Sony | DSC-W55 | Sony DSC-W55 Návod na použitie

VKliknite na tlačidlo!
Obsah
Základné funkcie
Používanie ponuky
Digitálny fotoaparát
Príručka k zariadeniu
Cyber-shot
DSC-W35/W55
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a „Návod
na používanie“ a odložte si ju ako prípadný
zdroj informácií v budúcnosti.
Používanie
obrazovky Setup
Prezeranie záberov
na obrazovke
televízora
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2007 Sony Corporation
2-899-988-81(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných pamäťových
kariet „Memory Stick“
(nedodávajú sa)
Tento fotoaparát používa pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ ako
vymeniteľné záznamové médium.
Existujú dva typy pamäťových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“:
vo fotoaparáte môžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
„Memory Stick“: vo fotoaparáte
nemôžete používať pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
Informácie o batériách
• Batérie (dodáva sa) nabite pred prvým
použitím fotoaparátu.
• Batérie možno nabiť, aj keď nie sú úplne
vybité. Ak batérie nie sú úplne nabité,
môžete ich používať aj s čiastočne nabitou
kapacitou.
• Ak plánujete batérie dlhší čas nepoužívať,
úplne ich vybite, vyberte z fotoaparátu a
uložte na chladnom, suchom mieste.
Zachovajú sa tak ich funkcie.
• Podrobnejšie informácie o použiteľných
batériách nájdete na strane strana 109.
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát obsahuje objektív Carl
Zeiss, ktorý umožňuje reprodukciu
ostrých záberov s vynikajúcim
kontrastom.
Objektív pre tento fotoaparát bol
vyrobený podľa systému zabezpečenia
kvality certifikovaného spoločnosťou
Carl Zeiss v súlade s normami kvality
spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku.
Informácie o displeji LCD a
objektíve
Iné pamäťové karty sa nemôžu
používať.
• Informácie o karte „Memory Stick Duo“
nájdete strana 107.
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa).
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby), ktoré sa nepretržite objavujú
v hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto bodky
sú výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú
nasnímaný obraz.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
Adaptér kariet Memory Stick Duo
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
2
Informácie o používaní fotoaparátu
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
• Tento fotoaparát umožňuje veľké
priblíženie. Vyhnite sa nárazom alebo
vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív.
Obrázky použité v tejto príručke
Fotografie použité v tejto príručke ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nie sú to
skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Informácie o obrázkoch
Pokiaľ nie je uvedené inak, zobrazujú obrázky
použité v tejto príručke fotoaparát DSC-W55.
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ....... 7
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 7
Expozícia – Úprava intenzity svetla ........................................................................ 8
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia.............................................................. 9
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“...................................... 10
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 11
Indikátory na displeji ............................................................................... 13
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 17
Používanie vnútornej pamäte ................................................................. 18
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu .................................................................. 19
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia) ........ 20
Snímanie statického záberu (výber scény) ............................................. 26
Prezeranie a odstraňovanie záberov ...................................................... 29
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky ............................................................ 31
Položky ponuky................................................................................... 32
Ponuka pre snímanie .............................................................................. 33
COLOR (Color Mode): Zmena intenzity snímky alebo pridanie špeciálnych
efektov
9 (Focus): Zmena spôsobu zaostrenia
(Metering Mode): Výber režimu merania
WB (White Bal): Úprava farebných tónov
ISO: Výber svetelnej citlivosti
(P.Quality): Výber kvality statického záberu
Mode (REC Mode): Výber režimu nepretržitého snímania
M (Interval): Výber intervalu rámčekov v režime [Multi Burst]
(Flash Level): Úprava intenzity blesku
(Contrast): Úprava kontrastu obrazu
(Sharpness): Úprava ostrosti obrazu
(Setup): Úprava položiek v ponuke Setup
4
Obsah
Ponuka na prezeranie .............................................................................44
(Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
- (Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
DPOF: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Slide): Prehrávanie série záberov
(Resize): Zmena veľkosti nasnímaného záberu
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Divide): Strihanie videozáznamov
(Setup): Úprava položiek v ponuke Setup
Trimming: Snímanie zväčšeného záberu
Používanie obrazovky Setup
Používanie položiek v ponuke Setup .............................................52
Camera ..............................................................................................53
AF Mode
Digital Zoom
Function Guide
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
Internal Memory Tool .........................................................................56
Format
Memory Stick Tool ............................................................................57
Format
Create REC. Folder
1
Setup1 ................................................................................................60
LCD Backlight (len DSC-W55)
Beep
2
Change REC. Folder
Copy
Language
Initialize
Setup2 ................................................................................................61
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke televízora...........................................63
5
Obsah
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows .......... 65
Inštalácia softvéru (dodáva sa) ............................................................... 67
Kopírovanie záberov do počítača ........................................................... 68
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“) ................ 75
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa) ..................... 76
Práca s počítačom Macintosh ................................................................ 82
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov......................................................... 84
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge ............................................................................................... 85
Tlač vo fotozberni ................................................................................... 89
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................................................................................ 91
Výstražné indikátory a správy ............................................................... 103
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Rôzne zdroje napájania............ 106
Informácie o karte „Memory Stick“....................................................... 107
Informácie o batériách .......................................................................... 109
Informácie o nabíjačke batérií............................................................... 110
Register
Register................................................................................................. 111
6
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (strana 19), ponuky
(strana 31), atď.
Zaostrenie
Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Rýchlo zatlačte
spúšť až na doraz.
Indikátor
Spúšť stlačte do uzamknutia AE/AF
polovice.
bliká , svieti/pípa.
Potom zatlačte
spúšť až na
doraz.
Snímanie statického záberu, na ktorý je ťažké zaostriť t [Focus] (strana 34)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Pozri časť „Ako predísť rozmazaniu záberov“
(nasledujúca časť).
Ako predísť rozmazaniu záberov
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Lepšiu stabilizáciu dosiahnete, ak sa
opriete o strom alebo budovu vo vašej blízkosti. Účinné môže byť aj použitie
samospúšte s dvojsekundovým oneskorením alebo statívu. Ak snímate pri
nedostatočnom osvetlení, používajte blesk.
7
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo.
Clona = veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo.
Citlivosť ISO (Odporúčaný index
expozície) = citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Správna expozícia
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom (strana 24).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť tú časť snímaného
objektu, podľa ktorej sa bude určovať
expozícia (strana 36).
Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je merná jednotka, podľa ktorej sa odhaduje množstvo dopadajúceho
svetla na snímacie zariadenie obrazu. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa
môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO.
Ak chcete upraviť citlivosť ISO, prečítajte si informácie strana 38.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi
Počasie/
osvetlenie
Denné svetlo
Zamračené
Charakteristika
svetla
Biele
(štandardné)
Modrasté
Osvetlenie
žiarivkou
Osvetlenie
žirovkou
Sfarbenie do
modra
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie vyváženia bielej farby
[White Bal] (strana 37).
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Popis pixelov a veľkosť záberu
1 Veľkosť záberu: 7M
3072 pixelov × 2304 pixelov = 7 077 888 pixelov
3072
640
2304
480
Počet pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Výber veľkosti záberu (strana 25)
Pixel
Veľký počet
pixelov (vynikajúca
kvalita záberu a
veľká veľkosť
súboru)
Malý počet pixelov
(nižšia kvalita
záberu, ale malá
veľkosť súboru)
Príklad: Tlač a do
formátu A3
Príklad: Vhodné na
pripojenie k
odosielaným emailom
Výber kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (strana 39)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete vybrať pomer kompresie. Ak vyberiete
vysoký pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnosť detailov, ale zmenší sa veľkosť
jeho súboru.
10
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
1
2
3
4
8
9
5
6
7
0
qa
qs
DSC-W55
A Spúšť (20)
B Snímanie: páčka priblíženia (W/T)
(21)
Prezeranie: Páčka / (priblíženie
pri prehrávaní)/Páčka
(register)
(29, 30)
qf
qd
qg qh qj qk ql
C Okienko hľadáčika
D Objektív
DSC-W35
E Tlačidlo POWER/Indikátor
POWER
w;
F Mikrofón
G Blesk (22)
wa
H Indikátor samospúšte (23)/
Iluminátor AF (55)
9
ws
wd
wf
A Indikátor uzamknutia AE/AF/
Indikátor samospúšte (zelený) (23)
B Indikátor nabíjania blesku/Indikátor
záznamu (oranžový)
C Reproduktor
D Hľadáčik
E Displej LCD (17)
11
Popis jednotlivých častí
F Tlačidlo DISP (prepínanie
zobrazenia displeja) (17)
• Na výber jasu podsvietenia displeja LCD
podržte tlačidlo DISP (prepínanie
zobrazenia displeja) dlhšie (len
DSC-W55).
G Tlačidlo MENU (31)
• Podržte stlačené tlačidlo MENU, kým sa
nezobrazí obrazovka
(Setup).
H Tlačidlo
(prehrávanie) (29)
I Háčik pre remienok na zápästie
J Prepínač režimu (19)
S Multikonektor (spodná časť)
(DSC-W55)
• Multikonektor sa používa v týchto
situáciách:
– Pripojenie USB k počítaču
– Pripojenie AV k televízoru
– Pripojenie PictBridge s tlačiarňou
T Konektor DC IN (DSC-W35)
Pri použití sieťového adaptéra
AC-LS5K (nedodáva sa)
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie dodaným so sieťovým
adaptérom.
K Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z (31)
Vypnutá ponuka: / / / (22-24)
1
L Tlačidlo
(veľkosť záberu/
odstránenie) (25, 29)
Značka v
M Lôžko pre statív (spodná časť)
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. So skrutkami dlhšími ako
5,5 mm nebude možné bezpečne
pripevniť fotoaparát k statívu. Dlhšia
skrutka môže poškodiť fotoaparát.
• Po použití snímte fotoaparát zo statívu.
N Kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
O Indikátor prístupu
P Otvor„Memory Stick Duo“
Q Otvor na batérie
R Páčka na vysunutie batérií
12
2 Do
konektora
DC IN
• Batérie nemožno nabíjať pripojením
fotoaparátu k sieťovému adaptéru
AC-LS5K. Na nabíjanie batérií použite
nabíjačku batérií.
U Kryt konektora DC IN (DSC-W35)
V Konektor A/V OUT (DSC-W35)
W Kryt konektora (DSC-W35)
X Konektor
(USB) (DSC-W35)
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Zobrazenie
Význam
Režim blesku (22)
SL
Nabíjanie blesku
Pri snímaní statických záberov
Stupnica približovania
(21, 53)
1.3
3
1
Odstránenie efektu
červených očí (54)
4
Ostrosť (43)
2
Kontrast (43)
5
Iluminátor AF (55)
ON
Režim merania (36)
Pri snímaní videozáznamov
3
1
Režim farieb (33)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
B
Zobrazenie
Význam
4
Macro (22)
Režim AF (53)
S AF M AF
2
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF (34)
5
Predvolené nastavenie
vzdialenosti zaostrenia
1.0m
A
Zobrazenie
(34)
Význam
Image Brightness(EV)
Zostávajúci čas batérie
z
M
WB
STBY
REC
Režim záznamu (19, 40)
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
Stupnica nastavenia
hodnoty expozície (24)
• V závislosti od nastavenia
prepínača režimu sa
zmení zobrazenie
(zobrazené vľavo).
Uzamknutie AE/AF (20)
Vyváženie bielej farby
(37)
EV
V Darker
v Brighter
Sprievodca hodnotami
expozície (24)
Prepínač režimu (výber
scény) (19)
Prepínač režimu
(automatické
programovanie) (19)
Prepínač režimu (20)
13
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
7M
3:2
5M
Veľkosť záberu (25)
3M
2M
1M
•
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
160
FINE STD
101
1M sa zobrazí, len ak je
aktivovaný režim Multi
Burst.
Zobrazenie
Význam
E
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (103)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (36)
Zameriavací rámček zóny
AF (34)
Kvalita záberu (39)
Priečinok na ukladanie
záznamov (57)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
E
Zobrazenie
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte
Histogram (17, 24)
Zostávajúca kapacita
pamäťovej karty
„Memory Stick“
00:00:00
[00:28:25]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas záznamu]
1/30"
Interval režimu Multi
Burst (42)
400
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
Pomalá uzávierka NR
• Keď sa rýchlosť uzávierky
v nedostatočne
osvetlených podmienkach
zníži pod istú rýchlosť,
automaticky sa aktivuje
funkcia pomalej
uzávierky NR (Noise
Reduction – Redukcia
hluku), aby sa znížil hluk
pri snímaní.
Časovač (23)
C:32:00
Zobrazenie
samodiagnostiky (103)
125
Rýchlosť uzávierky
Číslo ISO (38)
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (24)
D
Zobrazenie
Ponuka (31)
Význam
Upozornenie na vibrácie
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však použiť
blesk pre lepšie
osvetlenie alebo statív či
iné zariadenie na
stabilizovanie
fotoaparátu (strana 7).
14
Význam
(nie je
zobrazená na
obrazovke na
predchádzajú
cej strane)
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Režim záznamu (19, 40)
M
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
FINE
640
Veľkosť záberu (25)
16:9
STD
640
160
Režim prehrávania (29)
Ochrana (44)
-
Značka poradia tlače
(DPOF) (89)
Pri prehrávaní videozáznamov
Zmena priečinka (44)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
1.3
Stupnica približovania
(29)
Step
12/16
Prehrávanie po
rámčekoch (40)
N
Prehrávanie (29)
Hlasitosť (29)
B
Zobrazenie
Význam
101-0012
Číslo súboru priečinka
(44)
Panel prehrávania
15
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Zobrazenie
Význam
Význam
Prehrávaný záber
PictBridge pripojenie
(86)
101
Priečinok na ukladanie
záznamov (57)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
101
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
•
2007 1 1
9:30 AM
DPOF
sa zobrazí, ked je
vypnuté zobrazenie
histogramu.
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
Ponuka (31)
Prehrávanie záberov
Multi Burst v sériách (40)
Zostávajúca kapacita
pamäťovej karty
„Memory Stick“
BACK/
NEXT
Výber záberov
C:32:00
Zobrazenie
samodiagnostiky (103)
00:00:12
Počítadlo
D
Význam
PictBridge pripojenie
(88)
• Kým je zobrazená táto
ikona, neodpájajte kábel
pre viacúčelový terminál
(DSC-W55)/kábel USB
(DSC-W35).
Hodnota expozície (24)
Číslo ISO (38)
Režim merania (36)
Blesk
Vyváženie bielej farby
(37)
16
Histogram (17, 24)
z PAUSE
z PLAY
Číslo záberu/počet
záberov uložených
vo vybratom priečinku
WB
Význam
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte
8/8 12/12
+2.0EV
Zobrazenie
Priečinok prehrávania
(44)
Zobrazenie
E
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
VOLUME
Nastavenie hlasitosti
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo DISP
(prepínanie zobrazenia
displeja)
Po každom stlačení tlačidla DISP
(prepínanie zobrazenia displeja) sa
indikátory na displeji zmenia v
nasledujúcom poradí.
Histogram zapnutý
Zobrazenie
histogramu
(strana 24)
Indikátory vypnuté
Displej LCD vypnutý
• Na výber jasu podsvietenia displeja LCD
podržte tlačidlo DISP (prepínanie
zobrazenia displeja) dlhšie (len DSC-W55).
• Keď zapnete zobrazenie histogramu, počas
prehrávania sa budú zobrazovať informácie
o zábere.
• Histogram sa nezobrazuje v týchto
situáciách:
Počas snímania
– Pri zobrazení ponuky.
– Pri snímaní videozáznamov
Počas prehrávania
– Pri zobrazení ponuky.
– V režime registra
– Pri používaní priblíženia pri prehrávaní.
– Pri otáčaní statických záberov.
– Počas prehrávania videozáznamov
• Počas prehrávania záberov nemožno vypnúť
displej LCD.
• V nasledovných situáciách sa môže
vyskytnúť veľký rozdiel v zobrazenom
histograme pri snímaní a počas prehrávania:
– Bliká blesk.
– Rýchlosť uzávierky je nízka alebo vysoká.
• Histogram sa nezobrazuje pri záberoch
nasnímaných pomocou iných fotoaparátov.
• Keď vypnete displej LCD, nefunguje
digitálne priblíženie a funkcia [AF Mode] je
nastavená na možnosť [Single] (strana 53).
Keď vyberiete položku (režim blesku)/
(samospúšť)/ (macro), záber sa zobrazí
približne na dve sekundy.
Indikátory zapnuté
17
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 56 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete nahrávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na možnosť [640(Fine)] namožno nahrávať
pomocou vnútornej pamäte.
Po vložení pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, Nastavenie atď.]: So zábermi uloženými na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použiť niekoľko funkcií.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Ponuka, Nastavenie atď.]: So zábermi uloženými vo
vnútornej pamäti je možné použiť niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 64 MB alebo viac a potom
vykonajte postup popísaný pri [Copy] (strana 52, 59).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte postup uvedený na stranách 68 až 71 bez vloženej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Údaje uložené v internej pamäti možno pomocou pripojenia USB medzi počítačom a
fotoaparátom kopírovať do počítača, no nemožno kopírovať údaje v počítači do vnútornej
pamäte.
18
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Základné funkcie
Ovládacie tlačidlo
: Pri snímaní
videozáznamov
t strana 20
Režimy snímania statických záberov
:
Režim automatického nastavenia
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t strana 20
:
Režim automatického programovania
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež vybrať
v ponuke.
(Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách nájdete na strane t
strana 32)
: Režim výberu scény
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od záberu. t
strana 26
Informácie o sprievodcovi funkciami
Keď je funkcia [Function Guide] nastavená na možnosť [On], pri používaní fotoaparátu
sa zobrazujú popisy funkcií.
Predvolené nastavenie je [On]. Ak nechcete, aby sa zobrazoval sprievodca funkciami,
vyberte možnosť [Off] (strana 54).
19
Jednoduché snímanie záberov (režim
automatického nastavenia)
Mikrofón
Tlačidlá v/V/b/B
Hľadáčik
Páčka priblíženia
Spúšť
Tlačidlo z
Prepínač režimu
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(veľkosť záberu)
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim.
Statický záber (režim automatického nastavenia): Vyberte
Videozáznam: Vyberte
.
.
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Snímaný objekt nastavte
do stredu zaostrovacieho
rámčeka.
Nezakrývajte mikrofón
prstom.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Statický záber:
1Zaostrite stlačením spúšte do polovice a jej podržaním.
Indikátor z (uzamknutie AE/AF) zabliká (zeleno), zaznie pípnutie, indikátor prestane
blikať a zostane rozsvietený.
2Zatlačte spúšť až na doraz.
Zaznie zvuk uzávierky.
Indikátor uzamknutia AE/AF
20
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Videozáznam:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť
Objektmi, ktoré je ťažké zaostriť, môžu byť objekty:
–
–
–
–
–
–
–
vzdialené od fotoaparátu alebo objekty v tme,
s nekvalitným kontrastom medzi snímaným objektom a pozadím,
snímané cez sklo,
rýchlo sa pohybujúce,
s odrazeným svetlom alebo s lesklým povrchom,
blikajúce,
podsvietené.
Základné funkcie
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 50 cm. Ak sa snímaný predmet nachádza bližšie, než
je najkratšia vzdialenosť snímania, použite režim snímania blízkych objektov (Macro) (strana 22).
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne
pomaly blikať a nebude pípať. Znovu vyberte záber a zaostrite.
Používanie funkcie priblíženia
Posuňte páčku priblíženia.
• Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 3×, fotoaparát použije funkciu digitálneho priblíženia.
Viac informácií o nastaveniach funkcie [Digital Zoom] a o kvalite záberu nájdete strana 53.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
21
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Blesk (Výber režimu blesku pri snímaní statického záberu)
Opakovaným stláčaním tlačidla v ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
(Žiadny indikátor): Automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo osvetlení pozadia (predvolené nastavenie)
: Zapojený blesk
SL : Pomalá synchronizácia (Zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: Odpojený blesk
• Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla.
• Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor
.
Macro (snímanie blízkych objektov)
Stlačte tlačidlo B ( ) na ovládacom tlačidle.
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo B.
(Žiadny indikátor): Režim Macro vypnutý
: Režim Macro zapnutý (strana W: pribl. 2 cm alebo viac, strana T: pribl. 30 cm alebo viac)
Macro
• Odporúča sa nastavenie priblíženia na stranu W.
• Rozsah zaostrenia sa zúži a objekt nebude pri zaostrení viditeľný celý.
• Funkcia automatického zaostrenia sa vypne.
22
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Používanie samočinného časovača
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
Stlačte spúšť, zabliká indikátor samospúšte a počas jeho používania počuť pípanie.
Indikátor samospúšte
Základné funkcie
(Žiadny indikátor): Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo V.
• Aby ste predišli rozmazaniu snímky spôsobenému trasením fotoaparátu pri stlačení spúšte,
používajte samospúšť s 2-sekundovým oneskorením.
23
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
EV (ručné nastavenie expozície)
Stlačte tlačidlo b ( ) na ovládacom tlačidle a potom stlačením tlačidla v (jasnejšia)/
V (tmavšia) vykonajte potrebné nastavenie.
Ak chcete vypnúť zobrazenú stupnicu, znovu stlačte tlačidlo b.
Smerom k značke –
Smerom k značke +
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete strana 8.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3 EV.
• Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk,
nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutočnosti aplikovať.
z Nastavenie EV (hodnota expozície) pomocou zobrazenia histogramu
A
B
Tmavý
Jasný
Histogram je graf zobrazujúci jas záberu.
Opakovaným stlačením tlačidla DISP
(prepínanie zobrazenia displeja) zobrazte na
displeji histogram. Zobrazenie grafu
vychýlené doprava indikuje svetlý záber,
vychýlené doľava tmavý záber. Prepínač
režimu nastavte na možnosť
, alebo
Výber scény a pri sledovaní expzície na
histograme nastavte EV.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa zobrazuje aj pri prehrávaní jedného statického záberu, vtedy však nemožno nastaviť
expozíciu.
24
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Zmena veľkosti záberu
Stlačte tlačidlo
(veľkosť záberu) a pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovanú
veľkosť.
Bližšie informácie o veľkosti záberu nájdete na strane strana 10.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Použitie
7M (3072×2304)
Pre tlač do formátu A3/11×17"
(Up to A3/11×17"print)
Počet záberov
3:21) (3072×2048)
Prispôsobenie pomeru kompresie
3:2 (Match 3:2 Aspect Ratio)
5M (2592×1944)
Pre tlač do formátu A4/8×10" (Up
to A4/8×10"print)
3M (2048×1536)
Pre tlač do formátu 13×18 cm/5×7"
(Up to 13×18cm/5×7"print)
2M (1632×1224)
Pre tlač do formátu 10×15 cm/4×6"
(Up to 10×15cm/4×6"print)
VGA (640×480)
Vhodné pre odosielanie e-mailom
(For E-mail)
16:92) (1920×1080)
Na prehrávanie na 16:9 HDTV
(Display On 16:9 HDTV)
Tlač
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
Základné funkcie
Veľkosť záberu
1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc atď.
2) Pri tlači sa môžu orezať oba okraje záberu (strana 100).
Záber z videozáznamu
Rámček/
Sekunda
Použitie
640(Fine) (640×480)
Pribl. 30
Prehrávanie na televízore (vysoká
kvalita) (Display on TV (high quality))
640(Standard)
(640×480)
Pribl. 17
Prehrávanie na televízore (štandard)
(Display on TV (standard))
160 (160×112)
Pribl. 8
Vhodné pre odosielanie e-mailom (For
E-mail)
• Čím väčšia je veľkosť záberu, tým je vyššia jeho kvalita.
• Čím viac rámčekov za sekundu prehrávate, tým môže byť prehrávanie jemnejšie.
25
Snímanie statického záberu (výber scény)
Spúšť
Prepínač režimu
1 Prepínačom režimu vyberte požadovaný režim výberu scény (
,
,
).
• Viac informácií o režimoch nájdete na nasledujúcej strane.
2 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Zrušenie výberu režimu
Prepínač režimu nastavte na iný režim, ako je výber scény.
26
,
,
,
,
Snímanie statického záberu (výber scény)
Režimy výberu scény
Nasledujúce režimy sa zhodujú s podmienkami aktuálneho prostredia.
High Sensitivity
Znížením rozmazania
umožňuje snímať zábery
bez blesku aj v nedostatočne
osvetlených podmienkach.
Twilight*
Umožňuje snímanie záberov
nočných scén na veľkú
vzdialenosť bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Soft Snap
Vďaka možnosti snímania
pokožky v jasnejších
a teplejších farebných tónoch
dosiahnete prekrásne zábery.
A čo viac, efekt mäkkého
zaostrenia zjemní atmosféru
portrétov, snímok kvetov atď.
Twilight Portrait*
Vhodný na snímanie portrétov
na tmavých miestach.
Umožňuje snímanie ostrých
záberov ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
* V režimoch
(režim Twilight) a
sa odporúča použiť statív.
Beach
Pri snímaní záberov pri mori
alebo jazere sa modrá farba
vody zaznamená veľmi čisto.
Základné funkcie
Landscape
Zaostrí len na vzdialené
objekty pri snímaní krajiny atď.
Snow
Pri snímaní scén
odohrávajúcich sa na snehu
alebo na iných miestach s
bielym pozadím použite tento
režim, aby ste zabránili
vyblednutiu farieb a
zaznamenali jasné snímky.
(režim Twilight Portrait) je rýchlosť uzávierky nižšia, preto
27
Snímanie statického záberu (výber scény)
Funkcie, ktoré sa nedajú použiť spolu s výberom scény
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré
funkcie nedostupné. Po stlačení tlačidla na výber funkcií, ktoré sa nedajú použiť
s režimom výberu scény, sa ozve pípanie.
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Makro
Blesk
Zameriavací Predvolené
rámček zóny nastavenie
AF
zaostrenia
Vyváženie
bielej farby
Synchronizačný
impulz/
Intenzita
Viacnásobný
blesku
synchronizačný
impulz
—
SL
—
—
—
—
/
/
/
28
Auto/ WB
—
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Páčka
(register)/
(priblíženie pri prehrávaní)
Tlačidlá v/V/b/B
Páčka
(priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo
(prehrávanie)
Tlačidlo z
Základné funkcie
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(odstrániť)
1 Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Pokiaľ stlačíte tlačidlo
(prehrávanie), keď je fotoaparát vypnutý, fotoaparát sa zapne v
režime prehrávania. Ak stlačíte tlačidlo znovu, fotoaparát sa prepne do režimu nahrávania.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Opätovným stlačením tlačidla
z prehrávanie zastavíte.)
Stlačením tlačidla B budete rýchlo prehrávať dopredu , stlačením tlačidla b budete
rýchlo prehrávať dozadu. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo
z.)
Stlačením tlačidla v/V nastavte hlasitosť.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu [160] sa zobrazujú v menšej veľkosti.
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť a stlačte tlačidlo
(odstrániť).
2 Vyberte možnosť [Delete] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie odstránenia
Vyberte možnosť [Exit] a stlačte tlačidlo z.
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu posuňte páčku .
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, posuňte páčku
Nastavenie časti: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
• Ukladanie zväčšených záberov: [Trimming] (strana 51)
.
29
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Zobrazenie obrazovky registra
Posuňte páčku
(register) a vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B. Ak chcete
zobraziť ďalšiu (predchádzajúcu) obrazovku registra, stlačte tlačidlo b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
Odstránenie záberov v režime registra
1 Počas zobrazenia obrazovky registra stlačte tlačidlo
(odstrániť) a vyberte funkciu
[Select] pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle. Potom stlačte tlačidlo z.
2 Záber, ktorý chcete odstrániť vyberte pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačením
tlačidla z zobrazte ikonu
(odstrániť) na vybratom zábere.
Vybratý záber označený zeleným rámčekom
Zrušenie výberu
Vyberte záber, ktorý ste predtým označili indikátorom odstránenia
a stlačte tlačidlo z, ktorým odstránite indikátor
zo záberu.
3 Stlačte tlačidlo
(odstrániť).
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky zábery v priečinku, v kroku 1 namiesto možnosti [Select] vyberte
možnosť [All In This Folder] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
30
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo
(prehrávanie)
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie tlačidlo
Prehrávanie: Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
V závislosti od nastavenia prepínača režimu a režimu nahrávania a prehrávania sú dostupné
rôzne položky.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Používanie ponuky
1 Nahrávanie: Zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
3 Vyberte požadovanú položku ponuky
pomocou tlačidiel b/B na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí,
opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto
položka nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky v režime prehrávania stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel v/V.
Vybraté nastavenie sa zväčší a nastaví.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa zobrazí značka v/V, ktorá
označuje miesto, kde sa položky ponuky zvyčajne nachádzajú. Ak chcete zobraziť nezobrazenú
položku, vyberte značku pomocou ovládacieho tlačidla.
• Položky, ktoré nie sú k dispozícii, sa nedajú nastaviť.
31
Položky ponuky
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
Ponuka pre snímanie (strana 33)
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od zvolenej pozície a nastavenia
prepínača režimu. Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
( : dostupné)
Pozícia prepínača režimu:
COLOR (Color Mode)
Scene
—
9 (Focus)
—
—
(Metering Mode)
—
WB (White Bal)
—
ISO
—
—
—
—
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M
—
(Interval)
—
*
—
(Flash Level)
—
*
—
(Contrast)
(Sharpness)
—
—
—
—
—
—
(Setup)
Ponuka na prezeranie (strana 44)
(Folder)
DPOF
(Slide)
(Rotate)
(Setup)
- (Protect)
(Print)
(Resize)
(Divide)
Trimming**
* Funkcia je obmedzená v závislosti od režimu výberu scény (strana 28).
**Dostupné len pre priblíženie pri prehrávaní.
Táto príručka „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ zobrazuje dostupné nastavenia
prepínača režimu nasledujúcim spôsobom.
nedostupné
32
dostupné
Ponuka pre snímanie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
.
COLOR (Color Mode): Zmena intenzity
snímky alebo pridanie špeciálnych
efektov
Je možné upraviť jas záberu a pridať špeciálne efekty.
Nastaví farbu záberu na monochromatickú (čiernobielu).
Sepia (SEPIA)
Nastaví farbu záberu dohneda.
Natural (NATURAL)
Nastaví nenápadnú farbu záberu.
Rich (RICH)
Nastaví farbu záberu na sýtu.
Používanie ponuky
B&W (B & W)
Normal
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Normal], [B&W] alebo [Sepia].
• Keď je vybraný režim [Multi Burst], režim farieb je nastavený na možnosť [Normal].
33
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
9 (Focus): Zmena spôsobu
zaostrenia
Spôsob nastavenia môžete zmeniť neskôr. Ak je ťažké správne zaostriť v režime
automatického zaostrenia, použite ponuku.
(neobmedzená
vzdialenosť)
7.0m
3.0m
1.0m
Zaostrí na objekt pomocou predtým nastavenej
vzdialenosti k objektu. (Predvolené nastavenie
zaostrenia)
• Pri snímaní objektu cez sieť alebo okenné sklo je ťažké
správne zaostriť v režime automatického zaostrenia. V
takýchto prípadoch je vhodné použiť možnosť [Focus].
0.5m
Center AF
(
)
Automaticky sa zaostrí na objekt v strede
zameriavacieho rámčeka.
• Pomocou funkcie uzamknutia AF môžete snímať
požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Multi AF
(Viacbodové AF)
(Statický záber
)
(Videozáznam
)
Automaticky sa zaostrí na všetky zóny zameriavacieho
rámčeka.
• Tento režim je vhodné použiť, keď objekt nie je v strede
rámčeka.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
• Skratka AF znamená Auto Focus – automatické zaostrenie.
• Informácie o nastavení vzdialenosti v [Focus] sú približné. Ak objektív zacielite na menšiu alebo
väčšiu vzdialenosť, chyba sa zväčší.
• [Multi AF] sa odporúča na snímanie videozáznamov.
• Ak používate digitálne priblíženie alebo iluminátor AF, AF uprednostní objekty v strede rámčeka
alebo blízko neho. V tomto prípade bliká indikátor
alebo
a nie je zobrazený zameriavací
rámček zóny AF.
• V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré funkcie nedostupné (strana 28).
34
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
z Ak sa na objekt nedá zaostriť
Pri snímaní objektu na okraji rámčeka (alebo displeja) alebo pri používaní funkcie [Center AF]
fotoaparát nemôže zaostriť na objekt na okraji rámčeka.
V takýchto prípadoch postupujte nasledovne.
1 Znovu vyberte záber tak, aby bol objekt v strede zameriavacieho rámčeka zóny AF,
a stlačením spúšte do polovice zaostrite na objekt (uzamknutie AF).
Zameriavací rámček zóny AF
Kým spúšť nestlačíte až na doraz, môžete tento postup opakovane skúšať bez
obmedzenia.
Používanie ponuky
Indikátor uzamknutia AE/AF
2 Keď indikátor uzamknutia AE/AF prestane blikať a zostane svietiť, vráťte sa
k vybratému záberu a stlačte spúšť až na doraz.
35
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
(Metering Mode): Výber režimu
merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí časť objektu určenú na meranie pre určenie
expozície.
Spot (bodové meranie)
( )
Zameria iba jednu časť daného objektu.
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt.
Center (Meranie so
zvýhodneným stredom)
( )
Slúži na meranie stredu záberu a stanovuje expozíciu
podľa sýtosti objektu, ktorý sa tam nachádza.
Multi (viacoblastné
meranie)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu.
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete strana 8.
• Pri používaní bodového merania alebo merania so zvýhodneným stredom sa na zaostrenie v
polohe merania odporúča nastaviť funkciu [9] (Focus) na možnosť [Center AF] (strana 34).
36
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
WB (White Bal): Úprava farebných
tónov
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii,
napríklad, ak sa farby na zábere zobrazujú nesprávne.
Flash ( WB )
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
• Túto položku nie je možné vybrať pri snímaní
videozáznamov.
Upravuje nastavenie pre osvetlenie žiarovkou alebo
ostré svetlo, aké je napríklad vo fotografických štúdiách.
Fluorescent (
Upravuje nastavenie pre osvetlenie žiarivkou.
Cloudy (
)
)
Používanie ponuky
Incandescent (n)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu alebo oblasť
v tieni.
37
Ponuka pre snímanie
Daylight (
Auto
)
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri za jasného
dňa, fotenie večerných kompozícií, neónových nápisov
alebo ohňostrojov.
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
• Podrobnejšie informácie o vyvážení bielej farby nájdete strana 9.
• Pri osvetlení blikajúcej žiarivky môže funkcia vyváženia bielej farby fungovať nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnosť [Fluorescent] ( ).
• S výnimkou snímania záberov v režimoch [Flash] ( WB ), je pri zasvietení blesku funkcia [WB]
nastavená na hodnotu [Auto].
• V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré funkcie nedostupné (strana 28).
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Nízka hodnota
Vysoká hodnota
Vyberie svetelnú citlivosť s jednotkami ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
1000
800
400
Nastaví vyššiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach alebo pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
200
100
Auto
• Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO nájdete strana 8.
• Pri vyššej hodnote citlivosti ISO sa na zábere zobrazuje väčší šum.
• [ISO] je nastavená na hodnotu [Auto] v režime výberu scény.
38
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
(P.Quality): Výber kvality statického
záberu
Nastavuje kvalitu statických záberov.
Fine (FINE)
Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
• Ak je prepínač režimu nastavený na možnosť
statického záberu je [Fine].
Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká
kompresia).
Používanie ponuky
Standard (STD)
, kvalita
39
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
Mode (REC Mode): Výber režimu
nepretržitého snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať nepretržite alebo nie.
Multi Burst ( M )
Po stlačení spúšte zaznamená 16 rámčekov za sebou ako
statický záber.
• Veľkosť záberov nasnímaných v režime Multi Burst je 1M.
• Táto funkcia je napríklad vhodná, keď chcete pri športovaní
zistiť svoju formu.
• Interval spúšte v režime Multi Burst môžete vybrať
v režime [Interval] (strana 42).
• Zábery sa zobrazia za sebou na displeji fotoaparátu.
• Záber sa vytlačí ako jeden záber so 16 rámčekmi.
• Blesk je nastavený do polohy
Burst (
)
(odpojený blesk).
Po stlačení a podržaní spúšte zaznamená maximálny
počet záberov za sebou (pozrite nasledujúcu tabuľku).
• Po zmiznutí hlásenia „Recording“ môžete nasnímať ďalší
záber.
• Blesk je nastavený do polohy
Normal
(odpojený blesk).
Nesníma nepretržite.
Informácie o funkcii [Multi Burst]
• Zábery nasnímané v režime Multi Burst môžete prehrať za sebou pomocou nasledovných
postupov:
– Prehranie/pozastavenie: Stlačte tlačidlo z na ovládacom tlačidle.
– Prehranie po rámčekoch: V režime pozastavenia stlačte tlačidlo b/B. Na pokračovanie
prehrávania v sériách stlačte tlačidlo z.
40
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
• V režime Multi Burst nemožno použiť tieto funkcie:
– Inteligentné priblíženie
– Rozdelenie sérií záberov nasnímaných v režime Multi Burst
– Vyňatie alebo odstránenie rámčeka v sériách záberov nasnímaných v režime Multi Burst
– Nastavenie intervalu rámčekov na iný režim ako [1/30], keď je prepínač režimu nastavený
na možnosť
• Pri prehrávaní série záberov nasnímaných v režime Multi Burst pomocou počítača alebo
fotoaparátu, ktorý neobsahuje funkciu Multi Burst, sa záber zobrazí ako jeden záber so 16
rámčekmi.
• V závislosti od režimu výberu scény (strana 28) sa môže stať, že nebudete môcť nasnímať zábery
v režime Multi Burst.
Informácie o funkcii [Burst]
Maximálny počet nepretržitých záberov
(Jednotky: zábery)
Kvalita
Vysoká kvalita
Standard
7M
4
6
3:2
4
6
5M
5
8
3M
7
13
2M
11
20
VGA
64
100
16:9
11
20
Veľkosť
Používanie ponuky
• Pri snímaní so samospúšťou sa nasnímajú série maximálne piatich záberov.
• Interval snímania je približne 0,9 sekundy.
• Keď sa batéria takmer vybije alebo keď sa naplní interná pamäť či pamäťová karta „Memory Stick
Duo“, režim Burst sa zastaví.
• V závislosti od režimu výberu scény (strana 28) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať
zábery v režime Burst.
41
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
(Interval): Výber intervalu rámčekov
v režime [Multi Burst]
Výber intervalu rámčekov v režime [Multi Burst] (strana 40).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
• Najprv vyberte možnosť [Multi Burst] vo funkcii [Mode],
potom nastavte požadovaný interval rámčekov v možnosti
[Interval]. Ak vyberiete inú funkciu ako [Multi Burst],
nebude dostupná.
(Flash Level): Úprava intenzity
blesku
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Smerom k značke +: Zosilní úroveň intenzity blesku.
Normal
– ( –)
Smerom k značke –: Zníži úroveň intenzity blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, prečítajte si informácie strana 22.
42
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
(Contrast): Úprava kontrastu
obrazu
Smerom k značke –
Smerom k značke +
Nastavuje kontrast obrazu.
+(
)
Smerom k značke +: Zvyšuje kontrast.
–(
)
Smerom k značke –: Znižuje kontrast.
(Sharpness): Úprava ostrosti
obrazu
Smerom k značke –
Používanie ponuky
Normal
Smerom k značke +
Nastaví ostrosť obrazu.
+(
)
Smerom k značke +: Zostrí obraz.
Normal
–(
)
Smerom k značke –: Zjemní obraz.
(Setup): Úprava položiek v ponuke
Setup
Pozri strana 52.
43
Ponuka na prezeranie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
.
(Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávať, ak používate fotoaparát
s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší výber.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (strana 57)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (strana 58)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov.
- (Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním.
Protect (-)
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Exit
Zruší funkciu ochrany záberov.
Ochrana záberov v režime samostatného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
44
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
3 Vyberte možnosť [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
Záber je chránený a zobrazí sa na ňom ikona - (ochrana).
-
4 Ak chcete ochrániť ostatné zábery, vyberte požadovaný záber pomocou tlačidiel b/B
a potom stlačte tlačidlo z.
Ochrana záberov v zobrazení registra
(register) zobrazte register.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [Select] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
5 Označte záber, ktorý chcete ochrániť, pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
z.
Na vybratom zábere sa zobrazí zelený indikátor -.
Používanie ponuky
1 Pomocou páčky
- (zelený)
6 Ak chcete ochrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
8 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Farba indikátora - sa zmení na bielu. Vybraté zábery budú chránené.
• Ak chcete ochrániť všetky zábery v priečinku, vyberte možnosť [All In This Folder] v kroku 4
a stlačte tlačidlo z. Vyberte možnosť [On] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie ochrany
V režime zobrazenia samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4 v časti „Ochrana záberov v režime samostatného
záberu“.
45
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
V režime registra
1 V kroku 5 v časti „Ochrana záberov v zobrazení registra“ vyberte záber, v ktorom
chcete zrušiť ochranu proti vymazaniu.
2 Stlačením tlačidla z zmeňte farbu indikátora - na sivú.
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte v prípade všetkých záberov, v ktorých chcete zrušiť
ochranu.
4 Stlačte tlačidlo MENU, vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte
tlačidlo z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priečinku
Vyberte možnosť [All In This Folder] v kroku 4 v časti „Ochrana záberov v zobrazení
registra“, a stlačte tlačidlo z. Vyberte možnosť [Off] pomocou tlačidla B a potom
stlačte tlačidlo z.
• Nezabudnite, že pri formátovaní vnútornej pamäte alebo karty „Memory Stick Duo“ sa odstránia
všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane chránených záberov. Tieto zábery už nie je
možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
DPOF: Pridanie značky poradia tlače
Pridá značku
(poradie tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačiť (strana 89).
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Pozri strana 85.
(Slide): Prehrávanie série záberov
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v určitom poradí (prezentácia).
Interval
3 sec
Nastavenie intervalu prezerania prezentácie.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
Repeat
46
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
Image
Folder
Prehrávanie všetkých záberov vo vybratom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov v poradí na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Start
Spustenie prezentácie.
Cancel
Zrušenie prezentácie.
1 Vyberte možnosti [Interval], [Repeat] a [Image] pomocou tlačidiel v/V/b/B
na ovládacom tlačidle.
Ak chcete ukončiť prezentáciu, pomocou tlačidla z prezentáciu pozastavte. Vyberte funkciu
[Exit] pomocou tlačidla V a potom stlačte tlačidlo z.
• Počas pozastavenia prezentácie môžete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci záber pomocou
tlačidiel b/B.
• Interval slúži len ako pomôcka, takže sa môže líšiť podľa veľkosti záberu atď.
Používanie ponuky
2 Vyberte možnosť [Start] pomocou tlačidiel V/B a potom stlačte tlačidlo z.
Prezentácia sa spustí.
(Resize): Zmena veľkosti nasnímaného záberu
Väčšia veľkosť
Menšia veľkosť
Veľkosť záberu môžete zmeniť (zmena veľkosti) a upravený záber môžete uložiť ako
nový súbor. Záber v pôvodnej veľkosti zostane zachovaný.
7M
5M
Podrobné informácie o nastavení veľkosti záberu nájdete
strana 25.
3M
2M
VGA
Cancel
Zruší zmenu veľkosti.
47
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
] (Resize) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
4 Vyberte požadovanú veľkosť záberu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
•
•
•
•
•
Informácie o veľkosti záberu nájdete strana 10.
Veľkosť videozáznamov alebo záberov Multi Burst nie je možné meniť.
Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
Veľkosť záberu nemôžete zmeniť na pomer 3:2 alebo 16:9.
Ak vyberiete pomer 3:2 alebo 16:9, v hornej a dolnej časti obrázka sa zobrazia čierne pruhy.
(Rotate): Otočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
Pootočí záber. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
OK
Určí smer pootočenia. Postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
Cancel
Zruší pootočenie.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [
b/B.
] (Rotate) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
] pomocou tlačidla v a potom pootočte záber pomocou tlačidiel
5 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete otáčať chránené zábery, videozáznamy alebo zábery Multi Burst.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača sa nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
48
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
(Divide): Strihanie videozáznamov
Pohyb videozáznamu ,
Rozdelenie
Rozdelenie
• Nezabudnite, že pôvodný videozáznam sa odstráni a príslušné číslo sa preskočí. Súbory nemožno
po strihaní obnoviť.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Ruší rozdelenie.
Príklad: Strihanie videozáznamu s číslom 101_0002
Používanie ponuky
Slúži na strihanie videozáznamov alebo odstraňovanie nepotrebných scén
videozáznamov. Odporúča sa používať túto funkciu, keď je nedostatočná kapacita
internej batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo keď prikladáte
videozáznamy k e-mailovým správam.
V tejto časti je popísaný príklad delenia videozáznamu s číslom 101_0002 a jeho
odstránenia v nasledujúcej konfigurácii súborov.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Strihanie scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdelenie
Videozáznam 101_0002 sa rozdelí na videozáznamy 101_0004 a 101_0005.
2 Strihanie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdelenie
Videozáznam 101_0005 sa rozdelí na videozáznamy 101_0006 a 101_0007.
49
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
3 Odstránenie nepotrebných scén A a B.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Odstránenie
Odstránenie
4 Zostanú len požadované scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Zobrazte videozáznam, ktorý chcete rozdeliť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
] (Divide) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Videozáznam sa spustí.
5 V požadovanom bode strihu stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete nastaviť bod strihu, vyberte položku [c/C] (prehrávanie rámčekov dozadu/
dopredu) a nastavte bod strihu pomocou tlačidla b/B.
• Ak chcete zmeniť bod strihu, vyberte možnosť [Cancel]. Videozáznam sa znovu spustí.
6 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
7 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Videozáznam sa rozstrihne.
• Rozstrihnutým videozáznamov sa priradia nové čísla a potom sa zaznamenajú ako najnovšie
súbory do zvoleného priečinka na ukladanie.
• Nemožno strihať nasledujúce typy záberov.
– Statické zábery
– Videozáznamy, ktoré nemajú dostatočnú dĺžku na strihanie (kratšie ako dve sekundy)
– Chránené videozáznamy (strana 44)
50
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 31
(Setup): Úprava položiek v ponuke Setup
Pozri strana 52.
Trimming: Snímanie zväčšeného záberu
Zaznamená zväčšený záber (strana 29) ako nový súbor.
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Return
Ruší orezanie.
1 Počas priblíženia pri prehrávaní stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Vyberte možnosť [Trimming] pomocou tlačidla B na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
3 Vyberte veľkosť záberu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber sa zaznamená a znovu sa zobrazí pôvodný záber.
Používanie ponuky
Trimming
• Orezaný záber sa zaznamená ako najnovší súbor do zvoleného priečinka na ukladanie a pôvodný
záber sa uchová.
• Kvalita orezaného záberu sa môže znížiť.
• Záber nemožno orezať na záber s pomerom strán 3:2 alebo 16:9.
51
Používanie obrazovky Setup
Používanie položiek v ponuke Setup
Pomocou obrazovky Setup môžete zmeniť predvolené nastavenia.
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Po stlačení tlačidla B na ovládacom tlačidle prejdite na obrazovku
(Setup) a potom znovu stlačte tlačidlo B.
3 Stlačením tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte položku, ktorú
chcete nastaviť.
Rámček vybratej položky sa zvýrazní žltou farbou.
4 Stlačením tlačidla z otvoríte možnosti
nastavenia.
Ak chcete vypnúť obrazovku
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
Ak sa chcete vrátiť do ponuky z obrazovky
(Setup), na ovládacom tlačidle
opakovane stlačte tlačidlo b.
• Stlačením spúšte do polovice zatvorte obrazovku
(Setup) a vráťte sa do režimu snímania.
Ak sa ponuka nezobrazí
Podržte stlačené tlačidlo MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
Zrušenie nastavení
(Setup).
(Setup)
Vyberte možnosť [Cancel] (ak sa zobrazí) a potom stlačte tlačidlo z na ovládacom
tlačidle. Ak sa nezobrazí, znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
52
Camera
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Mode
Umožňuje zvoliť prevádzkový režim automatického zaostrenia.
Single (S AF)
Automaticky nastaví zaostrenie, keď stlačíte spúšť do
polovice a podržíte ju. Tento režim je vhodné použiť pri
snímaní statických objektov.
Monitor (M AF)
Automaticky nastaví zaostrenie predtým, ako stlačíte
spúšť do polovice a podržíte ju. Tento režim skracuje čas
potrebný na zaostrenie.
• Spotreba batérií je rýchlejšia ako v režime [Single].
Digital Zoom
Smart
(inteligentné priblíženie)
(
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je dostupná, keď je veľkosť záberu nastavená
na hodnotu [7M] alebo [3:2].
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
Precision
(presné digitálne
priblíženie) (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov max. 6×, ale zníži sa ich
kvalita.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Používanie obrazovky Setup
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (až 3×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 3×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Veľkosť záberu a maximálna stupnica priblíženia použitím funkcie inteligentného
priblíženia
Veľkosť
Maximálna stupnica priblíženia
5M
pribl. 3,6×
3M
pribl. 4,5×
2M
pribl. 5,6×
VGA
pribl. 14×
16:9
pribl. 4,8×
53
Camera
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
• Keď posuniete páčku priblíženia, zobrazí sa nasledujúci indikátor so stupnicou priblíženia.
Strana W tejto čiary predstavuje oblasť optického
priblíženia a strana T oblasť digitálneho priblíženia.
Indikátor so stupnicou priblíženia
• Maximálna stupnica priblíženia v režime inteligentného či presného priblíženia zahŕňa stupnicu
optického priblíženia.
• Pri používaní funkcie digitálneho priblíženia sa nezobrazí zameriavací rámček zóny AF. Bliká
indikátor
alebo
a pracuje funkcia AF, pričom uprednostňuje objekty umiestnené blízko
stredu rámčeka.
• Pri používaní funkcie inteligentného priblíženia dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
On
Zobrazí sa sprievodca funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Red Eye Reduction
Odstraňuje efekt červených očí pri snímaní s
bleskom. Spôsob vkladania vyberte pred
snímaním.
On (
)
Odstraňuje efekt červených očí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne.
Off
Nepoužíva funkciu odstránenia efektu červených očí.
• Keďže do kliknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nenasnímali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Odstránenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predbežný záblesk a pod.
54
Camera
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
AF Illuminator
Iluminátor AF dodáva potrebné svetlo na jednoduchšie zaostrovanie na objekty v
tmavom prostredí.
Iluminátor AF vydáva červené svetlo, ktoré fotoaparátu uľahčuje zaostriť stlačením
spúšte do polovice, kým je uzamknuté zaostrovanie. Je vtedy zobrazený indikátor ON .
Auto
Iluminátor AF sa používa.
Off
Iluminátor AF sa nepoužíva.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
Používanie obrazovky Setup
• Ak svetlo iluminátora AF dostatočne nedosiahne na objekt alebo objekt nemá kontrast,
zaostrenie sa nevykoná. (Odporúča sa vzdialenosť do pribl. 3,0 m (priblíženie: W)/2,0 m
(priblíženie: T).)
• Ak svetlo iluminátora AF dosiahne na objekt, zaostrenie sa vykoná, aj keď je svetlo trochu
odchýlené od stredu objektu.
• Ak je predvolené nastavenie zaostrenia (strana 34), iluminátor AF nefunguje.
• Zameriavací rámček zóny AF sa nezobrazuje. Bliká indikátor
alebo
a pracuje funkcia AF,
pričom uprednostňuje objekty umiestnené blízko stredu rámčeka.
• Ak je v režime výberu scény zvolená možnosť
(režim Twilight) alebo
(režim Landscape),
iluminátor AF nefunguje.
• Iluminátor AF vydáva veľmi jasné svetlo. Nedívajte sa zblízka priamo do žiariča iluminátora AF,
aj keď to neohrozuje bezpečnosť.
• Ak v tomto časovom intervale stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude
možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
55
Internal Memory Tool
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje z pamäťovej karty vrátane
chránených záberov.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
56
Memory Stick Tool
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamäťové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začať okamžite
používať.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“
vrátane chránených záznamov.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „All data in Memory Stick will be erased Ready?“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
Používanie obrazovky Setup
Create REC. Folder
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
Zrušenie vytvárania priečinka
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
„101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Snímané zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete
iný priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
57
Memory Stick Tool
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozri „Cieľové priečinky na ukladanie záberov a názvy
súborov“ (strana 74).
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
58
Memory Stick Tool
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 64 MB alebo viac.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 2 alebo 3 a potom stlačte tlačidlo z.
• Použite úplne nabité batérie. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie majú
nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže
sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov.
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom použite príkaz [Format] v nástroji
(Internal Memory Tool) (strana 56).
• Ak kopírujete údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, skopírujú sa
všetky údaje.
Nie je možné vybrať určitý priečinok na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ ako cieľ pre údaje,
ktoré sa budú kopírovať.
• Značka
(poradie tlače) sa neprenáša ani pri kopírovaní údajov.
Používanie obrazovky Setup
Zrušenie kopírovania
59
1
Setup1
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
LCD Backlight (len DSC-W55)
Umožňuje zvoliť intenzitu podsvietenia LCD, keď používate fotoaparát napájaný
batériami.
Bright
Zosvetlí podsvietenie displeja.
Normal
• Nastavenie zmeníte stlačením a podržaním tlačidla DISP (prepínanie zobrazenia displeja).
• Výberom položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita batérií.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Pípanie alebo zvuk stlačenia spúšte zaznie po stlačení
ovládacieho tlačidla alebo spúšte.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Language
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
Initialize
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty.
Zábery uložené vo vnútornej pamäti sa zachovajú.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „Initialize all settings Ready?“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie vynulovania
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
• Dozrite na to, aby počas vynulovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
60
2
Setup2
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
Series
Postupne priraďuje za sebou idúce čísla k súborom, aj
keď ste medzitým vymenili pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ alebo zmenili cieľový priečinok. (Ak sa na
vymenenej karte „Memory Stick Duo“ nachádza súbor
s vyšším číslom, než bolo posledné priradené číslo,
k ďalšiemu súboru sa priradí číslo o jedno vyššie než je
číslo na vymenenej pamäťovej karte.)
Reset
Začne číslovať súbory od čísla 0001 pri každej zmene
priečinka. (Ak cieľový priečinok obsahuje nejaký súbor,
priradí sa k novému súboru číslo o jedno vyššie než je
posledné číslo súboru.)
Umožňuje zvoliť režim USB, ktorý sa má použiť pri pripájaní fotoaparátu k počítaču
alebo k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre
viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo kábla USB (DSC-W35).
PictBridge
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (strana 85).
PTP
Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k počítaču, skopírujú
sa do počítača zábery z aktuálneho priečinka vo
fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP
a Mac OS X.)
Mass Storage
Vytvorí sa prepojenie Mass Storage medzi fotoaparátom
a počítačom alebo iným zariadením USB (strana 69).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo s tlačiarňou kompatibilnou so
štandardom PictBridge (strany 69 a 85).
Používanie obrazovky Setup
USB Connect
• Ak fotoaparát a tlačiareň kompatibilnú so štandardom
PictBridge nemožno prepojiť pri použití nastavenia [Auto],
zmeňte ho na možnosť [PictBridge].
• Ak fotoaparát a počítač alebo iné zariadenie USB nemožno
prepojiť pri použití nastavenia [Auto], zmeňte ho na
možnosť [Mass Storage].
61
Setup2
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 52
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Rozličné krajiny a regióny používajú rozličné systémy
kódovania farieb v televízore. Ak chcete zobraziť zábery na televíznej obrazovke,
pomocou informácií strana 64 skontrolujte systém kódovania farieb v televízore
krajiny alebo regiónu, v ktorej sa fotoaparát používa.
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
Európa).
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
2 Vyberte formát zobrazenia dátumu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
3 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie nastavení času
Vyberte možnosť [Cancel] a stlačte tlačidlo z.
62
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Zábery môžete prezerať na obrazovke
televízora, ak pripojíte fotoaparát k
televízoru.
Pred pripojením fotoaparátu k
televízoru vypnite fotoaparát aj
televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový
konektor (čierny) kábla pre viacúčelový
terminál (DSC-W55) alebo multikábla A/V
(DSC-W35) pripojte do konektora pre ľavý
kanál zvuku.
2 Zapnite televízor a prepínač
vstupného signálu TV/video
prepnite do polohy „video“.
• Podrobnejšie informácie nájdete v
návode na použitie televízora.
DSC-W55
1 Do vstupných
konektorov pre
zvuk a video
3 Stlačením tlačidla
(prehrávanie) zapnite fotoaparát.
2 Do multikonektora
Kábel pre
viacúčelový terminál
• Položte fotoaparát tak, aby displej smeroval
nahor.
DSC-W35
Ovládacie tlačidlo
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Multikábel A/V 2 Do A/V OUT
konektora
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí
môže byť potrebné prepnúť výstupný
videosignál tak, aby vyhovoval norme
vášho televízora (strana 62).
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Tlačidlo
(prehrávanie)
1 Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
63
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Informácie o systémoch farieb
televízora
Na prezeranie záberov na televíznej
obrazovke potrebujete televízor
so vstupným konektorom pre video a
kábel pre viacúčelový terminál (DSCW55) alebo A/V kábel (DSC-W35).
Systém kódovania farieb v televízore sa
musí zhodovať so systémom kódovania
farieb v digitálny fotoaparát. Porovnajte
nasledujúci zoznam systémov farieb
televízora so systémom používaným v
krajine alebo regióne, v ktorom
používate fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela a ďalšie.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak,
Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
64
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Podrobné informácie o práci s počítačom Macintosh
nájdete v časti „Práca s počítačom Macintosh“
(strana 82).
Táto časť popisuje obsah obrazovky v anglickej verzii.
Najskôr nainštalujte softvér (dodáva sa) (strana 67)
Kopírovanie záberov do počítača (strana 68)
• Prezeranie záberov na monitore počítača
Prezeranie záberov uložených v počítači
Prezeranie fotografií usporiadaných podľa dátumu
Úprava záberov
Zobrazenie miest na mapách online, kde boli nasnímané
fotografie. (Ak to chcete urobiť, počítač musí byť pripojený k
internetu.)
• Vytvorenie nového dátového disku (je potrebná napaľovacia
jednotka CD alebo DVD).
• Tlač alebo uloženie statických záberov s vloženým
dátumom.
•
•
•
•
Práca s počítačom
Prezeranie záberov pomocou programu „Picture Motion Browser“ (strana 76)
65
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP Home Edition alebo Windows XP
Professional
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie na
používanie programu „Picture
Motion Browser“
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
Zvuková karta: 16-bitová stereofónna
zvuková karta s reproduktormi
Procesor/pamäť: Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM
alebo viac (odporúča sa: Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší a 256 MB
pamäte RAM alebo viac)
Softvér: DirectX 9.0c alebo novší
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na
inštaláciu – 200 MB alebo viac
Displej: Rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768
bodov alebo viac Farby: hodnota High
Color (16-bitová farba) alebo vyššia
• Tento softvér je kompatibilný s
technológiou DirectX. Môže sa vyžadovať
inštalácia programu „DirectX“.
66
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania
USB kompatibilného s technológiou HiSpeed USB (kompatibilného s technológiou
USB 2.0) umožňuje dokonalejší prenos
(vysokorýchlostný prenos), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilný s
technológiou USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné tri režimy: [Auto]
(predvolené nastavenie), [Mass Storage] a
[PTP]. Táto časť popisuje ako príklad [Auto]
a [Mass Storage]. Podrobné informácie o
režime [PTP] nájdete strana 61.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledovného postupu:
• Ak používate systém Windows 2000,
nepripájajte fotoaparát k počítaču pred
inštaláciou.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste
ako správca systému.
• Po inštalácii softvéru (dodáva sa) sa
automaticky nainštaluje ovládač USB.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (dodáva sa) do jednotky CDROM.
Zobrazí sa obrazovka s ponukou
inštalácie.
4 Zvoľte [Region] a [Country/Area]
a potom kliknite na tlačidlo
[Next].
Keď sa objaví obrazovka [Welcome
to the InstallShield Wizard for Sony
Picture Utility], kliknite na tlačidlo
[Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“.
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, vyberte prepínač vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] a kliknite na
tlačidlo [Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Ak sa tak nestane, dvakrát kliknite na
ikonu
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka [Location
Settings].
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
Práca s počítačom
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
Po inštalácii softvéru sa na pracovnej
ploche vytvorí ikona s odkazom na
webovú lokalitu registrácie zákazníkov.
Po registrácii na webovej lokalite
môžete získať spoľahlivú a užitočnú
technickú podporu.
http://www.sony.net/registration/di
67
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
Počítač s otvorom na pamäťovú
kartu Memory Stick
Z fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
• I keď používate systém Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me, môžete kopírovať
zábery vložením pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do otvoru na pamäťovú kartu
Memory Stick na počítači.
• V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, ďalšie informácie
nájdete strana 96.
Počítač bez otvoru na pamäťovú
kartu Memory Stick
Skopírujte zábery podľa krokov 1 až 4
na s. 68 až 73.
• Ak používate systém Windows 2000,
nainštalujte softvér (dodáva sa) ešte pred
spustením procesu. Ak používate systém
Windows XP, inštalácia nie je potrebná.
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
Ak používate systém Windows 95/
98/98 Second Edition/NT/Me:
Tento fotoaparát nie je kompatibilný s
týmito verziami operačného systému
Windows. Ak máte počítač bez otvoru
na pamäťovú kartu Memory Stick,
použite na kopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
do počítača komerčne dostupné čítacie
alebo zapisovacie zariadenie na
pamäťové karty Memory Stick.
68
Aby ste skopírovali zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najprv skopírujte
zábery na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ a potom ich skopírujte do
počítača.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabité batérie alebo fotoaparát
pripojte k sieťovej zásuvke
pomocou sieťového adaptéra
(nedodáva sa) (DSC-W35/W55) a
kábla USB, A/V, DC IN pre
viacúčelový terminál (nedodáva
sa) (len DSC-W55).
• Ak kopírujete obrazové súbory do
počítača a vložené batérie už majú nízku
kapacitu, môže sa stať, že ak sa batérie
príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky
súbory, resp. sa môžu poškodiť údaje.
Kopírovanie záberov do počítača
3 Stlačením tlačidla
(prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Tlačidlo
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k počítaču
(prehrávanie)
DSC-W55
2 Do multikonektora
1 Do konektora USB
Kábel pre
viacúčelový terminál
DSC-W35
2 Do konektora
(USB)
1 Do konektora
USB
Práca s počítačom
Kábel USB
• V systéme Windows XP sa na pracovnej
ploche zobrazí sprievodca funkciou
AutoPlay.
69
Kopírovanie záberov do počítača
„USB Mode Mass Storage“ sa zobrazí
na displeji fotoaparátu.
Indikátory
prístupu*
Keď sa pripojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikácie je farba indikátorov
prístupu červená. Nepracujte s počítačom,
kým sa farba indikátorov nezmení na bielu.
• Ak sa možnosť „USB Mode Mass Storage“
nezobrazí, nastavte položku [USB Connect]
na možnosť [Mass Storage] (strana 61).
• Po inštalácii softvéru (dodáva sa) sa môže
zobraziť obrazovka [Import Images]
(strana 77). V takom prípade môžete priamo
importovať zábery použitím programu
„Picture Motion Browser“.
Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača
• Ak používate systém Windows 2000,
postupujte podľa návodu v časti „Krok 3-B:
Kopírovanie záberov do počítača“ na strane
71.
• Ak používate systém Windows XP a
nezobrazí sa automaticky obrazovka so
sprievodcom, postupujte podľa návodu v
časti „Krok 3-B: Kopírovanie záberov do
počítača“ na strane 71.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
70
1 Po vytvorení pripojenia USB v
kroku 2 kliknite na možnosť
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], keď sa na ploche
automaticky zobrazí obrazovka
so sprievodcom.
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“.
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, zábery sa objavia
vo vnútornej pamäti.
Kopírovanie záberov do počítača
3 Kliknite na začiarkavacie políčko
neželaných záberov a zrušte
začiarknutie, aby sa tieto zábery
neskopírovali, a potom kliknite na
tlačidlo [Next].
5 Kliknutím začiarknite prepínač
vedľa možnosti [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] a kliknite na tlačidlo
[Next].
1
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“.
4 Zadajte názov kopírovaných
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa hlásenie „Completing the
Scanner and Camera Wizard“.
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
Zatvorí sa obrazovka so
sprievodcom.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní
ďalších záberov, odpojte kábel pre
viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo
kábel USB (DSC-W35) (strana 73).
Potom postupujte podľa návodu v časti
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
počítaču“ na strane 69.
2
Spustí sa kopírovanie záberov. Po
dokončení sa zobrazí obrazovka
„Other Options“.
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača
Práca s počítačom
1
2
• V systéme Windows XP postupujte podľa
návodu v časti „Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača“ na strane 70.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
71
Kopírovanie záberov do počítača
1 Dvakrát kliknite na položky [My
Computer] t [Removable Disk] t
[DCIM].
3 Dvakrát kliknite na priečinok [My
Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a v kontextovej
ponuke vyberte príkaz [Paste].
1
• Ak sa nezobrazí ikona „Removable
Disk“, ďalšie informácie nájdete
strana 97.
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci obrazové súbory,
ktoré chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov obrazového
súboru a v kontextovej ponuke
vyberte príkaz [Copy].
1
2
• Ďalšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie obrazových
súborov nájdete (strana 74).
72
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci obrazový súbor
prepíšete novým, pôvodný súbor sa
vymaže. Ak chcete skopírovať obrazový
súbor do počítača bez prepísania
druhého, zmeňte názov súboru na iný
názov a potom súbor skopírujte.
Nezabudnite, že ak zmeníte názov
súboru (strana 75), je možné, že tento
záber už nebudete môcť prehrať na
fotoaparáte.
Kopírovanie záberov do počítača
Krok 4: Prezeranie záberov
na monitore počítača
Táto časť popisuje postup na prezeranie
skopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“.
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [My
Documents].
2
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• Odpojenie kábla pre viacúčelový terminál
(DSC-W55) alebo kábla USB (DSC-W35)
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh.
na paneli
Dvakrát kliknite sem
2 Kliknite na možnosti
[Stop].
1
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
Práca s počítačom
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na pracovnej ploche
dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents].
(Sony DSC) t
Záber sa zobrazí.
73
Kopírovanie záberov do počítača
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priečinkov.
Príklad: Prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows XP
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
– „Memory Stick Duo“; len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť; len „101_SONY“
• Žiadne zábery nie je možné nahrať do
priečinka „100MSDCF“. Zábery v týchto
priečinkoch sú k dispozícii len na prezeranie.
• Žiadne zábery nie je možné nahrať ani
prehrať do priečinka „MISC“.
74
• K obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss
predstavuje akékoľvek číslo od 0001 do 9999.
Numerické časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a príslušného obrazového
súboru registra sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Obrazové súbory registra sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
s. 44 a 57.
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“)
Táto časť popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick Duo“, môžete
si tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Ak sa nezmenil názov súboru priradený
fotoaparátom, krok 1 môžete vynechať.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo
fotoaparáte iného typu ako je váš prístroj,
prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie
je zaručené.
• Ak nemáte k dispozícii žiaden priečinok,
najprv vytvorte nový priečinok pomocou
fotoaparátu (strana 57) a potom skopírujte
obrazový súbor.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy].
2Dvakrát kliknite na možnosť
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v okne [My
Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Položky sss reprezentujú
akékoľvek číslo od 100 do 999.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
Do polí ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
Práca s počítačom
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename]. Zmeňte
názov súboru na „DSC0ssss“.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
75
Použitie programu „Picture Motion
Browser“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovať so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
Táto časť sumarizuje program „Picture
Motion Browser“ a poskytuje základné
inštrukcie.
Prehľad programu „Picture
Motion Browser“
Pomocou programu „Picture Motion
Browser“ môžete:
• importovať zábery z fotoaparátu a zobraziť
ich na monitore počítača,
• usporiadať a zobraziť zábery na monitore
podľa dátumu ich vyhotovenia,
• retušovať, vytlačiť a odoslať statické zábery
ako prílohy elektronickej pošty, zmeniť
dátum vyhotovenia záberu, atď.
• Statické zábery môžete vytlačiť alebo uložiť
s dátumom.
• Pomocou napaľovacej jednotky CD alebo
DVD môžete vytvoriť dátový disk.
• Podrobnejšie informácie o programe
„Picture Motion Browser“ nájdete v položke
Help.
Položku Help otvoríte kliknutím na
ponuku [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000 [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t
[Picture Motion Browser].
Spustenie a ukončenie
programu „Picture Motion
Browser“
Spustenie programu „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Alebo v ponuke Štart: Kliknite na
tlačidlo [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000 [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
76
• Keď po prvýkrát spúšťate program „Picture
Motion Browser“, objaví sa na obrazovke
hlásenie s potvrdením nástroja Informácie.
Kliknite na tlačidlo [Start]. Táto funkcia
informuje o správach, ako napr.
aktualizáciách softvéru. Nastavenie môžete
zmeniť neskôr.
Ukončenie programu „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Základné inštrukcie
Nasledujúcim postupom môžete
importovať a zobraziť zábery z
fotoaparátu.
Importovanie záberov
1 Uistite sa, že je spustený nástroj
„Media Check Tool“*.
Vyhľadajte ikonu
(Media Check
Tool) na paneli s úlohami.
* „Media Check Tool“ je program, ktorý
automaticky rozpozná a importuje
zábery, ak je vložená karta „Memory
Stick“, alebo ak je pripojený fotoaparát.
• Ak nenájdete ikonu
: Kliknite na
tlačidlo [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000 [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Tools] t
[Media Check Tool].
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál (DSC-W55) alebo kábla
USB (DSC-W35).
Po automatickom rozoznaní
fotoaparátu sa zobrazí obrazovka
[Import Images].
3 Importujte zábery.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
spustite importovanie záberov.
Štandardne sú zábery importované
do priečinka vytvoreného v priečinku
„My pictures“ a nazvaného podľa
dátumu importu.
• Pokyny na zmenu priečinka „Folder to
be imported“ nájdete strana 80.
1 Prezeranie importovaných
záberov.
Po dokončení importu sa spustí
program „Picture Motion Browser“.
Zobrazia za miniatúry
importovaných záberov.
• Priečinok „My pictures“ je nastavený
ako predvolený priečinok v položke
„Viewed folders“.
• Dvakrát kliknite na miniatúru a
zobrazíte záber.
2 Prezeranie záberov v priečinku
„Viewed folders“ zoradených
podľa dátumu ich vyhotovenia.
1Kliknite na kartu [Calendar].
Roky vyhotovenia záberov sa
zoradia do zoznamu.
2Kliknite na rok.
Zobrazia sa zábery vyhotovené v
danom roku, zoradené podľa dátumu
vyhotovenia.
Práca s počítačom
• Ak používate otvor na pamäťovú kartu
Memory Stick, najprv si prečítajte
informácie na strane strana 68.
• Ak sa v systéme Windows XP zobrazí
okno sprievodcu funkciou Auto Play,
zatvorte ho.
Prezeranie záberov
3Kliknutím na požadovaný mesiac
zobrazíte zábery podľa mesiaca.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom mesiaci.
4Kliknutím na požadovaný čas
zobrazíte zábery podľa času.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom dni zoradené
podľa hodiny.
77
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Zobrazenie zoznamu rokov
1
2
3 Zobrazenie jednotlivých záberov.
Dvojitým kliknutím v zobrazení
zoznamu hodín na miniatúru
zobrazíte záber v samostatnom okne.
3
Zobrazenie zoznamu mesiacov
4
• Kliknutím na tlačidlo
na paneli s
nástrojmi môžete upraviť zobrazené
zábery.
Zobrazenie zoznamu hodín
Zobrazenie záberov v režime
celej obrazovky
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte
prezentáciu aktuálnych záberov v
režime celej obrazovky.
• Ak chcete zoradiť zábery vyhotovené v
určitom roku či mesiaci, kliknite na dané
časové vymedzenie v ľavej časti
obrazovky.
78
• Kliknutím na tlačidlo
v dolnej časti
obrazovky prehráte alebo pozastavíte
prezentáciu.
• Prezentáciu zastavíte kliknutím na
tlačidlo
v dolnej časti obrazovky.
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Vytvorenie dátového disku
Zábery je možné uložiť ako dátový disk
na CD alebo DVD.
• Je potrebná napaľovacia jednotka CD
alebo DVD.
• Nasledujúce typy diskov je možné
použiť na vytvorenie dátového disku.
–CD–R/RW (12 cm)
–DVD±R/RW (12 cm)
–DVD+R DL (12 cm)
Kliknite na kartu [folders], potom
kliknite pravým tlačidlo myši na
požadovanú ikonu priečinka a vyberte
[Create Data Disc]. Je možné vybrať
všetky zábery v priečinku.
Použitie funkcie Map View
na zobrazenie statických
záberov na mape
1 Vyberte zábery, ktoré chcete
uložiť na disk.
• Ak chcete vybrať zábery nasledujúce za
sebou, kliknite na prvý záber, potom
stlačte a podržte kláves „Shift“ a kliknite
na posledný záber.
• Ak chcete vybrať dva alebo viac záberov,
ktoré nenasledujú po sebe, stlačte a
podržte kláves „Ctrl“ a kliknite na
jednotlivé zábery.
2 Kliknite na tlačidlo
Výber všetkých záberov v
priečinku
Ak statické zábery obsahujú informácie
o polohe, zábery si môžete pomocou
funkcie Map View pozrieť na mapách.
• Aby ste mohli používa funkciu Map
View, počítač musí byť pripojený k
internetu.
1 Vyberte miniatúru označenú
2 Kliknite na
na paneli
.
Zobrazí sa hlavné okno funkcie Map
View.
Zobrazí sa obrazovka [Create Data Disc].
3 Kliknite na tlačidlo [Start].
4 Postupujte podľa pokynov na
displeji, aby ste vytvorili dátový
disk.
• Ak chcete pridať požadované zábery,
presuňte ich myšou na obrazovke
[Create Data Disc].
Práca s počítačom
nástrojov.
.
• Mapy a satelitné snímky podporuje
služba s mapami Google Maps.
• Informácie o polohe možno pridať k
statickým záberom pomocou funkcie
Map View aj neskôr. Podrobnejšie
informácie nájdete v položke Help
funkcie Map View.
79
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Ďalšie funkcie
Príprava záberov uložených v
počítači na prezeranie
Zábery môžete prezerať, ak bude
priečinok obsahujúci zábery označený
ako jeden z priečinkov „Viewed
folders“.
1 Kliknite na položku
na hlavnej
obrazovke alebo vyberte možnosť
[Register Folders to View] v
ponuke [File].
Zmena priečinka „Folder to be
imported“
Ak chcete zmeniť priečinok „Folder to
be imported“, otvorte obrazovku
„Import Settings“.
1 V ponuke [File] vyberte možnosť
[Import Settings] t [Location for
Imported Images].
Zobrazí sa obrazovka „Location for
Imported Images“.
Zobrazí sa okno nastavenia pre registráciu
priečinka „Viewed folders“.
2 Vyberte možnosť „Folder to be
imported“.
• Zvoľte možnosť „Folder to be
imported“ z priečinkov registrovaných
ako „Viewed folders“.
2 Určite priečinok so zábermi, ktoré
chcete importovať, a zaregistrujte
daný priečinok ako jeden z
priečinkov „Viewed folders“.
3 Kliknite na tlačidlo [OK].
Informácie o záberoch sa zaregistrujú do
databázy.
• Zaregistrujú sa takisto zábery zo
všetkých podpriečinkov priečinka
„Viewed folders“.
80
Aktualizácia informácií o
registrácii záberu
Aktualizáciu informácií o zábere získate
výberom položky [Update Database] z
ponuky [Tools].
• Aktualizácia databázy môže chvíľu
trvať.
• Ak premenujete súbory alebo
priečinky v priečinku „Viewed
folders“, pomocou tohto softvéru
nemôžu byť zobrazené. V tomto
prípade aktualizujte databázu.
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Uloženie záberov s dátumom
1 Dvakrát kliknite na záber a zobrazte
ho.
2 Kliknite na položku
az
rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť
[Insert Date].
3 Zvoľte požadovanú farbu a polohu a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknutím na položku
uložíte.
výber
Tlač záberov s dátumom
1 Vyberte statický záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Na paneli nástrojov kliknite na možnosť
.
3 Kliknite na začiarkávacie políčko
možnosti [Print date taken] v
možnostiach tlače.
4 Kliknite na tlačidlo [Print].
Odinštalovanie programu
„Picture Motion Browser“
2 Vyberte možnosť [Sony Picture Utility],
potom kliknite na príkaz [Remove] (v
systéme Windows 2000 [Change/
Remove]) a odinštalujte program.
Práca s počítačom
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [Control
Panel] (v systéme Windows 2000:
[Start] t [Settings] t [Control
Panel]), potom dvakrát kliknite na
príkaz [Add/Remove Programs].
81
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Mac OS 9.1/
9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.4)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania
USB kompatibilného s technológiou HiSpeed USB (kompatibilného s technológiou
USB 2.0) umožňuje dokonalejší prenos
(vysokorýchlostný prenos), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilný s
technológiou USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné tri režimy: [Auto]
(predvolené nastavenie), [Mass Storage] a
[PTP]. Táto časť popisuje ako príklad [Auto]
a [Mass Storage]. Podrobné informácie o
režime [PTP] nájdete strana 61.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
82
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite postup popísaný v časti
„Krok 1: Príprava fotoaparátu a
počítača“ na strane 68.
2 Pripojte kábel pre viacúčelový
terminál (DSC-W55) alebo kábel
USB (DSC-W35).
Použite postup popísaný v časti
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
počítaču“ na strane 69.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novozobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobné informácie o mieste ukladania
obrazových súborov a o názvoch súborov
nájdete strana 74.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Práca s počítačom Macintosh
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• Vykonávate odpojenie kábla pre
viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo
kábla USB (DSC-W35)
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
Premiestnite ikonu jednotky alebo
ikonu pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do priečinka „Trash“.
Fotoaparát sa odpojí od počítača.
Technická podpora
Práca s počítačom
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
83
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Pri tlači fotografií nasnímaných v režime
[16:9] sa môžu orezať okraje, preto je
potrebné fotografie pred tlačou skontrolovať
(strana 100).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge (strana 85)
Tlač záberov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory Stick“
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím softvéru the
„Picture Motion Browser“ (dodáva sa) a potom ich vytlačiť.
Môžete tlačiť zábery s vloženým dátumom (strana 81).
Tlač vo fotozberni (strana 89)
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou
(poradie tlače).
84
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez
počítača pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte si fotoaparát na pripojenie
k tlačiarni pomocou USB pripojenia. Po
pripojení fotoaparátu k tlačiarni, ktorá
sa rozpozná, keď je funkcia [USB
Connect] nastavená na možnosť [Auto],
krok 1 je potrebný.
Páčka registra
V režime zobrazenia
samostatného záberu
Na jeden tlačový hárok môžete vytlačiť
jednu fotografiu.
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
• Odporúča sa použiť úplne nabité batérie,
aby sa fotoaparát náhodou nevypol počas
tlače.
V režime registra
Na jeden tlačový hárok môžete vytlačiť
niekoľko zmenšených fotografií. Môžete
vytlačiť skupinu tých istých fotografií
(1) alebo rozdielnych fotografií (2).
1
2
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
2 Stlačením tlačidla B na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť
(Setup).
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače registra.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačiť v
zobrazení registra, sa líši v závislosti od typu
tlačiarne.
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká asi päť sekúnd (upozornenie na chybu),
skontrolujte pripojenie tlačiarne.
] (Setup2)
pomocou tlačidla V, potom
vyberte možnosť [USB Connect]
pomocou tlačidiel v/V/B.
2
Tlač statických záberov
3 Vyberte možnosť [
85
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
4 Vyberte možnosť [PictBridge]
pomocou tlačidiel B/v a potom
stlačte tlačidlo z.
Režim USB je nastavený.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
DSC-W55
2 Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový
terminál
1 Do konektora
USB
DSC-W35
Kábel USB
2 Do konektora
(USB)
1 Do konektora
USB
86
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po pripojení sa zobrazí
indikátor
.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí obrazový súbor a ponuka tlače.
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
Krok 3: Tlač
Po dokončení kroku 2 sa zobrazí ponuka
tlače bez ohľadu na nastavenú pozíciu na
prepínači režimu.
2 Vyberte nastavenia tlače pomocou
tlačidiel v/V/b/B.
1 Vyberte požadovanú metódu
tlače pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
[All In This Folder]
Vytlačia sa všetky zábery z priečinka.
[DPOF image]
Vytlačia sa všetky zábery označené
značkou
(poradie tlače)
(strana 89) bez ohľadu na práve
zobrazený záber.
[Select]
Zobrazia sa zábery a vytlačia sa
všetky vybraté zábery.
1Pomocou tlačidiel b/B vyberte
záber, ktorý chcete vytlačiť, a potom
stlačte tlačidlo z.
Na vybratom zábere sa zobrazí
značka .
• Ak chcete vybrať ďalšie zábery,
zopakujte tento postup.
[This image]
Vytlačí sa zobrazený záber.
• Ak vyberiete možnosť [This image] a
položku [Index] nastavíte na možnosť
[On] v kroku 2, môžete vytlačiť skupinu
tých istých záberov ako zobrazenie
registra.
Vyberte možnosť [On] pre tlač vo
forme zobrazenia registra.
[Size]
Vyberte veľkosť tlačového hárka.
[Date]
Vyberte možnosť [Day&Time] alebo
[Date] na vloženie dátumu a času na
fotografie.
• Ak vyberiete možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký nastavíte
(strana 62). Je možné, že niektoré
tlačiarne neponúkajú túto funkciu.
[Quantity]
Keď je funkcia [Index] nastavená na
možnosť [Off]:
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia.
Keď je funkcia [Index] nastavená na
možnosť [On]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť ako zobrazenie
registra. Ak ste v kroku 1 vybrali
možnosť [This image], vyberte počet
tých istých záberov, ktoré chcete
vytlačiť vedľa seba na hárku v
zobrazení registra.
Tlač statických záberov
2Vyberte funkciu [Print] pomocou
tlačidla V a potom stlačte tlačidlo z.
[Index]
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
87
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou
tlačidiel V/B a potom stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte požadovanú metódu tlače
pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Kým na displeji svieti indikátor
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), neodpájajte kábel pre
viacúčelový terminál (DSC-W55) ani
nevyberajte kábel USB (DSC-W35).
Indikátor
Zobrazia sa zábery a vytlačia sa všetky
vybraté zábery.
Označte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačením tlačidla z zobrazte značku
. (Tento postup zopakujte aj pri
výbere ďalších záberov.) Potom stlačte
tlačidlo MENU.
Tlač ďalších záberov
[DPOF image]
Po vykonaní kroku 3 vyberte možnosť
[Select] a požadovaný záber pomocou
tlačidiel v/V a potom vykonajte postup
od kroku 1.
Vytlačia sa všetky zábery označené
značkou
(poradie tlače) bez
ohľadu na práve zobrazený záber.
Tlač záberov na obrazovke
registra
Vytlačia sa všetky zábery z priečinka.
Postupujte podľa krokov z časti „Krok 1:
Príprava fotoaparátu“ (strana 85) a
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni“ (strana 86), potom postupujte
nasledujúcim spôsobom.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí ponuka tlače. Výberom
možnosti [Cancel] vypnite ponuku tlače
a pokračujte nasledujúcim spôsobom.
1 Posuňte páčku
(register).
Zobrazí sa obrazovka registra.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Vyberte možnosť [ ] (Tlač) pomocou
tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
88
[Select]
[All In This Folder]
5 Vykonajte kroky 2 a 3 z časti „Krok 3:
Tlač“ (strana 87).
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávať značky
(poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
• Vkladanie dátumov na zábery konzultujte s
pracovníkom fotozberne.
Pridanie značky v režime
samostatného záberu
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, kartu „Memory
Stick Duo“ potom odneste do fotozberne.
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format –
formát poradia tlače digitálnych
fotografií) je funkcia, ktorá umožňuje
pridať značku
(poradie tlače) na
zábery na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format) alebo je kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Keď označíte zábery v režime [Multi Burst],
všetky zábery sa vytlačia na jeden hárok
rozdelený na 16 dielov.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [DPOF]
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
Na zábere sa zobrazí značka
(poradie tlače).
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
dokážu spracovať.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
vašej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér kariet Memory
Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
4 Ak chcete označiť ďalšie zábery,
vyberte požadovaný záber
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlač statických záberov
Keď vezmete zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ do
fotozberne
89
ťTlač vo fotozberni
Odstránenie značky v režime
samostatného záberu
7 Stlačte tlačidlo MENU.
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4.
Pridanie značky v režime
registra
1 Zobrazte obrazovku registra
8 Vyberte možnosť [OK] pomocou
tlačidla B a potom stlačte tlačidlo
z.
Farba značky
sa zmení na bielu.
(strana 30).
Ak chcete operáciu zrušiť, vyberte
možnosť [Cancel] v kroku 4 alebo
vyberte možnosť [Exit] v kroku 8 a
potom stlačte tlačidlo z.
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
Odstránenie značky v režime
registra
3 Vyberte možnosť [DPOF]
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [Select]
pomocou tlačidiel v/V a potom
stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete pridať značku
v
priečinku [All In This Folder].
5 Záber, ktorý chcete označiť,
vyberte pomocou v/V/b/B a
potom stlačte tlačidlo z.
Na vybratom zábere sa zobrazí
zelená značka
.
(zelený)
6 Ďalšie zábery označíte
opakovaním kroku 5.
90
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku z kroku 5, a potom
stlačte tlačidlo z.
Odstránenie všetkých značiek v
priečinku
V kroku 4 vyberte možnosť [All In This
Folder] a potom stlačte tlačidlo z.
Vyberte možnosť [Off] a stlačte tlačidlo
z.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 92 až 102.
Ak sa na displeji zobrazí kód ako napr. „C/E:ss:ss“, prečítajte si informácie
strana 103.
2 Vyberte batérie, počkajte asi minútu, potom batérie znovu vložte a
nakoniec zapnite fotoaparát.
3 Obnovte nastavenia (strana 60).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s
tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
92
„Memory Stick Duo“
99
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
92
Vnútorná pamäť
99
Prezeranie záberov
95
Tlač
100
Odstraňovanie a upravovanie
záberov
96
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
100
Osobné počítače
96
Iné
102
Picture Motion Browser
98
Riešenie problémov
Batérie a napájanie
91
Riešenie problémov
Batérie a napájanie
Batérie nemožno vložiť.
• Batérie správne vložte tak, že špičkou batérií pritlačíte páčku na vysunutie batérií k
spodnej časti fotoaparátu.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Vložte batérie správne.
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie.
• Batérie sú nefunkčné (strana 109). Vymeňte ich za nové.
• Použite odporúčané batérie.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používa približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
• Batérie sú nefunkčné (strana 109). Vymeňte ich za nové.
Indikátor stavu batérií nie je presný.
• Tento jav za vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazený zostávajúci čas batérií sa líši od aktuálneho času. Aby bolo zobrazenie
správne, batérie úplne vybite a potom nabite.
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie.
• Batérie sú nefunkčné (strana 109). Vymeňte ich za nové.
Batérie sa nedajú nabiť.
• Batérie nemožno nabíjať pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Displej sa nezapne ani po zapnutí napájania.
• Zapnite displej (strana 17).
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick
Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (strana 29).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam
(strana 107).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
92
Riešenie problémov
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Pri snímaní videozáznamov je veľkosť záberu nastavená na možnosť [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Veľkosť záberu nastavte na inú možnosť ako [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počas snímania videozáznamu sa fotoaparát zastaví.
• Fotoaparát automaticky zastaví snímanie, keď veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB.
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Ak chcete zmeniť režim snímania,
stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (strana 29).
Snímanie trvá dlho.
• Je aktivovaná funkcia pomalej uzávierky NR (strana 14). Nie je to porucha.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania
(Macro). Pri snímaní dbajte na
to, aby bol objektív od snímaného objektu vzdialený ďalej ako na najkratšiu možnú
vzdialenosť, t. j. približne 2 cm (W)/30 cm (T).
•
(režim Twilight) alebo
(režim Landscape) sa zvolí ako režim výberu scény pri
snímaní statických obrázkov.
• Je vybraná funkcia predvoleného nastavenia zaostrenia. Vyberte režim automatického
zaostrenia (strana 34).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak sa na objekt nedá zaostriť“ na strane 35.
Funkcia približovania nefunguje.
• Funkciu inteligentného priblíženia nemožno použiť v týchto prípadoch:
– Veľkosť záberu je nastavená na možnosť [7M] alebo [3:2].
– Snímanie je v režime Multi Burst.
• Digitálne približovanie nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk) (strana 22).
• Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– [Mode] (REC Mode) je nastavený na možnosť [Burst] alebo [Multi Burst]
(strana 40).
(režim High Sensitivity) alebo (režim Twilight) je vybratý ako režim výberu
scény pri snímaní statických obrázkov (strana 27).
– Pri snímaní videozáznamov.
• Ak je v režime výberu scény vybratý režim
(režim Landscape),
(režim Beach)
alebo
(režim Snow), blesk nastavte na možnosť (Zapojený blesk) (strana 22).
–
Riešenie problémov
Blesk nefunguje.
93
Riešenie problémov
Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú nejasné škvrny.
• Je to spôsobené odrazom svetla blesku od prachu vo vzduchu. Nie je to porucha.
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
•
(režim Twilight) alebo
(režim Landscape) je vybratý ako režim výberu scény pri
snímaní statických obrázkov (strana 28).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Na zábery nie je možné vložiť dáta.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery (strana 101).
Pomocou programu „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo ukladať zábery s
vloženým dátumom (strana 81).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (strana 24).
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Nastavte jas podsvietenia displeja LCD (len DSC-W55 only) (strany 17, 60).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
režim merania (strana 36) alebo upravte expozíciu (strana 24).
• Zapnite displej (strana 17).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (strana 24).
Farby záberu nie sú správne.
• Funkciu [COLOR] (Color Mode) nastavte na možnosť [Normal] (strana 33).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Je to bežný jav. Nie je to porucha.
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
94
Riešenie problémov
Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe.
• Nastavte funkciu [Red Eye Reduction] v ponuke
(Setup) na hodnotu [On]
(strana 54).
• Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití
blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto body sa nenahrajú (strana 2).
Záber videný cez hľadáčik sa nezhoduje so skutočnou nasnímateľnou zónou.
• Jav paralaxa sa vyskytuje, keď je objekt príliš blízko. Nasnímateľnú zónu uvidíte na
displeji LCD.
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné zábery (strana 29).
• Batéria je takmer vybitá. Vložte nabité batérie.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (strana 29).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (strana 75).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB (strana 73).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Tlačidlo DISP (prepínanie zobrazenia displeja) je vypnuté (strana 17).
• Záber sa ihneď po spustení prehrávania môže zobraziť nejasne z dôvodu spracovávania
obrazových dát. Nie je to porucha.
Počas prehrávania videa sa môže vyskytnúť nerovnomernosť farieb.
• Nie je to porucha. Nemá to vplyv na nasnímané zábery.
Riešenie problémov
Po spustení prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
Na displeji nie sú zobrazené zábery.
• Ak je pripojený kábel pre viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo kábel A/V
(DSC-W35), vyberte ho (strana 63).
95
Riešenie problémov
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb v televízore (strana 62).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 63).
• Ak je kábel pre viacúčelový terminál pripojený ku konektoru USB, kábel vyberte (len
DSC-W55).
Odstraňovanie a upravovanie záberov
Vo fotoaparáte sa nedá odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (strana 45).
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam
(strana 107).
Omylom ste odstránili záber.
• Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Odporúčame vám chrániť svoje zábery
(strana 44) alebo použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu nastavenou do polohy LOCK (strana 107), aby ste predišli náhodnému
odstráneniu.
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkosť videozáznamov a záberov Multi Burst nemožno meniť.
Videozáznam nemožno strihať.
• Videozáznam nemá dostatočnú dĺžku na strihanie (je kratší ako dve sekundy).
• Zrušte ochranu (strana 45).
Osobné počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v časti „Odporúčané počítačové prostredie“ na strane 66 pre
operačný systém Windows a strana 82 pre Macintosh.
Počítač s otvorom na kartu „Memory Stick“ nerozpoznal pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie na pamäťové karty
Memory Stick podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia
počítačov a čítacích alebo zapisovacích zariadení na pamäťové karty Memory Stick
vyrobené inými výrobcami než spoločnosťou Sony sa musia obrátiť na príslušných
výrobcov.
96
Riešenie problémov
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte
fotoaparát k počítaču (s. 69 a 82). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Keď sú batérie takmer vybité, vložte nabité batérie alebo použitie sieťový adaptér
(nedodáva sa) (strana 68).
• Nastavte položku [USB Connect] na možnosť [Mass Storage] v ponuke
(Setup)
(strana 61).
• Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa) (DSC-W55) alebo kábel USB
(dodáva sa) (DSC-W35) (strana 69).
• Od počítača aj fotoaparátu odpojte kábel pre viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo
kábel USB (DSC-W35) a znovu ho pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (strana 69).
• Softvér (dodáva sa) nie je nainštalovaný. Nainštalujte softvér (strana 67).
• Počítač správne nerozpozná zariadenie, pretože ste pripojili fotoaparát
prostredníctvom kábla pre viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo kábla USB
(DSC-W35) k počítaču skôr, než ste nainštalovali softvér (dodáva sa). Odstráňte
chybne rozpoznané zariadenie z počítača a potom nainštalujte ovládač USB (pozri
ďalší krok).
Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa na obrazovke počítača nezobrazuje
ikona jednotky „Removable disk“.
• Znovu nainštalujte ovládač USB podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (strana 69).
• Pri kopírovaní postupujte podľa odporúčaní pre váš operačný systém (s. 70 a 82).
• Ak snímate zábery s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
Riešenie problémov
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer] a v ponuke kliknite na
položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“.
2 Kliknite na položky [Hardware] t [Device Manager].
Zobrazí sa dialógové okno „Device Manager“.
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na položku [ Sony DSC] a potom kliknite na
možnosti [Uninstall] t [OK].
Zariadenie sa odstráni.
4 Nainštalujte softvér (strana 67).
Je nainštalovaný aj ovládač USB.
počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery skopírovať do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (strana 57).
97
Riešenie problémov
Po vytvorení pripojenia USB sa program „Picture Motion Browser“ nespúšťa
automaticky.
• Spustite „Media Check Tool“ (strana 76).
• Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (strana 69).
Záznam sa nedá prehrať v počítači.
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, ďalšie informácie nájdete v položke
Help.
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk počítača a potom ich
prehrávajte z pevného disku (strana 68).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad
„101MSDCF“ (strana 74).
• Postupujte správnym spôsobom (strana 75).
Picture Motion Browser
Pri použití programu „Picture Motion Browser“ sa zábery nezobrazujú správne.
• Uistite sa, že priečinok so zábermi je registrovaný v položke „Viewed folders“. Ak sa
zábery nezobrazia, aj keď je priečinok registrovaný v položke „Viewed folders“,
aktualizujte databázu (strana 80).
Nemôžete nájsť zábery importované prostredníctvom programu „Picture
Motion Browser“.
• Pozrite do priečinka „My Pictures“.
• Ak ste zmenili predvolené nastavenia, prečítajte si časť „Zmena priečinka „Folder to
be imported““ na strane 80 a skontrolujte, ktorý priečinok sa používa na importovanie.
Chcete zmeniť položku „Folder to be imported“.
• Otvorte obrazovku „Import Settings“ a zmeňte položku „Folder to be imported“. Po
použití programu „Picture Motion Browser“ môžete na registráciu do položky
„Viewed folders“ určiťiný priečinok (strana 80).
98
Riešenie problémov
Všetky importované zábery sú zobrazené v kalendári s dátumom 1. januára.
• Vo fotoaparáte nebol nastavený dátum. Nastavte dátum vo fotoaparáte (strana 62).
Zobrazí sa značka
.
• Ak ste premenovali alebo odstránili obrazové súbory/priečinky v inom softvéri,
informácie o registrácii záberu sa neaktualizujú. Na aktualizáciu informácií o
registrácii záberu vyberte položku [Update Database] z ponuky [Tools].
„Memory Stick Duo“
Nedá sa vložiť pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Nedá sa naformátovať pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam
(strana 107).
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť. Ak chcete zabrániť
nechcenému odstráneniu záberov z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
odporúčame prepnúť plôšku na ochranu proti zápisu do polohy LOCK (strana 107).
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať uložené údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
64 MB a viac).
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo v počítači nie je možné
kopírovať do vnútornej pamäte.
Riešenie problémov
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa
99
Riešenie problémov
Tlač
Informácie o nasledujúcich položkách nájdete tiež v časti „Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge“ (nasledujúca časť).
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný ľavý, pravý, horný a dolný okraj záberu.
Najmä pri tlači záberu s veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa okraj záberu môže
orezať.
• Ak pri tlači záberov používate vlastnú tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
• Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
Vytlačia sa zábery so 16 rámčekmi.
• Zábery nasnímané v režime Multi Burst sa zaznamenajú ako jeden záber so 16
rámčekmi. Záber nemožno tlačiť po rámčekoch.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Pomocou programu „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť zábery s vloženým
dátumom (strana 81).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Keďže však
zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania,
zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér rozpoznajú
informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif získate od
výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
• Pri tlači záberov vo fotozberni môžete požiadať o tlač s vloženým dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB Connect] na možnosť [PictBridge] v ponuke
(Setup)
(strana 61).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo kábel USB (DSC-W35) a
znovu ho pripojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybové hlásenie, prečítajte si návod na
používanie dodávaný s tlačiarňou.
100
Riešenie problémov
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či sú fotoaparát a počítač správne prepojené pomocou kábla pre
viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo kábla USB (DSC-W35).
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte kábel pre
viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo kábel USB (DSC-W35) a znovu ho pripojte.
Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte kábel, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a
potom znovu pripojte kábel.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dať vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Skontrolujte, či ste odpojili kábel pre viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo kábel
USB (DSC-W35) skôr, ako zmizne značka
(pripojenie PictBridge).
V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume záznamu, nie je možné vytlačiť s vloženým
dátumom. Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte
(strana 87).
Nedá sa vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom
formáte.
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál (DSC-W55) alebo kábel USB (DSC-W35) a
znovu ho pevne pripojte vždy, keď meníte veľkosť papiera po pripojení tlačiarne k
fotoaparátu.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (strana 87) alebo v tlačiarni.
Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať.
Riešenie problémov
Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
101
Riešenie problémov
Iné
S vysunutým objektívom fotoaparát nefunguje.
• Na objektív, ktorý sa prestal pohybovať, nevyvíjajte tlak.
• Vložte nabité batérie a fotoaparát znovu zapnite.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batérie sú vybité. Vymeňte ich za nabité batérie.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 62).
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 62).
102
Výstražné indikátory a správy
Zobrazenie
samodiagnostiky
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom,
fotoaparát obsahuje zobrazenie
samodiagnostiky. Posledné dve číslice
(označené ss) sa budú líšiť podľa stavu
fotoaparátu.
Ak problém neviete vyriešiť ani po
viacnásobnom vykonaní nasledujúcich
nápravných riešení, možno je potrebná
oprava fotoaparátu. Obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
E:61:ss
E:91:ss
• Vyskytla sa porucha fotoaparátu.
Obnovte pôvodné nastavenia
fotoaparátu (strana 60), potom
znovu zapnite napájanie.
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
E
• Batéria je takmer vybitá. Batérie
C:32:ss
• Vyskytol sa problém s hardvérom
fotoaparátu. Vypnite napájanie a
znovu ho zapnite.
C:13:ss
• Fotoaparát nemôže načítavať údaje
For use with compatible battery only
• Vložená batéria je iného typu ako
NP-BG1.
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (strana 107).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick
Duo“ sú znečistené.
Riešenie problémov
na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ alebo ich na ňu zapisovať.
Skúste fotoaparát vypnúť a znovu ho
zapnúť alebo viackrát vybrať a znovu
vložiť pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
• V internej pamäti sa vyskytla chyba
formátovania alebo je vložená
nenaformátovaná pamäťová karta
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
internú pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (strany 56, 57).
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nemožno používať s
vaším fotoaparátom alebo sú
poškodené údaje. Vložte novú
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
ihneď nabite. V závislosti od
podmienok prevádzky, prostredia a
stavu batérií môže indikátor blikať,
aj keď kapacita batérií ešte vystačí
približne na 5 až 10 minút.
103
Výstražné indikátory a správy
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (strana 107).
Format error
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými
tromi číslicami už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje
(príklad: 123MSDCF a 123ABCDE).
Vyberte iné priečinky alebo vytvorte
nový priečinok (s. 57, 58).
• Znovu naformátujte médium (s. 56 a
57).
Memory Stick locked
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu prepnutou do polohy
LOCK. Nastavte plôšku do polohy
umožňujúcej záznam (strana 107).
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (strana 29).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje.
V tomto prípade už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže zaznamenávať
zábery do vybratého priečinka.
Vyberte iný priečinok (strana 58).
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
chyba.
File protect
• Zrušte ochranu (strana 45).
Image size over
No file
• Do vnútornej pamäte sa
nezaznamenali žiadne zábery, ktoré
je možné prehrať.
No file in this folder
• V tomto priečinku sa nezaznamenali
žiadne zábery, ktoré je možné
prehrať.
• Nepostupovali ste správne pri
kopírovaní záberov z počítača
(strana 75).
• Prehrávate záber veľkosti, ktorú
nedokáže prehrať váš fotoaparát.
Cannot divide
• Videozáznam nemá dostatočnú
dĺžku na rozdelenie (je kratší ako
dve sekundy).
• Súbor nie je videozáznamom.
Invalid operation
• Pokúšate sa prehrávať súbor, ktorý
nie je kompatibilný s fotoaparátom.
104
Výstražné indikátory a správy
(Výstražné upozornenie na
vibrácie)
• Otrasy fotoaparátu môžu byť
spôsobené nedostatočným
osvetlením. Použite blesk alebo
namontujte fotoaparát na statív, čím
ich zaistíte.
640(Fine) is not available
No printable image
• Pokúsili ste sa použiť funkciu [DPOF
image] a neoznačili ste záber či
zábery značkou DPOF (poradie
tlače).
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [All In
This Folder], a pritom ste vybrali
priečinok, do ktorého je možné
ukladať iba videozáznamy. Tlač v
prípade videozáznamu nie je možná.
• Pomocou pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ možno snímať len
videozáznamy s veľkosťou 640(Fine).
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú možnosť ako
[640(Fine)].
Enable printer to connect
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
• [USB Connect] je nastavená na
možnosť [PictBridge], fotoaparát je
však pripojený k zariadeniu, ktoré
nie je kompatibilné so štandardom
PictBridge. Skontrolujte zariadenie.
• Spojenie nie je nadviazané. Odpojte
kábel pre viacúčelový terminál
(DSC-W55) alebo kábel USB (DSCW35) a znovu ho pripojte. Ak sa na
tlačiarni zobrazí chybové hlásenie,
prečítajte si návod na používanie
dodávaný s tlačiarňou.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos údajov do
tlačiarne. Neodpájajte kábel pre
viacúčelový terminál (DSC-W55)
alebo kábel USB (DSC-W35).
Connect to PictBridge device
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery pred
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
úlohu. Kým sa úloha nezruší,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
Riešenie problémov
vytvorením prepojenia s tlačiarňou.
Pripojte tlačiareň kompatibilnú so
štandardom PictBridge.
105
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí
— Rôzne zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku batérií (dodáva sa) a sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva sa)
môžete použiť vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). V
opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
106
Informácie o karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používať typy kariet „Memory
Stick“ uvedené nižšie. Nie je však možné
zaručiť správne fungovanie všetkých
kariet „Memory Stick“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez technológie
MagicGate)
—
Memory Stick
(s technológiou
MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez technológie
MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s technológiou
MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
*2
*3
• Tento produkt je kompatibilný s
pamäťovými kartami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratka označenia
„Memory Stick Micro“.
Poznámky o používaní karty
„Memory Stick Duo“ (nedodáva
sa)
• Ak predmetom s tenkým hrotom posuniete
plôšku na ochranu proti zápisu do polohy
LOCK, nahrávanie, úprava a odstraňovanie
záberov nebude možné.
Kontakt
Plôška na
ochranu proti
zápisu
Poznámková oblasť
Niektoré pamäťové karty „Memory
Stick Duo“ nemajú plôšku na ochranu
proti zápisu. Pozícia a tvar plôšky na
ochranu proti zápisu sa môžu líšiť v
závislosti od použitej karty „Memory
Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania
údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér kariet Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky.
Iné
„Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory
Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“
obsahujú funkcie technológie MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv používajúca šifrovaciu
technológiu. Fotoaparát nedokáže snímať a
prehrávať údaje vyžadujúce funkciu
MagicGate.
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov
pomocou paralelného rozhrania.
Možno snímať videozáznamy s veľkosťou
640(Fine).
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
107
Informácie o karte „Memory Stick“
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ vkladajte kartu
do puzdra.
• Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
Poznámky o používaní adaptéra
kariet Memory Stick Duo
(nedodáva sa)
• Ak chcete kartu „Memory Stick Duo“
použiť so zariadením kompatibilným s
pamäťovými kartami „Memory Stick“, kartu
„Memory Stick Duo“ vložte do adaptéra
kariet Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s pamäťovými kartami
„Memory Stick“ bez adaptéra kariet
Memory Stick Duo, možno ju nebudete
môcť zo zariadenia vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa
uistite, či je karta „Memory Stick Duo“
otočená správnym smerom, a potom ju
úplne vložte. Nesprávnym vložením ju
môžete poškodiť.
108
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo so zariadením kompatibilným s kartami
„Memory Stick“ sa uistite, či je adaptér
kariet Memory Stick Duo otočený správnym
smerom. Nesprávnym použitím môžete
príslušenstvo poškodiť.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by sa poškodiť zariadenie.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
PRO Duo“ (nedodáva sa)
Vo fotoaparáte môžete použiť karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 8 GB.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
Micro“ (nedodávajú sa)
• Na používanie kariet „Memory Stick Micro“
s týmto fotoaparátom potrebujete adaptér
M2 pre veľkosť Duo. Vložte kartu „Memory
Stick Micro“ do adaptéra M2 pre veľkosť
Duo a potom vložte adaptér do otvoru na
pamäťovú kartu Memory Stick Duo. Ak
vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do
tohto fotoaparátu bez použitia adaptéra M2
pre veľkosť Duo, možno ju nebudete môcť z
fotoaparátu vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
Informácie o batériách
Informácie o nabíjaní batérií
Informácie o životnosti batérií
Odporúčame nabíjať batérie pri teplote 10 až
30 °C. Môže sa stať, že mimo tohto teplotného
rozsahu sa batérie dostatočne nenabijú.
• Životnosť batérií je obmedzená. Kapacita
batérií sa pri používaní a postupom času
pomaly znižuje. Ak sa prevádzkový čas
batérií výrazne znížil, pravdepodobne nastal
koniec ich životnosti. Zakúpte nové batérie.
• Životnosť batérií sa líši podľa podmienok ich
skladovania, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa používali.
Efektívne používanie batérií
• Výkon batérií klesá v chladnom prostredí.
Preto možno batérie používať na chladných
miestach kratšie. Na zaistenie dlhšieho
používania batérií odporúčame tieto
postupy:
– Batérie umiestnite do vrecka blízko tela,
aby sa ohrievali, a do fotoaparátu ich
vložte tesne predtým, ako začnete snímať.
• Pri častom používaní blesku alebo
priblíženia sa batérie rýchlo vybijú.
• Odporúčame, aby ste pri sebe mali náhradné
batérie na dvoj- aj trojnásobok očakávaného
času snímania a pred nasnímaním
skutočných záberov robili skúšobné zábery.
• Batérie nesmú prísť do styku s vodou.
Batérie nie sú vodotesné.
• Nenechávajte batérie na veľmi horúcich
miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Skladovanie batérií
• Ak plánujete batérie dlhší čas nepoužívať,
raz za rok ich úplne nabite a vo fotoaparáte
úplne vybite, potom ich uložte na chladnom,
suchom mieste. Aby sa zachovala funkčnosť
batérií, raz ročne vykonajte nabitie a vybitie.
• Ak chcete batérie vybiť, nechajte fotoaparát
v režime prehrávania prezentácie
(strana 46), kým sa nevybijú.
• Aby nedošlo k znečisteniu kontaktov karty,
skratu atď., pri prenášaní a skladovaní
batérií používajte dodané puzdro na batérie.
Iné
109
Informácie o nabíjačke batérií
Informácie o nabíjačke batérií
• V nabíjačke batérií, ktorá sa dodáva s
fotoaparátom, nenabíjajte inú batériu ako
NP-BG. Pri nabíjaní iných ako
špecifikovaných druhov batérií môže dôjsť k
ich vytečeniu, prehriatiu alebo výbuchu, čo
predstavuje riziko usmrtenia elektrický
prúdom a vzniku popálenín.
• Nabité batérie vyberte z nabíjačky batérií.
Ak nabité batérie necháte v nabíjačke, môže
sa skrátiť životnosť batérií.
• Keď bliká indikátor CHARGE, môže to
znamenať chybu batérií alebo vloženie iného
ako špecifikovaného typu batérií.
Skontrolujte, či sú batérie špecifikovaného
typu. Ak sú batérie špecifikovaného typu,
vyberte ich, vymeňte za nové alebo za iné a
skontrolujte, či nabíjačka batérií správne
funguje. Ak nabíjačka batérií funguje
správne, mohla sa vyskytnúť chyba batérií.
• Nabíjanie neprebehlo úspešne možno kvôli
znečisteniu nabíjačky batérií. Očistite
nabíjačku batérií suchou handričkou,
handričkou a podobne.
110
Register
Register
A
Displej
AF Mode .............................53
Indikátor ...................... 13
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF........34
AF, uzamknutie ..................35
Podsvietení LCD ... 17, 60
Initialize...............................60
Auto Review .......................55
Zmena zobrazenia ...... 17
Inteligentné priblíženie......53
Automatické zaostrovanie
.........................................7
Displej LCD ....................... 17
Internal Memory Tool .......56
Divide .................................. 49
Interval ................................42
DPOF .................................. 89
ISO ...................................8, 38
B
Držanie fotoaparátu ....... 7, 20
B&W ....................................33
Batérie ...............................109
E
Beach, režim........................27
EV........................................ 24
Beep .....................................60
EV, nastavenie hodnoty.... 24
Bodové meranie .................36
Expozícia............................... 8
J
JPG.......................................74
Burst.....................................40
K
Kábel pre viacúčelový
terminál ............63, 69, 86
Kábel USB ....................69, 86
F
Konektor DC IN ................12
C
Farba ..................................... 9
Camera ................................53
File Number........................ 61
Kopírovanie záberov do
počítača ........................68
CD-ROM.............................67
Fine ...................................... 39
Kvalite záberu...............10, 39
Center AF ...........................34
Flash (Vyváženie bielej
farby)............................ 37
Change REC. Folder .........58
Cieľový priečinok na
ukladanie súborov.......74
Flash Level.......................... 42
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a
názvy súborov ..............74
Folder .................................. 44
Clock Set .............................62
Clona......................................8
Cloudy..................................37
Color Mode .........................33
Contrast ...............................43
Copy .....................................59
Create REC. Folder ...........57
Daylight ...............................38
Delete ..................................29
Format ....................56, 57
Digital Zoom.......................53
DirectX ................................66
Landscape, režim................27
Language .............................60
LCD Backlight....................60
vytvorenie .................... 57
zmena ........................... 58
M
Format........................... 56, 57
M AF....................................53
Function Guide .................. 54
Macro...................................22
H
High Sensitivity, režim ...... 27
Histogram ...................... 17, 24
Hlasitosť .............................. 29
I
Map View ............................79
Mass Storage .......................61
„Memory Stick Duo“.......107
Memory Stick Tool ............57
Meranie so zvýhodneným
stredom.........................36
Metering Mode ...................36
Iluminátor AF .................... 55
Mode ....................................40
Inštalácia ............................. 67
Monitor................................53
Incandescent....................... 37
MPG.....................................74
Indikátor ............................. 13
Multi AF..............................34
Indikátor uzamknutia
AE/AF ......................... 35
Multi Burst ..........................40
Register
D
Focus ................................ 7, 34
L
Multikábel A/V ..................63
111
Register
Počítač so systémom
Windows...................... 65
Režim automatického
programovania ............ 19
odporúčané prostredie
...................................... 66
Režim blesku ......................22
Pomalá synchronizácia...... 22
Red Eye Reduction ...........54
Pomalá uzávierka NR ....... 14
Resize ..................................47
Natural.................................33
Pomer kompresie............... 10
Rich......................................33
Názov súboru......................74
Ponuka ................................ 31
Riešenie problémov ...........91
NTSC ...................................62
Položky ........................ 32
Rotate ..................................48
Prezeranie ................... 44
Rozmazanie .......................... 7
Multikonektor ....................12
N
Nabíjačka batérií ..............110
Nastavuje kvalitu statických
záberov. ........................39
O
Snímanie...................... 33
Obrazovka registra.............30
Ponuka na prezeranie ....... 44
S
Odpojený blesk...................22
Ponuka pre snímanie......... 33
S AF..................................... 53
Optické priblíženie.......21, 53
Popis jednotlivých častí..... 11
Samočinný časovač. ...........23
OS ..................................66, 82
Predvolené nastavenie
zaostrenia .................... 34
Sepia ....................................33
P
Preexponovanie ................... 8
PAL......................................62
Prehliadka záberov............ 46
PC.........................................65
Prehrávanie ........................ 29
Internal Memory Tool
....................................... 56
PictBridge......................61, 85
Presné digitálne priblíženie
...................................... 53
Memory Stick Tool..... 57
Picture Motion Browser ....76
Setup ........................ 43, 51, 52
Camera.........................53
Setup 1.......................... 60
Pixel .....................................10
Pri snímaní videozáznamov
...................................... 19
Plôška na ochranu proti
zápisu..........................107
Priama tlač.......................... 85
Setup 1 ................................. 60
Priblíženie........................... 21
Setup 2 ................................. 61
Priblíženie pri prehrávaní
...................................... 29
Sharpness ............................ 43
Počítač .................................65
kopírovanie záberov
.................................68, 82
Pridržanie spúšte.................. 7
Snímanie
Podexponovanie ...................8
Macintosh.....................82
prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu ..................75
Softvér ..........................67
Windows.......................65
Počítač Macintosh ..............82
odporúčané prostredie
.......................................82
Setup 2.......................... 61
Single ................................... 53
Statický záber .............. 20
Pripojenie
odporúčané prostredie
.................................66, 82
Počítač ......................... 69
Videozáznam............... 20
Televízor...................... 63
Snow, režim.........................27
Tlačiareň...................... 86
Soft Snap, režim ................. 27
Prípona................................ 75
Softvér ............................67, 76
Protect................................. 44
Standard .............................. 39
PTP...................................... 61
T
R
Televízor .............................63
Rýchle prehrávanie dozadu/
dopredu ....................... 29
Tlač ......................................84
Rýchlosť uzávierky .............. 8
Režim zobrazenia
samostatného záberu
....................................... 85
Režim automatického
nastavenia.................... 20
112
REC Mode.......................... 40
Režim registra .............85
Register
Tlač v režime registra.........85
Tlač v zobrazení
samostatného záberu
.......................................85
Tlač vo fotozberni ..............89
Trimming .............................51
Twilight Portrait, režim .....27
Twilight, režim ....................27
U
Upravuje nastavenie pre
osvetlenie žiarivkou. ...37
USB Connect ......................61
V
Výber scény.........................26
Výstražné indikátory a
správy..........................103
Veľkosť záberu ..............10, 25
VGA ....................................25
Viacbodové AF...................34
Viacoblastné meranie ........36
Video Out............................62
Vnútorná pamäť .................18
Vyváženie bielej farby .......37
W
WB .......................................37
Z
Zameriavací krížik pre
bodové meranie...........36
Zameriavací rámček zóny
AF .................................34
Značka poradia tlače..........89
Zobrazenie samodiagnostiky
.....................................103
Register
Zapojený blesk ...................22
113
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising