Sony | VRD-MC5 | Sony VRD-MC5 MC5 DVD rekordér Návod na použitie

masterpage:Kryt
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_01-01_VRD-MC5.fm
VRD-MC5_SK.book Page 1 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
IT
W-273-384-11(2)
Multifunkčný
DVD rekordér
Návod na použitie
JP
FR
DE
ES
IT
CS
VRD-MC5
© 2007 Sony Corporation
VRD-MC5
Návod na jednoduché nastavenie
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
TM
VRD-MC5
P/N 7819901876
Návod na jednoduché nastavenie
4
1
HANDCAM
Kamkordér a DVDirect prepojte pomocou USB kábla
(nedodávaný).
Pripojte AC adaptér a sieťovú šnúru
a stlačením
zapnite DVDirect.
2
Stlačte
5
60min
PictBridge
PRINT
DISC
BURN
USB SELECT
COMPUTER
END
Stlačením tlačidla DISC BURN
spustite nahrávanie.
DISC BURN
a vložte prázdny disk.
3
6
Chvíľu vyčkajte, kým sa kopírovanie
nedokončí.
Zapnite kamkordér.
Jednoduchým stlačením tlačidla DISC BURN na kamkordéri Handycam spustíte kopírovanie video
záznamov nasnímaných od posledného nahrávania pomocou tlačidla DISC BURN.
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
pomocou tlačidla DISC BURN
Návod na jednoduché nastavenie
4
1
Prípravy na USB prepojenie sa podľa daného kamkordéra
môžu líšiť. Pozri návod na použitie kamkordéra.
Kamkordér a DVDirect prepojte pomocou USB kábla
(nedodávaný).
HANDCAM
Pripojte AC adaptér a sieťovú šnúru
a stlačením
zapnite DVDirect.
2
5
60min
USB SELECT
PictBridge
PRINT
DISC
BURN
USB SELECT
60min
COMPUTER
END
END
6
a vložte prázdny disk.
Na LCD monitore
kamkordéra stlačte
tlačidlo pre médium,
z ktorého kopírujete.
Stlačte
Stlačením
nahrávanie.
7
Po dokončení sa disk
automaticky vysunie.
Zapnite kamkordér.
spustite
3
Skopírovanie všetkých video záznamov z kamkordéra Handycam na DVD disky.
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
Návod na jednoduché nastavenie
4
1
Stlačte
5
Stlačením
nahrávanie.
a vložte prázdny disk.
DV IN
Kamkordér a DVDirect prepojte pomocou DV kábla (nedodávaný).
Pripojte AC adaptér a sieťovú šnúru
a stlačením
zapnite DVDirect.
2
Skopírovanie celej DV kazety na DVD disk.
spustite
3
6
Po dokončení sa disk
automaticky vysunie.
Zapnite kamkordér a nastavte ho do režimu
PLAY/EDIT.
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
Návod na jednoduché nastavenie
4
1
ÓÆÁÂ̝ÆË
Video zariadenie a DVDirect prepojte pomocou
vhodných káblov (nedodávané).
Ï ¾ÒÁÆ̝ÆË É
Pripojte AC adaptér a sieťovú šnúru
a stlačením
zapnite DVDirect.
Ï ¾ÒÁÆ̝ÌÒÑ É
ÓÆÁÂ̝ÌÒÑ
àëäáî
2
5
Stlačte
Prehrávanie video
záznamu spustite
ovládacími prvkami
na video zariadení.
a vložte prázdny disk.
6
Nahrávanie zvolených úsekov z video kazety na DVD disk.
RETURN
Zapnite a nastavte video zariadenie do režimu
prehrávania video záznamu.
Power ON !
Spustite/pozastavte/obnovte nahrávanie.
Zastavte nahrávanie.
Vyberte disk.
3
Kopírovanie z kamkordéra alebo
iného video zariadenia
Návod na jednoduché nastavenie
3
1
Do príslušného slotu vložte pamäťovú kartu.
Pripojte AC adaptér a sieťovú šnúru a stlačením
SD xD
CF
zapnite DVDirect.
4
Stlačte
Stlačením
nahrávanie.
2
spustite
a vložte prázdny disk.
Skopírovanie všetkých fotografií z pamäťovej karty na DVD disk.
Nahrávanie fotografií
5
Po dokončení stlačte
a vyberte disk.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_02-04_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 2 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Bezpečnostné
predpisy
Tento štítok upozorňujúci na výskyt
laserového žiarenia je umiestnený vo vnútri
puzdra ochranného krytu lasera.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov ako je knižnica a pod.
UPOZORNENIE:
Používanie optických pomôcok spolu s týmto
zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku.
Laserový lúč použitý v tomto multifunkčnom
DVD rekordéri môže poškodiť zrak, a preto
sa nepokúšajte rozoberať zariadenie. Prípadné
opravy prenechajte na autorizovaný servis.
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok
CLASS 1 LASER. Označenie CLASS 1
LASER PRODUCT je umiestnené na spodnej
časti zariadenia.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
Tento symbol upozorňuje
na výskyt nebezpečného
napätia na odizolovaných
častiach vo vnútri zariadenia,
ktoré môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje
na dôležité pokyny týkajúce
sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia,
ktoré sa nachádzajú v tomto
návode.
Tento grafický symbol je umiestnený
na spodnej časti zariadenia.
Dôležité bezpečnostné pokyny
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
1) Prečítajte si tieto pokyny.
2) Uchovajte si tieto pokyny.
3) Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
4) Dodržujte všetky pokyny.
5) Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti
vody.
6) Zariadenie čistite len suchou handričkou.
7) Neblokujte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie umiestnite podľa pokynov výrobcu.
8) Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače,
sporáky a iné zariadenia (vrátane
zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte nasilu bezpečnostné prvky
koncovky (polarizovaná alebo uzemnená)
sieťovej šnúry. Polarizovaná koncovka má
dva kolíky, z ktorých je jeden širší.
2
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_02-04_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 3 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Uzemnená koncovka má dva kolíky a tretiu
dierku na uzemnenie. Širší kolík alebo
uzemňovacia dierka sú bezpečnostné prvky.
Ak vaša koncovka tvarovo nepasuje do
elektrickej zásuvky, kontaktujte elektrikára
za účelom výmeny nepoužiteľnej zásuvky.
10) Na sieťovú šnúru nestúpajte, ani ju
nepricviknite, najmä v mieste koncoviek,
objímok a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
11) Používajte len doplnky/príslušenstvo
určené výrobcom.
12) Používajte len s vozíkom, podstavcom,
statívom, konzolou alebo stolíkom určenými
výrobcom, alebo predávanými so zariadením.
Ak používate vozík, dávajte pozor pri pohybe
vozíka so zariadením, aby nedošlo k úrazu
následkom prevrátenia.
13) Počas búrky, alebo ak neplánujete
zariadenie dlhší čas používať, zariadenie
odpojte od elektrickej siete.
14) Opravy prenechajte na autorizovaný servis.
Servis je potrebný, ak sa zariadenie akokoľvek
poškodilo (napr. poškodenie sieťovej šnúry
alebo jej koncovky, vniknutie kvapaliny alebo
predmetov do zariadenia, zariadenie zmoklo
alebo navlhlo, nefunguje štandardne alebo
spadlo).
Súlad s predpismi FCC
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre
digitálne zariadenia triedy B v zhode s časťou
15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej
a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných oblastiach.
Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových
frekvencií a ak nie je inštalované v súlade
s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj
pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania, čo je
možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie
pomocou nasledujúcich opatrení:
- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie
prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený
prijímač.
- Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou
alebo zásahom do zariadenia, ktoré nie sú
výslovne uvedené v tomto návode na použitie,
sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
tohto zariadenia.
Výrobcom tohto zariadenia je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti zariadenia je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Poznámky k AC adaptéru
• V blízkosti zariadenia by sa mala nachádzať
elektrická zásuvka tak, aby bola ľahko
dostupná.
• Používajte len dodávaný AC adaptér
a sieťovú šnúru.
• Nikdy nepoužívajte iné AC adaptéry.
Môže to zapríčiniť poruchu zariadenia.
• AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky.
• Nedotýkajte sa AC adaptéra mokrými
rukami.
• V prípade výskytu akýchkoľvek
neštandardných odchýlok v prevádzke
AC adaptér okamžite odpojte od elektrickej
siete.
• Ak je to potrebné, v závislosti od tvaru
príslušnej elektrickej zásuvky použite
komerčne dostupný adaptér.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
pripojené do elektrickej siete, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
Identifikačný štítok je umiestnený na spodnej
časti zariadenia.
3
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_02-04_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 4 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Upozornenie pre spotrebiteľov
Záznam majiteľa
Typový štítok je umiestnený na spodnej časti
zariadenia. Výrobné číslo si poznačte do
kolónky nižšie. Keď budete kontaktovať
autorizovaného predajcu Sony ohľadom
tohto zariadenia, informujte ho o uvedených
označeniach/číslach.
Model:
VRD-MC5
Výrobné číslo: ________
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
4
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
masterpage:Pravý
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_05-06_VRD-MC5.fm
VRD-MC5_SK.book Page 5 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Obsah
Bezpečnostné predpisy ................... 2
Informácie o zariadení
DVDirect
Funkcie ........................................... 8
O tomto návode .............................. 9
Obsah balenia ............................... 11
Časti a ovládacie prvky ................ 12
Zapnutie/Vypnutie ........................ 16
Navigačné zobrazenie ................ 17
Sprístupnenie funkcií z Menu .... 18
Vloženie disku .............................. 19
Vloženie pamäťovej karty ............. 21
Vytvorenie Video DVD disku
Vytvorenie Video DVD a AVCHD
disku ............................................. 22
Typy kopírovania ....................... 22
Video DVD a AVCHD disky ..... 25
Kamkordéry/video zariadenia,
kvalita záznamu a rozhranie ....... 27
Vhodné disky ............................. 29
Vytvorené Video DVD a AVCHD
disky ........................................... 30
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
(HDD/Memory Stick)
–Kopírovanie jediným stlačením– ....32
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
(HDD/Memory Stick)
–Používanie režimu kopírovania– .....35
Pred výberom režimu
kopírovania… ............................. 35
Kopírovanie celého obsahu ........ 37
Prírastkové kopírovanie ............. 38
Kopírovanie Playlistu .................40
Kopírovanie zvolených scén .......41
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam® (DVD) .......................43
Pred výberom režimu
kopírovania… .............................43
Kopírovanie celého obsahu .........45
Spájané kopírovanie ....................46
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam® (DV/D8) alebo
digitálneho DV kamkordéra ..........48
Pred výberom režimu
kopírovania… .............................48
Kopírovanie celého obsahu .........49
Manuálne kopírovanie ................50
Kopírovanie z video zariadení ......52
Vytvorenie Photo DVD
disku
Vytvorenie Photo DVD disku .......55
Typy kopírovania ........................55
Vytvorené Photo DVD disky
–Typy Photo DVD diskov– ........56
Kamkordéry/foto zariadenia,
záznamové médium a rozhranie ....57
Vhodné disky pre vytvorenie Photo
DVD diskov ................................58
Vytvorené Photo DVD disky ......58
Kopírovanie fotografií uložených
na pamäťovej karte/kamkordéri
Handycam® ...................................60
Uzatvorenie/Prehranie
vytvoreného DVD disku
Vybratie/Uzatvorenie vytvoreného
disku ..............................................65
5
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
masterpage:Ľavý
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_05-06_VRD-MC5.fm
VRD-MC5_SK.book Page 6 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Prehranie Video DVD a Photo DVD
disku ..............................................68
Setup (Nastavenia)
Ponuka nastavení Setup ................71
Rec Quality (Kvalita záznamu) .....72
Auto Stop Timer (Časovač
automatického zastavenia) .........72
Auto Chapter (Automatické
označovanie kapitol) ...................72
DVD Menu
(Menu DVD disku) .....................73
Slideshow Music
(Prezentácia s hudbou) ...............73
Slideshow Creation
(Vytvorenie prezentácie) ............74
Finalize disc (Uzatvoriť disk) .....74
Erase disc (Vymazať disk) ..........76
System Info
(Systémové informácie) .............77
Demo (Predvádzanie) .................77
Color System
(Prenosový systém (norma)) ......77
Language (Jazyk) .......................77
Ďalšie informácie
Disky .............................................78
Kompatibilné zapisovateľné
disky ...........................................78
Pamäťové karty .............................79
Pamäťové karty “Memory
Stick” ..........................................79
Pamäťové karty CompactFlash/SD/
xD-Picture ..................................80
Bezpečnostné upozornenia ...........81
Technické údaje ............................82
6
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_07-07_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 7 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
• DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick a ich logá sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
• “PLAYSTATION” je ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
• Ďalšie názvy systémov a zariadení tu používané sú ochranné známky alebo obchodné značky
ich príslušných vlastníkov, aj keď sa označenia ™ a ® v texte nepoužívajú.
• Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Autorizovaný softvér pre toto zariadenie sa používa na základe licencie spoločnosti eSOL Co. Ltd.
❑ Záručné podmienky sú platné, len ak sa dodávané príslušenstvo používa
v špecifikovanom alebo odporúčanom systémovom prostredí v súlade s dokumentáciou
a vzťahujú sa len na toto zariadenie DVDirect. Naše servisné služby a podpora
sa poskytuje len v zmysle uvedených záručných podmienok.
❑ Nenesieme zodpovednosť za prípadné poškodenie PC alebo iných zariadení,
nekompatibilitu so špeciálnym hardvérom, prevádzkové problémy spôsobené
nesprávnou inštaláciou softvéru, stratu dát, diskov alebo iné druhotné alebo vedľajšie
škody, ku ktorým môže dôjsť pri používaní tohto zariadenia.
❑ Záručné podmienky a užívateľská podpora pre toto zariadenie je platná len v krajinách
alebo predajných regiónoch špecifikovaných v záručnom liste.
❑ Právo na zmeny z dôvodu vylepšovania zariadenia vyhradené.
Autorské práva
TV programy, filmy, videokazety, disky a iné materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizované nahrávanie takýchto materiálov môže byť v rozpore so zákonmi
o autorských právach. Taktiež môže byť potrebný súhlas prevádzkovateľa káblovej
televízie a/alebo vlastníka programu pri nahrávaní z káblového rozvodu pomocou tohto
zariadenia.
7
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_08-15_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 8 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
B Informácie o zariadení DVDirect
Funkcie
Zariadenie DVDirect umožní jednoducho nahrávať video záznamy alebo fotografie.
Nie je potrebné použiť PC.
RETURN
Vytvorenie Video DVD diskov
• Môžete nahrávať video záznamy z pripojených kamkordérov a AV zariadení priamo
na DVD disky bez potreby používať PC.
• Na DVD disk môžete skopírovať celý obsah pevného disku (HDD), pamäťovej karty
Memory Stick, iného DVD disku alebo kazety DV kamkordéra jediným stlačením
tlačidla nahrávania.
Vytvorenie Photo DVD diskov
• Môžete archivovať fotografie z pamäťovej karty a z pripojených kamkordérov priamo
na DVD disky bez potreby používať PC.
• Môžete tiež vytvoriť prezentácie (Slideshow) fotografií, ktoré bude možné prehrať
na DVD prehrávačoch.
AVCHD kopírovanie
Môžete nahrať HD (High Definition - Vysoké rozlíšenie) video záznamy nasnímané
HD kamkordérmi Sony Handycam® (HDD/Memory Stick) v ich pôvodnom formáte.
Podrobnosti o kompatibilite AVCHD diskov pozri “Poznámky o kompatibilite diskov
formátu AVCHD” na str. 26.
Navigačné zobrazenie
DVDirect automaticky zistí vložené pamäťové karty a disky a druh vstupných signálov
z pripojených zariadení. Následne zobrazí hlásenie s informáciou a ďalšej potrebnej
operácii. Prípravy na nahrávanie sa vykonajú bez akýchkoľvek zložitých operácií
s tlačidlami.
8
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_08-15_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 9 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
O tomto návode
Podľa typu pripojeného zariadenia alebo obrazovej kvality (High Definition - vysoké
rozlíšenie (ďalej len HD) alebo Standard Definition - štandardné rozlíšenie (ďalej len SD))
vám DVDirect umožní realizovať nasledovné operácie.
V tomto návode sú pri názvoch kapitol uvádzané rôzne ikony pre jednotlivé operácie
alebo obrazové kvality. Význam týchto ikon je nasledovný.
Význam
Informácie o zariadení DVDirect
Ikona
Funkcie dostupné pre kamkordéry Sony Handycam® (HDD) snímajúce
na pevný disk
Funkcie dostupné pre kamkordéry Sony Handycam® (Memory Stick)
snímajúce na pamäťovú kartu Memory Stick
Funkcie dostupné pre kamkordéry Sony Handycam® (DVD) snímajúce
na 8 cm DVD disk
Funkcie dostupné pre kamkordéry Sony Handycam® (DV/D8) alebo
digitálne DV kamkordéry snímajúce na digitálne videokazety
Funkcie dostupné pre rôzne kamkordéry alebo video zariadenia
Funkcie dostupné pre pamäťové karty Memory Stick, Memory Stick Duo,
SD Card, xD-Picture Card, Compact Flash
Kopírovanie video záznamov nasnímaných v obrazovej kvalite SD
Kopírovanie video záznamov nasnímaných v obrazovej kvalite HD
(AVCHD formát)
Kopírovanie statických záberov nasnímaných digitálnym fotoaparátom alebo
kamkordérom Sony Handycam®
* V tomto návode označenie Handycam® zodpovedá kamkordéru Sony. Označenie HD Handycam®
a AVCHD Handycam® potom zodpovedá AVCHD-kompatibilnému HD kamkordéru. Podrobnosti
pozri str. 27 a 57.
Kopírovanie video záznamov z kamkordéra Handycam® (HDD/Memory Stick)
1 str. 32
Vytvorte si DVD disk z video záznamu nasnímaného kamkordérom Handycam®
(HDD/Memory Stick). Pripojte kamkordér Handycam® k DVDirect pomocou USB kábla.
Dostupné funkcie:
Kopírovanie jediným stlačením tlačidla na kamkordéri Handycam®
Kopírovanie celého obsahu
Prírastkové kopírovanie
Kopírovanie Playlistu
Kopírovanie zvolených scén
9
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_08-15_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 10 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie video záznamov z kamkordéra Handycam® (DVD) 1 str. 43
Vytvorte si DVD disk z video záznamu nasnímaného kamkordérom Handycam® (DVD).
Pripojte kamkordér Handycam® k DVDirect pomocou USB kábla.
Dostupné funkcie:
Kopírovanie celého obsahu
Spájané kopírovanie
Kopírovanie video záznamov z digitálneho DV kamkordéra
1 str. 48
Vytvorte si DVD disk z video záznamu nasnímaného kamkordérom Handycam®
(DV/D8) alebo digitálnym DV kamkordérom. Pripojte Handycam® alebo digitálny
DV kamkordér k DVDirect pomocou DV (i.LINK) kábla.
Dostupné funkcie:
Kopírovanie celého obsahu
Manuálne kopírovanie
Kopírovanie video záznamov z rôznych video zariadení
1 str. 52
Vytvorte si DVD disk z video záznamu nasnímaného vašim kamkordérom alebo z video
záznamu z iného zariadenia vybaveného výstupným video konektorom. Na pripojenie
zariadenia použite AV kábel dodávaný s vašim kamkordérom alebo štandardný video
alebo S-video kábel.
Dostupné funkcie:
Manuálne kopírovanie
Kopírovanie fotografií z pamäťových kariet
1 str. 60
Vytvorte si DVD disk z fotografií nasnímaných vašim digitálnym fotoaparátom
a uložených na pamäťovej karte.
Dostupné funkcie:
Kopírovanie celého obsahu, Kopírovanie zvolených fotografií
Kopírovanie fotografií z kamkordéra Handycam® (HDD/DVD/Memory Stick)
1 str. 60
Vytvorte si DVD disk z fotografií nasnímaných kamkordérom Handycam®
(HDD/DVD/Memory Stick).
Dostupné funkcie:
Kopírovanie celého obsahu, Kopírovanie zvolených fotografií
10
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_08-15_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 11 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledovné položky. Ak niektorá z položiek
chýba, alebo je poškodená, kontaktujte predajcu.
• DVDirect
Informácie o zariadení DVDirect
•
•
•
•
• AC adaptér
Sieťová šnúra
Návod na jednoduché nastavenie
Návod na použitie (tento návod)
Záručný list
Poznámka
Použite vhodnú sieťovú šnúru pre váš región alebo krajinu.
11
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_08-15_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 12 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Časti a ovládacie prvky
Predná a zadná časť
1
2
3 4
5
A Tlačidlo 1 (zapnutie)
Zapnutie/vypnutie DVDirect.
B Vrchný panel
V tejto časti sú umiestnené tlačidlá a displej na ovládanie DVDirect (str. 13).
C Nosič disku
Vložte disk popisom nahor (str. 19).
D Tlačidlo Z (vysunutie)
Otvorenie/zatvorenie nosiča disku.
E Konektor DC IN
Pripojenie dodávaného AC adaptéra (str. 16).
Spodná časť
1
A Ovládač núdzového vysunutia
Ak nie je možné vysunúť nosič disku pomocou tlačidla Z (vysunutie), vypnite a prevráťte
DVDirect. Tenkým nástrojom posuňte ovládač.
12
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_08-15_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 13 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Vrchný panel
1
2
RETURN
Informácie o zariadení DVDirect
3
4
5
A Displej
Zobrazenie ponuky Menu, obrazu z prehrávacieho zariadenia alebo pamäťovej karty.
B Tlačidlo Mm<,(kurzor)/
(výber)
Výber funkcie.
C Tlačidlo
(zastavenie)
Zastavenie nahrávania.
D Tlačidlo RETURN
Obnovenie zobrazenia Menu alebo predchádzajúceho zobrazenia pri ovládaní DVDirect.
E Tlačidlo
(nahrávanie)
Spustenie nahrávania.
Počas nahrávania svieti načerveno.
13
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_08-15_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 14 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Ľavý bočný panel
R-AUDIO IN-L
VIDEO IN
S VIDEO IN
DV IN
HANDCAM
1
A USB konektor (Typ A)
Pripojenie USB kábla (nedodávaný)
pri pripájaní kamkordéra Handycam®.
B Konektory AUDIO IN L/R
Pripojenie audio koncoviek AV kábla
(nedodávaný) pri prepájaní DVDirect
s video zariadením (kamkordér
alebo VCR).
C Konektor VIDEO IN
2
3 4 5
D Konektor S VIDEO IN
Pripojenie S-video kábla (nedodávaný)
pri prepájaní DVDirect s video
zariadením vybaveným S-video
konektorom (kamkordér alebo VCR).
E Konektor DV IN (4-pinový)
Pripojenie DV (i.LINK) kábla
(nedodávaný) pri prepájaní DVDirect
s DV kamkordérom vybaveným
DV konektorom.
Pripojenie video koncovky AV kábla
(nedodávaný) pri prepájaní DVDirect
s video zariadením (kamkordér
alebo VCR).
14
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_08-15_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 15 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Pravý bočný panel
3
Informácie o zariadení DVDirect
1 2
4
A LED kontrolka pre pamäťovú kartu
Svieti nažlto pri sprístupňovaní pamäťovej karty.
B Slot pre pamäťovú kartu Memory Stick Duo
Vloženie karty “Memory Stick Duo”.
C Slot pre rôzne pamäťové karty
Vloženie karty “Memory Stick”, SD Card alebo xD-Picture Card.
D Slot pre pamäťovú kartu CompactFlash
Vloženie karty CompactFlash.
15
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_16-21_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 16 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
B
Informácie o zariadení DVDirect
Zapnutie/Vypnutie
1
2
Pripojte dodávanú sieťovú šnúru do AC adaptéra.
3
Koncovku sieťovej šnúry pripojte do elektrickej zásuvky.
Koncovku AC adaptéra pripojte do konektora DC IN
na DVDirect.
Poznámky
• Používajte len dodávanú sieťovú šnúru a AC adaptér.
• Nepoužívajte poškodené káble, napr. káble s deformovanými konektormi.
4
Stlačte tlačidlo 1 (zapnutie).
Po zapnutí displeja a zobrazení loga DVDirect sa zobrazí ďalšie zobrazenie
v závislosti od aktuálneho stavu DVDirect. Podrobnosti pozri “Navigačné
zobrazenie” na str. 17. Keď stlačíte RETURN, zobrazí sa Menu. Podrobnosti
pozri “Sprístupnenie funkcií z Menu” str. 18.
Vypnutie napájania
Znova stlačte tlačidlo 1 (zapnutie).
16
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_16-21_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 17 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Navigačné zobrazenie
Po zapnutí DVDirect automaticky zistí vložené pamäťové karty, DVD disky
a vstupné signály z pripojených zariadení. Na displeji sa potom zobrazí
hlásenie indikujúce spôsob prípravy na nahrávanie. Podľa tohto hlásenia
môžete automaticky pristúpiť k zamýšľanému nahrávaniu bez potreby
komplikovaných operácií s tlačidlami.
Hlásenia a obrázky indikujú ďalšie operácie,
ktoré treba vykonať.
Ak k DVDirect pripojíte HD kamkordér Handycam® (HDD/Memory Stick),
video záznamy sa nahrávajú pomocou operácií z navigačného zobrazenia
nasledovne.
• Ak nahrávate len HD video alebo HD aj SD video záznam, DVDirect
automaticky zistí HD video záznam a nahrá ho na disk.
• Ak nahrávate len SD video záznam, DVDirect ho automaticky nahrá na disk.
Poznámka
Ak HD kamkordérom Handycam® snímate HD aj SD video záznam a chcete nahrať SD video
záznam, použite ponuku Menu (str. 18).
17
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Informácie o zariadení DVDirect
Pri nahrávaní video záznamov z HD kamkordéra Handycam®
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_16-21_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 18 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Sprístupnenie funkcií z Menu
Nahrávanie je možné vykonať manuálne zvolením volieb z Menu. Z Menu tiež
môžete sprístupniť nastavovacie zobrazenie (ponuka Setup) a vykonať rôzne
nastavenia.
Stlačením RETURN obnovíte zobrazenie Menu (zobrazenie Menu nie je
možné obnoviť počas nahrávania alebo z niektorých prevádzkových stavov).
,
Stláčaním M alebo m zvoľte požadovanú operáciu a stlačte tlačidlo
(výber).
Menu
Funkcia
Video , DVD
Vytvorenie Video DVD disku (str. 35, 52).
Photo , DVD
Vytvorenie Photo DVD disku (str. 60).
DVD Preview
Prehranie vytvoreného Video DVD alebo Photo DVD disku
(str. 68).
AVCHD Dubbing
Nahrávanie HD video záznamu na disk pri pripojení
HD kamkordéra Handycam® k DVDirect.
Setup
Konfigurácia rôznych nastavení (str. 71).
18
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_16-21_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 19 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Vloženie disku
Disk vložte nasledovným postupom, keď je DVDirect zapnutý.
Stlačte tlačidlo Z (vysunutie).
Nosič disku sa vysunie.
2
Na nosič disku položte disk popisom nahor a znova stlačte
tlačidlo Z (vysunutie).
Informácie o zariadení DVDirect
1
Poznámka
Nedotýkajte sa strany disku určenej pre záznam.
Po opätovnom stlačení tlačidla Z (vysunutie) sa nosič disku zatvorí a DVDirect začne
načítavať vložený disk.
19
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_16-21_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 20 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Ak vložíte nový disk
Keď pripojíte video zariadenie do konektora VIDEO IN, S VIDEO IN
alebo DV IN a budete manuálne kopírovať na nový disk (str. 50), zobrazí
sa nasledovné zobrazenie.
Ak nahrávate, stláčaním M alebo m zvoľte “OK” a stlačte tlačidlo
(výber).
Spustí sa formátovanie. Dokončenie môže trvať niekoľko sekúnd.
Pri iných typoch kopírovania sa disk môže naformátovať automaticky podľa
režimu kopírovania.
Formátovanie je nevyhnutný proces pred nahrávaním na disk.
Poznámka
Pri disku naformátovanom podľa hlásenia v tomto zobrazení je možné nahrávať video záznam
len cez konektor VIDEO IN, S VIDEO IN alebo DV IN. Pri formátovaní DVD+RW alebo
DVD-RW disku podľa hlásenia v tomto zobrazení je možné používať disk na nahrávanie
v iných režimoch kopírovania, napr. AVCHD kopírovanie (AVCHD Dubbing), ak vymažete
obsah disku.
20
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_16-21_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 21 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Vloženie pamäťovej karty
Pamäťovú kartu vložte do príslušného slotu.
Memory
Stick
CompactFlash
SD Card
xD-Picture Card
Memory Stick Duo
Kartu “Memory Stick Duo” vtláčajte do slotu, kým nezacvakne. Kartu
“Memory Stick Duo” vyberte tak, že zatlačíte kartu “Memory Stick Duo”
dnu a potom ju vytiahnite.
Memory Stick/SD Card/xD-Picture Card
Kartu vtláčajte do slotu, kým nezacvakne. Kartu vyberte tak, že zatlačíte
kartu dnu a potom ju vytiahnite.
CompactFlash
Vtlačte kartu do slotu CompactFlash. Kartu CompactFlash vyberte tak,
že ju vytiahnete zo slotu.
Karta CompactFlash zostáva do polovice vysunutá.
Poznámky
• Do slotu pre pamäťovú kartu vkladajte len jednu kartu. Nepoužívajte viac slotov
súčasne.
• Počas nahrávania na disk nevkladajte žiadnu kartu. V takomto prípade môže dôjsť
k poruche zápisu.
• Do slotu pre rôzne karty nevkladajte kartu “Memory Stick Duo” s adaptérom
Memory Stick Duo.
• Ak svieti LED indikátor pamäťovej karty, pamäťovú kartu nevyberajte. Môžete
poškodiť dáta na karte.
21
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Informácie o zariadení DVDirect
Memory
Stick Duo
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 22 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
B Vytvorenie Video DVD disku
Vytvorenie Video DVD a AVCHD disku
Jednoducho pripojte kamkordér alebo video zariadenie k DVDirect a môžete
nahrávať video záznamy. Ak pripojíte HD kamkordér Sony Handycam®,
môžete kopírovať HD (AVCHD) video záznam v jeho pôvodnej kvalite.
Typy kopírovania
V závislosti od daného kamkordéra alebo typu vytváraného Video DVD disku,
môžete zvoliť nasledovné režimy kopírovania.
Kopírovanie jediným stlačením tlačidla na kamkordéri
Handycam® (str. 32)
Tento režim umožňuje nahrávať video záznam z kamkordéra Handycam®
na disk jednoduchým stlačením tlačidla DISC BURN alebo DVD BURN
na kamkordéri Handycam®.
Na disk so záznamom môžete dopĺňať ďalšie video záznamy pomocou režimu
prírastkového kopírovania (pozri str. 23).
Kopírovanie celého obsahu
Tento režim umožní skopírovať celý video záznam z digitálneho kamkordéra
pripojeného k DVDirect na DVD disk jediným stlačením tlačidla
(nahrávanie). DVDirect bude počas celého procesu riadiť kamkordér a dokončí
vytvorenie Video DVD alebo AVCHD disku. Dokončený disk sa automaticky
uzatvorí, vďaka čomu bude možné jeho okamžité prehrávanie v DVD
prehrávačoch. Vytvorený AVCHD disk je možné prehrávať len v
AVCHD-kompatibilných zariadeniach.
Video záznam sa nahráva nasledovne:
Handycam® (HDD alebo Memory Stick) (str. 37)
Na disk sa nahrá celý video záznam z HDD alebo karty Memory Stick.
(V závislosti od dĺžky video záznamu môže byť potrebných viacero diskov.)
Kopírovanie
Všetky video záznamy
22
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 23 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Handycam® (DVD) (str. 45)
Na 12 cm disk sa nahrá celý video záznam z 8 cm disku v kamkordéri.
Jeden mini DVD disk
Kopírovanie
Jeden DVD disk
Jedna DV kazeta
Vytvorenie Video DVD disku
Handycam® (DV/D8) alebo digitálny DV kamkordér (str. 49)
Na jeden disk sa nahrá celý video záznam z DV alebo Digital 8 kazety.
Kopírovanie Jeden DVD disk
Prírastkové kopírovanie (str. 38)
Pomocou tohto režimu môžete nahrávať len najnovší záznam z kamkordéra,
ak ste už starší záznam predtým nahrali na disk.
Nové video záznamy
Kopírovanie
len nových video
záznamov
23
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 24 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Spájané kopírovanie (str. 46)
Tento režim umožňuje nahrať obsah viacerých 8 cm diskov z kamkordéra
Handycam® (DVD) na jeden 12 cm disk.
Kopírovanie
12 cm disk
Viacero 8 cm diskov
Kopírovanie Playlistu (str. 40)
Tento režim umožňuje nahrať video záznamy z Playlistu vytvoreného
v kamkordéri Handycam® (HDD/Memory Stick). Ak zvolíte video záznamy
vopred a vytvoríte Playlist v kamkordéri Handycam®, môžete takéto video
záznamy veľmi jednoducho nahrať na DVD disk. Podrobnosti o editovaní
Playlistu pozri v návode na použitie kamkordéra.
Kopírovanie
Scény pridané do Playlistu
Kopírovanie zvolených scén (str. 41)
Tento režim umožňuje nahrávať video záznamy zvolené podľa ich miniatúr
alebo dátumov snímania.
Výber z miniatúr:
Výber podľa dátumu snímania:
24
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 25 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Manuálne kopírovanie (str. 50)
Tento režim umožňuje vytvoriť Video DVD disk pomocou tlačidiel
(nahrávanie) a
(zastavenie) na zariadení DVDirect a tlačidiel prehrávania,
pozastavenia a zastavenia na zariadení pripojenom k DVDirect. Nahrávať môžete
počas sledovania video záznamu (ktorý chcete nahrávať) na displeji.
Video DVD a AVCHD disky
AVCHD disky –kvalita HD (vysoké rozlíšenie)–
Môžete nahrať HD video záznamy v ich pôvodnom formáte, ak pripojíte HD
kamkordér Handycam® (HDD/Memory Stick) cez USB kábel.
Vytvorený AVCHD disk je možné prehrávať v AVCHD-kompatibilných
zariadeniach. HD kvalitu obrazu pri prehrávaní AVCHD disku však získate,
len ak používate HD TVP.
25
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
Video DVD disky –kvalita SD (štandardné rozlíšenie)–
Môžete vytvoriť Video DVD disky počas sledovania video záznamu
z viacerých pripojených kamkordérov alebo video zariadení. Ak pripojíte
kamkordér Handycam® cez USB kábel, môžete tiež vytvoriť Video DVD disk
v rovnakej obrazovej kvalite, aká bola použitá pri snímaní.
Vytvorený disk je možné prehrávať v kompatibilných DVD prehrávačoch.
Môžete tiež nastaviť obľúbené fotografie pre Menu DVD disku (str. 73).
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 26 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Poznámky o kompatibilite diskov formátu AVCHD
• AVCHD disk nie je možné prehrávať v AVCHD-nekompatibilných
DVD prehrávačoch alebo rekordéroch.
• AVCHD disk nevkladajte do AVCHD-nekompatibilných DVD prehrávačov
alebo rekordérov. DVD prehrávač/rekordér sa môže zablokovať pri vysúvaní
disku a môže vymazať obsah disku bez upozornenia.
• AVCHD disky je možné prehrávať v Blu-ray Disc-kompatibilnom
prehrávači/rekordéri, Playstation 3® alebo v inom kompatibilnom zariadení.
V závislosti od kvality obrazu bude disky možné prehrať na rôznych
zariadeniach.
AVCHD disk (disk obsahujúci HD video záznamy)
Nie
Áno
Áno
DVD zariadenie
Zariadenie kompatibilné
s formátom AVCHD
PC*
Áno
Áno
Áno
DVD zariadenie
AVCHD-kompatibilné
zariadenie s podporou
prehrávania DVD diskov
PC
Video DVD
* Pred touto operáciou do PC nainštalujte aplikáciu kompatibilnú s formátom AVCHD.
Aj keď váš PC a OS spĺňa všetky systémové požiadavky, pri prehrávaní sa v obraze môže
vyskytnúť šum, môžu vypadávať snímky alebo môže dochádzať k prerušovaniu zvuku.
(Nezávisí to od kvality vytvoreného AVCHD disku.)
26
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 27 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kamkordéry/video zariadenia, kvalita záznamu a rozhranie
Pri kopírovaní použite vhodný vstupný konektor pre pripájané zariadenie
a obrazovú kvalitu. Keďže vstupný konektor súvisí s výberom disku, pozri tiež
“Vhodné disky” (str. 29).
Typ zariadenia
Kvalita
obrazu
Vstupné konektory na DVDirect
USB
DV IN
VIDEO IN
S VIDEO
IN
Sony Handycam® (HDD)
Vytvorenie Video DVD disku
Sony Handycam®
(Memory Stick)
Sony Handycam® (DVD)
Sony Handycam®
(DV/D8/HDV)
Sony Handycam®
(MICROMV)
Iné kamkordéry
s DV konektorom
Iné kamkordéry/
video zariadenia
Rady
• HD video záznamy môžete skonvertovať do SD kvality pri skopírovaní cez konektor
VIDEO IN alebo S VIDEO IN.
• Ak je nastavenie [i.LINK CONV] na kamkordéri Handycam® (HDV) nastavené na [ON],
môžete HDV video záznamy skonvertovať do SD kvality pri skopírovaní cez konektor DV IN.
Poznámka
Nie je možné kopírovať:
− Video záznamy priamo z pamäťovej karty vloženej v príslušnom slote na DVDirect.
Tieto sloty slúžia len na import fotografií.
− Video záznamy v kvalite HD aj v kvalite SD na jeden DVD disk.
− Video záznamy aj fotografie uložené v kamkordéri súčasne.
− Z 8 cm DVD-RW disku naformátovaného v režime VR v kamkordéri Handycam® (DVD).
− Video záznamy so signálmi ochrany pred kopírovaním (komerčné DVD disky, VHS
kazety, niektoré programy zo satelitného vysielania alebo prijímačov káblových TV atď.).
27
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 28 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Poznámky k nastaveniam na kamkordéroch
• Nastavenie [USB SPEED] na kamkordéri Handycam® (HDD/Memory
Stick) musí byť nastavené na [AUTO]. (Výrobné nastavenie je [AUTO].)
• Nastavenie [A/V t DV OUT] na kamkordéri Handycam® (DV/D8) musí
byť nastavené na [OFF]. (Výrobné nastavenie je [OFF].)
• Pri kopírovaní záznamu s pomerom strán obrazu 16:9 (obraz snímaný
s nastavením 16:9 na kamkordéri) cez konektor DV IN, VIDEO IN alebo
S VIDEO IN na DVDirect, nastavte na kamkordéri nastavenie pre typ TVP
na 4:3.
• Ak editujete alebo vymažete video záznam na kamkordéri Handycam®
pomocou PC alebo Playstation 3®, nie je možné správne skopírovať video
záznamy pripojením kamkordéra Handycam® k DVDirect. Video záznam
vymazávajte alebo editujte pomocou kamkordéra Handycam®.
Poznámky k času potrebnému na nahrávanie
Pri nahrávaní z kamkordéra Handycam® (HDD/Memory Stick alebo DVD)
pripojeného USB káblom závisí potrebný čas od režimu nahrávania (XP, HQ,
SP alebo LP) používaného pri snímaní video záznamu a počtu scén, ktoré sú
v kamkordéri Handycam®. Všeobecne platí, že nahranie video záznamov
snímaných vo vyššej obrazovej kvalite na disk trvá dlhší čas. Uvádzame
orientačný čas potrebný na nahranie hodinového video záznamu obsahujúceho
jednu scénu na disk.
Nahrávanie HD video záznamu
Režim
Z HD kamkordéra Handycam® (HDD/Memory Stick)
XP
Cca 40 min.
HQ
Cca 25 min.
SP
Cca 20 min.
LP
Cca 15 min.
Nahrávanie SD video záznamu
Režim
Z HD kamkordéra
Handycam®
(HDD/Memory Stick)
Z kamkordéra Handycam®
(DVD)
HQ
Cca 20 min.
Cca 40 min.
SP
Cca 15 min.
Cca 30 min.
LP
Cca 10 min.
Cca 20 min.
28
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 29 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Vhodné disky
Disky zvoľte podľa vstupného konektora, do ktorého pripojíte zariadenie.
Vstupné konektory
na DVDirect
Typ disku
USB
DVD+R
DV/VIDEO IN/
S VIDEO
+R
DVD+R DL (dvojvrstvový)
DVD+RW
+RW
-R
DVD-R DL (dvojvrstvový)
-R DL
DVD-RW
-RW
Poznámky k nahrávaniu na disky
• Ak pridávate video záznam na už nahraný disk (neuzatvorený disk), je nutné
použiť rovnaké rozhranie, aké sa použilo pri predošlom nahrávaní.
Napríklad nie je možné pridať video záznam z kamkordéra Handycam® (DVD)
pripojeného cez vstupný S-video alebo video kábel na disk so záznamom
skopírovaným z kamkordéra Handycam® (DVD) pripojeného USB káblom.
• Nie je možné pridať záznam na disk vytvorený v PC alebo inom DVD
zariadení.
• Ak kopírujete HD video záznamy, vždy použite nový disk. Nie je možné
pridať HD video záznamy na ten istý, predtým nahraný AVCHD disk.
29
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
DVD-R
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 30 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Vytvorené Video DVD a AVCHD disky
Obsah disku pozostáva z častí nazývaných tituly a menších podčastí
nazývaných kapitoly.
Pri každom vložení DVD disku do DVD prehrávača sa zobrazí Menu DVD
disku, ktoré slúži ako prehľad titulov alebo tabuľka obsahu pre prehrávanie
Video DVD disku.
Môžete vytvoriť Video DVD disk, pri ktorom sa v Menu DVD disku zobrazia
miniatúry titulov.
Pre Menu DVD disku tiež môžete použiť ako pozadie rôzne obrázky alebo
obľúbené fotografie.
Menu DVD disku
Tituly a kapitoly
Disk
Titul 1
Titul 2
Titul 3
Kapitoly
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
Pri vytváraní Video DVD alebo AVCHD disku pomocou DVDirect sa tituly
a kapitoly vytvárajú nasledovne:
Pri Video DVD diskoch
(Manuálne kopírovanie alebo kopírovanie z DV kamkordérov
cez DV (i.LINK) kábel)
Titul
Tituly sa vytvoria medzi miestami, kde spustíte a zastavíte
nahrávanie na DVDirect.
Kapitola
Kapitoly sa vytvoria podľa nastavenia “Auto Chapter”
nakonfigurovaného v ponuke Setup (str. 72).
Menu
DVD disku
Môžete zvoliť zobrazenie “DVD Menu” alebo obľúbenú fotografiu
(str. 73).
Prehranie
na DVDirect
Video záznam môžete prehrať na DVDirect.
30
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 31 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Pri Video DVD diskoch
(Kopírovanie z kamkordéra Handycam® pripojeného cez USB
kábel)
Titul
Tituly*1 sa vytvoria v miestach vo video zázname, kde došlo
k zmene dátumu snímania.
Kapitola
Kapitoly sa vytvoria pri každej scéne*2 v titule.
Menu
DVD disku
Môžete zvoliť zobrazenie “DVD Menu” alebo obľúbenú fotografiu
(str. 73).
Prehranie
na DVDirect
Video záznam môžete prehrať na DVDirect.
Titul
Vytvorí sa jeden titul.
Kapitola
Kapitoly sa vytvoria pri každej scéne*2 v titule.
Menu
DVD disku
Menu DVD disku nie je možné vytvoriť.
Prehranie
na DVDirect
Video záznam nie je možné prehrávať.
*1Tituly sa tiež vytvoria, ak v nahrávanom video zázname zmeníte režim nahrávania
(z HQ alebo SP na LP alebo opačne), alebo pomer strán (zo 4:3 na 16:9 alebo opačne).
*2Scény sa vytvoria vždy pri spustení a zastavení nahrávania.
31
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
AVCHD disky
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 32 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
(HDD/Memory Stick)
–Kopírovanie jediným stlačením–
Môžete vytvoriť Video DVD disky z kamkordéra Handycam® (HDD/Memory
Stick) jednoduchým stlačením tlačidla DISC BURN na kamkordéri
Handycam.
Pri ďalšom kopírovaní môžete na disk pridať ďalší video záznam bez potreby
opätovného kopírovania predchádzajúceho obsahu.
Poznámka
Ak kamkordérom AVCHD Handycam® (HDD/Memory Stick) snímate HD video
aj SD video záznam, DVDirect automaticky zistí HD video záznam a nahrá ho na disk.
1
Stlačením tlačidla 1 (zapnutie) zapnite DVDirect.
Na displeji sa zobrazí hlásenie vyzývajúce na vloženie disku.
2
Vložte disk (str. 19).
DVDirect spustí čítanie vloženého disku.
Poznámka
Ak vytvárate AVCHD disk, vložte nový disk.
3
Zapnite kamkordér.
4
Pripojte kamkordér k DVDirect.
Prepojte USB konektor (typ mini B) na kamkordéri s USB konektorom
(typ A) na DVDirect pomocou USB kábla (nedodávaný).
HANDCAM
USB kábel (nedodávaný)
Po prepojení USB káblom sa na LCD monitore kamkordéra zobrazí
[USB SELECT].
32
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 33 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
5
Stlačte [DISC BURN] na LCD monitore kamkordéra alebo
tlačidlo DISC BURN na kamkordéri alebo podstavci Handycam
Station.
Stlačte [DISC BURN]
alebo [DVD BURN].
DISC BURN
Poznámka
Spustí sa kopírovanie a na displeji sa zobrazuje jeho priebeh.
Aktuálny disk
Počet potrebných diskov
Rada
Ak sa obsah z kamkordéra nezmestí na jeden disk, disk sa po zaplnení uzatvorí a na
displeji sa zobrazí nasledovné hlásenie. Vyberte dokončený disk a vložte prázdny disk.
Kopírovanie sa obnoví automaticky.
33
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
Podľa typu kamkordéra sa môže zobrazenie zobrazované na LCD monitore kamkordéra
alebo označenie tlačidiel na kamkordéri líšiť.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 34 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
6
Kopírovanie sa dokončí.
Kopírovanie HD video záznamu:
Disk sa automaticky vysunie.
Kopírovanie SD video záznamu:
Na displeji sa zobrazí “Complete” a nahrávanie sa automaticky zastaví.
Stlačením tlačidla Z (vysunutie) vysuňte disk a zvoľte, či chcete disk
uzatvoriť (str. 65). Prípadne stlačením tlačidla RETURN obnovíte
zobrazenie Menu.
Zastavenie kopírovania
Počas nahrávania nie je možné kopírovanie zastaviť. Kopírovanie môžete
zrušiť len stlačením tlačidla
(zastavenie) pri výmene disku.
Poznámka ku kopírovaniu jediným stlačením
Táto funkcia je dostupná, len keď je DVDirect v nasledovných režimoch:
• Na DVDirect po jeho zapnutí nebolo stlačené žiadne tlačidlo (“Navigačné
zobrazenie” na str. 17).
• Na displeji je zobrazené Menu.
34
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 35 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
(HDD/Memory Stick)
–Používanie režimu kopírovania–
Ak je kamkordér Handycam® (HDD/Memory Stick) pripojený k DVDirect,
môžete podľa potreby používať nasledovné štyri režimy kopírovania.
Pred výberom režimu kopírovania…
1
Stlačením tlačidla 1 (zapnutie) zapnite DVDirect a vložte disk
(str. 19).
DVDirect spustí čítanie vloženého disku.
Rada
Nahrávanie video záznamu tiež môžete ovládať cez zobrazenie “Menu”.
Kopírovanie HD video záznamu:
Stlačením tlačidla RETURN zobrazte “Menu” a zvoľte “AVCHD Dubbing”.
Kopírovanie SD video záznamu:
Stlačením tlačidla RETURN zobrazte “Menu” a zvoľte “Video , DVD”.
Potom v zobrazení pre výber vstupného konektora zvoľte “USB”.
2
Zapnite kamkordér.
3
Pripojte kamkordér k DVDirect.
Prepojte USB konektor (typ mini B) na kamkordéri s USB konektorom
(typ A) na DVDirect pomocou USB kábla (nedodávaný).
HANDCAM
USB kábel (nedodávaný)
Po prepojení USB káblom sa na LCD monitore kamkordéra zobrazí
[USB SELECT].
35
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
Poznámka
Ak kamkordérom AVCHD Handycam® (HDD/Memory Stick) snímate HD video
aj SD video záznam, DVDirect automaticky zistí HD video záznam a nahrá ho na disk.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 36 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
4
Na LCD monitore kamkordéra stlačte [COMPUTER].
Ak používate kamkordér
Handycam® (HDD):
Stlačte [ COMPUTER]
alebo [HDD].
Ak používate kamkordér
Handycam® (Memory Stick):
Stlačte [
Memory Stick].
Hneď ako stlačíte tlačidlo na LCD monitore kamkordéra DVDirect zistí
pripojený kamkordér a zobrazenie na displeji DVDirect sa zmení.
Poznámka
Podľa používaného kamkordéra sa vyššie uvedené zobrazenie [USB SELECT] nemusí
zobraziť automaticky a môže byť potrebná prvotná konfigurácia prepojenia. Podľa typu
kamkordéra sa tiež môže zobrazenie zobrazované na LCD monitore kamkordéra alebo
označenie tlačidiel na kamkordéri líšiť. Podrobnosti pozri v časti o pripojení k PC
v návode na použitie kamkordéra. Pripojenie k DVDirect môžete dokončiť rovnakou
operáciou ako pripojenie k PC.
5
Na displeji DVDirect sa zobrazí nasledovné.
Typ vstupného konektora
Režim
kopírovania
Typ vytváraného disku
• Pri vytváraní AVCHD
disku:
• Pri vytváraní Video
DVD disku:
Počet potrebných diskov
Môžete zvoliť režim kopírovania, ktorý môžete zobraziť v pravom hornom
rohu displeja stláčaním < alebo ,.
Podrobnosti o výbere jednotlivých režimov kopírovania pozri
na nasledovných stranách.
• Kopírovanie celého obsahu
str. 37
• Prírastkové kopírovanie
str. 38
• Kopírovanie Playlistu
str. 40
• Kopírovanie zvolených scén str. 41
36
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 37 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie celého obsahu
Pomocou režimu kopírovania celého obsahu môžete skopírovať všetky video
záznamy z kamkordéra na jeden alebo viacero diskov jediným stlačením
tlačidla.
Stláčajte < alebo ,, kým sa v pravom hornom rohu displeja
nezobrazí “Full”.
2
Stlačením tlačidla
Vytvorenie Video DVD disku
1
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
DVDirect spustí kopírovanie hneď po naformátovaní disku.
Na displeji sa zobrazí “Recording to disc …” (Nahrávam na disk ...)
a počas kopírovania svieti tlačidlo
(nahrávanie).
Aktuálny disk
Počet potrebných diskov
37
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 38 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
3
Ak sa disk zaplní, vymeňte ho za prázdny disk.
Ak sa obsah z kamkordéra nezmestí na jeden disk, disk sa po zaplnení
uzatvorí. Disk sa automaticky vysunie a na displeji sa zobrazí nasledovné
hlásenie.
Vložte prázdny disk. Kopírovanie sa obnoví automaticky.
4
Kopírovanie sa automaticky zastaví po dokončení kopírovania.
Keď sa kopírovanie dokončí, disk sa automaticky vysunie. Video DVD
(alebo AVCHD) disk je dokončený a môžete ho prehrať v DVD
prehrávačoch alebo DVD mechanikách PC. AVCHD disk je možné
prehrávať len v AVCHD-kompatibilnom zariadení.
Zastavenie kopírovania
Počas nahrávania nie je možné kopírovanie zastaviť. Kopírovanie môžete
zrušiť len stlačením tlačidla
(zastavenie) pri výmene disku.
Prírastkové kopírovanie
Po skopírovaní obsahu z kamkordéra na disky môžete na takéto disky pridávať
ďalší video záznam nasnímaný tým istým kamkordérom bez potreby
opätovného kopírovania predošlého obsahu.
1
Stláčajte < alebo ,, kým sa v pravom hornom rohu displeja
nezobrazí “Incremental”.
38
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 39 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
2
Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
Na displeji sa zobrazí “Recording to disc …” (Nahrávam na disk ...)
a počas kopírovania svieti tlačidlo
(nahrávanie).
Ak sa disk zaplní, vymeňte ho za prázdny disk.
Ak sa obsah z kamkordéra nezmestí na jeden disk, disk sa po zaplnení
uzatvorí. Disk sa automaticky vysunie a na displeji sa zobrazí nasledovné
hlásenie.
Vložte prázdny disk. Kopírovanie sa obnoví automaticky.
Poznámka
Ak kamkordér neobsahuje nové video záznamy (ak sú už všetky dostupné video
záznamy nahrané na DVD disku), prírastkové kopírovanie nie je dostupné.
4
Kopírovanie sa automaticky zastaví po dokončení kopírovania.
Kopírovanie HD video záznamu:
Disk sa automaticky vysunie.
Kopírovanie SD video záznamu:
Na displeji sa zobrazí “Complete” a kopírovanie sa automaticky zastaví.
39
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
3
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 40 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Stlačením tlačidla Z (vysunutie) vysuňte disk a zvoľte, či chcete disk
uzatvoriť (str. 65). Prípadne stlačením tlačidla RETURN obnovíte
zobrazenie Menu.
Rada
Ak vysuniete disk po skopírovaní video záznamov bez uzatvorenia, budete môcť
na takýto disk dopĺňať ďalšie video záznamy.
Zastavenie kopírovania
Počas nahrávania nie je možné kopírovanie zastaviť. Kopírovanie môžete
zrušiť len stlačením tlačidla
(zastavenie) pri výmene disku.
Poznámka k prírastkovému kopírovaniu
Táto funkcia funguje aj v nasledovných prípadoch:
• V kamkordéri Handycam® (Memory Stick) je vložená iná karta Memory
Stick, než z ktorej sa predtým kopírovalo.
• K DVDirect je pripojený iný kamkordér Handycam® (HDD) než ten,
z ktorého sa predtým kopírovalo.
Kopírovanie Playlistu
Môžete skopírovať všetky scény z Playlistu, ktorý bol vytvorený v kamkordéri.
Pred kopírovaním Playlistu vytvorte v kamkordéri želaný Playlist.
1
Stláčajte < alebo ,, kým sa v pravom hornom rohu displeja
nezobrazí “Playlist”.
2
Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
40
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 41 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Na displeji sa zobrazí “Recording to disc …” (Nahrávam na disk ...)
a počas kopírovania svieti tlačidlo
(nahrávanie).
3
Vykonajte kroky 3 až 4 z časti “Prírastkové kopírovanie” (str. 38).
Spustené nahrávanie nie je možné zastaviť. Kopírovanie môžete zrušiť
len tlačidlom
(zastavenie) pri výmene disku.
Kopírovanie zvolených scén
Môžete nahrávať scény zvolené podľa ich miniatúr alebo dátumov snímania.
1
Stláčajte < alebo ,, kým sa v pravom hornom rohu displeja
nezobrazí “Select Videos”.
2
Stláčaním M alebo m zvoľte “Thumbnail” alebo “Shooting Date”
a stlačte tlačidlo
(výber).
41
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
Zastavenie kopírovania
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 42 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
3
Stláčaním M m < , zvoľte želanú miniatúru alebo dátum
snímania, ktoré chcete kopírovať a stlačením tlačidla
(výber) daný výber označte.
Skopírujú sa len označené scény alebo video záznamy podľa dátumu
snímania.
Thumbnail
(Miniatúra):
Zvolená scéna
Scéna označená
pre kopírovanie
Počet potrebných
diskov
Shooting date
(Dátum snímania):
Dátum snímania označený
pre kopírovanie
Dátum snímania aktuálnej scény
Rada
Stláčaním tlačidla
4
Stlačením tlačidla
(výber) scénu označíte alebo odznačíte.
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
Na displeji sa zobrazí “Recording to disc …” (Nahrávam na disk ...)
a počas kopírovania svieti tlačidlo
(nahrávanie).
5
Vykonajte kroky 3 až 4 z časti “Prírastkové kopírovanie” (str. 38).
Zastavenie kopírovania
Spustené nahrávanie nie je možné zastaviť. Kopírovanie môžete zrušiť len
tlačidlom
(zastavenie) pri výmene disku.
42
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 43 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
(DVD)
Ak je kamkordér Handycam® (DVD) pripojený k DVDirect, môžete zvoliť
kopírovanie celého obsahu alebo spájané kopírovanie a potom nahrať disk.
Pred výberom režimu kopírovania…
Stlačením tlačidla 1 (zapnutie) zapnite DVDirect a vložte disk
(str. 19).
DVDirect spustí čítanie vloženého disku.
Rada
Nahrávanie video záznamu tiež môžete ovládať cez zobrazenie “Menu”.
Stlačením tlačidla RETURN zobrazte “Menu” a zvoľte “Video , DVD”.
Potom v zobrazení pre výber vstupného konektora zvoľte “USB”.
2
Zapnite kamkordér a nastavte ho do režimu prehrávania.
3
Pripojte kamkordér k DVDirect.
Prepojte USB konektor (typ mini B) na kamkordéri s USB konektorom
(typ A) na DVDirect pomocou USB kábla (nedodávaný).
HANDCAM
USB kábel (nedodávaný)
Po prepojení USB káblom sa na LCD monitore kamkordéra zobrazí
[USB SELECT].
4
Na LCD monitore kamkordéra stlačte [COMPUTER].
Stlačte [
COMPUTER].
43
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
1
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 44 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Hneď ako stlačíte tlačidlo na LCD monitore kamkordéra, DVDirect zistí
pripojený kamkordér a zobrazenie na displeji DVDirect sa zmení.
Poznámka
Podľa používaného kamkordéra sa vyššie uvedené zobrazenie [USB SELECT] nemusí
zobraziť automaticky a môže byť potrebná prvotná konfigurácia prepojenia. Podľa typu
kamkordéra sa tiež môže zobrazenie zobrazované na LCD monitore kamkordéra alebo
označenie tlačidiel na kamkordéri líšiť.
Podrobnosti pozri v časti o pripojení k PC v návode na použitie kamkordéra. Pripojenie
k DVDirect môžete dokončiť rovnakou operáciou ako pripojenie k PC.
5
Na displeji DVDirect sa zobrazí nasledovné.
Typ vstupného konektora
Režim kopírovania
Môžete zvoliť režim kopírovania zobrazený v pravom hornom rohu
displeja stláčaním < alebo ,.
Podrobnosti o výbere jednotlivých režimov kopírovania pozri
na nasledovných stranách.
• Kopírovanie celého obsahu
str. 45
• Spájané kopírovanie
str. 46
44
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 45 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie celého obsahu
Pomocou režimu kopírovania celého obsahu môžete skopírovať všetky video
záznamy z 8 cm DVD disku na disk jediným stlačením tlačidla.
Stláčajte < alebo ,, kým sa v pravom hornom rohu displeja
nezobrazí “Full”.
Na displeji DVDirect sa zobrazí nasledovné.
2
Stlačením tlačidla
Vytvorenie Video DVD disku
1
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
DVDirect spustí kopírovanie hneď po naformátovaní disku.
Na displeji sa zobrazí “Recording to disc …” (Nahrávam na disk ...)
a počas kopírovania svieti tlačidlo
(nahrávanie).
3
Kopírovanie sa automaticky zastaví po dokončení kopírovania.
Keď sa kopírovanie dokončí, disk sa automaticky vysunie. Video DVD
disk je dokončený a môžete ho prehrať v iných DVD prehrávačoch alebo
DVD mechanikách PC.
Poznámka
Spustené kopírovanie nie je možné zastaviť.
45
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 46 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Spájané kopírovanie
Ak vlastníte viacero 8 cm diskov obsahujúcich video záznamy nasnímané
DVD kamkordérom, môžete video záznamy zoradiť a skopírovať ich na jeden
12 cm disk.
1
Stláčajte < alebo ,, kým sa v pravom hornom rohu displeja
nezobrazí “Consolidation”.
2
Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
Počas kopírovania sa na displeji zobrazuje jeho priebeh.
3
Kopírovanie sa automaticky zastaví po dokončení kopírovania.
Na displeji sa zobrazí “Complete” a kopírovanie sa automaticky zastaví.
Stlačením tlačidla Z (vysunutie) vysuňte disk a zvoľte, či chcete disk
uzatvoriť (str. 65). Prípadne stlačením tlačidla RETURN obnovíte
zobrazenie Menu.
46
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 47 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Rady
• Pre pripojenie ďalších video záznamov z iného 8 cm disku na aktuálny disk vymeňte
8 cm disk v DVD kamkordéri za ďalší 8 cm disk a stlačte tlačidlo
(nahrávanie) na
DVDirect.
• Ak po skopírovaní video záznamov vysuniete z DVDirect 12 cm disk bez jeho
uzatvorenia, môžete na ten istý 12 cm disk neskôr pridávať ďalšie video záznamy
z ďalších 8 cm diskov.
Poznámka
Počas kopírovania nie je možné kopírovanie zastaviť. Počkajte, kým sa automaticky
nezastaví.
Vytvorenie Video DVD disku
47
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 48 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
(DV/D8) alebo digitálneho DV kamkordéra
Ak pripojíte kamkordér Handycam® (DV/D8) alebo digitálny DV kamkordér
k DVDirect pomocou DV (i.LINK) kábla, môžete zvoliť kopírovanie celého
obsahu alebo manuálne kopírovanie.
Pred výberom režimu kopírovania…
1
Stlačením tlačidla 1 (zapnutie) zapnite DVDirect a vložte disk
(str. 19).
DVDirect spustí čítanie vloženého disku.
Rada
Nahrávanie video záznamu tiež môžete ovládať cez zobrazenie “Menu”.
Stlačením tlačidla RETURN zobrazte “Menu” a zvoľte “Video , DVD”.
Potom v zobrazení pre výber vstupného konektora zvoľte “DV”.
2
Zapnite kamkordér a nastavte ho do režimu prehrávania.
Na väčšine kamkordérov nastavte prepínač zapnutia/režimu na
prehrávanie, do režimu PLAY/EDIT alebo VTR za účelom prehrávania
video záznamu, alebo vykonania nahrávania. Podrobnosti pozri v návode
na použitie kamkordéra.
3
Pripojte kamkordér k DVDirect.
DV konektor na kamkordéri prepojte s DV IN konektorom na DVDirect
pomocou DV (i.LINK) kábla (nedodávaný).
DV IN
DV (i.LINK) kábel (nedodávaný)
48
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 49 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
4
Na displeji DVDirect sa zobrazí nasledovné.
Typ vstupného konektora
Režim kopírovania
Zostávajúci čas disku
Kvalita záznamu
Vytvorenie Video DVD disku
Môžete zvoliť režim kopírovania zobrazený v pravom hornom rohu
displeja stláčaním < alebo ,.
Podrobnosti o výbere jednotlivých režimov kopírovania pozri
na nasledovných stranách.
• Kopírovanie celého obsahu
str. 49
• Manuálne kopírovanie
str. 50
Kopírovanie celého obsahu
Na skopírovanie celej kazety na disk môžete zvoliť režim kopírovania celého
obsahu. Ak zvolíte režim kopírovania celého obsahu, režim prehrávania alebo
zastavenia na kamkordéri sa ovláda automaticky jediným stlačením tlačidla na
DVDirect.
1
Stláčajte < alebo ,, kým sa v pravom hornom rohu displeja
nezobrazí “Full”.
Na displeji DVDirect sa zobrazí nasledovné.
49
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 50 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
2
Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
DVDirect spustí kopírovanie v ten istý okamih, keď kamkordér spustí
prehrávanie. Ak video kazeta nie je na začiatku, automaticky sa previnie
vzad a DVDirect spustí kopírovanie. Na displeji sa zobrazí “Recording”
a počas kopírovania svieti tlačidlo
(nahrávanie).
3
Kopírovanie sa automaticky zastaví po dokončení kopírovania.
Keď sa kopírovanie dokončí, disk sa automaticky vysunie. Video DVD
disk je dokončený a môžete ho prehrať v iných DVD prehrávačoch alebo
DVD mechanikách PC.
Rada
Ak sa na DV kazete vyskytne miesto bez záznamu, kopírovanie sa automaticky zastaví
a tlačidlo
(nahrávanie) zhasne.
Manuálne kopírovanie
Ak ovládate tlačidlo prehrávania alebo zastavenia na DV kamkordéri
manuálne, môžete kopírovať video záznam pomocou tlačidiel
(nahrávanie) a
(zastavenie) na DVDirect.
1
Prehrávanie video záznamu spustite ovládacími prvkami
na kamkordéri.
Na displeji DVDirect sa zobrazí prehrávaný video záznam.
50
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 51 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
2
Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
Počas kopírovania prehrávaného video záznamu sa na displeji zobrazí
“Recording”.
Stlačením tlačidla
(zastavenie) zastavíte kopírovanie.
Chvíľu vyčkajte, kým sa zmení zobrazenie.
4
Ďalšie video záznamy skopírujete opakovaním krokov 1 až 3.
Po dokončení kopírovania stlačením tlačidla Z (vysunutie) vysuňte disk
a zvoľte, či chcete disk uzatvoriť (str. 65). Prípadne stlačením tlačidla
RETURN obnovíte zobrazenie Menu.
Pozastavenie kopírovania
Počas kopírovania stlačte tlačidlo
(nahrávanie). Ďalším stlačením tlačidla
(nahrávanie) kopírovanie opätovne spustíte.
Poznámky k manuálnemu kopírovaniu
• Ak spustíte kopírovanie po uplynutí viac než 10 minút od vloženia disku
do DVDirect, jeho spustenie bude trvať niekoľko sekúnd. Kopírovanie
spustite ihneď po vložení disku.
• Ak počas kopírovania zastavíte prehrávanie na kamkordéri, DVDirect
pozastaví kopírovanie. Kopírovanie obnovíte obnovením prehrávania
na video zariadení. Ak sa v priebehu 2 minút nezistí žiadny video signál,
kopírovanie sa zastaví.
• Ak stlačíte tlačidlo
(zastavenie), môže byť na chvíľu počuť zvuk
otáčania disku.
51
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
3
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 52 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie z video zariadení
Môžete manuálne kopírovať len želané úseky video záznamu, ak budete
striedavo používať tlačidlá prehrávania a zastavenia.
1
Stlačením tlačidla 1 (zapnutie) zapnite DVDirect.
Na displeji sa zobrazí hlásenie vyzývajúce na vloženie disku.
2
Vložte disk (str. 19).
DVDirect spustí čítanie vloženého disku.
3
Pripojte video zariadenie k DVDirect.
Na prepojenie DVDirect s video zariadením (VCR alebo DVR) použite
AV alebo S-video kábel (nedodávané).
Pri AV kábloch:
Prepojte výstupné audio/video konektory na video zariadení s konektormi
AUDIO IN/VIDEO IN na DVDirect pomocou AV kábla (nedodávaný).
Do audio/video výstupu
alebo
AV kábel (nedodávaný)
Rada
Konektory na video zariadení sa líšia podľa daného zariadenia. Podrobnosti pozri
v návode na použitie daného zariadenia a použite vhodný AV kábel.
52
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 53 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Pri S-video kábloch:
Výstupný S-video konektor na zariadení prepojte s konektorom
S VIDEO IN na DVDirect pomocou S-video kábla (nedodávaný). Je tiež
nutné prepojiť audio kábel pre tok vstupného audio signálu.
Do audio/S-video výstupu
Audio kábel
(nedodávaný)
Rada
Ak video zariadenie disponuje S-video konektorom, uprednostnite S-video kábel,
aby sa dosiahla vyššia kvalita obrazu (v porovnaní s kvalitou pri použití video kábla).
4
Prehrávanie video záznamu spustite ovládacími prvkami
na video zariadení.
Na displeji DVDirect sa zobrazí prehrávaný video záznam.
Typ vstupného konektora
VIDEO: VIDEO IN
S-VIDEO: S VIDEO IN
Kvalita záznamu
Zostávajúci čas disku
Rada
DVDirect zistí a zvolí vstupný video signál automaticky, keď spustíte prehrávanie video
záznamu z pripojeného video zariadenia. Na výber vstupného konektora môžete tiež
použiť zobrazenie Menu. Stlačením tlačidla RETURN zobrazte “Menu” a zvoľte
“Video , DVD”. Podľa typu prepojenia s daným video zariadením zvoľte “VIDEO”
alebo “S VIDEO”. V ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí zvolený vstupný konektor.
53
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Video DVD disku
S-video kábel (nedodávaný)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_22-54_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 54 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
5
Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
Počas prehrávania video záznamu sa na displeji zobrazí “Recording”.
Čas nahrávania
6
Stlačením tlačidla
(zastavenie) zastavíte kopírovanie.
Chvíľu vyčkajte, kým sa zmení zobrazenie.
7
Ďalšie video záznamy skopírujete opakovaním krokov 4 až 6.
8
Po skončení kopírovania stlačením tlačidla RETURN obnovíte
zobrazenie Menu.
9
Stlačením Z (vysunutie) vysuňte disk (str. 65). Zvoľte, či chcete
disk uzatvoriť.
Podrobnosti o uzatváraní diskov pozri “Čo znamená ‘uzatvoriť disk’?” (str. 66).
Pozastavenie kopírovania
Počas kopírovania stlačte tlačidlo
(nahrávanie). Ďalším stlačením tlačidla
(nahrávanie) kopírovanie opätovne spustíte.
Poznámky ku kopírovaniu z video zariadení
• Ak spustíte kopírovanie po uplynutí viac než 10 minút od vloženia disku
do DVDirect, jeho spustenie bude trvať niekoľko sekúnd. Kopírovanie
spustite ihneď po vložení disku.
• Ak zastavíte prehrávanie na kamkordéri alebo video zariadení počas kopírovania
(alebo sa tok video signálu preruší), DVDirect pozastaví kopírovanie.
Kopírovanie obnovíte obnovením prehrávania na video zariadení.
Ak sa v priebehu 2 minút nezistí žiadny video signál, kopírovanie sa zastaví.
• Ak stlačíte tlačidlo
(zastavenie), môže byť na chvíľu počuť zvuk otáčania
disku.
54
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 55 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
B Vytvorenie Photo DVD disku
Vytvorenie Photo DVD disku
Fotografie nasnímané vašim digitálnym fotoaparátom a uložené na pamäťovej
karte môžete jednoducho nahrať na DVD disk.
Na disk tiež môžete nahrať statické zábery uložené v kamkordéri Handycam®
(HDD/DVD/Memory Stick).
Ak zvolíte vytvorenie prezentácie (Slideshow), môžete vytvoriť DVD disk
vhodný na prehrávanie v iných DVD prehrávačoch.
Typy kopírovania
Kopírovanie celého obsahu
Tento spôsob umožňuje zvoliť všetky fotografie na HDD alebo 8 cm
DVD disku v kamkordéri Handycam® alebo na pamäťovej karte a skopírovať
ich na DVD disk.
Kopírovanie zvolených fotografií
Tento spôsob umožňuje zvoliť len želané scény (fotografie) alebo dátumy
snímania, ktoré chcete kopírovať a nahrať ich na disk.
Kopírovanie podľa indexov (Miniatúry)
Tento spôsob umožňuje kopírovať na disk fotografie zvolené podľa
ich miniatúr.
Kopírovanie podľa dátumu snímania
Tento spôsob umožňuje kopírovať na disk fotografie zvolené podľa
dátumu snímania.
55
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Photo DVD disku
Pre tvorbu Photo DVD diskov sú dostupné dva typy kopírovania:
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 56 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Vytvorené Photo DVD disky –Typy Photo DVD diskov–
DVDirect umožňuje vytvárať nasledovné typy Photo DVD diskov.
Zálohovacie Photo DVD disky
Zálohovacie Photo DVD disky umožňujú uložiť fotografie (súbory JPEG)
nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo kamkordérom Handycam® na
DVD disk. Zálohovacie Photo DVD disky vytvorené v DVDirect môžete
prehrať na displeji alebo pomocou DVD mechaniky v PC. Fotografie tiež
môžete prehrať v DVD prehrávači schopnom prehrávať súbory JPEG.
Slideshow DVD disky
Okrem uloženia fotografií (súbory JPEG) umožňujú Slideshow DVD disky
prehrať tieto fotografie formou prezentácie (Slideshow). Slideshow DVD disk
je možné prehrávať v komerčných DVD prehrávačoch a môže tiež obsahovať aj
sprievodnú hudbu.
Rady
• Obrazová kvalita fotografií prehrávaných formou prezentácie (Slideshow) je porovnateľná
s kvalitou Video DVD diskov.
• Pomocou DVD mechaniky PC alebo DVD prehrávača schopného prehrávať súbory JPEG
môžete prehrať fotografie vo vyššej kvalite zo zálohovacieho Photo DVD aj Slideshow
DVD disku.
Poznámky k tvorbe Photo DVD disku
• Na disk je možné skopírovať až 2000 fotografií.
• Na disk nie je možné súčasne kopírovať video záznamy aj statické zábery
uložené v kamkordéri.
56
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 57 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kamkordéry/foto zariadenia, záznamové médium a rozhranie
Podľa zariadenia a média, na ktorom sú fotografie uložené, použite
USB konektor alebo jeden zo slotov pre pamäťové karty.
Typ zariadenia
Médium
Vstupný konektor/sloty pre
pamäťové karty na DVDirect
USB
MS Duo
Rôzne
karty
CF
Vstavaný HDD
Sony Handycam® (HDD)
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo
Vytvorenie Photo DVD disku
Sony Handycam®
(Memory Stick)
8 cm DVD
Sony Handycam® (DVD)
Memory Stick Duo
Sony Handycam®
(HDV/DV/D8)
Memory Stick
Memory Stick Duo
Memory Stick
Sony CyberShot®
Memory Stick Duo
SD Card
Iné digitálne fotoaparáty
xD Picture Card
CompactFlash
57
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 58 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Vhodné disky pre vytvorenie Photo DVD diskov
Na vytvorenie Photo DVD disku je možné používať nasledovné disky.
Rozhranie na DVDirect
Typ disku
Logo
DVD+R
USB
Sloty pre
pamäťové karty
+R
DVD+R DL (dvojvrstvový)
DVD+RW
+RW
DVD-R
-R
DVD-R DL (dvojvrstvový)
-R DL
DVD-RW
-RW
Vytvorené Photo DVD disky
Slideshow DVD disky
Obsah Slideshow DVD disku tvoria tituly a kapitoly ako pri Video DVD disku
(str. 30). Pri vytváraní Slideshow DVD disku sa kapitola vytvorí z každých
10 fotografií. V rámci titulu sa môže vytvoriť až 99 kapitol.
Titul 1
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
10 Fotografií
10 Fotografií
10 Fotografií
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
Pomocou obrázkov alebo obľúbených fotografií môžete vytvoriť Menu DVD
disku a pozadie pri Slideshow DVD disku (str. 74).
Pre prehrávanie Slideshow DVD disku tiež môžete nastaviť sprievodnú hudbu
(str. 73).
58
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 59 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Cieľové umiestnenie ukladania fotografií (súbory JPEG)
Na Photo DVD disku sa vytvoria priečinky a všetky fotografie (súbory JPEG)
sa uložia do priečinka “100VRDMC”.
Vytvorenie Photo DVD disku
Rada
Názvy súborov sa vytvoria automaticky pri vytváraní Photo DVD disku.
59
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 60 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie fotografií uložených
na pamäťovej karte/kamkordéri
Handycam®
1
Stlačením tlačidla 1 (zapnutie) zapnite DVDirect a vložte disk
(str. 19).
DVDirect spustí čítanie vloženého disku.
Rada
Nahrávanie fotografií tiež môžete ovládať cez zobrazenie “Menu”.
Stlačením tlačidla RETURN zobrazte “Menu” a v zobrazení “Menu” zvoľte
“Photo , DVD”. Pri kopírovaní fotografií zo slotu pre pamäťovú kartu zvoľte
“Memory Card”. Pri kopírovaní z pripojeného kamkordéra zvoľte “USB”.
2
Do príslušného slotu vložte pamäťovú kartu (str. 21),
alebo zapnite a pripojte kamkordér.
Poznámka
Ak pripojíte DVD kamkordér, prepnite kamkordér do režimu PLAY alebo PLAY/EDIT.
Ak pripojíte kamkordér:
Prepojte USB konektor (typ mini B) na kamkordéri s USB konektorom
(typ A) na DVDirect pomocou USB kábla (nedodávaný).
HANDCAM
USB kábel (nedodávaný)
Po prepojení USB káblom sa na LCD monitore kamkordéra zobrazí
[USB SELECT].
60
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 61 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Na LCD monitore kamkordéra stlačte označenie média, kde sú
uložené fotografie.
Ak používate kamkordér Handycam®
(HDD):
Stlačte [
COMPUTER] alebo [HDD].
Ak používate kamkordér Handycam®
(Memory Stick):
Stlačte [
COMPUTER].
Ak používate kamkordér Handycam®
(DVD):
Stlačte [
COMPUTER].
Poznámka
Podľa používaného kamkordéra sa vyššie uvedené zobrazenie [USB SELECT] nemusí
zobraziť automaticky a môže byť potrebná prvotná konfigurácia prepojenia. Môže sa tiež
líšiť zobrazenie zobrazované na LCD monitore kamkordéra alebo označenie tlačidiel na
kamkordéri. Podrobnosti pozri v časti o pripojení k PC v návode na použitie kamkordéra.
Pripojenie k DVDirect môžete dokončiť rovnakou operáciou ako pripojenie k PC.
3
Stláčaním < alebo , prepnite režim kopírovania.
Stláčaním < alebo , prepínate režim kopírovania zobrazený v pravom
hornom rohu displeja.
Kopírovanie celého obsahu:
Stláčaním < alebo , zobrazte “Full”.
Režim
kopírovania
Typ vstupného konektora
USB: Handycam
M.S.: Memory Stick
M.S.Duo: Memory Stick Duo
SD: SD Card
xD: xD-Picture Card
CF: Compact Flash
61
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Photo DVD disku
Zobrazenie na displeji DVDirect sa zmení.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 62 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Kopírovanie zvolených fotografií:
Stláčaním < alebo , zobrazte “Select Photos”.
Stláčaním M alebo m zvoľte “Thumbnail” alebo “Shooting Date”.
Stláčaním M m < , zvoľte želanú miniatúru alebo dátum snímania,
ktoré chcete kopírovať a stlačením tlačidla
(výber) daný výber
označte.
Thumbnail
(Miniatúra)
Aktuálna fotografia/
Počet nasnímaných
fotografií
Zvolená fotografia
Stláčaním tlačidla
Shooting date
(Dátum snímania)
Dátum snímania
aktuálnej
fotografie
Dátum snímania označený
pre kopírovanie
Fotografia označená pre kopírovanie
(výber) scénu označíte alebo odznačíte.
62
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 63 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
4
Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite kopírovanie.
Na displeji sa počas kopírovania zobrazuje jeho priebeh a svieti tlačidlo
(nahrávanie).
Kopírovanie sa automaticky zastaví po dokončení kopírovania.
Po skopírovaní všetkých fotografií na disk sa na displeji zobrazí
“Complete” a kopírovanie sa automaticky zastaví.
Po dokončení kopírovania stlačením tlačidla Z (vysunutie) vysuňte disk
(str. 65). Ak chcete prehrať fotografie skopírované na disk, alebo ak chcete
na ten istý disk kopírovať ďalšie fotografie, stlačením tlačidla RETURN
obnovte zobrazenie Menu.
63
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Vytvorenie Photo DVD disku
5
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_55-64_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 64 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Zobrazenie len jednej fotografie
Stlačte tlačidlo
(zastavenie), keď sú zobrazené miniatúry.
Zvolená fotografia sa zobrazí na celej obrazovke.
Fotografiu môžete otáčať o 90 stupňov doprava stláčaním tlačidla ,.
Fotografiu môžete otáčať o 90 stupňov doľava stláčaním tlačidla <.
64
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_65-70_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 65 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
B Uzatvorenie/Prehranie vytvoreného DVD disku
Vybratie/Uzatvorenie vytvoreného disku
Po dokončení kopírovania stlačením tlačidla Z (vysunutie) vysuňte disk.
Potom môžete zvoliť, či ponecháte disk neuzatvorený (pre neskoršie
pridávanie video záznamov alebo fotografií), alebo disk dokončíte
(uzatvorenie) (str. 66).
Pri Photo DVD disku môžete zvoliť, či vytvoríte prezentáciu (Slideshow).
Podľa nasledovného postupu dokončite vytváranie disku.
Poznámka
V nasledovných prípadoch sa disk automaticky vysunie po dokončení kopírovania:
• Vytvoríte AVCHD disk.
• Vytvoríte Video DVD disk v režime kopírovania celého obsahu.
• V ponuke Setup zvolíte “ON” pre položku “Slideshow Creation” a vytvoríte Photo DVD
disk.
Stlačte tlačidlo Z (vysunutie).
Zobrazí sa hlásenie, či chcete uzatvoriť práve nahraný disk.
Rada
Toto hlásenie sa nezobrazí, ak na kopírovanie video záznamu používate DVD+RW disk
(neplatí pri kopírovaní video záznamu z kamkordéra pripojeného cez USB konektor).
2
Zvoľte, či chcete disk uzatvoriť.
Podrobnosti o uzatváraní diskov pozri “Čo znamená ‘uzatvoriť disk’?”
(str. 66).
Uzatvorenie disku:
Zvoľte “Yes” a stlačte tlačidlo
(výber). Zobrazí sa potvrdzujúce
hlásenie, takže zvoľte “OK” a znova stlačte tlačidlo
(výber).
Ak vytvárate Photo DVD disk, zobrazí sa hlásenie, či chcete vytvoriť
prezentáciu (Slideshow). Pokračujte krokom 3.
Neuzatvorenie disku:
Zvoľte “No” a stlačte tlačidlo
uzatvorenia.
(výber). Disk sa vysunie bez
65
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Uzatvorenie/Prehranie vytvoreného DVD disku
1
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_65-70_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 66 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
3
Pri Photo DVD disku zvoľte, či chcete vytvoriť prezentáciu
(Slideshow).
Stláčaním M alebo m zvoľte, či chcete vytvoriť prezentáciu (Slideshow)
a stlačte tlačidlo
(výber).
Ak chcete dokončiť disk ako zálohovací Photo DVD disk, zvoľte “No”.
Ak chcete dokončiť disk ako Slideshow DVD disk, zvoľte “Yes”.
Poznámka
Pri zálohovacom Photo DVD disku trvá dokončenie uzatvorenia niekoľko minút. Čas
potrebný na dokončenie Slideshow DVD disku závisí od počtu a veľkosti fotografií.
(Napr. nahranie 100 súborov (5-megapixelových fotografií) na DVD disk môže trvať
20 alebo viac minút.)
Po dokončení všetkých procesov sa disk vysunie a Video DVD alebo
Photo DVD disk je hotový.
Vytvorenie Slideshow DVD disku stlačením jediného tlačidla
Môžete vytvoriť Slideshow DVD disk stlačením jediného tlačidla
(nahrávanie), ak je “Slideshow Creation” v ponuke Setup nastavené na “ON”
(str. 74).
Čo znamená “uzatvoriť disk”?
Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby sa dal prehrávať v iných
DVD zariadeniach.
Ak disk po nahrávaní chcete ihneď vysunúť, DVDirect vás vyzve, či chcete
disk uzatvoriť alebo nie.
Aj keď disk vysuniete bez uzatvorenia, môžete disk uzatvoriť cez ponuku
Setup (str. 71).
Disk sa všeobecne dokončuje uzatvorením.
Uzatvorený disk je možné prehrávať rovnako ako DVD-Video alebo
DVD-ROM disky v DVD zariadení.
Overte nasledovné, aby ste zistili, či je uzatvorenie potrebné pre ďalšie
použitie.
66
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_65-70_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 67 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Uzatvorte disk pre
• Vytvorenie disku prehrávateľného v DVD prehrávačoch.
• Vytvorenie disku čitateľného v DVD mechanikách PC.
• Vytvorenie disku vhodného pre poskytovanie ďalším osobám.
• Vytvorenie 100% dokončeného disku, ako je Video DVD alebo Photo DVD
disk (disk, na ktorý už neplánujete pridávať ďalšie video záznamy alebo
fotografie).
Disk neuzatvárajte
• Ak na ten istý disk plánujete neskôr pridávať ďalšie video záznamy pomocou
DVDirect.
• Ak na ten istý disk plánujete neskôr pridávať ďalšie fotografie pomocou
DVDirect.
Rada
67
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Uzatvorenie/Prehranie vytvoreného DVD disku
Ak na kopírovanie video záznamu používate DVD+RW disk (neplatí pri kopírovaní video
záznamu z kamkordéra pripojeného cez USB konektor), uzatvorenie nie je potrebné.
Pri vysúvaní disku sa nezobrazí žiadne hlásenie ohľadom uzatvorenia a nie je potrebné
uzatvárať disk cez ponuku Setup.
Na DVD+RW disk je kedykoľvek možné pridávať video záznamy pomocou DVDirect a disk
je možné kedykoľvek prehrávať v DVD prehrávači alebo DVD mechanike PC.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_65-70_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 68 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Prehranie Video DVD a Photo DVD disku
Video DVD a Photo DVD disky skopírované pomocou DVDirect môžete
prehrať a skontrolovať na displeji na vrchnom paneli zariadenia.
Poznámky
•
•
•
•
Pri prehrávaní disku v DVDirect sa nedá reprodukovať zvuk.
Nie je možné vyviesť výstupný video signál do externého zariadenia ako napr. TVP.
Nie je možné prehrávať AVCHD disk.
Nie je možné prehrávať disky nahrané v inom zariadení ako DVDirect, ani komerčný
DVD disk (originál).
1
Stlačením tlačidla 1 (zapnutie) zapnite DVDirect.
2
Stlačením RETURN zobrazte Menu. Stláčaním M alebo m zvoľte
“DVD Preview” a stlačte tlačidlo
(výber).
3
Vložte DVD disk vytvorený v DVDirect.
Po načítaní disku sa jeho obsah zobrazí na displeji.
Ak je vložený uzatvorený Video DVD disk:
Na displeji sa zobrazia video tituly skopírované na disk.
Stláčaním M m < , zvoľte požadovaný titul, ktorý chcete sledovať
a stlačte tlačidlo
(výber). Spustí sa prehrávanie zvoleného titulu.
Stlačením tlačidla
(zastavenie) zastavíte prehrávanie.
Zvolený titul
68
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_65-70_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 69 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Ak je vložený neuzatvorený Video DVD disk:
Automaticky sa spustí prehrávanie prvého titulu.
Číslo aktuálneho titulu/Celkový počet titulov
Stláčaním < alebo , zvoľte požadovaný titul, ktorý chcete prehrať.
Stlačením tlačidla
(zastavenie) zastavíte prehrávanie.
Ak je vložený neuzatvorený zálohovací Photo DVD alebo Photo
DVD disk:
Môžete manuálne zvoliť určitú fotografiu na DVD disku a zobraziť ju.
Aktuálna fotografia/
Počet nasnímaných fotografií
Stláčaním M alebo m zvoľte požadovanú fotografiu, ktorú chcete zobraziť.
Stlačením tlačidla
(zastavenie) zastavíte prehrávanie.
69
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Uzatvorenie/Prehranie vytvoreného DVD disku
Dátum snímania aktuálnej fotografie
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_65-70_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 70 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Ak je vložený Slideshow DVD disk:
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Stláčaním M alebo m zvoľte “Photo Slideshow” alebo “Original Photos”.
Ak je zvolené “Photo Slideshow”, automaticky sa cyklicky zobrazujú
fotografie z DVD disku. Ak podobne ako pri prehrávaní Video DVD disku
zvolíte titul z Menu DVD disku, prehrajú sa fotografie z daného titulu.
Ak je zvolené “Original Photos”, môžete fotografiu z DVD disku zobraziť
manuálne. Zo zálohovacieho Photo DVD disku môžete zobrazovať len
želané fotografie.
Rady
• Ak vložíte uzatvorený DVD disk ihneď po zapnutí DVDirect, aktivuje sa navigačné
zobrazenie a na displeji sa automaticky zobrazia video záznamy alebo fotografie
nahrané na disku.
• Podrobnosti o tituloch pozri “Vytvorené Video DVD a AVCHD disky” (str. 30) alebo
“Vytvorené Photo DVD disky” (str. 58).
70
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_71-77_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 71 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
B Setup (Nastavenia)
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete meniť rôzne nastavenia pre vytváranie diskov.
Výrobné nastavenie je v nasledovnom prehľade podčiarknuté.
Stlačením tlačidla 1 (zapnutie) zapnite DVDirect.
2
Stlačte tlačidlo RETURN.
Zobrazí sa “Menu”.
3
Stláčaním m zvoľte “Setup” a stlačte tlačidlo
Zobrazí sa ponuka Setup.
Setup (Nastavenia)
1
(výber).
Stláčaním M alebo m presuňte kurzor za účelom zvolenia položiek alebo
volieb, ktoré chcete zmeniť a stlačením tlačidla
(výber) aplikujte
zmenu nastavenia, alebo vykonáte potvrdenie.
71
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_71-77_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 72 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Rec Quality (Kvalita záznamu)
Výber režimu kvality záznamu pri vytváraní Video DVD disku.
Čas záznamu (cca)
Rec Quality
(Kvalita
záznamu)
Kvalita obrazu
Jednovrstvový
disk
Dvojvrstvový
disk
HQ
Vysoká
1 hodina
2 hodiny
HSP
R
1,5 hodiny
3 hodiny
SP
Štandardná
2 hodiny
4 hodiny
LP
R
3 hodiny
6 hodín
SLP
Nízka
6 hodín
12 hodín
Auto Stop Timer (Časovač automatického zastavenia)
Nastavenie predvoleného času, po ktorom sa pri vytváraní Video DVD disku
nahrávanie automaticky zastaví.
Nastavenie
Popis
OFF
30min až 8h
Po uplynutí nastaveného času od spustenia nahrávania sa
nahrávanie automaticky zastaví.
Dostupné voľby sú 30 min, 60 min, 90 min, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h.
Poznámka
Nastavenie “Auto Stop Timer” sa zruší po dokončení nahrávania, po stlačení tlačidla
(zastavenie) počas nahrávania alebo po vypnutí zariadenia.
Auto Chapter (Automatické vytváranie kapitol)
Špecifikovanie časového intervalu, v akom sa na Video DVD disku
automaticky vytvárajú kapitoly.
Nastavenie
Popis
OFF
Nevytvárajú sa žiadne kapitoly.
5min
Vkladanie kapitol v cca 5-minútových intervaloch.
10min
Vkladanie kapitol v cca 10-minútových intervaloch.
15min
Vkladanie kapitol v cca 15-minútových intervaloch.
72
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_71-77_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 73 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
DVD Menu (Menu DVD disku)
Výber obrázka pre pozadie v zobrazení Menu DVD disku pri Video DVD
alebo Slideshow DVD disku.
Nastavenie
Popis
A, B, C, D
Aplikovanie zvoleného obrázka do Menu DVD disku.
JPEG
Nastavenie obľúbenej fotografie (súbor JPEG) pre zobrazenie
Menu pri Video DVD alebo Slideshow DVD disku.
Používanie súboru JPEG v Menu DVD disku
Ak zvolíte “JPEG”, môžete nastaviť obľúbenú fotografiu (súbor JPEG) pre
zobrazenie Menu DVD disku pri Video DVD alebo Slideshow DVD disku.
Najskôr pomocou PC uložte na pamäťovú kartu do hlavného priečinka danú
fotografiu (súbor JPEG) pre Menu DVD disku. Pred vytváraním disku potom
pamäťovú kartu vložte do príslušného slotu na DVDirect.
• Do hlavného priečinka na pamäťovej karte uložte len jeden súbor JPEG. Ak do hlavného
priečinka na pamäťovej karte uložíte viacero fotografií, želaná fotografia sa nemusí nastaviť
pre Menu DVD disku.
• Použitie niektorých súborov JPEG v Menu DVD disku nemusí byť možné.
Slideshow Music (Prezentácia s hudbou)
Nastavenie, či sa na Photo DVD (Slideshow DVD) disk nahrá aj sprievodná
hudba.
Nastavenie
Popis
ON
Nahranie sprievodnej hudby.
OFF
Nenahranie sprievodnej hudby.
MP3
Nahranie obľúbenej hudby (súbor MP3) ako sprievodnej hudby
pre Slideshow DVD disk.
Používanie súboru MP3 ako sprievodnej hudby pre Slideshow DVD disk
Ak zvolíte “MP3”, môžete nahrať zvolenú hudbu (MP3) ako sprievodnú hudbu
pre Slideshow DVD disk.
Najskôr pomocou PC uložte na pamäťovú kartu do hlavného priečinka daný
súbor MP3. Pred vytváraním disku potom pamäťovú kartu vložte
do príslušného slotu na DVDirect.
73
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Setup (Nastavenia)
Poznámky
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_71-77_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 74 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Poznámky
• Do hlavného priečinka na pamäťovej karte uložte len jeden súbor MP3. Ak do hlavného
priečinka na pamäťovej karte uložíte viacero súborov, želaná hudba sa nemusí nastaviť ako
sprievodná hudba.
• Ak chcete venovať vytvorený Slideshow DVD disk iným, overte si, či sprievodná hudba
nie je chránená autorskými právami.
Slideshow Creation (Vytvorenie prezentácie)
Nastavenie, či sa zobrazuje hlásenie o požiadavke na vytvorenie prezentácie
(Slideshow) po stlačení tlačidla Z (vysunutie) po nahraní Photo DVD disku.
Nastavenie
Popis
OFF
Po stlačení tlačidla Z (vysunutie) po nahraní disku sa bude na
displeji vždy zobrazovať hlásenie o požiadavke na vytvorenie
prezentácie (Slideshow).
ON
Po nahraní fotografií na disk sa vytvorí prezentácia (Slideshow)
a disk sa automaticky uzatvorí, aby sa umožnilo jeho okamžité
prehrávanie v DVD prehrávačoch.
Finalize disc (Uzatvoriť disk)
Ak disk vysuniete bez uzatvorenia, môžete disk uzatvoriť neskôr.
Podrobnosti o uzatváraní diskov pozri “Čo znamená “uzatvoriť disk”?” (str. 66).
1
Vložte disk, ktorý chcete uzatvoriť, stláčaním m zvoľte
“Finalize disc” a stlačte tlačidlo
(výber).
Zobrazí sa nasledovné hlásenie.
74
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_71-77_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 75 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
2
Stláčaním M alebo m zvoľte “Yes” a stlačte tlačidlo
Zobrazí sa nasledovné hlásenie.
(výber).
3
Stláčaním M alebo m zvoľte “OK” a stlačte tlačidlo
(výber).
4
DVDirect spustí uzatváranie.
Pri Video DVD diskoch
Zobrazí sa nasledovné hlásenie.
Setup (Nastavenia)
Pri Photo DVD diskoch
Zobrazí sa nasledovné hlásenie.
Ak chcete dokončiť disk ako zálohovací Photo DVD disk, zvoľte “No”.
Ak chcete dokončiť disk ako Slideshow DVD disk, zvoľte “Yes”.
Poznámky
• Pri Video DVD alebo zálohovacom Photo DVD disku trvá dokončenie uzatvorenia
niekoľko minút.
• Čas potrebný na dokončenie Slideshow DVD disku závisí od počtu a veľkosti
fotografií.
Po uzatvorení je možné disk vysunúť.
75
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_71-77_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 76 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Erase disc (Vymazať disk)
Vymazanie video záznamov alebo fotografií nahraných na DVD+RW alebo
DVD-RW disku. Vymazaný disk je možné opätovne použiť ako prázdny disk.
Poznámka
Postupujte opatrne, pretože pri tejto operácií sa vymažú všetky dáta.
1
Vložte disk, ktorý chcete vymazať, stláčaním m zvoľte
“Erase disc” a stlačte tlačidlo
(výber).
Zobrazí sa nasledovné hlásenie.
2
Stláčaním M alebo m zvoľte “Yes” a stlačte tlačidlo
Zobrazí sa nasledovné hlásenie.
(výber).
3
Stláčaním M alebo m zvoľte “Yes” a stlačte tlačidlo
DVDirect spustí vymazávanie.
Po vymazaní je možné disk vysunúť.
(výber).
76
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_71-77_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 77 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
System Info (Systémové informácie)
Môžete skontrolovať verziu systémového softvéru zariadenia DVDirect.
(výber) zobrazíte
Stláčaním m zvoľte “System Info” a stlačením tlačidla
na displeji verziu softvéru.
Rada
Systémový softvér je integrovaný softvér, ktorý umožňuje fungovanie zariadenia DVDirect.
Demo (Predvádzanie)
Zapnutie/vypnutie predvádzacieho režimu.
Nastavenie
Popis
ON
Zapnutie predvádzacieho režimu. Ak DVDirect určitý nastavený
čas nepoužívate, na displeji sa automaticky zobrazí predvádzanie.
OFF
Vypnutie predvádzacieho režimu.
Color System (Prenosový systém (norma))
Setup (Nastavenia)
Nastavenie normy používanej pri vytváraní diskov pomocou DVDirect.
Nastavenie
Popis
NTSC
Nahrávanie diskov v norme NTSC.
PAL
Nahrávanie diskov v norme PAL.
Poznámky
• Nastavenie normy zvyčajne nemeňte. Príslušná norma je predvolená, prípadne v závislosti
od krajiny alebo regiónu, kde sa zariadenie používa, nie je zmena možná.
• Ak je norma DVDirect odlišná od normy pripojeného kamkordéra, nie je možné nahrávať
na disk.
• Ak je norma DVDirect, v ktorej sa vytvára disk, odlišná od normy DVD prehrávača,
v ktorom sa bude disk prehrávať, nebude možné disk prehrávať.
Language (Jazyk)
Výber jazyka pre zobrazenia na displeji.
77
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_78-80_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 78 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
B Ďalšie informácie
Disky
Kompatibilné zapisovateľné disky
Zariadenie DVDirect je kompatibilné s nasledovnými zapisovateľnými
diskmi.
Nie sú však podporované všetky operácie so všetkými typmi diskov.
Typ disku
Logo
Video DVD disk
Photo DVD
a AVCHD disk
DVD+R
DVD+R DL
(dvojvrstvový)
*
DVD+RW
Vysokorýchlostný
DVD+RW
DVD-R
DVD-R DL
(dvojvrstvový)
DVD-RW
* Používajte len pri pripojení do konektora DV IN, VIDEO IN alebo S-VIDEO IN.
Poznámka
Nie je možné používať DVD-R DL, CD-R, CD-RW a 8 cm DVD disky.
Poznámky k používaniu diskov
• Kvalita komerčne dostupných zapisovateľných diskov je rôzna.
Na nekvalitné disky môže byť nahrávanie obtiažne.
• V závislosti od kvality záznamu, fyzického stavu disku alebo vlastností
prehrávacieho zariadenia a prehrávacieho softvéru nemusí byť možné
niektoré disky v prehrávacích zariadeniach prehrať. Disk sa tiež neprehrá,
ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie
prehrávacieho zariadenia.
78
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_78-80_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 79 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Pamäťové karty
Pamäťové karty “Memory Stick”
Typy kariet “Memory Stick”, ktoré je možné používať v DVDirect sú uvedené
v tabuľke nižšie. Správnu prevádzku však nie je možné zaručiť pri všetkých
produktoch “Memory Stick”.
Typ karty “Memory Stick”
Čítanie
a
Memory Stick (MagicGate/
kompatibilná s vysokorýchlostným
prenosom dát)
a*1
Memory Stick Duo
a
Memory Stick Duo (MagicGate/
kompatibilná s vysokorýchlostným
prenosom dát)
a*1
MagicGate Memory Stick
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1Čítanie dát, ktoré si vyžadujú funkcie ochrany autorských práv MagicGate, nie je možné
pomocou DVDirect vykonať.
*2Podporované sú pamäťové karty “Memory Stick PRO Duo” Sony až do kapacity 8 GB.
Poznámky k používaniu pamäťových kariet “Memory Stick“
• Keď je ochranná klapka na karte v polohe LOCK, nie je možné
zaznamenávať, editovať, ani vymazávať údaje.
Kontakty
Pozícia
umožňujúca
zápis
LOCK
Pozícia
znemožňujúca
zápis
LOCK
Miesto pre štítok
79
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Ďalšie informácie
Memory Stick
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_78-80_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 80 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
• Kartu “Memory Stick” vkladajte do slotu pre rôzne karty a kartu “Memory
Stick Duo” vkladajte do slotu pre kartu Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
“Memory Stick Duo” s adaptérom do slotu pre rôzne pamäťové karty,
DVDirect nemusí fungovať správne.
• Nie sú podporované všetky operácie s pamäťovými kartami s inými
kartovými adaptérmi.
• Ochrannú klapku posuňte tenkým nástrojom.
• Kartu “Memory Stick” formátujte pomocou kamkordéra alebo digitálneho
fotoaparátu. Karta “Memory Stick” naformátovaná pomocou PC nemusí
fungovať správne.
• Umiestnenie alebo tvar ochrannej klapky sa môže odlišovať podľa typu
používanej karty “Memory Stick”.
• Počas sprístupňovania dát kartu “Memory Stick” nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:
− Ak počas čítania vyberiete kartu "Memory Stick", alebo vypnete
DVDirect.
− Ak používate kartu “Memory Stick” na miestach vystavených statickej
elektrine alebo šumu.
Pamäťové karty CompactFlash/SD/xD-Picture
Zariadenie DVDirect je kompatibilné s nasledovnými pamäťovými kartami.
Nie sú však podporované všetky operácie so všetkými typmi pamäťových
kariet.
• Pamäťové karty SD*1
• Pamäťové karty SDHC*2
• Pamäťové karty xD –Picture Card
• CompactFlash (Typ 1/Typ 11) a CF+Card (Typ 1/Typ 11)-kompatibilné
pamäťové karty CompactFlash*3
*1Podporované sú pamäťové karty SD až do kapacity 2 GB.
*2Podporované sú pamäťové karty SDHC až do kapacity 4 GB.
*3Používajte karty CompactFlash s napájaním 3,3 V alebo 3,3 V/5 V. Nie je možné používať
karty s napájaním 5 V alebo 3 V. Do slotu v DVDirect nevkladajte iné typy kariet
CompactFlash. DVDirect sa môže poškodiť.
Poznámky k používaniu pamäťových kariet
• Nepoužívajte komerčne dostupné kartové adaptéry, ktoré nepodporujú
požadované operácie.
• Nepoužívajte kovové kartové adaptéry. Môžu zapríčiniť poruchu.
• Nie je možné načítať dáta chránené autorskými právami.
80
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_81-83_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 81 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Bezpečnostné
upozornenia
Prevádzkové a skladovacie
podmienky
DVDirect nepoužívajte na horúcich alebo
vlhkých miestach, ani miestach, kde môže
byť vystavené otrasom alebo priamemu
slnečnému žiareniu.
Preprava
• DVDirect zabaľte do pôvodného
obalového materiálu.
• Pred prepravou DVDirect z neho vyberte
disk.
Kondenzácia vlhkosti
Zaobchádzanie s diskmi
• Disky uchopte vždy za okraje.
Nedotýkajte sa povrchu pre záznam.
• Na disky nič nelepte.
Zaobchádzanie s pamäťovými
kartami
• Karty nenechajte spadnúť, neohýnajte ich,
ani ich nevystavujte nárazom.
• Karty nerozoberajte, ani neupravujte.
• Kovové predmety alebo vaše prsty nesmú
prísť do kontaktu s kovovými časťami
kontaktov karty.
• Karty nesmú navlhnúť (nič na ne
nevylievajte, ani ich nepoužívajte
pri vysokej vlhkosti).
• Vyhnite sa používaniu alebo skladovaniu
kariet na:
− Extrémne horúcich miestach, ako je
horúci interiér automobilu alebo vonku
na priamom slnečnom žiarení, alebo
v blízkosti zdrojov tepla.
− Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu.
− Miestach s vysokou vlhkosťou.
− Miestach s koróznymi látkami.
− Miestach s nadmernou prašnosťou.
− Miestach s elektrostatickým alebo
elektronickým rušením.
− Miestach s pôsobením magnetických
polí.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
kariet vkladajte karty do ich puzdra.
Zabezpečí sa tak lepšia ochrana údajov.
• Karty nevyberajte zo slotu, ani
nevypínajte napájanie, kým ich DVDirect
sprístupňuje. Dáta sa môžu stať
nečitateľnými.
81
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Ďalšie informácie
DVDirect nevystavujte náhlym teplotným
zmenám. DVDirect nepoužívajte ihneď po
jeho premiestnení z chladného do teplého
prostredia, ani náhle nemeňte teplotu
v miestnosti. Inak môže vnútri DVDirect
kondenzovať vlhkosť. Ak sa počas
používania DVDirect náhle zmení teplota,
nechajte zariadenie zapnuté, ale ho
minimálne jednu hodinu nepoužívajte.
• Disky neskladujte v prašnom ani vlhkom
prostredí, na priamom slnečnom žiarení
ani blízko zdrojov tepla.
• Aby sa chránili dôležité dáta, ukladajte
disky do obalov.
• Pred čítaním dát nečistite zapisovateľné
disky čističmi diskov. Prach vyfúkajte
ventilátorom.
• Ak sú v časti pre záznam na zapisovateľom
disku škrabance alebo nečistoty, dáta
sa nemusia nahrať správne. S diskmi
manipulujte opatrne.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_81-83_VRD-MC5.fm
masterpage:Ľavý
VRD-MC5_SK.book Page 82 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Technické údaje
Nahrávateľné disky
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,
*DVD+R DL
Nahrávanie video záznamov
Vytvoriteľné disky
• Video DVD
(Prehrávateľné v DVD prehrávačoch/
rekordéroch/DVD mechanikách PC.)
• AVCHD*
(Prehrávateľné v Blu-ray Disc
prehrávačoch/rekordéroch/konzolách
Playstation3®/zariadeniach s podporou
prehrávania AVCHD formátu.)
* Je potrebný HD kamkordér Sony
Handycam® (HDD/Memory Stick).
Podporované vstupné zariadenia
• Video zariadenia s výstupnými audio/
video konektormi
• Kamkordéry Sony Handycam®
(DV/D8) alebo digitálne DV kamkordéry
• Kamkordéry Sony Handycam®
(HDD/DVD/Memory Stick)
Nahrávanie fotografií
Vytvoriteľné disky
• Photo Slideshow DVD
(Prehrávateľné v DVD prehrávačoch/
rekordéroch/DVD mechanikách PC.)
• Zálohovacie Photo DVD
(Prehrávateľné v DVD mechanikách
PC alebo DVD prehrávačoch/
rekordéroch s podporou prehrávania
obrazových súborov JPEG.)
Podporované vstupné zariadenia
• Pamäťové kary MemoryStick Duo,
MemoryStick PRO Duo,
MemoryStick, MemoryStick PRO,
SD, SDHC, xD-Picture Card,
CompactFlash
• Kamkordéry Sony Handycam®
(HDD/DVD/Memory Stick)
Podporovaný formát fotografií
JPEG, DCF2.0-kompatibilné
* Len nahrávanie video záznamu cez
konektor S-VIDEO/VIDEO/DV IN.
12 cm disk
Rozhranie
DV IN1)
4-pinový i.LINK (IEEE1394), S100,
DVC-SD vstup
VIDEO vstup
1 Vš-š/75 Ohm
S VIDEO vstup
Y: 1 Vš-š/75 Ohm
C: 0,286 Vš-š/75 Ohm
AUDIO vstup
2 Vrms, impedancia viac než 47 kOhm
Sloty pre pamäťové karty
Memory Stick Duo, Memory Stick2),
SD2), xD-Picture Card2), CompactFlash
USB konektor
Typ A3)
1)
2)
3)
Len pre DV vstup z digitálneho
DV kamkordéra.
Video záznam nie je možné nahrávať
z MICROMV alebo HDV kamkordérov
(HDV formát) a iných digitálnych video
zariadení vybavených i.LINK konektorom.
Slot pre rôzne pamäťové karty
Len pre pripojenie kamkordérov Sony
Handycam® (HDD/DVD/Memory Stick).
Prehrávanie video záznamov/
fotografií
Prehrávanie* na integrovanom LCD
displeji
* Len Video DVD a Photo DVD disky
vytvorené zariadením VRD-MC5.
82
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC5_SK\Fm\Sk_81-83_VRD-MC5.fm
masterpage:Pravý
VRD-MC5_SK.book Page 83 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Všeobecne
Napájanie
Jednosmerné napätie (DC) 12 V
(cez konektor DC IN)
Prúdové zaťaženie
Max. 2,5 A
AC adaptér*
Typ: AC-NB12A
Vstup: 100 V - 240 V
Výstup: Jednosmerné napätie (DC)
12 V/2,5 A
* Použite vhodnú sieťovú šnúru pre váš
región alebo krajinu.
Rozmery
Cca 193 × 65 × 222,5 mm (š×v×h)
Hmotnosť
Cca 1,5 kg
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
Právo na zmeny vyhradené.
Ďalšie informácie
Obrázky na displeji uvádzané v tomto
návode sa môžu líšiť od skutočných
zobrazení na displeji zariadenia.
83
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
VRD-MC5_SK.book Page 84 Monday, October 15, 2007 4:17 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising