Sony | SEL20TC | Sony SEL20TC 2x telekonverzný objektív Návod na použitie


4-584-579-01(2) (SK)
Vymeniteľný objektív
–1
(c)
Návod na použitie
–2
(d)
Telekonvertor 1,4X
Telekonvertor 2X
Bajonet typu E
–2
(a)
SEL14TC/SEL20TC
–4
(b)
Slovenčina
©2016 Sony Corporation

Táto používateľská príručka vysvetľuje spôsob
používania objektívov. Bezpečnostné pokyny
spoločné pre všetky objektívy, napríklad
poznámky o používaní, sa nachádzajú
v samostatnom dokumente o preventívnych
opatreniach pred použitím. Pred použitím
objektívu si pozorne prečítajte obidva
dokumenty.
LA-EA2/LA-EA4
Táto príručka sa vzťahuje na niekoľko rôznych
objektívov.

1
2
Telekonvertor 1,4X (SEL14TC)/Telekonvertor 2X
(SEL20TC) (ďalej len „jednotka“) slúži na 1,4-násobné
(SEL14TC) alebo 2,0-násobné (SEL20TC) predĺženie
ohniskovej vzdialenosti pripojeného objektívu.
Montuje sa medzi fotoaparát značky Sony α
s bajonetom typu E (ďalej len „fotoaparát“)
a kompatibilný objektív.
3
4
6
5
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete
na webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu
krajinu, prípadne sa poraďte s predajcom alebo
miestnym autorizovaným servisným strediskom
spoločnosti Sony.
7
 Obrázky v tejto príručke zobrazujú model SEL14TC.
8
5
9
Poznámky o používaní
 Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju
jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže
dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu
a objektívu, k zadymeniu alebo aj k požiaru. Ak si
okolnosti vyžadujú, aby ste objektív ponechali na
slnku, nezabudnite nasadiť kryt objektívu.
 Pri fotografovaní proti slnku posuňte zorný uhol
úplne mimo slnka. V opačnom prípade by sa slnečné
lúče mohli sústrediť do ohniskového bodu vnútri
fotoaparátu a spôsobiť zadymenie alebo požiar.
K čmudeniu alebo vznieteniu môže dôjsť aj vtedy,
keď slnečné lúče dopadajú blízko zorného uhla.
 Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom
vždy pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
 Tento objektív je určený pre fotoaparáty radu Sony α
s bajonetom typu E. Nedá sa používať s fotoaparátmi
s bajonetom typu A.
 Nepripájajte adaptér bajonetu (LA-EA2/LA-EA4
a pod.). Mohla by sa poškodiť jednotka, objektív alebo
samotný adaptér bajonetu. (Pozrite si obrázok .)
Kompatibilné objektívy a funkcie
Jednotka je určená pre objektívy kompatibilné
s telekonvertorom Sony s bajonetom typu E.
Iné objektívy nepripájajte, mohli by ste poškodiť
jednotku alebo objektív.
Informácie o najnovšom modeli objektívu
kompatibilnom s telekonvertorom nájdete
na webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu
krajinu, prípadne sa poraďte s predajcom alebo
miestnym autorizovaným servisným strediskom
spoločnosti Sony.
 Opis súčastí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Predný kryt (kryt na prednej strane)
Bajonet typu E (strana na nasadenie objektívu)
Montážna značka objektívu
Montážna značka pre telo fotoaparátu
Kontakty objektívu*
Zadný kryt objektívu (kryt na zadnej strane)
Bajonet typu E (strana na upevnenie fotoaparátu)
Páčka na uvoľnenie objektívu
Gumové tesnenie bajonetu objektívu
* Nedotýkajte sa kontaktov objektívu na prednom
a zadnom upevňovacom bajonete.
 Nasadenie a odpojenie
Nasadenie jednotky (obrázok  – )
1
Odstráňte predný kryt (kryt na prednej
strane) jednotky a zadný kryt objektívu.
 Ak chcete odstrániť kryty jednotky, predný kryt
a zadný kryt objektívu otáčajte proti smeru
hodinových ručičiek.
2
Bielu montážnu značku objektívu na
jednotke zarovnajte s bielou montážnou
značkou na prstenci objektívu. Jednotku
vložte do bajonetu objektívu a otočte
ju v smere šípky (a), kým nezacvakne
na miesto.
 Pri montáži jednotky nestláčajte páčku na
uvoľnenie objektívu na jednotke.
 Jednotku nenasadzujte zošikma.
3
4
Odstráňte zadný kryt objektívu (kryt
na zadnej strane) jednotky a kryt tela
fotoaparátu.
Bielu montážnu značku pre telo
fotoaparátu na jednotke pripojenej
k objektívu zarovnajte s bielou značkou
na fotoaparáte. Jednotku vložte do
bajonetu fotoaparátu a otočte ju v smere
šípky (b), kým nezacvakne na miesto.
 Pri nasadzovaní objektívu s pripojenou jednotkou
nestláčajte tlačidlo na uvoľnenie objektívu na
fotoaparáte.
 Objektív s pripojenou jednotkou nevkladajte
zošikma.
S objektívom používajte najviac jednu túto
jednotku. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
zariadení.
Odpojenie objektívu (obrázok  – )
1
2
Na fotoaparáte podržte stlačené tlačidlo
na uvoľnenie objektívu a súčasne
otáčajte objektívom a jednotkou
pripojenou k objektívu v smere šípky (c),
kým sa nezastavia, a potom ich odpojte.
Páčku na uvoľnenie objektívu na
jednotke ťahajte v smere šípky a súčasne
otáčajte jednotkou v smere šípky (d),
kým sa nezastaví, a potom jednotku
odpojte.
Poznámky o snímaní
Jednotka dokáže predĺžiť ohniskovú vzdialenosť
pripojeného objektívu, no zároveň znižuje efektívnu
clonu pripojeného objektívu.*
Efektívnu clonu automaticky vyrovnáva fotometria
fotoaparátu.*
Hĺbka ostrosti objektívu sa pri používaní jednotky
znižuje.*
* Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich
špecifikáciách.
 Vzhľadom na predĺženie ohniskovej vzdialenosti
a zníženie efektívnej clony použite statív, aby ste
po pripojení jednotky potlačili chvenie fotoaparátu.
 Pri slabom osvetlení, napríklad pri tlmenom
žiarivkovom svetle, fotoaparát môže mať problém
zaostriť automaticky (v režime AF). Po pripojení
jednotky použite zámok zaostrenia na objekt
s vysokým kontrastom alebo manuálne zaostrenie.
Špecifikácie
Názov
produktu
(názov
modelu)
Veľkosť
obrazového
poľa
Efektívna
ohnisková
vzdialenosť
Clonové číslo
(f-stop)
Telekonvertor 1,4X Telekonvertor 2X
(SEL14TC)
(SEL20TC)
35 mm,
FULL FRAME
35 mm,
FULL FRAME
1,4-násobok
ohniskovej
vzdialenosti
pripojeného
objektívu
O 1 clonové
číslo vyššie než
pripojený objektív
2,0-násobok
ohniskovej
vzdialenosti
pripojeného
objektívu
O 2 clonové
čísla vyššie než
pripojený objektív
Počet skupín –
šošoviek
5–6
5–8
objektívu
2,0-násobok
1,4-násobok
ohniskovej
ohniskovej
Maximálne
vzdialenosti
vzdialenosti
zväčšenie
pripojeného
pripojeného
objektívu
objektívu
Približne 1/2
Približne
hĺbky ostrosti
1/1,4-násobok
pripojeného
Hĺbka ostrosti hĺbky ostrosti
objektívu
pripojeného
objektívu
Rozmery
(maximálny
62,4 × 17,2
62,4 × 27,2
priemer ×
výška*)
(približne, mm)
* Bez častí vystupujúcich z predného a zadného
upevňovacieho bajonetu
Hmotnosť
167
207
(približne, g)
Obsah balenia
(Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.)
Telekonvertor (1), predný kryt (kryt na prednej
strane) (1), zadný kryt objektívu (kryt na
zadnej strane) (1), puzdro na objektív (1),
tlačená dokumentácia.
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Download PDF