Sony | ILCE-6000L | Sony ILCE-6000L α6000 FOTOAPARÁT S OBJÍMKOU E-MOUNT A SNÍMAČOM APS-C Návod na použitie (ILCE-6000)

4-532-056-21(1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Návod na používanie
E-mount
ILCE-6000
Slovensky
Bližšie oboznámenie sa s fotoaparátom
(„Príručka pomoci“)
„Príručka pomoci“ je on-line návod. Nájdete v ňom
podrobné pokyny týkajúce sa mnohých funkcií
fotoaparátu.
1 Pozrite si podpornú stránku Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Zvoľte svoju krajinu alebo región.
3 Vyhľadajte názov modelu vášho fotoaparátu na
podpornej stránke.
• Skontrolujte názov modelu na spodnej strane vášho
fotoaparátu.
Zobrazenie návodu
Tento fotoaparát je vybavený vstavaným návodom.
MENU
C2
In-Camera Guide
Fotoaparát zobrazuje vysvetlivky položiek MENU a hodnôt nastavení.
1 Stlačte tlačidlo MENU alebo tlačidlo Fn (Funkcia).
2 Zvoľte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo C2.
SK
2
Tip na snímanie
Fotoaparát zobrazuje tipy na snímanie v zvolenom režime snímania.
1 Stlačte tlačidlo C2 v režime snímania.
2 Zvoľte požadovaný tip na snímanie a potom stlačte z na ovládacom
koliesku.
Zobrazí sa tip na snímanie.
• Môžete sa pohybovať po displeji pomocou v/V a meniť tipy na
snímanie pomocou b/B.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
– USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY DÔSLEDNE DODRŽUJTE, ABY
SA ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU POŽIARU
ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
POZOR
[ Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i
chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako
napríklad úderom, pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad 60 °C, ako napríklad na priamom
slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo
pomocou zariadenia na nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne podľa pokynov.
SK
3
[ Sieťový adaptér
Pri použití sieťového adaptéra použite najbližšiu sieťovú napájaciu zásuvku. Ak sa
počas používania zariadenia vyskytne akákoľvek porucha činnosti, okamžite
odpojte sieťový adaptér od sieťovej napájacej zásuvky.
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený výslovne pre použitie s týmto fotoaparátom
a nemal by sa používať s inými elektrickými zariadeniami.
Informácie pre európskych spotrebiteľov
[ Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a
ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na
nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu
údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný
kábel (kábel USB atď.).
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa, že vyhovuje obmedzeniam stanoveným v
smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri používaní spojovacích káblov
kratších ako 3 metre.
Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
SK
4
[ Zneškodňovanie použitých batérií, elektrických a elektronických
prístrojov (platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že výrobok
a batéria nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý
v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE
•
•
•
•
•
•
•
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
NEVYSTAVUJTE OHŇU!
NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°).
NEROZOBERAŤ!
NESKRATOVAŤ!
Pre zákazníkov, ktorí si zakúpili svoj fotoaparát
v Japonsku v obchode pre turistov
[ Poznámka
Niektoré certifikačné označenia štandardov podporovaných týmto fotoaparátom
možno overiť na obrazovke fotoaparátu.
Vyberte položky MENU t
(Setup) 6 t [Certification Logo].
Ak zobrazenie nie je možné kvôli problémom, napríklad kvôli poruche fotoaparátu,
obráťte sa na obchodného zástupcu alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
SK
5
Obsah
Príprava fotoaparátu
–
–
–
–
–
–
–
Krok 1
str. 7
Krok 2
str. 23
Krok 3
str. 24
Krok 4
str. 25
Kontrola dodaného príslušenstva
Popis jednotlivých častí
Vloženie akumulátora
Nabitie akumulátora
Vloženie pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
Nasadzovanie a snímanie objektívu
Nastavenie hodín
Základná obsluha
– Snímanie statických záberov/videozáznamov
Funkcia prehrávania
– Zobrazenie záberov
Funkcia snímania
– Uvedenie ďalších funkcií
Prenos záberov do počítača
str. 34
– Funkcie PlayMemories Home™
Pridávanie funkcií do fotoaparátu
str. 36
– Pridávanie funkcií do fotoaparátu
Iné
str. 37
– Počet statických záberov a dostupný záznamový čas videozáznamov
– Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
– Technické údaje
Tento návod sa týka niekoľkých modelov dodávaných s rôznymi objektívmi.
Názov modelu sa mení v závislosti od dodaného objektívu. Dostupný model
sa mení v závislosti od krajín/regiónov.
SK
6
Názov modelu
Objektív
ILCE-6000
Nie je súčasťou dodávky
ILCE-6000L
E16 – 50 mm
ILCE-6000Y
E55 – 210 mm a E16 – 50 mm
Kontrola dodaného príslušenstva
Najprv skontrolujte názov modelu svojho fotoaparátu (str. 6). Dodané
príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu.
Číslo v zátvorkách naznačuje množstvo.
x Dodáva sa so všetkými
modelmi
• Fotoaparát (1)
• Napájací kábel (1)* (nedodáva
sa v USA a Kanade)
* S vaším fotoaparátom môže byť
dodaných viacero napájacích
káblov. Použite vhodný kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu.
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50 (1)
• Očnica (1)
• Návod na používanie (tento
manuál) (1)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Tento sprievodca poskytuje
vysvetlenie funkcií, ktoré
vyžadujú pripojenie Wi-Fi.
x ILCE-6000
• Kryt bajonetu (1) (pripojený
k fotoaparátu)
x ILCE-6000L
• Mikro USB kábel (1)
• E16 – 50 mm objektív
s transfokátorom (1)
(pripevnený k fotoaparátu)/
Predný kryt objektívu (1)
(pripevnený k objektívu)
x ILCE-6000Y
• Sieťový adaptér AC-UB10C/
UB10D (1)
• Remienok na rameno (1)
• E16 – 50 mm objektív
s transfokátorom (1)
(pripevnený k fotoaparátu)/
Predný kryt objektívu (1)
(pripevnený k objektívu)
• E55 – 210 mm objektív
s transfokátorom (1)/Predný
kryt objektívu (1)/Zadný kryt
objektívu (1)/Slnečná clona
objektívu (1)
SK
7
Popis jednotlivých častí
H
I
J
K
1)
2)
Po odstránení objektívu
A Spúšť
B Tlačidlo C1 (Používateľské
nastavenie 1)
C Snímač diaľkového ovládača
D Hlavný vypínač ON/OFF
(Napájanie)
E Kontrolka samospúšte/
Prisvetlenie
F Tlačidlo uvoľnenia objektívu
G Mikrofón1)
SK
8
Objektív
Bajonet
Obrazový snímač2)
Kontakty objektívu2)
Nezakrývajte túto časť počas
snímania videozáznamu.
Nedotýkajte sa tejto časti priamo.
G Ovládací volič
H Kontrolka nabíjania
I Multi/Micro USB koncovka1)
• Podporuje zariadenie
kompatibilné s mikro USB.
J Mikrokonektor HDMI
1)
A Sánky pre rôzne rozhrania1)
B
Značka polohy
obrazového snímača
C Háčik pre remienok na
rameno
D Snímač Wi-Fi (vstavaný)
E Blesk
Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve pre sánky pre rôzne
rozhrania a Multi/Micro USB
koncovku nájdete na webovej
stránke spoločnosti Sony, alebo
ich získate od svojho predajcu
výrobkov značky Sony či
miestneho autorizovaného
servisného strediska spoločnosti
Sony. Môžete používať aj
príslušenstvo, ktoré je
kompatibilné so sánkami pre
príslušenstvo. Činnosť
s príslušenstvom od iných
výrobcov nie je zaručená.
• Stlačte tlačidlo (Vysunutie
blesku), aby bolo možné
použiť blesk. Blesk sa
nevysunie automaticky.
• Keď sa blesk nepoužíva,
zatlačte ho späť do tela
fotoaparátu.
F Otočný prepínač režimov
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/
(Program Auto)/
(Aperture Priority)/
(Shutter Priority)/
(Manual Exposure)/
(Memory recall)/
(Movie)/
(Sweep
Panorama)/
(Scene
Selection)
SK
9
N LCD displej
• Displej môžete nastaviť do
ľahko pozorovateľného uhla
a snímať z akejkoľvek polohy.
K Snímač priblíženia oka
L Hľadáčik
M Očnica
• Nie je pripojená k fotoaparátu
z výroby. Keď chcete používať
hľadáčik, odporúča sa pripojiť
očnicu.
Pripojenie/odpojenie
očnice
• Odpojte očnicu, keď pripájate
príslušenstvo (predáva sa
osobitne) k sánkam pre rôzne
rozhrania.
SK
10
O Ovládač dioptrickej korekcie
• Nastavte ovládač dioptrickej
korekcie podľa svojho zraku
tak, aby bolo zobrazenie
v hľadáčiku ostré. Ak sa
ovládač dioptrickej korekcie
ťažko otáča, odpojte očnicu
a potom nastavte ovládač.
P Tlačidlo
(Vysunutie
blesku)
Q Tlačidlo MENU
R Na snímanie: Tlačidlo AEL
Na zobrazenie: Priblíženie pri
prehliadaní
S Tlačidlo MOVIE
(Videozáznam)
T Na snímanie:
Tlačidlo Fn (Funkcia)
Na zobrazenie:
Tlačidlo
(Send to
Smartphone)
• Môžete zobraziť prostredie pre
[Send to Smartphone]
stlačením tlačidla
(Send to
Smartphone).
U Ovládacie koliesko
V Tlačidlo C2 (Používateľské
nastavenie 2) /tlačidlo
(Vymazať)
W Tlačidlo
(Prehrávanie)
B Kryt spojovacej doštičky
• Použite pri používaní
sieťového adaptéra AC-PW20
(predáva sa osobitne). Vložte
spojovaciu doštičku do
priehradky na akumulátor
a potom prevlečte kábel cez
kryt spojovacej doštičky tak,
ako je to znázornené nižšie.
• Uistite sa, že pri zatváraní
krytu nedôjde k pricviknutiu
kábla.
C Otvor na upevnenie statívu
A
(Značka N)
• Dotknite sa tejto značky pri
pripájaní fotoaparátu
k smartfónu vybavenému
funkciou NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je
medzinárodný štandard
bezdrôtovej komunikačnej
technológie s krátkym
dosahom.
• Použite statív so skrutkou
kratšou ako 5,5 mm.
V opačnom prípade nebude
možné pevne zaistiť
fotoaparát, pričom môže dôjsť
k poškodeniu fotoaparátu.
D Reproduktor
E Kontrolka prístupu
F Kryt akumulátora/pamäťovej
karty
G Slot na pamäťovú kartu
H Slot na vloženie akumulátora
I Páčka na vysunutie
akumulátora
SK
11
x Objektív
Technické údaje objektívov
nájdete na strane 45.
E55 – 210 mm F4.5 – 6.3
OSS (dodáva sa
s ILCE-6000Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (dodáva sa
s ILCE-6000L/ILCE-6000Y)
A Krúžok zoomu/zaostrovací
krúžok
B Ovládač zoomu
C Upevňovacia značka
D Kontakty objektívu1)
1)
Nedotýkajte sa tejto časti priamo.
A Zaostrovací krúžok
B Krúžok zoomu
C Stupnica ohniskových
vzdialeností
D Ukazovateľ ohniskovej
vzdialenosti
E Kontakty objektívu1)
F Upevňovacia značka
1)
SK
12
Nedotýkajte sa tejto časti priamo.
Vloženie akumulátora
Páčka na vysunutie akumulátora
1 Otvorte kryt.
2 Vložte akumulátor.
• Pri potlačení páčky vysunutia akumulátora vložte akumulátor tak,
ako je to znázornené. Uistite sa, že sa páčka vysunutia
akumulátora po vložení akumulátora zaistila.
• Zatvorenie krytu pri nesprávne vloženom akumulátore môže
spôsobiť poškodenie fotoaparátu.
SK
13
Nabitie akumulátora
Pre zákazníkov v USA a
Kanade
Napájací kábel
Pre zákazníkov z krajín/
oblastí mimo USA a Kanady
Kontrolka nabíjania
Svieti: Nabíja sa
Vyp: Nabíjanie je dokončené
Bliká:
Vyskytla sa chyba nabíjania alebo sa
nabíjanie dočasne prerušilo, pretože sa
teplota fotoaparátu nenachádza v rámci
správneho rozsahu
fotoaparát k sieťovému adaptéru (je súčasťou
1 Pripojte
dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou
dodávky).
2 Pripojte sieťový adaptér k elektrickej zásuvke.
Kontrolka nabíjania sa rozsvieti oranžovou farbou a spustí sa
nabíjanie.
• Pri nabíjaní akumulátora vypnite fotoaparát.
• Akumulátor je možné nabíjať aj pri jeho čiastočnom nabití.
• Keď bliká kontrolka nabíjania a nabíjanie nie je dokončené,
vyberte akumulátor a znova ho vložte.
SK
14
Poznámky
• Ak kontrolka nabíjania na fotoaparáte bliká, keď je sieťový adaptér
pripojený k elektrickej zásuvke, znamená to, že sa nabíjanie dočasne
prerušilo, pretože je teplota mimo odporúčaného rozsahu. Keď sa teplota
vráti do požadovaného rozsahu, nabíjanie sa obnoví. Odporúčame nabíjať
akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C.
• Akumulátor sa nemusí účinne nabiť, ak je časť s kontaktmi akumulátora
znečistená. V takomto prípade jemne poutierajte akýkoľvek prach pomocou
mäkkej suchej handričky alebo vatového tampónu, aby bola časť
s kontaktmi akumulátora čistá.
• Pripojte sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) k najbližšej elektrickej
zásuvke. Ak sa vyskytne porucha počas používania sieťového adaptéra,
ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa tak zariadenie
odpojilo od zdroja napájania.
• Keď je nabíjanie dokončené, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
• Používajte len originálne akumulátory, mikro USB kábel (je súčasťou
dodávky) a sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) značky Sony.
• Napájanie sa do fotoaparátu neprivádza počas snímania/prehrávania, ak je
fotoaparát pripojený k elektrickej zásuvke pomocou dodaného sieťového
adaptéra. Ak chcete privádzať napájanie do fotoaparátu počas snímania/
prehrávania, použite sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa osobitne).
x Čas nabíjania (úplné nabitie)
Doba nabíjania je približne 310 minút pri použití sieťového adaptéra (je
súčasťou dodávky).
Poznámky
• Vyššie uvedený čas nabíjania platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora
pri teplote 25 °C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od
podmienok používania a okolností.
SK
15
x Nabíjanie pomocou pripojenia k počítaču
Akumulátor je možné nabiť pripojením
fotoaparátu k počítaču pomocou mikro
USB kábla.
Do USB
konektora
Poznámky
• Pri nabíjaní prostredníctvom počítača
vezmite do úvahy nasledujúce body:
– Ak sa fotoaparát pripojí k prenosnému
počítaču, ktorý nie je pripojený k sieťovému napájaniu, úroveň nabitia
akumulátora prenosného počítača klesne. Nabíjanie nevykonávajte príliš
dlho.
– Počítač nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte a neobnovujte jeho činnosť
z kľudového režimu, keď je fotoaparát pripojený k počítaču prostredníctvom
USB rozhrania. To môže spôsobiť poruchu fotoaparátu. Pred zapnutím/
vypnutím alebo reštartovaním počítača či prechodom počítača z kľudového
do prevádzkového režimu, odpojte fotoaparát od počítača.
– Žiadna záruka sa neposkytuje na nabíjanie pomocou počítača vyrobeného
na objednávku alebo upraveného počítača.
x Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné
nasnímať a zobraziť
Výdrž akumulátora
Počet záberov
Displej
Približne 180 min.
Približne 360
záberov
Hľadáčik
Približne 155 min.
Približne 310
záberov
Bežné snímanie Displej
videozáznamu Hľadáčik
Približne 60 min.
—
Približne 60 min.
—
Snímanie
(statické
zábery)
Nepretržité
snímanie
videozáznamu
Displej
Približne 90 min.
—
Hľadáčik
Približne 90 min.
—
Približne 275 min.
Približne 5500
záberov
Zobrazenie (statické zábery)
Poznámky
SK
16
• Vyššie uvedený počet záberov platí pri úplnom nabití akumulátora. Počet
záberov môže klesnúť v závislosti od podmienok používania.
• Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, platí pri snímaní za
nasledujúcich podmienok:
– Používanie Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (predáva sa
osobitne).
– Keď je pripojený objektív E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS.
– Akumulátor sa používa pri teplote okolia 25 °C.
– [Viewfinder Bright.]: [Manual] [±0]
– [Monitor Brightness]: [Manual] [±0]
• Počet platný pre „Snímanie (statické zábery)“ vyplýva zo štandardu CIPA,
pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP je nastavené na [Display All Info.].
– [Focus Mode]: [Automatic AF]
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Blesk sa používa pri každom druhom zábere.
– Napájanie sa zapína a vypína pri každom desiatom zábere.
• Počet minút pri snímaní videozáznamu vyplýva zo štandardu CIPA, pričom
platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Bežné snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora vyplýva
z opakovaného spúšťania/zastavovania snímania, približovania, zapínania/
vypínania, atď.
– Nepretržité snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora vyplýva
z nepretržitého snímania, až pokiaľ sa nedosiahne daný limit (29 minút)
a potom pokračuje po opätovnom stlačení tlačidla MOVIE. Ostatné
funkcie, ako je približovanie, sa nepoužívajú.
SK
17
Vloženie pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
Uistite sa, že odrezaný
roh má správnu
orientáciu.
1 Otvorte kryt (str. 13).
2 Vložte pamäťovú kartu (predáva sa osobitne).
• Pamäťovú kartu vložte s orientáciou odrezaného rohu podľa
obrázka tak, aby zapadla na miesto.
3 Uzavrite kryt.
x Pamäťové karty, ktoré je možné používať
Pamäťová karta
Na statické
zábery
Na videozáznamy
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(len Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo™
B
Pamäťová SD karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDHC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDXC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
• V tomto návode sa výrobky v tabuľke uvádzajú pod spoločným názvom
nasledovne:
A: Memory Stick PRO Duo
B: SD karta
SK
18
x Vyberanie pamäťovej karty/akumulátora
Pamäťová karta: Jedným potlačením pamäťovej karty vysuňte pamäťovú
kartu.
Akumulátor: Posuňte páčku vysunutia akumulátora. Dávajte pozor, aby
vám akumulátor nespadol.
Poznámky
• Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu/akumulátor, keď svieti kontrolka
prístupu (str. 11). Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovej
karte.
SK
19
Nasadzovanie a snímanie objektívu
Hlavný vypínač fotoaparátu prepnite do polohy OFF pred pripojením
alebo odpojením objektívu.
1
Ak je pripevnený kryt alebo prepravný kryt, odstráňte
ho z fotoaparátu alebo objektívu.
• Rýchlo vymeňte objektív niekde mimo prašných miest, aby sa
prach alebo malé úlomky nedostali do vnútra fotoaparátu.
2
Pri nasadzovaní objektívu zarovnajte k sebe biele
značky na objektíve a na fotoaparáte.
• Fotoaparát držte čelom nadol, aby sa zabránilo vniknutiu prachu
do fotoaparátu.
3
Pri miernom potlačení objektívu smerom k fotoaparátu,
otáčajte objektív v smere hodinových ručičiek dovtedy,
kým nezacvakne do zaistenej polohy.
• Dbajte na to, aby ste pripájali objektív v priamom smere.
Poznámky
• Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu nevyvíjajte nadmernú silu.
• Pri použití objektívu A-mount (predáva sa osobitne) sa vyžaduje montážny
adaptér (predáva sa osobitne). Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
dodanom spolu s montážnym adaptérom.
• Pri použití objektívu vybaveného otvorom na pripevnenie k statívu,
pripevnite tento otvor na strane objektívu k statívu, aby sa zachovala
rovnováha.
SK
20
x Snímanie objektívu
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
1
Úplne stlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu a otáčajte
objektív proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým
sa jeho pohyb nezastaví.
Poznámky
• Ak sa prach alebo malé úlomky dostanú dovnútra fotoaparátu počas
výmeny objektívu a prilepia sa na povrch obrazového snímača (časť, ktorá
prevádza zdroj svetla na digitálny signál), môžu sa javiť ako tmavé body na
zábere, a to v závislosti od prostredia snímania. Pri vypínaní fotoaparát
jemne vibruje. Spôsobuje to funkcia na ochranu proti usádzaniu prachu,
ktorá zabraňuje prilipnutiu prachu na obrazový snímač. Objektív však
rýchlo pripojte alebo odpojte niekde mimo prašných miest.
• Ak sa cudzí materiál prilepí k obrazovému snímaču, odstráňte ho pomocou
ofukovacieho zariadenia.
• Nenechávajte fotoaparát s odpojeným objektívom.
• Keď chcete používať kryty bajonetu alebo zadné kryty objektívu, zakúpte si,
prosím, ALC-B1EM (Kryt bajonetu) alebo ALC-R1EM (Zadný kryt
objektívu) (predávajú sa osobitne).
• Keď používate objektív s funkciou motorového nastavenia zoomu, prepnite
vypínač napájania fotoaparátu do polohy OFF a pred výmenou objektívov
sa uistite, že je objektív úplne zasunutý. Ak sa objektív nezasunul,
nezatláčajte ho dovnútra silou.
• Pri pripájaní fotoaparátu k statívu dbajte na to, aby ste sa omylom nedotkli
krúžku zoomu/zaostrovania.
SK
21
Nastavenie hodín
Ovládacie koliesko
ON/OFF (Napájanie)
Voľba položiek: v/V/b/B/ /
Nastavenie: z
1 Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie) prepnite do polohy
ON.
Nastavenie dátumu a času sa zobrazí po prvom zapnutí fotoaparátu.
• Zapnutie napájania, ktoré umožní obsluhu, môže trvať istý čas.
2 Skontrolujte, či je na displeji zvolená možnosť [Enter]
a potom stlačte z na ovládacom koliesku.
3 Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu podľa pokynov
na displeji a potom stlačte z.
4 Nastavte [Daylight Savings], [Date/Time] a [Date
Format] a potom stlačte z.
• Pri nastavovaní [Date/Time] je polnoc 12:00 dopoludnia
a poludnie je 12:00 popoludní.
5 Skontrolujte, či je zvolená možnosť [Enter] a potom
stlačte z.
SK
22
Snímanie statických záberov/videozáznamov
Spúšť
MOVIE
Snímanie statických záberov
tlačidla spúšte do polovice zaostrite.
1 Stlačením
Keď je záber zaostrený, ozve sa zvuková signalizácia a rozsvieti sa
indikátor z alebo
.
tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte
2 Stlačením
záber.
Snímanie videozáznamov
1 Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustite
snímanie.
• Pri používaní objektívu s ovládačom zoomu: Posuňte ovládač
zoomu.
Pri používaní objektívu s krúžkom zoomu: Otočte krúžok zoomu.
stlačením tlačidla MOVIE zastavte
2 Opätovným
snímanie.
Poznámky
• Nevyťahujte blesk manuálne. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Pri použití funkcie priblíženia počas snímania videozáznamu sa zaznamená
zvuk činnosti fotoaparátu. Môže sa zaznamenať aj zvuk činnosti tlačidla
MOVIE pri ukončení snímania videozáznamu.
• Čas nepretržitého snímania videozáznamu nájdete uvedený v časti „Počet
statických záberov a dostupný záznamový čas videozáznamov“ (str. 37).
Keď sa snímanie videozáznamu ukončí, môžete ho znova spustiť opätovným
stlačením tlačidla MOVIE. Snímanie sa môže zastaviť, aby sa chránil
fotoaparát, a to v závislosti od teploty okolia.
SK
23
Zobrazenie záberov
: Priblíženie
Nastavenie: otočte ovládacie
koliesko
Ovládacie koliesko
(Prehrávanie)
(Vymazať)
1 Stlačte tlačidlo
Voľba záberov:
B (nasledujúci)/
b (predchádzajúci) alebo
otočte ovládacie koliesko
Nastavenie: z
(Prehrávanie).
x Voľba nasledujúceho/predchádzajúceho záberu
Zvoľte záber stlačením B (nasledujúci)/b (predchádzajúci) na
ovládacom koliesku alebo otočením ovládacieho kolieska. Stlačením z
v strede ovládacieho kolieska zobrazíte videozáznamy.
x Vymazanie záberu
1 Stlačte tlačidlo (Vymazať).
2 Zvoľte [Delete] pomocou v na ovládacom koliesku a potom stlačte
z.
x Návrat k snímaniu záberov
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
SK
24
Uvedenie ďalších funkcií
MENU
Ovládacie koliesko
x Ovládacie koliesko
DISP (Display Contents): Umožňuje zmenu zobrazenia displeja.
ISO (ISO): Umožňuje nastaviť citlivosť na základe jasu.
(Image Index): Umožňuje zobraziť súčasne viacero záberov v
prostredí samostatného záberu.
(Photo Creativity): Umožňuje intuitívne ovládanie fotoaparátu
a ľahké snímanie tvorivých záberov.
(Exposure Comp.): Umožňuje vykonať korekciu expozície a jasu
celého záberu.
(Drive Mode): Umožňuje prepínať medzi spôsobmi snímania,
ako sú snímanie jednotlivých záberov, nepretržité snímanie alebo
snímanie so stupňovaním.
z (Standard): [Lock-on AF] je priradené tomuto tlačidlu v rámci
východiskového nastavenia.
x Tlačidlo Fn (Funkcia)
Umožňuje zaregistrovať 12 funkcií a vyvolať tieto funkcie pri snímaní.
1 Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia).
2 Zvoľte požadovanú funkciu stlačením v/V/b/B na ovládacom
koliesku.
3 Zvoľte hodnotu nastavenia otočením ovládacieho kolieska.
x Ovládací volič
Vhodné nastavenie môžete okamžite zmeniť pre každý režim snímania
samotným otočením ovládacieho voliča.
SK
25
x Položky ponuky
(Camera Settings)
SK
26
Image Size
Voľba veľkosti statických záberov.
Aspect Ratio
Voľba zobrazovacieho pomeru statických
záberov.
Quality
Nastavenie kvality obrazu statických záberov.
Panorama: Size
Voľba veľkosti panoramatických záberov.
Panorama: Direction
Nastavenie smeru snímania panoramatických
záberov.
File Format
Voľba formátu súboru videozáznamu.
Record Setting
Voľba veľkosti snímaného obrazového poľa
videozáznamu.
Drive Mode
Nastavenie režimu činnosti, ako je, napríklad,
nepretržité snímanie.
Flash Mode
Vykonanie nastavení blesku.
Flash Comp.
Úprava intenzity záblesku.
Red Eye Reduction
Redukcia efektu červených očí pri použití blesku.
Focus Mode
Voľba spôsobu zaostrovania.
Focus Area
Voľba oblasti zaostrovania.
AF Illuminator
Nastavenie osvetlenia pri automatickom
zaostrovaní, ktoré poskytuje svetlo pre slabo
osvetlenú scénu, aby sa uľahčilo zaostrenie.
AF drive speed
Prepínanie rýchlosti zaostrovania pri použití
automatického zaostrovania v režime
videozáznamu.
AF Track Duration
Nastavenie trvania automatického zaostrovania
sledovaného objektu v režime videozáznamu.
Exposure Comp.
Korekcia jasu celého záberu.
Exposure step
Voľba veľkosti prírastku rýchlosti uzávierky,
clony a expozície.
ISO
Úprava citlivosti na svetlo.
Metering Mode
Voľba režimu merania, ktorým sa nastaví to,
ktorá časť snímaného objektu sa bude merať
s cieľom určiť expozíciu.
White Balance
Úprava farebných tónov záberu.
DRO/Auto HDR
Automatická korekcia jasu a kontrastu.
Creative Style
Voľba požadovaného spracovania obrazu.
Picture Effect
Voľba požadovaného filtra efektu na dosiahnutie
pôsobivejšieho a umeleckejšieho vyjadrenia.
Zoom
Nastavenie mierky zoomu pre funkcie Clear
Image Zoom a Digital Zoom.
Focus Magnifier
Zväčšenie záberu pred snímaním, aby bolo možné
podrobne skontrolovať zaostrenie.
Long Exposure
NR
High ISO NR
Nastavenie spracovania redukcie šumu pre
zábery s expozičným časom 1 sekunda alebo
dlhším.
Nastavenie spracovania redukcie šumu pri
snímaní s vysokou citlivosťou.
Lock-on AF
Nastavenie funkcie na sledovanie objektu
a nepretržité zaostrovanie.
Smile/Face Detect.
Voľba rozpoznania tvárí a automatickej úpravy
rôznych nastavení. Nastavenie automatického
spustenia uzávierky pri rozpoznaní úsmevu.
Soft Skin Effect
Nastavenie efektu hladkej pokožky a úrovne
efektu.
Auto Obj.
Framing
Analýza scény pri zachytení tvárí, záberov zblízka
alebo objektov sledovaných pomocou funkcie
Lock-on AF a automatické orezanie a uloženie
ďalšej kópie záberu s pôsobivejšou kompozíciou.
Scene Selection
Voľba predvolených nastavení, ktoré
zodpovedajú rôznym podmienkam scén.
Movie
Voľba režimu expozície vhodného pre snímaný
objekt alebo efekt.
SteadyShot
Nastavenie SteadyShot pre snímanie statických
záberov a videozáznamov. Redukcia rozmazania
záberov v dôsledku chvenia fotoaparátu pri
snímaní počas držania fotoaparátu v rukách.
Color Space
Zmena rozsahu farieb, ktoré je možné
reprodukovať.
SK
27
Auto Slow Shut.
Nastavenie funkcie, ktorá automaticky nastavuje
rýchlosť uzávierky podľa jasu prostredia v režime
videozáznamu.
Audio Recording
Nastavenie možnosti záznamu zvuku počas
snímania videozáznamu.
Wind Noise Reduct.
Redukcia šumu vetra počas snímania
videozáznamu.
Shooting Tip List
Zobrazenie zoznamu tipov na snímanie.
Memory recall
Snímanie záberov so zaregistrovanými
nastaveniami.
Memory
Registrácia požadovaných režimov alebo
nastavení fotoaparátu.
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
SK
28
Zobrazenie pruhov na úpravu jasu.
Zobrazenie zväčšeného záberu pri manuálnom
zaostrovaní.
Focus Magnif. Time
Nastavenie intervalu zobrazenia zväčšeného
záberu.
Grid Line
Nastavenie zobrazenia pomocnej mriežky na
uľahčenie vyrovnania podľa štrukturálneho
obrysu.
Auto Review
Nastavenie automatickej kontroly na zobrazenie
zachyteného záberu po nasnímaní.
DISP Button
Nastavenie režimov zobrazenia displeja, ktoré je
možné zvoliť stlačením DISP na ovládacom
koliesku.
Peaking Level
Zvýraznenie obrysu rozsahov zaostrenia
pomocou špecifickej farby pri manuálnom
zaostrovaní.
Peaking Color
Nastavenie farby, ktorá sa použije pre funkciu
zvýraznenia obrysu.
Exposure Set. Guide
Nastavenie zobrazenia sprievodcu pri zmene
nastavenia expozície v prostredí snímania.
Live View Display
Nastavenie možnosti odzrkadlenia nastavení, ako
je, napríklad, korekcia expozície, na zobrazení
displeja.
Disp. cont. AF area
Pre-AF
Zoom Setting
Eye-Start AF
Nastavenie možnosti zobrazenia oblasti
zaostrovania v režime [Continuous AF].
Nastavenie možnosti vykonávania automatického
zaostrovania pred stlačením tlačidla spúšte do
polovice.
Nastavenie možnosti použitia funkcií Clear Image
Zoom a Digital Zoom pri použití zoomu.
Nastavenie možnosti použitia automatického
zaostrovania pri pohľade cez hľadáčik, ak je
pripojený montážny adaptér LA-EA2/LA-EA4
(predáva sa osobitne).
FINDER/MONITOR
Nastavenie spôsobu prepínania medzi
hľadáčikom a LCD monitorom.
Release w/o Lens
Nastavenie možnosti spustenia uzávierky bez
pripojeného objektívu.
AF w/ shutter
Nastavenie možnosti vykonania automatického
zaostrenia po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Je to užitočné, keď chcete nastaviť zaostrenie
a expozíciu osobitne.
AEL w/ shutter
Nastavenie možnosti vykonávania uzamknutia
automatickej expozície (AEL) po stlačení tlačidla
spúšte do polovice.
e-Front Curtain Shut.
Nastavenie možnosti použitia funkcie uzávierky
s elektronickou prvou lamelou.
S. Auto Img. Extract.
Keď je režim snímania nastavený na [Superior
Auto] a fotoaparát rozpozná scénu, ktorá sa má
nasnímať v rámci viacerých záberov, touto
možnosťou sa nastaví to, či sa záber automaticky
extrahuje a uloží.
Exp.comp.set
Nastaví sa to, či sa hodnota korekcie expozície
odrazí na korekcii blesku.
Bracket order
Nastavenie poradia snímania pri stupňovaní
expozície a stupňovaní vyváženia bielej farby.
Face Registration
Registrácia alebo zmena osoby, ktorá sa má
uprednostniť pri zaostrovaní.
AF Micro Adj.
Jemné doladenie automaticky zaostrenej polohy
pri použití montážneho adaptéra LA-EA2 alebo
LA-EA4 (predáva sa osobitne).
SK
29
Lens Comp.
Voľba typu korekcie objektívu.
Function Menu Set.
Prispôsobenie funkcií zobrazených pri stlačení
tlačidla Fn (Funkcia).
Custom Key Settings
Priradí sa požadovaná funkcia danému tlačidlu.
Dial/Wheel Setup
Nastavenie funkcie ovládacieho voliča
a ovládacieho kolieska, keď je expozičný režim
nastavený na M. Pomocou tohto nastavenia je
možné upraviť rýchlosť uzávierky alebo clonu.
Dial/Wheel Ev Comp
Úprava korekcie expozície pomocou ovládacieho
voliča alebo ovládacieho kolieska.
MOVIE Button
Nastavenie možnosti stálej aktivácie tlačidla
MOVIE.
Dial / Wheel Lock
Nastavenie možnosti dočasnej deaktivácie
ovládacieho voliča a ovládacieho kolieska
pomocou tlačidla Fn pri snímaní. Môžete
deaktivovať/aktivovať ovládací volič a ovládacie
koliesko podržaním stlačeného tlačidla Fn.
(Wireless)
SK
30
Send to Smartphone
Prenos záberov na zobrazenie v smartfóne.
Send to Computer
Zálohovanie záberov prenesením do počítača
pripojeného k internetu.
View on TV
Môžete zobraziť zábery prostredníctvom TV
prijímača vybaveného funkciou pripojenia
k internetu.
One-touch(NFC)
Priradenie aplikácie funkcii One-touch (NFC).
Danú aplikáciu môžete vyvolať pri snímaní
priložením smartfónu kompatibilného s funkciou
NFC k tomuto fotoaparátu.
Airplane Mode
Môžete nastaviť toto zariadenie tak, aby
nevykonávalo bezdrôtovú komunikáciu.
WPS Push
Môžete ľahko zaregistrovať prístupový bod vo
fotoaparáte stlačením tlačidla WPS.
Access Point Set.
Prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne.
Edit Device Name
Môžete zmeniť názov zariadenia v rámci Wi-Fi
Direct, atď.
Disp MAC Address
Zobrazí sa adresa MAC tohto fotoaparátu.
SSID/PW Reset
Resetuje sa SSID a heslo na pripojenie
smartfónu.
Reset Network Set.
Resetujú sa všetky nastavenia siete.
(Application)
Application List
Zobrazí sa zoznam aplikácií. Môžete zvoliť
aplikáciu, ktorú chcete použiť.
Introduction
Zobrazenie pokynov na používanie aplikácie.
(Playback)
Delete
Vymazanie záberu.
View Mode
Nastavenie spôsobu zoskupenia záberov na
zobrazenie.
Image Index
Súčasné zobrazenie viacerých záberov.
Display Rotation
Nastavenie smeru zobrazenia nasnímaného
záberu.
Slide Show
Spustenie prezentácie.
Rotate
Enlarge Image
Otočenie záberu.
Zväčšenie zobrazených záberov.
4K Still Image PB
Výstup statických záberov s rozlíšením 4K do TV
prijímača pripojeného pomocou HDMI, ktorý
podporuje 4K.
Protect
Nastavenie ochrany záberov proti vymazaniu.
Specify Printing
Pridanie značky objednávky tlače k statickému
záberu.
(Setup)
Monitor Brightness
Nastavenie jasu displeja.
Viewfinder Bright.
Pri použití elektronického hľadáčika sa nastaví jas
elektronického hľadáčika.
Finder Color Temp.
Nastavenie teploty farieb hľadáčika.
Volume Settings
Nastavenie hlasitosti pri prehrávaní
videozáznamu.
SK
31
Audio signals
Zapnutie/vypnutie prevádzkového zvuku pri
zaostrení záberu alebo spustení samospúšte.
Upload Settings
Nastavenie funkcie odosielania údajov
fotoaparátu pri použití karty Eye-Fi.
Tile Menu
Nastavenie možnosti zobrazenia dlaždicového
zobrazenia ponuky po každom stlačení tlačidla
MENU.
Mode Dial Guide
Zapnutie alebo vypnutie sprievodcu otočného
prepínača režimov (vysvetlenia jednotlivých
režimov snímania).
Delete confirm.
Nastavenie možnosti predvoľby vymazania alebo
zrušenia v dialógovom okne potvrdenia
vymazania.
Pwr Save Start Time
Nastavenie časových intervalov automatického
prepnutia do úsporného režimu.
PAL/NTSC Selector*
Na základe zmeny TV formátu tohto zariadenia
je možné snímanie v odlišnom formáte
videozáznamu.
Cleaning Mode
Spustenie režimu čistenia na vyčistenie
obrazového snímača.
Demo Mode
Zapnutie alebo vypnutie prehrávania
ukážkového videozáznamu.
Remote Ctrl
Nastavenie možnosti použitia infračerveného
diaľkového ovládača.
HDMI Resolution
Nastavenie rozlíšenia po pripojení fotoaparátu
k TV prijímaču vybavenému funkciou HDMI.
CTRL FOR HDMI
Obsluha fotoaparátu z TV prijímača, ktorý
podporuje funkciu BRAVIA™ Sync.
HDMI Info. Display
Voľba možnosti zobrazenia informácií na TV
obrazovke počas pripojenia k TV prijímaču
kompatibilnému s HDMI.
USB Connection
Nastavenie spôsobu pripojenia USB.
USB LUN Setting
Zlepšenie kompatibility na základe obmedzenia
funkcií pripojenia USB.
Language
Date/Time Setup
SK
32
Voľba jazyka.
Nastavenie dátumu a času, ako aj letného času.
Area Setting
Nastavenie miesta používania.
Format
Formátovanie pamäťovej karty.
File Number
Nastavenie spôsobu, ktorý sa použije na
priraďovanie čísel súborov statickým záberom
a videozáznamom.
Select REC Folder
Zmena zvoleného priečinka na ukladanie
záberov.
New Folder
Vytvorenie nového priečinka na ukladanie
statických záberov a videozáznamov (MP4).
Folder Name
Nastavenie názvu priečinka pre statické zábery.
Recover Image DB
Obnovenie obrazového databázového súboru
a umožnenie snímania a prehrávania.
Display Media Info.
Zobrazenie dostupného záznamového času
videozáznamov na pamäťovej karte a počtu
statických záberov, ktoré je možné uložiť na
pamäťovú kartu.
Version
Zobrazenie verzie softvéru fotoaparátu.
Certification Logo**
V tomto fotoaparáte je možné zobraziť
certifikáciu.
Setting Reset
Obnovenie východiskových nastavení.
* Len pre modely kompatibilné s 1080 50i
Ak prepnete tento volič, bude sa vyžadovať naformátovanie pamäťovej
karty v rámci nastavenia kompatibilného s TV normou PAL alebo NTSC
v uvedenom poradí. Vezmite tiež do úvahy, že sa videozáznamy nasnímané
v TV norme NTSC nemusia dať prehrať prostredníctvom TV prijímača
s TV normou PAL.
**Len zámorský model
SK
33
Funkcie PlayMemories Home™
Softvér PlayMemories Home umožňuje importovať statické zábery
a videozáznamy do počítača a používať ich. PlayMemories Home sa
vyžaduje na importovanie videozáznamov vo formáte AVCHD do
počítača.
Prehliadanie
importovaných záberov
Prenos záberov z fotoaparátu
V systéme Windows sú dostupné aj nasledujúce
funkcie:
Zobrazenie
Vytváranie
záberov v rámci diskov s videokalendára
záznamami
Zdieľanie záberov
prostredníctvom
PlayMemories Online™
Odosielanie
záberov na
sieťové služby
• Môžete stiahnuť Image Data Converter (softvér na úpravu záberov vo
formáte RAW) alebo Remote Camera Control, atď. vykonaním
nasledujúceho postupu: Pripojte fotoaparát k počítaču t spustite
PlayMemories Home t kliknite na [Notifications].
Poznámky
• Na inštaláciu softvéru PlayMemories Home sa vyžaduje pripojenie
k internetu.
• Na použitie PlayMemories Online alebo iných sieťových služieb sa vyžaduje
pripojenie k internetu. PlayMemories Online alebo iné sieťové služby
nemusia byť v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
• Pre aplikácie Mac použite nasledujúcu adresu webovej stránky:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ak už je softvér PMB (Picture Motion Browser), dodávaný s modelmi
uvedenými na trh pred rokom 2011, nainštalovaný vo vašom počítači,
PlayMemories Home ho počas inštalácie prepíše. Používajte PlayMemories
Home, čo je softvér, ktorý nasleduje po softvéri PMB.
SK
34
x Systémové požiadavky
Systémové požiadavky na softvér je možné nájsť na nasledujúcej adrese
webovej stránky:
www.sony.net/pcenv/
x Inštalácia PlayMemories Home do počítača
internetového prehliadača vo vašom počítači
1 Pomocou
prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky
a potom nainštalujte PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Podrobnosti o PlayMemories Home nájdete na nasledujúcej
podpornej stránke PlayMemories Home (len v angličtine):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Po dokončení inštalácie sa spustí PlayMemories Home.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou mikro USB
kábla (je súčasťou dodávky).
• Do PlayMemories Home sa môžu nainštalovať nové funkcie.
Pripojte fotoaparát k počítaču, aj keď už je PlayMemories Home
nainštalovaný v počítači.
Poznámky
• Neodpájajte mikro USB kábel (je súčasťou dodávky) od fotoaparátu, pokiaľ
sa zobrazuje prostredie činnosti alebo prístupu. V opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu údajov.
• Ak chcete odpojiť fotoaparát od počítača, kliknite na
na paneli úloh
a potom kliknite na
(ikona odpojenia). V systéme Windows Vista
kliknite na
na paneli úloh.
SK
35
Pridávanie funkcií do fotoaparátu
Požadované funkcie môžete pridať do svojho fotoaparátu pripojením
k webovej stránke na sťahovanie aplikácií
(PlayMemories Camera
Apps™) prostredníctvom internetu.
http://www.sony.net/pmca
• Po nainštalovaní aplikácie môžete danú aplikáciu vyvolať priložením
smartfónu kompatibilného s funkciou NFC so systémom Android k
(značka N) na fotoaparáte pomocou funkcie [One-touch(NFC)].
Poznámky
• V niektorých krajinách a regiónoch nemusí byť funkcia sťahovania aplikácií
dostupná. Podrobnosti nájdete na vyššie uvedenej webovej stránke na
sťahovanie aplikácií.
SK
36
Počet statických záberov a dostupný
záznamový čas videozáznamov
Počet statických záberov a dostupný záznamový čas sa môžu meniť
v závislosti od podmienok snímania a pamäťovej karty.
x Statické zábery
[
Image Size]: [L: 24M]
Keď je [
Aspect Ratio] nastavený na [3:2]*
Kapacita
Quality
2 GB
Standard
330 záberov
Fine
200 záberov
RAW & JPEG
54 záberov
RAW
74 záberov
* Keď je [
Aspect Ratio] nastavený na inú možnosť ako [3:2], môžete
zaznamenať viac záberov, ako je uvedené vyššie. (Okrem prípadu, keď je
[
Quality] nastavená na [RAW].)
x Videozáznamy
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne záznamové časy. Ide
o celkové časy pre všetky súbory videozáznamov. Nepretržité snímanie
je možné približne 29 minút (obmedzenie vyplývajúce z technických
parametrov výrobku). Maximálny nepretržitý záznamový čas
videozáznamu vo formáte MP4 (12M) je približne 20 minút (s
obmedzením vyplývajúcim z veľkosti súboru 2 GB).
(h (hodiny), m (minúty))
Kapacita
Record Setting
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
VGA 3M
20 m
1 h 10 m
SK
37
• Záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože fotoaparát je vybavený
funkciou VBR (Premenlivá prenosová rýchlosť), ktorá automaticky
prispôsobuje kvalitu záberov v závislosti od snímanej scény. Keď snímate
rýchlo sa pohybujúci objekt, obraz bude jasnejší, ale dostupný záznamový
čas bude kratší, pretože sa na uloženie vyžaduje viac pamäte. Záznamový
čas sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, snímaného objektu alebo
nastavení kvality/veľkosti obrazu.
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Funkcie vstavané v tomto fotoaparáte
• V tomto návode sú uvedené zariadenia kompatibilné s 1080 60i a zariadenia
kompatibilné s 1080 50i.
Ak chcete skontrolovať, či je váš fotoaparát zariadenie kompatibilné s 1080
60i alebo zariadenie kompatibilné s 1080 50i, skontrolujte, či sa na spodnej
časti vášho fotoaparátu nachádzajú nasledujúce značky.
Zariadenie kompatibilné s 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné s 1080 50i: 50i
• Tento fotoaparát je kompatibilný s videozáznamami formátu 1080 60p alebo
50p. Na rozdiel od štandardných režimov snímania používaných až doteraz,
ktoré vykonávajú záznam metódou prekladaného riadkovania, tento
fotoaparát vykonáva záznam pomocou metódy neprekladaného
progresívneho riadkovania. Týmto sa zvyšuje rozlíšenie, ktorým sa dosahuje
hladší, realistickejší obraz.
Používanie a starostlivosť
S výrobkom nezaobchádzajte hrubo, nerozoberajte ho, neupravujte ho, dbajte
na to, aby nedošlo k jeho nárazu spôsobenému úderom, pádom a aby naň nik
nešliapol. Obzvlášť dávajte pozor na objektív.
Poznámky týkajúce sa snímania/prehrávania
• Pred spustením snímania vykonajte skúšobné snímanie, aby ste sa uistili, že
fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu, ošplechnutiu ani vode.
• Nepozerajte sa do slnka ani do silného svetla cez odpojený objektív. Môže
vám to spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie zraku. Prípadne to môže spôsobiť
aj poruchu objektívu.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, odstráňte ju ešte pred použitím
fotoaparátu.
• Fotoaparátom netraste ani nebúchajte. Môže to spôsobiť poruchu
a znemožniť snímanie záberov. Navyše, záznamové médium sa môže stať
nepoužiteľným alebo môže dôjsť k poškodeniu obrazových údajov.
SK
38
Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Na mimoriadne horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo vozidle zaparkovanom na slnku,
fotoaparát sa môže zdeformovať a môže dôjsť k poruche.
• Pri pôsobení priameho slnečného svetla alebo blízko vykurovacieho
zariadenia
Fotoaparát môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže
spôsobiť poruchu.
• Na mieste vystavenom pôsobeniu otrasov alebo vibráciám
• Blízko miesta, na ktorom sa generujú silné rádiové vlny, vysiela sa radiácia,
alebo je silne zmagnetizované
Na takýchto miestach fotoaparát nemusí správne nasnímať alebo zobraziť
zábery.
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostali piesok ani prach. Môže to
poškodiť fotoaparát. Poškodenie niekedy nie je možné opraviť.
Informácie o skladovaní
Nezabudnite nasadiť predný kryt objektívu, keď fotoaparát nepoužívate.
Poznámky týkajúce sa displeja, elektronického hľadáčika
a objektívu
• Displej a elektronický hľadáčik sú vyrobené pomocou technológie
s mimoriadnou presnosťou, takže viac ako 99,99 % pixelov je funkčných na
účinné použitie. Môže sa však vyskytovať niekoľko nepatrných čiernych a/
alebo jasných bodov (bielej, červenej, modrej alebo zelenej farby), ktoré sa
môžu zobrazovať na displeji a v elektronickom hľadáčiku. Tieto body sú
normálnym výsledkom výrobného procesu a nemajú vplyv na snímanie.
• Keď je objektív v činnosti, dávajte pozor, aby nedošlo k zachyteniu vášho
prsta objektívom.
Informácie o magnete
V oblasti okolo blesku je pripevnený magnet. Neklaďte na displej ani telo
fotoaparátu objekty, ktoré sú citlivé na magnetické polia, ako sú, napríklad
pružné disky alebo kreditné karty.
Poznámka k používaniu objektívov a príslušenstva
Odporúča sa, aby ste používali objektívy/príslušenstvo Sony, ktoré vyhovujú
vlastnostiam tohto fotoaparátu.
Používanie produktov od iných výrobcov môže spôsobiť to, že fotoaparát
nebude pracovať podľa svojich technických parametrov, alebo to môže viesť
k nehodám a poruchám fotoaparátu.
SK
39
Poznámky týkajúce sa snímania pomocou hľadáčika
Pri snímaní pomocou hľadáčika sa môžu prejaviť príznaky, ako sú únava očí,
malátnosť, kinetóza alebo nevoľnosť. Odporúčame, aby ste si v pravidelných
intervaloch urobili prestávku, keď snímate pomocou hľadáčika.
Požadovaná dĺžka alebo množstvo prestávok sa môžu líšiť v závislosti od
jednotlivých osôb, takže sa rozhodnite podľa vlastného uváženia. V prípade,
že sa necítite dobre, prestaňte používať hľadáčik dovtedy, kým sa váš stav
nezlepší, pričom vyhľadajte lekársku pomoc, ak je to potrebné.
Poznámky týkajúce sa blesku
• Neprenášajte fotoaparát za jednotku blesku ani naň nepôsobte nadmernou
silou.
• Ak sa do otvorenej jednotky blesku dostanú voda, prach alebo piesok, môže
to spôsobiť poruchu.
• Keď zatláčate blesk nadol, dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu prstov.
Teplota fotoaparátu
Fotoaparát a akumulátor sa v dôsledku nepretržitého používania môžu
zohriať na vysokú teplotu, ale nie je to porucha.
Ochrana proti prehriatiu
V závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora je možné, že sa nebudú dať
snímať videozáznamy, alebo sa napájanie automaticky vypne, aby sa chránil
fotoaparát.
Pred vypnutím napájania sa na displeji zobrazí hlásenie alebo ďalšie
videozáznamy už nebude možné snímať. V takomto prípade nechajte
napájanie vypnuté a počkajte, kým neklesne teplota fotoaparátu
a akumulátora. Ak zapnete napájanie bez dostatočného vychladnutia
fotoaparátu a akumulátora, napájanie sa môže znova vypnúť, alebo je možné,
že sa ďalšie videozáznamy nebudú dať nasnímať.
Nabíjanie akumulátora
Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa dlhodobo nepoužíval, je možné, že sa
nebude dať nabiť na správnu kapacitu.
Je to spôsobené vlastnosťami akumulátora. Akumulátor nabite znova.
Upozornenie na ochranu autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným zaznamenávaním takýchto materiálov
sa môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o autorských právach.
V prípade poškodeného obsahu alebo zlyhania snímania sa
neposkytuje žiadna záruka
SK
40
Spoločnosť Sony nemôže poskytovať záruku v prípade zlyhania snímania
alebo straty či poškodenia zaznamenaného obsahu kvôli poruche fotoaparátu
alebo záznamového média, atď.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite mäkkou handričkou jemne navlhčenou vo vode
a potom poutierajte povrch suchou handričkou. Predchádzanie poškodeniu
povrchovej úpravy alebo krytu:
– Fotoaparát nevystavujte pôsobeniu chemických výrobkov, ako sú riedidlo,
benzín, alkohol, odpadový textil, odpudzovač hmyzu, olej na opaľovanie
alebo insekticíd.
Zaobchádzanie s displejom
• Krém na ruky alebo zvlhčovač ponechaný na displeji môže rozpustiť jeho
povrchovú vrstvu. Ak sa takáto látka dostane na displej, okamžite ju
poutierajte.
• Utieranie s použitím sily pomocou hodvábneho papiera alebo iných
materiálov môže spôsobiť poškodenie povrchovej vrstvy.
• Ak sa na displej dostanú otlačky prstov alebo malé úlomky, odporúčame,
aby ste opatrne odstránili akékoľvek malé úlomky a potom poutierali displej
do čista pomocou mäkkej handričky.
Poznámky týkajúce sa bezdrôtovej lokálnej siete LAN
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú
neoprávneným prístupom k údajom týkajúcim sa cieľových miest uložených
vo fotoaparáte, alebo ich neoprávneným použitím v dôsledku straty alebo
odcudzenia.
SK
41
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu: Digitálny
fotoaparát s vymeniteľnými
objektívmi
Objektív: Objektív E-mount
[Obrazový snímač]
Obrazový snímač: Obrazový snímač
CMOS formátu APS-C
(23,5 mm × 15,6 mm)
Celkový počet pixelov obrazového
snímača:
Približne 24 700 000 pixelov
Efektívny počet pixelov
fotoaparátu:
Približne 24 300 000 pixelov
[Ochrana proti usádzaniu
prachu]
Systém: Antistatická povrchová
vrstva na optickom filtri
a ultrazvukovom vibračnom
mechanizme
[Systém automatického
zaostrovania]
Systém: Systém fázovej detekcie/
Systém detekcie kontrastu
Rozsah citlivosti: EV0 až EV20 (pri
ekvivalente ISO 100, s
objektívom F2.8)
[Ovládanie expozície]
SK
42
Spôsob merania: 1 200-segmentové
meranie pomocou obrazového
snímača
Merací rozsah: EV0 až EV20 (pri
ekvivalente ISO 100, s
objektívom F2.8)
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index):
Statické zábery: AUTO,
ISO 100 – ISO 25 600
Videozáznamy: AUTO,
ekvivalent ISO 100 – ISO 12 800
Korekcia expozície: ±5,0 EV
(možnosť prepínania medzi
krokmi 1/3 a 1/2 EV)
[Uzávierka]
Typ: Elektronicky ovládaná
s vertikálnym posunom
a ohniskovou rovinou
Rozsah rýchlosti:
Statické zábery: 1/4 000 sekundy
až 30 sekúnd, BULB
Videozáznamy: 1/4 000 sekundy
až 1/4 sekundy (krok 1/3 EV),
Zariadenie kompatibilné s 1080
60i až do 1/60 sekundy v režime
AUTO (až do 1/30 sekundy
v režime [Auto Slow Shut.])
Zariadenie kompatibilné s 1080
50i až do 1/50 sekundy v režime
AUTO (až do 1/25 sekundy
v režime [Auto Slow Shut.])
Rýchlosť synchronizácie blesku:
1/160 sekundy
[Záznamové médiá]
Memory Stick PRO Duo, SD karta
[LCD displej]
LCD panel: Širokouhlý, 7,5 cm
(typ 3,0) s jednotkou TFT
Celkový počet bodov:
921 600 bodov
[Hľadáčik]
[Iné]
Typ: Elektronický hľadáčik
Celkový počet bodov:
1 440 000 bodov
Pokrytie obrazového poľa: 100%
Zväčšenie:
Približne 1,07 ×
Približne 0,70 × (ekvivalent
35 mm formátu) s 50 mm
objektívom zaostreným na
nekonečno, –1 m–1 (dioptrická
korekcia)
Predsunutie výstupnej pupily
okulára: Približne 23 mm od
okulára, 21,4 mm od rámu
okulára pri –1 m–1
Dioptrická korekcia:
–4,0 m–1 až +3,0 m–1
Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III:
Kompatibilný
DPOF: Kompatibilný
Rozmery (v súlade so štandardom
CIPA) (približne): 120,0 mm ×
66,9 mm × 45,1 mm (Š/V/H)
Hmotnosť (v súlade so štandardom
CIPA) (približne):
344 g (vrátane akumulátora
a Memory Stick PRO Duo)
285 g (len fotoaparát)
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Formát súborov:
Statický záber: Kompatibilný
s JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.3, MPF Baseline), RAW
(formát Sony ARW 2.3)
Videozáznam (formát
AVCHD): Kompatibilné
s formátom AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2-kanálový
Dolby Digital Stereo Creator
• Vyrobené podľa licencie
spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznam (formát MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC
2-kanálový
USB komunikácia: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Vstupné/výstupné konektory]
Multi/Micro USB koncovka*:
USB komunikácia
HDMI:
Mikrokonektor HDMI typu D
* Podporuje zariadenie
kompatibilné s mikro USB.
[Napájanie]
Typ akumulátora: Nabíjateľný
akumulátor NP-FW50
[Spotreba energie]
Pri použití objektívu E PZ 16 –
50 mm F3.5 – 5.6 OSS*
Pri použití hľadáčika:
Približne 2,8 W
Pri použití LCD displeja:
Približne 2,4 W
* je súčasťou dodávky
s modelom ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
SK
43
[Blesk]
Smerné číslo blesku: 6 (v metroch
pri citlivosti ISO 100)
Doba obnovenia:
Približne 4 sekundy
Pokrytie blesku: Pokrýva 16 mm
objektív (ohnisková vzdialenosť,
ktorú uvádza objektív)
Kompenzácia blesku: ±3,0 EV
(možnosť prepínania medzi
krokmi 1/3 a 1/2 EV)
[Bezdrôtová lokálna sieť LAN]
Podporovaný formát:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz
Podporované bezpečnostné
protokoly: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Spôsob konfigurácie: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Manuálne
Spôsob prístupu: Režim
infraštruktúry
NFC: Kompatibilný s NFC Forum
Type 3 Tag
Sieťový adaptér AC-UB10C/
UB10D
Požiadavky na napájanie: 100 V až
240 V striedavého prúdu,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Výstupné napätie: 5 V
jednosmerného prúdu, 0,5 A
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota:
–20 °C až +60 °C
Rozmery (približne): 50 mm ×
22 mm × 54 mm (Š/V/H)
SK
44
Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50
Typ akumulátora: Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie: 8,4 V
jednosmerného prúdu
Nominálne napätie: 7,2 V
jednosmerného prúdu
Maximálne nabíjacie napätie: 8,4 V
jednosmerného prúdu
Maximálny nabíjací prúd: 1,02 A
Kapacita: Typická 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimálna 7,3 Wh (1 020 mAh)
Objektív
Objektív
Objektív
so zoomom
E16 – 50 mm1)
Objektív
so zoomom
E55 – 210 mm
Fotoaparát
ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
ILCE-6000Y
Ekvivalent ohniskovej
vzdialenosti 35 mm formátu2)
(mm)
Skupiny/prvky objektívu
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Zorný uhol2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minimálne zaostrenie 3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
0,215
0,225
f/22 – f/36
f/22 – f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
Maximálne zväčšenie (×)
Minimálna clona
Priemer filtra (mm)
Rozmery (max. priemer × výška)
(približne mm)
Hmotnosť (približne g)
SteadyShot
1)
2)
3)
116
345
Dostupné
Dostupné
Motorové nastavenie zoomu.
Hodnoty pre ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 35 mm formátu a zorného
uhla vychádzajú z digitálnych fotoaparátov s obrazovým snímačom
s veľkosťou APS-C.
Minimálne zaostrenie predstavuje najkratšiu vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Informácie o ohniskovej vzdialenosti
Obrazový uhol tohto fotoaparátu je užší ako pri fotoaparáte 35 mm
formátu. Môžete nájsť približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
fotoaparátu 35 mm formátu a snímať s rovnakým obrazovým uhlom, a to
zvýšením hodnoty ohniskovej vzdialenosti vášho objektívu o polovicu.
Napríklad, použitím 50 mm objektívu môžete získať približný ekvivalent
75 mm objektívu fotoaparátu 35 mm formátu.
SK
45
Obchodné značky
SK
46
• Memory Stick a
sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ a logotyp
„AVCHD Progressive“ sú
ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Pojmy HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
ako aj logo HDMI sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
• Windows je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
a/alebo ďalších krajinách.
• Mac je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Apple Inc.
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
• iOS je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Cisco Systems, Inc.
• iPhone a iPad sú registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. v Spojených štátoch
a ďalších krajinách.
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
• Android, Google Play sú ochranné
známky spoločnosti Google Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Značka N je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc. v Spojených štátoch a iných
krajinách.
• DLNA a DLNA CERTIFIED sú
ochranné známky spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
• Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
• YouTube a logo YouTube sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi, Inc.
• Ďalej všeobecne platí, že názvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
vývojárskych a výrobných
spoločností. Značky ™ alebo®
nemusia byť použité vo všetkých
prípadoch v tomto návode.
SK
47
Bližšie informácie o tomto výrobku
a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising