Sony | DSC-W220 | Sony DSC-W220 W220 Kompaktný digitálny fotoaparát Návod na použitie

Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií na
snímanie
Používanie funkcií na
prezeranie
Osobné
prispôsobenie
nastavení
Prezeranie záberov
na TV prijímači
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Príručka k zariadeniu Cyber-shot
Index
DSC-W210/W215/W220
© 2009 Sony Corporation
4-123-771-81(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ (predáva sa osobitne)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátom môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“:
S fotoaparátom
nemôžete používať
pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Nie je možné použiť iné pamäťové
karty.
• Bližšie informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ nájdete na str. 122.
Pri použití pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ v zariadení
kompatibilnom s kartami
„Memory Stick“
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený
objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje
ostrý obraz vysokej kvality s
vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v rámci systému zaistenia
kvality s osvedčením od spoločnosti Carl
Zeiss v súlade s kvalitatívnymi
štandardami spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Poznámky k LCD displeju
a objektívu
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé čierne
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“ (predáva sa osobitne).
Adaptér pamäťových
kariet „Memory Stick
Duo“
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu a
uschovajte ho na chladnom a suchom mieste.
Tým uchováte funkcie akumulátora.
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 124.
2
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
body
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. To nie je
porucha.
• Chráňte pohyblivý objektív pred nárazmi a
netlačte naň silou.
Zábery použité v tejto príručke
Zábery použité v tejto príručke ako príklady
záberov sú reprodukcie. Nejde o skutočné
zábery nasnímané týmto fotoaparátom.
Ilustrácie
Ilustrácie v tejto príručke sú z DSC-W220,
pokiaľ nie je uvedené inak.
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ..........................................................2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov .........7
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 7
Expozícia – Úprava intenzity svetla........................................................................ 9
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia ........................................................... 10
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ..................................... 11
Flash (Blesk) – O používaní blesku...................................................................... 13
Popis jednotlivých častí ..........................................................................14
Indikátory na displeji ...............................................................................16
Zmena zobrazenia na displeji..................................................................21
Používanie vnútornej pamäte ..................................................................22
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu ..................................................................23
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia) .............................24
Snímanie statických záberov (Scene Selection) .....................................28
Prezeranie záberov..................................................................................33
Vymazanie záberov .................................................................................35
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu .......................37
Položky ponuky.......................................................................................40
3
Obsah
Používanie funkcií na snímanie
Ponuka pre snímanie .............................................................................. 42
Scene Selection: Výber scény
Image Size: Výber veľkosti záberu
Flash: Nastavenie blesku
Face Detection: Rozpoznanie tváre objektu
Smile Detection: Nastavenie funkcie rozpoznania úsmevu
Smile Detection Sensitivity: Nastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu
REC Mode: Nastavenie režimu snímania záberov v rýchlom slede
Scene Recognition: Určenie scény, ktorá sa má nasnímať a nasnímanie záberu
EV: Úprava intenzity svetla
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Metering Mode: Výber režimu merania
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
White Balance: Úprava farebných tónov
Underwater White Balance: Nastavenie farebných tónov v režime Underwater
Flash Level: Nastavenie intenzity blesku
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie potlačenia efektu červených očí
DRO: Optimalizácia jasu a kontrastu
Color Mode: Zmena živosti záberu alebo pridanie špeciálnych efektov
SteadyShot: Výber režimu funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu (len
DSC-W220)
(Shooting Settings): Výber nastavení snímania
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka pre prezeranie............................................................................ 57
(Delete): Vymazanie záberov
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti záberu podľa použitia
(Protect): Ochrana proti nechcenému vymazaniu
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Pootočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
4
Obsah
Osobné prispôsobenie nastavení
Osobné prispôsobenie funkcie Manage Memory a nastavení................67
Manage Memory...............................................................................69
Memory Tool — Memory Stick Tool .................................................69
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool .............................................71
Format
Settings.............................................................................................72
Main Settings — Main Settings 1 .....................................................72
Beep
Function Guide
Initialize
Smile demo mode
Main Settings — Main Settings 2 .....................................................74
USB Connect
COMPONENT
Video Out
Wide Zoom Display
Shooting Settings — Shooting Settings 1 ........................................76
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
Shooting Settings — Shooting Settings 2 ........................................79
Auto Orientation (len DSC-W220)
Auto Review
Clock Settings ..................................................................................80
Language Setting..............................................................................81
Prezeranie záberov na TV prijímači
Prezeranie záberov na TV prijímači .........................................................82
5
Obsah
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows .......... 85
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)............................................... 87
Informácie o aplikácii „PMB (Picture Motion Browser)“ (je súčasťou
dodávky) ................................................................................................. 88
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „PMB“................ 89
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „PMB“ ......................... 93
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači pomocou
fotoaparátu ich skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“........................................................................................................ 95
Použitie aplikácie „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky) .................... 96
Práca s počítačom Macintosh ................................................................ 97
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ................................... 99
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov....................................................... 100
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge ... 101
Tlač vo fotozberni ................................................................................. 104
Riešenie problémov
Riešenie problémov .............................................................................. 106
Výstražné indikátory a upozornenia...................................................... 117
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájania ....................... 121
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ ............................. 122
Informácie o akumulátore ..................................................................... 124
Informácie o nabíjačke.......................................................................... 125
Index
Index ..................................................................................................... 126
6
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších záberov
Zaostrenie Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
(Blesk)
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako sú
napr. prepínač režimu (str. 23), obrazovka
HOME (str. 37) a ponuky (str. 39).
Zaostrenie Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Nestláčajte spúšť hneď
úplne nadoraz.
Zatlačte a pridržte
spúšť do polovice.
Indikátor aretácie
AE/AF
bliká , svieti/pípa
Až potom zatlačte
spúšť úplne nadoraz.
Keď je zaostrenie náročné t [Focus] (str. 50)
Ak je záber rozmazaný aj po zaostrení, môže to byť kvôli otrasom fotoaparátu pri
snímaní. t Pozrite si časť „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ nižšie.
7
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Počas snímania záberu sa fotoaparát náhodne pohol. Nazývame to „Chvenie
fotoaparátu“. Ak sa však počas snímania záberu pohol snímaný objekt, nazývame to
„Rozmazanie objektu“.
Chvenie fotoaparátu
Príčina
Vaše ruky alebo telo sa chveje, keď držíte
fotoaparát a stlačíte spúšť a celý obraz je
rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu
alebo umiestnením fotoaparátu na rovný
povrch.
• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po
stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich
bokoch.
Rozmazanie objektu
Príčina
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený
stabilne, objekt sa počas expozície pohne, takže
vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri
výbere scény.
• Zvoľte si vyššiu hodnotu citlivosti ISO na
zvýšenie rýchlosti uzávierky a stlačte spúšť
pred tým, než sa objekt pohne.
Poznámka
K otrasom fotoaparátu a rozmazaniu objektu často dochádza v podmienkach slabého
osvetlenia alebo pomalej rýchlosti uzávierky, ktoré sa objavujú napríklad v režime
(Twilight)
alebo v režime
(Twilight Portrait). V tom prípade vezmite pri snímaní do úvahy vyššie
spomínané tipy.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnuť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri uvolnení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (odporúčaný index
expozície)
= Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavý záber
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Úprava hodnoty EV:
Expozíciu určenú fotoaparátom môžete
zmeniť (str. 47).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavší záber
Režim merania:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty
expozície (str. 49).
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Úprava citlivosti ISO (odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery
sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Ďalšie informácie o úprave citlivosti ISO nájdete na str. 48.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí
rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na zábere ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Balance] (str. 52).
10
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a
zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci na
displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore počítača
sa líši.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 12M
4000 pixelov × 3000 pixelov = 12 000 000 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Počet
pixelov
Výber veľkosti záberu pre použitie (str. 12)
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu, ale menšia
veľkosť súboru)
Príklad: Tlač až do
formátu A3+
Príklad: Vhodné
pripojiť do
odosielaných
e-mailov
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
*1)
*2)
Veľkosť záberu
Použitie
12M
(4000×3000)
Pre tlač až do formátu A3+
3:2(11M)*1
(4000×2672)
Snímanie vo formáte 3:2
8M
(3264×2448)
Pre tlač až do formátu A3
5M
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
3M
(2048×1536)
Pre tlač až do formátu
10×15 cm alebo 13×18 cm
VGA
(640×480)
Snímanie pri malej veľkosti
záberu pre e-mailové prílohy
16:9(9M)*2
(4000×2248)
Pre prezeranie na HDTV
prijímačoch a tlač až do
formátu A4
16:9(2M)*2
(1920×1080)
Pre prezeranie na HDTV
prijímačoch
.
Počet záberov
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2 ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
Počas tlače môžu byť obidva okraje záberu orezané (str. 114).
Veľkosť videozáznamu
Snímky za
sekundu
Použitie
640(Fine) (640×480)
Prib. 30
Snímanie vysokokvalitného
videozáznamu pre zobrazenie na TV
prijímači
640(Standard)
(640×480)
Prib. 17
Snímanie videozáznamu štandardnej
kvality pre zobrazenie na TV prijímači
320 (320×240)
Prib. 8
Snímanie pri malej veľkosti záberu pre
e-mailové prílohy
• Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je jeho kvalita.
• Čím vyšší je počet snímok za sekundu, tým plynulejší je prehrávaný záber.
12
Tlač
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Flash
(Blesk)
O používaní blesku
Pri používaní blesku môžu byť oči objektu snímania červené, alebo sa na tomto mieste
môžu zjaviť biele bodky neurčitého tvaru. Tieto javy môžete obmedziť vykonaním
nasledujúcich krokov.
„Efekt červených očí“
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Akým spôsobom je možné obmedziť „Efekt červených očí“?
• Nastavte [Potlačenie červených očí] na [On] (str. 54).
• Zvoľte režim
(High Sensitivity)* pri výbere scény (str. 29). (Blesk sa vypne automaticky.)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] v ponuke
prezerania (str. 59) alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.
„Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení
bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice (prach,
peľ atď.) vo
vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte režim
(High Sensitivity)* pri výbere scény. (Blesk sa vypne automaticky.)
* Aj keď ste zvolili pri výbere scény režim
(High Sensitivity), rýchlosť uzávierky môže byť nižšia
pri slabom osvetlení alebo na tmavom mieste. V takom prípade použite statív alebo držte ruky po
stlačení spúšte pevne pri svojich bokoch.
13
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní si pozrite na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
A Tlačidlo ON/OFF (POWER)
B Spúšť (24)
C Kontrolka ON/OFF (POWER)
D Flash (Blesk) (26)
E Objektív
F Reproduktor
G Mikrofón
H Kontrolka samospúšte (27)/
Kontrolka režimu snímania úsmevu
(31)/AF iluminátor (76)
A LCD displej (21)
B Tlačidlo
(Prehrávanie) (33)
C Tlačidlo MENU (
) (39)
D Snímanie: Tlačidlo W/T
(Transfokácia) (26)
Prezeranie: Tlačidlo (Transfokácia
počas prehrávania)/tlačidlo
(Index) (33, 34)
E Prepínač režimu (23)
F Háčik pre popruh okolo zápästia
G Ovládacie tlačidlo
Zapnuté menu: v/V/b/B/z (39)
Vypnuté menu: DISP/ / / (21,
26, 27)
H Tlačidlo HOME (37)
14
Popis jednotlivých častí
I Multikonektor (spodná časť)
Používa sa v nasledujúcich situáciách:
• Nadviazanie USB spojenia medzi
fotoaparátom a počítačom.
• Nadviazanie spojenia s TV prijímačom
pomocou audio/video konektorov.
• Nadviazanie spojenia s tlačiarňou
kompatibilnou s PictBridge.
J Otvor pre statív (spodná časť)
• Použite statív so skrutkou kratšou než
5,5 mm. Inak fotoaparát nebude možné
bezpečne upevniť a fotoaparát by sa
mohol poškodiť.
K Kryt akumulátora/pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (spodná časť)
L Priestor pre vloženie akumulátora
M Slot pre pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
N Kontrolka prístupu
O Páčka uvoľnenia akumulátora
15
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení v (DISP) na
ovládacom tlačidle sa zmení zobrazenie
(str. 21).
Podrobnosti o ovládaní si pozrite na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
Pri snímaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor (117)
Veľkosť záberu (42)
Prepínač režimu/Menu
(Režim výberu scény)
(28)
• Režim
(SteadyShot)
je dostupný len pre DSCW210/W215.
• V režime Easy Shooting sú indikátory
obmedzené.
Pri snímaní videozáznamu
Prepínač režimu
(Automatický program)
(23)
Vyváženie bielej farby
(52, 53)
Režim Burst/režim
Bracket (45)
Režim merania (49)
Rozpoznanie tváre (43)/
Rozpoznanie úsmevu
(44)
SteadyShot (len
DSC-W220) (56)
• V predvolenom nastavení
sa pri stlačení spúšte do
polovice zobrazí jeden z
týchto indikátorov, v
závislosti od nastavenia
funkcie SteadyShot.
DRO (Dynamický
optimalizátor rozsahu)
(55)
16
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
B
Upozornenie na vibrácie
Zobrazenie
Význam
• Indikuje, že vibrácie vám
môžu zabrániť v
nasnímaní ostrých
záberov kvôli
nedostatočnému
osvetleniu. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa objaví
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zvoliť
funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu,
použiť blesk pre získanie
lepších svetelných
podmienok, alebo použiť
statív či iné prostriedky
na stabilizáciu
fotoaparátu (str. 8).
z
Aretácia AE/AF (25)
REC
Standby
Nahrávanie
videozáznamu/
Pohotovostný stav pre
videozáznam
ISO400
Číslo ISO (48)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
• Keď sa rýchlosť uzávierky
spomalí pod určitú
hodnotu pri
nedostatočných
svetelných podmienkach,
na zníženie šumu na
záberoch sa automaticky
aktivuje funkcia pomalej
uzávierky NR (Noise
Reduction – Redukcia
šumu).
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu/
počet záberov (31)
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (47)
0:12
Čas záznamu
(minúty : sekundy)
Stupnica transfokácie
(26, 77)
Režim farieb (55)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny (50)
1.0m
Hodnota
poloautomatického
zaostrenia (51)
Macro (26)
17
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok pre ukladanie
záznamov (69)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
96
Indikátor počtu voľných
záberov
Záznamové médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
00:25:05
Zostávajúci čas záznamu
(hodiny : minúty :
sekundy)
Rozpoznanie scény (46)
AF iluminátor (76)
Potlačenie červených očí
(54)
Režim blesku (26)
Nabíjanie blesku
Konverzný objektív (78)
D
Zobrazenie
Význam
Samospúšť (27)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (117)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (49)
Zameriavací rámček AF
zóny (50)
Histogram (21)
18
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor (117)
Veľkosť záberu (42)
Pri prehrávaní videozáznamov
Ochrana (64)
VOL.
Hlasitosť (33)
Značka poradia tlače
(DPOF) (104)
Pripojenie k PictBridge
(101)
Stupnica transfokácie
(33)
Pripojenie k PictBridge
(103)
• Neodpájajte kábel pre
viacúčelový konektor,
kým je zobrazená ikona.
B
Zobrazenie
N
Význam
Prehrávanie (33)
Lišta prehrávania
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo priečinka – súboru
(66)
2009 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
na prehrávanom zábere
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami pre
prehrávanie záberu
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
Histogram (21)
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
19
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok pre
prehrávanie (66)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
8/8 12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
Reprodukčné médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Zmena priečinku (66)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
Režim merania (49)
Flash (Blesk)
Vyváženie bielej farby
(52)
20
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (117)
ISO400
Číslo ISO (48)
+2.0EV
Hodnota expozície (47)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v (DISP)
(Zobrazenie
displeja)
Pri každom stlačení v (DISP) na
ovládacom tlačidle sa zobrazenie zmení
nasledovne:
Indikátory zapnuté
Indikátory zapnuté*
• Pokiaľ prezeráte zábery pri ostrom slnečnom
svetle, upravte jas podsvietenia LCD
displeja.
Avšak pri svetlejšom podsvietení displeja sa
rýchlejšie vyminie kapacita akumulátora.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
Pri snímaní
– Pri zobrazení ponuky.
– Pri nahrávaní videozáznamu.
Počas prehrávania
– Pri zobrazení ponuky.
– V indexovom režime.
– Pri používaní transfokácie počas
prehrávania.
– Pri otáčaní statických záberov.
– Počas prehrávania videozáznamov.
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom
počas snímania a prehrávania sa môže
vyskytnúť:
– Keď blysne blesk.
– Keď je rýchlosť uzávierky nízka alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané inými fotoaparátmi.
z Nastavenie hodnoty EV (hodnoty
expozície) pomocou zobrazenia
histogramu
Histogram zapnutý*
Počas
prehrávania sa
zobrazia
informácie o
zábere.
Indikátory vypnuté*
A
Dark
(Tmavý)
Zobrazenie
histogramu
* Podsvietenie LCD displeja sa zosvetlí.
B
Bright
(Svetlý)
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci jas záberu. Opakovaným
stlačením v (DISP) na ovládacom
tlačidle zobrazíte na displeji histogram.
Zobrazenie grafu indikuje svetlý záber,
ak je naklonený doprava a tmavý záber,
ak je naklonený doľava.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa tiež objaví pri prehrávaní
samostatného záberu, ale nebudete môcť
upraviť expozíciu.
21
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 15 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na [640(Fine)] nie je možné zaznamenávať do
vnútornej pamäte.
Keď je vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ je možné vykonať
niekoľko funkcií.
B
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
B
Vnútorná
pamäť
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta a
potom vykonajte postup, ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 70).
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup uvedený na str. 89 alebo 93 bez pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ vloženej do fotoaparátu.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Po pripojení fotoaparátu k počítaču pomocou kábla pre viacúčelový konektor môžete kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však kopírovať dáta z počítača do
vnútornej pamäte.
22
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Základné funkcie
:
Režim automatického nastavenia
Umožňuje snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t str. 24
:
Režim Easy Shooting
Umožňuje snímanie statických záberov s použitím minimálneho
množstva nevyhnutných funkcií a dobre viditeľnými indikátormi.
t str. 25
:
Režim Program Auto (Automatický program)*
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony).
:
Režim videozáznamu
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom. t str. 24
/
/
/
/
/
/SCN: Režim Scene Selection
Režim
(SteadyShot) je dostupný len pre DSC-W210/W215.
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa
aktuálnej scény.
Keď je prepínač režimu nastavený na SCN, môžete zvoliť nasledujúce
režimy.
, ,
, , ,
(DSC-W220) t str. 28
, , ,
, , ,
(DSC-W210/W215) t str. 28
* Pomocou ponuky môžete zvoliť rôzne nastavenia. (Bližšie informácie o dostupných funkciách
t str. 40)
23
Snímanie záberov (režim automatického
nastavenia)
Spúšť
Reproduktor
Tlačidlo snímania blízkych
objektov
Tlačidlo DISP
Tlačidlo W/T
(Transfokácia)
Tlačidlo blesku
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Zvoľte požadovanú funkciu na prepínači režimu.
Pri snímaní statických záberov (režim automatického nastavenia): Zvoľte
Pri snímaní videozáznamu: Zvoľte
.
.
2 Držte fotoaparát pevne s lakťami pritlačenými k telu.
Umiestnite snímaný
objekt do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
Nezakrývajte prstom
reproduktor.
24
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Pri snímaní statických záberov:
1Pre optimálne zaostrenie zatlačte a pridržte spúšť v polovici.
Indikátor z (Aretácia AE/AF) (zelený) bliká, zaznie pípnutie, indikátor prestane blikať
a zostane svietiť.
Pri snímaní videozáznamu:
Základné funkcie
Indikátor aretácie AE/AF
2Zatlačte spúšť nadoraz.
Zatlačte spúšť nadoraz.
Opakovaným stlačením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie videozáznamu.
Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre
zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 4 cm (W)/50 cm (T) (od objektívu).
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Okrem toho zmizne zameriavací rámček AF zóny. Pozmeňte
kompozíciu záberu a znovu zaostrite.
Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
–
–
–
–
–
–
Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
Objekt sa rýchlo pohybuje.
Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
Používanie režimu Easy Shooting (Jednoduché snímanie)
Nastavte prepínač režimu na
.
Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné. Fotoaparát sníma zábery
s optimálnymi nastaveniami a môžete meniť len nastavenia veľkosti záberu (Large/
Small) (str. 42), blesku (Auto/Off) (str. 43) a samospúšte (10 s/Vypnutá).
• Následkom automatického zvýšenia jasu podsvietenia LCD displeja sa akumulátor rýchlejšie
vybíja.
25
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
W/T Používanie transfokácie
Stlačením T transfokáciu aktivujete, stlačením W transfokáciu zmenšíte.
• Ak transfokácia prekročí 4× zväčšenie, fotoaparát začne používať funkciu digitálnej transfokácie.
Bližšie informácie o nastavení transfokácie [Digital Zoom] a kvalite záberov nájdete na str. 77.
• V priebehu snímania videozáznamu nie je možné meniť transfokáciu.
Blesk (Výber režimu blesku pre statické zábery)
Opakovane stláčajte B ( ) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
(Bez indikátora): Automatický blesk
Rozbliká sa pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle (preddefinované nastavenie).
: Zapnutý vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapnutý vynútený blesk)
Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa jasne nasnímalo aj pozadie mimo
oblasti osvetlenej bleskom.
: Vypnutý vynútený blesk
• Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
• Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol
.
Macro (Snímanie blízkych objektov)
Opakovane stláčajte b (
) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
(Bez indikátora): Auto
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke objekty.
Pri bežných podmienkach prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Macro On
Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty. Pri snímaní blízkych objektov
nastavte Macro na On (Zap.).
• Pri snímaní záberov v režime Macro sa rýchlosť automatického zaostrenia zníži.
• Odporúča sa nastaviť transfokáciu celkom na stranu W.
26
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Používanie samospúšte (Self-Timer)
Opakovane stláčajte V (
) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť
nespustí.
Kontrolka samospúšte
Opakovaným stlačením V (
Základné funkcie
(Bez indikátora): Samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd
) režim zrušíte.
• Použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením, čím zabránite rozmazaniu záberu.
Spúšť sa uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte, čím sa redukuje otras
fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte.
• V režime Easy Shooting (Jednoduché snímanie) môžete zvoliť len
(10 s) alebo
(Vypnutá).
27
Snímanie statických záberov
(Scene Selection)
Spúšť
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo MENU
Prepínač režimu
Výber režimu na prepínači režimu
1 Zvoľte požadovaný režim zo Scene Selection pomocou prepínača režimu.
2 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Výber režimu v SCN
1 Zvoľte SCN pomocou prepínača režimu.
2 Stlačte tlačidlo MENU a vyberte režim pomocou v/V/b/B na ovládacom
tlačidle (str. 42).
3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
• Podrobnosti o režime nájdete na nasledujúcej strane.
Zrušenie Scene Selection
Nastavte prepínač režimu do inej polohy ako režim Scene Selection (Výber scény).
28
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Režimy Scene Selection
Nasledujúce režimy sú prednastavené tak, aby vyhovovali daným podmienkam scény.
Smile Shutter
Ak fotoaparát rozpozná úsmev,
uzávierka sa uvoľní
automaticky. Bližšie informácie
nájdete na str. 31.
Twilight*
Umožňuje snímanie nočných
scén na diaľku so zachovaním
temnej atmosféry pozadia.
Gourmet
Fotoaparát sa prepne na režim
Macro, ktorý umožňuje snímať
naaranžované jedlá v lahodných
farbách.
SteadyShot (len
DSC-W210/W215)
Umožňuje jasné snímanie
záberov s obmedzeným
rozmazaním.
Základné funkcie
High Sensitivity
Umožňuje snímať zábery bez
blesku aj pri nedostatočných
svetelných podmienkach
a znižuje mieru rozmazania
obrazu.
Twilight Portrait*
Umožňuje snímanie ostrých
záberov osôb s nočnou scénou v
pozadí bez ovplyvnenia
atmosféry.
Beach
Umožňuje jasne nasnímať
modrú farbu vody pri snímaní
scén pri mori alebo jazere.
Snow
Soft Snap
Umožňuje snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou pre
portréty a kvetiny atď.
Landscape
Zaostruje sa len na vzdialené
objekty, aby sa nasnímala
krajinka a pod.
Umožňuje nasnímanie jasných
záberov bez skreslenia farieb v
zasnežených scénach alebo
iných miestach, kde prevláda
biela farba.
Fireworks*
Umožňuje nasnímať ohňostroj
v jeho plnej kráse.
Underwater
Umožňuje snímanie pod vodou
v prirodzených farbách pri
použití vodotesného krytu.
* Pri snímaní záberov s použitím režimov
(Twilight Portrait),
(Twilight) alebo
(Fireworks)
sa znižuje rýchlosť uzávierky a môže často dochádzať k rozmazaniu, odporúčame preto použiť
statív.
29
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Funkcie, ktoré môžete použiť v Scene Selection
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). Značka znamená, že funkcia je dostupná a
značka — znamená, že funkcia je nedostupná.
V závislosti od zvoleného režimu Scene Selection nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
Macro
—
Blesk
Rozpoznanie
tváre
—
—
/
—
*
2
/
—
—
—
/
/
—
—
Rozpoznanie
úsmevu
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Citlivosť
rozpoznania
úsmevu
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Burst/
Bracket
—
Vyváženie
bielej
farby
—
Potlačenie
červených
očí
—
Samospúšť
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
*1) [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
*2) [Off] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].
*3) Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance].
• Režim
30
/
(SteadyShot) je dostupný len pre DSC-W210/W215.
—
—
—
*3
—
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Snímanie v režime Smile Shutter (Režim snímania úsmevu)
Ak fotoaparát rozpozná úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky.
1 Zvoľte režim
(Smile Shutter) na prepínači režimu.
2 Namierte fotoaparát na objekt a stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.
3 Stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz nastavte režim Smile Detection.
Režim Smile Shutter sa prepne do pohotovostného stavu.
Rámček rozpoznania úsmevu (oranžový)
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
Základné funkcie
Značka rozpoznania úsmevu/počet záberov
4 Počkajte na rozpoznanie úsmevu.
Keď úroveň úsmevu prekročí bod b na indikátore, fotoaparát automaticky
zaznamená maximálne šesť záberov. Stlačením tlačidla spúšte znova úplne nadoraz
ukončite režim Smile Shutter.
• Snímanie s použitím režimu Smile Shutter sa ukončí automaticky po zaplnení kapacity pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte alebo po zaznamenaní šiestich záberov.
• Pomocou [Smile Detection] môžete zvoliť objekt, ktorý má prioritu pre rozpoznanie úsmevu
(str. 44).
• Ak sa nerozpozná úsmev, nastavte [Smile Detection Sensitivity] (str. 44).
• Fotoaparát môže nasnímať záber automaticky, keď sa usmeje akákoľvek osoba zobrazená v
rámčeku rozpoznania úsmevu (oranžový) po stlačení spúšte úplne nadoraz.
• Ak sa po stlačení spúšte nadoraz zmenila vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom, je možné,
že záber nebude v ohnisku. Ak sa zmení jas okolia, je možné, že nedosiahnete vhodnú expozíciu.
• Tváre sa nemusia rozpoznať správne v týchto podmienkach:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
• Pri režime Smile Shutter v pohotovostnom stave nie je možné zmeniť pomer transfokácie.
31
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
z Rady pre lepšie zachytenie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči ofinou.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej
výške. Miera detekcie je vyššia v prípade prižmúrených očí.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete
zuby.
32
Prezeranie záberov
Tlačidlo
Tlačidlo
(Transfokácia
počas prehrávania)
(Index)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo MENU
• Keď stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) pri vypnutom fotoaparáte, fotoaparát sa automaticky
zapne a nastaví na režim prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
fotoaparát prepnete na režim snímania.
2 Zvoľte záber pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Stlačením z spustíte prehrávanie videozáznamu. (Opätovným stlačením z
prehrávanie zastavíte.)
Stlačením B spustíte pretáčanie dopredu, b pretáčanie dozadu. (Stlačením z sa
vrátite k normálnemu prehrávaniu.)
Stlačením V spustíte zobrazenie obrazovky nastavenia hlasitosti a potom upravíte
hlasitosť stlačením b/B.
• Videozáznamy veľkosti [320] sa zobrazia v menšej veľkosti.
Prezeranie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte (T).
Ak chcete priblíženie vrátiť, stlačte W.
Upravte polohu pomocou v/V/b/B.
Transfokáciu počas prehrávania zrušíte stlačením z.
Ukáže zobrazovanú oblasť celého záberu
V tomto prípade sa zväčší stred.
• Uloženie zväčšených záberov si pozrite v časti [Trimming] (str. 60).
33
Prezeranie záberov
Prezeranie indexovej obrazovky
Indexovú obrazovku zobrazíte stlačením
(Index) počas zobrazenia samostatného
záberu.
Zvoľte záber pomocou v/V/b/B.
Pre návrat na obrazovku samostatných záberov stlačte z.
• Prístup k indexovej obrazovke získate aj výberom [
Image Index] z
(View
Images) na obrazovke HOME.
• Po každom stlačení
(Index) sa zvýši počet záberov na indexovej obrazovke.
• Keď používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ obsahujúcu viaceré priečinky,
zvoľte lištu na výber priečinka pomocou b a potom zvoľte požadovaný priečinok
pomocou v/V.
Lišta na výber priečinka
34
Vymazanie záberov
Tlačidlo
(Index)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU ( )
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
2 Stlačte tlačidlo MENU (
) počas zobrazenia v režime samostatného záberu
alebo v indexovom režime.
3 Zvoľte
(Delete) pomocou v/V na ovládacom tlačidle.
4 Pomocou tlačidiel b/B vyberte spôsob vymazania spomedzi možností [This
Image], [Multiple Images] a [All in This Folder] a potom stlačte tlačidlo z.
• Zobrazená položka sa líši v závislosti od zvoleného režimu prehrávania (režim samostatného
záberu alebo indexový režim).
35
Vymazanie záberov
Ak si zvolíte [This Image]
Môžete vymazať vybraný záber.
Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Ak si zvolíte [Multiple Images]
Môžete vybrať a vymazať viaceré zábery súčasne.
1 Zvoľte zábery, ktoré chcete vymazať a potom stlačte z.
V označovacom poli záberu je zaškrtnutá značka .
Samostatný záber
Indexové zobrazenie
2 Stlačte tlačidlo MENU ( ).
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
• Všetky zábery v priečinku môžete vymazať tiež zvolením [Multiple Images] na
indexovej obrazovke. Zvoľte lištu na výber priečinka pomocou b a pridajte k
priečinku značku
.
Ak si zvolíte [All in This Folder]
Môžete vymazať všetky zábery vo zvolenom priečinku.
Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
36
Získanie poznatkov o rôznych funkciách
– HOME/Menu
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou k všetkým funkciám fotoaparátu a je ju možné vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
1 Stlačením tlačidla HOME spustite zobrazenie obrazovky HOME.
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Zvoľte kategóriu pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
3 Zvoľte položku pomocou v/V a potom stlačte z.
• Ak sa nadviaže spojenie PictBridge alebo spojenie USB, nebudete môcť vyvolať
zobrazenie obrazovky HOME.
• Fotoaparát nastavíte do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením
tlačidla HOME.
37
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu
Položky ponuky HOME
Po stlačení HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky. Podrobnosti o položkách sa zobrazia na obrazovke vedľa sprievodcu.
Kategórie
Položky
Shooting*1
Shooting (str. 23)
View Images
Single Image
Slideshow
Slideshow (str. 57)
Image Index
Music Tool (str. 96)
Download Music
Print
Manage Memory
Format Music
Print (str. 101)
Memory Tool
Memory Stick Tool (str. 69)
Format
Change REC.Folder
Create REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool (str. 71)
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1 (str. 72)
Beep
Initialize
Function Guide
Smile demo mode
Main Settings 2 (str. 74)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str. 76)
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (str. 79)
Auto Orientation*2
Clock Settings (str. 80)
Language Setting (str. 81)
*1 Použije sa režim snímania,
*2 Len DSC-W220.
38
zvolený pomocou prepínača režimu.
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu
Práca s položkami ponuky MENU
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU spustite zobrazenie ponuky.
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Sprievodca funkciami
Keď nastavíte [Function Guide] na [Off],
sprievodca funkciami sa vypne (str. 72).
• Ponuka sa zobrazí len v režimoch snímania a prehrávania.
• V závislosti od zvoleného režimu sa zobrazia rozličné položky.
2 Zvoľte požadovanú položku ponuky pomocou v/V na ovládacom tlačidle.
• Ak je požadovaná položka skrytá, opakovane stláčajte v/V, kým sa táto položka nezobrazí na
displeji.
3 Zvoľte nastavenie pomocou b/B.
• Ak je požadované nastavenie skryté, opakovane stláčajte b/B, kým sa toto nastavenie
nezobrazí na displeji.
• Zvoľte nastavenie v režime prehrávania a stlačte z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnite ponuku.
39
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a od polohy prepínača režimu v režime snímania. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky.
(
Pozícia prepínača režimu:
: k dispozícii)
Scene
(režim
výberu
scény)
Ponuka pre snímanie (str. 42)
Scene Selection
—
—
Image Size
Flash
—
*2
—
*2
—
*1
*1
—
Face Detection
—
—
—
—
Smile Detection
—
—
—
*2
—
Smile Detection Sensitivity
—
—
—
*2
—
REC Mode
—
Scene Recognition
—
EV
*2
—
—
—
—
ISO
—
—
—
Metering Mode
—
—
—
Focus
—
—
—
White Balance
—
—
Underwater White Balance
—
—
Flash Level
—
—
Red Eye Reduction
*2
*2
—
—
—
—
—
Color Mode
—
—
—
SteadyShot
(len DSC-W220)
—
—
(Shooting Settings)
—
—
*2
—
DRO
*1
—
—
—
—
—
Položky, ktoré je možné zvoliť, sú v porovnaní s inými režimami obmedzené (str. 25).
*2 Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu Scene Selection (str. 30).
40
Položky ponuky
Ponuka pre prezeranie (str. 57)
(Delete)
(Retouch)
(Slideshow)
(Multi-Purpose Resize)
(Protect)
(Print)
(Rotate)
(Select Folder)
Základné funkcie
41
Používanie funkcií na snímanie
Ponuka pre snímanie
Nižšie sú opísané funkcie v režime snímania s použitím ponuky MENU.
Bližšie informácie o práci s ponukou menu nájdete na str. 39.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom .
Scene Selection: Výber scény
Umožňuje zvoliť v ponuke výber scény.
Môžete snímať zábery s nastaveniami vopred prispôsobenými rôznym podmienkam
scény (str. 28).
Image Size: Výber veľkosti záberu
Podrobnosti nájdete na str. 11, 12.
Pre statické zábery
Umožňuje zvoliť veľkosť záberu pre snímanie statických
záberov.
Pre režim Easy Shooting (Jednoduché snímanie)
Umožňuje zvoliť veľkosť statického záberu pre režim Easy Shooting (Jednoduché
snímanie).
Large
Nasníma zábery vo veľkosti [12M].
Small
Nasníma zábery vo veľkosti [3M].
Pre videozáznamy
640(Fine)
640(Standard)
42
Umožňuje zvoliť veľkosť záberu pre nahrávanie
videozáznamov.
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Flash: Nastavenie blesku
Umožňuje zvoliť nastavenie blesku v režime Easy Shooting (Jednoduché snímanie).
Auto
Blesk blysne pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle.
Off
Blesk sa nepoužíva.
Face Detection: Rozpoznanie tváre objektu
(Off)
Funkcia rozpoznania tváre sa nepoužíva.
(Auto)
Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát
automaticky zaostriť.
Značka rozpoznania tváre
Rámček rozpoznania tváre
(oranžový)
Rámček rozpoznania tváre
(biely)
(Child Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej
osoby.
Používanie funkcií na snímanie
Umožňuje zvoliť, či sa má alebo nemá používať funkcia rozpoznania tváre. Keď sa
funkcia používa, umožňuje tiež zvoliť objekt, ktorý má mať prioritu pre úpravu
zaostrenia.
Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
• V režime
(Soft Snap) je funkcia rozpoznania tváre aktivovaná.
• Keď je režim Scene Selection (Výber scény) nastavený na režim
(Soft Snap), preddefinované
nastavenie funkcie [Face Detection] je [Auto].
• Aj keď je funkcia [Face Detection] nastavená pevne na [Auto] pri zvolení režimu
(Easy
Shooting), nezobrazujú sa žiadne rámčeky rozpoznania tváre.
• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov. Keď je však v režime Scene Selection zvolený
režim
(Soft Snap), rozpoznajú sa maximálne 4 tváre objektov.
43
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
• Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný a nastaví
zaostrenie podľa priority. Rámček rozpoznania tváre pre hlavný objekt sa zmení na oranžový.
• Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa pri stlačení spúšte do polovice zmení na zelený.
• Tváre sa nemusia rozpoznať správne v týchto podmienkach:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.
Smile Detection: Nastavenie funkcie rozpoznania úsmevu
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre funkciu Smile Shutter. Podrobnosti o funkcii
Smile Shutter nájdete na str. 31.
(Auto)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu usmiatych tvárí sa
vykoná automaticky.
(Child Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej
osoby.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
Smile Detection Sensitivity: Nastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu
Táto funkcia umožňuje nastaviť úroveň rozpoznania úsmevu, keď je v režime Scene
Selection zvolený režim
(Smile Shutter) (str. 31).
(Low)
Rozpozná veľký úsmev.
(Medium)
Rozpozná normálny úsmev.
(High)
Rozpozná aj mierny úsmev.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
44
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
REC Mode: Nastavenie režimu snímania záberov v rýchlom slede
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe alebo
nie.
(Normal)
(Burst)
Nesníma nepretržite.
Po stlačení a podržaní spúšte sa zaznamená 100 záberov
za sebou.
• Blesk je nastavený na
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
(Vypnutý vynútený blesk).
Zaznamená sériu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície (Exposure Bracket).
Čím vyššia je hodnota kroku funkcie bracket, tým vyšší je
posun hodnoty expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť o správnej hodnote expozície,
snímajte v režime Exposure Bracket, ktorý nasníma viac
záberov s rozdielnou hodnotou expozície. Záber
s najlepšou expozíciou môžete vybrať potom.
Používanie funkcií na snímanie
BRK±0.3EV
• Keď je prepínač režimu nastavený na
, režim Exposure
Bracket nie je k dispozícii.
• Blesk je nastavený na
(Vypnutý vynútený blesk).
Informácie o Burst
• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Interval snímania je približne 0,6 sekundy. Interval snímania sa predlžuje v závislosti od nastavenia
veľkosti záberu.
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sú nastavené pevne na hodnoty pre prvý záber.
Informácie o Exposure Bracket
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa použijú aj
pre nasledujúce zábery.
• Keď je expozícia nastavená manuálne (str. 47), posunie sa na základe nastaveného jasu.
• Interval snímania je rovnaký ako pri režime Burst, spomaľuje sa však v závislosti od podmienok
snímania.
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, nemusí byť možné nasnímať dobrý záber pomocou
zvolenej hodnoty kroku funkcie bracket.
45
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Scene Recognition: Určenie scény, ktorá sa má nasnímať a nasnímanie
záberu
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania ako protisvetlo alebo nočnú
scénu a zaznamená záber.
(Off)
Scene Recognition (Rozpoznanie scény) sa nepoužíva.
(Auto)
Fotoaparát rozpozná podmienky ako protisvetlo alebo
nočnú scénu a zaznamená záber s použitím optimálnych
nastavení.
Ak fotoaparát scénu nerozpozná, zaznamená záber tak,
ako keby bola funkcia rozpoznania scény nastavená na
[Off].
Značka aktuálneho nastavenia
Značka rozpoznania scény
(Advanced)
Fotoaparát zaznamená jeden záber bez použitia funkcie
rozpoznania scény a druhý záber s použitím funkcie
rozpoznania scény. Vedľa značky rozpoznania scény sa
zobrazí . (Celkovo dva zábery)
Ak fotoaparát scénu nerozpozná, zaznamená len jeden
záber.
V tomto prípade sa záber nasníma tak, ako keby bola
funkcia rozpoznania scény nastavená na [Off].
Informácie o rozpoznaných scénach
Je možné rozpoznať nasledujúce scény. Fotoaparát určí optimálnu scénu a zobrazí
jednotlivé značky.
Keď počas zobrazenia značky zatlačíte spúšť do polovice, farba značky sa zmení na
zelenú a rozpoznanie scény sa potvrdí.
Twilight (Súmrak)
Twilight Portrait (Portrét za súmraku)
Súmrak s použitím statívu (len DSC-W220)
Protisvetlo
Portrét za protisvetla
• Rozpoznanie scény nefunguje v nasledujúcich prípadoch:
– Pri snímaní záberov v slede
– Pri použití digitálnej transfokácie
• Aj keď je funkcia [Scene Recognition] nastavená pevne na [Auto] pri zvolení režimu
(Easy
Shooting), značka aktuálneho nastavenia a značka rozpoznania scény sa nezobrazujú.
• Blesk je nastavený na
(Automatický blesk) alebo
(Vypnutý vynútený blesk).
• Keď je funkcia Face Detection (Rozpoznanie tváre) nastavená na [Off] a funkcia [Scene
Recognition] nastavená na [Auto] alebo [Advanced], funkcia [Face Detection] sa zmení na [Auto].
46
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
• Keď je funkcia Face Detection (Rozpoznanie tváre) nastavená na [Off], nie je možné rozpoznať
scény
(Twilight Portrait) a
(Portrét za protisvetla).
• Scény
(Súmrak s použitím statívu) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj
napriek upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie (len DSC-W220).
• Rozpoznanie scény ako
(Súmrak s použitím statívu) má niekedy za následok pomalú rýchlosť
uzávierky. Zaistite, aby bol fotoaparát počas snímania stabilný (len DSC-W220).
• Značka aktuálneho nastavenia a značka rozpoznania scény sa zobrazujú bez ohľadu na nastavenia
zobrazenia displeja (str. 21).
• V závislosti od situácie sa tieto scény niekedy nemusia rozpoznať.
EV: Úprava intenzity svetla
Manuálne upravuje expozíciu.
Smerom k +
–2.0EV
Smerom k –: Stmaví záber.
0EV
Fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k +: Zosvetlí záber.
• Bližšie informácie o expozícii nájdete na str. 9.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV.
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
Používanie funkcií na snímanie
Smerom k –
47
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Umožňuje zvoliť citlivosť ISO.
Nízka citlivosť ISO
(Auto)
Vysoká citlivosť ISO
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí
alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť
zvýšením citlivosti ISO (vyberte vyššiu hodnotu). Pri
vyššej hodnote citlivosti ISO sa však na zábere objavuje
väčší šum. Vyberte hodnotu citlivosti ISO podľa
podmienok snímania.
• Bližšie informácie o citlivosti ISO nájdete na str. 9.
• Pri nastavení na režimy Burst (Snímanie záberov v slede) alebo Exposure Bracket (Snímanie
s posunom expozície) je možné vybrať len z možností [ISO AUTO] alebo [ISO 100] až [ISO 400].
• Keď snímate pri jasnejších svetelných podmienkach, fotoaparát automaticky zvýši svoju
reprodukciu farieb a pomôže tak zabrániť preexponovaniu záberov (okrem prípadu, keď je
citlivosť [ISO] nastavená na [ISO 100]).
48
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (meranie s viacerými modelmi).
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu snímaného objektu na tomto mieste
(stredovo vážené meranie).
Odmeria iba jednu časť daného objektu (bodové
meranie).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
• Bližšie informácie o expozícii nájdete na str. 9.
• Pri bodovom alebo stredovo váženom meraní sa pri zaostrení na meraciu pozíciu odporúča
nastaviť [Focus] na [Center AF] (str. 50).
• Režim merania môžete zvoliť len vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na [Off].
Používanie funkcií na snímanie
(Spot)
(len pre statický záber)
49
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia.
(Multi AF)
Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
Zameriavací rámček AF zóny
(len pre statický záber)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
(Center AF)
Automaticky zaostrí na objekt v prostriedku
zameriavacieho rámčeka.
• Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete
vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý objekt alebo úzku
oblasť.
• Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete
vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu. Držte fotoaparát
stabilne, aby sa neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
50
Ponuka pre snímanie
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nekonečno)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Automaticky rýchlo zaostrí na oblasť okolo predtým
nastavenej vzdialenosti (Poloautomatické zaostrenie).
• Zaostrí na objekt vo všetkých zónach zameriavacieho
rámčeka v režime poloautomatického zaostrenia.
• Tento režim je vhodný pri opakovanom snímaní objektu na
rovnakú vzdialenosť.
• Funkciu „Semi manual“ (poloautomatické zaostrenie)
použite vtedy, keď je zaostrenie pomocou automatického
zaostrenia náročné, napríklad, pri snímaní objektu cez sieť
alebo okno.
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (či na okraji displeja), alebo keď používate funkcie [Center AF] či [Spot AF].
Používanie funkcií na snímanie
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Pri používaní digitálnej transfokácie (Digital Zoom) alebo AF iluminátora (AF illuminator) je
zameriavací rámček AF zóny vypnutý a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade
fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.
• Spôsob zaostrenia môžete zmeniť len vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na [Off].
• Pri nahrávaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [Multi AF] alebo [ ].
• Nastavenie vzdialenosti poloautomatického zaostrenia je do určitej miery nepresné, a táto
nepresnosť sa zvyšuje pri nastavení transfokácie na stranu T alebo pri naklonení objektívu smerom
nahor alebo nadol.
V takých prípadoch postupujte nasledovne:
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavacieho rámčeka AF zóny a zatlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor aretácie AE/AF
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až nadoraz, môžete tento proces zaostrenia vykonať
ľubovoľný počet krát.
51
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
2 Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu a zatlačte spúšť nadoraz.
White Balance: Úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite,
keď má záber neprirodzené farby.
(Auto)
52
Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby
farby vyzerali prirodzene.
(Daylight)
Nastavenie sa upraví pre vonkajšie podmienky pri jasnej
oblohe, západe slnka, v noci, v prítomnosti neónových
nápisov alebo ohňostroja.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo
zatienenom mieste.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
[Fluorescent Light 1]: Upravuje nastavenie pre biele
osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent Light 2]: Upravuje nastavenie pre
prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent Light 3]: Upravuje nastavenie pre denné
biele osvetlenie pri žiarivke.
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
n (Incandescent)
Nastavenie sa upraví pre miesta s žiarovkovým svetlom
alebo jasným osvetlením, napríklad vo fotografickom
štúdiu.
(Flash)
(len pre statický záber)
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
Používanie funkcií na snímanie
• Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby nájdete na str. 10.
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo
[Fluorescent Light 3].
• Okrem režimu [Flash] je [White Balance] pri snímaní záberov s použitím blesku nastavené na
[Auto].
• Keď v ponuke Scene Selection (Výber scény) zvolíte režim
(Underwater), môžete namiesto
[White Balance] použiť [Underwater White Balance].
Underwater White Balance: Nastavenie farebných tónov v režime
Underwater
Umožňuje nastaviť farebný tón v režime
(Auto)
(Underwater) (str. 29).
Fotoaparát automaticky nastaví farebné tóny pod vodou
tak, aby vyzerali prirodzene.
(Underwater 1)
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná modrá farba.
(Underwater 2)
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná zelená farba.
(Flash)
Nastavenie sa prispôsobí na použitie blesku pod vodou.
• V závislosti od farby vody niekedy nie je možné vhodné nastavenie bez ohľadu na to, či je zvolená
možnosť [Underwater 1] alebo [Underwater 2].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [Underwater White Balance]
nastavená na [Auto].
53
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Flash Level: Nastavenie intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Zoslabí intenzitu blesku.
(Normal)
(+)
Zosilní intenzitu blesku.
• Bližšie informácie o zmene režimu blesku nájdete na str. 26.
• Ak je objekt príliš jasný alebo tmavý, toto nastavenie nemusí mať žiadny efekt.
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie potlačenia efektu červených očí
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo
viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených očí
pri použití blesku.
(Auto)
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených
očí.
(On)
Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá to
zvyčajne jednu sekundu po stlačení spúšte. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt nepohyboval.
• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok ako vzdialenosti objektu alebo od toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku. Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie
[Retouch] v ponuke prezerania (str. 59) alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.
• Keď sa funkcia rozpoznania tváre nepoužíva, blesk na potlačenie efektu červených očí neblysne
ani vtedy, keď je zvolená možnosť [Auto].
54
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
DRO: Optimalizácia jasu a kontrastu
Táto funkcia analyzuje scénu, ktorá sa má nasnímať a zlepší kvalitu záberu
prostredníctvom automatickej korekcie.
(Off)
(DRO standard)
(DRO plus)
Neupravuje.
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast celej scény.
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast záberov
podľa jednotlivých oblastí.
Color Mode: Zmena živosti záberu alebo pridanie špeciálnych efektov
Môžete zmeniť jas záberu a pridať k nemu efekty.
(Normal)
(Vivid)
(len pre statický záber)
Záber sa nastaví na štandardnú farbu.
Používanie funkcií na snímanie
• DRO je skratka pre funkciu „Dynamic Range Optimizer“ (dynamický optimalizátor rozsahu),
ktorá automaticky optimalizuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami záberu.
• V závislosti od podmienok snímania nemusí byť možné dosiahnuť efekty úpravy.
• Pri nastavení [DRO plus] je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.
– Na spracovanie záberu je potrebný určitý čas.
– Zvoliť môžete len z možností [ISO AUTO] alebo [ISO 100] až [ISO 400].
– Keď zvolíte snímanie záberov v slede/snímanie s posunom expozície, nastavenie [DRO plus] sa
zruší a nastaví sa [DRO standard].
Záber sa nastaví na efekt rozžiarených a hlbokých farieb.
55
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
(Sepia)
Záber sa nastaví na efekt sépiovej farby.
(B & W)
Záber sa nastaví na čierno-biely.
SteadyShot: Výber režimu funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu
(len DSC-W220)
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného
obrazu. Môžete stabilizovať zábery, aj keď približujete
vzdialené objekty.
• Spotreba kapacity akumulátora je vyššia než v režime
[Shooting].
(Off)
Nepoužíva režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
• V režime Auto Adjustment (Automatické nastavenie), režime Easy Shooting (Jednoduché
(Gourmet) je funkcia [SteadyShot] nastavená na [Shooting].
snímanie) alebo režime
• Pri videozáznamoch môžete nastaviť len [Continuous] alebo [Off]. Preddefinované nastavenie je
[Continuous].
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete.
– Keď je rýchlosť uzávierky pomalá, napríklad, pri snímaní nočných kompozícií.
(Shooting Settings): Výber nastavení snímania
Vyberie nastavenia pre funkciu snímania. V tejto ponuke sa zobrazujú rovnaké položky
ako v ponuke [
Shooting Settings] na obrazovke HOME. Pozrite str. 38, 76.
56
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka pre prezeranie
V tejto časti sú opísané položky ponuky, ktoré sú k dispozícii po stlačení tlačidla MENU
v režime prehrávania. Bližšie informácie o práci s ponukou menu nájdete na str. 39.
(Delete): Vymazanie záberov
Zvolí a vymaže zábery na obrazovke samostatného záberu alebo indexovej obrazovke.
Pozrite str. 35.
(This Image)
Vymaže záber, ktorý je v danom momente zvolený.
(Multiple Images)
Vyberie a vymaže skupinu záberov.
(All in This Folder)
Vymaže všetky zábery vo zvolenom priečinku.
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
Zábery sa automaticky prehrávajú postupne spolu s efektmi a hudbou.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte [OK] a potom stlačte z.
Spustí sa prezentácia.
• Nastavenie sa zachová, pokým ho nezmeníte.
• Nie je možné prehrávať videozáznamy.
Ukončenie prezentácie
Stlačte z.
• Prezentáciu nie je možné pozastaviť.
Nastavenie hlasitosti hudby
Používanie funkcií na prezeranie
2 Zvoľte
(Slideshow) pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
Stlačením V spustite zobrazenie obrazovky nastavenia hlasitosti a potom upravte
hlasitosť stlačením b/B.
Ak chcete zmeniť nastavenia
Na obrazovke nastavenia zvoľte jednotlivé položky pomocou v/V a potom stlačte z.
Môžete nastaviť nasledujúce položky.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Image
Túto položku môžete zvoliť len vtedy, ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne). Keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť, toto nastavenie
je stanovené pevne na [Folder].
All
Prehrá postupne všetky statické zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Folder
Prehrá všetky statické zábery uložené vo zvolenom
priečinku.
57
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Effects
Simple
Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa statické zábery
prepínajú v prednastavenom intervale
Basic
Základná prezentácia vhodná pre širokú škálu scén
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru
filmovej scény
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s pohybom.
Face 1:Basic
Prezentácia so strednou rýchlosťou, ktorá je najvhodnejšia na
prehrávanie záberov obsahujúcich tváre. Tváre v statických
záberoch sa priblížia a spoločne sa zobrazí viacero záberov.
Face 2:Nostalgic
Pomalá, melancholická prezentácia, ktorá je najvhodnejšia na
prehrávanie záberov obsahujúcich tváre. Tváre v statických
záberoch sa priblížia a spoločne sa zobrazí viacero záberov.
Face 3:Stylish
Živá prezentácia s vysokou rýchlosťou, ktorá je najvhodnejšia
na prehrávanie záberov obsahujúcich tváre. Tváre
v statických záberoch sa priblížia a spoločne sa zobrazí
viacero záberov.
Music
Prehrávaná hudba sa určí podľa preddefinovaných nastavení na základe efektu, ktorý
zvolíte. Ku každému efektu môžete ľubovoľne nastaviť akúkoľvek hudbu. Môžete si tiež
vybrať z viacerých možností hudobného pozadia (BGM).
Music1
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple]
Music2
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Basic]
Music3
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic]
Music4
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish]
Music5
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Active]
Music6
Môžete zmeniť preddefinované nastavenia.
Music7
Music8
58
Off
Nepoužívať BGM.
Back
Návrat na obrazovku nastavenia.
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Interval
1 sec
3 sec
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii
[Simple].
5 sec
10 sec
Auto
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú
položku [Effects].
Toto nastavenie je pevne stanovené na [Auto], ak sa
nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects].
Repeat
Nepretržite prehráva zábery.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
z Pridanie/zmena hudobných súborov
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3 súborov do
fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Hudbu môžete presunúť pomocou príkazu [
Music Tool] v
(Slideshow) na obrazovke HOME a softvéru „Music Transfer“ (je súčasťou
dodávky), ktorý je inštalovaný vo vašom počítači. Bližšie informácie nájdete na str. 96 a 98.
• Do fotoaparátu môžete nahrať až osem hudobných skladieb (osem prednastavených skladieb
(Music 1–8) môžete nahradiť prenesenými skladbami).
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru, ktorý dokáže fotoaparát prehrať je cca. 5 minút.
• Ak nemôžete prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným okolnostiam,
vykonajte príkaz [Format Music] (str. 96) a preneste hudobný súbor ešte raz.
(Retouch): Retušovanie statických záberov
Používanie funkcií na prezeranie
On
Pridá efekty alebo vykoná korekcie zaznamenaného záberu a zaznamená ho ako nový
súbor. Pôvodný záber sa uchová.
Retušovanie statických záberov
1 Počas zobrazenia v režime samostatného záberu zvoľte zábery, ktoré chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte [Retouch] pomocou v/V na ovládacom tlačidle, potom vyberte požadovaný režim
pomocou b/B a stlačte z.
4 Retušujte zábery podľa pokynov pre jednotlivé režimy retušovania, ktoré sú uvedené
nižšie.
59
Ponuka pre prezeranie
(Trimming)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Na zábere sa vykoná transfokácia počas prehrávania a časť
záberu sa zreže.
1 Stlačením W/T priblížte na oblasť výrezu.
2 Nastavte bod pomocou v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
MENU.
3 Zvoľte [Image Size] pomocou v/V a potom stlačte z.
Pomocou v/V zvoľte veľkosť záberu, ktorý sa má
zaznamenať a potom znova stlačte z.
4 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od
záberu.
• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.
(Red Eye Correction)
Napraví efekt červených očí, ktorý spôsobuje snímanie s
bleskom.
Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu
efektu červených očí.
(Unsharp masking)
Umožňuje zaostriť záber vo zvolenej oblasti.
1 Nastavte pomocou v/V/b/B oblasť (rámček)
požadovaného záberu, ktorá sa má retušovať a potom
stlačte tlačidlo MENU.
2 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• V závislosti od záberu korekcia nemusí byť dostatočná alebo
môže dôjsť k zníženiu kvality záberu.
60
Ponuka pre prezeranie
(Soft Focus)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Rozmaže oblasť okolo zvoleného bodu, čím sa zvýrazní
objekt.
1 Pomocou v/V/b/B nastavte stredový bod požadovaného
záberu, ktorý sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Zvoľte [Level] pomocou v/V a potom stlačte z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou W/T upravte požadovaný rozsah, ktorý sa má
retušovať.
4 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
Ohraničuje zvolený bod jednou farbou na zvýraznenie
objektu.
1 Pomocou v/V/b/B nastavte stredový bod požadovaného
záberu, ktorý sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou W/T upravte požadovaný rozsah, ktorý sa má
retušovať.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
(Fisheye Lens)
Používanie funkcií na prezeranie
(Partial Color)
Aplikuje okolo zvoleného bodu efekt fish-eye.
1 Pomocou v/V/b/B nastavte stredový bod požadovaného
záberu, ktorý sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Zvoľte [Level] pomocou v/V a potom stlačte z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
61
Ponuka pre prezeranie
(Cross Filter)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Pridá efekty starburst na osvetlenie zdrojov.
1 Zvoľte [Level] pomocou v/V a potom stlačte z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z.
2 Pomocou W/T upravte požadovanú dĺžku, ktorá sa má
retušovať.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
(Radial Blur)
Stanovuje stredový bod na vyjadrenie pohybu v statickom
zábere.
1 Pomocou v/V/b/B nastavte stredový bod požadovaného
záberu, ktorý sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou W/T upravte požadovaný rozsah, ktorý sa má
retušovať.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
(Retro)
Zjemní záber rozmazaním zaostrenia a obmedzením
okolitého svetla tak, aby záber vyzeral ako nasnímaný
starým fotoaparátom.
1 Zvoľte [Level] pomocou v/V a potom stlačte z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z.
2 Pomocou W/T upravte požadovaný rozsah, ktorý sa má
retušovať.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
62
Ponuka pre prezeranie
(Happy Faces)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
Táto funkcia pridá na tvár osoby úsmev. Keď fotoaparát
rozpozná tvár, ktorú je možné retušovať, okolo tváre sa
zobrazí rámček.
1 Zvoľte [Level] pomocou v/V a potom stlačte z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z.
2 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Retušovanie nemusí byť možné v závislosti od záberu.
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti záberu podľa použitia
HDTV (
)
Blog/E-mail (
Zmení formát z 4:3/3:2 na 16:9 a uloží záber vo veľkosti 2M.
)
Zmení formát z 16:9/3:2 na 4:3 a uloží záber vo veľkosti
VGA.
Používanie funkcií na prezeranie
Môžete zmeniť pomer strán a veľkosť nasnímaných záberov a potom ich zaznamenať
ako nové súbory.
Zábery môžete skonvertovať na formát 16:9 pre prezeranie s vysokým rozlíšením a na
veľkosť VGA, ktorá je určená pre blogy alebo e-mailové prílohy.
1 Počas zobrazenia v režime samostatného záberu vyberte zábery, ktoré chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte [Multi-Purpose Resize] pomocou v/V na ovládacom tlačidle, potom vyberte
požadovanú veľkosť záberu pomocou b/B a stlačte z.
4 Stlačením W/T priblížte zobrazenie z oblasti, ktorú chcete orezať.
5 Nastavte bod pomocou v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo MENU.
6 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
63
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
• Bližšie informácie o veľkosti záberov nájdete na str. 11.
• Zmena veľkosti nie je možná v prípade videozáznamu.
• Nemôžete zmeniť veľkosť záberu z formátu VGA na formát [HDTV].
• Zväčšením záberu a viacnásobnou zmenou veľkosti sa môže znížiť kvalita záberu.
(Protect): Ochrana proti nechcenému vymazaniu
Chráni zábery pred nechceným vymazaním. Na chránenom zábere sa zobrazí indikátor
(Protect).
(This Image)
Chráni/zruší ochranu záberu, ktorý je v danom momente
zvolený.
(Multiple Images)
Vyberie a chráni/zruší ochranu skupiny záberov.
Spôsob aplikovania ochrany záberu
1 Počas zobrazenia záberov v režime samostatného záberu zvoľte zábery, ktoré chcete
ochrániť pred vymazaním.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte položku [Protect] pomocou v/V na ovládacom tlačidle, položku [This Image]
pomocou b/B a potom stlačte z.
Spôsob výberu a aplikovania ochrany záberov
1 Stlačte tlačidlo MENU v režime samostatného záberu alebo v indexovom režime.
2 Zvoľte položku [Protect] pomocou v/V na ovládacom tlačidle, potom zvoľte položku
[Multiple Images] pomocou b/B a stlačte z.
V režime samostatného záberu:
3 Pomocou b/B zvoľte záber, ktorý chcete ochrániť pred vymazaním a potom stlačte z.
K zvolenému záberu sa pripojí .
4 Stlačením b/B zobrazte ďalšie zábery, ktoré chcete ochrániť pred vymazaním a potom
stlačte z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
64
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
V indexovom režime:
3 Pomocou v/V/b/B zvoľte záber, ktorý chcete ochrániť a potom stlačte z.
K zvolenému záberu sa pripojí
.
4 Ak chcete chrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 3.
5 Ak chcete zvoliť všetky zábery v priečinku, zvoľte lištu na výber priečinka pomocou b a
potom stlačte z.
K zvolenému priečinku sa pripojí
.
6 Stlačte tlačidlo MENU.
7 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
• Ochranu všetkých záberov nie je možné zapnúť, keď existuje viac než 999 súborov.
• Pamätajte na to, že pri formátovaní sa vymažú všetky údaje uložené na záznamovom médiu,
vrátane chránených záberov. Takto vymazané zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže chvíľu trvať.
Zrušenie ochrany
: Pridanie značky poradia tlače
Umožňuje pridať značku poradia tlače (
Pozrite str. 104.
) k záberu, ktorý chcete vytlačiť.
(This Image)
Pridá značku DPOF k práve zvolenému záberu. Zruší
značku DPOF, keď má zvolený záber značku DPOF.
(Multiple Images)
Zvolí zábery a pridá k nim značky DPOF. Zruší predtým
pridané značky DPOF.
Používanie funkcií na prezeranie
Zvoľte záber, na ktorom chcete zrušiť ochranu a vykonajte zrušenie rovnakým
postupom ako pri aplikovaní ochrany.
Indikátor
zmizne.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Tlač záberov nasnímaných fotoaparátom.
Pozrite str. 101.
65
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 39
(Rotate): Pootočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU spustite zobrazenie ponuky.
3 Zvoľte [Rotate] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte položku [
] a potom otočte záber pomocou b/B.
5 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Nie je možné otáčať chránené zábery ani videozáznamy.
• Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť.
• Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Umožňuje pri použití fotoaparátu s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ zvoliť
priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať.
1 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Zrušenie výberu priečinka
V kroku 2 zvoľte [Exit] a potom stlačte z.
z Informácie o priečinkoch
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (str. 69)
• Zmena priečinka pre ukladanie záberov t [Change REC.Folder] (str. 70)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku je zobrazený prvý alebo posledný záber, objavia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
66
Osobné prispôsobenie nastavení
Osobné prispôsobenie funkcie
Manage Memory a nastavení
Pomocou
(Manage Memory) alebo
zmeniť preddefinované nastavenia.
(Settings) na obrazovke HOME môžete
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Tlačidlo HOME
1 Stlačením tlačidla HOME spustite zobrazenie obrazovky HOME.
2 Zvoľte
(Settings) pomocou b/B na
3 Zvoľte položku pomocou v/V a potom stlačte z.
4 Zvoľte požadované nastavenie pomocou v/V a potom stlačte z.
Osobné prispôsobenie nastavení
(Manage Memory) alebo
ovládacom tlačidle.
• Obrazovka HOME sa zobrazí stlačením b.
67
Osobné prispôsobenie funkcie Manage Memory a nastavení
5 Zvoľte nastavenie pomocou v/V a potom stlačte z.
Zrušenie zmeny nastavení uskutočníte nasledovne
Zvoľte [Cancel], ak je táto možnosť k dispozícii na obrazovke a potom stlačte z.
Ak možnosť k dispozícii nie je, stlačte b.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
• Fotoaparát nastavíte do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením tlačidla HOME.
68
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Memory Tool — Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné začať okamžite používať.
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vrátane
chránených záberov.
1 Zvoľte [Format] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data on Memory Stick will be erased“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
1 Zvoľte [Create REC.Folder] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka pre vytvorenie priečinka.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre
ukladanie záberov.
Osobné prispôsobenie nastavení
Create REC.Folder
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby je ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov nastavený
priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný priečinok alebo
nezvolíte iný záznamový priečinok.
69
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie nájdete v časti „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov“
(str. 91).
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok pre ukladanie záberov.
1 Zvoľte [Change REC.Folder] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka pre výber priečinka.
2 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B a [OK] pomocou v, potom stlačte z.
Zrušenie vykonávania zmeny cieľového priečinka
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta.
2 Zvoľte [Copy] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be copied“.
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Spustí sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
V kroku 3 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a
vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor úplne
vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra niektorých súborov.
• Nie je možné zvoliť zábery na kopírovanie.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom naformátujte vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]) (str. 71).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú
všetky údaje. Nie je možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
• Značky
(Poradie tlače) na záberoch sa neskopírujú.
70
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Memory Tool — Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta „Memory
Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie natrvalo vymaže všetky údaje vo vnútornej pamäti vrátane
chránených záberov.
1 Zvoľte [Format] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be erased“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
Osobné prispôsobenie nastavení
71
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Main Settings — Main Settings 1
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia umožňuje zvoliť zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Pri stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte zaznie pípnutie/
zvuk spúšte.
Off
Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Function Guide
Pri práci s fotoaparátom sa zobrazuje sprievodca funkciami.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Nezobrazí sprievodcu funkciami.
Initialize
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia. Zábery uložené vo
vnútornej pamäti sa uchovajú, aj keď vykonáte túto funkciu.
1 Zvoľte [Initialize] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „Reset to default settings“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Nastavenia sa prepíšu na preddefinované hodnoty.
Zrušenie inicializácie
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
• Dávajte pozor, aby sa počas inicializácie nevyplo napájanie fotoaparátu.
72
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Smile demo mode
Môžete si pozrieť ukážku režimu Smile Shutter.
On
Spustí sa ukážka použitia režimu Smile Shutter.
Off
Ukážka sa nespustí.
1 Zvoľte režim
(Smile Shutter) na prepínači režimu (str. 29).
2 Namierte fotoaparát na objekt a stlačte tlačidlo spúšte úplne nadoraz.
Spustí sa ukážka.
• Ak fotoaparát nebudete používať približne 15 sekúnd, ukážka sa spustí automaticky aj v prípade,
keď nestlačíte tlačidlo spúšte.
• Ukážku môžete po jej spustení dočasne opustiť stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz.
• Aj keď sa pri rozpoznaní úsmevu fotoaparátom uvoľní spúšť, nezaznamená sa žiadny záber.
• Ak chcete nasnímať skutočný záber v režime Smile Shutter, túto položku vždy nastavte na [Off].
Osobné prispôsobenie nastavení
73
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Main Settings — Main Settings 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikačný
kanál s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou
s PictBridge (str. 89 a 101).
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni
kompatibilnej s PictBridge s použitím nastavenia [Auto],
zvoľte [PictBridge].
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo USB
zariadeniu s použitím nastavenia [Auto], zvoľte [Mass
Storage].
PictBridge
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej s PictBridge
(str. 101).
PTP/MTP
Ak pripojíte fotoaparát k počítaču, sprievodca
kopírovaním sa automaticky spustí a zábery zo
záznamového priečinka vo fotoaparáte sa odkopírujú do
počítača. (pri Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass
Storage) medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným
USB zariadením (str. 89).
COMPONENT
Zvolí typ výstupu videosignálu spomedzi SD a HD(1080i) podľa typu pripojeného TV
prijímača (str. 82).
74
HD(1080i)
Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV
prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.
SD
Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV
prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom
HD(1080i).
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. TV systémy kódovania farieb sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
Ak si chcete zábery prezerať na obrazovke TV prijímača, skontrolujte TV systém
kódovania farieb v krajine alebo regióne použitia (str. 84).
NTSC
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr.
Európa).
Wide Zoom Display
Pri prehrávaní na TV prijímači s vysokým rozlíšením sa statické zábery s formátom 4:3
a 3:2 prehrávajú vo formáte 16:9. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť záberu
mierne zrezané.
Prehrávanie vo formáte 16:9.
Off
Zobrazenie Wide Zoom Display sa nepoužíva.
• V režime Wide Zoom je možné prehrávať len zábery s pomerom strán 4:3 a 3:2. Pri
videozáznamoch, záberoch s pomerom strán 16:9 a záberoch typu portrét nie je možné vykonať
transfokáciu.
• Záber zobrazený na LCD displeji fotoaparátu sa nezmení.
Osobné prispôsobenie nastavení
On
75
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Shooting Settings — Shooting Settings 1
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
Auto
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
• Ak AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného objektu
alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné.
• Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo
dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
– Je nastavené poloautomatické zaostrenie (str. 51).
– V režime Scene Selection sú zvolené režimy
(Landscape), (Twilight) alebo
(Fireworks).
• Pri používaní AF iluminátora je zameriavací rámček AF zóny vypnutý a nový zameriavací rámček
AF zóny sa zobrazí bodkovanou čiarou. AF pracuje s uprednostnením objektov nachádzajúcich sa
blízko stredu rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
On
Zobrazí mriežku.
Off
Nezobrazí mriežku.
• Mriežka sa nezaznamená.
76
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrenia.
Single
Automaticky upraví zaostrenie pri stlačení a podržaní
tlačidla spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor
Automaticky upraví zaostrenie pred stlačením a
podržaním tlačidla spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity akumulátora je vyššia než v režime
[Single].
• Nastavenie režimu AF je neplatné, keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre alebo funkcia
rozpoznania úsmevu.
• Pri použití poloautomatického zaostrenia pracuje automatické zaostrenie rovnako ako v režime
[Single].
Digital Zoom
Smart
(Inteligentná
transfokácia)
(
)
Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa
záber neskreslí, podľa veľkosti záberu.
Táto funkcia nie je k dispozícii, keď je veľkosť záberu
nastavená na [12M], [3:2(11M)] alebo [16:9(9M)].
• Celkový rozsah inteligentnej transfokácie je uvedený v
nasledujúcej tabuľke.
Precision
(Presná digitálna
transfokácia)
(
)
Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom
transfokácie približne 8×, vrátane optickej transfokácie
4×. Pri prekročení rozsahu optickej transfokácie sa však
znižuje kvalita záberu.
Off
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
Osobné prispôsobenie nastavení
Zvolí režim digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 4×). Keď pomer zväčšenia prekročí 4×, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
77
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Veľkosť záberu a celkový rozsah transfokácie s použitím inteligentnej transfokácie
(vrátane optickej transfokácie 4×)
Veľkosť
Celkový rozsah transfokácie
8M
Približne 4,9×
5M
Približne 6,2×
3M
Približne 7,8×
VGA
Približne 25×
16:9(2M)
Približne 8,3×
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť v týchto prípadoch:
– V režime Scene Selection je zvolený režim
(Smile Shutter).
– Snímate videozáznamy.
Conversion Lens
Používa sa na dosiahnutie optimálneho zaostrenia pri nasadení konverzného objektívu
(predáva sa osobitne). Pripevnite adaptér objektívu (predáva sa osobitne) a potom
pripevnite konverzný objektív.
Tele (
Wide (
Off
)
Pri nasadení konverzného teleobjektívu.
)
Pri nasadení širokouhlého konverzného objektívu.
Keď nie je nasadený objektív.
• Pri používaní zabudovaného blesku môže dôjsť k zakrytiu svetla blesku a v zábere sa môže objaviť
tieň.
• V záberoch sa môže objaviť odrazený obraz objektívu spôsobený odrazom medzi týmto
objektívom a konverzným objektívom.
• Snímanie blízkych objektov je pevne nastavené na [Auto].
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať transfokáciu, je obmedzená.
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať zaostrenie, je obmedzená.
• AF iluminátor nevyžaruje svetlo.
• Nie je možné zvoliť poloautomatické zaostrenie.
• Pri snímaní záberov s konverzným teleobjektívom (predáva sa osobitne) môže fotoaparát
v režime
(Landscape) a režime
(Twilight) zaostriť aj na blízke objekty.
• Pri snímaní záberov s konverzným objektívom (predáva sa osobitne) nemusí byť možné
zaznamenať zábery v režime
(Fireworks) s jeho optimálnym efektom.
• Pozrite si aj návod na používanie dodaný s konverzným objektívom.
78
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Shooting Settings — Shooting Settings 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Auto Orientation (len DSC-W220)
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Nepoužíva funckiu Auto Orientation.
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne. Ak
záber nie je zaznamenaný v správnej orientácii, môžete ho otočiť vykonaním postupu na str. 66.
• Funkciu Auto Orientation (Automatická orientácia) nie je možné použiť, keď je v režime Scene
Selection (Výber scény) zvolený režim
(Underwater).
Zobrazí nasnímaný záber na displeji na približne dve sekundy ihneď po nasnímaní
statického záberu.
On
Používa funkciu automatického zobrazovania.
Off
Nepoužíva funkciu automatického zobrazovania.
• Ak stlačíte spúšť do polovice, zobrazenie zaznamenaného záberu zmizne a bude možné ihneď
snímať ďalší záber.
• Funkciu Auto Review (Automatické zobrazovanie) nie je možné použiť v týchto prípadoch:
– Snímanie záberov v slede/snímanie s posunom expozície
– [Scene Recognition] je nastavené na [Auto] alebo [Advanced].
Osobné prispôsobenie nastavení
Auto Review
79
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 V položke
(Settings) na obrazovke HOME zvoľte [
Clock Settings].
2 Stlačte z na ovládacom tlačidle.
3 Zvoľte formát zobrazenia dátumu pomocou v/V a potom stlačte z.
4 Označte každú položku pomocou b/B, nastavte číselnú hodnotu pomocou v/V a potom
stlačte z.
5 Zvoľte [OK] a potom stlačte z.
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
Zrušenie nastavenia hodín
V kroku 5 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
80
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 67
Language Setting
Language Setting
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
Osobné prispôsobenie nastavení
81
Prezeranie záberov na TV prijímači
Prezeranie záberov na TV prijímači
Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču si môžete zábery prezerať na TV prijímači.
Pripojenie sa líši podľa typu TV prijímača, ku ktorému je fotoaparát pripojený.
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k TV prijímaču
pomocou dodaného kábla pre viacúčelový konektor
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
1 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový
konektor (je súčasťou dodávky).
1 Do vstupných
konektorov audio/video
VIDEO AUDIO
Žltý
Červený
Biely
Tlačidlo
(Prehrávanie)
2 Do
multikonektora
Ovládacie tlačidlo
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
Zvoľte požadovaný záber stlačením b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 75).
• Audio výstup je monofónny.
82
Prezeranie záberov na TV prijímači
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HDTV prijímaču
Zábery vysokej kvality* zaznamenané fotoaparátom si môžete prezerať po pripojení
fotoaparátu k HDTV prijímaču (Vysoké rozlíšenie) pomocou káblového adaptéra pre
výstup HD (predáva sa osobitne).
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
* Zábery zaznamenané vo veľkosti záberu [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.
• Pri [Wide Zoom Display] je možné zobraziť statické obrazy s pomerom strán 4:3 alebo 3:2 pri
pomere strán 16:9 (str. 75).
• Funkcia [Multi-Purpose Resize] umožňuje previesť pomer strán na 16:9 pre prezeranie vo
vysokom rozlíšení (str. 63).
1 Pripojte fotoaparát k HDTV prijímaču prostredníctvom káblového adaptéra
pre výstup HD (predáva sa osobitne).
1 Do vstupných konektorov
audio/video
Zelený/modrý/
červený
Káblový adaptér
pre výstup HD
(predáva sa
osobitne)
AUDIO
Biely/
červený
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
(Prehrávanie)
2 Do multikonektora
Tlačidlo HOME
Prezeranie záberov na TV prijímači
COMPONENT
VIDEO IN
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
83
Prezeranie záberov na TV prijímači
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
Zvoľte požadovaný záber stlačením b/B na ovládacom tlačidle.
• Nastavte položku [COMPONENT] na [HD(1080i)] v ponuke [Main Settings 2] výberom položky
(Settings) na obrazovke HOME (str. 74).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 75).
• Nie je možné prezerať videozáznamy s výstupom signálu vo formáte [HD(1080i)]. Pri prezeraní
videozáznamov nastavte [COMPONENT] na [SD].
• Použite káblový adaptér pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2b.
Informácie o „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Pripojenie zariadení Sony kompatibilných s funkciou PhotoTV HD pomocou
káblového adaptéra pre výstup HD (predáva sa osobitne) otvára úplne nový svet
fotografií, ktoré si môžete vychutnať v úžasnej kvalite Full HD.
Funkcia PhotoTV HD poskytuje vysoko detailné a fotografické zobrazenie jemných
textúr a farieb.
• Nastavenia je potrebné vykonať aj na TV prijímači. Podrobnosti nájdete v návode na
použitie k TV prijímaču.
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV prijímači
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke TV prijímača, potrebujete TV prijímač s
konektorom pre video vstup a kábel pre viacúčelový konektor. Systém kódovania farieb
na TV prijímači sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom
fotoaparáte. V nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb na TV
prijímačoch v príslušnej krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, U.S.A.,
Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
84
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom Macintosh nájdete
v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (str. 97).
Ilustrácie zobrazení, ktoré sa používajú v tejto časti
vychádzajú z anglickej verzie.
Najskôr nainštalujte softvér (je súčasťou dodávky) (str. 87)
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– „PMB“
– „Music Transfer“
Kopírovanie záberov do počítača (str. 89)
• Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie
„PMB“.
• Práca so zábermi v aplikáciách „PMB“ a „Music Transfer“
Práca s počítačom
obsahuje nasledujúce:
– Prezeranie záberov uložených na vašom počítači
– Úprava záberov
– Zobrazenie lokalít snímania statických záberov na online
mapách (Je potrebné pripojenie na Internet.)
– Vytvorenie disku so zábermi (podmienkou je CD alebo
DVD zapisovacia mechanika)
– Tlač alebo ukladanie statických záberov s pridaným
dátumom
– Odovzdanie záberov pre mediálne účely (Je potrebné
pripojenie na Internet.)
– Pridanie a zmenu hudobných súborov na prezentáciu
záberov (pomocou aplikácie „Music Transfer“).
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté
otázky nájdete na webovej lokalite služieb zákazníkom
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
85
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa
odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie aplikácií „PMB“
a „Music Transfer“
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
Procesor počítača: Intel Pentium III
500 MHz alebo rýchlejší (odporúčaný:
Intel Pentium III 800 MHz alebo
rýchlejší)
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúčaná:
512 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu
je približne 500 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768
bodov alebo viac
Grafická pamäť: 32 MB alebo viac
(odporúčaná: 64 MB alebo viac)
*1 64-bitové edície nie sú podporované.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je
podporovaná.
86
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Počítačové prostredie musí spĺňať aj
prevádzkové podmienky operačného
systému.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
niektoré z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné –
závisí to od typu USB zariadení, ktoré
používate.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný).
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču sú k
dispozícii štyri režimy pre pripojenie USB:
režimy [Auto] (preddefinované nastavenie),
[Mass Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP].
V tejto časti sú príkladom režimy [Auto] a
[Mass Storage]. Podrobnosti o režimoch
[PictBridge] a [PTP/MTP] nájdete na str. 74.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete
nainštalovať podľa nasledujúceho
postupu.
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na ikonu [Computer] (Počítač)
(v systéme Windows XP na ikonu [My
Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka funkcie AutoPlay.
Zvoľte možnosť „Run Install.exe.“ a
pokračujte v inštalácii podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
2 Kliknite na tlačidlo [Install]
(Inštalovať).
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od toho, aký máte systém v
počítači.
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– PMB
– Music Transfer
Po nainštalovaní softvéru sa na
pracovnej ploche vytvoria ikony
s odkazmi na aplikácie „PMB“, „PMB
Guide“, „Music Transfer“.
Aplikáciu „PMB“
spustíte dvojitým
kliknutím na jej ikonu.
Aplikáciu „PMB
Guide“ spustíte
dvojitým kliknutím na
jej ikonu.
Aplikáciu „Music
Transfer“ spustíte
dvojitým kliknutím na
jej ikonu.
Práca s počítačom
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
5 Postupujte podľa inštrukcií na
súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, začiarknite
prepínač vedľa možnosti [I accept
the terms of the license
agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy)
a kliknite na tlačidlo [Next].
87
Informácie o aplikácii „PMB (Picture
Motion Browser)“ (je súčasťou dodávky)
Pomocou softvéru môžete lepšie ako
kedykoľvek predtým využívať statické
zábery a videozáznamy z fotoaparátu.
Táto časť obsahuje zhrnutie o aplikácii
„PMB“.
Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“.
Prehľad o aplikácii „PMB“
Pomocou aplikácie „PMB“ môžete:
• Importovať zábery nasnímané fotoaparátom
a zobraziť ich na počítači.
• Zorganizovať zábery na počítači do
kalendára a zobraziť ich podľa dátumu
snímania.
• Kopírovať zábery z počítača na záznamové
médium.
• Je možné vykonať korekciu záberov
(náprava efektu červených očí), vytlačiť ich a
odosielať statické zábery ako prílohy emailov, meniť dátum snímania a vykonať
ďalšie kroky.
• Môžete zobraziť na mape informácie o
miestach, kde ste nasnímali zábery. (Je
potrebné pripojenie na Internet.)
• Statické zábery je možné vytlačiť alebo
uložiť s pridaným dátumom.
• Pomocou CD alebo DVD zapisovacej
mechaniky môžete vytvoriť dátový disk.
• Môžete odovzdať záber pre mediálne účely.
(Je potrebné pripojenie na Internet.)
Spustenie aplikácie „PMB
Guide“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB
Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť aplikáciu „PMB
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) t [Sony Picture
Utility] (Pomôcka Sony Picture) t
[Help] (Pomoc) t [PMB Guide].
88
Spustenie a ukončenie
aplikácie „PMB“
Spustenie aplikácie „PMB“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB) na
pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Štart: Kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) t [Sony Picture
Utility] (Pomôcka Sony Picture) t
[PMB].
• Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na
obrazovke zjaví správa informačného
nástroja so žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte
[Start]. Táto funkcia vás informuje o
novinkách ako, napríklad, aktualizáciách
softvéru. Toto nastavenie môžete zmeniť
neskôr.
Ukončenie aplikácie „PMB“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Kopírovanie záberov do počítača
pomocou aplikácie „PMB“
Príprava fotoaparátu a
počítača
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do multikonektora
2 Vložte do fotoaparátu dostatočne
nabitý akumulátor, alebo pripojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
pomocou sieťového adaptéra
(predáva sa osobitne) a pripojte
kábel USB / A/V / DC IN pre
viacúčelový konektor (predáva sa
osobitne).
3 Zapnite počítač a potom stlačte
tlačidlo
Kábel pre
viacúčelový
konektor
„Connecting...“ sa objaví na displeji
fotoaparátu.
Indikátory
prístupu*
(Prehrávanie).
Keď sa pripojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Práca s počítačom
• Použite kábel USB / A/V / DC IN
kompatibilný so štandardom Type2b
(predáva sa osobitne).
• Keď kopírujete zábery do počítača a
fotoaparát je napájaný s takmer vybitým
akumulátorom, kopírovanie sa môže
prerušiť alebo sa obrazové súbory môžu
poškodiť, ak sa akumulátor predčasne
vybije.
1 Do konektora USB
* Počas komunikačného prenosu sa na
obrazovke zobrazí
.
Prerušte prácu na počítači, pokiaľ je
indikátor zobrazený. V práci na počítači
môžete pokračovať, keď sa indikátor zmení
na
.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
• Ak sa „Mass Storage“ neobjaví, nastavte
[USB Connect] na [Mass Storage] (str. 74).
89
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „PMB“
Kopírovanie záberov do
počítača
1 Pripojí fotoaparát k počítaču, ako
je popísané v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“.
Po nadviazaní pripojenia USB sa
automaticky zjaví zobrazenie
[Import Media Files] (Importovanie
mediálnych súborov) aplikácie
„PMB“.
Podľa preddefinovaného nastavenia
sa zábery importujú do priečinka,
ktorý sa pomenuje podľa dátumu
importovania a vytvorí sa v priečinku
„Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP „My Pictures“ (Moje
obrázky)).
• Podrobnosti o aplikácii „PMB“ nájdete
v príručke „PMB Guide“.
Zobrazenie záberov na
monitore počítača
Po dokončení importovania sa spustí
aplikácia „PMB“. Zobrazia sa miniatúry
importovaných záberov.
• Ak použijete slot pamäťovej karty
„Memory Stick“, najskôr si pozrite
stranu 93.
• Ak sa zobrazí sprievodca automatického
prehrávania, zatvorte ho.
2 Importujte zábery.
Importovanie záberov spustite
kliknutím na tlačidlo [Import]
(Importovať).
• Priečinok „Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP „My Pictures“ (Moje
obrázky)) je nastavený ako predvolený
v položke „Viewed folders“ (Zobrazované
priečinky).
Zorganizujte zábery na počítači do
kalendára a zobrazte ich podľa dátumu
snímania.
Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“.
Príklad: Obrazovka so
zobrazením mesiaca
90
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „PMB“
Zrušenie USB prepojenia
Vykonajte postup od kroku 1 až po 4
uvedený nižšie pred tým, než:
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na
paneli úloh.
Windows Vista
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a názvy
súborov
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ alebo vo
vnútornej pamäti zoskupené do
priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows Vista
Kliknite dvakrát sem
Windows XP/Windows 2000
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na položku
(USB Mass
Storage Device) (Úložné zariadenie
USB) t [Stop] (Zastaviť).
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používateľov operačného systému
Windows Vista/XP nie je krok 4
potrebný.
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
Práca s počítačom
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom.
Ak ste nevytvorili nové priečinky,
nájdete tam tieto priečinky:
– „Memory Stick Duo“: len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť: len „101_SONY“
• Nemôžete snímať zábery do priečinku
„100MSDCF“. Zábery v tomto priečinku
slúžia iba na prezeranie.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MISC“.
91
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „PMB“
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom:
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory, ktoré sa
zaznamenajú pri snímaní videozáznamov:
MOV0ssss.THM
Políčka ssss reprezentujú akékoľvek
číslo z intervalu 0001 až 9999. Numerické
časti názvu súboru videozáznamu
nasnímaného v režime videozáznamu a
príslušného indexového obrazového súboru
sú totožné.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
str. 66 a 69.
92
Kopírovanie záberov do počítača bez
aplikácie „PMB“
Zábery môžete skopírovať do počítača
bez aplikácie „PMB“ nasledovne.
V prípade počítača so slotom pre
pamäťovú kartu „Memory Stick“:
Vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do
adaptéra kariet „Memory Stick Duo“.
Vložte adaptér kariet „Memory Stick
Duo“ do počítača a skopírujte zábery.
• Aj keď používate systém Windows 95/98/
98 Second Edition/NT/Me, môžete zábery
kopírovať po vložení pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do slotu pre pamäťovú
kartu „Memory Stick“ v počítači.
• Ak sa pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ nerozpozná, prejdite na str. 112.
Kopírovanie záberov do
počítača
–Windows Vista/XP
V tejto časti je opísaný príklad
kopírovania záberov do priečinka
„Documents“ (Dokumenty) (v systéme
Windows XP: „My Documents“ (Moje
dokumenty)).
1 Pripravte si fotoaparát a počítač.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 89.
V prípade počítača bez slotu pre
pamäťovú kartu „Memory Stick“:
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
Nadviažte USB prepojenie a vykonajte
kroky na skopírovanie záberov.
prostredníctvom kábla pre
viacúčelový konektor.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“ na str. 89.
• Ak je aplikácia „PMB“ už nainštalovaná,
v aplikácii „PMB“ sa spustí funkcia
[Import Media Files] (Importovanie
mediálnych súborov). Funkciu [Import
Media Files] (Importovanie mediálnych
súborov) ukončíte stlačením tlačidla
[Cancel] (Zrušiť).
3 Keď sa na pracovnej ploche
automaticky zobrazí obrazovka
sprievodcu, kliknite na možnosť
[Open folder to view files] (Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory) (v
systéme Windows XP: [Open
folder to view files] (Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory) t
[OK]).
Práca s počítačom
• Uvedené zobrazenia displeja v tejto časti sú
príklady pre kopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
• Fotoaparát nie je kompatibilný s verziami
operačného systému Windows 95/98/
98 SecondEdition/NT/Me.
Ak v počítači nemáte slot pre pamäťovú
kartu „Memory Stick“, použite komerčne
dostupné čítacie/zapisovacie zariadenie pre
pamäťové karty „Memory Stick“ na
skopírovanie záberov z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do počítača.
Ak chcete skopírovať zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najskôr skopírujte
zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ a potom do počítača.
93
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „PMB“
6 Kliknite na priečinok [Documents]
(Dokumenty) (v systéme Windows
XP: [My Documents] (Moje
dokumenty)). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„Documents“ a z miestnej ponuky
vyberte príkaz [Paste] (Prilepiť).
• Ak sa nezobrazí sprievodca automaticky,
postupujte podľa postupu v časti: t „Pre
Windows 2000“.
1
4 Dvakrát kliknite na ikonu [DCIM].
5 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov, ktoré
chcete skopírovať. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na názov
súboru záberov a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Copy]
(Kopírovať).
1
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka [Documents]
(Dokumenty) (v systéme Windows
XP: [My Documents] (Moje
dokumenty)).
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru a potom súbor skopírujte.
Ak však zmeníte názov súboru (str. 95),
tento záber už nebude možné prehrať na
fotoaparáte.
2
Pre Windows 2000
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie záberov
nájdete na str. 91.
94
Dvakrát kliknite na ikonu [My
Computer] t [Removable Disk] po
pripojení fotoaparátu k počítaču. Potom
vykonajte postup od kroku 4.
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači
pomocou fotoaparátu ich skopírovaním na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“, môžete si tento súbor znovu
prezrieť na fotoaparáte, ak ho
skopírujete z počítača na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Ak sa názov súboru zvolený fotoaparátom
nezmenil, preskočte krok 1.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
niektoré zábery nebude možné prehrať.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie
záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané
iným fotoaparátom.
• Pokiaľ ešte nemáte na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ žiadne priečinky,
najskôr vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 69) a obrazové súbory
skopírujte až potom.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename] (Premenovať).
Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“.
2 Skopírujte obrazový súbor do
priečinka na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ v
nasledujúcom poradí:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na ikonu
[Removable Disk] (Vymeniteľný
disk) alebo ikonu
[SonyMemoryStick] v okne
[Computer] (Počítač) (v systéme
Windows XP [My Computer] (Tento
počítač)).
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF]
v priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999.
Práca s počítačom
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte odlišné
číslo.
95
Použitie aplikácie „Music Transfer“
(je súčasťou dodávky)
Pomocou aplikácie „Music Transfer“ na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete zmeniť hudobné súbory
prednastavené výrobcom na vami
požadované hudobné súbory. Ak sa
rozhodnete, môžete tieto súbory aj
vymazať alebo pridať.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Obnovenie preddefinovaných nastavení
hudby vo fotoaparáte:
Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music
Transfer“
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou aplikácie „Music
Transfer“ sú uvedené nižšie:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku
počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo
fotoaparáte
1 Stlačením tlačidla HOME spustite
zobrazenie obrazovky HOME.
2 Zvoľte
(Slideshow) pomocou
b/B na ovládacom tlačidle, zvoľte
[ Music Tool] pomocou v/V a
potom stlačte z.
3 Zvoľte [Download Music]
pomocou v/V a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
4 Vytvorte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
5 Spustite aplikáciu „Music
Transfer“.
96
1 Vykonajte príkaz [Format Music] v
kroku 3.
2 Vykonajte príkaz [Restore defaults]
(Obnoviť prednastavené hodnoty) v
aplikácii „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa obnovia na
prednastavené a položka [Music] v
ponuke [Slideshow] sa nastaví na
hodnotu [Off].
• Hudobné súbory môžete obnoviť na
predvolené použitím príkazu [Initialize]
(str. 72), avšak v tomto prípade sa obnovia aj
ostatné nastavenia.
• Bližšie informácie o používaní aplikácie
„Music Transfer“ nájdete v online pomoci v
aplikácii „Music Transfer“.
Práca s počítačom Macintosh
Zábery môžete kopírovať do počítača
Macintosh.
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná
s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa
odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X(v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie aplikácie „Music
Transfer“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.3
až v10.5)
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu
je približne 50 MB
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
niektoré z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné závisí to od typu USB zariadení, ktoré
používate.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný).
Kopírovanie a prezeranie
záberov na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 89.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
prostredníctvom kábla pre
viacúčelový konektor.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“ na str. 89.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok,
v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
Práca s počítačom
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču sú k
dispozícii štyri režimy pre pripojenie USB:
režimy [Auto] (preddefinované nastavenie),
[Mass Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP].
V tejto časti sú príkladom režimy [Auto] a
[Mass Storage]. Podrobnosti o režimoch
[PictBridge] a [PTP/MTP] nájdete na str. 74.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na str. 91.
97
Práca s počítačom Macintosh
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Inštalácia aplikácie „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
Správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
Zrušenie USB prepojenia
Chyťte a pretiahnite myšou ikonu
mechaniky alebo ikonu pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“ pred tým,
než vykonáte nižšie uvedené kroky
alebo odpojte fotoaparát od počítača.
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music
Transfer“
Hudobné súbory, ktoré sú
prednastavené výrobcom môžete zmeniť
na požadované hudobné súbory. Ak sa
rozhodnete, môžete tieto súbory aj
vymazať alebo pridať.
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou aplikácie „Music
Transfer“ sú uvedené nižšie:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku
počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo
fotoaparáte
98
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku
[MAC].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie/zmena hudobných
súborov
Pozrite „Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music Transfer““ na
str. 96.
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete
na webovej lokalite služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“
Počas inštalácie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ sa nainštaluje aj
príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
vás bližšie oboznámi so spôsobmi
používania fotoaparátu a doplnkového
príslušenstva.
Prezeranie v systéme
Windows
Dvakrát kliknite na ikonu
(Stepup Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť príručku „Step-up
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) (v systéme Windows
2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] (Pomôcka Sony Picture)
t [Step-up Guide] (Ďalšie kroky).
Prezeranie na počítači
Macintosh
1 Skopírujte priečinok
[stepupguide] v priečinku
[stepupguide] do vášho počítača.
2 Zvoľte [stepupguide], [language]
a potom priečinok [SK] uložený
na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) a skopírujte všetky
súbory v priečinku [SK] do
priečinka [img] v priečinku
[stepupguide], ktorý ste
skopírovali do počítača v kroku 1.
(Prepíšte súbory v priečinku [img]
súbormi z priečinka [SK].)
3 Po skončení kopírovania
• Ak neprebehla inštalácia nástroja na
dekomprimáciu súboru HQX,
nainštalujte program Stuffit Expander.
Práca s počítačom
dekomprimujte priečinok
dvojitým kliknutím na
„stepupguide.hqx“ v priečinku
[stepupguide], potom dvakrát
kliknite na vytvorený súbor
„stepupguide“.
99
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Ak tlačíte zábery nasnímané v režime [16:9],
obidva okraje môžu byť orezané. Pred tlačou
si nezabudnite prečítať informácie (str. 114).
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(str. 101)
Môžete tlačiť zábery pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s
tlačiarňou.
Tlač s použitím počítača
Zábery môžete použitím dodávaného softvéru „PMB“
skopírovať do počítača a potom ich vytlačiť.
Na záber môžete vložiť dátum a vytlačiť ho (str. 88).
Tlač vo fotozberni (str. 104)
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete priniesť do fotozberne. Zábery,
ktoré chcete vytlačiť prednostne môžete označiť značkou
(Poradie tlače).
100
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne
kompatibilnej s PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete po jeho pripojení
priamo k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge vytlačiť aj bez
počítača.
1 Stlačením tlačidla HOME spustite
zobrazenie obrazovky HOME.
2 Zvoľte položku
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak
indikátor na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenú tlačiareň.
3 Zvoľte položku [Main Settings 2]
pomocou v/V, potom zvoľte
položku [USB Connect] a stlačte
z.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový
konektor. Keď je [USB Connect]
nastavené na [Auto], fotoaparát
niektoré tlačiarne po pripojení rozpozná
automaticky. V takomto prípade
preskočte krok 1.
Tlačidlo
(Settings)
pomocou b/B na ovládacom
tlačidle, potom zvoľte položku
[
Main Settings] pomocou v/V
a stlačte z.
4 Zvoľte [PictBridge] pomocou v/V
a potom stlačte z.
Režim USB je nastavený.
(Prehrávanie)
Ovládacie
tlačidlo
• Odporúča sa použiť akumulátor nabitý na
plnú kapacitu, aby sa fotoaparát náhodou
nevypol počas tlače.
Tlač statických záberov
Tlačidlo
HOME
Tlačidlo
MENU
101
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
2 Do multikonektora
1 Do
konektora
USB
Kábel pre
viacúčelový
konektor
3 Stlačte tlačidlo MENU, zvoľte
položku [Print] pomocou v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
objaví ponuka pre prezeranie
obrazových súborov a tlač.
Krok 3: Vyberte zábery,
ktoré chcete vytlačiť
Zvoľte položku [This Image] alebo
[Multiple Images] pomocou v/V a
potom stlačte z.
2 Zapnite tlačiareň. Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) a zapnite
fotoaparát.
Po nadviazaní spojenia sa objaví
indikátor
.
Ak si zvolíte [This Image]
Zvolený záber môžete vytlačiť. Prejdite
na krok 4.
Ak si zvolíte [Multiple Images]
Môžete vytlačiť skupinu zvolených
záberov.
1 Zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť
pomocou b/B a potom stlačte z.
Na zvolenom zábere sa zobrazí značka
.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom
stlačte z.
• Po zvolení položky [Multiple Images] na
indexovej obrazovke môžete vytlačiť všetky
zábery v priečinku tak, že zvolíte lištu na
výber priečinka pomocou b a k priečinku
pridáte značku
.
102
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
Krok 4: Tlač
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom
stlačte z.
1 Zvoľte nastavenia tlače pomocou
v/V/b/B.
Záber sa vytlačí.
• Neodpájajte kábel pre viacúčelový
konektor, kým je na obrazovke
zobrazený indikátor
(Pripojenie
k PictBridge).
Indikátor
[Quantity]
Umožňuje určiť počet kópií
zvoleného záberu, ktoré sa majú
vytlačiť.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
[Layout]
Vyberte požadovaný počet záberov
usporiadaných vedľa seba na jednom
hárku, ktoré chcete vytlačiť.
Krok 5: Ukončenie tlače
Ubezpečte sa, že sa zobrazenie vrátilo
do kroku 2 a odpojte kábel pre
viacúčelový konektor od fotoaparátu.
[Size]
Umožňuje zvoliť veľkosť tlačového
hárku.
[Date]
• Keď zvolíte [Date], vloží sa dátum
v poradí, aké si vyberiete (str. 80). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
Tlač statických záberov
Umožňuje zvoliť možnosť
[Day&Time] alebo [Date], ktoré
slúžia na vloženie dátumu a času na
zábery.
103
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
priniesť do fotozberne. Pokiaľ budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených DPOF, môžete na
vaše zábery dávať značky
(Poradie
tlače) pred návštevou fotozberne a
nemusíte ich potom znovu usporadúvať
po vytlačení vo fotozberni.
Označenie vybraného
záberu
Tlačidlo
(Prehrávanie)
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú
potom odneste do fotozberne.
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
MENU
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia umožňujúca pridať značku
(Poradie tlače) k záberom na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“, ktoré
budete chcieť neskôr vytlačiť.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značku
(Poradie tlače) môžete pridať
až k 999 záberom.
Zábery na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ priamo do
fotozberne
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
požadované zábery skopírujte na iné
médium, napríklad, disk CD-R a prineste ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zálohujte) na disk.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Ak si chcete nechať vytlačiť zábery
s vloženým dátumom, poraďte sa s obsluhou
fotozberne.
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Zvoľte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
3 Stlačením tlačidla MENU spustite
zobrazenie ponuky.
4 Zvoľte položku [DPOF] pomocou
v/V na ovládacom tlačidle,
potom zvoľte položku [This
Image] pomocou b/B a stlačte z.
K záberu sa pridá značka
(Poradie tlače).
DPOF
Odstránenie značky
Zvoľte záber, z ktorého chcete značku
odstrániť a potom zopakujte kroky 3 a 4.
104
Tlač vo fotozberni
Výber a označenie záberov
5 Zvoľte [OK] pomocou v a potom
stlačte z.
1 Stlačte tlačidlo MENU počas
zobrazenia záberov v režime
samostatného záberu alebo v
indexovom režime.
Na obrazovke sa zobrazí značka
.
Samostatný záber
2 Zvoľte položku [DPOF] pomocou
v/V na ovládacom tlačidle,
položku [Multiple Images]
pomocou b/B a potom stlačte z.
Indexové zobrazenie
3 Zvoľte pomocou ovládacieho
tlačidla záber, ktorý chcete
označiť a stlačte z.
K zvolenému záberu sa pridá značka
.
Samostatný záber
Zrušenie výberu
V kroku 5 zvoľte [Exit] a potom stlačte
z.
Odstránenie značky
Zvoľte zábery, z ktorých chcete značku
odstrániť a potom stlačte z v kroku 3.
Indexové zobrazenie
V kroku 3 presuňte rámček pomocou b
na lištu na výber priečinka a potom
počas indexového režimu stlačte z.
K zvolenému priečinku a všetkým
záberom sa pridá značka .
4 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlač statických záberov
Ak chcete označiť značkou všetky
zábery z priečinka
105
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 107 až 116.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 117.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 72).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Odovzdaním fotoaparátu do opravy súhlasíte s tým, že obsah vnútornej pamäte a
hudobné súbory sa môžu skontrolovať.
Kliknutím na niektorú z nasledujúcich položiek preskočíte na stránku s popisom
príznaku a príčiny chyby alebo na zodpovedajúci postup s popisom odstránenia chyby.
Akumulátor a napájanie
106
107
„Memory Stick Duo“
113
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
108
Vnútorná pamäť
114
Prezeranie záberov
111
Tlač
114
Vymazanie
112
Tlačiareň kompatibilná s
PictBridge
115
Počítač
112
Iné
116
Riešenie problémov
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, že stlačíte páčku vysunutia akumulátora.
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 124). Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 124). Vymeňte akumulátor za nový.
• V závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora sa môže napájanie z dôvodu ochrany
fotoaparátu automaticky vypnúť. V takomto prípade sa pred vypnutím fotoaparátu
zobrazí na LCD displeji hlásenie.
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 124). Vymeňte akumulátor za nový.
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne).
Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
• Vyberte a znova vložte akumulátor a uistite sa, že je vložený správne.
• Teplota môže byť nevhodná pre nabíjanie. Pokúste sa nabiť akumulátor znova pri
správnej teplote nabíjania (10 °C až 30 °C). Podrobnosti nájdete na str. 125.
Riešenie problémov
Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora.
107
Riešenie problémov
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 35).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Ak snímate statický záber, nastavte prepínač režimu do inej pozície než
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Nie je možné snímať v režime Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
• Stlačte spúšť nadoraz.
• Pokiaľ sa nerozpozná úsmev, nezaznamená sa žiadny záber (str. 31).
• [Smile demo mode] je nastavené na [On]. Nastavte [Smile demo mode] na [Off]
(str. 73).
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
prepnite fotoaparát na režim snímania (str. 33).
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje, keď sa na displeji zobrazí
(len DSC-W220).
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní
nočných scén.
• Snímajte po stlačení spúšte do polovice; nestláčajte ju naraz nadoraz.
• Uistite sa, že nastavenie [Conversion Lens] je správne (str. 78).
• Nastavte prepínač režimu na
(SteadyShot) (len DSC-W210/W215).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (str. 17). To nie je porucha.
• [DRO] je nastavené na [DRO plus] (str. 55). To nie je porucha.
108
Riešenie problémov
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Dbajte na to, aby ste pri snímaní mali objektív od snímaného
objektu vzdialený minimálne na najkratšiu vzdialenosť snímania, t.j. približne 4 cm (W)
a 50 cm (T) (str. 25).
• V režime Scene Selection je zvolený režim
(Twilight),
(Landscape) alebo
(Fireworks) pri snímaní statických záberov.
• Je zvolená funkcia poloautomatického zaostrenia. Zvoľte režim automatického
zaostrenia (str. 50).
• Uistite sa, že nastavenie [Conversion Lens] je správne (str. 78).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na str. 51.
Funkcia transfokácie nefunguje.
• Inteligentnú transfokáciu nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 77).
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť pri snímaní videozáznamov.
• Rozsah transfokácie nie je možné zmeniť v nasledujúcich prípadoch:
– Režim Smile Shutter (Snímanie úsmevu) je v pohotovostnom stave (str. 31).
– Počas snímania videozáznamov.
• Uistite sa, že nastavenie [Conversion Lens] je správne (str. 78).
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na
(Vypnutý vynútený blesk) (str. 26).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– Je režim [REC Mode] nastavený na [Burst] alebo Exposure Bracket (str. 45).
– V režime Scene Selection je zvolený režim
(High Sensitivity), (Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 30).
– Snímate videozáznamy.
• Nastavte blesk na
(Vynútený zapnutý blesk), keď je v režime Scene Selection (Výber
scény) zvolený režim
(Landscape), (Gourmet),
(Beach),
(Snow) alebo
(Underwater) (str. 26).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku.
Nejedná sa o poruchu (str. 13).
• V režime Scene Selection je zvolený režim
(Landscape),
(Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 30).
Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov.
• Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia. V
režime [Auto] je možné snímanie s teleobjektívom aj v podmienkach snímania blízkych
objektov.
Riešenie problémov
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
109
Riešenie problémov
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
• Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Nie je možné pridať dátumy na záber.
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery (str. 114). Zábery môžete
vytlačiť alebo uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 88).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky
blikajú.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 47).
Displej je príliš tmavý alebo príliš svetlý.
• Upravte jas podsvietenia LCD displeja (str. 21).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte
[Metering Mode] (str. 49) alebo [EV] (str. 47).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (str. 47).
Farby záberu nie sú správne.
• Nastavte [Color Mode] na [Normal] (str. 55).
• Upravte vyváženie bielej farby (str. 52).
Pri snímaní veľmi jasného objektu sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové
alebo iné pruhy. Nejedná sa o poruchu.
Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.
Oči objektu sú červené.
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [On] (str. 54).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Retušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] alebo pomocou dodaného
softvéru „PMB“ (str. 60, 88).
110
Riešenie problémov
Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• To nie je porucha. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 2).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ sú plné. Vymažte
nepotrebné zábery (str. 35).
• Kapacita akumulátora je nízka. Vložte nabitý akumulátor.
Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
• Režim [REC Mode] je nastavený na [Burst] alebo Exposure Bracket. Prípadne položka
[Scene Recognition] je nastavená na [Advanced] (str. 45, 46).
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 33).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru (str. 95).
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (str. 91).
• Prehrávanie je nemožné, ak je funkcia Smile Shutter v pohotovostnom režime.
Ukončite pohotovostný režim stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz.
Dátum a čas sa nezobrazia.
• Indikátory na displeji sú vypnuté. Spustite zobrazenie indikátorov na displeji stlačením
v (DISP) na ovládacom tlačidle (str. 21).
Po spustení prehrávania je záber zobrazený nekvalitne.
• Táto situácia môže nastať dôsledkom spracovávania záberu. To nie je porucha.
Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“ (str. 96).
• Uistite sa, že nastavenia hlasitosti a prezentácie sú správne (str. 57).
Riešenie problémov
• [Auto Orientation] je nastavené na [On] (len DSC-W220) (str. 79).
111
Riešenie problémov
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TV prijímači
(str. 75).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 82).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový konektor pripojený k inému zariadeniu,
odpojte ho (str. 91).
• Pokúšate sa prehrávať videozáznamy počas výstupu HD(1080i). Videozáznamy nie je
možné prehrávať v obrazovej kvalite vysokého rozlíšenia. Nastavte [COMPONENT]
na [SD] (str. 74).
Vymazanie
Nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 65).
Počítač
Nezistená kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 86 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 97.
Počítač vybavený slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty „Memory
Stick“ podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov
a majitelia čítacieho/zapisovacieho zariadenia pre pamäťové karty „Memory Stick“,
ktoré boli vyrobené inou spoločnosťou než Sony, by mali kontaktovať príslušných
výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 89, 97). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový
adaptér (predáva sa osobitne) (str. 89).
• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 74).
• Použite kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky) (str. 89).
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor od počítača i od fotoaparátu a opäť ho pevne
zapojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného
zariadenia (str. 89).
112
Riešenie problémov
Nie je možné kopírovať zábery.
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia USB (str. 89).
• Používajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém (str. 93, 97).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorú ste naformátovali
na počítači, nie je zaručená možnosť neskôr skopírovať zábery do počítača. Snímajte s
použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte
(str. 69).
Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky.
• Realizujte pripojenia USB až po zapnutí počítača (str. 89).
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
• Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Guide“ (str. 88).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Neviete pracovať s aplikáciou „PMB“.
• Pozrite si aplikáciu „PMB Guide“ (str. 88).
Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich
prehrávajte z pevného disku (str. 93).
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na použitie tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné prezerať vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát rozpoznáva, napríklad „101MSDCF“
(str. 91).
• Vykonajte správne postupy (str. 95).
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Riešenie problémov
„Memory Stick Duo“
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta a
obrazové súbory. Dáta, ktoré ste vymazali formátovaním nie je možné obnoviť.
113
Riešenie problémov
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej
pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Skopírujte záber na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta.
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
Tlač
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge“ a tiež nasledujúce
položky.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte
záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez
okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie
alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu
záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 88).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo
softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili
dátum.
114
Riešenie problémov
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa
poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 74).
• Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybová správa, nazrite do návodu dodanom s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla pre
viacúčelový konektor.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode dodanom s tlačiarňou.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia kompletne vytlačiť. Odpojte a
znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak stále nie je možné tlačiť zábery,
odpojte kábel pre viacúčelový konektor, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom
znovu pripojte kábel pre viacúčelový konektor.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané inými fotoaparátmi alebo upravené pomocou počítača sa nemusia
vytlačiť.
Tlač je zrušená.
• Uistite sa, že ste odpojili kábel pre viacúčelový konektor pred tým, než zmizne značka
(Pripojenie k PictBridge).
V indexovom režime nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
• Záber neobsahuje údaje o zázname, dátum preto nie je možné vložiť. Nastavte [Date]
na [Off] a znovu vytlačte záber (str. 103).
Nie je možné zvoliť veľkosť formátu tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
Riešenie problémov
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
115
Riešenie problémov
Nie je možné vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier s iným formátom, odpojte
kábel pre viacúčelový konektor a potom ho znovu pripojte.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 103) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
• V prípade výmeny záznamového média nie je možné pomocou fotoaparátu
inicializovať číslovanie súborov. Ak chcete inicializovať číslovanie súborov, vykonajte
operáciu [Format] (str. 69, 71) a potom operáciu [Initialize] (str. 72). Údaje na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti sa však vymažú a
všetky nastavenia, vrátane dátumu, sa inicializujú.
Fotoaparát nefunguje, hoci je objektív vysunutý.
• Nepokúšajte sa násilím manipulovať s objektívom, ktorý sa prestal hýbať.
• Vložte nabitý akumulátor a potom fotoaparát zapnite znova.
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
pred ďalším použitím.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Akumulátor je vybitý. Vymeňte ho za nabitý akumulátor.
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• To nie je porucha.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 80).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a
fotoaparát s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 80).
116
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické
zobrazenie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, pracuje funkcia vlastnej
diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve
číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť
v závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani
viacnásobným vykonaním nasledujúcich
opravných postupov, fotoaparát
pravdepodobne vyžaduje opravu.
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na
najbližší autorizovaný servis Sony.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát
(str. 72) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
C:32:ss
• Vyskytol sa problém s hardvérom
fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite
napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať
Okamžite nabite akumulátor.
V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a typu
akumulátora môže indikátor blikať,
aj keď je zostatková kapacita
akumulátora ešte približne 5 až
10 minút.
For use with compatible
battery only
• Vložený akumulátor nie je
akumulátor NP-BG1 (je súčasťou
dodávky) alebo akumulátor NP-FG1
(predáva sa osobitne).
System error
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
Camera overheating
Allow it to cool
• Keď teplota fotoaparátu stúpne,
napájanie sa automaticky vypne.
Nechajte fotoaparát na chladnom
mieste, kým nevychladne.
Riešenie problémov
údaje na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. Skúste znovu zapnúť
a vypnúť fotoaparát alebo
niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Nastala chyba naformátovania
vnútornej pamäte alebo bola vložená
nenaformátovaná pamäťová karta
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
vnútornú pamäť alebo pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ (str. 69,
71).
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nie je možné s
fotoaparátom použiť alebo sú údaje
poškodené. Vložte novú pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Kapacita akumulátora je nízka.
117
Výstražné indikátory a upozornenia
Internal memory error
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
Reinsert the Memory Stick
Read only memory
• Fotoaparát nemôže zaznamenať
alebo vymazať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nie je možné použiť vo
fotoaparáte (str. 122).
• Pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ je poškodená.
• Kontakty pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nie je možné použiť vo
fotoaparáte (str. 122).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s riadeným prístupom.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
• Znovu naformátujte médiá (str. 69,
71).
No images
• Vo vnútornej pamäti neboli
zaznamenané žiadne zábery, ktoré je
možné prehrať.
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ neboli zaznamenané žiadne
zábery, ktoré je možné prehrať.
• Zvolený priečinok neobsahuje súbor,
ktorý je možné prehrať v prezentácii.
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ už
existuje (príklad: 123MSDCF
a 123ABCDE). Vyberte iný
priečinok alebo vytvorte nový
(str. 69, 70).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ už existuje na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalšie priečinky.
Memory Stick locked
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s prepínačom ochrany
proti zápisu a tento prepínač je
nastavený do zamknutej polohy
LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej zaznamenávanie.
No memory space on
internal memory
No memory space on
Memory Stick
• Vymažte nepotrebné zábery alebo
súbory (str. 35).
118
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba. Spoločnosť Sony nezaručuje
prehrávanie záberov vo fotoaparáte,
ak boli súbory spracované v počítači
alebo zaznamenané iným
fotoaparátom.
Read only folder
• Zvolili ste priečinok, ktorý na
fotoaparáte nie je možné nastaviť
ako záznamový priečinok. Zvoľte iný
priečinok (str. 70).
Výstražné indikátory a upozornenia
File protected
• Zrušte ochranu (str. 65).
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
nie je možné na fotoaparáte
prehrávať.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
fotoaparát triasť. Použite blesk,
zvoľte funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu, alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby sa
zaistila pevná pozícia fotoaparátu.
Low battery power
• Pri kopírovaní záberu, ktorý bol
zaznamenaný vo vnútornej pamäti
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použite akumulátor nabitý na
plnú kapacitu.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
640(Fine) is not available
• Videozáznamy v kvalite 640(Fine) je
možné snímať iba pomocou
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“. Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
nastavte veľkosť záberu na inú
hodnotu než [640(Fine)].
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
konektor.
Macro is invalid
• Pri aktuálnych nastaveniach nie je
snímanie blízkych objektov k
dispozícii (str. 30).
Flash settings cannot be changed
• Pri aktuálnych nastaveniach nie je
Processing…
• Tlačiareň ruší aktuálnu úlohu.
Nemôžete tlačiť, kým sa úloha
neskončí. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
blesk k dispozícii (str. 30).
• Môžete zvoliť až 100 záberov. Zrušte
začiarknutie.
• Značku
(Poradie tlače) môžete
pridať maximálne k 999 súborom.
Zrušte výber.
• Vymažte hudobný súbor alebo ho
nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory.
Riešenie problémov
Error Playing Music
Maximum number of
images already selected
Error Formatting Music
• Vykonajte príkaz [Format Music].
119
Výstražné indikátory a upozornenia
Operation cannot be executed
for movie files
• Zvolili ste funkciu, ktorá nie je k
dispozícii pre videozáznamy.
Operation cannot be executed
in unsupported files
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie
a úpravy nie je možné vykonať na
obrazových súboroch, ktoré boli
spracované s použitím počítača alebo
zaznamenané s použitím iného
fotoaparátu.
Operation cannot be executed
when using a PictBridge connection
• Niektoré funkcie sú obmedzené, keď
je fotoaparát pripojený k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
Operation cannot be executed
during HD(1080i) output
• Niektoré funkcie sú obmedzené, keď
je fotoaparát pripojený k TV
prijímaču s vysokým rozlíšením.
Unable to detect face for retouch
• Retušovanie nemusí byť možné v
závislosti od záberu.
Turn the power off and on again
• Porucha objektívu.
Self-Timer is invalid
• Samospúšť pri týchto nastaveniach
nie je k dispozícii (str. 30).
120
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí
— zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K
(predáva sa osobitne) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo regióne, kde je
napätie v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia).
V opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
Iné
121
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tabuľke nižšie sú uvedené
typy pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“, ktoré je možné vo fotoaparáte
použiť. Nie je však možné zaručiť
správne fungovanie všetkých operácií
pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
*1) Fotoaparát nie je kompatibilný s
vysokorýchlostným prenosom údajov
pomocou paralelného rozhrania.
*2) Pamäťové karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“ a
„Memory Stick PRO Duo“ sú vybavené
funkciami MagicGate. MagicGate je
technológia ochrany autorských práv
pracujúca na základe šifrovacej
(kryptovacej) technológie. Fotoaparát
neumožňuje vykonávať snímanie/
prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie
MagicGate.
*3) Je možné nahrávať videozáznamy
s veľkosťou záberu [640(Fine)].
*4) Fotoaparát nie je kompatibilný s 8-bitovým
paralelným prenosom údajov. Podporuje 4bitový paralelný prenos údajov
ekvivalentný k pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“).
„M2“ je skratka pre „Memory Stick Micro“.
122
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick
Duo“ naformátovaných pomocou počítača
nie je zaručené, že budú s fotoaparátom
fungovať.
• Rýchlosť načítavania či zapisovania údajov
závisí od kombinácie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ a použitého vybavenia.
• Počas načítavania alebo zapisovania údajov
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nevyberajte.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ alebo vypnete fotoaparát
počas načítavania alebo zapisovania
údajov.
– Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v blízkosti elektrostatických
polí.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať na
pevný disk počítača.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na pamäťové karty „Memory Stick Duo“ ani
na adaptér kariet „Memory Stick Duo“
nelepte žiadne nálepky.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ počas
premiestňovania alebo skladovania
vkladajte do dodaného puzdra.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými
predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nenechajte spadnúť, neohýnajte ju ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
nesmie navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu pre pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ nevkladajte iný predmet ako
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Inak
môže nastať porucha.
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– Na extrémne horúcich miestach ako je
interiér automobilu zaparkovaného na
priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu
Informácie o používaní adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“ (predáva sa osobitne)
Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný s
pamäťovými kartami „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou až do 16 GB.
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (predáva sa osobitne)
• Ak chcete s fotoaparátom použiť pamäťovú
kartu „Memory Stick Micro“ , vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do
adaptéra „M2“ veľkosti Duo. Ak vložíte do
fotoaparátu pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ bez adaptéra „M2“ veľkosti Duo,
pamäťovú kartu nemusí byť možné z
fotoaparátu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
Iné
• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s
pamäťovou kartou „Memory Stick“, vložte
túto pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
do adaptéra pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“. Keď vložíte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s pamäťovými kartami
„Memory Stick“ bez adaptéra pamäťových
kariet „Memory Stick Duo“, možno
nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéra pamäťových kariet
„Memory Stick Duo“ sa presvedčte, že
pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
vložená správnym smerom a že je celá
zasunutá. Nesprávne zasunutie karty môže
spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ vloženej do adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ v
zariadení kompatibilnom s pamäťovými
kartami „Memory Stick“ dbajte na to, aby
ste adaptér vložili správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie.
• Nevkladajte adaptér pamäťových kariet
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s pamäťovými kartami
„Memory Stick“ bez vloženej pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by dôjsť
k poruche zariadenia.
Poznámka k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ (predáva sa osobitne)
123
Informácie o akumulátore
Informácie o nabíjaní akumulátora
Uskladnenie akumulátora
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo
tohto rozsahu sa akumulátor nemusí nabíjať
účinne.
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne
vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom
mieste. Na zachovanie funkcie akumulátora
ho počas skladovania minimálne raz ročne
úplne nabite a potom úplne vybite vo
fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prehrávania prezentácie
(str. 57), pokým sa nevypne napájanie.
• Na prenášanie a skladovanie akumulátora
vždy používajte dodané puzdro na
akumulátor. Zabránite tým prípadnému
znečisteniu či skratovaniu vodivých
kontaktov.
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa
znižujú s nízkou okolitou teplotou. To
znamená, že na chladných miestach je
prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo
najdlhšiu výdrž akumulátora odporúčame
nasledujúce:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie
k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne pred tým, ako začnete
snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie
pri častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na
dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je
predpokladaný čas snímania. Pred
skutočným snímaním vykonajte skúšobné
snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne
horúcich miestach, napríklad, v aute alebo
na priamom slnku.
Informácie o životnosti
akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná.
Kapacita akumulátora sa časom a
opakovaným používaním znižuje. Ak sa čas
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazne skráti, je pravdepodobne potrebné
akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého
jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích
podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• Akumulátor NP-BG1 (je súčasťou dodávky)
je možné využiť len v modeloch Cyber-shot,
ktoré sú kompatibilné s modelom G.
• Ak používate akumulátor NP-FG1 (predáva
sa osobitne), za indikátorom stavu
akumulátora sa zobrazujú aj minúty
(
60 Min).
124
Informácie o nabíjačke
Informácie o nabíjačke
Iné
• V nabíjačke (je súčasťou dodávky)
nenabíjajte žiadne iné akumulátory ako
akumulátory typu NP-BG alebo typu NPFG. Iné akumulátory alebo batérie by mohli
vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, ak sa
ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým
nebezpečenstvu zranenia elektrickým
prúdom a popálenia.
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky.
Ak ponecháte nabitý akumulátor
v nabíjačke, životnosť akumulátorových
článkov sa môže skrátiť.
• Kontrolka CHARGE na dodanej nabíjačke
bliká nasledujúcimi spôsobmi:
– Rýchle blikanie: Kontrolka sa opakovane
rozsvecuje a zhasína v intervale
0,15 sekundy.
– Pomalé blikanie: Kontrolka sa opakovane
rozsvecuje a zhasína v intervale
1,5 sekundy.
• Keď kontrolka CHARGE bliká rýchlo,
vyberte nabíjaný akumulátor a potom ten
istý akumulátor znova bezpečne vložte do
nabíjačky. Ak kontrolka CHARGE začne
znova rýchlo blikať, môže to znamenať
chybu akumulátora alebo vloženie iného ako
špecifikovaného typu akumulátora.
Skontrolujte, či je akumulátor
špecifikovaného typu. Ak je akumulátor
špecifikovaného typu, vyberte akumulátor
a nahraďte ho novým alebo iným
a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne.
Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať
chyba v akumulátore.
• Pomalé blikanie kontrolky CHARGE
znamená, že nabíjačka dočasne zastavila
nabíjanie a je v pohotovostnom stave.
Nabíjačka zastaví nabíjanie a automaticky
vstúpi do pohotovostného stavu vtedy, keď je
teplota mimo odporúčaného rozsahu
prevádzkovej teploty. Keď sa teplota vráti
späť do vhodného rozsahu, nabíjačka bude
pokračovať v nabíjaní a kontrolka
CHARGE sa znova rozsvieti. Akumulátor
odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C
až 30°C.
125
Index
Index
A
D
G
AF Illuminator ...................76
Date................................... 103
Gourmet.............................. 29
AF Mode .............................77
Daylight .............................. 52
Grid Line.............................76
Akumulátor ......................124
Dátum ................................. 80
Aretácia AF ........................51
Delete............................ 35, 57
Auto Adjustment ...............24
Format ................... 69, 71
Happy Faces ....................... 63
Auto Orientation ...............79
Digital Zoom...................... 77
High Sensitivity ..................29
Auto Review.......................79
DirectX ............................... 87
Histogram ...........................21
Automatické zaostrenie ......7
DISP.................................... 21
Hlasitosť .............................. 33
Displej
HOME................................. 37
B
Indikátor...................... 16
B & W..................................56
I
Beach ...................................29
Podsvietenie LCD
displeja......................... 21
Beep.....................................72
Zmena zobrazenia...... 21
Incandescent ....................... 53
Blesk (vyváženie bielej
farby) ............................53
Download Music................ 96
Indexová obrazovka .......... 34
DPOF.......................... 65, 104
Indikátor ............................. 16
Bodové meranie .................49
DRO.................................... 55
Indikátor aretácie
AE/AF ...................25, 51
Burst ....................................45
Image size...................... 11, 42
E
Initialize............................... 72
C
Easy Shooting .................... 25
Inštalovať.............................87
Center AF ...........................50
EV ....................................... 47
Change REC. Folder .........70
Exposure Bracket .............. 45
Inteligentná
transfokácia ................. 77
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov..............91
F
Internal Memory Tool....... 71
ISO............................. 9, 10, 48
Cieľový priečinok pre
ukladanie súborov.......91
Face Detection................... 43
Fireworks............................ 29
Internal memory ................ 22
K
Clock Settings .....................80
Fisheye Lens....................... 61
Clona......................................9
Flash .............................. 26, 43
Cloudy .................................52
Flash Level ......................... 54
Color Mode.........................55
Fluorescent Light 1............ 52
COMPONENT .................. 74
Fluorescent Light 2............ 52
Conversion Lens.................78
Fluorescent Light 3............ 52
L
Copy.....................................70
Focus .......................... 7, 25, 50
Landscape ...........................29
Create REC. Folder...........69
Format........................... 69, 71
Language Setting................ 81
Cross Filter..........................62
Formátovanie hudby ......... 96
LCD displej.........................21
Function Guide .................. 72
Funkcia NR pomalej
uzávierky ......................17
126
H
Kábel pre viacúčelový
konektor............... 89, 102
Kopírovanie záberov do
počítača ........................ 89
Index
M
Počítač ................................. 85
Macro ...................................26
Main Settings 1 ...................72
Main Settings 2 ...................74
Manage Memory ................69
Mass Storage .......................74
„Memory Stick Duo“ .......122
Memory Stick Tool ............69
Menu
Položky .........................40
Prezeranie ....................57
Shooting .......................42
Meranie s viacerými
modelmi........................49
Metering Mode ...................49
Kopírovanie
záberov................... 89, 97
Macintosh .................... 97
Odporúčané
prostredie............... 86, 97
Prezeranie záberov
uložených v počítači
pomocou
fotoaparátu .................. 95
Softvér.......................... 87
Windows ...................... 85
Počítač Macintosh.............. 97
R
Radial Blur..........................62
REC Mode ..........................45
Red Eye Correction ...........60
Red Eye Reduction............54
Retouch ...............................59
Retro ....................................62
Riešenie problémov .........106
Rotate ..................................66
Rozmazanie...........................8
Rýchlosť uzávierky ...............9
Počítač s operačným
systémom Windows.... 85
S
Podexponovanie................... 9
Samodiagnostické
zobrazenie .................. 117
Monitor................................77
Poloautomatické
zaostrenie..................... 51
MTP .....................................74
Ponuka pre prezeranie ...... 57
Scene Selection .............28, 42
Multi AF ..............................50
Popis jednotlivých častí ..... 14
Select Folder .......................66
Multikonektor.....................15
Self-Timer ...........................27
Multi-Purpose Resize.........63
Používanie fotoaparátu v
zahraničí..................... 121
Music....................................58
Preexponovanie ................... 9
Settings ................................72
Music Tool...........................96
Prepínač režimu ................. 23
Shooting Settings 1.............76
Music Transfer ..............96, 98
Presná digitálna
transfokácia ................. 77
Shooting Settings 2.............79
N
Prezeranie záberov ............ 33
Nabíjačka akumulátora ...125
Názov súboru ......................91
NTSC ...................................75
Priama tlač ........................ 101
Priečinok
Vytvorenie................... 69
Výber............................ 66
Scene Recognition..............46
Sepia.....................................56
Single ...................................77
Slideshow.............................57
Slow Synchro ......................26
Smile demo mode...............73
Smile Detection ..................44
Zmena .......................... 70
Smile Detection
Sensitivity.....................44
Operačný systém
(OS) ........................86, 97
Print ............................. 65, 100
Smile Shutter ................29, 31
Pripojenie
Snímanie
Optická transfokácia ..........77
Počítač.......................... 89
O
Statický záber ..............24
Videozáznam ...............24
TV prijímač ................. 82
Snow.....................................29
PAL......................................75
Prípona ................................ 95
Soft Focus............................61
Partial Color........................61
Program Auto .................... 23
Soft Snap .............................29
PictBridge ....................74, 101
Protect ................................. 64
Softvér ......................87, 88, 96
Pixel......................................11
PTP ...................................... 74
Spot AF ...............................50
P
Index
Tlačiareň .................... 102
PMB .....................................88
127
Index
SteadyShot ....................29, 56
Z
Stredovo vážené
meranie.........................49
Zameriavací krížik pre
bodové meranie .......... 49
T
Zameriavací rámček AF
zóny .............................. 50
Tlač vo fotozberni ............104
Zatlačenie do polovice........ 7
Transfokácia .......................26
Značka poradia
tlače ...................... 65, 104
Transfokácia počas
prehrávania..................33
Trimming.............................60
TV prijímač .........................82
Twilight................................29
Twilight Portrait .................29
U
Underwater.........................29
Underwater White
Balance.........................53
Unsharp masking ...............60
USB Connect...................... 74
Ú
Úprava hodnoty EV ....21, 47
V
VGA ....................................12
Video Out ...........................75
Vivid ....................................55
Vymazanie záberov............35
Výstražné indikátory a
upozornenia ............... 117
W
White Balance ....................52
Wide Zoom Display...........75
128
Poznámky k licencii
Vo fotoaparáte je k dispozícii softvér „C
Library“, „Expat“ a „zlib“. Tieto
softvéry poskytujeme na základe
licenčných dohôd, ktoré sa uzatvárajú s
vlastníkmi autorských práv. Na základe
požiadaviek vlastníkov autorských práv
na tieto softvéry sme povinní informovať
vás o nasledujúcom. Prečítajte si prosím
nasledujúce oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
V tomto priečinku nájdete licencie (v
anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“
a „zlib“ softvérov.
Softvér, ktorý sa využíva na GNU
GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na
ktorý sa vzťahuje licencia GNU General
Public License (ďalej ako „GPL“) alebo
licencia GNU Lesser General Public
License (ďalej ako „LGPL“).
Upovedomí vás to o tom, že máte právo
pristupovať, upravovať a prerozdeliť
zdrojový kód pre tieto softvérové
programy v súlade s podmienkami, ktoré
stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej
stránke. Môžete ho prevziať na
nasledujúcej adrese URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme radi, ak nás nebudete
kontaktovať, pokiaľ ide o obsah
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
V tomto priečinku nájdete licencie (v
anglickom jazyku) „GPL“ a „LGPL“
softvéru.
Na prezeranie súboru PDF je potrebný
program Adobe Reader. Ak nie je
nainštalovaný vo vašom počítači, môžete
ho prevziať z webovej stránky Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
129
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising