Sony | DSLR-A700Z | Sony DSLR-A700Z DSLR-A700 Telo so štandardným transfokačným objektívom Návod na použitie

VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Nevystavujte batérie prílišnému
teplu, ako je napr. priame slnečné
žiarenie, oheň a pod.
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo
zraneniu.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znova pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atd'.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Použiteín é prislasénstvo: Diaľkový
ovládač
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená,že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potencionálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov, vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, táto batéria musí
byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom.
Aby ste zarucili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím,
postupujte podľa časti ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste pre
recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďaľších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
alebo batérie kontaktuje prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov v
krajunách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoličnisť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre smernicu
pre elektromagnetickú kompatiblitu
(EMC) a bezpečnosť produktov je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V prípade záležitostí
týkajúcich sa servisu alebo záruky sa
obracejte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich
sa servisu a záruky
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
3
Informácie o používaní fotoaparátu
Informácie o typoch
použiteľných pamäťových kariet
„Memory Stick“ (nie sú súčasťou
dodávky)
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Vo vašom fotoaparáte môžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vo vašom fotoaparáte nemôžete
používať pamäťovú kartu „Memory
Stick“.
Informácie o snímaní a
prehrávaní
„Memory Stick Duo“
„Memory Stick“
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick
Duo“, pozrite str. 160.
Informácie o akumulátore
„InfoLITHIUM“
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor NP-FM500H (je súčasťou
dodávky). (t krok 1 v príručke „Prvé
kroky“)
• Akumulátor je možné dobíjať aj v prípade,
že nie je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu
dobu používať, nechajte ho vo fotoaparáte
úplne vybiť, vybitý akumulátor potom
vyberte z fotoaparátu a uschovajte ho na
chladné a suché miesto. Tým uchováte
funkcie akumulátora (str. 162).
• Ak chcete získať podrobnosti o
akumulátore, pozrite str. 162.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie je
možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média apod.,
nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
4
Aby ste predišli možnému riziku straty dát,
pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na iné
médium.
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát je odolný voči prachu a vlhkosti,
ale nie je odolný voči vode ani ošplechnutiu.
Pri používaní fotoaparátu v daždi dávajte
pozor, aby ste fotoaparát a objektív
nenamočili. Ak sa fotoaparát zašpiní, po
použití ho vyčistite. Voda, piesok, prach, soľ
apod. zanechané na fotoaparáte môžu
zapríčiniť jeho poruchu. Prečítajte si aj časť
„Preventívne opatrenia“ (str. 167).
• Nepozerajte sa do slnka alebo silného svetla
cez odstránený objektív alebo hľadáčik.
Môže vám to spôsobiť nevyliečiteľné
poškodenie zraku. Prípadne môžete spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu
(str. 168).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí
blesku môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku
alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť k
nedostatočnému osvetleniu.
• Fotoaparát, dodávané príslušenstvo a
podobne uchovávajte mimo dosahu detí.
Akumulátor, kryt sánok na príslušenstvo a
podobne je možné prehltnúť. Ak sa vyskytne
takýto problém, okamžite vyhľadajte lekára.
Poznámky k displeju LCD a
objektívu
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Displej LCD je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99 % pixelov. Na displeji
LCD sa však môžu permanentne objavovať
malé tmavé a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto bodky
vznikajú normálne pri výrobe a nemajú
žiadny vplyv na zábery.
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý zaviedla spoločnosť
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené, a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Čierne, biele, červené,
modré a zelené body
• Fotoaparát nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu. Pri zaostrení slnečného
svetla na blízky predmet môže vzniknúť
požiar. Ak musíte umiestniť fotoaparát na
priame slnečné svetlo, nasaďte kryt
objektívu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia. Pri zapnutí fotoaparátu v
chladnom prostredí môže displej LCD
dočasne stmavnúť. Po zohriatí fotoaparátu
bude displej fungovať normálne.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, čo by
mohlo spôsobiť poruchu.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Ohnisková vzdialenosť
Uhol záberu fotoaparátu je užší ako v prípade
fotoaparátu na film formátu 35 mm.
Zväčšením ohniskovej vzdialenosti objektívu
o polovicu môžete nájsť približný ekvivalent
ohniskovej vzdialenosti fotoaparátu na film
formátu 35 mm a snímať tak s rovnakým
uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50 mm objektívu
môžete získať približný ekvivalent 75 mm
objektívu fotoaparátu na film formátu 35 mm.
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 4
Pred prevádzkou
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 11
Indikátory na displeji ............................................................................... 16
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní ...................................... 20
Počet záberov......................................................................................... 21
Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať pri používaní akumulátora
................................................................................................................ 25
Základné ovládanie................................................................................. 26
Ako používať multifunkčný volič ...................................................................... 26
Ako používať tlačidlo Fn (Funkcia)................................................................... 27
Ako používať ponuku....................................................................................... 29
Používanie funkcií snímania
Používanie prepínača režimu .................................................................. 31
Výber scény ..................................................................................................... 32
Snímanie v režime automatický program – P .................................................. 33
Snímanie v režime priorita clony – A................................................................ 34
Snímanie v režime priorita rýchlosti uzávierky – S........................................... 36
Snímanie v režime manuálna expozícia – M.................................................... 38
Expozícia ................................................................................................ 42
Nastavenie expozície....................................................................................... 42
Uzamknutie expozície (Aretácia AE) ................................................................ 43
Výber režimu merania ...................................................................................... 45
Zaostrenie ............................................................................................... 46
Nastavenie oblasti automatického zaostrenia ................................................. 46
Výber režimu zaostrenia .................................................................................. 49
Ľahké prepnutie medzi automatickým a manuálnym zaostrením ................... 50
Používanie iluminátora automatického zaostrenia .......................................... 51
Dynamický režim .................................................................................... 52
Súvislé snímanie .............................................................................................. 53
Používanie samospúšte................................................................................... 54
Snímanie záberov s posunutou expozíciou – Bracket: Cont./Bracket: Single
......................................................................................................................... 54
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby.................................................... 56
Snímanie s rozšíreným posunom optimalizácie dynamického rozsahu .......... 56
Snímanie diaľkovým ovládačom...................................................................... 57
6
Spracovanie záberu a farieb ...................................................................58
Vyváženie bielej farby ...................................................................................... 58
Nastavenie ISO................................................................................................ 61
Používanie optimalizácie dynamického rozsahu ............................................. 63
Používanie Kreatívneho Štýl ............................................................................ 64
Blesk .......................................................................................................70
Výber režimu blesku ........................................................................................ 70
Používanie kompenzácia blesku ..................................................................... 72
Snímanie s pomalou synchronizáciou (Snímanie tmavého prostredia s
bleskom) ......................................................................................................... 74
Používanie konektora synchronizácie blesku.................................................. 74
Iné operácie.............................................................................................76
Uloženie vlastných nastavení .......................................................................... 76
Používanie tlačidla C (Vlastné) ........................................................................ 78
Používanie funkcií prezerania
Prezeranie záberov..................................................................................80
Displej prepínania prehrávania ........................................................................ 80
Prepínanie do indexového displeja ................................................................. 81
Zobrazenie histogramu.................................................................................... 82
Zväčšenie záberov .......................................................................................... 83
Otočenie záberu .............................................................................................. 85
Prezeranie záberov na TV obrazovke......................................................86
Obsluha diaľkovým ovládačom....................................................................... 88
Práca s ponukou Menu
Zoznam ponúk ........................................................................................89
Ponuka snímania 1 ...........................................................................91
Image size
Aspect ratio
Quality
D-RangeOptimizer
Creative Style
Custom button
Exposure step
Ponuka snímania 2 ...........................................................................96
Flash mode
Flash control
Power ratio
Flash compens.
ISO Auto max.
ISO Auto min.
7
Ponuka snímania 3 ........................................................................... 98
AF-A setup
AF area
Priority setup
AF illuminator
AF w/ shutter
Long exp.NR
High ISO NR
Ponuka snímania 4 ......................................................................... 101
Memory
Rec mode reset
Ponuka Vlastné 1............................................................................. 102
Eye-Start AF
AF/MF button
AF/MF control
AF drive speed
AF area disp.
FocusHoldButton
Ponuka Vlastné 2............................................................................. 104
AEL button
Ctrl dial setup
Dial exp.comp
Ctrl dial lock
Button ops.
Release w/oCard
Release w/oLens
Ponuka Vlastné 3............................................................................. 108
Red eye reduc.
Exp.comp.set
Bracket order
Auto review
Auto off w/ VF
Rec.info.disp.
Img.orientation
Ponuka Vlastné 4............................................................................. 111
Custom reset
8
Ponuka prehrávania 1.....................................................................112
Delete
Format
Protect
DPOF setup
Date imprint
Index print
PlaybackDisplay
Ponuka prehrávania 2.....................................................................117
Slide show
Interval
Ponuka nastavenia 1.......................................................................118
LCD brightness
Info.disp.time
Power save
Video output
HDMI output
Language
Date/Time setup
Ponuka nastavenia 2.......................................................................121
Memory card
File number
Folder name
Select folder
New folder
USB connection
MassStrg.card
Ponuka nastavenia 3.......................................................................123
Menu start
Delete confirm.
Audio signals
Cleaning mode
Reset default
9
Práca s počítačom
Práca s počítačom................................................................................ 125
Prepojenie fotoaparátu a počítača ....................................................... 127
Kopírovanie záberov do počítača ......................................................... 128
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov................... 131
Kopírovanie záberov uložených v počítači na pamäťovú kartu a prezeranie
záberov ................................................................................................. 132
Používanie softvéru (je súčasťou dodávky) .......................................... 133
Inštalácia softvéru................................................................................. 134
Použitie softvéru „Picture Motion Browser“ ......................................... 136
Použitie softvéru „Image Data Converter SR“ ...................................... 138
Použitie softvéru „Image Data Lightbox SR“........................................ 139
Použitie softvéru „Remote Camera Control“ ........................................ 141
Tlač záberov
Ako vytlačiť zábery ............................................................................... 144
Priama tlač záberov použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardou
PictBridge ............................................................................................. 145
Riešenie problémov
Riešenie problémov .............................................................................. 148
Výstražné správy................................................................................... 157
Iné
Informácie o pamäťovej karte (nie je súčasťou dodávky) ..................... 160
Informácie o akumulátore „InfoLITHIUM“............................................. 162
Informácie o nabíjačke akumulátora..................................................... 163
Voliteľné príslušenstvo.......................................................................... 164
Preventívne opatrenia ........................................................................... 167
Technické údaje.................................................................................... 169
Obnovenie pôvodných hodnôt ............................................................. 171
Index
10
175
Pred prevádzkou
Popis jednotlivých častí
Fotoaparát
* Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
P Tlačidlo DRIVE (52)
Q Prepínač režimu (31)
R Konektor HDMI (87, 119, 147)
S Konektor VIDEO OUT/
(86, 127)
T
(USB)
Konektor synchronizácie blesku
(74)
Pred prevádzkou
Podrobnosti o prevádzke nájdete na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
O Zabudovaný blesk* (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
U Konektor REMOTE (165)
V Konektor DC IN (164)
A Tlačidlo ISO (61)
B Tlačidlo
(Expozícia) (42)
C Háčik pre popruh na rameno (14)
D Spúšť (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
E Predný ovládací prvok (27, 105)
F Diaľkový snímač (57)
G Iluminátor AF (51, 99) a kontrolka
samospúšte (54)
H Tlačidlo zobrazenia hĺbky ostrosti
(36)
I Kontakty objektívu*
J Zrkadlo*
K Montážny otvor objektívu
L Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“)
M Prepínač režimu zaostrenia (49, 98)
N Tlačidlo WB (Vyváženie bielej
farby) (58)
11
N Prepínač režimu merania (45)
O Snímanie: Tlačidlo AEL (Aretácia
AE) (40, 43) / tlačidlo SLOW SYNC
(74)
Prezeranie: Tlačidlo
(Index) (81)
P
Značka umiestnenia obrazového
senzora (47)
Q Snímanie: Tlačidlo AF/MF
(Automatické alebo manuálne
zaostrovanie) (50)
Prezeranie: Tlačidlo
(Zväčšiť)
(83)
R Zadný ovládací prvok (27, 105)
S Kontrolka prístupu (t krok 3 v
príručke „Prvé kroky“)
T Prepínač
(Super SteadyShot)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
A Hľadáčik (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
B Očnicové senzory (109)
V Zásuvka na vloženie „Memory Stick
Duo“ (t krok 3 v príručke „Prvé
kroky“)
C Prepínač POWER (t krok 4 v
príručke „Prvé kroky“)
W Zásuvka na vloženie karty CF
(t krok 3 v príručke „Prvé kroky“)
D Tlačidlo MENU (29)
X Páčka vysunutia karty CF (t krok 3
v príručke „Prvé kroky“)
E Tlačidlo DISP (Zobratiť) (20, 80)
F Tlačidlo
(Odstrániť) (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
G Tlačidlo
(Prehrávanie) (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
H Displej LCD (17, 20)
I Multifunkčný volič (26)
J Snímanie: Tlačidlo C (Vlastné) (78,
95)
Prezeranie:
(Histogram) (82)
K Snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia) (27)
Prezeranie: Tlačidlo
(Otáčať)
(85)
L Sánky na príslušenstvo (165)
M Ovládač nastavenia dioptrickej škály
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
12
U Kryt pamäťovej karty (t krok 3 v
príručke „Prvé kroky“)
Diaľkový ovládač
Pred prevádzkou
A Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív. Dlhšia skrutka
môže poškodiť fotoaparát.
B Otváracia páčka krytu akumulátora
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
• S výnimkou tlačidiel 2 SEC a SHUTTER
pracujú tlačidlá, len ak je fotoaparát
pripojený k televíznemu prijímaču (strany
57, 88, 147).
C Zaisťovacia páčka (t krok 1 v
príručke „Prvé kroky“)
A Tlačidlo 2 SEC (uvoľnenie spúšte za
2 sekundy)
D Priestor na vloženie akumulátora
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
B Tlačidlo SHUTTER
C Tlačidlo
E Kryt batérií (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
D Tlačidlo DISP (Zobraziť) (80)
(Histogram) (82)
E Tlačidlo
(Index) (81)
F Tlačidlo
(Otáčať) (85)
G Tlačidlo
(Prehrávať) (80)
H Tlačidlo MENU (29)
I Tlačidlo PRINT (147)
J Vysielač
K Tlačidlo
(Prezentácia) (117)
L Tlačidlá / (Zväčšiť alebo
zmenšiť) (83)
M Tlačidlo
(Odstrániť) (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
N v/V/b/B/
(26)
13
• Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte izolačnú vrstvu.
Izolačná vrstva
• Aby ste mohli ovládať fotoaparát,
nasmerujte diaľkový ovládač na diaľkový
snímač v prednej časti fotoaparátu (str. 11).
Pripevnenie popruhu na rameno
Tento fotoaparát má dve očká na
pripojenie k popruhu na rameno.
Použitím úchytky diaľkového ovládača
pripevnite koniec popruhu na stranu
fotoaparátu určenú na držanie. Druhý
koniec popruhu pripevnite na druhú
stranu fotoaparátu.
Úchytka diaľkového ovládača
Výmena batérií diaľkového
ovládača
1 Počas stlačenia plôšky vložte do výrezu
necht a vytiahnite puzdro s batériou.
2 Novú batériu vložte tak, aby strana so
znamienkom + smerovala nahor.
3 Puzdro s batériou zasuňte späť do
diaľkového ovládača, kým neklikne.
Plôška
UPOZORNENIE
Pri zlom zaobchádzaní môže batéria
vybuchnúť. Nenabíjajte,
nerozoberajte ani nevhadzujte do
ohňa.
• Ak lítiová batéria zoslabne, operačná
vzdialenosť diaľkového ovládača sa môže
skrátiť, alebo diaľkový ovládač nemusí
fungovať správne. V tomto prípade batériu
nahraďte lítiovou batériou Sony CR2025.
Použitie inej batérie môže predstavovať
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
14
Pridržiavací
krúžok
Pred prevádzkou
Pri navliekaní popruhu cez pridržiavací
krúžok podržte koniec popruhu prstami
podľa obrázka nižšie a posúvajte
pridržiavací krúžok, kým sa koniec
popruhu nedostane do zaistenej polohy.
Ak sa pridržiavací krúžok zošmykne z
popruhu, vráťte ho späť na popruh z
drážkovanej strany.
Drážkovaná
strana
15
Indikátory na displeji
Podrobnosti o prevádzke nájdete na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Zobrazenie
Hľadáčik
9
Význam
Rozsah EV (39, 44, 56)
Aretácia AE (43)
Počítadlo zostávajúcich
snímok (53)
Výstraha – otrasy
fotoaparátu (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
Stupnica funkcie Super
SteadyShot (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
Pomer strán 16:9 (92)
A
Zobrazenie
Význam
Lokálna oblasť
automatického zaostrenia
(AF) (46)
Bodová oblasť
automatického zaostrenia
(AF) (46)
Oblasť bodového
merania (45)
Oblasť snímania pri
pomere strán 16:9 (92)
B
Zobrazenie
Význam
Kompenzácia blesku (72)
Blikanie: prebieha
nabíjanie blesku.
Svieti: blesk je nabitý
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
WL
Bezdrôtový blesk (70)
Vysokorýchlostná
synchronizácia (166)
Manuálne zaostrenie (50)
16
z
Zaostrenie (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
125
Rýchlosť uzávierky (36)
5.6
Clona (34)
Displej LCD (zobrazenie
informácií o zázname)
C
Zobrazenie
Význam
Režim zaostrovania (49)
Pred prevádzkou
Dynamický režim (52)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (46)
Meranie (45)
• Vyššie uvedený obrázok je pre celú plochu
displeja vo vodorovnej pozícii (str. 20).
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(63)
A
Zobrazenie
Význam
Kreatívny štýl (64)
Priradiť číslo (76)
PASM
Prepínač režimu (31)
1/125
Rýchlosť uzávierky (36)
F5.6
Clona (34)
+2.0
Expozícia (42)
+1
+1
+1
Aretácia AE (43)
B
Zobrazenie
Význam
+1
+1
AWB
+1
5500K M1
Režim blesku (70) alebo
potlačenie efektu
červených očí (108)
Kompenzácia expozície
(42) alebo Merané
manuálne (39)
Kompenzácia blesku (72)
Rozsah EV (39, 44, 56)
Kontrast, Sýtosť, Ostrosť,
Jas, Prispôsobenie zóny
(65)
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Farebná
teplota, Farebný filter,
Vlastné) (58)
D
Zobrazenie
90%
Význam
Stav akumulátora
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
Kvalita záberu (93)
ISO AUTO
Citlivosť ISO (61)
Veľkosť záberu (91)
Pamäťová karta (121)
17
Zobrazenie
Význam
100
Indikátor dostupného
počtu pre snímanie
záberov (21)
Displej LCD (prehrávanie
samostatného záberu)
E
Sprievodca ovládaním
Ďalší úkon môže byť označený v dolnej
časti displeja LCD. Ikony označujú
nasledujúce významy.
Zobrazenie
Význam
Multifunkčný volič bB
Multifunkčný volič vV
Multifunkčný volič
vVbB
z
Zobrazenie
Pamäťová karta (121)
Stred multifunkčného
voliča
100-0003
Číslo priečinka –súboru
(131)
Tlačidlo MENU
-
Ochrana proti zmazaniu
(113)
DPOF3
Súprava DPOF (114)
Návrat pomocou tlačidla
MENU
Kvalita záberu (93)
Tlačidlo Delete
(Odstrániť)
Tlačidlo Enlarge
(Zväčšiť)
Veľkosť záberu (91)
Tlačidlo C
Tlačidlo Fn
Stav akumulátora
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
Tlačidlo
18
Význam
Predný alebo zadný
ovládací prvok
1/30
Rýchlosť uzávierky (36)
Predný ovládací prvok
F4.0
Clona (34)
Zadný ovládací prvok
ISO 400
Citlivosť ISO (61)
2007 1 1
10:37PM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
Displej LCD (Zobrazenie
histogramu)
Zobrazenie
–0.3
Význam
Kompenzácia blesku (72)
Ohnisková vzdialenosť
(5)
Kreatívny štýl (64)
A
Zobrazenie
Význam
AWB
+1
5500K M1
Pamäťová karta (121)
100-0003
Číslo priečinka –súboru
(131)
-
Ochrana proti zmazaniu
(113)
DPOF3
Súprava DPOF (114)
Kvalita záberu (93)
Pred prevádzkou
Režim merania (45)
35mm
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Farebná
teplota, Farebný filter,
Vlastné) (58)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(63)
2007 1 1
10:37PM
Dátum snímania
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
Veľkosť záberu (91)
Stav akumulátora
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
Prehrávaný záber (82)
B
Zobrazenie
Význam
Histogram (82)
PASM
Prepínač režimu (31)
1/125
Rýchlosť uzávierky (36)
F3.5
Clona (34)
ISO100
–0.3
Citlivosť ISO (61)
Rozsah EV (42)
19
Prepnutie obrazovky s informáciami o
snímaní
Počas snímania zobrazuje displej LCD rozličné informácie o snímaní.
Stlačením tlačidla DISP (Zobraziť) môžete prepínať medzi podrobným zobrazením a
zväčšeným zobrazením. Môžete vybrať vypnutie displeja na minimalizovanie spotreby
akumulátora.
Keď otočíte fotoaparát do zvislej polohy, displej sa automaticky otočí, aby sa
prispôsobil pozícii fotoaparátu.
Horizontálna pozícia
Podrobné
zobrazenie displeja
Zväčšené
zobrazenie displeja
Žiadny displej
Tlačidlo DISP (Zobraziť)
Zvislá pozícia
Podrobné
zobrazenie displeja
Zväčšené zobrazenie
displeja
Žiadny displej
Tlačidlo DISP (Zobraziť)
• Inštrukcie v tomto návode na použitie sú určené pre podrobné zobrazenie displeja vo vodorovnej
pozícii. (Obrázok vľavo hore.)
• Môžete vybrať zrušenie otáčania pri prechode do zvislej polohy s [Rec.info.disp.] v ponuke
Vlastné (str. 110)
• Dlhším stlačením tlačidla DISP (Zobraziť) môžete upraviť jas displeja LCD (str. 118).
• Ak sa chcete dozvedieť viac o informáciách zobrazených v režime prehrávania, pozrite str. 80.
20
Počet záberov
Tabuľky obsahujú približný počet záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú
kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
„Memory Stick Duo“
Veľkosť záberu: L 12M (Pomer strán: 3:2)
Kapacita
Veľkosť
128 MB
256 MB
512 MB
(Čísla sú: Zábery)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
31
57
120
245
496
982
1973
Fine
21
38
81
167
338
669
1344
Extra fine
11
20
43
89
180
358
720
cRAW &
JPEG
6
11
24
51
103
204
410
RAW & JPEG
4
8
18
38
77
153
309
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Veľkosť záberu: L 10M (Pomer strán: 16:9)
Kapacita
Veľkosť
128 MB
256 MB
512 MB
(Čísla sú: Zábery)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
36
65
136
280
565
1120
2250
Fine
24
44
94
193
390
773
1553
Extra fine
13
24
51
105
212
420
844
cRAW &
JPEG
6
12
25
53
107
212
427
RAW & JPEG
5
9
19
39
80
158
318
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Veľkosť záberu: M 6,4M (Pomer strán: 3:2)
Kapacita
Veľkosť
128 MB
256 MB
512 MB
Pred prevádzkou
Počet záberov
(Čísla sú: Zábery)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
50
89
188
385
776
1536
Fine
35
63
134
275
555
1099
3087
2208
Extra fine
19
35
75
154
311
617
1240
cRAW &
JPEG
7
13
28
57
117
231
465
RAW & JPEG
5
9
20
42
85
169
339
21
Veľkosť záberu: M 5,4M (Pomer strán: 16:9)
Kapacita
Veľkosť
128 MB
256 MB
512 MB
(Čísla sú: Zábery)
1 GB
2 GB
8 GB
Standard
56
99
209
429
865
1712
3439
Fine
40
72
152
312
630
1248
2508
Extra fine
22
41
87
178
360
713
1433
cRAW & JPEG
7
13
29
59
120
237
477
RAW & JPEG
5
9
21
43
86
172
345
Veľkosť záberu: S 3,0M (Pomer strán: 3:2)
Kapacita
Veľkosť
128 MB
256 MB
512 MB
(Čísla sú: Zábery)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
74
132
276
566
1142
2262
4543
Fine
56
101
212
435
877
1737
3489
Extra fine
33
59
125
256
517
1024
2057
cRAW & JPEG
8
14
30
62
126
251
504
RAW & JPEG
5
10
21
44
90
179
359
Veľkosť záberu: S 2,6M (Pomer strán: 16:9)
Kapacita
Veľkosť
22
4 GB
128 MB
256 MB
512 MB
(Čísla sú: Zábery)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
81
145
305
625
1262
2497
5016
Fine
62
112
236
484
977
1933
3883
Extra fine
38
68
143
294
593
1175
2360
cRAW & JPEG
8
14
31
63
128
255
512
RAW & JPEG
5
10
22
45
91
181
363
Karta CF
Veľkosť záberu: L 12M (Pomer strán: 3:2)
256 MB
512 MB
1 GB
(Čísla sú: Zábery)
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
64
129
255
500
1001
2000
Fine
43
87
174
341
682
1363
Extra fine
23
46
93
182
365
730
cRAW & JPEG
13
26
53
103
208
415
RAW & JPEG
10
20
40
78
156
313
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Veľkosť záberu: L 10M (Pomer strán: 16:9)
Kapacita
Veľkosť
256 MB
512 MB
1 GB
(Čísla sú: Zábery)
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
73
147
291
570
1142
2281
Fine
50
101
201
393
788
1574
Extra fine
27
55
109
214
428
856
cRAW & JPEG
13
27
55
108
217
433
RAW & JPEG
10
20
41
80
161
323
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Veľkosť záberu: M 6,4M (Pomer strán: 3:2)
Kapacita
Veľkosť
Standard
256 MB
512 MB
1 GB
Pred prevádzkou
Kapacita
Veľkosť
(Čísla sú: Zábery)
2 GB
4 GB
8 GB
100
202
400
783
1567
Fine
71
144
286
560
1121
3129
2239
Extra fine
40
81
160
314
629
1257
cRAW & JPEG
15
30
60
118
236
472
RAW & JPEG
11
22
44
86
172
344
23
Veľkosť záberu: M 5,4M (Pomer strán: 16:9)
Kapacita
Veľkosť
Standard
256 MB
512 MB
1 GB
(Čísla sú: Zábery)
2 GB
4 GB
112
225
446
872
1746
Fine
81
164
325
636
1273
2542
Extra fine
46
93
185
363
727
1452
cRAW & JPEG
15
31
61
121
242
484
RAW & JPEG
11
22
44
87
175
350
Veľkosť záberu: S 3,0M (Pomer strán: 3:2)
Kapacita
Veľkosť
256 MB
512 MB
1 GB
3487
(Čísla sú: Zábery)
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
148
298
589
1152
2307
4605
Fine
113
228
452
885
1772
3537
Extra fine
66
134
266
522
1044
2086
cRAW & JPEG
16
33
65
128
256
511
RAW & JPEG
11
23
46
91
182
364
Veľkosť záberu: S 2,6M (Pomer strán: 16:9)
Kapacita
Veľkosť
24
8 GB
256 MB
512 MB
1 GB
(Čísla sú: Zábery)
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
163
329
650
1273
2547
5085
Fine
126
254
503
985
1972
3937
Extra fine
76
154
306
598
1198
2392
cRAW & JPEG
16
33
66
130
260
519
RAW & JPEG
11
23
47
92
184
368
Počet záberov, ktoré je možné
zaznamenať pri používaní akumulátora
Pamäťová karta
Počet záberov
„Memory Stick
Duo“
Pribl. 650
Karta CF
Pribl. 650
Pred prevádzkou
Tabuľka obsahuje približný počet
snímok, ktoré je možné zaznamenať pri
použití fotoaparátu s akumulátorom (je
súčasťou dodávky) pri úplnej kapacite a
teplote okolia 25 °C. Počet záberov,
ktoré je možné zaznamenať, zahŕňa i
výmenu pamäťovej karty v prípade
potreby.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
– [Quality] je nastavená na [Fine].
– Režim zaostrenia je nastavený na AF-A
(Automatické zaostrenie).
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet snímateľných záberov sa nezmení bez
ohľadu na veľkosť záberu.
• Kapacita akumulátora sa znižuje tým viac,
čím viac sa zvyšuje počet použití fotoaparátu
a tiež ako sa predlžuje ich čas používania
(str. 162).
• Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať,
sa zníži v nasledujúcich podmienkach:
– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa často.
– Fotoaparát opakovane zapínate a
vypínate.
– Režim zaostrenia je nastavený na AF-C
(Nepretržité automatické zaostrenie).
– Kapacita akumulátora je nízka.
• Pri použití karty Microdrive sa môže líšiť
počet záberov, ktoré je možné zaznamenať.
25
Základné ovládanie
Ako používať multifunkčný volič
Použitím multifunkčného voliča môžete vybrať a použiť rôzne funkcie. Použitím
multifunkčného voliča môžete počas prezerania záberov vybrať prehrávanie záberov.
Tlačidlo MENU
Multifunkčný
volič
Smery, ktorými sa pohybuje multifunkčný
volič sú vyjadrené ako je znázornené v
návode na použitie.
Nahor:
v
Nadol:
v
Doprava:
B
Doľava:
B
Tlačidlo
(Prehrávať)
Príklady:
Vybratie položiek ponuky
Pohyb multifunkčného voliča v/V/b/B pohybuje
kurzorom v zodpovedajúcom smere. Stlačenie strednej
časti multifunkčného voliča zvolí vybranú položku.
Vybratie prehrávania záberov
Jeden displej
Pohybom multifunkčného voliča vyberte
predchádzajúci alebo nasledujúci záber b/B.
Indexový displej
Pohybom multifunkčného voliča vyberte požadovaný
záber v/V/b/B.
26
Ako používať tlačidlo Fn (Funkcia)
Obrazovka Quick Navi
Pred prevádzkou
Použitím tlačidla Fn (Funkcia) môžete prepnúť obrazovku s informáciami o snímaní
(str. 20) na obrazovku Quick Navi. Na obrazovke Quick Navi môžete priamo zmeniť
nastavenia. Okrem obrazovky Quick Navi, ktorú môžete ovládať z obrazovky s
informáciami o snímaní, je dostupná aj obrazovka Exclusive disp, ktorá prepína displej
na každú jednu obrazovku.
V návode na použitie sa na znázornenie používajú príklady obrazovky Quick Navi.
Obrazovka Exclusive disp
Predný ovládací prvok
Zadný ovládací prvok
Multifunkčný volič
Tlačidlo Fn (Funkcia)
Ako ovládať obrazovku Quick Navi
1 Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia), aby sa objavila obrazovka Quick Navi.
27
2 Multifunkčným voličom vyberte požadovanú
položku.
3 Predným alebo zadným ovládacím prvkom nastavte položku.
Podrobné informácie ako nastaviť každú položku nájdete na príslušnej strane.
• Ak používate Kreatívny štýl (str. 64), niektoré úlohy nastavenia je možné uskutočniť iba na
obrazovke Exclusive disp.
Ako ovládať obrazovku Exclusive disp
1 Riaďte sa pokynmi 1 a 2 postupu „Ako ovládať obrazovku Quick Navi“.
2 Stlačením stredu multifunkčného voliča sa zobrazí
obrazovka Exclusive disp.
3 Nastavenie multifunkčným voličom.
Podrobné informácie ako nastaviť každú položku nájdete na príslušnej strane.
• Predný a zadný ovládací prvok môžete nahradiť multifunkčným voličom.
28
Dostupné úkony z obrazovky Quick Navi sú:
Pred prevádzkou
Expozícia
str. 42
Oblasť automatického zaostrenia (AF) str. 46
Dynamický režim
str. 52
Vyváženie bielej farby
str. 58
ISO
str. 61
Optimalizácia dynamického rozsahu str. 63
Kreatívny štýl*
str. 64
Režim blesku*
str. 70
Kompenzácia blesku
str. 72
Veľkosť záberu
str. 91
Kvalita záberu
str. 93
Sivé položky nie sú dostupné.
* Nedostupné na zväčšenej obrazovke displeja (str. 20). Ovládajte z
ponuky snímania.
Ako používať ponuku
Tlačidlo MENU
Multifunkčný volič
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Pohybom multifunkčného voliča b/B vyberte
želanú stranu ponuky.
Práve vybratá
ponuka
Nevybraté
ponuky
Ponuka snímania [1, 2, 3, 4]
Ponuka Vlastné [1, 2, 3, 4]
Ponuka prehrávania [1, 2]
Ponuka nastavenie [1, 2, 3]
29
3 Pohybom multifunkčného voliča v/V vyberte
želanú položku a stlačte stred voliča.
4 Pohybom multifunkčného voliča v/V vyberte
želané nastavenie a stlačte stred voliča.
5 Stlačením tlačidla MENU vypnete ponuku.
Ponuka sa vypne aj vtedy, ak čiastočne stlačíte spúšť.
• Pri nastavení ponuky môžete predný a zadný ovládací prvok nahradiť multifunkčným voličom.
Otočenie predného ovládacieho prvku posunie kurzor v/V a otočenie zadného ovládacieho prvku
ho posunie b/B.
• Počas úkonu zrušíte nastavenie stlačením tlačidla MENU.
• Keď zobrazíte ponuku, najprv môžete zobraziť predtým vybratú ponuku [Menu start] v Ponuke
nastavenia (str. 123).
30
Používanie funkcií snímania
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
:
Režim automatického nastavenia
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami
úplne v závislosti od fotoaparátu. t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Používanie funkcií snímania
Režimy snímania
: Režim výberu scény
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej
scény (str. 32).
P:
Režim automatického programu
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnotu clony). Ostatné nastavenia je možné upraviť a
následne uložiť (str. 33).
A:
Režim priority clony
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení hodnoty clony (str. 34).
S:
Režim priority rýchlosti uzávierky
Umožňuje snímanie po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky (str. 36).
M:
Režim manuálnej expozície
Umožňuje snímanie s ručne upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky,
ako aj hodnotu clony) (str. 38).
MR:
Režim vyvolania pamäte
Umožňuje vyvolať nastavenia uložené v [Memory] v
(str. 76).
Ponuke snímania
31
Výber scény
Môžete snímať s nasledujúcimi predvolenými nastaveniami podľa scény.
• Môžete zmeniť ktorékoľvek nastavenia s výnimkou nastavenia Kreatívny štýl (str. 64), ale
nastavenia sa obnovia výberom ďalšieho režimu alebo vypnutím napájania.
Portrét
Sníma tak, že pozadie je v diaľke rozmazané a objekt je ostrý.
• Na väčšie rozmazanie pozadia je efektívnejšia telefotografická pozícia
objektívu.
• Ak je objekt v protisvetle, odporúča sa používať blesk. Okrem toho, ak
nepoužívate blesk, odporúča sa používať tienidlo objektívu, aby ste
zabránili prenikaniu nadmerného svetla do objektívu.
Krajinka
Sníma scenériu so živými a ostrými farbami.
• Odporúča sa stlačením blesk zatvoriť, aby sa nepoužil.
• Rýchlosť uzávierky sa zníži pri slabom osvetlení objektu. Ak sa v
hľadáčiku zobrazí ikona
, zabráňte otrasom fotoaparátu alebo použite
statív. Účinná je aj funkcia Super SteadyShot.
Macro (blízke objekty)
Sníma blízke objekty, napríklad kvety, hmyz.
Môžete získať čistý a ostrý obraz.
• Pri snímaní so zabudovaným bleskom v dosahu 1 m sa môžu v dolnej časti
snímky objaviť tiene. Nepoužívajte ho so zabudovaným bleskom.
• Minimálna vzdialenosť snímania sa nezmení, ani keď nastavíte režim
Macro. Ak chcete nasnímať väčší záber, odporúčame použiť makro
objektív.
Športová udalosť
Sníma pohyblivé objekty vo vonkajšom prostredí alebo na jasných
miestach.
• Fotoaparát automaticky upravuje zaostrenie pri čiastočnom stlačení a
pridržaní spúšte (Nepretržité automatické zaostrenie, str. 49).
• Fotoaparát sníma záber nepretržite, kým je stlačená spúšť (Continuous
adv., str. 53).
• Nepoužívajte blesk, ak je objekt mimo dosahu blesku (stlačte zabudovaný
blesk nadol). Rozsah blesku t str. 62
Západ slnka
Výborne sníma červenú žiaru západu slnka.
32
Nočný záber/portrét
• Nakoľko je rýchlosť uzávierky pomalá, odporúčame používať statív. Účinná je aj funkcia Super
SteadyShot.
Nočný portrét
Sníma portréty v nočných kompozíciách.
Otvorte blesk, aby ste ho mohli použiť.
Nočný záber
Vhodný režim pre fotenie nočných kompozícií bez straty nočnej
atmosféry okolitých objektov.
Nepoužívajte blesk (stlačením blesk zatvorte).
• Záber sa nenasníma správne, keď sa sníma úplne tmavá nočná scéna.
Snímanie v režime automatický program – P
V režime automatického programu fotoaparát automaticky upraví rýchlosť uzávierky a
clonu podľa jasu objektu rovnako ako v režime automatického nastavenia (prepínač
režimu: AUTO).
Používanie funkcií snímania
• Dbajte na to, aby sa objekt nehýbal, aby sa zabránilo rozmazaniu záberu.
z Rozdiel medzi režimom automatického nastavenia a režimom automatického programu
V režime automatického nastavenia aj v režime automatického programu sa rýchlosť uzávierky a
clona nastavia automaticky.
Môžete zmeniť ostatné nastavenia. V režime automatického nastavenia sa nové nastavenia
obnovia, ak vyberiete ďalší režim alebo vypnete napájanie.
V režime automatického programu sa nové nastavenia zachovajú, ak vyberiete ďalší režim alebo
vypnete napájanie.
Keď je fotoaparát v režime automatického nastavenia a je zapnutý blesk, fotoaparát použije
blesk vždy. keď je to potrebné. Keď je fotoaparát v režime automatického programu a je zapnutý
blesk, fotoaparát použije blesk pri každom snímaní.
Posun programu
Môžete dočasne zmeniť kombináciu hodnotu clony a rýchlosti uzávierky, ktorá bola
upravená fotoaparátom.
Existujú dve metódy pre funkciu posunu programu.
Posun PS: Môžete vybrať želanú rýchlosť uzávierky. Hodnota clony sa nastavuje
automaticky.
Posun PA: Môžete vybrať želanú hodnotu clony. Rýchlosť uzávierky sa nastavuje
automaticky.
33
Predný ovládací prvok
Prepínač režimu
Spúšť
Zadný ovládací prvok
1 Prepínač režimu nastavte na P.
2 Uchopte držadlo a pozrite sa do hľadáčika alebo čiastočne stlačte spúšť, kým sa v
hľadáčiku nezobrazí rýchlosť uzávierky a hodnota clony.
3 Kým je zobrazená rýchlosť uzávierky a hodnota clony, použitím predného ovládacieho
prvku vyberte rýchlosť uzávierky alebo použitím zadného ovládacieho prvku vyberte
hodnotu clony.
Posun PS
Posun PA
Predný
ovládací prvok
Zadný
ovládací prvok
• Môžete prepnúť posun PS a posun PA výberom položky [Ctrl dial setup] v Ponuke Vlastné
(str. 105).
• Keď je zobrazená rýchlosť uzávierky a hodnota clony, nemusíte ďalej držať stlačené tlačidlo
spúšte.
• Keď rýchlosť uzávierky a hodnota clony o niekoľko sekúnd zmiznú, stratia sa aj upravené hodnoty.
• Ak je blesk vyklopený, nemôžete vybrať posun programu. Keď je posun programu zapnutý,
otvorením blesku sa zruší.
Snímanie v režime priorita clony – A
Clonu môžete upraviť ručne. Ak otvoríte clonu (menšie číslo F), zúži sa rozsah
zaostrenia. Zaostrený je iba hlavný objekt. Ak je clona zatvorená (väčšie číslo F),
rozsah zaostrenia sa rozšíri. Zaostrený je celý obraz.
Rýchlosť uzávierky sa nastavuje automaticky.
Otvorená clona
34
Zatvorená clona
Prepínač režimu
Predný ovládací prvok
1 Prepínač režimu nastavte na A.
2 Použitím predného alebo zadného ovládacieho prvku vyberte hodnotu clony.
Používanie funkcií snímania
Zadný ovládací prvok
• Rozsah clony závisí od objektívu.
• Hodnota clony je upravená v krokoch 1/3 EV. Krok expozície môžete nastaviť na 1/2 krokov
EV s [Exposure step] v
Ponuke snímania (str. 95).
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po čiastočnom stlačení spúšte na displeji LCD a
v hľadáčiku zabliká rýchlosť uzávierky. Záber môžete nasnímať aj v tejto chvíli, ale odporúča sa
zopakovať úpravu.
• Ak je blesk vyklopený, blysne vždy (str. 70).
• Keď používate blesk, po zavretí clony (väčšie číslo F) svetlo blesku nedosiahne až k vzdialenému
objektu. Odporúča sa otvorenie clony (menšie číslo F).
• Ak zavriete clonu (väčšie číslo F), množstvo svetla prechádzajúce objektívom sa zvýši a rýchlosť
uzávierky sa spomalí. Odporúča sa použiť statív.
z Techniky fotografovania
Rozsah zaostrenia predstavuje hĺbku ostrosti. Otvorenie clony zmenší hĺbku ostrosti (rozsah
zaostrenia sa zúži) a jej zatvorenie hĺbku ostrosti zväčší (rozsah zaostrenia sa rozšíri).
Otvorená clona
Objekt je ostrý s
rozmazaným pozadím.
Zatvorená clona
Pri širokom rozsahu budú
zaostrené blízke aj
vzdialené objekty.
Podľa potreby upravte clonu, buď tak, aby bola zaostrená konkrétna časť záberu, alebo aby bol
zaostrený celý záber.
35
z Zobrazenie hĺbky ostrosti
V hľadáčiku sa zobrazí nasnímaný záber s najširšou clonou. Zmena clony ovplyvňuje ostrosť
záberu objektu vytvorením odchýlky medzi ostrosťou v hľadáčiku a skutočným obrazom. Funkcia
zobrazenia umožňuje vidieť záber s clonou použitou pri skutočnom snímaní, pričom umožňuje
skontrolovať približnú ostrosť záberu objektu pred skutočným snímaním.
Tlačidlo zobrazenia hĺbky
ostrosti
Po zaostrení objektu stlačte tlačidlo zobrazenia hĺbky ostrosti.
Ked´ je tlačidlo stlačené, clona sa zúži tak, aby zodpovedala hodnote clony zobrazenej v
hľadáčiku.
• Záber v hľadáčiku bude tmavší.
• Ak zaostrenie nie je uzamknuté a tlačidlo zobrazenia je stlačené, nemôžete nasnímať záber. Ak
chcete záber nasnímať, stlačte tlačidlo zobrazenia hĺbky ostrosti so zasvieteným indikátorom z
v hľadáčiku.
• Ak máte objektív s tlačidlom na uchovanie zaostrenia, fotoaparát môžete nastaviť na vykonanie
funkcie zobrazenia použitím tlačidla na uchovanie zaostrenia s [FocusHoldButton] v Ponuke
Vlastné (str. 103).
Snímanie v režime priorita rýchlosti uzávierky – S
Rýchlosť uzávierky je možné upraviť ručne. Ak nasnímate pohybujúci sa objekt pri
vyššej rýchlosti uzávierky, zobrazí sa na zábere ako „zmrazený“. Pri nižšej rýchlosti
uzávierky sa objekt nasníma so zreteľnou stopou pohybu.
Hodnota clony sa upraví automaticky.
Vysoká rýchlosť uzávierky
36
Nízka rýchlosť uzávierky
Prepínač režimu
Predný ovládací prvok
1 Prepínač režimu nastavte na S.
2 Použitím predného alebo zadného ovládacieho prvku vyberte rýchlosť uzávierky.
Používanie funkcií snímania
Zadný ovládací prvok
• Môžete upraviť rýchlosť uzávierky medzi 30 a 1/8000 sekundy. Môžete ju upraviť medzi 30 a
1/200 sekundy (s aktivovanou funkciou Super SteadyShot) alebo 30 a 1/250 sekundy (s
neaktivovanou funkciou Super SteadyShot) pri používaní blesku.
• Rýchlosť uzávierky je upravená v krokoch 1/3 EV. Krok expozície môžete nastaviť na 1/2
krokov EV s [Exposure step] v
Ponuke snímania (str. 95).
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po čiastočnom stlačení uzávierky na displeji
LCD a v hľadáčiku zabliká hodnota clony. Záber môžete nasnímať aj v tejto chvíli, ale odporúča
sa zopakovať úpravu.
• Ak je blesk vyklopený, blysne vždy (str. 70).
• Keď používate blesk, po zavretí clony (väčšie číslo F) spomalením rýchlosti uzávierky svetlo
blesku nedosiahne až k vzdialenému objektu.
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná zníženie šumu (Long
exp.NR) (str. 100).
• Indikátor
(Výstraha – otrasy fotoaparátu) sa neobjaví v režime priority rýchlosti uzávierky.
z Techniky fotografovania
Pri snímaní osoby, vozidla, príboja alebo iných objektov v pohybe pri vysokej
rýchlosti uzávierky môžete zachytiť okamih, ktorý inak ľudské oko nie je
schopné rozpoznať.
Ak snímate objekt ako napríklad tečúcu rieku pri pomalej rýchlosti uzávierky,
môžete na zábere zachytiť pohyb objektu. V takom prípade sa odporúča
použiť statív, aby sa zabránilo otrasom fotoaparátu.
37
Snímanie v režime manuálna expozícia – M
Manuálna expozícia
Rýchlosť uzávierky a veľkosť clony môžete nastaviť ručne.
Tento režim je užitočný, ak udržiavate nastavenie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony
alebo používate meranie expozície.
Prepínač režimu
Predný ovládací prvok
Zadný ovládací prvok
1 Prepínač režimu nastavte na M.
2 Použitím predného ovládacieho prvku vyberte rýchlosť uzávierky a použitím zadného
ovládacieho prvku hodnotu clony.
Predný
ovládací prvok
Zadný
ovládací prvok
• „BULB“ (snímanie pri osvetlení žiarovkou) nasleduje za „30“ (str. 40).
• V režime manuálnej expozície, dokonca aj keď je hodnota [ISO sensitivity] (str. 61) nastavená na
hodnotu [AUTO], je pevná hodnota ISO 200.
• Funkcie predného a zadného ovládacieho prvku môžete zameniť s [Ctrl dial setup] v Ponuke
Vlastné (str. 105).
• Ak je blesk vyklopený, blysne vždy (str. 70).
• Indikátor
(Výstraha – otrasy fotoaparátu) sa neobjaví v režime priority rýchlosti uzávierky.
38
z Rozsah EV
Rozsah EV na displeji LCD a v hľadáčiku označuje rozdiel medzi štandardnou expozíciou (0,0 EV)
určenou meraním fotoaparátu a nastavenou expozíciou určenou rýchlosťou uzávierky a clonou
zadanou fotografom (Merané manuálne).
Nastavená expozícia
zadaná fotografom je o
1,0 EV vyššia (+) ako
štandardná expozícia
určená meraním.
Šípka b B sa objaví, ak
je expozícia nastavená
mimo rozpätia rozsahu
EV. Šípka začne blikať,
ak sa rozdiel zvýši.
Displej
LCD
Hľadáčik
: Merané manuálne
• Ak je expozícia upravená, štandardná expozícia (0,0 EV) sa posunie iba o príslušnú hodnotu
nastavenia.
Používanie funkcií snímania
Nastavená expozícia
zadaná fotografom je
rovnaká ako expozícia
určená meraním.
z Ako používať tlačidlo AEL v manuálnom režime
Keď stlačíte a podržíte tlačidlo AEL (Aretácia AE), expozícia určená meraním je uzamknutá ako
štandardná expozícia (0,0 EV). Ak zmeníte kompozíciu snímania so stlačeným tlačidlom AEL
(Aretácia AE), hodnota expozície v rámci okruhu bodového merania sa zobrazí ako druhý
štandardný index.
Na nasledujúcom obrázku je zobrazený prípad, keď nastavená expozícia zadaná fotografom je o 1,0
EV vyššia ako uzamknutá štandardná expozícia určená meraním. Ak sa kompozícia zmení v
hľadáčiku, expozícia v rámci okruhu bodového merania je o 0,7 EV vyššia ako nastavená expozícia,
čo predstavuje o 1,7 EV viac ako štandardná expozícia určená meraním.
Expozícia určená
fotografom
Okruh bodového merania
Expozícia v rámci okruhu
bodového merania pri
zmene kompozície
záberu.
39
Manuálny posun
Môžete zmeniť kombináciu rýchlosti uzávierky a hodnoty clony bez zmeny expozície v
manuálnom režime.
Prepínač režimu
Predný ovládací prvok
Tlačidlo AEL (Aretácia AE)
1 Prepínač režimu nastavte na M.
2 Vyberte rýchlosť uzávierky a hodnotu clony (str. 38).
3 Stlačte a podržte tlačidlo AEL (Aretácia AE) a otočte predným ovládacím prvkom na
výber želanej kombinácie rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
Snímanie BULB (dlhá expozícia)
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená. Môžete snímať pohybové stopy
svetiel, ako napríklad ohňostroj. Keď používate funkciu Snímania pri osvetlení
žiarovkou, pripojte k fotoaparátu statív.
Prepínač režimu
Predný ovládací prvok
Spúšť
Zadný ovládací prvok
40
1 Prepínač režimu nastavte na M.
2 Otáčajte predným ovládacím prvkom doľava, kým sa nezobrazí indikátor [BULB].
4 Pripevnite očnicový kryt (Pozrite nižšie).
5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
• V režime expozície pri osvetlení žiarovkou môžete snímať až štyri a pol hodiny použitím úplne
nabitého akumulátora.
• Po skončení snímania sa vykoná zníženie šumu pre dobu otvorenia uzávierky. Keď sa zobrazí
správa „Processing...“, nebudete môcť ďalej snímať. Túto funkciu môžete zrušiť s [Long exp.NR] v
Ponuke snímania (str. 100).
• Funkcia Super SteadyShot sa automaticky vypne.
• Čím je vyššia citlivosť ISO alebo dlhší čas expozície, tým výraznejší bude šum na displeji.
• Ak chcete znížiť otrasy fotoaparátu, odporúča sa pripojiť diaľkový ovládač (strany 57, 165).
Používanie funkcií snímania
3 Clonu vyberte otočením zadného ovládacieho prvku.
Pripevnenie očnicového krytu
Keď je spúšť uvoľnená bez použitia hľadáčika, ako napríklad v prípade expozície pri osvetlení
žiarovkou alebo snímania so samospúšťou, pripevnite očnicový kryt, aby ste zabránili prenikaniu
svetla cez hľadáčik a ovplyvneniu expozície.
1 Opatrne stiahnite očnicový kryt jeho stlačením na bokoch.
2 Posuňte očnicový kryt nad hľadáčik. Kryt je zvyčajne pripojený k popruhu na rameno.
41
Expozícia
Expozícia je množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlačení spúšte. V režime
automatického nastavenia sa expozícia automaticky nastaví na správnu hodnotu.
Nasledujúcim postupom môžete nastaviť expozíciu na vami želané nastavenie.
Nastavenie expozície
Hodnotu expozície určenú fotoaparátom možno ručne posúvať. Tento režim použite,
ak ste osvetlili alebo stmavili celý displej.
Tlačidlo
(Expozícia)
Multifunkčný volič
1 Stlačte tlačidlo
(Expozícia), aby sa objavila obrazovka Kompenzácia expozície.
Úroveň kompenzácie je zaškrtnutá aj
v rozsahu EV v hľadáčiku.
2 Multifunkčným voličom b/B upravte expozíciu.
Smerom k –
Smerom k +
Smerom k +: Zosvetlí záber.
0: Expozícia je automaticky určená
fotoaparátom.
Smerom k –: Stmaví záber.
• Tlačidlo
(Expozícia) môžete nahradiť tlačidlom Fn (Funkcia) (str. 27).
• Expozícia sa kompenzuje o 1/3 kroku medzi ±3,0 EV. Krok expozície môžete nastaviť na 1/2
krokov EV s [Exposure step] v
Ponuke snímania (str. 95).
42
z Techniky fotografovania
Pri snímaní záberu ladeného do biela, ako je napríklad objekt osvetlený zozadu alebo zasnežená
scéna, fotoaparát vyhodnotí objekt ako svetlý a môže nastaviť tmavšiu expozíciu pre záber. V
takýchto prípadoch je účinné nastavenie expozície v smere + (plus).
Nastavenie v smere +
Nastavenie v smere –
Používanie funkcií snímania
Ak snímate tmavý záber vypĺňajúci celý displej, fotoaparát vyhodnotí objekt ako tmavý a môže
nastaviť pre záber svetlejšiu expozíciu. V takýchto prípadoch je účinné nastavenie expozície v
smere – (minus).
Uzamknutie expozície (Aretácia AE)
Pred rozhodnutím o kompozícii pri snímaní záberu môžete expozíciu uzamknúť. Je to
užitočné, ak sa objekt merania a zaostrenia líšia alebo chcete snímať nepretržite pri
zachovaní rovnakej hodnoty expozície.
Spúšť
Tlačidlo AEL (Aretácia AE)
1 Zamerajte sa na objekt, pre ktorý chcete merať expozíciu.
• Upravte zaostrenie (zaostrenie nie je potrebné uzamknúť).
2 Stlačte tlačidlo AEL (Aretácia AE).
• V hľadáčiku a na displeji LCD zasvieti indikátor
, čo označuje, že expozícia je uzamknutá.
3 Stlačte tlačidlo AEL (Aretácia AE), ak to je potrebné, zmeňte kompozíciu záberu a
stlačením spúšte nasnímajte záber.
• Ak tlačidlo AEL (Aretácia AE) zostane po snímaní stlačené, môžete pokračovať v snímaní s
rovnakou hodnotou expozície. Nastavenie sa zruší po uvoľnení tlačidla.
• Ak je blesk zapnutý v inom režime ako v režime priority rýchlosti uzávierky alebo v manuálnom
režime, aktivuje sa ovládač pomalej synchronizácie (str. 74).
43
• Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa zachovala hodnota expozície po uvoľnení tlačidla AEL
(Aretácia AE), alebo dočasne vykonávalo bodové meranie s [AEL button] v Ponuke Vlastné
(str. 104).
Informácie o stupnici EV po stlačení tlačidla AEL (Aretácia AE)
Keď stlačíte a podržíte tlačidlo AEL (Aretácia AE), hodnota expozície určená
fotoaparátom je uzamknutá ako štandardná hodnota (0). Zároveň sa hodnota
expozície v rámci okruhu bodového merania zobrazí ako druhý štandardný index.
• Ak je expozícia nastavená mimo rozpätia rozsahu EV, na konci stupnice EV sa zobrazí
indikátorbB. Indikátor bB začne blikať, keď sa rozdiel zväčší.
Príklad: Ak je kompozícia určená v nižšie uvedenej scéne a ak je stlačené tlačidlo AEL
(Aretácia AE)
2Jasná oblasť
Okruh bodového merania
1 Mierne tmavšia oblasť
Ak je stlačené tlačidlo AEL (Aretácia AE), indikátor sa zobrazuje nasledovným spôsobom.
Viac segmentov/
Stredové meranie
Bodové meranie
44
Tlačidlo AEL (Aretácia
AE) je stlačené
Zopakujte kompozíciu 1,
pričom podržte stlačené
tlačidlo AEL (Aretácia
AE)
Uzamknutá expozícia
Uzamknutá expozícia
Úroveň svetla v okruhu
bodového merania je o 0,3
EV menšia ako zamknutá
expozícia (líši sa podľa
zmeny kompozície záberu)
Úroveň svetla s hodnotou
1 predstavuje o 1,3 EV
nižšiu hodnotu ako
zamknutá expozícia (líši sa
podľa zmeny kompozície
záberu).
Uzamknutá expozícia
Uzamknutá expozícia sa
rovná úrovni svetla v
okruhu bodového
merania.
Úroveň svetla s hodnotou
1 predstavuje o 1,0 EV
nižšiu hodnotu ako
zamknutá expozícia (líši sa
podľa zmeny kompozície
záberu).
Zopakujte kompozíciu 2,
pričom podržte stlačené
tlačidlo AEL (Aretácia
AE)
Nasmerujte fotoaparát na
bod 2 a zobrazí sa
úroveň svetla v bode 2.
Šípka označuje, že v bode
2 zobrazenie zbledne.
Výber režimu merania
Režim merania môžete vybrať (metóda, pomocou ktorej fotoaparát meria jas objektu)
z nasledujúcich troch metód.
Nastavte prepínač režimu merania na požadovaný režim.
(Viac segmentov)
Používanie funkcií snímania
Prepínač režimu merania
Rozdelí celý displej na 40 segmentov pre meranie svetla (meranie v rámci 40
segmentov v tvare včelieho plástu). Je to vhodné pre bežné snímanie vrátane snímania
na priamom slnečnom svetle.
(Vyváženie stredu)
Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim meria priemerný jas celého
displeja. Ak snímate priamo na slnku alebo snímate objekt, ktorý nie je v strede
záberu, musíte používať kompenzáciu expozície (str. 42).
(Bod)
Tento režim meria svetlo bodovým meraním v krúžku v strede rámčeka. Je to vhodné
pre snímanie objektu so silným kontrastom alebo pri meraní svetla v určitej oblasti
displeja. Ak meraná oblasť nie je v strede displeja, pri snímaní použite funkciu Aretácia
AE (str. 43).
Oblasť bodového merania
Umiestnenie objektu.
z Meranie s viacerými segmentmi
Displej fotoaparátu je vybavený 39 segmentmi na meranie svetla v tvare
včelieho plástu a jedným meracím prvkom, ktorý zahŕňa okolitú oblasť.
Tieto prvky pracujú synchronizovane s funkciou automatického
zaostrenia, pričom fotoaparát môže presne merať pozíciu a jas objektu,
aby bolo možné stanoviť expozíciu.
• Ak je pri meraní s viacerými segmentmi zaostrenie uzamknuté,
expozícia (rýchlosť uzávierky a clona) sa simultánne uzamkne (iba
(Automatické zaostrenie samostatnej snímky) alebo
(Automatické zaostrenie)).
45
Zaostrenie
Uchopením držadla a pozeraním sa do hľadáčika alebo čiastočným stlačením spúšte
fotoaparát zapne systém automatického zaostrenia (Automatické zaostrenie). Je vecou
zvyku stlačiť spúšť iba čiastočne, aby ste skontrolovali zaostrenie objektu.
Nastavenie oblasti automatického zaostrenia
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Ak je problematické získať správne zaostrenie,
zmeňte metódu.
Predný ovládací prvok
Multifunkčný volič
Zadný ovládací prvok
Tlačidlo Fn (Funkcia)
1 Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia), aby sa objavila obrazovka Quick Navi (str. 27).
2 Multifunkčným voličom vyberte oblasť automatického zaostrenia.
3 Predným alebo zadným ovládacím prvkom vyberte želaný režim.
• Ak po vybratí oblasti automatického zaostrenia v kroku 2 stlačíte stred multifunkčného voliča,
displej sa prepne na obrazovku Exclusive disp. Na tejto obrazovke vyberte želaný režim tlačidlami
v/V multifunkčného voliča a potom stlačte stred multifunkčného voliča.
• Oblasť automatického zaostrenia môžete vybrať z
Ponuky snímania (str. 98).
(
(Wide)
: Predvolené nastavenie)
Fotoaparát určí, ktorý z 11 oblastí automatického zaostrenia
sa použije na zaostrenie v širokej oblasti automatického
zaostrenia.
Oblasť automatického
zaostrenia
46
(Spot)
Fotoaparát používa bodovú oblasť automatického zaostrenia
exkluzívne.
Bodová oblasť automatického
zaostrenia
Z 11 oblastí vyberte lokálnu oblasť automatického
zaostrenia. Multifunkčným voličom vyberte lokálnu oblasť
automatického zaostrenia, v ktorej chcete aktivovať
zaostrenie. Stlačením stredu multifunčného voliča použijete
bodovú oblasť automatického zaostrenia pri zaostrení.
Lokálna oblasť automatického
zaostrenia
Používanie funkcií snímania
(Local)
Bodová oblasť automatického
zaostrenia
• Po nasnímaní záberu je oblasť stále k dispozícii.
Multifunkčným voličom nehýbte, pokiaľ to nie je potrebné.
• Lokálna oblasť automatického zaostrenia použitá pri zaostrení krátko zasvieti.
• Lokálna oblasť automatického zaostrenia sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha nepretržité snímanie
alebo je spúšť bez prestávky úplne stlačená.
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie:
Pri automatickom zaostrení je ťažké zaostriť na nasledujúce objekty. V takýchto prípadoch
používajte funkciu uzamknutia zaostrenia pri snímaní (str. 50) alebo manuálne zaostrenie (str. 50).
– Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela stena.
– Dva objekty v rôznych vzdialenostiach presahujúcich oblasť automatického zaostrenia.
– Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy.
– Objekt s vysokým jasom alebo žiarením, napríklad slnko, kapota automobilu alebo povrch vody.
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
umiestnená na vrchnej strane fotoaparátu ukazuje
umiestnenie obrazového senzora*. Pri meraní presnej vzdialenosti
medzi fotoaparátom a objektom sa riaďte umiestnením vodorovnej
čiary.
* Obrazový senzor je súčasťou fotoaparátu, ktorá funguje ako film.
47
z Techniky fotografovania
Objekt sa nachádza mimo oblasti automatického zaostrenia (Uzamknutie zaostrenia)
Ak sa objekt nachádza mimo stredu a oblasti
automatického zaostrenia, zaostrí sa na pozadie v
oblasti zaostrenia a objekt bude nezaostrený. Ak tomu
chcete zabrániť, použite funkciu uzamknutia zaostrenia
podľa nasledujúceho postupu.
1 Umiestnite objekt do oblasti automatického zaostrenia a čiastočne stlačte tlačidlo
spúšte.
2 Držte tlačidlo spúšte čiastočne stlačené a umiestnite objekt späť do pôvodnej polohy,
aby ste mohli znovu vytvoriť kompozíciu záberu.
1
2
3 Úplným stlačením spúšte nasnímajte záber.
Ak sa v oblasti automatického zaostrenia nachádza viac objektov
Ak je vybratá funkcia
(Wide) (predvolené nastavenia), môže byť zaostrený nežiadúci
objekt, ktorý sa nachádza v inej oblasti. V takýchto prípadoch stlačenie stredu multifunkčného
voliča zaostrí na stred oblasti, aj keď
(Spot) nie je vybratá.
Stlačte a držte stred multifunkčného voliča a potom nasnímajte objekt.
48
Výber režimu zaostrenia
Môžete vybrať režim úkonu zaostrenia.
Prepínač režimu zaostrenia
Nastavte prepínač režimu zaostrenia na požadovaný režim.
Automatické zaostrovanie
S(
Používanie funkcií snímania
Krúžok zaostrenia
Automatické zaostrenie samostatnej snímky)
Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostruje a zaostrenie sa uzamkne. Tento režim
sa používa pri snímaní nehybného objektu.
A(
Automatické zaostrenie)
Režim automatického zaostrenia prepína automaticky medzi automatickým
zaostrením samostatnej snímky a nepretržitým automatickým zaostrením. Ak stlačíte a
držíte spúšť a objekt sa nepohybuje, zaostrenie je zamknuté, a ak sa objekt pohybuje,
fotoaparát pokračuje v zaostrovaní. Tento režim sa používa v rozličných situáciách.
• DMF (Priame manuálne zaostrenie) môžete nahradiť AF-A s [AF-A setup] v
snímania (str. 98).
C(
Ponuke
Nepretržité automatické zaostrenie)
V tomto režime AF fotoaparát pokračuje v zaostrení, kým je čiastočne stlačená a
podržaná spúšť. Tento režim sa používa, keď sa objekt pohybuje.
• Ak je vybratá široká oblasť automatického zaostrenia, oblasť automatického zaostrenia sa prepne,
aby zodpovedala pozícii objektu.
• Bzučiak nebude počuť, keď sa zaostruje na objekt.
49
Manuálne zaostrenie
MF (
Manuálne zaostrenie)
Môžete nastaviť vzdialenosť od objektu.
Otočte krúžkom zaostrenia objektívu tak, aby ste dosiahli dobré zaostrenie.
• V prípade objektu, ktorý je možné zaostriť v režime automatického zaostrenia, sa po potvrdení
zaostrenia v hľadáčiku rozsvieti indikátor z. Keď sa používa široká oblasť automatického
zaostrenia, stredová oblasť a lokálna oblasť automatického zaostrenia, použije sa oblasť vybratá
multifunkčným voličom.
• Ak chcete dosiahnuť pevnú expozíciu v režime manuálneho zaostrenia, fotoaparát použije
informácie o vzdialenosti na určenie expozície. Na zlepšenie presnosti informácií o vzdialenosti
fotoaparát nastaví ohniskovú vzdialenosť na hodnotu
(nekonečno), keď je prepínač POWER
nastavený na hodnotu ON.
• Keď používate televízny konvertor apod., otočenie krúžku zaostrenia nemusí byť plynulé.
Ľahké prepnutie medzi automatickým a manuálnym zaostrením
Režim zaostrenia môžete prepnúť nielen prepínačom režimu zaostrenia, ktorý sa
nachádza na prednej strane fotoaparátu, ale aj tlačidlom AF/MF, ktoré sa nachádza na
zadnej strane. Medzi automatickým a manuálnym zaostrením môžete prepnúť bez
uvoľnenia pozície (Ovládanie AF/MF).
Krúžok zaostrenia
Tlačidlo AF/MF
Režim automatické zaostrenie
Stlačením tlačidla AF/MF sa režim zaostrenia dočasne prepne na manuálne zaostrenie.
Stlačte a držte tlačidlo AF/MF a nastavte zaostrenie otočením krúžku zaostrenia.
Režim manuálne zaostrenie
Stlačením tlačidla AF/MF sa režim zaostrenia dočasne prepne na automatické
zaostrenie a zaostrenie je zamknuté. V prípade používania prevažne manuálneho
zaostrenia je vhodné aktivovať automatické zaostrenie, len ak ho potrebujete použiť.
• Tlačidlo AF/MF môžete nastaviť tak, aby pracovalo ako tlačidlo uzamknutia automatického
zaostrenia s [AF/MF button] v Ponuke Vlastné (str. 102).
• Zvolený režim môžete uchovať bez stlačenia a držania tlačidla AF/MF s [AF/MF] v AF/MF
control Ponuke Vlastné.
50
Používanie iluminátora automatického zaostrenia
Iluminátor automatického
zaostrenia
Používanie funkcií snímania
Ak v režime automatického zaostrenia snímate objekt v tmavom prostredí alebo
objekt s nízkym kontrastom, iluminátor automatického zaostrenia umožňuje
fotoaparátu ľahšie zaostriť na objekt.
Čiastočne stlačte spúšť, červený iluminátor sa automaticky rozsvieti, až kým sa
zaostrenie neuzamkne. Zaostrenie na objekt je ľahšie.
• Rozsah iluminátora automatického zaostrenia je približne od 1 do 7 m.
• Iluminátor automatického zaostrenia nefunguje, ak je režim zaostrenia nastavený ako nepretržité
automatické zaostrenie alebo sa objekt pohybuje. (Indikátor
alebo
sa rozsvieti v
hľadáčiku)
• Iluminátor automatického zaostrenia nemusí fungovať pri ohniskovej vzdialenosti 300 mm a
dlhšej.
• Ak je pripojený externý blesk, použije sa iluminátor automatického zaostrenia externého blesku.
• Iluminátor automatického zaostrenia môžete zrušiť s [AF illuminator] v
Ponuke snímania (str.
99).
• Iluminátor automatického zaostrenia nefunguje, ak nie je stredová oblasť vybratá s oblasťou
automatického zaostrenia nastavenou na lokálnu oblasť automatického zaostrenia.
51
Dynamický režim
Pomocou tlačidla DRIVE na diaľkovom ovládači môžete používať nepretržité
snímanie, samospúšť, posun a snímanie.
Tlačidlo DRIVE
Multifunkčný volič
1 Stlačením tlačidla DRIVE zobrazíte obrazovku dynamického režimu.
2 Pomocou tlačidiel v/V multifunkčného voliča vyberte požadovaný režim a
pomocou tlačidiel b/B multifunkčného voliča vyberte požadované
nastavenie.
Vyberte režim
Vyberte nastavenie
3 Stlačením stredu multifunčného voliča sa vypne obrazovka.
(
: Predvolené nastavenie)
Single-shot adv.
• Používané aj na zrušenie iných dynamických režimov.
Continuous adv. (str. 53)
Self-timer (str. 54)
Bracket: Cont. (str. 54)
Bracket: Single (str. 55)
WB bracket (str. 56)
DRO adv. bracket (str. 56)
Remote Commander (str. 57)
• Tlačidlo DRIVE môžete nahradiť tlačidlom Fn (Funkcia) (str. 27).
52
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 52
Súvislé snímanie
Ak stlačíte a držíte spúšť, fotoaparát sníma zábery nepretržite.
Snímanie maximálne 5 záberov za sekundu*
Snímanie maximálne 3 záberov za sekundu*
Používanie funkcií snímania
* Naše podmienky pri meraní: [Image size] je nastavená na [L:12M], [Quality] je nastavená na
[Fine], režim zaostrenia je nastavený na
(Automatické zaostrenie samostatnej snímky) alebo
(Manuálne zaostrenie) a rýchlosť uzávierky je 1/250 sekundy alebo rýchlejšia.
Aj napriek tomu je rýchlosť nepretržitého snímania pomalšia pri snímaní v tmavom prostredí,
alebo optimalizácia dynamického rozsahu je nastavená na
(Advanced Auto) alebo
(Advanced: Level).
• Počet snímok, ktoré môžu by snímané nepretržite, je označený v hľadáčiku a pri nepretržitom
snímaní sa toto číslo znižuje.
Po nasnímaní záberov na záznamové médium sa počet vráti na pôvodnú hodnotu v závislosti od
vyrovnávacej pamäte fotoaparátu.
• Keď je zapnutý zabudovaný blesk, snímky sa snímajú po nabití blesku.
• Keď je režim zaostrenia nastavený ako nepretržité alebo automatické zaostrenie, zaostrenie je
nastavené oddelene pre každý záber. Ak je nastavené automatické zaostrenie samostatnej
snímky, zaostrenie je pevné pre prvý záber.
• Posledný záber sa zobrazí v automatickom prezeraní.
• Počet záberov pri nepretržitom snímaní je obmedzený.
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
RAW
18 záberov
cRAW
25 záberov
RAW & JPEG
12 záberov
cRAW & JPEG
12 záberov
Extra fine
16 záberov
Fine/Standard
Bez limitu (do zaplnenia pamäťovej karty)
• Tieto hodnoty závisia od zapisovacej rýchlosti pamäťovej karty, od podmienok pri snímaní apod.
Údaje v tabuľke používajte iba ako návod.
53
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 52
Používanie samospúšte
Po stlačení spúšte sa spúšť uvoľní približne o desať sekúnd alebo o dve sekundy neskôr.
10-sekundová samospúšť je vhodná pri snímaní autoportrétu a 2-sekundová samospúšť
je vhodná na zníženie otrasov fotoaparátu, pretože zrkadlo sa predtým zdvihne nahor.
Skontrolujte, či je zaostrenie uzamknuté na objekte, potom stlačte spúšť.
10sec self-timer
2sec self-timer
• Ak používate 10-sekundovú samospúšť, indikátor samospúšte umiestnený na prednej strane bliká
a zasvieti pred uvoľnením spúšte. Tiež sa spustí zvuk odpočítavania.
• Ak chcete zrušiť aktivovanú 10-sekundovú samospúšť, stlačte tlačidlo DRIVE. Nie je možné
zrušiť 2-sekundovú samospúšť.
• Pri jasnom osvetlení reflektorom alebo podobným osvetlením za fotoaparátom a pri stlačení
spúšte bez pozerania do hľadáčika použite očnicový kryt pripojený k popruhu na rameno, aby ste
zabránili prenikaniu nežiaduceho osvetlenia cez hľadáčik a ovplyvneniu expozície (str. 41).
Snímanie záberov s posunutou expozíciou – Bracket: Cont./Bracket: Single
Pre niektoré prípady snímania sa požaduje správne nastavenie expozície. V takýchto
prípadoch fotograf nepretržite sníma niektoré zábery so zmenenou expozíciou bez
ohľadu na správnu expozíciu.
Ideálna
Smer –
Smer +
Bracket: Cont.
Stlačte a podržte spúšť, kým sa snímanie nezastaví.
Sníma tri zábery nepretržite s hodnotou expozície posunutou o 0,3 kroku.
Sníma päť záberov zábery nepretržite s hodnotou expozície posunutou o 0,3 kroku.
Sníma tri zábery nepretržite s hodnotou expozície posunutou o 0,5 kroku.
Sníma päť záberov zábery nepretržite s hodnotou expozície posunutou o 0,5 kroku.
Sníma tri zábery nepretržite s hodnotou expozície posunutou o 0,7 kroku.
Sníma päť záberov zábery nepretržite s hodnotou expozície posunutou o 0,7 kroku.
54
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 52
Bracket: Single
Stláčajte spúšť po jednotlivých záberoch.
• Pri použití blesku stláčajte spúšť po jednotlivých záberoch bez ohľadu na nastavenie.
• Nasledujúce je príklad poradia snímania. Poradie môžete zmeniť s [Bracket order] v ponuke
Vlastné (str. 109).
Tri snímky: 0 t –0,3 t +0,3
Päť snímkov: 0 t –0,5 t +0,5 t –1,0 t +1,0
• Základná expozícia je nastavená na prvú snímku v posune. Základná expozícia sa zmení, ak sa
použije kompenzácia expozície.
• Bod zaostrenia sa obvykle mení pri každom snímaní. Bod zaostrenia je pevný iba pri nepretržitom
snímaní, keď je režim zaostrenia nastavený na automatické zaostrenie samostatnej snímky alebo
automatické zaostrenie so statickým objektom.
• Ak sa blesk nepoužíva, vykoná sa snímanie okolia s posunom expozície* a rýchlosť uzávierky a
clona sa zmenia, aby sa prispôsobili snímaniu s posunom expozície. Pri použití blesku sa vykoná
snímanie s bleskom s posunom expozície a svetlo blesku sa zmení.
• Pri snímaní okolia s posunom expozície sa rýchlosť uzávierky a clona zmenia v programovom
automatickom režime, rýchlosť uzávierky sa zmení v režime priority clony a clona sa zmení v
režime priority rýchlosti uzávierky. Obvykle sa rýchlosť uzávierky zmení v manuálnom režime.
Clonu môžete zmeniť stlačením a podržaním tlačidla AEL (Aretácia AE) pri snímaní záberu.
* Okolité svetlo: Akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti na scéne dlhšiu dobu,
napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky alebo žiarivky.
Používanie funkcií snímania
Sníma tri zábery po jednotlivých záberoch s hodnotou expozície posunutou o
0,3 kroku.
Sníma päť záberov po jednotlivých záberoch s hodnotou expozície posunutou o
0,3 kroku.
Sníma tri zábery po jednotlivých záberoch s hodnotou expozície posunutou o
0,5 kroku.
Sníma päť záberov po jednotlivých záberoch s hodnotou expozície posunutou o
0,5 kroku.
Sníma tri zábery po jednotlivých záberoch s hodnotou expozície posunutou o
0,7 kroku.
Sníma päť záberov po jednotlivých záberoch s hodnotou expozície posunutou o
0,7 kroku.
55
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 52
Stupnica EV pri snímaní s posunom expozície
Keď je vybraté snímanie s posunom expozície, stupnica EV sa zmení.
Okolitý posun
0,3 kroku, tri snímky
Kompenzácia expozície 0
Okolitý posun
Posun blesku
0,5 kroku, päť snímkov
0,7 kroku, tri snímky
Kompenzácia expozície 1,0 Kompenzácia blesku –1,0
Zobrazené vo vrchnom
riadku.
Zobrazené vo vrchnom
riadku.
Displej
LCD
Zobrazené v spodnom
riadku.
Hľadáčik
• Pri snímaní okolia s posunom expozície sa stupnica EV objaví v hľadáčiku, ale nezobrazí sa pri
snímaní s bleskom s posunom expozície.
• Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už nasnímané zábery zmiznú.
• Keď je vybratá možnosť jedného posunu a spúšť je stlačená čiastočne, v hľadáčiku sa zobrazí
indikátor „br l“ pre snímanie s posunom expozície pri okolitom svetle a indikátor „br l“ pre
snímanie s posunom expozície pri použití blesku. Keď sa spustí snímanie s posunom expozície,
znamená to, že číslo ďalšej snímky je napríklad „br 2“, „br 3“.
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby
Na základe vybratého vyváženia bielej farby sa nasnímajú tri zábery, pričom sa
automaticky posunie farebná teplota. Jeden záber zaznamená tri snímky v poradí
„záber s normálnym vyvážením bielej farby“, „strana – (záber s bledšími farbami)“ a
„strana + (záber s červenšími farbami)“.
Pri snímaní záberu posunie vyváženie bielej farby o 10 mired*.
Pri snímaní záberu posunie vyváženie bielej farby o 20 mired*.
* Mired: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch farebnej teploty.
• Pri okamžitom prehrávaní sa zobrazí iba posledný zaznamenaný záber (str. 109).
Snímanie s rozšíreným posunom optimalizácie dynamického rozsahu
Snímanie s rozšíreným posunom optimalizácie dynamického rozsahu zaznamená tri
zábery, zatiaľ čo samostatne optimalizuje stupňovanie v každej oblasti snímky. Jeden
záber zaznamená tri snímky v nasledujúcom poradí: „nízke“ t „stredné“ t „vysoké“.
(DRO: Optimalizácia dynamického rozsahu)
Pri snímaní záberu zníži posun optimalizácie dynamického rozsahu.
Pri snímaní záberu zvýši posun optimalizácie dynamického rozsahu.
• Ak je vybraté snímanie s rozšíreným posunom optimalizácie dynamického rozsahu, nastavenia
optimalizácie dynamického rozsahu (str. 63) sú dočasne deaktivované.
• Oprava pomocou rozšíreného posunu optimalizácie dynamického rozsahu nemá žiadny vplyv na
súbory RAW.
56
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 52
Snímanie diaľkovým ovládačom
Ak chcete snímať diaľkovým ovládačom, nastavte dynamický režim na
Commander).
(Remote
Vysielač
Tlačidlo 2 SEC
Po stlačení spúšte sa spúšť uvoľní približne o 2 sekundy neskôr.
Používanie funkcií snímania
Tlačidlo SHUTTER
Ak je stlačené tlačidlo, spúšť sa ihneď uvoľní.
Skontrolujte zaostrenie objektu a nasmerujte vysielač na diaľkový snímač v prednej
časti fotoaparátu a stlačte tlačidlo SHUTTER alebo 2 SEC.
• Nemôžete použiť iné dynamické režimy (Nepretržitý posun, apod.).
• Zaostrenie uzamknete (uzavretie zaostrenia pri snímaní str. 48) čiastočným stlačením a uvoľnením
spúšte na fotoaparáte, potom snímajte diaľkovým ovládačom. Po snímaní zostane zaostrenie
uzamknuté. Akýkoľvek úkon na fotoaparáte uvoľní uzamknutie zaostrenia.
• V režime snímanie BULB (str. 40) začne fotoaparát expozíciu ihneď ako stlačíte tlačidlo
SHUTTER. Ak stlačíte tlačidlo 2 SEC, fotoaparát začne expozíciu o dve sekundy neskôr.
Opätovným stlačením tlačidla SHUTTER alebo 2 SEC sa expozícia vykoná ihneď.
• Ostatné tlačidlá sa používajú, keď je fotoaparát pripojený k televízoru (strany 88, 147).
57
Spracovanie záberu a farieb
Táto kapitola vysvetľuje ako nastaviť citlivosť ISO obrazového senzora, spracovanie
farieb, ktoré je špecifickou vlastnosťou digitálnych fotoaparátov, Kreatívny štýl pre
rôzne scény apod.
Vyváženie bielej farby
Farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/
osvetlenie
Daylight
(Denné svetlo)
Cloudy
(Zamračené)
Fluorescent
(Žiarivka)
Incandescent
(Žiarovka)
Charakteristika
svetla
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického vyváženia bielej farby sa farebné tóny upravujú automaticky.
Tóny farieb však môžete upraviť ručne použitím režimu vyváženia bielej farby.
Predný ovládací prvok
Multifunkčný volič
Tlačidlo WB (Vyváženie
bielej farby)
Zadný ovládací prvok
1 Stlačte tlačidlo WB (Vyváženie bielej farby), aby sa objavila obrazovka režim WB
(Vyváženie bielej farby).
58
2 Pomocou tlačidiel v/V multifunkčného voliča vyberte požadovaný režim a ak je to
potrebné, tlačidlami b/B vykonajte jemné úpravy.
• Úprava smerom k značke + zvyšuje farebnú teplotu a záber sa sfarbuje dočervena. Úprava
smerom k značke – znižuje farebnú teplotu a záber zbledne.
Vyberte požadovaný režim
Upravte farebnú teplotu
AWB (Auto WB)
: Predvolené nastavenie)
Automatické vyváženie bielej farby.
(Daylight)
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, slnečné
objekty (+3 až –3).
(Shade)
Upravuje nastavenie pre podmienky v tieni za jasného
dňa (+3 až –3).
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu (+3 až –3).
(Tungsten)
Upravuje nastavenie pre žiarovkové osvetlenie alebo
video svetlo ako napr. vo fotoštúdiu (+3 až –3).
(Fluorescent)
Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke (+4 až
–2).
(Flash)
Používanie funkcií snímania
(
Upravuje nastavenie pre fotenie s bleskom (+3 až –3).
ColorTemperature/Color
filter
Pozrite nasledujúcu stranu.
(Custom 1 – 3/
Custom setup)
Používa vlastné vyváženie bielej farby. Pozrite stranu 60.
• Tlačidlo WB (Vyváženie bielej farby) môžete nahradiť tlačidlom Fn (Funkcia) (str. 27).
ColorTemperature/Color filter
Vyváženie bielej môžete nastaviť pomocou teploty farieb.
Použitím nastavenej farebnej teploty ako štandardu môže byť farba kompenzovaná z G
(Green) na M (Magenta), práve ako použitím filtra CC (Color Compensation) pre
fotografiu.
• Pri nastavení farebnej teploty meranej chromometrom sa odporúča pred snímaním fotografie
vykonať skúšobné snímanie.
59
1 Vyberte položku „ColorTemperature“ alebo „Color filter“ pomocou tlačidiel v/V
multifunkčného voliča.
2 Upravte tlačidlami b/B.
• Farebnú teplotu je možné vybrať v rozsahu od 2500K do 9900K.
• Hodnotu farebného filtra je možné vybrať v rozsahu od G9 do M9. Prírastok je ekvivalentný
číslu 5 filtra CC.
3 Po dokončení nastavenia stlačte stred multifunkčného voliča.
Vlastné vyváženie bielej farby
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov svetelných zdrojov,
odporúča sa použiť vlastné vyváženie bielej farby, aby sa správne reprodukovala biela
farba. Uložené sú až tri nastavenia.
1 Pomocou tlačidiel v/V multifunkčného voliča vyberte položku vlastné vyváženie bielej
farby.
2 Položku prepnite tlačidlami b/B.
Uloženie nastavenia
1 Vyberte [
uloženia.
60
SET] a stlačením stredu multifunčného voliča zobrazíte obrazovku
2 Podržte kameru, aby biela oblasť úplne pokryla okruh bodového merania a stlačte spúšť.
Zobrazí sa obrazovka výberu uloženia.
Vyvolanie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Vyberte požadované číslo.
Používanie funkcií snímania
3 Pomocou tlačidiel b/B vyberte pamäťové číslo a potom stlačte stred voliča.
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby uložené v tejto operácii je účinné, pokiaľ nie je uložené
nové nastavenie. (Nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.)
• Ak sa používa pri stlačení spúšte blesk, uloží sa vlastné vyváženie bielej farby so zohľadnením
svetla blesku. Neskôr snímajte s použitím blesku.
• Hlásenie „Custom WB error“ označuje, že hodnota prekračuje očakávaný rozsah. (Ak sa blesk
používa pre blízky objekt alebo jasne osvetlený objekt.) Ak uložíte túto hodnotu, farba indikátora
sa zmení na žltú na obrazovke s informáciami o snímaní na displeji LCD. V tejto chvíli
môžete snímať, ale odporúča sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej farby na získanie lepšej
úrovne vyváženia bielej farby.
Nastavenie ISO
Citlivosť na svetlo je vyjadrená číslom ISO (index odporúčaných expozícií). Vyššie číslo
ako štandard (ISO 200) znamená vyššiu citlivosť.
Tlačidlo ISO
Multifunkčný volič
61
1 Stlačením tlačidla ISO zobrazíte obrazovku ISO.
2 Pomocou tlačidiel v/V multifunkčného voliča vyberte požadovanú hodnotu.
• ISO môžete nastaviť v ponuke [AUTO] a môže mať hodnotu od 100 do 6400.
• Čísla ISO, ktoré sú vyššie ako ISO 3200, zvyšujú výskyt šumu.
• Namiesto toho môžete použiť predný alebo zadný ovládací prvok. Číslo je zväčšené o jeden
krok použitím predného ovládacieho prvku a znížené o 1/3 kroku použitím zadného
ovládacieho prvku.
• Tlačidlo ISO môžete nahradiť tlačidlom Fn (Funkcia) (str. 27). Číslo je zväčšené o jeden krok
použitím predného ovládacieho prvku a znížené o 1/3 kroku použitím zadného ovládacieho prvku
ako je uvedené v prípade uvedenom vyššie.
• Ak je ISO nastavené na hodnotu [AUTO] a prepínač režimu na hodnotu P, A alebo S, citlivosť
ISO je automaticky nastavená na hodnotu medzi ISO 200 a ISO 800. Minimálne a maximálne
hodnoty môžete zmeniť s [ISO Auto max.] a [ISO Auto min.] v
Ponuke snímania (str. 97). Ak
je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, je pevný s hodnotou ISO 200.
• Rozsah zabudovaného blesku (rozsah, v rámci ktorého sa dosiahne správna expozícia) závisí od
hodnoty clony a citlivosti ISO. Podľa nasledujúcej tabuľky určite vzdialenosť snímania.
F2,8
F4,0
F5,6
AUTO
2 až 12 m
1,4 až 8,6 m
1 až 6 m
100
1 až 4,3 m
1 až 3 m
1 až 2,1 m
200
1 až 6 m
1 až 4,3 m
1 až 3 m
400
1,4 až 8,6 m
1 až 6 m
1 až 4,3 m
Clona
Nastavenie ISO
62
800
2 až 12 m
1,4 až 8,6 m
1 až 6 m
1600
2,8 až 17 m
2 až 12 m
1,4 až 8,6 m
3200
4 až 24 m
2,8 až 17 m
2 až 12 m
6400
5,6 až 34 m
4 až 24 m
2,8 až 17 m
Používanie optimalizácie dynamického rozsahu
Fotoaparát analyzuje podmienky snímania a automaticky opravuje záber, aby sa
dosiahla vyššia kvalita záberu.
Zadný ovládací prvok
Multifunkčný volič
Tlačidlo Fn (Funkcia)
1 Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia), aby sa objavila obrazovka Quick Navi (str. 27).
Používanie funkcií snímania
Predný ovládací prvok
2 Multifunkčným voličom vyberte optimalizáciu dynamického rozsahu.
3 Predným ovládacím prvkom vyberte želaný režim.
• Pri výbere Advanced: Level nastavte úroveň zadným ovládacím prvkom.
• Ak po vybratí optimalizácie dynamického rozsahu v kroku 2 stlačíte stred multifunkčného
voliča, displej sa prepne na obrazovku Exclusive disp. Na tejto obrazovke vyberte želaný režim
tlačidlami v/V multifunkčného voliča a potom stlačte stred multifunkčného voliča. V ponuke
Advanced: Level nastavte úroveň pomocou tlačidiel b/B.
• Displej môžete prepnúť aj na obrazovku Exclusive disp z
Ponuky snímania (str. 94).
(Off)
Neupravuje jas ani kontrast.
(Standard)
Upravuje jas a kontrast na celom displeji.
(Advanced Auto)
Automaticky optimalizuje kontrast a reprodukciu farieb
zaznamenaného záberu podľa oblasti.
(Advanced: Level)
–
Optimalizuje kontrast a reprodukciu farieb zaznamenaného
záberu podľa oblasti. Úroveň optimalizácie je vybratá v
rozsahu od
(slabá) do
(silná) v piatich úrovniach.
• Možnosť Standard je účinná, ak je displej celý tmavý, ako napríklad s objektom osvetleným
zozadu a možnosť Advanced je účinná, ak je rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami na displeji
mimoriadne veľký.
63
• Predvolené nastavenia sú nasledujúce:
– Režim automatické zaostrenie: Advanced Auto
– Automatický program, priorita clony, priorita rýchlosti uzávierky alebo režim manuálnej
expozície: Standard
– Režim výberu scény: Nezistený v závislosti od vybraného režimu
• Ak používate funkciu AE lock, fotoaparát automaticky opraví uzamknutý záber.
• V režime plynulého posunu je oprava fixne nastavená pre prvý záber a rovnaká oprava sa použije
pre druhý záber alebo ďalšie zábery.
• Optimalizácia dynamického rozsahu iná ako
(Standard) nemá žiadny vplyv na súbory RAW.
Vykonajte opravu záberov pomocou funkcie optimalizácie dynamického rozsahu „Image Data
Converter SR“.
• Ak je vybraté snímanie s rozšíreným posunom optimalizácie dynamického rozsahu, toto
nastavenie je dočasne deaktivované.
Používanie Kreatívneho Štýl
Fotoaparát je predprogramovaný so štýlmi záberov optimálnymi pre rozličné scény a
účely. Záber môžete nasnímať s príslušným vyvážením farby a tónu.
Fotoaparát je vybavený štyrmi pevnými štýlmi („Standard“, „Vivid“, „Neutral“ a
„Adobe RGB“) a tri typy štýlov, ktorým možno priradiť štýl záberu podľa vášho
výberu.
„Portrait“, „Landscape“ a „B/W“ sú priradené typom štýlov ako predvolené
nastavenia.
Snímanie záberov s typmi štýlov ako sú. t Pozrite časť „Základné ovládanie“ (str. 66).
Snímanie záberov so štýlom záberu (pozrite „Štýly záberov“, (str. 65)) priradeným k
typu štýlov. t Pozrite časť „Rozšírené ovládanie“ (str. 67).
• Ak je použitý výber scény, nemôžete meniť nastavenia pre Kreatívny štýl.
Môžete osobitne nastaviť kontrast každého štýlu záberu. Prepínateľné a pevné štýly
záberov majú nastaviteľné odlišné položky.
64
Pevné štýly záberov: „Standard“,
„Vivid“, „Neutral“ a „Adobe RGB“
Nastaviteľné položky
Položka
Kontrast
Sýtosť
Ostrosť
Jas
Prispôsobenie zóny
Pevné štýly záberov
–3 až +3
–3 až +3
–3 až +3
Nenastaviteľné
Nenastaviteľné
Prepínateľné štýly
záberov
–3 až +3
–3 až +3*
–3 až +3
–3 až +3
–1 až +2
Používanie funkcií snímania
Prepínateľné štýly záberov: Typy
štýlov a – c
* Ak je vybratá položka „B/W“ alebo „Sepia“, nemôžete nastaviť sýtosť.
• Tieto nastavenia nie sú vždy nevyhnutné. Nastaviť môžete každý štýl záberu. (Ak je jeden
štýl vo viacerých typoch štýlov, môžete vykonať samostatné nastavenia každého jedného.)
• Ak potrebuje nastaviť kontrast, sýtosť a ostrosť skôr ako ostatné položky, vyberte štýl
záberu „Standard“ a vykonajte nastavenia.
Štýly záberov
(
: Predvolené nastavenie)
(Standard)
Zaznamenie rôznych scén s bohatým stupňovaním a
krásnymi farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené pri zaznamenaní výrazných
záberov farebných scén a objektov ako sú kvetiny, jarná
zeleň, modré nebo alebo výhľad na oceán.
(Neutral)
Sýtosť a ostrosť sú znížené pri zaznamenaní záberov v
tichom tóne. Je to vhodné aj pri zaznamenaní záberov
určených na úpravu v počítači.
(Adobe RGB)
Zaznamenanie záberov v priestore farieb Adobe RGB.
(Clear)
Zaznamenanie záberov v čistom tóne s priezračnými
farbami v zvýraznenej oblasti, vhodné na zaznamenanie
žiarivého svetla.
(Deep)
Zaznamenanie záberov s hlbokými a hustými farebnými
vyjadreniami, vhodné na zaznamenanie priestorovej
prítomnosti objektu.
65
(Light)
Zaznamenanie zábeorv s jasnými a jednoduchými
farebnými vyjadreniami, vhodné na zaznamenanie
osviežujúcej svetelnej atmosféry.
(Portrait)
Zaznamenanie farby pokožky v jemnom tóne, ideálne na
zaznamenanie portrétov.
(Landscape)
Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené pri zaznamenávaní
živej a sviežej scenérie. Vzdialené krajinky tiež viac
vyniknú.
(Sunset)
Zaznamenanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
(Night view)
Kontrast je tlmený pri zaznamenávaní nočnej krajiny,
ktorá je viac verná skutočnému výhľadu.
(Autumn leaves)
Zaznamenávanie jesenných scén, živo zvýraznenej
červenej a žltej farby listov.
(B/W)
Zaznamenávanie záberov v jednotvárnej čiernej a bielej.
(Sepia)
Zaznamenávanie obrazov v jednotvárnej hnedastej farbe.
Základné ovládanie
Predný ovládací prvok
Multifunkčný volič
Zadný ovládací prvok
Tlačidlo Fn (Funkcia)
1 Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia), aby sa objavila obrazovka Quick Navi (str. 27).
• Ak používate zväčšenú obrazovku displeja (str. 20), nemôžete zobraziť obrazovku Quick Navi.
V tomto prípade vykonajte nastavenia z ponuky.
2 Multifunkčným voličom vyberte Kreatívny štýl.
• Ak neupravujete kontrast apod., iné nastavenia môžete upraviť z tejto ponuky použitím
predného alebo zadného ovládacieho prvku.
66
3 Stlačením stredu voliča zobrazíte obrazovku Kreatívneho Štýl.
Ponuky snímania (str. 94).
• S predvolenými nastaveniami môžete vybrať „Standard“, „Vivid“, „Neutral“, „Adobe RGB“,
„Portrait“, „Landscape“ a „B/W“. Ak chcete vybrať iné štýly záberov, pozrite časť „Rozšírené
ovládanie“ (nižšie).
5 Ak chcete nastaviť
(Kontrast),
(Sýtosť) a
(Ostrosť), pomocou tlačidiel b/B
vyberte položku a pomocou tlačidiel v/V vykonajte nastavenia.
Používanie funkcií snímania
• Túto obrazovku môžete vybrať z
4 Pomocou tlačidiel v/V multifunkčného voliča vyberte požadovaný štýl záberu.
6 Po dokončení nastavenia stlačte stred multifunkčného voliča.
Rozšírené ovládanie
Zo siedmych štýlov záberu vysvetlených v časti „Základné ovládanie“, sú posledné tri
typy štýlov 1 až 3, ktoré môžete prepnúť.
Príklad: Ak ste priradili „Standard“ jednému typu štýlov a „Landscape“ dvom typom
štýlov.
Standard
Môžete nastaviť sýtosť, kontrast a ostrosť.
Vivid
Pevné
Neutral
Adobe RGB
Standard
Prepínateľné
Landscape
Landscape
Jas a prispôsobenie zóny môžete nastaviť mimo sýtosti,
kontrastu a ostrosti.
Pre každý „Landscape“ môžete nastaviť rôzne
nastavenia.
67
Prepnutie štýlov záberov typov štýlov.
1 Zobrazenie obrazovky Kreatívneho Štýl (kroky 1 až 3 na str. 66).
2 Pomocou tlačidiel v/V multifunkčného voliča vyberte prepínateľný typ štýlov.
3 Použitím tlačidla B posuňte kurzor doprava a pomocou tlačidla v/V vyberte štýl záberu.
4 Ak chcete nastaviť
(Kontrast),
(Sýtosť),
(Ostrosť),
(Jas) a
(Prispôsobenie zóny), pomocou tlačidiel b/B vyberte položku a pomocou tlačidiel v/V
vykonajte nastavenia.
5 Po dokončení nastavenia stlačte stred multifunkčného voliča.
Prispôsobenie zóny
Štýly záberov v prepínateľnom type štýlov môžu nastaviť prispôsobenie zóny.
Môžete zabrániť preexponovaniu alebo podexponovaniu záberu.
Táto funkcia je dostupná pre súbor RAW.
–1
Zabraňuje podexponovaniu záberu pri snímaní
statických objektov. Odporúča sa používanie v
dynamických (prevažne tmavých) scénach, pretože
zábery majú tendenciu zbelieť.
0
Prispôsobenie zóny sa nevykoná.
+1 až +2
Zabraňuje preexponovaniu záberu pri snímaní
dynamických objektov. Odporúča sa používanie v
statických (prevažne svetlých) scénach, pretože zábery
majú tendenciu k zvýšeniu úrovne šumu.
• Ak nie je prispôsobenie zóny nastavené na hodnotu 0, nemôžete upravovať kontrast.
• Podľa nasledujúcej tabuľky určite dosah blesku.
68
(ISO 100)
F4,0
F5,6
1,7 až 10 m
1,2 až 7 m
1 až 5 m
Prispôsobenie zóny
+1
2,4 až 14 m
1,7 až 10 m
1,2 až 7 m
+2
2,8 až 17 m
2 až 12 m
1,4 až 8.6 m
Informácie o priestore farieb Adobe RGB
Priestor farieb Adobe RGB má široký rozsah reprodukcie farieb v porovnaní s sRGB, ktorý je
štandardný priestor farieb digitálneho fotoaparátu. Ak je hlavným účelom vytlačenie záberu, najmä
ak je veľká časť objektu sfarbená živou zelenou alebo červenou farbou, priestor Adobe RGB bude
efektívnejší ako iné režimy farieb sRGB.
• Názov súboru so záberom začína znakmi „_DSC“.
Informácie o prispôsobení farieb v priestore Adobe RGB
Zábery snímané s Adobe RGB zobrazené na zariadeniach nekompatibilných s Adobe RGB, alebo
na displeji LCD v zadnej časti fotoaparátu majú nízku sýtosť. Ak chcete zábery snímané s Adobe
RGB upravovať alebo tlačiť, použite aplikácie alebo tlačiarne, ktoré podporujú správu farieb a
možnosť priestoru farieb DCF2.0. Použitie niektorých aplikácií a tlačiarní, ktoré nepodporujú
správu farieb môže mať za následok alebo vytlačiť zábery, ktoré nereprodukujú verné farby.
Používanie funkcií snímania
F2,8
–1
Clona
69
Blesk
Táto kapitola vysvetľuje rôzne funkcie snímania s bleskom.
Výber režimu blesku
Ak je zabudovaný blesk otvorený, automaticky sa zapne pri snímaní v tmavom
prostredí v režime automatického nastavenia alebo v režime výberu scény. Režim
blesku možno zámerne zmeniť.
Predný ovládací prvok
Zadný ovládací prvok
Multifunkčný volič
Tlačidlo Fn (Funkcia)
1 Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia), aby sa objavila obrazovka Quick Navi (str. 27).
• Ak používate zväčšenú obrazovku displeja (str. 20), nemôžete zobraziť obrazovku Quick Navi.
V tomto prípade vykonajte nastavenia z ponuky.
2 Multifunkčným voličom vyberte položku Blesk.
3 Predným alebo zadným ovládacím prvkom vyberte želaný režim.
• Indikátor blesku sa zobrazí iba vtedy, ak je blesk otvorený.
• Ak po vybratí položky blesk v kroku 2 stlačíte stred multifunkčného voliča, displej sa prepne na
obrazovku Exclusive disp. Na tejto obrazovke vyberte želaný režim tlačidlami v/V
multifunkčného voliča a potom stlačte stred multifunkčného voliča.
• Režim blesku môžete vybrať aj z
Ponuky snímania (str. 96).
(
(Autoflash)
: Predvolené nastavenie)
Zapne sa vtedy, ak je príliš tma, alebo sa objekt nachádza
oproti svetlu.
• Nedá sa vybrať, ak je prepínač režimu nastavený na
hodnotu P, A, S alebo M.
(Fill-flash)
70
Zapne sa vždy, keď je otvorený zabudovaný blesk.
Obyčajne sa blesk zapne hneď po uvoľnení spúšte, potom
sa nasnímajú objekty osvetlené inými svetelnými
zdrojmi. Toto spôsobí, že určité objekty, napríklad
blikajúce svetlo, sa zdajú byť neprirodzené pri použití
pomalej rýchlosti uzávierky.
V režime zadnej synchronizácie sa najprv nasnímajú
objekty osvetlené inými svetelnými zdrojmi, potom sa
zapne blesk. Môžete nasnímať prúd svetla alebo stopu
pohyblivého objektu omnoho realistickejšie, keď sa pri
snímaní pohyblivých objektov použije pomalá rýchlosť
uzávierky s bleskom.
(Wireless)
Použitím externého blesku (nie je súčasťou dodávky)
namontovaného na fotoaparáte je možné urobiť niektoré
snímky, ktoré pôsobia veľmi plocho. V takom prípade
môže externý blesk v správnej pozícii vytvoriť vyšší
kontrast, pričom sa získa trojrozmerný záber.
Tento fotoaparát dokáže snímať bez kábla
používajúceho blesk na prenos signálu medzi
fotoaparátom a bleskom (Snímanie s bezdrôtovým
bleskom).
Používanie funkcií snímania
(Rear sync.)
• Snímanie bezdrôtovým bleskom vyžaduje blesk HVLF56AM alebo HVL-F36AM (nie sú súčasťou dodávky).
Snímanie s bezdrôtovým bleskom
1 Pripojte externý blesk k fotoaparátu (str. 165) a zapnite fotoaparát a externý blesk.
2 Zvoľte
(Wireless).
3 Odpojte externý blesk od fotoaparátu a otvorte zabudovaný blesk fotoaparátu.
V hľadáčiku a na displeji LCD sa objaví indikátor „WL“.
4 Určite pozíciu fotoaparátu a externého blesku.
5 Presvedčte sa, či je úplne nabitý zabudovaný aj externý blesk.
• Zabudovaný blesk je úplne nabitý, keď sa v hľadáčiku objaví indikátor .
• Externý blesk je úplne nabitý, keď sa na jeho zadnej strane objaví indikátor
indikátor na prednej strane blesku.
a bliká červený
6 Stlačte tlačidlo AEL (Aretácia AE) na fotoaparáte, aby ste vyskúšali zapnutie blesku.
• Ak sa blesk nezapne, vymeňte fotoaparát, externý blesk alebo pozíciu objektu.
7 Presvedčte sa o úplnom nabití skontrolovaním blikania oboch indikátorov. Zaznamenajte
snímku stlačením spúšte.
• Po skončení snímania bezdrôtovým bleskom vypnite režim bezdrôtového blesku. (Môžete
deaktivovať fotoaparát a externý blesk oddelene alebo môžete pripojiť externý blesk k
fotoaparátu a vybrať iný režim blesku, ako to je zobrazené na strane 70). Ak sa zabudovaný blesk
používa, keď je aktívny režim bezdrôtového blesku, spôsobí to nepresnú expozíciu blesku.
71
• Bezdrôtové nastavenie vo fotoaparáte a externý blesk môžete vybrať oddelene. Pozrite sa na
stranu 70, kde sú informácie o nastavení fotoaparátu. Ak chcete nastaviť externý blesk, informácie
nájdete v dodávanom návode na používanie.
Ak došlo k zmene vo fungovaní tlačidla AEL (Aretácia AE)
Ak používate bezdrôtový blesk, odporúča sa nastaviť položku [AEL button] (str. 104) na hodnotu
[AEL hold] alebo [ AEL hold] v
Ponuke Vlastné.
Ak vyberiete nastavenie zachovania po uvoľnení tlačidla ([AEL toggle]/[ AEL toggle])
fotoaparát je v režime pomalej synchronizácie snímania, pokiaľ sa v hľadáčiku a na displeji LCD
zobrazuje indikátor „AEL“. Každá skúška blesku spôsobí vypnutie a zapnutie režimu pomalej
synchronizácie snímania.
Informácie o pozícii fotoaparátu a blesku
Tento fotoaparát používa svetlo svojho zabudovaného blesku na odoslanie signálu na zapnutie
externého blesku. Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili správny prenos signálu.
• Snímanie s bezdrôtovým bleskom by sa malo vykonať v tmavom prostredí, napríklad v dome atd.
• Odporúča sa umiestniť fotoaparát a externý blesk do sivej oblasti v okruhu 5 metrov ako je
znázornené nižšie. Viac informácií o dosahu blesku nájdete v návode na používanie dodávanom s
bleskom.
• Externý blesk neumiestňujte priamo za objektom.
z Informácie o kanáloch bezdrôtového blesku
Zmeňte kanál externého blesku, keď iný fotograf neďaleko vás používa bezdrôtový blesk a svetlo
jeho zabudovaného blesku spúšťa váš blesk.
Ak chcete zmeniť kanál externého blesku, informácie nájdete v dodávanom návode na
používanie.
Používanie kompenzácia blesku
Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba množstvo svetla blesku bez zmeny
kompenzácie expozície. Môžete zmeniť expozíciu objektu, ktorý je v dosahu blesku,
pričom ponecháte bez zmeny expozíciu pozadia, ktoré je mimo dosahu blesku.
72
Predný ovládací prvok
Tlačidlo Fn (Funkcia)
1 Stlačte tlačidlo Fn (Funkcia), aby sa objavila obrazovka Quick Navi (str. 27).
2 Multifunkčným voličom vyberte kompenzáciu blesku.
Používanie funkcií snímania
Zadný ovládací prvok
Multifunkčný volič
Položka kompenzácia blesku
3 Predným alebo zadným ovládacím prvkom vyberte požadovanú hodnotu.
• Ak je zobrazená obrazovka Exclusive disp v kroku 2, vyberte požadovanú hodnotu pomocou
tlačidiel b/B multifunkčného voliča.
• Obrazovku Exclusive disp môžete vybrať aj z
Ponuky snímania (str. 97).
• Môžete nastaviť stupeň kompenzácie v prírastkoch 1/3 v rozsahu ± 3,0. Krok expozície môžete
nastaviť na 1/2 krokov EV s [Exposure step] v
Ponuke snímania (str. 95).
• Keď je zabudovaný blesk otvorený, nastavená hodnota kompenzácie blesku je zobrazená na
displeji LCD.
• Keď stlačíte spúšť čiastočne, v hľadáčiku sa objaví indikátor .
• Pri spustení kompenzácie blesku so zabudovaným bleskom nemusí by viditeľný pozitívny efekt z
dôvodu obmedzeného množstva svetla blesku, ak sa objekt nachádza približne v maximálnej
vzdialenosti od blesku. Ak je objekt príliš blízko, negatívny efekt nemusí byť viditeľný.
z Kompenzácia expozície a blesku
Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je vybratá možnosť
[AUTO]) na vykonanie kompenzácie. Ak sa používa blesk, zmení sa aj množstvo svetla blesku.
Na druhej strane, kompenzácia blesku zmení iba množstvo svetla blesku, čím ovláda relatívny
efekt svetla blesku na celý záber. Napríklad, ak chcete znížiť svetlo blesku, môžete nastaviť
kompenzáciu blesku na mierne negatívnu stranu a v rovnakom čase nastaviť kompenzáciu
expozície na pozitívnu stranu na upravenie jasu celého záberu.
* Môžete zachovať množstvo svetla blesku od zmeny pomocou kompenzácie expozície s
[Exp.comp.set] v Ponuke Vlastné (str. 108).
73
Snímanie s pomalou synchronizáciou (Snímanie tmavého prostredia s
bleskom)
Pri snímaní portrétu vonku v noci v tmavom prostredí by normálnym použitím blesku
vznikol jasný záber objektu, ale pozadie mimo dosahu blesku by bolo príliš tmavé. V
takom prípade snímanie s pomalou synchronizáciou (snímanie s bleskom a pomalou
rýchlosťou uzávierky) umožňuje nasnímať jasný záber objektu aj pozadia.
Flash (Blesk)
Tlačidlo SLOW SYNC
1 Otvorte zabudovaný blesk.
2 Snímanie so stlačením tlačidlom SLOW SYNC.
V hľadáčiku a na displeji LCD zasvieti indikátor
uzamknutá.
, čo označuje, že expozícia je
• Odporúča sa použiť statív, pretože je nižšia rýchlosť uzávierky.
• V režime priority rýchlosti uzávierky alebo v manuálnom režime nie je pomalá synchronizácia
dostupná použitím tlačidla AEL (Aretácia AE).
• Fotoaparát môžete nastaviť, aby zachoval režim pomalej synchronizácie po uvoľnení tlačidla
SLOW SYNC s [AEL button] v Ponuke Vlastné (str. 104).
Používanie konektora synchronizácie blesku
Môžete použiť blesk vybavený káblom synchronizácie blesku.
Konektor
synchronizácie blesku
Otvorte kryt konektora synchronizácie blesku a vložte doň kábel.
74
Používanie funkcií snímania
• Vyberte režim manuálnej expozície a nastavte rýchlosť uzávierky na 1/200 sekundy so zapnutou
funkciou Super SteadyShot alebo 1/250 sekundy s vypnutou funkciou Super SteadyShot. Ak je
rýchlosť uzávierky odporúčaná na blesku pomalšia ako táto, použite odporúčanú rýchlosť alebo
dokonca pomalšiu.
• Použite blesk so synchronizáciou blesku s napätím 400 V alebo nižším.
• Pred vložením kábla synchronizácie blesku do konektora synchronizácie blesku odpojte
pripojený blesk od napájania. Ak je napájanie zapnuté, blesk môže blysnúť po pripojení kábla.
• Blesk bude vždy plne žiariť. Nemôžete použiť kompenzáciu blesku (str. 72). So stlačením
tlačidlom AEL (Aretácia AE) môžete vykonať snímanie s posunom expozície (clona je nastavená,
str. 43).
• Neodporúča sa použiť automatické vyváženie bielej farby. Použite vlastné vyváženie bielej farby
na získanie precíznejšieho vyváženia bielej.
• Môžete použiť blesk vybavený káblom synchronizácie blesku s opačnou polaritou.
75
Iné operácie
Uloženie vlastných nastavení
Do pamäte môžete uložiť kombináciu často používaných režimov a nastavení. Uložené
nastavenia môžete vyvolať vybratím „MR“ na prepínači režimu.
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Multifunkčný volič
Uloženie nastavenia
1 Nastavte fotoaparát na nastavenie, ktoré chcete uložiť. Na ďalšej strane si pozrite zoznam
položiek, ktoré môžete uložiť.
• Položky určené na uloženie zahŕňajú všetky funkcie a ponuky uloženia s exkluzívnymi
tlačidlami a páčkami. Iba niektoré položky nemôžete uložiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky.
3 Pomocou multifunkčného voliča vyberte
29).
Ponuku snímania t [4] t [Memory] (str.
4 Stlačením stredu multifunčného voliča sa zobrazí obrazovka Select register.
Zobrazí sa informácia pamäte nastavená v kroku 1 (aktuálne nastavenie fotoaparátu).
5 Pomocou tlačidiel b/B vyberte číslo, ktoré chcete uložiť a stlačte stredné tlačidlo.
• Môžete uložiť až tri nastavenia.
• Nastavenia môžete prepísať koľkokrát chcete.
76
Položky, ktoré môžete uložiť
Režim snímania 1) (31)
Čísla strán v zátvorkách
Citlivosť ISO (61)
Exposure comp. (42)
Režim merania (45)
Režim zaostrovania (49)
Image size (91)
Aspect ratio (92)
Kvalita záberu (93)
Optimalizácia dynamického
rozsahu (63)
Kreatívneho Štýl3) (64)
Tlačidlo (Vlastné) (78)
Exposure step (95)
Režim blesku (70)
Flash control (96)
Power ratio (97)
Flash compens. (72)
ISO Auto max. (97)
ISO Auto min. (97)
AF-A setup (98)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (46)
Oblasť automatického
zaostrenia (46)
Priority setup (99)
Iluminátor automatického
zaostrenia (51)
AF w/ shutter (99)
Long exp.NR (100)
Vyváženie bielej farby
(58)
Používanie funkcií snímania
Dynamický režim (52)
2)
High ISO NR (100)
1) Ak je
prepínač režimu nastavený na A, uložená je aj hodnota clony. Ak je nastavený na S,uložená
je aj hodnota rýchlosti uzávierky. A ak je nastavený na M, uložené sú aj hodnoty clony a rýchlosti
uzávierky. Posun programu a manuálny posun nie je možné uložiť.
2) Číslo a nastavenia sa uložia s vlastným vyvážením bielej.
3) Kontrast, sýtosť, ostrosť, jas a prispôsobenie zóny sa uložia naraz.
Vyvolanie uložených nastavení
1 Ak chcete zobraziť obrazovku Memory recall, nastavte prepínač režimu na MR.
2 Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte číslo, ktoré chcete vyvolať a
stlačte stredné tlačidlo.
• Po vyvolaní nastavenia sa aktuálne nastavenie nebude zhodovať s umiestnením čísel a páčok na
fotoaparáte. Počas snímania záberov sa pozrite na informácie zobrazené na displeji LCD.
• Nastavenia môžete zmeniť po vyvolaní uloženého nastavenia. Nové nastavenie môžete uložiť
podľa nasledujúcich krokov v „Uloženie nastavenia“.
77
Používanie tlačidla C (Vlastné)
Tlačidlu C (Vlastné) môžete priradiť funkciu podľa vlastného výberu. Stlačením
tlačidla sa zobrazí obrazovka nastavenia vybratej funkcie.
Kreatívneho Štýl (str. 64) je predvolene priradený tlačidlu C.
Multifunkčný volič
Tlačidlo MENU
Tlačidlo C (Vlastné)
Priradenie funkcie
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku ponuky.
2 Pomocou multifunkčného voliča vyberte
(str. 29).
Ponuku snímania t [1] t [Custom button]
3 Stlačte stred multifunkčného voliča.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku a stlačte stredné tlačidlo.
(
78
: Predvolené nastavenie)
AF lock
Funguje ako tlačidlo uzamknutia automatického
zaostrenia (str. 102).
AF/MF control
Funguje ako tlačidlo AF/MF (str. 50).
D.O.F.preview
Funguje ako tlačidlo zobrazenia hĺbky ostrosti (str. 36).
ISO
Funguje ako tlačidlo ISO (str. 61).
Funguje ako tlačidlo vyváženia bielej farby (str. 58).
Exposure comp.
Funguje ako tlačidlo expozície (str. 42).
Flash compens.
Zobrazuje obrazovku nastavenia kompenzácie blesku
(str. 72).
Drive mode
Funguje ako tlačidlo DRIVE (str. 52).
AF area
Zobrazuje obrazovku nastavenia oblasti automatického
zaostrenia (str. 46).
Image size
Zobrazuje obrazovku nastavenia veľkosti záberu (str. 91).
Quality
Zobrazuje obrazovku nastavenia kvality záberu (str. 93).
Creative Style
Zobrazuje obrazovku nastavenia Kreatívneho Štýl (str.
64).
D-RangeOptimizer
Zobrazuje obrazovku nastavenia D-RangeOptimizer
(str. 63).
Flash mode
Zobrazuje obrazovku nastavenia režimu blesku (str. 70).
Memory
Zobrazuje obrazovku nastavenia (str. 76).
Používanie funkcií snímania
White balance
Použitie priradených funkcií
Stlačte tlačidlo C (Vlastné).
Priradená funkcia je aktivovaná alebo je zobrazená jej obrazovka s ponukou.
79
Používanie funkcií prezerania
Prezeranie záberov
Stlačením tlačidla
(Prehrávať) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania a
zobrazte záber na LCD monitore.
Multifunkčný volič
Tlačidlo
(Prehrávať)
Použitím tlačidiel b/B
vyberte záber.
Displej prepínania prehrávania
Po každom stlačení tlačidla DISP (Zobraziť) počas prehrávania sa displej zmení
nasledovne.
Tlačidlo DISP (Zobraziť)
História posledného
snímania do päť záberov.
S údajmi o snímaní
S údajmi o snímaní
Bez údajov o
snímaní
• Stlačením tlačidla DISP (Zobraziť) vypnite alebo zapnite údaje o snímaní v iných režimoch
prehrávania ako napríklad pri zväčšenom zobrazení.
80
Prepínanie do indexového displeja
Stlačením tlačidla
(Index) prepnite indexový displej. Po každom stlačení tlačidla
DISP (Zobraziť) sa displej zmení nasledovne.
Multifunkčný volič
Tlačidlo
(Index)
Tlačidlo
(Odstrániť)
Použitím tlačidiel v/V/b/B
vyberte záber.
Tlačidlo
9–záberový index
(Index)
Tlačidlo
(Index) alebo stred
multifunkčného voliča
25–záberový index
Používanie funkcií prezerania
Tlačidlo DISP (Zobraziť)
4–záberový index
Otáčaním zadného prepínača prepínajte zábery v indexovom zobrazení jeden po
druhom. Je to vhodné ak chcete rýchlo prepnúť na ďalší záber.
Výber priečinka
1 Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte políčko priečinka a potom stlačte
stred voliča.
Aktuálne vybratý priečinok/Celkový počet priečinkov
Aktuálny počet záberov nachádzajúcich sa v priečinku
Políčko priečinka
81
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný priečinok a potom stlačte stred voliča.
Vymazanie všetkých záberov z priečinka
1 Použitím tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať.
2 Stlačte tlačidlo
(Odstrániť).
3 Použitím tlačidla v vyberte možnosť „Delete“ a potom stlačte stred voliča.
• Môžete nastaviť displej potvrdenia na možnosť [Delete], ako to bolo vybraté pomocou [Delete
confirm.] v ponuke nastavenie (str. 123).
• Ak chcete vymazať vybraté zábery, pozrite si str.112.
• Záber po vymazaní nie je možné obnoviť.
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Zobrazenie histogramu
Stlačením tlačidla
(Histogram) zobrazte histogram a údaje o snímaní zobrazeného
záberu. Opätovným stlačením sa vrátite predchádzajúci displej.
Tlačidlo
(Histogram)
Ak sa v snímke nachádza oblasť s
dynamickými aj statickými
objektmi, táto oblasť sa zvýrazní v
zobrazení histogramu
(upozornenie na limit jasu).
Jas
Č (Červená)
Z (Zelená)
M (Modrá)
82
z Informácie o histograme
Počet pixelov
Histogram predstavuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje
počet pixelov príslušného jasu v snímke. Tento fotoaparát
poskytuje štyri zobrazenia histogramu osobitne pre jas a
RGB a každé zobrazenie histogramu zobrazuje jas na
vodorovnej osi (ľavá strana je čierna, pravá strana je biela) a
počet pixelov na zvislej osi. Histogram sa zmení podľa
kompenzácie expozície. Nižšie je uvedený príklad.
Tma
Svetlo
Kompenzácia zjasní
celý záber a posunie
celý histogram na
jasnejšiu stranu
(pravá strana). Ak sa
kompenzácia
expozície používa na
negatívnej strane,
histogram sa posunie
na druhú stranu.
Používanie funkcií prezerania
Kompenzáciu
expozície použite
na pozitívnej
strane.
Obidva konce histogramu obsahujú iba 100 % čierne alebo biele údaje*. Kontrola histogramu
umožňuje vopred zistiť stav snímky.
* Presnejšie, farebná snímka je vyjadrená pomocou priestoru farieb RGB. Potom sa biela farba
rovná R255, G255, B255 a čierna sa rovná R0, G0, B0.
Zväčšenie záberov
Záber môžete zväčšiť pre bližšie preskúmanie.
Tlačidlo
(Zväčšiť)
Predný ovládací prvok
Multifunkčný volič
Zadný ovládací prvok
Tlačidlo
(Prehrávať)
83
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť a potom stlačte tlačidlo
Stred záberu sa zväčší.
(Zväčšiť).
2 Použitím zadného ovládacieho prvku zväčšite alebo zmenšite záber.
3 Použitím tlačidiel v/V/b/B na multifunkčnom voliči vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť.
• Po každom stlačení stredu multifunkčného voliča sa displej prepne medzi zväčšeným
zobrazením a celou obrazovkou.
Časť bude
zväčšená po
stlačení stredového
tlačidla
Mapa zväčšenej časti
• Použitím predného ovládacieho prvku môžete vybrať záber.
4 Stlačením tlačidla
(Zväčšiť) alebo tlačidla
(Prehrávať) zrušte zväčšené prehrávanie
a vráťte sa na displej zobrazený pred zväčšením.
Rozsah zmeny mierky je nasledovný.
84
Veľkosť záberu
Rozsah mierky
L
Približne ×1,1 – ×13
M
Približne ×1,1 – ×10
S
Približne ×1,1 – ×6,7
Otočenie záberu
V pôvodnom nastavení sú zábery nasnímané v orientácii portrétu prehrávané v
orientácii portrétu. Ak je to potrebné, môžete zábery otáčať nasledujúcim spôsobom.
(Prehrávať)
Tlačidlo
(Otáčať)
1 Zobrazte záber, ktorý chcete otočiť a potom stlačte tlačidlo
Zobrazí sa displej používaný pri otáčaní záberov.
(Otáčať).
Používanie funkcií prezerania
Tlačidlo
2 Stlačením stredu multifunkčného voliča otočte záber do požadovanej orientácie.
3 Stlačením tlačidla
displej.
(Prehrávať) alebo tlačidla
(Otáčať) sa vráťte na normálny
• Po otočení sa záber prehráva v otočenej orientácii, a to aj v prípade, že ste vypli napájanie.
• Keď kopírujete otočené zábery do počítača, softvér „Picture Motion Browser“ nachádzajúci sa na
CD–ROM (je súčasťou dodávky) zobrazí otočené zábery správne. Avšak, zábery nemusia byť
otočené v závislosti od softvéru.
85
Prezeranie záberov na TV obrazovke
Zábery si môžete prezerať na obrazovke televízora, ak pripojíte fotoaparát k televízoru.
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru (TV) najskôr vypnite televízor aj fotoaparát.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
1 Do vstupného
konektora pre 2 Do konektora
VIDEO OUT
video
Videokábel
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
• Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodávaným s televízorom.
3 Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo
(Prehrávať).
Zábery nasnímané fotoaparátom sa objavia na obrazovke televízora.
Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte požadovaný záber.
Multifunkčný volič
Tlačidlo
(Prehrávať)
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí možno bude potrebné prepnúť výstupný video signál
tak, aby vyhovoval norme vášho televízora (str. 119).
• Displej LCD na zadnej strane fotoaparátu sa nezapne.
• Kvalita záberov zobrazených na televízore pripojenom videokáblom je pre rôzne systémy nižšia v
porovnaní so zábermi zobrazenými na HDTV pripojenom káblom HDMI alebo zobrazenými na
monitore počítača.
86
Používanie HDTV vybaveným konektorom HDMI
Pri používaní HDTV vybavenom konektorom HDMI si môžete prezerať zábery vyššej
kvality, ak použijete kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky).
1 Do konektora 2 Do konektora
HDMI
HDMI
1 Použitím kábla HDMI pripojte fotoaparát k televízoru.
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
3 Zapnite fotoaparát.
Fotoaparát sa automaticky prepne do režimu prehrávania.
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Použite konektor mini HDMI na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor vhodný na pripojenie
do televízora na druhom konci.
• Po pripojení káblom HDMI vášho fotoaparátu k televízoru kompatibilnému so Sony VIDEO-A
televízor automaticky nastaví kvalitu prezeraných záberov. Bližšie informácie nájdete v návode na
použitie televízora kompatibilného so Sony VIDEO–A.
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku HDMI konektoru fotoaparátu. Jeho použitie by
mohlo spôsobiť poruchu.
• Použitím možnosti [HDMI output] v ponuke nastavenie (str. 119) môžete zmeniť typ
výstupného signálu.
Používanie funkcií prezerania
kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Informácie o „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardou „PhotoTV HD“.
Po pripojení káblom HDMI zariadení kompatibilných so Sony PhotoTV HD si môžete
vychutnať nový svet fotografií v kvalite Full HD.
PhotoTV HD umožňuje vysoko detailné fotografické vyjadrenie štruktúr a farieb.
Informácie o režimoch kódovania farieb televízora
Ak si chcete prezerať zábery na obrazovke televízora, potrebujete televízor so
vstupným konektorom pre video a videokábel. Systém kódovania farieb na televízore
sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom fotoaparáte. V
nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb televízorov v príslušnej
krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Norma NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, U.S.A.,
Venezuela atď.
87
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
Obsluha diaľkovým ovládačom
Po pripojení fotoaparátu k televízoru a po prepnutí do režimu prehrávania môžete
použitím diaľkového ovládača prehrávať zábery. Väčšina tlačidiel na diaľkovom
ovládači má rovnakú funkciu ako tlačidlá na fotoaparáte.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
Str.
A
82
(Histogram)
B DISP (Prehrávať)
(Index)
C
80
D
(Otáčať)
85
E
(Prehrávať)
80
F MENU
(Prezentácia)
G
H
I
/
81
29
117
(Zväčšiť alebo zmenšiť) 83
(Odstrániť)
t
krok 6 v „Prvé
kroky“
J v/V/b/B/
26
• Ďalšie tlačidlá sa používajú ak je fotoaparát v režime snímania alebo ak je pripojený k tlačiarni
PictBridge (strany 57, 147).
Prezentácia
Tlačidlom
(Prezentácia) na diaľkovom ovládači ľahko spustíte alebo zastavíte
prezentáciu (str. 117). Počas prezentácie sú použitím diaľkového ovládača dostupné
nasledovné operácie.
• Prehrávanie predchádzajúceho alebo ďalšieho záberu použitím tlačidiel b/B.
• Pozastavenie alebo prehrávanie prezentácie použitím tlačidla .
88
Práca s ponukou Menu
Zoznam ponúk
Bližšie informácie ako používať ponuku, pozrite str. 29.
Ponuka snímania (str. 91 až 101)
1
Image size
Aspect ratio
Quality
D-RangeOptimizer
Creative Style
Custom button
Exposure step
2
Flash mode
Flash control
• Power ratio
Flash compens.
ISO Auto max.
ISO Auto min.
3
4
Práca s ponukou Menu
AF-A setup
AF area
Priority setup
AF illuminator
AF w/ shutter
Long exp.NR
High ISO NR
Memory
Rec mode reset
Ponuka vlastné (str. 102 až 111)
1
Eye-Start AF
AF/MF button
AF/MF control
AF drive speed
AF area disp.
FocusHoldButton
2
AEL button
Ctrl dial setup
Dial exp.comp
Ctrl dial lock
Button ops.
Release w/oCard
Release w/oLens
3
Red eye reduc.
Exp.comp.set
Bracket order
Auto review
Auto off w/ VF
Rec.info.disp.
Img.orientation
4
Custom reset
89
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Ponuka prehrávania (str. 112 až 117)
1
Delete
Format
Protect
DPOF setup
• Date imprint
• Index print
PlaybackDisplay
2
Slide show
• Interval
Ponuka nastavenia (str. 118 až 124)
1
LCD brightness
Info.disp.time
Power save
Video output
HDMI output
Language
Date/Time setup
90
2
Memory card
File number
Folder name
Select folder
• New folder
USB connection
• MassStrg.card
3
Menu start
Delete confirm.
Audio signals
Cleaning mode
Reset default
Ponuka snímania 1
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
Ponuka snímania
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
.
Image size
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
„Veľkosť záberu“ je udaná počtom pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte
žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho
záberu pri tlači alebo zobrazení na obrazovke počítača.
Pixel
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu, ale
menšia veľkosť
súboru)
1 Veľkosť záberu: L
2 Veľkosť záberu: S
Ponuka snímania
Počet
pixelov
Veľa pixelov
(Vynikajúca
kvalita záberu a
veľká veľkosť
súboru)
[Aspect ratio]: [3:2]
L:12M
4272 × 2848 pixelov
M:6.4M
3104 × 2064 pixelov
S:3.0M
2128 × 1424 pixelov
[Aspect ratio]: [16:9]
L:10M
4272 × 2400 pixelov
M:5.4M
3104 × 1744 pixelov
S:2.6M
2128 × 1200 pixelov
• Ak použitím možnosti [Quality] vyberiete súbor RAW, veľkosť záberu súboru RAW zodpovedá
veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na monitore LCD.
• Použitím tlačidla Fn (Funkcia) tiež môžete vykonať operácie (str. 27).
91
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
z Výber veľkosti záberu
Podľa nasledujúcej tabuľky vyberte veľkosti záberu.
Veľkosť záberu
Bežné použitie
L
Na ukladanie dôležitých záberov alebo tlač
záberov vo formáte A3,A3+* alebo A4 s
jemným rozlíšením
Väčšia
M
Pre tlač záberov vo formáte A4 alebo záberov
s vysokým rozlíšením vo formáte A5
S
Pre snímanie veľkého počtu záberov
Na vytváranie internetových stránok
Menšia
Počet
záberov
Menej
Viac
Tlač
Jemné
rozlíšenie
Zrnité
rozlíšenie
* Toto je veľkosť väčšia ako A3. Zábery môžete tlačiť vo formáte A3 s okrajom.
Aspect ratio
Pomer strán môžete vybrať podľa potreby.
3:2
Normálny pomer.
16:9
Pomer HDTV. [16:9] sa odporúča pri prezeraní záberov
na DHTV.
Po výbere [16:9] vytvorte kompozíciu tejto oblasti.
• Súbory RAW snímané v pomere 16:9 sa použitím kompatibilného softvéru, napr. „Image Data
Converter SR“, zobrazia v pomere 16:9. V prípade, že softvér nie je kompatibilný, súbory sa
zobrazia v pomere 3:2.
92
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Quality
Rýchlosť kompresie záberu určuje kvalitu záberu. Keďže veľkosť súboru
nekomprimovaného záberu je väčšia, digitálny fotoaparát obvykle skomprimuje
nasnímaný záber.
RAW (
)
cRAW* (
Formát súboru: RAW (nespracované údaje)
Súbor RAW obsahuje nespracovaný materiál, ktorý sa
má spracovať v počítači na profesionálne účely. Súbor sa
môže otvoriť pomocou softvéru „Image Data Converter
SR“ dodávaného na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) (str. 138). „c“ v „cRAW“ znamená
„komprimovaný“.
)
RAW & JPEG (
)
cRAW & JPEG* (
Extra fine (
Fine (
Standard (
)
)
)
)
Formát súboru: RAW (nespracované údaje) + JPEG
Záber RAW a záber JPEG sa vytvárajú naraz. Je to
vhodné vtedy, keď potrebujete dva obrazové súbory,
súbor JPEG na prezeranie a súbor RAW na
upravovanie. Kvalita záberu je fixná s hodnotou [Fine].
Formát súboru: JPEG
Záber je komprimovaný vo formáte
JPEG pri nahrávaní. Čím je rýchlosť
kompresie vyššia, tým je menšia veľkosť
súboru. Umožňuje to zaznamenať viac
súborov na jednu pamäťovú kartu, avšak
zníži sa kvalita záberov.
Keď je kvalita záberov znížená, nie je
možné ju neskôr obnoviť v počítači. Ak
chcete obrazové súbory neskôr spracovať
alebo upraviť, pri výbere nastavenia
posúďte kvalitu záberov.
Ponuka snímania
• Veľkosť záberu je fixná s najväčšou veľkosťou. Veľkosť
záberu sa nezobrazuje na monitore LCD.
Pomer
kompresie
Nízky
Vysoký
* Údaje sú komprimované na 60 až 70 % v porovnaní s nekomprimovaným záberom. Ak chcete
zvýšiť počet záberov, ktoré môžete urobiť, použite toto nastavenie.
• Použitím tlačidla Fn (Funkcia) tiež môžete vykonať operácie (str. 27).
• Pre viac podrobných informácií o počte záberov pri zmenenej kvalite záberu pozrite str. 21.
z Informácie o súboroch RAW
Formát súboru RAW obsahuje nespracované údaje určené na ľubovoľné digitálne spracovanie.
Súbor RAW sa odlišuje od známejšieho formátu súboru, napríklad JPEG, v tom, že obsahuje
nespracovaný materiál určený na spracovanie na profesionálne účely. Na otvorenie súboru RAW
zaznamenaného v tomto fotoaparáte potrebujete softvér „Image Data Converter SR“ nachádzajúci
sa na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať
súbor RAW do bežného formátu, napríklad JPEG alebo TIFF, pričom je možné znovu upraviť
vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast atď.
93
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
• Nasnímanie záberu vo formáte RAW má nasledujúce obmedzenia.
– Súbor RAW nie je možné vytlačiť použitím určenej tlačiarne s technológiou DPOF (tlač) alebo
tlačiarne kompatibilnej s funkciou PictBridge.
– Záber vo formáte RAW (na rozdiel od záberu vo formáte JPEG) neprechádza žiadnym
základným spracovaním záberu, takže jeho farby nie je možné presne reprodukovať v režime
prehrávania alebo na displeji automatického prezerania. Ak sú údaje uložené správne, v
počítači je možné reprodukovať presné farby.
• Nedokážete overiť efekty optimalizácie dynamického rozsahu iné než sú efekty
(Standard) v
prípade, ak prehrávate alebo zväčšujete záber zaznamenaný vo formáte RAW alebo cRAW.
D-RangeOptimizer
Môžete analyzovať nasnímanú scénu a automatickými úpravami optimalizovať kvalitu
záberu.
Off (
)
Standard (
Pre podrobnejšie informácie pozrite str. 63.
)
Advanced Auto (
)
Advanced: Level (
–
)
Creative Style
Môžete vybrať štýl záberu, ktorý najlepšie vyhovuje nasnímanej scéne a účelom
snímania.
Standard (
Vivid (
)
Neutral (
Adobe RGB (
1
2
3
94
Pre podrobnejšie informácie pozrite str. 64.
)
)
)
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Custom button
Tlačidlu C (Vlastné) môžete prideliť funkciu.
AF lock
Pre podrobnejšie informácie pozrite str. 78.
AF/MF control
D.O.F.preview
ISO
White balance
Exposure comp.
Ponuka snímania
Flash compens.
Drive mode
AF area
Image size
Quality
Creative Style
D-RangeOptimizer
Flash mode
Memory
Exposure step
Pre rýchlosť uzávierky, clonu a expozíciu môžete vybrať prírastok kompenzácie 0,5
alebo 0,3.
0.5 EV
Zmeny v krokoch 1/2 EV
0.3 EV
Zmeny v krokoch 1/3 EV
95
Ponuka snímania 2
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
Flash mode
Môžete zvoliť režim blesku.
Autoflash (
)
Pre podrobnejšie informácie pozrite str. 70.
Fill-flash ( )
Rear sync. (
Wireless (
)
)
Flash control
Môžete zvoliť režim ovládania blesku a nastaviť intenzitu svetla blesku.
ADI flash
Tesne pred nasnímaním záberu blysne predzáblesk a
fotoaparát nastaví intenzitu svetla blesku na základe
merania množstva odrazeného svetla od predzáblesku a
súvisiacich informácií o vzdialenosti.
Pre-flash TTL
Tesne pred nasnímaním záberu blysne predzáblesk a
fotoaparát nastaví intenzitu svetla blesku iba na základe
merania množstva odrazeného svetla od predzáblesku.
Informácie o vzdialenosti sa nepoužijú pre výpočet.
Manual flash
Vstavaný blesk blysne s určitou intenzitou svetla blesku
bez ohľadu na jas objektu. Výberom funkcie [Autoflash]
možnosť vypnete.
ADI: Advanced Distance Integration (Pokročilá integrácia vzdialenosti)
TTL: Through the lens (Cez objektív)
• Ak nie je možné určiť vzdialenosť medzi objektom a externým bleskom (nie je súčasťou dodávky)
(snímanie s bezdrôtovým bleskom použitím externého blesku (nie je súčasťou dodávky), snímanie
s bleskom umiestneným mimo fotoaparátu s použitím kábla, snímanie s dvojitým makro bleskom
a podobne), fotoaparát automaticky vyberie režim predzáblesku TTL.
• V nasledujúcich prípadoch vyberte režim [Pre-flash TTL], pretože fotoaparát nemôže získať
presné informácie o vzdialenosti s bleskom ADI.
– K blesku HVL-F36AM je pripojený široký panel.
– Pri snímaní s bleskom sa použije difuzér.
– Použije sa filter s faktorom expozície, napríklad filter ND.
– Použije sa objektív na snímanie blízkych predmetov.
• Blesk ADI je k dispozícii iba v kombinácii s objektívom, ktorý je vybavený kódovačom
vzdialenosti. Ak chcete zistiť, či je objektív vybavený kódovačom vzdialenosti, pozrite si Návod na
použitie dodávaný s objektívom.
96
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Power ratio
Ak je položka [Flash control] nastavená na [Manual flash], môžete vybrať intenzitu
svetla.
1/1
Smerné číslo približne 12
1/2
Smerné číslo približne 8,4
1/4
Smerné číslo približne 6
1/8
Smerné číslo približne 4,2
1/16
Smerné číslo približne 3
Flash compens.
Pre podrobnejšie informácie pozrite str. 72.
ISO Auto max.
Ponuka snímania
• Podľa podmienok merania ISO 100
Ak je ovládač režimu nastavený na P, A alebo na S a ISO je nastavené na [AUTO],
môžete zvoliť hornú hranicu hodnoty ISO AUTO.
1600
800
ISO sa automaticky upraví podľa vybratej hodnoty, ktorá
je nastavená ako horná hranica.
400
ISO Auto min.
Ak je ovládač režimu nastavený na P, A alebo na S a ISO je nastavené na [AUTO],
môžete zvoliť dolnú hranicu hodnoty ISO AUTO.
400
200
ISO sa automaticky upraví podľa vybratej hodnoty, ktorá
je nastavená ako dolná hranica.
97
Ponuka snímania 3
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
AF-A setup
Podľa pôvodného nastavenia je poloha „A“ prepínača režimu zaostrenia nastavená na
AF-A (Automatické AF) (str. 49). Môžete zmeniť funkciu na DMF (Priame manuálne
zaostrenie).
AF-A (
)
Pridelí sa funkcia Automatické AF.
DMF (
)
Pridelí sa funkcia Priame manuálne zaostrenie. Môžete
vykonať malé úpravy po nastavení zaostrenia na
automatické zaostrenia.
Vykonanie malých úprav v položke Priame manuálne zaostrenie
1 Nastavte možnosť [DMF].
2 Nastavte prepínač režimu zaostrenia na „A“.
3 Uzamknite zaostrenie čiastočným stlačením spúšte.
4 Otočením krúžku zaostrenia jemne zaostrite a zároveň čiastočne stlačte spúšť.
Spúšť
Krúžok zaostrenia
Prepínač režimu zaostrenia
5 Zatlačte spúšť nadoraz.
• Po uvoľnení prsta zo spúšte sa po opätovnom čiastočnom stlačení spúšte znova spustí operácia
uzamknutia zaostrenia od začiatku.
AF area
Môžete zvoliť oblasť automatického zaostrenia (AF).
Wide (
Spot (
Local (
98
)
)
)
Pre podrobnejšie informácie pozrite str. 46.
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Priority setup
Vyberte nastavenie pre uvoľnenie spúšte.
AF
Spúšť sa nedá uvoľniť, keď nie je potvrdené zaostrenie.
Release
Spúšť sa môže uvoľniť, aj keď nie je potvrdené zaostrenie.
Toto nastavenie vyberte vtedy, ak má prednosť snímanie.
AF illuminator
Iluminátor AF môžete zapnúť alebo vypnúť. Pre podrobnejšie informácie o iluminátore
AF pozrite str. 51.
Ak je to potrebné, iluminátor sa automaticky zapne.
Off
Vypnutý iluminátor AF.
• Keď je položka [AF illuminator] nastavená na [Off], iluminátor AF (nie je súčasťou dodávky)
externého blesku sa nespustí.
Ponuka snímania
Auto
AF w/ shutter
V pôvodnom nastavení sa úprava zaostrenia vykonáva čiastočným stlačením spúšte.
Túto funkciu môžete deaktivovať.
On
Čiastočným stlačením spúšte sa upraví zaostrenie.
Off
Čiastočným stlačením spúšte sa neupraví zaostrenie.
• Ak je položka nastavená na možnosť [Off], upravte zaostrenie stlačením stredu multifunkčného
voliča. Spúšť sa môže uvoľniť, aj keď nie je potvrdené zaostrenie. Je to užitočné pri nepretržitom
snímaní v tej istej polohe zaostrenia. Nastavením položky [AF/MF button] na možnosť [AF lock]
alebo pridelením funkcie uzamknutia AF tlačidlu C (Vlastné) sa tiež upraví zaostrenie.
99
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Long exp.NR
Dlhá expozícia vytvára zreteľný šum. Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo je
menšia, aktivuje sa zníženie šumu na redukciu silného šumu, ktorý sa bežne vyskytuje
pri dlhých expozíciách.
On
V prípade dlhej expozície v trvaní jednej sekundy alebo
dlhšej sa vykoná proces zníženia šumu v trvaní otvorenia
uzávierky. Počas redukcie šumu sa na displeji LCD
zobrazí správa „Processing...“. Kým tento proces
neskončí, nie je možné nasnímať ďalší záber.
Off
Tento režim nevykoná zníženie šumu. Je to vhodné, keď
má prednosť časovanie snímania. Avšak, toto veľmi
zvýrazňuje šum. Pri použití dlhej expozície sa odporúča
aktivovať zníženie šumu.
• Redukcia šumu sa nevykoná pri nepretržitom snímaní alebo nepretržitom snímaní s posunom
expozície, aj keď položka nastavená na [On].
High ISO NR
Ak je nastavená vysoká citlivosť fotoaparátu, šum záberov sa stane viac zreteľným. Ak
je ISO nastavený na 1600 alebo viac, redukcia šumu vysokého ISO sa automaticky
aktivuje a zníži šum.
High
Redukcia šumu vysokého ISO je vysoká.
Normal
Redukcia šumu vysokého ISO je normálna.
Low
Redukcia šumu vysokého ISO je nízka.
• Po výbere možnosti [High] sa rýchlosť nepretržitého snímania zmení na približne 3,5 záberov za
sekundu.
100
Ponuka snímania 4
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
Memory
Pre podrobnejšie informácie pozrite str. 76.
Rec mode reset
Ak nastavíte prepínač na P, A , S alebo M, môžete obnoviť hlavné funkcie režimu
snímania.
1 Vyberte položku [Rec mode reset] a stlačte stred multifunkčného voliča.
Na displeji LCD sa zobrazí správa „Reset recording mode?“.
• Položky, ktorá sa obnovia sú funkcie jednotlivých tlačidiel a všetky položky v
ponuke
snímania. Pre podrobnejšie informácie o obnovení položiek si pozrite „Obnovenie pôvodných
hodnôt“ (str. 171).
Ponuka snímania
2 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Hlavné funkcie režimu snímania sú obnovené.
101
Ponuka Vlastné 1
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
Ponuka Vlastné
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
.
Eye-Start AF
Keď držíte popruh a pozriete sa do hľadáčika, potvrdí sa zaostrenie a automaticky sa
upraví rýchlosť uzávierky a clona.
On
Automaticky sa upraví zaostrenie.
• V tomto režime sa spotrebuje nabitá batéria rýchlejšie ako
v režime [Off].
Off
Neupravuje sa zaostrenie.
AF/MF button
Tlačidlom AF/MF prepnite v pôvodnom nastavení medzi možnosťou automatického
zaostrenia (AF) a možnosťou manuálneho zaostrenia (MF) (str. 50). Toto tlačidlo sa
používa ako tlačidlo uzamknutia AF.
102
AF/MF control
Pozrite si str. 50.
AF lock
Tlačidlo použite ako tlačidlo uzamknutia AF. Stlačte
tlačidlo a zaostrenie sa uzamkne tam, kde sa aktivuje
automatické zaostrenie. Ak nie je automatické
uzamykanie aktivované týmto tlačidlom sa aktivuje a
potvrdí sa a uzamkne zaostrenie.
Počas stlačenia tlačidla AF/MF stlačením spúšte
nasnímajte záber.
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
AF/MF control
Ak je položka [AF/MF button] nastavená na možnosť [AF/MF control] (str. 102),
môžete zmeniť ovládanie AF/MF tlačidla.
Hold
Prepínanie medzi funkciou AF a funkciou MF je možné
iba počas stlačenia tlačidla.
Toggle
Stlačením a uvoľnením tlačidla prepnite medzi AF a MF.
Opätovným stlačením a uvoľnením tlačidla sa vráťte do
predchádzajúceho nastavenia.
AF drive speed
Fast
Zaostrenie sa potvrdí rýchlo.
Slow
Zaostrenie sa potvrdí pomaly.
• Toto nastavenie použite, ak je zaostrenie na objekt zložité,
ako napríklad pri snímaní v režime makro.
Ponuka Vlastné
Ak je automatické zaostrenie aktivované, môžete vybrať rýchlosť zaostrenia.
AF area disp.
Keď je čiastočne stlačená spúšť, lokálna oblasť automatického zaostrenia sa po
zaostrení krátko rozsvieti červeným svetlom. Môžete zmeniť trvanie osvetlenia alebo
ho môžete úplne vypnúť.
0.6 sec
Lokálna oblasť automatického zaostrenia svieti 0,6
sekundy.
0.3 sec
Lokálna oblasť automatického zaostrenia svieti 0,3
sekundy.
Off
Lokálna oblasť automatického zaostrenia svieti iba pri
stlačení multifunkčného voliča.
FocusHoldButton
Ak používate objektív vybavený tlačidlom na uchovanie zaostrenia, môžete zmeniť
funkciu tlačidla na zobrazovanie snímok.
Focus hold
Tlačidlo použite ako tlačidlo na uchovanie zaostrenia.
D.O.F.preview
Tlačidlo na uchovanie zaostrenia použite ako tlačidlo
zobrazenia hĺbky ostrosti.
103
Ponuka Vlastné 2
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
AEL button
Funkciu a režim operácie tlačidla AEL (Aretácia AE) je možné zmeniť.
Tlačidlo AEL (Aretácia AE) má dve funkcie; funkciu „AEL“, ktorá uzamkne hodnotu
expozície (rýchlosť uzávierky a clonu) v ľubovoľnom režime merania a funkciu „
(Bod) AEL“, ktorá dočasne vykonáva bodové meranie a uzamkne získanú hodnotu
expozície. Tlačidlo AEL má dva režimy činnosti; režim „hold“ (podržať), ktorý funguje
iba pri stlačenom tlačidle, a režim „toggle“ (prepínať), ktorý prepína medzi aktiváciou
a deaktiváciou po každom stlačení tlačidla. K dispozícii sú nasledujúce kombinácie
týchto možností:
AEL hold
Keď je tlačidlo stlačené, hodnota expozície vo vybratom
režime merania je uzamknutá.
AEL toggle
Stlačte tlačidlo jedenkrát a uvoľnite ho, a hodnota
expozície vo vybratom režime merania zostane
uzamknutá. Znova stlačte tlačidlo a uzamknutie sa
uvoľní.
AEL hold
Keď je tlačidlo stlačené, fotoaparát dočasne vykonáva
bodové meranie bez ohľadu na predtým vybratý režim
merania a uzamkne získanú hodnotu expozície.
AEL toggle
Stlačte tlačidlo jedenkrát a uvoľnite ho a fotoaparát
dočasne vykonáva bodové meranie bez ohľadu na
predtým vybratý režim merania a uzamkne získanú
hodnotu expozície. Znova stlačte tlačidlo a uzamknutie
sa uvoľní.
• Funkcia „AEL“ je užitočná, ak chcete uchovať bežnú expozíciu na viacerých záberoch a funkcia
„hold“ (podržať) je užitočná, ak chcete dočasne použiť bodové meranie.
• Keď je hodnota expozície uzamknutá, na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazí indikátor .
Nezabudnite uvoľniť uzamknutie, keď je vybratá možnosť „AEL toggle“.
• Okrem možnosti, keď je vybratý režim priority rýchlosti uzávierky alebo manuálny režim, vždy pri
použití blesk sa automaticky vyberie pomalá synchronizácia. V takomto prípade je vypnuté
bodové meranie a funkcie „hold“ (podržať) a „toggle“ (prepínať) sú jediné prepnuteľné
alternatívy (str. 74).
• Nastavenia „hold“ a „toggle“ majú vplyv na manuálny posun (str. 40) v manuálnom režime.
104
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Ctrl dial setup
Ak nastavíte prepínač na P alebo M, rýchlosť uzávierky sa upraví v pôvodnom
nastavení pomocou predného ovládacieho prvku a clona sa upraví pomocou zadného
ovládacieho prvku. Toto pridelenie môžete vymeniť naopak.
SS
F/no.
F/no.
Rýchlosť uzávierky sa upraví pomocou predného
ovládacieho prvku a clona sa upraví pomocou zadného
ovládacieho prvku.
SS
Clona sa upraví pomocou predného ovládacieho prvku a
rýchlosť uzávierky sa upraví pomocou zadného
ovládacieho prvku.
Dial exp.comp
Predným a zadným ovládacím prvkom môžete upraviť expozíciu (str. 42).
Off
Prepínačmi sa neupraví expozícia.
Front dial
Predným ovládacím prvkom sa upraví expozícia.
Rear dial
Zadným ovládacím prvkom sa upraví expozícia.
Ak je položka [Ctrl dial setup] nastavená na možnosť [
predného a zadného ovládacieho prvku sú nasledovné.
Režim
Off
SS
Front dial
Ponuka Vlastné
• Ak je prepínač nastavený na A alebo S, toto pridelenie nefunguje.
F/no.], funkcie
Rear dial
Predný ovládací
prvok
Posun PS
Expozícia
PosunPS
Zadný ovládací
prvok
Posun PA
Posun PA
Expozícia
Predný ovládací
prvok
Clona
Expozícia
Clona
Zadný ovládací
prvok
Clona
Clona
Expozícia
Predný ovládací
prvok
Rýchlosť uzávierky
Expozícia
Rýchlosť uzávierky
Zadný ovládací
prvok
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky
Expozícia
Predný ovládací
prvok
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky
Zadný ovládací
prvok
Clona
Clona
Clona
P
A
S
M
105
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Ak je položka [Ctrl dial setup] nastavená na možnosť [
predného a zadného ovládacieho prvku sú nasledovné.
Režim
Off
F/no.
Front dial
SS], funkcie
Rear dial
Predný ovládací
prvok
Posun PA
Expozícia
Posun PA
Zadný ovládací
prvok
Posun PS
Posun PS
Expozícia
Predný ovládací
prvok
Clona
Expozícia
Clona
Zadný ovládací
prvok
Clona
Clona
Expozícia
Predný ovládací
prvok
Rýchlosť uzávierky
Expozícia
Rýchlosť uzávierky
Zadný ovládací
prvok
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky
Expozícia
Predný ovládací
prvok
Clona
Clona
Clona
Zadný ovládací
prvok
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky
P
A
S
M
Ctrl dial lock
Predný a zadný ovládací prvok môžete uzamknúť, aby ste zabránili pred náhodným
otočením a zmenou nastavení počas nosenia fotoaparátu.
On
Predný a zadný ovládací prvok fungujú iba pri zobrazení
rýchlosti uzávierky a clony.
Off
Predný a zadný ovládací prvok fungujú vždy.
Button ops.
V pôvodnom nastavení sa po stlačení tlačidla ISO, tlačidla WB (Vyváženie bielej
farby), tlačidla DRIVE, tlačidla
(Expozícia) alebo tlačidla C (Vlastné) zobrazí na
displeji exkluzívna obrazovka. Namiesto toho si môžete vybrať zobrazenie obrazovky
Quick Navi (str. 27).
Exclusive disp
Pre každý režim sa zobrazí exkluzívna obrazovka.
Quick Navi
Zobrazí sa obrazovka Quick Navi v tom čase vybratého
režimu.
• Aj keď je vybratá obrazovka [Quick Navi], exkluzívna obrazovka sa zobrazí v prípade, že na
displeji nie je vhodná položka pre zväčšenú obrazovku displeja.
106
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Release w/oCard
Uzamknutie spúšte môžete nastaviť tak, aby sa spúšť nedala uvoľniť, keď vo
fotoaparáte nie je žiadna pamäťová karta.
Enable
Spúšť je možné uvoľniť, ak vo fotoaparáte nie je žiadna
pamäťová karta.
Disable
Spúšť nie je možné uvoľniť, ak vo fotoaparáte nie je
žiadna pamäťová karta.
Release w/oLens
Enable
Spúšť je možné uvoľniť, keď vo fotoaparáte nie je
namontovaný objektív.
Disable
Spúšť nie je možné uvoľniť, keď vo fotoaparáte nie je
namontovaný objektív.
Ponuka Vlastné
Uzamknutie spúšte môžete nastaviť tak, aby sa spúšť nedala uvoľniť, keď vo
fotoaparáte nie je namontovaný objektív. Po pripojení fotoaparátu napríklad k
astronomickému teleskopu vyberte možnosť [Enable], aby bolo možné spúšť uvoľniť.
107
Ponuka Vlastné 3
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
Red eye reduc.
Pri použití blesku potláča efekt červených očí znížením intenzity svetla blesku krátko
pred snímaním.
On
Potláča efekt červených očí.
Off
Nepoužíva funkciu redukcie efektu červených očí.
• Redukcia efektu červených očí je dostupná iba so zabudovaným bleskom. (Pri použití externého
blesku (nie je súčasťou dodávky) sa efekt červených očí vyskytuje zriedka.)
Exp.comp.set
Ak je v pôvodnom nastavení vybratá kompenzácia expozície a použije sa blesk, zmení
sa rýchlosť uzávierky, clona, citlivosť ISO (iba v režime AUTO) a intenzita svetla
blesku, aby sa vykonala kompenzácia expozície (str. 42). Fixovaním intenzity svetla
blesku môžete obmedziť vplyv kompenzácie expozície na pozadie, ktoré je osvetlené
iba okolitým svetlom (iné svetlo ako svetlo blesku).
Ambient&flash
Kompenzácia expozície sa vykoná v rozsahu okolitého
svetla (pozadie, na ktoré nedosiahne svetlo blesku) a v
rozsahu svetla blesku.
• Hodnoty, ktoré sa zmenia: rýchlosť uzávierky, clona, ISO
(iba v režime AUTO), intenzita svetla blesku
• Hodnoty, ktoré sa nezmenia: žiadne
Ambient only
Kompenzácia expozície je obmedzená rozsahom
okolitého svetla (pozadia), zatiaľ čo expozícia rozsahu
svetla blesku je fixná.
• Hodnoty, ktoré sa zmenia: rýchlosť uzávierky, clona, ISO
(iba v režime AUTO)
• Hodnoty, ktoré sa nezmenia: intenzita svetla blesku
• S kompenzáciou blesku môžete obmedziť kompenzáciu pre dosah svetla blesku fixovaním
expozície pre rozsah okolitého svetla, kde nedosiahne svetlo blesku (str. 72).
Hodnoty, ktoré sa zmenia: intenzita svetla blesku
Hodnoty, ktoré sa nezmenia: rýchlosť uzávierky, clona, ISO
108
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Bracket order
Poradie pri snímaní s posunom expozície (str. 54) sa dá zvoliť. Nevzťahuje sa na
rozšírené DRO s posunom expozície.
0t–t+
Pri snímaní prvého záberu sa použije hodnota 0 Ev,
ktorá predstavuje najlepšiu možnosť snímania.
Príklad: ±0EV t –0,3EV t +0,3EV t –0,7EV t +0,7EV
–t0t+
Usporiadané od nízkej po vysokú expozíciu.
Príklad: –0,7EV t –0,3EV t ±0EV t +0,3EV t +0,7EV
Auto review
10 sec
Záber sa na displeji LCD zobrazí na 10 sekúnd.
5 sec
Záber sa na displeji LCD zobrazí na päť sekúnd.
2 sec
Záber sa na displeji LCD zobrazí na dve sekundy.
Off
Deaktivuje sa automatické prezeranie.
Ponuka Vlastné
Po nasnímaní záberu ho môžete zobraziť na displeji LCD na dve, päť alebo 10 sekúnd.
Počas okamžitého prehrávania ho môžete aj odstrániť.
Odstránenie záberu počas okamžitého prehrávania
Stlačte tlačidlo
(Odstrániť), potom použitím tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte na
displeji potvrdenia položku [Delete] a stlačte stred multifunkčného voliča.
• Ak je nasnímaný záber v lokálnej oblasti automatického zaostrenia pri automatickom prezeraní
zväčšený, záber je zväčšený z vybratej oblasti používanej na úpravu zaostrenia.
• Pri automatickom prezeraní nepretržitého snímania a snímania s posunom expozície sa zobrazí
len posledný nasnímaný záber. Ak vymažete záber podľa vyššie uvedeného postupu, vymaže sa
iba zobrazený záber.
• Pri automatickom prezeraní sa záber nezobrazí vo vertikálnej polohe, aj keď bol nasnímaný vo
vertikálnej polohe (str. 110).
Auto off w/ VF
Očné senzory umiestnené vpravo pod hľadáčikom určujú, či fotograf pozerá alebo
nepozerá do hľadáčika. Displej LCD môže byť nastavený na automatické vypnutie, keď
sa pozeráte do hľadáčika.
On
Displej LCD sa vypne automaticky, keď sa pozeráte do
hľadáčika.
Off
Displej LCD sa nevypne, keď sa pozeráte do hľadáčika.
• Bez ohľadu na nastavenie v tejto ponuke sa obrazovka s informáciami o snímaní automaticky
vypne po skončení nastaveného trvania (päť sekúnd v pôvodnom nastavení (str. 118)).
109
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Rec.info.disp.
Obrazovku s informáciami o snímaní môžete nastaviť tak, aby sa otočila automaticky,
keď je fotoaparát vo zvislej polohe.
Auto rotate
Keď je fotoaparát vo zvislej polohe, displej sa
automaticky otočí do zvislej polohy.
Horizontal
Displej sa neotočí, keď je fotoaparát vo zvislej polohe.
Img.orientation
Môžete vybrať, či sa má alebo nemá zaznamenať informácia o orientácii záberu spolu
so záberom.
Record
Orientácia záberu je zaznamenaná spolu so záberom.
• Ak je položka [PlaybackDisplay] v
ponuke prehrávania
nastavená na možnosť [Auto rotate], záber sa prehráva vo
zvislej polohe (str. 116).
Not record
Orientácia záberu nie je zaznamenaná spolu so záberom.
• Ak je vybratá možnosť [Record], záber načítaný v počítači sa zobrazí vo zvislej polohe pomocou
softvéru „Picture Motion Browser“/„Image Data Converter SR“ (je súčasťou dodávky). Záber sa
nemusí zobraziť vo zvislej pozícii v závislosti od použitého softvéru.
• Ak chcete zobrazený záber manuálne otočiť pozrite str. 85.
110
Ponuka Vlastné 4
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
Custom reset
Všetky nastavenia v
ponuke Vlastné sa obnovia podľa pôvodných nastavení.
1 Vyberte položku [Custom reset] a stlačte stred multifunkčného voliča.
Na displeji LCD sa zobrazí správa „Reset custom functions?“.
2 Použitím tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Nastavenia v ponuke Vlastné sú obnovené.
Ponuka Vlastné
111
Ponuka prehrávania 1
Ponuka prehrávania
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
Delete
Nepotrebné zábery môžete odstrániť. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
Marked images
Odstránia sa iba vybraté zábery.
All images
Odstránia sa všetky zábery na pamäťovej karte.
• Po odstránení záznamu ho nie je možné obnoviť.
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
• Na rýchle odstránenie záberov snímku po snímke použite tlačidlo
„Prvé kroky“).
(Odstrániť) (t krok 6 v
Odstránenie vybratých záberov
1 Vyberte možnosť [Marked images] v položke [Delete].
2 Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte záber, ktorý chcete odstrániť a
stlačte stred multifunkčného voliča.
Na vybratom zábere sa zobrazí značka .
Celkový počet
• Ak chcete zrušiť výber, znovu stlačte stred.
3 Ak chcete odstrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 2.
• Zrušte stlačením tlačidla
(Prehrávať).
4 Stlačte možnosť MENU.
Objaví sa správa „Delete images?“.
5 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [Delete] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Vybraté zábery sú odstránené a na displeji sa znova zobrazí obrazovka prehrávania.
Odstránenie všetkých záberov
1 Vyberte možnosť [All images] v položke [Delete].
Objaví sa správa „Delete all images on card?“.
2 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [Delete] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Všetky zábery sú odstránené a na displeji sa znova zobrazí obrazovka prehrávania.
112
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Format
Formátuje sa pamäťová karta
• Formátovaním sa vymažú všetky údaje na záznamovom médiu vrátane chránených záberov bez
možnosti obnovenia.
1 Vyberte možnosť [Format].
Objaví sa správa „All data will be deleted. Format?“.
2 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Formátovanie sa skončilo.
Protect
Chráni zábery pred náhodným zmazaním. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
Marked images
Chránia sa iba vybraté zábery.
All images
Chránia sa všetky zábery na pamäťovej karte.
Cancel all
Zruší sa ochrana všetkých záberov na pamäťovej karte.
Ponuka prehrávania
• Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu, kým indikátor svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete v počítači, pamäťovú kartu
nemusí byť možné použiť vo fotoaparáte v závislosti od použitého typu formátu.
• Nemôžete formátovať kartu „Memory Stick Duo“ vsunutú v zásuvke na vloženie karty CF
použitím adaptéra. Aby ste ju formátovali, priamo vsuňte do „Memory Stick Duo“ zásuvku na
vloženie karty.
Ochrana vybratých záberov
1 Vyberte možnosť [Marked images] v položke [Protect].
2 Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte záber, ktorý chcete ochrániť a
stlačte stred multifunkčného voliča.
Na vybratom zábere sa zobrazí značka -.
-
• Ak chcete zrušiť výber, znovu stlačte stred.
3 Ak chcete ochrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 2.
• Zrušte stlačením tlačidla
(Prehrávať).
4 Stlačte možnosť MENU.
Objaví sa správa „Protect images?“.
113
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
5 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Záber je chránený a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka prehrávania.
Ochrana všetkých záberov
1 Vyberte možnosť [All images] v položke [Protect].
Objaví sa správa „Protect images?“.
2 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Záber je chránený a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka prehrávania.
Zrušenie ochrany
1 Vyberte možnosť [Cancel all] v položke [Protect].
Objaví sa správa „Cancel all?“.
2 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Ochrana záberu je zrušená a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka prehrávania.
DPOF setup
Použitím fotoaparátu môžete určiť zábery a ich počet pre tlač pred tlačou záberov v
obchode alebo použitím vašej tlačiarne. Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
Marked images
Určí sa DPOF iba na vybratých záberoch.
All images
Určí sa DPOF na všetkých záberoch na pamäťovej karte.
Cancel all
Neurčí sa DPOF na všetkých záberoch na pamäťovej
karte.
• Dátové súbory RAW sa nedajú označiť.
• Maximálna nastaviteľná hodnota je 9.
Určenie DPOF na vybratých záberoch
1 Vyberte možnosť [Marked images] v položke [DPOF setup].
2 Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči vyberte záber, ktorý chcete označiť a
zadným ovládacím prvkom vyberte počet hárkov. Vo vybratom zábere sa zobrazí značka
DPOF a vyberie sa počet hárkov.
DPOF
Celkový počet
• Ak chcete výber zrušiť, otočením zadného ovládacieho prvku odstráňte značku DPOF.
114
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
3 Ak chcete určiť DPOF na ďalších záberoch, zopakujte krok 2.
• Zrušte stlačením tlačidla
(Prehrávať).
4 Stlačte možnosť MENU.
Objaví sa správa „Set DPOF?“.
5 Použitím tlačidla v vyberte položku [OK] a stlačte stred multifunkčného voliča.
DPOF je určené na vybratých záberoch a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka
prehrávania.
Určenie DPOF na všetkých záberoch
1 Vyberte možnosť [All images] v položke [DPOF setup].
Objaví sa správa „Number of copies?“.
3 Použitím tlačidla v vyberte položku [OK] a stlačte stred multifunkčného voliča.
DPOF je určené na všetkých záberoch a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka
prehrávania.
• Ak vložíte do fotoaparátu pamäťovú kartu so zábermi označenými značkami DPOF, ktoré boli
určené inými fotoaparátmi, potom určite zábery, ku ktorým sa má pripojiť značka DPOF.
Špecifikácie DPOF vykonané v iných fotoaparátoch sa zrušia.
Ponuka prehrávania
2 Použitím tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte počet hárkov a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Objaví sa správa „Set DPOF?“.
Neurčenie DPOF na všetkých záberoch
V takom prípade sa indexová tlač tiež zruší. Keďže značky DPOF zostanú po tlači
zachované, odporúča sa ich vymazať.
1 Vyberte možnosť [Cancel all] v položke [DPOF setup].
Objaví sa správa „Cancel all?“.
2 Tlačidlom v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
DPOF nie je určené na všetkých záberoch a na displeji sa znovu zobrazí obrazovka
prehrávania.
Date imprint
Pri tlači záberov môžete do záberov vložiť dátum. Poloha dátumu (vnútri alebo mimo
záberu, veľkosť znakov atď.) závisí od tlačiarne.
On
Vloží sa dátum.
Off
Nevloží sa dátum.
• Bežne sa vkladá iba dátum, avšak vkladané položky sa môžu líšiť v závislosti od tlačiarne. Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú túto funkciu.
115
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Index print
Môžete vytvoriť indexovú tlač všetkých záberov na pamäťovej karte.
Create index
Určí sa indexová tlač.
Delete index
Neurčí sa indexová tlač.
• Počet záberov pre tlač na hárku a formát závisia od tlačiarne. Zábery RAW nie je možné vytlačiť
použitím indexovej tlače.
• Zábery nasnímané po nastavení indexovej tlače sa do nej nezahrnú. Odporúča sa vytvoriť
indexovú tlač pred samotnou tlačou.
PlaybackDisplay
Pri prehrávaní záberu, ktorý je nasnímaný v polohe portrétu, fotoaparát rozpozná
orientáciu záberu a automaticky ho zobrazí v správnej polohe.
Auto rotate
Ak je to nutné, záber sa zobrazí v polohe portrétu.
Manual rotate
Všetky zábery sa zobrazia v polohe krajinky.
• Pri prehrávaní záberu na televízore alebo počítači sa zobrazí poloha portrétu, aj keď je vybratá
možnosť [Manual rotate].
• Ak je v ponuke Vlastné pomocou položky [Img.orientation] vybratá možnosť [Not record],
záber sa nezobrazí v polohe portrétu (str. 110).
116
Ponuka prehrávania 2
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
Slide show
Nasnímané zábery sa prehrávajú v poradí (Prezentácia).
Vyberte položku [Slide show] a stlačte stred multifunkčného voliča.
Prezentácia sa automaticky spustí aj zastaví po prehratí všetkých záberov.
Stlačením stredu multifunkčného voliča pozastavte prezentáciu. Opätovným stlačením znovu
spusťte prezentáciu.
Stlačením tlačidla MENU ukončite prezentáciu uprostred.
• Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúci alebo ďalší záber použitím tlačidiel b/B.
V režime prezentácie si môžete zvoliť časový interval medzi zábermi v prezentácii.
30 sec
Zábery sa prepínajú každých 30 sekúnd.
10 sec
Zábery sa prepínajú každých 10 sekúnd.
5 sec
Zábery sa prepínajú každých päť sekúnd.
3 sec
Zábery sa prepínajú každé tri sekundy.
1 sec
Zábery sa prepínajú každú sekundu.
Ponuka prehrávania
Interval
117
Ponuka nastavenia 1
Ponuka nastavenia
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
LCD brightness
Intenzitu jasu displeja LCD je možné upraviť.
1 Vyberte položku [LCD brightness] a stlačte stred multifunkčného voliča.
2 Použitím tlačidiel b/B na multifunkčnom voliči upravte intenzitu jasu a stlačte stred
multifunkčného voliča.
• Na obrazovke s informáciami o snímaní alebo obrazovke prehrávania môžete upraviť intenzitu
jasu dlhším stlačením tlačidla DISP (Zobraziť).
Info.disp.time
Počas snímania sa na displeji LCD zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní. Dobu
zobrazenia displeja môžete zmeniť.
1 min
Zobrazí sa na jednu minútu.
30 sec
Zobrazí sa na 30 sekúnd.
10 sec
Zobrazí sa na 10 sekúnd.
5 sec
Zobrazí sa na päť sekúnd.
• Displej sa zobrazí znovu po čiastočnom stlačení spúšte alebo vykonaní inej operácie.
Power save
Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie a
takmer sa vypne (Šetrenie energie). t krok 4 v „Prvé kroky“
Môžete nastaviť čas zapnutia režimu šetrenia energie fotoaparátu.
118
30 min
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po 30 minútach.
10 min
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po 10 minútach.
5 min
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po piatich
minútach.
3 min
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po troch minútach.
1 min
Fotoaparát zapne režim šetrenia energie po jednej minúte.
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
• Čiastočným stlačením spúšte sa fotoaparát vráti do režimu snímania.
• Bez ohľadu na toto nastavenie, fotoaparát zapne režim šetrenia energie po 30 minútach, ak je
pripojený k televízoru. Avšak, pri pripojení k televízoru káblom HDMI (nie je súčasťou dodávky)
a pri použití adaptéra AC/nabíjačky AC (nie sú súčasťou dodávky), vlastnosť šetrenia energie
nefunguje.
Video output
Nastavuje výstup signálu videa podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. Rôzne krajiny a regióny používajú rôzne TV systémy kódovania farieb. Ak
si chcete zábery prezerať na obrazovke televízora, prečítajte si informácie na str. 87 o
norme kódovania farieb televízorov v krajine alebo regióne, kde sa fotoaparát používa.
Nastaví sa výstupný video signál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví sa výstupný video signál do normy PAL (napr. pre
Európa).
HDMI output
Pri pripojení fotoaparátu k HDTV použitím konektora HDMI sa automaticky určí
výstupný signál pre tento fotoaparát. Pri zobrazovaní záberov nasnímaných
fotoaparátom môžu iné typy signálu zobraziť záber jasnejšie v závislosti od objektu.
Môžete vykonať nasledujúce zmeny.
HD(1080i)prior.
Uprednostňuje sa výstupný signál HD (1080i).
HD(720p)prior.
Uprednostňuje sa výstupný signál HD (720p).
SD priority
Uprednostňuje sa výstupný signál SD (štandardný).
Ponuka nastavenia
NTSC
• Tieto nastavenia nemajú žiadny vplyv, ak televízor nepodporuje vybratý typ signálu, v takom
prípade fotoaparát určuje typ signálu, ktorý podporuje televízor.
Language
Zvoľte jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať položky ponuky, upozornenia a správy.
1 Vyberte položku [
Language] a stlačte stred multifunkčného voliča.
2 Použitím tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte požadovaný jazyk a stlačte stred
multifunkčného voliča.
119
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Date/Time setup
Nastaví sa dátum a čas.
Vyberte položku [Date/Time setup] a stlačte stred multifunkčného voliča. Znovu
nastavte čas a dátum na obrazovke Date/Time setup.
• Pre postup nastavenia dátumu a času si pozrite krok 4 v „Prvé kroky“.
120
Ponuka nastavenia 2
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
Memory card
Môžete si vybrať typy pamäťových kariet, ktoré používate na snímanie alebo
prehrávanie.
Memory Stick
Na snímanie alebo prehrávanie sa použije karta
„Memory Stick Duo“.
CompactFlash
Na snímanie alebo prehrávanie sa použije karta CF alebo
karta Microdrive.
Určí sa metóda priraďovania čísel súborov k záberom.
Series
Zaradom sa priradia čísla k súborom , aj keď sa zmení
priečinok pre ukladanie záberov alebo pamäťová karta
alebo sa odstránia všetky zábery.
Reset
Po každej zmene priečinka alebo po každej zmene
dátumu pri použití dátumovej formy názvu priečinka sa
začína číslovanie od 0001. Ak priečinok pre ukladanie
záberov obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému
súboru číslo o jedno vyššie, než je posledné číslo súboru.
Ponuka nastavenia
File number
Folder name
Predvolená štandardná forma názvu priečinka (100MSDCF atď.) sa môže zmeniť na
dátumovú formu s cieľom klasifikácie priečinkov podľa dátumu uloženia a prehrávania.
Standard form
Vyberie sa štandardná forma názvu priečinka.
Date form
Vyberie sa dátumová forma názvu priečinka. Nový
priečinok sa vytvorí automaticky vždy pri zmene dátumu
snímania.
• Priečinky a zábery uložené v priečinku so štandardnou formou názvu si zachovajú svoje názvy.
• Ak je vybratá položka [Date form], názov priečinka sa zobrazí nasledovne.
Príklad:
A
B
A: Číslo priečinka
B: Y (posledná číslica) / MM / DD
121
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
Select folder
Ak je vybratý priečinok so štandardnou formou názvu a existuje dva alebo viac
priečinkov, môžete vybrať priečinok pre ukladanie záberov.
1 Vyberte položku [Select folder] a stlačte stred multifunkčného voliča.
2 Použitím tlačidiel v/V na multifunkčnom voliči vyberte požadovaný priečinok a stlačte
stred multifunkčného voliča.
• Ak nastavujete [Date form], priečinok nie je možné vybrať.
New folder
Pre nasnímané zábery sa vytvorí priečinok na pamäťovej karte.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno číslo vyšším, ako je najvyššie číslo naposledy
vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane aktuálnym priečinkom pre ukladanie
záberov.
USB connection
Vyberie sa režim USB, ktorý sa použije pri pripojení fotoaparátu k počítaču atď.
použitím USB kábla.
Mass Storage
Používa sa na kopírovanie záberov do počítača.
Fotoaparát je rozpoznaný ako veľkokapacitné ukladacie
zariadenie USB.
PTP
Vytlačia sa zábery použitím kompatibilnej tlačiarne
PictBridge alebo sa zábery skopírujú použitím zariadení
kompatibilných s protokolom PTP (Picture Transfer
Protocol).
• Pre podrobnejšie informácie o tlači použitím tlačiarne
kompatibilnej s rozhraním PictBridge pozrite str. 145.
Remote PC
Použitím „Remote Camera Control“ nachádzajúcom sa
na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete
ovládať niektoré funkcie (ako napríklad snímanie) cez
počítač, uložiť nasnímané zábery do počítača atď.
MassStrg.card
Ak sú pri použití spojenia s veľkokapacitným médiom vsunuté vo fotoaparáte karty
„Memory Stick Duo“ a karta CF alebo karta Microdrive, obidve karty je možné
zobraziť v závislosti od používaného počítača.
122
Both cards
Zobrazia sa obidve karty, karta „Memory Stick Duo“ a
karta CF alebo karta Microdrive, Podporujú to počítače
so systémom Windows 2000 SP3 alebo novšou verziou OS.
Selected card
Zobrazí sa iba vybratá karta položkou [Memory card].
Ponuka nastavenia 3
Pôvodné nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 29
.
Menu start
V predvolenom nastavení po stlačení tlačidla MENU sa najprv zobrazí obrazovka
ponuky
1 alebo
1. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa najprv zobrazila
skôr vybratá obrazovka ponuky.
Top
Najprv zobrazí obrazovku ponuky
Previous
Najprv sa zobrazí predtým skôr vybratá obrazovka
ponuky.
1 alebo
1.
Pred odstránením záberov alebo priečinkov sa zobrazí obrazovka potvrdenia,
napríklad „Delete images?“. Obvykle je predvolene vybratá možnosť [Cancel], ale túto
predvolenú možnosť môžete nastaviť tak, aby bola vybratá možnosť [Delete].
“Delete” first
Predvolene je vybratá odpoveď [Delete].
“Cancel” first
Predvolene je vybratá odpoveď [Cancel].
Ponuka nastavenia
Delete confirm.
Audio signals
Vyberie sa zvuk uzamknutia spúšte počas odpočítavania samospúšte atď.
On
Zapne sa zvuk.
Off
Vypne sa zvuk.
Cleaning mode
Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí fotoaparátu a usadia sa na
obrazovom senzore (súčasť, ktorá funguje ako film), sa môžu zobraziť na fotografii v
závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje. Ak sa na obrazovom senzore
nachádza prach, použite komerčne dostupnú ofukovaciu kefu a vyčistite obrazový
senzor podľa nasledujúceho postupu. Pomocou samotnej ofukovacej kefy a
protiprachovej funkcie môžete jednoducho vyčistiť obrazový senzor.
• Čistenie je možné vykonať, iba ak je batéria nabitá
(tri zostávajúce ikony
batérie) a viac. Nízke napätie akumulátora počas čistenia môže spôsobiť
poškodenie spúšte. Čistenie by sa malo vykonať rýchlo.
1 Presvedčte sa, či je batéria úplne nabitá.
• Odporúča sa použiť adaptér AC/nabíjačku AC (nie je súčasťou dodávky).
123
Bližšie informácie o funkcii 1 str. 29
2 Vyberte položku [Cleaning mode] a stlačte stred multifunkčného voliča.
Objaví sa správa „After cleaning, turn camera off. Continue?“.
3 Použitím tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
• Po krátkom vibrovaní obrazového senzora sa zrkadlo vpredu zdvihne.
4 Odpojte objektív.
5 Použite ofukovaciu kefu na vyčistenie obrazového senzora a okolitej oblasti.
• Nedotýkajte sa obrazového senzora hrotom ofukovacej kefy. Rýchlo dokončite čistenie.
• Podržte prednú stranu fotoaparátu smerom nadol, aby ste zabránili vniknutiu prachu do
fotoaparátu.
• Nepoužívajte rozprašovač, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie pary vnútri fotoaparátu.
• Pri čistení obrazového senzora neumiestňujte hrot ofukovacej kefy do dutiny za
montážnym otvorom objektívu. Nie je potrebné umiestniť ofukovaciu kefu blízko
obrazového senzora.
6 Pripojte objektív a nastavte prepínač POWER do polohy OFF.
• Fotoaparát začne pípať, ak je počas čistenia napätie akumulátora príliš nízke. Ihneď zastavte
čistenie a nastavte prepínač POWER do polohy OFF.
z Ochrana fotoaparátu pred prachom
• Objektív vymieňajte na mieste s nízkou prašnosťou a výmenu urobte rýchlo.
• Nenechávajte fotoaparát bez objektívu ani bez krytu závitu.
• Pred nasadením krytu objektívu na fotoaparát odstráňte z krytu závitu všetok prach.
Reset default
Môžete obnoviť hlavné funkcie fotoaparátu.
1 Vyberte položku [Reset default] a stlačte stred multifunkčného voliča.
Objaví sa správa „Reset default?“.
2 Použitím tlačidla v na multifunkčnom voliči vyberte možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Hlavné funkcie sa obnovia.
• Pre podrobnejšie informácie o obnovení položiek si pozrite „Obnovenie pôvodných hodnôt“ (str.
171).
124
Práca s počítačom
Práca s počítačom
Pripojenie fotoaparátu k počítaču (str. 127)
Príprava fotoaparátu a počítača a prepojenie fotoaparátu a
počítača
Zobrazenie záberov na monitore počítača
Práca s počítačom
Kopírovanie záberov do počítača (str. 128)
Inštalácia užívateľského softvéru a využívanie záberov (str. 133)
Je nainštalovaný nasledujúci softvér.
„Picture Motion Browser“
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„Remote Camera Control“
•
•
•
•
125
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu za
účelom importovania záberov sa
odporúča nasledujúce prostredie.
x Windows
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
* Nie sú podporované 64–bitové vydania a
Starter (vydanie).
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
x Macintosh
OS (predinštalovaný): Mac OS X (verzia
10.1.3 a novšia)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení, vrátane tohto fotoaparátu, nie je
zaručené v závislosti to od typu USB
zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač alebo predlžovací kábel.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(kompatibilné USB 2.0) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné
USB 2.0).
126
• Skontrolujte, či je položka [USB connection]
v ponuke nastavenia nastavená na
hodnotu [Mass Storage].
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Prepojenie fotoaparátu a počítača
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
4 Pripojte fotoaparát k počítaču.
Priame vloženie pamäťovej karty
do počítača
1 Do konektora
USB
Vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu,
vložte ju do počítača a skopírujte zábery.
Pripojenie fotoaparátu s
vloženou pamäťovou kartou k
počítaču použitím pripojenia
USB
USB kábel
Kopírovanie záberov vykonajte podľa
postupu na stranách 128 až 130.
• Skontrolujte, či je položka [USB connection]
v ponuke nastavenia nastavená na
hodnotu [Mass Storage] (str. 122).
kartu s nasnímanými zábermi.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
2 Do konektora
USB
Práca s počítačom
1 Do fotoaparátu vložte pamäťovú
nabitý akumulátor, alebo
fotoaparát pripojte do elektrickej
zásuvky použitím adaptéra AC/
nabíjačky AC (nie je súčasťou
dodávky).
• Ak kopírujete zábery do počítača s
nedostatočným napätím akumulátora,
kopírovanie môže zlyhať alebo obrazové
súbory sa môžu poškodiť, ak sa
akumulátor predčasne vypne.
3 Zapnite fotoaparát a počítač.
127
Kopírovanie záberov do počítača
Kopírovanie záberov do
počítača
– Windows XP/Vista
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“
(pre operačný systém Windows Vista:
„Documents“).
3 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov, ktoré
chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na obrazový súbor a v
zobrazenej ponuke kliknite na
možnosť [Copy].
1 Po vytvorení pripojenia USB
kliknite na možnosť [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], keď sa na ploche
automaticky zobrazí sprievodca.
1
2
• Pre bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie obrazových
súborov pozrite str. 131.
1
4 Dvakrát kliknite na priečinok [My
2
Documents] (Pre Windows Vista:
[Documents]). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na okno
„My Documents“ a v zobrazenej
ponuke kliknite na možnosť
[Paste].
• Ak sa sprievodca neobjaví,
t „Kopírovanie záberov do počítača –
Windows 2000“ (str. 129).
2 Kliknite dvakrát na možnosť
[DCIM].
• V tomto prípade môžete tiež importovať
zábery použitím softvéru „Picture
Motion Browser“.
1
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“ (Pre
Windows Vista: „Documents“).
128
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého súboru,
zmeňte názov súboru na iný názov a
potom súbor skopírujte. Avšak, ak
zmeníte názov súboru, môže sa stať, že
tento záber už nebude možné prehrať
fotoaparátom.
2 Presuňte myšou obrazové súbory
na ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
Prezeranie záberov na
monitore počítača
x Windows
Kopírovanie záberov do
počítača
– Windows 2000
1 Dvakrát kliknite na možnosť [My
1 Kliknite na možnosť [Start] t [My
Documents] (Pre Windows Vista:
[Documents]).
Computer] t [Removable Disk].
2
Práca s počítačom
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
Táto časť popisuje postup prezerania
kopírovaných záberov v priečinku „My
Documents“ (Pre Windows Vista:
„Documents“).
2 Postupujte krokom 2 a ďalej v
„Kopírovanie záberov do počítača
– Windows XP/Vista“.
Kopírovanie záberov do
počítača
– Macintosh
1 Dvakrát kliknite na novo
zobrazenú ikonu t [DCIM] t
priečinka, v ktorom sú uložené
súbory, ktoré chcete skopírovať.
1
Zobrazí s obsah priečinka „My
Documents“ (Pre Windows Vista:
„Documents“).
• Ak používate Windows 2000, dvakrát
kliknite na [My Documents] na
pracovnej ploche.
129
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
zariadenie a potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na možnosť [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Krok 4 je nevyhnutný pre Windows
XP/Vista.
x Macintosh
Chyťte a presuňte myšou ikonu jednotky
alebo ikonu pamäťovej karty na ikonu
odpadkového koša („Trash“).
Fotoaparát je odpojený od počítača.
Záber sa zobrazí.
x Macintosh
Dvojitým kliknutím na ikonu pevného
disku t otvorte požadovaný súbor
obrazového súboru.
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
• Odpájate USB kábel
• Odstraňujete pamäťovú kartu
• Vypínate fotoaparát
x Windows
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh.
na paneli
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na položku
(veľkokapacitné zariadenie USB) t
[Stop].
130
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov
a názvy súborov
Súbory so zábermi zaznamenanými
pomocou fotoaparátu sú na pamäťovej
karte zoskupené v priečinkoch.
• V závislosti od nastavení počítača sa nemusí
zobraziť prípona súboru.
• Pre ďalšie informácie o priečinkoch si
pozrite strany 121 a 122.
Príklad: prezeranie priečinkov na
Windows XP
Práca s počítačom
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom. (Prvé
tri číslice ukazujú číslo priečinka.)
B Môžete vytvoriť priečinok s dátumovou
formou názvu (str. 121).
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MISC“.
• Obrazové súbory sú pomenované
nasledovne. ssss (číslo súboru)
predstavuje ľubovoľné číslo z intervalu 0001
až 9999. Numerické časti názvu dátového
súboru RAW a príslušného obrazového
súboru JPEG sú totožné.
– Súbory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Súbory JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Dátový súbor RAW (iný ako Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Dátový súbor RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
131
Kopírovanie záberov uložených v počítači
na pamäťovú kartu a prezeranie záberov
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na pamäťovej karte, môžete si tento
súbor znova prezrieť na fotoaparáte, ak
ho skopírujete z počítača na pamäťovú
kartu.
• Pokiaľ zostal názov súboru zvolený
fotoaparátom nezmenený, krok 1 môžete
vynechať.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne prehrať.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš
fotoaparát, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadny priečinok, najprv
vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 122) a potom skopírujte
obrazový súbor.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor a potom kliknite
na možnosť [Rename]. Zmeňte
názov súboru na „DSC0ssss“.
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí správa vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte odlišné
číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru.
Prípona súborov so zábermi je JPG.
Príponu súboru nemeňte.
132
2 Obrazový súbor skopírujte do
priečinka pamäťovej karty
nasledovne.
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor a potom kliknite na
možnosť [Copy].
2Dvakrát kliknite na možnosť
[Removable Disk] alebo na možnosť
[Sony MemoryStick] v [My
Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a potom kliknite
na možnosť [Paste].
• Políčka sss predstavujú akékoľvek
číslo z intervalu 100 až 999.
Používanie softvéru (je súčasťou
dodávky)
Na využitie nasnímaných záberov
fotoaparátom sa používa nasledujúci
softvér: „Picture Motion Browser“,
„Image Data Converter SR“, „Image
Data Lightbox SR“, „Remote Camera
Control“ atď.
• Softvér „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
viac (odporúča sa 1GB pamäte RAM
alebo viac.)
Virtuálna pamäť: 700 MB a viac
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac, High
Color (16-bitové farby) alebo viac
* Nie sú podporované 64–bitové vydania a
Starter (vydanie).
x Macintosh
Odporúčané počítačové
prostredie
x Windows
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
Procesor počítača alebo Pamäť:
Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší,
256 MB pamäte RAM alebo viac
(odporúčaná konfigurácia: Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší, 512 MB
pamäte RAM alebo viac)
OS (predinštalovaný): Mac OS X (verzia
10.4) a novšia
Procesor počítača: Power Mac G4/G5
séria (odporúča sa 1,0 GHz alebo
rýchlejší) alebo Intel Core Solo/Core
Duo/Core 2 Duo alebo rýchlejší
Pamäť: 512 MB alebo viac (odporúča sa 1
GB alebo viac.)
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac,
32 000 farieb alebo viac
Práca s počítačom
Odporúčané prostredie pre
používanie softvéru „Picture
Motion Browser“
Odporúčané prostredie pre
používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.2“/„Image
Data Lightbox SR“/„Remote
Camera Control“
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na
inštaláciu—200 MB alebo viac
Grafika:
1024 × 768 bodov alebo viac, High
Color (16-bitové farby) alebo viac
Odporúčané prostredie pre
používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.2“/„Image
Data Lightbox SR“/„Remote
Camera Control“
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP* SP2/Windows Vista*
(„Remote Camera Control“ je iba pre
Windows XP* SP2/Windows Vista*)
Procesor počítača alebo Pamäť: MMX
Pentium III odporúča sa 1 GHz alebo
rýchlejší, 512 MB pamäte RAM alebo
133
Inštalácia softvéru
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete
nainštalovať podľa nasledujúceho
postupu.
x Windows
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
4 Vyberte možnosť [Region] a
možnosť [Country/Area] potom
kliknite na možnosť [Next].
Keď sa objaví [Welcome to the
InstallShield Wizard for SonyPicture
Utility], kliknite na možnosť [Next].
Objaví sa obrazovka „License
Agreement“. Pozorne si prečítajte
zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo
vedľa [I accept the terms of the
license agreement] a potom kliknite
na možnosť [Next].
5 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• Pod Windows Vista sa môže zobraziť
obrazovka automatického prehrávania.
Vyberte „Run Install.exe“ a pri inštalácii
postupujte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia na obrazovke.
2 Kliknite na možnosť [Install].
Objaví sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Objaví sa obrazovka [Location
Settings].
134
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
pokynov na obrazovke.
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
Je nainštalovaný nasledujúci softvér.
• Sony Picture Utility
„Picture Motion Browser“
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„Remote Camera Control“
Po nainštalovaní softvéru sa na
pracovnej ploche vytvorí odkaz na
internetovú stránku na registráciu
zákazníkov.
Po zaregistrovaní sa na tejto
internetovej stránke môžete získať
bezpečnú a užitočnú zákaznícku
podporu.
http://www.sony.net/registration/di/
x Macintosh
• Prihláste sa ako správca, aby ste mohli
vykonať inštaláciu.
1 Zapnite váš počítač Macintosh a vložte
disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM
mechaniky.
3 Skopírujte súbor [SIDS_INST.pkg] do
priečinka [MAC] ikony pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbor
[SIDS_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
Práca s počítačom
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa pokynov
na obrazovke.
135
Použitie softvéru „Picture Motion
Browser“
Pomocou softvéru môžete lepšie ako
kedykoľvek predtým využívať zábery z
fotoaparátu.
Táto časť sumarizuje softvér „Picture
Motion Browser“ a poskytuje základné
pokyny.
• Softvér „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Prehľad softvéru „Picture
Motion Browser“
Použitím softvéru „Picture Motion
Browser“ môžete:
• Importovať zábery nasnímané fotoaparátom
a zobraziť ich na monitore počítača.
• Organizovať zábery na počítači do kalendára
a zobraziť ich podľa dátumu snímania.
• Retušovať (Redukcia efektu červených očí
atď.), vytlačiť a odoslať zábery ako e-mailové
prílohy, zmeniť dátum snímania atď.
• Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
dátumom.
• Použitím napaľovacej jednotky CD alebo
DVD môžete vytvoriť dátový disk.
• Podrobnejšie informácie o „Picture Motion
Browser“ nájdete v príručke „Picture
Motion Browser Guide“.
Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
• Na obrazovke sa zobrazí správa nástroja
informácií vyžadujúca potvrdenie pri prvom
spustení softvéru „Picture Motion Browser“.
Vyberte možnosť [Start]. Táto funkcia vás
informuje o novinkách, ako napríklad
aktualizácie softvéru. Neskôr môžete zmeniť
nastavenie.
Ukončenie softvéru „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Importovanie záberov
1 Pripojte fotoaparát k počítaču
podľa nasledujúcich pokynov
„Prepojenie fotoaparátu a
počítača“.
Po automatickom rozpoznaní
fotoaparátu sa zobrazí obrazovka
[Import Media Files].
Kliknutím na [Start] t [All Programs]
(v Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [Picture
Motion Browser Guide] spustite softvér
„Picture Motion Browser Guide“ z
ponuky Štart.
Spustenie a ukončenie
softvéru „Picture Motion
Browser“
Spustenie softvéru „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Štart: Kliknite na
možnosť [Start] t [All Programs] (v
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
136
• Ak sa v systéme Windows XP/Vista
zobrazí sprievodca automatickým
prehrávaním, zavrite ho.
2 Importujte zábery.
Importovanie záberov môžete spustiť
kliknutím na tlačidlo [Import].
Môžete si prezerať zábery usporiadané
podľa dátumu snímania v kalendári.
Podrobnejšie informácie o tejto operácii
nájdete v „Picture Motion Browser
Guide“.
V predvolenom nastavení sa zábery
importujú do priečinka s názvom
podľa dátumu importovania, ktorý sa
vytvorí v priečinku „My Pictures“.
Príklad:
Obrazovka so zobrazením mesiaca
Prezeranie záberov
Ak je importovanie dokončené, spustí
sa softvér „Picture Motion Browser“.
Zobrazia sa miniatúry importovaných
záberov.
Práca s počítačom
• Podrobnejšie informácie o tejto operácii
nájdete v „Picture Motion Browser Guide“.
• Priečinok „My Pictures“ je nastavený ako
predvolený priečinok v „Viewed folders“.
137
Použitie softvéru „Image Data Converter
SR“
Prehľad softvéru „Image
Data Converter SR Ver.2.0“
Pri použití softvéru „Image Data
Converter SR Ver.2.0“ máte možnosť
upravovať zábery nasnímané v režime
RAW pomocou rôznych korekcií, ako je
napríklad krivka tónov farieb a zmena
ostrosti. Zábery môžete uložiť aj použitím
všeobecného súborového formátu.
Ukončenie
Kliknite na možnosť [Quit Image Data
Converter SR] (Ukončiť Image Data
Converter SR) v ponuke [IDC SR].
Úprava záberu
Použitím tlačidiel panela s nástrojmi
môžete upraviť vyváženie bielej farby,
expozíciu a kreatívny štýl záberu.
• Ak uložíte záber ako dátový súbor RAW,
záber sa uloží vo formáte ARW2.0.
• Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi
(Help).
Kliknutím [Start] t [All Programs] (v
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image
Data Converter SR Ver.2] spustite
pomocníka z ponuky Štart.
Spustenie alebo ukončenie
softvéru „Image Data
Converter SR Ver.2.0“
x Windows
Spustenie
Kliknite na odkaz „Image Data Converter
SR Ver.2.0“ na pracovnej ploche.
Softvér spustite z ponuky Štart kliknutím
na možnosť [Start] t [All Programs]
(Pre Windows 2000: [Programs]) t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data
Converter SR Ver.2.0].
Ukončenie
Kliknite na tlačidlo
v hornom
pravom rohu obrazovky.
x Macintosh
Spustenie
Dvakrát kliknite na možnosť [Image
Data Converter SR Ver.2] v priečinku
[Sony Image Data Suite] z priečnika
[Application].
138
Uloženie záberu
Môžete uložiť záber zobrazený a
upravený na počítači. Záber môžete
uložiť ako dátový súbor RAW alebo vo
všeobecnom súborovom formáte.
• Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi
(Help) softvéru „Image Data Converter
SR“.
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete
na internetovej stránke služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Použitie softvéru „Image Data Lightbox
SR“
Prehľad softvéru „Image
Data Lightbox SR“
Softvér „Image Data Lightbox SR“ vám
umožňuje nasledovné:
• Zobraziť a porovnať zábery RAW alebo
zábery JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.
• Ohodnotiť zábery na päť stupňovej škále.
• Zobraziť záber softvérom „Image Data
Converter SR“ a upraviť ho.
• Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi
(Help).
Kliknite na možnosť [Quit Image Data
Lightbox SR] (Ukončiť Image Data
Lightbox SR) v ponuke [Image Data
Lightbox SR].
Zobrazenie záberu
Pri spustení sa zobrazí ponuka operácie.
Kliknutím na možnosť [Open an Image
File] (Otvoriť obrazový súbor) alebo na
možnosť [Open a Folder of Images]
(Otvoriť priečinok so snímkami)
zobrazte záber.
Spustenie alebo ukončenie
softvéru „Image Data
Lightbox SR“
x Windows
Spustenie
Dvakrát kliknite ikonu [Image Data
Lightbox SR] na pracovnej ploche.
Softvér spustite z ponuky Štart
kliknutím na možnosť [Start] t [All
Programs] (Pre Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Image Data Suite]
t [Image Data Lightbox SR].
V pridávaní záberov môžete pokračovať
vybratím možnosti [Open a Folder of
Images] (Otvoriť priečinok so
snímkami) alebo možnosti [Open an
Image File] (Otvoriť obrazový súbor) z
ponuky súboru. Aj zábery v inom
priečinku môžete zobraziť alebo ovládať.
Práca s počítačom
Kliknutím na [Start] t [All Programs]
(v Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image
Data Lightbox SR] spustite pomocníka z
ponuky Štart.
Ukončenie
Ukončenie
Kliknite na tlačidlo
v hornom
pravom rohu obrazovky.
Zobrazí sa dialóg uloženia kolekcie. Pre
podrobné informácie o „kolekcii“
(Collection) pozrite str. 140.
x Macintosh
Spustenie
Dvakrát kliknite na možnosť [Image
Data Lightbox SR] v priečinku [Sony
Image Data Suite] z priečnika
[Application].
139
Porovnanie
uprednostnených záberov
Môžete ohodnotiť zábery na obrazovke
a určiť tie najdôležitejšie zábery.
1 Porovnajte zábery.
Pri porovnaní môžete zobraziť až
štyri zábery.
Využitie [Collection]
[Collection] (Kolekcia) predstavuje
databázu, ktorá riadi stav operácií
záberov v softvéri „Image Data
Lightbox SR“.
Môžete uložiť stav operácie tak ako je,
ako napríklad zábery vybraté z
viacerých priečinkov, ktoré sú založené
na hodnotiacej informácii.
Môžete znovu spustiť operáciu
otvorením súboru [Collection].
Aby ste znovu spustili operáciu, spustite
softvér „Image Data Lightbox SR“,
kliknite na možnosť [Open a Previous
Collection File] (Otvoriť predchádzajúci
súbor kolekcie) a vyberte požadovaný
súbor kolekcie.
• Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi
(Help) softvéru „Image Data Lightbox SR“.
2 Ohodnoťte zábery.
Môžete prideliť
značku (-y) v
závislosti od ohodnotenia záberu na
päť stupňovej škále.
značka (-y)
3 Uprednostnite zábery podľa
ohodnotenia.
Zábery môžete triediť podľa
dôležitosti a môžete ich uložiť alebo
odstrániť.
140
Použitie softvéru „Remote Camera
Control“
Prehľad softvéru „Remote
Camera Control“
Pri pripojení fotoaparátu k počítaču
môžete na snímanie záberov alebo
zmenu nastavení fotoaparátu z počítača
použiť „Remote Camera Control“.
Tiež môžete uložiť nasnímané zábery
priamo do počítača.
• Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi
(Help).
Kliknutím na [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Remote Camera Control] spustite
pomocníka z ponuky Štart.
x Windows
Spustenie
Kliknite na možnosť [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite]
t [Remote Camera Control].
Ukončenie
Kliknite na tlačidlo
v hornom
pravom rohu obrazovky.
x Macintosh
Spustenie
Tlačidlo
MENU
Multifunkčný
volič
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
2
Použitím multifunkčného voliča
vyberte možnosť
(Nastavenie)
t [2] t [USB connection] (str.
29).
3 Použitím tlačidiel v/V vyberte
Práca s počítačom
Spustenie alebo ukončenie
softvéru „Remote Camera
Control“
Nastavenie fotoaparátu
položku [Remote PC] a stlačte
stred multifunkčného voliča.
Režim USB je nastavený na hodnotu
[Remote PC].
4 Vypnite fotoaparát.
Dvakrát kliknite na možnosť [Remote
Camera Control] v priečinku [Sony
Image Data Suite] z priečnika
[Application].
Ukončenie
Kliknite na možnosť [Quit Remote
Camera Control] (Ukončiť Remote
Camera Control) v ponuke [Remote
Camera Control].
141
Ovládanie fotoaparátu z
počítača
1 Pripojte fotoaparát k počítaču
2 Zapnite fotoaparát a počítač a
spustite softvér „Remote Camera
Control“.
použitím USB kábla.
1 Do konektora
USB
USB kábel
3 Vykonajte nastavenia na
2 Do konektora
USB
• Použite plne nabitú batériu alebo
použite adaptér AC/nabíjačku AC (nie
je súčasťou dodávky).
kontrolnom paneli, ako napríklad
nastavenia dynamického režimu,
nastavenia vyváženia bielej farby
a pod.
4 Upravte zaostrenie a kliknite na
tlačidlo
(Spúšť).
Fotoaparát nasníma objekt a záber sa
uloží do počítača.
• Podrobnejšie informácie o tejto operácii
nájdete v „Remote Camera Control“.
142
Uloženie záberov v počítači
nasnímaných fotoaparátom
1 Vykonajte krok 1 a krok 2 v
„Ovládanie fotoaparátu z
počítača“.
2 Nastavte fotoaparát alebo
počítač a nasnímajte záber
fotoaparátom.
Záber je nasnímaný a uložený do
počítača.
Práca s počítačom
143
Tlač záberov
Ako vytlačiť zábery
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardou PictBridge (str. 145)
Zábery môžete tlačiť po pripojení fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardou PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovými kartami „Memory
Stick Duo“, s pamäťovou kartou CF alebo s pamäťovou kartou Microdrive
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovými kartami „Memory Stick Duo“, s pamäťovou kartou
CF alebo s pamäťovou kartou Microdrive.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač s použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“ a potom si môžete tieto
fotografie vytlačiť. Pre podrobnejšie informácie si pozrite
„Picture Motion Browser Guide“.
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú karty so zábermi nasnímanými vaším
fotoaparátom môžete odniesť do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou DPOF.
144
Priama tlač záberov použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardou PictBridge
Zábery nasnímané použitím tohto
fotoaparátu môžete pripojením tlačiarne
kompatibilnej so štandardou PictBridge
vytlačiť aj bez počítača.
• Štandarda „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Dátové súbory RAW nemôžete tlačiť.
Krok 1: Nastavenie
fotoaparátu
4 Vypnite fotoaparát a vložte
pamäťovú kartu so
zaznamenanými zábermi.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Tlačidlo
MENU
2 Do konektora
USB
USB kábel
• Odporúča sa použiť adaptér AC/nabíjačku
AC (nie je súčasťou dodávky), aby sa
fotoaparát náhodou nevypol počas tlače.
Tlač záberov
Multifunkčný
volič
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
1 Do konektora
USB
2
Použitím multifunkčného voliča
vyberte možnosť
(Nastavenie)
t [2] t [USB connection] (str.
29).
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Objaví sa nasledujúca obrazovka.
3 Použitím tlačidiel v/V vyberte
položku [PTP] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Režim USB je nastavený na hodnotu
[PTP].
Celkový
počet
145
Krok 3: Tlač
1 Použitím tlačidiel b/B na
multifunkčnom voliči vyberte
záber, ktorý chcete vytlačiť a
stlačte stred voliča.
• Zrušte opätovným stlačením stredu
voliča.
Zrušenie tlače
Počas tlače stlačením stredu
multifunkčného voliča zrušte tlač.
Vytiahnite kábel USB alebo vypnite
fotoaparát. Keď chcete znovu tlačiť,
postupujte podľa vyššie uvedeného
postupu (kroky 1 až 3).
Ponuka PictBridge
Strana 1
2 Ak chcete vytlačiť ďalšie zábery,
zopakujte krok 1.
3 Stlačte tlačidlo MENU a nastavte
každú položku.
Pre podrobnejšie informácie o
nastavovaní položiek si pozrite
„Ponuka PictBridge“.
4 Vyberte položku „Print“ a stlačte
stred multifunkčného voliča.
Zobrazí sa správa „Print images?“.
5 Použitím tlačidla v na
multifunkčnom voliči vyberte
možnosť [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
Záber sa vytlačí.
6 Po zobrazení správy „Printing
finished“ stlačte stred
multifunkčného voliča.
146
Print
Vytlačia sa iba vybraté zábery. Pre
podrobnejšie informácie si pozrite
„Krok 3: Tlač“.
Set print q’ty
Môžete určiť počet výtlačkov, až do
počtu 20. Rovnaký počet výtlačkov je
určený na všetkých vybratých záberoch.
Paper size
Auto
Nastavenie
tlačiarne
9×13cm/
3.5"×5"
89×127mm
Hagaki
100×147mm
10×15cm
10×15cm
4"×6"
101,6×152,4mm
A6/4.1"×5.8"
105×148,5mm
13×18cm/
5"×7"
127×178mm
Letter
216×279,4mm
A4/8.3"×11.7"
210×297mm
A3/
11.7"×16.5"
297×420mm
Layout
Auto
Nastavenie
tlačiarne
1-up/
Borderless
Bez okrajov, 1
záber na hárok
1-up
1 záber na hárok
2-up
2 zábery na hárok
3-up
3 zábery na hárok
4-up
4 zábery na hárok
8-up
8 záberov na hárok
Index
Všetky vybraté
zábery sa vytlačia
ako indexová tlač.
Po nastavení
tlačiarne nasleduje
tlač rozmiestnenia.
Tlač použitím diaľkového
ovládača (je súčasťou
dodávky)
Po pripojení fotoaparátu k HDTV
použitím kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) môžete jednoducho tlačiť
zábery počas ich prezerania na
televízore.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru
(str. 87).
2 Pripojte fotoaparát k tlačiarni (str.
145).
Day and time
Vloží sa dátum a
čas.
Date
Vloží sa dátum.
Off
Nevloží sa dátum.
vytlačiť.
4 Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo PRINT.
Tlač záberov
3 Zobrazte záber, ktorý chcete
Date imprint
Strana 2
Unmark all
Zobrazí sa správa „Cancel all?“.
Vyberte položku [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča. Na každom
zábere sa vymaže značka DPOF. Túto
položku vyberte, ak zrušíte vaše
upresnenia bez tlače záberov.
Folder print
Vytlačia sa všetky zábery v priečinku.
Použitím tlačidiel v/V na
multifunkčnom voliči vyberte priečinok
a stlačte stred multifunkčného voliča.
Zobrazí sa správa „Print images?“.
Vyberte položku [OK] a stlačte stred
multifunkčného voliča.
• V závislosti od ponuky nastavenia
fotoaparátu je nastavenie tlačiarne fixné
nasledovne:
– Počet hárkov: 1 hárok
– Paper size: Auto
– Layout: Auto
– Date imprint: Off
• Ak je fotoaparát pripojený k televízoru
použitím video kábla (je súčasťou dodávky),
tlačidlo PRINT je nefunkčné.
147
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu, pokúste sa ho vyriešiť
nasledovnými spôsobmi. Pozrite si strany 148 až 156. Obráťte sa na predajcu Sony
alebo na autorizovaný servis Sony.
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na páčku vysunutia akumulátora
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Fotoaparát nie je možné zapnúť.
• Vložte akumulátor správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 162). Vymeňte batériu za novú.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie a
takmer sa vypne. Ak chcete režim šetrenia energie zrušiť, použite niektorý ovládací
prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne stlačte spúšť (t krok 4 v príručke „Prvé
kroky“).
• Batéria je vybitá (str. 162). Vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Indikátor stavu batérie nie je presný, prípadne je zobrazená dostatočná
kapacita batérie, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí (str. 162).
• Zobrazovaná kapacita akumulátora sa odlišuje od skutočnej kapacity. Úplným vybitím
a nabitím akumulátora opravte zobrazenie.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 162). Vymeňte batériu za novú.
Snímanie záberov
Po zapnutí napájania sa na displeji LCD nič nezobrazuje.
• V predvolenom nastavení sa displej LCD vypne, ak sa nevykoná žiadna činnosť dlhšie
ako päť sekúnd, z dôvodu minimalizovania spotreby batérie. Nastavenie doby môžete
zmeniť (str. 118).
• Displej LCD je vypnutý. Stlačením tlačidla DISP (Zobraziť) zapnite displej LCD
(str. 20).
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou zaostrovacej páčky hľadáčika nastavte dioptrickú škálu (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“).
148
Záber nie je nasnímaný.
• Nie je vložená pamäťová karta.
Spúšť sa neuvoľní.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte (str. 21). Ak je plná, vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
– Vymeňte pamäťovú kartu.
• Počas nabíjania zabudovaného blesku nie je možné snímať zábery (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“).
• Spúšť nie je možné uvoľniť, ak objekt nie je zaostrený. (Uzamknutie spúšte je možné
deaktivovať (str. 99).)
• Spúšť nie je možné uvoľniť, keď je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu, napríklad
k astronomickému teleskopu atď. (V takejto situácii je možné deaktivovať uzamknutie
spúšte (str. 107).)
• Spúšť nie je možné uvoľniť, ak v pravom dolnom rohu displeja LCD bliká indikátor „---“ a v hľadáčiku bliká indikátor „0“. Tieto indikátory znamenajú, že vo fotoaparáte nie
je vložená pamäťová karta alebo je vybratý nesprávny typ pamäťovej karty. Použitím
možnosti [Memory card] v ponuke nastavenia vyberte typ vašej pamäťovej karty a
vložte ju do fotoaparátu (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“, str. 121).
• Spúšť nie je možné uvoľniť, ak v pravom hornom rohu displeja LCD svieti indikátor
„--“. Tento indikátor znamená, že objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte
objektív (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Je aktivovaná funkcia zníženia šumu (str. 100). Toto nie je porucha.
• Snímate v režime RAW (str. 93). Keďže dátový súbor RAW je veľký, snímanie v
režime RAW môže chvíľu trvať.
Záber nie je možné zaostriť.
Riešenie problémov
Snímanie trvá príliš dlho.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania, nastavte prepínač režimu zaostrenia na
režim automatického zaostrenia (str. 49).
• Pokúšate sa snímať objekt, ktorý vyžaduje špeciálne zaostrenie (str. 47). Použite
funkciu uzamknutia zaostrenia alebo funkciu manuálneho zaostrenia (strany 48 a 50).
Blesk nefunguje.
• Zabudovaný blesk je zavretý. Otvorte ho.
• Režim blesku je nastavený na možnosť [Autoflash]. Ak sa chcete presvedčiť o
bezchybnom fungovaní blesku, nastavte režim blesku na možnosť [Fill-flash] (str. 70).
Na záberoch nasnímaných s použitím blesku sa objavujú rozmazané škvrny.
• Ide o prach vo vzduchu, od ktorého sa blesk odrazil. Toto nie je porucha.
149
Záber nasnímaný s použitím blesku je príliš tmavý.
• Ak je objekt za dosahom blesku (vo vzdialenosti mimo dosahu blesku), zábery budú
príliš tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO,
spolu s ňou sa zmení aj dosah blesku (str. 61).
Spodná časť záberu nasnímaného s použitím blesku je príliš tmavá.
• Záber bol nasnímaný s nasadeným tienidlom objektívu. Pri použití zabudovaného
blesku odstráňte tienidlo objektívu. Pri použití niektorých objektívov môže byť spodná
časť záberu tmavá aj vtedy, keď nie je nasadené tienidlo objektívu (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“).
Nabíjanie blesku trvá príliš dlho.
• Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa blesk používal
viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie než obvykle, aby sa zabránilo
prehrievaniu fotoaparátu.
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (str. 120, t krok 4 v príručke „Prvé kroky“).
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony a/alebo rýchlosť uzávierky.
• Pretože objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo prístupného dosahu. Znovu
upravte nastavenie.
Záber je príliš svetlý.
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu preniklo nadmerné
množstvo svetla. Pripojte tienidlo objektívu.
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste záber nasnímať
znovu. V závislosti od hrúbky filtra a spôsobu pripojenia tienidla sa môže filter alebo
tienidlo čiastočne objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu
spôsobiť stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla).
Oči snímanej osoby sú červené.
• Zapnite funkciu redukcie efektu červených očí (str. 108).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci jeho dosahu (str. 62).
Na obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je porucha. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 5).
150
Záber je rozmazaný.
• Záber bol nasnímaný v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za následok otrasy
fotoaparátu. Odporúča sa použiť funkciu Super SteadyShot alebo statív. V tejto situácii
sa môže použiť blesk (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Záber objektu bol nasnímaný z veľmi malej vzdialenosti, napríklad pri snímaní v
režime makro. Funkcia Super SteadyShot nemusí byť dostatočne účinná, keď je objekt
veľmi blízko. V takom prípade vypnite funkciu Super SteadyShot a použite statív
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Objekt sa rýchlo pohyboval. Zvoľte vyššiu rýchlosť uzávierky alebo vyššiu citlivosť ISO
(čím vyššia citlivosť ISO, tým bude záber obsahovať viac šumu).
V hľadáčiku bliká stupnica Ev b B.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania fotoaparátu.
Prezeranie záberov
Podrobnejšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete v časti „Osobné počítače“
(str. 152).
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
iného modelu než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 130).
Obraz sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video output] a overte, či je norma výstupného
videosignálu fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom televízore
(str. 119).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 86).
• Ak je k fotoaparátu pripojený USB kábel, odpojte ho (str. 130).
Riešenie problémov
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (str. 132).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
Vymazávanie a úprava záberov
Na fotoaparáte nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 113).
Omylom ste vymazali záber.
• Po odstránení záznamu ho nie je možné obnoviť. Odporúča sa používať ochranu proti
vymazaniu záberu (str. 113).
151
Nie je možné použiť značku DPOF.
• Pre dátové súbory RAW nie je možné použiť značky DPOF.
Osobné počítače
Neviete, či je operačný systém váš počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Pozrite si „Odporúčané počítačové prostredie“ (strany 126 a 133).
Váš počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé
kroky“) alebo použite adaptér AC/nabíjačku AC (nie je súčasťou dodávky) (str. 164).
• Použite USB kábel (je súčasťou dodávky) (str. 127).
• USB kábel odpojte a znovu ho pevne zapojte.
• Nastavte položku [USB connection] na možnosť [Mass Storage] (str. 122).
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do PC, bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (str. 127).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Ak pri kopírovaní záberov z fotoaparátu do počítača otvoríte kryt pamäťovej karty,
kopírovanie sa zruší. Počas kopírovania neotvárajte kryt pamäťovej karty.
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k počítaču (str. 127).
• Vykonajte odporúčaný postup pri kopírovaní pre váš operačný systém (strany 128 a
129).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali na počítači, nie je
zaručená možnosť kopírovania záberov do počítača. Snímajte na pamäťovú kartu
formátovanú vo fotoaparáte (str. 113).
Záznam nie je možné prehrať použitím počítača.
• Podrobnejšie informácie o použití softvéru „Picture Motion Browser“ nájdete v
príručke „Picture Motion Browser Guide“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
Po vytvorení spojenia USB, sa automaticky nespustí softvér „Picture Motion
Browser“.
• Vytvorte pripojenie USB až po zapnutí počítača (str. 127).
Neviete, ako používať tento softvér. (je súčasťou dodávky).
• Pozrite si pomocníka alebo sprievodcu každého softvéru.
152
Pamäťová karta
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym smerom (t krok 3
v príručke „Prvé kroky“).
Nie je možné zaznamenávanie na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Zmažte nepotrebné zábery (str. 112, t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“).
• Je vložená nepoužiteľná pamäťová karta (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
• Používate pamäťovú kartu s ochrannou klapkou proti zápisu a tento prepínač je
nastavený do uzamknutej polohy LOCK. Nastavte prepínač do polohy umožňujúcej
vykonávanie záznamu.
Karta Microdrive je prehriata.
• Kartu Microdrive používate dlho. Toto nie je porucha.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky dáta. Odstránené dáta nie je
možné obnoviť.
• Ak karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k
počítaču (str. 127). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Diaľkový ovládač
Dodaný diaľkový ovládač nefunfuje.
Riešenie problémov
Počítač vybavený otvorom pre kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
[Remote
Commander]. Ak chcete zábery prehrávať, pripojte fotoaparát k televízoru.
• Ak chcete snímať zábery, nastavte dynamický režim na možnosť
• Správne vložte batériu do držiaka batérie tak, aby sa póly batérie + a – zhodovali so
značkami + a -.
• Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového
ovládača.
• Senzor diaľkového ovládača chráňte pred zdrojmi silného svetla, ako napríklad slnečné
svetlo alebo stropné osvetlenie. V opačnom prípade nemusí diaľkový ovládač správne
fungovať.
• Môžete použiť objektív alebo tienidlo na ochranu senzora diaľkového ovládača pred
svetlom. Diaľkový ovládač používajte v polohe, kde sa v svetle diaľkového ovládača
nenachádzajú žiadne prekážky.
153
Iné poruchy zariadenia DVD pri použití dodávaného diaľkového ovládača.
• Pre DVD zariadenie vyberte režim ovládača iný ako režim DVD 2 alebo zakryte
senzor zariadenia DVD čiernym papierom.
Tlač
Spoločne s ostatnými položkami si tiež pozrite „Tlačiareň kompatibilná so štandardou
PictBridge“.
Farba záberu je zvláštna.
• Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach sRGB, ktoré nie
sú nekompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), vytlačia sa s nižšou
úrovňou jasu (str. 69).
Zábery sa vytlačia s orezanými obidvoma okrajmi.
• V závislosti od vašej tlačiarne, pravý, ľavý, horný a dolný okraj záberu môže byť
orezaný. Zvlášť ak tlačíte záber nasnímaný s pomerom strán nastaveným na možnosť
[16:9], môže byť orezaný bočný okraj záberu.
• Pri tlači použitím vašej vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie úpravy alebo nastavenie
záberu bez okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto
funkcie.
• Pri tlači záberov vo fotozberni, požiadajte obsluhu o tlač záberov bez orezania oboch
okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Použitím softvéru „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť zábery s vloženým
dátumom (str. 136).
• Tento fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumu do záberu. Avšak, ak
tlačiareň alebo softvér rozpozná informáciu Exif, môžete zábery vytlačiť s vloženým
dátumom, pretože zábery nasnímané fotoaparátom obsahujú údaje o snímaní. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér
kompatibilné s informáciou Exif.
• Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery s vloženým
dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardou PictBridge
Nie je možné vytvoriť spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardou PictBridge. Ohľadom kompatibility tlačiarne so štandardou PictBridge sa
obráťte na výrobcu tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB connection] na možnosť [PTP] (str. 122).
• Odpojte a znovu zapojte USB kábel. Ak sa na tlačiarni zobrazí správa o chybe, pozrite
si návod tlačiarne.
154
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou USB kábla.
• Dátové súbory RAW nie je možné vytlačiť.
• Zábery nasnímané iným, než týmto fotoaparátom a zábery upravené počítačom sa
nemusia vytlačiť.
V indexovom zobrazení nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom zobrazení nemusí dať vložiť. Obráťte sa
na výrobcu tlačiarne.
V zábere na mieste pre vloženie dátumu sa vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o snímaní, nie je možné vytlačiť s vloženým dátumom.
Nastavte položku [Date imprint] na možnosť [Off] a znovu vytlačte záber (str. 147).
Nie je možné vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
Nie je možné vytlačiť záber v zvolenom formáte.
tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače pre fotoaparát sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 146) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Riešenie problémov
• Odpojte USB kábel a vždy ho znovu pripojte, keď zmeníte formát papiera po pripojení
Iné
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
(str. 168).
Pri zapnutí fotoaparátu sa zobrazí správa „Set date and time?“.
• Fotoaparát nebol používaný istú dobu s nízkou kapacitou akumulátora alebo bez
akumulátora. Nabite akumulátor a znovu nastavte dátum (t krok 4 v príručke „Prvé
kroky“). Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri každej výmene akumulátora, obráťte sa
na predajcu Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
155
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, nie je možné neznížiť, alebo sa znižujú po
dvoch.
• Je to spôsobené zmenou rýchlosti kompresie a veľkosti záberu po kompresii v
závislosti od záberu, v prípade nasnímania záberu JPEG (str. 93).
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač POWER nastavený do polohy ON. Pri
vyberaní akumulátora sa presvedčte, či je vypínač POWER prepnutý do polohy OFF a
či nesvieti indikátor prístupu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Fotoaparát nepracuje správne.
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Pri použití adaptéra AC/
nabíjačky AC (nie je súčasťou dodávky), odpojte sieťovú šnúru. Ak je fotoaparát
horúci, pred touto opravou ho nechajte vychladnúť.
Bliká päť políčok stupnice Super SteadyShot.
• Funkcia Super SteadyShot nefunguje. Môžete pokračovať v snímaní, ale funkcia Super
SteadyShot nebude fungovať. Vypnite fotoaparát a znovu ho zapnite. Ak indikátor
stupnice Super SteadyShot naďalej bliká, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony
alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
V pravom dolnom rohu displeja LCD sa zobrazí indikátor „--E-“.
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po tomto postupe nezmizne,
naformátujte pamäťovú kartu.
156
Výstražné správy
Ak sa objavia nasledujúce správy, riaďte
sa uvedenými pokynmi.
Card error
• Je vložená nekompatibilná pamäťová
For “InfoLITHIUM” battery only
• Používa sa nekompatibilná
akumulátor.
karta alebo zlyhalo formátovanie.
Read only memory
• Fotoaparát nedokáže zaznamenať
Battery exhausted
alebo odstrániť zábery na pamäťovej
karte. „Memory Stick Duo“.
• Akumulátor je vybitá. Nabite batériu.
Set date and time?
• Nastavte dátum a čas. Ak sa táto
správa zobrazuje často, vnútorná
záložná batéria je opotrebovaná.
Vymeňte batériu (strany 155 a 168).
Reinsert the Memory Stick.
Reinsert the CF card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie je
možné použiť vo fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej karty je
špinavá.
Power insufficient
• Skúšali ste použiť funkciu [Cleaning
mode] pri nedostatočnom nabití
akumulátora. Nabite batériu alebo
použite adaptér AC/nabíjačku AC
(nie sú súčasťou dodávky).
• Typ vloženej pamäťovej karty je
odlišný od typu vybraného použitím
možnosti [Memory card] v
ponuke
nastavenia. Nastavte správny typ.
Unable to use Memory Stick.
Format?
Unable to use CF card. Format?
• Pamäťová karta bola naformátovaná
v počítači a formát súboru bol
upravený, alebo bola pamäťová karta
naformátovaná v inom zariadení.
Vyberte položku [OK] a potom
naformátujte pamäťovú kartu.
Pamäťovú kartu môžete použiť
znova, avšak všetky predchádzajúce
údaje na pamäťovej karte sa vymažú.
Formátovanie môže chvíľu trvať.
Ak sa správa stále zobrazuje,
vymeňte pamäťovú kartu.
• Pokúsili ste sa formátovať pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ vloženú
v zásuvke na vloženie karty CF
použitím adaptéra. Vložte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ do
zásuvky na vloženie karty „Memory
Stick Duo“ a naformátujte ju.
Processing...
• Redukcia šumu dlhej expozície bude
vykonaná po dobu otvorenej
uzávierky. Počas doby vykonávania
tejto redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
Riešenie problémov
No Memory Stick
No CF card
Use Memory Stick slot to format.
No Memory Stick inserted. Shutter is
locked.
No CF card inserted. Shutter is
locked.
• Položka [Release w/oCard] je
nastavená na možnosť [Disable].
Nastavte ju na možnosť [Enable]
alebo vložte pamäťovú kartu.
157
No lens attached. Shutter is locked.
• Položka [Release w/oLens] je
nastavená na možnosť [Disable].
Pripojte objektív. Po pripojení
fotoaparátu k astronomickému
teleskopu alebo podobnému
zariadeniu ju v ponuke Vlastné
nastavte na možnosť [Enable].
Camera error
System error
• Vypnite napájanie, vyberte
akumulátor a potom ho znova vložte.
Ak sa správa zobrazuje často,
obráťte sa na predajcu spoločnosti
Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Unable to display.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom alebo zábery upravené
pomocou počítača pravdepodobne
nebude možné zobraziť.
No images
• Na pamäťovej karte sa nenachádza
žiadny záber.
Image protected
• Pokúsili ste sa vymazať chránené
zábery. Zrušte ochranu.
Unable to print.
• Pokúsili ste sa označiť zábery RAW
značkou DPOF.
Initializing USB connection...
• Bolo vytvorené spojenie USB.
Neodpájajte USB kábel.
Check the connected device.
• Nie je možné vytvoriť spojenie so
štandardou PictBridge. Odpojte
USB kábel a znova ho pripojte.
Cover open
• Uzavretím krytu pamäťovej karty
spustite snímanie.
• Pri výmene pamäťovej karty sa
presvedčte , či indikátor prístupu
nesvieti a otvorte kryt.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom nie je možné zväčšiť
ani otáčať.
No images changed
• Pokúsili ste sa ochrániť zábery alebo
určiť DPOF bez toho, aby ste zmenili
špecifikácie záberov.
Cannot create more folders.
• Súbor s názvom začínajúcim s „999“
existuje na pamäťovej karte. V
takomto prípade nie je možné
vytvoriť priečinky.
Printing canceled
• Tlačová úloha bola zrušená. Odpojte
USB kábel alebo vypnite fotoaparát.
Camera overheating. Allow it to cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože ste
nepretržite snímali.
Vypnite napájanie. Fotoaparát
nechajte vychladnúť a počkajte, kým
bude znova pripravený na snímanie.
158
Unable to mark.
• Pokúsili ste sa označiť zábery RAW
na obrazovke PictBridge.
No printable image
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery
priečinka, ktorý pri výbere možnosti
[Folder print] neobsahoval žiadne
zábery.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
vytlačiť nie je poškodený.
Printer busy
• Skontrolujte tlačiareň.
Riešenie problémov
159
Iné
Informácie o pamäťovej karte (nie
je súčasťou dodávky)
Informácie o pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tomto fotoaparáte môžete
používať typy pamäťových kariet
„Memory Stick Duo“ uvedené v nižšie
uvedenej tabuľke. Nie je však možné
zaručiť správne fungovanie všetkých
funkcií pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie a
prehrávanie
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*2
*1
Je vybavená funkciou MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe
šifrovacej (kryptovacej) technológie.
Fotoaparát nedokáže snímať/prehrávať
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov
pomocou paralelného rozhrania.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick
Duo“ naformátovaných použitím počítača
nie je možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od
kombinácie pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ a použitého vybavenia.
160
Informácie o používaní
pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– Pri výbere pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ alebo pri vypnutí fotoaparátu
počas načítavania alebo zapisovania
údajov
– Pri použití pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ v blízkosti elektrických a
elektrostatických polí
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
neprilepujte nálepku.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ počas
premiestňovania alebo skladovania
vkladajte do dodávaného puzdra.
• Nechytajte prstami ani nestrkajte kovové
predmety do vodivých kontaktov pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nenechajte spadnúť, neohýnajte ju, ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nerozoberajte, ani neupravujte.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
nesmie navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Do zásuvky na vloženie karty nevkladajte
žiadne iné predmety okrem pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Mohlo by to spôsobiť
poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ pri
nasledujúcich okolnostiach:
– Extrémne horúce miesta ako je interiér
automobilu zaparkovaného na priamom
slnku
– Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu
– Vlhké miesta alebo miesta s látkami
vytvárajúcimi koróziu
Informácie o používaní
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“
Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ a
„Memory Stick PRO-HG Duo“ s kapacitou
do 8 GB v tomto fotoaparáte pracujú správne.
Informácie o používaní
pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“
• Pri použití pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ s týmto fotoaparátom vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do
adaptéra „M2“ veľkosti Duo. Ak do
fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu
„Memory Stick Micro“ bez použitia
adaptéra „M2“ veľkosti Duo, môže sa stať,
že ju nebudete môcť vybrať z fotoaparátu.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
Informácie o pamäťovej
karte CF a pamäťovej karte
Microdrive
• Pri prvom použití záznamového média ho
musíte naformátovať pomocou tohto
fotoaparátu.
• V nasledujúcich prípadoch sa môžu poškodiť
údaje:
– Pri vybratí pamäťovej karty počas čítania
alebo zapisovania údajov.
– Pri skladovaní pamäťovej karty v blízkosti
silne zmagnetizovaných materiálov.
• Pamäťová karta môže byť po použití horúca.
Manipulujte s ňou opatrne.
• Nálepku neodstraňujte a neprilepujte novú
nálepku na pôvodnú.
• Pamäťovú kartu počas premiestňovania
alebo skladovania vkladajte do dodávaného
puzdra.
• Pamäťová karta nesmie navlhnúť.
• Na nálepku silno netlačte.
• Nechytajte prstami ani nestrkajte kovové
predmety do vodivých kontaktov pamäťovej
karty.
Informácie o používaní
pamäťovej karty Microdrive
Iné
Pamäťová karta Microdrive je kompaktná a
ľahká jednotka pevného disku, ktorá vyhovuje
špecifikácii CompactFlash typu II.
• Pamäťová karta Microdrive je kompaktná
jednotka pevného disku. Keďže pamäťová
karta Microdrive je rotujúci disk, nie je
dostatočne odolná proti otrasom a nárazom
v porovnaní s pamäťovou kartou „Memory
Stick“, ktorá používa pamäť typu flash.
Počas prehrávania alebo snímania dávajte
pozor, aby pamäťová karta Microdrive
nebola vystavená otrasom alebo nárazom.
• Použitie karty Microdrive pri teplote nižšej
ako 5 °C môže zhoršiť jej výkon.
Rozsah prevádzkových teplôt pri používaní
pamäťových kariet Microdrive: 5 až 40 °C
• Pamäťovú kartu Microdrive nie je možné
používať pri nízkom atmosférickom tlaku
(nad 3 000 metrov nad morom).
• Na nálepku nepíšte.
161
Informácie o akumulátore „InfoLITHIUM“
Používajte iba akumulátor NP-FM500H.
Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“?
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítiumiónový akumulátor s funkciami výmeny
informácií, ktoré súvisia s prevádzkovými
podmienkami vášho fotoaparátu. Pri
používaní akumulátora „InfoLITHIUM“ sa
zobrazuje kapacita akumulátora v percentách
podľa prevádzkových podmienok vášho
fotoaparátu.
Informácie o nabíjaní
akumulátora
Odporúča sa akumulátor nabíjať pri okolitej
teplote 10 °C až 30 °C. Pri iných teplotách
nemusí byť možné batériu nabiť správne.
Efektívne používanie
akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa
znižujú s nízkou okolitou teplotou. Pri
používaní akumulátora v chladnom
prostredí je teda výdrž akumulátora kratšia.
Pre čo najdlhší možný čas akumulátora sa
odporúča nasledovné:
– Batériu noste vo vrecku, čo najbližšie k
svojmu telu a do fotoaparátu ju vložte
tesne pred snímaním.
• Akumulátor sa bude pri častom používaní
blesku rýchlo vybíjať.
• Odporúča sa pripraviť náhradné
akumulátory a pred skutočným snímaním
vykonať skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Akumulátor
nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne
horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Informácie o indikátore kapacity
akumulátora
Napájanie sa môže vypnúť aj keď indikátor
kapacity akumulátora udáva dostatok energie
na fungovanie. Úplne spotrebujte a naplno
nabite akumulátor, aby indikátor kapacity
akumulátora pracoval správne. Avšak, po
dlhšom používaní akumulátora pri vysokých
teplotách, po úplnom vybití alebo častom
používaní sa správne fungovanie indikátora
kapacity akumulátora nemusí obnoviť.
162
Uskladnenie akumulátora
Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, najmenej raz za rok ho vo vašom
fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite
predtým, než ho uložíte na suché a chladné
miesto. Správnu funkciu akumulátora
zachováte, ak tento postup úplného nabitia a
vybitia zopakujete raz za rok.
Informácie o životnosti
akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná.
Kapacita akumulátora sa s používaním a
časom postupne znižuje. Ak je prevádzkový
čas akumulátora po nabití podstatne
skrátený, jeho životnosť pravdepodobne
uplynula. Je potrebné zakúpiť nový
akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u každého
jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích
podmienok a okolitého prostredia.
Informácie o nabíjačke akumulátora
Informácie o nabíjačke
akumulátora
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou
dodávky) s fotoaparátom nenabíjajte žiadny
iný akumulátor okrem akumulátora
„InfoLITHIUM“ M. Iné akumulátory by
mohli vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť,
ak sa ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým
nebezpečenstvu zranenia elektrickým
prúdom a popáleniu.
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky
akumulátora. Ak ponecháte nabitý
akumulátor v nabíjačke, životnosť
akumulátorových článkov sa môže skrátiť.
• Ak bliká indikátor CHARGE, môže to
znamenať chybu akumulátora alebo
skutočnosť, že ste vložili iný akumulátor, ako
je špecifikovaný typ. Skontrolujte, či je
akumulátor špecifikovaného typu. Ak je
akumulátor špecifikovaného typu, vyberte
akumulátor a nahraďte ho novým alebo
iným a skontrolujte,či nabíjačka
akumulátora funguje správne. Ak nabíjačka
akumulátora funguje správne, mohla nastať
chyba v akumulátore.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená,
proces nabitia sa nemusí úplne dokončiť.
Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím
suchej handričky apod.
Iné
163
Voliteľné príslušenstvo
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe pripojenia a fungovaní obľúbeného
príslušenstva k tomuto fotoaparátu.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie k všetkým druhom príslušenstva.
AC-VQ900AM Adaptér a nabíjačka striedavého prúdu
Ak je k dispozícii elektrická zásuvka (sieťové napätie), použitím adaptéra AC/
nabíjačky AC striedavého prúdu sa vylúči možnosť vybitia batérie.
Do elektrickej
zásuvky
Ak chcete pripojiť adaptér, nastavte vypínač POWER fotoaparátu do polohy OFF,
otvorte kryt a vložte konektor adaptéra alebo nabíjačky striedavého prúdu do zásuvky
konektora DC IN.
• Pred odpojením adaptéra alebo nabíjačky striedavého prúdu z fotoaparátu, vypnite napájanie.
• Nie je možné používať iný adaptér striedavého prúdu ako AC-VQ900AM.
Vertikálna rukoväť VG-C70AM
Vertikálna rukoväť
Vertikálna rukoväť je vybavená tlačidlom spúšte portrétového snímania a vypínačom
napájania a tiež predným a zadným ovládacím prvkom a tlačidlom AEL (Aretácia
AE), ktoré vám umožní ovládať fotoaparát rovnakým spôsobom ako pri polohe
krajinky. Do vertikálnej rukoväte môžete vložiť jeden alebo dva akumulátory NPFM500H používané s týmto fotoaparátom.
164
RM-S1AM Diaľkový ovládač
Tento diaľkový ovládač umožňuje uvoľniť spúšť bez dotyku fotoaparátu. Zabráni to
otrasom fotoaparátu. Okrem toho, môžete podržať stlačenú spúšť počas expozície pri
umelom osvetlení (str. 40).
Ak chcete pripojiť diaľkový ovládač, otvorte kryt zásuvky konektora REMOTE a
pripojte konektor diaľkového ovládača.
Kábel môžete pripevniť použitím úchytky diaľkového ovládača prichytenej k popruhu
na rameno.
Iné
HVL-F56AM/Blesk HVL-F36AM
Výkonný blesk môže pokryť väčšiu vzdialenosť ako zabudovaný blesk, pričom
umožňuje snímanie s bleskom a získanie vynikajúcich záberov.
Blesk HVL-F56AM
165
Pri používaní blesku (nie je súčasťou dodávky) odstráňte kryt sánok na príslušenstvo a
blesk nasaďte na fotoaparát. Demontovaný kryt je možné umiestniť na očnicový kryt.
Kryt sánok na
príslušenstvo
Vysokorýchlostné synchronizované snímanie (HSS)
Aj keď nie je možné pri normálnom snímaní s bleskom použiť vysokú rýchlosť
uzávierky, blesk HVL-F56AM alebo blesk HVL-F36AM vám umožní snímanie
záberov s použitím blesku pri akejkoľvek rýchlosti uzávierky, vrátane vysokej rýchlosti.
Tiež vám to umožní snímanie záberov s použitím blesku pri jasných svetelných
podmienkach s otvorenou clonou.
• V režime vysokorýchlostnej synchronizácie sa v hľadáčiku a na displeji LCD zobrazí indikátor
„H“ alebo „HSS“.
• Režim vysokorýchlostnej synchronizácie nie je dostupný, ak je vybratá dvojsekundová samospúšť
alebo funkcia [Rear sync.].
Uhlový hľadáčik FDA-A1AM a lupa FDA-M1AM
Pri používaní uhlového hľadáčika alebo lupy odstráňte očnicový kryt.
166
Preventívne opatrenia
x Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledovných
miestach
• Na príliš horúcom, suchom alebo vlhkom
mieste
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vo vnútri zaparkovaného auta na slnku, telo
fotoaparátu sa môže vplyvom veľkej teploty
zdeformovať a to môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
• Na miestach priameho slnečného žiarenia
alebo vysokých teplôt
Fotoaparát môže zmeniť farbu alebo sa
môže zdeformovať a to môže spôsobiť
poruchu.
• Na miestach s možnosťou značných otrasov
• Na miestach silného magnetizmu
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť poruchu
vášho fotoaparátu. Porucha je niekedy
neopraviteľná.
na zrkadle alebo okolo neho môže mať vplyv
na systém automatického zaostrenia,
odstráňte ho použitím ofukovacej kefy. Ak
sa na obrazovom senzore nachádza prach,
môže sa objaviť aj na zábere. Prepnite
fotoaparát do režimu čistenia (str. 123) a
potom ho vyčistite použitím ofukovacej
kefy. Na čistenie vnútorných častí
fotoaparátu nepoužívajte rozprašovač. Jeho
použitie by mohlo spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci
organické rozpúšťadlá, ako napríklad
riedidlo alebo benzín.
x Informácie o nosení
Ak fotoaparát nepoužívate, nasaďte kryt
objektívu alebo kryt závitu objektívu. Pred
nasadením krytu závitu objektívu na
fotoaparát odstráňte z krytu závitu všetok
prach.
Iné
x Informácie o čistení
Čistenie displeja LCD
Odtlačky prstov, prach a iné nečistoty
utierajte z povrchu displeja LCD použitím
čistiacej súpravy na displeje LCD (nie je
súčasťou dodávky).
Čistenie objektívu
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte
prach použitím ofukovacej kefy. V prípade
prachu prilipnutého k povrchu ho opatrne
utrite jemnou handričkou alebo jemným
papierom mierne navlhčeným v roztoku na
čistenie objektívu. Čistite špirálovitým
pohybom od stredu objektívu k jeho okraju.
Roztok na čistenie objektívu nestriekajte
priamo na povrch objektívu.
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí
fotoaparátu, ako sú napríklad kontaktné
plochy objektívu alebo zrkadlo. Keďže prach
167
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
alebo obalu.
• Chemické produkty ako riedidlo, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy
apod.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
x Informácie o prevádzkových
teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je 0 °C až 40
°C (pri použití pamäťovej karty Microdrive: 5
°C až 40 °C). Neodporúča sa prevádzkovať
fotoaparát pri teplotách presahujúcich tento
interval.
x Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných a
vonkajších súčiastkach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného
miesta na teplé, ho vložte do plastovej tašky,
kde sa asi po hodine fotoaparát prispôsobí
novému prostrediu.
Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Ak by ste používali fotoaparát pri výskyte
vlhkosti vo vnútri objektívu, nedokázali by ste
nasnímať ostré zábery.
168
x Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérii
Váš fotoaparát obsahuje nabíjateľnú batériu,
ktorá zaisťuje, že uchovanie času a dátumu a
ďalších nastavení bez ohľadu na to, či je
fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate iba na krátke obdobia, postupne sa
batéria vybije. Ak fotoaparát vôbec
nepoužívate približne 8 mesiacov, batéria sa
vybije úplne. Preto zaistite, aby bola batéria
nabitá pred použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Postup pri nabíjaní vnútornej nabíjateľnej
batérie
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu
alebo zapojte fotoaparát do elektrickej
zásuvky použitím adaptéra alebo nabíjačky
striedavého prúdu (nie sú súčasťou dodávky) a
nechajte fotoaparát vypnutý 24 hodín alebo
dlhšie.
Postup nabíjania akumulátora
NP-FM500H
t
krok 1 v príručke „Prvé kroky“
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém automatického zaostrenia]
[Systém]
Systém
Typ fotoaparátu
Digitálna zrkadlovka so
zabudovaným bleskom a
vymeniteľným objektívom
Formát záberu 23,5×15,6 mm
(formát APS–C)
Objektív
Objektív Sony
Systém fázovej detekcie
TTL, riadkové snímače CCD
(11 bodov oblasti merania)
Rozsah citlivosti
0 EV až +18 EV (pri
nastavení ekvivalentnom s
ISO 100)
[Expozícia]
[Obrazový senzor]
Meracia bunka 40-segmentový vzor SPC s
tvarom včelieho plástu
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 13 053 000 pixelov
Merací rozsah
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 12 246 000 pixelov
[Super SteadyShot]
Systém
Posuvný mechanizmus
obrazového snímača
Podpora kompenzácie funkcie Super SteadyShot
Pokles rýchlosti uzávierky o
približne 2,5 EV až 4 EV (líši
sa podľa podmienok
snímania a použitého
objektívu)
[Systém proti prachu]
Systém
Typ
Elektronicky ovládaná,
priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlostí
1/8000 sekundy až 30 sekúnd,
žiarovkové osvetlenie
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/250 sekundy (s vypnutou
funkciou Super SteadyShot),
1/200 sekundy (so zapnutou
funkciou Super SteadyShot)
[Zabudovaný blesk]
Číslo blesku G GN 12 (v metroch pri
citlivosti ISO 100)
[Hľadáčik]
Typ
[Uzávierka]
Fixný systém na úrovni očí s
päťbokým hranolom typu
optického skla.
Zaostrovacia mriežka
Sférická jemná maska
Zorné pole
0,95
Lupa
0,9 × s 50 mm objektívom v
nekonečne, –1 m–1
Očný reliéf
Približne 25 mm od
očnicového krytu, 21 mm od
očnicového rámu pri dioptrii
–1 (–1m–1)
Dioptrické nastavenie
–3,0 to +1,0 m–1
Iné
Ochranná vrstva na nízko
priepustnom filtri a posuvný
mechanizmus obrazového
snímača
0 EV až 20 EV (+2 EV až
+20 EV pri bodovom
meraní), (pri citlivosti ISO
100 s objektívom s hodnotou
F1,4)
Doba obnovenia
Približne 3 sekundy
[Záznamové médium]
Pamäťová karta
CompactFlash (typu I a II),
pamäťová karta Microdrive,
pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
[Displej LCD]
LCD panel
7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov
921 600 (640 ×3 (RGB) ×
480) bodov
169
[Vstupné a výstupné konektory]
Nabíjateľný akumulátor NP-FM500H
Konektor VIDEO OUT
Špeciálny multifunkčný
konektor
Použitá batéria Lítium-iónová batéria
Konektor USB Špeciálny multifunkčný
konektor, vysokorýchlostný
konektor USB (kompatibilný
s USB 2.0)
Konektor HDMI OUT
Minikonektor HDMI typu C
Konektor synchronizácie
Konektor REMOTE
[Napájanie, všeobecne]
Použitá batéria Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H
[Iné]
PictBridge
Kompatibilný
Tlač Exif Print Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
Exif
Exif Ver.2.21
RAW
Formát ARW2.0
Rozmery
Pribl. 141,7 × 104,8 ×
79,7 mm
(Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Pribl. 690 g (bez batérií,
pamäťovej karty a
príslušenstva)
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C (pri použití karty
Microdrive: 5 °C až 40 °C)
BC-VM10 Nabíjačka batérie
Vstupné hodnoty
100 V až 240 V striedavého
prúdu, 50/60 Hz
Výstupné hodnoty
8,4 V jednosmerného prúdu,
750 mA
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 °C až +60 °C
Maximálne rozmery
Pribl. 70 × 25 × 95 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť
170
Pribl. 90 g
Maximálne napätie
8,4 V jednosmerného prúdu
Nominálne napätie
7,2 V jednosmerného prúdu
Maximálny prúd nabíjania
2,0 A
Maximálne napätie nabíjania
8,4 V jednosmerného prúdu
Kapacita
11,8 Wh (1 650 mAh)
Maximálne rozmery
Pribl. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť
Pribl. 78 g
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Obnovenie pôvodných hodnôt
z: obnovené
a: neobnovené
* t Strany v časti „Prvé kroky“
A: Snímanie AUTO (str. 31)
B: Výber scény (str. 32)
C: Obnova funkcie snímania (str. 101)
D: Obnova pôvodných hodnôt (str. 124)
Použitie prepínača alebo tlačidla
Položky
Obnovené na
A
B
C
D
Str.
Super SteadyShot
—
a
a
a
a
14*
Nastavenie dioptrickej
škály
—
a
a
a
a
17*
a
a
a
z
20
—
—
—
a
a
31
±0
z
z
z
z
42
Viac segmentov
z
z
a
a
45
AF-A
z
z1)
a
a
49
Posun po záberoch
z
z2)
z
z
52
Vyváženie bielej farby
AWB (automatické
vyváženie bielej farby)
z
z
z
z
58
Farebná teplota a farebný
filter
5 500 K, farebný filter 0
—
—
z
z
59
5 500K
a
a
z
z
60
Kompenzácia expozície
Režim merania
Režim zaostrenia
(AF-S/AF-A/AF-C/MF)
Dynamický režim
Vlastné vyváženie bielej
farby
Citlivosť ISO
Tlačidlo C (Vlastné)
Zobrazenie prehrávania
1)
2)
AUTO
z
z
z
z
61
Creative Style
a
a
z
z
78
Obrazovka jedného záberu
(s údajmi o snímaní)
a
a
a
z
80
Iné
Podrobné zobrazenie
Zobrazenie snímania
Režim expozície
„AF-C“ v režime športovej činnosti a „AF-S“ v režime makro.
Možnosť „Continuous Hi“ v režime športovej udalosti.
171
Ponuka snímania
Položky
Image size
Aspect ratio
A
B
C
D
Str.
L:12M
a
a
z
z
91
3:2
a
a
z
z
92
Fine
a
a
z
z
93
D-RangeOptimizer
Standard
z3)
z3)
z
z
63
Creative Style
Standard
z
—
z
z
64
Custom button
Creative Style
a
a
z
z
78
Exposure step
0.3 EV
a
a
z
z
95
Flash mode
Autoflash
z
z
z4)
z5)
70
Flash control
Quality
ADI flash
z
z
z
z
96
Power ratio
1/1
a
a
z
z
97
Flash compens.
±0.0
z
z
z
z
72
ISO Auto max.
800
—
—
z
z
97
ISO Auto min.
200
—
—
z
z
97
AF-A setup
AF-A
z
z
z
z
98
AF area
Wide
z
z
z
z
46
AF
z
z
z
z
99
AF illuminator
Auto
z
z
z
z
51
AF w/ shutter
On
z
z
z
z
99
Long exp.NR
On
z
z
z
z
100
High ISO NR
Normal
z
z
z
z
100
Priority setup
3)
4)
5)
172
Obnovené na
Obnovené na „Advanced Auto“ v režime AUTO. Obnovenie výberu scény je odlišné v závislosti
od režimu.
„Fill-flash“
„Autoflash“ alebo „Fill-flash“ („Rear sync.“ a „Wireless“ je zrušené.)
Ponuka Vlastné
Obnovené na
A
B
C
D
Str.
Eye-Start AF
Položky
On
a
a
a
z
102
AF/MF button
AF/MF control
a
a
a
z
102
AF/MF control
Hold
a
a
a
z
103
AF drive speed
Fast
a
a
a
z
103
0.3 sec
a
a
a
z
103
FocusHoldButton
Focus hold
a
a
a
z
103
AEL button
AEL hold
a
a
a
z
104
a
a
a
z
105
AF area disp.
Ctrl dial setup
SS
F/no.
Dial exp.comp
Off
a
a
a
z
105
Ctrl dial lock
Off
a
a
a
z
106
Exclusive disp
a
a
a
z
106
Release w/oCard
Enable
a
a
a
z
107
Release w/oLens
Disable
a
a
a
z
107
a
a
z
108
Button ops.
Red eye reduc.
Exp.comp.set
Ambient&flash
a
a
a
z
108
Bracket order
0t–t+
a
a
a
z
109
2 sec
a
a
a
z
109
On
a
a
a
z
109
Auto rotate
a
a
a
z
110
Record
a
a
a
z
110
Auto review
Auto off w/ VF
Rec.info.disp.
Img.orientation
Iné
Off
a
Ponuka prehrávania
Obnovené na
A
B
C
D
Str.
Date imprint
Položky
Off
a
a
a
z
115
Index print
—
a
a
a
a
116
Auto rotate
a
a
a
z
116
3 sec
a
a
a
z
117
PlaybackDisplay
Slide show
173
Ponuka nastavenia
Položky
Obnovené na
A
B
C
D
Str.
±0
a
a
a
z
118
Info.disp.time
5 sec
a
a
a
z
118
Power save
LCD brightness
3 min
a
a
a
z
118
Video output
—
a
a
a
a
119
HDMI output
HD(1080i)prior.
a
a
a
z
119
—
a
a
a
a
120
Memory card
CompactFlash
a
a
a
a
121
File number
Series
a
a
a
z
121
Folder name
Standard form
a
a
a
z
121
Select folder
—
a
a
a
a
122
USB connection
Mass Storage
a
a
a
z
122
MassStrg.card
Selected card
a
a
a
z
122
Top
a
a
a
z
123
“Cancel” first
a
a
a
z
123
On
a
a
a
z
123
Date/Time setup
Menu start
Delete confirm.
Audio signals
174
Index
Index
A
Adaptér a nabíjačka
striedavého prúdu .....164
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov ........... 131
Dynamický režim ...............52
E
ADI flash.............................96
Cieľový priečinok pre
ukladanie záberov..... 131
Adobe RGB ........................69
Cleaning mode ................. 123
Exp.comp.set.....................108
AEL button.......................104
Cloudy (WB) ...................... 59
Exposure step .....................95
AF area ..........................46, 98
Color filter .......................... 59
Externý blesk ..............71, 165
AF area disp......................103
Color temperature ............. 59
Eye-Start AF.....................102
AF drive speed..................103
Creative Style ............... 64, 94
AF illuminator ....................99
Ctrl dial lock ..................... 106
AF lock ..............................102
Ctrl dial setup ................... 105
AF w/ shutter ......................99
Custom button.............. 78, 95
AF/MF button.............50, 102
Custom reset..................... 111
Efektívny počet pixelov...169
F
Farba ....................................58
File number .......................121
Fill-flash...............................70
Flash (WB)..........................59
AF/MF control..................103
AF-A setup .........................98
Č
Flash control .......................96
Akumulátor.......................162
Číslo F ................................. 34
Flash mode ....................70, 96
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Čistenie ............................. 167
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Fluorescent (WB)...............59
Aretácia AE ........................43
D
Aspect ratio.........................92
Date imprint ..................... 115
Audio signals.....................123
Date/Time setup .............. 120
Auto off w/ VF..................109
Auto review.......................109
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Autoflash .............................70
Daylight (WB).................... 59
H
Automatické zaostrenie.....49
Delete ................................ 112
HDMI output..............87, 119
Automatické zaostrenie
samostatnej snímky.....49
Delete confirm. ................ 123
High ISO NR ....................100
Diaľkové ovládanie
fotoaparátu................ 141
I
Bezdrôtový blesk ................71
Diaľkový ovládač
........................ 13, 57, 165
Image Data Converter SR
.....................................138
Bod .......................................45
Dial exp.comp .................. 105
Bodová oblasť
automatického
zaostrenia .....................47
Displej
Image Data Lightbox SR
.....................................139
Bracket ................................54
Bracket order ....................109
Button ops. ........................106
C
CD-ROM...........................134
Indikátor ...................... 16
Zmena zobrazenia ...... 20
Displej LCD ....................... 17
Dosah blesku ...................... 62
DPOF setup ...................... 114
D-Range Optimizer ..... 63, 94
Držanie fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Folder name ......................121
Format ...............................113
Index
B
FocusHoldButton.............103
Image size............................91
Img.orientation .................110
Index print.........................116
Indexový displej..................81
Indikátor..............................16
Indikátor funkcie Super
SteadyShot
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Info.disp.time ....................118
175
Inštalácia ...........................134
Manuálne zaostrenie ......... 50
O
ISO.......................................61
Manuálny posun ................ 40
Očnicový kryt ..................... 41
ISO Auto max. ...................97
Mass Storage .................... 122
Odstrániť
ISO Auto min. ....................97
Memory....................... 76, 101
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Memory card ............ 121, 160
J
Jas.........................................65
Jeden posun ........................55
JPEG....................................93
Počet záberov.............. 21
Okolitý posun ..................... 56
Vloženie a vybratie
t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“
Operačný systém ...... 126, 133
„Memory Stick Duo“ ...... 160
Menu start ........................ 123
K
Kábel USB ................127, 145
Kompenzácia blesku..........72
Meranie v rámci 40
segmentov v tvare
včelieho plástu ............ 45
Kondenzácia vlhkosti.......168
Otočenie .............................. 85
P
PictBridge .........................145
Picture Motion Browser ..136
Pixel ..................................... 91
Konektor DC IN ..............164
N
Konektor synchronizácie
blesku ...........................74
Nabíjačka akumulátora... 163
Počet záberov ..................... 21
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Počítač ............................... 125
Kontrast...............................64
PlaybackDisplay............... 116
Kontrolka prístupu
t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“
Nabíjanie akumulátora
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Kopírovanie záberov do
počítača ......................128
Nasadenie objektívu
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Krajinka (Výber scény) .....32
Kryt sánok na príslušenstvo
.....................................166
Kvalita záberu.....................93
L
Nastavenie času
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Nastavenie dioptrickej škály
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Kopírovanie záberov
..................................... 128
OS ....................... 126, 133
Prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači fotoaparátom
..................................... 132
Softvér........................ 133
Počítač s operačným
systémom Windows
OS ............................... 126
Pomer kompresie ............... 93
Language ...........................119
Nastavenie expozície ......... 42
Ponuka................................. 29
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Názov súboru ................... 131
Ponuka nastavenia 1
..................................... 118
LCDbrightness .................118
Nepretržité automatické
zaostrenie .................... 49
Lokálna oblasť
automatického
zaostrenia .....................47
Nepretržité snímanie
záznamu....................... 53
Long exp.NR ....................100
New folder ........................ 122
M
Macro (blízke objekty) ......32
Manual flash .......................96
Manuálna expozícia ...........38
176
Ostrosť ................................. 64
Nepretržitý posun .............. 54
Nočný portrét..................... 33
Nočný záber (Výber scény)
...................................... 33
Ponuka nastavenia 2
..................................... 121
Ponuka nastavenia 3
..................................... 123
Ponuka prehrávania 1
..................................... 112
Prezeranie záberu .............. 80
Select folder ......................122
Shade (WB) ........................59
Ponuka snímania 1 ......91
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Ponuka snímania 2 ......96
Priama tlač ........................ 145
Ponuka snímania 3 ......98
Ponuka snímania 4 ....101
Priame manuálne zaostrenie
...................................... 98
Ponuka Vlastné 1 ......102
Pridržanie spúšte
Ponuka prehrávania 2
.....................................117
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Ponuka Vlastné 2 ......104
Ponuka Vlastné 3 ......108
Ponuka Vlastné 4 ......111
Priorita clony ...................... 34
Ponuka nastavenia 1 ........118
Priorita rýchlosti uzávierky
...................................... 36
Ponuka nastavenia 2 ........121
Priority setup ...................... 99
Ponuka nastavenia 3 ........123
Pripojenie
Sieťová šnúra
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Slide show..........................117
Slow Sync ............................74
Snímanie BULB .................40
Snímanie s dlhou expozíciou
.......................................40
Softvér ...............................134
Sýtosť ...................................64
Š
Ponuka prehrávania 1 ......112
Počítač........................ 127
Ponuka prehrávania 2 ......117
Televízny prijímač ...... 86
Široká oblasť automatického
zaostrenia .....................46
Ponuka snímania 1 .............91
Tlačiareň .................... 145
Športová udalosť.................32
Ponuka snímania 2 .............96
Prípona .............................. 132
Ponuka snímania 3 .............98
Prispôsobenie zóny ...... 65, 68
T
Ponuka snímania 4 ...........101
Programované snímanie.... 31
Technické údaje................169
Ponuka Vlastné 1..............102
Protect ............................... 113
Televízny prijímač ..............86
Tlač.....................................144
Ponuka Vlastné 2..............104
Ponuka Vlastné 3..............108
R
Ponuka Vlastné 4..............111
RAW ................................... 93
Transfokácia (Zoom)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Popis jednotlivých častí......11
Rear sync. ........................... 71
Popruh na rameno ..............14
Rec mode reset................. 101
Portrét (režim výberu scény)
.......................................32
Rec.info.disp..................... 110
U
Red eye reduc................... 108
Release w/oCard .............. 107
Upozornenie na limit jasu
.......................................82
Release w/oLens .............. 107
USB connection................122
Reset default .................... 124
Uzamknutie zaostrenia......48
Posun expozície ..................54
Posun programu .................33
Posun vyváženia bielej farby
.......................................56
Používanie fotoaparátu v
zahraničí
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Power ratio ..........................97
Power save.........................118
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Režim automatického
nastavenia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
V
Vertikálna rukoväť ...........164
Režim merania ................... 45
Viac segmentov ..................45
Režim zaostrenia................ 49
Video output.....................119
Riešenie problémov......... 148
Vlastné vyváženie bielej
farby..............................60
Rozsah EV.............. 39, 44, 56
Pre-flash TTL......................96
S
Preventívne opatrenia......167
Samospúšť ........................... 54
Index
Posun blesku .......................55
Tungsten (WB) ...................59
Vnútorná nabíjateľná batéria
.....................................168
Výber scény.........................32
177
Vysokorýchlostné
synchronizované
snímanie .....................166
výstraha – otrasy fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Výstražné správy ..............157
Vyváženie bielej farby .......58
Vyváženie stredu ................45
Vzdialenosť od objektu......47
Z
Zamknutie nastavenia
expozície.......................43
Zaostrenie ...........................46
Západ slnka (Výber scény)
.......................................32
Zobrazenie histogramu .....82
Zobrazenie hĺbky ostrosti
.......................................36
Zobrazenie informácií o
zázname..........17, 20, 110
Zväčšenie ............................83
178
Obchodné značky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“ a
sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
„PhotoTV HD“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo ostatných krajinách.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Apple Inc.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú registrované
obchodné značky a obchodné značky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
Intel, Intel Core, MMX a Pentium sú
obchodné značky alebo registrované
obchodné značky spoločnosti Intel
Corporation.
CompactFlash je obchodná značka
spoločnosti SanDisk Corporation.
Microdrive je ochranná značka spoločnosti
Hitachi Global Storage Technologies
registrovaná v USA a/alebo v iných
krajinách.
Adobe je registrovanou obchodnou značkou
alebo obchodnou značkou spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo
v iných krajinách.
Funkcia pokročilej optimalizácie
dynamického rozsahu používa technológiu
od spoločnosti
Apical Limited.
Okrem toho všeobecne platí, že všetky
ostatné názvy produktov a systémov
spomenuté v tomto návode sú obchodnými
značkami alebo registrovanými obchodnými
značkami príslušných vývojárskych a
výrobných spoločností. Avšak, označenia ™
alebo ® nie sú v tomto návode vždy uvádzané.
179
Download PDF