Sony | DSC-W170 | Sony DSC-W170 Návod na použitie

VKLIKNITE!
Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií
snímania
Digitálny fotoaparát
Používanie funkcií
prezerania
Príručka k zariadeniu
Cyber-shot
Prispôsobenie
nastavení
DSC-W150/W170
Skôr než začnete používať toto zariadenie,
pozorne si prečítajte túto príručku spolu s
„Návod na používanie“ a s príručkou „Ďalšie
kroky – Cyber-shot“ a odložte ich pre prípad
budúcej potreby.
Prezeranie záberov
na obrazovke
televízora
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2008 Sony Corporation
3-294-897-82(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Poznámky k typu použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ (nedodávajú sa)
„Memory Stick Duo“
Vo fotoaparáte môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“
Vo fotoaparáte
nemôžete
používať
pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Iné pamäťové karty sa nemôžu
používať.
• Podrobné informácie o karte „Memory Stick
Duo“ nájdete na strane s. 134.
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa).
Adaptér kariet
Memory Stick Duo
Poznámky týkajúce sa batérií
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
batériu (dodáva sa).
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
• Ak viete, že batériu nebudete dlhší čas
používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne
vybiť, vybitú batériu potom vyberte z
fotoaparátu a uschovajte ju na chladnom a
suchom mieste. Takýmto spôsobom
zachováte funkčnosť batérie.
• Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na s. 136.
2
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát sa dodáva s
objektívom Carl Zeiss, ktorý dokáže
snímať ostrý obraz s vynikajúcim
kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v zhode so systémom
hodnotenia kvality overeným
spoločnosťou Carl Zeiss podľa noriem
kvality spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Informácie o displeji LCD a
objektíve
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Na
displeji LCD sa však môžu objaviť nepatrné
čierne alebo jasné bodky (bielej, červenej,
modrej alebo zelenej farby). Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu
a neovplyvňujú nasnímaný obraz.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na pohyblivý objektív.
Obrázky použité v tejto príručke
Obrázky použité v tejto príručke ako príklady
reprodukcie. Nie sú to skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ..........................................................2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov .......7
Focus – Úspešné zaostrenie na objekt ................................................................. 7
Expozícia – Úprava intenzity svetla........................................................................ 9
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia ........................................................... 10
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ..................................... 11
Flash – Informácie o používaní blesku ................................................................. 14
Popis jednotlivých častí ..........................................................................15
Indikátory na displeji ...............................................................................17
Zmena zobrazenia na displeji..................................................................21
Používanie vnútornej pamäte ..................................................................23
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu ..................................................................24
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment) ............................................25
Snímanie statického záberu (Scene Selection) .......................................28
Prezeranie záberov..................................................................................33
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie ...............................................35
Odstránenie záberov ...............................................................................40
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka..............................................................42
Položky ponuky.......................................................................................45
Používanie funkcií snímania
Ponuka pre snímanie...............................................................................47
Scene Selection: Výber výberu scény
Image Size: Výber veľkosti záberu
Flash: nastavenie blesku
Face Detection: Detekcia tváre objektu
Smile Detection: nastavenie funkcie detekcie úsmevu
Smile Detection Sensitivity: nastavenie citlivosti detekcie úsmevu
REC Mode: Výber režimu nepretržitého snímania
Scene Recognition: určenie snímanej scény a zhotovenie snímky
EV: Úprava intenzity svetla
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Metering Mode: Výber režimu merania
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
White Balance: Úprava farebných tónov
Underwater White Balance: úprava farebných tónov v režime Underwater
3
Obsah
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Red Eye Reduction: nastavenie funkcie redukcie efektu červených očí
DRO: optimalizácia jasu a kontrastu
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
(Shooting Settings): výber nastavení snímania
Používanie funkcií prezerania
Výber režimu zobrazenia ........................................................................ 63
(Date View): zobrazenie podľa dátumu
(Folder View): zobrazenie podľa priečinka
(Favorites): zobrazenie snímok zaregistrovaných ako obľúbené položky
Ponuka na prezeranie ............................................................................. 64
(Delete): Odstránenie záberov
(View Mode): prepínanie režimov zobrazenia
(Date List): výber dátumu prehrávania pri používaní zobrazenia podľa
dátumov
(Filter by Faces): prehrávanie snímok filtrovaných podľa určitých podmienok
(Add / Remove Favorites): pridávanie alebo odstraňovanie obľúbených
položiek
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov
(Multi-Purpose Resize): zmena veľkosti snímky podľa používania
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)............................................................................... 76
Manage Memory .............................................................................. 78
Memory Tool — Memory Stick Tool ................................................ 78
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool............................................. 81
Format
Settings ............................................................................................ 82
4
Obsah
Main Settings — Main Settings 1 .....................................................82
Beep
Function Guide
Initialize
Smile demo mode
Main Settings — Main Settings 2 .....................................................84
USB Connect
COMPONENT
Video Out
Wide Zoom Display
Shooting Settings — Shooting Settings 1 ........................................86
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
Shooting Settings — Shooting Settings 2 ........................................89
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings ..................................................................................90
Language Setting..............................................................................91
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke televízora...........................................92
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows ..........96
Inštalácia softvéru (dodáva sa)................................................................98
Informácie o programe „Picture Motion Browser“ (dodáva sa) ............100
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“ ...............................................................................................101
Kopírovanie záberov do počítača bez programu „Picture Motion Browser“
..............................................................................................................105
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
..............................................................................................................107
Používanie programu „Music Transfer“ (dodáva sa).............................108
Práca s počítačom Macintosh ..............................................................109
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ................................................111
5
Obsah
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov....................................................... 112
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge ............................................................................................. 113
Tlač vo fotozberni ................................................................................. 116
Riešenie problémov
Riešenie problémov .............................................................................. 118
Výstražné indikátory a správy ............................................................... 129
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájania ...................... 133
Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ ............................................ 134
Informácie o batérii ............................................................................... 136
Informácie o nabíjačke batérií............................................................... 137
Register
Register................................................................................................. 138
6
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Focus
Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (s. 24), obrazovka
HOME (s. 42) a ponuky (s. 44).
Focus
Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Spúšť úplne ihneď
nestláčajte.
Spúšť stlačte do
polovice.
Indikátor
uzamknutia AE/AF
bliká , svieti/pípa
Potom zatlačte spúšť
až na doraz.
Keď je zaostrovanie zložité t [Focus] (s. 56)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Pozrite časť „Ako predísť rozmazaniu záberov“
nižšie.
7
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Ako predísť rozmazaniu záberov
Pri zhotovovaní záberu sa fotoaparát neúmyselne pohol. Toto sa nazýva „otras
fotoaparátu“. Ak sa však pri zhotovovaní záberu pohne objekt, ide o „rozmazanie
objektu“.
Otras fotoaparátu
Príčina
Pri držaní fotoaparátu a stlačení tlačidla spúšte
sa vám triasli ruky alebo celé telo a celá
obrazovka je rozmazaná.
Čo môžete robiť na zmiernenie rozmazania
• Použite statív alebo fotoaparát postavte na
rovný povrch a držte ho pevne.
• Na zabránenie rozmazaniu trasením
fotoaparátu použite samospúšť s 2sekundovým oneskorením a po stlačení
spúšte držte fotoaparát pevne rukami.
Rozmazanie objektu
Príčina
Hoci fotoaparát držíte pevne, objekt sa počas
expozície pohne a po stlačení tlačidla spúšte
objekt vyzerá rozmazaný.
Čo môžete robiť na zmiernenie rozmazania
• V režime výberu scény vyberte možnosť
(High Sensitivity).
• Vyberte vyššiu citlivosť ISO, čím sa zvýši
rýchlosť uzávierky a tlačidlo spúšte stlačte
skôr, ako sa objekt pohne.
Poznámky
• Vo fotoaparáte je predvolene zapnutá funkcia stabilizovaného záberu, takže otrasy
fotoaparátu sa automaticky zmierňujú. Táto funkcia však neúčinkuje na rozmazanie objektu.
• Otrasy fotoaparátu a rozmazanie objektu sa okrem toho často vyskytujú pri slabom osvetlení
alebo v podmienkach s pomalými rýchlosťami uzávierky, ku ktorým dochádza napr. v režime
(Twilight) alebo
(Twilight Portrait). V takom prípade majte pri snímaní na pamäti
uvedené tipy.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (Odporúčaný index
expozície)
= Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom (s. 53).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť tú časť snímaného
objektu, podľa ktorej sa bude určovať
expozícia (s. 55).
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je stupeň citlivosti nahrávacieho média, ktoré zahŕňa obrazový snímač,
ktorý prijíma svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v
závislosti od citlivosti ISO.
Nastavenie citlivosti ISO, pozri stranu 54.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka aj v tmavých prostrediach a zároveň sa
zvýši rýchlosť uzávierky a zníži sa rozmazanie.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Daylight
Cloudy
Žiarivka
Incandescent
Biele
(štandardné)
Modrasté
Sfarbené do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie vyváženia bielej farby
[White Balance] (s. 58).
10
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Popis pixelov a veľkosť záberu
1 Veľkosť záberu: 10M (iba DSC-W170)
3648 pixlov × 2736 pixlov = 9 980 928 pixlov
2 Veľkosť záberu: 8M (iba DSC-W150)
3264 pixlov × 2448 pixlov = 7 990 272 pixlov
3 Veľkosť záberu: VGA
640 pixlov × 480 pixlov = 307 200 pixlov
Počet
pixelov
Výber veľkosti záberu (s. 12)
Pixel
Veľký počet
pixelov (vynikajúca
kvalita záberu a
veľká veľkosť
súboru)
Malý počet pixelov
(nižšia kvalita
záberu, ale malá
veľkosť súboru)
Príklad: tlač do max.
formátu A3+
Príklad: pripojená
snímka odosielaná emailom
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
DSC-W170
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Veľkosť záberu
Bežné použitie
10M
(3648×2736)
For prints up to A3+
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
Shoot in 3:2 aspect ratio
5M
(2592×1944)
For prints up to A4
3M
(2048×1536)
For prints up to 10×15 cm
or 13×18 cm
VGA
(640×480)
Shoot at small image size
for e-mail attachments
16:9 (7M)*2
(3648×2056)
For viewing on HDTVs and
printing up to A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
For viewing on HDTVs
Počet záberov
Tlač
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
*1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc ap.
*2) Pri tlači sa môžu orezať obidva okraje záberu (s. 126).
12
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
DSC-W150
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Veľkosť záberu
Bežné použitie
Počet záberov
8M
(3264×2448)
For prints up to A3
3:2 (7M)*1
(3264×2176)
Shoot in 3:2 aspect ratio
5M
(2592×1944)
For prints up to A4
3M
(2048×1536)
For prints up to 10×15 cm
or 13×18 cm
VGA
(640×480)
Shoot at small image size
for e-mail attachments
16:9 (6M)*2
(3264×1840)
For viewing on HDTVs and
printing up to A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
For viewing on HDTVs
Tlač
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
*1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc ap.
*2) Pri tlači sa môžu orezať obidva okraje záberu (s. 126).
DSC-W170/W150
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Veľkosť videozáberu
Snímka/s.
Bežné použitie
640(Fine) (640×480)
pribl. 30
Shoot high quality movie for display on
TV
640(Standard)
(640×480)
pribl. 17
Shoot standard quality movie for display
on TV
320 (320×240)
pribl. 8
Shoot at small image size for e-mail
attachments
• Čím väčšia veľkosť záberu, tým vyššia kvalita.
• Čím viac snímok za sekundu, tým je prehrávanie plynulejšie.
13
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Flash
Informácie o používaní blesku
Pri používaní blesku sa oči objektu môžu javiť ako červené alebo sa na zábere môžu
zobraziť neostré biele kruhové škvrny. Tieto efekty je možné zmierniť nasledujúcimi
krokmi.
Efekt červených očí
Zrenice sa v tmavom prostredí rozširujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev na zadnej
strane oka (sietnice), čím vzniká „efekt červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ako je možné zmierniť „efekt červených očí“?
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (s. 60).
• V režime výberu scény vyberte možnosť
(High Sensitivity)* (s. 29). (Blesk sa automaticky
vypne.)
• Ak sa oči objektu nasnímajú ako červené, opravte obrázok pomocou funkcie [Retouch] v ponuke
na prezeranie (s. 68) alebo pomocou dodaného softvéru „Picture Motion Browser“.
Biele „kruhové škvrny“
Tento jav je spôsobený čiastočkami (prach, peľ a pod.), ktoré sa vznášajú vo vzduchu v
blízkosti objektívu. Ak ich blesk fotoaparátu zvýrazní, zobrazia sa ako biele kruhové
škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Čiastočky (prach,
peľ a pod.) vo
vzduchu
Ako je možné zmierniť „biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• V režime výberu scény vyberte možnosť
(High Sensitivity)*. (Blesk sa automaticky vypne.)
* Aj pri výbere režimu
(High Sensitivity) v režime výberu scény môže byť rýchlosť uzávierky
nízka v prípade nedostatočných svetelných podmienok alebo na tmavom mieste. V takom prípade
použite statív alebo po stlačení spúšte držte fotoaparát pevne rukami.
14
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Spodná časť
A Tlačidlo POWER
B Spúšť (25)
C Indikátor POWER
D Blesk (26)
E Mikrofón
F Objektív
G Reproduktor
H Okno zameriavacieho rámčeka
I Indikátor samospúšte (27)/
Indikátor funkcie Smile Shutter (31)/
Iluminátor AF (86)
A Indikátor uzamknutia AE/AF
(zelený)
B Indikátor nabíjania blesku/
Indikátor záznamu (oranžový)
C Zameriavací rámček
D Displej LCD (21)
E Tlačidlo MENU (44)
F Tlačidlo
(Prehrávanie) (33)
G Snímanie: tlačidlo W/T (Priblíženie)
(26) Zobrazenie: tlačidlo /
(Priblíženie pri prehrávaní) (33)/
(Register) (34)
H Háčik pre remienok na ruku
I Prepínač režimu (24)
15
Popis jednotlivých častí
J Tlačidlo HOME (42)
K Ovládacie tlačidlo
Zapnutie ponuky: v/V/b/B/z (44)
Vypnutie ponuky DISP/ / / (21,
26, 27)
L Tlačidlo
(Prezentácia) (35)
M Multikonektor
Používa sa v nasledujúcich
situáciách:
• pri vytváraní pripojenia USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
• pri vytváraní pripojenia do vstupných
konektorov pre zvuk a video na
televízore,
• pri vytváraní pripojenia k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge.
N Lôžko pre statív
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. V opačnom prípade nebude
fotoaparát pevne uchytený alebo sa
môže poškodiť fotoaparát.
O Kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
P Otvor na vloženie batérie
Q Otvor na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
R Indikátor prístupu
S Ovládač vysúvania batérie
16
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) na
ovládacom paneli sa obrazovka zmení
(s. 21).
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Pri snímaní statických záberov
Zobrazenie
Význam
Prepínač režimu/ponuka
(výber scény) (28)
Prepínač režimu
(Automatické
programovanie) (24)
Vyváženie bielej farby
(58, 59)
Režim zhlukového/
sériového snímania (51)
Režim merania (55)
Detekcia tváre (49)/Smile
Detection (50)
• Indikátory sú v režime Easy Shooting
obmedzené.
Pri snímaní videozáznamov
SteadyShot (62)
• V predvolenom nastavení
sa v závislosti od
nastavenia funkcie
SteadyShot po
čiastočnom stlačení
tlačidla uzávierky zobrazí
jeden z týchto
indikátorov.
DRO (60)
Upozornenie na vibrácie
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (129)
Veľkosť záberu (47)
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu stabilizovaného
záberu, použiť blesk pre
lepšie osvetlenie alebo
statív či iné zariadenie na
stabilizovanie
fotoaparátu (s. 8).
•
sa zobrazuje iba pre
DSC-W170.
•
sa zobrazuje iba pre
DSC-W150.
17
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Indikátor citlivosti
úsmevu/Počet snímok
(31)
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok na ukladanie
záznamov (78)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
96
Stupnica približovania
(26, 87)
Počet obrázkov, ktoré je
možné zaznamenať
Záznamové médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Režim farieb (61)
00:25:05
B
Nahrávací čas
(hod : min : sek.)
Rozpoznanie scény (52)
Zobrazenie
Význam
z
Uzamknutie AE/AF (25)
REC
Standby
Nahrávanie videa/
pohotovostný režim
ISO400
ISO číslo (54)
Iluminátor AF (86)
Odstránenie efektu
červených očí (60)
Režim blesku (26)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
• Keď sa v zlých svetelných
podmienkach zníži
rýchlosť uzávierky pod
určitú úroveň,
automaticky sa aktivuje
funkcia NR (redukcia
šumu) pomalej uzávierky,
ktorá zníži šum na
obrázku.
Nabíjanie blesku
Konverzný objektív (88)
D
Zobrazenie
Význam
Časovač (27)
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
(129)
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (53)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (55)
0:12
Čas záznamu
(minúty : sekundy)
Zameriavací rámček zóny
AF (56)
Databáza je plná (132)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF (56)
1.0m
Polomanuálna hodnota
(57)
Macro (27)
18
Histogram (21)
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (129)
Veľkosť záberu (47)
•
sa zobrazuje iba pre
DSC-W170.
•
sa zobrazuje iba pre
DSC-W150.
PictBridge – pripájanie
Pri prehrávaní videozáznamov
(114)
Režim prezerania (63)
Filtrovanie podľa tvárí
(65)
Obľúbené položky (63)
Ochrana (73)
Značka poradia tlače
(DPOF) (116)
Stupnica približovania
(33)
VOL.
Hlasitosť (33)
PictBridge – pripájanie
(115)
• Keď sa zobrazuje značka,
kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
B
Zobrazenie
N
Význam
Prehrávanie (33)
Panel prehrávania
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo súboru priečinka
(75)
2008 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami na
prehrávanie záberov
19
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
Histogram (21)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok prehrávania
(75)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
8/8 12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Prehrávacie médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Zmena priečinka (75)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Režim merania (55)
Flash
Vyváženie bielej farby
(58)
ISO400
ISO číslo (54)
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
(129)
20
+2.0EV
Hodnota expozície (53)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v (DISP)
(zobrazenie
displeja)
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) na
ovládacom paneli sa obrazovka zmení
takto:
Indikátory zapnuté
Indikátory zapnuté*
Histogram zapnutý*
Počas
prehrávania sa
zobrazuje
informácia o
zábere.
Zobrazenie
histogramu
Indikátory vypnuté*
• Ak si zábery prezeráte vo vonkajšom
prostredí v jasnom svetle, zvýštejas
podsvietenia displeja LCD.
Môže sa tak však rýchlejšie spotrebovať
batéria.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
počas snímania
– keď je zobrazená ponuka.
– pri snímaní videozáznamov.
počas prehrávania
– keď je zobrazená ponuka.
– v zobrazení registra.
– keď pri prehrávaní používate funkciu
približovania.
– pri otáčaní statických záberov.
– počas prehrávania videozáznamov.
– keď je zobrazená ponuka obľúbených
položiek.
– keď je zobrazený zoznam dátumov.
• Počas prehrávania snímok sa LCD
obrazovka nedá vypnúť.
• Medzi histogramom zobrazeným počas
snímania a počas prehrávania môže byť
veľký rozdiel:
– keď bliká blesk.
– keď je rýchlosť uzávierky pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pri záberoch
nasnímaných iným fotoaparátom.
• Keď LCD obrazovku vypnete, funkcia
digitálneho priblíženia nefunguje. Keď
vyberiete položku (Režim blesku)/
(Samospúšť)/ (Makro), snímka sa zobrazí
približne na dve sekundy.
• Ak počas vypnutej LCD obrazovky vypnete
a znova zapnete napájanie, indikátory sa
zapnú.
Vypnutie LCD displeja
* Zvýši sa jas podsvietenia displeja LCD.
21
Zmena zobrazenia na displeji
z Nastavenie hodnoty EV (hodnota
expozície) pomocou zobrazeného
histogramu
A
B
Tmavší Svetlejší
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci úroveň jasu záberu.
Opakovaným stláčaním tlačidla v
(DISP) na ovládacom paneli zobrazte na
displeji histogram. Zobrazený graf
označuje svetlú časť záberu v časti
skosenej doprava a tmavú časť záberu v
časti skosenej doľava.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa zobrazí aj pri prehrávaní
samostatného záberu, nie je však možné
nastaviť expozíciu.
22
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 15 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete nahrávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na možnosť [640(Fine)] nie je možné nahrávať do
vnútornej pamäte.
Po vložení pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“
[Snímanie]: zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, Nastavenia ap.]: na záberoch uložených na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použiť rôzne funkcie.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Snímanie]: zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: prehrávajú sa zábery uložené vo
vnútornej pamäti.
[Ponuka, Nastavenia ap.]: na záberoch uložených vo
vnútornej pamäti je možné použiť rôzne funkcie.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou a potom
postupujte podľa návodu pri funkcii [Copy] (s. 79).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte kroky uvedené na stránkach 101, 102 alebo 105, 106 bez vloženej karty
„Memory Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Pripojením fotoaparátu k počítaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál je možné kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné kopírovať údaje z počítača do
vnútornej pamäte.
23
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
:
Režim Auto Adjustment
Umožňuje snímať s automaticky upravenými nastaveniami. t s. 25
:
Režim Easy Shooting
Umožňuje snímať zábery s použitím minima potrebných funkcií a
jednoducho viditeľnými indikátormi. t s. 26
:
Režim Program Auto*
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony).
:
Movie Mode
Umožňuje snímanie videozáznamov so zvukom. t s. 25
/
/
/
/
/SCN: Režim Scene Selection
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od
záberu.
Keď je prepínač režimu nastavený na SCN, v ponuke si môžete vybrať
položky ,
, , ,
. t s. 28
* Rôzne nastavenia môžete vybrať aj v ponuke. (Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách
nájdete na strane t s. 45)
24
Snímanie záberov (režim Auto
Adjustment)
Spúšť
Tlačidlo Macro
Tlačidlo DISP
Tlačidlo blesku
Tlačidlo priblíženia
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo z
Základné funkcie
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statických záberov (režim Auto Adjustment): vyberte položku
Pri snímaní videozáznamov: vyberte položku
.
.
2 Držte fotoaparát tak, aby ste si lakte opierali o telo, čím budete fotoaparát
držať pevnejšie.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1 Zaostrite stlačením spúšte do polovice a jej podržaním.
Indikátor uzamknutia z (AE/AF lock) bliká na zeleno, fotoaparát zapípa a indikátor
prestane blikať, ale ostane svietiť.
Indikátor uzamknutia AE/AF
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
25
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Pri snímaní videozáznamov:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť
• Najmenšia vzdialenosť snímania je približne 10 cm (W)/50 cm (T) (merané od prednej časti
objektívu).
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne
pomaly blikať a nebude pípať. Zameriavací rámček zóny AF sa prestane zobrazovať. Znovu
vyberte záber a zaostrite.
V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité:
–
–
–
–
–
–
Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok.
Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.
Objekt sa sleduje cez sklo.
Objekt sa rýchlo pohybuje.
V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy.
Objekt je v protisvetle alebo sa v zábere vyskytuje blikajúce svetlo.
Snímanie v režime jednoduchého snímania
Nastavte prepínač režimu na
.
Text sa zväčší a indikátory budú čitateľnejšie.
Fotoaparát sníma zábery s optimálnymi nastaveniami, t. j. jediné nastavenia, ktoré
možno zmeniť, sú veľkosť záberu (Large/Small) (s. 48), blesk (Auto/Off) (s. 48) a
samospúšť (10 s/Vyp.) (s. 27).
W/T Používanie priblíženia
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na oddialenie tlačidlo W.
• Keď pomer priblíženia prekročí hodnotu 5×, fotoaparát použije funkciu digitálneho priblíženia.
Viac informácií o nastaveniach funkcie [Digital Zoom] a o kvalite záberu nájdete na s. 87.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
Blesk (Výber režimu blesku pri snímaní statického záberu)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
(Žiadny indikátor): automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo podsvietení (predvolené nastavenie).
: Vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Vynútený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: Odpojený blesk
26
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
• Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla.
• Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor
.
Macro (snímanie blízkych objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
Základné funkcie
(Žiadny indikátor): automaticky
Fotoaparát nastaví zaostrenie automaticky od vzdialených predmetov až po režim snímania
blízkych predmetov.
Prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Macro
Fotoaparát upraví zaostrenie s prioritou na blízke predmety.
Keď snímate blízke predmety, zapnite režim makra.
• Pri snímaní záberov v režime Macro sa funkcia automatického zaostrenia vypne.
• Odporúča sa nastavenie priblíženia na stranu W.
Používanie samočinného časovača
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiadny indikátor): samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
Po stlačení spúšte zabliká indikátor samospúšte a počas používania samospúšte počuť
pípanie.
Indikátor samospúšte
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo V (
).
• Použitím samospúšte s 2-sekundovým oneskorením môžete predísť rozmazaniu
obrazu. Spúšť sa stlačí 2 sekundy po stlačení tlačila spúšte, čím sa znížia otrasy
fotoaparátu spôsobené stlačením tlačidla spúšte.
• V režime jednoduchého snímania môžete vybrať iba hodnoty
(10 s) alebo
(Vyp.).
27
Snímanie statického záberu (Scene
Selection)
Tlačidlo MENU
Spúšť
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimu
Výber režimu (
/ /
/
/
) pomocou prepínača režimu
1 Vyberte požadovaný režim výberu scény (
/
/
/
/
) pomocou
prepínača režimu.
2 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Výber režimu ( /
/ / /
) v SCN
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť SCN.
2 Stlačte tlačidlo MENU a vyberte si možnosť
/
/
možností v/V/b/B na ovládacom tlačidle (s. 47).
/
/
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
• Viac informácií o režimoch nájdete na nasledujúcej strane.
Zrušenie výberu režimu
Prepínač režimu nastavte na iný režim, ako je režim Scene Selection.
28
pomocou
Snímanie statického záberu (Scene Selection)
Režimy výberu scény
Nasledujúce režimy sú vopred nastavené tak, aby sa zhodovali s podmienkami daného
prostredia.
Režimy zvolené pomocou prepínača
režimu
High Sensitivity
Twilight*
Umožňuje snímať zábery
nočných scén na veľkú
vzdialenosť bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Beach
Smile Shutter
Keď fotoaparát deteguje
úsmev, uzávierka sa
automaticky spustí. Podrobné
informácie nájdete na strane 31.
Soft Snap
Umožňuje snímať zábery s
jemnejšou atmosférou. Je
vhodný na snímanie portrétov,
kvetín ap.
Landscape
Zaostrí len na vzdialené
objekty pri snímaní krajiny atď.
Umožňuje čisté nasnímanie
modrej farby vody pri snímaní
záberov pri mori alebo iných
vodných plochách.
Základné funkcie
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj v nedostatočne
osvetlených podmienkach.
Znižuje rozmazanie.
Režimy zvolené pomocou
obrazovky ponuky
Snow
Umožňuje snímať jasné snímky
a zabráni nesprávnym farbám
pri snímaní scén
odohrávajúcich sa na snehu
alebo iných miestach s bielym
pozadím.
Fireworks*
Umožňuje snímať ohňostroj v
celej jeho kráse.
Underwater
Twilight Portrait*
Umožňuje snímať ostré zábery
osôb s nočným obrazom v
pozadí bez negatívneho vplyvu
na atmosféru.
Umožňuje snímať pod vodou v
prirodzených farbách (je
nevyhnutné použiť vodotesný
obal).
* Pri snímaní záberov v režime
(Twilight Portrait),
(Twilight) alebo
(Fireworks) je
rýchlosť uzávierky nižšia, preto je snímka často rozmazaná. Odporúča sa použiť statív.
29
Snímanie statického záberu (Scene Selection)
Funkcie, ktoré môžete použiť pri výbere scény
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré
funkcie nedostupné.
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
—
Macro
—
/
Flash
Face
Detection
—
*2
—
/
—
/
—
/
—
—
Smile
Detection
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Smile
Detection
Sensitivity
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Zhlukové/
sériové
snímanie
—
—
—
—
—
—
—
EV
White
Balance
Red Eye
Reduction
Samočinný
časovač
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1) [Flash] sa v režime [White Balance] nedá zvoliť.
*2) [Off] sa v režime [Face Detection] nedá zvoliť.
*3) Môžete použiť režim [Underwater White Balance] namiesto režimu [White Balance].
30
*3
—
Snímanie statického záberu (Scene Selection)
Snímanie záberov v režime Smile Shutter
Keď fotoaparát deteguje úsmev, uzávierka sa automaticky spustí.
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim
(Smile Shutter).
2 Zamierte fotoaparát na objekt, ktorý chcete nasnímať a stlačením spúšte do
polovice upravte zaostrenie.
3 Úplne stlačte spúšť.
Režim Smile Shutter sa prepne do pohotovostného režimu.
Rámček detekcie úsmevu (oranžový)
Indikátor citlivosti detekcie úsmevu
Tento indikátor označuje aktuálnu „úroveň“ úsmevu.
Základné funkcie
Značka detekcie úsmevu/Počet snímok
Vždy keď úroveň úsmevu dosiahne nastavenú citlivosť detekcie úsmevu (označená b),
fotoaparát spustí uzávierku a nasníma až šesť snímok. Po nasnímaní záberu sa rozsvieti
indikátor režimu Smile Shutter (s. 15).
4 Ak chcete opustiť režim Smile Shutter, znova úplne stlačte tlačidlo spúšte.
• Keď sa režim Smile Shutter nachádza v pohotovostnom režime, indikátor záznamu (oranžový)
bliká.
• Snímanie pomocou režimu Smile Shutter sa skončí automaticky vtedy, keď sa zaplní pamäťová
karta „Memory Stick Duo“ alebo vnútorná pamäť, alebo po nasnímaní šiestich záberov.
• Pomocou funkcie [Smile Detection] (s. 50) si môžete vybrať osobu, ktorej úsmev má prioritu.
• Ak fotoaparát nedeteguje úsmev, nastavte hodnotu funkcie [Smile Detection Sensitivity] (s. 50).
• Po úplnom stlačení tlačidla spúšte fotoaparát nasníma snímku automaticky, keď sa niektorá z osôb
zobrazených v rámčeku detekcie úsmevu (oranžový) usmeje.
• Ak sa po úplnom stlačení tlačidla spúšte zmení vzdialenosť medzi fotoaparátom a snímanou
osobou, fotoaparát nemusí byť zaostrený. Ak sa zmení jas okolia, fotoaparát nemusí dosiahnuť
vhodnú expozíciu.
• V nasledujúcich prípadoch sa nemusia dať správne detegovať tváre:
– v príliš tmavom alebo jasnom prostredí,
– tváre sú čiastočne zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, pokrývkami hlavy ap.,
– osoby nehľadia do fotoaparátu.
• V závislosti od aktuálnych podmienok sa tváre nemusia dať správne detegovať.
• Funkcia digitálneho priblíženia sa nedá použiť.
• Keď sa režim Smile Shutter nachádza v pohotovostnom režime, pomer priblíženia sa nedá zmeniť.
31
Snímanie statického záberu (Scene Selection)
z Tipy na lepšie snímanie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči ofinou.
2 Pokúste sa nastaviť tvár pred fotoaparátom tak, aby bola vo vodorovnej polohe. Miera
detekcie je vyššia, keď sa oči nachádzajú v jednej rovine.
3 Usmejte sa „naplno“ s otvorenými ústami. Úsmev sa jednoduchšie deteguje vtedy, keď je
vidieť zuby.
32
Prezeranie záberov
Tlačidlo
(Register)/
(Priblíženie pri prehrávaní)
Tlačidlo
(Priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo MENU
Tlačidlo HOME
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie)
(Prehrávanie).
• Ak stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) na vypnutom fotoaparáte, zariadenie sa automaticky
zapne a nastaví sa na režim prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, znova stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlo
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Stlačením tlačidla z
prehrávanie zastavíte.)
Stlačením tlačidla B spustíte režim rýchleho prevíjania vpred a stlačením tlačidla b
spustíte režim prevíjania vzad. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
tlačidlo z.)
Stlačením tlačidla V sa zobrazí obrazovka ovládania hlasitosti, potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
• Videozáznamy s veľkosťou [320] sa zobrazujú menšie.
• Niekedy sa stáva, že snímky zhotovené pomocou starších modelov fotoaparátov Sony
sa nedajú prehrať.
Stlačte tlačidlo HOME, v časti
a potom prehrajte snímky.
/
(View Images) vyberte položku [
Folder View],
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo . Ak chcete posunúť priblíženie
opačným smerom, stlačte tlačidlo .
Nastavte polohu pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak chcete zrušiť priblíženie pri prehrávaní, stlačte tlačidlo z.
33
Prezeranie záberov
Zobrazí zobrazenú oblasť celej snímky.
V tomto prípade sa zväčšil stred.
• Uloženie zväčšených záberov: pozri časť [Trimming] (s. 68).
Zobrazenie obrazovky registra
Ak chcete zobraziť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
• V rámci predvoleného nastavenia sa snímky zobrazujú v zobrazení podľa dátumov
vyhotovenia (ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“) alebo v
priečinkovom zobrazení (ak používate vnútornú pamäť).
Režim zobrazenia možno zmeniť výberom položky
(View Images) na obrazovke
HOME (s. 63).
• Pri každom stlačení tlačidla
(Register) sa počet záberov na obrazovke registra
zvýši.
• Keď používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, pomocou tlačidiel v/V si
môžete vybrať požadovaný dátum alebo priečinok; najskôr však musíte vybrať panel
pomocou tlačidla b.
Panel
34
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Statické snímky sa prehrávajú sekvenčne spolu s hudbou a pridanými efektmi.
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
1 Stlačte tlačidlo
Tlačidlo
(Prezentácia)
(Prezentácia).
Základné funkcie
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
2 Znova stlačte tlačidlo
(Prezentácia).
Spustí sa prezentácia.
• Videozáznamy nemožno prehrávať.
• Iné nastavenia než [Image] a [Filter by Faces] sa uložia dovtedy, kým ich nezmeníte.
• Funkcia [Filter by Faces] sa niekedy nedá použiť v prípade snímok nasnímaných
pomocou starších modelov fotoaparátov Sony.
Ukončenie prezentácie
Stlačte tlačidlo
(Prezentácia).
• Prezentácia sa nedá pozastaviť.
Nastavenie hlasitosti hudby
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V a potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
35
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Zmena nastavenia
Na obrazovke nastavenia v kroku 1 vyberte každú položku pomocou tlačidiel v/V, a
potom stlačte tlačidlo z.
Položky možno nastaviť takto.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Image
Toto nastavenie je nakonfigurované na hodnotu [Folder] vtedy, keď nie je zasunutá
pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa).
All
Slúži na prehrávanie všetkých statických snímok v
poradí.
Folder
Slúži na prehrávanie statických snímok vo vybratom
priečinku (k vybratému dátumu) alebo v rámci
obľúbených položiek.
This date
Favorites 1-6
• [Folder] a [This date] – tieto položky možno vybrať iba
vtedy, keď používate súvisiaci režim zobrazenia.
Filter by Faces
Toto nastavenie je nakonfigurované na hodnotu [Off] vtedy, keď nie je zasunutá pamäťová
karta „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa).
Off
Snímky sa nefiltrujú.
All people
Slúži na zobrazenie snímok filtrovaných podľa vybratých
podmienok.
Children
Infants
Smiles
36
• Snímky sa niekedy nesprávne zobrazujú alebo sú skryté.
• Filtrovanie sa niekedy nedá použiť v prípade snímok
nasnímaných pomocou starších modelov fotoaparátov
Sony.
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Effects
Simple
Základná prezentácia prepínajúca zábery v
predurčených intervaloch
• Interval prehrávania možno upraviť. Takto si budete môcť
vychutnať snímky požadovaným spôsobom.
Základná prezentácia vhodná pre širokú škálu scén
Nostalgic
Náladová prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény
Stylish
Štýlová prezentácia v stredne rýchlom tempe
Active
Prezentácia v rýchlom tempe vhodná pre živé scény
Face 1:Basic
Slúži na spustenie prezentácie v strednom tempe s
rôznymi efektmi (napríklad priblíženie tváre a
zobrazenie viacerých snímok vedľa seba). Vhodný režim
pre rôzne scény, ktorý zo snímok obsahujúcich tváre
ponúkne to najlepšie
Face 2:Nostalgic
Pomalšia a emotívnejšia prezentácia s rôznymi efektmi
(napríklad priblíženie tváre a zobrazenie viacerých
snímok vedľa seba), ktorá ponúka to najlepšie zo snímok
obsahujúcich tváre
Face 3:Stylish
Živá prezentácia s rýchlym tempom a rôznymi efektmi
(napríklad priblíženie tváre a zobrazenie viacerých
snímok vedľa seba), ktorá ponúka to najlepšie zo snímok
obsahujúcich tváre
Základné funkcie
Basic
37
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Music
Prehrávaná hudba je predvolene určená podľa vybratého efektu. Môžete nastaviť
ľubovoľnú hudbu s ľubovoľným efektom. Môžete si vybrať aj z viacerých možností hudby
na pozadí (BGM).
38
Music1
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Simple]
Music2
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Basic]
Music3
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Nostalgic]
Music4
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Stylish]
Music5
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Active]
Music6
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Face
1:Basic]
Music7
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Face
2:Nostalgic]
Music8
Predvolené nastavenie pre režim prezentácie [Face
3:Stylish]
Off
Hudba sa nepoužije.
Back
Návrat na obrazovku nastavenia.
Zobrazenie snímok vo forme prezentácie
Other Settings
Interval
Interval je nastavený na hodnotu [Auto], ak je v položke [Effects] nastavená možnosť
[Simple].
1 sec
3 sec
Nastavenie intervalu zobrazenia záberov v režime
prezentácie [Simple].
10 sec
Auto
Interval je nastavený tak, aby sa hodil k zvolenej položke
[Effects].
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Základné funkcie
5 sec
z Pridanie alebo zmena hudobných súborov
Môžete preniesť požadované hudobné súbory z diskov CD alebo súbory vo formáte MP3 do
fotoaparátu a prehrávať ich počas prezentácie. Hudobné súbory môžete prenášať pomocou nástroja
[ Music Tool] v ponuke
(Slideshow) na obrazovke HOME a pomocou softvéru „Music
Transfer“ (dodáva sa), nainštalovaného v počítači. Ďalšie informácie nájdete na s. 108 a 110.
• Do fotoaparátu môžete zaznamenať maximálne osem hudobných súborov (osem predvolených
súborov (Music1 – Music8) možno nahradiť prenesenými súbormi).
• Maximálna dĺžka prehrávania každého z hudobných súborov je približne 5 minút.
• Ak nemôžete prehrať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo inak nefunkčný, spustite príkaz
[Format Music] (s. 108) a hudbu preneste ešte raz.
39
Odstránenie záberov
Tlačidlo
(Register)
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Stlačte tlačidlo
Ovládacie tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Pri zobrazení jedného záberu alebo v režime zobrazenia indexu stlačte
tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť
[Delete].
4 Vyberte požadovaný režim odstránenia pomocou tlačidiel b/B spomedzi
možností [This Image], [Multiple Images] a [All Images in Date Range]/[All In
This Folder] a stlačte tlačidlo z.
• Zobrazené možnosti sa odlišujú v závislosti od vybratého režimu zobrazenia (s. 63).
40
Odstránenie záberov
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Môžete odstrániť zvolený záber.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [Multiple Images]
Naraz môžete vybrať a odstrániť viac záberov.
1 Vyberte zábery, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo z.
Políčko záberu sa začiarkne značkou začiarknutia .
Zobrazenie registra
Základné funkcie
Jeden záber
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky snímky k určitému dátumu alebo z určitého priečinka, na
obrazovke indexu vyberte položku [Multiple Images] (Viaceré zábery), pomocou
tlačidla b vyberte požadovaný panel a začiarknite ( ) začiarkavacie políčko.
Keď vyberiete možnosť [All Images in Date Range]/[All In This Folder]
Môžete odstrániť všetky zábery k vybratému dátumu alebo z vybratého priečinka.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
41
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou ku všetkým funkciám fotoaparátu a je možné ju vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
1 Ak chcete zobraziť obrazovku HOME, stlačte tlačidlo HOME.
Shooting
Shooting
Shoot photos or movies
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Obrazovku HOME nie je možné zobraziť, keď je vytvorené pripojenie PictBridge
alebo USB.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením
tlačidla HOME.
42
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Položky na obrazovke HOME
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky. Podrobné informácie o každej položke sú uvedené v usmerneniach
v spodnej časti každej obrazovky.
Kategórie
Položky
Shooting (s. 24)
View Images
Date View (s. 63)
Základné funkcie
Shooting*
Folder View (s. 63)
Favorites (s. 63)
Slideshow
Slideshow (s. 35)
Music Tool (s. 108)
Download Music
Print
Manage Memory
Format Music
Print (s. 113)
Memory Tool
Memory Stick Tool (s. 78)
Format
Change REC.Folder
Create REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool (s. 81)
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1 (s. 82)
Beep
Initialize
Function Guide
Smile demo mode
Main Settings 2 (s. 84)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (s. 86)
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (s. 89)
Auto Orientation
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Clock Settings (s. 90)
Language Setting (s. 91)
* Použije sa režim snímania zvolený pomocou prepínača režimu.
43
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
Function Guide
Natavením funkcie [Function Guide] na hodnotu
[Off] vypnete sprievodcu funkciami (s. 82).
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Vyberte požadovanú položku ponuky pomocou tlačidiel v/V na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel b/B.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Vyberte položku v režime prehrávania a stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnete ponuku.
44
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa menia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a polohy prepínača režimu v režime snímania. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky.
( : dostupné)
Poloha prepínača režimu:
Scéna
Ponuka na snímanie (s. 47)
—
—
*2
—
*1
Image Size
Flash
—
—
Face Detection
*1
—
—
*2
—
—
—
Smile Detection
—
—
—
*2
Smile Detection Sensitivity
—
—
—
*2
REC Mode
—
Scene Recognition
—
EV
—
—
*2
—
Základné funkcie
Scene Selection
—
—
—
—
—
ISO
—
—
—
Metering Mode
—
—
—
Focus
—
—
—
White Balance
—
—
Underwater White Balance
—
—
Flash Level
—
—
Red Eye Reduction
—
*2
—
*2
—
*2
DRO
—
—
—
Color Mode
—
—
—
SteadyShot
—
—
(Shooting Settings)
—
—
—
—
—
*1) Položky, ktoré možno vybrať, sú v porovnaní s inými režimami obmedzené (s. 26).
*2) Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu výberu scény (s. 30).
45
Položky ponuky
Ponuka na prezeranie (s. 64)
(Delete)
(Date List)
(View Mode)
(Filter by Faces)
(Add / Remove Favorites)
(Slideshow)
(Retouch)
(Multi-Purpose Resize)
(Protect)
(Print)
(Select Folder)
46
(Rotate)
Používanie funkcií snímania
Ponuka pre snímanie
Funkcie, ktoré pri snímacom režime používajú tlačidlo MENU, sú popísané nižšie.
Podrobné informácie o používaní ponuky, pozri stranu 44.
Režim, ktorý je možné vybrať, sa zobrazí bielou farbou.
Nedostupné
Režimy vybraté na obrazovke ponuky, keď je
prepínač režimu nastavený do polohy SCN
.
Scene Selection: Výber výberu scény
Výber výberu scény v ponuke.
Môžete snímať zábery s vopred nastavenými režimami, ktoré sa zhodujú s rôznymi
podmienkami záberu (s. 28).
Image Size: Výber veľkosti záberu
Používanie funkcií snímania
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobné informácie nájdete na strane 11.
Pre statické zábery
(iba DSC-W170)
Vyberie veľkosť záberu pre snímanie statických záberov.
(iba DSC-W150)
47
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Platí pre režim Easy Shooting
Slúži na výber veľkosti snímky pre režim Easy Shooting.
Large
Slúži na snímanie záberov s veľkosťou [10M] (iba DSCW170) alebo [8M] (iba DSC-W150).
Small
Slúži na snímanie záberov s veľkosťou [3M].
Pre videozáznam
(Fine)
Vyberie veľkosť záberu pre videozáznam.
(Standard)
Flash: nastavenie blesku
Slúži na výber nastavenia blesku v režime Easy Shooting.
48
Auto
Blesk sa spustí vtedy, keď nie je k dispozícii dostatok
svetla alebo ak existuje protisvetlo.
Off
Blesk sa nepoužije.
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Face Detection: Detekcia tváre objektu
Slúži na výber možnosti použitie funkcie detekcie tváre a taktiež slúži na výber
prioritného objektu pri použití tejto funkcie.
Detekcia tváre objektu automaticky upraví nastavenie zaostrenia, blesku, expozície,
vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužije funkciu detekcie tváre.
(Auto)
Slúži na výber tváre, na ktorú sa fotoaparát automaticky
zaostrí.
Rámček detekcie tváre
(oranžový)
Rámček detekcie tváre (biely)
(Child Priority)
Slúži na prioritné zaostrenie sa na tváre detí.
(Adult Priority)
Slúži na prioritné zaostrenie sa na tváre dospelých osôb.
• Funkcia detekcie tváre nefunguje, keď používate digitálne priblíženie.
• Keď je režim výberu scény nastavený na hodnotu
(Soft Snap), funkcia detekcie tváre sa
aktivuje.
• Keď je režim výberu scény nastavený na hodnotu
(Soft Snap), predvolené nastavenie funkcie
[Face Detection] je [Auto].
• Aj napriek tomu, že po výbere režimu jednoduchého snímania je funkcia [Face Detection] pevne
nastavená na hodnotu [Auto], nezobrazia sa žiadne rámčeky detekcie tváre.
• Funkcia môže zaznamenať až 8 tvárí objektov. Keď je v režime výberu scény vybratá funkcia
(Soft Snap), detegovať možno iba tváre 4 osôb.
• Ak fotoaparát rozpozná viac objektov, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný, a nastaví zaostrenie
podľa priority. Farba rámčeka detekcie tváre hlavnej postavy sa zmení na oranžovú.
• Rámček nastavenia zaostrenia sa po stlačení spúšte do polovice zobrazí nazeleno.
• V nasledujúcich prípadoch sa nemusia dať správne detegovať tváre:
– v príliš tmavom alebo jasnom prostredí,
– tváre sú čiastočne zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, pokrývkami hlavy ap.,
– osoby nehľadia do fotoaparátu.
• V závislosti od podmienok nemusí fotoaparát rozpoznať dospelé osoby a deti.
Používanie funkcií snímania
Značka detekcie tváre
49
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Smile Detection: nastavenie funkcie detekcie úsmevu
Slúži na výber prioritných subjektov pre funkciu Smile Shutter. Podrobné informácie o
funkcii Smile Shutter nájdete na strane 31.
(Auto)
Automaticky deteguje a sníma tváre s úsmevom.
(Child Priority)
Deteguje a sníma s prioritným zaostrením na tvár
dieťaťa.
(Adult Priority)
Deteguje a sníma s prioritným zaostrením na tvár
dospelej osoby.
• V závislosti od aktuálnych podmienok sa tváre nemusia dať správne detegovať.
Smile Detection Sensitivity: nastavenie citlivosti detekcie úsmevu
Slúži na nastavenie úrovne detekcie úsmevu pomocou funkcie Smile Shutter. Podrobné
informácie o funkcii Smile Shutter nájdete na strane 31.
(Low)
Detekcia širokého úsmevu.
(Medium)
Detekcia normálneho úsmevu.
(High)
Detekcia mierneho úsmevu.
• V závislosti od aktuálnych podmienok sa tváre nemusia dať správne detegovať.
50
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
REC Mode: Výber režimu nepretržitého snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať nepretržite alebo nie.
(Normal)
(Burst)
Nesníma nepretržite.
Keď držíte spúšť stlačenú, fotoaparát zaznamená až 100
snímok za sebou.
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
(odpojený blesk).
Zaznamená skupinu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície (Exposure Bracket).
O čo väčšia je hodnota kroku posunu, o to väčší je aj
posun v hodnote expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá hodnota expozície je
správna, snímajte v režime Exposure Bracket a posúvajte
ju. Neskôr môžete vybrať záber s najlepšou expozíciou.
Používanie funkcií snímania
• Blesk je nastavený do polohy
BRK ±0.3EV
• Ak je prepínač režimu nastavený na možnosť
, režim
Exposure Bracket nie je dostupný.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk).
Pri nastavení na hodnotu Burst
• Pri snímaní použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne päť záberov.
• Interval snímania je približne 0,62 s (DSC-W170) alebo 0,51 s (DSC-W150). Snímací interval sa
predĺži v závislosti od nastavenej veľkosti záberu.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre
nasledujúce zábery.
Pri nastavení na hodnotu Exposure Bracket
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Ak je expozícia nastavená ručne (s. 53), posunie sa v závislosti od nastaveného jasu.
• Interval snímania je rovnaký ako v režime zhlukového snímania. Interval snímania môže byť dlhší
v závislosti od podmienok scény.
• Ak je snímaný objekt príliš jasný alebo tmavý, je možné, že ho nebudete môcť dobre nasnímať s
vybratou hodnotou kroku posunu.
51
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Scene Recognition: určenie snímanej scény a zhotovenie snímky
Fotoaparát automaticky deteguje podmienky snímania (napríklad protisvetlo alebo
nočné snímanie), a potom zhotoví snímku.
(Off)
Funkcia rozpoznania scény sa nepoužíva.
(Auto)
Fotoaparát deteguje podmienky, ako napríklad
protisvetlo alebo nočnú scénu, a zhotoví snímku s
použitím optimálnych nastavení.
Ak fotoaparát nerozpozná scénu, snímka sa zhotoví tak,
ako keby bola funkcia rozpoznania scény nastavená na
hodnotu [Off].
Označenie aktuálneho nastavenia
Označenie režimu rozpoznania
scény
(Advanced)
Fotoaparát nasníma jednu snímku bez použitia funkcie
rozpoznania scény a ďalšiu snímku s použitím tejto
funkcie. Vedľa značky rozpoznania scény sa zobrazí
položka . (Celkom dve snímky)
Ak fotoaparát nerozpozná scénu, nasníma sa iba jeden
záber.
V takomto prípade sa snímka sa zhotoví tak, ako keby
bola funkcia rozpoznania scény nastavená na hodnotu
[Off].
Informácie o nerozpoznaných scénach
Nasledovné scény možno rozpoznať. Fotoaparát identifikuje optimálnu scénu a zobrazí
príslušnú značku.
Keď počas zobrazenia scény stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, farba značky sa zmení
na zelenú a rozpoznanie scény sa potvrdí.
Súmrak
Portrét za súmraku
Súmrak s použitím statívu
Protisvetlo
Portrét s protisvetlom
• Režim rozpoznania scény nefunguje za týchto podmienok:
– počas zhlukového snímania,
– počas používania digitálneho priblíženia.
52
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
• Režim blesku je nastavený na hodnotu
(Automatický blesk) alebo
(Odpojený blesk).
• Keď je funkcia detekcie tváre nastavená na [Off] a [Scene Recognition] je nastavené na [Auto]
alebo [Advanced], zmení sa [Face Detection] na [Auto].
• Keď je funkcia detekcie tváre nastavená na hodnotu [Off], scény
(Portrét za súmraku) a
(Portrét s protisvetlom) nemožno detegovať.
• Scény
(Súmrak s použitím statívu) sa niekedy nedajú rozpoznať v prostrediach, kedy sa
vibrácie prenášajú na fotoaparát aj napriek tomu, že je upevnený na statíve.
• Keď sa scéna rozpozná ako scéna typu
(Súmrak s použitím statívu), niekedy dochádza k
pomalej rýchlosti uzávierky. Počas snímania musí byť fotoaparát v stabilizovanom stave.
• Značka aktuálneho nastavenia a značka rozpoznania scény sa zobrazia bez ohľadu na nastavenia
zobrazenia obrazovky (s. 21).
• V závislosti od situácie sa scény niekedy nemusia dať rozpoznať.
Expozíciu nastavte ručne.
Smerom k značke –
Smerom k značke +
–2.0EV
Smerom k značke –: záber stmavne.
0EV
Fotoaparát automaticky nastaví hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k značke +: záber sa vyjasní.
Používanie funkcií snímania
EV: Úprava intenzity svetla
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete pozri stranu 9.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV.
• Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk,
nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutočnosti použiť.
53
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Výber citlivosti ISO.
Nízka citlivosť ISO
(Auto)
Vysoká citlivosť ISO
Zvýšením citlivosti ISO (výberom väčšieho čísla) je
možné znížiť rozmazanie obrazu na tmavých miestach
alebo v prípade pohyblivých objektov. Pri vyššej hodnote
citlivosti ISO sa však na zábere zobrazuje väčší šum.
Vyberte číslo citlivosti ISO podľa podmienok snímania.
• Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO, pozri stranu 9.
• Počas nastavenia na funkcie Burst alebo Exposure Bracket môžete vybrať len možnosti [ISO
AUTO], [ISO 80] až [ISO 400].
• Keď snímate v jasnom prostredí, fotoaparát automaticky zvýši hodnotu reprodukcie tónov a
zabráni bielemu nádychu snímok (s výnimkou situácie, ak je funkcia [ISO] nastavená na hodnotu
[ISO 80]).
54
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí tú časť, podľa ktorej sa nastaví expozícia.
(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (Multi-pattern metering (Viacoblastné
meranie)).
(Center)
Zameria sa na stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu v strede umiestneného objektu (Centerweighted metering (Stredové meranie)).
Zameria iba jednu časť daného objektu (Spot metering
(Bodové meranie)).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
Používanie funkcií snímania
(Spot)
(len pre statické zábery)
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete pozri stranu 9.
• Pri bodovom alebo stredovom meraní sa pre zaostrenie na meraciu pozíciu odporúča nastavenie
funkcie [Focus] na hodnotu [Center AF] (s. 56).
• Režim merania možno vybrať iba vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu
[Off].
55
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Ak je správne zaostrenie v režime automatického
zaostrovania zložité, použite ponuku.
(Multi AF)
Automatické zaostrenie na objekt vo všetkých zónach
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je vhodný, ak sa snímaný objekt nenachádza v
strede rámčeka.
Zameriavací rámček zóny AF
(len pre statické zábery)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
(Center AF)
Automatické zaostrenie na objekt nachádzajúci sa v
strede zameriavacieho rámčeka.
• Súčasným použitím funkcie zamknutia AF môžete zhotoviť
záber požadovaným spôsobom.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
(Spot AF)
Automatické zaostrenie na veľmi malý objekt alebo úzku
časť záberu.
• Súčasným použitím funkcie zamknutia AF môžete zhotoviť
záber požadovaným spôsobom. Držte fotoaparát pevne,
aby sa navzájom vyrovnal objekt a zameriavací rámček
zóny AF.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
56
Ponuka pre snímanie
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(neobmedzená
vzdialenosť)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Automatické rýchle zaostrenie na oblasť okolo predtým
nastavenej vzdialenosti (poloautomatické).
• Poloautomatické zaostrenie na objekt vo všetkých zónach
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je užitočný vtedy, keď sa opakovane sníma
objekt na rovnakú vzdialenosť.
• Ak je zložité správne zaostriť pomocou automatického
zaostrenia, napríklad v prípade snímania objektu cez sieťku
alebo okno, použite funkciu poloautomatického zaostrenia.
z Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia
Ak snímate záber, v ktorom sa snímaný objekt nachádza v rohu rámčeka (alebo displeja), alebo ak
je vybratá možnosť [Center AF] alebo [Spot AF], fotoaparát pravdepodobne nezaostrí na objekt v
rohu rámčeka.
Používanie funkcií snímania
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Ak používate funkciu digitálneho zaostrenia alebo iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je
vypnutý a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v
strede displeja.
• Metódu zaostrenia možno zmeniť iba vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na
hodnotu [Off].
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Multi AF] alebo [ ].
• Poloautomatické nastavenie vzdialenosti obsahuje určité chyby a tieto chyby sa zväčšujú vtedy,
keď je priblíženie nastavené na stranu T, alebo keď je objektív naklonený nahor alebo nadol.
V takýchto prípadoch postupujte nasledovne:
1 Zmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa objekt nachádzal v strede zameriavacieho
rámčeka zóny AF a stlačením spúšte do polovice zaostrite na objekt (uzamknutie AF).
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor uzamknutia AE/AF
Ak nestlačíte spúšť až na doraz, môžete tento postup zopakovať toľkokrát, koľko
potrebujete.
2 Ak indikátor uzamknutia AE/AF prestane blikať a ostane zapnutý, vráťte sa na záber s
úplnou kompozíciou a úplne stlačte tlačidlo uzávierky.
57
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
White Balance: Úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite v
prípade neprirodzených farieb na záberoch.
(Auto)
58
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
(Daylight)
Upravuje nastavenie podľa okolitých podmienok pri
jasnej oblohe, západe slnka, nočných scénach, v
prítomnosti neónových svetiel alebo ohňostroja.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zahmlenej oblohe alebo na
tienistých miestach.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
[Fluorescent Light 1]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie bielou žiarivkou.
[Fluorescent Light 2]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie prirodzenou bielou žiarivkou.
[Fluorescent Light 3]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie bielou žiarivkou s farebnou teplotou denného
svetla.
Ponuka pre snímanie
n (Incandescent)
(Flash)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Upravuje nastavenie pre miesta pod žiarovkami alebo
pre veľmi osvetlené miesta, ako napríklad vo
fotografickom štúdiu.
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
• Túto položku nie je možné vybrať pri snímaní
videozáznamov.
Používanie funkcií snímania
• Ak chcete podrobnejšie informácie o vyvážení bielej farby, pozrite s. 10.
• Pri osvetlení blikajúcou žiarivkou môže funkcia vyváženia bielej farby fungovať nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo [Fluorescent
Light 3].
• Keď snímate pomocou blesku v inom režime než [Flash], režim [White Balance] je nastavený na
hodnotu [Auto].
• Keď v režime výberu scény vyberiete režim
(Underwater), môžete použiť funkciu
[Underwater White Balance] namiesto funkcie [White Balance].
Underwater White Balance: úprava farebných tónov v režime Underwater
Úprava farebného tónu počas režimu
(Auto)
(Underwater) (s. 29).
Fotoaparát automaticky upraví farebné tóny pod vodou
tak, aby sa zobrazovali prirodzene.
(Underwater 1)
Slúži na úpravu podmienok pod vodou (keď je modrá
farba príliš výrazná).
(Underwater 2)
Slúži na úpravu podmienok pod vodou (keď je zelená
farba príliš výrazná).
(Flash)
Slúži na zapnutie blesku pri snímaní pod vodou.
• V závislosti od farby vody sa vhodná úprava niekedy nedá dosiahnuť ani napriek tomu, že je
vybratá možnosť [Underwater 1] alebo [Underwater 2].
• Keď snímate pomocou blesku v inom režime než [Flash], režim [Underwater White Balance] je
nastavený na hodnotu [Auto].
59
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
zníži úroveň intenzity blesku.
(Normal)
(+)
zvýši úroveň intenzity blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite s. 26.
• Ak je objekt príliš svetlý alebo príliš tmavý, táto úprava pravdepodobne nebude účinkovať.
Red Eye Reduction: nastavenie funkcie redukcie efektu červených očí
Pred snímaním blesk blysne dvakrát alebo
viackrát, aby sa znížil jav červených očí, ktorý
vzniká pri použití blesku.
(Auto)
Keď je aktivovaná funkcia detekcie tváre, blesk sa spustí
automaticky a obmedzí výskyt fenoménu červených očí.
(On)
Blesk vždy zabliká, aby sa znížil efekt červených očí.
(Off)
Nepoužíva sa funkcia odstránenia efektu červených očí.
• Ak chcete predísť rozmazaniu záberov, držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte. Zvyčajne
to trvá sekundu po stlačení spúšte. Taktiež dbajte na to, aby sa objekt počas tohto času nehýbal.
• Odstránenie efektu červených očí nemusí priniesť želaný výsledok. Závisí to od individuálnych
rozdielov a podmienok, ako sú napríklad vzdialenosť snímaného objektu, alebo ak sa objekt pri
predbežnom záblesku nepozeral na fotoaparát. V takom prípade môžete po snímaní opraviť efekt
červených očí použitím funkcie [Retouch] v ponuke na prezeranie (s. 68).
• Ak nepoužívate funkciu detekcie tváre, blesk sa nespustí, t. j. funkcia redukcie efektu červených
očí nebude fungovať ani po zvolení možnosti [Auto].
DRO: optimalizácia jasu a kontrastu
Slúži na analýzu snímanej scény a zlepšuje kvalitu snímky formou automatickej
korekcie.
(Off)
(DRO standard)
60
Úpravy sú vypnuté.
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast celej scény.
Ponuka pre snímanie
(DRO plus)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast snímok
podľa jednotlivých oblastí.
• Výraz DRO je skrátená forma výrazu „Optimalizátor dynamického rozsahu“, t. j. funkcie, ktorá
automaticky optimalizuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami snímky.
• V závislosti od podmienok snímania sa nemusia dať získať efekty korekcie.
• Keď je nastavená funkcia [DRO plus], všimnite si nasledovné body.
– Na spracovanie snímky sa vyžaduje určitý čas.
– Môžete si vybrať iba spomedzi možností [ISO AUTO], [ISO 80] alebo [ISO 400].
– Keď vyberiete režim zhlukového/sériového snímania, funkcia [DRO plus] sa zruší a nastaví sa
funkcia [DRO standard].
Je možné upraviť jas záberu a pridať špeciálne efekty.
(Normal)
Nastaví farbu záberu na štandardnú.
(Vivid)
Nastaví farbu záberu na sýtu a jasnú.
(Sepia)
Nastaví farbu záberu dohneda.
Používanie funkcií snímania
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
61
Ponuka pre snímanie
(B & W)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Nastaví farbu snímky na čiernobielu.
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Normal], [Sepia] alebo [B & W].
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu stabilizovaného záberu pri polovičnom
stlačení spúšte.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu stabilizovaného záberu. Môžete
stabilizovať aj tie zábery, ktoré sú priblížené na veľkú
vzdialenosť.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Shooting].
(Off)
Nepoužíva režim stabilizovaného záberu.
• V režime automatického nastavenia alebo jednoduchého snímania bude funkcia [SteadyShot]
nastavená na možnosť [Shooting].
• V prípade videozáznamov môžete nastaviť len možnosti [Continuous] alebo [Off].
Fotoaparát je automaticky nastavený na režim [Continuous].
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete.
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií.
(Shooting Settings): výber nastavení snímania
Výber nastavení pre funkciu snímania. Položky, ktoré sa zobrazia v tejto ponuke, sú
rovnaké ako tie na obrazovke HOME v režime [
Shooting Settings]. Pozrite strany
43, 86.
62
Používanie funkcií prezerania
Výber režimu zobrazenia
Keď používate fotoaparát s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“, môžete si vybrať
spôsob, akým sa budú prehrávať snímky (režim zobrazenia) na obrazovke HOME.
Keď používate internú pamäť, snímky sa zobrazia iba v režime zobrazenia priečinka.
1 Ak chcete zobraziť obrazovku HOME, stlačte tlačidlo HOME.
2 Vyberte možnosť
(View Images) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný režim zobrazenia, a potom stlačte tlačidlo z.
(Date View): zobrazenie podľa dátumu
(Folder View): zobrazenie podľa priečinka
Slúži na zobrazenie snímok v každom priečinku pomocou funkcie [Create
REC.Folder] nástroja [Memory Tool]. Ak ste nevytvorili nový priečinok, všetky
snímky sa uložia do priečinka „101MSDCF“. Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete
na stranách 75, 78.
(Favorites): zobrazenie snímok zaregistrovaných ako obľúbené
položky
Používanie funkcií prezerania
Slúži na rozdelenie snímok uložených na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ podľa
dátumu a zobrazení.
Predvolené nastavenie je [Date View].
Táto funkcia zobrazuje snímky zaregistrované ako obľúbené položky (s. 65).
Počet snímok
zaregistrovaných ako
obľúbené položky
Zobrazenie snímok s
najaktuálnejším dátumom
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte skupinu obľúbených položiek,
ktoré chcete prehrať, a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazia sa všetky snímky vo vybratej skupine obľúbených položiek.
2 Po výbere snímky, ktorú chcete prehrať v režime jednej snímky, stlačte tlačidlo z.
63
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Táto časť obsahuje informácie o položkách ponuky, ktoré sa zobrazia po stlačení
tlačidla MENU v režime prehrávania. Viac informácií o tom, ako používať ponuku,
nájdete pozri stranu 44.
Režim, ktorý je možné vybrať, sa zobrazí bielou farbou.
Dostupné
View Mode (Date View/Folder View/Favorites)
Nedostupné
Vnútorná pamäť
(Delete): Odstránenie záberov
Zobrazia sa zábery na obrazovke s jedným záberom alebo na obrazovke registra a
odstránia sa, pozri stranu 40.
(This Image)
Odstráni sa aktuálne vybratý záber.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime jednej snímky.
(Multiple Images)
(All Images in Date
Range)
(All In This Folder)
Zobrazia sa a odstránia viaceré zábery.
Odstránia sa všetky zábery s vybratým dátumom/vo
vybratom priečinku.
• Zobrazené hlásenia sa odlišujú v závislosti od vybratého režimu
zobrazenia.
(View Mode): prepínanie režimov zobrazenia
Slúži na výber režimu zobrazenia. Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo
(View Images) na obrazovke HOME.
Pozri stranu 63.
(Date List): výber dátumu prehrávania pri používaní
zobrazenia podľa dátumov
Táto funkcia slúži na výber dátumu, ktorý sa má prehrávať počas používania
zobrazenia podľa dátumu.
1 Počas zobrazenia jedného záberu alebo v režime zobrazenia indexu stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Date List] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa zoznam dátumov (kalendár).
64
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte dátum, ktorý chcete zobraziť, a potom stlačte tlačidlo
z.
(Filter by Faces): prehrávanie snímok filtrovaných podľa určitých
podmienok
Táto funkcia slúži na filtrovanie snímok a ich zobrazenie.
(Off)
(Children)
Snímky sa nefiltrujú.
Snímky sa filtrujú na základe určených podmienok a potom
sa zobrazia.
(Infants)
(Smiles)
• Snímky sa niekedy nesprávne zobrazujú alebo sú skryté.
• Filtrovanie sa niekedy nedá použiť v prípade snímok nasnímaných pomocou starších modelov
fotoaparátov Sony.
(Add / Remove Favorites): pridávanie alebo odstraňovanie obľúbených
položiek
Používanie funkcií prezerania
(All people)
Vyberte si svoj obľúbený záber a pridajte ho alebo ho odstráňte zo skupiny ako
obľúbenú položku.
(This Image)
Slúži na odstránenie snímky, ktorú ste vybrali ako obľúbenú
položku.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime jednej snímky.
(Multiple Images)
(Add All in Date
Range)
Slúži na výber viacerých snímok a ich pridanie alebo
odstránenie ako obľúbených položiek.
Slúži na pridanie snímok do vybratého dátumového rozsahu
a ich pridanie ako obľúbených položiek.
• Táto položka sa zobrazuje iba počas zobrazenia zoznamu v
režime zobrazenia podľa dátumu.
65
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
(Remove All in Date
Range)
Slúži na odstránenie všetkých snímok v rámci vybratého
dátumu alebo zoznamu obľúbených položiek.
(Remove All in
Favorites)
• Zobrazené hlásenia sa odlišujú v závislosti od vybratého
režimu zobrazenia.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime indexu.
Postup pri pridávaní snímky do skupiny obľúbených položiek
1 Počas zobrazenia snímok v režime jednej snímky vyberte snímku, ktorú chcete pridať do
skupiny obľúbených položiek.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Add / Remove Favorites],
potom pomocou tlačidiel b/B vyberte položku [This Image], a potom stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V/b/B označte skupinu obľúbených položiek, do ktorej chcete
pridať snímku, a potom stlačte tlačidlo z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Výber a pridanie viacerých snímok do skupiny obľúbených položiek
1 Počas zobrazenia snímok v režime jednej snímky alebo v režime indexu stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Add / Remove Favorites],
potom pomocou tlačidiel b/B vyberte položku [Multiple Images], a potom stlačte tlačidlo
z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B označte skupinu obľúbených položiek, do ktorej chcete
pridať snímky, a potom stlačte tlačidlo z.
V režime zobrazenia samostatného záberu:
4 Pomocou tlačidiel b/B zobrazte požadovanú snímku, a potom stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá ikona
.
5 Stlačením tlačidla b/B zobrazíte ďalšie snímky, ktoré chcete pridať, a následne stlačte
tlačidlo z.
6 Stlačte tlačidlo MENU.
7 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V režime registra:
4 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte snímku, ktorú chcete pridať, a potom stlačte tlačidlo
z.
K vybratému záberu sa pridá ikona
.
5 Ak chcete pridať ďalšie snímky, opakujte krok 4.
Ak chcete vybrať všetky snímky k určenému dátumu, pomocou tlačidla b vyberte celý
panel, a potom stlačte tlačidlo z.
6 Stlačte tlačidlo MENU.
7 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
66
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Pridanie všetkých snímok k určenému dátumu
1 Počas zobrazenia snímok v režime indexu stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Add / Remove Favorites].
3 Pomocou tlačidla b/B vyberte položku [Add All in Date Range] a potom stlačte tlačidlo
z.
4 Pomocou tlačidiel v/V/b/B označte skupinu obľúbených položiek, do ktorej chcete
pridať snímky, a potom stlačte tlačidlo z.
5 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Odstránenie snímky z obľúbených položiek
Vyberte snímku, ktorú chcete odstrániť – postupujte rovnako, ako v časti „Výber a
pridávanie viacerých snímok do skupiny obľúbených položiek“.
Indikátor
sa stratí.
• Ak chcete odstrániť všetky snímky k vybratému dátumu alebo zo skupiny obľúbených
položiek, vyberte položku [Remove All in Date Range]/[Remove All in Favorites].
Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo
Pozri stranu 35.
(Slideshow).
Používanie funkcií prezerania
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
67
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
(Retouch): Retušovanie statických záberov
Pridá efekty alebo vykoná úpravy v zaznamenanom zábere a uloží ho ako nový súbor.
Originálny záber sa zachová.
Retušovanie statických záberov
1 Počas zobrazenia jednej snímky vyberte snímku, ktorú chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Retouch], a potom po
výbere požadovaného režimu stlačením tlačidiel b/B stlačte tlačidlo z.
4 Vykonajte retušovanie záberov podľa pokynov pre každý režim retušovania.
(Trimming)
Na snímke sa vykoná priblíženie pri prehrávaní a časť
snímky sa oreže.
1 Stlačením tlačidla W/T priblížite rozsah orezania.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte tlačidlo
MENU.
3 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Image Size], a
potom stlačte tlačidlo z.
Vyberte veľkosť snímky, ktorá sa má zaznamenať (tlačidlá
v/V) a znova stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Veľkosť záberu, ktorý možno orezať, sa môže líšiť podľa záberu.
• Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršiť.
(Red Eye Correction)
Odstraňuje efekt červených očí pri snímaní s bleskom.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Je možné, že nebudete môcť opraviť efekt červených očí, čo
závisí od obrázku.
68
Ponuka na prezeranie
(Unsharp masking)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Umožňuje zaostriť záber vo zvolenej oblasti.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte oblasť (rámček)
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Soft Focus)
Spôsobí rozmazanie okolia vybratého bodu na zvýraznenie
objektu.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
3 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
Používanie funkcií prezerania
• V závislosti od snímky nemusí byť korekcia dostatočná alebo sa
môže zhoršiť kvalita snímky.
69
Ponuka na prezeranie
(Partial Color)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Čiernobielo obkolesí vybratý bod na signalizáciu objektu.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Fisheye Lens)
Okolo vybratého bodu aplikuje efekt rybieho oka.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Cross Filter)
Svetelným zdrojom pridáva záblesk.
1 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovanú dĺžku retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
70
Ponuka na prezeranie
(Radial Blur)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
Slúži na stanovenie stredového bodu vyjadrenia pohybu v
statickej snímke.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod
záberu, ktorú chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Retro)
Táto funkcia „zjemní“ snímku rozmazaním zaostrenia a
obmedzením okolitého svetla, t. j. snímka sa zobrazí tak, ako
keby bola zhotovená pomocou starého fotoaparátu.
(Happy Faces)
Používanie funkcií prezerania
1 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
Táto funkcia umiestni úsmev na tvár osoby. Keď fotoaparát
deteguje tvár, ktorú možno retušovať, okolo tváre sa zobrazí
rámček.
1 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Level] a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlačidlom v/V vyberte úroveň retušovania a znova
stlačte tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• V závislosti od snímky sa snímka nemusí dať retušovať.
71
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
(Multi-Purpose Resize): zmena veľkosti snímky podľa používania
Môžete zmeniť pomer strán a veľkosť snímaných záberov, a potom ich zaznamenať ako
nové súbory.
Snímky možno skonvertovať na pomer strán 16:9 s cieľom zobrazenia s vysokým
rozlíšením, alebo do režimu VGA (umiestnenie snímok na blog alebo ich pripojenie
ako prílohy e-mailových správ).
HDTV (
)
Blog/E-mail (
Slúži na zmenu pomeru strán z 4:3/3:2 na 16:9 a veľkosť
uložených snímok bude 2M.
)
Slúži na zmenu pomeru strán zo 16:9/3:2 na 4:3 a veľkosť
uložených snímok bude VGA.
1 Počas zobrazenia jednej snímky vyberte snímku, ktorú chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Multi-Purpose Resize], a
po výbere požadovanej veľkosti snímky pomocou tlačidla b/B stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla W/T priblížite oblasť, ktorú chcete upraviť.
5 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Podrobné informácie o veľkosti snímky nájdete na strane 11.
• Veľkosť videozáznamov nemožno zmenšiť.
• Snímky sa nedajú zmenšiť z VGA na [HDTV].
• Zväčšenie snímky a viacnásobné zmeny veľkosti môžu viesť ku zhoršeniu kvality snímky.
72
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním. Na chránenom zábere sa zobrazí indikátor
(Chrániť).
(This Image)
Ochráni alebo odomkne aktuálne vybratý záber.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime jednej snímky.
(Multiple Images)
Zobrazia sa a ochránia alebo odomknú viaceré zábery.
Ochrana záberu
1 Počas zobrazenia záberov v režime jednej snímky vyberte snímky, ktoré chcete chrániť.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Protect], potom pomocou
tlačidiel b/B zvoľte možnosť [This Image] a stlačte tlačidlo z.
1 Počas zobrazenia snímok v režime jednej snímky alebo v režime indexu stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Protect] a tlačidlami b/B zvoľte položku
[Multiple Images]. Potom stlačte tlačidlo z.
Používanie funkcií prezerania
Výber a ochrana záberov
V režime zobrazenia samostatného záberu:
3 Tlačidlami b/B vyberte záber, ktorý chcete ochrániť, a stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá ikona .
4 Ak chcete zobraziť ďalšie zábery, ktoré chcete ochrániť, stlačte tlačidlo b/B a potom
tlačidlo z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V režime registra:
3 Označte záber, ktorý chcete ochrániť, pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
z.
K vybratému záberu sa pridá ikona
.
4 Ak chcete ochrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 3.
Ak chcete vybrať všetky snímky k určenému dátumu/z určitého priečinka/zo skupiny
obľúbených položiek, pomocou tlačidla b vyberte celý panel, a potom stlačte tlačidlo z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
73
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Pri formátovaní sa odstránia všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane chránených
záberov. Tieto zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
Zrušenie ochrany
Vyberte záber, ktorého ochranu chcete zrušiť, a odomknite ho rovnakým spôsobom,
aký je uvedený v časti „Výber a ochrana záberov“.
Indikátor
(Protect) zmizne.
: Pridanie značky poradia tlače
K záberu, ktorý chcete vytlačiť, sa pridá značka poradia tlače (
Pozrite s. 116.
).
(This Image)
K aktuálne vybratému záberu sa pridá ikona DPOF. Ak už
vybratý záber obsahuje značku DPOF, značka DPOF sa
zruší.
(Multiple Images)
Vyberie zábery a pridá k nim značku DPOF. Už pridané
značky DPOF sa zrušia.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Tlač záberov nasnímaných s dátumom.
Pozrite s. 113.
(Rotate): Otočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Rotate] a potom stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [
] a pomocou tlačidla b/B záber otočte.
5 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Videozáznamy a chránené zábery sa nedajú pootočiť.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí.
74
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 44
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača sa nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Slúži na výber priečinka obsahujúceho snímku, ktorú chcete prehrať.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V kroku 2 vyberte možnosť [Exit] a potom stlačte tlačidlo z.
z Informácie o priečinkoch
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (s. 78)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC.Folder] (s. 79)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
Používanie funkcií prezerania
Zrušenie výberu priečinka
75
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa
pamäte) a položky Settings (nastavenia)
Predvolené nastavenia môžete zmeniť pomocou funkcie
(Settings) na obrazovke HOME.
(Manage Memory) alebo
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
1 Ak chcete zobraziť obrazovku HOME, stlačte tlačidlo HOME.
2 Vyberte možnosť
(Manage Memory) alebo
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
(Settings) pomocou
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadované nastavenie, a potom stlačte
tlačidlo z.
• Obrazovka HOME sa zobrazí po stlačení tlačidla b.
76
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)
5 Pomocou tlačidiel v/V vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie zmeny nastavenia
Ak sa na displeji zobrazí položka [Cancel], vyberte ju a potom stlačte tlačidlo z.
Ak nie, stlačte b.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením tlačidla HOME.
Prispôsobenie nastavení
77
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Memory Tool — Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamäťové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začať okamžite
používať.
• Nezabudnite, že formátovaním sa nenávratne odstránia všetky údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ vrátane chránených záznamov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on Memory Stick will be erased“
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Create REC.Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Create REC.Folder] a
potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
„101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
78
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete iný
priečinok na ukladanie záznamov.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozrite „Cieľové priečinky na ukladanie záberov a názvy
súborov“ (s.103).
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Change REC.Folder] a
potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Prispôsobenie nastavení
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ dostatočnou kapacitou voľného miesta.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Copy] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be copied“
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
79
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Zrušenie kopírovania
V kroku 3 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
• Použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie už
majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp.
môže sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov.
• Nie je možné vybrať jednotlivé zábery na kopírovanie.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom naformátujte vnútornú pamäť (príkaz [Format] v nástroji [Internal Memory Tool]) (s. 81).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok a skopírujú sa doň všetky
údaje. Nie je možné vybrať konkrétny priečinok a skopírovať doň zábery.
• Značky
(poradie tlače) na záberoch sa neskopírujú.
80
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Memory Tool — Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovaním sa nenávratne odstránia všetky údaje vo vnútornej pamäti, a to aj
vrátane chránených záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be erased“
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Prispôsobenie nastavení
81
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Main Settings — Main Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Po stlačení ovládacieho tlačidla alebo spúšte zaznie
zapípanie alebo zvuk spúšte.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Initialize
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty. Ak vykonáte túto funkciu, zábery
uložené vo vnútornej pamäti sa zachovajú.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Initialize] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Reset to default settings“
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie inicializácie
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Počas inicializácie nevypínajte fotoaparát.
82
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Smile demo mode
Môžete si zobraziť ukážku režimu Smile Shutter.
On
Počas používania režimu Smile Shutter sa spustí ukážka.
Off
Funkcia sa nevykoná.
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim
(Smile Shutter) (s. 29).
2 Zamierte fotoaparát na snímaný objekt a úplne stlačte tlačidlo spúšte.
Spustí sa ukážka.
• Ak fotoaparát nepoužívate približne 15 sekúnd, ukážka sa spustí aj napriek tomu, že ste nestlačili
tlačidlo spúšte.
• Ukážku môžete po spustení dočasne vypnúť úplným stlačením tlačidla spúšte.
• Aj napriek tomu, že uvoľníte spúšť, keď fotoaparát deteguje úsmev, snímka sa nezhotoví.
• Ak chcete zhotoviť snímku v režime Smile Shutter, túto funkciu vždy nastavte na hodnotu [Off].
Prispôsobenie nastavení
83
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Main Settings — Main Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Slúži na výber režimu USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový terminál.
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so
štandardom PictBridge (s. 101 a 113).
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou
nastavenia [Auto], vyberte nastavenie [PictBridge].
• Ak sa fotoaparát nedá pripojiť k počítaču alebo USB
zariadeniu pomocou nastavenia [Auto], vyberte nastavenie
[Mass Storage].
PictBridge
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (s. 113).
PTP/MTP
Keď pripojíte fotoaparát k počítaču, automaticky sa
spustí sprievodca kopírovaním a do počítača sa skopírujú
zábery z aktuálneho priečinka vo fotoaparáte. (s
operačným systémom Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Slúži na vytvorenie prepojenia hromadného ukladania
medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným zariadením
USB (s. 101).
COMPONENT
Slúži na výber výstupného videosignálu z nastavenia SD a HD(1080i) v závislosti od
pripojeného televízora (s. 92).
84
HD(1080i)
Vyberte túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru s vysokým rozlíšením spracúvajúcemu signál
1080i.
SD
Vyberte túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru, ktorý nie sú kompatibilný so signálom
HD(1080i).
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Systémy farebnej televízie sa líšia v závislosti od krajiny alebo
regiónu.
Ak chcete zobraziť zábery na televíznej obrazovke, skontrolujte systém farebnej
televízie v krajine alebo regióne, v ktorej sa fotoaparát používa (s. 94).
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
Európa).
Wide Zoom Display
Počas prehrávania na TV prijímači s režimom vysokého rozlíšenia sa snímky s
pomerom strán 4:3 a 3:2 prehrajú vo formáte 16:9. Snímky sa zobrazia tak, že ich horná
a dolná časť bude mierne orezaná.
Slúži na prehrávanie s pomerom strán 16:9.
Off
Režim širokouhlého zobrazenia sa nepoužije.
• Jedinými snímkami, ktoré možno prehrávať v režime širokouhlého zobrazenia, sú snímky vo
formáte 4:3 a 3:2. Videozáznamy, snímky s pomerom strán 16:9 a portrétové snímky sa nedajú
približovať.
• Snímka zobrazená na LCD displeji fotoaparátu sa nezmení.
Prispôsobenie nastavení
On
85
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Shooting Settings — Shooting Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa zobrazí indikátor
.
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
• Ak sa použitím iluminátora AF objekt dostatočne nenasvieti z dôvodu značnej vzdialenosti
snímaného objektu, alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa
vzdialenosť približne 2,0 m (pri transfokácii v polohe W) alebo 1,7 m (pri transfokácii v polohe
T).)
• Zaostrovanie prebieha, kým iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, bez ohľadu na to, či svetlo
nedopadá do strednej časti snímaného objektu.
• Iluminátor AF sa nedá používať, keď:
– je nastavený poloautomatický režim (s. 57),
– v režime výberu scény je vybratá možnosť
(Landscape), (Twilight) alebo
(Fireworks).
• Ak používate funkciu Iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je vypnutý a nový zameriavací
rámček zóny AF je zobrazený bodkovanou čiarou. Funkcia AF sa zameriava najmä na objekty
nachádzajúce sa v strede rámčeka.
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora
AF.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete jednoducho nastaviť vodorovnú alebo zvislú pozíciu objektu.
On
Zobrazí čiary mriežky.
Off
Mriežky sa nezobrazia.
• Čiary mriežky sa nezaznamenajú.
86
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
AF Mode
Vyberie režim automatického zaostrovania.
Single
Automaticky upravuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní
spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri snímaní
statických objektov.
Monitor
Automaticky upravuje zaostrenie pred stlačením a
pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Single].
• Nastavenia režimu AF sú neplatné, keď sa aktivuje funkcia detekcie tváre.
• Keď používate funkciu poloautomatického nastavenia, možnosť [Single] sa vyberie automaticky.
Digital Zoom
Smart
(inteligentné priblíženie)
(
)
Podľa veľkosti záberu digitálne zväčší záber do takej
miery, aby nebol skreslený.
Táto funkcia nie je dostupná v nasledovných prípadoch:
– veľkosť snímky je nastavená na hodnotu [10M], [3:2 (8M)]
alebo [16:9 (7M)] (iba DSC-W170),
– veľkosť snímky je nastavená na hodnotu [8M], [3:2 (7M)]
alebo [16:9 (6M)] (iba DSC-W150).
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
Precision
(presné digitálne
priblíženie)
(
)
Slúži na zväčšenie veľkosti snímok pomocou maximálnej
stupnice priblíženia 10× vrátane 5-násobného optického
priblíženia. Pamätajte, že kvalita snímky sa zhorší vtedy,
keď sa presiahne stupnica optického priblíženia.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Prispôsobenie nastavení
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (max. 5×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 5×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
87
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Veľkosť snímky a maximálna stupnica priblíženia pri použití inteligentného priblíženia
(vrátane optického priblíženia 5×)
Veľkosť
Maximálna stupnica priblíženia
DSC-W170
DSC-W150
5M
Pribl. 7,0×
Pribl. 6,3×
3M
Pribl. 8,9×
Pribl. 8,0×
VGA
Pribl. 28 ×
Pribl. 25×
16:9 (2M)
Pribl. 9,5×
Pribl. 8,5×
• Digitálne priblíženie sa nedá používať, keď:
– v režime výberu scény je vybratá možnosť
– LCD displej je vypnutý,
– pri snímaní videozáznamov.
(Smile Shutter),
Conversion Lens
Používa sa na dosiahnutie optimálneho zaostrenia pri nasadení prídavného
konverzného objektívu (nedodáva sa). Pripojte adaptér objektívu (nedodáva sa), a
potom pripojte konverzný objektív.
Tele (
Wide (
Off
)
Pri nasadení konverzného teleobjektívu.
)
Pri nasadení širokouhlého konverzného objektívu.
Ak nie je nasadený žiadny prídavný objektív.
• Pri používaní vstavaného blesku môže byť svetlo blesku blokované, čo spôsobí, že v zábere sa
objaví tieň.
• Keď snímate, overte kompozíciu snímky na LCD obrazovke.
• Režima makra je pevne nastavený na hodnotu
(Automaticky).
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať priblíženie, je obmedzená.
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať zaostrenie, je obmedzená.
• Iluminátor AF neemituje svetlo.
• Poloautomatický režim sa nedá vybrať.
• Ak snímate zábery s konverzným teleobjektívom (nedodáva sa), fotoaparát sa môže zaostriť aj na
blízke predmety v režime
(Landscape) a v režime
(Twilight).
• Ak snímate zábery s konverzným objektívom (nedodáva sa), snímky sa v režime
(Fireworks) s
optimálnym efektom nemusia dať nasnímať.
• Ďalšie informácie nájdete v návode dodávanom spolu s konverzným objektívom.
88
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Shooting Settings — Shooting Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Auto Orientation
Keď fotoaparát otočíte a chcete nasnímať portrét (vertikálny záber), fotoaparát si
zaznamená zmenu polohy a zobrazí snímku v polohe portrétu.
On
Slúži na záznam snímok so správnou orientáciou.
Off
Funkcia automatickej orientácie sa nebude používať.
• Naľavo a napravo od snímok s vertikálnou orientáciou sa zobrazí čierna časť.
• V závislosti od uhla snímania fotoaparátu sa orientácia snímky nemusí správne zaznamenať. Ak sa
snímka nezaznamená so správnou orientáciou, snímku možno otočiť (postupujte podľa pokynov,
ktoré uvádza s. 74).
• Funkcia Auto Orientation sa nedá použi, ak je v režime výberu scény vybratý režim
(Underwater).
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
Prispôsobenie nastavení
Auto Review
• Ak stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude možné ihneď zaznamenať ďalší
záber.
• Automatické zobrazovanie nemôžete použiť ak:
– snímate v režime Burst/Bracket
– je funkcia [Scene Recognition] nastavená na [Auto] alebo [Advanced]
89
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Na obrazovke HOME vyberte položku [
Clock Settings] v časti
(Settings).
2 Na ovládacom tlačidle stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu, a potom stlačte tlačidlo z.
4 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
5 Vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Polnoc sa označuje ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
Zrušenie nastavenia času
V kroku 5 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
90
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 76
Language Setting
Language Setting
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
Prispôsobenie nastavení
91
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Po pripojení fotoaparátu k televízoru môžete zábery prezerať na televíznej obrazovke.
Pripojenie je rôzne v závislosti od typu televízora, ku ktorému je pripojený fotoaparát.
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k televízoru
pomocou dodávaného kábla alebo viacúčelového terminálu
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
1 Do vstupných
konektorov pre
zvuk a video
VIDEO AUDIO
Žltý
Čierny
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Ovládacie tlačidlo
2 Do
multikonektora
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový konektor (čierny) kábla pre viacúčelový terminál
pripojte do konektora pre ľavý kanál zvuku na televízore.
2 Zapnite televízor a nastavte vstup.
• Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na používanie televízora.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
92
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme televízora (s. 85).
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k televízoru s
vysokým rozlíšením
Zábery nasnímané fotoaparátom si môžete prezerať vo vysokej kvalite* pripojením
fotoaparátu k televízoru s vysokým rozlíšením (HD) pomocou káblový adaptéra pre
výstup HD (nedodáva sa).
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
* Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] sa nedajú prehrávať vo formáte HD.
• V režime [Wide Zoom Display] sa snímky s pomerom strán 4:3 alebo 3:2 dajú zobraziť s pomerom
strán 16:9 (s. 85).
• V režime [Multi-Purpose Resize] sa pomer strán dá skonvertovať na 16:9 s cieľom zobrazenia s
vysokým rozlíšením (s. 72).
1 Pripojte fotoaparát k televízoru s vysokým rozlíšením (HD) pomocou káblový
adaptéra pre výstup HD (nedodáva sa).
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Zelený/Modrý/
Červený
Káblový adaptér pre
výstup HD
(nedodáva sa)
Biely/Červený
2 Do
multikonektora
Ovládacie tlačidlo
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
1 Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
Tlačidlo HOME
93
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
2 Zapnite televízor a nastavte vstup.
• Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na používanie televízora.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Nastavte položku [COMPONENT] na hodnotu [HD(1080i)] v časti [Main Settings 2] – vyberte
položku
(Settings) na obrazovke HOME (s. 84).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme televízora (s. 85).
• Výstupy videozáznamov si nemôžete zobraziť vo formáte signálu [HD(1080i)]. Keď sledujete
videozáznamy, položku [COMPONENT] nastavte na hodnotu [SD] (s. 84).
Informácie o štandarde „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Pripojením zariadení kompatibilných so štandardom PhotoTV HD od spoločnosti
Sony pomocou káblový adaptéra pre výstup HD (nedodáva sa) si môžete vychutnať
úplne nový svet fotografií v špičkovej kvalite úplného vysokého rozlíšenia.
Štandard PhotoTV HD umožňuje veľmi detailne, v takmer fotografickej kvalite
zobraziť jemné štruktúry a farby.
• Tieto nastavenia sa musia nakonfigurovať aj na TV prijímači. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie TV prijímača.
Informácie o systémoch farieb televízora
Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s káblom pre
viacúčelový terminál a vstupným konektorom pre video. Systém farieb televízora sa
musí zhodovať so systémom farieb digitálneho fotoaparátu. Porovnajte nasledujúci
zoznam systémov farieb televízora so systémom používaným v krajine alebo regióne, v
ktorom používate fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
a ďalšie.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
94
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
95
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Podrobné informácie o práci s počítačom Macintosh
nájdete v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (s.109).
Zobrazenia displeja použité v tejto časti sa vzťahujú na
anglickú verziu.
Najskôr nainštalujte softvér (dodáva sa) (s. 98)
• Inštalácia softvéru do počítača:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Kopírovanie záberov do počítača (s. 101)
• Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu
„Picture Motion Browser“.
• Práca so zábermi pomocou programov „Picture Motion
Browser“ a „Music Transfer“ umožňuje:
– Prezeranie záberov uložených v počítači
– Úpravu záberov
– Zobrazenie miest nasnímania fotografií na mapách online
– Vytvorenie disku s nasnímanými zábermi (vyžaduje
zapisovaciu jednotku na disky CD alebo DVD)
– Tlač a ukladanie statických záberov s dátumom
– Pridanie a zmena hudby na prezentáciu (pomocou
programu „Music Transfer“)
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na
najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
96
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (už nainštalované): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
Konektor USB: poskytovaný štandardne
Odporúčané prostredie na
používanie programov „Picture
Motion Browser“ a „Music
Transfer“
OS (už nainštalované): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúčaná
pamäť: 512 MB alebo viac)
Pevný disk: miesto na disku vyžadované
na inštaláciu je približne 400 MB
Displej: rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768
bodov alebo viac
• Počítač musí spĺňať aj prevádzkové
požiadavky operačného systému.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Počas pripájania k počítaču sú k pre
pripojenie USB k dispozícii štyri režimy:
[Auto] (predvolené nastavenie), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. V tejto
časti sa ako príklady uvádzajú režimy [Auto]
a [Mass Storage]. Podrobné informácie o
štandarde [PictBridge] a [PTP/MTP] uvádza
s. 84.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Práca s počítačom
Procesor: Intel Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší (odporúčaný procesor:
Intel Pentium III 800 MHz alebo
rýchlejší)
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú
podporované.
97
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledovného postupu:
• Prihláste sa ako člen skupiny
Administrators.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (dodáva sa) do jednotky CDROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, vyberte
prepínač vedľa možnosti [I accept
the terms of the license
agreement] a kliknite na tlačidlo
[Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
• Ak sa táto obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na položku [Computer] (v OS
XP/2000 je to položka [My Computer])
t
(SONYPICTUTIL).
• Môže sa zobraziť obrazovka
automatického prehrávania. Vyberte
súbor „Run Install.exe.“ a pokračujte v
inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
2 Kliknite na položku [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“.
98
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
• Inštalácia softvéru do počítača:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Po inštalácii softvéru sa na pracovnej
ploche vytvoria ikony klávesových
skratiek programov „Picture Motion
Browser“, „PMB Guide“ a „Music
Transfer“.
Dvojitým kliknutím spustite
program „Picture Motion
Browser“.
Dvojitým kliknutím spustite
program „PMB Guide“.
Dvojitým kliknutím spustite
program „Music Transfer“.
Práca s počítačom
99
Informácie o programe „Picture Motion
Browser“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovať so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
V tejto časti sa nachádza prehľad
programu „Picture Motion Browser“.
Prehľad programu „Picture
Motion Browser“
S programom „Picture Motion
Browser“ môžete:
• importovať zábery z fotoaparátu a zobraziť
ich na monitore počítača.
• usporiadať a zobraziť zábery na monitore
podľa dátumu ich vyhotovenia.
• Obrazové súbory uložené v počítači si
môžete zobraziť po ich skopírovaní na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Retušovať (napr. Red Eye Correction a
pod.) vytlačiť a odoslať statické zábery ako
prílohy elektronickej pošty, zmeniť dátum
vyhotovenia záberu a iné.
• Vytlačiť alebo uložiť statické snímky s
dátumom.
• Vytvoriť údajový disk CD pomocou
napaľovacej jednotky CD alebo DVD.
• Odovzdať snímky na web.
• Podrobné informácie nájdete v príručke
„PMB Guide“.
Spustenie programu „PMB
Guide“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB
Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť program „PMB
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
položku [Start] t [All Programs] (v OS
Windows 2000 je to položka [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB Guide].
100
Spustenie a ukončenie
programu „Picture Motion
Browser“
Spustenie programu „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Iný postup: v ponuke Štart kliknite na
položku [Start] t [All Programs] (v OS
Windows 2000 je to položka [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [PMB Picture Motion Browser].
• Pri prvom spustení programu „Picture
Motion Browser“ sa na obrazovke objaví
hlásenie s potvrdením nástroja Informácie.
Vyberte možnosť [Start]. Táto funkcia vás
upozorní na novinky, napríklad na
aktualizácie softvéru. Toto nastavenie
môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie programu „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Kopírovanie záberov do počítača pomocou
programu „Picture Motion Browser“
Príprava fotoaparátu a
počítača
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do multikonektora
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabitú batériu alebo pripojte
fotoaparát k elektrickej zásuvke
pomocou sieťového adaptéra
(nedodáva sa) a kábla USB/AV/
DC IN pre multifunkčný terminál
(nedodáva sa).
• Ak kopírujete obrazové súbory do
počítača a vložené batérie už majú nízku
kapacitu, môže sa stať, že ak sa batérie
príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky
súbory, resp. sa môžu poškodiť údaje.
1 Do konektora USB
Kábel pre
viacúčelový
terminál
Na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
hlásenie „Connecting...“.
3 Zapnite počítač, a potom stlačte
(Prehrávanie).
Indikátory
prístupu*
Keď sa pripojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Práca s počítačom
tlačidlo
* Počas komunikácie sa na displeji zobrazuje
ikona
.
Nepracujte s počítačom, kým sa zobrazuje
indikátor. Keď sa zobrazí indikátor
,
môžete opäť začať pracovať s počítačom.
• Ak sa hlásenie „Mass Storage“ nezobrazí,
nastavte položku [USB Connect] na
hodnotu [Mass Storage] (s. 84).
101
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
Kopírovanie záberov do
počítača
1 Pripojte fotoaparát k počítaču
podľa popisu v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“.
Po vytvorení pripojenia USB sa
automaticky zobrazí obrazovka
[Import Media Files] programu
„Picture Motion Browser“.
• Podrobnejšie informácie o programe
„Picture Motion Browser“ v časti „PMB
Guide“.
Prezeranie záberov na
monitore počítača
Po dokončení importovania sa spustí
program „Picture Motion Browser“.
Zobrazia za miniatúry importovaných
záberov.
• Priečinok „Pictures“ (v OS Windows XP/
2000 ide o priečinok „My Pictures“) je
nastavený ako predvolený priečinok v časti
„Viewed folders“.
• Ak používate otvor na pamäťovú Memory
Stick, informácie nájdete na s. 105.
• Ak sa zobrazí sprievodca automatickým
prehrávaním, zavrite ho.
Môžete usporiadať a zobraziť zábery na
monitore počítača podľa dátumu ich
vyhotovenia.
Podrobné informácie nájdete v časti
„PMB Guide“.
2 Importujte zábery.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
spustite importovanie záberov.
Príklad: zobrazenie mesiacov
Štandardne sa zábery importujú do
priečinka vytvoreného v časti
„Pictures“ (v OS Windows XP/2000
ide o časť „My Pictures“) a nazvaného
podľa dátumu importovania.
102
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
Zrušenie pripojenia USB
Postup popísaný v krokoch 1 až 4
nižšie je potrebné vykonať v prípade, že:
• odpájate kábel pre viacúčelový terminál.
• vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte.
• vypínate fotoaparát.
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti
zoskupené do priečinkov.
Príklad: zobrazenie priečinkov v
operačnom systéme Windows Vista
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na
paneli úloh.
Windows Vista
Dvakrát kliknite sem
Windows XP/Windows 2000
Dvakrát kliknite sem
2 Kliknite na položky
(USB Mass
Storage Device) t [Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
• Používatelia operačných systémov
Windows Vista/XP nemusia vykonať
krok 4.
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
Práca s počítačom
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom.
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
– „Memory Stick Duo“: „101MSDCF“ len
– Vnútorná pamäť: iba „101_SONY“
103
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „Picture Motion
Browser“
• Do priečinka „100MSDCF“ nie je možné
zaznamenať žiadne zábery. Zábery v tomto
priečinku sú k dispozícii len na prezeranie.
• Do priečinka „MISC“ nie je možné
zaznamenať/prehrať žiadne zábery.
• Súbory sa pomenúvajú nasledovne:
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Obrazové súbory indexu, ktoré sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
Znaky sss predstavujú akékoľvek číslo od
0001 do 9999. Číselné časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a jeho príslušného
indexového obrazového súboru sú rovnaké.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
s. 75 a 78.
104
Kopírovanie záberov do počítača bez
programu „Picture Motion Browser“
Zábery je možné kopírovať do počítača
aj bez programu „Picture Motion
Browser“, a to nasledovne:
Počítač so zásuvkou na pamäťovú
kartu Memory Stick:
Z fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
• Aj napriek tomu, že používate operačný
systém Windows 95/98/98 Second Edition/
NT/Me, snímky môžete skopírovať –
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
zasuňte do zásuvky Memory Stick na
počítači.
• V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, ďalšie informácie
nájdete na s. 124.
Kopírovanie záberov do
počítača
– systémy Windows Vista/
XP
Táto časť obsahuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „Documents“ (v
OS Windows XP ide o priečinok „My
Documents“).
1 Pripravte fotoaparát a počítač.
Použite postup popísaný v časti
„Príprava fotoaparátu a počítača“ na
strane 101.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
Počítač bez zásuvky na pamäťovú
kartu Memory Stick:
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Vytvorte USB pripojenie a postupujte
podľa krokov na kopírovanie záberov.
Použite postup popísaný v časti
„Pripojenie fotoaparátu k počítaču“
na strane 101.
• Ak už je nainštalovaný program „Picture
Motion Browser“, spustí sa dialógovej
okno [Import Media Files] programu
„Picture Motion Browser“, avšak
kliknutím na tlačidlo [Cancel] ho
ukončite.
Práca s počítačom
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
• Tento fotoaparát nie je kompatibilný s
operačnými systémami Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me. Ak chcete
skopírovať snímky z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do počítača, použite
komerčne dostupné zariadenie na čítanie/
záznam na kartu Memory Stick.
Postup pri kopírovaní snímok v internej
pamäti: najskôr skopírujte snímky na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, a
potom ich skopírujte do počítača.
105
Kopírovanie záberov do počítača bez programu „Picture Motion Browser“
3 Keď sa na pracovnej ploche
automaticky zobrazí obrazovka
sprievodcu, kliknite na položku
[Open folder to view files] (OS
Windows XP: [Open folder to view
files] t [OK]).
• Ďalšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie obrazových
súborov nájdete s. 103.
6 Kliknite na priečinok [Documents]
(OS Windows XP: [My
Documents]). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na ikonu
priečinka „Documents“ a v
kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Paste].
1
2
• Ak sa obrazovka sprievodcu nezobrazí
automaticky, postupujte podľa návodu v
časti: t „Windows 2000“.
4 Dvakrát kliknite na súbor [DCIM].
5 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci obrazové súbory,
ktoré chcete skopírovať. Potom
kliknite pravým tlačidlom myši na
názov obrazového súboru a v
kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Copy].
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka [Documents] (OS
Windows XP: [My Documents]).
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Keď prepíšete existujúcu snímku
novou snímkou, údaje pôvodného
súboru sa odstránia. Ak chcete
skopírovať obrazový súbor do počítača
bez prepísania, zmeňte názov súboru, a
potom ho skopírujte. Pamätajte však, že
ak zmeníte názov súboru (s. 107), je
možné, že tento záber už nebudete môcť
prehrať na fotoaparáte.
Pre používateľov systému
Windows 2000
1
2
106
Po pripojení fotoaparátu k počítaču
dvakrát kliknite na položky [My
Computer] t [Removable Disk].
Potom pokračujte od kroku č. 4.
Prezeranie obrazových súborov uložených v
počítači pomocou fotoaparátu skopírovaním
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Táto časť popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick Duo“, môžete
si ho znova prezrieť vo fotoaparáte, keď
ho exportujete (skopírujete) do
fotoaparátu pomocou programu
„Picture Motion Browser“.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie
obrazových súborov pomocou fotoaparátu v
prípade, že súbory boli spracované v počítači
alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
1 Pripojte fotoaparát k počítaču a
spustite program „Picture Motion
Browser“ (strany 100, 101).
2 V hlavnom okne vyberte snímky,
ktoré chcete exportovať.
položku [Open with External
Program] t [Image Export Tool].
4 Potom postupujte podľa pokynov
na obrazovke a exportujte
obrazové súbory na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Podrobné informácie o programe
„Picture Motion Browser“ nájdete v
časti „PMB Guide“.
• Snímky skopírované týmto postupom sa
nedajú prehrávať v zobrazení podľa
dátumov, filtrovať podľa tvárí a ani sa nedajú
zaregistrovať do obľúbených položiek. Tieto
snímky prehrávajte vo fotoaparátu v režime
zobrazenia priečinka (s. 63).
• Ak sa nezmenil názov súboru priradený
fotoaparátom, kroky 1 a 2 môžete
vynechať.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename].
2 Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“. Namiesto znakov
ssss zadajte číslo od 0001 do 9999.
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy].
4 Dvakrát kliknite na položku
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v časti [Computer] (OS
Windows XP: [My Computer]).
5 Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v priečinku
[DCIM], potom kliknite na položku
[Paste].
Práca s počítačom
3 V ponuke [Manipulate] vyberte
Export snímok do fotoaparátu bez
použitia programu „Picture Motion
Browser“
• Znaky sss predstavujú akékoľvek
číslo od 100 do 999.
• Ak na karte „Memory Stick Duo“ nie je k
dispozícii žiaden priečinok, najprv vytvorte
nový priečinok pomocou fotoaparátu (s. 78),
a potom skopírujte obrazové súbory.
107
Používanie programu „Music Transfer“
(dodáva sa)
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory pomocou
programu „Music Transfer“ na disku
CD-ROM (dodáva sa). Tieto súbory
môžete takisto kedykoľvek odstrániť
alebo pridať.
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
• Súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača
• hudobné súbory na diskoch CD
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte
1 Ak chcete zobraziť obrazovku
HOME, stlačte tlačidlo HOME.
2 Pomocou tlačidiel
b/B na ovládacom tlačidle
vyberte položku
(Slideshow),
potom pomocou tlačidiel v/V
vyberte položku [ Music Tool], a
potom stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel
v/V vyberte položku [Download
Music], a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „Connect to PC“
4 Vytvorte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
108
5 Spustite „Music Transfer“.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Ak chcete obnoviť hudobné súbory vo
fotoaparáte vopred nastavené
výrobcom:
1 V kroku 3 vykonajte funkciu [Format
Music].
2 Spustite príkaz [Restore defaults] v
programe „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa zmenia na
vopred nastavené hudobné súbory a
položka [Music] v ponuke [Slideshow] sa
nastaví do polohy [Off].
• Pomocou tlačidla [Initialize] (s. 82) môžete
obnoviť hudobné súbory na vopred
nastavené súbory, ale budú tak obnovené
takisto ďalšie nastavenia.
• Podrobnosti o použití programu „Music
Transfer“ nájdete v pomocníkovi online
programu „Music Transfer“.
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS 9.1/
9.2/, Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: poskytovaný štandardne
Odporúčané prostredie pre
používanie programu „Music
Transfer“
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS X
(v10.3 až v10.5)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5,
Mac mini
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite postup popísaný v časti
„Príprava fotoaparátu a počítača“ na
strane 101.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
Pevný disk: miesto na disku vyžadované
na inštaláciu je približne 250 MB
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
Použite postup popísaný v časti
„Pripojenie fotoaparátu k počítaču“
na strane 101.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
Práca s počítačom
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB a viac pamäte)
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Počas pripájania k počítaču sú k pre
pripojenie USB k dispozícii štyri režimy:
[Auto] (predvolené nastavenie), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. V tejto
časti sa ako príklady uvádzajú režimy [Auto]
a [Mass Storage]. Podrobné informácie o
štandarde [PictBridge] a [PTP/MTP] uvádza
s. 84.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
109
Práca s počítačom Macintosh
• Podrobné informácie o mieste ukladania
obrazových súborov a o názvoch súborov
nájdete s. 103.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Zrušenie pripojenia USB
Pri vykonaní postupov uvedených nižšie
alebo pri odpojení fotoaparátu od
počítača najskôr myšou presuňte ikonu
jednotky alebo ikonu pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“ v prípade,
že:
• odpájate kábel pre viacúčelový terminál.
• vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte.
• vypínate fotoaparát.
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory. Tieto
súbory môžete takisto kedykoľvek
odstrániť alebo pridať.
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
110
• Súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača
• hudobné súbory na diskoch CD
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte
Inštalácia programu „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou programu „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
správca systému.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do jednotky
CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku
[MAC].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie alebo zmena hudobných
súborov
Pozrite „Pridanie a zmena hudobných
súborov použitím programu „Music
Transfer““ na strane 108.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
Pri inštalácii príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“, sa nainštaluje aj
príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
ďalej obsahuje informácie o spôsobe
používania fotoaparátu a o voliteľnom
príslušenstve.
Zobrazenie v systéme
Windows
Dvakrát kliknite na ikonu
(Stepup Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť príručku „Step-up
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
položku [Start] t [All Programs] (OS
Windows 2000: [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
3 Po dokončení kopírovania
dvakrát kliknite na položku
„stepupguide.hqx“ v priečinku
[stepupguide] a rozbaľte ho,
potom dvakrát kliknite na
vygenerovaný súbor
„stepupguide“.
• Ak nemáte nainštalovaný nástroj na
dekomprimáciu súborov vo formáte
HQX, nainštalujte si program Stuffit
Expander.
Zobrazenie v systéme
Macintosh
1 Do počítača skopírujte priečinok
[stepupguide] v priečinku
[stepupguide].
[language], a potom priečinok
[SK] uložený na disku CD-ROM
(dodáva sa) a skopírujte všetky
súbory v priečinku [SK] do
priečinka [img] uloženého v
priečinku [stepupguide], ktorý bol
skopírovaný do počítača v kroku
1. (Prepíšte súbory v priečinku
[img] súbormi v priečinku [SK].)
Práca s počítačom
2 Vyberte priečinky [stepupguide],
111
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9]
sa môžu orezať okraje, preto je potrebné
fotografie pred tlačou skontrolovať (s. 126).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(s. 113)
Tlač záberov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory
Stick“
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Podrobné informácie nájdete v dodanom návode na použitie
tlačiarne.
Tlač použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“ a potom ich vytlačiť.
Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho (s. 100).
Tlač vo fotozberni (s. 116)
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou
(poradie tlače).
112
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez
počítača pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
Krok 1: príprava
fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový
terminál. Keď je funkcia [USB Connect]
nastavená na možnosť [Auto],
fotoaparát po pripojení automaticky
rozpozná niektoré tlačiarne. V takomto
prípade vynechajte krok 1.
Tlačidlo
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
HOME
• Odporúča sa použiť úplne nabitú batériu,
aby sa fotoaparát náhodou nevypol počas
tlače.
1 Ak chcete zobraziť obrazovku
HOME, stlačte tlačidlo HOME.
2 Pomocou tlačidiel b/B na
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [Main Settings 2] a
položku [USB Connect], a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlač statických záberov
ovládacom tlačidle vyberte
položku
(Settings), potom
pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [
Main Settings] a
potom stlačte tlačidlo z.
113
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
Po pripojení sa zobrazí
indikátor
.
možnosť [PictBridge] a potom
stlačte tlačidlo z.
Režim USB je nastavený.
Krok 2: pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
2 Do multikonektora
1 Do
konektora
USB
Kábel pre
viacúčelový terminál
2 Zapnite tlačiareň. Stlačením
tlačidla
(Prehrávanie) zapnite
fotoaparát.
114
3 Stlačte tlačidlo MENU, pomocou
tlačidiel v/V na ovládacom
tlačidle vyberte položku [Print], a
potom stlačte tlačidlo z.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí obrazový súbor a ponuka
tlače.
Krok 3: výber záberov,
ktoré chcete vytlačiť
Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [This Image] alebo
[Multiple Images] a potom stlačte
tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Môžete vytlačiť zvolený záber.
Pokračujte krokom 4.
Ak ste vybrali možnosť [Multiple
Images]
Môžete vytlačiť viacero vybraných
záberov.
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte
snímku, ktorú chcete vytlačiť, a potom
stlačte tlačidlo z.
sa zobrazí na vybratej snímke.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte
ponuku.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť
[OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete vytlačiť všetky snímky k určitému
dátumu alebo z určitého priečinka, na
obrazovke indexu vyberte položku [Multiple
Images], pomocou tlačidla b vyberte
požadovaný panel a začiarknite (
)
začiarkavacie políčko.
Krok 4: tlač
• Ak vyberiete možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký nastavíte
(s. 90). Je možné, že niektoré tlačiarne
neponúkajú túto funkciu.
2 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Kým na obrazovke svieti indikátor
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
Indikátor
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
vyberte nastavenia tlače.
Krok 5: dokončenie tlače
[Quantity]
Overte, či sa obrazovka vrátila naspäť na
krok 2 a odpojte kábel pre viacúčelový
terminál z fotoaparátu.
Vyberte počet kópií určenej snímky,
ktorú chcete vytlačiť.
[Layout]
Slúži na výber počtu záberov, ktoré
chcete vytlačiť vedľa seba na hárku.
[Size]
Slúži na výber veľkosti tlačového
hárka.
Tlač statických záberov
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
[Date]
Slúži na výber možnosti [Day &
Time] alebo [Date] a vloženie
dátumu a času do snímok.
115
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávať značky
(poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
Označenie vybratého
záberu
Tlačidlo
MENU
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, kartu „Memory
Stick Duo“ potom odneste do fotozberne.
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia, ktorá umožňuje pridať značku
(poradie tlače) na zábery na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“,
ktoré budete chcieť neskôr vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format) alebo je kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značkou
(Poradie tlače) môžete
označiť až 999 snímok.
Keď vezmete zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ do
fotozberne
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
dokážu spracovať.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér kariet Memory
Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Vkladanie dátumov na zábery konzultujte s
pracovníkom fotozberne.
116
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie)
(Prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
3 Stlačením tlačidla MENU
zobrazíte ponuku.
4 Pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
[This Image] a stlačte z.
K záberu sa pripojí značka
(poradie tlače).
DPOF
Tlač vo fotozberni
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku, a opakujte kroky 3 a 4.
Výber a označenie záberov
5 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Na obrazovke sa objaví značka
.
Jeden záber
1 Počas zobrazenia snímok v
režime jednej snímky alebo v
režime indexu stlačte tlačidlo
MENU.
Zobrazenie registra
2 Pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
možnosť [Multiple Images] a
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou ovládacieho tlačidla
zvoľte obrázok, ktorý chcete
označiť a stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá značka
.
Jeden záber
Zrušenie výberu
V kroku 5 vyberte možnosť [Exit] a
potom stlačte tlačidlo z.
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značky, a v kroku 3 stlačte
tlačidlo z.
Zobrazenie registra
Ak chcete označiť všetky snímky k
určitému dátumu/z určitého priečinka/
zo skupiny obľúbených položiek, na
obrazovke indexu vyberte položku
[Multiple Images], pomocou tlačidla b
vyberte požadovaný panel a začiarknite
( ) začiarkavacie políčko.
Tlač statických záberov
Označenie všetkých snímok podľa
dátumu/v priečinku/v obľúbených
položkách
4 Stlačte tlačidlo MENU.
117
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 119 až 128.
Ak sa na obrazovke zobrazí kód „C/E:ss:ss“, pozrite si informácie na
s. 129.
2 Vyberte batériu, počkajte približne jednu minútu a potom ju znova
vložte a zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (s. 82).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobné súbory.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
Batéria a napájanie
118
119
„Memory Stick Duo“
125
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
119
Vnútorná pamäť
126
Prezeranie záberov
123
Tlač
126
Odstraňovanie
124
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
127
Osobné počítače
124
Iné
128
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Batéria sa nedá vložiť.
• Batérie správne vložíte tak, že špičkou batérií pritlačíte páčku na vysunutie batérií.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (s. 136). Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčaný typ batérie.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
• Batéria je na konci životnosti (s. 136). Vymeňte ju za novú.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou
zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že
batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (s. 136). Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa). Na nabíjanie
batérií použite nabíjačku batérií.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick
Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (s. 40).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
Riešenie problémov
Nie je možné znímať zábery.
119
Riešenie problémov
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
V režime Smile Shutter sa nedá zhotoviť snímka.
• Úplne stlačte spúšť.
• Kým fotoaparát nedeteguje úsmev, snímka sa nezhotoví (s. 31).
• Funkcia [Smile demo mode] je nastavená na možnosť [On]. Nastavte položku [Smile
demo mode] na hodnotu [Off] (s. 83).
Objekt sa nezobrazuje na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Ak chcete zmeniť záznamový režim,
stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (s. 33).
Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje.
• Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje, ak sa na displeji zobrazí indikátor
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
.
kompozícií.
• Pri snímaní stlačte spúšť do polovice, nezatlačte ju náhle na doraz.
• Skontrolujte správnosť nastavenia [Conversion Lens] (s. 88).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (s. 18). Nie je to porucha.
• [DRO] – táto funkcia je nastavená na hodnotu [DRO plus] (s. 60). Nie je to porucha.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Dbajte, aby ste počas snímania objektív umiestnili ďalej od
objektu, než je najkratšia povolená vzdialenosť snímania, približne 10 cm (W)/50 cm
(T) (od prednej časti objektívu) (s. 26).
• Keď snímate statické zábery, v režime výberu scény sa vyberie režim
(Twilight),
(Landscape) alebo
(Fireworks).
• Vyberie sa funkcia poloautomatického výberu. Vyberte režim automatického
zaostrovania (s. 56).
• Skontrolujte správnosť nastavenia [Conversion Lens] (s. 88).
• Informácie nájdete v časti „Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia“ na
strane 57.
Funkcia približovania nefunguje.
• V závislosti od veľkosti snímky sa funkcia inteligentného priblíženia nemusí dať použiť
(s. 87).
• Digitálne priblíženie sa nedá používať pri snímaní videozáznamov.
• Stupnica priblíženia sa nedá zmeniť v týchto prípadoch:
– Režim Smile Shutter sa nachádza v pohotovostnom režime (s. 31).
– Pri snímaní videozáznamov.
120
Riešenie problémov
• Skontrolujte správnosť nastavenia [Conversion Lens] (s. 88).
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk) (s. 26).
• Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– [REC Mode] je nastavená na hodnotu [Burst] v režime Exposure Bracket (s. 51).
– V režime výberu scény je vybratá možnosť
(High Sensitivity), (Twilight) alebo
(Fireworks) (s. 30).
– Pri snímaní videozáznamov.
• Keď je v režime výberu scény vybratá možnosť
alebo
(Landscape),
(Beach), (Snow)
(Underwater), nastavte blesk na hodnotu (Vynútený blesk) (s. 26).
Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú nejasné biele kruhové
škvrny.
• Čiastočky (prach, peľ a pod.) vo vzduchu odrážajú svetlo blesku a zobrazujú sa na
zábere. Nie je to porucha (s. 14).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• V režime výberu scény je vybratá možnosť
(Landscape),
(Twilight) alebo
(Fireworks) (s. 30).
Snímanie v režime makro sa nedá zrušiť.
• K dispozícii nie je žiadna funkcia na zrušenie makra. V režime
(Automatický) je
možné snímať pomocou teleobjektívu aj v podmienkach snímania v režime makro.
Dátum a čas sa nezobrazuje na displeji LCD.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Do záberov nie je možné vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery (s. 126). V
programe „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo uložiť statické zábery s
vloženým dátumom (s. 100).
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (s. 53).
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Nastavte jas podsvietenia displeja LCD (s. 21).
Riešenie problémov
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
121
Riešenie problémov
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
režim merania (s. 55) alebo nastavte expozíciu (s. 53).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (s. 53).
Farby záberu nie sú správne.
• Položku [Color Mode] nastavte na hodnotu [Normal] (s. 61).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Prejavil sa efekt škvrny a v obraze sa objavujú biele, čierne, červené, purpurové alebo
iné šmuhy. Nie je to porucha.
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe.
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (s. 60).
• Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití
blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Vyretušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (s. 68).
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nenahrajú (s. 2).
Snímka pozorovaná v zameriavacom rámčeku nezodpovedá skutočnému
rozsahu, ktorý možno zaznamenať.
• Keď sa objekt nachádza príliš blízko, vyskytuje sa fenomén paralaxy. V takomto
prípade overte snímateľný rozsah na LCD obrazovke.
• Keď sa používa funkcia digitálneho priblíženia, snímky sa nedajú potvrdiť
prostredníctvom zameriavacieho rámčeka.
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 40).
• Batéria je takmer vybitá. Vložte nabitú batériu.
122
Riešenie problémov
Rovnaká snímka sa viackrát nasníma.
• Funkcia [REC Mode] je nastavená na možnosť [Burst]. Alebo – funkcia [Scene
Recognition] je nastavená na hodnotu [Advanced] (strany 51, 52).
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (s. 33).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 107).
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie obrazových súborov pomocou fotoaparátu v
prípade, že súbory boli spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB (s. 103).
• Keď sa režim Smile Shutter nachádza v pohotovostnom režime, prehrávanie sa nedá
spustiť. Úplným stlačením tlačidla spúšte ukončite pohotovostný režim.
• Je to spôsobené kopírovaním snímok v počítači na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ bez použitia programu „Picture Motion Browser“ (s. 107). Tieto snímky si
prehrajte v režime zobrazenia priečinka (s. 63).
• Niekedy sa stáva, že snímky na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ zhotovené
pomocou starších modelov fotoaparátov Sony sa nedajú prehrať. Tieto snímky si
prehrajte v režime zobrazenia priečinka (s. 63).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Indikátory na displeji sú vypnuté. Zobrazte indikátory na displeji stlačením tlačidla v
(DISP) na ovládacom tlačidle (s. 21).
Po spustení prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
• Môže to byť spôsobené spracovaním obrazu. Nie je to porucha.
Ľavá a pravá strana obrazovky sa zobrazujú načierno.
• [Auto Orientation] – táto funkcia je nastavená na hodnotu [On] (s. 89).
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
(s. 108).
• Overte správnosť nastavenia hlasitosti a samotnej prezentácie (s. 35).
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná so systémom farieb televízora (s. 85).
Riešenie problémov
• Preneste hudobné súbory do fotoaparátu pomocou programu „Music Transfer“
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (s. 92).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový terminál pripojený k inému zariadeniu,
odpojte ho (s. 103).
123
Riešenie problémov
• Počas výstupu HD(1080i) sa pokúšate prehrávať videozáznamy. Videozáznamy nie je
možné prehrávať v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením. Položku [COMPONENT]
nastavte na hodnotu [SD] (s. 84).
Odstraňovanie
Nedá sa odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (s. 73).
Osobné počítače
Kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom nie je známa.
• Prečítajte si informácie v časti „Odporúčané počítačové prostredie“ na strane 97 pre
operačný systém Windows a s. 109 pre Macintosh.
Počítač s otvorom na kartu „Memory Stick PRO Duo“ nerozpoznal pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie Memory Stick podporujú
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích alebo
zapisovacích zariadení Memory Stick vyrobených inými výrobcami než spoločnosťou
Sony sa musia obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte
fotoaparát k počítaču (strany 101 a 109). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je batéria takmer vybitá, vložte nabitú batériu alebo použite sieťový adaptér
(nedodáva sa) (s. 101).
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [Mass Storage] (s. 84).
• Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa) (s. 101).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál od počítača aj od fotoaparátu a potom ho
znova pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (s. 101).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (s. 101).
• Pri kopírovaní postupujte podľa odporúčaní pre váš operačný systém (s. 105 a 109).
• Ak snímate zábery s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery skopírovať do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (s. 78).
124
Riešenie problémov
Po vytvorení pripojenia USB sa program „Picture Motion Browser“ nespustí
automaticky.
• Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 101).
Nie je možné prehrávať zábery v počítači.
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, ďalšie informácie nájdete v príručke
„PMB Guide“, (s. 100).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Neviete používať program „Picture Motion Browser“.
• Informácie nájdete v časti „PMB Guide“ (s. 100).
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk počítača a potom ich
prehrávajte z pevného disku (s. 101).
Nedá sa vytlačiť záber.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad
„101MSDCF“ (s. 103).
• Dodržte správne postupy (s. 107).
• Keď kopírujete snímky do počítača bez použitia programu „Picture Motion Browser“,
snímky sa nezobrazia v režime zobrazenia podľa dátumu. Zobrazte snímky v režime
zobrazenia priečinka.
„Memory Stick Duo“
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť.
Riešenie problémov
Nedá sa vložiť pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
125
Riešenie problémov
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať uložené údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skopírujte záber na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou voľného miesta.
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia je nedostupná.
Tlač
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge“ a nasledujúce
položky.
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť každý okraj orezaný. Najmä pri tlači záberu s
veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa bočný okraj záberu môže orezať.
• Ak pri tlači záberov používate vašu tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
• Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• V programe „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť statické zábery s vloženým
dátumom (s. 100).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Keďže však
zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania,
zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér dokážu
rozpoznať informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif
získate od výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
• Ak na zhotovenie fotografií využívate fotozberňu, požiadajte ich o vloženie dátumov
na zábery.
126
Riešenie problémov
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [PictBridge] (s. 84).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, prečítajte si návod na používanie dodávaný s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou kábla pre
viacúčelový terminál.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte kábel pre
viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte
kábel pre viacúčelový terminál, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu
pripojte daný kábel.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dať vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Potvrďte, že ste kábel pre viacúčelový terminál odpojili skôr, ako zmizol indikátor
(pripájanie pomocou štandardu PictBridge).
V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne.
• Záber neobsahujú údaj o dátume záznamu, takže ho nie je možné vložiť do výtlačku.
Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte (s. 115).
Nedá sa vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom
formáte.
Riešenie problémov
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
127
Riešenie problémov
Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte.
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier inej veľkosti, odpojte kábel
pre viacúčelový terminál a znovu ho pripojte.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (s. 115) alebo v tlačiarni.
Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
• Ak vymeníte nahrávacie médium, nie je možné pomocou fotoaparátu inicializovať čísla
súborov. Ak chcete inicializovať čísla súborov, spustite funkciu [Format] (strany 78,
81), a potom spustite funkciu [Initialize] (s. 82). Odstránia sa však všetky údaje na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ resp. vo vnútornej pamäti a všetky nastavenia,
vrátane dátumu, sa inicializujú.
S vysunutým objektívom fotoaparát nefunguje.
• Na objektív, ktorý sa prestal pohybovať, nevyvíjajte tlak.
• Vložte nabité batérie a fotoaparát znova zapnite.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batéria je vybitá. Vymeňte ich za nabité batérie.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 90).
• Vnútorná nabíjateľná záložná batéria sa vybila. Vložte nabitú batériu a fotoaparát
nepoužívajte 24 hodín.
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 90).
128
Výstražné indikátory a správy
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, funguje funkcia vlastnej
diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve
číslice (indikované ako ss) sa budú
líšiť v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, je
možné, že fotoaparát vyžaduje opravu.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
E:91:ss
• Vo fotoaparáte nastala porucha.
Obnovte nastavenia (s. 82) a potom
znovu zapnite fotoaparát.
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
nabite batériu. V závislosti od
podmienok používania alebo typu
batérie môže indikátor blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
5 až 10 minút zostávajúceho času
batérie.
C:32:ss
• Vo fotoaparáte sa vyskytol problém s
hardvérom. Vypnite napájanie a
znovu ho zapnite.
For use with compatible battery only
• Vložená batéria nie je typu NP-BG1
(dodáva sa) alebo NP-FG1
(nedodáva sa).
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať alebo
E:61:ss
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(s. 134).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick
Duo“ sú znečistené.
Riešenie problémov
zapisovať údaje na kartu „Memory
Stick Duo“. Skúste fotoaparát
vypnúť a znova zapnúť alebo
niekoľkokrát vybrať a znova vložiť
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vo vnútornej pamäti nastala chyba
pri formátovaní alebo ste vložili
nenaformátovanú pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
vnútornú pamäť alebo pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ (s. 78,
81).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát alebo
údaje na nej sú poškodené. Vložte
novú kartu „Memory Stick Duo“.
E:62:ss
129
Výstražné indikátory a správy
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(s. 134).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s riadeným prístupom.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
• Znovu naformátujte médiá (s. 78,
81).
Memory Stick locked
• Vybratý priečinok neobsahuje súbor,
ktorý by bolo možné prehrať vo
forme prezentácie.
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými
tromi číslicami už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje
(príklad: 123MSDCF a 123ABCDE).
Vyberte iný priečinok alebo vytvorte
nový (s. 78, 79).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje.
V tomto prípade už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu prepnutou do polohy
LOCK. Nastavte plôšku do polohy
umožňujúcej záznam.
No memory space on internal
memory
No memory space on Memory Stick
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba. Spoločnosť Sony nezaručuje
prehrávanie obrazových súborov
pomocou fotoaparátu v prípade, že
súbory boli spracované v počítači
alebo zaznamenané iným
fotoaparátom.
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (s. 40).
Read only folder
• Vybrali ste priečinok, ktorý vo
Read only memory
• Fotoaparát nemôže ukladať ani
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
fotoaparáte nemožno nastaviť ako
priečinok na ukladanie záberov.
Vyberte iný priečinok (s. 79).
File protected
• Zrušte ochranu (s. 73).
No images
• Vo vnútornej pamäti nie sú
nezaznamenané žiadne zábery, ktoré
je možné prehrať.
• Na karte „Memory Stick Duo“ nie sú
zaznamenané žiadne zábery, ktoré je
možné prehrať
130
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
fotoaparát nedokáže prehrať.
Výstražné indikátory a správy
(Výstražné upozornenie na
vibrácie)
• Otrasy fotoaparátu môžu byť
spôsobené nedostatočným
osvetlením. Použite blesk, zapnite
funkciu stabilizovaného záberu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby
sa zabezpečila pevná pozícia
fotoaparátu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou 640(Fine)
je možné nahrávať len na pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu, než je
hodnota [640(Fine)].
Low battery power
• Pri kopírovaní záberu uloženého v
internej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ použite úplne
nabitú batériu.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť, nie je poškodený.
Macro is invalid
• S aktuálnymi nastaveniami nie je
režim makra dostupný (s. 30).
Flash settings cannot be changed
• S aktuálnymi nastaveniami nie je
• Pravdepodobne sa ešte nedokončil
prenos údajov do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
terminál.
blesk dostupný (s. 30).
Processing...
Maximum number of
images already selected
• V časti [Multiple Images] môžete
vybrať až 100 obrazových súborov.
• Keď vyberáte všetky obrazové
úlohu. Kým sa úloha nezruší,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
• Ak vyberiete všetky obrazové súbory
podľa dátumu/z priečinka/zo skupiny
obľúbených položiek, spracovanie
môže chvíľu trvať.
Error Playing Music
• Odstráňte daný hudobný súbor alebo
ho nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Použite funkciu [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory.
Riešenie problémov
súbory podľa dátumu/z priečinka/zo
skupiny obľúbených položiek,
maximálny počet súborov je 999.
• Do skupiny obľúbených položiek
možno pridať max. 999 obrazových
súborov a značkou
(Poradie
tlače) možno označiť maximálne 999
súborov. Zrušte výber.
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
131
Výstražné indikátory a správy
Error Formatting Music
• Použite funkciu [Format Music].
Recover data
Recovering data
• Informácie o dátumoch alebo ďalšie
Operation cannot be executed
for movie files
informácie sa obnovia v prípade, keď
boli snímky odstránené na počítači.
• Vybrali ste funkciu, ktorá nie je
dostupná pre videozáznamy.
• Počet snímok presahuje obmedzenie
Operation cannot be executed
in unsupported files
• Spracovanie a ďalšie funkcie
fotoaparátu sa nedajú vykonať v
obrazových súboroch, ktoré boli
spracované pomocou počítača a v
súboroch, ktoré boli zhotovené iným
fotoaparátom.
Operation cannot be executed
when using a PictBridge connection
• Niektoré funkcie sú obmedzené
počas pripojenia fotoaparátu k
tlačiarni kompatibilnej s režimom
PictBridge.
Operation cannot be executed
during HD(1080i) output
• Niektoré funkcie sú obmedzené
počas pripojenia fotoaparátu k
televízoru s vysokým rozlíšením.
Unable to detect face for retouch
• V závislosti od snímky sa snímka
nemusí dať retušovať.
Turn the power off and on again
• Zlyhanie objektívu.
Self-Timer is invalid
• S týmito nastaveniami je samospúšť
nedostupná (s. 30).
132
správy dátumov fotoaparátom.
Odstráňte snímky zo zobrazenia
podľa dátumov.
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí —
Zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku na batérie (dodáva sa) a sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva
sa) môžete použiť vo všetkých krajinách a regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až 240 V, s frekvenciou 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
Iné
133
Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používať typy kariet „Memory
Stick Duo“ uvedené nižšie. Nie je však
možné zaručiť správne fungovanie
všetkých kariet „Memory Stick Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
*1) Fotoaparát nie je kompatibilný s
vysokorýchlostným prenosom údajov
pomocou paralelného rozhrania.
*2) Pamäťové karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“ a
„Memory Stick PRO Duo“ disponujú
funkciami MagicGate. MagicGate je
technológia chránená autorským právom,
ktorá používa technológiu šifrovania.
Fotoaparát nedokáže snímať a prehrávať
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*3) [640(Fine)] videozáznamov s touto
veľkosťou možno zaznamenať.
*4) Fotoaparát nie je kompatibilný s 8-bitovým
paralelným prenosom údajov. Podporuje 4bitový paralelný prenos údajov
ekvivalentný pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
• Tento produkt je kompatibilný s
pamäťovými kartami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratka pre „Memory Stick
Micro“.
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
134
• Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania
údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevný disk počítača.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet Memory Stick Duo
nelepte žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ kartu vkladajte
do priloženého puzdra.
• Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Do otvoru na pamäťovú kartu Memory Stick
Duo nevkladajte žiadne iné predmety okrem
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade to môže spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
Poznámky o používaní adaptéra
pamäťových kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa)
• Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použiť so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“, kartu „Memory
Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa
uistite, či je karta „Memory Stick Duo“
otočená správnym smerom, a potom ju
úplne vložte. Nesprávnym vložením ju
môžete poškodiť.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo so zariadením kompatibilným s kartami
„Memory Stick“ skontrolujte, či je adaptér
kariet Memory Stick Duo otočený správnym
smerom. Nesprávnym použitím môžete
príslušenstvo poškodiť.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by sa poškodiť zariadenie.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
PRO Duo“ (nedodávajú sa)
Vo fotoaparáte môžete použiť karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 16 GB.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
Micro“ (nedodávajú sa)
Iné
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v tomto fotoaparáte, vložte
kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra
kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Ak vložíte
kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu
bez adaptéra kariet „M2“ s veľkosťou Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
135
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
Životnosť batérie
Odporúčame nabíjať batériu pri teplote okolia
od 10 °C do 30 °C. Mimo uvedeného rozsahu
nebude možné batériu dostatočne nabiť.
Batéria sa pri teplotách mimo tohto rozsahu
nemusí úplne nabiť.
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa postupom času a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne čas batériu
vymeniť za novú.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa každá z batérií
používa.
Efektívne používanie batérie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie
klesá. V chladnom prostredí sa preto čas
používania batérie skracuje. Na predĺženie
času používania batérie odporúčame
vykonať nasledovné opatrenie:
– Uložte batériu do vrecka čo najbližšie k
telu, aby sa zohriala. Do fotoaparátu ju
vložte až tesne pred snímaním.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak používate často
blesk alebo funkciu približovania.
• Odporúčame, aby ste mali k dispozícii
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času
snímania. Pred samotným snímaním je
vhodné nasnímať niekoľko skúšobných
záberov.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám,
napr. nenechávajte ju v aute zaparkovanom
na priamom slnku.
Skladovanie batérie
• Pred skladovaním batériu úplne vyberte a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete uchovať funkčnosť batérie, počas
skladovania batériu aspoň raz ročne úplne
nabite a potom ju vo fotoaparáte úplne
vybite.
• Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prezentácie (s. 35)
dovtedy, kým sa nevypne napájanie.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora,
skratu atď., používajte pri prenose a
uskladňovaní batérie dodané puzdro na
batériu.
136
Kompatibilná batéria
• Batériu NP-BG1 (dodáva sa) možno použiť
iba v kompatibilných modeloch Cyber-shot
typu G.
• Ak používate batériu NP-FG1 (nedodáva
sa), po zobrazení indikátora zvyšného času
batérie sa zobrazia aj minúty (
60 Min).
Informácie o nabíjačke batérií
Informácie o nabíjačke batérií
• V nabíjačke batérií (dodáva sa) nenabíjajte
inú batériu než NP-BG alebo NP-FG. Ak sa
pokúsite nabíjať iné batérie, než tie, ktoré sú
určené, môžu tiecť, prehrievať sa alebo
explodovať, čím sa vystavujete riziku
smrteľného úrazu elektrickým prúdom alebo
vzniku popálenín.
• Nabitú batériu vyberte z nabíjačky. Ak
nevyberiete nabitú batériu z nabíjačky, jej
životnosť sa môže znížiť.
• Keď kontrolka CHARGE bliká, vyberte
nabíjaný akumulátor a vložte ho naspäť do
nabíjačky tak, aby bolo počuť cvaknutie.
Opätovné blikanie indikátora CHARGE
môže znamenať poškodenie batérie alebo
vloženie nesprávneho typu batérie.
Skontrolujte, či ste použili uvedený
povolený typ batérie. Ak ste použili uvedený
povolený typ batérie, vyberte batériu z
nabíjačky, nahraďte ju novou alebo inou
batériou a overte, či nabíjačka batérií
funguje správne. Ak nabíjačka funguje
správne, mohla nastať chyba v batériách.
Iné
137
Register
Register
A
Date View........................... 63
Folder View ........................ 63
Add / Remove Favorites
.......................................65
Daylight .............................. 58
Format ........................... 78, 81
Delete............................ 40, 64
Format Music....................108
AF Illuminator ...................86
Format ................... 78, 81
Function Guide ..................82
AF Mode .............................87
Digital Zoom...................... 87
AF, uzamknutie..................57
DirectX ............................... 98
Funkcia NR pomalej
uzávierky......................18
Auto Orientation ...............89
DISP.................................... 21
Auto Review.......................89
Displej
Indikátor...................... 17
Automatické zaostrovanie
....................................7, 56
Grid Line.............................86
Podsvietenia displeja
LCD ............................. 21
H
Zmena zobrazenia...... 21
Happy Faces ....................... 71
B & W..................................62
Displej LCD ....................... 21
HD(1080i) ...........................84
Batéria ...............................136
Download Music.............. 108
High Sensitivity, režim ...... 29
Beach, režim .......................29
DPOF.......................... 74, 116
Histogram .....................21, 22
Beep.....................................82
DRO.................................... 60
Hlasitosť .............................. 33
Bodové meranie .................55
Držanie fotoaparátu .......... 25
HOME................................. 42
E
I
EV ....................................... 53
Image quality ......................11
Image Size .....................11, 47
Center AF ...........................56
EV, nastavenie hodnoty
................................ 22, 53
Change REC.Folder ..........79
Exposure Bracket .............. 51
Indikátor .............................17
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a
názvy súborov............103
Expozícia .............................. 9
Indikátor uzamknutia AE/
AF........................... 25, 57
F
Initialize............................... 82
Cieľový priečinok na
ukladanie súborov.....103
Face Detection................... 49
inštalácia.............................. 98
Farba ................................... 10
Inteligentné priblíženie ..... 87
Favorites ............................. 63
Internal Memory Tool....... 81
Filter by Faces.................... 65
ISO............................. 9, 10, 54
B
BRK.....................................51
Burst ....................................51
C
Clock Settings .....................90
Clona......................................9
Cloudy .................................58
Color Mode.........................61
COMPONENT ..................84
Conversion Lens.................88
Copy.....................................79
Create REC.Folder............78
Cross Filter..........................70
D
Date .....................................90
Date List..............................64
138
G
Fireworks, režim ................ 29
Incandescent ....................... 59
Fisheye Lens....................... 70
J
Flash (White Balance) ...... 59
JPG ....................................104
Flash Level ......................... 60
Fluorescent Light 1, 2, 3.... 58
Focus .......................... 7, 26, 56
Folder
vytvorenie.................... 78
Výber ........................... 75
zmena........................... 79
K
Kábel pre viacúčelový
terminál.............. 101, 114
Kopírovanie záberov do
počítača ...................... 101
Register
L
Pixel ..................................... 11
Landscape, režim................29
Počítač ................................. 96
Počítač ........................101
Language Setting ................91
kopírovanie záberov
............................ 101, 109
Televízor ......................92
M
Macintosh .................. 109
Prípona ..............................107
odporúčané prostredie
...............................97, 109
Protect .................................73
Prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu................ 107
R
Softvér.......................... 98
REC Mode ..........................51
Windows ...................... 96
Red Eye Correction ...........68
Počítač Macintosh............ 109
Red Eye Reduction............60
odporúčané prostredie
.................................... 109
Retouch ...............................68
Počítač so systémom
Windows ...................... 96
Režim Auto Adjustment ...25
Macro ...................................27
Main Settings 1 ...................82
Main Settings 2 ...................84
Manage Memory ................78
Mass Storage .......................84
“Memory Stick Duo” .......134
Memory Stick Tool ............78
Metering Mode ...................55
Monitor................................87
MPG...................................104
MTP .....................................84
Multi AF ..............................56
Multikonektor.....92, 101, 114
Multi-Purpose Resize.........72
Music Tool.........................108
Music Transfer ..........108, 110
Pripojenie
Tlačiareň ....................114
PTP.......................................84
Radial Blur..........................71
Retro ....................................71
odporúčané prostredie
...................................... 97
Režim blesku ................26, 48
Podexponovanie................... 9
Režim Program Auto.........24
Pomalá synchronizácia ...... 26
Režim Smile Shutter ..........29
Ponuka
Riešenie problémov .........118
Režim Easy Shooting.........26
Položky ........................ 45
Rotate ..................................74
N
Prezeranie.................... 64
Rozmazanie...........................8
Nabíjačka batérií ..............137
Shooting....................... 47
Rýchlosť uzávierky ...............9
Názov súboru ....................103
Ponuka na prezeranie........ 64
NTSC ...................................85
Popis jednotlivých častí ..... 15
S
Používanie fotoaparátu v
zahraničí..................... 133
Samočinný časovač.............27
Preexponovanie ................... 9
Scene Selection .............28, 47
Prepínač režimu ................. 24
SD.........................................84
Odstránenie záberov ..........40
Presné digitálne priblíženie
...................................... 87
Select Folder .......................75
Optické priblíženie.......26, 87
Prezeranie záberov ............ 33
OS................................. 97, 109
Priama tlač ........................ 113
O
Obrazovka registra.............34
Odpojený blesk...................26
Priblíženie ........................... 26
Semi manual........................57
Sepia.....................................61
Settings ................................82
Shooting
PAL......................................85
Priblíženie pri prehrávaní
...................................... 33
Partial Color........................70
Pridržanie spúšte.................. 7
statický záber ...............25
PC .........................................96
Print ............................. 74, 112
Shooting Settings 1.............86
Movie............................25
PictBridge ....................84, 113
Shooting Settings 2.............89
Picture Motion Browser ..100
Single ...................................87
Register
P
Scene Recognition..............52
139
Register
Slideshow ......................35, 67
Wide Zoom Display .......... 85
Smile demo mode...............83
Smile Detection..................50
Z
Smile Detection
Sensitivity.....................50
Zameriavací krížik pre
bodové meranie .......... 55
Smile Shutter mode............31
Zameriavací rámček zóny
AF ................................ 56
Snow, režim.........................29
Soft Focus............................69
Soft Snap, režim .................29
Softvér .................98, 100, 108
Spot AF ...............................56
SteadyShot ..........................62
Stredové meranie ...............55
T
Televízor..............................92
Tlač vo fotozberni ............116
Trimming.............................68
Twilight Portrait, režim .....29
Twilight, režim....................29
U
Underwater.........................29
Underwater White Balance
.......................................59
Unsharp masking ...............69
USB Connect......................84
V
VGA ..............................12, 13
Viacoblastné meranie ........55
Video Out ...........................85
View Mode....................63, 64
Vivid ....................................61
Vnútorná pamäť .................23
Vynútený blesk...................26
Výstražné indikátory a
správy .........................129
W
White Balance ....................58
140
Značka poradia tlače
.............................. 74, 116
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky ................ 129
Poznámky o licencii
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér „C
Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento
softvér poskytujeme na základe
licenčných zmlúv s majiteľmi autorských
práv. Na základe žiadosti majiteľov
autorských práv, ktoré sa vzťahujú na
uvedené softvérové aplikácie, by sme
vás radi informovali o nasledovných
skutočnostiach. Prečítajte si nižšie
uvedené informácie.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Na disku nájdete licencie (v anglickom
jazyku) k softvéru „C Library“, „Expat“
a „zlib“.
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér,
ktorý je vhodný z hľadiska nasledovnej
všeobecnej verejnej licencie GNU (ďalej
len „GPL“) alebo všeobecnej verejnej
licencie poskytovateľa GNU (ďalej len
„LGPL“).
Máte právo na prístup, úpravu a
distribúciu zdrojového kódu týchto
softvérových programov za podmienok
uvedených v dodávaných programoch
GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa nachádza na webe. Ak
si ho chcete prevziať, použite
nasledovnú adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste nám
neposielali otázky týkajúce sa obsahu
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Na disku nájdete licencie (v anglickom
jazyku) k softvéru „GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru PDF budete
potrebovať program Adobe Reader. Ak
tento program nemáte nainštalovaný v
počítači, môžete si ho prevziať z webovej
stránky spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
141
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF