Sony | DSLR-A850Q | Sony DSLR-A850Q DSLR-A850 Telo so štandardným transfokačným objektívom Návod na použitie

VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu,
ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru alebo zraneniu.
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je
v súlade s limitmi smernice EMC
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná
s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov, vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, táto batéria
musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste
pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie kontaktuje prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámka pre
zákazníkov v krajinách
podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu
a záruky.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60 °).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
3
Informácie o používaní fotoaparátu
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Poznámky k displeju LCD
a objektívu
• Displej LCD je vyrobený použitím
veľmi presnej technológie, vďaka
ktorej správne funguje viac ako
99,99 % pixelov. Na displeji LCD sa
však môžu permanentne objavovať
malé tmavé a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto
bodky vznikajú normálne pri výrobe a
nemajú žiadny vplyv na zábery.
Čierne, biele,
červené, modré a
zelené body
• Fotoaparát nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu. Pri zaostrení
slnečného svetla na blízky predmet
môže vzniknúť požiar. Ak musíte
umiestniť fotoaparát na priame
slnečné svetlo, nasaďte kryt objektívu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze
na displeji LCD vznikať závoje. Toto
nie je chybná funkcia. Pri zapnutí
fotoaparátu v chladnom prostredí
môže displej LCD dočasne stmavnúť.
Po zohriatí fotoaparátu bude displej
fungovať normálne.
4
• Nestláčajte displej LCD príliš silno.
Farby na displeji by sa mohli stratiť či
vyblednúť, čo by mohlo spôsobiť
poruchu.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie.
Nejedná sa o skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .........................................4
Príprava
fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva .............................................8
Príprava akumulátora ................................................................9
Nasadenie objektívu .................................................................15
Vloženie pamäťovej karty .......................................................17
Príprava fotoaparátu ................................................................21
Používanie dodávaného príslušenstva ...................................24
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa ešte dajú nasnímať .......26
Čistenie ......................................................................................28
Pred prevádzkou Identifikácia súčastí a indikátory na obrazovke ...................31
Predná strana ......................................................................31
Zadná strana .......................................................................32
Bočné časti/dolná časť ........................................................33
Displej LCD (zobrazenie informácií o zázname) ...........34
Panel zobrazenia .................................................................37
Hľadáčik ...............................................................................38
Výber funkcie alebo nastavenia .............................................40
Výber funkcií na obrazovke Rýchla navigácia ................42
Snímanie
fotografií
Snímanie s automatickým nastavením .....................43
Režim expozície ........................................................................45
Snímanie v režime automatického programu ............45
Snímanie s prioritou clony ...........................................47
Snímanie s prioritou rýchlosti uzávierky .....................48
Snímanie s manuálnou expozíciou ..............................49
Snímanie s BULB ..........................................................51
Výber spôsobu zaostrenia .......................................................53
Používanie
Výber režimu zaostrenia (Automatické zaostrenie) ......53
funkcie snímania
Výber oblasti automatického zaostrenia .........................55
Snímanie s uzamknutým zaostrením ................................56
Osvetlenie pre automatické zaostrenie ............................57
Snímanie s manuálnym zaostrením ..................................58
Snímanie s priamym manuálnym zaostrením .................59
Jednoduché prepnutie medzi automatickým a manuálnym
zaostrením ..................................................................60
5
Použitie blesku (nie je súčasťou dodávky) ............................ 61
Výber režimu blesku .......................................................... 62
Snímanie s pomalou synchronizáciou .............................. 63
Vysokorýchlostné synchronizované snímanie (HSS) .... 64
Použitie blesku vybaveného káblom synchronizácie blesku
..................................................................................... 64
Úprava jasu fotografie (meranie, expozícia, kompenzácia
blesku) ................................................................................. 66
Výber režimu merania ....................................................... 66
Kompenzácia expozície ..................................................... 67
Snímanie s pevným jasom (aretácia AE) ........................ 68
Úprava intenzity blesku (kompenzácia blesku) ............. 70
Nastavenie ISO ......................................................................... 71
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby) ....................... 72
Automatické/Predvolené vyváženie bielej farby ........... 73
Nastavenie teploty farieb a efektu filtra .......................... 74
Vlastné vyváženie bielej farby .......................................... 75
Spracovanie fotografie ............................................................ 77
Používanie optimalizácie dynamického rozsahu ............ 77
Použitie kreatívneho štýlu ................................................. 78
Výber dynamického režimu .................................................... 81
Snímanie jedného záberu .................................................. 81
Súvislé snímanie ................................................................. 82
Používanie samospúšte ...................................................... 83
Snímanie s posunom expozície ......................................... 83
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby ................... 85
Snímanie s rozšíreným posunom optimalizácie
dynamického rozsahu .............................................. 86
Funkcia snímania so zablokovaným zrkadlom ............... 86
Snímanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom ............ 87
Používanie funkcie zobrazenia ............................................... 88
Uloženie vlastných nastavení ................................................. 90
Používanie
funkcie
zobrazenia
6
Prehrávanie fotografií .............................................................. 91
Kontrola údajov o zaznamenaných fotografiách ................. 97
Vymazávanie fotografií (vymazať) ......................................... 99
Prezeranie záberov na TV obrazovke ................................. 101
Práca s ponukou Zoznam funkcií ponuky .........................................................104
Ponuka snímania 1 ..........................................................106
Ponuka snímania 2 ..........................................................110
Ponuka snímania 3 ..........................................................112
Ponuka snímania 4 ..........................................................114
Ponuka Vlastné 1 ..............................................................116
Ponuka Vlastné 2 ..............................................................118
Ponuka Vlastné 3 ..............................................................121
Ponuka prehrávania 1 .....................................................123
Ponuka prehrávania 2 .....................................................127
Ponuka nastavenia 1 .........................................................128
Ponuka nastavenia 2 .........................................................130
Ponuka nastavenia 3 .........................................................133
Ponuka nastavenia 4 .........................................................136
Zobrazenie
fotografií na
počítači
Kopírovanie záberov do počítača .........................................139
Prezeranie záberov na monitore počítača ...........................143
Používanie softvéru ................................................................148
Tlač fotografií
Tlač fotografií pripojením fotoaparátu k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge ......................156
Iné
Technické údaje ......................................................................160
Riešenie problémov ...............................................................164
Výstražné správy ....................................................................171
Bezpečnostné odporúčania ...................................................174
Register .......................................................................................................177
7
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
• BC-VM10 Nabíjačka
akumulátora (1)/Napájací
kábel (1)
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H (1)
• Úchytka diaľkového
ovládača (1)
• Kábel USB (1)
• Videokábel (1)
• Popruh na rameno (1)
8
• Kryt závitu objektívu (1)
(nasadený na fotoaparáte)
• Kryt sánok na príslušenstvo (1)
(nasadený na fotoaparáte)
• Očnicový kryt (1) (nasadený
na fotoaparáte)
• Disk CD-ROM (aplikačný
softvér pre fotoaparát α) (1)
• Návod na používanie (táto
príručka) (1)
Príprava akumulátora
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FM500H „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
Zatláčajte akumulátor, kým
s cvaknutím nezapadne na svoje
miesto.
2 Pripojte napájací kábel.
Svieti: nabíja sa
Zhasne: normálne nabíjanie je
dokončené
Jedna hodina po zhasnutí indikátora:
úplné nabíjanie je dokončené
Indikátor CHARGE
Do elektrickej
zásuvky
Informácie o dobe nabíjania
• Doba potrebná na nabitie úplne vybitého akumulátora (je súčasťou
dodávky) pri teplote 25 °C je nasledovná.
Úplné nabitie
Účinné nabitie
Približne 235 min.
Približne 175 min.
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity
akumulátora a podmienok nabíjania.
9
Príprava fotoaparátu
Nabíjanie akumulátora
• Odporúča sa akumulátor nabíjať pri teplote prostredia v rozmedzí
od 10 do 30 °C. Pri iných teplotách sa batéria nemusí nabiť
dostatočne.
Poznámky
• Zapojte nabíjačku akumulátora do neďalekej a dobre prístupnej elektrickej
zásuvky.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie
je odpojená od elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej
zástrčke. Ak spozorujete nejaký problém pri používaní nabíjačky pre
akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry z
elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a vyberte
akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,
životnosť akumulátora sa môže skráti.
• V nabíjačke fotoaparátu (je súčasťou dodávky) nenabíjajte žiadny iný
akumulátor okrem akumulátora „InfoLITHIUM“ M. Iné akumulátory by
mohli pri pokuse o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čím by
vzniklo nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom a popálenia.
• Ak bliká indikátor CHARGE, môže to znamenať chybu akumulátora alebo
skutočnosť, že ste vložili iný akumulátor, ako je špecifikovaný typ.
Skontrolujte, či typ akumulátora zodpovedá špecifikovanému typu. Ak je
akumulátor špecifikovaného typu, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým
alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora funguje správne.
Ak nabíjačka akumulátora funguje správne, môže byť chybný akumulátor.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, proces nabitia sa nemusí úplne
dokončiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky a pod.
Požívanie fotoaparátu v zahraničí – rôzne zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora a sieťový adaptér/nabíjačku ACVQ900AM (nie je súčasťou dodávky) môžete používať v akejkoľvek
krajine alebo oblasti s napätím v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až
240 V striedavého prúdu s frekvenciou 50/60 Hz. Ak je to potrebné,
v závislosti od tvaru príslušnej elektrickej zásuvky [b] použite
redukciu pre sieťový adaptér [a], ktorú si môžete kúpiť
v špecializovanom obchode.
10
Príprava fotoaparátu
Poznámka
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). Môže
spôsobiť poruchu.
Vloženie nabitého akumulátora
1 Posunutím otváracej páčky
krytu akumulátora otvorte
kryt akumulátora.
2 Zasuňte akumulátor nadoraz,
pričom jeho špičkou zároveň
zatlačte na zaisťovaciu páčku
akumulátora.
Zaisťovacia páčka
3 Zatvorte kryt priestoru pre
akumulátor.
11
Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát a vysuňte
zaisťovaciu páčku v smere šípky. Dajte
pozor, aby pri manipulácii akumulátor
nevypadol.
Zaisťovacia páčka
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Nastavte vypínač napájania do polohy ON a skontrolujte úroveň
nabitia na displeji LCD. Kapacita je zobrazená v percentách spolu
s nasledujúcimi indikátormi.
„Battery
exhausted“
(Batéria vybitá)
Kapacita
akumulátora
Vysoká
Nemôžete
Nízka zhotovovať
ďalšie snímky.
Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“?
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor
s funkciami výmeny informácií, ktoré súvisia s prevádzkovými
podmienkami vášho fotoaparátu. Pri používaní akumulátora
„InfoLITHIUM“ sa zobrazuje kapacita akumulátora v percentách
podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.
Poznámky
• Zobrazená kapacita nemusí byť za určitých okolností správna.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Akumulátor nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad v aute alebo
na priamom slnku.
Dostupné akumulátory
Používajte iba akumulátor NP-FM500H. Typy NP-FM55H, NP-FM50
a NP-FM30 nie je možné používať.
12
Efektívne používanie akumulátora
Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou okolitou teplotou prostredia.
Pri používaní akumulátora v chladnom prostredí je teda výdrž
akumulátora kratšia. Na zabezpečenie čo najdlhšieho možného času
výdrže akumulátora sa odporúča nasledovné: akumulátor noste vo
vrecku čo najbližšie k svojmu telu a do fotoaparátu ho vložte až tesne
pred snímaním.
13
Príprava fotoaparátu
Počet snímok, ktoré možno zaznamenať
Približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití
fotoaparátu s úplne nabitým akumulátorom, je 880.
V závislosti od podmienok používania, pripojených objektívov alebo
použitých pamäťových kariet sa môžu skutočné hodnoty od
uvedených mierne líšiť.
• Toto číslo sa vypočíta s akumulátorom nabitým na úplnú kapacitu
a v nasledujúcej situácii:
– pri teplote prostredia 25 °C,
– [Quality] je nastavená na možnosť [Fine],
– režim zaostrenia je nastavený na AF-A (automatické zaostrenie),
– jedno snímanie každých 30 sekúnd,
– po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne napájanie.
• Meracia metóda je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Kapacita akumulátora sa znižuje tým viac, čím viac sa fotoaparát
používa, a tiež postupom času.
• Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, sa zníži v nasledujúcich
podmienkach:
– okolitá teplota je nízka,
– fotoaparát opakovane a často zapínate a vypínate,
– režim zaostrenia je nastavený na AF-C (nepretržité automatické
zaostrenie),
– fotoaparát zaostruje príliš dlho bez snímania, vrátane prípadov,
kedy čiastočne stlačíte a držíte spúšť.
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa
s používaním a časom postupne znižuje. Ak je prevádzkový čas
akumulátora po nabití podstatne skrátený, jeho životnosť
pravdepodobne uplynula. Je potrebné zakúpiť nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže
líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok
a okolitého prostredia.
Skladovanie akumulátora
Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu používať, najmenej raz
za rok ho vo fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite a potom ho
uložte na suché a chladné miesto, aby sa predĺžila jeho životnosť.
14
Nasadenie objektívu
1 Odstráňte kryt závitu pre objektív z fotoaparátu
a odstráňte zadný kryt z objektívu.
zarovnajte k sebe oranžové
značky na objektíve
a fotoaparáte.
Oranžové značky
3 Pootočte objektívom v smere
hodinových ručičiek tak, aby
zacvakol na svojom mieste.
• Pri nasadzovaní objektívu
nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo
objektívu.
• Zaistite, aby bol objektív nasadený
rovno.
Poznámky
• Spúšť sa bez nasadeného objektívu neuvoľní. Výnimkou je iba prípad, keď je
prepínač režimu nastavený na hodnotu M (s. 49).
• Použitie objektívu typu DT nie je zaručené, pretože rohy oblasti snímania sú
tmavšie a fotoaparát nespĺňa hlavnú prevádzkovú normu AE.
15
Príprava fotoaparátu
2 Pri nasadzovaní objektívu
Odpojenie objektívu od tela fotoaparátu
1 Úplne stlačte uvoľňovacie
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek, kým
sa nezastaví.
• Objektív vymieňajte rýchlo a mimo
prašných priestorov, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu dovnútra
fotoaparátu.
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
2 Nasaďte kryt späť na objektív a nasaďte kryt závitu pre
objektív na fotoaparát.
• Pred nasadením krytu z neho odstráňte prach.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na
obrazovom snímači. Objektív pri nasadzovaní alebo odnímaní
vymieňajte rýchlo a mimo prašných priestorov. Obmedzíte tak
vniknutie prachu a nečistoty do fotoaparátu.
Ak sa na obrazovom snímači usadia nečistoty alebo prach
Vyčistite obrazový snímač použitím funkcie [Cleaning mode]
v ponuke nastavenia (s. 29).
16
Vloženie pamäťovej karty
Ako pamäťovú kartu môžete použiť kartu CompactFlash (karta CF),
Microdrive alebo „Memory Stick Duo“.
2 Pamäťovú kartu (nie je
súčasťou dodávky) vkladajte
časťou s vodivými kontaktmi
dopredu (na strane
s vodivými kontaktmi sa
nachádza niekoľko malých
otvorov).
Časť kontaktov
Nastavte čelnú stranu s nálepkou
smerom k displeju LCD.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ vkladajte nadoraz, kým
s kliknutím nezapadne na svoje
miesto.
Časť kontaktov
3 Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
Poznámka
• V predvolenom nastavení je ako pamäťová karta vybratá karta CF. Ak
použijete kartu „Memory Stick Duo“, musíte prepnúť nastavenie pamäťovej
karty (s. 18).
17
Príprava fotoaparátu
1 Otvorte kryt pamäťovej karty.
Vybratie pamäťovej karty
Pri výmene pamäťovej karty sa najprv
presvedčte, či indikátor prístupu
nesvieti a až potom otvorte kryt.
Karta CompactFlash alebo
Microdrive: Páčku vysunutia karty CF
stlačte nadol. Pamäťovú kartu po jej
vysunutí vytiahnite.
Karta „Memory Stick Duo“: raz
zatlačte na kartu „Memory Stick Duo“.
Páčka vysunutia karty CF
Indikátor prístupu
Snímanie s použitím karty „Memory Stick Duo“
Po zapnutí fotoaparátu prepnite nastavenie pamäťovej karty podľa
pokynov uvedených nižšie.
1 Stlačte
tlačidlo Fn. Zobrazí sa
obrazovka Quick Navi (s. 42).
2 Použitím
multifunkčného voliča
v/V/b/B vyberte pamäťovú kartu.
3 Predným alebo zadným ovládacím
kolieskom vyberte položku
.
Predné ovládacie koliesko
• Kartu môžete vybrať aj v ponuke
nastavenia
výberom položky
[Memory card] (s. 130).
Zadné ovládacie koliesko
18
Poznámky týkajúce sa používania pamäťových kariet
Informácie o karte CF/Microdrive
• Kartu CF/Microdrive je nutné pred prvým použitím naformátovať
pomocou tohto fotoaparátu.
• Neodstraňujte nálepku z karty CF/Microdrive, ani ju neprelepujte
inou nálepkou.
• Na nálepku silno netlačte.
19
Príprava fotoaparátu
• Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte
s ňou opatrne.
• Ak indikátor prístupu svieti, nikdy nevyberajte pamäťovú kartu
ani akumulátor a takisto nevypínajte napájanie. Mohli by sa
poškodiť údaje.
• Ak umiestnite pamäťovú kartu do blízkosti silne zmagnetizovaného
materiálu alebo ak použijete pamäťovú kartu v prostredí náchylnom
na vznik statickej elektriny alebo v prostredí s elektromagnetickým
žiarením, môžu sa poškodiť údaje.
• Odporúčame zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk
počítača.
• Pamäťovú kartu počas premiestňovania alebo skladovania vkladajte
do dodávaného puzdra.
• Pamäťová karta nesmie navlhnúť.
• Nechytajte prstami ani nestrkajte kovové predmety do vodivých
kontaktov pamäťovej karty.
Informácie o kartách „Memory Stick“
• „Memory Stick Duo“: V tomto fotoaparáte môžete
používať pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• „Memory Stick“: V tomto fotoaparáte nemôžete
používať pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ alebo „Memory Stick
PRO-HG Duo“ s kapacitou do 16 GB v tomto fotoaparáte fungujú
správne.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick Duo“ naformátovaných
použitím počítača nie je možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania a zaznamenávania údajov závisí od kombinácie
karty „Memory Stick Duo“ a použitého vybavenia.
Informácie o používaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte príliš na pero.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ neprilepujte nálepku.
• Dbajte na to, aby karta „Memory Stick Duo“ nespadla, neohýbajte ju, ani ju
nevystavujte nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte ani neupravujte.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v dosahu malých detí.
Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
v nasledujúcich podmienkach:
– Veľmi horúce miesta, ako je interiér automobilu zaparkovaného na
priamom slnku.
– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.
– Vlhké miesta alebo miesta s koróznymi látkami.
20
Príprava fotoaparátu
Nastavenie dátumu
Príprava fotoaparátu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
1 Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte vypínač do polohy OFF.
2 Skontrolujte na displeji LCD,
či je vybratá položka [OK]
a stlačte stred
multifunkčného voliča.
3 Jednotlivé položky sa
vyberajú pomocou tlačidiel
b/B a numerické hodnoty
sa nastavujú pomocou
tlačidiel v/V.
21
4 Zopakovaním kroku 3 nastavte ďalšie položky a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
• Pri zmene postupnosti položiek [YYYY/MM/DD] najprv vyberte
položku [YYYY/MM/DD] pomocou tlačidla b/B a potom ju zmeňte
pomocou tlačidla v/V.
5 Skontrolujte, či je vybratá položka [OK], a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
Zrušenie operácie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Nastavenie dioptrickej škály
Nastavte ovládač dioptrickej
korekcie tak, aby vyhovoval
ostrosti vášho zraku, kým sa
v hľadáčiku jasne nezobrazia
indikátory.
• V prípade ďalekozrakosti otáčajte
ovládačom v smere +, v prípade
krátkozrakosti v smere –.
• Dioptrickú korekciu jednoducho
nastavíte, keď fotoaparát zamierite
do svetla.
22
Ak sa ovládacie koliesko dioptrickej korekcie otáča ťažko
Prsty zasuňte pod očnicový kryt,
posuňte ho nahor a kryt odstráňte.
Potom nastavte dioptrickú korekciu.
Príprava fotoaparátu
• Pri nasadzovaní lupy FDA-M1AM (nie je
súčasťou dodávky) alebo uhlového
hľadáčika FDA-A1AM (nie je súčasťou
dodávky) na fotoaparát najprv zložte
očnicu a potom toto príslušenstvo nasaďte.
23
Používanie dodávaného
príslušenstva
V tejto časti sa popisuje používanie popruhu na rameno a úchytky
diaľkového ovládača. Informácie o ďalšom príslušenstve sú uvedené
na nasledujúcich stranách.
• Nabíjateľný akumulátor (s. 9)
• Nabíjačka akumulátora, napájací kábel (s. 9)
• Očnica (s. 23)
• Kábel USB (strany 103, 140, 157)
• Videokábel (s. 101)
• Disk CD-ROM (s. 149)
Pripevnenie popruhu na rameno
Pripevnite oba konce popruhu
k fotoaparátu.
24
Použitie úchytky diaľkového ovládača
Kábel diaľkového ovládača RM-S1AM (nie je súčasťou dodávky)
môžete použitím úchytky pripevniť k popruhu na rameno.
Príprava fotoaparátu
1 Otvorte úchytku diaľkového
ovládača.
2 Prichyťte popruh a kábel
diaľkového ovládača
k úchytke diaľkového
ovládača.
3 Zatvorte úchytku diaľkového
ovládača.
25
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa
ešte dajú nasnímať
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na displeji
LCD zobrazí počet snímok, ktoré
možno zaznamenať (ak budete naďalej
fotografovať použitím aktuálnych
nastavení).
Poznámky
• Ak značka „0“ bliká na žlto, pamäťová karta je zaplnená. Vymeňte pamäťovú
kartu za novú alebo odstráňte snímky z aktuálnej pamäťovej karty (s. 99).
• Ak značka „----“ (počet záberov, ktoré sa dajú uložiť) bliká na žlto, znamená
to, že pamäťová karta nie je vložená, alebo karta [Memory card] (s. 130) nie je
nastavená do správnej polohy. Vložte pamäťovú kartu alebo ju nastavte do
správnej polohy.
Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Tabuľky obsahujú približný počet záberov, ktoré je možné
zaznamenať na pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto
fotoaparátu. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri
snímaní.
26
Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať (jednotky: zábery)
Image size: L 24M/Aspect ratio: 3:2*
Karta CF
Fine
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
148
296
593
1185
16 GB
2370
98
197
395
790
1580
Príprava fotoaparátu
Kapacita
Kvalita
Standard
Extra fine
43
86
172
343
687
cRAW & JPEG
28
56
112
224
449
RAW & JPEG
20
41
83
166
333
cRAW
39
78
157
313
627
RAW
26
52
105
211
423
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
„Memory Stick Duo“
Kapacita
Kvalita
Standard
Fine
1 GB
145
294
582
1169
2369
97
196
388
779
1579
Extra fine
42
85
168
339
687
cRAW & JPEG
27
55
110
221
449
RAW & JPEG
20
41
81
164
333
cRAW
38
77
154
309
627
RAW
26
52
103
208
423
* Ak je položka [Aspect ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete zaznamenať
viac fotografií, než je uvedené v tabuľkách vyššie. Ak však obrázky
zaznamenávate vo formáte RAW, tento počet je rovnaký ako v prípade
pomeru strán [3:2].
27
Čistenie
Čistenie displeja LCD
Odtlačky prstov, prach a iné nečistoty utierajte z povrchu displeja
LCD použitím čistiacej súpravy určenej na displeje LCD (nie je
súčasťou dodávky).
Čistenie objektívu
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach použitím ofukovača.
V prípade prachu prilepeného k povrchu ho opatrne utrite jemnou
handričkou alebo jemným papierom mierne navlhčeným v roztoku
na čistenie objektívu. Čistite špirálovitým pohybom od stredu
objektívu k jeho okraju. Roztok na čistenie objektívu nestriekajte
priamo na povrch objektívu.
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad
kontaktné plochy objektívu alebo zrkadlo. Keďže prach na zrkadle
alebo okolo neho môže ovplyvňovať systém automatického
zaostrovania, odstráňte ho použitím bežného ofukovacieho
balónika. Ak sa na obrazovom senzore nachádza prach, môže sa
objaviť aj v zábere. Prepnite fotoaparát do režimu čistenia a potom
ho vyčistite použitím ofukovacieho balónika (s. 29). Na čistenie
vnútorných častí fotoaparátu nepoužívajte rozprašovač. Jeho
použitie by mohlo spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá,
ako napríklad riedidlo alebo benzín.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo
vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení
nepoužívajte nasledovné prostriedky. Môžu spôsobiť poškodenie
povrchovej úpravy alebo obalu.
• Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové
handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy
a pod.
28
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené
chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými
produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Poznámky
• Čistenie je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(tri zostávajúce ikony akumulátora). Nízke napätie akumulátora počas
čistenia môže spôsobiť poškodenie spúšte. Čistenie by sa malo vykonávať
rýchlo. Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér alebo nabíjačku (nie je
súčasťou dodávky).
• Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie pary
vnútri fotoaparátu.
1 Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý (s. 12).
2 Stlačte tlačidlo MENU
a vyberte položku
3 pomocou tlačidla b/B na
multifunkčnom voliči.
Tlačidlo MENU
29
Príprava fotoaparátu
Čistenie obrazového snímača
Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí
fotoaparátu a usadia sa na obrazovom senzore, sa môžu zobraziť na
fotografii v závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje. Ak sa na
obrazovom senzore nachádza prach, použite komerčne dostupný
ofukovací balónik a vyčistite obrazový senzor podľa nasledujúceho
postupu. Pomocou samostatného ofukovacieho balónika
a protiprachovej funkcie môžete jednoducho vyčistiť obrazový senzor.
3 Na multifunkčnom voliči
pohybom v/V vyberte
možnosť [Cleaning mode]
a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Zobrazí sa správa „After cleaning,
turn camera off. Continue?
(Po čistení vypnite fotoaparát.
Pokračovať?)“.
4 Použitím tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [OK] a stlačte stred multifunkčného voliča.
Po krátkom vibrovaní obrazového senzora sa zrkadlo vpredu zdvihne.
5 Odpojte objektív (s. 16).
6 Použite ofukovací balónik
na vyčistenie obrazového
senzora a okolitej oblasti.
• Nedotýkajte sa obrazového senzora
hrotom ofukovacieho balónika.
Rýchlo dokončite čistenie.
• Podržte prednú stranu fotoaparátu
smerom nadol, aby ste zabránili
vniknutiu prachu do fotoaparátu.
• Pri čistení obrazového snímača
neumiestňujte hrot ofukovacieho
balónika do dutiny za montážnym
otvorom.
7 Pripojte objektív a vypnite fotoaparát.
Poznámka
• Fotoaparát začne pípať, ak sa akumulátor počas čistenia vybíja. Ihneď zastavte
čistenie a vypnite fotoaparát.
30
Pred prevádzkou
Identifikácia súčastí a indikátory na
obrazovke
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stránkach, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
Pred prevádzkou
A Tlačidlo ISO (71)
B Tlačidlo
(Expozícia) (67)
L Tlačidlo
(Osvetlenia
panela zobrazenia) (37)
C Tlačidlo DRIVE (81)
M Sánky na príslušenstvo (61)
D Tlačidlo spúšte (43)
N Tlačidlo WB (Vyváženie
E Predné ovládacie koliesko
(42, 118)
F Osvetlenie pre automatické
zaostrenie (57)/Indikátor
samospúšte (83)
G Diaľkový snímač (87)
H Kontakty objektívu*
I Zrkadlo*
J Tlačidlo zobrazenia (88)
K Montážny otvor objektívu
bielej farby) (72)
O Prepínač spúšte očnice (83,
87, 153)
P Prepínač režimu (43, 45, 90)
Q Konektor
(synchronizácie
blesku) (64)
R Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(16)
S Prepínač režimu zaostrenia
(53, 58)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
31
Zadná strana
A Hľadáčik (22)
B Očnicové senzory (128)
C Vypínač napájania (21)
D Tlačidlo MENU (104)
E Tlačidlo DISP (Zobraziť)/
tlačidlo jasu displeja LCD
(35, 91)
F Tlačidlo
G Tlačidlo
(Vymazať) (99)
(Prehrávať) (91)
H Displej LCD (34)
I Snímanie: tlačidlo C
(Vlastné) (108)
Zobrazenie: tlačidlo
(Histogram) (92)
J Snímanie: tlačidlo Fn
(Funkcia) (42)
Zobrazenie: tlačidlo
(Otočenie obrázka) (93)
32
K Ovládacie koliesko
dioptrickej korekcie (22)
L Snímanie: tlačidlo AEL
(Aretácia AE) (68)/tlačidlo
SLOW SYNC (63)
Zobrazenie: tlačidlo
(Index) (95)
M Prepínač režimu merania (66)
N Panel zobrazenia (37)
O Snímanie: tlačidlo AF/MF
(Automatické alebo
manuálne zaostrovanie) (60)
Zobrazenie: tlačidlo
(Zväčšiť) (94)
P Zadné ovládacie koliesko
(42, 118)
Q Indikátor prístupu (18)
R Multifunkčný volič (40)
S Prepínač
(SteadyShot) (39)
Bočné časti/dolná časť
„Memory Stick Duo“ (17)
B Kryt zásuvky na pamäťovú
kartu (17)
C Zásuvka na kartu CF (17)
D Páčka vysunutia karty CF
(18)
E Háčik pre popruh na rameno
(24)
F Konektor REMOTE
Pred prevádzkou
A Zásuvka na vloženie karty
I Konektor VIDEO OUT/
(USB) (101, 140)
J Kryt akumulátora (11)
K Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm. S dlhšími
skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne
pripevniť fotoaparát na statív.
Dlhšia skrutka môže
poškodiť fotoaparát.
G Konektor DC IN
• Pri pripájaní sieťového
napájacieho adaptéra/
nabíjačky AC-VQ900AM
(nie je súčasťou dodávky)
k fotoaparátu vypnite
fotoaparát a potom zasuňte
konektor sieťového
napájacieho adaptéra/
nabíjačky do zásuvky DC IN
na fotoaparáte.
H Konektor HDMI (103)
33
Displej LCD (zobrazenie informácií o zázname)
• Vyššie uvedený obrázok je príkladom podrobného zobrazenia displeja vo
vodorovnej pozícii .
A
C
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
P A S M Prepínač režimu (43,
45)
1/125
Rýchlosť uzávierky (48)
F5.6
Clona (47)
+2.0
Expozícia (67)
Význam
Dynamický režim (81)
Režim zaostrovania
(53)
Aretácia AE (68)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (55)
B
Zobrazenie
Význam
Meranie (66)
Režim blesku (61)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(77)
Kompenzácia expozície
(67)/Merané manuálne
(49)
Kreatívny štýl (78)
Kompenzácia blesku
(70)
Rozsah EV (49, 85)
ISO AUTO
Citlivosť ISO (71)
+1
+1
+1
34
+1 Kontrast, Sýtosť,
+1 Ostrosť, Jas, Zóna (80)
D
Zobrazenie
Význam
AWB
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Farebná
teplota, Farebný filter,
Vlastné) (72)
5500K
M1
Zobrazenie
90%
Význam
Stav akumulátora (12)
Kvalita záberu (107)
Pamäťová karta (18)
100
Zostávajúci počet
záberov (26)
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
Stlačením tlačidla DISP môžete
prepínať medzi zväčšeným
zobrazením a podrobným zobrazením.
Keď otočíte fotoaparát do zvislej
polohy, displej sa automaticky otočí,
aby sa prispôsobil pozícii fotoaparátu.
Podrobné zobrazenie
Tlačidlo DISP
Zväčšené zobrazenie
Žiadne
zobrazenie
• Zobrazenie môžete nastaviť tak, aby sa nedalo pootočiť, použitím
príkazu [Rec.info.disp.] v ponuke Vlastné (s. 120).
35
Pred prevádzkou
Veľkosť fotografií
(106)/Veľkosť APS-C
(136)/Pomer strán (106)
Poznámka
• Stlačením tlačidla DISP o niečo dlhšie môžete zobraziť obrazovku na úpravu
jasu displeja LCD (s. 128).
36
Panel zobrazenia
Na paneli zobrazenia v hornej časti
fotoaparátu môžete nastaviť vyváženie
bielej farby, citlivosť ISO, dynamický
režim a kompenzáciu expozície.
Rýchlosť
uzávierky
(48)/
Clona(47)
Expozícia
(67)
Vyváženie
bielej farby
(72)
Citlivosť ISO
(71)
Dynamický
režim (81)
B
Zobrazenie
Význam
Stav akumulátora (12)
[100]
Zostávajúci počet záberov (26)*
* Aj keď je počet snímok, ktoré sa dajú zaznamenať, väčší ako 999, na paneli
zobrazenia sa zobrazí iba číslo „999“.
Zapnutie podsvietenia displeja.
V hornej časti stlačte tlačidlo
osvetlenia panela zobrazenia.
Opätovným stlačením tlačidla vypnete
podsvietenie.
Tlačidlo osvetlenia panela zobrazenia
37
Pred prevádzkou
A
Hľadáčik
A
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
Význam
5.6
Clona (47)
Rozsah EV (49, 85)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (55)
Oblasť bodového
automatického
zaostrenia (AF) (55)
Oblasť bodového
merania (66)
Oblasť snímania pri
pomere strán 16:9 (106)
Veľkosť oblasti APS-C
(136)
B
Zobrazenie
Význam
Kompenzácia blesku
(70)
Nabíjanie blesku (61)
WL
Bezdrôtový blesk (62)
Vysokorýchlostná
synchronizácia (64)
Manuálne zaostrenie
(58)
z
Zaostrenie (54)
125
Rýchlosť uzávierky (48)
38
Aretácia AE (68)
9
Počítadlo zostávajúcich
snímok (82)
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu (39)
Stupnica SteadyShot
(39)
Pomer strán 16:9 (106)
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu
Z dôvodu možného otrasu fotoaparátu bude indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) v hľadáčiku blikať.
Poznámka
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa zobrazí iba v režimoch,
v ktorých sa rýchlosť uzávierky nastavuje automaticky. Tento indikátor sa
nezobrazí v režimoch M/S/PS.
Nastavením prepínača
do polohy
„ON“ sa zapne indikátor
(stupnica
SteadyShot). Počkajte, kým sa otrasy
fotoaparátu neznížia a hodnota na
stupnici neklesne. Potom spustite
snímanie.
Funkcia SteadyShot môže znížiť
následky otrasov fotoaparátu
o hodnotu ekvivalentnú približne 2,5
až 4-násobku kroku rýchlosti
uzávierky.
Pred prevádzkou
Stupnica SteadyShot
Prepínač
Poznámka
• Funkcia SteadyShot nemusí fungovať optimálne hneď po zapnutí napájania
a zamierení fotoaparátu alebo ak úplne stlačíte tlačidlo uzávierky bez
zastavenia v medzipolohe. Počkajte, kým neklesne hodnota na stupnici
(stupnica SteadyShot) a potom pomaly stlačte tlačidlo spúšte.
39
Výber funkcie alebo nastavenia
Funkciu pre snímanie alebo prehrávanie môžete vybrať z obrazovky
s informáciami o snímaní, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla Fn
(Funkcia) alebo z obrazoviek, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla
DRIVE alebo MENU.
Po spustení fotoaparátu sa v dolnej
časti obrazovky zobrazí sprievodca
ovládaním, ktorý označuje funkciu
multifunkčného voliča.
: výber posunutím doľava alebo
doprava
: výber posunutím nahor alebo nadol
: výber posunutím nahor/nadol
alebo doľava/doprava
z: výber stlačením stredového tlačidla
Pohybom multifunkčného voliča
v sprievodcovi ovládaním vyberte
položku podľa nasledujúcich pokynov.
Sprievodca ovládaním
40
Zoznam položiek sprievodcu ovládaním
Sprievodca ovládaním signalizuje aj iné operácie, než operácie, ktoré
sa spustia použitím multifunkčného voliča. Na signalizáciu sa
používajú ikony, a to nasledovne.
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Tlačidlo
Návrat pomocou tlačidla
MENU
Predné alebo zadné
ovládacie koliesko
Tlačidlo
Predné ovládacie
koliesko, zadné
ovládacie koliesko
Tlačidlo
Tlačidlo Fn
Tlačidlo DISP
Návrat pomocou tlačidla
DISP
41
Pred prevádzkou
Tlačidlo MENU
Výber funkcií na obrazovke Rýchla navigácia
Použitím obrazovky Rýchla navigácia môžete priamo zmeniť
nastavenia na obrazovke s informáciami o snímaní.
1 Stlačte tlačidlo Fn. Zobrazí sa
obrazovka Rýchla navigácia.
2 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte
požadovanú položku
použitím tlačidiel v/V/b/B na
multifunkčnom voliči.
Sprievodca ovládaním
3 Predným alebo zadným
Predné ovládacie koliesko
ovládacím kolieskom
nastavte položku.
• Podrobné informácie, ako nastaviť
každú položku, nájdete na príslušnej
strane.
• Opätovné stlačenie tlačidla Fn
vypne obrazovku Rýchla navigácia.
Zadné ovládacie koliesko
• Sivé položky na obrazovke Rýchla navigácia nie sú dostupné.
• Ak používate možnosť Kreatívny štýl (s. 78), niektoré úlohy nastavenia
je možné uskutočniť iba na obrazovke Osobitné zobrazenie.
Nastavenie funkcie na obrazovke Osobitné zobrazenie
Po zobrazení obrazovky Rýchla navigácia stlačením stredu
multifunkčného voliča zapnete obrazovku Osobitné zobrazenie, na
ktorej nastavíte vybratú položku.
Podrobné informácie, ako nastaviť každú položku, nájdete na
príslušnej strane.
42
Snímanie fotografií
Snímanie s automatickým
nastavením
Režim „AUTO“ umožňuje jednoducho snímať ľubovoľný objekt
v ľubovoľných podmienkach.
1 Prepínač režimu nastavte na
možnosť
.
Snímanie fotografií
2 Podržte fotoaparát a pozrite
sa do hľadáčika.
Oblasť zaostrenia
Indikátor zaostrenia
3 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte zaostrite
a úplným stlačením spúšte nasnímajte snímku.
Po potvrdení zaostrenia sa rozsvieti indikátor zaostrenia z alebo
(indikátor zaostrenia) (s. 54).
43
Poznámky
• Ak vypnete fotoaparát alebo zmeníte režim expozície v režime AUTO, hlavné
funkcie snímania sa obnovia na predvolené nastavenie. Nasledovné funkcie sa
neobnovia:
– Prepínač, režim, tlačidlá:
Prepínač
, ovládací prvok dioptrickej korekcie, položky nastavené
tlačidlami DISP a C
– Ponuka snímania:
Image size, Aspect ratio, Quality, Exposure step, Memory
– Ponuka Vlastné alebo ponuka Prehrávanie alebo ponuka Nastavenie:
Všetky položky
• Aktuálne nastavenie sa nebude zhodovať s polohou prepínača režimu
zaostrenia a prepínača režimu merania na fotoaparáte. Počas snímania
záberov sa pozrite na informácie zobrazené na displeji LCD.
44
Režim expozície
P: Režim automatického programu (nižšie)
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou
(tak rýchlosť uzávierky, ako aj hodnotu clony). Ostatné nastavenia je
možné upraviť a hodnoty následne uložiť.
A: Režim priority clony (s. 47)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty clony.
Snímanie pomocou regulovania rozostrenia pozadia.
S: Režim priority rýchlosti uzávierky (s. 48)
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky.
Snímanie pohybujúceho sa objektu v rôznych režimoch.
M: Režim manuálnej expozície (s. 49)
Umožňuje snímanie s manuálne upravenou expozíciou (tak rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnotu clony).
Snímanie v režime automatického programu
1 Prepínač režimu nastavte na možnosť P.
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie.
Nastavenia sa uložia, až kým neobnovíte pôvodné nastavenia.
45
Snímanie fotografií
Predné ovládacie koliesko
Ak ste nastavili rýchlosť uzávierky
alebo clonu, zmení sa účinok na
obrázok, a to aj vtedy, keď ide o ten
istý objekt.
Tento fotoaparát má nasledujúce štyri
režimy.
Očíslované polohy (1, 2 a 3) sa
Prepínač režimov Zadné ovládacie koliesko
používajú na vyvolanie uložených
nastavení. Pozrite si stranu 90.
Posun programu
Kombináciu rýchlosti uzávierky a hodnotu clony so správnou
expozíciou, ktorá bola upravená fotoaparátom môžete dočasne
zmeniť.
1 Čiastočným stlačením
tlačidla spúšte upravte
zaostrenie.
Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
Označená je rýchlosť uzávierky
a hodnota clony.
2 Otočením predného alebo
zadného ovládacieho
kolieska počas zaostrenia
vyberte požadovanú
kombináciu.
Rýchlosť uzávierky
PS
Hodnota clony
Otáčaním predného ovládacieho
kolieska nastavte indikátor režimu
expozície na možnosť „PS“
(programový posun priority rýchlosti
uzávierky) a otáčaním zadného
ovládacieho kolieska nastavte
indikátor režimu expozície na „PA“
(programový posun priority clony).
Poznámky
• Ak vypnete a zapnete fotoaparát alebo ak uplynie určitý čas, programový
posun „PS“ alebo „PA“ sa zruší a obnoví sa režim „P“.
• Ak zvolíte programový posun „PS“, indikátor
(upozornenie na otrasy
fotoaparátu) sa nezobrazí.
• Keď je blesk (nie je súčasťou dodávky) pripojený k fotoaparátu a zapnutý,
programový posun nefunguje.
46
Snímanie s prioritou clony
Ak nastavíte širšiu clonu (menšie
clonové číslo), zúži sa rozsah
zaostrenia. Zaostrený je iba hlavný
objekt. Ak je clona užšia (väčšie
clonové číslo), rozsah zaostrenia sa
rozšíri. Zaostrený je celý obraz.
Rýchlosť uzávierky sa nastavuje
automaticky.
Široká clona
Úzka clona
Snímanie fotografií
1 Prepínač režimu nastavte na možnosť A.
47
2 Pomocou predného alebo
Clona (clonové číslo)
zadného ovládacieho
kolieska vyberte hodnotu
clony (clonové číslo).
• Rozostrenie fotografie môžete
skontrolovať s použitím tlačidla
zobrazenia (s. 88).
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty clony sa
nedosiahla správna expozícia,
hodnota rýchlosti uzávierky bude
blikať. V takýchto prípadoch
upravte clonu znova.
• Hodnota clony je upravená
v krokoch 1/3 EV. Krok expozície
môžete nastaviť na 1/2 krokov EV
s použitím možnosti [Exposure step]
v ponuke snímania
(s. 111).
Snímanie s prioritou rýchlosti uzávierky
Ak nasnímate pohybujúci sa objekt
pri vyššej rýchlosti uzávierky, zobrazí
sa na zábere ako zmrazený. Pri nižšej
rýchlosti uzávierky sa objekt nasníma
so zreteľnou stopou pohybu.
Hodnota clony sa upraví automaticky.
Vysoká rýchlosť uzávierky
Nízka rýchlosť uzávierky
48
1 Prepínač režimu nastavte na možnosť S.
2 Predným alebo zadným
Rýchlosť uzávierky
ovládacím kolieskom vyberte
želanú rýchlosť uzávierky.
• Rýchlosť uzávierky je upravená
v krokoch 1/3 EV. Krok expozície
môžete nastaviť na 1/2 krokov EV
s použitím možnosti [Exposure step]
v ponuke snímania
(s. 111).
Snímanie s manuálnou expozíciou
Rýchlosť uzávierky a veľkosť clony môžete nastaviť ručne.
Tento režim je užitočný, ak udržiavate nastavenie rýchlosti uzávierky
a hodnoty clony alebo používate meranie expozície.
1 Prepínač režimu nastavte na možnosť M.
49
Snímanie fotografií
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority
rýchlosti uzávierky nezobrazuje.
• Keď používate blesk (nie je súčasťou dodávky), po zavretí clony (väčšie
clonové číslo) spomalením rýchlosti uzávierky svetlo blesku nedosiahne až
k vzdialenému objektu.
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo pomalšia, po snímaní sa vykoná
redukcia šumu (Long exp.NR). Počas vykonávania tejto redukcie nie je
možné pokračovať v snímaní.
2 Otočením predného
ovládacieho kolieska
upravte rýchlosť uzávierky
a otočením zadného
ovládacieho kolieska
upravte clonu.
Rýchlosť uzávierky
Clona
(clonové číslo)
• Funkciu predného a zadného
ovládacieho kolieska môžete
prepnúť s použitím možnosti [Ctrl
dial setup] v ponuke Vlastné
(s. 118).
3 Po nastavení expozície
Displej LCD (Podrobné zobrazenie)
nasnímajte fotografiu.
• Skontrolujte hodnotu expozície na
stupnici EV.
Smerom k +: Fotografia bude
jasnejšia.
Smerom k –: Fotografia bude
tmavšia.Ak je expozícia nastavená
mimo rozsahu stupnice EV, zobrazí
sa šípka b B. Šípka začne blikať, ak
sa rozdiel zvýši. Keď je expozícia
korigovaná, štandardná hodnota
obsahuje korigovanú hodnotu.
: Metered Manual (Merané
manuálne)
Štandardná hodnota
Hľadáčik
Štandardná hodnota
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej
expozície nezobrazuje.
• Keď je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, citlivosť ISO [AUTO] je
nastavená na hodnotu [200]. V režime M nastavenie citlivosti ISO [AUTO]
nie je k dispozícii. Nastavte citlivosť ISO podľa potreby.
50
Manuálny posun
Kombináciu hodnoty rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť bez
zmeny nastavenej expozície.
Otočením predného ovládacieho
kolieska počas stlačenia tlačidla AEL
vyberte kombináciu hodnoty rýchlosti
uzávierky a clony.
Tlačidlo AEL
Snímanie fotografií
Snímanie s BULB
S dlhou expozíciou môžete snímať
stopy pohybu svetiel, ako napríklad
ohňostroj.
1 Prepínač režimu nastavte na možnosť M.
2 Otáčajte predným ovládacím
BULB
kolieskom doľava, kým sa
nezobrazí indikátor [BULB].
3 Clonu vyberte otočením zadného ovládacieho kolieska
(clonové číslo).
51
4 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená.
• Pomocou diaľkového ovládača (nie je súčasťou dodávky) môžete
redukovať otrasy fotoaparátu a pokračovať v upravovaní expozície
bez stlačenia a podržania spúšte.
Poznámky
• Ak používate statív, vypnite funkciu SteadyShot.
• Čím je dlhší čas expozície, tým je výraznejší odstup signálu od šumu na
fotografii.
• Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long exp.NR) pre dobu
otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
52
Používanie funkcie snímania
Výber spôsobu zaostrenia
Výber režimu zaostrenia (Automatické zaostrenie)
1 Nastavte prepínač režimu
Automatické zaostrenie (S, A, C)
zaostrenia do požadovanej
polohy.
2 Čiastočným stlačením
Senzor oblasti zaostrenia
• Po potvrdení zaostrenia sa indikátor
zaostrenia zmení na z alebo
(s. 54).
• Oblasť, pre ktorú je potvrdené
zaostrenie v oblasti automatického
zaostrenia, sa krátko rozsvieti
červeným svetlom.
Používanie funkcie snímania
tlačidla spúšte skontrolujte
zaostrenie a nasnímajte
záber.
Oblasť zaostrenia
Indikátor zaostrenia
S (Automatické
zaostrenie
samostatnej
snímky) (
)
Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí
a zaostrenie sa uzamkne. Tento režim je vhodný na
snímanie nehybného objektu.
A (Automatické
zaostrenie) (
)
Režim automatického zaostrenia prepína automaticky
medzi automatickým zaostrením samostatnej snímky
a nepretržitým automatickým zaostrovaním podľa
pohybu objektu.
Ak čiastočne stlačíte a podržíte spúšť a objekt sa
nepohybuje, zaostrenie sa uzamkne, a ak sa objekt
pohybuje, fotoaparát pokračuje v zaostrovaní. Pri
nepretržitom snímaní sa pri druhom a nasledujúcich
snímkach automaticky nastaví Nepretržité automatické
zaostrovanie.
53
C (Nepretržité
automatické
zaostrovanie)
(
)
Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude
fotoaparát ďalej upravovať zaostrenie. Tento režim je
vhodný na snímanie pohybujúceho sa objektu.
• Ak je oblasť automatického zaostrenia nastavená na
hodnotu
(Wide), oblasť automatického zaostrenia
sa prepne, aby zodpovedala pozícii objektu.
• Keď je objekt zaostrený, zvukové signály sa vypnú.
• Po výbere položky [AF-A setup] v ponuke snímania
(s. 59)
môžete nastaviť funkciu polohy prepínača režimu zaostrenia „A“ na
hodnotu DMF (Priame manuálne zaostrenie).
Indikátor zaostrenia
Indikátor
zaostrenia
z svieti
Stav
Zaostrenie uzamknuté. Fotoaparát je pripravený na
fotografovanie.
svieti
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje
a sleduje pohybujúci sa objekt. Fotoaparát je pripravený
na fotografovanie.
svieti
Ešte prebieha zaostrovanie. Nemôžete uvoľniť spúšť.
z bliká
Nedá sa zaostriť. Spúšť je zablokovaná.
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie:
Pri automatickom zaostrení je ťažké zaostriť na nasledujúce objekty.
V takýchto prípadoch používajte funkciu uzamknutia zaostrenia pri
snímaní (s. 56) alebo manuálne zaostrenie (s. 58).
• Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela
stena.
• Dva objekty v rôznych vzdialenostiach presahujúcich oblasť
automatického zaostrenia.
• Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy.
• Objekt s vysokým jasom alebo trblietaním, napríklad slnko, kapota
automobilu alebo povrch vody.
54
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
na fotoaparáte ukazuje
umiestnenie obrazového senzora. Pri
meraní presnej vzdialenosti medzi
fotoaparátom a objektom sa riaďte
umiestnením vodorovnej čiary.
Výber oblasti automatického zaostrenia
Oblasť
Oblasť automatického
zaostrenia
1 Stlačením tlačidla Fn zobrazíte obrazovku Rýchla
navigácia (s. 42).
2 Použitím tlačidiel v/V/b/B na
multifunkčnom voliči vyberte
oblasť automatického
zaostrenia.
3 Predným alebo zadným ovládacím kolieskom vyberte
požadovaný režim.
55
Používanie funkcie snímania
Bodová oblasť automatického zaostrenia
Vyberte požadovanú oblasť
automatického zaostrovania vhodnú
pre podmienky snímania alebo podľa
vašich požiadaviek. Oblasť použitá na
zaostrovanie sa nakrátko rozsvieti.
(Wide)
Fotoaparát určí, ktorá
z deviatich oblastí
automatického zaostrenia
sa použije na zaostrenie
v oblasti automatického
zaostrenia. Okrem bežných
deviatich zameriavacích
bodov fotoaparát na
zaostrenie objektu s vysokým stupňom presnosti použije
zaostrenie s 10 doplnkovými zameriavacími bodmi.
Ak stlačíte a podržíte stred multifunkčného voliča,
funkcia [AF area] sa dočasne nastaví na hodnotu
(Spot) a použitím bodovej oblasti automatického
zaostrenia môžete zaostrenie upraviť.
(Spot)
Fotoaparát používa bodovú oblasť automatického
zaostrenia exkluzívne.
(Local)
Počas snímania vyberte pomocou multifunkčného voliča
spomedzi deviatich oblastí tú oblasť, pre ktorú chcete
aktivovať zaostrovanie. Ak chcete vybrať bodovú oblasť
automatického zaostrenia, stlačte stred multifunkčného
voliča.
Poznámky
• Doplnkové zameriavacie body sú aktivované iba vtedy, keď je vybratý režim
(Wide). Nie sú zobrazené v hľadáčiku.
• Oblasť automatického zaostrenia sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha
nepretržité snímanie alebo keď je tlačidlo spúšte bez prestávky úplne stlačené.
Snímanie s uzamknutým zaostrením
Ak sa objekt nachádza mimo stredu a oblasti automatického
zaostrenia, použite funkciu uzamknutia zaostrenia podľa
nasledujúceho postupu.
1 Umiestnite objekt do oblasti
automatického zaostrenia
a čiastočne stlačte tlačidlo
spúšte.
56
2 Podržte čiastočne stlačené
tlačidlo spúšte a nastavte
novú kompozíciu záberu.
3 Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.
Osvetlenie pre automatické zaostrenie
Čiastočne stlačte spúšť, červené
osvetlenie sa podľa aktuálnej situácie
automaticky rozsvieti, až kým sa
zaostrenie neuzamkne.
Ak v režime automatického
zaostrenia snímate objekt v tmavom
prostredí alebo objekt s nízkym
kontrastom, osvetlenie pre
automatické zaostrenie umožňuje
fotoaparátu ľahšie zaostriť na objekt.
Osvetlenie pre automatické zaostrenie
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nefunguje, ak je režim
zaostrenia nastavený na nepretržité automatické zaostrovanie alebo
sa objekt v režime Automatické zaostrenie pohybuje.
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nefunguje, ak stredová
oblasť nie je vybratá s funkciou [AF area] nastavenou na hodnotu
(Local).
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nemusí pracovať v prípade
objektívov s ohniskovou vzdialenosťou 300 mm alebo väčšou.
57
Používanie funkcie snímania
• Stlačením stredu multifunčného voliča zamknete aj zaostrenie
v bodovej oblasti automatického zaostrenia (s. 55).
• Tlačidlo AF/MF v môžete použiť na zamknutie zaostrenia pomocou
nastavenia [AF/MF button] v ponuke Vlastné
(s. 116).
• Ak je pripojený blesk (nie je súčasťou dodávky), použije sa
osvetlenie pre automatické zaostrenie blesku.
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie môžete zrušiť výberom
možnosti [AF illuminator] v ponuke snímania
(s. 112).
Snímanie s manuálnym zaostrením
Môžete nastaviť vzdialenosť od objektu.
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrenia na hodnotu MF.
2 Otočte krúžkom zaostrenia
objektívu tak, aby ste dosiahli
dobré zaostrenie.
Krúžok zaostrenia
Poznámky
• V prípade objektu, ktorý je možné zaostriť v režime automatického
zaostrenia, sa po potvrdení zaostrenia v hľadáčiku rozsvieti indikátor z. Keď
je vybratá široká oblasť automatického zaostrenia, použije sa stredová oblasť
a keď je vybratá lokálna oblasť automatického zaostrenia, použije sa oblasť
vybratá multifunkčným voličom.
• Keď fotoaparát zapnete, fotoaparát obnoví nastavenie ohniskovej dĺžky na
hodnotu
(nekonečno).
• Keď používate televízny konvertor a pod., otočenie krúžku zaostrenia nemusí
byť plynulé.
• Ak fotoaparát vypnete a následne opätovne zapnete s nastavením prepínača
režimov na hodnotu „AUTO“, alebo ak zmeníte režim expozície z iného
režimu na režim AUTO, dôjde k automatickému výberu režimu
automatického zaostrenia, a to bez ohľadu na polohu prepínača režimu
zaostrenia (s. 44).
58
Snímanie s priamym manuálnym zaostrením
Po nastavení zaostrenia na automatické zaostrenia môžete vykonať
jemné úpravy (funkcia Priame manuálne zaostrenie). Túto funkciu
môžete priradiť hodnote „A“ na prepínači režimu zaostrenia.
Môžete na objekt zaostriť rýchlejšie, ako keby ste od začiatku použili
manuálne zaostrenie. Je to napríklad vhodné v prípadoch snímania
v režime makro.
1 Stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel v/V/b/B na
multifukčnom voliči vyberte v ponuke snímania
položky [AF-A setup] t [DMF].
č. 3
3 Uzamknite zaostrenie čiastočným stlačením spúšte.
4 Otočením krúžku zaostrenia jemne zaostrite a zároveň
čiastočne stlačte spúšť.
59
Používanie funkcie snímania
2 Nastavte prepínač režimu zaostrenia na hodnotu „A“.
Jednoduché prepnutie medzi automatickým
a manuálnym zaostrením
Medzi automatickým a manuálnym zaostrením môžete prepnúť bez
uvoľnenia pozície (ovládací prvok AF/MF).
Stlačte tlačidlo AF/MF.
V režime automatického zaostrenia:
Režim zaostrenia sa dočasne prepne
na manuálne zaostrenie. Stlačte
a držte tlačidlo AF/MF a nastavte
zaostrenie otočením krúžku
zaostrenia.
Tlačidlo AF/MF
Krúžok zaostrenia
V režime manuálneho zaostrenia:
Režim zaostrenia sa dočasne prepne
na automatické zaostrenie
a zaostrenie sa zamkne.
• Zvolený režim môžete uchovať bez stlačenia a držania tlačidla AF/MF
s hodnotou [AF/MF control] v ponuke Vlastné
(s. 116).
60
Použitie blesku (nie je súčasťou
dodávky)
Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje snímať jasný obraz
objektu a bráni otrasom fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete
použiť blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v protisvetle.
Podrobnosti o používaní blesku nájdete v návode na použitie, ktorý
bol dodaný s bleskom.
1 Odstráňte kryt sánok na
príslušenstvo a blesk
nasaďte (nie je súčasťou
dodávky).
Používanie funkcie snímania
• Pevne zatlačte blesk do sánok
príslušenstva v smere šípky, kým sa
nezastaví.
2 Blesk po dokončení nabíjania
zapnite a nasnímajte objekt.
bliká: Prebieha nabíjanie blesku.
svieti: Blesk bol nabitý.
• Ak v režime automatického
zaostrenia pri slabom osvetlení
čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte,
môže sa rozsvietiť osvetlenie pre
automatické zaostrenie blesku.
Indikátor
(nabíjanie blesku)
Poznámka
• Svetlu blesku môže prekážať objektív a na spodnej strane fotografie môže byť
vidno tieň. Zložte tienidlo objektívu.
61
Výber režimu blesku
1 Stlačením tlačidla Fn zobrazíte obrazovku rýchlej
navigácie (s. 42).
• Ak používate zväčšené zobrazenie na displeji, nastavenie vykonajte
z ponuky (s. 104).
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
na multifunkčnom voliči
vyberte položky blesku.
3 Predným alebo zadným ovládacím kolieskom vyberte
požadovaný režim.
(Autoflash)
Zapne sa vtedy, ak je príliš tma alebo sa objekt nachádza
oproti svetlu. Dá sa vybrať, iba ak je vybratý režim
AUTO.
(Fill-flash)
Blysne vždy po uvoľnení spúšte.
(Rear sync.)
Blysne tesne pred dokončením nastavenia expozície.
Prúd svetla alebo stopu pohyblivého objektu môžete
nasnímať omnoho realistickejšie, keď sa pri snímaní
pohyblivých objektov s bleskom použije pomalá rýchlosť
uzávierky.
(Wireless)
Použitím externého blesku namiesto blesku pripojeného
na fotoaparát môžete vytvoriť vyšší kontrast, pričom
získate záber s kvalitnejším trojrozmerným zobrazením.
Sú požadované viac než dva bezdrôtové blesky* vrátane
HVL-F58AM.
* HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVLF36AM
Snímanie s bezdrôtovým bleskom
1 Nastavte režim blesku fotoaparátu na (Wireless).
2 Prístroj HVL-F58AM nastavte ako bezdrôtový ovládač a pripojte
ho k fotoaparátu.
62
3 Druhý
blesk umiestnite ďalej od fotoaparátu.
chcete vyskúšať zapnutie blesku, stlačte tlačidlo AEL.
V ponuke Vlastné
sa odporúča nastaviť položku [AEL button]
na hodnotu [AEL hold] alebo [
AEL hold].
Ak vyberiete hodnotu [AEL toggle] alebo [
AEL toggle], každá
skúška blesku spôsobí vypnutie a zapnutie režimu pomalej
synchronizácie snímania.
5 Nasnímajte obrázok.
Zapne sa blesk z HVL-F58AM a iný blesk.
4 Ak
Snímanie s pomalou synchronizáciou
Ak použijete funkciu snímania s pomalou synchronizáciou
s pomalšou rýchlosťou uzávierky, môžete nasnímať jasný záber
objektu aj pozadia. Je to vhodné na snímanie portrétu v noci
s tmavým pozadím.
Snímanie so stlačením
tlačidlom SLOW SYNC.
V hľadáčiku a na displeji LCD zasvieti
indikátor , čo označuje, že expozícia
je uzamknutá.
Tlačidlo SLOW SYNC
Poznámka
• V režime priority rýchlosti uzávierky alebo v režime manuálneho nastavenia
expozície nie je pomalá synchronizácia použitím tlačidla SLOW SYNC
dostupná.
63
Používanie funkcie snímania
Poznámky
• Zmeňte kanál externého blesku, keď iný fotograf neďaleko vás používa
bezdrôtový blesk a svetlo jeho blesku spustí váš blesk. Ak chcete zmeniť kanál
externého blesku, informácie nájdete v dodanom návode na používanie.
• Podrobné informácie o bezdrôtovom blesku nájdete v návode na používanie,
ktorý bol dodaný s bleskom.
Vysokorýchlostné synchronizované snímanie (HSS)
Pretože pri použití niektorého z modelov HVL-F58AM, HVLF56AM, HVL-F42AM alebo HVL-F36AM sa odstráni obmedzenie
synchronizácie rýchlosti blesku, umožní blesk snímanie záberov
s použitím blesku pri akejkoľvek rýchlosti uzávierky fotoaparátu.
Tiež vám to umožní snímanie záberov s použitím blesku pri jasných
svetelných podmienkach s otvorenou clonou. V režime
vysokorýchlostnej synchronizácie sa v hľadáčiku a na displeji LCD
zobrazí indikátor „H“ alebo „HSS“.
Poznámky
• Režim vysokorýchlostnej synchronizácie nie je dostupný, ak je vybratá
dvojsekundová samospúšť alebo snímanie so zablokovaným zrkadlom, alebo
je režim blesku nastavený na hodnotu
(Rear sync.).
• Podrobné informácie o vysokorýchlostnom synchronizovanom snímaní
nájdete v návode na používanie, ktorý bol dodaný s bleskom.
Použitie blesku vybaveného káblom synchronizácie
blesku
Otvorte kryt konektora
(synchronizácie blesk)
a zapojte doň kábel.
Konektor
(synchronizácie blesku)
• Môžete použiť blesk vybavený káblom synchronizácie blesku
s opačnou polaritou.
Poznámky
• Vyberte režim manuálneho nastavenia expozície a nastavte rýchlosť uzávierky
na 1/200 sekundy so zapnutou funkciou SteadyShot alebo 1/250 sekundy
s vypnutou funkciou SteadyShot. Ak je rýchlosť uzávierky odporúčaná na
blesku pomalšia ako táto, použite odporúčanú rýchlosť alebo dokonca
pomalšiu.
• Použite blesk so synchronizáciou blesku s napätím 400 V alebo nižším.
64
• Pred vložením kábla synchronizácie blesku do konektora synchronizácie
blesku odpojte pripojený blesk od napájania. Ak je napájanie zapnuté,
blesk môže blysnúť po pripojení kábla.
• Blesk bude vždy plne žiariť. Nemôžete použiť kompenzáciu blesku (s. 70).
• Neodporúča sa použiť automatické vyváženie bielej farby. Použite vlastné
vyváženie bielej farby na získanie precíznejšieho vyváženia bielej.
• Indikátor blesku sa nezobrazí, ak je pripojený konektor synchronizácie
blesku .
Používanie funkcie snímania
65
Úprava jasu fotografie (meranie,
expozícia, kompenzácia blesku)
Výber režimu merania
Spôsob merania jasu objektu môžete vybrať.
Prepínačom režimu merania
vyberte želaný režim merania.
(Viac
segmentov)
Rozdelí celý displej na 40 segmentov pre meranie svetla
(meranie v rámci 40 segmentov v tvare včelieho plástu).
Tento spôsob umožňuje fotoaparátu zmerať svetlo
spôsobom podobným ľudskému oku, čo je ideálne pre
bežné snímanie vrátane snímania na priamom slnečnom
svetle.
(Vyváženie
podľa stredu)
Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim
meria priemerný jas celého displeja.
(Bodové)
66
Tento režim meria svetlo len v okruhu bodového
merania v strede snímky.
Je to vhodné pre snímanie objektu so silným kontrastom
alebo pri meraní svetla v určitej oblasti displeja.
Meranie s viacerými segmentmi
Displej fotoaparátu je vybavený 39
segmentmi na meranie svetla v tvare
včelieho plástu a jedným meracím
prvkom, ktorý zahŕňa okolitú oblasť.
Tieto prvky pracujú synchronizovane
s funkciou automatického zaostrenia,
pričom fotoaparát môže presne merať
pozíciu a jas objektu pre potreby
určenia expozície.
• Ak je pri meraní s viacerými segmentmi zaostrenie uzamknuté,
expozícia (rýchlosť uzávierky a clona) sa simultánne uzamkne
(iba v režime Automatické zaostrenie samostatnej snímky alebo
Automatické zaostrenie).
Okrem režimu expozície M sa expozícia zisťuje automaticky
(automatická expozícia).
Na základe expozície zistenej v režime automatickej expozície môžete
vykonávať kompenzáciu expozície v závislosti od požadovaného
nastavenia. Posunutím na stranu + môžete zjasniť celú fotografiu.
Po posunutí na stranu – bude celá fotografia tmavšia.
Nastavenie v smere –
Základná expozícia
1 Stlačením tlačidla
Nastavenie v smere +
Tlačidlo
zobrazíte obrazovku
kompenzácie expozície.
67
Používanie funkcie snímania
Kompenzácia expozície
2 Použitím tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči upravte
expozíciu.
• Namiesto toho môžete použiť
predné alebo zadné ovládacie
koliesko.
Štandardná expozícia
• Expozícia sa kompenzuje o 1/3 kroku medzi ±3,0 EV. Krok
expozície môžete nastaviť na 1/2 krokov EV pomocou funkcie
[Exposure step] v ponuke snímania
(s. 111).
Kompenzácia expozície podľa okolitého svetla*
V predvolenom nastavení sa kompenzácia expozície vykoná podľa
intenzity svetla blesku a zmení sa pri zapnutí blesku. Výsledok
kompenzácie expozície môžete nastaviť len vzhľadom na pozadie,
ktoré je osvetlené iba okolitým svetlom (iné svetlo ako svetlo blesku)
(s. 121).
* Okolité svetlo: akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti
na scéne dlhšiu dobu, napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky
alebo žiarivky.
Snímanie s pevným jasom (aretácia AE)
Pri snímaní záberu ešte pred rozhodnutím o výslednej kompozícii
môžete expozíciu upraviť. Je to užitočné, ak sa objekty merania
a zaostrenia líšia alebo ak chcete snímať nepretržite pri zachovaní
rovnakej hodnoty expozície.
1 Zamerajte sa na objekt, pre ktorý chcete merať
expozíciu.
• Upravte zaostrenie (zaostrenie nie je potrebné uzamknúť.)
68
2 Stlačením tlačidla AEL
uzamknite expozíciu.
Indikátor (značka aretácie AE) sa
objaví v hľadáčiku a na displeji LCD.
Tlačidlo AEL
3 Ak to je potrebné, počas stlačenia tlačidla AEL zmeňte
kompozíciu záberu a nasnímajte záber.
Kontrola expozície fotografie
Podržte stlačené tlačidlo AEL
a umiestnite okruh bodového
merania do miesta, kde je osvetlenie
v kontraste s objektom. Indikátor
merania zobrazí stupeň rozdielu
expozície, pričom nula predstavuje
uzamknutú expozíciu.
Posunom na stranu + vytvoríte
jasnejšiu fotografiu a posunom na
stranu – vytvoríte tmavšiu fotografiu.
Ak je fotografia príliš jasná alebo
príliš tmavá na získanie správnej
expozície, na konci indikátora sa
zobrazí alebo bude blikať značka
b alebo B.
Okruh bodového merania
69
Používanie funkcie snímania
• Ak budete pokračovať v snímaní s rovnakou hodnotou expozície, po
snímaní stlačte a podržte tlačidlo AEL. Nastavenie sa zruší po
uvoľnení tlačidla.
• Funkciu a ovládanie tlačidla AEL môžete zmeniť pomocou funkcie
[AEL button] v ponuke Vlastné
(s. 118).
Úprava intenzity blesku (kompenzácia blesku)
Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba množstvo svetla blesku
bez zmeny kompenzácie expozície. Môžete zmeniť iba expozíciu
hlavného objektu, ktorý je v dosahu blesku.
Úprava smerom k + zosilní intenzitu blesku a úprava smerom k –
intenzitu blesku zoslabí.
1 Stlačením tlačidla Fn zobrazíte obrazovku rýchlej
navigácie (s. 42).
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
na multifunkčnom voliči
vyberte položku
kompenzácie blesku.
Kompenzácia blesku
3 Predným alebo zadným ovládacím kolieskom vyberte
požadovanú hodnotu kompenzácie.
Poznámky
• Ak ste upravili intenzitu blesku, v hľadáčiku sa po pripojení blesku zobrazí
indikátor . Po úprave nezabudnite obnoviť pôvodnú hodnotu.
• Ak sa objekt nachádza vo vzdialenosti zodpovedajúcej približne
maximálnemu dosahu blesku, pozitívny efekt nemusí by viditeľný z dôvodu
obmedzeného množstva svetla blesku. Ak je objekt príliš blízko, negatívny
efekt nemusí byť viditeľný.
Kompenzácia expozície a blesku
Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je
vybratá možnosť [AUTO]), aby bolo možné vykonať kompenzáciu. Ak sa
používa blesk, zmení sa aj intenzita blesku.
Avšak kompenzácia blesku mení iba intenzitu blesku.
70
Nastavenie ISO
Citlivosť na svetlo je vyjadrená číslom ISO (index odporúčaných
expozícií). Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je citlivosť.
1 Stlačením tlačidla ISO
Tlačidlo ISO
zobrazíte obrazovku ISO.
2 Požadovanú hodnotu vyberte použitím tlačidiel v/V na
multifunkčnom voliči.
Poznámky
• Dostupné obmedzenia jasu pre obrázok (dynamický rozsah) sa v rozsahu
menšom ako ISO 200 mierne zúžia. Keď je vybratá citlivosť ISO 3200 alebo
vyššia, rozsah sa spracuje ako rozšírený rozsah a šum na snímke sa zvýrazní.
Po skontrolovaní úrovne šumu na snímke hodnotu ISO upravte.
• Nastavenie [AUTO] nie je k dispozícii v režime expozície M. Ak použitím
nastavenia [AUTO] zmeníte režim expozície na M, prepne sa na hodnotu
[200]. Nastavte citlivosť ISO na základe podmienok snímania.
• Rozsah funkcie [AUTO] môžete upraviť v ponuke snímania
použitím položky [ISO Auto Range] (s. 111).
71
Používanie funkcie snímania
• Namiesto toho môžete použiť predné alebo zadné ovládacie koliesko.
Číslo je zväčšené o jeden krok použitím predného ovládacieho
kolieska a znížené o 1/3 kroku použitím zadného ovládacieho
kolieska.
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej
farby)
Tlačidlo WB
Vyváženie bielej farby je funkcia,
ktorá upravuje tón farieb na približne
takú úroveň, ako ich vidíte
v skutočnosti. Ak je vybratá položka
[AWB] (Auto WB), automaticky sa
upraví vyváženie bielej farby. Túto
funkciu použite vtedy, ak tón farieb
fotografie nevyšiel podľa vášho
očakávania alebo ak chcete úmyselne
zmeniť tón farieb ako vyjadrenie
fotografického zámeru.
Tón farieb objektu sa mení v závislosti od charakteristiky zdroja
svetla. V tabuľke nižšie je uvedené, ako sa tón farieb mení na základe
rozličných zdrojov svetla v porovnaní s objektom, ktorý sa zdá biely
na slnečnom svetle.
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele
Modravé
Zelenkasté
Červenkasté
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Poznámka
• Ak je jediným dostupným zdrojom svetla ortuťová výbojka alebo sodíková
výbojka, fotoaparát nebude môcť dosiahnuť presné vyváženie bielej farby
z dôvodu charakteristiky tohto zdroja svetla. V takýchto prípadoch použite
blesk.
72
Automatické/Predvolené vyváženie bielej farby
1 Stlačením tlačidla WB zobrazte obrazovku režimu
vyváženia bielej farby.
2 Požadovaný režim vyberte použitím tlačidiel v/V na
multifunkčnom voliči.
• Namiesto toho môžete použiť predné ovládacie koliesko.
3 Vyberte predvolené vyváženie bielej farby, potom
v prípade potreby jemne upravte tón farieb pomocou
tlačidiel b/B multifunkčného voliča.
* Mired: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch teploty farieb.
AWB (Auto WB)
(Daylight)
Približne 3000 až Fotoaparát automaticky zistí zdroj
7500 K
svetla a upraví tóny farieb.
(Tungsten)
Približne 5300 K Ak zvolíte možnosť podľa
Približne 7500 K konkrétneho zdroja svetla, tóny
farieb sa upravia podľa daného zdroja
Približne 6100 K svetla (predvolené vyváženie bielej
Približne 2800 K farby).
(Fluorescent)
–*
(Flash)
Približne 6500 K
(Shade)
(Cloudy)
* Pretože farbu svetla žiarivky nie je možné vyjadriť teplotou farby, táto teplota
sa vynechá.
Svetlo žiarivky
Keď je vybratý symbol (Fluorescent), nastavením hodnoty
použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberiete typy svetla
žiarivky, ale nedôjde k jemným úpravám.
73
Používanie funkcie snímania
Úpravou smerom k + sa sfarbenie fotografie zmení na červenkasté
a úpravou smerom k – sa zmení na modrasté. (Prírastok je ekvivalentný
hodnote 10 Mired*.)
• Namiesto toho môžete použiť zadné ovládacie koliesko.
• Ak nemôžete v scénach, v ktorých okolité svetlo pochádza
z viacerých typov svetelných zdrojov, primerane upraviť vyváženie
bielej farby použitím možnosti [AWB] (Auto WB) alebo
predvolených možností vyváženia bielej farby, použite vlastné
vyváženie bielej farby (s. 75).
Nastavenie teploty farieb a efektu filtra
1 Stlačením tlačidla WB zobrazte obrazovku režimu
vyváženia bielej farby.
2 Pomocou tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [5500K] (ColorTemperature) alebo [0] (Color
filter).
• Ak chcete nastaviť teplotu farieb, vyberte požadovanú hodnotu
pomocou tlačidla b/B.
• Ak chcete nastaviť farebný filter, vyberte smer kompenzácie pomocou
tlačidla b/B.
5500K*1
Nastavuje vyváženie bielej farby podľa teploty farby. Čím
(ColorTemperature) je toto číslo vyššie, tým bude fotografia červenšia, a čím je
toto číslo nižšie, tým bude fotografia modrejšia.
Teplotu farby je možné vybrať v rozsahu od 2500K do
9900K.
0*2 (Color filter)
Dosahuje efekt filtrov CC (Color Compensation) pre
fotografie.
Pri použití nastavenej teploty farby ako štandardu môže
byť farba kompenzovaná na G (Green) alebo M (Magenta).
Hodnotu farebného filtra je možné vybrať v rozsahu od
G9 do M9. Prírastok zodpovedá zhruba číslu 5 filtra CC.
*1 Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu teploty farby.
*2 Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu farebného filtra.
Poznámka
• Keďže väčšina kolorimetrov je navrhnutá pre filmové fotoaparáty, namerané
výsledky získané z týchto kolorimetrov sú pri použití žiariviek, sodíkových výbojok
alebo ortuťových výbojok nesprávne. Odporúčame vykonať kompenzáciu podľa
skúšobného snímania alebo použiť vlastné vyváženie bielej farby.
74
Vlastné vyváženie bielej farby
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov
svetelných zdrojov, sa odporúča použiť vlastné vyváženie bielej farby,
aby sa správne reprodukovala biela farba. Môžete uložiť tri
nastavenia.
1 Stlačením tlačidla WB zobrazte obrazovku režimu
vyváženia bielej farby.
2 Pomocou tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [
1]* (Custom white balance) a stlačte
stred multifunkčného voliča.
3 Pomocou tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [
voliča.
SET] a stlačte stred multifunkčného
4 Podržte kameru tak, aby biela oblasť úplne pokryla
okruh bodového merania, a stlačte spúšť.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (ColorTemperature
a Color filter).
5 Pomocou tlačidiel b/B vyberte pamäťové číslo a stlačte
stred multifunkčného voliča.
Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uloženým
nastavením vlastného vyváženia bielej farby.
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby zaregistrované počas tohto
postupu je účinné dovtedy, kým nezaregistrujete nové nastavenie.
75
Používanie funkcie snímania
* Označí sa akékoľvek číslo medzi 1 a 3.
Poznámka
• Hlásenie „Custom WB error“ označuje, že hodnota prekračuje očakávaný
rozsah. (Ak sa blesk používa pre blízky objekt alebo sa na snímke nachádza
objekt s jasnými farbami.) Ak uložíte túto hodnotu, farba indikátora
v okne s informáciami o snímaní na displeji LCD sa zmení na žltú. V tejto
chvíli môžete snímať, ale odporúča sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej
farby na získanie lepšej úrovne vyváženia bielej farby.
Obnovenie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
V kroku 3 vyberte požadované číslo.
Poznámka
• Ak sa používa pri stlačení spúšte blesk, uloží sa vlastné vyváženie bielej farby
so zohľadnením svetla blesku. V tomto prípade snímajte ďalej s použitím
blesku.
76
Spracovanie fotografie
Používanie optimalizácie dynamického rozsahu
Fotoaparát takmer okamžite analyzuje objekt a automaticky koriguje
záber, aby sa dosiahla vyššia kvalita záberu s optimálnym jasom
a gradáciou. Môžete snímať zábery s prirodzenou farbou, ktoré
zamýšľate reprodukovať.
1 Stlačením tlačidla Fn zobrazte obrazovku rýchlej
navigácie (s. 42).
2 Prvkami v/V/b/B na
Používanie funkcie snímania
multifunkčnom voliči vyberte
položku optimalizácie
dynamického rozsahu.
3 Predným ovládacím kolieskom vyberte požadovaný
režim.
• Hodnotu
kolieskom.
(Off)
(Standard)
(Advanced: Level) upravíte zadným ovládacím
Žiadna kompenzácia.
Ak existuje vysoký kontrast svetla a tieňa medzi
objektom a pozadím, čo je bežné pri snímaní proti slnku,
fotoaparát zníži kontrast v rámci celej snímky, aby sa
vytvorila fotografia so správnym nastavením jasu
a kontrastu.
(Advanced Auto) Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát
analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom
a pozadím a vytvorí fotografiu s optimálnym jasom
a optimálnou gradáciou.
(Advanced:
Level)
Úroveň sa vyberie v rozsahu
(slabá) a
(silná).
77
Poznámky
• Pretože rýchlosť nepretržitého snímania môže byť v režime
(Advanced
Auto) nižšia, v situáciách vyžadujúcich veľmi rýchle nepretržité snímanie
(napríklad snímanie športových fotografií) odporúčame vybrať možnosť
(Standard).
• V prípade zväčšených záberov RAW (nespracované údaje) sa na fotoaparáte
nedá overiť účinok optimalizácie dynamického rozsahu inej ako
(Standard).
• Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý.
Najmä ak zvýšite účinok použitím možnosti
(Advanced: Level), vyberte
potrebnú úroveň na základe kontroly zaznamenanej fotografie.
Použitie kreatívneho štýlu
Tento kreatívny štýl je predprogramovaný so štýlmi záberov, ktoré sú
optimálne pre rozličné scény a účely. Záber môžete nasnímať
s príslušnou úrovňou reprodukcie a tónu farieb. Okrem toho môžete
použitím týchto štýlov záberov ako východiskových vytvoriť
fotografiu podľa svojich potrieb.
1 Stlačením tlačidla Fn zobrazte obrazovku rýchlej
navigácie (s. 42).
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
na multifunkčnom voliči
vyberte položku kreatívneho
štýlu a stlačte stred
multifunkčného voliča.
• Ak vyberáte len typ štýlu, operáciu
môžete vykonať priamo na
obrazovke rýchlej navigácie.
78
3 Použitím tlačidiel v/V na
multifunkčnom voliči vyberte
požadovaný štýl záberu.
V predvolenom nastavení môžete
vybrať štýl Standard, Vivid, Neutral,
Portrait, Landscape alebo B/W.
4 Použitím tlačidla B na
multifunkčnom voliči posuňte
kurzor doprava a nastavte
parametre prvkami v/V.
Dostupné štýly fotografií
a parametrov nájdete nižšie.
Používanie funkcie snímania
Použitie iných štýlov než predvolených
1 Vyberte
ten typ štýlu, pre ktorý
chcete zmeniť nastavenie.
2 Použitím tlačidla B na
multifunkčnom voliči posuňte
kurzor doprava a tlačidlami v/V
vyberte požadovaný štýl záberu.
Štýly záberov
(Standard)
Zaznamenanie rôznych scén s bohatou gradáciou
a krásnymi farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené pri zaznamenávaní
výrazných záberov farebných scén a objektov, ako sú
napríklad kvety, jarná zeleň, modré nebo alebo výhľad
na oceán.
(Neutral)
Sýtosť a ostrosť sú znížené pri zaznamenávaní záberov
v tichom tóne. Je to vhodné aj pri zaznamenávaní
záberov určených na úpravu v počítači.
(Clear)
Snímanie záberov v čistom tóne s priezračnými farbami
v zvýraznenej oblasti, vhodné na zaznamenanie
žiarivého svetla.
79
(Deep)
Snímanie záberov s hlbokými a hustými farebnými
vyjadreniami, vhodné na zaznamenanie priestorovej
prítomnosti objektu.
(Light)
Zaznamenanie záberov s jasnými a jednoduchými
farebnými vyjadreniami, vhodné na zaznamenanie
osviežujúcej svetelnej atmosféry.
(Portrait)
Zaznamenanie farby pokožky v jemnom tóne, ideálne na
zaznamenanie portrétov.
(Landscape)
Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené pri zaznamenávaní
živej a sviežej scenérie. Vzdialená krajina tiež vynikne
viac.
(Sunset)
Zaznamenanie krásnej červenej farby zapadajúceho
slnka.
(Night view)
Kontrast je tlmený pri zaznamenávaní nočnej krajiny,
ktorá sa vernosťou približuje skutočnému výhľadu.
(Autumn
Zaznamenávanie jesenných scén, živej a zvýraznenej
červenej a žltej farby lístia.
(B/W)
Zaznamenávanie záberov v jednotvárnej čiernej a bielej.
(Sepia)
Zaznamenávanie obrazov v jednotvárnej hnedastej
farbe.
leaves)
Parametre
(Contrast)
Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov,
ktoré sa na zábere prejavia.
(Saturation)
Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty
spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné.
(Sharpness)
Upraví ostrosť. Výber vyššej hodnoty zvýrazní obrysy.
Výber nižšej hodnoty obrysy zjemní.
(Brightness)
Upraví jas celého záberu.
(Zone)
Zabráni preexponovaniu alebo podexponovaniu záberu,
výsledkom budú sýte tóny.
Výber vyššej hodnoty zabráni preexponovaniu pri
snímaní jasných oblastí objektu. Výber nižšej hodnoty
zabráni podexponovaniu pri snímaní tmavých oblastí
objektu.
Poznámky
• Keď je vybratý štýl
(B/W) alebo
(Sepia), nemôžete nastaviť sýtosť.
• Ak ste nastavili parameter
(Zone), nemôžete upraviť hodnotu
(Contrast).
80
Výber dynamického režimu
Tento fotoaparát poskytuje deväť dynamických režimov (napríklad
rozšírený režim jedného záberu, nepretržitý rozšírený režim).
Používajte ich podľa potreby.
1 Stlačením tlačidla DRIVE
Tlačidlo DRIVE
zobrazte obrazovku
nastavenia.
2 Použitím tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte
Používanie funkcie snímania
požadovaný režim a potom tlačidlami b/B na
multifunkčnom voliči požadované nastavenie.
Single-shot adv. (s. 81)
Continuous adv. (s. 82)
Samospúšť (s. 83)
Bracket: Cont. (s. 83)
Bracket: Single (s. 83)
WB bracket (s. 85)
DRO adv. bracket (s. 86)
Mirror lockup (s. 86)
Remote Commander (s. 87)
• Na otvorenie obrazovky Rýchla navigácia môžete namiesto tlačidla
Fn použiť tlačidlo DRIVE (s. 42).
Snímanie jedného záberu
Tento režim slúži na bežné snímanie.
Používa sa aj na zrušenie iných dynamických režimov.
81
Súvislé snímanie
Fotoaparát zaznamenáva fotografie nepretržite rýchlosťou
maximálne 3 fotografie za sekundu*.
* Podmienky pri meraní: funkcia [Image size] je nastavená na hodnotu [L:24M],
funkcia [Quality] je nastavená na hodnotu [Fine], režim zaostrenia je
nastavený na automatické zaostrenie samostatnej snímky alebo manuálne
zaostrenie a rýchlosť uzávierky je 1/250 sekundy alebo rýchlejšia.
Rýchlosť nepretržitého snímania je však nižšia pri snímaní v tmavom prostredí
alebo ak je optimalizácia dynamického rozsahu nastavená na hodnotu
(Advanced Auto) alebo
(Advanced: Level), prípadne je položka [High
ISO NR] nastavená na hodnotu [High].
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
Počet záberov pri nepretržitom snímaní je obmedzený.
RAW
16 záberov
cRAW
18 záberov
RAW & JPEG
12 záberov
cRAW & JPEG
12 záberov
Extra fine
34 záberov
Fine/Standard
384 záberov/593 záberov
V hľadáčiku sa zobrazí počet
fotografií, ktoré môžete nasnímať bez
prestávky. Ak je počet možných po
sebe idúcich záberov vyšší než deväť
záberov, v hľadáčiku sa zobrazí
číslo „9“.
Počet fotografií, ktoré môžete nasnímať
bez prestávky
Poznámka
• Keď je kapacita pamäťovej karty nedostatočná, fotoaparát možno nebude
môcť nasnímať bez prestávky počet záberov zobrazených v hľadáčiku.
82
Používanie samospúšte
Po stlačení spúšte sa spúšť uvoľní približne po desiatich
sekundách.
Ak je aktivovaná samospúšť, zvukové signály a indikátor
samospúšte signalizujú aktuálny stav. Tesne pred
nasnímaním fotografie bude rýchlo blikať indikátor
samospúšte a rýchlo sa bude opakovať zvukový signál.
Po stlačení tlačidla spúšte sa spúšť uvoľní približne po
dvoch sekundách.
Táto vlastnosť je vhodná na zníženie otrasov
fotoaparátu, pretože zrkadlo sa pred snímaním posunie
nahor.
Zrušenie 10 sekundovej samospúšte
Stlačte tlačidlo DRIVE.
Snímanie s posunom expozície
Snímanie s posunom umožňuje nasnímať viacero fotografií, každú
s inou úrovňou expozície. Tento fotoaparát je vybavený funkciou
automatického posunu expozície. Zadajte hodnotu odchýlky (kroky)
od základnej expozície a fotoaparát bude snímať a zároveň
automaticky posúvať expozíciu. Po dokončení snímania môžete zvoliť
záber s požadovaným jasom. Základná expozícia je nastavená na prvú
snímku v postupnosti.
Základná expozícia
Smer –
Smer +
83
Používanie funkcie snímania
Poznámky
• Pri stlačení tlačidla spúšte bez pozerania do hľadáčika prepínačom spúšte
očnice zatvorte spúšť očnice.
• Ak je vybratá 2-sekundová samospúšť, nie je možné používať nasledovné
funkcie: vysokorýchlostnú synchronizáciu snímania, vysokorýchlostnú
synchronizáciu snímania s použitím bezdrôtového blesku a snímanie so
zablokovaným zrkadlom.
* (Bracket:
Nasníma sa tri alebo päť záberov s hodnotou expozície
posunutou o vybratý krok.
Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa snímanie
nezastaví.
* (Bracket:
Single)
Nasníma sa tri alebo päť záberov s hodnotou expozície
posunutou o vybratý krok.
Stláčajte spúšť po jednotlivých záberoch.
Cont.)
* Hodnota _._ EV pod
aktuálne vybraté číslo.
/
je aktuálne vybratý krok a _ vpravo od EV je
• V predvolenom nastavení fotoaparát sníma v poradí 0 t – t +.
Toto poradie môžete zmeniť na – t 0 t + použitím možnosti
[Bracket order] v ponuke Vlastné (s. 121).
Poznámky
• Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, expozícia sa posunie úpravou
rýchlosti uzávierky. Ak posúvate expozíciu úpravou hodnoty clony, stlačte
a podržte tlačidlo AEL a nasnímajte záber.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty
snímania s posunom expozície.
• Ak sa nepoužíva blesk, nasníma sa okolie s posunom expozície. Rýchlosť
uzávierky a clona sa prispôsobia snímaniu s posunom expozície. Pri použití
blesku sa vykoná snímanie s bleskom s posunom expozície a svetlo blesku sa
zmení.
• Pri snímaní s bleskom s posunom expozície sa bez ohľadu na nastavenie
samostatného alebo nepretržitého snímania automaticky vyberie snímanie
jedného záberu. Stláčajte spúšť po jednotlivých záberoch.
84
Príklad hodnoty na stupnici EV pri snímaní s posunom expozície
Posun pri prirodzenom
svetle
0,3 kroku, tri snímky
Kompenzácia expozície 0
Posun pri použití blesku
0,7 kroku, tri snímky
Kompenzácia blesku –1,0
Zobrazené vo vrchnom
riadku.
Zobrazené v spodnom
riadku.
Displej LCD
Hľadáčik
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby
Na základe vybratej hodnoty vyváženia bielej farby sa naraz
nasnímajú tri zábery s posunom teploty farby.
* (WB
bracket)
Ak vyberiete možnosť Lo, posunie sa o hodnotu
10 mired. Keď zvolíte možnosť Hi, posunie sa o hodnotu
20 mired.
* Aktuálne vybratou hodnotou je hodnota pod
.
85
Používanie funkcie snímania
• Pri snímaní okolia s posunom expozície sa stupnica EV zobrazí aj
v hľadáčiku, ale nezobrazí sa pri snímaní s bleskom s posunom
expozície.
• Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už
nasnímané zábery postupne zmiznú.
• Keď je vybratá možnosť jedného posunu a spúšť je stlačená
čiastočne a následne uvoľnená, v hľadáčiku sa zobrazí indikátor
„br 1“ pre snímanie s posunom expozície pri svetle prostredia
a indikátor „Fbr 1“ pre snímanie s posunom expozície pri použití
blesku. Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indikátor
označuje číslo nasledujúcej snímky, napríklad „br 2“, „br 3“.
Snímanie s rozšíreným posunom optimalizácie
dynamického rozsahu
Pri snímaní s rozšíreným posunom optimalizácie dynamického
rozsahu sa naraz zaznamenajú tri zábery, pričom samostatne sa zmení
úroveň optimalizácie gradácie v každej oblasti snímky.
(DRO: D-Range Optimizer (optimalizácia dynamického rozsahu))
* (DRO adv.
bracket)
Ak zvolíte možnosť Lo, posunie sa mierne. Keď zvolíte
možnosť Hi, posunie sa významne.
* Aktuálne vybratou hodnotou je hodnota pod
.
Poznámky
• Ak vyberiete snímanie s rozšíreným posunom optimalizácie dynamického
rozsahu, nastavenie optimalizácie dynamického rozsahu (s. 77) sa dočasne
deaktivuje.
• Pri prehrávaní a zväčšení snímky zaznamenanej vo formáte RAW môžete
overiť následok optimalizácie dynamického rozsahu len pre funkciu
(Standard).
Funkcia snímania so zablokovaným zrkadlom
Posun zrkadla nahor pred snímaním zabráni otrasom fotoaparátu pri
uvoľnení spúšte. Táto funkcia je vhodná na snímanie v režime makro
alebo pri snímaní s teleobjektívom, pretože v tom prípade záber
ovplyvní aj nepatrný otras fotoaparátu.
1 Stlačte tlačidlo spúšte.
Zaostrenie a expozícia sú zamknuté a zrkadlo sa posunie nahor.
2 Záber nasnímajte opätovným stlačením spúšte.
• Ak používate diaľkový ovládač (nie je súčasťou dodávky), môžete
potlačiť otrasy fotoaparátu ešte lepšie.
86
Poznámky
• Zrkadlo sa o 30 sekúnd po posune nahor automaticky posunie nadol. Opäť
stlačte tlačidlo spúšte.
• Vysokorýchlostné synchronizované snímanie a vysokorýchlostné
synchronizované snímanie s použitím bezdrôtového blesku nemôžu byť
použité počas snímania so zablokovaným zrkadlom.
• Počas snímania so zablokovaným zrkadlom sa nedotýkajte spúšte, ani príliš
silno neofukujte spúšť použitím ofukovacieho balónika. Fotoaparát sa môže
poškodiť.
• Pri stlačení spúšte bez pozerania do hľadáčika zatvorte spúšť očnice
prepínačom spúšte očnice.
Snímanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom
Zaostrite objekt, nasmerujte vysielač diaľkového
ovládača na diaľkový snímač a nasnímajte záber.
• V režime snímania BULB začne fotoaparát exponovať ihneď po
stlačení tlačidla SHUTTER alebo 2 SEC a po opätovnom stlačení
tlačidla SHUTTER alebo 2 SEC fotoaparát exponovanie zastaví.
Poznámky
• Pri stlačení spúšte bez pozerania do hľadáčika zatvorte spúšť očnice
prepínačom spúšte očnice.
• Zaostrenie uzamknete čiastočným stlačením a uvoľnením spúšte na
fotoaparáte, potom snímajte diaľkovým ovládačom. Po snímaní zostane
zaostrenie uzamknuté. Akýkoľvek úkon na fotoaparáte uvoľní uzamknutie
zaostrenia.
87
Používanie funkcie snímania
Fotografie môžete snímať aj pomocou tlačidiel SHUTTER a 2SEC
(spúšť sa uvoľní po 2 sekundách) na bezdrôtovom diaľkovom ovládači
RMT-DSLR1 (nie je súčasťou dodávky). Pozrite si aj pokyny na
používanie, ktoré sa dodávajú s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom.
Používanie funkcie zobrazenia
Pred skutočným snímaním môžete v hľadáčiku skontrolovať približnú
ostrosť záberu objektu (optické zobrazenie).
Zobrazený obrázok môžete okrem toho vopred skontrolovať na
displeji LCD na zadnej strane fotoaparátu. Na tej istej obrazovke
môžete skontrolovať a upraviť účinok expozície, vyváženia bielej
farby, optimalizácie dynamického rozsahu atď. (inteligentné
zobrazenie).
1 Zaostrite predmet a stlačte
tlačidlo zobrazenia.
Keď je tlačidlo stlačené, clona sa zúži
tak, aby zodpovedala hodnote clony
zobrazenej v hľadáčiku (optické
zobrazenie).
• Clonu môžete upraviť počas
zobrazenia.
Tlačidlo zobrazenia
2 Uvoľnite tlačidlo zobrazenia.
Záber sa zobrazí na displeji LCD
(inteligentné zobrazenie).
• Po uvoľnení tlačidla spúšte
udržiavajte fotoaparátu v danej
pozícii počas celého zobrazenia
záberu na displeji LCD.
3 Vyberte položku použitím tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči. Potom predným alebo zadným
ovládacím kolieskom hodnotu upravte.
Upravená hodnota sa s výnimkou niektorých funkcií zachová.
• Stlačenie tlačidla DISP porovná upravený záber s pôvodným.
Opätovné stlačenie tohto tlačidla obnoví zobrazenie upraveného
záberu.
• Stlačenie tlačidla
obnoví hodnoty na pôvodné nastavenie.
88
4 Stlačte čiastočne tlačidlo spúšte a zrušte inteligentné
zobrazenie, aby ste mohli snímať.
Ak chcete aktivovať iba funkciu optického zobrazenia
V ponuke Vlastné (s. 117) nastavte položku [Preview Function] na
hodnotu [Optical Preview].
Poznámky
• Počas optického zobrazenia bude záber v hľadáčiku tmavší.
• Funkcia automatického zaostrenia počas optického zobrazenia nefunguje.
Na objekt zaostrite vopred.
• Funkciu Inteligentné zobrazenie nie je možné použiť počas snímania BULB.
• Funkciu Inteligentné zobrazenie nie je možné použiť v prípade, kedy je
vyrovnávacia pamäť fotoaparátu plná.
Používanie funkcie snímania
89
Uloženie vlastných nastavení
Do pamäte môžete uložiť tri kombinácie často používaných režimov
a nastavení. Uložené nastavenia môžete vyvolať pomocou prepínača
režimu.
1 Vyberte vo fotoaparáte to nastavenie, ktoré chcete
uložiť.
2 Stlačte tlačidlo MENU a v ponuke snímania
č. 4
vyberte použitím tlačidiel v/V/b/B na multifunkčnom
voliči možnosť [Memory].
3 Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte
číslo, ktoré chcete uložiť, a stlačte stred
multifunkčného voliča.
• Nastavenia môžete prepísať, koľkokrát chcete.
Položky, ktoré môžu byť uložené
Režim expozície, dynamický režim, ISO, vyváženie bielej farby,
kompenzácia expozície, režim merania, režim zaostrenia, umiestnenie
lokálnej oblasti automatického zaostrenia a všetky položky ponuky
snímania
(strany 106 až 115)
Vyvolanie uložených nastavení
Nastavte prepínač režimu na pozíciu požadovaného čísla.
Nastavenia môžte zmeniť po vyvolaní uloženého nastavenia podľa
predchádzajúceho postupu.
Poznámky
• Nastavenia Posun programu a Manuálny posun nie je možné uložiť.
• Aktuálne nastavenie sa nebude zhodovať s polohami prvkov a prepínačov na
fotoaparáte. Počas snímania záberov venujte pozornosť informáciám
zobrazeným na displeji LCD.
90
Používanie funkcie zobrazenia
Prehrávanie fotografií
Posledná zaznamenaná fotografia sa zobrazí na displeji LCD.
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla b/B na multifunkčnom voliči vyberte
záber.
Návrat do režimu snímania
Znova stlačte tlačidlo .
Používanie funkcie zobrazenia
Prepnutie zobrazenia zaznamenaných údajov
Stlačte tlačidlo DISP.
Po každom stlačení tlačidla DISP sa displej zmení nasledovne.
Zobrazenie predchádzajúcich
alebo nasledujúcich fotografií
(maximálne päť fotografií).
S údajmi o snímaní
S údajmi o snímaní
Bez údajov
o snímaní
91
Zobrazenie histogramu
Histogram predstavuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov
príslušného jasu v snímke.
Stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa histogram a údaje
o snímaní zobrazeného záberu.
Tlačidlo
Návrat na obrazovku normálneho prehrávania
Znova stlačte tlačidlo
.
Kontrola histogramu
Ak sa na fotografii nachádza jasná
alebo tmavá oblasť, táto oblasť bude
v zobrazení histogramu blikať
(upozornenie na limit jasu).
Jas
Č (Červená)
Bliká
Z (Zelená)
M (Modrá)
92
Počet
pixlov
Histogram sa zmení podľa
kompenzácie expozície. Obrázok
vpravo je iba príklad.
Snímanie s kompenzáciou expozície
na pozitívnej strane zosvetlí celý
záber, pričom spôsobí posun celého
histogramu na svetlú stranu (pravá
strana). Ak sa kompenzácia expozície
používa na negatívnej strane,
histogram sa posunie na druhú stranu.
Oba konce histogramu zobrazujú
jasnú alebo tmavú časť. Tieto oblasti
nie je možné neskôr obnoviť pomocou
počítača. V prípade potreby upravte
expozíciu a nasnímajte fotografiu
znova.
Tma
Svetlo
Používanie funkcie zobrazenia
Otočenie záberu
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete otočiť, a potom
stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Stlačte stred multifunkčného voliča.
Fotografia sa otočí proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak chcete
vykonať ďalšie otočenie, zopakujte krok 2.
• Po otočení sa záber prehráva v otočenej orientácii, a to aj v prípade,
že ste vypli napájanie.
Návrat na obrazovku normálneho prehrávania
Stlačte tlačidlo .
93
Poznámka
• Keď kopírujete otočené fotografie do počítača, softvér „PMB“ nachádzajúci sa
na disku CD–ROM (je súčasťou dodávky) môže zobraziť otočené fotografie
správne. Avšak, zábery nemusia byť otočené v závislosti od softvéru.
Zväčšenie záberov
Záber môžete zväčšiť pre bližšie preskúmanie. Toto je vhodné na
kontrolu stavu zaostrenia zaznamenanej fotografie.
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete zväčšiť, a potom
stlačte tlačidlo .
Stred záberu sa zväčší.
Tlačidlo
2 Použitím zadného ovládacieho kolieska zväčšite alebo
zmenšite záber.
3 Časť, ktorú chcete zväčšiť,
vyberte pomocou tlačidla
v/V/b/B na multifunkčnom
voliči.
• Po každom stlačení stredu
multifunkčného voliča sa displej
prepne medzi zväčšeným
zobrazením a celou obrazovkou.
• Použitím predného ovládacieho
kolieska môžete vybrať záber
v rovnakej mierke.
• Po každom stlačení tlačidla DISP sa
údaje na obrazovke prepnú medzi
stavom zapnuté a vypnuté.
Zrušenie zväčšeného prehrávania
Stlačte tlačidlo
alebo .
94
Obrazovka so zväčšeným prehrávaním
Celá obrazovka
Poznámka
• Pre zväčšené zábery RAW sa na fotoaparáte nedá overiť efekt optimalizácie
dynamického rozsahu iný, než efekt
(Standard).
Rozsah mierky
Veľkosť záberu
Rozsah mierky
L
Približne ×1,2 – ×19
M
Približne ×1,2 – ×14
S
Približne ×1,2 – ×9,4
Prepnutie na zobrazenie zoznamu fotografií
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Obrazovka sa zmení na zobrazenie
registra.
Používanie funkcie zobrazenia
2 Opakovaným stláčaním
tlačidla DISP vyberte
požadovaný formát
obrazovky.
Tlačidlo DISP
• Obrazovka sa mení v nasledujúcom
poradí: 9 fotografií t 25 fotografií
t 4 fotografie
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií
Pri vyberaní požadovanej fotografie stlačte tlačidlo
alebo stred
multifunkčného voliča.
95
Výber priečinka
1 Pomocou tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči vyberte panel
priečinkov a následne stlačte stred
voliča.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovaný priečinok, potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
96
Panel priečinkov
Kontrola údajov o zaznamenaných
fotografiách
Zobrazenie základných informácií
Zobrazenie Význam
Pamäťová karta (17)
Číslo priečinka –súboru
(145)
-
Ochrana proti
zmazaniu (124)
DPOF3
Súprava DPOF (125)
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
Používanie funkcie zobrazenia
100-0003
Zobrazenie Význam
Kvalita záberu (107)
Veľkosť fotografií
(106)/Veľkosť APS-C
(136)/Pomer strán (106)
Upozornenie na stav
batérie (12)
1/125
Rýchlosť uzávierky (48)
F3.5
Clona (47)
ISO100
Citlivosť ISO (71)
2008 1 1
10:37AM
Dátum snímania
97
Zobrazenie histogramu
A
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Pamäťová karta (17)
F3.5
Clona (47)
ISO100
Citlivosť ISO (71)
100-0003
Číslo priečinka –súboru
(145)
–0.3
Kompenzácia expozície
(67)
-
Ochrana proti
zmazaniu (124)
–0.3
Kompenzácia blesku
(70)
DPOF3
Súprava DPOF (125)
Kvalita záberu (107)
Režim merania (66)
35mm
Ohnisková vzdialenosť
Kreatívny štýl (78)
Veľkosť fotografií
(106)/Veľkosť APS-C
(136)/Pomer strán (106)
Upozornenie na stav
batérie (12)
AWB
5500K
M1
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(77)
B
Zobrazenie Význam
Histogram (92)
P A S M Režim expozície (43,
45)
1/125
98
Rýchlosť uzávierky (48)
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Farebná
teplota, Farebný filter,
Vlastné) (72)
2008 1 1
10:37AM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
Vymazávanie fotografií (vymazať)
Po odstránení záznamu ho nie je možné obnoviť. Predtým
skontrolujte, či ste fotografiu nevymazali.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Vymazanie aktuálne zobrazenej fotografie
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
Vymazanie všetkých fotografií v priečinku
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Pomocou tlačidla b na
multifunkčnom voliči vyberte
panel priečinkov.
Panel priečinkov
3 Stlačte stred multifunkčného voliča a potom vyberte
priečinok, ktorý chcete pomocou tlačidiel v/V
odstrániť.
99
Používanie funkcie zobrazenia
možnosť [Delete] a potom stlačte stred multifunkčného
voliča.
4 Stlačte tlačidlo
.
5 Pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [Delete] a potom stlačte stred multifunkčného
voliča.
100
Prezeranie záberov na TV obrazovke
1 Vypnite fotoaparát aj televízor
a pripojte fotoaparát
k televízoru.
1 Do vstupného
konektora pre video
Videokábel
2 Do konektora
VIDEO OUT
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
Používanie funkcie zobrazenia
• Bližšie informácie nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva
s televízorom.
3 Zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo
.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
objavia na obrazovke televízora.
Pomocou tlačidla b/B na
multifunkčnom voliči vyberte
požadovaný záber.
• Displej LCD na zadnej strane
fotoaparátu sa nezapne.
Multifunkčný volič
Tlačidlo
101
Používanie fotoaparátu v zahraničí
Možno bude potrebné prepnúť výstupný signál videa tak, aby
vyhovoval norme vášho televízora (s. 129).
Prezeranie záberov pomocou bezdrôtového diaľkového
ovládača
Po pripojení fotoaparátu k televízoru a prepnutí do režimu
prehrávania môžete pomocou bezdrôtového RMT-DSLR1
diaľkového ovládača (nie je súčasťou dodávky) prehrávať zábery.
Väčšina tlačidiel na bezdrôtovom diaľkovom ovládači má rovnakú
funkciu ako tlačidlá na fotoaparáte.
Informácie o režimoch kódovania farieb televízora
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke televízora, potrebujete
televízor so vstupným konektorom pre video a videokábel. Systém
kódovania farieb na televízore sa musí zhodovať so systémom
kódovania farieb na digitálnom fotoaparáte. V nasledujúcich
zoznamoch zistíte normu kódovania farieb televízorov v príslušnej
krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Norma NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan,
U.S.A., Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
102
Prezeranie záberov vyššej kvality
Pri používaní HDTV vybavenom
konektorom HDMI môžete prezerať
zábery vyššej kvality, ak použijete
kábel HDMI (nie je súčasťou
dodávky).
1 Do konektora
HDMI
kábel HDMI
(nie je súčasťou
dodávky)
2 Do
konektora
HDMI
Poznámky
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Použite konektor mini HDMI na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor
vhodný na pripojenie do televízora na druhom konci.
• Po pripojení fotoaparátu k televízoru kompatibilnému so Sony VIDEO-A
prostredníctvom kábla HDMI, televízor automaticky nastaví kvalitu
prezeraných záberov. Bližšie informácie nájdete v návode na použitie
televízora kompatibilného so Sony VIDEO-A.
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku HDMI konektoru fotoaparátu.
Jeho použitie by mohlo spôsobiť poruchu.
Informácie o štandarde „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Po pripojení káblom HDMI zariadení kompatibilných so štandardom
PhotoTV HD spoločnosti Sony si môžete vychutnať nový svet
fotografií v kvalite Full HD.
Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické
vyjadrenie štruktúr a farieb.
103
Používanie funkcie zobrazenia
Zmena typu výstupného signálu HDMI
Výstupný signál pre tento fotoaparát sa určuje automaticky podľa
pripojeného televízora, v závislosti od predmetu však iné typy signálu
môžu zobraziť záber jasnejšie (s. 129).
Práca s ponukou
Zoznam funkcií ponuky
V tejto časti je popísané, ako nastaviť
funkciu pomocou tlačidla MENU.
Po stlačení tlačidla MENU použite
multifunkčný volič podľa pokynov
sprievodcu ovládaním (s. 40).
Tlačidlo MENU
Ponuka snímania (strany 106 až 115)
Image size
Aspect ratio
Quality
1 D-RangeOptimizer
Custom button
Creative Style
Color Space
AF-A setup
AF area
Priority setup
3 AF illuminator
AF w/ shutter
Long exp.NR
High ISO NR
Flash mode
Flash control
Flash compens.
2 Exposure step
ISO Auto Range
Memory
Rec mode reset
4
Ponuka Vlastné (strany 116 až 122)
AF/MF button
AF/MF control
AF drive speed
1 AF area disp.
FocusHoldButton
Auto review
Preview Function
Exp.comp.set
3 Bracket order
Custom reset
104
AEL button
Ctrl dial setup
Dial exp.comp
2 Ctrl dial lock
Button ops.
Release w/oCard
Rec.info.disp.
Ponuka prehrávania (strany 123 až 127)
Delete
Format
Protect
1 DPOF setup
• Date imprint
• Index print
PlaybackDisplay
Slide show
• Interval
2
Ponuka nastavenia (strany 128 až 138)
LCD brightness
Info.disp.time
Power save
1 Video output
HDMI output
Language
Date/Time setup
Memory card
File number
Folder name
2 Select folder
• New folder
USB connection
• MassStrg.card
Menu start
Delete confirm.
Audio signals
3 Cleaning mode
AF Micro Adj.
• amount
Focusing Screen
APS-C size capt.
Reset default
4
Práca s ponukou
105
Ponuka snímania
Ponuka snímania 1
Image size
[Aspect ratio]: [3:2]
L:24M
6048 × 4032 pixlov
M:13M
4400 × 2936 pixlov
S:6.1M
3024 × 2016 pixlov
[Aspect ratio]: [16:9]
L:21M
6048 × 3408 pixlov
M:11M
4400 × 2472 pixlov
S:5.2M
3024 × 1704 pixlov
[APS-C size capt.]: [On]
L:11M
3984 × 2656 pixlov
M:5.6M
2896 × 1928 pixlov
S:2.6M
1984 × 1320 pixlov
Poznámky
• Ak použitím možnosti [Quality] vyberiete formát RAW, veľkosť záberu
súboru RAW zodpovedá veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na
displeji LCD.
• Pri pripájaní objektívu DT sa automaticky vyberie možnosť [APS-C size
capt.].
Aspect ratio
3:2
Normálny pomer.
16:9
Pomer HDTV.
106
Quality
RAW (
)
cRAW* (
Formát súboru: RAW (nespracované údaje)
Tento formát obsahuje údaje, ktoré neprešli digitálnym
spracovaním. Tento formát vyberte, ak chcete spracovať
fotografie v počítači na profesionálne účely.
• Veľkosť záberu je pevne stanovená na najvyššiu
hodnotu. Veľkosť záberu sa nezobrazuje na
displeji LCD.
)
RAW & JPEG
(
)
Formát súboru: RAW (nespracované údaje) + JPEG
Záber s formátom RAW a záber s kompresiou JPEG sa
vytvárajú naraz. Je to vhodné vtedy, keď potrebujete dva
obrazové súbory, súbor JPEG na prezeranie a súbor
RAW na upravovanie. Kvalita záberu je pevne
stanovená na hodnotu [Fine].
cRAW & JPEG*
(
)
Extra fine (
Fine (
Standard (
)
)
)
Formát súboru: JPEG
Záber je pri nasnímaní komprimovaný vo formáte
JPEG. Čím je úroveň kompresie vyššia, tým je veľkosť
súboru menšia. To umožňuje zaznamenať viac súborov
na jednu pamäťovú kartu, no kvalita záberov sa zníží.
Poznámka
• Ak chcete získať podrobnosti o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať pri
zmene kvality fotografií, pozrite si časť na strane 26.
Informácie o záberoch RAW
Záber RAW nasnímaný týmto fotoaparátom môžete otvoriť pomocou softvéru
„Image Data Converter SR“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať záber vo formáte
RAW na bežný formát, napríklad JPEG alebo TIFF, pričom je možné znovu
upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď.
• Snímanie záberu RAW má nasledujúce obmedzenie.
– Záber vo formáte RAW nie je možné vytlačiť s použitím tlačiarne
s technológiou DPOF (tlač) alebo tlačiarne kompatibilnej s funkciou
PictBridge.
• Pri prehrávaní a zväčšení fotografie zaznamenanej vo formáte RAW môžete
pre efekt optimalizácie dynamického rozsahu overiť iba funkciu
(Standard).
107
Ponuka snímania
* Písmeno „c“ v názve „cRAW“ znamená komprimovaný. Údaje sú
komprimované na 60 až 70 % v porovnaní s nekomprimovaným záberom. Ak
chcete zvýšiť počet záberov, ktoré môžete nasnímať, použite toto nastavenie.
D-RangeOptimizer
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 77.
Custom button
Pre tlačidlo C môžete uložiť funkciu
podľa vlastného výberu. Predvolene je
pre tlačidlo C uložená funkcia
[Creative Style].
Tlačidlo C
Uložiť môžete nasledovné funkcie
AF lock/AF/MF control/Optical Preview/IntelligentPrev./ISO/White
balance/Exposure comp./Flash compens./Drive mode/AF area/Image
size/Quality/Creative Style/D-RangeOptimizer/Flash mode/Memory
Creative Style
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 78.
Color Space
Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované
kombináciami čísel, alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb
môžete meniť podľa potreby.
sRGB
Toto je štandardný priestor farieb digitálneho
fotoaparátu. Priestor farieb sRGB používajte pri
bežnom snímaní, keď plánujete zábery vytlačiť bez
akýchkoľvek úprav.
AdobeRGB
Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie
farieb. Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká
časť objektu sfarbená živou zelenou alebo červenou
farbou.
• Názov súboru s fotografiou začína znakmi „_DSC“.
108
Poznámky
• Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré
podporujú správu farieb a priestor farieb DCF2.0. Použitie niektorých
aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť, že fotografie
nebudú verne reprodukovať farby.
• Pri prezeraní fotografií zaznamenaných s funkciou Adobe RGB, pomocou
fotoaparátu alebo zariadenia nekompatibilného s priestorom farieb Adobe
RGB sa fotografie zobrazia s nízkou sýtosťou.
Ponuka snímania
109
Ponuka snímania 2
Flash mode
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 62.
Flash control
Môžete zvoliť režim ovládania blesku a nastaviť intenzitu svetla
blesku.
ADI flash
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku
s ohľadom na informácie o vzdialenosti zaostrenia
a údajov o meraní expozície z predzáblesku. Tento
spôsob umožňuje presnú kompenzáciu blesku
s prakticky nulovým efektom odrazu od objektu.
Pre-flash TTL
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku
výhradne v závislosti od údajov o meraní expozície
z predzáblesku. Tento spôsob je citlivejší na odraz od
objektu.
ADI: Advanced Distance Integration (Pokročilá integrácia vzdialenosti)
TTL: Through the lens (Cez objektív)
• Ak zvolíte možnosť [ADI flash], použitím objektívu s funkciou
kódovača vzdialenosti môžete vykonávať presnejšiu kompenzáciu
blesku pomocou presnejších informácií o vzdialenosti.
Poznámky
• Ak nie je možné určiť vzdialenosť medzi objektom a externým bleskom
(snímanie s bezdrôtovým bleskom, snímanie s bleskom umiestneným mimo
fotoaparátu s použitím kábla, snímanie s dvojitým makro bleskom
a podobne), fotoaparát automaticky vyberie režim predzáblesku cez objektív.
• V nasledujúcich prípadoch vyberte režim [Pre-flash TTL], pretože sa nemôžu
vykonávať kompenzácie blesku pomocou blesku s pokročilou integráciou
vzdialenosti.
– K blesku HVL-F36AM je pripojený široký panel.
– Pri snímaní s bleskom sa používa difuzér.
– Používa sa filter s faktorom expozície, napríklad filter ND.
– Používa sa objektív na snímanie blízkych predmetov.
• Blesk cez objektív je k dispozícii iba v kombinácii s objektívom, ktorý je
vybavený kódovačom vzdialenosti. Ak chcete zistiť, či je objektív vybavený
kódovačom vzdialenosti, pozrite si návod na používanie objektívu.
110
Flash compens.
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 70.
Exposure step
Pre rýchlosť uzávierky, clonu a expozíciu môžete vybrať prírastok
kompenzácie.
0.5 EV
Zmeny v krokoch 1/2 EV.
0.3 EV
Zmeny v krokoch 1/3 EV.
ISO Auto Range
400-1600
Rozsah sa nastaví na hodnotu 400 – 1 600.
400-800
Rozsah sa nastaví na hodnotu 400 – 800.
200-1600
Rozsah sa nastaví na hodnotu 200 – 1 600.
200–800
Rozsah sa nastaví na hodnotu 200 – 800.
200-400
Rozsah sa nastaví na hodnotu 200 – 400.
Ponuka snímania
111
Ponuka snímania 3
AF-A setup
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 59.
AF area
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 55.
Priority setup
Vyberte nastavenie pre uvoľnenie spúšte.
AF
Spúšť sa nedá uvoľniť, keď nie je potvrdené zaostrenie.
Release
Spúšť sa môže uvoľniť, aj keď nie je potvrdené
zaostrenie. Toto nastavenie vyberte vtedy, ak má
prednosť snímanie.
Poznámka
• Spúšť je možné uvoľniť bez ohľadu na nastavenie manuálneho zaostrenia,
aj v prípade, keď sa zaostrenie nedosiahne.
AF illuminator
Iluminátor AF môžete zapnúť alebo vypnúť. Podrobnejšie informácie
o osvetlení pre automatické zaostrenie nájdete na strane 57.
Auto
Ak je to potrebné, iluminátor sa automaticky zapne.
Off
Iluminátor AF je vypnutý.
Poznámka
• Keď je funkcia [AF illuminator] nastavená na hodnotu [Off], iluminátor AF
blesku (nie je súčasťou dodávky) nefunguje.
112
AF w/ shutter
Predvolene sa úprava zaostrenia vykoná stlačením tlačidla spúšte do
polovice. Túto funkciu môžete deaktivovať.
On
Stlačením spúšte do polovice sa upraví zaostrenie.
Off
Stlačením spúšte do polovice sa neupraví zaostrenie.
Zaostrenie môžete upraviť stlačením stredu
multifunkčného voliča. Je to vhodné pri nepretržitom
snímaní v rovnakej polohe zaostrenia.
Long exp.NR
Dlhá expozícia vytvára zreteľný šum. Ak je rýchlosť uzávierky jedna
sekunda alebo viac, aktivuje sa funkcia redukcie šumu na odstránenie
silného šumu, ktorý sa bežne vyskytuje najmä pri dlhých expozíciách.
V prípade expozície v trvaní jednej sekundy alebo viac je
funkcia redukcie šumu aktívna počas celého otvorenia
uzávierky. Ďalší záber sa nedá nasnímať, kým sa tento
proces neskončí. Táto možnosť je vhodná najmä
v prípadoch, kedy je prvoradá hlavne kvalita záberu.
Off
V tomto režime sa nevykonáva redukcia šumu. Je
vhodný najmä keď má prednosť časovanie snímania.
Poznámka
• Pri nepretržitom snímaní alebo nepretržitom snímaní s posunom expozície sa
funkcia redukcie šumu nespustí ani keď je nastavená na hodnotu [On].
High ISO NR
Pri snímaní s citlivosťou ISO nastavenou na hodnotu 1600 alebo viac
sa redukuje šum, ktorý je pri nastaveniach vyššej citlivosti výraznejší.
High
Normal
Low
Off
Keď je vybraná možnosť [High], redukcia šumu je
účinnejšia. Ak kladiete najväčší dôraz na podrobnosti
objektu, vyberte možnosť [Low].
Šum sa neredukuje.
Poznámka
• Pri nastavení možnosti [High] sa rýchlosť nepretržitého snímania zníži.
113
Ponuka snímania
On
Ponuka snímania 4
Memory
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 90.
Rec mode reset
Ak nastavíte prepínač režimov na možnosť P, A , S alebo M, môžete
obnoviť hlavné funkcie režimu snímania.
Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky.
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
Exposure comp. (67)
±0.0
Drive mode (81)
Single-shot adv.
White balance (72)
AWB
ColorTemperature/Color filter (74)
5500K, Color filter 0
Vyváženie bielej farby (75)
5500K
ISO (71)
AUTO
Image size (106)
L:24M
Aspect ratio (106)
3:2
Quality (107)
Fine
D-RangeOptimizer (77)
Off
Custom button (108)
Creative Style
Creative Style (78)
Standard
Color Space (108)
sRGB
Flash mode (62)
Fill-flash
Flash control (110)
ADI flash
Flash compens. (70)
±0.0
Exposure step (111)
0.3 EV
ISO Auto Range (111)
200–800
AF-A setup (112)
AF-A
AF area (55)
Wide
Priority setup (112)
AF
AF illuminator (57)
Auto
114
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
AF w/ shutter (113)
On
Long exp.NR (113)
On
High ISO NR (113)
Normal
Ponuka snímania
115
Ponuka Vlastné
Ponuka Vlastné 1
AF/MF button
AF/MF control
Tlačidlo sa použije na prepínanie medzi automatickým
a manuálnym zaostrením (s. 60).
AF lock
Tlačidlo sa použije ako tlačidlo uzamknutia AF.
Počas stlačenia tlačidla AF/MF stlačením spúšte
nasnímajte záber.
AF/MF control
Keď je funkcia [AF/MF button] nastavená na hodnotu [AF/MF
control], môžete meniť spôsob použitia tlačidla AF/MF.
Hold
Prepínanie medzi funkciou AF sa funkciou MF je možné
iba počas stlačenia tlačidla.
Toggle
Medzi funkciou AF a MF s prepína stlačením
a uvoľnením tlačidla. Nastavenie sa zachová, až kým
opäť nestlačíte tlačidlo.
AF drive speed
Ak je automatické zaostrenie aktivované, môžete vybrať rýchlosť
zaostrenia.
Fast
Zaostrenie sa potvrdí rýchlo.
Slow
Zaostrenie sa potvrdí pomaly.
Vyššia pravdepodobnosť potvrdenia zaostrenia je pri
snímaní objektu s použitím funkcie snímania v režime
makro.
AF area disp.
Pri úprave zaostrenia sa lokálna oblasť automatického zaostrenia
krátko rozsvieti červeným svetlom. Trvanie osvetlenia môžete zmeniť
alebo ho úplne vypnúť.
0.6 sec
116
Lokálna oblasť automatického zaostrenia svieti 0,6
sekundy.
0.3 sec
Lokálna oblasť automatického zaostrenia svieti 0,3
sekundy.
Off
Lokálna oblasť automatického zaostrenia svieti iba pri
stlačení multifunkčného voliča.
FocusHoldButton
Ak používate objektív vybavený tlačidlom na uchovanie zaostrenia,
môžete zmeniť funkciu tlačidla na zobrazovanie snímok.
Focus hold
Tlačidlo sa použije na uchovanie zaostrenia.
Optical Preview
Tlačidlo sa použije ako tlačidlo optického zobrazenia.
IntelligentPrev.
Tlačidlo sa použije ako tlačidlo inteligentného
zobrazenia.
Auto review
Po nasnímaní môžete záber zobraziť na displeji LCD. Dĺžku
zobrazenia môžete zmeniť.
10 sec
Zobrazuje záber na displeji LCD počas zvolenej doby.
5 sec
Off
Deaktivuje sa automatické prezeranie.
Poznámka
• Pri automatickom prezeraní sa záber nezobrazí vo vertikálnej polohe, aj keď
bol vo vertikálnej polohe nasnímaný (s. 126).
Preview Function
Môžete zvoliť funkciu zobrazenia. Podrobnejšie informácie o funkcii
zobrazenia nájdete na strane 88.
Intelligent
Použije sa funkcia inteligentného zobrazenia.
Optical Preview
Použije sa len funkcia optického zobrazenia.
117
Ponuka Vlastné
2 sec
Ponuka Vlastné 2
AEL button
Funkciu a režim fungovania tlačidla AEL je možné zmeniť.
AEL hold
Fotoaparát uzamkne hodnotu nameranej expozície.
Môžete si vybrať z nasledujúcich dvoch možností:
zachovať hodnotu počas stlačenia tlačidla AEL ([AEL
hold]) alebo zachovať hodnotu, kým tlačidlo AEL
nestlačíte znovu ([AEL toggle]). Toto je užitočné, ak
chcete udržať jednotnú expozíciu na viacerých záberoch.
AEL toggle
AEL hold
Fotoaparát dočasne vykonáva bodové meranie
a uzamkne hodnotu nameranej expozície. Môžete si
vybrať z nasledujúcich dvoch možností: zachovať
hodnotu počas stlačenia tlačidla AEL ([
AEL hold])
alebo zachovať hodnotu, kým tlačidlo AEL nestlačíte
znovu ([
AEL toggle]). Toto je užitočné, ak chcete
dočasne vykonávať bodové meranie.
AEL toggle
Poznámky
• Keď je hodnota expozície uzamknutá, na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazí
indikátor . Dávajte pozor, aby ste neobnovili pôvodné nastavenie.
• Nastavenia „Hold“ a „Toggle“ ovplyvňujú manuálny posun (s. 51) v režime
manuálnej expozície.
Ctrl dial setup
Keď je prepínač režimov nastavený na hodnotu M (Manuálna
expozícia) alebo P (Posun programu), môžete prepínať funkciu
predného (
) alebo zadného (
) ovládacieho kolieska medzi
rýchlosťou uzávierky a clonou.
SS
F/no.
118
F/no.
Rýchlosť uzávierky sa upraví pomocou predného
ovládacieho kolieska a clona sa upraví pomocou
zadného ovládacieho kolieska.
SS
Clona sa upraví pomocou predného ovládacieho
kolieska a rýchlosť uzávierky sa upraví pomocou
zadného ovládacieho kolieska.
Dial exp.comp
Expozíciu môžete kompenzovať pomocou predného ovládacieho
kolieska (
) alebo zadného ovládacieho kolieska (
).
Off
Expozíciu nie je možné kompenzovať prostredníctvom
ovládacích koliesok.
Front dial
Expozícia sa kompenzuje predným ovládacím
kolieskom.
Rear dial
Expozícia sa kompenzuje zadným ovládacím kolieskom.
Napríklad ak je funkcia [Ctrl dial setup] nastavená na hodnotu
[
SS
F/no.], funkcie predného a zadného ovládacieho kolieska
sú nasledovné:
Režim expozície
P
S
M
Front dial
Rear dial
Posun PS
Komp. exp.
Posun PS
Zadné
ovládacie
koliesko
Posun PA
Posun PA
Komp. exp.
Predné
ovládacie
koliesko
Clona
Komp. exp.
Clona
Zadné
ovládacie
koliesko
Clona
Clona
Komp. exp.
Predné
ovládacie
koliesko
Rýchlosť
uzávierky
Komp. exp.
Rýchlosť
uzávierky
Zadné
ovládacie
koliesko
Rýchlosť
uzávierky
Rýchlosť
uzávierky
Komp. exp.
Predné
ovládacie
koliesko
Rýchlosť
uzávierky
Rýchlosť
uzávierky
Rýchlosť
uzávierky
Zadné
ovládacie
koliesko
Clona
Clona
Clona
Ponuka Vlastné
A
Off
Predné
ovládacie
koliesko
119
Ctrl dial lock
Keď nie je zobrazená hodnota expozície, predné a zadné ovládacie
koliesko môžete uzamknúť a tak deaktivovať.
On
Predné a zadné ovládacie koliesko funguje iba pri
zobrazení rýchlosti uzávierky a clony.
Off
Predné a zadné ovládacie koliesko funguje vždy.
Button ops.
V pôvodnom nastavení sa po stlačení tlačidla ISO, WB, DRIVE,
alebo tlačidla C zobrazí na displeji exkluzívna obrazovka. Namiesto
toho si môžete vybrať zobrazenie obrazovky Quick Navi (s. 42).
Exclusive disp
Pre každý režim sa zobrazí exkluzívna obrazovka.
Quick Navi
Zobrazí sa obrazovka aktuálneho režimu.
Poznámka
• Aj keď je vybratá obrazovka [Quick Navi], exkluzívna obrazovka sa zobrazí
v prípade, že na displeji nie je vhodná položka pre zväčšenú obrazovku
displeja.
Release w/oCard
Uzamknutie spúšte môžete nastaviť tak, aby sa spúšť nedala uvoľniť,
keď vo fotoaparáte nie je žiadna pamäťová karta.
Enable
Spúšť je možné uvoľniť, ak vo fotoaparáte nie je žiadna
pamäťová karta.
Disable
Spúšť nie je možné uvoľniť, ak vo fotoaparáte nie je
žiadna pamäťová karta.
Rec.info.disp.
Obrazovku s informáciami o snímaní môžete nastaviť tak, aby sa
otočila, keď je fotoaparát vo zvislej polohe.
Auto rotate
Obrazovka sa otočí do zvislej polohy (s. 35).
Horizontal
Obrazovka sa neotočí.
120
Ponuka Vlastné 3
Exp.comp.set
Môžete zvoliť metódu kompenzácie expozície pri použití blesku.
Ambient&flash
Kompenzácia expozície sa vykoná v rozsahu okolitého
svetla (pozadie, na ktoré nedosiahne svetlo blesku)
a v rozsahu svetla blesku.
• Hodnoty, ktoré sa zmenia: rýchlosť uzávierky, clona,
ISO (iba v režime AUTO), intenzita svetla blesku
• Hodnoty, ktoré sa nezmenia: žiadne
Ambient only
Fixovaním intenzity svetla blesku môžete obmedziť
vplyv kompenzácie expozície na pozadie, ktoré je
osvetlené iba okolitým svetlom (iné svetlo ako svetlo
blesku).
• Hodnoty, ktoré sa zmenia: rýchlosť uzávierky, clona,
ISO (iba v režime AUTO)
• Hodnoty, ktoré sa nezmenia: intenzita svetla blesku
• S kompenzáciou blesku môžete obmedziť kompenzáciu pre dosah
svetla blesku fixovaním expozície na rozsah okolitého svetla, kde
nedosiahne svetlo blesku (s. 70).
Poradie pri snímaní s posunom expozície (s. 83) sa dá zvoliť.
Nevzťahuje sa na rozšírené DRO s posunom expozície.
0t–t+
Pri snímaní prvého záberu sa použije hodnota 0 Ev,
ktorá predstavuje najlepšiu možnosť snímania.
Príklad: ±0 EV t –0,3 EV t +0,3 EV t –0,7 EV t
+0,7 EV
–t0t+
Usporiadané od nízkej po vysokú expozíciu.
Príklad: –0,7 EV t –0,3 EV t ±0 EV t +0,3 EV t
+0,7 EV
121
Ponuka Vlastné
Bracket order
Custom reset
Môžete obnoviť položky ponuky Vlastné.
Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky.
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
AF/MF button (116)
AF/MF control
AF/MF control (116)
Hold
AF drive speed (116)
Fast
AF area disp. (116)
0.3 sec
FocusHoldButton (117)
Focus hold
Auto review (117)
2 sec
Preview Function (88)
Intelligent
AEL button (118)
AEL hold
Ctrl dial setup (118)
Dial exp.comp (119)
SS
F/no.
Off
Ctrl dial lock (120)
Off
Button ops. (120)
Exclusive disp
Release w/oCard (120)
Enable
Rec.info.disp. (120)
Auto rotate
Exp.comp.set (121)
Ambient&flash
Bracket order (121)
0t–t+
122
Ponuka prehrávania
Ponuka prehrávania 1
Delete
Môžete odstrániť viac záberov. Po odstránení záberu ho nie je možné
obnoviť. Skontrolujte, či chcete záber odstrániť ešte pred
odstránením.
Marked images
Odstránia sa vybraté zábery.
1 Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči
vyberte zábery, ktoré chcete odstrániť, a stlačte stred
multifunkčného voliča. (Ak chcete zrušiť výber, znovu
stlačte stred.)
Ak chcete odstrániť ďalšie zábery, tento krok
zopakujte.
2 Stlačte tlačidlo MENU. Keď sa zobrazí správa,
pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [Delete] a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
All images
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
123
Ponuka prehrávania
Odstránia sa všetky zábery na pamäťovej karte. Keď sa
zobrazí správa, pomocou tlačidla v na multifunkčnom
voliči vyberte možnosť [Delete] a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
Format
Formátuje pamäťovú kartu. Formátovaním sa odstránia všetky údaje
na pamäťovej karte vrátane chránených fotografií bez možnosti
obnovenia.
Keď sa zobrazí správa, pomocou tlačidla v na
multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
Poznámky
• Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu,
kým indikátor svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete
v počítači, pamäťová karta sa nemusí dať použiť vo fotoaparáte v závislosti od
použitého typu formátu.
• Podľa typu pamäťovej môže formátovanie trvať aj niekoľko minút.
• Nemôžete formátovať kartu „Memory Stick Duo“ vsunutú v zásuvke na
vloženie karty CF s použitím adaptéra.
Protect
Fotografie môžete chrániť pred náhodným vymazaním.
Marked images
Zapne sa alebo zruší ochrana vybratých záberov.
1 Pomocou tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči
vyberte záber, ktorý chcete ochrániť, a stlačte stred
multifunkčného voliča. (Ak chcete zrušiť výber, znovu
stlačte stred.)
Ak chcete ochrániť ďalšie zábery alebo zrušiť ochranu
ďalších záberov, zopakujte tento krok.
2 Stlačte tlačidlo MENU. Keď sa zobrazí správa,
pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte stred multifunkčného
voliča.
All images
Zapne alebo vypne sa ochrana záber na pamäťovej karte.
Keď sa zobrazí správa, pomocou tlačidla v na
multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
Cancel all
124
DPOF setup
Použitím fotoaparátu môžete pred tlačou v obchode alebo doma určiť
zábery a počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.
Parametre formátu DPOF zostávajú uložené s fotografiami aj po ich
vytlačení.
Marked images
Určí sa alebo zruší formát DPOF pre vybraté zábery.
1 Pomocou tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči
vyberte záber, pre ktorý chcete určiť formát DPOF
a zadným ovládacím klieskom vyberte počet hárkov.
(Ak chcete zrušiť formát DPOF, číslo nastavte na
hodnotu „0“.)
Ak chcete určiť alebo zrušiť formát DPOF pre iné
zábery, zopakujte tento krok.
2 Stlačte tlačidlo MENU. Keď sa zobrazí správa,
pomocou tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte stred multifunkčného
voliča.
All images
Cancel all
Poznámky
• Pre zábery formátu RAW nemôžete definovať formát DPOF.
• Maximálna nastaviteľná hodnota je 9.
Date imprint
Pri tlači fotografií ich môžete označiť dátumom. Poloha dátumu
(vnútri alebo mimo záberu, veľkosť znakov atď.) závisí od tlačiarne.
On
Vloží sa dátum.
Off
Nevloží sa dátum.
Poznámka
• Túto funkciu neponúkajú všetky tlačiarne.
125
Ponuka prehrávania
Určí sa alebo zruší formát DPOF pre všetky zábery na
pamäťovej karte. Keď je zvolená hodnota [All images],
pomocou tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte
počet záberov a stlačte stred multifunkčného voliča. Keď
sa zobrazí správa, pomocou tlačidla v na multifunkčnom
voliči vyberte možnosť [OK] a potom stlačte stred
multifunkčného voliča.
Index print
Môžete vytvoriť indexovú tlač všetkých záberov na pamäťovej karte.
Create index
Určí sa indexová tlač.
Delete index
Neurčí sa indexová tlač.
Poznámky
• Počet fotografií, ktoré môžete vytlačiť na jeden hárok, a ich formát závisia od
tlačiarne. Zábery formátu RAW nie je možné vytlačiť použitím indexovej
tlače.
• Fotografie nasnímané po nastavení indexového výtlačku sa doň nezahrnú.
Odporúča sa vytvoriť indexovú tlač pred samotnou tlačou.
PlaybackDisplay
Pri prehrávaní záberu, ktorý je nasnímaný v polohe portrétu,
fotoaparát rozpozná orientáciu záberu a automaticky ho zobrazí
v správnej polohe.
Auto rotate
Ak je to nutné, záber sa zobrazí v polohe portrétu.
Manual rotate
Všetky zábery sa zobrazia v polohe krajinky.
126
Ponuka prehrávania 2
Slide show
Opakovane prehráva nasnímané zábery uložené na pamäťovej karte.
Predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu môžete zobraziť
pomocou tlačidla b/B na multifunkčnom voliči.
Pozastavenie prezentácie
Stlačte stred multifunkčného voliča. Opätovným stlačením znovu
spusťte prezentáciu.
Ukončenie prehrávania prezentácie
Stlačte tlačidlo MENU.
Interval
30 sec
Zábery sa prepínajú vo vybratom časovom intervale.
10 sec
Ponuka prehrávania
5 sec
3 sec
1 sec
127
Ponuka nastavenia
Ponuka nastavenia 1
LCD brightness
Môžete upraviť intenzitu jasu displeja LCD.
Pomocou tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči upravte
intenzitu jasu a stlačte stred multifunkčného voliča.
• Na obrazovke s informáciami o snímaní alebo obrazovke
prehrávania môžete upraviť intenzitu jasu dlhším stlačením
tlačidla DISP.
Info.disp.time
1 min
Zobrazí sa na vybratý čas..
30 sec
10 sec
5 sec
Poznámka
• Bez ohľadu na nastavenie v tejto ponuke, očné senzory pod hľadáčikom vypnú
displej LCD, keď sa pozeráte do hľadáčika.
Power save
Môžete nastaviť čas zapnutia režimu šetrenia energie fotoaparátu
(Power save). Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa fotoaparát vráti
do režimu snímania.
30 min
10 min
Po uplynutí zvoleného času fotoaparát zapne režim
šetrenia energie.
5 min
3 min
1 min
Poznámka
• Bez ohľadu na toto nastavenie, fotoaparát zapne režim šetrenia energie po 30
minútach, ak je pripojený k televízoru alebo je dynamický režim nastavený na
hodnotu (Remote Commander).
128
Video output
Táto funkcia nastavuje výstup signálu videa podľa systému kódovania
farieb TV pripojeného video zariadenia. Rôzne krajiny a regióny
používajú rôzne systémy kódovania farieb TV. Ak si chcete zábery
prezerať na obrazovke televízora, prečítajte si informácie na str. 102
o norme kódovania farieb televízorov v krajine alebo regióne, kde sa
fotoaparát používa.
NTSC
Výstupný video signál sa nastaví na normu NTSC
(napr. pre USA, Japonsko).
PAL
Výstupný video signál sa nastaví na normu PAL
(napr. pre Európu).
HDMI output
Pri pripojení fotoaparátu k televízoru HDTV pomocou konektora
HDMI (s. 103) sa automaticky určí výstupný signál pre tento
fotoaparát. Pri zobrazovaní záberov nasnímaných fotoaparátom
môžu iné typy signálu spôsobiť, že sa v závislosti od objektu záber
zobrazí jasnejšie. Môžete vykonať nasledujúce zmeny.
Uprednostňuje sa výstupný signál HD (1080i).
HD(720p)prior.
Uprednostňuje sa výstupný signál HD (720p).
SD priority
Uprednostňuje sa výstupný signál SD (štandardný).
Ponuka nastavenia
HD(1080i)prior.
Language
Zvoľte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať položky ponuky,
upozornenia a správy.
Date/Time setup
Opäť sa nastaví dátum a čas.
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 21.
129
Ponuka nastavenia 2
Memory card
Môžete si vybrať typy pamäťových kariet, ktoré používate na
snímanie alebo prehrávanie.
Memory Stick
Na snímanie alebo prehrávanie sa použije karta
„Memory Stick Duo“.
CompactFlash
Na snímanie alebo prehrávanie sa použije karta CF
alebo Microdrive.
File number
Určí sa metóda priraďovania čísel súborov k záberom.
Series
Fotoaparát nevynuluje čísla súborov a priraďuje ich
v postupnosti až do hodnoty „9999“.
Reset
V nasledujúcich prípadoch fotoaparát vynuluje čísla
súborov a priraďuje ich od hodnoty „0001“. Ak
priečinok pre ukladanie záberov obsahuje nejaký súbor,
priradí sa novému súboru číslo o jedno vyššie, než je
posledné číslo súboru.
– Pri zmene formátu priečinka.
– Pri odstránení všetkých fotografií v priečinku.
– Pri výmene pamäťovej karty.
– Pri formátovaní pamäťovej karty.
Folder name
Vyberie sa formát názvu priečinka.
Zaznamenané fotografie sa ukladajú do automaticky vytvoreného
priečinka v priečinku DCIM na pamäťovej karte.
Standard form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
MSDCF.
Príklad: 100MSDCF
Date form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
R (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10080405 (názov priečinka: 100, dátum: 5. apríl
2008)
130
Select folder
Ak je vybratý priečinok so štandardnou formou názvu a existujú dva
alebo viaceré priečinky, môžete priečinok pre ukladanie záberov
vybrať.
Pomocou tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte
požadovaný priečinok a stlačte stred multifunkčného
voliča.
Poznámka
• Ak nastavujete položku [Date form], priečinok nie je možné vybrať.
New folder
Na pamäťovej karte môžete vytvoriť priečinok pre záznam fotografií.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno vyšším, ako je číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane aktuálnym
priečinkom pre ukladanie záberov.
Mass Storage
Používa sa na kopírovanie záberov do počítača.
Fotoaparát je rozpoznaný ako veľkokapacitné ukladacie
zariadenie USB.
PTP
Vytlačia sa zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej
s štandardom PictBridge alebo sa zábery skopírujú
pomocou zariadení kompatibilných s protokolom PTP
(Picture Transfer Protocol).
• Podrobnejšie informácie o tlači pomocou tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge nájdete na
strane 156.
Remote PC
Pomocou ovládania „Remote Camera Control“
nachádzajúceho sa na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) môžete ovládať niektoré funkcie (ako
napríklad snímanie) cez počítač, uložiť nasnímané zábery
do počítača atď.
131
Ponuka nastavenia
USB connection
Vyberie sa režim USB, ktorý sa použije pri pripojení fotoaparátu
k počítaču alebo k iným zariadeniam pomocou kábla USB.
MassStrg.card
Ak je pri pripojení s veľkokapacitným médiom vsunutá do
fotoaparátu karta „Memory Stick Duo“ aj karta CF, spôsob
zobrazenia môžete vybrať na počítači.
Both cards
Zobrazia sa obidve karty: karta „Memory Stick Duo“ aj
karta CF/Microdrive. Túto možnosť podporujú počítače
so systémom Windows 2000 SP3 alebo s novšou
verziou OS.
Selected card
Zobrazí sa iba karta vybratá v položke [Memory card].
132
Ponuka nastavenia 3
Menu start
Predvolenú obrazovku môžete vybrať, keď stlačíte tlačidlo MENU.
Top
Najprv sa zobrazí obrazovka ponuky
Previous
Najprv sa zobrazí obrazovka ponuky vybratej skôr.
1 alebo
1.
Delete confirm.
Môžete vybrať predvolenú položku obrazovky potvrdenia pri
odstraňovaní záberov alebo priečinkov.
“Delete” first
Predvolene je vybratá možnosť [Delete].
“Cancel” first
Predvolene je vybratá možnosť [Cancel].
Audio signals
Vyberie sa zvuk potvrdenia zaostrenia, odpočítavania samospúšte
atď.
Zapne sa zvuk.
Off
Vypne sa zvuk.
Ponuka nastavenia
On
Cleaning mode
Podrobnejšie informácie nájdete na strane 29.
133
AF Micro Adj.
Môžete jemne upraviť zaostrenie každého objektívu.
Túto operáciu vykonávajte len vtedy, keď je to potrebné. Ak
zaostrenie riadne neupravíte, nemusí sa vám podariť správne
nasnímať objekt.
On
Uloží sa hodnota nastavenia pripojeného objektívu
alebo sa zaostrí na objekt pomocou uloženej hodnoty.
Môžu sa použiť hodnoty nastavenia od –20 do +20.
Off
Nevykoná sa jemná úprava automatického
zaostrenia (AF).
Clear
Zrušia sa hodnoty všetkých zaregistrovaných objektívov.
Keď sa zobrazí správa, pomocou tlačidla v na
multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte stred multifunkčného voliča.
amount
Môžete uložiť upravené hodnoty funkcie [AF Micro Adj.].
Pomocou tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte
požadovanú hodnotu a stlačte stred multifunkčného
voliča.
Poznámky
• Ak funkcia [AF Micro Adj.] nie je nastavená na hodnotu [On], nemôžete
uložiť upravenú hodnotu.
• Posunutím hodnoty smerom ku kladným hodnotám sa posunie bod zaostrenia
smerom do pozadia a posunutím hodnoty smerom k záporným hodnotám sa
posunie bod zaostrenia smerom do popredia. Hodnotu vyberte podľa výsledku
skúšobného snímania.
• Odporúča sa vybrať hodnotu v skutočných podmienkach snímania.
• Pri pripojení objektívu registrovaného na fotoaparáte sa zobrazí uložená
hodnota. Pri pripojení neregistrovaného objektívu sa zobrazí hodnota „±0“.
Ak sa ako hodnota zobrazí znak „–“, značí to, že je zaregistrovaných celkovo
30 objektívov. Keď chcete zaregistrovať nový objektív, pripojte objektív,
ktorého uloženú hodnotu môžete odstrániť, a túto hodnotu nastavte na
hodnotu „±0“ alebo hodnoty všetkých objektívov obnovte pomocou
funkcie [Clear].
134
• Ak vykonáte jemnú úpravu automatického zaostrenia (AF) s objektívom od
iných výrobcov, môže to ovplyvniť hodnoty nastavenia objektívov Sony,
Minolta a Konica Minolta. Nepoužívajte túto funkciu so žiadnymi objektívmi
od iných výrobcov.
• Pri použití objektívov Sony, Minolta a Konica Minolta s rovnakými
parametrami nemôžete jemnú úpravu automatického zaostrenia (AF)
vykonať jednotlivo.
Focusing Screen
Podľa potreby môžete matnicu zmeniť na typ L (nie je súčasťou
dodávky) alebo typ M (nie je súčasťou dodávky). Po zmene samotnej
matnice vyberte vhodné nastavenie typu obrazovky.
Type G
Bežné matnice (predvolené nastavenie).
Type M
Matnice, ktoré uľahčujú kontrolu maximálneho
zaostrenia a približnej ostrosti. Vhodné pre jasnejšie
objektívy (F1,4 až 2,8).
Type L
Matnice vybavené mriežkou. Jas hľadáčika je rovnaký
pre typ G.
135
Ponuka nastavenia
Poznámky
• Ak nie je riadne nastavený typ matnice, nedá sa riadne zmerať svetlo.
• Podrobnosti o zmene matnice nájdete v návode na použitie, ktorý bol dodaný
s matnicou.
Ponuka nastavenia 4
APS-C size capt.
Oblasť veľkosti APS-C nasníma záber.
Pri výbere kompozície použite ako pomôcku rámček
(oblasť
veľkosti APS-C) v hľadáčiku. Funkcia [Aspect ratio] je nastavená na
hodnotu [3:2].
On
Oblasť veľkosti APS-C nasníma záber.
Off
Oblasť normálnej veľkosti nasníma záber.
Reset default
Môžete obnoviť hlavné funkcie fotoaparátu.
Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky.
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
Zobrazenie informácií o zázname (34) Podrobné zobrazenie
Kompenzácia expozície (67)
±0.0
Dynamický režim (81)
Single-shot adv.
White balance (72)
AWB (Automatické vyváženie bielej
farby)
ColorTemperature/Color filter (74)
5500K, farebný filter 0
Vlastné vyváženie bielej farby (75)
5500K
ISO (71)
AUTO
Zobrazenie prehrávania (91)
Obrazovka jedného záberu
(s údajmi o snímaní)
Ponuka snímania
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
Image size (106)
L:24M
Aspect ratio (106)
3:2
Quality (107)
Fine
D-RangeOptimizer (77)
Off
Custom button (108)
Creative Style
136
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
Creative Style (78)
Standard
Color Space (108)
sRGB
Flash mode (62)
Autoflash alebo Fill-flash
Flash control (110)
ADI flash
Flash compens. (70)
±0.0
Exposure step (111)
0.3 EV
ISO Auto Range (111)
200–800
AF-A setup (112)
AF-A
AF area (55)
Wide
Priority setup (112)
AF
AF illuminator (57)
Auto
AF w/ shutter (113)
On
Long exp.NR (113)
On
High ISO NR (113)
Normal
Ponuka Vlastné
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
AF/MF button (116)
AF/MF control
AF/MF control (116)
Hold
AF drive speed (116)
Fast
AF area disp. (116)
0.3 sec
FocusHoldButton (117)
Focus hold
Auto review (117)
2 sec
Preview Function (88)
Intelligent
AEL button (118)
AEL hold
Ctrl dial setup (118)
Dial exp.comp (119)
SS
Ponuka nastavenia
Položky
F/no.
Off
Ctrl dial lock (120)
Off
Button ops. (120)
Exclusive disp
Release w/oCard (120)
Enable
Rec.info.disp. (120)
Auto rotate
137
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
Exp.comp.set (121)
Ambient&flash
Bracket order (121)
0t–t+
Ponuka prehrávania
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
DPOF setup – Date imprint (125)
Off
PlaybackDisplay (126)
Auto rotate
Slide show – Interval (127)
3 sec
Ponuka nastavenia
Položky
Obnovené na
(predvolené nastavenie)
LCD brightness (128)
±0
Info.disp.time (128)
5 sec
Power save (128)
3 min
HDMI output (129)
HD(1080i)prior.
File number (130)
Series
Folder name (130)
Standard form
USB connection (131)
Mass Storage
MassStrg.card (132)
Selected card
Menu start (133)
Top
Delete confirm. (133)
“Cancel” first
Audio signals (133)
On
AF Micro Adj. (134)
Off
APS-C size capt. (136)
Off
138
Zobrazenie fotografií na počítači
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje postup kopírovania fotografií z pamäťovej karty do
počítača pripojeného použitím kábla USB.
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu s cieľom importovať zábery sa
odporúča nasledujúce prostredie.
x Windows
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/ Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými
systémami alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
x Macintosh
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X (v10.1.3 – v10.5)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
139
Zobrazenie fotografií na počítači
Informácie o pripojení fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade všetkých vyššie odporúčaných
počítačových prostredí.
• Ak sú pripojené najmenej dve zariadenia USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nie
je zaručené v závislosti od typu zariadení USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa rozbočovač USB alebo predlžovací
kábel.
• Pripojenie fotoaparátu použitím USB rozhrania kompatibilného s Hi-Speed
USB (kompatibilné USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostný
prenos), pretože tento fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed
USB (kompatibilné USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.
Krok 1: Prepojenie fotoaparátu a počítača
1 Do fotoaparátu vložte pamäťovú kartu s nasnímanými
zábermi.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor
alebo pripojte fotoaparát do elektrickej zásuvky
použitím adaptéra AC alebo nabíjačky (nie je súčasťou
dodávky).
• Ak kopírujete fotografie do počítača s nedostatočne nabitým
akumulátorom, ktorý sa môže predčasne vybiť, kopírovanie môže
zlyhať alebo sa môžu poškodiť obrazové súbory.
3 Zapnite fotoaparát a počítač.
4 Skontrolujte, či je položka [USB connection] v časti
2 nastavená na možnosť [Mass Storage] (s. 131).
5 Pripojte fotoaparát
k počítaču.
• Na pracovnej ploche sa zobrazí
sprievodca automatickým
prehrávaním.
1 Do konektora
USB
Kábel USB
2 Do konektora
USB
140
Krok 2: Kopírovanie fotografií do počítača
Pre systém Windows
Táto časť popisuje príklad kopírovania záberov do priečinka
„Documents“ (pre operačný systém Windows XP: „My Documents“).
1 Ak sa na pracovnej ploche
automaticky otvorí okno
sprievodcu, kliknite na
možnosť [Open folder to view
files] (Pre systém Windows
XP: [Open folder to view files]
t [OK]).
• Keď sa okno sprievodcu nezobrazí,
kliknite na možnosť [Computer]
(Pre systém Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Kliknite dvakrát na možnosť [DCIM].
• V takom prípade môžete importovať fotografie aj použitím
funkcie „PMB“.
Zobrazenie fotografií na počítači
3 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov,
ktoré chcete skopírovať.
Potom zobrazte ponuku
kliknutím pravého tlačidla
myši na obrázok a kliknite na
možnosť [Copy].
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie súborov
s fotografiami nájdete na strane 145.
141
4 Kliknite dvakrát na priečinok
[Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši
na okno „Documents“
a v zobrazenej ponuke
kliknite na možnosť [Paste].
Súbory obrázkov sa skopírujú do
priečinka „Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa
výzva na potvrdenie prepísania
existujúceho súboru. Ak existujúci
súbor nahradíte novým, pôvodný
súbor sa vymaže. Ak chcete
skopírovať súbor s fotografiou do
počítača bez prepísania druhého,
zmeňte názov súboru na iný názov
a potom súbor skopírujte. Avšak, ak
zmeníte názov súboru, môže sa stať,
že tento záber už nebude možné
prostredníctvom fotoaparátu
prehrať (s. 145).
Pre systém Macintosh
1 Dvakrát kliknite na novo rozpoznanú ikonu t [DCIM]
t priečinok, v ktorom sú uložené súbory, ktoré chcete
skopírovať.
2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného
disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.
142
Prezeranie záberov na monitore
počítača
Pre systém Windows
Táto časť popisuje postup prezerania kopírovaných záberov
v priečinku „Documents“ (Pre systém Windows XP: „My
Documents“).
1 Kliknite na možnosť [Start] t
[Documents].
• Ak používate systém Windows 2000,
dvakrát kliknite na možnosť [My
Documents] na pracovnej ploche.
2 Dvakrát kliknite na požadovaný súbor s fotografiou.
Pre systém Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný
súbor s fotografiou a otvorte ho.
143
Zobrazenie fotografií na počítači
Záber sa zobrazí.
Zrušenie pripojenia USB
Pred zrušením pripojenia USB vykonajte v nasledujúcich prípadoch
nižšie uvedené kroky:
• Odpojenie kábla USB.
• Vybranie pamäťovej karty.
• Vypnutie fotoaparátu.
x Pre systém Windows
Dvakrát kliknite na položku
na paneli úloh a potom kliknite na
položku
(veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB) t [Stop].
V okne potvrdenia potvrďte zariadenie a potom kliknite na
tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
x Pre systém Macintosh
Chyťte a presuňte myšou ikonu jednotky alebo ikonu
pamäťovej karty na ikonu „Koša“.
Fotoaparát je odpojený od počítača.
144
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory so zábermi zaznamenanými pomocou fotoaparátu sú na
pamäťovej karte zoskupené v priečinkoch.
Príklad: prezeranie priečinkov v systéme Windows Vista
Kopírovanie záberov uložených v počítači na
pamäťovú kartu a prezeranie záberov
Táto časť popisuje postup pri použití počítača so systémom Windows.
Ak názov súboru nebol zmenený, krok 1 nie je potrebné vykonať.
145
Zobrazenie fotografií na počítači
APriečinky obsahujúce údaje
o fotografiách zaznamenaných použitím
fotoaparátu. (Prvé tri číslice znázorňujú
číslo priečinka.)
BMôžete vytvoriť priečinok s dátumovou
formou názvu (s. 130).
• Fotografie v priečinku „MISC“ nemôžete
snímať ani prehrávať.
• Súbory s fotografiami sú pomenované
nasledovne. ssss (číslo súboru)
predstavuje ľubovoľné číslo od 0001 do
9999. Numerické časti názvu dátového
súboru RAW a príslušného súboru
s fotografiou JPEG sú totožné.
– Súbory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Súbory JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Dátový súbor RAW (iný ako Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Dátový súbor RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• V závislosti od nastavení počítača sa
nemusí zobraziť prípona súboru.
1 Pravým tlačidlom myši
kliknite na obrazový súbor
a potom kliknite na možnosť
[Rename]. Zmeňte názov
súboru na „DSC0ssss“.
Zadajte hodnotu od 0001 do 9999 pre
ssss.
• Ak sa zobrazí správa vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte
odlišné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru.
Prípona súborov so zábermi je JPG.
Príponu súboru nemeňte.
2 Obrazový súbor skopírujte do
priečinka pamäťovej karty
nasledovne.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor a potom kliknite na
možnosť [Copy].
2 V priečinku [Computer] kliknite
dvakrát na ikonu [Removable
Disk] (Pre systém Windows XP:
[My Computer]).
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF]
v priečinku [DCIM] a potom
kliknite na možnosť [Paste].
• Políčka sss predstavujú
akékoľvek číslo v rozsahu od 100 do
999.
146
Poznámky
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že sa niektoré zábery nedajú
opätovne prehrať.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nie je vytvorený žiadny priečinok, najprv vytvorte priečinok
pomocou fotoaparátu (s. 131) a potom skopírujte obrazový súbor.
Zobrazenie fotografií na počítači
147
Používanie softvéru
Na využitie nasnímaných záberov fotoaparátom sa používa
nasledujúci softvér:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„Remote Camera Control“
• Sony Picture Utility
„PMB“ (Picture Motion Browser)
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi so systémom Macintosh.
Odporúčané počítačové prostredie
x Windows
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“/„Remote Camera
Control“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Procesor počítača alebo Pamäť: Odporúča sa Pentium 4 alebo
rýchlejší, odporúča sa 1 GB pamäte RAM alebo viac.
Displej: Rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „PMB“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Procesor počítača alebo Pamäť: Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší,
256 MB pamäte RAM alebo viac (odporúča sa: Pentium III 800 MHz
alebo rýchlejší, 512 MB pamäte RAM alebo viac)
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na inštaláciu: 500 MB alebo viac
Displej: Rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
148
x Macintosh
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“/„Remote Camera
Control“
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X (v10.4/v10.5)
Procesor počítača: séria Power PC G4/G5 (odporúča sa 1,0 GHz
alebo rýchlejší) alebo Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo alebo
rýchlejší
Pamäť: Odporúča sa 1 GB alebo viac.
Displej: Rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
Inštalácia softvéru
x Windows
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk
CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky
CD-ROM.
2 Kliknite na možnosť [Install].
Skontrolujte, či je označená možnosť „Sony Image Data Suite“ aj „Sony
Picture Utility“ a postupujte podľa návodu na obrazovke.
149
Zobrazenie fotografií na počítači
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát
na ikonu [Computer] (Pre Windows
XP: [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka automatického
prehrávania. Vyberte Run
Install.exe a pri inštalácii postupujte
podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na
obrazovke.
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• Sony Picture Utility
„PMB“
„PMB Guide“
x Macintosh
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM mechaniky.
3 Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] do priečinka [MAC]
ikony pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Poznámka
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte ho podľa pokynov
na obrazovke.
150
Používanie programu „Image Data Converter SR“
Poznámka
• Ak uložíte fotografiu ako dátový súbor RAW, fotografia sa uloží vo formáte
ARW2.1.
Pomocou „Image Data Converter SR“ môžete:
• Upravovať fotografie nasnímané v režime RAW pomocou rôznych
korekcií, ako je napríklad krivka tónov farieb a zmena ostrosti.
• Upravte fotografie pomocou vyváženia bielej farby, zmeny
expozície a kreatívneho štýlu a podobne.
• Fotografie zobrazené a upravené na počítači môžete uložiť. Záber
môžete uložiť ako dátový súbor RAW alebo vo všeobecnom
súborovom formáte.
• Bližšie informácie o programe „Image Data Converter SR“ nájdete
v pomocníkovi.
Ak chcete spustiť pomocníka, kliknite na položku [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Converter SR Ver.3].
x Macintosh
Dvakrát kliknite na možnosť [Image Data Converter SR Ver.3]
v priečinku [Sony Image Data Suite] z priečnika [Application].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na položku [Quit Image Data
Converter SR] (Ukončiť Image Data Converter SR) v ponuke
[IDC SR].
151
Zobrazenie fotografií na počítači
Spustenie alebo vypnutie programu „Image Data Converter SR“
x Windows
Dvakrát kliknite na odkaz na program „Image Data Converter SR
Ver.3“ na pracovnej ploche.
Softvér spustite z ponuky Štart kliknutím na možnosť [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR
Ver.3].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na tlačidlo
v pravom hornom
rohu obrazovky.
Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
Pomocou „Image Data Lightbox SR“ môžete:
• Zobraziť a porovnať zábery RAW alebo zábery JPEG nasnímané
týmto fotoaparátom.
• Ohodnotiť zábery na päťstupňovej škále.
• Nastaviť farebné označenia atď.
• Zobraziť fotografiu v programe „Image Data Converter SR“
a upraviť ju.
• Bližšie informácie o programe „Image Data Lightbox SR“ nájdete
v pomocníkovi.
Kliknutím na položku [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data
Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR] spustite pomocníka
z ponuky Štart.
Spustenie alebo vypnutie programu „Image Data Lightbox SR“
x Windows
Dvakrát kliknite ikonu [Image Data Lightbox SR] na pracovnej
ploche.
Softvér spustite z ponuky Štart kliknutím na možnosť [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na tlačidlo
v pravom hornom
rohu obrazovky.
Zobrazí sa dialóg uloženia kolekcie.
x Macintosh
Dvakrát kliknite na možnosť [Image Data Lightbox SR] v priečinku
[Sony Image Data Suite] z priečnika [Application].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na položku [Quit Image Data
Lightbox SR] (Ukončiť Image Data Lightbox SR) v ponuke [Image
Data Lightbox SR].
152
Použitie softvéru „Remote Camera Control“
Pripojte fotoaparát k počítaču. Pomocou „Remote Camera Control“
môžete:
• Nastaviť fotoaparát alebo zaznamenať záber z počítača.
• Zaznamenať záber priamo do počítača.
• Uskutočniť Interval Timer Shooting (Iba pre systém Windows).
Kliknutím na položku [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data
Suite] t [Help] t [Remote Camera Control] spustite pomocníka
z ponuky Štart.
1 Stlačte tlačidlo MENU a použitím tlačidiel v/V/b/B
na multifunkčnom voliči v
Ponuke nastavenia 2
nastavte položku [USB connection] na možnosť
[Remote PC].
2 Pripojte fotoaparát
k počítaču.
1 Do konektora
USB
Zobrazenie fotografií na počítači
Kábel USB
2 Do konektora
USB
3 Zapnite fotoaparát aj počítač a spustite softvér
„Remote Camera Control“.
Poznámky
• Pri stlačení spúšte bez pozerania do hľadáčika zatvorte spúšť očnice
prepínačom spúšte očnice.
153
• V aplikácii Interval Timer Shooting je dynamický režim nastavený na hodnotu
(Single-shot adv.). Keď sa zaostrenie nedosiahne, spúšť sa neuvoľní (okrem
prípadu, keď je vybraté manuálne zostrovanie alebo ak je možnosť [Priority
setup] v ponuke snímania
nastavená na [Release]).
Spustenie alebo vypnutie programu „Remote Camera Control“
x Windows
Kliknite na možnosť [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data
Suite] t [Remote Camera Control].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na tlačidlo
v pravom hornom
rohu obrazovky.
x Macintosh
Dvakrát kliknite na možnosť [Remote Camera Control] v priečinku
[Sony Image Data Suite] z priečnika [Application].
Ak chcete ukončiť program, kliknite na položku [Quit Remote
Camera Control] (Ukončiť Remote Camera Control) v ponuke
[Remote Camera Control].
Používanie programu „PMB“
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Pomocou „PMB“ môžete:
• Importovať zábery nasnímané
fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača.
• Organizovať zábery na počítači do
kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu snímania.
• Retušovať (Redukcia efektu
červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
zábery ako e-mailové prílohy,
zmeniť dátum snímania atď.
• Tlačiť alebo uložiť fotografie s dátumom.
• Použitím napaľovacej jednotky CD alebo DVD môžete vytvoriť
dátový disk.
• Bližšie informácie o programe „PMB“ nájdete v časti „PMB Guide“.
154
Program „PMB Guide“ spustíte dvojitým kliknutím na odkaz programu
(PMB Guide) na pracovnej ploche. Softvér spustite z ponuky Štart
kliknutím na možnosť [Start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Spustenie alebo vypnutie programu „PMB“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Štart: Kliknite na možnosť [Start] t [All Programs]
t [Sony Picture Utility] t [PMB].
Ak chcete ukončiť program „PMB“, kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Poznámka
• Pri prvom spustení softvéru „PMB“ sa na obrazovke zobrazí hlásenie
informačného nástroja vyžadujúce potvrdenie. Vyberte možnosť [Start]. Táto
funkcia informuje o novinkách, ako sú napríklad aktualizácie softvéru. Neskôr
môžete nastavenie zmeniť.
Zobrazenie fotografií na počítači
155
Tlač fotografií
Tlač fotografií pripojením
fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge
Fotografie nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť po
pripojení k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom „PictBridge“ aj bez
počítača. Štandard PictBridge je
založený na štandarde CIPA. (CIPA:
Camera & Imaging Products
Association)
Poznámka
• Dátové súbory RAW nemôžete tlačiť.
Krok 1: Nastavenie fotoaparátu
Poznámka
• Odporúča sa použiť adaptér AC alebo nabíjačku (nie je súčasťou dodávky),
aby sa fotoaparát náhodou počas tlače nevypol.
1 Stlačte tlačidlo MENU a v položke ponuky nastavenia
2 na multifunkčnom voliči nastavte použitím tlačidiel
v/V/b/B položku [USB connection] na možnosť [PTP].
2 Vypnite fotoaparát a vložte pamäťovú kartu so
zaznamenanými fotografiami.
156
Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
1 Do
konektora USB
Kábel USB
2 Do konektora
USB
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Zobrazí sa obrazovka na výber fotografií určených na tlač.
Krok 3: Tlač
1 Pomocou tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte
obrázok určený na tlač a stlačte stred multifunkčného
voliča.
• Výber zrušíte opätovným stlačením stredu voliča.
Tlač fotografií
2 Ak chcete vytlačiť ďalšie zábery, zopakujte krok 1.
3 Stlačte tlačidlo MENU a nastavte každú položku.
• Podrobnejšie informácie o nastavovaní položiek nájdete v časti
„Ponuka PictBridge“.
157
4 V ponuke vyberte možnosť [Print] t [OK] a stlačte
stred multifunkčného voliča.
Záber sa vytlačí.
• Po zobrazení obrazovky potvrdzujúcej dokončenie tlače stlačte stred
multifunkčného voliča.
Zrušenie tlače
Stlačením stredu multifunkčného voliča počas tlače zrušíte tlač.
Vytiahnite kábel USB alebo vypnite fotoaparát. Keď chcete znovu
uskutočniť tlač, postupujte podľa vyššie uvedeného postupu
(kroky 1 až 3).
Ponuka PictBridge
Strana 1
Print
Vytlačia sa iba vybraté zábery. Bližšie informácie nájdete v časti „Krok 3: Tlač“.
Set print q’ty
Môžete určiť počet výtlačkov, až do počtu 20. Rovnaký počet výtlačkov je
určený na všetkých vybratých záberoch.
Paper size
Auto
Nastavenie tlačiarne
9×13cm/3.5"×5"
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6/4.1"×5.8"
105×148,5 mm
13×18cm/5"×7"
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4/8.3"×11.7"
210×297 mm
A3/11.7"×16.5"
297×420 mm
Wide/4"×7.1"
10,2×18,1 cm
A3+/13"×19"
329×483 mm
158
Layout
Auto
Nastavenie tlačiarne
1-up/Borderless
Bez okrajov, 1 záber na hárok
1-up
1 záber na hárok
2-up
2 zábery na hárok
3-up
3 zábery na hárok
4-up
4 zábery na hárok
8-up
8 záberov na hárok
Index
Všetky vybraté zábery sa vytlačia ako
indexová tlač. Po nastavení tlačiarne
nasleduje tlač rozmiestnenia.
Date imprint
Day and time
Vloží sa dátum a čas.
Date
Vloží sa dátum.
Off
Nevloží sa dátum.
Strana 2
Unmark all
Po zobrazení správy vyberte možnosť [OK] a stlačte stred multifunkčného
voliča. Na každom zábere sa vymaže značka . Túto položku vyberte,
ak zrušíte upresnenia bez tlače záberov.
Folder print
Vytlačia sa všetky fotografie na pamäťovej karte. Po zobrazení správy vyberte
možnosť [OK] a stlačte stred multifunkčného voliča.
Tlač fotografií
159
Iné
Technické údaje
[Systém proti prachu]
Systém
Fotoaparát
Ochranná vrstva na
nízkopriepustnom filtri
a posuvný mechanizmus
obrazového snímača
[Systém]
[Hľadáčik]
Typ fotoaparátu
Digitálna jednooká
zrkadlovka
a vymeniteľný objektív
Typ
Fixný systém na úrovni
očí s päťbokým
hranolom
Objektívy Všetky objektívy α
(okrem objektívov DT*)
* Použitie objektívov typu DT nie je
zaručené, pretože rohy oblasti
snímania sú tmavšie a fotoaparát
nespĺňa hlavnú prevádzkovú
normu AE. Automaticky sa
vyberie možnosť [APS-C size
capt.].
Matnica
Sférická jemná maska
(vymeniteľná, voliteľná)
[Obrazový senzor]
Dioptrická korekcia
–3,0 až +1,0 m–1
Celkový počet pixlov fotoaparátu
Približne 25 720 000
pixlov
Efektívny počet pixlov fotoaparátu
Približne 24 610 000
pixlov
Formát fotografií
35 mm (35,9×24,0)
snímač CMOS
[SteadyShot]
Systém
Posuvný mechanizmus
snímača
SteadyShot Podpora kompenzácie
Pokles rýchlosti
uzávierky približne o 2,5
až 4 EV (líši sa podľa
podmienok snímania
a použitého objektívu)
160
Zorné pole
Približne 0,98
Zväčšenie 0,74 × s 50 mm
objektívom zaostreným
na nekonečno, –1 m–1
Vzdialenosť oka od očnice
Približne 20 mm
[Systém automatického
zaostrenia]
Systém
Fázový detekčný systém
TTL, riadkové snímače
CCD (snímač s dvojitým
stredovým nitkovým
krížom a snímač typu
F2,8)
Zameriavací bod
9 bodov a 10
doplnkových
zameriavacích bodov
Rozsah citlivosti
0 až 18 EV (ekvivalent
ISO 100)
Iluminátor AF
Približne 1 až 7 m
[Expozícia]
Meracia bunka
40-segmentový vzor
s tvarom včelieho plástu
[Displej LCD]
S podsvietením
[Napájanie, všeobecne]
Merací rozsah
0 až 20 EV (2 až 20 EV
pri bodovom meraní),
(pri citlivosti ISO 100
s objektívom s clonovým
číslom F1,4)
Použitá batéria
Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H
Citlivosť ISO (index odporúčaných
expozícií)
AUTO, 100 až 6400
Tlač Exif Print
Kompatibilný
[Uzávierka]
Typ
Elektronicky ovládaná,
priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlosti
1/8000 sekundy až
30 sekúnd, žiarovkové
osvetlenie
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/250 sekundy
(s vypnutou funkciou
SteadyShot),
1/200 sekundy (so
zapnutou funkciou
SteadyShot)
[Záznamové médium]
[Displej LCD]
Panel LCD 7,5 cm (typ 3,0) aktívny
TFT
Celkový počet bodov
921 600 (640 × 3 (RGB)
× 480) bodov
PictBridge Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
Rozmery
Približne 156,3 × 116,9 ×
81,9 mm (Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť Približne 850 g (bez
batérie, pamäťovej karty
a príslušenstva)
Prevádzková teplota
0 až 40 °C
(Pri použití karty
Microdrive: 5 až 40 °C)
Exif
Exif Ver.2.21
Komunikácia USB
Hi-Speed USB
(kompatibilný s USB
2.0)
BC-VM10 Nabíjačka
batérie
Iné
Pamäťová karta
CompactFlash (Typ I, II),
Microdrive, „Memory
Stick Duo“
[Iné]
Vstupné napätie
100 V až 240 V
striedavého prúdu,
50/60 Hz
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V, 750 mA
Rozsah prevádzkových teplôt
0 až 40 °C
161
Rozsah skladovacích teplôt
–20 až +60 °C
Maximálne rozmery
Približne 70 × 25 × 95
mm (Š/V/H)
Hmotnosť Približne 90 g
Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H
Použitá batéria
Lítium-iónová batéria
Maximálne napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V
Menovité napätie
Jednosmerné napätie
7,2 V
Maximálny prúd nabíjania
2,0 A
Maximálne napätie nabíjania
Jednosmerné napätie
8,4 V
Kapacita
Typická 11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimálna
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maximálne rozmery
Približne 38,2 × 20,5 ×
55,6 mm (Š/V/H)
Hmotnosť Približne 78 g
Vzhľad a špecifikácie sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje
univerzálnemu štandardu DCF
(Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený
162
asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Prehrávanie záznamu
nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení
nie je zaručené, a rovnako,
prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných
v inom zariadení nie je v tomto
zariadení zaručené.
Ochranné známky
•
je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“,
a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows
Vista sú buď registrované
ochranné známky, alebo
ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/
alebo iných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
Iné
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh, Mac OS, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac
a eMac sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, Intel Core, MMX
a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• CompactFlash je ochranná
známka spoločnosti SanDisk
Corporation.
• Microdrive je registrovaná
ochranná známka spoločnosti
Hitachi Global Storage
Technologies v USA a/alebo
iných krajinách.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
iných krajinách.
• Funkcia pokročilej optimalizácie
dynamického rozsahu používa
technológiu od spoločnosti
Apical Limited.
• Okrem toho všeobecne platí, že
všetky ostatné názvy produktov
a systémov spomenuté v tomto
návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami
príslušných vývojárskych
a výrobných spoločností. Avšak,
označenia ™ alebo ® nie sú
v tomto návode vždy uvádzané.
163
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu,
pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými spôsobmi. Pozri strany 164 až
170. Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na autorizovaný
servis spoločnosti Sony.
1
Skontrolujte nasledujúce položky.
2
Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor
znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3
Obnovte pôvodné nastavenia (s. 136).
4
Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na autorizovaný
servis spoločnosti Sony.
Akumulátor a napájanie
Indikátor stavu batérie nie je presný. Prípadne sa zobrazuje
zostávajúca kapacita batérie, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom
alebo veľmi horúcom prostredí (s. 174).
• Zobrazovaná zostávajúca kapacita batérie sa odlišuje od skutočnej
kapacity. Úplným vybitím a nabitím akumulátora opravte zobrazenie.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (s. 11).
• Akumulátor je nepoužiteľný (s. 14). Vymeňte ho za nový.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu
šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia
energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad
čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (s. 128).
164
Snímanie záberov
Po zapnutí napájania sa na displeji LCD nič nezobrazuje.
• V predvolenom nastavení sa displej LCD vypne, ak sa nevykoná
žiadna činnosť dlhšie ako päť sekúnd, z dôvodu minimalizovania
spotreby batérie. Môžete zmeniť čas, po ktorom sa vypne displej LCD
(s. 128).
• Displej LCD je vypnutý. Stlačením tlačidla DISP zapnite displej LCD
(s. 35).
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou ovládača dioptrickej korekcie nastavte správnu dioptrickú
korekciu (s. 22).
Spúšť sa neuvoľní.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte (s. 26). Ak je
plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné fotografie (s. 99).
– Vymeňte pamäťovú kartu.
• Tlačidlo spúšte nie je možné stlačiť, ak objekt nie je zaostrený (s. 112).
• Ak je k fotoaparátu pripojený astronomický teleskop alebo podobné
zariadenie, nastavte režim expozície na hodnotu M a pokračujte
v snímaní.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (s. 113). Toto nie je porucha.
• Snímate v režime RAW (s. 107). Keďže údajový súbor RAW je veľký,
snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať.
Iné
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (strany 21, 129).
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony a/alebo
rýchlosť uzávierky.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu
fotoaparátu. Znovu upravte nastavenie.
165
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaný „duch“).
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu
preniklo nadmerné množstvo svetla. Pripojte tienidlo objektívu.
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste
záber nasnímať znovu. V závislosti od hrúbky filtra a spôsobu
pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo čiastočne objaviť
v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť
stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla). V takých prípadoch
zníženie clony o 1 až 2 kroky zabráni tomuto efektu.
Na displeji LCD sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je porucha. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú (s. 4).
V hľadáčiku bliká stupnica EV b B.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania
fotoaparátu.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 145).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol
nasnímaný fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát,
prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (s. 144).
Obraz sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video output] a overte, či je norma
výstupného videosignálu fotoaparátu zhodná s normou kódovania
farieb na vašom televízore (s. 102).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (s. 101).
166
Vymazávanie a úprava záberov
Na fotoaparáte nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (s. 124).
Počítače
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (s. 140).
• Kábel USB odpojte a znovu ho pevne zapojte.
• Nastavte položku [USB connection] na možnosť [Mass Storage]
(s. 140).
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem
fotoaparátu, klávesnice a myši.
Nie je možné kopírovať zábery.
• Ak pri kopírovaní záberov z fotoaparátu do počítača otvoríte kryt
pamäťovej karty, kopírovanie sa zruší. Počas kopírovania neotvárajte
kryt pamäťovej karty.
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali na
počítači, nie je zaručená možnosť kopírovania záberov do počítača.
Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte (s. 124).
Memory card
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym
smerom (s. 17).
Iné
Nie je možné zaznamenávanie na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Vymažte nepotrebné fotografie (s. 99).
• Vložená je nepoužiteľná pamäťová karta (s. 17).
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje.
Odstránené údaje nie je možné obnoviť.
167
Tlač
Spolu s ostatnými položkami si pozrite aj časť „Tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge“ (nasleduje ďalej).
Farba záberu je zvláštna.
• Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach
sRGB, ktoré sú nekompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), vytlačia sa s nižšou úrovňou jasu (s. 108).
Zábery sa vytlačia s orezanými obidvoma okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný pravý, ľavý, horný a dolný
okraj záberu. Najmä ak tlačíte fotografiu nasnímanú s pomerom strán
nastaveným na možnosť [16:9], bočný okraj fotografie môže byť
orezaný.
• Pri tlači použitím vašej vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie úpravy
alebo nastavenie záberu bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne
a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Použitím softvéru „PMB“ môžete tlačiť fotografie s vloženým
dátumom (s. 154).
• Tento fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumu do záberu.
Avšak, ak tlačiareň alebo softvér rozpozná informáciu Exif, môžete
zábery vytlačiť s vloženým dátumom, pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú údaje o snímaní. Obráťte sa na výrobcu
tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér
kompatibilný s informáciou Exif.
• Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery
s vloženým dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Bližšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom
s tlačiarňou alebo od výrobcu tlačiarne.
168
Nie je možné vytvoriť spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je
kompatibilná so štandardom PictBridge. Čo sa týka kompatibility
tlačiarne so štandardom PictBridge, obráťte sa na výrobcu tlačiarne.
• Nastavte položku [USB connection] na možnosť [PTP] (s. 156).
• Odpojte a znovu zapojte kábel USB. Ak sa na tlačiarni zobrazí správa
o chybe, pozrite si návod tlačiarne.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Zábery RAW nie je možné tlačiť.
• Zábery nasnímané iným než týmto fotoaparátom a zábery upravené
počítačom sa nemusia vytlačiť.
Na fotografii sa v mieste na vloženie dátumu vytlačí
značka „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o snímaní, nie je možné vytlačiť
s vloženým dátumom. Nastavte položku [Date imprint] na možnosť
[Off] a znovu vytlačte záber (s. 159).
Iné
Keď vypnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie „Set date and time?“.
• Fotoaparát nebol používaný istý čas s nízkou kapacitou batérie alebo
bez akumulátora. Nabite akumulátor a znova nastavte dátum (s. 21).
Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri každej výmene akumulátora,
obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Iné
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje, alebo sa
znižuje po dvoch.
• V prípade snímania fotografie s formátom JPEG je to spôsobené
mierou kompresie a veľkosťou fotografie po zmene kompresie
v závislosti od fotografie (s. 107).
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do
polohy ON. Pri vyberaní akumulátora sa uistite, či je fotoaparát
vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu (s. 11).
169
Fotoaparát nefunguje správne.
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Pri
použití adaptéra AC/nabíjačky AC (nie je súčasťou dodávky), odpojte
sieťový kábel. Ak je fotoaparát horúci, pred touto opravou ho
nechajte vychladnúť. Ak fotoaparát nefunguje po vyskúšaní týchto
riešení, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.
V pravom dolnom rohu hľadáčika bliká päť políčok stupnice
SteadyShot.
• Funkcia SteadyShot nefunguje. Môžete pokračovať v snímaní, ale
funkcia SteadyShot nebude fungovať. Vypnite fotoaparát a znovu ho
zapnite. Ak indikátor stupnice SteadyShot naďalej bliká, obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
V pravom dolnom rohu displeja LCD sa zobrazí indikátor „--E-“.
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po tomto
postupe nezmizne, naformátujte pamäťovú kartu.
170
Výstražné správy
Ak sa zobrazia nasledujúce
správy, riaďte sa uvedenými
pokynmi.
For “InfoLITHIUM” battery
only
• Používa sa nekompatibilný
akumulátor.
Set date and time?
• Nastavte dátum a čas. Ak ste
svoj fotoaparát dlhší čas
nepoužívali, nabite internú
nabíjateľnú batériu (strany 21
a 175).
Power insufficient
• Skúšali ste použiť funkciu
[Cleaning mode] pri
nedostatočnom nabití batérie.
Nabite batériu alebo použite
adaptér AC/nabíjačku AC
(nie sú súčasťou dodávky).
No Memory Stick
No CF card
• Pamäťová karta bola
naformátovaná v počítači
a formát súboru bol upravený,
alebo bola pamäťová karta
naformátovaná v inom
zariadení.
Vyberte položku [OK]
a potom naformátujte
pamäťovú kartu. Pamäťovú
kartu môžete použiť znova,
avšak všetky predchádzajúce
údaje na pamäťovej karte sa
vymažú. Formátovanie môže
chvíľu trvať.
Ak sa správa stále zobrazuje,
vymeňte pamäťovú kartu.
Card error
• Je vložená nekompatibilná
pamäťová karta alebo zlyhalo
formátovanie.
Read only memory
• Fotoaparát nedokáže
zaznamenať alebo odstrániť
zábery na tejto pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Reinsert the Memory Stick.
Reinsert the CF card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie
je možné použiť vo fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej
karty je znečistená.
171
Iné
• Typ vloženej pamäťovej karty
je odlišný od typu vybraného
použitím možnosti [Memory
card] v ponuke nastavenia .
Nastavte správny typ.
Unable to use Memory Stick.
Format?
Unable to use CF card.
Format?
Processing... Unable to
operate.
• Pri zaplnenej vyrovnávacej
pamäti ste sa pokúsili
stlačením tlačidla zobrazenia
použiť funkciu Inteligentné
zobrazenie.
Invalid operation
• Počas snímania v režime BULB
ste sa pokúsili použiť funkciu
Inteligentné zobrazenie.
Use Memory Stick slot to
format.
• Pokúsili ste sa formátovať
pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ vloženú v zásuvke
na vloženie karty CF použitím
adaptéra. Vložte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ do
zásuvky na vloženie karty
„Memory Stick Duo“
a naformátujte ju.
No Memory Stick inserted.
Shutter is locked.
No CF card inserted. Shutter
is locked.
• Funkcia [Release w/oCard] je
nastavená na možnosť
[Disable]. Nastavte ju na
možnosť [Enable] alebo vložte
pamäťovú kartu.
Unable to display.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom alebo zábery
172
upravené pomocou počítača
pravdepodobne nebude
možné zobraziť.
No lens attached. Shutter is
locked.
• Objektív nie je správne
nasadený, alebo nie je
nasadený vôbec.
• Po pripojení fotoaparátu
k astronomickému teleskopu
alebo podobnému zariadeniu
nastavte režim expozície na
hodnotu M.
Unable to print.
• Pokúsili ste sa označiť zábery
RAW značkou DPOF.
Check the connected device.
• Nie je možné vytvoriť
spojenie. Odpojte kábel USB
a znova ho pripojte.
Camera overheating. Allow it
to cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože
ste nepretržite snímali.
Vypnite napájanie.
Fotoaparát nechajte
vychladnúť a počkajte, kým
bude znova pripravený na
snímanie.
Camera error
System error
• Vypnite napájanie, vyberte
akumulátor a potom ho znova
vložte. Ak sa správa zobrazuje
často, obráťte sa na predajcu
spoločnosti Sony alebo na
najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Cover open
• Uzavretím krytu pamäťovej
karty spustite snímanie.
• Skontrolujte, či záber, ktorý
chcete vytlačiť, nie je
poškodený.
Printer busy
• Skontrolujte tlačiareň.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom nie je možné
zväčšiť ani otáčať.
No images changed
• Pokúsili ste sa ochrániť zábery
alebo určiť DPOF bez toho,
aby ste zmenili špecifikácie
záberov.
Cannot create more folders.
• Súbor s názvom začínajúcim na
„999“ existuje na pamäťovej
karte. V takomto prípade nie
je možné vytvoriť priečinky.
Printing canceled
• Tlačová úloha bola zrušená.
Odpojte kábel USB alebo
vypnite fotoaparát.
Iné
Unable to mark.
• Pokúsili ste sa označiť zábery
RAW na obrazovke
PictBridge.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
173
Bezpečnostné
odporúčania
Fotoaparát nepoužívajte
ani neskladujte na
nasledovných miestach
• Na príliš horúcom, suchom alebo
vlhkom mieste.
Na extrémne horúcich miestach,
ako napr. vnútri zaparkovaného
auta na slnku, sa môže telo
fotoaparátu vplyvom veľkej
teploty zdeformovať, a to môže
zapríčiniť poruchu fotoaparátu.
• Na miestach priameho slnečného
žiarenia alebo vysokých teplôt.
Fotoaparát môže zmeniť farbu
alebo sa môže zdeformovať, a to
môže spôsobiť poruchu.
• Na miestach s možnosťou
značných otrasov.
• Na miestach silného
magnetizmu.
• Na piesočnatých alebo prašných
miestach.
Dbajte na to, aby sa do
fotoaparátu nedostal piesok ani
prach. Môže to spôsobiť poruchu
vášho fotoaparátu. Porucha je
niekedy neopraviteľná.
Informácie o nosení
• Ak fotoaparát nepoužívate,
nasaďte kryt objektívu alebo kryt
závitu objektívu. Pred nasadením
na fotoaparát odstráňte z krytu
závitu všetok prach.
174
Informácie
o prevádzkových teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu
je 0 °C až 40 °C (pri použití
pamäťovej karty Microdrive: 5 °C
až 40 °C). Neodporúča sa
prevádzkovať fotoaparát pri
teplotách presahujúcich tento
interval.
Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát
z chladného do teplého prostredia,
na vnútorných a vonkajších
súčiastkach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť.
Táto kondenzácia vlhkosti môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Pred prenesením z chladného
miesta na teplé fotoaparát vložte
do plastovej tašky, kde sa asi po
hodine fotoaparát prispôsobí
novému prostrediu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho
asi hodinu mimo prevádzky, kým
sa vlhkosť neodparí. Keby ste
používali fotoaparát pri výskyte
vlhkosti vnútri objektívu,
nedokázali by ste nasnímať ostré
zábery.
Informácie o snímaní
a prehrávaní
Váš fotoaparát obsahuje
nabíjateľnú batériu, ktorá zaisťuje,
že uchovanie času a dátumu
a ďalších nastavení bez ohľadu na
to, či je fotoaparát vypnutý alebo
zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy počas používania
fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate iba na krátke obdobia,
batéria sa bude postupne vybíjať.
Ak fotoaparát vôbec nepoužijete
približne 8 mesiacov, batéria sa
vybije úplne. Preto zaistite, aby
bola batéria nabitá pred použitím
fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však
nijako neovplyvní funkčnosť
fotoaparátu, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas
snímania. Ak pri každom nabíjaní
internej nabíjateľnej batérie dôjde
k obnoveniu nastavení na
predvolené nastavenia, batéria je
už možno nepoužiteľná. Obráťte sa
na predajcu spoločnosti Sony
alebo na autorizovaný servis
spoločnosti Sony.
• Pred snímaním neopakujúcich
sa udalostí vykonajte testovacie
snímanie, ktorým si overíte,
či fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát je odolný voči prachu
a vlhkosti, ale nie je odolný voči
vode ani ošplechnutiu. Pri
používaní fotoaparátu v daždi
dávajte pozor, aby ste fotoaparát
a objektív nenamočili. Ak sa
fotoaparát zašpiní, po použití ho
vyčistite. Voda, piesok, prach, soľ
a pod. zanechané na fotoaparáte
môžu zapríčiniť jeho poruchu.
• Nepozerajte sa do slnka alebo
silného svetla cez odstránený
objektív alebo hľadáčik. Môže
vám to spôsobiť nevyliečiteľné
poškodenie zraku. Prípadne
môžete spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na
miestach, kde dochádza ku
generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie.
Fotoaparát nemusí správne
snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu
v piesočnatom alebo prašnom
prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované
kvapky vody, utrite ich pred
použitím fotoaparátu (s. 174).
• Fotoaparátom netraste ani
nenarážajte. Okrem porúch
a neschopnosti nasnímať zábery
to môže spôsobiť aj
znehodnotenie záznamového
Postup pri nabíjaní vnútornej
nabíjateľnej batérie
Vložte nabitý akumulátor do
fotoaparátu alebo zapojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
použitím adaptéra alebo nabíjačky
striedavého prúdu (nie sú súčasťou
dodávky) a nechajte fotoaparát
vypnutý 24 hodín alebo dlhšie.
175
Iné
Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérii
média a zničenie, poškodenie či
stratu obrazových údajov.
• Fotoaparát, dodávané
príslušenstvo a podobne
uchovávajte mimo dosahu detí.
Hrozí nebezpečenstvo
prehltnutia karty „Memory Stick
Duo“ alebo podobných kariet.
Ak sa vyskytne takýto problém,
okamžite vyhľadajte lekára.
Poznámky k manipulácii s
matnicou
• Dávajte pozor, aby ste sa
matnice, zrkadla ani iných častí
nedotkli prstom.
• Ak sa na povrchu matnice usadí
prach, odstráňte ho pomocou
ofukovacej kefy. V takom
prípade nepoužívajte
rozprašovač.
• Ak sa matnica poškriabe alebo
zamastí, obráťte sa na predajcu
výrobkov Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
176
Register
Register
A
Adobe RGB ........................... 108
AEL button ............................ 118
AF Micro Adj......................... 134
akumulátor ............................... 11
APS-C size.............................. 136
aretácia AE .............................. 68
Aspect ratio ............................ 106
Audio signals.......................... 133
Auto review............................ 117
automatické zaostrenie ........... 53
automatické zaostrenie
samostatnej snímky ............. 53
automatický blesk.................... 62
B
bezdrôtový blesk...................... 62
blesk .......................................... 61
bodové....................................... 66
C
citlivosť ISO.............................. 71
clona .......................................... 47
Color Space ............................ 108
Custom button ....................... 108
Date imprint ........................... 125
diaľkový ovládač ................ 81, 87
dioptrická korekcia.................. 22
F
farebný filter............................. 74
File number ............................ 130
Flash control ........................... 110
Focusing Screen ..................... 135
Folder name............................ 130
Format..................................... 124
funkcia SteadyShot .................. 39
H
High ISO NR.......................... 113
histogram ............................ 92, 98
hľadáčik ............................... 22, 38
I
Image Data Converter SR .... 151
Image Data Lightbox SR ...... 152
Image size ............................... 106
Index print .............................. 126
indikátor zaostrenia ................. 54
Info.disp.time ......................... 128
inteligentné zobrazenie ........... 88
ISO Auto Range .................... 111
J
jasná oblasť ............................... 92
177
Register
D
displej LCD ........................ 34, 97
DPOF setup............................ 125
dynamický režim ...................... 81
jeden posun ...............................83
JPEG........................................107
nepretržitý posun..................... 83
New folder.............................. 131
K
O
karta CF.....................................17
kompenzácia blesku .................70
kompenzácia expozície ............67
kondenzácia vlhkosti..............174
kontrast......................................78
kreatívny štýl.............................78
kvalita záberu..........................107
objektív ..................................... 15
oblasť automatického
zaostrenia ............................. 55
obnovenie ............... 114, 122, 136
očnicový kryt ............................ 22
okolité svetlo ............................ 68
optimalizácia dynamického
rozsahu.................................. 77
ostrosť........................................ 78
osvetlenie pre automatické
zaostrenie ............................. 57
otočenie .................................... 93
ovládací prvok AF/MF............ 60
L
LCD brightness ......................128
Long exp.NR...........................113
M
manuálna expozícia..................49
manuálne zaostrenie ................58
manuálny posun........................51
Memory Stick Duo...................17
meranie v rámci 40 segmentov
v tvare včelieho plástu .........66
Microdrive.................................17
multifunkčný volič....................40
N
nabíjanie akumulátora ...............9
nastavenie dátumu a času........21
nastavenie hodín.......................21
nepretržité automatické
zaostrovanie ..........................53
nepretržité snímanie ..........81, 82
178
P
pamäť ........................................ 90
panel zobrazenia ...................... 37
PictBridge ............................... 156
PlaybackDisplay .................... 126
PMB ........................................ 154
počet fotografií na
zaznamenanie ................ 13, 26
pomalá synchronizácia............ 63
pomer kompresie................... 107
popruh na rameno ................... 24
posun......................................... 83
posun programu....................... 46
posun vyváženia bielej
farby ...................................... 85
Power save.............................. 128
predvolené vyváženie bielej
farby ...................................... 73
prezeranie záberu ............ 91, 101
priame manuálne
zaostrenie ............................. 59
Priority setup.......................... 112
Protect..................................... 124
protiprachová funkcia ............. 29
R
RAW ............................... 107, 151
Rec mode reset ...................... 114
Rec.info.disp........................... 120
redukcia šumu ........................ 113
Remote Camera Control ...... 153
Reset default .......................... 136
režim automatického
programu .............................. 45
režim blesku ............................. 62
režim čistenia............................ 29
režim expozície ........................ 45
režim merania .......................... 66
rýchla navigácia........................ 42
rýchlosť uzávierky.............. 45, 48
S
T
technické údaje ...................... 160
teplota farieb ............................ 74
Tlač .................................. 125, 156
tlačidlo C................................. 108
tlačidlo DISP (Zobraziť) ... 35, 91
tlačidlo DRIVE........................ 81
tlačidlo Fn ................................. 42
tlačidlo MENU....................... 104
tlačidlo WB ............................... 72
tmavá oblasť.............................. 92
U
USB connection ..................... 131
uzamknutie expozície .............. 68
uzamknutie zaostrenia ............ 56
V
viac segmentov ......................... 66
Video output .......................... 129
vlastné vyváženie bielej
farby ...................................... 75
vymazať ..................................... 99
vysokorýchlostné
synchronizované snímanie
HSS........................................ 64
vyváženie bielej farby .............. 72
vyváženie podľa stredu............ 66
179
Register
samospúšť ................................. 83
Select folder............................ 131
Slide show ............................... 127
snímanie .................................... 43
snímanie BULB ....................... 51
sRGB....................................... 108
stlačenie spúšte do
polovice......................... 43, 113
stupnica EV .................. 50, 69, 85
sýtosť.......................................... 78
výstupný signál HDMI...........103
Z
zablokovanie zrkadla .........81, 86
zadná synchronizácia ...............62
zaostrenie ..................................53
zobrazenie .................................88
zobrazenie registra ...................95
zoznam ponúk.........................104
zväčšené zobrazenie .................94
180
181
182
Download PDF

advertising