Sony | DSC-H50 | Sony DSC-H50 Návod na použitie

VKLIKNITE!
Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií
snímania
Digitálny fotoaparát
Používanie funkcií
prezerania
Príručka k zariadeniu
Cyber-shot
Prispôsobenie
nastavení
DSC-H50
Skôr než začnete používať toto zariadenie,
pozorne si prečítajte túto príručku, ako aj „Návod
na používanie“ a „Ďalšie kroky – Cybershot“ a odložte ich pre prípad budúcej potreby.
Prezeranie záberov
na obrazovke
televízora
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2008 Sony Corporation
3-295-461-82(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Poznámky k typu použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ (nedodávajú sa)
„Memory Stick Duo“
Vo fotoaparáte môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“
Vo fotoaparáte
môžete používať
pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Iné pamäťové karty sa nemôžu
používať.
• Podrobné informácie o karte „Memory Stick
Duo“ nájdete na strane 152.
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát sa dodáva s
objektívom Carl Zeiss, ktorý dokáže
snímať ostrý obraz s vynikajúcim
kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v zhode so systémom
hodnotenia kvality overeným
spoločnosťou Carl Zeiss podľa noriem
kvality spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Informácie o displeji LCD,
hľadáčiku LCD a objektíve
• Displej LCD a hľadáčik sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Na
displeji LCD alebo hľadáčiku LCD sa však
môžu objaviť nepatrné čierne alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby). Tieto bodky sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a
neovplyvňujú nasnímaný obraz.
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa).
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
Adaptér kariet
Memory Stick Duo
• Nedržte fotoaparát za displej LCD.
Poznámky týkajúce sa batérií
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
batériu (dodáva sa).
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
• Ak viete, že batériu nebudete dlhší čas
používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne
vybiť, vybitú batériu potom vyberte z
fotoaparátu a uschovajte ju na chladnom a
suchom mieste. Takýmto spôsobom
zachováte funkčnosť batérie.
• Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na strane 154.
2
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD,
hľadáčika LCD alebo objektívu priamemu
slnečnému žiareniu môže spôsobiť poruchy.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
Informácie o používaní fotoaparátu
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na pohyblivý objektív.
Obrázky použité v tejto príručke
Obrázky použité ako príklady v tejto príručke
sú reprodukcie. Nie sú to skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ....... 8
Zaostrovanie – Úspešné zaostrenie na objekt........................................................ 8
Expozícia – Úprava intenzity svetla ...................................................................... 10
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia............................................................ 12
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“...................................... 12
Flash – Informácie o používaní blesku ................................................................. 14
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 15
Použitie príslušenstva ............................................................................. 18
Násadec objektívu/Prstencový adaptér
Pripevnenie násadca objektívu
Uloženie násadca objektívu
Pripevnenie konverzného teleobjektívu (nedodáva sa)
Diaľkové ovládanie
Indikátory na displeji ............................................................................... 21
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 26
Používanie vnútornej pamäte ................................................................. 28
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu .................................................................. 29
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)............................................ 30
Snímanie statických záberov (Scene Selection) ..................................... 34
Snímanie v tme (Night Shot) ................................................................... 39
Používanie otočného prepínača ............................................................. 40
Snímanie s manuálnym nastavením ....................................................... 41
Snímanie s Programovým posunom
Snímanie v prioritnom režime rýchlosti uzávierky
Snímanie v prioritnom režime clony
Snímanie v režime manuálneho nastavenia expozície
ISO: Výber svetelnej citlivosti
EV: Úprava intenzity svetla
Zaostrovanie: Zmena spôsobu zaostrenia
REC Mode: Nastavenie nepretržitého snímania/sériového snímania
Metering Mode: Výber režimu merania
Prezeranie záberov ................................................................................. 51
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie............................................... 53
Odstránenie záberov............................................................................... 58
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka ............................................................. 60
Položky ponuky ...................................................................................... 63
4
Obsah
Používanie funkcií snímania
Ponuka pre snímanie...............................................................................65
Scene Selection: Výber výberu scény
Image Size: Výber veľkosti záberu
Flash: nastavenie blesku
Face Detection: Detekcia tváre objektu
Smile Detection: nastavenie funkcie detekcie úsmevu
Smile Detection Sensitivity: nastavenie citlivosti detekcie úsmevu
Bracket Set: Nastavenie typu série
Scene Recognition: určenie snímanej scény a zhotovenie snímky
White Balance: Úprava farebných tónov
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Red Eye Reduction: nastavenie funkcie redukcie efektu červených očí
DRO: optimalizácia jasu a kontrastu
Noise Reduction: prispôsobenie redukcie šumu
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
Color Filter: nastavenie funkcie Color Filter
Color Saturation: úprava sýtosti farieb
Contrast: prispôsobenie kontrastu
Sharpness: prispôsobenie ostrosti
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
(Shooting Settings): výber nastavení snímania.
Používanie funkcií prezerania
Výber režimu zobrazenia .........................................................................80
(Date View): zobrazenie podľa dátumu
(Folder View): zobrazenie podľa priečinka
(Favorites): zobrazenie snímok zaregistrovaných ako obľúbené položky
Ponuka na prezeranie .............................................................................81
(Delete): Odstránenie záberov
(View Mode): prepínanie režimov zobrazenia
(Date List): výber dátumu prehrávania pri používaní zobrazenia podľa
dátumov
(Filter by Faces): prehrávanie snímok filtrovaných podľa určitých podmienok
(Add / Remove Favorites): pridávanie alebo odstraňovanie obľúbených
položiek
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov
(Multi-Purpose Resize): zmena veľkosti snímky podľa používania
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
5
Obsah
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)............................................................................... 93
Manage Memory .............................................................................. 95
Memory Tool — Memory Stick Tool ................................................ 95
Format
Change REC.Folder
Create REC.Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool............................................. 98
Format
Settings ............................................................................................ 99
Main Settings — Main Settings 1..................................................... 99
Beep
Initialize
Function Guide
Smile demo mode
Main Settings — Main Settings 2................................................... 101
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings — Shooting Settings 1...................................... 103
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings — Shooting Settings 2...................................... 106
Flash Sync.
Auto Review
Auto Orientation
Expanded Focus
Clock Settings ................................................................................ 108
Language Setting ........................................................................... 109
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke televízora ........................................ 110
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows ........ 113
Inštalácia softvéru (dodáva sa) ............................................................. 115
6
Obsah
Informácie o programe „Picture Motion Browser“ (dodáva sa) ............117
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“ ...............................................................................................118
Kopírovanie záberov do počítača bez programu „Picture Motion Browser“
..............................................................................................................122
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ ....124
Používanie programu „Music Transfer“ (dodáva sa).............................125
Práca s počítačom Macintosh ..............................................................126
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ................................................128
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov .......................................................129
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge..............................................................................................130
Tlač vo fotozberni..................................................................................133
Riešenie problémov
Riešenie problémov ..............................................................................135
Výstražné indikátory a správy ...............................................................147
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájania .......................151
O pamäťovej karte „Memory Stick Duo“...............................................152
Informácie o batérii ...............................................................................154
Informácie o nabíjačke batérií ...............................................................155
Register
Register .................................................................................................156
7
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrovanie
Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (strana 29), otočný
prepínač (strana 40), HOME obrazovka
(strana 60) a ponuky (strana 62).
ZaoÚspešné zaostrenie na objekt
strovanie
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Spúšť úplne ihneď
nestláčajte.
Spúšť stlačte do
polovice.
Indikátor
uzamknutia AE/AF
bliká , svieti/pípa
Potom zatlačte spúšť
až na doraz.
Keď je zaostrovanie zložité t [Focus] (strana 46)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Pozrite časť „Ako predísť rozmazaniu záberov“
nižšie.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Ako predísť rozmazaniu záberov
Pri zhotovovaní záberu sa fotoaparát neúmyselne pohol. Toto sa nazýva „otras
fotoaparátu“. Ak sa však pri zhotovovaní záberu pohne objekt, ide o „rozmazanie
objektu“.
Otras fotoaparátu
Príčina
Pri držaní fotoaparátu a stlačení tlačidla spúšte
sa vám triasli ruky alebo celé telo a celá
obrazovka je rozmazaná.
Čo môžete robiť na zmiernenie rozmazania
• Použite statív alebo fotoaparát postavte na
rovný povrch a držte ho pevne.
• Na zabránenie rozmazaniu trasením
fotoaparátu použite samospúšť s 2sekundovým oneskorením a po stlačení
spúšte držte fotoaparát pevne rukami.
Rozmazanie objektu
Príčina
Hoci fotoaparát držíte pevne, objekt sa počas
expozície pohne a po stlačení tlačidla spúšte
objekt vyzerá rozmazaný.
Čo môžete robiť na zmiernenie rozmazania
• V režime výberu scény vyberte režim
(High Sensitivity).
• Vyberte vyššiu citlivosť ISO, čím sa zvýši
rýchlosť uzávierky a tlačidlo spúšte stlačte
skôr, ako sa objekt pohne.
Poznámky
• Vo fotoaparáte je predvolene zapnutá funkcia stabilizovaného záberu, takže otrasy
fotoaparátu sa automaticky zmierňujú. Táto funkcia však neúčinkuje na rozmazanie objektu.
• Otrasy fotoaparátu a rozmazanie objektu sa okrem toho často vyskytujú pri slabom osvetlení
alebo v podmienkach s pomalými rýchlosťami uzávierky, ku ktorým dochádza napr. v režime
(Twilight) alebo v režime
(Twilight Portrait). V takom prípade majte pri snímaní na
pamäti uvedené tipy.
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (Odporúčaný index
expozície)
= Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Manuálne nastavenie expozície:
Umožňuje manuálne nastaviť rýchlosť
uzávierky a hodnotu clony (strana 44).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom (strana 45).
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť tú časť snímaného
objektu, podľa ktorej sa bude určovať
expozícia (strana 50).
10
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Pomôcka k hodnote expozície (EV)
Pri fotení značne bieleho záberu, ako napríklad objekt na osvetlenom pozadí, alebo zasnežená
plocha, fotoaparát predpokladá, že objekt je svetlý a môže nastaviť tmavšiu expozíciu záberu. V
takýchto prípadoch pomôže úprava expozície v smere + (plus).
Nastavte ju v smere +
Pri fotení značne tmavého záberu fotoaparát predpokladá, že objekt je tmavý a môže nastaviť
svetlejšiu expozíciu záberu. V takýchto prípadoch pomôže úprava expozície v smere – (mínus).
Nastavte ju v smere –
Expozíciu si môžete skontrolovať podľa histogramu. Dajte si pozor, aby ste nepreexponovali,
alebo nepodexponovali objekt (čo by spôsobilo belší alebo tmavší záber).
Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je stupeň citlivosti nahrávacieho média, ktoré zahŕňa obrazový snímač,
ktorý prijíma svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v
závislosti od citlivosti ISO.
Nastavenie citlivosti ISO, pozri stranu 44.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka aj v tmavých prostrediach a zároveň sa
zvýši rýchlosť uzávierky a zníži sa rozmazanie.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Daylight
Cloudy
Fluorescent
Incandescent
Biele
(štandardné)
Modrasté
Sfarbené do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie vyváženia bielej farby
[White Balance] (strana 71).
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo pamäte
a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci na
displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na obrazovke počítača.
Popis pixelov a veľkosť záberu
1 Veľkosť záberu: 9M
3456 pixelov × 2592 pixelov = 8 957 952 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Pixely
Výber veľkosti záberu (strana 13)
Pixel
Veľký počet pixelov
(vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Malý počet pixelov
(nižšia kvalita
záberu, ale malá
veľkosť súboru)
12
Príklad: Tlač do
max. formátu A3+
Príklad: Pripojená
snímka odosielaná emailom
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Veľkosť záberu
Použitie
Počet záberov
9M
(3456×2592)
For prints up to A3+(13×19")
3:2 (8M)*1
(3456×2304)
Shoot in 3:2 aspect ratio
5M
(2592×1944)
For prints up to A4(8×10")
3M
(2048×1536)
For prints up to 10×15 cm
(4×6") or 13×18 cm (5×7")
VGA
(640×480)
Shoot at small image size
for e-mail attachments
16:9 (6M)*2
(3456×1944)
For viewing on HDTVs and
printing up to A4(8×10")
16:9 (2 M)*2
(1920×1080)
For viewing on HDTVs
Tlač
Menej
Vysoká
kvalita
Viac
Nízka kvalita
Menej
Vysoká
kvalita
Viac
Nízka kvalita
*1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc ap.
*2) Pri tlači sa môžu orezať obidva okraje záberu (strana 143).
Veľkosť videozáberu
Snímka/s.
Použitie
640(Fine) (640×480)
pribl. 30
Shoot high quality movie for display on
TV
640(Standard)
(640×480)
pribl. 17
Shoot standard quality movie for display
on TV
320 (320×240)
pribl. 8
Shoot at small image size for e-mail
attachments
• Čím väčšia veľkosť záberu, tým vyššia kvalita.
• Čím viac snímok za sekundu, tým je prehrávanie plynulejšie.
13
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Flash
Informácie o používaní blesku
Pri používaní blesku sa oči objektu môžu javiť ako červené alebo sa na zábere môžu
zobraziť neostré biele kruhové škvrny. Tieto efekty je možné zmierniť nasledujúcimi
krokmi.
Efekt červených očí
Zrenice sa v tmavom prostredí rozširujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev na zadnej
strane oka (sietnice), čím vzniká „efekt červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ako je možné zmierniť „efekt červených očí“?
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (strana 74).
• V režime výberu scény vyberte režim
(High Sensitivity)* (strana 35). (Blesk sa automaticky
vypne.)
• Ak sa oči objektu nasnímajú ako červené, opravte obrázok pomocou funkcie [Retouch] v ponuke
na prezeranie (strana 85) alebo pomocou dodaného softvéru „Picture Motion Browser“.
Biele „kruhové škvrny“
Tento jav je spôsobený čiastočkami (prach, peľ a pod.), ktoré sa vznášajú vo vzduchu v
blízkosti objektívu. Ak ich blesk fotoaparátu zvýrazní, zobrazia sa ako biele kruhové
škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Čiastočky (prach,
peľ a pod.) vo
vzduchu
Ako je možné zmierniť „biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• V režime výberu scény vyberte režim
(High Sensitivity)*. (Blesk sa automaticky vypne.)
* Aj pri výbere režimu
(High Sensitivity) v režime výberu scény môže byť rýchlosť uzávierky
nízka v prípade nedostatočných svetelných podmienok alebo na tmavom mieste. V takom prípade
použite statív alebo po stlačení spúšte držte fotoaparát pevne rukami.
14
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
A Tlačidlo POWER/indikátor
POWER
B Prepínač režimu (29)
C Tlačidlo
/BRK (49)
D Spúšť (30)
E Tlačidlo
(Režim merania) (50)
F Indikátor samospúšte (33)/
Indikátor funkcie Smile Shutter (37)/
Iluminátor AF (103)
G Objektív
H Blesk (32)
I Prepínač nastavenia zameriavacieho
rámčeka
• Keď tlačidlom FINDER/LCD vyberiete
fotenie pomocou zameriavacieho
rámčeka, nastavte prepínač nastavenia
zameriavacieho rámčeka podľa svojho
zraku tak, aby ste cez zameriavací
rámček videli ostro.
J Spínač NIGHTSHOT
K Háčik na remienok na rameno
L Mikrofón
M Multikonektor
Používa sa v nasledujúcich
situáciách:
• pri vytváraní pripojenia USB medzi
fotoaparátom a počítačom,
• pri vytváraní pripojenia do vstupných
konektorov pre zvuk a video na
televízore,
• pri vytváraní pripojenia k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge.
N Diaľkový snímač
15
Popis jednotlivých častí
F Ovládacie tlačidlo (vnútri)/Otočný
prepínač (vonku) (40)
Zapnutie ponuky: Tlačidlá v/V/b/B/
z (62)
Vypnutie ponuky: DISP/ / / (26,
32)
G Tlačidlo HOME (60)
H Tlačidlo
(Prehrávanie) (51)
I Snímanie: Tlačidlo W/T (Priblíženie)
(31)
Zobrazenie: Tlačidlo /
(Priblíženie pri prehrávaní) (52)/
(Register) (52)
Spodná časť
J Napájací konektor DC IN/Kryt
napájacieho konektora DC IN
Pri použití adaptéra AC-LS5K AC
(nedodáva sa)
1 Do napájacieho
konektora DC IN
značka v
A Tlačidlo FINDER/LCD
B Zameriavací rámček
C Tlačidlo
(Slideshow) (53)
D Displej LCD (26)
• Uhol panela LCD môžete nastaviť podľa
situácie pri snímaní. Vyklápanie displeja
LCD mimo jeho rozsahu pohybu ho
môže znefunkčniť.
E Tlačidlo MENU (62)
16
2 Do sieťovej
zásuvky
• Batérie nemôžete dobíjať zapojením
fotoaparátu k adaptéru AC-LS5K AC.
Na nabíjanie batérií použite nabíjačku
batérií.
K Háčik na remienok na rameno
L Ovládač vysúvania batérie
M Otvor na vloženie batérie
Popis jednotlivých častí
N Otvor na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
O Indikátor prístupu
P Kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Q Lôžko pre statív (zdola)
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. V opačnom prípade nebude
fotoaparát pevne uchytený alebo sa
môže poškodiť fotoaparát.
R Reproduktor
17
Použitie príslušenstva
Násadec objektívu/Prstencový
adaptér
Pri zakúpení je násadec objektívu
uložený s prstencovým adaptérom. Pred
pripevnením k fotoaparátu odstráňte
prstencový adaptér z násadca objektívu.
3 Umiestnite indikátor 3 na násadci
objektívu (B) k indikátoru 2 a
pripevnite násadec objektívu. Otáčajte
násadec objektívu v smere šípky, až
kým neklikne.
Prstencový adaptér
Násadec objektívu
Pripevnenie násadca objektívu
Ak fotíte v jasnom svetle, napríklad
vonku, odporúčame vám použiť násadec
objektívu, aby ste predišli
znehodnoteniu kvality záberu v
dôsledku nadbytočného svetla.
4 Skontrolujte, či je indikátor „TOP“
umiestnený podľa obrázka.
Násadec objektívu má byť správne
nasadený podľa obrázka.
1 Na vypnutý fotoaparát pripevnite
prstencový adaptér (A).
2 Otočte časť [a] na prstencovom
adaptére v smere šípky a umiestnite
indikátor 1 k indikátoru 2.
18
• Po pripevnení násadca objektívu (B), sa časť
[a] na prstencovom adaptére nebude otáčať.
Ak je násadec objektívu pripevnený
nesprávne, v rohoch displeja bude vidno
tmavé tiene. Odpojte násadec objektívu a
začnite znova od kroku 2.
• Kryt objektívu môžete pripevniť aj na
násadec.
• Pri použití násadca majte na pamäti:
– Iluminátor AF môže byť blokovaný.
– Infračervené svetlo na Night Shot môže
byť blokované.
– Pri používaní vstavaného blesku môže byť
svetlo blesku blokované, čo spôsobí, že v
zábere sa objaví tieň.
– Diaľkový snímač môže byť blokovaný, a
Diaľkové ovládanie nemusí riadne
fungovať.
Použitie príslušenstva
Uloženie násadca objektívu
Keď sa nepoužíva, násadec objektívu
možno pripevniť v opačnom smere a
uložiť ho spolu s fotoaparátom.
Umiestnite násadec objektívu podľa
nákresu nižšie a otáčajte násadec
objektívu v smere hodinových ručičiek,
až kým neklikne.
Pripevnenie konverzného
teleobjektívu (nedodáva sa)
Ak chcete vytvárať kvalitnejšie
širokouhlé snímky, alebo priblížené
zábery vzdialených predmetov,
pripevnite konverzný teleobjektív.
1 Pripevnite prstencový adaptér.
2 Nasaďte konverzný teleobjektív.
• Pri fotení s konverzným teleobjektívom
používajte nastavenia [Conversion Lens]
(strana 105).
• Podrobné informácie nájdete v dodanom
návode na použitie konverzného
teleobjektívu.
19
Použitie príslušenstva
Diaľkové ovládanie
Poznámky
Pomocou diaľkového ovládania môžete
fotoaparát jednoducho obsluhovať.
• Pred použitím Diaľkového ovládania z neho
odstráňte izolačný obal.
Izolačný obal
• Namierte Diaľkové ovládanie na diaľkový
snímač a môžete ovládať fotoaparát
(strana 15).
Ak vymeniť batériu v Diaľkovom
ovládaní
1 Držte jazýček zatlačený, zasuňte necht
do štrbiny a vytiahnite puzdro na
batériu.
2 Vložte doňho novú batériu obrátenú
stranou + hore.
A Vysielač
B Tlačidlo HOME (60)
C Tlačidlo
3 Zasuňte puzdro s batériou späť do
Diaľkového ovládania, až kým
neklikne.
(Slideshow) (53)
D Tlačidlo MENU (62)
E Tlačidlo SHUTTER (30)
Jazýček
• Nedá sa stlačiť do polovice.
F Snímanie: Tlačidlo Priblíženie (W/T)
(31)
Zobrazenie: Tlačidlo /
(Priblíženie pri prehrávaní) (52)/
(Register) (52)
• Približovať rýchlejšie sa nedá, ani ak
úplne zatlačíte tlačidlo priblíženia na
Diaľkovom ovládaní.
G Ovládacie tlačidlo
Zapnutie ponuky: v/V/b/B/z (62)
Vypnutie ponuky: DISP/ / / (26,
32)
20
• Diaľkové ovládanie obsahuje zabudovanú
tabletovú lítiovú batériu (CR2025).
Nepoužívajte iné batérie ako CR2025.
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) na
ovládacom paneli sa obrazovka zmení
(strana 26).
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Zobrazenie
Význam
Prepínač režimu/ponuka
(výber scény) (34)
PSAM
Prepínač režimu (29)
Night Shot (39)
Pri snímaní statických záberov
Vyváženie bielej farby
(71)
BRK
Režim zhlukového/
sériového snímania (49)
Režim merania (50)
Detekcia tváre (67)/Smile
Detection (68)
SteadyShot (79)
• Indikátory sú v režime Easy Shooting
obmedzené.
Pri snímaní videozáznamov
• V predvolenom nastavení
sa v závislosti od
nastavenia funkcie
SteadyShot po
čiastočnom stlačení
tlačidla uzávierky zobrazí
jeden z týchto
indikátorov.
DRO (75)
Bracket Set (69)
Noise Reduction
Upozornenie na vibrácie
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (147)
Veľkosť záberu (65)
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu stabilizovaného
záberu, použiť blesk pre
lepšie osvetlenie alebo
statív či iné zariadenie na
stabilizovanie
fotoaparátu (strana 9).
21
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
Význam
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF (46)
Indikátor citlivosti
úsmevu/Počet snímok
(37)
Poloautomatický (47)
9
Manuálne zaostrenie (47)
Makro (32)
Stupnica približovania
(31, 104)
z SET
z OK
MOVE
MOVE
Panel manuálneho
zaostrenia (48)
Režim farieb (76)
Farebný filter (77)
C
Zobrazenie
Ostrosť (78)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Sýtosť farieb (78)
96
Zobrazenie
Význam
z
Uzamknutie AE/AF (30)
REC
Standby
Nahrávanie video/
pohotovostný režim
ISO400
ISO číslo (44)
00:25:05
• Keď sa v zlých svetelných
podmienkach zníži
rýchlosť uzávierky pod
určitú úroveň,
automaticky sa aktivuje
funkcia NR (redukcia
šumu) pomalej uzávierky,
ktorá zníži šum na
obrázku.
22
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (45)
0:12
Čas záznamu
(minúty : sekundy)
Počet obrázkov, ktoré je
možné zaznamenať
Záznamové médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Význam
Priečinok na ukladanie
záznamov (95)
Kontrast (78)
B
Sprievodca fotením
záberov
Nahrávací čas
(hodiny : minúty :
sekundy)
Rozpoznanie scény (70)
Iluminátor AF (103)
Odstránenie efektu
červených očí (74)
Režim blesku (32)
Nabíjanie blesku
Konverzný objektív (105)
REAR
Synchronizácia blesku
(106)
Indikátory na displeji
D
Zobrazenie
Význam
Časovač (33)
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
(147)
Databáza je plná (150)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (50)
Zameriavací rámček zóny
AF (47)
Histogram (26)
23
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (147)
Veľkosť záberu (65)
PictBridge – pripájanie
(131)
Pri prehrávaní videozáznamov
Režim prezerania (80)
Filtrovanie podľa tvárí
(82)
Obľúbené položky (80)
Ochrana (90)
Značka poradia tlače
(DPOF) (133)
Stupnica približovania
(52)
VOL.
Hlasitosť (51)
PictBridge – pripájanie
(132)
• Keď sa zobrazuje značka,
kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
B
Zobrazenie
N
Význam
Prehrávanie (51)
Panel prehrávania
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo súboru priečinka
(92)
24
2008 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Sprievodca prehrávaním
záberov
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
Histogram (26)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok prehrávania
(92)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
8/8 12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Prehrávacie médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Zmena priečinka (92)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Režim merania (50)
Blesk
Vyváženie bielej farby
(71)
ISO400
ISO číslo (44)
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
(147)
+2.0EV
Hodnota expozície (45)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
25
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v (DISP)
(zobrazenie
displeja)
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) na
ovládacom paneli sa obrazovka zmení
takto:
Indikátory zapnuté
Indikátory zapnuté*
Histogram zapnutý*
Počas
prehrávania sa
zobrazuje
informácia o
zábere.
Zobrazenie
histogramu
Indikátory vypnuté*
* Zvýši sa jas podsvietenia displeja LCD.
26
• Ak si zábery prezeráte vo vonkajšom
prostredí v jasnom svetle, zvýštejas
podsvietenia displeja LCD.
Môže sa tak však rýchlejšie spotrebovať
batéria.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
Počas snímania
– keď je zobrazená ponuka,
– pri snímaní videozáznamov.
Počas prehrávania
– keď je zobrazená ponuka,
– v zobrazení registra,
– keď pri prehrávaní používate funkciu
približovania,
– pri otáčaní statických záberov,
– počas prehrávania videozáznamov,
– keď je zobrazená ponuka obľúbených
položiek,
– keď je zobrazený zoznam dátumov.
• Medzi histogramom zobrazeným počas
snímania a počas prehrávania môže byť
veľký rozdiel:
– keď bliká blesk,
– keď je rýchlosť uzávierky pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pri záberoch
nasnímaných iným fotoaparátom.
Zmena zobrazenia na displeji
z Nastavenie hodnoty EV (hodnota
expozície) pomocou zobrazeného
histogramu
A
B
Tmavší
Svetlejší
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci úroveň jasu záberu.
Opakovaným stláčaním tlačidla v
(DISP) na ovládacom paneli zobrazte na
displeji histogram. Zobrazený graf
označuje svetlú časť záberu v časti
skosenej doprava a tmavú časť záberu v
časti skosenej doľava.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa zobrazí aj pri prehrávaní
samostatného záberu, nie je však možné
nastaviť expozíciu.
27
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 15 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete nahrávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na možnosť [640(Fine)] nie je možné nahrávať do
vnútornej pamäte.
Po vložení pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“
[Snímanie]: zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, Nastavenia ap.]: na záberoch uložených na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použiť rôzne funkcie.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Snímanie]: zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: prehrávajú sa zábery uložené vo
vnútornej pamäti.
[Ponuka, Nastavenia ap.]: na záberoch uložených vo
vnútornej pamäti je možné použiť rôzne funkcie.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou a potom
postupujte podľa návodu pri funkcii [Copy] (strana 96).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte kroky uvedené na stránkach 118, 119 alebo 122, 123 bez vloženej karty
„Memory Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál je možné kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné kopírovať údaje z počítača do
vnútornej pamäte.
28
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Režim Auto Adjustment
Umožňuje snímať s automaticky upravenými nastaveniami. t strana 30
:
Režim Easy Shooting
Umožňuje snímať zábery s použitím minima potrebných funkcií a
jednoducho viditeľnými indikátormi. t strana 31
P:
Základné funkcie
:
Režim Program Auto*
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony).
S:
Shutter Speed Priority Shooting*
Umožňuje snímanie s manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky.
t strana 42
A:
Aperture Priority Shooting*
Umožňuje snímanie s manuálnym nastavením hodnoty clony.
t strana 43
M:
Manual Exposure Shooting*
Umožňuje snímanie s manuálne upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony). t strana 44
:
Movie Mode
Umožňuje snímanie videozáznamov so zvukom. t strana 30
/
/
/
/SCN: Režim Scene Selection
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od záberu.
V ponuke si môžete vybrať položky
,
, ,
, , , keď je
prepínač režimu nastavený na SCN. t strana 34
* Rôzne nastavenia môžete vybrať aj v ponuke. (Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách
nájdete na strane t strana 63)
29
Snímanie záberov (režim Auto
Adjustment)
Spúšť
Prepínač režimu
Tlačidlo Macro
Tlačidlo DISP
Tlačidlo
blesku
Tlačidlo priblíženia
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statických záberov (režim Auto Adjustment): vyberte položku
Pri snímaní videozáznamov: vyberte položku
.
.
2 Držte fotoaparát tak, aby ste si lakte opierali o telo, čím budete fotoaparát
držať pevnejšie.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1 Zaostrite stlačením spúšte do polovice a jej podržaním.
Indikátor uzamknutia z (AE/AF lock) bliká na zeleno, fotoaparát zapípa a indikátor
prestane blikať, ale ostane svietiť.
Indikátor uzamknutia AE/AF
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
30
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Pri snímaní videozáznamov:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť
V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité:
–
–
–
–
–
–
Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok.
Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.
Objekt sa sleduje cez sklo.
Objekt sa rýchlo pohybuje.
V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy.
Objekt je v protisvetle alebo sa v zábere vyskytuje blikajúce svetlo.
Základné funkcie
• Najmenšia vzdialenosť snímania je približne 1 cm (W)/120 cm (T) (merané od prednej časti
objektívu).
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne
pomaly blikať a nebude pípať. Zameriavací rámček zóny AF sa prestane zobrazovať. Znovu
vyberte záber a zaostrite.
Snímanie v režime Easy Shooting
Nastavte prepínač režimu na
.
Text sa zväčší a indikátory budú čitateľnejšie.
Fotoaparát sníma zábery s optimálnymi nastaveniami, t. j. jediné nastavenia, ktoré
možno zmeniť, sú veľkosť záberu (Large/Small) (strana 66), blesk (Auto/Off)
(strana 66) a samospúšť (10 sekúnd/vyp) (strana 33).
• Batéria sa spotrebováva rýchlejšie, pretože svetlosť podsvietenia LCD sa automaticky zvýši.
• Nemôžete snímať zábery cez zameriavací rámček.
W/T Používanie priblíženia
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na oddialenie tlačidlo W.
Jemné zatlačenie tlačidla pomaly približuje a stlačenie tlačidla na doraz približuje
rýchlo.
• Keď pomer priblíženia prekročí hodnotu 15×, fotoaparát použije funkciu digitálneho priblíženia.
Viac informácií o nastaveniach funkcie [Digital Zoom] a o kvalite záberu nájdete na strana 104.
• Pri snímaní videozáznamu približuje fotoaparát pomaly, aj ak je tlačidlo stlačené na doraz.
31
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Blesk (Výber režimu blesku pri snímaní statického záberu)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
(Žiadny indikátor): Automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo podsvietení (predvolené nastavenie).
: Vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Vynútený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: Odpojený blesk
• Blesk automaticky vyskočí a bleskne. Po použití blesk zatvorte rukou.
• Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla.
• Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor
.
Macro (snímanie blízkych objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiadny indikátor): Automaticky
Fotoaparát nastaví zaostrenie automaticky od vzdialených predmetov až po režim snímania
blízkych predmetov.
Prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Makro
Fotoaparát upraví zaostrenie s prioritou na blízke predmety.
Keď snímate blízke predmety, zapnite režim makra.
• Pri snímaní záberov vzdialených objektov v režime makra sa rýchlosť automatického zaostrenia zníži.
• Odporúča sa nastavenie priblíženia na stranu W.
32
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný režim.
Po stlačení spúšte zabliká indikátor samospúšte a počas používania samospúšte počuť
pípanie.
Indikátor samospúšte
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo V (
Základné funkcie
(Žiadny indikátor): samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
).
• Použitím samospúšte s 2-sekundovým oneskorením môžete predísť rozmazaniu
obrazu. Spúšť sa stlačí 2 sekundy po stlačení tlačila spúšte, čím sa znížia otrasy
fotoaparátu spôsobené stlačením tlačidla spúšte.
• V režime Easy Shooting môžete vybrať iba hodnoty
(10 sekúnd) alebo
(Vyp).
33
Snímanie statických záberov (Scene
Selection)
Tlačidlo MENU
Spúšť
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Prepínač režimu
Ovládacie tlačidlo
Vyberte režim (
/ /
/
) na prepínači režimu
1 Vyberte požadovaný režim výberu scény (
/
/
/
) pomocou
prepínača režimu.
2 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Vyberte režim (
/
/ /
/ / ) v SCN
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť SCN.
2 Stlačte tlačidlo MENU a vyberte si z možností
/
/
/
/
v/V/b/B na ovládacom tlačidle (strana 65).
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
• Viac informácií o režimoch nájdete na nasledujúcej strane.
Zrušenie režimu výberu scény
Prepínač režimu nastavte na iný režim, ako je režim Scene Selection.
34
/
pomocou
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Režimy výberu scény
Nasledujúce režimy sú vopred nastavené tak, aby sa zhodovali s podmienkami daného
prostredia.
Režimy zvolené pomocou prepínača
režimu
High Sensitivity
Landscape
Zaostrí len na vzdialené
objekty pri snímaní krajiny atď.
Twilight Portrait*
Umožňuje snímať ostré zábery
osôb s nočným obrazom v
pozadí bez negatívneho vplyvu
na atmosféru.
Základné funkcie
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj v nedostatočne
osvetlených podmienkach,
pričom znižuje rozmazanie.
Režimy zvolené pomocou
obrazovky ponuky
Smile Shutter
Keď fotoaparát deteguje
úsmev, uzávierka sa
automaticky spustí. Podrobné
informácie nájdete na strane 37.
Portrait
Sníma s rozmazaným pozadím a
zaostreným objektom.
Advanced Sports
Shooting
Vhodný na snímanie scén s
rýchlym pohybom, ako napr.
šport.
• Keď je spúšť stlačená do
polovice, predpovedá sa
pohyb objektu a upraví sa
zaostrenie.
Twilight*
Umožňuje snímať zábery
nočných scén na veľkú
vzdialenosť bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Beach
Umožňuje čisté nasnímanie
modrej farby vody pri snímaní
záberov pri mori alebo iných
vodných plochách.
Snow
Umožňuje snímať jasné snímky
a zabráni nesprávnym farbám
pri snímaní scén
odohrávajúcich sa na snehu
alebo iných miestach s bielym
pozadím.
Fireworks*
Umožňuje snímať ohňostroj v
celej jeho kráse.
* Pri snímaní záberov v režime
(Twilight Portrait),
(Twilight) alebo
(Fireworks) je
rýchlosť uzávierky nižšia, preto je snímka často rozmazaná. Odporúča sa použiť statív.
35
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Funkcie, ktoré môžete použiť pri výbere scény
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré
funkcie nedostupné.
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Macro
—
—
—
/
Flash
Face
Detection
—
*2
—
/
—
—
/
—
—
Smile
Detection
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Smile
Detection
Sensitivity
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Zhlukové/
sériové
snímanie
—
—
—
—
Citlivosť ISO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
*3
*4
*3
*3
*3
—
EV
White
Balance
Red Eye
Reduction
Samospúšť
*1
—
—
—
—
—
—
—
*1) [Flash] sa v režime [White Balance] nedá zvoliť.
*2) [Off] sa v režime [Face Detection] nedá zvoliť.
*3) [White Balance] a [Color Mode] sa v režime [Bracket Set] nedá zvoliť.
*4) Ako maximum môžete nastaviť [ISO400].
36
—
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Snímanie záberov v režime Smile Shutter
Keď fotoaparát deteguje úsmev, uzávierka sa automaticky spustí.
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim
(Smile Shutter).
2 Zamierte fotoaparát na objekt a stlačením spúšte do polovice zaostrite na objekt.
3 Úplne stlačte spúšť.
Režim Smile Shutter sa prepne do pohotovostného režimu.
Rámček detekcie úsmevu (oranžový)
Indikátor citlivosti detekcie úsmevu
Tento indikátor označuje aktuálnu „úroveň“ úsmevu.
Vždy keď úroveň úsmevu dosiahne nastavenú citlivosť detekcie úsmevu (označená b),
fotoaparát spustí uzávierku a nasníma až šesť snímok. Po nasnímaní záberu sa rozsvieti
indikátor režimu Smile Shutter (strana 15).
Základné funkcie
Značka detekcie úsmevu/počet snímok
4 Ak chcete opustiť režim Smile Shutter, znova úplne stlačte tlačidlo spúšte.
• Keď sa režim Smile Shutter nachádza v pohotovostnom režime, indikátor záznamu (oranžový)
bliká.
• Snímanie pomocou režimu Smile Shutter sa skončí automaticky vtedy, keď sa zaplní pamäťová
karta „Memory Stick Duo“ alebo vnútorná pamäť, alebo po nasnímaní šiestich záberov.
• Pomocou funkcie [Smile Detection] (strana 68) si môžete vybrať osobu, ktorej úsmev má prioritu.
• Ak fotoaparát nedeteguje úsmev, nastavte hodnotu funkcie [Smile Detection Sensitivity]
(strana 68).
• Po úplnom stlačení tlačidla spúšte fotoaparát nasníma snímku automaticky, keď sa niektorá z osôb
zobrazených v rámčeku detekcie úsmevu (oranžový) usmeje.
• Ak sa po úplnom stlačení tlačidla spúšte zmení vzdialenosť medzi fotoaparátom a snímanou
osobou, fotoaparát nemusí byť zaostrený. Ak sa zmení jas okolia, fotoaparát nemusí dosiahnuť
vhodnú expozíciu.
• V nasledujúcich prípadoch sa nemusia dať správne detegovať tváre:
– v príliš tmavom alebo jasnom prostredí,
– tváre sú čiastočne zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, pokrývkami hlavy ap.,
– osoby nehľadia do fotoaparátu.
• V závislosti od aktuálnych podmienok sa tváre nemusia dať správne detegovať.
• Funkcia digitálneho priblíženia sa nedá použiť.
• Keď sa režim Smile Shutter nachádza v pohotovostnom režime, pomer priblíženia sa nedá zmeniť.
37
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
z Tipy na lepšie snímanie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči ofinou.
2 Pokúste sa nastaviť tvár pred fotoaparátom tak, aby bola vo vodorovnej polohe. Miera
detekcie je vyššia, keď sa oči nachádzajú v jednej rovine.
3 Usmejte sa „naplno“ s otvorenými ústami. Úsmev sa jednoduchšie deteguje vtedy, keď je
vidieť zuby.
38
Snímanie v tme (Night Shot)
Funkcia Night Shot vám umožní snímať objekty na tmavých miestach bez použitia
blesku, ako napríklad táborové scény, nočné rastliny a zvieratá. Nezabudnite, že zábery
snímané pomocou funkcie Night Shot budú zelenkavé.
Spúšť
Vysielač červených lúčov
1 Položku NIGHTSHOT nastavte na ON.
Zobrazí sa
Základné funkcie
Spínač NIGHTSHOT
(Night Shot).
2 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Zrušenie funkcie Night Shot
Položku NIGHTSHOT nastavte na OFF.
• Pri používaní funkcie Night Shot bude fotoaparát v režime Auto Adjustment bez ohľadu na
nastavenie prepínača režimu a dostupné nastavenia budú obmedzené.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk).
• Pri použití násadca objektívnu (dodáva sa) môžu byť infračervené lúče blokované.
• Nepoužívajte funkciu Night Shot na svetlých miestach (napr. vonku počas dňa). Mohlo by to
spôsobiť znefunkčnenie vášho fotoaparátu.
• Keď je vzdialenosť predmetu príliš nízka, na zábere môže byť tieň objektívu. V takom prípade
snímajte objekt z väčšej vzdialenosti.
39
Používanie otočného prepínača
Otočný prepínač sa používa na zmenu nastavených hodnôt pri snímaní v režimoch
manuálneho nastavenia (prednostný režim rýchlosti uzávierky, prednostný režim
clony, režim manuálnej expozície), ISO nastavení citlivosti, nastavení spôsobu
zaostrenia alebo nastavení hodnoty EV.
Otočením otočného prepínača tiež môžete jednoducho zobraziť nasledujúci/
predchádzajúci záber.
Vyberte položku
Nastavte
Otočný prepínač
Ovládacie tlačidlo
Pre výber položky
1 Otáčaním otočného prepínača vyberte požadovanú položku.
Posúvajte žltý indikátor V po položkách.
2 Na ovládacom tlačidle stlačte tlačidlo z.
Hodnota sa zmení na žltú.
Otočením otočného spínača nastavíte hodnotu zobrazenú v žltom.
Nastaví sa zobrazená hodnota.
3 Ak chcete nastaviť iné položky, stlačte z a vykonajte nasledujúce úkony.
Položky, ktoré nie je možné vybrať, sú zobrazené v šedej farbe.
40
Snímanie s manuálnym nastavením
Fotoaparát automaticky nastaví zaostrenie a expozíciu, tieto nastavenia však môžete
upraviť.
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlo HOME
Hodnota ISO
Charakteristika „rýchlosti
uzávierky“
Charakteristika „clony“ (hodnota F)
Rýchlejšie
Pohybujúce sa
objekty vyzerajú
zastavené.
Otvorené
Hĺbka ostrosti je
užšia, v smere
dopredu aj dozadu.
Pomalšie
Pohybujúce sa
objekty vyzerajú ako
v pohybe.
Základné funkcie
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Hodnota expozície
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Otočný prepínač
Zatvorené
Hĺbka ostrosti je
širšia, v smere
dopredu aj dozadu.
Funkcie pri režime snímania sú popísané nižšie.
Režim, ktorý je možné vybrať, sa zobrazí bielou farbou.
Nedostupné
Režimy vybraté na obrazovke ponuky, keď je
prepínač režimu nastavený do polohy SCN
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
41
Snímanie s manuálnym nastavením
Snímanie s Programovým posunom
Kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky môžete zmeniť pri rovnakom jase.
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť P.
2 Pomocou otočného prepínača zvoľte kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky
(strana 40).
P* sa zobrazuje počas posúvania kombinácie hodnoty clony a rýchlosti uzávierky.
3 Zosnímajte záber.
Ak chcete zrušiť Programový posun, otočte otočným prepínačom tak, aby sa indikátor zmenil
z P* na P.
• Kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky nemôžete posúvať, keď je tlačidlo spúšte stlačené
do polovice.
• Keď sa jas zmení, hodnota clony a rýchlosť uzávierky sa tiež zmenia, pričom si udržia veľkosť
posunu.
• V niektorých situáciách pri snímaní nemusí byť k dispozícii zmena kombinácie hodnoty clony a
rýchlosti uzávierky.
• Keď sa zmení nastavenie režimu blesku, Programový posun sa zruší.
• Nastavením prepínača režimu do inej polohy ako P alebo vypnutie napájania zruším Programový
posun.
Snímanie v prioritnom režime rýchlosti uzávierky
Rýchlosť uzávierky môžete zmeniť manuálne.
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť S.
2 Pomocou otočného prepínača vyberte rýchlosť uzávierky (strana 40).
Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť na hodnotu 1/4000 až 30 sekúnd.
3 Zosnímajte záber.
42
Snímanie s manuálnym nastavením
Rozsah nastavenia rýchlosti uzávierky
Hodnota clony
(Hodnota F)
1/4000 až 30 sekúnd
1/2000 až 30 sekúnd
Rozsah priblíženia
(Teleskopický)
(Širokouhlý)
• Rýchlosť uzávierky s hodnotou jedna sekunda alebo dlhší je zobrazená so znamienkom [“],
napríklad 1“.
• Keď nastavíte kratšiu rýchlosť uzávierky, odporúčame vám použiť statív. Predídete tak otrasom
fotoaparátu pri snímaní.
• Ak zvolíte pomalú rýchlosť uzávierky, spracovanie údajov bude trvať dlhší čas.
• Ak je rýchlosť uzávierky nastavená na 1/3 sekundy alebo pomalšie, funkcia NR pomalej uzávierky
sa automaticky aktivuje, čím sa zníži zašumenie záberu a zobrazí sa
.
• Ak ste po týchto nastaveniach nezískali riadnu expozíciu, po stlačení tlačidla spúšte do polovice
indikátory nastavenej hodnoty na obrazovke blikajú. V takejto situácii môžete snímať, ale
odporúčame vám znovu nastaviť blikajúce hodnoty.
• Režim blesku je nastavený na hodnotu (Vynútený blesk) alebo
(Odpojený blesk).
• Keď je rýchlosť uzávierky rýchla, množstvo svetla z blesku nemusí stačiť, aj ak blesk použijete.
Základné funkcie
APribližne ×2,1
BPribližne ×15
Snímanie v prioritnom režime clony
Množstvo svetla, ktoré prechádza cez šošovku môžete nastaviť manuálne.
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť A.
2 Pomocou otočného prepínača režimu vyberte hodnotu clony (strana 40).
– Keď je priblíženie nastavené úplne na stranu W, hodnotu clony môžete vybrať v intervale F2,7 až
F8,0.
– Keď je priblíženie nastavené úplne na stranu T, hodnotu clony môžete vybrať v intervale F4,5 až
F8,0.
3 Zosnímajte záber.
• Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví medzi 1/2000 a 8 sekundami.
• Ak ste po týchto nastaveniach nezískali riadnu expozíciu, po stlačení tlačidla spúšte do polovice
indikátory nastavenej hodnoty na obrazovke blikajú. V takejto situácii môžete snímať, ale
odporúčame vám znovu nastaviť blikajúce hodnoty.
• Režim blesku je nastavený na hodnotu (Vynútený blesk),
(Pomalá synchronizácia) alebo
(Odpojený blesk).
43
Snímanie s manuálnym nastavením
Snímanie v režime manuálneho nastavenia expozície
Manuálne môžete nastaviť hodnoty rýchlosti uzávierky a clony.
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť M.
2 Pomocou otočného prepínača vyberte rýchlosť uzávierky (strana 40).
3 Pomocou otočného prepínača režimu vyberte hodnotu clony (strana 40).
Rozdiel medzi nastaveniami a správnou expozíciou podľa fotoaparátu sa zobrazí ako
hodnota EV (strana 41) na displeji. 0EV znamená, že fotoaparát hodnotu posúdil ako
najvhodnejšiu.
4 Zosnímajte záber.
• Toto nastavenie fotoaparát zachová aj po vypnutí napájania. Keď nastavíte požadovanú hodnotu,
rovnakú expozíciu môžete zopakovať jednoduchým nastavením prepínača režimu do polohy M.
• Ak ste po týchto nastaveniach nezískali riadnu expozíciu, po stlačení tlačidla spúšte do polovice
indikátory nastavenej hodnoty na obrazovke blikajú. V takejto situácii môžete snímať, ale
odporúčame vám znovu nastaviť blikajúce hodnoty.
• Režim blesku je nastavený na hodnotu (Vynútený blesk) alebo
(Odpojený blesk).
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Nízka citlivosť ISO
Vysoká citlivosť ISO
Vyberte svetelnú citlivosť podľa jednotiek ISO. Čím vyššie číslo, tým vyššia citlivosť.
1 Pomocou otočného prepínača vyberte ISO (strana 40).
2 Na ovládacom tlačidle stlačte tlačidlo z.
Hodnota ISO sa zmení na žltú.
Hodnota ISO (žltá)
3 Pomocou otočného prepínača vyberte hodnotu ISO.
4 Stlačte z.
44
Snímanie s manuálnym nastavením
ISOAUTO (Auto)
ISO80
ISO100
ISO200
Zvýšením citlivosti ISO (výberom väčšieho čísla) je
možné znížiť rozmazanie obrazu na tmavých miestach
alebo v prípade pohyblivých objektov. Pri vyššej hodnote
citlivosti ISO sa však na zábere zobrazuje väčší šum.
Vyberte číslo citlivosti ISO podľa podmienok snímania.
ISO400
ISO800
ISO3200
• Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO, pozri stranu 11.
• Pamätajte, že zábery sú viac zašumené pri vyšších hodnotách citlivosti ISO.
• Pri výbere iného režimu ako
(Advanced Sports Shooting) v režime výberu scény sa hodnota
ISO nastaví automaticky.
• Hodnotu ISO si môžete počas nepretržitého snímania, sériového snímania alebo v režime
(Advanced Sports Shooting) vybrať len z možností od [ISO 80] do [ISO 400] alebo [ISO AUTO].
• Keď snímate v jasnom prostredí, fotoaparát automaticky zvýši hodnotu reprodukcie tónov a
zabráni bielemu nádychu snímok (s výnimkou situácie, ak je funkcia ISO nastavená na hodnotu
[ISO80]).
Základné funkcie
ISO1600
EV: Úprava intenzity svetla
Smerom k značke –
Smerom k značke +
1 Pomocou otočného prepínača vyberte položku EV (strana 40).
2 Na ovládacom tlačidle stlačte tlačidlo z.
Hodnota expozície sa zmení na žltú.
Hodnota expozície (žltá)
3 Pomocou otočného prepínača vyberte hodnotu expozície.
Smerom k značke +: záber sa vyjasní.
0EV: Fotoaparát automaticky nastaví hodnotu expozície.
Smerom k značke –: Záber stmavne.
45
Snímanie s manuálnym nastavením
4 Stlačte z.
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete pod t strana 10
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV (+2,0EV až –2,0EV).
• Ak snímate objekt v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo používate blesk,
nastavenie expozície nemusí účinkovať.
Zaostrovanie: Zmena spôsobu zaostrenia
Spôsob zaostrenia môžete zmeniť pomocou otočného prepínača. Používajte ho, keď je
obtiažne zaostriť.
1 Vyberte zameriavací rámček s AF rozsahom,
(strana 40).
alebo 9 pomocou otočného prepínača
2 Na ovládacom tlačidle stlačte tlačidlo z.
Indikátor zameriavacieho rámčeka zóny AF sa zmení na žltý.
Indikátor zameriavacieho rámčeka zóny AF (žltý)
3 Pomocou otočného prepínača zvoľte požadovanú metódu zaostrenia.
4 Stlačte z.
(Multi AF)
Automatické zaostrenie na objekt vo všetkých zónach
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je vhodný, ak sa snímaný objekt nenachádza v
strede rámčeka.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
46
Snímanie s manuálnym nastavením
(Center AF)
Automatické zaostrenie na objekt nachádzajúci sa v
blízkosti stredu zameriavacieho rámčeka.
• Použitie spolu s funkciou uzamknutia AF vám umožní
snímať v požadovanej kompozícii snímky.
Zameriavací rámček zóny AF
(Flexible Spot AF)
Zaostrenie na veľmi malý objekt alebo úzku čas záberu.
Flexible Spot AF vám umožní snímať v požadovanej
kompozícii snímky.
• Flexible Spot AF nastavíte nasledujúcim spôsobom.
• Je užitočný, keď snímate s použitím statívu a objekt sa
nenachádza v strede záberu.
• Pri snímaní pohybujúceho sa objektu dávajte pozor, či sa
objekt nedostal mimo rozsahu zameriavacieho rámčeka.
(Semi Manual)
Základné funkcie
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Automaticky a rýchlo zaostrí na oblasť v okolí nastavenej
vzdialenosti.
• Poloautomatické zaostrenie na objekt vo všetkých zónach
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je užitočný vtedy, keď sa opakovane sníma
objekt na rovnakú vzdialenosť.
• Ak je zložité správne zaostriť pomocou automatického
zaostrenia, napríklad v prípade snímania objektu cez sieťku
alebo okno, použite funkciu „Semi Manual“.
9 (Manual Focus)
Zaostrí na objekt pomocou vopred nastavenej
vzdialenosti objektu.
• Nastavte vzdialenosť pozri stranu 48.
• Pri snímaní objektu cez sieť, alebo cez sklené okno, je ťažké
dosiahnuť správne zaostrenie v automatickom režime. V
takýchto prípadoch je vhodný režim manuálneho
zaostrenia.
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Ak používate funkciu digitálneho zaostrenia alebo iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je
vypnutý a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v
strede displeja.
• Metódu zaostrenia možno zmeniť iba vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na
hodnotu [Off].
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Multi AF] alebo [Manual Focus].
47
Snímanie s manuálnym nastavením
Nastavenie Flexible Spot AF
1 Vyberte indikátor zameriavacieho rámčeka rozsahu AF a
(Flexible Spot AF).
Farba zameriavacieho rámčeka rozsahu AF sa zmení z bielej na žltú.
Zameriavací rámček zóny AF
(žltá: nastaviteľné/biela: pevné)
Indikátor zameriavacieho rámčeka zóny AF
2 Posuňte zameriavací rámček rozsahu AF do bodu, na ktorý chcete zaostriť pomocou
v/V/b/B na ovládacom tlačidle a stlačte z.
Zameriavací rámček rozsahu AF sa zmení zo žltého na biely.
Ak chcete zameriavací rámček rozsahu AF posunúť znova, opätovne stlačte z.
• Keď sa zameriavací rámček rozsahu AF pohybuje, režim AF sa nastaví [Monitor] a stlačením z sa
prepne do režimu nastaveného na obrazovke nastavenia.
• Keď zmeníte postup pri zaostrovaní, pozícia zameriavacieho rámčeka rozsahu AF, ktorú ste
nastavili, sa zruší.
Nastavenie poloautomatického zaostrovania/manuálneho zaostrovania
1 Vyberte indikátor zameriavacieho rámčeka rozsahu AF a vyberte
Zobrazí sa panel manuálneho zaostrenia.
alebo 9.
Panel manuálneho zaostrenia
Rozsah zaostrenia 1 cm až ∞
Indikátor zaostrenia
(žltá: nastaviteľné/biela: pevné)
2 Nastavte panel na požadovanú vzdialenosť pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
• Pomocou funkcie rozšíreného zaostrenia (strana 107), sa záber na displeji zväčší, aby bolo
možné ľahko zaostriť (predvolené nastavenie).
3 Stlačte z.
alebo 9 sa zmení zo žltého na biele. Opätovné nastavenie vykonáte
opätovným stlačením z.
• Keď v poloautomatickom režime stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, fotoaparát sa automaticky a
rýchlo zaostrí na oblasť v okolí nastavenej vzdialenosti.
• Ak je nastavená vzdialenosť na zaostrenie na objekt krátka, na zábere sa môže zobraziť prach
alebo otlačky prstov na objektíve. Utrite objektív pomocou mäkkej tkaniny a pod.
• Informácie o nastavení vzdialenosti v režime manuálneho zaostrenia/poloautomatického
zaostrenia sú približné. Ak namierite objektív hore alebo dole, chyba sa zvýši.
• Výber vzdialenosti je obmedzený škálou priblíženia alebo nastavením [Conversion Lens]. Ak
alebo 9 bliká, oznamuje obmedzenie nastavenia zaostrenia.
• Keď zmeníte postup pri zaostrovaní, vzdialenosť manuálneho zaostrenia, ktorú ste nastavili, sa
zruší.
48
Snímanie s manuálnym nastavením
REC Mode: Nastavenie nepretržitého snímania/sériového snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať v režime Burst/Bracket alebo nie.
Tlačidlo
/BRK (REC Mode)
(Normal)
(Burst)
Nesníma nepretržite.
Keď držíte spúšť stlačenú, fotoaparát zaznamená až 100
snímok za sebou.
• Blesk je nastavený do polohy
BRK (Bracket)
Základné funkcie
Vždy keď stlačíte tlačidlo
/BRK (REC Mode), režim záznamu sa zmení v poradí
(Normal) t
(Burst) t BRK (Bracket).
(odpojený blesk).
Záznamy obsahujúce sériu troch záberov v type
sériového snímania vybraného z režimov Exposure,
White Balance alebo Color Mode.
• Vyberte typ série na obrazovke ponuky. Ak chcete získať
podrobné informácie, pozri stranu 69.
Pri nastavení na hodnotu Burst
• Pri snímaní pomocou samospúšte sa naraz zaznamená maximálne päť záberov.
• Snímací interval je približne 0,6 sekúnd. Snímací interval sa predĺži v závislosti od nastavenej
veľkosti záberu.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre
nasledujúce zábery.
Režim Bracket
• Zaostrenie sa nastaví pri prvom zábere a tieto nastavenia sa použijú aj pre nasledujúce zábery.
• Interval snímania je rovnaký ako v režime zhlukového snímania. Interval snímania môže byť dlhší
v závislosti od podmienok scény.
49
Snímanie s manuálnym nastavením
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí tú časť, podľa ktorej sa nastaví expozícia.
Tlačidlo
(Metering Mode)
Vždy keď stlačíte tlačidlo
(Metering Mode), režim merania sa mení v poradí
(Multi) t
(Center) t
(Spot).
(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (Multi-pattern metering (Viacoblastné
meranie)).
(Center)
Zameria sa na stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu v strede umiestneného objektu (Centerweighted metering (Stredové meranie)).
(Spot)
(len pre statické zábery)
Zameria iba jednu časť daného objektu (Spot metering
(Bodové meranie)).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete pozri stranu 10.
• Pri bodovom alebo stredovom meraní sa pre zaostrenie na meraciu pozíciu odporúča nastavenie
funkcie [Focus] na hodnotu [Center AF] (strana 46).
• Režim merania možno vybrať iba vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu
[Off].
50
Prezeranie záberov
Tlačidlo
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)
(Index) /
(Priblíženie
prehrávania)
Otočný prepínač
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlo HOME
• Ak stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) na vypnutom fotoaparáte, zariadenie sa automaticky
zapne a nastaví sa na režim prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, znova stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Opätovným stlačením tlačidla
z prehrávanie zastavíte.)
Stlačením tlačidla B spustíte režim rýchleho prevíjania vpred a stlačením tlačidla b
spustíte režim prevíjania vzad. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
tlačidlo z.)
Stlačením tlačidla V sa zobrazí obrazovka ovládania hlasitosti, potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
• Videozáznamy s veľkosťou [320] sa zobrazujú menšie.
• Otočením otočného prepínača tiež môžete jednoducho zobraziť nasledujúci/predchádzajúci
záber.
• Niekedy sa stáva, že snímky zhotovené pomocou starších modelov fotoaparátov Sony
sa nedajú prehrať.
Stlačte tlačidlo HOME, v časti
a potom prehrajte snímky.
(View Images) vyberte položku [
Folder View],
51
Prezeranie záberov
/
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo . Ak chcete posunúť priblíženie
opačným smerom, stlačte tlačidlo .
Nastavte polohu pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak chcete zrušiť priblíženie pri prehrávaní, stlačte tlačidlo z.
Zobrazí zobrazenú oblasť celej snímky.
V tomto prípade sa zväčšil stred.
• Uloženie zväčšených záberov: pozri časť [Trimming] (strana 85).
Zobrazenie obrazovky registra
Ak chcete zobrazíť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
• V rámci predvoleného nastavenia sa snímky zobrazujú v zobrazení podľa dátumov
vyhotovenia (ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“) alebo v
priečinkovom zobrazení (ak používate vnútornú pamäť).
Keď používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, režim zobrazenia možno
zmeniť výberom položky
(View Images) na obrazovke HOME (strana 80).
• Pri každom stlačení tlačidla
(Register) sa počet záberov na obrazovke registra
zvýši.
• Keď používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, pomocou tlačidiel v/V si
môžete vybrať požadovaný dátum alebo priečinok; najskôr však musíte vybrať panel
pomocou tlačidla b.
Panel
52
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Statické snímky sa prehrávajú sekvenčne spolu s hudbou a pridanými efektmi.
Tlačidlo
(Slideshow)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Slideshow).
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
2 Znova stlačte tlačidlo
(Slideshow).
Spustí sa prezentácia.
• Videozáznamy nemožno prehrávať.
• Iné nastavenia než [Image] a [Filter by Faces] sa uložia dovtedy, kým ich nezmeníte.
• Funkcia [Filter by Faces] sa niekedy nedá použiť v prípade snímok nasnímaných
pomocou starších modelov fotoaparátov Sony.
Ukončenie prezentácie
Stlačte tlačidlo
(Slideshow).
• Prezentácia sa nedá pozastaviť.
Nastavenie hlasitosti hudby
Ak chcete zobrazíť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V a potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
53
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Zmena nastavenia
Na obrazovke nastavenia v kroku 1 vyberte jednotlivé položky pomocou tlačidiel v/V,
a potom stlačte tlačidlo z.
Položky možno nastaviť takto.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Image
Toto nastavenie je nakonfigurované na hodnotu [Folder] vtedy, keď nie je zasunutá
pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa).
All
Slúži na prehrávanie všetkých statických snímok v
poradí.
Folder
Slúži na prehrávanie statických snímok vo vybratom
priečinku (k vybratému dátumu) alebo v rámci
obľúbených položiek.
This date
Favorites 1 až 6
• [Folder] a [This date] – tieto položky možno vybrať iba
vtedy, keď používate súvisiaci režim zobrazenia.
Filter by Faces
Toto nastavenie je nakonfigurované na hodnotu [Off] vtedy, keď nie je zasunutá pamäťová
karta „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa).
Off
Snímky sa nefiltrujú.
All people
Slúži na zobrazenie snímok filtrovaných podľa vybratých
podmienok.
Children
Infants
Smiles
54
• Snímky sa niekedy nesprávne zobrazujú alebo sú skryté.
• Filtrovanie sa niekedy nedá použiť v prípade snímok
nasnímaných pomocou starších modelov fotoaparátov
Sony.
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Effects
Simple
Základná prezentácia prepínajúca zábery v
predurčených intervaloch
• Interval prehrávania možno upraviť. Takto si budete môcť
vychutnať snímky požadovaným spôsobom.
Základná prezentácia vhodná pre širokú škálu scén
Nostalgic
Náladová prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény
Stylish
Štýlová prezentácia v stredne rýchlom tempe
Active
Prezentácia v rýchlom tempe vhodná pre živé scény
Face 1:Basic
Slúži na spustenie prezentácie v strednom tempe s
rôznymi efektmi (napríklad priblíženie tváre a
zobrazenie viacerých snímok vedľa seba). Vhodný režim
pre rôzne scény, ktorý zo snímok obsahujúcich tváre
ponúkne to najlepšie
Face 2:Nostalgic
Pomalšia a emotívnejšia prezentácia s rôznymi efektmi
(napríklad priblíženie tváre a zobrazenie viacerých
snímok vedľa seba), ktorá ponúka to najlepšie zo snímok
obsahujúcich tváre
Face 3:Stylish
Živá prezentácia s rýchlym tempom a rôznymi efektmi
(napríklad priblíženie tváre a zobrazenie viacerých
snímok vedľa seba), ktorá ponúka to najlepšie zo snímok
obsahujúcich tváre
Základné funkcie
Basic
55
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Music
Prehrávaná hudba je predvolene určená podľa vybratého efektu. Môžete nastaviť
ľubovoľnú hudbu s ľubovoľným efektom. Môžete si vybrať aj z viacerých možností hudby
na pozadí (BGM).
56
Music1
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Simple]
Music2
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Basic]
Music3
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Nostalgic]
Music4
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Stylish]
Music5
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Active]
Music6
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Face
1:Basic]
Music7
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Face
2:Nostalgic]
Music8
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Face
3:Stylish]
Off
Hudba sa nepoužije.
Back
Návrat na obrazovku nastavenia.
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Other Settings
Interval
Interval je nastavený na hodnotu [Auto], ak je v položke [Effects] nastavená možnosť
[Simple].
1 sec
3 sec
Nastavenie intervalu zobrazenia záberov v režime
prezentácie [Simple].
10 sec
Auto
Interval je nastavený tak, aby sa hodil k zvolenej položke
[Effects].
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Základné funkcie
5 sec
z Pridanie alebo zmena hudobných súborov
Môžete preniesť požadované hudobné súbory z diskov CD alebo súbory vo formáte MP3 do
fotoaparátu a prehrávať ich počas prezentácie. Hudobné súbory môžete prenášať pomocou nástroja
[ Music Tool] v ponuke
(Slideshow) na obrazovke HOME a pomocou softvéru „Music
Transfer“ (dodáva sa), nainštalovaného v počítači. Ďalšie informácie nájdete na s. 125 a 127.
• Do fotoaparátu môžete zaznamenať maximálne osem hudobných súborov (osem predvolených
súborov (Music1 – Music8) možno nahradiť prenesenými súbormi.)
• Maximálna dĺžka prehrávania každého z hudobných súborov je približne 5 minút.
• Ak nemôžete prehrať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo inak nefunkčný, spustite príkaz
[Format Music] (strana 125) a hudbu preneste ešte raz.
57
Odstránenie záberov
Tlačidlo
(Register)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Pri zobrazení jedného záberu alebo v režime zobrazenia indexu stlačte
tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť
[Delete].
4 Vyberte požadovaný režim odstránenia pomocou tlačidiel b/B spomedzi
možností [This Image], [Multiple Images] a [All Images in Date Range]/[All In
This Folder] a stlačte tlačidlo z.
• Zobrazené možnosti sa odlišujú v závislosti od vybratého režimu zobrazenia (strana 80).
58
Odstránenie záberov
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Môžete odstrániť zvolený záber.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [Multiple Images]
Naraz môžete vybrať a odstrániť viac záberov.
1 Vyberte zábery, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo z.
Značka
sa zobrazí v značke začiarknutia záberu.
Zobrazenie registra
Základné funkcie
Zobrazenie jedného
záberu
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky snímky k určitému dátumu alebo z určitého priečinka, na
obrazovke indexu vyberte položku [Multiple Images], vyberte panel obsahujúci b a
stlačte z. Značka
sa zobrazí v značke začiarknutia panelu.
Keď vyberiete možnosť [All Images in Date Range]/[All In This Folder]
Môžete odstrániť všetky zábery k vybratému dátumu alebo z vybratého priečinka.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
59
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou ku všetkým funkciám fotoaparátu a je možné ju vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo HOME
Ovládacie tlačidlo
1 Ak chcete zobraziť obrazovku HOME, stlačte tlačidlo HOME.
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Obrazovku HOME nie je možné zobrazíť, keď je vytvorené pripojenie PictBridge
alebo USB.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením
tlačidla HOME.
60
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Položky HOME
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky. Podrobné informácie o každej položke sú uvedené v usmerneniach
v spodnej časti každej obrazovky.
Kategórie
Položky
Shooting (strana 29)
View Images
Date View (strana 80)
Folder View (strana 80)
Favorites (strana 80)
Slideshow
Slideshow (strana 53)
Music Tool (strana 125)
Download Music
Print
Manage Memory
Format Music
Základné funkcie
Shooting*
Print (strana 130)
Memory Tool
Memory Stick Tool (strana 95)
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool (strana 98)
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1 (strana 99)
Beep
Initialize
Function Guide
Smile demo mode
Main Settings 2 (strana 101)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (strana 103)
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (strana 106)
Flash Sync.
Auto Orientation
Auto Review
Expanded Focus
Clock Settings (strana 108)
Language Setting (strana 109)
* Použije sa režim snímania zvolený pomocou prepínača režimu.
61
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
Function Guide
Natavením funkcie [Function Guide] na hodnotu [Off]
vypnete sprievodcu funkciami (strana 99).
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Vyberte požadovanú položku ponuky pomocou tlačidiel v/V na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel b/B.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Vyberte položku v režime prehrávania a stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnete ponuku.
62
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa menia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a polohy prepínača režimu v režime snímania. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky.
( : dostupné)
Poloha prepínača režimu:
P
S
A
M
—
—
—
—
—
—
—
—
Scéna
Ponuka na snímanie (strana 65)
—
*2
—
*1
Image Size
Flash
—
—
Face Detection
*1
—
—
—
*2
—
Smile Detection
—
—
—
—
—
—
*2
—
Smile Detection Sensitivity
—
—
—
—
—
—
*2
—
Bracket Set
—
—
*2
—
Scene Recognition
—
White Balance
—
—
Flash Level
—
—
Red Eye Reduction
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
*2
—
—
DRO
—
—
—
—
Noise Reduction
—
—
—
—
Color Mode
—
—
—
Color Filter
—
—
—
—
Color Saturation
—
—
—
—
Contrast
—
—
—
—
Sharpness
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
(Shooting Settings)
Základné funkcie
Scene Selection
—
*1) Položky, ktoré možno vybrať, sú v porovnaní s inými režimami obmedzené
(strana 31).
*2) Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu výberu scény (strana 36).
63
Položky ponuky
Ponuka na prezeranie (strana 81)
(Delete)
(Date List)
(View Mode)
(Filter by Faces)
(Add / Remove Favorites)
(Slideshow)
(Retouch)
(Multi-Purpose Resize)
(Protect)
(Print)
(Select Folder)
64
(Rotate)
Používanie funkcií snímania
Ponuka pre snímanie
Funkcie, ktoré pri snímacom režime používajú tlačidlo MENU, sú popísané nižšie.
Podrobné informácie o používaní ponuky, pozri stranu 62.
Režim, ktorý je možné vybrať, sa zobrazí bielou farbou.
Režimy vybraté na obrazovke ponuky,
keď je prepínač režimu nastavený do
polohy SCN
Nedostupné
.
Scene Selection: Výber výberu scény
Výber výberu scény v ponuke.
Môžete snímať zábery s vopred nastavenými režimami, ktoré sa zhodujú s rôznymi
podmienkami záberu (strana 34).
Image Size: Výber veľkosti záberu
Používanie funkcií snímania
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobné informácie nájdete na strane 12.
Pre statické zábery
Vyberie veľkosť záberu pre snímanie statických záberov.
65
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Platí pre režim Easy Shooting
Slúži na výber veľkosti snímky pre režim Easy Shooting.
Large
Slúži na snímanie záberov s veľkosťou [9M].
Small
Slúži na snímanie záberov s veľkosťou [3M].
Pre videozáznam
(Fine)
Vyberie veľkosť záberu pre videozáznam.
(Standard)
Flash: nastavenie blesku
Slúži na výber nastavenia blesku v režime Easy Shooting.
66
Auto
Blesk sa spustí vtedy, keď nie je k dispozícii dostatok
svetla alebo ak existuje protisvetlo.
Off
Blesk sa nepoužije.
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Face Detection: Detekcia tváre objektu
Slúži na výber možnosti použitie funkcie detekcie tváre a taktiež slúži na výber
prioritného objektu pri použití tejto funkcie.
Detekcia tváre objektu automaticky upraví nastavenie zaostrenia, blesku, expozície,
vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužije funkciu detekcie tváre.
(Auto)
Slúži na výber tváre, na ktorú sa fotoaparát automaticky
zaostrí.
Rámček detekcie tváre
(oranžový)
Rámček detekcie tváre (biely)
(Child Priority)
Slúži na prioritné zaostrenie sa na tváre detí.
(Adult Priority)
Slúži na prioritné zaostrenie sa na tváre dospelých osôb.
• Funkcia detekcie tváre nefunguje, keď používate digitálne priblíženie.
• Keď je režim výberu scény nastavený na hodnotu
(Portrait), funkcia detekcie tváre sa
aktivuje.
• Keď je režim výberu scény nastavený na hodnotu
(Portrait), predvolené nastavenie funkcie
[Face Detection] je [Auto].
• Aj napriek tomu, že po výbere režimu jednoduchého snímania je funkcia [Face Detection] pevne
nastavená na hodnotu [Auto], nezobrazia sa žiadne rámčeky detekcie tváre.
• Funkcia môže zaznamenať až 8 tvárí objektov. Keď je v režime výberu scény vybratá funkcia
(Portrait), detegovať možno iba tváre 4 osôb.
• Ak fotoaparát rozpozná viac objektov, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný, a nastaví zaostrenie
podľa priority. Farba rámčeka detekcie tváre hlavnej postavy sa zmení na oranžovú.
• Rámček nastavenia zaostrenia sa po stlačení spúšte do polovice zobrazí nazeleno.
• V nasledujúcich prípadoch sa nemusia dať správne detegovať tváre:
– v príliš tmavom alebo jasnom prostredí,
– tváre sú čiastočne zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, pokrývkami hlavy ap.,
– osoby nehľadia do fotoaparátu.
• V závislosti od podmienok nemusí fotoaparát rozpoznať dospelé osoby a deti.
• Pri použití napájacieho AC adaptéra (nedodáva sa) sa predvolené nastavenie zmení na [Auto].
Používanie funkcií snímania
Značka detekcie tváre
67
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Smile Detection: nastavenie funkcie detekcie úsmevu
Slúži na výber prioritných subjektov pre funkciu Smile Shutter. Podrobné informácie o
funkcii Smile Shutter nájdete na strane 37.
(Auto)
Automaticky deteguje a sníma tváre s úsmevom.
(Child Priority)
Deteguje a sníma s prioritným zaostrením na tvár
dieťaťa.
(Adult Priority)
Deteguje a sníma s prioritným zaostrením na tvár
dospelej osoby.
• V závislosti od aktuálnych podmienok sa tváre nemusia dať správne detegovať.
Smile Detection Sensitivity: nastavenie citlivosti detekcie úsmevu
Slúži na nastavenie úrovne detekcie úsmevu pomocou funkcie Smile Shutter. Podrobné
informácie o funkcii Smile Shutter nájdete na strane 37.
(Low)
Detekcia širokého úsmevu.
(Medium)
Detekcia normálneho úsmevu.
(High)
Detekcia mierneho úsmevu.
• V závislosti od aktuálnych podmienok sa tváre nemusia dať správne detegovať.
68
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Bracket Set: Nastavenie typu série
Typ sériového snímania môžete nastaviť tlačidlom
/BRK (REC Mode). V režime
snímania Bracket môžete s posunutým nastavením zaznamenať sériu troch záberov.
Následne môžete vybrať najvhodnejší záber.
BRK ±0.3EV
Zaznamená sériu troch záberov s hodnotami expozície
posunutými v nasledujúcom poradí: jasný, štandardný a
tmavý.
O čo väčšia je hodnota kroku posunu, o to väčší je aj
posun v hodnote expozície.
BRK ±1.0EV
(White Balance)
• Blesk je nastavený do polohy
(Odpojený blesk).
• Ak je expozícia nastavená ručne (strana 45), posunie sa v
závislosti od nastaveného jasu.
• Ak je snímaný objekt príliš jasný alebo tmavý, je možné, že
ho nebudete môcť dobre nasnímať s vybratou hodnotou
kroku posunu.
Zaznamená sériu troch záberov s hodnotami vyváženia
bielej posunutými v nasledujúcom poradí: aktuálny
farebný tón, domodra a dočervena.
Používanie funkcií snímania
BRK ±0.7EV
• Keď nastavíte možnosť [White Balance] na hodnotu inú,
než je [Auto] (strana 71), farebný tón sa posunie v závislosti
od vybratej možnosti vyváženia bielej.
(Color Mode)
Zaznamená sériu troch záberov s režimom farieb
posunutým v nasledujúcom poradí: štandardný, reálny a
jasný.
• Keď nastavíte možnosť [Color Saturation] (strana 78),
režim farieb sa posunie na základe vybratej sýtosti farieb.
• Pri nastavenom výbere scény nemôžete zvoliť možnosti [White Balance] a [Color Mode].
69
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Scene Recognition: určenie snímanej scény a zhotovenie snímky
Fotoaparát automaticky deteguje podmienky snímania (napríklad protisvetlo alebo
nočné snímanie), a potom zhotoví snímku.
(Off)
Funkcia rozpoznania scény sa nepoužíva.
(Auto)
Fotoaparát deteguje podmienky, ako napríklad
protisvetlo alebo nočnú scénu, a zhotoví snímku s
použitím optimálnych nastavení.
Ak fotoaparát nerozpozná scénu, snímka sa zhotoví tak,
ako keby bola funkcia rozpoznania scény nastavená na
hodnotu [Off].
Označenie aktuálneho nastavenia
Označenie režimu rozpoznania
scény
(Advanced)
Fotoaparát nasníma jednu snímku bez použitia funkcie
rozpoznania scény a ďalšiu snímku s použitím tejto
funkcie. Vedľa značky rozpoznania scény sa zobrazí
položka . (Celkom dve snímky)
Ak fotoaparát nerozpozná scénu, nasníma sa iba jeden
záber.
V takomto prípade sa snímka sa zhotoví tak, ako keby
bola funkcia rozpoznania scény nastavená na hodnotu
[Off].
Informácie o nerozpoznaných scénach
Nasledovné scény možno rozpoznať. Fotoaparát identifikuje optimálnu scénu a zobrazí
príslušnú značku.
Keď počas zobrazenia scény stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, farba značky sa zmení
na zelenú a rozpoznanie scény sa potvrdí.
Súmrak
Portrét za súmraku
Súmrak s použitím statívu
Protisvetlo
Portrét s protisvetlom
• Režim rozpoznania scény nefunguje za týchto podmienok:
– počas zhlukového snímania,
– počas používania digitálneho priblíženia.
• Režim blesku je nastavený na hodnotu
(Automatický blesk) alebo
70
(Odpojený blesk).
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
• Keď je funkcia detekcie tváre nastavená na hodnotu [Off] a funkcia [Scene Recognition] je
nastavená na hodnotu [Auto] alebo [Advanced], nastavenie [Face Detection] sa prepne na
[Auto].
• Keď je funkcia detekcie tváre [Off],
(Twilight Portrait) a
(Backlight Portrait), scény nie je
možné detegovať.
• Scény
(Súmrak s použitím statívu) sa niekedy nedajú rozpoznať v prostrediach, kedy sa
vibrácie prenášajú na fotoaparát aj napriek tomu, že je upevnený na statíve.
• Keď sa scéna rozpozná ako scéna typu
(Súmrak s použitím statívu), niekedy dochádza k
pomalej rýchlosti uzávierky. Počas snímania musí byť fotoaparát v stabilizovanom stave.
• Značka aktuálneho nastavenia a značka rozpoznania scény sa zobrazia bez ohľadu na nastavenia
zobrazenia obrazovky (strana 26).
• V závislosti od situácie sa scény niekedy nemusia dať rozpoznať.
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite v
prípade neprirodzených farieb na záberoch.
(Auto)
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
(Daylight)
Upravuje nastavenie podľa okolitých podmienok pri
jasnej oblohe, západe slnka, nočných scénach, v
prítomnosti neónových svetiel alebo ohňostroja.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zahmlenej oblohe alebo na
tienistých miestach.
Používanie funkcií snímania
White Balance: Úprava farebných tónov
71
Ponuka pre snímanie
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
n (Incandescent)
(Flash)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
[Fluorescent Light 1]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie bielou žiarivkou.
[Fluorescent Light 2]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie prirodzenou bielou žiarivkou.
[Fluorescent Light 3]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie bielou žiarivkou s farebnou teplotou denného
svetla.
Upravuje nastavenie pre miesta pod žiarovkami alebo
pre veľmi osvetlené miesta, ako napríklad vo
fotografickom štúdiu.
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
• Túto položku nie je možné vybrať pri snímaní
videozáznamov.
(One Push)
Upravuje vyváženie bielej v závislosti od zdroja svetla.
Biela farba uložená počas režimu [One Push Set] sa stane
základnou bielou farbou. Tento režim použite, ak režim
[Auto] alebo iné režimy nedokážu farbu nastaviť
správne.
(One Push Set)
Nastaví základnú bielu farbu, ktorá sa použije v režime
[One Push].
• Nedá sa zvoliť, počas nabíjania blesku.
• Ak chcete podrobnejšie informácie o vyvážení bielej farby, pozrite stranu 12.
• Pri osvetlení blikajúcou žiarivkou môže funkcia vyváženia bielej farby fungovať nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo [Fluorescent
Light 3].
72
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
• Keď snímate pomocou blesku v inom režime než [Flash] alebo [One Push], režim [White Balance]
je nastavený na hodnotu [Auto].
• Položku [Flash] nie je možné vybrať pri snímaní videozáznamov.
Na zachytenie základnej bielej farby v režime [One Push Set]
Zapamätá si základnú bielu farbu pre režim [One Push]. Po zvolení [One Push],
postupujte nasledovne.
1 Namierte na biely predmet, napríklad kus papiera, pri rovnakých svetelných
podmienkach, pri akých budete snímať subjekt.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [White Balance], a
pomocou tlačidiel b/B zvoľte možnosť [One Push Set] a stlačte tlačidlo z.
• Ak počas snímania bliká indikátor
, vyváženie bielej nie je nastavené alebo sa nedá nastaviť.
Použite automatické vyváženie bielej.
• Netraste fotoaparátom ani do neho nebúchajte počas režimu [One Push Set].
• Ak je režim fotoaparátu nastavený na (Vynútený blesk) alebo
(Pomalá synchronizácia),
vyváženie bielej sa prispôsobí podmienkam blesku.
• Keď je [Color Filter] nastavený na inú hodnotu ako [Off], nie je možné snímať základnú bielu
farbu.
Používanie funkcií snímania
4 Obrazovka na chvíľu stmavne a keď sa prispôsobené vyváženie bielej uloží do pamäte,
opäť sa zobrazí obrazovka snímania.
73
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
M +2.0EV
Smerom k +: zvýši úroveň intenzity blesku.
0EV
Sila blesku, ktorú nastaví fotoaparát automaticky.
m –2.0EV
Smerom k –: zníži úroveň intenzity blesku.
• Silu blesku je možné nastavovať v prírastkoch 1/3 EV.
• Hodnota sa nenachádza na displeji. Oznamuje sa ako
alebo
.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite stranu 32.
• Ak je objekt príliš svetlý alebo príliš tmavý, táto úprava pravdepodobne nebude účinkovať.
Red Eye Reduction: nastavenie funkcie redukcie efektu červených očí
Pred snímaním blesk blysne dvakrát alebo
viackrát, aby sa znížil jav červených očí, ktorý
vzniká pri použití blesku.
(Auto)
Keď je aktivovaná funkcia detekcie tváre, blesk sa spustí
automaticky a obmedzí výskyt fenoménu červených očí.
(On)
Blesk vždy zabliká, aby sa znížil efekt červených očí.
(Off)
Nepoužíva sa funkcia odstránenia efektu červených očí.
• Ak chcete predísť rozmazaniu záberov, držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte. Zvyčajne
to trvá sekundu po stlačení spúšte. Taktiež dbajte na to, aby sa objekt počas tohto času nehýbal.
• Odstránenie efektu červených očí nemusí priniesť želaný výsledok. Závisí to od individuálnych
rozdielov a podmienok, ako sú napríklad vzdialenosť snímaného objektu, alebo ak sa objekt pri
predbežnom záblesku nepozeral na fotoaparát. V takom prípade môžete po snímaní opraviť efekt
červených očí použitím funkcie [Retouch] v ponuke na prezeranie (strana 85).
• Ak nepoužívate funkciu detekcie tváre, blesk sa nespustí, t. j. funkcia redukcie efektu červených
očí nebude fungovať ani po zvolení možnosti [Auto].
74
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
DRO: optimalizácia jasu a kontrastu
Slúži na analýzu snímanej scény a zlepšuje kvalitu snímky formou automatickej
korekcie.
(Off)
(DRO standard)
(DRO plus)
Úpravy sú vypnuté.
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast celej scény.
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast snímok
podľa jednotlivých oblastí.
Noise Reduction: prispôsobenie redukcie šumu
Používanie funkcií snímania
• Výraz DRO je skrátená forma výrazu „Optimalizátor dynamického rozsahu“, t. j. funkcie, ktorá
automaticky optimalizuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami snímky.
• V závislosti od podmienok snímania sa nemusia dať získať efekty korekcie.
• Keď je nastavená funkcia [DRO plus], všimnite si nasledovné body.
– Na spracovanie snímky sa vyžaduje určitý čas.
– Môžete si vybrať iba spomedzi možností [ISO AUTO], [ISO 80] alebo [ISO 400].
– Keď vyberiete režim zhlukového/sériového snímania, funkcia [DRO plus] sa zruší a nastaví sa
funkcia [DRO standard].
Prispôsobuje rozlíšenie/redukciu šumu snímaných záberov.
(–)
Smerom k –: Znižuje redukciu šumu. Toto nastavenie
zdôrazňuje čistotu snímok.
(Normal)
(+)
Smerom k +: Zvyšuje redukciu šumu. Toto nastavenie
zdôrazňuje elimináciu šumu.
• V závislosti od nastavení pri zázname nie je možné nastaviť úroveň redukcie šumu.
75
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
Je možné upraviť jas záberu a pridať špeciálne efekty.
(Normal)
Nastaví farbu záberu na štandardnú.
(Vivid)
Nastaví farbu záberu na sýtu a jasnú.
(Real)
Nastaví farbu záberu na skutočnú farbu.
(Sepia)
Nastaví farbu záberu dohneda.
(B & W)
Nastaví farbu snímky na čiernobielu.
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Normal], [Sepia] alebo [B & W].
• Keď je [Bracket Set] nastavená na [Color Mode], [Normal] je nastavená.
76
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Color Filter: nastavenie funkcie Color Filter
Ak používate farebný filter, môžete k snímkam pridať farebné efekty.
Farebný filter sa nepoužíva.
(Red)
Vytvára farbu, ktorá zvýrazní červenú pri súmraku a
pod.
(Green)
Vytvára farbu, ktorá zvýrazní zelenú jemných a mladých
listov a pod.
(Blue)
Vytvára farbu, ktorá zvýrazní modrú oblohu, more a
pod.
(Warm)
Vytvára teplejšie farby na záberoch ľudí a krajiny a pod.
(Cool)
Vytvára chladnejšie farby na záberoch ľudí a krajiny a
pod.
Používanie funkcií snímania
(Off)
77
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Color Saturation: úprava sýtosti farieb
Upravuje jas (sýtosť farieb) záberu.
(–)
Smerom k –: Vytvára tlmené farby.
(Normal)
(+)
Smerom k +: Vytvára jasné farby.
Contrast: prispôsobenie kontrastu
Prispôsobí kontrast snímky.
(–)
Smerom k –: znižuje kontrast.
(Normal)
(+)
Smerom k +: zvyšuje kontrast.
Sharpness: prispôsobenie ostrosti
Prispôsobí ostrosť snímky.
(–)
Smerom k –: zjemňuje obraz.
(Normal)
(+)
78
Smerom k +: vyostruje snímku.
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu stabilizovaného záberu pri polovičnom
stlačení spúšte.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu stabilizovaného záberu. Môžete
stabilizovať aj tie zábery, ktoré sú priblížené na veľkú
vzdialenosť.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Shooting].
Nepoužíva režim stabilizovaného záberu.
• V režime automatického nastavenia alebo jednoduchého snímania bude funkcia [SteadyShot]
nastavená na možnosť [Shooting].
• V prípade videozáznamov môžete nastaviť len možnosti [Continuous] alebo [Off].
Fotoaparát je automaticky nastavený na režim [Continuous].
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete.
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií.
(Shooting Settings): výber nastavení snímania.
Používanie funkcií snímania
(Off)
Výber nastavení pre funkciu snímania. Položky, ktoré sa zobrazia v tejto ponuke, sú
rovnaké ako tie na obrazovke HOME v režime [
Shooting Settings]. Pozrite
strany 61, 103.
79
Používanie funkcií prezerania
Výber režimu zobrazenia
Keď používate fotoaparát s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“, môžete si vybrať
spôsob, akým sa budú prehrávať snímky (režim zobrazenia) na obrazovke HOME.
Keď používate internú pamäť, snímky sa zobrazia iba v režime zobrazenia priečinka.
1 Ak chcete zobraziť obrazovku HOME, stlačte tlačidlo HOME.
2 Vyberte možnosť
(View Images) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný režim zobrazenia, a potom stlačte tlačidlo z.
(Date View): zobrazenie podľa dátumu
Slúži na rozdelenie snímok uložených na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ podľa
dátumu a zobrazení.
Predvolené nastavenie je [Date View].
(Folder View): zobrazenie podľa priečinka
Slúži na zobrazenie snímok v každom priečinku pomocou funkcie [Create REC.Folder]
nástroja [Memory Tool]. Ak ste nevytvorili nový priečinok, všetky snímky sa uložia do
priečinka „101MSDCF“. Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na stranách 92, 95.
(Favorites): zobrazenie snímok zaregistrovaných ako obľúbené
položky
Táto funkcia zobrazuje snímky zaregistrované ako obľúbené položky (strana 83).
Zobrazenie snímok s najaktuálnejším dátumom
Počet snímok zaregistrovaných
ako obľúbené položky
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte skupinu obľúbených položiek,
ktoré chcete prehrať, a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazia sa všetky snímky vo vybratej skupine obľúbených položiek.
2 Po výbere snímky, ktorú chcete prehrať v režime jednej snímky, stlačte tlačidlo z.
80
Ponuka na prezeranie
Táto časť obsahuje informácie o položkách ponuky, ktoré sa zobrazia po stlačení
tlačidla MENU v režime prehrávania. Viac informácií o tom, ako používať ponuku,
nájdete pozri stranu 62.
Režim, ktorý je možné vybrať, sa zobrazí bielou farbou.
Dostupné
View Mode (Date View/Folder View/Favorites)
Nedostupné
Vnútorná pamäť
(Delete): Odstránenie záberov
Zobrazia sa zábery na obrazovke s jedným záberom alebo na obrazovke registra a
odstránia sa, pozri stranu 58.
Odstráni sa aktuálne vybratý záber.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime jednej snímky.
(Multiple Images)
(All Images in Date
Range)
(All In This Folder)
Zobrazia sa a odstránia viaceré zábery.
Odstránia sa všetky zábery s vybratým dátumom/vo
vybratom priečinku.
• Zobrazené hlásenia sa odlišujú v závislosti od vybratého režimu
zobrazenia.
(View Mode): prepínanie režimov zobrazenia
Používanie funkcií prezerania
(This Image)
Slúži na výber režimu zobrazenia. Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo
(View Images) na obrazovke HOME.
Pozri stranu 80.
81
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
(Date List): výber dátumu prehrávania pri používaní zobrazenia podľa
dátumov
Táto funkcia slúži na výber dátumu, ktorý sa má prehrávať počas používania
zobrazenia podľa dátumu.
1 Pri zobrazení jedného záberu alebo v režime zobrazenia indexu stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Date List] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa zoznam dátumov (kalendár).
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte dátum, ktorý chcete zobraziť, a potom stlačte tlačidlo
z.
(Filter by Faces): prehrávanie snímok filtrovaných podľa určitých
podmienok
Táto funkcia slúži na filtrovanie snímok a ich zobrazenie.
(Off)
(All people)
(Children)
Snímky sa nefiltrujú.
Snímky sa filtrujú na základe určených podmienok a potom
sa zobrazia.
(Infants)
(Smiles)
• Požadované zábery sa nemusia zobraziť správne ani ak uvediete podmienku.
• Filtrovanie sa niekedy nedá použiť v prípade snímok nasnímaných pomocou starších modelov
fotoaparátov Sony.
82
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
(Add / Remove Favorites): pridávanie alebo odstraňovanie obľúbených
položiek
Vyberte si svoj obľúbený záber a pridajte ho alebo ho odstráňte zo skupiny ako
obľúbenú položku.
(This Image)
Slúži na odstránenie snímky, ktorú ste vybrali ako obľúbenú
položku.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime jednej snímky.
(Multiple Images)
(Add All in Date
Range)
Slúži na výber viacerých snímok a ich pridanie alebo
odstránenie ako obľúbených položiek.
Slúži na pridanie snímok do vybratého dátumového rozsahu
a ich pridanie ako obľúbených položiek.
• Táto položka sa zobrazuje iba počas zobrazenia zoznamu v
režime zobrazenia podľa dátumu.
Slúži na odstránenie všetkých snímok v rámci vybratého
dátumu alebo zoznamu obľúbených položiek.
(Remove All in
Favorites)
• Zobrazené hlásenia sa odlišujú v závislosti od vybratého
režimu zobrazenia.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime indexu.
Postup pri pridávaní snímky do skupiny obľúbených položiek
1 Počas zobrazenia snímok v režime jednej snímky vyberte snímku, ktorú chcete pridať do
skupiny obľúbených položiek.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Add / Remove Favorites],
potom pomocou tlačidiel b/B vyberte položku [This Image], a potom stlačte tlačidlo z.
Používanie funkcií prezerania
(Remove All in Date
Range)
4 Pomocou tlačidiel v/V/b/B označte skupinu obľúbených položiek, do ktorej chcete
pridať snímku, a potom stlačte tlačidlo z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Výber a pridanie viacerých snímok do skupiny obľúbených položiek
1 Počas zobrazenia snímok v režime jednej snímky alebo v režime indexu stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Add / Remove Favorites],
potom pomocou tlačidiel b/B vyberte položku [Multiple Images], a potom stlačte tlačidlo
z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B označte skupinu obľúbených položiek, do ktorej chcete
pridať snímky, a potom stlačte tlačidlo z.
83
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
V režime zobrazenia samostatného záberu:
4 Pomocou tlačidiel b/B zobrazte požadovanú snímku, a potom stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá ikona
.
5 Pomocou tlačidiel b/B zobrazte ďalšie snímky, a potom stlačte tlačidlo z.
6 Stlačte tlačidlo MENU.
7 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V režime registra:
4 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte snímku, ktorú chcete pridať, a potom stlačte tlačidlo
z.
K vybratému záberu sa pridá ikona
.
5 Ak chcete pridať ďalšie snímky, opakujte krok 4.
Ak chcete vybrať všetky snímky k určenému dátumu, pomocou tlačidla b vyberte celý
panel, a potom stlačte tlačidlo z.
6 Stlačte tlačidlo MENU.
7 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Pridanie všetkých snímok k určenému dátumu
1 Počas zobrazenia snímok v režime indexu stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Add / Remove Favorites].
3 Pomocou tlačidla b/B vyberte položku [Add All in Date Range] a potom stlačte tlačidlo
z.
4 Pomocou tlačidiel v/V/b/B označte skupinu obľúbených položiek, do ktorej chcete
pridať snímky, a potom stlačte tlačidlo z.
5 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Odstránenie snímky z obľúbených položiek
Vyberte snímku, ktorú chcete odstrániť – postupujte rovnako, ako v časti „Výber a
pridávanie viacerých snímok do skupiny obľúbených položiek“.
Indikátor
sa stratí.
• Ak chcete odstrániť všetky snímky k vybratému dátumu alebo zo skupiny obľúbených
položiek, vyberte položku [Remove All in Date Range]/[Remove All in Favorites].
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo
Pozri stranu 53.
84
(Slideshow).
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
(Retouch): Retušovanie statických záberov
Pridá efekty alebo vykoná úpravy v zaznamenanom zábere a uloží ho ako nový súbor.
Originálny záber sa zachová.
Retušovanie statických záberov
1 Počas zobrazenia jednej snímky vyberte snímku, ktorú chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Retouch], a potom po
výbere požadovaného režimu stlačením tlačidiel b/B stlačte tlačidlo z.
4 Vykonajte retušovanie záberov podľa pokynov pre každý režim retušovania.
• Retušované zábery sa nemusia zobraziť v režime [Filter by Faces] (strana 82).
(Trimming)
Na snímke sa vykoná priblíženie pri prehrávaní a časť
snímky sa oreže.
Používanie funkcií prezerania
1 Stlačením tlačidla W/T priblížite rozsah orezania.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte tlačidlo
MENU.
3 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Image Size], a
potom stlačte tlačidlo z.
Vyberte veľkosť snímky, ktorá sa má zaznamenať (tlačidlá
v/V) a znova stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Veľkosť záberu, ktorý možno orezať, sa môže líšiť podľa záberu.
• Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršiť.
(Red Eye Correction)
Odstraňuje efekt červených očí pri snímaní s bleskom.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Je možné, že nebudete môcť opraviť efekt červených očí, čo
závisí od obrázku.
85
Ponuka na prezeranie
(Unsharp masking)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Slúži na vylepšenie ostrosti snímky okolo vybratého
rámčeka.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte oblasť (rámček)
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• V závislosti od snímky nemusí byť korekcia dostatočná alebo sa
môže zhoršiť kvalita snímky.
(Soft Focus)
Spôsobí rozmazanie okolia vybratého bodu na zvýraznenie
objektu.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
3 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
86
Ponuka na prezeranie
(Partial Color)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Čiernobielo obkolesí vybratý bod na signalizáciu objektu.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Fisheye Lens)
Okolo vybratého bodu aplikuje efekt rybieho oka.
(Cross Filter)
Svetelným zdrojom pridáva záblesk.
Používanie funkcií prezerania
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
1 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovanú dĺžku retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
87
Ponuka na prezeranie
(Radial Blur)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Stanovuje stredový bod vyjadrenia pohybu v statickej
snímke.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Retro)
Táto funkcia „zjemní“ snímku rozmazaním zaostrenia a
obmedzením okolitého svetla, t. j. snímka sa zobrazí tak, ako
keby bola zhotovená pomocou starého fotoaparátu.
1 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Happy Faces)
Táto funkcia umiestni úsmev na tvár osoby. Keď fotoaparát
deteguje tvár, ktorú možno retušovať, okolo tváre sa zobrazí
rámček.
1 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• V závislosti od snímky sa snímka nemusí dať retušovať.
88
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
(Multi-Purpose Resize): zmena veľkosti snímky podľa používania
Môžete zmeniť pomer strán a veľkosť snímaných záberov, a potom ich zaznamenať ako
nové súbory.
Snímky možno skonvertovať na pomer strán 16:9 s cieľom zobrazenia s vysokým
rozlíšením, alebo do režimu VGA (umiestnenie snímok na blog alebo ich pripojenie
ako prílohy e-mailových správ).
Slúži na zmenu pomeru strán z 4:3/3:2 na 16:9 a veľkosť
uložených snímok bude 2M.
(Blog/E-mail)
Slúži na zmenu pomeru strán zo 16:9/3:2 na 4:3 a veľkosť
uložených snímok bude VGA.
1 Počas zobrazenia jednej snímky vyberte snímku, ktorú chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Multi-Purpose Resize], a
po výbere požadovanej veľkosti snímky pomocou tlačidla b/B stlačte tlačidlo z.
Používanie funkcií prezerania
(HDTV)
4 Stlačením tlačidla W/T priblížite oblasť, ktorú chcete upraviť.
5 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Podrobné informácie o veľkosti snímky nájdete na strane 12.
• Veľkosť videozáznamov nemožno zmenšiť.
• Snímky sa nedajú zmenšiť z VGA na [HDTV].
• Zväčšenie snímky a viacnásobné zmeny veľkosti môžu viesť ku zhoršeniu kvality snímky.
89
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním. Na chránenom zábere sa zobrazí indikátor
(Protect).
(This Image)
Ochráni alebo odomkne aktuálne vybratý záber.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime jednej snímky.
(Multiple Images)
Zobrazia sa a ochránia alebo odomknú viaceré zábery.
Ochrana záberu
1 Počas zobrazenia záberov v režime jednej snímky vyberte snímky, ktoré chcete chrániť.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Protect], potom pomocou
tlačidiel b/B zvoľte možnosť [This Image] a stlačte tlačidlo z.
Výber a ochrana záberov
1 Počas zobrazenia snímok v režime jednej snímky alebo v režime indexu stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Protect] a tlačidlami b/B zvoľte položku
[Multiple Images]. Potom stlačte tlačidlo z.
V režime zobrazenia samostatného záberu:
3 Tlačidlami b/B vyberte záber, ktorý chcete ochrániť, a stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá ikona .
4 Ak chcete zobraziť ďalšie zábery, ktoré chcete ochrániť, stlačte tlačidlo b/B a potom
tlačidlo z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V režime registra:
3 Označte záber, ktorý chcete ochrániť, pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
z.
K vybratému záberu sa pridá ikona
.
4 Ak chcete ochrániť ďalšie snímky, zopakujte krok 3.
Ak chcete vybrať všetky snímky k určenému dátumu/z určitého priečinka/zo skupiny
obľúbených položiek, pomocou tlačidla b vyberte celý panel, a potom stlačte tlačidlo z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
90
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Pri formátovaní sa odstránia všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane chránených
záberov. Tieto zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
Zrušenie ochrany
Vyberte záber, ktorého ochranu chcete zrušiť, a odomknite ho rovnakým spôsobom,
aký je uvedený v časti „Výber a ochrana záberov“.
Indikátor
(Protect) zmizne.
: Pridanie značky poradia tlače
K záberu, ktorý chcete vytlačiť, sa pridá značka poradia tlače (
Pozrite strana 133.
).
K aktuálne vybratému záberu sa pridá ikona DPOF. Ak už
vybratý záber obsahuje značku DPOF, značka DPOF sa zruší.
(Multiple Images)
Vyberie zábery a pridá k nim značku DPOF. Už pridané
značky DPOF sa zrušia.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Tlač záberov nasnímaných s dátumom.
Pozrite strana 130.
(Rotate): Otočenie statického záberu
Používanie funkcií prezerania
(This Image)
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Rotate] a potom stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [
] a pomocou tlačidla b/B záber otočte.
5 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Videozáznamy a chránené zábery sa nedajú pootočiť.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača sa nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
91
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Slúži na výber priečinka obsahujúceho snímku, ktorú chcete prehrať.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie výberu priečinka
V kroku 2 vyberte položku [Exit], a potom stlačte tlačidlo z.
z Informácie o priečinkoch
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (strana 95)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC.Folder] (strana 96)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
92
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage
Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)
Predvolené nastavenia môžete zmeniť pomocou funkcie
(Settings) na obrazovke HOME.
Tlačidlo HOME
(Manage Memory) alebo
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Ak chcete zobraziť obrazovku HOME, stlačte tlačidlo HOME.
(Manage Memory) alebo
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
(Settings) pomocou
Prispôsobenie nastavení
2 Vyberte možnosť
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadované nastavenie, a potom stlačte
tlačidlo z.
• Obrazovka HOME sa zobrazí po stlačení tlačidla b.
93
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)
5 Pomocou tlačidiel v/V vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie zmeny nastavenia
Ak sa na displeji zobrazí položka [Cancel], vyberte ju a potom stlačte tlačidlo z.
Ak nie, stlačte b.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením tlačidla HOME.
94
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Memory Tool — Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamäťové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začať okamžite
používať.
• Nezabudnite, že formátovaním sa nenávratne odstránia všetky údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ vrátane chránených záznamov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on Memory Stick will be erased“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
Create REC.Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Create REC.Folder] a
potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
Prispôsobenie nastavení
V kroku 2 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
„101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
95
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete iný
priečinok na ukladanie záznamov.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozrite „Cieľové priečinky na ukladanie záberov a názvy
súborov“ (strana 120).
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Change REC.Folder] a
potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
V kroku 2 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ dostatočnou kapacitou voľného miesta.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Copy] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be copied“.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
V kroku 3 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
96
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
• Použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie už
majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp.
môže sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov.
• Nie je možné vybrať jednotlivé zábery na kopírovanie.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom naformátujte vnútornú pamäť (príkaz [Format] v nástroji [Internal Memory Tool])
(strana 98).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok a skopírujú sa doň všetky
údaje. Nie je možné vybrať konkrétny priečinok a skopírovať doň zábery.
• Značky
(poradie tlače) na záberoch sa neskopírujú.
Prispôsobenie nastavení
97
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Memory Tool — Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovaním sa nenávratne odstránia všetky údaje vo vnútornej pamäti, a to aj
vrátane chránených záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be erased“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
98
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Main Settings — Main Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Po stlačení ovládacieho tlačidla alebo spúšte zaznie
zapípanie alebo zvuk spúšte.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Initialize
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty. Ak vykonáte túto funkciu, zábery
uložené vo vnútornej pamäti sa zachovajú.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Initialize] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Reset to default settings“.
Prispôsobenie nastavení
On
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie inicializácie
V kroku 2 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
• Počas inicializácie nevypínajte fotoaparát.
99
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Smile demo mode
Môžete si zobraziť ukážku režimu Smile Shutter.
On
Počas používania režimu Smile Shutter sa spustí ukážka.
Off
Funkcia sa nevykoná.
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim
(Smile Shutter) (strana 35).
2 Zamierte fotoaparát na snímaný objekt a úplne stlačte tlačidlo spúšte.
Spustí sa ukážka.
• Ak fotoaparát nepoužívate približne 15 sekúnd, ukážka sa spustí aj napriek tomu, že ste nestlačili
tlačidlo spúšte.
• Ukážku môžete po spustení dočasne vypnúť úplným stlačením tlačidla spúšte.
• Aj napriek tomu, že uvoľníte spúšť, keď fotoaparát deteguje úsmev, snímka sa nezhotoví.
• Ak chcete zhotoviť snímku v režime Smile Shutter, túto funkciu vždy nastavte na hodnotu [Off].
100
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Main Settings — Main Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Slúži na výber režimu USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový terminál.
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so
štandardom PictBridge (strany 118 a 130).
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou
nastavenia [Auto], vyberte nastavenie [PictBridge].
• Ak sa fotoaparát nedá pripojiť k počítaču alebo USB
zariadeniu pomocou nastavenia [Auto], vyberte nastavenie
[Mass Storage].
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (strana 130).
PTP/MTP
Keď pripojíte fotoaparát k počítaču, automaticky sa
spustí sprievodca kopírovaním a do počítača sa skopírujú
zábery z aktuálneho priečinka vo fotoaparáte. (s
operačným systémom Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Slúži na vytvorenie prepojenia hromadného ukladania
medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným zariadením
USB (strana 118).
Prispôsobenie nastavení
PictBridge
COMPONENT
Slúži na výber výstupného videosignálu z nastavenia SD a HD(1080i) v závislosti od
pripojeného televízora (strana 110).
HD(1080i)
Vyberte túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru s vysokým rozlíšením spracúvajúcemu signál
1080i.
SD
Vyberte túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru, ktorý nie sú kompatibilný so signálom
HD(1080i).
101
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Systémy farebnej televízie sa líšia v závislosti od krajiny alebo
regiónu.
Ak chcete zobraziť zábery na televíznej obrazovke, skontrolujte systém farebnej
televízie v krajine alebo regióne, v ktorej sa fotoaparát používa (strana 112).
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
Európa).
Wide Zoom Display
Počas prehrávania na TV prijímači s režimom vysokého rozlíšenia sa snímky s
pomerom strán 4:3 a 3:2 prehrajú vo formáte 16:9. Snímky sa zobrazia tak, že ich horná
a dolná časť bude mierne orezaná.
On
Slúži na prehrávanie s pomerom strán 16:9.
Off
Režim širokouhlého zobrazenia sa nepoužije.
• Jedinými snímkami, ktoré možno prehrávať v režime širokouhlého zobrazenia, sú snímky vo
formáte 4:3 a 3:2. Videozáznamy, snímky s pomerom strán 16:9 a portrétové snímky sa nedajú
približovať.
• Snímka zobrazená na LCD displeji fotoaparátu sa nezmení.
102
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Shooting Settings — Shooting Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa zobrazí indikátor
.
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
Prispôsobenie nastavení
• Ak sa použitím iluminátora AF objekt dostatočne nenasvieti z dôvodu značnej vzdialenosti
snímaného objektu, alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa
vzdialenosť približne 3,2 m (priblíženie: v polohe W)/2,3 m (priblíženie: v polohe T).)
• Zaostrovanie prebieha, kým iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, bez ohľadu na to, či svetlo
nedopadá do strednej časti snímaného objektu.
• Iluminátor AF sa nedá používať, keď:
– Nastaví sa [Semi Manual] alebo [Manual Focus] (strana 47).
– V režime výberu scény je vybratý režim
(Advanced Sports Shooting),
(Landscape),
(Twilight) alebo
(Fireworks).
– Pri snímaní videozáznamov.
– Night Shot
– Funkcia [Conversion Lens] nie je nastavená na [Off].
• Ak používate funkciu Iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je vypnutý a nový zameriavací
rámček zóny AF je zobrazený bodkovanou čiarou. Funkcia AF sa zameriava najmä na objekty
nachádzajúce sa v strede rámčeka.
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora AF.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete jednoducho nastaviť vodorovnú alebo zvislú pozíciu objektu.
On
Zobrazí čiary mriežky.
Off
Mriežky sa nezobrazia.
• Čiary mriežky sa nezaznamenajú.
103
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
AF Mode
Vyberie režim automatického zaostrovania.
Single
Automaticky upravuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní
spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri snímaní
statických objektov.
Monitor
Automaticky upravuje zaostrenie pred stlačením a
pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Single].
• Nastavenie Režimu AF nie je platné, keď:
– je aktivovaná funkcia detekcie tváre alebo detekcie úsmevu,
– v režime výberu scény je vybratá možnosť
(Fireworks).
• Bez ohľadu na nastavenie Režimu AF sa fungovanie automatického režimu stáva rovnakým ako
pri výbere [Monitor] v prípade že:
– v režime výberu scény je vybratá možnosť
(Advanced Sports Shooting),
– v nastaveniach zaostrenia je vybraný [Flexible Spot AF].
• Keď je v nastavenia zaostrenia vybraný [Semi Manual], fungovanie automatického zaostrenia sa
stáva rovnaké, ako pri výbere [Single].
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (max. 15×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 15×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart
(inteligentné priblíženie)
(
)
Podľa veľkosti záberu digitálne zväčší záber do takej
miery, aby nebol skreslený.
Keď je veľkosť snímky nastavená na možnosť [9M], [3:2
(8M)] alebo [16:9 (6M)], táto funkcia nie je dostupná.
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
104
Precision
(presné digitálne
priblíženie)
(
)
Slúži na zväčšenie veľkosti snímok pomocou maximálnej
stupnice priblíženia 30× vrátane 15-násobného optického
priblíženia. Pamätajte, že kvalita snímky sa zhorší vtedy,
keď sa presiahne stupnica optického priblíženia.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Veľkosť snímky a maximálna stupnica priblíženia pri použití inteligentného priblíženia
(vrátane optického priblíženia 15×)
Veľkosť
Maximálna stupnica
priblíženia
5M
Pribl. 20 ×
3M
Pribl. 25 ×
VGA
Pribl. 81 ×
16:9 (2M)
Pribl. 27 ×
• Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď:
– V režime výberu scény je vybratá možnosť
Shooting).
– pri snímaní videozáznamov.
(Smile Shutter) alebo
(Advanced Sports
Conversion Lens
Tele (
Wide (
Off
)
Pri nasadení konverzného teleobjektívu.
)
Pri nasadení širokouhlého konverzného objektívu.
Ak nie je nasadený žiadny prídavný objektív.
• Pri používaní vstavaného blesku môže byť svetlo blesku blokované, čo spôsobí, že v zábere sa
objaví tieň.
• Keď snímate, overte kompozíciu snímky na LCD obrazovke.
• Režim Macro je pevne nastavený na
(Auto).
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať priblíženie, je obmedzená.
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať zaostrenie, je obmedzená.
• Iluminátor AF neemituje svetlo.
• Ak snímate zábery s konverzným teleobjektívom (nedodáva sa), fotoaparát sa môže zaostriť aj na
blízke predmety v režime
(Landscape) a v režime
(Twilight).
• Ak snímate zábery s konverzným objektívom (nedodáva sa), snímky sa v režime
(Fireworks) s
optimálnym efektom nemusia dať nasnímať.
• Ďalšie informácie nájdete v návode dodávanom spolu s konverzným objektívom.
Prispôsobenie nastavení
Používa sa na dosiahnutie optimálneho zaostrenia pri nasadení prídavného
konverzného objektívu (nedodáva sa). Nasaďte dodaný prstencový adaptér a potom
pripojte konverzný teleobjektív.
105
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Shooting Settings — Shooting Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Flash Sync.
Nastavte načasovanie spustenia blesku.
Front
Bežne používajte toto nastavenie. Keďže blesk sa spustí
hneď po spustení uzávierky, takto môžete mať záber
bližšie v čase k čas uvoľnenia uzávierky.
Rear (REAR)
Používa sa pri pohybujúcich sa objektoch a pod. Keďže
blesk sa spustí tesne pred zatvorením uzávierky, takto
môžete sledovať cestu svetla alebo pohybový neskorý
záber objektu.
Na [Rear]
• Keď je rýchlosť uzávierky príliš rýchla, efekt nastavenia [Rear] nemusí byť k dispozícii.
• Pri výbere zrušenia červených očí nemusí byť tento efekt dostupný pri pomalších rýchlostiach
uzávierky.
Auto Orientation
Keď fotoaparát otočíte a chcete nasnímať portrét (vertikálny záber), fotoaparát si
zaznamená zmenu polohy a zobrazí snímku v polohe portrétu.
On
Slúži na záznam snímok so správnou orientáciou.
Off
Funkcia automatickej orientácie sa nebude používať.
• Naľavo a napravo od snímok s vertikálnou orientáciou sa zobrazí čierna časť.
106
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
• V závislosti od uhla snímania fotoaparátu sa orientácia snímky nemusí správne zaznamenať. Ak sa
snímka nezaznamená so správnou orientáciou, snímku možno otočiť (postupujte podľa pokynov,
ktoré uvádza strana 91).
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
• Ak stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude možné ihneď zaznamenať ďalší
záber.
• Funkciu automatického zobrazovania nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– [REC Mode] je nastavený na [Burst] alebo [Bracket].
– [Scene Recognition] je nastavený na [Auto] alebo [Advanced].
Expanded Focus
On
Rozšíri sa na dvojnásobok.
Off
Nerozšíri sa.
Prispôsobenie nastavení
Rozšíri stred displeja na dvojnásobok v režime manuálneho zaostrenia.
107
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Na obrazovke HOME vyberte položku [
Clock Settings] v časti
(Settings).
2 Na ovládacom tlačidle stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu, a potom stlačte tlačidlo z.
4 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
5 Vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Polnoc sa označuje ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
• Taktiež môžete pomocou otočného spínača nastaviť hodiny namiesto v/V.
Zrušenie nastavenia času
V kroku 5 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
108
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 93
Language Setting
Language Setting
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
Prispôsobenie nastavení
109
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Po pripojení fotoaparátu k televízoru môžete zábery prezerať na televíznej obrazovke.
Pripojenie je rôzne v závislosti od typu televízora, ku ktorému je pripojený fotoaparát.
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k televízoru
pomocou dodávaného kábla alebo viacúčelového terminálu
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
1 Do vstupných
konektorov pre
zvuk a video
VIDEO AUDIO
Tlačidlo
Žltý
(Prehrávanie)
Čierny
2 Do
multikonektora
Ovládacie tlačidlo
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový konektor (čierny) kábla pre viacúčelový terminál
pripojte do konektora pre ľavý kanál zvuku na televízore.
2 Zapnite TV a prepnite vstup na pripojenia, ku ktorým je pripojený fotoaparát.
• Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na používanie televízora.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme televízora (strana 102).
110
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k televízoru s
vysokým rozlíšením
Zábery nasnímané fotoaparátom si môžete prezerať vo vysokej kvalite* pripojením
fotoaparátu k televízoru s vysokým rozlíšením (HD) pomocou káblového adaptéra pre
výstup HD (nedodáva sa).
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
* Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] sa nedajú prehrávať vo formáte HD.
• V režime [Wide Zoom Display] sa snímky s pomerom strán 4:3 alebo 3:2 dajú zobraziť s pomerom
strán 16:9 (strana 102).
• V režime [Multi-Purpose Resize] sa pomer strán dá skonvertovať na 16:9 s cieľom zobrazenia s
vysokým rozlíšením (strana 89).
1 Pripojte fotoaparát k televízoru s vysokým rozlíšením (HD) pomocou
káblového adaptéra pre výstup HD (nedodáva sa).
1 Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Ovládacie
tlačidlo
Zelený/Modrý/
Červený
Biely/Červený
Tlačidlo HOME
Káblový adaptér pre
výstup HD
(nedodáva sa)
2 Do
multikonektora
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
2 Zapnite TV a prepnite vstup na pripojenia, ku ktorým je pripojený fotoaparát.
• Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na používanie televízora.
111
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Nastavte položku [COMPONENT] na hodnotu [HD(1080i)] v časti [Main Settings 2] – vyberte
položku
(Settings) na obrazovke HOME (strana 101).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme televízora (strana 102).
• Výstupy videozáznamov si nemôžete zobraziť vo formáte signálu [HD(1080i)]. Keď sledujete
videozáznamy, položku [COMPONENT] nastavte na hodnotu [SD] (strana 101).
Informácie o štandarde „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Pripojením zariadení kompatibilných so štandardom PhotoTV HD od spoločnosti
Sony pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (nedodáva sa) si môžete vychutnať
úplne nový svet fotografií v špičkovej kvalite úplného vysokého rozlíšenia.
Štandard PhotoTV HD umožňuje veľmi detailne, v takmer fotografickej kvalite
zobraziť jemné štruktúry a farby.
• Tieto nastavenia sa musia nakonfigurovať aj na TV prijímači. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie TV prijímača.
Informácie o systémoch farieb televízora
Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s káblom pre
viacúčelový terminál a vstupným konektorom pre video. Systém farieb televízora sa
musí zhodovať so systémom farieb digitálneho fotoaparátu. Porovnajte nasledujúci
zoznam systémov farieb televízora so systémom používaným v krajine alebo regióne, v
ktorom používate fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia,
Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela a ďalšie.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
112
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Podrobné informácie o práci s počítačom Macintosh
nájdete v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (strana
126).
Zobrazenia displeja použité v tejto časti sa vzťahujú na
anglickú verziu.
Najskôr nainštalujte softvér (dodáva sa) (strana 115)
• Inštalácia softvéru do počítača:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Kopírovanie záberov do počítača (strana 118)
• Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu
„Picture Motion Browser“.
• Práca so zábermi pomocou programov „Picture Motion
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na
najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
Browser“ a „Music Transfer“ umožňuje:
– Prezeranie záberov uložených v počítači
– Úpravu záberov
– Zobrazenie miest nasnímania fotografií na mapách online
– Vytvorenie disku s nasnímanými zábermi (vyžaduje
zapisovaciu jednotku na disky CD alebo DVD)
– Tlač a ukladanie statických záberov s dátumom
– Pridanie a zmena hudby na prezentáciu (pomocou
programu „Music Transfer“)
113
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
USB Konektor: poskytovaný štandardne
Odporúčané prostredie na
používanie programov „Picture
Motion Browser“ a „Music
Transfer“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
Procesor: Intel Pentium III 500 MHz
alebo výkonnejší (odporúčaný
procesor: Intel Pentium III 800 MHz
alebo výkonnejší)
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúčaná
kapacita pamäte: 512 MB alebo viac)
Pevný disk: miesto na disku vyžadované
na inštaláciu je približne 400 MB
Monitor: Rozlíšenie: 1 024 × 768
obrazových bodov alebo vyššie
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú
podporované.
114
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Počítač musí spĺňať aj prevádzkové
požiadavky operačného systému.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Počas pripájania k počítaču sú k pre
pripojenie USB k dispozícii štyri režimy:
[Auto] (predvolené nastavenie), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. V tejto
časti sa ako príklady uvádzajú režimy [Auto]
a [Mass Storage]. Podrobné informácie o
štandarde [PictBridge] a [PTP/MTP] uvádza
strana 101.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledovného postupu:
• Prihláste sa ako člen skupiny
Administrators.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (dodáva sa) do jednotky CDROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, vyberte
prepínač vedľa možnosti [I accept
the terms of the license
agreement] a kliknite na tlačidlo
[Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
• Ak sa táto obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na položku [Computer] (v OS
XP/2000 je to položka [My Computer])
t
(SONYPICTUTIL).
• Môže sa zobraziť obrazovka
automatického prehrávania. Vyberte
súbor „Run Install.exe.“ a pokračujte v
inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
disk CD-ROM.
• Inštalácia softvéru do počítača:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Práca s počítačom
2 Kliknite na položku [Install].
6 Po dokončení inštalácie vyberte
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“.
115
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Po inštalácii softvéru sa na pracovnej
ploche vytvoria ikony klávesových
skratiek programov „Picture Motion
Browser“, „PMB Guide“, „Music
Transfer“.
Dvojitým kliknutím spustite
program „Picture Motion
Browser“.
Dvojitým kliknutím spustite
„PMB Guide“.
Dvojitým kliknutím spustite
program „Music Transfer“.
116
Informácie o programe „Picture Motion
Browser“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovať so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
V tejto časti sa nachádza prehľad
programu „Picture Motion Browser“.
Prehľad programu „Picture
Motion Browser“
S programom „Picture Motion
Browser“ môžete:
• Importovať zábery z fotoaparátu a zobraziť
ich na monitore počítača.
• Usporiadať a zobraziť zábery na monitore
podľa dátumu ich vyhotovenia.
• Obrazové súbory uložené v počítači si
zobrazíte po ich skopírovaní na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Retušovať (napr. Red Eye Correction a
pod.) vytlačiť a odoslať statické zábery ako
prílohy elektronickej pošty, zmeniť dátum
vyhotovenia záberu a iné.
• Vytlačiť alebo uložiť statické snímky s
dátumom.
• Vytvoriť údajový disk CD pomocou
napaľovacej jednotky CD alebo DVD.
• Odovzdať snímky na web.
• Ak chcete získať podrobné informácie,
prečítajte si „PMB Guide“.
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB
Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť „PMB Guide“ z
ponuky Štart, kliknite na [Start] t [All
Programs] (vo Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
Spustenie programu „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Štart: Kliknite na
položku [Start] t [All Programs] (vo
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [PMB - Picture
Motion Browser].
• Pri prvom spustení programu „Picture
Motion Browser“ sa na obrazovke objaví
hlásenie s potvrdením nástroja Informácie.
Vyberte možnosť [Start]. Táto funkcia vás
upozorní na novinky, napríklad na
aktualizácie softvéru. Toto nastavenie
môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie programu „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Práca s počítačom
Spustenie „PMB Guide“
Spustenie a ukončenie
programu „Picture Motion
Browser“
117
Kopírovanie záberov do počítača pomocou
programu „Picture Motion Browser“
Príprava fotoaparátu a
počítača
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabitú batériu alebo pripojte
fotoaparát k sieťovej zásuvke
pomocou sieťového adaptéra
(nedodáva sa).
• Ak kopírujete obrazové súbory do
počítača a vložené batérie už majú nízku
kapacitu, môže sa stať, že ak sa batérie
príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky
súbory, resp. sa môžu poškodiť údaje.
3 Zapnite počítač, a potom stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
Tlačidlo
2 Do multikonektora
1 Do konektora USB
Kábel pre
viacúčelový
terminál
Na displeji fotoaparátu sa zobrazí
hlásenie „Connecting...“.
(Prehrávanie)
Indikátory
prístupu*
Keď sa pripojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikácie sa na displeji zobrazuje
ikona
.
Nepracujte s počítačom, kým sa zobrazuje
indikátor. Keď sa zobrazí indikátor
,
môžete opäť začať pracovať s počítačom.
• Ak sa hlásenie „Mass Storage“ nezobrazí,
nastavte položku [USB Connect] na
hodnotu [Mass Storage] (strana 101).
118
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
Kopírovanie záberov do
počítača
1 Pripojte fotoaparát k počítaču
podľa popisu v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“.
Po vytvorení pripojenia USB sa
automaticky zobrazí obrazovka
[Import Media Files] programu
„Picture Motion Browser“.
• Podrobnejšie informácie o „Picture
Motion Browser“ nájdete v „PMB
Guide“.
Prezeranie záberov na
monitore počítača
Po dokončení importovania sa spustí
program „Picture Motion Browser“.
Zobrazia za miniatúry importovaných
záberov.
• Priečinok „Pictures“ (vo Windows XP/2000
ide o „My Pictures“) je nastavený ako
predvolený priečinok „Viewed folders“.
Môžete usporiadať a zobraziť zábery na
monitore podľa dátumu ich vyhotovenia.
Ak chcete získať podrobné informácie,
prečítajte si „PMB Guide“.
Práca s počítačom
• Ak používate otvor na pamäťovú
Memory Stick, informácie nájdete na
strana 122.
• Ak sa zobrazí sprievodca automatickým
prehrávaním, zavrite ho.
2 Importujte zábery.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
spustite importovanie záberov.
Príklad: zobrazenie mesiacov
Štandardne sa zábery importujú do
priečinka vytvoreného v časti
„Pictures“ (vo Windows XP/2000 ide
o časť „My Pictures“) a nazvaného
podľa dátumu importovania.
119
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
Zrušenie pripojenia USB
Postup popísaný v krokoch 1 až 4
nižšie je potrebné vykonať v prípade, že:
• odpájate kábel pre viacúčelový terminál.
• vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte.
• vypínate fotoaparát.
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti
zoskupené do priečinkov.
Príklad: zobrazovanie priečinkov pod
Windows Vista
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na
paneli úloh.
Windows Vista
Dvakrát kliknite sem
Windows XP/Windows 2000
Dvakrát kliknite sem
2 Kliknite na položky
(USB Mass
Storage Device) t [Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
• Krok 4 nie je pri Windows Vista/XP
potrebný.
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom.
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
– „Memory Stick Duo“: len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť: len „101_SONY“
120
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
• Do priečinka „100MSDCF“ nie je možné
zaznamenať žiadne zábery. Zábery v tomto
priečinku sú k dispozícii len na prezeranie.
• Do priečinka „MISC“ nie je možné
zaznamenať/prehrať žiadne zábery.
• Súbory sa pomenúvajú nasledovne:
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Obrazové súbory indexu, ktoré sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
Znaky ssss predstavujú akékoľvek číslo
od 0001 do 9999. Číselné časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a jeho príslušného
indexového obrazového súboru sú rovnaké.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
s. 92 a 95.
Práca s počítačom
121
Kopírovanie záberov do počítača bez
programu „Picture Motion Browser“
Zábery je možné kopírovať do počítača
aj bez programu „Picture Motion
Browser“, a to nasledovne:
Počítač so zásuvkou na pamäťovú
kartu Memory Stick:
Z fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
• Aj ak používate Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, môžete si zábery skopírovať
vsunutím „Memory Stick Duo“ do čítačky
Memory Stick na vašom počítači.
• V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, ďalšie informácie
nájdete na strana 141.
Počítač bez zásuvky na pamäťovú
kartu Memory Stick:
Vytvorte USB pripojenie a postupujte
podľa krokov na kopírovanie záberov.
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
• Fotoaparát nie je kompatibilný s
operačnými systémami Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me. Ak chcete
skopírovať snímky z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do počítača, použite
komerčne dostupné zariadenie na čítanie/
záznam na kartu Memory Stick.
Postup pri kopírovaní snímok v internej
pamäti: najskôr skopírujte snímky na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, a
potom ich skopírujte do počítača.
122
Kopírovanie záberov do
počítača
-Windows Vista/XP
Táto časť obsahuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „Documents“ (pri
Windows XP: „My Documents“).
1 Pripravte fotoaparát a počítač.
Použite postup popísaný v časti
„Príprava fotoaparátu a počítača“ na
strane 118.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Použite postup popísaný v časti
„Pripojenie fotoaparátu k počítaču“
na strane 118.
• Ak už je nainštalovaný program „Picture
Motion Browser“, spustí sa dialógovej
okno [Import Media Files] programu
„Picture Motion Browser“, avšak
kliknutím na tlačidlo [Cancel] ho
ukončite.
Kopírovanie záberov do počítača bez programu „Picture Motion Browser“
3 Kliknite na položku [Open folder
to view files] (pri Windows XP:
[Open folder to view files] t
[OK]) keď sa na ploche
automaticky objaví obrazovka
sprievodcu.
• Ďalšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie obrazových
súborov nájdete strana 120.
6 Kliknite na položku [Documents]
(pri Windows XP: priečinok [My
Documents]). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na ikonu
priečinka „Documents“ a v
kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Paste].
1
2
• Ak sa obrazovka sprievodcu nezobrazí
automaticky, postupujte podľa návodu:
t „Pri Windows 2000“.
4 Dvakrát kliknite na súbor [DCIM].
obsahujúci obrazové súbory,
ktoré chcete skopírovať. Potom
kliknite pravým tlačidlom myši na
názov obrazového súboru a v
kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Copy].
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Keď prepíšete existujúcu snímku
novou snímkou, údaje pôvodného
súboru sa odstránia. Ak chcete
skopírovať obrazový súbor do počítača
bez prepísania, zmeňte názov súboru, a
potom ho skopírujte. Pamätajte však, že
ak zmeníte názov súboru (strana 124), je
možné, že tento záber už nebudete môcť
prehrať na fotoaparáte.
Práca s počítačom
5 Dvakrát kliknite na priečinok
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka [Documents] (pri Windows
XP: priečinok [My Documents]).
Pri Windows 2000
1
Po pripojení fotoaparátu k počítaču
dvakrát kliknite na položky [My
Computer] t [Removable Disk].
Potom pokračujte od kroku č. 4.
2
123
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Táto časť popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick Duo“, môžete
si ho znova prezrieť vo fotoaparáte, keď
ho exportujete (skopírujete) do
fotoaparátu pomocou programu
„Picture Motion Browser“.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie
obrazových súborov pomocou fotoaparátu v
prípade, že súbory boli spracované v počítači
alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
1 Pripojte fotoaparát k počítaču a
spustite program „Picture Motion
Browser“ (strany 116, 117).
2 V hlavnom okne vyberte snímky,
ktoré chcete exportovať.
3 Z ponuky [Manipulate] vyberte
možnosť [Open with External
Program] t [Image Export Tool].
4 Potom postupujte podľa pokynov
na obrazovke a exportujte
obrazové súbory na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Ak chcete získať podrobné informácie o
„Picture Motion Browser“, nájdete ich v
„PMB Guide“.
124
Export snímok do fotoaparátu bez
použitia programu „Picture Motion
Browser“
• Snímky skopírované týmto postupom sa
nedajú prehrávať v zobrazení podľa
dátumov, filtrovať podľa tvárí a ani sa nedajú
zaregistrovať do obľúbených položiek. Tieto
snímky prehrávajte vo fotoaparátu v režime
zobrazenia priečinka (strana 80).
• Ak sa nezmenil názov súboru priradený
fotoaparátom, kroky 1 a 2 môžete
vynechať.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
[Rename].
2 Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“. Namiesto znakov
ssss zadajte číslo od 0001 do 9999.
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy].
4 Dvakrát kliknite na [Removable Disk]
alebo [Sony MemoryStick] v
[Computer] (pri Windows XP, [My
Computer]).
5 Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v priečinku
[DCIM], potom kliknite na položku
[Paste].
• Znaky sss predstavujú akékoľvek
číslo od 100 do 999.
• Ak na karte „Memory Stick Duo“ nie je k
dispozícii žiaden priečinok, najprv vytvorte
nový priečinok pomocou fotoaparátu
(strana 95), a potom skopírujte obrazové
súbory.
Používanie programu „Music Transfer“
(dodáva sa)
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory pomocou
programu „Music Transfer“ na disku
CD-ROM (dodáva sa). Tieto súbory
môžete takisto kedykoľvek odstrániť
alebo pridať.
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
• Súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača
• hudobné súbory na diskoch CD
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte
1 Ak chcete zobraziť obrazovku
HOME, stlačte tlačidlo HOME.
ovládacom tlačidle vyberte
položku
(Slideshow), potom
pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [ Music Tool], a potom
stlačte tlačidlo z.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Ak chcete obnoviť hudobné súbory vo
fotoaparáte vopred nastavené
výrobcom:
1 V kroku 3 vykonajte funkciu [Format
Music].
2 Spustite funkciu [Restore defaults] na
„Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa zmenia na
vopred nastavené hudobné súbory a
položka [Music] v ponuke [Slideshow] sa
nastaví do polohy [Off].
• Pomocou tlačidla [Initialize] (strana 99)
môžete obnoviť hudobné súbory na vopred
nastavené súbory, ale budú tak obnovené
takisto ďalšie nastavenia.
• Podrobnosti o použití programu „Music
Transfer“ nájdete v pomocníkovi online
programu „Music Transfer“.
Práca s počítačom
2 Pomocou tlačidiel b/B na
5 Spustite „Music Transfer“.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [Download Music], a
potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
4 Vytvorte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
125
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS 9.1/
9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
USB Konektor: poskytovaný štandardne
Odporúčané prostredie pre
používanie programu „Music
Transfer“
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Počas pripájania k počítaču sú k pre
pripojenie USB k dispozícii štyri režimy:
[Auto] (predvolené nastavenie), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. V tejto
časti sa ako príklady uvádzajú režimy [Auto]
a [Mass Storage]. Podrobné informácie o
štandarde [PictBridge] a [PTP/MTP] uvádza
strana 101.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X
(v10.3 až v10.5)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5,
Mac mini
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB a viac pamäte)
Pevný disk: miesto na disku vyžadované
na inštaláciu je približne 250 MB
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
126
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite postup popísaný v časti
„Príprava fotoaparátu a počítača“ na
strane 118.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Použite postup popísaný v časti
„Pripojenie fotoaparátu k počítaču“
na strane 118.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovať.
Práca s počítačom Macintosh
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobné informácie o mieste ukladania
obrazových súborov a o názvoch súborov
nájdete strana 120.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Zrušenie pripojenia USB
Pri vykonaní postupov uvedených nižšie
alebo pri odpojení fotoaparátu od
počítača najskôr myšou presuňte ikonu
jednotky alebo ikonu pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“ v prípade,
že:
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
• Súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača
• hudobné súbory na diskoch CD
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte
Inštalácia programu „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou programu „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
správca systému.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do jednotky
CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku
[MAC].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie alebo zmena hudobných
súborov
Pozrite „Pridanie a zmena hudobných
súborov použitím programu „Music
Transfer““ na strane 125.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
• odpájate kábel pre viacúčelový terminál.
• vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte.
• vypínate fotoaparát.
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory. Tieto
súbory môžete takisto kedykoľvek
odstrániť alebo pridať.
127
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
Keď inštalujete „Príručku k zariadeniu
Cyber-shot“, nainštaluje sa aj „Ďalšie
kroky – Cyber-shot“. „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“ pokračuje v predstavovaní
fotoaparátu a voliteľného príslušenstva.
Zobrazovanie vo Windows
Dvakrát kliknite na ikonu
(Stepup Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť „Step-up Guide“ z
ponuky Štart, kliknite na [Start] t [All
Programs] (vo Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Step-up Guide].
Zobrazenie v systéme
Macintosh
1 Do počítača skopírujte priečinok
[stepupguide] v priečinku
[stepupguide].
2 Vyberte priečinky [stepupguide],
[language], a potom priečinok
[SK] uložený na disku CD-ROM
(dodáva sa) a skopírujte všetky
súbory v priečinku [SK] do
priečinka [img] uloženého v
priečinku [stepupguide], ktorý bol
skopírovaný do počítača v kroku
1. (Prepíšte súbory v priečinku
[img] súbormi v priečinku [SK].)
128
3 Po dokončení kopírovania
dvakrát kliknite na položku
„stepupguide.hqx“ v priečinku
[stepupguide] a rozbaľte ho,
potom dvakrát kliknite na
vygenerovaný súbor
„stepupguide“.
• Ak nemáte nainštalovaný nástroj na
dekomprimáciu súborov vo formáte
HQX, nainštalujte si program Stuffit
Expander.
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9]
sa môžu orezať okraje, preto je potrebné
fotografie pred tlačou skontrolovať
(strana 143).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(strana 130)
Tlač záberov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory
Stick“
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Podrobné informácie nájdete v dodanom návode na použitie
tlačiarne.
Tlač použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“ a potom ich vytlačiť.
Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho (strana 117).
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou
(poradie tlače).
Tlač statických záberov
Tlač vo fotozberni (strana 133)
129
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez
počítača pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový
terminál. Keď je funkcia [USB Connect]
nastavená na možnosť [Auto],
fotoaparát po pripojení automaticky
rozpozná niektoré tlačiarne. V takomto
prípade vynechajte krok 1.
Tlačidlo
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
HOME
• Odporúča sa použiť úplne nabitú batériu,
aby sa fotoaparát náhodou nevypol počas
tlače.
1 Ak chcete zobraziť obrazovku
HOME, stlačte tlačidlo HOME.
2 Pomocou tlačidiel b/B na
ovládacom tlačidle vyberte
položku
(Settings), potom
pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [
Main Settings] a
potom stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [Main Settings 2] a
položku [USB Connect], a potom
stlačte tlačidlo z.
130
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [PictBridge] a potom
stlačte tlačidlo z.
Režim USB je nastavený.
2 Zapnite tlačiareň. Stlačením
tlačidla
(Prehrávanie) zapnite
fotoaparát.
Po pripojení sa zobrazí
indikátor
.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
3 Stlačte tlačidlo MENU, pomocou
tlačidiel v/V na ovládacom
tlačidle vyberte položku [Print], a
potom stlačte tlačidlo z.
2 Do multikonektora
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí obrazový súbor a ponuka
tlače.
Kábel pre
viacúčelový terminál
Krok 3: Výber záberov,
ktoré chcete vytlačiť
Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [This Image] alebo
[Multiple Images] a potom stlačte
tlačidlo z.
Tlač statických záberov
1 Do
konektora
USB
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Môžete vytlačiť zvolený záber.
Pokračujte krokom 4.
131
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
Ak ste vybrali možnosť [Multiple
Images]
Môžete vytlačiť viacero vybraných
záberov.
[Size]
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte
snímku, ktorú chcete vytlačiť, a potom
stlačte tlačidlo z.
Značka
sa zobrazí v značke
začiarknutia záberu.
[Date]
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte
ponuku.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť
[OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete vytlačiť všetky snímky k určitému
dátumu alebo z určitého priečinka, na
obrazovke indexu vyberte položku [Multiple
Images], vyberte panel obsahujúci b a
stlačte z. Značka
sa zobrazí v značke
začiarknutia panelu.
Krok 4: Tlač
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
Slúži na výber veľkosti tlačového
hárka.
Slúži na výber možnosti [Day &
Time] alebo [Date] na vloženie
dátumu a času na fotografie.
• Ak vyberiete možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký nastavíte
(strana 108). Je možné, že niektoré
tlačiarne neponúkajú túto funkciu.
2 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Kým na obrazovke svieti indikátor
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
Indikátor
vyberte nastavenia tlače.
[Quantity]
Vyberte počet kópií určenej snímky,
ktorú chcete vytlačiť.
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
[Layout]
Slúži na výber počtu záberov, ktoré
chcete vytlačiť vedľa seba na hárku.
132
Krok 5: Dokončenie tlače
Overte, či sa obrazovka vrátila naspäť na
krok 2 a odpojte kábel pre viacúčelový
terminál z fotoaparátu.
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávať značky
(poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
Označenie vybratého záberu
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo
MENU
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, kartu „Memory
Stick Duo“ potom odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia, ktorá umožňuje pridať značku
(poradie tlače) na zábery na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“,
ktoré budete chcieť neskôr vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format) alebo je kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značkou
(poradie tlače) môžete
označiť až 999 snímok.
Keď vezmete zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ do
fotozberne
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
3 Stlačením tlačidla MENU
zobrazíte ponuku.
4 Pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
[This Image] a stlačte z.
K záberu sa pripojí značka
(poradie tlače).
DPOF
Tlač statických záberov
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
dokážu spracovať.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér kariet Memory
Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Vkladanie dátumov na zábery konzultujte s
pracovníkom fotozberne.
Ovládacie
tlačidlo
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku, a opakujte kroky 3 a 4.
133
Tlač vo fotozberni
Výber a označenie záberov
1 Počas zobrazenia snímok v
režime jednej snímky alebo v
režime indexu stlačte tlačidlo
MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Na obrazovke sa objaví značka
.
Zobrazenie jedného záberu
2 Pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
možnosť [Multiple Images] a
stlačte tlačidlo z.
Zobrazenie registra
3 Pomocou ovládacieho tlačidla
zvoľte obrázok, ktorý chcete
označiť a stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá značka
.
Zobrazenie jedného záberu
Zrušenie výberu
V kroku 5 vyberte možnosť [Exit] a
potom stlačte tlačidlo z.
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značky, a v kroku 3 stlačte
tlačidlo z.
Zobrazenie registra
Označenie všetkých snímok podľa
dátumu/v priečinku/v obľúbených
položkách
Ak chcete označiť všetky snímky k
určitému dátumu alebo z určitého
priečinka, na obrazovke indexu vyberte
položku [Multiple Images], vyberte panel
obsahujúci b a stlačte z. Značka
sa
zobrazí v značke začiarknutia panelu.
4 Stlačte tlačidlo MENU.
134
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 136 až 146.
Ak sa na obrazovke zobrazí kód „C/E:ss:ss“, pozrite si informácie na
strana 147.
2 Vyberte batériu, počkajte približne jednu minútu a potom ju znova
vložte a zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (strana 99).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobné súbory.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
Batéria a napájanie
136
143
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
136
Vnútorná pamäť
143
Prezeranie záberov
140
Tlač
143
Odstraňovanie
141
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
144
Osobné počítače
141
Iné
145
Riešenie problémov
„Memory Stick Duo“
135
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Batéria sa nedá vložiť.
• Batérie správne vložíte tak, že špičkou batérií pritlačíte páčku na vysunutie batérií.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (strana 154). Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčaný typ batérie.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
• Batéria je na konci životnosti (strana 154). Vymeňte ju za novú.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou
zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že
batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (strana 154). Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa). Na nabíjanie
batérií použite nabíjačku batérií.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Záber v zameriavacom rámčeku nie je ostrý.
• Správne nastavte dioptrickú stupnicu pomocou prepínača nastavenia zameriavacieho
rámčeka (strana 15).
Nie je možné znímať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick
Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (strana 58).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
136
Riešenie problémov
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Kryt objektívu je nasadený. Vyberte kartu.
V režime Smile Shutter sa nedá zhotoviť snímka.
• Úplne stlačte spúšť.
• Kým fotoaparát nedeteguje úsmev, snímka sa nezhotoví (strana 37).
• Funkcia [Smile demo mode] je nastavená na možnosť [On]. Nastavte položku [Smile
demo mode] na hodnotu [Off] (strana 100).
Objekt sa nezobrazuje na displeji (Prehrávanie).
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Ak chcete zmeniť režim snímania,
stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (strana 51).
Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje.
• Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje, ak sa na displeji zobrazí indikátor
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
.
kompozícií.
• Pri snímaní stlačte spúšť do polovice, nezatlačte ju náhle na doraz.
• Skontrolujte správnosť nastavenia [Conversion Lens] (strana 105).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (strana 22). Nie je to porucha.
• [DRO] – táto funkcia je nastavená na hodnotu [DRO plus] (strana 75). Nie je to
porucha.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Pri snímaní sa uistite, že objektív je od objektu ďalej ako
Riešenie problémov
najkratšia možná vzdialenosť snímania, približne 1 cm (W)/120 cm (T) (od prednej
časti objektívu)(strana 31).
• Keď snímate statické zábery, v režime výberu scény sa vyberie režim
(Landscape),
(Twilight) alebo
(Fireworks).
• Pri zvolenom režime
(Advanced Sports Shooting) v režime výberu scény nemusí
byť možné nastaviť zaostrenie na objekt, ktorý je príliš blízko k fotoaparátu.
• V nastavení zaostrenia sa nastaví [Semi Manual] alebo [Manual Focus]. Vyberte režim
automatického zaostrovania (strana 46).
• Skontrolujte správnosť nastavenia [Conversion Lens] (strana 105).
137
Riešenie problémov
Funkcia približovania nefunguje.
• V závislosti od veľkosti snímky sa funkcia inteligentného priblíženia nemusí dať použiť
(strana 104).
• Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď:
– V režime výberu scény je vybratá možnosť
(Smile Shutter) alebo
(Advanced
Sports Shooting).
– Pri snímaní videozáznamov.
• Keď sa režim Smile Shutter nachádza v pohotovostnom režime, miera priblíženia sa
nedá zmeniť. (strana 37).
• Skontrolujte správnosť nastavenia [Conversion Lens] (strana 105).
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk) (strana 32).
• Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– [REC Mode] je nastavená na hodnotu [Burst] v režime Exposure Bracket
(strana 49).
– V režime výberu scény je vybratý režim
(High Sensitivity),
(Advanced Sports
Shooting), (Twilight) alebo
(Fireworks) (strana 36).
– Pri snímaní videozáznamov.
– Night Shot (strana 39).
• Keď je prepínač režimu nastavený na možnosť S, A alebo M a keď je v režime výberu
scény (strana 32) vybratý režim
(Landscape),
(Beach) alebo (Snow), nastavte
blesk na hodnotu (Vynútený blesk).
Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú nejasné biele kruhové
škvrny.
• Čiastočky (prach, peľ a pod.) vo vzduchu odrážajú svetlo blesku a zobrazujú sa na
zábere. Nie je to porucha (strana 14).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• V režime výberu scény je vybratý režim
(Landscape),
(Twilight) alebo
(Advanced Sports Shooting),
(Fireworks) (strana 36).
Snímanie v režime makro sa nedá zrušiť.
• K dispozícii nie je žiadna funkcia na zrušenie makra. V režime
(Auto) je možné
snímať pomocou teleobjektívu aj v podmienkach snímania v režime makro.
Dátum a čas sa nezobrazuje na displeji LCD.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
138
Riešenie problémov
Do záberov nie je možné vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery (strana 144). V
programe „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo uložiť statické zábery s
vloženým dátumom (strana 117).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (strana 45).
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Nastavte jas podsvietenia displeja LCD (strana 26).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
režim merania (strana 50) alebo nastavte expozíciu (strana 45).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (strana 45).
Farby záberu nie sú správne.
• Položku [Color Mode] nastavte na hodnotu [Normal] (strana 76).
• Položku [Color Filter] nastavte na hodnotu [Off] (strana 77).
• Položku NIGHTSHOT nastavte na OFF (strana 39).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Prejavil sa efekt škvrny a v obraze sa objavujú biele, čierne, červené, purpurové alebo
iné šmuhy. Nie je to porucha.
Keď snímate svetlú scénu, celý záber má červený nádych.
• Prejavil sa efekt škvrny. Môže sa vyskytnúť v režime S, A, M,
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe.
Riešenie problémov
(Portrait) alebo
(Advanced Sports Shooting) atď., keď je nastavená vysoká rýchlosť uzávierky
alebo je nastavená malá hodnota F. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (strana 74).
139
Riešenie problémov
• Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití
blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Vyretušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (strana 85).
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nenahrajú (strana 2).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné zábery (strana 58).
• Batéria je takmer vybitá. Vložte nabitú batériu.
Rovnaká snímka sa viackrát nasníma.
• Funkcia [REC Mode] je nastavená na možnosť [Burst]. Alebo – funkcia [Scene
Recognition] je nastavená na hodnotu [Advanced] (strany 49, 70).
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (strana 51).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (strana 124).
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie obrazových súborov pomocou fotoaparátu v
prípade, že súbory boli spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB (strana 120).
• Keď sa režim Smile Shutter nachádza v pohotovostnom režime, prehrávanie sa nedá
spustiť. Úplným stlačením tlačidla spúšte ukončite pohotovostný režim.
• Je to spôsobené kopírovaním snímok v počítači na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ bez použitia programu „Picture Motion Browser“ (strana 124). Tieto snímky si
prehrajte v režime zobrazenia priečinka (strana 80).
• Niekedy sa stáva, že snímky na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ zhotovené
pomocou starších modelov fotoaparátov Sony sa nedajú prehrať. Tieto snímky si
prehrajte v režime zobrazenia priečinka (strana 80).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Indikátory na displeji sú vypnuté. Zobrazte indikátory na displeji stlačením tlačidla
v (DISP) na ovládacom tlačidle (strana 26).
Po spustení prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
• Môže to byť spôsobené spracovaním obrazu. Nie je to porucha.
140
Riešenie problémov
Ľavá a pravá strana obrazovky sa zobrazujú načierno.
• [Auto Orientation] – táto funkcia je nastavená na hodnotu [On] (strana 106).
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
• Preneste hudobné súbory do fotoaparátu pomocou programu „Music Transfer“
(strana 125).
• Overte správnosť nastavenia hlasitosti a samotnej prezentácie (strana 53).
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná so systémom farieb televízora (strana 102).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 110).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový terminál pripojený k inému zariadeniu,
odpojte ho (strana 120).
• Počas výstupu HD(1080i) sa pokúšate prehrávať videozáznamy. Videozáznamy nie je
možné prehrávať v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením. Položku [COMPONENT]
nastavte na hodnotu [SD] (strana 101).
Odstraňovanie
Nedá sa odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (strana 90).
Osobné počítače
Kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom nie je známa.
• Prečítajte si informácie v časti „Odporúčané počítačové prostredie“ na strane 114 pre
operačný systém Windows a strana 126 pre Macintosh.
Počítač s otvorom na kartu „Memory Stick PRO Duo“ nerozpoznal pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích alebo
zapisovacích zariadení Memory Stick vyrobených inými výrobcami než spoločnosťou
Sony sa musia obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte
fotoaparát k počítaču (strany 118 a 126). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Riešenie problémov
• Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie Memory Stick podporujú
141
Riešenie problémov
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je batéria takmer vybitá, vložte nabitú batériu alebo použite sieťový adaptér
(nedodáva sa) (strana 118).
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [Mass Storage] (strana 101).
• Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa) (strana 118).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál od počítača aj od fotoaparátu a potom ho
znova pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (strana 118).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (strana 118).
• Pri kopírovaní postupujte podľa odporúčaní pre váš operačný systém (s. 122 a 126).
• Ak snímate zábery s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery skopírovať do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (strana 95).
Po vytvorení pripojenia USB sa program „Picture Motion Browser“ nespustí
automaticky.
• Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (strana 118).
Nie je možné prehrávať zábery v počítači.
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, ďalšie informácie nájdete v „PMB
Guide“ (strana 117).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Neviete používať program „Picture Motion Browser“.
• Informácie nájdete v „PMB Guide“ (strana 117).
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk počítača a potom ich
prehrávajte z pevného disku (strana 118).
Nedá sa vytlačiť záber.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne.
142
Riešenie problémov
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad
„101MSDCF“ (strana 120).
• Dodržte správne postupy (strana 124).
• Keď kopírujete snímky do počítača bez použitia programu „Picture Motion Browser“,
snímky sa nezobrazia v režime zobrazenia podľa dátumu. Zobrazte snímky v režime
zobrazenia priečinka.
„Memory Stick Duo“
Nedá sa vložiť pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť.
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať uložené údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skopírujte záber na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou voľného miesta.
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia je nedostupná.
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge“ a nasledujúce
položky.
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť každý okraj orezaný. Najmä pri tlači záberu s
Riešenie problémov
Tlač
veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa bočný okraj záberu môže orezať.
143
Riešenie problémov
• Ak pri tlači záberov používate vašu tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
• Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• V programe „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť statické zábery s vloženým
dátumom (strana 117).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Keďže však
zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania,
zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér dokážu
rozpoznať informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif
získate od výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
• Ak na zhotovenie fotografií využívate fotozberňu, požiadajte ich o vloženie dátumov
na zábery.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [PictBridge] (strana 101).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, prečítajte si návod na používanie dodávaný s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou kábla pre
viacúčelový terminál.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte kábel pre
viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte
kábel pre viacúčelový terminál, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu
pripojte daný kábel.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dať vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Potvrďte, že ste kábel pre viacúčelový terminál odpojili skôr, ako zmizol indikátor
(pripájanie pomocou štandardu PictBridge).
144
Riešenie problémov
V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahujú údaj o dátume záznamu, takže ho nie je možné vložiť do výtlačku.
Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte (strana 132).
Nedá sa vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom
formáte.
Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte.
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier inej veľkosti, odpojte kábel
pre viacúčelový terminál a znovu ho pripojte.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (strana 132) alebo v tlačiarni.
Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
• Ak vymeníte nahrávacie médium, nie je možné pomocou fotoaparátu inicializovať čísla
súborov. Ak chcete inicializovať čísla súborov, spustite funkciu [Format] (strany 95,
98), a potom spustite funkciu [Initialize] (strana 99). Odstránia sa však všetky údaje na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ resp. vo vnútornej pamäti a všetky nastavenia,
vrátane dátumu, sa inicializujú.
• Na objektív, ktorý sa prestal pohybovať, nevyvíjajte tlak.
• Vložte nabité batérie a fotoaparát znova zapnite.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
Riešenie problémov
S vysunutým objektívom fotoaparát nefunguje.
približne hodinu.
145
Riešenie problémov
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batéria je vybitá. Vymeňte ich za nabité batérie.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 108).
• Vnútorná nabíjateľná záložná batéria sa vybila. Vložte nabitú batériu a fotoaparát
nepoužívajte 24 hodín.
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 108).
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Batéria sa vybila. Vymeňte ju za novú (strana 20).
• Prstencový adaptér je nasadený. Vyberte ho (strana 18).
• Vzdialenosť od fotoaparátu je príliš veľká. Dajte diaľkové ovládanie bližšie k
diaľkovému snímaču fotoaparátu (strana 15).
Záber snímaný pri veľkom priblížení je skreslený.
• Záber sa môže stať skresleným, keď je nestál počasie, v dôsledku hmly. Nie je to
porucha. Keďže počas snímania nie je možné záber sledovať, spoločnosť Sony
odporúča kontrolné prehratie zväčšeného záberu na displeji po jeho zosnímaní.
146
Výstražné indikátory a správy
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, funguje funkcia vlastnej
diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve
číslice (indikované ako ss) sa budú
líšiť v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, je
možné, že fotoaparát vyžaduje opravu.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:32:ss
• Vo fotoaparáte sa vyskytol problém s
hardvérom. Vypnite napájanie a
znovu ho zapnite.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať alebo
E:62:ss
E:91:ss
• Vo fotoaparáte nastala porucha.
Obnovte nastavenia (strana 99) a
potom znovu zapnite fotoaparát.
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
nabite batériu. V závislosti od
podmienok používania alebo typu
batérie môže indikátor blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
5 až 10 minút zostávajúceho času
batérie.
For use with compatible battery only
• Vložená batéria nie je typu NP-BG1
(dodáva sa) alebo NP-FG1
(nedodáva sa).
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(strana 152).
Riešenie problémov
zapisovať údaje na kartu „Memory
Stick Duo“. Skúste fotoaparát
vypnúť a znova zapnúť alebo
niekoľkokrát vybrať a znova vložiť
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vo vnútornej pamäti nastala chyba
pri formátovaní alebo ste vložili
nenaformátovanú pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
vnútornú pamäť alebo pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ (s. 95,
98).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát alebo
údaje na nej sú poškodené. Vložte
novú kartu „Memory Stick Duo“.
E:61:ss
147
Výstražné indikátory a správy
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick
Duo“ sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(strana 152).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s riadeným prístupom.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
No images
• Vo vnútornej pamäti nie sú
nezaznamenané žiadne zábery, ktoré
je možné prehrať.
• Na karte „Memory Stick Duo“ nie sú
zaznamenané žiadne zábery, ktoré je
možné prehrať.
• Vybratý priečinok neobsahuje súbor,
ktorý by bolo možné prehrať vo
forme prezentácie.
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými
tromi číslicami už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje
(príklad: 123MSDCF a 123ABCDE).
Vyberte iný priečinok alebo vytvorte
nový (s. 95, 96).
• Znovu naformátujte médiá (s. 95,
98).
Memory Stick locked
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu prepnutou do polohy
LOCK. Nastavte plôšku do polohy
umožňujúcej záznam.
No memory space on internal
memory
No memory space on Memory Stick
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (strana 58).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje.
V tomto prípade už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba. Spoločnosť Sony nezaručuje
prehrávanie obrazových súborov
pomocou fotoaparátu v prípade, že
súbory boli spracované v počítači
alebo zaznamenané iným
fotoaparátom.
Read only memory
• Fotoaparát nemôže ukladať ani
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
Read only folder
• Vybrali ste priečinok, ktorý vo
fotoaparáte nemožno nastaviť ako
priečinok na ukladanie záberov.
Vyberte iný priečinok (strana 96).
File protected
• Zrušte ochranu (strana 90).
148
Výstražné indikátory a správy
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
fotoaparát nedokáže prehrať.
(Výstražné upozornenie na
vibrácie)
• Otrasy fotoaparátu môžu byť
spôsobené nedostatočným
osvetlením. Použite blesk, zapnite
funkciu stabilizovaného záberu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby
sa zabezpečila pevná pozícia
fotoaparátu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou 640(Fine)
je možné nahrávať len na pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu, než je
hodnota [640(Fine)].
Macro is invalid
• S aktuálnymi nastaveniami nie je
Low battery power
• Pri kopírovaní záberu uloženého v
internej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ použite úplne
nabitú batériu.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne sa ešte nedokončil
prenos údajov do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
terminál.
režim makra dostupný (strana 36).
Processing...
Flash settings cannot be changed
• S aktuálnymi nastaveniami nie je
blesk dostupný (strany 36, 39).
Maximum number of
images already selected
vybrať až 100 obrazových súborov.
úlohu. Kým sa úloha nezruší,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
• Ak vyberiete všetky obrazové súbory
podľa dátumu/z priečinka/zo skupiny
obľúbených položiek, spracovanie
môže chvíľu trvať.
• Keď vyberáte všetky obrazové
súbory podľa dátumu/z priečinka/zo
skupiny obľúbených položiek,
maximálny počet súborov je 999.
• Do skupiny obľúbených položiek
možno pridať max. 999 obrazových
súborov a značkou
(Poradie
tlače) možno označiť maximálne 999
súborov. Zrušte výber.
Error Playing Music
• Odstráňte daný hudobný súbor alebo
ho nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Použite funkciu [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory.
Riešenie problémov
• V časti [Multiple Images] môžete
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
149
Výstražné indikátory a správy
Error Formatting Music
• Použite funkciu [Format Music].
Recover data
Recovering data
• Informácie o dátumoch alebo ďalšie
Operation cannot be executed
for movie files
informácie sa obnovia v prípade, keď
boli snímky odstránené na počítači.
• Vybrali ste funkciu, ktorá nie je
dostupná pre videozáznamy.
• Počet presahuje maximálny počet
Operation cannot be executed
in unsupported files
• Spracovanie a ďalšie funkcie
fotoaparátu sa nedajú vykonať v
obrazových súboroch, ktoré boli
spracované pomocou počítača a v
súboroch, ktoré boli zhotovené iným
fotoaparátom.
Operation cannot be executed
when using a PictBridge connection
• Niektoré funkcie sú obmedzené
počas pripojenia fotoaparátu k
tlačiarni kompatibilnej s režimom
PictBridge.
Operation cannot be executed
during HD(1080i) output
• Niektoré funkcie sú obmedzené
počas pripojenia fotoaparátu k
televízoru s vysokým rozlíšením.
Unable to detect face for retouch
• Retušovanie nemusí byť možné v
závislosti od záberu.
Turn the power off and on again
• Zlyhanie objektívu.
Self-Timer is invalid
• S týmito nastaveniami je samospúšť
nedostupná (strana 36).
150
záberov (20 000), ktorým fotoaparát
dokáže spravovať dátumy. Odstráňte
snímky zo zobrazenia podľa
dátumov.
Burst is invalid
• S týmito nastaveniami je zhlukové
snímanie nedostupné.
Metering mode operations are not
available
• S týmito nastaveniami je režim
merania nedostupný.
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí —
Zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku na batérie (dodáva sa) a sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva
sa) môžete použiť vo všetkých krajinách a regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až 240 V, s frekvenciou 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
Iné
151
O pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používať typy kariet „Memory
Stick Duo“ uvedené nižšie. Nie je však
možné zaručiť správne fungovanie
všetkých kariet „Memory Stick Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
*1) Fotoaparát nie je kompatibilný s
vysokorýchlostným prenosom údajov
pomocou paralelného rozhrania.
*2) Pamäťové karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“ a
„Memory Stick PRO Duo“ disponujú
funkciami MagicGate. MagicGate je
technológia chránená autorským právom,
ktorá používa technológiu šifrovania.
Fotoaparát nedokáže snímať a prehrávať
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*3) [640(Fine)] videozáznamov s touto
veľkosťou možno zaznamenať.
*4) Fotoaparát nie je kompatibilný s 8-bitovým
paralelným prenosom údajov. Podporuje 4bitový paralelný prenos údajov
ekvivalentný pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
• Tento produkt je kompatibilný s
pamäťovými kartami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratka pre „Memory Stick
Micro“.
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
152
• Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania
údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevný disk počítača.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet Memory Stick Duo
nelepte žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ kartu vkladajte
do priloženého puzdra.
• Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Do otvoru na pamäťovú kartu Memory Stick
Duo nevkladajte žiadne iné predmety okrem
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade to môže spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
O pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
Poznámky o používaní adaptéra
pamäťových kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa)
• Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použiť so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“, kartu „Memory
Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa
uistite, či je karta „Memory Stick Duo“
otočená správnym smerom, a potom ju
úplne vložte. Nesprávnym vložením ju
môžete poškodiť.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo so zariadením kompatibilným s kartami
„Memory Stick“ skontrolujte, či je adaptér
kariet Memory Stick Duo otočený správnym
smerom. Nesprávnym použitím môžete
príslušenstvo poškodiť.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by sa poškodiť zariadenie.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
PRO Duo“ (nedodávajú sa)
Vo fotoaparáte môžete použiť karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 16 GB.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
Micro“ (nedodávajú sa)
Iné
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v tomto fotoaparáte, vložte
kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra
kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Ak vložíte
kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu
bez adaptéra kariet „M2“ s veľkosťou Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
153
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
Životnosť batérie
Odporúčame nabíjať batériu pri teplote okolia
od 10 °C do 30 °C. Mimo uvedeného rozsahu
nebude možné batériu dostatočne nabiť.
Batéria sa pri teplotách mimo tohto rozsahu
nemusí úplne nabiť.
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa postupom času a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne čas batériu
vymeniť za novú.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa každá z batérií
používa.
Efektívne používanie batérie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie
klesá. V chladnom prostredí sa preto čas
používania batérie skracuje. Na predĺženie
času používania batérie odporúčame
vykonať nasledovné opatrenie:
– Uložte batériu do vrecka čo najbližšie k
telu, aby sa zohriala. Do fotoaparátu ju
vložte až tesne pred snímaním.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak používate často
blesk alebo funkciu približovania.
• Odporúčame, aby ste mali k dispozícii
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času
snímania. Pred samotným snímaním je
vhodné nasnímať niekoľko skúšobných
záberov.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám,
napr. nenechávajte ju v aute zaparkovanom
na priamom slnku.
Skladovanie batérie
• Pred skladovaním batériu úplne vyberte a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete uchovať funkčnosť batérie, počas
skladovania batériu aspoň raz ročne úplne
nabite a potom ju vo fotoaparáte úplne
vybite.
• Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prezentácie (strana 53)
dovtedy, kým sa nevypne napájanie.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora,
skratu atď., používajte pri prenose a
uskladňovaní batérie dodané puzdro na
batériu.
154
Kompatibilná batéria
• Batériu NP-BG1 (dodáva sa) možno použiť
iba v kompatibilných modeloch Cyber-shot
typu G.
• Ak používate batériu NP-FG1 (nedodáva
sa), po zobrazení indikátora zvyšného času
batérie sa zobrazia aj minúty (
60 Min).
Informácie o nabíjačke batérií
Informácie o nabíjačke batérií
• V nabíjačke batérií (dodáva sa) nenabíjajte
inú batériu než NP-BG alebo NP-FG. Ak sa
pokúsite nabíjať iné batérie, než tie, ktoré sú
určené, môžu tiecť, prehrievať sa alebo
explodovať, čím sa vystavujete riziku
smrteľného úrazu elektrickým prúdom alebo
vzniku popálenín.
• Nabitú batériu vyberte z nabíjačky. Ak
nevyberiete nabitú batériu z nabíjačky, jej
životnosť sa môže znížiť.
• Ak bliká indikátor CHARGE, vyberte
nabíjanú batériu a potom tú istú batériu opäť
vložte do fotoaparátu, kým sa neozve
cvaknutie. Opätovné blikanie indikátora
CHARGE môže znamenať poškodenie
batérie alebo vloženie nesprávneho typu
batérie. Skontrolujte, či ste použili uvedený
povolený typ batérie. Ak ste použili uvedený
povolený typ batérie, vyberte batériu z
nabíjačky, nahraďte ju novou alebo inou
batériou a overte, či nabíjačka batérií
funguje správne. Ak nabíjačka funguje
správne, mohla nastať chyba v batériách.
Iné
155
Register
Register
A
Copy .................................... 96
Flash (White Balance)....... 72
Add / Remove Favorites
.......................................83
Create REC.Folder ........... 95
Flash Level.......................... 74
Cross Filter ......................... 87
Flash Sync. ........................ 106
Fluorescent Light 1, 2, 3 ....72
Advanced Sports Shooting,
režim .............................35
D
Folder View ........................ 80
AF Illuminator .................103
Date................................... 108
Format ........................... 95, 98
AF Mode ...........................104
Date List ............................. 82
Format Music....................125
Auto Orientation .............106
Date View........................... 80
Function Guide ..................99
Auto Review.....................107
Daylight .............................. 71
Automatické zaostrenie s
pohyblivým bodom .....47
Delete.................................. 81
Funkcia NR pomalej
uzávierky......................22
Automatické zaostrovanie
.........................................8
Digital Zoom.................... 104
G
DirectX ............................. 115
Grid Line...........................103
Diaľkové ovládanie............ 20
B
DISP.................................... 26
B & W..................................76
Displej
Batéria ...............................154
Indikátor...................... 21
Beach, režim .......................35
Podsvietenia displeja
LCD ............................. 26
Beep.....................................99
Bodové meranie .................50
Bracket Set..........................69
BRK.....................................49
Burst ....................................49
Happy Faces ....................... 88
HD(1080i) .........................101
High Sensitivity, režim ...... 35
Zmena zobrazenia...... 26
Histogram .....................26, 27
Displej LCD ....................... 26
Hlasitosť .............................. 51
Download Music.............. 125
Hodnota F ...........................41
DPOF.......................... 91, 133
HOME, tlačidlo..................60
Držanie fotoaparátu .......... 30
I
C
DRO.................................... 75
Center AF ...........................47
E
Incandescent ....................... 72
EV ....................................... 45
Indikátor .............................21
EV, nastavenie hodnoty.... 27
Indikátor uzamknutia AE/
AF................................. 30
Change REC.Folder ..........96
Cieľový priečinok na
ukladanie súborov.....120
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a
názvy súborov............120
Inštalácia ...........................115
Expanded Focus .............. 107
Exposure Bracket .............. 69
Expozícia ............................ 10
Clock Settings ...................108
156
H
Clona....................................10
F
Cloudy .................................71
Face Detection................... 67
Color Filter .........................77
Farba ................................... 12
Color Mode.........................76
Favorites ............................. 80
Color Saturation.................78
Filter by Faces.................... 82
COMPONENT ................101
Fireworks, režim ................ 35
Contrast...............................78
Fisheye Lens....................... 87
Conversion Lens.........19, 105
Flash .................................... 14
Initialize............................... 99
Inteligentné priblíženie
..................................... 104
Internal Memory Tool....... 98
ISO........................... 10, 11, 44
J
JPG ....................................121
Register
K
NTSC................................. 102
Kábel pre viacúčelový
terminál ..............118, 131
Poloautomatické zaostrenie
.......................................47
O
Pomalá synchronizácia ......32
Kopírovanie záberov do
počítača.......................118
Obrazovka registra ............ 52
Ponuka
Odpojený blesk .................. 32
Položky.........................63
Kvalita záberu.....................12
Odstránenie ........................ 58
Prezeranie ....................81
Snímanie.......................65
L
Format.................... 95, 98
Odstránenie záberov ......... 58
Ponuka na prezeranie ........81
Landscape, režim................35
One Push............................. 72
Popis jednotlivých častí .....15
Language Setting ..............109
One Push Set ...................... 72
Portrait, režim.....................35
Optické priblíženie .... 31, 104
Používanie fotoaparátu v
zahraničí .....................151
M
Macro ...................................32
OS .............................. 114, 126
Otočný prepínač................. 40
Preexponovanie ..................10
Main Settings 2 .................101
P
Prepínač nastavenia
zameriavacieho rámčeka
.......................................15
Manage Memory ................95
PAL ................................... 102
Prepínač režimu..................29
Manuálne nastavenie
expozície, režim ...........44
Partial Color ....................... 87
PC ...................................... 113
Presné digitálne priblíženie
.....................................104
PictBridge ................. 101, 130
Prezeranie záberov.............51
Priama tlač ........................130
„Memory Stick Duo“ .......152
Picture Motion Browser
.................................... 117
Memory Stick Tool ............95
Pixel ..................................... 12
Metering Mode ...................50
Podexponovanie................. 10
Priblíženie pri prehrávaní
.......................................52
Monitor..............................104
Počítač ............................... 113
Pridržanie spúšte ..................8
MPG...................................121
MTP ...................................101
kopírovanie záberov
............................ 118, 126
Multi AF ..............................46
Macintosh .................. 126
Multikonektor
.....................110, 118, 131
odporúčané prostredie
............................ 114, 126
Multi-Purpose Resize.........89
Prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu................ 124
Main Settings 1 ...................99
Manuálne zaostrenie ..........47
Mass Storage .....................101
Music Tool.........................125
Music Transfer ..........125, 127
Softvér........................ 115
Priečinok
výber .............................92
vytvorenie ....................95
zmena ...........................96
Print .............................91, 129
Prioritný režim clony .........43
Prioritný režim rýchlosti
uzávierky ......................42
Pripojenie
Windows .................... 113
Počítač ........................118
Nabíjačka batérií ..............155
Počítač Macintosh............ 126
Televízor ....................110
Napájací konektor DC IN
.......................................16
Odporúčané prostredie
.................................... 126
Násadec objektívu ..............18
Prípona ..............................124
Počítač so systémom
Windows .................... 113
Programový posun .............42
Odporúčané prostredie
.................................... 114
Prstencový adaptér.............18
Názov súboru ....................120
Night Shot ...........................39
Noise Reduction .................75
Tlačiareň ....................131
Register
N
Priblíženie ...........................31
Protect .................................90
157
Register
PTP ....................................101
Snímanie
Statické zábery............ 30
R
Rýchlosť uzávierky.............10
Radial Blur..........................88
Videozáznam .............. 30
Snímanie s manuálnym
nastavením .................. 41
Zameriavací krížik pre
bodové meranie .......... 50
Zameriavací rámček .......... 16
Režim Auto Adjustment
.......................................30
Snow, režim ........................ 35
Zameriavací rámček zóny
AF................................. 46
Soft Focus ........................... 86
Zaostrovanie................... 8, 31
Režim Easy Shooting.........31
Softvér................ 115, 117, 125
Režim Flash ..................32, 66
SteadyShot.......................... 79
Značka poradia tlače
............................... 91, 133
Režim Program Auto ........29
Stredové meranie............... 50
Real......................................76
REC Mode ....................49, 69
T
Red Eye Correction...........85
Televízor ........................... 110
Red Eye Reduction............74
Tlač vo fotozberni............ 133
Retouch ...............................85
Tlačidlo FINDER/LCD.... 16
Retro....................................88
Trimming ............................ 85
Riešenie problémov .........135
Twilight Portrait, režim..... 35
Rotate ..................................91
Twilight, režim ................... 35
Rozmazanie ..........................9
U
S
Unsharp masking............... 86
Samospúšť ...........................33
USB Connect ................... 101
Scene Recognition .............70
Scene Selection.............34, 65
V
SD ......................................101
Výstražné indikátory a
správy......................... 147
Select Folder .......................92
Sepia ....................................76
Settings ................................99
Sharpness ............................78
Shooting Settings 1...........103
Shooting Settings 2...........106
Single .................................104
Slideshow ......................53, 84
Smile demo mode.............100
Smile Detection..................68
Smile Detection
Sensitivity.....................68
Smile Shutter, režim.....35, 37
158
Z
Veľkosť záberu ............. 12, 65
VGA.................................... 13
Viacoblastné meranie........ 50
Video Out......................... 102
View Mode ................... 80, 81
Vivid.................................... 76
Vnútorná pamäť................. 28
Vynútený blesk .................. 32
W
White Balance.................... 71
Wide Zoom Display ........ 102
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky................. 147
Poznámky o licencii
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér „C
Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento
softvér poskytujeme na základe
licenčných zmlúv s majiteľmi autorských
práv. Na základe žiadosti majiteľov
autorských práv, ktoré sa vzťahujú na
uvedené softvérové aplikácie, by sme
vás radi informovali o nasledovných
skutočnostiach. Prečítajte si nižšie
uvedené informácie.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Na disku nájdete licencie (v anglickom
jazyku) k softvéru „C Library“, „Expat“
a „zlib“.
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér
podliehajúci licencii GNU General
Public License (ďalej len „GPL“) alebo
GNU Lesser General Public License
(ďalej len „LGPL“).
Máte právo na prístup, úpravu a
distribúciu zdrojového kódu týchto
softvérových programov za podmienok
uvedených v licenciách GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa nachádza na webe. Ak
si ho chcete prevziať, použite
nasledovnú adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste nám
neposielali otázky týkajúce sa obsahu
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Na disku nájdete licencie (v anglickom
jazyku) „GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru PDF budete
potrebovať program Adobe Reader. Ak
tento program nemáte nainštalovaný v
počítači, môžete si ho prevziať z webovej
stránky spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
159
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising