Sony | ILCE-7S | Sony ILCE-7S Fotoaparát α7S s objímkou E-mount a snímačom Full-Frame Návod na použitie

4-537-941-21(1)
Digitálny fotoaparát s
vymeniteľnými objektívmi
Návod na používanie
E-mount
„Príručka pomoci“
(webová príručka)
Podrobné pokyny týkajúce sa
mnohých funkcií fotoaparátu
nájdete uvedené v „Príručke
pomoci“.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/h_zz/
ILCE-7S
Slovensky
Bližšie oboznámenie sa
s fotoaparátom
(„Príručka pomoci“)
„Príručka pomoci“ je on-line
návod. Môžete si prečítať
„Príručka pomoci“ v počítači
alebo smartfóne. Nájdete v ňom
podrobné pokyny týkajúce sa
mnohých funkcií fotoaparátu.
Adresa webovej stránky:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/
h_zz/
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
– USCHOVAJTE TIETO
POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY
DÔSLEDNE DODRŽUJTE,
ABY SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní
s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť
požiar alebo i chemické popáleniny.
Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
SK
2
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Sieťový adaptér
Pri použití sieťového adaptéra použite
najbližšiu sieťovú napájaciu zásuvku. Ak
sa počas používania zariadenia vyskytne
akákoľvek porucha činnosti, okamžite
odpojte sieťový adaptér od sieťovej
napájacej zásuvky.
Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
tejto nabíjačky nesvieti, napájanie nie je
odpojené. Ak sa počas používania tohto
zariadenia vyskytne akýkoľvek problém,
odpojte ho od elektrickej zásuvky, aby
sa odpojilo napájanie.
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený
výslovne pre použitie s týmto
fotoaparátom a nemal by sa používať s
inými elektrickými zariadeniami.
Informácie pre
európskych spotrebiteľov
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné
požiadavky a ostatné príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa,
že vyhovuje obmedzeniam stanoveným
v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri používaní spojovacích
káblov kratších ako 3 metre.
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
SK
3
Zneškodňovanie použitých batérií,
elektrických a elektronických
prístrojov (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na
výrobku, batérii alebo
obale znamená, že
výrobok a batéria
nemôže byť
spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto výrobkov a batérií, pomôžete
zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
• NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Pre zákazníkov, ktorí si
zakúpili svoj fotoaparát
v Japonsku v obchode
pre turistov
Poznámka
Niektoré certifikačné označenia
štandardov podporovaných týmto
fotoaparátom možno overiť na
obrazovke fotoaparátu.
Vyberte položky MENU t
(Setup) 6 t [Certification Logo].
Ak zobrazenie nie je možné kvôli
problémom, napríklad kvôli poruche
fotoaparátu, obráťte sa na obchodného
zástupcu alebo na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
Podrobnosti o funkciách Wi-Fi nájdete v letáku „Wi-Fi Connection/Onetouch (NFC) Guide“.
SK
4
Pred použitím
Poznámky týkajúce sa používania
fotoaparátu
Jazyk na displeji
Jazyk zobrazený na displeji môžete
zvoliť v ponuke.
Postup pri snímaní
Funkcie vstavané v tomto
fotoaparáte
• V tomto návode sú uvedené
zariadenia kompatibilné s 1080 60i
a zariadenia kompatibilné s 1080 50i.
Ak chcete skontrolovať, či je váš
fotoaparát zariadenie kompatibilné
s 1080 60i alebo zariadenie
kompatibilné s 1080 50i, skontrolujte,
či sa na spodnej časti vášho
fotoaparátu nachádzajú nasledujúce
značky.
Zariadenie kompatibilné s 1080 60i:
60i
Zariadenie kompatibilné s 1080 50i:
50i
• Tento fotoaparát je kompatibilný
s videozáznamami formátu 1080 60p
alebo 50p. Na rozdiel od štandardných
režimov snímania používaných až
doteraz, ktoré vykonávajú záznam
metódou prekladaného riadkovania,
tento fotoaparát vykonáva záznam
pomocou metódy neprekladaného
progresívneho riadkovania. Týmto sa
zvyšuje rozlíšenie, ktorým sa dosahuje
hladší, realistickejší obraz.
Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú
kartu, ktorá neobsahuje obrazový
databázový súbor a zapnete napájanie,
fotoaparát automaticky vytvorí
obrazový databázový súbor s využitím
časti kapacity pamäťovej karty.
Tento proces môže trvať dlhý čas,
pričom nie je možné používať
fotoaparát, kým sa tento proces
nedokončí. Ak sa vyskytne chyba
databázového súboru, exportujte všetky
obrazové záznamy do počítača pomocou
PlayMemories Home™ a potom
naformátujte pamäťovú kartu pomocou
fotoaparátu.
Snímanie s objektívom E-mount
kompatibilným s veľkosťou
APS-C
Tento fotoaparát je vybavený 35 mm
snímačom CMOS s pokrytím celého
obrazového poľa. Veľkosť obrazu sa
však automaticky nastaví na nastavenie
veľkosti APS-C, pričom veľkosť obrazu
bude menšia, keď sa použije veľkosť
APS-C kompatibilná s objektívom
E-mount (východiskové nastavenia).
Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu alebo
poškodenie zaznamenaného obsahu
spôsobené poruchou fotoaparátu alebo
záznamového média, atď.
SK
5
Pred použitím
Tento fotoaparát má 2 režimy
sledovania objektov: režim monitora
s použitím monitora a režim hľadáčika
s použitím hľadáčika.
Vytvorenie obrazového
databázového súboru
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Odporúčanie zálohovania
Aby nedošlo k strate údajov, vždy si
skopírujte (zálohujte) údaje na iné
médium.
Poznámky týkajúce sa
monitora, elektronického
hľadáčika, objektívu
a obrazového snímača
• Monitor a elektronický hľadáčik sú
vyrobené pomocou mimoriadne
presnej technológie, pričom viac ako
99,99 % pixlov je funkčných na
efektívne použitie. Môže sa však
vyskytovať niekoľko malých čiernych
bodov a/alebo svetlých bodov
(farebných bielych, červených,
modrých alebo zelených), ktoré sa
nepretržite zobrazujú na monitore
a v elektronickom hľadáčiku. Tieto
body sú normálnym výsledkom
výrobného procesu a nemajú žiadny
vplyv na zábery.
• Fotoaparát nedržte za monitor.
• Pri použití objektívu s motorovým
nastavením zoomu dávajte pozor, aby
nedošlo k zachyteniu prstov alebo
iných predmetov do objektívu.
• Nevystavujte fotoaparát pôsobeniu
slnečného svetla ani nesnímajte
s objektívom namiereným k slnku
dlhý čas. Môže sa poškodiť vnútorný
mechanizmus. Ak sa slnečné svetlo
sústredí na blízky objekt, môže
vzniknúť požiar.
• V chladnom prostredí môžu zábery
zanechávať na displeji obrazovú stopu.
Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu v chladnom
prostredí môže displej dočasne
stmavnúť. Keď sa fotoaparát zahreje,
displej bude fungovať normálne.
• Zaznamenaný obraz môže byť odlišný
od obrazu, ktorý ste sledovali pred
záznamom.
SK
6
Poznámky týkajúce sa
snímania pomocou hľadáčika
Tento fotoaparát je vybavený
organickým elektroluminiscenčným
hľadáčikom s vysokým rozlíšením
a vysokým kontrastom. Tento hľadáčik
dosahuje širokouhlý pozorovací uhol
a nepôsobí únavne na oko pri
dlhodobom používaní. Tento fotoaparát
je skonštruovaný tak, aby poskytoval
ľahko sledovateľný hľadáčik vhodným
vyvážením rôznych prvkov.
• Obraz môže byť mierne skreslený
blízko rohov hľadáčika. Nie je to
porucha. Keď si chcete pozrieť celú
kompozíciu záberu so všetkými
detailmi, môžete použiť aj monitor.
• Ak počas snímania pohybujete
fotoaparátom pri súčasnom pozeraní
do hľadáčika alebo pohybujete očami,
obraz v hľadáčiku môže byť skreslený
alebo sa farby obrazu môžu meniť. Je
to vlastnosť objektívu alebo
zobrazovacieho zariadenia a nie je to
porucha. Keď snímate záber,
odporúčame, aby ste sa pozerali na
strednú oblasť hľadáčika.
• Pri snímaní pomocou hľadáčika sa
môžu prejaviť príznaky, ako sú únava
očí, malátnosť, kinetóza alebo
nevoľnosť. Odporúčame, aby ste si
v pravidelných intervaloch urobili
prestávku, keď snímate pomocou
hľadáčika.
Požadovaná dĺžka alebo požadovaný
interval prestávok sa môže líšiť
v závislosti od jednotlivých osôb,
preto sa odporúča, aby ste sa rozhodli
podľa vlastného uváženia. V prípade,
že sa necítite dobre, prestaňte
používať hľadáčik dovtedy, kým sa váš
stav nezlepší, pričom vyhľadajte
lekársku pomoc, ak je to potrebné.
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Poznámky týkajúce sa
dlhodobého snímania
Poznámky týkajúce sa prenosu
videozáznamov XAVC S
a AVCHD do počítača
Pri prenose videozáznamov XAVC S
alebo videozáznamov AVCHD do
počítača si stiahnite a použite softvér
PlayMemories Home z nasledujúcej
webovej stránky:
www.sony.net/pm/
• Tento fotoaparát používa MPEG-4
AVC/H.264 High Profile na záznam
formátu AVCHD. Videozáznamy
nasnímané vo formáte AVCHD
týmto fotoaparátom sa nedajú
prehrávať pomocou nasledujúcich
zariadení.
– Iné zariadenia kompatibilné
s formátom AVCHD, ktoré
nepodporujú High Profile
– Zariadenia nekompatibilné
s formátom AVCHD
Tento fotoaparát používa aj MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile na záznam
formátu MP4. Z toho dôvodu,
videozáznamy nasnímané vo formáte
MP4 týmto fotoaparátom, sa nedajú
prehrávať v zariadeniach iných ako
tých, ktoré podporujú MPEG-4 AVC/
H.264.
• Disky so záznamom s kvalitou obrazu
HD (vysoké rozlíšenie) možno
prehrávať len v zariadeniach
kompatibilných s formátom AVCHD.
DVD prehrávače alebo rekordéry
nedokážu prehrať disky so záznamom
obrazu v HD kvalite, pretože sú
nekompatibilné s formátom AVCHD.
Disky s kvalitou obrazu HD sa navyše
nemusia z prehrávačov alebo
rekordérov diskov DVD vysunúť.
• Videozáznamy nasnímané vo formáte
1080 60p/1080 50p je možné prehrávať
len prostredníctvom zariadení
s podporou formátu 1080 60p/
1080 50p.
SK
7
Pred použitím
• V závislosti od teploty fotoaparátu
a akumulátora je možné, že sa nebudú
dať snímať videozáznamy, alebo sa
napájanie automaticky vypne, aby sa
chránil fotoaparát.
Pred vypnutím napájania sa na displeji
zobrazí hlásenie alebo ďalšie
videozáznamy už nebude možné
snímať. V takomto prípade nechajte
napájanie vypnuté a počkajte, kým
neklesne teplota fotoaparátu
a akumulátora. Ak zapnete napájanie
bez toho, aby ste fotoaparát
a akumulátor nechali dostatočne
vychladnúť, fotoaparát sa môže znovu
vypnúť alebo snímanie
videozáznamov nebude možné.
• Pri vysokej teplote okolia teplota
fotoaparátu rýchlo stúpa.
• Pri zvýšení teploty fotoaparátu sa
môže kvalita obrazu zhoršiť.
Odporúča sa, aby ste pred ďalším
snímaním počkali, kým teplota
fotoaparátu neklesne.
• Povrch fotoaparátu sa môže zohriať.
Nie je to porucha.
Poznámky o prehrávaní
videozáznamov
prostredníctvom iných
zariadení
Poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Poznámky týkajúce sa
bezdrôtovej lokálnej siete LAN
Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
zaznamenávaním takýchto materiálov
sa môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu
vášho fotoaparátu, spoločnosť Sony
nebude niesť žiadnu zodpovednosť za
stratu alebo škodu vyplývajúcu
z nelegálneho prístupu alebo použitia
zaregistrovaného prístupového bodu
v tomto fotoaparáte.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie používané v tejto príručke
ako príklady snímok sú
reprodukovanými snímkami, nie
skutočnými snímkami zhotovenými
pomocou tohto fotoaparátu.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané
v tomto návode
Údaje o činnosti a technických
parametroch sú definované za
nasledujúcich podmienok, pokiaľ to nie
je v tomto návode uvedené inak: pri
bežnej teplote okolia 25 °C a použití
akumulátora, ktorý sa plne nabil, kým
nezhasla kontrolka nabíjania.
Spôsob dočasného vypnutia
funkcií bezdrôtovej siete (Wi-Fi
a NFC, atď.)
Pri nastúpení do lietadla, atď. je možné
dočasne vypnúť všetky funkcie
bezdrôtovej siete.
Zvoľte tlačidlo MENU t
(Wireless) 1 t [Airplane Mode] t
[On].
Ak nastavíte [Airplane Mode] na [On],
na displeji sa zobrazí značka
(lietadlo).
SK
8
Pred použitím
Kontrola dodaného príslušenstva
Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov.
• Fotoaparát (1)
• Sieťový adaptér AC-UD10/
AC-UUD11 (1)
• Kryt bajonetu (1) (pripevnený
k fotoaparátu)
Tvar sieťového adaptéra sa môže líšiť
v závislosti od krajiny/regiónu.
* S vaším fotoaparátom môže byť
dodaných viacero napájacích
káblov. Použite vhodný kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu.
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50 (2)
• Mikro USB kábel (1)
Pred použitím
• Nabíjačka BC-TRW (1)
• Napájací kábel (1)* (nedodáva
sa v USA a Kanade)
• Chránič kábla (1)
Spôsob pripojenia chrániča kábla
k fotoaparátu nájdete uvedený na
strane 15.
• Kryt pätky (1) (pripevnený
k fotoaparátu)
• Očnica (1) (pripevnená
k fotoaparátu)
• Návod na používanie (1)
(tento manuál)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
V tomto návode sú vysvetlené
funkcie, ktoré vyžadujú
pripojenie Wi-Fi.
• Remienok na rameno (1)
Spôsob pripevnenia remienka na
rameno k fotoaparátu nájdete
uvedený na strane 14.
SK
9
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o obsluhe jednotlivých častí nájdete na stranách
uvedených v zátvorkách.
Predná strana
Po odstránení objektívu
E Tlačidlo uvoľnenia objektívu
F Vstavaný mikrofón*1
G Upevňovacia značka
H Obrazový snímač*2
I Bajonet
J Kontakty*2
A Osvetlenie pri automatickom
zaostrovaní/kontrolka
samospúšte
B Predný ovládač
C Snímač Wi-Fi (vstavaný)
D Snímač diaľkového ovládača
SK
10
*1 Nezakrývajte túto časť počas
snímania videozáznamu.
V opačnom prípade môže dôjsť
k výskytu šumu alebo zníženiu
hlasitosti.
*2 Nedotýkajte sa priamo týchto
častí.
Popis jednotlivých častí
Zadná strana
Pred použitím
A Očnica
B Hľadáčik
C Tlačidlo MENU (21)
D Snímač priblíženia oka
F Ovládač dioptrickej korekcie
• Ovládač dioptrickej korekcie
nastavte podľa svojho zraku
tak, aby bolo zobrazenie
v hľadáčiku ostré.
E Monitor
• Monitor môžete nastaviť do
ľahko sledovateľného uhla
a snímať z akejkoľvek polohy.
G Na snímanie: Tlačidlo C2
(Používateľské nastavenie 2)
Na zobrazenie: Tlačidlo
(Zväčšiť)
H Prepínač AF/MF/AEL
I Zadný ovládač
SK
11
Popis jednotlivých častí
J Na snímanie: Tlačidlo AF/
MF (Automatické
zaostrovanie/manuálne
zaostrovanie)/tlačidlo AEL
Na zobrazenie: Tlačidlo
(Miniatúrne náhľady)
K Tlačidlo MOVIE (38)
L Na snímanie: Tlačidlo Fn
(19)
Na zobrazenie: Tlačidlo
(Send to Smartphone)
• Stlačením tohto tlačidla
môžete zobraziť prostredie
pre [Send to Smartphone].
M Ovládacie koliesko
N Na snímanie: Tlačidlo C3
(Používateľské nastavenie 3)
Na zobrazenie: Tlačidlo
(Vymazať) (40)
O Kontrolka prístupu
P Tlačidlo
SK
12
(Prehrávanie)
Popis jednotlivých častí
Horná strana/Pohľad zboku
Pred použitím
A Reproduktor
G Mikrokonektor HDMI
B
H Sánky pre rôzne rozhrania*
Značka polohy
obrazového snímača
C Konektor m (Mikrofón)
• Po pripojení externého
mikrofónu sa daný mikrofón
zapne automaticky. Ak je
externý mikrofón
s napájaním po zasunutí,
napájanie mikrofónu sa bude
privádzať z fotoaparátu.
D Konektor i (Slúchadlá)
E Kontrolka nabíjania
F Multi/Micro USB koncovka*
• Podporuje zariadenie
kompatibilné s mikro USB.
• Niektoré prvky príslušenstva
sa nemusia zasunúť úplne
a môžu vyčnievať dozadu zo
sánok pre rôzne rozhrania.
Keď však dané príslušenstvo
dosiahne predný koniec sánok,
pripojenie je dokončené.
I Otočný prepínač režimov
(41)
J Hlavný vypínač/Tlačidlo
spúšte
K Tlačidlo C1 (Používateľské
nastavenie 1)
L Ovládač korekcie expozície
SK
13
Popis jednotlivých častí
M Háčiky na remienok na
N
P Slot na pamäťovú kartu
• Oba konce remienka
pripevnite k fotoaparátu.
* Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve pre sánky pre rôzne
rozhrania a multi/micro USB
koncovku nájdete uvedené na
webovej stránke Sony, alebo ich
získate od svojho predajcu
výrobkov značky Sony či miestneho
autorizovaného servisného
strediska spoločnosti Sony.
Môžete používať aj príslušenstvo,
ktoré je kompatibilné so sánkami
na príslušenstvo.
Činnosť s príslušenstvom od iných
výrobcov nie je zaručená.
(Značka N)
• Táto značka označuje
dotykový bod na pripojenie
fotoaparátu k smartfónu
kompatibilnému s funkciou
NFC.
Podrobnosti o umiestnení
(značka N) na vašom
smartfóne nájdete v návode
na obsluhu smartfónu.
• NFC (Near Field
Communication) je
medzinárodný štandard
technológie bezdrôtovej
komunikácie s krátkym
dosahom.
SK
14
O Kryt pamäťovej karty
rameno
Popis jednotlivých častí
Pripojenie chrániča kábla
Pred použitím
Chránič kábla použite na
zabránenie odpojenia kábla
HDMI pri snímaní záberov
prostredníctvom pripojenia
kábla HDMI. Vysuňte monitor
a vsuňte kábel HDMI a potom
pripojte chránič kábla tak, ako je
to znázornené nižšie.
• Pri pripájaní chrániča kábla sa
uistite, že je kryt konektora
mimo chrániča kábla.
SK
15
Popis jednotlivých častí
Pohľad zospodu
A Slot na vloženie batérie (23)
Kryt spojovacej doštičky
B Kryt akumulátora (23)
Použite pri používaní sieťového
adaptéra AC-PW20 (predáva sa
osobitne).
Vložte spojovaciu doštičku do
priehradky na akumulátor
a potom prevlečte kábel cez kryt
spojovacej doštičky tak, ako je
to znázornené nižšie.
C Otvor na upevnenie statívu
• Použite statív so skrutkou,
ktorá je kratšia ako 5,5 mm.
V opačnom prípade nebude
možné pevne zaistiť
fotoaparát, pričom môže
dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu.
• Uistite sa, že pri zatváraní
krytu nedôjde k pricviknutiu
kábla.
SK
16
Zoznam funkcií
Obsluha fotoaparátu
Spôsob používania ovládacieho kolieska
v
DISP
Zmena zobrazenia displeja.
B
WB
White Balance
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/Stupňovanie
• Self-timer
• Môžete priradiť požadovanú funkciu tlačidlám V/b/B/z a polohe
otočenia ovládacieho kolieska v režime snímania.
• Keď otočíte ovládacie koliesko alebo stlačíte b/B na ovládacom
koliesku v režime prehrávania, môžete zobraziť predchádzajúci
alebo nasledujúci záber.
SK
17
Zoznam funkcií
• Ovládacie koliesko môžete otáčať alebo stlačením hornej/dolnej/
ľavej/pravej časti ovládacieho kolieska môžete posúvať rámček
voľby. Stlačením z v strede ovládacieho kolieska nastavte zvolenú
položku. V tomto návode je úkon stlačenia hornej/dolnej/ľavej/
pravej strany ovládacieho kolieska vyznačený pomocou v/V/b/B.
• Nasledujúce funkcie sú priradené v/b/B na ovládacom koliesku.
Môžete tiež ihneď zmeniť citlivosť ISO otočením ovládacieho
kolieska.
Obsluha fotoaparátu
Spôsob používania predného voliča/zadného
voliča
Môžete otočiť predný volič alebo zadný volič a zmeniť tak nastavenia,
ktoré sa vyžadujú pre jednotlivé režimy snímania, s okamžitým
účinkom.
SK
18
Voľba funkcie pomocou tlačidla
Fn (Funkcia)
Toto tlačidlo sa používa na nastavenie alebo vykonanie často
používaných funkcií pri snímaní, okrem funkcií z prostredia Quick
Navi.
1 Stlačením DISP na ovládacom koliesku nastavte režim
zobrazenia na iný ako [For viewfinder].
Zoznam funkcií
2 Stlačte tlačidlo Fn.
3 Zvoľte požadovanú položku pomocou v/V/b/B na
ovládacom koliesku.
Zobrazí sa prostredie nastavenia.
4 Zvoľte požadované
nastavenie otočením
predného voliča a potom
stlačte z na ovládacom
koliesku.
• Niektoré hodnoty nastavení sa
dajú jemne doladiť otočením
zadného ovládača.
SK
19
Voľba funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Vykonanie jednotlivých nastavení
v určenom prostredí
V kroku 3 zvoľte položku nastavenia
a stlačením z na ovládacom koliesku
prepnite do určeného prostredia pre
položku nastavenia. Nastavte položky
podľa Sprievodcu obsluhou.
SK
20
Sprievodca obsluhou
Funkcie, ktoré je možné zvoliť
pomocou tlačidla MENU
Základné nastavenia fotoaparátu môžete vykonať ako celok, alebo
vykonať nastavenie jednotlivých funkcií, ako sú snímanie,
prehrávanie alebo iné úkony.
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte prostredie ponuky.
Zoznam funkcií
2 Zvoľte požadovanú položku
nastavenia pomocou v/V/b/B
na ovládacom koliesku alebo
otočením ovládacieho kolieska
a potom stlačte z v strede
ovládacieho kolieska.
• Zvoľte ikonu v hornej časti displeja
a stlačením b/B na ovládacom koliesku
sa posuňte na ďalšiu položku MENU.
3 Zvoľte hodnotu nastavenia a potom stlačením z voľbu
potvrďte.
Zobrazenie dlaždicovej ponuky
Umožňuje zvoliť to, či sa vždy zobrazí prvé prostredie ponuky, keď
stlačíte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU t
(Setup) 2 t [Tile Menu] t [On]
SK
21
Používanie Sprievodcu vo
fotoaparáte
Môžete použiť [Custom Key Settings] na priradenie Sprievodcu vo
fotoaparáte požadovanému tlačidlu.
Sprievodca vo fotoaparáte zobrazuje vysvetlivky aktuálne zvolenej
funkcie alebo zvoleného nastavenia v ponuke.
Zvoľte tlačidlo MENU t
(Custom Settings) 6 t
[Custom Key Settings] t požadované funkcie priradené
tlačidlu t [In-Camera Guide].
Stlačte tlačidlo MENU a pomocou ovládacieho kolieska zvoľte položku
MENU, ktorej vysvetlivku si chcete prečítať a potom stlačte tlačidlo,
ktorému je priradený [In-Camera Guide] priradený.
SK
22
Príprava fotoaparátu
Nabitie akumulátora
Pri prvom použití fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor
NP-FW50 (je súčasťou dodávky).
Akumulátor InfoLITHIUM™ sa dá nabiť aj vtedy, keď nie je úplne
vybitý.
Dá sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Aby ste
neprišli o možnosť snímania, pred snímaním znova nabite
akumulátor.
Nabíjanie akumulátora pomocou nabíjačky
Príprava fotoaparátu
1 Pripojte akumulátor.
• Zatlačte akumulátor podľa
znázornenia šípky tak, aby bol
akumulátor vložený súbežne
s nabíjačkou.
2 Pripojte nabíjačku
k elektrickej zásuvke.
• Po spustení nabíjania sa rozsvieti
oranžová kontrolka CHARGE.
• Po dokončení nabíjania kontrolka
CHARGE zhasne.
• V prípade krajín/regiónov iných ako
USA a Kanada pripojte napájací
kábel k nabíjačke a nabíjačku
pripojte k elektrickej zásuvke.
Kontrolka CHARGE
SK
23
Nabitie akumulátora
Nabíjanie akumulátora pomocou sieťového adaptéra
1 Nastavte vypínač ON/OFF
(Napájanie) na OFF.
2 Posunutím poistného prvku
otvorte kryt.
3 Úplne vložte akumulátor,
pričom pomocou špičky
akumulátora potlačte
poistný prvok.
4 Uzavrite kryt.
SK
24
Poistný prvok
Nabitie akumulátora
5 Pripojte fotoaparát k sieťovému adaptéru (je súčasťou
dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou
dodávky) a sieťový adaptér pripojte k elektrickej
zásuvke.
Príprava fotoaparátu
Kontrolka nabíjania sa rozsvieti
oranžovou farbou a spustí sa
nabíjanie.
• Pri nabíjaní akumulátora vypnite
fotoaparát.
• Keď bliká kontrolka nabíjania
a nabíjanie nie je dokončené,
vyberte akumulátor a znova ho
vložte.
• V prípade krajín/regiónov iných
ako USA a Kanada pripojte
napájací kábel k sieťovému
adaptéru a sieťový adaptér
pripojte k elektrickej zásuvke.
Kontrolka nabíjania
Svieti: Nabíja sa
Vyp: Nabíjanie je dokončené
Bliká:
Vyskytla sa chyba nabíjania
alebo sa nabíjanie dočasne
prerušilo, pretože sa teplota
fotoaparátu nenachádza
v rámci správneho rozsahu
SK
25
Nabitie akumulátora
Poznámky
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity akumulátora alebo
podmienok nabíjania.
• Ak kontrolka nabíjania na fotoaparáte bliká, keď je sieťový adaptér pripojený
k elektrickej zásuvke, znamená to, že sa nabíjanie dočasne prerušilo, pretože
je teplota mimo odporúčaného rozsahu. Keď sa teplota vráti do požadovaného
rozsahu, nabíjanie sa obnoví. Akumulátor odporúčame nabíjať pri teplote
okolia od 10 °C do 30 °C.
• Sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) alebo nabíjačku (je súčasťou dodávky)
pripojte k najbližšej elektrickej zásuvke. Ak sa počas používania sieťového
adaptéra alebo nabíjačky vyskytne porucha, ihneď odpojte zástrčku od
elektrickej zásuvky, aby sa odpojil zdroj napájania.
• Pri prvom použití fotoaparátu alebo pri použití akumulátora, ktorý sa dlhý čas
nepoužíval, môže kontrolka nabíjania/CHARGE rýchlo blikať, keď sa
akumulátor nabíja po prvýkrát. Ak k tomu dôjde, vyberte akumulátor
z fotoaparátu a potom ho znova vložte na opätovné nabitie.
• Nenabíjajte akumulátor nepretržite ani opakovane bez toho, aby sa použil, ak
už je úplne alebo takmer úplne nabitý. V opačnom prípade môže dôjsť
k zhoršeniu výkonu akumulátora.
• Keď je nabíjanie dokončené, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
• Používajte len originálne akumulátory, mikro USB kábel (je súčasťou
dodávky) a sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) značky Sony.
Čas nabíjania (úplné nabitie)
Čas nabíjania je približne 150 minút pri použití sieťového adaptéra (je
súčasťou dodávky) a približne 220 minút pri použití nabíjačky (je
súčasťou dodávky).
Poznámky
• Vyššie uvedený čas nabíjania platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora pri
teplote 25 °C. Nabíjanie môže trvať dlhšie v závislosti od podmienok
používania a okolností.
SK
26
Nabitie akumulátora
Nabíjanie pomocou pripojenia k počítaču
Akumulátor je možné nabiť pripojením fotoaparátu k počítaču
pomocou mikro USB kábla. Pripojte vypnutý fotoaparát k počítaču.
Kontrola stavu nabitia akumulátora
Na displeji sa zobrazí indikátor stavu nabitia akumulátora.
Vysoká úroveň
Nízka úroveň
Poznámky
• Indikátor stavu nabitia akumulátora sa za určitých okolností nemusí zobraziť
správne.
SK
27
Príprava fotoaparátu
Poznámky
• Pri nabíjaní prostredníctvom počítača vezmite do úvahy nasledujúce body:
– Ak sa fotoaparát pripojí k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený
k sieťovému napájaniu, úroveň nabitia akumulátora prenosného počítača
klesne. Nabíjanie nevykonávajte príliš dlho.
– Počítač nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte a neobnovujte jeho činnosť
z kľudového režimu, keď je fotoaparát pripojený k počítaču prostredníctvom
USB rozhrania. Fotoaparát by mohol spôsobiť poruchu. Pred zapnutím/
vypnutím alebo reštartovaním počítača či prechodom počítača z kľudového
do prevádzkového režimu odpojte fotoaparát od počítača.
– Žiadna záruka sa neposkytuje na nabíjanie pomocou počítača vyrobeného
na objednávku alebo upraveného počítača.
Nabitie akumulátora
Vyberanie akumulátora
Vypnite fotoaparát. Posuňte poistný
prvok po uistení sa, že kontrolka
prístupu (str. 12) nesvieti a potom
vyberte akumulátor.
Dávajte pozor, aby vám akumulátor
nespadol.
SK
28
Poistný prvok
Vloženie pamäťovej karty
(predáva sa osobitne)
1 Posunutím poistného prvku
otvorte kryt.
Príprava fotoaparátu
2 Vložte pamäťovú kartu
(predáva sa osobitne).
• Pamäťovú kartu vložte s orientáciou
odrezaného rohu podľa obrázka tak,
aby zapadla na miesto.
Uistite sa, že zrezaný roh
smeruje správne.
3 Uzavrite kryt.
Vyberanie pamäťovej karty
Uistite sa, že kontrolka prístupu (str. 12) nesvieti a potom potlačte
pamäťovú kartu.
SK
29
Vloženie pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
Pamäťové karty, ktoré je možné používať
S týmto fotoaparátom je možné používať nasledujúce typy
pamäťových kariet. Správna činnosť všetkých typov pamäťových
kariet sa však zaručiť nedá.
Pamäťová karta
Memory Stick PRO Duo™
Na statické
zábery
Na videozáznamy
(len Mark2)
A Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
Pamäťová SD karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
B Pamäťová SDHC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDXC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
• V tomto návode sa výrobky v tabuľke uvádzajú pod spoločným názvom
nasledovne:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Karta SD
Pri snímaní videozáznamov vo formáte XAVC S
Použite nasledujúce pamäťové karty:
– Pamäťová karta SDXC (64 GB alebo viac a trieda 10 alebo rýchlejšia)
– Pamäťová karta SDXC (64 GB alebo viac a kompatibilná s UHS-I)
– Memory Stick XC-HG Duo
Poznámky
• Zábery uložené na Memory Stick XC-HG Duo alebo na pamäťovej karte
SDXC sa nedajú preniesť do počítačov ani AV zariadení a nedajú sa v nich ani
zobraziť, pokiaľ dané počítače či AV zariadenia nie sú kompatibilné
s exFAT*. Pred pripojením k fotoaparátu sa uistite, že je dané zariadenie
kompatibilné s exFAT. Ak pripojíte fotoaparát k nekompatibilnému
zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na naformátovanie karty.
Nikdy neformátujte kartu na základe takejto výzvy, keďže by tak došlo
k vymazaniu všetkých údajov na karte.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa pri Memory Stick XC-HG Duo
a pamäťových kartách SDXC.
SK
30
Pripojenie objektívu
Hlavný vypínač fotoaparátu prepnite do polohy OFF pred pripojením
alebo odpojením objektívu.
1 Odstráňte kryt bajonetu
Predný kryt objektívu
z fotoaparátu a zadný kryt
objektívu zo zadnej časti
objektívu.
Príprava fotoaparátu
• Keď vymieňate objektív, vykonajte
to rýchlo mimo prašných miest, aby
sa prach či malé úlomky nedostali do
vnútra fotoaparátu.
• Pri snímaní odstráňte predný kryt
objektívu z prednej časti objektívu.
Kryt
bajonetu
Zadný kryt objektívu
2 Objektív pripevnite
zarovnaním bielych značiek
(upevňovacích značiek) na
objektíve a fotoaparáte.
• Fotoaparát držte čelom nadol, aby
sa zabránilo vniknutiu prachu do
fotoaparátu.
Biele značky
SK
31
Pripojenie objektívu
3 Pri miernom potlačení
objektívu smerom
k fotoaparátu, otáčajte
objektív v smere hodinových
ručičiek dovtedy, kým
nezacvakne do zaistenej
polohy.
• Dbajte na to, aby ste pripájali
objektív v priamom smere.
Poznámky
• Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
• Pri pripájaní objektívu nepoužívajte silu.
• Pri použití objektívu A-mount (predáva sa osobitne) sa vyžaduje montážny
adaptér (predáva sa osobitne). Ak chcete použiť montážny adaptér, pozrite si
návod na obsluhu dodaný spolu s montážnym adaptérom.
• Keď chcete snímať zábery s pokrytím celého obrazového poľa, použite
objektív určený pre fotoaparát s pokrytím celého obrazového poľa.
• Pri prenášaní fotoaparátu s pripojeným objektívom, pevne držte fotoaparát aj
objektív.
• Fotoaparát nedržte len za časť objektívu, ktorá je vysunutá na priblíženie
alebo nastavenie zaostrenia.
SK
32
Pripojenie objektívu
Odpojenie objektívu
1 Úplne stlačte tlačidlo
uvoľnenia objektívu
a otáčajte objektív proti
smeru hodinových ručičiek
dovtedy, kým sa jeho pohyb
nezastaví.
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
2 Nasaďte kryty na prednú
• Pred ich nasadením odstráňte z nich
akýkoľvek prach.
Poznámky týkajúce sa výmeny objektívu
Ak sa pri výmene objektívu dostanú do vnútra fotoaparátu prach
alebo malé úlomky a prilepia sa k povrchu obrazového snímača (časti,
ktorá mení svetlo na elektrický signál), môžu sa potom objaviť ako
tmavé body na zábere, a to v závislosti od prostredia snímania.
Tento fotoaparát je vybavený protiprachovou funkciou na zabránenie
usádzaniu prachu na obrazovom snímači. Vždy však zabezpečte
rýchlu výmenu objektívu mimo prašných miest, keď pripájate/
odpájate objektív.
SK
33
Príprava fotoaparátu
a zadnú časť objektívu a kryt
bajonetu na fotoaparát.
Nastavenie dátumu a času
Keď zapnete fotoaparát po prvýkrát alebo po návrate funkcií na
pôvodné nastavenia, zobrazí sa prostredie na nastavenie dátumu
a času.
1 Prepnutím hlavného
vypínača do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa prostredie na nastavenie
dátumu a času.
• Ak chcete vypnúť fotoaparát, prepnite
hlavný vypínač do polohy OFF.
2 Skontrolujte, či je [Enter]
zvolené na displeji a potom
stlačte z na ovládacom
koliesku.
3 Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte
z.
4 Stlačte v/V na ovládacom koliesku alebo zvoľte
položku nastavenia otočením ovládacieho kolieska
a potom stlačte z.
5 Stlačte v/V/b/B alebo zvoľte požadované nastavenie
otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte z.
6 Zopakovaním krokov 4 a 5 nastavte ďalšie položky
a potom zvoľte [Enter] a stlačte z na ovládacom
koliesku.
SK
34
Nastavenie dátumu a času
Zrušenie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu/času a oblasti
Prostredie nastavenia dátumu a času sa zobrazí automaticky po
prvom zapnutí napájania alebo po vybití vnútornej nabíjateľnej
záložnej batérie. Na opätovné nastavenie dátumu a času použite
príslušnú ponuku.
Tlačidlo MENU
Poznámky
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu do záberu. Vložiť dátum
a uložiť alebo vytlačiť záber môžete pomocou PlayMemories Home (str. 48).
Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú batériu na zachovanie
dátumu a času a ďalších nastavení bez ohľadu na to, či je napájanie
zapnuté alebo vypnuté, alebo či je alebo nie je vložený akumulátor.
SK
35
Príprava fotoaparátu
Tlačidlo MENU t
(Setup) 4
t [Date/Time Setup] alebo
[Area Setting]
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov
V [Auto Mode] fotoaparát analyzuje daný objekt a umožní vám
snímať s vhodnými nastaveniami.
1 Prepnutím hlavného vypínača do polohy ON zapnite
fotoaparát.
2 Nastavte otočný prepínač
režimov na
Mode).
(Auto
3 Pozerajte do hľadáčika a držte fotoaparát.
4 Určite veľkosť snímaného
objektu.
Pri používaní objektívu s ovládačom
zoomu:
Posuňte ovládač zoomu.
Pri používaní objektívu s krúžkom
zoomu:
Otočte krúžok zoomu.
• Optický zoom nie je dostupný, keď
je pripojený objektív s pevnou
ohniskovou vzdialenosťou.
• Ak dôjde k prekročeniu rozsahu
priblíženia optického zoomu, keď je
pripojený objektív s motorovým
nastavením zoomu, fotoaparát sa
automaticky prepne do iného ako
optického zoomu.
SK
36
Krúžok
zoomu
Snímanie statických záberov
5 Stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite.
• Keď je záber zaostrený, ozve sa
zvuková signalizácia a rozsvieti sa
indikátor z alebo
.
6 Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol nasnímajte
záber.
Snímanie a prezeranie záberov
• Ak je funkcia [Auto Obj. Framing] nastavená na [Auto] pri snímaní
tvárí, objektov zblízka (makro) alebo objektov, ktoré sa sledujú
pomocou funkcie Lock-on AF, fotoaparát analyzuje danú scénu
a automaticky oreže zachytený záber tak, aby sa získala vhodná
kompozícia záberu. Uložia sa pôvodný aj orezaný záber.
SK
37
Snímanie videozáznamov
1 Stlačením tlačidla MOVIE
spustite snímanie.
• Keďže je [MOVIE Button]
nastavené na [Always] pri
východiskovom nastavení, snímanie
videozáznamu sa dá spustiť
z akéhokoľvek režimu snímania.
Tlačidlo MOVIE
2 Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte
snímanie.
Poznámky
• Počas snímania videozáznamu sa môže zaznamenať zvuk fotoaparátu
v činnosti. Môžete vypnúť záznam zvuku nastavením [Audio Recording] na
[Off].
• Aby nedošlo k záznamu prevádzkového zvuku krúžku zoomu počas snímania
videozáznamu, keď sa používa objektív s motorovým nastavením zoomu,
odporúčame snímať videozáznamy s použitím ovládača zoomu. Keď
pohybujete ovládačom zoomu, jemne položte prst na ovládač a obsluhujte ho
bez prudkých pohybov.
• Dostupný nepretržitý záznamový čas videozáznamu závisí od teploty okolia
alebo stavu fotoaparátu. Pozrite si „Poznámky týkajúce sa nepretržitého
snímania videozáznamu“ (str. 55).
• Keď sa zobrazí ikona
, znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš vysoká.
Vypnite fotoaparát a počkajte, kým sa teplota fotoaparátu nezníži.
• Keď snímate nepretržite dlhý čas, môžete cítiť, že sa fotoaparát zohrieva. Je to
normálne. Môže sa zobraziť aj [Internal temp. high. Allow it to cool.].
V takomto prípade vypnite fotoaparát a počkajte, kým nebude znova
pripravený na snímanie.
• Pri snímaní sa môže zaznamenať zvuk háčikov remienka na rameno
(trojuholníkový háčik), a to v závislosti od situácie.
SK
38
Prehliadanie záberov
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Zvoľte záber stlačením b/B na ovládacom koliesku.
• Ak stlačíte V na ovládacom koliesku počas prehrávania
videozáznamu, zobrazí sa ovládací panel.
Ovládací panel
Úkon počas prehrávania videozáznamu
N
Prehrávanie
X
Pozastavenie prehrávania
M
Zrýchlený pohyb dopredu
m
Zrýchlený pohyb dozadu
T
Spomalené prehrávanie dopredu
t
Spomalené prehrávanie dozadu
>
Nasledujúci videozáznam
.
Predchádzajúci videozáznam
C
Posun dopredu po jednotlivých snímkach
c
Posun dozadu po jednotlivých snímkach
Nastavenie hlasitosti
Zatvorenie ovládacieho panela
Poznámky
• Videozáznamy nasnímané pomocou iných zariadení sa nemusia dať prehrať
v tomto fotoaparáte.
SK
39
Snímanie a prezeranie záberov
• Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte z na ovládacom koliesku.
Mazanie záberov
Po vymazaní sa už záber nedá obnoviť. Pred ďalším postupom sa
uistite, že naozaj chcete daný záber vymazať.
1 Počas zobrazenia záberu,
ktorý chcete vymazať,
stlačte tlačidlo (Vymazať).
Tlačidlo
(Vymazať)
2 Zvoľte [Delete] pomocou v/V na ovládacom koliesku
a potom stlačte z.
• Ak chcete naraz vymazať niekoľko záberov, zvoľte tlačidlo MENU t
(Playback) 1 t [Delete].
Poznámky
• Chránené zábery sa nedajú vymazať.
SK
40
Voľba režimu snímania
Voľba režimu snímania
Otočte otočný prepínač
režimov a nastavte
požadovaný režim snímania.
Dostupné sú nasledujúce režimy snímania.
(Auto
Mode)
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky
vykonanými nastaveniami.
(Program Auto) Umožňuje snímanie s automatickým nastavením
expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony). Ostatné
nastavenia je možné vykonať manuálne.
Snímanie na základe nastavenia clony a zmeny rozsahu
zaostrenia, alebo rozostrenia pozadia.
(Shutter
Priority)
Nastavenie rýchlosti uzávierky tak, aby sa znázornil
pohyb snímaného objektu.
(Manual
Exposure)
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení expozície
(rýchlosti uzávierky a hodnoty clony) pomocou
predného alebo zadného ovládača.
1/2 (Memory
recall)
Vyvolanie nastavení vopred zaregistrovaných
v [Memory] v
(Camera Settings).
(Scene
Selection)
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami podľa
snímanej scény.
(Sweep
Panorama)
Umožňuje snímať panoramatické zábery na základe
kombinácie viacerých záberov.
(Movie)
Voľba režimu snímania
(Aperture
Priority)
Umožňuje zmeniť nastavenia snímania a snímať
videozáznam.
SK
41
Používanie funkcií Wi-Fi
Používanie funkcií Wi-Fi a NFC
jedným dotykom
Pomocou funkcií Wi-Fi a NFC jedným dotykom môžete vykonávať
nasledujúce úkony.
Ukladanie záberov do počítača.
Prenos záberov z fotoaparátu
do smartfónu.
Používanie smartfónu ako
Prezeranie statických záberov
diaľkového ovládača fotoaparátu. prostredníctvom TV prijímača.
Podrobnosti o funkciách Wi-Fi a NFC jedným dotykom nájdete
v priloženom dokumente „Wi-Fi Connection/One-touch (NFC)
Guide“ alebo v „Príručka pomoci“ (str. 2).
SK
42
Používanie funkcií Wi-Fi a NFC jedným dotykom
Pripojenie fotoaparátu k bezdrôtovému
prístupovému bodu
Pripojte fotoaparát k bezdrôtovému prístupovému bodu. Pred
začatím postupu sa uistite, že máte pri sebe SSID (názov
prístupového bodu) a heslo bezdrôtového prístupového bodu.
1 Tlačidlo MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point
Set.].
2 Pomocou v/V na ovládacom koliesku zvoľte
prístupový bod, ku ktorému sa chcete pripojiť. Stlačte
z v strede ovládacieho kolieska a zadajte heslo, ak sa
zobrazí ikona kľúča s bezdrôtovým prístupovým
bodom a potom zvoľte [OK].
SK
43
Používanie funkcií Wi-Fi
Poznámky
• Ak sa pripojenie nezriadi, pozrite si návod na obsluhu bezdrôtového
prístupového bodu, alebo kontaktujte správcu prístupového bodu.
• Ak chcete uložiť zábery do počítača, nainštalujte nasledujúci určený softvér do
svojho počítača.
Pri použití Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Pri použití Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Používanie aplikácií
Pridávanie aplikácií do
fotoaparátu (sťahovanie aplikácií)
Môžete pridať požadované funkcie do svojho fotoaparátu pripojením
sa k webovej stránke na sťahovanie aplikácií
(PlayMemories
Camera Apps) prostredníctvom internetu. Napríklad, dostupné sú
nasledujúce funkcie:
• Na snímanie záberov môžete použiť rôzne efekty.
• Môžete odoslať zábery na internetové služby priamo z fotoaparátu.
Sťahovanie aplikácií
1 Otvorte webovú stránku na sťahovanie aplikácií.
http://www.sony.net/pmca/
2 Podľa pokynov na obrazovke získajte konto služby.
• Ak už máte konto, prihláste sa na stránku na sťahovanie aplikácií.
3 Zvoľte požadovanú aplikáciu
a stiahnite ju do fotoaparátu
podľa pokynov na
obrazovke.
1 Do konektora USB
počítača
2 Mikro USB
kábel (je súčasťou
dodávky)
3 Multi/Micro USB koncovka
Poznámky
• V niektorých krajinách a regiónoch nemusí byť funkcia sťahovania aplikácií
dostupná. Podrobnosti nájdete na vyššie uvedenej webovej stránke na
sťahovanie aplikácií.
SK
44
Pridávanie aplikácií do fotoaparátu (sťahovanie aplikácií)
Spôsob sťahovania aplikácií priamo pomocou funkcie
Wi-Fi fotoaparátu
Môžete sťahovať aplikácie pomocou funkcie Wi-Fi bez pripojenia
k počítaču.
Zvoľte tlačidlo MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps) a potom stiahnite aplikácie podľa
pokynov na obrazovke.
Vopred získajte konto služby.
Zvoľte tlačidlo MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point Set.] t
prístupový bod, ktorý sa má pripojiť t zmeňte [IP Address Setting]
na [Auto], ak je nastavená na [Manual].
Spustenie aplikácie
1 Zvoľte tlačidlo MENU t
(Application) t
[Application List] t požadovaná aplikácia na
spustenie.
SK
45
Používanie aplikácií
• Môžete použiť ponuku [One-touch(NFC)] na inštaláciu funkcií
jedným dotykom NFC a vyvolanie aplikácií jednoducho priložením
smartfónu k značke
na fotoaparáte.
Pred použitím funkcií jedným dotykom NFC nastavte aplikácie, ktoré
chcete vyvolať, pomocou nasledujúceho postupu:
• Tlačidlo MENU t
(Wireless) 1 t [One-touch(NFC)] t
požadovaná aplikácia
• Po zobrazení prostredia snímania vo fotoaparáte priložte smartfón
k fotoaparátu.
• „Smart Remote Embedded“ je priradené [One-touch(NFC)] vo
východiskovom nastavení.
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
Používanie softvéru
Použite nasledujúce aplikácie na optimalizáciu používania záberov
nasnímaných vaším fotoaparátom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Podrobnosti o inštalácii nájdete na stranách 47 až 50.
Systémové požiadavky
Systémové požiadavky na softvér je možné nájsť na nasledujúcej
adrese webovej stránky:
www.sony.net/pcenv/
SK
46
Používanie softvéru
Používanie Image Data Converter
Image Data Converter umožňuje nasledovné:
• Môžete zobrazovať a upravovať zábery nasnímané vo formáte
RAW pomocou rôznych korekcií, ako sú tónová krivka alebo
ostrosť.
• Môžete upraviť zábery pomocou vyváženia bielej farby, expozície
a [Creative Style], atď.
• Môžete uložiť zábery zobrazené a upravené v počítači.
Záber môžete uložiť buď vo formáte RAW, alebo vo všeobecnom
formáte súborov.
• Môžete zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW a zábery vo
formáte JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.
• Môžete ohodnotiť zábery v 5 stupňoch.
• Môžete použiť farebné nálepky.
Spôsob používania Image Data Converter nájdete v Pomocníkovi.
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
Podporná stránka Image Data Converter (len v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Inštalácia softvéru Image Data Converter
1 Stiahnite softvér z nasledujúcej adresy webovej
stránky a nainštalujte si ho do svojho počítača.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Poznámky
• Prihláste sa ako správca.
SK
47
Používanie softvéru
Používanie PlayMemories Home
Softvér PlayMemories Home umožňuje prenos statických záberov
a videozáznamov do počítača a ich používanie. PlayMemories Home
sa vyžaduje na prenos videozáznamov XAVC S alebo videozáznamov
AVCHD do počítača.
Prehliadanie
importovaných
záberov
Prenos záberov z fotoaparátu
V systéme Windows sú dostupné aj nasledujúce
funkcie:
Vytváranie
Zobrazenie
záberov v rámci diskov
s videokalendára
záznamami
Zdieľanie záberov
prostredníctvom
PlayMemories
Online™
Odosielanie
záberov na
sieťové služby
• Môžete stiahnuť Image Data Converter alebo Remote Camera
Control, atď. vykonaním nasledujúceho postupu:
Pripojte fotoaparát k počítaču t spustite PlayMemories Home t
kliknite na [Notifications].
SK
48
Používanie softvéru
Poznámky
• Na inštaláciu softvéru PlayMemories Home sa vyžaduje pripojenie
k internetu.
• Na použitie PlayMemories Home alebo iných sieťových služieb sa vyžaduje
pripojenie k internetu. PlayMemories Home alebo iné sieťové služby nemusia
byť v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
• Softvér Mac nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ak už je softvér PMB (Picture Motion Browser), dodávaný s modelmi
uvedenými na trh pred rokom 2011, nainštalovaný v počítači, počas inštalácie
ho PlayMemories Home prepíše. Používajte PlayMemories Home, čo je
softvér, ktorý nasleduje po softvéri PMB.
• Videozáznamy nasnímané pomocou nastavenia [60p 28M(PS)]/
[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] v [
Record Setting] sa skonvertujú pomocou
PlayMemories Home na vytvorenie disku so záznamom vo formáte AVCHD.
Táto konverzia môže trvať dlhý čas. Rovnako nie je možné vytvoriť disk
s pôvodnou kvalitou obrazu. Ak chcete zachovať pôvodnú kvalitu obrazu,
uložte svoje videozáznamy na disk Blu-ray.
Inštalácia softvéru PlayMemories Home
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
1 Pomocou internetového prehliadača v počítači
prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky
a potom kliknite na [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2 Inštaláciu dokončte podľa pokynov na obrazovke.
SK
49
Používanie softvéru
Používanie Remote Camera Control
Pripojte fotoaparát k počítaču. Remote Camera Control umožňuje:
• Nastaviť fotoaparát alebo nasnímať záber z počítača.
• Nasnímať záber priamo do počítača.
• Vykonávať intervalové snímanie.
Pred použitím vykonajte nasledujúce nastavenia: Tlačidlo MENU t
(Setup) 4 t [USB Connection] t [PC Remote]
Inštalácia softvéru Remote Camera Control
1 Pomocou internetového prehliadača v počítači
prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte
Remote Camera Control.
Poznámky
• Na inštaláciu softvéru Remote Camera Control sa vyžaduje pripojenie
k internetu.
SK
50
Iné
Kontrola počtu záberov
a dostupného záznamového času
videozáznamov
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na displeji
zobrazí počet záberov, ktoré je možné
nasnímať (pokiaľ budete pokračovať
v snímaní s aktuálnymi nastaveniami).
Poznámky
• Ak hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať) bliká žltou farbou,
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú, alebo vymažte
zábery z aktuálnej pamäťovej karty (str. 40).
• Keď „NO CARD“ (počet záberov, ktoré je možné nasnímať) bliká žltou
farbou, znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte
pamäťovú kartu.
Iné
SK
51
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
Počet záberov, ktoré je možné uložiť na pamäťovú
kartu
V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet záberov, ktoré je
možné uložiť na pamäťovú kartu naformátovanú v tomto fotoaparáte.
Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet
Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
pri snímaní a typu použitej pamäťovej karty.
Image Size: L: 12M
Aspect Ratio: 3:2*
Pamäťová karta naformátovaná pomocou tohto fotoaparátu
(Jednotky: zábery)
Kapacita
Veľkosť
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
445
325
180
99
140
890
650
370
195
280
1800
1300
750
395
570
3600
2650
1500
800
1100
7200
5300
3000
1600
2300
14000
10500
6000
3200
4600
* Keď je [
Aspect Ratio] nastavený na [16:9], môžete nasnímať viac záberov,
ako je počet uvedený v tabuľke vyššie (okrem prípadu, keď sa zvolí [RAW]).
Počet záberov, ktoré je možné nasnímať
s použitím akumulátora
Vezmite do úvahy, že skutočný počet sa môže líšiť v závislosti od
podmienok používania.
Snímanie (statické
zábery)
Displej
Hľadáčik
Skutočné snímanie
Displej
(videozáznamy)
Hľadáčik
Nepretržité snímanie
Displej
(videozáznamy)
Hľadáčik
Zobrazenie (statické zábery)
SK
52
Výdrž
Počet záberov
akumulátora
Približne 190 min. Približne 380 záberov
Približne 160 min. Približne 320 záberov
Približne 60 min.
—
Približne 55 min.
—
Približne 90 min.
—
Približne 90 min.
—
Približne 280 min. Približne 5600 záberov
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
SK
53
Iné
Poznámky
• Vyššie uvedený počet záberov platí pri úplnom nabití akumulátora. Počet
záberov môže klesnúť v závislosti od podmienok používania.
• Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, platí pri snímaní za nasledujúcich
podmienok:
– Akumulátor sa používa pri teplote okolia 25°C.
– Používa sa objektív FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (predáva sa osobitne)
– Používa sa Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (predáva sa osobitne)
– Funkcia [Viewfinder Bright.] je nastavená na hodnotu [Manual] [±0].
– Funkcia [Monitor Brightness] je nastavená na hodnotu [Manual] [±0].
– Funkcia [Display Quality] je nastavená na hodnotu [Standard].
• Počet platný pre „Snímanie (statické zábery)“ vyplýva zo štandardu CIPA,
pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Funkcia [Focus Mode] je nastavená na hodnotu [Single-shot AF].
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Napájanie sa vypína a zapína po každom desiatom zábere.
• Počet minút dostupných pre snímanie videozáznamu vyplýva zo štandardu
CIPA, pričom platí pri snímaní za nasledujúcich podmienok:
– Funkcia [
Record Setting] je nastavená na hodnotu [60i 17M(FH)]/
[50i 17M(FH)].
– Bežné snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora založená na
opakovanom snímaní, používaní zoomu, pohotovostnom režime snímania,
zapínaní/vypínaní, atď.
– Nepretržité snímanie videozáznamu: Výdrž akumulátora vyplýva
z nepretržitého snímania, až pokiaľ sa nedosiahne daný limit (29 minút)
a potom pokračuje po opätovnom stlačení tlačidla MOVIE. Ostatné
funkcie, ako je približovanie, sa nepoužívajú.
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
Dostupný záznamový čas videozáznamu
V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové záznamové časy
s použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte.
Záznamový čas pre videozáznamy XAVC S a AVCHD platí, keď je
funkcia [Dual Video REC] nastavená na [Off].
Pamäťová karta naformátovaná pomocou tohto fotoaparátu
(h (hodina), m (minúta))
Kapacita
2 GB
4 GB
8 GB
Record
Setting
60p 50M/50p 50M
—
—
—
30p 50M/25p 50M
—
—
—
24p 50M*
—
—
—
120p 50M/100p 50M
—
—
—
60i 24M(FX)/
10 m
20 m
40 m
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
10 m
30 m
1h
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
9m
15 m
35 m
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
10 m
20 m
40 m
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
10 m
30 m
1h
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
20 m
40 m 1 h 20 m
VGA 3M
1 h 10 m 2 h 45 m 4 h 55 m
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
1 h 30 m
3h
6h
2h
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
1 h 30 m
3h
6h
2h
4h
8h
2 h 45 m 5 h 30 m
10 h
20 h
11 h
40 h
* Len pre modely kompatibilné s 1080 60i.
• Nepretržité snímanie je možné približne 29 minút (obmedzenie
vyplývajúce z technických parametrov výrobku). Maximálny
nepretržitý záznamový čas videozáznamu vo formáte MP4 (12M) je
približne 20 minút (s obmedzením vyplývajúcim z veľkosti súboru
2 GB).
SK
54
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
Poznámky
• Dostupný záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože je fotoaparát
vybavený VBR (premenlivou prenosovou rýchlosťou), ktorou sa automaticky
nastavuje kvalita záberov v závislosti od snímanej scény. Keď snímate rýchlo
sa pohybujúci objekt, obraz bude jasnejší, ale dostupný záznamový čas bude
kratší, pretože sa na uloženie vyžaduje viac pamäte.
Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, snímaného
objektu alebo nastavení kvality/veľkosti obrazu.
• Uvedené hodnoty neplatia pre nepretržitý záznamový čas.
• Dostupný záznamový čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania
a používanej pamäťovej karty.
• Keď sa zobrazuje
, prestaňte snímať videozáznam. Teplota vnútri
fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň.
• Podrobnosti o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 39.
Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania
videozáznamu
Teplota okolia
Nepretržitý záznamový čas
videozáznamov
20°C
Približne 29 minút
30°C
Približne 29 minút
40°C
Približne 29 minút
• Dĺžka času dostupného pre snímanie videozáznamov sa mení podľa teploty
alebo stavu fotoaparátu pred spustením snímania. Ak sa často mení
kompozícia záberov alebo sa zábery snímajú bezprostredne po zapnutí
napájania, vnútorná teplota fotoaparátu sa zvýši a dostupný záznamový čas sa
skráti.
SK
55
Iné
• Snímanie vysokokvalitného videozáznamu alebo nepretržité snímanie
vyžaduje množstvo energie pri použití obrazového snímača. A preto, ak
snímate dlhšie, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši, a to hlavne teplota
obrazového snímača. V takýchto prípadoch sa fotoaparát automaticky vypne,
keďže vyššie teploty ovplyvňujú kvalitu záberov alebo vnútorný mechanizmus
fotoaparátu.
• Časový interval k dispozícii na snímanie videozáznamu je nasledovný, keď
fotoaparát spustí snímanie po krátkom vypnutí napájania fotoaparátu.
(Nasledujúce hodnoty znamenajú nepretržitý čas od spustenia snímania po
zastavenie snímania.)
Kontrola počtu záberov a dostupného záznamového času videozáznamov
• Ak fotoaparát preruší snímanie kvôli teplote, nechajte ho na niekoľko minút
mimo činnosti s vypnutým napájaním. Snímanie spustite po poklese vnútornej
teploty fotoaparátu.
• Pri dodržaní nasledujúcich bodov sa dostupný záznamový čas predĺži.
– Fotoaparát uchovávajte mimo priameho slnečného svetla.
– Fotoaparát vypnite, keď sa nepoužíva.
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď je veľkosť
súboru približne 2 GB, snímanie sa automaticky zastaví, keď [
File Format]
je nastavený na [MP4], pričom sa automaticky vytvorí nový súbor
videozáznamu, keď [
File Format] je nastavený na [AVCHD].
• Maximálny nepretržitý záznamový čas je 29 minút.
SK
56
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu: Digitálny
fotoaparát s vymeniteľnými
objektívmi
Objektív: Objektív E-mount
značky Sony
[Obrazový snímač]
Obrazový formát:
Plná veľkosť 35 mm (35,6 mm ×
23,8 mm), obrazový snímač
CMOS
Celkový počet pixelov
fotoaparátu:
Približne 12 430 000 pixlov
Efektívny počet pixelov
fotoaparátu:
Približne 12 200 000 pixlov
[Systém automatického
zaostrovania]
Systém: Systém detekcie
kontrastu, 25 bodov
Rozsah citlivosti: –4 EV až +20 EV
(pri ISO 100 ekvivalentnej
s objektívom F2.0)
Prisvetlenie: Približne 0,3 m až 3 m
(pri použití FE 28-70 mm F3.55.6 OSS)
[LCD monitor]
LCD panel: 7,5 cm (typ 3,0)
s jednotkou TFT
Celkový počet bodov:
921 600 bodov
[Ovládanie expozície]
Spôsob merania: 1 200-zónové
vyhodnocovacie meranie
Rozsah merania: –3 EV až +20 EV
(pri ISO 100 ekvivalentnej
s objektívom F2.0)
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index):
Statické zábery: ISO 100 až
409 600 (rozšírená ISO 50),
[ISO AUTO] (ISO 100 až
12 800)
Videozáznamy: ISO 200 až
409 600 ekvivalent, [ISO
AUTO] (ISO 200 až 25 600
ekvivalent)
SK
57
Iné
[Protiprachová ochrana]
Systém: Antistatická povrchová
vrstva na obrazovom snímači
a mechanizme posuvu
obrazového snímača
[Elektronický hľadáčik]
Typ: Elektronický hľadáčik
Celkový počet bodov:
2 359 296 bodov
Pokrytie obrazového poľa: 100%
Zväčšenie: 0,71 × s 50 mm
objektívom zaostreným na
nekonečno, –1 m–1
Bod oka: Približne 27 mm od
okulára, 22 mm od rámu
okulára pri –1 m–1 (v súlade so
štandardom CIPA)
Nastavenie dioptrickej korekcie:
–4,0 m–1 až +3,0 m–1
Technické údaje
Korekcia expozície: ±5,0 EV
(možnosť prepínania medzi
krokmi 1/3 EV a 1/2 EV)
Pri použití ovládača korekcie
expozície: ±3,0 EV (krok
1/3 EV)
[Uzávierka]
Typ: Elektronicky ovládaná
s vertikálnym posunom
a ohniskovou rovinou
Rozsah rýchlosti:
Statické zábery:
1/8 000 sekundy až 30 sekúnd,
BULB
Videozáznamy:
1/8 000 sekundy až 1/4 sekundy
(krok 1/3)
Zariadenie kompatibilné
s formátom 1080 60i
až do 1/60 sekundy v režime
AUTO (Automaticky) (až do
1/30 sekundy v režime
automatickej pomalej
uzávierky)
Zariadenie kompatibilné
s formátom 1080 50i
až do 1/50 sekundy v režime
AUTO (Automaticky) (až do
1/25 sekundy v režime
automatickej pomalej
uzávierky)
Rýchlosť synchronizácie blesku:
1/250 sekundy
SK
58
[Nepretržité snímanie]
Rýchlosť nepretržitého snímania:
Maximálne 2,5 záberu za
sekundu*
Pri snímaní v režime [Spd
Priority Cont.]: Maximálne
5 záberov za sekundu
* Na základe našich podmienok
merania. Rýchlosť nepretržitého
snímania môže byť nižšia, a to
v závislosti od podmienok
snímania.
Počet záberov pri nepretržitom
snímaní:
Pri snímaní v režime [Spd
Priority Cont.]:
Extra fine 65 záberov
Počas nepretržitého snímania:
Extra fine 88 záberov
[Záznamový formát]
Formát súborov: Kompatibilný
s formátmi JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), RAW (formát Sony
ARW 2.3)
Videozáznam (formát XAVC S):
Kompatibilný s formátom
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: LPCM 2 kanály (48 kHz
16 bit)
Technické údaje
Videozáznam (formát AVCHD):
Kompatibilné s formátom
AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital
2-kanálový, vo výbave má
Dolby Digital Stereo Creator
• Vyrobené podľa licencie
spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznam (formát MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC
2-kanálový
[Záznamové médiá]
Memory Stick PRO Duo, SD karta
* Podporuje zariadenia kompatibilné
s Micro USB.
[Napájanie, všeobecne]
Akumulátor: Nabíjateľný
akumulátor NP-FW50
[Iné]
Exif Print: Kompatibilný
DPOF: Kompatibilný
PRINT Image Matching III:
Kompatibilný
Rozmery: 126,9 mm × 94,4 mm ×
48,2 mm (Š/V/H, okrem
vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť:
Približne 489 g
(s akumulátorom a Memory
Stick PRO Duo)
Približne 446 g (len telo)
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
[Bezdrôtová lokálna sieť LAN]
Podporovaný formát: IEEE 802.11
b/g/n
Frekvenčné pásmo: Šírka pásma
2,4 GHz
Zabezpečenie: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Spôsob pripojenia: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Manuálne
Spôsob prístupu: Režim
infraštruktúry
NFC: Fotoaparát je kompatibilný
s NFC Forum Type 3 Tag
Model No. WW328274
SK
59
Iné
[Vstupné/výstupné konektory]
Multi/Micro USB koncovka*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: Mikrokonektor HDMI
typu D
Konektor m (Mikrofón):
3,5 mm stereofónny
minikonektor
Konektor i (Slúchadlá):
3,5 mm stereofónny
minikonektor
[Spotreba energie]
Pri použití FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS
Pri použití hľadáčika:
Približne 3,0 W
Pri použití monitora:
Približne 2,4 W
Technické údaje
Nabíjačka BC-TRW
Vstupné menovité hodnoty:
100 V až 240 V striedavého
prúdu, 50 Hz/60 Hz, 6 W
Výstupné menovité hodnoty:
8,4 V jednosmerného prúdu,
0,4 A
Rozsah prevádzkovej teploty:
0°C až 40°C
Rozsah skladovacej teploty:
–20°C až +60°C
Sieťový adaptér
AC-UD10/AC-UUD11
Požiadavky na napájanie:
100 V až 240 V striedavého
prúdu, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Výstupné napätie:
5 V jednosmerného prúdu,
0,5 A
Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50
Typ akumulátora: Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie:
8,4 V jednosmerného prúdu
Nominálne napätie:
7,2 V jednosmerného prúdu
Maximálne nabíjacie napätie:
8,4 V jednosmerného prúdu
Maximálny nabíjací prúd: 1,02 A
Kapacita: Typická: 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimálna: 7,3 Wh
(1 020 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
SK
60
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje
univerzálnemu štandardu DCF
(Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Prehrávanie záznamu
nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení
nie je zaručené, a rovnako,
prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo
editovaných v inom zariadení
nie je v tomto fotoaparáte
zaručené.
Technické údaje
• iOS je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Cisco Systems, Inc.
• iPhone a iPad sú registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. v Spojených štátoch
a ďalších krajinách.
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
• Android, Google Play sú ochranné
známky spoločnosti Google Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
• Značka N je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc. v Spojených štátoch a iných
krajinách.
• DLNA a DLNA CERTIFIED sú
ochranné známky spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
• Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
• YouTube a logo YouTube sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
SK
61
Iné
Obchodné značky
• Memory Stick a
sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• XAVC S a
sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ a logotyp
„AVCHD Progressive“ sú
ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Pojmy HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
ako aj logo HDMI sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC v Spojených
štátoch a ďalších krajinách.
• Windows je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
a/alebo ďalších krajinách.
• Mac je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Apple Inc.
v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
Technické údaje
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi, Inc.
• Ďalej všeobecne platí, že názvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
vývojárskych a výrobných
spoločností. Značky ™ alebo sa
však nemusia použiť vo všetkých
prípadoch v tomto návode.
®
SK
62
Technické údaje
Iné
SK
63
Bližšie informácie o tomto výrobku
a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby
Zákazníkom.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising