Sony | MHS-PM5 | Sony MHS-PM5 bloggie™ PM5 prenosný fotoaparát s vysokým rozlíšením Návod na použitie

C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\010COV.fm
master:Right
VKliknite na tlačidlo!
Obsah
Začíname
Základné funkcie
Používanie s
počítačom
Používanie funkcií
snímania
Používanie funkcií na
prezeranie
Prispôsobenie
nastavení
Potešenie s
fotoaparátom 360
Video (MHS-PM5K)
Prezeranie záberov
na obrazovke TV
prijímača
Riešenie problémov
Príručka
Iné
Mobilný HD Snap fotoaparát
MHS-PM5/PM5K
Register
© 2010 Sony Corporation
4-170-786-81(1) SK
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\020NOTE.fm
master:Left
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy pamäťovej karty, ktoré
môžete používať s týmto
fotoaparátom
• S týmto fotoaparátom môžete používať tieto
pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“ a pamäťové
karty SD a SDHC. Kartu MultiMediaCard
nemôžete používať.
• V tomto fotoaparáte správne fungujú
pamäťové karty s kapacitou max. 32 GB.
• Karty „Memory Stick PRO Duo“ a
„Memory Stick PRO-HG Duo“ sa v tomto
návode súhrnne nazývajú „Memory Stick
PRO Duo“.
• Na snímanie videozáznamov odporúčame
používať kartu „Memory Stick PRO Duo“ s
kapacitou aspoň 1 GB alebo väčšou
označenú takto:
–
* („Memory Stick
PRO Duo“)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Môžete používať karty s označením Mark2
aj bez neho.
• Na strane 41 nájdete údaje o dostupnom
čase záznamu na kartách „Memory Stick
PRO Duo“.
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
Poznámky týkajúce sa batérie
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
vstavanú batériu.
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
• Ak viete, že fotoaparát nebudete dlhší čas
používať, nechajte batériu vo fotoaparáte
úplne vybiť, a fotoaparát uschovajte na
chladnom a suchom mieste. Takýmto
spôsobom zachováte funkčnosť batérie.
• Podrobnejšie informácie o batérii nájdete na
strana 68.
Neposkytujeme náhradu škôd v
dôsledku straty záznamov
• Neposkytujeme odškodnenie za stratu
obsahu záznamov, ak nie je možné spustiť
nahrávanie alebo záznamy nie je možné
prehrať v dôsledku poruchy fotoaparátu,
záznamového média atď.
Zálohovanie údajov v internej
pamäti a na pamäťovej karte
• Keď svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte pamäťovú kartu,
pretože by sa tým mohli poškodiť údaje v
internej pamäti alebo na pamäťovej karte.
Zo záznamov si vždy vytvárajte záložnú
kópiu.
Zmena nastavenia jazyka
Ak používate pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ s
kompatibilnou zásuvkou na
pamäťovú kartu „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ vložte do adaptéra pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“.
Adaptér pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“
• Pri obsluhe fotoaparátu sa na displeji
zobrazujú vysvetľujúce nápisy, ktoré môžu
byť v rôznych jazykoch. V prípade potreby
môžete jazyk nápisov na displeji fotoaparátu
zmeniť (strana 22).
Poznámky k snímaniu/prehrávaniu
• Kvôli zaisteniu stabilnej činnosti
pamäťových kariet odporúčame pri prvom
použití pamäťovej karty vo fotoaparáte
kartu naformátovať. Ak však formátujete
pamäťovú kartu, všetky údaje z pamäte budú
odstránené a údaje nie je možné obnoviť.
Uistite sa teda, či ste pred formátovaním
pamäťovej karty zálohovali všetky dôležité
údaje do počítača.
• Tento fotoaparát nie je prachotesný,
vodotesný ani odolný voči postriekaniu.
2
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\020NOTE.fm
master:Right
Informácie o používaní fotoaparátu
• Pred snímaním dôležitých udalostí
vyskúšajte funkčnosť fotoaparátu
vytvorením skúšobného záznamu.
• Dbajte na to, aby fotoaparát neprišiel do
styku s kvapalinou. Ak sa do fotoaparátu
dostane napríklad voda, môže dôjsť k
neopraviteľnej poruche.
• Ak pootočíte šošovku dozadu, keď je
fotoaparát pripojený k iným zariadeniam
pomocou kábla USB, môže dôjsť k strate
zaznamenaných obrázkov.
• Nemierte fotoaparátom do slnka alebo
iného zdroja silného svetla. Mohli by ste si
tým nevratne poškodiť zrak, alebo spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach so
silnými rádiovými vlnami alebo silnou
radiáciou. Fotoaparát by nemusel správne
snímať alebo prehrávať záznamy.
• Používanie fotoaparátu v prašnom alebo
piesočnom prostredí môže spôsobiť vznik
poruchy.
• Ak dôjde ku skondenzovaniu vlhkosti,
vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
• Fotoaparátom netraste a nevystavujte
nárazom. Okrem poruchy alebo
neschopnosti nahrávať to môže zapríčiniť
poškodenie záznamového média, alebo
spôsobiť zničenie, poškodenie alebo stratu
obrazových záznamov.
• Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty
dávajte pozor, aby vám pamäťová karta
nevyskočila a nepadla.
• Pri pripájaní fotoaparátu k inému zariadeniu
pomocou kábla dbajte na to, aby ste
konektory zapojili správnym spôsobom.
Násilným vtláčaním konektora do zásuvky
môžete zásuvku poškodiť a spôsobiť tak
poškodenie fotoaparátu.
• Nie je zaručené prehrávanie videozáznamov,
ktoré neboli nasnímané, upravené alebo
skomponované v tomto fotoaparáte.
Poznámky o displeji LCD a
objektíve
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií, a preto je
možné efektívne využívať viac ako 99,99 %
pixlov. Môžu sa však objaviť nepatrné čierne
alebo jasné bodky (bielej, červenej, modrej
alebo zelenej farby), ktoré sa nepretržite
objavujú na displeji LCD. Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu
a nijakým spôsobom neovplyvňujú
nasnímaný obraz.
Čierne, biele,
červené, modré
alebo zelené bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Displej LCD nestláčajte. Farby na displeji by
sa mohli stratiť a mohlo by dôjsť k poruche.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
Poznámka o likvidácii a zmene
vlastníka
• Pri používaní softvéru vo fotoaparáte sa na
internú pamäť fotoaparátu môžu ukladať
osobné údaje, ako identifikačné čísla alebo
poštové adresy. Ak chcete fotoaparát predať
inej osobe, alebo ho vyhodiť, najprv z neho
vymažte uložené informácie.
O kompatibilite obrazových údajov
• Tento fotoaparát podporuje „formát MP4“
ako filmový formát súboru. Preto
videozáznamy nasnímané týmto
fotoaparátom nie je možné prehrávať na
zariadeniach, ktoré nepodporujú „formát
MP4“.
• Tento fotoaparát nepodporuje „formát
AVCHD“, preto nie je kompatibilný s
prehrávaním a nahrávaním videozáznamu
vo „formáte AVCHD“, ako napríklad
digitálny HD video rekordér.
• Statické zábery zaznamenané týmto
fotoaparátom sú komprimované/zaznamenané
vo formáte JPEG*1. Súbory majú príponu
„.JPG“.
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnej
norme DCF*2 ustanovenej v JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)*3.
3
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\020NOTE.fm
master:Left
Informácie o používaní fotoaparátu
• Nie je zaručené prehrávanie statických
záberov/videa nasnímaných týmto
fotoaparátom na iných zariadeniach a
prehrávanie statických záberov nasnímaných
alebo upravených v iných zariadeniach na
tomto fotoaparáte.
*1
Joint Photographic Experts Group
*2
Design rule for Camera File system
*3 Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
O ochrane pred prehriatím
• Napájanie sa môže z dôvodu ochrany
fotoaparátu automaticky vypnúť v závislosti
od teploty fotoaparátu alebo batérie. V
takom prípade sa pred vypnutím na
obrazovke objaví hlásenie. Ak sa objaví
hlásenie „Camera overheating Allow it to
cool“, fotoaparát sa prehrial. Napájanie sa
automaticky vypne. Položte fotoaparát na
chladné miesto, kým sa teplota fotoaparátu
nezníži.
Upozornenie týkajúce sa
autorských práv
• Televízne programy, filmy, videokazety a
iný materiál môžu byť chránené autorskými
právami. Nepovolené vytváranie záznamov z
takýchto materiálov môže byť v rozpore so
zákonmi na ochranu autorských práv.
O tejto príručke
• Fotografie použité v tejto príručke ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nie sú to
skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
• Vzhľad a špecifikácie záznamových médií a
iného príslušenstva sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
4
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\020NOTE.fm
master:Right
Užite si fotoaparát
Vychutnajte si zábery s vysokým rozlíšením
Videozáznamy snímané týmto fotoaparátom sa budú zaznamenávať vo formáte
MPEG-4 AVC/H.264, približne 30 snímok za sekundu, Progresívne, AAC LC, „formát
MP4“.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
Čo je „MPEG-4 AVC/H.264“?
MPEG-4 AVC/H.264 je norma pre videokamery, ktoré používajú na nahrávanie
záberov HD (vysoké rozlíšenie) technológiu s kódovaním s vysokou účinnosťou
kompresie. V porovnaní s jestvujúcou technológiou kompresného kódovania je
formát MPEG-4 AVC/H.264 schopný ešte účinnejšej kompresie obrázkov.
• Vo formáte MPEG-4 AVC/H.264 fotoaparát podporuje obrázky s vysokým rozlíšením a
efektívnym riadkovaním 1080 alebo 720. Počet zaznamenaných obrázkových pixlov je
1920 × 1080 alebo 1280 × 720 a obraz je zaznamenaný v progresívnom režime*.
Progresívne prehrávanie
Fotoaparát podporuje progresívny režim*, ktorý sa používa v počítačoch a je teda
vhodný na prehrávanie obrázkov v počítačoch.
Snímanie filmov v obrazovej kvalite vhodnej pre váš účel
Fotoaparát podporuje všeobecnú a široko využívanú obrazovú kvalitu VGA
(640×480), ako aj kvalitu HD (vysoké rozlíšenie). Ak chcete odovzdávať zaznamenané
obrázky na webové stránky alebo prikladať ich do e-mailových správ bez nutnosti
prevodu obrazovej kvality, vyberte obrazovú kvalitu VGA (640×480).
V tomto fotoaparáte možno vybrať nastavenie Movie Size
Movie Size
Odporúčané použitie
1920 × 1080 30P
Snímanie videozáznamov v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) s
rozmermi vhodnými na zobrazovanie na obrazovke počítača
alebo TV prijímača s vysokým rozlíšením
1280 × 720 60P
Bezproblémové snímanie akčných scén s rýchlym pohybom, ako
sú napríklad športy, v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
1280 × 720 30P
Snímanie videozáznamov v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) s
rozmermi vhodnými na zobrazovanie na obrazovke počítača
640 × 480 30P
Snímanie videozáznamov v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) s
rozmermi vhodnými na použitie na webových stránkach
*
Progresívny režim je typ metódy nahrávania filmov, pri ktorom sa čítajú všetky obrazové pixely
naraz.
5
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\020NOTE.fm
master:Left
Ako zaobchádzať s fotoaparátom
• Pri prenášaní fotoaparátu pootočte šošovku smerom dozadu tak, ako je znázornené
na obrázku.
• Dávajte si pozor, aby ste objektív pri snímaní nezakrývali prstami.
• Nedržte fotoaparát len za kryt batérie/pamäťovej karty, kryt konektora, konektor
USB, ani za šošovku.
• Pozrite stranu 15, kde nájdete postup pripevnenia remienka.
6
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SKMHSPM5U2\010COVTOC.fm
master:Right
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ..........................................................2
Užite si fotoaparát .....................................................................................5
Ako zaobchádzať s fotoaparátom.............................................................6
Popis jednotlivých častí ..........................................................................10
Indikátory na displeji ...............................................................................12
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva........................................................15
1 Príprava batérie ...................................................................................16
2 Vloženie pamäťovej karty ....................................................................19
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie jazyka a hodín .............................21
Základné funkcie
Snímanie záberov....................................................................................23
Prezeranie záberov..................................................................................27
Používanie položiek ponuky....................................................................29
Položky ponuky.......................................................................................30
Používanie s počítačom
Používanie s počítačom ..........................................................................31
Pripojenie fotoaparátu k počítaču ...........................................................33
Odovzdávanie videí a statických obrázkov mediálnym službám ............35
Používanie softvéru .................................................................................38
Používanie funkcií snímania
Ponuka na snímanie ................................................................................40
Photo Size: Výber veľkosti fotografie podľa účelu záznamu
Movie Size: Výber veľkosti videozáznamu podľa účelu záznamu
SteadyShot: Umožňuje redukovať otrasy fotoaparátu pri snímaní obrázkov
Face Detection: Zisťuje tváre subjektov a automaticky upravuje expozíciu
Nastavenie: Výber nastavení snímania
7
MHS-PM5/PM5K
4-167-123-11(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SKMHSPM5U2\010COVTOC.fm
master:Left
Obsah
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka na prezeranie ............................................................................. 43
(Delete): Umožňuje vybrať a odstrániť nechcené zábery
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
(Protect): Prevencia pred náhodným vymazaním
(Rotate): Otáčanie statického záberu
(Nastavenie): Zmena položiek nastavenia
Prispôsobenie nastavení
Používanie položiek ponuky nastavenia ................................................. 46
Shooting Setting ............................................................................... 47
Flicker Reduction
Main Settings 1/2 ............................................................................. 48
Beep
LCD Backlight
Display Color
Language Setting
Initialize
Main Settings 2/2 ............................................................................. 49
LUN Settings
Video Out
Memory Card Tool............................................................................ 50
Format
Copy
Internal Memory Tool ........................................................................ 51
Format
Clock Settings................................................................................... 52
Clock Settings
Potešenie s fotoaparátom 360 Video (MHS-PM5K)
Snímanie záberov 360 Video .................................................................. 53
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača...................................... 55
8
MHS-PM5/PM5K
4-167-123-11(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SKMHSPM5U2\010COVTOC.fm
master:Right
Obsah
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................................................................................58
Výstražné indikátory a správy .................................................................64
Iné
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“ .......................................66
Informácie o batérii .................................................................................68
Preventívne opatrenia .............................................................................69
Technické údaje ......................................................................................70
Register
Register ...................................................................................................71
9
MHS-PM5/PM5K
4-167-123-11(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\030INT.fm
master:Left
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
I Displej LCD (25)
J Tlačidlo MENU (29)
K Multifunkčný volič
Ponuka zapnutá: v/V/b/B (29)
Ponuka vypnutá: v (Zobrazenie
displeja)/V (samospúšť) (26)
L Tlačidlo
(Prehrávanie) (27)
A Objektív
B Mikrofón
C Uško na remienok (15)
D Reproduktor
M Indikátor napájania/nabíjania (16)
• Indikátor napájania/nabíjania svieti
nazeleno, keď je prístroj zapnutý; počas
nabíjania batérie svieti oranžovým
svetlom.
N Tlačidlo
(Fotografia) (23)
• Slúži na snímanie statických záberov.
E Kryt batérie/pamäťovej karty (19)
F Zásuvka na batériu
O Tlačidlo
(Videozáznam) (23)
• Slúži na spustenie/zastavenie nahrávania
videozáznamov.
G Zásuvka na pamäťovú kartu
H Indikátor prístupu (20)
10
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\030INT.fm
master:Right
Popis jednotlivých častí
P Tlačidlo ON/OFF (21)
Q Páčka priblíženia
Pri snímaní: Priblíženie (W/T) (26)
Pri prezeraní: Priblíženie pri
prehrávaní/
(Register) (28)
R Závit na statív (na spodnej časti)
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. So skrutkami dlhšími ako 5,5
mm nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát k statívu a môže dôjsť k
poškodeniu fotoaparátu.
S Páčka na vysúvanie konektora USB
T Konektor
(USB) (33)
• Slúži na pripojenie k počítaču pomocou
kábla USB.
U Konektor A/V OUT (55)
• Slúži na pripojenie k TV prijímaču a pod.
pomocou kábla A/V.
V Kryt konektorov
11
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\030INT.fm
master:Left
Indikátory na displeji
Po každom prepnutí multifunkčného
voliča do pozície v (Zobrazenie
displeja) sa zobrazenie na displeji zmení
(strana 25).
Indikátory na displeji sa v predvolenom
nastavení platnom pri zakúpení
fotoaparátu stratia po 5 sekundách. Ak
chcete, aby sa indikátory znova
zobrazili, vykonajte ľubovoľnú inú
operáciu, než je niektorá z tých, ktoré sa
vykonávajú pomocou páčky priblíženia.
Indikátory sa však objavia len na 5
sekúnd.
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúca energia
batérie (18)
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (64)
SteadyShot (42)
Priečinok nahrávania
• Toto sa nezobrazuje, keď
sa používa interná pamäť.
Záznamové médium
Face Detection (42)
Stupnica približovania
Pri snímaní statických záberov
/
Samospúšť (26)
B
Zobrazenie
Význam
Rozlíšenie (40)
Informácie o
nastaveniach statického
záberu sa zobrazia vedľa
ikony
(Fotografia).
[400]
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
(40)
z
Zámok AE (zelený) (24)
Pri snímaní videozáznamov
5
C
Zobrazenie
Význam
2010-1-1
12:00 PM
Aktuálny dátum a čas
v DISP
Zmena zobrazenia na
displeji
V
Používanie samospúšte
12
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\030INT.fm
master:Right
Indikátory na displeji
D
Zobrazenie
Význam
Rozlíšenie (40)
[00:00:05]
Zostávajúci dostupný
čas záznamu (40)
Informácie o
nastaveniach
videozáznamu sa
zobrazia vedľa ikony
(Videozáznam).
E
Zobrazenie
Význam
Rozlíšenie (40)
Nahrávanie
videozáznamu (červená)
01:23
Čas záznamu (41)
b Poznámka
• Vyobrazené indikátory a ich pozície sú len
približné a môžu sa líšiť od skutočnosti.
13
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\030INT.fm
master:Left
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
B
Zobrazenie
Význam
Panel prehrávania
00:00:00
Počítadlo
2010-1-1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
BACK/
NEXT
Výber záberov
v DISP/
V VOLUME
Zmeňte nastavenie
displeja pomocou tlačidla
v a upravte hlasitosť
pomocou tlačidla V.
Môže sa zobraziť
sprievodné hlásenie.
Pri prehrávaní videozáznamov
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok prehrávania
• Toto sa nezobrazuje, keď
sa používa interná pamäť.
12/12
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúca energia
batérie (18)
Rozlíšenie (40)
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Prehrávacie médium
b Poznámka
• Vyobrazené indikátory a ich pozície sú len
približné a môžu sa líšiť od skutočnosti.
Protect (44)
VOL.
Hlasitosť (27)
Stupnica približovania
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (64)
14
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\040GET.fm
master:Right
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjateľná batéria NP-BK1 (1)
• Objektív 360 Video VCL-BPP1 (1) (len
MHS-PM5K)
• Vrecúško na objektív 360 Video (1) (len
MHS-PM5K)
• Remienok na zápästie (1)
Začíname
• Pamäťová karta („Memory Stick PRO
Duo“ 4 GB) (1) (len MHS-PM5K)
• Kábel A/V (1)
• Kábel USB (1)
Pripevnite remienok k fotoaparátu a pri
snímaní si cez remienok prevlečte ruku,
aby sa fotoaparát nepoškodil pádom na
zem a pod.
• CD-ROM (1)
– „PMB“ (softvér vrátane príručky
„PMB Help“)
– Príručka k zariadeniu bloggie (PDF)
• Návod na používanie
• Dôležitá poznámka
Uško
15
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\040GET.fm
master:Left
1 Príprava batérie
Indikátor napájania/nabíjania
Kábel USB (je súčasťou
dodávky)
Páčka na
vysúvanie
konektora USB
Kryt
konektora
USB
Sieťový adaptér
Sieťová šnúra
1 Otvorte kryt batérie/pamäťovej karty a vložte batériu do fotoaparátu, potom
kryt zatvorte.
• Batériu zasuňte čo najďalej a potom opatrne zatlačte na zadnú časť batérie, kým batéria
nezacvakne.
• Keď je k fotoaparátu pripojený statív, nemožno otvoriť kryt batérie/pamäťovej karty.
2 Otvorte kryt konektora USB, potom posuňte páčku na vysúvanie konektora
USB.
3 Pripojte pomocou kábla USB (je súčasťou dodávky) fotoaparát k zapnutému
počítaču.
• Indikátor napájania/nabíjania sa rozsvieti oranžovým svetlom a začne sa nabíjať.
• Keď indikátor napájania/nabíjania zhasne, nabíjanie je dokončené.
• Indikátor napájania/nabíjania môže zhasnúť, ak je teplota mimo rozsah odporúčanej
prevádzkovej teploty (10 °C až 30 °C).
4 Keď je nabíjanie dokončené, odpojte kábel USB od konektora USB na
fotoaparáte.
b Poznámky
• Počas pripojenia fotoaparátu k počítaču nemožno fotoaparát používať. Dbajte na to, aby ste
fotoaparát pred použitím odpojili.
16
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\040GET.fm
master:Right
1 Príprava batérie
Vytiahnutie batérie
Začíname
• Nabíjanie batérie s prispôsobeným alebo domácky zostaveným počítačom nie je zaručené. V
závislosti od použitého zariadenia USB nemusí nabíjanie fungovať správne.
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču nevyvíjajte tlak na fotoaparát. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu alebo počítača.
• Keď pripojíte fotoaparát k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju striedavého
napätia, batéria prenosného počítača sa môže výrazne vyčerpať. Nenechávajte fotoaparát
pripojený k počítaču dlho.
Posuňte páčku vysunutia batérie.
Dbajte na to, aby vám batéria nespadla.
Dĺžka nabíjania
Čas do úplného nabitia
Približne 300 min.
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. Za určitých okolností a
podmienok môže nabíjanie trvať dlhšie.
• Počet snímok, ktoré je možné zaznamenať, nájdete na strana 40.
• Keď je nabíjanie dokončené, odpojte kábel USB od počítača.
Približný čas nahrávania/prehrávania (min.)
Čas nahrávania*1
Čas súvislého nahrávania
95
Čas typického nahrávania*2
60
Čas prehrávania
130
*1
*2
Súvislé snímanie videozáznamov s veľkosťou obrazu [1280 × 720 30P]
Čas typického nahrávania ukazuje čas, keď bolo opakovane spustené/zastavené nahrávanie,
zapnutie/vypnutie a priblíženie.
17
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\040GET.fm
master:Left
1 Príprava batérie
Kontrola zostávajúceho času fungovania batérie
Otočením šošovky alebo stlačením tlačidla ON/OFF zapnite fotoaparát a skontrolujte
zostávajúce nabitie batérie na displeji LCD.
Indikátor
zostávajúcej
energie
batérie
Význam
stavu
indikátora
Batéria je
úplne
nabitá
Batéria je
takmer
úplne
nabitá
Batéria je
spolovice
vybitá
Batéria je
takmer
vybitá/
prehrávanie
sa o chvíľu
zastaví.
Dobite batériu.
(Indikátor bliká.)
• Správny indikátor zostávajúcej energie batérie sa zobrazí približne až po jednej minúte.
• Za určitých okolností sa nemusí zobraziť správny indikátor zostávajúcej energie batérie.
• Ak je fotoaparát napájaný z batérie a nebudete ho obsluhovať približne päť minút, fotoaparát sa
automaticky vypne, aby sa zbytočne nevybíjala batéria (funkcia automatického vypnutia).
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Language Setting (strana 21).
18
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\040GET.fm
master:Right
2 Vloženie pamäťovej karty
1
2
Kryt batérie/
pamäťovej karty
3
Dávajte pozor, kam
smeruje orezaný roh.
Začíname
1
2
1 Otvorte kryt.
2 Úplne zasuňte pamäťovú kartu, až kým nezacvakne. Jej drážkovaný roh
pritom musí byť otočený nadol, ako je znázornené na obrázku.
3 Zatvorte kryt.
Ak nie je vložená pamäťová karta
Na snímanie a prehrávanie záznamov fotoaparát používa internú pamäť (pribl. 26 MB).
Ak je však veľkosť videozáznamu nastavená na hodnotu [1920 × 1080 30P] alebo na
hodnotu [1280 × 720 60P], nemôžete nahrávať videozáznamy.
19
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\040GET.fm
master:Left
2 Vloženie pamäťovej karty
Vytiahnutie pamäťovej karty
Otvorte kryt batérie alebo pamäťovej karty.
Presvedčte sa, či nesvieti indikátor prístupu a
stlačte pamäťovú kartu na doraz.
• Pamäťovú kartu v žiadnom prípade nevyberajte, keď svieti indikátor prístupu. Mohli by sa tým
poškodiť údaje uložené na pamäťovej karte.
20
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\040GET.fm
master:Right
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie
jazyka a hodín
Tlačidlo ON/OFF
Indikátor napájania/
nabíjania
Začíname
Tlačidlo MENU
Multifunkčný volič
1 Pootočením šošovky zapnite napájanie zariadenia.
• Indikátor napájania/nabíjania sa rozsvieti nazeleno.
• Pootočenie šošovky v smere šípky zapne fotoaparát.
• Napájanie môžete zapnúť aj stlačením tlačidla ON/OFF.
• Objektív sa otáča v intervale od 0 do 270 stupňov.
2 Vyberte požadovaný jazyk prepnutím multifunkčného voliča do polohy v/V,
potom multifunkčný volič stlačte.
21
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\040GET.fm
master:Left
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie jazyka a hodín
3 Pomocou multifunkčného voliča nastavte hodiny.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte
multifunkčný volič.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberajte jednotlivé položky a pomocou tlačidiel v/V
nastavte ich číselnú hodnotu.
3 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte multifunkčný volič.
Vypnutie fotoaparátu
Stlačte tlačidlo ON/OFF.
• Napájanie môžete vypnúť aj tak, že pootočíte šošovku, keď je fotoaparát spustený v režime
nahrávania.
• Ak je fotoaparát spustený v režime prehrávania, napájanie nie je možné vypnúť, a to ani tak, že
pootočíte šošovku.
Zmena nastavenia jazyka
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku
[Language Setting] (strana 48).
(Nastavenie) t
(Main Settings 1/2) t
Zmena nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku
(Nastavenie) t [Clock Settings] (strana 52).
22
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\050BAS.fm
master:Right
Základné funkcie
Snímanie záberov
Tlačidlo ON/OFF
Páčka priblíženia
Indikátor napájania/
nabíjania
Tlačidlo
(Fotografia)
Tlačidlo
(Videozáznam)
Základné funkcie
Multifunkčný volič
Tlačidlo MENU
1 Pootočením šošovky zapnite napájanie zariadenia.
• Indikátor napájania/nabíjania sa rozsvieti nazeleno.
• Napájanie môžete zapnúť aj stlačením tlačidla ON/OFF.
2 Nastavte kompozíciu záberu.
Snímaný objekt nastavte do
stredu displeja.
23
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\050BAS.fm
master:Left
Snímanie záberov
3 Spustite snímanie.
Pri snímaní statických záberov:
1 Stlačte tlačidlo
(Fotografia) do polovice a podržte ho stlačené.
Ozve sa pípnutie a v dolnej časti displeja sa mierne naľavo od jeho stredu rozsvieti zelený
indikátor z (Zámok AE).
• Uhol zobrazenia sa prepne na pomer strán (4:3, 3:2 alebo 16:9) podľa nastaveného
rozlíšenia statickej snímky. V závislosti od nastavenia veľkosti záberu sa môžu objaviť čierne
pásy.
V pohotovostnom režime Do polovice stlačené tlačidlo
(Fotografia)
Indikátor zámku AE
2 Úplne stlačte tlačidlo
(Fotografia).
• Počas snímania videozáznamu nemôžete súčasne snímať statické zábery.
• Pri snímaní statických záberov môže byť uhol záberu iný než v pohotovostnom režime.
• Keď je v pohotovostnom režime zistená tvár, objaví sa biely rámček. Keď je zistených viac
tvárí, objavia sa viaceré rámčeky. Ak do polovice stlačíte a podržíte tlačidlo
(Fotografia),
biely rámček zmení farbu na zelenú a automaticky sa optimalizuje kvalita záberu.
Pri snímaní videozáznamov:
Stlačte tlačidlo
(Videozáznam).
• Spustite snímanie videozáznamu.
Opätovným stlačením tlačidla
(Videozáznam) nahrávanie zastavíte.
• Keď je veľkosť záberu [1920 × 1080 30P], [1280 × 720 60P] alebo [1280 × 720 30P], v hornej a
spodnej časti obrazu sa objavia čierne pásy.
• Dĺžka kontinuálneho snímania je približne 29 minút.
24
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\050BAS.fm
master:Right
Snímanie záberov
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v (Zobrazenie
displeja)
AUTOMATICKY
ZAPNUTÉ
Základné funkcie
Po každom prepnutí multifunkčného voliča do pozície v (Zobrazenie displeja) sa
zobrazenie na displeji zmení nasledujúcim spôsobom.
VYPNUTÉ
• Indikátory na displeji sa v predvolenom nastavení platnom pri zakúpení fotoaparátu stratia po 5
sekundách. Ako predvolená je nastavená hodnota AUTOMATICKY. Ak chcete, aby sa
indikátory objavili znova, vykonajte niektorú z nasledujúcich činností.
– Prepnite multifunkčný volič do polohy v (Zobrazenie displeja).
– Vykonajte niektorú z operácií, okrem tých, ktoré sa robia páčkou priblíženia. Indikátory sa však
objavia len na 5 sekúnd.
• Po dlhšom prepnutí do pozície v (Zobrazenie displeja) môžete zvýšiť jas podsvietenia displeja
LCD. Po opakovanom dlhšom prepnutí do pozície v (Zobrazenie displeja) nastavíte jas
podsvietenia LCD na normálnu hodnotu.
• Ak prezeráte obrázky v jasne osvetlenom prostredí, nastavte vyššie podsvietenie displeja LCD.
V takomto stave sa však energia batérie môže vyčerpať rýchlejšie.
• Na displeji LCD sa zábery nezobrazujú, ak je fotoaparát pripojený k TV prijímaču.
25
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\050BAS.fm
master:Left
Snímanie záberov
Užitočné funkcie pri snímaní
W/T Používanie priblíženia
Potlačením páčky priblíženia smerom k symbolu T priblížite záber a potlačením páčky
k symbolu W záber oddialite.
Funkciu priblíženia nie je možné použiť, ak je veľkosť videozáznamu [1920 × 1080 30P].
Používanie samospúšte
Prepnite multifunkčný volič do pozície V (Samospúšť).
• Pomocou opakovaného stláčania multifunkčného voliča v polohe V môžete zmeniť nastavenie na
samospúšť.
(Off):
Samospúšť sa nepoužíva.
(10 s):
Snímanie sa začne s 10-sekundovým oneskorením. Toto nastavenie
použite v prípade, ak chcete byť na zábere aj vy.
(2 s):
Snímanie sa začne s 2-sekundovým oneskorením. Slúži ako prevencia pred
rozmazaním v dôsledku nestability pri stlačení tlačidla spúšte.
Keď stlačíte tlačidlo
(Fotografia) a
(Videozáznam), zobrazí sa odpočítavanie,
potom sa ozve rýchly sled pípnutí a fotoaparát nasníma záber.
Snímanie v zrkadlovom režime
Pootočte šošovku rovnakým smerom, akým je otočený aj displej LCD.
• Na displeji LCD bude zrkadlový obraz snímaného objektu, no obraz nebude zaznamenaný zrkadlovo.
• V režime prehrávania však na displeji LCD nebude zrkadlový obraz, ale obraz presne
zodpovedajúci zaznamenaným záberom.
• Ak pootočíte šošovku spredu do toho istého smeru, akým je otočený aj displej LCD, alebo
opačným smerom, obraz sa môže zdeformovať.
26
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\050BAS.fm
master:Right
Prezeranie záberov
Páčka priblíženia
Indikátor napájania/
nabíjania
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo
Základné funkcie
Tlačidlo MENU
Multifunkčný volič
(Prehrávanie).
• Objaví sa obrazovka registra.
2 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte obrázok, ktorý
chcete prehrať.
Statický záber:
Stlačte multifunkčný volič.
• Zobrazí sa statický záber.
Videozáznam:
Stlačením multifunkčného voliča pozastavíte a začnete prehrávať videozáznam.
Prepnutím do pozície B spustíte rýchle prevíjanie vpred a prepnutím do pozície b
spustíte rýchle prevíjanie vzad. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
multifunkčný volič.)
Prepnutím do pozície V zobrazíte obrazovku ovládania hlasitosti a potom upravte
hlasitosť pomocou b/B.
• Môže sa stať, že videozáznam s rýchlo sa pohybujúcimi objektmi nebude pri prehrávaní
plynulý.
• Keď sa skončí prehrávanie jedného videozáznamu, automaticky sa spustí prehrávanie ďalšieho
videozáznamu. Keď sa skončí prehrávanie posledného videozáznamu, prehrávanie sa zastaví.
27
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\050BAS.fm
master:Left
Prezeranie záberov
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Keď je zobrazený statický záber, potlačte páčku priblíženia smerom k symbolu T.
Ak chcete zrušiť priblíženie, potlačte páčku priblíženia smerom k symbolu W.
Úprava pozície: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: Stlačte multifunkčný volič.
Ak chcete prejsť naspäť na obrazovku registra
Potlačte páčku priblíženia smerom k symbolu
(Register) počas zobrazenia
statického záberu alebo prerušenia prehrávania videosekvencie.
Odstránenie záberov
Umožňuje vybrať nežiadúce zábery na odstránenie.
Zábery môžete odstrániť pomocou tlačidla MENU (strana 43).
28
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\050BAS.fm
master:Right
Používanie položiek ponuky
Multifunkčný volič
Základné funkcie
Tlačidlo MENU
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Vyberte požadovanú položku ponuky prepnutím multifunkčného voliča do
polohy v/V.
3 Vyberte nastavenie pomocou tlačidla v/V a potom stlačte multifunkčný
volič.
4 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
29
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\050BAS.fm
master:Left
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od režimu fotoaparátu.
Ponuka na snímanie je dostupná len v režime snímania a ponuka na prezeranie len v
režime prehrávania.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Ponuka na snímanie (strana 40)
Photo Size
Movie Size
SteadyShot
Face Detection
Nastavenie
Ponuka na prezeranie (strana 43)
(Delete)
(Protect)
(Slideshow)
(Rotate)
(Nastavenie)
30
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Right
Používanie s počítačom
Používanie s počítačom
Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádza program „PMB“ a ďalšie
aplikácie, ktoré umožňujú univerzálnejšie používanie záberov nasnímaných
fotoaparátom.
Odporúčané prostredie počítača (Windows)
Pri používaní dodávaného softvéru „PMB“ alebo „PMB Portable“ a importovaní
obrázkov prostredníctvom pripojenia cez rozhranie USB sa odporúča nasledujúce
počítačové prostredie.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Iné
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz alebo lepší (na
prehrávanie/úpravu videozáznamov vo vysokej kvalite: Intel
Core Duo 1,66 GHz alebo lepší/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz
alebo lepší)
Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu
videozáznamov vo vysokej kvalite: 1 GB alebo viac)
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na inštaláciu – približne
500 MB
Obrazovka: Rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo viac
*1
*2
64-bitové edície a edícia Starter nie sú podporované.
Na použitie funkcie pre vytváranie diskov je potrebný program Windows Image Mastering API
(IMAPI) vo verzii 2.0 alebo novší.
Edícia Starter nie je podporovaná.
Používanie s počítačom
Operačný systém
(predinštalovaný)
Odporúčané prostredie počítača (Macintosh)
Pri používaní dodávaného softvéru „PMB Portable“ a importovaní obrázkov
prostredníctvom pripojenia cez rozhranie USB sa odporúča nasledujúce počítačové
prostredie.
Operačný systém
(predinštalovaný)
USB Pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 až v10.6)
b Poznámky
• Používanie nie je zaručené v prostredí založenom na inovácii operačných systémov uvedených
vyššie alebo v prostredí s viacerými operačnými systémami.
• Ak naraz pripojíte k jednému počítaču dve alebo viac zariadení s rozhraním USB, niektoré
zariadenia vrátane fotoaparátu nemusia fungovať, v závislosti od typov zariadení s rozhraním
USB, ktoré používate.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB, ktoré je kompatibilné s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0) umožňuje pokročilý prenos (prenosy s vysokou
rýchlosťou), pretože fotoaparát je kompatibilný s rozhraním Hi-Speed USB (kompatibilné s
rozhraním USB 2.0).
• Keď počítač obnoví činnosť z režimu odloženia alebo spánku, nemusí sa súčasne obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom.
31
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Left
Používanie s počítačom
Poznámka k prehrávaniu filmových súborov (MPEG-4 AVC/
H.264)
Na prehrávanie a úpravu filmových súborov (MPEG-4 AVC/H.264) zaznamenaných
fotoaparátom je potrebné do počítača nainštalovať softvér kompatibilný s formátom
MPEG-4 AVC/H.264 alebo programom „PMB“.
• Ani v počítačovom prostredí, ktoré zaručuje používanie, nemusia sa kvôli vynechaným snímkam
niektoré obrázky bezproblémovo prehrávať.
• Na samotné prenesené obrázky to však nemá vplyv.
• Ak používate prenosný počítač, dbajte na to, aby bol pripojený adaptér striedavého prúdu. Bežné
používanie občas nie je možné kvôli funkcii úspory energie v počítači.
b Poznámka
• Používanie nie je zaručené a to ani v prípade, že počítače spĺňajú všetky vyššie uvedené systémové
požiadavky. Výkon produkcie môžu ovplyvňovať napríklad ďalšie otvorené alebo na pozadí
spustené aplikácie.
32
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Right
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Fotoaparát pripojte podľa nasledujúceho obrázka.
1 Zapnite napájanie.
Kábel USB (je súčasťou dodávky)
3 Do konektora USB v počítači
„PMB“ umožňuje ľahko importovať obrázky.
Podrobnosti o funkciách programu „PMB“ nájdete v dokumente „PMB Help“.
Import obrázkov do počítača (Windows)
Import obrázkov do počítača bez použitia programu „PMB“
Keď sa po vytvorení pripojenia fotoaparátu k počítaču prostredníctvom rozhrania USB
objaví Sprievodca automatickým prehrávaním, kliknite na [Open folder to view files]
t [OK] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte požadované obrázky do počítača.
Používanie s počítačom
2 Do konektora USB
Import obrázkov do počítača (Macintosh)
1 Najprv pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na novú
rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t [DCIM] alebo na [MP_ROOT] t
priečinok, kde sú uložené obrázky, ktoré chcete importovať.
2 Uchopte myšou obrázkové súbory a presuňte ich na ikonu pevného disku.
Obrázkové súbory sa skopírujú na pevný disk.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t na požadovaný obrázkový súbor
v priečinku obsahujúcom skopírované súbory.
Obrázok sa zobrazí.
33
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Left
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Odstránenie pripojenia cez rozhranie USB
Najprv vykonajte dole uvedené postupy od kroku 1 po krok 3:
• odobratie pamäťovej karty,
• vloženie pamäťovej karty do fotoaparátu po skopírovaní obrázkov z internej pamäte,
• vypnutie fotoaparátu.
1 Dvojité kliknutie na ikonu odpojenia v systémovej lište.
Windows Vista
Windows XP
Ikona odpojenia
2 Kliknite na
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie, potom kliknite na tlačidlo [OK].
b Poznámka
• Ak používate počítač Macintosh, najprv uchopte myšou a presuňte ikonu pamäťovej karty alebo
jednotky na ikonu „Kôš“ a fotoaparát sa odpojí od počítača.
34
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Right
Odovzdávanie videí a statických obrázkov
mediálnym službám
Vo fotoaparáte je vopred nainštalovaný aplikačný softvér „PMB Portable“.
Pomocou aplikácie „PMB Portable“ môžete robiť nasledovné.
• Ľahko môžete odovzdávať videá a statické obrázky mediálnym službám, napríklad na blog.
• Môžete odovzdávať svoje údaje prostredníctvom počítača pripojeného na internet aj v prípade, že
ste mimo domu.
• Môžete pridať často používané mediálne služby, napríklad blog.
Podrobnosti nájdete v súboroch Pomocníka aplikácie „PMB Portable“.
Spúšťanie softvéru „PMB Portable“ (Windows)
Pri prvom použití softvéru je potrebné vybrať nastavenie jazyka. Prejdite nasledovným
postupom. Po vykonaní nastavenia môžete nabudúce preskočiť kroky 3 až 5.
1 Pripojenie fotoaparátu k počítaču je nadviazané, automaticky sa spustí
sprievodca automatickou činnosťou.
2 Zrušte nepotrebné jednotky pomocou [×].
• Ak sa sprievodca automatickou činnosťou neobjaví, kliknite na [Computer] ([My Computer] v
systéme Windows XP) t [PMBPORTABLE], potom dvakrát kliknite na [PMBP_Win.exe].
2 Kliknite na [PMB Portable].
Používanie s počítačom
1 Pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom rozhrania USB.
• Ak sa na obrazovke sprievodcu automatickou činnosťou neobjaví [PMB Portable], kliknite na
[Computer] t [PMBPORTABLE], potom dvakrát kliknite na [PMBP_Win.exe].
(V systéme Windows XP kliknite na [PMB Portable] t [OK].
Na počítači Macintosh dvakrát kliknite na [PMBP_Mac] v priečinku
[PMBPORTABLE].)
Objaví sa obrazovka „Choose Setup Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk, potom kliknite na tlačidlo [OK].
Objaví sa obrazovka výberu oblasti.
4 Vyberte položky [Region] a [Country/Area].
Objaví sa obrazovka „License Agreement“.
5 Dôkladne si prečítajte zmluvu, potom kliknite na [I Agree].
Program „PMB Portable“ sa spustí.
35
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Left
Odovzdávanie videí a statických obrázkov mediálnym službám
Spúšťanie softvéru „PMB Portable“ (Macintosh)
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
Keď prepojíte fotoaparát a počítač, na pracovnej ploche sa zobrazí položka
[PMBPORTABLE].
Kliknutím na položku [×] zatvorte všetky jednotky, ktoré nepotrebujete použiť.
2 Kliknite na položku [PMBP_Mac] v priečinku [PMBPORTABLE].
Zobrazí sa obrazovka na výber oblasti.
3 Vyberte príslušnú možnosťť v zoznamoch [Region] a [Country/Area]
a potom kliknite na tlačidlo [OK].
Zobrazí sa obrazovka používateľskej zmluvy.
4 Zmluvu si pozorne prečítajte. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na položku [I Agree].
Program „PMB Portable“ sa spustí.
b Poznámky
• V ponuke nastavení vo fotoaparáte nastavte položku [LUN Settings] na možnosť [Multi].
• Dbajte na to, aby bol počítač pri každom použití programu [PMB Portable] pripojený k sieti.
• V závislosti od používaného poskytovateľa služieb môžu byť v počítači počas odovzdávania videí a
statických obrázkov cez internet ponechané údaje vo vyrovnávacej pamäti. Môže sa to týkať aj
tohto produktu.
• Ak sa vyskytnú problémy s programom [PMB Portable], prípadne ak náhodne odstránite
program [PMB Portable], môžete si prevziať inštalátor programu [PMB Portable] z Internetu a
softvér obnoviť.
Poznámky k programu „PMB Portable“
Pomocou programu „PMB Portable“ môžete zo serverov spravovaných spoločnosťou
Sony Corporation (ďalej nazývané „servery Sony“) prevziať adresy URL niektorých
webových stránok.
Pri používaní programu „PMB Portable“ so službami na odovzdávanie obrázkov
poskytovanými touto webovou stránkou (ďalej nazývané „Služby“) si pamätajte
nasledovné.
• V závislosti od webových stránok môžu byť za registráciu alebo za Služby požadované poplatky.
Keď využívate Služby, dodržiavajte podmienky všetkých zmlúv, ktoré sú webovými stránkami
predpísané.
36
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Right
Odovzdávanie videí a statických obrázkov mediálnym službám
• Služby môžu byť v závislosti od okolností správcami webových stránok zrušené alebo zmenené.
Ani v týchto prípadoch nie je spoločnosť Sony Corporation zodpovedná za spory medzi vami a
treťou stranou, ani za škody vzniknuté v súvislosti so Službami.
• Vaše požiadavky na webové stránky sú presmerované servermi Sony. V závislosti od rôznych
okolností, napríklad od údržby servera, nemusí byť prístup na požadované webové stránky možný.
• Ak ukončíme služby poskytované servermi Sony, oznámime prerušenie služby okrem iného na
webovej stránke spoločnosti Sony.
• Môžeme zaznamenávať adresy URL, na ktoré ste boli presmerovaní servermi Sony a využívať
zhromaždené informácie na vylepšenie produktov alebo služieb ponúkaných spoločnosťou Sony.
Nikdy však nezaznamenávame osobné údaje.
Používanie s počítačom
37
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Left
Používanie softvéru
Inštalácia „PMB (Picture Motion Browser)“
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do mechaniky
CD-ROM.
Objaví sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa obrazovka neobjaví, dvakrát kliknite na [Computer] (v systéme Windows XP [My
(SONYPMB).
Computer]) t
• Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte možnosť „Run Install.exe“ a
pokračujte ďalej v inštalácii podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
2 Kliknite na [Inštalovať].
Objaví sa obrazovka „Choose Setup Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk a potom pokračujte na nasledujúcu obrazovku.
Objaví sa obrazovka „License Agreement“.
4 Dôkladne si prečítajte zmluvu, kliknutím na možnosť (
t
) prijmite
podmienky zmluvy a potom kliknite na tlačidlo [Next].
5 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
• Ak chcete pokračovať v inštalácii, pripojte fotoaparát k počítaču podľa tohto kroku
(strana 33).
• Keď sa objaví hlásenie s potvrdením reštartovania, reštartujte počítač podľa pokynov, ktoré sú
uvedené na obrazovke.
• V závislosti od systémového prostredia počítača môže byť nainštalovaná aplikácia DirectX.
6 Po dokončení inštalácie vytiahnite disk CD-ROM.
7 Spustite softvér.
Program „PMB“ spustíte kliknutím na ikonu
(PMB) na pracovnej ploche.
Podrobné informácie o spôsobe používania otvoríte kliknutím na
(PMB Help).
Ak chcete program „PMB“ spustiť z ponuky Start, vyberte [Start] t [All programs] t
(PMB).
38
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\060PC.fm
master:Right
Používanie softvéru
b Poznámky
• Prihláste sa ako správca.
• Keď je program „PMB“ spustený prvýkrát, na obrazovke sa objaví potvrdzovacie hlásenie
informačného nástroja. Vyberte [Start].
z Úvod do programu „PMB“
Používanie s počítačom
• „PMB“ umožňuje importovať obrázky nasnímané fotoaparátom do počítača pre ich následné
zobrazenie. Pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom rozhrania USB a kliknite na [Import].
• Obrázky možno uložiť a tlačiť s dátumom.
• Obrázky uložené v počítači podľa dátumu nasnímania možno zobraziť v kalendári.
• Statické obrázky môžete opraviť a môžete zmeniť dátum a čas nasnímania.
• S mechanikou určenou na zápis diskov CD alebo DVD môžete vytvárať disky.
• Môžete odovzdávať obrázky na mediálne služby. (Je potrebné pripojenie na internet.)
• Ďalšie podrobnosti pozri
(PMB Help).
39
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\070REC.fm
master:Left
Používanie funkcií snímania
Ponuka na snímanie
V tejto časti sú opísané funkcie dostupné v režime snímania pomocou tlačidla MENU.
Pre viac informácií o tom, ako používať ponuku, pozri stranu 29.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Ak je nastavený režim prehrávania, prepnite na režim snímania pomocou tlačidla
(Prehrávanie).
Photo Size: Výber veľkosti fotografie podľa účelu záznamu
Rozlíšenie
Použitie
5M (2592×1944)
Na tlač do formátu A4
3:2 (2592×1728)
Pomer strán 3:2 ako na vytlačených fotografiách a
pohľadniciach
3M (2048×1536)
Pre výtlačky do veľkosti 10×15 cm alebo 13×18 cm
16:9 (1920×1080)
Na prezeranie na TV s vysokým rozlíšením
VGA (640×480)
Snímky s malým rozlíšením, vhodné ako príloha
e-mailu
Približný maximálny počet statických záberov
(jednotky: obrázky)
Kapacita
Veľkosť/
Kvalita
Interná
pamäť
Pribl.
26 MB
Pamäťová karta naformátovaná v tomto fotoaparáte
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
5M
6
390
770
1550
3100
6200
12400
3:2
10
550
1100
2200
4400
8800
17600
3M
17
620
1250
2500
5000
10000
20000
16:9
30
980
2000
4000
8000
16000
32000
110
6000
12000
23500
48000
96000
192000
VGA
• Počet statických záberov sa môže líšiť v závislosti od podmienok a pamäťovej karty.
• Ak je počet zostávajúcich statických záberov väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Ak v tomto fotoaparáte prehrávate zábery nasnímané niektorým zo starších typov fotoaparátov
značky Sony, zobrazený údaj sa môže líšiť od skutočného rozlíšenia.
• Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná jednej miliarde bajtov, pričom časť sa použije na
spravovanie údajov.
40
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\070REC.fm
master:Right
Ponuka na snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 29
Movie Size: Výber veľkosti videozáznamu podľa účelu záznamu
Veľkosť obrazu
videozáznamu
1920 × 1080 30P*
Snímanie videozáznamov v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) s rozmermi vhodnými na zobrazovanie na
obrazovke počítača alebo TV prijímača s vysokým
rozlíšením
1280 × 720 60P
Bezproblémové snímanie akčných scén s rýchlym
pohybom, ako sú napríklad športy, v kvalite HD
(vysoké rozlíšenie)
1280 × 720 30P
Snímanie videozáznamov v kvalite HD (vysoké
rozlíšenie) s rozmermi vhodnými na zobrazovanie na
obrazovke počítača
640 × 480 30P*
Snímanie videozáznamov v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie) s rozmermi vhodnými na použitie na
webových stránkach
Rozsah, v ktorom je možné snímať, sa v porovnaní s nastaveniami [1280 × 720 30P] alebo [1280 ×
720 60P] zúži.
• Videozáznamy snímané týmto fotoaparátom sa budú zaznamenávať vo formáte MPEG-4 AVC/
H.264, približne 30 alebo 60 snímok za sekundu, Progresívne, AAC LC, „formát MP4“.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
• Čím väčšie rozlíšenie, tým vyššia kvalita obrazu.
Používanie funkcií snímania
*
Odporúčané použitie
Približný maximálny čas na nahrávanie videozáznamu
Nižšie uvedená tabuľka uvádza približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy
pre všetky videosúbory. Dĺžka kontinuálneho snímania je približne 29 minút.
(jednotky: hodina : minúta : sekunda)
Kapacita
Interná
pamäť
Pamäťová karta naformátovaná v tomto fotoaparáte
Pribl.
26 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1920 ×
1080 30P
–
(–)
0:10:00
(0:06:00)
0:20:00
(0:12:00)
0:40:00
(0:25:00)
1:20:00
(0:50:00)
2:40:00
(1:40:00)
5:20:00
(3:20:00)
1280 ×
720 60P
–
(–)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:40:00
(1:30:00)
5:20:00
(3:10:00)
10:40:00
(6:20:00)
1280 ×
720 30P
0:00:40
(0:00:25)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:00:00
(1:00:00)
4:00:00
(2:10:00)
8:00:00
(4:20:00)
16:00:00
(8:40:00)
640 ×
480 30P
0:01:20
(0:01:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:00:00
16:00:00 32:00:00
(5:30:00) (11:00:00) (22:00:00)
Veľkosť
41
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\070REC.fm
master:Left
Ponuka na snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 29
• Číslo uvedené v zátvorkách je minimálna doba záznamu.
• Dĺžka času pre videozáznamy sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania.
• Pred ukončením sériového snímania začne indikátor záznamu blikať a po chvíli sa záznam
automaticky skončí.
Tento fotoaparát používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatickú úpravu
kvality obrazu vzhľadom na scénu záznamu. Táto technológia spôsobuje fluktuácie
času nahrávania pamäťovej karty.
Videozáznamy obsahujúce rýchly pohyb a zložité obrazy sa nahrávajú s vyššou
bitovou rýchlosťou, čím sa skracuje celkový čas nahrávania.
SteadyShot: Umožňuje redukovať otrasy fotoaparátu pri snímaní
obrázkov
On
Funkcia redukcie nestability fotoaparátu je aktívna.
Off
Funkcia redukcie nestability fotoaparátu je neaktívna.
• Funkcia redukcie nestability fotoaparátu pracuje len v režime [640 × 480 30P] alebo [1280 ×
720 30P].
Face Detection: Zisťuje tváre subjektov a automaticky upravuje expozíciu
On
Funkcia Face Detection je aktívna.
Off
Funkcia Face Detection je neaktívna.
Nastavenie: Výber nastavení snímania
Na obrazovke
(Nastavenie) môžete zmeniť nastavenia.
42
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\080PLY.fm
master:Right
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka na prezeranie
V tejto časti sú opísané funkcie dostupné v režime prezerania pomocou tlačidla
MENU. Pre viac informácií o tom, ako používať ponuku, pozri stranu 29.
Ak je nastavený režim snímania, pomocou tlačidla
(Prehrávanie) ho prepnite na
režim prehrávania.
(Delete): Umožňuje vybrať a odstrániť nechcené zábery
This Image
V režime jedného záberu odstráni práve zobrazený záber.
Multiple
Images
Umožňuje vybrať a odstrániť viaceré zábery.
1 Vyberte záber a potom stlačte multifunkčný volič.
Opakujte vyššie uvedené kroky, kým nebudú vybrané všetky
zábery na odstránenie. Opätovným výberom záberu so značkou
túto značku zrušíte.
2 MENU t [OK] t multifunkčný volič
Delete All
Images
Odstráni všetky zábery naraz, okrem chránených záberov.
Stlačte [OK].
1 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte zábery, ktoré chcete
zobraziť vo forme prezentácie, a potom stlačte multifunkčný volič.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte položku
(Slideshow) prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V, a
potom stlačte multifunkčný volič.
4 Vyberte možnosť [Start] pomocou tlačidla v/V a stlačením multifunkčného voliča
spustite prehrávanie.
Zastavenie prezentácie
Stlačte multifunkčný volič.
• Z tohto stavu nemožno v prezentácii pokračovať.
Používanie funkcií na prezeranie
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
Zmena nastavenia
Pred spustením prezentácie môžete pomocou multifunkčného voliča zmeniť
nastavenia.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
43
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\080PLY.fm
master:Left
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 29
Interval
1 sec
Čas zobrazenia jednotlivých záberov pri prehliadke.
3 sec
5 sec
10 sec
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
(Protect): Prevencia pred náhodným vymazaním
Chráni zaznamenané zábery pred náhodným vymazaním.
Pri registrovaných záberoch je zobrazená značka .
(This Image)
V režime jedného záberu chráni práve zobrazený záber.
(Multiple
Images)
Vybrať a chrániť možno viac záberov naraz.
1 Vyberte záber a potom stlačte multifunkčný volič.
Opakujte vyššie uvedené kroky, kým nebudú vybrané všetky
zábery, ktoré chcete chrániť. Výberom záberu so značkou túto
značku zrušíte.
2 MENU t [OK] t multifunkčný volič
Zrušenie ochrany
Vyberte záber, u ktorého chcete zrušiť ochranu, a odblokujte ho stlačením multifunkčného voliča,
ako aj pri postupe, ktorým sa záber chráni.
Indikátor zmizne a ochrana je zrušená.
(Rotate): Otáčanie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
2 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte záber, ktorý chcete otočiť,
a potom stlačte multifunkčný volič.
3 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
44
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\080PLY.fm
master:Right
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 29
4 Vyberte položku [Rotate] pomocou tlačidla v/V a potom stlačte multifunkčný volič.
5 Vyberte možnosť [
] a pomocou tlačidla b/B záber otočte.
6 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v/V a potom stlačte multifunkčný volič.
• Nie je možné otáčať tieto druhy záberov.
– Videozáznamy
– Chránené statické zábery
• Môže sa stať, že nebudete môcť otočiť zábery nasnímané iným fotoaparátom.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
(Nastavenie): Zmena položiek nastavenia
Pozri strana 46.
Používanie funkcií na prezeranie
45
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\090SET.fm
master:Left
Prispôsobenie nastavení
Používanie položiek ponuky nastavenia
Na obrazovke nastavenia môžete zmeniť predvolené nastavenia.
Multifunkčný volič
Tlačidlo MENU
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Prepnutím multifunkčného voliča do polohy v/V vyberte položku
(Nastavenie).
3 Prepnite volič do pozície v/V/b/B a vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť.
Vybraná položka je zvýraznená.
4 Prepnite volič do pozície B a zadajte nastavenie.
Nastavenie možno zadať aj stlačením multifunkčného voliča.
Ak chcete vypnúť obrazovku nastavenia, stlačte tlačidlo MENU.
Ak sa chcete z obrazovky nastavenia vrátiť do ponuky, opakovane prepínajte volič do pozície b.
Zrušenie zmeny nastavenia
Vyberte položku [Cancel] (ak sa zobrazuje) a stlačte multifunkčný volič. Ak na displeji
táto možnosť nie je, zvoľte opäť predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
46
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\090SET.fm
master:Right
Shooting Setting
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 46
.
Flicker Reduction
Potláča blikanie generované žiarivkou pomocou elektronickej uzávierky.
On
Používa sa funkcia Flicker Reduction.
Off
Nepoužíva sa funkcia Flicker Reduction.
Prispôsobenie nastavení
47
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\090SET.fm
master:Left
Main Settings 1/2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 46
.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
On
Po stlačení multifunkčného voliča, tlačidla
(Fotografia) alebo tlačidla
(Videozáznam) sa
zapne zvuk pípnutia.
Off
Vypnutie zvuku pípnutia.
LCD Backlight
Nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD.
Bright
Zvýšenie jasu displeja LCD.
Normal
Štandardný jas.
• Dlhším prepnutím multifunkčného voliča do pozície v (DISP) môžete nastavenie zmeniť.
• V režime [Bright] sa rýchlejšie vybíja batéria.
Display Color
Farbu pozadia LCD displeja môžete vybrať z 3 farieb.
Language Setting
Výber jazyka, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
Initialize
Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty. Ak vykonáte túto funkciu, zábery
uložené v internej pamäti sa zachovajú.
1 Vyberte položku [Initialize] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V a potom
stlačte multifunkčný volič alebo prepnite do polohy B.
Zobrazí sa správa „Reset to default settings“.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie obnovenia
Vyberte položku [Cancel] v kroku 2 a potom stlačte multifunkčný volič.
• Dbajte na to, aby ste počas inicializácie nevypínali napájanie fotoaparátu.
48
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\090SET.fm
master:Right
Main Settings 2/2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 46
.
LUN Settings
Umožňuje vybrať nastavenia pre spôsob zobrazenia záberov na nahrávacom médiu
nastavenom v pripojenom zariadení, napríklad počítači, keď je fotoaparát pripojený k
počítaču alebo zariadeniu AV pomocou rozhrania USB.
Multi
Zobrazujú sa zábery z pamäťovej karty aj z internej
pamäte fotoaparátu. Vyberte, ak je fotoaparát pripojený
k počítaču.
Single
Zobrazujú sa iba zábery z pamäťovej karty, ak je
pamäťová karta vložená. Ak pamäťová karta nie je
vložená, zobrazujú sa zábery z internej pamäte. Vyberte,
ak je fotoaparát pripojený k inému zariadeniu než
počítaču, a nezobrazujú sa zábery z pamäťovej karty ani z
internej pamäte fotoaparátu.
b Poznámka
• Uistite sa, či je počas odovzdávania videí a statických záberov na mediálne služby pomocou
programu „PMB Portable“ položka [LUN Settings] nastavená na možnosť [Multi].
Video Out
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
Európa, Čína).
Prispôsobenie nastavení
Nastaví formát výstupného videosignálu podľa TV normy pripojeného zobrazovacieho
zariadenia. Rozličné krajiny a regióny používajú rozličné TV normy. Ak si chcete
prezerať zábery na TV obrazovke, na strane 56 si nájdite TV systém používaný v
krajine alebo regióne, kde chcete fotoaparát takto použiť.
49
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\090SET.fm
master:Left
Memory Card
Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 46
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je do fotoaparátu vložená pamäťová karta.
Format
Naformátovanie pamäťovej karty.
Kvôli zaisteniu stabilnej činnosti pamäťových kariet odporúčame pri prvom použití
pamäťovej karty vo fotoaparáte kartu naformátovať. Ak však formátujete pamäťovú
kartu, všetky údaje z pamäte budú odstránené a údaje nie je možné obnoviť. Uistite sa
teda, či ste pred formátovaním pamäťovej karty zálohovali všetky dôležité údaje do
počítača.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje z pamäťovej karty vrátane
chránených záberov.
1 Vyberte položku [Format] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B a
potom prepnite volič do pozície B.
Zobrazí sa hlásenie „All data on memory card will be erased“.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
Vyberte položku [Cancel] v kroku 2 a potom stlačte multifunkčný volič.
Copy
Kopírovanie všetkých záberov z internej pamäte na pamäťovú kartu.
1 Vložte pamäťovú kartu.
2 Vyberte položku [Copy] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B a potom
prepnite volič do pozície B.
Zobrazí sa hlásenie „All data on internal memory will be copied“.
3 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Spustí sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
Vyberte položku [Cancel] v kroku 3 a potom stlačte multifunkčný volič.
• Dobite batériu na dostatočnú úroveň. Kopírovaním obrazových súborov pri nedostatočne nabitej
batérii môže dôjsť k poruche pri prenose údajov alebo poškodeniu údajov v dôsledku vybitia
batérie.
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú v internej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete odstrániť obsah internej
pamäte, po dokončení kopírovania vyberte pamäťovú kartu a potom spustite príkaz [Format] v
nástroji [Internal Memory Tool] (strana 51).
• Pri kopírovaní údajov z internej pamäte na pamäťovú kartu sa vytvorí nový priečinok. Nie je
možné vybrať určitý priečinok na pamäťovej karte ako cieľ pre údaje, ktoré sa budú kopírovať.
50
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\090SET.fm
master:Right
Internal Memory
Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 46
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta.
Format
Formátovanie údajov uložených v internej pamäti.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje z internej pamäte vrátane
chránených záberov.
1 Vyberte položku [Format] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B a
potom prepnite volič do pozície B.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be erased“.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Formátovanie sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
Vyberte položku [Cancel] v kroku 2 a potom stlačte multifunkčný volič.
Prispôsobenie nastavení
51
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\090SET.fm
master:Left
Clock Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 46
Clock Settings
Nastavenie dátumu a času.
1 Vyberte položku [Clock Settings] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V a
potom stlačte multifunkčný volič alebo prepnite do polohy B.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte multifunkčný
volič.
3 Pomocou tlačidiel b/B vyberajte jednotlivé položky a pomocou tlačidiel v/V nastavte ich
číselnú hodnotu.
4 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v/V a potom stlačte multifunkčný volič.
Zrušenie nastavenia času
Vyberte položku [Cancel] v kroku 4 a potom stlačte multifunkčný volič.
52
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\100VL.fm
master:Right
Potešenie s fotoaparátom 360 Video (MHS-PM5K)
Snímanie záberov 360 Video
Pripojením dodávaného objektívu 360 Video k fotoaparátu môžete snímať 360stupňové zábery oblasti okolo fotoaparátu.
Fotoaparát sa automaticky prepne do vyhradeného režimu „360 Video“. „Vyhradený režim“
znamená automatický prechod na zodpovedajúce nastavenia.
Veľkosť videozáznamu a fotografie je nasledovná.
– Movie Size: 1280 × 720 30P
– Photo Size: 5M
Tlačidlo
(Fotografia)
Tlačidlo
(Videozáznam)
Potešenie s fotoaparátom 360 Video (MHS-PM5K)
1 Pootočte šošovku a potom pripojte objektív 360 Video k fotoaparátu.
2 Spustite snímanie.
Pri snímaní videozáznamov:
Stlačte tlačidlo
(Videozáznam).
Opätovným stlačením tlačidla
(Videozáznam) nahrávanie zastavíte.
Pri snímaní statických záberov:
Stlačte tlačidlo
(Fotografia).
53
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\100VL.fm
master:Left
Snímanie záberov 360 Video
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 53
Odobratie objektívu 360 Video
Po dokončení nahrávania odoberte objektív 360 Video.
z Používanie funkcie samospúšte
Pri snímaní je často pohodlnejšie použiť funkciu samospúšte.
b Poznámky
• Keď pripojíte objektív 360 Video počas nahrávania v normálnom režime, fotoaparát sa neprepne
do vyhradeného režimu „360 Video“ automaticky. Fotoaparát sa automaticky prepne do
vyhradeného režimu „360 Video“, keď nahrávanie skončíte.
• Keď k fotoaparátu pripojíte objektív 360 Video, nie je možné používať nasledovné.
– Priblíženie
– Tlačidlo MENU
• Nedržte fotoaparát len za objektív 360 Video.
Prezeranie záberov 360 Video
Keď prehrávate zábery zaznamenané pomocou objektívu 360 Video, zobrazuje sa
kruhovo sformovaný záber.
Zábery vo formáte 360 Video môžete skonvertovať pomocou softvéru „PMB“, ktorý sa
dodáva s fotoaparátom, a takto skonvertované zábery môžete prezerať v počítači.
Podrobnosti o inštalácii programu „PMB“ pozri strana 38.
Záber prehrávaný na
fotoaparáte
Kruhovo
sformovaný záber
Záber prehrávaný na počítači pomocou
programu PMB (je súčasťou dodávky)
Konvertujte zábery
pomocou
dodávaného
softvéru „PMB“.
Záber vo formáte 360 Video
b Poznámky
• Konvertované zábery 360 Video nie je možné prezerať iba pomocou fotoaparátu.
• Na potvrdzovacej obrazovke konverzie v dodávanom softvéri „PMB“ nastavte položku „Lens
span“ na možnosť „Narrow“ pre zábery zaznamenané pomocou objektívu 360 Video.
• Keď prevádzate zábery 360 Video a prehrávate ich, rozlíšenie prehrávaných záberov je nižšie než
u bežných záberov.
54
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\110TV.fm
master:Right
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Prezeranie záberov na obrazovke TV
prijímača
Ak fotoaparát pripojíte k TV prijímaču, zábery si môžete prezerať na jeho obrazovke.
Spôsob pripojenia a kvalita obrazu (HD (vysoké rozlíšenie)/SD (štandardné
rozlíšenie)) závisí od typu TV prijímača a od typu vstupných konektorov, ku ktorým
fotoaparát pripojíte.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme vášho TV prijímača (strana 49).
• Keď sa obrazový signál prenáša do TV prijímača, na displeji LCD sa zábery nezobrazujú.
Pripojenie k TV prijímaču formátu 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3
so štandardným rozlíšením
VIDEO AUDIO
Konektor A/V OUT
Kábel A/V (je súčasťou
dodávky)
Žltý/Biely/Červený
• Videozáznam nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) bude mať pri prehrávaní na TV
prijímači typu SD (štandardné rozlíšenie) čierne pruhy nad a pod obrazom.
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Zábery nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa budú prehrávať po konverzii na
formát SD (štandardné rozlíšenie). Zábery nasnímané v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie) budú prehrávané taktiež v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
55
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\110TV.fm
master:Left
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Pripojenie k TV prijímaču s vysokým rozlíšením
Zábery nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) budú prehrávané taktiež v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie). Zábery nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) budú
prehrávané taktiež v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
COMPONENT AUDIO
Konektor A/V
OUT
Zelený/
Modrý/
Červený
Biely/Červený
Zložkový kábel A/V
(predáva sa osobitne)
Pri pripojení zložkovým káblom A/V (predáva sa osobitne)
• Ak zapojíte len konektory so zložkovým videosignálom, zvuk sa nebude prenášať. Ak
chcete prenášať aj zvuk, zapojte biely a červený konektor do príslušných
audiokonektorov.
• Nastavenie výstupu sa prepína automaticky podľa druhu prehrávaných záberov. Ak
prepnete režim na pripojenom TV prijímači, obraz môže byť skreslený.
• Ak zaznamenávate videozáznamy v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) [[1920 ×
1080 30P]/[1280 × 720 60P]/[1280 × 720 30P]] a fotoaparát je pripojený k TV prijímaču
podporujúcemu vysoké rozlíšenie pomocou kábla na prenos komponentného signálu,
výstup v TV prijímači sa zobrazí v kvalite obrazu SD.
Pripojenie k TV prijímaču prostredníctvom videorekordéra
Zapojte fotoaparát do konektora LINE IN na videorekordéri pomocou kábla A/V. Na
videorekordéri zvoľte vstup LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 a pod.).
Ak je TV prijímač monofónny (ak má len jeden vstupný audiokonektor)
Zapojte žltý konektor na kábli A/V do video vstupu a biely (ľavý kanál) alebo červený
(pravý kanál) konektor do audiovstupu na TV prijímači alebo videorekordéri.
Informácie o TV normách
Na prezeranie záberov na TV obrazovke potrebujete TV prijímač s videovýstupom a
kábel A/V. Televízna norma vášho TV prijímača sa musí zhodovať s TV normou
nastavenou vo fotoaparáte. V nasledujúcom zozname si vyhľadajte TV normu
používanú v krajine alebo regióne, v ktorom chcete fotoaparát použiť.
56
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\110TV.fm
master:Right
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
a ďalšie.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Brazília
57
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\120TS.fm
master:Left
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skúste použiť riešenia na s. 59 až 63.
2 Vypnite fotoaparát a približne po jednej minúte ho znova zapnite.
3 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Pri oprave fotoaparátu môže prebehnúť kontrola minimálneho objemu údajov
uložených v internej pamäti za účelom zlepšenia stavu. Zástupcovia spoločnosti Sony si
však nebudú kopírovať ani ukladať vaše údaje.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
Odstraňovanie a upravovanie
záberov
63
Pamäťová karta
63
61
Interná pamäť
63
62
Iné
63
Batéria a napájanie
59
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
60
Prezeranie záberov
Počítače
58
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\120TS.fm
master:Right
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Zostávajúca energia batérie je malá alebo vyčerpaná.
– Pripojte fotoaparát k zapnutému počítaču a nabite batériu doplna (strana 16).
– Ak nie je možné fotoaparát zapnúť ani po nabití batérie, vytiahnite batériu a potom
ju znova vložte do fotoaparátu.
• Overte, či je batéria vložená správnym smerom (strana 16).
• Ak sa fotoaparát vypne automaticky, pootočte šošovku dovnútra a znova ju pootočte
von.
Nie je možné nabiť fotoaparát.
• V režime nabíjania sa na displeji LCD neobjavujú žiadne indikátory.
– Zatvorte šošovku a vytvorte pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla USB. Na
displeji LCD sa nič nezobrazuje.
– Overte, či svieti indikátor napájania/nabíjania (oranžový).
• Teplota batérie je príliš nízka.
– Vytiahnite batériu a položte ju na teplé miesto.
• Teplota batérie je príliš vysoká.
– Vytiahnite batériu a položte ju na chladné miesto.
• Kábel USB nie je správne pripojený k počítaču.
– Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
– Uistite sa, že je použitý kábel USB (je súčasťou dodávky).
• Počítač nie je zapnutý.
– Zapnite počítač.
• Počítač je v pohotovostnom režime (spánok alebo hibernácia).
– Uvoľnite počítač z režimu spánku alebo hibernácie.
• Používate rozbočovač USB.
– Batériu nie je možné nabíjať, ak používate rozbočovač USB. Pripojte fotoaparát
priamo ku konektoru USB na počítači.
Počas nabíjania batérie nesvieti správne indikátor napájania/nabíjania.
• Teplota je možno mimo odporúčaný prevádzkový rozsah. Batériu odporúčame nabíjať
pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C.
Výdrž batérie je krátka.
• Čas nabíjania je nedostatočný.
– V závislosti od podmienok v počítači môže nabíjanie fotoaparátu istý čas trvať.
Nabíjajte batériu, kým ikona neindikuje stav
.
Riešenie problémov
• Podrobnosti pozri strana 68.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne päť minút, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu šetrenia energie batérie. Znovu zapnite fotoaparát.
59
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\120TS.fm
master:Left
Riešenie problémov
• Napájanie sa môže z dôvodu ochrany fotoaparátu automaticky vypnúť v závislosti od
teploty fotoaparátu alebo batérie. V takom prípade sa pred vypnutím na obrazovke
objaví hlásenie.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazená zostávajúca kapacita batérie sa líši od aktuálnej kapacity. Správne
zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Dobite batériu.
Činnosť fotoaparátu je počas pripojenia k počítaču nestabilná.
• Používate rozbočovač USB alebo kábel USB iný než dodávaný kábel USB.
– Dbajte na to, aby ste fotoaparát pripájali priamo ku konektoru USB na počítači
pomocou dodávaného kábla USB.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte voľnú kapacitu v internej pamäti alebo na pamäťovej karte. Ak sú plné,
vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (str. 28, 43).
– Vymeňte pamäťovú kartu.
• Na nahrávanie filmov sa odporúča používať pamäťovú kartu s kapacitou aspoň 1 GB.
• Dĺžka kontinuálneho snímania je približne 29 minút.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) a nastavte fotoaparát do režimu snímania a skúste
nasnímať statický záber alebo videozáznam.
• Pamäťová karta je možno poškodená. Vymeňte pamäťovú kartu za novú.
• Ak je veľkosť videozáznamu [1920 × 1080 30P] alebo [1280 × 720 60P], nemôžete
nahrávať videozáznam na internú pamäť.
• Batéria je takmer vybitá.
Na displeji LCD sa nezobrazuje snímaný videozáznam alebo statický záber.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
zmeňte na režim nahrávania (strana 23).
60
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\120TS.fm
master:Right
Riešenie problémov
Na zábere nie je vidieť dátum snímania.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov.
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Upravte jas podsvietenia displeja LCD (strana 48).
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nenahrajú (strana 3).
Prezeranie záberov
Pomocou fotoaparátu nie je možné prezerať zábery.
• Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania
(strana 27).
• V počítači ste zmenili názov priečinka alebo súboru.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Pamäťová karta je možno poškodená. Vymeňte pamäťovú kartu za novú.
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• V predvolenom nastavení platnom v čase zakúpenia fotoaparátu je pre zobrazenie
displeja nastavená hodnota AUTOMATICKY. Indikátory sa teda na obrazovke
zobrazujú po dobu 5 sekúnd. Ak chcete, aby sa indikátory znova zobrazili, nastavte
multifunkčný volič do polohy v (Zobrazenie displeja) (strana 25).
Krátko po spustení prehrávania je obraz nekvalitný.
• Krátko po spustení prehrávania môže byť obraz nekvalitný z dôvodu spracovávania
obrazových dát. Nie je to porucha.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s TV normou vášho TV prijímača (strana 49).
Nie je možné sledovať obraz a počúvať zvuk na TV prijímači.
• Ak používate zložkovú video zástrčku, uistite sa, že je zapojený červený aj biely
konektor na kábli A/V (str. 55, 56).
Riešenie problémov
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 55).
• Ak je k fotoaparátu a k počítaču pripojený kábel USB, odpojte ho.
61
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\120TS.fm
master:Left
Riešenie problémov
Pri prehrávaní na TV prijímači môže byť mierne orezaný horný, dolný, pravý a
ľavý okraj zobrazovaných záberov.
• Displej LCD na fotoaparáte je schopný zobraziť nasnímaný záber na celej ploche
(zobrazenie s plným počtom pixlov). To však môže mať za následok mierne orezanie
horného, dolného, pravého a ľavého okraja záberov pri prezeraní na TV prijímači,
ktorý nie je kompatibilný so zobrazovaním plného počtu pixlov.
Pri prezeraní na TV prijímači pripojenom prostredníctvom kábla A/V majú
zábery čierny pruh nad a pod obrazom.
• Tento jav nastane pri prezeraní záberov nasnímaných v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
na TV prijímači s pomerom strán obrazovky 4:3. Nie je to porucha.
Pri prezeraní videozáznamu v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je obraz
deformovaný.
• Nastavte TV prijímač do širokouhlého režimu, aby správne zobrazoval obraz vo
formáte 16:9.
Počítače
Nie je možné nainštalovať program „PMB“.
• Overte, či počítačové prostredie spĺňa požiadavky na inštaláciu programu „PMB“.
• Nainštalujte program „PMB“ správnym spôsobom (strana 38).
Po vytvorení pripojenia cez rozhranie USB sa program „PMB Portable“
nespustí.
• Vytvorte pripojenie cez rozhranie USB až po zapnutí počítača.
• Nastavte položku [LUN Settings] na možnosť [Multi] (strana 49).
• Pripojte počítač k sieti.
Softvér „PMB“ nepracuje správne.
• Ukončite program „PMB“ a reštartujte počítač.
Fotoaparát nie je počítačom rozpoznaný.
• Odpojte od konektora USB na počítači iné zariadenia než klávesnicu, myš a
fotoaparát.
• Odpojte kábel USB od počítača a fotoaparátu a reštartujte počítač, potom pripojte
počítač a fotoaparát znova správnym spôsobom (strana 33).
• Uistite sa, či je v počítači aktivovaný nástroj na kontrolu médií. Podrobnosti o nástroji
na kontrolu médií nájdete v dokumente „PMB Help“ (strana 38).
• Nainštalujte program „PMB“ (strana 38).
62
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\120TS.fm
master:Right
Riešenie problémov
Odstraňovanie a upravovanie záberov
Vo fotoaparáte sa nedá odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (strana 44).
Pamäťová karta
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Formátovaním sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje. Údaje odstránené
formátovaním nie je možné obnoviť.
Interná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery s použitím internej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať údaje uložené v internej pamäti na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Skontrolujte, či je na nej voľné miesto.
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty alebo z počítača na internú
pamäť.
• Údaje z pamäťovej karty alebo počítača nie je možné kopírovať na internú pamäť.
Iné
Objektív je zahmlený.
• Nastala kondenzácia vzdušnej vlhkosti. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
Riešenie problémov
• Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Language Set.
• Nastavte jazyk znova (strana 48).
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znova dátum a čas (strana 52).
63
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\120TS.fm
master:Left
Výstražné indikátory a správy
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
Cannot access
memory card
Access denied
• Používate pamäťovú kartu s
obmedzeným prístupom.
• Pamäťová karta je možno
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
dobite batériu.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
poškodená. Vymeňte pamäťovú
kartu za novú.
Error formatting
memory card
• Znova formátujte médium
(strana 50).
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
No memory space on
internal memory
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
Reinsert
the memory card
• Vložte správne pamäťovú kartu
(strana 19).
• Vloženú kartu nie je možné použiť
vo fotoaparáte (strana 2).
• Pamäťová karta je poškodená.
• Kontakty pamäťovej karty sú
znečistené.
súbory (str. 28, 43).
Read only
memory card
• Fotoaparát nemôže nahrávať ani
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“.
Folder error
(Výstražný indikátor
upozorňujúci na teplotu batérie)
• Počkajte, kým teplota fotoaparátu
neklesne.
Memory card
type error
• Vloženú kartu nie je možné použiť
vo fotoaparáte (strana 66).
• Na pamäťovej karte už existuje
priečinok s rovnakým prvým
trojčíslím (napríklad 123MSDCF a
123ABCDE).
Cannot create
more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim sa
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte existuje. V tomto prípade už
nemôžete vytvoriť ďalší priečinok.
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba.
64
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\120TS.fm
master:Right
Výstražné indikátory a správy
File protected
• Zrušte ochranu (strana 44).
Turn the power off
and on again
• Nastala chyba v dôsledku poruchy
objektívu.
Camera overheating
Allow it to cool
• Stúpla teplota fotoaparátu.
Napájanie sa môže automaticky
vypnúť alebo nemusí byť možné
nahrávať videozáznamy. Nechajte
fotoaparát na chladnom mieste, kým
teplota neklesne.
Riešenie problémov
65
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\130MS.fm
master:Left
Iné
Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné záznamové
polovodičové médium s veľkou
kapacitou.
V tomto fotoaparáte môžete používať
typy kariet „Memory Stick“ uvedené
nižšie. Neručíme však za funkčnosť
všetkých typov kariet „Memory Stick“ v
tomto fotoaparáte. (Bližšie informácie
nájdete v nasledujúcom zozname.)
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
—
„Memory Stick PRO Duo“
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
a*
* Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový
paralelný dátový prenos. Fotoaparát
podporuje 4-bitový paralelný prenos údajov
ako v prípade kariet „Memory Stick PRO
Duo“.
• Tento fotoaparát nie je schopný nahrávať
ani prehrávať dáta využívajúce technológiu
„MagicGate“. „MagicGate“ je technológia
na ochranu autorských práv, ktorá umožňuje
nahrávať a prenášať dáta v šifrovanom
formáte.
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
pamäťovými kartami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratka pre „Memory Stick
Micro“.
• Nie je zaručené, že karta „Memory Stick
PRO Duo“ naformátovaná v počítači
(Windows OS/Mac OS) bude kompatibilná s
týmto fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania/zápisu údajov závisí od
kombinácie vlastností karty „Memory Stick
PRO Duo“ a zariadenia kompatibilného s
kartami „Memory Stick PRO Duo“.
• Neposkytujeme žiadnu náhradu škôd v
dôsledku poškodenia ani straty údajov,
ktoré môžu nastať v týchto prípadoch:
– Ak vysuniete kartu „Memory Stick PRO
Duo“ alebo vypnete fotoaparát v čase, keď
fotoaparát číta alebo zapisuje obrazové
súbory na kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (keď svieti alebo bliká indikátor
prístupu).
– Ak kartu „Memory Stick PRO Duo“
umiestnite do blízkosti magnetu alebo do
magnetického poľa.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať na
pevný disk počítača.
• Nelepte nálepky ap. na karty „Memory Stick
PRO Duo“ ani na adaptér pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“.
• Nedotýkajte sa kontaktov na karte a
nedovoľte, aby sa ich dotýkali kovové
predmety.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte a nevystavujte pádom ani
veľkým tlakom.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Dbajte na to, aby pamäťová karta „Memory
Stick PRO Duo“ nenavlhla.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Hrozí nebezpečenstvo, že dieťa kartu
prehltne.
• Do zásuvky na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nevkladajte iné predmety než
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívajte ani neskladujte v týchto
podmienkach:
– na miestach s vysokou teplotou, ako
napríklad v automobile zaparkovanom v
lete na slnku,
– na priamom slnečnom svetle,
– na miestach s extrémne vysokou vlhkosťou
alebo s korozívnymi plynmi.
66
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\130MS.fm
master:Right
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“
Informácie o adaptéri na
pamäťové karty „Memory Stick
Duo“
• Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v zariadení kompatibilnom
s kartami „Memory Stick“, vložte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ do adaptéra na
karty „Memory Stick Duo“.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick PRO
Duo“ do adaptéra na karty „Memory Stick
Duo“ sa uistite, či je karta „Memory Stick
PRO Duo“ vložená správnym smerom, a
potom ju úplne zasuňte. Nesprávnym
vložením ju môžete poškodiť. K poškodeniu
môže dôjsť aj násilným vkladaním karty
„Memory Stick PRO Duo“ do adaptéra na
karty „Memory Stick Duo“ nesprávnym
smerom.
• Do fotoaparátu nevkladajte adaptér na
karty „Memory Stick Duo“ bez vloženej
karty „Memory Stick PRO Duo“. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.
Poznámky o používaní kariet
„Memory Stick Micro“
O kompatibilite obrazových údajov
• Obrazové dátové súbory uložené týmto
fotoaparátom na kartu „Memory Stick PRO
Duo“ sú v súlade s univerzálnym
štandardom „Design rule for Camera File
system“ zavedeným organizáciou JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• V tomto fotoaparáte nie je možné prehrávať
statické zábery vytvorené na inom zariadení,
ktoré nie je v súlade s týmto univerzálnym
štandardom. (Tieto modely sa v niektorých
regiónoch nepredávajú.)
• Ak v tomto fotoaparáte nefunguje karta
„Memory Stick PRO Duo“, ktorú ste
predtým používali v inom zariadení,
naformátujte ju vo fotoaparáte (strana 50).
Naformátovaním sa z karty „Memory Stick
PRO Duo“ vymažú všetky uložené
informácie.
• Môže sa stať, že v tomto fotoaparáte
nebudete môcť prehrať zábery:
– upravené v počítači,
– vytvorené v inom zariadení.
• Na používanie kariet „Memory Stick Micro“
v tomto fotoaparáte je potrebný adaptér na
karty M2. Najprv do adaptéra na karty M2
vložte kartu „Memory Stick Micro“, potom
vložte adaptér do zásuvky na karty
„Memory Stick Duo“. Ak do fotoaparátu
vložíte kartu „Memory Stick Micro“ bez
adaptéra na karty M2, môže sa stať, že kartu
nebudete môcť z fotoaparátu vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávajte
v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
Iné
67
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\130MS.fm
master:Left
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
• Batériu odporúčame nabíjať pri teplote
okolia od 10 °C do 30 °C. Môže sa stať, že
mimo uvedeného rozsahu nebude možné
batériu dostatočne nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť alebo sa
indikátor napájania/nabíjania nerozsvieti v
nasledujúcich prípadoch.
– Teplota batérie je príliš nízka.
Vytiahnite batériu a položte ju na teplé
miesto.
– Teplota batérie je príliš vysoká.
Vytiahnite batériu a položte ju na chladné
miesto.
• Podrobnosti pozri strana 16.
Efektívne používanie batérie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie
klesá. V chladnom prostredí sa preto čas
používania batérie skracuje. Na predĺženie
času používania batérie odporúčame
vykonať nasledovné opatrenie:
– Pred použitím si batériu vložte do vrecka
na šatách a pod., aby sa zohriala.
• Ak často používate priblíženie, energia
batérie sa rýchlo vyčerpá.
• Vyhnite sa hrubému zaobchádzaniu,
rozoberaniu, úpravám, fyzickým otrasom
alebo nárazom, napríklad udieraním,
spadnutím alebo stúpaním na batériu.
• Nepoužívajte deformovanú alebo
poškodenú batériu.
Ako skladovať fotoaparát
• Aby sa zachovala funkčnosť batérie pri
dlhodobom skladovaní fotoaparátu, pred
uskladnením vstavanú batériu úplne nabite a
potom úplne vybite. Tento postup vykonajte
aspoň raz ročne. Fotoaparát skladujte na
suchom, chladnom mieste.
• Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prehliadky záberov
(strana 43), až kým sa sám nevypne.
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
skladovania, prevádzkových podmienok a
prostredia.
Informácie o likvidácii batérie
• Pri likvidácii batérie sa obráťte na
najbližšieho predajcu výrobkov značky
Sony.
Informácie o internej nabíjateľnej
záložnej batérii
Fotoaparát obsahuje internú nabíjateľnú
batériu udržiavajúcu dátum a čas a ostatné
nastavenia nezávisle od toho, či je fotoaparát
zapnutý alebo vypnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa súvislo nabíja po
celý čas používania fotoaparátu. Ak však
používate fotoaparát v krátkych intervaloch,
postupne sa vybíja. Ak vôbec nepoužijete
fotoaparát po dobu jedného týždňa, úplne sa
vybije. V takom prípade dbajte na to, aby ste
pred použitím fotoaparátu túto nabíjateľnú
batériu nabili.
Ak však táto nabíjateľná batéria nie je nabitá,
fotoaparát možno napriek tomu používať, ale
dátum a čas nebudú signalizované.
Spôsob nabíjania internej
nabíjateľnej záložnej batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu a potom
nechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
Životnosť batérie
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa s postupujúcim časom a úmerne
frekvencii používania postupne znižuje. Ak
sa prevádzkový čas batérie podstatne skráti,
pravdepodobne sa končí jej životnosť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
68
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\130MS.fm
master:Right
Preventívne opatrenia
Nepoužívajte/neskladujte
fotoaparát na nasledujúcich
miestach
• Vo veľmi horúcom, chladnom alebo vlhkom
prostredí
Na miestach, ako sú napríklad auto
zaparkované na slnku – telo fotoaparátu by
sa mohlo deformovať a spôsobiť tak
poruchu.
• Na priamom slnečnom svetle alebo
v blízkosti ohrievača
Telo fotoaparátu by sa mohlo deformovať
alebo stratiť farbu, a to môže spôsobiť
poruchu.
• Na mieste s pôsobením vibrácií
• V blízkosti silného magnetu
• V prašnom alebo špinavom prostredí
Dbajte na to, aby do fotoaparátu neprenikol
prach alebo nečistoty. Mohlo by to spôsobiť
poruchu fotoaparátu a v niektorých
prípadoch nemožno také poškodenie
opraviť.
• Nenechávajte fotoaparát dlhšiu dobu v
kontakte s gumou alebo vinylom.
Informácie o prevádzkových
teplotách
Fotoaparát je určený na používanie pri
teplotách od 0 °C do 40 °C. Snímanie v
extrémne chladnom alebo horúcom prostredí,
ktoré presahuje tento rozsah, sa neodporúča.
Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak je fotoaparát prenesený priamo z
chladného prostredia do teplého, vnútri
fotoaparátu alebo na ňom môže skondenzovať
vlhkosť. Táto skondenzovaná vlhkosť môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí. Nezabudnite, že ak sa
pokúsite snímať s vlhkosťou zostávajúcou na
objektíve, nebude možné zaznamenať jasné
zábery.
Informácie o prenášaní
Nesadajte si na stoličku ani inam s
fotoaparátom vloženým v zadnom vrecku
nohavíc alebo sukne, pretože by mohlo dôjsť k
poruche alebo poškodeniu fotoaparátu.
Informácie o čistení
Čistenie displeja LCD
Utrite povrch displeja LCD čistiacou
súpravou na LCD (predáva sa osobitne) a
odstráňte tak odtlačky prstov, prach atď.
Čistenie objektívu
Utrite objektív mäkkou tkaninou a odstráňte
tak odtlačky prstov, prach atď.
Iné
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite mäkkou tkaninou
zľahka navlhčenou vodou, potom utrite
povrch suchou tkaninou. Nepoužívajte
nasledovné prostriedky, inak by sa mohla
poškodiť povrchová úprava alebo obal.
• Chemické výrobky, ako sú napríklad
riedidlo, benzín, alkohol, jednorazové
tkaniny, prostriedky na ničenie hmyzu,
opaľovacie krémy alebo insekticídy atď.
• Nechytajte fotoaparát, ak máte na rukách
vyššie uvedené prostriedky.
69
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\130MS.fm
master:Left
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Obrazové zariadenie: Snímač CMOS 7,13 mm
(typ 1/2,5)
Celkový počet pixlov fotoaparátu:
Pribl. 5 038 000 (2 592 × 1 944) pixlov
Počet efektívnych pixlov fotoaparátu:
Pribl. 5 038 000 (2 592 × 1 944) pixlov
(statické zábery), pribl. 2 073 000 pixlov
([1920 × 1080 30P] videozáznam)
Objektív: F3,6
f = 7,0 mm
Pri konverzii na 35 mm statický fotoaparát
Videozáznamy: 47 mm (16:9)
Statické zábery: 42 mm (4:3)
Ovládanie expozície: automatická expozícia
Formát súborov:
Statické zábery: kompatibilné s JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF
Baseline)
Videozáznamy: MPEG-4 AVC/H.264
(.MP4)
Zvuk: MPEG AAC
Nahrávanie: Interná pamäť (pribl. 26 MB),
„Memory Stick PRO Duo“, pamäťová
karta SD, pamäťová karta SDHC (trieda 4,
6, 10)
[Vstupné a výstupné konektory]
Viacúčelový terminál (výstup A/V (SD/HD
zložkové)):
Výstup videa
Výstup zvuku (mono)
Konektor USB: typ A (vstavaný)
Komunikácia cez USB: Hi-Speed USB
(kompatibilné so štandardom USB 2.0)
[Displej LCD]
Displej LCD: 6,1 cm (typ 2,4) TFT jednotka
Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)
bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: nabíjateľná batéria NP-BK1, 3,6 V
Spotreba energie: 1,9 W (ak ide o veľkosť
záberov videozáznamu [1280 × 720 30P])
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 °C až +60 °C
Rozmery: Pribl. 19,0 × 108,0 × 54,0 mm
(Š/V/H, bez výčnelkov)
Hmotnosť (vrátane batérie NP-BK1,
pamäťovej karty): Pribl. 130 g
Mikrofón: mono
Reproduktor: mono
Nabíjateľná batéria NP-BK1
Použitá batéria: lítium-iónová batéria
Maximálne výstupné napätie: jednosmer. 4,2 V
Priemerné výstupné napätie: jednosmer. 3,6 V
Maximálne napätie pri nabíjaní: jednosmer.
4,2 V
Maximálny prúd pri nabíjaní: 1,4 A
Kapacita:
typicky: 3,4 Wh (970 mAh)
minimálne: 3,3 Wh (930 mAh)
Tvar a technické údaje môžu byť bez
oznámenia zmenené.
Ochranné známky
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo v
ďalších krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel a Pentium sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
Intel Corporation.
• 360 Video je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
• Logo SDHC je ochranná známka.
• MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Okrem toho sa vo všeobecnosti v tejto
príručke vyskytujú názvy systémov a
produktov s ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
patriacimi ich príslušným autorom alebo
výrobcom. Značky ™ alebo ® však nie sú v
tejto príručke použité vo všetkých prípadoch.
70
MHS-PM5/PM5K
4-170-786-81(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\010COVIX.fm
master:Left
Register
Register
A
L
Ako zaobchádzať s
fotoaparátom .................6
Language Setting ............... 48
Počítač ..........................33
LCD Backlight ................... 48
Širokouhlý TV
prijímač.........................55
Pripojenie
LUN Settings...................... 49
B
TV prijímač formátu
4:3..................................55
Batéria .................................68
M
Beep .....................................48
Main Settings...................... 48
TV prijímač s vysokým
rozlíšením.....................56
Memory Card Tool ............ 50
Protect .................................44
„Memory Stick PRO
Duo“............................. 66
R
C
CD-ROM.............................31
Clock Settings .....................52
Copy .....................................50
Riešenie problémov ...........58
N
Rotate ..................................44
Nabíjateľná batéria ...... 15, 70
D
Nastavenie .......................... 45
S
Dátum ..................................52
NTSC................................... 49
Samospúšť ...........................26
Delete ..................................43
Displej
Shooting Setting .................47
O
Slideshow.............................43
Indikátor.......................12
Obrazovka registra ............ 27
Snímanie ..............................40
LCD Backlight ............48
Operačný systém................ 31
Statický záber ..............24
Videozáznamy .............24
F
P
Face Detection....................42
PAL ..................................... 49
Flicker Reduction...............47
Pamäťová karta .................... 2
Format ...........................50, 51
PMB..................................... 38
Š
Počítač ................................. 31
Širokouhlý TV prijímač .....55
H
Softvér .................................38
SteadyShot ..........................42
Import obrázkov ......... 33
Hlasitosť...............................27
Počítač Macintosh.............. 31
T
I
Počítač so systémom
Windows ...................... 31
Tlačidlo ON/OFF .........11, 21
Indikátor..............................12
Ponuka
Indikátor zámku AE ..........24
Položky ........................ 30
Initialize ...............................48
Prezeranie.................... 43
TV prijímač formátu 4:3 ....55
TV prijímač s vysokým
rozlíšením.....................56
V
Snímanie ...................... 40
Internal Memory Tool .......51
Popis jednotlivých častí ..... 10
VGA ....................................40
Prezeranie ........................... 43
Video Out............................49
K
Prezeranie záberov ............ 27
Kábel A/V ...........................55
Priblíženie ........................... 26
Výstražné indikátory a
správy ...........................64
Konektor A/V OUT ..........55
Priblíženie pri
prehrávaní.................... 28
Z
Register
Inštalácia..............................38
Zábery 360 Video...............53
Zrkadlový režim .................26
71
MHS-PM5/PM5K
4-167-123-11(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\010COVIX.fm
master:Left
Register
Poznámky k licencii
NA TENTO PRODUKT BOLA UDELENÁ
LICENCIA Z PORTFOLIA PATENTOV
AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM NA
(i) KÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMOV V
SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC
(„AVC VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE FORMÁTU AVC
VIDEO, KTORÝ BOL ZAKÓDOVANÝ
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ
A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO
BOL ZÍSKANÝ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEOZÁZNAMOV OPRÁVNENÉHO
NA POSKYTOVANIE OBSAHU VO
FORMÁTE AVC VIDEO. TÝMTO SA
NEUDEĽUJE ANI NEVYPLÝVA
ŽIADNA LICENCIA NA ŽIADNY INÝ
ÚČEL. ĎALŠIE INFORMÁCIE JE
MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, L.L.C. POZRI <HTTP://
MPEGLA.COM>
72
MHS-PM5/PM5K
4-167-123-11(1)
C:\JOB\CX35000\11_CX35000_SK\4170786811MHSPM5U2\11SK-MHSPM5U2\140BCO.fm
master:Right
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
MHS-PM5/PM5K
4-167-123-11(1)
Download PDF

advertising