Sony | HDR-AS30V | Sony HDR-AS30V AS30V Kamkordér Action Cam s funkciou Wi-Fi® a GPS Návod na použitie

Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_01-01_HDR-AS30.fm
master:Right
Obsah
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Index
Príručka (Handbook)
Digitálny HD kamkordér
HDR-AS30/AS30V
© 2013 Sony Corporation
4-477-527-11(1)
SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Používanie tejto príručky
Obsah
Kliknutím na tlačidlo vpravo prejdete na príslušnú stranu.
Je to praktické, ak hľadáte informácie o nejakej funkcii.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadanie informácií podľa operácie.
Vyhľadávanie
nastavení
Vyhľadanie informácií v zozname
položiek nastavení.
Vyhľadávanie
operácií
Obsah
Vyhľadanie informácií podľa funkcie.
Značky a upozornenia používané v tejto príručke
Vyhľadávanie
nastavení
Index
Vyhľadanie informácií podľa kľúčového
slova.
Index
Výrobné nastavenie je indikované ako
.
Indikuje upozornenia a obmedzenia
vzťahujúce sa na správnu prevádzku
kamkordéra.
z Indikuje dôležité informácie.
2SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:Right_L1_2 col
Poznámky k používaniu kamkordéra
Obsah
Ochrana pred prehriatím
Jazyk zobrazení
Zobrazenia na displeji sú len v angličtine
(English). Iné jazyky nie sú dostupné.
Poznámky k batérii
• Pred prvým používaním kamkordéra nabite
batériu.
• Batériu môžete nabíjať, aj keď nie je úplne
vybitá. A keď batéria nie je úplne nabitá, môžete
ju použiť a využiť jej zvyšnú kapacitu.
• Podrobnosti o batériách pozri str. 65.
Poznámky k displeju a objektívu
• Vystavením displeja alebo objektívu priamemu
slnečnému žiareniu na dlhší čas môže dôjsť
k poruche zariadenia. Dávajte pozor, keď
ukladáte kamkordér blízko okna alebo vonku.
• Na displej príliš netlačte. Môže dôjsť k poruche.
Vyhľadávanie
nastavení
Kompatibilita obrazových údajov
• Kamkordér podporuje "formát MP4" ako formát
video súborov. Nie je však zaručené, že všetky
MP4-kompatibilné zariadenia dokážu prehrávať
záznam nasnímaný týmto kamkordérom.
• Kamkordér spĺňa pravidlá DCF (Design Rules
for Camera File Systems) - univerzálna norma
vypracovaná asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Index
• Pred snímaním vykonajte testovacie snímanie,
ktorým skontrolujete, či kamkordér pracuje
správne.
• Ak chcete záznam prehrávať, prepojte
kamkordér s iným zariadením pomocou micro
HDMI kábla (v predaji zvlášť).
• Kamkordér nie je odolný voči prachu,
špliechaniu ani vode.
Pred používaním kamkordéra si prečítajte časť
“Bezpečnostné upozornenia” (str. 67).
• Kamkordér nevystavujte vode.
Ak do kamkordéra vnikne voda, môže dôjsť
k poruche. V niektorých prípadoch môže byť
poškodenie trvalé.
• Kamkordérom nemierte do slnka ani do iného
zdroja silného svetla. Môže dôjsť k poruche.
• Kamkordér nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu rádiových vĺn alebo
k vyžarovaniu radiácie. Kamkordér potom
nemusí snímať/prehrávať správne.
• Používanie kamkordéra v piesčitom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu.
• Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti, pred
používaním vlhkosť z kamkordéra odstráňte
(str. 67).
• Kamkordérom netraste, ani nenarážajte. Môže
sa pokaziť a nebude možné snímať. Navyše sa
môže poškodiť pamäťová karta a obrazové dáta.
• Ak pripájate kamkordér k inému zariadeniu
pomocou kábla, konektor kábla zasúvajte
správne. Násilným zasúvaním konektora
nesprávnym spôsobom môžete poškodiť
konektor alebo kamkordér.
• Prehrávanie záznamu nasnímaného, upraveného
alebo skomponovaného inými fotoaparátmi/
kamkordérmi nie je na tomto kamkordéri
zaručené.
• Keď prepínate medzi normou NTSC/PAL,
zmení sa podľa toho hodnota nastavená v režime
snímania (Recording Mode). V tomto návode sú
uvádzané hodnoty nastavení pre [NTSC] aj pre
[PAL].
Vyhľadávanie
operácií
Poznámky k snímaniu/prehrávaniu
a zapojeniu
Podľa teploty kamkordéra a batérie sa môže
znemožniť snímanie videa, alebo sa môže
automaticky vypnúť napájanie, aby sa chránil
kamkordér. Pred vypnutím, alebo keď nie je viac
možné snímať, na displeji sa zobrazí hlásenie.
Upozornenie k autorským právam
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými právami.
Neautorizovaným kopírovaním takýchto
materiálov sa môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Žiadna kompenzácia poškodeného
obsahu či znemožnenia snímania
Spoločnosť Sony nekompenzuje žiadne prípady
zlyhania snímania ani stratu či poškodenie
nasnímaného obsahu z dôvodu nefunkčnosti
kamkordéra alebo pamäťovej karty a pod.
Teplota kamkordéra
Kamkordér aj jeho batéria sa pri nepretržitom
používaní môžu zohrievať. Nejde však o poruchu.
3SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:Right_L1_2 col
Ilustrácie a obrázky používané v tejto
príručke
• Funkciu GPS používajte v súlade s platnými
miestnymi pravidlami a normami danej krajiny
a regiónu.
• Ak nezaznamenávate informáciu o mieste
snímania, nastavte záznam o GPS polohe
na [OFF] (Vyp.) (str. 25).
• Ak snímate s nastavením záznamu o GPS
polohe na [ON] (Zap.) a odosielate takýto
nasnímaný záznam na Internet, miesto
nasnímania môže byť dostupné tretím stranám.
Aby ste tomu zabránili, nastavte pred snímaním
záznam o GPS polohe na [OFF] (Vyp.) (str. 25).
Vyhľadávanie
nastavení
• Kamkordér je kompatibilný s profilom MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile pre záznam v HD
obrazovej kvalite (vysoké rozlíšenie). Z tohto
dôvodu nie je možné záznam nasnímaný v HD
kvalite (vysoké rozlíšenie) týmto kamkordérom
prehrávať v zariadeniach nekompatibilných
s profilom MPEG-4 AVC/H.264.
• Záznamy nasnímané týmto kamkordérom sa
nemusia v iných zariadeniach prehrať
štandardne. Záznamy nasnímané inými
zariadeniach sa naopak nemusia prehrať správne
v tomto kamkordéri.
GPS-kompatibilné zariadenia
(len HDR-AS30V)
Vyhľadávanie
operácií
Poznámky k prehrávaniu v iných
zariadeniach
Kamkordér je vybavený objektívom Carl Zeiss,
ktorý je schopný reprodukovať ostrý obraz
s vynikajúcim kontrastom. Objektív tohto
kamkordéra bol vyrobený v zmysle systému
kontroly kvality certifikovaného spoločnosťou
Carl Zeiss v súlade s normami kvality spoločnosti
Carl Zeiss v Nemecku.
Obsah
• Vzorové obrázky používané v tejto príručke
(ďalej aj ako návod) sú reprodukcie.
Nejde o skutočné obrázky nasnímané týmto
kamkordérom.
• V tejto príručke sa pojem “pamäťová karta”
vzťahuje na pamäťové karty “Memory Stick
Micro” aj microSD.
• Právo na zmeny vyhradené.
Objektív Carl Zeiss
Funkcia bezdrôtovej siete
Index
• Funkcia bezdrôtovej siete integrovaná v tomto
kamkordéri je v súlade s Wi-Fi špecifikáciami
stanovenými alianciou Wi-Fi Alliance (WFA).
• V závislosti od danej oblasti nemusí byť prístup
k bezdrôtovej LAN sieti k dispozícii, môže si
vyžadovať osobitný poplatok za služby, alebo
môže byť komunikácia blokovaná, prípadne sa
môžu vyskytovať občasné výpadky.
Podrobnosti žiadajte od správcu bezdrôtovej
LAN siete a/alebo poskytovateľa služby.
• Spoločnosť Sony nijako neručí ohľadom
poskytovania sieťovej služby. Spoločnosť Sony
nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť za
škody, ktoré môžu vzniknúť následkom
používania sieťovej služby a to ani v prípade
tvrdenia tretej strany.
• Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody
spôsobené neoprávneným prístupom alebo
neoprávneným používaním údajov uložených
v kamkordéri, ktoré vyplývajú zo straty alebo
odcudzenia.
Bezpečnosť pri používaní
bezdrôtových LAN produktov
Pri používaní funkcie bezdrôtovej siete je dôležité
nastavenie zabezpečenia. Spoločnosť Sony
neposkytuje žiadne záruky a nenesie žiadnu
zodpovednosť za škodu vyplývajúcu
z nedostatočného zabezpečenia ani z používania
funkcie bezdrôtovej siete.
4SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Používanie kamkordéra
Obsah
Všestranné využitie pomocou
príslušenstva
Vyhľadávanie
operácií
Držiak na riadidlá a vodotesné puzdro
Vyhľadávanie
nastavení
Upevňovací popruh na zápästie a vodotesné puzdro
Index
Držadlo s LCD displejom
5SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:Right
Obsah
Pochváľte sa svojimi zážitkami
Vyhľadávanie
operácií
Odošlite nasnímané okamihy
Vyhľadávanie
nastavení
Nasnímaný záznam môžete ihneď odoslať
a zdieľať ho pomocou funkcie bezdrôtovej
siete kamkordéra (str. 45).
Index
Záznam GPS informácie
(len HDR-AS30V)
Počas prehrávania videozáznamu pomocou
softvéru “PlayMemories Home” môžete
zobraziť informácie o danom mieste
a rýchlosť pohybu (str. 25).
Pripojenie k TVP
Kamkordér pripojte k TVP pomocou micro
HDMI kábla (v predaji zvlášť) a užite si
záznam na rozmernej obrazovke (str. 43).
6SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:TOC
Obsah
Obsah
Poznámky k používaniu kamkordéra
Index
Kontrola dodávaných položiek ···································· 14
Vloženie batérie ··························································· 15
Vloženie pamäťovej karty ············································ 18
Režim snímania ··························································· 20
Stabilizácia SteadyShot··············································· 21
Zorný uhol···································································· 22
Scéna··········································································· 23
Intervalové snímanie fotografií····································· 24
Záznam GPS polohy (GPS Log) (len HDR-AS30V)······ 25
Letový režim ································································ 27
Automatické vypnutie (Auto Power Off) ······················ 28
Pípanie········································································· 29
Nastavenie dátumu a času ·········································· 30
Napájanie cez USB······················································ 31
Prepínanie normy NTSC/PAL ······································ 32
Resetovanie nastavení················································· 33
Formátovanie······························································· 34
Používanie príslušenstva ············································· 35
Vyhľadávanie
nastavení
Začíname
Vyhľadávanie
operácií
Používanie tejto príručky ··············································· 2
Poznámky k používaniu kamkordéra····························· 3
Používanie kamkordéra ················································· 5
Vyhľadávanie operácií ················································· 10
Vyhľadávanie nastavení ··············································· 11
Popis častí ··································································· 13
7SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:TOC_cont
Obsah
Snímanie
Snímanie······································································ 41
Zobrazenie záznamu na TV obrazovke ······················· 43
Bezdrôtová sieť (Wi-Fi)
Vyhľadávanie
nastavení
Príprava na Wi-Fi nastavenia······································· 45
Wi-Fi nastavenia ·························································· 46
Inteligentné diaľkové ovládanie ··································· 49
Kopírovanie·································································· 51
Vyhľadávanie
operácií
Prehrávanie
Index
PC
Praktické funkcie pri prepojení kamkordéra s PC ······· 52
Príprava PC ································································· 53
Spustenie softvéru “PlayMemories Home” ················· 56
Riešenie problémov
Riešenie problémov····················································· 57
Výstražné indikátory a hlásenia ··································· 61
Ďalšie informácie
Dostupný čas snímania ··············································· 63
Batéria ········································································· 65
Používanie kamkordéra v zahraničí ····························· 66
Bezpečnostné upozornenia········································· 67
Technické údaje ·························································· 69
8SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:TOC_cont
Obsah
Index
Index············································································ 72
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Index
9SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_02-10_HDR-AS30.fm
master:Contents
Vyhľadávanie operácií
Obsah
Režim snímania ···················································· 20
Odstraňovanie
záznamov
Formátovanie ························································ 34
Zmena dátumu, času
a regiónu
Nastavenie dátumu a času ······························· 30
Inicializácia nastavení
Resetovanie nastavení ······································· 33
Prehrávanie na TVP
Zobrazenie záznamu na TV obrazovke ········· 43
Ovládanie pomocou
smartfónu alebo
tabletu
Inteligentné diaľkové ovládanie······················· 49
Odosielanie záznamu
na sieťové služby
Wi-Fi nastavenia ·················································· 46
Záznam informácií
o mieste snímania
Záznam GPS polohy (GPS Log)
(len HDR-AS30V) ················································· 25
Index
Zmena veľkosti video
súboru
Vyhľadávanie
nastavení
Snímanie ································································ 41
Vyhľadávanie
operácií
Snímanie videí
a fotografií
10SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_11-13_HDR-AS30.fm
master:MNEU/HOME
Vyhľadávanie nastavení
Obsah
Nastavované položky
Kliknutím na danú položku prejdete na príslušnú stranu.
Výrobné nastavenia
Režim snímania
VIDEO
HQ (1920×1080/30p)
Stabilizácia SteadyShot
STEDY (Stabilizácia)
ON (Zap.)
Zorný uhol
ANGLE (Uhol)
120°
Scéna
SCENE (Scéna)
NORML (Štandardne)
Intervalové snímanie fotografií
LAPSE (Int. snímanie)
5sec (5 s)
Inteligentné diaľkové ovládanie
Wi-Fi
ON (Zap.)
Kopírovanie*
SHARE (Zdieľanie)
—
Záznam GPS polohy (GPS Log)
(len HDR-AS30V)
GPS
ON (Zap.)
Letový režim
PLANE (Lietadlo)
OFF (Vyp.)
Vyhľadávanie
nastavení
Zobrazenie
Automatické vypnutie (Auto Power Off) A.OFF (Aut. vypnutie)
60sec (60 s)
Pípanie
BEEP (Pípanie)
ON (Zap.)
Nastavenie dátumu a času
DATE (Dátum)
2013/1/1 00:00 GMT+0
Napájanie cez USB
USBPw (Napájanie cez USB) ON (Zap.)
V.SYS (Video systém)
NTSC
Resetovanie nastavení
RESET
—
Formátovanie
FORMT (Formátovať)
—
Index
Prepínanie normy NTSC/PAL
Vyhľadávanie
operácií
Položky
* Režim môžete prepnúť pomocou smartfónu, keď je kamkordér nastavený do režimu inteligentného
diaľkového ovládania (Smart Remote Control).
Poznámky
• Zobrazenia na displeji sú len v angličtine (English). Iné jazyky nie sú dostupné.
Ak nastavovať položky
Položky môžete nastavovať tromi tlačidlami na
kamkordéri.
NEXT*: Prepnutie na ďalšie Menu
PREV*: Prepnutie na predošlé Menu
ENTER: Potvrdenie v Menu
* Tlačidlá NEXT a PREV sa využívajú na zmeny Menu.
V tomto návode sa zvyčajne používa tlačidlo NEXT. Ak treba
použiť len tlačidlo PREV, bude uvedené tlačidlo PREV.
Tlačidlo REC/
Tlačidlo ENTER
Tlačidlo PREV
Tlačidlo NEXT
11SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_11-13_HDR-AS30.fm
master:Right
1 Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite kamkordér.
Pre vypnutie zvoľte [PwOFF] (Vyp. napájanie) a stlačte ENTER.
Obsah
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zobrazte nastavovanú položku a stlačte ENTER.
Pre návrat do Menu [SETUP] (Nastavenie) zvoľte [BACK] (Späť) a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Index
12SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_11-13_HDR-AS30.fm
master:Right_L1_2 col
Popis častí
Obsah
A Indikátor REC (Snímanie)/
Indikátor prístupu
B Tlačidlo REC (Video/Fotografie)
Tlačidlo ENTER (Potvrdenie Menu)
C Prepínač b REC HOLD*1
Vyhľadávanie
operácií
D
(Značka N)*2
E Displej
F Reproduktor
G Tlačidlo PREV
H Tlačidlo NEXT
I Mikrofóny
K GPS senzor (len HDR-AS30V)
L Kryt konektorov
M Konektor m (Mikrofón)*3
N Rozširujúci konektor*4
Vyhľadávanie
nastavení
J Objektív
O Indikátor CHG (Nabíjanie)
P Konektor HDMI OUT
Q Multi/Micro USB konektor*5
S Slot pre pamäťové karty
Index
R Kryt priestoru pre batériu/pamäťovú kartu
T Ovládač uvoľnenia batérie
U Slot pre batériu
*1 Používa sa na zabránenie neželanému
ovládaniu. Posuňte v smere b pre zablokovanie
tlačidla REC. Posuňte v opačnom smere pre
uvoľnenie tlačidla.
*2 Dotknite sa v mieste tejto značky, keď
kamkordér pripájate k smartfónu vybavenému
funkciou NFC.
NFC (Near Field Communication) je
medzinárodný štandard pre technológiu
bezdrôtovej komunikácie na krátku
vzdialenosť.
*3 Keď pripojíte externý mikrofón (v predaji
zvlášť), zvuk nie je možné nahrávať cez
vstavaný mikrofón.
*4 Používa sa na pripojenie príslušenstva.
*5 Podpora Micro USB-kompatibilných zariadení.
13SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1_2 col
Kontrola dodávaných položiek
Obsah
Vyhľadávanie
operácií
Skontrolujte, či ste dostali všetky nasledovné
dodávané položky.
Číslo v zátvorkách indikuje celkový počet
(množstvo) dodávanej položky.
• Kamkordér (1)
• Micro USB kábel (1)
• Nabíjateľná batéria (NP-BX1) (1)
Vyhľadávanie
nastavení
• Vodotesné puzdro (SPK-AS2) (1)
• Nalepovací držiak (VCT-AM1)
Upevňovací držiak (1)
Index
Plochá lepiaca podložka (1)
Oblá lepiaca podložka (1)
• Príručka (Handbook) (Tento návod)
Obsiahnutá vo vstavanej pamäti
kamkordéra.
• Návod na použitie v tlačenej forme
14SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Vloženie batérie
Obsah
1 Posuňte kryt priestoru pre batériu/slotu
pre pamäťovú kartu v smere šípky
a otvorte kryt.
Vyhľadávanie
operácií
2 Vložte batériu.
Overte správnu polohu batérie a zasúvajte ju oproti
ovládaču uvoľnenia batérie, kým sa ovládač nezaistí.
3 Zatvorte kryt.
Vyhľadávanie
nastavení
z Nastavenie funkcie automatického vypnutia
(Auto Power Off)
Index
V Menu [SETUP] (Nastavenie) zvoľte [A.OFF] (Aut. vypnutie) a nastavte funkciu
Auto Power Off. Výrobné nastavenie je [60sec]. Nastavenie zmeňte podľa potreby.
Podrobnosti pozri v časti “Automatické vypnutie (Auto Power Off)” (str. 28).
15SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
Nabíjanie batérie
Obsah
1 Vypnite kamkordér.
Nabíjanie nie je možné, kým je kamkordér zapnutý.
2 Pripojte kamkordér k zapnutému PC
micro USB káblom (dodávaný).
Indikátor CHG
(Nabíjanie)
Vyhľadávanie
operácií
Indikátor CHG (Nabíjanie) sa rozsvieti.
Micro USB
kábel
(dodávaný)
Nabíjanie je dokončené, keď indikátor CHG (Nabíjanie) zhasne (úplné nabitie) (str. 65).
Poznámky
S kamkordérom môžete používať len batérie typu X.
Pred nabíjaním batérie vypnite kamkordér.
Keď pripájate kamkordér k PC, nepoužívajte silu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kamkordéra alebo PC.
Keď pripojíte kamkordér k notebooku, ktorý nie je pripojený k AC adaptéru, môže sa batéria v notebooku
rýchlo vybiť. Nenechávajte kamkordér pripojený k notebooku dlhý čas.
• Nabíjanie batérie alebo prepojenie s upravovanými alebo vami zostavenými PC nie je zaručené.
V závislosti od typu použitého USB zariadenia nemusí nabíjanie správne fungovať.
• Fungovanie so všetkými modelmi PC nie je zaručené.
• Ak kamkordér neplánujete dlhší čas používať, nabite jeho batériu raz za 6 až 12 mesiacov, aby sa uchoval
optimálny stav batérie.
Index
•
•
•
•
Vyhľadávanie
nastavení
Zasuňte úplne
a správne
3 Po dokončení nabíjania zrušte USB
pripojenie medzi kamkordérom a PC
(str. 55).
z Čas nabíjania batérie kamkordéra
Čas nabíjania
Batéria
Pomocou PC*
Pomocou nabíjačky AC-UD20
(v predaji zvlášť)
NP-BX1 (dodávaná)
Cca 245 minút
Cca 175 minút
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C.
Nabíjanie môže v určitých podmienkach trvať dlhšie.
* Dostupné je aj rýchle nabitie, ak použijete USB nabíjačku AC-UD20 (v predaji zvlášť).
Nabíjačku pripojte pomocou micro USB kábla (dodávaný).
16SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
zKontrola stavu (zostávajúcej kapacity) batérie
Obsah
Indikátor stavu sa zobrazuje v pravom hornom rohu panela displeja.
Vysoká
kapacita
Nízka
kapacita
Vyhľadávanie
operácií
• Indikátor stavu batérie nemusí za určitých podmienok zobraziť správny údaj.
• Trvá cca minútu, kým indikátor zobrazí správnu zostávajúcu kapacitu.
Vyhľadávanie
nastavení
Index
17SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Vloženie pamäťovej karty
Obsah
1 Posuňte kryt priestoru pre batériu/slotu
pre pamäťovú kartu v smere šípky
a otvorte kryt.
Pamäťová karta microSD: Vkladajte v smere A.
Pamäťová karta “Memory Stick Micro (M2)”:
Vkladajte v smere B.
A
Strana so štítkom
microSD
B
Strana s kontaktmi
“Memory Stick Micro
(Mark2)”
Vyhľadávanie
nastavení
• Keď sa na displeji zobrazí [WAIT] (Čakajte), počkajte
kým hlásenie nezmizne.
• Pamäťovú kartu vkladajte priamo a správnym smerom.
Inak ju kamkordér nesprístupní.
Vyhľadávanie
operácií
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zacvakla.
3 Zatvorte kryt.
Index
z Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jedenkrát jemne zatlačte na kartu.
z Vhodné typy pamäťových kariet pre kamkordér
Typy pamäťových kariet
Rýchlostná trieda SD
(Speed Class)
Označenie v tomto návode
Pamäťová karta “Memory
Stick Micro (Mark2)”
—
Pamäťová karta
“Memory Stick Micro”
Pamäťová karta microSD
microSDHC
Class 4 alebo rýchlejšia
microSD
microSDXC
• Fungovanie so všetkými modelmi pamäťových kariet nie je zaručené.
18SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
Poznámky
Obsah
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
• Aby sa stabilizovali operácie s pamäťovou kartou, odporúčame pri prvom použití s kamkordérom kartu
naformátovať (str. 34).
Formátovanie odstráni všetky dáta z karty a nie je ich možné obnoviť.
• Pred formátovaním karty si dôležité dáta z karty zálohujte na iné médium, napr. do PC.
• Ak vkladáte kartu do slotu nasilu naopak, môžete poškodiť kartu, slot pre kartu, prípadne môže dôjsť
k poškodeniu záznamu na karte.
• Do slotu pre pamäťovú kartu vkladajte len pamäťovú kartu kompatibilnej veľkosti a žiadne iné predmety.
Inak môže dôjsť k poruche.
• Pri zasúvaní alebo vysúvaní karty dávajte pozor, aby karta nevyskočila a nespadla.
• Garantovaný rozsah prevádzkových teplôt pre kamkordér je od 0 °C do 40 °C.
V závislosti od typov pamäťových kariet sa garantovaný rozsah prevádzkových teplôt líši.
Podrobnosti pozri v návode na použitie pamäťovej karty.
• Záznam nasnímaný na kartu microSDXC nie je možné prenášať ani prehrávať na PC alebo AV zariadení,
ktoré nie je exFAT*-kompatibilné (cez USB prepojenie). Pred pripájaním overte, či je dané zariadenie
exFAT-kompatibilné. Ak kamkordér pripojíte k exFAT-nekompatibilnému zariadeniu, môže sa zobraziť
hlásenie vyzývajúce na formátovanie pamäťovej karty. V takomto prípade neformátujte pamäťovú kartu,
inak sa odstránia všetky dáta.
* exFAT je súborový systém používaný na kartách SDXC.
Index
19SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Režim snímania
t
Obsah
Nastavovacie
zobrazenie
Môžete nastaviť rozlíšenie obrazu a rýchlosť snímkovania pre snímaný záznam.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte režim snímania a stlačte ENTER.
Displej
Nasnímaný záznam
Rozlíšenie
Rýchlosť
Rýchlosť
snímkovania snímkovania
– snímanie
– prehrávanie
60p/50p
Maximálne rozlíšenie (Full HD)
30p/25p
1920 × 1080
60p/50p
30p/25p
1280 × 720
30p/25p
Spomalený obrazový záznam
nasnímaný 2× rýchlosťou snímkovania
1280 × 720
60p
30p
Super spomalený obrazový záznam
nasnímaný 4× rýchlosťou snímkovania
1280 × 720
120p
Štandardné rozlíšenie (SD)
640 × 480
30p/25p
Index
Vysoké rozlíšenie (HD)
Vyhľadávanie
nastavení
Najvyššie rozlíšenie/plynulý obrazový
záznam nasnímaný 2× rýchlosťou
1920 × 1080
snímkovania
Vyhľadávanie
operácií
2 Kým je zobrazené [VIDEO] (Režim snímania), stlačte ENTER.
30p/25p
Návrat do Menu [VIDEO].
Poznámky
• Čas snímania nepretržitého záznamu je cca 13 hodín.
V režime [SLOW] (Spomalene) je to cca 6,5 hodiny.
V režime [SSLOW] (Super spomalene) je to cca 3 hodiny.
• Ak zvolíte [SSLOW] (Super spomalene), stabilizácia SteadyShot nebude účinná, ani pri nastavení
SteadyShot na [ON] (Zap.).
• Zvuk sa pri snímaní v nasledovných režimoch nenahráva:
– Je nastavené [SSLOW] (Super spomalene) (720 120p), [SLOW] (Spomalene) (720 60p).
• Keď je režim snímania nastavený na [VGA], zorný uhol je užší než v iných režimoch snímania.
• Rýchlosť snímkovania závisí od nastavenia NTSC/PAL (str. 32).
• Ak NTSC/PAL nastavíte na [PAL], rýchlosť snímkovania sa nezobrazuje.
20SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Nastavovacie
zobrazenie
t
Obsah
Stabilizácia
SteadyShot
Môžete aktivovať redukovanie otrasov kamkordéra pri snímaní.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [STEDY] (Stabilizácia) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Zapnutie stabilizácie SteadyShot.
Vyhľadávanie
nastavení
Vypnutie stabilizácie SteadyShot.
Návrat do Menu [STEDY] (Stabilizácia).
Poznámky
Index
• Keď je stabilizácia SteadyShot nastavená na [ON] (Zap.), zorný uhol sa nastaví na [120°].
• Keď je zorný uhol nastavený na [170°], stabilizácia SteadyShot sa nastaví na [OFF] (Vyp.).
• Keď je režim snímania nastavený na [SSLOW] (Super spomalene), stabilizácia SteadyShot
nebude fungovať.
• Stabilizácia SteadyShot nie je dostupná, keď je kamkordér v režime snímania fotografií.
21SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Zorný uhol
t
Obsah
Nastavovacie
zobrazenie
Môžete zmeniť zorný uhol snímania.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Snímanie so zorným uhlom 170°.
Vyhľadávanie
nastavení
Snímanie so zorným uhlom 120°.
Vyhľadávanie
operácií
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [ANGLE] (Uhol) a stlačte ENTER.
Návrat do Menu [ANGLE] (Uhol).
Poznámky
Index
• Keď je stabilizácia SteadyShot nastavená na [ON] (Zap.), zorný uhol sa nastaví na [120°].
• Keď je zorný uhol nastavený na [170°], stabilizácia SteadyShot sa nastaví na [OFF] (Vyp.).
• Keď je režim snímania nastavený na [VGA], zorný uhol je užší než v iných režimoch snímania.
22SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Scéna
Nastavovacie
zobrazenie
Obsah
t
Môžete nastaviť kvalitu obrazu podľa snímanej scény.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Snímanie záznamu v štandardnej kvalite.
Návrat do Menu [SCENE] (Scéna).
Vyhľadávanie
nastavení
Snímanie záznamu v obrazovej kvalite vhodnej pre snímanie pod vodou.
Vyhľadávanie
operácií
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SCENE] (Scéna) a stlačte ENTER.
Index
23SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Nastavovacie
zobrazenie
t
Obsah
Intervalové snímanie
fotografií
Môžete nastaviť dĺžku intervalu pre intervalové snímanie fotografií.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [LAPSE] (Int. snímanie) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Nepretržité snímanie fotografií v cca 5-sekundových intervaloch.
Vyhľadávanie
nastavení
Nepretržité snímanie fotografií v cca 10-sekundových intervaloch.
Nepretržité snímanie fotografií v cca 30-sekundových intervaloch.
Index
Nepretržité snímanie fotografií v cca 60-sekundových intervaloch.
Návrat do Menu [LAPSE] (Int. snímanie).
Poznámky
• Prvá fotografia sa nasníma bezprostredne po spustení snímania, bez čakania na dokončenie nastaveného
intervalu. Od druhej fotografie sa budú fotografie snímať v nastavených intervaloch.
• Ak nie je možné snímať fotografie v nastavených intervaloch, snímanie sa oneskorí.
• Maximálny dostupný počet nasnímaných súborov je celkovo 40 000, vrátane video súborov (MP4).
24SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Nastavovacie
zobrazenie
t
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
Môžete ukladať informácie o mieste snímania a rýchlosť pohybu počas snímania videí pomocou
GPS funkcie kamkordéra.
Softvér “PlayMemories Home” umožní importovať videá nasnímané so záznamom GPS polohy
(GPS Log) do PC a zobraziť ich na mape so zobrazením informácií o mieste snímania (str. 52).
Obsah
Záznam GPS polohy
(GPS Log)
(len HDR-AS30V)
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [GPS] (GPS) a stlačte ENTER.
Snímanie videí so záznamom GPS polohy a fotografií s informáciami o mieste
snímania.
Vyhľadávanie
nastavení
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Nepoužívanie záznamu GPS polohy.
Index
Návrat do Menu [GPS].
Poznámky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Záznam GPS polohy (GPS Log) je dostupný len pri snímaní videa.
Ak nezaznamenávate informáciu o mieste snímania, nastavte záznam o GPS polohe na [OFF] (Vyp.).
Počas vzletu a pristávania lietadla nastavte letový režim na [ON] (Zap.) (str. 27).
Systém GPS používajte v súlade s usmerneniami platnými pre danú lokalitu alebo situáciu.
Získanie informácií o polohe pri prvom použití alebo použití po dlhšom období nepoužívania systému
GPS môže trvať od niekoľkých desiatok sekúnd až po niekoľko minút. Čas zameriavania polohy je možné
skrátiť využitím pomocných dát GPS (str. 26).
Nezakrývajte GPS senzor prstom pri vyhľadávaní satelitov GPS ani pri zameriavaní.
Znižuje to citlivosť GPS senzora a zameriavanie môže zlyhať (str. 13).
Spoločnosť Sony nezbiera informácie o mieste ani o navigovaní.
Ak chcete zobraziť informácie o mieste a navigovaní ako mapy v PC, spoločnosť Sony poskytne dáta
informácií o mieste a navigovaní spoločnosti Google Inc.
Hoci kamkordér nemá funkciu pre odstránenie súborov záznamov (log), môžete ich odstrániť
naformátovaním média.
Pri snímaní fotografií s nastavením záznamu GPS polohy (GPS Log) na [ON] (Zap.), zaznamenávajú
sa len informácie o mieste snímania.
Maximálny počet log súborov, ktoré je možné zaznamenať, je 256/deň. Keď sa dosiahne maximálny
počet zaznamenaných log súborov, môžete ďalej snímať, ale log súbory sa nebudú zaznamenávať.
25SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
Kontrola stavu zameriavania polohy
Obsah
Indikátor sa mení podľa intenzity (kvality) príjmu signálu GPS, keď je zapnutý systém GPS.
Stav príjmu GPS signálu
Žiadny
indikátor
Záznam GPS polohy (GPS Log) je nastavený na [OFF] (Vyp.),
alebo sa vyskytla chyba.
OFF (Vyp.)
Vyhľadávanie/
Výskyt problému
Zameriavanie polohy
je aktívne
Vyhľadávanie GPS satelitov.
Spustenie zameriavania môže trvať niekoľko minút.
Kamkordér prijíma GPS signál a dokáže získavať informácie
o polohe.
Čas zameriavania je možné skrátiť využitím pomocných dát GPS. Ak je pomocou softvéru
“PlayMemories Home” k dispozícii pripojenie na Internet, môžu sa pomocné dáta GPS
automaticky aktualizovať.
Index
• Ak nie je nastavený dátum a čas, alebo je nastavený čas výrazne posunutý, čas na GPS získavanie
informácií o mieste sa nedá skrátiť.
• Ak termín platnosti pomocných dát GPS uplynul, čas čas zaznamenávania informácie o mieste sa
nedá skrátiť.
Vyhľadávanie
nastavení
z Pomocné dáta GPS
Vyhľadávanie
operácií
Indikátory
Stav zameriavania
GPS
Používanie podporného nástroja GPS
Pomocné dáta GPS môžete tiež aktualizovať vložením pamäťovej karty do PC.
Zobrazte hlavnú obrazovku softvéru “PlayMemories Home” a vyberte názov pripojeného
modelu t [GPS Support Tool] (Podporný nástroj GPS) t želanú jednotku pamäťovej
karty, na ktorú sa bude inštalovať z PC a potom aktualizujte pomocné dáta GPS.
Ak vložíte pamäťovú kartu, pomocné dáta GPS sa prejavia v kamkordéri.
26SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Letový režim
t
Obsah
Nastavovacie
zobrazenie
Keď ste v lietadle alebo na inom mieste s obmedzeniami, môžete nastaviť kamkordér tak, aby sa
vypli všetky funkcie vzťahujúce sa na bezdrôtové aplikácie, ako je Wi-Fi pripojenie atď.
Ak nastavíte letový režim na [ON] (Zap.), na displeji bude zobrazená značka lietadla.
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [PLANE] (Letový režim) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Zvoľte keď ste na palube lietadla.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
nastavení
Zvoľte pri bežnom používaní.
Návrat do Menu [PLANE] (Letový režim).
Index
27SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Nastavovacie
zobrazenie
t
Obsah
Automatické vypnutie
(Auto Power Off)
Môžete zmeniť nastavenie funkcie automatického vypnutia (Auto Power Off).
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [A.OFF] (Aut. vypnutie) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Vypnutie po cca 10 sekundách.
Vyhľadávanie
nastavení
Vypnutie po cca 60 sekundách.
Bez automatického vypínania.
Index
Návrat do Menu [A.OFF] (Aut. vypnutie).
Poznámky
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledovných situáciách.
– Ukladanie dát na médium
– Snímanie videa alebo snímanie v režime intervalového snímania fotografií
– Počas prehrávania videa alebo prezentácie
– Je aktívne Wi-Fi pripojenie, je pripojené inteligentné diaľkové ovládanie alebo sa obrazový záznam
prenáša do smartfónu
– Je vytvorené HDMI prepojenie
– Napája sa z pripojeného USB zariadenia
– Je pripojené veľkokapacitné pamäťové zariadenie (Mass Storage)
• V nasledovných prípadoch, a to aj pri nastavení [10sec] alebo [60sec] pre funkciu automatického
vypnutia (Auto Power Off), sa čas, ktorý uplynie pred vypnutím napájania predĺži.
– Počas vykonávania nastavení v Menu [SETUP] (Nastavenie)
– Počas prehrávania fotografií
– Keď je [Wi-Fi] nastavené na [ON] (Zap.) a je zobrazená ikona Wi-Fi.
28SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Pípanie
t
Obsah
Nastavovacie
zobrazenie
Môžete nastaviť zvukové upozornenie na operácie (ON (Zap.)/OFF (Vyp.)).
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Zapnutie zvukov pre všetky operácie.
Vyhľadávanie
nastavení
Zapnutie zvukov len pre nasledovné operácie.
• Zapnutie
• Spustenie snímania
• Zastavenie snímania
• Stlačenie spúšte
• Výber nepovolenej operácie alebo výskyt chyby
Vyhľadávanie
operácií
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [BEEP] (Pípanie) a stlačte ENTER.
Vypnutie zvukov pre všetky operácie.
Index
Návrat do Menu [BEEP] (Pípanie).
29SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Nastavovacie
zobrazenie
t
Obsah
Nastavenie dátumu
a času
Môžete nastaviť rok/mesiac/deň a región.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [DATE] (Dátum a čas) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte želaný dátum, čas a región a stlačte
ENTER pre potvrdenie.
Zvoľte 00:00 pre polnoc, 12:00 pre poludnie.
Výrobné
nastavenia
2013
Nastavenie roka.
Nastavenie mesiaca.
01
Nastavenie dňa.
00
Nastavenie hodiny.
00
Nastavenie minút.
Index
01
GMT+0
Vyhľadávanie
nastavení
Displej
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Nastavenie regiónu, v ktorom používate kamkordér.
(Regióny sú definované podľa časového posunu voči
Greenwichskému času (GMT)).
Poznámky
• Na kamkordéri nie je dostupné nastavenie letného času.
• Ak nastavíte záznam GPS polohy (GPS Log) na [ON] (Zap.), kamkordér nastaví dátum, čas a región
automaticky počas režimu snímania (len HDR-AS30V).
zNastavenie regiónu
Výberom regiónu môžete nastaviť hodiny na miestny čas v krajine, v ktorej sa nachádzate.
Regióny sú definované podľa časového posunu voči Greenwichskému času (GMT).
Pozri tiež časť “Časový posun” (str. 66).
30SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Napájanie cez USB
t
Obsah
Nastavovacie
zobrazenie
Pri pripojení kamkordéra k PC alebo USB zariadeniu pomocou micro USB kábla (dodávaný)
môžete kamkordér nastaviť tak, aby ho pripojené zariadenie napájalo.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [USBPw] (Napájanie cez USB) a stlačte
ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Napájanie z pripojeného zariadenia cez micro USB kábel.
Vyhľadávanie
nastavení
Nenapájanie z pripojeného zariadenia cez micro USB kábel.
Návrat do Menu [USBPw] (Napájanie cez USB).
Poznámky
Index
• Ak zmeníte nastavenie, kým je pripojený micro USB kábel, odpojte kábel a znova ho pripojte.
• Napájanie z USB zariadenia s napájacím prúdom menším ako 1,5 A nemusí prebiehať správne.
zNapájanie z elektrickej zásuvky
Dostupné je aj rýchle nabitie, ak použijete USB nabíjačku AC-UD20 (v predaji zvlášť).
Nabíjačku pripojte pomocou micro USB kábla (dodávaný).
31SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Nastavovacie
zobrazenie
t
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [V.SYS] (Video norma) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Ak chcete zrušiť nastavovanie NTSC/PAL, stlačte tlačidlo NEXT počas zobrazenia [OK],
zvoľte [CANCL] (Zrušiť) a potom stlačte ENTER.
Ak je TV norma NTSC.
Vyhľadávanie
nastavení
4 Stlačte tlačidlo NEXT, potom tlačidlo ENTER, kým je na displeji
zobrazené [OK].
Vyhľadávanie
operácií
Môžete nastaviť normu NTSC/PAL podľa TV normy používanej v krajine či regióne,
kde používate kamkordér.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
Obsah
Prepínanie normy
NTSC/PAL
Ak je TV norma PAL.
Index
Návrat do Menu [V.SYS] (Video norma).
Poznámky
• Ak zvolíte [PAL], kamkordér bude fungovať nasledovne.
– Nastavenia [SLOW] (Spomalene) a [SSLOW] (Super spomalene) nie sú dostupné.
– Keď je kamkordér v režime snímania videa, nezobrazuje sa rýchlosť snímkovania.
– V nastavovacom zobrazení Recording Mode (Režim snímania) sa nezobrazuje rýchlosť snímkovania.
• Keď prepnete nastavenie NTSC/PAL, kamkordér sa automaticky reštartuje.
• Záznamové médium formátované alebo so záznamom v norme NTSC sa nedá použiť na snímanie
ani prehrávanie v norme PAL a naopak. Ak sa na displeji po prepnutí nastavenia NTSC/PAL zobrazí
[FORMT] (Formátovať), prejdite na potvrdzujúce zobrazenie a zvoľte [OK], potom naformátujte
aktuálne záznamové médium alebo použite iné záznamové médium (str. 34).
32SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Nastavovacie
zobrazenie
t
Obsah
Resetovanie
nastavení
Môžete obnoviť výrobné nastavenia kamkordéra.
Ak aktivujete položku [RESET], záznam sa neodstráni.
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [RESET] (Reset) a stlačte ENTER.
3 Kým je zobrazené [OK], stlačením tlačidla ENTER zobrazte [SURE?]
(Naozaj?) a potom znova stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
nastavení
Kamkordér sa po dokončení resetovania automaticky reštartuje.
Ak chcete zrušiť resetovanie, počas zobrazenia [SURE?] (Naozaj?) alebo [OK] stláčaním
tlačidla NEXT zvoľte [CANCL] (Zrušiť), potom stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Index
33SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Formátovanie
t
Obsah
Nastavovacie
zobrazenie
Formátovanie je proces odstránenia všetkých záznamov z pamäťovej karty a obnovenie jej
kapacity do pôvodného stavu.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [FORMT] (Formátovať) a stlačte ENTER.
3 Kým je zobrazené [OK], stlačením tlačidla ENTER zobrazte [SURE?]
(Naozaj?) a potom znova stlačte ENTER.
Formátovanie sa spustí a po dokončení formátovania sa zobrazí [DONE] (Hotovo).
Ak chcete zrušiť formátovanie, počas zobrazenia [SURE?] (Naozaj?) alebo [OK] stláčaním
tlačidla NEXT zvoľte [CANCL] (Zrušiť), potom stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
nastavení
Poznámky
• Pred formátovaním si uložte dôležité záznamy.
• Počas formátovania nevykonávajte žiadnu z nasledovných operácií.
– Nestláčajte žiadne tlačidlo.
– Nevysúvajte pamäťovú kartu.
– Nepripájajte/neodpájajte žiadny kábel.
– Nevkladajte/nevyberajte batériu.
Index
34SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Používanie príslušenstva
Obsah
Najnovšie informácie o príslušenstve pozri na web-stránke pre tento kamkordér.
Vodotesné puzdro (SPK-AS2)
Telo puzdra
Ovládač
HOLD
Tlačidlo REC
Tlačidlo NEXT
Tlačidlo PREV
Kryt puzdra
Vyhľadávanie
nastavení
Otvor pre
uchytenie
kábla
Vyhľadávanie
operácií
Po vložení kamkordéra do vodotesného puzdra môžete snímať videá v daždi alebo na pláži.
Otvor pre statív
Zaistenie
uzáveru
Uzáver
Spôsob upevnenia
Index
1 Posuňte zaistenie uzáveru do smeru 1
a pridržte ho, potom pridržte oblé časti a otočte
uzáver von do smeru 2.
2 Otvorte kryt puzdra.
Kábel krytu
puzdra
3 Vložte kamkordér do tela puzdra.
• Uvoľnite prepínač bREC HOLD na kamkordéri.
35SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
Obsah
4 Osaďte výčnelok tela puzdra do drážky v kryte
puzdra.
Vyhľadávanie
operácií
5 Zachyťte uzáver cez výčnelok na spodnej časti
krytu puzdra 1 a zatvorte uzáver do smeru 2,
aby zacvakol na miesto.
• Zatvárajte uzáver, kým sa zaistenie uzáveru nevráti do pôvodnej
pozície.
Vodotesné vlastnosti
Index
Poznámky
Vyhľadávanie
nastavení
• Kamkordér bude fungovať v hĺbke až 5 m pod vodnou hladinou na 30 minút. *
*Keď je vložený kamkordér.
• Vodotesné vlastnosti zodpovedajú testovacím štandardom našej spoločnosti.
• Nevystavujte vodotesné puzdro vode pod tlakom, napríklad z vodovodného kohútika.
• Nepoužívajte vodotesné puzdro v horúcich prameňoch.
• Vodotesné puzdro používajte v odporúčanej prevádzkovej teplote vody v rozsahu 0 °C až +40 °C.
• Niekedy sa vodotesné vlastnosti eliminujú, ak je vodotesné puzdro vystavené silným otrasom, napríklad
po páde. Odporúčame vodotesné puzdro skontrolovať v autorizovanom servise (za poplatok).
• Ak používate kamkordér v hĺbke 5 m alebo viac pod vodnou hladinou, alebo pri morských športoch,
používajte vodotesné puzdro (SPK-AS1) (v predaji zvlášť).
• Tlačidlo REC sa nedá ovládať, ak je ovládač HOLD nastavený
do zaistenej polohy. Pred jeho použitím uvoľnite zaistenie.
• Pri snímaní záznamu pod vodou s kamkordérom vo vodotesnom
puzdre bude nasnímaný záznam menej ostrý a čistý než pri bežnom
snímaní. Nejde o poruchu.
• Keď je kamkordér vo vodotesnom puzdre, môžete nahrávať zvuk,
ale úroveň zvuku je znížená.
• Prevlečte vhodný kábel cez upevňovací otvor vodotesného puzdra,
potom pripojte kábel k príslušenstvu, ktoré hodláte používať
s kamkordérom.
36SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
Poznámky k používaniu
Obsah
Vyhľadávanie
operácií
• Nehádžte vodotesné puzdro do vody.
• Vyhnite sa používaniu vodotesného puzdra v nasledovných podmienkach:
– Na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
– Vo vode teplejšej než 40 °C.
– Pri teplotách pod 0 °C.
V týchto prípadoch vyzrážaná vlhkosť alebo vniknutie vody môže poškodiť kamkordér.
• Nenechávajte vodotesné puzdro príliš dlho na priamom slnečnom žiarení, na veľmi vlhkých a na teplých
miestach. Ak nie je možné vodotesné puzdro položiť mimo dosah priameho slnečného žiarenia, prikryte
ho napr. uterákom.
• Pri prehriatí sa kamkordér môže automaticky vypnúť alebo môže dôjsť k poruche snímania.
Ak chcete kamkordér opäť používať, nechajte ho určitý čas na chladnom mieste, aby vychladol.
• Ak opaľovacie oleje alebo iné mastné látky znečistia povrch vodotesného puzdra, umyte ho vlažnou
vodou. Ak toto vodotesné puzdro zostane znečistené opaľovacími olejmi, môže povrch vodotesného
puzdra stratiť farbu, alebo sa môže poškodiť (praskliny na povrchu).
Vniknutie vody
Vyhľadávanie
nastavení
Ak vnikne voda do vodotesného puzdra, ihneď ho prestaňte vystavovať vode.
• Ak kamkordér navlhne, okamžite ho nechajte skontrolovať v najbližšom autorizovanom servise Sony.
Prípadné opravy sú hradené zákazníkom.
• V prípade, že netesnosť poškodeného vodotesného puzdra spôsobí presakovanie vody, nenesie
spoločnosť Sony zodpovednosť za prípadné škody na zariadeniach, ktoré sa nachádzajú vo vnútri
(kamkordér, batéria atď.), ani za obsah záznamov uložených v kamkordéri.
Tesniaci O-krúžok
Skontrolujte tesniaci O-krúžok
Index
Vodotesné puzdro využíva tesniaci O-krúžok, aby sa zabezpečila odolnosť voči vode.
Starostlivosť o tesniaci O-krúžok je veľmi dôležitá. Nesprávna údržba tesniaceho O-krúžka môže spôsobiť
vniknutie vody do vodotesného puzdra a jeho znehodnotenie.
• Skontrolujte, či nie sú na tesniacom O-krúžku nečistoty, piesok, vlas, prach, soľ, vlákna, úlomky atď.
Ak spozorujete nečistotu, utrite ju jemnou handričkou.
• Prstom zistite, či nie sú na obvode tesniaceho O-krúžka neviditeľné nečistoty.
• Po čistení nesmú na tesniacom O-krúžku zostať žiadne vlákna z handričky.
• Skontrolujte, či na tesniacom O-krúžku nie sú praskliny, pokrivenia, narušenia, trhliny, škrabance,
zvyšky piesku atď. Ak je tesniaci O-krúžok poškodený, vymeňte ho.
• Rovnakým spôsobom skontrolujte kontaktný povrch O-krúžka na tele puzdra.
Kontrola vnikania vody
Pred vložením kamkordéra vždy zatvorte vodotesné puzdro a ponorte ho do vody, aby ste
odhalili, či doňho nevniká voda.
Životnosť tesniaceho O-krúžka
Životnosť tesniaceho O-krúžka je rôzna v závislosti od frekvencie používania vodotesného puzdra
a skladovacích podmienok. Všeobecne je jeho životnosť cca 1 rok.
37SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
Údržba
Vyhľadávanie
nastavení
• Aby sa zabránilo znehodnoteniu tesniaceho O-krúžka, skladujte vodotesné puzdro na chladnom a dobre
vetranom mieste. Nezatvárajte uzáver.
• Zabráňte usadzovaniu prachu na tesniacom O-krúžku.
• Vodotesné puzdro neskladujte na veľmi chladných, veľmi teplých alebo vlhkých miestach, spolu
s naftalínom alebo gáfrom. Takéto skladovacie podmienky môžu vodotesné puzdro poškodiť.
Vyhľadávanie
operácií
Skladovanie vodotesného puzdra
Obsah
• Po vykonaní snímania na morskom pobreží toto zariadenie so zaistenými uzávermi starostlivo umyte
čistou sladkou vodou, aby ste z neho zmyli soľ a piesok. Utrite ho do sucha mäkkou suchou handričkou.
Odporúčame vodotesné puzdro predtým ponoriť do čistej sladkej vody asi na 30 minút.
Ak zostane soľ na kovových dieloch, môžu sa poškodiť alebo skorodovať.
To môže následne spôsobiť deformácie a vnikanie vody.
• Ak opaľovacie oleje alebo iné mastné látky znečistia povrch vodotesného puzdra, umyte ho vlažnou
vodou.
• Vnútro vodotesného puzdra utrite mäkkou suchou handričkou. Neumývajte ho vo vode.
Vždy po každom použití vykonajte údržbu vodotesného puzdra.
Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, lieh alebo riedidlá, pretože môžete poškodiť povrchovú
úpravu vodotesného puzdra.
Index
38SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
Nalepovací držiak (VCT-AM1)
Obsah
Nalepovací držiak sa používa na upevnenie vodotesného puzdra k položke, ktorú budete
používať. Nalepovací držiak je obecné označenie pre Upevňovaciu sponu, Plochú lepiacu
podložku a Zahnutú lepiacu podložku. Pred upevnením vložte kamkordér do vodotesného
puzdra.
Plochá lepiaca podložka
Oblá lepiaca podložka
Skrutka pre
Vymedzovací kolík
statív
Vyhľadávanie
operácií
Upevňovací držiak
Vyhľadávanie
nastavení
Spôsob upevnenia
1 Zarovnajte otvor pre skrutku na statív
na spodnej strane vodotesného puzdra
s otvorom pre skrutku na statív
na upevňovacom držiaku a pevne ho
upevnite pomocou skrutky pre statív.
Index
• Uistite sa, že zostava je pevne zabezpečená.
2 Upevnite upevňovací držiak (s vodotesným
puzdrom pripevneným v kroku 1) na plochú
lepiacu podložku alebo oblú lepiacu podložku
jeho nasúvaním, kým nezacvakne na miesto.
3 Úplne odstráňte prach, vlhkosť a mastné látky
z povrchu, kde sa má nalepiť lepiaca podložka.
4 Odlepte krycí papier zo zadnej strany a nalepte lepiacu podložku
na želané miesto.
• Lepiaci spoj dosiahne svoju maximálnu pevnosť 24 hodín po nalepení lepiacej podložky na želané
miesto.
zUpevnenie na alebo zloženie z upevňovacieho držiaka
Zatlačte a pridržte oblú časť pre odistenie a potom
držiak vysuňte v opačnom smere než v kroku 2.
39SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_14-40_HDR-AS30.fm
master:Right
Poznámky
Obsah
Vyhľadávanie
operácií
• Plochú lepiacu podložku a oblú lepiacu podložku nie je možné opakovane použiť, ak ju odlepíte
z pôvodného miesta.
• Pri odliepaní postupujte pomaly. Ak odliepate nasilu, povrch, kde bola podložka nalepená, sa môže
poškodiť.
• Pred nalepením skontrolujte povrch objektu, ktorý budete používať. Ak je znečistený, alebo je na ňom
prach, vlhkosť či mastné látky, môže sa znížiť lepiaci účinok a objekt by sa mohol odlepiť aj pri miernom
náraze.
• Pre povrch, kde bude upevnený kamkordér, použite vhodnú lepiacu podložku (plochá alebo oblá). Ak sa
podložka pre daný povrch nehodí, môže sa odlepiť aj pri miernom náraze.
• Prevlečte vhodný kábel cez upevňovací otvor vodotesného puzdra, potom pripojte kábel k príslušenstvu,
ktorý hodláte používať s kamkordérom.
• Pred použitím skontrolujte, či otvor pre skrutku na upevňovacom držiaku nie je voľný a či je plochá alebo
oblá lepiaca podložka pevne prilepená k povrchu.
Vyhľadávanie
nastavení
Index
40SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_41-42_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Snímanie
Obsah
Zobrazenie
Prepínač b REC HOLD
Prepínač b REC HOLD slúži ako ochrana pred náhodnou operáciou. Posuňte prepínač
b REC HOLD v smere b pre zablokovanie. Pre uvoľnenie tlačidla posuňte prepínač v opačnom
smere než b.
Pred snímaním uvoľnite zablokovanie.
Keď zablokujete kamkordér počas snímania, snímanie zostane aktívne*.
Keď zablokujete kamkordér po zastavení snímania, zostane aktívny režim zastavenia*.
Pre zmenu nastavenia uvoľnite zablokovanie.
Vyhľadávanie
operácií
•
•
•
*
Tlačidlo REC
Indikátor REC (snímanie)/Indikátor prístupu
Vyhľadávanie
nastavení
Prepínač b REC HOLD
Režim videozáznamu
2 Stlačením tlačidla REC spustíte snímanie.
Index
1 Zapnite napájanie a stláčaním tlačidla NEXT zobrazte [MOVIE] (Video).
3 Ďalším stlačením tlačidla REC zastavíte snímanie.
Režim snímania fotografií
1 Zapnite napájanie a stláčaním tlačidla NEXT zobrazte [PHOTO]
(Fotografie).
2 Stlačením tlačidla REC spustíte snímanie.
Režim intervalového snímania fotografií
Po spustení snímania bude kamkordér kontinuálne snímať fotografie v pravidelných intervaloch,
kým snímanie nezastavíte.
1 Zapnite napájanie a stláčaním tlačidla NEXT zobrazte [INTVL] (Interval).
2 Stlačením tlačidla REC spustíte snímanie.
3 Ďalším stlačením tlačidla REC zastavíte snímanie.
Poznámky
• Ak sa zmení režim snímania, po ďalšom zapnutí kamkordéra sa obnoví režim nastavený pri poslednom
vypnutí kamkordéra.
41SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_41-42_HDR-AS30.fm
master:Right
zPoznámky k dlhému snímaniu
Obsah
Vyhľadávanie
operácií
• Ak snímate dlhý čas, kamkordér sa zohreje. Ak sa teplota zvýši nad určitú úroveň, snímanie sa
automaticky zastaví.
Nechajte kamkordér bez obsluhy cca 10 minút alebo dlhšie, aby sa teplota vo vnútri kamkordéra
vychladla na bezpečnú úroveň.
• Pri vysokej okolitej teplote sa kamkordér zohrieva rýchlejšie.
• Ak je teplota kamkordéra vysoká, môže sa zhoršiť kvalita obrazu. Pred ďalším snímaním
odporúčame nechať kamkordér vychladnúť.
• Povrch kamkordéra sa môže zohrievať. Nejde o poruchu.
Vyhľadávanie
nastavení
Index
42SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_43-44_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Zobrazenie
Obsah
Zobrazenie záznamu
na TV obrazovke
Pripojte kamkordér k TVP s HDMI konektorom pomocou micro HDMI kábla (v predaji zvlášť).
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
2 Otvorte kryt konektorov a pripojte kamkordér k TVP pomocou micro
HDMI kábla (v predaji zvlášť).
Vyhľadávanie
operácií
1 Zapnite kamkordér aj TVP.
Vyhľadávanie
nastavení
HDMI konektor
1 Do HDMI konektora
Micro HDMI kábel (v predaji zvlášť)
2 Do konektora HDMI OUT
3 Zdroj vstupného signálu na TVP nastavte na [HDMI input] (HDMI vstup).
5 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [PLAY] (Prehrávanie) a stlačte ENTER.
Index
4 Stlačením tlačidla NEXT zapnite kamkordér.
6 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [MP4] alebo [PHOTO] (Fotografie)
a stlačte ENTER.
Pre prehrávanie videí zvoľte [MP4], alebo pre prehrávanie fotografií zvoľte [PHOTO]
(Fotografie).
Ďalším stlačením tlačidla ENTER zastavíte prehrávanie.
Poznámky
• Pripojte micro HDMI konektor micro HDMI kábla (v predaji zvlášť) do konektora HDMI OUT
kamkordéra.
• Neprepájajte výstupný konektor kamkordéra s inými zariadeniami. Mohlo by dôjsť k poruche.
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne. Na výstup nemusí byť vyvedený obrazový a zvukový
signál.
• Použite micro HDMI kábel (v predaji zvlášť) s logom HDMI.
• Odporúča sa používať autorizovaný kábel s logom HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
43SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_43-44_HDR-AS30.fm
master:Right
z Ovládanie prehrávania obsahu
Obsah
Tlačidlo PREV
Tlačidlo NEXT
Vyhľadávanie
operácií
• Prehranie predošlého/ďalšieho záznamu: Stlačte tlačidlo PREV/NEXT.
• Zrýchlený posuv vzad/zrýchlený posuv vpred (len videá):
Zatlačte a pridržte tlačidlo PREV/NEXT.
• Pozastavenie (len videá): Stlačte tlačidlo PREV a NEXT súčasne.
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo PREV alebo NEXT počas pozastavenia,
vykoná sa spomalené prehrávanie vzad alebo vpred.
• Nastavenie hlasitosti (len videá):
Zatlačte a pridržte tlačidlo PREV a NEXT súčasne.
• Spustenie prezentácie (len fotografie):
Stlačte tlačidlo PREV a NEXT súčasne.
• Ukončenie prehrávania: Stlačte tlačidlo ENTER.
Vyhľadávanie
nastavení
Index
44SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_45-51_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Príprava na Wi-Fi nastavenia
Obsah
Inštalácia aplikácie “PlayMemories Mobile”
do vášho smartfónu
Nájdite aplikáciu “PlayMemories Mobile” v Obchode Play a nainštalujte ju.
Index
iOS 4.3 alebo novšia verzia (funkcie prepojenia jediným
dotykom (NFC) nie sú dostupné)
Vyhľadávanie
nastavení
Android 2.3 alebo novšia verzia (pre používanie funkcií
prepojenia jediným dotykom (NFC) sa vyžaduje Android 4.0
alebo novšia verzia)
Vyhľadávanie
operácií
Nainštalujte aplikáciu “PlayMemories Mobile” v smartfóne. Ak už je aplikácia “PlayMemories
Mobile” v smartfóne nainštalovaná, aktualizujte ju na najnovšiu verziu.
Viac informácií nájdete na nasledovnej web-stránke.
http://www.sony.net/pmm/
Nájdite aplikáciu “PlayMemories Mobile” v obchode App Store a nainštalujte ju.
Poznámky
• Pre používanie funkcií prepojenia jediným dotykom (NFC) je potrebný NFC-kompatibilný smartfón.
Príprava používateľského mena (ID)/hesla
• Pripravte si nálepku nalepenú na návode na použitie, na ktorej je vytlačené ID/heslo.
• Tento úkon nie je potrebný, ak používate pripojenie smartfónu jediným dotykom.
zAk stratíte heslo
1
2
3
Pripojte kamkordér k PC micro USB káblom (dodávaný).
Zapnite napájanie.
Na PC zvoľte [Computer] (Počítač) t [PMHOME] t [INFO] (Informácie) t
[WIFI_INF.TXT] a zistite si používateľské meno a heslo.
45SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_45-51_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Wi-Fi nastavenia
Nastavovacie
Obsah
zobrazenie
Android s podporou NFC
1 Zapnite kamkordér, stlačte tlačidlo NEXT a zvoľte režim snímania.
Vyhľadávanie
operácií
MOVIE (Video): Režim videozáznamu
PHOTO (Fotografie): Režim snímania fotografií
INTVL (Interval): Režim intervalového snímania fotografií
Vyhľadávanie
nastavení
2 Na smartfóne zvoľte [Settings]
(Nastavenia), potom zvoľte
[More...] (Ďalšie...) a overte, či je
povolené [NFC] (len pri prvom
použití).
3 Dotknite sa smartfónom
kamkordéra.
Index
• Na smartfóne zrušte predtým režim spánku
a zablokovanie displeja.
• Udržte dotykový kontakt bez pohybu, kým
sa nespustí aplikácia “PlayMemories Mobile”
(1 až 2 sekundy).
• Dotknite sa označením
(značka N)
na smartfóne značky
(značka N) na
kamkordéri. Ak na smartfóne nie je žiadna
značka
(značka N), dotykovú zónu pozri
v návode na použitie smartfónu.
• Ak sa kamkordér a smartfón nedá prepojiť
dotykom NFC, pozri časť “Android/iPhone bez podpory NFC” a prepojte ich podľa popisu v nej.
Poznámky
• Ak je letový režim nastavený na [ON] (Zap.), Wi-Fi rozhranie nie je zapnuté.
zTechnológia NFC
NFC je technológia pre bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi rôznymi
zariadeniami, ako sú mobilné telefóny a bezkontaktné čítacie systémy atď. Dátová
komunikácia sa dosahuje po jednoduchom vzájomnom dotyku zariadení na určitom mieste.
NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard pre technológiu bezdrôtovej
komunikácie na krátku vzdialenosť.
46SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_45-51_HDR-AS30.fm
master:Right
Android/iPhone bez podpory NFC
Obsah
Zapnite kamkordér, stlačte tlačidlo NEXT a zvoľte režim snímania.
MOVIE (Video): Režim videozáznamu
PHOTO (Fotografie): Režim snímania fotografií
INTVL (Interval): Režim intervalového snímania fotografií
Vyhľadávanie
operácií
Android
1 Spustite aplikáciu “PlayMemories Mobile”.
Vyhľadávanie
nastavení
2 Nastavte SSID tak, ako je vytlačené na
nálepke nalepenej na návode na použitie.
Index
3 Zadajte heslo tak, ako je vytlačené na nálepke
nalepenej na návode na použitie (len prvýkrát).
47SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_45-51_HDR-AS30.fm
master:Right
iPhone
Obsah
1 Na smartfóne zvoľte [Settings] (Nastavenia),
potom zvoľte [Wi-Fi] a SSID kamkordéra.
Vyhľadávanie
operácií
2 Zadajte heslo tak, ako je vytlačené na nálepke
nalepenej na návode na použitie (len prvýkrát).
Vyhľadávanie
nastavení
3 Potvrďte prepojenie pre SSID tak, ako je
vytlačené na nálepke nalepenej na návode
na použitie.
Index
4 Obnovte zobrazenie domovskej obrazovky
(Home) a spustite aplikáciu “PlayMemories
Mobile”.
48SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_45-51_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Nastavovacie
zobrazenie
t
Obsah
Inteligentné diaľkové
ovládanie
Po prepojení kamkordéra a smartfónu cez Wi-Fi môžete kamkordér ovládať smartfónom.
Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie).
2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [Wi-Fi] (Wi-Fi) a stlačte ENTER.
3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER.
Ovládanie smartfónom.
Vyhľadávanie
nastavení
Neovládanie smartfónom.
Návrat do Menu [Wi-Fi].
4 Zvoľte [MOVIE] (Video), [PHOTO] (Fotografie) alebo [INTVL] (Interval).
Podrobnosti o nastaveniach smartfónu pozri v časti “Wi-Fi nastavenia” na str. 46.
Index
5 Aktivujte vhodnú aplikáciu v smartfóne a prepojte ho s kamkordérom
cez Wi-Fi rozhranie.
6 Ovládajte kamkordér smartfónom.
Príklad zobrazenia na displeji smartfónu
Možnosti funkcie inteligentného
diaľkového ovládania
(Smart Remote Control)
• Zobrazenie pohľadu z kamkordéra
pred a počas snímania
• Monitorovanie záznamu počas
snímania
Rôzne nastavenia
• [VIDEO]
• [STEDY] (Stabilizácia)
• [ANGLE] (Uhol)
• [SHARE] (Zdieľanie)
Spustenie/zastavenie snímania
Nastavenia režimu snímania
•
[MOVIE] (Video)
•
[PHOTO] (Fotografie)/
[INTVL] (Interval)
49SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_45-51_HDR-AS30.fm
master:Right
Poznámky
Obsah
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
• Funkcia inteligentného diaľkového ovládania umožňuje pomocou smartfónu vykonávať nasledovné
operácie:
– Kontrola zorného uhla (pohľad z kamkordéra)
– Spustenie/zastavenie snímania
– Zmena režimu snímania (režim snímania videa/režim snímania fotografií/režim intervalového
snímania fotografií)
– Režim kopírovania (kopírovanie videí a fotografií nasnímaných kamkordérom)
– Zmena nastavenia režimu snímania (len v režime snímania videa)
– Zmena nastavenia stabilizácie SteadyShot
– Zmena nastavenia zorného uhla
• Pre používanie funkcie inteligentného diaľkového ovládania je vo vašom smartfóne potrebná
kompatibilná aplikácia.
Podrobnosti o sťahovaní aplikácií pozri str. 45.
• Batéria kamkordéra sa môže vybiť rýchlejšie, ak sa kamkordér ovláda smartfónom.
• Ak sa v zobrazení režimu snímania zobrazí požiadavka na pripojenie Wi-Fi Direct zo zariadenia Wi-Fi
Direct, stlačte tlačidlo ENTER pri zobrazení [ACPT?] (Prijať?). Potom môžete ovládať kamkordér
pomocou funkcie inteligentného diaľkového ovládania cez pripojenie Wi-Fi Direct.
Index
50SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_45-51_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Kopírovanie
zobrazenie
g
/
g
/
Obsah
Nastavovacie
g
Pomocou smartfónu môžete kopírovať videá aj fotografie nasnímané kamkordérom.
MOVIE (Video): Režim videozáznamu
PHOTO (Fotografie): Režim snímania fotografií
INTVL (Interval): Režim intervalového snímania fotografií
2 Spustite aplikáciu “PlayMemories Mobile” v smartfóne a vytvorte Wi-Fi
pripojenie.
3 Prepnite režim kamkordéra do režimu kopírovania v zobrazení aplikácie
“PlayMemories Mobile” na smartfóne.
4 Zvoľte záznam(y), ktoré chcete kopírovať.
Poznámky
Index
• Pred aktiváciou funkcie inteligentného diaľkového ovládania aktualizujte aplikáciu “PlayMemories
Mobile” na najnovšiu verziu (ver. 3.1 alebo novšia).
• Záznamy môžete kopírovať do smartfónu, keď je kamkordér nastavený do režimu snímania (režim
snímania videa/režim snímania fotografií/režim intervalového snímania fotografií).
• Režim je možné zmeniť, len keď je snímanie v pohotovostnom režime.
Vyhľadávanie
nastavení
Podrobnosti o nastaveniach smartfónu pozri v časti “Wi-Fi nastavenia” na str. 46.
Vyhľadávanie
operácií
1 Zapnite kamkordér, stlačte tlačidlo NEXT a zvoľte režim snímania.
51SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_52-56_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Prehrávanie
Import záznamu
Vyhľadávanie
nastavení
Editovanie
Zobrazenie videí
s informáciami o polohe
a rýchlosti pohybu
pri snímaní.
Vyhľadávanie
operácií
Softvér “PlayMemories Home” vám umožní importovať videá aj fotografie do PC a pracovať
s nimi rôznymi spôsobmi.
Ohľadom inštalácie softvéru navštívte nasledovnú web-stránku.
www.sony.net/pm/
Obsah
Praktické funkcie pri prepojení
kamkordéra s PC
Index
• Pripojte kamkordér k PC micro USB káblom (dodávaný).
• Dostupné funkcie softvéru “PlayMemories Home” sú odlišné pre OS Windows a pre Mac.
• Podrobnosti o iných aplikáciách nájdete na nasledovnej web-stránke.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
52SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_52-56_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Príprava PC
Obsah
Krok 1 Kontrola systémových požiadaviek
Windows:
Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
2
Intel Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší, alebo Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
alebo výkonnejší
Pamäť RAM
1 GB alebo viac
Pevný disk
Potrebná voľná kapacita disku na inštaláciu: Cca 600 MB
Monitor
Minimálne rozlíšenie 1 024 × 768 bodov
Ostatné
USB konektor (štandardný USB konektor, Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibilný))
Súborový systém pevného disku odporúčame NTFS alebo exFAT.
Mac:
OS*1
Mac OS X (ver. 10.6 až ver. 10.8), vybavený procesorom Intel
Pevný disk
Potrebná voľná kapacita disku na inštaláciu: Cca 100 MB
Monitor
Minimálne rozlíšenie 1 024 × 768 bodov
Vyhľadávanie
nastavení
CPU*
Vyhľadávanie
operácií
OS*1
*1
Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Fungovanie nie je zaručené v aktualizovaných systémoch OS
(Upgrade) alebo v multi-boot prostredí.
*2 Odporúča sa výkonnejší procesor.
Index
Poznámky
• Fungovanie nie je zaručené v každom konfiguračnom prostredí.
53SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_52-56_HDR-AS30.fm
master:Right
Krok 2 Inštalácia softvéru “PlayMemories Home”
Obsah
1 Zapnite PC.
• Prihláste sa s právami správcu PC (Administrator).
• Pred inštaláciou zatvorte všetky aktívne aplikácie.
2 Navštívte nasledovnú web-stránku a stiahnite z nej softvér.
Vyhľadávanie
operácií
www.sony.net/pm/
Zobrazí sa sprievodca AutoPlay.
3 Podľa pokynov uvedených v okne
zobrazovanom na PC vykonajte
inštaláciu.
Po dokončení inštalácie sa spustí softvér
“PlayMemories Home”.
Vyhľadávanie
nastavení
Index
2 Do Multi/Micro USB
• Ak už je softvér “PlayMemories Home” nainštalovaný
1 Do USB
konektora*
v PC, pripojte kamkordér k PC a zaregistrujte kamkordér
konektora
so softvérom “PlayMemories Home”.
Potom sa sprístupnia funkcie, ktoré je možné používať
s kamkordérom.
• Ak je v PC nainštalovaný softvér “PMB (Picture Motion Browser)”, softvér “PlayMemories Home”
ho prepíše.
• Ohľadom podrobností o softvére “PlayMemories Home” zvoľte
(pomocník softvéru (Help Guide)
“PlayMemories Home”) v okne softvéru alebo navštívte podpornú stránku PlayMemories Home
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
• Môžete prehrávať videá nasnímané kamkordérom na monitore PC, keď je kamkordér pripojený k PC
s nainštalovaným softvérom “PlayMemories Home”.
54SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_52-56_HDR-AS30.fm
master:Right
Zrušenie režimu USB prepojenia
Obsah
Windows7/Windows8
1 Kliknite na
na lište úloh.
2 Kliknite na ikonu odpojenia v položke Customize
(Upraviť).
Ikona odpojenia
Vyhľadávanie
operácií
3 Kliknite na zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
Windows Vista
Vykonajte postup od kroku 1 do 3 skôr, ako:
• Odpojíte micro USB kábel (dodávaný).
• Vypnete kamkordér.
2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) (Veľkokapacitné USB
zariadenie) t [Stop] (Zastaviť).
3 Potvrďte zariadenie v potvrdzovacom okne a kliknite na [OK].
Vyhľadávanie
nastavení
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na lište úloh.
Poznámky
Index
• Pamäťovú kartu kamkordéra neformátujte v PC. Kamkordér potom nebude pracovať správne.
• Ak sprístupňujete kamkordér v PC, používajte softvér “PlayMemories Home”. Súbory ani priečinky
na karte v kamkordéri neupravujte prostredníctvom PC. Súbory sa môžu poškodiť a nemusia sa dať viac
prehrávať.
• Fungovanie nie je zaručené, ak pracujete s dátami na pamäťovej karte kamkordéra prostredníctvom PC.
• Pre import dlhých videí alebo editovaných záznamov z kamkordéra do PC používajte softvér
“PlayMemories Home”. Ak použijete iný softvér, záznamy sa nemusia importovať správne.
• Ak používate počítač Mac, presuňte myšou (Drag and drop) ikonu jednotky na ikonu koša (“Trash”)
a kamkordér sa odpojí od počítača.
55SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_52-56_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Obsah
Spustenie softvéru
“PlayMemories Home”
1 Dvakrát kliknite na ikonu “PlayMemories Home”
na monitore PC.
Vyhľadávanie
operácií
Softvér “PlayMemories Home” sa spustí.
2 Informácie o používaní softvéru “PlayMemories
Home” pozri v pomocníkovi softvéru “PlayMemories
Home”.
• Spoločnosť Sony vás týmto žiada o zaregistrovanie si vášho produktu za účelom lepšej podpory.
• Používatelia počítačov Mac využite Mac aplikáciu “Product registration software”
(Softvér na registráciu produktu).
Vyhľadávanie
nastavení
z Zaregistrujte si prosím váš produkt
Index
56SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_57-62_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Riešenie problémov
Obsah
Ak sa pri prevádzke kamkordéra stretnete s akýmkoľvek problémom, pokúste sa ho vyriešiť
nasledovnými spôsobmi.
1 Pozri položky na str. 58 až 62.
Vyhľadávanie
operácií
2 Vypnite a znova zapnite napájanie.
3 Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
Vyhľadávanie
nastavení
Index
57SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_57-62_HDR-AS30.fm
master:Right
Batéria a napájanie
Obsah
Kamkordér sa nedá zapnúť.
• Vložte nabitú batériu.
• Overte, či je batéria správne vložená (str. 15).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
Vyhľadávanie
operácií
• V závislosti od teploty kamkordéra a batérie sa napájanie môže vypnúť automaticky za účelom
ochrany kamkordéra. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania na displeji zobrazí hlásenie.
• Ak pri napájaní z batérie zapnutý kamkordér určitý čas nepoužívate, automaticky sa vypne, aby sa
predišlo vybíjaniu batérie. Znova zapnite kamkordér.
• Ak ste funkciu automatického vypnutia (Auto Power Off) nastavili na [OFF] (Vyp.), napájanie sa
automaticky nevypne.
Výdrž batérie je krátka.
Vyhľadávanie
nastavení
• Kamkordér používate v extrémne horúcom alebo chladnom mieste, alebo nabitie nie je dostatočné.
Nejde o poruchu.
• Ak ste kamkordér nepoužívali dlhší čas, efektivita batérie sa zlepší po opakovanom cykle nabitia
a vybitia.
• Keď je výdrž batérie približne polovičná v porovnaní so zvyčajným časom a to aj po úplnom nabití
batérie, batériu bude možno potrebné vymeniť za novú. Kontaktujte predajcu Sony.
Batériu kamkordéra nie je možné nabiť.
Index
• Vypnite kamkordér a vytvorte USB prepojenie.
• Odpojte micro USB kábel (dodávaný) a znova ho zapojte.
• Používajte micro USB kábel (dodávaný).
• Batériu nabíjajte v rozsahu teplôt 10 °C až 30 °C.
• Zapnite PC a pripojte kamkordér.
• Prepnite PC z režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
• Pripojte kamkordér priamo k PC micro USB káblom (dodávaný).
• Pripojte kamkordér k PC s operačným systémom, ktorý je podporovaný kamkordérom.
Indikátor stavu batérie nezobrazuje správny údaj.
• Je to bežný jav keď dlhší čas používate kamkordér v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí.
• Vyskytol sa rozdiel medzi indikátorom stavu batérie (zostávajúcej kapacity) a skutočným stavom
zostávajúcej kapacity batérie. Úplne vybite a znova maximálne nabite batériu, aby indikátor ukazoval
správnu informáciu.
• Znova maximálne nabite batériu. Ak problém pretrváva, batéria je zrejme nefunkčná.
Vymeňte batériu za novú.
Pamäťová karta
Operácie s pamäťovou kartou sa nedajú vykonať.
• Ak používate pamäťovú kartu naformátovanú pomocou PC, znova ju naformátujte v kamkordéri (str. 34).
Snímanie
Nie je možné snímať.
• Overte voľnú kapacitu karty.
Záznamu sa nedá priradiť dátum snímania.
58SK
• Kamkordér nemá funkciu priraďovania dátumu snímania k nasnímaným záznamom.
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_57-62_HDR-AS30.fm
master:Right
Zobrazovanie/Prehrávanie záznamu
Obsah
Prehrávanie záznamov nie je možné.
• Názov priečinka/súboru bol modifikovaný v PC.
• Pripojte micro HDMI kábel (v predaji zvlášť).
Záznam sa nezobrazuje na TVP.
Vyhľadávanie
operácií
• Overte správnosť zapojenia (str. 43).
GPS (len HDR-AS30V)
Kamkordér neprijíma GPS signál.
V informáciách o mieste je prílišná odchýlka.
• Chybová odchýlka môže byť až niekoľko sto metrov v závislosti od okolitých budov, slabého GPS
signálu atď.
Vyhľadávanie
nastavení
• Nastavte záznam GPS polohy (GPS Log) na [ON] (Zap.).
• Kamkordér nemusí byť schopný prijímať rádiové signály z GPS satelitov z dôvodu prekážok.
• Pre správne zameranie informácií o polohe preneste kamkordér na otvorené priestranstvo a znova ho
zapnite.
Zameranie polohy určitý čas trvá, aj keď sú dostupné pomocné dáta GPS.
Index
• Dátum a čas nie je nastavený, alebo má nastavený čas výrazný posun. Nastavte správny dátum a čas.
• Doba platnosti pomocných dát GPS uplynula. Aktualizujte pomocné dáta GPS.
• Keďže sa poloha GPS satelitov neustále mení, môže trvať dlhšie, kým sa určí miesto, alebo
v závislosti od miesta a času použitia kamkordéra nemusí prijímač vôbec dokázať určiť polohu.
• “GPS” je systém na určovanie zemepisnej polohy zameraním signálov z GPS satelitov. Vyhnite sa
používaniu kamkordérov na miestach, kde sú rádiové signály blokované alebo odrážané (tienené
miesta obklopené budovami alebo stromami atď.). Používajte kamkordér na otvorenom priestranstve.
Informácie o mieste sa nezaznamenali.
• Na import videí s informáciami o GPS polohe do PC používajte softvér “PlayMemories Home”.
PC
PC nesprístupnil kamkordér.
• Ak je batéria v kamkordéri slabá, nabite ju.
• Zapnite kamkordér a pripojte ho k PC.
• Používajte micro USB kábel (dodávaný).
• Odpojte micro USB kábel (dodávaný) od PC aj kamkordéra a znovu ho pevne a správne pripojte.
• Od USB konektorov PC odpojte všetky iné USB zariadenia než tento kamkordér, klávesnicu a myš.
• Pripojte kamkordér priamo k PC bez použitia USB rozbočovača (USB hub) alebo iného zariadenia.
59SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_57-62_HDR-AS30.fm
master:Right
Nedajú sa importovať záznamy.
Obsah
• Prepojte kamkordér a PC správne cez USB prepojenie (str. 53).
Softvér “PlayMemories Home” sa nedá nainštalovať.
• Overte prostredie a konfiguráciu PC alebo inštalačný proces potrebné pre inštaláciu softvéru
“PlayMemories Home”.
Vyhľadávanie
operácií
Softvér “PlayMemories Home” nefunguje správne.
• Ukončite softvér “PlayMemories Home” a reštartujte PC.
Prehrávanie záznamov v PC nie je možné.
• Kontaktujte predajcu/výrobcu PC alebo softvéru.
Prenos záznamu trvá príliš dlho.
• Mikrovlnné rúry alebo Bluetooth zariadenia využívajúce vlnovú dĺžku 2,4 GHz môžu brániť
komunikácii. Ak sú v blízkosti takéto zariadenia, umiestnite kamkordér ďalej od týchto zariadení,
alebo tieto zariadenia vypnite.
Vyhľadávanie
nastavení
Wi-Fi
Ostatné
• Vyskytla sa kondenzácia vlhkosti. Vypnite kamkordér a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky,
kým sa vlhkosť neodparí.
Index
Objektív je zahmlený.
Kamkordér sa zohrieva, ak ho používate dlhší čas.
• Nejde o poruchu.
Dátum alebo čas nie je správny.
• Nastavte správny dátum a čas znova (str. 30).
60SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_57-62_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Výstražné indikátory a hlásenia
Obsah
Ak sa zobrazia nasledovné hlásenia, vykonajte uvedené pokyny.
• Batéria je slabá. Ihneď nabite batériu.
• Vypnite a znova zapnite napájanie.
HEAT (Teplota)
• Teplota kamkordéra vzrástla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť, alebo nemusí byť možné
snímať záznam. Ponechajte kamkordér na chladnom mieste, kým teplota neklesne.
• Ak snímate dlhší čas, teplota kamkordéra vzrastie. V takomto prípade ukončite snímanie.
Vyhľadávanie
operácií
ERROR (Chyba)
Vyhľadávanie
nastavení
NoIMG (Žiadny záznam)
• Pamäťová karta neobsahuje prehrávateľný obrazový záznam.
LowPw (Nízke napätie)
• Batéria je úplne vybitá.
BATT (Batéria)
Index
• Stav nabitia batérie nie je pre prevádzku postačujúci.
• Batéria dodáva prúd prevyšujúci maximálny vybíjací prúd (pri ktorom nie je možné zaručiť správnu
prevádzku kamkordéra, ak je pripojený externý mikrofón atď.).
• Po zapnutí kamkordéra sa zistila iná batéria.
• Zistil sa zlý stav batérie.
FULL (Zaplnené)
• Zostávajúca kapacita pamäťovej karty nepostačuje pre ďalší záznam.
MAX
• Dosiahol sa maximálny počet súborov, ktoré je možné uložiť.
MEDIA (Médium)
• Pamäťová karta nie je správne vložená.
• Karta je poškodená.
• Formát pamäťovej karty nie je kompatibilný s týmto kamkordérom.
NoCRD (Žiadna karta)
• Nie je vložená žiadna pamäťová karta.
NoDSP (Žiadna obrazovka)
• Pri spustení prehrávania nie je kamkordér pripojený k TVP.
61SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_57-62_HDR-AS30.fm
master:Right
PLANE (Lietadlo)
Obsah
• Keď je letový režim nastavený na [ON] (Zap.), GPS a Wi-Fi nie je možné používať (str. 27).
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Index
62SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Dostupný čas snímania
Obsah
Odhadovaný čas snímania a prehrávania pri
jednotlivých batériách
Čas snímania
(Jednotky: minúty)
Batéria
Kvalita záznamu
NP-BX1 (dodávaná)
Čas pri nepretržitom snímaní
HQ
VGA
120 (140)
140 (175)
Čas pri bežnom snímaní
HQ
VGA
60 (80)
85 (110)
Čas prehrávania
Vyhľadávanie
nastavení
• Časy sú merané pri používaní kamkordéra pri teplote 25 °C.
Kamkordér odporúčame používať v rozsahu teplôt 10 °C až 30 °C.
• Dostupný čas používania batérie sa skracuje pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí.
• Dostupný čas snímania a prehrávania môže byť podľa podmienok snímania kratší.
• Údaj v zátvorkách () indikuje dostupný čas snímania, keď je funkcia inteligentného diaľkového ovládania
(Smart Remote Control) nastavená na [OFF] (Vyp.).
Vyhľadávanie
operácií
Približný počet minút pri maximálne nabitej batérii.
Približný počet minút pri maximálne nabitej batérie.
Približný čas prehrávania záznamu na TVP pripojenom pomocou micro HDMI kábla (v predaji
zvlášť).
Index
(Jednotky: minúty)
Batéria
Kvalita záznamu
NP-BX1 (dodávaná)
Čas prehrávania
HQ
VGA
205
210
Odhadovaný čas snímania videí
2-kanálový MP4AVC (priemer)
(Jednotky: minúty)
Režim
snímania
PS
HQ
SSLOW
SLOW
STD
VGA
8 GB
16 GB
32 GB
35
80
160
60
40
80
160
295
125
80
165
325
600
250
165
330
650
1205
• Pri nastavení SLOW (Spomalene)/SSLOW (Super spomalene) vyššie uvedené hodnoty indikujú
dostupný čas takéhoto snímania a líšia sa od skutočného času prehrávania.
• Pri používaní pamäťovej karty Sony.
63SK
Pokračovanie r
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right
Poznámky
Vyhľadávanie
operácií
Odhadovaný dostupný počet fotografií
Obsah
• Dostupný čas snímania sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania, snímaných objektov a režimu
snímania (str. 20).
• Čas snímania nepretržitého záznamu je cca 13 hodín.
V režime [SLOW] (Spomalene) je to cca 6,5 hodiny.
V režime [SSLOW] (Super spomalene) je to cca 3 hodiny.
(Jednotky: fotografia)
8 GB
16 GB
32 GB
2M (Intervalové snímanie
10500
21000
40000
fotografií) (16:9)
12M (Fotografie)
1300
2650
5300
Vyhľadávanie
nastavení
• Pri používaní pamäťovej karty Sony.
• Uvedený dostupný počet fotografií pre danú pamäťovú kartu platí pre maximálnu veľkosť fotografie
pre váš kamkordér. Aktuálny počet fotografií, ktorý je možný nasnímať sa zobrazuje na LCD displeji
počas snímania.
• Dostupný počet fotografií pre danú pamäťovú kartu sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania.
Index
64SK
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Batéria
Obsah
Nabíjanie batérie
Efektívne používanie batérie
• Ak sa batéria vybije príliš rýchlo, hoci indikátor stavu batérie zobrazuje dostatočné nabitie, batériu znova
maximálne nabite. Indikátor stavu (zostávajúcej kapacity) batérie potom zobrazí správny údaj.
Údaj nemusí byť zobrazený správne v nasledovných situáciách:
– Používate kamkordér dlhší čas pri vysokých teplotách
– Ponecháte kamkordér mimo prevádzky s plne nabitou batériou
– Používate príliš vybitú batériu
Index
Stav (zostávajúca kapacita) batérie
Vyhľadávanie
nastavení
• Výkon batérie klesá pri nízkej teplote okolia (menej ako 10 °C). Preto je na chladných miestach
prevádzkový čas batérie kratší. Pre dlhšiu výdrž batérie odporúčame nasledovné: Batériu noste vo
vrecku, čo najbližšie k svojmu telu a do kamkordéra ju vložte tesne pred spustením snímania.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate prehrávanie, zrýchlený posuv vpred a vzad.
• Kamkordér vypnite zakaždým, keď nechcete snímať alebo prehrávať. Batéria sa vybíja, aj keď je
kamkordér v pohotovostnom režime snímania.
• V zálohe majte rezervnú batériu na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas snímania
a pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.
• Kamkordér sa nemusí dať zapnúť, alebo sa batéria nemusí dať účinne nabiť, ak sú kontakty batérie
znečistené. V takomto prípade zľahka utrite nečistoty mäkkou handričkou a vyčistite batériu.
• Batéria nesmie navlhnúť. Batéria nie je vode odolná.
Vyhľadávanie
operácií
• Pred prvým používaním kamkordéra nabite batériu.
• Batériu odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10 °C až 30 °C, kým nezhasne indikátor CHG
(Nabíjanie). Batéria sa nemusí nabíjať účinne pri teplotách mimo tohto rozsahu.
• Indikátor CHG (Nabíjanie) môže v nasledovných situáciách blikať:
– Batéria nie je správne vložená.
– Batéria je poškodená.
• Keď je teplota batérie nízka, vyberte batériu a uložte ju do teplého prostredia.
• Keď je teplota batérie vysoká, vyberte batériu a uložte ju do chladného prostredia.
Uskladnenie batérie
• Pred uskladnením úplne vybite batériu a uložte ju na chladnom a suchom mieste. Ak chcete zachovať
dobrý stav batérie počas skladovania, úplne ju nabite a potom ju úplne vybite v kamkordéri minimálne
raz za rok.
• Aby nedošlo k znečisteniu kontaktov, ich skratovaniu a pod., pri prenášaní alebo skladovaní používajte
plastový obal (tašku), aby boli kontakty chránené pred kovovým materiálom.
Životnosť batérie
• Životnosť batérie je limitovaná. Kapacita batérie sa s používaním postupne znižuje.
Ak sa po nabití batérie jej výdrž značne skrátil, je zrejme potrebné vymeniť ju za novú.
• Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od spôsobu jej používania.
65SK
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right_L1_2 col
Obsah
Používanie kamkordéra
v zahraničí
TV normy
Krajiny a regióny, kde je možné prehrávať záznam
pri nastavení [V.SYS] (Video systém) na [NTSC]
Krajiny a regióny, kde je možné prehrávať záznam
pri nastavení [V.SYS] (Video systém) na [PAL]
Časový posun
Časový
posun
Nastavenie oblasti
Časový
posun
Nastavenie oblasti
GMT
Lisabon, Londýn
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlín, Paríž
+11:00
Šalamúnove ostr.
+02:00
Helsinki, Káhira, Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teherán
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dhabi, Baku, Moskva
-10:00
Hawaii
+04:30
Kábul
-9:00
Aljaška
+05:00
Karáči, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Kalkata, New Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almaty, Dhaka
-6:00
Chicago, Mexico City
+06:30
Yangon
-5:00
New York, Bogota
+07:00
Bangkok, Djakarta
-4:00
Santiago
+08:00
Hong Kong, Singapur, Peking
-3:30
St. John’s
+09:00
Soul, Tokio
-3:00
Brasilia, Montevideo
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azory, Kapverdské ostr.
+09:30
Index
Austrália, Argentína, Belgicko, Bulharsko, Brazília, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Francúzska Guyana, Grécko, Holandsko, Hong Kong, Chorvátsko, Indonézia, Irán,
Irak, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Monako, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Paraguaj, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Veľká Británia, Vietnam atď.
Vyhľadávanie
nastavení
Barbados, Bermudy, Bolívia, Čile, Dominikánska republika, Ekvádor, El Salvador, Filipíny,
Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kostarika,
Kórejská republika, Kuba, Mexiko, Mikronézia, Mjanmarsko, Nikaragua, Panama, Peru,
Portoriko, Svätá Lucia, Samoa, Surinam, Taiwan, Trinidad a Tobago, USA, Venezuela atď.
Vyhľadávanie
operácií
Ak chcete prehrávať záznam nasnímaný kamkordérom na TVP, potrebujete TVP (alebo monitor)
s HDMI konektorom a micro HDMI kábel (v predaji zvlášť).
Pred snímaním sa uistite, že je [V.SYS] (Video systém) nastavené podľa TV normy krajiny
a regiónu, kde budete prehrávať záznamy. Nasledovný prehľad informuje, v ktorých krajinách
a regiónoch môžete prehrávať záznam v norme [NTSC] alebo [PAL].
66SK
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right_L1
Bezpečnostné upozornenia
Obsah
Kamkordér nepoužívajte/neumiestňujte na nasledovných
miestach
Nesadajte si na stoličku alebo na iné miesto s kamkordérom v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne, pretože
to môže spôsobiť poruchu alebo poškodiť kamkordér.
Údržba a skladovanie objektívu
Index
• Povrch objektívu vyčistite jemnou handričkou v nasledovných prípadoch:
– Ak sú na povrchu odtlačky prstov.
– Ak bol objektív na horúcich alebo vlhkých miestach
– Ak je objektív používaný v slanom prostredí, napríklad pri mori.
• Objektív skladujte na miestach s dobrou ventiláciou, aby sa na ňom nadmerne neusadzovali nečistoty
a prach.
• Objektív pravidelne čistite popísaným postupom, aby nedochádzalo k vytváraniu plesní.
Vyhľadávanie
nastavení
Prenášanie
Vyhľadávanie
operácií
• Na extrémne horúce, suché alebo vlhké miesta
Na miesta ako napríklad autá zaparkované na slnečnom žiarení. Kamkordér sa môže zdeformovať, alebo
môže dôjsť k poruche.
• Na priamom slnečnom žiarení alebo v blízkosti vykurovacieho telesa. Sú to nevhodné miesta pre
skladovanie.
Kamkordér sa môže zdeformovať, môžu sa zmeniť farby povrchovej úpravy, alebo môže dôjsť k poruche.
• Na miesta vystavené vibráciám
• Na miesta vystavené magnetizmu
• Na miesta vystavené piesku a prachu
Dávajte pozor, aby nedošlo k vniknutiu piesku alebo prachu do kamkordéra. Môže dôjsť k poškodeniu
kamkordéra a v niektorých prípadoch môžu byť tieto poškodenia neopraviteľné.
Čistenie
Povrch kamkordéra čistite mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode, potom ho utrite suchou
handričkou. Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich prostriedkov, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu
alebo telo.
– Chemické látky ako riedidlá, benzín, lieh, jednorazové handričky, repelenty proti hmyzu, opaľovací krém
alebo insekticídy atď.
– Nedotýkajte sa kamkordéra rukou znečistenou niektorou z vyššie uvedených chemikálií.
– Nenechávajte kamkordér dlhší čas v kontakte s gumou ani vinylom.
Prevádzková teplota
Prevádzková teplota pre tento kamkordér je v rozsahu 0 °C až 40 °C.
Kamkordér neodporúčame prevádzkovať pri teplotách presahujúcich tento interval.
Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo z chladného miesta na teplé, môže vo vnútri kamkordéra alebo na jeho
povrchu kondenzovať vlhkosť. V takomto prípade váš kamkordér nebude pracovať správne.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite kamkordér a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Poznámky ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkosť môže skondenzovať, keď váš kamkordér prenesiete z miesta chladného na miesto teplé
(alebo naopak), alebo keď ho používate na vlhkých miestach nasledovným spôsobom.
67SK
Pokračovanie r
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right
Prenesiete kamkordér z lyžiarskeho svahu na teplé miesto.
Prenesiete kamkordér z klimatizovaného automobilu alebo izby na teplé miesto v exteriéri.
Použijete kamkordér po búrke alebo prehánke.
Používate kamkordér na mieste s vysokou teplotou a vlhkosťou.
Obsah
–
–
–
–
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením kamkordéra z chladného miesta na teplé vložte kamkordér do plastovej tašky a tašku
hermeticky uzavrite. Keď sa teplota vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po hodine), vyberte
kamkordér z tašky von.
• V niektorých krajinách/regiónoch nemusí byť dostupné originálne príslušenstvo Sony.
Poznámka k likvidácii/prevodu pamäťovej karty na inú osobu
GPS (len HDR-AS30V)
Index
• Keďže sa poloha GPS satelitov neustále mení, môže trvať dlhšie, kým sa určí miesto, alebo v závislosti od
miesta a času použitia kamkordéra nemusí prijímač vôbec dokázať určiť polohu.
• GPS je systém, ktorý určuje vašu polohu podľa príjmu signálov zo satelitov. Vyhnite sa používaniu GPS
funkcie kamkordéra na miestach, kde sú rádiové signály blokované alebo odrážané (tienené miesta
obklopené budovami alebo stromami atď.). Používajte kamkordér na otvorenom priestranstve.
• Nemusí byť možné zaznamenať informácie o polohe na miestach alebo v situáciách, kde kamkordér
nedokáže prijať rádiové signály z GPS satelitov. Ide o nasledovné situácie.
– V tuneloch, interiéroch alebo v tieni budov.
– Medzi vysokými budovami alebo v úzkych uličkách obklopených budovami.
– V podzemných lokalitách, na miestach obklopených hustými stromami, pod mostom alebo v miestach,
kde sú generované elektromagnetické polia, napríklad blízko káblov vysokého napätia.
– V blízkosti zariadení generujúcich rádiové signály v rovnakom frekvenčnom pásme ako kamkordér:
V blízkosti mobilných telefónov s 1,5 GHz pásmom atď.
• Ak snímate s nastavením záznamu o GPS polohe na [ON] (Zap.) a odosielate takýto nasnímaný záznam
na Internet, miesto nasnímania môže byť dostupné tretím stranám. Aby ste tomu zabránili, nastavte pred
snímaním záznam o GPS polohe na [OFF] (Vyp.).
Vyhľadávanie
nastavení
Aj keď odstránite všetky dáta alebo naformátujete pamäťovú kartu v kamkordéri alebo PC, nemusia sa
z karty odstrániť dáta úplne. Keď pamäťovú kartu postupujete inej osobe, odporúča sa odstrániť všetky dáta
pomocou softvéru pre odstraňovanie dát na PC. Rovnako sa pri likvidácii pamäťovej karty odporúča kartu
mechanicky zničiť.
Vyhľadávanie
operácií
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu
Odchýlky pri zameraní polohy (len HDR-AS30V)
• Ak sa hneď po zapnutí kamkordéra premiestnite na iné miesto, môže trvať dlhší čas, kým kamkordér
začne zameriavať polohu, než ako keď by ste zostali na rovnakom mieste.
• Odchýlka spôsobená polohou GPS satelitov
Kamkordér automaticky zameria vašu aktuálnu polohu, keď prijíma rádiové signály z 3 alebo viacerých
GPS satelitov. Odchýlka zamerania polohy tolerovaná GPS satelitmi je cca 10 m. V závislosti od
prostredia v danom mieste môže byť odchýlka zamerania polohy väčšia. V tomto prípade nemusí vaša
skutočná poloha zodpovedať polohe na mape podľa GPS informácií. Okrem tohto sú GPS satelity riadené
ministerstvom obrany USA a miera presnosti sa môže meniť zámerne.
• Odchýlka počas procesu zameriavania polohy
Kamkordér získava informácie o polohe pravidelne počas zameriavania polohy. Medzi okamihom, kedy
sa informácie o polohe získajú a kedy sa informácie o polohe zaznamenajú do snímaného záznamu je
mierne časové oneskorenie. Preto skutočná poloha snímania záznamu nemusí zodpovedať presnému
umiestneniu na mape na základe GPS informácií.
Obmedzenie pre používanie GPS systému (len HDR-AS30V)
• Funkciu GPS používajte v súlade s platnými miestnymi pravidlami a normami danej krajiny a regiónu,
kde kamkordér používate.
68SK
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right_L1_2 col
Technické údaje
[Systém]
[Napájanie, všeobecne]
Vyhľadávanie
nastavení
Index
Napájanie:
Nabíjateľná batéria:
3,6 V (NP-BX1 (dodávaná))
Multi/Micro USB konektor: 5,0 V
Nabíjanie cez USB (Multi/Micro USB konektor):
Jednosmerné napätie (DC) 5,0 V, 500 mA/800 mA
Čas nabíjania:
Pomocou PC
NP-BX1 (dodávaná): Cca 245 minút
Pomocou nabíjačky AC-UD20 (v predaji zvlášť)
NP-BX1 (dodávaná): Cca 175 minút
Príkon: 1,9 W (keď je veľkosť videa nastavená
na [1920×1080/30p])
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota: -20 °C až +60 °C
Rozmery: Cca 24,5 mm × 47,0 mm × 82,0 mm
(Š/V/H, bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť: Cca 65 g (len kamkordér)
Hmotnosť (počas snímania):
Cca 90 g (vrátane batérie NP-BX1 (dodávaná))
Mikrofón: Stereo
Reproduktor: Monofonický
Nabíjateľná batéria:
NP-BX1 (dodávaná)
Maximálne výstupné napätie:
Jednosmerné napätie (DC) 4,2 V
Výstupné napätie:
Jednosmerné napätie (DC) 3,6 V
Kapacita: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Typ: Li-Ion (lítium-iónový)
Vyhľadávanie
operácií
Video signál
Norma NTSC, štandard EIA
HDTV špecifikácie 1080/60i, 1080/60p
PAL farebný, CCIR štandard
Špecifikácie HDTV 1080/50i, 1080/50p
Obrazový snímač:
7,77 mm (1/2,3")
CMOS snímač Exmor R
Snímané pixely (16:9):
Režim intervalového snímania fotografií
Ekvivalent max. 2 000 000 pixlom
Režim snímania fotografií: Ekvivalent max.
11 900 000 pixlom
Celkový počet pixlov: Cca 16 800 000 pixlov
Efektívne (video, 16:9):
Cca 11 900 000 pixlov
Efektívne (fotografie, 16:9):
Cca 11 900 000 pixlov
Objektív: Objektív Carl Zeiss Tessar
F2.8
f = 2,5 mm
Pri prepočte na fotoaparát s 35 mm filmom
Video: 15,3 mm (16:9)*
Riadenie expozície:
Automatické riadenie expozície
Formát súborov:
Fotografie: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline)-kompatibilné
Video: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Audio: MPEG AAC
Záznamové médium:
Pamäťová karta “Memory Stick Micro” (Mark2)
Pamäťová karta microSD (Class4 alebo vyššia
trieda)
Minimálne osvetlenie: 6 lux
* Pri nastavení SteadyShot na [OFF] (Vyp.)
Obsah
Kamkordér
[Bezdrôtové LAN rozhranie]
Príslušný štandard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencia: 2,4 GHz
Podporované zabezpečovacie protokoly:
WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC: Kompatibilita s NFC Forum Type 3 Tag
[Vstupné a výstupné konektory]
Konektor HDMI OUT: Micro HDMI konektor
Multi/Micro USB konektor*:
micro-B/USB2.0 Hi-Speed (Mass Storage)
* Podpora Micro USB-kompatibilných zariadení.
• USB prepojenie má len výstupný smer.
(Pre spotrebiteľov v Európe)
69SK
Pokračovanie r
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right_L1_2 col
[Príslušenstvo]
Obsah
Vodotesné puzdro (SPK-AS2)
Rozmery: Cca 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(Š/V/H, bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť: Cca 55 g
Odolnosť voči tlaku:
Možnosť nepretržitého snímania v hĺbke 5 m
pod vodnou hladinou v dĺžke 30 minút. *
*Keď je vložený kamkordér.
Nalepovací držiak (VCT-AM1)
Upevňovací držiak
Rozmery: Cca 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(Š/V/H, bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť: Cca 15 g
Plochá lepiaca podložka
Rozmery: Cca 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(Š/V/H, bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť: Cca 14 g
Zahnutá lepiaca podložka
Rozmery: Cca 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(Š/V/H, bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť: Cca 16 g
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Právo na zmeny vyhradené.
Index
70SK
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_63-71_HDR-AS30.fm
master:Right
Obchodné značky
Vyhľadávanie
nastavení
Index
S kamkordérom je dodávaný softvér kvalifikovaný ako GNU General Public License (ďalej tiež ako
“GPL”) alebo GNU Lesser General Public License (ďalej tiež ako “LGPL”).
Týmto vás informujeme, že máte právo na používanie, modifikáciu a redistribúciu zdrojového kódu týchto
softvérových produktov v rámci podmienok dodávanej GPL/LGPL.
Zdrojový kód je poskytovaný prostredníctvom internetu. Stiahnete si ho z nasledovnej web-stránky.
Pri sťahovaní zdrojového kódu zvoľte ako model vášho kamkordéra HDR-AS30V.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Predpokladá sa, že nás nebudete kontaktovať ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Kópie licencií (v angličtine) sú uložené vo vstavanej pamäti kamkordéra.
Vytvorte prepojenie pre veľkokapacitné zariadenia (Mass Storage) medzi kamkordérom a PC a prečítajte si
súbory v podpriečinku “LICENSE” (Licencia) z priečinka “PMHOME”.
Vyhľadávanie
operácií
Aplikovaný softvér GNU GPL/LGPL
Obsah
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick Duo”, “
”, “Memory Stick PRO Duo”,
“
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “
”, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”, “
”, “MagicGate Memory Stick”, “MagicGate Memory Stick
Duo”, “PlayMemories Home”, logo “PlayMemories Home”, “PlayMemories Mobile” a logo
“PlayMemories Mobile” sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
• Výrazy HDMI a High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a ostatných krajinách.
• Microsoft, Windows a Windows Vista sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
• Mac, Mac OS a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, Intel Core a Pentium sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Intel Corporation
alebo jej dcérskych spoločností v USA a/alebo ostatných krajinách.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a/alebo ostatných krajinách.
• Logo microSDXC je obchodná značka spoločnosti SD-3C, LLC.
• Značka N (N Mark) je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a ďalších krajinách.
• iOS je ochranná známka alebo obchodná značka spoločnosti Cisco Systems Inc. alebo jej dcérskych
spoločností v USA a určitých ďalších krajinách.
• Android a Google Play sú obchodné značky spoločnosti Google Inc.
• iPhone je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú ochranné známky aliancie Wi-Fi Alliance.
Všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté v tomto návode sú všeobecne obchodnými
značkami alebo ochrannými známkami príslušných spoločností. Označenie ™ alebo ® však nie je vždy
v tomto návode uvádzané.
71SK
HDR-AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_72-74_HDR-AS30.fm
master:Index
Index
N
A.OFF ....................................................................................28
Nabíjanie batérie ...............................................................16
ANGLE .................................................................................22
Napájanie cez USB ..........................................................31
Automatické vypnutie ....................................................28
Nastavenie dátumu a času .............................................30
NEXT.....................................................................................11
Batéria ...................................................................................66
BEEP ......................................................................................29
O
Odhadovaný čas snímania videí .................................63
D
Odhadovaný dostupný počet fotografií ...................64
Vyhľadávanie
operácií
Nastavované položky ......................................................11
B
Obsah
A
DATE.....................................................................................30
P
Pípanie ...................................................................................29
E
PLANE ..................................................................................27
ENTER ..................................................................................11
PLAY .....................................................................................43
F
Formátovanie ......................................................................34
Popis častí ............................................................................13
Prepínanie normy NTSC/PAL ....................................32
Vyhľadávanie
nastavení
Dostupný čas snímania...................................................63
PREV .....................................................................................11
FORMT.................................................................................34
REC HOLD .........................................................................41
GPS .........................................................................................25
RESET...................................................................................33
H
HDMI OUT .........................................................................43
I
Indikátor CHG (Nabíjanie)...........................................16
Index
R
G
Resetovanie nastavení ....................................................33
Režim intervalového snímania fotografií ...............41
Režim snímania .................................................................20
Režim snímania fotografií ............................................41
Režim videozáznamu ......................................................41
Riešenie problémov .........................................................57
Indikátor REC ....................................................................41
Inteligentné diaľkové ovládanie .................................49
S
Intervalové snímanie fotografií ..................................24
Scéna ......................................................................................23
K
SCENE ..................................................................................23
Snímanie ...............................................................................41
Kopírovanie.........................................................................51
Stabilizácia SteadyShot..................................................21
L
STEDY ..................................................................................21
LAPSE...................................................................................24
T
Letový režim .......................................................................27
Technológia NFC .............................................................46
M
Multi/Micro USB konektor ..........................................54
Tlačidlo REC ......................................................................41
U
USB ........................................................................................16
USBPw ..................................................................................31
72SK
Pokračovanie r
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Q:\HDR-AS30-HTML_SK\Fm\SK_72-74_HDR-AS30.fm
master:Index_cont
V
Obsah
V.SYS ....................................................................................32
VIDEO ..................................................................................20
Výstražné indikátory a hlásenia .................................61
W
Wi-Fi nastavenia ...............................................................46
Vyhľadávanie
operácií
Z
Záznam GPS polohy .......................................................25
Zobrazenie záznamu na TV obrazovke...................43
Zorný uhol ...........................................................................22
Vyhľadávanie
nastavení
Index
73SK
HDR-AS30/AS30V
4-477-527-11(1)
Sony Corporation
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže
byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising