Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 Kamkordér HDR-AS50 Action Cam Pomocník

Digitálna videokamera s vysokým rozlíšením
HDR-AS50
Úvodné informácie
Opis častí [1]
Displej [2]
Začíname
Kontrola dodaných položiek [3]
Vloženie batérie [4]
Nabíjanie batérie [5]
Vloženie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty [6]
Pamäťové karty kompatibilné s touto kamerou [7]
Nastavenie dátumu a času [8]
Používanie podvodného krytu
Opis častí (podvodný kryt) [9]
Používanie podvodného krytu [10]
Informácie o vodotesnosti podvodného krytu [11]
Poznámky k používaniu podvodného krytu [12]
Prienik vody [13]
Vodotesný obal [14]
Kontrola prieniku vody [15]
Údržba [16]
Používanie príslušenstva
Používanie fixačnej spony [17]
Poznámky k používaniu lepiaceho uchytenia (predáva sa samostatne) [18]
Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Snímanie videozáznamov (režim filmu) [19]
Snímanie statických obrázkov (režim fotografie) [20]
Režim nahrávania v slučke [21]
Režim časozberného snímania [22]
Používanie transfokácie [23]
Poznámky k dlhodobému nahrávaniu [24]
Zmena nastavení
Zoznam položiek nastavenia
Zoznam položiek nastavenia [25]
Ako konfigurovať položky nastavenia [26]
Nastavenia snímania
Nastavenie kvality obrazu [27]
Formát videozáznamu [28]
Veľkosť snímky časozberného snímania [29]
Čas nahrávania v slučke [30]
Prepínanie režimov statických obrázkov [31]
Interval snímania statických obrázkov [32]
Samospúšť [33]
Interval časozberného snímania [34]
Počet časozberných snímok [35]
Funkcia SteadyShot [36]
Nastavenie uhla [37]
Nastavenie transfokácie (zoom) [38]
Prevrátenie [39]
Posun AE [40]
Režim AE časozberného snímania [41]
Scéna [42]
Vyváženie bielej [43]
Režim farieb [44]
Nastavenie nahrávania zvuku [45]
Redukcia hluku vetra [46]
Nastavenia kamery
Režim Lietadlo [47]
Nastavenie pripojenia Wi-Fi [48]
Nastavenie vysokého výkonu Wi-Fi [49]
Nastavenie pripojenia Bluetooth [50]
Nastavenie napájania diaľkového ovládača Bluetooth [51]
Formátovanie [52]
Napájanie USB [53]
Pípnutie [54]
Hlasitosť pípnutia [55]
Nastavenie indikátorov [56]
Nahrávanie jedným dotykom [57]
Funkcia automatického vypnutia [58]
Prepínanie systémov NTSC/PAL [59]
Nastavenie dátumu a času [60]
Nastavenie oblasti [61]
Nastavenie letného času [62]
Verzia [63]
Obnovenie nastavení [64]
Zobrazenie
Zobrazenie pomocou diaľkového ovládania s náhľadom Live-View [65]
Odstránenie [66]
Vytvorenie videozáznamu
Aplikácia Highlight Movie Maker
Vytvorenie videozáznamu s najlepšími scénami [67]
Import hudby na pozadí [68]
Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
Živé vysielanie pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom
čase)
Živé vysielanie [69]
Príprava na živé vysielanie [70]
Realizácia živého vysielania [71]
Obmedzenia [72]
Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu
Príprava na pripojenie k smartfónu [73]
Ukážka displeja smartfónu [74]
Pripojenie smartfónu k sieti Wi-Fi pomocou kódu QR Code (zariadenie so
systémom Android) [75]
Vykonanie nastavenia siete Wi-Fi v smartfóne pomocou kódu QR Code
(zariadenie iPhone alebo iPad) [76]
Pripojenie k smartfónu pomocou identifikačného čísla/hesla (zariadenie so
systémom Android) [77]
Pripojenie k smartfónu pomocou identifikačného čísla/hesla (zariadenie iPhone
alebo iPad) [78]
Pripojenie k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View
Pripojenie jednej kamery k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View (jedno
pripojenie) [79]
Pripojenie viacerých kamier k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View (viac
pripojení) [80]
Pripojenie ku kamkordéru Handycam®
Pripojenie jednej kamery ku kamkordéru Handycam® (jedno pripojenie) [81]
Pripojenie viacerých kamier ku kamkordéru Handycam® (viac pripojení) [82]
Úprava snímok importovaných do počítača
Používanie softvéru Action Cam Movie Creator
Užitočné funkcie softvéru Action Cam Movie Creator [83]
Inštalácia softvéru Action Cam Movie Creator v počítači [84]
Úprava snímok importovaných do smartfónu alebo tabletu
Používanie aplikácie Action Cam
Užitočné funkcie aplikácie Action Cam [85]
Inštalácia aplikácie Action Cam [86]
Informácie
Možný čas nahrávania
Odhadované trvanie nahrávania a prehrávania pre dodanú batériu [87]
Odhadovaný čas nahrávania videozáznamov [88]
Odhadovaný možný počet statických obrázkov [89]
Batéria
Nabíjanie batérie [90]
Efektívne používanie batérie [91]
Informácie o zostávajúcej kapacite nabitia batérie [92]
Uskladnenie batérie [93]
Výdrž batérie [94]
Zníženie spotreby batérie [95]
Používanie kamery v zahraničí
Krajiny a regióny, v ktorých sa používa televízny systém NTSC [96]
Krajiny a regióny, v ktorých sa používa televízny systém PAL [97]
Zoznam časových rozdielov pre svetové metropoly [98]
Preventívne opatrenia
Kameru nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach [99]
Nosenie [100]
Starostlivosť o objektív a jeho skladovanie [101]
Čistenie [102]
Prevádzková teplota [103]
Kondenzácia vlhkosti [104]
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu [105]
Poznámka k likvidácii/prenosu pamäťovej karty [106]
Technické údaje [107]
Ochranné známky [108]
Poznámky k licencii
Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU GPL/LGPL [109]
Zoznam predvolených nastavení [110]
Riešenie problémov
Riešenie problémov [111]
Batéria a napájanie
Kameru nemožno zapnúť [112]
Napájanie sa náhle vypne [113]
Krátka výdrž batérie [114]
Kameru nemožno nabiť [115]
Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia je nesprávny [116]
Pamäťová karta
Nemožno vykonávať operácie prostredníctvom pamäťovej karty [117]
Snímanie obrázkov
Nemožno nahrávať snímky [118]
Na snímky nemožno pridať dátumy [119]
Zobrazovanie snímok
Nemožno prehrávať snímky [120]
Počítače
Počítač nerozpoznáva kameru [121]
Nemožno importovať snímky [122]
Nemožno nainštalovať softvér Action Cam Movie Creator [123]
Softvér Action Cam Movie Creator nefunguje správne [124]
Nemožno prehrávať snímky v počítači [125]
Wi-Fi
Prenos snímky trvá príliš dlho [126]
Iné
Zahmlievanie objektívu [127]
Zahrievanie kamery pri dlhodobom používaní [128]
Nesprávny dátum alebo čas [129]
Upozorňujúce indikátory a chybové správy [130]
[1] Úvodné informácie
Opis častí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tlačidlo
(zapnúť/pohotovostný režim)
Tlačidlo MENU
Displej
Tlačidlá UP/DOWN
Indikátor REC
Tlačidlo REC (videozáznam/statický obrázok)/tlačidlo ENTER (vykonanie príkazu)
Indikátor REC/LIVE
Objektív
Reproduktor
Mikrofóny
Terminál Multi/Micro USB
Indikátor CHG (nabíjanie)
Kryt batérie
Priestor pre batériu
Páčka na vysunutie batérie
Kryt konektora (terminál Multi/Micro USB)
Indikátor REC
Blokovacia páčka
Otvor na skrutku pre statív*
20. Indikátor prístupu
21. Zásuvka na vloženie pamäťovej karty
22. Kryt pamäťovej karty
*
Dĺžka príslušnej skrutky statívu by mala byť menšia ako 5,5 mm.
[2] Úvodné informácie
Displej
Na displeji kamery sa zobrazujú indikátory uvedené nižšie. Tento displej sa napríklad zobrazuje
pri snímaní videozáznamov.
Ikony v 1. riadku displeja
: Nastavenie pripojenia Wi-Fi (jedno pripojenie)
: Nastavenie pripojenia Wi-Fi (viac pripojení)
: Aktivované pripojenie Bluetooth
: Zvýšená teplota kamery
: Indikátor úrovne nabitia batérie kamery
: Aktivovaný režim Lietadlo
Hodnoty a ikony v 2. riadku displeja
: Formát videozáznamu
: Snímková frekvencia počas snímania videozáznamov
: Funkcia SteadyShot
: Počet časozberných snímok
: Diváci živého vysielania
Počet divákov živého vysielania
: Režim statických obrázkov
: Samospúšť
Položky v 3. riadku displeja
: Nahrávanie zvuku je nastavené na hodnotu OFF
Čas, počas ktorého možno nahrávať, čas nahrávania, čas nahrávania v slučke
Možný počet statických obrázkov, počet časozberných snímok
ON AIR: Spustenie živého vysielania
Upozorňujúce/chybové hlásenie
Ikony v 4. riadku displeja
: Režim filmu
: Režim fotografie
: Režim časozberného snímania
: Režim živého vysielania
: Režim nahrávania v slučke
: Nastavenie uhla
: Pomer transfokácie
: Návod na použitie tlačidiel UP/DOWN (prepínanie transfokácie, prepínanie režimov
snímania, neplatná operácia)
[3] Začíname
Kontrola dodaných položiek
Skontrolujte, či vám boli dodané nasledujúce položky.
Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov dodávanej položky.
Kamera (1)
Kamera je vložená v podvodnom kryte. Podľa obrázka uvedeného nižšie otvorte kryt
puzdra.
Kábel Micro USB (1)
Nabíjateľná batéria (NP-BX1) (1)
Podvodný kryt (1)
Fixačná spona (1)
Príručka pri spustení (1)
Referenčná príručka (1)
[4] Začíname
Vloženie batérie
1
Posunutím blokovacej páčky nadol otvorte kryt batérie.
2
Vložte batériu.
Šípky na kamere a na batérii musia ísť jedným smerom.
3
Kryt batérie zatvorte a posunutím blokovacej páčky nahor ho zamknite.
Uistite sa, že nevidno žltú značku na blokovacej páčke.
Vybratie batérie
Otvorte kryt, posuňte páčku na vysunutie batérie a vyberte batériu.
Nastavenie funkcie automatického vypnutia
Ak chcete znížiť spotrebu batérie, odporúča sa nastaviť automatické vypínanie kamery.
Stlačte tlačidlo MENU, potom stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery –
(funkcia automatického vypnutia) – čas do vypnutia napájania
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Predvolené nastavenie je
(60 sekúnd). V prípade potreby nastavenie zmeňte.
Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia automatického vypnutia.
[5] Začíname
Nabíjanie batérie
1
Vypnite kameru.
Keď je kamera zapnutá, nabíjanie nie je možné.
2
Otvorte kryt konektora a kameru pripojte k aktívnemu počítaču pomocou kábla
Micro USB (dodáva sa so zariadením).
Indikátor CHG (nabíjanie) svieti na jantárovo.
: Kryt konektora
: Kábel Micro USB
: Indikátor CHG (nabíjanie)
3
Po dokončení nabíjania odpojte kábel Micro USB medzi kamerou a počítačom.
Keď indikátor CHG (nabíjanie) zhasne, nabíjanie je dokončené (úplné nabitie).
Čas potrebný na nabitie
Dodaná nabíjateľná batéria (NP-BX1)
Pomocou počítača: pribl. 265 minút
*
Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. Za určitých podmienok alebo okolností môže
nabíjanie trvať dlhšie.
Kontrola zostávajúcej kapacity nabitia batérie
Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.
Za určitých okolností sa môže zobraziť nesprávny indikátor zostávajúcej kapacity nabitia
batérie.
Zobrazenie správneho indikátora zostávajúcej kapacity nabitia batérie trvá približne jednu
minútu.
Poznámka
V tejto kamere môžete používať len batériu typu X.
Počas nabíjania batérie vypnite kameru. Nabíjanie sa zastaví, keď kameru počas nabíjania zapnete.
Pri pripájaní kamery k počítaču nepoužívajte silu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kamery alebo
počítača.
Keď kameru pripojíte k notebooku, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania (striedavým prúdom),
batéria notebooku sa môže rýchlo vybiť. Kameru nenechávajte dlhodobo pripojenú k počítaču.
Nezaručujeme nabitie batérie ani funkčnosť pripojenia prostredníctvom prispôsobených alebo
vlastnoručne zostavených počítačov. V závislosti od typu použitého zariadenia USB nabíjanie
nemusí fungovať správne.
Nezaručujeme prevádzku so všetkými počítačmi.
Ak neplánujete kameru dlhší čas používať, raz za šesť až dvanásť mesiacov ju nabite alebo
vytiahnite batériu z kamery. Zachováte tak výkon batérie.
Sieťový adaptér (predáva sa samostatne) umožňuje rýchle nabitie. Na pripojenie sieťového adaptéra
použite kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením).
[6] Začíname
Vloženie pamäťovej karty
Vloženie pamäťovej karty
1
Otvorte kryt pamäťovej karty.
2
Vložte pamäťovú kartu (budete počuť cvaknutie).
Karta microSD/microSDHC/microSDXC: vložte ju v smere
Médium Memory Stick Micro (M2): vložte ho v smere .
.
: Strana s potlačou
: Strana s terminálom
3
Zatvorte kryt pamäťovej karty.
Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jedenkrát zľahka zatlačte na pamäťovú kartu.
Poznámka
Pamäťovú kartu vložte správne, pričom sa uistite, že je každá strana otočená správnym smerom.
Skontrolujte smer vkladania pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu vložíte do zásuvky nesprávnym
smerom a použijete pri tom nadmernú silu, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, zásuvky na
pamäťovú kartu alebo obrazových údajov.
Pamäťovú kartu pred použitím naformátujte v kamere.
Dôležité údaje na pamäťovej karte si pred jej naformátovaním uložte na iné médium, napríklad do
počítača.
Do zásuvky na pamäťovú kartu nevkladajte nič iné okrem pamäťovej karty primeranej veľkosti.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
Pri vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty postupujte opatrne, aby nevyskočila a nespadla.
[7] Začíname
Vloženie pamäťovej karty
Pamäťové karty kompatibilné s touto kamerou
Nižšie uvádzame typy pamäťových kariet, ktoré možno používať s touto kamerou.
Pamäťová karta
MP4
XAVC S
Memory Stick Micro (M2)
○ (iba Mark2)
—
Pamäťová karta microSD
○*1
—
Pamäťová karta microSDHC
○*1
○*2
Pamäťová karta microSDXC
○*1
○*2
Rýchlostná trieda SD 4:
alebo rýchlejšia, prípadne rýchlostná trieda UHS 1:
Pamäťová karta, ktorá spĺňa všetky podmienky uvedené nižšie.
Kapacita 4 GB alebo viac.
alebo rýchlejšia, prípadne rýchlostná trieda UHS 1:
Rýchlostná trieda SD 10:
*1
*2
alebo rýchlejšia.
alebo rýchlejšia.
Poznámka
Pri dlhodobom snímaní vo formáte XAVC S alebo MP4 na pamäťovú kartu SDHC bude súbor
rozdelený na súbory s veľkosťou 4 GB. Použitím softvéru Action Cam Movie Creator môžete údaje
spojiť a používať ako jeden súbor.
Nezaručujeme prevádzku so všetkými pamäťovými kartami. Údaje o pamäťových kartách od iných
výrobcov, než je spoločnosť Sony, získate od príslušných výrobcov.
Skontrolujte smer vkladania pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu vložíte do zásuvky nesprávnym
smerom a použijete pri tom nadmernú silu, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, zásuvky na
pamäťovú kartu alebo obrazových údajov.
Pamäťovú kartu pred použitím naformátujte v kamere.
Pred použitím skontrolujte, či sú kryt konektora a kryt batérie/pamäťovej karty pevne uzavreté a či
sa v kryte nezachytili nejaké cudzie látky.
[8] Začíname
Nastavenie dátumu a času
Pri prvom zapnutí kamery stlačením tlačidla
(zapnúť/pohotovostný režim) sa na displeji
zobrazí nastavenie oblasti, letného času, dátumu a času. Kameru používajte po nastavení
dátumu a času.
1
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
Na displeji sa budú postupne zobrazovať tieto položky:
: Nastavenie oblasti
: Nastavenie letného času
Rok/mesiac/deň
Nastavenie času
2
Po zobrazení obrazovky s potvrdením dátumu, času a oblasti stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
Rada
Oblasť je určená na základe časového rozdielu medzi vašou oblasťou a greenwichským časom
(Greenwich Mean Time, GMT). Informácie o časových rozdieloch nájdete v časti Zoznam časových
rozdielov pre svetové metropoly.
Tieto nastavenia možno vykonať v nastaveniach kamery. Pozrite si časti Nastavenie dátumu a času,
Nastavenie oblasti a Nastavenie letného času.
[9] Začíname
Používanie podvodného krytu
Opis častí (podvodný kryt)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tlačidlo
(zapnúť/pohotovostný režim)
Telo puzdra
Otvor na pripevnenie remienka
Prepínač
(zapnúť/pohotovostný režim)/REC HOLD
Tlačidlo REC (videozáznam/statický obrázok)/tlačidlo ENTER (vykonanie príkazu)
Kryt puzdra
Tlačidlo MENU
Otvor na skrutku statívu
Tlačidlo UP
Tlačidlo DOWN
Poistka spony
Spona
Kábel
Adaptér
Vodotesný obal
[10] Začíname
Používanie podvodného krytu
Používanie podvodného krytu
Vložením kamery do podvodného krytu môžete snímať pod vodou až do hĺbky 60 m nepretržite
30 minút.
1
Poistku spony potiahnite v smere
a podržte ju. Potom uchopte zakrúžkované
časti a sponu vyklopte v smere .
2
Otvorte kryt puzdra.
3
Vložte kameru do puzdra.
4
Výstupok na puzdre založte do štrbiny na kryte puzdra.
5
Výstupok preložte sponou v spodnej časti krytu puzdra
.
a sponu zatvorte v smere
Ubezpečte sa, že spona a poistka spony sú pevne uzamknuté. (Ak ich pevne
neuzamknete, môže dôjsť k prieniku vody alebo vypadnutiu kamery.)
Poznámka
Tlačidlá
(zapnúť/pohotovostný režim) a REC/ENTER nemôžete používať, keď je prepínač REC
HOLD v uzamknutej polohe. Pred začatím používania zrušte uzamknutie v smere šípky (na obrázku
nižšie).
S kamerou v podvodnom kryte môžete nahrávať zvuk, jeho úroveň však bude znížená.
Cez otvor na pripevnenie remienka na podvodnom kryte prevlečte vhodné lanko a pripevnite ho
k položke, ktorú chcete používať s kamerou.
[11] Začíname
Používanie podvodného krytu
Informácie o vodotesnosti podvodného krytu
S kamerou vloženou do dodaného podvodného krytu môžete snímať pod vodou až do hĺbky
60 m nepretržite 30 minút.
Údaje o vodotesnosti sú založené na testovacích normách našej spoločnosti.
Podvodný kryt nevystavujte prúdu vody, napríklad z vodovodu.
Podvodný kryt nepoužívajte v termálnych prameňoch.
Podvodný kryt používajte vo vode s teplotou nižšou ako 40 °C.
Ak podvodný kryt vystavíte veľkému nárazu, napríklad v dôsledku pádu, stratí svoju
vodotesnosť. Odporúčame vám, aby ste takýto podvodný kryt dali skontrolovať
v autorizovanom servisnom stredisku (podlieha poplatku).
Vodotesnosť nemožno zaručiť vo všetkých situáciách.
Fólia proti zahmlievaniu (AKA-AF1 (predáva sa samostatne))
Fóliu proti zahmlievaniu vkladajte v interiéri s nízkou úrovňou vlhkosti.
Fóliu proti zahmlievaniu vložte do kamery niekoľko hodín pred snímaním.
Ak nepoužívate fóliu proti zahmlievaniu, kameru vložte do tašky a tašku uzavrite.
Ak fóliu proti zahmlievaniu zakaždým dostatočne vysušíte, môžete ju používať opakovane
(približne 200-krát).
Poznámka
Pri vkladaní fólie proti zahmlievaniu (AKA-AF1) umiestnite kameru do podvodného krytu a potom
umiestnite fóliu proti zahmlievaniu do medzery na spodnej časti kamery a podvodného krytu.
Ak fóliu proti zahmlievaniu umiestnite skôr ako kameru, fólia proti zahmlievaniu sa môže stlačiť
a sťažiť vybratie kamery.
: Fólia proti zahmlievaniu
[12] Začíname
Používanie podvodného krytu
Poznámky k používaniu podvodného krytu
Podvodný kryt nehádžte do vody.
Vyhýbajte sa používaniu podvodného krytu v nasledujúcich situáciách. V uvedených
situáciách môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti alebo prieniku vody, a tým k poškodeniu
kamery:
vo veľmi horúcom alebo vlhkom prostredí,
vo vode s vyššou teplotou než +40 °C,
pri teplotách nižších než –10 °C.
Podvodný kryt dlhodobo nenechávajte na priamom slnečnom svetle ani na veľmi horúcich
a vlhkých miestach. Ak sa nemôžete vyhnúť ponechaniu podvodného krytu na priamom
slnečnom svetle, zakryte ho uterákom alebo iným ochranným prvkom.
V prípade prehriatia sa kamera automaticky vypne, prípadne môže zlyhať nahrávanie. Ak
chcete kameru znova použiť, odložte ju nachvíľu na chladné miesto a počkajte, kým
nevychladne.
V prípade, že sa na podvodnom kryte nachádza ochranný olej proti slnku, poriadne ho
umyte vlažnou vodou. Inak sa povrch podvodného krytu môže zafarbiť či poškodiť
(napríklad popraskať).
[13] Začíname
Používanie podvodného krytu
Prienik vody
V nepravdepodobnom prípade škôd v dôsledku prieniku vody zapríčineného nefunkčnosťou
podvodného krytu spoločnosť Sony neposkytuje záruku na poškodenie vybavenia, ktoré sa
v ňom nachádza (kamera, batéria atď.), a nahratého obsahu ani na výdavky spojené
s fotografovaním.
[14] Začíname
Používanie podvodného krytu
Vodotesný obal
Kamera používa na zachovanie vodeodolnosti vodotesný obal. Údržba vodotesného obalu je
veľmi dôležitá. Nevykonanie údržby vodotesného obalu v súlade s pokynmi môže viesť
k prieniku vody a spôsobiť potopenie kamery.
Kontrola vodotesného obalu
Starostlivo skontrolujte, či sa na vodotesnom obale nenachádza špina, piesok, chlpy/vlasy,
prach, soľ, vlákna atď. V takom prípade ich utrite mäkkou handričkou.
Jemne prejdite špičkou prsta po vodotesnom obale a presvedčte sa, že sa na ňom
nenachádza voľným okom neviditeľná špina.
Pri utieraní vodotesného obalu dávajte pozor, aby ste na ňom nezanechali vlákna handričky.
Skontrolujte, či sa na vodotesnom obale nenachádzajú praskliny, deformácie, drobné
naštiepenia, škrabance, vrytý piesok atď.
Rovnakým spôsobom skontrolujte aj kontaktnú plochu vodotesného obalu s puzdrom.
[15] Začíname
Používanie podvodného krytu
Kontrola prieniku vody
Pred nasadením na kameru vždy zatvorte podvodný kryt, ponorte ho do vody a ubezpečte sa,
že doň nepreniká voda.
V prípade narušenej funkčnosti podvodného krytu
Ak ste pri kontrole vodotesného obalu alebo overovaní prieniku vody zistili chybu, okamžite
prestaňte používať kameru a zaneste ju k najbližšiemu predajcovi výrobkov spoločnosti Sony.
[16] Začíname
Používanie podvodného krytu
Údržba
Po nahrávaní v oblasti s morskou brízou kameru so zapnutou sponou starostlivo umyte
v čistej vode, aby ste odstránili soľ a piesok. Potom ju utrite suchou mäkkou handričkou.
Podvodný kryt odporúčame ponoriť do čistej vody na približne 30 minút. Ak z neho
nezmyjete soľ, kovové časti sa môžu poškodiť alebo zhrdzavieť a zapríčiniť prienik vody.
V prípade, že sa na podvodnom kryte nachádza ochranný olej proti slnku, poriadne ho
umyte vlažnou vodou.
Vnútro podvodného krytu utrite mäkkou suchou handričkou. Neoplachujte ho vodou.
Po každom použití podvodného krytu nezabudnite vykonať vyššie uvedené kroky údržby. Na
čistenie nepoužívajte žiadny typ rozpúšťadiel, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo,
pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu podvodného krytu.
Pri skladovaní podvodného krytu
S cieľom zabrániť zhoršeniu vlastností vodotesného obalu uchovávajte podvodný kryt na
chladnom a dobre vetranom mieste. Nezapínajte sponu.
Na vodotesný obal sa nesmie prášiť.
Podvodný kryt neuchovávajte na veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom mieste ani spolu
s naftalínom alebo gáfrom, pretože sa v takýchto podmienkach môže poškodiť.
[17] Začíname
Používanie príslušenstva
Používanie fixačnej spony
Fixačná spona sa používa na pripevnenie kamery alebo podvodného krytu k voliteľnému
príslušenstvu, ktoré chcete používať.
Postup pripevnenia fixačnej spony k podvodnému krytu uvádzame nižšie.
1
Otvor na skrutku statívu v spodnej časti podvodného krytu zarovnajte so skrutkou
statívu na fixačnej spone a pevne utiahnite skrutku statívu.
2
Fixačnú sponu pripevnite k príslušenstvu jej posunutím, kým nezacvakne na mieste.
Odpojenie fixačnej spony od príslušenstva
Stlačením a podržaním zakrúžkovaných častí odomknite fixačnú sponu a vysuňte ju v opačnom
smere, než je uvedené na obrázku v kroku č. 2.
Príklad pripevnenia voliteľného príslušenstva
Univerzálna súprava na uchytenie na hlavu
BLT-UHM1
Uchytenie na batoh
VCT-BPM1
Poznámka
Cez otvor na pripevnenie remienka na podvodnom kryte prevlečte vhodný remienok a pripevnite ho
k položke, ktorú chcete používať s kamerou.
Pred použitím skontrolujte, či nie je skrutka na fixačnej spone uvoľnená.
[18] Začíname
Používanie príslušenstva
Poznámky k používaniu lepiaceho uchytenia (predáva
sa samostatne)
Lepiace uchytenie sa používa na upevnenie kamery k položke, ktorú chcete používať. Lepiace
uchytenie je všeobecné označenie fixačnej spony, plochého lepiaceho uchytenia a zakriveného
lepiaceho uchytenia.
Pevne zatlačte na lepiacu časť.
Lepiaci účinok je najväčší 24 hodín po pripojení položky.
Po tom, ako ploché alebo zakrivené lepiace uchytenie odstránite z určitého povrchu, ho
nemožno opätovne použiť.
Pri odstraňovaní ho pomaly odlepte. Ak ho odlepíte nasilu, môžete poškodiť povrch, na
ktorom je pripevnené.
Pred pripevnením uchytenia skontrolujte povrch položky, ktorú chcete použiť. Ak je špinavý,
zaprášený, vlhký alebo mastný, môže to nepriaznivo ovplyvniť lepiaci účinok. Položka by sa
mohla po miernom náraze odlepiť.
Použite vhodné lepiace uchytenie (ploché alebo zakrivené) vzhľadom na povrch, na ktorý
chcete umiestniť kameru. Ak je uchytenie pre príslušný povrch nevhodné, môže sa po
miernom náraze odlepiť.
Pred používaním kamery sa uistite, že otvor na skrutku na fixačnej spone nie je uvoľnený
a že ploché alebo zakrivené lepiace uchytenie je bezpečne pripevnené k povrchu.
[19] Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Snímanie videozáznamov (režim filmu)
Slúži na nahrávanie videozáznamov.
1
Stlačením tlačidla
2
Stlačte tlačidlo MENU.
3
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(režim filmu) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
*
4
(zapnúť/pohotovostný režim) zapnite napájanie.
*
(režim snímania) –
Zobrazí sa ikona aktuálne vybraného režimu snímania.
Snímanie spustíte stlačením tlačidla REC/ENTER.
Zastavenie snímania
Počas snímania stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Rada
Ak stlačíte tlačidlo REC/ENTER, kým je zapnuté nahrávanie jedným dotykom (nastavené na
možnosť ON), snímanie sa spustí v predtým vybranom režime snímania.
[20] Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Snímanie statických obrázkov (režim fotografie)
Slúži na snímanie statických obrázkov.
1
Stlačením tlačidla
(zapnúť/pohotovostný režim) zapnite napájanie.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
3
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(režim fotografie) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
*
4
*
(režim snímania) –
Zobrazí sa ikona aktuálne vybraného režimu snímania.
Stlačením tlačidla REC/ENTER spustite snímanie.
[21] Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Režim nahrávania v slučke
Režim nahrávania v slučke slúži na nepretržité nahrávanie podľa nastaveného času. Kamera
nepretržite sníma v rámci času snímania nastaveného časom nahrávania v slučke.
1
Stlačením tlačidla
2
Stlačte tlačidlo MENU.
3
* (režim snímania) –
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(režim nahrávania v slučke) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
*
4
(zapnúť/pohotovostný režim) zapnite napájanie.
Zobrazí sa ikona aktuálne vybraného režimu snímania.
Snímanie spustíte stlačením tlačidla REC/ENTER.
Zastavenie snímania
Počas snímania stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Rada
Videozáznamy a statické obrázky nasnímané pred začatím nahrávania v slučke nemožno odstrániť.
Informácie o životnosti nahrávacieho média a čase zapisovania
V prípade dlhotrvajúceho nahrávania v režime nahrávania v slučke pri vysokej bitovej rýchlosti sa
životnosť pamäťovej karty môže výrazne skrátiť.
Keď pri dlhotrvajúcom nahrávaní znížite bitovú rýchlosť, minimalizujete negatívny vplyv na
životnosť pamäťovej karty.
V prípade dlhotrvajúceho nahrávania videozáznamov v režime nahrávania v slučke môže dôjsť
k fragmentácii údajov na pamäťovej karte. Zapisovanie údajov môže kamere chvíľu trvať a môže
automaticky prestať nahrávať.
Formátovanie pamäťovej karty môže zlepšiť nahrávanie.
Nepriaznivý účinok fragmentácie údajov môžete minimalizovať. Stačí vopred naformátovať
pamäťovú kartu, aby sa uvoľnilo miesto v pamäti.
Nahrávanie v slučke nemožno spustiť, ak nemožno zaistiť voľné miesto na médiu. V takom prípade
sa na obrazovke zobrazí upozornenie [05-04].
[22] Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Režim časozberného snímania
Kamera sníma statické obrázky v pravidelných intervaloch a zastaví snímanie, keď dosiahne
nastavený počet.
1
Stlačením tlačidla
2
Stlačte tlačidlo MENU.
3
* (režim snímania) –
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(režim časozberného snímania) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
*
4
(zapnúť/pohotovostný režim) zapnite napájanie.
Zobrazí sa ikona aktuálne vybraného režimu snímania.
Snímanie spustíte stlačením tlačidla REC/ENTER.
Zastavenie snímania
Snímanie sa zastaví po dosiahnutí počtu nastaveného ako počet časozberných snímok.
Ak pre počet časozberných snímok vyberiete položku
, počas snímania stlačte
tlačidlo REC/ENTER.
Rada
Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, pozrite si časť Veľkosť snímky časozberného snímania.
Ak chcete zmeniť interval snímania, pozrite si časť Interval časozberného snímania.
Ak chcete zmeniť počet snímok, pozrite si časť Počet časozberných snímok.
Keď je počet časozberných snímok nastavený na možnosť
ho nezastavíte stlačením tlačidla REC/ENTER.
, snímanie bude pokračovať, kým
Nasnímané statické obrázky môžete prevziať do počítača pomocou softvéru Action Cam Movie
Creator a môžete vytvoriť časozberný videozáznam. Časozberný videozáznam môžete vytvoriť aj
prevzatím statických obrázkov napríklad do smartfónu pomocou aplikácie Action Cam pre smartfón
alebo tablet.
[23] Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Používanie transfokácie
Keď je digitálna transfokácia nastavená na možnosť ON, kamera môže pri snímaní priblížiť
obraz až trojnásobne. Bez ohľadu na nastavenie uhla môžete obraz vždy zväčšiť až
trojnásobne. Kvalita obrazu sa v dôsledku digitálneho spracovania zhorší.
Transfokáciu nemožno ovládať pomocou kamery počas snímania videozáznamov,
nahrávania v slučke, živého vysielania alebo časozberného snímania.
Transfokáciu ovládajte pomocou smartfónu pripojeného ku kamere alebo diaľkového
ovládania s náhľadom Live-View.
1
Uistite sa, že sa na obrazovke zobrazuje položka
nastavená na možnosť ON.
Ak sa položka
2
a digitálna transfokácia je
nezobrazuje, skontrolujte možnosť [Zoom setting].
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN zmeníte zväčšenie transfokácie.
Tlačidlo UP: telefotografické zobrazenie
Tlačidlo DOWN: širokouhlé zobrazenie
V prípade nastavenia možnosti ON zaznie pípnutie.
Poznámka
Keď je kamera pripojená k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View pomocou viacerých
pripojení, stláčaním tlačidla UP alebo DOWN môžete ovládať nasledujúce operácie.
Prevádzka s kamerou
V prípade možnosti
sa zmení zväčšenie transfokácie.
V prípade možnosti
sa prepne režim snímania.
Prevádzka s diaľkovým ovládaním s náhľadom Live-View
Slúži na prepnutie obrazovky so živým náhľadom pripojenej kamery.
Pri použití transfokácie sa zmení uhol zobrazenia.
Pred snímaním skontrolujte uhol zobrazenia v aplikácii PlayMemories Mobile a potom spustite
snímanie.
[24] Snímanie
Snímanie videozáznamov a statických obrázkov
Poznámky k dlhodobému nahrávaniu
Táto časť opisuje dlhodobé nahrávanie.
Pri dlhotrvajúcom snímaní teplota kamery stúpne. Ak teplota presiahne určitú úroveň,
snímanie sa automaticky zastaví.
Kameru najmenej 10 minút nepoužívajte, aby jej vnútorná teplota klesla na bezpečnú
úroveň.
Pri vysokej teplote okolitého prostredia teplota kamery rýchlo stúpa.
Pri náraste teploty kamery sa môže zhoršiť kvalita obrazu. Skôr než budete pokračovať
v snímaní, odporúčame počkať, kým teplota kamery neklesne.
Telo kamery sa pri používaní môže zahriať. Ide o bežný jav.
[25] Zmena nastavení
Zoznam položiek nastavenia
Zoznam položiek nastavenia
V závislosti od režimu snímania sa položky, ktoré môžete nastaviť, môžu líšiť.
Položky nastaviteľné v ponuke
: Režim filmu
: Režim fotografie
: Režim časozberného snímania
: Režim živého vysielania
: Nahrávanie v slučke
* (režim snímania)
*
Zobrazí sa ikona aktuálne vybraného režimu snímania.
Položky nastaviteľné v ponuke
/
/
/
/
(nastavenia snímania)
Položky nastavenia
–
–
–
–
–
–
Nastavenie kvality obrazu
Formát videozáznamu
–
–
–
–
–
–
Veľkosť snímky časozberného snímania
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Čas nahrávania v slučke
Prepínanie režimu statických obrázkov
Interval snímania statických obrázkov
Samospúšť
–
–
–
–
–
–
–
–
Interval časozberného snímania
Počet časozberných snímok
–
Funkcia SteadyShot
Nastavenie uhla
Nastavenie transfokácie (zoom)
–
Prevrátenie
Posun AE
–
–
–
Režim AE časozberného snímania
Scéna
Vyváženie bielej
–
–
–
–
–
–
Režim farieb
Nastavenie nahrávania zvuku
Redukcia hluku vetra
Položky nastaviteľné v ponuke
(nastavenia kamery)
: Režim Lietadlo
: Nastavenie pripojenia Wi-Fi
: Nastavenie vysokého výkonu Wi-Fi*
: Nastavenie pripojenia Bluetooth
: Nastavenie napájania diaľkového ovládača Bluetooth
: Formátovanie
: Hudba na pozadí*
: Napájanie USB
: Pípnutie
: Hlasitosť pípnutia
: Nastavenie indikátorov
: Nahrávanie jedným dotykom
: Funkcia automatického vypnutia
: Prepínanie systémov NTSC/PAL
: Nastavenie dátumu a času
: Nastavenie oblasti
: Nastavenie letného času
–
: Verzia
: Obnovenie nastavení
Toto nastavenie je dostupné iba v niektorých krajinách a regiónoch.
*
[26] Zmena nastavení
Zoznam položiek nastavenia
Ako nastaviť položky nastavenia
Položky môžete nastaviť pomocou týchto štyroch tlačidiel na kamere.
: Tlačidlo MENU
Zobrazenie ponuky
: Tlačidlo REC/ENTER
Otvorenie ponuky
: Tlačidlo UP
Prechod na predchádzajúcu ponuku
: Tlačidlo DOWN
Prechod na nasledujúcu ponuku
1
Stlačením tlačidla
(zapnúť/pohotovostný režim) zapnite napájanie.
Opätovným stlačením tlačidla
(zapnúť/pohotovostný režim) napájanie vypnete.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
3
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte ikonu požadovanej položky a stlačte
tlačidlo REC/ENTER.
Ak chcete operáciu zopakovať, stlačte tlačidlo
a potom tlačidlo REC/ENTER.
[27] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Nastavenie kvality obrazu
Pre snímanie videozáznamov a nahrávanie v slučke môžete nastaviť rozlíšenie obrazu
a snímkovú frekvenciu. Vlastnosti kvality obrazu, ktoré môžete nastaviť, sa líšia v závislosti od
nastavenia formátu videozáznamu.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
(nastavenia snímania)
–
(kvalita obrazu) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Rada
Hodnota nastavenia
Zobrazenie sa zmení podľa nastavenia prepínania systémov NTSC/PAL.
Keď je vybraný systém NTSC, zobrazí sa strana pred znakom / (vľavo). Keď je vybraný systém
PAL, zobrazí sa strana za znakom / (vpravo).
(Príklad) 1080 60p PS (NTSC)/1080 50p PS (PAL)
Keď je formát videozáznamu nastavený na možnosť
formáte MP4)
(nahrávanie vo
/
Nasnímaný záber: najvyššie rozlíšenie (plynulý obraz nasnímaný pri 2× snímkovej
frekvencii)
Rozlíšenie: 1920×1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 60p/50p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 60p/50p
/
Nasnímaný záber: najvyššie rozlíšenie
Rozlíšenie: 1920×1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 30p/25p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 30p/25p
/
Nasnímaný záber: vysoké rozlíšenie
Rozlíšenie: 1280×720
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 30p/25p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 30p/25p
*2,*4
/
Nasnímaný záber: vysokorýchlostné nahrávanie (plynulý obraz nasnímaný pri 4×
snímkovej frekvencii)*3
Rozlíšenie: 1280×720
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 120p/100p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 120p/100p*5
Keď je formát videozáznamu nastavený na možnosť
formáte XAVC S)
(nahrávanie vo
/
Nasnímaný záber: XAVC s 50 Mb/s
Rozlíšenie: 1920×1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 60p/50p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 60p/50p
/
Nasnímaný záber: XAVC s 50 Mb/s
Rozlíšenie: 1920×1080
Snímková frekvencia zobrazovania*1: 30p/25p
Snímková frekvencia prehrávania*1: 30p/25p
(len keď je prepínanie systémov NTSC/PAL nastavené na
možnosť NTSC)
Nasnímaný záber: XAVC s 50 Mb/s
Rozlíšenie: 1920×1080
Snímková frekvencia zobrazovania: 24p
Snímková frekvencia prehrávania: 24p
*1
*2
*3
*4
*5
Snímková frekvencia závisí od nastavenia NTSC/PAL.
Funkcia SteadyShot je vypnutá.
Softvér Action Cam Movie Creator skonvertuje snímkovú frekvenciu na 60p/50p a prehrá zábery pri
štandardnej rýchlosti. Tiež vám umožňuje špecifikovať časť prehrávania v plynulom spomalenom pohybe
na úpravu.
Uhol zobrazenia je nemenne nastavený na možnosť
.
V závislosti od vášho zariadenia a softvéru sa zábery prehrajú s frekvenciou 60p/50p.
Poznámka
Čas nepretržitého snímania videozáznamov je približne 13 hodín.
Pri prehrávaní záberov nasnímaných pri vysokej rýchlosti bude snímková frekvencia 60p/50p
a prehrávanie bude prebiehať pri štandardnej rýchlosti.
[28] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Formát videozáznamu
Vyberte formát videozáznamu pre snímanie videozáznamov alebo nahrávanie v slučke.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
(nastavenia snímania)
–
(formát videozáznamu) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
: Umožňuje nahrávanie videozáznamov vo vysokom rozlíšení (XAVC S).
Z nastavenia kvality obrazu vyberte požadovanú kvalitu obrazu.
: Umožňuje nahrávanie videozáznamov vo formáte MP4.
Tento formát vyberte, ak chcete prenášať snímky do smartfónu alebo ich odoslať na
webovú lokalitu.
[29] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Veľkosť snímky časozberného snímania
Môžete nastaviť veľkosť statických obrázkov zachytených počas časozberného snímania.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenie režimu
časozberného snímania) –
(veľkosť snímky časozberného snímania) –
hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Slúži na snímanie statických obrázkov vo formáte 4K (3840 x 2160) (veľkosť
snímky 8,3 Mpx))
(Slúži na snímanie statických obrázkov vo formáte HD (1920 x 1080) (veľkosť
snímky 2,1 Mpx))
[30] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Čas nahrávania v slučke
Nastavte časový rozsah (oblasť média) pre nahrávanie v slučke. Rozsah možno nastaviť po
nastavení kamery do režimu nahrávania v slučke.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenie nahrávania
v slučke) –
(čas nahrávania v slučke) – hodnota nastavenia a stlačte
tlačidlo REC/ENTER.
(Nastaví čas nahrávania v slučke na 5 minút. Veľkosť vytvoreného
videozáznamu je 1 minúta na súbor.)
(Nastaví čas nahrávania v slučke na 20 minút. Veľkosť vytvoreného
videozáznamu je 5 minút na súbor.)
(Nastaví čas nahrávania v slučke na 60 minút. Veľkosť vytvoreného
videozáznamu je 15 minút na súbor.)
(Nastaví čas nahrávania v slučke na 120 minút. Veľkosť vytvoreného
videozáznamu je 15 minút na súbor.)
(Slúži na nepretržité nahrávanie až do vyčerpania voľnej kapacity pamäte.
Veľkosť vytvoreného videozáznamu je 15 minút na súbor.)
Rada
Keď je čas nahrávania v slučke nastavený na 5 minút
V postupnom poradí sa vytvárajú súbory videozáznamu vždy s veľkosťou jedna minúta na súbor.
Keď čas nahrávania prekročí päť minút, vytvorí sa šiesty súbor videozáznamu ( ).
Pred vytvorením siedmeho súboru ( ) kamera odstráni prvý súbor videozáznamu ( )
a pokračuje v nahrávaní.
Odhadovaný čas snímania potrebný na nahrávanie v slučke (voľné miesto v pamäti)
Okrem nastaveného času nahrávania v slučke potrebujete odhadovaný čas snímania (voľné
miesto v pamäti) pre dva súbory.
(Príklad) Je nastavená položka
.
Potrebujete 20 min. + 5 min. + 5 min. = 30 min. alebo viac.
*
*
Odhadovaný čas snímania môžete skontrolovať nastavením snímania na režim filmu.
Aj keď podľa vyššie uvedených informácií o odhadovanom čase máte na pamäťovej karte dostatok voľného miesta, na
obrazovke sa môže zobraziť upozornenie [05-04] z dôvodu nastavenia kvality obrazu alebo nastavenia formátu videozáznamu.
V takom prípade zvýšte veľkosť voľného miesta na pamäťovej karte, prípadne zmeňte nastavenie kvality obrazu alebo
nastavenie formátu videozáznamu.
[31] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Prepínanie režimov statických obrázkov
Umožňuje nastaviť režim pre snímanie statických obrázkov.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenie snímania
statických obrázkov) –
(prepínanie režimu statických obrázkov) – hodnota
nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
: Nasnímanie jedného obrázka (veľkosť snímky 11,9 Mpx (nastavenie uhla:
)/7,0 Mpx (nastavenie uhla:
)
Slúži na nasnímanie jedného statického obrázka.
: Séria obrázkov (veľkosť snímky 11,9 Mpx (nastavenie uhla:
)/7,0 Mpx
(nastavenie uhla:
)
Slúži na snímanie s intervalom zadaným v nastavení
(interval snímania
statických obrázkov).
: Snímanie s funkciou Motion Shot LE (veľkosť snímky 3,0 Mpx)
Slúži na vygenerovanie statického obrázka zo snímok vytvorených prostredníctvom
funkcie nepretržitého snímania s intervalom zadaným v nastavení
(interval
snímania statických obrázkov).
Úspešné snímanie v režime Motion Shot LE
Vyskúšajte nasledujúce spôsoby snímania.
Stabilizujte kameru, aby ste zabránili jej chveniu.
Ak chcete zabrániť chveniu kamery a zlepšiť zábery, použite funkciu diaľkového ovládania
prostredníctvom smartfónu, diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View alebo funkciu
samospúšte.
Uistite sa, že pohybujúci sa objekt nie je príliš veľký ani v privysokom počte.
Snímajte na svetlom mieste a vyhýbajte sa zmenám jasu.
Úspešné snímanie v režime snímania série obrázkov
Vyskúšajte nasledujúce spôsoby snímania.
Stabilizujte kameru, aby ste zabránili jej chveniu.
Ak chcete zabrániť chveniu kamery a zlepšiť zábery, použite funkciu diaľkového ovládania
prostredníctvom smartfónu, diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View alebo funkciu
samospúšte.
Poznámka
Ak automatické vygenerovanie obrázka v režime Motion Shot LE zlyhá, na displeji sa zobrazí
hlásenie [05-06]. V závislosti od načasovania zobrazenia hlásenia [05-06] sa obrázok nemusí uložiť.
Po snímaní pomocou režimu snímania série obrázkov alebo režimu Motion Shot LE je potrebný čas
na spracovanie, počas ktorého nie je možné vykonať ďalšiu operáciu.
Do smartfónu možno preniesť iba jeden statický obrázok.
(V režime snímania série obrázkov možno do smartfónu preniesť posledný statický obrázok.
V režime Motion Shot LE možno preniesť vygenerovaný obrázok.)
[32] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Interval snímania statických obrázkov
Umožňuje vybrať nastavenie nepretržitého snímania pre režim snímania série obrázkov alebo
režim Motion Shot LE.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenie snímania
statických obrázkov) –
– hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Celkovo sa zaznamená 10 statických obrázkov za 1,25 sekundy s rýchlosťou
8 statických obrázkov za sekundu.)
Vhodné na snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
(Celkovo sa zaznamená 10 statických obrázkov za 2 sekundy s rýchlosťou
5 statických obrázkov za sekundu.)
Vhodné na akčné zábery objektov.
(Celkovo sa zaznamená 10 statických obrázkov za 5 sekúnd s rýchlosťou
2 statické obrázky za sekundu.)
Vhodné na snímanie pomaly sa pohybujúcich objektov.
Poznámka
8f1s, 5f2s a 2f5s sú odhadované maximálne rýchlosti. V závislosti od podmienok snímania sa
maximálna rýchlosť nemusí dosiahnuť.
[33] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Samospúšť
Samospúšť môžete použiť pri snímaní statických obrázkov.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenie snímania
statických obrázkov) –
(samospúšť) – položka nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Samospúšť sa nepoužije.)
(Aktivovanie samospúšte nastaví na hodnotu dve sekundy.)
(Aktivovanie samospúšte nastaví na hodnotu desať sekúnd.)
Poznámka
Samospúšť nemožno použiť pri nahrávaní videozáznamov.
Funkcia samospúšte ostane aktivovaná, kým ju nezrušíte. Po dokončení používania nastavte
samospúšť na možnosť
.
[34] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Interval časozberného snímania
Môžete nastaviť interval časozberného snímania.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenie režimu
časozberného snímania) –
(interval časozberného snímania) – hodnota
nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Nepretržite sníma statické obrázky približne v 1-sekundových intervaloch.)
(Nepretržite sníma statické obrázky približne v 2-sekundových intervaloch.)
(Nepretržite sníma statické obrázky približne v 5-sekundových intervaloch.)
(Nepretržite sníma statické obrázky približne v 10-sekundových intervaloch.)
(Nepretržite sníma statické obrázky približne v 30-sekundových intervaloch.)
(Nepretržite sníma statické obrázky približne v 60-sekundových intervaloch.)
Poznámka
Prvá fotografia sa zaznamená okamžite po spustení snímania bez čakania na uplynutie nastaveného
intervalu. Druhý a nasledujúce statické obrázky sa zaznamenajú v nastavených intervaloch.
V závislosti od podmienok snímania sa nastavená rýchlosť nemusí dosiahnuť.
[35] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Počet časozberných snímok
Môžete nastaviť počet statických obrázkov zachytených počas časozberného snímania.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenie režimu
časozberného snímania) –
(počet časozberných snímok) – hodnota
nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Slúži na nasnímanie 300 statických obrázkov.)
(Slúži na nasnímanie 600 statických obrázkov.)
(Slúži na snímanie 900 statických obrázkov.)
(Nepretržité snímanie statických obrázkov, kým nezastavíte snímanie.)
Rada
Maximálny počet nepretržite zachytávaných snímok je 40 000.
[36] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Funkcia SteadyShot
Pri snímaní videozáznamu môžete aktivovať redukciu chvenia kamery.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
(nastavenia
snímania) –
(funkcia SteadyShot) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Pri snímaní sa použije funkcia SteadyShot.)
(Funkcia SteadyShot sa nepoužije.)
Poznámka
Táto funkcia nie je účinná pri nasledujúcich nastaveniach:
keď je režim nastavenia kvality obrazu nastavený na kvalitu vysokorýchlostného nahrávania
(snímková frekvencia je viac ako 120p),
v režime statických obrázkov,
v režime časozberného snímania.
[37] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Nastavenie uhla
Pre snímanie môžete konfigurovať uhol zobrazenia v kamere.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
/
/
(nastavenia snímania) –
tlačidlo REC/ENTER.
(nastavenie uhla) – hodnota nastavenia a stlačte
: Široké (Nahráva so širokým uhlom zobrazenia.)
: Úzke (Nahráva s úzkym uhlom zobrazenia.)
Poznámka
Uhol zobrazenia je nemenne nastavený na možnosť
snímanie.
[38] Zmena nastavení
pri nastavení na vysokorýchlostné
Nastavenia snímania
Nastavenie transfokácie (zoom)
Môžete nastaviť, či sa má použiť digitálna transfokácia.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
/
/
(nastavenia snímania) –
(nastavenie transfokácie) – hodnota nastavenia
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Funkcia digitálnej transfokácie sa použije.)
(Funkcia digitálnej transfokácie sa nepoužije.)
[39] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Prevrátenie
Záber môžete nasnímať prevrátene (hore nohami). Táto funkcia je užitočná v prípade, keď je
kamera uchytená obrátene.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
/
/
(nastavenia snímania) –
(prevrátenie) – hodnota nastavenia a stlačte
tlačidlo REC/ENTER.
(Vertikálne prevrátenie obrazu a výmena ľavého a pravého zvukového kanála.)
(Inaktivované prevrátenie obrazu.)
[40] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Posun AE
Expozíciu môžete upraviť podľa svojich potrieb.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
/
/
(nastavenia snímania) –
(posun AE) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Posun AE sa nepoužíva.)
(Posun AE sa používa (v príklade je uvedené nastavenie +0.3EV).)
[41] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Režim AE časozberného snímania
Nastavte metódu úpravy automatickej expozície (AE) počas časozberného snímania.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenie režimu
časozberného snímania) –
(režim AE časozberného snímania) – hodnota
nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Slúži na nastavenie expozície pre každú snímku. Plynulo odráža zmeny jasu.)
(Slúži na nastavenie fixnej expozície pri spustení snímania.)
[42] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Scéna
Môžete si vybrať vhodnú kvalitu obrazu zodpovedajúcu scéne snímania.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
/
/
(nastavenia snímania) –
(scéna) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Zábery sa snímajú v štandardnej kvalite.)
(Zábery sa snímajú v kvalite obrazu vhodnej na snímanie pod vodou.)
Poznámka
Ak vyberiete položku
, nebudete môcť nastaviť vyváženie bielej.
Na snímanie pod vodou použite dodaný podvodný kryt.
[43] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Vyváženie bielej
Vyváženie farieb môžete nastaviť v závislosti od prostredia nahrávania.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
/
/
(nastavenia snímania) –
tlačidlo REC/ENTER.
(vyváženie bielej) – hodnota nastavenia a stlačte
(Slúži na automatické nastavenie vyváženia bielej, aby farby pôsobili prirodzene.)
(Slúži na nastavenie teploty farby svetelného zdroja (od 2 500 K do 9 900 K).)
(Využíva nastavenie získané z ponuky
.)
(Slúži na získanie základnej bielej farby na snímanie pod svetelným zdrojom.)*
*
Biely referenčný objekt umiestnite do rovnakých svetelných podmienok ako predmet snímania a stlačte
tlačidlo REC/ENTER.
Poznámka
Ak je scéna nastavená na možnosť
[44] Zmena nastavení
, nebudete môcť nastaviť vyváženie bielej.
Nastavenia snímania
Režim farieb
Pri snímaní videozáznamov, nahrávaní v slučke a živom vysielaní môžete zmeniť farebný tón
obrazu.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
(nastavenia
snímania) –
(režim farieb) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Nahrávanie v prirodzených farbách.)
(Nahrávanie v živých farbách.)
Poznámka
Pri snímaní s nastavením
sa môže zdať, že kontrast snímky je nízky. Nie je to porucha.
[45] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Nastavenie nahrávania zvuku
Nastavenie nahrávania zvuku môžete nastaviť na možnosť ON alebo OFF.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
(nastavenia
snímania) –
(nahrávanie zvuku) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Počas snímania videozáznamu sa nahráva zvuk.)
(Počas snímania videozáznamu sa nenahráva zvuk.)
[46] Zmena nastavení
Nastavenia snímania
Redukcia hluku vetra
Táto funkcia pri nahrávaní zvuku s použitím zabudovaného mikrofónu automaticky zníži hluk
vetra s nízkym rozsahom.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
/
/
(nastavenia
snímania) –
(redukcia hluku vetra) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Znižuje nízky rozsah s cieľom redukovať hluk vetra.)
(Neredukuje úroveň hluku vetra.)
[47] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Režim Lietadlo
Keď sa nachádzate v lietadle alebo na inom mieste s obmedzeniami používania kamery,
môžete v nej dočasne inaktivovať všetky funkcie spojené s bezdrôtovými aplikáciami, ako
napríklad Wi-Fi/Bluetooth atď. Po zapnutí režimu Lietadlo sa na displeji zobrazí ikona lietadla.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(režim Lietadlo) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Funkcia Wi-Fi/Bluetooth je vypnutá. Túto položku vyberte, keď ste na palube
lietadla.)
(Funkcia Wi-Fi/Bluetooth je zapnutá.)
[48] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie pripojenia Wi-Fi
Kameru môžete ovládať pomocou kompatibilných zariadení (diaľkové ovládanie s náhľadom
Live-View, smartfón atď.) pripojených ku kamere pomocou siete Wi-Fi.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Ovládanie jednej kamery prostredníctvom kompatibilného zariadenia.)
(Kamera sa neovláda prostredníctvom kompatibilného zariadenia.)
(Ovládanie viacerých kamier prostredníctvom kompatibilného zariadenia.)
/
/
/
).
3
Vyberte režim snímania (
4
Kameru pripojte cez sieť Wi-Fi ku kompatibilnému zariadeniu.
5
Kameru ovládajte prostredníctvom kompatibilného zariadenia.
Poznámka
Keď kameru ovládate prostredníctvom kompatibilného zariadenia, spotreba energie batérie je vyššia.
Kamera by sa mala pripájať k zariadeniam uvedeným v časti Používanie kamery pripojenej k iným
zariadeniam cez sieť Wi-Fi iba prostredníctvom siete Wi-Fi a nemala by sa pripájať k iným
prístupovým bodom Wi-Fi. Ak sa rozhodnete pripojiť kameru k iným prístupovým bodom Wi-Fi, bude
to na vaše vlastné riziko. V takých prípadoch môže byť kamera vystavená neoprávnenému prístupu
a môže dôjsť k zachyteniu prenášaného obsahu.
[49] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie vysokého výkonu Wi-Fi
Keď prepnete nastavenie výkonu Wi-Fi, komunikačná vzdialenosť medzi kamerou a diaľkovým
ovládaním s náhľadom Live-View* pripojeným cez sieť Wi-Fi možno zväčšiť približne
dvojnásobne, takže môžete kameru ovládať na diaľku pomocou diaľkového ovládania
s náhľadom Live-View.
Toto nastavenie je dostupné iba v niektorých krajinách a regiónoch.
Pri používaní zariadenia RM-LVR3.
*
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie vysokého výkonu Wi-Fi) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Režim vysokého výkonu. Komunikačná vzdialenosť je dlhšia ako v štandardnom
režime.)
(Štandardný režim.)
Poznámka
Ak je nastavená možnosť ON, v závislosti od fyzického prostredia a vzdialenosti medzi kamerou
a diaľkovým ovládaním s náhľadom Live-View možno nebudete môcť použiť diaľkové ovládanie
s náhľadom Live-View na zapnutie alebo vypnutie kamery. V takých prípadoch používajte diaľkové
ovládanie s náhľadom Live-View bližšie ku kamere, kým sa ikona
na obrazovke nezmení na
ikonu
.
Komunikačná vzdialenosť sa zmení v závislosti od fyzického prostredia a pripojeného zariadenia.
V prípade nastavenia vysokého výkonu Wi-Fi na možnosť ON sa batéria vybíja rýchlejšie ako pri
nastavení na možnosť OFF.
Ikona siete Wi-Fi sa na obrazovke nemusí zobraziť bezprostredne po prepnutí nastavenia vysokého
výkonu Wi-Fi, ale ikona prepnutého nastavenia sa zobrazí po chvíli.
Túto funkciu nemožno používať, keď je sieť Wi-Fi nastavená na možnosť OFF alebo keď je režim
Lietadlo nastavený na možnosť ON.
[50] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie pripojenia Bluetooth
Keď kamera a príslušné zariadenia majú pripojenia Wi-Fi, kamera môže komunikovať
s príslušnými zariadeniami prostredníctvom technológie Bluetooth. Proces vzájomnej
registrácie, ktorý umožňuje zariadeniam (kamere a príslušnému zariadeniu) navzájom
komunikovať prostredníctvom technológie Bluetooth, sa nazýva „párovanie“. Po dokončení
párovania môžu tieto zariadenia pri opätovnom pripojení automaticky komunikovať
prostredníctvom technológie Bluetooth.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Bluetooth) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Komunikácia Bluetooth je zapnutá. Na obrazovke sa zobrazuje ikona
alebo
.)
(Žiadna komunikácia Bluetooth. Na obrazovke sa nezobrazuje ikona Bluetooth.)
Párovanie so smartfónom
Vykonajte nasledujúce operácie s kamerou a smartfónom pripojeným cez sieť Wi-Fi.
Informácie o pripojení kamery k smartfónu nájdete v časti Pripojenie k smartfónu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapnite nastavenie Bluetooth v smartfóne.
Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne.
Pomocou aplikácie zapnite funkciu diaľkového napájania kamery.
Pomocou aplikácie vyberte kameru, ktorú chcete pripojiť.
Na zobrazenej obrazovke aplikácie povoľte párovanie pre vybranú kameru.
Skontrolujte obrazovku, ktorá sa má zobraziť, a zvuk podnecujúci povolenie nastavenia
párovania vybranej kamery a stlačte tlačidlo REC/ENTER na kamere.
Po dokončení párovania zaznie zvuk.
Rada
Predvolená hodnota nastavenia Bluetooth pre kameru je ON. Pri prvom pripojení diaľkového
ovládania s náhľadom Live-View (RM-LVR3) k sieti Wi-Fi sa automaticky dokončí párovanie
Bluetooth s kamerou a ikona
zobrazená na obrazovke kamery sa zmení na ikonu
.
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť ON, na obrazovke sa nezobrazí ikona Bluetooth
a komunikácia Bluetooth je vypnutá, aj keď je pripojenie Bluetooth nastavené na možnosť ON.
Kameru možno spárovať až s 15 zariadeniami Bluetooth. Ak s kamerou spárujete 16. zariadenie,
informácie o párovaní prvého zaregistrovaného zariadenia sa odstránia.
Počas komunikácie kamery prostredníctvom technológie Bluetooth nemožno spárovať ďalšie
zariadenie.
Po inicializovaní kamery sa obnovia aj informácie o párovaní. Ak chcete opätovne vykonať
párovanie, mali by ste odstrániť aj informácie o párovaní pripojeného kompatibilného zariadenia.
Keď sa párovanie vykonáva počas snímania pomocou kamery, nezaznie zvuk.
[51] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie napájania diaľkového ovládača Bluetooth
Zariadenie, ktoré už bolo spárované s kamerou, dokáže kameru zapnúť a vypnúť.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie napájania diaľkového ovládača Bluetooth) – hodnota
nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Schopnosť zapnúť alebo vypnúť kameru pomocou príslušného zariadenia je
zapnutá.)
(Schopnosť zapnúť alebo vypnúť kameru pomocou príslušného zariadenia je
vypnutá.)
Ak chcete zapnúť túto funkciu, musíte najprv zapnúť vyššie uvedené nastavenie a nastavenie
Bluetooth kamery aj príslušného zariadenia.
Informácie o nastavení a používaní diaľkového ovládania s náhľadom Live-View (RM-LVR3)
nájdete v časti Nastavenie napájania diaľkového ovládača Bluetooth v príručke pomoci
diaľkového ovládania s náhľadom Live-View.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Informácie o nastavení a používaní smartfónu nájdete nižšie. Pozrite si aj najnovšie informácie
a podrobnosti o funkciách aplikácie PlayMemories Mobile.
http://www.sony.net/pmm/
Nastavenie napájania diaľkového ovládača Bluetooth pre smartfóny
Vykonajte nasledujúce operácie s kamerou a smartfónom pripojeným cez sieť Wi-Fi.
Informácie o pripojení kamery k smartfónu nájdete v časti Pripojenie k smartfónu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapnite nastavenie Bluetooth v smartfóne.
Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne.
Pomocou aplikácie zapnite funkciu diaľkového napájania kamery.
Pomocou aplikácie vyberte kameru, ktorú chcete pripojiť.
Na zobrazenej obrazovke aplikácie povoľte párovanie pre vybranú kameru.
Skontrolujte obrazovku, ktorá sa má zobraziť, a zvuk podnecujúci povolenie nastavenia
párovania vybranej kamery a stlačte tlačidlo REC/ENTER na kamere.
Po dokončení párovania zaznie zvuk a ovládanie napájania kamery je zapnuté.
Ovládanie napájania kamery pomocou smartfónu
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť kameru, spustite aplikáciu PlayMemories Mobile a ťuknite na
položku [Camera Remote Power ON/OFF].
Rada
Ak sú kamera a diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View RM-LVR3 pripojené, napájanie kamery sa
zapne pri zapnutí napájania diaľkového ovládania s náhľadom Live-View. Keď má kamera viac
pripojení s diaľkovým ovládaním s náhľadom Live-View RM-LVR3, pri zapnutí diaľkového ovládania
s náhľadom Live-View možno súčasne zapnúť až päť kamier.
Poznámka
Túto funkciu nemožno používať, keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť ON.
Aj keď je kamera vypnutá, príslušné zariadenie zostane zapnuté.
Aj keď je kamera vypnutá, batéria sa bude po vypnutí tejto funkcie vybíjať. Po použití kamery z nej
pred uskladnením vyberte batériu.
[52] Zmena nastavení
Formátovanie
Nastavenia kamery
Formátovanie je proces odstránenia všetkých snímok na pamäťovej karte a obnovenie
pamäťovej karty do pôvodného stavu.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(formátovanie) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(nastavenia kamery) –
. Potom stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Formátovanie sa spustí po výbere položky
Zobrazí sa indikátor priebehu.
Formátovanie sa zruší po výbere položky
. Potom stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Formátovanie sa dokončí, keď sa zobrazí obrazovka so znakom začiarknutia. Stlačením
tlačidla REC/ENTER sa vrátite na predchádzajúcu ponuku MENU.
Poznámka
Pred formátovaním si uložte dôležité snímky. Chránené údaje sa tiež inicializujú.
Počas formátovania nevykonávajte žiadne z týchto operácií:
stlačenie tlačidla,
vysunutie pamäťovej karty,
pripojenie/odpojenie kábla,
vloženie/vybratie batérie.
[53] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Napájanie USB
Keď kameru pripojíte k počítaču alebo zariadeniu USB prostredníctvom kábla Micro USB
(dodáva sa so zariadením), kamera je napájaná z pripojeného zariadenia.
Napájanie USB môže byť k dispozícii výberom položky ON pri nasledujúcej operácii.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(napájanie USB) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Kamera je napájaná po pripojení pomocou kábla Micro USB.)
(Kamera nie je napájaná po pripojení pomocou kábla Micro USB.)
Používanie kamery s externým napájaním
Kamera je kompatibilná s týmto externým napájaním:
Externé napájanie 1,5 A
Kamera získava napájanie USB z pripojeného zariadenia
Poznámka
Ak nastavenie napájania USB zmeníte, keď je kábel Micro USB pripojený, musíte kábel odpojiť
a znova ho pripojiť.
Ak kameru zapnete počas nabíjanie batérie, nabíjanie sa skončí a kamera sa začne napájať zo
zariadenia pripojeného prostredníctvom kábla USB.
Použitím napájania USB môžete snímať obrázky. Batéria sa však súčasne nenabíja.
Pri používaní kamery s externým napájaním skontrolujte, či sa na obrazovke zobrazuje ikona (
signalizujúca napájanie USB.
Počas napájania USB sa z dôvodu zahrievania kamery môže skrátiť čas nepretržitého snímania
videozáznamov.
Aj keď je ku kamere pripojený sieťový adaptér, batéria sa pri zapnutej kamere nebude nabíjať.
[54] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Pípnutie
Môžete nastaviť zvukové upozornenia pri vypnutí a zapnutí (ON/OFF) určitých operácií.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(pípnutie) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Všetky zvuky operácií sú zapnuté.)
(Zvuky operácií zaznejú len pri nasledujúcich operáciách.)
Zapnutie napájania.
Spustenie nahrávania.
Zastavenie nahrávania.
Stlačenie uzávierky.
)
Vybratie zakázanej operácie alebo výskyt chyby.
Pípnutie na potvrdenie pripojenia.
(Všetky zvuky operácií sú vypnuté.)
[55] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Hlasitosť pípnutia
Môžete nastaviť hlasitosť pípnutia pri používaní kamery.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN nastavte položku
(nastavenia kamery) –
(hlasitosť pípnutia) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Vysoká hlasitosť pípnutia.)
(Nízka hlasitosť pípnutia.)
Rada
Keď je pípnutie nastavené na možnosť OFF, túto funkciu nemožno nastaviť.
[56] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie indikátorov
Ak chcete predísť odrážaniu svetla z indikátorov na objekte, môžete obmedziť počet indikátorov
REC, ktoré sa zapnú pri nahrávaní.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN nastavte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie indikátorov) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
(Rozsvietia sa všetky indikátory REC.)
(Rozsvieti sa len indikátor REC krytu konektora.)
(Indikátory REC sa nerozsvietia.)
Rada
Nastavenie indikátorov kamery zmeňte, ak by ich objekty, ako napríklad sklo, mohli odrážať do
smeru snímania.
[57] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nahrávanie jedným dotykom
Stlačením tlačidla REC/ENTER na vypnutej kamere sa kamera zapne a spustí sa nahrávanie.
Táto funkcia je k dispozícii v režime snímania videozáznamov, časozberného snímania,
nahrávania v slučke alebo živého vysielania.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN nastavte položku
(nastavenia kamery) –
(nahrávanie jedným dotykom) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Nahrávanie jedným dotykom je zapnuté.)
(Nahrávanie jedným dotykom je vypnuté.)
Poznámka
Pri nahrávaní jedným dotykom sa nahrávanie spustí v režime snímania, ktorý bol nastavený
bezprostredne pred vypnutím napájania.
[58] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Funkcia automatického vypnutia
Môžete zmeniť nastavenie funkcie automatického vypnutia.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(funkcia automatického vypnutia) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Napájanie sa vypne približne po 20 sekundách.)
(Napájanie sa vypne približne po 60 sekundách.)
(Napájanie sa nevypne automaticky.)
Poznámka
Funkcia automatického vypnutia nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:
pri nahrávaní údajov na médium,
pri snímaní videozáznamov alebo v režime časozberného snímania,
počas prehrávania videozáznamu,
pri nadväzovaní pripojenia k sieti Wi-Fi, pri pripojení diaľkového ovládania Wi-Fi, prenose snímky
do smartfónu alebo pri živom vysielaní,
pri napájaní energiou z pripojeného zariadenia USB,
keď prebieha pripojenie k veľkokapacitnému úložnému zariadeniu,
Aj keď pre funkciu automatického vypnutia nastavíte hodnotu
alebo
má uplynúť do vypnutia napájania, sa v nasledujúcich situáciách predĺži:
počas úpravy ponúk,
počas prehrávania statických obrázkov.
[59] Zmena nastavení
, čas, ktorý
Nastavenia kamery
Prepínanie systémov NTSC/PAL
Nastavenie NTSC/PAL môžete vybrať v závislosti od televízneho systému krajiny alebo
regiónu, kde používate kameru.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
/
(prepínanie systémov NTSC/PAL) a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Slúži na prepnutie kamery zo systému NTSC na systém PAL.)
(Slúži na prepnutie kamery zo systému PAL na systém NTSC.)
Pri pokuse o zmenu aktuálneho nastavenia sa zobrazí obrazovka s potvrdením.
Prejdite na krok č. 3.
3
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
REC/ENTER.
a stlačte tlačidlo
Po dokončení zmeny nastavenia sa kamera automaticky reštartuje.
[60] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie dátumu a času
Môžete nastaviť rok, mesiac a deň.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie dátumu a času) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia roka, mesiaca a dňa.
3
Nastavte rok, mesiac a deň.
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN nastavte rok a stlačte tlačidlo REC/ENTER. Kurzor sa
presunie na mesiac, takže zopakujte rovnaký postup a nastavte mesiac a deň.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia času.
4
Čas nastavte zopakovaním rovnakého postupu ako v kroku č. 3.
5
Stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Čas je nastavený a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu ponuku.
Poznámka
Hodnotu 0:00 vyberte pre polnoc a hodnotu 12:00 pre poludnie.
Poradie zobrazenia roka, mesiaca a dňa nemožno zmeniť.
[61] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie oblasti
Hodiny na kamere môžete nastaviť tak, aby zodpovedali času v danej oblasti, bez toho, aby ste
ich museli zastaviť.
Oblasť je určená na základe časového rozdielu od greenwichského času (Greenwich Mean
Time, GMT). Pozrite si časť Zoznam časových rozdielov pre svetové metropoly.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN nastavte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie oblasti) – časový rozdiel a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Skontrolujte čas zobrazený na obrazovke a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
[62] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Nastavenie letného času
Slúži na nastavenie, či sa má v nastaveniach dátumu a času prejaviť letný čas.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie letného času) – hodnota nastavenia a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
(Letný čas sa nastaví.)
(Letný čas sa nenastaví.)
[63] Zmena nastavení
Nastavenia kamery
Verzia
Môžete zobraziť verziu softvéru kamery.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(verzia) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
[64] Zmena nastavení
(nastavenia kamery) –
Nastavenia kamery
Obnovenie nastavení
Nastavenia môžete obnoviť na predvolené hodnoty.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(obnovenie nastavení) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Ak chcete obnovenie nastavení zrušiť, vyberte položku
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Po ukončení obnovenia nastavení sa kamera automaticky reštartuje.
Poznámka
Pri obnovení nastavení sa vynulujú aj informácie o párovaní Bluetooth. Ak chcete vykonať opätovné
pripojenie, v pripojenom zariadení pred pripojením odstráňte informácie o párovaní.
[65] Zobrazenie
Zobrazenie pomocou diaľkového ovládania
s náhľadom Live-View
Pomocou diaľkového ovládania s náhľadom Live-View môžete prehrávať snímky zaznamenané
kamerou.
Nižšie je vysvetlený postup prehrávania videozáznamov pomocou diaľkového ovládania
s náhľadom Live-View RM-LVR3. Zobrazenie sa líši v závislosti od používaného diaľkového
ovládania s náhľadom Live-View.
1
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládaní, kým je kamera v režime snímania.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN na diaľkovom ovládaní vyberte položku
(prehrávanie pomocou diaľkového ovládania) a stlačte tlačidlo REC/ENTER na
diaľkovom ovládaní.
3
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte požadovanú snímku.
4
Stlačením tlačidla REC/ENTER na diaľkovom ovládaní spustite prehrávanie.
Prehrávanie pozastavíte opätovným stlačením tlačidla REC/ENTER.
Obnovenie režimu snímania
Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, vykonajte niektorú z operácií:
Stláčaním tlačidla MENU na diaľkovom ovládaní s náhľadom Live-View vyberte položku
(režim snímania) a stlačte tlačidlo REC/ENTER na diaľkovom ovládaní.
Stlačte tlačidlo REC/ENTER na kamere.
Poznámka
Kamera nedokáže prehrávať zvuk.
Snímková frekvencia zobrazená na displeji LCD, keď na prehrávanie používate diaľkové ovládanie,
sa bude meniť podľa stavu komunikácie v sieti Wi-Fi medzi kamerou a diaľkovým ovládaním. Táto
snímková frekvencia sa líši od snímkovej frekvencie použitej pri snímaní.
Rada
Rýchlo posúvať dopredu môžete stlačením tlačidla UP na diaľkovom ovládaní a rýchlo posúvať
dozadu stlačením tlačidla DOWN.
[66] Zobrazenie
Odstránenie
Neželané snímky na pamäťovej karte môžete odstrániť použitím smartfónu s nainštalovanou
aplikáciou PlayMemories Mobile alebo diaľkovým ovládaním s náhľadom Live-View.
Informácie o používaní aplikácie PlayMemories Mobile alebo diaľkového ovládania s náhľadom
Live-View nájdete v používateľskej príručke na webovej lokalite.
Poznámka
Ak chcete odstrániť všetky snímky na pamäťovej karte, naformátujte pamäťovú kartu v kamere.
[67] Vytvorenie videozáznamu
Aplikácia Highlight Movie Maker
Vytvorenie videozáznamu s najlepšími scénami
Kamera vo videozáznamoch, ktoré ňou boli nasnímané, identifikuje charakteristické scény
a automaticky z nich vytvorí videozáznam (videozáznam s najlepšími scénami). Videozáznamy
s najlepšími scénami môžete kopírovať prostredníctvom svojho smartfónu. Pomocou smartfónu
môžete spustiť vytváranie videozáznamu s najlepšími scénami a vykonať príslušné nastavenia.
1
Otvorte aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne a pripojte sa ku kamere cez sieť
Wi-Fi.
Informácie o pripojení kamery k smartfónu nájdete v časti Pripojenie k smartfónu.
2
V ponuke Settings aplikácie PlayMemories Mobile vyberte v nastavení In-Camera
Application Setting položku Highlight Movie Maker.
3
Stlačením ikony
vyberte formát obsahu, ktorý chcete pridať do videozáznamu
s najlepšími scénami.
4
Zo zoznamu dátumov alebo obsahov vyberte videozáznam, ktorý chcete pridať do
videozáznamu s najlepšími scénami. Potom stlačte tlačidlo Next.
Spustí sa vytváranie videozáznamu s najlepšími scénami.
Obsah vo formáte MP4 a XAVC S nemôžete vybrať súčasne.
Podľa dátumu alebo súboru môžete vybrať najviac 100 videozáznamov.
Ak od kamery a smartfónu počas vytvárania videozáznamu s najlepšími scénami
odpojíte pripojenie Wi-Fi, kamera bude pokračovať v procese.
Stlačením tlačidla REC/ENTER na kamere dokončíte vytváranie videozáznamu
s najlepšími scénami.
Rada
Ak chcete zmeniť dĺžku videozáznamu, hudbu na pozadí* a zmiešavanie zvuku, vopred použite
ponuku Settings.
*
5
Toto nastavenie je dostupné iba v niektorých krajinách a regiónoch.
Po vytvorení môžete videozáznam s najlepšími scénami skopírovať (Copy) do
smartfónu.
Rada
Na prehratie skopírovaného videozáznamu s najlepšími scénami použite aplikáciu na
prehrávanie filmov v smartfóne.
Poznámka
Aplikáciu PlayMemories Mobile včas aktualizujte na najnovšiu verziu firmvéru.
Vytvorený videozáznam s najlepšími scénami je vo formáte MP4.
S videozáznamom s najlepšími scénami nie sú kompatibilné nasledujúce obsahy:
XAVC S HD 24p,
vysokorýchlostné nahrávanie.
Spôsoby ovládania a zobrazované obrazovky aplikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Ďalšie informácie o aplikácii PlayMemories Mobile nájdete na nasledujúcej webovej stránke.
(http://www.sony.net/pmm/)
Hudba na pozadí predinštalovaná v tomto produkte bola oficiálne zmluvne dohodnutá medzi
spoločnosťou Sony a poskytovateľmi licencií. Videozáznamy obsahujúce uvedenú hudbu na pozadí
sú povolené na súkromné použitie, duplikáciu, distribúciu alebo verejný prenos, len keď sú uvedené
videozáznamy určené na neziskové účely a bez prijatia akejkoľvek odmeny od osoby, ktorej sa
uvedené videozáznamy prezentujú.
[68] Vytvorenie videozáznamu
Aplikácia Highlight Movie Maker
Import hudby na pozadí
Kamera predvolene obsahuje osem skladieb, ktoré môžete použiť ako hudbu na pozadí počas
prehrávania videozáznamu s najlepšími scénami.
Keď kameru pripojíte k počítaču a použijete softvér Action Cam Movie Creator, hudbu na
pozadí predvolenú kamerou môžete nahradiť hudbou v počítači.
Softvér Action Cam Movie Creator do počítača nainštalujte vopred.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(hudba na pozadí) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Pripojte kameru k počítaču pomocou dodaného kábla Micro USB.
Automaticky sa spustí prenos hudby (Music Transfer) v softvéri Action Cam Movie Creator.
4
Na nahradenie hudby na pozadí použite prenos hudby (Music Transfer) v softvéri
Action Cam Movie Creator.
Prehratie ukážky hudby na pozadí
Na nasledujúcej webovej stránke nájdete postup prehratia ukážky hudby na pozadí vopred
nainštalovanej v kamere:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mt_bgm/index.html
Odstránenie všetkej hudby na pozadí
1. Stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(hudba na pozadí) –
(formátovanie) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Po odstránení sa zobrazí hlásenie
.
Rada
Ak sa kamera nemôže pripojiť k softvéru Action Cam Movie Creator, vykonajte postup uvedený
v časti Odstránenie všetkej hudby na pozadí.
Poznámka
Toto nastavenie je dostupné iba v niektorých krajinách a regiónoch.
Hudba na pozadí predinštalovaná v tomto produkte bola oficiálne zmluvne dohodnutá medzi
spoločnosťou Sony a poskytovateľmi licencií. Videozáznamy obsahujúce uvedenú hudbu na pozadí
sú povolené na súkromné použitie, duplikáciu, distribúciu alebo verejný prenos, len keď sú uvedené
videozáznamy určené na neziskové účely a bez prijatia akejkoľvek odmeny od osoby, ktorej sa
uvedené videozáznamy prezentujú.
[69] Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom čase)
Živé vysielanie
Živé vysielanie
Môžete vysielať videozáznamy v reálnom čase prostredníctvom webových lokalít na zdieľanie
videa, ako napríklad Ustream, pomocou smerovača Wi-Fi alebo smartfónu, ktorý môže zdieľať
pripojenie s kamerou. Ak chcete ostatných informovať o spustení živého vysielania, môžete
odoslať správy do sociálnych sietí, v ktorých ste sa zaregistrovali*.
Vyžaduje sa registrácia na webovej lokalite na zdieľanie videa alebo v sociálnej sieti.
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wi-Fi
3G/LTE
Režim zdieľania pripojenia
Ustream
Diváci
Komentáre od divákov
Živé vysielanie vyžaduje konfiguráciu nasledujúcich nastavení.
Upravte nasledujúce nastavenia distribúcie v nastaveniach živého vysielania kamery:
registrácia používateľa v službe Ustream,
smartfón (s funkciou zdieľania pripojenia) alebo sieťové prostredie Wi-Fi.
*
Ďalšie informácie o nastaveniach zdieľania pripojenia smartfónu alebo o nastaveniach siete Wi-Fi nájdete
v návode na používanie dodanom so smartfónom alebo sieťovou službou. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti
o sieťovom prostredí, obráťte sa na svojho poskytovateľa sieťových služieb.
Funkcia živého vysielania závisí od poskytovateľa internetových služieb tretej strany a podmienok vo vašom
regióne. V závislosti od obmedzení širokopásmového pripojenia a internetových služieb vo vašom regióne
nemusí byť táto funkcia dostupná.
[70] Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom čase)
Živé vysielanie
Príprava na živé vysielanie
1. Skôr než začnete so živým vysielaním, vytvorte si konto v službe Ustream a nainštalujte
počítačovú aplikáciu Action Cam Movie Creator.
Prevezmite aplikáciu Action Cam Movie Creator z nasledujúcej webovej stránky:
http://www.sony.net/acmc/
2. Kameru pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla Micro USB.
3. Konfigurujte nastavenia siete, zaregistrujte si konto na webovej lokalite zdieľania videa
a konfigurujte nastavenia sociálnych sietí v ponuke nastavení kamery Camera Settings for
Live Streaming aplikácie Action Cam Movie Creator.
Môžete konfigurovať nastavenia kamery pre živé vysielanie (Camera Settings for Live
Streaming).
Informácie o používaní aplikácie Action Cam Movie Creator nájdete na nasledujúcej
webovej stránke:
http://www.sony.net/guide/nst/
Nastavenia kamery pre živé vysielanie
Nastavenia siete
Môžete konfigurovať sieť Wi-Fi, ku ktorej sa kamera pripojí.
Sieťový identifikátor SSID, heslo, režim zabezpečenia
Nastavenia vysielania
Môžete nastaviť spôsob vysielania.
Webová lokalita zdieľania, kanál, kvalita obrazu a nastavenia ukladania na lokalite zdieľania
Názov a opis vysielaného videa
Nastavenia sociálnych sietí
Konfigurovanie tohto nastavenia umožňuje odoslať komentár prostredníctvom sociálnej siete pri
spustení vysielania.
Nastavenia pripojenia pre sieťové služby
Odoslané komentáre
Informácie o lokalite Ustream
Ustream je lokalita na zdieľanie videa, na ktorej môžete vysielať a sledovať videozáznamy
pomocou funkcie živého vysielania kamery. Podrobnosti o lokalite Ustream nájdete na
nasledujúcej adrese:
http://www.ustream.tv/
Poznámka
Vaše osobné údaje (informácie potrebné na prihlásenie do sociálnej siete) sa nastavujú v kamere.
V prípade likvidácie alebo darovania kamery stlačte tlačidlo MENU a potom stláčaním tlačidla UP
alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(obnovenie nastavení) –
a odstráňte nastavenia.
[71] Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom čase)
Živé vysielanie
Realizácia živého vysielania
Živé vysielanie môžete spustiť, keď budú dokončené prípravy. Pri prvom živom vysielaní
odporúčame skúšobné vysielanie v pripravenom prostredí po predchádzajúcom nastavení
pomocou počítača.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(živé vysielanie) a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
*
3
Zobrazí sa ikona aktuálne vybraného režimu snímania.
Stlačením tlačidla REC/ENTER spustite vysielanie.
Indikátor REC v hornej časti kamery sa rozsvieti na modro.
Displej počas živého vysielania
*
(režim snímania) –
Pripravuje sa na pripojenie k lokalite sieťovej distribúcie.
1 Je prítomné publikum. Zobrazené číslo je počet divákov.
2 Spustí sa vysielanie.
Poznámka
Medzi spustením živého vysielania vo vašej kamere a vysielaním videa na lokalite zdieľania videa
môže dôjsť k 10- až 20-sekundovému oneskoreniu.
Môžete nahrávať videozáznamy, ktoré sa naživo distribuujú, na pamäťovú kartu kamery. Keď je už
pamäťová karta vložená, videozáznamy sa nahrávajú súčasne s distribúciou.*
Keď sa kapacita pamäťovej karty zaplní, zastaví sa iba nahrávanie videozáznamu, ale nezastaví sa
distribúcia. Keď nie je vložená pamäťová karta, uskutoční sa iba distribúcia videozáznamu.
*
Súčasne nahraté videozáznamy sa spracujú v režime MP4/HQ.
Indikátor REC/LIVE počas živého vysielania
Ak vyberiete režim živého vysielania, stav živého vysielania môžete kontrolovať pomocou
indikátora REC/LIVE na kamere.
1: Indikátor REC/LIVE
Nesvieti: pred distribúciou
Svieti na modro: prebieha distribúcia
Bliká na modro: prebieha distribúcia (je prítomné publikum)
Bliká na červeno: chyba distribúcie
Zastavenie živej distribúcie
Znova stlačte tlačidlo REC/ENTER.
[72] Vysielanie videozáznamu v reálnom čase na lokalite zdieľania videa
pomocou kamery (vysielanie videozáznamu v reálnom čase)
Živé vysielanie
Obmedzenia
Upozornenie na obmedzenia pri používaní živého vysielania.
Obmedzenia vzťahujúce sa na lokalitu Ustream
Existujú obmedzenia živého vysielania videa na lokalite Ustream. Podrobnosti nájdete na
lokalite Ustream.
Funkcie Wi-Fi počas živého vysielania
Počas živého vysielania nemôžete monitorovať snímky prostredníctvom smartfónu alebo
diaľkového ovládania s náhľadom Live-View.
Pripojenie k sieti
Na živé vysielanie použite smartfón s funkciou zdieľania pripojenia alebo smerovač Wi-Fi.
Nemožno však zaručiť bezchybné fungovanie so všetkými smartfónmi alebo smerovačmi
Wi-Fi. Verejné bezdrôtové siete LAN nemožno použiť na pripojenie počas živého
vysielania.
Súčasné živé vysielanie s viacerými kamerami
Videá nemožno naraz vysielať naživo prostredníctvom rovnakého konta vo viac než jednej
kamere. Musíte sa pripojiť pomocou iného konta.
Vplyvy podmienok bezdrôtovej komunikácie
V prípade pripojenia prostredníctvom funkcie zdieľania pripojenia smartfónu alebo
smerovača Wi-Fi môže vplyvom podmienok bezdrôtovej komunikácie dôjsť k rušeniu
obrazu a zvuku alebo k úplnému prerušeniu bezdrôtovej komunikácie.
Pripojenie v čase živého vysielania
Na používanie živého vysielania sa vzťahuje časové obmedzenie v závislosti od zmluvy na
váš smartfón alebo smerovač Wi-Fi. Vopred si ho overte.
Čas nepretržitého vysielania
Čas nepretržitého živého vysielania prostredníctvom kamery je obmedzený približne na
13 hodín.
Obmedzenia sieťových pripojení
V niektorých krajinách alebo regiónoch sa nemôžete pripojiť k lokalitám živého vysielania.
Túto funkciu používajte v súlade so zákonmi danej krajiny alebo regiónu.
[73] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu
Príprava na pripojenie k smartfónu
Inštalácia aplikácie v smartfóne
V smartfóne nainštalujte aplikáciu PlayMemories Mobile. Ak už máte aplikáciu PlayMemories
Mobile nainštalovanú v smartfóne, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
Najnovšie podrobnosti o funkciách aplikácie PlayMemories Mobile nájdete na nasledujúcej
webovej lokalite:
http://www.sony.net/pmm/
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode Google Play a potom ju nainštalujte.
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode App Store a potom ju nainštalujte.
V prípade straty hesla
1. Pripojte kameru k počítaču pomocou kábla Micro USB (dodáva sa so zariadením).
2. Zapnite kameru.
3. V počítači zobrazte položky [Počítač] – [PMHOME] – [INFO] – [WIFI_INF.TXT] a potom
skontrolujte svoje ID používateľa a heslo.
Poznámka
V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusí byť obchod Google Play podporovaný. V takom prípade
vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile na internete a potom ju nainštalujte.
Nie je zaručené, že funkcie Wi-Fi a Bluetooth opísané v tejto príručke budú fungovať vo všetkých
smartfónoch a tabletoch.
[74] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
Ukážka displeja smartfónu
Pripojenie k smartfónu
: Funkcie diaľkového ovládania Wi-Fi
Kontrola zorného poľa pred nahrávaním a počas neho
Monitorovanie snímok počas nahrávania
: Rôzne nastavenia
: Nastavenia režimu snímania
[Film]
[Fotografia]
[Časozberné snímanie]
[Nahrávanie v slučke]
: Spustenie/zastavenie nahrávania
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť ON, funkcie Wi-Fi a Bluetooth nie sú k dispozícii.
V závislosti od miestneho elektrického rušenia alebo výkonu smartfónu sa obraz náhľadu Live-View
nemusí zobrazovať plynulo.
[75] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie smartfónu k sieti Wi-Fi pomocou kódu QR
Code (zariadenie so systémom Android)
Najskôr vykonajte prípravu na pripojenie k smartfónu.
1
Stlačte tlačidlo MENU na kamere.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Vyberte režim snímania (
4
Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne.
5
V aplikácii PlayMemories Mobile vyberte položku [Scan QR Code of the Camera].
6
Vyberte položku [OK] (keď sa zobrazí hlásenie, znova vyberte položku [OK]).
/
/
/
).
7
Naskenujte kód QR Code, ktorý je vytlačený v kamere na nálepke na zadnej strane
krytu batérie.
8
Keď sa v smartfóne zobrazí hlásenie [Connect with the camera?], vyberte položku
[OK].
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť ON, funkcia Wi-Fi nie je k dispozícii.
V závislosti od miestneho elektrického rušenia alebo výkonu smartfónu sa obraz náhľadu Live-View
nemusí zobrazovať plynulo.
Pri ovládaní viacerých kamier prostredníctvom pripojeného zariadenia nemožno pripojiť smartfón
k sieti Wi-Fi pomocou kódu QR Code.
[76] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu
Vykonanie nastavenia siete Wi-Fi v smartfóne
pomocou kódu QR Code (zariadenie iPhone alebo
iPad)
Najskôr vykonajte prípravu na pripojenie k smartfónu.
1
Stlačte tlačidlo MENU na kamere.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Vyberte režim snímania (
4
Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne.
5
V aplikácii PlayMemories Mobile vyberte položku [Scan QR Code of the Camera].
/
/
/
).
6
Vyberte položku [OK] (keď sa zobrazí hlásenie, znova vyberte položku [OK]).
7
Naskenujte kód QR Code, ktorý je vytlačený v kamere na nálepke na zadnej strane
krytu batérie.
8
Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu profilu (informácie o nastavení).
9
Na úvodnej obrazovke vyberte položku [Settings] – [Wi-Fi].
10 Vyberte identifikátor SSID, ktorý je vytlačený v kamere na nálepke na zadnej strane
krytu batérie.
11 Vráťte sa na úvodnú obrazovku a potom spustite aplikáciu PlayMemories Mobile.
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť ON, funkcia Wi-Fi nie je k dispozícii.
V závislosti od miestneho elektrického rušenia alebo výkonu smartfónu sa obraz náhľadu Live-View
nemusí zobrazovať plynulo.
Pri ovládaní viacerých kamier prostredníctvom pripojeného zariadenia nemožno nastaviť sieť Wi-Fi
v smartfóne pomocou kódu QR Code.
[77] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie k smartfónu pomocou identifikačného
čísla/hesla (zariadenie so systémom Android)
Najskôr vykonajte prípravu na pripojenie k smartfónu.
1
Stlačte tlačidlo MENU na kamere.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Vyberte režim snímania (
4
Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne.
5
Vyberte identifikátor SSID, ktorý je vytlačený v kamere na nálepke na zadnej strane
krytu batérie.
/
/
/
).
6
Zadajte heslo vytlačené na nálepke v kamere na zadnej strane krytu batérie (iba prvý
raz).
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť ON, funkcia Wi-Fi nie je k dispozícii.
V závislosti od miestneho elektrického rušenia alebo výkonu smartfónu sa obraz náhľadu Live-View
nemusí zobrazovať plynulo.
[78] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie k smartfónu pomocou identifikačného
čísla/hesla (zariadenie iPhone alebo iPad)
Najskôr vykonajte prípravu na pripojenie k smartfónu.
1
Stlačte tlačidlo MENU na kamere.
2
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Vyberte režim snímania (
4
Na úvodnej obrazovke v smartfóne vyberte položku [Settings] – [Wi-Fi].
5
Vyberte identifikátor SSID, ktorý je vytlačený v kamere na nálepke na zadnej strane
krytu batérie.
6
Zadajte heslo vytlačené na nálepke v kamere na zadnej strane krytu batérie (iba prvý
raz).
/
/
/
).
7
Skontrolujte, či je pripojený identifikátor SSID, ktorý je vytlačený na nálepke na
zadnej strane krytu batérie v kamere.
8
Vráťte sa na úvodnú obrazovku a potom spustite aplikáciu PlayMemories Mobile.
Poznámka
Keď je režim Lietadlo nastavený na možnosť ON, funkcia Wi-Fi nie je k dispozícii.
V závislosti od miestneho elektrického rušenia alebo výkonu smartfónu sa obraz náhľadu Live-View
nemusí zobrazovať plynulo.
[79] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View
Pripojenie
Pripojenie jednej kamery k diaľkovému ovládaniu
s náhľadom Live-View (jedno pripojenie)
V tejto časti je vysvetlený postup pripojenia k diaľkovému ovládaniu s náhľadom RM-LVR3. Ak
používate iné diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View, pozrite si príručku pomoci príslušného
diaľkového ovládania.
1
Zapnite diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View.
Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie diaľkového ovládania k jednej kamere cez sieť Wi-Fi
v príručke pomoci diaľkového ovládania s náhľadom Live-View (RM-LVR3).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
2
Nastavte režim pripojenia kamery.
Stlačte tlačidlo MENU a potom stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
3
Vyberte identifikátor SSID, ktorý je vytlačený v kamere na nálepke na zadnej strane
krytu batérie, pomocou diaľkového ovládania s náhľadom Live-View.
Po zaznení pípnutia na potvrdenie pripojenia sa na displeji zobrazí položka
4
Stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
REC/ENTER.
a stlačte tlačidlo
Poznámka
Ak je pípnutie nastavené na možnosť OFF, pípnutie na potvrdenie pripojenia nezaznie.
Ak sa pripojenie nedokončí, príčinou by mohol byť konflikt rádiových vĺn. Skúste zmeniť miesto
a zopakujte pripojenie.
.
[80] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View
Pripojenie
Pripojenie viacerých kamier k diaľkovému ovládaniu
s náhľadom Live-View (viac pripojení)
V tejto časti je vysvetlený postup pripojenia k diaľkovému ovládaniu s náhľadom RM-LVR3. Ak
používate iné diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View, pozrite si príručku pomoci príslušného
diaľkového ovládania.
1
Zapnite diaľkové ovládanie s náhľadom Live-View.
Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie diaľkového ovládania k viacerým kamerám cez sieť
Wi-Fi v príručke pomoci diaľkového ovládania s náhľadom Live-View (RM-LVR3).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
2
Nastavte kameru.
V prípade pripojenia kamery k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View po prvý raz
Stlačte tlačidlo MENU a potom stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
(viac pripojení) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Keď zaznie pípnutie na potvrdenie pripojenia a na displeji kamery sa zobrazí položka
, zaregistrujte kameru použitím diaľkového ovládania s náhľadom Live-View. Po
dokončení procesu pripojenia sa na displeji kamery zobrazí položka
. Stlačte tlačidlo REC/ENTER.
V prípade pripojenia kamery k diaľkovému ovládaniu s náhľadom Live-View po druhý raz
Stlačte tlačidlo MENU a potom stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
(viac pripojení) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Ak budete pokračovať v pripájaní viacerých kamier, opakujte postup od kroku č. 2.
Poznámka
Ak je pípnutie nastavené na možnosť OFF, pípnutie na potvrdenie pripojenia nezaznie.
[81] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
kamkordéru Handycam®
Pripojenie ku
Pripojenie jednej kamery ku kamkordéru Handycam®
(jedno pripojenie)
Kameru môžete ovládať prostredníctvom kamkordéra Handycam®, ktorý podporuje funkciu
ovládania viacerých kamier.
1
Zapnite kamkordér Handycam®.
Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie tohto produktu k jednej kamere s funkciou ovládania
viacerých kamier (jedno pripojenie) v príručke pomoci kamkordéra Handycam®.
Príklad: Príručka pomoci produktu FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
2
Nastavte režim pripojenia kamery.
Stlačte tlačidlo MENU a potom stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
a stlačte tlačidlo
REC/ENTER.
3
Vyberte identifikátor SSID, ktorý je vytlačený v kamere na nálepke na zadnej strane
krytu batérie, pomocou kamkordéra Handycam®.
Po zaznení pípnutia na potvrdenie pripojenia sa na displeji zobrazí položka
4
Stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Poznámka
Ak je pípnutie nastavené na možnosť OFF, pípnutie na potvrdenie pripojenia nezaznie.
.
[82] Používanie kamery pripojenej k iným zariadeniam cez sieť Wi-Fi
kamkordéru Handycam®
Pripojenie ku
Pripojenie viacerých kamier ku kamkordéru
Handycam® (viac pripojení)
Kameru môžete ovládať prostredníctvom kamkordéra Handycam®, ktorý podporuje funkciu
ovládania viacerých kamier.
1
Zapnite kamkordér Handycam®.
Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie tohto produktu k viacerým kamerám pomocou
funkcie ovládania viacerých kamier (viac pripojení) v príručke pomoci kamkordéra
Handycam®.
Príklad: Príručka pomoci produktu FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/
2
Nastavte režim pripojenia kamery.
V prípade pripojenia kamery ku kamkordéru Handycam® po prvý raz
Stlačte tlačidlo MENU a potom stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
(viac pripojení) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
Keď zaznie pípnutie na potvrdenie pripojenia a na displeji kamery sa zobrazí položka
, zaregistrujte kameru použitím kamkordéra Handycam®. Po dokončení procesu
pripojenia sa na displeji kamery zobrazí položka
.
V prípade pripojenia kamery ku kamkordéru Handycam® po druhý raz
Stlačte tlačidlo MENU a potom stláčaním tlačidla UP alebo DOWN vyberte položku
(nastavenia kamery) –
(nastavenie pripojenia Wi-Fi) –
(viac pripojení) –
a stlačte tlačidlo REC/ENTER.
3
Ak budete pokračovať v pripájaní viacerých kamier, opakujte postup od kroku č. 2.
Poznámka
Ak je pípnutie nastavené na možnosť OFF, pípnutie na potvrdenie pripojenia nezaznie.
[83] Úprava snímok importovaných do počítača
Creator
Používanie softvéru Action Cam Movie
Užitočné funkcie softvéru Action Cam Movie Creator
Softvér Action Cam Movie CreatorTM umožňuje importovať videozáznamy do počítača
a upravovať snímky, aby ste ich potom mohli používať rôznymi spôsobmi.
Ak chcete softvér nainštalovať, prejdite na nasledujúcu adresu URL:
http://www.sony.net/acmc/
Súčasne sa nainštaluje softvér Action Cam Movie Creator, pomocou ktorého môžete importovať
a upravovať videozáznamy, a softvér PlayMemories Home umožňujúci prehrávanie.
Užitočné funkcie softvéru Action Cam Movie Creator
Úprava videozáznamov a statických obrázkov a ich zobrazovanie s informáciami o trase
a rýchlosti pohybu.
Užitočné funkcie softvéru PlayMemories Home
Prehrávanie videozáznamov a statických obrázkov.
Poznámka
Na import videozáznamov do počítača použite softvér Action Cam Movie Creator.
Na pripojenie kamery k počítaču použite kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením).
[84] Úprava snímok importovaných do počítača
Používanie softvéru Action Cam Movie
Creator
Inštalácia softvéru Action Cam Movie Creator
v počítači
Nainštalujte softvér Action Cam Movie Creator do počítača. Postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
1
Zapnite počítač.
Prihláste sa ako správca.
Pred inštaláciou softvéru zatvorte všetky aplikácie spustené v počítači.
2
Pomocou internetového prehľadávača v počítači prejdite na nasledujúcu adresu
URL a nainštalujte softvér Action Cam Movie Creator.
http://www.sony.net/acmc/
Keď sa inštalácia dokončí, softvér Action Cam Movie Creator sa spustí.
3
Pripojte kameru k počítaču pomocou dodaného kábla Micro USB.
Do softvéru Action Cam Movie Creator môže byť pridaná nová funkcia. Dokonca aj
vtedy, ak je softvér Action Cam Movie Creator už nainštalovaný v počítači, pripojte
kameru k počítaču.
Poznámka
Neodpájajte kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením) od kamery, kým sa na monitore počítača
zobrazuje informácia, že kamera sa používa alebo sa k nej pristupuje. Mohlo by to spôsobiť
poškodenie údajov.
Ak chcete odpojiť počítač od kamery, v oblasti úloh kliknite na ikonu
a potom kliknite na ikonu
(ikona odstránenia). Ak používate systém Windows Vista, kliknite na ikonu
[85] Úprava snímok importovaných do smartfónu alebo tabletu
Cam
v oblasti úloh.
Používanie aplikácie Action
Užitočné funkcie aplikácie Action Cam
Pomocou aplikácie Action Cam pre smartfón alebo tablet môžete zaznamenať videozáznam
zachytený pomocou smartfónu a upraviť ho pomocou jednoduchej operácie.
Môžete tiež pridať efekty, ako napríklad viac pohľadov a prehrávanie rôznou rýchlosťou a pod.,
a vytvoriť aj časozberný videozáznam.
Najnovšie podrobnosti o funkciách aplikácie Action Cam nájdete na nasledujúcej webovej
stránke:
http://www.sony.net/acap/
[86] Úprava snímok importovaných do smartfónu alebo tabletu
Cam
Používanie aplikácie Action
Inštalácia aplikácie Action Cam
Nainštalujte aplikáciu Action Cam kompatibilnú so smartfónom alebo tabletom.
Najnovšie informácie a podrobnosti o funkciách aplikácie Action Cam nájdete na nasledujúcej
webovej stránke:
http://www.sony.net/acap/
Vyhľadajte aplikáciu Action Cam v obchode Google Play a potom ju nainštalujte.
V závislosti od krajiny alebo regiónu nemusí byť obchod Google Play podporovaný.
Vyhľadajte aplikáciu Action Cam v obchode App Store a potom ju nainštalujte.
[87] Informácie
Možný čas nahrávania
Odhadované trvanie nahrávania a prehrávania pre
dodanú batériu
Čas nahrávania
Približný dostupný čas, keď použijete úplne nabitú batériu.
Kvalita obrazu: HQ
Čas nepretržitého nahrávania: 165 minút (195 minút)
Zvyčajný čas nahrávania: 110 minút (130 minút)
Čas nahrávania meraný pri použití jednej úplne nabitej batérie.
Čas nahrávania môže byť kratší v závislosti od podmienok nahrávania.
Informácie v ( ) označujú čas nahrávania, keď je funkcia diaľkového ovládania Wi-Fi
nastavená na možnosť OFF.
Keď položku Wi-Fi nastavíte na hodnotu OFF, čas nahrávania môže byť dlhší.
Čas prehrávania
Približný dostupný čas, keď použijete úplne nabitú batériu.
Kvalita obrazu je HQ: 210 minút
[88] Informácie
Možný čas nahrávania
Odhadovaný čas nahrávania videozáznamov
XAVC S HD
Bitová rýchlosť
Pamäťová karta
Priemerný čas nahrávania
64 GB
155 minút
128 GB
310 minút
50 Mb/s
MP4
Kvalita obrazu
PS
HQ
STD
HS120/HS100*
*
Pamäťová karta
Priemerný čas nahrávania
8 GB
35 minút
16 GB
75 minút
32 GB
155 minút
64 GB
320 minút
128 GB
640 minút
8 GB
60 minút
16 GB
120 minút
32 GB
250 minút
64 GB
505 minút
128 GB
1015 minút
8 GB
155 minút
16 GB
320 minút
32 GB
655 minút
64 GB
1320 minút
128 GB
2650 minút
8 GB
35 minút
16 GB
75 minút
32 GB
155 minút
64 GB
320 minút
128 GB
640 minút
Snímková frekvencia sa zmení podľa prepínania systémov NTSC/PAL.
Pri použití pamäťovej karty Sony.
Poznámka
Možný čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahrávania, objektov a nastavenia
kvality obrazu.
Čas nepretržitého snímania videozáznamov je približne 13 hodín.
[89] Informácie
Možný čas nahrávania
Odhadovaný možný počet statických obrázkov
Počet pixelov: 8,3 Mpx (časozberné snímanie) (16 : 9)
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 8 GB: 2 500 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 16 GB: 5 000 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 32 GB: 10 000 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: 20 000 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 128 GB: 40 000 snímok
Počet pixelov: 11,9 M (statické obrázky)
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 8 GB: 1 250 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 16 GB: 2 500 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 32 GB: 5 100 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 64 GB: 10 000 snímok
Pri použití pamäťovej karty s kapacitou 128 GB: 20 000 snímok
[90] Informácie
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím kamery nabite batériu.
Batériu odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým
indikátor CHG (nabíjanie) nezhasne. Pri teplote mimo tohto rozsahu sa batéria nemusí
účinne nabiť.
Indikátor CHG (nabíjanie) môže blikať počas nabíjania v týchto situáciách:
batéria nie je správne vložená,
batéria je poškodená,
teplota batérie je vysoká alebo nízka.
[91] Informácie
Batéria
Efektívne používanie batérie
Výkon batérie sa v prostredí s nízkou teplotou (menej než 10 °C) znižuje. Na chladných
miestach je teda prevádzkový čas batérie kratší. Na zaistenie dlhšieho používania batérie
vám odporúčame nasledujúci postup: batériu vložte do vrecka blízko tela, aby sa zohriala,
a do kamery ju vložte tesne pred začatím snímania.
Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate prehrávanie, rýchly posun dopredu a dozadu.
Vždy keď kameru nepoužívate, vypnite ju. Batéria sa vyčerpáva, keď je snímanie
v pohotovostnom režime.
Odporúča sa mať poruke náhradné batérie pre 2- až 3-násobok očakávaného času
snímania a pred spustením skutočného snímania urobiť niekoľko skúšobných záberov.
Ak je časť s terminálom batérie znečistená, nemusí sa dať zapnúť kamera/nabiť batéria.
V takom prípade opatrne utrite všetok prach z batérie pomocou jemnej handričky.
Batériu nevystavujte vode. Batéria nie je odolná voči vode.
Batéria sa bude vybíjať aj vtedy, keď je napájanie vypnuté. Pred uskladnením batériu
vyberte.
[92] Informácie
Batéria
Informácie o zostávajúcej kapacite nabitia batérie
Ak sa batéria rýchlo vybije, hoci indikátor zostávajúcej kapacity nabitia je vysoký, znova úplne
nabite batériu. Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia potom bude zobrazovať správnu úroveň
nabitia. Upozorňujeme, že indikátor nemusí zobrazovať správnu kapacitu v nasledujúcich
situáciách:
Dlhodobé používanie kamery pri vysokej teplote
Ponechanie úplne nabitej batérie v kamere
Používanie veľmi opotrebovanej batérie
[93] Informácie
Batéria
Uskladnenie batérie
Na zachovanie funkčnosti batérie ju úplne nabite a potom úplne vybite v kamere aspoň raz
za rok počas uskladnenia. Pred uskladnením batériu vyberte z kamery a uložte ju na
chladné suché miesto.
Ak chcete zabrániť zhrdzaveniu terminálu, skratu a pod., pri prenášaní alebo uskladnení
používajte plastové vrecko na oddelenie kovových materiálov.
[94] Informácie
Batéria
Informácie o životnosti batérie
Výdrž batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa v priebehu času a opakovaným
používaním znižuje. Ak sa čas používania medzi nabitiami výrazne skráti, pravdepodobne
bude potrebné vymeniť batériu za novú.
Životnosť batérie sa líši v závislosti od spôsobu uskladnenia alebo používania batérie.
[95] Informácie
Batéria
Zníženie spotreby batérie
Pri nasledujúcom nastavení kamery môžete znížiť spotrebu batérie v čase používania
z počiatočného nastavenia stavu o približne 30 %.
Nastavenie siete Wi-Fi:
Formát videozáznamu:
Nastavenie kvality obrazu:
Nastavenie indikátorov:
/
V pohotovostnom režime snímania často vypínajte napájanie kamery. Tým dosiahnete ďalšie
zníženie spotreby batérie kamery.
[96] Informácie
Používanie kamery v zahraničí
Krajiny a regióny, v ktorých sa používa televízny
systém NTSC
Barbados, Bermudy, Bolívia, Čile, Dominika, Ekvádor, Filipíny, Guam, Guatemala, Guyana,
Haiti, Honduras, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuba, Mexiko,
Mikronézia, Mjanmarsko, Nikaragua, Panama, Peru, Portoriko, Salvádor, Samoa, Spojené
štáty americké, Surinam, Svätá Lucia, Taiwan, Trinidad a Tobago, Venezuela atď.
[97] Informácie
Používanie kamery v zahraničí
Krajiny a regióny, v ktorých sa používa televízny
systém PAL
Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko,
Francúzska Guyana, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko, Indonézia, Irak,
Irán, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Paraguaj, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Spojené kráľovstvo,
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Vietnam
atď.
[98] Informácie
Používanie kamery v zahraničí
Zoznam časových rozdielov pre svetové metropoly
Časové rozdiely so štandardnými časmi svetových metropol (k roku 2016).
Mesto
Časový rozdiel
Lisabon
GMT
Londýn
Berlín
+01:00
Paríž
Helsinki
Káhira
+02:00
Istanbul
Moskva
+03:00
Nairobi
Teherán
+03:30
Abú Zabí
+04:00
Baku
Kábul
+04:30
Karáči
+05:00
Islamabad
Kalkata
+05:30
Dillí
Alma-Ata
+06:00
Dháka
Yangon (Rangún)
+06:30
Bangkok
+07:00
Jakarta
Hongkong
Singapur
+08:00
Peking
Tokio
+09:00
Soul
Adelaide
+09:30
Darwin
Melbourne
+10:00
Sydney
Nová Kaledónia
+11:00
Fidži
+12:00
Wellington
Midway
-11:00
Havaj
-10:00
Aljaška
-09:00
San Francisco
-08:00
Tijuana
Denver
-07:00
Arizona
Chicago
-06:00
Mexiko
New York
-05:00
Bogota
Santiago
-04:00
St. John’s
-03:30
Brazília
-03:00
Montevideo
Fernando de Noronha
-02:00
Azory
-01:00
Kapverdy
[99] Informácie
Preventívne opatrenia
Kameru nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich
miestach
Vo veľmi horúcom, studenom alebo vlhkom prostredí
Na horúcich miestach, ako je napríklad auto zaparkované na slnku, sa môže telo kamery
zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
Miesta na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača nie sú vhodné na ukladanie
kamery.
Telo kamery môže stratiť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
Na mieste vystavenom silným vibráciám
V blízkosti silných magnetických polí
V piesočnom alebo prašnom prostredí
Dávajte pozor, aby sa piesok ani prach nedostali do kamery. Môže to spôsobiť poruchu
kamery, ktorá sa v niektorých prípadoch nemusí dať opraviť.
[100] Informácie
Preventívne opatrenia
Prenášanie
Ak máte kameru v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne, nesadajte si na stoličku ani na iné
miesto. Mohlo by dôjsť k poruche alebo poškodeniu kamery.
[101] Informácie
Preventívne opatrenia
Starostlivosť o objektív a jeho skladovanie
V nasledujúcich prípadoch utrite povrch objektívu jemnou handričkou:
keď sú na povrchu objektívu odtlačky prstov,
na veľmi horúcich alebo vlhkých miestach,
keď je objektív vystavený slanému vzduchu, napríklad pri mori.
Kameru skladujte na dobre vetranom mieste s malým množstvom nečistôt alebo prachu.
Ak chcete predísť plesni, pravidelne čistite objektív podľa opisu vyššie.
[102] Informácie
Preventívne opatrenia
Čistenie
Povrch kamery očistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom suchou
handričkou povrch utrite. Nepoužívajte žiadnu z nasledujúcich látok, pretože môžu poškodiť
povrchovú úpravu alebo kryt.
Chemikálie, napríklad riedidlo, benzín, alkohol, jednorazové utierky, repelent proti hmyzu,
opaľovací krém ani insekticídy a pod.
Ak máte ruky znečistené niektorou z uvedených látok, nedotýkajte sa kamery.
Nenechávajte kameru v dlhotrvajúcom kontakte s gumovými alebo vinylovými predmetmi.
[103] Informácie
Preventívne opatrenia
Prevádzková teplota
Kamera je určená na používanie pri teplote od –10 °C do +40 °C. Snímanie v mimoriadne
chladnom alebo horúcom prostredí, ktorého teplota je mimo tohto rozsahu, sa neodporúča.
[104] Informácie
Preventívne opatrenia
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa kamera prenesie priamo z chladného na teplé miesto, vnútri alebo na jej povrchu sa
môže kondenzovať vlhkosť. Takáto skondenzovaná vlhkosť môže spôsobiť poruchu kamery.
Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti
Vypnite kameru a počkajte približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Poznámka ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť sa môže kondenzovať, ak kameru prenesiete z chladného miesta na teplé (alebo
naopak), prípadne ak ju používate vo vlhkom prostredí, ako je uvedené nižšie.
Keď kameru prinesiete z lyžiarskeho svahu do teplého prostredia.
Keď kameru prinesiete z klimatizovaného auta alebo miestnosti do horúceho vonkajšieho
prostredia.
Keď kameru používate po búrke alebo daždi.
Keď kameru používate v horúcom a vlhkom prostredí.
Predchádzanie kondenzácii vlhkosti
Keď kameru prenesiete z chladného miesta na teplé, vložte ju do plastového vrecka a pevne ho
utesnite. Vrecko odstráňte, keď teplota vzduchu vo vnútri plastového vrecka dosiahne teplotu
okolitého prostredia (približne po hodine).
[105] Informácie
Preventívne opatrenia
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu
Originálne príslušenstvo od spoločnosti Sony nemusí byť v niektorých krajinách alebo
regiónoch k dispozícii.
[106] Informácie
Preventívne opatrenia
Poznámka k likvidácii/prenosu pamäťovej karty
Dokonca aj v prípade odstránenia údajov na pamäťovej karte alebo naformátovaní pamäťovej
karty v kamere alebo počítači sa údaje nemusia z pamäťovej karty odstrániť úplne. Keď
pamäťovú kartu niekomu dávate, odporúčame, aby ste odstránili všetky údaje pomocou
softvéru na odstraňovanie údajov v počítači. Pri likvidácii pamäťovej karty vám tiež
odporúčame zničiť samotné telo pamäťovej karty.
[107] Informácie
Technické údaje
[Systém]
Videosignál:
HDTV
Farba NTSC, štandardy EIA
Farba PAL, štandardy CCIR
Obrazové zariadenie:
Snímač Exmor R CMOS typ 1/2,3 (7,77 mm)
Celkový počet pixelov: približne 16,8 megapixela
Efektívne rozlíšenie obrazu (videozáznam): približne 11,1 megapixela (16 : 9) (režim
SteadyShot je nastavený na hodnotu OFF)
Efektívne rozlíšenie obrazu (statická snímka): približne 11,1 megapixela (16 : 9)
Maximálne efektívne rozlíšenie statického obrázka: približne 11,9 megapixela (16 : 9)
Režim časozberného nahrávania fotografií: približne 2,07 megapixela (16 : 9) HD (1920 ×
1080), približne 8,29 megapixela (16 : 9) 4K (3840 × 2160)
Objektív:
Objektív ZEISS Tessar
Clona: F2,8
Ohnisková vzdialenosť: f = 2,8 mm
Ohnisková vzdialenosť (ekvivalent formátu 35 mm) (režim filmu): f = 18,4 mm (nastavenie
: široký), f = 21,8 mm (nastavenie uhla:
: úzky)
uhla:
Kamera:
Ovládanie expozície: automatická expozícia
Minimálne osvetlenie: 6 lx (luxov)
Stabilizácia obrazu: elektronická stabilizácia obrazu SteadyShot
Najkratšia vzdialenosť snímania: približne 30 cm
Formát súborov:
Videozáznamy: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2-kanálový (pri nahrávaní videozáznamov vo formáte MP4), LPCM
2-kanálový (pri nahrávaní videozáznamov vo formáte XAVC S)
Statické obrázky: kompatibilné so štandardom JPEG (DCF verzie 2.0, Exif verzie 2.3, MPF
Baseline)
Nahrávacie médium:
Pri nahrávaní videozáznamov vo formáte MP4:
Médium Memory Stick Micro (Mark2)
Karta microSD/SDHC/SDXC (typ Class4 alebo rýchlejšia)
Pri nahrávaní vo formáte XAVC S (50 Mb/s): karta microSDHC/SDXC (typ Class10 alebo
rýchlejšia)
[Vstupné a výstupné konektory]
Terminál Multi/Micro USB*: Micro-B/USB2.0 Hi-Speed
(Podporuje zariadenia kompatibilné s rozhraním Micro USB.)
*
Pripojenie USB je určené len na výstup. (Pre zákazníkov v niektorých krajinách alebo regiónoch)
[Napájanie]
Požiadavky na napájanie:
Nabíjateľná batéria: 3,6 V (NP-BX1 (dodáva sa so zariadením))
Terminál Multi/Micro USB: 5,0 V
Spôsob nabíjania:
Nabíjanie cez USB: jednosmerný prúd 5,0 V, 500 mA/800 mA
Čas nabíjania:
Pomocou počítača
Batéria NP-BX1 (dodáva sa so zariadením): približne 4 h 25 min.
Spôsob napájania:
Napájanie USB (odporúča sa 1,5 A alebo viac)
Spotreba energie:
Približne 1,6 W (v prípade kvality obrazu MP4 HQ 1920 × 1080 30p)
Batéria:
Nabíjateľná batéria: NP-BX1 (dodáva sa so zariadením)
Maximálne výstupné napätie: jednosmerný prúd 4,2 V
Výstupné napätie: jednosmerný prúd 3,6 V
Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerný prúd 4,2 V
Maximálny nabíjací prúd: 1,89 A
Výkon: 4,5 Wh (1,240 mAh)
Typ: lítium-iónová
[Všeobecné]
Vodotesnosť: hĺbka vody 60 m, 30 minút nepretržite (v prípade použitia podvodného krytu
(MPK-UWH1))
Prevádzková teplota: –10 °C až +40 °C
Skladovacia teplota: –20 °C až +60 °C
Rozmery: približne 24,2 mm × 47,0 mm × 83,0 mm (Š x V x H vrátane prečnievajúcich častí
a bez dodaného podvodného krytu)
Hmotnosť: približne 58 g (iba kamera)
Hmotnosť (pri snímaní): približne 83 g (vrátane batérie NP-BX1 (dodáva sa so zariadením)
a bez dodaného podvodného krytu)
Mikrofón: stereofónny
Reproduktor: monofónny
[Bezdrôtová sieť LAN]
Príslušná norma: IEEE 802.11b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Podporované protokoly zabezpečenia: WPA-PSK/WPA2-PSK
Konfiguračná metóda: WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Metóda prístupu: režim infraštruktúry
[Komunikácia Bluetooth]
Štandardy Bluetooth verzie 4.1 (inteligentné zariadenie Bluetooth®)
Frekvenčné pásmo používania: 2,4 GHz
Príslušenstvo
Podvodný kryt (MPK-UWH1)
Rozmery: približne 46,1 mm × 69,2 mm × 89,1 mm (Š x V x H vrátane prečnievajúcich častí)
Hmotnosť: približne 81 g (bez adaptéra), približne 82 g (vrátane adaptéra)
Odolnosť voči tlaku: snímať možno vo vode s hĺbkou 60 m nepretržite počas 30 minút.*
*
Keď je kamera vložená v puzdre.
Fixačná spona:
Rozmery: približne 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm (Š x V x H vrátane prečnievajúcich častí)
Hmotnosť: približne 15 g
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.
[108] Informácie
Ochranné známky
Memory Stick a sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú buď registrovanými ochrannými známkami, alebo
ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Mac je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách.
Intel, Pentium a Intel Core sú ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú registrované ochranné známky alebo ochranné
známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných krajinách.
Logo microSDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
iPad je ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc. registrovanou v USA a iných krajinách.
Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
a PlayStation sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation používa takéto známky na
základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
QR Code je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti DENSO WAVE
INCORPORATED.
Okrem toho názvy systémov a produktov použité v tejto príručke sú vo všeobecnosti
ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vývojárov alebo
výrobcov. V tomto návode však značky ™ alebo ® nemusia byť uvedené.
[109] Informácie
Poznámky k licencii
Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahuje licencia
GNU GPL/LGPL
V kamere sa nachádza softvér, na používanie ktorého sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (v tomto dokumente označovaná ako GPL) alebo licencia GNU Lesser General Public
License (v tomto dokumente označovaná ako „LGPL“).
Táto licencia ustanovuje právo zákazníka na získanie prístupu, úpravu a ďalšie šírenie
zdrojového kódu pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami licencie GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na webe. Môžete si ho prevziať z nasledujúcej adresy URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux
Očakávame, že sa na nás nebudete obracať v súvislosti s obsahom zdrojového kódu.
Kópie licencií (v angličtine) sú uložené vo vnútornej pamäti kamery.
Medzi kamerou a počítačom nadviažte pripojenie pomocou kábla USB a prečítajte si súbory
v podpriečinku LICENSE priečinka PMHOME.
Zoznam predvolených nastavení
Nižšie uvádzame predvolené nastavenia všetkých položiek nastavenia.
Nastavenie kvality obrazu
Formát videozáznamu je MP4:
/
Formát videozáznamu je HD:
/
Formát videozáznamu:
Veľkosť snímky časozberného snímania:
Čas nahrávania v slučke:
Prepínanie režimu statických obrázkov:
Interval snímania statických obrázkov:
Samospúšť:
Interval časozberného snímania:
Počet časozberných snímok:
Funkcia SteadyShot:
Nastavenie uhla:
Nastavenie transfokácie (zoom):
Prevrátenie:
Posun AE:
Režim AE časozberného snímania:
Scéna:
Vyváženie bielej:
Režim farieb:
Nastavenie nahrávania zvuku:
Redukcia hluku vetra:
Režim Lietadlo:
Nastavenie pripojenia Wi-Fi:
Nastavenie vysokého výkonu Wi-Fi:
Nastavenie pripojenia Bluetooth:
Nastavenie napájania diaľkového ovládača Bluetooth:
Napájanie USB:
Pípnutie:
Hlasitosť pípnutia:
Nastavenie indikátorov:
Nahrávanie jedným dotykom:
Funkcia automatického vypnutia:
Prepínanie systémov NTSC/PAL: NTSC (v závislosti od regiónov)
Nastavenie letného času:
[111] Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak budete mať s kamerou problémy, vyskúšajte nasledujúce riešenia.
1
Pozrite si jednotlivé riešenia problémov a skontrolujte kameru.
2
Vypnite kameru a o minútu ju znova zapnite.
3
Obráťte sa telefonicky na predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
[112] Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Kameru nemožno zapnúť
Vložte nabitú batériu.
Skontrolujte, či je batéria vložená správne.
[113] Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Napájanie sa náhle vypne
V závislosti od teploty kamery a batérie sa napájanie môže automaticky vypnúť s cieľom
chrániť kameru. V takom prípade sa pred vypnutím napájania na displeji zobrazí príslušná
správa.
Ak kameru počas prevádzky istý čas nepoužívate, automaticky sa vypne, aby sa predišlo
vybitiu batérie. Znova zapnite kameru.
Ak ste pre funkciu automatického vypnutia vybrali možnosť
, kamera sa nevypne
automaticky.
[114] Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Krátka výdrž batérie
Kameru používate v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí, prípadne je
nedostatočne nabitá. Nie je to porucha.
Ak ste kameru dlhšie nepoužívali, účinnosť batérie sa zlepší jej opakovaným nabíjaním
a vybíjaním.
Keď sa užitočná výdrž batérie skráti na polovicu zvyčajného času dokonca aj po úplnom
nabití batérie, možno bude potrebné batériu vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
[115] Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Kameru nemožno nabiť
Vypnite kameru a vytvorte pripojenie USB.
Odpojte kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením) a potom ho znova pripojte.
Použite kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením).
Batériu nabite v prostredí s teplotou od 10 do 30 °C.
Zapnite počítač a pripojte kameru.
Ukončite režim spánku alebo dlhodobého spánku počítača.
Kameru pripojte priamo k počítaču pomocou kábla Micro USB (dodáva sa so zariadením).
Pripojte kameru k počítaču s operačným systémom podporovaným kamerou.
[116] Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia je nesprávny
Tento jav sa vyskytuje, keď kameru používate v mimoriadne horúcom alebo chladnom
prostredí.
Medzi indikátorom zostávajúcej kapacity nabitia a skutočnou zostávajúcou kapacitou nabitia
batérie vznikne rozdiel. Batériu raz úplne vybite a potom ju nabite. Indikátor už bude
ukazovať správne.
Znova úplne nabite batériu. Ak problém pretrváva, batéria je opotrebovaná. Vymeňte batériu
za novú.
[117] Riešenie problémov
Pamäťová karta
Nemožno vykonávať operácie prostredníctvom
pamäťovej karty
Ak používate pamäťovú kartu naformátovanú v počítači, naformátujte ju znova v kamere.
[118] Riešenie problémov
Snímanie obrázkov
Nemožno nahrávať snímky
Skontrolujte voľnú kapacitu pamäťovej karty.
[119] Riešenie problémov
Snímanie záberov
Na snímky nemožno pridať dátumy
Kamera nemá funkciu na vkladanie dátumov na snímky.
[120] Riešenie problémov
Zobrazovanie snímok
Nemožno prehrávať snímky
Názov priečinka/súboru kamery sa zmenil pripojením k počítaču.
[121] Riešenie problémov
Počítače
Počítač nerozpoznáva kameru
Keď je úroveň batérie nízka, nabite kameru.
Zapnite kameru a pripojte ju k počítaču.
Použite kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením).
Odpojte kábel Micro USB (dodáva sa so zariadením) od počítača aj kamery a znova ho
pevne pripojte.
Odpojte všetko ostatné vybavenie okrem kamery, klávesnice a myši od konektorov USB
počítača.
Pripojte kameru priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB alebo iného zariadenia.
[122] Riešenie problémov
Počítače
Nemožno importovať snímky
Správne pripojte kameru a počítač a vytvorte pripojenie USB.
[123] Riešenie problémov
Počítače
Nemožno nainštalovať softvér Action Cam Movie
Creator
Skontrolujte počítačové prostredie alebo inštalačný postup potrebný na inštaláciu softvéru
Action Cam Movie Creator.
[124] Riešenie problémov
Počítače
Softvér Action Cam Movie Creator nefunguje správne
Ukončite softvér Action Cam Movie Creator a reštartujte počítač.
[125] Riešenie problémov
Počítače
Nemožno prehrávať snímky v počítači
Poraďte sa s výrobcom počítača alebo softvéru.
[126] Riešenie problémov
Wi-Fi
Prenos snímky trvá príliš dlho
Mikrovlnné rúry alebo iné zariadenia s funkciou Bluetooth využívajú 2,4 GHz vlnovú dĺžku
a mohli by rušiť komunikáciu. Ak sú takéto zariadenia v blízkosti, premiestnite kameru preč
od nich alebo tieto zariadenia vypnite.
[127] Riešenie problémov
Iné
Zahmlievanie objektívu
Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti. Vypnite kameru a počkajte približne hodinu, kým sa
vlhkosť neodparí.
[128] Riešenie problémov
Iné
Zahrievanie kamery pri dlhodobom používaní
Ide o bežný jav.
[129] Riešenie problémov
Iné
Nesprávny dátum alebo čas
Znova nastavte dátum a čas.
Upozorňujúce indikátory a chybové hlásenia
Indikátor batérie (nízka kapacita batérie)
Keď je úroveň batérie nízka, zobrazí sa ikona
. Okamžite nabite batériu.
03-06
Viac pripojení zlyhalo.
05-04
Zostávajúca kapacita pamäťovej karty je nedostatočná na nahrávanie v slučke.
05-05
Batéria potrebná na snímanie nie je vložená.
Vložte nabitú batériu.
05-06
Syntetizácia funkcie Motion Shot LE zlyhala.
05-07
Nepodarilo sa nasnímať obrázky.
06-01
Nepodarilo sa sformátovať nahrávacie médium.
06-02
Pamäťová karta nepodporuje nahrávanie videozáznamov vo formáte XAVC S 100 Mb/s.
Pri snímaní vo formáte XAVC S použite pamäťovú kartu microSDHC/SDXC typu Class10
alebo rýchlejšiu.
06-05
Nepodarilo sa obnoviť pamäťovú kartu.
06-06
Pamäťová karta nie je vložená správne.
Pamäťová karta je poškodená.
06-09
Pamäťová karta nie je vložená.
07-02
Nepodarilo sa prehrať.
Na nahrávacom médiu sa vyskytla abnormalita.
07-07
Nepodarilo sa vytvoriť videozáznam s najlepšími scénami.
08-01
Konfigurujte potrebné nastavenia pre lokalitu Ustream v ponuke nastavení kamery Camera
Settings for Live Streaming aplikácie Action Cam Movie Creator.
08-02
Znova sa prihláste na lokalite Ustream a skontrolujte nastavenia v ponuke nastavení kamery
Camera Settings for Live Streaming aplikácie Action Cam Movie Creator.
08-03
Kanál nastavený v ponuke nastavení kamery Camera Settings for Live Streaming aplikácie
Action Cam Movie Creator nie je správny.
Táto správa sa zobrazí aj v prípade, keď iné médium začne vysielať na rovnakom kanáli
počas vysielania z kamery.
Znova nastavte kanál.
08-04
Celkový čas uloženého videa na lokalite Ustream dosiahol limit. Prestaňte vysielať video.
08-05
Nastavenia ukladania videa nemožno uložiť na lokalite Ustream, pretože sa vyskytol
problém so sieťou.
Vyskytla sa iná chyba siete.
Pomocou ponuky nastavení kamery Camera Settings for Live Streaming aplikácie Action
Cam Movie Creator skontrolujte nastavenie prístupového bodu alebo jeho zabezpečenie.
08-06
Prístupový bod sa našiel, no nedá sa k nemu pripojiť. Skontrolujte heslo prístupového bodu
a znova sa skúste pripojiť.
08-07
Prístupový bod nemožno nájsť. Pomocou ponuky nastavení kamery Camera Settings for
Live Streaming aplikácie Action Cam Movie Creator skontrolujte nastavenie prístupového
bodu.
08-08
Znova nastavte dátum a čas v kamere.
08-09
Na lokalite Ustream sa počas používania funkcie živého vysielania vyskytla neznáma chyba.
Chvíľu počkajte a potom sa skúste znova pripojiť.
10-02
Vypnite a znova zapnite napájanie.
10-03
Batéria poskytuje prúd presahujúci maximálny výbojový prúd.
Pri zapnutí kamery sa zistila iná batéria.
Zistilo sa zhoršenie stavu batérie.
Kapacita nabitia batérie nie je dostatočná pre danú činnosť.
10-04
Nemožno nahrávať snímky, pretože sa zvýšila teplota kamery.
Pamäťová karta neobsahuje obrazové údaje, ktoré možno prehrať.
Obnovuje sa pamäťová karta.
Batéria je vybitá.
Teplota kamery sa zvýšila. Napájanie sa môže automaticky vypnúť, prípadne nebudete
môcť nahrávať zábery.
Kameru nechajte na chladnom mieste, kým jej teplota neklesne.
Pri dlhotrvajúcom snímaní sa teplota kamery zvýši. V takom prípade prestaňte
zaznamenávať.
Zostávajúca kapacita pamäťovej karty je nedostatočná na nahrávanie.
Dosiahol sa maximálny počet súborov, ktoré možno zaznamenať.
Pamäťová karta nie je vložená.
Pamäťová karta nie je vložená správne.
Pamäťová karta je poškodená.
Vyskytla sa chyba s uverejnením v službe Twitter.
Skontrolujte sieť alebo sa znova prihláste do služby Twitter.
Vyskytla sa chyba s uverejnením v službe Facebook.
Skontrolujte sieť alebo sa znova prihláste do služby Facebook.
Download PDF

advertising