Sony | VGN-TT1 | Sony VGN-TT1 Návod na použitie

N
Príručka používateľa
Osobný počítač
Ty p o v ý r a d V G N - T T
n 2 N
Obsah
Pred použitím .....................................................................................................................................................................6
Oznámenie ...................................................................................................................................................................7
ENERGY STAR ................................................................................................................................................................8
Dokumentácia ..............................................................................................................................................................9
Ergonomické zretele ..................................................................................................................................................13
Začíname .........................................................................................................................................................................15
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ...............................................................................................................16
O kontrolných svetlách ..............................................................................................................................................23
Pripojenie napájacieho zdroja....................................................................................................................................24
Používanie batérie......................................................................................................................................................25
Bezpečné vypnutie počítača......................................................................................................................................32
Používanie vášho počítača VAIO .....................................................................................................................................33
Používanie klávesnice ................................................................................................................................................34
Používanie dotykového panelu ..................................................................................................................................35
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami ...........................................................................................................36
Používanie vstavanej kamery MOTION EYE..............................................................................................................37
Používanie optickej jednotky .....................................................................................................................................40
Používanie modulu ExpressCard ...............................................................................................................................49
Používanie médií Memory Stick.................................................................................................................................53
Používanie pamät’ových kariet SD ............................................................................................................................59
Používanie Internetu ..................................................................................................................................................63
n 3 N
Používanie bezdrôtovej LAN (WLAN).........................................................................................................................64
Používanie funkcie Bluetooth.....................................................................................................................................71
Používanie periférnych zariadení .....................................................................................................................................77
Používanie slúchadiel s elimináciou hluku .................................................................................................................78
Pripojenie k dokovacej stanici ...................................................................................................................................84
Pripojenie externých reproduktorov...........................................................................................................................92
Pripojenie externého displeja.....................................................................................................................................93
Voľba režimu displeja...............................................................................................................................................102
Používanie funkcie viacerých monitorov..................................................................................................................103
Pripojenie externého mikrofónu ...............................................................................................................................105
Pripojenie zariadenia USB (Universal Serial Bus) ....................................................................................................106
Pripojenie tlačiarne ..................................................................................................................................................109
Pripojenie zariadenia i.LINK .....................................................................................................................................110
Pripojenie k sieti (LAN) .............................................................................................................................................112
Prispôsobenie vášho počítača VAIO..............................................................................................................................114
Nastavenie hesla......................................................................................................................................................115
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta ..............................................................................................................127
Používanie Trusted Platform Module (TPM) ............................................................................................................135
Nastavenie vášho počítača pomocou VAIO Control Center....................................................................................142
Používanie režimov nízkej spotreby.........................................................................................................................143
Správa napájania pomocou VAIO Power Management ..........................................................................................148
Ochrana pevného disku ...........................................................................................................................................150
Rozšírenie vášho počítača VAIO....................................................................................................................................151
Pridávanie a odoberanie pamäte .............................................................................................................................152
n 4 N
Preventívne opatrenia ....................................................................................................................................................159
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD..........................................................................................................................160
Používanie napájacieho zdroja ................................................................................................................................161
Zaobchádzanie s vaším počítačom .........................................................................................................................162
Zaobchádzanie so vstavanou kamerou MOTION EYE ............................................................................................164
Zaobchádzanie s disketami .....................................................................................................................................165
Zaobchádzanie s diskami ........................................................................................................................................166
Používanie batérie....................................................................................................................................................167
Používanie slúchadiel...............................................................................................................................................168
Zaobchádzanie s médiami Memory Stick................................................................................................................169
Zaobchádzanie s pevným diskom ...........................................................................................................................170
Aktualizácia vášho počítača ....................................................................................................................................171
Odstraňovanie porúch ...................................................................................................................................................172
Počítač .....................................................................................................................................................................174
Bezpečnost’ systému ..............................................................................................................................................182
Batéria......................................................................................................................................................................183
Vstavaná kamera MOTION EYE...............................................................................................................................185
Siet’ovanie ...............................................................................................................................................................188
Technológia Bluetooth.............................................................................................................................................192
Optické disky ...........................................................................................................................................................197
Displej ......................................................................................................................................................................202
Tlač ..........................................................................................................................................................................206
Mikrofón ...................................................................................................................................................................207
Myš ..........................................................................................................................................................................208
n 5 N
Reproduktory ...........................................................................................................................................................209
Dotykový panel ........................................................................................................................................................211
Klávesnica................................................................................................................................................................212
Diskety .....................................................................................................................................................................213
Audio/Video .............................................................................................................................................................214
Memory Stick...........................................................................................................................................................218
Periférne zariadenia .................................................................................................................................................219
Dokovacia stanica....................................................................................................................................................220
Možnosti podpory ..........................................................................................................................................................221
Informácie o podpore Sony .....................................................................................................................................222
Elektronická podpora...............................................................................................................................................223
Obchodné značky ..........................................................................................................................................................225
n 6 N
Pred použitím
Pred použitím
Blahoželáme vám ku kúpe tohto počítača Sony VAIO®. Vitajte v elektronickom Príručka používateľa. Spoločnost’ Sony
skombinovala špičkové technológie v oblasti audia, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok
z používania osobnej výpočtovej techniky na úrovni doby.
!
Vonkajšie pohľady znázornené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovat’ od vášho počítača.
n 7 N
Pred použitím
Oznámenie
© 2008 Sony Corporation. Všetky práva vyhradené.
Táto príručka a v nej popísané programové vybavenie sa nesmie, či už v celku alebo po častiach, kopírovat’, prekladat’ ani
prevádzat’ do akejkoľvek strojom čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Sony Corporation neposkytuje žiadne záruky a výslovne odmieta akékoľvek odvodené záruky, predajnost’, či vhodnost’ na
akýkoľvek konkrétny účel vo vzt’ahu k tejto príručke, programovému vybaveniu a informáciám v nej obsiahnutých. V žiadnom
prípade Sony Corporation nezodpovedá za akékoľvek súvisiace, následné alebo osobitné škody, či už založené na porušení,
zmluve alebo inom, vyvstávajúce z alebo v súvislosti s touto príručkou, programovým vybavením alebo inými tu obsiahnutými
informáciami alebo ich použitia.
V príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonat’ akékoľvek zmeny tejto príručky alebo informácií v nej obsiahnutých
bez upozornenia. Programové vybavenie tu obsiahnuté podlieha ustanoveniam samostatnej licenčnej zmluvy koncového
používateľa.
n 8 N
Pred použitím
ENERGY STAR
Ako partner ENERGY STAR spoločnost’ Sony určila, že tento výrobok spĺňa smernice ENERGY STAR pre energetickú účinnost’.
Medzinárodný program ENERGY STAR pre kancelársku techniku je medzinárodný program na podporu šetrenia energie
prostredníctvom používania počítačov a ich kancelárskeho vybavenia. Program podporuje vývoj a šírenie výrobkov s funkciami,
ktoré účinne znižujú spotrebu energie.
Podrobné informácie o programe ENERGY STAR nájdete na nasledujúcich webových adresách:
❑ http://www.energystar.gov (USA)
❑ http://www.eu-energystar.org (Európa)
Tento počítač je skonštruovaný v súlade s normami ENERGY STAR a dodaný s nasledujúcimi nastaveniami na šetrenie energie:
❑ Podsvietenie LCD sa automaticky vypne po dobe nečinnosti približne 15 minút.
❑ Počítač automaticky prejde do režimu spánku po dobe nečinnosti približne 30 minút.
Stlačením ktoréhokoľvek klávesu počítač vrátite do štandardného režimu.
Podrobné informácie o režimoch nízkej spotreby nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 143).
n 9 N
Pred použitím
Dokumentácia
Dokumentácia obsahuje tlačené informácie a používateľské príručky týkajúce sa vášho počítača VAIO.
Tlačená dokumentácia
❑ Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky — Popisuje postup rozbalenia a spustenia vášho VAIO.
❑ Sprievodca odstraňovaním porúch a obnovou — Obsahuje riešenia iných problémov ako tých, s ktorými sa môžete
stretnút’ počas bežnej prevádzky.
❑ Predpisy, záruka, licenčná zmluva koncového používateľa a servisná podpora — Obsahuje záručné podmienky,
bezpečnostné predpisy, predpisy týkajúce sa modemu, predpisy týkajúce sa bezdrôtovej LAN, predpisy týkajúce sa
bezdrôtovej WAN, predpisy týkajúce sa Bluetooth, licenčnú zmluvu koncového používateľa a informácie o servisnej
podpore spoločnosti Sony.
n 10 N
Pred použitím
Netlačená dokumentácia
❑ Príručka používateľa (táto príručka) — Vysvetľuje funkcie vášho počítača. Obsahuje aj informácie o programovom
vybavení dodanom s vaším počítačom ako aj informácie o riešení bežných problémov. Príručka používateľa sa dodáva
vo formáte PDF na jednoduché prezeranie a vytlačenie.
Ako si pozriet’ tohto elektronického sprievodcu:
1
Dvakrát kliknite na ikonu VAIO User Guide na pracovnej ploche.
2
Otvorte zložku pre váš jazyk.
3
Zvoľte sprievodcu, ktorého chcete čítat’.
✍
Príručky používateľa si môžete manuálne prezerat’ tak, že pôjdete do Počítač > VAIO (C:) (váš disk C) > Documentation >
Documentation a otvoríte zložku pre váš jazyk.
Na to, aby ste prešli na weby uvedené v tejto príručke kliknutím na ich príslušné URL začínajúce http://, váš počítač musí byt’ pripojený
k Internetu.
❑ Technické údaje — Technické údaje on-line popisujú hardvérovú a softvérovú konfiguráciu vášho počítača VAIO.
Ako prezerat’ technické údaje on-line:
1
Pripojte sa na Internet.
2
Choďte na web technickej podpory on-line spoločnosti Sony na adrese http://www.vaio-link.com.
✍
Dokumentácia k príslušenstvu dodanému s počítačom môže byt’ na samostatnom disku.
n 11 N
Pred použitím
Pomoc a technická podpora pre systém Windows
Pomoc a technická podpora pre systém Windows je komplexný zdroj praktických rád, výukových programov a ukážok,
ktoré vám pomôžu používat’ váš počítač.
Na prezeranie všetkých zdrojov pomoci pre systém Windows včítane tých, ktoré sú na Internete, používajte funkciu
vyhľadávania, index alebo obsah.
Na prístup k Pomoc a technická podpora pre systém Windows kliknite na Štart
a Pomoc a technická podpora.
Alebo choďte do Pomoc a technická podpora pre systém Windows stlačením a podržaním klávesu Microsoft Windows
a stlačením klávesu F1.
n 12 N
Pred použitím
Ďalšie zdroje
❑ Podrobné informácie o funkciách a odstraňovaní porúch hľadajte v pomocníkoch softvéru, ktorý používate.
❑ Na adrese http://www.club-vaio.com nájdete elektronické výukové programy pre váš obľúbený softvér VAIO.
n 13 N
Pred použitím
Ergonomické zretele
Počítač budete používat’ ako prenosné zariadenie v rôznych prostrediach. Kedykoľvek je to možné, mali by ste sa pokúsit’
brat’ do úvahy nasledujúce ergonomické zretele v stacionárnom aj prenosnom prostredí:
❑ Umiestnenie počítača — Počítač umiestnite priamo pred vás (1). Pri používaní klávesnice, dotykového panelu alebo
externej myši držte predlaktia vo vodorovnej polohe (2) so zápästiami v neutrálnej pohodlnej polohe (3). Ramená
nechajte prirodzene vidiet’. Pri používaní počítača si robte časté prestávky. Nadmerné používanie počítača môže
namáhat’ zrak, svaly alebo šľachy.
❑ Nábytok a držanie tela — Seďte na stoličke s dobrým zadným operadlom. Výšku stoličky nastavte tak, aby vaše
chodidlá spočívali rovno na podlahe. Opierka na nohy vám môže zabezpečit’ lepšie pohodlie. Seďte uvoľnene vo
vzpriamenej polohe a vyhýbajte sa hrbeniu alebo nakláňaniu dozadu.
n 14 N
Pred použitím
❑ Pozorovací uhol displeja počítača — Na nájdenie najlepšej polohy použite funkciu vyklápania displeja. Namáhanie
zraku a únava svalov sa dá znížit’ nastavením displeja do vhodnej polohy. Nastavte aj úroveň jasu displeja.
❑ Osvetlenie — Zvoľte také miesto, kde okná a svetlá nespôsobujú odrazy na displeji. Použite nepriame osvetlenie,
aby ste sa vyhli žiariacim škvrnám na displeji. Vhodné osvetlenie zvyšuje vaše pohodlie a zlepšuje efektívnost’ práce.
❑ Umiestnenie externého displeja — Pri používaní externého displeja ho umiestnite do pohodlnej pozorovacej vzdialenosti.
Zabezpečte, aby pri sedení pred monitorom obrazovka bola na úrovni očí alebo mierne pod ich úrovňou.
n 15 N
Začíname
Začíname
Táto kapitola popisuje, ako začat’ používat’ váš počítač VAIO.
❑ Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek (strana 16)
❑ O kontrolných svetlách (strana 23)
❑ Pripojenie napájacieho zdroja (strana 24)
❑ Používanie batérie (strana 25)
❑ Bezpečné vypnutie počítača (strana 32)
n 16 N
Začíname
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranách.
!
Vzhľad vášho počítača sa môže líšit’ od vzhľadu počítača znázorneného v príručke z dôvodu rozdielov v špecifikáciách. Vzhľad sa
môže líšit’ aj v závislosti od danej krajiny alebo zemepisnej oblasti.
n 17 N
Začíname
Predná strana
A
B
C
D
E
F
G
Kontrolné svetlo Num lock (strana 23)
Kontrolné svetlo Caps lock (strana 23)
Kontrolné svetlo Scroll lock (strana 23)
Vstavaná kamera MOTION EYE (strana 37)
Kontrolné svetlo vstavanej kamery MOTION EYE (strana 23)
Obrazovka LCD (strana 160)
Snímač intenzity okolitého osvetlenia (strana 203)
Meria intenzitu okolitého osvetlenia na automatické nastavenie
jasu LCD na optimálnu úroveň.
H Klávesnica (strana 34)
I Dotykový panel (strana 35)
J Snímač odtlačkov prstov* (strana 127)
*
Iba vybrané modely.
n 18 N
Začíname
A Indikátor prístupu k médiu (strana 23)
B Slot na Memory Stick*1 (strana 53)
C Indikátor WIRELESS (strana 23)
D Indikátor nabíjania (strana 23)
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Indikátor aktivity pevného disku*2/optickej jednotky (strana 23)
*1
Počítač podporuje médiá Memory Stick štandardnej aj dvojitej
veľkosti.
*2
V závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili, konfigurácia úložných
zariadení vo vašom počítači môže zahrňovat’ aj vstavaný
flashový disk. Konfiguráciu vášho počítača zistíte z technických
údajov prístupných on-line.
Vstavaný mikrofón (monofónny)
Slot na pamät’ovú kartu SD (strana 59)
Vypínač WIRELESS (strana 64)
Vstavané reproduktory (stereo)
Tlačidlo na stíšenie zvuku (strana 36)
Tlačidlá na ovládanie hlasitosti (strana 36)
Tlačidlo S1 (strana 36)
Tlačidlo na vysunutie disku (strana 36), (strana 40)
n 19 N
Začíname
Spät’
A Zásuvka na pripojenie batérie (strana 25)
n 20 N
Začíname
Pravá strana
A
B
C
D
E
F
Optická jednotka (strana 40)
Otvor na manuálne vysunutie disku (strana 197)
Indikátor optickej jednotky (strana 23)
Náhradné tlačidlo na vysunutie disku (strana 40)
Zásuvka na monitor (strana 94)
Vypínač/indikátor napájania (strana 23)
n 21 N
Začíname
Ľavá strana
A
B
C
D
E
F
G
Zásuvka DC IN (strana 24)
Siet’ová zásuvka (Ethernet) (strana 112)
Zásuvka HDMI (strana 94)
Vetracie otvory
Bezpečnostná štrbina
Zásuvka ExpressCard/34 (strana 49)
4-pólová zásuvka i.LINK (S400) (strana 110)
H Zásuvky Hi-Speed USB (USB 2.0)*1 (strana 106)
I Zásuvka na mikrofón (strana 105)
J Zásuvka na slúchadlá*2 (strana 92), (strana 78)
*1
Podporuje vysokú/plnú/nízku rýchlost’.
*2
Zásuvkou na slúchadlá tohto tvaru sú vybavené tie modely,
s ktorými sa dodávajú slúchadlá s elimináciou okolitého hluku.
V opačnom prípade je počítač vybavený bežnou okrúhlou zásuvkou.
Aj keď do zásuvky tohto tvaru môžete pripojit’ slúchadlá alebo
reproduktory so stereofónnym minikonektorom, odporúča sa,
aby ste pripojili dodané slúchadlá s elimináciou hluku na plné
využitie vstavanej funkcie eliminácie hluku.
n 22 N
Začíname
Spodná strana
A Vetracie otvory
B Zásuvka dokovacej stanice (strana 85)
C Kryt priestoru s pamät’ovými modulmi (strana 152)
n 23 N
Začíname
O kontrolných svetlách
Počítač je vybavený nasledujúcimi kontrolnými svetlami:
Kontrolné svetlo
Funkcie
Napájanie 1
Keď je počítač zapnutý, svieti zelenou farbou, keď je počítač v režime spánku, pomaly bliká oranžovou farbou,
a keď je počítač v režime dlhodobého spánku alebo vypnutý, je zhasnuté.
Nabíjanie
Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 28).
Vstavaná kamera MOTION EYE
Rozsvieti sa, keď sa kamera MOTION EYE používa.
Prístup k médiu
Svieti počas čítania dát z pamät’ovej karty alebo zápisu dát na pamät’ovú kartu. (Keď toto kontrolné svetlo
svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté,
pamät’ová karta sa nepoužíva.
Optická jednotka
Rozsvieti sa, keď disk číta alebo zapisuje dáta. Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, optický disk sa
nepoužíva.
Pevný disk*
Rozsvieti sa, keď disk číta alebo zapisuje dáta. Keď toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu
spánku ani ho nevypínajte.
/Optická jednotka
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
*
Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická
klávesnica deaktivuje. Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, numerická klávesnica nie je aktívna.
Po stlačení klávesu Caps Lock píšete veľké písmená. Keď toto kontrolné svetlo svieti a stlačíte kláves Shift,
píšete malé písmená. Ďalším stlačením klávesu kontrolné svetlo vypnete. Po zhasnutí kontrolného svetla Caps
lock sa obnoví normálne písanie.
Stlačením klávesu Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí kontrolného
svetla Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu,
ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami.
Rozsvieti sa po zapnutí spínača WIRELESS za predpokladu, že v okne VAIO Smart Network je aktivovaná
jedna alebo niekoľko možností.
V závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili, konfigurácia úložných zariadení vo vašom počítači môže zahrňovat’ aj vstavaný flashový disk.
Konfiguráciu vášho počítača zistíte z technických údajov prístupných on-line.
n 24 N
Začíname
Pripojenie napájacieho zdroja
Ako napájací zdroj pre počítač sa dá použit’ siet’ový adaptér alebo nabíjateľná batéria.
Používanie siet’ového adaptéra
✍
Používajte iba siet’ový adaptér dodaný s vaším počítačom.
Ako používat’ siet’ový adaptér
1
Jeden koniec siet’ovej šnúry (1) zapojte do siet’ového adaptéru (3).
2
Druhý koniec siet’ovej šnúry zapojte do siet’ovej zásuvky (2).
3
Kábel pripojený k siet’ovému adaptéru (3) zapojte do zásuvky DC IN (4) na počítači alebo na voliteľnej dokovacej stanici.
✍
Na úplné odpojenie počítača od siet’ového napájania vytiahnite siet’ový adaptér zo siet’ovej zásuvky.
Zabezpečte, aby siet’ová zásuvka bola dobre prístupná.
Ak zamýšľate počítač nepoužívat’ dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite čast’ Používanie režimu
dlhodobého spánku (strana 146). Tento režim nízkej spotreby šetrí čas pri vypnutí počítača a následnom obnovení jeho činnosti.
n 25 N
Začíname
Používanie batérie
Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.
Inštalácia batérie
Ako nainštalovat’ batériu
1
Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD.
2
Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.
n 26 N
Začíname
3
Batériu šikmo zasuňte do šachty tak, aby výstupky (2) na každej strane šachty zapadli do výrezov tvaru U (3) na každej
strane batérie.
4
Batériu otočte v smere šípky a zatlačte ju do šachty tak, aby zacvakla na svoje miesto.
5
Poistku batérie LOCK posuňte smerom von, aby sa batéria zaistila v počítači.
n 27 N
Začíname
✍
Keď je počítač priamo pripojený na siet’ové napájanie a batéria je nainštalovaná, používa sa napájanie zo siet’ovej zásuvky.
!
Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov tento počítač
funguje iba s pôvodnými batériami Sony určenými pre tento model. V prípade nainštalovania neschváleného druhu batérie sa batéria
nenabije a počítač nebude fungovat’.
n 28 N
Začíname
Nabíjanie batérie
Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.
Ako nabíjat’ batériu
1
Batériu nainštalujte.
2
K počítaču pripojte siet’ový adaptér.
Keď sa batéria nabíja, indikátor nabíjania sa rozsvieti. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia blízko maximálnej úrovne
nabitia, ktorú ste zvolili pomocou funkcie starostlivosti o batériu, indikátor nabíjania zhasne. Ako nastavit’ požadovanú
maximálnu úroveň nabitia nájdete v časti Používanie funkcií nabíjania batérie (strana 30).
Stav indikátora nabíjania
Význam
Svieti oranžovou farbou
Batéria sa nabíja
Bliká spolu so zeleným indikátorom
napájania
Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim)
Bliká spolu s oranžovým indikátorom
napájania
Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku)
Rýchlo bliká oranžovou farbou
Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo
odistenia batérie.
!
Batériu nabite, ako je popísané v tejto príručke od prvého nabitia batérie.
n 29 N
Začíname
✍
Batériu nechávajte v počítači, keď je priamo pripojený na siet’ové napájanie. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja.
Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %, mali by ste buď pripojit’ siet’ový adaptér a batériu opätovne nabit’, alebo počítač vypnút’
a nainštalovat’ úplne nabitú batériu.
Počítač je vybavený lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabit’. Nabíjanie čiastočnej vybitej batérie nemá vplyv
na životnost’ batérie.
V prípade používania niektorých softvérových aplikácií a periférnych zariadení sa počítač nemusí uviest’ do režimu dlhodobého spánku,
a to dokonca ani vtedy, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Aby ste sa vyhli strate dát pri používaní napájania z batérie, mali by ste
vaše dáta často ukladat’ a manuálne aktivovat’ niektorý režim nízkej spotreby ako napr. režim spánku alebo režim dlhodobého spánku.
Ak sa batéria vybije, keď je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu
nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladat’.
Keď je počítač priamo pripojený na siet’ové napájanie a batéria je nainštalovaná, používa sa napájanie zo siet’ovej zásuvky.
n 30 N
Začíname
Používanie funkcií nabíjania batérie
Spôsob nabíjania batérie môžete zvolit’ pomocou Battery Charge Functions: Funkcia starostlivosti o batériu a funkcia
rýchleho nabíjania batérie. Funkcia starostlivosti o batériu predlžuje životnost’ batérie a funkcia rýchleho nabíjania batérie
vám umožňuje batériu rýchlo nabit’.
Ako zapnút’ funkciu starostlivosti o batériu a funkciu rýchleho nabíjania batérie
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Kliknite na Power Management a Battery Charge Functions.
3
Kliknutím zaškrtnite pole Enable Battery Care Function na pravej ploche a kliknite na Použit’.
4
Kliknutím zaškrtnite pole Enable Quick Charge Function na pravej ploche a kliknite na Použit’.
5
Kliknite na Advanced.
6
Zvoľte požadovanú maximálnu úroveň nabitia.
7
Kliknite na OK.
✍
Prípadne môžete stlačit’ tlačidlo S1 na spustenie VAIO Power Management Viewer a funkcie zapnút’.
Ako skontrolovat’ úroveň opotrebenia batérie
Vykonajte kroky 1 až 5 v časti Ako zapnút’ funkciu starostlivosti o batériu a funkciu rýchleho nabíjania batérie vyššie
a skontrolujte podrobné informácie. Ak je opotrebenie batérie príliš veľké, batériu nahraďte novou originálnou batériou Sony.
n 31 N
Začíname
Vybratie batérie
!
Ak je počítač zapnutý a nie je pripojený k siet’ovému adaptéru alebo je v režime spánku a vyberiete batériu, môžete stratit’ dáta.
Ako vybrat’ batériu
1
Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD.
2
Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.
3
Poistku batérie RELEASE (2) posuňte smerom dovnútra a pridržte, špičku prsta zasuňte pod výbežok (3) na batérii,
batériu otočte v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača.
n 32 N
Začíname
Bezpečné vypnutie počítača
Aby ste sa vyhli strate neuložených dát, počítač určite vypínajte správne, ako je popísané nižšie.
Ako vypnút’ váš počítač
1
Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču.
2
Kliknite na Štart, šípku
3
Zareagujte na akékoľvek varovné výzvy na uloženie dokumentov, berte zreteľ na ostatných používateľov a počkajte,
kým sa počítač automaticky vypne.
Indikátor napájania zhasne.
vedľa tlačidla Zamknút’ a Vypnút’.
n 33 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie vášho počítača VAIO
Táto kapitola popisuje, ako využit’ váš počítač VAIO na maximum.
❑ Používanie klávesnice (strana 34)
❑ Používanie dotykového panelu (strana 35)
❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (strana 36)
❑ Používanie vstavanej kamery MOTION EYE (strana 37)
❑ Používanie optickej jednotky (strana 40)
❑ Používanie modulu ExpressCard (strana 49)
❑ Používanie médií Memory Stick (strana 53)
❑ Používanie pamät’ových kariet SD (strana 59)
❑ Používanie Internetu (strana 63)
❑ Používanie bezdrôtovej LAN (WLAN) (strana 64)
❑ Používanie funkcie Bluetooth (strana 71)
n 34 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie klávesnice
Klávesnica vášho počítača je veľmi podobná klávesnici stolového počítača, ale má ďalšie klávesy, ktoré vykonávajú úlohy
špecifické pre daný model.
Web linky VAIO (http://www.vaio-link.com) tiež obsahuje prehľadné informácie na pomoc pri používaní klávesnice.
Kombinácie a funkcie s klávesom Fn
✍
Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používat’ iba po úplnom nabehnutí operačného systému.
Kombinácie/funkcia
Funkcie
Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu
Nastavuje jas displeja LCD vášho počítača.
Na zvýšenie intenzity podsvietenia stláčajte Fn+F6 alebo Fn+F6 a potom M alebo ,.
Na zníženie intenzity podsvietenia stláčajte Fn+F5 alebo Fn+F5 a potom m alebo <.
Fn +
/T (F7): výstup na displej
Prepína medzi nasledujúcimi možnost’ami: výstup na obrazovku vášho počítača, výstup na
externý displej a výstup súčasne na obrazovku vášho počítača aj externý displej.
Fn +
/
Fn +
*
(F9/F10): priblíženie
(F12): režim dlhodobého spánku
Mení veľkost’ zobrazenia na vašej obrazovke.
Aby sa obraz na obrazovke javil menší a vzdialenejší (vzdialenie), stlačte Fn+F9.
Aby sa obraz na obrazovke javil väčší a bližší (priblíženie), stlačte Fn+F10.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center.
Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Pri vykonaní tohto príkazu sa stav systému
a pripojených periférnych zariadení uloží na vstavané úložné zariadenie* a vypne sa napájanie
systému. Na návrat systému do pôvodného stavu vypínačom zapnite napájanie.
Podrobné informácie o správe napájania nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby
(strana 143).
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
n 35 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie dotykového panelu
Pomocou dotykového panelu môžete ukazovat’, zvolit’, pretiahnut’ a posúvat’ objekty na obrazovke.
Akcia
Popis
Ukázanie
Posúvajte váš prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt.
Kliknutie
Jeden krát stlačte ľavé tlačidlo (3).
Dvojité kliknutie
Dvakrát stlačte ľavé tlačidlo.
Kliknutie pravým tlačidlom
Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). V mnohých aplikáciách táto akcia zobrazí menu so skratkami.
Potiahnutie
Posúvajte váš prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo.
Posúvanie
Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu.
Na posúvanie v horizontálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž spodného okraja dotykového
panelu (funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového
panelu).
✍
Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnút’/zapnút’. Na zmenu nastavení dotykového panelu kliknite na
Štart, Všetky programy, VAIO Control Center, Keyboard and Mouse a Pointing Device.
!
Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete bez pripojenia myši, na operácie ukazovania budete
môct’ používat’ iba klávesnicu.
n 36 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami
Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača.
Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie
% Tlačidlo na stíšenie zvuku
Zapína a vypína zvuk.
- 2 + Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
Zníženie (-) a zvýšenie (+) hlasitosti.
Tlačidlo S1
Implicitne tlačidlo S1 spúšt’a VAIO Power Management Viewer.
✍
Implicitné priradenia tlačidiel sa môžu od vyššie uvedeného líšit’. Na zmenu priradenia tlačidla S1 tlačidlo
stlačte a podržte alebo spustite VAIO Control Center a prejdite do okna s nastaveniami. Na priradenie
tlačidiel S1 pozrite pomocníka aplikácie VAIO Control Center.
Z Tlačidlo na vysunutie disku
Vysunie podávač optickej jednotky.
Ak toto tlačidlo nefunguje, skúste náhradné tlačidlo na vysunutie disku na optickej jednotke.
n 37 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie vstavanej kamery MOTION EYE
Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou MOTION EYE.
Vstavaná kamera MOTION EYE pridáva video funkcionalitu do softvéru na okamžitú výmenu správ a softvéru na úpravu
videa a umožňuje vám pomocou predinštalovaného softvéru zachytávat’ statické snímky a nahrávat’ filmy.
Po zapnutí počítača sa aktivuje vstavaná kamera MOTION EYE. Videokonferenciu je možné uskutočnit’ s vhodným softvérom.
Všimnite si, že spustenie alebo ukončenie vášho softvéru na okamžitú výmenu správ alebo úpravu videa neaktivuje, resp.
nedeaktivuje kameru MOTION EYE.
✍
Vstavanú kameru MOTION EYE nemôže zdieľat’ viac ako jedna softvérová aplikácia. Ak kameru používa iná softvérová aplikácia,
pred použitím vstavanej kamery MOTION EYE vašou požadovanou aplikáciou aplikáciu používajúcu kameru ukončite.
!
Ak sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v okne hľadáčika sa môže objavit’ určité rušenie, napr. vodorovné pruhy. Toto je normálny
jav a neznamená to poruchu funkcie.
Vstavaná kamera MOTION EYE sa nedá používat’ so softvérom Microsoft Windows Movie Maker.
n 38 N
Používanie vášho počítača VAIO
Fotografovanie statických snímok
Ako odfotografovat’ statickú snímku
1
Kliknite na Štart, Všetky programy, ArcSoft WebCam Companion 2 a WebCam Companion 2, čím spustíte program
WebCam Companion 2.
2
Kliknite na ikonu Capture v hlavnom okne.
3
Objekt záujmu umiestnite do hľadáčika.
4
Kliknite na tlačidlo Capture pod zobrazeným obrazom.
Aktuálny záber v okne hľadáčika sa odfotografuje a jeho miniatúra sa pridá k zobrazeniam miniatúr na ľavej ploche
hlavného okna.
✍
Pri fotografovaní snímky na tmavom mieste po vykonaní kroku 2 kliknite na ikonu WebCam Settings a v okne s vlastnost’ami zvoľte
možnost’ slabého osvetlenia alebo možnost’ kompenzácie slabého osvetlenia.
WebCam Companion 2 poskytuje mnoho ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru.
n 39 N
Používanie vášho počítača VAIO
Nahrávanie filmov
Ako nahrat’ film
1
Kliknite na Štart, Všetky programy, ArcSoft WebCam Companion 2 a WebCam Companion 2, čím spustíte program
WebCam Companion 2.
2
Kliknite na ikonu Record v hlavnom okne.
3
Objekt záujmu umiestnite do hľadáčika.
4
Kliknite na tlačidlo Record Video pod zobrazeným obrazom, čím spustíte nahrávanie filmu.
5
Po skončení ešte raz kliknite na tlačidlo Record Video, čím nahrávanie filmu zastavíte.
Prvá scéna nahraného filmu sa pridá k zobrazeniam miniatúr na ľavej ploche hlavného okna.
✍
Pri nahrávaní videa na tmavom mieste po vykonaní kroku 2 kliknite na ikonu WebCam Settings a v okne s vlastnost’ami zvoľte
možnost’ slabého osvetlenia alebo možnost’ kompenzácie slabého osvetlenia.
WebCam Companion 2 poskytuje mnoho ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru.
n 40 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie optickej jednotky
Váš počítač je vybavený optickou jednotkou.
Ako vložit’ disk
1
Zapnite počítač.
2
Stlačením tlačidla na vysunutie disku (1) otvorte jednotku.
Podávač sa vysunie.
✍
Ak tlačidlo na vysunutie disku nefunguje, skúste náhradné tlačidlo na vysunutie disku na optickej jednotke.
Ak je napájanie optickej jednotky vypnuté vo VAIO Power Management, chvíľu potrvá, kým sa podávač jednotky vysunie.
Všimnite si, že keď optická jednotka nie je napájaná, náhradné tlačidlo na vysunutie disku nefunguje.
Pri obnove vášho systému zapnite počítač a stlačte náhradné tlačidlo na vysunutie disku na optickej jednotke. Obnovovací disk vložte
do optickej jednotky, počítač vypnite a potom ho opät’ zapnite, čím sa spustí proces obnovy.
3
Disk položte do prostriedku podávača so štítkom smerom nahor a jemne ho stlačte nadol, aby sa zaistil na svojom mieste.
n 41 N
Používanie vášho počítača VAIO
4
Podávač zatvorte jemným potlačením.
!
Optický disk nevyberajte, keď je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku). Mohlo by to spôsobit’ poruchu
funkcie počítača.
✍
Ak plánujete používat’ externú optickú jednotku, pripojte ju pred tým, ako spustíte akýkoľvek operačný program predinštalovaný na disku.
n 42 N
Používanie vášho počítača VAIO
Čítanie optických diskov a zápis na optické disky
Váš počítač prehráva a zapisuje na médiá CD, DVD a Blu-ray Disc™ v závislosti od modelu, ktorý ste si kúpili. Skontrolujte
technické údaje pre typ optickej jednotky, ktorá je inštalovaná vo vašom modeli.
V tabuľke nižšie sú uvedené typy médií, ktoré vaša optická jednotka podporuje.
n 43 N
Používanie vášho počítača VAIO
PZ: prehrávateľné a zapisovateľné
P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné
–: nie prehrávateľné ani zapisovateľné
CDROM
Video
CD
Hudobné CD
CD
Extra
CD-R/ DVDRW
ROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R
RW
RW
DL
P
P
P
P
PZ
P
P
–
PZ*1 *2
PZ
Kombinovan P
ý disk Blu-ray
P
P
P
PZ
P
P
P
PZ*1 *2
Disk Blu-ray
P
P
P
PZ
P
P
P
PZ*1 *2
DVD±RW/
±R DL/RAM
P
DVD-R
DL
DVDRAM
BD-R*8/RE*9
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
–
PZ
PZ*5
PZ*6
PZ*3 *4
P*10
PZ
P
P
PZ*3 *4
PZ*7 *10 *11
*1
Podporuje zápis dát na disky DVD-R vyhovujúce špecifikácii DVD-R, všeobecná verzia 2.0/2.1.
*2
Podporuje zápis dát na disky DVD-RW vyhovujúce špecifikácii DVD-RW, všeobecná verzia 1.1/1.2.
*3
Jednotka DVD±RW/RAM vo vašom počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety vybrat’.
*4
Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný.
Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 nie sú podporované.
*5
Zápis dát na disky DVD+R DL (dvojvrstvové) je k dispozícii iba v prípade diskov podporujúcich zápis DVD+R DL (dvojvrstvový).
*6
Zápis dát na disky DVD-R DL (dvojvrstvové) je k dispozícii iba v prípade diskov podporujúcich zápis DVD-R DL (dvojvrstvový).
*7
Podporuje zápis dát na disky BD-R verzie 1.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-R verzie 2.1
(jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB).
*8
BD-R znamená Blu-ray Disc-Recordable (zapisovateľný disk Blu-ray) vo formáte verzie 1.1.
*9
BD-RE znamená Blu-ray Disc-Rewritable (prepisovateľný disk Blu-ray) vo formáte verzie 2.1.
*10
Jednotka Blu-ray vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete.
*11
Zápis dát na médiá typu BD-R LTH nie je podporovaný.
n 44 N
Používanie vášho počítača VAIO
!
Tento výrobok je určený na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú špecifikáciám normy Compact Disc Digital Audio (norma CD).
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk s nahranou vrstvou DVD na jednej strane a s vrstvou s digitálnym audiom na druhej strane.
Majte na pamäti, že strana audia (strana nie DVD) DualDisc sa na tomto výrobku nemusí dat’ prehrat’, lebo nezodpovedá norme CD.
Pri kúpe prednahratých alebo prázdnych diskov na použitie s vaším počítačom VAIO si v každom prípade pozorne prečítajte
oznámenia na balení diskov, aby ste si skontrolovali kompatibilitu čítania a zápisu s optickými jednotkami vo vašom počítači.
Spoločnost’ Sony negarantuje kompatibilitu optických jednotiek VAIO s diskami, ktoré nie sú v súlade s oficiálnymi normami „CD“,
„DVD“, alebo „Blu-ray Disc“. POUŽITIE NEVYHOVUJÚCICH DISKOV MÔŽE SPÔSOBIŤ KRITICKÉ POŠKODENIE VÁŠHO PC VAIO
ALEBO SPÔSOBIŤ SOFTVÉROVÉ KONFLIKTY A MRZNUTIE SYSTÉMU.
Vo veci otázok o formátoch diskov kontaktujte jednotlivých vydavateľov prednahratých diskov alebo výrobcu zapisovateľných diskov.
✍
Zapisovanie na disky priemeru 8 cm nie je podporované.
!
Na trvalé prehrávanie médií Blu-ray Disc chránených autorskými právami potrebujete aktualizovat’ kľúč AACS. Všimnite si,
že aktualizácia kľúča AACS vyžaduje prístup k Internetu.
Tak ako aj v prípade ostatných optických zariadení okolnosti môžu obmedzit’ kompatibilitu alebo zabránit’ prehrávaniu medií Blu-ray
Disc. Počítače VAIO nemusia podporovat’ prehrávanie filmov na balených médiách nahrávaných vo formáce AVC alebo VC1 pri
vysokých bitových rýchlostiach.
V prípade niektorého obsahu médií DVD a BD-ROM sa vyžaduje nastavenie regiónu. Ak nastavenie regiónu optickej jednotky
nesúhlasí s regiónom disku, prehrávanie nie je možné.
Pokiaľ váš externý displej nezodpovedá norme High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nebudete môct’ prehrávat’ ani
prezerat’ obsah médií Blu-ray Disc chránený autorskými právami.
Niektorý obsah môže obmedzovat’ videovýstup na štandardné rozlíšenie alebo zakazovat’ analógový videovýstup. Na zabezpečenie
optimálnej kompatibility a kvality prehliadania sa silno odporúča vytvorit’ digitálne prostredie kompatibilné s HDCP.
V priebehu prehrávania disku alebo zápisu dát na disk nepoužívajte rezidentný softvér. Toto môže spôsobit’ nesprávnu funkciu vášho
počítača.
n 45 N
Používanie vášho počítača VAIO
Poznámky o zapisovaní dát na disk
❑ Používajte iba okrúhle disky. Nepoužívajte disky akéhokoľvek iného tvaru (hviezda, srdce, karta a pod.), keďže tieto môžu
poškodit’ vašu optickú jednotku.
❑ Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dáta na disk, do počítača nenarážajte ani ním netraste.
❑ Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dáta na disk, nepripájajte ani neodpájajte siet’ový adaptér.
❑ Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dáta na disk, počítača nepripájajte k dokovacej stanici ani neodpájajte od
dokovacej stanice.
Poznámky o prehrávaní diskov
Na dosiahnutie optimálneho výkonu pri prehrávaní diskov by ste mali dodržiavat’ nasledujúce odporúčania.
❑ Niektoré prehrávače CD a optické jednotky v počítačoch nemusia byt’ schopné prehrávat’ zvukové CD vytvorené na
médiách CD-R alebo CD-RW.
❑ Niektoré prehrávače DVD a optické jednotky v počítačoch nemusia byt’ schopné prehrávat’ DVD vytvorené na médiách
DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW alebo DVD-RAM.
❑ Prehrávanie videa môže byt’ prerušované v závislosti od typu a bitovej rýchlosti videa.
❑ Počas prehrávania disku počítač neuvádzajte do niektorého z režimov nízkej spotreby.
❑ Na diskoch alebo baleniach je vyznačený kód regiónu, ktorý indikuje, v ktorom regióne a na akom type prehrávača sa
disk dá prehrat’. Pokiaľ na vašom disku alebo jeho balení nie je vyznačený kód „2“ (Európa patrí do regiónu „2“) alebo
„all“ (toto znamená, že DVD sa dá prehrávat’ vo väčšine sveta), nemôžete ho prehrávat’ na vašom počítači.
!
Ak zmeníte kód regiónu, kým beží program WinDVD alebo WinDVD BD, program reštartujte alebo disk vysuňte a znova ho vložte,
aby nové nastavenie vstúpilo do platnosti.
❑ Nepokúšajte sa zmenit’ nastavenie kódu regiónu optickej jednotky. Akékoľvek komplikácie spôsobené zmenou
nastavenia kódu regiónu optickej jednotky sú mimo záruky.
n 46 N
Používanie vášho počítača VAIO
Prehrávanie CD
Ako prehrat’ zvukové CD
1
Vložte disk do optickej jednotky.
2
Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na
prehrávanie CD.
Ak sa zobrazí okno Zvukové CD, kliknite na niektorú možnost’.
Kopírovanie súborov na CD
Ako skopírovat’ súbory na disk
1
Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky.
Ak sa zobrazí okno Automatické prehrávanie, kliknite na Napálit’ súbory na disk a postupujte podľa pokynov na
obrazovke, kým sa nezobrazí prázdna zložka na disku.
2
Otvorte zložku, ktorá obsahuje súbory, ktoré chcete skopírovat’, a pretiahnite ich do prázdnej zložky disku.
3
Zatvorte zložku disku.
n 47 N
Používanie vášho počítača VAIO
Prehrávanie DVD
Ako prehrat’ DVD
1
Zatvorte všetky bežiace softvérové aplikácie.
2
Vložte DVD do optickej jednotky.
3
Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na
prehrávanie DVD.
Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru DVD.
Kopírovanie súborov na DVD
Ako skopírovat’ súbory na disk
1
K počítaču pripojte siet’ový adaptér.
2
Zatvorte všetky bežiace softvérové aplikácie.
3
Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky.
4
Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na
napaľovanie DVD, ktorým skopírujete súbory na disk.
Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru na napaľovanie DVD.
n 48 N
Používanie vášho počítača VAIO
Prehrávanie médií Blu-ray Disc
!
Funkciou prehrávania médií Blu-ray Disc disponujú iba vybrané modely. Na zistenie typu vašej optickej jednotky pozrite technické údaje
on-line. Informácie o podporovaných diskových médiách nájdete v Čítanie optických diskov a zápis na optické disky (strana 42).
Prehrávanie videa môže byt’ prerušované v závislosti od typu a bitovej rýchlosti videa.
Ako prehrávat’ médiá Blu-ray Disc
1
Zatvorte všetky bežiace softvérové aplikácie.
2
Vložte médium Blu-ray Disc do optickej jednotky.
3
Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na
prehrávanie médií Blu-ray Disc.
Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.
Kopírovanie súborov na médiá Blu-ray Disc
!
Funkciou zápisu na médiá Blu-ray Disc disponujú iba vybrané modely. Na zistenie typu vašej optickej jednotky pozrite technické údaje
on-line. Informácie o podporovaných diskových médiách nájdete v Čítanie optických diskov a zápis na optické disky (strana 42).
Ako kopírovat’ súbory na médiá Blu-ray Disc
1
K počítaču pripojte siet’ový adaptér.
2
Zatvorte všetky bežiace softvérové aplikácie.
3
Vložte zapisovateľné médium Blu-ray Disc do optickej jednotky.
4
Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na
napaľovanie médií Blu-ray Disc, ktorým skopírujete súbory na disk.
Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru na napaľovanie médií Blu-ray Disc.
n 49 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie modulu ExpressCard
Váš počítač je vybavený buď zásuvkou Universal ExpressCard* alebo zásuvkou ExpressCard/34* na prenos dát medzi
digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audio/video zariadeniami. Do prvej zásuvky sa dá zasunút’ buď
modul ExpressCard/34 (šírky 34 mm) alebo ExpressCard/54 (šírky 54 mm)*, ako je znázornené nižšie. Do druhej zásuvky sa
dá zasunút’ iba modul ExpressCard/34*.
❑ Modul ExpressCard/34*
❑ Modul ExpressCard/54*
Váš počítač je vybavený zásuvkou ExpressCard/34*.
*
V tejto príručke sa používajú označenia zásuvka ExpressCard a modul ExpressCard.
n 50 N
Používanie vášho počítača VAIO
Zasunutie modulu ExpressCard
!
Váš počítač bol dodaný s ochrannou vložkou v zásuvke ExpressCard. Pred použitím zásuvky ochrannú vložku vyberte.
Pri zasúvaní a vyt’ahovaní modulu ExpressCard do/zo zásuvky buďte opatrný. Nepoužívajte násilie.
✍
Pred zasunutím alebo vytiahnutím modulu ExpressCard nemusíte vypnút’ váš počítač.
Ako zasunút’ modul ExpressCard
1
Nájdite zásuvku ExpressCard.
2
Ochrannú vložku zásuvky ExpressCard zatlačte tak, aby vyskočila.
3
Ochrannú vložku zásuvky ExpressCard opatrne chyt’te a vytiahnite zo zásuvky.
4
Modul ExpressCard chyt’te šípkou smerom nahor a otočte ho smerom k zásuvke.
5
Opatrne zasuňte modul ExpressCard do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Do zásuvky ho nezasúvajte násilím.
n 51 N
Používanie vášho počítača VAIO
!
Ochrannú vložku vložte do zásuvky ExpressCard na zabránenie vniknutia akýchkoľvek častíc, keď sa nepoužíva žiaden modul
ExpressCard. Pred tým, ako počítač presuniete na iné miesto, určite vložte ochrannú vložku do zásuvky ExpressCard.
✍
Ak modul nejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere.
Skontrolujte, či používate najnovší ovládač od výrobcu modulu ExpressCard.
n 52 N
Používanie vášho počítača VAIO
Vytiahnutie modulu ExpressCard
Na vytiahnutie modulu ExpressCard pri zapnutom počítači postupujte podľa pokynov nižšie. Ak sa modul nevytiahne správne,
váš systém nemusí fungovat’ správne.
Ako vytiahnut’ modul ExpressCard
✍
Ak vyt’ahujete modul ExpressCard pri vypnutom počítači, preskočte kroky 1 až 4.
1
Dvakrát kliknite na ikonu Bezpečné odstránenie hardvéru na paneli úloh.
2
Zvoľte hardvér, ktorý chcete odpojit’.
3
Kliknite na Zastavit’.
4
Postupujte podľa pokynov na obrazovke ako odstránit’ modul ExpressCard.
5
Modul ExpressCard zatlačte smerom do počítača tak, aby vyskočil.
6
Modul ExpressCard opatrne chyt’te a vytiahnite ho zo zásuvky.
n 53 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie médií Memory Stick
Médiá Memory Stick sú kompaktné, prenosné a všestranné záznamové média z integrovaných obvodov osobitne
skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych dát s kompatibilnými výrobkami ako digitálne fotoaparáty, mobilné
telefóny a iné zariadenia. Pretože je vyberateľné, dá sa použit’ na externé uloženie dát.
n 54 N
Používanie vášho počítača VAIO
Pred tým, ako použijete médium Memory Stick
Zásuvka Memory Stick na vašom počítači dokáže pojat’ média štandardnej aj dvojnásobnej veľkosti a podporuje formáty
Memory Stick PRO a Memory Stick PRO-HG Duo s vysokorýchlostným prenosom dát a možnost’ou veľkej dátovej kapacity.
✍
Médiá Memory Stick dvojnásobnej veľkosti sa dajú priamo zasúvat’ do zásuvky Memory Stick bez použitia redukcie Memory Stick Duo.
!
Pred použitím média Memory Stick Micro (M2) ho nezabudnite vložit’ do redukcie M2 na štandardnú veľkost’ alebo M2 na dvojnásobnú
veľkost’. Ak médium zasuniete priamo do zásuvky Memory Stick bez redukcie, nemusíte byt’ schopný ho zo zásuvky vytiahnut’.
Najnovšie informácie o médiách Memory Stick nájdete na webe Memory Stick na adrese http://www.memorystick.com/en/.
!
Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami Memory Stick označenými Sony s kapacitou do 16 GB, ktoré
boli k dispozícii v máji 2008. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky médiá Memory Stick, ktoré vyhovujú tým istým špecifikáciám
ako kompatibilné médiá.
V prípade vloženia média Memory Stick s viacerými redukciami sa nezaručuje kompatibilita.
MagicGate je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnost’ou Sony. Na využitie tejto funkcie
použite médium Memory Stick s logom MagicGate.
Použitie akýchkoľvek zvukových alebo obrazových dát, ktoré ste zaznamenali, na iné ako osobné účely je bez predchádzajúceho
súhlasu od držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Preto médiá Memory Stick
s takými dátami chránenými autorskými právami sa môžu používat’ iba v súlade so zákonom.
Zásuvka Memory Stick na vašom počítači nepodporuje 8-bitový paralelný prenos dát (vysokorýchlostný prenos dát).
Médiá Memory Stick Micro v redukcii M2 na dvojitú veľkost’ nemusia správne fungovat’, ak sa navyše vložia do redukcie Memory
Stick Duo.
n 55 N
Používanie vášho počítača VAIO
Zasunutie média Memory Stick
Ako vložit’ médium Memory Stick
1
Nájdite zásuvku Memory Stick.
2
Memory Stick chyt’te šípkou smerom nahor a otočte ho smerom k zásuvke.
3
Médium Memory Stick opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Systém médium Memory Stick automaticky rozpozná a obsah na médiu Memory Stick sa zobrazí. Ak sa na pracovnej
ploche nič nezobrazí, kliknite na Štart, Počítač a dvakrát kliknite na ikonu média Memory Stick.
!
Pri zasúvaní média Memory Stick do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho počítača
alebo média Memory Stick, médium nezasúvajte do zásuvky násilím, ak hladko nevojde.
Do zásuvky nezasúvajte viac ako jedno médium Memory Stick. Nevhodné vloženie média môže poškodit’ váš počítač aj médium.
n 56 N
Používanie vášho počítača VAIO
Ako prezerat’ obsah média Memory Stick
1
Kliknite na Štart a Počítač, čím otvoríte okno Počítač.
2
Po dvojitom kliknutí na ikonu Memory Stick sa zobrazí zoznam dátových súborov uložených na médiu.
Ako sformátovat’ médium Memory Stick
Médium Memory Stick bolo sformátované s implicitnými továrenskými nastaveniami a je pripravené na použitie.
Ak chcete médium opätovne sformátovat’ na vašom počítači, postupujte podľa týchto pokynov.
!
Pri formátovaní média určite použite zariadenie, ktoré je skonštruované na formátovanie médií a podporuje médiá Memory Stick.
Sformátovanie média Memory Stick vymaže všetky dáta na médiu. Pred sformátovaním média skontrolujte, či neobsahuje vaše
cenné dáta.
V priebehu formátovania médium Memory Stick nevyt’ahujte zo zásuvky. Mohlo by to spôsobit’ poruchu funkcie.
1
Médium Memory Stick opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
2
Kliknite na Štart a Počítač, čím otvoríte okno Počítač.
3
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Memory Stick a zvoľte Formátovanie.
4
Kliknite na Obnovit’ predvolené hodnoty zariadenia.
!
Veľkost’ alokačnej jednotky a súborový systém sa dajú zmenit’.
Nevoľte NTFS z rozbaľovacieho menu Súborový systém, keďže toto by mohlo spôsobit’ poruchu funkcie.
✍
Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v Možnosti formátovania zvolíte Rýchle formátovanie.
n 57 N
Používanie vášho počítača VAIO
5
Kliknite na Štart.
6
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
!
Sformátovanie média Memory Stick môže nejakú dobu trvat’ v závislosti od typu média.
n 58 N
Používanie vášho počítača VAIO
Vytiahnutie média Memory Stick
!
Keď indikátor prístupu k médiu svieti, médium Memory Stick nevyt’ahujte. Ak to spravíte, môžete stratit’ dáta. Veľké objemy dát môžu
vyžadovat’ dlhší čas na nahranie do pamäte, takže pred vytiahnutím média Memory Stick skontrolujte, či indikátor nesvieti.
Ako vytiahnut’ médium Memory Stick
1
Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti.
2
Médium Memory Stick zatlačte smerom do počítača.
Médium Memory Stick sa vysunie.
3
Médium Memory Stick vytiahnite zo zásuvky.
!
Médium Memory Stick vždy vyt’ahujte s citom. V opačnom prípade môže nečakane vyskočit’.
n 59 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie pamät’ových kariet SD
Váš počítač je vybavený zásuvkou na pamät’ové karty SD. Túto zásuvku môžete použit’ na prenos dát medzi digitálnymi
fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami.
n 60 N
Používanie vášho počítača VAIO
Pred tým, ako použijete pamät’ovú kartu SD
Zásuvka na pamät’ové karty SD na vašom počítači podporuje nasledujúce pamät’ové karty:
❑ Pamät’ová karta SD
❑ Pamät’ová karta SDHC
❑ MultiMediaCard (MMC)
Najnovšie informácie o kompatibilných pamät’ových kartách nájdete na príslušnom webe technickej podpory uvedenom
v časti Informácie o podpore Sony (strana 222), kde nájdete príslušný web on-line podpory.
!
Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný iba s hlavnými pamät’ovými kartami k dispozícii v máji 2008.
Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky pamät’ové karty, ktoré vyhovujú tým istým špecifikáciám ako kompatibilné médiá.
Do zásuvky na pamät’ovú kartu SD vždy zasúvajte iba správnu pamät’ovú kartu.
Na tomto počítači sa testovali a vyhodnotili ako kompatibilné pamät’ové karty SD s kapacitou do 2 GB a pamät’ové karty SDHC
s kapacitou do 32 GB.
Zásuvka na pamät’ovú kartu SD na vašom počítači nepodporuje funkciu vysokorýchlostného prenosu dát pamät’ových kariet SD
a SDHC.
Do zásuvky na pamät’ové karty SD sa nepokúšajte vkladat’ pamät’ové karty SD alebo redukcie na pamät’ové karty SD iného typu.
Nekompatibilná pamät’ová karta alebo redukcia môže spôsobit’ problémy pri jej vyt’ahovaní zo zásuvky a spôsobit’ poškodenie
vášho počítača.
Pri zasúvaní alebo vyt’ahovaní pamät’ovej karty do/zo zásuvky na pamät’ovú kartu SD buďte opatrní. Na zasunutie ani vytiahnutie
pamät’ovej karty SD nepoužívajte násilie.
n 61 N
Používanie vášho počítača VAIO
Vloženie pamät’ovej karty SD
Ako vložit’ pamät’ovú kartu SD
1
Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD.
2
Pamät’ovú kartu SD chyt’te šípkou smerom nahor a otočte ju smerom k zásuvke.
3
Pamät’ovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Pamät’ovú kartu netlačte do zásuvky násilím.
✍
Ak pamät’ová karta SD nejde do zásuvky ľahko, s citom ju vytiahnite a skontrolujte, či ju zasúvate v správnom smere.
n 62 N
Používanie vášho počítača VAIO
Vytiahnutie pamät’ovej karty SD
!
Keď indikátor prístupu k médiu svieti, pamät’ovú kartu SD nevyt’ahujte. Ak ju vytiahnete, karta alebo dáta na nej sa môžu poškodit’.
Ako vytiahnut’ pamät’ovú kartu SD
1
Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti.
2
Pamät’ovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite.
Pamät’ová karta SD sa vysunie.
3
Pamät’ovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.
n 63 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie Internetu
Na používanie Internetu musíte k počítaču pripojit’ externý modem, napríklad telefónny modem USB, modem xDSL alebo
káblový modem. Podrobné pokyny, ako nastavit’ pripojenie a modem nakonfigurovat’, nájdete v príručke, ktorá bola dodaná
s vaším modemom.
n 64 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie bezdrôtovej LAN (WLAN)
Prostredníctvom bezdrôtovej LAN (WLAN) Sony môžu všetky digitálne zariadenia so vstavanou funkciou WLAN navzájom
voľne komunikovat’ po sieti. WLAN je siet’, v ktorej sa používateľ môže pripojit’ k miestnej sieti (LAN) prostredníctvom
bezdrôtového (rádiového) pripojenia. Toto odstraňuje potrebu nat’ahovat’ káble alebo drôty cez steny a stropy.
Sony WLAN podporuje všetky funkcie bežného ethernetového pripojenia ale s ďalšími prínosmi vyplývajúcimi z mobility
a roamingu. Keď sa presúvate z jedného miesta na druhé, stále môžete pristupovat’ k informáciám a zdrojom na
Internete/intranete, dokonca aj uprostred stretnutia.
Môžete komunikovat’ bez prístupového bodu, čo znamená, že môžete komunikovat’ s obmedzeným počtom počítačov
(režim ad-hoc). Alebo môžete komunikovat’ prostredníctvom prístupového bodu, čo vám umožňuje vytvorit’ kompletnú
siet’ovú infraštruktúru.
✍
V niektorých krajinách môže byt’ používanie výrobkov WLAN obmedzené miestnymi predpismi (napr. obmedzený počet kanálov).
Preto pred aktivovaním funkcie WLAN si pozorne prečítajte sprievodcu predpismi týkajúcimi sa bezdrôtových LAN.
WLAN používa normu IEEE 802.11a*/b/g alebo návrh normy IEEE 802.11n*, ktoré špecifikujú použitú technológiu. Norma obsahuje
nasledujúce metódy šifrovania: Wired Equivalent Privacy (WEP), čo je bezpečnostný protokol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2),
a Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 and WPA, obe navrhnuté spoločne IEEE a Alianciou Wi-Fi, sú špecifikáciami interoperabilných
bezpečnostných vylepšení založených na normách, ktoré zlepšujú úroveň ochrany údajov a riadenie prístupu pre existujúce siete Wi-Fi.
WPA bolo navrhnuté tak, aby bolo dopredu kompatibilné s normou IEEE 802.11i. Okrem autentifikácie používateľa pomocou
protokolov 802.1X and EAP (Extensible Authentication Protocol) využíva vylepšené šifrovanie dát TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).
Šifrovanie dát chráni zraniteľné bezdrôtové spojenie medzi klientami a prístupovými bodmi. Okrem toho sú tu ďalšie typické
bezpečnostné mechanizmy LAN na zabezpečenie súkromia ako napr.: ochrana heslom, šifrovanie koniec-koniec, virtuálne privátne
siete a autentifikácia. WPA2, druhá generácia WPA, poskytuje silnejšiu ochranu dát a riadenie prístupu k sieti a je navrhnutá na
zabezpečenie všetkých verzií zariadení 802.11 včítane zariadení podľa normy 802.11b, 802.11a, 802.11g a zariadení podľa návrhu
normy 802.11n vo viacpásmovom a viacnásobnom režime. Navyše, v zmysle ratifikovanej normy IEEE 802.11i WPA2 poskytuje
bezpečnost’ na úrovni vládnych inštitúcií implementovaním šifrovacieho algoritmu AES podľa normy FIPS 140-2 od National Institute
of Standards and Technology (NIST) a autentifikácie založenej na 802.1X. WPA2 je spätne kompatibilné s WPA.
* Pozrite technické údaje on-line, aby ste zistili, či váš model podporuje normu IEEE 802.11a a/alebo návrh normy IEEE 802.11n.
n 65 N
Používanie vášho počítača VAIO
Norma IEEE 802.11b/g je norma pre bezdrôtové LAN pracujúce v pásme 2,4 GHz. Norma IEEE 802.11g poskytuje vysokorýchlostnú
komunikáciu, rýchlejšiu ako norma IEEE 802.11b.
Norma IEEE 802.11a je norma pre bezdrôtové LAN pracujúce v pásme 5 GHz.
Návrh normy IEEE 802.11n je norma pre bezdrôtové LAN pracujúce v pásmach 2,4 GHz a 5 GHz.
Bezdrôtové zariadenia využívajúce pásmo 2,4 GHz nemôžu komunikovat’ so zariadeniami využívajúcimi pásmo 5 GHz, lebo
frekvencie sú odlišné.
Pásmo 2,4 GHz využívané zariadeniami kompatibilnými s bezdrôtovými LAN používajú aj iné rôzne zariadenia. Aj keď v zariadeniach
kompatibilných s bezdrôtovými LAN sú nasadené technológie na minimalizovanie rušenia od iných zariadení, ktoré používajú to isté
pásmo, také rušenie môže spôsobit’ nižšiu komunikačnú rýchlost’, menší dosah komunikácie alebo prerušovanie bezdrôtových spojení.
Komunikačná rýchlost’ sa mení v závislosti od vzdialenosti medzi komunikujúcimi zariadeniami, prítomnosti prekážok medzi zariadeniami,
konfigurácie zariadení, podmienok šírenia rádiového signálu a použitého softvéru. Navyše sa komunikácia môže v závislosti od
podmienok šírenia rádiového signálu prerušit’.
Dosah komunikácie sa mení v závislosti od skutočnej vzdialenosti medzi komunikačnými zariadeniami, prítomnosti prekážok medzi
týmito zariadeniami, podmienok šírenia rádiového signálu, okolitého prostredia, ktoré zahrňuje prítomnost’ stien a materiálov ako
steny, a používaného softvéru.
Skutočná rýchlost’ komunikácie nemusí zodpovedat’ rýchlosti, ktorá sa zobrazí na vašom počítači.
Nasadenie výrobkov IEEE 802.11b a IEEE 802.11g v tej istej bezdrôtovej sieti môže znížit’ komunikačnú rýchlost’ z dôvodu rádiového
rušenia. Berúc toto do úvahy výrobky IEEE 802.11g sú skonštruované tak, aby znížili komunikačnú rýchlost’ na zabezpečenie
komunikácie s výrobkami IEEE 802.11b. Keď komunikačná rýchlost’ nie je taká, ako sa očakávalo, zmena kanálu na prístupovom bode
ju môže zvýšit’.
n 66 N
Používanie vášho počítača VAIO
Komunikácia bez prístupového bodu (Ad-hoc)
Siet’ Ad-hoc je siet’, v ktorej LAN tvoria iba samotné bezdrôtové zariadenia bez ďalšieho centrálneho radiča alebo
prístupového bodu. Každé zariadenie komunikuje priamo s ostatnými zariadeniami v sieti. Siet’ ad-hoc môžete jednoducho
vytvorit’ doma.
n 67 N
Používanie vášho počítača VAIO
Ako komunikovat’ bez prístupového bodu (Ad-hoc)
!
V siet’ach ad-hoc sa nedá zvolit’ pásmo 5 GHz, ktoré používa norma IEEE 802.11a.
V siet’ach ad-hoc v pásme 2,4 alebo 5 GHz nie je k dispozícii komunikácia podľa návrhu normy IEEE 802.11n.
1
Zapnite spínač WIRELESS.
2
Kliknite na tlačidlo vedľa alebo nad požadovanou bezdrôtovou možnost’ou v okne VAIO Smart Network.
Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS.
3
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
4
Kliknite na Zobrazenie stavu siete a siet’ových úloh pod Siet’ a Internet.
5
Kliknite na Vytvorit’ pripojenie alebo siet’ na ľavej ploche.
Zobrazí sa okno Vytvorit’ pripojenie alebo siet’.
6
Zvoľte možnost’ na špecifikovanie nastavení siete ad-hoc a kliknite na Ďalej.
7
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
n 68 N
Používanie vášho počítača VAIO
Komunikácia s prístupovým bodom (Infrastructure)
Siet’ová infraštruktúra je siet’, ktorá rozširuje existujúcu drôtovú miestnu siet’ o bezdrôtové zariadenia poskytnutím
prístupového bodu (nie je súčast’ou dodávky). Prístupový bod premost’uje bezdrôtovú a drôtovú LAN a pôsobí ako
centrálny radič bezdrôtovej LAN. Prístupový bod koordinuje vysielanie a príjem z viacerých bezdrôtových zariadení
v určitom okruhu.
Prístupový bod si vyberie kanál, ktorý bude používat’ v rámci siet’ovej infraštruktúry.
!
Podrobné informácie o tom, ako zvolit’ kanál, ktorý prístupový bod bude používat’, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu.
n 69 N
Používanie vášho počítača VAIO
Ako sa pripojit’ k bezdrôtovej sieti
1
Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.
Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
2
Zapnite spínač WIRELESS.
3
Kliknite na tlačidlo vedľa alebo nad požadovanou bezdrôtovou možnost’ou v okne VAIO Smart Network.
Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS.
4
Pravým tlačidlom kliknite na
5
Zvoľte požadovaný prístupový bod a kliknite na Pripojit’.
✍
alebo
na paneli úloh a zvoľte Pripojenie na siet’.
V prípade autentifikácie WPA-PSK alebo WPA2-PSK musíte zadat’ heslo. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená a heslo musí byt’
textový ret’azec dĺžky 8 až 63 znakov alebo hexadecimálny ret’azec dĺžky 64 znakov.
n 70 N
Používanie vášho počítača VAIO
Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej LAN
Ako zastavit’ komunikáciu v bezdrôtovej LAN
Kliknite na tlačidlo vedľa alebo nad ikonou WLAN v okne VAIO Smart Network.
!
Vypnutie funkcie bezdrôtovej LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viest’ k strate dát.
n 71 N
Používanie vášho počítača VAIO
Používanie funkcie Bluetooth
Dá sa nadviazat’ bezdrôtová komunikáciu medzi vaším počítačom a inými zariadeniami Bluetooth ako napr. iným počítačom
alebo mobilným telefónom. Dáta sa dajú prenášat’ medzi týmito zariadeniami bez káblov do vzdialenosti 10 metrov
v otvorenom priestore.
Ako spustit’ komunikáciu Bluetooth
1
Zapnite spínač WIRELESS.
2
Kliknite na tlačidlo vedľa alebo nad ikonou Bluetooth v okne VAIO Smart Network.
Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS.
n 72 N
Používanie vášho počítača VAIO
Poznámky o používaní funkcie Bluetooth
❑ Prenosová rýchlost’ sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok:
❑ Prekážky ako napr. steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami
❑ Vzdialenost’ medzi zariadeniami
❑ Materiál použitý v stenách
❑ Blízkost’ mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov
❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí
❑ Konfigurácia zariadení
❑ Typ softvérovej aplikácie
❑ Typ operačného systému
❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej LAN a Bluetooth vášho počítača
❑ Veľkost’ prenášaného súboru
❑ Berte na vedomie, že z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v prostredí sa veľké súbory
niekedy môžu počas súvislého prenosu poškodit’.
❑ Všetky zariadenia musia byt’ certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky vzt’ahujúcich sa noriem.
Dokonca, aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšit’.
Prenos dát nemusí byt’ možný v akejkoľvek situácii.
❑ Ak na vašom počítači prehrávate videá s výstupom audia na pripojené zariadenie Bluetooth, video a audio nemusia byt’
synchronizované. Toto je častý jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou Bluetooth a neznamená žiadnu poruchu
funkcie.
n 73 N
Používanie vášho počítača VAIO
❑ Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových LAN, používajú rôzne zariadenia.
Zariadenia Bluetooth používajú technológiu na minimalizovanie rušenia z iných zariadení, ktoré používajú tú istú vlnovú
dĺžku. Súčasné používanie funkcie Bluetooth a bezdrôtových komunikačných zariadení môže však spôsobit’ rádiové
rušenie, ktoré spôsobí, že komunikačná rýchlost’ bude nižšia a dosah kratší, ako sú štandardné hodnoty.
✍
Pred použitím funkcií Bluetooth si prečítajte sprievodcu predpismi týkajúcimi sa Bluetooth.
❑ Funkcia Bluetooth nemusí fungovat’ s iným zariadením v závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používanej výrobcom.
❑ Pripojenie viacerých zariadení Bluetooth k vášmu počítaču môže spôsobit’ zahltenie spojenia, čo môže viest’ k slabému
výkonu zariadení. Toto je normálny jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou Bluetooth a neznamená žiadnu poruchu
funkcie.
n 74 N
Používanie vášho počítača VAIO
Bezpečnost’ Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určit’, s kým budete komunikovat’. Vďaka
funkcii autentifikácie sa môžete vyhnút’ tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenie Bluetooth získalo prístup k vášmu počítaču.
Keď dve zariadenia Bluetooth komunikujú prvý krát, pre obe zariadenia by sa malo určit’ spoločné heslo (heslo potrebné na
komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovat’. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opät’ zadávat’.
✍
Heslo môže byt’ každý krát iné, ale musí byt’ to isté na oboch stranách.
V prípade niektorých zariadení ako napr. myš sa nedá zadat’ žiadne heslo.
n 75 N
Používanie vášho počítača VAIO
Komunikácia s ďalším zariadením Bluetooth
Váš počítač môžete spojit’ so zariadením Bluetooth ako napr. iným počítačom, mobilným telefónom, vreckovým počítačom,
myšou alebo digitálnym fotoaparátom bez použitia akýchkoľvek káblov.
Ako komunikovat’ s ďalším zariadením Bluetooth
Aby ste mohli komunikovat’ s ďalším zariadením Bluetooth, najprv potrebujete nastavit’ funkciu Bluetooth. Na nastavenie
a používanie funkcie Bluetooth vyhľadajte informácie o Bluetooth pomocou Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
Na otvorenie Pomoc a technická podpora pre systém Windows kliknite na Štart a Pomoc a technická podpora.
n 76 N
Používanie vášho počítača VAIO
Ukončenie komunikácie Bluetooth
Ako zastavit’ komunikáciu Bluetooth
1
Vypnite zariadenie Bluetooth, ktoré komunikuje s vaším počítačom.
2
Kliknite na tlačidlo vedľa alebo nad ikonou Bluetooth v okne VAIO Smart Network.
n 77 N
Používanie periférnych zariadení
Používanie periférnych zariadení
Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšírit’ používaním rôznych zásuviek na vašom počítači.
❑ Používanie slúchadiel s elimináciou hluku (strana 78)
❑ Pripojenie k dokovacej stanici (strana 84)
❑ Pripojenie externých reproduktorov (strana 92)
❑ Pripojenie externého displeja (strana 93)
❑ Voľba režimu displeja (strana 102)
❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (strana 103)
❑ Pripojenie externého mikrofónu (strana 105)
❑ Pripojenie zariadenia USB (Universal Serial Bus) (strana 106)
❑ Pripojenie tlačiarne (strana 109)
❑ Pripojenie zariadenia i.LINK (strana 110)
❑ Pripojenie k sieti (LAN) (strana 112)
n 78 N
Používanie periférnych zariadení
Používanie slúchadiel s elimináciou hluku
V závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili, k vášmu počítaču mohli byt’ dodané slúchadlá s elimináciou hluku.
Slúchadlá s elimináciou hluku sú vybavené vstavaným mikrofónom, ktorý zachytáva okolitý hluk a na výstupe má zvuk
v protifáze na zníženie hladiny hluku.
Pozrite technické údaje on-line, či s vaším počítačom boli dodané aj slúchadlá s elimináciou hluku.
n 79 N
Používanie periférnych zariadení
Pred tým, ako použijete slúchadlá s elimináciou hluku
❑ Funkciu eliminácie hluku môžete zapnút’ iba v tom prípade, že dodané slúchadlá s elimináciou hluku sú pripojené
k zásuvke na slúchadlá, ktorá túto funkciu podporuje.
❑ Funkcia eliminácie hluku nefunguje v prípade výstupu zvuku na nasledujúce zariadenia:
❑ Externé reproduktory
❑ Slúchadlá bez funkcie eliminácie hluku
❑ Zvukové výstupné zariadenia pripojené k počítaču prostredníctvom Bluetooth
❑ Funkcia eliminácie hluku nemôže byt’ úplne účinná, kým slúchadlá nemáte správne nasadené. Obe slúchadlá tesne
nasaďte na svoje uši.
Ak máte pocit, že funkcia eliminácie hluku ma malý účinok, upravte polohu ušných podušiek slúchadiel s funkciou
eliminácie hluku alebo ušné podušky nahraďte párom inej veľkosti. Implicitne sú na slúchadlá upevnené ušné podušky
strednej veľkosti. So slúchadlami by mal byt’ dodaný aj pár ušných podušiek malej a veľkej veľkosti.
n 80 N
Používanie periférnych zariadení
❑ Funkcia eliminácie hluku je určená na zníženie hluku s nízkymi frekvenciami v okolitom prostredí, ale nie hluku s vysokými
frekvenciami. Taktiež táto funkcia nie je určená na vytvorenie prostredia na počúvanie bez akéhokoľvek hluku.
❑ Ak sa zdá, že funkcia eliminácie hluku vôbec nefunguje, dodané slúchadlá s elimináciou hluku úplne odpojte od zásuvky
a potom ich opätovne pripojte.
❑ Vstavaný mikrofón (1) slúchadiel s elimináciou hluku udržujte nezakrytý, aby sa zabezpečilo, že funkcia eliminácie hluku
má plný účinok.
❑ Keď je funkcia eliminácie hluku zapnutá, môžete počut’ mäkký syčivý zvuk. Toto je iba prevádzkový hluk, ktorý táto
funkcia vytvára, a neznamená poruchu funkcie.
❑ V závislosti od typu hluku alebo úrovne ticha vo vašom prostredí môžete mat’ pocit, že funkcia eliminácie hluku má slabý
účinok alebo okolitý hluk dokonca pôsobí ako silnejší. V takom prípade funkciu eliminácie hluku vypnite.
❑ Používanie mobilného telefónu môže spôsobit’ rádiové rušenie so slúchadlami s elimináciou hluku. Pri používaní
slúchadiel odkladajte mobilné telefóny v dostatočnej vzdialenosti.
❑ Pripojenie a odpojenie slúchadiel s elimináciou hluku vytvára hluk. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
Pred pripojením alebo odpojením slúchadiel ich určite dajte dolu z uší.
❑ Zapnutie/vypnutie funkcie eliminácie hluku alebo zapnutie/vypnutie zvuku pomocou ovládacích prvkov Windows na
ovládanie hlasitosti spôsobuje hluk. Toto je spôsobené spínaním obvodu na elimináciu hluku a neznamená to žiadnu
poruchu funkcie.
❑ Určite používajte dodané slúchadlá s elimináciou hluku. K počítaču môžete pripojit’ slúchadlá dodané s prehrávačom
Walkman®, ale funkcia počítača na elimináciu hluku s takými slúchadlami nebude dobre fungovat’.
n 81 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie slúchadiel s elimináciou hluku
Ako pripojit’ slúchadlá s elimináciou hluku
1
Kábel slúchadiel zapojte do zásuvky na slúchadlá i.
Na paneli nástrojov sa zobrazí ikona
balónik so správou.
, ktorá indikuje, že funkcia eliminácie hluku je zapnutá, a nad ikonou sa zobrazí
!
Pred pripojením kábla slúchadiel do zásuvky na slúchadlá skontrolujte, či je embosovaná značka na čele konektora otočená
smerom nahor.
✍
Ak je na paneli nástrojov ikona
, funkcia eliminácie hluku je vypnutá. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu a v menu zvoľte
Enable Noise Canceling Function.
Ak na paneli nástrojov nie je žiadna ikona, v časti Čo robit’, ak sa ikona a balónik nezobrazia (strana 83) pozrite, ako zmenit’
nastavenia.
n 82 N
Používanie periférnych zariadení
Nastavenie účinku funkcie eliminácie hluku
Implicitne sú slúchadlá s elimináciou hluku dodané s počítačom nastavené na optimálny účinok.
Ak máte pocit, že funkcia eliminácie hluku nemá plný účinok, môžete ho nastavit’ pomocou posuvníka Noise Canceling
Control v okne Noise Canceling Headphones.
Ako nastavit’ účinok funkcie eliminácie hluku
1
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu
na paneli nástrojov a zvoľte Nastavenia.
Zobrazí sa okno Noise Canceling Headphones.
✍
Ak na paneli nástrojov nie je žiadna ikona, v časti Čo robit’, ak sa ikona a balónik nezobrazia (strana 83) pozrite, ako zmenit’ nastavenia.
2
Posuvník Noise Canceling Control potiahnite smerom k Mic+ alebo Mic- na zvolenie vašej požadovanej úrovne
eliminácie hluku.
✍
Posuvník by mal byt’ v strede rozsahu na získanie optimálneho účinku. Potiahnutie posuvníka úplne k Mic+ nezabezpečí, že funkcia
eliminácie hluku bude mat’ úplný účinok.
3
Kliknite na Použit’.
4
Skontrolujte, či je účinok eliminácie hluku uspokojivý, a potom kliknite na OK.
n 83 N
Používanie periférnych zariadení
Čo robit’, ak sa ikona a balónik nezobrazia
Ak sa ikona funkcie eliminácie hluku (
/
zmeňte nastavenia funkcie eliminácie hluku.
) na paneli nástrojov nezobrazí a z ikony nevyskočí balónik so správou,
Ako zobrazit’ balónik so správou a ikonu
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Hardvér a zvuk.
3
Kliknite na Správa zvukových zariadení pod Zvuk.
4
Na záložke Prehrávanie dvakrát kliknite na ikonu reproduktorov alebo slúchadiel.
5
Kliknite na záložku Vylepšenia.
6
Kliknutím zaškrtnite pole Noise Canceling Function a kliknite na Modify Settings.
✍
Ak je zaškrtnuté pole Vypnút’ všetky rozšírenia, kliknutím pole odškrtnite.
7
Kliknutím zaškrtnite pole Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray alebo Display
a message when noise canceling headphones are connected.
8
Kliknite na OK.
n 84 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie k dokovacej stanici
Pripojenie k dokovacej stanici vám umožňuje k počítaču pripojit’ ďalšie periférne zariadenia ako napr. tlačiareň alebo externý
displej.
Dokovacia stanica sa nedodáva s počítačom a je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
Umiestnenie zásuviek na dokovacej stanici
A Kontrolné svetlo DC IN
Svieti, keď je dokovacia stanica napájaná.
B
C
D
E
Kontrolné svetlo IN USE (strana 88)
Tlačidlo UNDOCK (strana 88)
Zásuvka DC IN (strana 85)
Siet’ová zásuvka (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (strana 112)
F Zásuvky Hi-Speed USB (USB 2.0)* (strana 106)
G Zásuvka DVI-D (strana 94)
H Zásuvka MONITOR (strana 94)
*
Podporuje vysokú/plnú/nízku rýchlost’.
!
Dokovacia stanica sa dá napájat’ iba prostredníctvom siet’ového adaptéru dodaného s vaším počítačom. Počas používania
dokovacej stanice neodpájajte siet’ový adaptér od dokovacej stanice ani siet’ovej zásuvky. Môže to spôsobit’ poškodenie dát alebo
poruchu funkcie hardvéru.
n 85 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie počítača k dokovacej stanici
!
Pred pripojením počítača k dokovacej stanici určite nainštalujte batériu.
Ako pripojit’ váš počítač k dokovacej stanici
!
Použite siet’ový adaptér dodaný s vaším počítačom.
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanice, nehýbte ním. Môže to spôsobit’ odpojenie dokovacej stanice a poškodenie oboch jednotiek.
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je prístupná. Na pripojenie externého displeja použite
zásuvku DVI-D alebo MONITOR na dokovacej stanici.
1
Odpojte všetky periférne zariadenia od počítača.
2
Jeden koniec napájacej šnúry (1) zapojte do siet’ového adaptéru (2) a druhý koniec do siet’ovej zásuvky.
3
Kábel pripojený k siet’ovému adaptéru (2) zapojte do zásuvky DC IN (3) na voliteľnej dokovacej stanici (4).
n 86 N
Používanie periférnych zariadení
4
Snímte kryt zásuvky dokovacej stanice na spodnej strane počítača.
!
Odstránenie krytu zásuvky dokovacej stanice môže byt’ obtiažne, keďže na počítači sedí veľmi natesno. Pri odstraňovaní krytu
nevyvíjajte nadmernú silu, aby nedošlo k poškodeniu počítača alebo samotného krytu zásuvky dokovacej stanice.
✍
Po odstránení krytu zásuvky dokovacej stanice ho uložte na určené miesto (1) na dokovacej stanici.
n 87 N
Používanie periférnych zariadení
5
Zadné spodné rohy počítača zarovnajte s vodiacimi výbežkami na dokovacej stanici.
6
Počítač jemne zatlačte nadol tak, aby sa zaistil na svojom mieste.
7
Otvorte veko s displejom LCD a počítač zapnite.
n 88 N
Používanie periférnych zariadení
Odpojenie počítača od dokovacej stanice
!
Pred odpojením počítača skontrolujte, či sa nepoužívanú niektoré zariadenia pripojené k dokovacej stanici.
Počítač neodpájajte od dokovacej stanice, keď svieti kontrolné svetlo IN USE. Odpojenie vášho počítača, keď svieti kontrolné svetlo
IN USE, môže viest’ k strate neuložených dát alebo poruche počítača.
Keď sa batéria blíži vybitiu, odpojenie vášho počítača od dokovacej stanice môže viest’ k strate neuložených dát.
Počítač neodpájajte od dokovacej stanice počas prehrávania videa. Pred odpojením počítača určite ukončite prehrávanie videa.
Po vykonaní krokov v časti Ako odpojit’ počítač od dokovacej stanice (strana 89), počítač určite vyberte z dokovacej stanice.
Ďalšie používanie počítača v dokovacej stanici môže viest’ k nestabilite prevádzky.
n 89 N
Používanie periférnych zariadení
Ako odpojit’ počítač od dokovacej stanice
1
Stlačte tlačidlo UNDOCK (1) a počkajte, kým zhasne kontrolné svetlo IN USE (2).
✍
Ak kontrolné svetlo IN USE nesvieti, tlačidlo UNDOCK nemusíte stlačit’.
Stlačenie tlačidla UNDOCK vtedy, keď je váš počítač v režime nízkej spotreby, najprv vráti počítač do štandardného režimu a potom
spustí proces odpojenia.
!
Po tom, čo ste počítač vrátili do štandardného režimu, ho určite vyberte z dokovacej stanice. Ďalšie používanie počítača v dokovacej
stanici môže viest’ k nestabilite prevádzky.
n 90 N
Používanie periférnych zariadení
2
Počítač zdvihnite z dokovacej stanice.
3
Kryt zásuvky dokovacej stanice nasaďte spät’ na spodnú stranu počítača.
n 91 N
Používanie periférnych zariadení
Eventuálne počítač môžete odpojit’ od dokovacej stanice nasledovne:
1
Kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknút’ a Vybrat’ z doku.
2
Skontrolujte, či sa zobrazí balónik so správou a či zhasne kontrolné svetlo IN USE. Potom počítač zdvihnite z dokovacej
stanice.
3
Kryt zásuvky dokovacej stanice nasaďte spät’ na spodnú stranu počítača.
!
Je osobitne dôležité po odpojení počítača od dokovacej stanice nasadit’ spät’ kryt zásuvky dokovacej stanice. Ak sa kryt nenasadí,
dovnútra počítača sa môže dostat’ prach, ktorý ho môže poškodit’.
✍
Na úplné odpojenie dokovacej stanice od siet’ového napájania odpojte siet’ový adaptér.
n 92 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie externých reproduktorov
K vášmu počítaču sa dajú pripojit’ externé výstupné zvukové zariadenia (nie sú súčast’ou dodávky) ako napr. reproduktory
alebo slúchadlá.
Ako pripojit’ externé reproduktory
1
Reproduktorový kábel (1) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky na slúchadlá (2) i.
2
Druhý koniec reproduktorového kábla zapojte do externého reproduktora (3).
3
Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitost’.
✍
Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.
!
Na reproduktory neukladajte diskety. Ich magnetické pole môže poškodit’ dáta na disketách.
Funkcia eliminácie hluku nefunguje v prípade výstupu zvuku na externé reproduktory.
n 93 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie externého displeja
K vášmu počítaču sa dá pripojit’ externý displej (nie je súčast’ou dodávky). Napríklad počítač môžete používat’ s počítačovým
displejom alebo projektorom.
!
Prehrávanie médií Blu-ray Disc na pripojenom externom displeji môže byt’ prerušované v závislosti od typu a bitovej rýchlosti videa.
Tento problém sa môže dat’ vyriešit’ znížením rozlíšenia displeja. Postupujte podľa pokynov v časti Prečo sa na mojom displeji
nezobrazuje video? (strana 203) na zmenu rozlíšenia displeja.
✍
Ak sa po odpojení externého displeja od voliteľnej dokovacej stanice automaticky nezmení rozlíšenie displeja LCD vášho počítača,
zmeňte aktuálne nastavenia displeja. Na zmenu nastavení pozrite čast’ Voľba režimu displeja (strana 102).
Napájaciu šnúru vášho externého displeja pripojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
n 94 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie počítačového displeja
Počítačový displej (monitor) môžete pripojit’ k počítaču buď priamo alebo prostredníctvom voliteľnej dokovacej stanice.
Ako pripojit’ počítačový displej
!
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je prístupná. Na pripojenie počítačového displeja
použite zásuvku MONITOR na dokovacej stanici.
1
V prípade potreby jeden koniec napájacej šnúry displeja (1) zapojte do vášho displeja a druhý koniec do siet’ovej zásuvky.
2
Ak chcete pripojit’ analógový monitor, kábel displeja (2) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky na monitor (3) a
na počítači alebo dokovacej stanici.
3
Ak chcete pripojit’ monitor TFT/DVI, kábel displeja (2) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do redukcie HDMI na DVI-D (3)
(nie je súčast’ou dodávky) a jeden koniec kábla HDMI (4) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do redukcie HDMI na
DVI-D (3) a druhý koniec do zásuvky HDMI (5) na počítači alebo kábel displeja (2) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do
zásuvky DVI-D na dokovacej stanici.
n 95 N
Používanie periférnych zariadení
4
Ak je externý počítačový displej vybavený vstupnou zásuvkou HDMI, pripojte jeden koniec kábla HDMI (nie je súčast’ou
dodávky) do zásuvky HDMI na počítači a druhý koniec do vstupnej zásuvky HDMI na počítačovom displeji.
!
Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovat’ prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv,
čo vám umožňuje prehrávat’ široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Všimnite si, že na prehrávanie obsahu
chráneného autorskými právami potrebujete pripojit’ monitor vyhovujúci norme HDCP do zásuvky HDMI na vašom počítači alebo do
zásuvky DVI-D na dokovacej stanici, aby sa dal prehliadat’ obsah chránený autorskými právami. Ak váš počítač má pripojený monitor,
ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopný prehrávat’ ani prehliadat’ žiaden obsah chránený autorskými právami.
✍
DVI-D znamená Digital Visual Interface - Digital. Je to typ zásuvky DVI, ktorá podporuje iba digitálne videosignály (žiadne analógové
videosignály). Má 24 pólov.
Zásuvka DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) podporuje digitálne aj analógové videosignály. Má 29 pólov.
n 96 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie multimediálneho počítačového displeja
Priamo k vášmu počítaču alebo prostredníctvom voliteľnej dokovacej stanice sa dá pripojit’ multimediálny počítačový displej,
ktorý obsahuje vstavané reproduktory a mikrofón.
Ako pripojit’ multimediálny počítačový displej
!
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je prístupná. Na pripojenie multimediálneho
počítačového displeja použite zásuvku MONITOR na dokovacej stanici.
1
Napájaciu šnúru vášho multimediálneho počítačového displeja (1) zapojte do siet’ovej zásuvky.
2
Kábel displeja (2) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky na monitor (3) a na počítači alebo dokovacej stanici.
3
Reproduktorový kábel (4) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky na slúchadlá (5) i na počítači.
4
Mikrofónový kábel (6) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky na mikrofón (7) m na počítači.
n 97 N
Používanie periférnych zariadení
n 98 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie TV
K vášmu počítaču sa dá pripojit’ TV so vstupom HDMI.
Ako pripojit’ TV k vášmu počítaču
!
Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny
nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 215).
1
Zapojte napájaciu šnúru vášho TV (1) do siet’ovej zásuvky.
2
Jeden koniec kábla HDMI (2) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky HDMI (3) na počítači a druhý koniec do TV.
3
Vstupný kanál TV nastavte na externý vstup.
4
Nastavte systém na konfiguráciu TV.
n 99 N
Používanie periférnych zariadení
!
Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebude počut’ žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy
inštalujte ovládač zariadenia od Sony.
✍
Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším TV.
Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.
n 100 N
Používanie periférnych zariadení
Navyše môžete pripojit’ kvalitný zosilňovač domáceho kina alebo iné zariadenia na dekódovanie priestorového zvuku medzi
váš počítač a TV pomocou pripojenia HDMI.
Ako pripojit’ kvalitné digitálne zvukové výstupné zariadenie medzi počítač a TV
!
Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či medzi TV a zosilňovačom domáceho kina alebo dekodérom
priestorového zvuku je nadviazané spojenie HDMI.
Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny
nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 215).
1
Zapnite TV a nastavte jeho vstup na HDMI.
2
Zapnite zosilňovač domáceho kina alebo dekodér priestorového zvuku a nastavte jeho vstup na vstup HDMI.
3
Jeden koniec kábla HDMI (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do vstupnej zásuvky na zosilňovači domáceho kina alebo
dekodéri priestorového zvuku a druhý koniec zapojte do zásuvky HDMI na počítači.
4
Stlačte klávesy Fn+F7 na zmenu výstupu na pripojený displej.
✍
Rozlíšenie pripojeného displeja môžete nastavit’ z vášho počítača. Podrobný postup nájdete v časti Prečo sa na mojom displeji
nezobrazuje video? (strana 203).
V prípade spojenia HDMI sa hlasitost’ dá nastavit’ iba prostredníctvom pripojeného zvukového zariadenia. Váš počítač nemá pod
kontrolou výstupnú hlasitost’ žiadnych pripojených zariadení.
n 101 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie projektoru
Projektor (napr. Sony LCD) sa dá pripojit’ buď priamo k počítaču alebo prostredníctvom voliteľnej dokovacej stanice.
Ako pripojit’ projektor
!
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je prístupná. Na pripojenie projektoru použite
zásuvku MONITOR na dokovacej stanici.
1
Zapojte napájaciu šnúru vášho projektoru (1) do siet’ovej zásuvky.
2
Kábel displeja (2) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky na monitor (3) a na počítači alebo dokovacej stanici.
3
Audiokábel (4) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky na slúchadlá (5) i na počítači.
4
Kábel displeja a audiokábel zapojte do zásuviek na projektore (6).
n 102 N
Používanie periférnych zariadení
Voľba režimu displeja
Dá sa zvolit’, ktorý displej sa má používat’ ako primárny monitor, keď sa k počítaču pripojí externý displej (stolový monitor atď.).
Ak chcete súčasne pracovat’ na obrazovke počítača aj externom displeji, ďalšie informácie nájdete v časti Používanie
funkcie viacerých monitorov (strana 103).
Ako zvolit’ displej
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Prispôsobit’.
2
Kliknite na Nastavenie obrazovky.
3
Postupujte podľa pokynov na obrazovke ako zmenit’ nastavenia.
✍
V závislosti od typu vášho externého displeja alebo monitora sa nemusí dat’ súčasne zobrazit’ ten istý obsah na obrazovke počítača
aj externom displeji alebo projektore.
Pred zapnutím počítača zapnite externý displej.
n 103 N
Používanie periférnych zariadení
Používanie funkcie viacerých monitorov
Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdelit’ vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov.
Napríklad, ak je do zásuvky na monitor pripojený externý displej, obrazovka vášho počítača a externý displej môžu fungovat’
ako jedna pracovná plocha.
Kurzor môžete presúvat’ z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje pret’ahovat’ objekty ako napr. otvorené okná
aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.
✍
Váš externý displej nemusí podporovat’ funkciu viacerých monitorov.
Určité softvérové aplikácie nemusia byt’ kompatibilné s nastavením viacerých monitorov.
Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. V opačnom
prípade sa počítač nemusí vrátit’ do štandardného režimu.
Ak na každom displeji zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozt’ahujte jedno okno na oba displeje. V opačnom prípade váš softvér nemusí
správne fungovat’.
Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.
n 104 N
Používanie periférnych zariadení
Ako používat’ funkciu viacerých monitorov
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Prispôsobit’.
2
Kliknite na Nastavenie obrazovky.
3
Postupujte podľa pokynov na obrazovke ako zmenit’ nastavenia.
✍
Priradenie tlačidla S1 sa dá zmenit’ tak, aby sa pomocou tlačidla S1 aktivoval režim viacerých monitorov. Na zmenu priradenia tlačidla
S1 tlačidlo stlačte a podržte. Zobrazí sa okno na zmenu priradenia. Podrobné informácie o tlačidle S1 nájdete v časti Používanie
tlačidiel so špeciálnymi funkciami (strana 36).
Okrem toho sa dá samostatne nastavit’ farebná hĺbka a rozlíšenie pre každý displej a prispôsobit’ režim viacerých monitorov.
n 105 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie externého mikrofónu
Ak potrebujete používat’ vstupné zvukové zariadenie (napríklad na četovanie na Internete), musíte pripojit’ externý mikrofón
(nie je súčast’ou dodávky).
Ako pripojit’ externý mikrofón
Kábel mikrofónu (1) zapojte do zásuvky na mikrofón (2) m.
✍
Skontrolujte, či je váš mikrofón určený na použitie s počítačom.
n 106 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie zariadenia USB (Universal Serial Bus)
Aby ste ochránili váš počítač a/alebo zariadenia USB pred poškodením, dodržujte nasledujúce zásady:
❑ Pri hýbaní s počítačom s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite vystaveniu zásuviek USB akémukoľvek namáhaniu
alebo nárazom.
❑ Počítač nevkladajte do tašky alebo puzdra na prenášanie s pripojenými zariadeniami USB.
Pripojenie myši USB
Ako pripojit’ myš USB
1
Vyberte zásuvku USB (1)
, ktorú chcete použit’.
2
Kábel myši USB (2) zapojte do zásuvky USB.
Teraz môžete používat’ vašu myš USB (nie je súčast’ou dodávky) (3).
n 107 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie disketovej mechaniky USB
Môžete si kúpit’ disketovú mechaniku USB a pripojit’ ju k vášmu počítaču.
Ako pripojit’ disketovú mechaniku USB
1
Vyberte zásuvku USB (1)
, ktorú chcete použit’.
2
Kábel disketovej mechaniky USB (2) zapojte do zásuvky USB.
Vaša disketová mechanika USB (3) je teraz pripravená na použitie.
!
Pri používaní disketovej mechaniky USB nepôsobte silou na zásuvku USB. Toto môže spôsobit’ poruchu funkcie.
n 108 N
Používanie periférnych zariadení
Odpojenie disketovej mechaniky USB
Disketovú mechaniky USB môžete odpojit’, keď je počítač zapnutý alebo vypnutý. Odpojenie disketovej mechaniky USB,
keď je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku) môže spôsobit’ poruchu funkcie počítača.
Ako odpojit’ disketovú mechaniku USB
✍
V prípade odpojenia disketovej mechaniky USB pri vypnutom počítači preskočte kroky 1 až 5.
1
Zatvorte všetky programy, ktoré pristupujú na disketovú mechaniku.
2
Dvakrát kliknite na ikonu Bezpečné odstránenie hardvéru na paneli úloh.
3
Zvoľte disketovú mechaniku, ktorú chcete odpojit’.
4
Kliknite na Zastavit’.
5
Postupujte podľa pokynov na obrazovke ako odstránit’ disketovú mechaniku.
6
Disketovú mechaniku odpojte od počítača.
n 109 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie tlačiarne
K počítaču sa dá pripojit’ tlačiareň kompatibilná s Windows na tlačenie dokumentov.
Pripojenie tlačiarne pomocou zásuvky USB
K počítaču sa dá pripojit’ tlačiareň USB kompatibilná s vašou verziou Windows.
Ako pripojit’ tlačiareň pomocou zásuvky USB
1
Zapojte napájaciu šnúru vašej tlačiarne (1) do siet’ovej zásuvky.
2
Vyberte zásuvku USB (3)
3
Jeden koniec kábla tlačiarne USB (2) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky USB a druhý koniec do vašej tlačiarne.
, ktorú chcete použit’.
n 110 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie zariadenia i.LINK
Poznámky o pripájaní zariadení i.LINK
❑ Váš počítač je vybavený zásuvkou i.LINK, ktorú môžete použit’ na pripojenie zariadenia i.LINK ako napr. digitálnej kamery.
❑ Zásuvka i.LINK na vašom počítači neposkytuje napájanie externého zariadenia. Ak externé zariadenie vyžaduje vonkajšie
napájanie, skontrolujte, či je pripojené na napájací zdroj.
❑ Rozhranie i.LINK podporuje prenosové rýchlosti do 400 Mbit/s. Skutočná prenosová rýchlost’ však závisí od prenosovej
rýchlosti externého zariadenia.
❑ V niektorých krajinách alebo regiónoch voliteľné káble i.LINK nemusia byt’ k dispozícii.
❑ Spojenie i.LINK s inými kompatibilným zariadením nie je plne zaručené.
❑ Dostupnost’ spojenia i.LINK môže závisiet’ od softvérových aplikácií, operačného systému a zariadení kompatibilných
s i.LINK, ktoré používate. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším softvérom.
❑ Pred pripojením k vášmu počítaču skontrolujte pracovné podmienky a kompatibilitu periférií PC kompatibilných s i.LINK
(napr. pevného disku alebo optickej jednotky) s operačným systémom.
n 111 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie digitálnej kamery
Ako pripojit’ digitálnu kameru
Jeden koniec kábla i.LINK (1) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky i.LINK (2) na počítači a druhý koniec zapojte do
zásuvky DV In/Out (3) na digitálnej kamere.
✍
Zásuvky označené DV Out, DV In/Out alebo i.LINK na digitálnych videokamerách Sony sú kompatibilné s i.LINK.
Znázornená digitálna videokamera Sony je príklad. Je možné, že vaša digitálna videokamera sa má pripojit’ odlišným spôsobom.
Pri používaní spojenia i.LINK sa nedá pristupovat’ k obrázkom uloženým na médiu Memory Stick.
n 112 N
Používanie periférnych zariadení
Pripojenie k sieti (LAN)
Počítač sa dá pripojit’ k sieti typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T pomocou ethernetového siet’ového kábla.
Jeden koniec siet’ového kábla (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do siet’ovej (ethernetovej) zásuvky na počítači alebo
voliteľnej dokovacej stanice a druhý koniec do vašej siete. Na podrobné nastavenia a zariadenia potrebné na pripojenie
k sieti sa spýtajte správcu vašej siete.
!
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, siet’ová zásuvka (Ethernet) na počítači nie je aktívna.
✍
Počítač sa dá pripojit’ k sieti s predvolenými nastaveniami.
n 113 N
Používanie periférnych zariadení
!
Do siet’ovej zásuvky (LAN) nepripájajte telefónny kábel.
Ak sa siet’ová zásuvka (LAN) pripojí k nižšie uvedeným telefónnym linkám, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže
spôsobit’ poškodenie, prehriatie alebo požiar.
- Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón)
- Verejná telefónna siet’
- Pobočková ústredňa
Do siet’ovej (ethernetovej) zásuvky nepripájajte telefónny kábel.
n 114 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Táto kapitola stručne popisuje, ako zmenit’ hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Mimo iného sa naučíte, ako používat’
a zmenit’ vzhľad vášho softvéru a nástrojov Sony.
❑ Nastavenie hesla (strana 115)
❑ Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 127)
❑ Používanie Trusted Platform Module (TPM) (strana 135)
❑ Nastavenie vášho počítača pomocou VAIO Control Center (strana 142)
❑ Používanie režimov nízkej spotreby (strana 143)
❑ Správa napájania pomocou VAIO Power Management (strana 148)
❑ Ochrana pevného disku (strana 150)
n 115 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Nastavenie hesla
Okrem hesla Windows sa na ochranu vášho počítača dajú použit’ funkcie BIOS na nastavenie dvoch typov hesiel: heslo pri
zapnutí a heslo pevného disku*1.
Po nastavení hesla pri zapnutí budete pri spustení vášho počítača po zobrazení loga VAIO vyzvaní na zadanie hesla.
Heslo pri zapnutí vám umožňuje ochránit’ váš počítač proti neoprávnenému prístupu.
Heslo pevného disku poskytuje zvýšenú bezpečnost’ dát uložených na vašom zabudovanom úložnom zariadení*2. Ak nastavíte
heslo pevného disku, ostatní používatelia nebudú schopní pristupovat’ k dátam bez toho, aby heslo poznali, dokonca aj keď
sa zabudované úložné zariadenie chránené heslom vyberie z vášho počítača a inštaluje do iného počítača.
*1
Heslo pevného disku nie je k dispozícii v prípade modelov s dvomi vstavanými flashovými úložnými zariadeniami v konfigurácii RAID.
*2
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
n 116 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Pridanie hesla pri zapnutí
Heslo pri zapnutí slúži na ochranu vášho počítača proti neoprávnenému prístupu.
Existujú dva druhy hesiel pri zapnutí: heslo počítača a heslo používateľa. Heslo počítača sa poskytuje používateľom
s oprávneniami správcu počítača na zmenu všetkých nastavení v konfiguračnej obrazovke BIOS ako aj na spustenie počítača.
Heslo používateľa sa poskytuje bežným používateľom na umožnenie zmeny niektorých konfiguračných nastavení BIOS ako
aj spustenie počítača. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastavit’ heslo počítača.
!
Po nastavení hesla pri zapnutí sa počítač nedá spustit’ bez zadania hesla. Heslo určite nezabudnite. Heslo si zapíšte, uložte na
bezpečné miesto a držte ho v tajnosti pred ostatnými ľuďmi.
Ak heslo pri zapnutí zabudnete a potrebujete pomoc s jeho vynulovaním, môže byt’ potrebné váš počítač odoslat’ do servisného
strediska na vynulovanie hesla. Za vynulovanie hesla sa vám bude účtovat’ poplatok.
✍
Ak je váš počítač vybavený snímačom odtlačkov prstov a heslo pri zapnutí ste nastavili v spojitosti s autentifikáciou prostredníctvom
odtlačku prsta, namiesto zadania hesla pri zapnutí počítača môžete použit’ autentifikáciu prostredníctvom odtlačku prsta. Ďalšie
informácie nájdete v časti Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 127).
n 117 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo počítača)
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password
a potom stlačte kláves Enter.
4
Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter.
Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (včítane medzier).
5
Zvoľte Password when Power On pod Security a stlačte kláves Enter.
6
Zmeňte nastavenie z Disabled na Enabled.
7
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
n 118 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa)
!
Pred nastavením hesla používateľa určite nastavte heslo počítača.
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
3
Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a potom
stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter.
Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (včítane medzier).
6
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
n 119 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Zmena/odstránenie hesla pri zapnutí
Ako zmenit’/odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo počítača)
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
3
Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password
a potom stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter.
Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter.
6
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
n 120 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ako zmenit’ alebo odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa)
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
3
Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a potom
stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter.
Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter.
6
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
n 121 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Pridanie hesla pevného disku
Heslo pevného disku poskytuje zvýšenú bezpečnost’ dát uložených na vašom zabudovanom úložnom zariadení *.
Aktivovanie hesla pevného disku pridá osobitnú úroveň bezpečnosti.
*
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
Pri pridaní hesla pevného disku musíte zadat’ hlavné heslo aj heslo používateľa. Hlavné heslo sa poskytuje používateľom
s právami správcu na počítači, aby mohli vynulovat’ heslo používateľa na obrazovke s nastaveniami BIOS. Heslo používateľa
sa používa na zamknutie zabudovaného úložného zariadenia. Po nastavení hesla používateľa, musíte po zobrazení loga
VAIO spolu s heslom pri zapnutí počítača (ak je nastavené) zadat’ aj toto heslo.
!
Heslo pevného disku nie je k dispozícii v prípade modelov s dvomi vstavanými flashovými úložnými zariadeniami v konfigurácii RAID.
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
Počítač sa nedá spustit’ s hlavným heslom.
Ak zabudnete hlavné heslo alebo sa pokazí klávesnica, ktorá je nevyhnutná na zadanie hesla, dáta uložené na vstavanom úložnom
zariadení nebudú prístupné. Toto nie je možné obíst’. Pre toto heslo neexistuje NULOVANIE. Úložné zariadenie budete musiet’
vymenit’ na vlastné náklady a stratíte všetky dáta uložené na pôvodnom zariadení. Hlavné heslo si určite zapíšte a držte ho v bezpečí
a utajení pred ostatnými ľuďmi.
✍
Ak je váš počítač vybavený snímačom odtlačkov prstov a heslo pevného disku ste nastavili v spojitosti s autentifikáciou prostredníctvom
odtlačku prsta, namiesto zadania hesla pri zapnutí počítača môžete použit’ autentifikáciu prostredníctvom odtlačku prsta. Ďalšie
informácie nájdete v časti Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 127).
n 122 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ako pridat’ heslo pevného disku
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
✍
Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Hard Disk Password a potom
stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa obrazovka Hard Disk Password.
✍
Ak je váš počítač vybavený aj vstavaným flashovým úložným zariadením aj pevným diskom, pre flashové úložné zariadenie zvoľte
Hard Disk 1 Password a pre zabudovaný pevný disk zvoľte Hard Disk 2 Password.
4
Zvoľte Enter Master and User Passwords a stlačte kláves Enter.
5
Na výstražnej obrazovke zvoľte Continue a stlačte kláves Enter.
6
Dvakrát zadajte hlavné heslo a stlačte kláves Enter.
Heslo by malo byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (včítane medzier).
7
Dvakrát zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter.
Heslo by malo byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (včítane medzier).
8
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
9
Stlačte kláves Esc a potom pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Exit.
10 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Exit Setup a stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
n 123 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Zmena/odstránenie hesla pevného disku
Ako zmenit’ heslo pevného disku
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
✍
Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Hard Disk Password a potom
stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa obrazovka Hard Disk Password.
✍
Ak je váš počítač vybavený aj vstavaným flashovým úložným zariadením aj pevným diskom, pre flashové úložné zariadenie zvoľte
Hard Disk 1 Password a pre zabudovaný pevný disk zvoľte Hard Disk 2 Password.
4
Zvoľte Change Master Password alebo Change User Password a stlačte tlačidlo Enter.
5
Jedenkrát zadajte aktuálne heslo a potom dvakrát nové heslo.
6
Stlačte kláves Enter.
7
Po zobrazení správy o úspešnej zmene stlačte kláves Enter.
8
Stlačte kláves Esc a potom pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Exit.
9
Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Exit Setup a stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
n 124 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ako odstránit’ heslo pevného disku
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
✍
Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Hard Disk Password a potom
stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa obrazovka Hard Disk Password.
✍
Ak je váš počítač vybavený aj vstavaným flashovým úložným zariadením aj pevným diskom, pre flashové úložné zariadenie zvoľte
Hard Disk 1 Password a pre zabudovaný pevný disk zvoľte Hard Disk 2 Password.
4
Zvoľte Enter Master and User Passwords a stlačte kláves Enter.
5
Zadajte aktuálne heslo do Enter Current Hard Disk Master Password a stlačte kláves Enter.
6
Stlačte kláves Enter bez zadania akéhokoľvek písmena pre zvyšné polia.
7
Po zobrazení správy o úspešnej zmene stlačte kláves Enter.
8
Stlačte kláves Esc a potom pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Exit.
9
Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Exit Setup a stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
n 125 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Pridanie hesla Windows
Heslo Windows príde vhod, keď musíte zdieľat’ jeden počítač s ďalšími ľuďmi. Nastavením hesla Windows si môžete
ochránit’ váš používateľský účet pred neoprávneným prístupom.
Na zadanie heslá Windows budete vyzvaní po zvolení vášho používateľského účtu.
!
Heslo určite nezabudnite. Heslo si zapíšte, uložte na bezpečné miesto a držte ho v tajnosti pred ostatnými ľuďmi.
✍
Ak je váš počítač vybavený snímačom odtlačkov prstov a heslo Windows ste nastavili v spojitosti s autentifikáciou prostredníctvom
odtlačku prsta, namiesto zadania hesla pri zapnutí počítača môžete použit’ autentifikáciu prostredníctvom odtlačku prsta. Ďalšie
informácie nájdete v časti Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 127).
Ako pridat’ heslo Windows
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na Používateľské kontá.
4
Kliknite na Vytvorit’ heslo pre svoje konto pod Vykonajte zmeny svojho používateľského konta.
5
Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte heslo pre vaše konto.
6
Kliknite na Vytvorit’ heslo.
✍
Ďalšie informácie o hesle Windows nájdete vo Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
n 126 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Zmena/odstránenie hesla Windows
Ako zmenit’ heslo Windows
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na Používateľské kontá.
4
Kliknite na Zmenit’ vaše heslo.
5
Do poľa Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo.
6
Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte nové heslo.
7
Kliknite na Zmenit’ heslo.
Ako odstránit’ heslo Windows
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na Používateľské kontá.
4
Kliknite na Odstráňte svoje heslo.
5
Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstránit’.
6
Kliknite na Odstránit’ heslo.
n 127 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
Váš počítač môže byt’ vybavený snímačom odtlačkov prstov, aby vám poskytol zvýšené pohodlie. Malá vodorovné rebro
umiestnené medzi pravým a ľavým tlačidlom dotykového panelu je snímač čítačky odtlačkov prstov. V ďalšom texte snímač
odtlačkov prstov.
Pozrite technické údaje on-line, či je váš model vybavený snímačom odtlačkov prstov.
Po zaregistrovaní vášho odtlačku prsta/vašich odtlačkov prstov funkcia autentifikácie odtlačkom prsta ponúka:
❑ Náhrada za zadanie hesla
❑ Prihlásenie sa do Windows (strana 132)
Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali vaše odtlačky prstov, pri prihlasovaní sa do Windows môžete
zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta.
❑ Funkcia Power-on Security (strana 132)
Ak ste nastavili heslo pri zapnutí (strana 116) a/alebo heslo pevného disku* (strana 121), pri spustení vášho počítača
sa dá zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta.
❑ Password Bank na rýchly prístup k webom (strana 133)
Zadávanie informácií potrebných na prístup k webom chráneným heslom (používateľské účty, heslá atď.) sa dá nahradit’
autentifikáciou odtlačkom prsta.
❑ Funkcia File Safe na šifrovanie/dešifrovanie dát (strana 133)
Pomocou funkcie File Safe na šifrovanie súbory a/alebo zložiek sa dá vytvorit’ šifrovaný archív. Na dešifrovanie takýchto
šifrovaných archívov a prístup k nim sa dá použit’ autentifikácia odtlačkom prsta alebo heslo, ktoré ste špecifikovali pri
šifrovaní.
❑ Funkcia spúšt’ania aplikácií na rýchly prístup k aplikáciám (strana 133)
Po priradení aplikácie vášmu prstu vám na spustenie priradenej aplikácie stačí prejst’ prstom po snímači odtlačkov prstov.
*
Heslo pevného disku nie je k dispozícii v prípade modelov s dvomi vstavanými flashovými úložnými zariadeniami v konfigurácii RAID. Konfiguráciu
úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
n 128 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Bezpečnostné opatrenia pri používaní autentifikácie odtlačkom prsta
❑ Technológia autentifikácie odtlačkom prsta nezabezpečuje kompletnú autentifikáciu používateľa ani úplnú ochranu
vašich dát a hardvéru.
Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody, ktoré vzniknú v spojitosti s používaním alebo
neschopnost’ ou použit’ snímač odtlačkov prstov.
❑ Rýchlost’ rozpoznania odtlačku prsta závisí od vašich prevádzkových podmienok a líši sa aj pre jednotlivé osoby.
❑ Pred tým, ako odošlete váš počítač do opravy, nezabudnite vyhotovit’ záložnú kópiu dát uložených na zabudovanom
úložnom zariadení*, osobitne šifrovaných archívov vytvorených pomocou funkcie File Safe.
Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akúkoľvek stratu alebo zmenu vašich dát, ku ktorej môže dôjst’ v priebehu opravy.
❑ V prípade, že sa zabudované úložné zariadenie musí inicializovat’*, napríklad po oprave, šablóny odtlačkov prstov sa
stratia. V takom prípade ich všetky musíte opät’ zaregistrovat’.
❑ Údržba a správa dát týkajúcich sa autentifikácie odtlačkom prsta sa vykonáva na vaše rizi ko. Sony nepreberá žiadnu
zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ku ktorým dôjde dôsledkom vašej údržby a správy dát.
❑ Pred likvidáciou vášho počítača alebo jeho odovzdaním tretej strane sa po vymazaní údajov uložených na zabudovanom
úložnom zariadení silne odporúča vymazat’ dáta odtlačkov prstov zaregistrovaných v snímači odtlačkov prstov*.
Podrobný postup nájdete v časti Vymazanie registrovaných odtlačkov prstov (strana 134).
❑ Snímač odtlačkov prstov môže prestat’ správne fungovat’ alebo sa môže poškodit’, ak jeho povrch poškrabete:
❑ tvrdým alebo ostrým predmetom
❑ jemnými predmetmi, napr. prejdením po snímači odtlačkov prstov prstom pokrytým špinou
❑ Pred zosnímaním odtlačku prsta sa prstom dotknite kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina, osobitne
v suchom období (napr. zime). Statická elektrina môže spôsobit’ nesprávnu funkciu snímača odtlačkov prstov.
*
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
n 129 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Registrácia odtlačku prsta
Na používanie funkcie autentifikácie odtlačkom prsta musíte váš odtlačok prsta/odtlačky prstov zaregistrovat’ v počítači.
✍
Pred registráciou nastavte heslo Windows na vašom počítači. Podrobné pokyny nájdete v časti Pridanie hesla Windows (strana 125).
Ako zaregistrovat’ odtlačok prsta
!
Pre každého používateľa sa dá zaregistrovat’ najviac 10 odtlačkov prstov. Na prihlasovanie do systému pomocou funkcie Power-on
Security sa dá zaregistrovat’ najviac 21 odtlačkov prstov. Neskôr môžete zvolit’, ktorý odtlačok prsta sa má použit’ pre funkciu
Power-on Security.
1
Kliknite na Štart, Všetky programy, Protector Suite QL a Control Center.
2
Kliknite na Fingerprints a Initialize.
3
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
✍
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi.
n 130 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ak sa vám nepodarilo zaregistrovat’ odtlačok prsta, skúste znovu podľa nasledujúcich pokynov.
1
Položte horný kĺb prsta na snímač odtlačkov prstov (1).
2
Prstom prejdite kolmo po snímači odtlačkov prstov.
n 131 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
!
Špičku prsta umiestnite plocho do stredu snímača odtlačkov prstov.
Odtlačok prsta zosnímajte od horného kĺbu prsta po špičku.
Pri prechádzaní prstom po snímači odtlačkov prstov prst udržujte v kontakte so snímačom.
Ak prstom prechádzate snímačom príliš rýchlo alebo príliš pomaly, registrácia odtlačku prsta sa nemusí podarit’. Snímaču odtlačkov
prstov poskytnite približne jednu sekundu na zosnímanie odtlačku vášho prsta.
Ak je váš prst nadmerne suchý, vlhký, zvráskavený, znečistený alebo poranený atď., nemusí sa vám podarit’ odtlačok prsta
zaregistrovat’ a/alebo odtlačok prsta nemusí byt’ rozpoznaný.
Zaregistrujte viac ako jeden odtlačok prsta pre prípad, že snímač odtlačkov prstov nebude vediet’ odtlačok prsta rozpoznat’.
Pre jednu osobu sa dá registrovat’ najviac 10 odtlačkov prstov. Všimnite si, že na prihlasovanie do vášho systému pomocou funkcie
Power-on Security sa dá zaregistrovat’ až 21 odtlačkov prstov.
Pred prejdením prstom po snímači odtlačkov prstov v každom prípade špičku prsta a snímač odtlačkov prstov očistite, aby sa
zachovala dobrá schopnost’ rozpoznávania.
n 132 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Prihlásenie sa do vášho systému
Aby ste na prihlásenie do systému mohli namiesto zadávania hesla používat’ funkciu prihlasovania sa pomocou odtlačku
prsta, musíte nastavit’ heslá pri spustení, heslá pevného disku, heslá Windows a nakonfigurovat’ váš počítač na autentifikáciu
odtlačkom prsta.
Ako nastavit’ heslá pri spustení, heslá pevného disku* a heslá Windows passwords nájdete v časti Nastavenie hesla (strana 115).
*
Heslo pevného disku nie je k dispozícii v prípade modelov s dvomi vstavanými flashovými úložnými zariadeniami v konfigurácii RAID. Konfiguráciu
úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi Protector Suite QL.
Prihlásenie sa do Windows
Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali odtlačky vašich prstov, zadanie hesla Windows sa dá nahradit’ autentifikáciou
odtlačkom prsta. Pri prihlásení sa do Windows po zobrazení prihlasovacej obrazovky Windows prejdite registrovaným
prstom po snímači odtlačkov prstov.
Funkcia Power-on Security
Ak ste nastavili heslo pri zapnutí (strana 116) a/alebo heslo pevného disku (strana 121), pri spustení vášho počítača sa dá
zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta.
n 133 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Používanie funkcie Password Bank
Po tom, čo ste do Password Bank uložili vaše používateľské informácie (používateľské účty, heslá atď.), zadanie informácií
potrebných na prístup k webom chráneným heslom sa dá nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta.
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi Protector Suite QL.
!
Funkcia Password Bank sa nemusí dat’ použit’ v závislosti od webu, na ktorý pristupujete.
Používanie funkcie File Safe
Pomocou funkcie File Safe sa na ochranu proti neoprávnenému prístupu dá vytvorit’ šifrovaný archív, ktorý obsahuje súbor
a/alebo zložku. Šifrovaný archív sa dá dešifrovat’ alebo prístup k súboru/zložke v archíve sa dá odomknút’ prejdením vašim
prstom po snímači odtlačkov prstov alebo zadaním zálohovacieho hesla, ktoré ste uviedli pri šifrovaní.
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi Protector Suite QL.
Používanie spúšt’ača aplikácií
Funkcia spúšt’ača aplikácii je k dispozícii na vašom počítači na spúšt’anie vašej preferovanej aplikácie (vykonateľného súboru),
ktorá je priradená jednému z vašich prstov s registrovaným odtlačkom. Po priradení aplikácie vášmu prstu sa priradená
aplikácia dá jednoducho spustit’ prejdením vaším prstom po snímači odtlačkov prstov.
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi Protector Suite QL.
n 134 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta s TPM
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta s funkciou šifrovania dát TPM môže zvýšit’ bezpečnost’ počítača. Pokyny, ako
používat’ TPM, nájdete v časti Používanie Trusted Platform Module (TPM) (strana 135).
Na používanie autentifikácie odtlačkom prsta s TPM váš počítač musí byt’ vybavený snímačom odtlačkov prstov a TPM.
Pozrite technické údaje on-line, či je nimi váš model vybavený.
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi Protector Suite QL.
Vymazanie registrovaných odtlačkov prstov
Pred likvidáciou vášho počítača alebo jeho odovzdaním tretej strane sa po vymazaní údajov uložených na zabudovanom
úložnom zariadení silne odporúča vymazat’ dáta odtlačkov prstov zaregistrovaných v snímači odtlačkov prstov*.
*
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
Ako vymazat’ odtlačky prstov
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security.
4
Pomocou klávesu m zvoľte Clear Fingerprint Data a stlačte kláves Enter.
5
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte zvolením Continue a stlačte kláves Enter.
Dáta odtlačkov prstov registrovaných v snímači odtlačkov prstov sa automaticky vymažú po reštarte vášho systému.
n 135 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Používanie Trusted Platform Module (TPM)
Trusted Platform Module (TPM) je zabudovaný vo vybraných modeloch a vášmu počítaču poskytuje základné bezpečnostné
funkcie. V kombinácii s TPM sa dajú šifrovat’ a dešifrovat’ dáta na posilnenie bezpečnosti počítača proti neoprávnenému
prístupu.
Čipy TPM, ktoré definuje organizácia Trusted Computing Group (TCG), sa nazývajú aj bezpečnostné čipy.
Pozrite technické údaje on-line, či je váš model vybavený TPM.
n 136 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Bezpečnostné opatrenia pri používaní TPM
❑ Aj keď je váš počítač vybavený bezpečnostnými funkciami TPM, tieto funkcie nezabezpečujú úplnú ochranu vašich dát
a hardvéru. Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody, ktoré vyvstanú z používania týchto funkcií.
❑ Po nainštalovaní Infineon TPM Professional Package musíte na vašom počítači nastavit’ niekoľko hesiel TPM.
Bez týchto hesiel nebudete schopní získat’ akékoľvek dáta chránené TPM. Tieto heslá si v každom prípade zapíšte
a držte ich v bezpečí a utajení pred ostatnými ľuďmi.
❑ Pred odoslaním vášho počítača do opravy si v každom prípade spravte zálohy archívneho súboru na núdzovú obnovu,
súboru s tokenom na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom a držte ich
v bezpečí a utajení pred ostatnými ľuďmi. Údaje uložené v TPM, ktoré je zabudované do základnej dosky, sa v priebehu
opravy počítača môžu stratit’ alebo poškodit’.
❑ Ak základná doska vyžaduje výmenu, v priebehu opravy dôjde k výmene TPM. V takom prípade na obnovenie konfigurácie
TPM použite záložné kópie archívneho súboru na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na núdzovú obnovu, súboru
s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom.
❑ Pred odoslaním počítača do opravy si určite spravte zálohu dát uložených na zabudovanom úložnom zariadení *.
Po vykonaní opravy môže byt’ zabudované úložné zariadenie inicializované a vrátené a v takom prípade nebudete
schopný obnovit’ dáta na zariadení pomocou záložných kópií archívneho súboru na núdzovú obnovu, súboru s tokenom
na núdzovú obnovu, súboru s tokenom na nulovanie hesla a súboru s osobným heslom.
❑ Po dokončení sprievodcu inicializáciou TPM určite nastavte automatické operácie zálohovania. Ak sa po nastavení
zobrazí okno obsahujúce zaškrtávacie pole Run automatic backup now, pole zaškrtnite a aktualizujte záložné súbory.
Ak nenastavíte automatické vykonávanie záloh, proces obnovy zo záložných súborov môže zlyhat’.
❑ Údržba a správa dát týkajúcich sa dát chránených TPM sa musí vykonávat’ na vaše riziko. Sony nepreberá žiadnu
zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ktoré vyvstanú z vašej údržby a správy dát.
*
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
n 137 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Dôležité upozornenie
❑ Nešifrujte súbory obsahujúce kľúče, ktoré sa majú použit’ na šifrovanie, a zložky obsahujúce také súbory.
Zašifrovanie súborov v zložkách obsahujúcich základné používateľské kľúče a ostatné pomocou Encrypting File System
(EFS) vám znemožní spustit’ váš softvér TPM a dešifrovat’ zašifrované dáta v nasledujúcich prípadoch:
❑ Softvér TPM bol inštalovaný.
❑ Platforma bola inicializovaná.
❑ Funkcia EFS bola aktivovaná v priebehu inicializácie používateľa.
S predvolenými nastaveniami sa súbory v zložkách nižšie nedajú zašifrovat’, lebo majú systémové atribúty.
Nemeňte systémové atribúty súborov v zložkách nižšie.
!
Nasledujúce zložky implicitne nie sú viditeľné.
❑ Zložky obsahujúce základné používateľské kľúče a iné
C:\<meno_používateľa>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\BackupData
C:\<meno_používateľa>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\PlatformKeyData
C:\<meno_používateľa>\All Users\Infineon\TPM Software 2.0\RestoreData
(C:\<meno_používateľa>\All Users je skratka pre C:\ProgramData. )
C:\<meno_používateľa>\<účet>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2.0\UserKeyData
n 138 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
❑ Nešifrujte žiadne z nasledujúcich archívnych súborov, záložných súborov alebo súborov s tokenmi. Ak ich z neopatrnosti
zašifrujete, neexistuje spôsob, ako ich obnovit’.
Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody spôsobené vaším neopatrným zašifrovaním
nasledujúcich súborov a zložiek, ktoré ich obsahujú.
❑ Automatický zálohovací súbor
Implicitné meno súboru: SPSystemBackup.xml
Implicitná cesta: Žiadna (Kliknutie na Browse zobrazí okno <používateľská_zložka>\Documents\Security Platform.)
❑ Zložka na automaticky zálohované dáta
Implicitné meno zložky: SPSystemBackup
Táto zložka sa vytvorí ako podzložka pre súbor SPSystemBackup.xml.
❑ Súbor s tokenom na obnovu konfigurácie TPM
Implicitné meno súboru: SPEmRecToken.xml
Implicitná cesta: Vyberateľné médium (disketa, pamät’ USB atď.)
❑ Súbor so zálohou kľúčov a certifikátov
Implicitné meno súboru: SpBackupArchive.xml
Implicitná cesta: Žiadna (Kliknutie na Browse zobrazí okno <používateľská_zložka>\Documents\Security Platform.)
❑ Záložný súbor PSD
Implicitné meno súboru: SpPSDBackup.fsb
Implicitná cesta: Žiadna (Kliknutie na Browse zobrazí okno <používateľská_zložka>\Documents\Security Platform.)
n 139 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
❑ Nešifrujte žiadne z nasledujúcich súborov s tokenom na reset hesla alebo tajnými kľúčmi. Ak ich z neopatrnosti zašifrujete,
neexistuje spôsob, ako heslo vynulovat’.
Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody spôsobené vaším neopatrným zašifrovaním
nasledujúcich súborov a zložiek, ktoré ich obsahujú.
❑ Súbor s tokenom na vynulovanie hesla
Implicitné meno súboru: SPPwdResetToken.xml
Implicitná cesta: Vyberateľné médium (disketa, pamät’ USB atď.)
❑ Súbor s tajným kľúčom na vynulovanie hesla
Implicitné meno súboru: SPPwdResetSecret.xml
Implicitná cesta: Vyberateľné médium (disketa, pamät’ USB atď.)
n 140 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Konfigurácia TPM
Na používanie zabudovaného TPM potrebujete:
1
Aktivovat’ TPM na obrazovke s nastaveniami BIOS.
2
Nainštalovat’ Infineon TPM Professional Package.
3
Inicializovat’ a nakonfigurovat’ TPM.
Ako aktivovat’ TPM na obrazovke s nastaveniami BIOS
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Security, pomocou klávesu M alebo m key zvoľte Change TPM State
a potom stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Enable a potom stlačte kláves Enter.
5
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
6
Po reštarte vášho systému v potvrdzovacom okne zvoľte Execute a potom stlačte kláves Enter.
!
Pre aktivovaním TPM určite nastavte heslá pri zapnutí a heslá pevného disku* na ochranu proti neoprávnenej modifikácii konfigurácie TPM.
* Heslo pevného disku nie je k dispozícii v prípade modelov s dvomi vstavanými flashovými úložnými zariadeniami v konfigurácii RAID.
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
Ak je aktivované TPM, dlhšie trvá, kým sa zobrazí logo VAIO, z dôvodu bezpečnostných kontrol pri spustení počítača.
✍
TPM sa dá aj vypnút’ a jeho konfigurácia vymazat’ na obrazovke s nastaveniami BIOS. Berte na vedomie, že po vymazaní konfigurácie
TPM sa nebude dat’ pristupovat’ k akýmkoľvek dátam chráneným TPM. Pred vymazaním konfigurácie TPM si v každom prípade
spravte kópie dát chránených TPM.
n 141 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ako nainštalovat’ Infineon TPM Professional Package
Prečítajte súbor Readme.txt v zložke C:\Infineon\Readme. Potom dvakrát kliknite na setup.exe v zložke C:\Infineon na
inštaláciu balíka.
Na inštaláciu balíka musíte mat’ práva administrátora na počítači.
!
Pri inštalácii Infineon TPM Professional Package musíte nastavit’ niekoľko hesiel. Bez týchto hesiel nebudete schopní obnovit’
akékoľvek dáta chránené TPM alebo súbory so zálohami. Tieto heslá si v každom prípade zapíšte a držte ich v bezpečí a utajení pred
ostatnými ľuďmi.
Ako inicializovat’ a nakonfigurovat’ TPM
Podrobné informácie nájdete v elektronickej dokumentácii. Na otvorenie dokumentácie kliknite na Štart, Všetky programy,
Infineon Security Platform Solution a Help.
!
Údržba a správa dát týkajúcich sa dát chránených TPM sa musí vykonávat’ na vaše riziko. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za
akékoľvek chyby, ktoré vyvstanú z vašej údržby a správy dát.
n 142 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Nastavenie vášho počítača pomocou VAIO Control Center
Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovat’ k systémovým informáciám a špecifikovat’ preferencie pre
správanie systému.
Ako používat’ VAIO Control Center
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Zvoľte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia.
3
Po skončení kliknite na OK.
Nastavenie požadovanej položky sa zmení.
✍
Ďalšie informácie o každej možnosti nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center.
Ak otvoríte VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.
n 143 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Používanie režimov nízkej spotreby
Nastavenia správy napájania sa dajú využit’ na šetrenie batérie. Okrem štandardného prevádzkového režimu váš počítač
má dva rôzne režimy nízkej spotreby: Režim spánku a režim dlhodobého spánku. Pri používaní napájania z batérie by ste
mali mat’ na pamäti, že ak úroveň nabitia batérie veľmi klesne, počítač sa automaticky uvedie do režimu dlhodobého spánku
bez ohľadu ma nastavenia správy napájania, ktoré zvolíte.
!
Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %, mali by ste buď pripojit’ siet’ový adaptér a batériu opätovne nabit’, alebo počítač vypnút’
a nainštalovat’ úplne nabitú batériu.
Používanie štandardného režimu
Toto je štandardný stav počítača, keď sa používa. V tomto režime zelený indikátor napájania svieti.
n 144 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Používanie režimu spánku
Režim spánku vypína obrazovku LCD a uvedie úložné zariadenie (úložné zariadenia) a procesor do režimu nízkej spotreby.
V tomto režime indikátor napájania pomaly bliká oranžovou farbou.
!
Ak počítač zamýšľate nepoužívat’ dlhšiu dobu a nechat’ ho odpojený od siet’ového napájania, uveďte ho do režimu dlhodobého
spánku alebo ho vypnite.
Ako aktivovat’ režim spánku
Kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknút’ a Uspat’.
✍
Keď je počítač v režime spánku, nedá sa vložit’ disk.
Počítač sa dokáže zobudit’ z režimu spánku rýchlejšie ako z režimu dlhodobého spánku.
Režim spánku má vyššiu spotrebu ako režim dlhodobého spánku.
!
Ak sa batéria vybije, keď je váš počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného
stavu nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladat’.
n 145 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ako sa vrátit’ do štandardného režimu
❑ Stlačte ktorýkoľvek kláves.
❑ Stlačte vypínač napájania na vašom počítači.
!
Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené dáta.
✍
VAIO Control Center môžete použit’ na nakonfigurovanie vášho počítača na návrat do štandardného režimu po otvorení veka
s displejom LCD. Preferované nastavenie obnovenia napájania sa stratí, ak odpojíte siet’ový adaptér a vyberiete batériu.
Pozrite Nastavenie vášho počítača pomocou VAIO Control Center (strana 142).
Ak sa počítač určitú dobu nepoužíva, uvedie sa do režimu spánku. Na zmenu toho správania môžete zmenit’ nastavenia
režimu spánku.
Ako zmenit’ nastavenia režimu spánku
1
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania.
2
Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu pod aktuálnym plánom napájania.
3
Zmeňte čas, po ktorom sa má počítač uviest’ do režimu spánku, a kliknite na Uložit’ zmeny.
n 146 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Používanie režimu dlhodobého spánku
V režime dlhodobého spánku sa stav systému uloží na zabudované úložné zariadenie* a vypne sa napájanie. Dokonca, aj
keď sa batéria vybije, nestratia sa žiadne dáta. V tomto režime je indikátor napájania zhasnutý.
*
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
✍
Ak zamýšľate počítač nepoužívat’ dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Tento režim nízkej spotreby šetrí čas pri
vypnutí počítača a následnom obnovení jeho činnosti.
Ako aktivovat’ režim dlhodobého spánku
Stlačte klávesy Fn+F12.
Počítač sa uvedie do režimu dlhodobého spánku.
Eventuálne na uvedenie počítača do režimu dlhodobého spánku môžete kliknút’ na Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknút’
a Dlhodobý spánok.
✍
Keď je váš počítač v režime dlhodobého spánku, nedá sa vložit’ disk.
Režim dlhodobého spánku vyžaduje viac času na aktiváciu ako režim spánku.
Režim dlhodobého spánku má nižšiu spotrebu ako režim spánku.
!
Nehýbte s vaším počítačom, kým indikátor napájania nezhasne.
n 147 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ako sa vrátit’ do štandardného režimu
Stlačte vypínač napájania.
Počítač sa vráti do štandardného režimu.
!
Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.
✍
Návrat do štandardného režimu z režimu dlhodobého spánku vyžaduje viac času ako návrat z režimu spánku.
VAIO Control Center môžete použit’ na nakonfigurovanie vášho počítača na návrat do štandardného režimu po otvorení veka
s displejom LCD. Preferované nastavenie obnovenia napájania sa stratí, ak odpojíte siet’ový adaptér a vyberiete batériu.
Pozrite Nastavenie vášho počítača pomocou VAIO Control Center (strana 142).
n 148 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Správa napájania pomocou VAIO Power Management
Správa napájania vám umožňuje definovat’ plány napájania pri prevádzke zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim
požiadavkám na spotrebu energie.
VAIO Power Management je softvérová aplikácia vyvinutá výlučne pre počítače VAIO. S touto softvérovou aplikáciou
môžete vylepšit’ funkcie riadenia spotreby Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej
výdrže batérie. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru.
Voľba plánu napájania
Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje napájací zdroj, ktorý v danom
momente používate, napríklad napájanie zo siete. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania.
Funkcia VAIO Power Management je pridaná k Možnosti napájania Windows.
Ako zvolit’ plán napájania
1
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania.
2
Zvoľte váš požadovaný plán napájania.
Ako zmenit’ nastavenia plánu napájania
1
Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu pod vaším požadovaným plánom napájania v okne Možnosti napájania.
Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja.
2
Ak potrebujete zmenit’ rozšírené nastavenia, kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania a prejdite na krok 3.
V opačnom prípade kliknite na Uložit’ zmeny.
3
Kliknite na záložku VAIO Power Management.
Zmeňte nastavenia pre každú položku.
4
Kliknite na OK.
n 149 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
VAIO Power Management Viewer
Ako si pozriet’ výkon s plánom napájania modifikovaným pomocou VAIO Power Management.
Ako spustit’ VAIO Power Management Viewer
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Kliknite na Power Management a VAIO Power Management Viewer.
✍
Prípadne môžete stlačit’ tlačidlo S1 na spustenie VAIO Power Management Viewer a funkcie zapnút’.
n 150 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Ochrana pevného disku
Ak je váš počítač vybavený zabudovaným pevným diskom, potom má predinštalovaný nástroj VAIO HDD Protection na
prispôsobenie vašich nastavení na ochranu pevného disku proti nárazom. Zvolením citlivosti vstavaného detektoru nárazov
sa dá nastavit’ vhodná úroveň ochrany.
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
!
Majte na pamäti, že vstavané flashové úložné zariadenie nie je zahrnuté v pôsobnosti nástroja VAIO HDD Protection.
Aktivácia VAIO HDD Protection
Na ochranu vášho pevného disku pred ohrozením nárazmi musíte najprv aktivovat’ funkciu VAIO HDD Protection.
Ako aktivovat’ funkciu VAIO HDD Protection
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Kliknite na Security a Hard Disk Drive Protection Settings.
3
Zaškrtnite pole Activate hard disk drive protection.
4
Zvoľte požadovanú úroveň citlivosti.
5
Kliknite na OK.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru.
!
VAIO HDD Protection je navrhnutá na minimalizáciu možností poškodenia pevného disku a používateľských dát. Nezabezpečuje
100 % ochranu dát za akýchkoľvek okolností.
Ochrana pevného disku sa vypne pred spustením Windows a počas prechodu do režimu dlhodobého spánku alebo režimu spánku,
obnovy systému a vypínania systému.
n 151 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
Rozšírenie vášho počítača VAIO
Váš počítač VAIO a pamät’ové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Aby ste sa
vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby vášho výrobku, odporúčame:
❑ Vo veci inštalácie nového pamät’ového modulu sa obrát’te na vášho predajcu.
❑ Ak nie ste oboznámený s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamät’ inštalovat’ sám.
❑ Nemali by ste sa dotýkat’ konektorov ani otvárat’ kryt priestoru s pamät’ovými modulmi.
Typ modulov a množstvo pamäte inštalovanej vo vašom modeli zistíte z technických údajov dostupných on-line.
Ak potrebujete pomoc, obrát’te sa na linku VAIO.
n 152 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
Pridávanie a odoberanie pamäte
Ak potrebujete rozšírit’ funkcionalitu vášho počítača, môžete zväčšit’ veľkost’ pamäte výmenou inštalovaného pamät’ového
modulu. Pred tým, ako rozšírite pamät’ vášho počítača, prečítajte si poznámky a postupy na nasledujúcich stranách.
Poznámky o pridávaní pamät’ových modulov
❑ Pred pridaním alebo vybraním pamät’ových modulov počítač určite položte na rovný povrch.
❑ Pri výmene pamäte buďte opatrný. Nesprávna inštalácia pamät’ových modulov môže spôsobit’ poškodenie vášho systému.
Toto poškodenie môže viest’ k zrušeniu záruky od výrobcu.
❑ Používajte iba také pamät’ové moduly, ktoré sú kompatibilné s vaším počítačom. Ak počítač nedeteguje niektorý
pamät’ový modul alebo operačný systém Windows sa stane nestabilný, obrát’te sa na distribútora alebo výrobcu vášho
pamät’ového modulu.
❑ Elektrostatický výboj (ESD) môže poškodit’ elektronické komponenty. Pred tým, ako sa dotknete pamät’ového modulu,
zabezpečte nasledovné:
❑ Postupy popísané v tomto dokumente predpokladajú, že používateľ je oboznámený so všeobecnou terminológiou
súvisiacou s osobnými počítačmi, bezpečnostnou praxou a požiadavkami predpisov na používanie a modifikovanie
elektronických zariadení.
❑ Pred tým, ako z vášho počítača snímete akýkoľvek kryt alebo panel, počítač vypnite a odpojte ho od napájacích
zdrojov (batéria a siet’ový adaptér) a všetkých telekomunikačných káblov a sietí. Nedodržanie tohto pokynu môže
viest’ k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
❑ ESD môže poškodit’ pamät’ové moduly a iné komponenty. Pamät’ové moduly inštalujte iba na pracovnej stanici ESD.
Ak taká stanica nie je k dispozícii, nepracujte v priestore s kobercom a nemanipulujte s materiálmi, ktoré vytvárajú
alebo udržujú statickú elektrinu (napr. celofánové balenie). Počas vykonávania tohto postupu sa uzemnite udržovaním
kontaktu s nenatretou kovovou čast’ou šasi.
❑ Balenie s pamät’ovým modulom neotvárajte skôr, ako ste pripravení modul vymenit’. Balenie chráni modul pred ESD.
n 153 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
❑ Na ochranu modulu pred ESD použite špeciálne vrecúško dodané s pamät’ovým modulom alebo modul zabaľte do
hliníkovej fólie.
❑ Vniknutie akýchkoľvek tekutín, cudzích telies alebo predmetov do zásuviek na pamät’ové moduly alebo iných vnútorných
komponentov vášho počítača spôsobí poškodenie počítača, pričom záruka sa nebude vzt’ahovat’ na žiadne náklady na
následnú opravu.
❑ Neukladajte pamät’ový modul na miesto, ktoré je vystavené:
❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia
❑ priamemu slnečnému žiareniu
❑ nadmernej prašnosti
❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom
❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené
❑ okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C
❑ vysokej vlhkosti
❑ S pamät’ovým modulom zaobchádzajte opatrne. Aby ste sa vyhli poraneniu rúk a prstov, nedotýkajte sa hrán
komponentov a dosiek s plošnými spojmi vnútri vášho počítača.
n 154 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
Odobratie a inštalácia pamät’ového modulu
Ako vymenit’ alebo pridat’ pamät’ový modul
1
Vypnite počítač a odpojte všetky periférne zariadenia.
2
Počítač odpojte a vyberte batériu.
3
Počkajte približne jednu hodinu, kým počítač vychladne.
4
Odskrutkujte skrutku (označenú šípkou nižšie) na spodnej strane počítača a snímte kryt priestoru s pamät’ovými
modulmi.
5
Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina.
n 155 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
6
Aktuálne nainštalovaný pamät’ový modul vyberte nasledovne:
❑ Potiahnite západky v smere šípok (1).
Pamät’ový modul sa uvoľní.
❑ Skontrolujte, či sa pamät’ový modul vyklopí a potom ho vytiahnite v smere šípky (2).
7
Vyberte nový pamät’ový modul z balenia.
n 156 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
8
Pamät’ový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste.
!
Nedotýkajte sa žiadnych ďalších komponentov na základnej doske.
Ak chcete nainštalovat’ iba jeden pamät’ový modul, v každom prípade použite zásuvku nižšie.
V každom prípade hranu pamät’ového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým
výstupkom v otvorenej zásuvke. Pamät’ový modul nezasúvajte do zásuvky v nesprávnym spôsobom násilím, keďže to môže spôsobit’
poškodenie zásuvky aj modulu.
n 157 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
9
Nasaďte spät’ kryt priestoru s pamät’ovými modulmi.
10 Utiahnite skrutku na spodnej strane počítača.
11 Nainštalujte spät’ batériu a počítač zapnite.
n 158 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
Zobrazenie veľkosti pamäte
Ako zobrazit’ veľkost’ pamäte
1
Zapnite počítač.
2
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
3
Kliknite na System Information a System Information.
Veľkost’ systémovej pamäte môžete vidiet’ na pravej ploche. Ak sa pridaná pamät’ neobjaví, zopakujte postup inštalácie
a počítač opätovne zapnite.
n 159 N
Preventívne opatrenia
Preventívne opatrenia
V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôct’ chránit’ váš počítač
VAIO pred možným poškodením.
❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (strana 160)
❑ Používanie napájacieho zdroja (strana 161)
❑ Zaobchádzanie s vaším počítačom (strana 162)
❑ Zaobchádzanie so vstavanou kamerou MOTION EYE (strana 164)
❑ Zaobchádzanie s disketami (strana 165)
❑ Zaobchádzanie s diskami (strana 166)
❑ Používanie batérie (strana 167)
❑ Používanie slúchadiel (strana 168)
❑ Zaobchádzanie s médiami Memory Stick (strana 169)
❑ Zaobchádzanie s pevným diskom (strana 170)
❑ Aktualizácia vášho počítača (strana 171)
n 160 N
Preventívne opatrenia
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD
❑ Obrazovku LCD nenechávajte otočenú smerom k slnku. Mohlo by ju to poškodit’. Pri používaní vášho počítača v blízkosti
okna buďte opatrní.
❑ Povrch obrazovky LCD nepoškriabte a ani naň nevyvíjajte tlak. Mohlo by to spôsobit’ poruchu funkcie.
❑ Používanie počítača pri nízkej teplote môže viest’ k vytvoreniu reziduálneho obrazu na obrazovke LCD. Toto nie je
porucha funkcie. Keď sa počítač vráti na normálnu teplotu, obrazovka začne normálne fungovat’.
❑ Reziduálny obraz môže vzniknút’ na obrazovke LCD v prípade, že ten istý obraz je zobrazený dlhšiu dobu. Po chvíli sa
reziduálny obraz stratí. Na zabránenie vzniku reziduálneho obrazu sa dá použit’ šetrič obrazovky.
❑ Počas prevádzky sa obrazovka LCD zohrieva. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
❑ Obrazovka LCD je vyrobená s použitím jemných technológií. Na obrazovke LCD môžete však vidiet’ trvalo zobrazené
malinké čierne a/alebo jasné (červené, modré alebo zelené) bodky. Toto je normálny výsledok výrobného procesu
a neznamená poruchu funkcie.
❑ Vyhnite sa drhnutiu obrazovky LCD. Mohlo by ju to poškodit’. Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu.
❑ Nemeňte nastavenie orientácie obrazovky LCD v okne Nastavenie počítača Tablet PC, dokonca aj keď pre túto voľbu
je k dispozícii možnost’ zmeny. Váš počítač by sa mohol stat’ nestabilný. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za
akékoľvek poruchy funkcie dôsledkom zmien týchto nastavení.
❑ Nevyvíjajte tlak na veko obrazovky LCD, keď je zatvorené, keďže to môže spôsobit’ poškriabanie obrazovky LCD alebo
ju znečistit’.
n 161 N
Preventívne opatrenia
Používanie napájacieho zdroja
❑ V technických údajoch on-line skontrolujte napájanie vášho modelu.
❑ Nezdieľajte tú istú siet’ovú zásuvku s iným prístrojom s vysokou spotrebou ako napr. kopírovacím strojom alebo
skartovačkou.
❑ Dá sa kúpit’ rozvodka s ochranou proti prepät’ovým špičkám. Toto zariadenie pomáha predchádzat’ poškodeniu vášho
počítača, ktoré môžu spôsobit’ náhle prepät’ové špičky, napr. počas elektrickej búrky.
❑ Na napájaciu šnúru neukladajte t’ažké predmety.
❑ Šnúru vyt’ahujte zo siet’ovej zásuvky za zástrčku. Nikdy net’ahajte za samotnú šnúru.
❑ Ak počítač zamýšľate nepoužit’ dlhšiu dobu, odpojte ho od siet’ovej zásuvky.
❑ Zabezpečte, aby siet’ová zásuvka bola dobre prístupná.
❑ Keď sa siet’ový adaptér nepoužíva, odpojte ho od siet’ovej zásuvky.
❑ Používajte siet’ový adaptér dodaný s vaším počítačom alebo originálne výrobky Sony. Nepoužívajte žiaden iný siet’ový
adaptér, keďže by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie.
n 162 N
Preventívne opatrenia
Zaobchádzanie s vaším počítačom
❑ Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená riedkym roztokom saponátu.
Nepoužívajte žiadne typy brúsnych blokov, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, keďže tieto môžu poškodit’
povrchovú úpravu vášho počítača.
❑ Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od siet’ovej
zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byt’ potrebná kontrola kvalifikovaným personálom.
❑ Počítač nenechajte spadnút’ ani naň neukladajte žiadne predmety.
❑ Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené:
❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia
❑ priamemu slnečnému žiareniu
❑ nadmernej prašnosti
❑ vlhkosti alebo dažďu
❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom
❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené
❑ okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C
❑ vysokej vlhkosti
❑ Do blízkosti vášho počítača nedávajte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobit’
poruchu funkcie počítača.
❑ Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu.
❑ Odporúčame vám, aby ste nepoužívali počítač priamo vo vašom lone. Teplota spodnej strany počítača môže v priebehu
bežnej prevádzky narást’ a po dlhšom čase spôsobit’ nepohodlie alebo popáleniny.
n 163 N
Preventívne opatrenia
❑ Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač neukladajte na
pórovité povrchy ako napr. handry, posteľné plachty, pohovky, postele alebo do blízkosti materiálov ako závesy alebo
záclony, ktoré môžu zablokovat’ jeho vetracie prieduchy.
❑ Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobit’ rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu.
V prípade, že dôjde k takémuto rušeniu, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od prijímača.
❑ Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble. V opačnom prípade sa môžu vyskytnút’ problémy.
❑ Nepoužívajte narezané alebo poškodené prepojovacie káble.
❑ Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjst’ ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri.
V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, počítač
odpojte od siete a kontaktujte linku VAIO.
❑ Pred čistením počítača nezabudnite odpojit’ siet’ový adaptér a vybrat’ batériu.
❑ Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača.
n 164 N
Preventívne opatrenia
Zaobchádzanie so vstavanou kamerou MOTION EYE
❑ Nedotýkajte sa ochranného krytu objektívu vstavanej kamery MOTION EYE, keďže to môže na ňom spôsobit’ škrabance,
ktoré sa potom objavia na snímanom obraze.
❑ Bez ohľadu na stav napájania vášho počítača nedovoľte, aby sa do zorného poľa vstavanej kamery MOTION EYE
dostalo priame slnečné žiarenie, keďže by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie kamery.
❑ Počas importu videí alebo statických snímok z kompatibilného zariadenia pripojenému k rozhraniu i.LINK je vstavaná
kamera MOTION EYE vypnutá.
❑ Ochranný kryt objektívu vstavanej kamery MOTION EYE čistite s ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt
veľmi znečistený, utrite ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, keďže je citlivý na tlak.
n 165 N
Preventívne opatrenia
Zaobchádzanie s disketami
❑ Klapku diskety manuálne neotvárajte ani sa nedotýkajte vnútorných komponentov diskety.
❑ Diskety chráňte pred magnetmi.
❑ Diskety chráňte pred priamym slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla.
❑ Diskety chráňte pred všetkými tekutinami. Nenechajte ich navlhnút’. Keď disketu nepoužívate, vždy ju vyberte z disketovej
mechaniky a uložte do skladovacieho puzdra.
❑ Ak bola s disketou dodaná nálepka, zabezpečte, aby bola správne nalepená. Ak sa okraj nálepky stočí, nálepka sa môže
zachytit’ vnútri disketovej mechaniky a spôsobit’ poruchu funkcie alebo poškodenie vašej diskety.
n 166 N
Preventívne opatrenia
Zaobchádzanie s diskami
❑ Nedotýkajte sa povrchu disku.
❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobit’ chyby pri čítaní. Disk vždy držte za okraje a otvor v strede,
ako je znázornené nižšie:
❑ Správna starostlivost’ o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšt’adlá
(ako napr. benzín, riedilo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu
spôsobit’ poškodenie disku.
❑ Na bežné čistenie disk chyt’te za jeho okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju.
❑ Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku
smerom od stredu k okraju. Akúkoľvek zvyšnú vlhkost’ utrite suchou mäkkou tkaninou.
❑ Na disk nikdy nedávajte nálepku. Toto bude mat’ dopad na používanie disku a môže spôsobit’ nenapraviteľné problémy.
n 167 N
Preventívne opatrenia
Používanie batérie
❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené
priamemu slnečnému žiareniu.
❑ V chladnom prostredí je výdrž batérie kratšia. Toto je spôsobené zníženou účinnost’ou batérie pri nižších teplotách.
❑ Batérie nabíjajte pri teplotách medzi 10 °C až 30 °C. Pri nižšej teplote je potrebný dlhší čas nabíjania.
❑ Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov tento
počítač funguje iba s pôvodnými batériami Sony určenými pre tento model. V prípade nainštalovania neschváleného
druhu batérie sa batéria nenabije a počítač nebude fungovat’.
❑ Keď sa batéria používa alebo nabíja, v jej vnútri sa vytvára teplo. Toto je normálny jav a nie je to dôvodom nejakých obáv.
❑ Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi.
❑ Batériu udržujte suchú.
❑ Nepokúšajte sa batériu otvárat’ alebo rozoberat’.
❑ Batériu nevystavujte akýmkoľvek mechanickým nárazom ako napr. dopad na tvrdý povrch.
❑ Ak počítač nepoužívate dlhšiu dobu, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli jej poškodeniu.
❑ Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, zvyšná výdrž batérie môže byt’ krátka. Toto je však normálny jav a neznamená to
žiadnu poruchu funkcie, pretože batéria sa postupne vybíja, dokonca aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte siet’ový
adaptér a pred jeho opätovným použitím batériu opätovne nabite.
❑ Pred opätovným nabitím batérie ju nemusíte vybit’.
❑ Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byt’ na konci svojej životnosti a mala by sa vymenit’.
n 168 N
Preventívne opatrenia
Používanie slúchadiel
❑ Bezpečnost’ cestnej premávky — Slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek
motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to ilegálne. Prehrávanie hlasnej
hudby môže byt’ nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na prechodoch pre chodcov.
❑ Predchádzanie poškodeniu sluchu — Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch
neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pocit’ujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitost’ alebo
slúchadlá prestaňte používat’.
n 169 N
Preventívne opatrenia
Zaobchádzanie s médiami Memory Stick
❑ Nedotýkajte sa konektoru média Memory Stick vaším prstom alebo kovovými predmetmi.
❑ Na označenie používajte iba nálepku dodanú s médiom Memory Stick.
❑ Médium Memory Stick neohýbajte, nenechajte spadnút’ ani ho nevystavujte.
❑ Médium Memory Stick nerozoberajte ani nemodifikujte.
❑ Médium Memory Stick nenechajte navlhnút’.
❑ Média Memory Stick neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené:
❑ statickej elektrine
❑ elektrickému rušeniu
❑ extrémne vysokým teplotám ako napr. v aute zaparkovanom na slnku
❑ priamemu slnečnému žiareniu
❑ vysokej vlhkosti
❑ korozívnym látkam
❑ Používajte ochranné puzdro dodané s médiom Memory Stick.
❑ V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát.
❑ Média Memory Stick a redukcie na médiá Memory Stick odkladajte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia.
❑ Pri používaní média Memory Stick Duo na písanie na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s jemným hrotom.
Pôsobenie tlaku na médium môže poškodit’ vnútorné komponenty.
n 170 N
Preventívne opatrenia
Zaobchádzanie s pevným diskom
!
Nasledujúce preventívne opatrenia sa vzt’ahujú na modely vybavené pevným diskom. Pozrite technické údaje on-line, či je váš model
vybavený jednotkou pevného disku.
Pevný disk má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje dáta v krátkom čase. Môže sa však ľahko poškodit’
mechanickými vibráciami, nárazom alebo prachom.
Aj keď pevný disk má vnútorné bezpečnostné zariadenie na zabránenie straty dát účinkom mechanických vibrácií, nárazu
alebo prachu, pri zaobchádzaní s vaším počítačom by ste mali byt’ opatrný.
Ako predchádzat’ poškodeniu vášho pevného disku
❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom.
❑ Počítač chráňte pred magnetmi.
❑ Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám alebo na nestabilné miesto.
❑ Keď je zapnuté napájanie, s počítačom nehýbte.
❑ Počas čítania dát z pevného disku alebo zápisu dát na pevný disk nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač.
❑ Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty.
✍
Ak sa pevný disk poškodí, dáta sa nedajú obnovit’.
n 171 N
Preventívne opatrenia
Aktualizácia vášho počítača
V každom prípade na váš počítač inštalujte najnovšie aktualizácie pomocou nasledujúcich softvérových aplikácií, aby
efektívnejšie pracoval.
❑ Windows Update
Kliknite na Štart, Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
❑ VAIO Update 4
Kliknite na Štart, Všetky programy, VAIO Update 4, VAIO Update Options a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
!
Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu.
n 172 N
Odstraňovanie porúch
Odstraňovanie porúch
Táto kapitola popisuje, ako riešit’ bežné problémy, na ktoré môžete narazit’ pri používaní vášho počítača VAIO. Mnohé
problémy majú jednoduché riešenie. Pred tým, ako sa obrátite na linku VAIO, vyskúšajte tieto rady.
❑ Počítač (strana 174)
❑ Bezpečnost’ systému (strana 182)
❑ Batéria (strana 183)
❑ Vstavaná kamera MOTION EYE (strana 185)
❑ Siet’ovanie (strana 188)
❑ Technológia Bluetooth (strana 192)
❑ Optické disky (strana 197)
❑ Displej (strana 202)
❑ Tlač (strana 206)
❑ Mikrofón (strana 207)
❑ Myš (strana 208)
❑ Reproduktory (strana 209)
❑ Dotykový panel (strana 211)
❑ Klávesnica (strana 212)
❑ Diskety (strana 213)
❑ Audio/video (strana 214)
❑ Memory Stick (strana 218)
n 173 N
Odstraňovanie porúch
❑ Periférne zariadenia (strana 219)
❑ Dokovacia stanica (strana 220)
n 174 N
Odstraňovanie porúch
Počítač
Čo mám robit’, ak môj počítač nenaštartuje?
❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti.
❑ Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá.
❑ Skontrolujte, či je disketová jednotka (ak je ňou počítač vybavený) prázdna.
❑ Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj
pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý.
❑ Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený na zdroj napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu
a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom.
❑ Odpojte siet’ový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte siet’ový adaptér
a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania.
❑ Kondenzácia môže spôsobit’ poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu.
❑ Vyberte akékoľvek prídavné pamät’ové moduly, ktoré ste nainštalovali od nákupu.
❑ Skontrolujte, či používate dodaný siet’ový adaptér Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne nabíjateľné
batérie Sony a siet’ový adaptér, ktorý dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO.
n 175 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá?
❑ Niekoľkokrát stlačte klávesy Alt+F4, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjst’ ku chybe aplikácie.
❑ Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštart.
❑ Stlačte vypínač napájania a podržte ho stlačený aspoň štyri sekundy, aby sa počítač vypol. Odpojte siet’ový adaptér
a počítač nechajte v pokoji aspoň pät’ minút. Potom opät’ pripojte siet’ový adaptér a počítač zapnite.
!
Vypnutie počítača vypínačom napájania alebo kombináciou klávesov Ctrl+Alt+Delete môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
Čo mám robit’, ak môj počítač prestane reagovat’?
❑ Ak počítač prestane reagovat’ počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknút’ a Vypnút’ na vypnutie vášho počítača.
❑ Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Vypnút’.
vedľa tlačidla Vypnút’ a Vypnút’.
!
Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
❑ Ak sa počítač nevypne, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa nevypne.
❑ Odpojte siet’ový adaptér a vyberte batériu.
❑ Pokúste sa softvér opätovne nainštalovat’.
❑ Vo veci technickej podpory sa obrát’te na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.
n 176 N
Odstraňovanie porúch
Prečo môj počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku?
Váš počítač sa môže stat’ nestabilným, ale sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu
spánku alebo dlhodobého spánku.
Ako uviest’ počítač spät’ do štandardného prevádzkového režimu
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknút’ a Reštart.
3
Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’.
4
Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
Čo mám robit’, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nenaštartuje?
❑ Tento problém môže spočívat’ v tom, že batéria nie je správne nainštalovaná. Na vyriešenie tohto problému počítač
vypnite a batériu vyberte. Potom batériu nainštalujte spät’ do počítača. Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia
batérie (strana 25).
❑ Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedeného, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná.
Batériu vyberte a kontaktujte linku VAIO.
n 177 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak sa zobrazí okno s hlásením o nekompatibilite alebo nesprávnej
inštalácii batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku?
❑ Tento problém môže spočívat’ v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému počítač
vypnite a batériu vyberte. Potom batériu nainštalujte spät’ do počítača. Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia
batérie (strana 25).
❑ Ak po vykonaní vyššie uvedeného problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná.
Batériu vyberte a kontaktujte linku VAIO.
Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia rýchlost’ CPU ako maximum?
Toto je normálny jav. Pretože procesor vášho počítača používa technológiu na riadenie rýchlosti CPU za účelom šetrenia
energie, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosti procesora zobrazit’ jeho aktuálna rýchlost’.
Čo mám robit’, ak sa pri štarte počítača nespustí Windows, pričom sa zobrazí správa?
Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa Enter Onetime Password a Windows
sa nespustí. Stlačte a podržte vypínač napájania aspoň štyri sekundy a skontrolujte, či indikátor napájania zhasol. Počkajte
10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. Pri zadávaní hesla skontrolujte, či sú zhasnuté kontrolné
svetlá Num lock a Caps lock. Ak ktorékoľvek z nich alebo obe svietia, pred zadaním hesla stlačte kláves Num Lk (alebo
Num Lock) alebo Caps Lock, aby príslušné kontrolné svetlo zhaslo.
n 178 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak môj herný softvér nefunguje alebo stále havaruje?
❑ Pozrite na webe danej hry, či tam nie sú k dispozícii na stiahnutie opravy alebo aktualizácie.
❑ Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší ovládač grafickej karty.
❑ V prípade niektorých modelov VAIO grafická karta zdieľa pamät’ so systémom. V takomto prípade nie je zaručený
optimálny výkon grafickej karty.
Čo mám robit’, ak si nedokážem spomenút’ na heslo pri zapnutí?
Ak ste zabudli heslo pri zapnutí, obrát’te sa na linku VAIO vo veci jeho vynulovania. Bude sa vám účtovat’ poplatok za vynulovanie.
Ako sa dá zmenit’ poradie zariadení pri zavádzaní systému?
Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviest’ systém, môžete použit’ jednu z funkcií BIOS. Postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak nie, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte
kláves F2.
3
Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Boot.
4
Pomocou klávesu M alebo m zvoľte jednotku, ktorej poradie pri zavádzaní systému chcete zmenit’.
5
Stlačením klávesu F5 alebo F6 zmeníte poradie zariadenia pri zavádzaní systému.
6
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
n 179 N
Odstraňovanie porúch
Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia?
Originálny šetrič obrazovky VAIO deaktivuje nastavenie časovača vypnutia obrazovky, ktoré sa dá zvolit’ pomocou
možností napájania Windows.
Zvoľte iný šetrič obrazovky ako Originálny šetrič obrazovky VAIO.
Čo mám robit’, ak nemôžem zaviest’ systém z disketovej jednotky USB pripojenej k počítaču?
Na zavedenie systému z disketovej jednotky USB musíte zmenit’ poradie zariadení pri zavádzaní systému.
Zapnite váš počítač a po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F11.
n 180 N
Odstraňovanie porúch
Ako zmenším veľkost’ obnovovacieho oddielu?
Vaše zabudované úložné zariadenie* obsahuje obnovovací oddiel, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Na zmenšenie
veľkosti obnovovacieho oddielu vykonajte nasledujúce kroky:
*
1
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
Obnovovací disk vložte do optickej jednotky pri zapnutom počítači, počítač vypnite a potom ho opät’ zapnite.
!
Použite obnovovací disk, ktorý ste vytvorili pri dodaní počítača.
2
V rozbaľovacom zozname zvoľte rozloženie vašej klávesnice a kliknite na Ďalej.
3
Zvoľte váš operačný systém a kliknite na Ďalej.
4
Kliknite na VAIO Recovery Center.
5
Kliknite na Restore Complete System a Štart.
6
Zvoľte Skip a kliknite na Ďalej.
Budete vyzvaný na voľbu, či si chcete ponechat’ obsah VAIO s pridanou hodnotou.
7
Zvoľte Nie a kliknite na Ďalej.
8
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
!
Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Berte na vedomie, že všetky aplikácie a dáta, ktoré ste pridali na úložné zariadenie
pred zmenšením veľkosti obnovovacieho oddielu, sa stratia.
Po zmenšení veľkosti obnovovacieho oddielu budete obnovovací disk potrebovat’ na neskoršiu obnovu systému.
n 181 N
Odstraňovanie porúch
Ako si skontrolujem veľkost’ obnovovacieho oddielu?
Vaše zabudované úložné zariadenie* obsahuje obnovovací oddiel, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Veľkost’
obnovovacieho oddielu skontrolujte nasledujúcim postupom:
*
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
1
Kliknite na Štart, pravým tlačidlom kliknite na Počítač a zvoľte Spravovat’.
2
Kliknite na Správa diskov pod Ukladací priestor na ľavej ploche.
Veľkost’ obnovovacieho oddielu a celková veľkost’ disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.
n 182 N
Odstraňovanie porúch
Bezpečnost’ systému
Ako môžem chránit’ svoj počítač pred bezpečnostnými hrozbami ako napr. vírusmi?
Na vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepší spôsob, ako chránit’ váš počítač proti
bezpečnostným hrozbám ako napr. vírusom je pravidelne st’ahovat’ a inštalovat’ najnovšie aktualizácie Windows.
Dôležité aktualizácie Windows sa dajú získat’ nasledovne:
!
Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu.
1
Pripojte sa k Internetu.
2
Dvakrát kliknite na ikonu Výstrahy zabezpečenia systému Windows na paneli úloh.
3
Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.
Ako mám udržovat’ svoj antivírový softvér aktuálny?
Softvérový program McAfee Internet Security Suite sa dá udržiavat’ v aktuálnom stave pomocou najnovších aktualizácií
od McAfee, Inc.
Na stiahnutie a inštaláciu najnovších bezpečnostných aktualizácii vykonajte nasledujúce kroky:
1
Kliknite na Štart, Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter.
2
Na aktualizáciu softvéru kliknite na tlačidlo umiestnené v ľavom hornom rohu okna.
3
Pri st’ahovaní aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.
n 183 N
Odstraňovanie porúch
Batéria
Ako zistím stav nabíjania batérie?
Pozrite čast’ Nabíjanie batérie (strana 28).
Kedy môj počítač používa napájanie zo siete?
Keď je váš počítač priamo pripojený k siet’ovému adaptéru, používa napájanie zo siete, dokonca aj keď je inštalovaná batéria.
Kedy mám opätovne nabit’ batériu?
❑ Keď úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %.
❑ Keď oba indikátory nabíjania a napájania blikajú.
❑ Keď ste nepoužívali batériu dlhšiu dobu.
Kedy mám vymenit’ batériu?
Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byt’ na konci svojej životnosti a mala by sa vymenit’.
Ako skontrolovat’ úroveň opotrebenia batérie nájdete v časti Ako skontrolovat’ úroveň opotrebenia batérie (strana 30).
n 184 N
Odstraňovanie porúch
Mal by som mat’ obavy, keď je inštalovaná batéria teplá?
Nie, je normálny jav, že pri napájaní počítača sa batéria zohrieva.
Môže môj počítač prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie?
Pri napájaní z batérie počítač môže prejst’ do režimu dlhodobého spánku , ale niektoré softvérové programy a periférne
zariadenia zabraňujú, aby počítač do tohto režimu prešiel. Ak používate program, ktorý bráni systému prejst’ do režimu
dlhodobého spánku, svoje dáta často ukladajte, aby ste predišli strate dát. Informácie o tom, ako sa dá manuálne aktivovat’
režim dlhodobého spánku, nájdete v časti Používanie režimu dlhodobého spánku (strana 146).
n 185 N
Odstraňovanie porúch
Vstavaná kamera MOTION EYE
Prečo sa v okne hľadáčika nezobrazuje žiadny obraz alebo zobrazuje sa obraz zlej kvality?
❑ Vstavanú kameru MOTION EYE nemôže zdieľat’ viac ako jedna softvérová aplikácia. Ak kameru používa iná softvérová
aplikácia, pred použitím vstavanej kamery MOTION EYE aplikáciu ukončite.
❑ Videopamät’ vášho počítača môže byt’ nedostatočná na zobrazenie snímok zo vstavanej kamery MOTION EYE.
Môže pomôct’ zníženie rozlíšenia alebo farebnej hĺbky obrazovky LCD.
❑ Ak sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v okne hľadáčika sa môže objavit’ určité rušenie, napr. vodorovné pruhy.
Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
❑ Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač.
Prečo má zosnímaný obraz nízku kvalitu?
❑ Snímky zachytené pod fluorescenčnými svietidlami môžu vykazovat’ odrazy svetla.
❑ Tmavé časti zachytených snímok sa môžu javit’ ako rušenie.
❑ Ak je ochranný kryt objektívu znečistený, nedajú sa zachytit’ jasné zábery. Kryt očistite. Pozrite čast’ Zaobchádzanie so
vstavanou kamerou MOTION EYE (strana 164).
Prečo v zachytených videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje?
❑ Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovat’ strácanie snímok. Ďalšie informácie nájdete
v pomocníkovi vašej softvérovej aplikácie.
❑ Na vašom počítači môže bežat’ viac softvérových aplikácií, ako počítač dokáže zvládnut’. Ukončite aplikácie,
ktoré momentálne nepoužívate.
❑ Mohla sa aktivovat’ funkcia riadenia spotreby vášho počítača. Skontrolujte výkon procesora.
n 186 N
Odstraňovanie porúch
Prečo pri prehrávaní videa dochádza k stratám snímok, keď je môj počítač napájaný z batérie?
Batéria sa blíži úplnému vybitiu. Počítač pripojte k siet’ovému zdroju.
Prečo vo videách nahraných vstavanou kamerou MOTION EYE dochádza k blikaniu?
Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod fluorescenčnými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie
svetla a snímkového kmitočtu kamery.
Aby sa znížilo rušenie blikaním, zmeňte nasmerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie
blikaním dá eliminovat’ nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.).
Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery MOTION EYE na niekoľko sekúnd zastaví?
Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastavit’, ak sa:
❑ použije klávesová skratka s klávesom Fn.
❑ zvýši zat’aženie procesora.
Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
n 187 N
Odstraňovanie porúch
Prečo nemôžem použit’ vstavanú kameru MOTION EYE?
❑ Vstavanú kameru MOTION EYE nemôže zdieľat’ viac ako jedna softvérová aplikácia. Ak kameru používa iná softvérová
aplikácia, pred použitím vstavanej kamery MOTION EYE aplikáciu ukončite.
❑ Ak problém pretrváva, musíte opätovne nainštalovat’ softvér ovládača kamery. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart, Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Správca zariadení.
2
Dvakrát kliknite na Zariadenia na spracovanie obrázkov.
3
Pravým tlačidlom kliknite na názov zariadenia vašej kamery a kliknite na Aktualizovat’ softvér ovládača.
Čo mám robit’, ak sa môj počítač stane nestabilný po prechode do režimu nízkej spotreby,
pričom sa používa vstavaná kamera MOTION EYE?
❑ Pri používaní vstavanej kamery MOTION EYE počítač neuvádzajte do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku.
❑ Ak počítač automaticky prejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku, zmeňte príslušné nastavenie režimu
nízkej spotreby. Informácie, ako zmenit’ nastavenie, nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 143).
n 188 N
Odstraňovanie porúch
Siet’ovanie
Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN?
❑ Dostupnost’ spojenia je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunút’ ďalej od
prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
❑ Skontrolujte, či prepínač WIRELESS je zapnutý a kontrolné svetlo WIRELESS na vašom počítači svieti.
❑ Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.
❑ Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Zobrazenie stavu siete a siet’ových úloh pod Siet’ a Internet.
3
Kliknite na Pripojenie na siet’, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod.
❑ Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny.
❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na
Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania.
2
Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu pod aktuálnym plánom napájania.
3
Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania.
4
Zvoľte záložku Rozšírené nastavenie.
5
Dvakrát kliknite na Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim nízkej spotreby.
6
Pre Napájanie z batérie aj Napájanie zo siete zvoľte v rozbaľovacom zozname možnost’ Maximálny výkon.
n 189 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak nemôžem pristupovat’ k Internetu?
❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším
prístupovým bodom.
❑ Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené.
❑ Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup k Internetu.
❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na
Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení
postupujte podľa pokynov v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod
k LAN? (strana 188).
Prečo je prenos dát pomalý?
❑ Prenosová rýchlost’ bezdrôtovej LAN je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi.
Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru.
Na maximalizovanie rýchlosti prenosu dát počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu,
ktorý používate.
❑ Ak používate bezdrôtový prístupový bod do LAN, zariadenie môže byt’ dočasne pret’ažené v závislosti od toho,
koľko iných zariadení cezeň komunikuje.
❑ Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke,
ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na
Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení
postupujte podľa pokynov v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod
k LAN? (strana 188).
n 190 N
Odstraňovanie porúch
Ako sa môžem vyhnút’ prerušeniam prenosu dát?
❑ Keď je váš počítač pripojený k prístupovému bodu, pri prenose veľkých súborov alebo keď je počítač v blízkosti
mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov môže dochádzat’ k prerušeniam prenosu dát.
❑ Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu.
❑ Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené.
❑ Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na
Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení
postupujte podľa pokynov v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod
k LAN? (strana 188).
Čo sú kanály?
❑ Komunikácia v bezdrôtovej LAN používa oddelené frekvenčné intervaly známe ako kanály. Bezdrôtové prístupové body
LAN od tretích strán môžu byt’ prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony.
❑ Ak používate bezdrôtový prístupový bod LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu.
Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč?
Dva počítače s funkciou bezdrôtovej LAN môžu stratit’ spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč
môžete zmenit’ spät’ na pôvodný profil alebo kľúč opätovne zadajte na oboch počítačoch, aby súhlasil.
n 191 N
Odstraňovanie porúch
Ako si zobrazím okno VAIO Smart Network?
Na zobrazenie okna VAIO Smart Network na pracovnej ploche postupujte podľa týchto pokynov:
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Kliknite na Network Connections a VAIO Smart Network.
3
Kliknite na Advanced na pravej ploche.
✍
Informácie o softvéri VAIO Smart Network nájdete v jeho pomocníkovi.
n 192 N
Odstraňovanie porúch
Technológia Bluetooth
Čo mám robit’, ak iné zariadenie Bluetooth nemôže objavit’ môj počítač?
❑ Skontrolujte, či obe zariadenia majú aktivovanú funkciu Bluetooth.
❑ Ak je kontrolné svetlo WIRELESS zhasnuté, zapnite spínač WIRELESS.
❑ Keď je počítač v režime nízkej spotreby, funkcia Bluetooth sa nedá používat’. Vrát’te sa do štandardného režimu
a potom zapnite spínač WIRELESS.
❑ Váš počítač a zariadenie môžu byt’ príliš ďaleko od seba. Technológia Bluetooth pracuje najlepšie vtedy, keď sú
zariadenia vzdialené najviac 10 metrov.
Prečo môj počítač nedokáže objavit’ iné zariadenia Bluetooth?
Ak je druhé zariadenie pripojené k iným zariadeniam, v okne Zariadenia Bluetooth sa nemusí zobrazit’ alebo nemusíte byt’
schopný so zariadením komunikovat’.
Čo mám robit’, ak nemôžem nájst’ zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovat’?
❑ Skontrolujte, či na zariadení, s ktorým chcete komunikovat’, je zapnutá funkcia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete
v príručke k druhému zariadeniu.
❑ Ak zariadenie, s ktorým chcete komunikovat’, už komunikuje s iným zariadením Bluetooth, nemusí sa nájst’ alebo
nemusí byt’ schopné komunikovat’ s vaším počítačom.
❑ Aby iné zariadenia Bluetooth mohli komunikovat’ s vaším počítačom, vykonajte nasledujúce kroky:
1
Kliknite na Štart, Ovládací panel, Hardvér a zvuk, Zariadenia Bluetooth a Nastavenie Bluetooth.
2
Kliknite na záložku Možnosti a zaškrtnite pole Povolit’ zariadeniam Bluetooth vyhľadanie tohto počítača.
n 193 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak sa druhé zariadenie Bluetooth nemôže pripojit’ k môjmu počítaču?
❑ Skontrolujte, či sú ostatné zariadenia autentifikované.
❑ Aby iné zariadenia Bluetooth mohli komunikovat’ s vaším počítačom, vykonajte nasledujúce kroky:
1
Kliknite na Štart, Ovládací panel, Hardvér a zvuk, Zariadenia Bluetooth a Nastavenie Bluetooth.
2
Kliknite na záložku Možnosti a zaškrtnite pole Povolit’ zariadeniam Bluetooth vyhľadanie tohto počítača.
❑ Dosah môže byt’ kratší ako 10 metrov v závislosti od existujúcich prekážok medzi obomi zariadeniami, kvality rádiového
signálu, operačného systému a používaného softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe.
❑ Ak zariadenie, s ktorým chcete komunikovat’, už komunikuje s iným zariadením Bluetooth, nemusí sa nájst’ alebo
nemusí byt’ schopné komunikovat’ s vaším počítačom.
❑ Skontrolujte, či na zariadení, s ktorým chcete komunikovat’, je zapnutá funkcia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete
v príručke k druhému zariadeniu.
n 194 N
Odstraňovanie porúch
Prečo je moje spojenie Bluetooth pomalé?
❑ Rýchlost’ prenosu dát závisí od prekážok a/alebo vzdialenosti medzi obomi zariadeniami, kvality rádiového signálu a od
použitého operačného systému alebo softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe.
❑ Rádiové pásmo 2,4 GHz používané zariadeniami Bluetooth a WLAN používajú aj iné zariadenia. Zariadenia Bluetooth
obsahujú technológiu na minimalizovanie rušenia z ostatných zariadení, ktoré používajú to isté pásmo. Komunikačná
rýchlost’ a dosah spojenia sa však môžu znížit’. Rušenie z ostatných zariadení môže tiež spôsobit’ úplné prerušenie
komunikácie.
❑ Dostupnost’ spojenia je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami. Počítač môžete presunút’ ďalej od prekážok alebo
bližšie k zariadeniu, ktoré je pripojené.
❑ Identifikujte a odstráňte prekážky medzi vaším počítačom a zariadením, s ktorým je spojený.
❑ Berte na vedomie, že z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v prostredí sa veľké súbory
niekedy môžu počas súvislého prenosu poškodit’.
Čo mám robit’, ak sa môj počítač stane nestabilný, keď používam zvukové zariadenie
Bluetooth?
Váš počítač sa môže stat’ nestabilný, keď výstupné zvukové zariadenie prepnete na zvukové zariadenie Bluetooth počas
behu softvéru na prehrávanie audia alebo videa.
Ak počúvate prehrávanie audia prostredníctvom zvukového zariadenia Bluetooth, zvukové zariadenie zariadenie Bluetooth
najprv pripojte k počítaču a potom spustite softvér na prehrávanie audia alebo videa.
Podrobné informácie o pripojení zvukového zariadenia Bluetooth nájdete v pomocníkovi.
n 195 N
Odstraňovanie porúch
Prečo sa nemôžem pripojit’ k službám, ktoré podporuje pripojené zariadenie Bluetooth?
Pripojenie je možné iba v prípade služieb, ktoré podporuje aj počítač s funkciou Bluetooth. Ďalšie informácie získate vyhľadaním
informácii o Bluetooth pomocou Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Na otvorenie Pomoc a technická
podpora pre systém Windows kliknite na Štart a Pomoc a technická podpora.
Môžem používat’ zariadenie s technológiou Bluetooth na palube lietadla?
Pri používaní technológie Bluetooth váš počítač vysiela rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach ako napr.
v nemocniciach a lietadlách môžu platit’ obmedzenia na používanie zariadení Bluetooth, aby sa predišlo rádiovému rušeniu.
U personálu zariadenia si overte, či je povolené používat’ funkciu Bluetooth na počítači.
Prečo nemôžem používat’ funkciu Bluetooth, keď sa prihlásim na môj počítač ako
používateľ so štandardným používateľským účtom?
Funkcia Bluetooth nemusí byt’ k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským účtom na vašom počítači.
Prihláste sa na počítač ako používateľ s právami správcu.
Prečo sa nemôžem pripojit’ k zariadeniu Bluetooth prostredníctvom osobnej bezdrôtovej
siete (PAN)?
Ak zariadenie, na ktoré sa chcete pripojit’, nepodporuje komunikáciu Bluetooth v režime Personal Area Network User (PANU),
k zariadeniu sa nemôžete pripojit’ prostredníctvom PAN.
n 196 N
Odstraňovanie porúch
Prečo nemôžem používat’ zariadenia Bluetooth, keď prepnem používateľa?
Ak prepnete používateľa bez odhlásenia sa z vášho systému, zariadenia Bluetooth nebudú fungovat’. Pre zmenou požívateľa
sa určite odhláste. Na odhlásenie sa z vášho systému kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknút’ a Odhlásit’.
Prečo si nemôžem posielat’ vizitky s mobilným telefónom?
Funkcia posielania vizitiek nie je podporovaná.
n 197 N
Odstraňovanie porúch
Optické disky
Prečo môj počítač zamrzne, keď sa pokúsim čítat’ disk?
Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítat’, môže byt’ znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač.
2
Disk vyberte z optickej jednotky.
3
Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti
Zaobchádzanie s diskami (strana 166).
Čo mám robit’, ak sa tácka optickej jednotky nevysunie?
❑ Skontrolujte, či je váš počítač zapnutý.
❑ Ak je napájanie optickej jednotky vypnuté v VAIO Power Management, náhradné tlačidlo na vysunutie disku na optickej
jednotke nefunguje. Použite tlačidlo na vysunutie umiestnené na prednom okraji klávesnice vpravo. Berte na vedomie,
že ak optická jednotka nie je napájaná, vysunutie podávača chvíľu trvá.
❑ Ak tlačidlo na vysunutie disku nefunguje, kliknite na Štart a Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej
jednotky a zvoľte Vysunút’.
❑ Ak žiadna z možností vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (ako napr. spinku na papier) do otvoru na manuálne
vysunutie disku v blízkosti náhradného tlačidla na vysunutie disku.
❑ Skúste reštartnút’ počítač.
n 198 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak na mojom počítači nemôžem správne prehrat’ disk?
❑ Skontrolujte, či je disk vložený do optickej jednotky štítkom smerom nahor.
❑ Skontrolujte, či sú nainštalované potrebné programy v súlade s pokynmi výrobcu.
❑ Prehrávanie médií Blu-ray Disc na pripojenom externom displeji môže byt’ prerušované v závislosti od typu a bitovej
rýchlosti videa. Tento problém sa môže dat’ vyriešit’ znížením rozlíšenia displeja. Postupujte podľa pokynov v časti
Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 203) na zmenu rozlíšenia displeja.
❑ Ak je disk znečistený alebo poškodený, počítač prestane reagovat’. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač.
2
Disk vyberte z optickej jednotky.
3
Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti
Zaobchádzanie s diskami (strana 166).
❑ Ak prehrávate disk a nie je počut’ žiaden zvuk, vykonajte jedno z nasledovného:
❑ Zvuk môže byt’ vypnutý tlačidlom na stíšenie zvuku. Tlačidlo stlačte ešte raz.
❑ Hlasitost’ môže byt’ stiahnutá tlačidlom na zníženie hlasitosti. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti
alebo tlačidlo stláčajte, pokým hlasitost’ nie je dostatočná na to, aby ste zvuk počuli.
❑ Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh a kliknite na Otvorit’ zmiešavač hlasitosti, aby ste
mohli skontrolovat’ nastavenia.
❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti v zmiešavači hlasitosti.
❑ Ak používate externé reproduktory, skontrolujte nastavenie hlasitosti na reproduktoroch a spojenie medzi
reproduktormi a počítačom.
❑ Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Systém a údržba.
3
Kliknite na Systém.
n 199 N
Odstraňovanie porúch
4
Kliknite na Správca zariadení na ľavej ploche.
Zobrazí sa okno Správca zariadení so zoznamom hardvérových zariadení vášho počítača.
Ak sa vedľa niektorého zariadenia v zozname objaví „X“ alebo výkričník, môže byt’ potrebné zariadenie aktivovat’
alebo opätovne nainštalovat’ ovládače.
5
Dvojitým kliknutím na zariadenie optickej jednotky otvoríte zoznam optických jednotiek vo vašom počítači.
6
Dvakrát kliknite na požadovanú jednotku.
Softvér ovládača sa dá skontrolovat’ zvolením záložky Ovládač a kliknutím na Podrobnosti ovládača.
7
Kliknite na OK na zatvorenie okna.
❑ Skontrolujte, či na disku nie je nalepená nálepka. Keď je disk v optickej jednotke, nálepky sa môžu odlepit’ a jednotku
poškodit’, alebo spôsobit’ poruchu jej funkcie.
❑ Ak sa zobrazí výstraha týkajúcu sa kódu regiónu, disk môže byt’ nekompatibilný s optickou jednotkou. Skontrolujte
balenie, či je kód regiónu kompatibilný s optickou jednotkou.
❑ Ak spozorujete kondenzáciu na vašom počítači, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Kondenzácia môže spôsobit’
poruchu funkcie počítača.
❑ Skontrolujte, či je váš počítač napájaný zo siet’ového adaptéra a disk vyskúšajte znovu.
n 200 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak na mojom počítači nemôžem prehrávat’ médiá Blu-ray Disc?
!
Táto položka v Otázkach a odpovediach sa vzt’ahuje iba na vybrané modely. Na zistenie typu vašej optickej jednotky pozrite technické
údaje on-line. Informácie o podporovaných diskových médiách nájdete v Čítanie optických diskov a zápis na optické disky (strana 42).
Na vašom počítači nemusíte byt’ schopný prehrat’ obsah niektorých médií Blu-ray Disc. Na prehratie takého obsahu
pomocou VAIO Update stiahnite a nainštalujte najnovšie aktualizácie pre WinDVD BD.
Na to, aby sa aktualizácie dali stiahnut’ a nainštalovat’, počítač musí byt’ pripojený k Internetu. Informácie o tom, ako počítač
pripojit’ k Internetu, nájdete v časti Používanie Internetu (strana 63).
Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium CD?
❑ Skontrolujte, či ste nespustili nejakú softvérovú aplikáciu alebo nepovolili automatické spúšt’anie akejkoľvek aplikácie,
dokonca aj šetriča obrazovky.
❑ Prestaňte používat’ klávesnicu.
❑ Ak používate disk CD-R/RW s nálepkou, vymeňte ho za iný disk, ktorý nemá nalepenú žiadnu nálepku. Používanie disku
s nálepkou môže spôsobit’ chybu pri zápise alebo iné škody.
Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium DVD?
❑ Skontrolujte, či používate správne zapisovateľné médium DVD.
❑ Skontrolujte, ktoré formáty zapisovateľných DVD sú kompatibilné s vašou optickou jednotkou. Berte na vedomie
možnost’, že niektoré značky zapisovateľných médií DVD nefungujú.
n 201 N
Odstraňovanie porúch
Prečo nemôžem zapisovat’ dáta na médiá Blu-ray Disc?
!
Táto položka v Otázkach a odpovediach sa vzt’ahuje iba na vybrané modely. Na zistenie typu vašej optickej jednotky pozrite technické
údaje on-line. Informácie o podporovaných diskových médiách nájdete v Čítanie optických diskov a zápis na optické disky (strana 42).
❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu zápisu na médiá Blu-ray Disc. Jednotka DVD±RW/±R DL/RAM
ju nepodporuje.
❑ Médiá BD-R Disc nie sú prepisovateľné. Na médiá BD-R Disc nemôžete pridávat’ dáta ani ich vymazávat’.
Čo mám robit’, ak nemôžem používat’ optickú jednotku po odpojení USB Mass Storage
Device v okne Bezpečné odstránenie hardvéru?
Ak odpojíte USB Mass Storage Device v okne Bezpečné odstránenie hardvéru, optická jednotka sa deaktivuje. Na
opätovné aktivovanie optickej jednotky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky na paneli úloh a zvoľte možnost’ na vypnutie napájania
optickej jednotky.
2
Pravým tlačidlom myši opät’ kliknite na ikonu optickej jednotky na paneli úloh a zapnite napájanie optickej jednotky.
n 202 N
Odstraňovanie porúch
Displej
Prečo moja obrazovka zhasla?
❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnút’, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu
spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku LCD (Video) , stlačením ktoréhokoľvek klávesu
ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 143).
❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti.
❑ Ak je váš počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Ďalšie informácie nájdete
v časti Používanie batérie (strana 25).
❑ Ak je výstup na displej presmerovaný na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti
Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 34).
Čo mám robit’, ak sa na mojej televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenému
do zásuvky HDMI nič nezobrazuje?
❑ Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji,
ktorý nie je kompatibilný s HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie počítačového displeja (strana 94).
❑ Ďalší externý displej môže byt’ pripojený k zásuvke na monitor na vašom počítači. Na prepnutie výstupu na pripojený
displej stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 34).
n 203 N
Odstraňovanie porúch
Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video?
❑ Ak sa výstup na displej presmeruje na externý displej a externý displej je odpojený, nedá sa zobrazit’ video na obrazovke
vášho počítača. Na zastavenie prehrávania videa prepnite výstup na obrazovku počítača a potom reštartujte prehrávanie
videa. Pozrite čast’ Voľba režimu displeja (strana 102). Eventuálne môžete stlačit’ klávesy Fn+F7 na prepnutie výstupu.
Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 34).
❑ Videopamät’ vášho počítača môže byt’ nedostatočná na zobrazenie videí s vysokým rozlíšením. V takom prípade znížte
rozlíšenie obrazovky LCD.
Na zmenu rozlíšenia obrazovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Prispôsobit’.
2
Kliknite na Nastavenie obrazovky.
3
Posuvník pod Rozlíšenie posuňte doľava na zníženie rozlíšenia obrazovky alebo doprava na zvýšenie rozlíšenia
obrazovky.
✍
Celková veľkost’ voľnej pamäte grafickej karty a videopamäte sa dá skontrolovat’. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu,
zvoľte Prispôsobit’ a kliknite na Nastavenie obrazovky, Rozšírené nastavenie a záložku Adaptér. Zobrazená hodnota sa môže líšit’
od skutočnej pamäte vo vašom počítači.
Čo mám robit’, ak je moja obrazovka tmavá?
❑ Stlačením klávesov Fn+F6 zvýšite jas obrazovky vášho počítača.
❑ Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia spôsobí, že obrazovka stmavne. Skontrolujte, či je snímač odokrytý.
n 204 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak sa zmení jas mojej obrazovky LCD?
❑ Jas LCD, ktorý sa nastavuje pomocou klávesov Fn+F5/F6, je dočasný a môže sa uviest’ do pôvodného nastavenia po
tom, čo sa váš počítač vráti do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. Na uloženie
vášho nastavenia jasu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania.
2
Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu pod aktuálnym plánom napájania.
3
Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania.
4
Zvoľte záložku Rozšírené nastavenie.
5
Dvakrát kliknite na Displej.
6
V položke pre nastavenie jasu nastavte jas LCD.
❑ Funkcia Automatic Brightness Settings nefunguje v priebehu inštalácie alebo obnovy systému. Jas displeja LCD môže
kolísat’ nezávisle od intenzity okolitého osvetlenia.
Čo mám robit’, ak externý displej zostane zhasnutý?
Ak sa nedá zmenit’ výstup na displej pomocou klávesov Fn+F7, nastavenia externého displeja musíte zmenit’ prostredníctvom
VAIO Control Center. Na zmenu nastavení spustite VAIO Control Center, zvoľte položku pre externý displej a potom
kliknutím zaškrtnite zaškrtávacie pole na zmenu možností detegovania externého displeja. Potom sa pokúste pomocou
klávesov Fn+F7 zmenit’ výstup na displej.
n 205 N
Odstraňovanie porúch
Ako spustím Windows Aero?
!
Táto položka v Otázkach a odpovediach sa vzt’ahuje iba na vybrané modely.
Na spustenie Windows Aero postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Prispôsobenie farieb pod Vzhľad a prispôsobenie.
3
Kliknite na Otvorit’ vlastnosti klasického vzhľadu pre ďalšie možnosti farieb.
4
Z možností vo Farebná schéma na záložke Vzhľad zvoľte Windows Aero.
5
Kliknite na OK.
Informácie o funkciách Windows Aero ako napr. Windows Flip 3D nájdete v Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
n 206 N
Odstraňovanie porúch
Tlač
Čo mám robit’, ak nemôžem vytlačit’ dokument?
❑ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či kábel tlačiarne je správne zapojený do zásuviek na tlačiarni a počítači.
❑ Skontrolujte, či je vaša tlačiareň kompatibilná s operačným systémom Windows nainštalovaným na vašom počítači.
❑ Pred tým, ako použijete vašu tlačiareň, môže byt’ potrebné nainštalovat’ softvér s ovládačom tlačiarne. Ďalšie informácie
nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou tlačiarňou.
❑ Ak vaša tlačiareň prestane fungovat’ po tom, čo sa počítač vráti z režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu
dlhodobého spánku), počítač reštartujte.
❑ Ak vaša tlačiareň podporuje funkcie obojsmernej komunikácie, vypnutie týchto funkcií na vašom počítači môže
sprevádzkovat’ tlačenie. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Tlačiareň pod Hardvér a zvuk.
3
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a zvoľte Vlastnosti.
4
Kliknite na záložku Zásuvky.
5
Kliknutím odškrtnite zaškrtávacie pole Povolit’ obojsmernú podporu.
6
Kliknite na OK.
Toto vypne funkcie obojsmernej komunikácie tlačiarne ako napr. prenos dát, monitorovanie stavu a vzdialený
ovládací panel.
Ak je vaša tlačiareň pripojené k voliteľnej dokovacej stanici, skontrolujte, či je dokovacia stanica pripojená na siet’ový
napájací zdroj.
n 207 N
Odstraňovanie porúch
Mikrofón
Čo mám robit’, ak môj mikrofón nefunguje?
❑ Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je mikrofón zapnutý a správne zapojený do zásuvky na mikrofón na
vašom počítači.
❑ Vaše vstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Na nakonfigurovanie vstupného zvukového
zariadenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
3
Kliknite na Hardvér a zvuk.
4
Kliknite na Správa zvukových zariadení pod Zvuk.
5
Na záložke Nahrávanie zvoľte požadované vstupné zvukové zariadenie a kliknite na Predvolit’.
Ako môžem zabránit’ spätnej väzbe cez mikrofón?
K spätnej väzbe cez mikrofón dochádza vtedy, keď mikrofón zachytáva zvuk z výstupného zvukového zariadenia ako napr.
reproduktoru.
Ako zabránit’ tomuto problému:
❑ Mikrofón držte ďalej od výstupného zvukového zariadenia.
❑ Hlasitost’ reproduktorov a mikrofónov nastavte na nižšiu úroveň.
n 208 N
Odstraňovanie porúch
Myš
Čo mám robit’, ak môj počítač nerozpozná moju myš?
❑ Skontrolujte, či je vaša myš správne zapojená do zásuvky.
❑ Reštartujte počítač s pripojenou myšou.
Čo mám robit’, ak sa pri používaní mojej myši ukazovateľ nehýbe?
❑ Skontrolujte, či nie je pripojená ďalšia myš.
❑ Ak sa ukazovateľ prestane hýbat’ počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves Windows a potom niekoľkokrát stlačte kláves ,, pomocou
klávesu M alebo m zvoľte Reštart a stlačte kláves Enter na reštartovanie počítača.
❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, pomocou klávesov m a , zvoľte šípku vedľa tlačidla
Vypnút’ a potom pomocou klávesu M alebo m zvoľte Reštart a stlačte kláves Enter na reštartovanie vášho počítača.
❑ Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
n 209 N
Odstraňovanie porúch
Reproduktory
Čo mám robit’, ak moje externé reproduktory nefungujú?
❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu.
❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitost’ je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo
počut’ zvuk.
❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.
❑ Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, tlačidlo nastavte do polohy, v ktorej je stíšenie vypnuté.
❑ Zvuk môže byt’ vypnutý tlačidlom na stíšenie zvuku. Tlačidlo stlačte ešte raz.
❑ Hlasitost’ môže byt’ stiahnutá tlačidlom na zníženie hlasitosti. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti alebo
tlačidlo stláčajte, pokým hlasitost’ nie je dostatočná na to, aby ste zvuk počuli.
❑ Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na napájací zdroj. Ďalšie informácie
nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi.
❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh.
❑ Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Pokyny ako zmenit’ výstupné zvukové
zariadenie nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 215).
n 210 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk zo vstavaných reproduktorov?
❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu.
❑ Zvuk môže byt’ vypnutý tlačidlom na stíšenie zvuku. Tlačidlo stlačte ešte raz.
❑ Hlasitost’ môže byt’ stiahnutá tlačidlom na zníženie hlasitosti. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti alebo
tlačidlo stláčajte, pokým hlasitost’ nie je dostatočná na to, aby ste zvuk počuli.
❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh.
❑ Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Pokyny ako zmenit’ výstupné zvukové
zariadenie nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 215).
n 211 N
Odstraňovanie porúch
Dotykový panel
Čo mám robit’, ak dotykový panel nefunguje?
❑ Je možné, že ste dotykový panel deaktivovali pred pripojením myši k vášmu počítaču. Pozrite čast’ Používanie
dotykového panelu (strana 35).
❑ Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš.
❑ Ak sa ukazovateľ prestane hýbat’ počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves Windows a potom niekoľkokrát stlačte kláves ,, pomocou
klávesu M alebo m zvoľte Reštart a stlačte kláves Enter na reštartovanie počítača.
❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, pomocou klávesov m a , zvoľte šípku vedľa tlačidla
Vypnút’ a potom pomocou klávesu M alebo m zvoľte Reštart a stlačte kláves Enter na reštartovanie vášho počítača.
❑ Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
n 212 N
Odstraňovanie porúch
Klávesnica
Čo mám robit’, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna?
Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému
Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasit’.
Na zmenu konfigurácie klávesnice postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Hodiny, jazyk a oblast’ a Miestne a jazykové nastavenie.
3
Nastavenia zmeňte podľa potreby.
Čo mám robit’, ak nemôžem na klávesnici zadat’ určité znaky?
Ak nemôžete zadat’ U, I, O, P, J, K, L, M atď., je možné, že je aktívny kláves Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnuté kontrolné
svetlo Num lock. Ak kontrolné svetlo Num lock svieti, pred zadaním týchto znakov stlačte kláves Num Lk.
n 213 N
Odstraňovanie porúch
Diskety
Prečo na paneli úloh nie je zobrazená ikona Bezpečné odstránenie hardvéru, keď je
jednotka pripojená?
Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do zásuvky USB.
Ak bolo potrebné pripojenie opravit’, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí,
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Zatvorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú.
2
Počkajte, kým kontrolné svetlo na disketovej jednotke zhasne.
3
Stlačte tlačidlo na vysunutie diskety, disketu vyberte a disketovú mechaniku USB odpojte od vášho počítača.
4
Disketovú mechaniku opät’ pripojte zasunutím konektoru USB do zásuvky USB.
5
Počítač reštartujte kliknutím na Štart, šípku vedľa tlačidla Zamknút’ a Reštart.
Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na disketu?
❑ Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky.
❑ Ak je disketa správne vložená a stále nie ste schopný na ňu zapisovat’ dáta, disketa môže byt’ plná alebo chránená
proti zápisu. Môžete buď použit’ disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnút’ funkciu ochrany proti zápisu.
n 214 N
Odstraňovanie porúch
Audio/Video
Čo mám robit’, ak nemôžem používat’ moju kameru DV?
Ak sa zobrazí hlásenie, že zariadenie i.LINK nie je pripojené alebo je vypnuté, kábel i.LINK nemusí byt’ správne zapojený do
zásuvky na vašom počítači alebo kamery. Kábel odpojte a opät’ ho pripojte. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie
zariadenia i.LINK (strana 110).
✍
i.LINK je obchodná značka Sony Corporation používaná iba na vyznačenie toho, že výrobok obsahuje pripojenie IEEE 1394.
Postup nadviazania spojenia i.LINK sa môže líšit’ v závislosti od softvérovej aplikácie, operačného systému a kompatibilného
zariadenia i.LINK. Nie všetky výrobky s rozhraním i.LINK dokážu navzájom komunikovat’. Ďalšie informácie o požiadavkách na
operačný systém a správnom pripojení nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením kompatibilným s i.LINK. Pred
pripojením periférnych zariadení kompatibilných s i.LINK k vášmu systému ako napr. jednotky CD-RW alebo pevného disku si overte
kompatibilitu s operačným systémom a požadované prevádzkové podmienky.
Ako môžem vypnút’ zvuk pri štarte Windows?
Na vypnutie zvuku pri štarte Windows postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Hardvér a zvuk.
3
Kliknite na Správa zvukových zariadení pod Zvuk.
4
Na záložke Zvuky kliknutím odškrtnite zaškrtávacie pole Prehrat’ zvuk pri spustení systému Windows.
5
Kliknite na OK.
n 215 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak nemôžem používat’ moje zariadenie i.LINK?
Ak sa zobrazí hlásenie, že zariadenie i.LINK vyzerá byt’ nepripojené alebo vypnuté, kábel i.LINK nemusí byt’ správne zapojený
do zásuvky na vašom počítači alebo kamery. Kábel odpojte a opät’ ho pripojte. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie
zariadenia i.LINK (strana 110).
✍
i.LINK je obchodnou značkou spoločnosti Sony používaná iba na označenie toho, že výrobok obsahuje rozhranie IEEE 1394.
Postup nadviazania spojenia i.LINK sa môže líšit’ v závislosti od softvérovej aplikácie, operačného systému a kompatibilného
zariadenia i.LINK. Nie všetky výrobky s rozhraním i.LINK dokážu navzájom komunikovat’. Ďalšie informácie o požiadavkách na
operačný systém a správnom pripojení nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením kompatibilným s i.LINK. Pred
pripojením periférnych zariadení kompatibilných s i.LINK k vášmu systému ako napr. jednotky CD-RW alebo pevného disku si overte
kompatibilitu s operačným systémom a požadované prevádzkové podmienky.
Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie?
Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného do zásuvky HDMI, musíte zmenit’ výstupné zvukové zariadenie.
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
3
Kliknite na Hardvér a zvuk.
4
Kliknite na Správa zvukových zariadení pod Zvuk.
5
Na záložke Prehrávanie zvoľte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na Predvolit’.
n 216 N
Odstraňovanie porúch
Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk z výstupného zariadenia pripojenému k zásuvke HDMI?
❑ Ak po pripojení zariadenia k zásuvke HDMI chcete počut’ zvuk z tohto zariadenia, musíte zmenit’ výstupné zvukové
zariadenie. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 215).
❑ Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiaden zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Vykonajte kroky 1 až 4 v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 215).
2
Na záložke Prehrávanie zvoľte ikonu HDMI a kliknite na Vlastnosti.
3
Kliknite na záložku Rozšírené.
4
Zvoľte vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16 bitov), ktorú zariadenie podporuje.
5
Kliknite na OK.
n 217 N
Odstraňovanie porúch
Ako môžem prehrat’ zvuk vo formáte Dolby Digital alebo DTS cez zariadenie kompatibilné
s HDMI?
Na prehratie zvuku vo formáte Dolby Digital alebo DTS z disku prostredníctvom zariadenia kompatibilného s HDMI
pripojenému k vášmu počítaču postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Hardvér a zvuk.
3
Kliknite na Správa zvukových zariadení pod Zvuk.
4
Na záložke Prehrávanie zvoľte ikonu HDMI a kliknite na Vlastnosti.
5
Kliknite na záložku Podporované formáty.
6
Kliknutím zaškrtnite zaškrtávacie polia DTS Audio a Dolby Digital.
7
Kliknite na OK.
!
Ak sa zvuk vo formáte Dolby Digital alebo DTS nechá prehrávat’ cez zariadenie, ktoré tieto formáty nepodporuje, zariadenie nebude
vydávat’ žiaden zvuk. V takom prípade odškrtnite zaškrtávacie polia DTS Audio a Dolby Digital.
n 218 N
Odstraňovanie porúch
Memory Stick
Čo mám robit’, ak na iných zariadeniach nemôžem používat’ médiá Memory Stick,
ktoré boli sformátované na počítači VAIO?
Je možné, že médium Memory Stick sa musí opätovne sformátovat’.
Formátovanie média Memory Stick vymaže všetky dáta včítane hudby, ktorá naň predtým bola uložená. Pred tým,
než opätovne sformátujete médium Memory Stick, vykonajte zálohu dôležitých dát a skontrolujte, či médium neobsahuje
súbory, ktoré si chcete ponechat’.
1
2
*
Dáta na médiu Memory Stick skopírujte na vaše zabudované úložné zariadenie* aby ste si uložili vaše dáta alebo snímky.
Médium Memory Stick sformátujte podľa pokynov v časti Ako sformátovat’ médium Memory Stick (strana 56).
Konfiguráciu úložných zariadení zistíte z technických údajov prístupných on-line.
Prečo nemôžem ukladat’ hudobné súbory na moje médium Memory Stick?
Hudba chránená autorskými právami sa dá uložit’ iba na médiá Memory Stick s logom MagicGate.
!
Použitie nahranej hudby vyžaduje povolenie od držiteľov autorských práv.
Sony nezodpovedá za hudobné súbory, ktoré sa nedajú prehrat’ z CD alebo stiahnut’ z iných zdrojov.
Môžem kopírovat’ snímky z digitálneho fotoaparátu prostredníctvom média Memory Stick?
Áno. Môžete si aj pozerat’ videoklipy, ktoré ste nahrali pomocou digitálneho fotoaparátu kompatibilného s médiami
Memory Stick.
Prečo nemôžem zapisovat’ dáta na médium Memory Stick?
Niektoré verzie médií Memory Stick sú vybavené ochranou proti zápisu na ochranu dát proti náhodnému vymazaniu alebo
prepísaniu. Skontrolujte, či spínač ochrany proti zápisu je vypnutý.
n 219 N
Odstraňovanie porúch
Periférne zariadenia
Čo mám robit’, ak nemôžem pripojit’ zariadenie USB?
❑ Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté a používa vlastný zdroj napájania (ak sa to naň vzt’ahuje). Napríklad, ak
používate digitálny fotoaparát, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak používate tlačiareň, skontrolujte, či je napájací kábel
správne zapojený do siet’ovej zásuvky.
❑ Skúste použit’ inú zásuvku USB na vašom počítači. Ovládač sa mohol nainštalovat’ na špecifickú zásuvku, ktorú ste
použili pri prvom pripojení zariadenia.
❑ Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením USB. Môže byt’ potrebné pred pripojením
zariadenia nainštalovat’ softvér.
❑ K zásuvke skúste pripojit’ jednoduché zariadenie s nízkou spotrebou ako napr. myš, aby ste vyskúšali, či vôbec funguje.
❑ Rozbočovače USB môžu spôsobit’, že zariadenie nebude fungovat’, z dôvodu nespôsobilosti distribuovat’ napájanie.
Odporúčame zariadenie priamo pripojit’ k vášmu počítaču bez rozbočovača.
n 220 N
Odstraňovanie porúch
Dokovacia stanica
Čo mám robit’, ak sa pri odpojení počítača od dokovacej stanice zobrazí chybová správa?
❑ Keď sa používa akékoľvek zariadenie vložené do dokovacej stanice alebo pripojené k dokovacej stanici, počítač sa nedá
od dokovacej stanice odpojit’. Uložte neuložené dáta, ukončite aplikácie, ktoré používajú také zariadenia, a skúste znovu.
Ak vyššie uvedené nefunguje, počítač vypnite a odpojte ho od dokovacej stanice.
❑ Keď sa batéria blíži vybitiu, počítač nemôžete odpojit’ od dokovacej stanice. Batériu nabite alebo počítač vypnite
a skúste znova.
❑ Pred odpojením počítača od dokovacej stanice sa v každom prípade vrát’te k pôvodnému používateľovi, ktorý bol
prihlásený. Odpojenie od dokovacej stanice pod iným používateľom môže spôsobit’ poruchy funkcie.
Pokyny, ako prepínat’ používateľov, nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
n 221 N
Možnosti podpory
Možnosti podpory
Táto kapitola obsahuje informácie o tom, kde hľadat’ odpovede na otázky o vašom počítači VAIO.
❑ Informácie o podpore Sony (strana 222)
❑ Elektronická podpora (strana 223)
n 222 N
Možnosti podpory
Informácie o podpore Sony
Odpovede hľadajte v nasledujúcich zdrojoch v nižšie uvedenom poradí.
Informácie o tlačenej ako aj netlačenej dokumentácii dodanej s vaším počítačom ako aj odkazy na ďalšie zdroje nájdete
v časti Dokumentácia (strana 9).
❑ Pokyny týkajúce sa používania softvéru hľadajte v pomocníkoch daného softvéru.
❑ Použite funkciu vyhľadávania v Pomoc a technická podpora pre systém Windows stlačením a podržaním klávesu
s logom Windows a stlačením klávesu F1.
❑ Web linky VAIO: Ak máte akýkoľvek problém s vaším počítačom, za účelom odstránenia porúch sa môžete obrátit’ na
web linky VAIO. Choďte na adresu http://www.vaio-link.com.
❑ Elektronická podpora: Prostredníctvom tejto interaktívnej časti nášho webu http://www.vaio-link.com sa môžete cez
Internet obrátit’ na náš vyhradený tím podpory. Prostredníctvom osobného účtu môžete jednoducho zadávat’ vaše
technické dotazy.
❑ Linky pomoci VAIO: Pred tým, než sa telefonicky obrátite na linku VAIO, pokúste sa problém vyriešit’ prečítaním tlačenej
a netlačenej dokumentácie.
❑ Navštívte ostatné weby spoločnosti Sony:
❑ http://www.club-vaio.com ak sa chcete dozvediet’ viac o VAIO a stat’ sa súčast’ou rozrastajúcej sa komunity VAIO.
❑ http://www.sonystyle-europe.com pre nákupy cez Internet.
❑ http://www.sony.net pre ostatné výrobky Sony.
✍
K tomu, aby ste mohli pristupovat’ k elektronickým funkciám, ktoré sú tu popísané, musíte si zriadit’ pripojenie na Internet.
n 223 N
Možnosti podpory
Elektronická podpora
Čo je elektronická podpora?
Ak ste prehľadali naše príručky používateľa a a web (http://www.vaio-link.com), ale ste nenašli odpoveď na vašu otázku/problém,
na jeho vyriešenie použite elektronickú podporu.
Náš webový portál elektronickej podpory je web, na ktorom môžete zadat’ akýkoľvek technický dotaz týkajúci sa vášho
počítača a dostat’ odpoveď od nášho vyhradeného tímu podpory.
Každý zadaný dotaz dostane jednoznačné „jednacie číslo“, aby sa zabezpečila hladká komunikácia medzi vami a tímom
elektronickej podpory.
Kto môže používat’ elektronickú podporu?
Všetci registrovaní zákazníci VAIO majú nárok na neobmedzený prístup k webovému portálu elektronickej podpory linky VAIO.
Ako môžem pristupovat’ k portálu elektronickej podpory?
Niekoľko hodín po zaregistrovaní vášho počítača automaticky dostanete e-mail s odkazom na webový portál elektronickej
podpory, vaše zákaznícke identifikačné číslo a základné vysvetlenie.
Všetko, čo potrebujete na aktiváciu vášho účtu, je kliknutie na odkaz v e-maili.
Teraz ste pripravený otvorit’ váš prvý prípad.
K portálu elektronickej podpory sa dá pristupovat’ z akéhokoľvek počítača s aktívnym pripojením k Internetu.
Portál elektronickej podpory poskytuje kompletného pomocníka na pomoc s používaním našich služieb elektronickej podpory.
Môžem klást’ otázky v mojom rodnom jazyku?
Keďže komunikujete s naším tímom elektronickej podpory prostredníctvom portálu, ktorý vás spojí priamo s našou
centrálnou databázou, elektronická podpora prijme a spracuje iba dotazy napísané v anglickom, francúzskom alebo
nemeckom jazyku.
n 224 N
Možnosti podpory
Môžem klást’ otázky v akomkoľvek čase?
Áno, vaše otázky môžete zadávat’ 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale majte na pamäti, že náš tím elektronickej podpory
môže spracovat’ vaše dotazy iba od pondelku do piatku v čase od 08:00:00 až 18:00:00.
Platí sa za používanie elektronickej podpory?
Nie, toto je bezplatná služba, ktorá sa poskytuje všetkým registrovaným zákazníkom VAIO.
Ako sa dozviem, že tím elektronickej podpory sa zaoberá mojím dotazom/problémom?
Akonáhle sa tím elektronickej podpory začne zaoberat’ vaším prípadom, dostanete e-mail, ktorý vás vyrozumie, že váš
prípad bol aktualizovaný.
n 225 N
Obchodné značky
Obchodné značky
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer, VAIO Update sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami
Sony Corporation.
a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „MagicGate Memory Stick“,
„Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO-HG“, „Memory Stick Micro“, „M2“, Memory Stick logo, VAIO, a logo VAIO logo
sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami Sony Corporation.
Walkman je registrovanou obchodnou značkou Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ a logo Blu-ray Disc sú obchodnými značkami Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, a Intel SpeedStep sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami Intel Corporation.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft
Office Ready 2007 a logo Windows logo sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami Microsoft
Corporation v USA a ďalších krajinách.
i.LINK je obchodnou značkou spoločnosti Sony používaná iba na označenie toho, že výrobok obsahuje rozhranie IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator je obchodnou značkou Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO sú obchodnými značkami InterVideo, Inc.
ArcSoft a logo ArcSoft logo sú registrovanými obchodnými značkami ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je
obchodnou značkou ArcSoft, Inc.
n 226 N
Obchodné značky
Slovné označenie Bluetooth a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek spoločnost’ou
Sony Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
Slovné označenie ExpressCard a logá sú vlastníctvom PCMCIA. Akékoľvek použitie týchto značiek spoločnost’ou Sony
Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Logo SD je obchodná značka.
Logo SDHC je obchodná značka.
MultiMediaCard™ je obchodnou značkou MultiMediaCard Association.
HDMI, logo HDMI a rozhranie HDMI (High-Definition Multimedia Interface) sú obchodnými značkami alebo registrovanými
obchodnými značky HDMI Licensing LLC.
ENERGY STAR a označenie ENERGY STAR sú registrovanými značkami v USA.
Všetky ostatné názvy systémov, výrobkov a služieb sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov. V príručke sa
neuvádzajú označenia ™ a ®.
Technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami
príslušných vlastníkov.
V technických údajoch on-line zistíte, aký softvér je k dispozícii pre váš model.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising