Sony | SEL70200GM | Sony SEL70200GM FE 70 - 200 mm F2,8 GM OSS Návod na použitie

4-576-728-02(1) (SK)

Slovenčina

Vymeniteľný objektív
Táto používateľská príručka vysvetľuje spôsob
používania objektívov. Bezpečnostné pokyny
spoločné pre všetky objektívy, napríklad
poznámky o používaní, sa nachádzajú
v samostatnom dokumente o preventívnych
opatreniach pred použitím. Pred používaním
objektívu si prečítajte obidva dokumenty.
Návod na použitie
Tento objektív je určený pre fotoaparáty radu
Sony α s bajonetom typu E. Nedá sa používať
s fotoaparátmi s bajonetom typu A.

(1)
FE 70-200mm
F2.8 GM OSS
Objektív FE 70-200mm F2.8 GM OSS je kompatibilný
s rôznymi obrazovými snímačmi vo formáte 35 mm.
Fotoaparát vybavený obrazovým snímačom formátu
35 mm možno nastaviť na snímanie vo veľkosti
APS-C.
Podrobné informácie o nastaveniach fotoaparátu
nájdete v príslušnej používateľskej príručke.
(2)
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na
webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu
krajinu, prípadne sa poraďte s predajcom alebo
miestnym autorizovaným servisným strediskom
spoločnosti Sony.
(3)
Bajonet typu E
SEL70200GM
Poznámky o používaní
ʔ
ʓ
ʕ

(1)
 Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju
jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže
dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu
a objektívu, k zadymeniu alebo aj k požiaru. Ak si
okolnosti vyžadujú, aby ste objektív ponechali na
slnku, nezabudnite nasadiť kryt objektívu.
 Pri fotografovaní proti slnku posuňte zorný uhol
úplne mimo slnka. V opačnom prípade by sa slnečné
lúče mohli sústrediť do ohniskového bodu vnútri
fotoaparátu a spôsobiť zadymenie alebo požiar.
K čmudeniu alebo vznieteniu môže dôjsť aj vtedy,
keď slnečné lúče dopadajú blízko zorného uhla.
 Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom
vždy pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
 Tento objektív nie je vodotesný, pri jeho navrhovaní
sme však nezabudli na odolnosť voči prachu
a špliechaniu. Pri používaní v daždi chráňte
objektív pred kvapkami vody.
Bezpečnostné opatrenia pri
používaní blesku
(2)
 S týmto objektívom nemôžete používať blesk
zabudovaný vo fotoaparáte. Používajte externý blesk
(predáva sa samostatne).
Vinetácia
 Pri používaní objektívu sú rohové časti snímky tmavšie
ako stredná časť. Tento jav (nazývaný vinetácia) sa dá
potlačiť uzavretím clony o 1 až 2 kroky.

2
3 4 5
 Opis súčastí
(3)
©2016 Sony Corporation
6

1
8
7
9 10 11 12 13

(1)
14
20 19
18
23
22
17

 Nasadenie/odpojenie objektívu
Nasadenie objektívu
(obrázok  – )
1
–1
2

Zarovnajte bielu bodku na tubuse
objektívu s bielou bodkou na fotoaparáte
(montážna značka). Potom nasaďte
objektív na bajonet fotoaparátu
a otáčajte ním v smere hodinových
ručičiek, až kým nezacvakne do
zaistenej polohy.
 Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo na
uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
 Objektív nenasadzujte zošikma.
(2)

–2
Zložte zadný a predný kryt objektívu
a kryt tela fotoaparátu.
 Predný kryt objektívu môžete nasadiť a odpojiť
dvoma spôsobmi: (1) a (2). Ak chcete nasadiť
alebo zložiť kryt objektívu s nasadeným tienidlom
objektívu, použite spôsob číslo (2).

(1)
Značka tienidla objektívu
Zaostrovací krúžok
Prstenec transfokácie
Značka ohniskovej vzdialenosti (sivá)
Značka na krúžku statívovej objímky (sivá)
Kontakty objektívu*
Krúžok statívovej objímky
Tlačidlo na podržanie zaostrenia
Stupnica ohniskovej vzdialenosti
Prepínač režimu zaostrovania
Prepínač obmedzenia rozsahu zaostrenia
Značka na krúžku statívovej objímky (sivá)
Montážna značka objektívu
Gumové tesnenie bajonetu objektívu
Poistný gombík krúžku statívovej objímky
Prepínač redukcie chvenia
Prepínač režimu redukcie chvenia
Statívová objímka (odnímateľná)
Okno polarizačného filtra
Tienidlo objektívu
Páčka na uvoľnenie statívovej objímky
Poistný gombík statívovej objímky
Tlačidlo na uvoľnenie tienidla
* Kontaktov objektívu sa nedotýkajte.
16 15
21
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Odpojenie objektívu
(obrázok  – )
Na fotoaparáte podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu, objektív otočte proti
smeru hodinových ručičiek až do krajnej
polohy a odpojte ho.
 Používanie statívu
Ak chcete použiť statív, pripevnite ho k statívovej
objímke na objektíve, nie k závitu pre statív na
fotoaparáte.
Zmena zvislej a vodorovnej polohy
Uvoľnite poistný gombík krúžku statívovej objímky (1)
a otočte fotoaparátom v ľubovoľnom smere.
Pri používaní statívu môžete rýchlo meniť medzi
zvislou a vodorovnou orientáciou fotoaparátu bez
narušenia stability.
 Sivé body (značky na krúžku statívovej objímky) sú
umiestnené na objímke v 90° intervaloch. Zarovnaním
sivého bodu na krúžku statívovej objímky so sivým
bodom (značka krúžku statívovej objímky) na
objektíve nastavíte presnú polohu fotoaparátu (2).
 Po nastavení polohy fotoaparátu pevne utiahnite
poistný gombík statívovej objímky.
 V závislosti od použitého modelu fotoaparátu
alebo príslušenstva sa môže stať, že pri otáčaní môže
krúžok statívovej objímky zasiahnuť telo fotoaparátu
alebo príslušenstvo. Ďalšie informácie o kompatibilite
s fotoaparátmi a príslušenstvom nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Sony pre vašu krajinu.
Nastavenie režimu zaostrovania
na objektíve
Posuňte prepínač režimu zaostrovania
na príslušný režim (AF alebo MF) (1).
 Informácie o nastavení režimu zaostrovania
fotoaparátu nájdete v príručkách k fotoaparátu.
 V režime MF otáčaním zaostrovacieho krúžka nastavte
zaostrenie (2) a súčasne kontrolujte obraz v hľadáčiku
a pod.
Používanie fotoaparátu vybaveného
ovládacím tlačidlom AF/MF
 Stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF počas operácie
automatického zaostrovania môžete fotoaparát
dočasne prepnúť do režimu MF.
 Ak je objektív nastavený na režim AF a fotoaparát
na režim MF, stlačením ovládacieho tlačidla
AF/MF počas ručného zaostrovania (MF)
môžete fotoaparát dočasne prepnúť do
režimu automatického zaostrovania (AF).
 Používanie funkcie
redukcie chvenia
Prepínač redukcie chvenia
Odpojenie a pripojenie
statívovej objímky
 ON: Redukcia chvenia fotoaparátu je zapnutá.
 OFF: Redukcia chvenia fotoaparátu je vypnutá.
Pri fotografovaní odporúčame použiť statív.
Odpojenie statívovej objímky
(obrázok  (3))
Prepínač režimu redukcie chvenia
Ak statív nepoužívate, môžete statívovú objímku
od objektívu odpojiť.
1
2
3
Odpojte objektív od fotoaparátu.
 Podrobnejšie informácie nájdete v časti
 Nasadenie/odpojenie objektívu.
Uvoľnite poistný gombík statívovej
objímky jeho otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek .
Stlačte a podržte páčku na uvoľnenie
statívovej objímky  a súčasne odpojte
statívovú objímku v smere šípky .
 Ak statívovú objímku odpojíte bez toho, aby ste
najskôr odpojili objektív od fotoaparátu, statívová
objímka môže zasiahnuť telo fotoaparátu alebo
príslušenstvo. Pred odpojením statívovej objímky
odporúčame najskôr odpojiť objektív od fotoaparátu.
 Pri vyberaní statívovej objímky z krúžku
statívovej objímky sa na krúžku odhalia otvory na
priskrutkovanie statívu. Do otvoru so statívovým
závitom nemontujte statív ani monopod. Ak to
urobíte, poškodíte skrutkový otvor. A do krúžku
statívovej objímky potom nebudete môcť pripevniť
statívovú objímku.
Nasadenie statívovej objímky
Objímku statívu zasúvajte do drážky
na krúžku statívovej objímky, kým
nezacvakne na miesto.
Poistný gombík statívovej objímky
otáčajte v smere hodinových ručičiek,
kým nie je riadne zatiahnutý.
1
2
 Overte, či je poistný gombík statívovej objímky
pevne zatiahnutý. Ak by nebol, objektív môže
zo statívovej objímky vypadnúť.
 Nasadenie tienidla objektívu
Na potlačenie odleskov a dosiahnutie čo najlepšej
kvality snímok odporúčame používať tienidlo
objektívu.
Červenú čiaru na tienidle objektívu
zarovnajte s červenou čiarou na objektíve
(značka tienidla objektívu). Potom nasaďte
tienidlo objektívu na bajonet objektívu
a otáčajte tienidlom v smere hodinových
ručičiek, až kým nezacvakne na miesto.
Červený bod na tienidle objektívu musí byť
zarovnaný s červenou čiarou na objektíve
(značka tienidla objektívu) (1).
 Okno polarizačného filtra sa dá otvoriť (2), aby
sa polarizačný filter (predáva sa samostatne) dal
otáčať aj bez toho, aby ste museli odstrániť tienidlo
objektívu. Pri fotografovaní okno zatvorte.
 Ak tienidlo objektívu neotočíte tak, aby zapadlo na
miesto, jeho tieň sa môže objaviť na snímkach.
 Ak používate externý blesk (predáva sa samostatne),
zložte tienidlo objektívu, aby nezatieňovalo
svetlo blesku.
 Pri odkladaní objektívu nasaďte tienidlo na objektív
opačne (3).
Odstránenie tienidla objektívu
Podržte stlačené uvoľňovacie tlačidlo
na tienidle objektívu a súčasne otáčajte
tienidlom objektívu proti smeru
hodinových ručičiek.
 Transfokácia
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte
potrebnú ohniskovú vzdialenosť.
 Zaostrovanie
 Prepínač režimu zaostrenia na tomto objektíve
nefunguje s niektorými modelmi fotoaparátov.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Sony pre vašu krajinu, prípadne sa
poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
Prepínanie režimov AF (automatické
zaostrovanie)/MF (manuálne
zaostrovanie)
Na objektíve možno prepínať medzi režimami
zaostrovania AF a MF.
Pri fotografovaní v režime AF musí byť fotoaparát aj
objektív nastavený do režimu AF. Pri fotografovaní
v režime MF stačí, ak je do režimu MF nastavený
iba fotoaparát alebo objektív, prípadne oba.
Prepínač redukcie chvenia nastavte do polohy ON
a prepínačom nastavte režim redukcie chvenia.
 MODE1: Redukcia normálneho chvenia fotoaparátu.
 MODE2: Redukcia chvenia fotoaparátu pri
panoramatickom snímaní pohybujúcich
sa objektov.
 Používanie tlačidiel na
podržanie zaostrenia
 Tlačidlo na podržanie zaostrenia tohto objektívu
nefunguje s niektorými modelmi fotoaparátov.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Sony pre vašu krajinu, prípadne sa
poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
Tento objektív má 3 tlačidlá na podržanie
zaostrenia.
Stlačením tlačidla na podržanie zaostrenia v režime
AF zrušíte režim AF. Zaostrenie zostane pevne
nastavené a pri pevne nastavenom zaostrení
môžete uvoľniť uzávierku. Ak chcete znova zapnúť
režim AF, stlačte tlačidlo uzávierky do polovice
a súčasne uvoľnite tlačidlo na podržanie zaostrenia.
 Prepínanie rozsahu zaostrenia
(rozsah AF/MF)
Obmedzenie rozsahu zaostrenia umožňuje zrýchliť
zaostrovanie AF/MF. To je užitočné pri fotografovaní
objektov v určitej obmedzenej vzdialenosti.
Posunutím prepínača obmedzenia rozsahu
zaostrenia vyberte rozsah zaostrenia.
 FULL:
Zaostrenie môžete nastaviť od minimálnej
zaostriteľnej vzdialenosti po nekonečno.
 ∞ - 3m: Zaostrenie môžete nastaviť od 3 m po
nekonečno.
Špecifikácie
Názov (názov modelu)
Ohnisková vzdialenosť (mm)
35 mm ekvivalent ohniskovej
vzdialenosti*1 (mm)
Počet skupín – šošoviek
objektívu
Zorný uhol 1*2
Zorný uhol 2*2
Minimálne zaostrenie*3 (m)
Maximálne zväčšenie (×)
Minimálna clona
Priemer filtra (mm)
Rozmery (maximálny priemer ×
výška) (približne, mm)
Hmotnosť (približne, g)
(bez statívovej objímky)
Funkcia redukcie chvenia
FE 70-200mm F2.8
GM OSS
(SEL70200GM)
70 – 200
105 – 300
18 – 23
34° – 12° 30’
23° – 8°
0,96
0,25
f/22
77
88 × 200
1 480
Áno
Ďalšie informácie o kompatibilite s telekonvertorom
(predáva sa samostatne) a špecifikáciách
používaných s telekonvertorom nájdete na
webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu
krajinu, prípadne sa poraďte s predajcom alebo
miestnym autorizovaným servisným strediskom
spoločnosti Sony.
*1 Toto je ekvivalent ohniskovej vzdialenosti vo
formáte 35 mm pri nasadení na digitálny fotoaparát
s vymeniteľným objektívom vybavený obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
*2 Zorný uhol 1 je hodnota pre 35 mm fotoaparáty
a zorný uhol 2 je hodnota pre digitálne fotoaparáty
s vymeniteľným objektívom vybavené obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
*3 Minimálna zaostriteľná vzdialenosť je vzdialenosť
od obrazového snímača k snímanému objektu.
 Vzhľadom na konštrukciu objektívu sa môže pri
zmene vzdialenosti snímania meniť ohnisková
vzdialenosť. Uvedené ohniskové vzdialenosti
platia pre objektív zaostrený na nekonečno.
Obsah balenia
(Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.)
Objektív (1), predný kryt objektívu (1), zadný kryt
objektívu (1), statívová objímka (1), tienidlo
objektívu (1), puzdro na objektív (1), tlačená
dokumentácia.
Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
a
sú ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
Download PDF

advertising