Sony | ILCA-77M2M | Sony ILCA-77M2M Fotoaparát α77 II s objímkou A-mount a snímačom APS-C Návod na použitie (ILCA-77M2)

4-537-283-21(1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Návod na používanie
A-mount
ILCA-77M2
Slovensky
Bližšie oboznámenie sa
s fotoaparátom
(„Príručka pomoci“)
„Príručka pomoci“ je on-line
návod. Môžete si prečítať
„Príručka pomoci“ v počítači
alebo smartfóne. Nájdete v ňom
podrobné pokyny týkajúce sa
mnohých funkcií fotoaparátu.
Adresa webovej stránky:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1410/
h_zz/
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
– USCHOVAJTE TIETO
POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY
DÔSLEDNE DODRŽUJTE,
ABY SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní
s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť
požiar alebo i chemické popáleniny.
Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
SK
2
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Nabíjačka akumulátora
Nabíjačku pri používaní zapojte do
najbližšej elektrickej zásuvky. Ak pri
používaní zariadenia dôjde k akejkoľvek
poruche, odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky.
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a ostatné príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený
výslovne pre použitie s týmto
fotoaparátom a nemal by sa používať s
inými elektrickými zariadeniami.
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa,
že vyhovuje obmedzeniam stanoveným
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri používaní spojovacích
káblov kratších ako 3 metre.
Informácie pre
európskych spotrebiteľov
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
Zneškodňovanie použitých batérií,
elektrických a elektronických
prístrojov (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na
výrobku, batérii alebo
obale znamená, že
výrobok a batéria
nemôže byť
spracovaná s
domovým odpadom.
SK
3
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto výrobkov a batérií, pomôžete
zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
• NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Podrobnosti o funkciách Wi-Fi nájdete v letáku „Wi-Fi Connection/Onetouch (NFC) Guide“.
Tento návod sa týka niekoľkých modelov dodávaných s rôznymi objektívmi.
Názov modelu sa mení v závislosti od dodaného objektívu. Dostupný model sa
mení v závislosti od krajín/regiónov.
Názov modelu
Objektív
ILCA-77M2
Nie je súčasťou dodávky
ILCA-77M2Q
Dodaný (objektív so zoomom DT 16 – 50 mm)
ILCA-77M2M
Dodaný (objektív so zoomom DT 18 – 135 mm)
SK
4
Pred použitím
Poznámky týkajúce sa používania
fotoaparátu
Jazyk na displeji
Jazyk zobrazený na displeji môžete
zvoliť v ponuke.
Postup pri snímaní
Funkcie vstavané v tomto
fotoaparáte
• V tomto návode sú uvedené
zariadenia kompatibilné s 1080 60i
a zariadenia kompatibilné s 1080 50i.
Ak chcete skontrolovať, či je váš
fotoaparát zariadenie kompatibilné
s 1080 60i alebo zariadenie
kompatibilné s 1080 50i, skontrolujte,
či sa na spodnej časti vášho
fotoaparátu nachádzajú nasledujúce
značky.
Zariadenie kompatibilné s 1080 60i:
60i
Zariadenie kompatibilné s 1080 50i:
50i
• Tento fotoaparát je kompatibilný
s videozáznamami formátu 1080 60p
alebo 50p. Na rozdiel od štandardných
režimov snímania používaných až
doteraz, ktoré vykonávajú záznam
metódou prekladaného riadkovania,
tento fotoaparát vykonáva záznam
pomocou metódy neprekladaného
progresívneho riadkovania. Týmto sa
zvyšuje rozlíšenie, ktorým sa dosahuje
hladší, realistickejší obraz.
Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú
kartu, ktorá neobsahuje obrazový
databázový súbor a zapnete napájanie,
fotoaparát automaticky vytvorí
obrazový databázový súbor s využitím
časti kapacity pamäťovej karty.
Tento proces môže trvať dlhý čas,
pričom nie je možné používať
fotoaparát, kým sa tento proces
nedokončí. Ak sa vyskytne chyba
databázového súboru, exportujte všetky
obrazové záznamy do počítača pomocou
PlayMemories Home™ a potom
naformátujte pamäťovú kartu pomocou
fotoaparátu.
Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu alebo
poškodenie zaznamenaného obsahu
spôsobené poruchou fotoaparátu alebo
záznamového média, atď.
Odporúčanie zálohovania
Aby nedošlo k strate údajov, vždy si
skopírujte (zálohujte) údaje na iné
médium.
SK
5
Pred použitím
Tento fotoaparát má 2 režimy
sledovania objektov: režim monitora
s použitím monitora a režim hľadáčika
s použitím hľadáčika.
Vytvorenie obrazového
databázového súboru
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Poznámky týkajúce sa
monitora, elektronického
hľadáčika, objektívu
a obrazového snímača
• Monitor a elektronický hľadáčik sú
vyrobené pomocou mimoriadne
presnej technológie, pričom viac ako
99,99 % pixlov je funkčných na
efektívne použitie. Môže sa však
vyskytovať niekoľko malých čiernych
bodov a/alebo svetlých bodov
(farebných bielych, červených,
modrých alebo zelených), ktoré sa
nepretržite zobrazujú na monitore
a v elektronickom hľadáčiku. Tieto
body sú normálnym výsledkom
výrobného procesu a nemajú žiadny
vplyv na zábery.
• Fotoaparát nedržte za monitor.
• Nevystavujte fotoaparát pôsobeniu
slnečného svetla ani nesnímajte
s objektívom namiereným k slnku
dlhý čas. Môže sa poškodiť vnútorný
mechanizmus. Ak sa slnečné svetlo
sústredí na blízky objekt, môže
vzniknúť požiar.
• V zadnej časti a okolo otočného
hriadeľa závesnej časti monitora sa
nachádza magnet. Nepribližujte sa
k monitoru so žiadnymi predmetmi
citlivými na magnet, ako sú diskety či
kreditné karty.
• V chladnom prostredí môžu zábery
zanechávať na displeji obrazovú stopu.
Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu v chladnom
prostredí môže displej dočasne
stmavnúť. Keď sa fotoaparát zahreje,
displej bude fungovať normálne.
• Zaznamenaný obraz môže byť odlišný
od obrazu, ktorý ste sledovali pred
záznamom.
SK
6
Poznámky týkajúce sa
snímania pomocou hľadáčika
Tento fotoaparát je vybavený
organickým elektroluminiscenčným
hľadáčikom s vysokým rozlíšením
a vysokým kontrastom. Tento hľadáčik
dosahuje širokouhlý pozorovací uhol
a nepôsobí únavne na oko pri
dlhodobom používaní. Tento fotoaparát
je skonštruovaný tak, aby poskytoval
ľahko sledovateľný hľadáčik vhodným
vyvážením rôznych prvkov.
• Obraz môže byť mierne skreslený
blízko rohov hľadáčika. Nie je to
porucha. Keď si chcete pozrieť celú
kompozíciu záberu so všetkými
detailmi, môžete použiť aj monitor.
• Ak počas snímania pohybujete
fotoaparátom pri súčasnom pozeraní
do hľadáčika alebo pohybujete očami,
obraz v hľadáčiku môže byť skreslený
alebo sa farby obrazu môžu meniť. Je
to vlastnosť objektívu alebo
zobrazovacieho zariadenia a nie je to
porucha. Keď snímate záber,
odporúčame, aby ste sa pozerali na
strednú oblasť hľadáčika.
• Pri snímaní pomocou hľadáčika sa
môžu prejaviť príznaky, ako sú únava
očí, malátnosť, kinetóza alebo
nevoľnosť. Odporúčame, aby ste si
v pravidelných intervaloch urobili
prestávku, keď snímate pomocou
hľadáčika.
Požadovaná dĺžka alebo množstvo
prestávok sa môžu líšiť v závislosti od
jednotlivých osôb, takže sa rozhodnite
podľa vlastného uváženia. V prípade,
že sa necítite dobre, prestaňte
používať hľadáčik dovtedy, kým sa váš
stav nezlepší, pričom vyhľadajte
lekársku pomoc, ak je to potrebné.
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Poznámky týkajúce sa
dlhodobého snímania
Poznámky týkajúce sa prenosu
videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača
Pri importovaní videozáznamov vo
formáte AVCHD do počítača stiahnite
a použite softvér PlayMemories Home
z nasledujúcej webovej stránky:
www.sony.net/pm/
Poznámky týkajúce sa blesku
• Neprenášajte fotoaparát za jednotku
blesku ani naň nepôsobte nadmernou
silou.
• Ak sa do otvorenej jednotky blesku
dostanú voda, prach alebo piesok,
môže to spôsobiť poruchu.
Poznámky o prehrávaní
videozáznamov
prostredníctvom iných
zariadení
• Tento fotoaparát používa MPEG-4
AVC/H.264 High Profile na záznam
formátu AVCHD. Videozáznamy
nasnímané vo formáte AVCHD
týmto fotoaparátom sa nedajú
prehrávať pomocou nasledujúcich
zariadení.
– Iné zariadenia kompatibilné
s formátom AVCHD, ktoré
nepodporujú High Profile
– Zariadenia nekompatibilné
s formátom AVCHD
Tento fotoaparát používa aj MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile na záznam
formátu MP4. Z toho dôvodu,
videozáznamy nasnímané vo formáte
MP4 týmto fotoaparátom, sa nedajú
prehrávať v zariadeniach iných ako
tých, ktoré podporujú MPEG-4 AVC/
H.264.
• Disky so záznamom s kvalitou obrazu
HD (vysoké rozlíšenie) možno
prehrávať len v zariadeniach
kompatibilných s formátom AVCHD.
DVD prehrávače alebo rekordéry
nedokážu prehrať disky so záznamom
obrazu v HD kvalite, pretože sú
nekompatibilné s formátom AVCHD.
Disky s kvalitou obrazu HD sa navyše
nemusia z prehrávačov alebo
rekordérov diskov DVD vysunúť.
• Videozáznamy nasnímané vo formáte
1080 60p/1080 50p je možné prehrávať
len prostredníctvom zariadení
s podporou formátu 1080 60p/
1080 50p.
SK
7
Pred použitím
• V závislosti od teploty fotoaparátu
a akumulátora je možné, že sa nebudú
dať snímať videozáznamy, alebo sa
napájanie automaticky vypne, aby sa
chránil fotoaparát.
Pred vypnutím napájania sa na displeji
zobrazí hlásenie alebo ďalšie
videozáznamy už nebude možné
snímať. V takomto prípade nechajte
napájanie vypnuté a počkajte, kým
neklesne teplota fotoaparátu
a akumulátora. Ak zapnete napájanie
bez toho, aby ste fotoaparát
a akumulátor nechali dostatočne
vychladnúť, fotoaparát sa môže znovu
vypnúť alebo snímanie
videozáznamov nebude možné.
• Pri vysokej teplote okolia teplota
fotoaparátu rýchlo stúpa.
• Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa
môže kvalita obrazu zhoršiť.
Odporúča sa, aby ste pred ďalším
snímaním počkali, kým teplota
fotoaparátu neklesne.
• Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Nie je to porucha.
• Keď zatláčate blesk nadol, dbajte na
to, aby nedošlo k zachyteniu prstov.
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Poznámky týkajúce sa
bezdrôtovej lokálnej siete LAN
Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
zaznamenávaním takýchto materiálov
sa môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu
vášho fotoaparátu, spoločnosť Sony
nebude niesť žiadnu zodpovednosť za
stratu alebo škodu vyplývajúcu
z nelegálneho prístupu alebo použitia
zaregistrovaného prístupového bodu
v tomto fotoaparáte.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie používané v tejto príručke
ako príklady snímok sú
reprodukovanými snímkami, nie
skutočnými snímkami zhotovenými
pomocou tohto fotoaparátu.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané
v tomto návode
Údaje o činnosti a technických
parametroch sú definované za
nasledujúcich podmienok, pokiaľ to nie
je v tomto návode uvedené inak: pri
bežnej teplote okolia 25 °C a použití
akumulátora, ktorý sa úplne nabil až do
zhasnutia kontrolky CHARGE.
Spôsob dočasného vypnutia
funkcií bezdrôtovej siete (Wi-Fi
a NFC, atď.)
Pri nastúpení do lietadla, atď. je možné
dočasne vypnúť všetky funkcie
bezdrôtovej siete.
Zvoľte MENU t
[Wireless] t
[Airplane Mode] t [On].
Ak nastavíte [Airplane Mode] na [On],
na displeji sa zobrazí značka
(lietadlo).
SK
8
Pred použitím
Kontrola dodaného príslušenstva
Najprv skontrolujte názov modelu svojho fotoaparátu (str. 4).
Dodané príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu.
Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov.
Dodáva sa so všetkými modelmi:
• Remienok na rameno (1)
Spôsob pripevnenia remienka na
rameno k fotoaparátu nájdete
uvedený na strane 16.
• Napájací kábel (1)* (nedodáva
sa v USA a Kanade)
* S vaším fotoaparátom môže byť
dodaných viacero napájacích
káblov. Použite vhodný kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu.
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H (1)
• Kryt bajonetu (1) (pripevnený
k fotoaparátu)
• Kryt pätky (1) (pripevnený
k fotoaparátu)
• Očnica (1) (pripevnená
k fotoaparátu)
• Návod na používanie (1)
(tento manuál)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Tento sprievodca poskytuje
vysvetlenie funkcií, ktoré
vyžadujú pripojenie Wi-Fi.
• Mikro USB kábel (1)
SK
9
Pred použitím
• Fotoaparát (1)
• Nabíjačka BC-VM10A (1)
Kontrola dodaného príslušenstva
ILCA-77M2Q:
• DT 16-50 mm objektív
s transfokátorom (1)/Predný
kryt objektívu (1)/Zadný kryt
objektívu (1)/Slnečná clona
objektívu (1)
ILCA-77M2M:
• DT 18-135 mm objektív
s transfokátorom (1)/Predný
kryt objektívu (1)/Zadný kryt
objektívu (1)/Slnečná clona
objektívu (1)
SK
10
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o obsluhe jednotlivých častí nájdete na stranách
uvedených v zátvorkách.
Predná strana
Pred použitím
A Spúšť (35)
B Hlavný vypínač (33)
C Predný ovládací volič (20)
D Snímač diaľkového ovládača
E Kontakty objektívu*
I Vstavaný blesk*
• Stlačte tlačidlo (Vysunutie
blesku), aby bolo možné
použiť blesk.
• Keď sa blesk nepoužíva,
zatlačte ho späť do tela
fotoaparátu.
F Zrkadlo*
J Mikrofón**
G Tlačidlo predbežného
K Tlačidlo uvoľnenia zaistenia
zobrazenia
H Bajonet
otočného prepínača režimov
(35, 40)
L Otočný prepínač režimov
(40)
M Tlačidlo
(Vysunutie
blesku)
SK
11
Popis jednotlivých častí
N Upevňovacia značka (30)
O Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(32)
P Otočný prepínač režimov
zaostrovania
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
** Nezakrývajte túto časť
počas snímania
videozáznamu.
V opačnom prípade sa
môže vyskytnúť šum alebo
zníženie úrovne hlasitosti.
SK
12
Popis jednotlivých častí
Zadná strana
Pred použitím
A Očnica
F Monitor
B Snímač priblíženia oka
G Svetelný snímač
C Tlačidlo MENU (23)
H Tlačidlo MOVIE (37)
D Hľadáčik*
I Na snímanie: Tlačidlo AEL
• Keď sa pozriete do hľadáčika,
aktivuje sa režim hľadáčika
a keď svoju tvár oddialite od
hľadáčika, režim zobrazenia
sa vráti do režimu monitora.
E Ovládač dioptrickej korekcie
• Ovládač dioptrickej korekcie
nastavte podľa svojho zraku
tak, aby bolo zobrazenie
v hľadáčiku ostré.
(Uzamknutie automatickej
expozície)/Tlačidlo SLOW
SYNC
Na zobrazenie: Tlačidlo
(Miniatúrne náhľady)
J Na snímanie: Tlačidlo AF/
MF (Automatické
zaostrovanie/manuálne
zaostrovanie)
Na zobrazenie: Tlačidlo
(Zväčšiť)
K Zadný ovládací volič (20)
L Multifunkčný volič
SK
13
Popis jednotlivých častí
M Na snímanie: Tlačidlo Fn
(Funkcia) (21)
Na zobrazenie: Tlačidlo
(Send to Smartphone)
• Stlačením tohto tlačidla
môžete zobraziť prostredie
pre [Send to Smartphone].
• Keď pripojíte vertikálnu
rukoväť (predáva sa
osobitne), stlačením tlačidla
(Otočenie záberu) na
vertikálnej rukoväti sa
zobrazí prostredie [Send to
Smartphone].
N Tlačidlo DISP (Zobrazenie)
O Tlačidlo
(Inteligentný
telekonvertor)
P Tlačidlo C (Používateľské
nastavenia)
Na zobrazenie: Tlačidlo
(Vymazať) (39)
Q Tlačidlo
(Prehrávanie)
(38)
* Nedotýkajte sa priamo
tejto časti.
SK
14
Popis jednotlivých častí
Horná strana
Pred použitím
A Sánky pre rôzne rozhrania*
B Tlačidlo FINDER/
MONITOR
C Zobrazovací panel
D Tlačidlo
(Režim
činnosti)
E Tlačidlo WB (Vyváženie
bielej farby)
F Tlačidlo
(Expozícia)
* Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve sánok pre rôzne
rozhrania nájdete na webovej
stránke Sony vo vašej oblasti, alebo
ich získate od svojho predajcu
výrobkov značky Sony či miestneho
autorizovaného servisného
strediska spoločnosti Sony.
Dá sa použiť aj príslušenstvo určené
pre sánky na príslušenstvo.
Činnosť s príslušenstvom od iných
výrobcov nie je zaručená.
G Tlačidlo ISO
H Tlačidlo osvetlenia
zobrazovacieho panela
I
Značka polohy
obrazového snímača
SK
15
Popis jednotlivých častí
Bočné strany/spodná časť
A Mikrofónový konektor
• Po pripojení externého
mikrofónu sa interný
mikrofón automaticky vypne.
Keď je typ externého
mikrofónu s napájaním po
zasunutí, napájanie
mikrofónu sa bude privádzať
z fotoaparátu.
B Háčiky na remienok na
rameno
• Oba konce remienka
pripevnite k fotoaparátu.
C Konektor
(Synchronizácia
blesku)
D Konektor REMOTE
• Pri pripájaní diaľkový
ovládač RM-L1AM (predáva
sa osobitne) k fotoaparátu
zasuňte zástrčku diaľkový
ovládač do konektora
REMOTE, pričom
zarovnajte vodiaci prvok
zástrčky s vodiacim prvkom
konektora REMOTE. Uistite
sa, že kábel diaľkový ovládač
smeruje dopredu.
E Reproduktor
F Konektor DC IN
• Pri pripájaní sieťového
adaptéra AC-PW10AM
(predáva sa osobitne)
k fotoaparátu vypnite
fotoaparát a potom pripojte
konektor sieťového adaptéra
ku konektoru DC IN
fotoaparátu.
SK
16
Popis jednotlivých častí
G Mikrokonektor HDMI
H Multi/Micro USB koncovka*
• Podporuje zariadenie
kompatibilné s mikro USB.
I Kontrolka prístupu
J
(Značka N)
* Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve multi/micro USB
koncovky nájdete na webovej
stránke Sony, alebo ich získate od
svojho predajcu výrobkov značky
Sony či miestneho autorizovaného
servisného strediska spoločnosti
Sony.
Pred použitím
• Táto značka vyznačuje
dotykový bod na pripojenie
fotoaparátu a smartfónu
kompatibilného s funkciou
NFC.
Podrobnosti o umiestnení
(značka N) na vašom
smartfóne nájdete v návode
na obsluhu smartfónu.
• NFC (Near Field
Communication) je
medzinárodný štandard
technológie bezdrôtovej
komunikácie krátkeho
dosahu.
K Snímač Wi-Fi (vstavaný)
L Slot na vloženie pamäťovej
karty (27)
M Kryt pamäťovej karty (27)
N Slot na vloženie batérie (27)
O Kryt akumulátora (27)
P Otvor na upevnenie statívu
• Použite statív so skrutkou
kratšou ako 5,5 mm.
V opačnom prípade nebude
možné pevne zaistiť
fotoaparát, pričom môže
dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu.
SK
17
Popis jednotlivých častí
Objektív
DT 16-50mm F2.8 SSM
(Je súčasťou dodávky
s ILCA-77M2Q)
H Značka vzdialenosti
I Stupnica ohniskových
vzdialeností
J Prepínač režimu
zaostrovania
K Upevňovacia značka
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(Je súčasťou dodávky
s ILCA-77M2M)
A Zaostrovací krúžok
B Krúžok zoomu
C Spínač uzamknutia zoomu
D Ukazovateľ ohniskovej
vzdialenosti
E Kontakty objektívu*
F Značka upevnenia slnečnej
clony objektívu
G Stupnica vzdialenosti
SK
18
* Nedotýkajte sa priamo
tejto časti.
• DT 16-50mm F2.8 SSM/DT 18135mm F3.5-5.6 SAM sú
určené pre fotoaparáty Sony
A-mount (modely vybavené
obrazovým snímačom veľkosti
APS-C). Tieto objektívy sa
nedajú použiť na
fotoaparátoch 35 mm formátu.
• V prípade iných objektívov
ako DT 16-50mm F2.8 SSM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
vychádzajte z návodu na
obsluhu dodaného s daným
objektívom.
Zoznam funkcií
Obsluha fotoaparátu
Spôsob používania multifunkčného voliča
SK
19
Zoznam funkcií
• Na pohyb rámčeka voľby môžete použiť hornú/dolnú/ľavú/pravú
stranu multifunkčného voliča. Stlačením z v strede multifunkčného
voliča nastavte zvolenú položku. V tomto návode je horná/dolná/
ľavá/pravá strana multifunkčného voliča vyznačená v/V/b/B.
• Keď použijete b/B na multifunkčnom voliči v režime prehrávania,
môžete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci záber.
• Možnosť [Standard] je priradená z v strede multifunkčného voliča
v rámci východiskových nastavení. Keď stlačíte z, aktivuje sa
funkcia automatického zaostrovania a fotoaparát zaostrí na objekty
v stredovej časti monitora.
Obsluha fotoaparátu
Spôsob používania predného voliča/zadného
voliča
Môžete otočiť predný volič alebo zadný volič a zmeniť tak nastavenia,
ktoré sa vyžadujú pre jednotlivé režimy snímania, s okamžitým
účinkom.
SK
20
Voľba funkcie pomocou tlačidla
Fn (Funkcia)
Toto tlačidlo sa používa na nastavenie alebo vykonanie často
používaných funkcií pri snímaní, okrem funkcií z prostredia Quick
Navi.
1 Stlačením tlačidla DISP nastavíte režim zobrazenia na
inú možnosť ako [For viewfinder].
Zoznam funkcií
2 Stlačte tlačidlo Fn.
3 Zvoľte požadovanú položku pomocou v/V/b/B na
multifunkčnom voliči.
Zobrazí sa prostredie nastavenia.
4 Zvoľte požadované
nastavenie otočením
predného voliča a potom
stlačte z na multifunkčnom
voliči.
• Niektoré hodnoty nastavení sa
dajú jemne doladiť otočením
zadného ovládača.
SK
21
Voľba funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Vykonanie jednotlivých nastavení
v určenom prostredí
V kroku 3 zvoľte položku nastavenia
a stlačením z na multifunkčnom voliči
prepnite fotoaparát do zobrazenia
určeného pre danú položku nastavenia.
Nastavte položky podľa Sprievodcu
obsluhou.
SK
22
Sprievodca obsluhou
Funkcie, ktoré je možné zvoliť
pomocou tlačidla MENU
Základné nastavenia fotoaparátu môžete vykonať ako celok, alebo
vykonať nastavenie jednotlivých funkcií, ako sú snímanie,
prehrávanie alebo iné úkony.
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte prostredie ponuky.
Zoznam funkcií
2 Požadovanú položku
nastavenia zvoľte pomocou
v/V/b/B na multifunkčnom
voliči a potom stlačte z
v strede multifunkčného voliča.
• Zvoľte ikonu v hornej časti displeja
a stlačením b/B na multifunkčnom
voliči sa presuňte na ďalšiu položku
MENU.
3 Zvoľte hodnotu nastavenia a potom stlačením z voľbu
potvrďte.
Zobrazenie dlaždicovej ponuky
Umožňuje zvoliť to, či sa vždy zobrazí prvé prostredie ponuky, keď
stlačíte tlačidlo MENU.
MENU t
(Setup) 2 t [Tile Menu] t [On]
SK
23
Používanie Sprievodcu vo
fotoaparáte
Môžete použiť [Custom Key Settings] na priradenie Sprievodcu vo
fotoaparáte požadovanému tlačidlu.
Sprievodca vo fotoaparáte zobrazuje vysvetlivky aktuálne zvolenej
funkcie alebo zvoleného nastavenia v ponuke.
1 Zvoľte tlačidlo MENU t
(Custom Settings) 6 t
[Custom Key Settings] t požadované funkcie
priradené tlačidlu t [In-Camera Guide].
Stlačte tlačidlo MENU a pomocou multifunkčného voliča zvoľte
položku MENU, ktorej vysvetlivku si chcete prečítať a potom stlačte
tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [In-Camera Guide].
SK
24
Príprava fotoaparátu
Nabitie akumulátora
Pri prvom použití fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FM500H InfoLITHIUM™ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor InfoLITHIUM sa dá nabiť aj vtedy, keď nie je úplne
vybitý.
Dá sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Aby ste
neprišli o možnosť snímania, pred snímaním znova nabite
akumulátor.
Príprava fotoaparátu
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
Potlačte akumulátor tak, aby zacvakol
na miesto.
SK
25
Nabitie akumulátora
2 Pripojte nabíjačku
Pre USA a Kanadu
k elektrickej zásuvke.
Kontrolka svieti: Nabíja sa
Kontrolka zhasne: Nabíjanie je
dokončené
Čas nabíjania
(úplné nabitie)
Približne 175 minút
• Pri nabíjaní úplne vybitého
akumulátora pri teplote 25 °C.
• Po dokončení nabíjania kontrolka
CHARGE zhasne.
Kontrolka CHARGE
Pre iné krajiny/regióny ako
USA a Kanada
Kontrolka CHARGE
Do elektrickej
zásuvky
Poznámky
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora alebo
podmienok nabíjania.
• Používajte len originálne akumulátory značky Sony.
• Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C. Mimo
tohto rozsahu teplôt sa akumulátor nemusí účinne nabiť.
• Pripojte akumulátor k najbližšej elektrickej zásuvke.
SK
26
Vloženie akumulátora/pamäťovej
karty (predáva sa osobitne)
1 Počas posunutia prvku na
otvorenie krytu akumulátora
otvorte kryt.
2 Úplne vložte akumulátor
Príprava fotoaparátu
počas stlačenia poistného
prvku špičkou akumulátora.
Poistný prvok
3 Uzavrite kryt.
4 Počas posunutia krytu
pamäťovej karty otvorte kryt.
SK
27
Vloženie akumulátora/pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
5 Vložte pamäťovú kartu.
• Pamäťovú kartu vložte s orientáciou
odrezaného rohu podľa obrázka tak,
aby zapadla na miesto.
Uistite sa, že zrezaný roh
smeruje správne.
6 Uzavrite kryt.
Vyberanie akumulátora
Vypnite fotoaparát a posuňte poistný
prvok v smere šípky. Dávajte pozor,
aby vám akumulátor nespadol.
Poistný prvok
Vyberanie pamäťovej karty
Uistite sa, že kontrolka prístupu (str. 17) nesvieti, potom otvorte kryt
a potlačte pamäťovú kartu.
Kontrola úrovne nabitia akumulátora
Dodaný akumulátor je lítium-iónový akumulátor, ktorý má funkcie
na výmenu informácií týkajúcich sa prevádzkových podmienok vášho
fotoaparátu. Percento zostávajúcej výdrže akumulátora sa zobrazuje
podľa prevádzkových podmienok vášho fotoaparátu.
SK
28
Vloženie akumulátora/pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
Úroveň
nabitia
akumulátora
„Battery
exhausted.“
Nie je možné
Nízka snímať žiadne
ďalšie zábery.
Vysoká
Pamäťové karty, ktoré je možné používať
S týmto fotoaparátom je možné používať nasledujúce typy
pamäťových kariet. Správna činnosť všetkých typov pamäťových
kariet sa však zaručiť nedá.
Memory Stick PRO Duo™
Na statické
zábery
Príprava fotoaparátu
Pamäťová karta
Na videozáznamy
(len Mark2)
A Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
Pamäťová SD karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDHC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDXC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
• V tomto návode sa výrobky v tabuľke uvádzajú pod spoločným názvom
nasledovne:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Karta SD
• Tento fotoaparát podporuje karty SD kompatibilné s UHS-I.
Poznámky
• Zábery uložené na Memory Stick XC-HG Duo alebo na pamäťovej karte
SDXC sa nedajú preniesť do počítačov ani AV zariadení a nedajú sa v nich ani
zobraziť, pokiaľ dané počítače či AV zariadenia nie sú kompatibilné
s exFAT*. Pred pripojením k fotoaparátu sa uistite, že je dané zariadenie
kompatibilné s exFAT. Ak pripojíte fotoaparát k nekompatibilnému
zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na naformátovanie karty.
Nikdy neformátujte kartu na základe takejto výzvy, keďže by tak došlo
k vymazaniu všetkých údajov na karte.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa pri Memory Stick XC-HG Duo
a pamäťových kartách SDXC.
SK
29
Pripojenie objektívu
Hlavný vypínač fotoaparátu prepnite do polohy OFF pred pripojením
alebo odpojením objektívu.
1 Odstráňte kryt bajonetu
Predný kryt objektívu
z fotoaparátu a zadný kryt
objektívu zo zadnej časti
objektívu.
• Keď vymieňate objektív, vykonajte
to rýchlo mimo prašných miest, aby
sa prach či malé úlomky nedostali do
vnútra fotoaparátu.
• Pri snímaní odstráňte predný kryt
objektívu z prednej časti objektívu.
Kryt bajonetu
Zadný kryt objektívu
2 Upevnite objektív
zarovnaním oranžových
referenčných značiek
(upevňovacích značiek) na
objektíve a fotoaparáte.
• Fotoaparát držte čelom nadol, aby
sa zabránilo vniknutiu prachu do
fotoaparátu.
SK
30
Oranžové referenčné značky
Pripojenie objektívu
3 Pri miernom potlačení
objektívu smerom
k fotoaparátu, otáčajte
objektív v smere hodinových
ručičiek dovtedy, kým
nezacvakne do zaistenej
polohy.
• Dbajte na to, aby ste pripájali
objektív v priamom smere.
SK
31
Príprava fotoaparátu
Poznámky
• Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
• Pri pripájaní objektívu nepoužívajte silu.
• Objektívy E-mount nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
• Keď používate objektív, pre ktorý je k dispozícii otvor na pripevnenie statívu,
pripevnite daný objektív k statívu pomocou otvoru na pripevnenie statívu
slúžiaceho na vyváženie hmotnosti objektívu.
• Pri prenášaní fotoaparátu s pripojeným objektívom, pevne držte fotoaparát aj
objektív.
• Fotoaparát nedržte len za časť objektívu, ktorá je vysunutá na priblíženie
alebo nastavenie zaostrenia.
Pripojenie objektívu
Odpojenie objektívu
1 Úplne stlačte tlačidlo
uvoľnenia objektívu
a otáčajte objektív proti
smeru hodinových ručičiek
dovtedy, kým sa jeho pohyb
nezastaví.
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
2 Nasaďte kryty na prednú
a zadnú časť objektívu a kryt
bajonetu na fotoaparát.
• Pred ich nasadením odstráňte z nich
akýkoľvek prach.
Poznámky týkajúce sa výmeny objektívu
Ak sa pri výmene objektívu dostanú do vnútra fotoaparátu prach
alebo malé úlomky a prilepia sa k povrchu obrazového snímača (časti,
ktorá mení svetlo na elektrický signál), môžu sa potom objaviť ako
tmavé body na zábere, a to v závislosti od prostredia snímania.
Tento fotoaparát je vybavený protiprachovou funkciou na zabránenie
usádzaniu prachu na obrazovom snímači. Vždy však zabezpečte
rýchlu výmenu objektívu mimo prašných miest, keď pripájate/
odpájate objektív.
SK
32
Nastavenie dátumu a času
Keď zapnete fotoaparát po prvýkrát alebo po návrate funkcií na pôvodné
nastavenia, zobrazí sa prostredie na nastavenie dátumu a času.
1 Prepnutím hlavného
vypínača do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Príprava fotoaparátu
Zobrazí sa prostredie na nastavenie
dátumu a času.
• Ak chcete vypnúť fotoaparát,
prepnite hlavný vypínač do polohy
OFF.
2 Skontrolujte, či je na displeji
zvolené [Enter] a potom
stlačte z na multifunkčnom
voliči.
3 Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte
z.
4 Zvoľte položku nastavenia pomocou v/V na
multifunkčnom voliči a potom stlačte z.
5 Zvoľte požadované nastavenie pomocou v/V/b/B na
multifunkčnom voliči a potom stlačte z.
6 Zopakovaním krokov 4 a 5 nastavte ostatné položky,
potom zvoľte [Enter] a stlačte z.
Zrušenie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
SK
33
Nastavenie dátumu a času
Opätovné nastavenie dátumu/času a oblasti
Prostredie nastavenia dátumu a času sa zobrazí automaticky po
prvom zapnutí napájania alebo po vybití vnútornej nabíjateľnej
záložnej batérie. Na opätovné nastavenie dátumu a času použite
príslušnú ponuku.
Tlačidlo MENU t
(Setup) 4
t [Date/Time Setup] alebo
[Area Setting]
Tlačidlo MENU
Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú batériu na zachovanie
dátumu a času a ďalších nastavení bez ohľadu na to, či je napájanie
zapnuté alebo vypnuté, alebo či je alebo nie je vložený akumulátor.
SK
34
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov
V automatickom režime, fotoaparát analyzuje snímaný objekt
a umožní snímať s vhodnými nastaveniami.
1 Prepnutím hlavného vypínača do polohy ON zapnite
fotoaparát.
2 Nastavte otočný prepínač
režimov na
Mode).
(Auto
Snímanie a prezeranie záberov
• Otočte otočný prepínač režimov pri
súčasnom stlačení tlačidla
uvoľnenia zaistenia otočného
prepínača režimov v strede
otočného prepínača režimov.
3 Pozerajte do hľadáčika
a držte fotoaparát.
Pri použití objektívu so zoomom
nastavte krúžok zoomu na správnu
veľkosť snímaného objektu.
Krúžok zoomu
4 Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.
• Keď je záber zaostrený, ozve sa zvuková signalizácia a rozsvieti sa
indikátor z alebo
.
SK
35
Snímanie statických záberov
5 Stlačením tlačidla spúšte
úplne nadol nasnímajte
záber.
• Ak je [Auto Obj. Framing]
nastavené na [Auto] pri snímaní
tvárí, objektov zblízka (makro),
alebo objektov sledovaných
pomocou funkcie [Lock-on AF],
fotoaparát analyzuje snímanú scénu
a automaticky oreže zachytený
záber tak, aby sa získala vhodná
kompozícia. Uložia sa pôvodný aj
orezaný záber.
SK
36
Snímanie videozáznamov
1 Nastavte otočný prepínač režimov na
(Movie).
• Keď je [MOVIE Button] nastavené do polohy [Always], snímanie
videozáznamu sa dá spustiť z ktoréhokoľvek režimu snímania.
2 Stlačením tlačidla MOVIE
Tlačidlo MOVIE
spustite snímanie.
snímanie.
Poznámky
• Počas snímania videozáznamu sa môže zaznamenať zvuk fotoaparátu
v činnosti. Môžete vypnúť záznam zvuku nastavením [Audio Recording] na
[Off].
• Dostupný nepretržitý záznamový čas videozáznamu závisí od teploty okolia
alebo stavu fotoaparátu. Pozrite si „Poznámky týkajúce sa nepretržitého
snímania videozáznamu“ (str. 52).
• Keď sa zobrazí ikona
, znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš vysoká.
Vypnite fotoaparát a počkajte, kým sa teplota fotoaparátu nezníži.
• Keď snímate nepretržite dlhý čas, môžete cítiť, že sa fotoaparát zohrieva. Je to
normálne. Môže sa objaviť aj „Internal temp. high. Allow it to cool.“.
V takomto prípade vypnite fotoaparát a počkajte, kým nebude znova
pripravený na snímanie.
SK
37
Snímanie a prezeranie záberov
3 Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte
Prehliadanie záberov
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Zvoľte záber stlačením b/B na multifunkčnom voliči.
• Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte z na multifunkčnom
voliči.
• Ak stlačíte V na multifunkčnom voliči počas prehrávania
videozáznamu, zobrazí sa ovládací panel.
Ovládací panel
Úkon počas prehrávania videozáznamu
N
Prehrávanie
X
Pozastavenie prehrávania
M
Zrýchlený pohyb dopredu
m
Zrýchlený pohyb dozadu
T
Spomalené prehrávanie dopredu
t
Spomalené prehrávanie dozadu
>
Nasledujúci videozáznam
.
Predchádzajúci videozáznam
C
Posun dopredu po jednotlivých snímkach
c
Posun dozadu po jednotlivých snímkach
Nastavenie hlasitosti
Zatvorenie ovládacieho panela
Poznámky
• Videozáznamy nasnímané pomocou iných zariadení sa nemusia dať prehrať
v tomto fotoaparáte.
SK
38
Mazanie záberov
Po vymazaní sa už záber nedá obnoviť. Pred ďalším postupom sa
uistite, že naozaj chcete daný záber vymazať.
1 Počas zobrazenia záberu,
ktorý chcete vymazať,
stlačte tlačidlo (Vymazať).
Tlačidlo
(Vymazať)
2 Zvoľte [Delete] pomocou v/V na multifunkčnom voliči
a potom stlačte z.
Poznámky
• Chránené zábery sa nedajú vymazať.
SK
39
Snímanie a prezeranie záberov
• Ak chcete naraz vymazať niekoľko záberov, zvoľte tlačidlo MENU t
(Playback) 1 t [Delete].
Voľba režimu snímania
Voľba režimu snímania
Otočte otočný prepínač
režimov pri súčasnom stlačení
tlačidla uvoľnenia zaistenia
otočného prepínača režimov
v strede otočného prepínača
režimov.
Dostupné sú nasledujúce režimy snímania.
(Auto
Mode)
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky
vykonanými nastaveniami.
(Program Auto) Umožňuje snímanie s automatickým nastavením
expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony). Ostatné
nastavenia je možné vykonať manuálne.
(Aperture
Priority)
Snímanie na základe nastavenia clony a zmeny rozsahu
zaostrenia, alebo rozostrenia pozadia.
(Shutter
Priority)
Nastavenie rýchlosti uzávierky tak, aby sa znázornil
pohyb snímaného objektu.
(Manual
Exposure)
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení expozície
(rýchlosti uzávierky a hodnoty clony) pomocou
predného alebo zadného ovládača.
1/2/3 (Memory
recall)
Vyvolanie nastavení vopred zaregistrovaných
v [Memory] v
(Camera Settings).
(Movie)
Umožňuje zmeniť nastavenia snímania a snímať
videozáznam.
(Cont. Priority
AE)
Umožňuje nepretržité snímanie počas stlačenia tlačidla
spúšte úplne nadol. Fotoaparát nepretržite sníma zábery
s maximálnou rýchlosťou približne 12 záberov za
sekundu.
(Sweep
Panorama)
Umožňuje snímať panoramatické zábery na základe
kombinácie viacerých záberov.
(Scene
Selection)
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami podľa
snímanej scény.
SK
40
Používanie funkcií Wi-Fi
Používanie funkcií Wi-Fi a NFC
jedným dotykom
Pomocou funkcií Wi-Fi a NFC jedným dotykom môžete vykonávať
nasledujúce úkony.
Ukladanie záberov do počítača.
Prenos záberov z fotoaparátu
do smartfónu.
Používanie smartfónu ako
Prezeranie statických záberov
diaľkového ovládača fotoaparátu. prostredníctvom TV prijímača.
Používanie funkcií Wi-Fi
Podrobnosti o funkciách Wi-Fi a NFC jedným dotykom nájdete
v priloženom dokumente „Wi-Fi Connection/One-touch (NFC)
Guide“ alebo v „Príručka pomoci“ (str. 2).
SK
41
Používanie funkcií Wi-Fi a NFC jedným dotykom
Pripojenie fotoaparátu k bezdrôtovému
prístupovému bodu
Pripojte fotoaparát k bezdrôtovému prístupovému bodu. Pred
začatím postupu sa uistite, že máte pri sebe SSID (názov
prístupového bodu) a heslo bezdrôtového prístupového bodu.
1 Tlačidlo MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point
Set.].
2 Pomocou v/V na multifunkčnom voliči zvoľte
prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť. Stlačte
z v strede multifunkčného voliča a zadajte heslo, ak
sa s bezdrôtovým prístupovým bodom zobrazí ikona
prístupového kľúča, potom zvoľte [OK].
Poznámky
• Ak sa pripojenie nezriadi, pozrite si návod na obsluhu bezdrôtového
prístupového bodu, alebo kontaktujte správcu prístupového bodu.
• Ak chcete uložiť zábery do počítača, nainštalujte nasledujúci určený softvér do
svojho počítača.
Pri použití Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Pri použití Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SK
42
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
Používanie softvéru
Použite nasledujúce aplikácie na optimalizáciu používania záberov
nasnímaných vaším fotoaparátom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Podrobnosti o inštalácii nájdete na stranách 44 až 47.
Systémové požiadavky
Systémové požiadavky na softvér je možné nájsť na nasledujúcej
adrese webovej stránky:
www.sony.net/pcenv/
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
SK
43
Používanie softvéru
Používanie Image Data Converter
Image Data Converter umožňuje nasledovné:
• Môžete zobrazovať a upravovať zábery nasnímané vo formáte
RAW pomocou rôznych korekcií, ako sú tónová krivka alebo
ostrosť.
• Môžete upraviť zábery pomocou vyváženia bielej farby, expozície
a [Creative Style], atď.
• Môžete uložiť zábery zobrazené a upravené v počítači.
Záber môžete uložiť buď vo formáte RAW alebo vo všeobecnom
formáte súborov.
• Môžete zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW a zábery vo
formáte JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.
• Môžete ohodnotiť zábery v 5 stupňoch.
• Môžete použiť farebné nálepky.
Spôsob používania Image Data Converter nájdete v Pomocníkovi.
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help]t [Image Data Converter Ver.4].
Podporná stránka Image Data Converter (len v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Inštalácia softvéru Image Data Converter
1 Stiahnite softvér z nasledujúcej adresy webovej
stránky a nainštalujte si ho do svojho počítača.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Poznámky
• Prihláste sa ako správca.
SK
44
Používanie softvéru
Používanie PlayMemories Home
Softvér PlayMemories Home umožňuje importovať statické zábery
a videozáznamy do počítača a používať ich. PlayMemories Home sa
vyžaduje na importovanie videozáznamov vo formáte AVCHD do
počítača.
Prehliadanie
importovaných
záberov
Prenos záberov z fotoaparátu
V systéme Windows sú dostupné aj
nasledujúce funkcie:
Vytváranie
diskov
s videozáznamami
Odosielanie
záberov na
sieťové služby
• Môžete stiahnuť Image Data Converter alebo Remote Camera
Control, atď. vykonaním nasledujúceho postupu:
Pripojte fotoaparát k počítaču t spustite PlayMemories Home t
kliknite na [Notifications].
Poznámky
• Na inštaláciu softvéru PlayMemories Home sa vyžaduje pripojenie
k internetu.
• Na použitie PlayMemories Online alebo iných sieťových služieb sa vyžaduje
pripojenie k internetu. PlayMemories Online alebo iné sieťové služby nemusia
byť v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
• Softvér Mac nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SK
45
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
Zobrazenie
záberov
v rámci
kalendára
Zdieľanie záberov
prostredníctvom
PlayMemories
Online™
Používanie softvéru
• Ak už je softvér PMB (Picture Motion Browser), dodávaný s modelmi
uvedenými na trh pred rokom 2011, nainštalovaný v počítači, počas inštalácie
ho PlayMemories Home prepíše. Používajte PlayMemories Home, čo je
softvér, ktorý nasleduje po softvéri PMB.
• Videozáznamy nasnímané pomocou nastavenia [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v [
Record Setting] sa skonvertujú pomocou PlayMemories Home na vytvorenie
disku so záznamom vo formáte AVCHD. Táto konverzia môže trvať dlhý čas.
Rovnako nie je možné vytvoriť disk s pôvodnou kvalitou obrazu. Ak chcete
zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, uložte svoje videozáznamy na disk Blu-ray.
Inštalácia softvéru PlayMemories Home
1 Pomocou internetového prehliadača v počítači
prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky
a potom kliknite na [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2 Inštaláciu dokončte podľa pokynov na obrazovke.
Používanie Remote Camera Control
Pripojte fotoaparát k počítaču. Remote Camera Control umožňuje:
• Nastaviť fotoaparát alebo nasnímať záber z počítača.
• Nasnímať záber priamo do počítača.
• Vykonávať intervalové snímanie.
Pred použitím vykonajte nasledujúce nastavenia: MENU t
(Setup) 4 t [USB Connection] t [PC Remote]
SK
46
Používanie softvéru
Inštalácia softvéru Remote Camera Control
1 Pomocou internetového prehliadača v počítači
prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte
Remote Camera Control.
Poznámky
• Na inštaláciu softvéru Remote Camera Control sa vyžaduje pripojenie
k internetu.
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
SK
47
Iné
Kontrola počtu záberov
a dostupného záznamového času
videozáznamov
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na displeji
zobrazí počet záberov, ktoré je možné
nasnímať (pokiaľ budete pokračovať
v snímaní s aktuálnymi nastaveniami).
Poznámky
• Ak hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať) bliká žltou farbou,
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú, alebo vymažte
zábery na aktuálnej pamäťovej karte (str. 39).
• Keď „NO CARD“ (počet záberov, ktoré je možné nasnímať) bliká žltou
farbou, znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte
pamäťovú kartu.
SK
48
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
Počet záberov, ktoré je možné uložiť na
pamäťovú kartu
V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet záberov, ktoré je
možné uložiť na pamäťovú kartu naformátovanú v tomto fotoaparáte.
Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet
Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
pri snímaní a typu použitej pamäťovej karty.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Pamäťová karta naformátovaná v tomto fotoaparáte
(Jednotky: zábery)
Kapacita
Veľkosť
Standard
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
330
660
1350
2700
5400
10500
Fine
200
410
820
1650
3300
6600
Extra fine
100
200
400
820
1600
3250
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
1750
RAW
74
145
300
600
1200
2400
SK
49
Iné
* Keď je [
Aspect Ratio] nastavený na [16:9], môžete nasnímať viac záberov,
ako je počet uvedený v tabuľke vyššie (okrem prípadu, keď sa zvolí [RAW]).
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
Počet záberov, ktoré je možné nasnímať
s použitím akumulátora
Vezmite do úvahy, že skutočný počet sa môže líšiť v závislosti od
podmienok používania.
Výdrž
akumulátora
Snímanie (statické
zábery)
Skutočné snímanie
(videozáznamy)
Nepretržité snímanie
(videozáznamy)
Zobrazenie
(statické zábery)
Počet záberov
Displej
Približne 240 min.
Približne 480 záberov
Hľadáčik
Približne 205 min.
Približne 410 záberov
Displej
Približne 120 min.
—
Hľadáčik
Približne 110 min.
—
Displej
Približne 175 min.
—
Hľadáčik
Približne 175 min.
—
Displej
Približne 270 min. Približne 5400 záberov
Hľadáčik
Približne 320 min. Približne 6400 záberov
Poznámky
• Vyššie uvedený počet záberov platí pri úplnom nabití akumulátora. Počet
záberov môže klesnúť v závislosti od podmienok používania.
• Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, platí pri snímaní za nasledujúcich
podmienok:
– Použitie akumulátora pri teplote okolia 25 °C.
– Používa sa objektív DT 16-50mm F2.8 SSM
– Používa sa Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (predáva sa osobitne)
– Funkcia [Viewfinder Bright.] je nastavená na hodnotu [Manual] [±0].
– Funkcia [Monitor Brightness] je nastavená na hodnotu [Manual] [±0].
• Počet platný pre „Snímanie (statické zábery)“ vyplýva zo štandardu CIPA,
pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Režim zaostrovania: S (Single-shot AF)
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Napájanie sa vypína a zapína po každom desiatom zábere.
SK
50
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
• Počet minút dostupných pre snímanie videozáznamu vyplýva zo štandardu
CIPA, pričom platí pri snímaní za nasledujúcich podmienok:
– Funkcia [
Record Setting] je nastavená na hodnotu [60i 17M(FH)]/
[50i 17M(FH)].
– Bežné snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora založená na
opakovanom snímaní, používaní zoomu, pohotovostnom režime snímania,
zapínaní/vypínaní, atď.
– Nepretržité snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora vyplýva
z nepretržitého snímania, až pokiaľ sa nedosiahne daný limit (29 minút)
a potom pokračuje po opätovnom stlačení tlačidla MOVIE. Ostatné
funkcie, ako je približovanie, sa nepoužívajú.
Dostupný záznamový čas videozáznamu
V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové záznamové časy pri
použití pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte.
Pamäťová karta naformátovaná v tomto fotoaparáte
(h (hodiny), m (minúty))
Kapacita
Record
Setting
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h
8h
20 m
40 m
1440×1080 12M
VGA 3M
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
Iné
2 GB
20 h
11 h
40 h
• Nepretržité snímanie je možné približne 29 minút (s obmedzením
vyplývajúcim z technických parametrov výrobku). Maximálny
nepretržitý záznamový čas videozáznamu vo formáte MP4 (12M) je
približne 20 minút (s obmedzením vyplývajúcim z veľkosti súboru
2 GB).
SK
51
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
Poznámky
• Dostupný záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože je fotoaparát
vybavený VBR (premenlivou prenosovou rýchlosťou), ktorou sa automaticky
nastavuje kvalita záberov v závislosti od snímanej scény. Keď snímate rýchlo
sa pohybujúci objekt, obraz bude jasnejší, ale dostupný záznamový čas bude
kratší, pretože sa na uloženie vyžaduje viac pamäte.
Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, snímaného
objektu alebo nastavení kvality/veľkosti obrazu.
• Uvedené hodnoty neplatia pre nepretržitý záznamový čas.
• Dostupný záznamový čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania
a používanej pamäťovej karty.
• Keď sa zobrazuje
, prestaňte snímať videozáznam. Teplota vnútri
fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň.
• Podrobnosti o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 38.
Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania
videozáznamu
• Snímanie vysokokvalitného videozáznamu alebo nepretržité snímanie
vyžaduje množstvo energie pri použití obrazového snímača. A preto, ak
snímate dlhšie, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši, a to hlavne teplota
obrazového snímača. V takýchto prípadoch sa fotoaparát automaticky vypne,
keďže vyššie teploty ovplyvňujú kvalitu záberov alebo vnútorný mechanizmus
fotoaparátu.
• Časový interval k dispozícii na snímanie videozáznamu je nasledovný, keď
fotoaparát spustí snímanie po krátkom vypnutí napájania fotoaparátu.
(Nasledujúce hodnoty znamenajú nepretržitý čas od spustenia snímania po
zastavenie snímania.)
Teplota okolia
Nepretržitý záznamový čas videozáznamov
20°C
Približne 29 minút
30°C
Približne 29 minút
40°C
Približne 17 minút
• Dĺžka času dostupného pre snímanie videozáznamov sa mení podľa teploty
alebo stavu fotoaparátu pred spustením snímania. Ak sa často mení
kompozícia záberov alebo sa zábery snímajú bezprostredne po zapnutí
napájania, vnútorná teplota fotoaparátu sa zvýši a dostupný záznamový čas sa
skráti.
SK
52
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
• Ak fotoaparát preruší snímanie kvôli teplote, nechajte ho na niekoľko minút
mimo činnosti s vypnutým napájaním. Snímanie spustite po poklese vnútornej
teploty fotoaparátu.
• Pri dodržaní nasledujúcich bodov sa dostupný záznamový čas predĺži.
– Fotoaparát uchovávajte mimo priameho slnečného svetla.
– Fotoaparát vypnite, keď sa nepoužíva.
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď je veľkosť
súboru približne 2 GB, snímanie sa automaticky zastaví, keď [
File Format]
je nastavený na [MP4], pričom sa automaticky vytvorí nový súbor
videozáznamu, keď [
File Format] je nastavený na [AVCHD].
• Maximálny nepretržitý záznamový čas je 29 minút.
Iné
SK
53
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu: Vstavaný blesk
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Objektív: Sony Objektív A-mount
[Obrazový snímač]
Obrazový formát: 23,5 mm ×
15,6 mm obrazový snímač
CMOS (formát APS-C)
Celkový počet pixelov obrazového
snímača:
Približne 24 700 000 pixlov
Efektívny počet pixelov
fotoaparátu:
Približne 24 300 000 pixlov
[SteadyShot]
Na statické zábery:
Systém: Mechanizmus posuvu
obrazového snímača
Na videozáznamy:
Systém: Elektronický
[Protiprachová ochrana]
Systém: Antistatická povrchová
vrstva na obrazovom snímači a
mechanizme posuvu
obrazového snímača
SK
54
[Systém automatického
zaostrovania]
Systém: Systém fázovej detekcie
TTL (so stredovým snímačom
F2,8), 79 bodov (15 bodov
krížového typu)
Rozsah citlivosti: –2 EV až 18 EV
(pri ekvivalente ISO 100)
Prisvetlenie: Približne 1 m až 5 m
[Elektronický hľadáčik]
Typ: Elektronický hľadáčik
(organický
elektroluminiscenčný)
Veľkosť displeja hľadáčika: 1,3 cm
(typ 0,5)
Celkový počet bodov:
2 359 296 bodov
Pokrytie obrazového poľa: 100%
Zväčšenie:
Približne 1,09 ×
Približne 0,71 × (ekvivalent
35 mm formátu) s 50 mm
objektívom zaostreným na
nekonečno, –1 m–1
Bod oka: Približne 27 mm od
okulára, 22 mm od rámu
okulára pri –1 m–1 (v súlade so
štandardom CIPA)
Nastavenie dioptrickej korekcie:
–4,0 m–1 až +3,0 m–1
Technické údaje
[Uzávierka]
Typ: Elektronicky ovládaná
s vertikálnym posunom
a ohniskovou rovinou
[Vstavaný blesk]
Smerné číslo blesku: GN 12
(v metroch pri ISO 100)
Doba obnovenia: Približne
3 sekundy
Pokrytie blesku: Pokrytie 16 mm
objektívu (ohnisková
vzdialenosť, ktorú naznačuje
objektív)
Kompenzácia blesku: ±3,0 EV
(s možnosťou prepínania medzi
krokmi 1/3 EV a 1/2 EV)
Dosah blesku:
Clona
F4.0
F5.6
100 1 m –
4,3 m
F2.8
1m–
3m
1m–
2,1 m
200 1 m –
6,1 m
1m–
4,2 m
1m–
3m
400 1,4 m – 1 m –
8,6 m
6m
1m–
4,3 m
800 2 m –
12 m
1,4 m – 1 m –
8,5 m
6,1 m
SK
55
Iné
[Ovládanie expozície]
Merací článok: Snímač CMOS
„Exmor“
Spôsob merania: 1 200-zónové
vyhodnocovacie meranie
Rozsah merania: –2 EV až +17 EV
v režimoch viacsegmentového
merania, merania so
zdôrazneným stredom
a bodového merania (pri
ekvivalente ISO 100
s objektívom F1,4)
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index):
Statické zábery: Režim AUTO
(Automaticky), ISO 50 až
25 600 (krok 1/3 EV)
Videozáznamy: Režim AUTO
(Automaticky), ISO 100 až
12 800 (krok 1/3 EV)
Korekcia expozície: ±5,0 EV
(s možnosťou prepínania medzi
krokmi 1/3 EV a 1/2 EV)
Rozsah rýchlosti:
Statické zábery: 1/8 000 sekúnd
až 30 sekúnd, režim Bulb
Videozáznamy:
1/8 000 sekúndy až 1/4 sekundy
(krok 1/3), až do 1/60 sekundy
v režime AUTO
(Automaticky) (až do
1/30 sekundy v režime
automatickej pomalej
uzávierky)
Rýchlosť synchronizácie blesku:
1/250 sekundy
Nastavenie citlivosti ISO
[LCD monitor]
LCD panel: 7,5 cm (typ 3,0)
s jednotkou TFT
Celkový počet bodov: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480)
bodov
Technické údaje
[Nepretržité snímanie]
Rýchlosť nepretržitého snímania:
Automatická expozícia
s prioritou nepretržitého
snímania: Maximálne
12 záberov za sekundu/
: Maximálne 8 záberov za
sekundu/
: Maximálne
3 zábery za sekundu
• Na základe našich
podmienok merania.
Rýchlosť nepretržitého
snímania môže byť nižšia, a to
v závislosti od podmienok
snímania.
Maximálny počet nepretržite
nasnímaných záberov:
V režime automatickej
expozície s prioritou
nepretržitého snímania
Extra fine: 53 záberov/
Fine: 60 záberov/
Standard: 64 záberov/
RAW & JPEG: 25 záberov/
RAW: 26 záberov/
V rámci nepretržitého
snímania
Extra fine: 56 záberov/
Fine: 75 záberov/
Standard: 93 záberov/
RAW & JPEG: 26 záberov/
RAW: 28 záberov
[Prehliadanie priblížených
záberov]
Rozsah nastavenia mierky:
Veľkosť záberu:
L: Približne ×1,0 – ×18,8/
M: Približne ×1,0 – ×13,3/
S: Približne ×1,0 – ×9,4
SK
56
[Záznamový formát]
Formát súborov: Kompatibilný
s formátmi JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), RAW (formát Sony
ARW 2.3)
Videozáznam (formát AVCHD):
Kompatibilné s formátom
AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital
2-kanálový, vybavený
systémom Dolby Digital Stereo
Creator
• Vyrobené podľa licencie
spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznam (formát MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC
2-kanálový
[Záznamové médiá]
Memory Stick PRO Duo, SD karta
[Vstupné/výstupné konektory]
Multi/Micro USB koncovka*:
USB komunikácia, Hi-Speed
USB (USB 2.0)
* Podporuje zariadenia
kompatibilné s Micro USB.
HDMI: Mikrokonektor HDMI
typu D
Konektor mikrofónu:
3,5 mm
stereofónny minikonektor
Konektor REMOTE
[Napájanie, všeobecne]
Akumulátor: Nabíjateľný
akumulátor NP-FM500H
Technické údaje
[Spotreba energie]
Pri použití DT 16-50 mm F2.8
SSM*
Pri použití hľadáčika:
Približne 3,5 W
Pri použití displeja:
Približne 3,0 W
* Je súčasťou dodávky s modelom
ILCA-77M2Q.
[Bezdrôtová lokálna sieť LAN]
Podporovaný formát: IEEE 802.11
b/g/n
Frekvenčné pásmo: Šírka pásma
2,4 GHz
Zabezpečenie: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Spôsob pripojenia: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Manuálny
Spôsob prístupu: Režim
infraštruktúry
NFC: Zariadenie je v súlade so
špecifikáciou tagov typu 3 Fóra
NFC
Nabíjačka/akumulátor
Nabíjačka BC-VM10A
Vstupné menovité hodnoty:
100 V - 240 V striedavého
prúdu, 50/60 Hz, 9 W
Výstupné menovité hodnoty:
8,4 V jednosmerného prúdu,
0,75 A
Rozsah prevádzkovej teploty:
0°C až 40°C
Rozsah skladovacej teploty:
–20°C až +60°C
Maximálne rozmery:
Približne 70 mm × 25 mm ×
95 mm (Š/V/H)
Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H
Typ akumulátora: Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie:
8,4 V jednosmerného prúdu
Nominálne napätie:
7,2 V jednosmerného prúdu
Maximálne nabíjacie napätie:
8,4 V jednosmerného prúdu
Maximálny nabíjací prúd: 2,0 A
Kapacita:
Typická hodnota: 11,8 Wh
(1 650 mAh)
Minimálne: 11,5 Wh
(1 600 mAh)
Maximálne rozmery:
Približne 38,2 mm × 20,5 mm ×
55,6 mm (Š/V/H)
SK
57
Iné
[Iné]
Mikrofón: Stereo
Reproduktor: Monofónny
Exif Print: Kompatibilný
DPOF: Kompatibilný
PRINT Image Matching III:
Kompatibilný
Rozmery:
142,6 mm × 104,2 mm ×
80,9 mm (Š/V/H, bez
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť: Približne 726 g
(s akumulátorom a Memory
Stick PRO Duo)
Približne 647 g (len telo)
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Vzhľad a špecifikácie sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
Technické údaje
Objektív
Názov (názov modelu)
Ekvivalentná ohnisková
vzdialenosť 35 mm
formátu* (mm)
Skupiny/prvky objektívu
Zorný uhol*
Minimálna vzdialenosť
zaostrenia** (m)
DT 16-50mm F2.8 SSM
(SAL1650)
DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM (SAL18135)
24–75
27–202,5
13–16
11–14
83°-32°
76°-12°
0,3
0,45
Maximálne zväčšenie (×)
0,2
0,25
Minimálna clona
f/22
f/22-f/36
72
62
81×88
76×86
577
398
Priemer filtra (mm)
Rozmery (max. priemer ×
výška)
(Približne v mm)
Hmotnosť (približne g)
* Hodnoty ekvivalentnej ohniskovej vzdialenosti 35 mm formátu a zorného
uhla sa získali z Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi
vybaveného obrazovým snímačom veľkosti APS-C.
** Minimálne zaostrenie predstavuje najkratšiu vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
• Tento objektív je vybavený kódovačom vzdialenosti. Kódovač vzdialenosti
umožňuje presnejšie meranie (ADI) pomocou blesku s funkciou ADI.
• V závislosti od mechanizmu objektívu sa môže ohnisková vzdialenosť zmeniť
s akoukoľvek zmenou vzdialenosti snímania. Pri tejto ohniskovej vzdialenosti
sa predpokladá, že je objektív zaostrený na nekonečno.
• Poloha zaostrenia na nekonečno poskytuje určité nastavenie na korekciu
posunu zaostrenia spôsobeného zmenou teploty. Ak chcete snímať objekt
v nekonečnej vzdialenosti v režime manuálneho zaostrovania, použite
hľadáčik a nastavte zaostrenie.
SK
58
Technické údaje
Informácie o ohniskovej vzdialenosti
Obrazový uhol tohto fotoaparátu je užší ako pri fotoaparáte 35 mm
formátu. Môžete nájsť približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
fotoaparátu 35 mm formátu a snímať s rovnakým obrazovým uhlom,
a to zvýšením hodnoty ohniskovej vzdialenosti vášho objektívu o
polovicu.
Napríklad, pomocou 50 mm objektívu môžete získať približný
ekvivalent 75 mm objektívu fotoaparátu 35 mm formátu.
Iné
SK
59
Technické údaje
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje
univerzálnemu štandardu DCF
(Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Prehrávanie záznamu
nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení
nie je zaručené, a rovnako,
prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo
editovaných v inom zariadení
nie je v tomto fotoaparáte
zaručené.
SK
60
Obchodné značky
• Memory Stick a
sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD Progressive“ a logotyp
„AVCHD Progressive“ sú
ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Pojmy HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
ako aj logo HDMI sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC v Spojených
štátoch a ďalších krajinách.
• Windows je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
a/alebo ďalších krajinách.
• Mac je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Apple Inc.
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
• iOS je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Cisco Systems, Inc.
• iPhone a iPad sú registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. v Spojených štátoch
a ďalších krajinách.
Technické údaje
Iné
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
• Android, Google Play sú ochranné
známky spoločnosti Google Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Značka N je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc. v Spojených štátoch a iných
krajinách.
• DLNA a DLNA CERTIFIED sú
ochranné známky spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
• Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
• YouTube a logo YouTube sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi, Inc.
• Ďalej všeobecne platí, že názvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
vývojárskych a výrobných
spoločností. Značky ™ alebo sa
však nemusia použiť vo všetkých
prípadoch v tomto návode.
®
SK
61
Technické údaje
SK
62
Technické údaje
Iné
SK
63
Bližšie informácie o tomto výrobku
a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby
Zákazníkom.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising