Sony | DSC-RX1 | Sony DSC-RX1 RX1R Profesionálny kompaktný fotoaparát Návod na použitie

4-443-126-21(1)
Digitálny fotoaparát
Návod na používanie
DSC-RX1
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
– USCHOVAJTE
TIETO POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY
DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY
SA ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO
ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
SK
2
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i
chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani
nevystavujte nárazom či silovému
pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby
sa kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým
teplotám nad 60 °C, ako napríklad na
priamom slnečnom svetle alebo v aute
zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte
do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej
nabíjačky batérií od spoločnosti Sony
alebo pomocou zariadenia na
nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu
malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký
alebo ekvivalentný typ batérie
odporúčaný spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne
podľa pokynov.
Sieťový adaptér
Pri použití sieťového adaptéra použite
najbližšiu sieťovú napájaciu zásuvku. Ak
sa počas používania zariadenia vyskytne
akákoľvek porucha činnosti, okamžite
odpojte sieťový adaptér od sieťovej
napájacej zásuvky.
Napájací kábel, ak je dodaný, je určený
výslovne pre použitie s týmto
fotoaparátom a nemal by sa používať
s inými elektrickými zariadeniami.
Informácie pre
európskych
spotrebiteľov
Poznámka pre zákazníkov
v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
prípade záležitostí týkajúcich sa servisu
alebo záruky sa obracajte na adresy
uvedené v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je v
súlade s limitmi smernice EMC
týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte komunikačný kábel
(kábel USB atď.).
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzťahuje
sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na
výrobku alebo na jeho
obale znamená, že
výrobok nesmie byť
spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí
sa odovzdať do príslušnej
zberne na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto
výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z
tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
SK
3
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii
alebo obale znamená, že
batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým
odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte
batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
SK
4
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Obsah
Popis funkcií .................................................................... 7
Pred prvým použitím
Informácie o používaní fotoaparátu ............................. 9
Kontrola dodaného príslušenstva ............................... 13
Popis jednotlivých častí ................................................ 14
Predná strana ............................................................ 14
Zadná strana/bočné strany ...................................... 15
Horná strana ............................................................. 16
Spodná časť ............................................................... 17
Používanie otočného ovládača ............................... 18
Zoznam ikon na displeji ............................................... 19
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré je možné ovládať pomocou tlačidiel/
voličov ........................................................................ 23
Voľba funkcie pomocou tlačidla Fn (Funkcia) .......... 24
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn
(Funkcia).................................................................... 25
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla
MENU ....................................................................... 27
Používanie sprievodcu funkciami fotoaparátu .......... 35
Príprava fotoaparátu
Nabitie akumulátora ..................................................... 36
Doba nabíjania (úplné nabitie) .............................. 38
Nabíjanie pomocou pripojenia k počítaču ............ 39
Kontrola stavu nabitia akumulátora ...................... 40
Prívod napájania ...................................................... 40
Vyberanie akumulátora .......................................... 41
Vkladanie pamäťovej karty (predáva sa osobitne) ..... 42
Vyberanie pamäťovej karty .................................... 43
Pamäťové karty, ktoré je možné použiť ................ 43
Nastavenie dátumu a času ............................................ 45
Opätovné nastavenie dátumu/času a oblasti ........ 46
Snímanie jasného videozáznamu bez chvenia
fotoaparátu ............................................................... 48
SK
5
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov ........................................ 49
Snímanie videozáznamov ............................................. 51
Zmena formátu súborov ......................................... 51
Prezeranie záberov ........................................................ 52
Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami .............................................. 53
Mazanie záberov ........................................................... 54
Voľba režimu snímania
Voľba režimu snímania ................................................. 55
Funkcie dostupné v jednotlivých režimoch snímania .... 56
Rôzne funkcie
Používanie rôznych funkcií .......................................... 57
ISO/Multi Frame Noise Reduct. ............................ 57
Creative Style ........................................................... 58
Hand-held Twilight .................................................. 58
DRO/Auto HDR ..................................................... 59
Funkcie prehrávania ................................................ 59
Spôsob používania prostredia Quick Navi ............ 60
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
Používanie softvéru ....................................................... 62
Používanie „Image Data Converter“ .................... 62
Používanie „PlayMemories Home“ ....................... 63
Odporúčané prostredie počítača (Windows) ....... 64
Odporúčané prostredie počítača (Mac) ................ 64
Inštalácia „PlayMemories Home“ ......................... 65
Inštalácia „Image Data Converter“ ....................... 67
Ďalšie informácie
Bližšie oboznámenie sa s fotoaparátom
(„Návod pre používateľa Cyber-shot“) ................. 68
Kontrola počtu záberov a záznamového času
videozáznamov ......................................................... 69
Technické údaje ............................................................. 74
Index ....................................................................... 78
SK
6
Popis funkcií
V tejto časti sú uvedené niektoré často používané funkcie snímania a
ďalšie jedinečné funkcie.
Podrobnosti nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Často používané funkcie snímania
Exposure Comp. (23)
Môžete nastaviť expozíciu, a tak zmeniť jas celého obrazu.
Aj keď je režim snímania nastavený na M, môžete nastaviť expozíciu,
ak je citlivosť ISO nastavená na [AUTO].
ISO (57)/Multi Frame Noise Reduct. (57)
Môžete nastaviť svetelnú citlivosť.
Citlivosť ISO sa dá nastaviť od ISO 50 do ISO 25600.
Keď zvolíte
(Multi Frame Noise Reduct.), môžete zvoliť vyššie
hodnoty citlivosti ISO ako je maximálna citlivosť ISO.
White Balance (25)
Môžete nastaviť farebné tóny.
Môžete zvoliť možnosť, ktorá sa hodí pre zdroj svetla, alebo vykonať
jemné doladenie pomocou farebnej teploty a farebného filtra.
Drive Mode (25)
Môžete zvoliť vhodný režim činnosti, ktorý sa hodí pre vaše účely, ako
je snímanie po jednotlivých záberoch, nepretržité snímanie alebo
snímanie so stupňovaním.
Funkcie tohto fotoaparátu
Režim makro (49)
Môžete snímať zábery objektov, ako kvety či jedlo zblízka.
SK
7
Popis funkcií
DRO/Auto HDR (59)
[D-Range Opt.]: Na základe rozdelenia záberu na malé oblasti,
fotoaparát analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi snímaným
objektom a pozadím a vytvorí záber s optimálnym jasom a gradáciou.
[Auto HDR]: Nasnímajú sa 3 zábery s rôznou expozíciou a potom sa
tieto zábery prekryjú tak, aby sa vytvoril záber s bohatou gradáciou.
Creative Style (58)
Môžete zvoliť požadovaný štýl z 13 dostupných štýlov.
Môžete upraviť aj určité činitele záberu, ako je expozícia, a to
pomocou zvoleného štýlu ako základu.
Hand-held Twilight (58)
Môžete snímať nočné scény s menším výskytom šumu a rozmazania aj
bez použitia statívu.
Snímanie videozáznamov s manuálnymi nastaveniami
(26)
Expozíciu môžete nastaviť v režimoch P, A, S alebo M aj pri snímaní
videozáznamov.
Spôsob obsluhy alebo prispôsobenia fotoaparátu
Informácie o zobrazení (29)
Režim zobrazenia displeja môžete zmeniť stlačením DISP na
otočnom ovládači.
Prispôsobenie (30)
Tento fotoaparát je vybavený tlačidlom C (Priradenie funkcie),
ktorému je možné priradiť požadovanú funkciu. Funkcie môžete
priradiť aj iným tlačidlám, ako je napríklad tlačidlo AEL.
SK
8
Pred prvým použitím
Informácie o používaní
fotoaparátu
Jazyk na displeji
Jazyk zobrazovaný na displeji môžete
zvoliť pomocou ponuky (str. 34).
• V tomto návode sú uvedené
zariadenia kompatibilné s formátom
1080 60i a zariadenia kompatibilné
s formátom 1080 50i.
Ak chcete skontrolovať, či váš
fotoaparát je zariadenie kompatibilné
s formátom 1080 60i alebo s formátom
1080 50i, skontrolujte, či sa na spodnej
strane fotoaparátu nachádzajú
nasledujúce značky.
Zariadenie kompatibilné s 1080 60i:
60i
Zariadenie kompatibilné s 1080 50i:
50i
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
videozáznamami formátu 1080 60p
alebo 50p. Na rozdiel od štandardných
režimov snímania používaných až
doteraz, ktoré vykonávajú záznam
metódou prekladaného riadkovania,
tento fotoaparát vykonáva záznam
pomocou metódy neprekladaného
progresívneho riadkovania. Týmto sa
zvyšuje rozlíšenie, ktorým sa dosahuje
hladší, realistickejší obraz.
• Aby sa zaistila stabilná činnosť
pamäťovej karty, odporúčame použiť
tento fotoaparát na naformátovanie
akejkoľvek pamäťovej karty, ktorá sa
bude po prvýkrát používať v tomto
fotoaparáte.
Vezmite do úvahy, že formátovaním
sa vymažú všetky údaje zaznamenané
na pamäťovej karte. Tieto údaje sa už
nedajú obnoviť. Nezabudnite si
zálohovať akékoľvek dôležité údaje v
počítači alebo na inom pamäťovom
mieste.
• Ak opakovane ukladáte/mažete
obrazové záznamy, na pamäťovej
karte môže dôjsť k fragmentácii dát.
Je možné, že sa videozáznamy nebudú
dať nasnímať ani uložiť. V takomto
prípade uložte svoje obrazové
záznamy do počítača alebo na iné
pamäťové miesto a potom [Format]
(str. 32).
• Pred začatím snímania vykonajte
testovací záber, ktorým si overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu a nie je vodotesný.
• Nevystavujte fotoaparát vode. Pri
vniknutí vody do vnútra fotoaparátu
môže nastať porucha. V niektorých
prípadoch fotoaparát nie je možné
opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani
do iného zdroja silného svetla. Môže
to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
SK
9
Pred prvým použitím
Vstavané funkcie tohto
fotoaparátu
Informácie o snímaní
a prehrávaní
Informácie o používaní fotoaparátu
• Nepoužívajte fotoaparát blízko
miesta, na ktorom dochádza ku
generovaniu silných rádiových vĺn
alebo vysielaniu žiarenia. Inak
fotoaparát nemusí zaznamenávať
alebo prehrávať zábery správne.
• Používanie fotoaparátu na piesčitom
alebo prašnom mieste môže spôsobiť
poruchu.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti,
odstráňte ju pred použitím
fotoaparátu.
• Fotoaparátom netraste ani
nebúchajte. Môže to spôsobiť poruchu
a znemožniť zaznamenávanie záberov.
Navyše sa môže záznamové médium
stať nepoužiteľným alebo sa môžu
poškodiť obrazové údaje.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Teplo vyžarovania blesku môže
spôsobiť dymenie alebo spaľovanie
nečistôt na povrchu blesku. Povrch
blesku utrite mäkkou handričkou, aby
sa odstránili nečistoty alebo prach,
atď.
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený
objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje
ostrý obraz vysokej kvality
s vynikajúcim kontrastom. Objektív
tohto fotoaparátu bol vyrobený v rámci
systému zaistenia kvality s osvedčením
od spoločnosti Carl Zeiss v súlade
s kvalitatívnymi štandardami
spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku.
Poznámky týkajúce sa blesku
• Fotoaparát pri prenášaní nedržte za
blesk ani naň nevyvíjajte nadmernú
silu.
• Ak sa do otvoreného blesku dostanú
voda, prach alebo piesok, môže dôjsť
k poruche.
SK
10
Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Sony nemôže kompenzovať zlyhanie
záznamu alebo stratu alebo poškodenie
zaznamenaného obsahu spôsobené
poruchou fotoaparátu alebo
záznamového média, atď.
Odporúčanie zálohovania
Aby nedošlo k strate údajov, vždy si
skopírujte (zálohujte) údaje na iné
pamäťové médium.
Poznámky týkajúce sa LCD
displeja, objektívu a
obrazového snímača
• Displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej
správne funguje viac ako 99,99%
pixelov. Na displeji sa však môžu
objavovať malé čierne a/alebo jasné
body (biele, červené, modré alebo
zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu
a nemajú vplyv na snímanie.
• Nevystavujte fotoaparát dlhodobo
slnečnému svetlu ani nesnímajte s
fotoaparátom namiereným smerom k
slnku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
vnútorného mechanizmu. Ak sa
slnečné svetlo zaostrí na blízky objekt,
môže dôjsť k vzniku požiaru.
• V chladnom prostredí sa zábery môžu
pohybovať po LCD displeji. Nejde o
poruchu. Po zapnutí fotoaparátu v
chladnom prostredí môže LCD displej
dočasne stmavnúť. Po zohriatí
fotoaparátu bude displej fungovať
normálne.
• Nasnímaný záber môže byť odlišný od
záberu zobrazenom na displeji pred
nasnímaním.
Informácie o používaní fotoaparátu
Poznámky týkajúce sa
dlhodobého snímania
Kompatibilita obrazových dát
• Tento fotoaparát vyhovuje všeobecnej
norme DCF (Design rule for Camera
File system) zriadenej asociáciou
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Prehrávanie obrazových záznamov
nasnímaných týmto fotoaparátom
prostredníctvom iného zariadenia a
prehrávanie obrazových záznamov
nasnímaných alebo upravených
pomocou iného zariadenia v tomto
fotoaparáte nie sú zaručené.
Pri prenose videozáznamov AVCHD do
počítača v systéme Windows použite
vstavaný softvér „PlayMemories
Home“; v systéme Mac použite softvér
„iMovie“, ktorý sa dodáva spolu so
systémom Mac.
Poznámky týkajúce sa
prehrávania videozáznamov
prostredníctvom iných
zariadení.
• Tento fotoaparát používa MPEG-4
AVC/H.264 High Profile na záznam
formátu AVCHD. Videozáznamy
nasnímané vo formáte AVCHD
týmto fotoaparátom sa nedajú
prehrávať prostredníctvom
nasledujúcich zariadení.
– Iné zariadenia kompatibilné
s formátom AVCHD, ktoré
nepodporujú High Profile
– Zariadenia nekompatibilné
s formátom AVCHD
Tento fotoaparát používa MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile aj na
záznam formátu MP4. Z toho dôvodu
sa videozáznamy nasnímané vo
formáte MP4 týmto fotoaparátom
nedajú prehrávať prostredníctvom
zariadení iných ako tých, ktoré
podporujú MPEG-4 AVC/H.264.
SK
11
Pred prvým použitím
• Pri dlhodobom snímaní sa teplota
fotoaparátu zvýši. Ak sa teplota zvýši
nad určitú úroveň, na displeji sa
zobrazí ikona
a fotoaparát sa
automaticky vypne. Ak sa napájanie
vypne, nechajte tak fotoaparát na
10 minút alebo dlhšie, aby mohla
teplota vnútri fotoaparátu klesnúť na
bezpečnú úroveň.
• Pri vysokej teplote okolia teplota
fotoaparátu stúpa rýchlo.
• Keď sa teplota fotoaparátu zvýši,
kvalita obrazu sa môže zhoršiť.
Odporúča sa, aby ste pred ďalším
snímaním počkali, kým teplota
fotoaparátu neklesne.
• Pri nepretržitom používaní sa
fotoaparát a akumulátor môžu
zohriať, nejde však o poruchu.
Poznámky týkajúce sa prenosu
videozáznamov AVCHD do
počítača
Informácie o používaní fotoaparátu
• Disky zaznamenané s kvalitou obrazu
v HD (vysoké rozlíšenie) sa dajú
prehrávať len prostredníctvom
zariadení kompatibilných s formátom
AVCHD. Prehrávače alebo rekordéry
DVD diskov nedokážu prehrávať
disky s HD kvalitou obrazu, keďže sú
nekompatibilné s formátom AVCHD.
Môže sa tiež stať, že prehrávače alebo
rekordéry DVD diskov nebudú môcť
vysunúť disky s HD kvalitou obrazu.
• Videozáznamy nasnímané vo formáte
1080 60p/1080 50p sa môžu prehrávať
len prostredníctvom zariadení s
podporou formátu 1080 60p/1080 50p.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
zaznamenávaním takýchto materiálov
sa môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité ako príklady
obrázkov v tomto návode sú
reprodukované zábery, ktoré nie sú
skutočné zábery nasnímané týmto
fotoaparátom.
Technické údaje uvedené
v tomto návode
Údaje týkajúce sa činnosti a parametrov
sú definované za nasledujúcich
podmienok, okrem toho, ako sú
uvedené v tomto návode: pri bežnej
teplote okolia 25°C a použití
akumulátora, ktorý bol plne nabitý
približne 1 hodinu po zhasnutí
kontrolky nabíjania.
SK
12
Informácie o používaní a údržbe
Vyhýbajte sa hrubému zaobchádzaniu
s výrobkom, nerozoberajte ho ani ho
neupravujte a dbajte na to, aby nedošlo
k fyzickým otrasom alebo nárazom, ako
napríklad pri údere, páde alebo
šliapnutí na výrobok. Buďte obzvlášť
opatrní pri narábaní s objektívom.
Poznámky týkajúce sa
likvidácie alebo odovzdania
fotoaparátu
Pred tým, ako zlikvidujete alebo
odovzdáte fotoaparát, odporúčame, aby
ste vymazali zaregistrované tváre
s cieľom ochrany osobných údajov
(str. 31).
Pred prvým použitím
Kontrola dodaného príslušenstva
Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov.
• Fotoaparát (1)
• Nabíjateľný akumulátor
NP-BX1 (1)
* S týmto fotoaparátom sa môžu
dodávať viaceré napájacie káble.
Použite vhodný napájací kábel,
ktorý zodpovedá vašej krajine/
vášmu regiónu.
Pred prvým použitím
• Remienok na rameno (1)
• Mikro USB kábel (1)
• Kryt objektívu (1)
• Sieťový adaptér AC-UD10 (1)
(Pre zákazníkov z krajín/
oblastí mimo USA a Kanady)
Sieťový adaptér AC-UD11 (1)
(Pre zákazníkov v USA a
Kanade)
• Napájací kábel (1)* (nie je
súčasťou dodávky v USA a
Kanade)
• Kryt pätky (1) (pripevnený
k fotoaparátu)
• Handrička na čistenie (1)
• Návod na používanie (tento
návod) (1)
SK
13
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o činnosti jednotlivých častí nájdete na stranách
uvedených v zátvorkách.
Predná strana
A Háčiky na remienok na
rameno
• Pripevnite oba konce
remienka k fotoaparátu.
F Ukazovateľ clony/
Ukazovateľ prepnutia režimu
makro
G Krúžok prepnutia do režimu
makro (49)
H Otočný prepínač režimov
zaostrovania (23)
I Zaostrovací krúžok (23)
B AF iluminátor (28)/
Kontrolka samospúšte
C Značka slnečnej clony
objektívu
D Objektív
E Clonový krúžok (23)
SK
14
Popis jednotlivých častí
Zadná strana/bočné strany
(Vysunutie
blesku) (23)
B Svetelný snímač
C Kontrolka nabíjania (37)
D Mikro USB konektor (65)
E Mikrokonektor HDMI
F Konektor m (Mikrofón)
• Keď je pripojený externý
mikrofón, fotoaparát sa
prepne z vnútorného na
externý mikrofón. Ak je
externý mikrofón zásuvného
typu s napájaním, napájanie
mikrofónu sa privádza z
fotoaparátu.
Pred prvým použitím
A Prepínač
K Snímanie: Tlačidlo AEL
(Uzamknutie automatickej
expozície) (30)
Prezeranie: Tlačidlo
(Zväčšenie) (59)
L Snímanie: Tlačidlo Fn
(Funkcia) (24, 25)
Prezeranie: Tlačidlo
(Miniatúrne náhľady) (59)
M Otočný ovládač (18)
N Tlačidlo
(Vymazať) (54)
O Tlačidlo MENU (27)
G LCD displej (19)
H Tlačidlo
(Prehrávanie)
(52)
I Ovládací volič (24, 55)
J Tlačidlo MOVIE
(Videozáznam) (30, 51)
SK
15
Popis jednotlivých častí
Horná strana
A Spúšť (49)
B Ovládač kompenzácie
expozície (23)
C Tlačidlo C (Priradenie
funkcie) (30)
D Hlavný vypínač (45)
E Otočný prepínač režimov
(55)
F Pätka multifunkčného
rozhrania*
• Niektoré príslušenstvo sa
nemusí zasunúť úplne a môže
vyčnievať dozadu z pätky
multifunkčného rozhrania.
Ak však príslušenstvo
dosiahne predný koniec
pätky, pripojenie sa
uskutočnilo.
G
Značka polohy
obrazového snímača
H Blesk**
I Mikrofón***
SK
16
*
Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve pre pätku
multifunkčného rozhrania
nájdete na webovej stránke Sony,
alebo sa obráťte na svojho
predajcu Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko
Sony. Môžete tiež použiť
príslušenstvo, ktoré je
kompatibilné s pätkou pre
príslušenstvo. Činnosť s
príslušenstvom od iných
výrobcov nie je zaručená.
Funkcie fotoaparátu pre hľadáčik
sú dostupné len pri použití
príslušenstva hľadáčika FDAEV1MK (predáva sa osobitne).
Popis jednotlivých častí
** Ak chcete vysunúť blesk, najprv
skontrolujte, či neblokujete blesk
prstami alebo inými predmetmi a
potom posuňte prepínač
(vysunutie blesku). Keď blesk
nepoužívate, zatlačte ho späť na
miesto prstom. Dávajte pozor,
aby ste si pri zatváraní blesku
nepricvikli prst.
*** Počas snímania videozáznamov
nezakrývajte túto časť. V
opačnom prípade to môže
spôsobiť hluk alebo znížiť úroveň
hlasitosti.
Pred prvým použitím
Spodná časť
A Priestor pre vloženie
akumulátora (36)
B Slot na pamäťovú kartu (42)
C Kontrolka prístupu (43)
D Poistný prvok
E Reproduktor
F Otvor na pripevnenie statívu
• Použite statív so skrutkou
kratšou ako 5,5 mm. Inak
fotoaparát nebude možné
bezpečne upevniť a mohol by
sa poškodiť.
G Kryt priestoru pre
akumulátor/pamäťovú kartu
(36, 42)
SK
17
Popis jednotlivých častí
Používanie otočného ovládača
• Funkcia DISP (Display Contents) sa priradí hornému tlačidlu na
otočnom ovládači (str. 29). Požadované funkcie môžete priradiť
ľavému, pravému a dolnému tlačidlu (str. 30).
• Rámček voľby môžete posunúť otočením otočného ovládača alebo
stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládača. V tomto
návode je stlačenie hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládača
znázornené pomocou v/V/b/B.
SK
18
Zoznam ikon na displeji
Pre režim LCD displeja*
Pre režim prehrávania
(zobrazenie základných
informácií)
Pred prvým použitím
* Režim hľadáčika je dostupný a je vhodný pre snímanie s externým
hľadáčikom (predáva sa osobitne).
A
Zobrazenie Význam
Pamäťová karta (42)/
Odosielanie (34)
Zobrazenie Význam
Režim snímania (55)
P P*
ASM
100
Počet voľných záberov
Zobrazovací pomer
statických záberov (27)
Číslo registra (55)
Ikona rozpoznania
scény (26)
24M 10M Veľkosť snímky
4.6M 20M statických záberov (26)
8.7M
3.9M
Kvalita obrazu
statických záberov (26)
Ikona prekrývania
AF Iluminátor
SK
19
Zoznam ikon na displeji
Zobrazenie Význam
Rýchlosť snímania
videozáznamov (28)
B
Zobrazenie Význam
Režim činnosti (25)
Režim snímania
videozáznamov (28)
Zostatkový stav nabitia
akumulátora (40)
Prebieha nabíjanie
blesku
Setting Effect OFF (30)
Režim blesku (25)/
Redukcia efektu
červených očí (29)
Počas snímania
videozáznamu sa
nezaznamená zvuk (29)
Režim zaostrovania
(23)
Potlačenie šumu vetra
(29)
Oblasť automatického
zaostrovania (25)
SteadyShot/Výstraha
SteadyShot (48)
Efekt jemnej pleti
Upozornenie na
prehrievanie (11)
Rozpoznanie tváre/
Snímanie úsmevu (25)
Databázový súbor je
plný/Chyba
databázového súboru
Režim merania
expozície (25)
Režim prezerania (31)
Vyváženie bielej farby
(Automatický režim,
Predvolené nastavenia,
Používateľské
nastavenia, Farebná
teplota, Farebný filter)
7500K A5 (25)
G5
AWB
100-0003
Číslo priečinka - súboru
-
Ochrana proti
vymazaniu (32)
DPOF
Poradie tlače (DPOF)
(32)
Upozornenie na
takmer vybitý
akumulátor (40)
SK
20
Optimalizácia
dynamického rozsahu
(DRO)/Automatický
vysoký dynamický
rozsah (Auto HDR)
(59)
Zoznam ikon na displeji
Zobrazenie Význam
Kreatívny štýl (58)/
Kontrast, Sýtosť farieb,
Ostrosť
+3 +3 +3
Zobrazenie Význam
REC 0:12 Čas snímania
videozáznamu (m:s)
z
Stav zaostrenia (49)
1/250
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Hodnota citlivosti ISO
(57)
Uzamknutie
automatickej expozície
(23)
Chyba záberu
s automatickým
vysokým dynamickým
rozsahom
Auto Port. Framing
(26)
Chyba obrazového
efektu
Kompenzácia
expozície/Manuálne
meranie expozície
Histogram
Kompenzácia blesku
(25)
2012-1-1
10:37PM
Dátum/čas nasnímania
zobrazeného záberu
Stupnica EV (len pre
režim hľadáčika)
3/7
Číslo záberu/Počet
záberov nasnímaných
v zvolenom režime
prezerania
z
Tracking
focus
Zaostrovanie
sledovaného objektu
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu
SK
21
Pred prvým použitím
Obrazový efekt (26)
C
Zoznam ikon na displeji
D
Zobrazenie Význam
Kruh bodového
merania
Vodorovná poloha
Inteligentný
telekonvertor
Smart zoom
(Inteligentný zoom)/
Clear Image zoom
(Zoom s jasným
obrazom) (27)/
Digitálny zoom (27)
Indikátor rýchlosti
uzávierky
Indikátor clony
Režim makro
SK
22
Zoznam funkcií
Funkcie, ktoré je možné ovládať
pomocou tlačidiel/voličov
Pomocou týchto tlačidiel/voličov môžete nastaviť alebo ovládať rôzne
funkcie.
Umiestnenie jednotlivých tlačidiel/ovládačov nájdete v časti „Popis
jednotlivých častí“ (str. 14).
Prepínanie režimu snímania.
Tlačidlo MENU
Zobrazenie prostredia ponuky pre nastavenie
položiek ponuky.
Tlačidlo MOVIE
Snímanie videozáznamov.
Tlačidlo AEL/Tlačidlo
Pevné nastavenie expozície celého displeja./
Priblíženie obrazu pri prezeraní záberov.
Tlačidlo Fn/Tlačidlo
Zobrazenie prostredia nastavenia funkcií, ktoré sa
nastavujú pomocou tlačidla Fn. V režime hľadáčika
prepnutie do prostredia Quick Navi./Súčasné
zobrazenie viacerých záberov na displeji.
DISP na otočnom
ovládači
Prepnutie informácií o snímaní zobrazených na
LCD displeji.
Tlačidlo
Prezeranie záberov.
Tlačidlo
Zobrazenie sprievodcu funkciami fotoaparátu./
Mazanie záberov.
Tlačidlo C (Vyvolanie
zaregistrovanej
funkcie)
Priradenie často používanej funkcie tlačidlu.
Otočný prepínač
režimov zaostrovania
Voľba spôsobu zaostrovania vhodného pre pohyb
objektu.
Ovládač kompenzácie Nastavenie rozsahu nastavenia expozície.
expozície
Clonový krúžok
Manuálne nastavenie hodnoty clony (clonového
čísla).
Krúžok prepnutia do
režimu makro
Prepnutie do režimu snímania zblízka.
Zaostrovací krúžok
Manuálne nastavenie zaostrenia.
Prepínač
blesku)
(vysunutie Vysunutie blesku.
SK
23
Zoznam funkcií
Otočný prepínač
režimov
Voľba funkcie pomocou tlačidla
Fn (Funkcia)
Tlačidlom Fn sa vykonávajú nastavenia alebo funkcie, ktoré sa často
používajú pri snímaní.
1 Stlačte tlačidlo Fn.
2 Zvoľte požadovanú položku pomocou v/V/b/B na
otočnom ovládači a potom voľbu potvrďte stlačením
z.
Zobrazí sa prostredie nastavenia.
3 Pomocou ovládacej lišty
zvoľte a vykonajte
požadovanú funkciu.
Ovládacia lišta
Priame nastavenie funkcií v prostredí informácií o
snímaní
Otočením otočného ovládača bez stlačenia z v kroku 2 priamo
nastavte funkcie v prostredí informácií o snímaní. Niektoré funkcie sa
dajú jemne doladiť pomocou ovládacieho voliča.
SK
24
Funkcie, ktoré je možné zvoliť
pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn, sú nasledovné:
Nastavenie režimu činnosti, ako je nepretržité snímanie.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./Selftimer/Bracket: Cont./Single Bracket/WB bracket/DRO
Bracket)
Flash Mode
Vykonanie nastavení blesku.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
ISO
Nastavenie svetelnej citlivosti. Čím vyššia je hodnota,
tým vyššia je rýchlosť uzávierky.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO až 102400)
Metering Mode
Voľba spôsobu merania jasu.
(Multi/Center/Spot)
Autofocus Area
Voľba oblasti zaostrovania.
(Multi/Center/Flexible Spot)
White Balance
Nastavenie farebných tónov záberu.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom 1–3/
Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Automatická korekcia jasu a kontrastu.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Voľba požadovaného spracovania záberu.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black &
White/Sepia/Style Box1–6)
Flash Comp.
Nastavenie intenzity záblesku.
(+3,0 EV až –3,0 EV)
Smile/Face
Detect.
Voľba rozpoznania tvárí a automatického vykonania
rôznych nastavení. Nastavenie automatického uvedenia
spúšte do činnosti po rozpoznaní úsmevu.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist. Faces)/
Face Detection On/Smile Shutter)
Zoznam funkcií
Drive Mode
SK
25
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn (Funkcia)
Scene Selection
Voľba predvolených nastavení, ktoré zodpovedajú
rôznym podmienkam scén.
(Portrait/Sports Action/Landscape/Sunset/Night Scene/
Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie
Voľba expozičného režimu snímania videozáznamu
vhodného pre požadovaný objekt alebo efekt.
(P/A/S/M)
Picture Effect
Snímanie statických záberov s textúrou jedinečnou pre
zvolený efekt.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft
Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/
Watercolor/Illustration)
Auto Port.
Framing
Pri zachytení tváre sa analyzuje snímaná scéna, pričom
sa uloží ďalší záber s pôsobivejšou kompozíciou.
(Off/Auto)
Auto Mode
Voľba automatického režimu snímania.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Soft Skin Effect
Nastavenie efektu mäkkého podania pleti a úrovne
efektu.
(Off/Low/Mid/High)
Quality*
Nastavenie kvality obrazu statických záberov.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Aspect Ratio*
Voľba zobrazovacieho pomeru statických záberov.
(3:2/16:9)
Image Size*
Voľba veľkosti statických záberov.
(L/M/S)
* Dostupné len pri používaní Quick Navi.
SK
26
Funkcie, ktoré je možné zvoliť
pomocou tlačidla MENU
Môžete vykonať základné nastavenia pre fotoaparát ako celok, alebo
vykonať funkcie, ako sú snímanie, prehrávanie alebo iné úkony.
Stlačte tlačidlo MENU a potom zvoľte požadovanú položku pomocou
v/V/b/B na otočnom ovládači a napokon stlačte stred otočného
ovládača.
Voľba stránky ponuky
Voľba položky v ponuke
Zoznam funkcií
Menu snímania statických záberov
Image Size
Voľba veľkosti statických záberov.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Aspect Ratio
Voľba zobrazovacieho pomeru statických záberov.
(3:2/16:9)
Quality
Nastavenie kvality obrazu statických záberov.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Voľba veľkosti panoramatických záberov.
(Standard/Wide)
Panorama:
Direction
Nastavenie smeru snímania panoramatických záberov.
(Right/Left/Up/Down)
Clear Image
Zoom
Poskytuje priblížený záber vyššej kvality ako pomocou
digitálneho zoomu.
(On/Off)
Digital Zoom
Poskytuje priblížené zábery s vyššou mierou zväčšenia
ako pomocou funkcie Clear Image Zoom.
(On/Off)
SK
27
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla MENU
Long Exposure
NR
Nastavenie spracovania redukcie šumu pre zábery
s expozičným časom 1 sekunda alebo dlhším.
(On/Off)
High ISO NR
Nastavenie spracovania redukcie šumu pre snímanie
s vysokou citlivosťou.
(Normal/Low/Off)
AF Illuminator
Nastavenie AF iluminátora, ktorý poskytuje svetlo pre
slabo osvetlenú scénu s cieľom uľahčiť zaostrenie.
(Auto/Off)
Color Space
Zmena rozsahu reprodukcie farieb.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL w/ shutter
Nastavenie možnosti úpravy expozície stlačením tlačidla
spúšte do polovice. Táto funkcia je výhodná vtedy, keď
chcete nastaviť zaostrenie a expozíciu zvlášť.
(On/Off)
Memory
Registrácia kombinácií často používaných režimov
a nastavení a možnosť jednoduchého vyvolania týchto
kombinácií pomocou otočného prepínača režimov.
(1/2/3)
Menu snímania videozáznamov
File Format
Voľba formátu súboru videozáznamu.
(AVCHD/MP4)
Record Setting
Voľba kvality a veľkosti obrazového poľa snímaného
videozáznamu.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Nastavenie SteadyShot.
(On/Off)
Auto Slow Shutter Nastavenie automatickej úpravy rýchlosti uzávierky
počas snímania videozáznamu v prípade, že je snímaný
objekt tmavý.
(On/Off)
SK
28
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla MENU
Audio Recording
Nastavenie možnosti zaznamenania zvuku pri snímaní
videozáznamu.
(On/Off)
Wind Noise
Reduct.
Redukcia šumu vetra počas snímania videozáznamu.
(On/Off)
Vlastné menu
Pri použití hľadáčika (predáva sa osobitne) sa nastaví
spôsob prepínania medzi hľadáčikom a LCD displejom.
(Auto/Manual)
Red Eye
Reduction
Redukcia efektu červených očí pri použití blesku.
(On/Off)
Grid Line
Nastavenie zobrazenia mriežky na uľahčenie zarovnania
podľa štrukturálneho obrysu.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/
Off)
Auto Review
Zobrazenie zachyteného záberu po nasnímaní. Môžete
nastaviť trvanie zobrazenia záberu.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP
Button(Monitor)
Nastavenie režimov zobrazenia LCD displeja, ktoré je
možné zvoliť stlačením DISP na otočnom ovládači.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
DISP
Button(Finder)
Nastavenie režimov zobrazenia prostredia hľadáčika,
ktoré je možné zvoliť stlačením DISP na otočnom
ovládači pri používaní hľadáčika (predáva sa osobitne).
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level
Zdôraznenie obrysu zaostrených rozsahov s konkrétnou
farbou.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Nastavenie farby použitej pre funkciu zvýraznenia
okrajov objektu.
(Red/Yellow/White)
SK
29
Zoznam funkcií
FINDER/LCD
Setting
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla MENU
MF Assist
Zobrazenie zväčšeného záberu pri manuálnom
zaostrovaní.
(On/Off)
Focus Magnif.
Time
Nastavenie intervalu zobrazenia zväčšeného záberu.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Live View Display
Nastavenie možnosti zobrazenia účinku funkcie na
displeji, ako je účinok hodnoty kompenzácie expozície.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Func. of C Button Priradenie požadovaných funkcií tlačidlu C (Priradenie
funkcie).
(Drive Mode/Flash Mode/Autofocus Area/Soft Skin
Effect/ Smile/Face Detect. /Auto Port. Framing/ISO/
Metering Mode/Flash Comp./White Balance/ DRO/
Auto HDR /Creative Style/Picture Effect/Image Size/
Aspect Ratio/Quality/AEL hold/AEL toggle/ AEL
hold/ AEL toggle / AF/MF Control Hold / AF/MF
Control Toggle / Smart Telecon./Zoom /Focus
Magnifier/Memory/Deactivate the LCD/Not set)
Func. of AEL
button
Priradenie požadovaných funkcií tlačidlu AEL.
Dostupné funkcie sú rovnaké ako funkcie pre [Func. of
C Button].
Func. of Left
Button*
Priradenie požadovaných funkcií ľavému tlačidlu na
otočnom ovládači. Dostupné funkcie sú rovnaké ako
funkcie pre [Func. of C Button].
Func. of Right
Button*
Priradenie požadovaných funkcií pravému tlačidlu na
otočnom ovládači. Dostupné funkcie sú rovnaké ako
funkcie pre [Func. of C Button].
Func. of Down
Button*
Priradenie požadovaných funkcií dolnému tlačidlu na
otočnom ovládači. Dostupné funkcie sú rovnaké ako
funkcie pre [Func. of C Button].
Smart Telecon./
Zoom
Voľba funkcie, ktorá sa použije, keď je funkcia [Smart
Telecon./Zoom] priradená tlačidlu.
(Smart Telecon./Zoom)
MOVIE Button
Voľba možnosti stálej aktivácie tlačidla MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
* „AEL hold”, „
SK
30
AEL hold” a „AF/MF Control Hold” sa nedajú priradiť.
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla MENU
Nastavenie možnosti úpravy expozície v rámci rozsahu
svetla blesku.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Voľba poradia v režime snímania pri stupňovaní
expozície a vyváženia bielej farby.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Lens Comp.:
Shading
Kompenzácia zatienenia rohov displeja spôsobeného
objektívom.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Chro. Aber.
Redukcia odchýlky farieb v rohoch displeja spôsobenej
objektívom.
(Auto/Off)
Lens Comp.:
Distortion
Kompenzácia skreslenia na displeji spôsobeného
objektívom.
(Auto/Off)
Face Priority
Tracking
Nastavenie možnosti sledovania tvárí ako prioritu pri
sledovaní.
(On/Off)
Zoznam funkcií
Exp.comp.set
Face Registration Registrácia alebo zmena osoby, ktorej sa udelí priorita
pri zaostrovaní.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete
All)
Menu prehrávania
Still/Movie Select
Voľba formátu zobrazenia záberov.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Delete
Vymazanie záberu.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
Slide Show
Spustenie prezentácie.
(Repeat/Interval/Image Type)
Image Index
Súčasné zobrazenie viacerých záberov.
(4 Images/9 Images)
Rotate
Otočenie statického záberu proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
(0°/90°/180°/270°)
SK
31
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla MENU
Protect
Ochrana záberov proti vymazaniu.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All
Movies(MP4)/Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
Pridanie značky poradia tlače na statický záber.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Picture Effect
Pridanie rôznych textúr na zábery.
(Watercolor/Illustration)
Volume Settings
Nastavenie hlasitosti.
Playback Display
Nastavenie spôsobu zobrazenia záberu nasnímaného
v režime portrétu.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Menu Memory Card Tool
Format
Formátovanie pamäťovej karty.
File Number
Nastavenie spôsobu použitého na priradenie čísel
súborov statickým záberom a videozáznamom.
(Series/Reset)
Folder Name
Voľba formátu názvu priečinka, do ktorého sa budú
ukladať statické zábery.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder Zmena zvoleného priečinka na ukladanie obrazových
záznamov.
New Folder
Vytvorenie nového priečinka na ukladanie statických
záberov a videozáznamov (MP4).
Recover Image
DB
Obnovenie obrazového databázového súboru
a umožnenie snímania a prehrávania.
Display Card
Space
Zobrazenie zostávajúceho záznamového času
videozáznamov a počtu statických záberov, ktoré je
možné uložiť na pamäťovú kartu.
SK
32
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla MENU
Menu nastavenia hodín
Date/Time Setup
Nastavenie dátumu a času, ako aj letného času.
Area Setting
Nastavenie miesta používania.
Menu nastavenia
Nastavenie štandardnej polohy kurzora v menu na hornú
položku alebo posledne zvolenú položku.
(Top/Previous)
Delete confirm.
Nastavenie možnosti [Delete] alebo [Cancel] ako
východiskového nastavenia pre prostredie potvrdenia
vymazania.
("Delete" first/"Cancel" first)
Mode Dial Guide
Zapnutie alebo vypnutie sprievodcu prepínača režimov
(vysvetlenia jednotlivých režimov snímania).
(On/Off)
LCD Brightness
Nastavenie jasu LCD displeja.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright. Nastavenie jasu hľadáčika, keď sa používa hľadáčik
(predáva sa osobitne).
(Auto/Manual)
LCD Quality
Nastavenie kvality zobrazenia displeja.
(High/Standard)
Power Saving
Start Time
Nastavenie času, ktorý uplynie pred prepnutím
fotoaparátu do úsporného režimu.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
Nastavenie rozlíšenia po pripojení fotoaparátu k HDMI
TV prijímaču.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
Ovládanie fotoaparátu z TV prijímača, ktorý podporuje
„BRAVIA“ Sync.
(On/Off)
SK
33
Zoznam funkcií
Menu start
Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla MENU
Upload Settings*
Nastavenie funkcie odosielania dát fotoaparátu pri
použití karty Eye-Fi.
(On/Off)
USB Connection
Nastavenie spôsobu pripojenia prostredníctvom USB
rozhrania na základe pripojených zariadení.
(Auto/Mass Storage/MTP)
USB LUN Setting
Nastavenie režimu, keď sa fotoaparát pripojí k počítaču
prostredníctvom rozhrania USB.
(Multi/Single)
USB Power
Supply
Nastavenie možnosti napájania pomocou pripojenia
USB.
(On/Off)
PAL/NTSC
Selector (len pre
modely
kompatibilné
s 1080 50i)
Prehráva videozáznamy nahrané pomocou fotoaparátu
na TV so systémom NTSC.
(PAL/NTSC)
Audio signals
Nastavenie prevádzkového zvuku fotoaparátu.
(On/Off)
* Zobrazí sa po vložení karty Eye-Fi (predáva sa osobitne) do fotoaparátu.
Version
Language
Zobrazenie verzie softvéru fotoaparátu.
Voľba jazyka.
Demo Mode
Nastavenie zapnutia alebo vypnutia predvádzania
prehrávania videozáznamu.
(On/Off)
Initialize
Obnovenie pôvodných nastavení.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
SK
34
Používanie sprievodcu funkciami
fotoaparátu
Tlačidlo
(Vymazať)
Zoznam funkcií
Tlačidlo (Vymazať) je možné použiť
nielen na mazanie obrazových
záznamov, ale aj na zobrazenie
vnútorného sprievodcu funkciami
fotoaparátu.
Stlačením tlačidla (Vymazať)
v prostredí Fn alebo v prostredí
ponuky zobrazíte vysvetlivky k
aktuálne zvolenej funkcii alebo
zvolenému nastaveniu.
SK
35
Príprava fotoaparátu
Nabitie akumulátora
Pri prvom použití fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor.
Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Aby ste
neprišli o možnosť snímania, pred snímaním znovu nabite
akumulátor.
1 Posunutím poistného prvku
otvorte kryt.
2 Úplne vložte akumulátor,
pričom pomocou špičky
akumulátora potlačte
poistný prvok.
3 Uzavrite kryt.
SK
36
Poistný prvok
Nabitie akumulátora
4 Fotoaparát pripojte k sieťovému adaptéru (je súčasťou
dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou
dodávky) a potom pripojte sieťový adaptér k zásuvke
sieťového napájania.
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Príprava fotoaparátu
Sieťová šnúra
Pre zákazníkov z krajín/oblastí
mimo USA a Kanady
Kontrolka nabíjania sa rozsvieti
oranžovou farbou a spustí sa
nabíjanie.
• Počas nabíjania akumulátora
vypnite fotoaparát.
• Akumulátor môžete nabíjať aj vtedy,
keď je čiastočne nabitý.
• Keď kontrolka bliká, pričom
nabíjanie nie je dokončené, vyberte
Kontrolka nabíjania
a znovu vložte akumulátor.
Svieti: Nabíja sa
Vyp: Nabíjanie je dokončené
Bliká:
Chyba nabíjania alebo sa
nabíjanie dočasne pozastavilo,
pretože sa fotoaparát
nenachádza v rámci správneho
rozsahu teplôt
SK
37
Nabitie akumulátora
Poznámky
• Ak kontrolka nabíjania na fotoaparáte bliká, keď je sieťový adaptér pripojený
k zásuvke sieťového napájania, znamená to, že sa nabíjanie dočasne zastavilo,
pretože teplota je mimo odporúčaného rozsahu. Keď sa teplota vráti do
požadovaného rozsahu, nabíjanie sa obnoví. Akumulátor odporúčame nabíjať
pri okolitej teplote 10°C až 30°C.
• Akumulátor sa nemusí účinne nabiť, ak je jeho časť s konektormi znečistená.
V takomto prípade jemne utrite akýkoľvek prach pomocou mäkkej handričky
alebo vatového tampónu tak, aby bola časť s konektormi akumulátora čistá.
• Sieťový adaptér (je súčasťou dodávky) pripojte k najbližšej zásuvke sieťového
napájania. Ak sa počas používania sieťového adaptéra vyskytne nesprávna
činnosť, ihneď odpojte zástrčku od zásuvky sieťového napájania, aby sa odpojil
zdroj napájania.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťový adaptér od zásuvky sieťového
napájania.
• Používajte len originálne Sony akumulátory, mikro USB kábel (je súčasťou
dodávky) a sieťový adaptér (je súčasťou dodávky).
Doba nabíjania (úplné nabitie)
Doba nabíjania je približne 155 min. pomocou sieťového adaptéra (je
súčasťou dodávky).
Poznámky
• Vyššie uvedená doba nabíjania platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora
pri teplote 25°C. V závislosti od podmienok používania a iných okolností sa
nabíjanie môže aj predĺžiť.
SK
38
Nabitie akumulátora
Nabíjanie pomocou pripojenia k počítaču
Akumulátor je možné nabiť pripojením fotoaparátu k počítaču
pomocou mikro USB kábla.
SK
39
Príprava fotoaparátu
Poznámky
• Pri nabíjaní prostredníctvom počítača vezmite do úvahy nasledujúce body:
– Ak sa fotoaparát pripojí k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený
k sieťovému napájaniu, úroveň nabitia akumulátora prenosného počítača
klesne. Nabíjanie nevykonávajte dlhodobo.
– Počítač nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte a neobnovujte jeho činnosť
z kľudového režimu, keď je fotoaparát pripojený k počítaču prostredníctvom
USB rozhrania. Fotoaparát by mohol spôsobiť poruchu. Pred zapnutím/
vypnutím alebo reštartovaním počítača či obnovením jeho činnosti
z kľudového režimu odpojte fotoaparát od počítača.
– Pri použití počítača zhotoveného na zákazku alebo upraveného počítača nie
je nabíjanie zaručené.
Nabitie akumulátora
Kontrola stavu nabitia akumulátora
Na displeji sa zobrazí indikátor stavu nabitia akumulátora.
Úplne nabitý
akumulátor
Úplne vybitý
akumulátor
Poznámky
• Trvá to približne jednu minútu, kým sa zobrazí indikátor stavu nabitia
akumulátora.
• Za určitých okolností nemusí byť zobrazenie indikátora stavu nabitia
akumulátora správne.
• Pokiaľ sa fotoaparát nebude istý čas používať počas zapnutého napájania,
fotoaparát sa automaticky vypne (funkcia automatického vypnutia napájania).
Akumulátor
Podrobnosti o výdrži akumulátora nájdete na strane 71.
Prívod napájania
Tento fotoaparát sa dá napájať elektrickou energiou zo zásuvky
sieťového napájania po pripojení k sieťovému adaptéru (je súčasťou
dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky). Pri
dlhodobom snímaní je možné ušetriť spotrebu energie batérie.
Snímať alebo prehrávať obrazové záznamy je možné aj bez
akumulátora vo fotoaparáte. Do fotoaparátu však vložte nabitý
akumulátor za podmienok pri snímaní, ktoré vyžadujú veľa energie,
ako napríklad pri používaní hľadáčika (predáva sa osobitne) alebo
snímaní videozáznamov. V opačnom prípade budú niektoré funkcie
obmedzené.
SK
40
Nabitie akumulátora
Vyberanie akumulátora
Poistný prvok
Posuňte poistný prvok. Dajte pozor,
aby vám pri manipulácii nevypadol
akumulátor.
SK
41
Príprava fotoaparátu
Poznámky
• Aby sa konektory akumulátora udržiavali v čistote a zabránilo sa skratom, pri
prenášaní a skladovaní vložte akumulátor do plastového vrecka, atď., aby sa
oddelil od iných kovových predmetov, atď.
Vkladanie pamäťovej karty
(predáva sa osobitne)
„Memory Stick Duo“ a SD karty sa môžu používať v tomto
fotoaparáte. Podrobnosti nájdete na strane 43.
1 Posunutím poistného prvku
otvorte kryt.
2 Vložte pamäťovú kartu
(predáva sa osobitne).
• Pamäťovú kartu so zrezaným rohom
smerujúcim tak, ako je to uvedené
na obrázku, vsúvajte, až kým
nezacvakne na miesto.
Uistite sa, že zrezaný
roh smeruje správne.
3 Uzavrite kryt.
SK
42
Vkladanie pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
Vyberanie pamäťovej karty
Kontrolka prístupu
Uistite sa, že nesvieti kontrolka
prístupu a potom potlačte pamäťovú
kartu.
Poznámky
• Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu/akumulátor, keď svieti kontrolka prístupu.
Môže to spôsobiť poškodenie údajov alebo pamäťovej karty.
Príprava fotoaparátu
Pamäťové karty, ktoré je možné použiť
V tomto fotoaparáte je možné použiť nasledujúce typy pamäťových
kariet. Správna činnosť sa však nedá zaručiť pre všetky typy
pamäťových kariet.
Pamäťová karta
Memory Stick PRO Duo
A
C
D
Pre videozáznamy
(len Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo
Memory Stick Duo
B
Pre statické
zábery
Memory Stick Micro (M2)
—
(len Mark2)
Pamäťová SD karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDHC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová SDXC karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová microSD karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
Pamäťová microSDHC
karta
(triedy 4 alebo
rýchlejšia)
SK
43
Vkladanie pamäťovej karty (predáva sa osobitne)
• V tomto návode sú výrobky v tabuľke uvádzané pod nasledujúcim spoločným
názvom:
A: „Memory Stick Duo“
B: „Memory Stick Micro“
C: SD karta
D: Pamäťová microSD karta
Poznámky
• Pri použití pamäťových kariet „Memory Stick Micro“ alebo microSD s týmto
fotoaparátom nezabudnite použiť vhodný adaptér.
SK
44
Nastavenie dátumu a času
Keď zapnete fotoaparát po prvýkrát alebo po návrate funkcií na
východiskové nastavenia, zobrazí sa prostredie na nastavenie dátumu
a času.
1 Nastavením hlavného
vypínača do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Príprava fotoaparátu
Zobrazí sa prostredie na nastavenie
dátumu a času.
• Ak chcete vypnúť fotoaparát,
nastavte hlavný vypínač do polohy
OFF.
2 Skontrolujte, či je [Enter]
zvolené na displeji a potom
stlačte z na otočnom
ovládači.
3 Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte
z.
SK
45
Nastavenie dátumu a času
4 Jednotlivé položky zvoľte
pomocou b/B a číselnú
hodnotu nastavte pomocou
v/V.
[Daylight Svg.]: Zapnutie alebo
vypnutie nastavenia letného času.
[Date Format]: Voľba formátu
zobrazenia dátumu.
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM
a pravé poludnie sa zobrazuje ako
12:00 PM.
5 Zopakovaním kroku 4 nastavte ostatné položky
a potom stlačte z na otočnom ovládači.
6 Skontrolujte, či je [Enter] zvolené a potom stlačte z na
otočnom ovládači.
Zrušenie postupu nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU.
Opätovné nastavenie dátumu/času a oblasti
Prostredie nastavenia dátumu a času sa zobrazí automaticky len po
prvom zapnutí fotoaparátu. Ak chcete znovu nastaviť dátum a čas,
použite príslušnú ponuku.
Tlačidlo MENU t
1t
[Date/Time Setup] alebo [Area
Setting] (str. 33)
Tlačidlo MENU
SK
46
Nastavenie dátumu a času
Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát má vnútorný nabíjateľný akumulátor slúžiaci na
zachovanie dátumu a času a ostatných nastavení bez ohľadu na to, či
je napájanie zapnuté alebo vypnuté, alebo či je alebo nie je
akumulátor vložený vo fotoaparáte.
Príprava fotoaparátu
SK
47
Snímanie jasného videozáznamu
bez chvenia fotoaparátu
„Chvenie fotoaparátu“ znamená nežiaduci pohyb fotoaparátu, ku
ktorému dochádza počas snímania, čo má za následok rozmazané
zábery.
Tento fotoaparát je vybavený funkciou SteadyShot, ktorá slúži na
zníženie účinku chvenia fotoaparátu počas snímania videozáznamov.
Tlačidlo MENU t
1 t [SteadyShot] t Zvoľte
požadované nastavenie.
SK
48
Snímanie a prezeranie záberov
Snímanie statických záberov
V automatickom režime fotoaparát analyzuje snímaný objekt a
umožní vám snímať s vhodnými nastaveniami.
1 Otočný prepínač režimov
nastavte na
Mode).
(Auto
2 Držte fotoaparát pevne tak,
Snímanie a prezeranie záberov
ako je to znázornené.
3 Stlačením tlačidla spúšte do
polovice zaostrite.
Keď je obraz zaostrený, rozsvieti sa
indikátor (z).
• Najkratšia vzdialenosť snímania je
približne 0,3 m (od obrazového
snímača (str. 16)).
• Po prepnutí krúžku prepnutia do
režimu makro do polohy „0,2m0,35m“ sa fotoaparát nastaví do
režimu makro. Najkratšia
vzdialenosť snímania je približne
0,2 m. Režim makro je vhodný na
snímanie záberov objektov, ako
kvety či jedlo zblízka.
Krúžok prepnutia
do režimu makro
SK
49
Snímanie statických záberov
4 Stlačením tlačidla spúšte nadoraz nasnímajte záber.
• Keď fotoaparát rozpozná a nasníma tvár s funkciou [Auto Port.
Framing] nastavenou na [Auto], zachytený záber sa automaticky
oreže na vhodnú kompozíciu. Uložia sa aj pôvodný aj orezaný záber.
SK
50
Snímanie videozáznamov
1 Stlačením tlačidla MOVIE
Tlačidlo MOVIE
spustite snímanie.
• Snímanie videozáznamu je možné
spustiť z ktoréhokoľvek režimu
snímania.
• Keď je fotoaparát v režime
automatického zaostrovania,
nepretržite nastavuje zaostrenie.
2 Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte
Poznámky
• Počas snímania videozáznamu sa môže zaznamenať zvuk činnosti fotoaparátu.
Záznam zvuku je možné vypnúť nastavením [Audio Recording] na [Off]
(str. 29).
• Nepretržitý čas snímania videozáznamu závisí od teploty okolia alebo stavu
fotoaparátu. Pozrite si časť „Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania
videozáznamov“ (str. 73).
• Keď sa zobrazí ikona
, znamená to, že teplota fotoaparátu je príliš vysoká.
Vypnite fotoaparát a počkajte, kým teplota fotoaparátu neklesne.
Zmena formátu súborov
Tlačidlo MENU t
1 t [File Format] (str. 28).
SK
51
Snímanie a prezeranie záberov
snímanie.
Prezeranie záberov
1 Stlačte tlačidlo
.
Tlačidlo
2 Zvoľte záber otočením ovládacieho voliča.
• Ak chcete prehrávať videozáznamy, stlačte z na otočnom ovládači.
Úkon počas prehrávania
videozáznamu
Otočný ovládač
Pozastavenie/Spustenie prehrávania
z
Zrýchlené prehrávanie dopredu
B
Zrýchlené prehrávanie dozadu
b
Spomalené prehrávanie dopredu
Počas pozastavenia prehrávania
otočte otočný ovládač v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Spomalené prehrávanie dozadu
Počas pozastavenia prehrávania
otočte otočný ovládač proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
• Videozáznamy sa prehrávajú
smerom dopredu.
Hlasitosť
V t v/V
Zobrazenie informácií
v
Poznámky
• Videozáznamy nasnímané inými zariadeniami sa nemusia dať prehrávať
prostredníctvom tohto fotoaparátu.
SK
52
Prezeranie záberov
Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami
Ak chcete prezerať statické zábery, nastavte [Still/Movie Select] na
[Folder View(Still)] a ak chcete prehrávať videozáznamy, nastavte
[Still/Movie Select] na [Folder View(MP4)] alebo [AVCHD View].
Tlačidlo MENU t
požadovaný režim.
1 t [Still/Movie Select] t Zvoľte
Snímanie a prezeranie záberov
SK
53
Mazanie záberov
Vymazaný záber sa už nedá obnoviť. Uistite sa, že chcete daný záber
naozaj vymazať pred tým, ako budete pokračovať.
1 Počas zobrazenia záberu,
ktorý chcete vymazať,
stlačte tlačidlo (Vymazať).
Tlačidlo
(Vymazať)
2 Zvoľte [Delete] pomocou v na otočnom ovládači a
potom stlačte z.
Poznámky
• Zábery chránené proti vymazaniu sa nedajú vymazať.
SK
54
Voľba režimu snímania
Voľba režimu snímania
Otočný prepínač režimov
otočte a prepnite do
požadovaného režimu
snímania.
Dostupné sú nasledujúce režimy snímania.
(Auto
Mode)
Umožňuje snímanie statických záberov s automatickým
vykonaním nastavení.
(Program Auto) Umožňuje snímať s expozíciou (rýchlosťou uzávierky a
hodnotou clony) nastavenou automaticky. Ostatné
nastavenia je možné vykonať manuálne.
Umožňuje nastaviť hodnotu clony manuálne pomocou
clonového krúžku.
(Shutter
Priority)
Umožňuje nastaviť rýchlosť uzávierky manuálne
pomocou ovládacieho voliča.
(Manual
Exposure)
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení expozície
(rýchlosti uzávierky a hodnoty clony) pomocou
ovládacieho voliča a clonového krúžku.
1/2/3
Vyvolanie nastavení vopred zaregistrovaných
v [Memory] v
ponuke snímania statických záberov
(str. 28).
(Movie)
Voľba režimu snímania
(Aperture
Priority)
Umožňuje snímanie videozáznamov. Môžete manuálne
nastaviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a hodnotu clony)
v režime M.
(Sweep
Panorama)
Umožňuje snímať panoramatické zábery kombináciou
viacerých záberov.
(Scene
Selection)
Umožňuje snímať pomocou predvolených nastavení
podľa snímanej scény.
SK
55
Funkcie dostupné v jednotlivých
režimoch snímania
Funkcie, ktoré môžete použiť, závisia od zvoleného režimu snímania.
V nižšie uvedenej tabuľke značka uvádza funkciu, ktorá je
dostupná a značka – uvádza funkciu, ktorá je nedostupná.
Funkcie, ktoré sa nedajú použiť, sa na displeji zobrazujú sivou farbou.
Režim
snímania
(55)
/
Exposure SelfComp.
timer
Cont.
Face
Smile
Shooting Detection Shutter
Auto
Port.
Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Keď je režim snímania nastavený na M, expozíciu je možné nastaviť
len vtedy, keď je [ISO] nastavená na [AUTO].
SK
56
Rôzne funkcie
Používanie rôznych funkcií
V tomto návode sú uvedené predovšetkým úvod do používania
fotoaparátu a zoznam funkcií. Viac o tomto fotoaparáte sa dozviete
v „Návod pre používateľa Cyber-shot“, ktorý ponúka podrobný
návod na použitie mnohých funkcií.
ISO/Multi Frame Noise Reduct.
Citlivosť ISO je možné nastaviť na [AUTO], alebo sa dá nastaviť od
ISO 50 do ISO 25600.
1 Stlačte tlačidlo Fn a zvoľte [ISO].
2 Zvoľte požadované nastavenie pomocou
v/V na otočnom ovládači.
SK
57
Rôzne funkcie
• Keď zvolíte [AUTO] a stlačíte B na otočnom ovládači, môžete
zmeniť rozsah nastavenia [AUTO] v [ISO AUTO Maximum] alebo
[ISO AUTO Minimum].
• Keď zvolíte
(Multi Frame Noise Reduct.), môžete zvoliť vyššie
hodnoty citlivosti ISO ako je maximálna citlivosť ISO.
Fotoaparát automaticky nasníma sériu viacerých záberov,
skombinuje tieto zábery, zníži šum a zaznamená 1 záber.
Používanie rôznych funkcií
Creative Style
Požadovaný spôsob spracovania záberov môžete zvoliť z 13 štýlov,
pričom môžete nastaviť aj kontrast, sýtosť farieb a ostrosť pre každú
položku [Creative Style].
1 Stlačte tlačidlo Fn a zvoľte [Creative Style].
2 Zvoľte požadovaný štýl pomocou v/V na
otočnom ovládači.
Položka [Creative Style]
[Style Box]
Dané nastavenie môžete
jemne doladiť a uložiť.
Hand-held Twilight
Môžete snímať nočné scény s menším výskytom šumu a rozmazania aj
bez použitia statívu. Nasníma sa séria záberov, pričom sa použije
spracovanie záberov s cieľom znížiť rozmazanie záberov, účinky
chvenia fotoaparátu a šum.
1 Otočný
prepínač režimov nastavte na
.
2 Stlačte tlačidlo Fn a zvoľte [Hand-held
Twilight].
SK
58
Používanie rôznych funkcií
DRO/Auto HDR
Pomocou funkcie [DRO/Auto HDR] je možné zachytiť rôzne
gradácie kontrastu záberov.
[D-Range Opt.]: Na základe rozdelenia záberu na malé oblasti,
fotoaparát analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi snímaným
objektom a pozadím a vytvorí záber s optimálnym jasom a gradáciou.
[Auto HDR]: Nasnímajú sa 3 zábery s rôznou expozíciou a potom sa
prekryje záber so správnou expozíciou, a to svetlé oblasti
podexponovaného záberu a tmavé oblasti preexponovaného záberu s
cieľom vytvoriť záber s bohatou gradáciou.
1 Stlačte tlačidlo Fn a zvoľte [DRO/Auto
HDR].
2 Zvoľte požadované nastavenie pomocou
Rôzne funkcie
v/V na otočnom ovládači.
Funkcie prehrávania
Praktické funkcie prehrávania sú nasledovné:
Prepnutie do prostredia prehrávania.
Zväčšenie alebo zmenšenie záberov.
Otočením otočného ovládača zväčšite alebo
zmenšite záber. Otočením ovládacieho voliča
zobrazíte nasledujúci/predchádzajúci záber.
Mazanie nepotrebných záberov.
Prostredie miniatúrnych náhľadov
Môžete zvoliť počet zobrazených záberov; MENU t
[Image Index]
1t
SK
59
Používanie rôznych funkcií
Spôsob používania prostredia Quick Navi
Nastavenia sa dajú zmeniť priamo pomocou prostredia Quick Navi,
ktoré sa hodí pri používaní hľadáčika (predáva sa osobitne).
Podrobnosti o spôsobe pripevnenia hľadáčika nájdete v návode na
obsluhu dodanom spolu s hľadáčikom.
1 Stlačením DISP na otočnom ovládači prepnite režim
zobrazenia do [For viewfinder].
2 Stlačením tlačidla Fn sa zobrazenie prepne do
prostredia Quick Navi.
V režime [Auto Mode] alebo [Scene Selection]
V režime P/A/S/M/[Sweep Panorama]
3 Zvoľte požadovanú položku pomocou v/V/b/B na
otočnom ovládači.
SK
60
Používanie rôznych funkcií
4 Požadovanú položku nastavte pomocou otočného
ovládača alebo ovládacieho voliča.
• Zvoľte možnosť pomocou otočného ovládača a nastavte ju pomocou
ovládacieho voliča.
• Stlačením stredu otočného ovládača otvorte prostredie nastavenia
zvolenej položky.
• Opätovným stlačením tlačidla Fn zatvorte prostredie Quick Navi.
Funkcie dostupné v prostredí Quick Navi
Auto Mode/Scene Selection/Image Size/Quality/Drive Mode/Flash
Mode/ Smile/Face Detect. /Metering Mode/White Balance/ DRO/
Auto HDR /Creative Style/Picture Effect/Auto Port. Framing/Flash
Comp./ISO/Aspect Ratio/Soft Skin Effect/Autofocus Area
SK
61
Rôzne funkcie
Poznámky
• Nie je možné zmeniť nastavenia položiek, ktoré sú zobrazené sivou farbou.
• Pri použití [Creative Style] (str. 58) sa niektoré úlohy nastavenia dajú vykonať
len v prostredí nastavenia.
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
Používanie softvéru
Na optimalizáciu používania záberov nasnímaných fotoaparátom
Cyber-shot použite nasledujúce aplikácie.
• „Image Data Converter“
• „PlayMemories Home“
Podrobnosti o inštalácii nájdete na stranách 65 až 67.
Používanie „Image Data Converter“
„Image Data Converter“ umožňuje nasledovné:
• Môžete prehrávať a upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW
pomocou rôznych korekcií, ako sú tónová krivka a ostrosť.
• Môžete upraviť zábery pomocou vyváženia bielej farby, expozície
a [Creative Style], atď.
• Môžete uložiť zábery zobrazené a upravené prostredníctvom
počítača.
Môžete uložiť záber vo formáte RAW alebo vo všeobecnom
formáte súborov.
• Môžete zobraziť a porovnať zábery RAW a zábery JPEG nasnímané
týmto fotoaparátom.
• Zábery môžete zaradiť do 5 úrovní.
• Môžete použiť farebné štítky.
Spôsob používania „Image Data Converter“ nájdete v Pomocníkovi.
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Podporná stránka „Image Data Converter“ (len v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
SK
62
Používanie softvéru
Používanie „PlayMemories Home“
„PlayMemories Home“ umožňuje nasledovné:
• Môžete preniesť zábery nasnímané týmto fotoaparátom do počítača
a zobraziť ich prostredníctvom počítača.
• Môžete zorganizovať zábery v počítači, ak ich chcete prezerať v
rámci kalendára podľa dátum nasnímania.
• Môžete retušovať (korekciou efektu červených očí, atď.), vytlačiť,
odoslať statické zábery ako prílohy e-mailov, ako aj zmeniť dátum
ich nasnímania.
• Môžete orezať zábery a zmeniť ich veľkosť.
• Môžete vytlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom.
• Môžete vytvoriť Blu-ray Disc alebo DVD disk z videozáznamov vo
formáte AVCHD prenesených do počítača. (Pri prvom vytváraní
Blu-ray Disc/DVD disku sa vyžaduje prostredie pripojenia k
internetu.)
Spôsob používania „PlayMemories Home“ nájdete v „PlayMemories
Home Help Guide“.
Dvakrát kliknite na odkaz
(PlayMemories Home Help Guide) na
pracovnej ploche počítača, alebo kliknite na [Start] t [All Programs]
t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
Podporná stránka „PlayMemories Home“ (len v angličtine)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
SK
63
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
Poznámky
• „PlayMemories Home“ nie je kompatibilný s počítačmi Mac. Keď prehrávate
obrazové záznamy prostredníctvom počítačov Mac, použite vhodný aplikačný
softvér dodaný spolu s počítačom Mac.
• Videozáznamy nasnímané pomocou nastavenia [60p 28M(PS)]/
[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] alebo [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] v [Record Setting] sa skonvertujú pomocou „PlayMemories
Home“, aby sa vytvoril disk so záznamom vo formáte AVCHD. Táto
konverzia môže trvať dlhý čas. Nie je možné ani vytvoriť disk s pôvodnou
kvalitou obrazu. ak chcete zachovať pôvodnú kvalitu obrazu, uložte svoje
videozáznamy na Blu-ray Disc disk.
Používanie softvéru
Odporúčané prostredie počítača (Windows)
Pri použití softvéru a prenose záberov prostredníctvom USB
pripojenia sa odporúčajú nasledujúce prostredia počítača.
OS (vopred
nainštalovaný)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PlayMemories
Home“
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší
(Na prehrávanie/úpravu HD videozáznamov: Intel Core
Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz alebo výkonnejší, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz
alebo výkonnejší (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo
2,40 GHz alebo výkonnejší (AVC HD (PS)))
Pamäť: Windows XP 512 MB alebo viac (odporúča sa
1 GB alebo viac), Windows Vista/Windows 7 1 GB alebo
viac
Pevný disk: Veľkosť disku potrebná na inštaláciu —
približne 500 MB
Zobrazenie: Rozlíšenie obrazovky — 1024 × 768 bodov
alebo viac
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesor/Pamäť: Pentium 4 alebo výkonnejší/1 GB
alebo viac
Zobrazenie: 1024 × 768 bodov alebo viac
* 64-bitové verzie a Starter (Edition) nie sú podporované. Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 alebo novšia sa vyžaduje
na použitie funkcie na vytváranie diskov.
** Starter (Edition) nie je podporovaná.
Odporúčané prostredie počítača (Mac)
Pri použití softvéru a prenose záberov prostredníctvom USB
pripojenia sa odporúčajú nasledujúce prostredia počítača.
OS (vopred
nainštalovaný)
Pripojenie USB: Mac OS X v10.3 – v10.8
„Image Data Converter Ver.4“: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
„Image Data
Converter Ver.4“
Procesor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo alebo
výkonnejší
Pamäť: Odporúča sa 1 GB alebo viac.
Zobrazenie: 1024 × 768 bodov alebo viac
SK
64
Používanie softvéru
Poznámky
• Činnosť nie je zaručená v prostredí založenom na aktualizácii na vyššiu verziu
vyššie uvedených operačných systémov ani v prostredí s viacerými operačnými
systémami.
• Ak súčasne pripojíte 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču, niektoré
zariadenia, vrátane tohto fotoaparátu, nemusia fungovať, a to v závislosti od
používaných typov USB zariadení.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s HiSpeed USB (kompatibilné s USB 2.0) umožňuje zdokonalený prenos
(vysokorýchlostný prenos), keďže je tento fotoaparát kompatibilný s Hi-Speed
USB (kompatibilné s USB 2.0).
• Keď počítač obnoví svoju činnosť z pozastaveného alebo kľudového režimu,
komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť v rovnakom
okamihu.
Inštalácia „PlayMemories Home“
1 Skontrolujte prostredie počítača (str. 64).
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
2 Zapnite fotoaparát a počítač a potom pripojte
fotoaparát k počítaču pomocou mikro USB kábla (je
súčasťou dodávky).
1 Do USB konektora
2 Do mikro
USB konektora
Mikro USB kábel
Windows 7: Device Stage sa zobrazí na monitore počítača.
SK
65
Používanie softvéru
3 Windows 7: Zvoľte „PlayMemories Home“ v Device
Stage.
Windows XP/Windows Vista: Kliknite na [Computer] (v
Windows XP [My Computer]) t [PMHOME] a dvakrát
kliknite na [PMHOME.EXE].
4 Pokračujte s inštaláciou podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení inštalácie sa spustí „PlayMemories Home“ (Lite
Version).
• Na monitore počítača sa zobrazí prostredie sprievodcu inštaláciou
rozšírených funkcií „Expanded Feature“ softvéru „PlayMemories
Home“. Pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
• Aby bolo možné nainštalovať rozšírené funkcie „Expanded Feature“,
vyžaduje sa pripojenie k internetu. Ak spustíte tento program bez
inštalácie týchto funkcií, zobrazí sa sprievodca inštaláciou, ak kliknete
na funkciu, ktorú je možné používať len v rámci rozšírených funkcií
„Expanded Feature“.
Poznámky
• Prihláste sa do systému ako Administrator (Správca).
• Nastavte MENU t
3 t [USB LUN Setting] na [Multi].
• Ak sa Device Stage neaktivuje pomocou Windows 7, kliknite na [Computer]
t ikona fotoaparátu t ikona média a dvakrát kliknite na
[PMHOME.EXE].
• Ak už bol softvér „PlayMemories Home“ nainštalovaný do počítača, pripojte
fotoaparát k počítaču a zaregistrujte fotoaparát pomocou „PlayMemories
Home“. Aktivujú sa dostupné funkcie.
• Mac nepodporuje „PlayMemories Home“. Na prehrávanie obrazových
záznamov použite aplikáciu dodanú spolu s Mac.
• Ak už je softvér „PMB (Picture Motion Browser)“, dodávaný s modelmi
uvedenými na trh pred rokom 2011, nainštalovaný vo vašom počítači,
„PlayMemories Home“ ho prepíše a nainštaluje sa. Niektoré funkcie softvéru
„PMB“ sa stanú nedostupnými.
SK
66
Používanie softvéru
Inštalácia „Image Data Converter“
Windows:
1 Skontrolujte prostredie počítača.
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft Windows XP* SP3/Windows
Vista** SP2/Windows 7 SP1
Procesor: Pentium 4 alebo výkonnejší
* 64-bitové verzie a Starter (Edition) nie sú podporované.
** Starter (Edition) nie je podporovaná.
2 Stiahnite softvér z nasledujúcej adresy webovej
stránky a nainštalujte si ho do svojho počítača.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
Prezeranie záberov prostredníctvom počítača
1 Skontrolujte prostredie počítača.
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, v10.8
Procesor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo alebo výkonnejší
2 Stiahnite softvér z nasledujúcej adresy webovej
stránky a nainštalujte si ho do svojho počítača.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Poznámky
• Prihláste sa do systému ako Administrator (Správca).
SK
67
Ďalšie informácie
Bližšie oboznámenie sa
s fotoaparátom („Návod pre
používateľa Cyber-shot“)
„Návod pre používateľa Cyber-shot“ je on-line
príručka. Nájdete v nej uvedený podrobný návod na
používanie mnohých funkcií tohto fotoaparátu.
1 Pozrite si podpornú stránku Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Zvoľte svoju krajinu alebo región.
3 Na stránke podpory vyhľadajte názov modelu svojho
fotoaparátu.
• Skontrolujte názov modelu na spodnej strane vášho fotoaparátu.
SK
68
Kontrola počtu záberov
a záznamového času
videozáznamov
Keď vložíte pamäťovú kartu do
fotoaparátu a prepnete hlavný vypínač
do polohy ON, na displeji sa zobrazí
počet záberov, ktoré je možné
nasnímať (v prípade snímania
pomocou aktuálnych nastavení).
Poznámky
• Keď „0“ (počet záberov, ktoré je možné nasnímať) bliká žltou farbou,
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú, alebo vymažte
zábery z aktuálnej pamäťovej karty (str. 31, 54).
• Keď „NO CARD“ (počet záberov, ktoré je možné nasnímať) bliká žltou
farbou, znamená to, že vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta.
Vložte pamäťovú kartu.
Ďalšie informácie
SK
69
Kontrola počtu záberov a záznamového času videozáznamov
Počet záberov, ktoré je možné uložiť na
pamäťovú kartu
V tabuľke nižšie je uvedený približný počet záberov, ktoré je možné
uložiť na pamäťovú kartu naformátovanú pomocou tohto
fotoaparátu. Uvedené hodnoty sú definované pomocou štandardných
pamäťových kariet Sony určených na skúšanie. Uvedené hodnoty sa
môžu meniť v závislosti od podmienok pri snímaní a typu použitej
pamäťovej karty.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Pamäťová karta naformátovaná pomocou tohto fotoaparátu
(Jednotky: Zábery)
Kapacita
Veľkosť
Standard
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fine
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fine
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
* Keď je [Aspect Ratio] nastavený na inú možnosť ako [3:2], môžete nasnímať
viac záberov, ako je počet záberov uvedený v tabuľke vyššie (okrem prípadu,
keď je zvolený formát [RAW]).
SK
70
Kontrola počtu záberov a záznamového času videozáznamov
Počet záberov, ktoré je možné nasnímať
pomocou akumulátora
Vezmite do úvahy, že skutočné počty záberov sa môžu líšiť v závislosti
od podmienok pri používaní.
Výdrž akumulátora
Počet záberov
Snímanie (statické zábery)
(keď je [LCD Quality]
nastavená na [High])
Približne 110 min.
Približne 220 záberov
Snímanie (statické zábery)
(keď je [LCD Quality]
nastavená na [Standard])
Približne 135 min.
Približne 270 záberov
Prezeranie (statické zábery)
Približne 230 min.
Približne 4600 záberov
Skutočné snímanie
(videozáznamy)
Približne 30 min.
—
Nepretržité snímanie
(videozáznamy)
Približne 60 min.
—
SK
71
Ďalšie informácie
Poznámky
• Vyššie uvedený počet záberov platí pri plne nabitom akumulátore. Počet
záberov sa môže znížiť v závislosti od podmienok pri používaní.
• Počet záberov, ktoré je možné nasnímať, platí pre snímanie za nasledujúcich
podmienok:
– Používanie Sony „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) (predáva sa osobitne)
– Akumulátor sa používa pri teplote okolia 25°C.
• Táto hodnota pre „Snímanie (statické zábery)“ vyplýva zo štandardu CIPA,
pričom platí pre snímanie za nasledujúcich podmienok:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Quality] je nastavené na [Fine].
– Otočný prepínač režimov zaostrovania je nastavený na AF (Autofocus).
– DISP je nastavené na [Display All Info.].
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Blesk blysne pri každom druhom zábere.
– Napájanie sa vypína a zapína po každom desiatom zábere.
• Výdrž akumulátora pri videozáznamoch vyplýva zo štandardu CIPA, pričom
sa týka snímania za nasledujúcich podmienok:
– [Record Setting] je nastavené na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– „Skutočné snímanie (videozáznamy)“: Naznačuje približný čas snímania ako
orientačné pravidlo pri opakovanom snímaní, používaní zoomu,
pohotovostnom režime pri snímaní, ako aj zapínaní a vypínaní fotoaparátu.
Kontrola počtu záberov a záznamového času videozáznamov
– „Nepretržité snímanie (videozáznamy)“: V prípade, že sa nepretržité
snímanie ukončí kvôli nastaveným obmedzeniam (29 minút), znovu stlačte
tlačidlo MOVIE (Videozáznam) a pokračujte v snímaní. Funkcie snímania,
ako je zoom, nebudú fungovať.
Disponibilný záznamový čas videozáznamu
V tabuľke nižšie je uvedený približný celkový záznamový čas pri
použití pamäťovej karty naformátovanej pomocou tohto fotoaparátu.
Pamäťová karta naformátovaná pomocou tohto fotoaparátu
(h (hodiny), m (minúty))
Kapacita
Record
Setting
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
3h
6h
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
1h
2h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1440×1080 12M
15 m
40 m
VGA 3M
4 h 5 m 8 h 15 m
3h
6h
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m
20 h
40 h
10 m
• Nepretržité snímanie je možné v trvaní približne 29 minút
(obmedzené technickými parametrami výrobku). V prípade
videozáznamov s veľkosťou [1440×1080 12M] je nepretržité snímanie
možné v trvaní približne 15 minút (obmedzené veľkosťou súboru
2 GB).
SK
72
Kontrola počtu záberov a záznamového času videozáznamov
Poznámky
• Záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože tento fotoaparát je vybavený
funkciou VBR (premenlivá prenosová rýchlosť), ktorou sa automaticky
nastavuje kvalita záberu v závislosti od snímanej scény. Keď snímate rýchlo sa
pohybujúci objekt, záber bude čistejší, avšak záznamový čas sa skráti, pretože
na uloženie sa vyžaduje viac pamäte.
Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok pri snímaní, snímaného
objektu alebo nastavenia kvality/rozlíšenia záberu.
• Uvedené hodnoty sa netýkajú nepretržitého záznamového času.
• Záznamový čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a použitej
pamäťovej karty.
• Keď sa zobrazí indikátor
, zastavte snímanie videozáznamu. Teplota vnútri
fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň.
• Podrobnosti o prehrávaní videozáznamov nájdete na strane 52.
Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania
videozáznamov
SK
73
Ďalšie informácie
• Na vykonávanie snímania vysokokvalitného videozáznamu alebo
nepretržitého snímania pomocou obrazového snímača sa vyžaduje veľké
množstvo energie. A preto, ak pokračujete v snímaní, teplota vnútri
fotoaparátu sa zvýši, a to najmä teplota obrazového snímača. V takýchto
prípadoch sa fotoaparát automaticky vypne, keďže vysoké teploty majú vplyv
na kvalitu záberov alebo na vnútorný mechanizmus fotoaparátu.
• Dĺžka času, ktorý je k dispozícii na snímanie videozáznamov, sa mení podľa
teploty alebo stavu fotoaparátu pred spustením snímania. Ak často meníte
kompozíciu záberov alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vnútri
fotoaparátu sa zvýši a disponibilný záznamový čas sa tak skráti.
• Ak fotoaparát zastaví snímanie kvôli teplote, nechajte ho tak na niekoľko
minút s vypnutým napájaním. Spustite snímanie po úplnom poklese teploty
vnútri fotoaparátu.
• Ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny, záznamový čas sa predĺži.
– Fotoaparát uchovávajte mimo priameho slnečného svetla.
– Fotoaparát vypnite, ak sa nepoužíva.
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď je veľkosť
súboru približne 2 GB, snímanie sa automaticky zastaví, keď je [File Format]
nastavený na [MP4], pričom sa automaticky vytvorí nový súbor
videozáznamu, keď je [File Format] nastavený na [AVCHD].
• Maximálny nepretržitý záznamový čas je 29 minút.
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Zariadenie na snímanie obrazu:
35 mm (35,8 mm × 23,9 mm)
snímač obrazu Exmor CMOS
Celkový počet pixelov
fotoaparátu:
Približne 24,7 megapixelov
Efektívny počet pixelov
fotoaparátu:
Približne 24,3 megapixelov
Objektív: Carl Zeiss Sonnar T*
Jednoohniskový objektív
35 mm
f = 35 mm, F2,0
Počas snímania videozáznamov
(16:9):
Keď je funkcia [SteadyShot]
nastavená na [Off]: 37 mm
Keď je funkcia [SteadyShot]
nastavená na [On]: 44 mm
Počas snímania videozáznamov
(4:3):
Keď je funkcia [SteadyShot]
nastavená na [Off]: 45 mm
Keď je funkcia [SteadyShot]
nastavená na [On]: 48 mm
Minimálne zaostrenie*1:
Keď je krúžok prepnutia do
režimu makro nastavený na
„0,3m- “: 0,3 m
Keď je krúžok prepnutia do
režimu makro nastavený na
„0,2m-0,35m“: 0,2 m
SK
74
*1
Minimálne zaostrenie je
najkratšia vzdialenosť od
obrazového snímača
k snímanému objektu.
Maximálne zväčšenie:
Keď je krúžok prepnutia do
režimu makro nastavený na
„0,3m- “: 0,15×
Keď je krúžok prepnutia do
režimu makro nastavený na
„0,2m-0,35m“: 0,26×
Minimálna zarážka clonového
čísla: F22
Priemer filtra: 49 mm
SteadyShot: Elektronická (len pre
videozáznamy)
Ovládanie expozície: Automatická
expozícia, Expozícia s prioritou
clony, Expozícia s prioritou
uzávierky, Manuálne
nastavenie expozície, Režim
výberu scény (7 režimov)
Vyváženie bielej farby:
Automatický režim, Denné
svetlo, Tieň, Zamračené,
Žiarovka, Žiarivka (Teplá
biela/Studená biela/Denná
biela/Denné svetlo), Blesk,
Farebná teplota/Farebný filter,
Používateľské nastavenie
Technické údaje
[Vstupné a výstupné konektory]
Konektor HDMI: Mikrokonektor
HDMI
Mikro USB konektor:
USB komunikácia
Konektor mikrofónu:
3,5 mm
stereofónny mini konektor
USB komunikácia: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Displej]
LCD displej:
7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov:
1 228 800 bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľný
akumulátor NP-BX1, 3,6 V
Sieťový adaptér AC-UD10/
UD11, 5 V
Príkon (počas snímania): 2,0 W
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota:
–20 °C až +60 °C
Rozmery (v súlade so štandardom
CIPA):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť (v súlade so štandardom
CIPA) (vrátane akumulátora
NP-BX1 a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“):
Približne 482 g
Mikrofón: Stereo
Reproduktor: Monofónny
Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III:
Kompatibilný
SK
75
Ďalšie informácie
Formát signálu:
Pre 1080 50i:
Farebná norma PAL, CCIR
normy HDTV 1080/50i,
1080/50p špecifikácia
Pre 1080 60i:
Farebná norma NTSC, EIA
normy HDTV 1080/60i,
1080/60p špecifikácia
Formát súborov:
Statické zábery: JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline)
kompatibilný, DPOF
kompatibilný
Videozáznamy (formát
AVCHD): Kompatibilné s
formátom AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch, vo
výbave má Dolby Digital
Stereo Creator
• Vyrobené podľa licencie
spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznamy (formát MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Záznamové médium: „Memory
Stick Duo“, „Memory Stick
Micro“, SD karty, microSD
pamäťové karty
Blesk: Rozsah blesku (citlivosť
ISO (Index odporúčanej
expozície) nastavená na Auto):
Približne 0,75 m až 21,7 m
Technické údaje
Sieťový adaptér AC-UD10/
UD11
Požiadavky na napájanie: 100 V až
240 V striedavého prúdu,
50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Výstupné napätie: 5 V
jednosmerného prúdu,
1 500 mA
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota:
–20 °C až +60 °C
Rozmery:
AC-UD10: Približne 78 mm ×
22 mm × 36 mm (Š/V/H)
AC-UD11: Približne 70 mm ×
33 mm × 36 mm (Š/V/H)
Hmotnosť:
AC-UD10: Približne 45 g
AC-UD11: Približne 50 g
Nabíjateľný akumulátor
NP-BX1
Použitý akumulátor: Lítiumiónový akumulátor
Maximálne napätie: 4,2 V
jednosmerného prúdu
Nominálne napätie: 3,6 V
jednosmerného prúdu
Maximálne nabíjacie napätie:
4,2 V jednosmerného prúdu
Maximálny nabíjací prúd: 1,89 A
Kapacita: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu
zmeniť bez upozornenia.
SK
76
Obchodné značky
• Nasledujúce značky sú obchodné
značky spoločnosti Sony
Corporation.
, „Cyber-shot“,
„Memory Stick“,
, „Memory
Stick PRO“,
,
„Memory Stick Duo“,
, „Memory
Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“
• „AVCHD Progressive“ a logo
„AVCHD Progressive“ sú
ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Windows je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a/
alebo ďalších krajinách.
• Mac, Mac OS a iMovie sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc.
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
•„
“ a „PlayStation“ sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi Inc.
Technické údaje
• Ďalej všeobecne platí, že názvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými
značkami alebo registrovanými
obchodnými značkami príslušných
vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™
alebo nie sú v tomto návode
vždy uvádzané.
®
• Získajte ďalšie potešenie z vašej
PlayStation 3 po načítaní aplikácie
pre PlayStation 3 z PlayStation
Store (tam, kde je dostupná).
• Aplikácia pre PlayStation 3
vyžaduje účet PlayStation Network
a načítanie aplikácie. K dispozícii
v oblastiach, kde je PlayStation
Store dostupný.
Ďalšie informácie
Bližšie informácie o tomto
výrobku a odpovede na časté
otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby
Zákazníkom.
SK
77
Index
Index
A
J
Akumulátor...............................36
Area Setting ..............................45
AUTO .......................................49
Auto Mode................................49
Jazyk............................................ 9
K
Creative Style............................58
Konektor mikrofónu ............... 15
Kontrolka nabíjania ................ 37
Krúžok prepnutia do režimu
makro.................................... 49
D
L
Date/Time Setup ......................45
DISP...........................................29
Drive Mode ...............................25
DRO/Auto HDR .....................59
Language .................................. 34
LCD displej .............................. 19
C
F
File Format................................51
Fn .........................................24, 25
Func. of C Button.....................30
Funkčné tlačidlo .................24, 25
M
Mazanie .................................... 54
MENU ...................................... 27
MOVIE..................................... 51
Multi Frame Noise Reduct..... 57
N
Hand-held Twilight ..................58
Nabíjanie akumulátora ........... 36
Nastavenie hodín ..................... 45
Návod pre používateľa ............ 68
I
O
Image Data Converter.......62, 67
ISO .............................................57
Otočný ovládač ........................ 18
Ovládací volič........................... 24
Ovládač kompenzácie
expozície............................... 23
H
SK
78
Index
P
T
Pamäťová karta .................. 42, 43
Pätka multifunkčného
rozhrania............................... 16
PlayMemories Home ........ 63, 65
Počet voľných záberov ............ 70
Počítač....................................... 62
Ponuka ...................................... 27
Technické údaje ....................... 74
Tlačidlo C (Priradenie
funkcie) ................................. 30
Tlačidlo MOVIE................ 30, 51
Q
V
Quick Navi................................ 60
Videozáznam ............................ 51
R
W
Remienok ................................. 14
Remienok na rameno.............. 14
Režim snímania........................ 55
White Balance .......................... 25
S
USB Connection ...................... 34
Z
Záznamový čas
videozáznamov..................... 72
Zníženie chvenia
fotoaparátu ........................... 48
Zobrazenie záberu ................... 52
SK
79
Index
Scene Selection ........................ 26
Snímanie ................................... 49
Snímanie statických
záberov ................................. 49
Snímanie videozáznamov ....... 51
Softvér....................................... 62
Sprievodca funkciami
fotoaparátu........................... 35
SteadyShot................................ 48
Still/Movie Select ..................... 53
U
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising