Sony | MHS-PM1 | Sony MHS-PM1 Návod na použitie

VKLIKNITE!
Obsah
Začíname
Základné funkcie
Používanie funkcií
snímania
Príručka pre mobilný HD Snap
fotoaparát
Používanie funkcií na
prezeranie
MHS-PM1
Prispôsobenie
nastavení
Prezeranie záberov
na obrazovke TV
prijímača
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2009 Sony Corporation
4-140-058-42(1) SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy pamäťových kariet „Memory
Stick“, ktoré môžete používať v
tomto fotoaparáte
• Na snímanie videozáznamov odporúčame
používať kartu „Memory Stick PRO Duo“ s
kapacitou aspoň 512 MB a označením:
–
*(„Memory Stick
PRO Duo“)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Môžete používať karty s označením Mark2
aj bez neho.
• V tomto fotoaparáte správne fungujú
pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“
s kapacitou max. 16 GB.
• Na strane 24 nájdete údaje o dostupnom
čase záznamu na kartách „Memory Stick
PRO Duo“.
„Memory Stick PRO Duo“/
„Memory Stick PRO-HG Duo“
(Vo fotoaparáte môžete používať tento
rozmer.)
„Memory Stick“
(Nie je možné použiť vo fotoaparáte.)
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ v
zariadeniach kompatibilných s
pamäťovými kartami „Memory
Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ vložte do adaptéra pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“.
Adaptér pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“
Poznámky týkajúce sa batérie
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
vstavanú batériu.
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
• Ak viete, že fotoaparát nebudete dlhší čas
používať, nechajte batériu vo fotoaparáte
úplne vybiť, a fotoaparát uschovajte na
chladnom a suchom mieste. Takýmto
spôsobom zachováte funkčnosť batérie.
• Podrobnejšie informácie o batérii nájdete na
strane 72.
Neposkytujeme náhradu škôd v
dôsledku straty záznamov
• V tejto príručke sa pamäťové karty
„Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick
PRO-HG Duo“ spoločne označujú ako
pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“.
• V tomto fotoaparáte môžete používať iba
vyššie uvedené typy pamäťových kariet.
• Karty typu „Memory Stick PRO Duo“ je
možné používať iba v zariadeniach
kompatibilných s pamäťovými kartami
„Memory Stick PRO“.
• Nelepte nálepky ap. na karty „Memory Stick
PRO Duo“ ani na adaptér pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“.
2
• Neposkytujeme odškodnenie za stratu
obsahu záznamov, ak nie je možné spustiť
nahrávanie, alebo záznamy nie je možné
prehrať, v dôsledku poruchy fotoaparátu,
záznamového média atď.
Zálohovanie údajov vo vnútornej
pamäti a na karte „Memory Stick
PRO Duo“
• Keď svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte kartu „Memory
Stick PRO Duo“, pretože by sa tým mohli
poškodiť údaje vo vnútornej pamäti alebo na
karte „Memory Stick PRO Duo“. Zo
záznamov si vždy vytvárajte záložnú kópiu.
Informácie o používaní fotoaparátu
Zmena nastavenia jazyka
• Pri obsluhe fotoaparátu sa na displeji
zobrazujú vysvetľujúce nápisy, ktoré môžu
byť v rôznych jazykoch. V prípade potreby
môžete jazyk nápisov na displeji fotoaparátu
zmeniť (strana 21).
Poznámky o snímaní/prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je prachotesný,
vodotesný ani odolný voči postriekaniu.
• Pred snímaním dôležitých udalostí
vyskúšajte funkčnosť fotoaparátu
vytvorením skúšobného záznamu.
• Dbajte na to, aby fotoaparát neprišiel do
styku s kvapalinou. Ak sa do fotoaparátu
dostane napríklad voda, môže dôjsť k
neopraviteľnej poruche.
• Ak otočíte objektív naspäť (dozadu) a
fotoaparát je pripojený k iným zariadeniam
prostredníctvom USB kábla, zaznamenané
snímky sa môžu stratiť.
• Nemierte fotoaparátom do slnka alebo
iného zdroja silného svetla. Mohli by ste si
tým nevratne poškodiť zrak, alebo spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach so
silnými rádiovými vlnami alebo silnou
radiáciou. Fotoaparát by nemusel správne
snímať alebo prehrávať záznamy.
• Používanie fotoaparátu v prašnom alebo
piesočnom prostredí môže spôsobiť vznik
poruchy.
• Ak dôjde ku skondenzovaniu vlhkosti,
vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
• Fotoaparátom netraste a nevystavujte
nárazom. Okrem poruchy alebo
neschopnosti nahrávať to môže zapríčiniť
poškodenie záznamového média, alebo
spôsobiť zničenie, poškodenie alebo stratu
obrazových záznamov.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“ vkladajte
a vysúvajte opatrne, aby nevyskočila a
nespadla.
• Pri pripájaní fotoaparátu k inému zariadeniu
pomocou kábla dbajte na to, aby ste
konektory zapojili správnym spôsobom.
Násilným vtláčaním konektora do zásuvky
môžete zásuvku poškodiť a spôsobiť tak
poškodenie fotoaparátu.
• Nie je zaručené prehrávanie videozáznamov,
ktoré neboli nasnímané, upravené alebo
skomponované v tomto fotoaparáte.
Poznámky o displeji LCD a
objektíve
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií, a preto je
možné efektívne využívať viac ako 99,99%
pixlov. Môžu sa však objaviť nepatrné čierne
alebo jasné bodky (bielej, červenej, modrej
alebo zelenej farby), ktoré sa nepretržite
objavujú na displeji LCD. Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu
a nijakým spôsobom neovplyvňujú
nasnímaný obraz.
Čierne, biele,
červené, modré
alebo zelené bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
Poznámka o likvidácii a zmene
vlastníka
• Pri používaní softvéru vo fotoaparáte sa do
vnútornej pamäte fotoaparátu môžu ukladať
osobné údaje, ako identifikačné čísla alebo
poštové adresy. Ak chcete fotoaparát predať
inej osobe, alebo ho vyhodiť, najprv z neho
vymažte uložené informácie.
O kompatibilite obrazových údajov
• Tento fotoaparát podporuje „formát MP4“
ako filmový formát súboru. Preto
videozáznamy nasnímané týmto
fotoaparátom nie je možné prehrávať na
zariadeniach, ktoré nepodporujú „formát
MP4“.
• Tento fotoaparát nepodporuje „formát
AVCHD“, a preto nie je kompatibilný s
prehrávaním a nahrávaním videozáznamu
vo „formáte AVCHD“, ako napríklad
digitálny HD video rekordér.
3
Informácie o používaní fotoaparátu
• Statické zábery zaznamenané týmto
fotoaparátom sú komprimované/
zaznamenané vo formáte JPEG*1. Súbory
majú príponu „.JPG“.
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnej
norme DCF*2 ustanovenej v JEITA*3.
• Nie je zaručené prehrávanie statických
záberov/videa nasnímaných týmto
fotoaparátom na iných zariadeniach a
prehrávanie statických záberov nasnímaných
alebo upravených v iných zariadeniach na
tomto fotoaparáte.
*1
Joint Photographic Experts Group
*2
Design rule for Camera File system
*3 Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
Upozornenie týkajúce sa
autorských práv
• Televízne programy, filmy, videokazety a
iný materiál môžu byť chránené autorskými
právami. Nepovolené vytváranie záznamov z
takýchto materiálov môže byť v rozpore so
zákonmi na ochranu autorských práv.
O tejto príručke
• Fotografie použité v tejto príručke ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nie sú to
skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
• Vzhľad a špecifikácie záznamových médií a
iného príslušenstva sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
4
Ako zaobchádzať s fotoaparátom
• Počas nosenia fotoaparátu otočte objektív podľa vyobrazenia.
• Dávajte si pozor, aby ste objektív pri snímaní nezakrývali prstami.
• Fotoaparát nedržte iba za kryt batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“, kryt
konektora alebo objektív.
• Pozrite stranu 15, kde nájdete postup pri pripevňovaní remienka.
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Ako zaobchádzať s fotoaparátom ............................................................ 5
Popis jednotlivých častí ............................................................................ 9
Indikátory na displeji ............................................................................... 11
Začíname
Kontrola kompletnosti balenia ................................................................ 15
1 Príprava batérie.................................................................................... 16
2 Vloženie batérie/pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa
osobitne) ................................................................................................. 18
3 Zapnutie fotoaparátu/nastavenie hodín............................................... 20
Zmena nastavenia jazyka.................................................................................... 21
Základné funkcie
Výber rozlíšenia podľa účelu záznamu ................................................... 22
Snímanie ................................................................................................. 26
Prezeranie záberov ................................................................................. 31
Odstránenie záberov............................................................................... 33
Výber záberov na prenesenie na webové stránky (Sharemark).............. 35
Používanie položiek ponuky ................................................................... 37
Položky ponuky ...................................................................................... 38
Používanie funkcií snímania
Ponuka na snímanie ............................................................................... 39
Camera: Výber režimu snímania
Setup: Výber nastavení snímania
6
Obsah
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka na prezeranie .............................................................................40
(Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
DPOF: Pridanie značky objednávky tlače
(Slide): Prehrávanie série záberov
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Divide): Strihanie videozáznamov
(Setup): Zmena položiek ponuky Setup
Prispôsobenie nastavení
Používanie položiek ponuky Setup ............................................................48
Camera .............................................................................................49
Function Guide
Auto Review
Flicker Cancel
Memory Stick Tool ...........................................................................50
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool........................................................................53
Format
1
Setup 1 .............................................................................................54
LCD Backlight
Beep
2
Language
Initialize
Setup 2 .............................................................................................55
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača ......................................59
7
Obsah
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................................................................................ 62
Výstražné indikátory a správy ................................................................. 67
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí – zdroje napájania........................... 69
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“....................................... 70
Informácie o batérii ................................................................................. 72
Register
Register................................................................................................... 73
8
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
A Objektív
B Mikrofón
C Konektor
(USB) (56)
• Slúži na pripojenie k počítaču pomocou
USB kábla.
D Konektor A/V OUT (59)
• Slúži na pripojenie k TV prijímaču a pod.
pomocou kábla A/V.
E Konektor DC IN
• Používa sa počas pripojenia sieťového
adaptéra a používania fotoaparátu s
napájaním z elektrickej siete.
F Uško na remienok (15)
G Reproduktor
H Kryt konektorov
I Displej LCD (28)
J Páčka priblíženia
Na snímanie: Priblíženie (W/T) (30)
Na zobrazovanie: Priblíženie pri
prehrávaní/
(Register) (32)
K Tlačidlo PHOTO (26)
L Tlačidlo
35)
(Prehrávanie) (26, 31,
M Multifunkčný volič
Zapnutie ponuky: v/V/b/B (37)
Vypnutie ponuky: DISP/
(28, 30)
N Tlačidlo ON/OFF (Napájanie) (20)
O Indikátor napájania
P Tlačidlo MENU (37)
Q Tlačidlo
(Rozlíšenie/
odstrániť) (22, 33)
R Tlačidlo MOVIE (26)
S Tlačidlo
(Sharemark)(35)
T Závit na statív (na spodnej časti)
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. So skrutkami dlhšími ako
5,5 mm nebude možné bezpečne
pripevniť fotoaparát k statívu a môže
dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.
9
Popis jednotlivých častí
U Kryt batérie/pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (18)
ws Zásuvka na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“
wd Zásuvka na batériu
wf Indikátor prístupu (19)
10
Indikátory na displeji
Pop každom prepnutí multifunkčného
voliča do pozície v (DISP) sa
zobrazenie na displeji zmení (strana 28).
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúca energia
batérie (17)
Režim snímania (26)
• Po prepnutí do režimu
snímania sa približne na
dve sekundy zobrazí
symbol
.
V stave pripravenosti na snímanie
Stupnica približovania
(30)
P
pri snímaní videozáznamov
.
Režim snímania (výber
scény) (39)
E
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (67)
B
Zobrazenie
Význam
Rozlíšenie (23)
Režim snímania
statických záberov (26)
[400]
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
(24)
Ponuka/sprievodca (37)
• Stláčaním tlačidla MENU
zapínate a vypínate
ponuku/sprievodcu.
11
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok na ukladanie
záznamov (50)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Záznamové médium
Histogram (28)
D
Zobrazenie
Význam
Časovač (30)
Rozlíšenie (23)
[00:28:25]
Zostávajúci dostupný
čas záznamu (24)
2000
Rýchlosť uzávierky
F3.6
Hodnota clony
Režim snímania
videozáznamu (26)
E
Zobrazenie
Význam
Nahrávanie
videozáznamu
00:00:05
Čas záznamu (24)
b Poznámka
• Vyobrazené indikátory a ich pozície sú len
približné a môžu sa líšiť od skutočnosti.
12
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúca energia
batérie (17)
Rozlíšenie (23)
/
/
Pri prehrávaní videozáznamov
/
Prehrať/zastaviť/rýchla
prezentácia smerom
dopredu (31, 43)
Rýchly posuv dopredu/
dozadu
00:00:00
Počítadlo
VOL.
Hlasitosť (31)
Stupnica približovania
(32)
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (67)
E
B
Zobrazenie
Význam
Panel prehrávania
101_0012
Číslo súboru priečinka
(50)
2009 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
BACK/
NEXT
Výber záberov
VOLUME Úprava hlasitosti
DPOF
Ponuka/sprievodca (37)
13
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
Zmena priečinka (40)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Priečinok prehrávania
(40)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Prehrávacie médium
Režim snímania
Priečinky na ukladanie
záznamov (50)
Sharemark (35)
Značka objednávky tlače
(DPOF) (42)
Ochrana (40)
Histogram (28)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu.
D
Zobrazenie
Význam
Vyváženie bielej farby
2000
Rýchlosť uzávierky
F3.6
Hodnota clony
ISO400
Citlivosť ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
b Poznámka
• Vyobrazené indikátory a ich pozície sú len
približné a môžu sa líšiť od skutočnosti.
14
Začíname
Kontrola kompletnosti balenia
• Nabíjačka batérie BC-CSK/BC-CSKA (1)
• Zložkový kábel A/V (1)
• Kábel A/V (1)
Začíname
• Napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
• Kábel USB (1)
• Nabíjateľná batéria NP-BK1 (1)
• Remienok na zápästie (1)
• CD-ROM (1)
– PMB (Picture Motion Browser) vrátane
príručky PMB Guide
– Príručka pre mobilný HD Snap
fotoaparát (PDF)
• Návod na používanie (1)
Pripevnite remienok k fotoaparátu a pri
snímaní si cez remienok prevlečte ruku,
aby sa fotoaparát nepoškodil pádom na
zem a pod.
Uško
15
1 Príprava batérie
Informácie pre zákazníkov v
USA a Kanade
Zástrčka
Informácie pre zákazníkov mimo USA a Kanady
1
2
2
1
Indikátor CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájací kábel
1 Vložte batériu do nabíjačky na batérie.
• Batériu zasuňte čo najďalej a potom opatrne zatlačte na zadnú časť batérie, kým batéria
neklikne.
2 Pripojte nabíjačku na batérie do elektrickej zásuvky.
Rozsvieti sa indikátor CHARGE a spustí sa nabíjanie.
Keď indikátor CHARGE zhasne, nabíjanie je dokončené (normálne nabíjanie). Indikátor
CHARGE sa môže vypnúť, keď sa nabíjačka nachádza v pohotovostnom režim a teplota okolia
sa nachádza mimo rozsahu odporúčanej prevádzkovej teploty (10 až 30 °C).
16
1 Príprava batérie
Dĺžka nabíjania
Čas do úplného nabitia
Približne 300 min.
Začíname
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. Za určitých okolností a
podmienok môže nabíjanie trvať dlhšie.
• Počet snímok, ktoré je možné zaznamenať, nájdete na strane 24.
• Pripojte nabíjačku na batérie do blízkej a ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
Kontrola zostávajúceho času fungovania batérie
Otáčajte objektívom alebo stlačením tlačidla ON/OFF zapnite fotoaparát a na displeji
LCD skontrolujte zvyšnú kapacitu batérie.
Indikátor
zostávajúcej
energie
batérie
Význam
stavu
indikátora
Batéria je
úplne
nabitá
Batéria je
takmer
úplne
nabitá
Batéria je
spolovice
vybitá
Batéria je
takmer
vybitá/
prehrávanie
sa o chvíľu
zastaví.
Dobite batériu.
(Indikátor bliká.)
• Správny indikátor zostávajúcej energie batérie sa zobrazí približne až po jednej minúte.
• Za určitých okolností sa nemusí zobraziť správny indikátor zostávajúcej energie batérie.
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie hodín (strana 20).
17
2 Vloženie batérie/pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ (predáva sa osobitne)
1 Kryt batérie/pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“
2 Otočte kartu tak, aby jej strana 3 Zarovnajte značku v na
s koncovkami smerovala k
LCD obrazovke a zasúvajte
pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ dovnútra dovtedy,
kým neklikne na miesto.
zásuvke pre batériu so
značkou v na batérii.
Stlačte a podržte páčku
vysunutia batérie a vložte
batériu.
1 Otvorte kryt batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
2 Zasúvajte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa osobitne)
dovtedy, kým neklikne.
3 Zavrite kryt batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Ak nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
Na snímanie a prehrávanie záznamov fotoaparát používa vnútornú pamäť (pribl.
12 MB).
18
2 Vloženie batérie/pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa
osobitne)
Vybratie „Memory Stick PRO Duo“
Otvorte kryt batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Začíname
Presvedčte sa, či nesvieti
indikátor prístupu a stlačte
pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ na doraz.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“ v žiadnom prípade nevyberajte, keď svieti indikátor prístupu.
Mohli by sa tým poškodiť údaje uložené na karte „Memory Stick PRO Duo“.
19
3 Zapnutie fotoaparátu/nastavenie hodín
Tlačidlo MENU
1 Tlačidlo ON/OFF
1 Displej LCD
2 Multifunkčný volič
/
/
:
1 Otočte objektív.
• Otočením objektívu v smere šípky zapnete fotoaparát. Ak chcete vypnúť napájanie, otočte
objektív naspäť.
• Fotoaparát môžete zapnúť aj stlačením tlačidla ON/OFF.
• Objektív možno otáčať v rozsahu 0 až 270 stupňov.
2 Pomocou multifunkčného voliča nastavte hodiny.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte
multifunkčný volič.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberajte jednotlivé položky a pomocou tlačidiel v/V
nastavte ich číselnú hodnotu.
3 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte multifunkčný volič.
20
3 Zapnutie fotoaparátu/nastavenie hodín
Vypnutie fotoaparátu
Stlačte tlačidlo ON/OFF.
• Fotoaparát môžete vypnúť aj otočením objektívu naspäť.
Zmena nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku [Clock Set] v menu
2
(Setup 2) (strana 58).
Keď zapnete fotoaparát
Zmena nastavenia jazyka
Začíname
Ak je fotoaparát napájaný z batérií a nebudete ho obsluhovať približne päť minút,
fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zbytočne nevybíjala batéria (funkcia
automatického vypnutia).
Môžete si vybrať, v akom jazyku sa majú zobrazovať texty na displeji. Ak chcete zmeniť
jazyk nápisov na displeji, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte položku [ Language] v
menu
(Setup 1) (strana 54).
1
21
Základné funkcie
Výber rozlíšenia podľa účelu
záznamu
Tlačidlo
Tlačidlo
(Prehrávanie)
(Odstrániť)
Multifunkčný volič
1 Overte, či je fotoaparát nastavený na režim snímania.
• Ak je fotoaparát nastavený na režim prehrávania, stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) a
prepnite fotoaparát do režimu snímania. Ikona
sa zobrazí približne na dve sekundy.
2 Stlačte tlačidlo
(Rozlíšenie).
3 Vyberte možnosť
(Photo Size) alebo
(Movie Size) prepnutím
multifunkčného voliča do polohy b/B a potom vyberte požadované
rozlíšenie obrázka pomocou tlačidiel v/V.
Rozlíšenie fotografií
Rozlíšenie videozáznamov
• V hornej časti displeja sa zobrazí odporúčaný účel záznamu a počet záznamov, ktoré je možné
nasnímať.
4 Stlačením tlačidla
22
(Rozlíšenie) dokončite nastavenie.
Výber rozlíšenia podľa účelu záznamu
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Rozlíšenie
Použitie
5M (2592×1944)
Na tlač do formátu A4
3:2* (2592×1728)
Snímky s pomerom strán 3:2
3M (2048×1536)
Na tlač do formátu 10×15 cm alebo 13×18 cm
2M (1632×1224)
Na tlač do formátu 10×15 cm
VGA (640×480)
Snímky s malým rozlíšením, vhodné ako príloha e-mailu
* Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc atď.
*2
Odporúčané použitie
1080 30P*1*2
Snímanie videozáznamov v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) s
rozmermi vhodnými na zobrazovanie na obrazovke počítača alebo
TV prijímača s vysokým rozlíšením.
720 30P
Snímanie videozáznamov v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) s
rozmermi vhodnými na zobrazovanie na obrazovke počítača.
VGA 30P*2
Snímanie videozáznamov v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) s
rozmermi vhodnými na použitie na webových stránkach.
Základné funkcie
*1
Rozlíšenie
videozáznamu
Snímajte pri dostatočnom osvetlení, pretože inak bude zaznamenaný obraz tmavý.
Rozsah, v ktorom je možné snímať, sa zúži.
• Videozáznam snímaný týmto fotoaparátom sa bude zaznamenávať vo formáte MPEG-4 AVC/
H.264 Hlavný profil, Progressive, AAC LC, „formát MP4“, približne 30 snímok za sekundu.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
• Čím väčšie rozlíšenie, tým vyššia kvalita obrazu.
23
Výber rozlíšenia podľa účelu záznamu
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov
Počet statických záberov a maximálny čas na nahrávanie videozáznamu závisia od
podmienok pri snímaní.
Približný maximálny počet statických záberov
(Jednotky: snímky)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Rozlíšenie/kvalita
Pribl.
12 MB
Karta „Memory Stick PRO Duo“ naformátovaná v tomto fotoaparáte
128
MB
256
MB
512
MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
5M
3
50
95
190
390
770
1550
3100
3:2
4
70
135
270
550
1100
2200
4400
6200
8800
3M
9
80
155
305
620
1250
2500
5000
10000
2M
15
130
235
480
980
2000
4000
8000
16000
VGA
75
780
1500
2950
6000
12000
23500
48000
96000
• Ak je zostávajúci počet statických záberov väčší než 9 999, zobrazí sa údaj „>9999“.
• Ak v tomto fotoaparáte prehrávate zábery nasnímané niektorým zo starších typov fotoaparátov
značky Sony, zobrazený údaj sa môže líšiť od skutočného rozlíšenia.
• Všetky uvedené údaje platia s použitím pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ od
spoločnosti Sony Corporation. Maximálny počet statických záberov a maximálny čas na
nahrávanie videozáznamu závisia od podmienok pri snímaní a od záznamových médií.
• Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná jednej miliarde bajtov, pričom časť sa použije na
spravovanie údajov.
Približný maximálny čas na nahrávanie videozáznamu
Nižšie uvedená tabuľka uvádza približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy
pre všetky videosúbory. Dĺžka kontinuálneho snímania je približne 25 minút.
(Jednotky: hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Karta „Memory Stick PRO Duo“ naformátovaná v tomto fotoaparáte
Pribl.
12 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1080 30P
0:00:15
(0:00:05)
0:10:00
(0:05:00)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:50:00
(1:30:00)
5:40:00
(3:10:00)
720 30P
0:00:20
(0:00:10)
0:15:00
(0:07:00)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:05:00
(1:05:00)
4:10:00
(2:10:00)
8:30:00
(4:25:00)
VGA 30P
0:00:45
(0:00:25)
0:30:00
(0:20:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:10:00
(5:30:00)
16:30:00
(11:10:00)
Veľkosť
• Číslo uvedené v zátvorkách je maximálna doba záznamu.
• Všetky uvedené údaje platia s použitím pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ od
spoločnosti Sony Corporation. Maximálna doba nahrávania videozáznamu závisí od podmienok
pri snímaní, od snímaného objektu a od typu karty „Memory Stick“.
24
Výber rozlíšenia podľa účelu záznamu
• Pred ukončením sériového snímania začne indikátor záznamu blikať a po chvíli sa záznam
automaticky skončí.
Tento fotoaparát používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatickú úpravu
kvality obrazu vzhľadom na scénu záznamu. Táto technológia spôsobuje pohyby v
dobe záznamu pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“.
Videozáznamy obsahujúce rýchlo sa pohybujúce a komplexné obrazy sa
zaznamenávajú s vyššou prenosovou rýchlosťou a týmto sa skracuje celková doba
záznamu.
Základné funkcie
25
Snímanie
Tlačidlo MENU
Indikátor napájania
Tlačidlo ON/OFF
Tlačidlo MOVIE
Páčka priblíženia
Tlačidlo PHOTO
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Multifunkčný volič
1 Otočením objektívu zapnite fotoaparát.
• Fotoaparát môžete zapnúť aj stlačením tlačidla ON/OFF.
2 Nastavte kompozíciu záberu.
Snímaný objekt nastavte do
stredu displeja.
26
Snímanie
3 Spustite snímanie.
Pri snímaní statických záberov:
Stlačte tlačidlo PHOTO.
V pohotovostnom režime
Po stlačení tlačidla PHOTO (4:3)
720
Základné funkcie
• Stlačením tlačidla PHOTO do polovice môžete skontrolovať iba uhol. Ak chcete snímať
snímky, úplne stlačte tlačidlo PHOTO.
• Uhol zobrazenia sa prepne na pomer strán (4:3 alebo 3:2) podľa nastaveného rozlíšenia
statickej snímky.
• Čierne pruhy sa zobrazujú v hornej a dolnej časti obrázka v nasledujúcich prípadoch:
–Ak je rozlíšenie obrázka [1080 30P] alebo [720 30P].
–Ak je pomer strán 3:2.
• Počas snímania videozáznamu nemôžete súčasne snímať statické zábery.
• Pri snímaní statických záberov bude uhol záberu iný než v stave pripravenosti na snímanie.
Pri snímaní videozáznamov:
Stlačte tlačidlo MOVIE.
Opätovným stlačením tlačidla MOVIE snímanie zastavíte.
• Keď je veľkosť snímku alebo [1080 30P] alebo [720 30P], v hornej a spodnej časti obrazu sa
objavia čierne pruhy.
• Dĺžka kontinuálneho snímania je približne 25 minút.
27
Snímanie
Zmena zobrazenia na displeji
Multifunkčný volič
Po každom prepnutí multifunkčného voliča do pozície v (DISP) sa zobrazenie na
displeji zmení takto.
Zobrazenie histogramu
Zapnutý histogram*
Indikátory vypnuté
Indikátory zapnuté
* Počas prehrávania sa zobrazujú informácie o zábere.
• Po dlhšom prepnutí do pozície v (DISP) môžete zvýšiť jas podsvietenia LCD. Po opakovanom
dlhšom prepnutí do pozície v (DISP) nastavíte jas podsvietenia LCD na normálnu hodnotu.
• Ak si chcete prezerať zábery za jasného slnečného svetla, nastavte silnejšie podsvietenie displeja
LCD.
V takom prípade sa však bude rýchlejšie vybíjať batéria.
• Na displeji LCD sa zábery nezobrazujú, ak je fotoaparát pripojený k TV prijímaču.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich prípadoch:
Počas snímania
– keď je zobrazená ponuka,
– pri snímaní videozáznamov.
Počas prehrávania
– keď je zobrazená ponuka,
– V režime registra
– keď pri prehrávaní používate funkciu približovania,
– pri otáčaní statických záberov,
– počas prehrávania videozáznamov.
• Ak fotoaparát použije veľmi vysokú alebo veľmi nízku rýchlosť uzávierky, histogram zobrazený
počas snímania sa môže značne líšiť od histogramu pri prehrávaní.
• Histogram sa nemusí zobraziť pri záberoch nasnímaných iným fotoaparátom.
28
Snímanie
z Histogram
Histogram je graf zobrazujúci úroveň jasu
záberu. Ak chcete, aby sa na displeji zobrazil
histogram, opakovane prepínajte do pozície
A
v (DISP). Ak prevažuje pravá časť
histogramu, znamená to, že v zábere
Tmavší B Svetlejší prevažujú jasné odtiene; ak prevažuje ľavá
časť histogramu, v zábere prevažujú tmavé
B Jas
A Počet pixelov
odtiene.
Základné funkcie
29
Snímanie
Užitočné funkcie pri snímaní
W/T Používanie funkcie priblíženia
Potlačením páčky priblíženia smerom k symbolu T priblížite záber a potlačením páčky
k symbolu W záber oddialite.
• Tento fotoaparát disponuje iba funkciou digitálneho priblíženia.
• Keď používate funkciu priblíženia, obrázok sa nemusí hladko priblížiť alebo oddialiť.
Používanie samospúšte
Prepnite multifunkčný volič do pozície V (
).
(Žiadny indikátor): Samospúšť sa nepoužíva
: Používa sa samospúšť
Keď stlačíte tlačidlo PHOTO, zobrazí sa odpočítavanie, potom sa ozve rýchly sled
pípnutí a fotoaparát nasníma záber.
Ak chcete túto funkciu zrušiť, znova stlačte tlačidlo V (
).
Snímanie v zrkadlovom režime
Otočte objektív do rovnakého smeru, do ktorého smeruje obrazovka LCD.
• Na displeji LCD bude zrkadlový obraz snímaného objektu, no obraz nebude zaznamenaný
zrkadlovo.
• V režime prehrávania však na displeji LCD nebude zrkadlový obraz, ale obraz presne
zodpovedajúci zaznamenaným záberom.
• Obrázok sa môže poškodiť, ak otáčate objektív spredu v rovnakom smere ako obrazovka LCD
alebo opačným smerom.
30
Prezeranie záberov
Indikátor napájania
Tlačidlo
Tlačidlo ON/OFF
Páčka priblíženia
(Prehrávanie)
Multifunkčný volič
• Fotoaparát môžete zapnúť aj stlačením tlačidla ON/OFF.
2 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu
prehrávania.
Základné funkcie
1 Otočením objektívu zapnite fotoaparát.
• Objaví sa obrazovka registra.
3 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte obrázok,
ktoré chcete prehrať.
Statický záber:
Stlačte multifunkčný volič.
• Zobrazí sa statický záber.
Videozáznam:
Stlačením multifunkčného voliča pozastavíte a začnete prehrávať videozáznam.
Prepnutím do pozície B spustíte rýchle prevíjanie vpred a prepnutím do pozície b
spustíte rýchle prevíjanie vzad. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
multifunkčný volič.)
Prepnutím do pozície V zobrazíte obrazovku ovládania hlasitosti a potom upravte
hlasitosť pomocou tlačidla b/B.
• Môže sa stať, že videozáznam s rýchlo sa pohybujúcimi objektmi nebude pri prehrávaní plynulý.
• Keď sa skončí prehrávanie jedného videozáznamu, automaticky sa spustí prehrávanie ďalšieho
videozáznamu. Keď sa skončí prehrávanie posledného videozáznamu, prehrávanie sa zastaví.
101
VVGA
12/12
101
101_0012
2009 1 1
9:30 AM
VOLUME
BACK/NEXT
31
Prezeranie záberov
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Keď je zobrazený statický záber, potlačte páčku priblíženia smerom k symbolu T.
Ak chcete zrušiť priblíženie, potlačte páčku priblíženia smerom k symbolu W.
Úprava pozície: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: Stlačte multifunkčný volič.
Ak chcete prejsť naspäť na obrazovku registra
Potlačením páčky priblíženia smerom k symbolu
(Register) počas zobrazenia
statického záberu alebo prerušenia prehrávania videosekvencie.
32
Odstránenie záberov
Tlačidlo
Tlačidlo
(Odstrániť)
Páčka priblíženia
(Prehrávanie)
Multifunkčný volič
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu
prehrávania.
• Objaví sa obrazovka registra.
2 Stlačte tlačidlo
(Odstrániť) a vyberte položku [Select] prepnutím
multifunkčného voliča do pozície v/V, a potom stlačte multifunkčný volič.
Základné funkcie
1 Stlačením tlačidla
3 Vyberte obrázky, ktoré chcete odstrániť pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačením multifunkčného voliča zobrazte indikátor
vybratom obrázku.
4 Stlačte tlačidlo
(Odstrániť) na
(Odstrániť).
5 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte multifunkčný
volič.
• Ak chcete odstrániť všetky snímky v priečinku, v kroku 2 vyberte položku [All In This Folder]
pomocou tlačidla v/V (namiesto možnosti [Select]) a potom stlačte multifunkčný volič.
33
Odstránenie záberov
Zrušenie výberu
Vyberte snímku, ktorú ste predtým určili na odstránenie a stlačením multifunkčného
voliča odstráňte indikátor
zo záberu.
Odstránenie snímok, kým je zobrazená jediná snímka
1 Stlačte tlačidlo
(Odstrániť).
2 Vyberte položku [Delete] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zrušenie odstraňovania
Vyberte položku [Exit] pomocou tlačidla V a potom stlačte multifunkčný volič.
34
Výber záberov na prenesenie na webové
stránky (Sharemark)
Tlačidlo
Tlačidlo
(Sharemark)
(Prehrávanie)
Multifunkčný volič
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu
prehrávania.
• Objaví sa obrazovka registra.
2 Stlačte tlačidlo
(Sharemark) a vyberte položku [Select] prepnutím
multifunkčného voliča do pozície v/V, a potom stlačte multifunkčný volič.
Základné funkcie
1 Stlačením tlačidla
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte snímky, ktoré chcete odovzdať na
webovú lokalitu, potom stlačte multifunkčný volič, ak chcete na vybranom
obrázku zobraziť indikátor .
Indikátor
4 Stlačte tlačidlo
(Sharemark)
(Sharemark).
5 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte multifunkčný
volič.
Farba indikátora
(Sharemark) sa zmení na bielu.
• Ak chcete vybrať všetky snímky v priečinku, v kroku 2 vyberte položku [All In This Folder]
pomocou tlačidla v/V (namiesto možnosti [Select]) a potom stlačte multifunkčný volič.
• Súbory s videozáznamami v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sú veľké, a preto ich prenos môže
trvať dlho. Videozáznamy, ktoré budete chcieť preniesť na web, odporúčame snímať pri
rozlíšení [VGA 30P].
35
Výber záberov na prenesenie na webové stránky (Sharemark)
Zrušenie výberu
Vyberte snímku, ktorú ste predtým vybrali na odovzdanie a stlačením multifunkčného
voliča odstráňte indikátor
zo záberu.
Výber záberov, ktoré sa majú odoslať na webovú stránku, kým je zobrazený
jediný záber
1 Zobrazte snímku, ktorú chcete odoslať na webovú lokalitu.
2 Stlačte tlačidlo
(Sharemark).
Indikátor
je priradený k záberu.
Zrušenie funkcie
Vyberte položku [Exit] pomocou tlačidla V a potom stlačte multifunkčný volič.
Odstraňovanie symbolov zdieľania
Ak chcete zrušiť označenie záberu symbolom Sharemark, zvoľte si požadovaný
obrázok, z ktorého chcete odstrániť symbol Sharemark a postupujte rovnako ako pri
označovaní záberov symbolom Sharemark.
• Pomocou softvéru „PMB Portable“ vo fotoaparáte môžete zábery označené symbolom zdieľania
jednoducho preniesť na web. Bližšie informácie nájdete v Pomocníkovi softvéru „PMB Portable“.
• Pri pripojení na sieťovú službu bude stránka presmerovaná serverom spoločnosti Sony na adresu
URL zadanú v nastaveniach sieťovej služby.
• Pri prenášaní záberov cez internet a tento produkt môžu v závislosti od poskytovateľa pripojenia
na internet v použitom počítači ostať zachytené údaje.
36
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Multifunkčný volič
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Vyberte požadovanú položku ponuky prepnutím multifunkčného voliča do
Základné funkcie
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
polohy b/B.
• V režime snímania sa zobrazuje indikátor
/ . Nie je možné zvoliť položku, ktorá má
indikátor
/
sivý.
• V režime prehrávania stlačte multifunkčný volič po nastavení položky.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadované nastavenie.
4 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
37
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od prevádzkových podmienok.
Ponuka na snímanie je dostupná len v režime snímania a ponuka na prezeranie len v
režime prehrávania.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Ponuka na snímanie (strana 39)
Camera
Setup
Ponuka na prezeranie (strana 40)
(Folder)
(Protect)
(Slide)
(Rotate)
(Setup)
38
(Divide)
Používanie funkcií snímania
Ponuka na snímanie
V tejto časti sú opísané funkcie dostupné v režime snímania pomocou tlačidla MENU.
Viac informácií o tom, ako používať ponuku, nájdete na strane 37.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Ak je nastavený režim prehrávania, prepnite režim na pomocou tlačidla REC pomocou
tlačidla
(Prehrávanie).
Camera: Výber režimu snímania
V nasledujúcich režimoch používa fotoaparát nastavenia vhodné na snímanie v
konkrétnych podmienkach.
Scene Selection
Low Light*1*2
Režim na snímanie na
tmavých miestach.
Landscape
Fotoaparát zaostruje na
vzdialené objekty.
Sports
Režim na snímanie
pohybujúcich sa objektov
vonku alebo na iných
dostatočne osvetlených
miestach.
Snímanie s automatickými nastaveniami.
*1 Fotoaparát
nastavuje nižšiu rýchlosť uzávierky, preto odporúčame používať statív.
V závislosti od vlastností snímaného objektu môže mať obraz zníženú kvalitu.
• Funkcia Zrušiť blikanie nefunguje, keď je v režime výberu scény zvolený režim
(Low Light)
alebo režim
(Sports).
*2
Používanie funkcií snímania
Auto
.Backlight
Režim na snímanie pri
silnom svetle v pozadí.
Setup: Výber nastavení snímania
Výber nastavení pre funkciu snímania. Pozrite stranu 48.
39
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka na prezeranie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Ak je režim nastavený na REC, pomocou tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) ho prepnite na
(Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, ak používate fotoaparát s
pamäťovou kartou „Memory Stick PRO Duo“ .
1 Vyberte požadovaný priečinok prepnutím multifunkčného voliča do pozície b/B.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zrušenie výberu priečinka
Vyberte položku [Cancel] v kroku 2 a potom stlačte multifunkčný volič.
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (strana 50)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (strana 51)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním.
(Protect)
Exit
Prečítajte si nasledujúci postup.
Ukončenie práce s funkciou na ochranu.
Ochrana záberov v režime registra
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte položku
(Protect) prepnutím multifunkčného voliča do pozície b/B, a potom
stlačte multifunkčný volič.
4 Vyberte položku [Select] pomocou tlačidla v/V a potom stlačte multifunkčný volič.
40
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 37
5 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte obrázok, ktorý chcete
chrániť.
Na vybratom zábere sa zobrazí oranžový indikátor
.
Oranžový indikátor
6 Opakovaním kroku 5 nastavte ochranu pre ďalšie zábery.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
8 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte multifunkčný volič.
Farba indikátora
sa zmení na bielu. Označené zábery sú chránené.
• Ak chcete chrániť všetky zábery v priečinku, v kroku 4 zvoľte možnosť [All In This Folder] a
stlačte multifunkčný volič. Vyberte položku [On] pomocou tlačidla B a potom stlačte
multifunkčný volič.
Nastavenie ochrany pri zobrazení jedného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete chrániť.
3 Vyberte možnosť
(Protect) pomocou tlačidla b/B a potom stlačte multifunkčný volič.
Záber je chránený a zobrazí sa na ňom symbol
.
Indikátor
4 Ak chcete nastaviť ochranu ďalších snímok, pomocou tlačidiel b/B vyberte požadovaný
záber a stlačte multifunkčný volič.
Zrušenie ochrany
Používanie funkcií na prezeranie
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
V režime registra
1 V kroku 5 postupu „Ochrana záberov v režime registra“ vyberte záber, ktorého ochranu
chcete zrušiť.
2 Stlačením multifunkčného voliča zmeníte farbu indikátora
na sivú.
3 Uvedený postup zopakujte so všetkými zábermi, ktorých ochranu chcete zrušiť.
4 Vyberte možnosť MENU, vyberte položku [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte
multifunkčný volič.
V režime zobrazenia jedného záberu
V kroku 3 alebo 4 postupu „Nastavenie ochrany pri zobrazení jedného záberu“ stlačte
multifunkčný volič.
41
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 37
Zrušenie ochrany všetkých záberov v priečinku
Vyberte položku [All In This Folder] v kroku 4 postupu „Ochrana záberov v režime
registra“ a potom stlačte multifunkčný volič. Vyberte položku [Off] pomocou tlačidla
B a potom stlačte multifunkčný volič.
• Pri formátovaní karty „Memory Stick PRO Duo“ sa odstránia všetky údaje uložené na
záznamovom médiu vrátane chránených záberov. Tieto zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
DPOF: Pridanie značky objednávky tlače
Pridá značku
(objednávka tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačiť. Zábery na karte
„Memory Stick PRO Duo“ so značkami DPOF si môžete dať vytlačiť vo fotozberni
alebo v tlačiarni podporujúcej štandard DPOF.
• Videozáznamy nemožno označiť.
Označovanie v režime registra
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte položku [DPOF] prepnutím multifunkčného voliča do pozície b/B a potom
stlačte multifunkčný volič.
4 Vyberte položku [Select] pomocou tlačidla v/V a potom stlačte multifunkčný volič.
5 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte obrázok, ktorý chcete
označiť.
Na vybratom zábere sa zobrazí oranžová značka
.
Oranžová značka
6 Opakovaním kroku 5 označte ďalšie zábery.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
8 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte multifunkčný volič.
Farba značky
sa zmení na bielu.
Ak chcete zrušiť nastavenie, vyberte položku [Cancel] v kroku 4 alebo vyberte
položku [Exit] v kroku 8, a potom stlačte multifunkčný volič.
Označovanie v režime zobrazenia jedného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
42
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 37
3 Vyberte možnosť [DPOF] pomocou tlačidla b/B a potom stlačte multifunkčný volič.
K záberu sa priradí značka
(Objednávka tlače).
Značka
4 Ak chcete označiť ďalšie snímky, pomocou tlačidiel b/B zobrazte požadovaný záber a
stlačte multifunkčný volič.
Odstránenie značky
Ak chcete zrušiť označenie záberu značkou
, zvoľte si požadovaný súbor, z ktorého
chcete odstrániť značku
, a vykonajte rovnaký postup ako pri označovaní záberov
značkami
.
Indikátor
zmizne.
Odstránenie všetkých značiek v priečinku
Vyberte položku [All In This Folder] v kroku 4 postupu „Označovanie v režime
registra“ a potom stlačte multifunkčný volič. Vyberte položku [Off] a stlačte
multifunkčný volič.
1 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte obrázky, ktoré chcete
zobraziť vo forme prezentácie, a potom stlačte multifunkčný volič.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte položku
(Prezentácia) prepnutím multifunkčného voliča do polohy b/B, a
potom stlačte multifunkčný volič.
Používanie funkcií na prezeranie
(Slide): Prehrávanie série záberov
4 Vyberte možnosť [Start] pomocou tlačidla b/B a stlačením multifunkčného voliča
spustite prehrávanie.
Pozastavenie prehliadky záberov
Stlačte multifunkčný volič.
Ak chcete vykonať reštartovanie, vyberte položku [Continue] pomocou tlačidla v/V, a
potom stlačte multifunkčný volič.
Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho záberu
Keď je prezentácia pozastavená, stláčajte tlačidlá b/B.
43
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 37
Ukončenie prehliadky záberov
Keď je prezentácia pozastavená, pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Exit] a
potom stlačte multifunkčný volič.
Zmena nastavenia
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Interval
3 sec
Čas zobrazenia jednotlivých záberov pri prehliadke.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Image
Ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa osobitne)
Folder
Prehrávanie všetkých záberov vo vybratom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov v poradí na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“.
(Rotate): Otočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
2 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte obrázok, ktorý chcete
otočiť a potom stlačte multifunkčný volič.
3 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
4 Vyberte možnosť [Rotate] pomocou tlačidla b/B a potom stlačte multifunkčný volič.
5 Vyberte možnosť [
44
] a pomocou tlačidla b/B záber otočte.
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 37
6 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v/V a potom stlačte multifunkčný volič.
• Videozáznamy a chránené zábery sa nedajú pootočiť.
• Môže sa stať, že nebudete môcť otočiť zábery nasnímané iným fotoaparátom.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača sa nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
(Divide): Strihanie videozáznamov
Priebeh videozáznamu ,
Strih
Strih
Strihanie videozáznamov alebo odstraňovanie neželaných úsekov z videozáznamov.
Túto funkciu odporúčame používať vtedy, keď vnútorná pamäť alebo kapacita
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ nepostačuje, keď chcete videozáznam
poslať ako prílohu e-mailu.
OK
Prečítajte si nasledujúci postup.
Cancel
Zrušenie strihu.
Príklad: Strihanie videozáznamu s číslom 101_0002
V tejto časti je uvedený príklad strihania videozáznamu s číslom 101_0002 a jeho
odstránenie pri danej konfigurácii súborov.
101_0003
101_0001
1
3
2
Používanie funkcií na prezeranie
• Pôvodný videozáznam sa odstráni a jeho poradové číslo sa preskočí. Po vystrihnutí scén z
videozáznamu už nie je možné obnoviť pôvodný videozáznam.
101_0002
1 Odstrihnutie scény A.
1
A
2
B
3
101_0002
Strih
Súbor 101_0002 sa rozdelí na súbory 101_0004 a 101_0005.
45
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 37
2 Odstrihnutie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Strih
Súbor 101_0005 sa rozdelí na súbory 101_0006 a 101_0007.
3 Odstránenie neželaných scén A a B.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Odstrániť
Odstrániť
4 Uložené ostanú len želané scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
2 Prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B vyberte videozáznam, ktorý chcete
rozdeliť a potom stlačte multifunkčný volič.
Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
3 Stlačením multifunkčného voliča zastavte prehrávanie.
4 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
5 Vyberte možnosť [Divide] pomocou tlačidla b/B a potom stlačte multifunkčný volič.
6 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
7 Stlačte multifunkčný volič.
• Ak chcete posunúť bod strihu, pomocou tlačidiel b/B použite funkcie c/C (o snímku
dozadu/dopredu).
• Ak chcete zmeniť bod strihu, vyberte položku [Cancel] a stlačte multifunkčný volič. Znova sa
spustí prehrávanie videozáznamu.
46
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 37
8 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zobrazí sa výzva na potvrdenie úkonu.
9 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Videozáznam je rozstrihnutý.
• Obe časti rozstrihnutého videozáznamu majú pridelené nové poradové čísla, ako keby to boli
nové videozáznamy v danom priečinku.
• Nie je možné strihať tieto druhy obrazových záznamov:
– statické zábery,
– príliš krátke videozáznamy (kratšie než približne dve sekundy),
– chránené videozáznamy (strana 40).
• Videozáznamy nie je možné strihať, keď na záznamovom médiu nie je dostatok voľného miesta.
(Setup): Zmena položiek ponuky Setup
Pozri strana 48.
Používanie funkcií na prezeranie
47
Prispôsobenie nastavení
Používanie položiek ponuky Setup
Na obrazovke Setup môžete zmeniť predvolené nastavenia.
Tlačidlo MENU
Multifunkčný volič
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Prepnite multifunkčný volič do pozície B a vyberte možnosť
(Setup).
3 Prepnite volič do pozície v/V/b/B a vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť.
Farba rámika zvolenej položky sa zmení na oranžovú.
4 Prepnite volič do pozície B a zadajte nastavenie.
Stlačením tlačidla MENU zatvoríte obrazovku Setup.
Ak sa chcete z obrazovky Setup vrátiť do ponuky, opakovane prepínajte volič do pozície b.
Zrušenie zmeny nastavenia
Vyberte položku [Cancel] (ak sa zobrazuje) a stlačte multifunkčný volič. Ak na displeji
táto možnosť nie je, zvoľte opäť predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
48
Camera
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný záber na displeji približne dve sekundy ihneď po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
Flicker Cancel
Potláča blikanie generované žiarivkou pomocou elektronickej uzávierky.
Používa sa funkcia Zrušiť blikanie.
Off
Nepoužíva sa funkcia Zrušiť blikanie.
Prispôsobenie nastavení
On
49
Memory Stick
Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je do fotoaparátu vložená pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Komerčne dostupné
pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“ sú už naformátované a môžete ich
okamžite začať používať.
• Pamätajte, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick PRO Duo“
vrátane chránených záznamov.
1 Vyberte položku [Format] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B a
potom prepnite volič do pozície B.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zobrazí sa správa „All data in „Memory Stick“ will be erased“.
3 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
Vyberte položku [Cancel] v kroku 3 a potom stlačte multifunkčný volič.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok na záznam záberov na karte „Memory Stick PRO Duo“.
1 Vyberte položku [Create REC. Folder] prepnutím multifunkčného voliča do pozície
v/V/b/B a potom prepnite volič do pozície B.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
3 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
50
Memory Stick Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Zrušenie vytvárania priečinka
Vyberte položku [Cancel] v kroku 3 a potom stlačte multifunkčný volič.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, na ukladanie videozáznamov sa bude používať priečinok
„101ANV01“ a na ukladanie statických záberov sa bude používať priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky na statické zábery a videozáznamy môžete vytvárať dovtedy, až kým nedosiahnete číslo
priečinka „999“.
• Zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete iný
priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 9 999 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Vyberte položku [Change REC. Folder] prepnutím multifunkčného voliča do pozície
v/V/b/B a potom prepnite volič do pozície B.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
Vyberte položku [Cancel] v kroku 3 a potom stlačte multifunkčný volič.
• Priečinok „100“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Prispôsobenie nastavení
3 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidla b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v, a potom stlačte multifunkčný volič.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na kartu „Memory Stick PRO Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
2 Vyberte položku [Copy] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B a potom
prepnite volič do pozície B.
3 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be copied“.
4 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Spustí sa kopírovanie.
51
Memory Stick Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Zrušenie kopírovania
Vyberte položku [Cancel] v kroku 4 a potom stlačte multifunkčný volič.
• Dobite batériu na dostatočnú úroveň. Kopírovaním obrazových súborov pri nedostatočne nabitej
batérii môže dôjsť k poruche pri prenose údajov alebo poškodeniu údajov v dôsledku vybitia
batérie.
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete odstrániť obsah
vnútornej pamäte, po dokončení kopírovania vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
a potom spustite príkaz [Format] v nástroji [Internal Memory Tool] (strana 53).
• Pri kopírovaní údajov z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ sa
vytvorí nový priečinok. Nie je možné vybrať určitý priečinok na pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“ ako cieľ pre údaje, ktoré sa budú kopírovať.
• Značky
(Sharemark) a
(objednávka tlače) sa pri kopírovaní súborov neprenášajú.
52
Internal Memory
Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak do fotoaparátu nie je vložená pamäťová karta
„Memory Stick PRO Duo“.
Format
Formátovanie vnútornej pamäte.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje z pamäťovej karty vrátane
chránených záberov.
1 Vyberte položku [Format] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B a
potom prepnite volič do pozície B.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be erased“.
3 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
Vyberte položku [Cancel] v kroku 3 a potom stlačte multifunkčný volič.
Prispôsobenie nastavení
53
1
Setup 1
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
LCD Backlight
Nastavenie jasu podsvietenia displeja LCD.
Bright
Vyšší jas.
Normal
• Keď pripojíte fotoaparát do elektrickej zásuvky pomocou dodávaného napájacieho adaptéra, ako
nastavenie sa automaticky vyberie možnosť [Bright].
• Dlhším prepnutím multifunkčného voliča do pozície v (DISP) môžete toto nastavenie zmeniť.
• V režime [Bright] sa rýchlejšie vybíja batéria.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení tlačidla PHOTO bude znieť zvuk spúšte.
On
Po stlačení multifunkčného voliča, tlačidla PHOTO
alebo MOVIE sa zapne zvuk pípnutia/uzávierky.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Language
Výber jazyka, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
Initialize
Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty. Ak vykonáte túto funkciu, zábery
uložené vo vnútornej pamäti sa zachovajú.
1 Vyberte položku [Initialize] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B a
potom prepnite volič do pozície B.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Zobrazí sa správa „Initialize all settings“.
3 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie obnovenia
Vyberte položku [Cancel] v kroku 3 a potom stlačte multifunkčný volič.
• Dbajte na to, aby ste počas inicializácie nevypínali napájanie fotoaparátu.
54
Setup 2
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Výber metódy priraďovania čísel súborov jednotlivým záberom.
Series
Zachovanie poradia prideľovaných čísel súborov aj pri
zmene záznamového priečinka alebo karty „Memory
Stick PRO Duo“. (Ak nová karta „Memory Stick PRO
Duo“ obsahuje súbor s číslom vyšším, než je posledné
priradené číslo, novému záberu sa priradí číslo o 1 vyššie,
než je najvyššie číslo.)
Reset
Pri každej zmene priečinka sa začne číslovať od 0001.
(Ak už záznamový priečinok obsahuje súbory, novému
záberu sa priradí číslo o 1 vyššie, než je najvyššie číslo
súboru.)
USB Connect
Voľba režimu rozhrania USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču pomocou kábla
USB.
Web camera
• Videoprenos bude prebiehať vo formáte QVGA 30P
Motion JPEG.
• Prenášaný obraz sa bude zobrazovať aj na displeji LCD
fotoaparátu.
Mass Storage
Vytvorí sa prepojenie medzi fotoaparátom a počítačom
alebo iným zariadením USB v režime Veľkokapacitná
pamäť.
Pripojenie fotoaparátu k počítaču v režime Mass Storage
Prispôsobenie nastavení
Po pripojení fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB
bude fotoaparát slúžiť ako webová kamera (v režime
USB prenos).
Režim „Mass Storage“ umožňuje počítaču rozpoznať fotoaparát s vloženou pamäťovou kartou
„Memory Stick PRO Duo“ ako externé pamäťové zariadenie a umožňuje používať fotoaparát
prostredníctvom počítača pripojeného pomocou kábla USB.
55
Setup 2
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Fotoaparát pripojte podľa nasledujúceho obrázka.
1Do konektora USB
2Do konektora
(USB)
Kábel USB
• Ak vytvoríte spojenie pomocou rozhrania USB počas snímania videozáznamu, snímanie sa
zastaví. Videozáznam sa uloží až do bodu, keď bol zastavený.
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy predtým, ako:
• odpojíte kábel USB,
• vyberanie pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
• vložíte do fotoaparátu pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ po skopírovaní záberov z
vnútornej pamäte,
• vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu
na paneli úloh.
Dvakrát kliknite sem.
2 Kliknite na možnosti
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie, potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
• Pre používateľov operačného systému Windows XP nie je krok 4 potrebný.
56
Setup 2
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Cieľové priečinky na ukladanie záberov a názvy súborov
Príklad: prezeranie obsahu priečinkov v systéme Windows XP
B Priečinok obsahujúci súbory s videozáznamami nasnímanými týmto fotoaparátom
Ak nevytvoríte žiadny priečinok, bude existovať iba priečinok „101ANV01“
• Údaje v internej pamäti sa uložia na vymeniteľný disk (H:).*
• Priečinok „MISC“ nie je možné použiť na snímanie/prehrávanie žiadnych záberov.
• Obrazové súbory sú pomenované nasledovne. Hodnota ssss reprezentuje akékoľvek číslo od
0001 do 9999.
– Súbory statických obrázkov: DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov: MAH0ssss.MP4 (formát HD), MAQ0ssss.MP4 (formát
VGA)
• Bližšie informácie o priečinkoch – pozrite stranu 50.
* Názvy jednotiek (napr. (H:)) sa môžu odlišovať v závislosti od počítača.
Prispôsobenie nastavení
A Priečinok obsahujúci súbory so zábermi nasnímaných týmto fotoaparátom
Ak nevytvoríte žiadny priečinok, bude existovať iba priečinok „101MSDCF“
57
Setup 2
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 48
Video Out
Nastaví formát výstupného videosignálu podľa TV normy pripojeného zobrazovacieho
zariadenia. Rozličné krajiny a regióny používajú rozličné TV normy. Ak si chcete
prezerať zábery na TV obrazovke, na strane 60 si nájdite TV systém používaný v
krajine alebo regióne, kde chcete fotoaparát takto použiť.
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
Európa).
Clock Set
Nastavenie dátumu a času.
1 Vyberte položku [Clock Set] prepnutím multifunkčného voliča do pozície v/V/b/B a
potom prepnite volič do pozície B.
2 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte multifunkčný volič.
/
/
:
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte multifunkčný
volič.
4 Pomocou tlačidiel b/B vyberajte jednotlivé položky a pomocou tlačidiel v/V nastavte ich
číselnú hodnotu.
5 Vyberte položku [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte multifunkčný volič.
Zrušenie nastavenia času
Vyberte položku [Cancel] v kroku 5 a potom stlačte multifunkčný volič.
58
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Prezeranie záberov na obrazovke TV
prijímača
Ak fotoaparát pripojíte k TV prijímaču zábery si môžete prezerať na jeho obrazovke.
Spôsob pripojenia a kvalita obrazu (HD (vysoké rozlíšenie)/SD (štandardné
rozlíšenie)) závisí od typu TV prijímača a od typu vstupných konektorov, ku ktorým
fotoaparát pripojíte.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme vášho TV prijímača (strana 58).
• Keď sa obrazový signál prenáša do TV prijímača, na obrazovke LCD sa zábery nezobrazujú.
Pripojenie k TV prijímaču s vysokým rozlíšením
Zábery nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) budú prehrávané taktiež v kvalite
HD (vysoké rozlíšenie). Zábery nasnímané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) budú
prehrávané taktiež v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Zelený/Modrý/Červený
Biely/Červený
• Ak zapojíte len konektory so zložkovým videosignálom, zvuk sa nebude prenášať. Ak chcete
prenášať aj zvuk, zapojte biely a červený konektor do príslušných audiokonektorov.
• Nastavenie výstupu sa prepína automaticky podľa druhu prehrávaných záberov. Ak prepnete
režim na pripojenom TV prijímači, obraz môže byť skreslený.
• Ak zaznamenávate videozáznamy s kvalitou rozlíšenia HD (vysoké rozlíšenie) [1080 30P/720 30P]
a fotoaparát je pripojený k TV prijímaču s režimom vysokého rozlíšenia pomocou
komponentového kábla, obraz prenášaný do TV prijímača sa zobrazí s obrazovou kvalitou SD.
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Zložkový kábel A/V (dodáva sa)
Konektor A/V OUT
59
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Pripojenie k TV prijímaču formátu 16:9 (širokouhlý) alebo 4:3
so štandardným rozlíšením
Zábery nasnímané v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) sa budú prehrávať po konverzii na
formát SD (štandardné rozlíšenie). Zábery nasnímané v kvalite SD (štandardné
rozlíšenie) budú prehrávané taktiež v kvalite SD (štandardné rozlíšenie).
Žltý/Biely/Červený
Prípojný kábel A/V (dodáva sa)
Konektor A/V OUT
• Videozáznam nasnímaný v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) bude mať pri prehrávaní na TV
prijímači typu SD (štandardné rozlíšenie) čierne pruhy nad a pod obrazom.
Pripojenie k TV prijímaču prostredníctvom videorekordéra
Zapojte fotoaparát do konektora LINE IN na videorekordéri pomocou kábla A/V. Na
videorekordéri zvoľte vstup LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 a pod.).
Ak je TV prijímač monofónny (ak má len jeden vstupný audiokonektor)
Zapojte žltý konektor na kábli A/V do video vstupu a biely (ľavý kanál) alebo červený
(pravý kanál) konektor do audiovstupu na TV prijímači alebo videorekordéri.
Informácie o TV normách
Na prezeranie záberov na TV obrazovke potrebujete TV prijímač s videovýstupom a
kábel A/V. Televízna norma vášho TV prijímača sa musí zhodovať s TV normou
nastavenou vo fotoaparáte. V nasledujúcom zozname si vyhľadajte TV normu
používanú v krajine alebo regióne, v ktorom chcete fotoaparát použiť.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
a ďalšie.
60
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Prezeranie záberov na obrazovke TV prijímača
61
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skúste použiť riešenia na s. 63 až 66.
2 Vypnite fotoaparát a približne po jednej minúte ho znova zapnite.
3 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Pri oprave fotoaparátu môže prebehnúť kontrola minimálneho objemu údajov
uložených vo vnútornej pamäti za účelom zlepšenia stavu. Zástupcovia spoločnosti
Sony si však nebudú kopírovať ani ukladať vaše údaje.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
62
Batéria a napájanie
63
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
63
Prezeranie záberov
64
Odstraňovanie a upravovanie
záberov
65
„Memory Stick PRO Duo“
65
Vnútorná pamäť
66
Iné
66
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Batéria je vybitá. Dobite batériu (strana 16).
• Overte, či je batéria vložená správnym smerom (strana 18).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne päť minút, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu šetrenia energie batérie. Znovu zapnite fotoaparát.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazená zostávajúca kapacita batérie sa líši od aktuálnej kapacity. Správne
zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Dobite batériu.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte dostatok voľného miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (strana 33).
– Vymeňte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Dĺžka kontinuálneho snímania je približne 25 minút.
• Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu snímania a skúste
nasnímať statický záber alebo videozáznam.
Na displeji LCD sa nezobrazuje snímaný videozáznam alebo statický záber.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu pri pomalej uzávierke. Nie je to porucha.
Riešenie problémov
prepnite fotoaparát do režimu snímania (strana 26).
63
Riešenie problémov
Na displeji LCD sa nezobrazuje dátum a čas.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Na zábere nie je vidieť dátum snímania.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov.
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Vyberte jas podsvietenia displeja LCD (strana 54).
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nenahrajú (strana 3).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné zábery (strana 33).
• Batéria je takmer vybitá.
Prezeranie záberov
Pomocou fotoaparátu nie je možné prezerať zábery.
• Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania
(strana 31).
• V počítači ste zmenili názov priečinka alebo súboru.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB.
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Je vypnuté zobrazovanie údajov na displeji. Zobrazte údaje na displeji prepnutím
multifunkčného voliča do pozície v (DISP) (strana 28).
Krátko po spustení prehrávania je obraz nekvalitný.
• Krátko po spustení prehrávania môže byť obraz nekvalitný z dôvodu spracovávania
obrazových dát. Nie je to porucha.
64
Riešenie problémov
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s TV normou vášho TV prijímača (strana 58).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 59).
• Ak je k fotoaparátu a k počítaču pripojený kábel USB, odpojte ho.
Nie je možné sledovať obraz a počúvať zvuk na TV prijímači.
• Ak používate zložkový video vstup, uistite sa, že je zapojený aj červený a biely
konektor na kábli A/V (strana 59).
Pri prehrávaní na TV prijímači môže byť mierne orezaný horný, dolný, pravý a
ľavý okraj zobrazovaných záberov.
• Displej LCD na fotoaparáte je schopný zobraziť nasnímaný záber na celej ploche
(zobrazenie s plným počtom pixlov). To však môže mať za následok mierne orezanie
horného, dolného, pravého a ľavého okraja záberov pri prezeraní na TV prijímači,
ktorý nie je kompatibilný so zobrazovaním plného počtu pixlov.
Pri prezeraní na TV prijímači pripojenom prostredníctvom kábla A/V majú
zábery čierny pruh nad a pod obrazom.
• Tento jav nastane pri prezeraní záberov nasnímaných v kvalite HD (vysoké rozlíšenie)
na TV prijímači s pomerom strán obrazovky 4:3. Nie je to porucha.
Pri prezeraní videozáznamu v kvalite HD (vysoké rozlíšenie) je obraz
deformovaný.
• Nastavte TV prijímač do širokouhlého režimu, aby správne zobrazoval obraz vo
formáte 16:9.
Odstraňovanie a upravovanie záberov
• Zrušte ochranu (strana 41).
„Memory Stick PRO Duo“
Nedá sa vložiť pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Riešenie problémov
Vo fotoaparáte sa nedá odstrániť záber.
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ odstránia všetky
údaje. Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť.
65
Riešenie problémov
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery s použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať údaje uložené vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ je plná. Skontrolujte, či je na nej voľné
miesto.
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
alebo z počítača do vnútornej pamäte.
• Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“ alebo v počítači nie je možné
kopírovať do vnútornej pamäte.
Iné
Objektív je zahmlený.
• Nastala kondenzácia vzdušnej vlhkosti. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set.
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 58).
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 58).
66
Výstražné indikátory a správy
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
E
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
dobite batériu. Indikátor môže
blikať, aj keď batéria má ešte energiu
na ďalších 5 až 10 minút.
No Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ (strana 18).
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ s obmedzeným
(kontrolovaným) prístupom.
Format error
• Pamäťové médium znova
naformátujte (strana 50).
No memory space
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (strana 33).
Read only memory
• Fotoaparát nemôže ukladať ani
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
PRO Duo“.
No file in this folder
• Do tohto priečinka neboli nasnímané
Reinsert the Memory Stick
• Vložte kartu „Memory Stick PRO
nepostupovali správne.
Folder error
• Priečinok s rovnakým trojciferným
číslom už na pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“ existuje
(napríklad: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte iné priečinky
alebo vytvorte nový priečinok
(strany 50, 51).
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nie je možné použiť vo
fotoaparáte (strana 70).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim sa
Riešenie problémov
Duo“ správnym spôsobom
(strana 18).
• Vloženú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nie je možné použiť vo
fotoaparáte (strana 70).
• Pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ je poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick PRO
Duo“ sú znečistené.
žiadne zábery.
• Pri kopírovaní záberov z počítača ste
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick PRO Duo“
existuje. V tomto prípade už
nemôžete vytvoriť ďalší priečinok.
67
Výstražné indikátory a správy
Cannot record
• Fotoaparát nemôže ukladať zábery
do zvoleného priečinka. Zvoľte iný
priečinok (strana 50).
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba.
File protect
• Zrušte ochranu (strana 40).
Image size over
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
váš fotoaparát nedokáže prehrať.
Invalid operation
• Pokúšate sa prehrávať súbor, ktorý
nie je kompatibilný s fotoaparátom.
• Vybrali ste funkciu, ktorá nie je
dostupná pre videozáznamy.
Turn the power off and on again
• Nastala chyba v dôsledku poruchy
objektívu.
Unsupported data
• Fotoaparát nepodporuje dané údaje
a nie je schopný ich prehrať.
68
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí –
zdroje napájania
Tento fotoaparát a nabíjačku na batérie BC-CSK/BC-CSKA (dodáva sa) môžete
používať vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v elektrickej rozvodnej
sieti striedavé napätie 100 V až 240 V s frekvenciou 50 Hz/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
Iné
69
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné záznamové
polovodičové médium s veľkou
kapacitou.
V tomto fotoaparáte môžete používať
typy kariet „Memory Stick“ uvedené
nižšie. Neručíme však za funkčnosť
všetkých typov kariet „Memory Stick“ v
tomto fotoaparáte. (Bližšie informácie
nájdete v nasledujúcom zozname.)
Typy pamäťových kariet
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
—
„Memory Stick PRO Duo“
a
„Memory Stick PRO-HG Duo“
a*
* Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový
paralelný dátový prenos. Fotoaparát
podporuje 4-bitový paralelný prenos údajov
ako v prípade kariet „Memory Stick PRO
Duo“.
• Tento fotoaparát nie je schopný nahrávať
ani prehrávať dáta využívajúce technológiu
„MagicGate“. „MagicGate“ je technológia
na ochranu autorských práv, ktorá umožňuje
nahrávať a prenášať dáta v šifrovanom
formáte.
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
pamäťovými kartami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratkou výrazu „Memory
Stick Micro“.
• Nie je zaručené, že karta „Memory Stick
PRO Duo“, naformátovaná v počítači
(Windows OS/Mac OS) bude kompatibilná s
týmto fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania/zápisu údajov závisí od
kombinácie vlastností karty „Memory Stick
PRO Duo“ a zariadenia kompatibilného s
kartami „Memory Stick PRO Duo“.
• Neposkytujeme žiadnu náhradu škôd v
dôsledku poškodenia ani straty údajov,
ktoré môžu nastať v týchto prípadoch:
– Ak vysuniete kartu „Memory Stick PRO
Duo“ alebo vypnete fotoaparát v čase, keď
fotoaparát číta alebo zapisuje obrazové
súbory na kartu „Memory Stick PRO
Duo“ (keď svieti alebo bliká indikátor
prístupu).
70
– Ak kartu „Memory Stick PRO Duo“
umiestnite do blízkosti magnetu alebo do
magnetického poľa.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať na
pevný disk počítača.
• Pri popisovaní karty „Memory Stick PRO
Duo“ v poznámkovej oblasti nepoužívajte
príliš veľkú silu.
• Nelepte nálepky ap. na karty „Memory Stick
PRO Duo“ ani na adaptér pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“ prenášajte
a skladujte v jej ochrannom obale.
• Nedotýkajte sa kontaktov na karte a
nedovoľte, aby sa ich dotýkali kovové
predmety.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte a nevystavujte pádom ani
veľkým tlakom.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Dbajte na to, aby pamäťová karta „Memory
Stick PRO Duo“ nenavlhla.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Hrozí nebezpečenstvo, že dieťa kartu
prehltne.
• Do zásuvky na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nevkladajte iné predmety než
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívajte ani neskladujte v týchto
podmienkach:
– na miestach s vysokou teplotou, ako
napríklad v automobile zaparkovanom v
lete na slnku,
– na priamom slnečnom svetle,
– na miestach s extrémne vysokou vlhkosťou
alebo s korozívnymi plynmi.
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“
Informácie o adaptéri na
pamäťové karty „Memory Stick
Duo“
• Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v zariadení kompatibilnom
s kartami „Memory Stick“, vložte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ do adaptéra na
karty „Memory Stick Duo“.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick PRO
Duo“ do adaptéra na karty kariet „Memory
Stick Duo“ sa uistite, či je karta „Memory
Stick PRO Duo“ vložená správnym smerom,
a potom ju úplne zasuňte. Nesprávnym
vložením ju môžete poškodiť. K poškodeniu
môže dôjsť aj násilným vkladaním karty
„Memory Stick PRO Duo“ do adaptéra na
karty „Memory Stick Duo“ nesprávnym
smerom.
• Do fotoaparátu nevkladajte adaptér na
karty „Memory Stick Duo“ bez vloženej
karty „Memory Stick PRO Duo“. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu prístroja.
Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick PRO Duo“
O kompatibilite obrazových údajov
• Obrazové súbory uložené týmto
fotoaparátom na kartu „Memory Stick PRO
Duo“ sú v súlade s univerzálnym
štandardom „Design rule for Camera File
system“ zavedeným organizáciou JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• V tomto fotoaparáte nie je možné prehrávať
statické zábery vytvorené na inom zariadení,
ktoré nie je v súlade s týmto univerzálnym
štandardom. (Tieto modely sa v niektorých
regiónoch nepredávajú.)
• Ak v tomto fotoaparáte nefunguje karta
„Memory Stick PRO Duo“, ktorú ste
predtým používali v inom zariadení,
naformátujte ju vo fotoaparáte (strana 50).
Naformátovaním sa z karty „Memory Stick
PRO Duo“ vymažú všetky uložené
informácie.
• Môže sa stať, že v tomto fotoaparáte
nebudete môcť prehrať zábery:
– upravené v počítači,
– vytvorené v inom zariadení.
• Maximálna pamäťová kapacita kariet
„Memory Stick PRO Duo“ využiteľná týmto
fotoaparátom je 16 GB.
Poznámky o používaní kariet
„Memory Stick Micro“
Iné
• Na používanie kariet „Memory Stick Micro“
v tomto fotoaparáte je potrebný adaptér na
karty M2 Duo. Najprv do adaptéra na karty
M2 Duo vložte kartu „Memory Stick
Micro“, potom vložte adaptér do zásuvky na
karty „Memory Stick Duo“. Ak do
fotoaparátu vložíte kartu „Memory Stick
Micro“ bez adaptéra na karty M2 Duo, môže
sa stať, že kartu nebudete môcť z fotoaparátu
vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávajte
v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
71
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
Batériu odporúčame nabíjať pri teplote okolia
od 10 °C do 30 °C. Môže sa stať, že mimo
uvedeného rozsahu nebude možné batériu
dostatočne nabiť.
Efektívne používanie batérie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie
klesá. V chladnom prostredí sa preto čas
používania batérie skracuje. Na predĺženie
času používania batérie odporúčame
vykonať nasledovné opatrenie:
– Pred použitím si batériu vložte do vrecka
na šatách a pod., aby sa zohriala.
Ako skladovať s fotoaparátom
• Aby sa zachovala funkčnosť batérie pri
dlhodobom skladovaní fotoaparátu, pred
uskladnením vstavanú batériu úplne nabite a
potom úplne vybite. Tento postup vykonajte
aspoň raz ročne. Fotoaparát skladujte na
suchom, chladnom mieste.
• Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prehliadky záberov
(strana 43), až kým sa sám nevypne.
Životnosť batérie
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa s postupujúcim časom a úmerne
frekvencii používania postupne znižuje. Ak
sa prevádzkový čas batérie podstatne skráti,
pravdepodobne sa končí jej životnosť.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
skladovania, prevádzkových podmienok a
prostredia.
72
Register
Register
A
Hlasitosť .............................. 31
Priblíženie ...........................30
Ako zaobchádzať s
fotoaparátom .................5
I
Priblíženie pri prehrávaní
.......................................32
Auto Review .......................49
Indikátor ............................. 11
Pripojenie
Širokouhlý TV
prijímač.........................60
Initialize .............................. 54
B
Internal Memory Tool....... 53
TV prijímač formátu
4:3..................................60
Backlight, režim..................39
Batéria .................................72
K
Beep .....................................54
Kábel A/V........................... 60
TV prijímač s vysokým
rozlíšením.....................59
Konektor A/V OUT .......... 59
Protect .................................40
Change REC. Folder .........51
L
R
Clock Set .............................58
Landscape, režim ............... 39
Režim snímania ..................39
Copy .....................................51
Language............................. 54
Riešenie problémov ...........62
Create REC. Folder ...........50
LCD Backlight ................... 54
Rotate ..................................44
Low Light, režim................ 39
Rozlíšenie ............................22
Dátum ..................................58
M
S
Delete
Mass Storage ...................... 55
Samospúšť ...........................30
Memory Stick Tool ............ 50
Setup 1 .................................54
C
D
Format ....................50, 53
Displej
Indikátor.......................11
Podsvietenie displeja
LCD ........................28, 54
Setup 2 .................................55
N
Sharemark ...........................35
NTSC................................... 58
Slide .....................................43
Snímanie ..............................39
Divide ..................................45
O
DPOF...................................42
Obrazovka registra ............ 31
Videozáznamy .............27
Držanie fotoaparátu...........26
Odstránenie záberov ......... 33
Sports, režim .......................39
F
P
Š
File Number ........................55
PAL ..................................... 58
Širokouhlý TV prijímač .....60
Flicker Cancel .....................49
Pamäťová karta „Memory
Stick PRO Duo“ ......... 70
Vytvorenie ...................50
Ponuka
Výber ............................40
Položky ........................ 38
Zmena...........................51
Prezeranie.................... 40
T
TV prijímač formátu 4:3 ....60
TV prijímač s vysokým
rozlíšením.....................59
Format ...........................50, 53
Snímanie ...................... 39
Function Guide...................49
Popis jednotlivých častí ....... 9
U
Používanie fotoaparátu v
zahraničí....................... 69
USB Connect ......................55
H
Histogram............................28
Register
Folder...................................40
Statický záber ..............27
USB prenos .........................55
Prezeranie ........................... 40
Prezeranie záberov ............ 31
73
Register
V
VGA ....................................23
Video Out ...........................58
Výstražné indikátory a
správy ...........................67
W
Web camera ........................55
Z
Zložkový kábel A/V ..........59
Značka objednávky
tlače...............................42
Zrkadlový režim .................30
74
Register
Poznámky k licencii
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA
AKÝMKOĽVEK SPÓSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ
MÉDIUM SA BEZ LICENCIE PODĽA
POUŽITEĽNÝCH PATENTOV V
PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
NA TENTO PRODUKT BOLA UDELENÁ
LICENCIA Z PORTFOLIA PATENTOV
AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM NA
(i) KÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMOV V
SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC
(„AVC VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE FORMÁTU AVC
VIDEO, KTORÝ BOL ZAKÓDOVANÝ
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ
A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO
BOL ZÍSKANÝ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEOZÁZNAMOV OPRÁVNENÝM NA
POSKYTOVANIE OBSAHU VO
FORMÁTE AVC VIDEO. TÝMTO SA
NEUDEĽUJE ANI NEVYPLÝVA
ŽIADNA LICENCIA NA ŽIADNY INÝ
ÚČEL. ĎALŠIE INFORMÁCIE JE
MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI
MPEG LA, L.L.C. POZRI <HTTP://
MPEGLA.COM>
Register
75
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF