Sony | DSC-H10 | Sony DSC-H10 Návod na použitie

VKliknite na položku!
Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií
snímania
Digitálny fotoaparát
Používanie funkcií
prezerania
Príručka k zariadeniu
Cyber-shot
Prispôsobenie
nastavení
DSC-H10
Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si
túto príručku a príručky „Návod na používanie“
a „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ a odložte si ich
ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.
Prezeranie záberov
na obrazovke
televízora
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2008 Sony Corporation
3-296-280-82(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Poznámky k typu použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ (nedodávajú sa)
„Memory Stick Duo“
Vo fotoaparáte môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“
Vo fotoaparáte
nemôžete
používať
pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Iné pamäťové karty sa nemôžu
používať.
• Podrobné informácie o karte „Memory Stick
Duo“ nájdete na strane 121.
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa).
• Ak viete, že batériu nebudete dlhší čas
používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne
vybiť, vybitú batériu potom vyberte z
fotoaparátu a uschovajte ju na chladnom a
suchom mieste. Takýmto spôsobom
zachováte funkčnosť batérie.
• Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na strane s. 123.
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát sa dodáva s
objektívom Carl Zeiss, ktorý dokáže
snímať ostrý obraz s vynikajúcim
kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v zhode so systémom
hodnotenia kvality overeným
spoločnosťou Carl Zeiss podľa noriem
kvality spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Informácie o displeji LCD a
objektíve
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Na
displeji LCD sa však môžu objaviť nepatrné
čierne alebo jasné bodky (bielej, červenej,
modrej alebo zelenej farby). Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu
a neovplyvňujú nasnímaný obraz.
Adaptér kariet Memory Stick Duo
Poznámky týkajúce sa batérií
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
batériu (dodáva sa).
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
2
Čierne, biele,
červené, modré
alebo zelené bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
Informácie o používaní fotoaparátu
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na pohyblivý objektív.
Obrázky použité v tejto príručke
Obrázky použité v tejto príručke ako príklady
reprodukcie. Nie sú to skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ....... 8
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 8
Expozícia – Úprava intenzity svetla ...................................................................... 10
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia............................................................ 11
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“...................................... 12
Flash – Informácie o používaní blesku ................................................................. 14
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 15
Indikátory na displeji ............................................................................... 19
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 23
Používanie vnútornej pamäte ................................................................. 24
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu .................................................................. 25
Jednoduché snímanie záberov (režim Auto Adjustment) ....................... 26
Snímanie statického záberu (Scene Selection)....................................... 30
Snímanie s manuálne nastavenou expozíciou........................................ 33
Prezeranie záberov ................................................................................. 35
Odstránenie záberov............................................................................... 37
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka ............................................................. 39
Položky ponuky ...................................................................................... 43
Používanie funkcií snímania
Ponuka pre snímanie .............................................................................. 44
Scene Selection: Výber výberu scény
Image Size: Výber veľkosti záberu
Face Detection: Detekcia tváre objektu
REC Mode: Výber režimu nepretržitého snímania
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
ISO: Výber svetelnej citlivosti
EV: Úprava intenzity svetla
Metering Mode: Výber režimu merania
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
White Bal: Úprava farebných tónov
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Red Eye Reduction: Odstránenie efektu červených očí
Contrast: Úprava kontrastu
Sharpness: Úprava ostrosti
4
Obsah
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
SETUP: Výber nastavení snímania
Používanie funkcií prezerania
Prehrávanie záberov z obrazovky HOME .....................................57
(Single Image): Prehrávanie jedného záberu
(Index Display): Prehrávanie zoznamu záberov
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
Ponuka na prezeranie ........................................................................60
(Delete): Odstránenie záberov
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)............................................................................66
Manage Memory ..........................................................................68
Memory Tool — Memory Stick Tool .................................................68
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool .............................................71
Format
Settings ..........................................................................................72
Main settings — Main Settings 1......................................................72
Beep
Function Guide
Initialize
Main settings — Main Settings 2......................................................73
USB Connect
COMPONENT
Video Out
5
Obsah
Shooting Settings — Shooting Settings 1........................................ 75
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
Shooting Settings — Shooting Settings 2........................................ 78
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings .................................................................................. 79
Language Setting ............................................................................. 80
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke televízora .......................................... 81
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows .......... 84
Inštalácia softvéru (dodáva sa) ............................................................... 86
Informácie o programe „Picture Motion Browser“ (dodáva sa).............. 88
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“ ................................................................................................. 89
Kopírovanie záberov do počítača bez programu „Picture Motion
Browser“ .............................................................................................. 93
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“...... 95
Používanie programu „Music Transfer“ (dodáva sa) .............................. 96
Práca s počítačom Macintosh ................................................................ 97
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ................................................. 99
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov....................................................... 100
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge ............................................................................................. 101
Tlač vo fotozberni ................................................................................. 104
6
Obsah
Riešenie problémov
Riešenie problémov ..............................................................................106
Výstražné indikátory a správy ...............................................................116
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájania .......................120
Informácie o karte „Memory Stick Duo“ ...............................................121
Informácie o batérii ...............................................................................123
Informácie o nabíjačke batérií ...............................................................124
Register
Register .................................................................................................125
7
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako
je napr. prepínač režimu (s. 25),
obrazovka HOME (s. 39) a ponuky
(s. 41).
Zaostrenie Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Tlačidlo spúšte
nestláčajte úplne
až na doraz.
Indikátor
Spúšť stlačte do uzamknutia AE/AF
polovice.
bliká , svieti/pípa
Potom zatlačte
spúšť až na
doraz.
Keď je zaostrovanie zložité t [Focus] (s. 50)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Pozrite časť „Ako predísť rozmazaniu záberov“
nižšie.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Ako predísť rozmazaniu záberov
Pri zhotovovaní záberu sa fotoaparát neúmyselne pohol. Toto sa nazýva „otras
fotoaparátu“. Naopak, ak sa pri zhotovovaní záberu pohne objekt, to sa nazýva
„rozmazanie objektu“.
Otras fotoaparátu
Príčina
Pri držaní fotoaparátu a stlačení tlačidla spúšte
sa vám triasli ruky alebo celé telo a celá
obrazovka je rozmazaná.
Čo môžete robiť na zmiernenie rozmazania
• Použite statív alebo fotoaparát postavte na
rovný povrch a držte ho pevne.
• Na zabránenie rozmazaniu trasením
fotoaparátu použite samospúšť s
2-sekundovým oneskorením a po stlačení
spúšte držte fotoaparát pevne rukami.
Rozmazanie objektu
Príčina
Hoci fotoaparát držíte pevne, objekt sa počas
expozície pohne a po stlačení tlačidla spúšte
objekt vyzerá rozmazaný.
Čo môžete robiť na zmiernenie rozmazania
• V režime výberu scény vyberte možnosť
(režim High Sensitivity).
• Vyberte vyššiu citlivosť ISO, čím sa zvýši
rýchlosť uzávierky a tlačidlo spúšte stlačte
skôr, ako sa objekt pohne.
Poznámky
• Vo fotoaparáte je predvolene zapnutá funkcia stabilizovaného záberu, takže otrasy
fotoaparátu sa automaticky zmierňujú. Táto funkcia však neúčinkuje na rozmazanie objektu.
• Okrem toho, otrasy fotoaparátu a rozmazanie objektu sa často vyskytujú pri slabom osvetlení
alebo v podmienkach s pomalými rýchlosťami uzávierky, ktoré sa vyskytujú napr. v režime
(Twilight) alebo
(Twilight Portrait). V takom prípade majte pri snímaní na pamäti
uvedené tipy.
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (Odporúčaný index
expozície)
= Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Ručná expozícia:
Umožňuje ručne nastaviť rýchlosť
uzávierky a hodnotu clony (s. 33).
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom (strany 23,
48).
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť tú časť snímaného
objektu, podľa ktorej sa bude určovať
expozícia (s. 49).
10
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je stupeň citlivosti nahrávacieho média, ktoré zahŕňa obrazový snímač,
ktorý prijíma svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v
závislosti od citlivosti ISO.
Nastavenie citlivosti ISO, pozri stranu 48.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka aj v tmavých prostrediach a zároveň sa
zvýši rýchlosť uzávierky a zníži sa rozmazanie.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Daylight
Cloudy
Žiarivka
Incandescent
Biele
(štandardné)
Modrasté
Sfarbené do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie vyváženia bielej farby
[White Bal] (s. 52).
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Popis pixelov a veľkosť záberu
1 Veľkosť záberu: 8M
3264 pixelov × 2448 pixelov = 7 990 272 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Počet pixelov
Výber veľkosti záberu (s. 13)
Pixel
Veľký počet
pixelov (vynikajúca
kvalita záberu a
veľká veľkosť
súboru)
Malý počet pixelov
(nižšia kvalita
záberu, ale malá
veľkosť súboru)
12
Príklad: tlač až do
formátu A3
Príklad: vhodné na
pripojenie k
odosielaným emailom
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Veľkosť záberu
Bežné použitie
Počet záberov
8M
(3264×2448)
For prints up to A3
3:2*1
(3264×2176)
Shoot in 3:2 aspect ratio
5M
(2592×1944)
For prints up to A4
3M
(2048×1536)
For prints up to 10×15 cm or
13×18 cm
VGA
(640×480)
Shoot at a small image size
for e-mail attachment
16:9*2
(1920×1080)
Shoot in HDTV aspect ratio
Tlač
Menej
Vysoká
kvalita
Viac
Nízka kvalita
*1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc atď.
*2) Pri tlači sa môžu orezať oba okraje záberu (s. 113).
Veľkosť videozáberu
Snímka/s.
Bežné použitie
640(Fine) (640×480)
pribl. 30
Shoot high quality movie for display on
TV
640(Standard)
(640×480)
pribl. 17
Shoot standard quality movie for display
on TV
320 (320×240)
pribl. 8
Shoot at a small size for email
attachment
• Čím väčšia veľkosť záberu, tým vyššia kvalita.
• Čím viac snímok za sekundu, tým je prehrávanie plynulejšie.
13
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Flash
Informácie o používaní blesku
Pri používaní blesku sa oči objektu môžu javiť ako červené alebo sa na zábere môžu
zobraziť neostré biele kruhové škvrny. Tieto efekty je možné zmierniť nasledujúcimi
krokmi.
„Efekt červených očí“
Zrenice sa v tmavom prostredí rozširujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev na zadnej
strane oka (sietnice), čím vzniká „efekt červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ako je možné zmierniť „efekt červených očí“?
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (s. 54).
• V režime výberu scény vyberte možnosť
(režim High Sensitivity)* (s. 31). (Blesk sa
automaticky vypne.)
• Ak sa oči objektu nasnímajú ako červené, opravte obrázok pomocou funkcie [Retouch] v ponuke
na prezeranie (s. 60) alebo pomocou dodaného softvéru „Picture Motion Browser“.
„Biele kruhové škvrny“
Tento jav je spôsobený čiastočkami (prach, peľ a pod.), ktoré sa vznášajú vo vzduchu v
blízkosti objektívu. Ak ich blesk fotoaparátu zvýrazní, zobrazia sa ako biele kruhové
škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Čiastočky
(prach, peľ a pod.)
vo vzduchu
Ako je možné zmierniť „biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• V režime výberu scény vyberte možnosť
(režim High Sensitivity)*. (Blesk sa automaticky
vypne.)
* Aj pri nastavení možnosti
(režim High Sensitivity) v režime výberu scény môže byť rýchlosť
uzávierky nízka v prípade nedostatočných svetelných podmienok alebo na tmavom mieste. V
takom prípade použite statív alebo po stlačení spúšte držte fotoaparát pevne rukami.
14
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
1
6
2
6
7
8
9
5
1
2
3
4
5
3
4
0
7
8
9
qd qs qa
A Tlačidlo POWER
B Indikátor POWER
C Prepínač režimu (25)
D Spúšť (26)
E Mikrofón
F Blesk (28)
G Iluminátor AF (75)/Indikátor
samospúšte (29)
H Háčik pre remienok na plece
I Objektív
qjqh
qg qf
A Pri snímaní: tlačidlo priblíženia
(W/T) (27)
Pri prehrávaní: tlačidlo /
(priblíženie pri prehrávaní)/tlačidlo
(register) (35, 36)
B Tlačidlo
(Prehrávanie) (35)
C Displej LCD (23)
D Tlačidlo MENU (41)
E Tlačidlo HOME (39)
F Háčik pre remienok na plece
G Kryt konektora
15
Popis jednotlivých častí
H Multikonektor
Používa sa v nasledujúcich
situáciách:
• pri vytváraní pripojenia USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
• pri vytváraní pripojenia do vstupných
konektorov pre zvuk a video na
televízore,
• pri vytváraní pripojenia k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge.
I Konektorová zásuvka DC IN
Pri použití sieťového adaptéra AC-LS5K
(nedodáva sa)
L Kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (spodná
strana)
M Lôžko pre statív (spodná strana)
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. V opačnom prípade nebude
fotoaparát pevne uchytený alebo sa
môže poškodiť fotoaparát.
N Otvor na vloženie batérie
O Ovládač vysúvania batérie
P Otvor na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
Q Indikátor prístupu
1 Do konektora
DC IN
Značka v
2 Do sieťovej
zásuvky
• Batériu nemožno nabiť pomocou
pripojenia fotoaparátu k sieťovému
adaptéru AC-LS5K. Na nabíjanie batérií
použite nabíjačku batérií (dodáva sa).
J Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z (41)
Vypnutá ponuka: DISP/ / /
(23, 28)
Keď je prepínač režimu nastavený na
možnosť M:
Rýchlosť uzávierky/clona (33)
K Reproduktor (spodná strana)
16
Popis jednotlivých častí
Tienidlo objektívu/medzikrúžok na
tienidlo
Nasadenie tienidla objektívu
Ak snímate pri ostrom svetle, napríklad
vonku, odporúčame použiť tienidlo objektívu,
aby nedošlo k zhoršeniu kvality nasnímaného
obrazu pre nadmerné osvetlenie.
1 Medzikrúžok na tienidlo nasadzujte pri
vypnutom fotoaparáte.
A Tienidlo objektívu
B Medzikrúžok na tienidlo
2 Priložte tienidlo objektívu podľa
obrázka a otočte tienidlom v smere
hodinových ručičiek, kým s kliknutím
nezapadne na svoje miesto.
• Kryt objektívu môžete nasadiť aj na
pripevnené tienidlo objektívu.
• Pri používaní tienidla objektívu dajte pozor,
aby nenastala niektorá z nasledujúcich
situácií:
– svetlo iluminátora AF sa môže zablokovať,
– svetlo blesku sa môže zablokovať, pri
použití vstavaného blesku sa v zábere
môže objaviť tieň.
17
Popis jednotlivých častí
Skladovanie tienidla objektívu
Tienidlo objektívu je možné nasadiť
opačným smerom, a tak ho skladovať,
keď sa fotoaparát nepoužíva.
Priložte tienidlo objektívu podľa
obrázka a otočte tienidlom v smere
hodinových ručičiek, kým s kliknutím
nezapadne na svoje miesto.
Nasadenie konverzného objektívu
(nedodáva sa)
Ak chcete snímať dokonalejšie
širokouhlé zábery alebo veľmi priblížené
zábery vzdialených objektov, nasaďte
konverzný objektív.
1 Nasaďte medzikrúžok na tienidlo.
2 Nasaďte konverzný objektív.
• Pri snímaní pomocou konverzného
objektívu skontrolujte nastavenia v časti
[Conversion Lens] (s. 77).
• Ďalšie informácie nájdete v návode
dodávanom spolu s konverzným objektívom.
18
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) na
ovládacom paneli sa obrazovka zmení
(s. 23).
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Pri snímaní statických záberov
Zobrazenie
Význam
Vyváženie bielej farby
(52)
Režim záznamu (46)
BRK
±1.0
Režim merania (49)
Detekcia tváre (45)
SteadyShot (56)
• V predvolenom nastavení
sa v závislosti od
nastavenia funkcie
SteadyShot po
čiastočnom stlačení
tlačidla uzávierky zobrazí
jeden z týchto
indikátorov.
RETURN
Upozornenie na vibrácie
Pri snímaní videozáznamov
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu stabilizovaného
záberu, použiť blesk pre
lepšie osvetlenie alebo
statív či iné zariadenie na
stabilizovanie
fotoaparátu (s. 9).
A
Stupnica približovania
(27, 76)
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Režim farieb (47)
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (116)
Veľkosť záberu (44)
Kontrast (55)
Ostrosť (55)
Prepínač režimu/ponuka
(výber scény) (30)
P M
Prepínač režimu (25)
19
Indikátory na displeji
B
Zobrazenie
C
Význam
Zobrazenie
Režim manuálneho
nastavenia expozície (33)
Význam
z RETURN
z SET
Sprievodca funkciami pre
manuálnu expozíciu (33)
Záznamové médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
1.0m
Zaostrenie na vopred
nastavenú vzdialenosť
Priečinok na ukladanie
záznamov (68)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
(50)
z
Uzamknutie AE/AF (26)
Standby
REC
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
96
Počet obrázkov, ktoré je
možné zaznamenať
ISO400
ISO číslo (48)
00:25:05
Nahrávací čas
(hod. : min. : sek.)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
• Keď sa v zlých svetelných
podmienkach zníži
rýchlosť uzávierky pod
určitú úroveň,
automaticky sa aktivuje
funkcia NR (redukcia
šumu) pomalej uzávierky,
ktorá zníži šum na
obrázku.
Iluminátor AF (75)
Odstránenie efektu
červených očí (54)
Režim blesku (28)
Nabíjanie blesku
Konverzný objektív (77)
D
125
Rýchlosť uzávierky
Zobrazenie
Význam
F3.5
Hodnota clony
C:32:00
+2.0EV
Hodnota expozície (48)
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
0:12
Čas záznamu (min. : sek.)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF (50)
Macro (28)
(116)
Časovač (29)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (49)
Zameriavací rámček zóny
AF (50)
Histogram (23)
20
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Veľkosť záberu (44)
Ochrana (63)
VOL.
Hlasitosť (35)
Značka poradia tlače
(DPOF) (104)
Pri prehrávaní videozáznamov
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(102)
Stupnica približovania
(35)
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(103)
• Kým svieti indikátor,
kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
B
Zobrazenie
N
Význam
Prehrávanie (35)
Panel prehrávania
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo súboru priečinka
(65)
2008 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami na
prehrávanie záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
Histogram (23)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
21
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
Prehrávacie médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Priečinok prehrávania
(65)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
8/8 12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Zmena priečinka (65)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Režim merania (49)
Flash
Vyváženie bielej farby
(52)
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
(116)
22
ISO400
ISO číslo (48)
+2.0EV
Hodnota expozície (48)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v (DISP)
(zobrazenie displeja)
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) na
ovládacom paneli sa obrazovka zmení
takto:
Indikátory zapnuté
Indikátory zapnuté*
• Ak si zábery prezeráte vo vonkajšom
prostredí v jasnom svetle, zvýštejas
podsvietenia displeja LCD.
Môže sa tak však rýchlejšie spotrebovať
batéria.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
počas snímania
– keď je zobrazená ponuka.
– pri snímaní videozáznamov.
počas prehrávania
– keď je zobrazená ponuka.
– v zobrazení registra.
– keď pri prehrávaní používate funkciu
približovania.
– pri otáčaní statických záberov.
– počas prehrávania videozáznamov.
• Medzi histogramom zobrazeným počas
snímania a počas prehrávania môže byť
veľký rozdiel:
– keď bliká blesk.
– keď je rýchlosť uzávierky pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pri záberoch
nasnímaných iným fotoaparátom.
z Nastavenie hodnoty EV (hodnota expozície)
pomocou zobrazeného histogramu
Histogram zapnutý*
A
Počas
prehrávania sa
zobrazuje
informácia o
zábere.
Indikátory vypnuté*
Zobrazenie
histogramu (s. 23)
B
Tmavší
Svetlejší
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci úroveň jasu záberu.
Opakovaným stláčaním tlačidla v
(DISP) na ovládacom paneli zobrazte na
displeji histogram. Zobrazený graf
označuje svetlú časť záberu v časti
skosenej doprava a tmavú časť záberu v
časti skosenej doľava.
A Počet pixelov
B Jas
* Zvýši sa jas podsvietenia displeja LCD.
• Histogram sa zobrazí aj pri prehrávaní
samostatného záberu, nie je však možné
nastaviť expozíciu.
23
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 31 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete nahrávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na možnosť [640(Fine)] nie je možné nahrávať do
vnútornej pamäte.
Po vložení pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, nastavenia, atď.]: So zábermi uloženými na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použiť niekoľko funkcií.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Ponuka, nastavenia, atď.]: So zábermi uloženými vo
vnútornej pamäti je možné použiť niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou a potom
postupujte podľa návodu pri funkcii [Copy] (s. 70).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte kroky uvedené na stránkach 89, 90 alebo 93, 94 bez vloženej karty „Memory
Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál je možné kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné kopírovať údaje z počítača do
vnútornej pamäte.
24
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Základné funkcie
:
Režim Auto Adjustment
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými
nastaveniami. t s. 26
P :
Režim Program Auto*
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony).
M:
Režim Manual Exposure Shooting*
Umožňuje snímanie s ručne upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky a hodnota clony). t s. 33
:
Režim snímania videozáznamov
Umožňuje snímanie videozáznamov so zvukom. t s. 26
/
/
/
/
/SCN: Režim Scene Selection
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od
záberu.
Keď je prepínač režimu nastavený do polohy SCN, v ponuke môžete
vybrať možnosti ,
, , . t s. 30
* Rôzne nastavenia môžete vybrať aj v ponuke. (Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách
nájdete na strane t s. 43)
25
Jednoduché snímanie záberov (režim
Auto Adjustment)
Prepínač režimu
Spúšť
Tlačidlo Macro
Tlačidlo DISP
Tlačidlo blesku
Tlačidlo
priblíženia
Tlačidlo MENU
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo z
Tlačidlo HOME
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statických záberov (režim Auto Adjustment): Vyberte položku
Pri snímaní videozáznamov: Vyberte položku
.
.
2 Držte fotoaparát tak, aby ste si lakte opierali o telo, čím budete fotoaparát
držať pevnejšie.
Snímaný objekt nastavte
do stredu zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1Zaostrite stlačením spúšte do polovice a jej podržaním.
Indikátor uzamknutia z (AE/AF lock) bliká na zeleno, fotoaparát zapípa a indikátor
prestane blikať, ale ostane svietiť.
Indikátor uzamknutia AE/AF
26
Jednoduché snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
2Zatlačte spúšť až na doraz.
Pri snímaní videozáznamov:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť
V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité:
–
–
–
–
–
–
Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok.
Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.
Objekt sa sleduje cez sklo.
Objekt sa rýchlo pohybuje.
V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy.
Objekt je v protisvetle alebo sa v zábere vyskytuje blikajúce svetlo.
Základné funkcie
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 50 cm (W)/90 cm (T) (od objektívu). Ak sa snímaný
predmet nachádza bližšie, než je najkratšia vzdialenosť snímania, použite režim snímania blízkych
objektov (Macro) (s. 28).
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne
pomaly blikať a nebude pípať. Zameriavací rámček zóny AF sa prestane zobrazovať. Znovu
vyberte záber a zaostrite.
W/T Používanie funkcie priblíženia
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na oddialenie tlačidlo W.
Pomalé priblíženie dosiahnete jemným stlačením tlačidla a rýchle priblíženie stlačením
tlačidla až na doraz.
• Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 10×, fotoaparát použije funkciu digitálneho priblíženia.
Viac informácií o nastaveniach funkcie [Digital Zoom] a o kvalite záberu nájdete na s. 76.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
27
Jednoduché snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Blesk (Výber režimu blesku pri snímaní statického záberu)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
(Žiadny indikátor): Automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo podsvietení (predvolené nastavenie).
: Vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Vynútený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: Odpojený blesk
• Pri použití sa blesk automaticky vysunie a bliká. Po použití blesk ručne zatvorte.
• Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla.
• Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor
.
Macro (snímanie blízkych objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiadny indikátor): Vypnutá funkcia Macro
: Makro zapnuté (priblíženie W: približne 2 cm alebo ďalej od objektívu, priblíženie T:
približne 90 cm alebo ďalej od objektívu)
• Odporúča sa nastavenie priblíženia na stranu W.
• Rozsah zaostrenia sa zúži a objekt nebude pri zaostrení viditeľný celý.
• Pri snímaní záberov v režime Macro sa funkcia automatického zaostrenia vypne.
28
Jednoduché snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Používanie samočinného časovača
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
Po stlačení spúšte zabliká indikátor samospúšte a počas používania samospúšte počuť
pípanie.
Indikátor
samospúšte
Základné funkcie
(Žiadny indikátor): Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo V ( ).
• Použitím samospúšte s 2-sekundovým oneskorením môžete predísť rozmazaniu
obrazu. Spúšť sa stlačí 2 sekundy po stlačení tlačila spúšte, čím sa znížia otrasy
fotoaparátu spôsobené stlačením tlačidla spúšte.
29
Snímanie statického záberu (Scene
Selection)
Tlačidlo MENU
Spúšť
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimu
Výber režimu (
/
/
/
/
) pomocou prepínača režimu
1 Vyberte požadovaný režim výberu scény (
/
/
/
/
) pomocou
prepínača režimu.
2 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Výber režimu ( /
/ / ) v režime výberu scény
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť SCN.
2 Stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle
vyberte spomedzi možností
/
/
/
(s. 44).
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
• Viac informácií o režimoch nájdete na nasledujúcej strane.
Zrušenie výberu režimu
Prepínač režimu nastavte na iný režim, ako je režim Scene Selection.
30
Snímanie statického záberu (Scene Selection)
Režimy výberu scény
Nasledujúce režimy sú vopred nastavené tak, aby sa zhodovali s podmienkami daného
prostredia.
Režimy zvolené pomocou prepínača
režimu
High Sensitivity
Twilight*
Umožňuje snímanie záberov
nočných scén na veľkú
vzdialenosť bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Beach
Soft Snap
Umožňuje snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou. Je
vhodný na portréty kvetín atď.
Advanced Sports
Shooting
Vhodný na snímanie záberov s
rýchlymi pohybmi, napríklad
športu.
• Pri stlačení spúšte do polovice
sa odhadne pohyb objektu a
podľa toho sa prispôsobí
zaostrenie.
Twilight Portrait*
Umožňuje snímanie ostrých
záberov ľudí s nočným obrazom
bez negatívneho vplyvu na
tmavú atmosféru okolitého
prostredia.
Umožňuje čisté nasnímanie
modrej farby vody pri snímaní
záberov pri mori alebo iných
vodných plochách.
Základné funkcie
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj v nedostatočne
osvetlených podmienkach.
Znižuje rozmazanie.
Režimy zvolené pomocou
obrazovky ponuky
Snow
Umožňuje snímanie jasných
snímok a zabráni nesprávnym
farbám pri snímaní scén
odohrávajúcich sa na snehu
alebo iných miestach s bielym
pozadím.
Fireworks*
Umožňuje snímať ohňostroj v
celej jeho kráse.
• Pri snímaní pomocou
konverzného objektívu
(nedodáva sa) sa ohňostroj
nemusí nasnímať v celej svojej
kráse.
Landscape
Zaostrí len na vzdialené
objekty pri snímaní krajiny atď.
* Pri snímaní záberov v režime
(Twilight Portrait),
(Twilight) alebo
(Fireworks) je
rýchlosť uzávierky nižšia, preto je snímka často rozmazaná. Odporúča sa použiť statív.
31
Snímanie statického záberu (Scene Selection)
Funkcie, ktoré môžete použiť pri výbere scény
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré
funkcie nedostupné.
(
: je možné vybrať požadované nastavenie)
Macro
—
—
Flash
—
/
Face
Detection
—
Zhlukové/
sériové
snímanie
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
—
—
—
—
—
EV
White Bal
Red Eye
Reduction
*
—
—
—
—
SteadyShot
Samočinný
časovač
—
* [Flash] sa v režime [White Bal] nedá zvoliť.
32
—
—
—
—
—
—
—
—
Snímanie s manuálne nastavenou
expozíciou
Spúšť
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Prepínač režimu
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť M a na ovládacom tlačidle
stlačte tlačidlo z.
Základné funkcie
Ovládacie tlačidlo
• [SET] sa zmení na [RETURN] v ľavej dolnej časti displeja a fotoaparát sa nastaví do režimu
nastavenia manuálnej expozície.
2 Manuálne upravte expozíciu pomocou ovládacieho tlačidla.
b/B: Clona (hodnota F)
v/V: Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
RETURN
Rýchlosť uzávierky
• Vyberte hodnotu clony z týchto možností:
– Keď je transfokácia nastavená úplne na stranu W, môžete zvoliť hodnotu clony F3,5 alebo
F8,0 (pri použití interného ND filtra).
– Keď je transfokácia nastavená úplne na stranu T, môžete zvoliť hodnotu clony F4,4 alebo
F10 (pri použití interného ND filtra).
• Môžete zvoliť rýchlosť uzávierky od 1/2 000 do 30 sekúnd.
• Rozdiel medzi nastavením a správnou expozíciou určenou fotoaparátom sa na displeji zobrazí
ako hodnota EV (s. 48). Hodnota 0EV znamená, že fotoaparát pokladá danú hodnotu
expozície za najvhodnejšiu.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
33
Snímanie s manuálne nastavenou expozíciou
• Ak chcete zvoliť režim blesku, fotiť v režime makro/režime samospúšte alebo zmeniť režim
zobrazenia displeja, stlačením tlačidla z zrušíte režim manuálneho nastavenia expozície (na
displeji sa nápis [RETURN] zmení na [SET]).
• Režim blesku je nastavený na (Vynútený blesk) alebo
(Bez blesku).
• Keď je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo pomalšie, indikuje rýchlosť uzávierky [”], napr.
[1”].
• Ak nastavíte pomalšiu rýchlosť uzávierky, odporúča sa použiť statív, aby výsledné zábery neboli
roztrasené.
• Keď sa v zlých svetelných podmienkach zníži rýchlosť uzávierky pod určitú úroveň, automaticky
sa aktivuje funkcia NR (redukcia šumu) pomalej uzávierky, čím sa zníži šum na zábere a na
displeji sa zobrazí indikátor [NR].
• Ak zvolíte pomalé rýchlosti uzávierky, fotoaparát bude potrebovať viac času na spracovanie
obrazových údajov.
34
Prezeranie záberov
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)
(priblíženie pri
prehrávaní)/
tlačidlo
(register)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlo HOME
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlá v/V/b/B
• Ak stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) na vypnutom fotoaparáte, zariadenie sa automaticky
zapne v režime prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte znovu tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Stlačením tlačidla z
prehrávanie zastavíte.)
Stlačením tlačidla B budete rýchlo prehrávať dopredu, stlačením tlačidla b budete
rýchlo prehrávať dozadu. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
tlačidlo z.)
Stlačením tlačidla V sa zobrazí obrazovka ovládania hlasitosti, potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
• Videozáznamy s veľkosťou [320] sa zobrazujú menšie.
/
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo .
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo
Nastavte polohu pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak chcete zrušiť priblíženie pri prehrávaní, stlačte tlačidlo z.
• Uloženie zväčšených záberov: pozri časť [Trimming] (s. 62).
.
35
Prezeranie záberov
Zobrazenie obrazovky registra
Ak chcete zobraziť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
• Obrazovku registra je tiež možné otvoriť výberom položky [
Index Display] z
(View Images) na obrazovke HOME.
• Pri každom stlačení tlačidla
(Register) sa počet záberov na obrazovke registra
zvýši.
• Ak používate kartu „Memory Stick Duo“ a existuje na nej viac priečinkov, pomocou
tlačidla b vyberte panel na výber priečinkov, potom pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovaný priečinok.
Panel na výber priečinkov
36
Odstránenie záberov
Tlačidlo
(register)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlá v/V/b/B
2 Pri zobrazení jedného záberu alebo v režime zobrazenie registra stlačte
tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte možnosť
[Delete].
4 Vyberte požadovaný režim odstránenia pomocou tlačidiel b alebo B z
možnosti [This Image], [Multiple Images] a [All In This Folder] a stlačte
tlačidlo z.
37
Odstránenie záberov
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Môžete odstrániť zvolený záber.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [Multiple Images]
Naraz môžete vybrať a odstrániť viac záberov.
1 Vyberte zábery, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo z.
Políčko záberu sa začiarkne značkou začiarknutia
.
Jeden záber
Zobrazenie registra
2 Stlačte MENU.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [All In This Folder]
Môžete odstrániť všetky zábery vo vybratom priečinku.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Všetky zábery v priečinku môžete odstrániť aj výberom položky [Multiple Images] na
obrazovke registra. Vyberte panel na výber priečinkov pomocou tlačidla b a k
priečinku priraďte značku
.
38
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie obrazovky HOME
Domovská obrazovka je bránou k k všetkým funkciám fotoaparátu a je možné ju
vyvolať bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo HOME
Ovládacie tlačidlo
Základné funkcie
Tlačidlo z
1 Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie obrazovky HOME.
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Obrazovku HOME nie je možné zobraziť, keď je vytvorené pripojenie PictBridge
alebo USB.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením
tlačidla HOME.
39
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Položky na obrazovke HOME
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Podrobné informácie o
položkách sa zobrazujú na obrazovke prostredníctvom sprievodcu.
Kategórie
Položky
Shooting*
Shooting (s. 25)
View Images
Single Image (s. 57)
Index Display (s. 57)
Slide Show (s. 57)
Printing, Other
Print (s. 101)
Music Tool (s. 96)
Download Music
Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool (s. 68)
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (s. 71)
Format
Settings
Main settings
Main Settings 1 (s. 72)
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2 (s. 73)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (s. 75)
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (s. 78)
Auto Orientation
Clock Settings (s. 79)
Language Setting (s. 80)
* Použije sa režim snímania zvolený pomocou prepínača režimu.
40
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Face Detection
Off
Face detection off
Function Guide
Natavením funkcie [Function Guide] na hodnotu [Off] vypnete
sprievodcu funkciami (s. 72).
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Vyberte požadovanú položku ponuky pomocou tlačidiel v/V na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel b/B.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Vyberte položku v režime prehrávania a stlačte tlačidlo z.
41
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
4 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
42
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa menia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a polohy prepínača režimu v režime snímania. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky.
(
Poloha prepínača režimu:
: dostupné)
P
M
—
—
*
—
—
—
*
—
*
—
Scéna
Ponuka na snímanie (s. 44)
—
Image Size
Face Detection
REC Mode
Color Mode
—
—
ISO
—
—
EV
—
Základné funkcie
Scene Selection
—
Metering Mode
—
—
Focus
—
—
White Bal
—
*
Flash Level
—
—
—
*
—
Red Eye Reduction
Contrast
—
—
—
Sharpness
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
* Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu výberu scény (s. 31).
Ponuka na prezeranie (s. 60)
(Delete)
(Retouch)
(Slide Show)
(Protect)
(Print)
(Rotate)
(Select Folder)
43
Používanie funkcií snímania
Ponuka pre snímanie
Funkcie, ktoré pri snímacom režime používajú tlačidlo MENU, sú popísané nižšie.
Podrobné informácie o používaní ponuky, pozrite stranu 41.
Režim, ktorý je možné vybrať, sa zobrazí bielou farbou.
Režimy zvolené na obrazovke ponuky,
keď je prepínač režimu nastavený do
polohy SCN
Nedostupné
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Scene Selection: Výber výberu scény
Výber výberu scény v ponuke.
Môžete snímať zábery s vopred nastavenými režimami, ktoré sa zhodujú s rôznymi
podmienkami záberu (s. 30).
Image Size: Výber veľkosti záberu
Pre statické zábery
Vyberie veľkosť záberu pre snímanie statických záberov.
Ďalšie informácie nájdete na s. 12 a 13.
Pre videozáznam
(Fine)
(Standard)
44
Vyberie veľkosť záberu pre videozáznam. Ak chcete
získať podrobné informácie, pozrite stranu 13.
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Face Detection: Detekcia tváre objektu
Vyberie, či sa použije funkcia Face Detection (Detekcia tváre).
(On)
Detekcia tváre objektu automaticky upraví nastavenie
zaostrenia, blesku, expozície, vyváženia bielej farby a
redukcie efektu červených očí.
Značka detekcie tváre
Rámček detekcie tváre
Nepoužije funkciu detekcie tváre.
• Keď je pre funkciu [Face Detection] vybraté nastavenie [On]:
– Nedá sa používať iluminátor AF.
– Nedá sa používať digitálne priblíženie.
• Dostupné len pre funkciu [Soft Snap], predvolené nastavenie je [On].
• Funkcia môže zaznamenať až 8 tvárí objektov. Ak snímate zábery v režime [Soft
Snap], počet tvárí, ktoré môže fotoaparát zaznamenať, je obmedzený na 2.
Používanie funkcií snímania
(Off)
• Ak fotoaparát rozpozná viac objektov, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný, a nastaví
zaostrenie podľa priority.
• Rámček nastavenia zaostrenia sa po stlačení spúšte do polovice zobrazí nazeleno.
Fotoaparát zaostrí na všetky objekty v rovnakej vzdialenosti ako zaostrovaný objekt,
a to aj v prípade, že rámčeky sa nezobrazia nazeleno.
• Funkcia Face Detection nemusí byť za určitých okolností úspešná, napr.:
– Keď je expozícia príliš tmavá alebo svetlá.
– Keď je časť tváre zakrytá objektmi, napr. slnečnými okuliarmi, maskou, klobúkom atď.
– Keď sa snímaná osoba nepozerá priamo do fotoaparátu.
45
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
REC Mode: Výber režimu nepretržitého snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať nepretržite alebo nie.
(Normal)
(Burst)
Nesníma nepretržite.
Keď držíte spúšť stlačenú, fotoaparát zaznamená až
100 snímok za sebou.
• Blesk je nastavený do polohy
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
(odpojený blesk).
Zaznamená skupinu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície (Exposure Bracket).
O čo väčšia je hodnota kroku posunu, o to väčší je aj
posun v hodnote expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá hodnota expozície je
správna, snímajte v režime Exposure Bracket a posúvajte
ju. Neskôr môžete vybrať záber s najlepšou expozíciou.
• Ak je prepínač režimu nastavený na možnosť
, režim
Exposure Bracket nie je dostupný.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk).
Pri nastavení na hodnotu Burst
• Pri snímaní použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne päť záberov.
• Pri snímaní s prepínačom režimu v polohe M nie je možné vybrať pomalšiu rýchlosť spúšte než
1/3 sekúnd.
• Interval snímania je približne 0,5 sek. Snímací interval sa predĺži v závislosti od nastavenej
veľkosti záberu.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej a expozícia nadobudnú hodnoty nastavené pre prvý záber.
Pri nastavení na hodnotu Exposure Bracket
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Pri snímaní s prepínačom režimu v polohe M nie je možné vybrať pomalšiu rýchlosť spúšte než
1/3 sekúnd.
• Ak je expozícia nastavená ručne (s. 48), posunie sa v závislosti od nastaveného jasu.
• Interval záznamu je rovnaký ako v režime Burst. Interval záznamu môže byť dlhší, v závislosti od
okolitého prostredia.
• Ak je snímaný objekt príliš jasný alebo tmavý, je možné, že ho nebudete môcť dobre nasnímať s
vybratou hodnotou kroku posunu.
46
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
Je možné upraviť jas záberu a pridať špeciálne efekty.
Nastaví farbu záberu na štandardnú.
(Vivid)
Nastaví farbu záberu na sýtu a jasnú.
(Natural)
Nastaví nenápadnú farbu záberu.
(Sepia)
Nastaví farbu záberu dohneda.
(B & W)
Nastaví farbu snímky na čiernobielu.
Používanie funkcií snímania
(Normal)
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Normal], [Sepia] alebo [B & W].
47
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Nízka citlivosť ISO
Vysoká citlivosť ISO
Výber citlivosti ISO.
(Auto)
Zvýšením citlivosti ISO (výberom väčšieho čísla) je
možné znížiť rozmazanie obrazu na tmavých miestach
alebo v prípade pohyblivých objektov. Pri vyššej hodnote
citlivosti ISO sa však na zábere zobrazuje väčší šum.
Vyberte číslo citlivosti ISO podľa podmienok snímania.
• Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO, pozrite stranu 10.
• Počas nastavenia na funkcie Burst alebo Exposure Bracket môžete vybrať len možnosti [ISO
AUTO], [ISO 100] až [ISO 400].
• Pri snímaní v jasných svetelných podmienkach fotoaparát automaticky zvýši reprodukciu tónov,
vďaka čomu zabráni zbeleniu záberu (s výnimkou nastavenia citlivosti [ISO] na hodnotu [ISO
100].).
EV: Úprava intenzity svetla
Expozíciu nastavte ručne.
Smerom k
značke –
Smerom k
značke +
–2.0EV
Smerom k značke –: záber stmavne.
0EV
Fotoaparát automaticky nastaví hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k značke +: záber zosvetlí.
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete na strane 10.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3 EV.
48
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
• Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk,
nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutočnosti použiť.
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí tú časť, podľa ktorej sa nastaví expozícia.
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (Multi-pattern metering (Viacoblastné
meranie)).
(Center)
Zameria sa na stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu v strede umiestneného objektu (Centerweighted metering (Stredové meranie)).
(Spot)
(len pre statické zábery)
Zameria iba jednu časť daného objektu (Spot metering
(Bodové meranie)).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre bodové
meranie
Zameria sa na objekt
Používanie funkcií snímania
(Multi)
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete na strane 10.
• Pri bodovom alebo stredovom meraní sa pre zaostrenie na meraciu pozíciu odporúča nastavenie
funkcie [Focus] na hodnotu [Center AF] (s. 50).
49
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Ak je správne zaostrenie v režime automatického
zaostrovania zložité, použite ponuku.
(Multi AF)
Automatické zaostrenie na objekt vo všetkých zónach
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je vhodný, ak sa snímaný objekt nenachádza v
strede rámčeka.
Zameriavací rámček zóny AF
(len pre statické zábery)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
(Center AF)
(len pre statické zábery)
Automatické zaostrenie na objekt nachádzajúci sa v
strede zameriavacieho rámčeka.
• Súčasným použitím funkcie zamknutia AF môžete zhotoviť
záber požadovaným spôsobom.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
(Spot AF)
(len pre statické zábery)
Automatické zaostrenie na veľmi malý objekt alebo úzku
časť záberu.
• Súčasným použitím funkcie zamknutia AF môžete zhotoviť
záber požadovaným spôsobom. Držte fotoaparát pevne,
aby sa navzájom vyrovnal objekt a zameriavací rámček
zóny AF.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
50
Ponuka pre snímanie
0.5 m
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Pri zaostrení na objekt sa použije predtým nastavená
vzdialenosť objektu. (Vopred nastavené zaostrenie)
1.0 m
• Ak je zložité správne zaostriť pomocou automatického
zaostrenia, napríklad v prípade snímania objektu cez sieťku
alebo okno, použite funkciu „Vopred nastavené
zaostrenie“.
3.0 m
7.0 m
(neobmedzená
vzdialenosť)
z Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia
Ak snímate záber, v ktorom sa snímaný objekt nachádza v rohu rámčeka (alebo displeja), alebo ak
je vybratá možnosť [Center AF] alebo [Spot AF], fotoaparát pravdepodobne nezaostrí na objekt v
rohu rámčeka.
P
96
Používanie funkcií snímania
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Pri nastavovaní vzdialenosti funkcie „vopred nastavené zaostrenie“ je potrebné počítať s
prípustnou odchýlkou. Nastavením transfokátora na stranu T alebo nasmerovaním objektívu
nahor alebo nadol sa chyba zvýši.
• Ak používate funkciu digitálneho zaostrenia alebo iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je
vypnutý a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v
strede displeja.
V takýchto prípadoch postupujte nasledovne:
1 Zmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa objekt nachádzal v strede zameriavacieho
rámčeka zóny AF a stlačením spúšte do polovice zaostrite na objekt (uzamknutie AF).
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor uzamknutia AE/AF
Ak nestlačíte spúšť až na doraz, môžete tento postup zopakovať toľkokrát, koľko
potrebujete.
51
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
2 Ak indikátor uzamknutia AE/AF prestane blikať a ostane zapnutý, vráťte sa na záber s
úplnou kompozíciou a úplne stlačte tlačidlo uzávierky.
White Bal: Úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite v
prípade neprirodzených farieb na záberoch.
(Auto)
52
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
(Daylight)
Upravuje nastavenie podľa okolitých podmienok pri
jasnej oblohe, západe slnka, nočných scénach, v
prítomnosti neónových svetiel alebo ohňostroja.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zahmlenej oblohe alebo na
tienistých miestach.
Ponuka pre snímanie
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
(Flash)
[Fluorescent Light 1]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie bielou žiarivkou.
[Fluorescent Light 2]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie prirodzenou bielou žiarivkou.
[Fluorescent Light 3]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie bielou žiarivkou s farebnou teplotou denného
svetla.
Upravuje nastavenie pre miesta pod žiarovkami alebo
pre veľmi osvetlené miesta, ako napríklad vo
fotografickom štúdiu.
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
Používanie funkcií snímania
n (Incandescent)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
• Túto položku nie je možné vybrať pri snímaní
videozáznamov.
• Ak chcete podrobnejšie informácie o vyvážení bielej farby, pozrite s. 11.
• Pri osvetlení blikajúcou žiarivkou môže funkcia vyváženia bielej farby fungovať nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo [Fluorescent
Light 3].
• S výnimkou snímania záberov v režime [Flash], je funkcia [White Bal] pri snímaní pomocou
blesku nastavená na hodnotu [Auto].
53
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
+2.0EV
Smerom k značke +: zvýši úroveň intenzity blesku.
0EV
Množstvo svetla blesku, ktoré fotoaparát upraví
automaticky.
–2.0EV
Smerom k značke –: zníži úroveň intenzity blesku.
• Intenzitu blesku je možné nastaviť v prírastkoch 1/3 EV.
• Hodnota sa nezobrazí na displeji. Signalizuje sa ako
alebo
.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite s. 28.
• Ak je objekt príliš svetlý alebo príliš tmavý, táto úprava pravdepodobne nebude účinkovať.
Red Eye Reduction: Odstránenie efektu červených očí
Pred snímaním blesk blysne dvakrát alebo
viackrát, aby sa znížil jav červených očí, ktorý
vzniká pri použití blesku.
(Auto)
Blesk redukcie efektu červených očí zasvieti v prípade
potreby iba vtedy, keď používate funkciu Face
Detection.
(On)
Blesk vždy zabliká, aby sa znížil efekt červených očí.
(Off)
Nepoužíva sa funkcia odstránenia efektu červených očí.
• Ak chcete predísť rozmazaniu záberov, držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte. Zvyčajne
to trvá sekundu po stlačení spúšte. Taktiež dbajte na to, aby sa objekt počas tohto času nehýbal.
• Odstránenie efektu červených očí nemusí priniesť želaný výsledok. Závisí to od individuálnych
rozdielov a podmienok, ako sú napríklad vzdialenosť snímaného objektu, alebo ak sa objekt pri
predbežnom záblesku nepozeral na fotoaparát. V takom prípade môžete po snímaní opraviť efekt
červených očí použitím funkcie [Retouch] v ponuke na prezeranie (s. 62).
• Ak nepoužívate funkciu Face Detection, blesk redukcie efektu červených očí nezasvieti, ani keď
vyberiete režim [Auto].
54
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Contrast: Úprava kontrastu
Nastavenie kontrastu obrazu.
(–)
Smerom k znamienku –: zníži sa kontrast.
(Normal)
(+)
Smerom k znamienku +: zvýrazní sa kontrast.
(DRO)
Automatická úprava nastavenia kontrastu obrazu.
Sharpness: Úprava ostrosti
Nastaví ostrosť obrazu.
(–)
Smerom k znamienku –: obraz sa zjemní.
(Normal)
(+)
Smerom k znamienku +: obraz sa zostrí.
Používanie funkcií snímania
• Pri používaní blesku sa v prípade nastavenia funkcie
[Metering Mode] na možnosť [Center] alebo [Spot]
kontrast automaticky neupraví.
55
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu stabilizovaného záberu pri polovičnom
stlačení spúšte.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu stabilizovaného záberu. Môžete
stabilizovať aj tie zábery, ktoré sú priblížené na veľkú
vzdialenosť.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Shooting].
(Off)
Nepoužíva režim stabilizovaného záberu.
• V režime automatického nastavenia bude funkcia [SteadyShot] nastavená na možnosť [Shooting].
• V prípade videozáznamov môžete nastaviť len možnosti [Continuous] alebo [Off].
Fotoaparát je automaticky nastavený na režim [Continuous].
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete.
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií.
SETUP: Výber nastavení snímania
Výber nastavení pre funkciu snímania. Položky, ktoré sa zobrazia v tejto ponuke, sú
rovnaké ako tie na obrazovke HOME v režime [
Shooting Settings]. Pozrite s. 40.
56
Používanie funkcií prezerania
Prehrávanie záberov z obrazovky
HOME
Spôsob prehrávania záberov si možno zvoliť.
Tlačidlo HOME
1 Stlačte HOME.
2 Vyberte možnosť
(View Images) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný režim prezerania.
(Single Image): Prehrávanie jedného záberu
(Index Display): Prehrávanie zoznamu záberov
Zobrazí sa zoznam záberov vo vybratom priečinku. Rovnakú funkciu spustíte
stlačením tlačidla
(Register) (s. 36).
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
1 Na obrazovke HOME zvoľte [
Slide Show].
Používanie funkcií prezerania
Zobrazí sa posledný nasnímaný záber. Rovnakú funkciu spustíte stlačením tlačidla
(Prehrávanie) (s. 35).
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Start] a potom stlačením tlačidla z spustite
prehrávanie.
Pozastavenie prehliadky záberov
Stlačte tlačidlo z.
Ak ju chcete opätovne spustiť, pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Continue] a
potom stlačte tlačidlo z.
• Prehliadka bude pokračovať záberom, ktorý bol pozastavený, ale hudba sa spustí znovu od
začiatku.
57
Prehrávanie záberov z obrazovky HOME
Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho záberu
Keď je prehliadka pozastavená, stlačte tlačidlá b/B.
Nastavenie hlasitosti hudby
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V a potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
Ukončenie prehliadky záberov
Keď je prehliadka záberov pozastavená, pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Exit]
a potom stlačte tlačidlo z.
Zmena nastavenia
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Image
Toto nastavenie je možné použiť len pri používaní karty „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa)
Folder
Prehrávanie všetkých záberov vo vybratom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov v poradí na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Effects
Simple
Jednoduchá prezentácia vhodná pre širokú škálu scén
Nostalgic
Náladová prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény
Stylish
Štýlová prezentácia v stredne rýchlom tempe
Active
Prezentácia v rýchlom tempe vhodná pre živé scény
Normal
Základná prezentácia prepínajúca zábery v
predurčených intervaloch
• Ak je nastavená niektorá z možností [Simple], [Nostalgic], [Stylish] alebo [Active], zobrazia sa len
statické zábery.
• Keď je nastavená možnosť [Normal], nastavenie [Music] je pevne nastavené na možnosť [Off].
Budete však počuť zvuk z videozáznamov.
58
Prehrávanie záberov z obrazovky HOME
Music
Prehrávaná hudba je predvolene určená podľa vybratého efektu. Môžete nastaviť
ľubovoľnú hudbu s ľubovoľným efektom.
Music 1
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Simple]
Music 2
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Nostalgic]
Music 3
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Stylish]
Music 4
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Active]
Off
Nastavenie pre režim prezentácie [Normal]. Hudba sa
neprehráva
Interval
3 sec
Nastavenie intervalu zobrazenia záberov v režime
prezentácie [Normal].
10 sec
30 sec
1 min
Auto
Interval je nastavený tak, aby sa hodil k zvolenej položke
[Effects].
Interval je nastavený na hodnotu [Auto], ak je v položke
[Effects] nastavená možnosť [Normal].
Používanie funkcií prezerania
5 sec
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
z Pridanie alebo zmena hudobných súborov
Môžete preniesť požadované hudobné súbory z disku CD alebo súbory vo formáte MP3 do
fotoaparátu a prehrávať ich počas prezentácie. Hudobné súbory môžete prenášať pomocou nástroja
[
Music Tool] v ponuke
(Printing, Other) na obrazovke HOME a pomocou softvéru „Music
Transfer“ (dodáva sa), nainštalovaného v počítači. Ďalšie informácie nájdete na s. 96 a 98.
• Do fotoaparátu môžete zaznamenať maximálne 4 hudobné súbory (štyri vopred nastavené
hudobné súbory (Music 1 – 4) možno nahradiť prenesenými).
• Maximálna dĺžka prehrávania každého z hudobných súborov je 3 minúty.
• Ak nemôžete prehrať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo inak nefunkčný, spustite príkaz
[Format Music] (s. 96) a hudbu preneste ešte raz.
59
Ponuka na
prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Táto časť vysvetľuje položky ponuky, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla MENU v
režime prehrávania. Viac informácií o tom, ako používať ponuku, nájdete na strane 41.
(Delete): Odstránenie záberov
Zobrazia sa zábery na obrazovke s jedným záberom alebo na obrazovke registra a
odstránia sa, pozri stranu 37.
(This Image)
Odstráni sa aktuálne vybratý záber.
(Multiple Images)
Zobrazia sa a odstránia viaceré zábery.
(All In This Folder)
Odstránia sa všetky zábery vo vybratom priečinku.
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo [
Pozrite s. 57.
Slide Show] na obrazovke HOME.
(Retouch): Retušovanie statických záberov
Pridá efekty alebo vykoná úpravy v zaznamenanom zábere a uloží ho ako nový súbor.
Originálny záber sa zachová.
Retušovanie statických záberov
1 Pri zobrazení jedného obrázku alebo v režime zobrazenie registra zvoľte obrázky, ktoré
chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Retouch] a potom po
výbere požadovaného režimu stlačením tlačidiel b/B stlačte tlačidlo z.
4 Vykonajte retušovanie záberov podľa pokynov pre každý režim retušovania.
• Retušovanie záberov nie je možné počas pripojenia fotoaparátu k televízoru s vysokým rozlíšením
(HDTV).
60
Ponuka na prezeranie
(Soft Focus)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Spôsobí rozmazanie okolia vybratého bodu na zvýraznenie
objektu.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorý chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
potom znova stlačte tlačidlo z.
3 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
Čiernobielo obkolesí vybratý bod na signalizáciu objektu.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorý chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Fisheye Lens)
Používanie funkcií prezerania
(Partial Color)
Okolo vybratého bodu aplikuje efekt rybieho oka.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorý chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
potom znova stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
61
Ponuka na prezeranie
(Cross Filter)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
Svetelným zdrojom pridáva záblesk.
1 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
potom znova stlačte tlačidlo z.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovanú dĺžku retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Trimming)
Priblíženie prehrávania sa vykonáva na zábere a časť záberu
sa vystrihne.
1 Stlačením tlačidla W/T priblížte ukazovateľ rozsahu
orezania.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte tlačidlo
MENU.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [Image Size] a
potom stlačte tlačidlo z.
Pomocou tlačidla v alebo V vyberte veľkosť záberu na
snímanie, potom znova stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Veľkosť záberu, ktorý možno orezať, sa môže líšiť podľa záberu.
• Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršiť.
(Red Eye Correction)
Odstraňuje efekt červených očí pri snímaní s bleskom.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Je možné, že nebudete môcť opraviť efekt červených očí, čo
závisí od obrázku.
62
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním. Na chránenom zábere sa zobrazí indikátor
.
(This Image)
Ochráni alebo odomkne aktuálne vybratý záber.
(Multiple Images)
Zobrazia sa a ochránia alebo odomknú viaceré zábery.
Ochrana záberu
1 Pri zobrazení jedného obrázku alebo v režime zobrazenie registra zvoľte obrázky, ktoré
chcete ochrániť.
2 Stlačte MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Protect], potom pomocou
tlačidiel b/B zvoľte možnosť [This Image] a stlačte tlačidlo z.
1 Pri zobrazení jedného obrázku alebo v režime zobrazenie registra stlačte MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Protect] a tlačidlami b/B zvoľte položku
[Multiple Images]. Potom stlačte tlačidlo z.
V režime zobrazenia samostatného záberu:
Používanie funkcií prezerania
Výber a ochrana záberov
3 Tlačidlami b/B vyberte záber, ktorý chcete ochrániť, a stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá ikona .
4 Ak chcete zobraziť ďalšie zábery, ktoré chcete ochrániť, stlačte tlačidlo b/B a potom
tlačidlo z.
5 Stlačte MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V režime registra:
3 Označte záber, ktorý chcete ochrániť, pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
z.
K vybratému záberu sa pridá ikona
.
4 Ak chcete ochrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 3.
5 Ak chcete zvoliť všetky obrázky v priečinku, pomocou tlačidla b vyberte panel na výber
priečinkov a stlačte tlačidlo z.
K vybratému priečinku sa pridá ikona
.
6 Stlačte MENU.
63
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
7 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie ochrany
Vyberte záber, ktorého ochranu chcete zrušiť, a odomknite ho rovnakým spôsobom,
ako ste postupovali pri ochrane.
Indikátor
(Protect) zmizne.
• Pri formátovaní sa odstránia všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane
chránených záberov. Tieto zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
: Pridanie značky poradia tlače
K záberu, ktorý chcete vytlačiť, sa pridá značka poradia tlače (
Pozrite s. 104.
).
(This Image)
K vybratému záberu sa pridá značka DPOF. Ak už vybratý
záber obsahuje značku DPOF, značka sa zruší.
(Multiple Images)
Vyberie zábery a pridá k nim značku DPOF. Už pridané
značky DPOF sa zrušia.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Tlač záberov nasnímaných s dátumom.
Pozrite s. 101.
(Rotate): Otočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Rotate] a potom stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [
] a pomocou tlačidla b/B záber otočte.
5 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Videozáznamy a chránené zábery sa nedajú pootočiť.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača sa nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
64
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 41
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, ak používate fotoaparát s
pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie výberu priečinka
V kroku 2 vyberte možnosť [Exit] a potom stlačte tlačidlo z.
Používanie funkcií prezerania
z Informácie o priečinkoch
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (s. 68)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (s. 69)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
65
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa
pamäte) a položky Settings (nastavenia)
Predvolené nastavenia môžete zmeniť pomocou funkcie
(Settings) na obrazovke HOME.
(Manage Memory) alebo
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie obrazovky HOME.
2 Vyberte možnosť
(Manage Memory) alebo
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
(Settings) pomocou
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte požadovanú položku pomocou tlačidiel v/V.
• Funguje to len vtedy, keď vyberiete ponuku
(Settings).
5 Stlačte B a vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel v/V a potom
stlačte tlačidlo z.
66
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)
6 Pomocou tlačidiel v/V vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie zmeny nastavenia
Ak sa na displeji zobrazí položka [Cancel], vyberte ju a potom stlačte tlačidlo z.
Ak nie, stlačte b.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením tlačidla HOME.
Prispôsobenie nastavení
67
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Memory Tool — Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamäťové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začať okamžite
používať.
• Nezabudnite, že formátovaním sa nenávratne odstránia všetky údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ vrátane chránených záznamov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa hlásenie „All data on Memory Stick will be erased“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Create REC. Folder]
a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
68
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
„101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete iný
priečinok na ukladanie záznamov.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozrite „Cieľové priečinky na ukladanie záberov a názvy
súborov“ (s. 91).
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Change REC.
Folder] a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
Prispôsobenie nastavení
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
69
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ dostatočnou kapacitou voľného miesta.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Copy] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa hlásenie „All data in internal memory will be copied“.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
V kroku 3 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie už
majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp.
môže sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov.
• Nie je možné vybrať jednotlivé zábery na kopírovanie.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom naformátujte vnútornú pamäť (príkaz [Format] v nástroji [Internal Memory Tool]) (s. 71).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok a skopírujú sa doň všetky
údaje. Nie je možné vybrať konkrétny priečinok a skopírovať doň zábery.
• Značky
(poradie tlače) na záberoch sa neskopírujú.
70
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Memory Tool — Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovaním sa nenávratne odstránia všetky údaje vo vnútornej pamäti, a to aj
vrátane chránených záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa hlásenie „All data in internal memory will be erased“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Prispôsobenie nastavení
71
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Main settings — Main Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Po stlačení ovládacieho tlačidla alebo spúšte zaznie
zapípanie alebo zvuk spúšte.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Initialize
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty. Ak vykonáte túto funkciu, zábery
uložené vo vnútornej pamäti sa zachovajú.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Initialize] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa hlásenie „Initialize all settings“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie inicializácie
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Počas inicializácie nevypínajte fotoaparát.
72
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Main settings — Main Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Vyberie režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový terminál.
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (s. 101). Keď pripojíte fotoaparát
k počítaču, automaticky sa spustí sprievodca
kopírovaním a do počítača sa skopírujú zábery z
aktuálneho priečinka vo fotoaparáte. (s operačným
systémom Windows XP/Vista, Mac OS X)
Mass Storage
Vytvorí sa prepojenie Mass Storage medzi fotoaparátom
a počítačom alebo iným zariadením USB (s. 89).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so
štandardom PictBridge (s. 89 a 101).
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou
nastavenia [Auto], vyberte nastavenie [PictBridge].
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo USB
zariadeniu pomocou nastavenia [Auto], vyberte nastavenie
[Mass Storage].
COMPONENT
Prispôsobenie nastavení
PictBridge
Zmení typ výstupného videosignálu z nastavenia SD a HD(1080i) v závislosti od
pripojeného televízora, pozri stranu 81.
HD(1080i)
Vyberte túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru s vysokým rozlíšením spracúvajúcemu signál
1080i.
SD
Vyberte túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru, ktorý nie sú kompatibilný so signálom
HD(1080i).
73
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Systémy farebnej televízie sa líšia v závislosti od krajiny alebo
regiónu.
Ak chcete zobraziť zábery na televíznej obrazovke, skontrolujte systém farebnej
televízie v krajine alebo regióne, v ktorej sa fotoaparát používa (s. 83).
74
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC
(napr. pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL
(napr. Európa).
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Shooting Settings — Shooting Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa zobrazí indikátor
.
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
Prispôsobenie nastavení
• Ak sa použitím iluminátora AF objekt dostatočne nenasvieti z dôvodu značnej vzdialenosti
snímaného objektu, alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa
vzdialenosť približne 3,0 m (pri transfokácii v polohe W) alebo 2,9 m (pri transfokácii v polohe
T).)
• Zaostrovanie prebieha, kým iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, bez ohľadu na to, či svetlo
nedopadá do strednej časti snímaného objektu.
• Iluminátor AF sa nedá používať, keď:
– Je nastavené zaostrenie na vopred nastavenú vzdialenosť (s. 50).
– V režime výberu scény je vybratý režim
(režim Advanced Sports Shooting),
(režim
Landscape), (režim Twilight) alebo
(režim Fireworks).
– Funkcia [Face Detection] je nastavená na možnosť [On].
– Funkcia [Conversion Lens] je nastavená na možnosť [Tele], [Wide] alebo [Close-up].
• Ak používate funkciu Iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je vypnutý a nový zameriavací
rámček zóny AF je zobrazený bodkovanou čiarou. Funkcia AF sa zameriava najmä na objekty
nachádzajúce sa v strede rámčeka.
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora AF.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete jednoducho nastaviť vodorovnú alebo zvislú pozíciu objektu.
On
Zobrazí čiary mriežky.
Off
Nezobrazí čiaru mriežky.
• Čiary mriežky sa nezaznamenajú.
75
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
AF Mode
Vyberie režim automatického zaostrovania.
Single
Automaticky upravuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní
spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri snímaní
statických objektov.
Monitor
Automaticky upravuje zaostrenie pred stlačením a
pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime [Single].
• Iluminátor AF sa nedá používať, keď:
– Funkcia [Face Detection] je nastavená na možnosť [On].
– V režime výberu scény je vybratý režim
(režim Advanced Sports Shooting).
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (až 10×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 10×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart
(inteligentné priblíženie)
(
)
Podľa veľkosti záberu digitálne zväčší záber do takej miery,
aby nebol skreslený. Táto funkcia nie je dostupná, ak je
veľkosť záberu nastavená na hodnotu [8M] alebo [3:2].
• Celková mierka priblíženia Smart zoom je zobrazená v
nasledujúcej tabuľke.
Precision
(presné digitálne
priblíženie)
(
)
Zábery ľubovoľnej veľkosti sa zväčšia o celkovú mierku
priblíženia 20×, vrátane optického zoomu 10×. Kvalita
záberu sa však pri zvyšovaní optického priblíženia
znižuje.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Veľkosť záberu a celková mierka priblíženia pomocou Smart zoom (vrátane optického
priblíženia 10×)
Veľkosť
5M
Celková mierka priblíženia
Pribl. 12×
3M
pribl. 15×
VGA
Pribl. 51×
16:9
Pribl. 17×
• Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď:
– Funkcia [Face Detection] je nastavená na možnosť [On].
– V režime výberu scény je vybratý režim
(režim Advanced Sports Shooting).
76
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Conversion Lens
Používa sa na dosiahnutie optimálneho zaostrenia pri nasadení prídavného
konverzného objektívu (nedodáva sa). Nasaďte medzikrúžok na tienidlo (dodáva sa) a
potom nasaďte konverzný objektív.
Close-up (
Tele (
Wide (
Off
)
)
Pri nasadení konverzného objektívu na detailné
snímanie veľmi blízkych objektov.
Pri nasadení konverzného teleobjektívu.
)
Pri nasadení širokouhlého konverzného objektívu.
Ak nie je nasadený žiadny prídavný objektív.
• Pri používaní vstavaného blesku môže byť svetlo blesku blokované, čo spôsobí, že v zábere sa
objaví tieň.
• Pri snímaní skontrolujte na LCD displeji kompozíciu záberu.
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať priblíženie, je obmedzená.
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať zaostrenie, je obmedzená.
• Ďalšie informácie nájdete v návode dodávanom spolu s konverzným objektívom.
Prispôsobenie nastavení
77
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Shooting Settings — Shooting Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Auto Orientation
Keď pootočíte fotoaparát pri snímaní portrétu (vertikálneho záberu), fotoaparát zistí
zmenu polohy a záber zobrazí v polohe pre portrét.
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Nepoužije sa Auto Orientation.
• V závislosti od uhla fotoaparátu pri snímaní sa nemusí orientácia záberu nasnímať správne. Ak
obrázok nie je nasnímaný so správnou orientáciou, môžete ho otočiť podľa postupu, ktorý je
popísaný na strane 64.
• Naľavo a napravo od vertikálnych orientačných čiar je zobrazená čierna farba.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
• Ak stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude možné ihneď zaznamenať ďalší
záber.
78
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Na domovskej obrazovke vyberte z ponuky
(Settings) položku [
Clock Settings].
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte formát zobrazovania dátumu a
potom stlačte tlačidlo z.
3 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V kroku 4 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Polnoc je označená ako 12:00 AM, a poludnie ako 12:00 PM.
Prispôsobenie nastavení
Zrušenie nastavenia času
79
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 66
Language Setting
Language Setting
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
80
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Po pripojení fotoaparátu k televízoru môžete zábery prezerať na televíznej obrazovke.
Pripojenie je rôzne v závislosti od typu televízora, ku ktorému je pripojený fotoaparát.
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k televízoru
pomocou dodávaného kábla alebo viacúčelového terminálu
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
1 Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
VIDEO AUDIO
Žltý
Čierny
Tlačidlo
(Prehrávanie)
2 Do multikonektora
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový konektor (čierny) kábla pre viacúčelový terminál
pripojte do konektora pre ľavý kanál zvuku na televízore.
2 Zapnite televízor a nastavte vstup.
• Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na používanie televízora.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Ovládacie tlačidlo
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
81
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak,
aby vyhovoval norme televízora (s. 74).
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k televízoru s
vysokým rozlíšením
Zábery nasnímané fotoaparátom si môžete prezerať vo vysokej kvalite* pripojením
fotoaparátu k televízoru s vysokým rozlíšením (HD) pomocou komponentného kábla
(nedodáva sa).
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
* Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] sa nedajú prehrávať vo formáte HD.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru s vysokým rozlíšením (HD) pomocou káblový
adaptér pre výstup HD (nedodáva sa).
1 Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Zelený/Modrý/
Červený
Biely/Červený
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo HOME
Ovládacie tlačidlo
Káblový adaptér
pre výstup HD
(nedodáva sa)
2 Do multikonektora
2 Zapnite televízor a nastavte vstup.
• Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na používanie televízora.
82
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Na obrazovke HOME vyberte položku
(Settings) a v položke [Main Settings 2] nastavte
položku [COMPONENT] na možnosť [HD(1080i)] (s. 73).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak,
aby vyhovoval norme televízora (s. 74).
• Výstupy videozáznamov si nemôžete zobraziť vo formáte signálu [HD(1080i)]. Pri prehrávaní
videozáberov nastavte [COMPONENT] na [SD].
Informácie o štandarde „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Pripojením zariadení kompatibilných so štandardom PhotoTV HD od spoločnosti
Sony pomocou káblový adaptéra pre výstup HD (nedodáva sa) si môžete vychutnať
úplne nový svet fotografií v špičkovej kvalite úplného vysokého rozlíšenia.
Štandard PhotoTV HD umožňuje veľmi detailne, v takmer fotografickej kvalite
zobraziť jemné štruktúry a farby.
• Tieto nastavenia sa musia nakonfigurovať aj na TV prijímači. Podrobné informácie nájdete v
návode na použitie TV prijímača.
Informácie o systémoch farieb televízora
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
a ďalšie.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Brazília
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s káblom pre
viacúčelový terminál a vstupným konektorom pre video. Systém farieb televízora sa
musí zhodovať so systémom farieb digitálneho fotoaparátu. Porovnajte nasledujúci
zoznam systémov farieb televízora so systémom používaným v krajine alebo regióne,
v ktorom používate fotoaparát.
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
83
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Podrobné informácie o práci s počítačom Macintosh
nájdete v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (s. 97).
Zobrazenia displeja použité v tejto časti sa vzťahujú na
anglickú verziu.
Najskôr nainštalujte softvér (dodáva sa) (s. 86)
• Inštalácia softvéru do počítača:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Kopírovanie záberov do počítača (s. 89)
• Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu
„Picture Motion Browser“.
• Práca so zábermi pomocou programov „Picture Motion
Browser“ a „Music Transfer“ umožňuje:
– Prezeranie záberov uložených v počítači
– Úpravu záberov
– Zobrazenie miest nasnímania fotografií na mapách online
– Vytvorenie disku s nasnímanými zábermi (vyžaduje
zapisovaciu jednotku na disky CD alebo DVD)
– Tlač a ukladanie statických záberov s dátumom
– Pridanie a zmenu hudobných súborov na prehliadku
záberov (pomocou programu „Music Transfer“)
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na
najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
84
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
Prípojka USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie na
používanie programov „Picture
Motion Browser“ a „Music
Transfer“
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
Procesor: Intel Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší (odporúča sa: Intel
Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší)
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na
inštaláciu—približne 400 MB
Obrazovka: Rozlíšenie obrazovky:
1 024 × 768 bodov alebo viac
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú
podporované.
• Prostredie počítača musí takisto spĺňať
prevádzkové požiadavky operačného
systému.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB(kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB(kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné tri režimy: [Auto]
(predvolené nastavenie), [Mass Storage] a
[PictBridge]. V tejto časti sa ako príklady
uvádzajú režimy [Auto] a [Mass Storage].
Podrobné informácie o funkcii [PictBridge],
nájdete s. 73.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Práca s počítačom
Pamäť: 256 MB alebo väčšia (odporúča sa:
512 MB alebo väčšia)
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
85
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledovného postupu:
• Prihláste sa ako člen skupiny
Administrators.
1 Zapnite počítač a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do jednotky
CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, vyberte
prepínač vedľa možnosti [I accept
the terms of the license
agreement] a kliknite na tlačidlo
[Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
• Ak sa nezobrazí, kliknite na priečinok
[Computer] (ak používate systém
Windows XP/2000, [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka s funkciou AutoPlay.
Vyberte súbor „Run Install.exe.“
a pokračujte v inštalácii podľa pokynov
na obrazovke.
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“.
86
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
• Inštalácia softvéru do počítača:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Po inštalácii softvéru sa na pracovnej
ploche vytvoria ikony odkazov na
„Picture Motion Browser“, „PMB
Guide“, „Music Transfer“.
Program „Picture Motion
Browser“ spustíte
dvojklikom na ikonu
„Picture Motion
Browser“.
Program „PMB Guide“
spustíte dvojitým
kliknutím na ikonu
„PMB Guide“.
Prenos hudby spustíte
dvojklikom na ikonu
„Music Transfer“.
Práca s počítačom
87
Informácie o programe „Picture Motion
Browser“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovať so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
V tejto časti sa nachádza prehľad
programu „Picture Motion Browser“.
Prehľad programu „Picture
Motion Browser“
S programom „Picture Motion
Browser“ môžete:
• importovať zábery z fotoaparátu a zobraziť
ich na monitore počítača.
• usporiadať a zobraziť zábery na monitore
podľa dátumu ich vyhotovenia.
• Kopírovanie záberov z počítača na
záznamové médium.
• Retušovať (napr. Red Eye Correction a
pod.) vytlačiť a odoslať statické zábery ako
prílohy elektronickej pošty, zmeniť dátum
vyhotovenia záberu a iné.
• Statické zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
dátumom.
• Môžete vytvoriť údajový disk CD pomocou
napaľovacej jednotky CD alebo DVD.
• Podrobnosti nájdete v časti „PMB Guide“.
Spustenie „PMB Guide“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB
Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť program „PMB
Guide“ z ponuky Štart, postupne zvoľte
položky [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000 [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB Guide].
Spustenie a ukončenie
programu „Picture Motion
Browser“
Spustenie programu „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
88
Alebo v ponuke Štart: Kliknite na
položky [Start] t [All Programs]
(v systéme Windows 2000 [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [PMB Picture Motion Browser].
• Pri prvom spustení programu „Picture
Motion Browser“ sa na obrazovke objaví
hlásenie s potvrdením nástroja Informácie.
Vyberte možnosť [Start]. Táto funkcia vás
upozorní na novinky, napríklad na
aktualizácie softvéru. Toto nastavenie
môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie programu „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
„Picture Motion Browser“ je
prednastavený ako adresa URL
viacerých webových lokalít. Súhlaste s
podmienkami služieb načítania záberov
atď. (ďalej len služba), ktoré poskytujú
webové lokality (vrátane tých
prednastavených) používaním „Picture
Motion Browser“.
• V závislosti od webových lokalít sa môže za
používanie služby vyžadovať registrácia
alebo sa môžu účtovať poplatky.
• Dodržiavajte pokyny a podmienky
stanovené dohodou medzi užívateľom a
webovou lokalitou o používaní služby.
• Z niektorých dôvodov prevádzkovateľa
webovej lokality môže dôjsť k zmene služby
alebo jej ukončeniu atď. Spoločnosť Sony nie
je zodpovedná (vrátane uvedených
prípadov) za problémy medzi zákazníkom a
treťou stranou ani za stratu, ktorá vznikla
zákazníkovi pri používaní tejto služby.
• Aby ste mohli prezerať webovú lokalitu,
budete presmerovaní na server, ktorý
prevádzkuje spoločnosť Sony (ďalej iba
server Sony). Prihlásenie na server nemusí
byť vždy možné, napr. z dôvodu údržby
servera atď.
• Ak by došlo k zrušeniu prevádzky servera
Sony, budete vopred informovaní na
webových lokalitách Sony atď.
• Webová adresa URL presmerovaná na
server Sony atď. Môže byť zaznamenaná za
účelom vylepšovania budúcich produktov a
služieb spoločnosti Sony. V tomto prípade
nebudú zaznamenané osobné údaje.
Kopírovanie záberov do počítača pomocou
programu „Picture Motion Browser“
Príprava fotoaparátu a
počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
2 Do multikonektora
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabité batérie alebo pripojte
fotoaparát k sieťovej zásuvke
pomocou sieťového adaptéra
(nedodáva sa).
• Ak kopírujete obrazové súbory do
počítača a vložené batérie už majú nízku
kapacitu, môže sa stať, že ak sa batérie
príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky
súbory, resp. sa môžu poškodiť údaje.
3 Zapnite počítač a potom stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
Kábel pre
viacúčelový terminál
Na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
hlásenie „Connecting...“.
(Prehrávanie)
Indikátory
prístupu*
Keď sa pripojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Práca s počítačom
Tlačidlo
1 Do konektora
USB
* Počas komunikácie sa na displeji zobrazuje
ikona
.
Nepracujte s počítačom, kým sa zobrazuje
indikátor. Keď sa zobrazí indikátor
,
môžete opäť začať pracovať s počítačom.
• Ak sa hlásenie „Mass Storage“ nezobrazí,
nastavte položku [USB Connect] na
možnosť [Mass Storage] (s. 73).
89
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
Kopírovanie záberov do
počítača
1 Fotoaparát sa pripojí k počítaču
2 Importujte zábery.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
spustite importovanie záberov.
tak, ako je popísané v časti
„Pripojenie fotoaparátu k
počítaču“.
Po vytvorení pripojenia USB sa
automaticky zobrazí obrazovka
[Import Media Files] programu
„Picture Motion Browser“.
V predvolenom nastavení sú zábery
importované do priečinka
vytvoreného v priečinku „Pictures“
(ak používate systém Windows XP/
2000, „My Pictures“), ktorý je
pomenovaný dátumom snímania.
• Podrobnejšie informácie o programe
„Picture Motion Browser“ nájdete v
časti „PMB Guide“.
Prezeranie záberov na
monitore počítača
• Ak používate otvor na pamäťovú
Memory Stick, informácie nájdete na
s. 93.
• Keď sa otvorí Automatické prehrávanie,
zatvorte ho.
Po dokončení importovania sa spustí
program „Picture Motion Browser“.
Zobrazia za miniatúry importovaných
záberov.
• Priečinok „My Pictures“ je nastavený ako
predvolený priečinok v položke „Viewed
folders“.
Môžete usporiadať a zobraziť zábery na
monitore počítača podľa dátumu ich
vyhotovenia.
90
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
Podrobné informácie nájdete v príručke
„PMB Guide“.
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti
zoskupené do priečinkov.
Príklad: Zobrazenie zoznamu
mesiacov
Príklad: prezeranie priečinkov v
systéme Windows Vista
Zrušenie pripojenia USB
Postup popísaný v krokoch 1 až 4
nižšie je potrebné vykonať v prípade, že:
• odpájate kábel pre viacúčelový terminál,
• vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte.
• vypínate fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu Odpojiť na
paneli úloh.
Windows Vista
Windows XP/Windows 2000
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
Dvakrát kliknite tu
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
2 Kliknite na položky
(USB Mass
Storage Device) t [Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP a Vista nie je krok 4
potrebný.
Práca s počítačom
Dvakrát kliknite tu
– „Memory Stick Duo“: len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť: len „101_SONY“
• Do priečinka „100MSDCF“ nie je možné
zaznamenať žiadne zábery. Zábery v tomto
priečinku sú k dispozícii len na prezeranie.
• Do priečinka „MISC“ nie je možné
zaznamenať/prehrať žiadne zábery.
91
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
• Súbory sa pomenúvajú nasledovne:
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Obrazové súbory registra, ktoré sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Znaky ssss predstavujú akékoľvek číslo
od 0001 do 9999. Numerické časti názvu
súboru videozáznamu nasnímaného v
režime videozáznamu a príslušného
obrazového súboru registra sú totožné.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
s. 65 a 68.
92
Kopírovanie záberov do počítača bez
programu „Picture Motion Browser“
Zábery je možné kopírovať do počítača
aj bez programu „Picture Motion
Browser“, a to nasledovne:
Počítač s otvorom na pamäťovú
kartu Memory Stick
Z fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
• I keď používate systém Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, môžete kopírovať
zábery vložením pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do otvoru na pamäťovú kartu
Memory Stick na počítači.
• V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, ďalšie informácie
nájdete na s. 111.
Kopírovanie záberov do
počítača
– Windows Vista/XP
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „Documents“ (ak
používate systém Windows XP: „My
Documents“).
1 Pripravte fotoaparát a počítač.
Použite postup popísaný v časti
„Príprava fotoaparátu a počítača“ na
strane 89.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
Počítač bez otvoru na pamäťovú
kartu Memory Stick
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Vytvorte USB pripojenie a postupujte
podľa krokov na kopírovanie záberov.
Použite postup popísaný v časti
„Pripojenie fotoaparátu k počítaču“
na strane 89.
• Ak už je nainštalovaný program „Picture
Motion Browser“, spustí sa dialógovej
okno [Import Media Files] programu
„Picture Motion Browser“, avšak
kliknutím na tlačidlo [Cancel] ho
ukončite.
Práca s počítačom
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
• Tento fotoaparát nie je kompatibilný so
systémami Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me.
Ak používate počítač bez otvoru na
pamäťovú kartu, používajte na kopírovanie
záberov z karty Memory Stick komerčne
dostupné čítacie alebo zapisovacie
zariadenie na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
• Ak chcete kopírovať zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najprv skopírujte
zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ a až potom do počítača.
93
Kopírovanie záberov do počítača bez programu „Picture Motion Browser“
3 Kliknite na položku [Open folder
to view files] (ak používate
systém Windows XP: [Open folder
to view files] t [OK]), keď sa na
ploche automaticky objaví
obrazovka sprievodcu.
6 Kliknite na priečinok [Documents]
(ak používate systém Windows
XP: [My Documents]). Potom
dvakrát kliknite na okno
„Documents“, zobrazí sa menu a
kliknite na príkaz [Paste].
1
2
• Ak sa obrazovka sprievodcu nezobrazí
automaticky, postupujte podľa návodu v
časti: t „Pre používateľov systému
Windows 2000“ na s. 94.
4 Dvakrát kliknite na súbor [DCIM].
5 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci obrazové súbory, ktoré
chcete skopírovať. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na názov
obrazového súboru a v kontextovej
ponuke vyberte príkaz [Copy].
Súbory so zábermi sa skopírovali do
priečinka [Documents] (ak používate
Windows XP: [My Documents]).
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci obrazový súbor
prepíšete novým, pôvodný súbor sa
vymaže. Ak chcete skopírovať obrazový
súbor do počítača bez prepísania
druhého, zmeňte názov súboru na iný
názov a potom súbor skopírujte.
Pamätajte však, že ak zmeníte názov
súboru (s. 95), je možné, že tento záber
už nebudete môcť prehrať na
fotoaparáte.
Pre používateľov systému
Windows 2000
1
2
• Ďalšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie obrazových
súborov nájdete s. 91.
94
Po pripojení fotoaparátu k počítaču
dvakrát kliknite na položky [My
Computer] t [Removable Disk].
Potom pokračujte od kroku č. 4.
Prezeranie obrazových súborov uložených v
počítači pomocou fotoaparátu skopírovaním
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Táto časť popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick Duo“, môžete
si tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Ak sa nezmenil názov súboru priradený
fotoaparátom, krok 1 môžete vynechať.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie
obrazových súborov pomocou fotoaparátu v
prípade, že súbory boli spracované v počítači
alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Ak na karte „Memory Stick Duo“ nie je k
dispozícii žiaden priečinok, najprv vytvorte
nový priečinok pomocou fotoaparátu (s. 68)
a potom skopírujte obrazové súbory.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
Namiesto znakov ssss zadajte
číslo od 0001 do 9999.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy].
2Dvakrát kliknite ikonu [Removable
Disk] alebo [SonyMemoryStick] v
priečinku [Computer] (ak používate
systém Windows XP, [My
Computer]).
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM], potom kliknite na
položku [Paste].
• Znaky sss predstavujú akékoľvek
číslo od 100 do 999.
Práca s počítačom
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename]. Zmeňte
názov súboru na „DSC0ssss“.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
95
Používanie programu „Music Transfer“
(dodáva sa)
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory pomocou
programu „Music Transfer“ na disku
CD-ROM (dodáva sa). Tieto súbory
môžete takisto kedykoľvek odstrániť
alebo pridať.
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
• Súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača.
• hudobné súbory na diskoch CD
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte
1 Stlačením tlačidla HOME
zobrazte obrazovku HOME.
2 Zvoľte
(Printing, Other)
pomocou tlačidla b/B na
ovládacom tlačidle, vyberte
možnosť [
Music Tool]
tlačidlami v/V, potom stlačte
tlačidlo z.
3 Zvoľte [Download Music]
pomocou tlačidla v/V/b/B,
potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
96
4 Vytvorte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
5 Spustite „Music Transfer“.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Ak chcete obnoviť hudobné súbory vo
fotoaparáte vopred nastavené
výrobcom:
1 V kroku 3 vykonajte funkciu [Format
Music].
2 Spustite príkaz [Restore defaults] v
programe „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa zmenia na
vopred nastavené hudobné súbory a
položka [Music] v ponuke [Slide Show] sa
nastaví do polohy [Off].
• Pomocou tlačidla [Initialize] (s. 72) môžete
obnoviť hudobné súbory na vopred
nastavené súbory, ale budú tak obnovené
takisto ďalšie nastavenia.
• Podrobnosti o použití programu „Music
Transfer“ nájdete v pomocníkovi online
programu „Music Transfer“.
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
Operačný systém (predinštalovaný):
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až
v10.5)
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné tri režimy: [Auto]
(predvolené nastavenie), [Mass Storage] a
[PictBridge]. V tejto časti sa ako príklady
uvádzajú režimy [Auto] a [Mass Storage].
Podrobné informácie o funkcii [PictBridge],
nájdete s. 73.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Prípojka USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programu „Music
Transfer“
Operačný systém (predinštalovaný):
Mac OS X (v10.3 až v10.5)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac série G3/G4/
G5, Mac mini
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na
inštaláciu—približne 250 MB
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite postup popísaný v časti
„Príprava fotoaparátu a počítača“ na
strane 89.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Použite postup popísaný v časti
„Pripojenie fotoaparátu k počítaču“
na strane 89.
Práca s počítačom
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac)
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovať.
97
Práca s počítačom Macintosh
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobné informácie o mieste ukladania
obrazových súborov a o názvoch súborov
nájdete s. 91.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Zrušenie pripojenia USB
Pri vykonaní postupov uvedených nižšie
alebo pri odpojení fotoaparátu od
počítača najskôr myšou presuňte ikonu
jednotky alebo ikonu pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“ v prípade,
že:
• odpájate kábel pre viacúčelový terminál.
• vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte.
• vypínate fotoaparát.
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory. Tieto
súbory môžete takisto kedykoľvek
odstrániť alebo pridať.
98
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
• Súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača
• hudobné súbory na diskoch CD
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte
Inštalácia programu „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou programu „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
správca systému.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do jednotky
CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku
[MAC].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie alebo zmena hudobných
súborov
Pozrite „Pridanie a zmena hudobných
súborov použitím programu „Music
Transfer““ na strane 96.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
Pri inštalácii príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“, sa nainštaluje aj
príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“. V
príručke „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ sa
nachádzajú ďalšie informácie o
používaní fotoaparátu a voliteľného
príslušenstva.
Zobrazenie v systéme
Windows
Dvakrát kliknite na ikonu
(Stepup Guide) na pracovnej ploche.
Keď chcete spustiť program „Step-up
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
položky [Start] t [All Programs] (in
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
Zobrazenie v systéme
Macintosh
1 Do počítača skopírujte priečinok
[stepupguide] v priečinku
[stepupguide].
2 Vyberte priečinky [stepupguide],
[language] a potom priečinok
[SK] uložený na disku CD-ROM
(dodáva sa) a skopírujte všetky
súbory v priečinku [SK], potom
ich prepíšte do súborov v
priečinku [img] uloženom v
priečinku [stepupguide], ktorý bol
skopírovaný do počítača v kroku
č. 1.
3 Po dokončení kopírovania
• Ak nemáte nainštalovaný nástroj na
dekomprimáciu súborov vo formáte
HQX, nainštalujte si program Stuffit
Expander.
Práca s počítačom
dvakrát kliknite na ikonu súboru
„stepupguide.hqx“ v priečinku
[stepupguide] a rozbaľte ho,
potom dvakrát kliknite na
vygenerovaný súbor
„stepupguide“.
99
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9]
sa môžu orezať okraje, preto je potrebné
fotografie pred tlačou skontrolovať (s. 113).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(s. 101)
Tlač záberov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory
Stick“
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Podrobné informácie nájdete v dodanom návode na použitie
tlačiarne.
Tlač použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“ a potom ich vytlačiť.
Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho (s. 88).
Tlač vo fotozberni (s. 104)
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou
(poradie tlače).
100
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez
počítača pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový
terminál. Keď je funkcia [USB Connect]
nastavená na možnosť [Auto],
fotoaparát po pripojení automaticky
rozpozná niektoré tlačiarne. V takom
prípade preskočte krok 1.
Tlačidlo
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
HOME
• Odporúča sa použiť úplne nabitú batériu,
aby sa fotoaparát náhodou nevypol počas
tlače.
1 Stlačte tlačidlo HOME na
zobrazenie obrazovky HOME.
2 Pomocou tlačidiel b/B na
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
vyberte možnosť [Main Settings
2], potom zvoľte [USB Connect] a
potom stlačte tlačidlo z.
Tlač statických záberov
ovládacom tlačidle vyberte
položku
(Settings), potom
pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [
Main settings] a
potom stlačte tlačidlo z.
101
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
2 Zapnite tlačiareň, stlačte tlačidlo
možnosť [PictBridge] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Prehrávanie) a potom zapnite
fotoaparát.
Režim USB je nastavený.
Po pripojení sa zobrazí indikátor
.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí obrazový súbor a ponuka tlače.
Krok 3: Výber záberov,
ktoré chcete vytlačiť
2 Do multikonektora
Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [This Image] alebo
[Multiple Images] a potom stlačte
tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [This
Image]
1 Do konektora
USB
Kábel pre
viacúčelový
terminál
Môžete vytlačiť zvolený záber.
Pokračujte krokom 4.
Ak ste vybrali možnosť [Multiple
Images]
Môžete vytlačiť viacero vybraných
záberov.
1Tlačidlami b/B zvoľte záber, ktorý
chcete vytlačiť a stlačte tlačidlo z.
sa zobrazí na vybratom zábere.
2Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3Pomocou tlačidla v vyberte možnosť
[OK] a potom stlačte tlačidlo z.
102
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
• Po zvolení [Multiple Images] na
obrazovke s registrom môžete zvolením
panelu na výber priečinkov pomocou
tlačidla b a priradením značky
priečinku vytlačiť všetky obrázky v
danom priečinku.
Krok 4: Tlač
2 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Kým na obrazovke svieti indikátor
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
vyberte nastavenia tlače.
[Quantity]
Vyberte počet kópií, ktorý chcete
vytlačiť.
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
Indikátor
Krok 5: Dokončenie tlače
Uistite sa, že sa obrazovka vrátila do
stavu ako v kroku 2 a odpojte kábel pre
viacúčelový terminál.
[Layout]
Slúži na výber počtu záberov, ktoré
chcete vytlačiť vedľa seba na hárku.
[Size]
Vyberte veľkosť tlačového hárka.
Vyberte možnosť [Day & Time]
alebo [Date] na vloženie dátumu a
času na fotografie.
• Ak vyberiete možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký nastavíte
(s. 79). Je možné, že niektoré tlačiarne
neponúkajú túto funkciu.
Tlač statických záberov
[Date]
103
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávať značky
(poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
Označenie vybratého
záberu
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo
MENU
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, kartu „Memory
Stick Duo“ potom odneste do fotozberne.
Ovládacie
tlačidlo
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia, ktorá umožňuje pridať značku
(poradie tlače) na zábery na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“,
ktoré budete chcieť neskôr vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format) alebo je kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
Keď vezmete zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ do
fotozberne
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
dokážu spracovať.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér kariet Memory
Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Vkladanie dátumov na zábery konzultujte s
pracovníkom fotozberne.
104
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
3 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
4 Pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
[This Image] a stlačte z.
K záberu sa pripojí značka
(poradie tlače).
Tlač vo fotozberni
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značenie, a potom zopakujte
kroky 3 a 4.
Výber a označenie záberov
5 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Na obrazovke sa objaví značka
.
Jeden záber
1 Pri zobrazení obrázkov v režime
jedného obrázku alebo v
zobrazení registra stlačte MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V na
Zobrazenie registra
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
možnosť [Multiple Images] a
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou ovládacieho tlačidla
Zrušenie výberu
zvoľte obrázok, ktorý chcete
označiť a stlačte tlačidlo z.
V kroku 5 vyberte možnosť [Exit] a
potom stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá značka
Odstránenie značky
.
Jeden záber
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značky, a v kroku 3 stlačte
tlačidlo z.
Zobrazenie registra
V režime zobrazenia registra v kroku 3
premiestnite pomocou tlačidla b panel
na výber priečinku a stlačte tlačidlo z.
K vybranému priečinku a všetkým
záberom v ňom sa pripojí značka
.
Tlač statických záberov
Označenie všetkých záberov v
priečinku
4 Stlačte MENU.
105
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 107 až 115.
Ak sa na obrazovke zobrazí kód „C/E:ss:ss“, pozrite si informácie na
s. 116.
2 Vyberte batériu, počkajte približne jednu minútu a potom ju znova
vložte a zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (s. 72).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobné súbory.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
Batéria a napájanie
106
107
„Memory Stick Duo“
112
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
107
Vnútorná pamäť
113
Prezeranie záberov
110
Tlač
113
Odstraňovanie
111
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
114
Osobné počítače
111
Iné
115
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Batéria sa nedá vložiť.
• Batérie správne vložíte tak, že špičkou batérií pritlačíte páčku na vysunutie batérií.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (s. 123). Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčaný typ batérie.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
• Batéria je na konci životnosti (s. 123). Vymeňte ju za novú.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou
zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že
batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (s. 123). Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné znímať zábery.
Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (s. 37).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Riešenie problémov
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick
107
Riešenie problémov
Objekt sa nezobrazuje na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Ak chcete zmeniť režim snímania,
stlačte tlačidlo
(s. 35).
Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje.
• Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje, ak sa na displeji zobrazí indikátor
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
.
kompozícií.
• Pri snímaní stlačte spúšť do polovice, nezatlačte ju náhle na doraz.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (s. 20). Nie je to porucha.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania
(Macro). Pri snímaní dbajte na
to, aby bol objektív pri fotografovaní vzdialený od snímaného objektu ďalej ako na
najkratšiu možnú vzdialenosť, t. j. približne 2 cm (W)/90 cm (T) (s. 28).
• Pri snímaní statických záberov sa ako režim výberu scény zvolí režim
(režim
Twilight),
(režim Landscape) alebo
(režim Fireworks).
• Ak je v režime výberu scény vybratý režim
(režim Advanced Sports Shooting) a
objekt je príliš blízko, zaostrovanie môže byť zložité.
• Je vybratá funkcia vopred nastaveného zaostrenia. Vyberte režim automatického
zaostrovania (s. 50).
• Skontrolujte správnosť nastavenia [Conversion Lens] (s. 77).
• Informácie nájdete v časti „Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia“ na
strane 51.
Funkcia približovania nefunguje.
• Funkcia inteligentného priblíženia sa nedá používať, keď je veľkosť záberu nastavená
na hodnotu [8M] alebo [3:2].
• Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď:
– Funkcia [Face Detection] je nastavená na možnosť [On].
– V režime výberu scény je vybratý režim
(režim Advanced Sports Shooting).
– Snímate videozáznamy.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
• Skontrolujte správnosť nastavenia [Conversion Lens] (s. 77).
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk) (s. 28).
• Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– [REC Mode] je nastavená na hodnotu [Burst] v režime Exposure Bracket (s. 46).
– V režime výberu scény je vybratý režim
(režim High Sensitivity),
(režim
Advanced Sports Shooting),
– Pri snímaní videozáznamov.
108
(režim Twilight) alebo
(režim Fireworks) (s. 32).
Riešenie problémov
• Ak je prepínač režimu nastavený do polohy M alebo ak je zvolený režim výberu scény
(režim Landscape),
(režim Beach) alebo
možnosť (Vynútený blesk) (s. 28).
(režim Snow), nastavte blesk na
Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú nejasné biele kruhové
škvrny.
• Čiastočky (prach, peľ a pod.) vo vzduchu odrážajú svetlo blesku a zobrazujú sa na
zábere. Nie je to porucha (s. 14).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• V režime výberu scény je vybratý režim
(režim Landscape),
(režim Advanced Sports Shooting),
(režim Twilight) alebo
(režim Fireworks) (s. 32).
Dátum a čas sa nezobrazuje na displeji LCD.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Do záberov nie je možné vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery (s. 113).
V programe „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo uložiť statické zábery s
vloženým dátumom (s. 88).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (s. 48).
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Nastavte jas podsvietenia displeja LCD (s. 23).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
režim merania (s. 49) alebo nastavte expozíciu (s. 48).
• Upravte nastavenie expozície (s. 48).
Farby záberu nie sú správne.
• Položku [Color Mode] nastavte na hodnotu [Normal] (s. 47).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
Riešenie problémov
Záber je príliš jasný.
• Prejavil sa efekt škvrny a v obraze sa objavujú biele, čierne, červené, purpurové alebo
iné šmuhy. Nie je to porucha.
109
Riešenie problémov
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe.
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (s. 54).
• Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití
blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Vyretušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (s. 62).
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nenahrajú (s. 2).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 37).
• Batéria je takmer vybitá. Vložte nabitú batériu.
Záber urobený pri vysokom priblížení je rozmazaný.
• Záber sa môže rozmazať pri nestabilnom počasí, pri šere.
Nejde o poruchu. Nemôžete vedieť, či sa počas snímania nevyskytne šero. Po
nasnímaní sa odporúča záber skontrolovať pomocou priblíženého prehrávania.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (s. 35).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 95).
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie obrazových súborov pomocou fotoaparátu v
prípade, že súbory boli spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB (s. 91).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Indikátory na displeji sú vypnuté. Zobrazte indikátory na displeji stlačením tlačidla
v (DISP) na ovládacom tlačidle (s. 23).
Po spustení prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
• Môže to byť spôsobené spracovaním obrazu. Nie je to porucha.
110
Riešenie problémov
Počas prehliadky záberov nie je počuť hudbu.
• Preneste hudobné súbory do fotoaparátu pomocou programu „Music Transfer“ (s. 96).
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná so systémom farieb televízora (s. 74).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (s. 81).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový terminál pripojený k inému zariadeniu,
odpojte ho (s. 91).
• Počas výstupu HD(1080i) sa pokúšate prehrávať videozáznamy. Videozáznamy nie je
možné prehrávať v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením. Nastavte možnosť
[COMPONENT] na [SD] (strana 73).
Odstraňovanie
Nedá sa odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (s. 64).
Osobné počítače
Kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom nie je známa.
• Prečítajte si informácie v časti „Odporúčané počítačové prostredie“ na strane 85 pre
operačný systém Windows a s. 97 pre Macintosh.
Počítač s otvorom na kartu „Memory Stick PRO Duo“ nerozpoznal pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie Memory Stick podporujú
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích alebo
zapisovacích zariadení Memory Stick vyrobených inými výrobcami než spoločnosťou
Sony sa musia obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte
fotoaparát k počítaču (s. 89 a 97). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je batéria takmer vybitá, vložte nabitú batériu alebo použite sieťový adaptér
(nedodáva sa) (s. 89).
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [Mass Storage] (s. 73).
• Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa) (s. 89).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál od počítača aj od fotoaparátu a potom ho
Riešenie problémov
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
znova pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
111
Riešenie problémov
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (s. 89).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (s. 89).
• Pri kopírovaní postupujte podľa odporúčaní pre váš operačný systém (s. 93 a 97).
• Ak snímate zábery s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery skopírovať do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (s. 68).
Po vytvorení pripojenia USB sa program „Picture Motion Browser“ nespúšťa
automaticky.
• Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 89).
Nie je možné prehrávať zábery v počítači.
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, ďalšie informácie nájdete v príručke
„PMB Guide“ (s. 88).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Neviete používať program „Picture Motion Browser“.
• Informácie nájdete v časti „PMB Guide“ (s. 88).
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk počítača a potom ich
prehrávajte z pevného disku (s. 93).
Nedá sa vytlačiť záber.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad
„101MSDCF“ (s. 91).
• Dodržte správne postupy (s. 95).
„Memory Stick Duo“
Nedá sa vložiť pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
112
Riešenie problémov
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť.
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať uložené údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skopírujte záber na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou voľného miesta.
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia je nedostupná.
Tlač
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge“ a nasledujúce
položky.
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť každý okraj orezaný. Najmä pri tlači záberu s
veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa bočný okraj záberu môže orezať.
• Ak pri tlači záberov používate vašu tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
• Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
• V programe „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť statické zábery s vloženým
dátumom (s. 88).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Keďže však
zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania,
zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér dokážu
rozpoznať informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif
získate od výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
• Ak na zhotovenie fotografií využívate fotozberňu, požiadajte ich o vloženie dátumov
na zábery.
Riešenie problémov
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
113
Riešenie problémov
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [PictBridge] (s. 73).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, prečítajte si návod na používanie dodávaný s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou kábla pre
viacúčelový terminál.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte kábel pre
viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte
kábel pre viacúčelový terminál, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu
pripojte daný kábel.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dať vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Potvrďte, že ste kábel pre viacúčelový terminál odpojili skôr, ako zmizol indikátor
(pripájanie pomocou štandardu PictBridge).
V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahujú údaj o dátume záznamu, takže ho nie je možné vložiť do výtlačku.
Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte (s. 102).
Nedá sa vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom
formáte.
114
Riešenie problémov
Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte.
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier inej veľkosti, odpojte kábel
pre viacúčelový terminál a znovu ho pripojte.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (s. 102) alebo v tlačiarni.
Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
• Ak vymeníte nahrávacie médium, nie je možné pomocou fotoaparátu inicializovať čísla
súborov. Ak chcete inicializovať čísla súborov, naformátujte kartu „Memory Stick
Duo“ (s. 68, 71) alebo vnútornú pamäť a potom inicializujte nastavenie (s. 72).
Odstránia sa však všetky údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ resp. vo
vnútornej pamäti a všetky nastavenia, vrátane dátumu, sa inicializujú.
S vysunutým objektívom fotoaparát nefunguje.
• Na objektív, ktorý sa prestal pohybovať, nevyvíjajte tlak.
• Vložte nabité batérie a fotoaparát znovu zapnite.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batéria je vybitá. Vymeňte ich za nabité batérie.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 79).
• Zabudovaná dobíjateľná batéria je vybitá. Pripojte nabitú batériu, vypnite fotoaparát a
nechajte ho bez činnosti 24 hodín.
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
Riešenie problémov
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 79).
115
Výstražné indikátory a správy
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, funguje funkcia vlastnej
diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve
číslice (indikované ako ss) sa budú
líšiť v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, je
možné, že fotoaparát vyžaduje opravu.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:32:ss
• Vo fotoaparáte sa vyskytol problém s
hardvérom. Vypnite napájanie a
znovu ho zapnite.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať alebo
zapisovať údaje na kartu „Memory
Stick Duo“. Skúste fotoaparát
vypnúť a znova zapnúť alebo
niekoľkokrát vybrať a znova vložiť
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vo vnútornej pamäti nastala chyba
pri formátovaní alebo ste vložili
nenaformátovanú pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
vnútornú pamäť alebo pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ (s. 68,
71).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát alebo
údaje na nej sú poškodené. Vložte
novú kartu „Memory Stick Duo“.
116
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Vo fotoaparáte nastala porucha.
Obnovte nastavenia (s. 72) a potom
znovu zapnite fotoaparát.
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
nabite batériu. V závislosti od
podmienok používania alebo typu
batérie môže indikátor blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
5 až 10 minút zostávajúceho času
batérie.
For use with compatible battery only
• Vložená batéria nie je typu NP-BG1.
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(s. 121).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
Výstražné indikátory a správy
• Kontakty karty „Memory Stick
Duo“ sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(s. 121).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s riadeným prístupom.
Memory Stick formatting error
Internal memory formatting error
• Znovu naformátujte médiá (s. 68,
71).
Memory Stick locked
• Na karte „Memory Stick Duo“ nie sú
zaznamenané žiadne zábery, ktoré je
možné prehrať
• Vybratý priečinok neobsahuje súbor,
ktorý by bolo možné prehrať vo
forme prezentácie.
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými
tromi číslicami už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje
(príklad: 123MSDCF a 123ABCDE).
Vyberte iný priečinok alebo vytvorte
nový (s. 68, 69).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje.
V tomto prípade už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu prepnutou do polohy
LOCK. Nastavte plôšku do polohy
umožňujúcej záznam.
No memory space in internal
memory
No memory space on Memory Stick
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba. Spoločnosť Sony nezaručuje
prehrávanie obrazových súborov
pomocou fotoaparátu v prípade, že
súbory boli spracované v počítači
alebo zaznamenané iným
fotoaparátom.
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (s. 37).
Read only memory
• Fotoaparát nemôže ukladať ani
No Images
• Vo vnútornej pamäti nie sú
nezaznamenané žiadne zábery, ktoré
je možné prehrať.
• Vybrali ste priečinok, ktorý vo
fotoaparáte nemožno nastaviť ako
priečinok na ukladanie záberov.
Vyberte iný priečinok (s. 69).
File protect
• Zrušte ochranu (s. 63).
Image size over
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
Riešenie problémov
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
Read only folder
fotoaparát nedokáže prehrať.
117
Výstražné indikátory a správy
Invalid operation
• Pokúšate sa prehrávať súbor, ktorý
nie je kompatibilný s fotoaparátom.
• Vybrali ste funkciu, ktorá nie je
dostupná pre videozáznamy.
(Výstražné upozornenie na
vibrácie)
• Otrasy fotoaparátu môžu byť
spôsobené nedostatočným
osvetlením. Použite blesk, zapnite
funkciu stabilizovaného záberu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby
sa zabezpečila pevná pozícia
fotoaparátu.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou 640(Fine)
je možné nahrávať len na pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu, než je
hodnota [640(Fine)].
Macro is invalid
• S aktuálnymi nastaveniami nie je
režim makra dostupný (s. 28, 32).
dokončený prenos údajov do
tlačiarne. Neodpájajte kábel pre
viacúčelový terminál.
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
úlohu. Kým sa úloha nezruší,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
Music Error
• Odstráňte daný hudobný súbor alebo
Flash settings cannot be changed
• S aktuálnymi nastaveniami nie je
režim blesku dostupný (s. 28, 32).
ho nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Použite funkciu [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory.
Maximum images selected
• Môžete vybrať až 100 snímok. Zrušte
začiarknutie políčka.
No enough battery
• Pri kopírovaní záberu uloženého v
internej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ použite úplne
nabitú batériu.
Format Music Error
• Použite funkciu [Format Music].
Invalid operation
HD(1080i) output in progress...
• Pokúšate sa prehrávať
videozáznamy.
• Pokúšate sa použiť funkciu
[Retouch].
118
Výstražné indikátory a správy
TV output in progress...
• Fotoaparát prehráva obrázky v
režime prezentácie.
No red-eye detected
• Je možné, že nebudete môcť opraviť
efekt červených očí, čo závisí od
obrázku.
Turn the power off and on again
• Porucha objektívu.
Remove the lens cap and turn the
power off and on again
• Odstráňte kryt objektívu a vypnite
napájanie a opäť ho zapnite.
Self-Timer is invalid
• S týmito nastaveniami je samospúšť
nedostupná.
Riešenie problémov
119
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí —
Zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku na batérie (dodáva sa) a sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva
sa) môžete použiť vo všetkých krajinách a regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až 240 V, s frekvenciou 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
120
Informácie o karte „Memory Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používať typy kariet „Memory
Stick Duo“ uvedené nižšie. Nie je však
možné zaručiť správne fungovanie
všetkých kariet „Memory Stick Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick Duo
(bez technológie
MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(s technológiou
MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3*4
*1) Pamäťové karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“ a
„Memory Stick PRO Duo“ sú vybavené
funkciou MagicGate. MagicGate je
technológia ochrany autorských práv
používajúca šifrovaciu technológiu.
Fotoaparát nedokáže snímať a prehrávať
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2) Fotoaparát nie je kompatibilný s
vysokorýchlostným prenosom údajov
pomocou paralelného rozhrania.
*3) Fotoaparát nie je kompatibilný s 8-bitovým
paralelným prenosom údajov. Podporuje
4-bitový paralelný prenos údajov
ekvivalentný karte „Memory Stick PRO
Duo“.
*4) Je možné nahrávať videozáznamy s
veľkosťou záberu [640(Fine)].
Iné
• Tento produkt je kompatibilný s
pamäťovými kartami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratka pre „Memory Stick
Micro“.
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania
údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevný disk počítača.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet Memory Stick Duo
nelepte žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ kartu vkladajte
do priloženého puzdra.
• Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Do otvoru na pamäťovú kartu Memory Stick
Duo nevkladajte žiadne iné predmety okrem
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade to môže spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
121
Informácie o karte „Memory Stick Duo“
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
Poznámky o používaní adaptéra
pamäťových kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa)
• Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použiť so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“, kartu „Memory
Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa
uistite, či je karta „Memory Stick Duo“
otočená správnym smerom, a potom ju
úplne vložte. Nesprávnym vložením ju
môžete poškodiť.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo so zariadením kompatibilným s kartami
„Memory Stick“ skontrolujte, či je adaptér
kariet Memory Stick Duo otočený správnym
smerom. Nesprávnym použitím môžete
príslušenstvo poškodiť.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by sa poškodiť zariadenie.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
PRO Duo“ (nedodávajú sa)
Vo fotoaparáte môžete použiť karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 16 GB.
122
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
Micro“ (nedodávajú sa)
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v tomto fotoaparáte, vložte
kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra
kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Ak vložíte
kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu
bez adaptéra kariet „M2“ s veľkosťou Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
Životnosť batérie
Odporúčame nabíjať batériu pri teplote okolia
od 10 °C do 30 °C. Mimo uvedeného rozsahu
nebude možné batériu dostatočne nabiť.
Batéria sa pri teplotách mimo tohto rozsahu
nemusí úplne nabiť.
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa postupom času a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne čas batériu
vymeniť za novú.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa každá z batérií
používa.
Efektívne používanie batérie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie
klesá. V chladnom prostredí sa preto čas
používania batérie skracuje. Na predĺženie
času používania batérie odporúčame
vykonať nasledovné opatrenie:
– Uložte batériu do vrecka čo najbližšie k
telu, aby sa zohriala. Do fotoaparátu ju
vložte až tesne pred snímaním.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak používate často
blesk alebo funkciu približovania.
• Odporúčame, aby ste mali k dispozícii
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času
snímania. Pred samotným snímaním je
vhodné nasnímať niekoľko skúšobných
záberov.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám,
napr. nenechávajte ju v aute zaparkovanom
na priamom slnku.
Skladovanie batérie
• Pred skladovaním batériu úplne vyberte a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete uchovať funkčnosť batérie, počas
skladovania batériu aspoň raz ročne úplne
nabite a potom ju vo fotoaparáte úplne
vybite.
• Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prehliadky záberov
(s. 57), až kým sa nevypne napájanie.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora,
skratu atď., používajte pri prenose a
uskladňovaní batérie dodané puzdro na
batériu.
Iné
123
Informácie o nabíjačke batérií
Informácie o nabíjačke batérií
• V nabíjačke dodanej k fotoaparátu
nenabíjajte iný typ batérií ako batérie typu
NP-BG. Ak sa pokúsite nabíjať iné batérie,
než tie, ktoré sú určené, môžu tiecť,
prehrievať sa alebo explodovať, čím sa
vystavujete riziku smrteľného úrazu
elektrickým prúdom alebo vzniku
popálenín.
• Nabitú batériu vyberte z nabíjačky. Ak
nevyberiete nabitú batériu z nabíjačky, jej
životnosť sa môže znížiť.
• Ak bliká indikátor CHARGE, vyberte
nabíjanú batériu a potom tú istú batériu opäť
vložte do fotoaparátu, kým sa neozve
kliknutie. Opätovné blikanie indikátora
CHARGE môže znamenať poškodenie
batérie alebo vloženie nesprávneho typu
batérie. Skontrolujte, či ste použili uvedený
povolený typ batérie. Ak ste použili uvedený
povolený typ batérie, vyberte batériu z
nabíjačky, nahraďte ju novou alebo inou
batériou a overte, či nabíjačka batérií
funguje správne. Ak nabíjačka funguje
správne, mohla nastať chyba v batériách.
124
Register
Register
A
Delete .................................. 60
G
AF Illuminator....................75
Format.................... 68, 71
AF Mode .............................76
Digital Zoom ...................... 76
AF, uzamknutie ..................51
DirectX ............................... 86
H
Auto Orientation................78
DISP .................................... 23
High Sensitivity, režim.......31
Auto Review .......................78
Displej
Histogram............................23
Automatické zaostrovanie
.........................................8
B
Indikátor ...................... 19
Hlasitosť...............................35
Podsvietenia displeja
LCD.............................. 23
HOME.................................39
Zmena zobrazenia ...... 23
I
B & W ..................................47
Displej LCD ....................... 23
Batéria ...............................123
Download Music ................ 96
Beach, režim........................31
DPOF .......................... 64, 104
Beep .....................................72
DRO .................................... 55
Blesk (Snímanie) ................14
Držanie fotoaparátu .......... 26
Blesk (White Bal)...............53
Grid Line .............................75
Image quality ................12, 14
Incandescent .......................53
Index Display......................57
Indikátor..............................19
Indikátor uzamknutia AE/
AF ...........................26, 51
Bodové meranie .................49
E
Burst.....................................46
EV........................................ 48
Inteligentné priblíženie......76
EV, nastavenie hodnoty
................................ 23, 48
Internal Memory Tool .......71
C
Center AF ...........................50
Change REC. Folder .........69
Initialize...............................72
Exposure Bracket .............. 46
Expozícia............................. 10
Cieľový priečinok na
ukladanie súborov.......91
Farba ................................... 11
Clock Settings .....................79
Fisheye Lens ....................... 61
Clona....................................10
Flash Level.......................... 54
Cloudy..................................52
Fluorescent Light 1, 2, 3 .... 53
Color Mode .........................47
Focus ......................... 8, 27, 50
COMPONENT...................73
Folder .................................. 65
Contrast ...............................55
vytvorenie .................... 68
Conversion Lens...........18, 77
Výber............................ 65
Copy .....................................70
zmena ........................... 69
Create REC. Folder ...........68
Format........................... 68, 71
Cross Filter ..........................62
Format Music ..................... 96
Daylight ...............................52
Face Detection ................... 45
Fireworks, režim ................ 31
Function Guide .................. 72
Funkcia NR pomalej
uzávierky...................... 20
JPG.......................................92
K
Kábel pre viacúčelový
terminál ................89, 102
Konektorová zásuvka DC IN
.......................................16
Kopírovanie záberov do
počítača ........................89
L
Landscape, režim................31
Language Setting................80
Register
F
Date..............................79, 103
ISO ...........................10, 11, 48
J
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a
názvy súborov ..............91
D
inštalácia ..............................86
M
Macro...................................28
Main Settings 1 ...................72
Main Settings 2 ...................73
125
Register
Manage Memory ................68
Mass Storage.......................73
odporúčané prostredie
................................ 85, 97
Memory Stick Tool ............68
Prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu.................. 95
Metering Mode...................49
Softvér ......................... 86
Monitor................................76
Windows...................... 84
MPG ....................................92
Počítač Macintosh.............. 97
Multi AF..............................50
odporúčané prostredie
...................................... 97
Medzikrúžok na tienidlo ...17
„Memory Stick Duo“.......121
Multikonektor ......81, 89, 102
Music....................................59
Music Tool ..........................96
Music Transfer..............96, 98
Počítač so systémom
Windows...................... 84
odporúčané prostredie
...................................... 85
Podexponovanie ................ 10
N
REC Mode.......................... 46
Red Eye Correction...........62
Red Eye Reduction ...........54
Retouch ............................... 60
Režim Advanced Sports
Shooting ....................... 31
Režim automatického
nastavenia ....................26
Režim automatického
programovania ............ 25
Režim blesku ......................28
Režim snímania s manuálne
nastavenou expozíciou
....................................... 33
Pomalá synchronizácia
...................................... 28
Riešenie problémov .........106
Nabíjačka batérií ..............124
Natural.................................47
Ponuka
Rozmazanie .......................... 9
Názov súboru......................91
Položky ........................ 43
NTSC ...................................74
Prezeranie ................... 60
Shooting....................... 44
Rotate ..................................64
Rýchlosť uzávierky.............10
S
O
Ponuka na prezeranie ....... 60
Samočinný časovač ............ 29
Obrazovka registra.............36
Popis jednotlivých častí..... 15
Scene Selection............. 30, 44
Odpojený blesk...................28
Select Folder ....................... 65
Odstránenie záberov..........37
Používanie fotoaparátu v
zahraničí .................... 120
Optické priblíženie.......27, 76
Preexponovanie ................. 10
SETUP ................................ 56
OS ..................................85, 97
Prepínač režimu ................. 25
Settings ................................ 72
Presné digitálne priblíženie
...................................... 76
Sharpness ............................ 55
P
PAL......................................74
Partial Color .......................61
PC.........................................84
Prezeranie záberov ............ 35
Priama tlač........................ 101
Priblíženie........................... 27
Sepia ....................................47
Shooting .............................. 44
statický záber............... 26
Videozáznamy.......26, 27
Shooting Settings 1.............75
PictBridge....................73, 101
Priblíženie pri prehrávaní
...................................... 35
Picture Motion Browser ....88
Pridržanie spúšte.................. 8
Single ................................... 76
Pixel .....................................12
Print............................. 64, 100
Single Image ....................... 57
Počítač .................................84
Pripojenie
Slide Show.....................57, 60
kopírovanie záberov
.................................89, 97
Macintosh.....................97
126
R
Shooting Settings 2.............78
Počítač ......................... 89
Snow, režim.........................31
Televízor...................... 81
Soft Focus............................ 61
Tlačiareň.................... 102
Soft Snap, režim ................. 31
Prípona................................ 95
Softvér ..................... 86, 88, 96
Protect................................. 63
Spot AF ............................... 50
Register
SteadyShot ..........................56
Stredové meranie ...............49
T
Televízor..............................81
Tienidlo objektívu ..............17
Tlač vo fotozberni ............104
Trimming .............................62
Twilight Portrait, režim .....31
Twilight, režim ....................31
U
USB Connect ......................73
V
Veľkosť záberu ..............12, 44
VGA ....................................13
Viacoblastné meranie ........49
Video Out............................74
Vivid.....................................47
Vnútorná pamäť .................24
Vopred nastavené zaostrenie
.......................................51
Vynútený blesk ...................28
Výstražné indikátory a
správy..........................116
W
White Bal.............................52
Z
Zameriavací krížik pre
bodové meranie...........49
Značka poradia tlače........104
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky .................116
Register
Zameriavací rámček zóny
AF .................................50
Š
Šero ....................................110
127
Poznámky týkajúce sa licencie
Fotoaparát obsahuje softvér založený na
knižniciach „C Library“, „Expat“ a
„zlib“. Tento softvér poskytujeme na
základe licenčných zmlúv s vlastníkmi
autorských práv. Na základe
požiadaviek vlastníkov autorských práv
týchto softvérových aplikácií sme
povinní informovať vás o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce
informácie.
V priečinku „License“ na disku CDROM si prečítajte dokument
„license1.pdf“. Nájdete v ňom znenia
licencií (v angličtine) na softvér založený
na knižniciach „C Library“, „Expat“ a
„zlib“.
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na
ktorý sa vzťahuje licencia GNU General
Public License (ďalej ako „GPL“) alebo
licencia GNU Lesser General Public
License (ďalej ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že
máte právo na prístup, na úpravy a
právo na ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov týchto softvérových programov, a
to na základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Na
ich prevzatie použite nasledovné adresy
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Boli by sme radi, ak by ste nás
nekontaktovali v súvislosti s obsahom
zdrojového kódu.
V priečinku „License“ na disku CDROM si prečítajte dokument
„license2.pdf“. Nájdete v ňom znenia
licencií (v angličtine) na softvér, na
ktorý sa vzťahuje licencia „GPL“ a
„LGPL“.
128
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF
je potrebný softvér Adobe Reader. Ak
ho nemáte nainštalovaný v počítači,
môžete si ho prevziať z webovej stránky
spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising