Sony | NEX-3D | Sony NEX-3D NEX-3 Telo so štandardným transfokačným objektívom a objektívom s pevnou ohniskovou vzdialenosťou Návod na použitie

NEX-3/NEX-5/NEX-5C
V tomto dokumente sú popísané nové funkcie, ktoré sú dostupné po
aktualizácii firmvéru a operácie, na ktoré sa používajú.
Pozrite si „Návod na používanie“ a „Príručka α“, ktoré sa nachádzajú na
dodanom disku CD-ROM.
© 2010 Sony Corporation
A-DTR-100-82(1)
Soft key Settings
Do ponuky [Setup] bola pridaná položka [Soft key Settings].
Táto položka vám umožňuje prispôsobiť funkciu softvérových tlačidiel B a C.
Softvérové tlačidlo A
Softvérové tlačidlo C
Softvérové tlačidlo B
Poznámka
• Softvérové tlačidlo A sa nedá prispôsobiť.
Prispôsobenie softvérového tlačidla B
V predvolenom nastavení sa stlačením softvérového tlačidla B aktivuje funkcia
[Shoot. Tips]. Namiesto nej môžete k softvérovému tlačidlu B priradiť niektorú z
nasledujúcich funkcií tak, aby sa spúšťali po stlačení tohto tlačidla.
Shoot Mode/Shoot. Tips/PrecisionDig. Zoom/ISO/White Balance/Metering
Mode/FlashCompensation/DRO/Auto HDR/Creative Style/MF Assist
1 [Menu] t [Setup] t [Soft key B Setting] t požadovaná funkcia.
2SK
Pokračovanie r
Prispôsobenie softvérového tlačidla C
V predvolenom nastavení sa stlačením softvérového tlačidla C aktivuje režim
[Shoot Mode]. Namiesto neho môžete k softvérovému tlačidlu C priradiť niektorú
z nasledujúcich troch funkcií tak, aby sa spúšťali po stlačení tohto tlačidla.
Autofocus Area/ISO/White Balance/Metering Mode/FlashCompensation/DRO/
Auto HDR/Creative Style
1 [Menu] t [Setup] t [Soft key C Setting] t [Custom].
2 [Menu] t [Setup] t priraďte funkciu k možnosti [Custom 1],
[Custom 2] alebo [Custom 3].
Funkcie pre možnosti 1, 2 a 3 nie je potrebné nastaviť naraz.
V predvolenom nastavení je možnosť [Custom 1] priradená k funkcii [ISO],
možnosť [Custom 2] je priradená k funkcii [White Balance] a možnosť
[Custom 3] je priradená k funkcii [DRO/Auto HDR].
Používanie novo priradenej funkcie
Funkciu, ktorú ste práve priradili k softvérovému tlačidlu B alebo C, môžete
používať nasledujúcim spôsobom.
Softvérové tlačidlo B:
1 Keď sa priradená funkcia zobrazí v
pravom dolnom rohu obrazovky,
stlačte softvérové tlačidlo B.
Softvérové tlačidlo C:
1 Keď sa zobrazí hlásenie [Custom],
stlačte softvérové tlačidlo C.
2 Stláčaním pravej alebo ľavej strany
ovládacieho kolieska vyberte možnosť
[Custom 1/2 /3].
Softvérové
tlačidlo B
Softvérové
tlačidlo C
Poznámka
• Priradenú funkciu môžete používať iba v režimoch snímania P (Program Auto), A (Aperture
Priority), S (Shutter Priority) a M (Manual Exposure).
3SK
Menu start
Do ponuky je pridaná funkcia [Menu start]. Táto položka vám umožňuje vybrať,
či sa vždy zobrazí prvá obrazovka ponuky alebo obrazovka položky, ktorú ste
naposledy nastavili.
1 [Menu] t [Setup] t [Menu start] t požadované nastavenie.
Top
Vždy zobrazí prvú obrazovku ponuky.
Previous
Zobrazí poslednú nastavenú položku. Uľahčuje vám rýchle
znovunastavenie predtým nastavenej poslednej položky.
4SK
MF Assist
Pre funkciu [MF Assist] boli k dispozícii iba dve nastavenia: [On] (2 sekundy) a
[Off]. Keď je však nasadený E-mount objektív s montážnym adaptérom, môžete
nastaviť trvanie, počas ktorého má byť záber zväčšený.
1 [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t požadované nastavenie.
No Limit
Zväčší zobrazenie, kým nie je vybratá možnosť [Exit].
5 Sec
Zväčší záber na 5 sekúnd.
2 Sec
Zväčší záber na 2 sekundy.
Off
Nezväčšuje záber.
Poznámka
• Keď je nasadený A-mount objektív s montážnym adaptérom, zobrazenie je zväčšené až do výberu
možnosti [Exit] (podobne ako pri výbere možnosti [No Limit]), a to aj v prípade, ak vyberiete
položku [2 Sec] alebo položku [5 Sec].
Pozícia v rámci funkcie [MF Assist] pri zväčšení
je zachovaná
Predtým sa pri použití funkcie [MF Assist] záber zväčšoval zo stredu. Inovovaný
firmvér však zachováva pozíciu, z ktorej sa má záber zväčšiť, až do vypnutia
fotoaparátu v režime manuálneho zaostrenia.
Poznámka
• Záber je zväčšený zo zaostrenej pozície v režime priameho manuálneho zaostrenia.
5SK
Ďalšie prevádzkové vylepšenia
Inovovaný firmvér prináša aj nasledujúce vylepšenia.
Zmena vybratej položky ponuky
Ak je vybratá prvá položka v zozname a otočíte ovládacie koliesko proti smeru
hodinových ručičiek alebo stlačíte hornú čast ovládacieho kolieska, vyberie sa
posledná položka. Ak je vybratá posledná položka v zozname a otočíte ovládacie
koliesko v smere hodinových ručičiek alebo stlačíte dolnú čast ovládacieho
kolieska, vyberie sa prvá položka.
V režime nahrávania videozáznamov sa
zachováva nastavenie clony
Ak začnete nahrávať videozáznamy, fotoaparát zvyčajne nastavuje clonu
automaticky. Nastavenie clony sa však teraz zachováva aj po spustení nahrávania
videozáznamov v režime ovládania rozostrenia pozadia alebo v režime A
(Aperture Priority). Zobrazia sa nasledujúce informácie.
- Shoot mode ("Bkground Defocus" alebo A),
- Hodnota clonového čísla.
Poznámka
• Počas nahrávania videozáznamu nie je možné upraviť clonu.
6SK
Pokračovanie r
Funkcia automatického zaostrenia s A-mount
objektívom s montážnym adaptérom
Inovácia montážneho adaptéra LA-EA1 (predáva sa samostatne) umožňuje
automatické zaostrenie (Single-shot AF), keď je na fotoaparát nasadený A-mount
objektív s montážnym adaptérom typ SAM alebo SSM. Automatické zaostrenie
(Single-shot AF) môžete použiť aj v režime nahrávania videozáznamu, a to tak, že
čiastočne stlačíte spúšť.
Informácie o inovácii montážneho adaptéra nájdete na webovej lokalite
technickej podpory spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Poznámky
• Pri použití A-mount objektívu s montážnym adaptérom nemôžete použiť AF illuminator.
• Rýchlosť automatického zaostrenia bude nižšia v porovnaní s nasadením E-mount objektívu s
montážnym adaptérom.
(Keď je nasadený A-mount objektív s montážnym adaptérom, rýchlosť automatického zaostrenia
je približne 2 až 7 sekúnd pri snímaní za podmienok merania Sony. Rýchlosť sa môže líšiť v
závislosti na objekte, okolitom osvetlení atď.)
• Počas nahrávania videozáznamu sa môžu nahrať aj zvuky objektívu a fotoaparátu, ktoré sú v
prevádzke. Môžete sa tomu vyhnúť tak, že postupne vyberiete nasledujúce položky: [Menu] t
[Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off].
• V závislosti od použitého objektívu alebo snímaného objektu sa môže stať, že zaostrenie
fotoaparátu môže trvať dlho alebo môže byť zložité.
7SK
Download PDF

advertising