Sony | MHS-TS10 | Sony MHS-TS10 Bloggie™ touch Mobile HD snap camera Návod na použitie

Obsah
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Register
Príručka
Mobilný HD Snap fotoaparát
MHS-TS10/TS20/TS20K
© 2010 Sony Corporation
4-261-656-82(1)
SK
Ako používať túto príručku
Obsah
Kliknutím na tlačidlo vpravo sa premiestnite priamo na príslušnú stránku.
Tento postup je užitočný vtedy, keď hľadáte funkciu, ktorú si chcete prezrieť.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie informácií podľa
operácie.
Vyhľadávanie
nastavení
Vyhľadávanie informácií v zozname
položiek Nastavenia.
Značky a popisy použité v tejto príručke
Vyhľadávanie
nastavení
Register
Vyhľadávanie informácií podľa
kľúčového slova.
Vyhľadávanie
operácií
Obsah
Vyhľadávanie informácií podľa
funkcie.
Register
V tejto príručke sa poradie operácií
označuje pomocou šípok (t).
Používajte fotoaparát vo vyznačenom
poradí krokov. Značky sú uvádzané tak,
ako sa zobrazujú v rámci predvoleného
nastavenia fotoaparátu.
Predvolené nastavenie je označené
značkou .
Označuje upozornenia a obmedzenia,
ktoré sú dôležité na správne používanie
fotoaparátu.
z
Označuje informácie, ktoré je
vhodné vedieť.
2SK
Obsah
Informácie o používaní
fotoaparátu
Informácie o ochrane pred prehriatím
Na zálohovanie údajov vždy urobte záložnú
kópiu.
V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa
možno nebudú dať nahrávať filmy alebo sa
fotoaparát z dôvodu ochrany automaticky
vypne. Pred vypnutím sa na displeji LCD
zobrazí správa alebo prestane byť možné
nahrávať filmy.
Informácie o snímaní/prehrávaní a
pripojení
Vplyvom nepretržitého používania sa môže
fotoaparát zohriať. Nie je to porucha.
• Batéria je zabudovaná vo fotoaparáte.
Fotoaparát pred prvým použitím nabite.
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
• Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na strane 69.
Informácie o displeji LCD a objektíve
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Na
displeji LCD sa však môžu objaviť nepatrné
čierne alebo jasné bodky (bielej, červenej,
modrej a/alebo zelenej farby). Tieto bodky
sú výsledkom normálneho výrobného
procesu a neovplyvňujú snímanie.
Register
Informácie o teplote fotoaparátu
Poznámky týkajúce sa batérií
Vyhľadávanie
nastavení
• Predtým, než začnete snímať, urobte
testovací záber, ktorým overíte, či fotoaparát
pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti „Odporúčania“ (strana 70).
• Fotoaparát nevystavujte kontaktu s vodou.
Ak do fotoaparátu vnikne voda, môže sa
vyskytnúť porucha. V niektorých prípadoch
sa fotoaparát nebude dať opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
by nemusel správne zaznamenávať a
prehrávať zábery.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred používaním fotoaparátu ich utrite
(strana 70).
• Fotoaparátom netraste ani ho nevystavujte
nárazom. Môže to spôsobiť poruchu a
neschopnosť zaznamenať zábery. Nahrávacie
médium sa navyše môže stať nepoužiteľným
alebo sa môžu poškodiť údaje záberu.
• Pri pripájaní fotoaparátu k inému zariadeniu
pomocou kábla dbajte na to, aby ste
konektor vložili správne. Násilným tlačením
konektora do terminálu poškodíte terminál
a môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Prehrávanie videozáznamov, ktoré neboli
nahraté, upravené alebo skomponované na
tomto fotoaparáte, nie je možné zaručiť.
Vyhľadávanie
operácií
Zálohovanie obsahu vnútornej pamäte
Čierne, biele, červené, modré
alebo zelené bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
3SK
Pokračovanie r
Fotoaparát je kompatibilný s hlavným
profilom MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile
pre záznam v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD). Preto nie je možné prehrávať
snímky zaznamenané v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) na fotoaparáte na
zariadeniach, ktoré nie sú kompatibilné s
MPEG-4 AVC/H.264.
Vyhľadávanie
nastavení
• Tento fotoaparát podporuje „formát MP4“
ako formát súboru videozáznamu. Preto nie
je možné prehrávať videozáznamy nahraté
týmto fotoaparátom na zariadeniach, ktoré
nepodporujú „formát MP4“.
• Tento fotoaparát nepodporuje „formát
AVCHD“ a preto nie je kompatibilný s
prehrávaním a nahrávaním videozáznamov
vo „formáte AVCHD“ ako napríklad
digitálna HD videokamera.
• Statické obrázky zaznamenané týmto
fotoaparátom sú skomprimované/
zaznamenané vo formáte JPEG. Prípona
súboru je „.JPG“.
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát
bude prehrávať zábery nasnímané alebo
upravené iným zariadením alebo že iné
zariadenie bude prehrávať zábery nasnímané
fotoaparátom.
Vyhľadávanie
operácií
Poznámky týkajúce sa prehrávania
videozáznamov na iných zariadeniach
Obsah
Informácie o kompatibilite obrazových
údajov
Register
Upozornenie na ochranu autorských
práv
Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
Poškodenie obsahu alebo zlyhanie
snímania bez náhrady
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
nemožnosť záznamu alebo stratu, či
poškodenie zaznamenaného obsahu z dôvodu
zlyhania fotoaparátu alebo záznamového
média ap.
Obrázky použité v tejto príručke
• Obrázky použité v tejto príručke sú
reprodukované obrázky, a nie sú to skutočné
fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
4SK
Život s „Bloggie“
Obsah
Zachyťte svoj život
Vyhľadávanie
operácií
Na párty
Vyhľadávanie
nastavení
Zaznamenáva statické zábery v
maximálnom rozlíšení 12M (4128 × 3096)
a videozáznamy v maximálnom rozlíšení
1920 × 1080 30p vo formáte full highvision (strana 36, 37). Počas nahrávania
videozáznamu môžete tiež zaznamenávať
statické zábery (strana 31).
Register
Počas prechádzky
Vezmite si so sebou kompaktné zariadenie
„Bloggie“ kamkoľvek a kedykoľvek.
Vyberte ho, a len tak nahrávajte.
Na výlete
Pripevnite objektív 360 Video k
zariadeniu „Bloggie“ a snímajte
vzrušujúce 360 stupňové panoramatické
snímky sveta okolo vás. Vychutnajte si 360
stupňové panoramatické snímky pri
prehrávaní pomocou softvéru Bloggie,
ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti
(strana 34). (iba pre MHS-TS20K).
5SK
Pokračovanie r
Pripojte svoje zariadenie „Bloggie“ k TV
prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva
sa osobitne) a vychutnajte si obrázky na
veľkej obrazovke (strana 60).
Vyhľadávanie
operácií
Pripojte ho k TV prijímaču
Obsah
Podeľte sa o svoj život
Vyhľadávanie
nastavení
Register
Importujte a odovzdávajte
zachytené momenty
Snímky môžete jednoducho a intuitívne
odovzdávať pomocou softvéru Bloggie,
ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti
(strana 24, 50).
Môžete si tiež vopred vybrať, ktoré
obrázky chcete odovzdávať, a na ktorú
stránku zdieľania (Share it Later)
(strana 43).
6SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Ako používať túto príručku···································· 2
Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3
Život s „Bloggie“ ··················································· 5
Vyhľadávanie operácií········································· 10
Vyhľadávanie nastavení ······································ 11
Popis jednotlivých častí ······································ 13
Zoznam tlačidiel/ikon zobrazených na displeji ··· 14
Ako držať fotoaparát ··········································· 16
Ako používať dotykový panel······························ 18
Začíname
Register
Kontrola dodávaného príslušenstva ··················· 20
Nabíjanie fotoaparátu·········································· 21
Inštalácia softvéru ··············································· 24
Nastavenie jazyka a hodín ·································· 26
Snímanie
Snímanie (statické zábery) ·································· 28
Snímanie (videozáznamy)···································· 30
Priblíženie···························································· 32
Self-Timer···························································· 33
Snímanie záberov 360 Video (len pre
MHS-TS20K) ······················································· 34
Photo Size··························································· 36
Movie Size··························································· 38
7SK
Počítač
Vyhľadávanie
nastavení
Odporúčané počítačové prostredie ···················· 46
Používanie softvéru Bloggie································ 48
Importovanie záberov do počítača ····················· 49
Odovzdávanie snímok do multimediálnej
služby ·································································· 50
Vyhľadávanie
operácií
Prezeranie ··························································· 39
Priblíženie pri prehrávaní····································· 41
Delete ·································································· 42
Share it Later······················································· 43
Ovládanie hlasitosti ············································· 45
Obsah
Prezeranie
Register
Nastavenia
Nastavovanie položiek ········································ 11
Televízor
Prezeranie záberov na obrazovke televízora ······ 60
Riešenie problémov
Riešenie problémov ············································ 62
Výstražné indikátory a správy ····························· 66
8SK
Register
Vyhľadávanie
operácií
Počet statických snímok a doba videozáznamu,
ktorú možno zaznamenať ··································· 68
Vstavaná batéria ················································· 69
Odporúčania ······················································· 70
Špecifikácie························································· 72
Obsah
Iné
Register······························································· 74
Vyhľadávanie
nastavení
Register
9SK
Vyhľadávanie operácií
Obsah
Snímanie (statické zábery) ································ 28
Snímanie
videozáznamov
Snímanie (videozáznamy) ································· 30
Zmena veľkosti snímky Photo Size ····························································· 36
Vyhľadávanie
operácií
Snímanie statických
záberov
Movie Size ····························································· 38
Zobrazovanie
zväčšených záberov
Priblíženie pri prehrávaní ··································· 41
Zmena nastavenia
hodín
Date & Time Setting ············································ 59
Inicializácia nastavení
Initialize ··································································· 55
Register
Delete ······································································ 42
Format ···································································· 58
Vyhľadávanie
nastavení
Odstránenie záberov
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Zobrazenie na
obrazovke TV prijímača (predáva sa osobitne)········································· 60
Označenie obrázkov na Share it Later ························································ 43
odovzdanie
Objektív 360 Video ·············································· 34
Snímanie 360
stupňového záberu (len
pre MHS-TS20K)
10SK
Vyhľadávanie nastavení
Obsah
Nastavovanie položiek
V dole uvedenej tabuľke označuje značka nastavenia, ktoré sa dajú meniť, zatiaľ čo
značka – označuje nastavenia, ktoré nie je možné meniť.
Režim snímania
Protect
Režim prehrávania
–
Beep
Language Setting
Demo Mode
Vyhľadávanie
operácií
Položky
Initialize
Vyhľadávanie
nastavení
HDMI Output
LUN Settings
Format
Date & Time Setting
Ako nastaviť položky
Register
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
2 Klepnite na
(Settings).
11SK
Pokračovanie r
3 Klepnite na položky.
Obsah
Zobrazenými položkami sa posúvate
potiahnutím obrazovky LCD hore a dole
pomocou prsta.
Vyhľadávanie
operácií
4 Klepnite na požadovaný režim.
Vyhľadávanie
nastavení
5 Klepnite na tlačidlo [Back].
Register
12SK
Popis jednotlivých častí
B Objektív
Obsah
A Reproduktor
C Háčik na remienok na zápästie
D Obrazovka LCD/dotykový panel
F Mikrofón
G Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
• Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF
(Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd
vypnete fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácií
E Tlačidlo videozáznamu
H Kontrolka nabíjania
(Spúšť)
J Objímka na statív
K
(USB) konektor
L Kryt konektora
M HDMI OUT konektor (60)
Vyhľadávanie
nastavení
I Tlačidlo
Register
13SK
Obsah
Zoznam tlačidiel/ikon
zobrazených na displeji
Na displeji sa zobrazujú tlačidlá a ikony, ktoré indikujú stav fotoaparátu.
V pohotovostnom režime pre snímanie
Tlačidlá
Indikácia
Nastavenia
Mierka priblíženia
Prepínanie veľkosti snímky
Prehrávanie
Rýchle pretáčanie vzad/
prehrávanie/rýchle pretáčanie
vpred
Vyhľadávanie
nastavení
Samospúšť
Pri snímaní videozáznamov
Vyhľadávanie
operácií
Displej
Register
Vymazať
Úprava hlasitosti
Pri prehrávaní
Hlasitosť
Register
Share it later
Ikony
Displej
Indikácia
Zostávajúca kapacita batérie
Upozornenie na nízku
kapacitu batérie
Photo Size (pomer strán/
rozlíšenie)
Movie Size (rozlíšenie pri
vertikálnom snímaní/
snímková frekvencia)
Samospúšť
15000
Počet zaznamenateľných
statických obrázkov
z
Uzamknutie AE/AF
00:00:12
Zostávajúci čas záznamu
0:12
Čas záznamu (m:s)
2011-1-1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
prehrávaného obrázka
z
Počas nahrávania
videozáznamu
Pokračovanie r
14SK
Displej
Indikácia
Ochrana
Výstraha pred prehriatím
00:00:12
Obsah
Share it later
Počítadlo
Vyhľadávanie
nastavení
• Indikácie a ich umiestnenie sú približné a
líšia sa od toho, čo v skutočnosti vidíte.
• Zobrazenie obrazovky sa mení na
horizontálne a vertikálne v závislosti od
otočenia fotoaparátu.
• Zobrazenie na obrazovke zmizne
automaticky po približne 4 sekundách.
Zobrazovanie/nezobrazovanie môžete
zmeniť poklepaním na obrazovku LCD.
Vyhľadávanie
operácií
Poznámky
Register
15SK
Ako držať fotoaparát
Obsah
• Dávajte pozor, aby ste pri snímaní prstom neblokovali objektív alebo mikrofón.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
• Nedržte konektor USB.
Register
• Pripnite remienok k fotoaparátu a prevlečte ním ruku, aby ste predišli poškodeniu
fotoaparátu následkom pádu.
Háčik
16SK
Pokračovanie r
z Snímanie videozáznamov, keď držíte fotoaparát
Zaznamenávajú sa portrétové snímky. Na ľavej a pravej strane obrazovky sa pri
prehrávaní na televízore alebo počítači zobrazia čierne pásy. Je to užitočné pri
snímaní portrétových objektov.
Obsah
vertikálne
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Register
17SK
Ako používať dotykový panel
Obsah
Fotoaparát môžete obsluhovať poklepaním na tlačidlá na obrazovke LCD alebo
potiahnutím obrazovky.
Poznámka
• Pri obsluhe nepoužívajte predmety s ostrým hrotom, ako je pero alebo necht.
Zľahka sa prstom dotknite tlačidiel alebo položiek na obrazovke.
Vyhľadávanie
operácií
Výber položiek (Klepnutie)
Vyhľadávanie
nastavení
Register
Posúvanie obrazovky (Potiahnutie)
Prstom sa dotknite a posuňte obrazovku.
Potiahnite nahor
Uvoľnite prst
18SK
Rýchle zobrazenie ďalšej obrazovky (Listovanie)
Obsah
Obrazovku ťahajte rýchlo. Poklepaním prstom obrazovku zastavíte.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Register
19SK
Obsah
Kontrola dodávaného
príslušenstva
• Kábel USB (1)
Vyhľadávanie
nastavení
• Remienok na zápästie (1)
• Softvér (strana 24, 48)
Vnútorná pamäť tohto fotoaparátu obsahuje nasledujúce položky.
– Softvér Bloggie (aplikačný softvér)
– Príručka k zariadeniu Bloggie (tento návod)
• Návod na používanie (1)
• Dôležitá poznámka (1)
Vyhľadávanie
operácií
• Objektív 360 Video VCL-BPP2 (1)/puzdro na Objektív 360 Video (1)
(len pre MHS-TS20K)
Register
20SK
Nabíjanie fotoaparátu
Obsah
Batéria fotoaparátu sa priebežne dobíja vždy, keď je fotoaparát pripojený k spustenému
počítaču.
1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)
vypnete fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácií
2 Zatlačte časť s nápisom „PUSH“ v spodnej
časti fotoaparátu.
Konektor USB sa vysunie tak, ako je to zobrazené na
ilustrácii.
Vyhľadávanie
nastavení
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
Register
PUSH
konektor USB
3 Pripojte fotoaparát k počítaču, ktorý je
zapnutý, pomocou kábla USB (dodáva sa).
Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne
sa nabíjať.
Keď kontrolka nabíjania zhasne, nabíjanie je
dokončené.
• Kontrolka nabíjania môže zhasnúť aj vtedy, keď teplota
nespĺňa odporúčanú prevádzkovú teplotu (10°C až 30°C).
Kontrolka nabíjania
Kábel USB
(dodáva sa)
Úplne ho zasuňte
4 Keď sa nabíjanie dokončí, zrušte USB pripojenie medzi fotoaparátom a
počítačom.
• Po dokončení vyššie uvedeného postupu nainštalujte softvér Bloggie (nahratý vo vnútornej
pamäti).
21SK
Pokračovanie r
Poznámky
Vyhľadávanie
operácií
Zrušenie pripojenia USB
Obsah
• Kým je fotoaparát pripojený k počítaču, nemôžete s ním pracovať. Pred používaním fotoaparátu
ho nezabudnite odpojiť.
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču nepoužívajte hrubú silu. Mohli by ste poškodiť fotoaparát
alebo počítač.
• Keď pripojíte fotoaparát k notebooku, ktorý nie je napojený na zdroj striedavého prúdu, batéria
notebooku sa môže rýchlo vybiť. Nenechávajte fotoaparát pripojený k počítaču na dlhšiu dobu.
• Nabíjanie batérie alebo pripojenie na upravovaných alebo skladaných počítačoch nie je zaručené.
V závislosti od použitého zariadenia USB nemusí nabíjanie fungovať správne.
• Ak dlhšiu dobu neplánujete fotoaparát používať, nabite fotoaparát raz za 6 až 12 mesiacov, aby sa
zachovala výkonnosť batérie.
Postup uvedený v krokoch 1 až 3 nižšie je potrebné vykonať ešte predtým, než:
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli
úloh.
2 Kliknite na položku
Device) t [Stop].
Windows Vista
(USB Mass Storage
Windows XP
Ikona odpojenia
Poznámka
Register
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie, potom
kliknite na tlačidlo [OK].
Vyhľadávanie
nastavení
• Odpojíte kábel USB.
• Vypnete fotoaparát.
• Ak používate počítač Macintosh, pred odpojením fotoaparátu od počítača potiahnite a presuňte
ikonu jednotky do ikony „Trash“.
z Zasunutie konektora USB
Zatlačte konektor USB späť v smere
šípky, kým nezacvakne.
22SK
Pokračovanie r
z Ako dlho trvá nabitie fotoaparátu?
Obsah
Čas nabíjania
Čas úplného nabitia
Približne 200 min.
zAko dlho môžem snímať alebo prehrávať obrázky?
Štandardná životnosť batérie
Čas nepretržitého záznamu*2
3
Čas typického záznamu*
Približne 120 min.
Približne 70 min.
Čas prehrávania
Približne 150 min.
Register
*1 Čas záznamu je čas pri nastavenej veľkosti snímky na [1280×720 30p].
*2 Čas nepretržitého záznamu zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pri plne nabitej
batérii. Nepretržité snímanie videozáznamov je možné približne počas 29 minút. Snímanie
sa tiež automaticky zastaví, aby veľkosť súboru neprekročila 2 GB.
*3 Čas typického záznamu zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pri plne nabitej batérii,
keď opakujete spustenie/zastavenie snímania, vypínanie a zapínanie fotoaparátu a
približovanie.
Vyhľadávanie
nastavení
Čas záznamu*1
Vyhľadávanie
operácií
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. Nabíjanie môže za určitých
okolností alebo podmienok trvať dlhšie.
zKontrola zostávajúcej kapacity batérie
Indikátor zvyšnej kapacity sa zobrazuje v pravej hornej časti obrazovky LCD.
Vysoké
Nízke
• Za určitých okolností sa nemusí zobraziť správny indikátor zvyšného napätia batérie.
• Ak je fotoaparát napájaný z batérie a nepoužívate ho približne 5 minút, automaticky sa
vypne, aby sa predišlo vybitiu batérie (funkcia automatického vypnutia).
• Obrazovka Nastavenie jazyka/hodín sa zobrazí, keď fotoaparát prvý krát zapnete
(strana 26).
• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor zostávajúcej kapacity batérie.
23SK
Inštalácia softvéru
Vyhľadávanie
operácií
1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)
zapnete fotoaparát.
Obsah
Pomocou softvéru Bloggie (je nahratý vo vnútornej pamäti) môžete robiť nasledovné.
– Importovať obrázky nasnímané fotoaparátom do počítača a prehrávať ich.
– Odovzdávať snímky do sieťovej služby.
2 Pripojte fotoaparát (zapnutý) k počítaču (strana 21).
Keď je pripojenie USB dokončené, na LCD obrazovke fotoaparátu sa zobrazí správa
[Mass Storage].
Vyhľadávanie
nastavení
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
3 Aktivovanie inštalačného programu.
Register
Windows 7
1 Kliknite na možnosť [Open folder to view files] na
obrazovke automatického prehrávania.
2 Dvakrát kliknite na súbor
„Setup_Bloggie_Windows.exe“ v priečinku.
Windows Vista/Windows XP
1 Kliknite na položku [Setup Bloggie Software] na
obrazovke automatického prehrávania.
24SK
Pokračovanie r
Macintosh
1 Dvakrát kliknite na ikonu [BLOGGIE_SW].
Register
4 Kliknite na [Install] a postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke, aby ste dokončili
inštaláciu.
Vyhľadávanie
nastavení
3 Dvakrát kliknite na ikonu „Bloggie“.
Vyhľadávanie
operácií
2 Dvakrát kliknite na súbor [Setup Bloggie
Mac.dmg].
Obsah
• Ak sa obrazovka automatického prehrávania nezobrazí, kliknite na možnosť [Start] t
[Computer] (v systéme Windows XP kliknite na možnosť [My Computer]), a potom dvakrát
kliknite na súbor [Bloggie Software] t „Setup_Bloggie_Windows.exe“.
5 Po dokončení inštalácie zrušte pripojenie USB
medzi fotoaparátom a počítačom (strana 22).
• Podrobnejšie informácie o softvéri Bloggie nájdete na strane 48.
Poznámky
• Ak zapnete alebo reštartujete počítač, kým je k nemu pripojený fotoaparát, môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu. V takomto prípade stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Napájanie) na
dlhšie ako 7 sekúnd a vypnite fotoaparát. Pred zapnutím alebo reštartovaním počítača od neho
odpojte fotoaparát.
• Aj keď z priečinka [Bloggie Software] vymažete súbory, ako napríklad
„Setup_Bloggie_Windows.exe“/„Setup_Bloggie_Mac.dmg“, kapacita nahrávania fotoaparátu sa
tým nezvýši.
25SK
Nastavenie jazyka a hodín
Obsah
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Fotoaparát sa zapne.
Keď prvý raz zapnete fotoaparát, prehrá sa video s
ukážkou.
Vyhľadávanie
operácií
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
2 Vyberte požadovaný jazyk a potom klepnite na tlačidlo [Next].
Vyhľadávanie
nastavení
3 Vyberte požadovaný formát zobrazenia dátumu
a potom klepnite na tlačidlo [Next].
Register
4 Vyberte nastavenie denného svetla [On]/[Off] a
potom klepnite na tlačidlo [Next].
5 Posúvajte každú položku nahor alebo nadol,
aby ste nastavili požadovaný dátum a čas, a
klepnite na [OK].
Polnoc sa označuje ako 12:00 AM a poludnie ako
12:00 PM.
26SK
Pokračovanie r
z Opätovné nastavenie dátumu a času
(Settings) a vyberte položku [Date & Time Setting]
Obsah
Klepnite na tlačidlo
(strana 59).
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Register
27SK
Snímanie (statické zábery)
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
Vyhľadávanie
operácií
2 Vytvorte kompozíciu záberu.
4 Zatlačte tlačidlo
Indikátor uzamknutia AE/AF
Tlačidlo
(Spúšť)
Register
(Spúšť) do polovice.
Keď je obraz zaostrený, ozve sa pípnutie a
rozsvieti sa indikátor z (uzamknutie AE/AF) v
hornej časti obrazovky.
Vyhľadávanie
nastavení
Uistite sa, že prstami nezakrývate objektív.
Dotknutím a podržaním tlačidla T na paneli T/W
(priblíženie) obraz priblížite, a dotknutím a
podržaním tlačidla W obraz vzdialite.
3 Stlačte tlačidlo
Obsah
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
(Spúšť) až na doraz.
28SK
Pokračovanie r
zaostriť
Register
• Keď fotoaparát detekuje tváre, objavia sa biele
rámčeky a zaostrenie a expozícia sa automaticky
prispôsobí tváram.
• Pri stlačení tlačidla
(Spúšť) do polovice sa
rámček sa sfarbí nazeleno, keď sú tváre zaostrené.
• V závislosti od podmienok snímania fotoaparát
nemusí rozpoznávať tváre.
Vyhľadávanie
nastavení
z Keď snímate portrét
Vyhľadávanie
operácií
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 10 cm.
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF sa
zmení na pomalé blikanie a nebude pípať. Zmeňte kompozíciu záberu.
• V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité:
– Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok.
– Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.
– Objekt sa sleduje cez sklo.
– Objekt sa rýchlo pohybuje.
– V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy.
– Objekt bliká.
– Objekt osvetlený zozadu.
Obsah
z Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké
29SK
Snímanie (videozáznamy)
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
Vyhľadávanie
operácií
2 Vytvorte kompozíciu záberu.
Vyhľadávanie
nastavení
Uistite sa, že prstami nezakrývate objektív.
Stlačením a podržaním tlačidla T na paneli T/W
(priblíženie) obraz priblížite, a stlačením a
podržaním tlačidla W obraz vzdialite.
Tlačidlo videozáznamu
Register
3 Stlačte tlačidlo videozáznamu.
Opätovným stlačením tlačidla videozáznamu ukončíte
snímanie videozáznamu.
Obsah
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Poznámky
• Nepretržité snímanie je možné približne počas 29 minút.
• Maximálna veľkosť jedného súboru videozáznamu je približne 2 GB. Snímanie sa zastaví skôr
ako po 29 minútach, ak veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB počas snímania videozáznamu.
30SK
Pokračovanie r
z Snímanie statických obrázkov počas nahrávania
• Počas nahrávania videozáznamu stlačte tlačidlo
(Spúšť) až na doraz.
• Zaznamenaný statický záber sa zobrazí v malom na LCD obrazovke fotoaparátu.
– 1920 × 1080 30p:
(1280 × 720)
z Akým spôsobom nahráva tento fotoaparát?
Pri MPEG-4 AVC/H.264, fotoaparát podporuje obrázky vo vysokom rozlíšení pri
efektívnom celkovom počte riadkov obrazu 1080 alebo 720. Počet pixlov
zaznamenaného obrazu je 1920 × 1080 alebo 1280 × 720, približne 30 alebo
60 snímok za sekundu, a obraz sa zaznamenáva v progresívnom režime.
MPEG-4 AVC/H.264 je štandard pre videokamery, ktorý používa vysoko efektívnu
technológiu kódovania pre komprimovanie snímok na zaznamenávanie snímok s
vysokým rozlíšením (HD). V porovnaní s existujúcimi technológiami kódovania pre
komprimovanie snímok, MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať snímky ešte
efektívnejšie.
Register
• MPEG: Moving Picture Experts Group
• AVC: Advanced Video Codec
Vyhľadávanie
nastavení
– 1280 × 720 30p/60p:
(1920 × 1080)
Vyhľadávanie
operácií
• V závislosti od veľkosti videozáznamu sú veľkosti snímok nasledovné.
Obsah
videozáznamu
31SK
Priblíženie
1 Stlačte a podržte tlačidlo T alebo W.
Obsah
Počas snímania môžete zväčšiť obrázok. Funkcia priblíženia tohto fotoaparátu dokáže
zväčšovať obrázky až 4-násobne.
Strana T
Vyhľadávanie
operácií
Stlačením a podržaním tlačidla T obraz priblížite,
stlačením a podržaním tlačidla W obraz vzdialite.
Strana W
Vyhľadávanie
nastavení
Poznámky
Register
• Na tomto fotoaparáte je k dispozícii iba digitálne priblíženie.
• Pri používaní funkcie priblíženia možno nebudete môcť hladko približovať a vzďaľovať obrázky.
• Kvalita obrazu sa digitálnym spracovaním zhorší.
32SK
Self-Timer
2 Klepnite na požadovaný režim.
(Off)
Vyhľadávanie
operácií
Klepnite na LCD obrazovku, keď sa neukáže
zobrazenie obrazovky.
Obsah
1 Klepnite na tlačidlo
(Self-Timer) na
obrazovke pohotovostného režimu
snímania.
Samospúšť sa nepoužíva.
Slúži na nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte.
Keď stlačíte tlačidlo
(Spúšť) alebo tlačidlo videozáznamu,
ikona samospúšte začne blikať a po zaznení rýchleho pípania
urobí fotoaparát snímku.
(10 sek)
Slúži na nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte.
Vyhľadávanie
nastavení
(2 sek)
Register
33SK
Obsah
Snímanie záberov 360 Video (len
pre MHS-TS20K)
Pripevnením dodaného objektívu 360 Video k fotoaparátu
môžete snímať 360 stupňové zábery priestoru okolo
fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
1 Vyberte objektív 360 Video z puzdra.
Register
2 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
3 Pripevnite objektív 360 Video k fotoaparátu v
smere zobrazenom na ilustrácii.
• Fotoaparát sa automaticky prepne do režimu „360 Video“ a
na obrazovke LCD sa zobrazí kruhový obraz.
4 Začnite snímať (strana 28, 30).
Poznámky
• Objektív 360 Video počas snímania nepripevňujte ani nevyberajte.
• Veľkosť statického záberu je pevne nastavená na 8M (16:9), a veľkosť videozáznamu na 1920 ×
1080 30p.
• Keď k fotoaparátu pripevníte objektív 360 Video, nemôžete používať priblíženie ani nastavenia.
• Fotoaparát nikdy nedržte len za objektív 360 Video.
Pokračovanie r
34SK
z Vertikálne postavenie fotoaparátu
Obsah
Pripevnite spodnú časť puzdra na Objektív 360
Video k spodnej časti fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácií
z Vybratie objektívu 360 Video
Zobrazenie záberov 360 Video
Zábery 360 Video môžete prehrávať na počítači pomocou softvéru Bloggie. Podrobnejšie
informácie o inštalácii softvéru Bloggie nájdete na strane 24.
Kruhový obraz
Záber prehrávaný na počítači pomocou
softvéru Bloggie
Register
Záber prehrávaný na
tomto fotoaparáte
Vyhľadávanie
nastavení
Potiahnite objektív 360 Video opačným smerom ako pri pripevňovaní.
Záber 360 Video
Poznámky
• Skonvertované zábery 360 Video nemôžete zobraziť iba pomocou fotoaparátu.
• Keď konvertujete a prehrávate zábery 360 Video, rozlíšenie prehrávaných záberov je nižšie ako
pri normálnych záberoch.
35SK
Photo Size
Vyhľadávanie
operácií
1 Klepnite na tlačidlo
(Prepínanie veľkosti
záberu) na obrazovke pohotovostného
režimu snímania.
Klepnite na LCD obrazovku, keď sa neukáže
zobrazenie obrazovky.
(4128×3096)
Návod na použitie
Počet
záberov
Tlač
Pre výtlačky do formátu A3+
Vysoká
kvalita
Menej
Na prezeranie na televízore s
vysokým rozlíšením a pre výtlačky
do veľkosti A4
(1920×1080)
Na prezeranie na televízore s
vysokým rozlíšením
Register
(3840×2160)
Vyhľadávanie
nastavení
2 Klepnite na požadovanú veľkosť z ponuky [Photo Size].
Photo Size
Obsah
Veľkosť fotografie stanovuje veľkosť obrazového súboru, ktorý sa zaznamená počas
zhotovovania záberu.
Čím väčšia je veľkosť obrázka, tým detailnejšia bude jeho reprodukcia po vytlačení
obrázka vo veľkoformátovej tlačiarni. Čím menšia je veľkosť fotografie, tým viac snímok
možno zaznamenať.
Viac
Nízka
kvalita
Poznámka
• Keď tlačíte statické snímky s pomerom strán 16:9, obidva okraje sa môžu orezať.
z Keď vyberiete
(4128 × 3096)
Pomer strán sa pri snímaní záberov prepne na 4:3.
36SK
Pokračovanie r
z Informácie o „kvalite obrázku“ a „veľkosti obrázku“
Veľkosť obrázku: 12M
4128 pixlov × 3096 pixlov = 12 780 288 pixlov
2 Veľkosť obrázku: 2M
1920 pixlov × 1080 pixlov = 2 073 600 pixlov
1
Pixely
Veľké množstvo pixlov
(Vysoká kvalita obrázku a veľká veľkosť súboru)
Malý počet pixlov
(Nižšia kvalita obrázku, ale malá veľkosť súboru)
Vyhľadávanie
nastavení
Pixel
Vyhľadávanie
operácií
Popis pixlov a veľkosti obrázku
Obsah
Digitálna snímka je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak obsahuje veľký počet pixlov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo pamäte a
zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť obrázku“ sa udáva počtom pixlov. Hoci
na obrazovke fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa čas potrebný na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Register
37SK
Movie Size
Klepnite na LCD obrazovku, keď sa neukáže
zobrazenie obrazovky.
Movie Size
Návod na použitie
Sníma videozáznamy v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením) vo veľkostiach, ktoré vyhovujú obrazovke
počítača alebo televízoru s vysokým rozlíšením
(1280×720 60p)
Plynulo sníma scény s rýchlymi aktivitami ako športy v
HD kvalite (s vysokým rozlíšením)
(1280×720 30p)
Sníma videozáznamy v HD kvalite (s vysokým
rozlíšením) vo veľkostiach, ktoré vyhovujú obrazovke
počítača
Register
(1920×1080 30p)
Vyhľadávanie
nastavení
2 Klepnite na požadovanú veľkosť z ponuky [Movie Size].
Vyhľadávanie
operácií
1 Klepnite na tlačidlo
(Prepínanie veľkosti
záberu) na obrazovke pohotovostného
režimu snímania.
Obsah
Čím väčšia je veľkosť videozáznamu, tým vyššia je kvalita videozáznamu.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom budú zaznamenané v hlavnom profile
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile, približne 30 alebo 60 snímok za sekundu, v
progresívnom režime, v AAC LC, vo „formáte MP4“.
z Progresívne prehrávanie
Fotoaparát podporuje progresívny režim*, ktorý používajú počítače a preto je
vhodný na prehrávanie snímok na počítačoch.
* Progresívny režim je spôsob nahrávania videozáznamu, ktorý číta všetky pixely obrazu
naraz.
38SK
Prezeranie
Obsah
1 Klepnutím na tlačidlo
(Prehrávanie)
prepnete fotoaparát do režimu
prehrávania.
Zobrazí sa obrazovka registra snímok.
Vyhľadávanie
operácií
2 Vyberte snímku a klepnite na ňu.
Videozáznam
Videozáznam sa prehrá po vybratí snímky.
Vyhľadávanie
nastavení
Statický záber
Potiahnite prst v smere šípok.
Listovaním môžete odoslať viacero obrázkov naraz.
Predchádzajúci
Register
z Zobrazenie predchádzajúcich/ďalších obrázkov
Ďalší
z Rýchle pretáčanie vpred/rýchle pretáčanie vzad
videozáznamu
Klepnite na
/
/
.
Rýchle pretáčanie vzad/prehrávanie/rýchle pretáčanie
vpred
Panel prehrávania
39SK
Pokračovanie r
z Návrat do režimu snímania
Obsah
Urobte jedno z nasledovných:
– Klepnite na tlačidlo
(Spúšť) alebo tlačidlo videozáznamu.
Tlačidlo
(Spúšť)
Vyhľadávanie
nastavení
Tlačidlo videozáznamu
Vyhľadávanie
operácií
– Stlačte tlačidlo
na obrazovke registra snímok.
z Návrat na obrazovku registra snímok
.
Register
Klepnite na tlačidlo
40SK
Priblíženie pri prehrávaní
1 Klepnutím na tlačidlo
prehrávania.
Obsah
Zväčšuje prehrávané statické obrázky.
(Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu
3 Dvakrát klepnite na časť, ktorú chcete
zväčšiť.
Vyhľadávanie
operácií
2 Vyberte snímku a klepnite na ňu.
Vyhľadávanie
nastavení
4 Nastavte zväčšenie a časť, ktorá sa má
zväčšiť.
Register
Každé dvojité poklepanie na obrazovku LCD zväčší snímku až do 8-násobku jej
pôvodnej veľkosti.
Potiahnite obrázok, aby ste zmenili časť, ktorá sa má zväčšiť.
Klepnutím na tlačidlo
ukončíte priblíženie pri prehrávaní.
Poznámka
• Priblíženie pri prehrávaní nemôžete použiť pri pripojenom kábli HDMI (predáva sa osobitne).
41SK
Delete
1 Klepnutím na tlačidlo
prehrávania.
(Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu
(Delete) na obrazovke
Register
Opakujte vyššie uvedený krok dovtedy, kým neostanú
žiadne ďalšie snímky na odstránenie.
Vyberte obrázok so symbolom na odstránenie
symbolu .
Vyhľadávanie
nastavení
3 Klepnite na obrázky, ktoré chcete vymazať.
Vyhľadávanie
operácií
2 Klepnite na tlačidlo
registra snímok.
Obsah
Umožňuje vybrať nežiaduce snímky na odstránenie.
4 Klepnite na tlačidlo [OK] t [OK].
z Vymazanie snímok počas prehrávania
Klepnite na tlačidlo
(Delete) t [OK] v režime zobrazenia jednej snímky.
42SK
Share it Later
1 Klepnutím na tlačidlo
prehrávania.
Obsah
Môžete si vopred vybrať, ktoré obrázky chcete odovzdávať, a na ktorú stránku zdieľania.
(Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu
Vyhľadávanie
operácií
2 Klepnite na tlačidlo
(Share it Later) na
obrazovke registra snímok.
Vyhľadávanie
nastavení
3 Klepnite na obrázky, ktoré chcete odovzdať.
Opakujte vyššie uvedený krok dovtedy, kým neostanú
žiadne ďalšie snímky na odovzdanie.
Register
4 Klepnite na tlačidlo [Next].
5 Vyberte a klepnite na stránku zdieľania na odovzdanie snímok zo
zoznamu zdieľania a klepnite na tlačidlo [OK].
Informácie o odovzdávaní snímok nájdete na strane 50.
Poznámky
• Zoznam zdieľania nemôžete vytvoriť fotoaparátom. Na jeho vytvorenie použite softvér
Bloggie.
• Fotoaparát dokáže zobraziť najviac 14 zoznamov zdieľania.
43SK
Pokračovanie r
z Zdieľanie snímok počas prehrávania
Obsah
Klepnite na tlačidlo
(Share it Later) t Stránka zdieľania, na ktorú odovzdávate
snímky t [OK] v režime zobrazenia jednej snímky.
z Ukončenie zdieľania
Vyhľadávanie
operácií
Klepnite na tlačidlo
(Share it Later) t Odoberte značku na stránke zdieľania
t [OK] počas prehrávania snímky, ktorej zdieľanie chcete zrušiť.
Vyhľadávanie
nastavení
Register
44SK
Ovládanie hlasitosti
Obsah
Môžete upravovať hlasitosť prehrávaných videozáznamov.
1 Klepnutím na tlačidlo
prehrávania.
(Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu
3 Klepnite na tlačidlo
Vyhľadávanie
operácií
2 Vyberte videozáznam a klepnite na neho.
(Ovládanie hlasitosti).
Klepnite na LCD obrazovku, keď sa neukáže zobrazenie
obrazovky.
Vyhľadávanie
nastavení
Tichšie
Hlasnejšie
Register
4 Dotknutím a podržaním tlačidla
zvýšite
hlasitosť, dotknutím a podržaním tlačidla
hlasitosť znížite.
45SK
Obsah
Odporúčané počítačové
prostredie
Windows
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1/
Windows 7
Iné
Procesor: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší,
Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo rýchlejší
Pamäť: 1 GB alebo viac
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na inštaláciu:
približne 200 MB
Obrazovka: 1 024 × 768 bodov alebo viac
*1 64-bitové verzie a verzia Starter (Edition) nie sú podporované.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
Vyhľadávanie
nastavení
Operačný systém
(predinštalovaný)
Vyhľadávanie
operácií
Na používanie softvéru Bloggie a importovanie obrázkov cez pripojenie USB sa
odporúča nasledovné počítačové prostredie.
Macintosh
Operačný systém
(predinštalovaný)
USB Pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
Softvér Bloggie: Mac OS X (v10.5 až v10.6)
Iné
Procesor: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz alebo rýchlejší
(PowerPC nie je podporovaný.)
Pamäť: 1 GB alebo viac
Aplikácia: QuickTime 7 (Odporúča sa najnovšia verzia.)
Register
Na používanie softvéru Bloggie a importovanie obrázkov cez USB pripojenie sa
odporúča nasledovné počítačové prostredie.
Poznámky
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí umožňujúcom spustenie viacerých operačných systémov
alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy aktualizáciou operačného systému uvedeného
vyššie.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia USB k jednému počítaču súčasne, niektoré zo zariadení,
vrátane fotoaparátu, nemusia fungovať – závisí to od typu použitých zariadení USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed USB
(kompatibilné s rozhraním USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné s
rozhraním USB 2.0).
• Po obnovení systému po režime odstavenia alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia
medzi fotoaparátom a počítačom.
46SK
Na prehrávanie a úpravu súborov videozáznamov (MPEG-4 AVC/H.264) nahratých
fotoaparátom na počítači musíte nainštalovať softvér kompatibilný s MPEG-4 AVC/
H.264 alebo softvér Bloggie.
Poznámka
• Operácie nie sú zaručené ani na počítačoch, ktoré spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.
Napríklad iné otvorené aplikácie alebo aplikácie pracujúce na pozadí, ktoré sú práve spustené,
môžu obmedziť výkon produktu.
Vyhľadávanie
operácií
• Dokonca aj v počítačovom prostredí, v ktorom sú operácie zaručené, nemusí byť prehrávanie
obrázkov plynulé kvôli vynechaným obrázkom a pod. Importovaný obrázok ako taký nie je
ovplyvnený.
• Ak používate notebook, dbajte na to, aby bol počítač napojený na sieťový adaptér. Niekedy nie je
normálna prevádzka možná, kvôli funkcii úspory energie počítača.
Obsah
Poznámky týkajúce sa prehrávania súborov
videozáznamu (MPEG-4 AVC/H.264)
Vyhľadávanie
nastavení
Register
47SK
Používanie softvéru Bloggie
Obsah
Aktivovanie
Vyhľadávanie
operácií
1 Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na softvér
Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti) na
pracovnej ploche.
Položky na obrazovke
Vyhľadávanie
nastavení
Register
A Lokalita zdieľania: Potiahnite a pustite miniatúru.
B Zobrazí záber v zariadení „Bloggie“.
C Zobrazí zábery importované do počítača.
D Miniatúry: Dvakrát kliknite, ak ich chcete prehrať.
(importované)
(videozáznam),
• Stlačte a podržte kláves Ctrl (systém Windows)/kláves „Command“ (systém Macintosh) pre
viacnásobné výbery.
E Vytvorí album/Odstráni zábery/Zdieľa zábery
F Importuje zábery zo zariadenia „Bloggie“.
G Prepne zobrazenie na obrazovke.
• Položky alebo usporiadanie skutočného zobrazenia sa môžu líšiť v závislosti od verzie
softvéru.
48SK
Obsah
Importovanie záberov do
počítača
Informácie o pripojení fotoaparátu k počítaču nájdete na strane 46.
Keď používate softvér Bloggie
Pozrite si stranu 48.
Macintosh
Keď používate softvér Bloggie
Pozrite si stranu 48.
Register
Keď nepoužívate softvér Bloggie
1 Najskôr pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na
novorozpoznanú ikonu [BLOGGIE] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t priečinok s
uloženými zábermi, ktoré chcete importovať.
2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor v priečinku
obsahujúcom skopírované súbory.
Obrázok sa zobrazí.
Vyhľadávanie
nastavení
Keď nepoužívate softvér Bloggie
Keď sa po vytvorení spojenia medzi fotoaparátom a počítačom prostredníctvom
rozhrania USB zobrazí sprievodca automatickým prehrávaním, kliknutím na možnosť
[Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte
požadované obrázky do počítača.
Vyhľadávanie
operácií
Windows
49SK
Obsah
Odovzdávanie snímok do
multimediálnej služby
1 Vo fotoaparáte si vopred vyberte snímky a stránku zdieľania, na ktorú ich
chcete odovzdať (strana 43).
Softvér Bloggie sa spustí automaticky a zobrazí sa obrazovka potvrdenia na
odovzdanie snímok.
Poznámky
Poznámky k softvéru Bloggie (nahratý vo
vnútornej pamäti)
Vyhľadávanie
nastavení
• Nastavte funkciu [LUN Settings] na hodnotu [Multi].
• Pri odovzdávaní obrázkov cez internet môže v závislosti od poskytovateľa služieb zostať obsah
vyrovnávacej pamäte v použitom počítači. To platí aj pri použití tohto fotoaparátu na tento účel.
Vyhľadávanie
operácií
2 Pripojte fotoaparát k počítaču, na ktorom je už nainštalovaný softvér
Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti).
Aby ste mohli využívať softvér Bloggie a výhody služby na odovzdávanie obrázkov alebo
iných služieb (ďalej len „služby“) poskytovaných týmito a inými webovými stránkami,
musíte vyjadriť svoj súhlas s nasledovným.
Register
• Niektoré webové stránky vyžadujú za účelom použitia ich služieb registráciu a/alebo poplatky.
Pri využití takýchto služieb musíte dodržiavať zmluvné podmienky stanovené danými webovými
stránkami.
• Služby môžu byť zrušené alebo zmenené podľa potrieb prevádzkovateľov internetových stránok.
Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne problémy, ktoré sa vyskytnú medzi
používateľmi a tretími stranami, či akékoľvek komplikácie vzniknuté používateľom v spojitosti s
využívaním týchto služieb, vrátane ich zrušenia alebo zmeny.
• Za účelom zobrazenia webových stránok na ne budete presmerovaní prostredníctvom servera
spoločnosti Sony. Môže sa stať, že v určitej dobe nebudete mať prístup k týmto webovým
stránkam z dôvodu údržby servera alebo z iných dôvodov.
• V prípade, že sa bude chystať ukončenie prevádzky servera spoločnosti Sony, budete o tom
informovaní v časovom predstihu prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Sony a pod.
• Adresy URL, na ktoré budete presmerovaní serverom spoločnosti Sony, a iné informácie môžu
byť zaznamenávané za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti Sony. V
takýchto prípadoch však nebudú zaznamenávané žiadne osobné údaje.
50SK
Protect
1 Klepnutím na tlačidlo
prehrávania.
Obsah
Chráni zaznamenané zábery pred náhodným vymazaním.
Pri prehrávaní zaregistrovaných snímok sa zobrazí značka
.
(Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu
Vyhľadávanie
operácií
2 Klepnite na
(Settings) t [Protect] na
obrazovke registra snímok.
V režime jednej snímky je ochrana dokončená krokom 2.
Vyhľadávanie
nastavení
3 Klepnite na obrázky, ktoré chcete chrániť.
Vyberte obrázok so symbolom
na odstránenie symbolu
.
z Zrušenie ochrany
Register
4 Klepnite na tlačidlo [OK].
Klepnite na tlačidlo
(Settings) t [Protect] počas prehrávania snímky tak isto,
ako keď ho chcete chrániť. Zobrazenie indikátora
sa stratí a ochrana sa zruší.
51SK
Beep
1 Klepnite na
režim.
(Settings) t [Beep] t požadovaný
Obsah
Nastavuje zvuk fotoaparátu vydávaný počas jeho používania.
Vyhľadávanie
operácií
Po stlačení tlačidla
(Spúšť) alebo tlačidla videozáznamu
zaznie zvuk pípnutia.
Off
Vypne zvuk pípnutia.
Vyhľadávanie
nastavení
On
Register
52SK
Language Setting
Obsah
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
1 Klepnite na
(Settings) t [Language Setting] t
požadovaný jazyk.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Register
53SK
Demo Mode
1 Klepnite na
(Settings) t [Demo Mode] t
požadovaný režim.
Obsah
Spustí ukážku funkcií fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácií
Spustí ukážku.
Off
Ukážka sa nespustí.
Vyhľadávanie
nastavení
On
Poznámka
Register
• Ukážka sa zastaví, keď vykonáte nasledovné:
– Dotknete sa obrazovky LCD.
– Stlačíte tlačidlo
(Spúšť) alebo tlačidlo videozáznamu.
– Vypnete fotoaparát.
54SK
Initialize
1 Klepnite na
Obsah
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty.
Snímky sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.
(Settings) t [Initialize] t [OK].
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Poznámka
• Po nabití fotoaparátu vykonajte inicializáciu, aby ste predišli vypnutiu fotoaparátu počas procesu.
z Keď fotoaparát nefunguje správne
Register
Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete
fotoaparát (strana 13). Potom znovu zapnite fotoaparát.
55SK
HDMI Output
Výstup s frekvenciou 60Hz.
50Hz
Výstup s frekvenciou 50Hz.
Vyhľadávanie
nastavení
60Hz
Vyhľadávanie
operácií
1 Klepnite na
(Settings) t [HDMI Output] t
požadovaný režim.
Obsah
Vyberie typ signálu, ktorý má výstupný konektor HDMI OUT vysielať do televízora. Ak
sa snímky na televízore nezobrazujú jasne, zmenou nastavení môžete dosiahnuť zlepšenie
zobrazenia.
Register
56SK
LUN Settings
Túto možnosť vyberte vtedy, keď fotoaparát pripájate k
počítaču.
Single
Túto možnosť vyberte v prípade, keď sa obrázky nezobrazia
po pripojení fotoaparátu k inému zariadeniu ako je počítač.
Vyhľadávanie
nastavení
Multi
Vyhľadávanie
operácií
1 Klepnite na
(Settings) t [LUN Settings] t
požadovaný režim.
Obsah
Umožňuje nastaviť spôsob zobrazenia záznamového média zobrazeného na obrazovke
počítača alebo inom monitore, keď je fotoaparát spojený s počítačom alebo
komponentom AV prostredníctvom pripojenia USB.
Register
57SK
Format
1 Klepnite na
(Settings) t [Format] t [OK].
Obsah
Slúži na formátovanie vnútornej pamäte.
Vyhľadávanie
operácií
• Pamätajte, že formátovaním sa trvalo odstránia všetky údaje vrátane chránených snímok.
Vyhľadávanie
nastavení
Poznámka
Register
58SK
Date & Time Setting
1 Klepnite na
(Settings) t [Date & Time Setting].
Obsah
Slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.
Vyhľadávanie
operácií
Date & Time Format
Vyberie sa formát zobrazenia dátumu a času.
Daylight Savings
Posunie o hodinu dopredu.
Date & Time
Slúži na nastavenie dátumu a času (strana 26).
Vyhľadávanie
nastavení
2 Klepnite na položky, ktoré chcete nastaviť.
Register
59SK
Obsah
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Pripojte fotoaparát k televízoru, ktorý má terminál HDMI pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne).
Pozrite si tiež návod na používanie k televízoru.
2 Otvorte kryt konektora a pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla
HDMI (predáva sa osobitne).
Kábel HDMI
1 Ku konektoru
HDMI
Vyhľadávanie
nastavení
Konektor HDMI
Vyhľadávanie
operácií
1 Vypnite fotoaparát a televízor.
2 Ku konektoru HDMI OUT
4 Zapnite televízor a nastavte vstup.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Register
3 Zapnite fotoaparát.
5 Klepnutím na obrázky spustíte prehrávanie.
Poznámky
• Nepripájajte výstupný terminál fotoaparátu k výstupným terminálom iných zariadení. Môže to
spôsobiť poruchu.
• Niektoré zariadenia nemusia fungovať správne. Obraz a zvuk nemusia byť vysielané.
• Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
60SK
Informácie o systémoch farieb televízora
Systém PAL-M
Brazília
Vyhľadávanie
nastavení
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko,
Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Vietnam a ďalšie.
Vyhľadávanie
operácií
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela a
ďalšie.
Obsah
Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s terminálom
HDMI a kábel HDMI (predáva sa osobitne). Systém farieb televízora sa musí zhodovať
so systémom farieb fotoaparátu. Porovnajte nasledujúci zoznam systémov farieb
televízora so systémom používaným v krajine alebo regióne, v ktorom používate
fotoaparát a nastavte [HDMI Output] (strana 56).
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Register
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
61SK
Riešenie problémov
Obsah
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 62 až 67.
3 Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie)
na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete fotoaparát. Potom
znovu zapnite fotoaparát (strana 13).
Vyhľadávanie
nastavení
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti
Sony alebo na autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Vyhľadávanie
operácií
2 Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.
Majte na pamäti, že odoslaním fotoaparátu na opravu dávate súhlas s tým, že obsah
internej pamäte a hudobné súbory môžu byť skontrolované.
Register
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie kladené otázky
môžete nájsť na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Batéria a napájanie
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Batéria je vybitá. Nabite fotoaparát.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa môže automaticky vypnúť napájanie s cieľom
chrániť fotoaparát. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na displeji LCD
príslušné hlásenie.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať určitý čas, fotoaparát sa automaticky vypne z
dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
Životnosť batérie je malá.
• Batériu nabíjajte, kým nezmizne kontrolka nabíjania.
• Používate fotoaparát v extrémne teplom alebo studenom prostredí alebo je nedostatočne
nabitý. Nie je to porucha.
• Ak ste dlhšiu dobu fotoaparát nepoužívali, výkonnosť batérie sa zlepší jej opätovným nabitím
a vybitím.
• Ak sa doba použiteľnosti batérie skráti na polovicu bežného času, aj po úplnom nabití batérie,
zrejme bude potrebné batériu vymeniť. Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
62SK
Fotoaparát sa nedá nabiť.
Vyhľadávanie
nastavení
• K tomuto javu dôjde vtedy, keď používate fotoaparát vo veľmi horúcom alebo chladnom
prostredí.
• Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou
zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne
vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je na konci životnosti (strana 69). Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
Vyhľadávanie
operácií
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
Obsah
• Vypnite fotoaparát a vytvorte pripojenie USB.
• Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
• Použite kábel USB (dodáva sa).
• Nabite batériu pri okolitej teplote od 10°C do 30°C.
• Zapnite počítač a pripojte fotoaparát.
• Zapnite počítač z režimu spánku alebo stavu dlhodobého spánku.
• Pripojte fotoaparát priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
• Pripojte fotoaparát k počítaču s operačným systémom, ktorý je podporovaný fotoaparátom.
• Ak po vyskúšaní vyššie uvedených riešení problém pretrváva, stlačte a podržte tlačidlo ON/
OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd a vypnite fotoaparát. Potom ho znovu pripojte k
počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti. Ak je plná, vymažte nepotrebné
obrázky (strana 42).
Register
Nie je možné snímať zábery.
Dátum a čas sa nezobrazujú na displeji LCD.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Do záberov nie je možné vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery.
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nezaznamenajú.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru.
• Prehrávanie na fotoaparáte nie je možné zaručiť, ak súbory obsahujú obrázky spracované na
počítači, alebo obrázky nasnímané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB (strana 22).
Po spustení prehrávania sa záber zobrazí vpravo.
• Môže sa tak stať v dôsledku spracovania záberu. Nie je to porucha.
63SK
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
Obsah
• Položku [HDMI Output] nastavte na [60Hz] v oblasti NTSC, [50Hz] v oblasti PAL
(strana 56).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 60).
Vrchné a spodné okraje obrázkov sú na pripojenom televízore trochu orezané.
Na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia čierne pásy.
• Čierne pásy na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia pri prezeraní videozáznamov
nahratých fotoaparátom, ktorý držíte vo vertikálnej polohe, na televízore alebo počítači. Nie
je to porucha.
Nedá sa odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (strana 51).
Vyhľadávanie
nastavení
Odstraňovanie
Vyhľadávanie
operácií
• Obrazovka LCD na fotoaparáte dokáže zobraziť zaznamenané obrázky na celej obrazovke
(celopixlový displej). Toto však môže spôsobiť jemné orezanie horných, spodných, pravých a
ľavých okrajov na obrázkoch pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s
celopixlovým displejom.
Osobné počítače
• Keď je batéria takmer vybitá, nabite fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču.
• Použite kábel USB (dodáva sa).
• Odpojte kábel USB od počítača aj od fotoaparátu a potom ho znova pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia.
• Položku [LUN Settings] nastavte na hodnotu [Multi] (strana 57).
Register
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
Snímky sa nedajú importovať.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (strana 46).
• Ak naformátujete vnútornú pamäť pomocou počítača, je možné, že sa nebudú dať zábery
importovať do počítača. Naformátujte vnútornú pamäť pomocou fotoaparátu a urobte snímku
(strana 58).
Po vytvorení pripojenia USB sa softvér Bloggie nespúšťa automaticky.
• Nainštalujte softvér Bloggie do počítača a po zapnutí fotoaparátu a počítača vytvorte
pripojenie USB.
Nie je možné prehrávať zábery v počítači.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo softvéru.
64SK
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte. Importujte videozáznam do počítača
pomocou softvéru Bloggie a prehrajte ho (strana 49).
Obsah
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
Iné
• Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete
fotoaparát. Potom znovu zapnite fotoaparát.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo
prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
• Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 26).
Vyhľadávanie
nastavení
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
Vyhľadávanie
operácií
Fotoaparát nefunguje správne.
Dátum alebo čas je nesprávny.
Register
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 59).
65SK
Výstražné indikátory a správy
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.
Camera overheating
Allow it to cool
• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo sa nemusia dať
snímať videozáznamy. Nechajte fotoaparát v chladnom prostredí, kým neklesne jeho teplota.
Vyhľadávanie
nastavení
• Keď dlhšiu dobu nahrávate videozáznamy, teplota fotoaparátu vzrastie. V takomto prípade
ukončite nahrávanie videozáznamov.
Vyhľadávanie
operácií
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite nabite batériu. V závislosti od podmienok používania
môže indikátor blikať aj v takom prípade, ak je ešte k dispozícii 5 až 10 minút zostávajúceho
času batérie.
Obsah
Ak sa zobrazia nasledujúce správy, riaďte sa uvedenými pokynmi.
Internal memory error
Error formatting internal memory
• Znova naformátujte kartu (strana 58).
Register
• Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.
No images
• Vo vnútornej pamäti nie sú nezaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými tromi číslicami už vo vnútornej pamäti existuje (príklad:
123MSDCF a 123ABCDE). Naformátujte fotoaparát (strana 58).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim číslicami „999“ už vo vnútornej pamäti existuje. Naformátujte
fotoaparát (strana 58).
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.
Prehrávanie na fotoaparáte nie je možné zaručiť, ak súbory obsahujú obrázky spracované na
počítači, alebo obrázky nasnímané iným fotoaparátom.
File protected
• Zrušte ochranu (strana 51).
66SK
Image size over limit
Maximum number of images already selected
Obsah
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú fotoaparát nedokáže prehrať.
• Ak používate funkcie [Delete], [Share it Later] a [Protect], môžete vybrať maximálne
100 súborov.
• Priblíženie počas prehrávania nie je možné uskutočniť pri videozáznamoch.
Invalid operation
• Táto správa sa zobrazí, ak vykonáte neplatnú operáciu.
Vyhľadávanie
operácií
Operation cannot be executed in unsupported files
Vyhľadávanie
nastavení
Register
67SK
Statické zábery
(Jednotky: snímky)
Veľkosť
Kapacita
(MHS-TS10)
Vyhľadávanie
operácií
Počet statických snímok a doba videozáznamu, ktorú možno zaznamenať, sa môže
odlišovať v závislosti od podmienok snímania.
Obsah
Počet statických snímok a doba
videozáznamu, ktorú možno
zaznamenať
(MHS-TS20/TS20K)
622
1296
799
1665
16:9 (2M)
3528
7343
Poznámky
Videozáznamy
Register
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Ak sú snímky zaznamenané pomocou iných fotoaparátov prehrávané na tomto fotoaparáte,
zobrazenie sa môže líšiť od skutočnej veľkosti záberu.
• Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná 1 miliarde bajtov, časť ktorých je použitá na správu
údajov.
Vyhľadávanie
nastavení
4:3 (12M)
16:9 (8M)
Tabuľka nižšie obsahuje približné maximálne časy záznamu. Toto sú celkové časy pre
všetky súbory videozáznamu. Nepretržité snímanie je možné približne počas 29 minút.
(Jednotky: hodiny : minúty : sekundy)
Veľkosť
Kapacita
(MHS-TS10)
(MHS-TS20/TS20K)
1920×1080 30p
1280×720 60p
0:40:00 (0:22:00)
1:20:00 (0:47:00)
1:20:00 (0:36:00)
2:40:00 (1:25:00)
1280×720 30p
2:00:00 (0:54:00)
4:00:00 (2:00:00)
Poznámky
• Fotoaparát používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatické prispôsobenie kvality
záberu tak, aby vyhovovala zaznamenávanej scéne. Táto technológia spôsobuje odchýlky v čase
záznamu vo vnútornej pamäti.
Videozáznamy obsahujúce rýchle pohyby a komplexné obrázky sú zaznamenávané pri vyššej
prenosovej rýchlosti a to znižuje celkový čas záznamu.
• Maximálna veľkosť jedného súboru videozáznamu je približne 2 GB. Snímanie sa zastaví skôr
ako po 29 minútach, ak veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB počas snímania videozáznamu.
• Číslo v ( ) je minimálny čas záznamu.
• Po skončení nepretržitého snímania sa nahrávanie automaticky zastaví.
68SK
Vstavaná batéria
Efektívne používanie batérie
Ako skladovať fotoaparát
• Aj keď fotoaparát dlhšiu dobu nepoužívate, úplne ho nabite každý 6 až 12 mesiacov, aby ste
zachovali jeho funkčnosť.
Vyhľadávanie
nastavení
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie klesá. V chladnom prostredí sa preto čas používania
batérie skracuje.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate funkciu približovania.
• Fotoaparát nevystavujte pôsobeniu vody. Fotoaparát nie je odolný voči vode.
• Nevystavujte batériu extrémne vysokým teplotám, napr. nenechávajte ju v aute alebo na
priamom slnku.
Vyhľadávanie
operácií
• Odporúčame nabíjať batériu pri okolitej teplote od 10°C do 30°C. Batéria sa pri teplotách mimo
tohto rozsahu nemusí úplne nabiť.
• Ak sa doba použiteľnosti batérie skráti na polovicu bežného času, aj po úplnom nabití batérie,
mali by ste batériu vymeniť. Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti
Sony.
Obsah
Informácie o nabíjaní batérie
Informácie o životnosti batérie
Register
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa postupom času a opakovaným používaním
znižuje. Ak pokles času použiteľnosti medzi dvomi nabitiami začne byť výrazný, kontaktujte
svojho najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu uskladnenia, prevádzkových podmienok a prostredia, v
ktorom sa každá z batérií používa.
69SK
Odporúčania
Nesadajte si na stoličku ani iné miesto s fotoaparátom v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne,
pretože sa tak fotoaparát môže poškodiť.
Čistenie
Vyhľadávanie
nastavení
Prenášanie
Vyhľadávanie
operácií
• V extrémne horúcom, studenom alebo vlhkom prostredí
Na miestach, ako je auto zaparkované na slnku, sa môže teleso fotoaparátu deformovať a môže
spôsobiť nefunkčnosť.
• Na priamom slnečnom žiarení alebo v blízkosti ohrievača
Telo fotoaparátu sa môže zdeformovať alebo sa môže porušiť jeho farebnosť, a to môže spôsobiť
nefunkčnosť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesčitých alebo prašných miestach
Dajte pozor, aby sa piesok alebo prach nedostal do fotoaparátu. Môže to spôsobiť poškodenie
fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať opraviť.
Obsah
Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich
miestach
Čistenie displeja LCD
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Register
Ak chcete z povrchu obrazovky LCD odstrániť odtlačky prstov, prach a pod., utrite ju súpravou na
čistenie LCD (predáva sa osobitne).
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a prípadnú vlhkosť
utrite suchou jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich, keďže môžu poškodiť
povrchovú úpravu alebo kryt.
– Chemické produkty ako sú riedidlo, benzín, alkohol, jednorazové handry, repelent, opaľovací
krém alebo insekticíd a pod.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Prevádzkové teploty
Váš fotoaparát je navrhnutý na používanie pri teplotách medzi 0°C a 40°C. Snímanie v extrémne
studených alebo horúcich podmienkach v teplotách presahujúcich tento rozsah sa neodporúča.
Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak fotoaparát prenesiete priamo z chladného prostredia do teplého, na povrchu i vo vnútri
fotoaparátu sa môže kondenzovať vlhkosť. Takéto kondenzovanie vlhkosti môže mať za následok
nesprávne fungovanie fotoaparátu.
Ak sa skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
70SK
Pokračovanie r
Poznámky týkajúce sa likvidácie/prevodu
Obsah
• Pri používaní softvéru, ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti, sa mohli do vnútornej pamäte
fotoaparátu uložiť osobné údaje ako sú prihlasovacie mená a poštové adresy. Pred zmenou
vlastníctva fotoaparátu alebo pred likvidáciou vymažte všetky osobné informácie.
• Aj keď vymažete údaje z vnútornej pamäte alebo naformátujete fotoaparát, údaje vo vnútornej
pamäti sa nemusia úplne vymazať.
• Ak chcete zabrániť tomu, aby fotoaparát obnovil údaje vnútornej pamäti, všetky nepotrebné
údaje zaznamenajte na vnútornú pamäť fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie
nastavení
Register
71SK
Špecifikácie
[Systém]
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhľadávanie
nastavení
Napájanie:
vstavaná nabíjateľná batéria
USB nabíjanie (dodáva sa z počítača
prostredníctvom pripojenia pomocou
dodávaného kábla USB)
Čas nabíjania: približne 200 min. (úplné
nabitie) (pri nabíjaní prostredníctvom
konektora USB z počítača)
Spotreba energie (počas snímania): 1,7 W (pri
veľkosti videozáznamu [1280×720 30p])
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Skladovacia teplota: –20°C až +60°C
Rozmery: približne 52,0 mm × 107,0 mm ×
15,2 mm (Š/V/H bez výčnelkov)
Hmotnosť: približne 125 g
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Vyhľadávanie
operácií
Register
Obrazové zariadenie: 7,22 mm (typ 1/2,5)
senzor CMOS
Celkový počet pixlov fotoaparátu:
Približne 13 011 000 pixlov
Efektívny počet pixlov fotoaparátu:
Približne 8 294 000 pixlov (statický záber,
16:9), približne 12 780 000 pixlov (statický
záber, 4:3), približne 2 073 000 pixlov
([1920×1080 30p] videozáznam)
Objektív: F2,8
f = 5,3 mm
Konvertovaný na 35 mm fotoaparát
Pre videozáznamy: 37 mm (16:9)
Pre statické zábery: 32 mm (4:3)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia
Formát súborov:
Statické obrázky: kompatibilné s formátom
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline)
Videozáznamy: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Audio: MPEG AAC
Záznamové médiá: interná pamäť (MHS-TS10:
približne 4 GB, MHS-TS20/TS20K: približne
8 GB)
• Počas merania kapacity média sa 1 GB
rovná 1 mld. bajtov. Časť z nich sa používa
na správu systému a/alebo súbory aplikácií.
Dostupná použiteľná kapacita je uvedená
nižšie.
MHS-TS10: približne 3,7 GB
MHS-TS20/TS20K: približne 7,7 GB
[Napájanie, všeobecne]
Obsah
Fotoaparát
[Vstupné a výstupné konektory]
Konektor HDMI: mini konektor HDMI
Konektor USB: typ A (vstavaný)
USB komunikácia: Hi-Speed USB
(kompatibilná s USB 2.0)
[Displej LCD]
Panel LCD: 7,6 cm, typ 3,0 (16:9) TFT
Celkový počet bodov: 288 000 (720 × 400)
bodov
72SK
Ochranné známky
Register
TENTO PRODUKT JE LICENČNE POSKYTNUTÝ V RÁMCI LICENCIE
PORTFÓLIOVÉHO PATENTU NA AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE
SPOTREBITEĽA, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA (i) KÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMU V
SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMU AVC, KTORÝ BOL ZAKÓDOVANÝ SPOTREBITEĽOM AKTÍVNYM
V OBLASTI OSOBNÉHO A NEKOMERČNÉHO POUŽITIA, A/ALEBO KTORÝ BOL
ZÍSKANÝ OD POSKYTOVATEĽA VIDEOZÁZNAMU, KTORÝ DISPONUJE LICENCIOU
NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE
ŽIADNA LICENCIA A ANI SA NAŇ NEBUDE VZŤAHOVAŤ. ĎALŠIE INFORMÁCIE
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Vyhľadávanie
nastavení
Poznámky o licencii
Vyhľadávanie
operácií
• Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, logo Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné názvy produktov a systémov, uvedené v tomto návode, sú
ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárskych
alebo výrobných spoločností. Značky ™ alebo ® však nie sú v tejto príručke použité vo všetkých
prípadoch.
Obsah
• „Bloggie“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• 360 Video je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.
73SK
Register
Pixel .......................................................................................37
batéria...................................................................................69
Počet statických snímok.............................................68
Beep.......................................................................................52
počítač
Obsah
B
importovanie snímok ...........................................49
Odovzdávanie snímok .........................................50
Clock Settings ..................................................................26
Odporúčané prostredie .......................................46
počítač Macintosh..........................................................46
D
počítač so systémom Windows ..............................46
Date & Time Setting....................................................59
Popis jednotlivých častí ..............................................13
Daylight Savings .......................................................26, 59
Prezeranie
Statické zábery .........................................................39
Demo Mode ......................................................................54
Videozáznamy ..........................................................39
Dotykový panel ..............................................................18
Priblíženie ..........................................................................32
Priblíženie pri prehrávaní .........................................41
F
pripojenie
počítač ...........................................................................49
Format ..................................................................................58
Protect ..................................................................................51
Vyhľadávanie
nastavení
Delete ...................................................................................42
Vyhľadávanie
operácií
C
H
HDMI Output .................................................................56
R
inštalovať.............................................................................24
S
Initialize...............................................................................55
Self-Timer ..........................................................................33
Register
Riešenie problémov .....................................................62
I
Settings.................................................................................11
K
Share it Later ...................................................................43
Konektor HDMI OUT...............................................60
Snímanie
Statické zábery .........................................................28
L
Videozáznamy ..........................................................30
Language Setting ...........................................................53
softvér .............................................................................24, 48
LUN Settings....................................................................57
Softvér Bloggie..........................................................24, 48
M
U
Movie Size..........................................................................38
USB .................................................................................21, 24
N
V
Nabíja sa..............................................................................21
výstrahy ...............................................................................66
O
Z
Objektív 360 Video.......................................................34
Zostávajúci čas videozáznamu ...............................68
Operačný systém ............................................................46
Ovládanie hlasitosti ......................................................45
P
Photo Size ..........................................................................36
74SK
Download PDF