Sony | HDR-AS100V | Sony HDR-AS100V Návod na použitie

4-532-709-11(1) (SK)
Kontrola dodaných položiek
Kamera (1)
3
Kamera je vložená vo vodotesnom puzdre. Otvorte kryt puzdra podľa obrázka nižšie.
Digitálna videokamera s vysokým
rozlíšením
Návod na použitie
Pred použitím kamery skontrolujte
najnovší firmvér na nižšie uvedenej
webovej stránke.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Kábel s konektorom micro USB (1)
Súprava nabíjateľných batérií (NP-BX1) (1)
Vodotesné puzdro (1)
Fixačná spona (1)
Ploché lepiace uchytenie (1)
Oblé lepiace uchytenie (1)
Adaptér statívu (1)
Príručka
Skontrolujte, či je kamera vypnutá.
Ak chcete kameru vypnúť, niekoľkonásobným stlačením tlačidla NEXT
zobrazte položku [PwOFF] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
4
Pripojte terminál Multi/Micro USB kamery k počítaču pomocou
kábla s konektorom micro USB (je súčasťou dodávky).
Pri nabíjaní svieti na jantárovo
Nachádza sa vo vnútornej pamäti tejto kamery.
Vloženie pamäťovej karty
tlačidlo ENTER (spustenie ponuky)
 Blokovacia páčka
 Infračervený prijímač diaľkového ovládača
 (značka N)
Strana s potlačou
Strana s terminálom
NFC: Near Field Communication
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane. Sériové číslo si
poznačte na vyhradené miesto nižšie. Tieto čísla uveďte, kedykoľvek sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu produktov spoločnosti Sony.
Číslo modelu HDR-AS
Sériové číslo
 Displej
 Reproduktor
 Tlačidlo PREV
 Tlačidlo NEXT
 Mikrofóny
 Objektív
 Indikátor REC
 Kryt konektora
 Otvor na pripojenie adaptéra statívu
 Konektor  (mikrofón)
 Rozširujúci konektor
 Konektor HDMI OUT
 Kryt konektora (USB)
 Terminál Multi/Micro USB
Karta microSD/
karta microSDHC/
karta microSDXC
 Poznámky
 Prevádzka s niektorými pamäťovými kartami nie je zaručená.
 Skontrolujte smer vkladania pamäťovej karty. Ak pamäťovú kartu vložíte do zásuvky
nesprávnym smerom a použijete pri tom nadmernú silu, môže dôjsť k poškodeniu
pamäťovej karty, zásuvky pre pamäťovú kartu alebo obrazových údajov.
 Pred použitím pamäťovú kartu naformátujte.
 Ak chcete pamäťovú kartu vysunúť, jemne ju raz zatlačte.
Podporuje zariadenia kompatibilné
s rozhraním Micro USB.
 Kryt batérie/pamäťovej karty
 Zásuvka na vloženie pamäťovej karty
 Páčka na vysunutie batérie
 Zásuvka na vloženie batérie
Úvodné informácie
Nabíjanie batérie
V tejto príručke sú opísané základné operácie. Podrobnejšie operácie nájdete
v príručke (vo formáte PDF) vstavanej v tejto kamere vykonaním nasledujúceho
postupu.
 Vložte do kamery nabitú batériu.
 Pripojte kameru k počítaču pomocou kábla s konektorom micro USB
(je súčasťou dodávky).
 Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite napájanie.
 V počítači zobrazte položku [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK],
otvorte súbor príručky (vo formáte PDF) a prečítajte si ho.
1
2
Médium Memory
Stick Micro
(Mark2)
Vložte pamäťovú kartu správne a skontrolujte, či je každá strana otočená správnym
smerom.
Nastavenie hodín
Výberom položky [SETUP]  [CONFG]  [DATE] nastavte dátum,
čas a región.
Nastavenie
STEDY
SteadyShot
Wi-Fi
Diaľkový ovládač Wi-Fi
FLIP
Prevrátenie
GPS
Denník GPS
SCENE
Scéna
PLANE
Letový režim
Napájanie USB
LAPSE
Nahrávanie fotografií
v intervaloch
USBPw
A.OFF
Automatické vypnutie
COLOR
Režim farieb
BEEP
Pípnutie
PRO
XAVC S
DATE
Nastavenie dátumu
a času
TC/UB
Časový kód/bity
používateľa
DST
Nastavenie letného
času
LANG
Nastavenie jazyka
IR-RC
Infračervený
diaľkový ovládač
V.SYS
Prepínanie systémov
NTSC/PAL
CONFG
Nastavenia
konfigurácie
RESET
Obnovenie nastavení
FORMT
Formát
 Poznámky
 Opakovaným stláčaním tlačidla NEXT alebo PREV sa postupne prepína medzi príslušným
režimom a položkami nastavenia.
 Ak sa chcete z ktorejkoľvek položky nastavenia vrátiť do ponuky [SETUP] alebo [CONFG],
vyberte položku [BACK] a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 Keď je napájanie kamery vypnuté, sú k dispozícii nasledujúce operácie.
– Stlačením tlačidla PREV alebo NEXT zapnite kameru.
– Stlačením tlačidla ENTER spustite nahrávanie v režime snímania, ktorý bol nastavený
pred vypnutím kamery.
 Ponuka sa môže zmeniť v závislosti od prevádzkových podmienok kamery.
 Položka [TC/UB] sa zobrazuje, len keď je možnosť [PRO] nastavená na hodnotu [ON].
Nahrávanie
Podľa potreby pripojte príslušenstvo ku kamere.
1
2
3
Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite napájanie.
Vyberte režim snímania [MOVIE], [PHOTO] alebo [INTVL].
Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla REC.
Akcie tlačidiel
Začíname
NEXT: slúži na prechod na nasledujúcu ponuku.
PREV: slúži na prechod na predchádzajúcu ponuku.
ENTER: slúži na prechod do ponuky.
Položky ponuky
Otvorte kryt.
Zoznam režimov
 Posuňte blokovaciu páčku, kým nebude vidno žltú značku.
Zobrazenie
Režimy
 Otvorte kryt.
MOVIE
Režim filmov
PHOTO
Režim fotografií
INTVL
Režim nahrávania fotografií
v intervaloch
VMODE
Režim nastavenia kvality obrazu
SETUP
Režim nastavenia
PLAY
Režim prehrávania
PwOFF
Vypnutie
Vložte batériu.
Posuňte páčku na vysunutie batérie.
Vložte batériu tak, aby značka 
smerovala podľa obrázka.
© 2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Zobrazenie Položky
Kábel s konektorom
micro USB
(nabíjanie)
Záznam majiteľa
Zobrazenie Položky
Časti a ovládacie prvky
 Prepínač REC HOLD
 Tlačidlo REC (film/fotografie)/
Slovenčina
Položky nastaviteľné v ponuke
CONFG
Tlačená dokumentácia
 Snímač GPS
 Svetelný indikátor REC/prístup/CHG
HDR-AS100V
Položky nastaviteľné v ponuke
SETUP
Kryt zatvorte vykonaním postupu v kroku č. 1 v opačnom poradí.
Dôkladne zatvorte kryt tak, aby žltú značku na blokovacej páčke
nebolo vidno.
Súvisiace položky nájdete v časti Položky
nastaviteľné v ponuke SETUP.
Zastavenie nahrávania filmov alebo nahrávanie fotografií v intervaloch
Znova stlačte tlačidlo REC.
 Poznámky
 Prehrávanie obrazu nahratého pomocou iných kamier v tejto kamere nemožno zaručiť.
 Pri dlhodobom snímaní sa môže teplota kamery zvýšiť na takú úroveň, pri ktorej sa
snímanie automaticky zastaví.
Používanie funkcie Wi-Fi
Inštalácia aplikácie PlayMemories Mobile
v smartfóne
Informácie na nálepke (vo vyznačenom políčku nižšie) sú potrebné pri pripájaní
kamery k smartfónu. Ak sa nálepka v políčku nenachádza, pozrite si dodanú
anglickú verziu používateľskej príručky.
Ak stratíte nálepku
Operačný systém Android
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode Google Play
a nainštalujte ju.

Pri používaní funkcií One-touch (NFC) sa vyžaduje systém Android 4.0
alebo novší.
Ak stratíte nálepku, môžete vyvolať svoje ID používateľa a heslo podľa
nasledujúcich krokov.
 Vložte do kamery nabitú batériu.
 Pripojte kameru k počítaču pomocou kábla s konektorom micro USB
(je súčasťou dodávky).
 Stlačením tlačidla NEXT alebo PREV zapnite napájanie.
 V počítači zobrazte položku [Computer]  [PMHOME]  [INFO] 
[WIFI_INF.TXT] a potom skontrolujte ID používateľa a heslo.
Systém iOS
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories Mobile v obchode App Store a nainštalujte ju.
Iné
Poznámky k dlhodobému nahrávaniu

Pri používaní systému iOS nie sú funkcie One-touch (NFC) k dispozícii.


Ak sa napájanie vypne, nechajte kameru vypnutú a najmenej 10 minút ju nepoužívajte,
aby jej vnútorná teplota klesla na bezpečnú úroveň.
Pri vysokej teplote okolitého prostredia teplota fotoaparátu rýchlo stúpa.
Pri náraste teploty kamery sa môže zhoršiť kvalita obrazu.
Skôr než budete pokračovať v snímaní, odporúčame počkať, kým teplota kamery neklesne.
Povrch kamery sa môže zahrievať. Nie je to porucha.
 Poznámky
 Ak už máte aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne nainštalovanú, aktualizujte
ju na najnovšiu verziu.
 Fungovanie funkcie Wi-Fi opísanej v tomto návode na použitie nemožno zaručiť
vo všetkých smartfónoch a tabletoch.
 Spôsoby ovládania aplikácie a zobrazované obrazovky sa môžu prostredníctvom
budúcich inovácií zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 Ďalšie informácie o aplikácii PlayMemories Mobile nájdete na nasledujúcej
webovej stránke.
(http://www.sony.net/pmm/)
Poznámka k používaniu
Pripojenie
Softvér na správu obrazu PlayMemories Home si môžete prevziať z nasledujúcej
adresy URL.



Keď sa zobrazí varovanie, správa bude blikať na celom displeji. Podrobné informácie
nájdete v príručke (vo formáte PDF).
Informácie o softvéri
Android
 Vložte pamäťovú kartu do kamery, zapnite kameru a potom vyberte režim
snímania: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Spustite aplikáciu PlayMemories Mobile v smartfóne.
 Vyberte sieťový názov SSID, ktorý je uvedený na nálepke prilepenej na tejto
príručke.
 Zadajte heslo uvedené na tej istej nálepke (iba prvýkrát).
 V smartfóne vyberte režim kamery: režim diaľkového ovládača Wi-Fi alebo
režim kopírovania.




Dotknite sa značkou (N) na smartfóne značky (N) na kamere.
Pri spustení aplikácie PlayMemories Mobile sa nastavenia automaticky použijú
na vytvorenie pripojenia Wi-Fi.
 Vložte pamäťovú kartu do kamery, zapnite kameru a potom vyberte režim
snímania: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Otvorte položku [Settings] v smartfóne.
 Vyberte položku [Wi-Fi] v smartfóne.
 Vyberte sieťový názov SSID, ktorý je uvedený na nálepke prilepenej na tejto
príručke.
 Zadajte heslo uvedené na tej istej nálepke (iba prvýkrát).
 Skontrolujte, či sa sieťový názov SSID kamery zobrazuje v smartfóne.
 Vráťte sa na úvodnú obrazovku a potom spustite aplikáciu PlayMemories
Mobile.
 V smartfóne vyberte režim kamery: režim diaľkového ovládača Wi-Fi alebo
režim kopírovania.





Nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadne škody spôsobené neoprávneným prístupom
k cieľovým miestam uloženým v kamere alebo ich neoprávneným použitím v dôsledku
straty alebo krádeže kamery.
Technické údaje
Systém farieb NTSC, štandardy EIA
Špecifikácia HDTV 1080/60i, 1080/60p
Systém farieb PAL, štandardy CCIR
Špecifikácia HDTV 1080/50i, 1080/50p
Požiadavky na napájanie:
Súprava nabíjateľných batérií, 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
Nabíjanie cez rozhranie USB (terminál Multi/Micro USB):
Jednosmerný prúd 5,0 V, 500 mA/800 mA
Súprava nabíjateľných batérií NP-BX1:
Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerný prúd 4,2 V
Maximálny nabíjací prúd: 1,89 A

iPhone

Memory Stick a
sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
 Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC
v USA a iných krajinách.
 Mac je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách.
 iOS je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Cisco Systems, Inc.
 Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
 iPhone je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
Apple Inc.
 Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
 Značka N je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
 Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných
krajinách.
 Logo microSDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
Okrem toho názvy systémov a produktov použité v tejto príručke sú vo všeobecnosti
ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárov
alebo výrobcov. V tejto príručke však značky  alebo  nemusia byť opísané.
VAROVANIE
Ak chcete predísť riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
1) nevystavujte jednotku dažďu ani vlhkosti,
2) na zariadenie neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy.
www.sony.net/pm/
Poznámka k funkcii bezdrôtovej siete


Táto kamera je odolná proti špliechaniu.
Telo kamery má odolnosť proti špliechaniu IPX4 (na základe našich testov).
Ďalšie technické údaje nájdete v príručke (vo formáte PDF).
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
Pre zákazníkov v Európe

Batérie nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu,
ohňu a podobne.
Formát signálu:
Android (s podporou funkcie NFC)
Ochranné známky
UPOZORNENIE
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
dokonca chemické popálenie. Dodržiavajte tieto opatrenia.











Batériu nerozoberajte.
Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako napríklad
úderom, pádom alebo pošliapaniu.
Batériu neskratujte a zabráňte kontaktu konektorov batérie s kovovými predmetmi.
Nevystavujte ju vysokým teplotám nad 60 °C ani ju nenechávajte na priamom slnečnom
svetle či v aute zaparkovanom na slnku.
Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa.
Nemanipulujte s poškodenými ani vytekajúcimi lítium-iónovými batériami.
Batériu nabíjajte pomocou originálnej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo
pomocou zariadenia na nabíjanie batérií.
Batériu uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Batériu uchovávajte v suchu.
Vymieňajte ju len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ odporúčaný spoločnosťou Sony.
Použité batérie likvidujte bezodkladne podľa pokynov.
Sieťový adaptér
Pri používaní sieťového adaptéra použite blízku nástennú elektrickú zásuvku.
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne akákoľvek porucha, okamžite odpojte
sieťový adaptér od nástennej elektrickej zásuvky.
Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Súlad s normami EÚ pre produkt: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade
so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice
1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornenie
Ak sa vplyvom statickej elektriny alebo elektromagnetizmu nedokončí (zlyhá)
prenos údajov, reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znova zapojte komunikačný
kábel (USB atď.).
Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite týkajúce sa používania prepojovacích káblov
kratších ako 3 metre.
Elektromagnetické polia môžu pri určitých frekvenciách ovplyvniť obraz a zvuk
jednotky.
Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená,
že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať
spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérií,
elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty odovzdať na
príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch
batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Download PDF

advertising