Sony | ILCE-6500 | Sony ILCE-6500 Fotoaparát APS-C α6500 Premium s objímkou E-mount Návod na použitie

4-690-671-21(1)
Digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými objektívmi
E-mount
Návod na používanie
„Príručka pomoci“ (Webová príručka)
Podrobné pokyny týkajúce sa mnohých
funkcií fotoaparátu nájdete uvedené
v „Príručka pomoci“.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1640/h_zz/
ILCE-6500
Slovensky
Oboznámenie
sa s
Príručka pomoci!
„Príručka pomoci“ je on-line príručka, ktorú si môžete prečítať
prostredníctvom počítača alebo smartfónu. Nájdete v nej
podrobnosti o položkách ponúk, pokročilom používaní a
najnovšie informácie o fotoaparáte.
Naskenujte
to
http://rd1.sony.net/help/ilc/1640/h_zz/
ILCE-6500 Príručka pomoci
Návod na používanie
In-Camera Guide
Tento návod uvádza niektoré
základné funkcie.
[In-Camera Guide] zobrazuje
vysvetlivky k položkám
ponuky na monitore
fotoaparátu.
(táto kniha)
Stručnú príručku nájdete v
časti „Sprievodca spustením“
(strana 18). „Sprievodca
spustením“ uvádza počiatočné
postupy od otvorenia balíka až do
spustenia uzávierky na získanie
prvého záberu.
SK
2
Počas snímania môžete rýchlo
vyvolať požadované informácie.
Ak chcete použiť funkciu
[In-Camera Guide], musia
sa vopred vykonať niektoré
nastavenia. Podrobnosti môžete
vyhľadať v „In-Camera Guide“ v
Príručka pomoci.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s
batériou môže vybuchnúť, spôsobiť
požiar alebo i chemické popáleniny.
Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
••Batériu nerozoberajte.
••Batériu nedeformujte ani nevystavujte
nárazom či silovému pôsobeniu,
ako napríklad úderom, pádom alebo
pošliapaniu.
••Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
••Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad
na priamom slnečnom svetle alebo v
aute zaparkovanom na slnku.
••Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
••Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
••Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti
Sony alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
••Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
••Batérie uchovávajte suché.
••Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
••Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
••Nevystavuje pôsobeniu mimoriadne
nízkych teplôt -20 °C alebo nižších ani
mimoriadne nízkych tlakov 11,6 kPa
alebo nižších.
Použite blízku elektrickú zásuvku,
keď používate sieťový adaptér/
nabíjačku. Ak sa vyskytne akákoľvek
porucha, ihneď odpojte zástrčku od
elektrickej zásuvky, aby sa odpojil
zdroj napájania.
Ak používate výrobok s kontrolkou
nabíjania, vezmite do úvahy, že
výrobok nie je odpojený od zdroja
napájania, aj keď táto kontrolka
nesvieti.
Napájací kábel, ak je dodaný, je
určený výslovne pre použitie s týmto
zariadením a nemal by sa používať s
inými elektrickými zariadeniami.
Napájací kábel
Pre zákazníkov v Spojenom
kráľovstve, Írsku, na Malte, na Cypre
a v Saudskej Arábii
Použite napájací kábel (A). Z
bezpečnostných dôvodov nie je
napájací kábel (B) určený pre vyššie
uvedené krajiny/regióny, a preto sa
tam nesmie používať.
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách/regiónoch EÚ
Použite napájací kábel (B).
(A)
(B)
SK
3
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo
sa, že vyhovuje obmedzeniam
stanoveným v smernici o
elektromagnetickej kompatibilite pri
používaní spojovacích káblov kratších
ako 3 metre.
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto
zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu a
zvuku.
SK
4
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko
Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Zneškodňovanie použitých batérií,
elektrických a elektronických prístrojov
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na
výrobku, batérii alebo
obale znamená,
že výrobok a
batéria nemôže
byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť
tento symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb)
sú pridané, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005% ortute alebo 0,004%
olova. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie týchto výrobkov
a batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol
byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z
dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo
integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie,
túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál. Aby ste
zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento
výrobok na konci jeho životnosti
na vhodnom zbernom mieste
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných
batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Technické údaje
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
SK
5
Poznámky týkajúce sa používania
fotoaparátu
Spolu s touto časťou si pozrite
aj „Bezpečnostné opatrenia“ v
Príručka pomoci (strana 2).
Jazyk na displeji
Jazyk zobrazený na displeji môžete
zvoliť v ponuke.
Poznámky týkajúce sa snímania/
prehrávania
••Po naformátovaní pamäťovej
karty sa všetky údaje, ktoré sú na
nej uložené, vymažú, pričom už
nebude možné ich obnoviť. Pred
formátovaním skopírujte tieto údaje
do počítača alebo iného zariadenia.
••Pred spustením snímania vykonajte
skúšobné snímanie, aby ste sa
uistili, že fotoaparát pracuje
správne.
Poznámky týkajúce sa
zaobchádzania s výrobkom
••Tento fotoaparát je skonštruovaný
tak, aby bol odolný voči prachu a
vlhkosti, ale nie je odolný voči vode
ani striekajúcej vode.
••Fotoaparát, dodané príslušenstvo
ani pamäťové karty nenechávajte
v dosahu dojčiat. Mohli by ich
náhodne prehltnúť. Ak k tomu
dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
SK
6
Žiadna kompenzácia poškodeného
obsahu alebo zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže poskytovať
žiadne záruky v prípade zlyhania
záznamu alebo straty či poškodenia
zaznamenaných záberov alebo
zvukových dát v dôsledku poruchy
fotoaparátu alebo záznamového
média, atď. Odporúčame zálohovanie
dôležitých údajov.
Poznámky týkajúce sa monitora,
elektronického hľadáčika,
objektívu a obrazového snímača
••Monitor a elektronický hľadáčik sú
vyrobené pomocou mimoriadne
presnej technológie, pričom viac
ako 99,99 % pixlov je funkčných
na efektívne použitie. Môže sa
však vyskytovať niekoľko malých
čiernych bodov a/alebo svetlých
bodov (farebných bielych,
červených, modrých alebo
zelených), ktoré sa nepretržite
zobrazujú na monitore a v
elektronickom hľadáčiku. Tieto
body sú normálnym výsledkom
výrobného procesu a nemajú
žiadny vplyv na zábery.
••Fotoaparát nedržte za monitor.
••Pri použití objektívu s motorovým
nastavením zoomu dávajte pozor,
aby sa do objektívu nezachytili
prsty alebo iné predmety.
••Nenechávajte objektív ani hľadáčik
vystavené pôsobeniu zdroja silného
svetla, ako je slnečné svetlo. Kvôli
kondenzačnej funkcii objektívu
môže takéto konanie spôsobiť dym,
vznik požiaru alebo poruchu vnútri
tela fotoaparátu alebo objektívu.
Ak musíte ponechať fotoaparát
vystavený pôsobeniu zdroja svetla,
ako je slnečné svetlo, založte kryt
objektívu na objektív.
••Keď snímate v protisvetle, slnko
uchovávajte v dostatočnej
vzdialenosti od zorného uhla. V
opačnom prípade môže slnečné
svetlo preniknúť do systému
zaostrovania vnútri fotoaparátu a
spôsobiť dym alebo vznik požiaru.
Dokonca aj keď je slnko mierne
mimo zorného poľa, napriek tomu
môže spôsobiť dym alebo vznik
požiaru.
••Nevystavujte objektív priamemu
pôsobeniu lúčov, ako sú laserové
lúče. Mohlo by to spôsobiť
poškodenie obrazového snímača a
poruchu fotoaparátu.
••Nepozerajte do slnečného svetla
ani zdroja silného svetla cez
odpojený objektív. Môže to viesť k
trvalému poškodeniu zraku alebo
spôsobiť poruchu.
••Nepoužívajte fotoaparát na
miestach, kde sa vysielajú silné
rádiové vlny alebo žiarenie.
Snímanie a prehrávanie nemusia
správne fungovať.
••V chladnom prostredí môžu zábery
zanechávať na displeji obrazovú
stopu. Nie je to porucha.
••Zaznamenaný obraz môže byť
odlišný od obrazu, ktorý ste
sledovali pred záznamom.
Poznámky týkajúce sa používania
objektívov a príslušenstva
Odporúča sa, aby ste používali
objektívy/príslušenstvo Sony,
ktoré vyhovujú vlastnostiam tohto
fotoaparátu. Používanie tohto
fotoaparátu s výrobkami od iných
výrobcov môže ovplyvniť jeho výkon
a následne viesť k nehodám alebo
poruche. Spoločnosť Sony nebude
niesť žiadnu zodpovednosť za takéto
nehody ani poruchy.
Poznámky týkajúce sa
Sánky pre rôzne rozhrania
••Pri pripájaní alebo odpájaní
príslušenstva, ako je externý
blesk, k Sánky pre rôzne rozhrania
najprv uveďte napájanie do
polohy vypnutia OFF. Pri pripájaní
príslušenstva overte, či je pevne
pripevnené k fotoaparátu.
••Sánky pre rôzne rozhrania
nepoužívajte s bežne dostupným
bleskom, ktorý využíva napätie
250 V alebo vyššie alebo má
opačnú polaritu ako fotoaparát.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Poznámky týkajúce sa snímania
pomocou hľadáčika
••Obraz môže byť mierne skreslený
blízko rohov hľadáčika. Nie je to
porucha. Keď si chcete pozrieť celú
kompozíciu záberu so všetkými
detailmi, môžete použiť aj monitor.
SK
7
••Ak počas snímania pohybujete
fotoaparátom pri súčasnom
pozeraní do hľadáčika alebo
pohybujete očami, obraz v
hľadáčiku môže byť skreslený
alebo sa farby obrazu môžu meniť.
Je to vlastnosť objektívu alebo
zobrazovacieho zariadenia a nie
je to porucha. Keď snímate záber,
odporúčame, aby ste sa pozerali na
strednú oblasť hľadáčika.
••Pri snímaní pomocou hľadáčika
sa môžu prejaviť príznaky, ako sú
únava očí, malátnosť, kinetóza
alebo nevoľnosť. Odporúčame, aby
ste si v pravidelných intervaloch
urobili prestávku, keď snímate
pomocou hľadáčika.
V prípade, že sa necítite dobre,
prestaňte používať hľadáčik
dovtedy, kým sa váš stav nezlepší,
pričom vyhľadajte lekársku pomoc,
ak je to potrebné.
Poznámky týkajúce sa
nepretržitého snímania
Počas nepretržitého snímania
sa môže monitor alebo hľadáčik
prepínať medzi obrazovkou
snímania a čiernou obrazovkou.
Ak budete nepretržite hľadieť na
displej v takejto situácii, môžete
pocítiť nepríjemné príznaky, ako je
pocit indisponovanosti. Ak pocítite
príznaky nepohody, prestaňte
používať fotoaparát a podľa potreby
sa obráťte na svojho lekára.
SK
8
Poznámky týkajúce sa dlhodobého
snímania alebo snímania
videozáznamov vo formáte 4K
••V závislosti od teploty fotoaparátu
a akumulátora je možné, že sa
nebudú dať snímať videozáznamy,
alebo sa napájanie automaticky
vypne, aby sa chránil fotoaparát.
Pred vypnutím napájania sa na
displeji zobrazí hlásenie alebo
ďalšie videozáznamy už nebude
možné snímať. V takomto prípade
nechajte napájanie vypnuté a
počkajte, kým neklesne teplota
fotoaparátu a akumulátora. Ak
zapnete napájanie bez toho, aby
ste fotoaparát a akumulátor nechali
dostatočne vychladnúť, fotoaparát
sa môže znovu vypnúť alebo
snímanie videozáznamov nebude
možné.
••Pri vysokej teplote okolia teplota
fotoaparátu rýchlo stúpa.
••Pri zvýšení teploty fotoaparátu
sa môže kvalita obrazu zhoršiť.
Odporúča sa, aby ste pred ďalším
snímaním počkali, kým teplota
fotoaparátu neklesne.
••Povrch fotoaparátu sa môže
zohriať. Nie je to porucha.
••Ak sa bude rovnaká časť vašej
pokožky dlhodobo dotýkať
fotoaparátu počas jeho používania,
aj keď sa fotoaparát nebude zdať
horúci na dotyk, môže spôsobiť
príznaky nízkoteplotnej popáleniny,
ako sú začervenanie pokožky alebo
vznik pľuzgierov.
Obzvlášť dávajte pozor v
nasledujúcich situáciách a použite
statív, atď.
––Keď sa fotoaparát používa v
prostredí s vysokou teplotou
––Keď fotoaparát používa niekto s
nedostatočnou cirkuláciou alebo
narušenou citlivosťou pokožky
––Keď sa fotoaparát používa s
[Auto Pwr OFF Temp.] nastaveným
na [High].
••Hlavne počas snímania
videozáznamu vo formáte 4K sa
môže čas snímania skrátiť pri nízkej
teplote. Zahrejte akumulátor alebo
ho vymeňte za nový.
Poznámky týkajúce sa prehrávania
videozáznamov prostredníctvom
iných zariadení
Videozáznamy nasnímané týmto
fotoaparátom sa nemusia prehrávať
správne prostredníctvom iných
zariadení. Taktiež videozáznamy
nasnímané pomocou iných zariadení
sa nemusia prehrávať správne
prostredníctvom tohto fotoaparátu.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy,
videokazety a ďalšie materiály môžu
byť chránené autorskými právami.
Neautorizovaným zaznamenávaním
takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov
o autorských právach.
Informácie o technických údajoch,
ktoré sú popísané v tomto návode
Údaje o činnosti a technických
parametroch sú definované za
nasledujúcich podmienok, pokiaľ
to nie je v tomto návode uvedené
inak: pri bežnej teplote okolia 25 ºC a
použití akumulátora, ktorý sa úplne
nabil až do zhasnutia kontrolky
nabíjania.
Spôsob dočasného vypnutia
funkcií bezdrôtovej siete (funkcie
Wi-Fi, NFC a Bluetooth, atď.)
Pri nastúpení do lietadla, atď. je
možné dočasne vypnúť všetky
funkcie bezdrôtovej siete.
(Wireless)
Zvoľte tlačidlo MENU 
 [Airplane Mode]  [On].
Ak nastavíte [Airplane Mode] na
[On], na displeji sa zobrazí značka
(lietadlo).
Poznámky týkajúce sa bezdrôtovej
lokálnej siete LAN
Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu
vášho fotoaparátu, spoločnosť Sony
nebude niesť žiadnu zodpovednosť
za stratu alebo škodu vyplývajúcu z
nelegálneho prístupu alebo použitia
zaregistrovaného prístupového bodu
v tomto fotoaparáte.
SK
9
Poznámky týkajúce sa bezpečnosti
pri používaní výrobkov s funkciou
bezdrôtovej siete LAN
••Vždy používajte zabezpečenú
bezdrôtovú sieť LAN, aby nedošlo k
neoprávnenému prístupu k údajom
zlomyseľnými tretími stranami
alebo iným spôsobom napadnutia
kvôli nedostatočnej ochrane.
••Pri používaní bezdrôtovej siete
LAN je dôležité vykonať nastavenia
zabezpečenia.
••Ak sa vyskytne problém týkajúci
sa zabezpečenia kvôli tomu, že sa
nevykonali žiadne bezpečnostné
opatrenia alebo v dôsledku
akýchkoľvek neodvratných
okolností pri používaní bezdrôtovej
siete LAN, spoločnosť Sony nebude
niesť žiadnu zodpovednosť za
stratu či škodu.
SK
10
Kontrola fotoaparátu a dodaných položiek
Číslo v zátvorkách uvádza počet
kusov.
•• Remienok na rameno (1)
•• Fotoaparát (1)
•• Napájací kábel (1)* (dodávaný v
niektorých krajinách/regiónoch)
* S vaším fotoaparátom môže byť
dodaných viacero napájacích
káblov. Použite vhodný kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu. Pozrite si
stranu 3.
•• Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50 (1)
•• Očnica (1)
•• Kryt bajonetu (1) (pripojený
k fotoaparátu)
•• Kryt pätky (1) (pripojený
k fotoaparátu)
•• Návod na používanie (tento
manuál) (1)
•• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
•• Mikro USB kábel (1)
•• Sieťový adaptér (1)
SK
11
Popis jednotlivých častí
* Nezakrývajte túto časť počas
snímania videozáznamu. V
opačnom prípade môže dôjsť
k výskytu šumu alebo zníženiu
hlasitosti.
** Nedotýkajte sa priamo tejto časti.
Po odstránení objektívu
 Tlačidlo spúšte
 Snímač diaľkového ovládača
 Anténa Wi-Fi (vstavaná)
 Hlavný vypínač ON/OFF
(Napájanie)
 Kontrolka samospúšte/
Prisvetlenie AF
 Tlačidlo uvoľnenia objektívu
Mikrofón*
Bajonet
 Obrazový snímač**
 Kontakty objektívu**
SK
12
 Sánky pre rôzne rozhrania*
Niektoré časti príslušenstva sa
nemusia zasunúť až na doraz
a môžu vyčnievať dozadu zo
sánok pre rôzne rozhrania.
Keď však príslušenstvo
dosiahne predný koniec sánok,
pripojenie je dokončené.

Značka polohy
obrazového snímača
Obrazový snímač je snímač,
ktorý prevádza zdroj svetla na
elektrický signál. Značka
ukazuje polohu obrazového
snímača. Pri meraní
presnej vzdialenosti medzi
fotoaparátom a snímaným
objektom vychádzajte z polohy
horizontálnej čiary. Vzdialenosť
od kontaktného povrchu
objektívu k obrazovému
snímaču je približne 18 mm.
 Háčik pre remienok na rameno
Pripevnite oba konce remienka
k fotoaparátu.
Reproduktor
Blesk
Ak sa snímaný objekt nachádza
bližšie, než je minimálna
vzdialenosť snímania objektívu,
zaostrenie sa nedá potvrdiť.
Zabezpečte dostatočnú
vzdialenosť medzi snímaným
objektom a fotoaparátom.
•• Stlačte tlačidlo (Vysunutie
blesku), aby ste mohli
používať blesk.
Blesk sa nevysunie
automaticky.
•• Keď sa blesk nepoužíva,
zatlačte ho späť do tela
fotoaparátu.
 Tlačidlo C2 (Tlačidlo
používateľského nastavenia 2)
 Tlačidlo C1 (Tlačidlo
používateľského nastavenia 1)
 Otočný prepínač režimov
(Auto Mode)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
1/2 (Memory recall)/
(Movie/S&Q Motion)/
(Sweep Panorama)/
(Scene Selection)
SK
13
 Ovládací volič
Môžete rýchlo upraviť
nastavenia pre každý režim
snímania.
 Multi/Micro USB koncovka*
Tento konektor podporuje
zariadenia kompatibilné s
Micro USB.
 Kontrolka nabíjania
 Mikrokonektor HDMI
 Snímač priblíženia oka
Konektor  (Mikrofón)
Hľadáčik
Po pripojení externého
mikrofónu sa interný mikrofón
automaticky vypne. Keď je
typ externého mikrofónu
s napájaním po zasunutí,
napájanie mikrofónu sa bude
privádzať z fotoaparátu.
* Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve pre sánky
pre rôzne rozhrania a
Multi/Micro USB koncovka
nájdete na webovej stránke
spoločnosti Sony, alebo ich získate
od svojho predajcu výrobkov
značky Sony alebo od miestneho
autorizovaného servisného
strediska spoločnosti Sony.
SK
14
Očnica
Nie je pripojené k fotoaparátu
z výroby. Ak plánujete používať
hľadáčik, odporúča sa pripevniť
očnicu.
Pripojenie/odpojenie očnice
Priložte očnicu k drážke na
hľadáčiku a zasuňte ju na
miesto.
Ak chcete odpojiť očnicu,
uchopte ju za ľavú a pravú
stranu a nadvihnite ju.
•• Odpojte očnicu, keď
pripájate príslušenstvo
(predáva sa osobitne) k
Sánky pre rôzne rozhrania.
 Monitor (Pre dotykovú
 Ovládač dioptrickej korekcie
Ovládač dioptrickej korekcie
nastavte podľa svojho zraku
tak, aby bolo zobrazenie v
hľadáčiku ostré. Ak je ťažké
obsluhovať ovládač dioptrickej
korekcie, pred obsluhou tohto
ovládača odstráňte očnicu.
činnosť: Dotykový panel/
Dotyková plocha)
Monitor je možné nastaviť do
ľahko viditeľného uhla a snímať
z akejkoľvek polohy.
Tlačidlo (Vysunutie blesku)
 Tlačidlo MENU
 Prepínací prvok AF/MF/AEL
 Na snímanie: tlačidlo AF/MF/
Je možné, že sa nebude dať
nastaviť uhol monitora, a to v
závislosti od typu používaného
statívu. V takomto prípade
jedným povolením skrutky
statívu nastavte uhol monitora.
tlačidlo AEL
Na zobrazenie: tlačidlo
(Zväčšiť)
 Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
SK
15
 Na snímanie: tlačidlo
Fn (Funkcia)
Na zobrazenie: tlačidlo
(Send to Smartphone)
Stlačením tohto tlačidla
môžete zobraziť prostredie pre
[Send to Smartphone].
 Ovládacie koliesko
 Stredové tlačidlo
 Na snímanie: tlačidlo
C3 (Tlačidlo používateľského
nastavenia 3)
Na zobrazenie: tlačidlo
(Vymazať)
Tlačidlo
(Prehrávanie)

(Značka N)
Táto značka vyznačuje
dotykový bod na pripojenie
fotoaparátu a smartfónu
kompatibilného s funkciou NFC.
•• NFC (Near Field
Communication) je
medzinárodný štandard
technológie bezdrôtovej
komunikácie s krátkym
dosahom.
SK
16
 Kryt spojovacej doštičky
Použite pri používaní
sieťového adaptéra AC‑PW20
(predáva sa osobitne).
Vložte spojovaciu doštičku
do priestoru akumulátora a
potom prevlečte kábel cez kryt
spojovacej doštičky tak, ako je
to znázornené nižšie.
Dbajte na to, aby pri zatváraní
krytu nedošlo k priškripnutiu
kábla.
 Otvor na upevnenie statívu
Použite statív so skrutkou,
ktorá má dĺžku menej ako
5,5 mm. V opačnom prípade
nebude možné pevne zaistiť
fotoaparát, pričom môže dôjsť
k poškodeniu fotoaparátu.
 Kontrolka prístupu
 Kryt akumulátora/pamäťovej
karty
 Slot na pamäťovú kartu
 Poistný prvok akumulátora
 Slot na vloženie akumulátora
SK
17
Sprievodca spustením
Krok 1: Vloženie akumulátora/pamäťovej karty do
fotoaparátu
Podrobnosti o pamäťových kartách, ktoré je možné používať s týmto
fotoaparátom, nájdete na strane 29.
1 Otvorte kryt akumulátora/
pamäťovej karty.
2 Vložte akumulátor počas
stlačenia poistného prvku
pomocou špičky akumulátora
tak, aby sa akumulátor zaistil
na mieste.
3 Vložte pamäťovú kartu.
•• S odrezaným rohom smerujúcim
podľa obrázka vložte pamäťovú
kartu tak, aby zacvakla na
miesto. V opačnom prípade by
to mohlo spôsobiť poruchu.
4Zatvorte kryt.
SK
18
Poistný prvok
Rada
••Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste
kartu naformátovali vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť
pamäťovej karty.
Vyberanie akumulátora
Uistite sa, že nesvieti kontrolka
prístupu (strana 17) a vypnite
fotoaparát. Potom posuňte poistný
prvok a vyberte akumulátor.
Dávajte pozor, aby vám akumulátor
nespadol.
Poistný prvok
Vyberanie pamäťovej karty
Uistite sa, že kontrolka prístupu
(strana 17) nesvieti a potom
jedným potlačením pamäťovej karty
ju vyberte.
SK
19
Krok 2: Nabíjanie akumulátora počas jeho vloženia vo
fotoaparáte
1 Vypnite napájanie.
2 Pripojte fotoaparát s
akumulátorom vloženým
do sieťového adaptéra
(je súčasťou dodávky)
pomocou mikro USB kábla
(je súčasťou dodávky) a
potom pripojte sieťový
adaptér k elektrickej
zásuvke.
Kontrolka nabíjania na fotoaparáte (oranžová)
Svieti: Nabíjanie
Nesvieti: Nabíjanie je dokončené
Bliká: Vyskytla sa chyba nabíjania alebo sa nabíjanie dočasne prerušilo,
pretože sa teplota fotoaparátu nenachádza v rámci správneho rozsahu
•• Doba nabíjania (plné nabitie): približne 150 min. (platí pri nabíjaní
úplne vybitého akumulátora pri teplote 25 °C)
•• Keď použijete úplne nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa
nepoužíval dlhý čas, kontrolka nabíjania môže rýchlo blikať, keď
sa akumulátor nabíja. Ak k tomu dôjde, vyberte akumulátor alebo
odpojte USB kábel od fotoaparátu a potom ho znova vložte na
nabíjanie.
•• Používajte len originálne akumulátory, mikro USB káble
(je súčasťou dodávky) a sieťové adaptéry (je súčasťou dodávky)
značky Sony.
SK
20
Krok 3: Pripojenie objektívu
1 Odstráňte kryt bajonetu z
fotoaparátu a zadný kryt
objektívu zo zadnej časti
objektívu.
•• Pri výmene objektívu postupujte
rýchlo v bezprašnom prostredí,
aby sa dovnútra fotoaparátu
nedostali prach ani malé
úlomky.
Kryt bajonetu
Zadný kryt objektívu
2 Nasaďte objektív zarovnaním
dvoch bielych značiek
(montážnych značiek) na
objektíve a fotoaparáte.
•• Držte fotoaparát s objektívom
smerujúcim nadol, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu či
malých úlomkov do fotoaparátu.
3 Počas mierneho potláčania
objektívu smerom k
fotoaparátu pomaly otáčajte
objektív v smere šípky
dovtedy, kým nezacvakne do
zaistenej polohy.
SK
21
Poznámka
••Objektív držte priamo a nepoužívajte silu, keď pripájate objektív.
••Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
••Pri použití objektívu A-mount (predáva sa osobitne) sa vyžaduje montážny
adapter (predáva sa osobitne) Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
dodanom spolu s montážnym adaptérom.
••Pri prenášaní fotoaparátu s pripojeným objektívom pevne držte fotoaparát aj
objektív.
••Nedržte časť objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia alebo
zaostrenia.
Odpojenie objektívu
Podržte stlačené tlačidlo uvoľnenia
objektívu a otáčajte objektív v smere
šípky dovtedy, kým sa nezastaví.
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
SK
22
Krok 4: Nastavenie jazyka a hodín
1 Prepnutím hlavného vypínača
ON/OFF (Napájanie) do polohy
„ON“ zapnite fotoaparát.
Hlavný vypínač
ON/OFF
(Napájanie)
2 Zvoľte požadovaný jazyk
a potom stlačte stred
ovládacieho kolieska.
3 Uistite sa, že je na displeji zvolené [Enter] a potom stlačte stred.
4Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte stred.
5 Zvoľte položku nastavenia pomocou hornej/spodnej časti
ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska a
potom stlačte stred.
6Zvoľte požadovanú položku stlačením hornej/spodnej/ľavej/
pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
7 Zopakovaním krokov 5 a 6 nastavte ostatné položky, potom
zvoľte [Enter] a stlačte stred.
SK
23
Rada
••Ak chcete nastaviť dátum a čas neskôr, postup nastavenia dátumu a času
môžete zrušiť stlačením tlačidla MENU. V takomto prípade sa prostredie
nastavenia dátumu a času znova zobrazí po ďalšom zapnutí fotoaparátu.
••Ak chcete resetovať nastavenie dátumu a času, použite MENU.
Poznámka
••Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu do záberov. Môžete
vložiť dátum do záberov a potom zábery uložiť a vytlačiť pomocou softvéru
PlayMemories Home (len pre systém Windows).
Krok 5: Snímanie záberov v automatickom režime
1 Otočte otočný prepínač režimov do polohy
.
2 Pozerajte do hľadáčika a držte fotoaparát.
3 Nastavte veľkosť snímaného objektu otočením krúžka zoomu
objektívu, keď je pripojený objektív so zoomom.
4Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
•• Keď je záber zaostrený, rozsvieti sa indikátor (ako je ).
5 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
SK
24
Snímanie videozáznamov
Stlačením tlačidla MOVIE spustíte/zastavíte snímanie.
Prehliadanie záberov
Zábery zobrazíte stlačením tlačidla
(Prehrávanie). Požadovaný záber
môžete zvoliť pomocou ovládacieho kolieska.
Vymazanie zobrazeného záberu
Stlačením tlačidla
(Vymazať) počas zobrazenia záberu daný záber
vymažete. Zvoľte [Delete] pomocou ovládacieho kolieska na obrazovke
potvrdenia a potom stlačením stredu ovládacieho kolieska vymažete
záber.
Snímanie záberov v rôznych režimoch snímania
Otočný prepínač režimov nastavte na požadovaný režim v závislosti od
snímaného objektu alebo funkcií, ktoré chcete použiť.
SK
25
Používanie funkcií Wi-Fi / Jedného dotyku
(NFC) / Bluetooth
Pomocou funkcií Wi-Fi, Jedného dotyku NFC a Bluetooth fotoaparátu
môžete vykonávať nasledujúce úkony.
•• Ukladanie záberov do počítača
•• Prenos záberov z fotoaparátu do smartfónu
•• Používanie smartfónu ako diaľkového ovládača fotoaparátu
•• Prezeranie statických záberov prostredníctvom TV prijímača
•• Záznam údajov o polohe zo smartfónu na zábery
Podrobnosti nájdete v „Príručka pomoci“ (strana 2) alebo v
priloženom dokumente „Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide“.
PlayMemories Mobile
Na pripojenie fotoaparátu a smartfónu sa vyžaduje PlayMemories Mobile.
Ak už je aplikácia PlayMemories Mobile nainštalovaná vo vašom
smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o PlayMemories Mobile nájdete na podpornej stránke
(http://www.sony.net/pmm/).
Záznam údajov o polohe na zachytené zábery
Pomocou PlayMemories Mobile môžete získať údaje o polohe z
pripojeného smartfónu (prostredníctvom komunikácie Bluetooth) a
zaznamenať ich na zachytené zábery.
SK
26
Úvod do počítačového softvéru /
PlayMemories Camera Apps
Ponúkame nasledujúci počítačový softvér a PlayMemories Camera Apps
na zlepšenie vášho potešenia z fotografií/videozáznamov.
Aby ste využili výhody počítačového softvéru, otvorte niektorú z
nasledujúcich webových stránok pomocou internetového prehliadača a
potom stiahnite softvér podľa nasledujúcich pokynov na obrazovke. Ak
už je niektorý z týchto programov nainštalovaný vo vašom počítači, pred
jeho použitím ho aktualizujte na najnovšiu verziu.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Odporúčané prevádzkové počítačové prostredie softvéru je možné overiť na
nasledujúcej adrese webovej stránky:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
Softvér PlayMemories Home umožňuje prenos statických záberov a
videozáznamov do počítača a ich zobrazenie alebo používanie.
Musí sa nainštalovať PlayMemories Home, aby bolo možné prenášať
videozáznamy vo formáte XAVC S alebo AVCHD do počítača.
Prístup na webovú stránku so súbormi na sťahovanie môžete získať
priamo z nasledujúcej adresy webovej stránky:
http://www.sony.net/pm/
•• Keď pripojíte fotoaparát k počítaču, do PlayMemories Home je možné
pridať nové funkcie. Preto sa odporúča pripojenie fotoaparátu k
počítaču, aj keď už je softvér PlayMemories Home nainštalovaný v
počítači.
SK
27
Image Data Converter
Zábery vo formáte RAW môžete vyvíjať a upravovať pomocou rôznych
funkcií úprav, ako sú tónová krivka a ostrosť.
Remote Camera Control
Pomocou Remote Camera Control môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu
alebo spustiť uzávierku z počítača pripojeného prostredníctvom USB
kábla.
Ak chcete použiť Remote Camera Control, najprv zvoľte MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote] a potom pripojte
fotoaparát k počítaču prostredníctvom USB kábla.
PlayMemories Camera Apps
Do fotoaparátu môžete pridať funkcie podľa vlastného
výberu pripojením k webovej stránke na sťahovanie aplikácií
(PlayMemories Camera Apps) pomocou počítača alebo funkcie Wi-Fi
fotoaparátu.
http://www.sony.net/pmca/
•• Po nainštalovaní aplikácie môžete danú aplikáciu vyvolať priložením
smartfónu kompatibilného s funkciou NFC so systémom Android k
na fotoaparáte pomocou funkcie [One-touch(NFC)].
značke
SK
28
Pamäťové karty, ktoré je možné používať
S týmto fotoaparátom je možné používať nasledujúce typy pamäťových
kariet. Označenie  znamená, že tieto pamäťové karty je možné používať
na snímanie statických záberov alebo videozáznamov.
Pri použití pamäťových kariet Memory Stick Micro alebo microSD s týmto
fotoaparátom nezabudnite použiť vhodný adaptér.
Pamäťová karta
Na statické
zábery
Memory Stick PRO Duo

Memory Stick PRO-HG Duo

Memory Stick Micro (M2)

Na videozáznamy
MP4
AVCHD


(len Mark2) (len Mark2)

XAVC S
—
*1



(len Mark2) (len Mark2)
—
Pamäťová karta SD

* 2
*2
—
Pamäťová karta SDHC

*2
*2
*3
Pamäťová karta SDXC

* 2
*2
*3
Pamäťová karta microSD

*
*
—
Pamäťová karta microSDHC

*2
*2
*3
Pamäťová karta microSDXC

* 2
*2
*3
2
2
*1 Videozáznamy sa nedajú snímať s rýchlosťou 100 Mb/s alebo viac.
) alebo vyššia, alebo rýchlostná trieda
*2 Rýchlostná trieda SD 4 (
UHS 1 ( ) alebo vyššia
) alebo rýchlostná trieda UHS 1 ( ) alebo
*3 Rýchlostná trieda SD 10 (
vyššia
Pri snímaní s rýchlosťou 100 Mb/s alebo viac sa vyžaduje rýchlostná trieda
UHS 3 ( ).
Poznámka
••Keď sa pamäťová karta SDHC dlhodobo používa na snímanie videozáznamu
vo formáte XAVC S, nasnímané videozáznamy sa rozdelia do súborov
s veľkosťou 4 GB. S rozdelenými súbormi je možné narábať ako so
samostatnými súbormi pri ich prenášaní do počítača pomocou softvéru
PlayMemories Home.
SK
29
Ochranné známky
••Memory Stick a
sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
sú registrované
••XAVC S a
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
••„AVCHD Progressive“ a logotyp
„AVCHD Progressive“ sú
ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
••Mac je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Apple Inc.
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
••IOS je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Cisco Systems, Inc.
••iPhone a iPad sú registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. v Spojených štátoch a
ďalších krajinách.
••Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú
ochranné známky spoločnosti
Blu-ray Disc Association.
••DLNA a DLNA CERTIFIED sú
ochranné známky spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
••Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
••Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi, Inc.
SK
30
••Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
sú obchodnými známkami alebo
registrovanými obchodnými
známkami spoločnosti HDMI
Licensing, LLC v Spojených štátoch
amerických a ďalších krajinách.
••Microsoft a Windows sú
registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a/alebo ďalších krajinách.
••Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
••Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
••Android a Google Play sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Google Inc.
••YouTube a logo YouTube
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
••Wi-Fi, logo Wi-Fi a
Wi-Fi Protected Setup sú
registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
••Značka N je ochrannou
známkou alebo registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v Spojených
štátoch a iných krajinách.
••Slovná značka a logá Bluetooth®
sú registrované ochranné známky
vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie takýchto značiek
spoločnosťou Sony Corporation je
na základe udelenej licencie.
••Navyše, názvy systémov a
výrobkov použité v tomto návode
sú, vo všeobecnosti, ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky ich príslušných
vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky  alebo  sa
však nemusia použiť vo všetkých
prípadoch v tomto návode.
Informácie o softvéri, na
ktorý sa vzťahujú licencie
GNU GPL/LGPL
Softvér, na ktorý sa vzťahuje
nasledujúca licencia
GNU General Public License
(ďalej ako „GPL“) alebo licencia
GNU Lesser General Public License
(ďalej ako „LGPL“), je zahrnutý do
tohto výrobku.
Informuje vás o tom, že máte právo
na prístup, úpravu a opätovnú
distribúciu zdrojového kódu pre tieto
softvérové programy za podmienok
dodaných GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na webe.
Môžete si ho stiahnuť z nasledujúcej
adresy URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ocenili by sme, keby ste nás
nekontaktovali ohľadom obsahu
zdrojového kódu.
Licencie (v angličtine) sú uložené vo
vnútornej pamäti vášho výrobku.
Zriaďte pripojenie veľkokapacitnej
pamäte medzi týmto výrobkom a
počítačom, aby ste si mohli prečítať
licencie v priečinku „PMHOME“ „LICENSE“.
Ďalšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na často kladené otázky je
možné nájsť na našej webovej stránke
podpory zákazníkov.
SK
31
©2016 Sony Corporation
Download PDF