Sony | DSC-M2 | Sony DSC-M2 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_001-001_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 107 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
2-638-430-11(1)
Digitálny fotoaparát
Príručka užívateľa/
Riešenie problémov
Práca
s fotoaparátom
Používanie ponuky
Menu
Návod na použitie
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne tento
návod a jeho úvodnú časť “Prečítajte ako prvé” a uschovajte
ho pre prípadné budúce použitie.
Používanie ponuky
nastavení Setup
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.)
sú vyznačené na spodnej časti zariadenia. Výrobné číslo si
poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek
budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia,
informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Používanie PC
Model No. DSC-M2
Tlač statických záberov
Serial No. ___________________________
DSC-M2
Pripojenie fotoaparátu
k TVP
Riešenie problémov
Ostatné
“Prečítajte ako prvé” (samostatná časť)
Index
Popisuje nastavenia a základné operácie
snímania/prehrávania s fotoaparátom.
© 2005 Sony Corporation
DSC-M2
2-638-430-11(1)
DSC-M2-IG_SK.book Page 1 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
2-635-482-11 (1)
Digitálny fotoaparát
Prečítajte ako prvé
Návod na použitie
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne túto úvodnú časť a tiež celý návod “Príručka
užívateľa/Riešenie problémov” a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie.
DSC-M2
Pozri tiež “Príručka užívateľa/Riešenie
problémov” (za touto časťou)
Popisuje pokročilejšie operácie a postup v prípade problémov
s fotoaparátom.
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
DSC-M2-IG_SK.book Page 2 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Kontrola dodávaného príslušenstva
• AC adaptér AC-LS5
• Sieťová šnúra
Pamäťová karta “Memory
Stick Duo” sa nedodáva.
• USB kábel
Aby bolo možné snímať, je
potrebné zakúpiť kartu
“Memory Stick Duo”.
• A/V prepojovací kábel
• Podstavec Cyber-shot Station
UC-MB
“Memory Stick Duo”:
Vo fotoaparáte môžete používať
karty “Memory Stick Duo”.
• Popruh na zápästie
• CD-ROM disk (softvér
Cyber-shot/NeroVision
Express 3)
• Návod na použitie:
“Prečítajte ako prvé” (táto
časť)
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FT1/Puzdro pre
akumulátor
• Návod na použitie: “Príručka
užívateľa/Riešenie
problémov”
“Memory Stick”:
Vo fotoaparáte nie je možné
používať karty “Memory Stick”.
Iné typy kariet nie je možné
používať.
• Podrobnosti o karte “Memory
Stick Duo” t “Príručka
užívateľa/Riešenie
problémov” (str. 97)
Poznámky
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite dodávaný akumulátor NP-FT1.
• LCD monitor je vyrobený vysoko presnou technológiou. Na LCD monitore a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé a/alebo jasné body (červené, modré, zelené alebo biele). Tieto body
sú výsledkom normálneho výrobného procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
Pomer užitočnej plochy obrazu voči celkovej ploche bodov je 99,99% alebo viac.
• Fotoaparát je citlivé a presné zariadenie. Vyhnite
sa nárazom alebo vyvíjaniu prílišného tlaku na
objektív alebo LCD monitor. Aby fotoaparát
nespadol, upevnite popruh na zápästie.
Háčik
Ďalšie informácie ohľadom tohto zariadenia, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky
môžete nájsť na našej web stránke pre pomoc spotrebiteľom (Customer Support).
http://www.sony.net/
DSC-M2-IG_SK.book Page 3 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
1
1
Pripravte akumulátor
Vložte akumulátor.
Posuňte kryt priestoru
pre akumulátor/pamäťovú
kartu “Memory Stick Duo”
v smere šípky.
Akumulátor vložte správne.
Akumulátor vložte tak, aby značka V
na akumulátore smerovala rovnako ako
značka V na slote pre akumulátor.
Zatvorte kryt priestoru
pre akumulátor/kartu
“Memory Stick Duo”.
2 Pripojte AC adaptér (dodávaný) 3Nasaďte fotoaparát
k podstavcu Cyber-shot Station
(dodávaný).
Cyber-shot Station
Konektor DC IN
AC adaptér
Do elektrickej
zásuvky
Značka v
Sieťová šnúra
na podstavec Cybershot Station.
Kontrolka
/CHG
Svieti: Nabíjanie
Nesvieti: Dokončené
(Vyberte fotoaparát
z podstavca Cybershot Station.)
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora pri teplote 25°C je cca 150 minút. V závislosti
od podmienok používania sa môže čas nabíjania odlišovať.
• Počas nabíjania blesku svieti kontrolka nabíjania /CHG.
• AC adaptér pripojte do ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. Ak spozorujete nejaký problém pri používaní
adaptéra, okamžite odpojte sieťovú šnúru adaptéra od elektrickej siete.
• AC adaptér nepoužívajte v stiesnených priestoroch, napr. medzi stenou a nábytkom.
• Po skončení používania AC adaptéra odpojte adaptér od podstavca Cyber-shot Station aj od elektrickej siete.
• Fotoaparát je pod napätím, kým je adaptér pripojený do elektrickej siete, aj keď je samotný fotoaparát
vypnutý.
Nabíjanie akumulátora len pomocou AC adaptéra
Akumulátor môžete nabíjať aj bez podstavca Cyber-shot Station. t “Príručka užívateľa/
Riešenie problémov” (str. 16)
DSC-M2-IG_SK.book Page 4 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Používanie AC adaptéra
Fotoaparát môžete pripojiť do elektrickej zásuvky pomocou AC adaptéra AC-LS5 (dodávaný).
t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 16).
Kontrola zostávajúceho času akumulátora
Odklopte LCD panel, alebo stlačením POWER zapnite fotoaparát, a skontrolujte čas na LCD
monitore.
Indikátor stavu akumulátora • Zobrazenie správneho času trvá cca minútu.
• V pohotovostnom režime pre snímanie (REC) sa indikuje
zostávajúci čas pri snímaní statických záberov.
60min
Zostávajúci čas
• Indikátor stavu akumulátora nemusí za určitých podmienok
zobraziť správny údaj.
Vybratie akumulátora
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu “Memory Stick Duo” a posuňte ovládač uvoľnenia
akumulátora v smere šípky. Aby akumulátor nespadol, po jeho uvoľnení nedržte fotoaparát
slotom pre akumulátor smerom nadol.
Ovládač uvoľnenia akumulátora
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Napájanie
Fotoaparát s dodávaným AC adaptérom AC-LS5 môžete používať v akejkoľvek krajine
s napätím v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V AC, 50/60 Hz. Ak je to potrebné, použite
komerčne dostupný adaptér [a] v závislosti od tvaru príslušnej elektrickej zásuvky [b].
AC-LS5
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
DSC-M2-IG_SK.book Page 5 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
2
Zapnite fotoaparát/nastavte hodiny
Tlačidlo POWER
2
1
Ovládacím tlačidlom
nastavte hodiny.
Pomocou v/V na ovládacom tlačidle
zvoľte želaný formát zobrazenia dátumu,
potom stlačte z.
PHOTO
MOVIE
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
MODE
2005 / 1 /
2
1
Otvorením LCD panela
v smere šípky zapnite
fotoaparát.
Otáčaním LCD
monitora nastavte
želaný zorný uhol.
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Pomocou b/B vyberajte položky
a pomocou v/V nastavte číselnú
hodnotu, potom stlačte z.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
3
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z.
Rozsvieti sa kontrolka REC (zelená).
Clock Set
• Fotoaparát môžete zapnúť aj stlačením
POWER.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
1
10 : 30
OK
AM
Cancel
• Pre zrušenie zvoľte [Cancel] a stlačte z.
DSC-M2-IG_SK.book Page 6 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Zmena nastavenia dátumu a času
V ponuke
(Setup) vyberte položku [Clock Set] a vykonajte postup od kroku 2 vyššie.
t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 50 a 59)
Zobrazenie hodín
• Ak ste v kroku 2-1 zvolili [D/M/Y], nastavili ste čas na 24-hodinový režim zobrazovania.
• Polnoc je indikovaná ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
Ak vypnete napájanie
• Kým nenastavíte hodiny, zobrazenie Clock Set sa bude zobrazovať pri každom zapnutí fotoaparátu.
• Po zapnutí fotoaparátu s nastavenými hodinami sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
60min
101
640 30f
[00:10:48]
VGA
[
96]
• Keď je v ponuke
(Setup) vo voľbe Album tool nastavené [Write in Album] na [On], môže pripravenie
na snímanie od zapnutia fotoaparátu určitý čas trvať.
Vypnutie fotoaparátu
Zatvorte LCD panel, alebo znova stlačte POWER.
Tlačidlo POWER
PHOTO
MOVIE
MODE
• Ak zatvoríte LCD panel v režime PLAY s monitorom smerom von, fotoaparát sa nevypne.
• Ak pri napájaní z akumulátora zapnutý fotoaparát nepoužívate cca 3 minúty, automaticky sa vypne, aby
sa predišlo vybíjaniu akumulátora (funkcia Auto power-off).
Zmena nastavení jazyka
OSD zobrazenia môžete zobrazovať v želanom jazyku. Jazyk zmeníte tak, že stlačením MENU
zobrazíte ponuku Menu. Ovládacím tlačidlom
(Setup), potom v ponuke
(Setup1) zvoľte
1
[ A Language] a zvoľte želaný jazyk. t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 57)
DSC-M2-IG_SK.book Page 7 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
3
Vložte pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” (nedodávaná)
Strana s kontaktmi
Kartu “Memory Stick Duo”
vložte úplne tak, aby zacvakla.
Ak vo fotoaparáte nie je vložená karta “Memory Stick Duo”
Nie je možné snímať.
4
1
Zvoľte veľkosť
Pomocou MODE
nastavte režim na REC.
2
Stlačte
3
Pomocou b / B na ovládacom
tlačidle zvoľte
(Photo Size)
alebo
(Movie Size), potom
pomocou v / V nastavte
požadovanú veľkosť záznamu.
• Jedna kontroliek režimu REC/PLAY
(zelená) bude svietiť a indikovať tak
zvolený režim.
(Image Size).
5M
3:2
3M
1M
VGA
Photo Size
Tlačidlo
PHOTO
MOVIE
MODE
• Uvedené zobrazenie zodpovedá statickým záberom.
• Pre pohyblivý záznam zvoľte [640(30fps)],
[320(30fps)] alebo [320(15fps)].
• Dostupný počet statických záberov alebo čas
pohyblivého záznamu je indikovaný v pravom
spodnom rohu LCD monitora.
4
Kontrolka prístupu
Stlačením
(Image Size)
dokončite nastavenie.
DSC-M2-IG_SK.book Page 8 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Veľkosť statických záberov
Podrobnosti o veľkosti záberov t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 13)
Výrobné nastavenia sú označené značkou
.
Veľkosť
Popis
5M (2592×1944)
Pre tlač do formátu A4 alebo vo vyššej
hustote do formátu A5.
Počet záberov
Tlač
Menej
Kvalitnejšie
Viac
Nižšia kvalita
3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Tlač veľkosti pohľadnice.
VGA (640×480)
Snímanie veľkého počtu záberov.
Prílohy k e-mailu alebo tvorba web-stránok.
* Zábery sa snímajú v totožnom pomere strán 3:2, ako je pomer strán fotografického papiera alebo
pohľadnice a pod.
Veľkosť pohyblivého
záznamu
Popis
640(30 sn./s)
Snímanie kvalitného
pohyblivého záznamu.
320(30 sn./s)
320(15 sn./s)
Snímanie dlhšieho pohyblivého
záznamu.
• “sn./s” indikuje počet snímok
za sekundu (snímka za sekundu).
Skutočný počet záznamov, ktoré je
možné nasnímať závisí od podmienok
snímania a snímaného objektu.
Dostupný počet statických záberov/dostupný čas pre snímanie pohyblivého záznamu
Počet záberov a dĺžka snímania pohyblivého záznamu sa mení v závislosti od nastavenej veľkosti.
Podrobnosti o dostupnom počte a čase snímania t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov”
(str. 24)
60min
Statické zábery
Maximálny dostupný
počet záberov
101
640 30f
[00:10:48]
VGA
[
96]
Pohyblivý záznam
Maximálny
dostupný čas
záznamu
• Počet záberov a dĺžka snímania pohyblivého záznamu sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania.
Vybratie karty “Memory Stick Duo”
Kontrolka prístupu
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu “Memory Stick
Duo” a jedenkrát zatlačte na kartu.
Kým svieti kontrolka prístupu
Nikdy neotvárajte kryt priestoru pre akumulátor/kartu
“Memory Stick Duo”, ani nevypínajte zariadenie. Údaje
sa môžu poškodiť.
DSC-M2-IG_SK.book Page 9 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
5
Jednoducho snímajte (Režim
automatických nastavení)
1
Držanie fotoaparátu
Prepínačom MODE
zvoľte režim REC.
Ovládacie tlačidlo
PHOTO
MOVIE
MODE
Ovládač Zoom
PHOTO
MOVIE
Fotoaparát držte stabilne a snímaný objekt
zamerajte do stredu zaostrovacieho rámčeka.
MODE
Používanie ovládacieho tlačidla
60min
101
640 30f
VGA
[
60min
Používanie
samospúšte
96]
[00:10:48]
101
60min
101
Snímanie blízkych
objektov (Macro)
Výber režimu
merania
640 30f
VGA
[
96]
VGA FINE
[00:10:48]
[
60min
Používanie blesku
pri statických
záberoch
640 30f
[00:10:48]
101
640 30f
VGA
[
96]
96]
[00:10:48]
pokračovanie na ďalšej strane
Kontrolka
režimu
REC
(snímanie)
DSC-M2-IG_SK.book Page 10 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
2
Snímajte záznam.
Ak snímate počas zobrazenia
na monitore, do priečinka Album je možné ukladať
minimalizované kópie záznamov t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 30)
Statické zábery:
Do polovice zatlačte
a pridržte PHOTO,
aby sa zaostrilo.
Indikátor aretácie AE/AF
Bliká t Svieti/pípne
60min
Zatlačte PHOTO
na doraz.
Zaznie zvuk spúšte.
101
VGA FINE
[
96]
30 F2.8
Zameriavací rámček AF zóny
• Môžete tiež použiť PHOTO na boku LCD monitora, nie je však možné zatlačiť
a pridržať PHOTO do polovice.
Pohyblivý záznam:
Zatlačte MOVIE na doraz.
60min
101
640 30f
00:00:02
Snímanie zastavíte opätovným zatlačením MOVIE na doraz.
• Keď je dostupný čas pre snímanie krátky, v spodnej časti LCD monitora bliká
• Môžete tiež použiť MOVIE na boku LCD monitora.
.
Používanie funkcie transfokácie (Zoom)
60min
101
Ovládač Zoom
1.3
VGA
[
96]
640 30f
[00:10:48]
60min
101
5.0
VGA
[
96]
640 30f
[00:10:48]
• Keď transfokácia presiahne mieru 3x, fotoaparát použije digitálnu transfokáciu.
Podrobnosti o nastaveniach [Digital Zoom] a kvalite záznamu t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov”
(str. 51)
DSC-M2-IG_SK.book Page 11 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Samospúšť
Pred krokom 2 stlačte v (
) na ovládacom tlačidle.
Po stlačení PHOTO/MOVIE bliká kontrolka samospúšte sprevádzaná zvukovým signálom
(pípaním), až kým sa snímaný objekt nasníma (po uplynutí cca 10 sekúnd).
Pre zrušenie stlačte znova v.
Kontrolka samospúšte
• Ak sa pomocou samospúšte spustí snímanie pohyblivého záznamu, snímanie sa automaticky neukončí.
• Odporúčame používať statív (nedodávaný).
Snímanie blízkych objektov (Macro)
Pred krokom 2 stlačte b (
) na ovládacom tlačidle.
Pre zrušenie stlačte znova b.
• Odporúčame nastaviť transfokáciu maximálne na stranu W.
• Hĺbka ostrosti sa zúži, preto sa nemusí zaostriť na celý objekt.
• Automatické zaostrovanie sa spomalí.
• Pre snímanie bližších objektov než umožňuje režim snímania blízkeho objektu (Macro) použite
Magnifying glass) v režime scén.
Minimálne snímacie vzdialenosti od objektívu
Nastavenie transfokácie úplne na stranu W: Cca 8 cm.
Nastavenie transfokácie úplne na stranu T: Cca 25 cm.
Výber režimu blesku pre snímanie statických záberov
Pred krokom 2 stláčaním V ( ) na ovládacom tlačidle zvoľte požadovaný režim.
Bez indikátora
Blesk blysne v tmavom prostredí (výrobné nastavenie).
Vynútený blesk
SL
Slow synchro (Pomalá synchronizácia) (Vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť
uzávierky, takže sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Bez blesku
• Dosah blesku (pri nastavení [ISO] na [Auto])
transfokácia na strane W: Cca 0,1 až 2,6 m
transfokácia na strane T: Cca 0,5 až 2,1 m
• Blesk blysne dvakrát. Prvé blysnutie slúži na nastavenie množstva svetla.
pokračovanie na ďalšej strane
(režim
DSC-M2-IG_SK.book Page 12 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Výber režimu merania
Môžete zvoliť režim merania, aby sa nastavila tá časť objektu, ktorá sa využije na meranie expozície.
Bodové meranie (
)
Meranie sa vykoná len pre konkrétnu časť objektu. Režim je vhodný pri osvetlení objektu
protisvetlom alebo pri veľkom kontraste medzi objektom a pozadím.
Režim Multi-pattern metering (Bez indikátora)
Záber sa rozdelí na viacero častí a meranie sa vykoná pre každú časť. Fotoaparát nastaví vhodné
vyváženie expozície.
Pred krokom 2 nastavte
problémov” (str. 35)
Znova stlačte B (
60min
(Camera) na iné nastavenie než [Auto] t “Príručka užívateľa/Riešenie
) na ovládacom tlačidle. Pre zrušenie funkcie bodového merania stlačte B znova.
101
Zameriavací krížik pre bodové meranie/
Zamerajte na túto časť objektu
VGA FINE
[
96]
640 30f
[00:10:48]
• Ak používate bodové meranie na zaostrenie v mieste merania, odporúčame nastaviť 9 (Focus)
na [Center AF] t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 38)
Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je obtiažne zaostriť
• Keď je objekt bližšie než cca 50 cm, použite režim Macro (ľavý stĺpec).
• Keď fotoaparát nedokáže automaticky zaostriť na objekt, indikátor aretácie AE/AF pomaly bliká a nezaznie
pípnutie. Zmeňte kompozíciu záberu a znova zaostrite.
Objekty, pri ktorých je zaostrenie obtiažne:
– Vzdialené objekty v tmavom prostredí.
– Kontrast medzi objektom a pozadím je nízky.
– Objekty za sklom.
– Rýchlo sa pohybujúce objekty.
– Odrazové plochy a lesklé povrchy.
– Blikajúce objekty.
– Objekty v protisvetle.
Identifikácia zobrazovaných položiek
t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 18)
Otočenie LCD monitora (režim Mirror)
Pri snímaní v režime Mirror otočte LCD panel monitorom smerom k objektívu. Na LCD
monitore sa zobrazí zrkadlovo otočený obraz. Nasníma sa však správne.
Snímať môžete pomocou tlačidiel na boku LCD monitora.
Tlačidlo MOVIE
Tlačidlo PHOTO
Obraz na LCD monitore
Nasnímaný záber
DSC-M2-IG_SK.book Page 13 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Snímajte statické zábery a pohyblivý záznam
(Hybridné snímanie/5SEC Recording)
1
Prepínačom MODE
zvoľte režim REC.
Kontrolka REC
PHOTO
MOVIE
MODE
Prepínač 5SEC
Prepínač HYBRID
Hybridné snímanie:
Snímanie 5SEC recording:
Pri hybridnom snímaní môžete nasnímať
pohyblivý záznam pred a po nasnímaní
statického záberu.
2
Prepínač HYBRID
nastavte na HYBRID.
Zobrazí sa
.
Po stlačení tlačidla tak ako pri snímaní
statického záberu môžete nasnímať
5-sekundový pohyblivý záznam, keďže je
čas jednotlivých pohyblivých záznamov
limitovaný na 5 sekúnd.
2
60min 101
Prepínač 5SEC nastavte
na 5SEC.
Zobrazí sa
.
HYBRID
60min 101
VGA
[
95]
640 30f
[00:10:48]
5SEC
640 30f
VGA
3
[
Zatlačte PHOTO na doraz.
3
Pred nasnímaním statického záberu
sa nasníma cca 5-sekundový a po
nasnímaní statického záberu sa nasníma
cca 3-sekundový pohyblivý záznam.
• Veľkosť pohyblivého záznamu sa nastaví
na 320 x 240 (15 sn./s). Pohyblivý záznam
sa nasníma vo formáte MPEG-4 (MP4).
96]
[00:10:48]
Zatlačte MOVIE na doraz.
Na LCD monitore sa zobrazí
“zzzzz” a indikátor z každú
sekundu zmizne.
• Nie je možné zastaviť snímanie v jeho
priebehu, aj keď znova stlačíte MOVIE.
DSC-M2-IG_SK.book Page 14 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Snímanie v režime Hybrid
• Keď je v ponuke
(Setup) [Hybrid Rec] nastavené na [Pre Rec], pred nasnímaním statického
záberu môžete nasnímať cca 5-sekundový pohyblivý záznam.
• V režime Hybrid nie je možné používať nasledovné funkcie.
–
–
–
–
Speed Burst
Multi Burst
Exposure Bracket
Auto Review (Automatický náhľad)
• V režime Hybrid sa akumulátor vybíja rýchlejšie než pri bežnom snímaní.
• Pohyblivý záznam nasnímaný pred/po statickom zábere môžete byť v nasledovných prípadoch
kratší.
– Ak nasledujúci záber snímate ihneď.
– Pred alebo po snímaní zmeníte režim prepínačom MODE alebo HYBRID.
• Aktuálne zobrazenie na LCD monitore sa priamo nasníma do pohyblivého záznamu snímaného
pred/po statickom zábere. Nasnímať sa tiež môže nasledovné.
– Prevádzkový zvuk nastavovania aretácie AE a zvuk samotnej aretácie.
– Svetlo AF iluminátora
– Zobrazenie na LCD monitore pri nastavovaní funkcie (napr. obrazový efekt) tesne pred snímaním
statického záberu.
– Zvuk samospúšte.
– Prevádzkový zvukový signál (pípnutie).
• Ak nechcete nasnímať pípavý zvuk, nastavte [Beep] na [Off] alebo [Shutter]. Ak v ponuke
Setup nastavíte [Beep] na [Off], zaznamená sa zvuk spúšte.
Obnovenie štandardného režimu snímania z režimu hybridného snímania
Prepnite prepínač HYBRID do ľavej polohy.
Obnovenie štandardného režimu snímania z režimu 5SEC-recording
Prepnite prepínač 5SEC do ľavej polohy.
Predĺženie dostupného času snímania v režime 5SEC-recording
Počas snímania znova stlačte MOVIE. Dostupný čas snímania sa predĺži o 5 sekúnd.
DSC-M2-IG_SK.book Page 15 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Prehliadajte/vymažte záznamy
6
1
Prepínačom MODE
zvoľte režim PLAY.
2
Pomocou b/B alebo ovládača
Shuttle zvoľte záznam.
60min 101 3/9
VGA
101-0003
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
Statický záber:Zobrazí sa
.
Pohyblivý záznam:Zobrazí sa
Rozsvieti sa kontrolka PLAY
(zelená).
.
Pohyblivý záznam:
Ak chcete prehrávať pohyblivý záznam, stlačte z.
Kontrolka PLAY
Pri prehrávaní záznamu nasnímaného v režime Hybrid
sa záznam prehráva v nasledovnom poradí: predzáznam t statický záber t po-záznam.
Tlačidlo
60min
101
640 30f
101_0010
STOP
10/10
00:00:03
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
PHOTO
Tlačidlo
MOVIE
Lišta
prehrávania
MODE
Zrýchlený posuv vzad/vpred:
Otočte ovládač Shuttle doľava/doprava.
(Obnovenie normálneho prehrávania: z)
Hlasitosť: v/V
Zastavenie prehrávania: z
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného v režime Hybrid nie je
možný zrýchlený posuv vzad/vpred ani pozastavenie.
Vymazávanie záznamov
1 Zobrazte záznam, ktorý chcete vymazať a stlačte
(Delete).
2 Pomocou v zvoľte [Delete] a stlačte z.
60min 101 2/9
VGA
Zrušenie vymazávania
Zvoľte [Exit] a stlačte z.
Delete
Exit
BACK/NEXT
• Keď vymažete statický záber v režime Hybrid, vymaže sa aj pohyblivý záznam nasnímaný pred/po danom
statickom zábere.
• Aj keď vymažete nejaký záznam, miniatúry uložené v priečinku Album sa nevymažú.
DSC-M2-IG_SK.book Page 16 Tuesday, November 8, 2005 7:17 PM
Sledovanie zväčšeného obrazu (Playback zoom)
Stlačením
zväčšíte zobrazený statický záber.
Stlačením
obraz zmenšíte.
Nastavenie polohy (okrajov): v/V/b/B
Zrušenie zobrazenia zväčšeného záznamu: z
Uloženie zväčšeného záznamu: [Trimming] t “Príručka užívateľa/Riešenie problémov” (str. 49)
Zobrazenie indexového zobrazenia
Stlačte
(Index) a pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle zvoľte záznam.
Pre obnovenie zobrazenia samostatného záznamu stlačte z.
Pre zobrazenie nasledujúceho (predchádzajúceho) indexového zobrazenia posuňte žltý rámček nahor/
nadol/doľava/doprava pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle.
60min 101 3/9
VGA
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
101-0003
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Ak znova stlačíte
,
zobrazí sa indexové zobrazenie 16 záznamov.
Vymazávanie záznamov v indexovom zobrazení
1 Počas indexového zobrazenia stlačte
zvoľte [Select] a stlačte z.
(Delete) a pomocou b/B na ovládacom tlačidle
2 Pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle alebo ovládačom Shuttle zvoľte záznam, ktorý
chcete vymazať, potom stlačením z zobrazte v zvolenom zázname indikátor
(Delete).
Zrušenie výberu
Zvoľte záznam určený pre vymazanie a stlačte z tak, aby indikátor
zo záznamu zmizol.
SELECT
3 Stlačte
TO NEXT
(Delete).
4 Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z.
• Vymazanie všetkých záznamov v priečinku zvoľte v kroku 1 pomocou b/B [All In This Folder] namiesto
[Select], potom stlačte z.
Zobrazenie záznamu so zatvoreným LCD panelom
Ak zatvoríte LCD panel v režime PLAY s monitorom smerom
von, fotoaparát sa nevypne. Záznam môžete zobraziť na LCD
monitore aj so zavretým LCD panelom.
2-655-399-01(1)
Softvér pre editovanie pohyblivého záznamu a autorizáciu DVD (autoring)
Pre model DSC-M2
“NeroVision Express 3” Stručný prehľad
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Slovensky
Pomocou softvéru NeroVision
Express 3 dodávaného s DSC-M2
dokážete...
- Editovať pohyblivé
záznamy nasnímané
fotoaparátom DSC-M2.
- Zapisovať pohyblivé
záznamy nasnímané
fotoaparátom DSC-M2
na DVD disky.
Systémové požiadavky
• OS: Microsoft Windows 98SE/Millennium
Edition/2000 Professional/XP Home
Edition/XP Professional
(Macintosh nie je kompatibilný.)
• CPU: Pentium III 800 MHz alebo
výkonnejší
(Odporúča sa Pentium 4 1,6 GHz alebo
výkonnejší.)
• Voľné miesto na pevnom disku:
Pre potreby štandardnej inštalácie: 250 MB
Pre DVD autoring: 4 GB a viac
• Musí byť nainštalovaný DirectX 9.0a alebo
novšia verzia.
• Ak používate iný OS než Windows XP,
za účelom prenosu záznamu musí byť
nainštalovaný softvér Picture Package
(dodávaný) alebo USB ovládač.
• Podrobnosti o uchovávaní záznamu
nasnímaného fotoaparátom DSC-M2
na pevnom disku PC pozri v návode
Príručka užívateľa/Riešenie problémov
pre fotoaparát DSC-M2.
Inštalácia
1
2
3
4
Vložte CD-ROM disk NeroVision
Express 3 do CD-ROM
mechaniky PC.
Zobrazí sa okno pre inštaláciu.
Kliknite na tlačidlo [Nero Vision
Express].
Spustí sa inštalácia softvéru
NeroVision Express 3.
Nainštalujte NeroVision
Express 3 podľa zobrazovaných
pokynov.
Reštartujte PC.
Spustenie NeroVision
Express 3
- Dvakrát kliknite na
NeroVision
Express 3) na pracovnej ploche PC.
- Otvorte Menu Start.
Kliknite na [Start] p [Programs]
(Pre Windows XP, [All Programs]) p
[Nero] p [Nero Digital] p [NeroVision
Express].
Používanie pomocníka Help
Podrobnosti o používaní softvéru
NeroVision Express 3 pozri
v súboroch pomocníka Help softvéru.
Pomocníka Help môžete otvoriť
nasledovne:
Kliknutím na
(ikona Help) zobrazte
pomocníka Help a zvoľte príslušný
príkaz.
Editovanie pohyblivého
záznamu
Pomocou softvéru NeroVision Express
3 môžete editovať pohyblivé záznamy
nasnímané fotoaparátom DSC-M2.
- Vyberte želané snímky pohyblivého
záznamu za účelom editovania.
- Spojte viacero pohyblivých
záznamov pomocou špeciálnych
efektových funkcií.
1
Spustite softvér NeroVision
Express 3.
Zobrazí sa úvodné okno START.
2
Kliknite na [Make Movie].
Zobrazí sa okno Make Movie
(Vytvoriť film).
3
Zvoľte pohyblivé záznamy, ktoré
chcete editovať.
Kliknutím na
zobrazte okno pre
výber súboru. Pomocou okna zvoľte
požadovaný pohyblivý záznam.
4
Editujte pohyblivý záznam a vyexportujte ho na pevný disk PC.
Editujte pohyblivý záznam
a kliknite na tlačidlo [Export].
• Podrobnosti pozri v pomocníkovi
Help softvéru NeroVision Express 3.
Prehrávanie editovaného pohyblivého
záznamu vo fotoaparáte DSC-M2
Pri exporte pohyblivého záznamu
vykonajte nasledovné nastavenia:
- Nastavte šablónu Export na [Nero Digital].
- Nastavte Profile na [Memory Stick Video
(PSP compatible)].
- Nastavte Audio Settings na [LC AAC CBR
- 64 kbit/s].
• Uloženie všetkých záznamov na kartu
“Memory Stick Duo” pozri v návode
Príručka užívateľa/Riešenie problémov
pre fotoaparát DSC-M2.
Poznámka
Nemusí byť možné správne editovať pohyblivé záznamy nasnímané v režime Hybrid.
Zápis na DVD disky
Pohyblivé záznamy nasnímané
fotoaparátom DSC-M2 môžete zapísať
na DVD disky.
1
2
3
4
Spustite softvér NeroVision
Express 3.
Zobrazí sa úvodné okno START.
Kliknite na [Make DVD...] p
[DVD-Video].
Zobrazí sa okno Make DVD
(Vytvoriť DVD).
Zvoľte pohyblivé záznamy, ktoré
chcete zapísať na DVD disk.
Kliknutím na [Add Video Files...]
zobrazte okno pre výber súboru.
Pomocou okna zvoľte pohyblivé
záznamy, ktoré chcete zapísať na
DVD disk.
Pohyblivé záznamy
zapíšte na DVD disk podľa
zobrazovaných pokynov.
• Podrobnosti pozri v pomocníkovi
Help softvéru NeroVision Express 3.
Poznámky
• Aby bol možný DVD autoring, PC
musí disponovať DVD mechanikou
kompatibilnou so softvérom NeroVision
Express 3.
• Podrobnejšie informácie o DVD
mechanikách kompatibilných so softvérom
NeroVision Express 3 nájdete na
web-stránke Nero (www.nero.com)
v informáciách pre podporu užívateľov.
Odinštalovanie
1
2
3
4
Kliknite na [Start] p [Settings] p
[Control Panel].
Zobrazí sa Control Panel (Ovládací
panel).
Kliknite na [Add/Remove
Programs] (Pri iných OS než
Windows XP, [Add or Remove
Programs]).
Zobrazí sa zoznam programov
nainštalovaných v PC.
Zvoľte “Nero Suite” a kliknite
na [Change/Remove].
Odinštalujte NeroVision
Express 3 podľa zobrazovaných
pokynov.
Informácie pre podporu
užívateľov
Kontaktné informácie o softvéri
NeroVision Express 3 nájdete
na nasledovnej web-stránke.
Domovská stránka Nero:
www.nero.com
Ďalšie informácie o softvéri
NeroVision Express 3 nájdete
na nasledovnej web-stránke.
http://sony.nero-support.com/
Informácie o obchodných
značkách
• “Memory Stick Duo” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft a Windows sú ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a/alebo ostatných krajinách.
• Macintosh je obchodná značka
spoločnosti Apple Computer, Inc.
registrovaná v USA a/alebo ostatných
krajinách.
• Pentium je obchodná značka alebo
ochranná známka spoločnosti Intel
Corporation.
• Všetky ostatné spomenuté názvy
produktov a systémov sú všeobecne
obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami príslušných spoločností.
Označenie ™ alebo ® však nie je vždy
v tomto návode uvádzané.
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_002-003_DSC-M2.fm
master:Left_Safety
DSC-M2_SK.book Page 2 Wednesday, November 9, 2005 9:49 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Upozornenie pre spotrebiteľov
RECYKLÁCIA LÍTIUM-IÓNOVÝCH
(Li-Ion) AKUMULÁTOROV
Li-Ion akumulátory je možné
recyklovať.
Odovzdaním nepotrebných
nabíjateľných akumulátorov
do najbližšieho zberného
a recyklačného strediska prispejete
k ochrane životného prostredia.
Viac informácií o recyklovaní nabíjateľných
akumulátorov nájdete na stránke
http://www.rbrc.org/
Upozornenie: Nemanipulujte s poškodenými
alebo vytečenými Li-Ion akumulátormi.
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto
výrobku, kontaktujte:
najbližšieho predajcu Sony alebo Zákaznícke
informačné centrum Sony.
Usmerňujúca informácia
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov: SONY
Typové ozn.: DSC–M2
Zodp. spoločnosť: Sony Electronics Inc.
Adresa: 16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127U.S.A.
Toto zariadenie spĺňa podmienky odseku B
Časti 15 Predpisov FCC. Prevádzka je
podmienená splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé
interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať
všetky prijaté interferencie, vrátane
interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú
prevádzku.
Poznámka:
Fotoaparát DSC-M2 je potrebné používať
s podstavcom Cyber-shot Station model UC-MB
a AC adaptérom model AC-LS5.
UPOZORNENIE
Upozornenie pre spotrebiteľov
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou
so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená
v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú
reklamáciu výrobku.
Táto značka upozorňuje
na výskyt “nebezpečného
napätia” na odizolovaných
častiach vo vnútri zariadenia,
ktoré môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
Táto značka upozorňuje
užívateľa na dôležité funkčné
a servisné operácie
nachádzajúce sa
v sprievodnom návode.
2
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_002-003_DSC-M2.fm
master:Right_Safety
DSC-M2_SK.book Page 3 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Poznámka:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC.
Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je
inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami,
môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie
príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je
možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie
pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie
prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Dodávaný prepojovací (interface) kábel je možné
používať len so zariadením spĺňajúcim podmienky
pre digitálne zariadenie odseku B Časti 15
Predpisov FCC.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený v súlade
s kritériami stanovenými nariadením EMC pre
používanie prepojovacích káblov kratších než
3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické polia môžu pri tomto
fotoaparáte pri určitých frekvenciách spôsobiť
rušenie obrazu a zvuku.
Upozornenie
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zlyhanie prenosu), reštartujte aplikáciu, alebo
odpojte a znova pripojte USB kábel.
3
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_004-007_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 4 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Poznámky k používaniu fotoaparátu
S fotoaparátom sa nedodáva pamäťová
karta “Memory Stick Duo”.
Aby bolo možné snímať, je potrebné
zakúpiť kartu “Memory Stick Duo”.
Typy kariet “Memory Stick” vhodné pre
fotoaparát (nedodávané)
IC záznamové médium používané v tomto
fotoaparáte je pamäťová karta “Memory
Stick Duo”. Existujú dva druhy kariet
“Memory Stick”.
“Memory Stick Duo”: Vo fotoaparáte môžete
používať karty “Memory Stick Duo”.
“Memory Stick”: Vo fotoaparáte nie je
možné používať karty “Memory Stick”.
• Akumulátor môžete nabíjať, aj keď nie je
celkom vybitý. A tiež ak akumulátor nie je
maximálne nabitý, môžete použiť akumulátor
s jeho aktuálnou kapacitou.
• Ak neplánujete akumulátor dlhší čas používať,
vybite ho a vyberte ho z fotoaparátu. Potom ho
uskladnite na chladnom a suchom mieste. Takto
udržujete akumulátor v optimálnom stave (str. 99).
• Podrobnosti o vhodných akumulátoroch pozri
na str. 99.
Objektív Carl Zeiss
Fotoaparát je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý produkuje obraz vysokej
kvality (ostrý obraz s vynikajúcim
kontrastom).
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený
v zmysle systému garancie kvality
používaného spoločnosťou Carl Zeiss
a poskytuje kvalitu objektívov Carl Zeiss.
Kompenzácia obsahu záznamu
• Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti fotoaparátu alebo záznamového
média atď. nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Iné typy kariet nie je možné používať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
• Podrobnosti o karte “Memory Stick Duo” pozri
na str. 97.
• Aby ste predišli možnému riziku straty dát,
pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na disk.
Ak budete v “Memory Stick”kompatibilnom zariadení používať kartu
“Memory Stick Duo”
Poznámky ku snímaniu/prehrávaniu
Karty “Memory Stick Duo” môžete
používať po vložení do adaptéra Memory
Stick Duo (nedodávaný).
Adaptér Memory Stick Duo
Poznámky k akumulátoru
“InfoLITHIUM”
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
špliechaniu ani vode. Pred používaním
fotoaparátu si prečítajte časť “Bezpečnostné
upozornenia” (str. 100).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým
skontrolujete, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby fotoaparát nezmokol.
V prípade vniknutia vody do fotoaparátu môže
dôjsť k poruchám, ktoré sú niekedy
neopraviteľné.
• Fotoaparátom nemierte do slnka ani do iného
zdroja silného svetla. Môže dôjsť k poruche
fotoaparátu.
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
dodávaný akumulátor NP-FT1. (t krok 1
v časti “Prečítajte ako prvé”)
4
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_004-007_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 5 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu rádiových vĺn alebo
k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát nemusí
snímať/prehrávať správne.
• Používanie fotoaparátu v piesčitom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu.
• Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti, pred
používaním vlhkosť z fotoaparátu odstráňte
(str. 100).
• Fotoaparátom netraste, ani nenarážajte. Okrem
poruchy a nemožnosti snímania môžete spôsobiť
nefunkčnosť záznamového média alebo
poškodenie, prípadne stratu údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná
energia uvoľnená pri blysnutí blesku môže
spôsobiť roztopenie nečistôt na povrchu blesku,
čím môže dôjsť k nedostatočnému osvetleniu.
Poznámky k LCD monitoru a objektívu
• LCD monitor je vyrobený vysoko presnou
technológiou. Na LCD monitore a v hľadáčiku
sa však môžu permanentne objavovať malé
tmavé a/alebo jasné body (červené, modré,
zelené alebo biele). Tieto body sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
Pomer užitočnej plochy obrazu voči celkovej
ploche bodov je 99,99% alebo viac.
Čierne (červené/
modré/zelené/
biele) body
Kryt objektívu
Kryt objektívu fotoaparátu sa otvára a zatvára
automaticky, keď zapnete/vypnete fotoaparát.
Dávajte pozor, aby ste si pri otváraní/zatváraní
nepricvikli prsty. Nepokúšajte sa nasilu otvárať
kryt objektívu. Môže dôjsť k poruche.
Kompatibilita obrazových údajov
• Fotoaparát spĺňa pravidlá DCF (Design Rules
for Camera File Systems) - univerzálnu normu
vypracovanú asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je zaručené
a naopak, prehrávanie záznamov nasnímaných
alebo editovaných v inom zariadení nie je
v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie k autorským právam
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými právami.
Neautorizovaným kopírovaním takýchto
materiálov sa môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Obrázky v návode
Obrázky používané v tomto návode ako imitácie
fotografií sú reprodukcie. Nejde o skutočné
fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.
• Vystavením LCD monitora alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhší čas môže
dôjsť k poruche zariadenia. Pri umiestňovaní
fotoaparátu blízko okna alebo dverí buďte
opatrný.
• Na LCD monitor príliš netlačte. Obraz sa môže
rozmazať a môže dôjsť k poruche.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
monitore vznikať závoje. Nejde o poruchu.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu prílišného
tlaku na objektív.
5
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_004-007_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 6 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Správne držanie fotoaparátu
• Pri otváraní LCD panela otočte panel doľava
podľa obrázka.
• Pri otváraní LCD panela dávajte pozor, aby ste
sa nedotýkali objektívu.
MOVIE
PHOTO
MODE
• LCD panel sa otáča o 90 a 180 stupňov do
každej strany podľa obrázka. Môžete nastaviť
uhol LCD monitora tak, aby vyhovoval danej
situácii. Nastavte LCD monitor, keď je LCD
panel otvorený na 90 stupňov.
• Nedržte rukami za LCD panel.
90°
MOVIE
PHOTO
MODE
180°
• Ak prenášate fotoaparát, priklopte LCD panel
podľa obrázka.
6
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_004-007_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 7 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Maximálne využívanie fotoaparátu
Pripravte fotoaparát a jednoducho snímajte
“Prečítajte ako prvé” (samostatná časť)
1 Pripravte akumulátor
2 Zapnite fotoaparát/nastavte hodiny
3 Vložte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” (nedodávaná)
4 Zvoľte veľkosť
5 Jednoducho snímajte (Režim automatických nastavení)
Snímajte statické zábery a pohyblivý záznam (Hybridné snímanie/
5SEC Recording)
6 Prehliadajte/vymažte záznamy
Oboznámte sa s vašim fotoaparátom podrobnejšie
Tento návod
• Snímajte s obľúbenými nastaveniami (Snímanie
PHOTO
MOVIE
MODE
v predprogramovaných režimoch)
t str. 35
• Realizujte rôzne snímania/prehrávanie pomocou ponúk
Menu t str. 32
• Prehliadajte záznamy prezentáciou Slide Show a usporiadajte
ich do albumov (Album)
t str. 28, 30
• Zmeňte výrobné nastavenia fotoaparátu t str. 50
Pripojte fotoaparát k PC alebo tlačiarni
Tento návod
• Skopírujte záznam do PC a editujte ho rôznymi spôsobmi
t str. 60
• Vytlačte si zábery po pripojení fotoaparátu priamo k tlačiarni
(len PictBridge-kompatibilné tlačiarne) t str. 75
7
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_008-010_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 8 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Obsah
Poznámky k používaniu fotoaparátu......................................................... 4
Práca s fotoaparátom
Základné techniky pre kvalitnejší záznam .............................................. 11
Zaostrovanie – Úspešné zaostrenie ................................................................ 11
Expozícia – Nastavenie svetelnej intenzity ...................................................... 12
Farby – Efekty osvetlenia................................................................................. 13
Kvalita – “Kvalita obrazu” a “veľkosť záznamu”............................................... 13
Popis častí .............................................................................................. 15
Indikátory na monitore ............................................................................ 18
Zmena zobrazenia .................................................................................. 23
Dostupný počet statických záberov a čas pre snímanie pohyblivých
záznamov................................................................................................ 24
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/zobraziť ......26
Používanie tlačidiel pre snímanie/prehrávanie ....................................... 27
Prezentácia Slide show........................................................................... 28
Album...................................................................................................... 30
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky Menu ................................................ 32
Položky ponuky Menu....................................................................... 33
Menu pri snímaní .................................................................................... 35
(Camera)
(EV)
9 (Focus)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
8
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_008-010_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 9 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Menu pri prehrávaní ................................................................................45
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Resize)
(Rotate)
(Setup)
Trimming
Používanie ponuky nastavení Setup
Používanie položiek ponuky Setup ................................................50
Camera (Fotoaparát) .........................................................................51
Hybrid Rec (Hybridné snímanie)
Digital Zoom (Digitálna transfokácia)
Date/Time (Dátum/čas)
Red Eye Reduction (Redukcia efektu červených očí)
AF Illuminator (AF iluminátor)
Auto Review (Automatický náhľad)
Memory Stick Tool (Nástroj Memory Stick) .......................................54
Format (Formátovanie)
Create REC.Folder (Vytvorenie priečinka pre snímanie)
Change REC.Folder (Zmena priečinka pre snímanie)
Copy (Kopírovanie)
Album tool (Nástroj Album) ...............................................................56
Write in Album (Zápis do albumu)
Format (Formátovanie)
1
Setup 1 (Nastavenia 1).......................................................................57
Beep (Zvukový signál - Pípanie)
Format Music (Formátovanie hudby)
LCD Backlight (Osvetlenie LCD monitora)
Language (Jazyk)
2
Setup 2 (Nastavenia 2).......................................................................58
File Number (Číslovanie súborov)
USB Connect (USB prepojenie)
Video Out (Video výstup)
Clock Set (Nastavenie hodín)
9
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_008-010_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 10 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Používanie PC
PC s OS Windows .................................................................................. 60
Kopírovanie záznamu do PC .................................................................. 62
Zobrazenie záznamu uloženého v PC fotoaparátom.............................. 69
Používanie dodávaného softvéru............................................................ 70
PC Macintosh.......................................................................................... 72
Tlač statických záberov
Spôsob tlače statických záberov............................................................. 74
Priama tlač z fotoaparátu pomocou PictBridge-kompatibilnej tlačiarne .. 75
Tlač v obchode........................................................................................ 79
Pripojenie fotoaparátu k TVP
Zobrazenie záznamu na TV obrazovke .................................................. 81
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................................................................................ 83
Výstražné indikátory a hlásenia .............................................................. 94
Ostatné
Pamäťová karta “Memory Stick” ............................................................. 97
Akumulátor “InfoLITHIUM” ...................................................................... 99
Bezpečnostné upozornenia .................................................................. 100
Technické údaje.................................................................................... 102
Index .................................................................................................... 104
10
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 11 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Práca s fotoaparátom
Základné techniky pre kvalitnejší záznam
Zaostrovanie
Expozícia
Farby
Kvalita
PHOTO
MOVIE
MODE
Práca s fotoaparátom
Táto časť popisuje základné operácie
s fotoaparátom. Dozviete sa, ako ovládať
rôzne funkcie ako tlačidlá/prepínače (str. 27),
ponuky Menu (str. 32) atď.
Zaostro- Úspešné zaostrenie
vanie
Keď stlačíte PHOTO do polovice, fotoaparát automaticky zaostrí (Auto Focus). PHOTO
stlačte len do polovice.
Zatlačte PHOTO
na doraz.
Stlačte PHOTO
do polovice
Indikátor aretácie
AE/AF
Bliká , svieti/pípne
60min
Potom zatlačte
PHOTO na doraz
101
VGA FINE
[
96]
30 F2.8
Snímanie statických záberov v prípade zložitého zaostrovania t [Focus] (str. 38)
Ak je záber po nasnímaní rozmazaný, môže to byť spôsobené otrasmi fotoaparátu.
t Pozri “Rady pre elimináciu rozmazania” (nižšie).
Rady pre elimináciu rozmazania
Fotoaparát držte pevne. Fotoaparát môžete stabilizovať aj opretím sa o strom alebo
budovu. V tmavom prostredí tiež odporúčame používať statív a blesk.
11
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 12 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Expozícia Nastavenie svetelnej intenzity
Nastavením expozície a citlivosti ISO môžete vytvárať rôzne zábery. Expozícia je množstvo
svetla, ktoré vojde do fotoaparátu, keď uvoľníte spúšť.
Rýchlosť uzávierky = Čas vstupu svetla do fotoaparátu.
Expozícia: Clona = Veľkosť otvorenej štrbiny prepúšťajúcej svetlo.
ISO = Citlivosť pri snímaní.
Preexponované
= priveľa svetla
Presvetlený obraz
Správna expozícia
Podexponované
= málo svetla
Tmavý obraz
Expozícia sa automaticky nastaví na
správnu hodnotu v režime automatických
nastavení. Môžete ju však nastaviť
manuálne pomocou nižšie uvedených
funkcií.
EV:
Umožňuje skorigovať expozíciu nastavenú
fotoaparátom.
t str. 37
Režim merania:
Umožňuje zmeniť časť objektu, pre ktorú
sa zmerala expozícia. t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Nastavenie citlivosti ISO
ISO je merná jednotka (citlivosť), udávajúca množstvo svetla, ktoré získa snímacie zariadenie
(ekvivalent pre fotografické filmy). V závislosti od citlivosti ISO bude obraz odlišný aj pri
rovnakej expozícii.
Nastavenie citlivosti ISO t str. 40
Vysoká citlivosť ISO
Snímanie jasného obrazu aj v tmavých podmienkach.
Obraz je však zrnitý.
Nízka citlivosť ISO
Snímanie kvalitnejšieho obrazu.
Obraz však môže byť tmavší.
12
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 13 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Farby
Efekty osvetlenia
Príklad: Farby záberu ovplyvnené svetelnými podmienkami
Počasie/osvetlenie
Charakteristiky svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biela (štandard)
Domodra
Modravý
nádych
Dočervena
Práca s fotoaparátom
Farebné podanie objektu je ovplyvnené svetelnými podmienkami.
Farebné tóny sa nastavujú automaticky v režime automatických nastavení.
Farebné tóny však môžete nastaviť manuálne pomocou [White Bal] (str. 40).
Kvalita
“Kvalita obrazu” a “veľkosť záznamu”
Digitálny obraz je tvorený malými obrazovými bodmi nazývanými pixely.
Ak obraz obsahuje veľký počet pixelov, veľkosť je väčšia a zaberá viac pamäte. Obraz sa však
zobrazí s väčšími detailmi. “Veľkosť záznamu” je vyjadrená počtom pixelov. Aj keď rozdiel
nepostrehnete na monitore fotoaparátu, jemné detaily a čas spracovania dát sa prejaví pri tlači
záberov alebo pri zobrazovaní na monitore PC.
Popis pixelov a veľkosti záznamu
1 Veľkosť záznamu: 5M
2592
2592 pixelov × 1944 pixelov = 5 038 848 pixelov
640
1944
480
Pixely
2 Veľkosť záznamu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
13
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 14 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Výber veľkosti (t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé”)
Pixel
Mnoho pixelov
(Vysoká kvalita
obrazu a väčší
obrazový súbor)
Málo pixelov (Nízka
kvalita obrazu, ale
menší obrazový súbor)
Výrobné nastavenia sú označené značkou
Veľkosť záznamu
5M (2592×1944)
Príklad: Tlač až
do formátu A4
Príklad: Záber, ktorý
chcete poslať ako
prílohu e-mailu
.
Popis
Väčšie
3:2* (2592×1728)
Pre tlač do formátu A4 alebo vo vyššej hustote
do formátu A5.
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Tlač veľkosti pohľadnice.
VGA (640×480)
Menšie
Snímanie veľkého počtu záberov.
Prílohy k e-mailu alebo tvorba web-stránok.
* Zábery sa snímajú v totožnom pomere strán 3:2, ako je pomer strán fotografického papiera alebo
pohľadnice a pod.
Veľkosť pohyblivého záznamu
Popis
640(30 sn./s) (640×480)
Snímanie kvalitného pohyblivého záznamu.
320(30 sn./s) (320×240)
320(15 sn./s) (320×240)
Snímanie dlhšieho pohyblivého záznamu.
• “sn./s” indikuje počet snímok za sekundu (snímka za sekundu). Skutočný počet záznamov, ktoré je možné
nasnímať závisí od podmienok snímania a snímaného objektu.
Nastavenie kvality obrazu (miera kompresie) v kombinácii (str. 41)
Pri ukladaní digitálnych záberov môžete zvoliť mieru kompresie. Pri vyššej miere kompresie
záberu chýba jemnejší detail, má však menší objem.
14
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 15 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Popis častí
Podrobnosti o ovládaní pozri na stránkach,
ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Fotoaparát
qf
qg
qh
qj
Práca s fotoaparátom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
qk
PHOTO
MOVIE
MODE
0
qa
qs
qd
ql
w;
wa
ws
A Tlačidlo
(Index) (75 t krok 6
v časti “Prečítajte ako prvé”)
M Prepínač 5SEC (t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
B LCD monitor (23)
N Ovládacie tlačidlo
Zapnuté Menu: v/V/b/B/z (t krok 2
v časti “Prečítajte ako prvé”)
Vypnuté Menu: / / /
(t krok
5 v časti “Prečítajte ako prvé”)
C Pri snímaní: Tlačidlo PHOTO (t krok
5 v časti “Prečítajte ako prvé”)
Pri prehrávaní: Tlačidlo
(28)
D Tlačidlo
(Zobrazenie/zapnutie/
vypnutie osvetlenia LCD monitora) (23)
E Pri snímaní: Tlačidlo MOVIE (t krok
5 v časti “Prečítajte ako prvé”)
Pri prehrávaní: Tlačidlo
(30)
F Tlačidlo
(veľkosť záznamu/
vymazanie) (t krok 4 a 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
G Tlačidlo MENU (32)
H Tlačidlo RESET (83)
I Tlačidlo PHOTO (,27, t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
J Prepínač HYBRID (t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
K Tlačidlo MODE (27)
L Tlačidlo MOVIE (27, t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
O Ovládač Shuttle (27, t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
P Pri snímaní: Tlačidlo Zoom (W/T) (t
krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”)
Pri prehrávaní: Tlačidlo /
(Playback zoom) Tlačidlo
(Index)
(t krok 6 v časti “Prečítajte ako
prvé”)
Q Tlačidlo POWER (t krok 2 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
R Kontrolka /CHG (oranžová) (t krok
1 v časti “Prečítajte ako prvé”)
REC: Kontrolka režimu REC
(snímanie) (zelená) (t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
PLAY: Kontrolka režimu PLAY
(prehrávanie) (zelená) (t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
15
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 16 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
S Konektor DC IN
Ak používate AC adaptér AC-LS5
(dodávaný)
Konektor DC
1
2
3
Značka v
4
5
Do elektrickej
zásuvky
AC adaptér
Sieťová šnúra
T Kryt konektora DC IN
U Háčik pre popruh (t “Prečítajte ako
prvé”)
V Kontrolka prístupu (t krok 4 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
6
7
9
8
qa
0
A Blesk (t krok 5 v časti “Prečítajte ako
prvé”)
B Objektív
C Kontrolka samospúšte (t krok 5
v časti “Prečítajte ako prvé”) /
AF iluminátor (53)
D Reproduktor
E Mikrofón
F Multikonektor
G Slot pre akumulátor (t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
H Slot pre pamäťovú kartu “Memory Stick
Duo” (t krok 3 v časti “Prečítajte ako
prvé”)
I Kryt priestoru pre akumulátor/pamäťovú
kartu “Memory Stick Duo” (t krok 1
a 3 v časti “Prečítajte ako prvé”)
J Otvor pre statív
Skrutka na statíve musí byť kratšia než 5,5 mm.
V prípade dlhšej skrutky než 5,5 mm nie je
možné pripevniť fotoaparát na statív bezpečne
a skrutka môže poškodiť fotoaparát.
K Ovládač uvoľnenia akumulátora (t
krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”)
16
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 17 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podstavec Cyber-shot Station
Nasadenie
Používa sa pri nabíjaní akumulátora alebo
pri prepojení fotoaparátu k TVP, PC atď.
Fotoaparát nasaďte podľa obrázka.
Práca s fotoaparátom
1
• Zasuňte ho správne a pevne.
.
Vybratie
Podľa obrázka nižšie uchopte fotoaparát
a podstavec a fotoaparát vyberte.
234
A Konektor pre fotoaparát
B Konektor A/V OUT (STEREO) (81)
C
• Pred nasadením/vybratím fotoaparátu
do/z podstavca Cyber-shot Station fotoaparát
vypnite.
(USB) konektor (63)
D Konektor DC IN (t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
17
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 18 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Indikátory na monitore
Podrobnosti o ovládaní pozri na stránkach,
ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
V režime snímania (REC)
A
Zobrazenie
60min
V pohotovostnom režime pre snímanie
101
60min
1
3
101
Indikácia
Indikátor stavu akumulátora
(t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
Cieľový priečinok pre
snímanie (54)
Album (30, 56)
C:32:00
4
2
+2.0EV [00:28:25]
5
Režim Camera (Program)
(35)
Pri jemnom stlačení PHOTO (do polovice)
WB
+2.0EV
2”
F3.5
Vyváženie bielej farby (40)
6
Obrazové efekty (Picture
effect) (43)
Dátum/čas (52)
Pri snímaní pohyblivého záznamu
640 30f
Stupnica transfokácie
(51, t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
Režim Camera (Scene
Selection - výber scén) (35)
640 30f
VGA
[ 400]
1.3
1.3
Makro (t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
7
+2.0EV
Ostrosť (44)
Kontrast (44)
Sýtosť (44)
Citlivosť ISO (40)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenia (94)
18
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 19 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
B
D
Zobrazenie
Indikácia
3:2
5M
1M
3M
VGA
FINE STD
M
Výstražný indikátor pre
otrasy (11)
Režim blesku (t krok 5
v časti “Prečítajte ako prvé”)
• Indikácia vibrácií, ktoré
môžu zabrániť nasnímaniu
ostrých záberov z dôvodu
nedostatočných svetelných
podmienok. Aj keď sa
zobrazí tento indikátor,
môžete snímať.
Odporúčame však použiť
blesk na zvýšenie
osvetlenia a statív na
stabilizovanie fotoaparátu.
Veľkosť (t krok 4 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
Kvalita (41)
AF iluminátor (53)
ON
BRK
400
S
Indikácia
Režim snímania (41, t
krok 5 v časti “Prečítajte
ako prvé”)
Dostupný počet pre
snímanie záberov (24)
Ponuka Menu/sprievodné
(nezobrazuje sa Menu (32)
v zobrazení na • Stlačením MENU vypnite/
predchádzajúcej zapnete zobrazenie Menu/
sprievodného Menu.
strane)
E
Výstražný indikátor pre
akumulátor (26, 94)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (t krok 5
v časti “Prečítajte ako
prvé”)
DPOF
Práca s fotoaparátom
SL
Zobrazenie
Redukcia efektu červených
očí (52)
Zameriavací rámček AF
zóny (38)
C
Zobrazenie
Indikácia
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny (38)
0.5m
Predvolená zaostrovacia
vzdialenosť (38)
Režim merania (t krok 5
v časti “Prečítajte ako prvé”)
Samospúšť (t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
E
Zobrazenie
Indikácia
Veľkosť pohyblivého
záznamu (t krok 4 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
Histogram (23, 37)
+2.0EV
Hodnota expozície (37)
[00:28:05]
Maximálny čas záznamu
(25)
Režim snímania
pohyblivého záznamu
(t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
19
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 20 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
F
Zobrazenie
Indikácia
z
Aretácia AE/AF (t krok 5
v časti “Prečítajte ako
prvé”)
+2.0EV
Hodnota expozície (37)
Potlačenie šumu v režime
pomalej uzávierky (NR)
• Keď je rýchlosť uzávierky
1/6 sekundy alebo pomalšia
(pri nastavení ISO64/100/
200) alebo 1/25 sekundy
alebo pomalšia (pri nastavení
ISO400), fotoaparát sa
automaticky prepne do
režimu redukcie šumu
v režime pomalej uzávierky
(NR).
2”
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
G
Zobrazenie
Indikácia
+2.0EV
Hodnota expozície (37)
Snímania pohyblivého
záznamu
zzzzz
5SEC recording (t krok 5
v časti “Prečítajte ako
prvé”)
00:00:02
Dostupný čas snímania (25)
20
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 21 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
A
Pri prehrávaní statických záberov
Zobrazenie
60min 101 12/12
1
VGA
3
Indikácia
101
1.3 C:32:00
4
2
PLAY
101-0012
101
Priečinok pre prehrávanie
(45)/Album pre prehrávanie
(30)
/
500 F4.5
+2.0EV
ISO100
2005
1 1 9:30AM
5
Cieľový priečinok pre
snímanie (54)
101
12/12
Číslo záznamu/Počet
záznamov uložených
vo zvolenom priečinku
Pri prehrávaní pohyblivého záznamu
5M
1
60min 101 12/12
00:00:00
640 30f
3
3:2
1M
3M
VGA
Práca s fotoaparátom
Indikátor stavu akumulátora
(t krok 1 v časti “Prečítajte
ako prvé”)
60min
Veľkosť (t krok 4 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
VOL.
C:32:00
/
/
Prehrávanie/zastavenie/Slide
Show zrýchlený posuv vpred
(28, 30, t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
/
/
/
/
Zrýchlený posuv vpred/
Zrýchlený posuv vzad
2
DPOF
4
• Zobrazenie pre prehrávanie v režime
Album pozri na str. 30.
00:00:12
Počítadlo (t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
Step
12/16
/
Prehrávanie snímky
po snímke (41)
1.3
Stupnica transfokácie
(t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
Hlasitosť (t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenia (94)
B
Zobrazenie
Indikácia
z
Prehrávanie v hybridnom
režime (t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
PLAY
101-0012
Číslo priečinka - súboru (45)
Lišta prehrávania (t krok 6
v časti “Prečítajte ako prvé”)
DSC-M2
2-638-430-11(1)
21
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 22 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
C
Zobrazenie
Indikácia
Indikátor zmeny priečinka
(45)
• Nezobrazí sa v režime
Album.
Ochrana (46)
-
Pripojenie PictBridge (76)
Značka pre tlač (DPOF)
(79)
M
Režim snímania (41, t
krok 5 v časti “Prečítajte
ako prvé”)
D
Zobrazenie
Indikácia
Neodpájajte USB kábel
(77)
Histogram (23, 37)
• Keď je zobrazený
histogram, zobrazí sa
.
Blesk
Režim merania (t krok 5
v časti “Prečítajte ako prvé”)
Vyváženie bielej farby (40)
WB
500
Rýchlosť uzávierky
F4.5
Hodnota clony
Citlivosť ISO (40)
+2.0EV
DPOF
Hodnota expozície (37)
Ponuka Menu/sprievodné
Menu (32)
E
Zobrazenie
Indikácia
2005 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nasnímania
prehrávaného záznamu (52)
22
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 23 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Zmena zobrazenia
Po každom stlačení tlačidla
(Zobrazenie/zapnutie/vypnutie osvetlenia
LCD monitora) sa zobrazenie prepína
nasledovne.
•
•
60min
101
Histogram (str. 37)
•
VGA
[
96]
640 30f
[00:10:48]
Indikátory vypnuté
•
Práca s fotoaparátom
Histogram zapnutý
– Pri prehrávaní pohyblivého záznamu.
– Pri prehrávaní Slide Show.
Pri zobrazení histogramu počas snímania
a prehrávania sa môžu vyskytnúť veľké rozdiely,
ak:
– Blysne blesk.
– Rýchlosť uzávierky je nízka alebo vysoká.
Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
Ak vypnete LCD monitor, predĺžite dostupný
čas akumulátora.
Keď spustíte Slide Show, indikátory sa vypnú.
V režime Slide Show môžete indikátory vypnúť
stlačením tlačidla
(Zobrazenie/zapnutie/
vypnutie osvetlenia LCD monitora).
Osvetlenie LCD monitora vypnuté
Indikátory zapnuté
60min
101
VGA
[
96]
640 30f
[00:10:48]
• Keď zapnete zobrazenie histogramu, počas
prehrávania sa zobrazia informácie o zábere.
• Histogram sa nezobrazí v nasledovných
prípadoch:
Počas snímania
– Počas zobrazenia Menu.
– Počas snímania pohyblivého záznamu.
– Veľkosť záberu je nastavená na 3:2.
– Počas snímania s digitálnou transfokáciou.
Počas prehrávania
– Počas zobrazenia Menu.
– V režime indexového zobrazenia.
– Používate funkciu Playback zoom.
– Otáčate statické zábery.
– Pri zobrazení záberov nasnímaných v režime
Multi Burst.
23
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 24 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Dostupný počet statických záberov a čas pre
snímanie pohyblivých záznamov
Tabuľka zobrazuje približný počet statických záberov a dĺžku pohyblivého záznamu, ktoré je
možné nasnímať na pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” formátovanú v tomto fotoaparáte.
Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok snímania.
Počet statických záberov (Kvalita je v hornom riadku nastavená na [Fine] a v dolnom
(Jednotky: zábery)
na [Standard].)
Kapacita
Veľkosť
32MB
5M
3:2
256MB
512MB
1GB
2GB
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
722
1482
12
25
51
92
188
384
789
48
96
174
354
722
1482
20
41
82
148
302
617
1265
36
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
356
725
1481
3038
93
187
376
649
1319
2694
5524
196
393
789
1427
2903
5927
12153
490
984
1974
3569
7259
14819
30383
1M
•
•
•
•
128MB
23
3M
VGA
64MB
Uvedený počet záberov zodpovedá nastaveniu [Mode] na [Normal].
Pri nastavení [Mode] na [Multi Burst] je veľkosť jedného záberu 1M.
Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, zobrazí sa indikátor “>9999”.
Veľkosť záberu môžete neskôr zmeniť ([Resize], str. 47).
Počet záberov nasnímaných v režime hybridného snímania (Kvalita je v hornom
riadku nastavená na [Fine] a v dolnom na [Standard].)
(Jednotky: zábery)
Kapacita
Veľkosť
5M
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
9
18
37
67
138
282
14
28
57
103
210
429
880
3:2
9
18
37
67
138
282
578
14
28
57
103
210
429
880
3M
12
25
51
93
191
389
799
17
36
72
129
263
538
1104
20
41
83
148
302
617
1265
25
51
102
183
372
759
1558
29
59
119
216
439
898
1841
32
65
131
237
483
987
2025
1M
VGA
578
• Uvedený počet záberov zodpovedá nastaveniu [Hybrid Rec] na [Normal].
24
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 25 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Čas snímania pohyblivého záznamu
Kapacita
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
640(30 sn./s)
0:01:29
0:02:59
0:05:59
0:10:49
0:22:01
0:44:57
1:32:10
320(30 sn./s)
0:04:45
0:09:34
0:19:12
0:34:43
1:10:37
2:24:10
4:55:36
320(15 sn./s)
0:16:37
0:33:24
1:07:00
2:01:08
4:06:24
8:23:01
17:11:20
Podrobnosti o veľkosti a kvalite pozri na str. 13.
Maximálny čas snímania je dve hodiny na jedno snímanie.
Prehrávanie záznamu nasnímaného iným zariadením ne je zaručené.
Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte sa môže záznam
zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
Práca s fotoaparátom
32MB
Veľkosť
•
•
•
•
(Jednotky: hodiny:minúty:sekundy)
25
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 26 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je
možné nasnímať/zobraziť
Tabuľka zobrazuje približné údaje o počte
záberov, ktoré je možné nasnímať/zobraziť
a výdrži akumulátora pri nastavení na
štandardný režim snímania [Normal]
s maximálne nabitým dodávaným
akumulátorom a pri okolitej teplote 25°C.
Údaje o počte záberov, ktoré je možné
nasnímať/prehrávať sú platné za
predpokladu, že v prípade potreby vymeníte
pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”.
V závislosti od podmienok používania
sa môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne odlišovať.
• Kapacita akumulátora sa s dlhodobým používaním
znižuje, až sa stane nepoužiteľným (str. 99).
• Počet záberov, ktoré je možné nasnímať/
prehrávať a výdrž akumulátora poklesne
v nasledovných podmienkach:
– Okolitá teplota je nízka.
– Pri používaní blesku.
– Fotoaparát opakovane vypínate/zapínate.
– Pri častom používaní transfokácie.
– [LCD Backlight] je nastavené na [Bright].
– Kapacita akumulátora je nízka.
Pri zobrazovaní statických záberov
Výdrž akumulátora (min.)
Cca 100
• Hodnoty zobrazujú prehrávanie s hudbou
(Music) v čase, keď je v režime Slide Show
[Transition] nastavené [Normal].
Pri snímaní pohyblivého záznamu
Veľkosť
pohyblivého
záznamu
Výdrž akumulátora (min.)
LCD monitor zap. LCD monitor vyp.
640(30 sn./s)
Cca 55
Cca 65
320(15 sn./s)
Cca 65
Cca 75
Pri prehrávaní pohyblivého záznamu
Veľkosť pohyblivého
záznamu
Výdrž akumulátora
(min.)
640(30 sn./s)
Cca 90
320(15 sn./s)
Cca 100
Pri snímaní statických záberov
Osvetlenie
LCD
Počet záberov
monitora
Normal
(Štandardný)
Hybridný
Výdrž
akumulátora
(min.)
Zap.
Cca 210
Cca 105
Vyp.
Cca 250
Cca 125
Zap.
Cca 130
Cca 65
Vyp.
Cca 160
Cca 80
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
–
(P.Quality) je nastavené na [Fine].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach vypnete a znova zapnete
napájanie.
• Metóda merania je založená na štandarde CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association - Asociácia snímacích
a zobrazovacích zariadení)
• Počet nasnímaných záberov/výdrž akumulátora
sa nezmení bez ohľadu na veľkosť.
26
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 27 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Používanie tlačidiel pre snímanie/prehrávanie
Tlačidlá a ovládač Shuttle môžete používať na snímanie/prehrávanie podľa želaného
nastavenia.
Pri nastavení PLAY môžete prehrávať nasnímaný záznam
so sprievodnou hudbou (Prezentácia Slide show t str. 28).
Pri nastavení REC funguje tlačidlo ako PHOTO.
Tlačidlo
Práca s fotoaparátom
Tlačidlo
Pri nastavení PLAY môžete prepnúť normálne prehrávanie
na prehrávanie priečinka Album (Album t str. 30).
Pri nastavení REC funguje tlačidlo ako MOVIE.
Ovládač Shuttle
PHOTO
MOVIE
MODE
Počas prehrávania pohyblivého
záznamu môžete vykonávať zrýchlený
posuv vpred/vzad tromi rôznymi
rýchlosťami otáčania ovládača
Shuttle, kým nenastavíte požadovanú
rýchlosť. Pri snímaní tiež môžete
nastaviť clonu EV (str. 37). Počas
prehrávania statických záberov
funguje ovládač Shuttle ako b/B
na ovládacom tlačidle.
Tlačidlo PHOTO
Snímanie statických záberov.
t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”
Tlačidlo MOVIE
Snímanie pohyblivého
záznamu.
t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”
Tlačidlo MODE
Prepínanie režimu PLAY
(Prehrávanie) a REC
(Snímanie).
27
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 28 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Prezentácia Slide show
Na prezentáciu záberov so sprievodnou hudbou (Slide Show) stačí jednoducho stlačiť
.
PHOTO
MOVIE
MODE
1 Pomocou MODE
zvoľte režim PLAY.
2 Stlačte
.
3 Spustí sa Slide Show.
V režime Slide Show môžete zobraziť predchádzajúci/nasledujúci záber pomocou b/B
na ovládacom tlačidle.
• Ak tlačidlo
stlačíte v režime normálneho prehrávania, môžete zobraziť zábery uložené na karta
“Memory Stick Duo” a ak v režime Album, môžete zobraziť zábery uložené v Albume.
• Ak ste snímali v režime Hybrid, môžete prehrávať len statické zábery.
• Ak ste snímali v režime Multi Burst, môžete prehrávať len prvú snímku série súvislo nasnímaných
záberov.
Pozastavenie prehliadania Slide show
Stlačte z v strede ovládacieho tlačidla. Ak chcete znova spustiť Slide Show, pomocou B
zvoľte [Continue] a stlačte z.
Ukončenie prehliadania Slide show
Stlačte
alebo z. Ak ste stlačili z, zvoľte [Exit] a stlačte z.
Nastavenie
Pre Slide Show môžete vykonať požadované nastavenie.
1 Počas prezentácie Slide Show stlačte MENU. Zobrazí sa ponuka Menu.
2 Pomocou v/V na ovládacom tlačidle zvoľte požadovanú položku Menu.
60min 101 3/9
Slide Show
Image
Folder
Music Music 1
Transition Normal
Exit
Restart
3 Pomocou b/B zvoľte nastavenie.
4 Zvoľte [Restart] a stlačte z.
28
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 29 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Dostupné nastaviteľné položky sú uvedené nižšie.
Výrobné nastavenia sú označené značkou
.
Folder (This Date)
Postupné prehrávanie série záberov uložených
v špecifikovanom priečinku (alebo v špecifikovanom
priečinku “This Date” počas prehrávania Album).
All
Postupné prehrávanie všetkých záberov z karty “Memory
Stick Duo” (v priečinku Album pre prehrávanie Album).
Práca s fotoaparátom
Image (Záber)
Music (Prehrávanie s hudbou)
Music1
Music2
Pre prehliadanie Slide Show zvoľte sprievodnú hudbu.
Dostupný počet voliteľných hudieb v [Music1] - [Music4]
závisí od uložených audio súborov (Music).
Music3
Music4
Off
Zrušenie sprievodnej hudby pre prehliadanie Slide Show.
Transition (Prelínanie)
Quick
Normal
Slow
Môžete nastaviť prelínanie pri prepínaní záberov. Efekty
zobrazovania záberov závisia od nastaveného prelínania.
Ak však nastavíte prelínanie na [Slow], zábery sa zobrazujú
ako pri normálnom prehrávaní. Efekty sú aktívne len pri
prepínaní záberov.
z Pridanie/zmena audio súborov (Music)
Do fotoaparátu môžete preniesť želané audio súbory z CD alebo MP3 diskov a prehrávať ich
v režime Slide Show. Audio súbory môžete do fotoaparátu preniesť po prepojení fotoaparátu
s PC cez USB prepojenie a pomocou softvéru “Music Transfer”. Karta “Memory Stick Duo”
musí byť vybratá. Podrobnosti pozri na str. 71.
• Do fotoaparátu môžete uložiť až 4 audio súbory (predvolené súbory (Music1-4) môžete nahradiť novými).
• Maximálna dĺžka jedného audio súboru pre prehrávanie vo fotoaparáte je 180 sekúnd.
• Ak sa audio súbor nedá prehrať napr. z dôvodu jeho poškodenia a pod., vykonajte postup [Format Music]
(str. 57) a preneste nové audio súbory.
29
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 30 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Album
Pri snímaní záberov pri zobrazení
na monitore je možné do priečinka Album ukladať ich
minimalizovné kópie (str. 56). Aj keď vymažete zábery z karty “Memory Stick Duo,” stále
bude možné zobraziť ich miniatúry z priečinka Album.
PHOTO
PHOTO
MOVIE
MOVIE
MODE
MODE
• Pri snímaní statických záberov je veľkosť miniatúr ukladaných do priečinka Album [VGA]. Môžete
nasnímať maximálne 1 100 statických záberov. Ako miniatúra pohyblivého záznamu (špecifikovaná
nižšie) sa uloží až prvých 5 sekúnd záznamu:
Veľkosť pohyblivého záznamu
Veľkosť záznamu uloženého
do Album
640(30 sn./s)
640(2 sn./s)
320(30 sn./s)
320(2 sn./s)
320(15 sn./s)
320(1 sn./s)
• Pri snímaní v režime Hybrid nie je možné uložiť do priečinka Album pohyblivý záznam snímaný pred
a po statickom zábere.
Prehrávanie záznamu z priečinka Album
1 Prepínačom MODE zvoľte režim PLAY.
2 Stlačte
.
Záznamy v priečinku Album sa usporiadajú podľa dátumu snímania. Každá jednotka tejto
skupiny sa nazýva “This Date” a zobrazuje sa v indexovom zobrazení.
2005
1
20
1
3
7
15
20
25
3
9
18
A: Rok snímania
B: Mesiac snímania
C: Deň snímania
D: Záznamy nasnímané v daný dátum (“This Date”)
2
MOVE
3 Pomocou v/V/b/B alebo ovládačom Shuttle zvoľte “This Date” a stlačte z.
Všetky záznamy zo skupiny “This Date” sa zobrazia v indexovom zobrazení.
2005 1
1
30
10:00AM
A: Rok/mesiac snímania
B: Deň snímania
SELECT
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_011-031_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 31 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
4 Pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle vyberte záznam, ktorý chcete prehrávať a stlačte z.
Zvolený záznam sa zobrazí.
60min
1/200
Práca s fotoaparátom
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
• Pre obnovenie indexového zobrazenia skupiny “This Date” stlačte
(Index).
Vymazanie záznamov z priečinka Album
Vymazávanie záznamov v režime zobrazenia samostatného záznamu
1 Zobrazte záznam, ktorý chcete vymazať a stlačte
(Delete).
2 Pomocou v zvoľte [Delete] a stlačte z.
Vymazávanie záznamov v indexovom zobrazení
1 Vykonajte krok 3 z časti “Prehrávanie záznamu z priečinka Album” (str. 30) a stlačte
(Delete).
(V kroku 2 z časti “Prehrávanie záznamu z priečinka Album” nie je možné vymazať skupinu
“This Date”.)
2 Pomocou b/B zvoľte [Select], potom stlačte z.
3 Pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle zvoľte záznam, ktorý chcete vymazať a stlačte z,
aby sa zobrazila značka
(Delete).
4 Stlačte
(Delete).
5 Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z.
• Pre vymazanie všetkých záznamov v skupine “This Date” zvoľte v kroku 2 [All in this date] a stlačte z.
Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z.
z Zaznamenané obrazové dáta v priečinku Album
• Keď je Album plný, staré dáta sa automaticky vymazávajú. Potrebné záznamy chráňte (str. 46).
• Keď sa kapacita priečinka Album zaplní chránenými záznamami, bliká
. Aj keď môžete záznam
ukladať na kartu “Memory Stick Duo”, nemôžete ho už ukladať do priečinka Album. Ak zrušíte ochranu
nepotrebných záznamov v priečinku Album, môžete záznam ďalej ukladať do priečinka Album.
• Pre zálohovanie záznamov z priečinka Album vykonajte postup z časti [Copy] (str. 55).
• Záznamy z priečinka Album nie je možné prenášať priamo do PC. Vykonajte postup z časti [Copy] (str. 55).
Požadované záznamy skopírujte na kartu “Memory Stick Duo” a potom ich preneste do PC.
• Záznamy z karty “Memory Stick Duo” alebo PC nie je možné kopírovať do priečinka Album.
• Aj keď nastavíte ochranu pre záznamy z karty “Memory Stick Duo”, ich miniatúry v priečinku Album
nebudú chránené. A tiež keď nastavíte ochranu pre miniatúry v priečinku Album, záznamy na karte
“Memory Stick Duo” nebudú chránené (str. 46).
• Ak upravíte alebo zväčšíte záznam počas normálneho prehrávania, nebude to mať vplyv na záznamy
v priečinku Album.
• Nasledovné funkcie nie je možné používať pri záznamoch z priečinka Album:
– Priradenie značky pre tlač (DPOF).
– Tlač.
– Resize (Zmena veľkosti).
– Trimming (Úprava).
31
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 32 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Používanie ponuky Menu
Používanie položiek ponuky Menu
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo v/V/b/B
Tlačidlo MENU
PHOTO
MOVIE
MODE
Tlačidlo z
1 Zapnite fotoaparát a prepínačom MODE nastavte režim.
V závislosti od nastavení Menu
(Camera) sú dostupné rôzne položky.
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu.
3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle
zvoľte požadovanú položku Menu.
• V režime REC je indikované [PHOTO/MOVIE].
Položku nie je možné nastaviť, ak je indikátor
[PHOTO/MOVIE] šedý.
• V režime PLAY stlačte po nastavení položky z.
400
200
100
64
Auto
ISO
PHOTO / MOVIE
WB ISO
4 Pomocou v/V zvoľte nastavenie.
Zvolené nastavenie sa zväčší a nastaví sa.
5 Stlačením MENU vypnite zobrazenie Menu.
• Ak je v Menu položka, ktorá sa nezobrazila, v mieste kde sa má zvyčajne zobraziť sa zobrazí značka v/V/b/B.
Pre zobrazenie nezobrazenej položky zvoľte uvedenú značku ovládacím tlačidlom.
• Nie je možné zvoliť položky, ktoré sú zvýraznené našedo.
32
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 33 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Položky ponuky Menu
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
Dostupné položky Menu závisia od nastaveného režimu.
(
Menu pri snímaní (str. 35)
: dostupné)
PHOTO/MOVIE
PHOTO
MOVIE
Auto
Program
Scene
(Camera)
–
–
9 (Focus)
–
WB (White Bal)
–
ISO
–
(P.Quality)
–
–
–
Mode (REC Mode)1)
BRK (Bracket Step)2)
M
–
–
3)
–
(Interval)2)
–
3)
–
(Flash Level)
–
3)
–
PFX (P.Effect)
–
(Saturation)
–
–
–
(Contrast)
–
–
–
–
–
–
(Sharpness)
Používanie ponuky Menu
(EV)
(Setup)
1)
2)
3)
Počas snímania v režime Hybrid je [Mode](REC Mode) nastavené na [Normal].
Počas snímania v režime Hybrid nie je možné zvoliť.
V závislosti od režimu pri funkcii Scene Selection nie je možné použiť (str. 36).
33
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 34 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
Menu pri prehrávaní (str. 45)
(Folder)
Normálne prehrávanie
Prehrávanie priečnika Album
–
- (Protect)
DPOF
–
(Print)
–
(Resize)
–
(Rotate)
4)
(Setup)
–
Trimming4)
–
Dostupné len v režime Playback zoom.
34
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 35 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Menu pri snímaní
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
Výrobné nastavenia sú označené značkou .
Keď je režim nastavený na PLAY, zmeňte ho na REC pomocou MODE.
(Camera) (Fotoaparát)
PHOTO
MOVIE
Dostupné sú nasledovné predvolené režimy, ktoré zodpovedajú daným scénam.
Scene Selection (Výber scény)
Twilight* (Šero)
Snímanie vzdialených
objektov na tmavých
miestach so zachovaním
temnej atmosféry pozadia.
Twilight portrait*
(Portrét v šere)
Snímanie portrétov osôb
v popredí a v tme.
Landscape (Krajinka)
Snímanie krajiniek a pod.
(zaostruje sa na vzdialené
objekty).
Snow (Sneh)
Kvalitné snímaní
zasnežených (bielych)
scén.
Beach (Pláž)
Pri snímaní na pobreží sa
nasníma modrá farba vody
veľmi presne.
High-speed shutter
(Vysoká rýchlosť uzávierky)
Snímanie pohybujúcich sa
objektov v exteriéri alebo
na iných svetlých miestach.
Používanie ponuky Menu
Magnifying glass
(Lupa)
Objekt sa zobrazí na LCD
monitore až 3,5x zväčšený.
Fireworks*
(Ohňostroj)
Nasnímanie ohňostrojov
v plnej kráse.
Candle* (Sviečka)
Snímanie scén pri
osvetlení sviečkami bez
narušenia atmosféry.
Program
Potrebné nastavenia sa vykonajú automaticky ako pri snímaní
s automatickými nastaveniami, ale môžete tiež zmeniť
zaostrenie a iné nastavenia. Navyše môžete pomocou ponúk
Menu manuálne nastaviť potrebné funkcie.
Auto
Snímať môžete v režime automatických nastavení. t krok 5
v časti “Prečítajte ako prvé”
* Keďže je rýchlosť uzávierky pomalá, odporúčame používať statív, aby sa predišlo otrasom.
35
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 36 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
V režime
Magnifying glass (Lupa)
Vzdialenosť od objektu
Miera zväčšenia
1 cm
3,5x
2 cm
2,2x
5 cm
1,1x
10 cm
0,5x
20 cm
0,3x
• Zaostrovacia vzdialenosť pre objekt je cca 1 cm až 20 cm.
• Optická transfokácia je aretovaná na strane W a nie je ju možné zmeniť.
• Pri stlačení ovládača Zoom sa transfokácia vykonáva digitálne.
1.1
Režim Scene Selection
Pre snímaní vhodné pre danú scénu fotoaparát nastaví vhodnú kombináciu funkcií.
( : môžete zvoliť požadované nastavenie)
Makro
Blesk*
–
/
Zameriavací
rámček AF
zóny
Predvolená
Vyváženie bielej
zaostrovacia
farby
vzdialenosť
Intenzita
blesku
–
–
–
–
–
–
SL
–
Speed Burst*/
Multi Burst*/
Bracket*
/
/
/
/
–
–
–
Center AF
0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
–
–
–
–
*Pri snímaní pohyblivého záznamu nie je možné funkcie používať.
36
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 37 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
(EV) (Hodnota expozície)
PHOTO
MOVIE
Manuálne nastavenie expozície.
Smerom k –
M +2.0EV
Smerom k +: Zosvetlenie záberu.
0EV
Expozícia je nastavovaná automaticky fotoaparátom.
m –2.0EV
Smerom k –: Stmavnutie záberu.
Podrobnosti o expozícii t str. 12
Hodnotu korekcie expozície môžete nastavovať v 1/3EV krokoch.
EV tiež môžete nastaviť ovládačom Shuttle bez použitia ponuky Setup.
Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý, alebo keď používate blesk, nastavená hodnota sa nemusí
v skutočnosti aplikovať.
Používanie ponuky Menu
•
•
•
•
Smerom k +
z Nastavenie EV (Hodnota expozície) zobrazením histogramu
60min 101
A
VGA
[ 400]
640 30f
+2.0EV [00:28:25]
B
Tmavé
Svetlé
Histogram (stĺpcový diagram) je graf zobrazujúci
svetlú časť záberu. Stláčaním
(Zobrazenie/
Zapnutie/vypnutie osvetlenia LCD monitora)
zobrazte na monitore histogram. Zobrazenie
histogramu indikuje svetlý záber, ak je graf
naklonený doprava a tmavý záber, ak je graf
naklonený doľava. Pri snímaní statických záberov
nastavujte EV pri sledovaní, ako sa expozícia
prejaví v histograme.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa zobrazí aj v nasledovných prípadoch, nie je však možné nastaviť expozíciu.
– Keď je
(Camera) nastavené na [Auto].
– Počas zobrazenia samostatného záberu.
37
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 38 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
9 (Focus) (Zaostrovanie)
PHOTO
MOVIE
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Keď je obtiažne zaostriť automatickým zaostrením,
použite ponuku Menu.
(nekonečno)
Zaostrenie na objekt využitím skôr nastavenej vzdialenosti.
(Focus preset)
7.0m
• Pri snímaní objektu cez sieťku alebo sklo v okne je
v automatickom režime zložité správne zaostriť. V takomto
prípade je vhodné použiť funkciu [Focus].
3.0m
1.0m
0.5m
Spot AF (
)
Automatické zaostrenie na extrémne malý objekt alebo úzku
oblasť.
• Režim je vhodný pri zaostrovaní na extrémne malý objekt alebo
úzku oblasť. Nasnímať môžete zostavenú kompozíciu záberu
metódou aretácie AF. Fotoaparát držte pevne, aby sa objekt
neposúval zo zameriavacej zóny.
60min
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
101
Zameriavaci rámček AF zóny
VGA FINE
[
Center AF
(
)
96]
30 F3.5
Automatické zaostrenie na objekt v strede zameriavacieho
rámčeka.
• Nasnímať môžete zostavenú kompozíciu záberu metódou
aretácie AF.
60min
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
101
Zameriavaci rámček AF zóny
VGA FINE
[
Multi AF
(Multipoint AF)
(Statický záber
)
(Pohyblivý záznam
96]
30 F3.5
Automatické zaostrenie na objekt v celom zameriavacom
rámčeku.
)
• Režim je vhodný, keď objekt nie je v strede zameriavacieho
rámčeka.
60min
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
101
Zameriavaci rámček AF zóny
VGA FINE
[
96]
640 30f
[00:10:48]
38
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 39 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
• AF znamená Auto Focus (Automatické zaostrenie).
• Informácie o vzdialenosti vo [Focus] sú orientačné. Pri posúvaní objektívu vpred/vzad odchýlka vzrastá.
• Pri snímaní pohyblivého záznamu sa odporúča používať [Multi AF], keďže AF (automatické
zaostrovanie) pracuje aj pri určitých otrasoch (pohyboch).
• Pri používaní funkcie Digital Zoom alebo AF iluminátora sa automatické zaostrenie vykoná podľa
strednej časti zameraného objektu. V takomto prípade bliká indikátor
,
alebo
a zameriavací
rámček AF zóny sa nezobrazí.
• V závislosti od režimu scén (str. 36) nemusia byť niektoré voľby dostupné.
1 Zostavte celkovú kompozíciu záberu tak, aby ste snímaný objekt zamerali do stredu
zameriavacieho rámčeka AF zóny a do polovice zatlačte spúšť, aby sa zaostrilo na objekt
(aretácia AF).
60min
101
Používanie ponuky Menu
z Keď je objekt nezaostrený
Ak snímate objekt, ktorý je zameraný v okraji rámčeka (alebo monitora), alebo pri používaní režimov
[Center AF] alebo [Spot AF] nemusí zaostriť na objekt na okraji rámčeka. V takomto prípade vykonajte
nasledovné.
Zameriavaci rámček AF zóny
VGA FINE
[
96]
30 F3.5
Indikátor aretácie AE/AF
Kým nezatlačíte PHOTO na doraz, postup môžete mnohokrát opakovať.
2 Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu a zatlačte PHOTO na doraz.
60min
101
VGA FINE
[
96]
30 F3.5
39
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 40 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
WB (White Bal) (Vyváženie bielej farby)
PHOTO
MOVIE
Nastavenie farebných tónov podľa podmienok osvetlenia, napríklad ak sú farby záberu
zvláštne.
WB (Flash) (Blesk)
Nastavenie pre snímanie s bleskom.
• Položku nie je možné použiť pri snímaní pohyblivého záznamu.
n (Incandescent) (Žiarovka)
Snímanie v prostredí, kde sa svetelné podmienky rýchlo
menia, napr. snímanie v sálach a príliš osvetlených
miestnostiach ako fotoštúdio.
(Fluorescent) (Žiarivka)
Snímanie pri osvetlení žiarivkou.
(Cloudy) (Zamračené)
Snímanie v zamračenom počasí.
(Daylight) (Deň)
Snímanie v exteriéri, nočných scén, pri neónovom osvetlení,
snímanie ohňostrojov, východu slnka alebo pred a po západe
slnka.
Auto
Automatické vyváženie bielej farby.
• Podrobnosti o vyvážení bielej farby t str. 13
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá bliká, môžete mať dojem, že aj pri nastavení režimu [
(Fluorescent) sa biela farba nevyvážila správne.
• Okrem režimov [ WB ] (Flash) sa [WB] nastaví na [Auto], keď blysne blesk.
• V závislosti od režimu scén (str. 36) nemusia byť niektoré voľby dostupné.
ISO
PHOTO
]
MOVIE
Nastavenie svetelnej citlivosti jednotkami ISO. Čím vyššie je číslo, tým je citlivosť vyššia.
400
200
Nastavenie väčšej hodnoty pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach, pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho
objektu, alebo nižšej hodnoty, aby sa dosiahol kvalitný záber.
100
64
Auto
• Podrobnosti o citlivosti ISO t str. 12
• So zvyšovaním čísla citlivosti ISO bude obraz zašumenejší.
• V režime scén je [ISO] nastavené na [Auto].
40
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 41 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
(P.Quality) (Kvalita)
PHOTO
MOVIE
Nastavenie kvality statických záberov.
Fine (FINE)
Snímanie vo vysokej kvalite (nízka kompresia).
Standard (STD)
Snímanie v štandardnej kvalite (vysoká kompresia).
• Podrobnosti o kvalite t str. 13
PHOTO
MOVIE
Nastavenie, či bude fotoaparát pri zatlačení PHOTO snímať nepretržite alebo nie.
Multi Burst ( M )
Pri zatlačení PHOTO sa do jedného záznamu nasníma až
16 snímok v slede.
• Funkcia je vhodná napr. pri snímaní športového výkonu.
• Pre Multi Burst môžete nastaviť interval uzávierky v režime
[Interval] (str. 43).
Exp Brktg (BRK)
Používanie ponuky Menu
Mode (REC Mode) (Režim snímania)
Nasnímanie série troch záberov s automaticky posunutou
hodnotou expozície.
• Ak sa vám nedarí snímať kvalitné zábery s vhodnou expozíciou,
po snímaní môžete zvoliť záber so správnou expozíciou.
Speed Burst ( S )
Nasnímanie maximálne 4 záberov v slede pri zatlačení
a pridržaní PHOTO.
• Po zmiznutí hlásenia “Recording” je možné snímať ďalší záber.
Normal
Nepoužívanie funkcie nepretržitého snímania.
41
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 42 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
Režim [Multi Burst]
• Nasledovnými postupmi môžete súvislo prehrávať zábery nasnímané v režime Multi Burst:
– Pozastavenie/obnovenie: Stlačte z na ovládacom tlačidle.
– Prehrávanie snímky po snímke: Stláčajte b/B počas pozastavenia. Stlačením z obnovíte postupné
súvislé prehrávanie.
• V režime Multi Burst nie je možné používať nasledovné funkcie:
– Blesk.
– Hybridné snímanie.
– Snímanie so záznamom dátumu a času.
– Rozdelenie série záberov nasnímaných v režime Multi Burst.
– Rozdelenie samotnej snímky zo série záberov nasnímaných v režime Multi Burst.
– Nastavenie intervalu snímkovania ne iný režim než [1/30], keď je
(Camera) nastavené na [Auto].
• Pri prehrávaní série záberov nasnímaných v režime Multi Burst pomocou PC alebo fotoaparátu
nevybaveného funkciou Multi Burst sa záznam zobrazí ako samostatný záber so 16 snímkami.
• Veľkosť záberov nasnímaných v režime Multi Burst je 1M.
• V závislosti od režimu scény (str. 36) nemusí byť možné snímať v režime Multi Burst.
Režim [Exp Brktg]
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku).
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa vykoná pre prvý záber a tieto nastavenia sa aplikujú aj pre zvyšné
zábery.
• Ak je expozícia nastavená manuálne (str. 37), expozícia sa posunie na základe nastaveného jasu.
• Interval snímania je cca 0,36 sekundy.
• Keď je objekt príliš svetlý alebo tmavý, s nastaveným krokom posunu expozície nemusí byť snímanie
správne.
• Nie je možné súvislé snímanie v režime Hybrid.
• V závislosti od režimu scény (str. 36) nemusí byť možné snímať v režime Exposure Bracket.
Režim [Speed Burst]
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku).
• Ak snímate so samospúšťou, nasníma sa séria maximálne 4 záberov.
• Ak je akumulátor slabý alebo je karta “Memory Stick Duo” zaplnená, snímanie Speed Burst sa zastaví.
• Nie je možné súvislé snímanie v režime Hybrid.
• V závislosti od režimu scény (str. 36) nemusí byť možné snímať v režime Speed Burst.
42
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 43 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
BRK (Bracket Step) (Posun expozície)
PHOTO
MOVIE
Nasnímanie série troch záberov s automaticky posunutou hodnotou expozície.
±1.0EV
Posun v hodnote expozície o plus/mínus 1.0EV.
±0.7EV
Posun v hodnote expozície o plus/mínus 0.7EV.
±0.3EV
Posun v hodnote expozície o plus/mínus 0.3EV.
• V niektorých režimoch scén sa nezobrazuje BRK (Bracket Step).
(Interval)
PHOTO
MOVIE
Nastavenie intervalu snímkovania v režime [Multi Burst] (str. 41).
1/7.5
• Nastavenie nie je dostupné, keď je v Menu položka [Mode] (REC
Mode) nastavená na iné nastavenie než [Multi Burst] (str. 41).
1/15
Používanie ponuky Menu
M
1/30
•
M
V niektorých režimoch scén sa nezobrazuje ___ (Interval).
(Flash Level) (Intenzita blesku)
PHOTO
MOVIE
PHOTO
MOVIE
Nastavenie intenzity blesku.
+ ( +)
Smerom k +: Posuv intenzity blesku vyššie.
Normal ( )
– ( –)
Smerom k –: Posuv intenzity blesku nižšie.
• Zmena režimu blesku t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”.
• V závislosti od režimu scény (str. 36) nemusí byť možné nastaviť intenzitu blesku.
PFX (P.Effect) (Obrazový efekt)
Umožňuje snímanie so špeciálnymi efektmi.
B&W(
)
Snímanie monochromatických záberov (čiernobiele).
Sepia (
)
Snímanie záberov so sfarbením dohneda (ako stará
fotografia).
Off
Žiadny efekt.
• Tieto nastavenia sa neuchovajú, ak po vypnete fotoaparát.
43
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 44 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
(Saturation) (Sýtosť farieb)
PHOTO
MOVIE
PHOTO
MOVIE
PHOTO
MOVIE
Nastavenie farebnej sýtosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zvýšenie intenzity farieb.
Normal
–(
)
Smerom k –: Zníženie intenzity farieb.
(Contrast) (Kontrast)
Nastavenie kontrastu obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zvýšenie kontrastu obrazu.
Normal
–(
)
Toward –: Zníženie kontrastu obrazu.
(Sharpness) (Ostrosť)
Nastavenie ostrosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zostrenie obrazu.
Normal
–(
)
Smerom k –: Zjemnenie obrazu.
(Setup) (Nastavenia)
Pozri str. 50.
44
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 45 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Menu pri prehrávaní
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
Výrobné nastavenia sú označené značkou .
Keď je režim nastavený na REC, zmeňte ho na PLAY pomocou MODE.
(Folder) (Priečinok)
Výber priečinka pre prehrávanie, keď používate fotoaparát s vloženou kartou “Memory Stick
Duo”.
Pozri nasledovný postup.
Cancel
Zrušenie výberu.
Používanie ponuky Menu
OK
1 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte požadovaný priečinok.
Select Folder
102
Folder Name: 102
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1:05:34
2/2
AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z.
z Priečinok
Fotoaparát sníma zábery do špecifikovaného priečinka na karte “Memory Stick Duo” (str. 54). Priečinok
môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (str. 54)
• Zmena priečinka pre snímanie záberov t [Change REC.Folder] (str. 55)
• Ak sú na karte “Memory Stick Duo” viaceré priečinky a z priečinka zvolíte prvý alebo posledný záber,
zobrazia sa nasledovné indikátory.
: Môžete sa presunúť do predchádzajúceho priečinka.
: Môžete sa presunúť do nasledujúceho priečinka.
: Môžete sa presunúť do predchádzajúceho aj nasledujúceho priečinka.
45
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 46 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
- (Protect) (Ochrana)
Ochrana záznamu pred náhodným vymazaním. Nastavením ochrany môžete zabrániť
automatickému vymazávaniu záznamu z priečinka Album.
Protect (-)
Pozri nasledovný postup.
Exit
Vypnutie funkcie ochrany.
Nastavenie ochrany pre jeden záznam
1 Zobrazte záznam, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu.
3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [-] (Protect), potom stlačte z.
Záznam je chránený a v zázname sa zobrazí indikátor -.
60min
101
2/9
-
VGA
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Ochranu pre ďalšie záznamy nastavíte zvolením záznamu pomocou b/B. Nakoniec vždy stlačte z.
Nastavenie ochrany v indexovom zobrazení
1 Stlačením
(Index) zobrazte indexové zobrazenie.
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu.
3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [-] (Protect), potom stlačte z.
4 Pomocou b/B zvoľte [Select], potom stlačte z.
5 Pomocou v/V/b/B zvoľte statický záznam, ktorý chcete chrániť, potom stlačte z.
Vo zvolenom zázname sa zobrazí zelený indikátor -.
- (zelený)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ochranu pre ďalšie záznamy nastavujte opakovaním kroku 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
8 Pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z.
Indikátor - sa zmení dobiela. Zvolené záznamy budú chránené.
46
• Ochranu všetkých záznamov v priečinku nastavíte zvolením [All In This Folder] v kroku 4 a stlačením
z. Pomocou B zvoľte [On] a stlačte z.
• Ochranu všetkých záznamov v priečinku Album v indexovom zobrazení nastavíte vykonaním kroku 3
z časti “Prehrávanie záznamu z priečinka Album” (str. 30) a následným zobrazením [-] po stlačení
MENU. Stlačte z, potom vykonajte vyššie uvedený postup od kroku 4. Ochranu všetkých záznamov
v skupine “This Date” nastavíte zobrazením [-] a následným stlačením z. Pomocou B zvoľte [All in
this date] a stlačte z. Pomocou B zvoľte [On] a stlačte z.
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 47 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
Zrušenie ochrany
V zobrazení samostatného záznamu
V kroku 3 alebo 4 z časti “Ochrana záznamu v zobrazení jedného záznamu” stlačte z.
V režime indexového zobrazenia
1 V kroku 5 z časti “Nastavenie ochrany v indexovom zobrazení” zvoľte záznam, ktorého
ochranu chcete zrušiť.
2 Stláčaním z zmeňte farbu indikátora - došeda.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záznamov v priečinku
V kroku 4 z časti “Nastavenie ochrany v indexovom zobrazení” zvoľte [All In This Folder]
a stlačte z. Pomocou B zvoľte [Off], potom stlačte z.
• Formátovanie karty “Memory Stick Duo” alebo priečinka Album vymaže všetky dáta zo záznamového
média vrátane chránených záznamov. Záznam nie je možné obnoviť!
• Nastavenie ochrany záznamu môže trvať určitý čas.
Používanie ponuky Menu
3 Opakovaním vyššie uvedeného postupu zrušte ochranu ostatných záznamov.
4 Stlačte MENU, pomocou B zvoľte [OK] a stlačte z.
DPOF
Pridanie značky pre tlač
(Print order) do záberov, ktoré chcete neskôr vytlačiť (str. 79).
(Print) (Tlač)
Pozri str. 75.
(Resize) (Zmena veľkosti)
Veľkosť záberu môžete zmeniť (Resize) a upravený záber môžete uložiť ako nový súbor. Záber
v pôvodnej veľkosti zostáva uchovaný.
5M
3M
Nastavená veľkosť je orientačná.
t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé”
1M
VGA
Cancel
Zrušenie zmeny veľkosti.
1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu.
3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [
] (Resize), potom stlačte z.
4 Pomocou v/V zvoľte požadovanú veľkosť a stlačte z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
47
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 48 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
• Podrobnosti o [Image Size] t krok 4 v časti “Prečítajte ako prvé”
• Pohyblivým záznamom, záznamom Multi Burst ani záznamom uloženým v priečinku Album nie je
možné meniť veľkosť.
• Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
• Nie je možné zmeniť veľkosť záberu vo formáte 3:2.
• Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu vo formáte 3:2 sa na vrchu a spodku záberu zobrazia čierne pruhy.
(Rotate) (Otočenie)
Otočenie statického záberu.
Otočenie záberu. Pozri nasledovný postup.
OK
Určenie smeru otočenia. Pozri nasledovný postup.
Cancel
Zrušenie otočenia.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete otočiť.
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu.
3 Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte [
4 Pomocou v zvoľte [
] (Rotate), potom stlačte z.
] a pomocou b/B otočte záber.
5 Pomocou v/V zvoľte [OK], potom stlačte z.
•
•
•
•
Nie je možné otáčať chránené zábery, pohyblivé záznamy ani záznam Multi Burst.
Aj keď otočíte záznamy nasnímané v režime Hybrid, na monitore sa zobrazia v pôvodnej polohe.
Zábery nasnímané iným zariadením sa nemusia dať otočiť.
Pri zobrazení záberu na monitore PC nemusí byť v závislosti od aplikačného softvéru informácia o otočení
záberu akceptovaná.
(Setup) (Nastavenia)
Pozri str. 50.
48
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_032-049_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 49 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 32
Trimming (Úprava)
Uloženie zväčšeného záznamu (t krok 6 v “Prečítajte ako prvé”) ako nového súboru.
Trimming
Pozri nasledovný postup.
Return
Zrušenie upravovania.
1 Pri zobrazení zväčšeného záberu stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou B na ovládacom tlačidle zvoľte [Trimming], potom stlačte z.
•
•
•
•
Zväčšený záber sa zaznamená ako nový súbor, pričom pôvodný záber zostane uchovaný.
Kvalita uloženého zväčšeného záberu sa môže zhoršiť.
Nie je možné zaznamenať upravený záber vo formáte 3:2.
Upravovať nie je možné záznamy uložené v priečinku Album.
Používanie ponuky Menu
3 Pomocou v/V zvoľte veľkosť záberu, potom stlačte z.
Záber sa zaznamená a po zázname sa na LCD monitore obnoví zobrazenie v pôvodnej veľkosti.
49
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 50 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Používanie ponuky nastavení Setup
Používanie položiek ponuky Setup
Pomocou ponuky Setup môžete zmeniť výrobné nastavenia.
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo v/V/b/B
Tlačidlo MENU
PHOTO
MOVIE
MODE
Tlačidlo z
1 Zapnite fotoaparát a prepínačom MODE nastavte režim.
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu.
3 Stlačením B na ovládacom tlačidle zvoľte
(Setup).
4 Pomocou v/V/b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte nastaviteľnú položku,
ktorú chcete meniť.
Rámček zvolenej položky sa zvýrazní nažlto.
5 Stlačením z zadajte nastavenie.
Stlačením MENU vypnete zobrazenie ponuky
(Setup).
Pre návrat do Menu z ponuky
(Setup) stláčajte b na ovládacom tlačidle.
Zrušenie nastavenia v ponuke
(Setup)
Zvoľte [Cancel], ak sa zobrazí a stlačte z na ovládacom tlačidle. Ak sa nezobrazí, znova
zvoľte predošlé nastavenie.
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po vypnutí fotoaparátu.
50
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 51 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Camera (Fotoaparát)
Výrobné nastavenia sú označené značkou
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
.
Hybrid Rec (Hybridné snímanie)
Počas snímania v režime Hybrid je možné zvoliť, či sa bude snímať pohyblivý záznam pred
alebo pred aj po nasnímaní záberu.
Normal
Nasnímanie 5-sekundového pohyblivého záznamu pred
a 3-sekundového pohyblivého záznamu po nasnímaní
statického záberu.
Pre Rec
Nasnímanie 5-sekundového pohyblivého záznamu pred
nasnímaním statického záberu.
Používanie ponuky nastavení Setup
Digital Zoom (Digitálna transfokácia)
Aktivácia režimu Digital Zoom. Pri nastavení na [On] fotoaparát používa až trojnásobnú
transfokáciu. Ak je potrebná transfokácia, automaticky funguje optická transfokácia.
On (
Off ( )
)
Až 6-násobná celková transfokácia, kvalita však poklesne.
Nepoužívanie funkcie Digital Zoom.
• Pri stlačení ovládača Zoom sa indikátor stupnice transfokácie zobrazuje nasledovne.
Strana W zodpovedá zóne optickej transfokácie
a strana T zóne digitálnej transfokácie.
Indikátor stupnice transfokácie
• Maximálna stupnica digitálnej transfokácie vrátane stupnica optickej transfokácie.
• Zameriavací rámček AF zóny sa pri používaní digitálnej transfokácie nezobrazuje. Bliká indikátor
alebo
a AF sa nastavuje s prioritou na objekt umiestnený v blízkosti stredu rámčeka.
• Na rozhraní optickej a digitálnej transfokácie sa transfokácia môže dočasne zastaviť.
,
51
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 52 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
Date/Time (Dátum/čas)
Nastavovanie zaznamenávania dátumu a času snímania do záznamu. Nastavte ešte pred
snímaním.
• Pri snímaní sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazuje sa indikátor
. Dátum a čas snímania sa zobrazuje
načerveno v pravom dolnom rohu monitora len počas prehrávania.
Day&Time
Zaznamenanie dňa a času (hodiny, minúty) snímania.
Date
Zaznamenanie roku, mesiaca a dňa snímania.
• Dátum sa ukladá v zvolenom nastavení. (t krok 2 v časti
“Prečítajte ako prvé”)
Off
Nezaznamenávanie dátumu a času snímania.
• Dátum a čas snímania sa nezaznamenáva pri snímaní pohyblivého záznamu a záznamu v režime Multi
Burst.
• Zaznamenaný dátum a čas snímania nie je možné neskôr zo záberu odstrániť.
Red Eye Reduction (Redukcia efektu červených očí)
Redukcia efektu červených očí pri snímaní
s bleskom. Nastavte ešte pred snímaním.
On (
)
Redukcia efektu červených očí.
• Blesk blysne dva- alebo viackrát ešte pred snímaním.
Off
Nepoužívanie funkcie Red Eye Reduction.
• Keďže cvaknutie spúšte nastane až za cca sekundu, fotoaparát držte stabilne, aby sa predišlo otrasom.
Objekt sa nesmie pohnúť.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predzáblesk a pod.
52
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 53 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
AF Illuminator (AF iluminátor)
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v tmavých podmienkach.
AF iluminátor vyžaruje červené svetlo, aby sa umožnilo jednoduchšie zaostrenie počas
držania zatlačeného tlačidla PHOTO do polovice, kým sa zaostrenie nearetuje. V tomto čase
je zobrazený indikátor ON .
Auto
Používanie AF iluminátora.
Off
Nepoužívanie AF iluminátora.
Auto Review (Automatický náhľad)
Používanie ponuky nastavení Setup
• Ak AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného objektu alebo je
objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúčaná vzdialenosť pri tejto funkcii je cca 1,8 m
(W)/2,1 m (T).)
• Zaostrovanie prebieha, kým AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo z iluminátora dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Pri nastavení predvolenej zaostrovacej vzdialenosti (str. 38) AF iluminátor nepracuje.
• Zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazuje. Bliká indikátor ,
alebo
a AF sa nastavuje
s prioritou na objekt umiestnený v blízkosti stredu rámčeka.
• AF iluminátor nepracuje, keď je režim scén nastavený na
(režim Twilight),
(režim Landscape),
(režim High-speed shutter) alebo
(režim Fireworks).
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje žiadne
riziko ohrozenia zdravia, aby jeho používanie bolo maximálne bezpečné, nepozerajte sa priamo do AF
iluminátora.
Zobrazovanie nasnímaného záberu na monitore na cca 2 sekundy ihneď po jeho nasnímaní.
(Keď je [Hybrid Rec] nastavené na [Normal], nasnímaný záber nie je možné zobrazovať.)
On
Používanie funkcie Auto Review.
Off
Nepoužívanie funkcie Auto Review.
53
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 54 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Memory Stick Tool
(Nástroj Memory Stick)
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
Táto položka sa zobrazuje, len ak vo fotoaparáte vložená karta “Memory Stick Duo”.
Výrobné nastavenia sú označené značkou .
Format (Formátovanie)
Formátovanie karty “Memory Stick Duo”. Bežne dostupné karty “Memory Stick Duo” sú už
naformátované a pripravené k okamžitému použitiu.
• Pri formátovaní karty “Memory Stick Duo” dôjde k trvalému vymazaniu všetkých údajov uložených
na karte “Memory Stick Duo” (vrátane údajov chránených proti vymazaniu).
OK
Pozri nasledovný postup.
Cancel
Zrušenie formátovania.
1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z.
Zobrazí sa hlásenie “All data in Memory Stick will be erased Ready?”.
2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z.
Formátovanie je dokončené.
Create REC.Folder (Vytvorenie priečinka pre snímanie)
Vytvorenie nového priečinka na karte “Memory Stick Duo” pre snímanie.
OK
Pozri nasledovný postup.
Cancel
Zrušenie vytvárania priečinka
1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z.
Zobrazí sa zobrazenie pre vytváranie priečinka.
60min
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102
Ready?
OK
Cancel
2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o číslo vyššie, než číslo naposledy vytvoreného
priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre ukladanie záznamu.
•
•
•
•
•
•
Podrobnosti o priečinkoch pozri na str. 45.
Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov je nastavený priečinok “101”.
Priečinky môžete vytvárať až do označenia “999”.
Snímané zábery sa ukladajú do nového priečinka, kým nevytvoríte, alebo nezvolíte iný.
Prostredníctvom fotoaparátu nie je možné vymazať priečinok. Priečinok vymažte pomocou PC atď.
Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa automaticky
vytvorí nový priečinok.
• Podrobnosti pozri v časti “Cieľové priečinky pre ukladanie súborov a názvy súborov” (str. 67).
54
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 55 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
Change REC.Folder (Zmena priečinka pre snímanie)
Zmena priečinka pre ukladanie záznamu.
OK
Pozri nasledovný postup.
Cancel
Zrušenie zmeny priečinka pre ukladanie záznamu.
1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber priečinka.
Select REC. Folder
102
Folder Name: 102
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1:05:34
2/2
AM
BACK/NEXT
2 Pomocou b/B zvoľte požadovaný priečinok, pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z.
• Priečinok “100” nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záznamu.
• Pomocou tohto fotoaparátu nie je možné premiestňovať nasnímané záznamy medzi priečinkami.
Copy (Kopírovanie)
Kopírovanie všetkých záznamov do priečinka Album na karte “Memory Stick Duo”. Pri
používaní akumulátora sa táto ponuka Menu nezobrazuje. Ak chcete skopírovať záznamy,
používajte AC adaptér (dodávaný).
OK
Pozri nasledovný postup.
Cancel
Zrušenie kopírovania.
Používanie ponuky nastavení Setup
OK
Cancel
1 Vložte pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” s kapacitou 64 MB alebo viac.
2 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z.
Zobrazí sa hlásenie “All data in album will be copied Ready?”.
3 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z.
Spustí sa kopírovanie.
102
Copying
• Záznamy nie je možné kopírovať jednotlivo.
• Nie je možné zvoliť priečinok skopírovaný na kartu “Memory Stick Duo”.
• Záznamy z priečinka Album je možné skopírovať na kartu “Memory Stick Duo” bez vymazania
záznamov z priečinka Album.
• Po nasnímaní záberov nie je možné skopírovať zábery z priečinka pre ukladanie/prehrávanie do priečinka Album.
• Pri prehrávaní záberov z priečinka Album sa môže poradie zobrazovaných záberov odlišovať od poradia
záberov skopírovaných na karte “Memory Stick Duo”.
55
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 56 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Album tool
(Nástroj Album)
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
Výrobné nastavenia sú označené značkou
.
Write in Album (Zápis do priečinka Album)
Pri snímaní záznamov môžete nastaviť, aby sa spolu s nimi ukladali ich miniatúry.
On
Pri snímaní záznamov sa spolu s nimi ukladajú do priečinka
Album ich miniatúry.
Off
Neukladanie miniatúr záznamov do priečinka Album.
• Podrobnosti o priečinku Album pozri v časti “Používanie priečinka Album” (str. 30).
Format (Formátovanie)
Formátovanie priečinka Album.
• Pri formátovaní dôjde k trvalému vymazaniu všetkých údajov uložených v priečinku Album (vrátane
údajov chránených proti vymazaniu).
OK
Pozri nasledovný postup.
Cancel
Zrušenie formátovania.
1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z.
Zobrazí sa hlásenie “All data in album will be erased Ready?”.
2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z.
Formátovanie je dokončené.
56
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 57 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
1
Setup 1 (Nastavenia 1)
Výrobné nastavenia sú označené značkou
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
.
Beep (Zvukový signál - pípanie)
Nastavenie, či bude pri ovládaní fotoaparátu zaznievať zvukový signál.
Shutter
Pri stlačení PHOTO zaznieva zvuk spúšte.
On
Sú zapnuté zvukové signály (pípanie) aj zvuk spúšte (po
stlačení ovládacieho tlačidla/tlačidla PHOTO).
Off
Sú vypnuté zvukové signály aj zvuk spúšte.
Format Music (Formátovanie priečinka Music)
• Po naformátovaní zapisovacej časti pre súbory Music sa vymažú všetky údaje v danej časti. Nebude
možná ich obnova.
OK
Pozri nasledovný postup.
Cancel
Zrušenie formátovania.
1 Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK] a stlačte z.
Zobrazí sa hlásenie “All data will be erased Ready?”.
Používanie ponuky nastavení Setup
Ak nie je možné prehrávať súbor Music pri prezentácii Slide Show, súbor Music môže byť
poškodený. V takomto prípade najskôr naformátujte zapisovaciu časť pre súbor Music.
Vyberte kartu “Memory Stick Duo” a pripojte fotoaparát k PC pomocou USB prepojenia.
Potom znova preneste audio súbor pomocou dodávaného softvéru “Music Transfer”.
2 Pomocou v zvoľte [OK] a stlačte z.
Formátovanie je dokončené.
LCD Backlight (Osvetlenie LCD monitora)
Voľba jasu osvetlenia LCD monitora pri napájaní fotoaparátu z akumulátora.
Bright
Osvetlenie jasnejšie.
Normal
• Nastavenie [Bright] rýchlejšie vybíja akumulátor.
Language (Jazyk)
Výber jazyka používaného v ponukách Menu, výstražných a prevádzkových hláseniach.
57
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 58 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
2
Setup 2 (Nastavenia 2)
Výrobné nastavenia sú označené značkou
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
.
File Number (Číslovanie súborov)
Výber spôsobu číslovania súborov.
Series
Postupné priraďovanie čísel súborom za sebou, aj keď došlo
k zmene cieľového priečinka na karte “Memory Stick Duo”.
(Ak vymeníte kartu “Memory Stick Duo” obsahujúcu súbor
s vyšším číslom než bolo naposledy priradené, priradí sa číslo
o jedno vyššie, než je najvyššie číslo.)
Reset
Číslovanie od 0001 vždy pri zmene priečinka. (Ak priečinok
pre ukladanie záznamu obsahuje nejaký súbor, priradí sa
novému súboru číslo o jedno vyššie, než je číslo posledného
súboru.)
USB Connect (USB prepojenie)
Výber USB režimu, ktorý sa použije pri prepojení fotoaparátu s PC alebo PictBridgekompatibilnou tlačiarňou USB káblom.
PictBridge
Pripojenie fotoaparátu k PictBridge-kompatibilnej tlačiarni
(str. 75).
PTP
Keď je nastavené [PTP] (Picture Transfer Protocol)
a fotoaparát je pripojený k PC, záznamy z cieľového
priečinka pre ukladanie vo fotoaparáte sa skopírujú do PC.
(Kompatibilné s Windows XP a Mac OS X.)
Mass Storage
Zavedenie prepojenia Mass Storage (veľkokapacitná
pamäťová jednotka) medzi fotoaparátom a PC alebo iným
USB zariadením (str. 63).
• Ak je vo fotoaparáte karta “Memory Stick Duo”, môžete
zobrazovať záznamy z pamäťovej karty “Memory Stick Duo” na
monitore PC. Ak vo fotoaparáte nie je vložená karta “Memory
Stick Duo”, zobrazí sa zapisovacia časť pre súbory Music.
Auto
Pripojenie fotoaparátu k PC alebo PictBridge-kompatibilnej
tlačiarni (str. 63 a 76).
• Ak nie je možné prepojiť fotoaparát s PictBridge-kompatibilnou
tlačiarňou pri nastavení [Auto], zmeňte nastavenie na
[PictBridge].
• Ak nie je možné prepojiť fotoaparát s PC alebo iným USB
zariadením pri nastavení [Auto], zmeňte nastavenie na [Mass
Storage].
58
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_050-059_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 59 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Podrobnosti o ovládaní t str. 50
Video Out (Video výstup)
Výber výstupného video signálu podľa TV normy pripojeného video zariadenia. V rôznych
krajinách sa používajú rôzne TV normy. Ak chcete zobraziť záznam na TV obrazovke,
skontrolujte TV normy používané v príslušných krajinách podľa str. 82.
NTSC
Nastavenie výstupného video signálu do normy NTSC
(napr. Japonsko, USA).
PAL
Nastavenie výstupného video signálu do normy PAL
(napr. Európa).
Clock Set (Nastavenie hodín)
OK
Pomocou v na ovládacom tlačidle zvoľte [OK], potom stlačte
z. Potom vykonajte postup z časti “Zapnite fotoaparát/
nastavte hodiny” (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”).
Cancel
Zrušenie nastavenia hodín.
Používanie ponuky nastavení Setup
Nastavenie dátumu a času.
59
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 60 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Používanie PC
PC s OS Windows
Podrobnosti o používaní s PC Macintosh
pozri v časti “Používanie s PC Macintosh”
(str. 72).
Kopírovanie záznamu do PC (str. 62)
Zobrazenie záznamu
na monitore PC
Príprava
Inštalácia USB ovládača.
• Ak používate OS Windows XP,
nie je potrebné inštalovať USB
ovládač.
Práca so záznamom v softvéri “PicturePackage” (str. 70)
Zobrazenie záznamov uložených
v PC
Inštalácia softvéru
“PicturePackage” (str. 70).
Uloženie záznamu na CD-R disk
Vytvorenie prezentácie Slide
Show
Pridanie/zmena súborov Music
pre Slide Show pomocou
softvéru “Music Transfer”
Tlač záberov
60
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 61 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Odporúčaná konfigurácia a OS
Pre prepojenie fotoaparátu s PC je odporúčaná
nasledovná konfigurácia PC a OS.
Odporúčaná konfigurácia pre
kopírovanie záznamu
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition alebo
Windows XP Professional.
• Fungovanie nie je zaistené v systémoch
s aktualizáciou uvedených OS alebo pri
Multi-boot prostredí.
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší.
Zobrazenie: Minimálne rozlíšenie 800 x 600
bodov, High Color (16-bitová farebná
hĺbka, 65 000 farieb).
Odporúčaná konfigurácia pre
používanie softvéru “PicturePackage”
• “Movie Player” (aplikácia pre prehrávanie
pohyblivého záznamu) je možné nainštalovať
len pod Widows XP/2000.
Softvér: Macromedia Flash Player 6.0 alebo
novšia verzia, Windows Media Player 7.0
alebo novšia verzia, DirectX 9.0b alebo
novšia verzia.
Zvuková karta: 16-bitová stereo zvuková karta
a reproduktory.
Pamäť RAM: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac).
Pevný disk: Potrebný priestor na HDD pre
inštaláciu—cca 500 MB.
Poznámky k prehrávaniu pohyblivého
záznamu (MPEG-4)
Aby bolo možné prehrávanie pohyblivého
záznamu (MPEG-4) nasnímaného
fotoaparátom, je potrebné do PC
nainštalovať MPEG-4-kompatibilný softvér
alebo “PicturePackage”. (Ak používate OS
Windows XP/2000, na prehrávanie
pohyblivého záznamu (MPEG-4) môžete
používať softvér “PicturePackage”.).
Poznámky k pripojeniu fotoaparátu k PC
• Napriek splneniu podmienok pri všetkých
odporúčaných konfiguráciách nie je fungovanie
v určitých situáciách zaručené ani pri dodržaní
uvedených podmienok.
• Fungovanie niektorého z pripojených zariadení
(vrátane tohto fotoaparátu) nie je v závislosti od
používaných USB zariadení zaručené, ak je
pripojených 2 alebo viac USB zariadení
k jednému PC súčasne.
• Fungovanie nie je zaručené, ak je používaný
USB rozbočovač.
• Keďže je fotoaparát kompatibilný
s vysokorýchlostným štandardom USB 2.0,
pripojením fotoaparátu k USB 2.0 (High Speed)
kompatibilnému PC sa dosiahne
vysokorýchlostný prenos dát.
• Pri USB prepojení s PC sú dostupné tri režimy:
[Auto] (výrobné nastavenie), [Mass Storage]
a [PTP]. V tejto časti je ako príklad popisovaný
režim [Auto] a [Mass Storage]. Podrobnosti
o [PTP] pozri na str. 58.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a PC sa po
opätovnom spustení z pohotovostného režimu
alebo režimu spánku nemusí ihneď obnoviť.
Používanie PC
USB konektor: Musí byť štandardne
k dispozícii.
• Pre potreby zápisu na CD-R disky musí byť
nainštalovaná samostatná aplikácia na ovládanie
zapisovacej mechaniky.
Zobrazenie: Grafická karta (kompatibilná
s ovládačom Direct Draw) so 4 MB
pamäte VRAM.
• Pre automatickú tvorbu Slide Show (str. 70) je
potrebný procesor Pentium III 500 MHz alebo
výkonnejší.
• Tento softvér je kompatibilný s technológiou
DirectX. Pre potreby používania musí byť
nainštalovaný “DirectX”.
61
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 62 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Kopírovanie záznamu do PC
V tejto časti je ako príklad popisované
používanie s PC s OS Windows.
Záznam z fotoaparátu môžete kopírovať
do PC nasledovne.
Pre PC so slotom pre kartu “Memory
Stick”
Vyberte kartu “Memory Stick Duo”
z fotoaparátu a vložte ju do adaptéra
Memory Stick Duo. Vložte adaptér
Memory Stick Duo do PC a skopírujte
záznam.
Pre PC bez slotu pre kartu “Memory
Stick”
2 Vložte dodávaný CD-ROM disk
do CD-ROM mechaniky a keď sa
zobrazí inštalačné okno, kliknite
na [USB Driver].
Zobrazí sa okno “InstallShield wizard”
(sprievodca inštaláciou).
• Ak sa inštalačné okno nezobrazí, dvakrát
kliknite na
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Kliknite na [Next].
Záznam skopírujte vykonaním Úkonov 1 až
4 na str. 62 až 66.
Úkon 1: Inštalácia USB ovládača
• Ovládač je softvér, ktorý umožní správne
ovládanie zariadenia pripojeného k PC.
• Ak používate OS Windows XP, začnite
od Úkonu 2.
• Ak už je softvér “PicturePackage”
nainštalovaný, začnite od Úkonu 2.
POZNÁMKA: V tomto kroku
nepripájajte fotoaparát k PC.
1 Zatvorte všetky aktívne aplikácie.
• V OS Windows 2000 sa prihláste ako
Administrator (správca) (s právami
administrátora).
Inštalácia USB ovládača sa spustí.
Po dokončení inštalácie sa zobrazí okno
potvrdzujúce dokončenie.
4 Kliknite na tlačidlo vedľa [Yes, I
want to restart my computer now]
a kliknite na [Finish].
1
2
PC sa reštartuje. Potom zrealizujte USB
prepojenie.
Po dokončení inštalácie vyberte CD-ROM
disk z mechaniky PC.
62
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 63 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu
k PC
3 Pripojte USB kábel do USB
konektora na PC.
1 Do fotoaparátu vložte kartu
“Memory Stick Duo” obsahujúcu
záznamy.
• Záznamy z priečinka Album nie je možné
skopírovať priamo do PC. Záznamy
z priečinka Album skopírujte najskôr na
kartu “Memory Stick Duo” (str. 55) a potom
vykonajte krok 1.
2 Prepojte podstavec Cyber-shot
4 Nasaďte fotoaparát na podstavec
Cyber-shot Station (str. 17)
a fotoaparát zapnite.
Tlačidlo
POWER
Používanie PC
Station (dodávaný) s AC
adaptérom (dodávaný) a AC
adaptér pripojte do elektrickej
zásuvky.
Pripojte USB kábel do konektora
(USB) na podstavci Cyber-shot
Station.
• Pod OS Windows XP sa zobrazí sprievodca
automatickým prehrávaním (AutoPlay).
• Ak napájate fotoaparát pri kopírovaní
z akumulátora, kopírovanie môže zlyhať,
ak sa fotoaparát vypne z dôvodu vybitia
akumulátora.
63
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 64 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Na monitore fotoaparátu sa zobrazí “USB
Mode Mass Storage”.
USB Mode
Mass Storage
Memory Stick
Switch on
Indikátory
prístupu*
MENU
Keď je USB prepojenie realizované
prvýkrát, PC automaticky sprístupňuje
fotoaparát ako novú jednotku. Vyžiada si to
určitý čas.
* Počas komunikácie sú indikátory prístupu
červené. Neovládajte PC, kým nebudú
indikátory biele.
• Ak sa “USB Mode Mass Storage” nezobrazí,
nastavte [USB Connect] na [Mass Storage]
(str. 58).
• Počas USB prepojenia nevyberajte fotoaparát
z podstavca Cyber-shot Station. Môžete
spôsobiť poškodenie obrazových súborov.
Postup odpojenia USB kábla pozri v časti
“Zrušenie USB prepojenia” na str. 67.
1 Po vykonaní USB prepojenia
v Úkone 2 kliknite na [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
t [OK], keď sa sprievodca
na pracovnej ploche zobrazí
automaticky.
1
2
Zobrazí sa okno “Scanner and Camera
Wizard”.
2 Kliknite na [Next].
Úkon 3-A: Kopírovanie záznamu
do PC
Zobrazí sa záznam uložený na karte
“Memory Stick Duo” vo fotoaparáte.
• Pod OS Windows 98/98SE/2000/Me vykonajte
postup popísaný v časti “Úkon 3-B:
Kopírovanie záznamu do PC” na str. 65.
• Pod OS Windows XP, ak sa sprievodca
nezobrazí automaticky, vykonajte postup
popísaný v časti “Úkon 3-B: Kopírovanie
záznamu do PC” na str. 65.
3 Kliknutím na zaškrtávacie políčka
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záznamu do priečinka “My Documents”.
zrušte zaškrtnutie pri tých
záznamoch, ktoré nechcete
skopírovať a kliknite na [Next].
1
2
Zobrazí sa okno “Picture Name and
Destination”.
64
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 65 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
4 Zadajte názvy kopírovaných
obrazových súborov a cieľový
priečinok, potom kliknite
na [Next].
6 Kliknite na [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaním iných
záznamov, odpojte USB kábel od podstavca
Cyber-shot Station. Potom vykonajte postup
z časti “Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu
k PC” na str. 63.
1
Úkon 3-B: Kopírovanie záznamu
do PC
2
Kopírovanie sa spustí. Po dokončení
sa zobrazí okno “Other Options”.
5 Kliknite na tlačidlo vedľa
[Nothing. I’m finished working
with these pictures] a kliknite
na [Next].
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záznamov do priečinka “My Documents”.
1 Dvakrát kliknite na [My Computer]
t
[Removable Disk] t [DCIM].
Používanie PC
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
záznamov do priečinka “My Documents”.
• Pod OS Windows XP vykonajte postup
popísaný v časti “Úkon 3-A: Kopírovanie
záznamu do PC” na str. 64.
1
2
Zobrazí sa okno “Completing the
Scanner and Camera Wizard”.
Ak ste nevytvorili priečinok, zobrazí sa len
[101MSDCF].
• Ak kopírujete záznamy, dvakrát kliknite
na [MP_ROOT].
• Keď sa nezobrazí ikona “Removable Disk”
(Vymeniteľná jednotka), pozri str. 89.
65
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 66 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
2 Dvakrát kliknite na priečinok, kde
sú uložené záznamy, ktoré chcete
kopírovať.
Potom pravým tlačidlom myši
kliknite na Menu a kliknite
na [Copy].
1
2
• Ak v priečinku, do ktorého kopírujete už
existuje súbor s rovnakým názvom, zobrazí
sa výzva na potvrdenie. Ak existujúci súbor
prepíšete novým, pôvodný súbor sa vymaže.
Ak nechcete súbor pri kopírovaní
prepisovať, zmeňte názov súboru na iný
a potom súbor skopírujte. Ak však zmeníte
názov súboru (str. 69), nemusí byť možné
jeho následné prehrávanie vo fotoaparáte.
Úkon 4: Zobrazenie záznamu
na monitore PC
Táto časť popisuje kroky vykonané
za účelom sledovania záznamu z priečinka
“My Documents”.
1 Kliknite na [Start] t [My
Documents].
3 Dvakrát kliknite na priečinok
2
[My Documents]. Potom pravým
tlačidlom myši kliknite v okne
“My Documents”. Zobrazí sa
Menu a kliknite na [Paste].
1
1
Zobrazí sa obsah priečinka “My
Documents”.
2
• Ak nepoužívate OS Windows XP, dvakrát
kliknite na [My Documents] na pracovnej
ploche.
Obrazové súbory sa skopírujú
do priečinka “My Documents”.
66
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 67 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
x Pod OS Windows 98/98SE
Skontrolujte, či indikátory prístupu (str. 64)
svietia nabielo. Ak indikátory prístupu
svietia nabielo, jednotka je odpojená od PC.
Cieľové priečinky pre ukladanie
obrazových súborov a názvy
súborov
Obrazové súbory nasnímané vašim
fotoaparátom sú na kartu “Memory Stick
Duo” zoskupované do priečinkov.
Obrazový súbor sa otvorí (zobrazí).
Príklad: Zobrazenie priečinkov pod OS
Windows XP
Používanie PC
• Aby bolo možné prehrávanie pohyblivého
záznamu (MPEG-4) nasnímaného
fotoaparátom, je potrebné do PC
nainštalovať MPEG-4-kompatibilný softvér
alebo “PicturePackage”. (Ak používate OS
Windows XP/2000, na prehrávanie
pohyblivého záznamu (MPEG-4) môžete
používať softvér “PicturePackage”.)
Zrušenie USB prepojenia
A
Nasledovný postup vykonajte pred:
• Odpojením USB kábla.
• Vybratím karty “Memory Stick Duo”.
• Vypnutím fotoaparátu.
B
x Pod OS Windows 2000/Me/XP
1 Dvakrát kliknite na
na paneli úloh.
C
Dvakrát kliknite sem
D
2 Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
3 Potvrďte jednotku v okne pre potvrdenie
a kliknite na [OK].
4 Kliknite na [OK].
Jednotka sa odpojí.
• Ak používate OS Windows XP, nie je krok
4 potrebný.
A Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
B Priečinok obsahujúci obrazové dáta
nasnímané týmto fotoaparátom, pohyblivé
záznamy nasnímané v režime Hybrid alebo
67
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 68 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
pohyblivé záznamy a obrazové dáta
nasnímané iným fotoaparátom vybaveným
funkciou vytvárania priečinkov. Ak ste
nevytvorili nový priečinok, nachádza sa tu
len priečinok “101MSDCF”.
C Priečinok obsahujúci pohyblivé záznamy
nasnímané týmto fotoaparátom (okrem
pohyblivých záznamov nasnímaných
v režime Hybrid). Ak ste nevytvorili
nejaký priečinok, nachádza sa tu len
priečinok “101MNV01”.
D Priečinok obsahujúci pohyblivé záznamy
atď. nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
• Tento fotoaparát pri snímaní neukladá záznam
do priečinkov “100MSDCF” alebo
“MSSONY”. Záznamy z priečinka
“100MSDCF” je možné len prehrávať.
• Súbory sa pomenúvajú následovne. Políčka
ssss znamenajú akékoľvek číslo z intervalu
0001 až 9999.
– Statické zábery: DSC0ssss.JPG
– Pohyblivé záznamy nasnímané spolu
so statickými zábermi v režime Hybrid:
DSC0ssss.MP4
– Pohyblivé záznamy: M4V0ssss.MP4
– Indexové obrazové súbory zaznamenané pri
snímaní pohyblivého záznamu:
M4V0ssss.THM
• Numerické časti nasledovných súborov sú
totožné.
– Statický záber nasnímaný v režime Hybrid
s jeho príslušným pohyblivým záznamom.
– Pohyblivý záznam s jeho príslušným
indexovým obrazovým súborom.
• Podrobnosti o priečinkoch pozri na str. 45, 54.
68
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 69 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Zobrazenie záznamu uloženého v PC
fotoaparátom
V tejto časti je ako príklad popisované
používanie s PC s OS Windows.
Ak skopírované súbory do PC vymažete
z karty “Memory Stick Duo”, môžete tieto
súbory znova zobraziť vo fotoaparáte, ak
ich skopírujete z PC späť na kartu “Memory
Stick Duo”.
• Krok 1 nie je potrebný, ak ste názov súboru
vytvorený fotoaparátom nezmenili.
• V závislosti od veľkosti nemusí byť možné
prehrávanie niektorých záznamov.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný v PC, alebo
bol nasnímaný iným modelom fotoaparátu, nie
je možné zaručiť jeho úspešné prehrávanie
v tomto fotoaparáte.
• Ak na karte nie je žiadny priečinok, najskôr
fotoaparátom vytvorte priečinok (str. 54)
a potom skopírujte obrazový súbor.
2 Skopírujte obrazový súbor do
priečinka na karte “Memory Stick
Duo” v nasledovnom poradí.
1Kliknite pravým tlačidlom myši
na súbor a kliknite na [Copy].
2Dvakrát kliknite na ikonu [Removable
disk] alebo [Sony MemoryStick]
zobrazenú v priečinku [My Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite
na [sssMSDCF] (statické zábery)
v priečinku [DCIM] alebo
na [sssMNV01] (pohyblivý
záznam) v priečinku [MP_ROOT]
a kliknite na [Paste].
• Políčka sss znamenajú akékoľvek
číslo z intervalu 100 až 999.
Používanie PC
1 Kliknite pravým tlačidlom myši
na súbor a kliknite na [Rename].
Zmeňte názov súboru
na “DSC0ssss”.
Namiesto ssss zadajte číslo
od 0001 do 9999.
1
2
• Pre pohyblivý záznam je formát názvu
súboru “M4V0ssss”.
• Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie
prepísania, zadajte iné číslo.
• V závislosti od nastavenia PC sa môže
zobraziť prípona súboru. Prípona je pri
statických záberoch JPG a pri pohyblivom
zázname MP4. Nemeňte prípony súborov.
69
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 70 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Používanie dodávaného softvéru
V tejto časti je ako príklad popisované
používanie s PC s OS Windows.
Popis dodávaného softvéru
Dodávaný CD-ROM disk obsahuje jeden
softvér: “PicturePackage”.
Softvér PicturePackage
A
B
C
D
E
1 Zapnite PC a vložte dodávaný
CD-ROM disk do CD-ROM
mechaniky.
Zobrazí sa okno pre inštaláciu.
• Ak sa okno nezobrazí, dvakrát kliknite
na
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknite na [PicturePackage].
Zobrazí sa okno “Choose Setup
Language”.
3 Zvoľte požadovaný jazyk
Čo dokáže:
A Zálohovanie záznamov na CD-R disk.
B Automatické vytváranie prezentácií Slide
Show.
C Sledovanie záznamu na monitore PC.
D Prenos audio súborov pre Slide Show
(“Music Transfer”).
E Prehrávanie klipov pohyblivého záznamu
na monitore PC (“Movie Player”*).
* “Movie Player” je kompatibilný len s OS
Windows XP/2000.
Uvedenie do prevádzky:
Kliknite na niektoré z A-E, potom
kliknite na tlačidlo v pravom dolnom rohu
monitora.
a dvakrát kliknite na [Next].
Táto časť popisuje zobrazenie pri výbere
angličtiny.
Zobrazí sa okno “Licence Agreement”.
Pozorne prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte
so všetkými ustanoveniami zmluvy,
kliknite na tlačidlo vedľa [I accept the
terms of the license agreement] a potom
na [Next].
4 Vykonávaním pokynov v okne
dokončite inštaláciu.
• Ak ešte nie je nainštalovaný “DirectX”,
nainštaluje sa.
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie,
podľa zobrazených pokynov reštartujte PC.
Inštalácia softvéru
Softvér “PicturePackage” môžete
nainštalovať nasledovným postupom.
• Ak ste ešte nenainštalovali USB ovládač (str. 62),
nepripájajte fotoaparát k PC pred nainštalovaním
softvéru “PicturePackage” (neplatí pre OS
Windows XP).
• Pod OS Windows 2000/XP sa prihláste ako
správca (s právami administrátora).
• Po nainštalovaní softvéru “PicturePackage”
sa automaticky nainštaluje USB ovládač.
70
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 71 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
5 Vyberte CD-ROM disk z mechaniky
PC, ak sa po inštalácii zobrazia
ikony skráteného prístupu
k “PicturePackage Menu”
a “PicturePackage destination
Folder”.
3 Vykonávaním zobrazovaných
pokynov pridajte/zmeňte súbory
Music.
• Ak chcete znova použiť predvolené súbory
Music, odporúčame najskôr vykonať postup
[Format Music] (str. 57).
• Podrobnosti o používaní softvéru “Music
Transfer” pozri v pomocníkovi Help
softvéru “Music Transfer”.
Spustenie činnosti softvéru
Dvakrát kliknite na ikonu “PicturePackage
Menu” na pracovnej ploche.
Podrobnosti o používaní softvéru
Pridanie/zmena audio súboru
Music pomocou softvéru “Music
Transfer”
Používanie PC
Kliknutím na [?] v pravom hornom rohu
jednotlivých okien zobrazíte pomocníka
Help.
Technickú podporu pre softvér
“PicturePackage” poskytuje stredisko
Pixela User Support Center.
Podrobnejšie informácie pozri
v letáku dodávanom v balení
CD-ROM disku.
Môžete zmeniť z výroby predvolené audio
súbory Music a nahradiť ich inými. Súbory
tiež môžete vymazať alebo pridávať.
Audio súbory, ktoré je možné prenášať
pomocou softvéru “Music Transfer” sú
nasledovné:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku PC.
• Audio súbory z CD diskov.
• Predvolené audio súbory uložené
vo fotoaparáte.
1 Vykonajte USB prepojenie medzi
fotoaparátom s vybratou kartou
“Memory Stick Duo” a PC.
• Ak je vo fotoaparáte vložená karta
“Memory Stick Duo”, “Music Transfer”
nerozpozná fotoaparát a nemôže pridať/
zmeniť súbory Music.
2 Aktivujte “Music Transfer”.
71
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 72 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
PC Macintosh
Pomocou softvéru “Music Transfer”
môžete kopírovať záznam do PC Macintosh
a zmeniť požadované audio súbory pre
Slide Show.
Odporúčaná konfigurácia a OS
Odporúčaná konfigurácia pre
kopírovanie záznamu
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1, 9.2
alebo Mac OS X (ver.10.0 alebo novšia).
USB konektor: Musí byť štandardne
k dispozícii.
• Odporúčame mať nainštalovaný QuickTime 6
alebo novšiu verziu.
Odporúčaná konfigurácia pre
používanie softvéru “Music Transfer”
OS (predinštalovaný): Mac OS X
(ver. 10.3 alebo novšia).
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, séria
Power Mac G3/G4/G5, Mac mini.
Pamäť RAM: 64 MB alebo viac (odporúča
sa 128 MB alebo viac).
Pevný disk: Potrebný priestor na HDD pre
inštaláciu—cca 250 MB.
Poznámky k pripojeniu fotoaparátu k PC
• Napriek splneniu podmienok pri všetkých
odporúčaných konfiguráciách nie je fungovanie
v určitých situáciách zaručené ani pri dodržaní
uvedených podmienok.
• Fungovanie niektorého z pripojených zariadení
(vrátane tohto fotoaparátu) nie je v závislosti
od používaných USB zariadení zaručené, ak je
pripojených 2 alebo viac USB zariadení
k jednému PC súčasne.
• Fungovanie nie je zaručené, ak je používaný
USB rozbočovač.
• Keďže je fotoaparát kompatibilný
s vysokorýchlostným štandardom USB 2.0,
pripojením fotoaparátu k USB 2.0 (High Speed)
kompatibilnému PC sa dosiahne
vysokorýchlostný prenos dát.
• Pri USB prepojení s PC sú dostupné tri režimy:
[Auto] (výrobné nastavenie), [Mass Storage]
a [PTP]. V tejto časti je ako príklad popisovaný
režim [Auto] a [Mass Storage]. Podrobnosti
o [PTP] pozri na str. 58.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a PC sa po
opätovnom spustení z pohotovostného režimu
alebo režimu spánku nemusí ihneď obnoviť.
Kopírovanie a zobrazenie
záznamu do/v PC
1 Fotoaparát pripojte priamo k PC
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup ako v časti
“Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu k PC”
na str. 63.
2 Skopírujte súbory na pevný disk
PC Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo sprístupnenú
ikonu t [DCIM] (statické zábery)
alebo [MP_ROOT] (pohyblivý záznam)
t priečinok, kde sú uložené záznamy,
ktoré chcete kopírovať.
2Myškou premiestnite obrazové súbory
na ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný
disk.
• Podrobnosti o cieľových priečinkoch
uchovávania obrazových súborov a názvoch
súborov pozri na str. 67.
3 Zobrazte záznam na monitore PC.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
v priečinku obsahujúcom skopírované
súbory, aby sa obrazový súbor otvoril.
• Pre prehrávanie pohyblivého záznamu je
potrebný MPEG-4-kompatibilný softvér.
72
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_060-073_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 73 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Zrušenie USB prepojenia
Nasledovný postup vykonajte pred:
• Odpojením USB kábla.
• Vybratím karty “Memory Stick Duo”.
• Vypnutím fotoaparátu.
Myškou premiestnite ikonu jednotky
“Memory Stick Duo” na ikonu
“Trash” (Kôš).
Fotoaparát sa odpojí od PC.
• Ak používate Mac OS X v10.0, odpojte USB
kábel atď. po vypnutí PC.
Pridanie/zmena audio súboru
Music pomocou softvéru “Music
Transfer”
Pridanie/zmena audio súborov (Music)
Pozri časť “Pridanie/zmena audio súboru
Music pomocou softvéru “Music
Transfer”” na str. 71.
• Ak chcete znova použiť predvolené súbory
Music, odporúčame najskôr vykonať postup
[Format Music] (str. 57).
• Podrobnosti o používaní softvéru “Music
Transfer” pozri v pomocníkovi Help softvéru
“Music Transfer”.
Technickú podporu pre softvér
“Music Transfer” poskytuje stredisko
Pixela User Support Center.
Podrobnejšie informácie pozri v
letáku dodávanom v balení CD-ROM
disku.
Používanie PC
Môžete zmeniť z výroby predvolené audio
súbory Music a nahradiť ich inými. Môžete
tiež tieto súbory pridávať.
Audio súbory, ktoré je možné prenášať
pomocou softvéru “Music Transfer” sú
nasledovné:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku PC.
• Audio súbory z CD diskov.
• Predvolené audio súbory uložené vo fotoaparáte
Inštalácia softvéru “Music Transfer”
• Pred inštaláciou softvéru “Music Transfer”
zatvorte všetky aktívne aplikácie.
• Za účelom inštalácie sa musíte prihlásiť ako
správca PC (s právami administrátora).
1 Zapnite Macitosh a vložte dodávaný
CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky.
2 Dvakrát kliknite na
(PICTUREPACKAGE).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku [MAC].
4 Spustí sa inštalácia softvéru.
73
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_074-080_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 74 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Tlač statických záberov
Spôsob tlače statických záberov
Priama tlač prostredníctvom PictBridge-kompatibilnej tlačiarne (str. 75)
Nasnímané zábery môžete priamo vytlačiť po pripojení fotoaparátu
k PictBridge-kompatibilnej tlačiarni.
Priama tlač prostredníctvom “Memory Stick”-kompatibilnej tlačiarne
Nasnímané zábery môžete priamo vytlačiť prostredníctvom
“Memory Stick”-kompatibilnej tlačiarne.
Podrobnosti pozri v návode na použitie tlačiarne.
Tlač prostredníctvom PC
Nasnímané zábery môžete skopírovať do PC pomocou dodávaného
softvéru “PicturePackage” a vytlačiť ich.
Tlač v obchode (str. 79)
Kartu “Memory Stick Duo” s potrebnými zábermi nasnímanými
fotoaparátom môžete priniesť do špecializovanej fototlačiarenskej
predajne. Potrebné zábery nasnímané týmto fotoaparátom môžete
označiť značkou pre tlač
(Print order), aby sa neskôr vytlačili.
74
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_074-080_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 75 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Priama tlač z fotoaparátu pomocou PictBridgekompatibilnej tlačiarne
Aj keď nevlastníte PC, môžete jednoducho
vytlačiť zábery nasnímané fotoaparátom
pripojením fotoaparátu k PictBridgekompatibilnej tlačiarni.
• “PictBridge” zodpovedá štandardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association - Asociácia snímacích
a zobrazovacích zariadení)
Úkon 1: Príprava fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie
k tlačiarni USB káblom. Keď fotoaparát
pripájate k rozpoznanej tlačiarni pri
nastavení [USB Connect] na [Auto],
Úkon 1 nie je potrebný.
Tlačidlo
(Index)
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo MENU
V zobrazení samostatného záberu
Na tlačový papier je možné vytlačiť
samostatný statický záber.
PHOTO
MOVIE
MODE
• Aby nedošlo k zastaveniu tlače z dôvodu výpadku
napájania, odporúčame použiť maximálne nabitý
akumulátor alebo AC adaptér.
V režime indexového zobrazenia
1
2
1 Stlačením MENU zobrazte ponuku
Menu.
2 Stlačením B na ovládacom
tlačidle zvoľte
(Setup).
3 Pomocou V zvoľte [
Tlač statických záberov
Niekoľko záberov môžete v zmenšenej
veľkosti vytlačiť naraz. Môžete vytlačiť sadu
rovnakých (1) alebo rôznych záberov (2).
] (Setup 2),
potom pomocou v/V/B zvoľte
[USB Connect].
• Funkcia indexovej tlače nemusí byť v závislosti
od tlačiarne dostupná.
• Dostupný počet záberov, ktoré je možné vytlačiť
ako indexovú tlač, závisí od tlačiarne.
• Tlačiť nie je možné pohyblivé záznamy a zábery
uložené v priečinku Album.
• Ak cca 5 sekúnd na monitore fotoaparátu bliká
indikátor
(upozornenie na chybu),
skontrolujte pripojenú tlačiareň.
2
4 Pomocou B/v zvoľte [PictBridge],
potom stlačte z.
USB režim je nastavený.
75
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_074-080_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 76 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu
k tlačiarni
1 Nasaďte fotoaparát na podstavec
Cyber-shot Station, potom
dodávaným USB káblom prepojte
USB konektor na podstavci
Cyber-shot Station s konektorom
na tlačiarni.
Úkon 3: Tlač
Bez ohľadu na režim REC/PLAY sa po
dokončení Úkonu 2 na monitore zobrazí
Menu pre tlač.
1 Pomocou v/V na ovládacom
tlačidle nastavte požadovaný
spôsob tlače a stlačte z.
[All In This Folder]
Tlač všetkých záberov v priečinku.
[DPOF image]
1 Do
(USB)
konektora
Tlač všetkých záberov označených
značkou pre tlač
(Print order)
(str. 79), bez ohľadu na zobrazený
záber.
[Select]
USB kábel
2 Do USB
konektora
Výber záberov a následná tlač všetkých
zvolených záberov.
1Pomocou b/B alebo ovládača Shuttle
zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť
a stlačte z.
V zvolenom zábere sa zobrazí
značka .
• Pre určenie ďalších záberov pre tlač
opakujte tento postup.
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po zavedení pripojenia sa
zobrazí indikátor
.
101
2/9
2Pomocou V zvoľte [Print], potom
stlačte z.
[This image]
Tlač zobrazeného záberu.
1M
Print
All In This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
• Ak v kroku 2 zvolíte [This image]
a nastavíte [Index] na [On], môžete rovnaký
záber vytlačiť ako indexovú tlač.
Fotoaparát je v režime PLAY, na monitore
sa zobrazí záber a Menu pre tlač.
76
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_074-080_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 77 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
2 Pomocou v/V/b/B zvoľte
nastavenie tlače.
101
2/9
1M
Print
Index
Off
Size
Default
Date
Off
Quantity
1
Exit
3 Pomocou V/B zvoľte [OK], potom
stlačte z.
Záber sa vytlačí.
• Kým je na monitore zobrazené indikátor
(Neodpájajte USB kábel), neodpájajte
USB kábel.
OK
Indikátor
[Index]
Pre indexovú tlač zvoľte [On].
Printing
2/3
Exit
[Size]
Zvoľte veľkosť tlačenej strany.
[Date]
Ak chcete tlačiť aj dátum a čas
snímania, zvoľte [Day&Time] alebo
[Date].
[Quantity]
Keď je [Index] nastavené na [Off]:
Zvoľte počet výtlačkov daného záberu.
Záber sa vytlačí ako samostatný
obrázok.
Keď je [Index] nastavené na [On]:
Zvoľte počet sád pre indexovú tlač.
Ak ste v kroku 1 zvolili [This image],
zvoľte koľkokrát chcete vytlačiť ten istý
záber v indexovej tlači.
• V závislosti od množstva záberov sa určený
počet záberov nemusí zmestiť na jednu
stranu.
Po kroku 3 zvoľte pomocou v/V [Select]
a požadovaný záber a vykonajte postup
od kroku 1.
Tlač záberov z indexového zobrazenia
Vykonajte “Úkon 1: Príprava fotoaparátu”
(str. 75) a “Úkon 2: Pripojenie fotoaparátu
k tlačiarni” (str. 76), potom postupujte
nasledovne.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí Menu pre tlač. Zvolením [Cancel]
vypnite Menu pre tlač, potom postupujte
nasledovne.
Tlač statických záberov
• Ak zvolíte [Date], dátum sa vytlačí vo
formáte, aký ste nastavili (t krok 2 v časti
“Prečítajte ako prvé”). V závislosti od
tlačiarne táto funkcia nemusí byť dostupná.
Tlač ďalších záberov
1 Stlačte
(Index).
Zobrazí sa indexové zobrazenie.
• Zo zobrazenia 9 záznamov prepnete na
zobrazenie 16 záznamov jedným stlačením
(Index).
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku Menu.
3 Pomocou B zvoľte [
] (Print) a stlačte z.
4 Pomocou b/B nastavte požadovaný
spôsob tlače a stlačte z.
Print
Cancel
Select DPOF image
77
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_074-080_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 78 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
[Select]
Výber záberov a následná tlač všetkých
zvolených záberov.
Pomocou v/V/b/B alebo ovládača Shuttle
zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť
a stlačením z zobrazte značku .
(Postup zopakujte aj pre ďalšie zábery.)
Potom stlačte MENU.
[DPOF image]
Tlač všetkých záberov označených
značkou pre tlač
(Print order), bez
ohľadu na zobrazený záber.
[All In This Folder]
Tlač všetkých záberov v priečinku.
5 Vykonajte kroky 2 a 3 z časti “Úkon 3:
Tlač” (str. 76).
78
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_074-080_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 79 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Tlač v obchode
Kartu “Memory Stick Duo” s potrebnými
zábermi nasnímanými fotoaparátom môžete
priniesť do špecializovanej fototlačiarenskej
predajne. Ak predajňa podporuje
fototlačiarenské služby DPOF, môžete
vopred označiť požadované zábery značkou
pre tlač
(Print order), takže ich nebude
potrebné vyberať pre tlač v predajni.
Označenie v režime zobrazenia
samostatného záberu
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo MENU
PHOTO
MOVIE
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia umožňujúca označovať zábery
na karte “Memory Stick Duo”, ktoré chcete
neskôr vytlačiť, značkou pre tlač
(Print
order).
Ak chcete priniesť kartu “Memory Stick
Duo” do predajne
• Informujte sa v predajni, s akými typmi kariet
“Memory Stick Duo” dokážu pracovať.
• Ak predajňa nepracuje s daným typom karty
“Memory Stick Duo”, skopírujte záznam na iné
médium (napr. CD-R disk), ktoré doručíte
do predajne.
• Nezabudnite mať pri sebe adaptér Memory Stick
Duo.
• Pred doručením obrazových súborov
do predajne si súbory zálohujte na disk.
• Nie je možné určiť počet kópií, ktoré chcete
vytlačiť.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete určiť
pre tlač.
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku
Menu.
3 Pomocou b/B zvoľte DPOF
a stlačte z.
Do záberu sa pridá značka
order).
60min
101
(Print
2/9
1M
Tlač statických záberov
• Zábery so značkou
(Print order) tiež
môžete vytlačiť pomocou tlačiarne
kompatibilnej so štandardom DPOF (Digital
Print Order Format) alebo pomocou PictBridgekompatibilnej tlačiarne.
• Značku pre tlač nie je možné priradiť
pohyblivému záznamu.
• Značky pre tlač môžete priradiť aj záznamu
[Multi Burst], potom sa všetky snímky vytlačia
na jednu stranu rozdelenú na 16 políčok.
• Značku pre tlač nie je možné pridať záznamom
uloženým v priečinku Album.
MODE
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 Značku pre tlač pre ďalšie zábery
priradíte zobrazením záberu
pomocou b/B alebo ovládača
Shuttle. Nakoniec vždy stlačte z.
Zrušenie priradenej značky v režime
zobrazenia samostatného záberu
V kroku 3 alebo 4 stlačte z.
79
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_074-080_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 80 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Označenie v indexovom
zobrazení
8 Pomocou B zvoľte [OK]
a stlačte z.
Značka
1 Zobrazte indexové zobrazenie
(t krok 6 v časti “Prečítajte ako
prvé”).
sa sfarbí dobiela.
Pre zrušenie zvoľte v kroku 4 [Cancel]
alebo v kroku 8 [Exit] a stlačte z.
2 Stlačením MENU zobrazte ponuku
Menu.
Zrušenie priradenej značky
v indexovom zobrazení
Zvoľte zábery, ktorých značky priradené
v kroku 5 chcete zrušiť a stlačte z.
3 Pomocou b/B zvoľte DPOF
Zrušenie všetkých priradených značiek
v priečinku
a stlačte z.
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder]
a stlačte z. Zvoľte [Off] a stlačte z.
4 Pomocou b/B zvoľte [Select],
potom stlačte z.
• Značku
nie je možné pridať v režime
[All In This Folder].
5 Pomocou v/V/b/B alebo ovládača
Shuttle vyberte záber, ktorý
chcete označiť a stlačte z.
Do záberu sa pridá zelená značka
.
Zelená značka
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Pre určenie ďalších záberov
pre tlač opakujte krok 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
80
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_081-082_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 81 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Pripojenie fotoaparátu k TVP
Zobrazenie záznamu na TV obrazovke
Po pripojení fotoaparátu k TVP môžete
zobraziť záznam na TV obrazovke.
Pred prepájaním fotoaparátu k TVP musí
byť fotoaparát aj TVP vypnutý.
1 Pomocou dodávaného A/V
prepojovacieho kábla prepojte
konektor A/V OUT (STEREO)
na podstavci Cyber-shot Station
s príslušnými vstupnými audio/
video konektormi na TVP.
3 Zapnite TVP a prepínač režimu
TV/Video na TVP prepnite na
“VIDEO” (tak aby bolo možné
sledovať obraz z tohto
fotoaparátu).
• Podrobnosti pozri v návode na použitie
TVP.
4 Prepínačom MODE zvoľte režim
PLAY.
2 Do vstupných
audio/video
konektorov
101
8/9
VGA
PHOT
O
MO
VIE
101-0008
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
MO
DE
Ak je váš TVP vybavený vstupným mono
konektorom, žltú koncovku A/V prepojovacieho
kábla pripojte do vstupného video konektora
a jednu audio koncovku (bielu alebo červenú)
pripojte do vstupného audio konektora. Ak
pripojíte bielu koncovku, bude sa reprodukovať
zvuk ľavého kanála, ak pripojíte červenú
koncovku, bude sa reprodukovať zvuk pravého
kanála.
• Ak je k podstavcu Cyber-shot Station
pripojený USB kábel, odpojte kábel
od podstavca Cyber-shot Station.
Nasnímané záznamy sa zobrazia
na obrazovke.
Pomocou b/B na ovládacom tlačidle
zvoľte požadované záznamy.
• Ak nasadíte fotoaparát na podstavec Cybershot Station, keď je pripojený A/V
prepojovací kábel, na LCD monitore
fotoaparátu sa nič nezobrazí.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže
byť potrebné upraviť výstupný video signál
tak, aby vyhovoval TV norme vášho
zariadenia (str. 59).
Pripojenie fotoaparátu k TVP
1 Do konektora A/V
OUT (STEREO)
2 Nasaďte fotoaparát na podstavec
Cyber-shot Station (str. 17).
81
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_081-082_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 82 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
TV normy
Ak chcete zobraziť záznam na TV
obrazovke, musíte vlastniť TVP vybavený
vstupným video konektorom a USB kábel
(dodávaný). Norma (prenosový systém),
v ktorej TVP pracuje, musí byť zhodná
s normou vášho digitálneho fotoaparátu.
TV normy používané v jednotlivých
krajinách skontrolujte v nasledovnom
prehľade.
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru,
Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Česká
republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Holandsko, Hong Kong, Maďarsko,
Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Singapur,
Slovenská Republika, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Thajsko, Veľká Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guiana, Irán, Irak,
Monako, Rusko, Ukrajina atď.
82
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 83 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri prevádzke fotoaparátu alebo príslušenstva stretnete s akýmkoľvek problémom,
pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Pozri položky na str. 84 až 93.
Ak sa na monitore zobrazí kód ako “C/E:ss:ss”, pozri str. 94.
2 Vyberte akumulátor a po cca minúte akumulátor znova vložte a zapnite
fotoaparát.
3 Ak fotoaparát stále nepracuje správne, vhodným predmetom stlačte tlačidlo
RESET, potom znova zapnite napájanie (vymažú sa všetky vykonané
nastavenia, vrátane dátumu/času).
PHOTO
MOVIE
Tlačidlo RESET
MODE
Doučením fotoaparátu do servisu za účelom opravy vyjadrujete súhlas s možnou kontrolou
obsahu obrazových alebo audio súborov v priečinkoch Album alebo Music.
Riešenie problémov
4 Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
83
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 84 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné nabíjať.
• Fotoaparát je zapnutý. Vypnite fotoaparát (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”).
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Akumulátor vložte správne (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
Kontrolka
/CHG počas nabíjania akumulátora bliká.
• Akumulátor vložte správne (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Akumulátor je vybitý. Pripojte AC adaptér a akumulátor znova maximálne nabite.
• Akumulátor má poruchu. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
Počas nabíjania akumulátora nesvieti kontrolka
/CHG.
• AC adaptér nie je pripojený do elektrickej siete. Správne pripojte AC adaptér (str. 16,
t
krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Akumulátor vložte správne (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Nabíjanie je dokončené.
• Akumulátor je vybitý. Pripojte AC adaptér a akumulátor znova maximálne nabite.
• AC adaptér má poruchu. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
• Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17).
Indikátor stavu akumulátora nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná
kapacita akumulátora, ale výdrž je krátka.
• Je to bežný jav, keď dlhší čas používate fotoaparát v extrémne horúcom alebo chladnom
prostredí (str. 99).
• V údaji o dostupnom čase akumulátora sa vyskytla odchýlka. Akumulátor úplne vybite
a potom ho maximálne nabite tak, aby indikátor zobrazoval správny údaj.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor sa príliš rýchlo vybíja.
• Akumulátor dostatočne nabite (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Dlhší čas ste používali fotoaparát v extrémne chladnom prostredí (str. 99).
• Kontakty akumulátora sú znečistené. Vyčistite kontakty bavlnenou handričkou a pod. a nabite
akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový.
84
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 85 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Akumulátor vložte správne (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• AC adaptér nie je pripojený do elektrickej siete. Správne pripojte AC adaptér (str. 16,
t
krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• AC adaptér má poruchu. Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 16, t krok 1 v časti “Prečítajte ako
prvé”).
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový.
• Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak pri napájaní z akumulátora zapnutý fotoaparát nepoužívate cca 3 minúty, automaticky
sa vypne, aby sa predišlo vybíjaniu akumulátora. Znova zapnite napájanie (t krok 2 v časti
“Prečítajte ako prvé”) prípadne používajte AC adaptér (str. 16).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17).
Snímanie statických záberov/pohyblivého záznamu
LCD monitor sa nezapol, aj keď je napájanie zapnuté.
• LCD monitor je vypnutý pomocou
monitor pomocou
pri používaní na tmavých miestach. Zapnite LCD
(str. 23).
Nie je možné snímať.
• Skontrolujte voľnú kapacitu karty “Memory Stick Duo” (str. 24). Ak je karta zaplnená,
Objekt na monitore nie je vidieť.
• Režim je nastavený na REC. Prepínačom MODE zvoľte režim PLAY.
Riešenie problémov
vykonajte nasledovné:
– Vymažte nepotrebné záznamy (t krok 6 v časti “Prečítajte ako prvé”).
– Vymeňte kartu “Memory Stick Duo”.
• Používate kartu “Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou a klapka je nastavená do pozície
LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie (str. 97).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Režim je nastavený na PLAY. Prepínačom MODE zvoľte režim REC.
Snímanie trvá dlhý čas.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu v režime pomalej uzávierky NR (str. 20). Nejde
o poruchu.
85
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 86 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Nedá sa zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime Macro. Pri snímaní snímajte z väčšej vzdialenosti
než je minimálna zaostrovacia vzdialenosť (cca 8 cm (W)/25 cm (T)). Prípadne zvoľte
(režim Magnifying glass) a zaostrite vo vzdialenosti 1 cm až 20 cm od objektu (str. 36).
• Počas snímania statických záberov je režim scén nastavený na
(režim Magnifying glass),
(režim Twilight),
(režim Landscape) alebo
(režim Fireworks).
• Je zvolená funkcia Focus preset. Aktivujte režim automatického zaostrovania (str. 38).
• Pozri časť “Keď je objekt nezaostrený” na str. 39.
Optická transfokácia nepracuje.
• Počas snímania statických záberov zvoľte iný režim než
(režim Magnifying glass).
Funkcia Digital Zoom nepracuje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [On] (str. 51).
Blesk nepracuje.
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku) (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– [Mode] (REC Mode) je nastavené na [Speed Burst] alebo [Multi Burst], [Exp Brktg] (str. 41).
– Režim scén je nastavený na
(režim Twilight), (režim Candle) alebo
(režim Fireworks) (str. 36).
– Pri snímaní pohyblivého záznamu.
• Zvoľte režim
(Vynútený blesk) (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”), ak je režim scén
nastavený na
(režim Magnifying glass),
(režim Landscape),
(režim Snow),
(režim Beach) alebo
(režim High-speed shutter) (str. 36).
Pri snímaní s bleskom sa zobrazia rozmazané škvrny.
• Častice prachu vo vzduchu odrazili svetlo blesku, čo sa prejavilo v zábere. Nejde o poruchu.
Režim snímania blízkeho objektu (Macro) nepracuje.
• Režim scén je nastavený na
Landscape),
(režim Magnifying glass), (režim Twilight),
(režim Candel) alebo
(režim Fireworks) (str. 36).
(režim
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”).
Po zatlačení a pridržaní PHOTO do polovice bliká hodnota F a rýchlosti
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte expozíciu správne (str. 37).
86
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 87 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle. Zvoľte režim merania (t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”)
alebo nastavte expozíciu (str. 37).
• Jas monitora je príliš nízky. Nastavte jas osvetlenia LCD monitora (str. 57).
• Zapnite osvetlenie LCD monitora pomocou
(str. 23).
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme, napr. na javisku. Nastavte expozíciu (str. 37).
• Jas LCD monitora je príliš silný. Nastavte jas osvetlenia LCD monitora (str. 57).
Farby sú nesprávne.
• Je aktivovaná funkcia Picture effect. Zrušte funkciu Picture Effect (str. 43).
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Bežný jav. Nejde o poruchu.
Na monitore sa pri snímaní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia fotoaparát dočasne zvýšil jas monitora, aby sa zvýšila
zreteľnosť. Nastavenie nemá vplyv na snímaný záznam.
Oči snímanej osoby sú červené.
• V ponuke
(Setup) nastavte [Red Eye Reduction] na [On] (str. 52).
• Snímajte objekt z kratšej vzdialenosti než je odporúčaná vzdialenosť pre snímanie s bleskom
(t krok 5 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Nejde o poruchu. Bodky sa neprejavia v zázname (str. 5, t “Prečítajte ako prvé”).
Nie je možné snímať zábery v slede.
• Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Vymažte nepotrebné záznamy (t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”).
Riešenie problémov
Na monitore sú zobrazené bodky.
• Akumulátor je slabý. Vložte nabitý akumulátor.
87
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 88 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Zobrazenie záberov/záznamov
Popri nasledovných položkách pozri aj časť “PC” (str. 89).
Fotoaparát neprehráva záznam.
• Režim je nastavený na REC. Prepínačom MODE zvoľte režim PLAY.
• Priečinok/názov súboru bol modifikovaný v PC (str. 69).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný v PC, alebo bol nasnímaný iným modelom fotoaparátu,
nie je možné zaručiť jeho úspešné prehrávanie v tomto fotoaparáte.
• Fotoaparát je v USB režime. Zrušte USB prepojenie (str. 67, 73).
Po prehraní je záznam zobrazený nekvalitne.
• Po spustení prehrávania sa záznam môže spočiatku zobraziť skreslene z dôvodu spracúvania
záznamu. Nejde o poruchu.
Obraz sa nezobrazuje na TV obrazovke.
• Skontrolujte položku [Video Out], či je výstupný video signál z fotoaparátu nastavený
na správnu normu pre TVP (str. 59).
• Skontrolujte, či je zapojenie správne (str. 81).
• Podstavec Cyber-shot Station je pripojený k USB káblu. Odpojte USB kábel správnym
postupom (str. 67, 73).
Obraz sa nezobrazuje na LCD monitore.
• A/V prepojovací kábel je pripojený k podstavcu Cyber-shot Station. Nejde o poruchu.
Vymazávanie/Editovanie záberov/záznamov
Záznam sa nedá vymazať.
• Zrušte ochranu (str. 47).
• Používate kartu “Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou a klapka je nastavená do pozície
LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie (str. 97).
Omylom ste vymazali záznam.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť. Nastavte ochranu záznamu pred
náhodným vymazaním (str. 46), prípadne náhodnému vymazaniu tiež zabránite prepnutím
ochrannej klapky na karte “Memory Stick Duo” (vybavenou ochrannou klapkou) do polohy
LOCK (str. 97).
Funkcia zmeny veľkosti nepracuje.
• Pohyblivým záznamom, záznamom Multi Burst ani záznamom uloženým v priečinku Album
nie je možné meniť veľkosť.
88
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 89 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Nie je možné priradiť značku pre tlač (DPOF).
• Pohyblivým záznamom ani záznamom v priečinku Album nie je možné priradiť značku pre
tlač (DPOF).
PC
Nepoznáte OS vášho PC (kompatibilitu s fotoaparátom).
• Pozri časť “Odporúčaná konfigurácia a OS” na str. 61 pre PC s OS Windows a na str. 72
pre Macintosh.
Nie je možné inštalovať USB ovládač.
• Pod OS Windows 2000 sa prihláste ako Administrator (správca) (s právami administrátora)
(str. 62).
PC nesprístupnil fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”).
• Ak je akumulátor slabý, vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”),
prípadne používajte AC adaptér (str. 16).
• Používajte dodávaný USB kábel (str. 63).
• Odpojte USB kábel od PC aj podstavca Cyber-shot Station a pripojte ho znova správne.
Skontrolujte, či je zobrazené “USB mode Mass Storage” (str. 64).
• Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17).
• V ponuke
(Setup) nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 58).
• V USB konektoroch PC je okrem podstavca Cyber-shot Station, klávesnice a myši zapojené
Po prepojení fotoaparátu s PC sa na monitore PC nezobrazuje ikona
“Removable disk” (vymeniteľná jednotka).
• USB ovládač znova inštalujte správne vykonaním nasledovného postupu. Uvedený postup
Riešenie problémov
ešte iné zariadenie. Z USB konektorov odpojte všetky zariadenia okrem klávesnice, myši
a podstavca Cyber-shot Station.
• Fotoaparát/podstavec Cyber-shot Station pripojte priamo do PC. Nepoužívajte USB
rozbočovač ani iné zariadenie (str. 63).
• USB ovládač nie je nainštalovaný. Nainštalujte USB ovládač (str. 62).
• Ak USB káblom pripojíte fotoaparát k PC skôr než nainštalujete “USB ovládač ”
z dodávaného CD-ROM disku, PC nesprístupní fotoaparát ako novú jednotku. V PC zrušte
chybne sprístupnenú jednotku, potom nainštalujte USB ovládač (pozri nasledovnú položku).
platí pre PC s OS Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na [My Computer] zobrazte Menu, potom z Menu zvoľte
[Properties].
Zobrazí sa okno “System Properties” (vlastnosti systému).
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Pri OS Windows 98/98SE/Me kliknite na záložku [Device Manager].
Zobrazí sa “Device Manager” (správca zariadení).
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na [ Sony DSC], potom kliknite na [Uninstall] t [OK].
Jednotka sa zruší.
4 Nainštalujte USB ovládač (str. 62).
89
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 90 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Nie je možné kopírovať zábery/záznamy.
• Pomocou dodávaného USB kábla prepojte fotoaparát s PC priamo a správne (str. 63).
• Vykonajte kopírovanie odporúčané pre váš OS (str. 64, 72).
• Keď snímate na kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú v PC, nemusí byť možné
kopírovať záznam do PC. Snímajte na kartu “Memory Stick Duo” naformátovanú
vo fotoaparáte (str. 54).
Po vykonaní USB prepojenia sa “PicturePackage” nespustí automaticky.
• Aktivujte “PicturePackage Menu” a skontrolujte [Settings].
• USB prepojenie vykonajte, keď je PC zapnutý (str. 58).
Záznam sa nedá zobraziť na monitore PC.
• Ak používate softvér “PicturePackage”, kliknite na pomocníka Help v pravom hornom rohu
jednotlivých okien.
• Aby bolo možné prehrávanie pohyblivého záznamu (MPEG-4) nasnímaného fotoaparátom, je
potrebné do PC nainštalovať MPEG-4-kompatibilný softvér alebo “PicturePackage”.
(Ak používate OS Windows XP/2000, na prehrávanie pohyblivého záznamu (MPEG-4)
môžete používať softvér “PicturePackage”.).
• Kontaktujte dodávateľa PC a softvéru.
Pri zobrazení pohyblivého záznamu na monitore PC je obraz a zvuk ovplyvnený
šumom.
• Prehrávate záznam priamo z karty “Memory Stick Duo”. Skopírujte súbory na pevný disk
v PC a prehrávajte ich z pevného disku (str. 62).
Nie je možné vytlačiť záber.
• Skontrolujte nastavenie tlače.
Záznamy skopírované do PC nie je možné zobraziť na monitore fotoaparátu.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát pozná (napr. “101MSDCF”) (str. 67).
• Používajte správne postupy (str. 69).
• Priečinok/názov súboru bol modifikovaný v PC (str. 69).
Softvér “Music Transfer” nesprístupnil fotoaparát.
• Vo fotoaparáte je vložená karta “Memory Stick Duo”. Vyberte kartu “Memory Stick Duo”
a znova vykonajte USB prepojenie.
• Je poškodená zapisovacia časť pre súbory Music vo fotoaparáte. Vykonajte postup [Format
Music] (str. 57).
90
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 91 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Nie je možné vložiť kartu “Memory Stick Duo”.
• Kartu vložte správnym smerom (t krok 3 v časti “Prečítajte ako prvé”).
Nie je možné snímať na kartu “Memory Stick Duo”.
• Používate kartu “Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou a klapka je nastavená do pozície
LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie (str. 97).
• Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Vymažte nepotrebné záznamy (t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”).
Karta “Memory Stick Duo” sa nedá formátovať.
• Používate kartu “Memory Stick Duo” s ochrannou klapkou a klapka je nastavená do pozície
LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie (str. 97).
Omylom ste naformátovali kartu “Memory Stick Duo”.
• Formátovaním karty “Memory Stick Duo” sa vymažú všetky údaje. Nie je ich možné obnoviť.
Prepnite ochrannú klapku na karte “Memory Stick Duo” do polohy LOCK. Zabránite tak
neželanému vymazaniu záznamu (str. 97).
Kartu “Memory Stick PRO Duo” vloženú do slotu pre “Memory Stick” PC
nechce sprístupniť.
• Skontrolujte, či PC a čítačka kariet podporujú karty “Memory Stick PRO Duo”. Užívatelia
iných PC a čítačiek kariet než Sony by mali kontaktovať príslušných výrobcov.
• Ak karta “Memory Stick PRO Duo” nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k PC (str. 62 až
63). PC potom sprístupní kartu “Memory Stick PRO Duo”.
Album
• Záznam sa po skopírovaní nevymaže.
Nastaviteľná položka [Copy] v nástroji Memory Stick Tool sa nezobrazí.
Riešenie problémov
Voľná kapacita priečinka Album sa nezvýši ani po skopírovaní záznamu
z priečinka Album na kartu “Memory Stick Duo”.
• Nastaviteľná položka [Copy] v nástroji Memory Stick Tool sa nezobrazuje pri napájaní
z akumulátora. Ak chcete kopírovať záznamy, používajte AC adaptér.
Nie je možné skopírovať záznam z priečinka Album na kartu “Memory Stick Duo”.
• Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa 64 MB alebo viac).
Nie je možné skopírovať záznam z karty “Memory Stick Duo” alebo PC
do priečinka Album.
• Záznamy z karty “Memory Stick Duo” alebo PC nie je možné kopírovať do priečinka Album.
91
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 92 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Do priečinka Album nie je možné snímať.
• V ponuke
(Setup) nastavte [Write in Album] na [On] (str. 56).
• Kapacita priečinka Album je takmer zaplnená chránenými záznamami. Zrušte ochranu
nepotrebných záznamov (str. 47).
PictBridge-kompatibilná tlačiareň
Nie je možné zaviesť prepojenie.
• Fotoaparát nie je možné správne (priamo) pripojiť k PictBridge-nekompatibilnej tlačiarni.
PictBridge-kompatibilitu tlačiarne zistite u výrobcu.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a pripravená na pripojenie k fotoaparátu.
• V ponuke
(Setup) nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 58).
• Odpojte a znova zapojte USB kábel. Ak tlačiareň indikuje chybové hlásenie, pozri návod
na použitie tlačiarne.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte správne prepojenie tlačiarne a fotoaparátu pomocou USB kábla.
• Zapnite tlačiareň. Podrobné informácie pozri v návode na použitie tlačiarne.
• Ak počas tlače zvolíte [Exit], zábery sa nevytlačia. Odpojte a znova zapojte USB kábel.
Ak tlač stále nie je možná, odpojte USB kábel, vypnite a znova zapnite tlačiareň a znova
zapojte USB kábel.
• Tlačiť nie je možné pohyblivé záznamy a zábery uložené v priečinku Album.
• Zábery nasnímané iným zariadením alebo modifikované v PC sa nemusia dať vytlačiť.
Tlač sa zrušila.
• Odpojili ste USB kábel skôr, než zmizla značka
(Neodpájajte USB kábel).
V indexovom režime nie je možné tlačiť aj dátum a čas snímania.
• Tlačiareň nedisponuje takouto funkciou. Kompatibilitu tlačiarne s tlačou dátumu a času
snímania zistite u výrobcu.
• V závislosti od tlačiarne sa v indexovom režime nemusí dať vložiť dátum snímania do tlače.
Kontaktujte výrobcu tlačiarne.
Namiesto dátumu je v zábere vytlačené “---- -- --”.
• Záber bez uloženej informácie o dátume a čase snímania nie je možné vytlačiť s dátumom
snímania. Nastavte [Date] na [Off] a vytlačte záber znova (str. 77).
Nie je možné nastaviť rozmer tlače.
• Kompatibilitu tlačiarne s nastavením rozmerov tlače zistite u výrobcu.
92
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 93 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Nie je možné vytlačiť záber vo zvolenej veľkosti.
• Odpojte USB kábel a znova ho zapojte vždy, keď zmeníte veľkosť papiera po pripojení
tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte je odlišné od nastavenia tlačiarne. Zmeňte nastavenie tlače
vo fotoaparáte (str. 77) alebo tlačiarne.
Po zrušení tlače nie je možné ovládať fotoaparát.
• Počkajte kým tlačiareň vykoná operáciu zrušenia. V závislosti od tlačiarne to môže trvať
určitý čas.
Ostatné
Fotoaparát nefunguje.
• Používajte len akumulátor vhodný pre fotoaparát (str. 99).
• Akumulátor je slabý (zobrazí sa indikátor E). Nabite akumulátor (t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”).
• Skontrolujte správnosť pripojenia AC adaptéra.
• Fotoaparát správne vložte do podstavca Cyber-shot Station (str. 17).
Napájanie je zapnuté, ale fotoaparát nefunguje.
• Vstavaný procesor nepracuje správne. Vyberte akumulátor a po cca minúte akumulátor znova
vložte a zapnite fotoaparát. Ak fotoaparát stále nefunguje, vhodným predmetom stlačte
tlačidlo RESET, potom znova zapnite fotoaparát (vymažú sa všetky vykonané nastavenia,
vrátane dátumu/času atď.) (str. 83).
Nie je možné sledovať indikátory na monitore.
• Pozri str. 18.
• Kondenzovala vlhkosť. Fotoaparát vypnite a ponechajte ho mimo prevádzky cca hodinu.
Potom ho skúste požívať znova (str. 100).
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nejde o poruchu.
Riešenie problémov
Objektív je zahmlený.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí zobrazenie pre nastavenie hodín.
• Znova nastavte dátum a čas (t krok 2 v časti “Prečítajte ako prvé”).
93
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 94 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Výstražné indikátory a hlásenia
Samodiagnostické zobrazenia
E:61:ss
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, aktivovalo sa samodiagnostické
zobrazenie. Posledné dve číslice
(indikované ako ss) budú rôzne
v závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť aj
napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, kontaktujte
predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
E:91:ss
C:32:ss
E
• Na fotoaparáte sa vyskytol problém
s hardvérom. Vypnite a opätovne
zapnite napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať
údaje na/z kartu(y) “Memory Stick
Duo”. Niekoľkokrát vyberte a vložte
kartu “Memory Stick Duo”.
• Vyskytla sa chyba formátovania pri
priečinku Album. Je vložená
nenaformátovaná karta “Memory Stick
Duo”. Naformátujte kartu “Memory
Stick Duo” (str. 54).
• Vloženú kartu “Memory Stick Duo” nie
je možné použiť vo vašom fotoaparáte
alebo sú údaje poškodené. Vložte novú
kartu “Memory Stick Duo” (str. 97).
• Vyskytla sa porucha fotoaparátu.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 83) a znova
zapnite fotoaparát.
Hlásenia
Ak sa zobrazia nasledovné hlásenia, pozri
uvedené vysvetlenie a príslušný postup.
• Akumulátor je slabý. Nabite akumulátor
(t krok 1 v časti “Prečítajte ako
prvé”). V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a stavu
akumulátora môže indikátor blikať, aj
keď je životnosť akumulátora ešte cca
5 až 10 minút.
For “InfoLITHIUM” battery only
• Akumulátor nie je typ “InfoLITHIUM”.
No Memory Stick
• Vložte kartu “Memory Stick Duo”
(t krok 3 v časti “Prečítajte ako prvé”).
System error
• Vypnite a zapnite napájanie (t krok 2
v časti “Prečítajte ako prvé”).
C:91:ss
• Pri prenose súborov Music z PC sa
vyskytla chyba z dôvodu odpojenia
USB kábla alebo iný problém.
Vykonajte postup [Format Music]
(str. 57). Ak vykonáte postup [Format
Music], všetky súbory Music sa
vymažú. Znova preneste audio súbory
Music pomocou dodávaného softvéru.
Memory Stick error
• Vloženú kartu “Memory Stick Duo”
nie je možné použiť v tomto fotoaparáte
(str. 97)
• Karta “Memory Stick Duo” je
poškodená.
• Kontakty karty “Memory Stick Duo”
sú znečistené.
• Vložte kartu “Memory Stick Duo”
správne (t krok 3 v časti “Prečítajte
ako prvé”).
94
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 95 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Memory Stick type error
• Vloženú kartu “Memory Stick Duo”
nie je možné použiť v tomto fotoaparáte
(str. 97).
Format error
• Naformátujte záznamové médium
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže snímať
do zvoleného priečinka. Zvoľte iný
priečinok (str. 55).
File error
• Počas prehrávania sa vyskytla chyba.
znova (str. 54).
File protect
Memory Stick locked
• Zrušte nastavenie ochrany (str. 47).
• Používate kartu “Memory Stick Duo”
s ochrannou klapkou a klapka je
nastavená do pozície LOCK. Prepnite
klapku do polohy umožňujúcej
snímanie (str. 97).
No memory space
• Vymažte nepotrebné záznamy alebo
súbory (t krok 6 v časti “Prečítajte
ako prvé”).
Image size over
• Prehrávate záznam inej veľkosti, než
dokáže váš fotoaparát prehrávať.
Invalid operation
• Prehrávate záznam nasnímaný iným
zariadením, než vaším fotoaparátom.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
Read only memory
• Fotoaparát nedokáže snímať na kartu
ani vymazávať údaje z karty “Memory
Stick Duo”.
No file in this folder
nepoužívate správny postup (str. 69).
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri
rovnaké číslice) už na karte “Memory
Stick Duo” existuje (príklad:
123MSDCF a 123ABCDE). Zvoľte
alebo vytvorte iný priečinok (str. 54).
dochádzať k otrasom fotoaparátu.
Použite blesk, inštalujte statív, alebo
pevne uchopte fotoaparát.
Turn the power off and on again
• Objektív má poruchu.
Album error
• Vyskytla sa chyba v priečinku Album.
Naformátujte priečinok Album. (Pri
formátovaní sa vymažú všetky údaje
z priečinka Album, vrátane chránených
záznamov.)
Riešenie problémov
• V priečinku nie je žiadny záznam.
• Pri kopírovaní záznamu z PC
• Pri nedostatočnom osvetlení môže
Cannot create more folders
• Na karte “Memory Stick Duo” už
existuje priečinok s názvom začínajúcim
na “999”. V takomto prípade už nie je
možné vytvoriť priečinok.
95
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_083-096_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 96 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Enable printer to connect
• [USB Connect] je nastavené na
[PictBridge], fotoaparát je však
pripojený k PictBridgenekompatibilnému zariadeniu.
Skontrolujte zariadenie.
• Zapojenie nie je správne zavedené.
Odpojte a znova zapojte USB kábel.
Ak tlačiareň indikuje chybové hlásenie,
pozri návod na použitie tlačiarne.
Connect to
Processing
• Tlačiareň ruší aktuálnu tlačovú úlohu.
Nie je možné tlačiť, kým sa operácia
nedokončí. V závislosti od tlačiarne
to môže určitý čas trvať.
device
• Pokúšate sa tlačiť zábery pred
zavedením prepojenia s tlačiarňou.
Pripojte PictBridge-komaptibilnú
tlačiareň.
No printable image
• Pokúšate sa tlačiť statické zábery
[DPOF image] bez priradenej značky
DPOF (Print order) v zábere.
• Pokúšate sa tlačiť statické zábery [All In
This Folder], pričom sú vo zvolenom
priečinku uložené len pohyblivé
záznamy. Pohyblivé záznamy nie je
možné tlačiť.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, čí záber, ktorý chcete
vytlačiť nie je poškodený.
• Prenos údajov do tlačiarne sa ešte
nemusel dokončiť. Neodpájajte USB
kábel.
96
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_097-103_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 97 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Ostatné
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick” je malé
prenosné záznamové médium s pamäťou.
Typy kariet “Memory Stick”, ktoré je
možné používať v tomto fotoaparáte sú
uvedené v tabuľke nižšie. Správnu
prevádzku však nemôžeme zaručiť pri
všetkých funkciách “Memory Stick”.
Typ karty “Memory Stick”
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez technológie MagicGate)
––
Memory Stick
(s technológiou MagicGate)
––
Memory Stick Duo
(bez technológie MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s technológiou MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
––
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Poznámky k používaniu karty “Memory
Stick Duo” (nedodávaná)
• Keď je ochranná klapka na karte v polohe
LOCK, nie je možné snímať, editovať, ani
vymazávať údaje.
Kontakty
Ochranná
klapka
Miesto pre popis
Memory Stick PRO
––
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1
Karty “Memory Stick Duo”, “MagicGate
Memory Stick Duo” a “Memory Stick PRO
Duo” sú vybavené funkciami MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany autorských
práv pracujúca na základe šifrovacej
(kódovacej) technológie. Záznam/prehrávanie
údajov, ktoré si vyžadujú funkcie MagicGate
nie je možné v tomto fotoaparáte vykonať.
*2
Podpora pre vysoko rýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu “Memory Stick Duo” nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Ak počas operácie zápisu alebo čítania
vyberiete kartu “Memory Stick Duo”, alebo
vypnete fotoaparát.
– Ak používate kartu “Memory Stick Duo”
na miestach vystavených statickej elektrine
alebo šumu.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri zápise v oblasti pre popis netlačte príliš silno
na kartu.
• Na pamäťovú kartu “Memory Stick Duo” ani
na adaptér pre Memory Stick Duo nič nelepte.
• Počas premiestňovania alebo skladovania karty
“Memory Stick Duo”, vkladajte kartu do
puzdra.
• Kovové predmety alebo vaše prsty nesmú prísť
do kontaktu s kovovými časťami kontaktov
karty “Memory Stick Duo”.
• Kartu “Memory Stick Duo” nenechajte spadnúť,
neohýnajte ju, ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick Duo” nerozoberajte, ani
neupravujte.
• Karta “Memory Stick Duo” nesmie navlhnúť.
• Kartu “Memory Stick Duo” skladujte mimo
dosahu detí. Môže dôjsť k prehltnutiu.
Ostatné
• Pri kartách “Memory Stick Duo”
formátovaných nie je zaručená kompatibilita
s týmto fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania/zapisovania údajov závisí
od aktuálnej kombinácie karty “Memory Stick
Duo” a používaného zariadenia.
Umiestnenie alebo tvar ochrannej klapky
sa môže odlišovať podľa typu používanej
karty “Memory Stick Duo”.
97
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_097-103_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 98 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
• Nepoužívajte alebo neskladujte kartu “Memory
Stick Duo” na:
– Extrémne horúcich miestach, ako je interiér
automobilu alebo vonku na priamom
slnečnom žiarení.
– Miestach vystavených priamemu slnečnému
žiareniu.
– Vlhkých miestach a miestach s koróziutvornými látkami.
Poznámky k používaniu adaptéra
Memory Stick Duo (nedodávaný)
• Ak budete v “Memory Stick”-kompatibilnom
zariadení používať kartu “Memory Stick Duo”,
vložte ju do adaptéra Memory Stick Duo.
Ak vložíte kartu “Memory Stick Duo” do
“Memory Stick”-kompatibilného zariadenia bez
adaptéra Memory Stick Duo, nemusí byť možné
kartu neskôr vybrať.
• Pri vkladaní karty “Memory Stick Duo”
do adaptéra Memory Stick Duo ju vložte
správne. Nesprávnym vložením karty môžete
spôsobiť poruchu.
• Kartu “Memory Stick Duo” vloženú do adaptéra
vložte s adaptérom do “Memory Stick”kompatibilného zariadenia správne. Nesprávne
vloženie môže poškodiť zariadenie.
• Do “Memory Stick”-kompatibilného zariadenia
nevkladajte adaptér “Memory Stick Duo” bez
karty “Memory Stick Duo”. Môže dôjsť
k poruche zariadenia.
Poznámky k používaniu karty “Memory
Stick PRO Duo” (nedodávaná)
• Karty “Memory Stick PRO Duo” s kapacitou až
2 GB pracujú v tomto zariadení správne.
98
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_097-103_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 99 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Akumulátor “InfoLITHIUM”
Fotoaparát pracuje s akumulátorom
“InfoLITHIUM” (typ T).
Uskladnenie akumulátora
“InfoLITHIUM” je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach
s fotoaparátom. Akumulátor
“InfoLITHIUM” prepočítava spotrebu
energie v závislosti od prevádzkových
podmienok fotoaparátu a zobrazuje svoj
zostávajúci čas v minútach.
• Ak akumulátor nepoužívate dlhší čas,
minimálne raz za rok za účelom uchovania
optimálneho stavu akumulátora maximálne
nabite akumulátor a úplne ho vybite
vo fotoaparáte. Potom ho uskladnite na suché
a chladné miesto. Postup úplného nabitia
a vybitia opakujte minimálne raz za rok, aby
si akumulátor uchoval optimálny stav.
• Akumulátor vybite vo fotoaparáte tak,
že ponecháte fotoaparát zapnutý v režime
prehrávania Slide Show (str. 28), kým
sa akumulátor nevybije.
• Akumulátor vždy prenášajte v puzdre, aby
nedošlo k znečisteniu kontaktov akumulátora
alebo ku skratu.
Nabíjanie akumulátora
Životnosť akumulátora
Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C. Pri iných teplotách nemusí
byť možné akumulátor nabiť správne.
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita
sa s používaním znižuje, až životnosť uplynie.
Ak je dostupný čas akumulátora po nabití
podstatne kratší, pravdepodobne jeho životnosť
uplynula. Bude potrebné zakúpiť nový
akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok
a okolitého prostredia pri každom jednom
akumulátore môže líšiť.
Akumulátor “InfoLITHIUM”
Efektívne používanie akumulátora
Ostatné
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú
s nízkou okolitou teplotou. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda výdrž akumulátora
kratšia. Pre čo najdlhší dostupný čas
akumulátora odporúčame nasledovné:
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do fotoaparátu ho vložte tesne
pred zahájením snímania.
• Časté používanie transfokácie alebo blesku
počas snímania rýchlejšie vybíja akumulátor.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na dvojaž trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný
čas snímania. Pred skutočným snímaním
vykonajte skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
• Akumulátor nenechávajte na horúcich miestach
(napr. v aute zaparkovanom na slnku).
Indikátor zostávajúceho času
akumulátora
Akumulátor sa môže vybiť, aj keď indikátor stavu
akumulátora zobrazoval, že akumulátor je ešte
možné používať. Akumulátor znova maximálne
nabite, aby indikátor stavu akumulátora
zobrazoval správny údaj. Správny údaj sa však
nemusí zobraziť, ak je akumulátor používaný dlhší
čas pri vysokých teplotách, alebo je maximálne
nabitý a nepoužíva sa, alebo sa používa veľmi
často.
99
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_097-103_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 100 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Bezpečnostné upozornenia
x Fotoaparát neumiestňujte
na nasledovné miesta
• Extrémne horúce miesta.
Na miesta ako napríklad autá zaparkované na
slnku. Fotoaparát sa môže zdeformovať, alebo
môže dôjsť k poruche.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo
vysokým teplotám.
Fotoaparát sa môže zdeformovať, môžu
sa zmeniť farby povrchovej úpravy, alebo
môže dôjsť k poruche.
• Vystavené vibráciám.
• Vystavené magnetizmu.
• V piesčitom alebo prašnom prostredí.
Dávajte pozor, aby nedošlo k vniknutiu piesku
alebo prachu do fotoaparátu. Môže to poškodiť
váš fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
x Prenášanie
Nesadajte si s fotoaparátom vloženým v zadnom
vrecku nohavíc alebo sukne. Môžete poškodiť
fotoaparát.
x Prevádzková teplota
Prevádzková teplota pre tento fotoaparát je
v rozmedzí 0°C až 40°C. Fotoaparát
neodporúčame prevádzkovať pri teplotách
presahujúcich tento interval.
x Kondenzácia vlhkosti
Ak fotoaparát prenesiete priamo z chladného
miesta na teplé, môže vo vnútri fotoaparátu alebo
na jeho povrchu kondenzovať vlhkosť. V takomto
prípade váš fotoaparát nebude pracovať správne.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát priamo z chladného miesta
(z lyžiarskeho svahu) do vykúrenej miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát z klimatizovaného auta
alebo izby na teplé miesto vonku.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného miesta
na teplé ho vložte do plastovej tašky a tašku
hermeticky uzavrite. Keď sa teplota vo vnútri
tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine),
vyberte fotoaparát z tašky von.
x Čistenie
Čistenie LCD monitora
Ak sú na LCD monitore odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite LCD monitor čistiacou súpravou
na LCD monitory (nedodávaná).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo prach,
vyčistite objektív jemnou handričkou.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo
prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak by ste
používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti napr.
vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať ostré
záznamy.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy.
• Riedidlo, benzín, lieh, chemické handričky,
repelenty, insekticídy a opaľovacie krémy atď.
• Fotoaparátu sa nedotýkajte rukami s uvedenými
prostriedkami.
• Fotoaparát nenechávajte dlhší čas v kontakte
s gumenými alebo vinylovými predmetmi.
100
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_097-103_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 101 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
x Interná nabíjateľná batéria
Váš fotoaparát sa dodáva spolu s internou
nabíjateľnou batériou, ktorá zaisťuje, že
nastavenie času a dátumu atď. bude uchované
bez ohľadu na zapnutie alebo vypnutie napájania.
Nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije.
Ak fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne cca po 1 mesiaci. V takomto prípade
batériu pred používaním fotoaparátu nabite.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako neovplyvní
funkčnosť fotoaparátu, ak nechcete zaznamenávať
dátum a čas snímania.
Postup nabíjania internej nabíjateľnej
batérie
Fotoaparát pripojte do elektrickej siete pomocou
AC adaptéra (dodávaný), alebo do fotoaparátu
vložte maximálne nabitý akumulátor a ponechajte
ho viac ako 24 hodín vypnutý.
Postup nabíjania akumulátora
“InfoLITHIUM”
t
krok 1 v časti “Prečítajte ako prvé”
Ostatné
101
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_097-103_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 102 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Technické údaje
Fotoaparát
[Napájanie, všeobecne]
[Systém]
Snímací prvok
7,17 mm (1/2,5 typ) farebný
CCD, Primárny farebný filter
Akumulátor
Nabíjateľný akumulátor
NP-FT1
Napájanie
3,6 V
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Cca 5 255 000 pixelov
Príkon
(počas snímania) 1,2 W
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Cca 5 090 000 pixelov
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Objektív
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× transfokácia
f = 6,33 – 19,0 mm (38 – 114 mm
pri prepočte na fotoaparát
s 35 mm filmom)
F 3,5 – 4,4
Ovládanie expozície
Automatická expozícia, Scene
Selection (9 režimov)
Vyváženie bielej farby
Automatic, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent,
Flash
Formáty dát (DCF-kompatibilné)
Statické zábery: Exif Ver. 2.2
JPEG-kompatibilné,
DPOF-kompatibilné
Pohyblivý záznam:
MPEG-4-kompatibilné (Stereo)
Záznamové médium
“Memory Stick Duo”
Rozmery
51,2 × 123,1 × 32,4 mm
(Š/V/H, okrem prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť
Cca 210 g (vrátane akumulátora
NP-FT1, karty “Memory Stick
Duo” a popruhu na zápästie atď.)
Mikrofón
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Exif Print
Kompatibilné
PRINT Image Matching III
Kompatibilné
PictBridge
Kompatibilné
Podstavec Cyber-shot Station UC-MB
[Vstupné a výstupné konektory]
[Vstupné a výstupné konektory]
Konektor A/V OUT (STEREO) (Stereo)
Minikonektor
Video: 1 Vš-š, 75 Ω,
nesymetrický, synch. negatívna
Audio: 327 mV (pri zaťažení
47 kΩ)
Výstupná impedancia 1 kΩ
Multikonektor
USB konektor
USB komunikácia Vysoko rýchlostné USB (USB
2.0-kompatibilné)
USB prepojenie Vysokorýchlostné USB
(USB 2.0 vysokorýchlostnekompatibilné)
Blesk
Odporúčaná vzdialenosť
(pri nastavení ISO na Auto):
Cca 0,1 m až 2,6 m (W)/
Cca 0,5 m až 2,1 m (T)
[LCD monitor]
LCD panel
6,2 cm (2,5 typ) TFT jednotka
Celkový počet bodov
123 200 (560 × 220) bodov
mini-B
Konektor DC IN
Konektor pre fotoaparát
102
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_097-103_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 103 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
AC adaptér AC-LS5
Vstupné napätie AC 100 až 240 V,
50/60 Hz, 11 W
Výstupné napätie 4,2 V DC*
* Ďalšie technické údaje pozri
na štítku na AC adaptéri.
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Rozmery
Cca 48 × 29 × 81 mm
(Š/V/H, okrem prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť
Cca 130 g, okrem sieťovej
šnúry
Nabíjateľný akumulátor NP-FT1
Typ akumulátora Li-Ion (Lítium-ión)
Maximálne napätie
DC 4,2 V
Menovité výstupné napätie
DC 3,6 V
Kapacita
2,4 Wh (680 mAh)
Právo na zmeny vyhradené.
Ostatné
103
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_104-106_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 104 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Index
Index
Číslice
Bracket Step......................... 43
F
5SEC Recording
BRK ..................................... 43
Farby..................................... 13
C
File Number (Číslovanie
súborov) ........................ 58
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Camera ................................. 51
Fine....................................... 41
A
CD-ROM disk................ 62, 73
Fluorescent ........................... 40
AC adaptér............................16
Center AF............................. 38
Format (Formátovanie) .. 54, 56
t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Cieľový priečinok ................ 67
Format Music (Formátovanie
hudby) ........................... 57
AF Illuminator (AF iluminátor)... 53
AF lock .................................39
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Akumulátor
Indikátor stavu
akumulátora
t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Cieľové priečinky pre ukladanie
obrazových súborov a názvy
súborov............................ 67
Clock Set (Nastavenie hodín)... 59
Clona .................................... 12
Cloudy.................................. 40
Funkcia Auto power Off
(automatické vypnutie)
t krok 2 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Copy..................................... 55
H
Create REC. Folder.............. 54
Histogram ....................... 23, 37
Čistenie .............................. 100
Hlasitosť
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Nabíjanie
t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”
D
Vloženie/vybratie
t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Day&Time ........................... 52
Životnosť akumulátora ..26
Dátum................................... 52
Akumulátor “InfoLITHIUM”
.......................................99
Digital Zoom (Digitálna
transfokácia) ................. 51
Change REC. Folder ............ 55
Album ...................................30
DirectX................................. 61
I
Album tool............................56
Dodávané príslušenstvo
t v časti “Prečítajte ako
prvé”
Indikátor aretácie AE/AF ..... 39
Auto Focus (Automatické
zaostrovanie) .................11
Auto Review.........................53
A/V prepojovací kábel..........81
Date/Time (Dátum/čas)........ 52
Daylight ............................... 40
Dostupný počet záberov/čas
snímania........................ 24
DPOF ................................... 79
B
B&W ....................................43
Beep......................................57
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Bezpečnostné upozornenia....100
Blesk .....................................40
Blur .......................................11
Bodové meranie
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Hybridné snímanie
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Držanie fotoaparátu
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
E
Efektívny počet pixelov ..... 102
Elektronický transformátor
t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”
CH
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny .......... 38
Intenzita blesku .................... 43
Incandescent ......................... 40
Indexová tlač ........................ 75
Indexové zobrazenie
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Indikátor ......... pozri “Monitor”
Inštalácia................... 62, 70, 73
EV ........................................ 37
Interná nabíjateľná batéria
..................................... 101
Expozícia ............................. 12
Interval ................................. 43
Exposure Bracket ................. 41
ISO ................................. 12, 40
104
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_104-106_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 105 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
J
Music (Prehrávanie s hudbou)...29
JPG........................................68
Music Transfer ............... 71, 73
PC s OS Windows ................60
Odporúčaná konfigurácia...61
PFX.......................................43
K
N
Kondenzácia vlhkosti..........100
Nabíjanie akumulátora ......... 16
Picture effect (PFX)..............43
Konektor DC IN ...................17
t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”
PicturePackage .....................70
Kontrast ................................44
Kopírovanie záznamu do PC .. 62
Kvalita ............................13, 41
L
PictBridge .......................58, 75
Playback zoom
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Názov súboru ....................... 67
Počítač .................... pozri “PC”
NTSC ................................... 59
Podexponované.....................12
Language (Jazyk)..................57
t krok 2 v časti
“Prečítajte ako prvé”
LCD Backlight (Osvetlenie
LCD monitora) ..............57
LCD monitor...pozri “Monitor”
M
Macintosh .............................72
Odporúčaná konfigurácia
.......................................72
Makro
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Memory Stick Tool (Nástroj
Memory Stick)...............54
Podstavec Cyber-shot Station.....17
O
Ponuka Menu........................32
Ochrana ................................ 46
Položky..........................33
Ochranná klapka .................. 97
Snímanie........................35
Optická transfokácia ............ 51
Zobrazenie.....................45
OS................................... 61, 72
Popis častí .............................15
Ostrosť .................................. 44
Otočenie ............................... 48
Popruh na zápästie
t v časti “Prečítajte ako
prvé”
P
Potlačenie šumu v režime
pomalej uzávierky (NR)..20
P.Effect................................. 43
Používanie fotoaparátu
v zahraničí
t krok 1 v časti
“Prečítajte ako prvé”
PAL ...................................... 59
Pamäťová karta “Memory Stick
Duo”.............................. 97
Menu pri prehrávaní .............45
Dostupný počet záberov/
čas snímania.................. 24
Menu pri snímaní..................35
Fomátovanie.................. 54
Miera kompresie ...................14
Ochranná klapka ........... 97
Monitor
Vloženie/vybratie
t krok 3 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Indikátor ........................18
Pixel ......................................13
Nastavenie hodín
t krok 2 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Predvolená zaostrovacia
vzdialenosť.....................38
Preexponované .....................12
Prehrávanie...pozri “Zobrazenie”
Prehrávanie/Editovanie
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
LCD Backlight
(Osvetlenie LCD
monitora) .......................57
PC......................................... 60
Zmena zobrazenia..........23
Macintosh...................... 72
Monochrome (Čiernobiely) .... 43
MP4 ......................................68
Odporúčaná konfigurácia
................................ 61, 72
Multi AF ...............................38
Softvér........................... 70
PC ..................................63
Multi Burst............................41
Windows ....................... 60
Tlačiareň........................76
Multi-pattern metering
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Zobrazenie záznamu
uloženého v PC
fotoaparátom ................. 69
Prípona............................67, 69
Kopírovanie záznamu ..62, 72
Priama tlač ............................75
Priečinok...............................45
Vytvorenie.....................54
Index
Zmena............................55
Pripojenie
TVP ...............................81
PTP .......................................58
105
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_104-106_DSC-M2.fm
master:Left
DSC-M2_SK.book Page 106 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
R
Setup 1 ................................. 57
REC Mode ............................41
Red Eye Reduction (Redukcia
efektu červených očí) ....52
Setup 2 ................................. 58
Snímanie
Pohyblivý záznam
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Reset .....................................83
Resize (Zmena veľkosti).......47
Statické zábery
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Režim....................................41
Režim automatických
nastavení........................35
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Snímanie
v predprogramovanom
režime ........................... 35
Režim Beach.........................35
Slide Show ........................... 28
Režim blesku
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Slow synchro (Pomalá
synchronizácia)
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Režim Candle .......................35
Režim Fireworks ..................35
Režim High-speed shutter ....35
Režim Landscape .................35
Režim Magnifying glass
(Lupa)............................35
Režim merania
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
VGA
t krok 4 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Video Out (Video výstup) .... 59
Vymazanie
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Vynútený blesk
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
W
Výstražné indikátory
a hlásenia....................... 94
WB ....................................... 40
Vyváženie bielej farby ......... 40
Softvér.................................. 70
Speed Burst .......................... 41
Z
Spot AF ................................ 38
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Zameriavací krížik pre bodové
meranie
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Sýtosť ................................... 44
Zameriavací rámček AF zóny...38
Štandard ............................... 41
Zaostrovanie ................... 11, 38
Stlačenie do polovice ........... 11
Režim Snow .........................35
Zálohovanie objemných dát.... 58
Režim Twilight (Šero)..........35
T
Značka pre tlač ..................... 79
Režim Twilight portrait ........35
Technické údaje ................. 102
Zobrazenie
Riešenie problémov ..............83
Tlač ...................................... 74
Rýchlosť uzávierky ...............12
Indexová tlač ................ 75
Tlač jedného záberu...... 75
S
Tlač v obchode..................... 79
Samodiagnostické zobrazenia.... 94
Samospúšť
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Trimming (Úprava).............. 49
TVP...................................... 81
Scene Selection (Výber scény).. 35
U
Sepia .....................................43
USB kábel ...................... 63, 76
Setup .........................44, 48, 50
USB Connect (USB
prepojenie) .................... 58
Album tool ....................56
Camera ..........................51
Memory Stick Tool .......54
Setup 1...........................57
Setup 2...........................58
USB ovládač ........................ 62
Pohyblivý záznam
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Statické zábery
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Záznamy v priečinku
Album ........................... 30
Zoom (Transfokácia)
t krok 5 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Zrýchlený posuv vpred......... 27
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
Zrýchlený posuv vzad .......... 27
V
Veľkosť................................. 13
t krok 6 v časti
“Prečítajte ako prvé”
t krok 4 v časti
“Prečítajte ako prvé”
106
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_107-107_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 107 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Obchodné značky
Poznámky k licencii
•
Tento produkt je licencovaný licenciou patentu na
zobrazovanie súborov MPEG-4 len pre osobné
a nekomerčné používanie pre
(i) Kódovanie video súborov v súlade so
štandardom pre zobrazovanie súborov
MPEG-4 (“MPEG-4 VIDEO”)
A/Alebo
(ii) Dekódovanie video súborov MPEG-4
kódovaných užívateľom pri osobnej
a nekomerčnej aktivite a/alebo získaných
od poskytovateľa licencie MPEG LA na
vytvorenie video súborov MPEG-4.
•
•
•
•
•
•
•
•
a Cyber-shot Station sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
“Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “MagicGate”
a
sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
“InfoLITHIUM” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
PicturePackage je obchodná značky spoločnosti
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media
a DirectX sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation
v USA a/alebo ostatných krajinách.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú obchodné
značky alebo ochranné známky spoločnosti
Apple Computer, Inc.
Macromedia a Flash sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Macromedia, Inc.
v USA a/alebo ostatných krajinách.
Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.
Všetky ostatné názvy produktov a systémov
spomenuté v tomto návode sú všeobecne
obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami príslušných spoločností. Označenie
™ alebo ® však nie je vždy v tomto návode
uvádzané.
Na žiadne iné používanie sa licencia nevydáva ani
nevzťahuje. Ďalšie informácie vrátane informácií
vzťahujúcich sa na prezentačné, interné
a komerčné používanie a licencovanie je možné
získať od spoločnosti MPEG LA, LLC.
NAVŠTÍVTE STRÁNKU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
107
DSC-M2
2-638-430-11(1)
C:\Temp\Temp05\DSC-M2_SK\Fm\Sk_108-108_DSC-M2.fm
master:Right
DSC-M2_SK.book Page 107 Tuesday, November 8, 2005 7:28 PM
Ďalšie informácie ohľadom tohto zariadenia, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky
môžete nájsť na našej web-stránke pre podporu spotrebiteľov (Customer Support).
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
DSC-M2
2-638-430-11(1)
Download PDF

advertising