Sony | SAL500F80 | Sony SAL500F80 500F80 Objektív pre digitálne fotoaparáty s objímkou typu A Návod na použitie

2-685-148-11(1)
Objektív pre digitálne zrkadlovky
Návod na použitie
Reflexný objektív 500 mm F8
SAL500F80
© 2006 Sony Corporation
Reflexný objektív 500 mm F8 je ľahký a kompaktný super
teleobjektív, ktorý používa reflexný optický systém.
Sony.
Tento objektív je určený pre fotoaparáty
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Prostredníctvom tohto objektívu sa nepozerajte priamo do
slnka.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zraku alebo
dokonca k oslepnutiu.
Objektív uskladňujte mimo dosah detí.
Hrozí riziko úrazu.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
2
Informácia pre spotrebiteľov
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC.
Prevádzka je podmienená splneniu dvoch podmienok:
(1) Zariadenie nemôže spôsobovať rušivé interferencie a
(2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté interferencie,
vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú
prevádzku.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so
zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode,
sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu zariadenia.
Poznámka:
Správa federálnej komisie pre komunikácie
(FCC-Federal Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje
požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B,
v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie
je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže
spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť
rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
Poznámky k používaniu
• Objektív neumiestňujte na priame slnečné žiarenie. Ak bude
slnečné žiarenie sústredené na blízky objekt, môže vzniknúť
požiar. Ak je nutné objektív umiestniť na priame slnečné
žiarenie, musíte naň nasadiť kryt.
• Pri nasadzovaní objektívu ho nevystavujte mechanickým
otrasom.
• Počas skladovania musia byť na objektíve nasadené kryty.
• Objektív neskladujte príliš dlho na vlhkých miestach,
predídete tak vzniku plesní.
• Pri zaostrovaní atď. nedržte fotoaparát za vyčnievajúcu časť
objektívu.
• Nedotýkajte sa kontaktov objektívu. Ak sa kontakty objektívu
znečistia, môžu rušiť alebo brániť prenosu signálov medzi
objektívom a fotoaparátom, čo môže zapríčiniť funkčnú
poruchu pri prevádzke.
Kondenzácia vlhkosti
Po prenesení objektívu priamo z chladného prostredia do
teplého môže na objektíve skondenzovať vlhkosť. Ak chcete
zabrániť kondenzácii vlhkosti, vložte objektív do plastovej
tašky a pod. Po vyrovnaní teploty vo vnútri tašky s teplotou
okolitého prostredia objektív vyberte.
Čistenie objektívu
• Nedotýkajte sa priamo povrchu šošoviek objektívu.
• Ak je objektív znečistený, vyčistite prach dúchadlom
na objektívy a utrite ho jemnou čistou handričkou
(odporúčame použiť čistiacu handričku KK-CA (voliteľná)).
• Na čistenie objektívu alebo hrdla fotoaparátu nepoužívajte
organické rozpúšťadlá ako riedidlo alebo benzín.
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode,
než je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s najbližším predajcom Sony, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
3
 Nasadenie/zloženie objektívu
 Popis častí
1···Zaostrovací prstenec
2···Stupnica vzdialenosti
3···Ukazovateľ vzdialenosti
4···Kontakty objektívu
5···Zásuvný filter
6···Ukazovateľ montážnej polohy pre objektív
7···Aretácia zásuvného filtra
8···Tlačidlo aretácie zaostrenia
9···Slnečné tienidlo
1
Nasadenie objektívu
1
Zložte predný a zadný kryt objektívu a kryt
tela fotoaparátu.
2
3
2
100
50
4
5
6
9
8
7
Zarovnajte oranžový ukazovateľ na telese
objektívu s oranžovým ukazovateľom na
fotoaparáte (ukazovateľ montážnej polohy),
potom nasuňte objektív do montážnej časti
na fotoaparáte a otáčajte ho doprava, kým
nezacvakne.
• Pri nasadzovaní objektívu nedržte zatlačené tlačidlo
uvoľnenia objektívu na fotoaparáte.
• Objektív nenasadzujte nakrivo.
Zloženie objektívu
Držte zatlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu na
fotoaparáte a otáčajte objektívom doľava, kým
sa nezastaví, potom objektív vytiahnite.
Nasadenie predného krytu objektívu
Predný kryt objektívu nasadzujte vždy
s nasadeným slnečným tienidlom objektívu.
4
 Zaostrovanie
 Výber režimu snímania
AF (automatické zaostrovanie)
Clona objektívu je nemenná na hodnote f/8. Používajte
režim P, A alebo M (ak používate režim A alebo M,
clonu je možné nastaviť len na f/8).
Ak používate automatické zaostrovanie (AF), fotoaparát
zaostruje automaticky.
Ak používate fotoaparáty so širokouhlým zaostrovacím
rámčekom, využívajte stredový lokálny zaostrovací
rámček alebo bodový zaostrovací rámček. Iné lokálne
zaostrovacie rámčeky nie je možné používať.
• Ak používate režim S, expozícia nemusí byť v závislosti
od nastavenej rýchlosti uzávierky správna.
• Keď sa otáča zaostrovací prstenec, nedotýkajte sa ho.
MF (manuálne zaostrovanie)
Ak používate manuálne zaostrovanie (MF), nastavte
fotoaparát do režimu manuálneho zaostrovania, sledujte
obraz v hľadáčiku a otáčaním zaostrovacieho prstenca
zaostrite na daný objekt. Zaostrovací signál v hľadáčiku
indikuje aktuálnu mieru zaostrenia.
100
50
• Zaostrovací prstenec je možné otočiť mierne za značku
nekonečna, vďaka čomu sa poskytne presné zaostrenie pri
rôznych prevádzkových teplotách. Zaostrovací prstenec pri
manuálnom zaostrovaní neotáčajte úplne do krajnej polohy,
ani keď zaostrujete na nekonečno. Sledujte obraz v hľadáčiku
a presne zaostrite.
100
50
Používanie tlačidla aretácie zaostrenia
Stlačením tlačidla aretácie zaostrenia v režime AF zrušíte
režim AF. Dané zaostrenie sa aretuje a môžete uvoľniť
spúšť, pričom sa zaostrenie nezmení. Ak stlačíte spúšť
do polovice a uvoľníte tlačidlo aretácie zaostrenia, znova sa
aktivuje režim AF.
• Funkciu tlačidla aretácie zaostrenia môžete zmeniť na
fotoaparátoch vybavených užívateľskými funkciami.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
5
 Zmena zásuvných filtrov
Samotný objektív nemá nastavovanie clony.
Ak chcete nastaviť množstvo svetla, nasaďte dodávaný
štandardný filter alebo filter ND4X.
Zásuvné filtre sú súčasti optického systému. Pri snímaní
musí byť osadený buď štandardný filter alebo filter ND4X.
Obecne používajte štandardný filter. Ak snímate svetlý
objekt, prípadne ak chcete spomaliť rýchlosť uzávierky,
nasaďte filter ND4X (množstvo svetla sa zredukuje o dva
stupne, čo je ekvivalent pre f/16).
• Nasadený filter ND4X nemá vplyv na hĺbku ostrosti.
Zmena zásuvného filtra
1
2
3
Zatlačte nadol aretáciu zásuvného filtra
a otočte ju o 90° doľava, aby sa biely
ukazovateľ zarovnal so zásuvným filtrom.
Potom podvihnite zásuvný filter.
Zarovnajte ukazovateľ aretácie zásuvného
filtra so zásuvným filtrom, stranu
s označením NORMAL alebo ND4X
nasmerujte na telo fotoaparátu a vložte
zásuvný filter do valcového telesa objektívu.
Zatlačte nadol aretáciu zásuvného filtra
a otočením o 90° doprava filter aretujte.
• Ukazovateľ aretácie zásuvného filtra je kolmý na
zásuvný filter.
6
Filter ND4X
• Filter ND4X je upevnený vnútri predného krytu objektívu.
• Filter ND4X môžete prenášať upevnený vnútri predného krytu
objektívu.
Technické údaje
Názov
(Typové označenie)
Reflexný objektív 500 mm F8
(SAL500F80)
Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť pre 35 mm formát*1
(mm)
750
Skupiny - šošovky*2
5-7
Zorný uhol 1*3
5°
Zorný uhol 2*3
3°10'
4
Minimálne zaostrenie*
(m)
4,0
Maximálne zväčšenie
(×)
0,13
Minimálny otvor clony (f-stop)
f/8 (nemenný)
Priemer filtra
(mm)
42
(vymedzený)
Rozmery
(maximálny priemer × dĺžka) (mm)
Cca 89 × 118
Hmotnosť
(g)
Cca 665
*1 Hodnoty pre ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť pri formáte 35 mm platia pre digitálne zrkadlovky vybavené snímacím prvkom
formátu APS-C.
*2 Počet skupín a prvkov sú vrátane štandardného filtra a filtra ND4X.
*3 Hodnoty pre zorný uhol 1 platia pre formát 35 mm a hodnoty pre zorný uhol 2 platia pre digitálne zrkadlovky vybavené snímacím
prvkom formátu APS-C.
*4 Minimálna zaostrovacia vzdialenosť je najkratšia vzdialenosť od snímacieho prvku k objektu.
Dodávané príslušenstvo:
Objektív (1),
Predný kryt objektívu (1),
Zadný kryt objektívu (1),
Slnečné tienidlo (1),
Štandardný filter (1),
Filter ND4X (1),
Návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
7
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising