Sony | VRD-P1 | Sony VRD-P1 P1 DVD rekordér Návod na použitie

4-138-184-53(1)
DVD Writer
Návod na obsluhu
DVDirect Express
VRD-P1
2008  Sony Corporation
Bezpečnostné
nariadenia
VAROVANIE
S cieľom obmedziť riziko požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom
nevystavujte toto zariadenie
pôsobeniu dažďa ani vlhkosti.
Na zariadenie neukladajte predmety
naplnené vodou (napríklad vázy), v
opačnom prípade hrozí riziko požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Toto zariadenie neinštalujte v
stiesnených priestoroch (napr. polička
na knihy alebo podobné prostredie).
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov s
týmto produktom zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Keďže laserový
lúč používaný v tomto DVD zariadení
je škodlivý pre zrak, nepokúšajte sa
rozoberať skrinku. O servis požiadajte
výlučne kvalifikovanú osobu.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ produkt TRIEDY 1.
OZNAČENIE LASEROVÉHO PRODUKTU
TRIEDY 1 je uvedené v spodnej časti
zariadenia.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
Tento štítok je umiestnený na ochrannom
protilaserovom kryte vo vnútri plášťa.
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Výrobcom tohto zariadenia je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre EMC a produktové
bezpečnosť je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Informácie o servise
alebo záruke získate na adresách uvedených
v osobitnej servisnej alebo záručnej
dokumentácii.
Výrobný štítok sa nachádza v spodnej časti
jednotky.
Obsah
Bezpečnostné nariadenia.....................................................................................................................2
Dôležité úvodné informácie................................................................................................................4
Štandardné príslušenstvo.......................................................................................................4
Poznámky k používaniu...........................................................................................................4
Hlavné funkcie..........................................................................................................................................5
Kompatibilné zariadenia.........................................................................................................5
Podporované disky....................................................................................................................5
Časti a ovládacie prvky..........................................................................................................................6
Vloženie disku..............................................................................................................................7
Záznam na disk........................................................................................................................................8
Prehrávanie................................................................................................................................................9
Dĺžka videozáznamu a čas nahrávania......................................................................................... 10
Priestor na disku (čas trvania záznamu), ktorý je k dispozícii na nahrávanie
videozáznamov........................................................................................................................ 10
Čas potrebný na nahratie záznamu.................................................................................. 10
O kompatibilite diskov HD (vysoké rozlíšenie).......................................................................... 11
Odstraňovanie známych problémov........................................................................................ 12
Upozornenia.......................................................................................................................................... 13
Technické údaje.................................................................................................................................... 14
Zároveň pracujte aj s návodom na obsluhu kamery Handycam
Tento prístroj funguje len spolu s kamerou Handycam. Podrobné informácie o používaní
sa nachádzajú aj v návode na obsluhu kamery Handycam.
Slovo „kamera Handycam“ použité v tomto dokumente označuje videokameru Sony.
Dôležité úvodné
informácie
Štandardné príslušenstvo
Skontrolujte, či v balení sa nachádza
nasledujúce príslušenstvo. Ak niektoré
položky chýbajú, alebo sú poškodené,
kontaktujte predajcu.
 Návod na obsluhu (tento dokument)
Poznámky k používaniu
Podmienky pre prevádzkovanie a
skladovanie
Zabráňte nárazom a pôsobeniu vibrácií
na prístroj. Môže to narušiť správne
fungovanie prístroja.
 Nepoužívajte prístroj na veľmi hlučných
miestach. Môže to narušiť správne
fungovanie prístroja.
 Pri zapájaní USB kábla prístroja do
kamery Handycam zapojte prípojku
správnym spôsobom. Používanie veľkej
sily pri zasúvaní prípojky do zásuvky
môže poškodiť zásuvku a spôsobiť
poruchu prístroja, alebo kamery
Handycam.

Poznámka k nahrávaniu

Televízne programy, filmy, video pásky
a iný materiál môžu byť chránené
zákonom na ochranu autorských práv.
Nepovolené zaznamenávanie takéhoto
materiálu môže byť v rozpore so
zákonmi na ochranu autorských práv.
Hlavné funkcie
Zapojením prístroja do kamery Handycam získate možnosť jednoducho zaznamenať videá
na disk bez použitia počítača (One Touch Disc Burn). Vytvorený disk môžete prehrať po
zapojení prístroja do kamery Handycam (One Touch Play). Videá môžete prehrať aj na
televízore zapojením kamery Handycam do televízora.
Vďaka možnosti ovládať prístroj pomocou kamery Handycam je používanie niektorých
užitočných funkcií veľmi pohodlné. Funkcie sa líšia v závislosti od použitej kamery
Handycam. Podrobné informácie sa nachádzajú v návode na obsluhu kamery Handycam.
Kompatibilné zariadenia
Tento prístroj je určený len na použitie s kamerami Handycam. Zapojte prístroj do
kamery Handycam podporujúcej štandard DVDirect Express. Podrobné informácie o
kompatibilných modeloch kamier Handycam sa nachádzajú na nasledujúcej adrese:
http://www.sony.com/DVDirect/Compatibility
 Tento prístroj nie je možné používať s nekompatibilnou kamerou Handycam, ani
videokamerou inej značky než Sony.
 Tento prístroj nie je možné používať na kopírovanie, ani prehrávanie diskov zapojením do
počítača; nemôže sa používať ani ako externá disková mechanika.

Podporované disky
Tento prístroj je kompatibilný s nasledujúcimi zapisovateľnými novými, alebo nepoužitými
12 cm diskami.
Typ disku


Logo
Rýchlosť zápisu
DVD+R
max. 16×
DVD-R
max. 16×
Dvojvrstvové disky a 8 cm disky nie sú podporované.
Disky DVD+RW a DVD-RW nie sú podporované.
Poznámky k používaniu diskov
V tomto prístroji sa môžu použiť len nové, alebo nepoužité disky.
Komerčne vyrobené zapisovateľné disky môžu mať rôznu kvalitu. Neznačkové disky sa
nemusia nahrať správne.
 Niektoré zaznamenané disky nemusia byť prehrateľné z dôvodu kvality záznamu, fyzického
stavu disku, alebo vlastností prehrávača.
 Tento prístroj neumožňuje prehrávanie komerčne nahraných diskov, ani diskov
zaznamenaných pomocou iných video zariadení.


Časti a ovládacie prvky
Horný panel
USB kábel (strana 8, 9)
tlačidlo
tlačidlo
Informácie o USB kábli
Vytiahnutie USB kábla
Vyberte prípojku USB kábla z bočnej drážky
prístroja.
Ak sa prípojka nedá vybrať ľahko, zatlačte koniec
prípojky tak, aby prípojka vytŕčala z prístroja, a
potom ju vyberte.
Odloženie USB kábla
Zasuňte USB kábel do bočnej drážky prístroja.
(prehrávanie) (strana 9)
(DISC BURN) (strana 8)
Predná strana
zásuvka na disk
kontrolka PRÍSTUP
tlačidlo  (vysunúť )
otvor pre núdzové vysunutie
Ak sa zásuvka na disk nedá otvoriť pomocou
tlačidla  (vysunúť), otvorte ju zasunutím
kolíčka, alebo vyrovnanej spinky na papier do
tohto otvoru.
Informácie o elektrickom napájaní
Elektrické napájanie tohto prístroja je zabezpečované z pripojenej kamery Handycam.
Zapojte transformátor kamery Handycam do elektrickej zásuvky. Prístroj nie je potrebné
zapojiť do elektrickej zásuvky.
Vloženie disku
Zásuvku na disk je možné otvoriť, len keď je prístroj zapojený do kamery Handycam.
 Stlačením tlačidla  (vysunúť ) otvorte zásuvku na disk.
Zásuvka na disk sa otvorí len do polovice. Rukou ju úplne otvorte.
 Umiestnite disk do zásuvky na disk, záznamovou stranou dolu.
Disk musí v zásuvke zacvaknúť.
Nedotýkajte sa záznamového
povrchu disku.
 Zatlačením zatvorte zásuvku na disk.
Zatlačte zásuvku na disk, až kým zacvakne.
Záznam na disk
Po zapojení prístroja do kamery Handycam môžete zaznamenať videá na disk jednoduchým
stlačením tlačidla
(DISC BURN).
1
Zapnite kameru Handycam.
2
Zapojte transformátor kamery Handycam do elektrickej zásuvky.
Ak nepoužijete transformátor na napájanie kamery Handycam, prístroj nebude
pracovať po zapojení do kamery Handycam.
Zapojte prístroj do USB otvoru kamery Handycam.
USB otvor
(typ Mini-AB)
3
4
Prístroj nefunguje s predlžovacím USB káblom.
Vložte nový, alebo nepoužitý disk.
Podrobné informácie sa nachádzajú v časti „Vloženie disku“ (strana 7).
Stlačte tlačidlo
(DISC BURN).
Videá novo zaznamenané kamerou Handycam, ktoré doposiaľ neboli kopírované, sa
zaznamenajú na disk.
Ak dĺžka videa prekročí kapacitu disku, zopakujte kroky 3 a 4.
Prístroj nedokáže pridať na disk videá, ktoré už boli zaznamenané.
Ovládanie pomocou kamery Handycam
Na ovládanie pomocou kamery Handycam slúži niekoľko praktických funkcií pre záznam.
Môžete napríklad vybrať scény, ktoré chcete zaznamenať. Podrobné informácie sa nachádzajú
v návode na obsluhu kamery Handycam.
Kontrola záznamu
Po zaznamenaní videa na disk pomocou tohto prístroja, prehraním disku skontrolujte, či
video sa úspešne zaznamenalo na disk. Až potom ho vymažte z kamery Handycam.
Prehrávanie
Prístroj je možné použiť na prehrávanie vytvorených diskov, ich zobrazenie buď na obrazovke
pripojenej kamery Handycam, alebo na televízore. Na prehrávanie na televízore je potrebné
zapojiť kameru Handycam do televízora. Podrobné informácie o zapojení do televízora sa
nachádzajú v návode na obsluhu kamery Handycam.
1
Zapnite kameru Handycam.
2
Zapojte transformátor kamery Handycam do elektrickej zásuvky.
Ak nepoužijete transformátor na napájanie kamery Handycam, prístroj nebude
pracovať po zapojení do kamery Handycam.
Zapojte prístroj do USB otvoru kamery Handycam.
USB otvor
(typ Mini-AB)
3
4
Prístroj nefunguje s predlžovacím USB káblom.
Vložte disk zaznamenaný pomocou tohto prístroja.
Podrobné informácie sa nachádzajú v časti „Vloženie disku“ (strana 7).
Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Prehrávanie sa spustí od začiatku disku.
Ovládanie pomocou kamery Handycam
Videá je možné prehrávať aj ovládaním pomocou samotnej kamery Handycam. Podrobné
informácie sa nachádzajú v návode na obsluhu kamery Handycam.
Informácie o prehrávaní vytvorených diskov na iných zariadeniach
Pomocou videokamery Handycam s vysokým rozlíšením môžete vytvárať disky s vysokým
rozlíšením (vo formáte AVCHD). Podrobnosti o prehrávaní takýchto diskov v iných
zariadeniach nájdete na strane 11.
Dĺžka videozáznamu a čas nahrávania
Priestor na disku (čas trvania záznamu), ktorý je k dispozícii na nahrávanie
videozáznamov
Čas trvania záznamu, ktorý je k dispozícii na nahrávanie videozáznamov na disk, závisí od
nastavenia režimu REC videokamery Handycam.
Vysoké rozlíšenie (HD)
Štandardné rozlíšenie (SD)
Režim REC
Čas trvania záznamu*
Režim REC
Čas trvania záznamu*
HD FH
cca 30 minút
STD HQ/HQ
cca 1 hodina
HD HQ
cca 55 minút
SP
cca 1 hod. 30 minút
HD SP
cca 1 hod. 10 minút
LP
cca 3 hodiny
HD LP
cca 1 hod. 35 minút
* Jeden disk
Tipy


Keď sa konverziou zníži kvalita na SD (štandardné rozlíšenie) príslušným modelom Handycam, na disk
možno nahrať približne 2 hodiny 40 minút záznamu. (Kvalita obrazu závisí od časovej dĺžky záznamu.)
Režimy REC, ktoré sú k dispozícii na videokamere Handycam, sa medzi jednotlivými modelmi líšia.
Čas potrebný na nahratie záznamu
Pri nahrávaní videozáznamu je čas potrebný na nahratie záznamu závislý od modelu
videokamery Handycam, od nastavenia režimu REC, ktoré bolo použité pri zachytení
videozáznamu, a od počtu sekvencií, ktoré videozáznam obsahuje. Obyčajne je na nahratie
videozáznamu na disk potrebné viac času, ak bol videozáznam nahratý s nastavením vyššej
kvality obrazu (bytovej rýchlosti). Konverzia na rozlíšenie SD (štandardné rozlíšenie) trvá
dlhšie ako skutočný čas trvania videozáznamu.
Nahrávanie videozáznamu v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) alebo SD (štandardné rozlíšenie) tak, ako
je
cca 20 minút ~ 1 hod.
Konverzia videozáznamu na kvalitu SD (štandardné
rozlíšenie)
cca 1 hod. 5 minút ~ 3 hod.
Poznámky


10
Videozáznam v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) zachytený v režime REC s bitovou rýchlosťou vyššou
ako 18 Mb/s, napríklad v režime [HD FX] (Handycam s vysokým rozlíšením), nie je možné nahrať vo
formáte AVCHD.
Ak trvanie sekvencie presahuje kapacitu disku, nie je možné ju nahrať. V takom prípade rozdeľte
sekvenciu pomocou funkcie úprav videokamery Handycam.
O kompatibilite diskov HD (vysoké rozlíšenie)
Disk HD (s vysokým rozlíšením) nie je možné prehrávať na DVD prehrávači alebo rekordéri,
ktorý nie je kompatibilný s formátom AVCHD.
Nevkladajte disk HD (s vysokým rozlíšením) do DVD prehrávača alebo rekordéra, ktorý nie
je kompatibilný s formátom AVCHD. Mohlo by sa stať, že DVD prehrávač disk nevysunie
a jeho obsah sa zmaže.
Disk HD (s vysokým rozlíšením) je možné prehrávať na prehrávači/rekordéri diskov
Blu-ray kompatibilnom s formátom AVCHD, na zariadení Playstation 3 alebo na inom
kompatibilnom zariadení.
Typ vytvoreného disku a kompatibilné zariadenia
Disk HD (s vysokým rozlíšením) (obsahuje videozáznamy s vysokým rozlíšením)
Nie
Áno
Áno
DVD zariadenie
Zariadenie kompatibilné
s formátom AVCHD
Počítač*
Disk SD (so štandardným rozlíšením) (obsahuje videozáznamy so štandardným
rozlíšením)
Áno
Áno
Áno
DVD zariadenie
Zariadenie kompatibilné
s formátom AVCHD
Počítač*
* Najprv do počítača nainštalujte aplikáciu kompatibilnú s formátom AVCHD. Aj v prípade počítača,
ktorý vyhovuje systémovým požiadavkám, sa môže pri prehrávaní videozáznamu vyskytnúť šum,
niektoré snímky môžu byť vypustené alebo zvuk môže občas vypadnúť. (Nezávisí to od kvality
vytvoreného disku.)
11
Odstraňovanie
známych problémov
Ak sa stretnete s niektorým z nasledujúcich
problémov pri používaní prístroja, pred
predložením žiadosti o opravu použite
tohto sprievodcu odstraňovaním známych
problémov, ktorý vám pomôže odstrániť
problém. Zároveň pracujte aj s návodom na
obsluhu kamery Handycam. Ak problém
pretrváva, kontaktujte predajcu výrobkov
Sony.
Kamera Handycam je zapojená, ale
prístroj nefunguje.




Skontrolujte, či vaša kamera Handycam
sa nachádza na zozname zariadení
podporovaných týmto prístrojom (strana 5).
Skontrolujte, či kamera Handycam
je zapojená do elektrickej zásuvky cez
transformátor.
Skontrolujte, či kamera Handycam je správne
nakonfigurovaná a USB kábel je správne
zapojený do kamery Handycam.
Odpojte USB kábel z kamery Handycam.
Vypnite kameru Handycam, a potom ju
znova zapnite. Potom znova zapojte USB kábel
do kamery Handycam.
Video nie je možné zaznamenať na disk.




12
Videozáznam nahratý pomocou tlačidla
(DISC BURN) na videokamere Handycam
nie je možné tlačidlom (DISC BURN)
nahrať znova. (Nie je možné vytvoriť viackrát
ten istý disk pomocou tlačidla (DISC
BURN).) Ak chcete vytvoriť kópiu toho istého
disku, vyberte na videokamere Handycam
nastavenie [DISC BURN OPTION].
Skontrolujte, či disk je kompatibilný s týmto
prístrojom (strana 5).
Skontrolujte, či disk je nový, alebo nepoužitý.
Disk, na ktorý už boli zaznamenané dáta,
alebo ktorý bol naformátovaný iným
zariadením, nie je možné použiť.
Skontrolujte, či na záznamovej strane disku
sa nenachádza prach, špina, alebo odtlačky
prstov.


Skontrolujte, či disk je vložený do zásuvky na
disk záznamovou stranou dolu.
Vibrácie prístroja môžu spôsobiť nefunkčnosť
kamery Handycam. Nepokladajte kameru
Handycam na prístroj.
Disk sa nedá prehrať.



Prehrať môžete len disky, ktoré boli vytvorené
pomocou tohto prístroja. Tento prístroj
neumožňuje prehrávanie komerčne nahraných
diskov, ani diskov zaznamenaných pomocou
iných video zariadení.
Skontrolujte, či na dátovej strane disku sa
nenachádza prach, špina, alebo odtlačky
prstov.
Skontrolujte, či disk je vložený do zásuvky na
disk dátovou stranou dolu.
Disk sa nedá vysunúť.
Tlačidlo  (vysunúť ) nefunguje.




Odpojte USB kábel z kamery Handycam,
vypnite napájanie kamery Handycam,
potom ho znova zapnite, zapojte USB kábel
do kamery Handycam, a potom stlačte
tlačidlo  (vysunúť). Ak to nepomôže, otvorte
zásuvku na disk pomocou otvoru pre núdzové
vysunutie (strana 7).
Zásuvku na disk je možné otvoriť, len keď je
prístroj zapojený do kamery Handycam.
Skontrolujte, či prístroj je správne zapojený do
kamery Handycam.
Skontrolujte, či kamera Handycam
je zapojená do elektrickej zásuvky cez
transformátor.
Disk sa nedá vysunúť počas záznamu, ani
prehrávania disku.
Upozornenia
Používanie a starostlivosť
Kondenzácia
Nepoužívajte, ani neskladuje prístroj a
príslušenstvo na nasledujúcich miestach:
 V mimoriadne horúcom, studenom, alebo
vlhkom prostredí.
Nikdy ich nenechávajte vystavené teplotám
na 60 °C, napr. na priamom slnečnom
svetle, v blízkosti ohrievačov, alebo v aute
zaparkovanom na slnku. Mohli by prestať
fungovať, alebo by sa mohli zdeformovať.
 V blízkosti magnetického poľa, alebo
mechanických vibrácií.
Prístroj by mohol prestať fungovať.
 V blízkosti silných rádiových vĺn, alebo
žiarenia.
Prístroj by nemusel správne zaznamenávať.
 Na pieskovej pláži, alebo v prašnom prostredí.
Ak sa piesok, alebo prach dostane do prístroja,
môže spôsobiť poruchu, alebo neopraviteľné
poškodenie.
Nevystavujte prístroj náhlym zmenám teploty.
Nepoužívajte prístroj bezprostredne po
premiestnení zo studeného do teplého prostredia,
ani po rýchlom zvýšení teploty v miestnosti,
pretože v prístroji by sa mohla vyzrážať voda. Ak
počas používania prístroja dôjde k náhlej zmene
teploty, vypnite napájanie a prestaňte prístroj
používať najmenej na jednu hodinu.
Pri premiestňovaní prístroja medzi prostrediami
s extrémnymi teplotami umiestnite prístroj do
vzduchotesného plastového vrecka.
Pred používaním nechajte prístroj stáť najmenej
jednu hodinu, aby sa prispôsobil okolitej teplote.
Manipulácia s diskami



Manipulácia s puzdrom


Ak je obal zašpinený, vyčistite ho jemnou
handrou mierne navlhčenou vo vode, a potom
ho utrite suchou jemnou handrou.
Nasledujúce môže poškodiť povrchovú úpravu:
 chemikálie, napr. riedidlá, benzén, alkohol,
handry napustené chemikáliou, repelent,
insekticídy a opaľovacie krémy,
 manipulácia s prístrojom, ak sa na rukách
nachádzajú vyššie uvedené látky,
 dlhodobý kontakt obalu s gumovými, alebo
vinylovými predmetmi.



Disky chytajte len za okraje. Nikdy sa
nedotýkajte dátového/záznamového povrchu.
Nelepte štítky na disky.
Neskladujte disky v prašnom, ani vlhkom
prostredí, na priamom slnečnom svetle, ani v
blízkosti zariadení produkujúcich teplo.
Disky vždy uchovávajte v obale, aby sa ochránili
dôležité dáta.
Vyčistite disk čistiacou handričkou. Disk
utierajte od stredu smerom von.
Škrabance a prach na zapisovateľných diskoch
môžu zabrániť správnemu záznamu dát. S
diskami manipulujte veľmi opatrne.
Prepravovanie
Pri posielaní zabaľte prístroj do pôvodnej škatule.
Pred posielaním vyberte disk z prístroja.
13
Technické údaje
Záznam na disk
Podporované zariadenia
Kamery Handycam podporujúce štandard
DVDirect Express
Podrobné informácie o kamerách Handycam
kompatibilných s prístrojom sa nachádzajú na
nasledujúcej adrese:
http://www.sony.com/DVDirect/Compatibility
Zapisovateľné disky
12 cm disky DVD+R, DVD-R
Prehrávanie
Prehrateľné disky
Disky vytvorené pomocou VRD-P1 (iné
komerčné, alebo zaznamenané disky nie sú
podporované)
Všeobecné informácie
Spotreba: 7 W (max.)
Pracovná teplota: 5 ºC až 35 ºC
Teplota pri skladovaní: -20 ºC až +60 ºC
Rozmery: približne 143 × 162,5 × 25 mm
(Š × H × V) vrátane vyčnievajúcich častí
Hmotnosť: približne 400 g
Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho oznámenia.
 „Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
 „DVDirect“ a logo DVDirect sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
Ostatné názvy systémov a výrobkov použité v
tomto dokumente sú registrované ochranné
známky, alebo ochranné známky príslušných
výrobcov, aj keď v texte nie sú použité značky
 a .
14
Sony Corporation Printed in China
Download PDF