Sony | ILCE-9 | Sony ILCE-9 Bezzrkadlový fotoaparát a9 Full Frame s vrstveným snímačom CMOS Návod na použitie

4-692-677-21(2)
Digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými objektívmi
E-mount
Návod na používanie
„Príručka pomoci“ (Webová príručka)
Podrobné pokyny týkajúce sa mnohých
funkcií fotoaparátu nájdete uvedené
v „Príručka pomoci“.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1650/h_zz/
ILCE-9
Slovensky
Pozrite si
Príručku
pomoci!
„Príručka pomoci“ je on-line príručka, ktorú si môžete prečítať
prostredníctvom počítača alebo smartfónu. Nájdete v nej
podrobnosti o položkách ponúk, pokročilom používaní a
najnovšie informácie o fotoaparáte.
Naskenujte to
http://rd1.sony.net/help/ilc/1650/h_zz/
ILCE-9 Príručka pomoci
Návod na používanie
In-Camera Guide
Tento návod uvádza niektoré
základné funkcie.
[In-Camera Guide] zobrazuje
vysvetlivky k položkám
ponuky na monitore
fotoaparátu.
(táto kniha)
Stručnú príručku nájdete v
časti „Sprievodca spustením“
(strana 20). „Sprievodca
spustením“ uvádza počiatočné
postupy od otvorenia balíka až do
spustenia uzávierky na získanie
prvého záberu.
SK
2
Počas snímania môžete rýchlo
vyvolať požadované informácie.
Ak chcete použiť funkciu
[In-Camera Guide], musia
sa vopred vykonať niektoré
nastavenia. Podrobnosti môžete
vyhľadať v „In-Camera Guide“ v
Príručke pomoci.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s
batériou môže vybuchnúť, spôsobiť
požiar alebo i chemické popáleniny.
Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
••Batériu nerozoberajte.
••Batériu nedeformujte ani nevystavujte
nárazom či silovému pôsobeniu,
ako napríklad úderom, pádom alebo
pošliapaniu.
••Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
••Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad
na priamom slnečnom svetle alebo v
aute zaparkovanom na slnku.
••Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
••Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
••Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti
Sony alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
••Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
••Batérie uchovávajte suché.
••Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
••Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
••Nevystavuje pôsobeniu mimoriadne
nízkych teplôt -20 °C alebo nižších ani
mimoriadne nízkych tlakov 11,6 kPa
alebo nižších.
Použite blízku elektrickú zásuvku,
keď používate sieťový adaptér/
nabíjačku. Ak sa vyskytne akákoľvek
porucha, ihneď odpojte zástrčku od
elektrickej zásuvky, aby sa odpojil
zdroj napájania.
Ak používate výrobok s kontrolkou
nabíjania, vezmite do úvahy, že
výrobok nie je odpojený od zdroja
napájania, aj keď táto kontrolka
nesvieti.
Kvôli bezpečnosti nepripájajte
konektor určený pre vedenie
periférneho zariadenia, ktoré by
mohlo mať nadmerné napätie, ku
konektoru LAN. Postupujte podľa
pokynov týkajúcich sa konektora
LAN.
Napájací kábel, ak je dodaný, je
určený výslovne pre použitie s týmto
zariadením a nemal by sa používať s
inými elektrickými zariadeniami.
Napájací kábel
Pre zákazníkov v Spojenom
kráľovstve, Írsku, na Malte, na Cypre a
v Saudskej Arábii
Použite napájací kábel (A). Z
bezpečnostných dôvodov nie je
napájací kábel (B) určený pre vyššie
uvedené krajiny/regióny, a preto sa
tam nesmie používať.
Pre zákazníkov v ostatných
krajinách/regiónoch EÚ
Použite napájací kábel (B).
(A)
(B)
SK
3
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo
sa, že vyhovuje obmedzeniam
stanoveným v smernici o
elektromagnetickej kompatibilite pri
používaní spojovacích káblov kratších
ako 3 metre okrem kábla LAN.
Kábel LAN
Použite kábel so stočeným tieneným
párom (STP) kategórie 5e alebo vyššej
s účinnou funkciou tienenia.
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto
zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu a
zvuku.
SK
4
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko
Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Zneškodňovanie použitých batérií,
elektrických a elektronických prístrojov
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na
výrobku, batérii alebo
obale znamená,
že výrobok a
batéria nemôže
byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť
tento symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb)
sú pridané, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005% ortute alebo 0,004%
olova. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie týchto výrobkov
a batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol
byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z
dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo
integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie,
túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál. Aby ste
zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento
výrobok na konci jeho životnosti
na vhodnom zbernom mieste
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných
batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Technické údaje
Prevádzková teplota
0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Podrobnosti o funkciách Wi-Fi a funkciách jedným dotykom NFC nájdete v
časti „Príručka pomoci“ (strana 2).
SK
5
Poznámky týkajúce sa používania
fotoaparátu
Spolu s touto časťou si pozrite aj
„Bezpečnostné opatrenia“ v Príručke
pomoci (strana 2).
Jazyk na displeji
Jazyk zobrazený na displeji môžete
zvoliť v ponuke.
Poznámky týkajúce sa snímania/
prehrávania
••Po naformátovaní pamäťovej
karty sa všetky údaje, ktoré sú na
nej uložené, vymažú, pričom už
nebude možné ich obnoviť. Pred
formátovaním skopírujte tieto údaje
do počítača alebo iného zariadenia.
••Pred spustením snímania vykonajte
skúšobné snímanie, aby ste sa
uistili, že fotoaparát pracuje
správne.
Poznámky týkajúce sa
zaobchádzania s výrobkom
••Tento fotoaparát je skonštruovaný
tak, aby bol odolný voči prachu a
vlhkosti, ale nie je odolný voči vode
ani striekajúcej vode.
••Fotoaparát, dodané príslušenstvo
ani pamäťové karty nenechávajte
v dosahu dojčiat. Mohli by ich
náhodne prehltnúť. Ak k tomu
dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
SK
6
Žiadna kompenzácia poškodeného
obsahu alebo zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže poskytovať
žiadne záruky v prípade zlyhania
záznamu alebo straty či poškodenia
zaznamenaných záberov alebo
zvukových dát v dôsledku poruchy
fotoaparátu alebo záznamového
média, atď. Odporúčame zálohovanie
dôležitých údajov.
Poznámky týkajúce sa monitora,
elektronického hľadáčika,
objektívu a obrazového snímača
••Monitor a elektronický hľadáčik sú
vyrobené pomocou mimoriadne
presnej technológie, pričom viac
ako 99,99 % pixlov je funkčných
na efektívne použitie. Môže sa
však vyskytovať niekoľko malých
čiernych bodov a/alebo svetlých
bodov (farebných bielych,
červených, modrých alebo
zelených), ktoré sa nepretržite
zobrazujú na monitore a v
elektronickom hľadáčiku. Tieto
body sú normálnym výsledkom
výrobného procesu a nemajú
žiadny vplyv na zábery.
••Fotoaparát nedržte za monitor.
••Pri použití objektívu s motorovým
nastavením zoomu dávajte pozor,
aby sa do objektívu nezachytili
prsty alebo iné predmety.
••Nenechávajte objektív ani hľadáčik
vystavené pôsobeniu zdroja silného
svetla, ako je slnečné svetlo. Kvôli
kondenzačnej funkcii objektívu
môže takéto konanie spôsobiť dym,
vznik požiaru alebo poruchu vnútri
tela fotoaparátu alebo objektívu.
Ak musíte ponechať fotoaparát
vystavený pôsobeniu zdroja svetla,
ako je slnečné svetlo, založte kryt
objektívu na objektív.
••Keď snímate v protisvetle, slnko
uchovávajte v dostatočnej
vzdialenosti od zorného uhla. V
opačnom prípade môže slnečné
svetlo preniknúť do systému
zaostrovania vnútri fotoaparátu a
spôsobiť dym alebo vznik požiaru.
Dokonca aj keď je slnko mierne
mimo zorného poľa, napriek tomu
môže spôsobiť dym alebo vznik
požiaru.
••Nevystavujte objektív priamemu
pôsobeniu lúčov, ako sú laserové
lúče. Mohlo by to spôsobiť
poškodenie obrazového snímača a
poruchu fotoaparátu.
••Nepozerajte do slnečného svetla
ani zdroja silného svetla cez
odpojený objektív. Môže to viesť k
trvalému poškodeniu zraku alebo
spôsobiť poruchu.
••Nepoužívajte fotoaparát na
miestach, kde sa vysielajú silné
rádiové vlny alebo žiarenie.
Snímanie a prehrávanie nemusia
správne fungovať.
••V chladnom prostredí môžu zábery
zanechávať na displeji obrazovú
stopu. Nie je to porucha.
••Zaznamenaný obraz môže byť
odlišný od obrazu, ktorý ste
sledovali pred záznamom.
Poznámky týkajúce sa používania
objektívov a príslušenstva
Odporúča sa, aby ste používali
objektívy/príslušenstvo Sony,
ktoré vyhovujú vlastnostiam tohto
fotoaparátu. Používanie tohto
fotoaparátu s výrobkami od iných
výrobcov môže ovplyvniť jeho výkon
a následne viesť k nehodám alebo
poruche. Spoločnosť Sony nebude
niesť žiadnu zodpovednosť za takéto
nehody ani poruchy.
Poznámky týkajúce sa sánok pre
rôzne rozhrania
••Pri pripájaní alebo odpájaní
príslušenstva, ako je externý blesk,
k sánkam pre rôzne rozhrania
najprv uveďte napájanie do
polohy vypnutia OFF. Pri pripájaní
príslušenstva overte, či je pevne
pripevnené k fotoaparátu.
••Sánky pre rôzne rozhrania
nepoužívajte s bežne dostupným
bleskom, ktorý využíva napätie
250 V alebo vyššie alebo má
opačnú polaritu ako fotoaparát.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Poznámky týkajúce sa snímania s
externým bleskom
Pri snímaní s externým bleskom
sa na zábere môžu objaviť svetlé a
tmavé pruhy, ak sa nastaví rýchlosť
uzávierky vyššia ako 1/4000 sekundy.
SK
7
Poznámky týkajúce sa snímania
pomocou hľadáčika
••Obraz môže byť mierne skreslený
blízko rohov hľadáčika. Nie je to
porucha. Keď si chcete pozrieť celú
kompozíciu záberu so všetkými
detailmi, môžete použiť aj monitor.
••Ak počas snímania pohybujete
fotoaparátom pri súčasnom
pozeraní do hľadáčika alebo
pohybujete očami, obraz v
hľadáčiku môže byť skreslený
alebo sa farby obrazu môžu meniť.
Je to vlastnosť objektívu alebo
zobrazovacieho zariadenia a nie
je to porucha. Keď snímate záber,
odporúčame, aby ste sa pozerali na
strednú oblasť hľadáčika.
••Pri snímaní pomocou hľadáčika
sa môžu prejaviť príznaky, ako sú
únava očí, malátnosť, kinetóza
alebo nevoľnosť. Odporúčame, aby
ste si v pravidelných intervaloch
urobili prestávku, keď snímate
pomocou hľadáčika.
V prípade, že sa necítite dobre,
prestaňte používať hľadáčik
dovtedy, kým sa váš stav nezlepší,
pričom vyhľadajte lekársku pomoc,
ak je to potrebné.
Poznámky týkajúce sa
nepretržitého snímania
Počas nepretržitého snímania sa
môže monitor alebo hľadáčik prepínať
medzi obrazovkou snímania a čiernou
obrazovkou. Ak budete nepretržite
hľadieť na displej v takejto situácii,
môžete pocítiť nepríjemné príznaky,
ako je pocit indisponovanosti. Ak
pocítite príznaky nepohody, prestaňte
používať fotoaparát a podľa potreby
sa obráťte na svojho lekára.
SK
8
Poznámky týkajúce sa dlhodobého
snímania alebo snímania
videozáznamov vo formáte 4K
••V závislosti od teploty fotoaparátu
a akumulátora je možné, že sa
nebudú dať snímať videozáznamy,
alebo sa napájanie automaticky
vypne, aby sa chránil fotoaparát.
Pred vypnutím napájania sa na
displeji zobrazí hlásenie alebo
ďalšie videozáznamy už nebude
možné snímať. V takomto prípade
nechajte napájanie vypnuté a
počkajte, kým neklesne teplota
fotoaparátu a akumulátora. Ak
zapnete napájanie bez toho, aby
ste fotoaparát a akumulátor nechali
dostatočne vychladnúť, fotoaparát
sa môže znovu vypnúť alebo
snímanie videozáznamov nebude
možné.
••Pri vysokej teplote okolia teplota
fotoaparátu rýchlo stúpa.
••Pri zvýšení teploty fotoaparátu
sa môže kvalita obrazu zhoršiť.
Odporúča sa, aby ste pred ďalším
snímaním počkali, kým teplota
fotoaparátu neklesne.
••Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Nie je to porucha.
••Ak sa bude rovnaká časť vašej
pokožky dlhodobo dotýkať
fotoaparátu počas jeho používania,
aj keď sa fotoaparát nebude zdať
horúci na dotyk, môže spôsobiť
príznaky nízkoteplotnej popáleniny,
ako sú začervenanie pokožky alebo
vznik pľuzgierov.
Obzvlášť dávajte pozor v
nasledujúcich situáciách a použite
statív, atď.
––Keď sa fotoaparát používa v
prostredí s vysokou teplotou
––Keď fotoaparát používa niekto s
nedostatočnou cirkuláciou alebo
narušenou citlivosťou pokožky
––Keď sa fotoaparát používa s
[Auto Pwr OFF Temp.] nastaveným
na [High].
••Hlavne počas snímania
videozáznamu vo formáte 4K sa
môže čas snímania skrátiť pri nízkej
teplote. Zahrejte akumulátor alebo
ho vymeňte za nový.
Poznámky týkajúce sa prehrávania
videozáznamov prostredníctvom
iných zariadení
Videozáznamy nasnímané týmto
fotoaparátom sa nemusia prehrávať
správne prostredníctvom iných
zariadení. Taktiež videozáznamy
nasnímané pomocou iných zariadení
sa nemusia prehrávať správne
prostredníctvom tohto fotoaparátu.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy,
videokazety a ďalšie materiály môžu
byť chránené autorskými právami.
Neautorizovaným zaznamenávaním
takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov
o autorských právach.
Informácie o technických údajoch,
ktoré sú popísané v tomto návode
Údaje o činnosti a technických
parametroch sú definované za
nasledujúcich podmienok, pokiaľ
to nie je v tomto návode uvedené
inak: pri bežnej teplote okolia 25 ºC a
použití akumulátora, ktorý sa úplne
nabil až do zhasnutia kontrolky
nabíjania.
Spôsob dočasného vypnutia
funkcií bezdrôtovej siete (funkcie
Wi-Fi, NFC a Bluetooth, atď.)
Pri nastúpení do lietadla, atď. je
možné dočasne vypnúť všetky
funkcie bezdrôtovej siete.
(Network)
Zvoľte tlačidlo MENU 
 [Airplane Mode]  [On].
Ak nastavíte [Airplane Mode] na
[On], na displeji sa zobrazí značka
(lietadlo).
Poznámky týkajúce sa bezdrôtovej
lokálnej siete LAN
Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu
vášho fotoaparátu, spoločnosť Sony
nebude niesť žiadnu zodpovednosť
za stratu alebo škodu vyplývajúcu z
nelegálneho prístupu alebo použitia
zaregistrovaného prístupového bodu
v tomto fotoaparáte.
SK
9
Poznámky týkajúce sa bezpečnosti
pri používaní výrobkov s funkciou
bezdrôtovej siete LAN
Poznámky týkajúce sa likvidácie
alebo odovzdania pamäťovej karty
iným osobám
••Vždy používajte zabezpečenú
bezdrôtovú sieť LAN, aby nedošlo k
neoprávnenému prístupu k údajom
zlomyseľnými tretími stranami alebo
iným spôsobom napadnutia kvôli
nedostatočnej ochrane.
••Pri používaní bezdrôtovej siete
LAN je dôležité vykonať nastavenia
zabezpečenia.
••Ak sa vyskytne problém týkajúci
sa zabezpečenia kvôli tomu, že sa
nevykonali žiadne bezpečnostné
opatrenia alebo v dôsledku
akýchkoľvek neodvratných
okolností pri používaní bezdrôtovej
siete LAN, spoločnosť Sony nebude
niesť žiadnu zodpovednosť za
stratu či škodu.
Vykonaním [Format] alebo [Delete]
vo fotoaparáte alebo v počítači sa
nemusia úplne vymazať dáta na
pamäťovej karte. Pri odovzdávaní
pamäťovej karty iným osobám
odporúčame, aby ste dáta
vymazali úplne pomocou softvéru
na vymazanie dát. Pri likvidácii
pamäťovej karty odporúčame, aby ste
ju fyzicky zničili.
Poznámky týkajúce sa likvidácie
alebo odovzdania tohto výrobku
iným osobám
Pri likvidácii alebo odovzdaní tohto
výrobku iným osobám nezabudnite
vykonať nasledujúci úkon na ochranu
osobných údajov.
••Zvoľte [Setting Reset]  [Initialize]
 [OK]  [OK].
SK
10
Poznámky týkajúce sa údajov o
polohe
Ak budete odosielať a zdieľať záber,
ktorý obsahuje údaje o polohe,
môžete nechtiac odhaliť tieto údaje
tretej strane. Aby sa zabránilo tretím
stranám získať údaje o vašej polohe,
pred snímaním záberov nastavte
[ Loc. Info. Link Set.] na [Off].
Kontrola fotoaparátu a dodaných položiek
Číslo v zátvorkách uvádza počet
kusov.
•• Mikro USB kábel (1)
•• Fotoaparát (1)
•• Sieťový adaptér (1)
Tvar sieťového adaptéra sa
môže líšiť v závislosti od krajiny/
regiónu.
•• Nabíjačka (1)
•• Napájací kábel (1)*
* S vaším fotoaparátom môže byť
dodaných viacero napájacích
káblov. Použite vhodný kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu. Pozrite si
stranu 3.
•• Nabíjateľný akumulátor
NP-FZ100 (1)
•• Remienok na rameno (1)
•• Kryt bajonetu (1) (pripojený k
fotoaparátu)
•• Chránič kábla (1)
•• Kryt pätky (1) (pripojený k
fotoaparátu)
•• Očnica (1) (pripevnená k
fotoaparátu)
•• Návod na používanie (1) (táto
príručka)
SK
11
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti nájdete na stranách v zátvorkách.
Predná strana
 Vypínač ON/OFF (Napájanie)
(26)/Tlačidlo spúšte (27)

SK
12
Značka polohy
obrazového snímača
•• Obrazový snímač je snímač,
ktorý prevádza zdroj
svetla na elektrický signál.
ukazuje polohu
Značka
obrazového snímača. Pri
meraní presnej vzdialenosti
medzi fotoaparátom a
snímaným objektom
vychádzajte z polohy
horizontálnej čiary.
•• Ak sa snímaný objekt
nachádza bližšie, než je
minimálna vzdialenosť
snímania objektívu,
zaostrenie sa nedá potvrdiť.
Zabezpečte dostatočnú
vzdialenosť medzi snímaným
objektom a fotoaparátom.
 Predný ovládač
Môžete rýchlo upraviť
nastavenia pre každý režim
snímania.
 Snímač diaľkového ovládača
 Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(25)
 Anténa Wi-Fi (vstavaná)
Mikrofón*
 Pomocné osvetlenie
automatického zaostrovania
AF/Kontrolka samospúšte
Po odstránení objektívu
 Upevňovacia značka (24)
 Obrazový snímač**
Bajonet
 Kontakty objektívu**
* Nezakrývajte túto časť počas
snímania videozáznamu. V
opačnom prípade môže dôjsť
k výskytu šumu alebo zníženiu
hlasitosti.
** Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
SK
13
Zadná strana
Očnica
Odpojenie očnice
Potlačte upevňovacie prvky v
spodnej časti očnice doľava a
doprava a nadvihnite očnicu.
 Tlačidlo C3 (Tlačidlo
používateľského nastavenia 3)
 Tlačidlo MENU (33)
 Monitor/Dotykový panel
Monitor je možné nastaviť do
ľahko viditeľného uhla a snímať
z akejkoľvek polohy.
Odstráňte očnicu, keď
pripájate uhlový hľadáčik
(predáva sa osobitne).
Taktiež zvoľte MENU 
(Camera Settings2) 
[FINDER/MONITOR] a potom
prepnite [Viewfinder(Manual)]
a [Monitor(Manual)].
Hľadáčik
SK
14
 Snímač priblíženia oka
 Ovládač dioptrickej korekcie
Ovládač dioptrickej korekcie
nastavte podľa svojho zraku
tak, aby bolo zobrazenie v
hľadáčiku ostré. Ak je ťažké
obsluhovať ovládač dioptrickej
korekcie, pred obsluhou tohto
ovládača odstráňte očnicu.
 Ovládacie koliesko
 Kontrolka prístupu
 Na snímanie: tlačidlo C4
(Tlačidlo používateľského
nastavenia 4)
Na zobrazenie: tlačidlo
(Vymazať) (28)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
(28)
 Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
(28)
 Na snímanie: tlačidlo AF-ON
(AF On)
Na zobrazenie: tlačidlo
(Zväčšiť)
 Zadný ovládač
Môžete rýchlo upraviť
nastavenia pre každý režim
snímania.
 Na snímanie: tlačidlo AEL
Na zobrazenie: tlačidlo
(Image Index)
 Multifunkčný volič
 Vypínač krytu mediálneho
slotu
 Na snímanie: tlačidlo Fn
(Funkcia)
Na zobrazenie: tlačidlo
(Send to Smartphone)
Stlačením tohto tlačidla
môžete zobraziť prostredie pre
[Send to Smartphone].
SK
15
Pohľad zhora/zboku
 Tlačidlo uvoľnenia zaistenia
otočného prepínača režimov
činnosti
 Horný: Otočný prepínač
režimov činnosti
Spodný: Otočný prepínač
režimov zaostrovania
 Tlačidlo uvoľnenia zaistenia
otočného prepínača režimov
zaostrovania
Konektor  (Mikrofón)
Po pripojení externého
mikrofónu sa vstavaný
mikrofón automaticky vypne.
Keď je typ externého mikrofónu
s napájaním po zasunutí,
napájanie mikrofónu sa bude
privádzať z fotoaparátu.
Konektor  (Slúchadlá)
 Mikrokonektor HDMI
 Konektor LAN
 Kontrolka nabíjania
Konektor (Synchronizácia
 Multi/Micro USB koncovka*
blesku)
Reproduktor
SK
16
Tento konektor podporuje
zariadenia kompatibilné s
Micro USB.
 Sánky pre rôzne rozhrania*
Niektoré časti príslušenstva sa
nemusia zasunúť až na doraz
a môžu vyčnievať dozadu zo
sánok pre rôzne rozhrania.
Keď však príslušenstvo
dosiahne predný koniec sánok,
pripojenie je dokončené.

(Značka N) (29)
•• Táto značka vyznačuje
dotykový bod na pripojenie
fotoaparátu a smartfónu
kompatibilného s funkciou
NFC.
 Tlačidlo uvoľnenia zaistenia
otočného prepínača režimov
 Otočný prepínač režimov
(28)
 Tlačidlo C2 (Tlačidlo
používateľského nastavenia 2)
 Tlačidlo C1 (Tlačidlo
používateľského nastavenia 1)
 Ovládač korekcie expozície
 Háčiky pre remienok na
rameno
Pripevnite oba konce remienka
k fotoaparátu.
•• NFC (Near Field
Communication) je
medzinárodný štandard
technológie bezdrôtovej
komunikácie s krátkym
dosahom.
 SLOT 1 (Slot na pamäťovú
kartu 1) (22)
Podporuje len karty SD
(kompatibilné s UHS-I a UHS-II)
 SLOT 2 (Slot na pamäťovú
kartu 2) (23)
Podporuje karty SD
(kompatibilné s UHS-I) a
Memory Stick PRO Duo
SK
17
* Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve pre sánky pre rôzne
rozhrania a Multi/Micro USB
koncovku nájdete na webovej
stránke Sony, alebo ich získate od
svojho predajcu výrobkov značky
Sony či miestneho autorizovaného
servisného strediska spoločnosti
Sony. Dá sa použiť aj príslušenstvo
určené pre sánky na príslušenstvo.
Činnosť s príslušenstvom od iných
výrobcov nie je zaručená.
Spôsob pripojenia chrániča kábla
Použite chránič kábla na
zabránenie odpojeniu kábla
HDMI pri snímaní záberov
prostredníctvom pripojeného
kábla HDMI. Otvorte oba kryty
konektorov a vsuňte kábel HDMI
do fotoaparátu. Otočte kryt
mikrokonektora HDMI nadol
a pripojte chránič kábla podľa
znázornenia tak, aby koniec
chrániča kábla zapadol do výrezu
pod Multi/Micro USB koncovkou.
Zaistite chránič kábla pomocou
upínacej skrutky. Potom zaistite
kábel HDMI pomocou upínacieho
otočného prvku.
Upínacia skrutka
Založte koniec do
zárezu
SK
18
Upínací otočný
prvok
Spodná strana
 Slot na vloženie akumulátora
(21)
 Kryt akumulátora (21)
 Otvor na upevnenie statívu
Použite statív so skrutkou,
ktorá má dĺžku menej ako
5,5 mm. V opačnom prípade
nebude možné pevne zaistiť
fotoaparát, pričom môže dôjsť
k poškodeniu fotoaparátu.
 Uvoľňovací prvok krytu batérie
SK
19
Sprievodca spustením
Krok 1: Nabíjanie akumulátora
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
•• Umiestnite akumulátor na
nabíjačku v smere .
•• Posuňte akumulátor v smere
šípky až na doraz.
2 Pripojte napájací kábel
Kontrolka CHARGE
(je súčasťou dodávky) k
nabíjačke a nabíjačku pripojte
k elektrickej zásuvke.
Kontrolka CHARGE na nabíjačke
sa rozsvieti oranžovou farbou a
spustí sa nabíjanie.
Kontrolka CHARGE (oranžová)
Svieti: Nabíjanie
Do elektrickej
Bliká: Vyskytla sa chyba nabíjania
zásuvky
alebo sa nabíjanie dočasne
prerušilo, pretože sa teplota
fotoaparátu nenachádza v rámci
správneho rozsahu
•• Po dokončení nabíjania zhasne kontrolka CHARGE a vypnú sa všetky
indikátory.
•• Doba nabíjania (úplné nabitie): približne 150 min. (platí pri nabíjaní
úplne vybitého akumulátora pri teplote 25 °C)
•• Keď použijete úplne nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa
nepoužíval dlhý čas, kontrolka nabíjania CHARGE môže rýchlo blikať,
keď sa akumulátor nabíja po prvýkrát. Ak k tomu dôjde, vyberte
akumulátor a potom ho znova vložte na nabíjanie.
•• Používajte len originálne akumulátory značky Sony.
SK
20
Krok 2: Vloženie akumulátora do fotoaparátu
1 Otvorte kryt batérie.
2 Vložte akumulátor počas
stlačenia poistného prvku
pomocou špičky akumulátora
tak, aby sa akumulátor zaistil
na mieste.
Poistný prvok
3 Zatvorte kryt.
Nabíjanie akumulátora počas jeho vloženia vo
fotoaparáte
Vypnite fotoaparát a pripojte ho k sieťovému adaptéru
(je súčasťou dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) a
potom pripojte sieťový adaptér k elektrickej zásuvke.
Ak zapnete fotoaparát, napájanie sa bude privádzať z elektrickej zásuvky a
vy budete môcť ovládať fotoaparát. Akumulátor sa však nebude nabíjať.
SK
21
Vyberanie akumulátora
Uistite sa, že nesvieti kontrolka
prístupu (strana 15) a vypnite
fotoaparát. Potom posuňte poistný
prvok a vyberte akumulátor.
Dávajte pozor, aby vám akumulátor
nespadol.
Poistný prvok
Krok 3: Vloženie pamäťovej karty
Podrobnosti o pamäťových kartách, ktoré je možné používať s týmto
fotoaparátom, nájdete na strane 39.
1 Otvorte kryt pamäťovej karty.
2 Vložte kartu SD do slotu 1.
Slot 1 (spodný): Podporuje karty
SD (kompatibilné s UHS-I a UHS-II)
Slot 2 (horný): Podporuje karty
SD (kompatibilné s UHS-I) a
Memory Stick PRO Duo
Slot 2 Slot 1
•• S odrezaným rohom smerujúcim podľa obrázka vložte pamäťovú
kartu tak, aby zacvakla na miesto.
•• Môžete zmeniť to, ktorý slot na pamäťovú kartu sa bude používať, a to
(Setup)  [Select Rec. Media].
voľbou MENU 
Slot 1 sa používa pri východiskových nastaveniach.
•• Použite slot 1, keď používate len jednu kartu SD.
•• Použite slot 2, keď používate Memory Stick. V takomto prípade
nastavte [Select Rec. Media] na [Slot 2].
SK
22
3 Zatvorte kryt.
Rada
••Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste
kartu naformátovali vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť
pamäťovej karty.
Poznámka
••Nevkladajte Memory Stick do slotu 1. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
Vyberanie pamäťovej karty
Otvorte kryt pamäťovej karty.
Uistite sa, že kontrolka prístupu
(strana 15) nesvieti a potom
jedným potlačením pamäťovej karty
ju vyberte.
Kontrolka prístupu
Záznam na pamäťové karty v dvoch slotoch
Slot 1 sa používa pri východiskových nastaveniach. Ak neplánujete zmeniť
nastavenia a budete používať len jednu pamäťovú kartu, použite slot 1.
Vložením ďalšej pamäťovej karty do slotu 2 môžete zaznamenávať
rovnaké zábery súčasne na dve pamäťové karty alebo ukladať rôzne
typy obrazových záznamov (statické zábery/videozáznamy) na každú
pamäťovú kartu ([Recording Mode]).
SK
23
Krok 4: Pripojenie objektívu
1 Odstráňte kryt bajonetu z
fotoaparátu a zadný kryt
objektívu zo zadnej časti
objektívu.
•• Pri výmene objektívu postupujte
rýchlo v bezprašnom prostredí,
aby sa dovnútra fotoaparátu
nedostali prach ani malé úlomky.
Kryt bajonetu
Zadný kryt objektívu
2 Nasaďte objektív zarovnaním
dvoch bielych značiek
(upevňovacích značiek) na
objektíve a fotoaparáte.
•• Držte fotoaparát s objektívom
smerujúcim nadol, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu či
malých úlomkov do fotoaparátu.
3 Počas mierneho potláčania
objektívu smerom k
fotoaparátu pomaly otáčajte
objektív v smere šípky
dovtedy, kým nezacvakne do
zaistenej polohy.
Poznámka
••Objektív držte priamo a nepoužívajte silu, keď pripájate objektív.
••Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
••Pri použití objektívu A-mount (predáva sa osobitne) sa vyžaduje montážny
adapter (predáva sa osobitne). Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
SK
dodanom spolu s montážnym adaptérom.
24
••Ak chcete snímať zábery s pokrytím celého obrazového poľa, použite objektív
kompatibilný s veľkosťou celého obrazového poľa.
••Pri prenášaní fotoaparátu s pripojeným objektívom pevne držte fotoaparát aj
objektív.
••Nedržte časť objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia alebo
zaostrenia.
Odpojenie objektívu
Podržte stlačené tlačidlo uvoľnenia
objektívu a otáčajte objektív v smere
šípky dovtedy, kým sa nezastaví.
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
Kompatibilné objektívy
Objektívy kompatibilné s týmto fotoaparátom sú nasledovné:
Objektív
Objektív
A-mount
Objektív kompatibilný
s 35 mm formátom
s úplným pokrytím
obrazového poľa
Špeciálny objektív s
veľkosťou APS-C
Objektív
E-mount
Kompatibilita s fotoaparátom

(Vyžaduje sa montážny adaptér
(predáva sa osobitne) kompatibilný
s formátom s úplným pokrytím
obrazového poľa)
*
(Vyžaduje sa montážny adaptér
(predáva sa osobitne))
Objektív kompatibilný
s 35 mm formátom
s úplným pokrytím
obrazového poľa

Špeciálny objektív s
veľkosťou APS-C
*
* Zábery sa zaznamenajú s veľkosťou APS-C. Zorný uhol bude zodpovedať
približne 1,5-násobku ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.
(Napríklad, zorný uhol bude zodpovedať 75 mm, keď je pripojený 50 mm
objektív.)
SK
25
Krok 5: Nastavenie jazyka a hodín
1 Prepnutím hlavného vypínača
Vypínač ON/OFF (Napájanie)
ON/OFF (Napájanie) do polohy
„ON“ zapnite fotoaparát.
2 Zvoľte požadovaný jazyk
a potom stlačte stred
ovládacieho kolieska.
Ovládacie koliesko
3 Uistite sa, že je na displeji zvolené [Enter] a potom stlačte stred.
4Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte stred.
5 Zvoľte [Date/Time] pomocou hornej/spodnej časti ovládacieho
kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte
stred.
6Zvoľte požadovanú položku stlačením hornej/spodnej/ľavej/
pravej strany ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
7 Zopakovaním krokov 5 a 6 nastavte ostatné položky, potom
zvoľte [Enter] a stlačte stred.
SK
26
Rada
••Ak chcete resetovať nastavenie dátumu a času, použite MENU.
Poznámka
••Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu do záberov. Môžete
vložiť dátum do záberov a potom zábery uložiť a vytlačiť pomocou softvéru
PlayMemories Home (len pre systém Windows).
Krok 6: Snímanie záberov v automatickom režime
1 Podržte stlačené tlačidlo uvoľnenia zaistenia v strede otočného
prepínača režimov a potom otočením otočného prepínača
režimov nastavte
.
Režim snímania sa nastaví na
(Intelligent Auto).
2 Pozerajte do hľadáčika a držte fotoaparát.
3 Nastavte veľkosť snímaného objektu otočením krúžka zoomu
objektívu, keď je pripojený objektív so zoomom.
4Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
•• Keď je záber zaostrený, rozsvieti sa indikátor (ako je ).
5 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
SK
27
Snímanie videozáznamov
Stlačením tlačidla MOVIE spustíte/zastavíte snímanie.
Prehliadanie záberov
Zábery zobrazíte stlačením tlačidla
(Prehrávanie). Požadovaný záber
môžete zvoliť pomocou ovládacieho kolieska.
Vymazanie zobrazeného záberu
Stlačením tlačidla (Vymazať) počas zobrazenia záberu daný záber
vymažete. Zvoľte [Delete] pomocou ovládacieho kolieska na obrazovke
potvrdenia a potom stlačením stredu ovládacieho kolieska vymažete
záber.
Snímanie záberov v rôznych režimoch snímania
Otočný prepínač režimov nastavte na požadovaný režim v závislosti od
snímaného objektu alebo funkcií, ktoré chcete použiť.
SK
28
Používanie funkcií Wi-Fi/Jedného dotyku
(NFC)/Bluetooth/káblovej siete LAN
Pomocou funkcií Wi-Fi, Jedného dotyku NFC a Bluetooth fotoaparátu
môžete vykonávať nasledujúce úkony.
•• Ukladanie záberov do počítača
•• Prenos záberov z fotoaparátu do smartfónu
•• Používanie smartfónu ako diaľkového ovládača fotoaparátu
•• Prezeranie statických záberov prostredníctvom TV prijímača
•• Záznam údajov o polohe zo smartfónu na zábery
Podrobnosti nájdete v časti „Príručka pomoci“ (strana 2).
Inštalácia PlayMemories Mobile
Na pripojenie fotoaparátu a smartfónu sa vyžaduje PlayMemories Mobile.
Ak už je aplikácia PlayMemories Mobile nainštalovaná vo vašom
smartfóne, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu.
Podrobnosti o PlayMemories Mobile nájdete na podpornej stránke
(http://www.sony.net/pmm/).
SK
29
Poznámka
••Ak chcete použiť funkciu jedného dotyku NFC fotoaparátu, vyžaduje sa
smartfón alebo tablet so systémom Android kompatibilný s funkciou NFC.
••Nie je zaručené, že funkcie Wi-Fi uvedené v tomto návode budú fungovať na
všetkých smartfónoch či tabletoch.
••Funkcie Wi-Fi tohto fotoaparátu nebudú dostupné, keď sa pripoja k verejnej
bezdrôtovej sieti LAN.
••V závislosti od budúcich aktualizácií verzií podliehajú prevádzkové postupy
alebo zobrazenia obrazoviek zmene bez upozornenia.
Záznam údajov o polohe na zachytené zábery
Pomocou PlayMemories Mobile môžete získať údaje o polohe z
pripojeného smartfónu (prostredníctvom komunikácie Bluetooth) a
zaznamenať ich na zachytené zábery.
SK
30
Úvod do počítačového softvéru
Ponúkame nasledujúci počítačový softvér na zlepšenie vášho potešenia
z fotografií/videozáznamov. Otvorte niektorú z nasledujúcich webových
stránok pomocou internetového prehliadača a potom stiahnite softvér
podľa nasledujúcich pokynov na obrazovke.
Ak už je niektorý z týchto softvérov nainštalovaný vo vašom počítači, pred
jeho použitím ho aktualizujte na najnovšiu verziu.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Odporúčané prevádzkové počítačové prostredie softvéru je možné overiť na
nasledujúcej adrese webovej stránky:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
Softvér PlayMemories Home umožňuje prenos statických záberov a
videozáznamov do počítača a ich zobrazenie alebo používanie.
Musí sa nainštalovať PlayMemories Home, aby bolo možné prenášať
videozáznamy vo formáte XAVC S alebo AVCHD do počítača.
Prístup na webovú stránku so súbormi na sťahovanie môžete získať
priamo z nasledujúcej adresy webovej stránky:
http://www.sony.net/pm/
•• Keď pripojíte fotoaparát k počítaču, do PlayMemories Home je možné
pridať nové funkcie. Preto sa odporúča pripojenie fotoaparátu k
počítaču, aj keď už je softvér PlayMemories Home nainštalovaný v
počítači.
Image Data Converter
Zábery vo formáte RAW môžete vyvíjať a upravovať pomocou rôznych
funkcií úprav, ako sú tónová krivka a ostrosť.
SK
31
Remote Camera Control
Pomocou Remote Camera Control môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu
alebo spustiť uzávierku z počítača pripojeného prostredníctvom USB
kábla.
Ak chcete použiť Remote Camera Control, najprv zvoľte MENU 
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote] a potom pripojte
fotoaparát k počítaču prostredníctvom USB kábla.
SK
32
Používanie položiek MENU
Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa všetkých úkonov fotoaparátu
vrátane snímania, prehliadania a spôsobu obsluhy. Funkcie fotoaparátu
môžete vykonávať aj z MENU.
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte prostredie s
ponukou.
Tlačidlo MENU
2 Zvoľte požadované
nastavenie, ktoré chcete
upraviť, pomocou hornej/
spodnej/ľavej/pravej strany
ovládacieho kolieska alebo
otočením ovládacieho
kolieska a potom stlačte stred
ovládacieho kolieska.
•• Zvoľte ikonu v hornej časti
displeja a stlačením ľavej/pravej
strany ovládacieho kolieska sa
presuňte do inej položky MENU.
3 Zvoľte požadovanú hodnotu nastavenia a stlačením stredu
svoju voľbu potvrďte.
SK
33
Zoznam ikon na monitore
Zobrazený obsah a jeho poloha na obrázkoch slúžia len na orientáciu,
pričom sa od skutočných zobrazení môžu líšiť.
Režim monitora
Pri prehrávaní
Zobrazenie základných informácií
Režim hľadáčika
Režim [Intelligent Auto]
Režim P/A/S/M
SK
34
Zobrazenie histogramu

Zobrazenie
Zobrazenie
PP AS
M
Význam
Režim snímania
(27)
Číslo registra
Ikony rozpoznania
scén
Stav pamäťovej
karty (22, 39)
NO CARD
100
Zostávajúci počet
záberov, ktoré je
možné nasnímať
Zobrazovací pomer
statických záberov
24M 20M 10M
8.7M 6.0M
5.1M 2.6M
2.2M
Veľkosť záberu
statických záberov
RAW RAW+J
Kvalita obrazu
statických záberov
Pripojenie pomocou
funkcie Bluetooth
je dostupné /
Pripojenie pomocou
funkcie Bluetooth je
nedostupné
Pripojené k
smartfónu /
Nepripojené k
smartfónu
Zostávajúca kapacita
akumulátora (28)
Výstraha
zostávajúcej
kapacity
akumulátora
Napájanie USB
Prebieha nabíjanie
blesku
APS-C/Super 35mm
Setting Effect OFF
X.FINE FINE
STD
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Význam
Nastavenie snímania
videozáznamov
AF Illuminator
NFC aktívne (29)
Airplane Mode
Snímková frekvencia
videozáznamov
Žiadny
záznam zvuku
videozáznamov
Wind Noise Reduct.
SK
35
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
SteadyShot
vypnutie/zapnutie,
Výstraha chvenia
fotoaparátu
SteadyS. Focal Len./
Výstraha chvenia
fotoaparátu
—PC—
Bright Monitoring
Zapnutie zápisu
informácií o
autorskom práve
Výstraha prehriatia
Inteligentný zoom /
Clear Image Zoom /
Digitálny zoom
View Mode
Diaľkové ovládanie z
počítača
Snímanie bez zvuku
uzávierky
Získanie informácií o
polohe/
Informácie o polohe
nie je možné získať
Databázový súbor
je plný/
Chyba databázového
súboru
Význam
Dual Video REC
120fps 60fps Rýchlosť snímania
30fps 15fps
pre spomalené/
8fps 4fps
zrýchlené snímanie
100fps 50fps
25fps 12fps
6fps 3fps 2fps
1fps
Zápis dát /
Počet zostávajúcich
záberov na zápis
Zrušenie
zaostrovania
SK
36
100-0003
Číslo priečinka 
Číslo súboru

Ochrana
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD MP4
Formát súborov
videozáznamov
DPOF
DPOF je nastavené
Lock-on AF Cancel
Spot Focus
Vykonávanie
Spot Focus
Infračervené
diaľkové ovládanie

Zobrazenie
Zobrazenie
Význam
Creative Style/
Kontrast, sýtosť farieb
a ostrosť
Význam
Drive Mode
+3 +3 +3
Picture Effect
Flash Mode /
Red Eye Reduction
±0.0
Pre záber existujú
informácie o
autorských právach
Flash Comp.
Focus Mode
Shutter Type
Finder Frame Rate
Focus Area
Select Rec. Media

Metering Mode
35mm
Ohnisková
vzdialenosť objektívu
AWB
White Balance
(automatický
režim, predvolené
nastavenie,
automatický režim
snímania pod vodou,
používateľské
nastavenie, farebná
teplota, farebný filter)
7500K A5 G5
D-Range Opt./
Auto HDR
Zobrazenie
Význam
Lock-on AF
Zobrazenie
vodiaceho
indikátora pre
funkciu uzamknutia
automatického
zaostrovania
sledovaného objektu
(Lock-on AF)
Lock-on AF
Cancel
Zobrazenie
vodiaceho indikátora
pre zrušenie
funkcie uzamknutia
automatického
zaostrovania
sledovaného objektu
(Lock-on AF)
SK
37
Zobrazenie
Význam

Focus Cancel
Zobrazenie
vodiaceho indikátora
pre zrušenie
zaostrovania
Zobrazenie
Audio Level Display
DRO/Auto HDR/
Výstraha záberu s
funkciou Auto HDR
Indikátor stupňovania
Korekcia expozície/
Manuálne meranie
STBY
Pohotovostný
režim snímania
videozáznamu
REC 1:00:12
Skutočný záznamový
čas videozáznamu
(hodiny: minúty:
sekundy)

Indikátor zaostrenia
1/250
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
ISO AUTO
ISO citlivosť
Sprievodca
nastavením expozície
Uzamknutie
automatickej
expozície/
Uzamknutie
zábleskovej expozície
Indikátor rýchlosti
uzávierky
Indikátor clony
Histogram
Informácie o polohe
Informácie o
zemepisnej šírke/
zemepisnej dĺžke
Digitálna libela
SK
38
Význam
Chyba obrazového
efektu
2017 - 1 - 1
10:37AM
Dátum nasnímania
(26)
3/7
Číslo súboru/Počet
záberov v režime
zobrazenia
REC Control
Oblasť bodového
merania
00:00:00:00 Časový kód (hodiny:
minúty: sekundy:
snímky)
00 00 00 00
Používateľský bit
Pamäťové karty, ktoré je možné používať
S týmto fotoaparátom je možné používať nasledujúce typy pamäťových
kariet. Označenie  znamená, že tieto pamäťové karty je možné používať
na snímanie statických záberov alebo videozáznamov.
Pri použití pamäťových kariet Memory Stick Micro alebo microSD s týmto
fotoaparátom nezabudnite použiť vhodný adaptér.
Pamäťová karta
Na statické
zábery
Na videozáznamy
MP4
AVCHD

(len Mark2)
—
*1
Memory Stick PRO Duo


(len Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo



Memory Stick Micro (M2)


(len Mark2)

(len Mark2)
XAVC S
—
Pamäťová karta SD

*
*
—
Pamäťová karta SDHC

*3
*3
*4
Pamäťová karta SDXC

*3
*3
*4
Pamäťová karta microSD

*
*
—
Pamäťová karta microSDHC

*3
*3
*4
Pamäťová karta microSDXC

*3
*3
*4
2
2
2
2
*1 Videozáznamy sa nedajú snímať s rýchlosťou 100 Mb/s alebo viac.
) alebo
*2 Pamäťová karta kompatibilná s rýchlostnou triedou SD 4 (
vyššou
) alebo
*3 Pamäťová karta kompatibilná s rýchlostnou triedou SD 4 (
vyššou, alebo s UHS-I či UHS-II
4
) alebo
* Pamäťová karta kompatibilná s rýchlostnou triedou SD 10 (
s UHS-I či UHS-II
Pri snímaní s rýchlosťou 100 Mb/s alebo vyššou sa vyžaduje pamäťová karta
UHS-I U3 alebo UHS-II U3.
SK
39
Poznámka
••Použite slot 1, keď používate pamäťovú kartu UHS-II. Taktiež nastavte
[Select Rec. Media] na [Slot 1].
••Memory Stick PRO Duo sa nedá použiť v slote 1.
••Keď sa pamäťová karta SDHC dlhodobo používa na snímanie videozáznamu
vo formáte XAVC S, nasnímané videozáznamy sa rozdelia do súborov
s veľkosťou 4 GB. S rozdelenými súbormi je možné narábať ako so
samostatnými súbormi pri ich prenášaní do počítača pomocou softvéru
PlayMemories Home.
••Pri zaznamenávaní videozáznamu na pamäťové karty v slote 1 aj slote 2
s nasledujúcimi nastaveniami fotoaparátu vložte dve pamäťové karty s
rovnakým systémom súborov. Videozáznamy vo formáte XAVC S sa nedajú
zaznamenávať súčasne pri kombinácii systému súborov exFAT a systému
súborov FAT32.
File Format] sa nastaví na [XAVC S 4K] alebo [XAVC S HD]
––[
/ )]
––[Recording Mode] sa nastaví na [Simult. ( )] alebo [Simult. (
Pamäťová karta
SK
40
Systém súborov
Pamäťová karta SDXC
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Pamäťová karta SDHC
FAT32
Ochranné známky
••Memory Stick a
sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
sú registrované
••XAVC S a
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
••„AVCHD Progressive“ a logotyp
„AVCHD Progressive“ sú
ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
••Mac je ochranná známka
spoločnosti Apple Inc.
zaregistrovaná v Spojených štátoch
a ďalších krajinách.
••IOS je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Cisco Systems, Inc.
••iPhone a iPad sú ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
zaregistrované v Spojených štátoch
a ďalších krajinách.
••Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú
ochranné známky spoločnosti
Blu-ray Disc Association.
••DLNA a DLNA CERTIFIED sú
ochranné známky spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
••Dolby, Dolby Audio a dvojitý symbol
D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
••Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
sú obchodnými známkami alebo
registrovanými obchodnými
známkami spoločnosti HDMI
Licensing, LLC v Spojených štátoch
amerických a ďalších krajinách.
••Microsoft a Windows sú
registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a/alebo ďalších krajinách.
••Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
••Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
••Android a Google Play sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Google Inc.
••YouTube a logo YouTube
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
••Wi-Fi, logo Wi-Fi a
Wi-Fi Protected Setup sú
registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
••Značka N je ochrannou
známkou alebo registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch
a iných krajinách.
••Slovná značka a logá Bluetooth®
sú registrované ochranné známky
vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie takýchto značiek
spoločnosťou Sony Corporation je
na základe udelenej licencie.
••QR code je ochranná známka
spoločnosti Denso Wave Inc.
SK
41
••Navyše, názvy systémov a
výrobkov použité v tomto návode
sú, vo všeobecnosti, ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky ich príslušných
vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky  alebo  sa
však nemusia použiť vo všetkých
prípadoch v tomto návode.
Informácie o softvéri, na
ktorý sa vzťahujú licencie
GNU GPL/LGPL
Softvér, na ktorý sa vzťahuje
nasledujúca licencia
GNU General Public License
(ďalej ako „GPL“) alebo licencia
GNU Lesser General Public License
(ďalej ako „LGPL“), je zahrnutý do
tohto výrobku.
Informuje vás o tom, že máte právo
na prístup, úpravu a opätovnú
distribúciu zdrojového kódu pre tieto
softvérové programy za podmienok
dodaných GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na webe.
Môžete si ho stiahnuť z nasledujúcej
adresy URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ocenili by sme, keby ste nás
nekontaktovali ohľadom obsahu
zdrojového kódu.
Licencie (v angličtine) sú uložené
vo vnútornej pamäti vášho výrobku.
Zriaďte pripojenie veľkokapacitnej
pamäte medzi týmto výrobkom a
počítačom, aby ste si mohli prečítať
licencie v priečinku „PMHOME“ „LICENSE“.
Ďalšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na často kladené otázky je
možné nájsť na našej webovej stránke
podpory zákazníkov.
SK
42
SK
43
©2017 Sony Corporation
Download PDF