Sony | DSLR-A450 | Sony DSLR-A450 DSLR-A450 Len telo (bez objektívu) Návod na použitie

VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO TIETO POKYNY
DÔSLEDNE DODRŽUJTE, ABY SA
ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre
elektrickú zásuvku, použite prídavný
zástrčkový adaptér s vhodnou
konfiguráciou pre danú elektrickú
zásuvku.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie
je odpojená od elektrickej siete, pokiaľ
je zapojená sieťová šnúra v elektrickej
zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre
akumulátora, okamžite odpojte
napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry
z elektrickej zástrčky.
2
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V prípade záležitostí týkajúcich
sa servisu alebo záruky sa obracajte
na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu
a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je
v súlade s limitmi smernice EMC
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
3
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná
s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní
s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov, vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, táto batéria
musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste
pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie kontaktuje prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60 °).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Informácie o používaní fotoaparátu
Postup snímania
V režime manuálnej kontroly zaostrenia
Live View sa zaznamenaná fotografia
môže líšiť od fotografie, ktorú ste videli
na displeji LCD.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý
nie je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo pamäťovej karty
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty
dát, pravidelne kopírujte (zálohujte)
dáta na iné médium.
Poznámky k displeju LCD
a objektívu
• Displej LCD je vyrobený použitím
veľmi presnej technológie, vďaka
ktorej správne funguje viac ako
99,99 % pixelov. Na displeji LCD sa
však môžu permanentne objavovať
malé tmavé a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené).
Tieto bodky vznikajú normálne pri
výrobe a nemajú žiadny vplyv na
zábery.
nie je porucha. Pri zapnutí
fotoaparátu v chladnom prostredí
môže displej LCD dočasne stmavnúť.
Po zohriatí fotoaparátu bude displej
fungovať normálne.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno.
Farby na displeji by sa mohli stratiť či
vyblednúť, čo by mohlo spôsobiť
poruchu.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie.
Nejedná sa o skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané v
tomto návode na používanie
Ak nie je v tomto návode na používanie
uvedené inak, údaje o výkone a
technické údaje boli definované za
nasledujúcich podmienok: pri bežnej
teplote okolitého prostredia 25 °C a s
použitím úplne nabitého akumulátora.
Čierne, biele,
červené, modré
a zelené body
• Fotoaparát nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu. Pri zaostrení
slnečného svetla na blízky predmet
môže vzniknúť požiar. Ak musíte
umiestniť fotoaparát na priame
slnečné svetlo, nasaďte kryt objektívu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze
na displeji LCD vznikať závoje. Toto
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ............................. 5
Príprava
fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva ................................ 10
Príprava akumulátora ................................................... 11
Nasadenie objektívu ..................................................... 16
Vloženie pamäťovej karty ............................................ 18
Príprava fotoaparátu ..................................................... 22
Používanie dodávaného príslušenstva ........................ 24
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa ešte dajú nasnímať .... 26
Čistenie ........................................................................... 28
Pred použitím
Identifikácia súčastí a indikátorov na obrazovke ...... 31
Predná strana ............................................................ 31
Zadná strana ............................................................. 32
Horná strana ............................................................. 33
Bočné strany/Dolná strana ..................................... 34
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
(DISP) ............................................................... 35
Displej LCD (podrobné zobrazenie) ..................... 36
Displej LCD (štandardné zobrazenie) .................. 38
Hľadáčik .................................................................... 40
Výber funkcie alebo nastavenia .................................. 41
Výber funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia) .... 42
Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia) ................ 43
Funkcie volené tlačidlom MENU .......................... 43
Snímanie
záberov
Snímanie fotografie bez otrasov fotoaparátu ............ 45
Správny postoj .......................................................... 45
Používanie funkcie SteadyShot .............................. 46
Používanie statívu .................................................... 47
/
Snímanie s automatickým nastavením ...... 48
Snímanie s vhodným nastavením pre daný objekt
(výber scény) ............................................................ 50
Snímanie fotografií portrétov ................................... 51
Snímanie fotografií krajiny ........................................ 52
Snímanie fotografií malých objektov ...................... 53
Snímanie fotografií pohybujúcich sa objektov ...... 54
Snímanie fotografií pri západe slnka ...................... 55
Snímanie fotografií v noci ......................................... 56
6
Snímanie fotografie požadovaným spôsobom (režim
expozície) ................................................................... 57
Snímanie v režime automatického programu .......58
Snímanie ovládaním rozostrenia pozadia (priorita
clony) .......................................................................59
Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch
(priorita rýchlosti uzávierky) ..............................61
Snímanie s manuálne upravenou expozíciou
(manuálna expozícia) ...........................................63
Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou
(BULB) ..................................................................66
Používanie
funkcie
snímania
Výber spôsobu zaostrenia ............................................ 68
Používanie automatického zaostrovania ............... 68
Snímanie s požadovanou kompozíciou (uzamknutie
zaostrenia) ........................................................ 71
Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu
(režim automatického zaostrovania) ............ 72
Výber oblasti zaostrenia (oblasť automatického
zaostrenia (AF)) ............................................. 73
Manuálna úprava zaostrenia (manuálne
zaostrovanie) ................................................... 74
Snímanie pomocou manuálnej kontroly zaostrenia Live
View ........................................................................... 75
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
(DISP) .............................................................. 77
Displej LCD ............................................................. 78
Používanie blesku .......................................................... 80
Snímanie s bezdrôtovým bleskom ......................... 83
Úprava jasu fotografie (expozícia, kompenzácia blesku,
meranie) .................................................................... 84
Snímanie s pevným jasom (aretácia AE) .............. 84
Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu
(kompenzácia expozície) ............................... 85
Úprava intenzity blesku (kompenzácia blesku).... 86
Výberom režimu ovládania blesku môžete nastaviť
intenzitu blesku (ovládanie blesku) .............. 87
Výber spôsobu merania jasu objektu (režim
merania) ........................................................... 88
7
Automatická kompenzácia jasu a kontrastu
(dynamický rozsah) ................................................. 89
Korekcia jasu fotografie (optimalizácia
dynamického rozsahu) ................................... 89
Automatická kompenzácia s bohatou gradáciou
(automaticky vysoký dynamický rozsah) ..... 90
Spracovanie fotografie .................................................. 92
Výber požadovaného spracovania fotografie
(kreatívny štýl) ................................................. 92
Zmena rozsahu reprodukcie farieb (farebný
priestor)............................................................. 93
Nastavenie ISO .............................................................. 94
Úprava tónov farieb (vyváženie bielej farby) ............ 95
Úprava vyváženia bielej farby podľa konkrétneho
zdroja svetla (automatické/predvolené
vyváženie bielej farby) ................................... 95
Nastavenie farebnej teploty a efektu filtra (teplota
farieb/farebný filter) ....................................... 96
Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie bielej
farby) ................................................................. 97
Výber dynamického režimu ............................ 99
Snímanie jedného záberu ........................................ 99
Súvislé snímanie ....................................................... 99
Používanie samospúšte .......................................... 100
Snímanie fotografií s posunutou expozíciou (posun
expozície) ....................................................... 101
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby (posun
vyváženia bielej farby) .................................. 102
Snímanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom 103
Používanie
funkcie
zobrazenia
8
Prehrávanie fotografií ................................................. 104
Kontrola informácií o zaznamenaných fotografiách
................................................................................... 109
Ochrana fotografií (ochrana proti zmazaniu) .......... 112
Vymazávanie fotografií (vymazať) ............................ 113
Prezeranie záberov na televíznej obrazovke ............ 115
Zmena
nastavenia
Nastavenie veľkosti a kvality fotografie ................... 119
Nastavenie spôsobu záznamu na pamäťovú kartu .. 121
Zmena nastavenia redukcie šumu ............................. 123
Zmeny funkcie tlačidla AEL ..................................... 124
Zmena iných nastavení ............................................... 125
Nastavenie displeja LCD ........................................... 126
Overenie verzie fotoaparátu ...................................... 127
Obnovenie predvolených nastavení .......................... 128
Zobrazenie
fotografií v
počítači
Používanie počítača .................................................... 130
Používanie softvéru ..................................................... 138
Tlač fotografií
Definovanie parametrov DPOF ................................ 143
Tlač fotografií pripojením fotoaparátu k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge ............ 145
Iné
Technické údaje .......................................................... 147
Riešenie problémov .................................................... 151
Výstražné hlásenia ...................................................... 160
Preventívne opatrenia ................................................ 163
Register ...................................................................................... 166
9
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaného príslušenstva
Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.
• BC-VM10 Nabíjačka
akumulátora (1)/Napájací
kábel (1)
• Nabíjateľný akumulátor NPFM500H (1)
• Kábel USB (1)
• Popruh na rameno (1)
• Kryt očnice (1)
• Kryt závitu objektívu (1)
(nasadený na fotoaparáte)
• Očnicový kryt (1) (nasadený
na fotoaparáte)
10
• Disk CD-ROM (aplikačný
softvér pre fotoaparát α) (1)
• Návod na používanie (táto
príručka) (1)
Príprava akumulátora
Pred prvým použitím fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor NPFM500H „InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý.
Môže sa používať, aj keď nie je úplne nabitý.
1 Vložte akumulátor do
nabíjačky.
Zatláčajte akumulátor, kým s
cvaknutím nezapadne na svoje miesto.
2 Pripojte napájací kábel.
Svieti: nabíja sa
Zhasne: normálne nabíjanie je
dokončené
Jedna hodina po zhasnutí indikátora:
úplné nabíjanie je dokončené
Indikátor CHARGE
Do elektrickej
zásuvky
Informácie o dobe nabíjania
• Doba potrebná na nabitie úplne vybitého akumulátora (je súčasťou
dodávky) pri teplote 25 °C je nasledovná.
Úplné nabitie
Účinné nabitie
Približne 235 min.
Približne 175 min.
• Doba nabíjania sa líši v závislosti od zostávajúcej kapacity
akumulátora a podmienok nabíjania.
11
Príprava fotoaparátu
Nabíjanie akumulátora
• Odporúča sa akumulátor nabíjať pri teplote prostredia v rozmedzí
od 10 do 30 °C. Pri iných teplotách sa batéria nemusí nabiť
dostatočne.
Poznámky
• Zapojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a vyberte
akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,
životnosť akumulátora sa môže skrátiť.
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) nenabíjajte žiadny iný
akumulátor okrem akumulátora „InfoLITHIUM“ série M. Iné akumulátory
by mohli pri pokuse o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čo vedie
k riziku poranenia elektrickým prúdom a popálenín.
• Ak bliká indikátor CHARGE, môže to znamenať chybu akumulátora alebo
skutočnosť, že ste vložili iný akumulátor, ako je špecifikovaný typ.
Skontrolujte, či typ akumulátora zodpovedá špecifikovanému typu. Ak je
akumulátor špecifikovaného typu, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým
alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora funguje správne.
Ak nabíjačka akumulátora pracuje správne, pravdepodobne došlo k chybe
akumulátora.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, proces nabitia sa nemusí úplne
dokončiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky alebo
podobným spôsobom.
Požívanie fotoaparátu v zahraničí – rôzne zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora a sieťový adaptér striedavého
prúdu AC-PW10AM (predáva sa samostatne) môžete používať
v ľubovoľnej krajine alebo oblasti s napätím v elektrickej sieti v
rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu s frekvenciou 50/60 Hz.
Poznámka
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia), pretože
môže spôsobiť poruchu.
12
Vloženie nabitého akumulátora
1 Posunutím otváracej páčky
Príprava fotoaparátu
krytu akumulátora otvorte
kryt akumulátora.
2 Akumulátor úplne zasuňte,
pričom jeho špičkou zároveň
zatlačte na zaisťovaciu
páčku.
Zaisťovacia páčka
3 Zatvorte kryt akumulátora.
Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát a vysuňte
zaisťovaciu páčku v smere šípky. Dajte
pozor, aby pri manipulácii akumulátor
nevypadol.
Zaisťovacia páčka
13
Odstránenie krytu akumulátora
Kryt akumulátora môžete odstrániť,
aby sa dala nasadiť vertikálna rukoväť
VG-B50AM (predáva sa samostatne).
Ak chcete odstrániť kryt, zatlačte
páčku v smere šípky a vysuňte ju.
Ak chcete nasadiť kryt, vložte gombík
do otvoru, potiahnite páčku nadol a
zasuňte ju.
Kontrola zostávajúcej kapacity akumulátora
Úroveň nabitia môžete skontrolovať na základe nasledovných
indikátorov a percentuálnych hodnôt, ktoré sa zobrazujú na displeji
LCD.
Kapacita
akumulátora
„Battery
exhausted“
Vysoká
Nemôžete
Nízka snímať ďalšie
snímky.
Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“?
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor s
funkciami výmeny informácií, ktoré súvisia s prevádzkovými
podmienkami vášho fotoaparátu. Pri používaní akumulátora
„InfoLITHIUM“ sa zobrazuje kapacita akumulátora v percentách
podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu.
Poznámky
• Zobrazená kapacita nemusí byť za určitých okolností správna.
• Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vody. Akumulátor nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad v aute alebo
na priamom slnku.
14
Dostupné akumulátory
Používajte iba akumulátor NP-FM500H. Typy NP-FM55H, NP-FM50
a NP-FM30 nie je možné používať.
Životnosť akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa
s používaním a časom postupne znižuje. Ak je prevádzkový čas
akumulátora po nabití podstatne skrátený, jeho životnosť
pravdepodobne uplynula. Je potrebné zakúpiť nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže
líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok a
okolitého prostredia.
Skladovanie akumulátora
Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu dobu používať, najmenej raz
za rok ho vo fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite a potom ho
uložte na suché a chladné miesto, aby sa predĺžila jeho životnosť.
15
Príprava fotoaparátu
Efektívne používanie akumulátora
• Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou teplotou okolitého
prostredia. Akumulátor je tak v chladnom prostredí možné používať
kratšiu dobu a aj rýchlosť nepretržitého snímania sa znižuje.
Odporúčame vám, aby ste akumulátor nosili vo vrecku a čo
najbližšie k telu a do fotoaparátu ho vložte až tesne pred snímaním.
• Akumulátor sa rýchlo vybije, ak často používate blesk, ak často
používate nepretržité snímanie alebo ak fotoaparát často zapínate
a vypínate.
• Ak používate funkciu manuálnej kontroly zaostrenia Live View,
dostupný čas je kratší ako čas, ktorý je k dispozícii pri snímaní
pomocou hľadáčika.
Nasadenie objektívu
1 Odstráňte kryt závitu
objektívu z fotoaparátu a
odstráňte kryt balenia zo
zadnej strany objektívu.
• Objektív vymieňajte rýchlo a mimo
prašných priestorov, aby sa
zabránilo vniknutiu prachu a
nečistôt dovnútra fotoaparátu.
Kryt závitu
objektívu
Kryt balenia
2 Pri nasadzovaní objektívu
zarovnajte k sebe oranžové
značky na objektíve a na
fotoaparáte.
Oranžové značky
3 Pootočte objektívom v
smere hodinových ručičiek
tak, aby so zacvaknutím
zapadol na svoje miesto.
• Pri nasadzovaní držte objektív
rovno.
Poznámky
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu naň príliš netlačte.
16
Odpojenie objektívu od fotoaparátu
1 Úplne stlačte uvoľňovacie
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
2 Nasaďte kryt balenia späť na
objektív a nasaďte kryt
závitu objektívu na
fotoaparát.
• Pred ich nasadením z nich odstráňte
prach.
• Kryt zadnej strany objektívu sa
nedodáva so súpravou objektívu DT
18-55mm F3,5-5,6 SAM. Keď objektív
uchovávate bez nasadenia na
fotoaparáte, kúpte si kryt zadnej strany
objektívu ALC-R55.
Poznámka týkajúca sa výmeny objektívu
Ak pri výmene objektívu preniknú do vnútorných častí fotoaparátu
nečistoty alebo prach a ak sa usadia na povrchu obrazového snímača
(súčasť, ktorá funguje ako film), v závislosti od prostredia, v ktorom
sa fotografuje, sa môžu zobraziť na snímke.
Fotoaparát je vybavený funkciou, ktorá bráni usadzovaniu prachu na
obrazovom snímači. Objektív by ste však mali nasadzovať alebo
snímať rýchlo a mimo prašných priestorov.
Ak sa na obrazovom snímači usadia nečistoty alebo prach
Vyčistite obrazový snímač použitím funkcie [Cleaning mode]
v ponuke nastavenia (s. 29).
17
Príprava fotoaparátu
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa
nezastaví.
Vloženie pamäťovej karty
S týmto fotoaparátom je možné používať iba pamäťové karty
„Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, SD a
SDHC. Karta MultiMediaCard sa s týmto fotoaparátom nemôže
používať.
Pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PROHG Duo“ sa v tomto návode na používanie označujú ako karty
„Memory Stick PRO Duo“ a pamäťové karty SD a SDHC sa
označujú ako „pamäťová karta SD“.
1 Otvorte kryt zásuvky na
pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“
alebo pamäťovú kartu SD.
Lícna strana (pamäťová karta SD)
Časť kontaktov
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby s
cvaknutím zapadla na svoje miesto,
ako je znázornené na ilustrácii.
Lícna strana („Memory Stick
PRO Duo“)
Časť kontaktov
3 Vyberte typ pamäťovej karty,
ktorú chcete používať,
pomocou prepínača
pamäťových kariet.
18
4 Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
Príprava fotoaparátu
Skontrolujte, či nesvieti indikátor
prístupu, potom otvorte kryt zásuvky
na pamäťovú kartu a zatlačte na
pamäťovú kartu.
Indikátor prístupu
Poznámky týkajúce sa používania pamäťových
kariet
• Dbajte na to, aby pamäťová karta nespadla, neohýnajte ju, ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v nasledujúcich
podmienkach:
– na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu
zaparkovaného na priamom slnku.
– na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.
– na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami.
• Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte
s ňou opatrne.
• Ak indikátor prístupu svieti, nevyberajte pamäťovú kartu ani
akumulátor a nevypínajte ani napájanie. Mohli by sa poškodiť údaje.
• Ak umiestnite pamäťovú kartu do blízkosti silne zmagnetizovaného
materiálu alebo ak použijete pamäťovú kartu v prostredí náchylnom
na vznik statickej elektriny alebo v prostredí s elektromagnetickým
žiarením, môžu sa poškodiť údaje.
• Odporúčame vám zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk
počítača.
• Pamäťovú kartu počas prenášania alebo skladovania vkladajte do
dodávaného puzdra.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody.
19
• Nedotýkajte sa vodivých kontaktov pamäťovej karty rukami ani
kovovými predmetmi.
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu nastavený
do polohy LOCK, nemôžete vykonávať operácie, ako je napríklad
nahrávanie alebo odstraňovanie obrázkov.
• Potvrdilo sa, že pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ s
kapacitou do 32 GB a pamäťové karty SD s kapacitou do 32 GB
v tomto fotoaparáte fungujú správne.
• Pri pamäťových kartách naformátovaných použitím počítača nie je
možné zaručiť, že budú fungovať v tomto fotoaparáte. Na
formátovanie pamäťových kariet používajte fotoaparát.
• Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od kombinácie pamäťovej
karty a použitého vybavenia.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte príliš na pero.
• Na samotné pamäťové karty nenalepujte žiadne štítky.
• Pamäťové karty nerozoberajte ani neupravujte.
• Nenechávajte pamäťové karty v dosahu malých detí. Mohli by ich
omylom prehltnúť.
Poznámky k používaniu karty „Memory Stick“ s fotoaparátom
Typy karty „Memory Stick“, ktoré je možné používať s týmto
fotoaparátom, sú uvedené v tabuľke nižšie. Nedá sa však zaručiť,
že všetky funkcie karty „Memory Stick PRO Duo“ budú pracovať
správne.
„Memory Stick PRO Duo“*
„Memory Stick PRO-HG
Duo“*
K dispozícii s fotoaparátom
„Memory Stick Duo“
Nie je k dispozícii s
fotoaparátom
„Memory Stick“ a
„Memory Stick PRO“
Nie je k dispozícii s
fotoaparátom
20
* S touto kartou je k dispozícii funkcia MagicGate. MagicGate je technológia na
ochranu autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Nahrávanie a
prehrávanie údajov, ktoré vyžadujú funkcie MagicGate, nie je možné
vykonávať v tomto fotoaparáte.
* Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom paralelného
rozhrania.
Príprava fotoaparátu
21
Príprava fotoaparátu
Nastavenie dátumu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
1 Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
• Ak chcete fotoaparát vypnúť,
nastavte vypínač do polohy OFF.
2 Skontrolujte, či je vybratá
položka [OK] na displeji LCD,
a potom stlačte stred
ovládača.
3 Jednotlivé položky sa
vyberajú pomocou tlačidiel
b/B a numerické hodnoty sa
nastavujú pomocou tlačidiel
v/V.
• Pri zmene postupnosti položiek
[YYYY/MM/DD] najprv vyberte
položku [YYYY/MM/DD]
pomocou tlačidla b/B a potom ju
zmeňte pomocou tlačidla v/V.
4 Zopakovaním kroku 3 nastavte ďalšie položky
a potom stlačte stred ovládača.
22
5 Skontrolujte, či je vybratá položka [OK], a potom
stlačte stred ovládača.
Príprava fotoaparátu
Zrušenie operácie nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu a času
Tlačidlo MENU t
1 t [Date/Time setup]
Úprava zaostrenia hľadáčika (dioptrická korekcia)
Nastavte ovládač koliesko
dioptrickej korekcie podľa
ostrosti vášho zraku tak, aby
sa indikátory v hľadáčiku
zobrazovali jasne.
• Dioptrickú korekciu jednoducho
nastavíte, keď fotoaparát zamierite do
svetla.
• Ak sa indikátory nezobrazujú jasne ani
potom, ako nastavíte ovládač dioptrickej
korekcie, odporúča sa použiť nástavec na
dioptrickú korekciu (predáva sa
samostatne).
Ak sa ovládacie koliesko dioptrickej korekcie otáča ťažko
Zasuňte prsty pod očnicový kryt,
vysuňte ho nahor a odstráňte ho.
Potom nastavte dioptrickú korekciu.
23
Používanie dodávaného
príslušenstva
V tejto časti sa popisuje, ako používať popruh na rameno, kryt očnice
a očnicový kryt. Informácie o ďalšom príslušenstve sú uvedené na
nasledujúcich stranách.
• Nabíjateľný akumulátor (s. 11)
• Nabíjačka akumulátora, napájací kábel (s. 11)
• Kábel USB (s. 131, 145)
• Disk CD-ROM (s. 139)
Pripevnenie popruhu na rameno
Pripevnite oba konce popruhu
k fotoaparátu.
• K popruhu môžete pripevniť aj kryt očnice
(s. 25).
24
Kryt očnice
Používanie krytu očnice a očnicového krytu
Môžete zabrániť vstupu svetla cez hľadáčik a ovplyvneniu expozície.
Keď je spúšť uvoľnená bez použitia hľadáčika, ako napríklad v prípade
snímania so samospúšťou, nasaďte kryt očnice.
Príprava fotoaparátu
1 Opatrne stiahnite očnicový
kryt tak, že ho stlačíte na
bokoch.
• Svoje prsty zasuňte pod očnicový
kryt a posuňte ho nahor.
• Pri nasadzovaní lupy FDA-M1AM
(predáva sa samostatne), uhlového
hľadáčika FDA-A1AM (predáva sa
samostatne) alebo zväčšovacej
očnice FDA-ME1AM (predáva sa
samostatne) na fotoaparát najprv
zložte očnicový kryt tak, ako je
znázornené na ilustrácii, a až potom
nasaďte toto príslušenstvo.
2 Nasuňte kryt očnice na
hľadáčik.
Poznámky
• Pri snímaní s krytom očnice sa nedá aktivovať očnicový snímač. Ak používate
kryt očnice, vypnite funkcie [Eye-Start AF] (s. 70) a [Auto off w/ VF] (s. 126).
• Ak chcete vypnúť alebo zapnúť displej LCD, použite tlačidlo DISP (Zobraziť).
25
Kontrola počtu fotografií, ktoré sa
ešte dajú nasnímať
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na displeji
LCD zobrazí počet snímok, ktoré
možno zaznamenať (ak budete naďalej
fotografovať použitím aktuálnych
nastavení).
Poznámky
• Ak na žlto bliká hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať),
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú kartu alebo odstráňte
snímky z aktuálnej pamäťovej karty (s. 113).
• Ak na žlto bliká hodnota „NO CARD“ (počet záberov, ktoré sa dajú
nasnímať), znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte
pamäťovú kartu.
Počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu
Tabuľka obsahuje približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať na
pamäťovú kartu naformátovanú použitím tohto fotoaparátu. Hodnoty sú
definované pomocou štandardných pamäťových kariet Sony na
testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní.
Image size: L 14M
Aspect ratio: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo“
Kapacita
Veľkosť
Standard
(Jednotky: zábery)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
7188
451
893
1796
3642
Fine
319
633
1273
2582
5096
RAW & JPEG
92
184
370
752
1485
RAW
131
260
523
1062
2097
26
Pamäťová karta SD
Kapacita
Veľkosť
Standard
(Jednotky: zábery)
4GB
8GB
16GB
32GB
442
890
1793
3642
7188
Fine
313
631
1271
2582
5096
RAW & JPEG
90
183
370
752
1485
RAW
128
259
522
1062
2097
* Ak je položka [Aspect ratio] nastavená na hodnotu [16:9], môžete zaznamenať
viac fotografií, než je uvedené v tabuľke vyššie. Ak je však nastavená na
hodnotu [RAW], tento počet je rovnaký ako v prípade pomeru strán [3:2].
Počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať pri
použití akumulátora
Približný počet fotografií, ktoré sa dajú zaznamenať pri použití
fotoaparátu s úplne nabitým akumulátorom (je súčasťou dodávky),
je 1050.
V závislosti od podmienok používania sa môžu skutočné hodnoty od
uvedených mierne líšiť.
• Toto číslo je vypočítané s úplne nabitým akumulátorom a za
nasledujúcich podmienok:
– teplota okolitého prostredia je 25 °C.
– funkcia [Quality] je nastavená na možnosť [Fine].
– funkcia [Autofocus mode] je nastavená na hodnotu
(Automatic AF).
– snímky sa snímajú každých 30 sekúnd.
– blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– napájanie sa vypne a znova zapne vždy po desiatich snímkach.
• Meracia metóda je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
27
Príprava fotoaparátu
2GB
Čistenie
Čistenie fotoaparátu
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad
kontaktné plochy objektívu alebo zrkadlo. Keďže prach na zrkadle
alebo okolo neho môže ovplyvňovať systém automatického
zaostrovania, odstráňte ho použitím bežného ofukovača*.
Podrobnosti o čistení obrazového snímača nájdete na nasledujúcej
strane.
* Nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo spôsobiť
poruchu.
• Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
vo vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky, pretože môžu spôsobiť
poškodenie povrchovej úpravy alebo obalu.
– Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové
handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy
a pod.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené
chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými
produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Čistenie objektívu
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá, ako
je napríklad riedidlo alebo benzín.
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne
dostupného ofukovača. V prípade prachu prilepeného k povrchu ho
opatrne odstráňte jemnou handričkou alebo jemným papierom
mierne navlhčeným v roztoku na čistenie objektívu. Čistite ho
špirálovitým pohybom od stredu objektívu k jeho okrajom. Roztok
na čistenie objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu.
28
Čistenie obrazového snímača
Poznámky
• Čistenie je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(tri zostávajúce ikony akumulátora). Nízke napätie akumulátora počas
čistenia môže spôsobiť poškodenie spúšte. Čistenie by sa malo vykonávať
rýchlo. Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér striedavého prúdu ACPW10AM (predáva sa samostatne).
• Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie
vodných kvapôčok vnútri fotoaparátu.
1 Presvedčte sa, či je akumulátor úplne nabitý (s. 14).
2 Stlačte tlačidlo MENU a
potom vyberte položku
3
pomocou tlačidiel b/B na
ovládači.
Tlačidlo MENU
3 Pomocou tlačidiel v/V
vyberte položku [Cleaning
mode] a potom stlačte stred
ovládača.
Zobrazí sa správa „After cleaning,
turn camera off. Continue?“.
29
Príprava fotoaparátu
Prach alebo nečistoty, ktoré preniknú do vnútorných častí
fotoaparátu a usadia sa na obrazovom snímači (súčasť, ktorá funguje
ako film), sa môžu v závislosti od prostredia, v ktorom sa fotografuje,
zobraziť aj na fotografii. Ak sa na obrazovom snímači nachádza
prach, použite komerčne dostupný ofukovač a vyčistite obrazový
snímač podľa nasledujúceho postupu. Obrazový snímač môžete
jednoducho vyčistiť pomocou samostatného ofukovača a
protiprachovej funkcie.
4 Pomocou tlačidla v vyberte položku [OK] a stlačte
stred ovládača.
Po krátkom vibrovaní obrazového snímača sa zrkadlo vpredu zdvihne.
5 Odpojte objektív (s. 17).
6 Použite ofukovač na
vyčistenie povrchu
obrazového snímača a
okolitej oblasti.
• Nedotýkajte sa obrazového snímača
hrotom ofukovača. Rýchlo
dokončite čistenie.
• Fotoaparát držte otočený prednou
stranou nadol, aby ste zabránili
vniknutiu prachu do fotoaparátu.
• Pri čistení obrazového snímača
neumiestňujte hrot ofukovača do
dutiny za montážnym otvorom.
7 Pripojte objektív a vypnite fotoaparát.
Poznámka
• Ak počas čistenia príliš klesne napätie akumulátora, fotoaparát začne pípať.
Ihneď zastavte čistenie a vypnite fotoaparát.
30
Pred použitím
Identifikácia súčastí a indikátorov
na obrazovke
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
Predná strana
Pred použitím
A Tlačidlo spúšte (48)
B Vypínač napájania (22)
C Ovládacie koliesko (60)
D Indikátor samospúšte (100)
E Snímač na diaľkové
ovládanie
F Kontakty objektívu*
K Tlačidlo
(Vyklopenie
blesku) (80)
L Tlačidlo uvoľnenia objektívu
(17)
M Prepínač režimu zaostrenia
(68, 74)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
G Zrkadlo*
H Montážny otvor
I Zabudovaný blesk* (80)
J Prepínač režimov (48 – 67)
31
Zadná strana
A Ovládacie koliesko
dioptrickej korekcie (24)
B Očnicové snímače (70, 126)
C Hľadáčik* (23, 40)
D Tlačidlo MENU (43)
E Tlačidlo DISP (Zobraziť)
(35, 77, 104)
F Displej LCD (36, 104, 109)
G Tlačidlo
(Prehrať) (104)
H Tlačidlo
(Vymazať) (113)
I Snímanie: Tlačidlo
(Expozícia) (85)
Zobrazenie: Tlačidlo
(Oddialenie) (105)/tlačidlo
(Register fotografií)
(106)
32
J Snímanie: Tlačidlo AEL
(Uzamknutie AE) (65, 84)
Zobrazenie/režim manuálnej
kontroly zaostrenia Live
View: Tlačidlo
(Priblíženie) (75, 105)
K Snímanie: Tlačidlo Fn
(Funkcia) (42, 43)
Zobrazenie: Tlačidlo
(Otočenie obrázka) (105)
L Indikátor prístupu (19)
M Ovládač (v/V/b/B) (41)
N Ovládač (zadanie) (41)/
tlačidlo AF (73)
* Nedotýkajte sa priamo
týchto častí.
Horná strana
Pred použitím
A Sánky na príslušenstvo (83)
B
Značka polohy
obrazového snímača (70)
C Tlačidlo MF CHECK LIVE
VIEW (Manuálna kontrola
zaostrenia Live View) (75)
D Tlačidlo ISO (94)
E Tlačidlo
(Výber
funkcií) (99)
F Tlačidlo D-RANGE
(Dynamický rozsah) (89)
33
Bočné strany/Dolná strana
A Konektor HDMI (115)
B Konektor
(USB) (131,
145)
C Konektor REMOTE
• Pri pripojení diaľkového
ovládača RM-S1AM/RML1AM (predáva sa
samostatne) k fotoaparátu
zapojte zástrčku diaľkového
ovládača do konektora
REMOTE tak, aby vodiaca
drážka zástrčky bola
zarovnaná s vodiacou
drážkou konektora
REMOTE.
D Háčik pre popruh na rameno
(24)
E Konektor DC IN
• Pri pripájaní adaptéra
striedavého prúdu ACPW10AM (predáva sa
samostatne) k fotoaparátu
vypnite fotoaparát a potom
zasuňte konektor adaptéra
striedavého prúdu do
34
konektora DC IN na
fotoaparáte.
F Prepínač pamäťových kariet
G Zásuvka pre pamäťovú kartu
SD (18)
H Zásuvka pre pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“
(18)
I Kryt zásuvky na pamäťovú
kartu
J Kryt akumulátora (13)
K Otvor pre statív
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia než 5,5 mm. So
skrutkami dlhšími ako
5,5 mm nebude možné
bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív. Dlhšia
skrutka môže poškodiť
fotoaparát.
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
(DISP)
Pred použitím
Stlačením tlačidla DISP môžete
prepínať medzi podrobným
zobrazením a štandardným
zobrazením.
Keď otočíte fotoaparát do zvislej
polohy, displej sa automaticky otočí,
aby sa prispôsobil pozícii fotoaparátu.
Ďalšie informácie o stave obrazovky v
režime manuálnej kontroly zaostrenia
Live View nájdete na strane 77.
Tlačidlo DISP
Podrobné zobrazenie
Štandardné
(predvolené nastavenie) zobrazenie
Žiadne zobrazenie
35
Displej LCD (podrobné zobrazenie)
V podrobnom zobrazení sa graficky znázorňuje hodnota rýchlosti
uzávierky a clony a nachádzajú sa v ňom aj prehľadné informácie o
tom, ako pracuje expozícia. V režime AUTO alebo v režime výberu
scény sa niektoré položky nemusia zobraziť. Podrobnosti o prevádzke
nájdete na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
A
Zobrazenie Význam
Kompenzácia expozície
(85)/Merané manuálne
(64)
Zobrazenie Význam
P A S M Prepínač režimov (48 –
67)
Rozsah EV (64, 102)
Kvalita záberu (120)
C
Zobrazenie Význam
Veľkosť fotografií (119)/
Pomer strán (119)
Pamäťová karta (18)
100
Zostávajúci počet
záberov (26)
Režim blesku (80)/
Redukcia efektu
červených očí (82)
Dynamický režim (99)
100% Stav akumulátora (14)
Režim zaostrovania
(72)
B
Zobrazenie Význam
Indikátor rýchlosti
uzávierky (61)
Indikátor clony (59)
36
Citlivosť ISO (94)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(89)/Automatické
HDR (90)
D
Zobrazenie Význam
1/250
Rýchlosť uzávierky (61)
F4
Clona (59)
+1.0
Kompenzácia expozície
(85)
Aretácia AE (84)
SteadyShot (46)
Pred použitím
37
Displej LCD (štandardné zobrazenie)
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú
uvedené v zátvorkách.
V režime AUTO alebo v režime
výberu scény
A
V režime P/A/S/M
Zobrazenie Význam
Dynamický režim (99)
Zobrazenie Význam
P A S M Prepínač režimov
(48 – 67)
Režim zaostrovania
(72)
Kvalita záberu (120)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (73)
Veľkosť fotografií
(119)/Pomer strán (119)
Pamäťová karta (18)
100
Zostávajúci počet
záberov (26)
100% Stav akumulátora (14)
B
Zobrazenie Význam
Režim blesku (80)/
Redukcia efektu
červených očí (82)
38
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
7500K G9 Farebná teplota,
Farebný filter) (95)
AWB
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(89)/Automatické
HDR (90)
Kreatívny štýl (92)
Režim merania (88)
Zobrazenie Význam
Kompenzácia expozície
(85)/Merané manuálne
(64)
Kompenzácia blesku
(86)
Rozsah EV (64, 102)
Citlivosť ISO (94)
Pred použitím
C
Zobrazenie Význam
1/125
Rýchlosť uzávierky (61)
F2.8
Clona (59)
+1.0
Expozícia (85)
Aretácia AE (84)
SteadyShot (46)
39
Hľadáčik
A
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (73)
Široká oblasť
automatického
zaostrovania
(Wide AF) (73)
Oblasť snímania pri
pomere strán 16:9 (119)
B
Zobrazenie Význam
Kompenzácia blesku
(86)
Nabíjanie blesku (80)
WL
Bezdrôtový blesk (83)
Vysokorýchlostná
synchronizácia*
Manuálne zaostrenie
(74)
z
Zaostrenie
125
Rýchlosť uzávierky (61)
5.6
Clona (59)
Rozsah EV (64, 102)
Aretácia AE (84)
40
0
Upozornenie na
nedostupnosť snímania
(99)
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu (46)
Stupnica SteadyShot
(46)
Pomer strán 16:9 (119)
* Pri použití blesku HVL-F58AM/
HVL-F42AM (predáva sa
samostatne) môžete snímať
pomocou funkcie
vysokorýchlostnej synchronizácie
pri ľubovoľnej rýchlosti uzávierky.
Podrobné informácie nájdete v
návode na používanie blesku.
Výber funkcie alebo nastavenia
Funkciu pre snímanie alebo prehrávanie môžete vybrať pomocou
niektorého z tlačidiel, ako je napríklad tlačidlo Fn (Funkcia) alebo
tlačidlo MENU.
Pred použitím
Po začatí používania sa v dolnej časti
obrazovky zobrazí sprievodca
funkciami ovládača.
: Stlačením tlačidla v/V/b/B na
ovládači premiestnite kurzor.
z: Stlačením stredového tlačidla
môžete vykonať výber.
V tomto návode na používanie sa proces výberu funkcie v zozname
zobrazenom na displeji pomocou ovládača popisuje nasledovným
spôsobom (proces je vysvetlený s použitím predvolených ikon):
Príklad: Tlačidlo Fn t AWB (White balance) t vyberte
požadované nastavenie
Zoznam položiek sprievodcu ovládaním
Sprievodca ovládaním signalizuje aj iné operácie než operácie
použitím ovládača. Na signalizáciu sa používajú ikony, a to
nasledovne.
Tlačidlo MENU
Návrat pomocou tlačidla MENU
Tlačidlo
(Vymazať)
Tlačidlo
(Priblíženie)
Tlačidlo
(Oddialenie)
Tlačidlo
(Prehrávať)
Ovládacie koliesko
41
Výber funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Toto tlačidlo sa používa na nastavenie alebo spúšťanie funkcií, ktoré
sa často používajú pri snímaní.
1 Stlačte tlačidlo Fn.
2 Vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidiel v/V/b/B
na ovládači a potom ju
spustite stlačením
stredového tlačidla z.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie.
3 Podľa pokynov sprievodcu
ovládaním vyberte a
vykonajte požadovanú
funkciu.
• Podrobné informácie, ako nastaviť
každú položku, nájdete na príslušnej
strane.
Sprievodca ovládaním
Nastavenie fotoaparátu priamo z obrazovky s informáciami o
zázname
Otáčajte ovládacie koliesko bez
stláčania stredového tlačidla z v
kroku 2. Fotoaparát môžete nastaviť
priamo z obrazovky s informáciami o
zázname.
42
Funkcie volené tlačidlom Fn (Funkcia)
Drive mode (99)
Flash mode (80)
Autofocus mode (72)
AF area (73)
ISO sensitivity (94)
Metering mode (88)
Flash compens. (86)
White balance (95)
DRO/Auto HDR (89)
Creative Style (92)
Umožňuje vám nastavovať základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Ponuka snímania
Image size (119)
Aspect ratio (119)
Quality (120)
1 Flash control (87)
AF illuminator (82)
SteadyShot (46)
Color Space (93)
Long exp.NR (123)
High ISO NR (123)
2
Ponuka vlastné
Eye-Start AF (70)
AEL button (84)
Red eye reduc. (82)
1
Auto review (126)
Auto off w/ VF (126)
Grid Line (126)
Ponuka prehrávania
Delete (113)
Format (122)
Slide show (107)
1
Protect (112)
Specify Printing (143)
PlaybackDisplay (104)
43
Pred použitím
Funkcie volené tlačidlom MENU
Ponuka nastavenia
LCD brightness (126)
Date/Time setup (22)
Power Save (LV) (125)
1 Power Save (OVF) (125)
CTRL FOR HDMI (117)
Language (125)
Help Guide disp. (125)
Cleaning mode (29)
3 Version (127)
Reset default (128)
44
File number (121)
Folder name (121)
Select folder (122)
2 New folder (122)
USB connection (131, 145)
Audio signals (125)
Snímanie záberov
Snímanie fotografie bez otrasov
fotoaparátu
Pojmom „otras fotoaparátu“ sa označujú nežiaduce pohyby fotoaparátu,
ku ktorým dochádza po stlačení tlačidla spúšte, v dôsledku čoho
dochádza k rozmazaniu fotografie.
Ak chcete obmedziť otrasy fotoaparátu, postupujte podľa pokynov nižšie.
Správny postoj
Pri používaní hľadáčika
V režime manuálnej
kontroly zaostrenia Live
View (s. 75)
Bod 1
Jednou rukou podržte rukoväť fotoaparátu a druhou rukou podoprite
objektív.
Bod 2
Zaujmite stabilný postoj s nohami od seba približne na šírku ramien.
45
Snímanie záberov
Stabilizujte hornú časť tela a zaujmite polohu, ktorá
zabráni pohybom fotoaparátu.
Bod 3
Zľahka pripažte lakte k telu.
Pri snímaní v polohe kľačmo stabilizujte hornú časť tela položením
lakťa na koleno.
Indikátor upozornenia na otrasy fotoaparátu
Z dôvodu možného otrasu
fotoaparátu bude indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu)
v hľadáčiku blikať.
Indikátor
(upozornenie na
otrasy fotoaparátu)
Poznámka
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa zobrazí iba v režimoch,
v ktorých sa automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky. Tento indikátor sa
nezobrazí v režimoch M/S.
Používanie funkcie SteadyShot
Pre funkciu SteadyShot je predvolene nastavená hodnota [On].
Indikátor stupnica SteadyShot
Indikátor
(stupnica SteadyShot)
informuje o miere otrasov
fotoaparátu. Počkajte, kým stupnica
neklesne na nízku hodnotu, a potom
začnite snímať.
Indikátor
(stupnica
SteadyShot)
Vypnutie funkcie SteadyShot
Tlačidlo MENU t
46
1 t [SteadyShot] t [Off]
Poznámka
• Funkcia SteadyShot nemusí pracovať optimálne ihneď po zapnutí napájania
alebo ak stlačíte tlačidlo uzávierky spúšte nadol bez zastavenia v medzipolohe.
Používanie statívu
Poznámka
• Keď používate statív, vypnite funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade
to môže spôsobiť poruchu funkcie SteadyShot.
47
Snímanie záberov
V nasledujúcich prípadoch odporúčame namontovať fotoaparát na
statív.
• snímanie bez blesku v tmavom prostredí.
• snímanie s pomalými rýchlosťami uzávierky, ktoré sa obvykle
používajú na snímanie v noci.
• snímanie blízkych predmetov, napríklad snímanie v režime makro.
• snímanie s teleskopickým objektívom.
/ Snímanie s automatickým
nastavením
Režim „AUTO“ vám umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné
objekty za ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná
hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
Pri snímaní na miestach, kde je zakázané použitie blesku, vyberte
položku .
Pri otáčaní prepínača režimov sa na obrazovke zobrazuje vysvetlenie
vybratého režimu a spôsoby snímania (Help Guide disp.). Tieto
informácie môžete vymazať (s. 125).
1 Nastavte prepínač režimov
do polohy
alebo do
polohy
(Flash Off).
alebo
2 Podržte fotoaparát a pozrite sa do hľadáčika.
Predmet, prekrytý oblasťou zaostrenia, sa automaticky zaostrí (EyeStart AF, s. 70).
3 Nastavte oblasť
automatického zaostrenia
tak, aby prekrývala
požadovaný objekt.
• Ak bliká indikátor
(upozornenie
na otrasy fotoaparátu), pri snímaní
postupujte opatrne a fotoaparát
pevne držte alebo použite statív.
48
Indikátor
(upozornenie
na otrasy fotoaparátu)
Oblasť automatického zaostrenia
4 Keď sa používa objektív s
transfokátorom, otočte
krúžkom transfokátora a
potom vyberte záber.
Krúžok
transfokátora
5 Zaostrite čiastočným
stlačením tlačidla spúšte.
Snímanie záberov
Pri potvrdení zaostrenia sa rozsvieti
z alebo
(indikátor zaostrenia)
(s. 69).
• Ak počkáte na pokles hodnoty
indikátora
(stupnica
SteadyShot), funkcia SteadyShot
bude pracovať efektívnejšie.
Indikátor zaostrenia
Indikátor
(stupnica
SteadyShot)
6 Záber nasnímajte úplným
stlačením spúšte.
Poznámka
• Keďže je zapnuté automatické nastavenie fotoaparátu, niektoré funkcie, ako
je napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k
dispozícii. Ak chcete upraviť rôzne nastavenia, nastavte prepínač režimov na
hodnotu P a potom nasnímajte svoj objekt.
49
Snímanie s vhodným nastavením
pre daný objekt (výber scény)
Výber príslušného režimu pre objekt alebo podmienky snímania
umožňuje nasnímať fotografiu pomocou vhodného nastavenia pre
daný objekt.
Pri otáčaní prepínača režimov sa na obrazovke zobrazuje vysvetlenie
vybratého režimu a spôsoby snímania (Help Guide disp.).
Poznámky
• Keďže fotoaparát vyberá nastavenia automaticky, viaceré funkcie, ako je
napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k dispozícii.
• Blesk je pre každý z režimov výberu scény nastavený na hodnotu
(Autoflash) alebo na hodnotu
(Flash Off). Tieto nastavenia môžete zmeniť
(s. 80).
50
Snímanie fotografií portrétov
Tento režim je vhodný na:
z Rozmazanie pozadia a
zvýšenie ostrosti objektu.
z Reprodukovanie jemných
odtieňov pokožky.
(Portrait).
Techniky fotografovania
• Ak chcete viac rozmazať pozadie, nastavte objektív do polohy
teleobjektívu.
• Zaostrením na oko, ktoré je bližšie k objektívu, môžete nasnímať
ostrejší obrázok.
• Pomocou tienidla objektívu (predáva sa samostatne) môžete snímať
objekty v protisvetle.
• Pomocou funkcie redukcie efektu červených očí môžete odstrániť
efekt sčervenania očí objektu od blesku (s. 82).
51
Snímanie záberov
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
Snímanie fotografií krajiny
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie celej scenérie s
dokonalým zaostrením a
živými farbami.
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
(Landscape).
Technika fotografovania
• Ak chcete zvýrazniť otvorenosť scenérie, nastavte objektív do
širokouhlej polohy.
52
Snímanie fotografií malých objektov
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie blízkych objektov,
napríklad kvetov, hmyzu,
jedál alebo malých vecí.
(Macro).
Techniky fotografovania
• Priblížte sa k objektu a snímajte v minimálnej vzdialenosti od
objektívu.
• Použitím makroobjektívu (predáva sa samostatne) môžete snímať
bližší objekt.
• Ak snímate objekt vo vzdialenosti menšej ako 1 m, nastavte režim
blesku na hodnotu (Flash Off).
• Pri snímaní v režime makro nebude funkcia SteadyShot plne
funkčná. Lepšie výsledky dosiahnete, ak použijete statív.
53
Snímanie záberov
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
Snímanie fotografií pohybujúcich sa objektov
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie pohyblivých
objektov vo vonkajšom
prostredí alebo na jasných
miestach.
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
Action).
(Sports
Techniky fotografovania
• Fotoaparát sníma fotografie nepretržite, kým je stlačené tlačidlo
spúšte.
• Stlačte tlačidlo spúšte do strednej polohy a podržte ho až do
správneho momentu.
54
Snímanie fotografií pri západe slnka
Tento režim je vhodný na:
z Efektné nasnímanie červenej
žiary zapadajúceho slnka.
(Sunset).
Technika fotografovania
• Používa sa na snímanie fotografie so zvýraznením červenej farby v
porovnaní s inými režimami. Toto je vhodné aj na snímanie
prekrásnej červenej farby východu slnka.
55
Snímanie záberov
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
Snímanie fotografií v noci
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie portrétov v
nočných kompozíciách.
z Vhodný režim na snímanie
vzdialených nočných
kompozícií bez straty nočnej
atmosféry okolitých
objektov.
Nastavte prepínač režimov na hodnotu
View).
(Night Port./
Ak snímate nočnú scenériu bez osôb, nastavte režim blesku na
hodnotu (Flash Off) (s. 80).
Techniky fotografovania
• Dbajte na to, aby sa objekt nehýbal, aby sa zabránilo rozmazaniu
záberu.
• Keďže rýchlosť uzávierky je pomalá, odporúčame používať statív.
Poznámka
• Keď sa sníma úplne tmavá nočná scéna, fotografia sa nemusí nasnímať
správne.
56
Snímanie fotografie požadovaným
spôsobom (režim expozície)
S jednookou zrkadlovkou môžete upraviť rýchlosť uzávierky (doba
otvorenia uzávierky) a clonu (rozsah zaostrenia: hĺbka ostrosti) na
dosiahnutie rôznych fotografických výsledkov.
Snímanie záberov
Úpravou rýchlosti uzávierky a clony môžete nielen vytvárať
fotografické efekty pohybu a zaostrenia, ale aj určiť jas fotografie
prostredníctvom ovládania úrovne expozície (množstvo svetla
snímaného fotoaparátom), čo je najdôležitejší faktor pri snímaní
fotografií.
Zmena jasu fotografie podľa úrovne expozície
Úroveň
expozície
nízka
vysoká
Pri použití rýchlejšej uzávierky fotoaparát otvorí uzávierku na kratší
čas. To znamená menej jasu pre fotoaparát na snímanie svetla, v
dôsledku čoho vznikne tmavšia fotografia. Ak chcete nasnímať
jasnejšiu fotografiu, môžete otvoriť clonu (otvor, cez ktorý prechádza
svetlo) do určitého rozsahu, aby sa upravilo množstvo svetla, ktoré
fotoaparát naraz sníma.
Jas fotografie upravený na základe rýchlosti uzávierky a clony sa
nazýva „expozícia“.
Táto časť obsahuje informácie o tom, ako upraviť expozíciu a
dosiahnuť tak rozličné fotografické výsledky použitím pohybu,
zaostrenia a svetla.
Pri otáčaní prepínača režimov sa na obrazovke zobrazuje vysvetlenie
vybratého režimu a spôsoby snímania (Help Guide disp.). Tieto
informácie môžete vymazať (s. 125).
57
Snímanie v režime automatického programu
Tento režim je vhodný na:
z Použitie automatickej
expozície pri ponechaní
vlastných nastavení pre
citlivosť ISO, kreatívny štýl,
optimalizáciu dynamického
rozsahu atď.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu P.
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie
(s. 68 až 103).
• Ak chcete odpáliť blesk, stlačte tlačidlo .
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
58
Snímanie ovládaním rozostrenia pozadia (priorita
clony)
Snímanie záberov
Tento režim je vhodný na:
z Dokonalé zaostrenie objektu
a rozostrenie všetkého, čo
sa nachádza pred a za
objektom. Otvorením clony
sa zúži rozsah zaostrenia.
(Hĺbka ostrosti bude
menšia.)
z Snímanie hĺbky scenérie.
Zúžením clony sa rozšíri
rozsah zaostrenia. (Hĺbka
ostrosti bude väčšia.)
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu A.
59
2 Pomocou ovládacieho
kolieska vyberte hodnotu
clony (clonové číslo).
• Menšie clonové číslo: popredie a
pozadie objektu sú rozostrené.
Väčšie clonové číslo: objekt je
zaostrený spolu jeho popredím aj
pozadím.
• Rozostrenie fotografie nemôžete
skontrolovať v hľadáčiku.
Skontrolujte zaznamenanú
fotografiu a upravte clonu.
Clona (clonové číslo)
3 Upravte zaostrenie a
nasnímajte objekt.
Rýchlosť uzávierky sa automaticky
upraví na dosiahnutie správnej
expozície.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty clony sa
nedosiahla správna expozícia,
hodnota rýchlosti uzávierky bude
blikať. V takýchto prípadoch
upravte clonu znova.
Rýchlosť uzávierky
Techniky fotografovania
• Rýchlosť uzávierky sa môže v závislosti od hodnoty clony znížiť.
Keď je rýchlosť uzávierky nižšia, použite statív.
• Ak chcete viac rozostriť pozadie, použite teleobjektív alebo
objektív, ktorý je vybavený menšou clonou (jasný objektív).
Poznámka
• Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Dosah blesku sa však líši v závislosti
od hodnoty clony. Ak snímate s bleskom, skontrolujte dosah blesku (s. 82).
60
Snímanie objektu v pohybe v rôznych režimoch
(priorita rýchlosti uzávierky)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie objektu v pohybe
v danom časovom
momente. Ak použijete
väčšiu rýchlosť uzávierky,
môžete nasnímať pohyb s
dokonalou ostrosťou.
Snímanie záberov
z Sledovanie pohybu na
vyjadrenie dynamiky a
pohybu. Ak použijete
menšiu rýchlosť uzávierky,
môžete snímať objekt v
pohybe s pohybovou
stopou.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu S.
2 Pomocou ovládacieho
kolieska vyberte rýchlosť
uzávierky.
Rýchlosť uzávierky
61
3 Upravte zaostrenie a
nasnímajte objekt.
Clona sa automaticky upraví na
dosiahnutie správnej expozície.
• Ak fotoaparát zistí, že pomocou
vybratej hodnoty rýchlosti uzávierky
sa nedosiahla správna expozícia,
hodnota clony bude blikať.
V takýchto prípadoch upravte
rýchlosť uzávierky znova.
Clona (clonové číslo)
Techniky fotografovania
• Keď je rýchlosť uzávierky nižšia, použite statív.
• Pri snímaní halových športov vyberte vyššiu citlivosť ISO.
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority
rýchlosti uzávierky nezobrazuje.
• Čím vyššia je citlivosť ISO, tým výraznejší je šum.
• Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac, po snímaní sa vykoná
redukcia šumu (Long exp.NR). Počas vykonávania tejto redukcie nie je
možné pokračovať v snímaní.
• Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Ak však používate blesk, po zavretí
clony (väčšie clonové číslo) spomalením rýchlosti uzávierky svetlo blesku
nedosiahne až k vzdialenému objektu.
62
Snímanie s manuálne upravenou expozíciou
(manuálna expozícia)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie s požadovaným
nastavením expozície
úpravou rýchlosti uzávierky
aj clony.
Snímanie záberov
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu M.
2 Otočením ovládacieho
kolieska upravte rýchlosť
uzávierky, podržte stlačené
tlačidlo
a otáčaním
ovládacieho kolieska upravte
clonu.
Tlačidlo
Clona (clonové číslo)
Rýchlosť uzávierky
63
3 Po nastavení expozície
nasnímajte fotografiu.
• Skontrolujte hodnotu expozície na
stupnici EV (Merané manuálne).
Smerom k značke +: fotografia bude
jasnejšia.
Smerom k značke –: fotografia bude
tmavšia.
: Metered Manual (Merané
manuálne)
Ak je fotoaprát v režime M, zobrazí
sa hodnota kompenzácie, ktorá na
základe správnej expozície pomocou
indexu na indikátore kompenzácie
expozície môže byť buď vyššia, alebo
nižšia.
Štandardná hodnota
Poznámky
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej
expozície nezobrazuje.
• Keď je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, citlivosť ISO [AUTO] je
nastavená na hodnotu [200]. V režime M nastavenie citlivosti ISO [AUTO]
nie je k dispozícii. Nastavte citlivosť ISO podľa potreby (s. 94).
• Pri snímaní s bleskom stlačte tlačidlo . Dosah blesku sa však líši v závislosti
od hodnoty clony. Ak snímate s bleskom, skontrolujte dosah blesku (s. 82).
64
Stupnica EV v režime M
Ak je expozícia nastavená mimo rozsahu
stupnice EV, zobrazí sa šípka b B. Ak sa
rozdiel zvýši, šípka začne blikať.
Displej LCD (štandardné
zobrazenie)
Štandardná hodnota
Hladácik
Manuálny posun
Kombináciu hodnoty rýchlosti uzávierky a clony môžete zmeniť bez
zmeny nastavenej expozície.
Otočením ovládacieho kolieska počas
stlačenia tlačidla AEL vyberte
kombináciu hodnoty rýchlosti
uzávierky a clony.
Tlačidlo AEL
65
Snímanie záberov
Štandardná hodnota
Snímanie pohybovej stopy s dlhou expozíciou
(BULB)
Tento režim je vhodný na:
z Snímanie pohybových stôp
svetiel, napríklad ohňostroja.
z Snímanie pohybových stôp
hviezd.
1 Nastavte prepínač režimov na hodnotu M.
2 Otáčajte ovládacím
kolieskom doľava, až kým sa
nezobrazí hodnota [BULB].
BULB
66
3 Podržte stlačené tlačidlo
a otáčaním ovládacieho
kolieska upravte clonu
(clonové číslo).
Tlačidlo
4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte upravte
zaostrenie.
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená.
Techniky fotografovania
• Použite statív.
• Pri snímaní ohňostrojov a podobných efektov v režime manuálneho
zaostrovania nastavte zaostrenie na nekonečno.
• Použite bezdrôtový diaľkový ovládač (predáva sa samostatne)
(s. 103). Stlačením tlačidla SHUTTER na bezdrôtovom diaľkovom
ovládači spustíte snímanie v režime BULB. Opätovným stlačením
tlačidla snímanie v režime BULB zastavíte. Tlačidlo SHUTTER na
bezdrôtovom diaľkovom ovládači nie je potrebné stlačiť a podržať
ho stlačené.
• Ak používate diaľkový ovládač, ktorý je vybavený funkciou
uzamknutia tlačidla spúšte (predáva sa samostatne), môžete
ponechať uzávierku otvorenú použitím diaľkového ovládača.
Poznámky
• Ak používate statív, vypnite funkciu SteadyShot (s. 46).
• Čím dlhší je čas expozície, tým výraznejší je šum na fotografii.
• Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long exp.NR) pre dobu
otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
• Po aktivovaní funkcie automatického HDR nemôžete nastaviť rýchlosť
uzávierky na hodnotu [BULB].
• Ak sa funkcia automatické HDR používa s rýchlosťou uzávierky nastavenou
na hodnotu [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd.
67
Snímanie záberov
5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
Používanie funkcie snímania
Výber spôsobu zaostrenia
K dispozícii sú dva spôsoby úpravy zaostrenia: automatické
zaostrovanie a manuálne zaostrovanie.
Spôsob prepínania medzi automatickým a manuálnym zaostrovaním
sa líši v závislosti od objektívu.
Prepnutie na
Prepínač, ktorý
automatické
sa má použiť
zaostrovanie
Pre objektív je k Objektív
Nastavte prepínač
dispozícii
(prepínač režimu režimu
prepínač režimu zaostrovania na zaostrovania na
zaostrovania
objektíve vždy
objektíve do
nastavte do
polohy AF.
polohy AF.)
Pre objektív nie Fotoaparát
Nastavte prepínač
je k dispozícii
režimu
prepínač režimu
zaostrovania na
zaostrovania
fotoaparáte do
polohy AF.
Typ objektívu
Prepnutie na
manuálne
zaostrovanie
Nastavte prepínač
režimu
zaostrovania na
objektíve do
polohy MF.
Nastavte prepínač
režimu
zaostrovania na
fotoaparáte do
polohy MF.
Používanie automatického zaostrovania
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania na fotoaparáte
do polohy AF.
2 Keď sa na objektíve
nachádza prepínač režimu
zaostrovania, nastavte ho do
polohy AF.
68
3 Pozrite sa do hľadáčika.
Predmet prekrytý oblasťou zaostrenia sa automaticky zaostrí (EyeStart AF, s. 70).
4 Čiastočným stlačením
tlačidla spúšte skontrolujte
zaostrenie a nasnímajte
záber.
Oblasť automatického
zaostrenia
Indikátor zaostrenia
Technika fotografovania
• Ak chcete vybrať oblasť automatického zaostrenia, ktorá sa má
používať pre zaostrovanie, nastavte položku [AF area] (s. 73).
Indikátor zaostrenia
Indikátor
zaostrenia
z svieti
Stav
Zaostrenie uzamknuté. Fotoaparát je pripravený na
fotografovanie.
svieti
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a
sleduje pohybujúci sa objekt. Fotoaparát je pripravený
na fotografovanie.
svieti
Stále prebieha zaostrovanie. Nemôžete uvoľniť spúšť.
z bliká
Nedá sa zaostriť. Spúšť je zablokovaná.
69
Používanie funkcie snímania
• Po potvrdení zaostrenia sa indikátor
zaostrenia zmení na z alebo na
(nižšie).
• Snímač používaný na zaostrovanie
v oblasti automatického zaostrenia
rozsvietený červeným svetlom
(s. 73).
Snímač oblasti
automatického zaostrovania
Objekty vyžadujúce špeciálne zaostrenie
Pri automatickom zaostrovaní je ťažké zaostriť na nasledujúce
objekty. V takýchto prípadoch používajte funkciu uzamknutia
zaostrenia pri snímaní (s. 71) alebo manuálne zaostrenie (s. 74).
• Objekt s nízkym kontrastom, napríklad modrá obloha alebo biela
stena.
• Dva objekty v rôznych vzdialenostiach, ktoré sa prekrývajú v oblasti
automatického zaostrenia.
• Objekt zložený z opakujúcich sa vzorov, napríklad priečelie budovy.
• Objekt s vysokým jasom alebo trblietaním, napríklad slnko, kapota
automobilu alebo povrch vody.
• Svetlo okolitého prostredia nie je dostatočné.
Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
na vrchnej strane
fotoaparátu označuje umiestnenie
obrazového snímača*. Pri meraní
presnej vzdialenosti medzi
fotoaparátom a objektom sa riaďte
umiestnením vodorovnej čiary.
* Obrazový snímač je súčasťou
fotoaparátu a funguje ako film.
Poznámka
• Ak sa objekt nachádza bližšie než minimálna vzdialenosť snímania
nasadeného objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť
dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom.
Vypnutie funkcie automatického zaostrovania spúšťaného
snímačom očí
Tlačidlo MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [Off]
• Keď používate fotoaparát s pripojenou lupou FDA-M1AM
(predáva sa samostatne), uhlovým hľadáčikom FDA-A1AM
(predáva sa samostatne) alebo so zväčšovacou očnicou FDAME1AM (predáva sa samostatne), vypnite funkcie [Eye-Start AF]
a [Auto off w/ VF], pretože tieto doplnky zakrývajú očnicové
snímače umiestnené pod hľadáčikom.
70
Snímanie s požadovanou kompozíciou (uzamknutie
zaostrenia)
1 Umiestnite objekt do oblasti
automatického zaostrenia a
čiastočne stlačte tlačidlo
spúšte.
Zaostrenie a expozícia sú pevne
nastavené.
2 Držte tlačidlo spúšte
Používanie funkcie snímania
čiastočne stlačené a
umiestnite objekt späť do
pôvodnej polohy, aby ste
mohli znovu vytvoriť
kompozíciu záberu.
3 Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.
71
Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu
(režim automatického zaostrovania)
Tlačidlo Fn t
(Autofocus mode) t vyberte
požadované nastavenie
(Single-shot
Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí a
zaostrenie sa uzamkne.
(Automatic
Funkcia [Autofocus mode] sa automaticky prepína
medzi hodnotami Single-shot AF a Continuous AF
podľa pohybu objektu.
Ak čiastočne stlačíte a podržíte spúšť a objekt sa
nepohybuje, zaostrenie sa uzamkne. Ak sa objekt
pohybuje, fotoaparát pokračuje v zaostrovaní.
(Continuous
Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude
fotoaparát ďalej upravovať zaostrenie.
• Keď je objekt zaostrený, zvukové signály sa vypnú.
• Uzamknutie zaostrenia nie je možné použiť.
AF)
AF)
AF)
Techniky fotografovania
• Ak sa objekt nepohybuje, použite možnosť
• Ak sa objekt pohybuje, použite možnosť
(Single-shot AF).
(Continuous AF).
Poznámka
• Nastavenie
(Automatic AF) sa vyberie v prípade, ak je režim expozície
nastavený na hodnotu AUTO, alebo v niektorom z nasledujúcich režimov
výberu scény:
(Portrait),
(Landscape),
(Sunset) alebo
(Night
Port./View).
Nastavenie
(Single-shot AF) sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu
scény nastavený režim expozície
(Macro).
Nastavenie
(Continuous AF) sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu
scény nastavený režim expozície
(Sports Action).
72
Výber oblasti zaostrenia (oblasť automatického
zaostrenia (AF))
Vyberte požadovanú oblasť
automatického zaostrovania vhodnú
pre podmienky snímania alebo podľa
vašich požiadaviek. Oblasť použitá na
zaostrovanie sa nakrátko rozsvieti.
AF area
Oblasť
(AF area) t vyberte požadované
(Wide)
Fotoaparát určí, ktorá z deviatich oblastí automatického
zaostrenia sa použije na zaostrenie.
(Spot)
Fotoaparát použije výlučne oblasť automatického
zaostrenia v stredovej oblasti.
(Local)
Pomocou ovládača vyberte niektorú z deviatich oblastí
automatického zaostrenia, pre ktorú chcete aktivovať
zaostrenie. Ak chcete vybrať oblasti automatického
zaostrenia, ktoré sa nachádzajú v strede, stlačte
tlačidlo AF.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu [AF area] sa pevne nastaví hodnota
(Wide) a vy nemôžete
vybrať iné nastavenia.
• Oblasť automatického zaostrenia sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha
nepretržité snímanie alebo keď je tlačidlo spúšte bez prestávky úplne stlačené.
73
Používanie funkcie snímania
Tlačidlo Fn t
nastavenie
Manuálna úprava zaostrenia (manuálne
zaostrovanie)
Ak je problematické dosiahnuť správne zaostrenie v režime
automatického zaostrovania, zaostrenie môžete upraviť manuálne.
1 Nastavte prepínač režimu
zaostrovania na objektíve do
polohy MF.
2 Keď sa na objektíve
nenachádza prepínač režimu
zaostrenia, nastavte
prepínač režimu zaostrenia
na fotoaparáte do polohy
MF.
3 Otočte krúžkom zaostrenia
objektívu tak, aby ste
dosiahli dobré zaostrenie.
Krúžok
zaostrenia
Poznámky
• V prípade objektu, ktorý je možné zaostriť v režime automatického
zaostrovania, sa po potvrdení zaostrenia rozsvieti indikátor z. Keď sa používa
široká oblasť automatického zaostrovania (Wide AF), použije sa stredová
oblasť, a keď sa používa lokálna oblasť automatického zaostrovania (Local
AF), použije sa oblasť vybratá ovládačom.
• Keď používate televízny konvertor (predáva sa samostatne), a pod., otočenie
krúžku zaostrenia nemusí byť plynulé.
• Správne zaostrenie hľadáčika sa nedosiahne, ak nenastavíte správnu
dioptrickú korekciu (s. 24).
74
Snímanie pomocou manuálnej
kontroly zaostrenia Live View
Zaostrenie môžete skontrolovať tak, že fotografiu na displeji LCD
pred nasnímaním zväčšíte pomocou obrazového snímača použitého
na snímanie.
1 Stlačte tlačidlo MF CHECK
Tlačidlo MF CHECK LIVE VIEW
LIVE VIEW.
2 Stlačením tlačidla
zväčšite
obrázok a pomocou tlačidiel
v/V/b/B na ovládači vyberte
časť, ktorú chcete zväčšiť.
Zobrazenie na displeji LCD
Tlačidlo
• Po každom stlačení tlačidla
sa
mierka priblíženia zmení
nasledovne: Celý displej t
približne ×7 t približne ×14.
75
Používanie funkcie snímania
Vysunie sa zrkadlo a fotografia sa
zobrazí na displeji LCD v celom
zornom poli.
• Indikátory rýchlosti uzávierky a
clony sa po spustení manuálnej
kontroly zaostrenia Live View
nemenia. Fotoaparát priamo pred
snímaním znova zmeria svetlo a
nastaví expozíciu.
• Fotografia sa zobrazí so správnym
jasom bez ohľadu na určenú
expozíciu. Kompenzácia expozície
sa nepremietne do zobrazenej
fotografie, premietne sa však do
nasnímanej fotografie.
3 Potvrďte a upravte zaostrenie.
• V režime manuálnej kontroly zaostrenia Live View môžete zaostrenie
nastaviť manuálne.
• Ak stlačíte tlačidlo AF v režime automatického zaostrenia, aktivuje sa
automatické zaostrenie. Zrkadlo je v režime automatického
zaostrenia zasunuté a zobrazovanie je prerušené.
• Ak je funkcia [AF area] nastavená na hodnotu
(Local),
automatické zaostrenie je možné aktivovať aj pomocou ovládača.
4 Ak chcete nasnímať fotografiu, úplne stlačte spúšť.
• Obrázky môžete snímať pri nastavení priblíženia na hodnotu ×7 alebo
×14, nasnímaná fotografia však bude mať normálnu veľkosť.
• Po nasnímaní sa funkcia manuálnej kontroly zaostrenia Live View
vypne.
Techniky fotografovania
• Ak stlačíte tlačidlo MF CHECK LIVE VIEW, keď fotoaparát
pracuje v režime aretácie AE, môžete skontrolovať verziu
fotografie, do ktorej sa premieta kompenzovaná expozícia. Keď
začnete snímať pri tomto nastavení, fotoaparát spustí expozíciu v
stave aretácie AE.
• Môžete odstrániť mriežku (s. 126).
Poznámky
• Fotoaparát nezaostruje na objekt, keď čiastočne stlačíte spúšť.
• V režime manuálnej kontroly zaostrenia Live View sa nezobrazuje obrázok
v hľadáčiku.
• Zobrazenie indikátora
naznačuje, že teplota fotoaparátu stúpa. Ak chcete
pokračovať v manuálnej kontrole zaostrenia Live View, v používaní
fotoaparátu môžete pokračovať až po poklese teploty (s. 162).
• Odporúča sa pripojiť kryt očnice (s. 26).
• Pri nepretržitom snímaní alebo pri snímaní s posunom expozície v režime
manuálnej kontroly zaostrenia Live View sa automatické zaostrenie nastaví
pri prvej fotografii.
76
Prepnutie obrazovky s informáciami o snímaní
(DISP)
Po každom stlačení tlačidla DISP sa v
režime manuálnej kontroly zaostrenia
Live View obrazovka zmení
nasledovne.
Tlačidlo DISP
Štandardné
zobrazenie
Informácie o zázname
sú zapnuté
Informácie o zázname
sú vypnuté
Používanie funkcie snímania
77
Displej LCD
Stav obrazovky v režime manuálnej kontroly zaostrenia Live View je
nasledovný.
Zobrazenie informácií o zázname
A
B
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
P A S M Prepínač režimov (48 –
67)
Oblasť bodového
merania (88)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (73)
Kvalita záberu (120)
C
Upozornenie na
prehrievanie (162)
Veľkosť fotografií
(119)/Pomer strán (119)
100
Rýchlosť uzávierky (61)
F3.5
Clona (59)
Rozsah EV (64, 102)
Pamäťová karta (18)
Aretácia AE (75)
Zostávajúci počet
záberov (26)
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu (46)
100% Stav akumulátora (14)
78
Zobrazenie Význam
1/125
Stupnica SteadyShot
(46)
D
Zobrazenie Význam
Dynamický režim (99)
Režim blesku (80)/
Redukcia efektu
červených očí (82)
Režim zaostrovania
(72)
Oblasť automatického
zaostrenia (AF) (73)
E
Používanie funkcie snímania
Zobrazenie Význam
Citlivosť ISO (94)
Meranie (88)
+2.0
Kompenzácia blesku
(86)
Vyváženie bielej farby
(Automatické,
Predvolené, Vlastné,
7500K G9 Farebná teplota,
Farebný filter) (95)
AWB
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(89)/Automatické
HDR (90)
Kreatívny štýl (92)
79
Používanie blesku
Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje snímať jasný obraz
objektu a bráni otrasom fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete
použiť blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v protisvetle.
1 Tlačidlo Fn t
(Flash mode) t vyberte požadované
nastavenie
2 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
Blesk sa vyklopí.
• V režime AUTO alebo v režime
výberu scény sa blesk automaticky
vyklopí, ak množstvo svetla nie je
dostatočné alebo ak je objekt v
protisvetle. Zabudovaný blesk sa
nevyklopí, ani keď stlačíte
tlačidlo .
3 Po dokončení nabíjania
blesku nasnímajte objekt.
Bliká: Prebieha nabíjanie blesku.
Keď indikátor bliká, spúšť sa nemôže
uvoľniť.
Svieti: Blesk je nabitý a je
pripravený na blysnutie.
• Ak čiastočne stlačíte tlačidlo spúšte
pri slabom osvetlení v režime
automatického zaostrovania, môže
blysnúť blesk na uľahčenie
zaostrenia objektu (AF illuminator).
80
Indikátor
blesku)
(nabíjanie
(Flash Off)
Neblysne ani v prípade vyklopenia zabudovaného
blesku. Nedá sa vybrať, ak je prepínač režimu nastavený
na hodnotu P, A, S alebo M.
(Autoflash)
Použije sa, ak je príliš veľká tma alebo pri snímaní oproti
svetlu. Nedá sa vybrať, ak je prepínač režimu nastavený
na hodnotu P, A, S alebo M.
(Fill-flash)
Použije sa pri každom stlačení spúšte.
(Slow sync.)
Použije sa pri každom stlačení spúšte. Snímanie s
pomalou synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber
objektu aj pozadia spomalením rýchlosti uzávierky.
(Rear sync.)
Použije sa priamo pred dokončením expozície pri
každom stlačení spúšte.
(Wireless)
Použije sa externý blesk (predáva sa samostatne), ktorý
je mimo fotoaparátu (snímanie s bezdrôtovým bleskom).
Poznámky
• Fotoaparát nedržte za výbojku blesku.
• Podmienky snímania, ktoré sa požadujú na potlačenie tieňov v obraze, sa
môžu meniť v závislosti od objektívu.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
nie je možné vybrať položky
(Slow sync.),
(Rear sync.) a (Wireless).
81
Používanie funkcie snímania
Techniky fotografovania
• Tienidlo objektívu (predáva sa samostatne) môže blokovať svetlo
vytvorené bleskom. Odstráňte tienidlo objektívu, keď používate
blesk.
• Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo
väčšej.
• Pri snímaní v interiéri alebo v noci môžete použiť pomalú
synchronizáciu na snímanie jasných záberov ľudí a pozadia.
• Zadnú synchronizáciu môžete použiť na snímanie prirodzených
záberov pohybovej stopy objektu v pohybe, ako je napríklad
pohybujúci sa bicykel alebo kráčajúca osoba.
Dosah blesku
Dosah zabudovaného blesku závisí od nastavenia citlivosti ISO a
hodnoty clony. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Clona
F2.8
F4.0
F5.6
Nastavenie 200
ISO
400
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
800
Osvetlenie pre automatické zaostrovanie
• Osvetlenie pre automatické zaostrovanie nefunguje, ak je položka
[Autofocus mode] nastavená na hodnotu
(Continuous AF)
alebo ak sa objekt pohybuje
(Automatic AF). (Indikátor
alebo
sa rozsvieti.)
• Osvetlenie pre automatické zaostrenie nemusí pracovať v prípade
objektívov s ohniskovou vzdialenosťou 300 mm alebo väčšou.
• Ak je pripojený externý blesk (predáva sa samostatne), použije sa
osvetlenie pre automatické zaostrenie externého blesku.
Vypnutie osvetlenia pre automatické zaostrovanie
Tlačidlo MENU t
1 t [AF illuminator] t [Off]
Použitie redukcie efektu červených očí
Redukcia efektu červených očí potláča efekt červených očí pomocou
niekoľkých predzábleskov (blesk s nízkou intenzitou) tesne pred
snímaním s použitím blesku.
Tlačidlo MENU t
82
1 t [Red eye reduc.] t [On]
Snímanie s bezdrôtovým bleskom
S bleskom s funkciou snímania s použitím bezdrôtového blesku
(predáva sa samostatne) môžete snímať s bleskom bez kábla aj v
prípade, ak blesk nie je pripojený k fotoaparátu. Zmenou polohy
blesku môžete snímať fotografie s trojrozmerným efektom vďaka
zvýrazneniu kontrastu svetla a tieňov na objekte.
Podrobné informácie o postupe snímania nájdete v návode na
používanie blesku.
1 Pripojte bezdrôtový blesk k sánkam príslušenstva a
zapnite fotoaparát aj blesk.
(Flash mode) t
(Wireless)
3 Odstráňte bezdrôtový blesk zo sánok na príslušenstvo
a vyklopte zabudovaný blesk.
• Ak chcete vyskúšať zapnutie blesku, stlačte tlačidlo AEL.
Poznámky
• Fotoaparát nemôže skontrolovať mieru svietivosti bezdrôtového blesku.
• Po skončení snímania bezdrôtovým bleskom vypnite režim bezdrôtového
blesku. Ak sa zabudovaný blesk používa, keď je aktívny režim bezdrôtového
blesku, spôsobí to nepresnú expozíciu blesku.
• Ak iný fotograf vo vašej blízkosti používa bezdrôtový blesk a svetlo jeho
zabudovaného blesku spúšťa váš blesk, zmeňte kanál externého blesku.
Ak chcete zmeniť kanál externého blesku, informácie nájdete v dodanom
návode na používanie.
Nastavenie tlačidla AEL
Ak používate bezdrôtový blesk, odporúča sa nastaviť položku [AEL
button] v ponuke vlastných nastavení
na hodnotu [AEL hold]
(s. 124).
83
Používanie funkcie snímania
2 Tlačidlo Fn t
Úprava jasu fotografie (expozícia,
kompenzácia blesku, meranie)
Snímanie s pevným jasom (aretácia AE)
Pri snímaní oproti slnku alebo vedľa okna nemusí byť expozícia
vhodná pre daný objekt z dôvodu veľkého rozdielu v osvetlení medzi
objektom a pozadím. V takýchto prípadoch použite expozimeter tam,
kde je objekt dostatočne jasný, a pred snímaním uzamknite expozíciu.
Ak chcete znížiť jas objektu, nasmerujte fotoaparát na bod, ktorý je
jasnejší než snímaný objekt, a použite expozimeter na uzamknutie
expozície celej fotografie. Ak chcete zvýšiť jas objektu nasmerujte
fotoaparát na bod, ktorý je tmavší než snímaný objekt, a použite
expozimeter na uzamknutie expozície celej fotografie.
Táto časť popisuje postup snímania jasnejšej fotografie objektu
použitím funkcie (Spot).
Bod, v ktorom
uzamknete expozíciu.
1 Tlačidlo Fn t
(Metering mode) t
(Spot)
2 Upravte zaostrenie na tej časti, pre ktorú chcete
uzamknúť expozíciu.
Expozícia sa nastaví pri dosiahnutí zaostrenia.
84
3 Stlačením tlačidla AEL
uzamknite expozíciu.
Zobrazí sa indikátor
uzamknutia AE).
(značka
Tlačidlo AEL
4 Počas stlačenia tlačidla AEL zaostrite na objekt a
nasnímajte ho.
Použitie kompenzácie jasu pre celú fotografiu
(kompenzácia expozície)
Okrem režimu expozície M sa expozícia vyberá automaticky
(automatická expozícia).
Na základe expozície získanej v režime automatickej expozície
môžete vykonávať kompenzáciu expozície posunutím jej hodnoty
smerom k značke + alebo k značke – v závislosti od požadovaného
nastavenia. Posunutím smerom k značke + môžete zjasniť celú
fotografiu. Po posunutí smerom k značke – bude celá fotografia
tmavšia.
Nastavenie v
smere k značke –
Základná
expozícia
Nastavenie v
smere k značke +
85
Používanie funkcie snímania
• Ak budete pokračovať v snímaní s rovnakou hodnotou expozície, po
snímaní stlačte a podržte tlačidlo AEL. Nastavenie sa zruší po
uvoľnení tlačidla.
1 Stlačením tlačidla
Tlačidlo
zobrazíte obrazovku
kompenzácie expozície.
2 Pomocou ovládacieho
kolieska upravte expozíciu.
Smerom k značke + (nad):
Zosvetlenie fotografie.
Smerom k značke – (pod): Stmavenie
fotografie.
Štandardná expozícia
3 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Techniky fotografovania
• Upravte úroveň kompenzácie po kontrole nasnímanej fotografie.
• Použitím snímania s posunom expozície môžete nasnímať viac
fotografií s expozíciou posunutou na stranu plus alebo mínus
(s. 101).
Poznámka
• Táto možnosť sa nedá používať, ak je režim expozície nastavený na hodnotu
AUTO, M, alebo na výber scény.
Úprava intenzity blesku (kompenzácia blesku)
Keď snímate s bleskom, môžete upraviť iba množstvo svetla blesku
bez zmeny kompenzácie expozície. Môžete zmeniť iba expozíciu
hlavného objektu, ktorý je v dosahu blesku.
Tlačidlo Fn t
(Flash compens.) t vyberte
požadované nastavenie
Smerom k značke +: Zosilní intenzitu blesku.
Smerom k značke –: Zoslabí intenzitu blesku.
86
Poznámky
• Táto možnosť sa nedá používať, ak je režim expozície nastavený na hodnotu
AUTO alebo na výber scény.
• Ak ste upravili intenzitu blesku, v hľadáčiku sa po vyklopení zabudovaného
blesku zobrazí indikátor . Po úprave nezabudnite obnoviť pôvodnú
hodnotu.
• Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku,
efekt väčšej intenzity blesku nemusí by viditeľný v dôsledku obmedzeného
množstva svetla blesku. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku
nemusí byť viditeľný.
Kompenzácia expozície a blesku
Kompenzácia expozície zmení rýchlosť uzávierky, clonu a citlivosť ISO (keď je
vybratá možnosť [AUTO]), aby bolo možné vykonať kompenzáciu. Ak sa
používa blesk, zmení sa aj intenzita blesku.
Kompenzáciou blesku sa však mení iba intenzita blesku.
Používanie funkcie snímania
Výberom režimu ovládania blesku môžete nastaviť
intenzitu blesku (ovládanie blesku)
Tlačidlo MENU t
1 t [Flash control] t vyberte
požadované nastavenie
ADI flash
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku
s ohľadom na informácie o vzdialenosti zaostrenia
a údajov o meraní expozície z predzáblesku. Tento
spôsob umožňuje presnú kompenzáciu blesku
s prakticky nulovým efektom odrazu od objektu.
Pre-flash TTL
Tento spôsob umožňuje ovládať intenzitu blesku
výhradne v závislosti od údajov o meraní expozície
z predzáblesku. Tento spôsob je citlivejší na odraz od
objektu.
ADI: Advanced Distance Integration (Pokročilá integrácia vzdialenosti)
TTL: Through the lens (Cez objektív)
• Ak zvolíte možnosť [ADI flash], použitím objektívu s funkciou
kódovača vzdialenosti môžete vykonávať presnejšiu kompenzáciu
blesku pomocou presnejších informácií o vzdialenosti.
Poznámky
• Ak nie je možné určiť vzdialenosť medzi objektom a externým bleskom
(predáva sa samostatne) (snímanie s bezdrôtovým bleskom použitím
87
externého blesku (predáva sa samostatne), snímanie s bleskom umiestneným
mimo fotoaparátu s použitím kábla, snímanie s dvojitým makro bleskom a
podobne), fotoaparát automaticky vyberie režim predzáblesku TTL.
• V nasledujúcich prípadoch vyberte režim [Pre-flash TTL], pretože sa nemôžu
vykonávať kompenzácie blesku pomocou blesku s pokročilou integráciou
vzdialenosti.
– K blesku HVL-F36AM je pripojený široký panel.
– Pri snímaní s bleskom sa používa difuzér.
– Používa sa filter s faktorom expozície, napríklad filter ND.
– Používa sa objektív na snímanie blízkych predmetov.
• Blesk s pokročilou integráciou vzdialenosti je k dispozícii iba v kombinácii
s objektívom, ktorý je vybavený kódovačom vzdialenosti. Ak chcete zistiť, či je
objektív vybavený kódovačom vzdialenosti, pozrite si návod na používanie objektívu.
Výber spôsobu merania jasu objektu (režim merania)
Tlačidlo Fn t (Metering mode) t vyberte
požadovaný režim
(Multi segment)
Tento režim meria svetlo v každej z oblastí po
rozdelení celej oblasti na viacero menších oblastí a
určuje správnu expozíciu celej obrazovky.
(Center weighted) Pri zvýraznení stredovej oblasti displeja tento režim
meria priemerný jas celého displeja.
(Spot)
Tento režim meria svetlo v oblasti zaostrenia v strede
rámu alebo v okolí tejto oblasti.
Techniky fotografovania
• Meranie (Multi segment) sa používa na všeobecné snímanie.
• Ak sa v oblasti automatického zaostrenia nachádza objekt s
vysokým kontrastom, pomocou funkcie bodového merania zmerajte
svetlo objektu, ktorý chcete snímať s optimálnou expozíciou a
využite snímanie s aretáciou AE (s. 84).
Poznámka
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu [Metering mode] sa pevne nastaví hodnota
(Multi segment)
a vy nemôžete vybrať iné režimy.
88
Automatická kompenzácia jasu a
kontrastu (dynamický rozsah)
Tlačidlo D-RANGE t vyberte
požadované nastavenie
(Off)
(DRangeOptimizer)
Nepoužívajú sa funkcie DRO/automatické HDR.
Rozdelením fotografie na malé časti fotoaparát
analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom a
pozadím, čím sa vytvorí fotografia s optimálnym jasom a
optimálnou gradáciou.
Nasníma dva obrázky s rôznymi expozíciami a potom
prekryje jasnú oblasť podexponovaného obrázka a
tmavú oblasť preexponovaného obrázka, aby vznikol
obrázok s bohatou gradáciou.
Korekcia jasu fotografie (optimalizácia dynamického
rozsahu)
1 Tlačidlo D-RANGE t
(D-RangeOptimizer)
2 Vyberte optimálnu úroveň pomocou tlačidla b/B na
ovládači.
(Auto)
(Úroveň)*
* Lv_ so značkou
Automaticky koriguje jas.
Optimalizuje gradáciu nasnímaného obrázka v každej
oblasti obrázka. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu
Lv1 (slabá) a Lv5 (silná).
označuje aktuálne vybratý krok.
89
Používanie funkcie snímania
(Auto HDR)
Tlačidlo D-RANGE
Poznámky
• Pri výbere scény s hodnotou
(Sunset) alebo
(Night Port./View) je pevne
nastavená hodnota
(Off). Pri výbere iných režimov v rámci výberu scény je
pevne nastavená hodnota
(Auto).
• Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý.
Vyberte vhodnú úroveň tak, že skontrolujete zaznamenaný záber, najmä v
prípade rozšírenia niektorého z efektov.
Automatická kompenzácia s bohatou gradáciou
(automaticky vysoký dynamický rozsah)
1 Tlačidlo D-RANGE t
(Auto HDR)
2 Vyberte optimálnu úroveň pomocou tlačidla b/B na
ovládači.
(Auto Exposure
Diff.)
Automaticky upravuje rozdiel expozície.
(Úroveň
Nastavuje rozdiel expozície na základe kontrastu
rozdielu expozície)* objektu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu 1.0Ev
(slabá) a 3.0Ev (silná).
* _Ev so značkou
označuje aktuálne vybratý krok.
Technika fotografovania
• Keďže sa spúšť uvoľní dvakrát pre jednu snímku, snažte sa zohľadniť
nasledovné skutočnosti:
– Túto funkciu používajte, keď sa objekt nehýbe, alebo keď nebliká.
– Nemeňte kompozíciu.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
nemôžete vybrať hodnotu [Auto HDR].
• Ďalšiu snímku môžete nasnímať až potom, ako sa skončí proces zachytávania
po predchádzajúcom snímaní.
• V závislosti od rozdielu svietivostí objektu a podmienok snímania sa vám
nemusí podariť dosiahnuť požadovaný efekt.
• Keď sa používa blesk, táto funkcia má minimálny účinok.
90
• Záber zaznamenaný s touto funkciou je obmedzený na jeden prekrytý záber.
• Túto funkciu nemôžete používať so zábermi vo formáte RAW.
• Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát roztrasený alebo objekt rozmazaný,
nemusí sa vám podariť nasnímať kvalitné snímky HDR. Ak k tomu dôjde, na
zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor
, ktorý vás informuje o tejto
situácii. Ak je to potrebné, nasnímajte svoju snímku ešte raz a dávajte pri tom
pozor na kontrast alebo rozmazanie.
Používanie funkcie snímania
91
Spracovanie fotografie
Výber požadovaného spracovania fotografie
(kreatívny štýl)
1 Tlačidlo Fn t
(Creative Style) t vyberte
požadované nastavenie
2 Ak chcete upraviť položky
(Contrast), (Saturation)
alebo
(Sharpness), vyberte požadovanú položku
pomocou tlačidla b/B a potom upravte hodnotu
pomocou tlačidla v/V.
(Standard)
Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi
farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných
záberov farebných scén a objektov ako kvetiny, jarná
zeleň, modré nebo alebo výhľad na oceán.
(Portrait)
Snímanie farby pokožky s jemným tónom, ideálne na
snímanie portrétov.
(Landscape)
Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej a
sviežej scenérie. Vzdialená krajina tiež vynikne viac.
(Sunset)
Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
(B/W)
Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií.
Možnosti (Contrast), (Saturation) a
(Sharpness) môžete
upraviť pre každú položku kreatívneho štýlu.
(Contrast)
Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov,
ktoré sa na zábere prejavia.
(Saturation)
Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty
spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné.
(Sharpness)
92
Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac
obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú aj
obrysy.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu [Creative Style] sa pevne nastaví hodnota
(Standard) a vy
nemôžete vybrať iné nastavenia.
• Ak je vybratá položka
(B/W), nemôžete nastaviť sýtosť.
Zmena rozsahu reprodukcie farieb (farebný priestor)
Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované
kombináciami čísel, alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb
môžete meniť podľa potreby.
Tlačidlo MENU t
1 t [Color Space] t vyberte
požadované nastavenie
Toto je štandardný priestor farieb digitálneho
fotoaparátu. Priestor farieb sRGB používajte pri
bežnom snímaní, keď plánujete zábery vytlačiť bez
akýchkoľvek úprav.
AdobeRGB
Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie
farieb. Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká
časť objektu sfarbená živou zelenou alebo červenou
farbou.
• Názov súboru s fotografiou začína znakmi „_DSC“.
Poznámky
• Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré
podporujú správu farieb a priestor farieb DCF 2.0. Použitie niektorých
aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť, že fotografie
nebudú verne reprodukovať farby.
• Pri prezeraní fotografií zaznamenaných s funkciou Adobe RGB pomocou
fotoaparátu alebo zariadenia nekompatibilného s priestorom farieb Adobe
RGB sa fotografie zobrazia s nízkou sýtosťou.
93
Používanie funkcie snímania
sRGB
Nastavenie ISO
Citlivosť na svetlo je vyjadrená číslom ISO (index odporúčaných
expozícií). Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je citlivosť.
1 Stlačením tlačidla ISO
Tlačidlo ISO
zobrazíte obrazovku na
nastavenie citlivosti ISO.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládači vyberte
požadovanú hodnotu.
• Čím je toto číslo väčšie, tým väčšia je úroveň šumu.
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu ISO sa pevne nastaví hodnota AUTO a vy nemôžete vybrať iné
hodnoty ISO.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu P/A/S a pre funkciu ISO je
nastavená hodnota [AUTO], hodnota ISO sa automaticky nastavuje v rozsahu
od ISO 200 do ISO 1600.
• Nastavenie [AUTO] nie je k dispozícii v režime expozície M. Ak použitím
nastavenia [AUTO] zmeníte režim expozície na M, prepne sa na hodnotu
[200]. Nastavte citlivosť ISO na základe podmienok snímania.
94
Úprava tónov farieb (vyváženie
bielej farby)
Tón farieb objektu sa mení v závislosti od charakteristiky zdroja
svetla. V tabuľke nižšie je uvedené, ako sa tón farieb mení na základe
rozličných zdrojov svetla v porovnaní s objektom, ktorý sa zdá biely
na slnečnom svetle.
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele
Modravé
Zelenkasté
Červenkasté
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Poznámky
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
pre funkciu [White balance] sa pevne nastaví hodnota AWB (Auto WB) a vy
nemôžete vybrať iné režimy.
• Ak je jediným dostupným zdrojom svetla ortuťová výbojka alebo sodíková
výbojka, fotoaparát nebude môcť dosiahnuť presné vyváženie bielej farby z
dôvodu charakteristiky tohto zdroja svetla. V takýchto prípadoch použite
blesk.
Úprava vyváženia bielej farby podľa konkrétneho
zdroja svetla (automatické/predvolené vyváženie
bielej farby)
Tlačidlo Fn t AWB (White balance) t vyberte
požadované nastavenie
• Ak nevyberiete možnosť [AWB], farebný odtieň môžete doladiť
pomocou tlačidla b/B na ovládači. Úpravou smerom k značke + sa
sfarbenie fotografie zmení na červenkasté a úpravou smerom k
značke – sa zmení na modrasté.
95
Používanie funkcie snímania
Vyváženie bielej farby je funkcia, ktorá upravuje tón farieb na
približne takú úroveň, ako ich vidíte v skutočnosti. Túto funkciu
použite, ak tón farieb fotografie nevyšiel podľa vášho očakávania
alebo ak chcete zmeniť tón farieb úmyselne na vyjadrenie
fotografického zámeru.
AWB (Auto WB)
(Daylight)
(Shade)
(Cloudy)
Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví tóny
farieb.
Ak zvolíte možnosť podľa konkrétneho zdroja svetla,
tóny farieb sa upravia podľa daného zdroja svetla
(predvolené vyváženie bielej farby).
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Flash)
Techniky fotografovania
• Ak nemôžete dosiahnuť požadovanú farbu pomocou zvolenej
možnosti, použite funkciu posunu vyváženia bielej farby (s. 102).
• Ak vyberiete možnosť [5500K] (ColorTemperature) alebo [0]
(Color filter), môžete upraviť hodnotu na požadovanú úroveň
(nižšie).
• Ak vyberiete položku
(Custom), môžete zaregistrovať svoje
nastavenie (s. 97).
Nastavenie farebnej teploty a efektu filtra (teplota
farieb/farebný filter)
Tlačidlo Fn t AWB (White balance) t [5500K]
(ColorTemperature) alebo [0] (Color filter)
• Ak chcete nastaviť teplotu farieb, vyberte požadovanú hodnotu
pomocou tlačidla b/B.
• Ak chcete nastaviť farebný filter, vyberte smer kompenzácie
pomocou tlačidla b/B.
Poznámka
• Keďže kolorimetre sú navrhnuté pre filmové fotoaparáty, hodnoty sa pri
použití žiariviek, sodíkových výbojok alebo ortuťových výbojok líšia.
Odporúčame použiť vlastné vyváženie bielej farby alebo vykonať skúšobné
snímanie.
96
5500K*1
Nastavuje vyváženie bielej farby podľa teploty farby.
(ColorTemperature) Čím je toto číslo vyššie, tým bude fotografia červenšia,
a čím je toto číslo nižšie, tým bude fotografia modrejšia.
0*2 (Color filter)
Dosahuje efekt filtrov CC (Color Compensation) pre
fotografie.
Pri použití nastavenej teploty farby ako štandardu
môže byť farba kompenzovaná na hodnotu G (Green)
alebo na hodnotu M (Magenta).
*1 Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu teploty farby.
*2 Hodnota predstavuje aktuálne vybratú hodnotu farebného filtra.
Registrácia tónov farieb (vlastné vyváženie bielej
farby)
1 Tlačidlo Fn t AWB (White balance) t
(Custom)
2 Vyberte hodnotu [
SET] pomocou tlačidla b/B na
ovládači a potom stlačte stred ovládača.
3 Držte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla
oblasť automatického zaostrenia v strede, a potom
stlačte spúšť.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (ColorTemperature a
Color filter).
4 Stlačte stred ovládača.
Na displeji sa zobrazí obrazovka s informáciami o snímaní s uloženým
nastavením vlastného vyváženia bielej farby.
• Vlastné nastavenie vyváženia bielej farby zaregistrované počas tohto
postupu je účinné dovtedy, kým nezaregistrujete nové nastavenie.
97
Používanie funkcie snímania
V scénach, v ktorých okolité svetlo pozostáva z viacerých typov
svetelných zdrojov, sa odporúča použiť vlastné vyváženie bielej farby,
aby sa správne reprodukovala biela farba.
Poznámka
• Hlásenie „Custom WB error“ naznačuje, že hodnota prekračuje očakávaný
rozsah. (Ak sa blesk používa pre blízky objekt alebo sa na snímke nachádza
objekt s jasnými farbami.) Ak uložíte túto hodnotu, farba indikátora
v
okne s informáciami o snímaní na displeji LCD sa zmení na žltú. V tejto chvíli
môžete snímať, ale odporúča sa, aby ste znovu nastavili vyváženie bielej farby
na získanie lepšej úrovne vyváženia bielej farby.
Obnovenie vlastného nastavenia vyváženia bielej farby
Tlačidlo Fn t AWB (White balance) t
(Custom)
Poznámka
• Ak sa používa pri stlačení spúšte blesk, uloží sa vlastné vyváženie bielej farby
so zohľadnením svetla blesku. V tomto prípade snímajte ďalej s použitím
blesku.
98
Výber dynamického režimu
Tento fotoaparát poskytuje sedem dynamických režimov, napríklad
rozšírený jednozáberový režim alebo nepretržitý rozšírený režim.
Používajte ich podľa potreby.
Snímanie jedného záberu
Tento režim slúži na bežné snímanie.
Tlačidlo
t
(Single-shot adv.)
Poznámka
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu
výberu scény, nemôžete nasnímať jeden záber.
(Sports Action) v rámci
Používanie funkcie snímania
Súvislé snímanie
Fotoaparát zaznamenáva fotografie nepretržite s nasledujúcimi
rýchlosťami*.
Maximálne 5 fotografií za
sekundu
Maximálne 3 fotografie za
sekundu
* Naše podmienky pri meraní. Rýchlosť nepretržitého snímania je
pomalšia v závislosti od podmienok pri snímaní.
1 Tlačidlo
t
(Continuous adv.) t vyberte
požadovanú rýchlosť
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte, zaznamenávanie bude
pokračovať.
99
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
Počet záberov pri nepretržitom snímaní je obmedzený.
Fine
32 záberov
Standard
116 záberov
RAW & JPEG
7 záberov
RAW
14 záberov
Ak chcete snímať nepretržite pri vysokých rýchlostiach
Fotoaparát sníma nepretržite pri maximálnej rýchlosti sedem snímok
za sekundu. Expozícia a zaostrenie sa nastavujú pri prvej snímke.
Tlačidlo
t
(Spd.Prty.Cont.Adv.)
Poznámky
• Ak v hľadáčiku bliká indikátor „0“, nemôžete snímať nepretržite. Počkajte,
kým sa indikátor prestane zobrazovať.
• Ak používate iné režimy výberu scény než je režim
(Sports Action),
nepretržité snímanie nie je možné.
Používanie samospúšte
10-sekundová samospúšť je vhodná pri snímaní autoportrétu a 2sekundová samospúšť je vhodná na potlačenie otrasov fotoaparátu.
1 Tlačidlo
t
(samospúšť) t vyberte
požadované nastavenie
• Číslo za značkou
označuje počet sekúnd, ktoré ste aktuálne zvolili.
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
• Ak je aktivovaná samospúšť, zvukové signály a indikátor samospúšte
signalizujú aktuálny stav. Tesne pred nasnímaním fotografie bude
rýchlo blikať indikátor samospúšte a rýchlo sa bude opakovať zvukový
signál.
Zrušenie samospúšte
Stlačte tlačidlo
.
100
Poznámka
• Pri stlačení spúšte bez pozerania do hľadáčika použite kryt očnice (s. 25).
Snímanie fotografií s posunutou expozíciou (posun
expozície)
Základná expozícia
Smerom k značke –
Smerom k značke +
1 Tlačidlo
t
(Bracket: Cont.) t vyberte
požadovaný krok posunu
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Základná expozícia je nastavená na prvú snímku v postupnosti.
Poznámky
• Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, expozícia sa posunie úpravou
rýchlosti uzávierky.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
• Posun sa nedá používať, ak je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO
alebo na výber scény.
101
Používanie funkcie snímania
Snímanie s posunom umožňuje nasnímať viacero fotografií, každú s
inou úrovňou expozície. Zadajte hodnotu odchýlky (kroky) od
základnej expozície a fotoaparát nasníma tri zábery a zároveň bude
automaticky posúvať expozíciu. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým
sa snímanie nezastaví.
Keď sa použije blesk, na zmenu svetla blesku sa použije posun pri
použití blesku. Ak chcete snímať, stláčajte spúšť po jednotlivých
záberoch.
Stupnica EV pri snímaní s posunom expozície
Posun pri okolitom svetle* Posun pri použití blesku
0,3 kroku, tri snímky
0,7 kroku, tri snímky
Kompenzácia expozície 0 Kompenzácia blesku –1,0
Displej LCD
(štandardné
zobrazenie)
Zobrazené vo vrchnom
riadku.
Zobrazené v spodnom
riadku.
Hľadáčik
Displej LCD (režim
manuálnej kontroly
zaostrovania Live
View)
* Okolité svetlo: akékoľvek svetlo iné ako svetlo blesku, ktoré svieti
na scéne dlhšiu dobu, napríklad prirodzené svetlo, svetlo žiarovky
alebo žiarivky.
• Pri snímaní s posunom sa na stupnici EV zobrazuje rovnaký počet
indexov, ako je počet zaznamenateľných fotografií. Pri snímaní s
posunom pri použití blesku sa indexy v hľadáčiku nezobrazujú.
• Keď sa spustí snímanie s posunom expozície, indexy označujúce už
nasnímané zábery postupne miznú.
Snímanie s posunom vyváženia bielej farby (posun
vyváženia bielej farby)
Na základe vybratého vyváženia bielej farby a farebnej teploty alebo
farebného filtra sa nasnímajú tri fotografie s posunom vyváženia bielej farby.
1 Tlačidlo
t
(WB bracket) t vyberte
požadované nastavenie
• Ak vyberiete možnosť Lo, posunie sa o hodnotu 10 mired*.
Ak vyberiete možnosť Hi, posunie sa o hodnotu 20 mired.
2 Upravte zaostrenie a nasnímajte objekt.
* Mired: jednotka označujúca kvalitu konverzie farieb vo filtroch teploty farieb.
102
Snímanie s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom
Fotografie môžete snímať aj pomocou tlačidiel SHUTTER a 2SEC
(spúšť sa uvoľní po 2 sekundách) na bezdrôtovom diaľkovom ovládači
RMT-DSLR1 (predáva sa samostatne). Pozrite si aj pokyny na
používanie, ktoré sa dodávajú s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom.
1 Tlačidlo
t
(Remote Commander)
2 Zaostrite na objekt, nasmerujte vysielač bezdrôtového
diaľkového ovládača na snímač na diaľkové ovládanie
a nasnímajte záber.
103
Používanie funkcie snímania
Poznámka
• Pri stlačení spúšte bez pozerania do hľadáčika použite kryt očnice (s. 25).
Používanie funkcie zobrazenia
Prehrávanie fotografií
Posledná zaznamenaná fotografia sa zobrazuje na displeji LCD.
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládači vyberte fotografiu.
Návrat do režimu snímania
Znova stlačte tlačidlo .
Prepnutie zobrazenia zaznamenaných údajov
Stlačte tlačidlo DISP.
Po každom stlačení tlačidla DISP sa displej zmení nasledovne.
S údajmi o
snímaní
Zobrazenie
histogramu
Bez údajov o
snímaní
Výber orientácie pri prehrávaní fotografie zaznamenanej s
orientáciou na výšku
Tlačidlo MENU t
1 t [PlaybackDisplay] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Pri prehrávaní na televíznom prijímači alebo v počítači sa fotografia zobrazí s
orientáciou na výšku, a to aj v prípade, ak bola vybratá možnosť [Manual
rotate].
104
Otočenie záberu
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete otočiť, a potom
stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Stlačte stred ovládača.
Fotografia sa otočí proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Ak chcete
vykonať ďalšie otočenie, zopakujte krok 2.
• Po otočení sa záber prehráva v otočenej orientácii, a to aj v prípade, že
ste vypli napájanie.
Návrat na obrazovku normálneho prehrávania
Stlačte tlačidlo .
Zväčšenie záberov
Záber môžete zväčšiť, aby ste ho mohli bližšie preskúmať. Toto je
vhodné na kontrolu stavu zaostrenia zaznamenanej fotografie.
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete zväčšiť, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
105
Používanie funkcie zobrazenia
Poznámka
• Keď kopírujete otočené fotografie do počítača, softvér „PMB“, ktorý sa
nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môže zobraziť otočené
fotografie správne. Zábery však nemusia byť otočené v závislosti od softvéru.
2 Priblíženie alebo vzdialenie
záberu sa vykonáva
tlačidlom
alebo tlačidlom
.
• Otočením ovládacieho kolieska sa
prepína fotografia pri rovnakom
zväčšení zobrazenia. Ak nasnímate
viac fotografií s rovnakou
kompozíciou, môžete porovnať ich
zaostrenie.
Tlačidlo
3 Časť, ktorú chcete zväčšiť, vyberte pomocou tlačidla
v/V/b/B na ovládači.
Zrušenie prehrávania zväčšených fotografií
Normálnu veľkosť fotografie obnovíte stlačením tlačidla
.
Rozsah zmeny mierky
Rozsah zmeny mierky je nasledovný.
Veľkosť obrázku Rozsah zmeny mierky
L
Približne ×1,1 – ×14
M
Približne ×1,1 – ×11
S
Približne ×1,1 – ×7,2
Prepnutie na zobrazenie zoznamu fotografií
1 Stlačte tlačidlo
.
Obrazovka sa zmení na obrazovku
registra fotografií.
106
Tlačidlo
2 Opakovaným stláčaním
tlačidla DISP vyberte
požadovaný formát
obrazovky.
• Obrazovka sa mení v nasledujúcom
poradí: 9 obrázkov t 4 obrázky
Tlačidlo DISP
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií
Pri vyberaní požadovanej fotografie stlačte tlačidlo
alebo stred
ovládača.
Panel priečinkov
Automatické prehrávanie fotografií (prezentácia)
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide show] t [OK]
Nasnímané fotografie sa prehrávajú v poradí (prezentácia). Po
prehraní všetkých fotografií sa prezentácia automaticky zastaví.
• Predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu môžete zobraziť pomocou
tlačidla b/B na ovládači.
Pozastavenie prezentácie
Stlačte stred ovládača. Opätovným stlačením znovu spusťte
prezentáciu.
Skončenie uprostred prehrávania prezentácie
Stlačte tlačidlo MENU.
107
Používanie funkcie zobrazenia
Výber priečinka
1 Pomocou tlačidla b/B na ovládači
vyberte panel priečinkov a potom
stlačte stred ovládača.
2 Pomocou tlačidla v/V vyberte
požadovaný priečinok a potom
stlačte stred ovládača.
Výber intervalu medzi fotografiami v prezentácii
Tlačidlo MENU t
1 t [Slide show] t [Interval] t
vyberte požadovaný počet sekúnd
Opakované prehrávanie
Tlačidlo MENU t
[On]
108
1 t [Slide show] t [Repeat] t
Kontrola informácií o
zaznamenaných fotografiách
Pri každom stlačení tlačidla DISP sa zobrazené údaje zmenia (s. 104).
Zobrazenie základných informácií
Zobrazenie Význam
100-0003 Číslo priečinka –
súboru (135)
DPOF3
Zobrazenie Význam
Upozornenie pre ikonu
automatického HDR
(90)
Ochrana (112)
Súprava DPOF (143)
Kvalita záberu (120)
Veľkosť fotografií
(119)/Pomer strán (119)
Upozornenie na stav
akumulátora (14)
1/125
Rýchlosť uzávierky (61)
F3.5
Clona (59)
ISO200
Citlivosť ISO (94)
2009 1 1 Dátum snímania
10:37AM
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
109
Používanie funkcie zobrazenia
Pamäťová karta (18)
Zobrazenie histogramu
A
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
–0.3
Pamäťová karta (18)
100-0003 Číslo priečinka –
súboru (135)
-
Ochrana (112)
DPOF3
Súprava DPOF (143)
Kompenzácia blesku
(86)
Režim merania (88)
35mm
Ohnisková vzdialenosť
(149)
Kreatívny štýl (92)
Kvalita záberu (120)
Veľkosť fotografií
(119)/Pomer strán (119)
AWB +1 Vyváženie bielej farby
5500K M1 (Automatické,
Predvolené, Farebná
teplota, Farebný filter,
Vlastné) (95)
Upozornenie na stav
akumulátora (14)
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(89)/Automatické
HDR/Upozornenie
ikony automatického
HDR (90)
B
Zobrazenie Význam
Histogram (111)
P A S M Prepínač režimov (48 –
67)
1/125
Rýchlosť uzávierky (61)
F3.5
Clona (59)
ISO200
Citlivosť ISO (94)
–0.3
110
Kompenzácia expozície
(85)
2009 1 1 Dátum snímania
10:37AM
3/7
Číslo súboru/celkový
počet záberov
Kontrola histogramu
Počet pixelov
Histogram predstavuje rozdelenie
jasu, pričom zobrazuje počet pixelov
príslušného jasu na snímke. Ak chcete
zobraziť histogram, stlačte tlačidlo
DISP (s. 35 a 104).
Tma
Ak sa na fotografii nachádza
preexponovaná alebo podexponovaná
oblasť, táto oblasť bude v zobrazení
histogramu blikať (upozornenie na
limit jasu).
Svetlo
Bliká
R (Červená)
Jas
B (Modrá)
Histogram sa zmení podľa
kompenzácie expozície. Obrázok
vpravo je iba príklad.
Snímanie s kompenzáciou expozície
na pozitívnej strane zosvetlí celý
záber, pričom spôsobí posun celého
histogramu na svetlú stranu (pravá
strana). Ak sa kompenzácia expozície
používa na negatívnej strane,
histogram sa posunie na druhú stranu.
Oba konce histogramu zobrazujú
preexponovanú alebo podexponovanú
časť. Tieto oblasti nie je možné neskôr
obnoviť pomocou počítača. V prípade
potreby upravte expozíciu a
nasnímajte fotografiu znova.
111
Používanie funkcie zobrazenia
G (Zelená)
Ochrana fotografií (ochrana proti
zmazaniu)
Fotografie môžete chrániť pred náhodným vymazaním.
Ochrana vybratých fotografií a zrušenie ochrany
vybratých fotografií
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Protect] t [Marked
images]
2 Pomocou tlačidla b/B na
ovládači vyberte fotografiu,
ktorú chcete chrániť, a
potom stlačte stred
ovládača.
-
Na vybratej fotografii sa zobrazí
značka -.
• Ak chcete zrušiť výber, znova stlačte
stred ovládacieho tlačidla.
3 Ak chcete chrániť ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [OK] a potom
stlačte stred ovládača.
112
Vymazávanie fotografií (vymazať)
Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Pred odstránením
skontrolujte, či chcete záber naozaj odstrániť.
Poznámka
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
Vymazanie aktuálne zobrazenej fotografie
1 Zobrazte fotografiu, ktorú
chcete vymazať, a potom
stlačte tlačidlo .
Tlačidlo
2 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom
stlačte stred ovládača.
Používanie funkcie zobrazenia
Vymazanie vybratých fotografií
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Delete] t [Marked
images]
2 Pomocou ovládača vyberte
fotografie, ktoré chcete
vymazať, a potom stlačte
stred ovládača.
Na vybratej fotografii sa zobrazí
značka .
Celkový počet
3 Ak chcete vymazať ďalšie fotografie, zopakujte krok 2.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
113
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom
stlačte stred ovládača.
Vymazanie všetkých fotografií v priečinku
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Pomocou tlačidla b na
ovládači vyberte panel
priečinkov.
Panel priečinkov
3 Stlačte stred ovládača a potom pomocou tlačidla v/V
vyberte priečinok, ktorý chcete vymazať.
4 Stlačte tlačidlo
.
5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom
stlačte stred ovládača.
Vymazanie všetkých fotografií naraz
Tlačidlo MENU t
[Delete]
1 t [Delete] t [All images] t
Poznámka
• Vymazanie väčšieho počtu fotografií výberom možnosti [All images] môže
trvať dlhší čas. Odporúča sa vymazať fotografie na počítači alebo
naformátovať pamäťovú kartu použitím fotoaparátu.
114
Prezeranie záberov na televíznej
obrazovke
Na zobrazenie záberov zaznamenaných vo fotoaparáte na televíznej
obrazovke je potrebný kábel HDMI (predáva sa samostatne) a
televízor HD TV s konektorom HDMI.
1 Vypnite fotoaparát aj
televízor a pripojte
fotoaparát k televízoru.
1 Do konektora
HDMI
Kábel HDMI
(predáva sa
samostatne)
2 Do
konektora HDMI
• Bližšie informácie nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva s
televízorom.
3 Zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
zobrazia na obrazovke televízora.
Pomocou tlačidla b/B na ovládači
vyberte požadovanú fotografiu.
• Displej LCD na fotoaparáte sa
nezapne.
Ovládač
Poznámky
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
115
Používanie funkcie zobrazenia
2 Zapnite televízor a prepnite vstup.
• Použite konektor mini HDMI na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor
vhodný na pripojenie do televízora na druhom konci.
• Po pripojení fotoaparátu k televízoru kompatibilnému so štandardom Sony
VIDEO-A prostredníctvom kábla HDMI televízor automaticky vyberie
zodpovedajúcu kvalitu prezeraných záberov. Bližšie informácie nájdete v
návode na použitie televízora kompatibilného so štandardom Sony VIDEO-A.
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku konektoru HDMI na
fotoaparáte. Mohli by ste tak spôsobiť poruchu.
Informácie o štandarde „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom PhotoTV HD
spoločnosti Sony pomocou kábla HDMI si môžete vychutnať nový
svet fotografií v kvalite Full HD.
Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické
vyjadrenie štruktúr a farieb.
Používanie fotoaparátu v zahraničí
Fotoaparát automaticky zisťuje systém kódovania farieb, aby sa
zhodoval so systémom kódovania farieb pripojeného videozariadenia.
Informácie o režimoch kódovania farieb televízorov
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke televízora, potrebujete
televízor so vstupným konektorom pre video a videokábel. Systém
kódovania farieb na televízore sa musí zhodovať so systémom
kódovania farieb na digitálnom fotoaparáte. V nasledujúcich
zoznamoch zistíte, aký systém kódovania farieb televízorov sa
používa v príslušnej krajine alebo oblasti, v ktorej používate svoj
fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela atď.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
116
Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká Británia atď.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guayana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
Používanie programu „BRAVIA“ Sync
Pripojením fotoaparátu prostredníctvom kábla HDMI k televízoru,
ktorý podporuje program „BRAVIA“ Sync, môžete na ovládanie
fotoaparátu použiť diaľkový ovládač televízora.
1 Pripojte televízor, ktorý podporuje program „BRAVIA“
Vstup sa automaticky prepne a na televíznej obrazovke sa zobrazí záber
nasnímaný fotoaparátom.
2 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo LINK
MENU.
3 Ovládajte fotoaparát pomocou ovládacieho tlačidla na
diaľkovom ovládači televízora.
Položky na prepojenie ponúk
Slide show
Automaticky prehráva fotografie (s. 107).
Prehrávanie
jednotlivých
záberov
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií.
Image Index
Prepne na obrazovku registra fotografií.
Delete
Vyberie spôsob vymazávania záberov (jeden záber alebo
všetky zábery) (s. 113).
117
Používanie funkcie zobrazenia
Sync, k fotoaparátu (s. 115).
Poznámky
• Dostupné operácie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k televízoru
pomocou kábla HDMI.
• Tieto operácie poskytujú iba televízory, ktoré podporujú štandard
„BRAVIA“ Sync. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie
televízora.
• Ak je fotoaparát pripojený pomocou kábla HDMI k televízoru iného výrobcu
a v rámci odozvy na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača televízora
vykonáva nežiaduce operácie, nastavte hodnotu [CTRL FOR HDMI] v
ponuke nastavenia
na hodnotu [Off].
118
Zmena nastavenia
Nastavenie veľkosti a kvality
fotografie
Image size
Tlačidlo MENU t
1 t [Image size] t vyberte
požadovanú veľkosť
[Aspect ratio]: [3:2]
L:14M
4592 × 3056 pixelov
M:7.4M
3344 × 2224 pixelov
S:3.5M
2288 × 1520 pixelov
[Aspect ratio]: [16:9]
L:12M
4592 × 2576 pixelov
M:6.3M
3344 × 1872 pixelov
S:2.9M
2288 × 1280 pixelov
Aspect ratio
Tlačidlo MENU t
1 t [Aspect ratio] t vyberte
požadovaný pomer strán
3:2
Normálny pomer.
16:9
Pomer HDTV.
119
Zmena nastavenia
Poznámka
• Ak použitím možnosti [Quality] vyberiete formát RAW, veľkosť záberu
súboru RAW zodpovedá veľkosti L. Táto veľkosť sa nezobrazí na displeji
LCD.
Quality
Tlačidlo MENU t
1 t [Quality] t vyberte
požadované nastavenie
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Fine)
(Standard)
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW.)
Tento formát nevykonáva žiadne digitálne spracovanie
fotografií. Tento formát vyberte, ak chcete spracovať
fotografie v počítači na profesionálne účely.
• Veľkosť záberu je pevne nastavená na najvyššiu hodnotu.
Veľkosť záberu sa nezobrazuje na displeji LCD.
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW.) + JPEG
Naraz sa vytvorí záber s formátom RAW a záber s
kompresiou JPEG. Je to vhodné vtedy, keď potrebujete
dva obrazové súbory, súbor JPEG na prezeranie a súbor
RAW na upravovanie.
• Kvalita fotografie je napevno nastavená na hodnotu
[Fine] a veľkosť fotografie je napevno nastavená na
hodnotu [L].
Formát súboru: JPEG
Záber je pri nasnímaní komprimovaný vo formáte
JPEG. Keďže pomer kompresie
(Standard) je vyšší
než pomer
(Fine), veľkosť súboru s kompresiou
je menšia než v prípade kompresie
. To vám
umožňuje zaznamenať viac súborov na jednu pamäťovú
kartu, ale kvalita záberov bude nižšia.
Poznámka
• Ak chcete získať podrobnosti o počte fotografií, ktoré môžete nasnímať pri
zmene kvality fotografií, pozrite si časť na strane 26.
Informácie o záberoch RAW
Záber RAW nasnímaný týmto fotoaparátom môžete otvoriť pomocou softvéru
„Image Data Converter SR“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať záber vo formáte
RAW na bežný formát, ako je napríklad formát JPEG alebo TIFF, a znovu
upraviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď.
• Záber vo formáte RAW nie je možné vytlačiť pomocou tlačiarne s technológiou
DPOF (tlač) alebo tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge.
• Funkciu [Auto HDR] nemôžete nastaviť pre zábery vo formáte RAW.
120
Nastavenie spôsobu záznamu na
pamäťovú kartu
Výber spôsobu priraďovania čísiel súborov pre
fotografie
Tlačidlo MENU t
2 t [File number] t vyberte
požadované nastavenie
Series
Fotoaparát nevynuluje čísla súborov a priraďuje ich v
postupnosti až do dosiahnutia hodnoty „9999“.
Reset
Fotoaparát vynuluje čísla súborov a priraďuje ich od
hodnoty „0001“ v nasledujúcich prípadoch. Ak priečinok
pre ukladanie záberov obsahuje nejaký súbor, novému
súboru sa priradí číslo, ktoré je o jedno vyššie, než je
posledné číslo súboru.
– pri zmene formátu priečinka.
– pri odstránení všetkých fotografií v priečinku.
– pri výmene pamäťovej karty.
– pri formátovaní pamäťovej karty.
Zaznamenané fotografie sa ukladajú do automaticky vytvorených
priečinkov v priečinku DCIM na pamäťovej karte.
Tlačidlo MENU t
2 t [Folder name] t vyberte
požadované nastavenie
Standard form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
MSDCF.
Príklad: 100MSDCF
Date form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
R (posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10090405 (názov priečinka: 100, dátum: 04/05/
2009)
121
Zmena nastavenia
Výber formátu názvu priečinka
Vytvorenie nového priečinka
Na pamäťovej karte môžete vytvoriť priečinok pre záznam fotografií.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno vyšším, ako je číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane aktuálnym
priečinkom pre ukladanie záberov.
Tlačidlo MENU t
2 t [New Folder]
Výber priečinka pre záznam fotografií
Ak je vybratý priečinok so štandardnou formou názvu a existujú dva
alebo viaceré priečinky, môžete vybrať priečinok, ktorý sa použije na
ukladanie záberov.
Tlačidlo MENU t
2 t [Select folder] t vyberte
požadovaný priečinok
Poznámka
• Ak vyberiete nastavenie [Date form], priečinok nie je možné vybrať.
Formátovanie pamäťovej karty
Formátovaním sa odstránia všetky údaje na pamäťovej karte vrátane
chránených fotografií bez možnosti obnovenia.
Tlačidlo MENU t
1 t [Format] t [OK]
Poznámky
• Počas formátovania svieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu,
kým indikátor svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete v
počítači, pamäťová karta sa v závislosti od použitého typu formátu nemusí dať
použiť vo fotoaparáte.
• Podľa typu pamäťovej karty môže formátovanie trvať aj niekoľko minút.
122
Zmena nastavenia redukcie šumu
Vypnutie redukcie šumu pri snímaní s dlhými
expozičnými časmi
Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo viac
(snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký
čas, na ktorý je otvorená uzávierka.
Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhé expozície.
Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a nemôžete nasnímať
ďalšiu fotografiu. Výberom možnosti [On] môžete uprednostniť
kvalitu fotografie. Výberom možnosti [Off] môžete uprednostniť
načasovanie snímania.
Tlačidlo MENU t
2 t [Long exp.NR] t [Off]
Nastavenie redukcie šumu pri nastavení vysokej
citlivosti ISO
Pri snímaní s citlivosťou ISO nastavenou na hodnotu 1600 alebo vyššiu
sa redukuje šum, ktorý je pri nastaveniach vyššej citlivosti výraznejší.
Výberom možnosti [High] môžete uprednostniť kvalitu fotografie.
Výberom možnosti [Normal] môžete uprednostniť načasovanie
snímania.
Tlačidlo MENU t
2 t [High ISO NR] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Hodnota [Normal] sa vyberie automaticky pre obrázky pri nepretržitom
snímaní alebo pri nepretržitom snímaní s posunom expozície, a to aj v prípade,
ak je nastavená na hodnotu [High].
123
Zmena nastavenia
Poznámky
• Redukcia šumu sa nevykonáva na obrázkoch pri nepretržitom snímaní ani pri
nepretržitom snímaní s posunom expozície, a to ani v prípade, ak je nastavená
na hodnotu [On].
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO alebo na výber scény,
nemôžete vypnúť redukciu šumu.
Zmeny funkcie tlačidla AEL
Zmeny funkcie tlačidla AEL
Pre funkciu tlačidla AEL môžete vybrať z nasledujúcich dvoch
funkcií:
– Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL
počas podržania tlačidla ([AEL hold]).
– Podržanie uzamknutej hodnoty expozície stlačením tlačidla AEL
až do ďalšieho stlačenia tlačidla ([AEL toggle]).
Tlačidlo MENU t
1 t [AEL button] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámky
• Keď je hodnota expozície uzamknutá, na displeji LCD a v hľadáčiku sa zobrazí
indikátor . Dávajte pozor, aby ste neobnovili pôvodné nastavenie.
• Nastavenia „Hold“ a „Toggle“ ovplyvňujú manuálny posun (s. 65) v režime
manuálnej expozície.
124
Zmena iných nastavení
Zapnutie a vypnutie zvuku
Slúži na výber zvuku uzamknutia spúšte, počas odpočítavania
samospúšte a podobne.
Tlačidlo MENU t
2 t [Audio signals] t vyberte
požadované nastavenie
Odstránenie informácií Pomocníka z obrazovky
Zobrazovanie informácií Pomocníka pri používaní fotoaparátu
môžete vypnúť. Je to vhodné, ak chcete rýchlo vykonať nasledujúcu
operáciu.
Tlačidlo MENU t
1 t [Help Guide disp.] t [Off]
Nastavenie času zapnutia režimu šetrenia energie
fotoaparátu
Tlačidlo MENU t
požadovaný čas
1 t [Power Save (OVF)] t vyberte
Poznámky
• Bez ohľadu na toto nastavenie fotoaparát prejde do režimu šetrenia energie
po 30 minútach, ak je pripojený k televízoru alebo ak je dynamický režim
nastavený na hodnotu (Remote Commander).
• Ak používate manuálnu kontrolu zaostrenia Live View, nastavte funkciu
[Power Save (LV)].
Výber jazyka
Tlačidlo MENU t
1t[
Language] t vyberte jazyk
125
Zmena nastavenia
Môžete nastaviť iné časové intervaly prepnutia fotoaparátu do režimu
úspory energie (Power save). Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa
fotoaparát vráti do režimu snímania.
Nastavenie displeja LCD
Manuálne nastavenie jasu displeja LCD
Tlačidlo MENU t
1 t [LCD brightness] t vyberte
požadované nastavenie
Nastavenie doby zobrazenia fotografie hneď po jej
nasnímaní (automatický náhľad)
Zaznamenanú fotografiu môžete skontrolovať na displeji LCD hneď
po jej nasnímaní. Môžete zmeniť dobu zobrazovania.
Tlačidlo MENU t
1 t [Auto review] t vyberte
požadované nastavenie
Poznámka
• Pri automatickom prezeraní sa záber nezobrazí vo vertikálnej polohe, a to ani
v prípade, ak je funkcia [PlaybackDisplay] nastavená na hodnotu [Auto
rotate] (s. 104).
Ponechanie zapnutého displeja LCD počas
pozerania do hľadáčika
Displej LCD sa počas pozerania do hľadáčika v predvolenom
nastavení vypne, aby sa zabránilo vybíjaniu akumulátora.
Ak chcete zapnúť displej LCD počas pozerania do hľadáčika, vyberte
položku [Off].
Tlačidlo MENU t
1 t [Auto off w/ VF] t [Off]
Zapnutie a vypnutie mriežky
Môžete vybrať, či sa v režime manuálnej kontroly zaostrenia Live
View bude zobrazovať mriežka (s. 75).
Tlačidlo MENU t
1 t [Grid Line] t vyberte
požadované nastavenie
126
Overenie verzie fotoaparátu
Zobrazenie verzie
Zobrazuje verziu fotoaparátu. Pri vydaní aktualizácie firmvéru overte
verziu fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
3 t [Version]
Poznámka
• Aktualizáciu je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na
úroveň
(tri zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame vám, aby ste
použili dostatočne nabitý akumulátor alebo adaptér striedavého prúdu ACPW10AM (predáva sa samostatne).
Zmena nastavenia
127
Obnovenie predvolených nastavení
Môžete obnoviť hlavné funkcie fotoaparátu.
Tlačidlo MENU t
3 t [Reset default] t [OK]
Predvolené nastavenia sa obnovia pre nasledovné položky.
Položky
Obnovenie na hodnotu
Kompenzácia expozície (85)
±0.0
Zobrazenie informácií o zázname (36) Podrobné zobrazenie
Zobrazenie prehrávania (104)
Obrazovka jedného záberu (s
informáciami o snímaní)
Dynamický režim (99)
Single-shot adv.
Flash mode (80)
Fill-flash (líši sa podľa toho, či je
zabudovaný blesk otvorený alebo nie)
Autofocus mode (72)
AF-A
AF area (73)
Wide
ISO (94)
AUTO
Metering mode (88)
Multi segment
Flash compens. (86)
±0.0
White balance (95)
AWB (Automatické vyváženie bielej
farby)
ColorTemperature/Color filter (96)
5500K, Color filter 0
Vlastné vyváženie bielej farby (97)
5500K
DRO/Auto HDR (89)
DRO Auto
Creative Style (92)
Standard
Ponuka snímania
Položky
Obnovenie na hodnotu
Image size (119)
L:14M
Aspect ratio (119)
3:2
Quality (120)
Fine
Flash control (87)
ADI flash
AF illuminator (82)
Auto
SteadyShot (46)
On
Color Space (93)
sRGB
128
Položky
Obnovenie na hodnotu
Long exp.NR (123)
On
High ISO NR (123)
Normal
Ponuka vlastné
Položky
Obnovenie na hodnotu
Eye-Start AF (70)
On
AEL button (124)
AEL hold
Red eye reduc. (82)
Off
Auto review (126)
2 sec
Auto off w/ VF (126)
On
Grid Line (126)
On
Ponuka prehrávania
Položky
Obnovenie na hodnotu
Off
Slide show – Interval (107)
3 sec
Slide show – Repeat (107)
Off
PlaybackDisplay (104)
Auto rotate
Zmena nastavenia
Specify Printing – Date imprint (144)
Ponuka nastavenia
Položky
Obnovenie na hodnotu
LCD brightness (126)
±0
Power Save (LV) (125)
20 sec
Power Save (OVF) (125)
10 sec
CTRL FOR HDMI (117)
On
Help Guide disp. (125)
On
File number (121)
Series
Folder name (121)
Standard form
USB connection (131, 145)
Mass Storage
Audio signals (125)
On
129
Zobrazenie fotografií v počítači
Používanie počítača
V tejto časti je popísaný postup kopírovania fotografií z pamäťovej
karty do počítača pripojeného pomocou kábla USB.
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa na účely importu záberov
odporúča použiť nasledujúce prostredie.
x Windows
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými
systémami alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Konektor USB: štandardne k dispozícii
x Macintosh
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
Konektor USB: štandardne k dispozícii
Informácie o pripojení fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade všetkých vyššie uvedených
odporúčaných počítačových prostredí.
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené dve alebo viac zariadení USB,
v závislosti od typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré z
pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nemusia pracovať.
• Ak sa používa rozbočovač USB alebo predlžovací kábel, fungovanie nie
je zaručené.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania USB kompatibilného so
štandardom Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom USB 2.0) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je
kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (kompatibilné so štandardom
USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému
z režimu odstavenia alebo z režimu spánku nemusí ihneď obnoviť.
130
Krok 1: Prepojenie fotoaparátu a počítača
1 Do fotoaparátu vložte pamäťovú kartu s nasnímanými
zábermi.
2 Pomocou prepínača pamäťových kariet vyberte typ
pamäťovej karty, z ktorej chcete kopírovať zábery.
3 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor
alebo pripojte fotoaparát do elektrickej zásuvky
použitím adaptéra striedavého prúdu (predáva sa
samostatne).
• Ak kopírujete fotografie do počítača s nedostatočne nabitým
akumulátorom, ktorý sa môže predčasne vybiť, kopírovanie môže
zlyhať alebo sa môžu poškodiť súbory s fotografiami.
4 Zapnite fotoaparát a počítač.
5 Skontrolujte, či je položka [USB connection] v časti
2 nastavená na možnosť [Mass Storage].
k počítaču.
Na pracovnej ploche sa zobrazí
sprievodca automatickým
prehrávaním.
Zobrazenie fotografií v počítači
6 Pripojte fotoaparát
1 Do konektora USB
Kábel USB
2 Do konektora USB
131
Krok 2: Kopírovanie fotografií do počítača
Pre počítač Windows
Táto časť popisuje príklad kopírovania záberov do priečinka
„Documents“ (v systéme Windows XP do priečinka: „My
Documents“).
Keď použijete dodaný softvér „PMB“, môžete jednoducho kopírovať
zábery (s. 138).
1 Kliknite na položku [Open
folder to view files] ( v
systéme Windows XP na
položku: [Open folder to view
files] t [OK]), keď sa na
pracovnej ploche
automaticky zobrazí
obrazovka sprievodcu.
• Keď sa okno sprievodcu nezobrazí,
kliknite na možnosť [Computer]
(v systéme Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dvakrát kliknite na možnosť [DCIM].
3 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory s
fotografiami, ktoré chcete
skopírovať.
Potom kliknutím pravým
tlačidlom myši na súbor s
fotografiou zobrazte ponuku
a kliknite na položku [Copy].
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie súborov s
fotografiami nájdete na strane 135.
132
4 Dvakrát kliknite na priečinok
[Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na
okno „Documents“ a v
zobrazenej ponuke kliknite
na možnosť [Paste].
Pre počítač Macintosh
1 Dvakrát kliknite na novo rozpoznanú ikonu t [DCIM]
t priečinok, v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
2 Presuňte myšou súbory s fotografiami na ikonu
pevného disku.
Súbory s fotografiami sa skopírujú na pevný disk.
133
Zobrazenie fotografií v počítači
Súbory s fotografiami sa skopírujú do
priečinka „Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva
na potvrdenie prepísania
existujúceho súboru. Ak existujúci
súbor nahradíte novým, pôvodný
súbor sa vymaže. Ak chcete
skopírovať súbor s fotografiou do
počítača bez prepísania druhého,
zmeňte názov súboru na iný názov a
potom súbor skopírujte. Ak však
zmeníte názov súboru, môže sa stať,
že tento záber už nebude možné
prostredníctvom fotoaparátu
prehrať (s. 136).
Prezeranie záberov na monitore počítača
Pre počítač Windows
1 Kliknite na položku [Start] t [Documents] (pre Windows XP: [My
Documents]).
• Na zobrazovanie záberov vo formáte RAW je potrebný dodaný softvér
„Image Data Converter SR“ (s. 141).
2 Dvakrát
kliknite na požadovaný súbor s fotografiou.
Záber sa zobrazí.
Pre počítač Macintosh
Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný súbor s
fotografiou a otvorte ho.
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené procedúry pre systém Windows alebo počítač
Macintosh vykonajte pred každým:
• odpojením kábla USB.
• vybratím pamäťovej karty.
• vypnutím fotoaparátu.
x Pre počítač Windows
Dvakrát kliknite na položku
na paneli úloh a potom kliknite na
položku
(USB Mass Storage Device) t [Stop]. V okne
potvrdenia potvrďte zariadenie a potom kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
x Pre počítač Macintosh
Myšou presuňte ikonu jednotky alebo ikonu pamäťovej
karty na ikonu „Koša“.
Fotoaparát je odpojený od počítača.
134
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory s fotografiami zaznamenanými pomocou fotoaparátu sú na
pamäťovej karte zoskupené v priečinkoch.
Príklad: prezeranie priečinkov v systéme Windows Vista
Zobrazenie fotografií v počítači
APriečinky obsahujúce údaje o
fotografiách zaznamenaných použitím
fotoaparátu. (Prvé tri číslice znázorňujú
číslo priečinka.)
BMôžete vytvoriť priečinok s dátumovou
formou názvu (s. 121).
• Fotografie v priečinku „MISC“ nemôžete
snímať ani prehrávať.
• Súbory s fotografiami majú nasledujúce
názvy. ssss (názov súboru) označuje
ľubovoľné číslo v rozsahu od 0001 do 9999.
Numerické časti názvu dátového súboru
RAW a príslušného súboru s fotografiou
JPEG sú totožné.
– Súbory JPEG: DSC0ssss.JPG
– Súbory JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Dátový súbor RAW (iný ako Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– Dátový súbor RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• V závislosti od nastavení počítača sa
prípona súboru nemusí zobraziť.
135
Kopírovanie záberov uložených v počítači na
pamäťovú kartu a prezeranie záberov
Táto časť popisuje postup pri použití počítača so systémom Windows.
Ak názov súboru nebol zmenený, krok 1 nie je potrebné vykonať.
Keď použijete dodaný softvér „PMB“, môžete jednoducho kopírovať
zábery (s. 138).
1 Kliknite pravým tlačidlom
myši na súbor s fotografiou a
potom kliknite na možnosť
[Rename]. Zmeňte názov
súboru na „DSC0ssss“.
• Zadajte hodnotu od 0001 do 9999
pre ssss.
• Ak sa zobrazí hlásenie vyžadujúce
potvrdenie prepísania, zadajte
odlišné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru.
Prípona súborov so zábermi je JPG.
Príponu súboru nemeňte.
136
2 Skopírujte súbor s
fotografiou do priečinka
pamäťovej karty podľa
nasledujúceho postupu.
1 Kliknite pravým tlačidlom myši na
súbor s fotografiou a potom
kliknite na možnosť [Copy].
2 V priečinku [Computer] dvakrát
kliknite na ikonu [Removable
Disk] (v systéme Windows XP: [My
Computer]).
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a potom kliknite
na možnosť [Paste].
• Políčka sss predstavujú
ľubovoľné číslo v rozsahu od 100 do
999.
137
Zobrazenie fotografií v počítači
Poznámky
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že niektoré zábery nebude možné
prehrať.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Ak ešte nie je vytvorený žiadny priečinok, najprv vytvorte priečinok pomocou
fotoaparátu (s. 122) a potom skopírujte súbor s fotografiou.
Používanie softvéru
Na využitie nasnímaných záberov fotoaparátom sa používa
nasledujúci softvér:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• Sony Picture Utility
„PMB“ (Picture Motion Browser)
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové prostredie
x Windows
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7*2
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Procesor počítača alebo pamäť: odporúča sa procesor Pentium 4
alebo rýchlejší a pamäť RAM s kapacitou 1 GB alebo viac.
Displej: rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „PMB“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7*2
*1 64–bitové vydania a vydania Starter nie sú podporované. Ak
chcete vytvoriť disk, potrebujete verziu Windows Image Mastering
API (IMAPI) Ver. 2.0 alebo vyššiu. Na prevzatie inštalátora
IMAPI je potrebné pripojenie na Internet.
*2 Vydanie Starter nie je podporované.
Procesor počítača alebo pamäť: Pentium III s výkonom 500 MHz
alebo vyšším, pamäť RAM s kapacitou 256 MB alebo viac (odporúča
sa: procesor Pentium III s výkonom 800 MHz alebo vyšším, pamäť
RAM s kapacitou 512 MB alebo viac)
Pevný disk: miesto na disku potrebné na inštaláciu: 500 MB alebo viac
Displej: rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
138
x Macintosh
Odporúčané prostredie pre používanie softvéru „Image Data
Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X (v10.4, 10.5)
Procesor počítača: rad Power PC G4/G5 (odporúča sa výkon 1,0 GHz
alebo vyšší) alebo rad Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo alebo
výkonnejší
Pamäť: odporúča sa 1 GB alebo viac.
Displej: rozlíšenie 1024 × 768 bodov alebo viac
Inštalácia softvéru
x Windows
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk
CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CDROM.
2 Kliknite na možnosť [Inštalovať].
• Skontrolujte, či je označená možnosť „Sony Image Data Suite“ aj
„Sony Picture Utility“, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
139
Zobrazenie fotografií v počítači
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na
ikonu [Computer] (v systéme
Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t
[Install.exe].
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka automatického
prehrávania. Vyberte možnosť „Run
Install.exe“ a pri inštalácii
postupujte podľa pokynov, ktoré sa
zobrazia na obrazovke.
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia
ikony odkazov.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• Sony Picture Utility
„PMB“
„PMB Guide“
x Macintosh
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM.
3 Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] do
ikony pevného disku.
4 Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom
priečinku.
• Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Poznámka
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte ho podľa pokynov
na obrazovke.
140
Používanie programu „Image Data Converter SR“
Poznámka
• Ak uložíte fotografiu ako dátový súbor RAW, fotografia sa uloží vo formáte
ARW2.1.
Pomocou programu „Image Data Converter SR“ môžete:
• upravovať fotografie nasnímané v režime RAW pomocou rôznych
korekcií, ako je napríklad krivka tónov farieb a zmena ostrosti.
• upravovať fotografie pomocou vyváženia bielej farby, zmeny
expozície, kreatívneho štýlu apod..
• fotografie zobrazené a upravené na počítači môžete uložiť. Záber
môžete uložiť ako dátový súbor RAW alebo vo všeobecnom
súborovom formáte.
• bližšie informácie o programe „Image Data Converter SR“ nájdete
v Help.
Ak chcete spustiť Help, kliknite na tlačidlo [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR
Ver.3].
Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
Pomocou programu „Image Data Lightbox SR“ môžete:
• zobraziť a porovnať zábery RAW alebo zábery JPEG nasnímané
týmto fotoaparátom.
• ohodnotiť zábery na päťstupňovej škále.
• nastaviť farebné označenia atď..
• zobraziť fotografiu v programe „Image Data Converter SR“
a upraviť ju.
• bližšie informácie o programe „Image Data Lightbox SR“ nájdete
v Help.
141
Zobrazenie fotografií v počítači
Ďalšie informácie o balíku „Sony Image Data Suite“ (iba v angličtine)
sa nachádzajú na stránke:
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Ak chcete spustiť Help z ponuky Start, kliknite na položku [Start] t
[All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image
Data Lightbox SR].
Používanie programu „PMB“
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Pomocou programu „PMB“ môžete:
• importovať zábery nasnímané
fotoaparátom a zobraziť ich na
monitore počítača.
• organizovať zábery na počítači do
kalendára a zobraziť ich podľa
dátumu snímania.
• retušovať (Redukcia efektu
červených očí atď.), vytlačiť a odoslať
zábery ako e-mailové prílohy,
zmeniť dátum snímania atď..
• tlačiť alebo uložiť fotografie s dátumom.
• vytvoriť dátový disk pomocou napaľovačky diskov CD alebo DVD.
• podrobnosti o programe „PMB“ nájdete v časti „PMB Guide“.
Ak chcete spustiť program „PMB Guide“, dvakrát kliknite na odkaz
na program
(PMB Guide) na pracovnej ploche. Pri spúšťaní z
ponuky Štart kliknite na položku [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Ďalšie informácie o softvéri „PMB“ (iba v angličtine) sa nachádzajú
na stránke:
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Poznámka
• Pri prvom spustení softvéru „PMB“ sa na obrazovke zobrazí hlásenie
informačného nástroja vyžadujúce potvrdenie. Vyberte možnosť [Start]. Táto
funkcia informuje o novinkách, ako sú napríklad aktualizácie softvéru. Neskôr
môžete nastavenie zmeniť.
142
Tlač fotografií
Definovanie parametrov DPOF
Použitím fotoaparátu môžete pred tlačou v obchode alebo doma určiť
zábery a počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Postupujte podľa nižšie
uvedeného postupu.
Parametre formátu DPOF zostávajú uložené s fotografiami aj po ich
vytlačení. Odporúča sa zrušiť ich po vytlačení fotografií.
Definovanie a zrušenie parametrov DPOF pre
vybraté fotografie
1 Tlačidlo MENU t
1 t [Specify Printing] t [DPOF
setup] t [Marked images] t [OK]
2 Pomocou tlačidla b/B na ovládači vyberte fotografiu.
3 Vyberte počet hárkov a potom stlačte stred ovládača.
• Ak chcete zrušiť definované parametre DPOF, nastavte číslo na
hodnotu „0“.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
5 Pomocou tlačidla v na ovládači vyberte položku [OK]
Tlač fotografií
a potom stlačte stred ovládača.
Poznámky
• Pre dátové súbory RAW nemôžete definovať parametre DPOF.
• Maximálna nastaviteľná hodnota je 9.
143
Označenie fotografií dátumom
Pri tlači fotografií ich môžete označiť dátumom. Poloha dátumu
(vnútri alebo mimo záberu, veľkosť znakov atď.) závisí od tlačiarne.
Tlačidlo MENU t
imprint] t [On]
1 t [Specify Printing] t [Date
Poznámka
• Túto funkciu nemusia ponúkať všetky tlačiarne.
144
Tlač fotografií pripojením
fotoaparátu k tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge
Fotografie nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť po
pripojení fotoaparátu k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom
„PictBridge“ aj bez počítača. Štandard
„PictBridge“ je založený na štandarde
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Poznámka
• Dátové súbory RAW nemôžete tlačiť.
Krok 1: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
Poznámka
• Odporúča sa použiť adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne),
aby sa napájanie náhodou počas tlače nevyplo.
1 Tlačidlo MENU t
2 t [USB connection] t [PTP]
kariet vyberte typ pamäťovej karty, z ktorej chcete
tlačiť zábery.
145
Tlač fotografií
2 Vypnite fotoaparát a pomocou prepínača pamäťových
3 Pripojte fotoaparát k
tlačiarni.
1 Do konektora
USB
Kábel USB
2 Do
konektora USB
4 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Zobrazí sa obrazovka na výber fotografií určených na tlač.
Krok 2: Tlač
1 Pomocou tlačidla b/B na ovládači vyberte fotografiu,
ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte stred ovládača.
• Výber zrušíte opätovným stlačením stredu.
2 V ponuke vyberte položku [OK] a potom stlačte stred
ovládača.
Záber sa vytlačí.
• Po zobrazení obrazovky potvrdzujúcej dokončenie tlače stlačte stred
ovládača.
3 Ak chcete vytlačiť ďalšie zábery, zopakujte kroky 1 a
2.
Zrušenie tlače
Počas tlače môžete zrušiť tlač stlačením stredu ovládača. Vytiahnite
kábel USB alebo vypnite fotoaparát. Keď budete chcieť znovu tlačiť,
postupujte podľa vyššie uvedeného postupu (kroky 1 a 2).
146
Iné
Technické údaje
Rozsah citlivosti
0 až 18 EV (pri konverzii
ISO 100)
Fotoaparát
Iluminátor AF
Približne 1 až 5 m
[Systém]
[Manuálna kontrola zaostrenia
Live View]
Typ fotoaparátu
Digitálna jednooká
zrkadlovka so
zabudovaným bleskom a
vymeniteľnými
objektívmi
Objektív
Všetky objektívy α
[Obrazový snímač]
Formát fotografií
23,4×15,6 mm (formát
APS-C) obrazový snímač
CMOS
Celkový počet pixelov obrazového
snímača
Približne 14 600 000
pixelov
Formát fotografií
Obrazový snímač pre
snímanie
Zorné pole 100%
[Hľadáčik]
Typ
Pevné zrkadlo v úrovni
očí typu penta-Dach
Zorné pole 95%
Zväčšenie 0,83 × s 50 mm
objektívom zaostreným
na nekonečno, –1 m–1
(dioptrie)
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 14 200 000
pixelov
Vzdialenosť oka od očnice
Približne 16,5 mm od
očnice, 10,9 mm od
očnicového rámu pri
–1 m–1
[SteadyShot]
Dioptrická korekcia
–2,5 až +1,0 m–1
Systém
Posuvný mechanizmus
obrazového snímača
[Systém proti prachu]
Systém
[Systém automatického
zaostrenia]
Systém
Fázový detekčný systém
TTL, riadkové snímače
CCD (9 bodov, 8 riadkov
so stredovým krížovým
snímačom)
Meracia bunka
SPC
Spôsob merania
40-segmentový vzor s
tvarom včelieho plástu
Merací rozsah
1 až 20 EV (3 až 20 EV
pri bodovom meraní),
(pri konverzii ISO 100 s
objektívom s clonovým
číslom F1,4)
147
Iné
Ochranná vrstva na
nízkopriepustnom filtri a
posuvný mechanizmus
obrazového snímača
[Expozícia]
Citlivosť ISO (index odporúčaných
expozícií)
AUTO, ISO 200 až
12800
[Displej LCD]
Panel LCD 6,7 cm (typ 2,7) aktívny
TFT
Kompenzácia expozície
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
Celkový počet bodov
230 400 (960 × 240)
bodov
[Uzávierka]
[Vstupné a výstupné konektory]
Typ
USB
miniB
HDMI
Minikonektor HDMI
typu C
Elektronicky ovládaná,
priečna vertikálna,
ohniskovo-planárny typ
Rozsah rýchlostí
1/4000 sekundy až 30
sekúnd, žiarovkové
osvetlenie, (krok 1/3 EV)
Rýchlosť synchronizácie blesku
1/160 sekundy
[Napájanie, všeobecne]
Použitý akumulátor
Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H
[Iné]
[Zabudovaný blesk]
Smerné číslo blesku
GN 12 (v metroch pri
hodnote ISO 100)
Doba obnovenia
Približne 4 sekundy
Pokrytie blesku
Pokrýva 18 mm objektív
(ohnisková vzdialenosť
objektívu)
Kompenzácia blesku
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
[Záznamové médium]
Pamäťová karta
„Memory Stick PRO
Duo“, pamäťová karta
„Memory Stick PROHG Duo“, pamäťová
karta SD, pamäťová
karta SDHC
148
PictBridge Kompatibilné
Exif Print
Kompatibilné
PRINT Image Matching III
Kompatibilné
Rozmery
Približne 137 × 104 ×
81 mm
(Š/V/H bez výčnelkov)
Hmotnosť Približne 520 g (bez
akumulátora, pamäťovej
karty a príslušenstva)
Prevádzková teplota
0 až 40 °C
Formát súborov
Kompatibilné s formátmi
JPEG (DCF, ver. 2.0,
Exif, ver. 2.21, MPF
Baseline), kompatibilné
s formátom DPOF
Komunikácia USB
Hi-Speed USB
(kompatibilný so
štandardom USB 2.0)
Nabíjačka akumulátora
BC-VM10
Maximálne rozmery
Približne 38,2 × 20,5 ×
55,6 mm (Š/V/H)
Vstupné napätie
100 V až 240 V
striedavého prúdu,
50/60 Hz, 9 W
Hmotnosť Približne 78 g
Výstupné napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V, 0,75 A
Rozsah prevádzkových teplôt
0 až 40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
–20 až +60 °C
Maximálne rozmery
Približne 70 × 25 ×
95 mm (Š/V/H)
Hmotnosť Približne 90 g
Nabíjateľný akumulátor
NP-FM500H
Použitý akumulátor
Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V
Menovité napätie
Jednosmerné napätie
7,2 V
Maximálne nabíjacie napätie
Jednosmerné napätie
8,4 V
Kapacita
Typická 11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimálna
11,5 Wh (1 600 mAh)
Ohnisková vzdialenosť
Uhol záberu fotoaparátu je užší
ako v prípade fotoaparátu na film
formátu 35 mm. Zväčšením
ohniskovej vzdialenosti objektívu
o polovicu môžete nájsť približný
ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
fotoaparátu na film formátu 35
mm a snímať tak s rovnakým
uhlom záberu.
Napríklad po nasadení 50 mm
objektívu môžete získať približný
ekvivalent 75 mm objektívu
fotoaparátu na film formátu
35 mm.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje
univerzálnemu štandardu DCF
(Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Prehrávanie záznamu
nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení
nie je zaručené, a rovnako,
prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných
v inom zariadení nie je v tomto
zariadení zaručené.
149
Iné
Maximálny nabíjací prúd
2,0 A
Vzhľad a špecifikácie sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
Ochranné známky
•
je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“, „MagicGate“
a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochranná
známka spoločnosti Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows
Vista sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo
iných krajinách.
• HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh a Mac OS sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Inc.
• PowerPC je registrovaná
ochranná známka spoločnosti
IBM Corporation v USA.
150
• Logo SDHC je ochranná
známka.
• MultiMediaCard je ochranná
známka spoločnosti
MultiMediaCard Association.
• Intel, Intel Core, MMX a
Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel
Corporation.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
iných krajinách.
• Okrem toho všeobecne platí, že
všetky ostatné názvy produktov
a systémov spomenuté v tomto
návode sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami
príslušných vývojárskych a
výrobných spoločností.
Označenia ™ alebo ® však nie sú
v tomto návode vždy uvádzané.
Riešenie problémov
Ak budete mať nejaké problémy s fotoaparátom, skúste použiť
nasledujúce riešenia. Skontrolujte položky na stranách 151 až 159.
Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
1
Skontrolujte nasledujúce položky.
2
Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor
znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3
Obnovte pôvodné nastavenia (s. 128).
4
Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na zaisťovaciu páčku
akumulátora (s. 13).
• Skontrolujte číslo modelu akumulátora (s. 10, 15).
Indikátor stavu akumulátora nie je presný alebo sa zobrazuje
dostatočná kapacita akumulátora, ale akumulátor sa vybíja
príliš rýchlo.
Fotoaparát nie je možné zapnúť.
• Akumulátor vložte správne (s. 13).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (s. 11).
• Akumulátor je nepoužiteľný (s. 15). Vymeňte ho za nový.
151
Iné
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom
alebo veľmi horúcom prostredí (s. 163).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (s. 11).
• Akumulátor je nepoužiteľný (s. 15). Vymeňte ho za nový.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu
šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia
energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad
čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (s. 125).
Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE.
• Vyberte a znova správne vložte akumulátor.
• Nabíjajte akumulátor pri vhodnej teplote od 10 do 30 °C.
Snímanie záberov
Po zapnutí napájania sa na displeji LCD nič nezobrazuje.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu
šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia
energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad
čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (s. 125).
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou ovládača koliesko dioptrickej korekcie nastavte správnu
dioptrickú korekciu (s. 24).
Spúšť sa neuvoľní.
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a
tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite
prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu.
• Poloha prepínača pamäťových kariet je nesprávna. Nastavte ho do
správnej polohy (s. 18).
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte (s. 26).
• Počas nabíjania zabudovaného blesku nie je možné snímať fotografie
(s. 80).
• Tlačidlo spúšte nie je možné stlačiť, ak objekt nie je zaostrený.
• Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív (s. 16).
• Ak je k fotoaparátu pripojený astronomický teleskop alebo podobné
zariadenie, nastavte režim expozície na hodnotu M a pokračujte
v snímaní.
152
• Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie (s. 70). Použite funkciu
uzamknutia zaostrenia alebo funkciu manuálneho zaostrenia (s. 71 a
74).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (s. 123). Toto nie je porucha.
• Snímate v režime RAW (s. 120). Keďže dátový súbor RAW je veľký,
snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať.
• Funkcia automatického HDR spracováva obrázok (s. 89).
Fotografia nie je zaostrená.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť
objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania – nastavte prepínač
režimu zaostrovania na hodnotu AF (automatické zaostrovanie)
(s. 68).
• Keď je súčasťou objektívu aj prepínač režimov zaostrovania, nastavte
ho do polohy AF.
• Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné.
Automatické zaostrovanie spúšťané snímačom očí nefunguje.
• Nastavte položku [Eye-Start AF] na možnosť [On] (s. 70).
• Čiastočne stlačte tlačidlo spúšte.
Blesk nefunguje.
• Režim blesku je nastavený na možnosť [Autoflash]. Ak sa chcete
presvedčiť o bezchybnom fungovaní blesku, nastavte režim blesku na
možnosť [Fill-flash] (s. 80).
Nabíjanie blesku trvá príliš dlho.
Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá.
• Ak je objekt za dosahom blesku (vo vzdialenosti mimo dosahu
blesku), zábery budú príliš tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až
k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah
blesku (s. 82).
153
Iné
• Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa
blesk používal viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie
než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu fotoaparátu.
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (s. 22).
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony a/alebo
rýchlosti uzávierky.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu
fotoaparátu. Znovu upravte nastavenie.
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“).
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu
preniklo nadmerné množstvo svetla. Pripojte tienidlo objektívu
(predáva sa samostatne).
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste
záber nasnímať znovu. V závislosti od hrúbky filtra a nesprávneho
spôsobu pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo čiastočne
objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu
spôsobiť stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla).
Oči snímanej osoby sú červené.
• Zapnite funkciu redukcie efektu červených očí (s. 82).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci jeho
dosahu (s. 82).
Na displeji LCD sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je porucha. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú (s. 5).
Fotografia je rozmazaná.
• Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za
následok otrasy fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk
(s. 47, 80).
Na displeji LCD alebo v hľadáčiku bliká stupnica EV b B.
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania
fotoaparátu.
154
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 136).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol
nasnímaný fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát,
prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (s. 134).
Vymazávanie a úprava záberov
Na fotoaparáte nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (s. 112).
Omylom ste vymazali fotografiu.
• Po odstránení záberu ho nie je možné obnoviť. Odporúčame chrániť
fotografie, ktoré nechcete vymazať (s. 112).
Nie je možné použiť značku DPOF.
• Pre zábery formátu RAW nemôžete označiť značky DPOF.
Počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný s
fotoaparátom.
• Skontrolujte „Odporúčané počítačové prostredie“ (s. 130, 138).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
155
Iné
• Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
• Ak je kapacita akumulátora nízka, vložte nabitý akumulátor (s. 11)
alebo použite adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (s. 131).
• Kábel USB odpojte a znovu ho pevne zapojte.
• Nastavte položku [USB connection] na možnosť [Mass Storage]
(s. 131).
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem
fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB
alebo iného zariadenia (s. 130).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k
počítaču (s. 131).
• Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém
(s. 132).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali na
počítači, nie je zaručená možnosť kopírovania záberov do počítača.
Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte (s. 122).
Fotografia sa nedá prehrať použitím počítača.
• Ak používate program „PMB“, pozrite si časť „PMB Guide“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
Po vytvorení spojenia USB sa automaticky nespustí softvér
„PMB“.
• Pripojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 131).
Pamäťová karta
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym
smerom (s. 18).
Nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Vymažte nepotrebné fotografie (s. 113).
• Vložená je nepoužiteľná pamäťová karta (s. 19).
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje.
Odstránené údaje nie je možné obnoviť.
Počítač vybavený zásuvkou na kartu „Memory Stick“
nerozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Ak zásuvka na kartu „Memory Stick“ v počítači nepodporuje karty
„Memory Stick PRO Duo“, pripojte fotoaparát k počítaču (s. 131).
Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
156
Tlač
V súvislosti s ostatnými položkami si pozrite aj časť „Tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge“ (nasleduje ďalej).
Farba záberu je zvláštna.
• Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach
sRGB, ktoré sú nekompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), vytlačia sa s nižšou úrovňou jasu (s. 93).
Zábery sa vytlačia s orezanými obidvoma okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný pravý, ľavý, horný a dolný
okraj záberu. Najmä ak tlačíte fotografiu nasnímanú s pomerom strán
nastaveným na možnosť [16:9], bočný okraj fotografie môže byť
orezaný.
• Pri tlači použitím vašej vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie úpravy
alebo nastavenie záberu bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne
a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• Pri tlači fotografií vo fotozberni požiadajte obsluhu o tlač fotografií
bez orezania oboch okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Bližšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou alebo od výrobcu tlačiarne.
157
Iné
• Použitím softvéru „PMB“ môžete tlačiť fotografie s vloženým
dátumom (s. 142).
• Tento fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumu do záberu.
Ak však tlačiareň alebo softvér rozpozná informáciu Exif, môžete
zábery vytlačiť s vloženým dátumom, pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú údaje o snímaní. Obráťte sa na výrobcu
tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér
kompatibilný s informáciou Exif.
• Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery s
vloženým dátumom.
Nie je možné vytvoriť spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je
kompatibilná so štandardom PictBridge. V súvislosti s informáciami o
kompatibilite tlačiarne so štandardom PictBridge sa obráťte na
výrobcu tlačiarne.
• Nastavte položku [USB connection] na možnosť [PTP] (s. 145).
• Odpojte a znova zapojte kábel USB. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, pozrite si návod na používanie, ktorý sa dodáva s
tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou
kábla USB.
• Zábery RAW nie je možné tlačiť.
• Zábery nasnímané iným než týmto fotoaparátom a zábery upravené
počítačom sa nemusia vytlačiť.
Nie je možné vytlačiť fotografiu v zvolenom formáte.
• Vždy, keď zmeníte veľkosť papiera po pripojení tlačiarne
k fotoaparátu, odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia
tlačovej úlohy. Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od
typu tlačiarne.
Iné
Objektív je zahmlený.
• V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte
ho vypnutý približne jednu hodinu (s. 163).
Keď zapnete fotoaparát, zobrazí sa hlásenie „Set date and
time?“.
• Fotoaparát sa dlhší čas nepoužíval a akumulátor je len slabo nabitý,
alebo je vybitý. Nabite akumulátor a znova nastavte dátum (s. 22,
164). Ak sa nastavenie dátumu vymaže pri každom nabití
158
akumulátora, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na
miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje, alebo sa
znižuje po dvoch.
• V prípade snímania fotografie s formátom JPEG je to spôsobené
mierou kompresie a veľkosťou fotografie po zmene kompresie v
závislosti od fotografie (s. 120).
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do
polohy ON. Pri vyberaní akumulátora sa uistite, či je fotoaparát
vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu (s. 13, 32).
Fotoaparát nepracuje správne.
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak
používate adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne),
odpojte napájací kábel. Ak je fotoaparát horúci, pred touto opravou
ho nechajte vychladnúť. Ak fotoaparát nepracuje ani po vyskúšaní
týchto riešení, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Bliká päť prúžkov stupnice SteadyShot.
• Funkcia SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v snímaní, ale
funkcia SteadyShot nebude pracovať. Vypnite fotoaparát a znova ho
zapnite. Ak indikátor stupnice SteadyShot naďalej bliká, obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor „--E-“.
159
Iné
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po tomto
postupe nezmizne, naformátujte pamäťovú kartu.
Výstražné
hlásenia
Ak sa zobrazia nasledujúce
hlásenia, riaďte sa uvedenými
pokynmi.
použiť znova, avšak všetky
predchádzajúce údaje na
pamäťovej karte sa vymažú.
Formátovanie môže chvíľu
trvať.
Ak sa hlásenie stále zobrazuje,
vymeňte pamäťovú kartu.
Card error
Incompatible battery. Use
correct model.
• Používate nekompatibilný
akumulátor (s. 15).
Set date and time?
• Nastavte dátum a čas. Ak ste
svoj fotoaparát dlhší čas
nepoužívali, nabite interný
nabíjateľný akumulátor (s. 22,
164).
• Je vložená nekompatibilná
pamäťová karta alebo zlyhalo
formátovanie.
Reinsert “Memory Stick.”
Reinsert SD memory card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie
je možné použiť vo
fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej
karty je znečistená.
Power insufficient
• Skúšali ste použiť funkciu
[Cleaning mode] pri
nedostatočnom nabití
akumulátora. Nabite
akumulátor alebo použite
adaptér striedavého prúdu
(predáva sa samostatne).
Unable to use “Memory
Stick.” Format?
Unable to use SD memory
card. Format?
• Pamäťová karta bola
naformátovaná v počítači a
formát súboru bol upravený.
Vyberte položku [OK] a
potom naformátujte pamäťovú
kartu. Pamäťovú kartu môžete
160
SD memory card locked.
• Používate pamäťovú kartu s
prepínačom na ochranu proti
zápisu a tento prepínač je
nastavený do uzamknutej
polohy (LOCK). Prepnite
prepínač do polohy
umožňujúcej vykonávanie
záznamu.
This “Memory Stick” is not
supported. Use a supported
“Memory Stick.”
• Použite kartu „Memory
Stick“, ktorá je k dispozícii v
tomto fotoaparáte (s. 19).
This “Memory Stick” may not
be capable of recording and
playing normally.
• Keďže karta nie je
kompatibilná so štandardom
„Memory Stick“, neodporúča
sa používať túto kartu.
Poraďte sa s výrobcom karty.
No “Memory Stick” inserted.
Shutter is locked.
No SD memory card inserted.
Shutter is locked.
• Nie je vložená žiadna
pamäťová karta. Vložte
pamäťovú kartu.
Processing...
• Redukcia šumu pri dlhej
expozícii bude vykonaná po
dobu otvorenia uzávierky.
Počas vykonávania tejto
redukcie nie je možné
pokračovať v snímaní.
• Po pripojení fotoaparátu
k astronomickému teleskopu
alebo podobnému zariadeniu
nastavte režim expozície na
hodnotu M.
No images
• Na pamäťovej karte sa
nenachádza žiadna fotografia.
Image protected
• Pokúsili ste sa vymazať
chránené fotografie.
Unable to print.
• Pokúsili ste sa označiť zábery
RAW značkou DPOF.
Initializing USB connection...
• Bolo vytvorené pripojenie
USB. Neodpájajte kábel USB.
Check the connected device.
• Nie je možné vytvoriť spojenie
PictBridge. Odpojte kábel
USB a znova ho pripojte.
Unable to display.
No lens attached. Shutter is
locked.
• Objektív nie je správne
nasadený, alebo nie je
nasadený vôbec.
Camera overheating. Allow it
to cool.
• Fotoaparát sa zohrial, pretože
ste nepretržite snímali.
Vypnite napájanie.
Fotoaparát nechajte
vychladnúť a počkajte, kým
bude znova pripravený na
snímanie.
161
Iné
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom alebo zábery
upravené pomocou počítača
pravdepodobne nebude
možné zobraziť.
Printing canceled
• Teplota fotoaparátu v režime
manuálnej kontroly zaostrenia
Live View sa zvyšuje. Ak
plánujete fotoaparát použiť,
nemôžete ho použiť, kým
teplota neklesne.
Camera error
System error
• Vypnite napájanie, vyberte
akumulátor a potom ho znova
vložte. Ak sa hlásenie
zobrazuje často, obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony
alebo na najbližšie
autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Zábery nasnímané iným
fotoaparátom nie je možné
zväčšiť ani otáčať.
No images changed
• Pokúsili ste sa zadať hodnotu
DPOF bez zadania fotografií.
Cannot create more folders.
• Na pamäťovej karte existuje
priečinok s názvom
začínajúcim hodnotou „999“.
V takomto prípade nie je
možné vytvoriť priečinky.
162
• Tlačová úloha bola zrušená.
Odpojte kábel USB alebo
vypnite fotoaparát.
Invalid operation
• Pokúsili ste sa označiť zábery
RAW na obrazovke
PictBridge.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý
chcete vytlačiť, nie je
poškodený.
Printer busy
• Skontrolujte tlačiareň.
Preventívne
opatrenia
Fotoaparát nepoužívajte
ani neskladujte na
nasledovných miestach
Informácie o
prevádzkových teplotách
Fotoaparát je navrhnutý na
používanie pri teplotách v rozsahu
od 0 °C do 40 °C. Neodporúča sa
prevádzkovať fotoaparát pri
teplotách presahujúcich tento
interval.
Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak fotoaparát náhle prenesiete z
chladného do teplého prostredia,
na vnútorných a vonkajších
súčiastkach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť.
Táto kondenzácia vlhkosti môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Pred prenesením z chladného
miesta na teplé fotoaparát vložte
do plastovej tašky, kde sa asi po
hodine prispôsobí novému
prostrediu.
Informácie o uskladnení
Ak fotoaparát nepoužívate,
nasaďte kryt objektívu alebo
kryt závitu objektívu. Pred
nasadením na fotoaparát
odstráňte z krytu závitu
163
Iné
• na príliš horúcom, suchom alebo
vlhkom mieste,
na miestach ako napr. vnútri
zaparkovaného auta na slnku,
kde sa telo fotoaparátu môže
vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, a to môže
zapríčiniť poruchu fotoaparátu.
• na miestach priameho slnečného
žiarenia alebo v blízkosti
ohrievača.
Fotoaparát môže zmeniť farbu
alebo sa môže zdeformovať, a to
môže spôsobiť poruchu.
• na miestach s možnosťou
značných otrasov.
• na miestach silného magnetizmu.
• na piesočnatých alebo prašných
miestach.
Dbajte na to, aby sa do
fotoaparátu nedostal piesok ani
prach. Môže to spôsobiť poruchu
vášho fotoaparátu. Porucha je
niekedy neopraviteľná.
objektívu všetok prach. Keď si
kúpite súpravu objektívu DT 18
– 55 mm F3,5 – 5,6 SAM, kúpte
si aj kryt zadnej strany objektívu
ALC-R55.
Ak došlo k skondenzovaniu
vlhkosti
Vypnite fotoaparát a nechajte ho
asi hodinu mimo prevádzky, kým
sa vlhkosť neodparí. Keby ste
používali fotoaparát pri výskyte
vlhkosti vnútri objektívu,
nedokázali by ste nasnímať ostré
zábery.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do
fotoaparátu alebo zapojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
použitím adaptéra striedavého
prúdu (predáva sa samostatne) a
nechajte fotoaparát vypnutý 24
hodín alebo dlhšie.
Informácie o internom
nabíjateľnom akumulátore
Informácie o snímaní a
prehrávaní
Váš fotoaparát obsahuje
nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje uchovanie času a dátumu a
ďalších nastavení bez ohľadu na to,
či je fotoaparát vypnutý alebo
zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa
nabíja vždy počas používania
fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate iba na krátke obdobia,
akumulátor sa bude postupne
vybíjať. Ak fotoaparát vôbec
nepoužijete približne 3 mesiace,
akumulátor sa vybije úplne. Preto
zaistite, aby bol akumulátor nabitý
pred použitím fotoaparátu.
Vybitý nabíjateľný akumulátor
však nijako neovplyvní funkčnosť
fotoaparátu, ak nechcete
zaznamenávať dátum a čas
snímania. Ak pri každom nabíjaní
vnútorného nabíjateľného
akumulátora dôjde k obnoveniu
nastavení na predvolené
nastavenia, akumulátor je už
možno nepoužiteľný. Obráťte sa na
predajcu spoločnosti Sony alebo
na miestny autorizovaný servis
spoločnosti Sony.
• Pred snímaním neopakujúcich sa
udalostí vykonajte testovacie
snímanie, ktorým si overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný
voči prachu, namočeniu ani
ponoreniu do vody.
• Nepozerajte sa do slnka alebo
silného svetla cez odstránený
objektív alebo hľadáčik. Môže
vám to spôsobiť nevyliečiteľné
poškodenie zraku. Môže to
spôsobiť aj poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na
miestach, kde dochádza ku
generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie.
Fotoaparát nemusí správne
snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v
piesočnatom alebo prašnom
prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované
kvapky vody, utrite ich pred
použitím fotoaparátu (s. 164).
• Fotoaparátom netraste ani
nenarážajte. Okrem porúch a
neschopnosti nasnímať zábery to
môže spôsobiť aj znehodnotenie
164
záznamového média a zničenie,
poškodenie či stratu obrazových
údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch
blesku. Tepelná energia
uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú
povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k
nedostatočnému osvetleniu.
• Fotoaparát, dodávané
príslušenstvo atď. uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí
nebezpečenstvo prehltnutia
pamäťovej karty alebo iného
podobného príslušenstva. Ak sa
vyskytne takýto problém,
okamžite vyhľadajte lekára.
Iné
165
Register
Register
Číselné
40-segmentový vzor s tvarom
včelieho plástu ....................147
Creative Style........................... 92
CTRL FOR HDMI ............... 117
D
A
Adobe RGB..............................93
AEL button.............................124
AF area......................................73
akumulátor ..........................11, 13
aretácia AE ...............................84
Aspect ratio.............................119
Audio signals ..........................125
Auto HDR ................................90
Auto off w/ VF........................126
Auto review ............................126
Autofocus mode .......................72
automatické zaostrovanie........68
automatický blesk ....................80
B
bezdrôtový blesk ......................83
bezdrôtový diaľkový ovládač
..............................................103
C
Center weighted .......................88
citlivosť ISO ..............................94
Clona....................................57, 59
Color Space ...............................93
Continuous AF .........................72
166
Date imprint........................... 144
Date/Time setup ...................... 22
Delete...................................... 113
dioptrická korekcia ................. 23
displej LCD ................ 35, 78, 109
DPOF setup ........................... 143
D-Range Optimizer................. 89
dynamický režim...................... 99
E
expozícia ................................... 57
Eye-Start AF............................ 70
F
farebný filter............................. 96
File number ............................ 121
Fill-flash .................................... 80
Flash control............................. 87
Flash Off ............................. 48, 80
Folder name ........................... 121
Format .................................... 122
funkcia SteadyShot.................. 46
H
Help Guide disp..................... 125
High ISO NR ......................... 123
histogram ................................ 111
hĺbka ostrosti............................ 57
hľadáčik............................... 23, 40
I
Iluminátor AF .......................... 82
Image Data Converter SR.... 141
Image Data Lightbox SR...... 141
Image Index............................ 106
Image size ............................... 119
Indikátor zaostrenia ................ 69
J
JPEG ....................................... 120
K
Kompenzácia blesku ............... 86
Kompenzácia expozície .......... 85
kondenzácia vlhkosti ............. 163
konektor DC IN....................... 34
kontrast ..................................... 92
kryt očnice ................................ 25
kvalita záberu ......................... 120
L
M
Macro ........................................ 53
manuálna expozícia ................. 63
N
nabíjanie akumulátora ............ 11
nastavenie hodín ...................... 22
nepretržité snímanie ................ 99
New folder .............................. 122
Night Port./View ...................... 56
O
objektív ..................................... 16
obmedzenie otrasov
fotoaparátu ........................... 45
obnovenie ............................... 128
Očnicové snímače .................. 126
očnicový kryt ............................ 25
ohnisková vzdialenosť ........... 149
okolité svetlo .......................... 102
ostrosť ........................................ 92
Ovládač ..................................... 41
P
pamäťová karta SD.................. 18
167
Register
Landscape................................. 52
Language ................................ 125
LCD brightness...................... 126
Long exp.NR .......................... 123
manuálna kontrola zaostrenia
............................................... 75
Manuálna kontrola zaostrenia
Live View.............................. 75
manuálne zaostrenie................ 74
manuálny posun ....................... 65
„Memory Stick Duo“ .............. 18
„Memory Stick PRO Duo“ .... 18
Menu ......................................... 43
Metering mode ......................... 88
Multi segment........................... 88
PictBridge................................145
PlaybackDisplay .....................104
PMB .........................................142
počet fotografií na
zaznamenanie .................26, 27
pomer kompresie....................120
popruh na rameno ....................24
Portrait.......................................51
posun........................................101
posun pri nepretržitom snímaní
..............................................101
Posun pri použití blesku ........101
posun vyváženia bielej farby
..............................................102
Power Save..............................125
predvolené vyváženie bielej
farby.......................................95
Prepínač pamäťových kariet ...18
prezeranie záberov na
televíznej obrazovke ..........115
prezeranie záberu ...................104
priorita clony.............................59
priorita rýchlosti uzávierky .....61
Protect .....................................112
protiprachová funkcia..............29
Q
Quality .....................................120
R
RAW................................120, 141
Red eye reduc. ..........................82
redukcia šumu.........................123
Remote Commander .............103
168
režim automatického
programu .............................. 58
režim blesku ............................. 80
režim čistenia ........................... 29
režim expozície ........................ 57
režim zaostrovania................... 72
Rotate ..................................... 105
Rýchlosť uzávierky ............ 57, 61
S
samospúšť ............................... 100
Select folder ........................... 122
Single-shot AF ......................... 72
Slide show............................... 107
Slow sync. ................................. 80
snímanie.................................... 48
snímanie BULB ....................... 66
Sports Action ........................... 54
Spot ........................................... 88
stlačenie spúšte do polovice ... 49
stupnica EV ................ 64, 85, 102
Sunset........................................ 55
sýtosť ......................................... 92
T
technické údaje ...................... 147
teplota farieb............................ 96
tlač ................................... 143, 145
tlačidlo Fn................................. 41
U
USB connection..................... 131
uzamknutie zaostrenia ............ 71
Ú
Úroveň expozície ..................... 57
V
Version.................................... 127
vlastné vyváženie bielej farby
............................................... 97
výber scény ............................... 50
vysokorýchlostná synchronizácia
............................................... 40
W
White balance .......................... 95
Z
zadná synchronizácia............... 80
zaostrenie.................................. 68
zväčšený záber........................ 105
Register
169
Download PDF