Sony | MHS-FS3 | Sony MHS-FS3 Bloggie™ 3D prenosný fotoaparát s vysokým rozlíšením Návod na použitie

Obsah
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
Príručka
Mobilný HD Snap fotoaparát
MHS-FS3/FS3K
© 2011 Sony Corporation
4-276-891-81(1)
SK
Ako používať túto príručku
Obsah
Kliknutím na tlačidlo vpravo sa premiestnite priamo na príslušnú stránku.
Tento postup je užitočný vtedy, keď hľadáte funkciu, ktorú si chcete prezrieť.
Vyhľadávanie
operácií
Vyhľadávanie informácií podľa
operácie.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií v zozname
položiek ponuky/nastavení.
Značky a popisy použité v tejto príručke
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
Vyhľadávanie informácií podľa
kľúčového slova.
Vyhľadávanie
operácií
Obsah
Vyhľadávanie informácií podľa
funkcie.
Register
V tejto príručke sa poradie operácií
označuje pomocou šípok (t).
Používajte fotoaparát vo vyznačenom
poradí krokov. Značky sú uvádzané tak,
ako sa zobrazujú v rámci predvoleného
nastavenia fotoaparátu.
Predvolené nastavenie je označené
značkou .
Označuje upozornenia a obmedzenia,
ktoré sú dôležité na správne používanie
fotoaparátu.
z Označuje informácie, ktoré je
vhodné vedieť.
2SK
Obsah
Informácie o používaní
fotoaparátu
Informácie o ochrane pred prehriatím
Na zálohovanie údajov vždy urobte záložnú
kópiu.
V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa
možno nebudú dať nahrávať filmy alebo sa
fotoaparát z dôvodu ochrany automaticky
vypne. Pred vypnutím sa na displeji LCD
zobrazí správa alebo prestane byť možné
nahrávať filmy.
Informácie o snímaní/prehrávaní a
pripojení
Vplyvom nepretržitého používania sa môže
fotoaparát zohriať. Nie je to porucha.
• Batéria je zabudovaná vo fotoaparáte.
Fotoaparát pred prvým použitím nabite.
• Batériu je možné dobíjať aj v prípade, ak nie
je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
• Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na strane 75.
Informácie o displeji LCD a objektíve
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixelov. Na
displeji LCD sa však môžu objaviť nepatrné
čierne a/alebo jasné bodky (bielej, červenej,
modrej alebo zelenej farby). Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu
a neovplyvňujú snímanie.
Register
Informácie o teplote fotoaparátu
Poznámky týkajúce sa batérií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Predtým, než začnete snímať, urobte
testovací záber, ktorým overíte, či fotoaparát
pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti „Odporúčania“ (strana 76).
• Fotoaparát nevystavujte kontaktu s vodou.
Ak do fotoaparátu vnikne voda, môže sa
vyskytnúť porucha. V niektorých prípadoch
sa fotoaparát nebude dať opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
by nemusel správne zaznamenávať a
prehrávať zábery.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred používaním fotoaparátu ich utrite
(strana 76).
• Fotoaparátom netraste ani ho nevystavujte
nárazom. Môže to spôsobiť poruchu a
neschopnosť zaznamenať zábery. Nahrávacie
médium sa navyše môže stať nepoužiteľným
alebo sa môžu poškodiť údaje záberu.
• Pri pripájaní fotoaparátu k inému zariadeniu
pomocou kábla dbajte na to, aby ste
konektor vložili správne. Násilným tlačením
konektora do terminálu poškodíte terminál
a môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Prehrávanie videozáznamov, ktoré neboli
nahraté, upravené alebo skomponované na
tomto fotoaparáte, nie je možné zaručiť.
Vyhľadávanie
operácií
Zálohovanie obsahu vnútornej pamäte
Čierne, biele, červené, modré
alebo zelené bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
3SK
Pokračovanie r
Informácie o 3D obraze
Poškodenie obsahu alebo zlyhanie
snímania bez náhrady
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
nemožnosť záznamu alebo stratu, či
poškodenie zaznamenaného obsahu z dôvodu
zlyhania fotoaparátu alebo záznamového
média ap.
Obrázky použité v tejto príručke
• Obrázky použité v tejto príručke sú
reprodukované obrázky, a nie sú to skutočné
fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.
• Vzhľad a technické parametre sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Poznámky týkajúce sa prehrávania
videozáznamov na iných zariadeniach
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Fotoaparát je kompatibilný s MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile. Preto nie je možné
prehrávať snímky vo fotoaparáte pomocou
zariadení, ktoré nie sú kompatibilné s MPEG-4
AVC/H.264.
Register
• Tento fotoaparát podporuje „formát MP4“
ako formát súboru videozáznamu. Preto nie
je možné prehrávať videozáznamy nahraté
týmto fotoaparátom na zariadeniach, ktoré
nepodporujú „formát MP4“.
• Tento fotoaparát nepodporuje „formát
AVCHD“ a preto nie je kompatibilný s
prehrávaním a nahrávaním videozáznamov
vo „formáte AVCHD“, ako napríklad
digitálna HD videokamera.
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát
bude prehrávať zábery nasnímané alebo
upravené iným zariadením, alebo že iné
zariadenie bude prehrávať zábery nasnímané
fotoaparátom.
Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
Vyhľadávanie
operácií
Informácie o kompatibilite obrazových
údajov
Obsah
Ak si prezeráte 3D zábery nasnímané týmto
fotoaparátom na monitore kompatibilnom s
3D, môžu sa u vás objaviť ťažkosti, ako
napríklad únava očí, celková únava alebo
nevoľnosť. Ak chcete týmto symptómom
zabrániť, odporúčame, aby ste robili
pravidelné prestávky.
Potrebnú dĺžku a frekvenciu prestávok si však
musíte určiť sami, pretože sa líšia v závislosti
od jednotlivca. Ak máte nejaké ťažkosti, 3D
zábery si neprezerajte, až kým sa nebudete cítiť
lepšie, a v prípade potreby sa obráťte na svojho
lekára. Prečítajte si tiež návod na používanie
dodaný so zariadením alebo softvérom, ktorý
ste pripojili, alebo ktorý používate s týmto
fotoaparátom.
Berte na vedomie, že zrak dieťaťa sa stále
vyvíja (obzvlášť pokiaľ ide o deti mladšie ako
6 rokov). Predtým, než dovolíte vášmu dieťaťu
sledovať 3D zábery sa poraďte s pediatrom
alebo očným lekárom, a dbajte na to, aby vaše
dieťa dodržiavalo pri sledovaní takýchto
záberov vyššie uvedené pokyny.
Zobrazenie 3D videozáznamu sa líši v
závislosti od zraku jednotlivca.
Upozornenie na ochranu autorských
práv
4SK
Život s „Bloggie“
Obsah
Zachyťte svoj život
Vyhľadávanie
operácií
Na párty
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Zaznamenávajte statické zábery v
maximálnom rozlíšení 5M (2592 × 1944) a
videozáznamy v maximálnom rozlíšení
1920 × 1080 30p vo formáte full highvision (strana 48, 50). Počas nahrávania
videozáznamu môžete tiež zaznamenávať
statické zábery (strana 32).
Register
Počas prechádzky
Vezmite si so sebou kompaktné zariadenie
„Bloggie“ kamkoľvek a kedykoľvek.
Vyberte ho, a len tak nahrávajte.
Na výlete
Pripevnite objektív 360 Video k
zariadeniu „Bloggie“ a snímajte
vzrušujúce 360 stupňové panoramatické
snímky sveta okolo vás. Vychutnajte si
360 stupňové panoramatické snímky pri
prehrávaní pomocou softvéru Bloggie,
ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti
(strana 36). (len modely MHS-FS3K)
5SK
Pokračovanie r
Obsah
Podeľte sa o svoj život
Vyhľadávanie
operácií
Importujte a odovzdávajte
zachytené momenty
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Snímky môžete jednoducho a intuitívne
odovzdávať pomocou softvéru Bloggie,
ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti
(strana 25, 47).
Môžete si tiež vopred vybrať, ktoré
obrázky chcete odovzdávať, a na ktorú
stránku zdieľania (Share it Later)
(strana 53).
Register
Pripojte ho k TV prijímaču
Pripojte svoje zariadenie „Bloggie“ k TV
prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva
sa osobitne) a vychutnajte si obrázky na
veľkej obrazovke (strana 65).
Vždy si môžete vychutnať 2D filmy na TV
prijímači, ktorý nepodporuje 3D
zobrazenie.
6SK
Pokračovanie r
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Pomocou tohto fotoaparátu môžete
snímať statické zábery a 3D
videozáznamy.
Tento fotoaparát vám umožní nasnímať
scénu v režime 3D, ktorý vytvorí dojem, že
ste súčasťou scény.
Informácie o spôsobe snímania nájdete na
strane 29 a 31.
Vyhľadávanie
operácií
Snímanie v režime 3D
Obsah
Vychutnajte si 3D zábery
Register
Zobrazenie 3D záberov
Zábery nasnímané v režime 3D môžete
zobraziť na TV prijímači, ktorý podporuje
3D, pripojením HDMI kábla (predáva sa
osobitne).
Tieto zábery vám umožnia vychutnať si
pocit, akoby ste boli súčasťou scény.
Informácie o spôsobe zobrazenia nájdete
na strane 39.
7SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Ako používať túto príručku···································· 2
Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3
Život s „Bloggie“ ··················································· 5
Vyhľadávanie operácií········································· 11
Informácie o operačných tlačidlách
fotoaparátu·························································· 12
Menu/Settings — vyhľadávanie ·························· 13
Popis jednotlivých častí ······································ 16
Zoznam ikon zobrazených na displeji ················· 17
Ako držať fotoaparát ··········································· 19
Register
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva ··················· 21
Nabíjanie fotoaparátu·········································· 22
Inštalácia softvéru ··············································· 25
Nastavenie jazyka a hodín ·································· 28
Snímanie
Snímanie v režime 3D (statické zábery) ·············· 29
Snímanie v režime 3D (videozáznamy)················ 31
Priblíženie···························································· 33
Svetlo ·································································· 34
Samospúšť·························································· 35
Snímanie záberov 360 Video
(len pre MHS-FS3K) ············································ 36
8SK
Obsah
Prezeranie
Prezeranie ··························································· 39
Priblíženie pri prehrávaní····································· 41
Ovládanie hlasitosti ············································· 42
Nastavenia
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Odporúčané počítačové prostredie ···················· 43
Inštalácia softvéru Bloggie·································· 45
Importovanie záberov do počítača ····················· 46
Odovzdávanie snímok do multimediálnej
služby ·································································· 47
Vyhľadávanie
operácií
Počítač
Register
Položky Menu ····················································· 13
Nastavovanie položiek ········································ 14
Televízor
Prezeranie záberov na obrazovke televízora ······ 65
Riešenie problémov
Riešenie problémov ············································ 68
Výstražné indikátory a správy ····························· 72
9SK
Register
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register······························································· 80
Vyhľadávanie
operácií
Počet statických snímok a doba videozáznamu,
ktorú možno zaznamenať ··································· 74
Vstavaná batéria ················································· 75
Odporúčania ······················································· 76
Špecifikácie························································· 78
Obsah
Iné
Register
10SK
Vyhľadávanie operácií
Obsah
Snímanie (statické zábery) ································ 29
Snímanie
videozáznamov
Snímanie (videozáznamy) ································· 31
Zmena veľkosti snímky Photo Size ····························································· 48
Vyhľadávanie
operácií
Snímanie statických
záberov
Movie Size ····························································· 50
Zobrazovanie
zväčšených záberov
Priblíženie pri prehrávaní ··································· 41
Zmena nastavenia
hodín
Date & Time··························································· 63
Daylight Savings ·················································· 64
Inicializácia nastavení
Initialize ··································································· 59
Register
Delete ······································································ 51
Format ···································································· 62
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Odstránenie záberov
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Zobrazenie na
obrazovke TV prijímača (predáva sa osobitne)········································· 65
Označenie obrázkov na Share it Later ························································ 53
odovzdanie
Objektív 360 Video ·············································· 36
Snímanie 360
stupňového záberu (len
pre MHS-FS3K)
11SK
Obsah
Informácie o operačných
tlačidlách fotoaparátu
Tlačidlá viacnásobného výberu
Vyhľadávanie
operácií
Tlačidlá viacnásobného výberu (v/V/b/B) môžete použiť na aktiváciu funkcií, ako
napríklad približovanie počas snímania alebo prehrávania záberov.
Funkcia priradená ku každému tlačidlu viacnásobného výberu sa zobrazí na LCD displeji
fotoaparátu. Zobrazenie sa mení podľa toho, ako držíte fotoaparát (zvisle alebo
vodorovne).
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Funkcia tlačidiel sa mení podľa toho, kedy snímate alebo prehrávate zábery. Funkcia
priradená ku každému funkčnému tlačidlu sa zobrazí na LCD displeji fotoaparátu.
Podľa obrázka nižšie stlačte funkčné tlačidlo A, ak chcete použiť funkciu A
, ak chcete
použiť funkciu B [Menu], stlačte funkčné tlačidlo B.
Pokyn „Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu])“, uvádzaný v tejto príručke, sa používa na
vysvetlenie funkcie [Menu].
Register
Funkčné tlačidlá
Poznámka
• Snímanie v režime 3D alebo 2D zvolíte stlačením tlačidla C’ 3D/2D.
12SK
Menu/Settings — vyhľadávanie
Obsah
Položky Menu
Položky
Režim snímania
Photo Size
Režim prehrávania
–
Movie Size
–
Protect
–
Share it Later
–
3D Adjust
–
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Delete
–
Vyhľadávanie
operácií
V dole uvedenej tabuľke označuje značka nastavenia, ktoré sa dajú meniť, zatiaľ čo
značka – označuje nastavenia, ktoré nie je možné meniť.
Kliknutím na položku prejdete na príslušnú stranu.
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Register
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí
ponuka.
13SK
Pokračovanie r
Obsah
3 Požadovanú položku ponuky si môžete
vybrať použitím tlačidiel v/V.
4 Pomocou tlačidiel b/B vyberte požadovanú položku nastavenia a potom
stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
) zatvoríte zobrazenie ponuky.
Nastavovanie položiek
V dole uvedenej tabuľke označuje značka nastavenia, ktoré sa dajú meniť, zatiaľ čo
značka – označuje nastavenia, ktoré nie je možné meniť.
Kliknutím na položku prejdete na príslušnú stranu.
Režim snímania
Režim prehrávania
Flicker Reduction
–
Beep
Language Setting
Register
Položky
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Stlačením funkčného tlačidla (
Vyhľadávanie
operácií
Tlačidlo
VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ
Demo Mode
Initialize
LUN Setting
HDMI Output
Format
Date & Time
Daylight Savings
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.
3 Pomocou
tlačidiel v/V vyberte položku (Settings) a potom stlačte
tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovanú položku nastavenia a potom
stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
Vybraná položka sa zvýrazní.
Stlačením funkčného tlačidla ( ) zatvoríte zobrazenie nastavení.
Opakovaným stláčaním tlačidla b sa zo zobrazenia nastavení vrátite späť na
zobrazenie ponuky.
14SK
Pokračovanie r
z Zrušenie zmeny nastavení
Obsah
Vyberte položku [Cancel] a potom stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
Ak sa na obrazovke nezobrazí [Cancel] predchádzajúce nastavenie nastavte priamo.
• Vybrané nastavenia sa uchovajú aj po vypnutí napájania.
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
15SK
Popis jednotlivých častí
Obsah
A Svetlo
B Objektív
C Háčik na remienok na zápästie
D LCD displej
F Tlačidlo 3D/2D
G Tlačidlo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ
Tlačidlá viacnásobného výberu
(v/V/b/B)
Vyhľadávanie
operácií
E Tlačidlá funkčné
H Reproduktor
J Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
• Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF
(Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd
vypnete fotoaparát.
K Kontrolka nabíjania
L Tlačidlo
(Spúšť)
Menu/Settings —
vyhľadávanie
I Stereofónny mikrofón
M Objímka na statív
O Kryt konektora
P
(USB) konektor
Register
• Keď pripájate statív, fotoaparát nedržte.
N HDMI OUT konektor (65)
16SK
Obsah
Zoznam ikon zobrazených na
displeji
Na displeji sa zobrazujú ikony, ktoré indikujú stav fotoaparátu.
V pohotovostnom režime pre snímanie
Ikony
Indikácia
Zostávajúca kapacita batérie
Upozornenie na nízku
kapacitu batérie
Photo Size (pomer strán/
rozlíšenie)
Pri snímaní videozáznamov
Samospúšť
3000
Počet zaznamenateľných
statických obrázkov
3D režim
Uzamknutie AE/AF
00:00:12
Zostávajúci čas záznamu
0:12
Čas záznamu (m:s)
2011-1-1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
prehrávaného obrázka
z (červené)
Počas nahrávania
videozáznamu
Register
Pri prehrávaní
z (zelené)
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Movie Size (rozlíšenie pri
vertikálnom snímaní/
snímková frekvencia)
Vyhľadávanie
operácií
Displej
Share it Later
Protect
Výstraha pred prehriatím
00:00:12
Počítadlo
Mierka priblíženia
Svetlo
Register
Úprava hlasitosti
Časť záberu 360 Video počas
prehrávania
17SK
Pokračovanie r
Poznámky
Obsah
• Indikácie a ich umiestnenie sú približné a
líšia sa od toho, čo v skutočnosti vidíte.
• Zobrazenie obrazovky sa mení na
horizontálne a vertikálne v závislosti od
otočenia fotoaparátu.
• Zobrazenie na obrazovke zmizne
automaticky po približne 5 sekundách.
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
18SK
Ako držať fotoaparát
Obsah
• Dávajte pozor, aby ste pri snímaní prstom neblokovali objektív alebo mikrofón.
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
• Nedržte USB konektor ani kryt HDMI OUT konektora. Taktiež nedržte objektív
360 Video, keď je pripojený k fotoaparátu.
• Pripnite remienok k fotoaparátu a prevlečte ním ruku, aby ste predišli poškodeniu
fotoaparátu následkom pádu.
Háčik
19SK
Pokračovanie r
z Zvislé držanie fotoaparátu pri snímaní videozáznamu
Obsah
Zaznamenávajú sa portrétové snímky. Na ľavej a pravej strane obrazovky sa pri
prehrávaní na televízore alebo počítači zobrazia čierne pásy. Je to užitočné pri
snímaní portrétových objektov.
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Keď snímate v režime 3D, fotoaparát držte vodorovne.
Vodorovné držanie fotoaparátu sa odporúča aj pri snímaní zvýrazneného zvuku.
Register
20SK
Obsah
Kontrola dodávaného
príslušenstva
• Kábel USB (1)
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Remienok na zápästie (1)
• Softvér (strana 25, 45)
Vnútorná pamäť tohto fotoaparátu obsahuje nasledujúce položky.
– Softvér Bloggie (aplikačný softvér)
– Príručka k zariadeniu Bloggie (tento návod)
• Návod na používanie (1)
• Dôležitá poznámka (1)
Vyhľadávanie
operácií
Tento kábel použite, ak nie je možné pripojiť USB konektor k počítaču (strana 22).
• Objektív 360 Video VCL-BPP3 (1) / puzdro na Objektív 360 Video (1)
(len pre MHS-FS3K)
Register
21SK
Nabíjanie fotoaparátu
Obsah
Batéria fotoaparátu sa priebežne dobíja vždy, keď je fotoaparát pripojený k spustenému
počítaču.
1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)
vypnete fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácií
2 Posuňte posúvaciu páčku na boku
fotoaparátu.
Konektor USB sa vysunie tak, ako je to zobrazené na
ilustrácii.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
Register
Posúvacia páčka
konektor USB
3 Pripojte fotoaparát k zapnutému počítaču.
Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne
sa nabíjanie.
Keď kontrolka nabíjania zhasne, nabíjanie je
dokončené.
• Kontrolka nabíjania môže zhasnúť aj vtedy, keď teplota
nespĺňa odporúčanú prevádzkovú teplotu (10°C až 30°C).
Kontrolka nabíjania
22SK
Pokračovanie r
Po dokončení vyššie uvedeného postupu nainštalujte softvér Bloggie (nahratý vo
vnútornej pamäti).
Obsah
4 Keď sa nabíjanie dokončí, zrušte USB pripojenie medzi fotoaparátom a
počítačom (strana 23).
Poznámky
Postup uvedený v krokoch 1 až 3 nižšie je potrebné vykonať ešte predtým, než:
• Odpojíte kábel USB.
• Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli
úloh.
Windows Vista
(USB Mass Storage
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie, potom
kliknite na tlačidlo [OK].
Windows XP
Register
2 Kliknite na položku
Device) t [Stop].
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Zrušenie USB pripojenia
Vyhľadávanie
operácií
• Kým je fotoaparát pripojený k počítaču, nemôžete s ním pracovať. Pred používaním fotoaparátu
ho nezabudnite odpojiť.
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču nepoužívajte hrubú silu. Mohli by ste poškodiť fotoaparát
alebo počítač.
• Keď pripojíte fotoaparát k notebooku, ktorý nie je napojený na zdroj striedavého prúdu, batéria
notebooku sa môže rýchlo vybiť. Nenechávajte fotoaparát pripojený k počítaču na dlhšiu dobu.
• Nabíjanie batérie alebo pripojenie na upravovaných alebo skladaných počítačoch nie je zaručené.
V závislosti od typu použitého USB zariadenia nemusí nabíjanie fungovať správne.
• Ak dlhšiu dobu neplánujete fotoaparát používať, nabite fotoaparát raz za 6 až 12 mesiacov, aby sa
zachovala výkonnosť batérie.
Ikona odpojenia
Poznámka
• Ak používate počítač Macintosh, pred odpojením fotoaparátu od počítača potiahnite a presuňte
ikonu jednotky do ikony „Trash“.
z Zasunutie konektora USB
Zatlačte konektor USB späť v smere
šípky, kým nezacvakne.
23SK
Pokračovanie r
z Ako dlho trvá nabitie fotoaparátu?
Obsah
Čas nabíjania
Čas úplného nabitia
Približne 200 min.
zAko dlho môžem snímať alebo prehrávať obrázky?
Štandardná životnosť batérie
Čas nepretržitého záznamu*2
3
Čas typického záznamu*
Približne 60 min.
Približne 40 min.
Čas prehrávania
Približne 120 min.
Register
*1 Čas záznamu je čas snímania videozáznamov v režime 3D.
*2 Čas nepretržitého záznamu zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pri plne nabitej
batérii. Nepretržité snímanie videozáznamov je možné približne počas 29 minút. Snímanie
sa tiež automaticky zastaví, aby veľkosť súboru neprekročila 2 GB.
*3 Čas typického záznamu zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pri plne nabitej batérii,
keď opakujete operácie, ako napríklad nastavenie do režimu snímania, vypnutie/zapnutie
napájania alebo približovanie.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Čas záznamu*1
Vyhľadávanie
operácií
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. Nabíjanie môže za určitých
okolností alebo podmienok trvať dlhšie.
zKontrola zostávajúcej kapacity batérie
Indikátor zvyšnej kapacity sa zobrazuje v pravej hornej časti obrazovky LCD.
Vysoké
Nízke
• Za určitých okolností sa nemusí zobraziť správny indikátor zvyšného napätia batérie.
• Ak je fotoaparát napájaný z batérie a nepoužívate ho približne 5 minút, automaticky sa
vypne, aby sa predišlo vybitiu batérie (funkcia automatického vypnutia).
• Obrazovka Nastavenie jazyka/hodín sa zobrazí, keď fotoaparát prvý krát zapnete
(strana 28).
• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor zostávajúcej kapacity batérie.
24SK
Inštalácia softvéru
Vyhľadávanie
operácií
1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)
zapnete fotoaparát.
Obsah
Pomocou softvéru Bloggie (je nahratý vo vnútornej pamäti) môžete robiť nasledovné.
– Importovať obrázky nasnímané fotoaparátom do počítača a prehrávať ich.
– Odovzdávať snímky do sieťovej služby.
2 Posuňte posúvaciu páčku na boku
fotoaparátu.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
Register
Posúvacia páčka
konektor USB
3 Pripojte fotoaparát k zapnutému počítaču.
Keď je USB pripojenie dokončené, na LCD displeji
fotoaparátu sa zobrazí obrazovka veľkokapacitného
média (Mass Storage).
25SK
Pokračovanie r
4 Aktivovanie inštalačného programu.
Obsah
Windows 7
1 Kliknite na položku [Open folder to view files] na
obrazovke automatického prehrávania.
Vyhľadávanie
operácií
2 Dva krát kliknite na položku
„Setup_Bloggie_Windows.exe“ v priečinku.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Windows Vista/Windows XP
1 Kliknite na položku [Setup Bloggie Software] na
obrazovke automatického prehrávania.
Register
• Ak sa obrazovka automatického prehrávania nezobrazí, kliknite na položku [Start] t
[Computer] (v operačnom systéme Windows XP kliknite na položku [My Computer]), potom
dva krát kliknite na položku [Bloggie Software] t „Setup_Bloggie_Windows.exe“.
Macintosh
1 Dva krát kliknite na ikonu [BLOGGIE_SW].
2 Dva krát kliknite na položku [Setup Bloggie
Mac.dmg].
26SK
Pokračovanie r
3 Dva krát kliknite na ikonu „Bloggie“.
Obsah
• Podrobnejšie informácie o softvéri Bloggie nájdete na strana 45.
Poznámky
Register
• Ak zapnete alebo reštartujete počítač, kým je k nemu pripojený fotoaparát, môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu. V takomto prípade stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Napájanie) na
dlhšie ako 7 sekúnd a vypnite fotoaparát. Pred zapnutím alebo reštartovaním počítača od neho
odpojte fotoaparát.
• Aj keď z priečinka [Bloggie Software]/[BLOGGIE_SW] vymažete súbory, ako napríklad
„Setup_Bloggie_Windows.exe“/„Setup_Bloggie Mac.dmg“, kapacita nahrávania fotoaparátu sa
tým nezväčší.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
6 Po dokončení inštalácie zrušte USB pripojenie medzi fotoaparátom a
počítačom (strana 23).
Vyhľadávanie
operácií
5 Kliknite na [Install] a postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke, aby ste dokončili
inštaláciu.
27SK
Nastavenie jazyka a hodín
Obsah
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Fotoaparát sa zapne.
Keď prvý raz zapnete fotoaparát, prehrá sa video s
ukážkou.
3 Použitím tlačidiel v/V/b/B nastavte hodiny.
Register
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný formát
zobrazenia dátumu a potom stlačte tlačidlo
VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
2 Pomocou tlačidiel b/B zvoľte rok, mesiac alebo deň,
numerickú hodnotu vyberte pomocou tlačidiel v/V a
potom stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
3 Stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).
Menu/Settings —
vyhľadávanie
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B si vyberte požadovaný jazyk a stlačte
funkčné tlačidlo ([OK]).
Vyhľadávanie
operácií
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
z Opätovné nastavenie dátumu a času
Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
Setting] (strana 63).
(Settings) t [Date & Time
28SK
Obsah
Snímanie v režime 3D (statické
zábery)
Pri snímaní držte fotoaparát vodorovne.
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
Vyhľadávanie
operácií
Po zapnutí fotoaparátu potvrďte, že je fotoaparát v 3D
režime (zobrazením ikony
).
Menu/Settings —
vyhľadávanie
2 Vytvorte kompozíciu záberu.
Uistite sa, že prstami nezakrývate objektív.
Pri snímaní 2D záberov stlačením tlačidla v záber
priblížite, stlačením tlačidla V ho oddialite.
3 Stlačte tlačidlo
(Spúšť) do polovice.
Indikátor uzamknutia AE
4 Zatlačte tlačidlo
Tlačidlo
(Spúšť)
Register
Indikátor z (uzamknutie AE) sa zobrazí v hornej
časti displeja.
(Spúšť) až na doraz.
Zaznamenané zábery sa uložia vo formáte mp.
Poznámka
• Veľkosť statického záberu je pevne stanovená na
dispozícii.
(1920 × 1080). Výber veľkosti nie je k
z Ako najlepšie nasnímať záber
• Držte fotoaparát vodorovne.
• Držte fotoaparát pevne, aby sa nehýbal.
• Vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom musí byť v rozsahu približne 1,2 m až 5,0 m.
29SK
Pokračovanie r
zSnímanie 2D statického záberu
Vyhľadávanie
operácií
z Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je ťažké
Obsah
• Keď je fotoaparát zapnutý, stlačením tlačidla 3D/2D
zvoľte režim snímania 3D alebo 2D.
• Snímať môžete vo zvislej alebo vodorovnej polohe.
• Keď je obraz po stlačení tlačidla
(Spúšť) do
polovice zaostrený, v hornej časti displeja sa zobrazí
indikátor z (uzamknutie AE/AF).
zaostriť
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 10 cm.
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF sa
zmení na pomalé blikanie a nebude pípať. Zmeňte kompozíciu záberu.
• V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité:
– Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok.
– Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.
– Objekt sa sleduje cez sklo.
– Objekt sa rýchlo pohybuje.
– V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy.
– Objekt bliká.
– Objekt osvetlený zozadu.
z Keď snímate portrét
• Keď fotoaparát detekuje tváre, objavia sa biele
rámčeky a zaostrenie a expozícia sa automaticky
prispôsobí tváram.
• Pri stlačení tlačidla
(Spúšť) do polovice sa
rámčeky sfarbia nazeleno, keď sú tváre zaostrené.
• V závislosti od podmienok snímania fotoaparát
nemusí rozpoznávať tváre.
zFunkcie, ktoré nie sú k dispozícii pri snímaní v 3D
V 3D režime nie je možné použiť nasledujúce funkcie.
•
•
•
•
•
AF
Rozpoznanie tváre
Priblíženie
Funkcia proti rozmazaniu
Snímanie s dodaným objektívom 360 Video pripevneným k fotoaparátu (len pre
MHS-FS3K)
• Snímanie statických záberov počas snímania videozáznamu
• Výber veľkosti záberu alebo videozáznamu
30SK
Obsah
Snímanie v režime 3D
(videozáznamy)
Pri snímaní držte fotoaparát vodorovne.
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
Vyhľadávanie
operácií
Po zapnutí fotoaparátu potvrďte, že je fotoaparát v 3D
režime (zobrazením ikony
).
Menu/Settings —
vyhľadávanie
2 Vytvorte kompozíciu záberu.
Uistite sa, že prstami nezakrývate objektív.
3 Stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ.
Tlačidlo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ
Register
Opätovným stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ ukončíte snímanie videozáznamu.
Poznámky
• Nepretržité snímanie je možné približne počas 29 minút.
• Maximálna veľkosť jedného súboru videozáznamu je približne 2 GB. Snímanie sa zastaví skôr
ako po 29 minútach, ak veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB počas snímania videozáznamu.
• Snímanie v 3D režime je k dispozícii len pre zábery veľkosti 1920×1080.
• Snímanie v 3D režime alebo v 2D režime nie je možné zvoliť počas snímania videozáznamov.
• S objektívom 360 Video (dodáva sa) nie je snímanie v 3D režime možné. (len pre MHS-FS3K)
z Ako najlepšie nasnímať záber
•
•
•
•
Držte fotoaparát vodorovne.
Držte fotoaparát pevne, aby sa nehýbal.
Fotoaparátom nekývte.
Vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom musí byť v rozsahu približne 1,2 m až 5,0 m.
31SK
Pokračovanie r
zSnímanie 2D videozáznamu
videozáznamu (len režim 2D)
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Počas nahrávania videozáznamu stlačte tlačidlo
(Spúšť) až na doraz.
• Zaznamenaný statický záber sa zobrazí v malom na LCD obrazovke fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácií
z Snímanie statických obrázkov počas nahrávania
Obsah
• Keď je fotoaparát zapnutý, stlačením tlačidla 3D/2D
zvoľte režim snímania 3D alebo 2D.
• Snímať môžete vo zvislej alebo vodorovnej polohe.
• V závislosti od veľkosti videozáznamu sú veľkosti statických záberov nasledovné.
– 1280 × 720 30p/60p: (1280 × 720)
Register
– 1920 × 1080 30p: (1920 × 1080)
– 480 × 270 30p: (480 × 270)
z Informácie o nahrávání v HD (vo vysokom rozlíšení)
pomocou tohto fotoaparátu
Pri MPEG-4 AVC/H.264, fotoaparát podporuje obrázky vo vysokom rozlíšení pri
efektívnom celkovom počte riadkov obrazu 1080 alebo 720. Počet pixelov
zaznamenaného obrazu je 1920 × 1080 alebo 1280 × 720, približne 30 alebo
60 snímok za sekundu, a obraz sa zaznamenáva v progresívnom režime.
• MPEG: Moving Picture Experts Group
• AVC: Advanced Video Codec
MPEG-4 AVC/H.264 je štandard pre videokamery, ktorý používa vysoko efektívnu
technológiu kódovania pre komprimovanie snímok na zaznamenávanie snímok s
vysokým rozlíšením (HD). V porovnaní s existujúcimi technológiami kódovania pre
komprimovanie snímok, MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať snímky ešte
efektívnejšie.
32SK
Priblíženie
Obsah
Funkcia priblíženia je k dispozícii len v 2D režime snímania.
Počas snímania môžete zväčšiť obrázok. Funkcia priblíženia tohto fotoaparátu dokáže
zväčšovať obrázky až 4-násobne.
1 Stlačte a podržte tlačidlo v alebo V.
• Na tomto fotoaparáte je k dispozícii iba digitálne priblíženie.
• Pri používaní funkcie priblíženia možno nebudete môcť hladko približovať a vzďaľovať obrázky.
• Kvalita obrazu sa digitálnym spracovaním zhorší.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Poznámky
Vyhľadávanie
operácií
Stlačením a podržaním tlačidla v záber priblížite, tlačidlom V
záber oddialite.
Register
33SK
Svetlo
1 Stlačte tlačidlo b na obrazovke snímania.
Obsah
Snímať môžete so zapnutým svetlom fotoaparátu.
Opätovným stlačením tlačidla b svetlo vypnete.
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Poznámky
• Svetlo môžete použiť len v režime snímania. Keď je k fotoaparátu pripojený objektív 360 Video,
svetlo sa nedá použiť.
• Fotoaparát vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Z malej blízkosti nemierte priamo do očí.
• Keď je zapnuté svetlo, batéria sa vybíja rýchlejšie.
Register
34SK
Samospúšť
Obsah
1 Stlačte tlačidlo B na obrazovke pohotovostného
režimu snímania.
Vyhľadávanie
operácií
(Off)
Samospúšť sa nepoužíva.
Slúži na nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte.
Keď stlačíte tlačidlo
(Spúšť) alebo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ, ikona samospúšte začne blikať a po zaznení
rýchleho pípania urobí fotoaparát snímku.
(10 sek)
Slúži na nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte.
Keď stlačíte tlačidlo
(Spúšť) alebo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ, ikona samospúšte začne blikať a po zaznení
rýchleho pípania urobí fotoaparát snímku.
Register
(2 sek)
Menu/Settings —
vyhľadávanie
2 Pomocou tlačidla B zvoľte požadovaný režim.
35SK
Obsah
Snímanie záberov 360 Video (len
pre MHS-FS3K)
Pripevnením dodaného objektívu 360 Video k fotoaparátu
môžete snímať 360 stupňové zábery priestoru okolo
fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
1 Vyberte objektív 360 Video z puzdra.
• Puzdro na objektív 360 Video otvoríte stlačením a
podržaním značky f.
Register
2 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
3 Stlačte a podržte obe strany objektívu 360
Video (1) a pripojte o k fotoaparátu v smere
(2).
• Pripevnite háčiky objektívu 360 Video k pripevňovacím
častiam na fotoaparáte, ako to znázorňuje obrázok.
• Fotoaparát sa automaticky prepne do režimu „360 Video“
a na LCD displeji sa zobrazí kruhový obraz.
36SK
Pokračovanie r
4 Začnite snímať (strana 29, 31).
Obsah
z Vertikálne postavenie fotoaparátu
Pripevnite spodnú časť puzdra na Objektív 360
Video k spodnej časti fotoaparátu.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Objektív 360 Video počas snímania nepripevňujte ani nevyberajte.
• Veľkosť statického záberu je pevne nastavená na 3M (16:9), veľkosť videozáznamu na
1920 × 1080 30p.
• Keď k fotoaparátu pripevníte objektív 360 Video, nemôžete používať priblíženie ani nastavenia.
• Fotoaparát nikdy nedržte len za objektív 360 Video.
Vyhľadávanie
operácií
Poznámky
Register
z Vybratie objektívu 360 Video
Stlačte a podržte obe strany objektívu 360 Video
(1) a vytiahnite ho v opačnom smere pripájania
(2).
37SK
Zobrazenie záberov 360 Video
Záber prehrávaný na
tomto fotoaparáte
Záber prehrávaný na počítači pomocou
softvéru Bloggie
Záber 360 Video
• Na fotoaparáte môžete v režime 360 postupne prehrávať každú 1/4 časť z 360 stupňového
panoramatického záberu (strana 40).
• Keď prehrávate konvertované zábery 360 Video, rozlíšenie prehrávaných záberov je nižšie ako
pri normálnych záberoch.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Poznámky
Vyhľadávanie
operácií
Kruhový obraz
Obsah
Zábery 360 Video môžete prehrávať na počítači pomocou softvéru Bloggie. Podrobnejšie
informácie o inštalácii softvéru Bloggie nájdete na strane 25.
Register
38SK
Prezeranie
).
Zobrazí sa obrazovka registra snímok.
Videozáznam
Statický záber
3D záber
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Videozáznam sa prehrá po vybratí videozáznamu.
Stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ
sa videozáznam pozastaví.
sa zobrazí v ľavom hornom rohu v indexe 3D
záberu.
Pri prezeraní 3D záberov držte fotoaparát
vodorovne.
Vyhľadávanie
operácií
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte záber a
potom stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ.
Obsah
1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo (
z Zobrazenie predchádzajúcich/nasledujúcich záberov
Register
Stlačte b/B.
Pre videozáznamy stlačte b/B, keď je prehrávanie pozastavené.
z Rýchle pretáčanie vpred/rýchle pretáčanie vzad
videozáznamu
Stlačte b/B počas prehrávania videozáznamu.
39SK
Pokračovanie r
z Návrat na obrazovku snímania
Obsah
Urobte jedno z nasledovných:
– Stlačte funkčné tlačidlo (
).
2011-01-01
Vyhľadávanie
operácií
– Stlačte tlačidlo
(Spúšť).
(Spúšť)
Počas prehrávania statických záberov alebo videozáznamov stlačte tlačidlo v.
Register
z Návrat na obrazovku registra snímok
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Tlačidlo
z Prezeranie záberov 360 Video (len modely MHS-FS3K)
Na fotoaparáte môžete v režime 360 postupne prehrávať každú 1/4 časť z 360
stupňového panoramatického záberu.
V režime prehrávania vyberte záber, ktorý bol nasnímaný objektívom 360 Video.
Keď je záber 360 Video pozastavený, stlačením tlačidla V nastavte režim prehrávania
360 a stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ záber prehráte.
Stlačením funkčného tlačidla (
) alebo (
) prehráte ďalšiu časť záberu 360
Video.
Pozícia prehrávania
Plné zobrazenie záberu 360 Video
Záber 360 Video
40SK
Priblíženie pri prehrávaní
Obsah
Zväčšuje zaznamenané 2D statické zábery.
Táto funkcia je k dispozícii len v režime 2D.
1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo (
).
2 Vyberte statický záber a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
Vyhľadávanie
operácií
3 Stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
4 Nastavte zväčšenie a časť, ktorá sa má
zväčšiť.
Zobrazí zobrazenú časť celého záberu
Poznámka
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Stlačením funkčného tlačidla ( ) je možné
zväčšiť záber až na 8-násobok pôvodnej veľkosti.
Stlačením tlačidiel v/V/b/B zmeníte časť, ktorá sa
má zväčšiť.
Ak chcete zrušiť priblíženie počas prehrávania,
stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
• Priblíženie pri prehrávaní nemôžete použiť, keď je pripojený kábel HDMI (predáva sa osobitne).
Register
41SK
Ovládanie hlasitosti
Obsah
Môžete upravovať hlasitosť prehrávaných videozáznamov.
1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo (
).
2 Vyberte videozáznam a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
4 Stlačením tlačidla B znížite hlasitosť,
stlačením tlačidla b ju zvýšite.
Vyhľadávanie
operácií
3 Stlačte tlačidlo V.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
42SK
Obsah
Odporúčané počítačové
prostredie
Windows
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Iné
Procesor: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší, Intel
Core 2 Duo 1,20 GHz alebo rýchlejší
Pamäť: 1 GB alebo viac
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na inštaláciu:
približne 200 MB
Obrazovka: 1 024 × 768 bodov alebo viac
*1 Windows XP 64-bitové verzie a verzia Starter (Edition) nie sú podporované.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Operačný systém
(predinštalovaný)
Vyhľadávanie
operácií
Na používanie softvéru Bloggie a importovanie obrázkov cez USB pripojenie sa
odporúča nasledovné počítačové prostredie.
Macintosh
Operačný systém
(predinštalovaný)
USB Pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
Softvér Bloggie: Mac OS X (v10.5 až v10.6)
Iné
Procesor: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz alebo rýchlejší
(PowerPC nie je podporovaný.)
Pamäť: 1 GB alebo viac
Aplikácia: QuickTime 7 (Odporúča sa najnovšia verzia.)
Register
Na používanie softvéru Bloggie a importovanie obrázkov cez USB pripojenie sa
odporúča nasledovné počítačové prostredie.
Poznámky
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí umožňujúcom spustenie viacerých operačných systémov
alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy aktualizáciou operačného systému uvedeného
vyššie.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia USB k jednému počítaču súčasne, niektoré zo zariadení,
vrátane fotoaparátu, nemusia fungovať – závisí to od typu použitých zariadení USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed USB
(kompatibilné s rozhraním USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné s
rozhraním USB 2.0).
• Po obnovení systému po režime odstavenia alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia
medzi fotoaparátom a počítačom.
43SK
Na prehrávanie a úpravu súborov videozáznamov (MPEG-4 AVC/H.264) nahratých
fotoaparátom na počítači musíte nainštalovať softvér kompatibilný s MPEG-4 AVC/
H.264 alebo softvér Bloggie.
Poznámka
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Operácie nie sú zaručené ani na počítačoch, ktoré spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.
Napríklad iné otvorené aplikácie alebo aplikácie pracujúce na pozadí, ktoré sú práve spustené,
môžu obmedziť výkon produktu.
Vyhľadávanie
operácií
• Dokonca aj v počítačovom prostredí, v ktorom sú operácie zaručené, nemusí byť prehrávanie
obrázkov plynulé kvôli vynechaným obrázkom a pod. Importovaný obrázok ako taký nie je
ovplyvnený.
• Ak používate notebook, dbajte na to, aby bol počítač napojený na sieťový adaptér. Niekedy nie je
normálna prevádzka možná, kvôli funkcii úspory energie počítača.
• Na počítači, ktorý podporuje 3D režim, možno zobraziť videozáznamy.
Obsah
Poznámky týkajúce sa prehrávania súborov
videozáznamu (MPEG-4 AVC/H.264)
Register
44SK
Inštalácia softvéru Bloggie
Obsah
Aktivovanie
Vyhľadávanie
operácií
1 Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na softvér
Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti) na
pracovnej ploche.
Položky na obrazovke
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
A Lokalita zdieľania: Potiahnite a pustite miniatúru.
B Zobrazí záber vo fotoaparáte.
C Zobrazí zábery importované do počítača.
D Miniatúry: Dva krát kliknite, ak ich chcete prehrať.
(importovaný)
(videozáznam),
• Stlačte a podržte kláves Ctrl (systém Windows)/kláves „Command“ (systémMacintosh) pre
viacnásobné výbery.
E Vytvorí album/Odstráni zábery/Zdieľa zábery
F Importuje zábery z fotoaparátu.
G Prepne zobrazenie na obrazovke.
• Položky alebo usporiadanie skutočného zobrazenia sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru.
45SK
Obsah
Importovanie záberov do
počítača
Informácie o pripojení fotoaparátu k počítaču nájdete na strana 43.
Keď používate softvér Bloggie
Pozrite si stranu 45.
Macintosh
Keď používate softvér Bloggie
Pozrite si stranu 45.
Register
Keď nepoužívate softvér Bloggie
1 Najskôr pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na
novorozpoznanú ikonu [BLOGGIE] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t priečinok s
uloženými zábermi, ktoré chcete importovať.
2 Skopírujte zábery, ktoré chcete importovať do počítača.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Keď nepoužívate softvér Bloggie
Keď sa po vytvorení spojenia medzi fotoaparátom a počítačom prostredníctvom
rozhrania USB zobrazí sprievodca automatickým prehrávaním, kliknutím na možnosť
[Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte
požadované obrázky do počítača.
Vyhľadávanie
operácií
Windows
46SK
Obsah
Odovzdávanie snímok do
multimediálnej služby
1 Vo fotoaparáte si vopred vyberte snímky a stránku zdieľania, na ktorú ich
chcete odovzdať (strana 53).
Softvér Bloggie sa spustí automaticky a zobrazí sa obrazovka potvrdenia na
odovzdanie snímok.
Poznámky
Poznámky k softvéru Bloggie (nahratý vo
vnútornej pamäti)
Aby ste mohli využívať softvér Bloggie a výhody služby na odovzdávanie obrázkov alebo
iných služieb (ďalej len „služby“) poskytovaných týmito a inými webovými stránkami,
musíte vyjadriť svoj súhlas s nasledovným.
Register
• Niektoré webové stránky vyžadujú za účelom použitia ich služieb registráciu a/alebo poplatky.
Pri využití takýchto služieb musíte dodržiavať zmluvné podmienky stanovené danými webovými
stránkami.
• Služby môžu byť zrušené alebo zmenené podľa potrieb prevádzkovateľov internetových stránok.
Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne problémy, ktoré sa vyskytnú medzi
používateľmi a tretími stranami, či akékoľvek komplikácie vzniknuté používateľom v spojitosti s
využívaním týchto služieb, vrátane ich zrušenia alebo zmeny.
• Za účelom zobrazenia webových stránok na ne budete presmerovaní prostredníctvom servera
spoločnosti Sony. Môže sa stať, že v určitej dobe nebudete mať prístup k týmto webovým
stránkam z dôvodu údržby servera alebo z iných dôvodov.
• V prípade, že sa bude chystať ukončenie prevádzky servera spoločnosti Sony, budete o tom
informovaní v časovom predstihu prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Sony a pod.
• Adresy URL, na ktoré budete presmerovaní serverom spoločnosti Sony, a iné informácie môžu
byť zaznamenávané za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti Sony. V
takýchto prípadoch však nebudú zaznamenávané žiadne osobné údaje.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Nastavte funkciu [LUN Setting] na hodnotu [Multi].
• Pri odovzdávaní obrázkov cez internet môže v závislosti od poskytovateľa služieb zostať obsah
vyrovnávacej pamäte v použitom počítači. To platí aj pri použití tohto fotoaparátu na tento účel.
Vyhľadávanie
operácií
2 Pripojte fotoaparát k počítaču, na ktorom je už nainštalovaný softvér
Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti).
47SK
Photo Size
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Photo Size] a požadovanú
veľkosť pomocou tlačidiel b/B.
Stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú
možnosť.
(2592×1944)
Návod na použitie
Počet
záberov
Tlač
Vhodné na tlač
Vhodné na prehrávanie na
počítači
(854×480)
Vhodné na rýchlejšie
odovzdávanie na internet
Vysoká
kvalita
Viac
Nízka
kvalita
Register
(2356×1324)
Menej
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Photo Size
Vyhľadávanie
operácií
1 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.
Obsah
Veľkosť fotografie stanovuje veľkosť obrazového súboru, ktorý sa zaznamená počas
zhotovovania záberu.
Čím väčšia je veľkosť obrázka, tým detailnejšia bude jeho reprodukcia po vytlačení
obrázka vo veľkoformátovej tlačiarni. Čím menšia je veľkosť fotografie, tým viac snímok
možno zaznamenať.
Poznámky
• Keď tlačíte statické snímky s pomerom strán 16:9, obidva okraje sa môžu orezať.
• Snímanie v 3D režime je k dispozícii len pre zábery veľkosti
(1920×1080).
z Výber pomeru strán
(2592×1944)
Pomer strán sa pri snímaní záberov prepne na 4:3.
48SK
Pokračovanie r
z Informácie o „kvalite obrázku“ a „veľkosti obrázku“
Veľkosť záberu: 5M
2 592 pixelov × 1 944 pixelov = 5 038 848 pixelov
2 Veľkosť záberu: 0,4M
854 pixelov × 480 pixelov = 409 920 pixelov
1
Pixely
Veľké množstvo pixelov
(Vysoká kvalita obrázku a veľká veľkosť súboru)
Malý počet pixelov
(Nižšia kvalita obrázku, ale malá veľkosť súboru)
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Pixel
Vyhľadávanie
operácií
Popis pixelov a veľkosti obrázku
Obsah
Digitálna snímka je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo pamäte a
zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť obrázku“ sa udáva počtom pixelov. Hoci
na obrazovke fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa čas potrebný na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Register
49SK
Movie Size
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Movie Size] a požadovanú
veľkosť pomocou tlačidiel b/B.
Stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú
možnosť.
Návod na použitie
(1920×1080 30p)
Vhodné na prehrávanie na TV prijímači s vysokým
rozlíšením
(1280×720 60p)
Vhodné na zaznamenanie rýchlo sa pohybujúcich
objektov
(1280×720 30p)
Vhodné na prehrávanie na počítači
(480×270 30p)
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Movie Size
Vyhľadávanie
operácií
1 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.
Obsah
Čím väčšia je veľkosť videozáznamu, tým vyššia je kvalita videozáznamu.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom budú zaznamenané v MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile, približne 30 alebo 60 snímok za sekundu, v progresívnom režime, v
AAC LC, vo „formáte MP4“.
Vhodné na rýchlejšie odovzdávanie na internet
(1920×1080 30p).
Register
Poznámka
• Snímanie v 3D režime je k dispozícii len pre zábery veľkosti
z Progresívne prehrávanie
Fotoaparát podporuje progresívny režim*, ktorý používajú počítače a preto je
vhodný na prehrávanie snímok na počítačoch.
* Progresívny a Spriahnutý režim sú spôsoby nahrávania videozáznamu. Progresívny režim
načíta všetky pixely záberu naraz, kým Spriahnutý režim rozdelí snímku na nepárne/párne
polia a načíta ich striedavo.
50SK
Delete
Obsah
Umožňuje vybrať nežiaduce snímky na odstránenie.
1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo (
).
2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.
(This Image)
(Multiple
Images)
Odstráni vybratý záber.
Odstráni viac ako dva zábery naraz. Túto položku je možné
vybrať len z indexovej obrazovky.
2Stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).
Menu/Settings —
vyhľadávanie
1Vyberte záber a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ.
Opakujte tento krok pre zábery, ktoré chcete odstrániť.
Ak vyberiete záber s označením , označenie
sa zruší.
Vyhľadávanie
operácií
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť
(Delete). Stlačením tlačidla
VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú možnosť.
Register
51SK
Protect
Obsah
Chráni zaznamenané zábery pred náhodným vymazaním.
Pri prehrávaní zaregistrovaných snímok sa zobrazí značka
.
1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo (
).
2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.
(This Image)
(Multiple
Images)
Ochráni vybratý záber.
Ochráni viac ako dva zábery naraz. Túto položku je možné
vybrať len z indexovej obrazovky.
2Stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).
Menu/Settings —
vyhľadávanie
1Vyberte záber a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ.
Opakujte tento krok pre zábery, ktoré chcete ochrániť.
Ak vyberiete záber s označením , označenie
sa zruší.
Vyhľadávanie
operácií
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť
(Protect). Stlačením tlačidla
VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú možnosť.
z Zrušenie ochrany
Register
Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) a vyberte možnosť [Protect] počas prehrávania
chráneného záberu, pre ktorý chcete zrušiť ochranu.
Zobrazenie indikátora
sa stratí a ochrana sa zruší.
52SK
Share it Later
).
2 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť
(Share it Later). Stlačením
tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte požadovanú možnosť.
Zdieľa vybratý záber.
Vyberte lokalitu zdieľania a stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).
(Multiple Images)
Zdieľa viac ako dva zábery naraz. Túto položku je možné
vybrať len z indexovej obrazovky.
1Vyberte záber a stlačte tlačidlo VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ.
Opakujte tento krok pre zábery, ktoré chcete odovzdať.
Ak opäť vyberiete záber s označením , označenie
sa
zruší.
3Stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).
Poznámky
Register
2Stlačte funkčné tlačidlo ([Next]) a vyberte si lokalitu zo
zoznamu lokalít zdieľania.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
(This Image)
Vyhľadávanie
operácií
1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo (
Obsah
Softvér Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti) môžete nainštalovať na odovzdávanie
záberov za účelom zdieľania. Môžete si vopred vybrať, ktoré obrázky chcete odovzdávať,
a na ktorú lokalitu zdieľania.
Informácie o odovzdávaní snímok nájdete na strane 47.
• Zoznam zdieľania nemôžete vytvoriť fotoaparátom. Na jeho vytvorenie použite softvér
Bloggie.
• Fotoaparát dokáže zobraziť najviac 14 zoznamov zdieľania.
z Ukončenie zdieľania
Počas prehrávania záberu, pre ktorý chcete zrušiť zdieľanie, stlačte funkčné tlačidlo
([Menu]) t vyberte
(Share it Later) t odstráňte značku pri lokalite zdieľania
t stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).
53SK
3D Adjust
Obsah
Upravte paralaxu 3D záberu.
1 Ak chcete prepnúť na režim prehrávania, stlačte funkčné tlačidlo (
).
3 Stlačením funkčného tlačidla ([Menu]) sa zobrazí ponuka.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku
(3D Adjust) a požadovanú
veľkosť pomocou tlačidiel b/B. Stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/
VYKONAŤ vyberte požadovanú možnosť.
Vyhľadávanie
operácií
2 Stlačením tlačidla VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ vyberte záber, ktorý chcete
upraviť.
Po úprave sa zobrazia čierne pruhy.
zTáto funkcia pomáha zabraňovať únave vašich očí
Redukcia 3D efektu znižuje únavu očí.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Poznámka
• Funkcia 3D Adjust nefunguje, keď je zobrazený index.
Register
54SK
Flicker Reduction
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
Reduction] t požadovaný režim
(Settings) t [Flicker
Použije funkciu Flicker Reduction.
Off
Nepoužije funkciu Flicker Reduction.
Vyhľadávanie
operácií
On
Obsah
Pomocou elektrickej spúšte potlačí blikanie, ktoré produkuje žiarivka.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
55SK
Beep
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
požadovaný režim.
(Settings) t [Beep] t
Po stlačení tlačidla
(Spúšť) alebo tlačidla
VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ zaznie pípnutie.
Off
Vypne zvuk pípnutia.
Vyhľadávanie
operácií
On
Obsah
Nastavuje zvuk fotoaparátu vydávaný počas jeho používania.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
56SK
Language Setting
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
Setting] t požadovaný jazyk.
Obsah
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
(Settings) t [Language
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
57SK
Demo Mode
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
Mode] t požadovaný režim.
Spustí ukážku.
Off
Ukážka sa nespustí.
Poznámka
• Ukážka sa zastaví, keď vykonáte nasledovné.
– Stlačte tlačidlo
(Spúšť) alebo tlačidlo VIDEOZÁZNAM/VYKONAŤ.
– Vypnete fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácií
On
(Settings) t [Demo
Obsah
Spustí ukážku funkcií fotoaparátu.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
58SK
Initialize
Obsah
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty.
Snímky sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).
(Settings) t [Initialize] t
z Keď fotoaparát nefunguje správne
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete
fotoaparát (strana 16). Potom znovu zapnite fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácií
Poznámka
• Po nabití fotoaparátu vykonajte inicializáciu, aby ste predišli vypnutiu fotoaparátu počas procesu.
Register
59SK
LUN Setting
(Settings) t [LUN
Multi
Túto možnosť vyberte vtedy, keď fotoaparát pripájate k
počítaču.
Single
Túto možnosť vyberte v prípade, keď sa obrázky nezobrazia
po pripojení fotoaparátu k inému zariadeniu ako je počítač.
Vyhľadávanie
operácií
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
Setting] t požadovaný režim.
Obsah
Umožňuje nastaviť spôsob zobrazenia záznamového média zobrazeného na obrazovke
počítača alebo inom monitore, keď je fotoaparát spojený s počítačom alebo
komponentom AV prostredníctvom pripojenia USB.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
60SK
HDMI Output
60Hz
Výstup s frekvenciou 60Hz.
50Hz
Výstup s frekvenciou 50Hz.
(Settings) t [HDMI
Vyhľadávanie
operácií
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
Output] t požadovaný režim.
Obsah
Vyberie typ signálu, ktorý má výstupný konektor HDMI OUT vysielať do televízora. Ak
sa snímky na televízore nezobrazujú jasne, zmenou nastavení môžete dosiahnuť zlepšenie
zobrazenia.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
61SK
Format
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
stlačte funkčné tlačidlo ([OK]).
(Settings) t [Format] t
Vyhľadávanie
operácií
Poznámka
• Pamätajte, že formátovaním sa trvalo odstránia všetky údaje vrátane chránených snímok.
Obsah
Slúži na formátovanie vnútornej pamäte.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
62SK
Date & Time
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
Time].
(Settings) t [Date &
Obsah
Slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
63SK
Daylight Savings
1 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte
Savings] t požadovaný režim
(Settings) t [Daylight
Obsah
Nastaví fotoaparát na letný čas.
Keď nastavíte túto možnosť na On, čas sa posunie o hodinu.
Zapne funkciu letný čas.
Off
Vypne funkciu letný čas.
Vyhľadávanie
operácií
On
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
64SK
Obsah
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Pripojte fotoaparát k televízoru, ktorý má konektor HDMI pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne).
Pozrite si tiež návod na používanie televízora.
2 Otvorte kryt konektora a pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla
HDMI (predáva sa osobitne).
Kábel HDMI
1 Ku konektoru
HDMI
Menu/Settings —
vyhľadávanie
konektor HDMI
Vyhľadávanie
operácií
1 Vypnite fotoaparát a televízor.
2 Ku konektoru HDMI OUT
4 Zapnite televízor a nastavte vstup.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Register
3 Zapnite fotoaparát.
5 Vyberte zábery, ktoré sa majú prehrať.
3D TV prijímač
Umožňuje zobrazenie 3D záberov nasnímaných týmto fotoaparátom v režime 3D.
TV prijímače, ktoré nepodporujú 3D režim
3D zábery sa zobrazia v 2D režime.
Poznámky
• Zapojte mini-HDMI konektor kábla HDMI (predáva sa osobitne) do konektora HDMI OUT
fotoaparátu.
• Nepripájajte výstupný konektor fotoaparátu k výstupným konektorom iných zariadení. Môže to
spôsobiť poruchu.
• Niektoré zariadenia nemusia fungovať správne. Obraz a zvuk nemusia byť vysielané.
• Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
65SK
Obsah
Používanie fotoaparátu ako
webovej kamery
Fotoaparát môžete po pripojení k počítaču používať ako webovú kameru (prenos
prostredníctvom rozhrania USB).
Počas používania môžete prepínať medzi 3D a 2D režimom.
2 Stlačte funkčné tlačidlo ([Menu]) t vyberte položku [Web Camera].
Poznámky
• Veľkosť videozáznamu je nastavená na 640 × 480.
• V režime webovej kamery používajte počítačový mikrofón.
Vyhľadávanie
operácií
1 Pripojte fotoaparát k počítaču.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
66SK
Informácie o systémoch farieb televízora
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Register
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko,
Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Vietnam a ďalšie.
Vyhľadávanie
operácií
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela a
ďalšie.
Obsah
Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízny prijímač s
konektorom HDMI a kábel HDMI (predáva sa osobitne). Systém farieb televízora sa
musí zhodovať so systémom farieb fotoaparátu. Porovnajte nasledujúci zoznam systémov
farieb televízora so systémom používaným v krajine alebo regióne, v ktorom používate
fotoaparát a nastavte [HDMI Output] (strana 61).
67SK
Riešenie problémov
Obsah
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 68 až 73.
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti
Sony alebo na autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
3 Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie)
na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete fotoaparát. Potom
znovu zapnite fotoaparát (strana 16).
Vyhľadávanie
operácií
2 Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.
Majte na pamäti, že odoslaním fotoaparátu na opravu dávate súhlas s tým, že obsah
internej pamäte a hudobné súbory môžu byť skontrolované.
Register
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie kladené otázky
môžete nájsť na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Batéria a napájanie
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Batéria je vybitá. Nabite fotoaparát.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa môže automaticky vypnúť napájanie s cieľom
chrániť fotoaparát. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na displeji LCD
príslušné hlásenie.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať určitý čas, fotoaparát sa automaticky vypne z
dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
Životnosť batérie je malá.
• Batériu nabíjajte, kým nezmizne kontrolka nabíjania.
• Používate fotoaparát v extrémne teplom alebo studenom prostredí alebo je nedostatočne
nabitý. Nie je to porucha.
• Ak ste dlhšiu dobu fotoaparát nepoužívali, výkonnosť batérie sa zlepší jej opätovným nabitím
a vybitím.
• Ak sa doba použiteľnosti batérie skráti na polovicu bežného času, aj po úplnom nabití batérie,
zrejme bude potrebné batériu vymeniť. Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
68SK
Fotoaparát sa nedá nabiť.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• K tomuto javu dôjde vtedy, keď používate fotoaparát vo veľmi horúcom alebo chladnom
prostredí.
• Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou
zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne
vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je na konci životnosti (strana 75). Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
Vyhľadávanie
operácií
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
Obsah
• Vypnite fotoaparát a vytvorte pripojenie USB.
• Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
• Použite kábel USB (dodáva sa).
• Nabite batériu pri okolitej teplote od 10°C do 30°C.
• Zapnite počítač a pripojte fotoaparát.
• Zapnite počítač z režimu spánku alebo stavu dlhodobého spánku.
• Pripojte fotoaparát priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
• Pripojte fotoaparát k počítaču s operačným systémom, ktorý je podporovaný fotoaparátom.
• Ak po vyskúšaní vyššie uvedených riešení problém pretrváva, stlačte a podržte tlačidlo ON/
OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd a vypnite fotoaparát. Potom ho znovu pripojte k
počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti. Ak je plná, vymažte nepotrebné
obrázky (strana 51).
Register
Nie je možné snímať zábery.
Dátum a čas sa nezobrazujú na displeji LCD.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Do záberov nie je možné vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov.
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nezaznamenajú.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru.
• Prehrávanie na fotoaparáte nie je možné zaručiť, ak súbory obsahujú obrázky spracované na
počítači alebo obrázky nasnímané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (strana 23).
Po spustení prehrávania sa záber zobrazí vpravo.
• Môže sa tak stať v dôsledku spracovania záberu. Nie je to porucha.
69SK
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
Obsah
• Položku [HDMI Output] nastavte na [60Hz] v oblasti NTSC, [50Hz] v oblasti PAL
(strana 61).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 65).
Vrchné a spodné okraje obrázkov sú na pripojenom televízore trochu orezané.
Na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia čierne pásy.
Odstraňovanie
Nedá sa odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (strana 52).
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Čierne pásy na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia pri prezeraní videozáznamov
nahratých fotoaparátom, ktorý držíte vo vertikálnej polohe, na televízore alebo počítači. Nie
je to porucha.
Vyhľadávanie
operácií
• Obrazovka LCD na fotoaparáte dokáže zobraziť zaznamenané obrázky na celej obrazovke
(celopixelový displej). Toto však môže spôsobiť jemné orezanie horných, spodných, pravých a
ľavých okrajov na obrázkoch pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s
celopixelovým displejom.
Osobné počítače
• Keď je batéria takmer vybitá, nabite fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču.
• Použite kábel USB (dodáva sa).
• Odpojte kábel USB od počítača aj od fotoaparátu a potom ho znova pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia.
• Položku [LUN Setting] nastavte na hodnotu [Multi] (strana 60).
Register
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
Snímky sa nedajú importovať.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (strana 43).
• Ak naformátujete vnútornú pamäť pomocou počítača, je možné, že sa nebudú dať zábery
importovať do počítača. Naformátujte vnútornú pamäť pomocou fotoaparátu a urobte snímku
(strana 62).
Po vytvorení USB pripojenia sa softvér Bloggie nespúšťa automaticky.
• Nainštalujte softvér Bloggie do počítača a po zapnutí fotoaparátu a počítača vytvorte USB
pripojenie.
Nie je možné prehrávať zábery v počítači.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo softvéru.
70SK
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte. Importujte videozáznam do počítača
pomocou softvéru Bloggie a prehrajte ho (strana 46).
Obsah
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
Iné
• Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete
fotoaparát. Potom znovu zapnite fotoaparát.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo
prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
• Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Nastavenie jazyka/hodín.
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 28).
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
Vyhľadávanie
operácií
Fotoaparát nefunguje správne.
Dátum alebo čas je nesprávny.
Register
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 63).
71SK
Výstražné indikátory a správy
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.
Camera overheating
Allow it to cool
• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo sa nemusia dať
snímať videozáznamy. Nechajte fotoaparát v chladnom prostredí, kým neklesne jeho teplota.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Keď dlhšiu dobu nahrávate videozáznamy, teplota fotoaparátu vzrastie. V takomto prípade
ukončite nahrávanie videozáznamov.
Vyhľadávanie
operácií
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite nabite batériu. V závislosti od podmienok používania
môže indikátor blikať aj v takom prípade, ak je ešte k dispozícii 5 až 10 minút zostávajúceho
času batérie.
Obsah
Ak sa zobrazia nasledujúce správy, riaďte sa uvedenými pokynmi.
Internal memory error
Error formatting internal memory
• Znova naformátujte kartu (strana 62).
Register
• Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.
No images
• Vo vnútornej pamäti nie sú nezaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými tromi číslicami už vo vnútornej pamäti existuje (príklad:
123MSDCF a 123ABCDE). Naformátujte fotoaparát (strana 62).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim číslicami „999“ už vo vnútornej pamäti existuje. Naformátujte
fotoaparát (strana 62).
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.
Prehrávanie na fotoaparáte nie je možné zaručiť, ak súbory obsahujú obrázky spracované na
počítači, alebo obrázky nasnímané iným fotoaparátom.
File protected
• Zrušte ochranu (strana 52).
72SK
Image size over limit
Maximum number of images already selected
Obsah
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú fotoaparát nedokáže prehrať.
• Ak používate funkcie [Delete], [Share it Later] a [Protect], môžete vybrať maximálne
100 súborov.
• Priblíženie počas prehrávania nie je možné uskutočniť pri videozáznamoch.
Invalid operation
• Táto správa sa zobrazí, ak vykonáte neplatnú operáciu.
Vyhľadávanie
operácií
Operation cannot be executed for movie files
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
73SK
Statické zábery
(Jednotky: snímky)
2729
16:9 (3M)
16:9 (0.4M)
33544
16:9 (2M)(3D)
2445
6020
Poznámky
Videozáznamy
Register
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Ak sú snímky zaznamenané pomocou iných fotoaparátov prehrávané týmto fotoaparátom,
zobrazenie sa môže líšiť od skutočnej veľkosti záberu.
• Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná 1 miliarde bajtov, časť ktorých je použitá na správu
údajov.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Veľkosť
4:3 (5M)
Vyhľadávanie
operácií
Počet statických snímok a doba videozáznamu, ktorú možno zaznamenať, sa môže
odlišovať v závislosti od podmienok snímania.
Obsah
Počet statických snímok a doba
videozáznamu, ktorú možno
zaznamenať
Tabuľka nižšie obsahuje približné maximálne časy záznamu. Toto sú celkové časy pre
všetky súbory videozáznamu. Nepretržité snímanie je možné približne počas 29 minút.
(Jednotky: hodiny : minúty : sekundy)
Veľkosť
1920×1080 30p
1:20:00 (0:47:00)
1280×720 60p
1280×720 30p
2:40:00 (1:25:00)
480×270 30p
16:00:00 (8:00:00)
4:00:00 (2:00:00)
Poznámky
• Fotoaparát používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatické prispôsobenie kvality
záberu tak, aby vyhovovala zaznamenávanej scéne. Táto technológia spôsobuje odchýlky v čase
záznamu vo vnútornej pamäti.
Videozáznamy obsahujúce rýchle pohyby a komplexné obrázky sú zaznamenávané pri vyššej
prenosovej rýchlosti a to znižuje celkový čas záznamu.
• Maximálna veľkosť jedného súboru videozáznamu je približne 2 GB. Snímanie sa zastaví skôr
ako po 29 minútach, ak veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB počas snímania videozáznamu.
• Číslo v ( ) je minimálny čas záznamu.
• Po skončení nepretržitého snímania sa nahrávanie automaticky zastaví.
74SK
Vstavaná batéria
Efektívne používanie batérie
Ako skladovať fotoaparát
• Aj keď fotoaparát dlhšiu dobu nepoužívate, úplne ho nabite každý 6 až 12 mesiacov, aby ste
zachovali jeho funkčnosť. Fotoaparát skladujte na chladnom suchom mieste.
Informácie o životnosti batérie
Register
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa postupom času a opakovaným používaním
znižuje. Ak pokles času použiteľnosti medzi dvomi nabitiami začne byť výrazný, kontaktujte
svojho najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu uskladnenia, prevádzkových podmienok a prostredia, v
ktorom sa každá z batérií používa.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie klesá. V chladnom prostredí sa preto čas používania
batérie skracuje.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate funkciu približovania.
• Fotoaparát nevystavujte pôsobeniu vody. Fotoaparát nie je odolný voči vode.
• Nevystavujte batériu extrémne vysokým teplotám, napr. nenechávajte ju v aute alebo na
priamom slnku.
Vyhľadávanie
operácií
• Odporúčame nabíjať batériu pri okolitej teplote od 10°C do 30°C. Batéria sa pri teplotách mimo
tohto rozsahu nemusí úplne nabiť.
• Ak sa doba použiteľnosti batérie skráti na polovicu bežného času, aj po úplnom nabití batérie,
mali by ste batériu vymeniť. Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti
Sony.
Obsah
Informácie o nabíjaní batérie
75SK
Odporúčania
Nesadajte si na stoličku ani iné miesto s fotoaparátom v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne,
pretože sa tak fotoaparát môže poškodiť.
Čistenie
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Prenášanie
Vyhľadávanie
operácií
• V extrémne horúcom, studenom alebo vlhkom prostredí
Na miestach, ako je auto zaparkované na slnku, sa môže teleso fotoaparátu deformovať a môže
spôsobiť nefunkčnosť.
• Na priamom slnečnom žiarení alebo v blízkosti ohrievača
Telo fotoaparátu sa môže zdeformovať alebo sa môže porušiť jeho farebnosť, a to môže spôsobiť
nefunkčnosť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesčitých alebo prašných miestach
Dajte pozor, aby sa piesok alebo prach nedostal do fotoaparátu. Môže to spôsobiť poškodenie
fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať opraviť.
Obsah
Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich
miestach
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a prípadnú vlhkosť
utrite suchou jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich, keďže môžu poškodiť
povrchovú úpravu alebo kryt.
– Chemické produkty, ako napríklad riedidlo, benzín, alkohol, jednorazové handry, repelent,
opaľovací krém alebo insekticíd a pod.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Register
Čistenie povrchu fotoaparátu
Prevádzkové teploty
Váš fotoaparát je navrhnutý na používanie pri teplotách medzi 0°C a 40°C. Snímanie v extrémne
studených alebo horúcich podmienkach v teplotách presahujúcich tento rozsah sa neodporúča.
Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak fotoaparát prenesiete priamo z chladného prostredia do teplého, na povrchu i vo vnútri
fotoaparátu sa môže kondenzovať vlhkosť. Takéto kondenzovanie vlhkosti môže mať za následok
nesprávne fungovanie fotoaparátu.
Ak sa skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Poznámky týkajúce sa likvidácie/prevodu
• Pri používaní softvéru, ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti, sa mohli do vnútornej pamäte
fotoaparátu uložiť osobné údaje, ako napríklad prihlasovacie mená a poštové adresy. Pred
zmenou vlastníctva fotoaparátu alebo pred likvidáciou vymažte všetky osobné informácie.
• Aj keď vymažete údaje z vnútornej pamäte alebo naformátujete fotoaparát, údaje vo vnútornej
pamäti sa nemusia úplne vymazať.
Pokračovanie r
76SK
• Ak chcete zabrániť tomu, aby fotoaparát obnovil údaje vnútornej pamäti, všetky nepotrebné
údaje zaznamenajte na vnútornú pamäť fotoaparátu.
Obsah
Vyhľadávanie
operácií
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Register
77SK
Špecifikácie
[Systém]
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Napájanie:
vstavaná nabíjateľná batéria
USB nabíjanie (dodáva sa z počítača
prostredníctvom pripojenia pomocou
dodávaného kábla USB)
Čas nabíjania: približne 200 min. (úplné
nabitie) (pri nabíjaní prostredníctvom
konektora USB z počítača)
Spotreba energie (počas snímania):
3D: 2,9 W
2D: 2,2 W (pri veľkosti videozáznamu
[1280×720 30p])
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Skladovacia teplota: –20°C až +60°C
Rozmery: Približne 55,0 mm × 108,0 mm ×
17,3 mm (Š/V/H bez výčnelkov)
Hmotnosť: Približne 125 g
Mikrofón: Stereofónny
Reproduktor: Monofónny
Vyhľadávanie
operácií
Register
Obrazové zariadenie: 4,5 mm (typ 1/4) senzor
CMOS
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Približne 5 110 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
Približne 3 110 000 pixelov (statický záber,
16:9), približne 5 030 000 pixelov (statický
záber, 4:3), približne 3 110 000 pixelov
([1920×1080 30p] videozáznam)
Objektív: F2,8
f = 4,1 mm
Konvertovaný na 35 mm fotoaparát
Pre videozáznamy: 47 mm (16:9)
Pre statické zábery: 41 mm (4:3)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia
3D formát: Side-by-Side
Formát súborov:
Statické obrázky: kompatibilné s formátom
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline)
Videozáznamy: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Audio: MPEG AAC
Záznamové médiá: vnútorná pamäť (pribl.
8 GB)
• Počas merania kapacity média sa 1 GB
rovná 1 mld. bajtov. Časť z nich sa používa
na správu systému a/alebo súbory aplikácií.
Dostupná použiteľná kapacita je uvedená
nižšie.
Približne 7,7 GB
[Napájanie, všeobecne]
Obsah
Fotoaparát
[Vstupné a výstupné konektory]
Konektor HDMI: mini konektor HDMI
Konektor USB: typ A (vstavaný)
USB komunikácia: Hi-Speed USB
(kompatibilná s USB 2.0)
[Displej LCD]
LCD displej: 6 cm, typ 2,4 (16:9) TFT
Celkový počet bodov: 230 400 (720 × 320)
bodov
78SK
Ochranné známky
Register
TENTO PRODUKT JE LICENČNE POSKYTNUTÝ V RÁMCI LICENCIE
PORTFÓLIOVÉHO PATENTU NA AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE
SPOTREBITEĽA, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA (i) KÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMU V
SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE
VIDEOZÁZNAMU AVC, KTORÝ BOL ZAKÓDOVANÝ SPOTREBITEĽOM AKTÍVNYM
V OBLASTI OSOBNÉHO A NEKOMERČNÉHO POUŽITIA, A/ALEBO KTORÝ BOL
ZÍSKANÝ OD POSKYTOVATEĽA VIDEOZÁZNAMU, KTORÝ DISPONUJE LICENCIOU
NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE
ŽIADNA LICENCIA A ANI SA NAŇ NEBUDE VZŤAHOVAŤ. ĎALŠIE INFORMÁCIE
MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Poznámky o licencii
Vyhľadávanie
operácií
• Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, logo Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné názvy produktov a systémov, uvedené v tomto návode, sú
ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárskych
alebo výrobných spoločností. Značky ™ alebo ® však nie sú v tejto príručke použité vo všetkých
prípadoch.
Obsah
• „Bloggie“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• 360 Video je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.
79SK
Register
P
batéria...................................................................................75
Photo Size ..........................................................................48
Beep.......................................................................................56
Pixel .......................................................................................49
Počet statických snímok.............................................74
Počítač
Clock Settings ..................................................................28
importovanie snímok ...........................................46
Odovzdávanie snímok .........................................47
D
Odporúčané prostredie .......................................43
počítač Macintosh..........................................................43
Daylight Savings .............................................................64
počítač so systémom Windows ..............................43
Delete ...................................................................................51
Popis jednotlivých častí ..............................................16
Demo Mode ......................................................................58
Prezeranie
Statické zábery .........................................................39
F
Flicker Reduction ..........................................................55
Format ..................................................................................62
H
HDMI Output .................................................................61
inštalovať.............................................................................25
Initialize...............................................................................59
K
Konektor HDMI OUT...............................................65
Priblíženie ..........................................................................33
Priblíženie pri prehrávaní .........................................41
Pripojenie
Počítač ...........................................................................46
Protect ..................................................................................52
R
Riešenie problémov .....................................................68
Register
I
Videozáznamy ..........................................................39
Menu/Settings —
vyhľadávanie
Date & Time.....................................................................63
Vyhľadávanie
operácií
C
Obsah
B
S
Samospúšť ..........................................................................35
Settings.................................................................................14
L
Share it Later ...................................................................53
Language Setting ...........................................................57
Snímanie v režime 3D
Statické zábery .........................................................29
LUN Setting......................................................................60
Videozáznamy ..........................................................31
M
softvér .............................................................................25, 45
Movie Size..........................................................................50
Softvér Bloggie..........................................................25, 45
N
U
Nabíja sa..............................................................................22
USB .................................................................................22, 25
O
V
Objektív 360 Video.......................................................36
výstrahy ...............................................................................72
Operačný systém ............................................................43
Ovládanie hlasitosti ......................................................42
W
Web Camera .....................................................................66
Z
Zostávajúci čas videozáznamu ...............................74
80SK
Download PDF