Sony | DSC-QX30 | Sony DSC-QX30 DSC-QX30 Digitálny kompaktný fotoaparát Lens-Style s 30x optickou transfokáciou Návod na použitie

4-546-358-12(1) (SK)
SK
DSC-QX30
Digitálny fotoaparát
Používateľská príručka
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Používanie remienka na zápästie (je súčasťou dodávky)
2
Používateľská príručka
SK
Softvér na správu obrazu PlayMemories Home™ si môžete prevziať
z nasledujúcej adresy URL.
http://www.sony.net/pm/
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na zadnej strane. Sériové
číslo si poznačte na vyhradené miesto nižšie. Tieto čísla uveďte,
kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom obrátite na predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Číslo modelu DSC-QX30
Sériové číslo
3
VAROVANIE
Jednotku nevystavujte dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Batéria
Pri nesprávnej manipulácii môže batéria prasknúť, spôsobiť požiar
alebo dokonca chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledujúce
upozornenia.



4
Nerozoberajte.
Batériu nedrvte a nevystavujte žiadnym otrasom ani pôsobeniu sily,
napríklad nárazom kladiva alebo pádu, ani na ňu nestúpajte.
Batériu neskratujte a zabráňte kontaktu kovových predmetov s terminálmi
batérie.








Nevystavujte vysokej teplote nad 60 °C, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
Nespaľujte ani nehádžte do ohňa.
Nemanipulujte s poškodenými ani vytečenými lítium-iónovými batériami.
Batériu nabíjajte pomocou originálnej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo zariadenia určeného na nabíjanie batérie.
Batériu uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Batériu uchovávajte v suchu.
Vymieňajte ju len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ, ktorý odporúča
spoločnosť Sony.
Použité batérie zlikvidujte bezodkladne podľa pokynov.
SK
Sieťový adaptér
Sieťový adaptér používajte v nástennej elektrickej zásuvke vo vašej blízkosti.
Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne akákoľvek porucha, sieťový adaptér
okamžite odpojte od nástennej elektrickej zásuvky.
5
Pre zákazníkov v Európe
Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko
Súlad s normami EÚ pre produkt: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie
je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete
na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
6
Poznámka
SK
Ak sa vplyvom statickej elektriny alebo elektromagnetizmu
nedokončí (zlyhá) prenos údajov, reštartujte aplikáciu alebo
odpojte a znova zapojte komunikačný kábel (USB atď.).
Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že spĺňa obmedzenia
stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilite
týkajúce sa používania prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.
Elektromagnetické polia môžu pri určitých frekvenciách ovplyvniť
obraz a zvuk jednotky.
7
Likvidácia nepotrebných batérií, elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu
so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
8
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo
SK
z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby
ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
9
10
Informácie o fotoaparáte
SK
Fotoaparát je určený na pripojenie
k smartfónu cez sieť Wi-Fi. Snímky
môžete prenášať do smartfónu
bezprostredne po nasnímaní.
Kontrola dodaných položiek





Nabíjateľná batéria NP-BN (1)
Kábel Micro USB (1)
Remienok na zápästie (1)
Príslušenstvo na pripevnenie
smartfónu (1)
Používateľská príručka
(táto príručka) (1)
Názvy hlavných súčastí
 Tlačidlo napájania
 Mikrofón
 Terminál Multi
 Tlačidlo RESET
 Indikátor napájania/nabíjania/
videozáznamu
Zelený: napájanie
Oranžový: nabíjanie
Červený: nahrávanie
videozáznamu
 Páčka transfokácie
 Tlačidlo uzávierky
Pokračovanie 
11
Informácie o fotoaparáte (pokračovanie)
 Displej
: signalizuje, že pamäťová
karta nie je vložená
: signalizuje zostávajúcu
kapacitu batérie
: signalizuje nastavenia
siete Wi-Fi
: jedno pripojenie
(predvolené)
: viac pripojení
: sieť Wi-Fi vypnutá
 Tlačidlo siete Wi-Fi
 Konektor statívu
 Háčik pre remienok na zápästie
12
Nabíjanie batérie
SK
Batériu nabite pred používaním
fotoaparátu. Na nabíjanie použite
kábel Micro USB (je súčasťou
dodávky), pomocou ktorého
pripojíte fotoaparát k počítaču.


Kryt batérie
Počas nabíjania batérie vypnite
napájanie.
Ak nemáte počítač, použite sieťový
adaptér AC-UD10 (predáva sa
samostatne).
13
Vloženie pamäťovej karty
Pred snímaním vložte pamäťovú kartu microSD (predáva sa samostatne)
alebo médium Memory Stick Micro™ (M2).
Poznámka: Pri vkladaní pamäťovej karty sa uistite, že je otočená
správnym smerom.

Pamäťové karty sa používajú na ukladanie obrázkov [20M] (predvolené
nastavenie) alebo videa.
Médium
Memory
Stick Micro
Pamäťová
karta
microSD
Strana
s terminálom
14
Strana
s potlačou
Inštalácia aplikácie PlayMemories Mobile™
SK
Pred používaním fotoaparátu
nainštalujte v smartfóne aplikáciu
PlayMemories Mobile. Ak už je
aplikácia PlayMemories Mobile
nainštalovaná, aktualizujte ju
na najnovšiu verziu.
Podrobné informácie o aplikácii
PlayMemories Mobile nájdete
na webovej stránke podpory
http://www.sony.net/pmm/
Zariadenie so systémom
Android
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories
Mobile v obchode Google Play
a nainštalujte ju.
Zariadenie iPhone
Vyhľadajte aplikáciu PlayMemories
Mobile v obchode App Store
a nainštalujte ju.
15
Pripojenie fotoaparátu a smartfónu
cez sieť Wi-Fi
Spôsob pripojenia sa líši
v závislosti od typu smartfónu.
Skontrolujte typ smartfónu
a vytvorte pripojenie cez sieť Wi-Fi.
Zariadenie so systémom
Android (nekompatibilné
s funkciou NFC)
 Zapnite fotoaparát.
 Spustite aplikáciu PlayMemories
Mobile v smartfóne.
 Vyberte názov SSID tak, ako je
vytlačený na štítku na zadnej
strane krytu batérie fotoaparátu.
16
 Zadajte heslo tak, ako je
vytlačené na tom istom štítku
(iba prvýkrát).

Tlačidlo napájania

SK


Zapnuté napájanie: Naďalej
sa dotýkajte (1 až 2 sekundy)
bez pohnutia, kým sa nespustí
aplikácia PlayMemories Mobile.
Vypnuté napájanie: Naďalej
sa dotýkajte fotoaparátu
smartfónom, kým sa nevysunie
objektív fotoaparátu.
Zariadenie so systémom
Android (kompatibilné
s funkciou NFC)
 Značkou N Mark na smartfóne
sa dotknite značky (N mark)
na fotoaparáte.
Pokračovanie 
17
Pripojenie fotoaparátu a smartfónu cez sieť Wi-Fi (pokračovanie)
Zariadenie iPhone
 Zapnite fotoaparát.
 V smartfóne vyberte položku
[Settings] a potom položku
[Wi-Fi].
 Vyberte názov SSID tak, ako je
vytlačený na štítku na zadnej
strane krytu batérie fotoaparátu.

Tlačidlo
napájania
18


 Zadajte heslo tak, ako je
vytlačené na tom istom štítku
(iba prvýkrát).
 Potvrďte pripojenie k názvu SSID
fotoaparátu.
 Vráťte sa na úvodnú obrazovku
a potom spustite aplikáciu
PlayMemories Mobile.


Pripojenie fotoaparátu k smartfónu
SK
Po pripevnení príslušenstva
na pripevnenie smartfónu
(je súčasťou dodávky)
k fotoaparátu pripojte
fotoaparát k smartfónu.
 Pripojte fotoaparát
k príslušenstvu na pripevnenie.
Vložte fotoaparát do zásuvky
príslušenstva na pripevnenie,
zarovnajte biele značky a otáčajte
príslušenstvom, kým nezacvakne.

Značka Sony (vrchná časť)
Príslušenstvo
na pripevnenie
smartfónu
Biela značka
Pokračovanie 
19
Pripojenie fotoaparátu k smartfónu (pokračovanie)
 Otvorte svorky príslušenstva
na pripevnenie.
 Úplne roztvorte svorky a pripojte
fotoaparát k smartfónu.
 Fotoaparátom s pripojeným
smartfónom nekývajte, pretože by
smartfón mohol z príslušenstva
na pripevnenie vypadnúť.
 Dajte pozor, aby sa pri pripojení
smartfónu nezachytili žiadne
tlačidlá.
20


Snímanie obrázkov
SK
 Spustite aplikáciu PlayMemories
Mobile v smartfóne.
 Snímajte obrázky pomocou
tlačidla uzávierky fotoaparátu
alebo aplikácie PlayMemories
Mobile.
Snímky [2M] sa automaticky prenesú
do smartfónu a zobrazí sa obrazovka
náhľadu. Snímky [20M] sa uložia
na pamäťovú kartu vo fotoaparáte
(predvolené nastavenie).
Obrazovka aplikácie
PlayMemories Mobile
 Prepínanie režimov snímania
 Tlačidlo uzávierky/videozáznamu
 Nastavenia
 Prepínanie medzi statickou
snímkou a videozáznamom
 Transfokácia
21
Ukončenie činnosti
 Ukončením aplikácie
PlayMemories Mobile sa
vráťte na úvodnú obrazovku.
 Vypnite fotoaparát.
 Ak fotoaparát vypnete skôr, ako
ukončíte aplikáciu PlayMemories
Mobile, zobrazí sa chybové
hlásenie. Nie je to porucha.

Zobrazenie na displeji aplikácie
sa môže prostredníctvom
budúcich inovácií zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
22
Pozrite si Príručku pomoci
SK
Príručka pomoci je online príručka.
Príručku pomoci si pozrite,
ak chcete získať ďalšie
podrobnosti, informácie
o nastaveniach a operáciách
aplikácie PlayMemories Mobile
a preventívne opatrenia.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
23
Otázky a odpovede
Prečo sa fotoaparát nenabíja?
Vypnite napájanie.
Prečo indikátor napájania bliká
na červeno?
 Pamäťová karta nie je vložená
správne. Vložte ju správnym
smerom (pozrite si časť Vloženie
pamäťovej karty).
Ako môžem opraviť dátum a čas?
 Po vytvorení pripojenia Wi-Fi
medzi fotoaparátom a smartfónom
sa vo fotoaparáte automaticky
nastaví rovnaký dátum a čas
ako v smartfóne.

24
Ako môžem obnoviť predvolené
nastavenie?
 Zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo RESET.
Ako môžem zmeniť nastavenia,
ako napríklad veľkosť obrázka?
 Zmeny môžete vykonať
na obrazovke nastavení
aplikácie PlayMemories Mobile.
Kde si môžem pozrieť počet
obrázkov alebo nastavenia
siete Wi-Fi?
 Pozrite si časť Technické údaje
v tejto príručke alebo Príručku
pomoci (vo formáte HTML).
SK
Prečo sa fotoaparát
neočakávane zapol?
 Ak sa v blízkosti fotoaparátu
nachádza smartfón so zapnutou
funkciou NFC, napájanie sa môže
nepredvídane zapnúť. Nie je to
porucha.
Prečo sa videozáznamy
po nasnímaní neprenášajú
do smartfónu?
 Videozáznamy sa zaznamenávajú
na pamäťovú kartu, ale neprenášajú
sa automaticky.
Prečo sa znova vyžaduje heslo?
 V závislosti od modelu smartfónu
sa heslo môže znova vyžadovať
aj vtedy, ak už ste heslo nastavili.
V takom prípade znova vykonajte
pripojenie (pozrite si časť
Pripojenie fotoaparátu a smartfónu
cez sieť Wi-Fi).
25
Technické údaje
Napájanie: nabíjateľná batéria NP-BN, 3,6 V
Spotreba energie (počas snímania): 1,4 W
Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerný prúd 4,2 V
Maximálny nabíjací prúd: 0,9 A
Výdrž batérie a počet snímok, ktoré možno zaznamenať
Snímanie (statické snímky)
Počet snímok
-
približne 200 snímok
Skutočná doba snímania (videozáznamy) približne 25 min.
-
Nepretržité snímanie (videozáznamy)
-


26
Výdrž batérie
približne 45 min.
Čísla sú založené na štandarde CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association – Asociácia pre snímacie
a zobrazovacie zariadenia)
Vyššie uvedené čísla sa líšia v závislosti od typu smartfónu a spôsobu
jeho používania.
Ochranné známky






SK
, Cyber-shot™, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
, PlayMemories Home sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
Logo microSDXC je ochrannou známkou spoločnosti SD-3C, LLC.
Android a Google Play sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi PROTECTED SET-UP sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
N Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Okrem toho názvy systémov a produktov použité v tejto príručke sú
vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných vývojárov alebo výrobcov. V tomto návode sa však
neuvádzajú značky ™ ani ® vo všetkých prípadoch.
27
Poznámky k používaniu fotoaparátu
Poznámky k používaniu fotoaparátu
•
•
Pri pripájaní príslušenstva na pripevnenie smartfónu k fotoaparátu
dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty.
Po pripojení fotoaparátu k smartfónu nedržte len smartfón.
Príslušenstvo na pripevnenie by sa mohlo oddeliť od smartfónu.
Držte telo fotoaparátu.
Teplota fotoaparátu
Fotoaparát a batéria sa v dôsledku nepretržitého používania môžu
zahrievať, nie je to však porucha.
28
Ochrana pred prehriatím
SK
V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie nemusí byť možné
nahrávať videozáznamy alebo sa napájanie môže automaticky
vypnúť s cieľom ochrániť fotoaparát.
V takom prípade nechajte napájanie vypnuté a počkajte, kým
teplota fotoaparátu a batérie neklesne. Ak napájanie zapnete bez
toho, aby ste nechali fotoaparát a batériu dostatočne vychladnúť,
napájanie sa môže znova vypnúť alebo nemusí byť možné nahrávať
videozáznamy.
29
Bezpečnosť pri používaní produktov s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN
So svojimi zariadeniami vždy používajte zabezpečenú bezdrôtovú
sieť, aby ste zabránili útoku hackerov, neoprávnenému prístupu
tretej strany a iným ohrozeniam. Pri používaní funkcie bezdrôtovej
siete je dôležité nastaviť zabezpečenie. Spoločnosť Sony neposkytuje
žiadne záruky ani nepreberá zodpovednosť za žiadne škody
spôsobené nedostatočným zabezpečením alebo používaním funkcie
bezdrôtovej siete.
Používanie a starostlivosť
S produktom nezaobchádzajte zlým spôsobom, nerozoberajte ho,
neupravujte, nevystavujte fyzickým otrasom ani úderom, napríklad
nárazom kladiva alebo pádu, ani naň nestúpajte. Obzvlášť opatrní
buďte pri manipulácii s objektívom.
30
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie
otázky nájdete na našej webovej lokalite zákazníckej podpory.
SK
http://www.sony.net/
31
4-546-358-12(1) (SK)
SK
DSC-QX30
Digitálny fotoaparát
Používateľská príručka
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Download PDF

advertising