Sony SAL1680Z Vario-Sonnar® T* DT 16 – 80 mm F3,5 – 4,5 ZA Návod na použitie

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Sony SAL1680Z Vario-Sonnar® T* DT 16 – 80 mm F3,5 – 4,5 ZA Návod na použitie | Manualzz
2-685-147-03(1)
Objektív pre digitálne zrkadlovky
Návod na použitie
Vario-Sonnar T
DT 16 - 80 mm F3.5-4.5 ZA
SAL1680Z
© 2006 Sony Corporation
Slovensky
Objektív je určený pre fotoaparáty Sony s uchytením
(modely vybavené snímacím prvkom formátu APS-C).
Nie je ho možné používať s fotoaparátmi formátu 35 mm.
Tento objektív bol vyvinutý v spolupráci spoločností
Carl Zeiss a Sony Corporation a je určený pre fotoaparáty
. Tento objektív je vyrobený v súlade
Sony s uchytením
s náročnými štandardmi a systémom záruky kvality
spoločnosti Carl Zeiss.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Prostredníctvom tohto objektívu sa nepozerajte priamo
do slnka.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zraku alebo
dokonca k oslepnutiu.
Objektív uskladňujte mimo dosah detí.
Hrozí riziko úrazu.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
2
Informácia pre spotrebiteľov
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC.
Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a
(2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie,
vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú
prevádzku.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou
so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto
návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
zariadenia.
Poznámka:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B,
v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie
je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť
rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode,
než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s najbližším predajcom Sony, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Poznámky k používaniu
• Objektív neumiestňujte na priame slnečné žiarenie. Ak bude
slnečné žiarenie sústredené na blízky objekt, môže vzniknúť
požiar. Ak je nutné objektív umiestniť na priame slnečné
žiarenie, musíte naň nasadiť kryt.
• Pri nasadzovaní objektívu ho nevystavujte mechanickým
otrasom.
• Počas skladovania musia byť na objektíve nasadené kryty.
• Objektív neskladujte príliš dlho na vlhkých miestach,
predídete tak vzniku plesní.
• Pri transfokácii atď. nedržte fotoaparát za vyčnievajúcu časť
objektívu.
• Nedotýkajte sa kontaktov objektívu. Ak sa kontakty objektívu
znečistia, môžu rušiť alebo brániť prenosu signálov medzi
objektívom a fotoaparátom, čo môže zapríčiniť funkčnú
poruchu pri prevádzke.
Upozornenia pre používanie blesku
• Pri určitých kombináciách objektív/blesk môže objektív
čiastočne zacloniť svetlo z blesku, čo môže spôsobiť tiene
v spodnej časti záberu. Ak používate vstavaný blesk,
zložte slnečné tienidlo objektívu a snímajte zo vzdialenosti
minimálne 1 m od objektu.
• Ak používate vstavaný blesk, rohy obrazu za môžu v polohe
pre široký záber javiť tmavšie. Skontrolujte ohniskovú
vzdialenosť podľa vstavaného blesku na fotoaparáte.
Vignetácia
Ak používate objektív, okraje záberu budú tmavšie než
jeho stred. Aby sa tento jav (označovaný ako vignetácia)
redukoval, privrite clonu o 1 až 2 clonové čísla.
Kondenzácia vlhkosti
Po prenesení objektívu priamo z chladného prostredia do
teplého môže na objektíve skondenzovať vlhkosť. Ak chcete
zabrániť kondenzácii vlhkosti, vložte objektív do plastovej
tašky a pod. Po vyrovnaní teploty vo vnútri tašky s teplotou
okolitého prostredia objektív vyberte.
Čistenie objektívu
• Nedotýkajte sa priamo povrchu šošoviek objektívu.
• Ak je objektív znečistený, vyčistite prach dúchadlom na
objektívy a utrite ho jemnou čistou handričkou (odporúčame
použiť čistiacu handričku KK-CA (voliteľná)).
• Na čistenie objektívu alebo hrdla fotoaparátu nepoužívajte
organické rozpúšťadlá ako riedidlo alebo benzín.
3
 Popis častí
1···Zaostrovací prstenec
2···Ukazovateľ vzdialenosti
3···Kontakty objektívu
4···Ukazovateľ montážnej polohy
5···Prstenec transfokácie
6···Stupnica vzdialenosti
 Nasadenie/zloženie objektívu
Nasadenie objektívu
(Pozri obrázok -.)
1
Zložte predný a zadný kryt objektívu a kryt
tela fotoaparátu.
• Predný a zadný kryt objektívu môžete založiť/zložiť
dvomi spôsobmi, (1) a (2). Ak skladáte/zakladáte kryt
objektívu s nasadeným slnečným tienidlom objektívu,
použite spôsob (2).
2
Zarovnajte oranžový ukazovateľ na telese
objektívu s oranžovým ukazovateľom na
fotoaparáte (ukazovateľ montážnej polohy),
potom nasuňte objektív do montážnej časti
na fotoaparáte a otáčajte ho doprava, kým
nezacvakne.
• Pri nasadzovaní objektívu nedržte zatlačené tlačidlo
uvoľnenia objektívu na fotoaparáte.
• Objektív nenasadzujte nakrivo.
Zloženie objektívu
(Pozri obrázok -.)
Držte zatlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu na
fotoaparáte a otáčajte objektívom doľava, kým
sa nezastaví, potom objektív vytiahnite.
4
 Nasadenie slnečného tienidla
objektívu
Za účelom redukcie preexponovania a zabezpečenia
maximálnej kvality záberov odporúčame používať slnečné
tienidlo objektívu.
Zarovnajte červenú čiarku na slnečnom tienidle
s červenou čiarkou na objektíve. Otáčajte
slnečné tienidlo doprava, aby sa červená čiarka
na objektíve zarovnala s červenou bodkou
na slnečnom tienidle a aby slnečné tienidlo
zacvaklo.
• Keď používate vstavaný blesk, zložte slnečné tienidlo
objektívu, aby sa nezaclonilo svetlo z blesku.
• Pri skladovaní prevráťte slnečné tienidlo a umiestnite ho na
objektív naopak.
 Transfokácia (Zoom)
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte želanú
ohniskovú vzdialenosť.
 Zaostrovanie
Ak používate automatické zaostrovanie, fotoaparát zaostruje
automaticky.
• Aj keď je nastavené automatické zaostrovanie, zaostrovací
prstenec sa môže pri jeho neúmyselnom pohybe otočiť.
Zaostrovacím prstencom manuálne otáčajte, len ak je
fotoaparát nastavený v režime priameho manuálneho
zaostrovania. Inak môže dôjsť k poruche.
Ak používate manuálne zaostrovanie, nastavte fotoaparát do
režimu manuálneho zaostrovania, sledujte obraz v hľadáčiku
a otáčaním zaostrovacieho prstenca zaostrite. Zaostrovací
signál v hľadáčiku indikuje aktuálnu mieru zaostrenia.


1

2
3
6
5
4


–1

(1)
–2
(2)

5
Technické údaje
Názov
(Typové označenie)
Vario-Sonnar T
DT 16 - 80 mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z)
Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť pre 35 mm formát*1
(mm)
24 - 120
Skupiny - šošovky
10 - 14
Zorný uhol*1
Minimálne zaostrenie*
(m)
83° - 20°
2
Maximálne zväčšenie
(×)
Minimálny otvor clony (f-stop)
Priemer filtra
(mm)
Rozmery
(maximálny priemer × dĺžka) (mm)
Hmotnosť
(g)
0,35
0,24
f/22-29
62
Cca 72 × 83
Cca 445
*1 Hodnoty pre ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť pri formáte 35 mm a zorné uhly platia pre digitálne zrkadlovky vybavené
snímacím prvkom formátu APS-C.
*2 Minimálna zaostrovacia vzdialenosť je najkratšia vzdialenosť od snímacieho prvku k objektu.
• Tento objektív je vybavený enkodérom vzdialenosti. Enkodér vzdialenosti umožňuje presnejšie meranie (ADI) pomocou blesku pre
systém ADI.
• V závislosti od mechanizmu objektívu sa môže ohnisková vzdialenosť zmeniť bez zmeny snímacej vzdialenosti. Ohnisková
vzdialenosť zodpovedá zaostreniu objektívu na nekonečno.
Dodávané príslušenstvo:
Objektív (1),
Predný kryt objektívu (1),
Zadný kryt objektívu (1),
Slnečné tienidlo (1),
Puzdro (1),
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
Názvy spoločností a názvy produktov spoločností sú obchodné značky alebo ochranné známky daných spoločností.
6
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement