Sony | SAL2470Z | Sony SAL2470Z Vario-Sonnar® T* 24 - 70 mm F2,8 ZA SSM Návod na použitie

3-269-334-01(1)
Objektív pre digitálne zrkadlovky
Návod na použitie
Vario-Sonnar T
24 - 70 mm F2.8 ZA SSM
SAL2470Z
© 2007 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Slovensky
Tento objektív je určený pre fotoaparáty
Sony.
Tento objektív bol vyvinutý v spolupráci spoločností
Carl Zeiss a Sony Corporation a je určený pre fotoaparáty
. Tento objektív je vyrobený v súlade
Sony s uchytením
s náročnými štandardmi a systémom záruky kvality
spoločnosti Carl Zeiss.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Prostredníctvom tohto objektívu sa nepozerajte priamo
do slnka.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zraku alebo
dokonca k oslepnutiu.
Objektív uskladňujte mimo dosah detí.
Hrozí riziko úrazu.
Informácia pre spotrebiteľov
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC.
Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a
(2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie,
vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú
prevádzku.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so
zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode,
sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu zariadenia.
Poznámka:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B,
v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie
je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť
rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode,
než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s najbližším predajcom Sony, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
2
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Informácia pre zákazníkov z krajín,
v ktorých platia smernice a nariadenia
Európskej únie
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb
alebo záručných záležitostí použite adresy poskytnuté
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Poznámky k používaniu
• Objektív neumiestňujte na priame slnečné žiarenie. Ak bude
slnečné žiarenie sústredené na blízky objekt, môže vzniknúť
požiar. Ak je nutné objektív umiestniť na priame slnečné
žiarenie, musíte naň nasadiť kryt.
• Pri nasadzovaní objektívu ho nevystavujte mechanickým
otrasom.
• Počas skladovania musia byť na objektíve nasadené kryty.
• Objektív neskladujte príliš dlho na vlhkých miestach,
predídete tak vzniku plesní.
• Ak nosíte fotoaparát s nasadeným objektívom, držte
fotoaparát aj objektív.
• Pri transfokácii atď. nedržte fotoaparát za vyčnievajúcu časť
objektívu.
• Nedotýkajte sa kontaktov objektívu. Ak sa kontakty objektívu
znečistia, môžu rušiť alebo brániť prenosu signálov medzi
objektívom a fotoaparátom, čo môže zapríčiniť funkčnú
poruchu pri prevádzke.
Upozornenie pri používaní blesku
Pri určitých kombináciách objektív/blesk môže objektív
čiastočne zacloniť svetlo z blesku, čo môže spôsobiť
tiene v spodnej časti záberu. Ak používate vstavaný blesk
fotoaparátu, zložte slnečné tienidlo objektívu.
Vignetácia
Ak používate objektív, okraje záberu budú tmavšie než
jeho stred. Aby sa tento jav (označovaný ako vignetácia)
redukoval, privrite clonu o 1 až 2 clonové čísla.
Kondenzácia vlhkosti
Po prenesení objektívu priamo z chladného prostredia
do teplého môže na objektíve skondenzovať vlhkosť.
Ak chcete zabrániť kondenzácii vlhkosti, vložte objektív
do plastovej tašky a pod. Po vyrovnaní teploty vo vnútri
tašky s teplotou okolitého prostredia objektív vyberte.
Čistenie objektívu
• Nedotýkajte sa priamo povrchu šošoviek objektívu.
• Ak je objektív znečistený, vyčistite prach dúchadlom
na objektívy a utrite ho jemnou čistou handričkou
(odporúčame použiť čistiacu handričku KK-CA (voliteľná)).
• Na čistenie objektívu alebo hrdla fotoaparátu nepoužívajte
organické rozpúšťadlá ako riedidlo alebo benzín.
3
 Popis častí
1···Zaostrovací prstenec
2···Ukazovateľ vzdialenosti
3···Prstenec transfokácie
4···Kontakty objektívu
5···Ukazovateľ montážnej polohy
6···Stupnica vzdialenosti
7···Tlačidlo aretácie zaostrenia
8···Prepínač režimu zaostrovania
 Nasadenie/zloženie objektívu
Nasadenie objektívu
(Pozri obrázok -.)
1
Zložte predný a zadný kryt objektívu a kryt
tela fotoaparátu.
• Predný a zadný kryt objektívu môžete založiť/zložiť
dvomi spôsobmi, (1) a (2). Ak skladáte/zakladáte kryt
objektívu s nasadeným slnečným tienidlom objektívu,
použite spôsob (2).
2
Zarovnajte oranžový ukazovateľ na telese
objektívu s oranžovým ukazovateľom na
fotoaparáte (ukazovateľ montážnej polohy),
potom nasuňte objektív do montážnej časti
na fotoaparáte a otáčajte ho doprava, kým
nezacvakne.
• Pri nasadzovaní objektívu nedržte zatlačené tlačidlo
uvoľnenia objektívu na fotoaparáte.
• Objektív nenasadzujte nakrivo.
Zloženie objektívu
(Pozri obrázok -.)
Držte zatlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu
na fotoaparáte a otáčajte objektívom doľava,
kým sa nezastaví, potom objektív vytiahnite.
4
 Nasadenie slnečného tienidla
objektívu
Za účelom redukcie preexponovania a zabezpečenia
maximálnej kvality záberov odporúčame používať slnečné
tienidlo objektívu.
Zarovnajte červenú čiarku na slnečnom
tienidle s červenou bodkou na objektíve.
Otáčajte slnečné tienidlo doprava, aby sa
červená bodka na slnečnom tienidle zarovnala
s červenou bodkou na objektíve a aby slnečné
tienidlo zacvaklo.
• Keď používate vstavaný blesk, zložte slnečné tienidlo
objektívu, aby sa nezaclonilo svetlo z blesku.
• Slnečné tienidlo objektívu nasaďte správne podľa vyznačených
značiek (červená čiarka, červená bodka atď.). Inak môže
slnečné tienidlo znemožniť dosiahnutie želaného efektu, alebo
sa v zábere môže vyskytovať tieň.
• Pri skladovaní prevráťte slnečné tienidlo a umiestnite ho na
objektív naopak.
 Transfokácia (Zoom)
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte želanú
ohniskovú vzdialenosť.


1
2
–2
3
4
6
5
7

8

–1

(1)
(2)

5
 Zaostrovanie

Prepínanie AF (automatické zaostrovanie)
/MF (manuálne zaostrovanie)

Na objektíve môžete prepínať režim zaostrovania AF a MF.
Ak chcete snímať s režimom AF, na fotoaparáte aj
objektíve nastavte AF. Ak chcete snímať s režimom MF,
na fotoaparáte aj objektíve nastavte MF.
Nastavenie režimu zaostrovania na objektíve
(Pozri obrázok -.)
Prepínač režimu zaostrovania nastavte do
príslušnej polohy AF alebo MF.

• V režime MF sledujte obraz v hľadáčiku a presne zaostrite
otáčaním zaostrovacieho prstenca (pozri obrázok  - ).
Zaostrovací signál v hľadáčiku indikuje aktuálnu mieru
zaostrenia.
Používanie fotoaparátu s ovládacím tlačidlom
AF/MF
• Ak je fotoaparát aj objektív nastavený do režimu AF,
stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF prepnite z režimu
AF do režimu MF.
• Ak je fotoaparát aj objektív nastavený do režimu MF,
stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF prepnite z režimu MF
do režimu AF.
Priame manuálne zaostrovanie (DMF)
Otáčaním zaostrovacieho prstenca nastavte správne
zaostrenie DMF, keď je zaostrenie aretované nastavením
AF-A (automatické zaostrovanie) alebo AF-S
(automatické zaostrenie na jedno snímanie).
• Zaostrenie DMF nie je dostupné v nasledovných prípadoch:
- Keď je záber mimo zaostrovaciu vzdialenosť
- Keď je zvolený režim AF-C (súvislé automatické zaostrovanie)
- Keď počas nepretržitého snímania v režime AF-A potvrdíte
zaostrenie pri druhej snímke
Snímanie so zaostrením na nekonečno
v režime MF
Zaostrovací mechanizmus sa otočí mierne za značku
nekonečna, vďaka čomu sa poskytne presné zaostrenie
pri rôznych prevádzkových teplotách. Sledujte obraz
v hľadáčiku a presne zaostrite, obzvlášť pri zaostrení
objektívu v polohách blízkych k nekonečnu.
Tlačidlo aretácie zaostrenia
(Pozri obrázok -.)
Po zatlačení tlačidla aretácie zaostrenia sa pozastaví funkcia
automatického zaostrovania a pre snímanie sa aretuje
aktuálne zaostrenie.
• Funkciu tlačidla aretácie zaostrenia môžete zmeniť na
fotoaparátoch vybavených užívateľskými funkciami.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
6

Technické údaje
Názov
(Typové označenie)
Vario-Sonnar T
24 - 70 mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z)
Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť pre 35 mm formát*1
(mm)
36 - 105
Skupiny - šošovky
13 - 17
Zorný uhol 1*2
84° - 34°
Zorný uhol 2*2
61° - 23°
Minimálne zaostrenie*3
(m)
0,34
Maximálne zväčšenie
(×)
0,25
Minimálny otvor clony (f-stop)
f/22
Priemer filtra
(mm)
Rozmery
(maximálny priemer × dĺžka) (mm)
Hmotnosť
(g)
77
Cca 83 × 111
Cca 955
*1 Hodnoty pre ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť pri formáte 35 mm platia pre digitálne zrkadlovky vybavené snímacím prvkom
formátu APS-C.
*2 Hodnoty pre zorný uhol 1 platia pre formát 35 mm a hodnoty pre zorný uhol 2 platia pre digitálne zrkadlovky vybavené snímacím
prvkom formátu APS-C.
*3 Minimálna zaostrovacia vzdialenosť je najkratšia vzdialenosť od snímacieho prvku k objektu.
• Tento objektív je vybavený enkodérom vzdialenosti. Enkodér vzdialenosti umožňuje presnejšie meranie (ADI) pomocou blesku pre
systém ADI.
• V závislosti od mechanizmu objektívu sa môže ohnisková vzdialenosť zmeniť bez zmeny snímacej vzdialenosti. Ohnisková
vzdialenosť zodpovedá zaostreniu objektívu na nekonečno.
Dodávané príslušenstvo:
Objektív (1),
Predný kryt objektívu (1),
Zadný kryt objektívu (1),
Slnečné tienidlo (1),
Puzdro (1),
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
Názvy spoločností a názvy produktov spoločností sú obchodné značky alebo ochranné známky daných spoločností.
7
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising