Sony | SLT-A35 | Sony SLT-A35 SLT-A35 Len telo (bez objektívu) Návod na použitie

4-281-655-21 (1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Príprava fotoaparátu
Pred použitím
Snímanie záberov
Návod na používanie
A-mount
Používanie funkcie
snímania
Používanie funkcie
zobrazenia
Zmena nastavenia
Zobrazenie fotografií v
počítači
Tlač fotografií
Iné
Register
© 2011 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU POŽIARU
ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre
elektrickú zásuvku, použite prídavný
zástrčkový adaptér s vhodnou
konfiguráciou pre danú elektrickú
zásuvku.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie
je odpojená od elektrickej siete, pokiaľ
je zapojená sieťová šnúra v elektrickej
zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre
akumulátora, okamžite odpojte
napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry
z elektrickej zástrčky.
Ak sa dodáva aj napájací kábel, tento
napájací kábel sa môže používať iba
s týmto fotoaparátom a nemôže sa
používať so žiadnym iným zariadením.
2
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu
a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je
v súlade s limitmi smernice EMC
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzťahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdať do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
3
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná
s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické značky
ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60 °).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Informácie o používaní fotoaparátu
Postup snímania
• Tento fotoaparát poskytuje dva
režimy snímania: režim displeja LCD,
pri ktorom sa používa displej LCD,
a režim hľadáčika, pri ktorom sa
používa hľadáčik.
• Zaznamenané zábery sa môžu líšiť od
záberov, ktoré sa zobrazovali pred
nahrávaním.
Poznámky k funkciám
dostupným s fotoaparátom
• Ak chcete zistiť, či toto zariadenie je
kompatibilné so štandardom 1080 60i
alebo so štandardom 1080 50i,
hľadajte nasledujúce značky na dolnej
strane fotoaparátu.
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 50i: 50i
• Pri prezeraní trojrozmerných záberov
zaznamenaných pomocou fotoaparátu
na monitoroch kompatibilných s
trojrozmerným zobrazovaním môžete
na sebe pozorovať nepríjemné
príznaky, ako je napríklad únava
zraku, závraty alebo celková únava.
Pri prezeraní trojrozmerných záberov
vám odporúčame, aby ste si v
pravidelných intervaloch dávali
prestávky. Keďže každý jednotlivec
má iné nároky na to, ako často si
potrebuje oddýchnuť od sledovania,
nájdite si svoj interval, ktorý vám
najviac vyhovuje. Ak sa necítite
dobre, prestaňte s prezeraním
trojrozmerných záberov a v prípade
potreby vyhľadajte lekára. Pozrite si
aj návod na používanie pripojeného
zariadenia alebo softvéru
používaného s fotoaparátom. Oči
malých detí sú mimoriadne citlivé
(najmä ak ide o deti mladšie ako šesť
rokov). Skôr než im dovolíte prezerať
si trojrozmerné obrázky, poraďte sa
s odborníkom, ako je napríklad
pediater alebo oftalmológ. Dbajte na
to, aby deti dodržiavali preventívne
opatrenia uvedené vyššie.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo pamäťovej karty
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Informácie o displeji LCD,
elektronickom hľadáčiku,
objektíve a obrazovom snímači
• Pri výrobe displeja LCD a
elektronického hľadáčika sa používajú
tie najprecíznejšie technológie, ktoré
umožňujú efektívne využiť až 99,99 %
pixlov. Na displeji LCD a v
elektronickom hľadáčiku sa však
môžu permanentne objavovať malé
tmavé alebo jasné bodky (biele,
červené, modré alebo zelené).
Tieto bodky vznikajú normálne pri
výrobe a nemajú žiadny vplyv na
zábery.
• Pri zmene zaostrenia na hľadáčiku
sa na obrazovke môžu objavovať
červené, zelené alebo modré záblesky.
Toto nie je porucha. Tieto záblesky sa
nezaznamenajú na zábery.
• Nevystavujte fotoaparát slnečnému
svetlu a nesnímajte príliš dlho proti
slnku. Interný mechanizmus sa môže
poškodiť. Pri zaostrení slnečného
svetla na blízky predmet môže
vzniknúť požiar.
• V chladnom prostredí sa môžu
v obraze na displeji zobrazovať
pohybové stopy. Toto nie je porucha.
Pri zapnutí fotoaparátu v chladnom
prostredí môže displej dočasne
stmavnúť. Po zohriatí fotoaparátu
bude displej pracovať normálne.
5
Poznámka k používaniu
objektívov a príslušenstva
Odporúča sa používať objektívy a
príslušenstvo od spoločnosti Sony*,
ktoré sú prispôsobené charakteristikám
tohto fotoaparátu. Používanie
produktov iných výrobcov môže viesť k
nehodám a poruchám fotoaparátu alebo
k tomu, že fotoaparát nebude pracovať
tak, ako sa očakáva.
* Zahrnuté sú aj produkty spoločnosti
Konica Minolta.
Informácie o dlhodobom
snímaní
• Pri priebežnom snímaní počas dlhšej
doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu.
Ak teplota dosiahne určitú úroveň, na
displeji sa zobrazí znak
a
fotoaparát sa automaticky vypne.
Ak sa napájanie vypne, ponechajte
fotoaparát aspoň 10 minút vypnutý,
aby teplota fotoaparátu poklesla na
bezpečnú úroveň.
• Pri vysokých teplotách okolia sa
rýchlo zvyšuje aj teplota fotoaparátu.
• Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa
môže znížiť kvalita záberov. Preto
vám odporúčame, aby ste počkali,
kým klesne teplota fotoaparátu, a až
potom pokračovali v snímaní.
• Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Toto nie je porucha.
Informácie o prehrávaní
videozáznamov v iných
zariadeniach
• V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
High Profile pre formát AVCHD.
Videozáznamy vo formáte AVCHD,
ktoré boli nahraté týmto
fotoaparátom, nie je možné prehrávať
v nasledujúcich zariadeniach:
6
– v iných zariadeniach
kompatibilných s formátom
AVCHD, ktoré nepodporujú High
Profile
– v zariadeniach nekompatibilných
s formátom AVCHD
V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile pre formát MP4.
Videozáznamy vo formáte MP4, ktoré
boli nahraté týmto fotoaparátom,
preto nie je možné prehrávať v iných
zariadeniach, než sú zariadenia
podporujúce formát MPEG-4 AVC/
H.264.
• Vytvorené disky s obrazom v HD
kvalite (s vysokým rozlíšením) je
možné prehrávať len v zariadeniach
kompatibilných s formátom AVCHD.
Prehrávače alebo rekordéry diskov
DVD nemôžu prehrávať disky so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením), pretože tieto nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD.
Zariadenia na prehrávanie alebo
nahrávanie diskov DVD môžu okrem
toho zlyhávať pri vysúvaní diskov so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením).
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode
ako príklady obrázkov sú reprodukcie.
Nejedná sa o skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Informácie o technických
údajoch, ktoré obsahuje tento
Návod na používanie
Ak tento Návod na používanie
neobsahuje iné informácie, údaje
o výkone a technické údaje boli
definované za nasledujúcich
podmienok: pri bežnej teplote okolitého
prostredia 25°C a s použitím
akumulátora nabíjaného ešte hodinu
potom, ako zhasne indikátor
CHARGE.
7
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ............................. 5
Príprava
fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva ................................ 13
Identifikácia súčastí ....................................................... 14
Nabíjanie akumulátora ................................................. 20
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty
(predáva sa samostatne)........................................... 22
Nasadenie objektívu ..................................................... 28
Príprava fotoaparátu ..................................................... 31
Používanie dodávaného príslušenstva ........................ 34
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa ešte dajú
nasnímať .................................................................... 36
Čistenie ........................................................................... 39
Pred použitím
Indikátory na obrazovke .............................................. 43
Prepínanie režimu zobrazovania medzi displejom
LCD a elektronickým hľadáčikom ............... 43
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
(DISP) ............................................................... 44
Zobrazenie informácií o zázname (Podrobné
zobrazenie/Informácie o zázname (For Live
View)) .............................................................. 46
Zobrazenie informácií o zázname (For
viewfinder) ....................................................... 48
Výber funkcie alebo nastavenia .................................. 50
Výber funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia) .... 51
Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia) ................ 52
Funkcie volené tlačidlom MENU .......................... 53
Snímanie
záberov
Snímanie fotografie bez otrasov fotoaparátu ............ 61
Správny postoj .......................................................... 61
Používanie funkcie SteadyShot .............................. 62
Používanie statívu .................................................... 63
Snímanie s automatickým nastavením ........................ 64
Automatické snímanie s príslušným
nastavením ....................................................... 64
Snímanie s automaticky upravovaným
nastavením ....................................................... 66
8
Snímanie s vhodným nastavením pre daný objekt .... 68
Snímanie s prednastaveným režimom
podľa scény (Scene Selection) ....................... 68
Snímanie s filtrom efektu na dosiahnutie
rôznych štruktúr (efekt fotografie)................... 71
Snímanie panoramatických záberov
(funkcia Sweep Shooting)............................... 73
Nepretržité snímanie pri vysokej rýchlosti
(priorita nepretržitého posunu AE
teleobjektívu) .................................................. 76
Snímanie fotografie požadovaným spôsobom
(režim expozície)....................................................... 78
Snímanie v režime automatického programu ...... 79
Snímanie ovládaním rozostrenia pozadia
(priorita clony) ................................................ 80
Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch
(priorita rýchlosti uzávierky) ............................ 83
Snímanie s manuálne upravenou expozíciou
(manuálna expozícia) ..................................... 85
Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou
(BULB) ............................................................ 87
Nahrávanie videozáznamov ......................................... 89
Dostupný čas nahrávania pre videozáznam .......... 92
Poznámky k nepretržitému nahrávaniu
videozáznamov ................................................ 93
Používanie
funkcie
snímania
Výber spôsobu zaostrenia ............................................ 94
Používanie automatického zaostrovania ............... 94
Snímanie s požadovanou kompozíciou
(uzamknutie zaostrenia) ................................. 97
Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu
(režim automatického zaostrovania) ............ 98
Výber oblasti zaostrenia (oblasť automatického
zaostrenia (AF)) ............................................. 99
Manuálna úprava zaostrenia
(manuálne zaostrovanie) ............................. 100
Kontrola zaostrenia zväčšením záberu ................ 101
9
Rozpoznávanie tvárí ................................................... 103
Používanie funkcie detekcie tvárí ........................ 103
Snímanie usmiatych tvárí (funkcia uzávierka
pre úsmev) ..................................................... 104
Používanie blesku ........................................................ 106
Snímanie s bezdrôtovým bleskom ....................... 109
Úprava jasu fotografie (expozícia, kompenzácia
blesku, meranie) ..................................................... 110
Snímanie s pevným jasom (aretácia AE) ............ 110
Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu
(kompenzácia expozície) ............................. 111
Úprava intenzity svetla blesku (kompenzácia
blesku) ............................................................ 114
Výberom režimu ovládania blesku môžete
nastaviť intenzitu blesku (ovládanie blesku) ... 115
Výber spôsobu merania jasu objektu
(režim merania) ............................................. 116
Nastavenie ISO ............................................................ 117
Automatická kompenzácia jasu a kontrastu
(dynamický rozsah) ............................................... 118
Korekcia jasu fotografie (optimalizácia
dynamického rozsahu) ................................. 119
Automatická kompenzácia s bohatou gradáciou
(automaticky vysoký dynamický rozsah).... 119
Spracovanie fotografie ................................................ 121
Výber požadovaného spracovania fotografie
(kreatívny štýl) ............................................... 121
Zmena rozsahu reprodukcie farieb
(farebný priestor)........................................... 122
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby) .......... 123
Úprava vyváženia bielej farby podľa
konkrétneho zdroja svetla (automatické/
predvolené vyváženie bielej farby).......... 124
10
Nastavenie funkcie Color Temperature a efektu
filtra (Color Temperature/farebný filter) ... 125
Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie
bielej farby) ................................................... 126
Výber dynamického režimu .......................... 128
Snímanie jedného záberu ...................................... 128
Súvislé snímanie ..................................................... 128
Používanie samospúšte .......................................... 130
Snímanie fotografií s posunutou expozíciou
(posun expozície) .......................................... 130
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby
(posun vyváženia bielej farby) ..................... 133
Používanie
funkcie
zobrazenia
Prehrávanie fotografií ................................................. 134
Kontrola informácií o zaznamenaných fotografiách ... 140
Ochrana fotografií (ochrana proti zmazaniu) .......... 144
Vymazávanie fotografií (vymazať) ............................ 145
Prezeranie záberov na televíznej obrazovke ........... 147
Zmena
nastavenia
Nastavenie veľkosti a kvality fotografie ................... 151
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu ... 155
Zmena nastavenia redukcie šumu ............................. 159
Zmeny funkcie tlačidiel .............................................. 161
Zmena iných nastavení ............................................... 163
Nastavenie displeja LCD alebo elektronického
hľadáčika ................................................................. 165
Overenie verzie fotoaparátu ...................................... 167
Obnovenie predvolených nastavení .......................... 168
Zobrazenie
fotografií v
počítači
Používanie s počítačom .............................................. 171
Používanie softvéru ..................................................... 173
Pripojenie fotoaparátu k počítaču ............................. 177
Vytvorenie disku s videozáznamom ......................... 180
Tlač fotografií
Definovanie parametrov DPOF ................................ 185
11
Iné
Technické údaje ........................................................... 187
Riešenie problémov .................................................... 193
Výstražné hlásenia ...................................................... 203
Preventívne opatrenia ................................................. 206
Formát AVCHD ......................................................... 209
Trojrozmerné snímky ................................................. 210
Register ...................................................................................... 212
12
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
Bežné príslušenstvo
• BC-VW1 Nabíjačka
akumulátora (1)
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50 (1)
• Kábel USB (1)
• Popruh na rameno (1)
• Očnicový kryt (1) (nasadený
na fotoaparáte)
• Disk CD-ROM (aplikačný
softvér pre fotoaparát α) (1)
• Návod na používanie
(táto príručka) (1)
SLT-A35K
• Objektív DT 18-55 mm/
predný kryt objektívu (1)/
kryt balenia (1)
SLT-A35Y
• Objektív DT 18-55 mm/
predný kryt objektívu (1)/
kryt balenia (1)
• Objektív DT 55-200 mm/
predný kryt objektívu/zadný
kryt objektívu (1)/tienidlo
objektívu (1)
13
Príprava fotoaparátu
• Napájací kábel (1) (v USA
a v Kanade sa predáva
samostatne)
• Kryt závitu objektívu (1)
(nasadený na fotoaparáte)
Identifikácia súčastí
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
A Tlačidlo spúšte (64)
B Vypínač napájania (31)
C Ovládacie koliesko (81)
D Indikátor samospúšte (130)
E Kontakty objektívu*
F Zrkadlo*
G Tlačidlo zobrazenia ukážky
(82)
H Montážny otvor
I Zabudovaný blesk* (106)
J Mikrofón**
K Prepínač režimov (64 – 88)
14
L Tlačidlo
(Vyklopenie
blesku) (106)
M Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(29)
N Prepínač režimu zaostrenia
(94, 100)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
** Nezakrývajte túto časť
počas nahrávania
videozáznamu.
Zadná strana
Príprava fotoaparátu
A Mikrofón**
L Tlačidlo FINDER/LCD
(43, 166)
B Automaticky uzamykateľné
sánky na príslušenstvo (109)
C Tlačidlo MENU (53)
D Hľadáčik* (43)
E Očnicové senzory (43)
F Ovládacie koliesko
dioptrickej korekcie (33)
G Displej LCD (46, 134, 140)
H Tlačidlo
(Prehrať) (134)
I Indikátor prístupu (24)
J Snímanie: Tlačidlo lupy
zaostrenia (101, 161)
Zobrazenie: Tlačidlo
(Odstrániť) (145)
K Tlačidlo MOVIE (89)
M Reproduktor
N
Značka polohy
obrazového snímača (96)
O Tlačidlo D-RANGE
(Dynamický rozsah)
(118, 162)
P Snímanie: Tlačidlo AEL
(Uzamknutie AE) (86, 110)
Zobrazenie: Tlačidlo
(Priblíženie) (137)
Q Snímanie: Tlačidlo
(Expozícia) (111)
Zobrazenie: Tlačidlo
(Oddialenie) (137)/tlačidlo
(Register fotografií)
(138)
15
R Snímanie: Tlačidlo Fn
(Funkcia) (51, 52)
Zobrazenie:
tlačidlo
(Otočenie obrázka) (136)
S Ovládacie tlačidlo
Keď je ponuka zapnutá:
Tlačidlo v/V/b/B (50)
Keď je ponuka vypnutá:
DISP (Displej) (44, 134)/WB
(Vyváženie bielej) (123)/
(Dynamický režim)
(128)/ISO (117)
T Ovládacie tlačidlo
(Zadávanie) (50)/
tlačidlo AF (99)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
** Nezakrývajte túto časť
počas nahrávania
videozáznamu.
16
Bočné strany/Dolná strana
• Keď pripájate Diaľkový
ovládač RM-S1AM/
RM-L1AM (predáva sa
samostatne) k fotoaparátu,
zástrčka pre Diaľkový
ovládač musí byť zapojená do
konektora REMOTE tak,
aby vodiaca drážka zástrčky
bola zarovnaná s vodiacou
drážkou konektora
REMOTE. Dbajte na to, aby
kábel pre Diaľkový ovládač
smeroval dopredu.
F Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia ako 5,5 mm.
So skrutkami dlhšími ako
5,5 mm nebude možné
bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív.
Dlhšia skrutka môže
poškodiť fotoaparát.
G Zásuvka na pamäťovú kartu
(22)
H Kryt akumulátora/pamäťovej
karty (22)
B Háčik pre popruh na rameno
(34)
C HDMI konektor (147)
D Konektor
(USB) (177)
E Konektor pre mikrofón
• Pri pripojení externého
mikrofónu sa interný
mikrofón automaticky vypne.
Ak ide o typ externého
mikrofónu bez vlastného
napájania, napájanie
mikrofónu zabezpečuje
fotoaparát.
17
Príprava fotoaparátu
A Konektor REMOTE
I Kryt pripájacej plochy
• Využíva sa pri používaní
adaptéra striedavého prúdu
AC-PW20 (predáva sa
samostatne)
Pri zatváraní krytu dajte
pozor, aby ste kábel
napájacieho adaptéra
neprivreli krytom.
18
Objektív
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(dodáva sa s modelom
SLT-A35K/A35Y)
B Krúžok transfokátora
C Stupnica ohniskovej
vzdialenosti
D Index ohniskovej
• V prípade iných objektívov
ako DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM alebo DT 55-200mm
F4-5.6 SAM si pozrite návod
na používanie dodaný
s príslušným objektívom.
vzdialenosti
E Kontakty objektívu
F Prepínač režimu zaostrenia
G Montážna značka
• Objektív DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM alebo DT 55-200mm
F4-5.6 SAM je určený pre
fotoaparáty A-mount od
spoločnosti Sony (modely
s obrazovým snímačom
formátu APS-C). Tieto
objektívy nemožno používať
na fotoaparátoch s formátom
35 mm.
19
Príprava fotoaparátu
A Krúžok zaostrenia
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(dodáva sa s modelom SLT-A35Y)
Nabíjanie akumulátora
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FW50 „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie
je úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
Zatláčajte akumulátor, kým s
cvaknutím nezapadne na svoje miesto.
2 Zapojte nabíjačku
akumulátora do
elektrickej zástrčky.
Svieti: nabíja sa
Zhasne: nabíjanie je dokončené
• Po dokončení nabíjania indikátor
CHARGE zhasne.
• Čas potrebný na nabitie úplne
vybitého akumulátora pri teplote
25 °C je približne 250 minút.
Verzia pre USA a Kanadu
Zásuvka
Indikátor CHARGE
Verzia pre iné krajiny a oblasti
ako USA a Kanada
Indikátor
CHARGE
Napájací kábel
20
Požívanie fotoaparátu v zahraničí – rôzne zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora a sieťový adaptér striedavého
prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne) môžete používať
v ľubovoľnej krajine alebo oblasti s napätím v elektrickej sieti
v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu s frekvenciou 50/60 Hz.
Poznámka
• Nepoužívajte elektronický transformátor, pretože môže spôsobiť poruchu.
21
Príprava fotoaparátu
Poznámky
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora
a podmienok nabíjania.
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10 °C až 30 °C. Pri iných
teplotách sa akumulátor nemusí dať efektívne nabiť.
• Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zástrčky.
• Akumulátor sa nepokúšajte nabíjať hneď po jeho nabití a ani v prípade, že ste
ho nabili a potom ste ho nepoužívali. Ak nedodržíte tieto pokyny, bude to mať
vplyv na výkon akumulátora.
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) nenabíjajte žiadny iný
akumulátor okrem akumulátora „InfoLITHIUM“ série W. Iné akumulátory
by mohli pri pokuse o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čo vedie
k riziku poranenia elektrickým prúdom a popálenín.
• Ak bliká indikátor CHARGE, môže to znamenať chybu akumulátora alebo
skutočnosť, že ste vložili iný akumulátor, ako je špecifikovaný typ.
Skontrolujte, či typ akumulátora zodpovedá špecifikovanému typu. Ak je
akumulátor špecifikovaného typu, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým
alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora funguje správne.
Ak nabíjačka akumulátora pracuje správne, pravdepodobne došlo k chybe
akumulátora.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, proces nabitia sa nemusí úplne
dokončiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky alebo
podobným spôsobom.
Vloženie akumulátora alebo
pamäťovej karty (predáva sa
samostatne)
1 Posunutím otváracej páčky
krytu otvorte kryt.
2 Akumulátor úplne zasuňte,
pričom jeho špičkou zároveň
zatlačte na zaisťovaciu
páčku.
Zaisťovacia páčka
3 Vložte pamäťovú kartu.
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby
so zacvaknutím zapadla na svoje
miesto.
Orezaný roh karty musí byť pri
vkladaní nasmerovaný tak, ako je
znázornené na ilustrácii.
4 Zatvorte kryt.
22
Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát a vysuňte
zaisťovaciu páčku v smere šípky. Dajte
pozor, aby pri manipulácii akumulátor
nevypadol.
Zaisťovacia páčka
23
Príprava fotoaparátu
Dostupné pamäťové karty
• Dostupné pamäťové karty S týmto fotoaparátom je možné používať
iba pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick
PRO-HG Duo“, SD, SDHC a SDXC. Karta MultiMediaCard sa
s týmto fotoaparátom nemôže používať. Nedá sa však zaručiť,
že všetky funkcie pamäťových kariet budú pracovať správne.
• V odkazoch, ktoré obsahuje tento Návod na používanie,
sa pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick
PRO-HG Duo“ označujú ako pamäťové karty „Memory Stick PRO
Duo“ a pamäťové karty SD, SDHC a SDXC sa označujú ako
pamäťové karty „SD“.
• Pri nahrávaní videozáznamov sa odporúča používať nasledujúce
pamäťové karty.
–
(Mark2) („Memory Stick PRO Duo“
(Mark2))
–
(„Memory Stick PRO-HG Duo“)
– Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC, pamäťová karta
SDXC (trieda Class 4 alebo vyššia)
• Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné
importovať do počítačov a AV zariadení, ktoré nie sú kompatibilné
so systémom exFAT, a nie je možné ani prehrávať ich v týchto
počítačoch a zariadeniach. Pred pripojením zariadenia k
fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné so systémom
exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k nekompatibilnému zariadeniu,
môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty. Keď sa zobrazí táto
výzva, neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k vymazaniu
všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov, ktorý sa
používa na pamäťových kartách SDXC.)
Vybratie pamäťovej karty
Skontrolujte, či nesvieti indikátor
prístupu, potom otvorte kryt a zatlačte
na pamäťovú kartu.
Indikátor prístupu
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Úroveň nabitia môžete skontrolovať na základe nasledujúcich
indikátorov a percentuálnych hodnôt, ktoré sa zobrazujú na
obrazovke.
Kapacita
akumulátora
„Battery
exhausted.“
Vysoká
Nemôžete
Nízka snímať ďalšie
snímky.
Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“?
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor
s funkciami výmeny informácií, ktoré súvisia s prevádzkovými
podmienkami vášho fotoaparátu. Pri používaní akumulátora
„InfoLITHIUM“ sa zobrazuje kapacita akumulátora v percentách
podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.
Poznámky k používaniu akumulátora
• Zobrazená kapacita nemusí byť za určitých okolností správna.
• Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vody. Akumulátor nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad
v aute alebo na priamom slnku.
24
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa
s používaním a časom postupne znižuje. Ak je prevádzkový čas
akumulátora po nabití podstatne skrátený, jeho životnosť
pravdepodobne uplynula. Je potrebné zakúpiť nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže
líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok
a okolitého prostredia.
Skladovanie akumulátora
Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu používať, najmenej raz
za rok ho vo fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite a potom ho
uložte na suché a chladné miesto, aby sa predĺžila jeho životnosť.
Poznámky týkajúce sa používania pamäťových
kariet
• Dbajte na to, aby pamäťová karta nespadla, neohýnajte ju, ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v nasledujúcich
podmienkach:
– na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu
zaparkovaného na priamom slnku.
– na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.
– na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami.
• Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte
s ňou opatrne.
25
Príprava fotoaparátu
Efektívne používanie akumulátora
• Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou teplotou okolitého
prostredia. Akumulátor je tak v chladnom prostredí možné používať
kratšiu dobu a aj rýchlosť nepretržitého snímania sa znižuje.
Odporúčame vám, aby ste akumulátor nosili vo vrecku a čo
najbližšie k telu a do fotoaparátu ho vložte až tesne pred snímaním.
• Akumulátor sa rýchlo vybije, ak často používate blesk, ak často
používate nepretržité snímanie, zvyšujete jas displeja LCD alebo ak
fotoaparát často zapínate a vypínate.
• Ak indikátor prístupu svieti, nevyberajte pamäťovú kartu ani
akumulátor a nevypínajte ani napájanie. Mohli by sa poškodiť údaje.
• Ak umiestnite pamäťovú kartu do blízkosti silne zmagnetizovaného
materiálu alebo ak použijete pamäťovú kartu v prostredí náchylnom
na vznik statickej elektriny alebo v prostredí s elektromagnetickým
žiarením, môžu sa poškodiť údaje.
• Odporúčame vám zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk
počítača.
• Pamäťovú kartu počas prenášania alebo skladovania vkladajte do
dodávaného puzdra.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody.
• Nedotýkajte sa vodivých kontaktov pamäťovej karty rukami ani
kovovými predmetmi.
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu nastavený
do polohy LOCK, nemôžete vykonávať operácie, ako je napríklad
nahrávanie alebo odstraňovanie obrázkov.
• Pri pamäťových kartách naformátovaných použitím počítača nie
je možné zaručiť, že budú fungovať v tomto fotoaparáte.
Na formátovanie pamäťových kariet používajte fotoaparát.
• Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od kombinácie pamäťovej
karty a použitého vybavenia.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte príliš na pero.
• Na samotné pamäťové karty nenalepujte žiadne štítky.
• Pamäťové karty nerozoberajte ani neupravujte.
• Nenechávajte pamäťové karty v dosahu malých detí. Mohli by ich
omylom prehltnúť.
26
Poznámky k používaniu kariet „Memory Stick“ s fotoaparátom
Typy kariet „Memory Stick“, ktoré je možné používať s týmto
fotoaparátom, sú uvedené v tabuľke nižšie. Nedá sa však zaručiť,
že všetky funkcie karty „Memory Stick PRO Duo“ budú pracovať
správne.
„Memory Stick PRO
Duo“ *1*2*3
K dispozícii s fotoaparátom
„Memory Stick Duo“
Nie je k dispozícii
s fotoaparátom
„Memory Stick“ a
„Memory Stick PRO“
Nie je k dispozícii
s fotoaparátom
Príprava fotoaparátu
„Memory Stick PRO-HG
Duo“ *1*2
*1 S touto kartou je k dispozícii funkcia MagicGate. MagicGate je technológia
na ochranu autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania.
Nahrávanie a prehrávanie údajov, ktoré vyžadujú funkcie MagicGate, nie je
možné vykonávať v tomto fotoaparáte.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom paralelného
rozhrania.
*3 Keď používate karty „Memory Stick PRO Duo“ na nahrávanie
videozáznamov, môžete použiť iba karty s označením Mark2.
Poznámky k používaniu karty „Memory Stick Micro“
(predáva sa samostatne)
• Tento produkt je kompatibilný s médiami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratka z anglického označenia „Memory Stick
Micro“.
• Ak chcete s fotoaparátom používať kartu „Memory Stick Micro“,
nezabudnite vložiť kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“
s veľkosťou Duo. Ak vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do
fotoaparátu bez adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo, nemusí sa vám ju
podariť vybrať z fotoaparátu.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu
malých detí. Mohli by ich omylom prehltnúť.
27
Nasadenie objektívu
1 Odstráňte kryt závitu
Predný kryt objektívu
objektívu z fotoaparátu
a odstráňte kryt balenia zo
zadnej strany objektívu.
• Objektív vymieňajte rýchlo a mimo
prašných priestorov, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu a
nečistôt dovnútra fotoaparátu.
• Pri snímaní odstráňte predný kryt
objektívu.
Kryt závitu
objektívu
Kryt balenia
2 Pri nasadzovaní objektívu
zarovnajte k sebe oranžové
značky na objektíve a na
fotoaparáte.
Oranžové značky
3 Pootočte objektívom v
smere hodinových ručičiek
tak, aby so zacvaknutím
zapadol na svoje miesto.
• Pri nasadzovaní držte objektív
rovno.
Poznámky
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
• Objektívy s montážnym adaptérom nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
• Pri používaní objektívu so zásuvkou na statív pripojte objektív
prostredníctvom zásuvky k statívu, aby bola pre objektív k dispozícii vyvážená
opora.
28
• Pri nosení fotoaparátu s nasadeným objektívom dbajte na to, aby ste pevne
držali fotoaparát aj objektív.
• Nedržte objektív za žiadnu časť, ktorá sa vysunie pri približovaní alebo
zaostrovaní.
Odpojenie objektívu od fotoaparátu
1 Úplne stlačte uvoľňovacie
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
2 Nasaďte kryt predného a
zadného objektívu a závit
objektívu na fotoaparát.
• Pred ich nasadením z nich odstráňte
prach.
• Kryt zadného objektívu sa nedodáva
so súpravou objektívu DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM. Keď objektív
uchovávate bez nasadenia na
fotoaparáte, kúpte si Kryt zadného
objektívu ALC-R55.
29
Príprava fotoaparátu
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek,
kým sa nezastaví.
Pripojenie tienidla objektívu
Tienidlo objektívu sa odporúča
používať na zníženie prílišného jasu a
zaručenie maximálnej kvality obrazu.
Nasaďte tienidlo na montážny otvor
na zadnej časti tubusu objektívu
a otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým s cvaknutím nezapadne
na svoje miesto.
• Tienidlo objektívu sa nedodáva s objektívom DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM. Použiť môžete tienidlo ALC-SH108 (predáva sa samostatne).
• Pri používaní blesku zabudovaného vo fotoaparáte nezabudnite
odstrániť tienidlo objektívu, aby ste predišli blokovaniu blesku.
• Pri skladovaní otočte tienidlo objektívu a nasaďte ho na objektív
opačnou stranou.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Ak pri výmene objektívu preniknú do vnútorných častí fotoaparátu
nečistoty alebo prach a ak sa usadia na povrchu obrazového snímača
(súčasť, ktorá funguje ako film), v závislosti od prostredia, v ktorom
sa fotografuje, sa môžu na snímke zobraziť tmavé škvrny.
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu
na obrazovom snímači. Objektív by ste však mali nasadzovať alebo
snímať rýchlo a mimo prašných priestorov.
Ak sa na obrazovom snímači usadia nečistoty alebo prach
Vyčistite obrazový snímač pomocou funkcie [Cleaning Mode],
ktorá je k dispozícii v ponuke (Nastavenie) (s. 40).
30
Príprava fotoaparátu
Nastavenie dátumu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
Príprava fotoaparátu
1 Nastavením vypínača
napájania do polohy
ON zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca
na nastavenie dátumu a času.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte vypínač do polohy OFF.
2 Skontrolujte, či je na displeji
LCD vybratá položka [Enter],
a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
3 Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle vyberte
oblasť a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
31
4 Jednotlivé položky sa
vyberajú pomocou tlačidiel
b/B a numerické hodnoty sa
nastavujú pomocou tlačidiel
v/V.
[Daylight Svg.:]: slúži na zapnutie
alebo vypnutie nastavenia letného
času.
[Date Format:]: slúži na výber
formátu zobrazenia dátumu.
• Hodnota 12:00 AM zodpovedá
polnoci a hodnota 12:00 PM
poludniu.
5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ďalšie položky
a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
6 Skontrolujte, či je vybratá položka [Enter], a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Zrušenie operácie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu a času
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa automaticky zobrazí obrazovka na
nastavenie dátumu a času. Ak chcete nastaviť dátum a čas pri ďalších
zapnutiach, musíte použiť ponuku.
Tlačidlo MENU t
1 t [Date/Time Setup]
Opätovné nastavenie oblasti
Môžete nastaviť oblasť, v ktorej používate fotoaparát. To vám
umožňuje nastaviť miestnu oblasť pri používaní fotoaparátu
v zahraničí.
32
Tlačidlo MENU t
1 t [Area Setting]
Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení
bez ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý a či je nainštalovaný
akumulátor. Podrobnejšie informácie nájdete na strane 207.
Príprava fotoaparátu
Úprava zaostrenia hľadáčika (dioptrická korekcia)
Nastavte ovládač koliesko
dioptrickej korekcie podľa
ostrosti vášho zraku tak,
aby sa indikátory v hľadáčiku
zobrazovali jasne.
• Dioptrickú korekciu jednoducho
nastavíte, keď fotoaparát zamierite
do svetla.
Poznámka
• Nástavec na dioptrickú korekciu (predáva sa samostatne) sa nemôže používať
s týmto fotoaparátom.
33
Používanie dodávaného
príslušenstva
V tejto časti sa popisuje používanie popruhu na rameno a očnicového
krytu. Informácie o ďalšom príslušenstve sú uvedené na nasledujúcich
stranách.
• Nabíjateľný akumulátor (s. 20)
• Nabíjačka akumulátora (s. 20)
• Napájací kábel (v USA a v Kanade sa predáva samostatne) (s. 20)
• Kábel USB (s. 177)
• Disk CD-ROM (s. 173)
Pripevnenie popruhu na rameno
Pripevnite oba konce popruhu
k fotoaparátu.
34
Snímanie očnicového krytu
Keď pripájate FDA-A1AM Uhlový hľadáčik (predáva sa samostatne)
k fotoaparátu, snímte očnicový kryt.
Opatrne stiahnite očnicový kryt
tak, že ho stlačíte na bokoch.
Poznámka
• S týmto fotoaparátom nemožno používať funkcie Lupa a Zväčšovacia očnica.
35
Príprava fotoaparátu
• Svoje prsty zasuňte pod očnicový kryt
a posuňte ho nahor.
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa
ešte dajú nasnímať
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na
obrazovke zobrazí počet snímok,
ktoré je možné zaznamenať
(ak budete naďalej fotografovať
s použitím aktuálnych nastavení).
Poznámky
• Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú kartu alebo odstráňte
snímky z aktuálnej pamäťovej karty (s. 145).
• Ak na žlto bliká hodnota „NO CARD“ (počet záberov, ktoré sa dajú
nasnímať), znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta.
Vložte pamäťovú kartu.
Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Tabuľka obsahuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať
na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu.
Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet
Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
snímania a použitého typu pamäťovej karty.
36
Image: Size: L 16M
Image: Aspect Ratio: 3 : 2*
„Memory Stick PRO Duo“
Kapacita
Veľkosť
Standard
(Jednotky: zábery)
4 GB
8 GB
16 GB
386
781
1587
3239
6406
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
Fine
32 GB
Príprava fotoaparátu
2 GB
* Ak je položka [Image: Aspect Ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete
zaznamenať viac fotografií, než je uvedené v tabuľke vyššie (len ak nie je
vybratá možnosť [RAW]).
Počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať pri
použití akumulátora
Približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití
fotoaparátu s úplne nabitým akumulátorom (je súčasťou dodávky),
je nasledovný.
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty od
uvedených mierne líšiť.
S bleskom
Bez blesku
Režim displeja LCD
Približne 440 fotografií
Približne 480 fotografií
Režim hľadáčika
Približne 420 fotografií
Približne 460 fotografií
• Toto číslo je vypočítané s úplne nabitým akumulátorom a za
nasledujúcich podmienok:
– Teplota okolitého prostredia je 25 °C.
– Používa sa akumulátor nabíjaný ešte hodinu potom, ako zhasne
indikátor CHARGE.
– Používa sa pamäťová karta Sony „Memory Stick PRO Duo“
(predáva sa samostatne).
– Funkcia [Image: Quality] je nastavená na hodnotu [Fine].
– Funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu
[Automatic AF].
– Snímky sa snímajú každých 30 sekúnd.
– Napájanie sa vypne a znova zapne vždy po desiatich snímkach.
37
• Informácie o počte záberov, ktoré môžete nasnímať pri použití
blesku:
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Meracia metóda je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
38
Čistenie
Čistenie fotoaparátu
Čistenie objektívu
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá,
ako je napríklad riedidlo alebo benzín.
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne
dostupného ofukovača. V prípade prachu prilepeného k povrchu
ho opatrne odstráňte jemnou handričkou alebo jemným papierom
mierne navlhčeným v roztoku na čistenie objektívu. Čistite ho
špirálovitým pohybom od stredu objektívu k jeho okrajom. Roztok
na čistenie objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu.
39
Príprava fotoaparátu
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad
kontaktné plochy objektívu alebo zrkadlo. Keďže prach na zrkadle
alebo okolo neho môže ovplyvňovať kvalitu záberov alebo výkon
fotoaparátu, odstráňte ho pomocou komerčne dostupného
ofukovača*. Podrobnosti o čistení obrazového snímača nájdete na
nasledujúcej strane.
* Nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo spôsobiť
poruchu.
• Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
vo vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou.
Pri čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky, pretože môžu
spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy alebo obalu.
– Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové
handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy
a pod.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené
chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými
produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Čistenie obrazového snímača
Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí
fotoaparátu a usadia sa na obrazovom snímači (súčasť, ktorá funguje
ako film), sa môžu v závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje,
zobraziť na fotografii ako tmavé škvrny. Ak sa na obrazovom snímači
nachádza prach, vyčistite obrazový snímač pomocou postupu
uvedeného nižšie.
Poznámky
• Ak úroveň nabitia akumulátora nedosahuje viac ako 50%, nie je možné
vykonať čistenie.
• Ak počas čistenia príliš klesne napätie akumulátora, fotoaparát začne pípať.
Ihneď zastavte čistenie a vypnite fotoaparát. Odporúča sa použiť sieťový
napájací adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
• Čistenie by sa malo vykonávať rýchlo.
• Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie
vodných kvapôčok vnútri fotoaparátu.
Automatické čistenie obrazového snímača pomocou režimu
čistenia fotoaparátu
1 Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý (s. 24).
2 Stlačte tlačidlo MENU
a potom vyberte položku
2 pomocou b/B na
ovládacom tlačidle.
Tlačidlo MENU
3 Pomocou tlačidla v/V
vyberte položku [Cleaning
Mode] a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
40
4 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Enter] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Obrazový snímač bude krátko vibrovať, aby sa z neho odstránil prach.
5 Vypnite fotoaparát.
Príprava fotoaparátu
Čistenie obrazového snímača pomocou ofukovača
Ak je po použití režimu čistenia potrebné ďalšie čistenie, vyčistite
obrazový snímač pomocou ofukovača podľa postupu uvedeného
nižšie.
1 Vykonajte operácie čistenia, ktoré sú uvedené
v krokoch 1 až 4 v časti „Automatické čistenie
obrazového snímača pomocou režimu čistenia
fotoaparátu“.
2 Odpojte objektív (s. 29).
3 Stlačením značky V na
zaisťovacej páčke zrkadla
vyklopte zrkadlo.
• Dajte pozor, aby ste sa nedotkli
povrchu zrkadla.
Zaisťovacia páčka zrkadla
41
4 Použite ofukovač na
vyčistenie povrchu
obrazového snímača
a okolitej oblasti.
• Dajte pozor, aby ste sa hrotom
ofukovača nedotkli obrazového
snímača, a nevkladajte hrot
ofukovača do dutiny za montážnym
otvorom.
• Fotoaparát držte otočený prednou
stranou nadol, aby ste zabránili
vniknutiu prachu do fotoaparátu.
Rýchlo dokončite čistenie.
• Vyčistite pomocou ofukovača aj
zadnú stranu zrkadla.
5 Po dokončení čistenia
sklopte zrkadlo prstom tak,
aby so zacvaknutím zapadlo
na svoje miesto.
• Sklopte rám zrkadla prstom nadol.
Dajte pozor, aby ste sa nedotkli
povrchu zrkadla.
• Sklopte zrkadlo tak, aby bolo
sklopené v zaistenej polohe.
6 Pripojte objektív a vypnite fotoaparát.
• Pri pripájaní objektívu skontrolujte, či je zrkadlo správne sklopené.
Poznámky
• Po dokončení čistenia skontrolujte, či je zrkadlo správne sklopené, keď budete
nasadzovať objektív. Ak nie je správne sklopené, môže dôjsť k poškriabaniu
objektívu, alebo to môže spôsobiť ďalšie problémy. Ak zrkadlo nie je správne
sklopené, nebude pracovať ani automatické zaostrovanie počas snímania.
• Keď je zrkadlo vyklopené, nemôžete snímať.
42
Pred použitím
Indikátory na obrazovke
Prepínanie režimu zobrazovania medzi displejom
LCD a elektronickým hľadáčikom
Tlačidlo FINDER/LCD
Pred použitím
Keď sa pozeráte do hľadáčika,
je aktivovaný režim hľadáčika a keď
odtiahnete tvár od hľadáčika, obnoví
sa režim zobrazovania na displeji
LCD.
Na prepínanie režimov zobrazovania
môžete použiť aj tlačidlo
FINDER/LCD.
Hľadáčik
Displej LCD
Rýchle zaostrenie na objekt pri použití hľadáčika
Keď sa pozriete do hľadáčika, objekt v oblasti automatického
zaostrenia sa automaticky zaostrí (automatické zaostrovanie spúšťané
snímačom očí).
Tlačidlo MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [On]
Keď nasadzujete FDA-A1AM Uhlový hľadáčik (predáva sa
samostatne) na fotoaparát, odporúčame nastaviť položku [Eye-Start
AF] na hodnotu [Off], pretože sa môžu aktivovať očnicové snímače
umiestnené pod hľadáčikom.
43
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
(DISP)
Po každom stlačení tlačidla DISP
na ovládacom tlačidle sa displej
s informáciami o zaznamenávaní
zmení nasledujúcim spôsobom.
Stav obrazovky v hľadáčiku sa zmení
nasledujúcim spôsobom („zapnutie
informácií o zázname“ (For Live
View) sa vynechá). Zobrazenie
v hľadáčiku môžete prepínať nezávisle
od zobrazenia na displeji LCD.
Podrobné
zobrazenie
Informácie o
zázname sú zapnuté
(For Live View)
Informácie
o zázname
sú vypnuté
Podrobné zobrazenie
V podrobnom zobrazení sa
znázorňuje hodnota rýchlosti
uzávierky a clony vo forme grafov
a nachádzajú sa v ňom aj prehľadné
informácie o tom, ako pracuje
expozícia. Ukazovatele na indikátore
rýchlosti uzávierky a indikátore clony
zobrazujú aktuálnu hodnotu.
Po upravení expozície sa pozícia
ukazovateľov presunie na hodnotu
príslušného nastavenia.
44
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Zobrazenie informácií o zázname (For viewfinder)
Zobrazenie so „zapnutím informácií o zázname“ na displeji LCD
môžete prepnúť na zobrazenie, ktoré je vhodnejšie na snímanie pri
pozeraní do hľadáčika. Zobrazenie v hľadáčiku je upravené pre
funkciu Live View.
Tlačidlo MENU t
[For viewfinder]
2 t [Display Rec. Data] t
Podrobné
zobrazenie
Zobrazenie
informácií o zázname
(For viewfinder)
Pred použitím
Po každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa displej
zmení nasledujúcim spôsobom.
Informácie o
zázname sú
vypnuté
Vypnutie zobrazenia rýchlosti uzávierky, hodnoty clony,
stupnice EV a stupnice SteadyShot v hľadáčiku
Po vypnutí informácií o zázname môžete tiež vypnúť zobrazenie
rýchlosti uzávierky, hodnoty clony, stupnice EV a stupnice
SteadyShot.
Tlačidlo MENU t
[When operating]
2 t [Sets display in finder] t
• Rýchlosť uzávierky, hodnota clony, stupnica EV a stupnica
SteadyShot sa budú zobrazovať len pri upravovaní expozície.
45
Zobrazenie informácií o zázname (Podrobné
zobrazenie/Informácie o zázname (For Live View))
Podrobné zobrazenie
A
Zobrazenie informácií
o zázname
(For Live View)
Zobrazenie Význam
Kvalita obrazu
statických záberov
(153)
Zobrazenie Význam
P
Režim expozície
(64 – 88)
ASM
Veľkosť záberov
videozáznamov (152)
100%
Stav akumulátora
(24)
Upozornenie na
prehrievanie (204)
Pamäťová karta (22)
100
Zostávajúci počet
záberov (36)
Veľkosť statických
záberov (151)/Pomer
strán Aspect ratio
statických záberov
(153)/Veľkosť
panoramatických
záberov (152)
46
Súbor databázy je
plný (205)/Chyba
súboru databázy
(205)
Upozornenie na
otrasy fotoaparátu
(62)
Pri nahrávaní
videozáznamu sa
nenahráva zvuk (91)
B
Zobrazenie Význam
Uzávierka pre úsmev
(104)
Zobrazenie Význam
Oblasť bodového
merania (116)
Indikátor citlivosti
detekcie úsmevov
(104)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (99)
Indikátor rýchlosti
uzávierky (83)
Indikátor clony (80)
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
REC 0:12
Čas nahrávania
videozáznamu (m:s)
Citlivosť ISO (117)
z
Zaostrenie (95)
1/250
Rýchlosť uzávierky
(83)
Kompenzácia blesku
(114)
F3.5
Clona (80)
Stupnica EV (86, 132)
Aretácia AE (110)
SteadyShot stupnica
(62)
D
Zobrazenie Význam
Meranie (116)
AWB
7500K G9
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
Farebná teplota,
Farebný filter) (123)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(118)/Automatické
HDR (119)
Kreatívny štýl (121)
Dynamický režim
(128)
Režim blesku (106)/
Redukcia efektu
červených očí (108)
Režim zaostrovania
(98)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (99)
Detekcia tvárí (103)
47
Pred použitím
E
C
Zobrazenie informácií o zázname (For viewfinder)
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
V režime AUTO, AUTO+ alebo
výber scény
A
V režime priority
nepretržitého posunu AE
teleobjektívu/P/A/S/M
Zobrazenie Význam
Kvalita obrazu
statických záberov
(153)
Zobrazenie Význam
PASM
Režim expozície
(64 – 88)
Veľkosť záberov
videozáznamov (152)
100%
Pri nahrávaní
videozáznamu sa
nenahráva zvuk (91)
Pamäťová karta (22)
100
Zostávajúci počet
záberov (36)
Veľkosť statických
záberov (151)/Pomer
strán Aspect ratio
statických záberov
(153)
48
Stav akumulátora
(24)
B
Zobrazenie Význam
Režim blesku (106)/
Redukcia efektu
červených očí (108)
Dynamický režim
(128)
Zobrazenie Význam
Režim zaostrovania
(98)
Detekcia tvárí (103)
Uzávierka pre úsmev
(104)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (99)
Citlivosť ISO (117)
7500K G9
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
Farebná teplota,
Farebný filter) (123)
Pred použitím
AWB
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(118)/Automatické
HDR (119)
Kreatívny štýl (121)
Režim merania (116)
Kompenzácia
expozície (111)/
Merané manuálne
(86)
Kompenzácia blesku
(114)
Stupnica EV (86, 132)
C
Zobrazenie Význam
1/125
Rýchlosť uzávierky
(83)
F2.8
Clona (80)
+1.0
Expozícia (111)
Aretácia AE (110)
SteadyShot (62)
49
Výber funkcie alebo nastavenia
Funkciu pre snímanie alebo prehrávanie môžete vybrať pomocou
niektorého z tlačidiel, ako je napríklad tlačidlo Fn (Funkcia) alebo
tlačidlo MENU.
Pri spustení fotoaparátu sa v dolnej
časti obrazovky zobrazí sprievodca
funkciami ovládacieho tlačidla.
Tlačidlá
: stláčaním tlačidiel
v/V/b/B na ovládacom tlačidle
môžete posúvať kurzor.
z: Stlačením stredového tlačidla
môžete vykonať výber.
Tento Návod na používanie popisuje proces výberu funkcie
v zozname zobrazenom na displeji pomocou ovládacieho tlačidla
a tlačidla Fn nasledujúcim spôsobom (proces je vysvetlený s použitím
predvolených ikon):
Príklad: Tlačidlo Fn t AWB (White Balance) t vyberte
požadované nastavenie
Zoznam položiek sprievodcu ovládaním
Sprievodca ovládaním signalizuje aj iné operácie než operácie
vykonávané pomocou ovládacieho tlačidla. Na signalizáciu sa
používajú ikony, a to nasledovne.
Tlačidlo MENU
Návrat pomocou tlačidla MENU
Tlačidlo
(Vymazať)
Tlačidlo
(Priblíženie)
Tlačidlo
(Oddialenie)
Tlačidlo
(Prehrávať)
Ovládacie koliesko
Pomocník
Pomocník zobrazuje informácie o funkcii vybratej pomocou tlačidla
Fn, tlačidla MENU atď. Túto funkciu môžete aj vypnúť (s. 163).
50
Výber funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Toto tlačidlo sa používa na nastavenie alebo spúšťanie funkcií,
ktoré sa často používajú pri snímaní.
1 Stlačte tlačidlo Fn.
Pred použitím
2 Vyberte požadovanú funkciu
pomocou tlačidiel v/V/b/B
na ovládacom tlačidle a
potom ju spustite stlačením
stredového tlačidla z.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie.
3 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte
a vykonajte požadovanú
funkciu.
• Podrobné informácie, ako nastaviť
každú položku, nájdete na príslušnej
strane.
Sprievodca ovládaním
Nastavenie fotoaparátu priamo z obrazovky s informáciami
o zázname
Otáčajte ovládacie koliesko bez
stláčania stredového tlačidla
z v kroku 2. Fotoaparát môžete
nastaviť priamo z obrazovky
s informáciami o zázname.
51
Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia)
SCN/Picture
Effect (68, 71)
Vyberie jeden z prednastavených režimov funkcie
výberu scény, ktorý najviac vyhovuje podmienkam
snímania, prípadne efekt z filtrov efektov fotografií.
Sweep Shooting
(73)
Prepína medzi možnosťami panoramatických záberov
a trojrozmerných panoramatických záberov.
Drive Mode (128)
Nastaví režim snímania na jednozáberový režim,
režim nepretržitého snímania, režim samospúšte,
režim snímania s posunom expozície atď.
Flash Mode (106)
Nastaví režim blesku flash mode na režimy Autoflash,
Fill-flash, Flash Off atď.
Autofocus Mode
(98)
Umožňuje vybrať metódu zaostrenia podľa pohybu
objektu.
AF area (99)
Umožňuje vybrať oblasť na zaostrenie.
Face Detection
(103)
Automaticky zachytáva tváre osôb s použitím
optimálneho zaostrenia a expozície.
Smile Shutter
(104)
Fotoaparát sníma, keď zaznamená usmievajúcu
sa osobu.
ISO (117)
Nastavuje citlivosť na svetlo. Čím je toto číslo väčšie,
tým väčšia je rýchlosť uzávierky.
Metering Mode
(116)
Umožňuje vybrať metódu na meranie jasu.
Flash
Compensation
(114)
Nastavuje intenzitu blesku. Nastavovanie smerom
k značke + zvyšuje jas objektu a nastavovanie smerom
k značke - zvyšuje tmavosť.
White Balance
(123)
Nastavuje tón farieb záberov.
DRO/Auto HDR
(118)
Automaticky kompenzuje jas a kontrast.
Creative Style
(121)
Umožňuje vybrať požadované spracovanie záberov.
52
Funkcie volené tlačidlom MENU
Umožňuje vám nastavovať základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Stlačte tlačidlo MENU, vyberte požadovanú stranu pomocou tlačidla
b/B na ovládacom tlačidle a vyberte požadovanú položku pomocou
tlačidla v/V.
Ponuka snímania
Umožňuje vybrať veľkosť statických záberov.
Image: Aspect
Ratio (153)
Umožňuje vybrať pomer strán aspect ratio pre
statické zábery.
Image: Quality
(153)
Nastavuje kvalitu obrazu pre statické zábery.
Pred použitím
Image: Size (151)
Movie: File Format Umožňuje vybrať formát súboru videozáznamu.
(90)
Movie: Size (152)
Umožňuje vybrať rámček nahratého
videozáznamu.
Movie: Audio Rec. Nastavuje, či sa má pri snímaní videozáznamov
(91)
nahrávať aj zvuk.
SteadyShot (62)
Nastavuje funkciu SteadyShot.
53
Panorama: Size
(152)
Umožňuje vybrať veľkosť panoramatických
záberov.
Panorama:
Direction (75)
Nastavuje smer snímania pre panoramatické
zábery.
3D Pan.: Image
Size (152)
Umožňuje vybrať veľkosť trojrozmerných
záberov.
3D Pan.: Direction Nastavuje smer snímania pre trojrozmerné
(75)
zábery.
Flash control (115) Nastavuje metódu na určovanie intenzity blesku.
AF Illuminator
(108)
Nastavuje osvetlenie pre automatické zaostrenie,
ktoré osvetľuje tmavé scény a pomáha tak pri
zaostrovaní.
Color Space (122) Mení rozsah reprodukovateľných farieb.
Long Exposure
NR (159)
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pre
snímanie, pri ktorom je rýchlosť uzávierky
1 sekunda alebo viac.
High ISO NR (159) Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní
s vysokou citlivosťou.
D-RANGE button
(162)
54
Umožňuje priradiť požadovanú funkciu tlačidlu
D-RANGE.
Ponuka vlastné
Nastavuje, či sa má pri pozeraní do hľadáčika
používať automatické zaostrovanie.
FINDER/LCD
Setting (166)
Nastavuje metódu na prepínanie medzi
hľadáčikom a displejom LCD.
AEL button (161)
Nastavuje spôsob prevádzky tlačidla aretácie AE
na aretáciu expozície počas snímania.
Focus Hold
Button (161)
Nastavuje funkciu tlačidla na zachovanie
zaostrenia objektívu.
Focus Magnifier
(161)
Nastavuje, či sa má tlačidlo
(Odstrániť) priradiť
k funkciám používaným s funkciou lupy
zaostrenia.
Red Eye
Reduction (108)
Redukuje efekt červených očí počas použitia
blesku.
Release w/o Lens Nastavuje možnosť otvárania uzávierky, keď nie je
(163)
pripojený objektív.
55
Pred použitím
Eye-Start AF (43)
Grid Line (166)
Nastavuje zobrazenie mriežky na umožnenie
zarovnania pri štrukturálnom prehľade.
Histogram (112)
Nastavuje, či sa má pri prepínaní zobrazenia
zahrnúť zobrazenie histogramu.
Sets display in
finder (45)
Nastavuje zobrazenie rýchlosti uzávierky,
hodnoty clony, stupnice EV a stupnice SteadyShot
v hľadáčiku, keď sú vypnuté informácie
o zázname.
Display Rec. Data Umožňuje vybrať stav zobrazovania informácií
(45)
o zázname na displeji LCD prostredníctvom
možností [For Live View] alebo [For viewfinder].
Auto Review (165) Zobrazuje zachytený záber po nasnímaní.
Nastavuje automatické prezeranie.
56
Auto+ Cont.
Advance (67)
Nastavuje, či sa má snímať nepretržite v režime
AUTO+.
Auto+ Image
Extract. (67)
Nastavuje, či sa majú uložiť všetky zábery, ktoré
boli nepretržite nasnímané v režime AUTO+.
Ponuka prehrávania
Delete (145)
Odstraňuje zábery.
Still/Movie Select
(135)
Prepína medzi zobrazením na prehrávanie
statických záberov a zobrazením na prehrávanie
videozáznamov.
Slide Show (138)
Zobrazuje prezentáciu.
Image Index (138) Zobrazuje zoznam záberov.
Prehráva trojrozmerné zábery v televízore
kompatibilnom s trojrozmerným zobrazovaním,
ktorý je pripojený k fotoaparátu.
Protect (144)
Chráni záber alebo ruší ochranu záberu.
Specify Printing
(185)
Určuje zábery pre formát DPOF alebo ruší
určenie týchto záberov.
Volume Settings
(136)
Nastavuje hlasitosť pre prehrávanie
videozáznamov.
Select Folder
(134)
Zmení priečinok pre zábery na prehrávanie.
Select Date (136)
Zobrazí zábery z iného dátumu.
Playback Display
(134)
Nastavuje spôsob prehrávania záberu
zaznamenaného na výšku.
57
Pred použitím
3D Viewing (148)
Ponuka nástrojov pre pamäťovú kartu
Format (156)
Formátuje pamäťovú kartu.
File Number (155)
Nastavuje metódu slúžiacu na priraďovanie čísel
súborov k statickým záberom a videozáznamom.
Folder Name (155) Nastavuje formát priečinka pre statické zábery.
Select REC Folder Zmení vybratý priečinok na ukladanie statických
(156)
záberov.
New Folder (156)
Vytvorí nový priečinok na ukladanie statických
záberov a videozáznamov.
Recover Image
DB (157)
Obnovuje súbor databázy záberov pre
videozáznamy a povoľuje nahrávanie
a prehrávanie.
Display Card
Space (157)
Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie
videozáznamu a počet statických záberov,
ktoré je možné nahrať na pamäťovú kartu.
Ponuka nastavenia hodín
58
Date/Time Setup
(31)
Nastavuje dátum a čas, ako aj letný čas.
Area Setting (32)
Slúži na nastavenie miesta používania.
Ponuka nastavenia
1
LCD Brightness
(165)
2
3
Nastavuje jas displeja LCD.
Viewfinder Bright. Nastavuje jas hľadáčika.
(165)
Nastavuje časový interval, po ktorom sa zapne
úsporný režim Power save.
CTRL FOR HDMI
(149)
Ovláda fotoaparát prostredníctvom televízora,
ktorý podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync.
Language (164) Umožňuje vybrať jazyk.
Help Guide
Display (163)
Nastavuje zobrazovanie pomocníka na
vysvetľovanie funkcií, ktorý sa zobrazuje
počas prevádzky.
Upload Settings
(157)*
Nastavuje funkciu odovzdávania fotoaparátu pri
použití karty Eye-Fi.
USB Connection
(177)
Nastavuje metódu pripojenia USB.
Audio signals
(163)
Nastavuje, či sa po zaostrení alebo pri používaní
samospúšte bude používať pípnutie.
Cleaning Mode
(40)
Spúšťa režim čistenia na vyčistenie obrazového
snímača.
Version (167)
Zobrazuje verziu softvéru fotoaparátu.
1
2
3
Demo Mode (164) Nastavuje zapnutie alebo vypnutie prehrávania
ukážkového videozáznamu.
Menu start (164)
Slúži na výber prvej zobrazenej ponuky z hlavnej
ponuky alebo poslednej obrazovky ponuky.
* Zobrazuje sa, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta Eye-Fi (predáva sa
samostatne).
59
Pred použitím
Power Save (163)
1
Reset Default
(168)
60
2
3
Obnovuje predvolené hodnoty pre nastavenie.
Snímanie záberov
Snímanie fotografie bez otrasov
fotoaparátu
Pojmom „otras fotoaparátu“ sa označujú nežiaduce pohyby
fotoaparátu, ku ktorým dochádza po stlačení tlačidla spúšte,
v dôsledku čoho dochádza k rozmazaniu fotografie.
Ak chcete obmedziť otrasy fotoaparátu, postupujte podľa pokynov
nižšie.
Správny postoj
V režime displeja LCD
Snímanie záberov
Stabilizujte hornú časť tela a zaujmite polohu,
ktorá zabráni pohybom fotoaparátu.
V režime hľadáčika
Bod 1
Jednou rukou podržte rukoväť fotoaparátu a druhou rukou podoprite
objektív.
61
Bod 2
Zaujmite stabilný postoj s nohami od seba približne na šírku ramien.
Bod 3
Zľahka pripažte lakte k telu.
Pri snímaní v polohe kľačmo stabilizujte hornú časť tela položením
lakťa na koleno.
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu
Z dôvodu možného otrasu
fotoaparátu bude indikátor
(upozornenie na otrasy
fotoaparátu) blikať. V takomto
prípade použite statív alebo blesk.
Indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu)
Poznámka
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa zobrazí iba v režimoch,
v ktorých sa automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky. Tento indikátor sa
nezobrazí v režimoch M/S.
Používanie funkcie SteadyShot
Funkcia SteadyShot môže znížiť následky otrasov fotoaparátu o
hodnotu ekvivalentnú približne 2,5 až 4-násobku rýchlosti uzávierky.
Pre funkciu SteadyShot je predvolene nastavená hodnota [On].
62
Indikátor stupnice funkcie SteadyShot
Indikátor
(stupnica SteadyShot)
informuje o miere otrasov
fotoaparátu. Počkajte, kým stupnica
neklesne na nízku hodnotu, a potom
začnite snímať.
Indikátor
(stupnica
SteadyShot)
Vypnutie funkcie SteadyShot
1 t [SteadyShot] t [Off]
Poznámka
• Funkcia SteadyShot nemusí pracovať optimálne hneď po zapnutí napájania
a zamierení fotoaparátu na objekt alebo ak úplne stlačíte tlačidlo uzávierky
bez zastavenia v medzipolohe.
Používanie statívu
V nasledujúcich prípadoch odporúčame namontovať fotoaparát
na statív.
• snímanie bez blesku v tmavom prostredí.
• snímanie s pomalými rýchlosťami uzávierky, ktoré sa obvykle
používajú na snímanie v noci.
• snímanie blízkych predmetov, napríklad snímanie v režime makro.
• snímanie s teleskopickým objektívom.
Poznámka
• Keď používate statív, vypnite funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade
to môže spôsobiť poruchu funkcie SteadyShot.
63
Snímanie záberov
Tlačidlo MENU t
Snímanie s automatickým
nastavením
Automatické snímanie s príslušným
nastavením
Režim „AUTO“ vám umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné
objekty za ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
Pri snímaní na miestach, kde je zakázané použitie blesku, vyberte
položku .
1 Nastavte prepínač režimov
do polohy
alebo do
polohy
(Flash Off).
alebo
2 Držte fotoaparát a pozerajte sa na displej LCD alebo
do hľadáčika.
3 Nastavte oblasť
automatického zaostrenia
tak, aby prekrývala
požadovaný objekt.
• Ak bliká indikátor
(upozornenie
na otrasy fotoaparátu), pri snímaní
postupujte opatrne a fotoaparát
pevne držte alebo použite statív.
64
Indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu)
Oblasť automatického zaostrenia
4 Keď sa používa objektív
s transfokátorom, otočte
krúžkom transfokátora
a potom vyberte záber.
Krúžok
transfokátora
5 Zaostrite čiastočným
stlačením tlačidla spúšte.
Snímanie záberov
Pri potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
z alebo
(indikátor zaostrenia)
(s. 95).
• Ak počkáte na pokles hodnoty
indikátora
(stupnica
SteadyShot), funkcia SteadyShot
bude pracovať efektívnejšie.
Indikátor zaostrenia
Indikátor
(stupnica
SteadyShot)
6 Záber nasnímajte úplným
stlačením spúšte.
Poznámka
• Keďže je zapnuté automatické nastavenie fotoaparátu, niektoré funkcie,
ako je napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k
dispozícii. Ak chcete upraviť rôzne nastavenia, nastavte prepínač režimov
na hodnotu P a potom nasnímajte svoj objekt.
65
Snímanie s automaticky upravovaným
nastavením
Fotoaparát rozpoznáva a vyhodnocuje podmienky snímania
a automaticky nastavuje zodpovedajúce nastavenie. Fotoaparát uloží
jeden zodpovedajúci záber tak, že podľa potreby skombinuje alebo
oddeľuje zábery.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
2 Nasmerujte fotoaparát
na objekt.
(Auto+).
Značka režimu
rozpoznanej scény
Keď fotoaparát rozpozná a upraví
podmienky snímania, na obrazovke
sa zobrazia nasledujúce informácie:
značka režimu rozpoznanej scény,
príslušné funkcie snímania a počet
záberov, ktoré sa majú nasnímať.
Funkcia snímania
Počet záberov,
ktoré sa majú nasnímať
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Fotoaparát sníma s automaticky vybratým nastavením.
Scéna rozpoznaná fotoaparátom
(Night View)
(Hand-held Twilight)
(Landscape)
(Backlight Portrait)
(Portrait)
(Tripod Night View)
(Backlight)
(Macro)
(Night Portrait)
Funkcia snímania
Continuous Adv. (128)
Slow Sync. (106)
Daylight Sync.
Slow Shutter
66
Auto HDR (119)
Nastavenie nepretržitého snímania
Tlačidlo MENU t
2 t [Auto+ Cont. Advance] t
vyberte požadované nastavenie
Výber spôsobu ukladania pre zaznamenané zábery
Pri nepretržitom snímaní môžete vybrať spôsob ukladania, ktorý
fotoaparátu umožňuje uložiť jeden zodpovedajúci záber z množstva
nepretržite nasnímaných záberov alebo uložiť všetky zábery.
Tlačidlo MENU t
2 t [Auto+ Image Extract.] t
vyberte požadované nastavenie
67
Snímanie záberov
Poznámky
• Aj pri nastavení funkcie [Auto+ Image Extract.] na hodnotu [Off] s vybratou
možnosťou [Hand-held Twilight] z režimu rozpoznanej scény sa uloží jeden
kombinovaný záber.
• Pri extrakcii záberov sa čísla neuložených záberov vynechajú.
Snímanie s vhodným nastavením
pre daný objekt
Výber príslušného režimu pre objekt alebo podmienky snímania
umožňuje nasnímať fotografiu pomocou vhodného nastavenia pre
daný objekt.
Pri otáčaní prepínača režimov sa na obrazovke zobrazuje vysvetlenie
vybratého režimu a spôsoby snímania (Help Guide Display).
Snímanie s prednastaveným režimom podľa
scény (Scene Selection)
Tento režim je vhodný na:
z snímanie s prednastaveným
režimom podľa scény.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(SCN/Picture Effect).
2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný režim
a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
• Ak chcete zmeniť scénu, stlačte tlačidlo Fn a potom vyberte inú scénu.
• Možnosti použité pre efekt fotografie sa zobrazujú po možnostiach
použitých pri výbere scény.
68
Rozmazáva pozadie a zvyšuje
ostrosť objektu. Jemne reprodukuje
odtiene pokožky.
• Ak chcete viac rozmazať pozadie,
nastavte objektív do polohy
teleobjektívu.
• Zaostrením na oko, ktoré je bližšie k objektívu, môžete
nasnímať ostrejší obrázok.
• Pomocou tienidla objektívu môžete snímať objekty
v protisvetle.
• Pomocou funkcie redukcie efektu červených očí
môžete odstrániť efekt sčervenania očí objektu od
blesku (s. 108).
(Sports Action)
Sníma objekt v pohybe s vysokou
rýchlosťou uzávierky tak, že objekt
vyzerá, ako keby sa ani nehýbal.
Fotoaparát sníma zábery
nepretržite, kým je stlačené tlačidlo
spúšte.
• Stlačte tlačidlo spúšte do strednej polohy a podržte ho
až do správneho momentu.
(Macro)
Umožňuje zblízka snímať objekty,
ako sú napríklad kvety alebo jedlo.
• Použitím makroobjektívu
(predáva sa samostatne) môžete
snímať bližší objekt.
• Pri snímaní objektu vo vzdialenosti menšej ako 1 m
nastavte režim blesku na [Flash Off].
• Pri snímaní v režime makro nebude funkcia
SteadyShot plne funkčná. Lepšie výsledky dosiahnete,
ak použijete statív.
• Najkratšia ohnisková vzdialenosť sa nemení.
(Landscape)
Sníma celú scenériu s dokonalým
zaostrením a živými farbami.
• Ak chcete zvýrazniť otvorenosť
scenérie, nastavte objektív do
širokouhlej polohy.
(Sunset)
Nádherne nasníma červenú žiaru
západu slnka.
69
Snímanie záberov
(Portrait)
(Night View)
(Hand-held
Twilight)
Sníma vzdialené nočné scenérie bez
straty nočnej atmosféry okolitých
objektov.
• Keďže rýchlosť uzávierky je
pomalá, odporúčame používať
statív.
• Fotografia sa nenasníma správne, keď sa sníma úplne
tmavá nočná scéna.
Sníma nočné scény s nižšou úrovňou
šumu a rozmazania bez použitia
statívu. Snímajú sa dávky snímok
a potom sa použije spracovanie
záberov, ktoré znižuje rozmazanie
objektu, roztrasenie fotoaparátu a šum.
• Zníženie rozmazania je v režime [Hand-held Twilight]
menej účinné pri snímaní:
– objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad
dlaždice, a objektov s nízkym kontrastom, ako je
napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad
vlny alebo vodopády
• V prípade použitia funkcie [Hand-held Twilight] sa
môže vyskytnúť blokový šum, ak sa používa blikajúci
svetelný zdroj svetla, ako je napríklad osvetlenie
fluorescenčnými lampami.
(Night Portrait) Sníma portréty v nočných scénach.
• Keďže rýchlosť uzávierky je
pomalá, odporúčame používať
statív.
Technika fotografovania
• Ak chcete získať kvalitnejšie zábery, nastavte prepínač režimu na
hodnotu P, A, S alebo M a použite funkciu kreatívneho štýlu
(s. 121). V takýchto prípadoch môžete upraviť expozíciu, ISO atď.
Poznámky
• Keďže fotoaparát vyberá nastavenia automaticky, viaceré funkcie, ako je
napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k dispozícii.
• Blesk je pre každý z režimov výberu scény nastavený na hodnotu [Autoflash]
alebo na hodnotu [Flash Off]. Tieto nastavenia môžete zmeniť (s. 106).
70
Snímanie s filtrom efektu na dosiahnutie
rôznych štruktúr (efekt fotografie)
Tento režim je vhodný na:
z snímanie s filtrom efektu
na dosiahnutie rôznych
štruktúr.
Snímanie záberov
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(SCN/Picture Effect).
2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný režim
a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
• Ak chcete zmeniť efekt, stlačte tlačidlo Fn a potom vyberte ďalší
efekt.
• Možnosti použité pre efekt fotografie sa zobrazujú po možnostiach
použitých pri výbere scény.
(Posterization
(Color))
Vytvára vysoký kontrast a abstraktný vzhľad
intenzívnym zvýraznením základných farieb.
(Posterization
(B/W))
Vytvára vysoký kontrast a abstraktný čiernobiely vzhľad.
(Pop Color)
Vytvára živý vzhľad zdôraznením farebných tónov.
(Retro Photo)
Vytvára dojem staršej fotografie pomocou sépiových
tónov a zoslabeného kontrastu.
71
(Partial Color
(Red))
Vytvára fotografie so zachovaním červenej farby,
ale ostatné farby skonvertuje na čiernu a bielu.
• V závislosti od objektu sa nemusí zachovať vybratá
farba záberov.
(Partial Color
(Green))
Vytvára fotografie so zachovaním zelenej farby,
ale ostatné farby skonvertuje na čiernu a bielu.
• V závislosti od objektu sa nemusí zachovať vybratá
farba záberov.
(Partial Color
(Blue))
Vytvára fotografie so zachovaním modrej farby,
ale ostatné farby skonvertuje na čiernu a bielu.
• V závislosti od objektu sa nemusí zachovať vybratá
farba záberov.
(Partial Color
(Yellow))
Vytvára fotografie so zachovaním žltej farby, ale ostatné
farby skonvertuje na čiernu a bielu.
• V závislosti od objektu sa nemusí zachovať vybratá
farba záberov.
(High-key)
(High Contrast
Monochrome)
(Toy Camera)
Vytvára fotografie s príslušnou atmosférou: jasné,
priehľadné, éterické, nežné, jemné.
Vytvára fotografie s vysokým čiernobielym kontrastom.
Vytvára vzhľad fotografie z hračkárskeho fotoaparátu
s tmavými rohmi a výraznými farbami.
Poznámky
• Keďže fotoaparát vyberá nastavenia automaticky, viaceré funkcie, ako je
napríklad nastavenie ISO alebo kreatívny štýl, nebudú k dispozícii.
• Ak vyberiete režim efektu fotografie a možnosť [RAW] alebo [RAW &
JPEG], funkcia [Image: Quality] sa dočasne nastaví na hodnotu [Fine].
72
Snímanie panoramatických záberov
(funkcia Sweep Shooting)
Tento režim je vhodný na:
z snímanie rozľahlejších scenérií alebo vysokých budov
s dynamickou kompozíciou.
Snímanie záberov
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Sweep Shooting).
2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
3 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Sweep
Panorama] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
• Ak chcete vybrať položku [3D Sweep Panorama], stlačte tlačidlo Fn
a potom ju vyberte.
4 Nasmerujte fotoaparát
na okraj objektu a potom
čiastočným stlačením spúšte
nastavte zaostrenie.
Táto časť sa nenasníma
5 Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
73
6 Posúvajte fotoaparát ku
koncu a postupujte podľa
pokynov na displeji LCD.
Panel usmernenia
Poznámky
• Ak sa vám za daný čas nepodarí posúvať alebo nakláňať fotoaparát tak,
aby ste zachytili celý objekt, v zostavenom zábere sa zobrazí sivá oblasť.
Ak k tomu dôjde, posúvajte fotoaparát rýchlejšie, aby sa podarilo zaznamenať
celý panoramatický záber.
• Keďže dochádza k pospájaniu viacerých záberov, oblasti spojov sa
nezaznamenajú plynulo. Pri posúvaní fotoaparátu počas snímania
nenakláňajte fotoaparát dopredu a dozadu ani doľava a doprava.
• Pri zhoršených svetelných podmienkach môžu byť panoramatické zábery
rozmazané alebo sa nemusia vôbec zaznamenať.
• V prostredí s blikajúcim svetlom, ako je napríklad fluorescenčné svetlo, nie je
jas ani farba kombinovaného záberu všade na rovnakej úrovni.
• Keď sa úrovne jasu, farby a zaostrenia uhla panoramatického snímania
výrazne líšia od úrovní uhla, v ktorom ste uzamkli zaostrenie a expozíciu
pomocou zámku AE/AF, snímanie nebude úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte
uhol uzamknutia a zopakujte snímanie.
• Režim [Sweep Panorama] nie je vhodný pri snímaní:
– objektov v pohybe.
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu.
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice, a objektov
s nízkym kontrastom, ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo
trávnik.
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
– objektov v scénach so slnkom, elektrickými svetlami alebo iným svetlom,
ktoré je výrazne jasnejšie než okolité prostredie.
• [Sweep Panorama] sa ako režim snímania môže prerušiť v nasledujúcich
situáciách:
– ak fotoaparát posúvate alebo nakláňate príliš rýchlo alebo príliš pomaly.
– ak dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu.
• Fotoaparát pokračuje v snímaní počas zaznamenávania v režime [Sweep
Panorama] a spúšť pokračuje v cvakaní až do konca snímania.
74
Tipy na snímanie panoramatických záberov
Fotoaparát posúvajte alebo nakláňajte Zvislý smer Vodorovný smer
po obvode oblúka konštantnou
rýchlosťou a v tom istom smere, ktorý
sa zobrazuje aj na obrazovke. [Sweep
Panorama] je režim, ktorý je vhodnejší
Polomer tak krátky,
pre statické objekty než pre objekty
ako je to len možné
v pohybe.
Vytváranie trojrozmerných záberov
Nastavte prepínač režimu na hodnotu
(Sweep Shooting), vyberte
možnosť [3D Sweep Panorama] a nasnímajte záber. Použitím toho
istého postupu ako v prípade funkcie Sweep Panorama fotoaparát
nasníma multiple images (viacero záberov) a ich skombinovaním
vytvorí trojrozmerný záber. Tieto trojrozmerné zábery si môžete
prezerať prostredníctvom televízora kompatibilného s trojrozmerným
zobrazovaním. Podrobnejšie informácie o trojrozmernom snímaní
nájdete na strane 210.
Nastavenie smeru posúvania alebo nakláňania
Môžete nastaviť smer posúvania alebo nakláňania fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
2 t [Panorama: Direction] alebo
[3D Pan.: Direction] t vyberte požadované nastavenie
75
Snímanie záberov
• Pri používaní funkcie Sweep Panorama sa odporúča používať
širokouhlý objektív.
• Pri používaní širokouhlého objektívu s veľkou ohniskovou
vzdialenosťou posúvajte alebo nakláňajte fotoaparát pomalšie.
• Vyberte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby ste mohli uzamknúť
zaostrenie, expozíciu a vyváženie bielej farby.
• Ak je pozdĺž okraja obrazovky sústredená sekcia s množstvom
výrazne sa odlišujúcich tvarov alebo rozmanitou scenériou,
zostavovanie záberu môže zlyhať. V takom prípade upravte
kompozíciu snímok tak, aby sa takáto sekcia nachádzala v strede
záberu, a zopakujte snímanie.
• Môžete vybrať veľkosť záberu: Tlačidlo MENU t
2t
[Panorama: Size].
Nepretržité snímanie pri vysokej rýchlosti
(priorita nepretržitého posunu AE teleobjektívu)
Tento režim je vhodný na:
z nepretržité snímanie rýchlo
sa pohybujúceho objektu,
ktoré vám umožňuje zachytiť
určitý okamih,
z snímanie výrazu dieťaťa,
ktorý sa neustále mení
z okamihu na okamih.
1 Nastavte prepínač režimov do polohy
(priorita nepretržitého posunu AE teleobjektívu).
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekty.
• Fotoaparát sníma nepretržite, kým je tlačidlo spúšte úplne stlačené.
• Fotoaparát sníma zábery nepretržite s maximálnou rýchlosťou
7 záberov za sekundu.
• Fotoaparát priblíži objekt 1,4-násobne, veľkosť záberu sa nastaví na
hodnotu M a pomer strán sa nastaví na hodnotu 3 : 2.
Techniky fotografovania
• Keď je režim automatického snímania nastavený na hodnotu
[Continuous AF], zaostrenie a expozícia sa ďalej upravujú aj počas
snímania.
• V režime manuálneho zaostrenia alebo pri nastavení režimu
automatického zaostrenia na hodnotu [Single-shot AF] môžete
nastaviť citlivosť ISO a clonu.
• Po výbere možnosti [Single-shot AF] sa zaostrenie pevne nastaví
pri prvom zábere. Ak je aj režim [Metering Mode] nastavený na
hodnotu [Multi segment], expozícia sa tiež pevne nastaví pri prvom
zábere.
76
Poznámky
• Funkcia rozpoznávania tvárí je vypnutá.
• Ak je vybratá funkcia [Auto HDR], proces DRO sa dočasne spúšťa podľa
nastavenia funkcie DRO.
• Funkciu [Image: Quality] nemôžete nastaviť na hodnotu [RAW] ani [RAW &
JPEG].
• Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť nepretržitého snímania je pomalšia
v závislosti od podmienok pri snímaní.
Snímanie záberov
77
Snímanie fotografie požadovaným
spôsobom (režim expozície)
Keď používate Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi,
môžete úpravou rýchlosti uzávierky (doby otvorenia uzávierky)
a clony (rozsah zaostrenia: hĺbka ostrosti) realizovať rôzne
fotografické zámery.
Úpravou rýchlosti uzávierky a clony môžete nielen vytvárať
fotografické efekty pohybu a zaostrenia, ale aj určiť jas fotografie
prostredníctvom ovládania úrovne expozície (množstvo svetla
snímaného fotoaparátom), čo je najdôležitejší faktor pri snímaní
fotografií.
Zmena jasu fotografie podľa úrovne expozície
Úroveň
expozície
nízka
vysoká
Pri použití rýchlejšej uzávierky fotoaparát otvorí uzávierku na kratší
čas. To znamená menej jasu pre fotoaparát na snímanie svetla,
v dôsledku čoho vznikne tmavšia fotografia. Ak chcete nasnímať
jasnejšiu fotografiu, môžete otvoriť clonu (otvor, cez ktorý prechádza
svetlo) do určitého rozsahu, aby sa upravilo množstvo svetla, ktoré
fotoaparát naraz sníma.
Jas fotografie upravený na základe rýchlosti uzávierky a clony sa
nazýva „expozícia“.
Táto časť obsahuje informácie o tom, ako upraviť expozíciu a
dosiahnuť tak rozličné fotografické výsledky použitím pohybu,
zaostrenia a svetla.
78
Snímanie v režime automatického programu
Tento režim je vhodný na:
z Použitie automatickej
expozície pri ponechaní
vlastných nastavení pre
citlivosť ISO, kreatívny štýl,
optimalizáciu dynamického
rozsahu atď.
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie
(s. 94 až 133).
• Ak chcete odpáliť blesk, stlačte tlačidlo
.
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
79
Snímanie záberov
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu P.
Snímanie ovládaním rozostrenia pozadia
(priorita clony)
Tento režim je vhodný na:
z Dokonalé zaostrenie objektu
a rozostrenie všetkého,
čo sa nachádza pred a za
objektom. Otvorením clony
sa zúži rozsah zaostrenia.
(Hĺbka ostrosti bude
menšia.)
z Snímanie hĺbky scenérie.
Zúžením clony sa rozšíri
rozsah zaostrenia. (Hĺbka
ostrosti bude väčšia.)
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu A.
80
2 Pomocou ovládacieho
kolieska vyberte hodnotu
clony (clonové číslo).
Clona (clonové číslo)
3 Upravte zaostrenie
a nasnímajte objekt.
Rýchlosť uzávierky sa automaticky
upraví na dosiahnutie správnej
expozície.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty clony sa
nedosiahla správna expozícia,
hodnota rýchlosti uzávierky bude
blikať. V takýchto prípadoch
upravte clonu znova.
Rýchlosť uzávierky
Techniky fotografovania
• Rýchlosť uzávierky sa môže v závislosti od hodnoty clony znížiť.
Keď je rýchlosť uzávierky nižšia, použite statív.
• Ak chcete viac rozostriť pozadie, použite teleobjektív alebo
objektív, ktorý je vybavený menšou clonou (jasný objektív).
• Pomocou tlačidla ukážky môžete skontrolovať približné rozmazanie
záberu ešte predtým, než ho zaznamenáte.
81
Snímanie záberov
• Menšie clonové číslo: popredie
a pozadie objektu sú rozostrené.
Väčšie clonové číslo: objekt je
zaostrený spolu jeho popredím
aj pozadím.
• Rozmazanie obrázka nie je možné
skontrolovať na displeji LCD ani
v hľadáčiku. Skontrolujte
zaznamenanú fotografiu a upravte
clonu.
Poznámka
• Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Dosah blesku sa však líši v závislosti
od hodnoty clony. Ak snímate s bleskom, skontrolujte dosah blesku (s. 108).
Kontrola rozmazania pozadia (tlačidlo ukážky)
Na displeji LCD a v hľadáčiku sa
zobrazuje záber zachytený s najširšou
clonou. Zmena clony ovplyvňuje
ostrosť záberu objektu, vďaka čomu
sa vytvárajú nezrovnalosti medzi
ostrosťou záberu pred jeho
nasnímaním a ostrosťou skutočného
záberu.
Počas stláčania tlačidla ukážky môžete
zobraziť záber s clonou používanou pri
skutočnom zábere, takže môžete
skontrolovať približnú ostrosť objektu
pred nasnímaním.
• Po upravení zaostrenia stlačte tlačidlo ukážky.
• V režime ukážky môžete upraviť clonu.
82
Tlačidlo ukážky
Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch
(priorita rýchlosti uzávierky)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie objektu v pohybe
v danom časovom
momente. Ak použijete
väčšiu rýchlosť uzávierky,
môžete nasnímať pohyb
s dokonalou ostrosťou.
Snímanie záberov
z Sledovanie pohybu na
vyjadrenie dynamiky
a pohybu. Ak použijete
menšiu rýchlosť uzávierky,
môžete snímať objekt
v pohybe s pohybovou
stopou.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu S.
83
2 Pomocou ovládacieho
kolieska vyberte rýchlosť
uzávierky.
Rýchlosť uzávierky
3 Upravte zaostrenie
a nasnímajte objekt.
Clona sa automaticky upraví na
dosiahnutie správnej expozície.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty rýchlosti uzávierky
sa nedosiahla správna expozícia,
hodnota clony bude blikať.
V takýchto prípadoch upravte
rýchlosť uzávierky znova.
Clona (clonové číslo)
Techniky fotografovania
• Keď je rýchlosť uzávierky nižšia, použite statív.
• Pri snímaní halových športov vyberte vyššiu citlivosť ISO.
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority
rýchlosti uzávierky nezobrazuje.
• Čím vyššia je citlivosť ISO, tým výraznejší je šum.
84
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná
redukcia šumu (Long Exposure NR). Počas vykonávania tejto redukcie nie
je možné pokračovať v snímaní.
• Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Ak však používate blesk, po zavretí
clony (väčšie clonové číslo) spomalením rýchlosti uzávierky svetlo blesku
nedosiahne až k vzdialenému objektu.
Snímanie s manuálne upravenou expozíciou
(manuálna expozícia)
Snímanie záberov
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie s požadovaným
nastavením expozície
úpravou rýchlosti uzávierky
aj clony.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu M.
2 Otočením ovládacieho
kolieska upravte rýchlosť
uzávierky, podržte stlačené
tlačidlo
a otáčaním
ovládacieho kolieska upravte
clonu.
Tlačidlo
Clona (clonové číslo)
Rýchlosť uzávierky
85
3 Po nastavení expozície
nasnímajte fotografiu.
• Skontrolujte hodnotu expozície na
stupnici EV (merané manuálne*).
Smerom k značke +: fotografia bude
jasnejšia.
Smerom k značke –: fotografia bude
tmavšia.
Ak je expozícia nastavená mimo
rozsahu stupnice EV, zobrazí sa
šípka b B. Ak sa rozdiel zvýši,
šípka začne blikať.
* Keď je fotoaparát spustený v režime
M, zobrazí hodnotu nedostatočnej
alebo nadmernej kompenzácie
podľa správnej expozície pomocou
indexu na indikátore kompenzácie
expozície.
Štandardná hodnota
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej
expozície nezobrazuje.
• Keď je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, citlivosť ISO [AUTO] je
nastavená na hodnotu [100]. V režime M nastavenie citlivosti ISO [AUTO]
nie je k dispozícii. Nastavte citlivosť ISO podľa potreby (s. 117).
• Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Dosah blesku sa však líši v závislosti
od hodnoty clony. Ak snímate s bleskom, skontrolujte dosah blesku (s. 108).
Manuálny posun
Kombináciu hodnoty rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť bez
zmeny nastavenej expozície.
Otočením ovládacieho kolieska počas
stlačenia tlačidla AEL vyberte
kombináciu hodnoty rýchlosti
uzávierky a clony.
Tlačidlo AEL
86
Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou
(BULB)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie pohybových stôp
svetiel, napríklad ohňostroja.
z Snímanie pohybových stôp
hviezd.
Snímanie záberov
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu M.
2 Otáčajte ovládacím
kolieskom doľava, až kým sa
nezobrazí hodnota [BULB].
BULB
3 Podržte stlačené tlačidlo
a otáčaním ovládacieho
kolieska upravte clonu
(clonové číslo).
Tlačidlo
87
4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte upravte
zaostrenie.
5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená.
Techniky fotografovania
• Použite statív.
• Nastavte zaostrenie na nekonečno v režime manuálneho zaostrenia
pri snímaní ohňostroja atď. Keď pozícia nekonečna objektívu nie je
známa, najprv nastavte zaostrenie na ohňostroj, ktoré je nastavené
v rovnakej všeobecnej oblasti, a potom ich nasnímajte.
• Ak používate Diaľkový ovládač s funkciou uzamknutia tlačidla
spúšte (predáva sa samostatne), uzávierku môžete ponechať
otvorenú použitím diaľkový ovládač.
Poznámky
• Ak používate statív, vypnite funkciu SteadyShot (s. 63).
• Čím dlhší je čas expozície, tým výraznejší je šum na fotografii.
• Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR) na dobu
zodpovedajúcu dobe otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie
nie je možné pokračovať v snímaní.
• Keď aktivujete uzávierku pre úsmev alebo automatické HDR, nemôžete
nastaviť rýchlosť uzávierky na hodnotu [BULB].
• Ak sa uzávierka pre úsmev alebo automatické HDR používa s rýchlosťou
uzávierky nastavenou na hodnotu [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne
nastaví na 30 sekúnd.
• Odporúča sa, aby ste snímanie v režime BULB spustili až po poklese teploty
fotoaparátu a zabránili tak zníženiu kvality obrazu.
88
Nahrávanie videozáznamov
1 Ak chcete spustiť
Tlačidlo MOVIE
nahrávanie, stlačte tlačidlo
MOVIE.
2 Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo
MOVIE.
Techniky fotografovania
• Nasledujúce nastavenia, ktoré boli nastavené počas snímania
statických záberov, sa používajú bez zmeny.
– Vyváženie bielej
– Kreatívny štýl
– Kompenzácia expozície
– Oblasť automatického zaostrenia
– Režim Merania
– Efekt fotografie
• Kompenzáciu expozície je možné použiť počas nahrávania
videozáznamov.
• Spustite nahrávanie po úprave zaostrenia.
• Keď je funkcia [AF area] nastavená na hodnotu [Local], môžete
zmeniť oblasť automatického zaostrovania počas snímania.
• Ak chcete nastaviť rozmazanie pozadia, nastavte prepínač režimov
na hodnotu „A“ a nastavte fotoaparát na režim manuálneho
zaostrenia. Clonu môžete nastaviť pomocou prepínača režimov pred
snímaním.
89
Snímanie záberov
• Nahrávanie videozáznamov je
možné spustiť z ľubovoľného režimu
expozície.
• Rýchlosť uzávierky a clona sa
upravujú automaticky.
• Zaostrenie fotoaparátu sa v režime
automatického zaostrovania
upravuje priebežne.
Poznámky
• Funkciu rozpoznávania tvárí nie je možné použiť.
• Keď je funkcia [Display Rec. Data] nastavená na hodnotu [For viewfinder],
displej LCD sa prepne na zobrazovanie informácií o zázname v okamihu
spustenia nahrávania videozáznamu.
• Nesnímajte silné zdroje svetla, ako je napríklad slnko. Interný mechanizmus
fotoaparátu sa môže poškodiť.
• Pri importe videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača použite program
„PMB“ (s. 177).
• Pri priebežnom snímaní počas dlhšej doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu
a kvalita obrazu sa môže znížiť.
• Keď sa zobrazuje značka
znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš
vysoká. Vypnite fotoaparát a počkajte, kým teplota fotoaparátu poklesne.
Ak budete pokračovať v snímaní, fotoaparát sa automaticky vypne.
• Ak použijete automatické zaostrenie v jasnom prostredí, pohyb na zábere
nemusí byť plynulý (vysoká rýchlosť uzávierky). V takomto prípade sa
odporúča používať režim manuálneho zaostrenia.
• Pri nahrávaní videozáznamu nie je možné nastaviť clonu.
• V režime priority nepretržitého posunu AE teleobjektívu je zobrazená oblasť
nahrávania na displeji väčšia. Ak v tomto režime začnete nahrávať
videozáznam, na displeji sa zobrazuje nahrávaná oblasť.
Zmena formátu súborov videozáznamu
Tlačidlo MENU t
1 t [Movie: File Format] t
vyberte požadovaný formát
AVCHD
90
Tento formát súborov je vhodný na sledovanie plynulých
videozáznamov v televízore podporujúcom formát HD.
Videozáznamy nasnímané pomocou tohto fotoaparátu
sa zaznamenajú vo formáte AVCHD s približne
60 snímkami za sekundu (zariadenia kompatibilné so
štandardom 1080 60i) alebo 50 snímkami za sekundu
(zariadenia kompatibilné so štandardom 1080 50i)
v prekladanom režime, so zvukom v kvalite Dolby
Digital a vo formáte AVCHD.
• Ak chcete skontrolovať, či je fotoaparát zariadením
kompatibilným so štandardom 1080 60i alebo so
štandardom 1080 50i, hľadajte nasledujúce značky na
dolnej strane fotoaparátu.
Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné so štandardom 1080 50i: 50i
MP4
Tento formát súboru je vhodný pre odovzdávanie na
web, e-mailové prílohy alebo prehrávanie v počítačoch.
Videozáznamy nasnímané pomocou tohto fotoaparátu
sa zaznamenajú vo formáte MPEG-4 s približne
30 snímkami za sekundu (zariadenia kompatibilné so
štandardom 1080 60i) alebo 25 snímkami za sekundu
(zariadenia kompatibilné so štandardom 1080 50i)
v progresívnom režime, so zvukom v kvalite AAC a vo
formáte mp4.
Tlačidlo MENU t
1 t [Movie: Audio Rec.] t [Off]
Zmena veľkosti
Tlačidlo MENU t
1 t [Movie: Size] t vyberte
požadovanú veľkosť
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 152.
91
Snímanie záberov
Nahrávanie zvuku
Pri nahrávaní videozáznamov sa môže nahrať aj prevádzkový šum
fotoaparátu alebo objektívu. Šum fotoaparátu môžete znížiť
používaním statívu a vypnutím funkcie SteadyShot.
Môžete tiež nahrávať videozáznamy bez zvuku.
Dostupný čas nahrávania pre videozáznam
V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové časy nahrávania
s použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte.
„Memory Stick PRO Duo“
Kapacita
Formát/
veľkosť súboru
AVCHD
1920 × 1080
MP4 1440 × 1080
MP4 VGA
(h (hodina), min. (minúta))
2 GB
4 GB
8 GB
13 min.
28 min.
57 min.
20 min.
41 min.
1 h 14 min. 2 h 29 min.
16 GB
32 GB
1 h 54 min. 3 h 50 min.
1 h 23 min. 2 h 46 min. 5 h 34 min.
5h
10 h 2 min. 20 h 7 min.
Poznámky
• Čas na nahrávanie videozáznamov sa líši, pretože fotoaparát s funkciou VBR
(variabilná bitová rýchlosť), ktorá automaticky nastavuje kvalitu záberu, závisí
od nahrávanej scény. Ak nahrávate rýchlo sa pohybujúci objekt, záber je
ostrejší, ale čas nahrávania je kratší, pretože nahrávanie zaberá príliš veľa
priestoru v pamäti. Čas nahrávania tiež závisí od podmienok snímania,
objektu alebo nastavenia kvality či veľkosti záberu.
• Zobrazené hodnoty nezodpovedajú času nepretržitého nahrávania.
• Čas nahrávania môže závisieť od podmienok snímania a použitej pamäťovej
karty.
• Keď sa zobrazí indikátor
, zastavte nahrávanie videozáznamu. Teplota vo
vnútri fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň.
• Podrobnejšie informácie o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 135.
92
Poznámky k nepretržitému nahrávaniu
videozáznamov
Teplota okolitého
prostredia
SteadyShot
[On]
[Off]
20 °C
Približne 29 minút Približne 29 minút
30 °C
Približne 14 minút Približne 29 minút
40 °C
Približne 10 minút Približne 29 minút
• Dostupný čas nahrávania videozáznamov uvedený v tabuľke vyššie sa meral
tak, že funkcia [LCD Brightness] bola nastavená na hodnotu [±0.0].
• Dostupný čas nahrávania videozáznamov sa líši v závislosti od teploty alebo
stavu fotoaparátu pred nahrávaním. Ak po zapnutí fotoaparátu často meníte
kompozíciu alebo snímate fotografie, teplota vo fotoaparáte sa zvyšuje a
dostupný čas nahrávania je v porovnaní s hodnotami v tabuľke vyššie kratší.
• Ak fotoaparát z dôvodu vyššej teploty ukončí nahrávanie, na niekoľko minút
ho vypnite. Po vychladnutí fotoaparátu opäť začnite nahrávať. (Ak necháte
fotoaparát vychladnúť na 5 až 10 minút pri izbovej teplote 30 °C, nahrávať
budete môcť približne po 3 až 4 minútach.)
• Pri dodržaní uvedených podmienok bude čas nahrávania dlhší.
– Chráňte fotoaparát pred priamym slnečným žiarením.
– Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
– Ak je to možné, používajte statív a vypnite funkciu SteadyShot.
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď veľkosť
súboru dosiahne hodnotu približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky zastaví,
ak ide o formát MP4. Ak ide o formát AVCHD, automaticky sa vytvorí nový
súbor videozáznamu.
• Maximálny čas nepretržitého nahrávania je 29 minút.
93
Snímanie záberov
• Pri nahrávaní videozáznamov vo vysokej kvalite alebo nepretržitom
nahrávaní pomocou obrazového snímača formátu APS-C sa spotrebúva veľa
energie. Preto pri nepretržitom nahrávaní teplota vo fotoaparáte stúpa, zvlášť
teplota obrazového snímača. V takých prípadoch sa fotoaparát automaticky
vypne, pretože vyššia teplota ovplyvňuje kvalitu záberov a zaťažuje vnútorný
mechanizmus fotoaparátu.
• Nižšie je uvedený dostupný čas nahrávania videozáznamov v prípade,
že začnete nahrávať po tom, ako bol fotoaparát chvíľu vypnutý. (Uvedené
hodnoty predstavujú nepretržitý čas od začatia až po ukončenie nahrávania
pomocou fotoaparátu.) Ak počas nahrávania videozáznamov vypnete funkciu
SteadyShot, čas nahrávania sa predĺži.
Používanie funkcie snímania
Výber spôsobu zaostrenia
K dispozícii sú dva spôsoby úpravy zaostrenia: automatické
zaostrovanie a manuálne zaostrovanie.
Spôsob prepínania medzi automatickým a manuálnym zaostrovaním
sa líši v závislosti od objektívu.
Typ objektívu
Pre objektív
je k dispozícii
prepínač režimu
zaostrovania
Pre objektív nie
je k dispozícii
prepínač režimu
zaostrovania
Prepnutie na
Prepínač, ktorý
automatické
sa má použiť
zaostrovanie
Objektív
Nastavte
(prepínač režimu prepínač režimu
zaostrovania na zaostrovania na
objektíve vždy
objektíve do
nastavte do
polohy AF.
polohy AF.)
Fotoaparát
Nastavte
prepínač režimu
zaostrovania na
fotoaparáte do
polohy AF.
Prepnutie
na manuálne
zaostrovanie
Nastavte
prepínač režimu
zaostrovania na
objektíve do
polohy MF.
Nastavte
prepínač režimu
zaostrovania na
fotoaparáte do
polohy MF.
Používanie automatického zaostrovania
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania na fotoaparáte
do polohy AF.
2 Keď sa na objektíve
nachádza prepínač režimu
zaostrovania, nastavte ho do
polohy AF.
94
3 Čiastočným stlačením
tlačidla spúšte skontrolujte
zaostrenie a nasnímajte
záber.
• Po potvrdení zaostrenia sa indikátor
zaostrenia zmení na z alebo na
(nižšie).
• Oblasť automatického zaostrenia,
pre ktorú bolo potvrdené zaostrenie,
sa zmení na zelenú.
Oblasť automatického
zaostrenia
Indikátor zaostrenia
Technika fotografovania
• Ak chcete vybrať oblasť automatického zaostrenia, ktorá sa má
používať pre zaostrovanie, nastavte položku [AF area] (s. 99).
Indikátor zaostrenia
Indikátor zaostrenia Stav
z svieti
Zaostrenie uzamknuté. Fotoaparát je pripravený na
fotografovanie.
svieti
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a
sleduje pohybujúci sa objekt. Fotoaparát je pripravený
na fotografovanie.
svieti
Stále prebieha zaostrovanie. Nemôžete uvoľniť spúšť.
z bliká
Nedá sa zaostriť. Spúšť je zablokovaná.
95
Používanie funkcie snímania
Poznámka
• Keď fotoaparát automaticky zaostruje, nedotýkajte sa otáčajúceho sa krúžku
zaostrenia nasadeného objektívu.
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie
Pri automatickom zaostrovaní je ťažké zaostriť na nasledujúce
objekty. V takýchto prípadoch používajte funkciu uzamknutia
zaostrenia pri snímaní (s. 97) alebo manuálne zaostrenie (s. 100).
• Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela
stena.
• Dva objekty v rôznych vzdialenostiach, ktoré sa prekrývajú v oblasti
automatického zaostrenia.
• Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy.
• Objekt s vysokým jasom alebo trblietaním, napríklad slnko, kapota
automobilu alebo povrch vody.
• Svetlo okolitého prostredia nie je dostatočné.
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
na vrchnej strane
fotoaparátu označuje umiestnenie
obrazového snímača*. Pri meraní
presnej vzdialenosti medzi
fotoaparátom a objektom sa riaďte
umiestnením vodorovnej čiary.
* Obrazový snímač je súčasťou
fotoaparátu a funguje ako film.
Poznámka
• Ak sa objekt nachádza bližšie než minimálna vzdialenosť snímania
nasadeného objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť
dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom.
96
Snímanie s požadovanou kompozíciou
(uzamknutie zaostrenia)
1 Umiestnite objekt do oblasti
automatického zaostrenia
a čiastočne stlačte tlačidlo
spúšte.
Zaostrenie a expozícia sú pevne
nastavené.
2 Držte tlačidlo spúšte
Používanie funkcie snímania
čiastočne stlačené a
umiestnite objekt späť do
pôvodnej polohy, aby ste
mohli znovu vytvoriť
kompozíciu záberu.
3 Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.
97
Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu
(režim automatického zaostrovania)
Tlačidlo Fn t
(Autofocus Mode) t vyberte
požadované nastavenie
(Single-shot AF) Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí
a zaostrenie sa uzamkne.
(Automatic AF)
Funkcia [Autofocus Mode] sa automaticky prepína
medzi hodnotami Single-shot AF a Continuous AF
podľa pohybu objektu.
Ak čiastočne stlačíte a podržíte spúšť a objekt sa
nepohybuje, zaostrenie sa uzamkne. Ak sa objekt
pohybuje, fotoaparát pokračuje v zaostrovaní.
(Continuous AF) Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude
fotoaparát ďalej upravovať zaostrenie.
• Keď je objekt zaostrený, zvukové signály sa vypnú.
• Uzamknutie zaostrenia nie je možné použiť.
Techniky fotografovania
• Ak sa objekt nepohybuje, použite možnosť [Single-shot AF].
• Ak sa objekt pohybuje, použite možnosť [Continuous AF].
Poznámky
• [Automatic AF] je nastavenie, ktoré sa vyberie v prípade, ak je režim
expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, efekt fotografie alebo
na niektorý z nasledujúcich režimov výberu scény: [Portrait], [Landscape],
[Sunset], [Night View], [Night Portrait] alebo [Hand-held Twilight].
Nastavenie [Single-shot AF] sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu scény
nastavený režim expozície [Macro].
Nastavenie [Continuous AF] sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu scény
nastavený režim expozície [Sports Action].
• [Continuous AF] je možnosť, ktorá sa vyberie, ak sa používa uzávierka pre
úsmev.
98
Výber oblasti zaostrenia (oblasť automatického
zaostrenia (AF))
Vyberte požadovanú oblasť
automatického zaostrovania vhodnú
pre podmienky snímania alebo podľa
vašich požiadaviek. Oblasť
automatického zaostrenia, pre ktorú
bolo potvrdené zaostrenie, sa zmení
na zelenú a ostatné oblasti
automatického zaostrenia zmiznú.
(AF area) t vyberte požadované
(Wide)
Fotoaparát určí, ktorá z 15 oblastí automatického
zaostrenia sa použije na zaostrenie.
(Spot)
Fotoaparát použije výlučne oblasť automatického
zaostrenia v stredovej oblasti.
(Local)
Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte niektorú
z 15 oblastí automatického zaostrenia, pre ktorú chcete
aktivovať zaostrenie. Ak chcete zobraziť obrazovku
nastavenia a vybrať požadovanú oblasť,
stlačte tlačidlo AF.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, Sweep
Panorama, výber scény, efekt fotografie alebo ak je aktivovaná uzávierka pre
úsmev, pre funkciu [AF area] sa pevne nastaví hodnota [Wide] a vy nemôžete
vybrať iné nastavenia.
• Oblasť automatického zaostrenia sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha
nepretržité snímanie alebo keď je tlačidlo spúšte bez prestávky úplne stlačené.
99
Používanie funkcie snímania
Tlačidlo Fn t
nastavenie
Oblasť automatického zaostrenia
Manuálna úprava zaostrenia (manuálne zaostrovanie)
Ak je problematické dosiahnuť správne zaostrenie v režime
automatického zaostrovania, zaostrenie môžete upraviť manuálne.
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania na objektíve
do polohy MF.
2 Keď sa na objektíve
nenachádza prepínač
režimu zaostrenia, nastavte
prepínač režimu zaostrenia
na fotoaparáte do
polohy MF.
3 Otočte krúžkom zaostrenia
objektívu tak, aby ste
dosiahli dobré zaostrenie.
Krúžok
zaostrenia
Poznámky
• V prípade objektu, ktorý je možné zaostriť v režime automatického
zaostrovania, sa po potvrdení zaostrenia rozsvieti indikátor z. Keď sa používa
široká oblasť automatického zaostrovania (Wide AF), použije sa stredová
oblasť, a keď sa používa lokálna oblasť automatického zaostrovania
(Local AF), použije sa oblasť vybratá ovládacím tlačidlom.
• Keď používate televízny konvertor (predáva sa samostatne), a pod., otočenie
krúžku zaostrenia nemusí byť plynulé.
• Správne zaostrenie v hľadáčiku sa nedosiahne, ak nenastavíte správnu
dioptrickú korekciu v režime hľadáčika (s. 33).
• Skontrolujte, či ste prepínač režimu zaostrovania nastavili na manuálne
zaostrovanie (MF). Krúžkom zaostrenia otáčajte až po nastavení režimu MF.
Otáčanie krúžkom zaostrenia nasilu bez prepnutia na režim MF môže
poškodiť krúžok zaostrenia.
100
Kontrola zaostrenia zväčšením záberu
Zaostrenie môžete skontrolovať po zväčšení záberu pred jeho
nasnímaním.
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Focus Magnifier] t [On]
2 Stlačte tlačidlo lupy
zaostrenia.
3 Po opätovnom stlačení
tlačidla lupy zaostrenia
môžete zväčšiť záber a
vybrať časť, ktorú chcete
zväčšiť, pomocou tlačidiel
v/V/b/B na ovládacom
tlačidle.
• Pri každom stlačení tlačidla lupy
zaostrenia sa mierka priblíženia
zmení nasledovne: na celú
obrazovku t zväčšenie približne
7,5 x t zväčšenie približne 15 x
101
Používanie funkcie snímania
Tlačidlo lupy zaostrenia
4 Potvrďte a upravte zaostrenie.
• Ak chcete upravovať zaostrenie v režime manuálneho zaostrovania,
otáčajte zaostrovací prstenec.
• Ak stlačíte tlačidlo AF v režime automatického zaostrovania, funkcia
lupy zaostrenia sa eliminuje a aktivuje sa automatické zaostrovanie.
• Ak čiastočne stlačíte tlačidlo uzávierky, funkcia lupy zaostrenia sa
eliminuje.
5 Ak chcete nasnímať fotografiu, úplne stlačte spúšť.
• Pri zväčšení záberu môžete zaznamenávať ďalšie zábery.
Zaznamenaný záber je však na celú obrazovku.
• Po nasnímaní sa funkcia lupy zaostrenia vypne.
102
Rozpoznávanie tvárí
Používanie funkcie detekcie tvárí
Fotoaparát zisťuje tváre, nastavuje zaostrenie, expozíciu, spracováva
fotografie a upravuje nastavenie blesku. Funkcia detekcie tvárí je
predvolene nastavená na hodnotu [On].
Rámček detekcie tvárí
Rámčeky detekcie
tvárí (biele)
Rámčeky detekcie tvárí
(oranžové)
Vypnutie funkcie detekcie tvárí
Tlačidlo Fn t
(Face Detection) t [Off]
Technika fotografovania
• Kompozícia s prekrývaním rámčeka detekcie tvárí s oblasťou
automatického zaostrenia.
103
Používanie funkcie snímania
Keď fotoaparát zistí tváre, zobrazia
sa biele rámčeky detekcie tvárí.
Ak fotoaparát vyhodnotí situáciu ako
vhodnú na použitie automatického
zaostrenia, rámčeky detekcie tvárí sa
zmenia na oranžové. Po čiastočnom
stlačení tlačidla spúšte sa rámčeky
detekcie tvárí zmenia na zelené.
• Ak sa tvár nenachádza v oblasti
automatického zaostrenia, ktorá
bola k dispozícii pri čiastočnom
stlačení spúšte, zmení sa na zelenú
oblasť automatického zaostrenia,
ktorá sa použila pri zaostrení.
• Ak fotoaparát zistí viaceré tváre,
automaticky vyberie prioritnú tvár
a na oranžový sa zmení iba jeden
rámček detekcie tvárí.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama, prioritu
nepretržitého posunu AE teleobjektívu alebo nahrávanie videozáznamov,
funkciu detekcie tvárí nie je možné použiť.
• Maximálny počet tvárí, ktoré je možné zistiť, je osem.
• V závislosti od podmienok snímania sa môže stať aj to, že fotoaparát nezistí
žiadne tváre alebo zistí iné objekty.
Snímanie usmiatych tvárí (funkcia uzávierka
pre úsmev)
Keď fotoaparát zistí úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky.
1 Tlačidlo Fn t
(Smile Shutter) t [On] t vyberte
požadovaný režim citlivosti detekcie úsmevov
• Ak je aktivovaná uzávierka pre úsmev, na obrazovke sa zobrazí
indikátor citlivosti detekcie úsmevov.
2 Počkajte, kým funkcia zistí
úsmev.
Fotoaparát zistí úsmev a zaostrenie sa
potvrdí. Keď úroveň úsmevu prekročí
bod b na indikátore, fotoaparát
nasníma zábery automaticky.
Rámček detekcie tvárí
• Keď fotoaparát zistí tváre, okolo
tvárí sa zobrazia oranžové rámčeky Indikátor citlivosti detekcie
detekcie tvárí. Po zaostrení na tieto úsmevov
objekty sa rámčeky detekcie tvárí
zmenia na zelené.
• Miera úsmevu na tvári orámovanej
dvojitým rámčekom detekcie tvárí je
vyznačená na indikátore citlivosti
detekcie úsmevov.
3 Ak chcete zastaviť snímanie, stlačte tlačidlo Fn t
(Smile Shutter) t [Off]
104
Citlivosť detekcie úsmevov
Citlivosť funkcie uzávierky pre úsmevy na detekciu úsmevov môžete
nastaviť na jednu z nasledujúcich troch možností:
(Slight Smile),
(Normal Smile) a
(Big Smile).
Techniky fotografovania
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama alebo prioritu
nepretržitého posunu AE teleobjektívu, funkciu uzávierky pre úsmev nie je
možné použiť.
• Dynamický režim je automaticky nastavený na možnosť [Single-shot Adv.].
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nespolupracuje s funkciou uzávierky
pre úsmev.
• Ak fotoaparát nezistí úsmev, zmeňte nastavenia pre citlivosť detekcie
úsmevov.
• V závislosti od podmienok snímania sa môže stať, že úsmevy nie sú správne
rozpoznávané.
105
Používanie funkcie snímania
• Ak chcete zaostriť na úsmev, prekryte rámček detekcie tvárí
s oblasťou automatického zaostrenia.
• Nezakrývajte si oči a majte ich zúžené.
• Nezakrývajte si tvár klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi atď.
• Snažte sa otočiť tvár pred objektív fotoaparátu a držte ju rovno tak,
ako je to len možné.
• Jasne sa usmievajte a majte pri tom pootvorené ústa. Úsmev sa
jednoduchšie zistí, keď je pri úsmeve vidieť zuby.
• Ak stlačíte tlačidlo spúšte, keď je aktivovaná funkcia uzávierky pre
úsmevy, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do režimu
uzávierky pre úsmev.
Používanie blesku
Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje snímať jasný obraz
objektu a bráni otrasom fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete
použiť blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v protisvetle.
1 Tlačidlo Fn t
(Flash Mode) t vyberte požadované
nastavenie
2 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Blesk sa vyklopí.
• V režime AUTO, AUTO+ alebo
v režime výberu scény sa blesk
automaticky vyklopí, ak množstvo
svetla nie je dostatočné alebo ak je
objekt v protisvetle. Zabudovaný
blesk sa nevyklopí, ani keď stlačíte
tlačidlo .
3 Po dokončení nabíjania
blesku nasnímajte objekt.
z Bliká: Prebieha nabíjanie blesku.
Keď indikátor bliká, spúšť sa nemôže
uvoľniť.
z Svieti: Blesk je nabitý a je
pripravený na blysnutie.
• Ak čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte
pri slabom osvetlení v režime
automatického zaostrovania,
môže blysnúť blesk na uľahčenie
zaostrenia objektu (AF Illuminator).
• z sa zobrazuje iba v režime
zobrazovania informácií o zázname
(For Live View).
106
Indikátor z (nabíjanie blesku)
(Flash Off)
Neblysne ani v prípade vyklopenia zabudovaného
blesku.
(Autoflash)
Použije sa, ak je príliš veľká tma alebo pri snímaní oproti
svetlu.
(Fill-flash)
Použije sa pri každom stlačení spúšte.
(Slow Sync.)
Použije sa pri každom stlačení spúšte. Snímanie
s pomalou synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber
objektu aj pozadia spomalením rýchlosti uzávierky.
(Rear Sync.)
Použije sa priamo pred dokončením expozície pri
každom stlačení spúšte.
(Wireless)
Použije sa externý blesk (predáva sa samostatne), ktorý
je mimo fotoaparátu (snímanie s bezdrôtovým bleskom).
Poznámky
• Fotoaparát nedržte za výbojku blesku.
• Podmienky snímania, ktoré sa požadujú na potlačenie tieňov v obraze,
sa môžu meniť v závislosti od objektívu.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, výber scény
alebo efekt fotografie, nie je možné vybrať položky [Slow Sync.], [Rear Sync.]
a [Wireless].
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu P, A, S a M, nie je možné vybrať
položky [Flash Off] alebo [Autoflash]. Ak nechcete používať blesk,
sklopte ho.
107
Používanie funkcie snímania
Techniky fotografovania
• Tienidlo objektívu môže blokovať blesk. Odstráňte tienidlo
objektívu, keď používate blesk.
• Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo
väčšej.
• Pri snímaní v interiéri alebo v noci môžete použiť pomalú
synchronizáciu na snímanie jasných záberov ľudí a pozadia.
• Zadnú synchronizáciu môžete použiť na snímanie prirodzených
záberov pohybovej stopy objektu v pohybe, ako je napríklad
pohybujúci sa bicykel alebo kráčajúca osoba.
• Pri použití blesku HVL-F58AM/HVL-F43AM (predáva sa
samostatne) môžete snímať pomocou funkcie vysokorýchlostnej
synchronizácie pri ľubovoľnej rýchlosti uzávierky. Podrobné
informácie nájdete v návode na používanie blesku.
• Ak používate blesk so stereofónnym mikrofónom alebo s podobným
zariadením v automaticky uzamykateľných sánkach na príslušenstvo, blesk sa
nemusí vyklopiť do správnej polohy a v rohoch zaznamenaných záberov sa
môžu vyskytnúť tiene. Odstráňte zariadenia z automaticky uzamykateľných
sánok na príslušenstvo.
Dosah blesku
Dosah zabudovaného blesku závisí od nastavenia citlivosti ISO
a hodnoty clony. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Clona
F2.8
F4.0
F5.6
Nastavenie 100
ISO
200
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
Osvetlenie pre automatické zaostrovanie
• Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nefunguje, ak je položka
[Autofocus Mode] nastavená na hodnotu
(Continuous AF)
alebo ak sa objekt pohybuje
(Automatic AF). (Indikátor
alebo
sa rozsvieti.)
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nemusí pracovať v prípade
objektívov s ohniskovou vzdialenosťou 300 mm alebo väčšou.
• Ak je pripojený externý blesk (predáva sa samostatne), ktorého
súčasťou je aj doplnok na osvetlenie pre automatické zaostrenie,
použije sa osvetlenie pre automatické zaostrenie externého blesku.
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nepracuje, keď je funkcia
[Smile Shutter] nastavená na hodnotu [On].
Vypnutie osvetlenia pre automatické zaostrovanie
Tlačidlo MENU t
2 t [AF Illuminator] t [Off]
Použitie redukcie efektu červených očí
Redukcia efektu červených očí potláča efekt červených očí pomocou
niekoľkých predzábleskov (blesk s nízkou intenzitou) tesne pred
snímaním s použitím blesku.
Tlačidlo MENU t
108
1 t [Red Eye Reduction] t [On]
Snímanie s bezdrôtovým bleskom
S bleskom s funkciou snímania s použitím bezdrôtového blesku
(predáva sa samostatne) môžete snímať s bleskom bez kábla aj
v prípade, ak blesk nie je pripojený k fotoaparátu. Zmenou polohy
blesku môžete snímať fotografie s trojrozmerným efektom vďaka
zvýrazneniu kontrastu svetla a tieňov na objekte.
Podrobné informácie o postupe snímania nájdete v návode na
používanie blesku.
1 Pripojte bezdrôtový blesk k automaticky
uzamykateľným sánkam na príslušenstvo
a zapnite fotoaparát aj blesk.
(Flash Mode) t
(Wireless)
3 Odstráňte bezdrôtový blesk z automaticky
uzamykateľných sánok na príslušenstvo
a vyklopte zabudovaný blesk.
• Ak chcete vyskúšať zapnutie blesku, stlačte tlačidlo AEL.
Poznámky
• Fotoaparát nemôže skontrolovať mieru svietivosti bezdrôtového blesku.
• Po skončení snímania bezdrôtovým bleskom vypnite režim bezdrôtového
blesku. Ak sa zabudovaný blesk používa, keď je aktívny režim bezdrôtového
blesku, spôsobí to nepresnú expozíciu blesku.
• Ak iný fotograf vo vašej blízkosti používa bezdrôtový blesk a svetlo jeho
zabudovaného blesku spúšťa váš blesk, zmeňte kanál externého blesku.
Ak chcete zmeniť kanál externého blesku, informácie nájdete v dodanom
návode na používanie.
Nastavenie tlačidla AEL
Ak používate bezdrôtový blesk, odporúča sa nastaviť položku [AEL
button] v ponuke vlastných nastavení
na hodnotu [AEL hold]
(s. 161).
109
Používanie funkcie snímania
2 Tlačidlo Fn t
Úprava jasu fotografie (expozícia,
kompenzácia blesku, meranie)
Snímanie s pevným jasom (aretácia AE)
Pri snímaní oproti slnku alebo vedľa okna nemusí byť expozícia
vhodná pre daný objekt z dôvodu veľkého rozdielu v osvetlení medzi
objektom a pozadím. V takýchto prípadoch použite expozimeter tam,
kde je objekt dostatočne jasný, a pred snímaním uzamknite expozíciu.
Ak chcete znížiť jas objektu, nasmerujte fotoaparát na bod, ktorý je
jasnejší než snímaný objekt, a použite expozimeter na uzamknutie
expozície celej fotografie. Ak chcete zvýšiť jas objektu nasmerujte
fotoaparát na bod, ktorý je tmavší než snímaný objekt, a použite
expozimeter na uzamknutie expozície celej fotografie.
Táto časť popisuje postup snímania jasnejšej fotografie objektu
použitím funkcie
(Spot).
Bod, v ktorom
uzamknete expozíciu.
1 Tlačidlo Fn t
(Metering Mode) t
(Spot)
2 Upravte zaostrenie na tej časti, pre ktorú chcete
uzamknúť expozíciu.
Expozícia sa nastaví pri dosiahnutí zaostrenia.
110
3 Stlačením tlačidla AEL
Tlačidlo AEL
uzamknite expozíciu.
Zobrazí sa indikátor
(značka uzamknutia AE).
4 Počas stlačenia tlačidla AEL zaostrite na objekt
a nasnímajte ho.
Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu
(kompenzácia expozície)
Okrem režimu expozície M sa expozícia vyberá automaticky
(automatická expozícia).
Na základe expozície získanej v režime automatickej expozície
môžete vykonávať kompenzáciu expozície posunutím jej hodnoty
smerom k značke + alebo k značke – v závislosti od požadovaného
nastavenia. Posunutím smerom k značke + môžete zjasniť celú
fotografiu. Po posunutí smerom k značke – bude celá fotografia
tmavšia.
Nastavenie v
smere k značke –
Základná
expozícia
Nastavenie v
smere k značke +
111
Používanie funkcie snímania
• Ak budete pokračovať v snímaní s rovnakou hodnotou expozície,
po snímaní stlačte a podržte tlačidlo AEL. Nastavenie sa zruší po
uvoľnení tlačidla.
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou ovládacieho
kolieska upravte expozíciu.
Smerom k značke + (nad):
Zosvetlenie fotografie.
Smerom k značke – (pod): Stmavenie
fotografie.
Štandardná expozícia
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Techniky fotografovania
• Upravte úroveň kompenzácie po kontrole nasnímanej fotografie.
• Použitím snímania s posunom expozície môžete nasnímať viac
fotografií s expozíciou posunutou na stranu plus alebo mínus
(s. 130).
Poznámka
• Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na
hodnoty AUTO, AUTO+ alebo na výber scény.
Snímanie počas kontroly obrazovky použitím histogramu
Počet pixelov
Histogram predstavuje rozdelenie
jasu, pričom zobrazuje počet pixelov
príslušného jasu na snímke.
Tma
112
Svetlo
Tlačidlo MENU t
2 t [Histogram] t [On]
• Namiesto podrobného zobrazenia sa po opakovanom stlačení
tlačidla DISP na ovládacom tlačidle zobrazí histogram.
Poznámky
• Histogram indikuje finálny zaznamenaný záber. Indikuje stav záberu, ktorý
práve sledujete na obrazovke. Histogram sa bude líšiť na základe nastavenia
clony atď.
• Histogram sa líši medzi snímaním a prehrávaním v nasledujúcich situáciách:
– pri blysnutí blesku.
– ak má objekt nízky jas (napríklad nočná scenéria).
113
Používanie funkcie snímania
Histogram sa zmení podľa
kompenzácie expozície.
Obrázok vpravo je iba príklad.
Snímanie s kompenzáciou expozície
na pozitívnej strane zosvetlí celý
záber, pričom spôsobí posun celého
histogramu na svetlú stranu (pravá
strana). Ak sa kompenzácia expozície
používa na negatívnej strane,
histogram sa posunie na druhú stranu.
Oba konce histogramu zobrazujú
preexponovanú alebo podexponovanú
časť. Tieto oblasti neskôr nie je možné
obnoviť pomocou počítača. V prípade
potreby upravte expozíciu a
nasnímajte fotografiu znova.
Úprava intenzity svetla blesku (kompenzácia blesku)
Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba množstvo svetla blesku
bez zmeny kompenzácie expozície. Môžete zmeniť iba expozíciu
hlavného objektu, ktorý je v dosahu blesku.
Tlačidlo Fn t
(Flash Compensation) t
vyberte požadované nastavenie
Smerom k značke +: Zosilní intenzitu blesku.
Smerom k značke –: Zoslabí intenzitu blesku.
Poznámky
• Túto položku nie je možné nastaviť, keď je režim expozície nastavený na
hodnoty AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, výber scény alebo efekt
fotografie.
• Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku,
efekt väčšej intenzity blesku nemusí by viditeľný v dôsledku obmedzeného
množstva svetla blesku. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku
nemusí byť viditeľný.
Kompenzácia expozície a blesku
Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je
vybratá možnosť [AUTO]), aby bolo možné vykonať kompenzáciu.
Kompenzáciou blesku sa mení iba intenzita svetla blesku.
114
Výberom režimu ovládania blesku môžete
nastaviť intenzitu blesku (ovládanie blesku)
Tlačidlo MENU t
2 t [Flash control] t
vyberte požadované nastavenie
ADI flash
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku
s ohľadom na informácie o vzdialenosti zaostrenia
a údajov o meraní expozície z predzáblesku. Tento
spôsob umožňuje presnú kompenzáciu blesku
s prakticky nulovým efektom odrazu od objektu.
Pre-flash TTL
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku
výhradne v závislosti od údajov o meraní expozície
z predzáblesku. Tento spôsob je citlivejší na odraz
od objektu.
Poznámky
• Ak nie je možné určiť vzdialenosť medzi objektom a externým bleskom
(predáva sa samostatne) (snímanie s bezdrôtovým bleskom použitím
externého blesku (predáva sa samostatne), snímanie s bleskom umiestneným
mimo fotoaparátu s použitím kábla, snímanie s dvojitým makro bleskom
a podobne), fotoaparát automaticky vyberie režim predzáblesku TTL.
• V nasledujúcich prípadoch vyberte režim [Pre-flash TTL], pretože sa nemôžu
vykonávať kompenzácie blesku pomocou blesku s pokročilou integráciou
vzdialenosti.
– K blesku HVL-F36AM je pripojený široký panel.
– Pri snímaní s bleskom sa používa difuzér.
– Používa sa filter s faktorom expozície, napríklad filter ND.
– Používa sa objektív na snímanie blízkych predmetov.
• Blesk s pokročilou integráciou vzdialenosti je k dispozícii iba v kombinácii
s objektívom, ktorý je vybavený kódovačom vzdialenosti. Ak chcete zistiť, či je
objektív vybavený kódovačom vzdialenosti, pozrite si návod na používanie
objektívu.
115
Používanie funkcie snímania
ADI: Advanced Distance Integration (Pokročilá integrácia
vzdialenosti)
TTL: Through the lens (Cez objektív)
• Ak zvolíte možnosť [ADI flash], použitím objektívu s funkciou
kódovača vzdialenosti môžete vykonávať presnejšiu kompenzáciu
blesku pomocou presnejších informácií o vzdialenosti.
Výber spôsobu merania jasu objektu (režim merania)
Tlačidlo Fn t (Metering Mode) t vyberte
požadovaný režim
(Multi segment)
Tento režim meria svetlo v každej z oblastí po
rozdelení celej oblasti na viacero menších oblastí
a určuje správnu expozíciu celej obrazovky.
(Center weighted) Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim
meria priemerný jas celého displeja.
(Spot)
Tento režim meria svetlo len v okruhu bodového
merania v strede snímky.
Techniky fotografovania
• Pri všeobecnom snímaní sa používa meranie v režime
[Multi segment].
• Ak sa v oblasti automatického zaostrenia nachádza objekt
s vysokým kontrastom, pomocou funkcie bodového merania
zmerajte svetlo objektu, ktorý chcete snímať s optimálnou
expozíciou a využite snímanie s aretáciou AE (s. 110).
Poznámka
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, výber scény
alebo efekt fotografie, pre funkciu [Metering Mode] sa pevne nastaví hodnota
[Multi segment] a vy nemôžete vybrať iné režimy.
116
Nastavenie ISO
Citlivosť na svetlo je vyjadrená číslom ISO (odporúčaný index
expozície). Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je citlivosť.
1 Stlačením tlačidla ISO na
ovládacom tlačidle zobrazíte
obrazovku na nastavenie
citlivosti ISO.
2 Pomocou tlačidla v/V na ovládacom tlačidle vyberte
požadované nastavenie.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, Sweep
Panorama, výber scény alebo efekt fotografie, pre funkciu ISO sa pevne
nastaví hodnota AUTO a vy nemôžete vybrať iné hodnoty ISO.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu P/A/S a pre funkciu ISO je
nastavená hodnota [AUTO], hodnota ISO sa automaticky nastavuje v rozsahu
od ISO 100 do ISO 1600.
• Nastavenie [AUTO] nie je k dispozícii v režime expozície M. Ak použitím
nastavenia [AUTO] zmeníte režim expozície na M, prepne sa na hodnotu
[100]. Nastavte citlivosť ISO na základe podmienok snímania.
Redukcia šumu pri viacerých snímkach (Multi Frame NR)
Fotoaparát automaticky nepretržite nasníma viac fotografií,
skombinuje tieto zábery, zredukuje šum a zaznamená jeden záber.
V režime redukcie šumu pri viacerých snímkach môžete vybrať väčšie
hodnoty ISO než je maximálna citlivosť ISO.
Ako záber sa zaznamená jeden skombinovaný záber.
Poznámky
• Stlačte tlačidlo spúšte a podržte ho stlačené, kým sa snímanie nezastaví.
• Ak je funkcia [Image: Quality] nastavená na hodnotu [RAW] alebo na
hodnotu [RAW & JPEG], nemôžete používať túto funkciu.
• Nie je možné používať ani blesk, optimalizáciu dynamického rozsahu
a funkciu [Auto HDR].
117
Používanie funkcie snímania
• Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je úroveň šumu.
• Ak vyberiete možnosť [Multi Frame NR], vyberte požadovanú
hodnotu pomocou tlačidiel b/B.
Automatická kompenzácia jasu
a kontrastu (dynamický rozsah)
Tlačidlo D-RANGE t vyberte
požadované nastavenie
(Off)
Tlačidlo D-RANGE
Nepoužívajú sa funkcie DRO/automatické
HDR.
(D-RangeOptimizer) Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát
analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom
a pozadím, čím sa vytvorí fotografia s
optimálnym jasom a optimálnou gradáciou.
(Auto HDR)
Nasníma tri zábery s rôznymi expozíciami a
potom prekryje správne exponovaný záber, jasné
oblasti podexponovaného záberu a tmavé oblasti
preexponovaného záberu, aby vznikol záber
s bohatou gradáciou.
Zaznamenajú sa dva zábery: záber so správnou
expozíciou a prekrytý záber.
Poznámka
• Tlačidlu D-RANGE môžete priradiť inú funkciu (s. 162). Ak ste mu už
priradili inú funkciu, pomocou tlačidla Fn vyberte položku [DRO/Auto
HDR].
118
Korekcia jasu fotografie (optimalizácia dynamického
rozsahu)
1 Tlačidlo D-RANGE t
(D-RangeOptimizer)
2 Vyberte optimálnu úroveň pomocou tlačidla b/B na
ovládacom tlačidle.
(Auto)
(Úroveň)*
Optimalizuje gradáciu nasnímaného obrázka v každej
oblasti obrázka. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu
Lv1 (slabá) a Lv5 (silná).
označuje aktuálne vybratý krok.
Poznámky
• Pri výbere scény s hodnotou [Sunset], [Night View], [Night Portrait] alebo
[Hand-held Twilight] je pevne nastavená hodnota [Off]. Pri výbere iných
režimov v rámci výberu scény je pevne nastavená hodnota [Auto].
• Po aktivovaní režimu efektu fotografie sa toto nastavenie pevne zmení na
hodnotu [Auto].
• Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý.
Vyberte vhodnú úroveň tak, že skontrolujete zaznamenaný záber, najmä
v prípade rozšírenia niektorého z efektov.
Automatická kompenzácia s bohatou gradáciou
(automaticky vysoký dynamický rozsah)
1 Tlačidlo D-RANGE t
(Auto HDR)
2 Vyberte optimálnu úroveň pomocou tlačidla b/B na
ovládacom tlačidle.
119
Používanie funkcie snímania
* Lv_ so značkou
Automaticky koriguje jas.
(Auto Exposure
Diff.)
Automaticky upravuje rozdiel expozície.
(Úroveň
Nastavuje rozdiel expozície na základe kontrastu
rozdielu expozície)* objektu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu 1.0Ev
(slabá) a 6.0Ev (silná).
Príklad: Pri výbere možnosti 2.0Ev sa prekryjú tri
zábery: záber s nastavenou hodnotou –1.0Ev, záber so
správnou expozíciou a záber s nastavenou hodnotou
+1.0Ev.
* _Ev so značkou
označuje aktuálne vybratý krok.
Technika fotografovania
• Keďže sa spúšť uvoľní trikrát pre jednu snímku, snažte sa zohľadniť
nasledujúce skutočnosti:
– Túto funkciu používajte, keď sa objekt nehýbe, alebo keď nebliká.
– Nemeňte kompozíciu.
Poznámky
• Túto funkciu nemôžete používať so zábermi vo formáte RAW.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, Sweep
Panorama, výber scény alebo efekt fotografie, nemôžete vybrať možnosť
[Auto HDR].
• Pri nastavení uzávierky pre úsmev nemôžete vybrať možnosť [Auto HDR].
Ak zapnete funkciu uzávierky pre úsmev a je vybratá možnosť [Auto HDR],
fotoaparát dočasne použije nastavenie DRO.
• Ďalšiu snímku môžete nasnímať až potom, ako sa skončí proces zachytávania
po predchádzajúcom snímaní.
• V závislosti od rozdielu svietivostí objektu a podmienok snímania sa vám
nemusí podariť dosiahnuť požadovaný efekt.
• Keď sa používa blesk, táto funkcia má minimálny účinok.
• Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát roztrasený alebo objekt rozmazaný,
nemusí sa vám podariť nasnímať kvalitné snímky HDR. Ak fotoaparát zistí
problém, na zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor
, ktorý vás
o tom informuje. Ak je to potrebné, nasnímajte svoju snímku ešte raz
a dávajte pri tom pozor na kontrast alebo rozmazanie.
120
Spracovanie fotografie
Výber požadovaného spracovania fotografie
(kreatívny štýl)
Okrem požadovaného spracovania záberu môžete pomocou funkcie
[Creative Style] upraviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a clonu) tak,
ako vám to vyhovuje, na rozdiel od funkcie výberu scény,
kde expozíciu nastavuje fotoaparát. Pre každú položku funkcie
kreatívneho štýlu môžete doladiť kontrast, sýtosť alebo ostrosť.
1 Tlačidlo Fn t
(Creative Style) t
vyberte požadované nastavenie
(Contrast), (Saturation)
alebo
(Sharpness), vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle a potom
upravte hodnotu pomocou tlačidla v/V.
(Standard)
Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi
farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných
záberov farebných scén a objektov ako kvetiny,
jarná zeleň, modré nebo alebo výhľad na oceán.
(Portrait)
Snímanie farby pokožky s jemným tónom, ideálne na
snímanie portrétov.
(Landscape)
(Sunset)
(Black &
White)
Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej
a sviežej scenérie. Vzdialená krajina tiež vynikne viac.
Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií.
121
Používanie funkcie snímania
2 Ak chcete upraviť položky
Možnosti (Contrast), (Saturation) a
(Sharpness) môžete
upraviť pre každú položku kreatívneho štýlu.
(Contrast)
Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov,
ktoré sa na zábere prejavia.
(Saturation)
Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty
spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné.
(Sharpness)
Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac
obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú
aj obrysy.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, výber scény
alebo efekt fotografie, pre funkciu [Creative Style] sa pevne nastaví hodnota
[Standard] a vy nemôžete vybrať iné nastavenia.
• Ak je vybratá položka [Black & White], nemôžete nastaviť sýtosť.
Zmena rozsahu reprodukcie farieb (farebný priestor)
Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované
kombináciami čísel, alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb
môžete meniť podľa potreby.
Tlačidlo MENU t
2 t [Color Space] t
vyberte požadované nastavenie
sRGB
Toto je štandardný priestor farieb digitálneho fotoaparátu.
Priestor farieb sRGB používajte pri bežnom snímaní, keď
plánujete zábery vytlačiť bez akýchkoľvek úprav.
AdobeRGB
Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie farieb.
Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká časť objektu
sfarbená živou zelenou alebo červenou farbou.
• Názov súboru s fotografiou začína znakmi „_DSC“.
Poznámky
• Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré
podporujú správu farieb a priestor farieb DCF 2.0. Použitie niektorých
aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť, že fotografie
nebudú verne reprodukovať farby.
• Pri prezeraní fotografií zaznamenaných s funkciou Adobe RGB pomocou
fotoaparátu alebo zariadenia nekompatibilného s priestorom farieb Adobe
RGB sa fotografie zobrazia s nízkou sýtosťou.
122
Úprava tónov farieb
(vyváženie bielej farby)
Tón farieb objektu sa mení v závislosti od charakteristiky zdroja
svetla. V tabuľke nižšie je uvedené, ako sa tón farieb mení na základe
rozličných zdrojov svetla v porovnaní s objektom, ktorý sa zdá biely
na slnečnom svetle.
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele
Modravé
Zelenkasté
Červenkasté
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+ alebo na výber
scény, pre funkciu [White Balance] sa pevne nastaví hodnota [Auto WB] a vy
nemôžete vybrať iné režimy.
• Ak je jediným dostupným zdrojom svetla ortuťová výbojka alebo sodíková
výbojka, fotoaparát nebude môcť dosiahnuť presné vyváženie bielej farby
z dôvodu charakteristiky tohto zdroja svetla. V takýchto prípadoch použite
blesk.
123
Používanie funkcie snímania
Vyváženie bielej farby je funkcia, ktorá upravuje tón farieb na
približne takú úroveň, ako ich vidíte v skutočnosti. Túto funkciu
použite, ak tón farieb fotografie nevyšiel podľa vášho očakávania
alebo ak chcete zmeniť tón farieb úmyselne na vyjadrenie
fotografického zámeru.
Úprava vyváženia bielej farby podľa konkrétneho
zdroja svetla (automatické/predvolené vyváženie
bielej farby)
Tlačidlo WB na ovládacom
tlačidle t vyberte požadované
nastavenie
• Ak nevyberiete možnosť [AWB],
farebný odtieň môžete doladiť
pomocou tlačidla b/B. Úpravou
smerom k značke + sa sfarbenie
fotografie zmení na červenkasté
a úpravou smerom k značke –
sa zmení na modrasté.
AWB (Auto WB)
(Daylight)
(Shade)
(Cloudy)
Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví tóny
farieb.
Ak zvolíte možnosť podľa konkrétneho zdroja svetla,
tóny farieb sa upravia podľa daného zdroja svetla
(predvolené vyváženie bielej farby).
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Flash)
Techniky fotografovania
• Ak nemôžete dosiahnuť požadovanú farbu pomocou zvolenej
možnosti, použite funkciu posunu vyváženia bielej farby (s. 133).
• Ak vyberiete možnosť [5500K] (Color Temp.) alebo [0] (Color
Filter), môžete upraviť hodnotu na požadovanú úroveň (nižšie).
• Ak vyberiete položku [Custom], môžete zaregistrovať svoje
nastavenie (s. 126).
124
Nastavenie funkcie Color Temperature a efektu filtra
(Color Temperature/farebný filter)
Tlačidlo WB na ovládacom
tlačidle t [5500K] (Color
Temp.) alebo [0] (Color Filter)
• Ak chcete nastaviť teplotu farieb,
vyberte požadovanú hodnotu
pomocou tlačidla b/B.
• Ak chcete nastaviť farebný filter,
vyberte smer kompenzácie pomocou
tlačidla b/B.
5500K*1 (Color Temp.) Nastavuje vyváženie bielej farby podľa teploty farby.
Čím je toto číslo vyššie, tým bude fotografia
červenšia, a čím je toto číslo nižšie, tým bude
fotografia modrejšia.
0*2 (Color Filter)
Dosahuje efekt filtrov CC (Color Compensation) pre
fotografie.
Pri použití nastavenej teploty farby ako štandardu
môže byť farba kompenzovaná na hodnotu G
(Green) alebo na hodnotu M (Magenta).
*1 Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu teploty farby.
*2 Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu farebného filtra.
125
Používanie funkcie snímania
Poznámka
• Keďže kolorimetre sú navrhnuté pre filmové fotoaparáty, hodnoty sa pri
použití žiariviek, sodíkových výbojok alebo ortuťových výbojok líšia.
Odporúčame použiť vlastné vyváženie bielej farby alebo vykonať skúšobné
snímanie.
Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie
bielej farby)
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov
svetelných zdrojov, sa odporúča použiť vlastné vyváženie bielej farby,
aby sa správne reprodukovala biela farba.
1 Tlačidlo WB na ovládacom
tlačidle t
(Custom)
2 Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [
SET] a stlačte stred ovládacieho tlačidla.
3 Držte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla
oblasť automatického zaostrenia v strede, a potom
stlačte spúšť.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (ColorTemperature
a Color filter).
4 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uloženým
nastavením vlastného vyváženia bielej farby.
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby zaregistrované počas tohto
postupu je účinné dovtedy, kým nezaregistrujete nové nastavenie.
Poznámka
• Hlásenie „Custom WB Error“ naznačuje, že hodnota prekračuje očakávaný
rozsah. (Ak sa blesk používa pre blízky objekt alebo sa na snímke nachádza
objekt s jasnými farbami.) Ak zaregistrujete túto hodnotu, farba indikátora
v okne zobrazovania informácií o zázname sa zmení na žltú. V tejto chvíli
môžete snímať, ale odporúča sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej farby
na získanie lepšej úrovne vyváženia bielej farby.
126
Obnovenie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Tlačidlo WB na ovládacom
tlačidle t
(Custom)
Poznámka
• Ak sa používa pri stlačení spúšte blesk, uloží sa vlastné vyváženie bielej farby
so zohľadnením svetla blesku. V tomto prípade snímajte ďalej s použitím
blesku.
Používanie funkcie snímania
127
Výber dynamického režimu
Tento fotoaparát poskytuje päť dynamických režimov, napríklad
rozšírený jednozáberový režim a rozšírený režim nepretržitého
snímania. Používajte ich podľa potreby.
Snímanie jedného záberu
Tento režim slúži na bežné snímanie.
Tlačidlo
tlačidle t
Adv.)
na ovládacom
(Single-shot
Poznámka
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu [Sports Action] v rámci výberu
scény, nemôžete nasnímať jeden záber.
Súvislé snímanie
Fotoaparát zaznamenáva fotografie nepretržite s nasledujúcimi
rýchlosťami*.
Maximálne 5,5 fotografie za sekundu
Maximálne 2,5 fotografie za sekundu
* Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť nepretržitého snímania je
pomalšia v závislosti od podmienok pri snímaní.
128
1 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t
(Continuous
Adv.) t vyberte požadovanú
rýchlosť
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte, zaznamenávanie bude
pokračovať.
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
Počet záberov pri nepretržitom snímaní je obmedzený.
Priorita nepretržitého
posunu AE teleobjektívu
Fine
14 záberov
21 záberov
Standard
18 záberov
29 záberov
RAW & JPEG
6 záberov
–
RAW
6 záberov
–
Technika fotografovania
• Ak chcete nepretržite snímať s vyššou rýchlosťou, nastavte režim
expozície na prioritu nepretržitého posunu AE teleobjektívu (s. 76).
Poznámky
• Keď je vybratá možnosť
, zobrazí sa záber zaznamenaný medzi snímkami.
• Ak používate iné režimy výberu scény než je režim [Sports Action],
nepretržité snímanie nie je možné.
• Ak je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [On], rýchlosť
nepretržitého snímania môže byť nižšia.
129
Používanie funkcie snímania
Continuous Adv.
Používanie samospúšte
10-sekundová samospúšť je vhodná pri snímaní autoportrétu
a 2-sekundová samospúšť je vhodná na potlačenie otrasov
fotoaparátu.
1 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t
(samospúšť) t
vyberte požadované
nastavenie
• Číslo za značkou
označuje počet
sekúnd, ktoré ste aktuálne zvolili.
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak je aktivovaná samospúšť, zvukové signály a indikátor samospúšte
signalizujú aktuálny stav. Tesne pred nasnímaním fotografie bude
rýchlo blikať indikátor samospúšte a rýchlo sa bude opakovať zvukový
signál.
Zrušenie samospúšte
Stlačte tlačidlo
na ovládacom tlačidle.
Snímanie fotografií s posunutou expozíciou
(posun expozície)
Základná expozícia
Smerom k značke –
Smerom k značke +
Snímanie s posunom umožňuje nasnímať viacero fotografií, každú
s inou úrovňou expozície. Zadajte hodnotu odchýlky (kroky) od
základnej expozície a fotoaparát nasníma tri zábery a zároveň bude
automaticky posúvať expozíciu. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte,
kým sa snímanie nezastaví.
130
Keď sa použije blesk, na zmenu svetla blesku sa použije posun pri
použití blesku. Ak chcete snímať, stláčajte spúšť po jednotlivých
záberoch.
1 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t
(Bracket:
Cont.) t vyberte
požadovaný krok posunu
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Poznámky
• Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, expozícia sa posunie úpravou
rýchlosti uzávierky.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
• Tento posun nie je možné použiť, keď je režim expozície nastavený na
hodnoty AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, výber scény alebo efekt
fotografie.
131
Používanie funkcie snímania
Základná expozícia je nastavená na prvú snímku v postupnosti.
• Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené, kým sa zaznamenávanie
nezastaví. Pri snímaní s posunom expozície stlačte tlačidlo spúšte
trikrát.
Stupnica EV pri snímaní s posunom expozície
Posun pri okolitom svetle* Posun pri použití blesku
0,3 kroku, tri snímky
0,7 kroku, tri snímky
Kompenzácia expozície 0 Kompenzácia blesku –1,0
Displej LCD alebo
hľadáčik
Displej LCD (pri
nastavení funkcie
[Display Rec. Data]
na hodnotu [For
viewfinder])
Zobrazené vo vrchnom
riadku.
Zobrazené v spodnom
riadku.
* Okolité svetlo: akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti
na scéne dlhšiu dobu, napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky
alebo žiarivky.
• Pri snímaní s posunom sa na stupnici EV zobrazuje rovnaký počet
indexov, ako je počet zaznamenateľných fotografií.
• Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už
nasnímané zábery postupne miznú.
132
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby
(posun vyváženia bielej farby)
Na základe vybratého vyváženia bielej farby a farebnej teploty alebo
farebného filtra sa nasnímajú tri fotografie s posunom vyváženia
bielej farby.
1 Tlačidlo
na ovládacom
tlačidle t
(WB
bracket) t vyberte
požadované nastavenie
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
* Mired: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch teploty farieb.
133
Používanie funkcie snímania
• Ak vyberiete možnosť Lo, posunie
sa o hodnotu 10 mired*.
Ak vyberiete možnosť Hi, posunie
sa o hodnotu 20 mired.
Používanie funkcie zobrazenia
Prehrávanie fotografií
Posledná zaznamenaná fotografia sa zobrazuje na displeji LCD.
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte
záber.
Návrat do režimu snímania
Znova stlačte tlačidlo .
Prepnutie zobrazenia zaznamenaných údajov
Stlačte tlačidlo DISP na ovládacom tlačidle.
Po každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa displej
zmení nasledujúcim spôsobom.
S údajmi o snímaní
Zobrazenie
histogramu
Bez údajov
o snímaní
Výber priečinka na prehrávanie
Tlačidlo MENU t
2 t [Select Folder] t
vyberte požadovaný priečinok
Výber orientácie pri prehrávaní fotografie zaznamenanej
s orientáciou na výšku
Tlačidlo MENU t
2 t [Playback Display] t vyberte
požadované nastavenie
134
Poznámka
• Pri prehrávaní na televíznom prijímači alebo v počítači sa fotografia zobrazí
s orientáciou na výšku, a to aj v prípade, ak bola vybratá možnosť [Manual
Rotate].
Posúvanie panoramatických záberov
Vyberte panoramatický záber a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla. Ak chcete pozastaviť prehrávanie, ešte raz stlačte toto
tlačidlo.
Obrázky nasnímané s použitím funkcie 3D Sweep Panorama nie je
možné posúvať. Prehrávanie s posúvaním nie je k dispozícii pre
zábery zaznamenané s použitím funkcie [3D Pan.: Image Size]
nastavenej na hodnotu [16:9].
Prehrávanie videozáznamov
1 t [Still/Movie Select] t
[Movie]
2 Vyberte požadovaný videozáznam pomocou tlačidiel
b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
Počas prehrávania videozáznamov
Používanie ovládacieho tlačidla
alebo ovládacieho kolieska
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania
z
Rýchle prevíjanie dopredu
B
Rýchle prevíjanie dozadu
b
Pomalé prevíjanie dopredu
Otáčanie ovládacieho kolieska
doprava počas pozastavenia
Pomalé prevíjanie dozadu
Otáčanie ovládacieho kolieska doľava
počas pozastavenia
• Videozáznam sa prehrá po
jednotlivých záberoch.
Nastavenie hlasitosti zvuku
V t v/V
Zobrazenie informácií
v
135
Používanie funkcie zobrazenia
1 Tlačidlo MENU t
Nastavenie hlasitosti
Tlačidlo MENU t
2 t [Volume Settings] t vyberte
požadovanú hodnotu
Výber dátumu videozáznamov na prehrávanie
Videozáznamy sú uložené podľa dátumu.
Tlačidlo MENU t
požadovaný dátum
2 t [Select Date] t vyberte
Poznámka
• Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať na
tomto fotoaparáte.
Otočenie záberu
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete otočiť, a potom
stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Fotografia sa otočí proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak chcete
vykonať ďalšie otočenie, zopakujte krok 2.
• Po otočení sa záber prehráva v otočenej orientácii, a to aj v prípade,
že ste vypli napájanie.
Návrat na obrazovku normálneho prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Poznámky
• Nemôžete otáčať videozáznamy.
• Keď kopírujete otočené fotografie do počítača, softvér „PMB“, ktorý sa
nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môže zobraziť otočené
fotografie správne. Zábery však nemusia byť otočené v závislosti od softvéru.
136
Zväčšenie záberov
Statický záber môžete zväčšiť, aby ste ho mohli bližšie preskúmať.
Toto je vhodné na kontrolu stavu zaostrenia zaznamenanej
fotografie.
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete zväčšiť, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Priblíženie alebo vzdialenie
• Otočením ovládacieho kolieska sa
prepína fotografia pri rovnakom
zväčšení zobrazenia. Ak nasnímate
viac fotografií s rovnakou
kompozíciou, môžete porovnať ich
zaostrenie.
Tlačidlo
3 Časť, ktorú chcete zväčšiť, vyberte pomocou tlačidla
v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
Zrušenie prehrávania zväčšených fotografií
Normálnu veľkosť fotografie obnovíte stlačením tlačidla
.
Rozsah zmeny mierky
Rozsah zmeny mierky je nasledovný.
Veľkosť záberu
Rozsah zmeny mierky
L
Zväčšenie približne ×1,1 – ×11,8
M
Zväčšenie približne ×1,1 – ×8,8
S
Zväčšenie približne ×1,1 – ×6,0
137
Používanie funkcie zobrazenia
záberu sa vykonáva
tlačidlom
alebo
tlačidlom .
Prepnutie na zobrazenie zoznamu fotografií
Tlačidlo MENU t
1 t [Image Index] t vyberte
požadovaný počet záberov na zobrazenie na strane
• Zoznam záberov môžete zobraziť aj pomocou tlačidla
.
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií
Pri vyberaní požadovanej fotografie stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Prepnutie na obrazovku registra videozáznamov
Ak chcete zobraziť videozáznamy na
obrazovke registra videozáznamov,
vyberte na karte položku
(videozáznam) pomocou tlačidiel b/B
na ovládacom tlačidle a potom stlačte
stred ovládacieho tlačidla.
Karta na prepínanie medzi
statickými zábermi
a videozáznamami
Automatické prehrávanie fotografií (prezentácia)
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide Show] t [Enter]
Nasnímané fotografie sa prehrávajú v poradí (prezentácia).
Po prehraní všetkých fotografií sa prezentácia automaticky zastaví.
• Predchádzajúci alebo nasledujúci záber môžete zobraziť pomocou
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Prezentáciu nie je možné pozastaviť.
Skončenie uprostred prehrávania prezentácie
Stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Výber intervalu medzi fotografiami v prezentácii
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide Show] t [Interval] t
vyberte požadovaný počet sekúnd
138
Opakované prehrávanie
Tlačidlo MENU t
[On]
1 t [Slide Show] t [Repeat] t
Prehrávanie videozáznamov
V jednej prezentácii nemôžete súčasne prehrávať statické zábery aj
videozáznamy. Pomocou funkcie [Still/Movie Select] prepnite na
prehrávanie videozáznamov a potom vyberte typ videozáznamu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide Show] t [Movie
Type] t vyberte požadovaný typ videozáznamu
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide Show] t
[Image Type] t [Display 3D Only]
139
Používanie funkcie zobrazenia
Prehrávanie trojrozmerných záberov
Ak pripojíte fotoaparát k televíznemu prijímaču kompatibilnému
s funkciami prehrávania trojrozmerných záberov pomocou kábla
HDMI (predáva sa samostatne), môžete prehrávať trojrozmerné
zábery zaznamenané s použitím režimu 3D Sweep Panorama.
Podrobnejšie informácie o trojrozmernom snímaní nájdete na
strane 210. Pozrite si aj návod na používanie, ktorý sa dodáva
s televíznym prijímačom.
Kontrola informácií
o zaznamenaných fotografiách
Pri každom stlačení tlačidla DISP na ovládacom tlačidle sa zmenia aj
zobrazené údaje (s. 134).
Zobrazenie základných informácií
Statický záber
A
Videozáznam
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
DPOF3
Statický záber alebo
videozáznam
100-0003
Číslo priečinka –
súboru (178)
2011 1 1
Dátum zaznamenania
Veľkosť statických
záberov (151)/Pomer
strán Aspect ratio
statických záberov
(153)/Veľkosť
panoramatických
záberov (152)
Kvalita obrazu
statických záberov
(153)
-
140
Ochrana (144)
Súprava DPOF (185)
Upozornenie na stav
akumulátora (24)
Pamäťová karta (22)
100%
Stav akumulátora
(24)
Súbor databázy je
plný (205)/Chyba
súboru databázy
(205)
Upozornenie na
prehrievanie (204)
AVCHD
MP4
Formát súborov
videozáznamu (90)
Veľkosť záberov
videozáznamov (152)
B
Zobrazenie Význam
2011 1 1
10:37AM
Dátum snímania
Upozornenie pre
ikonu automatického
HDR (119)
1/125
Rýchlosť uzávierky
(83)
F3.5
Clona (80)
ISO200
Citlivosť ISO (117)
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
N
Prehrávanie
Panel prehrávania
Počítadlo
Používanie funkcie zobrazenia
5:40
C
Zobrazenie Význam
Hlasitosť
141
Zobrazenie histogramu
A
B
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Pamäťová karta (22)
Histogram* (112)
Statický záber
100-0003
Číslo priečinka –
súboru (178)
Veľkosť statických
záberov (151)/Pomer
strán Aspect ratio
statických záberov
(153)/Veľkosť
panoramatických
záberov (152)
Kvalita obrazu
statických záberov
(153)
Ochrana (144)
DPOF3
100%
Režim expozície
(64 – 88)
ASM
1/125
Rýchlosť uzávierky
(83)
F3.5
Clona (80)
ISO200
Citlivosť ISO (117)
Súprava DPOF (185)
–0.3
Upozornenie na stav
akumulátora (24)
Kompenzácia
expozície (111)
–0.3
Kompenzácia blesku
(114)
Stav akumulátora (24)
Súbor databázy je
plný (205)/Chyba
súboru databázy (205)
Upozornenie na
prehrievanie (204)
142
P
Režim merania (116)
35mm
Ohnisková
vzdialenosť (191)
Kreatívny štýl (121)
Zobrazenie Význam
AWB +1
5500K M1
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Teplota
farieb, Farebný filter,
Vlastné) (123)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(118)/Automatické
HDR/Upozornenie
ikony automatického
HDR (119)
2011 1 1
10:37AM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
Používanie funkcie zobrazenia
* Ak sa na fotografii nachádza
preexponovaná alebo
podexponovaná oblasť, táto oblasť
bude v zobrazení histogramu blikať
(upozornenie na limit jasu).
143
Ochrana fotografií (ochrana
proti zmazaniu)
Fotografie môžete chrániť pred náhodným vymazaním.
Ochrana vybratých fotografií a zrušenie ochrany
vybratých fotografií
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Protect] t [Multiple Img.]
2 Pomocou tlačidla b/B na
ovládacom tlačidle vyberte
fotografiu, ktorú chcete
chrániť, a potom stlačte
stred ovládacieho tlačidla.
-
Na vybratej fotografii sa zobrazí
značka -.
• Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte
stred ovládacieho tlačidla.
3 Ak chcete chrániť ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Enter] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Zrušenie ochrany všetkých záberov alebo videozáznamov
Môžete zrušiť ochranu všetkých záberov v aktuálne vybratom
priečinku alebo všetkých videozáznamov s rovnakým dátumom.
Tlačidlo MENU t
1 t [Protect] t [Cancel All
Images] alebo [Cancel All Movies]
144
Vymazávanie fotografií (vymazať)
Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Pred odstránením
skontrolujte, či chcete záber naozaj odstrániť.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Vymazanie aktuálne zobrazenej fotografie
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
možnosť [Delete] a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
Vymazanie vybratých fotografií
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Delete] t [Multiple Img.]
2 Pomocou ovládacieho
tlačidla vyberte fotografie,
ktoré chcete odstrániť,
a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
Na vybratej fotografii sa zobrazí
značka .
Celkový počet
3 Ak chcete vymazať ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
145
Používanie funkcie zobrazenia
2 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Vymazanie všetkých fotografií v priečinku
Odstráni všetky statické zábery v priečinku. Táto možnosť sa
zobrazuje iba počas prehrávania statických záberov.
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Delete] t [All in Folder]
2 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [Delete] a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
Odstránenie všetkých videozáznamov s rovnakým
dátumom
Odstráni všetky videozáznamy s týmto dátumom. Táto možnosť sa
zobrazuje iba počas prehrávania videozáznamov.
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Delete] t
[All in Date Rng.]
2 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [Delete] a potom stlačte stred ovládacieho
tlačidla.
146
Prezeranie záberov na televíznej
obrazovke
Na zobrazenie záberov zaznamenaných vo fotoaparáte na televíznej
obrazovke je potrebný kábel HDMI (predáva sa samostatne)
a televízor HD TV s konektorom HDMI.
1 Vypnite fotoaparát
aj televízor a pripojte
fotoaparát k televízoru.
1 Do konektora
HDMI
Kábel HDMI
(predáva sa
samostatne)
Používanie funkcie zobrazenia
2 Do
konektora HDMI
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
• Bližšie informácie nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva
s televízorom.
3 Zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
zobrazia na obrazovke televízora.
Pomocou tlačidla b/B na ovládacom
tlačidle vyberte požadovanú
fotografiu.
• Displej LCD na fotoaparáte
sa nezapne.
Ovládacie tlačidlo
147
Poznámky
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Použite konektor mini HDMI na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor
vhodný na pripojenie do televízora na druhom konci.
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku konektoru HDMI na
fotoaparáte. Mohli by ste tak spôsobiť poruchu.
• Počas nahrávania videozáznamu zvuk neznie.
Informácie o štandarde „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom PhotoTV HD
spoločnosti Sony pomocou kábla HDMI si môžete vychutnať nový
svet fotografií v kvalite Full HD.
Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické
vyjadrenie jemných štruktúr a farieb.
Prezeranie trojrozmerných záberov v televíznom prijímači
kompatibilnom s trojrozmernými zábermi
Ak pripojíte fotoaparát k televíznemu prijímaču kompatibilnému
s funkciami prehrávania trojrozmerných záberov pomocou kábla
HDMI (predáva sa samostatne), môžete automaticky prehrávať
trojrozmerné zábery zaznamenané s použitím režimu 3D Sweep
Panorama. Podrobnejšie informácie o trojrozmernom snímaní
nájdete na strane 210. Pozrite si aj návod na používanie, ktorý sa
dodáva s televíznym prijímačom.
Tlačidlo MENU t
148
1 t [3D Viewing]
Používanie programu „BRAVIA“ Sync
Pripojením fotoaparátu prostredníctvom kábla HDMI k televízoru,
ktorý podporuje program „BRAVIA“ Sync, môžete na ovládanie
fotoaparátu použiť diaľkový ovládač televízora.
1 Pripojte televízor, ktorý podporuje program „BRAVIA“
Sync, k fotoaparátu (s. 147).
Vstup sa automaticky prepne a na televíznej obrazovke sa zobrazí záber
nasnímaný fotoaparátom.
2 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo
SYNC MENU.
ovládači televízora.
Položky pre ponuku Sync Menu
Slide Show
Automaticky prehráva fotografie (s. 138).
Prehrávanie
jednotlivých
záberov
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií.
Still/Movie Select
Vyberie statické zábery alebo videozáznamy na
prehrávanie.
Image Index
Prepne na obrazovku registra fotografií.
3D Viewing
Prehráva trojrozmerné zábery po pripojení k televízoru
kompatibilnému s trojrozmerným zobrazovaním.
Select Folder
Umožňuje vybrať priečinok so zábermi, ktoré sa majú
prehrávať.
Select Date
Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú
prehrávať.
Delete
Odstraňuje zábery.
149
Používanie funkcie zobrazenia
3 Ovládajte fotoaparát pomocou tlačidiel na diaľkovom
Poznámky
• Dostupné operácie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
• Tieto operácie poskytujú iba televízory, ktoré podporujú štandard
„BRAVIA“ Sync. Operácie ponuky SYNC Menu sa líšia v závislosti od
pripojeného televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
• Ak je fotoaparát pripojený pomocou kábla HDMI k televízoru iného výrobcu
a v rámci odozvy na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača televízora
vykonáva nežiaduce operácie, nastavte hodnotu [CTRL FOR HDMI]
v ponuke nastavenia
na hodnotu [Off].
Používanie fotoaparátu v zahraničí
Pri prezeraní záberov na televíznej obrazovke je nutné, aby
fotoaparát a televízny prijímač používali rovnaký systém kódovania
farieb.
Systém NTSC (1080 60i)
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela atď.
Systém PAL (1080 50i)
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Chorvátsko, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur,
Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam a ďalšie.
Systém PAL-M (1080 50i)
Brazília
Systém PAL-N (1080 50i)
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM (1080 50i)
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina
a ďalšie.
150
Zmena nastavenia
Nastavenie veľkosti a kvality
fotografie
Image: Size
Tlačidlo MENU t
1 t [Image: Size] t
vyberte požadovanú veľkosť
[Image: Aspect Ratio]: [3:2]
Veľkosť záberu
Pokyny na používanie
L:16M
4912 × 3264 pixelov
Pre výtlačky až do formátu
veľkosti A3+
M:8.4M
3568 × 2368 pixelov
Pre výtlačky až do formátu
veľkosti A4
S:4.0M
2448 × 1624 pixelov
Pre výtlačky vo formáte
veľkosti L/2L
Veľkosť záberu
Pokyny na používanie
L:14M
4912 × 2760 pixelov
M:7.1M
3568 × 2000 pixelov
S:3.4M
2448 × 1376 pixelov
Na zobrazenie v televíznom
prijímači podporujúcom
formát HD
Poznámka
• Ak použitím možnosti [Image: Quality] vyberiete formát RAW, veľkosť
záberu súboru RAW zodpovedá veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na
obrazovke.
151
Zmena nastavenia
[Image: Aspect Ratio]: [16:9]
Nastavenie veľkosti panoramatických záberov
Môžete nastaviť veľkosť panoramatických záberov. Veľkosť záberov
sa líši v závislosti od nastavenia smeru snímania (s. 75).
Tlačidlo MENU t
2 t [Panorama: Size] alebo
[3D Pan.: Image Size] t vyberte požadovanú veľkosť
[Panorama: Size]
(Standard) Zvislé: 3872 × 2160
Vodorovné: 8192 × 1856
(Wide)
Zvislé: 5536 × 2160
Vodorovné: 12416 × 1856
[3D Pan.: Image Size]
(16 : 9)
Vodorovné: 1920 × 1080
Vodorovné: 4912 × 1080
(Standard)
(Wide)
Vodorovné: 7152 × 1080
Movie: Size
Čím väčšia je veľkosť záberov, tým vyššia je kvalita obrazu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Movie: Size] t
vyberte požadovanú veľkosť
Režim [AVCHD]
(1920 × 1080)
17 Mb/s: Sníma v najvyššej kvalite obrazu a umožňuje
zobrazovanie záberov v televíznom prijímači
podporujúcom formát HD.
Režim [MP4]
(1440 × 1080)
(VGA)
(640 × 480)
152
12 Mb/s: Sníma vo vysokej kvalite obrazu a umožňuje
zobrazovanie záberov v televíznom prijímači
podporujúcom formát HD.
3 Mb/s: Sníma vo veľkosti vhodnej na odovzdávanie
na web.
Image: Aspect Ratio
Tlačidlo MENU t
1 t [Image: Aspect Ratio] t
vyberte požadovaný pomer strán
3:2
Normálny pomer.
16:9
Pomer HDTV.
Poznámka
• Táto možnosť sa nedá nastaviť, ak je režim expozície nastavený na hodnotu
Sweep Panorama.
Image: Quality
Tlačidlo MENU t
1 t [Image: Quality] t
vyberte požadované nastavenie
(RAW)
(Fine)
(Standard)
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW.) + JPEG
Naraz sa vytvorí záber s formátom RAW a záber
s kompresiou JPEG. Je to vhodné vtedy, keď
potrebujete dva obrazové súbory, súbor JPEG
na prezeranie a súbor RAW na upravovanie.
• Kvalita fotografie je napevno nastavená na hodnotu
[Fine] a veľkosť fotografie je napevno nastavená na
hodnotu [L].
Formát súboru: JPEG
Záber je pri nasnímaní komprimovaný vo formáte
JPEG. Keďže pomer kompresie
(Standard) je vyšší
než pomer
(Fine), veľkosť súboru s kompresiou
je menšia než v prípade kompresie
. To vám
umožňuje zaznamenať viac súborov na jednu pamäťovú
kartu, ale kvalita záberov bude nižšia.
153
Zmena nastavenia
(RAW &
JPEG)
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW.)
Tento formát nevykonáva žiadne digitálne spracovanie
fotografií. Tento formát vyberte, ak chcete spracovať
fotografie v počítači na profesionálne účely.
• Veľkosť záberu je pevne nastavená na najvyššiu
hodnotu. Táto veľkosť záberov sa nezobrazí na
obrazovke.
Poznámky
• Táto možnosť sa nedá nastaviť, ak je režim expozície nastavený na hodnotu
Sweep Panorama.
• Ak chcete získať podrobnosti o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať pri
zmene kvality fotografií, pozrite si časť na strane 36.
Informácie o záberoch RAW
Záber RAW nasnímaný týmto fotoaparátom môžete otvoriť pomocou softvéru
„Image Data Converter SR“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať záber vo formáte
RAW na bežný formát, ako je napríklad formát JPEG alebo TIFF, a znovu
upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď.
• Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť pomocou tlačiarne podporujúcej
technológiu DPOF (tlač).
• Funkciu [Auto HDR] nemôžete nastaviť pre zábery vo formáte RAW.
154
Nastavenie spôsobu záznamu na
pamäťovú kartu
Výber spôsobu priraďovania čísiel súborov pre
fotografie
Tlačidlo MENU t
1 t [File Number] t
vyberte požadované nastavenie
Fotoaparát nevynuluje čísla súborov a priraďuje ich
v postupnosti až do dosiahnutia hodnoty „9999“.
Reset
Fotoaparát vynuluje čísla súborov a priraďuje ich od
hodnoty „0001“ v nasledujúcich prípadoch. Ak priečinok
pre ukladanie záberov obsahuje nejaký súbor, novému
súboru sa priradí číslo, ktoré je o jedno vyššie, než je
posledné číslo súboru.
– pri zmene formátu priečinka.
– pri odstránení všetkých fotografií v priečinku.
– pri výmene pamäťovej karty.
– pri formátovaní pamäťovej karty.
Výber formátu názvu priečinka
Zaznamenané statické zábery sa ukladajú do automaticky
vytváraných priečinkov v priečinku DCIM na pamäťovej karte.
Tlačidlo MENU t
1 t [Folder Name] t
vyberte požadované nastavenie
Standard Form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
MSDCF.
Príklad: 100MSDCF
Date Form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
R (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10010405 (názov priečinka: 100, dátum:
2011/04/05)
Poznámka
• Pre názvy priečinkov videozáznamov sa používa formát „číslo priečinka +
ANV01“.
155
Zmena nastavenia
Series
Vytvorenie nového priečinka
Na pamäťovej karte môžete vytvoriť priečinok pre záznam fotografií.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno vyšším, ako je číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane aktuálnym
priečinkom pre ukladanie záberov. Priečinky pre statické zábery
a videozáznamy sa vytvoria súčasne.
Tlačidlo MENU t
1 t [New Folder]
Poznámky
• Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným
zariadením, a potom snímate zábery, automaticky sa môže vytvoriť nový
priečinok.
• V priečinku je možné uložiť až 4 000 záberov. Po prekročení kapacity
priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok.
Výber priečinka pre záznam fotografií
Ak je vybratý priečinok so štandardnou formou názvu a existujú dva
alebo viaceré priečinky, môžete vybrať priečinok, ktorý sa použije na
ukladanie záberov.
Tlačidlo MENU t
1 t [Select REC Folder] t
vyberte požadovaný priečinok
Poznámky
• Ak vyberiete nastavenie [Date Form], priečinok nie je možné vybrať.
• Pre videozáznamy nemôžete vybrať priečinok.
Formátovanie pamäťovej karty
Formátovaním sa odstránia všetky údaje na pamäťovej karte vrátane
chránených fotografií bez možnosti obnovenia.
Tlačidlo MENU t
156
1 t [Format] t [Enter]
Poznámky
• Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu,
kým indikátor svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete
v počítači, pamäťová karta sa v závislosti od použitého typu formátu nemusí
dať použiť vo fotoaparáte.
• Podľa typu pamäťovej karty môže formátovanie trvať aj niekoľko minút.
Obnovenie databázy záberov
Ak sa pre videozáznamy nájdu nekonzistencie v súbore databázy
záberov, ktoré boli spôsobené spracovaním videozáznamov
v počítači, videozáznamy na pamäťovej karte sa nebudú prehrávať
v tejto forme. Ak k tomu dôjde, fotoaparát opraví súbor.
Tlačidlo MENU t
[Enter]
1 t [Recover Image DB] t
Kontrola zostávajúceho miesta na karte
Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videozáznamu a počet
statických záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Display Card Space]
Nastavenie funkcie odovzdávania pre kartu Eye-Fi
Nastavuje, či sa bude používať funkcia odovzdávania pri používaní
karty Eye-Fi (je komerčne dostupná). Táto položka sa zobrazuje iba
v prípade, ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi.
Tlačidlo MENU t
2 t [Upload Settings] t
vyberte požadované nastavenie
157
Zmena nastavenia
Poznámka
• Používajte dostatočne nabitý akumulátor. Nízke napätie akumulátora počas
opravy môže spôsobiť poškodenie údajov.
Indikátory stavu počas komunikácie
Pohotovostný režim. Žiadne zábery sa neposielajú.
Pohotovostný režim odovzdávania.
Pripája sa.
Prebieha odovzdávanie.
Chyba.
Poznámky
• Pred použitím karty Eye-Fi nastavte prístupový bod bezdrôtovej siete LAN
a cieľové miesto pre odosielanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie,
ktorý sa dodáva s kartou Eye-Fi.
• Karty Eye-Fi sa predávajú v USA, Kanade, Japonsku a v niektorých krajinách
EÚ (stav k marcu 2010).
• Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa priamo na výrobcu alebo
dodávateľa.
• Karty Eye-Fi sa môžu používať iba v krajinách alebo oblastiach, v ktorých boli
zakúpené. Karty Eye-Fi používajte v súlade so zákonmi krajín alebo oblastí,
v ktorých ste kartu zakúpili.
• Karty Eye-Fi zahŕňajú aj podporu pre bezdrôtové siete LAN. Nevkladajte
karty Eye-Fi do fotoaparátu v prípadoch, v ktorých to nie je povolené, ako
napríklad v lietadle. Ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi, nastavte
funkciu [Upload Settings] na hodnotu [Off]. Keď je funkcia [Upload Settings]
nastavená na hodnotu [Off], na displeji sa zobrazí indikátor
.
• Keď používate úplne novú kartu Eye-Fi po prvýkrát, pred formátovaním karty
skopírujte inštalačný súbor správcu karty Eye-Fi, ktorý sa nachádza na karte,
do počítača.
• Kartu Eye-Fi používajte po aktualizácii firmvéru na najnovšiu verziu.
Podrobnosti nájdete v príručke dodanej s kartou Eye-Fi.
• Funkcia šetrenia energie fotoaparátu nepracuje počas odovzdávania záberov.
• Ak sa zobrazuje indikátor
(chyba), vyberte pamäťovú kartu a znova ju
vložte alebo vypnite a znova zapnite napájanie. Ak sa znova zobrazí indikátor
, karta Eye-Fi je pravdepodobne poškodená.
• Komunikácia prostredníctvom siete Wi-Fi môže byť ovplyvnená inými
komunikačnými zariadeniami. Ak je intenzita signálu slabá, presuňte sa bližšie
k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
• Podrobnosti o typoch súborov, ktoré je možné odovzdávať, nájdete v návode
na použitie, ktorý sa dodáva s kartou Eye-Fi.
• Tento produkt nepodporuje režim EMM „Endless Memory Mode“ karty
Eye-Fi. Zabezpečte, aby bol pre kartu Eye-Fi, ktorú vložíte do tohto
produktu, vypnutý režim EMM.
158
Zmena nastavenia redukcie šumu
Vypnutie redukcie šumu pri snímaní s dlhými
expozičnými časmi
Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo viac
(snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký
čas, na ktorý je otvorená uzávierka.
Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhé expozície.
Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a nemôžete nasnímať
ďalšiu fotografiu. Výberom možnosti [On] môžete uprednostniť
kvalitu fotografie. Výberom možnosti [Off] môžete uprednostniť
načasovanie snímania.
Tlačidlo MENU t
3 t [Long Exposure NR] t [Off]
Nastavenie redukcie šumu pri nastavení vysokej
citlivosti ISO
Fotoaparát redukuje šum, ktorý je ešte výraznejší, keď je nastavená
vysoká citlivosť fotoaparátu.
Výberom možnosti [Auto] môžete uprednostniť kvalitu fotografie.
Výberom možnosti [Weak] môžete uprednostniť načasovanie
snímania.
Tlačidlo MENU t
3 t [High ISO NR] t vyberte
požadované nastavenie
159
Zmena nastavenia
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu Sweep Panorama, prioritu
nepretržitého posunu AE teleobjektívu, nepretržité nahrávanie, nepretržité
nahrávanie s posunom expozície, režim [Hand-held Twilight] v rámci výberu
scény, alebo ak je funkcia ISO nastavená na hodnotu [Multi Frame NR],
redukcia šumu sa nevykonáva, a to ani v prípade, ak je nastavená na hodnotu
[On].
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+ alebo na výber
scény, nemôžete vypnúť redukciu šumu.
Poznámky
• [Weak] hodnota sa vyberie automaticky pre obrázky pri nepretržitom
nahrávaní alebo pri nepretržitom nahrávaní s posunom expozície, a to aj
v prípade, ak je nastavená na hodnotu [Auto].
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, Sweep
Panorama, výber scény alebo efekt fotografie, táto položka je nastavená na
hodnotu [Weak].
• Redukcia šumu sa nevykonáva na záberoch vo formáte RAW.
160
Zmeny funkcie tlačidiel
Zmeny funkcie tlačidla AEL
Pre funkciu tlačidla AEL môžete vybrať z nasledujúcich dvoch
funkcií:
– Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL
počas podržania tlačidla ([AEL hold]).
– Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL
až do ďalšieho stlačenia tlačidla ([AEL toggle]).
Tlačidlo MENU t
1 t [AEL button] t vyberte
požadované nastavenie
Zmena funkcie tlačidla na zachovanie zaostrenia na
tlačidlo na zobrazenie ukážky
Ak používate objektív s tlačidlom na zachovanie zaostrenia, môžete
zmeniť funkciu tlačidla na tlačidlo zobrazenia ukážky snímky.
Tlačidlo MENU t
[D.O.F.Preview]
1 t [Focus Hold Button] t
Povolenie funkcie lupy zaostrenia
Ak chcete skontrolovať zaostrenie, môžete záber približovať
a vzďaľovať pomocou tlačidla
počas snímania.
Tlačidlo MENU t
1 t [Focus Magnifier] t [On]
161
Zmena nastavenia
Poznámky
• Keď je hodnota expozície uzamknutá, na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazí
indikátor . Dávajte pozor, aby ste neobnovili pôvodné nastavenie.
• Nastavenia [AEL hold] a [AEL toggle] ovplyvňujú manuálny posun (s. 86)
v režime manuálnej expozície.
• Ak je vybratá možnosť [AEL toggle], nezabudnite znova stlačiť tlačidlo AEL,
aby sa uvoľnilo uzamknutie.
Priradenie požadovanej funkcie tlačidlu D-RANGE
Tlačidlu D-RANGE môžete priradiť niektorú z uvedených funkcií.
Tlačidlo MENU t
3 t [D-RANGE button] t
vyberte požadované nastavenie
Drive Mode
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Drive Mode“.
Flash Mode
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Flash Mode“.
Autofocus Mode
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Autofocus Mode“.
AF area
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „AF area“.
Face Detection
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Face Detection“.
Smile Detection
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Smile Detection“.
ISO
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „ISO“.
Metering Mode
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Metering Mode“.
Flash Comp.
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Flash Comp.“.
White Balance
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „White Balance“.
DRO/Auto HDR
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „DRO/Auto HDR“.
Creative Style
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Creative Style“.
SCN/Picture
Effect
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „SCN/Picture
Effect“.
Sweep Shooting
Priradí tlačidlu D-RANGE funkciu „Sweep Shooting“.
162
Zmena iných nastavení
Zapnutie a vypnutie zvuku
Slúži na výber zvuku uzamknutia spúšte, počas odpočítavania
samospúšte a podobne.
Tlačidlo MENU t
2 t [Audio signals] t vyberte
požadované nastavenie
Odstránenie informácií Pomocníka z obrazovky
Zobrazovanie informácií Pomocníka pri používaní fotoaparátu
môžete vypnúť. Je to vhodné, ak chcete rýchlo vykonať nasledujúcu
operáciu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Help Guide Display] t [Off]
Môžete nastaviť iné časové intervaly prepnutia fotoaparátu do režimu
úspory energie (Power Save). Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
fotoaparát vráti do režimu snímania.
Tlačidlo MENU t
požadovaný čas
1 t [Power Save] t vyberte
Poznámka
• Ak je fotoaparát pripojený k televízoru, fotoaparát prejde do režimu šetrenia
energie po 30 minútach bez ohľadu na toto nastavenie.
Uvoľnenie spúšte, keď nie je pripojený žiadny
objektív
Môžete uvoľniť spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív.
Túto možnosť vyberte, keď fotoaparát pripojíte napríklad
k astronomickému teleskopu.
163
Zmena nastavenia
Nastavenie času zapnutia režimu šetrenia energie
fotoaparátu
Tlačidlo MENU t
[Enable]
1 t [Release w/o Lens] t
Poznámka
• Ak používate objektívy, ktoré neposkytujú kontakt objektívu, ako je
napríklad objektív astronomického teleskopu, nie je možné dosiahnuť správne
meranie. V takýchto prípadoch upravte expozíciu manuálne tak, že ju budete
kontrolovať na zaznamenanom zábere.
Výber jazyka
Tlačidlo MENU t
1t[
Language] t vyberte jazyk
Nastavenie prehrávania ukážkového videozáznamu
Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa v ňom spustilo prehrávanie
ukážkového videozáznamu, ak s fotoaparátom nepracujete dlhšie ako
jednu minútu.
Tlačidlo MENU t
2 t [Demo Mode] t [On]
Nastavenie prvej obrazovky ponuky
Prvú obrazovku ponuky môžete nastaviť tak, aby sa zobrazovala
jedným z uvedených dvoch spôsobov:
– Vždy sa zobrazí prvá obrazovka ponuky.
– Zobrazí sa posledná nastavená položka. Toto nastavenie uľahčí
obnovenie poslednej položky na predchádzajúce nastavenia.
Tlačidlo MENU t
2 t [Menu start] t vyberte
požadované nastavenie
164
Nastavenie displeja LCD alebo
elektronického hľadáčika
Nastavenie jasu displeja LCD
Tlačidlo MENU t
1 t [LCD Brightness] t
vyberte požadované nastavenie
Poznámky
• Nastavte hodnotu [Manual] pre fotografiu v interiéri, pretože nastavenie
[Sunny Weather] je príliš jasné.
• Ak budete fotoaparát dlhší čas používať s vybratým nastavením [Sunny
Weather], akumulátor sa rýchlo vybije.
Manuálne nastavenie jasu hľadáčika
Tlačidlo MENU t
1 t [Viewfinder Bright.] t
[Manual] t vyberte požadované nastavenie
Poznámka
• Keď sa fotoaparát používa s adaptérom striedavého prúdu AC-PW20
(predáva sa samostatne), jas hľadáčika je vždy nastavený na ten najvyšší jas,
a to aj v prípade, ak vyberiete hodnotu [Auto].
Nastavenie doby zobrazenia fotografie hneď po jej
nasnímaní (automatický náhľad)
Zaznamenaný záber môžete ihneď po nasnímaní skontrolovať na
obrazovke. Môžete zmeniť dobu zobrazovania.
Tlačidlo MENU t
2 t [Auto Review] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Pri automatickom prezeraní sa záber nezobrazí vo vertikálnej polohe, a to ani
v prípade, ak je funkcia [Playback Display] nastavená na hodnotu [Auto
Rotate] (s. 134).
165
Zmena nastavenia
Jas hľadáčika sa automaticky upravuje podľa stavu osvetlenia objektu.
Jas hľadáčika môžete nastaviť manuálne.
Nastavenie metódy používanej na prepínanie medzi
displejom LCD a hľadáčikom
Automatické prepínanie medzi displejom LCD a hľadáčikom môžete
vypnúť a povoliť ich prepínanie iba prostredníctvom tlačidla
FINDER/LCD.
Tlačidlo MENU t
[Manual]
1 t [FINDER/LCD Setting] t
Nastavenie mriežky
Mriežka je sieť pomocných čiar na zostavovanie kompozície. Mriežku
môžete zapnúť alebo vypnúť, alebo môžete vybrať typ mriežky.
Zobrazuje sa aj dostupný rozsah pre nahrávanie videozáznamu.
Tlačidlo MENU t
2 t [Grid Line] t vyberte
požadované nastavenie
166
Overenie verzie fotoaparátu
Zobrazuje verziu fotoaparátu. Pri vydaní aktualizácie firmvéru overte
verziu fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
2 t [Version]
Poznámka
• Aktualizáciu je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na
úroveň
(tri zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame vám, aby
ste použili dostatočne nabitý akumulátor alebo adaptér striedavého prúdu
AC-PW20 (predáva sa samostatne).
Zmena nastavenia
167
Obnovenie predvolených nastavení
Môžete obnoviť hlavné funkcie fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
3 t [Reset Default] t [Enter]
Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky.
Položky
Obnovenie na hodnotu
Kompenzácia expozície (111)
±0.0
Zobrazenie informácií o zázname (44) Podrobné zobrazenie
Zobrazenie prehrávania (134)
Obrazovka jedného záberu
(s informáciami o snímaní)
Dynamický režim (128)
Single-shot Adv.
Flash Mode (106)
Fill-flash (líši sa podľa toho, či je
zabudovaný blesk otvorený alebo nie)
Autofocus Mode (98)
AF-A
AF area (99)
Wide
Face Detection (103)
On
Smile Shutter (104)
Off
ISO (117)
AUTO
Metering Mode (116)
Multi segment
Flash Compensation (114)
±0.0
White Balance (123)
AWB (Automatické vyváženie bielej
farby)
Color Temp./Color Filter (125)
5500K, Color Filter 0
Vlastné vyváženie bielej farby (126)
5500K
DRO/Auto HDR (118)
D-Range Optimizer: Auto
Creative Style (121)
Standard
SCN/Picture Effect (68)
Portrait
Ponuka snímania
Položky
Obnovenie na hodnotu
Image: Size (151)
L:16M
Image: Aspect Ratio (153)
3:2
Image: Quality (153)
Fine
Movie: Size (152)
1920 × 1080
168
Položky
Obnovenie na hodnotu
Movie: File Format (90)
AVCHD
Movie: Audio Rec. (91)
On
SteadyShot (62)
On
Panorama: Size (152)
Standard
Panorama: Direction (75)
Right
3D Pan.: Image Size (152)
16:9
3D Pan.: Direction (75)
Right
Flash control (115)
ADI flash
AF Illuminator (108)
Auto
Color Space (122)
sRGB
Long Exposure NR (159)
On
High ISO NR (159)
Auto
D-RANGE button (162)
DRO/Auto HDR
Ponuka vlastné
Obnovenie na hodnotu
Eye-Start AF (43)
Off
FINDER/LCD Setting (166)
Auto
AEL button (161)
AEL hold
Focus Magnifier (161)
Off
Focus Hold Button (161)
Focus Hold
Red Eye Reduction (108)
Off
Release w/o Lens (163)
Disable
Grid Line (166)
Off
Histogram (112)
Off
Sets display in finder (45)
Always
Display Rec. Data (45)
For Live View
Auto Review (165)
Off
Auto+ Cont. Advance (67)
Auto
Auto+ Image Extract. (67)
Auto
Zmena nastavenia
Položky
169
Ponuka prehrávania
Položky
Obnovenie na hodnotu
Slide Show – Interval (138)
3 Sec
Slide Show – Repeat (138)
Off
Specify Printing – Date Imprint (186)
Off
Volume Settings (136)
2
Playback Display (134)
Auto Rotate
Ponuka nástrojov pre pamäťovú kartu
Položky
Obnovenie na hodnotu
File Number (155)
Series
Folder Name (155)
Standard Form
Ponuka nastavenia
Položky
Obnovenie na hodnotu
LCD Brightness (165)
Manual ±0.0
Viewfinder Bright. (165)
Auto
Power Save (163)
1 Min
CTRL FOR HDMI (149)
On
Help Guide Display (163)
On
Upload Settings (157)
On
USB Connection (177)
Mass Storage
Audio signals (163)
On
Demo Mode (164)
Off
Menu start (164)
Top
170
Zobrazenie fotografií v počítači
Používanie s počítačom
Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádzajú nasledujúce
aplikácie, ktoré vám umožňujú všestrannejšie využiť zábery
nasnímané fotoaparátom.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• „PMB“ (Picture Motion Browser)
Poznámky k inštalácii aplikácie „PMB“ nájdete na strane 173.
Poznámka
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Windows)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
„PMB“
Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo
výkonnejší
(na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov vo
formáte HD: procesor Intel Core Duo s kapacitou
1,66 GHz alebo výkonnejší alebo procesor Intel Core 2
Duo s kapacitou 1,66 GHz alebo výkonnejší)
Pamäť: 512 MB alebo väčšia (na prehrávanie alebo
úpravu videozáznamov vo formáte HD: 1 GB alebo
väčšia)
Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu:
približne 500 MB
Displej: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo
viac
„Image Data
Procesor počítača alebo pamäť: procesor Pentium 4
Converter SR
alebo výkonnejší, 1 GB alebo väčšia
Ver.3“ „Image
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
Data Lightbox SR“
171
Zobrazenie fotografií v počítači
Operačný systém
(predinštalovaný)
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované.
Na používanie funkcie na vytváranie diskov je potrebné rozhranie
Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Macintosh)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
„Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data
Lightbox SR“: Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6
(Snow Leopard))
„Image Data
Converter SR
Ver.3“ „Image
Data Lightbox SR“
Procesor počítača: rad Power PC G4/G5 (odporúča sa
výkon 1,0 GHz alebo vyšší) alebo rad Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo alebo výkonnejší
Pamäť: odporúča sa 1 GB alebo väčšia.
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac.
Poznámky
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými systémami
alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy aktualizáciou pôvodného
operačného systému počítača.
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené dve alebo viaceré zariadenia
USB, v závislosti od typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré
z pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nemusia pracovať.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB kompatibilného so
štandardom Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom USB 2.0) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je
kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (kompatibilný so štandardom
USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť ihneď po
obnovení aktivity systému po prechode počítača z režimu odstavenia alebo
z režimu spánku.
172
Používanie softvéru
Inštalácia softvéru (v systéme Windows)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme
Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte
možnosť „Spustiť súbor Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa
pokynov zobrazovaných na obrazovke.
2 Kliknite na možnosť [Install].
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„PMB“
„PMB Launcher“
„PMB Help“
173
Zobrazenie fotografií v počítači
Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Sony Image Data Suite“
a „PMB“, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Pripojte fotoaparát k počítaču podľa pokynov, ktoré sa počas tejto
procedúry zobrazujú na obrazovke (s. 177).
• Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie reštartu počítača,
reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať
ovládacie prvky DirectX.
Poznámky
• Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná
verzia softvéru „PMB“ je nižšia než verzia softvéru „PMB“ na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky), nainštalujte aj softvér „PMB“ z disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky).
• Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná
verzia softvéru „PMB“ je vyššia než verzia softvéru „PMB“ na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky), inštalácia nie je potrebná. Použiteľné
funkcie sa aktivujú, keď sa fotoaparát pripojí k počítaču pomocou kábla USB.
• Ak je v počítači nainštalovaná verzia softvéru „PMB“, ktorá je nižšia než
verzia 5.0.00, je možné, že niektoré funkcie softvéru „PMB“ sa nebudú dať
použiť, keď nainštalujete softvér „PMB“ z dodaného disku CD-ROM.
Z dodaného disku CD-ROM sa nainštaluje aj program „PMB Launcher“, a
softvér „PMB“ alebo iný softvér tak bude možné spustiť aj pomocou
programu „PMB Launcher“. Dvojitým kliknutím na ikonu „PMB Launcher“
na obrazovke počítača spustite aplikáciu „PMB Launcher“.
Inštalácia softvéru (v systéme Macintosh)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM.
3 Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] do
ikony pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
174
Používanie programu „Image Data Converter SR“
Aplikácia „Image Data Converter SR“ vám umožňuje vykonávať
nasledujúce, ako aj ďalšie akcie:
• upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW prostredníctvom
rôznych korekcií, ako je napríklad krivka odtieňov farieb a zmena
ostrosti.
• upravovať zábery pomocou vyváženia bielej farby, zmeny expozície,
kreatívneho štýlu atď.
• ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači.
• záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte
súborov.
Ak chcete používať program „Image Data Converter SR“, pozrite si
Pomocníka.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
Aplikácia „Image Data Lightbox SR“ vám umožňuje vykonávať
nasledujúce, ako aj ďalšie akcie:
• zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo vo formáte
JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.
• priradiť k záberom hodnotenie na základe päťstupňovej škály.
• nastaviť farebné označenia.
• zobraziť záber v programe „Image Data Converter SR“ a vykonávať
v ňom úpravy.
Ak chcete používať program „Image Data Lightbox SR“, pozrite si
Pomocníka.
175
Zobrazenie fotografií v počítači
Stránka technickej podpory pre program „Image Data Converter
SR“ (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
Stránka technickej podpory pre program „Image Data Lightbox SR“
(iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Používanie aplikácie „PMB“
Aplikácia „PMB“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj
ďalšie akcie:
• nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača.
• usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu nasnímania.
• retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
statické zábery ako e-mailové prílohy, zmeniť dátum nasnímania
atď.
• tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom.
• vytvárať disky Blu-ray, disky vo formáte AVCHD alebo disky DVD
z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do
počítača. (pri prvom vytváraní disku Blu-ray alebo disku DVD je
potrebné pripojenie prostredia na Internet)
Poznámka
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
Ak chcete používať aplikáciu „PMB“, pozrite si Pomocníka aplikácie
„PMB Help“.
Dvakrát kliknite na odkaz na aplikáciu
(PMB Help) na pracovnej
ploche. Môžete tiež postupne kliknúť na položky [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Stránka technickej podpory pre program „PMB“ (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
176
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor
alebo zapojte fotoaparát do elektrickej zásuvky
prostredníctvom adaptéra striedavého prúdu
AC-PW20 (predáva sa samostatne).
2 Zapnite fotoaparát a počítač.
3 Skontrolujte, či je položka [USB Connection] v časti
2 nastavená na možnosť [Mass Storage].
4 Pripojte fotoaparát
k počítaču.
v počítači
Kábel USB
(je súčasťou
dodávky)
Zobrazenie fotografií v počítači
• Pri prvom vytváraní pripojenia
prostredníctvom konektora USB
sa v počítači automaticky spustí
program na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľu počkajte.
1 Do konektora USB
2 Do konektora USB
Import záberov do počítača (v systéme Windows)
Aplikácia „PMB“ umožňuje jednoducho importovať zábery.
Podrobné informácie o funkciách aplikácie „PMB“ nájdete
v Pomocníkovi aplikácie „PMB Help“.
Import záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“
Keď sa po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom
zobrazí okno sprievodcu automatickým prehrávaním, postupne
kliknite na položky [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
alebo na položku [MP_ROOT] t skopírujte požadované zábery do
počítača.
177
Názov súboru
Priečinok
Typ súboru
Názov súboru
Priečinok DCIM
Súbor JPEG
DSC0ssss.JPG
Súbor JPEG (Adobe RGB) _DSCssss.JPG
Súbor RAW
DSC0ssss.ARW
Súbor RAW (Adobe RGB) _DSCssss.ARW
Priečinok
MP_ROOT
Súbor MP4 (1440 × 1080)
MAH0ssss.MP4
Súbor MP4 (VGA)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (názov súboru) označuje ľubovoľné číslo v rozsahu od 0001
do 9999.
• Keď je funkcia [Image: Quality] nastavená na hodnotu [RAW &
JPEG], numerické časti názvu súboru s údajmi vo formáte RAW
a zodpovedajúceho súboru JPEG sú totožné.
Poznámky
• Pri operáciách, ako je napríklad import videozáznamov vo formáte AVCHD
do počítača, použite aplikáciu „PMB“.
• Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, pri manipulácii s priečinkami alebo
videozáznamami vo formáte AVCHD z pripojeného počítača sa môže stať,
že zábery budú poškodené alebo ich nebude možné prehrávať. Videozáznamy
vo formáte AVCHD na pamäťovej karte neodstraňujte ani nekopírujte
z počítača. Spoločnosť Sony nepreberá zodpovednosť za následky
vykonávania týchto operácií prostredníctvom počítača.
Import záberov do počítača (v systéme Macintosh)
1 Najprv pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh.
Dvakrát kliknite na novo rozpoznanú ikonu na
pracovnej ploche t priečinok obsahujúci zábery,
ktoré chcete importovať.
2 Presuňte myšou súbory s fotografiami na ikonu
pevného disku.
Súbory s fotografiami sa skopírujú na pevný disk.
178
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t
požadovaný súbor záberu v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Záber sa zobrazí.
Poznámka
• Pri importe alebo manipulácii s videozáznamami vo formáte AVCHD použite
program „iMovie“, ktorý sa dodáva s počítačmi Macintosh.
Zrušenie pripojenia USB
Kroky 1 až 3, ktoré sú uvedené nižšie, vykonajte pred:
• odpojením kábla USB.
• vybratím pamäťovej karty.
• vypnutím fotoaparátu.
1 Dvakrát kliknite na ikonu na
Windows Vista
Windows XP
Ikona na vykonanie odpojenia
2 Postupne kliknite na položky
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie a potom
kliknite na tlačidlo [OK].
Poznámka
• Pred odpojením fotoaparátu od počítača Macintosh myšou presuňte ikonu
pamäťovej karty alebo ikonu jednotky do priečinka „Koša“ (Kôš).
179
Zobrazenie fotografií v počítači
vykonanie odpojenia na
paneli úloh.
Vytvorenie disku s videozáznamom
Môžete vytvoriť disk obsahujúci videozáznamy vo formáte AVCHD,
ktoré sú nahraté vo fotoaparáte.
Výber metódy na vytvorenie disku
Vyberte metódu, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu prehrávaču diskov.
Podrobnosti o vytváraní diskov pomocou aplikácie „PMB“ nájdete
v Pomocníkovi aplikácie „PMB Help“.
Ak chcete importovať videozáznamy, pozrite si stranu 177.
Prehrávač
Metóda
Zariadenia na prehrávanie
diskov Blu-ray
(prehrávač diskov Blu-ray,
konzola PlayStation®3 atď.)
Vytvorte disk Blu-ray s
videozáznamami a fotografiami
importovanými do počítača
pomocou aplikácie „PMB“.
Zariadenia na prehrávanie
médií vo formáte AVCHD
(prehráva diskov Sony Blu-ray,
konzola PlayStation®3 atď.)
Vytvorte disk s
videozáznamami a fotografiami
vo formáte AVCHD, ktoré
boli importované do počítača,
pomocou aplikácie „PMB“.
Typ disku
Vytvorenie disku s údajmi
vo formáte AVCHD s iným
zapisovačom diskov DVD
než je zapisovač DVDirect
Express.
Zariadenia na prehrávanie
obyčajných diskov DVD
(prehrávač diskov DVD,
počítač s mechanikou na
prehrávanie diskov DVD atď.)
Vytvorte disk v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením
(STD) s videozáznamami a
fotografiami importovanými do
počítača pomocou programu
„PMB“.
Poznámky
• Ak používate zapisovač Sony DVDirect (zapisovač diskov DVD), údaje
môžete prenášať po vložení pamäťovej karty do otvoru pre pamäťovú kartu na
zapisovači diskov DVD alebo po pripojení fotoaparátu k zapisovaču diskov
DVD pomocou kábla USB.
• Keď použijete zapisovač Sony DVDirect (zapisovač diskov DVD),
skontrolujte, či používate najnovšiu verziu firmvéru zapisovača diskov DVD.
Podrobnosti nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://sony.storagesupport.com/
180
Charakteristiky jednotlivých typov diskov
Disky Blu-ray vám umožňujú nahrávať videozáznamy v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a s väčšou dĺžkou, než ako
je to pri nahrávaní na disky DVD.
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je
možné nahrať na médiá DVD, ako sú napríklad disky DVD-R.
Vytvorí sa disk v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
• Disk v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete
prehrať na zariadeniach na prehrávanie médií vo formáte
AVCHD, ako je napríklad prehrávač diskov Sony Blu-ray
a konzola PlayStation®3. Tento disk nemôžete prehrávať na
obyčajných prehrávačoch diskov DVD.
Videozáznam v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) môže byť po skonvertovaní z videozáznamu v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) nahratý na disky DVD,
ako sú disky DVD-R. Takto je možné vytvoriť disk v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Typ disku
Vlastnosti
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Neprepisovateľný
DVD-RW/DVD+RW
Prepisovateľný
• Udržiavajte svoju konzolu PlayStation®3 v aktualizovanom stave
tak, aby ste vždy používali najnovšiu verziu systémového softvéru
pre konzolu PlayStation®3.
• Konzola PlayStation®3 nemusí byť dostupná v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
181
Zobrazenie fotografií v počítači
Disky, ktoré sa môžu používať s aplikáciou „PMB“
S aplikáciou „PMB“ sa môžu používať 12-centimetrové disky
nasledujúcich typov. Informácie o disku Blu-ray nájdete na
strane 183.
Vytvorenie disku s formátom AVCHD
Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do
počítača pomocou dodaného softvéru „PMB“, môžete vytvoriť disk
s formátom AVCHD v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
1 Vyberte videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré
chcete zapísať pomocou aplikácie „PMB“.
2 Kliknite na položku
(Create Discs) a vyberte
položku [Create AVCHD Format Discs (HD)].
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na vytváranie diskov.
• Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie „PMB
Help“.
Poznámky
• Program „PMB“ nainštalujte vopred.
• Súbory statických záberov a videozáznamov vo formáte MP4 nie je možné
nahrať na disk s formátom AVCHD.
• Vytvorenie disku môže trvať dlhšiu dobu.
Prehrávanie disku s formátom AVCHD v počítači
Disky vo formáte AVCHD môžete prehrávať pomocou prehrávača
„Player for AVCHD“, ktorý sa nainštaluje spolu s programom
„PMB“.
Ak chcete spustiť softvér, postupne kliknite na položky [Start] t [All
Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [view] t [Player for
AVCHD].
Podrobné postupy nájdete v Pomocníkovi pre prehrávač „Player for
AVCHD“.
Poznámka
• V závislosti od prostredia v počítači sa môže stať, že videozáznamy sa nebudú
prehrávať plynulo.
182
Vytvorenie disku Blu-ray
Môžete vytvoriť disk Blu-ray obsahujúci videozáznamy vo formáte
AVCHD, ktoré sa predtým importovali do počítača. Váš počítač musí
podporovať vytváranie diskov Blu-ray.
Na vytváranie diskov Blu-ray sa môžu používať médiá BD-R
(neprepisovateľné) a BD-RE (prepisovateľné). Po vytvorení disku
už nemôžete pridávať ďalší obsah na žiadny typ disku.
Kliknite na položku [BD Add-on Software] na inštalačnej obrazovke
aplikácie „PMB“ a nainštalujte tento doplnok podľa pokynov na
obrazovke.
Pri inštalácii doplnku [BD Add-on Software] pripojte svoj počítač
k Internetu.
Podrobnosti nájdete v pomocníkovi aplikácie „PMB Help“.
Zobrazenie fotografií v počítači
183
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD)
Z videozáznamov vo formáte AVCHD, ktoré sa importovali do
počítača pomocou dodaného softvéru „PMB“, môžete vytvoriť
disk v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
1 Vyberte videozáznamy vo formáte AVCHD, ktoré
chcete zapísať pomocou aplikácie „PMB“.
2 Kliknite na položku
(Create Discs) a vyberte
položku [Create DVD-Video Format Discs (STD)].
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na vytváranie diskov.
• Podrobnejšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie „PMB
Help“.
Poznámky
• Program „PMB“ nainštalujte vopred.
• Súbory videozáznamov vo formáte MP4 nie je možné nahrať na disk.
• Vytvorenie disku bude trvať dlhšie, pretože videozáznamy vo formáte
AVCHD sa konvertujú na videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
• Pri prvom vytváraní disku DVD-Video (STD) je potrebné pracovať
v prostredí s pripojením na Internet.
184
Tlač fotografií
Definovanie parametrov DPOF
Použitím fotoaparátu môžete pred tlačou v obchode alebo doma určiť
statické zábery a počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Postupujte podľa
nižšie uvedeného postupu.
Parametre formátu DPOF zostávajú uložené s fotografiami aj po ich
vytlačení. Odporúča sa zrušiť ich po vytlačení fotografií.
Definovanie a zrušenie parametrov DPOF pre
vybraté fotografie
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Specify Printing] t
[DPOF Setup] t [Multiple Img.]
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte
záber.
3 Vyberte počet hárkov a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Enter] a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Poznámky
• Pre dátové súbory RAW nemôžete definovať parametre DPOF.
• Maximálna nastaviteľná hodnota je 9.
185
Tlač fotografií
• Ak chcete zrušiť definované parametre DPOF, nastavte číslo na
hodnotu „0“.
Označenie fotografií dátumom
Pri tlači fotografií ich môžete označiť dátumom. Poloha dátumu
(vnútri alebo mimo záberu, veľkosť znakov atď.) závisí od tlačiarne.
Tlačidlo MENU t
1 t [Specify Printing] t
[Date Imprint] t [On]
Poznámka
• Túto funkciu nemusia ponúkať všetky tlačiarne.
186
Iné
Technické údaje
[Systém automatického
zaostrenia]
Systém
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými
objektívmi
Objektív
Objektív A-mount
Fázový detekčný systém
TTL, 15 bodov (typ 3
pretínajúcich sa čiar)
Rozsah citlivosti
–1 až 18 EV (ekvivalent
ISO 100)
Iluminátor AF
Pribl. 1 až 5 m
[Live View]
[Obrazový snímač]
Typ
Formát fotografií
23,5 × 15,6 mm (formát
APS-C) obrazový snímač
CMOS
Formát fotografií
Snímač „Exmor“ CMOS
Celkový počet pixelov obrazového
snímača
Približne 16 500 000
pixelov
Zorné pole
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 16 200 000
pixelov
Typ
[SteadyShot]
Posuvný mechanizmus
obrazového snímača
Účinok
Rýchlosť uzávierky
približne 2,5 až 4 EV
(v závislosti od
podmienok snímania
a nasadeného objektívu)
100 %
[Elektronický hľadáčik]
elektronický hľadáčik
(farba)
Veľkosť displeja
1,2 cm (typ 0,46)
Celkový počet bodov
Konverzia 1 440 000
bodov
Veľkosť displeja dostupná na
zobrazovanie
1,1 cm (typ 0,43)
[Systém proti prachu]
Dostupný počet zobrazených bodov
Konverzia 1 152 000
bodov
Systém
Zorné pole
Ochranná vrstva na
nízkopriepustnom filtri
a posuvný mechanizmus
obrazového snímača
100 %
Zväčšenie
1.10 × s 50 mm
objektívom zaostreným
na nekonečno, –1 m–1
(dioptrie)
187
Iné
Systém
Hlavný snímač Live
View (priehľadný
mechanizmus zrkadiel)
Vzdialenosť oka od očnice
Približne 19 mm od
očnice, 18 mm od
očnicového rámu
pri –1 m–1
Dioptrická korekcia
–4,0 až +4,0 m–1
(dioptrie)
[Displej LCD]
Panel LCD 7,5 cm (typ 3,0) aktívny
TFT
Celkový počet bodov
921 600 (640 ×
3 (RGB) × 480) bodov
[Expozícia]
Meracia bunka
Snímač „Exmor“ CMOS
Spôsob merania
1200-zónové
vyhodnocovacie meranie
Merací rozsah
–2 až +17 EV pre
viacsegmentový režim,
režim s vyvážením na
stred, bodový režim
(pri konverzii ISO 100
ekvivalentnej
s objektívom s clonovým
číslom F1.4)
Citlivosť ISO (Odporúčaný index
expozície)
AUTO, ISO 100 až
12800
Kompenzácia expozície
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
[Uzávierka]
Typ
Elektronicky ovládaná,
priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlostí
1/4000 sekundy až
30 sekúnd, žiarovkové
osvetlenie, (krok 1/3 EV)
188
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/160 sekundy
[Zabudovaný blesk]
Smerné číslo blesku
Smerné číslo 10
(v metroch pri hodnote
ISO 100)
Doba obnovenia
Približne 4 sekundy
Pokrytie blesku
Pokrýva 18 mm objektív
(ohnisková vzdialenosť
objektívu)
Kompenzácia blesku
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
[Formát záznamu]
Formát súborov
Statické zábery:
kompatibilné s formátmi
JPEG (DCF, ver. 2.0,
Exif, ver. 2.3, MPF
Baseline), kompatibilné
s formátom DPOF
3D statické zábery:
kompatibilné
s formátom MPO
(rozšírený formát MPF
(obrazová disparita))
Videozáznam (formát AVCHD)
kompatibilné
s formátom AVCHD
ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Audio: Dolby Digital
2ch, s nástrojom Dolby
Digital Stereo Creator
• Vyrobené podľa
licencie spoločnosti
Dolby Laboratories.
Videozáznam (formát MP4)
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Audio: MPEG-4 AACLC 2ch
[Záznamové médium]
karta „Memory Stick
PRO Duo“, SD
[Vstupné a výstupné konektory]
USB
miniB
HDMI
Minikonektor HDMI
(typ C)
Konektor pre mikrofón
3,5 mm stereofónny
minikonektor
Konektor REMOTE
[Napájanie, všeobecne]
Použitý akumulátor
Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50
[Iné]
Exif Print
Kompatibilné
PRINT Image Matching III
Kompatibilné
Rozmery
pribl. 124,4 × 92 ×
84,7 mm (Š/V/H bez
výčnelkov)
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Komunikácia USB
Hi-Speed USB
(kompatibilný so
štandardom USB 2.0)
Vstupné napätie
100 V až 240 V
striedavého prúdu,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V, 0,28 A
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 °C až +60 °C
Maximálne rozmery
pribl. 63 × 95 × 32 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť pribl. 85 g
Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50
Použitý akumulátor
Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V
Menovité napätie
Jednosmerné napätie
7,2 V
Maximálne nabíjacie napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V
Maximálny nabíjací prúd
1,02 A
Kapacita
typická 7,7 Wh (1 080 mAh)
minimálna
7,3 Wh (1 020 mAh)
Maximálne rozmery
pribl. 31,8 × 18,5 ×
45 mm (Š/V/H)
Hmotnosť pribl. 57 g
189
Iné
Hmotnosť pribl. 473 g
(s akumulátorom
a kartou „Memory Stick
PRO Duo“)
pribl. 415 g (len samotný
fotoaparát)
Nabíjačka akumulátora
BC-VW1
Objektív
Názov (názov modelu)
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
DT 55-200mm F4-5.6
SAM (SAL55200-2)
Ekvivalent ohniskovej
vzdialenosti na film
formátu 35 mm*1 (mm)
27 – 82,5
82,5 – 300
Skupiny/prvky objektívu
Uhol zobrazenia*1
Minimálne zaostrenie*2
(m)
7–8
9 – 13
76° – 29°
29° – 8°
0,25
0,95
Maximálne zväčšenie (X)
0,34
0,29
Minimálne clonové číslo
f/22 – 36
f/32 – 45
55
55
69,5 × 69
71,5 × 85
210
305
Priemer filtra (mm)
Rozmery (maximálny
priemer × výška)
(pribl., mm)
Hmotnosť (pribl., g)
*1 Hodnoty ekvivalentu ohniskovej vzdialenosti na film formátu 35 mm a uhla
zobrazenia vychádzajú z modelu digitálneho fotoaparátu s vymeniteľnými
objektívmi s obrazovým snímačom formátu APS-C.
*2 Minimálne zaostrenie predstavuje najkratšiu vzdialenosť medzi obrazovým
snímačom a objektom.
• Tento objektív je vybavený kódovačom vzdialenosti. Kódovač vzdialenosti
umožňuje presnejšie meranie s pokročilou integráciou vzdialenosti pomocou
blesku s pokročilou integráciou vzdialenosti.
• Ohnisková vzdialenosť sa môže meniť v závislosti od mechanizmu objektívu
a ľubovoľnej zmeny vzdialenosti snímania. Táto ohnisková vzdialenosť
predpokladá, že je objektív zaostrený na nekonečno.
• Pozícia nekonečna umožňuje určité úpravy na kompenzáciu posunu ohniska
spôsobeného zmenou teploty. Ak chcete v režime MF snímať objekt so
vzdialenosťou nastavenou na nekonečno, použite hľadáčik a zaostrite.
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
190
Ohnisková vzdialenosť
Uhol záberu fotoaparátu je užší
ako v prípade fotoaparátu na film
formátu 35 mm. Zväčšením
ohniskovej vzdialenosti objektívu
o polovicu môžete nájsť približný
ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
fotoaparátu na film formátu
35 mm a snímať tak s rovnakým
uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50 mm
objektívu môžete získať približný
ekvivalent 75 mm objektívu
fotoaparátu na film formátu
35 mm.
Ochranné známky
•
je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
191
Iné
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje
univerzálnemu štandardu DCF
(Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Prehrávanie záznamu
nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení
nie je zaručené, a rovnako,
prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných
v inom zariadení nie je v tomto
zariadení zaručené.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“
a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD“ a logotyp
„AVCHD“ sú ochranné známky
spoločností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú
ochranné známky spoločnosti
Blu-ray Disc Association.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX
a Windows Vista sú registrované
ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a
High-Definition Multimedia
Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh a Mac OS sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Inc.
• PowerPC je registrovaná
ochranná známka spoločnosti
IBM Corporation v USA.
• Intel, Intel Core, MMX
a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard je ochranná
známka spoločnosti
MultiMediaCard Association.
• „ “ a „PlayStation“ sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
iných krajinách.
192
• Okrem toho všeobecne platí,
že všetky ostatné názvy
produktov a systémov
spomenuté v tomto návode sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami príslušných
vývojárskych a výrobných
spoločností. Označenia ™ alebo
® však nie sú v tomto návode
vždy uvádzané.
• Prevezmite si aplikáciu pre
konzolu PlayStation 3 z lokality
PlayStation Store (ak je
k dispozícii) a ešte viac si
vychutnávajte svoju konzolu
PlayStation 3.
• Aplikácia pre konzolu
PlayStation 3 vyžaduje konto
v sieti PlayStation Network
a prevzatie aplikácie. Dostupné
v oblastiach, v ktorých je
dostupná lokalita PlayStation
Store.
Riešenie problémov
Ak budete mať nejaké problémy s fotoaparátom, skúste použiť
nasledujúce riešenia. Skontrolujte položky na stranách 193 až 202.
Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
1
Skontrolujte nasledujúce položky.
2
Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor
znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3
Obnovte pôvodné nastavenia (s. 168).
4
Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
Indikátor stavu akumulátora nie je presný alebo sa zobrazuje
dostatočná kapacita akumulátora, ale akumulátor sa vybíja
príliš rýchlo.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom
alebo veľmi horúcom prostredí (s. 206).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (s. 20).
• Akumulátor je nepoužiteľný (s. 25). Vymeňte ho za nový.
193
Iné
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na zaisťovaciu páčku
akumulátora (s. 22).
• Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate
akumulátor NP-FW50.
Fotoaparát nie je možné zapnúť.
• Akumulátor vložte správne (s. 22).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (s. 20).
• Akumulátor je nepoužiteľný (s. 25). Vymeňte ho za nový.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu
šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia
energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad
čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (s. 163).
Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE.
• Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate
akumulátor NP-FW50.
• Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa už dlhšie nepoužíval, indikátor
CHARGE môže blikať.
• Indikátor CHARGE bliká dvoma spôsobmi, rýchlo (v asi
0,15-sekundových intervaloch) a pomaly (v asi 1,5-sekundových
intervaloch). Ak indikátor bliká rýchlo, vyberte akumulátor a znova
ho bezpečne vložte. Ak indikátor CHARGE znova bliká rýchlo,
znamená to, že s akumulátorom niečo nie je v poriadku. Pomalé
blikanie naznačuje, že nabíjanie je pozastavené, pretože teplota
okolitého prostredia je mimo rozsahu povoleného pre nabíjanie
akumulátora. Keď sa teplota okolitého prostredia vráti do
prijateľného rozsahu teplôt, nabíjanie sa obnoví a indikátor
CHARGE sa rozsvieti.
Akumulátor nabíjajte pri vhodnej teplote v rozsahu 10 °C až 30 °C.
Snímanie záberov
Po zapnutí napájania sa na displeji LCD v režime hľadáčika nič
nezobrazuje.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu
šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia
energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad
čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (s. 163).
194
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou ovládača koliesko dioptrickej korekcie nastavte správnu
dioptrickú korekciu (s. 33).
V hľadáčiku nie je žiadny obraz.
• Položka [FINDER/LCD Setting] je nastavená na hodnotu [Manual].
Stlačte tlačidlo FINDER/LCD (s. 43).
Spúšť sa neuvoľní.
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a
tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite
prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte (s. 36).
• Počas nabíjania zabudovaného blesku nie je možné snímať fotografie
(s. 106).
• Tlačidlo spúšte nie je možné stlačiť, ak objekt nie je zaostrený.
• Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív (s. 28).
• Keď je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu, ako napríklad
k astronomickému teleskopu, nastavte funkciu [Release w/o Lens]
na hodnotu [Enable] (s. 163).
• Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie (s. 96). Použite funkciu
uzamknutia zaostrenia alebo funkciu manuálneho zaostrenia
(s. 97 a 100).
Iné
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (s. 159). Toto nie je porucha.
• Snímate v režime RAW (s. 153). Keďže dátový súbor RAW je veľký,
snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať.
• Funkcia automatického HDR spracováva obrázok (s. 118).
Ten istý obrázok sa nasníma niekoľkokrát.
• Režim jednotky je nastavený na možnosť [Continuous Adv.] alebo na
možnosť [Bracket: Cont.]. Nastavte ho na hodnotu [Single-shot Adv.]
(s. 128).
• Režim expozície je nastavený na hodnotu priority nepretržitého
posunu AE teleobjektívu (s. 76).
• Režim expozície je nastavený na hodnotu AUTO+ a funkcia [Auto+
Image Extract.] je nastavená na hodnotu [Off] (s. 67).
195
Fotografia nie je zaostrená.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť
objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania – nastavte prepínač
režimu zaostrovania na hodnotu AF (automatické zaostrovanie)
(s. 94).
• Keď je súčasťou objektívu aj prepínač režimov zaostrovania, nastavte
ho do polohy AF.
• Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné.
Automatické zaostrovanie spúšťané snímačom očí nefunguje.
• Nastavte položku [Eye-Start AF] na možnosť [On] (s. 43).
• Čiastočne stlačte tlačidlo spúšte.
Blesk nefunguje.
• Režim blesku je nastavený na možnosť [Autoflash]. Ak sa chcete
presvedčiť o bezchybnom fungovaní blesku, nastavte režim blesku
na možnosť [Fill-flash] (s. 106).
Nabíjanie blesku trvá príliš dlho.
• Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa
blesk používal viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie
než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu fotoaparátu.
Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá.
• Ak je objekt za dosahom blesku (vo vzdialenosti mimo dosahu
blesku), zábery budú príliš tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až
k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah
blesku (s. 108).
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (s. 31).
• Oblasť vybratá v rámci funkcie [Area Setting] sa líši od skutočnej
oblasti. Znova nastavte funkciu [Area Setting] (s. 31).
196
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony a/alebo
rýchlosti uzávierky.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu
fotoaparátu. Znovu upravte nastavenie.
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Záber obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“).
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu
preniklo nadmerné množstvo svetla. Pripojte tienidlo objektívu.
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste
záber nasnímať znovu. V závislosti od hrúbky filtra a nesprávneho
spôsobu pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo čiastočne
objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu
spôsobiť stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla).
Oči snímanej osoby sú červené.
• Zapnite funkciu redukcie efektu červených očí (s. 108).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci jeho
dosahu (s. 108).
Na displeji LCD sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
Fotografia je rozmazaná.
• Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za
následok otrasy fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk
(s. 63, 106).
Na displeji LCD alebo v hľadáčiku bliká stupnica EV b B.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania
fotoaparátu.
197
Iné
• Toto nie je porucha. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú (s. 5).
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 177).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol
nasnímaný fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát,
prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Použite softvér „PMB“ na prehrávanie záberov uložených v počítači
pomocou tohto fotoaparátu.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (s. 179).
Vymazávanie a úprava záberov
Na fotoaparáte nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (s. 144).
Omylom ste vymazali fotografiu.
• Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Odporúčame chrániť
fotografie, ktoré nechcete vymazať (s. 144).
Nie je možné použiť značku DPOF.
• Pre zábery formátu RAW nemôžete označiť značky DPOF.
Počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný
s fotoaparátom.
• Pozrite si časť „Používanie s počítačom“ (s. 171).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
• Ak je kapacita akumulátora nízka, vložte nabitý akumulátor (s. 20)
alebo použite adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (s. 177).
• Kábel USB odpojte a znovu ho pevne zapojte.
• Nastavte položku [USB Connection] na možnosť [Mass Storage]
(s. 177).
198
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem
fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB
alebo iného zariadenia (s. 177).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu
k počítaču (s. 177).
• Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém
(s. 177).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali na
počítači, nie je zaručená možnosť kopírovania záberov do počítača.
Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte (s. 156).
Fotografia sa nedá prehrať použitím počítača.
• Ak používate program „PMB“, pozrite si časť „PMB Help“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
Po vytvorení spojenia USB sa automaticky nespustí softvér
„PMB“.
• Pripojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 177).
Pamäťová karta
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym
smerom (s. 22).
Nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Vymažte nepotrebné fotografie (s. 145).
• Vložená je nepoužiteľná pamäťová karta (s. 22).
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje.
Odstránené údaje nie je možné obnoviť.
199
Iné
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
Tlač
Nie je možné tlačiť zábery.
• Zábery RAW nie je možné tlačiť. Ak chcete vytlačiť zábery vo
formáte RAW, najprv ich skonvertujte na formát JPEG pomocou
programu „Image Data Converter SR“, ktorý je k dispozícii na
dodávanom disku CD-ROM.
Farba záberu je zvláštna.
• Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach
sRGB, ktoré sú nekompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), vytlačia sa s nižšou úrovňou jasu (s. 122).
Zábery sa vytlačia s orezanými obidvoma okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný pravý, ľavý, horný a dolný
okraj záberu. Najmä ak tlačíte fotografiu nasnímanú s pomerom strán
nastaveným na možnosť [16:9], bočný okraj fotografie môže byť
orezaný.
• Pri tlači použitím vašej vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie úpravy
alebo nastavenie záberu bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne
a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• Pri tlači fotografií vo fotozberni požiadajte obsluhu o tlač fotografií
bez orezania oboch okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Použitím softvéru „PMB“ môžete tlačiť fotografie s vloženým
dátumom (s. 176).
• Tento fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumu do záberu.
Ak však tlačiareň alebo softvér rozpozná informáciu Exif, môžete
zábery vytlačiť s vloženým dátumom, pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú údaje o snímaní. Obráťte sa na výrobcu
tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér
kompatibilný s informáciou Exif.
• Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery
s vloženým dátumom.
200
Iné
Objektív je zahmlený.
• V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte
ho vypnutý približne jednu hodinu (s. 206).
Keď zapnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie „Set Area/Date/
Time.“.
• Fotoaparát sa dlhší čas nepoužíval a akumulátor je len slabo
nabitý, alebo je vybitý. Nabite akumulátor a znova nastavte dátum
(s. 31, 207). Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri každom nabití
akumulátora, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na
miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje, alebo sa
znižuje po dvoch.
• V prípade snímania fotografie s formátom JPEG je to spôsobené
mierou kompresie a veľkosťou fotografie po zmene kompresie
v závislosti od fotografie (s. 153).
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
Fotoaparát nepracuje správne.
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak je
fotoaparát horúci, vyberte akumulátor a pred touto opravou ho
nechajte vychladnúť.
• Ak používate adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne),
odpojte napájací kábel. Pripojte napájací kábel a znova zapnite
fotoaparát. Ak fotoaparát nepracuje ani po vyskúšaní týchto riešení,
obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
201
Iné
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do
polohy ON. Pri vyberaní akumulátora sa uistite, či je fotoaparát
vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu (str. 15, 22).
Bliká päť prúžkov stupnice SteadyShot.
• Funkcia SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v snímaní, ale
funkcia SteadyShot nebude pracovať. Vypnite fotoaparát a znova ho
zapnite. Ak indikátor stupnice SteadyShot naďalej bliká, obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor „--E-“.
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po tomto
postupe nezmizne, naformátujte pamäťovú kartu.
202
Výstražné
hlásenia
Ak sa zobrazia nasledujúce
hlásenia, riaďte sa uvedenými
pokynmi.
Incompatible battery.
Use correct model.
• Používa sa nekompatibilný
akumulátor.
Set Area/Date/Time.
• Nastavte oblasť, dátum a čas.
Ak ste svoj fotoaparát dlhší
čas nepoužívali, nabite interný
nabíjateľný akumulátor
(s. 31, 207).
Unable to use memory card.
Format?
• Pamäťová karta bola
naformátovaná v počítači a
formát súboru bol upravený.
Vyberte položku [Enter] a
potom naformátujte pamäťovú
kartu. Pamäťovú kartu môžete
použiť znova, avšak všetky
predchádzajúce údaje na
pamäťovej karte sa vymažú.
Formátovanie môže chvíľu
trvať.
Ak sa hlásenie stále zobrazuje,
vymeňte pamäťovú kartu.
Memory Card Error
• Je vložená nekompatibilná
pamäťová karta alebo zlyhalo
formátovanie.
Power insufficient.
Reinsert memory card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie
je možné použiť vo
fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej
karty je znečistená.
Memory card locked.
• Používate pamäťovú kartu
s prepínačom na ochranu proti
zápisu a tento prepínač je
nastavený do uzamknutej
polohy (LOCK). Prepnite
prepínač do polohy
umožňujúcej vykonávanie
záznamu.
203
Iné
• Skúšali ste použiť funkciu
[Cleaning Mode] pri
nedostatočnom nabití
akumulátora. Nabite
akumulátor alebo použite
adaptér striedavého prúdu
(predáva sa samostatne).
This memory card may not be
capable of recording and
playing normally.
• Vloženú pamäťovú kartu nie
je možné použiť vo
fotoaparáte.
Processing...
• Redukcia šumu pri dlhej
expozícii bude vykonaná po
dobu otvorenia uzávierky.
Počas vykonávania tejto
redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
Unable to display.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom alebo zábery
upravené pomocou počítača
pravdepodobne nebude
možné zobraziť.
Check the lens attachment. If
the lens is not supported, you
can permit use of the lens in
the custom menu.
• Objektív nie je správne
nasadený, alebo nie je
nasadený vôbec.
• Pri pripojení fotoaparátu
k astronomickému
teleskopu alebo podobnému
zariadeniu nastavte funkciu
[Release w/o Lens] na
hodnotu [Enable].
204
Contains no still images.
Contains no movies.
• Na pamäťovej karte sa
nenachádza žiadna fotografia.
Image protected.
• Pokúsili ste sa vymazať
chránené fotografie.
Unable to print.
• Pokúsili ste sa označiť zábery
RAW značkou DPOF.
Camera overheating. Allow it
to cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože
ste nepretržite snímali.
Vypnite napájanie.
Fotoaparát nechajte
vychladnúť a počkajte, kým
bude znova pripravený na
snímanie.
• Keďže ste zaznamenávali
dlhý čas, teplota vo vnútri
fotoaparátu sa zvýšila na
neprijateľnú úroveň. Zastavte
zaznamenávanie.
Recording is unavailable in
this movie format.
• Nastavte položku [Movie: File
Format] na možnosť [MP4].
• Počet záberov prekračuje
počet, ktorý je možné
spravovať podľa dátumu v
súbore databázy fotoaparátu.
• Registrácia v súbore databázy
nie je možná. Importujte
všetky zábery do počítača
pomocou softvéru „PMB“
a obnovte pamäťovú kartu.
Camera Error
System Error
• Vypnite napájanie, vyberte
akumulátor a potom ho znova
vložte. Ak sa hlásenie
zobrazuje často, obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony
alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
• Niečo nie je v poriadku so
súborom databázy záberov.
Spustite funkciu [Recover
Image DB] (s. 157).
• Nemôžete nahrávať ani
prehrávať videozáznamy vo
formáte AVCHD, pretože
súbor databázy záberov je
poškodený. Ak chcete obnoviť
údaje, postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom nie je možné
zväčšiť ani otáčať.
No images changed
• Pokúsili ste sa tlačiť zadaný
formát DPOF bez zadania
záberov.
Cannot create more folders.
• Na pamäťovej karte existuje
priečinok s názvom
začínajúcim hodnotou „999“.
V takomto prípade nie je
možné vytvoriť priečinky.
205
Iné
Image Database File error.
Reboot.
Image Database File error.
Recover?
Preventívne
opatrenia
Fotoaparát nepoužívajte
ani neskladujte na
nasledovných miestach
• Na príliš horúcom, suchom alebo
vlhkom mieste.
Na miestach, ako je napríklad
vnútro auta zaparkovaného na
slnku, kde sa povrch fotoaparátu
môže v dôsledku vysokej teploty
zdeformovať, čo môže spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu
alebo v blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu
alebo sa môže zdeformovať, a to
môže spôsobiť poruchu.
• na miestach s možnosťou
značných otrasov.
• na miestach silného magnetizmu.
• na piesočnatých alebo prašných
miestach.
Dbajte na to, aby sa do
fotoaparátu nedostal piesok ani
prach. Môže to spôsobiť poruchu
vášho fotoaparátu. Porucha je
niekedy neopraviteľná.
• Vlhké miesta
Objektív sa môže zahmlievať.
206
Informácie o uskladnení
Ak fotoaparát nepoužívate,
nasaďte kryt predného objektívu
alebo kryt závitu objektívu.
Pred nasadením na fotoaparát
odstráňte z krytu závitu
objektívu všetok prach. Ak ste
si zakúpili súpravu objektívu DT
18-55mm F3.5-5.6 SAM, kúpte
si aj Kryt zadného objektívu
ALC-R55.
Informácie o
prevádzkových teplotách
Fotoaparát je navrhnutý tak, aby
pracoval pri teplotách od 0 °C
do 40 °C. Snímanie v extrémne
chladnom alebo teplom prostredí
s teplotami presahujúcimi tento
rozsah sa neodporúča.
Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak fotoaparát náhle prenesiete
z chladného do teplého prostredia,
na vnútorných a vonkajších
súčiastkach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť.
Táto kondenzácia vlhkosti môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Pred prenesením z chladného
miesta na teplé fotoaparát vložte
do plastovej tašky, kde sa asi po
hodine prispôsobí novému
prostrediu.
Ak došlo k skondenzovaniu
vlhkosti
Vypnite fotoaparát a nechajte ho
asi hodinu mimo prevádzky, kým
sa vlhkosť neodparí. Keby ste
používali fotoaparát pri výskyte
vlhkosti vnútri objektívu,
nedokázali by ste nasnímať ostré
zábery.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do
fotoaparátu alebo zapojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
použitím adaptéra striedavého
prúdu (predáva sa samostatne)
a nechajte fotoaparát vypnutý
24 hodín alebo dlhšie.
Informácie o internom
nabíjateľnom akumulátore
Informácie o pamäťových
kartách
Tento fotoaparát obsahuje interný
nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia
dátumu a času a ďalších nastavení
bez ohľadu na to, či je zapnuté
napájanie a či je nabitý
akumulátor.
Tento nabíjateľný akumulátor
sa nabíja vždy počas používania
fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate iba na krátke obdobia,
akumulátor sa bude postupne
vybíjať. Ak fotoaparát vôbec
nepoužijete približne 3 mesiace,
akumulátor sa vybije úplne. Preto
zaistite, aby bol akumulátor nabitý
pred použitím fotoaparátu.
Vybitý nabíjateľný akumulátor
však nijako neovplyvní funkčnosť
fotoaparátu, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas
snímania. Ak pri každom nabíjaní
vnútorného nabíjateľného
akumulátora dôjde k obnoveniu
nastavení na predvolené
nastavenia, akumulátor je už
možno nepoužiteľný. Obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony alebo
na miestny autorizovaný servis
spoločnosti Sony.
Na pamäťovú kartu alebo na
adaptér pamäťových kariet
nenalepujte žiadne štítky. Mohli
by ste tak spôsobiť poruchu.
Informácie o snímaní
a prehrávaní
207
Iné
• Pri prvom použití pamäťovej
karty s týmto fotoaparátom sa
odporúča pomocou fotoaparátu
naformátovať pamäťovú kartu,
aby sa ešte pred snímaním
zabezpečil stabilný výkon
pamäťovej karty. Pripomíname,
že formátovaním sa natrvalo
vymažú všetky údaje na
pamäťovej karte a ich obnovenie
nie je možné. Ak máte na karte
uložené nejaké cenné údaje,
uložte ich do počítača.
• Ak opakovane nahrávate
a odstraňujete zábery, na
pamäťovej karte môže dôjsť
k fragmentácii údajov. To môže
znemožniť ukladanie alebo
nahrávanie videozáznamov.
Ak k tomu dôjde, uložte svoje
zábery do počítača alebo do
iného ukladacieho zariadenia
a potom naformátujte pamäťovú
kartu (s. 156).
• Pred snímaním neopakujúcich
sa udalostí vykonajte testovacie
snímanie, ktorým si overíte,
či fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný
voči prachu, namočeniu ani
ponoreniu do vody.
• Nepozerajte sa do slnka alebo
silného svetla cez odstránený
objektív alebo hľadáčik.
Môže vám to spôsobiť
nevyliečiteľné poškodenie zraku.
Môže to spôsobiť aj poruchu
fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na
miestach, kde dochádza ku
generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie.
Fotoaparát nemusí správne
snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu
v piesočnatom alebo prašnom
prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované
kvapky vody, utrite ich pred
použitím fotoaparátu (s. 207).
208
• Fotoaparátom netraste ani
nenarážajte. Okrem porúch a
neschopnosti nasnímať zábery to
môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie,
poškodenie či stratu obrazových
údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch
blesku. Tepelná energia
uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú
povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť
k nedostatočnému osvetleniu.
• Fotoaparát, dodávané
príslušenstvo atď. uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí
nebezpečenstvo prehltnutia
pamäťovej karty alebo iného
podobného príslušenstva.
Ak sa vyskytne takýto problém,
okamžite vyhľadajte lekára.
Formát AVCHD
*1 1080i – technické údaje
Špecifikácia s vysokým rozlíšením
využívajúca 1 080 efektívnych
skenovacích riadkov a prekladaný
systém.
*2 720p – technické údaje
Špecifikácia s vysokým rozlíšením
využívajúca 720 efektívnych
skenovacích riadkov a postupný
systém.
*3 Údaje zaznamenané vo formáte
AVCHD, ktorý je iný, ako sú
formáty uvedené vyššie, nemôžu
byť prehrávané vo vašom
fotoaparáte.
Nahrávanie a prehrávanie
pomocou fotoaparátu
Na základe formátu AVCHD váš
fotoaparát zaznamenáva zábery
v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), ako je to
uvedené nižšie.
209
Iné
Formát AVCHD je formát
digitálneho videa fotoaparátu
s vysokým rozlíšením, ktorý sa
používa na záznam signálu
s vysokým rozlíšením (HD) so
špecifikáciou 1080i*1 alebo so
špecifikáciou 720p*2, ktorý využíva
efektívnu technológiu kódovania
kompresie údajov. Na kompresiu
údajov videa sa používa formát
MPEG-4 AVC/H.264 a na
kompresiu zvukových údajov sa
používa systém Dolby Digital
alebo Linear PCM.
Formát MPEG-4 AVC/H.264
dokáže komprimovať obrázky
oveľa efektívnejšie ako konvenčný
formát pre kompresiu obrázkov.
Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje zaznamenávať
videosignál s vysokým rozlíšením,
ktorý bol nasnímaný pomocou
digitálneho fotoaparátu, na
osemcentimetrové disky DVD,
na jednotku pevného disku,
do pamäte flash, na pamäťovú
kartu atď.
Video signál*3:
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1 080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1 080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i
Zvukový signál: Dolby Digital 2ch
Záznamové médium: pamäťová
karta
Trojrozmerné
snímky
Poznámky
k zaznamenávaniu
• Režim [3D Panorama] nie je
vhodný pri snímaní:
– objektov v pohybe.
– objektov v prílišnej blízkosti
fotoaparátu.
– objektov s opakujúcim sa
vzorom, ako sú napríklad
dlaždice, a objektov s nízkym
kontrastom, ako je napríklad
obloha, piesočnatá pláž alebo
trávnik.
• Režim [3D Panorama] sa ako
režim zaznamenávania môže
prerušiť v nasledujúcich
situáciách:
– ak fotoaparát posúvate alebo
nakláňate príliš rýchlo alebo
príliš pomaly.
– ak dochádza k nadmerným
otrasom fotoaparátu.
• Ak sa vám za daný čas nepodarí
posúvať alebo nakláňať
fotoaparát tak, aby ste zachytili
celý objekt, v zostavenom zábere
sa zobrazí čierna oblasť. Ak k
tomu dôjde, posúvajte fotoaparát
rýchlejšie, aby sa podarilo
zaznamenať celý panoramatický
záber.
• Keďže dochádza k pospájaniu
viacerých záberov, oblasti spojov
sa nezaznamenajú plynulo.
210
• Pri zhoršených podmienkach
osvetlenia môžu byť zábery
rozmazané.
• Pri blikajúcom osvetlení, ako je
napríklad svetlo fluorescenčnej
lampy, sa zábery nemusia
zaznamenať správne.
• Keď sa úrovne jasu, farby
a zaostrenia uhla trojrozmerného
panoramatického snímania
výrazne líšia od úrovní uhla,
v ktorom ste uzamkli zaostrenie
a expozíciu pomocou zámku
AE/AF, snímanie nebude
úspešné. Ak k tomu dôjde,
zmeňte uhol uzamknutia
a zopakujte snímanie.
• K dispozícii je iba snímanie
vo vodorovnom smere.
• Podrobnosti o procedúre
slúžiacej na snímanie
trojrozmerných záberov nájdete
na strane 75.
Poznámka k prehrávaniu
trojrozmerných záberov
Pri prehrávaní trojrozmerných
záberov na displeji LCD
fotoaparátu alebo v televíznom
prijímači, ktorý nie je
kompatibilný s prehrávaním
trojrozmerných záberov, sa zábery
prehrávajú bez trojrozmerného
efektu.
Poznámky k súborom
trojrozmerných záberov
• Trojrozmerné zábery vznikajú
kombináciou súboru JPEG
a súboru MPO. Ak vymažete
jeden z týchto súborov
z počítača, trojrozmerný záber
sa nemusí prehrávať správne.
• Podrobnosti o procedúre
slúžiacej na zobrazovanie
trojrozmerných záberov nájdete
na stranách 139 a 148.
Iné
211
Register
Register
Číselné
3D.......................................75, 210
Creative Style......................... 121
CTRL FOR HDMI ............... 149
A
D
Adobe RGB............................122
akumulátor ..........................20, 22
Area Setting ..............................32
aretácia AE .............................110
Aspect ratio.............................153
Audio signals ..........................163
Auto HDR ..............................119
Auto review ............................165
AUTO+ .....................................66
Autofocus mode .......................98
automatický blesk ..................106
automatické zaostrovanie........94
AVCHD ..................................209
Date imprint........................... 186
Date/Time setup ...................... 31
Delete...................................... 145
diaľkový ovládač ...................... 17
dioptrická korekcia ................. 33
displej LCD ...................... 46, 140
DPOF setup ........................... 185
D-Range Optimizer............... 119
dynamický režim.................... 128
E
B
efekt fotografie ........................ 71
expozícia ................................... 78
Eye-Fi...................................... 157
Eye-Start AF ............................ 43
bezdrôtový blesk ....................109
„BRAVIA“ Sync....................149
F
C
Center weighted .....................116
citlivosť ISO ............................117
Clona..........................................78
clona...........................................80
Color Space .............................122
Continuous AF .........................98
212
Face Detection....................... 103
farebný filter........................... 125
File Number ........................... 155
Fill-flash .................................. 106
Flash control........................... 115
Flash Off ........................... 64, 106
Folder Name .......................... 155
Format .................................... 156
formát súborov
videozáznamu ...................... 90
funkcia SteadyShot.................. 62
H
Hľadáčik............................ 43, 166
hĺbka ostrosti............................ 78
Hand-held Twilight ................. 68
Help Guide disp..................... 163
High Contrast
Monochrome........................ 71
High ISO NR ......................... 159
High-key ................................... 71
histogram ................................ 112
hodnota clony........................... 80
I
Iluminátor AF ........................ 108
Image Index............................ 138
Indikátor zaostrenia ................ 95
J
K
Kompenzácia blesku ............. 114
Kompenzácia expozície ........ 111
kondenzácia vlhkosti ............. 206
kontrast ................................... 121
Kryt pripájacej plochy............. 18
kvalita...................................... 153
kvalita záberu ......................... 153
Landscape ................................. 68
Language................................. 164
LCD Brightness ..................... 165
Live View.................................... 5
Long exp.NR .......................... 159
lupa zaostrenia ....................... 101
M
Macro ........................................ 68
manuálna expozícia ................. 85
manuálne zaostrenie.............. 100
manuálny posun ....................... 86
„Memory Stick PRO
Duo“................................ 22, 25
Menu ......................................... 53
Menu start............................... 164
Metering mode ....................... 116
Movie Audio Rec..................... 91
Multi segment......................... 116
N
nabíjanie akumulátora ............ 20
nahrávanie videozáznamov .... 89
nastavenie hodín ...................... 31
nepretržité snímanie .............. 128
New Folder ............................. 156
Night Portrait ........................... 68
Night View................................ 68
213
Register
JPEG ....................................... 153
L
O
objektív ................................19, 28
Oblasť automatického
zaostrenia ..............................99
obmedzenie otrasov
fotoaparátu ...........................61
obnovenie ................................168
očnicový kryt.............................35
Očnicové snímače.....................43
ohnisková vzdialenosť............191
okolité svetlo...........................132
ostrosť ......................................121
Ovládacie tlačidlo.....................50
P
Pamäťová karta...................22, 25
Partial Color (Blue) .................71
Partial Color (Green) ..............71
Partial Color (Red) ..................71
Partial Color (Yellow) .............71
PlaybackDisplay .....................134
PMB .........................................176
počet fotografií na
zaznamenanie .................36, 37
pomer kompresie....................153
Pop Color ..................................71
popruh na rameno ....................34
Portrait.......................................68
Posterization (B/W) .................71
Posterization (Color) ...............71
posun........................................130
posun pri nepretržitom
snímaní ................................130
214
Posun pri použití blesku ....... 130
posun vyváženia bielej
farby .................................... 133
Power Save ............................. 163
predvolené vyváženie
bielej farby ......................... 124
prezeranie záberov na
televíznej obrazovke ......... 147
prezeranie záberu .................. 134
priorita clony ............................ 80
priorita nepretržitého posunu
AE teleobjektívu ................. 76
priorita rýchlosti uzávierky .... 83
Protect..................................... 144
protiprachová funkcia ............. 40
R
Rýchlosť uzávierky ............ 78, 83
RAW ....................................... 153
režim automatického
programu .............................. 79
režim blesku ........................... 106
režim čistenia ........................... 40
režim expozície ........................ 78
režim zaostrovania................... 98
Recover Image DB................ 157
Red eye reduc. ....................... 108
redukcia šumu........................ 159
Redukcia šumu pri
viacerých snímkach ........... 117
Retro Photo.............................. 71
Rotate ..................................... 136
S
U
sýtosť ....................................... 121
samospúšť ............................... 130
Select Folder .......................... 134
Select REC Folder................. 156
Sets display in finder ............... 45
Single-shot AF ......................... 98
Slide show ............................... 138
Slow sync. ............................... 106
Smile Shutter.......................... 104
snímanie .................................... 64
snímanie BULB ....................... 87
Sports Action ........................... 68
Spot ......................................... 116
Spúšťač aplikácie PMB ......... 174
stlačenie spúšte do
polovice................................. 65
stupnica EV .............. 86, 111, 132
Sunset ........................................ 68
Sweep Panorama ............. 73, 152
Sweep Shooting........................ 73
ukážka ....................................... 82
Úroveň expozície ..................... 78
USB connection ..................... 177
uzamknutie zaostrenia ............ 97
V
výber scény ............................... 68
VBR........................................... 92
Veľkosť záberu ....................... 151
Version.................................... 167
vlastné vyváženie bielej
farby .................................... 126
vysokorýchlostná
synchronizácia.................... 107
vytváranie diskov ................... 180
vyváženie bielej farby ............ 123
Z
zadná synchronizácia............. 106
zaostrenie .................................. 94
zväčšený záber........................ 137
Register
T
technické údaje ...................... 187
teplota farieb .......................... 125
tienidlo objektívu..................... 30
tlač ........................................... 185
tlačidla AEL ........................... 161
tlačidlo D-RANGE ............... 162
tlačidlo Fn ................................. 50
Toy Camera.............................. 71
215
Poznámky k licencii
Fotoaparát obsahuje softvér
„C Library“, „Expat“, „zlib“,
„dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“. Tento
softvér poskytujeme na základe
licenčných zmlúv s vlastníkmi
autorských práv. Na základe
požiadaviek vlastníkov autorských
práv na tieto softvérové aplikácie
sme povinní vás informovať
o nasledujúcich skutočnostiach.
Prečítajte si nasledujúce sekcie.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“
v priečinku „License“ na disku
CD-ROM. Nájdete v ňom licencie
(v anglickom jazyku) pre softvér
„C Library“, „Expat“, „zlib“,
„dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“.
TENTO PRODUKT JE
LICENCOVANÝ PODĽA
LICENCIE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE NA
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V
SÚLADE SO ŠTANDARDOM
AVC („VIDEO AVC“)
ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIA VIDEA
AVC, KTORÉ BOLO
ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI
OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
AKTIVITY ALEBO KTORÉ
BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA
S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA
AVC.
216
ŽIADNA INÁ LICENCIA NIE
JE ZAHRNUTÁ A NEPLATÍ
NA INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
MÔŽETE ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA,
L.L.C.
POZRITE:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Informácie o použitom
softvéri GNU GPL/LGPL
Vo vašom fotoaparáte je
nainštalovaný softvér, ktorý spĺňa
podmienky nasledujúcej
všeobecnej verejnej licencie GNU
(ďalej len „GPU“), alebo dôležitej
všeobecnej licencie GNU
(ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to,
že máte právo na prístup, úpravy
a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové
programy, a to na základe licencií
GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na
webe. Ak ich chcete prevziať,
navštívte nasledujúce adresy URL.
http://www.sony.net/Products/
Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby
ste nás nekontaktovali v súvislosti
s obsahom zdrojového kódu.
Prečítajte si dokument
„license2.pdf“ v priečinku
„License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v
anglickom jazyku) pre softvér
„GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte
PDF sa vyžaduje program Adobe
Reader. Ak ho nemáte
nainštalovaný vo svojom počítači,
môžete si ho prevziať na
internetovej stránke spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
217
218
Download PDF

advertising