Sony | SLT-A37Y | Sony SLT-A37Y SLT-A37 Telo so štandardným transfokačným objektívom a teleobjektívom Návod na použitie

4-420-754-21(1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Príprava fotoaparátu
Snímanie a prezeranie
záberov
Návod na používanie
Snímanie záberov prispôsobených
snímanému objektu
Zoznam funkcií
A-mount
Zobrazenie zaznamenaných
záberov v počítači
Iné
SLT-A37
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU POŽIARU
ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre
elektrickú zásuvku, použite prídavný
zástrčkový adaptér s vhodnou
konfiguráciou pre danú elektrickú
zásuvku.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie
je odpojená od elektrickej siete, pokiaľ
je zapojená sieťová šnúra v elektrickej
zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre
akumulátora, okamžite odpojte
napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry
z elektrickej zástrčky.
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený
výslovne pre použitie s týmto
fotoaparátom a nemal by sa používať s
inými elektrickými zariadeniami.
2
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzťahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu
a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je
v súlade s limitmi smernice EMC
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdať do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
3
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná
s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60 °).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Informácie o používaní fotoaparátu
Postup snímania
• V tomto fotoaparáte sú k dispozícii
2 režimy zobrazovania objektov:
režim displeja LCD, pri ktorom sa
používa displej LCD, a režim
hľadáčika, pri ktorom sa používa
hľadáčik.
• Zaznamenané zábery sa môžu líšiť od
záberov, ktoré sa zobrazovali pred
nahrávaním.
Poznámky k funkciám
dostupným s fotoaparátom
• Ak chcete zistiť, či toto zariadenie je
kompatibilné so štandardom 1080 60i
alebo so štandardom 1080 50i,
hľadajte nasledujúce značky na dolnej
strane fotoaparátu.
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné so
štandardom 1080 50i: 50i
• Pri prezeraní 3D záberov
zaznamenaných pomocou fotoaparátu
na monitoroch kompatibilných s 3D
zobrazovaním môžete na sebe
pozorovať nepríjemné príznaky, ako je
napríklad únava zraku, závraty alebo
celková únava. Pri prezeraní 3D
záberov vám odporúčame, aby ste si
v pravidelných intervaloch dávali
prestávky. Keďže každý jednotlivec
má iné nároky na to, ako často si
potrebuje oddýchnuť od sledovania,
nájdite si svoj interval, ktorý vám
najviac vyhovuje. Ak sa necítite
dobre, prestaňte s prezeraním 3D
záberov a v prípade potreby vyhľadajte
lekára. Pozrite si aj návod na používanie
pripojeného zariadenia alebo softvéru
používaného s fotoaparátom. Oči
malých detí sú mimoriadne citlivé
(najmä ak ide o deti mladšie ako 6
rokov). Skôr než im dovolíte prezerať
si 3D obrázky, poraďte sa
s odborníkom, ako je napríklad
pediater alebo oftalmológ. Dbajte na
to, aby deti dodržiavali preventívne
opatrenia uvedené vyššie.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo pamäťovej karty
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Informácie o displeji LCD,
elektronickom hľadáčiku,
objektíve a obrazovom snímači
• Pri výrobe displeja LCD a
elektronického hľadáčika sa používajú
tie najprecíznejšie technológie, ktoré
umožňujú efektívne využiť až
99,99 % pixlov. Na displeji LCD
a v elektronickom hľadáčiku sa však
môžu permanentne objavovať malé
tmavé alebo jasné bodky (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto
bodky vznikajú normálne pri výrobe
a nemajú žiadny vplyv na zábery.
• Fotoaparát nedržte za displej LCD.
• Nevystavujte fotoaparát slnečnému
svetlu a nesnímajte príliš dlho proti
slnku. Interný mechanizmus sa môže
poškodiť. Pri zaostrení slnečného
svetla na blízky predmet môže
vzniknúť požiar.
• V chladnom prostredí sa môžu
v obraze na displeji zobrazovať
pohybové stopy. Toto nie je porucha.
Pri zapnutí fotoaparátu v chladnom
prostredí môže displej dočasne
stmavnúť. Po zohriatí fotoaparátu
bude displej pracovať normálne.
5
Informácie o používaní fotoaparátu
Informácie o dlhodobom
snímaní
• Pri priebežnom snímaní počas dlhšej
doby sa zvyšuje teplota fotoaparátu.
Ak teplota dosiahne určitú úroveň,
na displeji sa zobrazí znak
a fotoaparát sa automaticky vypne.
Ak sa napájanie vypne, ponechajte
fotoaparát aspoň 10 minút vypnutý,
aby teplota fotoaparátu poklesla na
bezpečnú úroveň.
• Pri vysokých teplotách okolia sa
rýchlo zvyšuje aj teplota fotoaparátu.
• Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa
môže znížiť kvalita záberov. Preto
vám odporúčame, aby ste počkali,
kým klesne teplota fotoaparátu,
a až potom pokračovali v snímaní.
• Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Toto nie je porucha.
Poznámky k importu
videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača
Pri importe videozáznamov vo formáte
AVCHD do počítača so systémom
Windows použite softvér
„PlayMemories Home“, ktorý je
k dispozícii na disku CD-ROM
(je súčasťou dodávky).
Informácie o prehrávaní
videozáznamov v iných
zariadeniach
• V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
High Profile pre formát AVCHD.
Videozáznamy vo formáte AVCHD,
ktoré boli nahraté týmto
fotoaparátom, nie je možné prehrávať
v nasledujúcich zariadeniach:
– v iných zariadeniach
kompatibilných s formátom
AVCHD, ktoré nepodporujú režim
High Profile,
– v zariadeniach nekompatibilných
s formátom AVCHD.
6
V tomto fotoaparáte sa používa
nahrávanie MPEG-4 AVC/H.264
Main Profile pre formát MP4.
Videozáznamy vo formáte MP4, ktoré
boli nahraté týmto fotoaparátom,
preto nie je možné prehrávať v iných
zariadeniach, než sú zariadenia
podporujúce formát
MPEG-4 AVC/H.264.
• Vytvorené disky s obrazom v HD
kvalite (s vysokým rozlíšením) je
možné prehrávať len v zariadeniach
kompatibilných s formátom AVCHD.
Prehrávače alebo rekordéry diskov
DVD nemôžu prehrávať disky so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením), pretože tieto nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD.
Zariadenia na prehrávanie alebo
nahrávanie diskov DVD môžu okrem
toho zlyhávať pri vysúvaní diskov so
zábermi v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením).
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady záberov sú reprodukcie. Nejde
o skutočné zábery nasnímané týmto
fotoaparátom.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané
v tomto návode
Ak nie je v tomto návode uvedené inak,
údaje o výkone a technické údaje boli
definované v nasledujúcich
podmienkach: pri bežnej teplote
okolitého prostredia 25 °C a s použitím
akumulátora nabíjaného ešte 1 hodinu
po zhasnutí indikátora CHARGE.
Informácie o používaní fotoaparátu
Názov modelu
Tento návod sa vzťahuje na viacero
modelov, ktoré sa dodávajú s rôznymi
objektívmi.
Názov modelu sa líši v závislosti od
dodaného objektívu. Dostupnosť
modelu sa líši v závislosti od konkrétnej
krajiny alebo oblasti.
Názov
modelu
Objektív
SLT-A37
–
SLT-A37K
DT18-55 mm
SLT-A37M
DT18-135mm
SLT-A37Y
DT18-55 mm a
DT55-200 mm
7
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaných súčastí
Najprv skontrolujte názov modelu svojho fotoaparátu (str. 7).
Dodané príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu.
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
Spoločné príslušenstvo
• Fotoaparát (1)
• BC-VW1 Nabíjačka
akumulátora (1)
• Napájací kábel (1)* (v USA
a v Kanade sa predáva
samostatne)
• Kryt závitu objektívu (1)
(nasadený na fotoaparáte)
• Očnicový kryt (1) (nasadený
na fotoaparáte)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér pre
fotoaparát α
– Príručka α
• Návod na používanie (1)
(tento návod)
SLT-A37K
* S fotoaparátom sa môže dodávať
niekoľko napájacích káblov.
Použite ten, ktorý zodpovedá vašej
krajine alebo oblasti.
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50 (1)
• Kábel USB (1)
• Popruh na rameno (1)
8
• Objektív s transfokátorom
DT18-55 mm (1)/kryt prednej
strany objektívu (1)/kryt
balenia (1)
SLT-A37M
• Objektív s transfokátorom
DT18-135mm (1)/kryt prednej
strany objektívu (1)/kryt
zadnej strany objektívu (1)/
tienidlo objektívu (1)
SLT-A37Y
• Objektív s transfokátorom
DT18-55 mm (1)/kryt prednej
strany objektívu (1)/kryt
balenia (1)
• Objektív s transfokátorom
DT55-200 mm (1)/kryt prednej
strany objektívu (1)/kryt
zadnej strany objektívu (1)/
tienidlo objektívu (1)
Identifikácia súčastí
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
Príprava fotoaparátu
A Tlačidlo spúšte (25)
M Montážna značka (20)
B Vypínač napájania (22)
N Tlačidlo uvoľnenia objektívu
C Ovládací volič
O Prepínač režimu zaostrenia
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
** Nezakrývajte túto časť
počas nahrávania
videozáznamu. Môže to
spôsobiť šum alebo znížiť
hlasitosť.
D Indikátor samospúšte
E Kontakty objektívu*
F Zrkadlo*
G Tlačidlo ukážky
H Montážny otvor
I Zabudovaný blesk*
J Mikrofón**
K Prepínač režimu (30)
L Tlačidlo
(Vyklopenie
blesku)
9
Identifikácia súčastí
Zadná strana
A Očnicový kryt
B Hľadáčik*
• Keď sa pozeráte do
hľadáčika, je aktivovaný
režim hľadáčika, a keď
odtiahnete tvár od hľadáčika,
obnoví sa režim zobrazovania
na displeji LCD.
C Očnicové snímače
D Ovládacie koliesko
dioptrickej korekcie
E Displej LCD (41)
H Ovládacie tlačidlo
v/V/b/B/DISP (zobrazenie)/
WB (vyváženie bielej)/
(jednotka)/ISO
I Ovládacie tlačidlo
(Zadávanie)/tlačidlo AF/
tlačidlo sledovania objektu
(31)
J Tlačidlo
(sprievodcu
funkciami fotoaparátu) (33)
Zobrazenie: tlačidlo
(Odstrániť) (29)
F Indikátor prístupu (18)
K Tlačidlo
G Snímanie: Tlačidlo Fn
* Nedotýkajte sa priamo tejto
časti.
(Funkcia) (31)
Zobrazenie: tlačidlo
(Otočenie obrázka)
10
(Prehrať) (28)
Identifikácia súčastí
Horná strana
Príprava fotoaparátu
A Automaticky uzamykateľné
sánky na príslušenstvo
B Tlačidlo MENU (32)
C Mikrofón*
D Tlačidlo FINDER/LCD
I Snímanie: tlačidlo
(Expozícia)/tlačidlo AV
(Hodnota clony)
Zobrazenie: tlačidlo
(Oddialenie)/tlačidlo
(Register záberov)
E Reproduktor
J Tlačidlo MOVIE (27)
F
* Nezakrývajte túto časť
počas nahrávania
videozáznamu. Môže to
spôsobiť šum alebo znížiť
hlasitosť.
Značka polohy
obrazového snímača
G Tlačidlo ZOOM
H Snímanie: tlačidlo AEL
(Aretácia AE)
Zobrazenie: tlačidlo
(Priblíženie)
11
Identifikácia súčastí
Bočné strany/Dolná strana
A Konektor REMOTE
• Keď pripájate diaľkový
ovládač RM-L1AM (predáva
sa samostatne) k fotoaparátu,
zástrčka pre diaľkový ovládač
musí byť zapojená do
konektora REMOTE tak,
aby vodiaca drážka zástrčky
bola zarovnaná s vodiacou
drážkou konektora
REMOTE. Dbajte na to, aby
kábel diaľkového ovládača
smeroval dopredu.
B Háčiky pre popruh na
rameno
• Pripevnite oba konce
popruhu k fotoaparátu.
C Minikonektor HDMI
D Konektor
(USB)
E Konektor pre mikrofón
• Pri pripojení externého
mikrofónu sa interný
mikrofón automaticky vypne.
Ak ide o typ externého
mikrofónu bez vlastného
napájania, napájanie
mikrofónu zabezpečuje
fotoaparát.
12
Identifikácia súčastí
F Otvor pre statív
Príprava fotoaparátu
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia ako 5,5 mm. So
skrutkami dlhými 5,5 mm
a viac nebude možné
bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív.
Nepokúšajte sa použiť dlhšie
skrutky – mohli by ste
poškodiť fotoaparát.
G Zásuvka na pamäťovú
kartu (17)
H Kryt akumulátora/pamäťovej
karty (17)
I Kryt pripájacej plochy
• Využíva sa pri používaní
adaptéra striedavého
prúdu AC-PW20
(predáva sa samostatne)
Pri zatváraní krytu dajte
pozor, aby ste kábel
napájacieho adaptéra
neprivreli krytom.
13
Identifikácia súčastí
Objektív
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(dodáva sa s modelom SLT-A37K/
A37Y)
A Zaostrovací prstenec
B Krúžok transfokátora
C Stupnica ohniskovej
vzdialenosti
D Index ohniskovej
vzdialenosti
E Kontakty objektívu
F Prepínač režimu zaostrenia
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(dodáva sa s modelom SLT-A37Y)
G Montážna značka
H Značka tienidla objektívu
I Prepínač aretácie
transfokátora
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(dodáva sa s modelom SLT-A37M)
14
• Modely DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM/DT 55-200mm F4-5.6
SAM/DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM sú navrhnuté pre
fotoaparáty Sony s adaptérom
A-mount (modely s
obrazovým snímačom APS-C).
Tieto objektívy nemôžete
použiť na fotoaparáte s 35 mm
objektívom.
• Ak ide o iné modely než
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/
DT 55-200mm F4-5.6 SAM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM,
pozrite si návod na používanie
dodaný s objektívom.
Nabíjanie akumulátora
1
Vložte akumulátor
do nabíjačky.
Zatláčajte akumulátor, kým
s cvaknutím nezapadne na svoje
miesto.
15
Príprava fotoaparátu
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FW50 „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
Akumulátor sa postupne vybíja, aj keď ho nepoužívate. Ak nechcete
premeškať príležitosť na snímanie, pred snímaním skontrolujte
zostávajúcu úroveň nabitia akumulátora. Ak akumulátor nie je
dostatočne nabitý, znova ho nabite.
Nabíjanie akumulátora
2
Zapojte nabíjačku
akumulátora do
elektrickej zástrčky.
Verzia pre USA a Kanadu
Zásuvka
Svieti: nabíja sa
Zhasne: nabíjanie je dokončené
Doba nabíjania približne 250 minút
• Pri nabíjaní úplne vybitého
akumulátora pri teplote 25 °C.
• Po dokončení nabíjania indikátor
CHARGE zhasne.
Indikátor CHARGE
Verzia pre iné krajiny a oblasti
ako USA a Kanada
Indikátor
CHARGE
Do elektrickej
zásuvky
Poznámky
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora
a podmienok nabíjania.
• Akumulátor sa odporúča nabíjať pri teplote okolitého prostredia v rozmedzí
od 10 °C do 30 °C. Pri iných teplotách sa akumulátor nemusí dať efektívne
nabiť.
• Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zástrčky.
16
Vloženie akumulátora alebo
pamäťovej karty (predáva sa
samostatne)
Posunutím otváracej
páčky krytu otvorte kryt.
2
Akumulátor úplne
zasuňte, pričom jeho
špičkou zároveň zatlačte
na zaisťovaciu páčku.
Príprava fotoaparátu
1
Zaisťovacia páčka
3
Vložte pamäťovú kartu.
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby so
zacvaknutím zapadla na svoje
miesto.
Orezaný roh karty musí byť pri
vkladaní nasmerovaný tak, ako je
znázornené na ilustrácii.
4
Dajte pozor, aby bol
orezaný roh
nasmerovaný správne.
17
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát. 10 sekúnd po
vypnutí fotoaparátu vysuňte
zaisťovaciu páčku v smere šípky
a vyberte akumulátor. Dajte pozor,
aby pri manipulácii akumulátor
nevypadol.
Zaisťovacia páčka
Vybratie pamäťovej karty
Skontrolujte, či nesvieti indikátor prístupu, potom otvorte kryt
a zatlačte na pamäťovú kartu.
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Dodaný akumulátor je lítium-iónový akumulátor s funkciami na
výmenu informácií súvisiacich s prevádzkovými podmienkami
fotoaparátu. Pri používaní sa zobrazuje zostávajúci čas akumulátora
v percentách podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.
Kapacita
akumulátora Vysoká
18
„Battery
exhausted.“
Nízka
Nemôžete
snímať ďalšie
snímky.
Vloženie akumulátora alebo pamäťovej karty (predáva sa samostatne)
Dostupné pamäťové karty
S týmto fotoaparátom sú kompatibilné nasledujúce pamäťové karty.
Nedá sa však zaručiť, že všetky pamäťové karty budú s týmto
fotoaparátom aj fungovať.
Typy pamäťových kariet
Statické
Videozáznamy
zábery
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Pamäťová karta SD
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
Pamäťová karta SDHC
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
Pamäťová karta SDXC
(trieda Class 4
alebo výkonnejšia)
Memory Stick
PRO Duo
Karta SD
• Funkciu MultiMediaCard nie je možné použiť.
Poznámka
• Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do
počítačov a AV zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT,
a nie je možné ani prehrávať ich v týchto počítačoch a zariadeniach.
Pred pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie
kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k
nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty.
Keď sa zobrazí táto výzva, neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza
k vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je systém súborov, ktorý sa
používa na pamäťových kartách SDXC.)
19
Príprava fotoaparátu
Memory Stick PRO Duo
V tomto
návode
Nasadenie objektívu
1
Odstráňte kryt závitu
objektívu z fotoaparátu
a odstráňte kryt balenia
zo zadnej strany
objektívu.
• Objektív vymieňajte rýchlo
a mimo prašných priestorov, aby
sa zabránilo vniknutiu prachu
a nečistôt dovnútra fotoaparátu.
• Pri snímaní zložte predný kryt
objektívu z prednej strany
objektívu.
2
3
Pri nasadzovaní
objektívu zarovnajte
k sebe oranžové značky
(montážne značky) na
objektíve a na
fotoaparáte.
Pootočte objektívom
v smere hodinových
ručičiek tak, aby so
zacvaknutím zapadol
na svoje miesto.
• Pri nasadzovaní držte objektív
rovno.
20
Kryt prednej strany objektívu
Kryt závitu
objektívu
Kryt balenia
Oranžové značky
Nasadenie objektívu
Nasadenie tienidla objektívu
Tienidlo objektívu sa odporúča
používať, aby ste obmedzili vplyv
oslňujúceho svetla a zabezpečili
maximálnu kvalitu záberov.
Priložte tienidlo k montážnemu
adaptéru na konci valca objektívu
a otáčajte tienidlom v smere
hodinových ručičiek, kým s cvaknutím
nezapadne na svoje miesto.
Poznámky
• Tienidlo objektívu sa nedodáva s modelom DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM.
Namiesto toho môžete použiť typ ALC-SH108 (predáva sa samostatne).
• Tienidlo objektívu môže blokovať svetlo vytvorené bleskom. Odstráňte
tienidlo objektívu, keď používate blesk.
• Pri uskladnení tienidlo objektívu otočte a nasaďte ho na objektív naopak.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Nečistoty alebo prach, ktoré pri výmene objektívu preniknú do
vnútorných častí fotoaparátu a prilipnú k povrchu obrazového
snímača (súčasti, ktorá funguje ako film), sa v závislosti od prostredia,
v ktorom fotografujete, môžu zobraziť aj na zábere ako tmavé škvrny.
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na
obrazovom snímači. Objektív by ste však mali nasadzovať alebo
snímať rýchlo a mimo prašných priestorov.
21
Príprava fotoaparátu
Poznámky
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
• Objektívy s montážnym adaptérom nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
• Pri používaní objektívu so zásuvkou na statív pripojte objektív
prostredníctvom zásuvky k statívu, aby bola pre objektív k dispozícii vyvážená
opora.
• Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom pevne držte fotoaparát aj
objektív.
• Nedotýkajte sa časti objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia
alebo zaostrenia.
Zapnutie fotoaparátu
a nastavenie hodín
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
1
Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na
nastavenie dátumu a času.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte vypínač do polohy OFF.
2
Skontrolujte, či je na
displeji LCD vybratá
položka [Enter], a potom
stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
3
Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle
vyberte oblasť a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
22
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
4
Jednotlivé položky sa
vyberajú pomocou
tlačidiel b/B a
numerické hodnoty sa
nastavujú pomocou
tlačidiel v/V.
Príprava fotoaparátu
[Daylight Svg.:]: slúži na zapnutie
alebo vypnutie nastavenia letného
času.
[Date Format:]: slúži na výber
formátu zobrazenia dátumu.
• Hodnota 12:00 AM zodpovedá
polnoci a hodnota 12:00 PM
poludniu.
5
Zopakovaním kroku 4 nastavte ďalšie položky
a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
6
Skontrolujte, či je vybratá položka [Enter],
a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Zrušenie operácie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu a času
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa automaticky zobrazí obrazovka na
nastavenie dátumu a času. Ak chcete nastaviť dátum a čas pri ďalších
zapnutiach, musíte použiť ponuku.
23
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
Tlačidlo MENU t
1 t [Date/Time Setup]
Opätovné nastavenie oblasti
Môžete nastaviť oblasť, v ktorej používate fotoaparát. To vám
umožňuje nastaviť miestnu oblasť pri používaní fotoaparátu
v zahraničí.
Tlačidlo MENU t
1 t [Area Setting]
Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez
ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý a či je nainštalovaný
akumulátor.
24
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov
Režim „Intelligent Auto“ umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné
objekty za ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
Pri snímaní na miestach, kde je zakázané použitie blesku, vyberte
položku
.
1
alebo
2
Držte fotoaparát a sledujte snímaný objekt na
displeji LCD alebo v hľadáčiku.
3
Nastavte oblasť
automatického
zaostrenia tak, aby
prekrývala požadovaný
objekt.
• Ak bliká indikátor
(upozornenie na otrasy
fotoaparátu), pri snímaní
postupujte opatrne a fotoaparát
pevne držte alebo použite statív.
• Keď fotoaparát rozpozná scénu,
na obrazovke sa zobrazí ikona
rozpoznania scén a použijú sa
vhodné nastavenia pre danú scénu.
Indikátor
(upozornenie
na otrasy fotoaparátu)
Oblasť automatického
zaostrenia
25
Snímanie a prezeranie záberov
Nastavte prepínač
režimov do polohy
alebo do polohy
(Flash Off).
Snímanie statických záberov
4
5
Keď sa používa objektív
s transfokátorom, otočte
krúžkom transfokátora
a potom vyberte záber.
Krúžok
transfokátora
Zaostrite čiastočným
stlačením tlačidla
spúšte.
Pri potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
indikátor z alebo indikátor
(indikátor zaostrenia).
Indikátor zaostrenia
6
Záber nasnímajte
úplným stlačením
spúšte.
• Keď fotoaparát rozpozná a
nasníma tvár s položkou [Auto
Port. Framing] nastavenou na
hodnotu [Auto], zachytený
záber sa automaticky oreže, aby
zodpovedal kompozícii. Uloží sa
pôvodný aj orezaný záber
(str. 31).
26
Nahrávanie videozáznamov
1
Ak chcete spustiť
nahrávanie, stlačte
tlačidlo MOVIE.
Tlačidlo MOVIE
2
Snímanie a prezeranie záberov
• Nahrávanie videozáznamov je
možné spustiť z ľubovoľného
režimu expozície.
• Rýchlosť uzávierky a clona sa
upravujú automaticky. Ak ich
chcete nastaviť na konkrétne
hodnoty, nastavte prepínač
režimov na hodnotu
(Videozáznam) (str. 30).
• Zaostrenie fotoaparátu sa v režime
automatického zaostrovania
upravuje priebežne.
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte
tlačidlo MOVIE.
Poznámky
• Počas nahrávania videozáznamu sa môžu nahrať aj zvuky fotoaparátu
a objektívu v prevádzke. Nahrávanie zvuku môžete vypnúť nastavením
funkcie [Audio Recording] na hodnotu [Off].
• Doba nepretržitého nahrávania videozáznamu môže byť kratšia, čo závisí od
teploty okolitého prostredia alebo od stavu fotoaparátu. Bližšie informácie
nájdete v časti „Poznámky k nepretržitému nahrávaniu videozáznamov“.
• Keď sa zobrazuje značka
znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš
vysoká. Vypnite fotoaparát a počkajte, kým teplota fotoaparátu klesne.
27
Prehrávanie nasnímaných záberov
1
Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2
Tlačidlo MENU t
1 t [View Mode] t
vyberte požadovaný režim
• Ak chcete prehrávať statické zábery, vyberte možnosť [Folder
View(Still)]. Ak chcete prehrávať videozáznamy, vyberte možnosť
[Folder View(MP4)] alebo možnosť [AVCHD View], podľa toho,
o aký formát súboru ide.
3
Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle
vyberte záber.
• Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Počas prehrávania
videozáznamov
Používanie ovládacieho tlačidla alebo
ovládacieho kolieska
Pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania
z
Rýchle prevíjanie dopredu
B
Rýchle prevíjanie dozadu
b
Pomalé prevíjanie dopredu
Otáčanie ovládacieho kolieska doprava počas
pozastavenia
Pomalé prevíjanie dozadu
Otáčanie ovládacieho kolieska doľava počas
pozastavenia
• Videozáznam sa prehráva po jednotlivých
snímkach.
Nastavenie hlasitosti zvuku
V t v/V
Zobrazenie informácií
v
Poznámka
• Videozáznamy nahraté na iných zariadeniach sa nemusia dať prehrávať na
tomto fotoaparáte.
28
Vymazávanie záberov (vymazať)
Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Pred odstránením
skontrolujte, či chcete záber naozaj odstrániť.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Vymazanie aktuálne zobrazeného záberu
2
Zobrazte záber, ktorý
chcete vymazať, a
potom stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle
vyberte možnosť [Delete] a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
29
Snímanie a prezeranie záberov
1
Snímanie záberov prispôsobených snímanému objektu
Snímanie v rôznych režimoch
snímania
Nastavte prepínač režimu na
požadovaný režim.
Vo fotoaparáte sú k dispozícii nasledujúce režimy snímania:
(Intelligent
Auto)/
(Flash
Off)
(Superior
Auto)
(Scene
Selection)
(Sweep
Panorama)
(3D Sweep
Panorama)
(Tele-zoom
Cont. Priority AE)
Režim „Intelligent Auto“ umožňuje jednoducho snímať
ľubovoľné objekty za ľubovoľných podmienok, pretože
fotoaparát vykoná hodnotenie situácie, na základe
ktorého upraví nastavenia. Ak chcete snímať bez
použitia blesku, vyberte možnosť „Flash Off“.
Fotoaparát rozpoznáva a vyhodnocuje podmienky
snímania a automaticky nastavuje zodpovedajúce
nastavenie. Fotoaparát uloží 1 zodpovedajúci záber tak,
že podľa potreby skombinuje alebo oddeľuje zábery.
Výber príslušného režimu pre objekt alebo podmienky
snímania umožňuje nasnímať záber pomocou vhodného
nastavenia pre daný objekt.
Umožňuje snímanie panoramatických záberov.
Umožňuje snímanie 3D panoramatických záberov na
prehrávanie v televízore kompatibilnom s formátom 3D.
Fotoaparát sníma nepretržite, kým je tlačidlo spúšte
úplne stlačené. Stredová oblasť na displeji sa oreže a
fotoaparát zaznamenáva zábery nepretržite s
maximálnou rýchlosťou 7 záberov za sekundu.
(Movie)
Umožňuje snímanie videozáznamov s manuálne
upravenou expozíciou (s upravenou hodnotou rýchlosti
uzávierky aj clony).
(Program Auto) Umožňuje snímanie s automaticky upravenou
expozíciou (s upravenou hodnotou rýchlosti uzávierky aj
clony). Ostatné nastavenia možno upraviť manuálne.
(Aperture
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty
Priority)
clony pomocou ovládacieho kolieska.
(Shutter
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti
Priority)
uzávierky pomocou ovládacieho kolieska.
(Manual
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení expozície
Exposure)
(tak hodnoty rýchlosti uzávierky, ako aj hodnoty clony)
pomocou ovládacieho kolieska.
30
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré možno zvoliť
pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Pomocou tlačidla Fn sa dajú zvoliť nasledujúce funkcie:
Vyberie jeden z prednastavených režimov funkcie Scene
Selection, ktorý najviac vyhovuje podmienkam
snímania.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie
Vyberie vhodný režim expozície pre objekt alebo efekt
a nahráva videozáznamy.
(P/A/S/M)
Drive Mode
Nastavuje dynamický režim, ako je napríklad režim
nepretržitého snímania.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket:
Cont./Single Bracket/WB bracket)
Flash Mode
Nastavuje režim blesku.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Autofocus Mode
Umožňuje vybrať metódu zaostrenia podľa pohybu
objektu.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF)
AF area
Umožňuje vybrať oblasť na zaostrenie.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Object Tracking
Udržiava zaostrenie na objekte počas jeho sledovania.
(On/Off)
Smile/Face
Detect.
Automaticky zachytáva tváre osôb s použitím
optimálneho zaostrenia a expozície./Sníma, keď
rozpozná usmievajúcu sa osobu.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/
Face Detection On/Smile Shutter)
Auto Port.
Framing
Analyzuje scénu pri zachytávaní tváre a automaticky
uloží ďalší záber s dobre vyváženou kompozíciou.
(Auto/Off)
ISO
Nastavuje citlivosť na svetlo. Čím je toto číslo väčšie, tým
väčšia je rýchlosť uzávierky.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO až 16000)
Metering Mode
Umožňuje vybrať metódu na meranie jasu.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
31
Zoznam funkcií
Scene Selection
Funkcie volené tlačidlom MENU
Flash Comp.
Nastavuje intenzitu blesku.
(+2,0 EV až –2,0 EV)
White Balance
Nastavuje tón farieb záberov.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom)
DRO/Auto HDR
Automaticky kompenzuje jas a kontrast.
(Off/D-RangeOptimizer/Auto HDR)
Creative Style
Umožňuje vybrať požadované spracovanie záberov.
(Standard/Vivid/Portrait/Landscape/Sunset/Black &
White)
Picture Effect
Sníma s požadovaným filtrom efektu, aby záber
nadobudol pôsobivejší výraz.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft
Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
Funkcie volené tlačidlom MENU
Umožňuje vám nastavovať základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Stlačte tlačidlo MENU, potom vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle a nakoniec stlačte
stred ovládacieho tlačidla.
Výber strany ponuky
32
Výber položky v ponuke
Používanie sprievodcu funkciami
fotoaparátu
Sprievodca funkciami fotoaparátu
(Sprievodca funkciami
fotoaparátu)
Tip na snímanie
Tipy na snímanie sa vo fotoaparáte zobrazujú podľa toho, aký režim
snímania je vybratý.
1 Stlačte tlačidlo
(Sprievodca funkciami fotoaparátu),
keď sa zobrazujú informácie o nahrávaní.
Automaticky sa zobrazí zoznam tipov na snímanie aktuálneho objektu.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný tip na snímanie a potom stlačte stred
ovládacieho tlačidla.
Tip na snímanie sa zobrazí.
• Pomocou tlačidiel v/V môžete posúvať obsah zobrazený na
obrazovke.
• Pomocou tlačidiel b/B môžete vybrať položku.
33
Zoznam funkcií
Pri stlačení tlačidla (Sprievodca
funkciami fotoaparátu) na obrazovke
Fn alebo na obrazovke ponuky sa
automaticky zobrazí sprievodca pre
Tlačidlo
aktuálne vybratú funkciu alebo
nastavenie.
Vyberte nedostupnú funkciu alebo
nastavenie na obrazovke Fn a potom
stlačte stred ovládacieho tlačidla.
Stlačením tlačidla sa označí prvok,
ktorý je potrebný na jej aktiváciu.
Používanie sprievodcu funkciami fotoaparátu
Prístup k všetkým tipom na snímanie
Môžete prehľadávať všetky tipy na snímanie v ponuke.
Túto položku použite, keď chcete zobraziť tipy na snímanie, ktoré ste
videli už predtým.
Tlačidlo MENU t
3 t [Shooting Tip List] t vyberte
požadovaný tip na snímanie
34
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
Používanie s počítačom
Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádzajú nasledujúce
aplikácie, ktoré vám umožňujú všestrannejšie využiť zábery
nasnímané fotoaparátom.
• „Image Data Converter“
Môžete otvoriť súbory so zábermi vo formáte RAW.
• „PlayMemories Home“
Statické zábery alebo videozáznamy nahraté pomocou fotoaparátu
môžete importovať do počítača, aby ste si ich mohli prezerať.
Zhotovené zábery môžete zlepšiť použitím rôznych pohodlných
funkcií.
Podrobné pokyny k inštalácii nájdete aj na strane 38.
Poznámky
• Zábery RAW prehrávajte pomocou aplikácie „Image Data Converter“.
• Softvér „PlayMemories Home“ nie je kompatibilný s počítačmi Mac. Ak
chcete zábery prehrávať v počítačoch so systémom Mac, použite vhodný
aplikačný softvér dodaný s počítačom Mac.
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
35
Používanie s počítačom
Odporúčané počítačové prostredie (v systéme
Windows)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PlayMemories
Home“
Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo
výkonnejší
(na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov vo
formáte HD: procesor Intel Core Duo 1,66 GHz alebo
výkonnejší, procesor Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo
výkonnejší, procesor Intel Core 2 Duo 2,26 GHz alebo
výkonnejší (AVC HD (FX/FH)))
Pamäť: Windows XP 512 MB alebo viac (odporúča sa
1 GB alebo viac), Windows Vista/Windows 7 1 GB
alebo viac
Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu:
približne 500 MB
Displej: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov
alebo viac
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesor počítača alebo pamäť: procesor Pentium 4
alebo výkonnejší, resp. 1 GB alebo väčšia
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
* 64-bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované. Na
používanie funkcie na vytváranie diskov je potrebné rozhranie
Windows Image Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia.
** Vydanie Starter nie je podporované.
36
Používanie s počítačom
Odporúčané počítačové prostredie
(v systéme Mac)
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov
prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom
prostredí.
Operačný systém
(predinštalovaný)
Pripojenie USB: Mac OS X v10.3 – 10.7
„Image Data Converter Ver.4“: Mac OS X v10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion)
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesor počítača: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo alebo výkonnejší
Pamäť: odporúča sa 1 GB alebo viac
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
37
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
Poznámky
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými systémami
alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy aktualizáciou pôvodného
operačného systému počítača.
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené 2 alebo viaceré zariadenia USB,
v závislosti od typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré
z pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nemusia pracovať.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB kompatibilného so
štandardom Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom USB 2.0) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je
kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (kompatibilný so štandardom
USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť ihneď po
obnovení aktivity systému po prechode počítača z režimu odstavenia alebo
z režimu spánku.
Používanie softvéru
Inštalácia softvéru (Windows)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme
Windows XP: [My Computer]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte
možnosť „Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov
zobrazovaných na obrazovke.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču.
3 Kliknite na možnosť [Install].
Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Image Data Converter“
a „PlayMemories Home“, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie reštartu počítača,
reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať
ovládacie prvky DirectX.
4 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
„Image Data Converter“
„PlayMemories Home“
„PlayMemories Home Help Guide“
Poznámka
• Ak už je v počítači nainštalovaný softvér „PMB“ (Picture Motion Browser)
dodaný s fotoaparátom zakúpeným pred rokom 2011, softvér „PMB“ sa
prepíše softvérom „PlayMemories Home“ a možno nebudete môcť používať
niektoré funkcie softvéru „PMB“.
38
Používanie softvéru
Inštalácia softvéru (v systéme Mac)
Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač Mac a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM.
3 Skopírujte súbor [IDC_INST.pkg] v priečinku [MAC] do
ikony pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbor [IDC_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Používanie aplikácie „Image Data Converter“
Stránka technickej podpory pre program „Image Data Converter“
(iba v angličtine):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
39
Zobrazenie zaznamenaných záberov v počítači
Aplikácia „Image Data Converter“ umožňuje vykonávať nasledujúce,
ako aj ďalšie akcie:
• upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW prostredníctvom rôznych
korekcií, ako je napríklad krivka odtieňov farieb a zmena ostrosti.
• upravovať zábery pomocou vyváženia bielej farby, zmeny expozície,
kreatívneho štýlu atď.
• ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači.
záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte
súborov.
• zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo vo formáte
JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.
• priradiť k záberom hodnotenie na základe päťstupňovej škály.
• nastaviť farebné označenia.
Ak chcete používať aplikáciu „Image Data Converter“, pozrite si
Pomocníka.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Image
Data Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Používanie softvéru
Používanie aplikácie „PlayMemories Home“
Aplikácia „PlayMemories Home“ umožňuje vykonávať nasledujúce,
ako aj ďalšie akcie:
• nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača,
• usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu nasnímania,
• retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
statické zábery ako e-mailové prílohy a zmeniť dátum nasnímania,
• tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom,
• vytvárať disky Blu-ray alebo DVD z videozáznamov vo formáte
AVCHD, ktoré sa importovali do počítača. (Pri prvom vytváraní
disku Blu-ray alebo disku DVD je potrebné pripojenie prostredia
na internet.)
Poznámky
• Softvér „PlayMemories Home“ nie je kompatibilný s počítačmi Mac. Ak
chcete zábery prehrávať v počítačoch so systémom Mac, použite vhodný
aplikačný softvér dodaný s počítačom Mac.
• Videozáznamy nahraté s nastavením [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v ponuke [Record Setting] sa prostredníctvom
softvéru „PlayMemories Home“ skonvertujú, aby sa mohol vytvoriť disk
AVCHD. Táto konverzia môže trvať dlhý čas. Nemôžete ani vytvoriť disk v
pôvodnej kvalite obrazu. Ak chcete zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, musíte
videozáznamy uložiť na disk Blu-ray.
Ak chcete používať aplikáciu „PlayMemories Home“, pozrite si
Pomocníka „PlayMemories Home Help Guide“.
Dvakrát kliknite na odkaz na Pomocníka
(PlayMemories Home
Help Guide) na pracovnej ploche. Môžete tiež postupne kliknúť na
položky [Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide].
Stránka technickej podpory pre program „PlayMemories Home“
(iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
40
Iné
Zoznam ikon na obrazovke
Graphic Display (displej LCD)
A
Zobrazenie Význam
Režim expozície (30)
PA
SM
Display All Info. (displej LCD)
Ikony rozpoznania scén
(25)
Pamäťová karta (17)/
odovzdávanie údajov
Prehrávanie (zobrazenie
základných informácií)
Zostávajúci počet
nasnímateľných
záberov
Iné
100
Pomer strán statických
záberov
Režim 3D Sweep
Panorama
16M 8.4M Veľkosť statických
4.0M 14M záberov
7.1M 3.4M
Kvalita obrazu
statických záberov
41
Zoznam ikon na obrazovke
Zobrazenie Význam
Frekvencia snímok
videozáznamov
B
Zobrazenie Význam
Oblasť bodového
merania (31)
Veľkosť záberov
videozáznamov
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (31)
100% Stav akumulátora (18)
Prebieha nabíjanie
blesku
Inteligentné priblíženie
Priblíženie jasných
záberov
Nastavenie efektov
vypnuté
Digitálne priblíženie
Pri nahrávaní
videozáznamu sa
nenahráva zvuk
SteadyShot/
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu
Chyba funkcie
SteadyShot
Upozornenie na
prehrievanie (6)
Súbor databázy je plný/
Chyba súboru databázy
Režim zobrazovania
100-0003 Číslo priečinka –
súboru
Indikátor rýchlosti
uzávierky
Indikátor clony
C
Zobrazenie Význam
REC 0:12 Čas nahrávania
videozáznamu (m:s)
z
Zaostrenie (26)
1/250
Rýchlosť uzávierky (30)
F3.5
Clona (30)
Stupnica EV (iba v
prípade hľadáčiku)
+3.0
Kompenzácia expozície
-
Ochrana
Aretácia AE
DPOF
Súprava DPOF
Upozornenie pre ikonu
automatického HDR
Upozornenie na stav
akumulátora (18)
42
Chyba obrazového
efektu
ISO400
Citlivosť ISO
3/7
Číslo súboru alebo
počet záberov v režime
zobrazenia
2012-1-1
10:37AM
Dátum snímania
Zoznam ikon na obrazovke
D
E
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Dynamický režim
Režim merania (31)
Kompenzácia blesku
(31)
Režim blesku/Redukcia
efektu červených očí
Režim zaostrovania
(31)
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
Farebná teplota,
7500K Farebný filter)
A5 G5
AWB
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (31)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(31)/Automatické
HDR (31)
Sledovanie objektu (31)
Detekcia tvárí (31)/
uzávierka pre úsmev
(31)
Automatické obrazové
pole pre portréty (31)
Kreatívny štýl (31)/
kontrast, sýtosť, ostrosť
+3 +3 +3
Obrazový efekt (31)
Iné
Indikátor citlivosti
detekcie úsmevov (31)
43
Získanie ďalších informácií o
fotoaparáte (Príručka α)
„Príručka α“ s podrobnými návodmi na používanie funkcií
fotoaparátu je zahrnutá na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Ak hľadáte podrobné pokyny na používanie funkcií fotoaparátu,
môžete do nej nahliadnuť.
Používatelia so systémom Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Kliknite na možnosť [Príručka].
3 Kliknite na možnosť [Install].
4 Spustite Príručku α pomocou odkazu na pracovnej
ploche.
Používatelia s počítačom Mac
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Vyberte priečinok [Handbook] a skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený v priečinku [SK], do
počítača.
3 Po dokončení kopírovania dvakrát kliknite na položku
„Handbook.pdf“.
44
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte
dajú nasnímať, a času nahrávania
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na
obrazovke zobrazí počet snímok,
ktoré je možné zaznamenať (ak
budete naďalej fotografovať s
použitím aktuálnych nastavení).
Poznámky
• Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za novú alebo odstráňte
zábery z aktuálnej pamäťovej karty (strany 29).
• Ak na žlto bliká hodnota „NO CARD“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu.
Počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Image Size: L 16M
Aspect Ratio: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo“
Kapacita
Veľkosť
Standard
2 GB
(jednotky: zábery)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
410
820
1650
3350
6700
295
590
1150
2400
4800
RAW & JPEG
80
160
325
650
1300
RAW
110
220
445
890
1750
Fine
45
Iné
Tabuľka obsahuje približný počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať
na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu.
Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet
Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
snímania a použitého typu pamäťovej karty.
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
* Ak je položka [Aspect Ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete
zaznamenať viac záberov, než je uvedené v tabuľke vyššie (len ak nie je
vybratá možnosť [RAW]).
Počet záberov, ktoré môžete zaznamenať pri
použití akumulátora
Približný počet záberov, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití
fotoaparátu s úplne nabitým akumulátorom (je súčasťou dodávky), je
nasledovný.
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty od
uvedených mierne líšiť.
Režim displeja LCD
Približne 500 záberov
Režim hľadáčika
Približne 450 záberov
• Toto číslo je vypočítané s úplne nabitým akumulátorom a za
nasledujúcich podmienok:
– teplota okolitého prostredia je 25 °C.
– používa sa akumulátor nabíjaný ešte hodinu potom, ako zhasne
indikátor CHARGE.
– používa sa karta Sony „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa
samostatne).
– funkcia [Quality] je nastavená na hodnotu [Fine].
– funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Automatic
AF].
– snímky sa snímajú každých 30 sekúnd.
– blesk blysne pri každom 2. snímaní.
– napájanie sa vypne a znova zapne vždy po 10 snímkach.
• Meracia metóda je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
46
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
Dostupný čas nahrávania pre videozáznam
V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové časy nahrávania s
použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte.
„Memory Stick PRO Duo“
(h (hodina), m (minúta))
Kapacita
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
20 m
40 m
1 h 20 m
2 h 45 m
5 h 30 m
1 h 10 m
2 h 25 m
4 h 55 m
10 h
20 h 5 m
Record
Setting
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
1440×1080 12M
VGA 3M
47
Iné
Poznámky
• Čas nahrávania videozáznamov môže byť rôzny, pretože fotoaparát obsahuje
funkciu VBR (Variable Bit Rate), ktorá automaticky upravuje kvalitu obrazu
v závislosti od scény snímania. Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho objektu
je obraz jasnejší, ale čas nahrávania je kratší, pretože záznam obsadí viac
miesta v pamäti. Čas nahrávania sa líši aj v závislosti od okolností snímania,
objektu alebo nastavenia veľkosti a kvality obrazu.
• Zobrazené hodnoty nezodpovedajú času nepretržitého nahrávania.
• Čas nahrávania môže závisieť od podmienok snímania a použitej pamäťovej
karty.
• Keď sa zobrazí indikátor
, zastavte nahrávanie videozáznamu. Teplota vo
vnútri fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň.
• Podrobnosti o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 28.
Kontrola počtu záberov, ktoré sa ešte dajú nasnímať, a času nahrávania
Poznámky k nepretržitému nahrávaniu
videozáznamov
• Pri nahrávaní videozáznamov vo vysokej kvalite alebo pri nepretržitom
snímaní pomocou obrazového snímača s veľkosťou APS-C sa spotrebuje veľa
energie. Ak pokračujete v snímaní, teplota vo fotoaparáte (najmä teplota
obrazového snímača) bude stúpať. V takýchto prípadoch sa fotoaparát
automaticky vypne, pretože vyššie teploty ovplyvňujú kvalitu záberov a
zaťažujú vnútorný mechanizmus fotoaparátu.
• Keď fotoaparát začne opäť nahrávať po krátkom vypnutí napájania, pre
nahrávanie videozáznamov bude k dispozícii nasledujúce množstvo času.
(Nasledujúce hodnoty zodpovedajú nepretržitému času od spustenia
nahrávania vo fotoaparáte až po zastavenie nahrávania vo fotoaparáte.)
Teplota okolitého
prostredia
Čas nepretržitého
nahrávania pre
videozáznamy
20 °C
Približne 29 min.
30 °C
Približne 29 min.
40 °C
Približne 26 min.
• Množstvo času dostupné pre nahrávanie videozáznamov sa líši v závislosti od
teploty a stavu fotoaparátu pred spustením nahrávania. Ak často meníte
kompozíciu záberov alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vo
vnútri fotoaparátu stúpa a hodnoty času dostupného pre nahrávanie sú nižšie
než vo vyššie uvedenej tabuľke.
• Ak fotoaparát prestane nahrávať v dôsledku vysokej teploty, ponechajte ho
niekoľko minút vypnutý. S nahrávaním začnite až po úplnom poklese teploty
vo vnútri fotoaparátu.
• Ak dodržíte nasledujúce pokyny, čas nahrávania sa predĺži.
– Nevystavujte fotoaparát priamemu slnečnému žiareniu.
– Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
– Ak je to možné, použite statív a vypnite funkciu SteadyShot.
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď veľkosť
súboru dosiahne hodnotu približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky zastaví,
ak je funkcia [File Format] nastavená na hodnotu [MP4]. Ak je funkcia [File
Format] nastavená na hodnotu [AVCHD], automaticky sa vytvorí nový súbor
videozáznamu.
• Maximálny čas nepretržitého snímania je 29 minút.
48
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu
Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi
Objektív
Objektív A-mount
[Obrazový snímač]
Formát záberov
23,5 mm × 15,6 mm (formát APS-C) Obrazový
snímač CMOS
Celkový počet pixelov obrazového snímača
Približne 16 500 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 16 100 000 pixelov
[SteadyShot]
Systém: Posuvný mechanizmus obrazového
snímača
Efekt: Rýchlosť uzávierky približne 2,5 EV až
4,0 EV (v závislosti od podmienok snímania a
nasadeného objektívu)
Pre videozáznamy
Systém: elektronický
Iné
Pre statické zábery
[Systém proti prachu]
Systém
Ochranná vrstva na nízkopriepustnom filtri a
posuvný mechanizmus obrazového snímača
[Systém automatického zaostrenia]
Systém
Fázový detekčný systém TTL, 15 bodov
(typ 3 pretínajúcich sa čiar)
Rozsah citlivosti
–1 EV až 18 EV (ekvivalent ISO 100)
Osvetlenie pre automatické zaostrenie blesku
približne 1 m až 5 m
[Elektronický hľadáčik]
Typ
elektronický hľadáčik (farebný)
Veľkosť displeja
1,2 cm (typ 0,46)
Celkový počet bodov
1 440 000 bodov (ekvivalent)
49
Technické údaje
Efektívny poèet bodov
Keï je funkcia [Viewfinder Magnifi.] nastavená na
hodnotu [Maximum]: 1 440 000 bodov (ekvivalent)
Keï je funkcia [Viewfinder Magnifi.] nastavená na
hodnotu [Standard]: 1 253 280 bodov (ekvivalent)
Zorné pole
100%
Zväčšenie
Keï je funkcia [Viewfinder Magnifi.] nastavená na
hodnotu [Maximum]: 1,19× s 50 mm objektívom
nastaveným na nekoneèno, –1 m–1 (dioptrická korekcia)
Keï je funkcia [Viewfinder Magnifi.] nastavená na
hodnotu [Standard]:
1,09× s 50 mm objektívom nastaveným na nekoneèno,
–1 m–1 (dioptrická korekcia)
Vzdialenosť oka od očnice Keï je funkcia [Viewfinder Magnifi.] nastavená na
hodnotu [Maximum]: približne 17 mm od oènice,
16 mm od oènicového rámu (pri –1 m–1)
Keï je funkcia [Viewfinder Magnifi.] nastavená na
hodnotu [Standard]: približne 19 mm od oènice,
18 mm od oènicového rámu (pri –1 m–1)
Dioptrická korekcia
–4,0 m–1 až +4,0 m–1 (dioptria)
[Displej LCD]
Typ
2,7-palcový TFT/Clear Photo LCD displej
Celkový počet bodov
230 400 (320 × 3 (RGB) × 240) bodov
[Expozícia]
Meracia bunka
Snímač „Exmor“ CMOS
Spôsob merania
1 200-zónové vyhodnocovacie meranie
Rozsah merania
–2 EV až +17 EV pre viacsegmentový režim, režim
s vyvážením na stred, bodový režim (pri konverzii
ISO 100 ekvivalentnej s objektívom s clonovým
číslom F1.4)
Citlivosť ISO (Index odporúčaných expozícií)
Statické zábery: AUTO (ISO 100 – 3 200), ISO 100
až 16 000 (krok 1 EV)
Videozáznamy: AUTO (ISO 100 – 3 200
ekvivalentnej), ISO 100 až 3 200 ekvivalentnej
(krok 1 EV)
Kompenzácia expozície
±3,0 EV (krok 1/3 EV)
[Uzávierka]
Typ
50
Elektronicky ovládaná, priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Technické údaje
Rozsah rýchlostí
Statické zábery: 1/4 000 sekundy až 30 sekúnd,
žiarovkové osvetlenie
Videozáznamy: 1/4 000 sekundy až 1/4 sekundy
(krok 1/3), až do 1/60 v režime AUTO
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/160 sekundy
[Zabudovaný blesk]
Smerné číslo blesku
GN 10 (v metroch pri hodnote ISO 100)
Doba obnovenia
Približne 3 sekundy
Pokrytie blesku
Pokrýva 18 mm objektív (ohnisková vzdialenosť
objektívu)
Kompenzácia blesku
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
Dosah blesku
Nasta-venie ISO
Clona
F4.0
F5.6
100 1 m – 3,6 m
F2.8
1 m – 2,5 m
1 m – 1,8 m
200 1 m – 5 m
1 m – 3,6 m
1 m – 2,5 m
400 1,4 m – 7,1 m 1 m – 5 m
800 2 m – 10 m
1 m – 3,6 m
1,4 m – 7,1 m 1 m – 5 m
Rýchlosť nepretržitého snímania
Priorita nepretržitého posunu AE: maximálne 7 záberov
za sekundu/
: maximálne 5,5 záberov za
sekundu/
: maximálne 2,5 zábery za sekundu
• Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť
nepretržitého snímania je pomalšia v závislosti od
podmienok pri snímaní (veľkosť záberov,
nastavenie citlivosti ISO, hodnoty clony, funkcia
High ISO NR alebo nastavenie funkcie [Lens
Comp.: Distortion])
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
V režime priority nepretržitého posunu AE
Fine: 17 záberov/Standard: 18 záberov
V režime nepretržitého snímania
Fine: 15 záberov/Standard: 16 záberov/RAW &
JPEG: 6 záberov/RAW: 7 záberov
[Prehrávanie s približovaním záberov]
Rozsah zmeny mierky
Veľkosť záberov: L: pribl. ×1,0 – ×15,4/
M: pribl. ×1,0 – ×11,2/S: pribl. ×1,0 – ×7,7
51
Iné
[Nepretržité snímanie]
Technické údaje
[Formát záznamu]
Formát súborov
Kompatibilné s formátmi JPEG (DCF, ver. 2.0,
Exif, ver. 2.3, MPF Baseline), RAW (exkluzívny
formát ARW2.3 spoločnosti Sony)
3D statické zábery
Kompatibilné so štandardom MPO (MPF
Extended (Disparity Image))
Videozáznam (formát AVCHD)
Kompatibilné s formátom AVCHD, ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, s nástrojom Dolby
Digital Stereo Creator
• Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznam (formát MP4)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Záznamové médium]
Karta „Memory Stick PRO Duo“, karta SD
[Vstupné a výstupné konektory]
USB
MiniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
Minikonektor HDMI
Konektor pre mikrofón
3,5 mm stereofónny minikonektor
Konektor REMOTE
[Napájanie, všeobecne]
Použitý akumulátor
Nabíjateľný akumulátor NP-FW50
[Iné]
Mikrofón
Stereofónny
Reproduktor
Monofónny
Vlastnosti tlače
Kompatibilné s formátmi Exif Print, PRINT Image
Matching III, DPOF
Rozmery
Pribl. 124,4 mm × 92 mm × 84,7 mm (Š/V/H, bez
výčnelkov)
Hmotnosť
Pribl. 506 g (s akumulátorom a kartou „Memory
Stick PRO Duo“)
Pribl. 448 g (len telo)
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
52
Technické údaje
Informácie o kompatibilite obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule
for Camera File system), ktorý bol stanovený asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto fotoaparátom v inom
zariadení nie je zaručené, a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom zariadení nie je v tomto
zariadení zaručené.
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Nabíjačka akumulátora/Akumulátor
Nabíjačka akumulátora BC-VW1
Vstupné napätie
Striedavé napätie 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz,
4,2 W
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie 8,4 V, 0,28 A
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 °C až +60 °C
Približne 63 mm × 95 mm × 32 mm (Š/V/H)
Hmotnosť
Približne 85 g
Iné
Maximálne rozmery
Nabíjateľný akumulátor NP-FW50
Použitý akumulátor
Lítium-iónový akumulátor
Maximálne napätie
DC 8,4 V
Nominálne napätie
DC 7,2 V
Maximálne nabíjacie napätie
DC 8,4 V
Maximálny nabíjací prúd
Kapacita
1,02 A
Typická
7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimálna
7,3 Wh (1 020 mAh)
Maximálne rozmery
Približne 31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm (Š/V/H)
Hmotnosť
Približne 57 g
53
Technické údaje
objektív
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 55-200mm
F4-5.6 SAM
(SAL55200-2)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
Ohnisková
vzdialenosť
(ekvivalent 35milimetrového
formátu* v mm)
27–82,5
82,5–300
27–202,5
Prvky a skupiny
objektívov
7–8
9–13
11–14
Názov (názov
modelu)
76°-29°
29°-8°
76°-12°
Minimálna
vzdialenosť
zaostrenia** (m)
0,25
0,95
0,45
Maximálne
zväčšenie (X)
0,34
0,29
0,25
Minimálna hodnota
clonového čísla
f/22-36
f/32-45
f/22-36
Priemer filtra (mm)
55
55
62
Rozmery
(maximálny priemer
× výška)
(pribl., mm)
69,5 × 69
71,5 × 85
76×86
Hmotnosť (pribl., g)
210
305
398
Zorný uhol*
* Hodnoty pre ekvivalent 35-milimetrového formátu ohniskovej vzdialenosti a
zorného uhla vychádzajú z digitálnych fotoaparátov s vymeniteľnými
objektívmi s obrazovým snímačom s veľkosťou APS-C.
** Minimálne zaostrenie predstavuje najkratšiu vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
• Tento objektív je vybavený kódovačom vzdialenosti. Kódovač vzdialenosti
umožňuje presnejšie meranie pomocou blesku s pokročilou integráciou
vzdialenosti (ADI).
• V závislosti od mechanizmu objektívu sa ohnisková vzdialenosť môže meniť
spolu so zmenou vzdialenosti snímania. Ohnisková vzdialenosť vychádza z
predpokladu, že objektív je zaostrený na nekonečno.
54
Technické údaje
• Nastavenie na nekonečno umožňuje určitú úpravu na kompenzáciu posunu
zaostrenia spôsobeného zmenou teploty. Ak chcete snímať objekt v
nekonečnej vzdialenosti v režime MF, použite hľadáčik a nastavte zaostrenie.
Ohnisková vzdialenosť
Uhol záberu tohto fotoaparátu je užší ako v prípade 35-milimetrového
fotoaparátu. Zväčšením ohniskovej vzdialenosti objektívu o polovicu
môžete nájsť približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 35milimetrového fotoaparátu a snímať tak s rovnakým uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50-milimetrového objektívu môžete získať
približný ekvivalent 75-milimetrového objektívu 35-milimetrového
fotoaparátu.
Iné
55
Technické údaje
Ochranné známky
•
je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Corporation.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú
obchodnými značkami
spoločnosti Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• Blu-ray Disc ™ a Blu-ray ™ sú
ochranné známky spoločnosti
Blu-ray Disc Association.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX a
Windows Vista sú registrované
ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti
Microsoft v USA alebo iných
krajinách.
56
• HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Mac a Mac OS sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc.
• PowerPC je registrovaná
ochranná známka spoločnosti
IBM Corporation v USA.
• Intel, Intel Core, MMX a
Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• Logo SDXC je ochrannou
známkou spoločnosti SD-3C,
LLC.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard je ochranná
známka spoločnosti
MultiMediaCard Association.
• „ “ a „Playstation“ sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
iných krajinách.
Technické údaje
• Okrem toho všeobecne platí, že
všetky ostatné názvy produktov
a systémov spomenuté v tomto
návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami
príslušných vývojárskych a
výrobných spoločností.
Označenia ™ alebo ® však nie sú
v tomto návode vždy uvádzané.
Iné
• Užite si viac zábavy s konzolou
PlayStation 3 po prevzatí
aplikácie pre konzolu
PlayStation 3 z predajne
PlayStation Store (ak je k
dispozícii).
• Aplikácia pre konzolu
PlayStation 3 vyžaduje konto
služby PlayStation Network a
prevzatie aplikácie. Je k
dispozícii všade tam, kde je k
dispozícii aj predajňa PlayStation
Store.
57
58
Iné
59
60
Iné
61
62
Iné
63
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby zákazníkom.
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising