Sony | DSC-W110 | Sony DSC-W110 Návod na použitie

VKLIKNITE!
Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií na
snímanie
Digitálny fotoaparát
Príručka k zariadeniu Cybershot
DSC-W110/W115/W120/W125/
W130
Pred zapnutím zariadenia si dôkladne
prečítajte túto príručku a „Návod na
používanie“ a „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
a uschovajte ich, je možné, že ich budete
neskôr potrebovať.
Používanie funkcií na
prezeranie
Osobné
prispôsobenie
nastavení
Prezeranie záberov
v TV prijímači
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Index
© 2008 Sony Corporation
3-700-778-82(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ (nie je súčasťou dodávky)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátom môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“:
S fotoaparátom
nemôžete
používať
pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Nie je možné použiť iné pamäťové
karty.
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick
Duo“ nájdete na str. 127.
Pri použití pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ v zariadení
kompatibilnom s kartami
„Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra na
pamäťové karty Memory Stick Duo (nie
je súčasťou dodávky).
Adaptér kariet
Memory Stick Duo
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu a
uschovajte ho na chladné a suché miesto.
Tým uchováte funkcie akumulátora.
2
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 129.
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený
objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje
ostrý obraz vysokej kvality s
vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v rámci systému zaistenia
kvality s osvedčením od spoločnosti Carl
Zeiss v súlade s kvalitatívnymi
štandardami spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Poznámky k LCD displeju
a objektívu
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
body
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Chráňte pohyblivý objektív pred nárazmi a
netlačte naň silou.
Obrázky použité v tejto príručke
Obrázky použité v tejto príručke ako príklady
obrázkov sú reprodukcie. Nejde o skutočné
fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.
Informácie o používaní fotoaparátu
Poznámky k ilustráciám
Ilustrácie v tejto príručke sú z DSC-W120,
pokiaľ nie je uvedené inak.
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov ......... 8
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 8
Expozícia – Úprava intenzity svetla ...................................................................... 10
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia............................................................ 11
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“...................................... 12
Flash – O používaní blesku ................................................................................. 15
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 16
Indikátory na displeji ............................................................................... 18
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 22
Používanie vnútornej pamäte ................................................................. 24
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu .................................................................. 25
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)............................................ 26
Snímanie statických záberov (Scene Selection) ..................................... 30
Prezeranie záberov ................................................................................. 35
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie ............................. 37
Vymazávanie záberov ............................................................................. 41
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu ....................... 43
Položky ponuky ...................................................................................... 46
4
Obsah
Používanie funkcií na snímanie
Ponuka pre snímanie...............................................................................48
Scene Selection: Výber scény
Image Size: Výber veľkosti záberu
Flash: Nastavenie blesku
Face Detection: Rozpoznanie tváre objektu
Smile Detection: Nastavenie funkcie rozpoznania úsmevu
Smile Detection Sensitivity: Nastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu
REC Mode: Nastavenie režimu snímania záberov v rýchlom slede
EV: Úprava intenzity svetla
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Metering Mode: Výber režimu merania
Focus: Zmena spôsobu zaostrovania
White Balance: Úprava farebných tónov
Flash Level: Nastavenie intenzity blesku
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie potlačenia efektu červených očí
Color Mode: Zmena živosti záberu alebo pridanie špeciálnych efektov
SteadyShot: Výber režimu funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu (len pre
DSC-W120/W125/W130)
(Shooting Settings): Výber nastavení snímania
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka pre prezeranie ............................................................................60
(Delete): Vymazávanie záberov
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov (len DSC-W130)
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti záberu podľa použitia (len
DSC-W130)
(Protect): Ochrana proti nechcenému vymazaniu
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Pootočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
5
Obsah
Osobné prispôsobenie nastavení
Osobné prispôsobenie funkcie Manage Memory a nastavení ............... 68
Manage Memory .............................................................................. 70
Memory Tool — Memory Stick Tool ................................................ 70
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool............................................. 73
Format
Settings ............................................................................................ 74
Main settings — Main Settings 1 ..................................................... 74
Beep
Function Guide
Initialize
Main settings — Main Settings 2 ..................................................... 75
USB Connect
COMPONENT
Video Out
Wide Zoom Display
Shooting Settings — Shooting Settings 1........................................ 77
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
Shooting Settings — Shooting Settings 2........................................ 80
Auto Orientation (len pre
DSC-W120/W125/W130)
Auto Review
Clock Settings .................................................................................. 81
Language Setting ............................................................................. 82
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberov v TV prijímači........................................................... 83
6
Obsah
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows ..........87
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky) ...............................................89
Informácie o aplikácii „Picture Motion Browser“ (je súčasťou dodávky) ... 91
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“ .................................................................................................93
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion
Browser“ .................................................................................................97
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači pomocou fotoaparátu
ich skopírovaním na „Memory Stick Duo“ ............................................100
Použitie aplikácie „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky) ..................101
Práca s počítačom Macintosh ..............................................................102
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ..................................104
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov .......................................................105
Priama tlač záberov použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge ......106
Tlač vo fotozberni..................................................................................109
Riešenie problémov
Riešenie problémov ..............................................................................111
Výstražné indikátory a upozornenia ......................................................122
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájania .......................126
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ .............................127
Informácie o akumulátore .....................................................................129
Informácie o nabíjačke ..........................................................................130
Index
Index .....................................................................................................131
7
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších záberov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
(Blesk)
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako sú
napr. prepínač režimu (str. 25), obrazovka
HOME (str. 43) a ponuky (str. 45).
Zaostrenie Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Nestláčajte spúšť hneď
úplne nadoraz.
Zatlačte a pridržte
spúšť do polovice.
Indikátor aretácie
AE/AF
bliká , svieti/pípa
Až potom zatlačte
spúšť úplne nadoraz.
Keď je zaostrenie náročné t [Focus] (str. 54)
Ak je záber rozmazaný aj po zaostrení, môže to byť kvôli otrasom fotoaparátu pri
fotení. t Pozrite si časť „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ nižšie.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Počas snímania záberu sa fotoaparát náhodne pohol. Nazývame to „Chvenie
fotoaparátu“. Ak sa však počas snímania záberu pohol snímaný objekt, nazývame to
„rozmazanie objektu“.
Chvenie fotoaparátu
Príčina
Vaše ruky alebo telo sa chveje, keď držíte
fotoaparát a stlačíte spúšť a celý obraz je
rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo
umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.
• Fotografujte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po
stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich
bokoch.
Rozmazanie objektu
Príčina
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený
stabilne, objekt sa počas expozície pohne,
takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity –
Vysoká citlivosť) pri výbere scény.
• Zvoľte si vyššiu hodnotu citlivosti ISO na
zvýšenie rýchlosti uzávierky a stlačte spúšť
predtým, než sa objekt pohne.
Poznámky
• Funkcia ochrany pred rozmazaním je štandardne pri výrobe aktivovaná, takže chvenie
fotoaparátu sa automaticky obmedzuje. To však nie je účinné pri rozmazaní objektu (len pre
DSC-W120/W125/W130).
• K otrasom fotoaparátu a rozmazaniu objektu okrem toho často dochádza v podmienkach
slabého osvetlenia alebo pomalej rýchlosti uzávierky, ktoré sa objavujú napríklad v režimoch
(Twilight – Súmrak) alebo
(Twilight Portrait – Portrét za súmraku). V tom prípade
vezmite pri snímaní do úvahy vyššie spomínané tipy.
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnuť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri uvolnení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (odporúčaný index
expozície)
= Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavý záber
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Úprava hodnoty EV:
Expozíciu určenú fotoaparátom môžete
zmeniť (str. 52).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavší záber
10
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty
expozície (str. 53).
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Úprava citlivosti ISO (odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery
sa môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO.
Ďalšie informácie o úprave citlivosti ISO nájdete na str. 52.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa
obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaná záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavý.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na zábere je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Balance] (str. 56).
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak obsahuje veľký počet pixelov, záber je tým pádom väčší, zaberá väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 8M (len pre DSC-W130)
3264 pixelov × 2448 pixelov = 7 990 272 pixelov
2 Veľkosť záberu: 7M (len pre DSC-W110/W115/
W120/W125)
3072 pixelov × 2304 pixelov = 7 077 888 pixelov
3 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Počet
pixelov
Výber veľkosti záberu (str. 13)
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu, ale vytvorí
menší súbor)
12
Príklad: Tlač až do
formátu A3
Príklad: Vhodné
pripojiť do
odosielaných emailov
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
DSC-W130
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť záberu
Použitie
8M
(3264×2448)
For prints up to A3
(11×17")
3:2 (7M)*1
(3264×2176)
Shoot in 3:2 aspect ratio
5M
(2592×1944)
For prints up to A4 (8×10")
3M
(2048×1536)
For prints up to 10×15 cm
(4×6") or 13×18 cm (5×7")
VGA
(640×480)
Shoot at a small image size
for e-mail attachments
16:9 (6M)*2
(3264×1840)
For viewing on HDTVs
and printing up to
A4(8×10")
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
For viewing on HDTVs
.
Počet záberov
Tlač
Menej
Jemná
Viacej
Zrnitá
Menej
Jemná
Viacej
Zrnitá
*1) Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2 ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
*2) Počas tlače môžu byť obidva okraje záberu orezané (str. 119).
13
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
DSC-W110/W115/W120/W125
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť záberu
Použitie
7M
(3072×2304)
For prints up to A3
(11×17")
3:2 (6M)*1
(3072×2048)
Shoot in 3:2 aspect ratio
5M
(2592×1944)
For prints up to A4 (8×10")
3M
(2048×1536)
For prints up to 10×15 cm
(4×6") or 13×18 cm (5×7")
VGA
(640×480)
Shoot at a small image size
for e-mail attachments
16:9 (5M)*2
(3072×1728)
For viewing on HDTVs
and printing up to
A4(8×10")
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
For viewing on HDTVs
.
Počet záberov
Tlač
Menej
Jemná
Viacej
Zrnitá
Menej
Jemná
Viacej
Zrnitá
*1) Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2 ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
*2) Počas tlače môžu byť obidva okraje záberu orezané (str. 119).
DSC-W110/W115/W120/W125/W130
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Veľkosť videozáznamu
Snímky za
sekundu
Použitie
640(Fine) (640×480)
Prib. 30
Shoot high quality movie for display
on TV
640(Standard)
(640×480)
Prib. 17
Shoot standard quality movie for
display on TV
320 (320×240)
Prib. 8
Shoot at a small image size for e-mail
attachments
• Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je jeho kvalita.
• Čím vyšší je počet snímok za sekundu, tým plynulejší je prehrávaný záber.
14
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Flash
O používaní blesku
Pri používaní blesku môžu byť oči objektu snímania červené, alebo sa na tomto mieste
môžu zjaviť biele bodky neurčitého tvaru. Tieto javy môžete obmedziť vykonaním
nasledovných krokov.
„Efekt červených očí“
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Akým spôsobom je možné obmedziť „Efekt červených očí“?
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [On] (str. 58).
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity – Vysoká citlivosť)* pri výbere scény (str. 31). (Blesk sa vypne
automaticky.)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] v ponuke
prezerania (len DSC-W130) (str. 60) alebo pomocou dodaného softvéru „Picture Motion
Browser“.
„Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení
bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice
(prach, peľ atď.)
vo vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity – Vysoká citlivosť)* pri výbere scény. (Blesk sa vypne
automaticky.)
* Aj keď ste zvolili pri výbere scény
(High Sensitivity – Vysoká citlivosť), rýchlosť uzávierky
môže byť nižšia pri slabom osvetlení alebo na tmavom mieste. V takom prípade použite statív
alebo držte ruky po stlačení spúšte pevne pri svojich bokoch.
15
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní si pozrite na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
A Tlačidlo POWER
B Spúšť (26)
C Kontrolka POWER
D Flash (Blesk) (28)
E Mikrofón
F Objektív
G Reproduktor
H Priezor hľadáčika
I Kontrolka samospúšte (29)/
Kontrolka režimu snímania úsmevu
(33)/AF iluminátor (77)
A Kontrolka aretácie AE/AF (zelená)
B Kontrolka nabíjania blesku/
Kontrolka nahrávania (oranžová)
C Hľadáčik
D LCD displej (22)
E Tlačidlo MENU (45)
F Tlačidlo
(Prehrávanie) (35)
G Snímanie: Tlačidlo W/T
(Transfokácia) (28)
Prezeranie: tlačidlo /
(Transfokácia počas prehrávania)/
tlačidlo
(Index) (35, 36)
H Háčik pre popruh okolo zápästia
I Prepínač režimu (25)
J Tlačidlo HOME (43)
16
Popis jednotlivých častí
K Ovládacie tlačidlo
Zapnuté menu: v/V/b/B/z (45)
Vypnuté menu: DISP/ / / (22,
28, 29)
L Tlačidlo
(Prezentácia) (37)
M Multikonektor (na spodku)
Používa sa v nasledovných situáciách:
• Nadviazanie USB spojenia medzi
fotoaparátom a počítačom.
• Nadviazanie spojenia s TV prijímačom
pomocou audio/video konektorov.
• Nadviazanie spojenia s tlačiarňou
kompatibilnou s PictBridge.
N Otvor pre statív (spodná časť)
• Použite statív so skrutkou kratšou než
5,5 mm. Inak fotoaparát nebude možné
bezpečne upevniť a fotoaparát by sa
mohol poškodiť.
O Kryt akumulátora/pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (spodná časť)
P Priestor pre vloženie akumulátora
Q Otvor pre kartu „Memory Stick
Duo“
R Kontrolka prístupu
S Páčka uvoľnenia akumulátora
17
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení v (DISP) na
ovládacom tlačidle sa zmení zobrazenie
(str. 22).
Podrobnosti o ovládaní si pozrite na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
Pri snímaní statických záberov
Zobrazenie
Význam
Prepínač režimu/ponuka
(Výber scény) (30)
P
Prepínač režimu
(Program Auto) (25)
Vyváženie bielej farby
(56)
Režim Burst/režim
Bracket (len DSC-W130)
(51)
Režim merania (53)
Face Detection (49)/
Smile Detection (50)
• V režime Easy Shooting sú indikátory
obmedzené.
Pri snímaní videozáznamu
SteadyShot (len pre
DSC-W120/W125/W130)
(59)
• V predvolenom nastavení
sa pri stlačení spúšte do
polovice zobrazí jeden z
týchto indikátorov,
v závislosti od nastavenia
funkcie SteadyShot.
Upozornenie na vibrácie
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor (122)
Veľkosť záberu (48)
•
•
18
je len pre DSC-W130.
je len pre DSC-W110/
W115/W120/W125.
• Pri indikácii vibrácií sa
vám nemusí podariť
nasnímať ostré zábery
kvôli nedostatočnému
osvetleniu. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa objaví
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu,
použiť blesk pre získanie
lepších svetelných
podmienok alebo použiť
statív či iné upevňovacie
prostriedky fotoaparátu
(str. 9).
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
Význam
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu/
počet záberov (33)
1.0m
Hodnota
poloautomatického
zaostrenia (55)
Macro (28)
C
Zobrazenie
Stupnica transfokácie
(28, 78)
Color mode (Režim
farieb) (58)
Priečinok pre ukladanie
záznamov (70)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
96
Význam
z
Aretácia AE/AF (27)
REC
Standby
Nahrávanie
videozáznamu/
Pohotovostný stav pre
videozáznam
ISO400
00:25:05
Potlačenie červených očí
(58)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (52)
0:12
Čas záznamu
(minúty : sekundy)
Zostávajúci čas záznamu
(hodiny : minúty :
sekundy)
AF iluminátor (77)
Číslo ISO (52)
• Keď sa rýchlosť uzávierky
spomalí pod určitú
hodnotu pri
nedostatočných
svetelných podmienkach,
na zníženie šumu na
záberoch sa automaticky
aktivuje funkcia pomalej
uzávierky NR (Noise
Reduction – Redukcia
šumu).
Indikátor počtu voľných
záberov
Záznamové médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
B
Zobrazenie
Význam
Režim blesku (28)
Nabíjanie blesku
Konverzný objektív (79)
D
Zobrazenie
Význam
Samospúšť (29)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (122)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (53)
Zameriavací rámček AF
zóny (54)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny (54)
19
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Histogram (22)
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor (122)
Pri prehrávaní statických záberov
Veľkosť záberu (48)
•
•
je len pre DSC-W130.
je len pre DSC-W110/
W115/W120/W125.
Ochrana proti zmazaniu
(65)
VOL.
Hlasitosť (35)
Značka poradia tlače
(DPOF) (109)
Pripojenie k PictBridge
Pri prehrávaní videozáznamov
(106)
Stupnica transfokácie
(35)
Pripojenie k PictBridge
(108)
• Neodpájajte kábel pre
viacúčelový konektor,
kým je zobrazená ikona.
B
Zobrazenie
Význam
N
Prehrávanie (35)
Lišta prehrávania
0:00:12
101-0012
Počítadlo
Číslo priečinka – súboru
(67)
20
2008 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum /
čas na prehrávanom
zábere
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami pre
prehrávanie záberu
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Histogram (22)
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok pre
prehrávanie (67)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
8/8 12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
Reprodukčné médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Zmena priečinku (67)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
Režim merania (53)
Flash (Blesk)
Vyváženie bielej farby
(56)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (122)
ISO400
Číslo ISO (52)
+2.0EV
Hodnota expozície (52)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
21
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v (DISP)
(Zobrazenie
displeja)
Pri každom stlačení v (DISP) na
ovládacom tlačidle sa zobrazenie zmení
nasledovne:
Indikátory zapnuté
Indikátory zapnuté*
Histogram zapnutý*
Počas
prehrávania sa
zobrazia
informácie o
zábere.
Indikátory vypnuté*
Zobrazenie
histogramu
(str. 23)
LCD displej vypnutý
* Je nastavený vysoký jas podsvietenia LCD
displeja.
22
• Pokiaľ prezeráte zábery pri ostrom slnečnom
svetle, upravte si jas podsvietenia LCD
displeja.
Avšak pri svetlejšom podsvietení displeja sa
rýchlejšie vyminie kapacita akumulátora.
• Histogram sa nezobrazí v nasledovných
prípadoch:
Pri snímaní
– Pri zobrazení ponuky.
– Pri nahrávaní videozáznamu.
Počas prehrávania
– Pri zobrazení ponuky.
– V indexovom režime.
– Pri používaní transfokátora počas
prehrávania.
– Pri otáčaní statických záberov.
– Počas prehrávania videozáznamov.
• Počas prehrávania nie je možné vypnúť LCD
displej.
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom
počas snímania a prehrávania sa môže
vyskytnúť:
– Keď blysne blesk.
– Keď je rýchlosť uzávierky nízka alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
• Keď nastavíte LCD displej na vypnutý,
digitálna transfokácia nie je funkčná. Keď
zvolíte režim (režim blesku) /
(samospúšť) /
(macro), záber zostane
zobrazený približne dve sekundy.
• Ak pri vypnutom LCD displeji vypnete a
potom znova zapnete napájanie, indikátory
budú zapnuté.
Zmena zobrazenia na displeji
z Nastavenie hodnoty EV (hodnoty
expozície) pomocou zobrazenia
histogramu
A
Dark
(Tmavší)
B
Bright
(Svetlejší)
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci jas záberu. Opakovaným
stlačením v (DISP) na ovládacom
tlačidle zobrazíte na displeji histogram.
Zobrazenie grafu indikuje svetlý záber,
ak je naklonený doprava a tmavý záber,
ak je naklonený doľava.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa tiež objaví pri prehrávaní
samostatného záberu, ale nebudete môcť
upraviť expozíciu.
23
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 15 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na [640(Fine)] nie je možné zaznamenávať do
vnútornej pamäte.
Ak je vložená pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Práve sa prehrávajú zábery, ktoré sú
uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ je možné vykonať
niekoľko funkcií.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta a
potom vykonajte postup, ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 71).
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 93, 94 alebo 97, 98 s fotoaparátom bez vloženej pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Po pripojení fotoaparátu k počítaču pomocou kábla pre viacúčelový konektor môžete kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však kopírovať dáta z počítača do
vnútornej pamäte.
24
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Základné funkcie
:
Režim automatického nastavenia
Umožňuje snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t str. 26
:
Režim Easy Shooting
Umožňuje snímanie statických záberov s použitím minimálneho
množstva nevyhnutných funkcií a dobre viditeľnými indikátormi.
t str. 27
P :
Režim Program Auto (Automatický program)*
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony).
:
Movie Mode
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom. t str. 26
/
/
/
/
/SCN: Režim výberu scény
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa
aktuálnej scény.
Položky ,
, ,
môžete zvoliť v ponuke, keď je prepínač
režimu nastavený na SCN. t str. 30
* Pomocou ponuky môžete zvoliť rôzne nastavenia. (Bližšie informácie o dostupných funkciách
t str. 46)
25
Snímanie záberov
(režim Auto Adjustment)
Spúšť
Tlačidlo snímania blízkych objektov
Tlačidlo DISP
Tlačidlo
transfokácie
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo blesku
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Zvoľte požadovanú funkciu na prepínači režimu.
Pri snímaní statických záberov (Režim Auto Adjustment): Zvoľte
Pri snímaní videozáznamu: Zvoľte
.
.
2 Držte fotoaparát pevne s lakťami pritlačenými k telu.
Umiestnite snímaný
objekt do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
26
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Pri snímaní statických záberov:
1Pre optimálne zaostrenie zatlačte a pridržte spúšť v polovici.
Indikátor z (Aretácia AE/AF) (zelený) začne blikať, zaznie pípnutie, indikátor prestane
blikať a zostane svietiť.
Pri snímaní videozáznamu:
Základné funkcie
Indikátor aretácie AE/AF
2Zatlačte spúšť nadoraz.
Zatlačte spúšť nadoraz.
Opakovaným stlačením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie videozáznamu.
Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre
zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 4 cm (W)/50 cm (T) (od objektívu).
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Okrem toho zmizne zameriavací rámček AF zóny. Pozmeňte
kompozíciu záberu a znovu zaostrite.
Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
–
–
–
–
–
–
Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
Objekt sa rýchlo pohybuje.
Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
Používanie režimu Easy Shooting (Jednoduché snímanie)
Nastavte prepínač režimu na
.
Zvýši sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné. Fotoaparát sníma zábery s
optimálnymi nastaveniami a môžete zmeniť len nastavenia veľkosti záberu (Large/
Small) (str. 49), blesku (Auto/Off) (str. 49) a samospúšte (10 s/Vyp.).
• Následkom automatického zvýšenia jasu podsvietenia LCD displeja sa akumulátor rýchlejšie
vybíja.
27
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
W/T Používanie transfokácie
Stlačením T obraz priblížite, stlačením W priblíženie zrušíte.
• Ak transfokácia prekročí 4× zväčšenie, fotoaparát začne používať funkciu digitálnej transfokácie.
Bližšie informácie o nastavení transfokácie [Digital Zoom] a kvalite záberov nájdete na str. 78.
• V priebehu snímania videozáznamu nie je možné meniť transfokáciu.
Blesk (Výber režimu blesku pre statické zábery)
Opakovane stláčajte B ( ) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
(Bez indikátora): Automatický blesk
Rozbliká sa pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle (preddefinované nastavenie).
: Zapnutý vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapnutý vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky, takže
sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
: Vypnutý vynútený blesk
• Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
• Kým sa nabíja blesk, na obrazovke je zobrazený symbol
.
Macro (Snímanie blízkych objektov)
Opakovane stláčajte b (
) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
(Bez indikátora): Auto
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke objekty.
Pri bežných podmienkach prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Macro
Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty. Pri snímaní blízkych objektov
nastavte Macro (Snímanie blízkych objektov) na On (Zap.).
• Pri snímaní záberov v režime Macro sa rýchlosť automatického zaostrenia zníži.
• Odporúča sa nastaviť transfokáciu celkom na stranu W.
28
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Používanie samospúšte (Self-Timer)
Opakovane stláčajte V (
) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
Po stlačení tlačidla spúšte sa rozbliká kontrolka samospúšte a začne znieť pípanie, až
kým sa spúšť nespustí.
Kontrolka samospúšte
Ak chcete toto zrušiť, stlačte znovu V (
Základné funkcie
(Bez indikátora): Samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy
).
• Použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením, čím zabránite rozmazaniu záberu.
Spúšť sa uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte, čím sa redukuje otras
fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte.
• V režime Easy Shooting môžete zvoliť len
(10 s) alebo
(Vyp.).
29
Snímanie statických záberov
(Scene Selection)
Tlačidlo MENU
Spúšť
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimu
Výber režimu (
/ /
/
/
) na prepínači režimu
1 Zvoľte požadovaný režim Scene Selection (
/
/
/
/
) pomocou
prepínača režimu.
2 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Výber režimu ( /
/ / ) v SCN
1 Zvoľte SCN pomocou prepínača režimu.
2 Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte jednu z možností
/
/
/
V/b/B na ovládacom tlačidle (str. 48).
3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
• Podrobnosti o režime nájdete na nasledujúcej strane.
Zrušenie výberu scény
Nastavte prepínač režimu do inej polohy než režim Scene Selection.
30
pomocou v/
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Režimy výberu scény
Nasledujúce režimy sú prednastavené tak, aby vyhovovali daným podmienkam scény.
Režimy zvolené z prepínača režimu
High Sensitivity
Smile Shutter
Ak rozpozná fotoaparát úsmev,
uzávierka sa uvoľní
automaticky. Bližšie informácie
nájdete na str. 33.
Soft Snap
Umožňuje snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou pre
portréty a kvetiny atď.
Twilight*
Umožňuje snímanie nočných
scén na diaľku so zachovaním
temnej atmosféry pozadia.
Beach
Umožňuje jasne nasnímať
modrú farbu vody pri
fotografovaní scén pri mori
alebo jazere.
Snow
Základné funkcie
Umožňuje snímať zábery bez
blesku aj pri nedostatočných
svetelných podmienkach
a znižuje mieru rozmazania
obrazu.
Režimy zvolené z obrazovky ponuky
Umožňuje nasnímanie jasných
záberov bez skreslenia farieb v
zasnežených scénach alebo
iných miestach, kde prevláda
biela farba.
Fireworks*
Umožňuje nasnímať ohňostroj
v jeho plnej kráse.
Landscape
Zaostruje sa len na vzdialené
objekty, aby sa nasnímala
krajinka a pod.
Twilight Portrait*
Umožňuje snímanie ostrých
záberov osôb s nočnou scénou v
pozadí bez ovplyvnenia
atmosféry.
* Pri snímaní záberov s použitím režimu
(Twilight Portrait),
(Twilight) alebo
(Fireworks)
sa znižuje rýchlosť uzávierky a môže často dochádzať k rozmazaniu, odporúčame preto použiť
statív.
31
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Funkcie, ktoré môžete použiť v Scene Selection
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od zvoleného režimu výberu scény nie
sú niektoré funkcie k dispozícii.
(
Macro
—
Flash
/
Face
Detection
—
*2
: je možné vybrať požadované nastavenie)
—
—
/
—
/
—
—
Smile
Detection
—
—
—
—
—
—
—
—
Smile
Detection
Sensitivity
—
—
—
—
—
—
—
—
Burst
—
—
—
—
—
Bracket (len
pre
DSC-W130)
—
—
—
—
—
—
—
EV
White
Balance
Red Eye
Reduction
Self-Timer
*1
—
—
—
—
—
—
*1 [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
*2 [Off] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].
32
—
—
—
—
—
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
Snímanie v režime Smile Shutter (Režim snímania úsmevu)
Ak rozpozná fotoaparát úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky.
1 Zvoľte režim
(Smile Shutter) na prepínači režimu.
2 Namierte fotoaparát na objekt a stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.
3 Stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz nastavte režim Smile Detection.
Režim Smile Shutter sa prepne do pohotovostného stavu.
Značka rozpoznania úsmevu/počet záberov
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
Udáva aktuálnu úroveň úsmevu.
Keď úroveň úsmevu dosiahne nastavenú hodnotu Smile Detection Sensitivity (udávanú
ukazovateľom b), fotoaparát automaticky aktivuje spúšť a zaznamená maximálne šesť
záberov. Po zaznamenaní záberu sa rozsvieti kontrolka režimu snímania úsmevu.
(str. 16).
Základné funkcie
Rámček rozpoznania úsmevu (oranžový)
4 Stlačením tlačidla spúšte znova úplne nadoraz ukončite režim Smile Shutter.
• Keď je režim Smile Shutter v pohotovostnom stave, kontrolka záznamu (oranžová) bliká.
• Snímanie s použitím režimu Smile Shutter sa ukončí automaticky po zaplnení kapacity pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte, alebo po zaznamenaní šiestich záberov.
• Pomocou [Smile Detection] môžete zvoliť objekt, ktorý má prioritu pre rozpoznanie úsmevu
(str. 50).
• Ak sa nerozpozná úsmev, nastavte [Smile Detection Sensitivity] (str. 50).
• Fotoaparát môže nasnímať záber automaticky, keď sa usmeje akákoľvek osoba zobrazená v
rámčeku rozpoznania úsmevu (oranžový) po stlačení spúšte úplne nadoraz.
• Ak sa po stlačení spúšte nadoraz zmenila vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom, je možné,
že obraz nebude v ohnisku. Ak sa zmení jas okolia, je možné, že nedosiahnete vhodnú expozíciu.
• Tváre sa nemusia rozpoznať správne v týchto prípadoch:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
• Pri režime Smile Shutter v pohotovostnom stave nie je možné zmeniť pomer transfokácie.
33
Snímanie statických záberov (Scene Selection)
z Rady pre lepšie zachytenie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči ofinou.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát a buďte pokiaľ je to možné v rovnakej
výške. Miera detekcie je vyššia v prípade prižmúrených očí.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete
zuby.
34
Prezeranie záberov
Tlačidlo
(Transfokácia
počas prehrávania)
Tlačidlo
(Transfokácia počas
prehrávania)/
(Index)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Stlačte tlačidlo
Ovládacie tlačidlo
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
• Keď stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) pri vypnutom fotoaparáte, fotoaparát sa automaticky
zapne a nastaví na režim prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
fotoaparát prepnete na režim snímania.
2 Zvoľte záber pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Stlačením z spustíte prehrávanie videozáznamu. (Opätovným stlačením z
prehrávanie zastavíte.)
Stlačením B spustíte pretáčanie dopredu, b pretáčanie dozadu. (Stlačením z sa
vrátite k normálnemu prehrávaniu.)
Stlačením V sa zobrazí obrazovka nastavenia hlasitosti, v ktorej môžete upraviť
hlasitosť stlačením b/B.
• Videozáznamy veľkosti [320] sa zobrazia v menšej veľkosti.
/
Zobrazenie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Stlačte , keď je zobrazený statický záber.
Transfokáciu zrušíte stlačením .
Upravte polohu pomocou v/V/b/B.
Transfokáciu počas prehrávania zrušíte stlačením z.
Ukáže zobrazovanú oblasť celého záberu
V tomto prípade sa zväčší stred.
• Uloženie zväčšených záberov, pozrite si [Trimming] (len DSC-W130) (str. 61).
35
Prezeranie záberov
Prezeranie záberov na indexovej obrazovke
Stlačením
(Index) počas zobrazenia statického záberu sa zobrazí indexová
obrazovka.
Zvoľte záber pomocou v/V/b/B.
Pre návrat na obrazovku samostatných záberov stlačte z.
• Prístup k indexovej obrazovke získate aj výberom [
Image Index] z
(View
Images) na obrazovke HOME.
• Po každom stlačení
(Index) sa zvýši počet záberov na indexovej obrazovke.
• Keď používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ obsahujúcu viaceré priečinky,
zvoľte lištu na výber priečinka pomocou b a potom zvoľte požadovaný priečinok
pomocou v/V.
Lišta na výber priečinka
36
Prezeranie statických záberov vo forme
prezentácie
Zábery sa automaticky prehrávajú postupne spolu s efektmi a hudbou.
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Stlačte tlačidlo
Tlačidlo
(Prezentácia)
(Prezentácia).
Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
2 Znova stlačte tlačidlo
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
(Prezentácia).
Spustí sa prezentácia.
• Nastavenie sa zachová, pokým ho nezmeníte.
• V prezentácii nie je možné prehrávať videozáznamy.
Ukončenie prezentácie
Stlačte tlačidlo
(Prezentácia).
• Prezentáciu nie je možné pozastaviť.
Nastavenie hlasitosti hudby
Stlačením V spustite zobrazenie obrazovky nastavenia hlasitosti a potom upravte
hlasitosť stlačením b/B.
37
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie
Ak chcete zmeniť možnosti
Na obrazovke nastavenia v kroku 1 zvoľte jednotlivé položky pomocou v/V a potom
stlačte z.
Môžete nastaviť nasledujúce položky.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Image
Túto položku môžete zvoliť len vtedy, ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
(nie je súčasťou dodávky).
All
Prehrá postupne všetky statické zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Folder
Prehrá všetky statické zábery uložené vo zvolenom
priečinku.
Effects
38
Simple
Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa statické zábery
prepínajú v prednastavenom intervale
Basic
Základná prezentácia vhodná pre širokú škálu scén
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru
filmovej scény
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s
pohybom
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie
Music
Prehrávaná hudba sa určí podľa predvolených nastavení na základe efektu, ktorý zvolíte.
Ku každému efektu môžete ľubovoľne nastaviť akúkoľvek hudbu. Môžete si tiež vybrať z
viacerých možností hudobného pozadia (BGM).
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple]
Music 2
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime [Basic]
Music 3
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic]
Music 4
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish]
Music 5
Predvolené nastavenie pre prezentáciu v režime [Active]
Music 6
Môžete zmeniť predvolené nastavenia.
Music 7
Základné funkcie
Music 1
Music 8
Off
Nepoužívať BGM.
Back
Návrat na obrazovku nastavenia.
Interval
1 sec
3 sec
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii
[Simple].
5 sec
10 sec
Auto
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre položku
[Effects].
Toto nastavenie je pevne stanovené na [Auto], ak sa
nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects].
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
39
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie
z Pridanie/zmena hudobných súborov
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3 súborov do
fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Hudbu môžete presunúť pomocou príkazu [
Music Tool] v
(Slideshow) na obrazovke HOME a softvéru „Music Transfer“ (je súčasťou
dodávky), ktorý je inštalovaný vo vašom počítači. Bližšie informácie nájdete na str. 101 a 103.
• Do fotoaparátu môžete nahrať až osem hudobných skladieb (osem prednastavených skladieb
(Music 1–8) môžete nahradiť prenesenými skladbami).
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru, ktorý dokáže fotoaparát prehrať je cca. 5 minút.
• Ak nemôžete prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným okolnostiam,
vykonajte príkaz [Format Music] (str. 101) a preneste hudobný súbor ešte raz.
40
Vymazávanie záberov
Tlačidlo
(Index)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Stlačte tlačidlo
Ovládacie tlačidlo
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
2 Stlačte tlačidlo MENU počas zobrazenia v režime samostatného záberu
alebo v indexovom režime.
3 Zvoľte
(Delete) pomocou v/V na ovládacom tlačidle.
4 Pomocou tlačidiel b/B vyberte spôsob vymazania spomedzi možností [This
Image], [Multiple Images] a [All In This Folder] a potom stlačte tlačidlo z.
• Zobrazená položka sa líši v závislosti od zvoleného režimu prehrávania (režim samostatného
záberu alebo indexový režim).
41
Vymazávanie záberov
Ak si zvolíte [This Image]
Môžete vymazať vybraný záber.
Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Ak si zvolíte [Multiple Images]
Môžete vybrať a vymazať viaceré zábery súčasne.
1 Zvoľte zábery, ktoré chcete vymazať a potom stlačte z.
V začiarkavacom políčku záberu je začiarknutá značka
Samostatný záber
.
Indexové zobrazenie
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Ak si zvolíte [All In This Folder]
Môžete vymazať všetky zábery vo zvolenom priečinku.
Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
• Všetky zábery v priečinku môžete vymazať tiež zvolením [Multiple Images] na
indexovej obrazovke. Zvoľte lištu na výber priečinka pomocou b a pridajte k
priečinku značku
.
42
Získanie poznatkov o rôznych funkciách –
HOME/Menu
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou k všetkým funkciám fotoaparátu a je ju možné vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
Tlačidlo HOME
Ovládacie tlačidlo
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
1 Stlačením tlačidla HOME spustite zobrazenie obrazovky HOME.
Shooting
Shooting
Shoot photos or movies
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Zvoľte kategóriu pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
3 Zvoľte položku pomocou v/V a potom stlačte z.
• Ak sa nadviaže spojenie PictBridge alebo spojenie USB, nebudete môcť vyvolať
zobrazenie obrazovky HOME.
• Fotoaparát nastavíte do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením
tlačidla HOME.
43
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu
Položky ponuky HOME
Po stlačení HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Podrobnosti o položkách sa
zobrazia na obrazovke vedľa sprievodcu.
Kategórie
Položky
Shooting*1
Shooting (str. 25)
View Images
Single Image
Slideshow
Slideshow (str. 37)
Image Index
Music Tool (str. 101)
Download Music
Print
Manage Memory
Format Music
Print (str. 106)
Memory Tool
Memory Stick Tool (str. 70)
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (str. 73)
Format
Settings
Main settings
Main Settings 1 (str. 74)
Beep
Initialize
Main Settings 2 (str. 75)
USB Connect
Video Out
Function Guide
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str. 77)
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (str. 80)
Auto Orientation*2
Clock Settings (str. 81)
Language Setting (str. 82)
*1 Použije
sa režim snímania, zvolený pomocou prepínača režimu.
*2 Len pre DSC-W120/W125/W130.
44
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu
Práca s položkami ponuky MENU
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU spustite zobrazenie ponuky.
Základné funkcie
Tlačidlo MENU
Sprievodca funkciami
Keď nastavíte [Function Guide] na [Off],
sprievodca funkciami sa vypne (str. 74).
• Ponuka sa zobrazí len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od zvoleného režimu sa zobrazia rozličné položky.
2 Zvoľte požadovanú položku ponuky pomocou v/V na ovládacom tlačidle.
• Ak je požadovaná položka skrytá, opakovane stláčajte v/V, kým sa táto položka nezobrazí na
displeji.
3 Zvoľte nastavenie pomocou b/B.
• Ak je požadované nastavenie skryté, opakovane stláčajte b/B, kým sa toto nastavenie
nezobrazí na displeji.
• Zvoľte nastavenie v režime prehrávania a stlačte z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnite ponuku.
45
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a od polohy prepínača režimu v režime snímania. Na displeji sa objavia len
dostupné položky.
(
Pozícia prepínača režimu:
P
: k dispozícii)
Scene
(režim
výberu
scény)
Ponuka pre snímanie (str. 48)
Scene Selection
—
—
Flash
—
*2
—
*2
—
*1
Image Size
*1
—
Face Detection
—
—
—
—
Smile Detection
—
—
—
*2
—
Smile Detection Sensitivity
—
—
—
*2
—
*2
—
REC Mode
—
EV
—
ISO
—
—
—
Metering Mode
—
—
—
Focus
—
—
—
White Balance
—
—
Flash Level
—
—
Red Eye Reduction
—
—
SteadyShot (len pre
DSC-W120/W125/W130)
—
—
(Shooting Settings)
*2
—
—
*2
—
Color Mode
—
—
—
—
*1 Položky, ktoré je možné zvoliť, sú v porovnaní s inými režimami obmedzené (str. 27).
*2 Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu Scene Selection (str. 32).
46
Položky ponuky
Ponuka pre prezeranie (str. 60)
(Delete)
(Retouch) (len pre DSC-W130)
(Slideshow)
(Multi-Purpose Resize) (len pre
DSC-W130)
(Protect)
(Print)
(Rotate)
(Select Folder)
Základné funkcie
47
Používanie funkcií na snímanie
Ponuka pre snímanie
Nižšie sú opísané funkcie v režime snímania s použitím ponuky MENU.
Bližšie informácie o práci s ponukou menu nájdete na str. 45.
Režim, ktorý je možné zvoliť, je zobrazený bielou farbou.
Režimy zvolené z obrazovky ponuky,
keď je prepínač režimu nastavený na
SCN
Nie je k dispozícii
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Scene Selection: Výber scény
Umožňuje zvoliť v ponuke výber scény.
Môžete snímať zábery s nastaveniami vopred prispôsobenými rôznym podmienkam
scény (str. 30).
Image Size: Výber veľkosti záberu
Podrobnosti nájdete na str. 12, 13.
Pre statické zábery
(len pre DSC-W130)
(len pre DSC-W110/W115/
W120/W125)
48
Umožňuje zvoliť veľkosť záberu pre snímanie
statických záberov.
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
Pre režim Easy Shooting
Umožňuje zvoliť veľkosť záberu pre režim Easy Shooting.
Large
Zábery sa budú snímať vo veľkosti [8M] (len DSC-W130)
alebo [7M] (len DSC-W110/W115/W120/W125).
Small
Zábery sa budú snímať vo veľkosti [3M].
Pre videozáznamy
(Fine)
(Standard)
Umožňuje zvoliť veľkosť záberu pre nahrávanie
videozáznamov.
Umožňuje zvoliť nastavenie blesku v režime Easy Shooting.
Auto
Blesk blysne pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle.
Off
Blesk sa nepoužíva.
Face Detection: Rozpoznanie tváre objektu
Používanie funkcií na snímanie
Flash: Nastavenie blesku
Umožňuje zvoliť, či sa má alebo nemá používať funkcia rozpoznania tváre. Keď sa
funkcia používa, umožňuje tiež zvoliť objekt, ktorý má mať prioritu pre úpravu
zaostrenia.
Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
(Off)
Funkcia rozpoznania tváre sa nepoužíva.
(Auto)
Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát
automaticky zaostriť.
Značka rozpoznania tváre
Rámček rozpoznania tváre
(oranžový)
Rámček rozpoznania tváre
(biely)
(Child Priority)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu sa vykoná s prioritou
na tvár dieťaťa.
(Adult Priority)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu sa vykoná s prioritou
na tvár dospelej osoby.
49
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
• Funkcia Face Detection nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
• V režime
(Soft Snap) sa funkcia Face Detection aktivuje.
• V režime
(Soft Snap – Mäkšie snímanie) je preddefinované nastavenie [Auto].
• Keď je prepínač režimu nastavený na režim
(Easy Shooting), funkcia je pevne nastavená na
[Auto], rámček rozpoznania tváre sa však nezobrazuje.
• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov. Keď je však v režime Scene Selection zvolený
režim
(Soft Snap), rozpoznajú sa maximálne 4 tváre objektov.
• Ak fotoaparát rozpozná viac objektov, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný a nastaví zaostrenie podľa
priority. Rámček rozpoznania tváre pre hlavný objekt sa zmení na oranžový.
• Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa pri stlačení spúšte do polovice zmení na zelený.
• Tváre sa nemusia rozpoznať správne v týchto prípadoch:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.
Smile Detection: Nastavenie funkcie rozpoznania úsmevu
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre funkciu Smile Shutter. Podrobnosti o funkcii
Smile Shutter nájdete na str. 33.
(Auto)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu usmiatych tvárí sa
vykoná automaticky.
(Child Priority)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu sa vykoná s prioritou
na tvár dieťaťa.
(Adult Priority)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu sa vykoná s prioritou
na tvár dospelej osoby.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
Smile Detection Sensitivity: Nastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu
Táto funkcia umožňuje nastaviť úroveň rozpoznania úsmevu, keď je v režime Scene
Selection zvolený režim
(Smile Shutter) (str. 33).
(Low)
Rozpozná sa veľký úsmev.
(Medium)
Rozpozná sa normálny úsmev.
(High)
Rozpozná sa aj mierny úsmev.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
50
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
REC Mode: Nastavenie režimu snímania záberov v rýchlom slede
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe
alebo nie. (Nastavenia Exposure Bracket sú určené len pre DSC-W130)
(Normal)
(Burst)
Nesníma nepretržite.
Po stlačení a podržaní spúšte sa zaznamená 100 záberov
za sebou.
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
(Vypnutý vynútený blesk).
Zaznamená sériu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície (Exposure Bracket).
Čím vyššia je hodnota kroku funkcie bracket, tým vyšší je
posun hodnoty expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť o správnej hodnote expozície,
snímajte v režime Exposure Bracket, ktorý nasníma viac
záberov s rozdielnou hodnotou expozície. Záber
s najlepšou expozíciou môžete vybrať potom.
Používanie funkcií na snímanie
• Blesk je nastavený na
BRK ±0.3EV
• Keď je prepínač režimu nastavený na
, režim Exposure
Bracket nie je k dispozícii.
• Blesk je nastavený na
(Vypnutý vynútený blesk).
Informácie o Burst
• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Interval snímania je približne 0,5 sekundy (DSC-W130) alebo 0,7 sekundy (DSC-W110/W115/
W120/W125). Interval snímania sa predlžuje v závislosti od nastavenia veľkosti záberu.
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sú nastavené pevne na hodnoty pre prvý záber.
Informácie o Exposure Bracket (len DSC-W130)
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Keď je expozícia nastavená manuálne (str. 52), posunie sa na základe nastaveného jasu.
• Interval snímania je rovnaký ako pri režime Burst, spomaľuje sa však v závislosti od podmienok
snímania.
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, pravdepodobne nebude možné nasnímať dobrý záber
pomocou zvolenej hodnoty kroku.
51
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
EV: Úprava intenzity svetla
Ručne upravuje expozíciu.
Smerom k –
Smerom k +
–2.0EV
Smerom k –: Stmaví záber.
0EV
Fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k +: Zosvetlí záber.
• Bližšie informácie o expozícii nájdete na str. 10.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV.
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Umožňuje zvoliť citlivosť ISO.
Nízka citlivosť ISO
(Auto)
52
Vysoká citlivosť ISO
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí
alebo snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť
zvýšením citlivosti ISO (vyberte vyššiu hodnotu). Pri
vyššej hodnote citlivosti ISO sa však na zábere objavuje
väčší šum. Vyberte hodnotu citlivosti ISO podľa
podmienok snímania.
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
• Bližšie informácie o citlivosti ISO nájdete na str. 10.
• Ak je nastavený režim Burst alebo Exposure Bracket (len DSC-W130), môžete zvoliť len [ISO
AUTO], [ISO 100] až [ISO 400].
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (meranie s viacerými modelmi).
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu snímaného objektu na tomto mieste
(stredovo vážené meranie).
(Spot)
(len pre statický záber)
Odmeria iba jednu časť daného objektu (bodové
meranie).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie alebo keď medzi objektom a
pozadím je veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
Používanie funkcií na snímanie
(Multi)
• Bližšie informácie o expozícii nájdete na str. 10.
• Pri bodovom alebo stredovo váženom meraní sa pri zaostrení na meraciu pozíciu odporúča
nastaviť [Focus] na [Center AF] (str. 54).
• Režim merania môžete zvoliť len vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na [Off].
53
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
Focus: Zmena spôsobu zaostrovania
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrovania.
(Multi AF)
Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
Zameriavací rámček AF zóny
(len pre statický záber)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
(Center AF)
Automaticky zaostrí na objekt v prostriedku
zameriavacieho rámčeka.
• Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete
vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý objekt alebo úzku
oblasť.
• Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete
vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu. Držte fotoaparát
stabilne, aby sa neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
54
Ponuka pre snímanie
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nekonečno)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
Automaticky rýchlo zaostrí na oblasť okolo predtým
nastavenej vzdialenosti (Poloautomatické zaostrenie).
• Zaostrí na objekt vo všetkých zónach zameriavacieho
rámčeka v režime poloautomatického zaostrenia.
• Tento režim je vhodný pri opakovanom snímaní objektu na
rovnakú vzdialenosť.
• Funkciu „Semi manual“ (poloautomatické zaostrenie)
použite vtedy, keď je zaostrenie pomocou automatického
zaostrenia náročné, napríklad pri snímaní objektu cez sieť
alebo okno.
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (či na okraji displeja) alebo keď používate funkcie [Center AF] či [Spot AF].
Používanie funkcií na snímanie
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Pri používaní digitálnej transfokácie (Digital Zoom) alebo AF iluminátora (AF illuminator) je
zameriavací rámček AF zóny vypnutý a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade
fotoaparát zaostruje na objekty v strede obrazovky.
• Spôsob zaostrenia môžete zmeniť len vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na [Off].
• Pri nahrávaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [Multi AF] alebo [ ].
• Nastavenie vzdialenosti poloautomatického zaostrenia je do určitej miery nepresné, a táto
nepresnosť sa zvyšuje pri nastavení transfokácie na stranu T alebo pri naklonení objektívu smerom
nahor alebo nadol.
V takých prípadoch postupujte nasledovne:
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavaceho rámčeka AF zóny a zatlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor aretácie AE/AF
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až nadoraz, môžete tento proces zaostrovania
vykonať ľubovoľný počet krát.
55
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
2 Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu a zatlačte spúšť nadoraz.
White Balance: Úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite,
keď má záber neprirodzené farby.
(Auto)
56
Upravuje automaticky vyváženie bielej farby.
(Daylight)
Nastavenie sa upraví pre vonkajšie podmienky pri jasnej
oblohe, západe slnka, v noci, v prítomnosti neónových
nápisov alebo ohňostroja.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo
zatienenom mieste.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
[Fluorescent Light 1]: Upravuje nastavenie pre biele
osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent Light 2]: Upravuje nastavenie pre
prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent Light 3]: Upravuje nastavenie pre denné
biele osvetlenie pri žiarivke.
Ponuka pre snímanie
n (Incandescent)
(Flash)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
Nastavenie sa upraví pre miesta s žiarovkovým svetlom
alebo jasným osvetlením, napríklad vo fotografickom
štúdiu.
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
• Túto položku nie je možné vybrať pri nahrávaní
videozáznamov.
Používanie funkcií na snímanie
• Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby nájdete na str. 11.
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo
[Fluorescent Light 3].
• Okrem režimu [Flash] je [White Balance] pri snímaní záberov s použitím blesku nastavené na
[Auto].
Flash Level: Nastavenie intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Zoslabí intenzitu blesku.
(Normal)
(+)
Zosilní intenzitu blesku.
• Bližšie informácie o zmene režimu blesku nájdete na str. 28.
• Ak je objekt príliš jasný alebo tmavý, toto nastavenie nemusí mať žiadny efekt.
57
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie potlačenia efektu červených očí
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo
viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených očí
pri použití blesku.
(Auto)
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených
očí.
(On)
Blesk blyskne vždy na potlačenie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Po stlačení
tlačidla spúšte snímanie zvyčajne trvá jednu sekundu. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt
nepohyboval.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok ako vzdialenosti objektu alebo toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku. V takomto prípade môžete červené oči upraviť po nasnímaní pomocou
funkcie [Retouch] v ponuke prezerania (len DSC-W130) (str. 61).
• Keď sa funkcia rozpoznania tváre nepoužíva, blesk na potlačenie efektu červených očí neblysne
ani vtedy, keď je zvolená možnosť [Auto].
Color Mode: Zmena živosti záberu alebo pridanie špeciálnych efektov
Môžete zmeniť jas záberu a pridať k nemu efekty.
58
(Normal)
Záber sa nastaví na štandardnú farbu.
(Vivid)
Zmení záber na efekt rozžiarených a hlbokých farieb.
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
(Sepia)
Zmení záber na efekt sépiovej farby.
(B & W)
Záber sa nastaví na čierno-biely.
SteadyShot: Výber režimu funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu (len pre
DSC-W120/W125/W130)
Vyberie režim funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu pri
polovičnom zatlačení tlačidla spúšte.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Môžete stabilizovať aj tie zábery, ktoré máte priblížené na
veľkú vzdialenosť.
Používanie funkcií na snímanie
• Pri nahrávaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [Normal], [Sepia] alebo [B & W].
• Spotreba kapacity akumulátora je vyššia než v režime [Shooting].
(Off)
Nepoužíva režim funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu.
• V režime Auto Adjustment alebo Easy Shooting je funkcia [SteadyShot] nastavená na [Shooting].
• Pri videozáznamoch môžete nastaviť len [Continuous] alebo [Off].
Prednastavená hodnota je [Continuous].
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete.
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií.
(Shooting Settings): Výber nastavení snímania
Vyberie nastavenia pre funkciu snímania. V tejto ponuke sa zobrazujú rovnaké položky
ako v ponuke [
Shooting Settings] na obrazovke HOME. Pozrite str. 44, 74.
59
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka pre prezeranie
V tejto časti sú opísané položky ponuky, ktoré sú k dispozícii po stlačení tlačidla
MENU v režime prehrávania. Bližšie informácie opráci s ponukou menu nájdete na
str. 45.
(Delete): Vymazávanie záberov
Zvolí a vymaže zábery na obrazovke samostatného záberu alebo indexovej obrazovke.
Pozrite str. 41.
(This Image)
Vymaže záber, ktorý je v danom momente zvolený.
(Multiple Images)
Vyberie a vymaže skupinu záberov.
(All In This Folder)
Vymaže všetky zábery vo zvolenom priečinku.
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
Funkcia tejto položky je rovnaká ako pri stlačení tlačidla
Pozrite str. 37.
(Slideshow).
(Retouch): Retušovanie statických záberov (len DSC-W130)
Pridá efekty alebo vykoná korekcie zaznamenaného záberu a zaznamená ho ako nový
súbor. Pôvodný záber sa uchová.
Spôsoby korekcie statických záberov
1 Počas zobrazenia v režime samostatného záberu zvoľte zábery, ktoré chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte položku [Retouch] pomocou v/V na ovládacom tlačidle, potom zvoľte
požadovaný režim pomocou b/B a stlačte z.
4 Retušujte zábery podľa pokynov pre jednotlivé režimy retušovania, ktoré sú uvedené
nižšie.
60
Ponuka pre prezeranie
(Trimming)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
Zaznamená zväčšený/zmenšený reprodukovaný záber.
1 Stlačením W/T priblížte na oblasť výrezu.
2 Nastavte bod pomocou v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
MENU.
3 Zvoľte [Image Size] pomocou v/V a potom stlačte z.
Pomocou v/V zvoľte veľkosť záberu, ktorý sa má
zaznamenať a potom znova stlačte z.
4 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od
záberu.
• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.
Napraví efekt červených očí, ktorý spôsobuje snímanie s
bleskom.
Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu
efektu červených očí.
(Unsharp masking)
Umožňuje zaostriť záber vo zvolenej oblasti.
Používanie funkcií na prezeranie
(Red Eye Correction)
1 Pomocou v/V/b/B vyberte oblasť (rámec) požadovaného
záberu, ktorá sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• V závislosti od záberu sa nemusí vykonať dostatočná korekcia a
kvalita záberu sa môže znížiť.
61
Ponuka pre prezeranie
(Soft Focus)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
Rozmaže oblast okolo zvoleného bodu, čím sa zvýrazní
objekt.
1 Pomocou v/V/b/B nastavte stredový bod požadovaného
záberu, ktorý sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Level] a stlačte
tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou W/T upravte požadovaný rozsah, ktorý sa má
retušovať.
4 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
(Partial Color)
Ohraničuje zvolený bod jednou farbou na zvýraznenie
objektu.
1 Pomocou v/V/b/B nastavte stredový bod požadovaného
záberu, ktorý sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou W/T upravte požadovaný rozsah, ktorý sa má
retušovať.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
(Fisheye Lens)
Aplikuje okolo zvoleného bodu efekt fish-eye.
1 Pomocou v/V/b/B nastavte stredový bod požadovaného
záberu, ktorý sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Level] a stlačte
tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
62
Ponuka pre prezeranie
(Cross Filter)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
Pridá efekty starburst na osvetlenie zdrojov.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Level] a stlačte
tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z.
2 Pomocou W/T upravte požadovanú dĺžku, ktorá sa má
retušovať.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
(Radial Blur)
Stanovuje stredový bod na vyjadrenie pohybu v statickom
zábere.
(Retro)
Zjemní záber rozmazaním zaostrenia a obmedzením
okolitého svetla tak, aby záber vyzeral ako nasnímaný
starým fotoaparátom.
Používanie funkcií na prezeranie
1 Pomocou v/V/b/B nastavte stredový bod požadovaného
záberu, ktorý sa má retušovať a potom stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou W/T upravte požadovaný rozsah, ktorý sa má
retušovať.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
1 Zvoľte [Level] pomocou v/V a potom stlačte z.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte úroveň retušovania a
znova stlačte tlačidlo z .
2 Pomocou W/T upravte požadovaný rozsah, ktorý sa má
retušovať.
3 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
63
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti záberu podľa použitia (len
DSC-W130)
Môžete zmeniť pomer strán alebo veľkosť nasnímaných záberov a potom ich uložiť ako
nové súbory.
Je možné previesť zábery na pomer strán 16:9 pre prezeranie vo vysokom rozlíšení a na
veľkosť VGA na použitie v blogoch alebo v prílohe správy elektronickej pošty.
HDTV (
)
Blog/E-mail (
Zmení formát z 4:3/3:2 na 16:9 a uloží záber vo veľkosti 2M.
)
Zmení formát z 16:9/3:2 na 4:3 a uloží záber vo veľkosti
VGA.
1 Zobrazí záber, ktorý chcete zmeniť.
2 Stlačte tlačidlo MENU a potom zvoľte
ovládacom tlačidle.
(Multi-Purpose Resize) pomocou v/V na
3 Zvoľte požadovanú veľkosť záberu pomocou b/B a potom stlačte z.
4 Pomocou W/T špecifikujte oblasť, ktorú chcete upraviť.
5 Nastavte bod pomocou v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo MENU.
6 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Bližšie informácie o veľkosti záberov nájdete na str. 13, 14.
• Zmena veľkosti nie je možná v prípade videozáznamu.
• Nemôžete zmeniť veľkosť záberu z formátu VGA na formát
(HDTV).
• Zväčšením záberu a viacnásobnou zmenou veľkosti sa môže znížiť kvalita záberu.
64
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
(Protect): Ochrana proti nechcenému vymazaniu
Chráni zábery pred nechceným vymazaním. Na chránenom zábere sa zobrazí indikátor
.
(This Image)
Chráni/zruší ochranu záberu, ktorý je v danom momente
zvolený.
(Multiple Images)
Vyberie a chráni/zruší ochranu skupiny záberov.
Spôsob aplikovania ochrany záberu
1 Počas zobrazenia záberov v režime samostatného záberu zvoľte zábery, ktoré chcete
ochrániť pred vymazaním.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Zvoľte položku [Protect] pomocou v/V na ovládacom tlačidle, položku [This Image]
pomocou b/B a potom stlačte z.
1 Stlačte tlačidlo MENU v režime samostatného záberu alebo v indexovom režime.
2 Zvoľte položku [Protect] pomocou v/V, potom zvoľte položku [Multiple Images]
pomocou b/B a stlačte z.
V režime samostatného záberu:
3 Pomocou b/B zvoľte záber, ktorý chcete ochrániť pred vymazaním, a potom stlačte z.
K zvolenému záberu sa pripojí .
Používanie funkcií na prezeranie
Spôsob výberu a aplikovania ochrany záberov
4 Stlačením b/B zobrazte ďalšie zábery, ktoré chcete ochrániť pred vymazaním a potom
stlačte z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
V indexovom režime:
3 Označte záber, ktorý chcete ochrániť pomocou v/V/b/B a potom stlačte z.
K zvolenému záberu sa pripojí
.
4 Ak chcete chrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 3.
5 Ak chcete zvoliť všetky zábery v priečinku, zvoľte lištu na výber priečinka pomocou b a
potom stlačte z.
K zvolenému priečinku sa pridá indikátor
.
6 Stlačte tlačidlo MENU.
65
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
7 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
• Pamätajte na to, že pri formátovaní sa vymažú všetky údaje uložené na záznamovom médiu,
vrátane chránených záberov. Takto vymazané zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže chvíľu trvať.
Zrušenie ochrany
Zvoľte záber, na ktorom chcete zrušiť ochranu a vykonajte zrušenie rovnakým
postupom ako pri aplikovaní ochrany.
Indikátor
(Protect) zmizne.
: Pridanie značky poradia tlače
Umožňuje pridať značku poradia tlače (
Pozrite str. 109.
) k záberu, ktorý chcete vytlačiť.
(This Image)
Pridá značku DPOF k práve zvolenému záberu. Zruší
značku DPOF, keď má zvolený záber značku DPOF.
(Multiple Images)
Zvolí zábery a pridá k nim značky DPOF. Zruší predtým
pridané značky DPOF.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Tlač záberov nasnímaných fotoaparátom.
Pozrite str. 106.
(Rotate): Pootočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU spustite zobrazenie ponuky.
3 Zvoľte [Rotate] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte položku [
] a potom otočte záber pomocou b/B.
5 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Nie je možné otáčať chránené zábery ani videozáznamy.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotočí.
• Pri zobrazení záberu na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
66
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 45
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Umožňuje pri použití fotoaparátu s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ zvoliť
priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať.
1 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Zrušenie výberu priečinka
V kroku 2 zvoľte [Exit] a potom stlačte z.
Používanie funkcií na prezeranie
z Informácie o priečinkoch
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (str. 70)
• Zmena priečinka pre ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (str. 71)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku je zobrazený prvý alebo posledný záber, ukážu sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
67
Osobné prispôsobenie nastavení
Osobné prispôsobenie funkcie
Manage Memory a nastavení
Pomocou
(Manage Memory) alebo
zmeniť preddefinované nastavenia.
(Settings) na obrazovke HOME môžete
Tlačidlo HOME
Tlačidlo z
Tlačidlo v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla HOME spustite zobrazenie obrazovky HOME.
2 Zvoľte
(Manage Memory) alebo
ovládacom tlačidle.
(Settings) pomocou b/B na
3 Zvoľte položku pomocou v/V a potom stlačte z.
4 Zvoľte požadované nastavenie pomocou v/V a potom stlačte z.
• Obrazovka HOME sa zobrazí stlačením b.
68
Osobné prispôsobenie funkcie Manage Memory a nastavení
5 Zvoľte nastavenie pomocou v/V a potom stlačte z.
Zrušenie zmeny nastavení uskutočníte nasledovne
Zvoľte [Cancel], ak je táto možnosť k dispozícii na obrazovke a potom stlačte z.
Ak možnosť k dispozícii nie je, stlačte b.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
• Fotoaparát nastavíte do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením tlačidla HOME.
Osobné prispôsobenie nastavení
69
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Memory Tool — Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné začať okamžite používať.
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, vrátane
chránených záberov.
1 Zvoľte [Format] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data on Memory Stick will be erased“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Zvoľte [Create REC. Folder] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka pre vytvorenie priečinka.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie, než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre
ukladanie záberov.
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby je ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov nastavený
priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
70
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
• Zábery sa zaznamenávajú do novo vytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný priečinok alebo
nezvolíte iný záznamový priečinok.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie nájdete v časti „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov“
(str. 95).
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Zvoľte [Change REC. Folder] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka pre výber priečinka.
2 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B a [OK] pomocou v potom stlačte z.
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta.
2 Zvoľte [Copy] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be copied“.
Osobné prispôsobenie nastavení
Zrušenie vykonávania zmeny cieľového priečinka
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Zaháji sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
V kroku 3 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a
vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor úplne
vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra niektorých
súborov.
• Nie je možné zvoliť zábery na kopírovanie.
71
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom naformátujte vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]) (str. 73).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú
všetky údaje. Nie je možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
• Značky
(Poradie tlače) na záberoch sa neskopírujú.
72
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Memory Tool — Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta „Memory
Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie natrvalo vymaže všetky údaje vo vnútornej pamäti vrátane
chránených záberov.
1 Zvoľte [Format] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be erased“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
Osobné prispôsobenie nastavení
73
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Main settings — Main Settings 1
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Pri stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte zaznie pípnutie/
zvuk spúšte.
Off
Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
Function Guide
Pri práci s fotoaparátom sa zobrazuje sprievodca funkciami.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Nezobrazí sprievodcu funkciami.
Initialize
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia. Zábery uložené vo
vnútornej pamäti sa uchovajú, aj keď vykonáte túto funkciu.
1 Zvoľte [Initialize] pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „Reset to default settings“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Nastavenia sa prepíšu na preddefinované hodnoty.
Zrušenie inicializácie
V kroku 2 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
• Dávajte pozor, aby sa počas inicializácie nevyplo napájanie fotoaparátu.
74
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Main settings — Main Settings 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikačný
kanál s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou
s PictBridge (str. 93 a 106).
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni
kompatibilnej s PictBridge s použitím nastavenia [Auto],
zvoľte [PictBridge].
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo
zariadeniu USB s použitím nastavenia [Auto], zvoľte [Mass
Storage].
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej s PictBridge
(str. 106).
PTP/MTP
Ak pripojíte fotoaparát k počítaču, sprievodca
kopírovaním sa automaticky spustí a zábery zo
záznamového priečinka vo fotoaparáte sa odkopírujú do
počítača. (pri Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass
Storage) medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným
USB zariadením (str. 93).
COMPONENT
Zvolí typ výstupného videosignálu spomedzi SD a HD(1080i) podľa typu pripojeného
TV prijímača (str. 83).
HD(1080i)
Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV
prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.
SD
Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV
prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom
HD(1080i).
Osobné prispôsobenie nastavení
PictBridge
75
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. TV systémy kódovania farieb sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
Ak si chcete zábery prezerať na obrazovke TV prijímača, skontrolujte TV systém
kódovania farieb v krajine alebo regióne použitia (str. 85).
NTSC
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr.
Európa).
Wide Zoom Display
Pri prehrávaní na TV prijímači s vysokým rozlíšením sa statické zábery s formátom 4:3
a 3:2 prehrávajú vo formáte 16:9. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť záberu
mierne zrezané.
On
Prehrávanie vo formáte 16:9.
Off
Zobrazenie Wide Zoom Display sa nepoužíva.
• V režime Wide Zoom je možné prehrať len zábery s pomerom strán 4:3 a 3:2. Pri video
záznamoch, záberoch s pomerom strán 16:9 a záberoch typu portrét nie je možné vykonať
transfokáciu.
• Záber zobrazený na LCD displeji fotoaparátu sa nezmení.
76
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Shooting Settings — Shooting Settings 1
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
Auto
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
On
Zobrazenie mriežky.
Off
Mriežka sa nezobrazí.
Osobné prispôsobenie nastavení
• Ak funkcia AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného
objektu, alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúčaná je vzdialenosť
až do cca. 2,5 m (transfokácia: W)/1,5 m (transfokácia: T).)
• Zaostrovanie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, bez ohľadu na to, či
svetlo dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledovných prípadoch:
– Je nastavené poloautomatické zaostrenie (str. 55).
– V režime Scene Selection je zvolený režim
(Landscape), (Twilight) alebo
(Fireworks).
• Pri používaní AF iluminátora je zameriavací rámček AF zóny vypnutý a nový zameriavací rámček
AF zóny sa zobrazí bodkovanou čiarou. AF pracuje s uprednostnením objektov nachádzajúcich sa
blízko stredového rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
• Mriežka sa nezaznamená.
77
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
Single
Automaticky upraví zaostrenie pri stlačení a podržaní
tlačidla spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor
Automaticky upraví zaostrenie pred stlačením a
podržaním tlačidla spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity akumulátora je vyššia než v režime
[Single].
• Nastavenie režimu AF je neplatné, keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre alebo funkcia
rozpoznania úsmevu.
• Pri použití poloautomatického zaostrenia sa automaticky zvolí [Single].
Digital Zoom
Výber režimu digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 4×). Keď pomer zväčšenia prekročí 4×, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
78
Smart
(Inteligentná
transfokácia)
(
)
Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa
záber neskreslí podľa veľkosti záberu.
Táto funkcia nie je k dispozícii v týchto prípadoch:
Precision
(Presná digitálna
transfokácia)
(
)
Všetky veľkosti záberov sa zväčšia celkovým rozsahom
transfokácie vo výške približne 8×, vrátane optickej
transfokácie 4×. Pri prekročení rozsahu optickej
transfokácie sa však znižuje kvalita záberu.
Off
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
– Veľkosť záberu je nastavená na [8M], [3:2 (7M)] alebo [16:9
(6M)] (len DSC-W130).
– Veľkosť záberu je nastavená na [7M], [3:2 (6M)] alebo [16:9
(5M)] (len DSC-W110/W115/W120/W125).
• Celkový rozsah transfokácie Smart je uvedený v
nasledujúcej tabuľke.
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Veľkosť záberu a celkový rozsah transfokácie s použitím transfokácie Smart (vrátane
optickej transfokácie 4×)
Veľkosť
Celkový rozsah transfokácie
DSC-W130
DSC-W110/W115/W120/W125
5M
Prib. 5,0×
Prib. 4,7×
3M
Prib. 6,4×
Prib. 6,0×
VGA
Prib. 20×
Prib. 19×
16:9 (2M)
Prib. 6,8×
Prib. 6,4×
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť v týchto prípadoch:
– V režime Scene Selection je zvolený režim
(Smile Shutter).
– LCD displej je vypnutý.
Conversion Lens
Používa sa na dosiahnutie optimálneho zaostrenia pri nasadení konverzného objektívu
(nie je súčasťou dodávky). Pripevnite adaptér objektívu (nie je súčasťou dodávky) a
potom pripevnite konverzný objektív.
Wide (
Off
)
Pri nasadení konverzného teleobjektívu.
)
Pri nasadení širokouhlého konverzného objektívu.
Keď nie je nasadený objektív.
• Pri používaní zabudovaného blesku môže dôjsť k zakrytiu svetla blesku a v zábere sa môže objaviť
tieň.
• Skontrolujte pri snímaní kompozíciu záberu na LCD displeji.
• Snímanie blízkych objektov je pevne nastavené na [Auto].
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať transfokáciu, je obmedzená.
• Oblasť, v ktorej je možné vykonávať zaostrenie, je obmedzená.
• AF iluminátor nevyžaruje svetlo.
• Nie je možné zvoliť poloautomatické zaostrenie.
• Pozrite si aj návod na používanie, dodaný s konverzným objektívom.
• Pri snímaní záberov s konverzným objektívom (nie je súčasťou dodávky) môže fotoaparát zaostriť
aj na blízke objekty v režime
(Landscape) a
(Twilight).
• Pri snímaní záberov s konverzným objektívom (nie je súčasťou dodávky) nemusí byť možné
zaznamenať ohňostroj v plnej kráse.
Osobné prispôsobenie nastavení
Tele (
79
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Shooting Settings — Shooting Settings 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Auto Orientation (len pre DSC-W120/W125/W130)
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Funkcia Auto Orientation sa nepoužíva.
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti na uhle snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne. Ak
záber nie je zaznamenaný v správnej orientácii, môžete ho otočiť vykonaním postupu na str. 66.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný záber na displeji približne dve sekundy ihneď po nasnímaní
statického záberu.
On
Použije sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Nepoužíva funkciu automatického zobrazovania.
• Ak stlačíte spúšť do polovice, zobrazenie zaznamenaného záberu zmizne a bude možné ihneď
snímať ďalší záber.
80
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Na obrazovke HOME zvoľte [
Clock Settings] z
(Settings).
2 Stlačte z na ovládacom tlačidle.
3 Zvoľte formát zobrazenia dátumu pomocou v/V na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Označte každú položku pomocou b/B, nastavte číselnú hodnotu pomocou v/V a potom
stlačte z.
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
Zrušenie nastavenia hodín
V kroku 5 zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
Osobné prispôsobenie nastavení
5 Zvoľte [OK] a potom stlačte z.
81
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 68
Language Setting
Language Setting
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
82
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberov v TV prijímači
Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču si môžete zábery prezerať na TV prijímači.
Pripojenie sa líši podľa typu TV prijímača, ku ktorému je fotoaparát pripojený.
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k TV prijímaču
pomocou dodaného kábla pre viacúčelový konektor
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
1 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový
konektor (je súčasťou dodávky).
1 Do vstupných
konektorov audio/video
VIDEO AUDIO
Žltý
Čierny
2 Do
multikonektora
• Ak má váš TV prijímač vstupné konektory pre stereofonický signál, zapojte (čierny) audio
konektor kábla pre viacúčelový konektor do konektora pre ľavý kanál zvuku.
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
3 Stlačením tlačidla
Prezeranie záberov v TV prijímači
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Ovládacie tlačidlo
(Prehrávanie) zapnete fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
Zvoľte požadovaný záber stlačením b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 76).
83
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HDTV
Zábery vysokej kvality* zaznamenané fotoaparátom si môžete prezerať po pripojení
fotoaparátu k HD TV prijímaču (Vysoké rozlíšenie) pomocou komponentného kábla
(nie je súčasťou dodávky).
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
* Zábery zaznamenané vo veľkosti záberu [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.
• Pri [Wide Zoom Display] je možné zobraziť statické obrazy s pomerom strán 4:3 alebo 3:2 pri
pomere strán 16:9 (str. 76).
• Funkcia [Multi-Purpose Resizing] umožňuje previesť pomer strán na 16:9 pre prezeranie vo
vysokom rozlíšení (str. 64).
1 Pripojte fotoaparát k HDTV prijímaču prostredníctvom káblového adaptéra
pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky).
1 Do vstupných konektorov
audio/video
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Tlačidlo
Zelený/modrý/
červený
Biely/červený
Káblový adaptér pre
výstup HD (nie je
súčasťou dodávky)
2 Do
multikonektora
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
84
(Prehrávanie)
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
Prezeranie záberov v TV prijímači
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnete fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
Zvoľte požadovaný záber stlačením b/B na ovládacom tlačidle.
• Nastavte položku [COMPONENT] na [HD(1080i)] v ponuke [Main Settings 2] výberom položky
(Settings) na obrazovke HOME (str. 75).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 76).
• Nie je možné prezerať videozáznamy s výstupom signálu vo formáte [HD(1080i)]. Pri prezeraní
videozáznamov nastavte [COMPONENT] na [SD].
Informácie o „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Pripojenie zariadení Sony kompatibilných s funkciou PhotoTV HD s použitím
káblového adaptéra pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky) otvára úplne nový svet
fotografií v úžasnej kvalite Full HD.
Funkcia PhotoTV HD poskytuje vysoko detailné a fotografické zobrazenie jemných
textúr a farieb.
• Nastavenia je potrebné vykonať aj na TV prijímači. Podrobnosti nájdete v návode na
použitie k TV prijímaču.
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV prijímači
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, U.S.A.,
Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia atď.
Prezeranie záberov v TV prijímači
Ak chcete prezerať zábery na TV obrazovke, potrebujete TV prijímač s konektorom
pre vstup videa a kábel pre viacúčelový konektor. Systém kódovania farieb na TV
prijímači sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom fotoaparáte. V
nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb TV prijímačov v príslušnej
krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
85
Prezeranie záberov v TV prijímači
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
86
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom Macintosh nájdete
v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (str. 102).
Ilustrácie zobrazení, ktoré sa používajú v tejto časti
vychádzajú z anglickej verzie.
Najprv nainštalujte softvér (je súčasťou dodávky) (str. 89)
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Kopírovanie záberov do počítača (str. 93)
• Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie
„Picture Motion Browser“.
• Práca so zábermi v aplikáciách „Picture Motion Browser“ a
Práca s počítačom
„Music Transfer“ obsahuje nasledujúce:
– Prezeranie záberov uložených na vašom počítači
– Úpravu záberov
– Online zobrazovanie miest zhotovenia statických záberov
na mapách
– Vytvorenie disku so zábermi (podmienkou je CD alebo
DVD zapisovacia mechanika)
– Tlač alebo ukladanie statických záberov s pridaným
dátumom
– Pridanie a zmenu hudobných súborov na prezentáciu
záberov (pomocou aplikácie „Music Transfer“).
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté
otázky nájdete na webovej lokalite služieb zákazníkom
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
87
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie aplikácie „Picture
Motion Browser“ a „Music
Transfer“
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows Vista*
Procesor počítača: Intel Pentium III
500 MHz alebo rýchlejší (odporúčaný:
Intel Pentium III 800 MHz alebo
rýchlejší)
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúčaná:
512 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu
je približne 400 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768
bodov alebo viac
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú
podporované.
88
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Počítačové prostredie musí spĺňať aj
prevádzkové požiadavky operačného
systému.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
niektoré z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné –
závisí to od typu USB zariadení, ktoré
používate.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný).
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču sú k
dispozícii štyri režimy pre pripojenie USB:
režim [Auto] (predvolené nastavenie), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. V tejto
časti sú príkladom režimy [Auto] a [Mass
Storage]. Podrobnosti o režimoch
[PictBridge] a [PTP/MTP] nájdete na str. 75.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete
nainštalovať podľa nasledujúceho
postupu.
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, začiarknite
prepínač vedľa možnosti [I accept
the terms of the license
agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy)
a kliknite na tlačidlo [Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na ikonu [Computer] (Počítač)
(v systéme Windows XP/2000 na ikonu
[My Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka funkcie AutoPlay.
Zvoľte možnosť „Run Install.exe.“ a
pokračujte v inštalácii podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Práca s počítačom
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od toho, aký máte systém v
počítači.
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
89
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)
Po nainštalovaní softvéru sa na
pracovnej ploche vytvoria ikony
odkazov na „Picture Motion
Browser“, „PMB Guide“, „Music
Transfer“.
Aplikáciu „Picture
Motion Browser“
spustíte dvojitým
kliknutím na jej ikonu.
Aplikáciu „PMB
Guide“ spustíte
dvojitým kliknutím na
jej ikonu.
Aplikáciu „Music
Transfer“ spustíte
dvojitým kliknutím na
jej ikonu.
90
Informácie o aplikácii „Picture Motion
Browser“ (je súčasťou dodávky)
Pomocou softvéru môžete lepšie ako
kedykoľvek predtým využívať statické
zábery a videozáznamy z fotoaparátu.
Táto časť obsahuje zhrnutie o aplikácii
„Picture Motion Browser“.
Prehľad o aplikácii „Picture
Motion Browser“
Pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“ môžete:
• Importovať zábery nasnímané fotoaparátom
a zobraziť ich na počítači.
• Organizovať zábery na počítači do kalendára
a zobraziť ich podľa dátumu snímania.
• Kopírovať zábery z počítača na záznamové
médium.
• Je možné vykonať korekciu záberov
(náprava efektu červených očí), vytlačiť ich a
odosielať statické zábery ako prílohy emailov, meniť dátum snímania a vykonať
ďalšie kroky.
• Statické zábery je možné vytlačiť alebo
uložiť s pridaným dátumom.
• Pomocou zapisovacej CD alebo DVD
mechaniky môžete vytvoriť dátový disk.
• Podrobnosti nájdete v príručke „PMB
Guide“.
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB
Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť príručku „PMB
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) (v systéme Windows
2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] (Pomôcka Sony Picture)
t [Help] (Pomocník) t [PMB Guide].
Spustenie aplikácie „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Start: Kliknite na
tlačidlo [Start] t [All Programs]
(v systéme Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility]
t [PMB – Picture Motion Browser].
• Pri prvom spustení aplikácie „Picture
Motion Browser“ sa na obrazovke zjaví
správa informačného nástroja so žiadosťou o
potvrdenie. Zvoľte [Start]. Táto funkcia vás
informuje o novinkách, ako napríklad
aktualizáciách softvéru. Toto nastavenie
môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie aplikácie „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Poznámky k aplikácii
„Picture Motion Browser“
V aplikácii „Picture Motion Browser“ sú
prednastavené adresy URL viacerých
webových lokalít. Použitím aplikácie
„Picture Motion Browser“ súhlasíte
s nasledujúcimi podmienkami, ktoré sa
týkajú používania služby odovzdávania
záberov atď. (ďalej označovaná ako
služba) poskytovanej webovými
lokalitami (vrátane prednastavených).
Práca s počítačom
Spustenie príručky „PMB
Guide“
Spustenie a ukončenie
aplikácie „Picture Motion
Browser“
• V závislosti od webových lokalít môže
používanie služby vyžadovať registráciu
alebo poplatky.
• Dodržujte podmienky dohody o používaní
služby stanovené na webovej lokalite.
91
Informácie o aplikácii „Picture Motion Browser“ (je súčasťou dodávky)
• Služba môže byť ukončená alebo zmenená v
závislosti od určitých dôvodov operátora
webovej lokality atď. Vrátane týchto situácií
spoločnosť Sony nezodpovedá za nijaké
problémy medzi zákazníkmi a treťou stranou
ani za akékoľvek škody pre zákazníkov
vyplývajúce z používania služby.
• Na zobrazenie webovej lokality budete
presmerovaný serverom prevádzkovaným
spoločnosťou Sony (ďalej označovaný ako
server Sony). Webová lokalita nemusí byť
prístupná kvôli údržbe servera atď.
• V prípade ukončenia prevádzky servera
Sony sa bude o tomto ukončení vopred
informovať na webových lokalitách Sony
atď.
• Adresa URL atď., na ktorú server Sony
vykoná presmerovanie, sa môže zaznamenať
za účelom zdokonalenia budúcich produktov
a služieb Sony. V tomto prípade sa
nezaznamenajú osobné údaje.
92
Kopírovanie záberov do počítača pomocou
aplikácie „Picture Motion Browser“
Príprava fotoaparátu a
počítača
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do multikonektora
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabitý akumulátor, alebo pripojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
pomocou sieťového adaptéra AC
(nie je súčasťou dodávky) a
pripojte kábel USB/AV/DC IN pre
viacúčelový konektor (nie je
súčasťou dodávky).
• Keď kopírujete zábery do počítača a
fotoaparát je napájaný so skoro vybitým
akumulátorom, kopírovanie sa môže
prerušiť alebo sa obrazové súbory môžu
poškodiť, ak sa akumulátor predčasne
vybije.
tlačidlo
(Prehrávanie).
Kábel pre
viacúčelový
konektor
„Connecting…“ sa objaví na displeji
fotoaparátu.
Indikátory
prístupu*
Keď sa USB prepojenie realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Práca s počítačom
3 Zapnite počítač a potom stlačte
1 Do konektora USB
* Počas komunikačného prenosu sa na
obrazovke zobrazí
.
Prerušte prácu na počítači, pokiaľ je
zobrazený indikátor.
V práci na počítači môžete pokračovať, keď
sa indikátor zmení na
.
• Ak sa „Mass Storage“ neobjaví, nastavte
[USB Connect] na [Mass Storage] (str. 75).
93
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
Kopírovanie záberov do
počítača
1 Pripojte fotoaparát k počítaču
2 Importujte zábery.
Importovanie záberov môžete spustiť
kliknutím na tlačidlo [Import]
(Importovať).
podľa pokynov v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“.
Po nadviazaní USB prepojenia sa
zjaví automaticky zobrazenie
[Import Media Files] aplikácie
„Picture Motion Browser“.
Podľa predvoleného nastavenia sa
zábery importujú do priečinka, ktorý
sa pomenuje podľa dátumu
importovania a vytvorí sa v priečinku
„Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP/2000 „My Pictures“
(Moje obrázky)).
• Podrobnosti o aplikácii „Picture Motion
Browser“ nájdete v príručke „PMB
Guide“.
• Ak použijete slot pamäťovej karty
Memory Stick, najskôr si pozrite
stranu 97.
• Ak sa zobrazí sprievodca automatického
prehrávania, zatvorte ho.
Zobrazenie záberov na
monitore počítača
Po dokončení importovania sa spustí
aplikácia „Picture Motion Browser“.
Zobrazia sa miniatúry importovaných
záberov.
• Priečinok „Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP/2000 „My Pictures“ (Moje
obrázky)) je nastavený ako predvolený v
položke „Viewed folders“ (Zobrazované
priečinky).
94
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
Zorganizujte zábery na počítači do
kalendára a zobrazte ich podľa dátumu
snímania.
Podrobnosti si pozrite v príručke „PMB
Guide“.
2 Kliknite na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používateľov operačného systému
Windows Vista/XP nie je krok 4
potrebný.
Príklad: Obrazovka so zobrazením
mesiaca
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte postup od kroku 1 až po 4
uvedený nižšie predtým než:
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
Kliknite dvakrát sem
Windows XP/Windows 2000
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti
zoskupené do priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows Vista
Práca s počítačom
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na
paneli úloh.
Windows Vista
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a názvy
súborov
Kliknite dvakrát sem
95
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom.
Ak ste nevytvorili nové priečinky,
nájdete tam tieto priečinky:
– „Memory Stick Duo“: len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť: len „101_SONY“
• Nemôžete snímať zábery do priečinku
„100MSDCF“. Zábery v tomto priečinku
slúžia iba na prezeranie.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MISC“.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom:
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory, ktoré sa
zaznamenajú pri snímaní videozáznamov:
MOV0ssss.THM
ssss predstavuje akékoľvek číslo od
0001 do 9999. Numerické časti názvu
súboru videozáznamu nasnímaného v
režime videozáznamu a príslušného
indexového obrazového súboru sú
totožné.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
str. 67 a 70.
96
Kopírovanie záberov do počítača bez
aplikácie „Picture Motion Browser“
Zábery môžete skopírovať do počítača
bez aplikácie „Picture Motion Browser“
nasledovne.
V prípade počítača so slotom pre
pamäťovú kartu Memory Stick:
Vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
Kopírovanie záberov do
počítača – Windows Vista/
XP
V tejto časti je opísaný príklad
kopírovania záberov do priečinka
„Documents” (Dokumenty) (v systéme
Windows XP: „My Documents“ (Moje
dokumenty)).
• Aj keď používate systém Windows 95/98/
98 SecondEdition/NT/Me, môžete zábery
kopírovať po vložení pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do Memory Stick slotu
v počítači.
• Ak sa pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ nerozpozná, prejdite do časti 117.
1 Pripravte si fotoaparát a počítač.
V prípade počítača bez slotu pre
pamäťovú kartu Memory Stick:
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
Nadviažte USB prepojenie a vykonajte
kroky na skopírovanie záberov.
prostredníctvom kábla pre
viacúčelový konektor.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“ na str. 93.
• Ak je aplikácia „Picture Motion
Browser“ už nainštalovaná, v aplikácii
„Picture Motion Browser“ sa spustí
obrazovka [Import Media Files]
(Importovanie mediálnych súborov),
ktorú však ukončite zvolením tlačidla
[Cancel] (Zrušiť).
Práca s počítačom
• Uvedené zobrazenia displeja v tejto časti sú
príklady pre kopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
• Fotoaparát nie je kompatibilný s verziami
operačného systému Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me.
Ak v počítači nemáte Memory Stick slot,
použite komerčne dostupné čítacie/
zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty
Memory Stick na skopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ do
počítača.
Ak chcete skopírovať zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najprv skopírujte zábery
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom do počítača.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Príprava
fotoaparátu a počítača“ na strane 93.
97
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion Browser“
3 Keď sa na pracovnej ploche
automaticky zobrazí obrazovka
sprievodcu, kliknite na možnosť
[Open folder to view files] (Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory) (v
systéme Windows XP: [Open
folder to view files] (Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory) t
[OK]).
5 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov, ktoré
chcete skopírovať. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na názov
súboru záberov a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Copy].
1
2
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie záberov
nájdete na str. 95.
• Ak sa nezobrazí sprievodca automaticky,
postupujte podľa postupu v časti: t „Pre
Windows 2000“.
4 Dvakrát kliknite na ikonu [DCIM].
98
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion Browser“
6 Kliknite na priečinok [Documents]
(Dokumenty) (v systéme Windows
XP: [My Documents] (Moje
dokumenty)). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„Documents“ a z miestnej ponuky
vyberte príkaz [Paste].
1
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka [Documents]
(Dokumenty) (v systéme Windows
XP: [My Documents] (Moje
dokumenty)).
Práca s počítačom
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru a potom súbor skopírujte.
Ak však zmeníte názov súboru (str. 100),
tento záber už nebude možné prehrať na
fotoaparáte.
Pre Windows 2000
Dvakrát kliknite na ikonu [My
Computer] t [Removable Disk] po
pripojení fotoaparátu k počítaču. Potom
vykonajte postup od kroku 4.
99
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači pomocou
fotoaparátu ich skopírovaním na „Memory Stick Duo“
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“, môžete si tento súbor znovu
prezrieť na fotoaparáte, ak ho
skopírujete z počítača na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Ak sa názov súboru zvolený fotoaparátom
nezmenil, preskočte krok 1.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
niektoré zábery nebude možné prehrať.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie
záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané
iným fotoaparátom.
• Pokiaľ ešte nemáte na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ žiadne priečinky,
najskôr vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 70) a obrazové súbory
skopírujte až potom.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename] (Premenovať).
Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“.
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte odlišné
číslo.
100
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
2 Skopírujte obrazový súbor do
priečinka na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na ikonu
[Removable Disk] (Vymeniteľný
disk) alebo ikonu
[SonyMemoryStick] v okne
[Computer] (Počítač) (v systéme
Windows XP [My Computer] (Tento
počítač)).
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF]
v priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999.
Použitie aplikácie „Music Transfer“
(je súčasťou dodávky)
Pomocou aplikácie „Music Transfer“ na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete zmeniť hudobné súbory
prednastavené výrobcom na vami
požadované hudobné súbory. Ak sa
rozhodnete, môžete takisto vymazať
alebo pridať tieto súbory.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Obnovenie predvolených nastavení
Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music
Transfer“
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou aplikácie „Music
Transfer“, sú uvedené nižšie:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku
počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo
fotoaparáte
1 Stlačením tlačidla HOME spustite
hudby na fotoaparáte:
1 Vykonajte príkaz [Format Music] v
kroku 3.
2 Vykonajte príkaz [Restore defaults]
(Obnoviť prednastavené hodnoty) v
aplikácii „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa obnovia na
predvolené a položka [Music] v ponuke
[Slideshow] sa nastaví na hodnotu [Off].
• Hudobné súbory môžete obnoviť na
predvolené použitím príkazu [Initialize]
(str. 74), avšak v tomto prípade sa obnovia aj
ostatné nastavenia.
• Bližšie informácie o používaní „Music
Transfer“ nájdete v online pomoci v aplikácii
„Music Transfer“.
zobrazenie obrazovky HOME.
2 Zvoľte
3 Zvoľte [Download Music]
pomocou v/V a potom stlačte z.
Práca s počítačom
(Slideshow) pomocou
b/B na ovládacom tlačidle, zvoľte
[ Music Tool] pomocou v/V a
potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
4 Vytvorte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
5 Spustite „Music Transfer“.
101
Práca s počítačom Macintosh
Zábery môžete skopírovať na počítač
Macintosh.
• Aplikácia „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilná s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 až v10.5)
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný).
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču sú k
dispozícii štyri režimy pre pripojenie USB:
režimy [Auto] (predvolené nastavenie),
[Mass Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP].
V tejto časti sú príkladom režimy [Auto] a
[Mass Storage]. Podrobnosti o režimoch
[PictBridge] a [PTP/MTP] nájdete na str. 75.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie aplikácie „Music
Transfer“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.3 v10.5)
Procesor počítača: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5,
Mac mini
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu
je približne 250 MB
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
niektoré z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné –
závisí to od typu USB zariadení, ktoré
používate.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
102
Kopírovanie a prezeranie
záberov na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 93.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
prostredníctvom kábla pre
viacúčelový konektor.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“ na str. 93.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok,
v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
Práca s počítačom Macintosh
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na str. 95.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Zrušenie pripojenia USB
Chyťte a pretiahnite myšou ikonu
mechaniky alebo ikonu pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“ predtým, než
vykonáte nižšie uvedené kroky alebo
odpojte fotoaparát od počítača.
Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music
Transfer“
• MP3 súbory uložené na pevnom disku
počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo
fotoaparáte
Inštalácia aplikácie „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
Správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku [MAC].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie/zmena hudobných
súborov
Pozrite „Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music Transfer““ na
str. 101.
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete
na webovej lokalite služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou aplikácie „Music
Transfer“, sú uvedené nižšie:
Hudobné súbory, ktoré sú
prednastavené výrobcom môžete zmeniť
na požadované hudobné súbory. Ak sa
rozhodnete, môžete takisto vymazať
alebo pridať tieto súbory.
103
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“
Počas inštalácie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ sa nainštaluje aj
príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
vás bližšie oboznámi so spôsobmi
používania fotoaparátu a doplnkového
príslušenstva.
Prezeranie v systéme
Windows
Dvakrát kliknite na ikonu
(Stepup Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť príručku „Step-up
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) (v systéme Windows
2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
Prezeranie na počítači
Macintosh
1 Skopírujte priečinok
[stepupguide] v priečinku
[stepupguide] do vášho počítača.
2 Zvoľte [stepupguide], [language]
a potom priečinok [SK] uložený
na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) a skopírujte všetky
súbory v priečinku [SK] do
priečinka [img] v priečinku
[stepupguide], ktorý ste
skopírovali do počítača v kroku 1.
(Prepíšte súbory v priečinku [img]
súbormi z priečinka [SK].)
3 Po skončení kopírovania
dekomprimujte priečinok
dvojitým kliknutím na
„stepupguide.hqx“ v priečinku
[stepupguide], potom dvakrát
kliknite na vytvorený súbor
„stepupguide“.
• Ak neprebehla inštalácia nástroja na
dekomprimáciu súboru HQX,
nainštalujte program Stuffit Expander.
104
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Ak tlačíte zábery nasnímané v režime [16:9],
obidva okraje môžu byť orezané. Pred tlačou
si nezabudnite prečítať informácie (str. 119).
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(str. 106)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač s použitím počítača
Zábery môžete použitím dodávaného softvéru „Picture
Motion Browser“ skopírovať do počítača a potom ich
vytlačiť.
Na záber môžete vložiť dátum a vytlačiť ho (str. 91).
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete priniesť do fotozberne. Zábery,
ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť značkou
(Poradie tlače).
Tlač statických záberov
Tlač vo fotozberni (str. 109)
105
Priama tlač záberov použitím tlačiarne
kompatibilnej s PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete po jeho pripojení
priamo k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge vytlačiť aj bez
počítača.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak
indikátor na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
2 Zvoľte položku
(Settings)
pomocou b/B na ovládacom
tlačidle, potom zvoľte položku
[
Main settings] pomocou v/V
a stlačte z.
3 Zvoľte položku [Main Settings 2]
pomocou v/V, potom zvoľte
položku [USB Connect] a stlačte z.
4 Zvoľte [PictBridge] pomocou v/V
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
a potom stlačte z.
Režim USB je nastavený.
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový
konektor. Keď je [USB Connect]
nastavené na [Auto], fotoaparát
niektoré tlačiarne po pripojení rozpozná
automaticky. V takomto prípade
preskočte krok 1.
Tlačidlo
MENU
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
HOME
2Do multikonektora
• Odporúča sa použiť akumulátor nabitý na
plnú kapacitu, aby sa fotoaparát náhodou
nevypol počas tlače.
1 Stlačením tlačidla HOME spustite
zobrazenie obrazovky HOME.
106
1Do
konektora
USB
Kábel pre
viacúčelový
konektor
Priama tlač záberov použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
2 Zapnite tlačiareň. Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) a zapnite
fotoaparát.
Po naviazaní spojenia sa
objaví indikátor
.
Krok 3: Vyberte zábery,
ktoré chcete vytlačiť
Zvoľte položku [This Image] alebo
[Multiple Images] pomocou v/V a
potom stlačte z.
Ak si zvolíte [This Image]
Zvolený záber môžete vytlačiť. Prejdite
na krok 4.
Ak si zvolíte [Multiple Images]
Môžete vytlačiť skupinu zvolených
záberov.
3 Stlačte tlačidlo MENU, zvoľte
položku [Print] pomocou v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
1 Zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou b/B a potom stlačte z.
Na zvolenom zábere sa zobrazí značka
.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom
stlačte z.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
objaví ponuka pre prezeranie
obrazových súborov a tlač.
• Po zvolení položky [Multiple Images] na
indexovej obrazovke môžete vytlačiť všetky
zábery v priečinku tak, že zvolíte lištu na
výber priečinka pomocou b a k priečinku
pridáte značku
.
Krok 4: Tlač
v/V/b/B.
Tlač statických záberov
1 Zvoľte nastavenia tlače pomocou
107
Priama tlač záberov použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
[Quantity]
Umožňuje určiť počet kópií
zvoleného záberu, ktoré sa majú
vytlačiť.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
[Layout]
Vyberte požadovaný počet záberov
usporiadaných vedľa seba na jednom
hárku, ktoré chcete vytlačiť.
[Size]
Umožňuje zvoliť veľkosť tlačového
hárku.
[Date]
Umožňuje zvoliť [Day & Time] alebo
[Date] pre vloženie dátumu a času na
zábery.
• Keď zvolíte [Date], vloží sa dátum
v poradí, aké si vyberiete (str. 81). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom
stlačte z.
Záber sa vytlačí.
• Neodpájajte kábel pre viacúčelový
konektor, kým je na obrazovke
zobrazený indikátor
(Pripojenie
k PictBridge).
Indikátor
108
Krok 5: Ukončenie tlače
Ubezpečte sa, že sa zobrazenie vrátilo
do fázy 2 a odpojte kábel pre
viacúčelový konektor od fotoaparátu.
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
priniesť do fotozberne. Pokiaľ budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených DPOF, môžete na
vaše zábery dávať značky
(Poradie
tlače) pred návštevou fotozberne a
nemusíte ich potom znovu usporadúvať
po vytlačení vo fotozberni.
• Ak si chcete nechať vytlačiť zábery
s vloženým dátumom, poraďte sa s obsluhou
fotozberne.
Označenie vybraného
záberu
Tlačidlo
MENU
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú
potom odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia umožňujúca pridať značku
(Poradie tlače) k záberom na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“, ktoré
budete chcieť neskôr vytlačiť.
• Zábery so značkou
(Poradie tlače) tiež
môžete vytlačiť pomocou tlačiarne, ktorá
používa štandard DPOF (Digital Print Order
Format) alebo je kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značku
(Poradie tlače) môžete pridať
až k 999 záberom.
Zábery na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ priamo do
fotozberne
Tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie)
(Prehrávanie).
2 Zvoľte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
3 Stlačením tlačidla MENU spustite
zobrazenie ponuky.
4 Zvoľte položku [DPOF] pomocou
v/V na ovládacom tlačidle,
potom zvoľte položku [This
Image] pomocou b/B a stlačte z.
K záberu sa pridá značka
(Poradie tlače).
DPOF
Tlač statických záberov
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
požadované zábery skopírujte na iné
médium, napríklad disk CD-R, a prineste ho
do fotozberne.
• Ak nesiete do fotozberne pamäťovú kartu,
nezabudnite si so sebou zobrať aj adaptér
kariet Memory Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zazálohujte) na disk vášho
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
Ovládacie
tlačidlo
109
Tlač vo fotozberni
Odstránenie značky
Zvoľte záber, z ktorého chcete značku
odstrániť, a potom zopakujte kroky 3 a
4.
Výber a označenie záberov
5 Zvoľte [OK] pomocou v a potom
stlačte z.
Na obrazovke sa zobrazí značka
.
Samostatný záber
1 Stlačte tlačidlo MENU počas
zobrazenia záberov v režime
samostatného záberu alebo v
indexovom režime.
Indexové zobrazenie
2 Zvoľte položku [DPOF] pomocou
v/V na ovládacom tlačidle,
položku [Multiple Images]
pomocou b/B a potom stlačte z.
3 Zvoľte pomocou ovládacieho
tlačidla záber, ktorý chcete
označiť a stlačte z.
K zvolenému záberu sa pridá značka
.
Samostatný záber
Zrušenie výberu
V kroku 5 zvoľte [Exit] a potom stlačte
z.
Odstránenie značky
Zvoľte zábery, z ktorých chcete značku
odstrániť a potom stlačte z v kroku 3.
Ak chcete označiť značkou všetky
zábery z priečinka
Indexové zobrazenie
4 Stlačte tlačidlo MENU.
110
V kroku 3 presuňte rámček pomocou b
na lištu výberu priečinka a potom počas
indexového režimu stlačte z.
K zvolenému priečinku a všetkým
záberom sa pridá značka .
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 112 až 121.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, prejdite na str. 122.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znova vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 74).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Odovzdaním fotoaparátu do opravy súhlasíte s tým, že obsah vnútornej pamäte a
hudobné súbory sa môžu skontrolovať.
Kliknutím na niektorú z nasledujúcich položiek preskočíte na stránku s popisom
príznaku a príčiny chyby alebo na zodpovedajúci postup s popisom odstránenia chyby.
Akumulátor a napájanie
112
118
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
113
Vnútorná pamäť
119
Prezeranie záberov
116
Tlač
119
Vymazanie
117
Tlačiareň kompatibilná s
PictBridge
120
Osobné počítače
117
Iné
121
Riešenie problémov
„Memory Stick Duo“
111
Riešenie problémov
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, aby ste stlačili páčku vysunutia akumulátora.
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 129). Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 129). Vymeňte akumulátor za nový.
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 129). Vymeňte akumulátor za nový.
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou AC adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Na
nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
112
Riešenie problémov
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Zmažte nepotrebné obrazové súbory (str. 41).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Ak snímate statický záber, nastavte prepínač režimu do inej pozície než
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• V režime
(Smile Shutter) sa nenasníma žiadny záber, pokiaľ sa nerozpozná úsmev.
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
prepnite fotoaparát na režim snímania (str. 35).
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nie je účinná (len pre DSC-W120/
W125/W130).
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje správne, ak sa na obrazovke
zobrazí
.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní
nočných záberov.
• Snímajte po stlačení spúšte do polovice; nestláčajte ju nadol naraz.
• Uistite sa, že nastavenie [Conversion Lens] je správne (str. 79).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (str. 19). Toto nie je chybná funkcia.
Záber sa nedá zaostriť.
vzdialený minimálne na najkratšiu možnú vzdialenosť, t.j. približne 4 cm (W) a 50 cm
(T) (str. 27).
• V režime Scene Selection je zvolený režim
(Twilight),
(Landscape) alebo
(Fireworks) pri snímaní statických záberov.
• Je zvolená funkcia poloautomatického zaostrenia. Zvoľte režim automatického
zaostrenia (str. 54).
• Uistite sa, že nastavenie [Conversion Lens] je správne (str. 79).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na str. 55.
Riešenie problémov
• Objekt je príliš blízko. Dbajte na to, aby ste mali objektív od snímaného objektu
113
Riešenie problémov
Funkcia transfokácie nefunguje.
• Transfokáciu Smart nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 78).
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť pri snímaní videozáznamov.
• V priebehu snímania videozáznamu nie je možné meniť transfokáciu.
• Uistite sa, že nastavenie [Conversion Lens] je správne (str. 79).
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na
(Vypnutý vynútený blesk) (str. 28).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– Režim [REC Mode] je nastavený na [Burst] alebo Exposure Bracket (len
DSC-W130) (str. 51).
– V režime Scene Selection je zvolený režim
(High Sensitivity), (Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 32).
– Snímate videozáznamy.
• Keď je v režime Scene Selection zvolený režim
(Landscape),
(Beach) alebo
(Snow), nastavte blesk na (Vynútený blesk zapnutý) (str. 28).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa blesk odrazil. Nejedná sa o
poruchu (str. 15).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• V režime Scene Selection je zvolený režim
(Landscape),
(Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 32).
Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov.
• Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia. V
režime
(Auto) je možné snímanie s teleobjektívom aj v podmienkach snímania
blízkych objektov.
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
• Pri snímaní sa nezobrazí dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Nie je možné pridať dátumy na záber.
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery (str. 119). Zábery môžete
vytlačiť alebo uložiť s dátumom pomocou aplikácie „Picture Motion Browser“ (str. 91).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 52).
114
Riešenie problémov
Obrazovka je príliš tmavá alebo svetlá.
• Zosilnite jas podsvietenia LCD displeja (str. 22).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (str. 53) alebo upravte expozíciu (str. 52).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (str. 52).
Farby záberu nie sú správne.
• Nastavte [Color Mode] na [Normal] (str. 58).
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové
alebo iné pásy. Nejde o poruchu.
Na zábere sa pri prezeraní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Nastavenie nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči objektu sú červené.
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [On] (str. 58).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Retušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (len DSC-W130) (str. 61).
Na obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je chybná funkcia. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 2).
• Efekt paralaxy sa vyskytuje, keď je snímaný objekt blízko. V takomto prípade potvrďte
snímací rozsah s použitím LCD displeja.
• Zábery nie je možné potvrdiť prostredníctvom hľadáčika pri použití digitálnej
transfokácie.
Riešenie problémov
Záber v hľadáčiku nezodpovedá skutočnému snímaciemu rozsahu.
115
Riešenie problémov
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ sú plné. Zmažte
nepotrebné obrazové súbory (str. 41).
• Kapacita akumulátora je nízka. Vložte nabitý akumulátor.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 35).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru (str. 100).
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (str. 95).
Dátum a čas sa nezobrazia.
• Indikátory na displeji sú vypnuté. Spustite zobrazenie indikátorov na displeji stlačením
v (DISP) na ovládacom tlačidle (str. 22).
Po spustení prehrávania je záznam zobrazený nekvalitne.
• Táto situácia môže nastať kvôli spracovávaniu záberu. Toto nie je chybná funkcia.
Ľavá a pravá strana obrazovky sa zobrazujú čiernou farbou.
• [Auto Orientation] je nastavené na [On] (str. 80).
Počas prezentácie nehrá hudba.
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“
(str. 101).
• Uistite sa, že nastavenia hlasitosti a prezentácie sú správne (str. 37).
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TV prijímači
(str. 76).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 83).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový konektor pripojený k inému zariadeniu,
odpojte ho (str. 95).
• Pokúšate sa prehrávať videozáznamy počas výstupu HD(1080i). Videozáznamy nie je
možné prehrávať v obrazovej kvalite vysokého rozlíšenia. Nastavte položku
[COMPONENT] na [SD] (str. 75).
116
Riešenie problémov
Vymazanie
Nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 66).
Osobné počítače
Nezistená kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 88 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 102.
Počítač vybavený slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty Memory
Stick podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov
a majitelia čítacieho/zapisovacieho zariadenia pre pamäťové karty Memory Stick, ktoré
boli vyrobené inou spoločnosťou než Sony, by mali kontaktovať príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 93, 102). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový
adaptér AC (nie je súčasťou dodávky) (str. 93).
• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 75).
• Použite kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky) (str. 93).
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor od počítača i od fotoaparátu a opäť ho pevne
zapojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného
zariadenia (str. 93).
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 93).
• Používajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém (str. 97 a 102).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorú ste naformátovali
na počítači, nie je zaručená možnosť neskôr skopírovať zábery do počítača. Snímajte s
použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte
(str. 70).
Riešenie problémov
Nie je možné kopírovať zábery.
117
Riešenie problémov
Po nadviazaní USB prepojenia sa aplikácia „Picture Motion Browser“ nespustí
automaticky.
• Realizujte USB pripojenie až po zapnutí počítača (str. 93).
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
• Ak používate aplikáciu „Picture Motion Browser“, pozrite si príručku „PMB Guide“
(str. 91).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Neviete pracovať s aplikáciou „Picture Motion Browser“.
• Pozrite si príručku „PMB Guide“ (str. 91).
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk ovplyvnený
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich
prehrávajte z pevného disku (str. 97).
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na obsluhu tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Nakopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát rozpoznal, napríklad „101MSDCF“
(str. 95).
• Vykonajte postup nápravy (str. 100).
„Memory Stick Duo“
Nejde vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta a
obrazové súbory. Dáta, ktoré ste vymazali formátovaním nie je možné obnoviť.
118
Riešenie problémov
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Skopírujte záber na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta.
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
Tlač
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge“ a tiež nasledujúce
položky.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môžu byť zrezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte
záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu sa môže orezať.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez
okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie
alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu
záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „Picture Motion Browser“
(str. 91).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
Riešenie problémov
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokáže rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili
dátum.
119
Riešenie problémov
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa
poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 75).
• Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybová správa, nazrite do návodu od tlačiarne.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla pre
viacúčelový konektor.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode od tlačiarne.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia kompletne vytlačiť. Odpojte a
znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak stále nie je možné tlačiť obrazové
súbory, odpojte kábel pre viacúčelový konektor, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a
potom znovu pripojte kábel pre viacúčelový konektor.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané inými fotoaparátmi alebo upravené pomocou počítača sa nemusia
vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Uistite sa, že ste odpojili kábel pre viacúčelový konektor predtým, než zmizne značka
(Pripája sa PictBridge).
V indexovom režime nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahuje údaje o zázname, dátum preto nie je možné vložiť. Nastavte [Date]
na [Off] a znovu vytlačte záber (str. 108).
Nejde zvoliť formát tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
120
Riešenie problémov
Nejde vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier s iným formátom, odpojte
kábel pre viacúčelový konektor a potom ho znova pripojte.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 108) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nejde pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
• V prípade výmeny záznamového média nie je možné pomocou fotoaparátu
inicializovať číslovanie súborov. Ak chcete inicializovať číslovanie súborov,
naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (str. 70, 73) alebo vnútornú pamäť
a potom inicializujte nastavenia (str. 74). Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ alebo vo vnútornej pamäti sa však vymažú a všetky nastavenia vrátane dátumu
sa inicializujú.
Fotoaparát nefunguje, hoci je objektív vysunutý.
• Nepokúšajte sa násilím manipulovať s objektívom, ktorý sa prestal hýbať.
• Vložte nabitý akumulátor a potom fotoaparát znova zapnite.
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
pred ďalším použitím.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Akumulátor je vybitý. Vymeňte ho za nabitý akumulátor.
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 81).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a
fotoaparát s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
Riešenie problémov
• Toto nie je chybná funkcia.
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 81).
121
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické
zobrazenie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, pracuje funkcia vlastnej
diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve
číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť
v závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani
viacnásobným vykonaním nasledujúcich
opravných postupov, fotoaparát
pravdepodobne vyžaduje opravu.
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na
najbližší autorizovaný servis Sony.
C:32:ss
• Vyskytol sa problém s hardvérom
fotoaparátu. Vypnite a zapnite
napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať
údaje z/na karty(u) „Memory Stick
Duo“. Skúste znovu zapnúť a vypnúť
fotoaparát, alebo niekoľkokrát
vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Nastala chyba naformátovania
vnútornej pamäte alebo bola vložená
nenaformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Naformátujte vnútornú
pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 70, 73).
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nie je možné s
fotoaparátom použiť alebo sú údaje
poškodené. Vložte novú kartu
„Memory Stick Duo“.
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát
(str. 74) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Kapacita akumulátora je nízka.
Okamžite nabite akumulátor.
V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a stavu
akumulátora môže indikátor blikať,
aj keď je zostatková kapacita
akumulátora ešte približne 5 až
10 minút.
For use with compatible battery only
• Vložený akumulátor nie je
akumulátor NP-BG1 (je súčasťou
dodávky) alebo akumulátor NP-FG1
(nie je súčasťou dodávky).
System error
• Vypnite a opäť zapnite zariadenie.
Internal memory error
• Vypnite a opäť zapnite zariadenie.
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
E:61:ss
E:62:ss
122
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(str. 127).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
Výstražné indikátory a upozornenia
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(str. 127).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s riadeným prístupom.
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ už
existuje (napríklad: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte iný priečinok
alebo vytvorte nový (str. 70, 71).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
• Znovu naformátujte médiá (str. 70,
„999“ na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“ už existuje. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
73).
File error
Memory Stick locked
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s prepínačom ochrany proti
zápisu a tento prepínač je nastavený
do zamknutej polohy LOCK.
Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej zaznamenávanie.
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba. Spoločnosť Sony nezaručuje
prehrávanie záberov vo fotoaparáte,
ak boli súbory spracované v počítači
alebo zaznamenané iným
fotoaparátom.
Read only folder
No memory space on internal
memory
No memory space on Memory Stick
• Vymažte nepotrebné zábery alebo
• Zvolili ste priečinok, ktorý na
fotoaparáte nie je možné nastaviť
ako záznamový priečinok. Zvoľte iný
priečinok (str. 71).
súbory (str. 41).
File protected
Read only memory
• Zrušte ochranu (str. 66).
• Fotoaparát nemôže zaznamenať
alebo zmazať zábery na tejto karte
„Memory Stick Duo“.
• Vo vnútornej pamäti neboli
zaznamenané žiadne zábery, ktoré je
možné prehrať.
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ neboli zaznamenané žiadne
zábery, ktoré je možné prehrať.
• Zvolený priečinok neobsahuje súbor,
ktorý je možné prehrať v prezentácii.
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
nie je možné na fotoaparáte
prehrávať.
Riešenie problémov
No Images
Image size over limit
123
Výstražné indikátory a upozornenia
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
fotoaparát triasť. Použite blesk,
zapnite funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby sa
zaistila pevná pozícia fotoaparátu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy v kvalite 640(Fine) je
možné snímať iba pomocou
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“. Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
nastavte veľkosť záberu na inú
hodnotu než [640(Fine)].
Macro is invalid
• Pri aktuálnych nastaveniach nie je
snímanie blízkych objektov k
dispozícii (str. 32).
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či obrazový súbor,
ktorý chcete tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
konektor.
Processing…
• Tlačiareň ruší aktuálnu úlohu.
Flash settings cannot be changed
• Pri aktuálnych nastaveniach nie je
blesk k dispozícii (str. 32).
Maximum number of images already
selected
• Môžete zvoliť až 100 záberov. Zrušte
začiarknutie.
Low battery power
• Pri kopírovaní záberu, ktorý bol
zaznamenaný vo vnútornej pamäti
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použite akumulátor nabitý na
plnú kapacitu.
Nemôžete tlačiť, kým sa úloha
neskončí. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
Error Playing Music
• Vymažte hudobný súbor alebo ho
nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory.
Error Formatting Music
• Vykonajte príkaz [Format Music].
Operation cannot be executed
for movie files
• Zvolili ste funkciu, ktorá nie je k
dispozícii pre videozáznamy.
124
Výstražné indikátory a upozornenia
Operation cannot be executed
in unsupported files
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie
a úpravy nie je možné vykonať na
obrazových súboroch, ktoré boli
spracované s použitím počítača alebo
zaznamenané s použitím iného
fotoaparátu.
Operation cannot be executed
when using a PictBridge connection
• Niektoré funkcie sú obmedzené, keď
je fotoaparát pripojený k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
Operation cannot be executed
during HD(1080i) output
• Niektoré funkcie sú obmedzené, keď
je fotoaparát pripojený k TV
prijímaču s vysokým rozlíšením.
Unable to detect face for retouch
• Retušovanie červených očí nemusí
byť možné v závislosti od záberu.
Turn the power off and on again
• Porucha objektívu.
Self-Timer is invalid
• Samospúšť pri týchto nastaveniach
nie je k dispozícii (str. 32).
Riešenie problémov
125
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí —
zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo regióne, kde je
napätie v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia).
V opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
126
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tabuľke nižšie sú uvedené
typy kariet „Memory Stick Duo“, ktoré
je možné vo fotoaparáte použiť. Nie je
však možné zaručiť správne fungovanie
všetkých operácií kariet „Memory Stick
Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
*1) Fotoaparát nie je kompatibilný s
vysokorýchlostným prenosom údajov
pomocou paralelného rozhrania.
*2) Pamäťové karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“ a
„Memory Stick PRO Duo“ sú vybavené
funkciami MagicGate. MagicGate je
technológia ochrany autorských práv
pracujúca na základe šifrovacej
(kryptovacej) technológie. Fotoaparát
neumožňuje vykonávať snímanie/
prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie
MagicGate.
*3) Je možné zaznamenať videozáznamy s
veľkosťou [640(Fine)].
*4) Fotoaparát nie je kompatibilný s 8-bitovým
paralelným prenosom údajov. Podporuje
4-bitový paralelný prenos údajov
ekvivalentný k pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
Iné
• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“).
„M2“ je skratka pre „Memory Stick Micro“.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick
Duo“ naformátovaných pomocou počítača
nie je zaručené, že budú s fotoaparátom
fungovať.
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov.
– Ak používate kartu „Memory Stick Duo“
v blízkosti elektrostatických polí.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať na
pevný disk počítača.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na karty „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér kariet Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky.
• Kartu „Memory Stick Duo“ počas
premiestňovania alebo skladovania
vkladajte do dodávaného puzdra.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými
predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nenechajte spadnúť, neohýnajte ju ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu Memory Stick Duo nevkladajte iný
predmet ako pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. Inak môže nastať porucha.
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– Na extrémne horúcich miestach ako je
interiér automobilu zaparkovaného na
priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu
127
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
Poznámky k používaniu adaptéra
na pamäťové karty Memory Stick
Duo (nie je súčasťou dodávky)
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (nie je súčasťou dodávky)
• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s
„Memory Stick“, vložte túto kartu „Memory
Stick Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick
Duo. Keď vložíte kartu „Memory Stick Duo“
do zariadenia kompatibilného s kartami
„Memory Stick“ bez adaptéra kariet
Memory Stick Duo, možno nebudete môcť
kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick Duo
sa presvedčte, že karta „Memory Stick Duo“
je vložená správnym smerom a že je celá
zasunutá. Nesprávne zasunutie karty môže
spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ vloženej do adaptéra na
pamäťové karty Memory Stick Duo v
zariadení kompatibilnom s pamäťovými
kartami „Memory Stick“ dbajte na to, aby
ste adaptér vložili správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného
s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by dôjsť k poruche zariadenia.
• Ak chcete s fotoaparátom použiť pamäťovú
kartu „Memory Stick Micro“ , vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do
adaptéra „M2“ veľkosti Duo. Ak vložíte do
fotoaparátu pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ bez adaptéra „M2“ veľkosti Duo,
pamäťovú kartu nemusí byť možné z
fotoaparátu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ (nie je súčasťou
dodávky)
Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný s
kartami „Memory Stick PRO Duo“ s
kapacitou až do 16 GB.
128
Informácie o akumulátore
Informácie o nabíjaní akumulátora
Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo
tohto rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť
úplne.
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa
znižujú s nízkou okolitou teplotou. To
znamená, že na chladných miestach je
prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo
najdlhší možný čas akumulátora
odporúčame nasledovné:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie
k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne predtým, ako začnete
snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie
pri častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na
dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je
predpokladaný čas snímania. Pred
skutočným snímaním vykonajte skúšobné
snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne
horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Informácie o životnosti
akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná.
Kapacita akumulátora sa časom a
opakovaným používaním znižuje. Ak sa čas
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazne skráti, je pravdepodobne potrebné
akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého
jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích
podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• Akumulátor NP-BG1 (je súčasťou dodávky)
je možné využiť len v modeloch Cyber-shot,
ktoré sú kompatibilné s modelom G.
• Ak použijete akumulátor NP-FG1 (nie je
súčasťou dodávky), za indikátorom stavu
batérie sa budú zobrazovať aj minúty
(
60 Min).
Uskladnenie akumulátora
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne
vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom
mieste. Na zachovanie funkcie akumulátora
ho počas skladovania minimálne raz ročne
úplne nabite a potom úplne vybite vo
fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prehrávania prezentácie
(str. 37), pokým sa nevypne napájanie.
• Na prenášanie a skladovanie akumulátora
vždy používajte dodaný obal na akumulátor,
zabránite tým prípadnému znečisteniu či
skratovaniu vodivých kontaktov.
Iné
129
Informácie o nabíjačke
Informácie o nabíjačke
• V nabíjačke (je súčasťou dodávky)
nenabíjajte žiadne iné akumulátory ako
akumulátory typu NP-BG alebo typu NPFG. Iné akumulátory alebo batérie by mohli
vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, ak sa
ich pokúsite nabiť, a vystavujete sa tým
nebezpečiu zranenia elektrickým prúdom a
popálenia.
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky.
Ak ponecháte nabitý akumulátor
v nabíjačke, životnosť akumulátorových
článkov sa môže skrátiť.
• Keď kontrolka CHARGE bliká, vyberte
nabíjaný akumulátor a vložte ho naspäť do
nabíjačky tak, aby bolo počuť cvaknutie. Ak
kontrolka CHARGE začne blikať znova,
môže to znamenať chybu akumulátora alebo
skutočnosť, že ste vložili iný ako
špecifikovaný typ akumulátora.
Skontrolujte, či je akumulátor
špecifikovaného typu. Ak je akumulátor
špecifikovaného typu, vyberte akumulátor a
nahraďte ho novým alebo iným a
skontrolujte, či nabíjačka funguje správne.
Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať
chyba v akumulátore.
130
Index
Index
A
D
G
AF Illuminator....................77
Date ............................. 81, 108
Grid Line .............................77
AF Mode .............................78
Daylight............................... 56
Akumulátor.......................129
Delete ............................ 41, 60
Aretácia AF ........................55
Format.................... 70, 73
High Sensitivity ..................31
Auto Adjustment ...............26
Digital Zoom ...................... 78
Histogram............................22
Auto Orientation................80
DirectX ............................... 89
Hlasitosť...............................35
Auto Review .......................80
DISP .................................... 22
HOME.................................43
Automatické zaostrenie.......8
Displej
Indikátor ...................... 18
B
H
I
Podsvietenie displeja
LCD.............................. 22
Image size......................12, 48
B & W ..................................59
Beach ...................................31
Zmena zobrazenia ...... 22
Indexové zobrazenie ..........36
Beep .....................................74
Download Music .............. 101
Indikátor..............................18
Blesk (vyváženie bielej
farby) ............................57
DPOF .......................... 66, 109
Indikátor aretácie
AE/AF....................27, 55
Držanie fotoaparátu .......... 26
Initialize...............................74
Bodové meranie .................53
Burst.....................................51
C
Center AF ...........................54
Change REC. Folder .........71
Incandescent .......................57
E
Inštalovať.............................89
Easy Shooting..................... 27
Inteligentná
transfokácia .................78
EV........................................ 52
Exposure Bracket –
skupinová expozícia ... 51
Internal memory.................24
Internal Memory Tool .......73
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov ..............95
Expozícia............................. 10
ISO ...........................10, 11, 52
F
J
Cieľový priečinok pre
ukladanie súborov.......95
Face Detection ................... 49
JPG.......................................96
Clock Settings .....................81
Clona....................................10
Cloudy..................................56
Color Mode .........................58
COMPONENT...................75
Conversion Lens.................79
Copy .....................................71
Cross Filter ..........................63
Fireworks ............................ 31
Fisheye Lens ....................... 62
Flash Level.......................... 57
Focus .......................... 8, 27, 54
Format Music ................... 101
K
Karta „Memory Stick
Duo“ ..........................127
Kábel pre viacúčelový
konektor..............93, 106
Format........................... 70, 73
Kopírovanie záberov do
počítača ........................93
Function Guide .................. 74
Kvalita záberu.....................12
Funkcia NR pomalej
uzávierky...................... 19
L
Index
Create REC. Folder ...........70
Farba ................................... 11
Landscape ...........................31
Language Setting................82
LCD displej .........................22
131
Index
M
Picture Motion Browser ... 91
Prípona ..............................100
Macro...................................28
Pixel..................................... 12
Program Auto..................... 25
Main Settings 1 ................... 74
Počítač................................. 87
Protect ................................. 65
Main Settings 2 ...................75
Kopírovanie
záberov ................ 93, 102
PTP ......................................75
Macintosh.................. 102
R
Memory Stick Tool ............70
Odporúčané
prostredie............ 88, 102
Radial Blur.......................... 63
Menu
Softvér ......................... 89
Manage Memory ................70
Mass Storage.......................75
Položky .........................46
Windows ...................... 87
Prezeranie ....................60
Zobrazenie obrazových
súborov uložených
v počítači pomocou
fotoaparátu................ 100
Shooting .......................48
Meranie s viacerými
modelmi .......................53
Metering Mode...................53
Monitor................................78
MPG ....................................96
MTP .....................................75
Multi AF..............................54
Rýchlosť uzávierky.............10
Music....................................39
NTSC ...................................76
Samodiagnostické
zobrazenie..................122
Scene Selection............. 30, 48
Select Folder ....................... 67
Self-Timer ...........................29
Používanie fotoaparátu
v zahraničí ................. 126
Sepia ....................................59
Preexponovanie ................. 10
Shooting Settings 1.............77
Prepínač režimu ................. 25
Shooting Settings 2.............80
Presná digitálna
transfokácia................ 78
Single ................................... 78
Priama tlač........................ 106
Operačný systém ........88, 102
Priečinok
Settings ................................ 74
Slideshow .......................37, 60
Slow Synchro ......................28
Smile Detection..................50
Vytvorenie................... 70
Smile Detection
Sensitivity..................... 50
Výber ........................... 67
Smile Shutter ................31, 33
Zmena.......................... 71
Snímanie
PAL......................................76
Print............................. 66, 105
Partial Color .......................62
Pripojenie
Statický záber .............. 26
Videozáznam............... 26
PC.........................................87
Počítač.......................... 93
Snow ....................................31
PictBridge....................75, 106
Tlačiareň.................... 106
Soft Focus............................ 62
TV prijímač ................. 83
132
S
Popis jednotlivých častí..... 16
O
P
Rozmazanie .......................... 9
Ponuka pre prezeranie...... 60
Prezeranie záberov ............ 35
Optická transfokácia....28, 78
Režim blesku ................28, 49
Počítač s operačným
systémom Windows.... 87
Poloautomatické
zaostrenie ................... 55
Názov súboru......................95
Retro....................................63
Rotate ..................................66
Multi-Purpose Resize ........64
Nabíjačka pre
akumulátor................130
Retouch ............................... 60
Riešenie problémov .........111
Podexponovanie ................ 10
N
Red Eye Reduction ...........58
Odporúčané
prostredie.................. 102
Multikonektor ......83, 93, 106
Music Transfer (Prenos
hudby) ................101, 103
Red Eye Correction...........61
Počítač Macintosh............ 102
Odporúčané
prostredie.................... 88
Music Tool ........................101
REC Mode.......................... 51
Index
Soft Snap .............................31
Z
Softvér................... 89, 91, 101
Zameriavací krížik pre
bodové meranie .......... 53
Spot AF ...............................54
SteadyShot ..........................59
Stredovo vážené
meranie.........................53
Zameriavací rámček AF
zóny .............................. 54
Zapnutý vynútený blesk.... 28
Zatlačenie do polovice ........ 8
T
Značka poradia tlače ....... 109
Tlač vo fotozberni ............109
Transfokácia........................28
Ž
Transfokácia počas
prehrávania ..................35
Žiarivkové osvetlenie
1, 2, 3 ........................... 56
Trimming .............................61
TV prijímač .........................83
Twilight Portrait .................31
Twilight................................31
U
Unsharp masking................61
USB Connect ......................75
Ú
Úprava hodnoty EV.....23, 52
V
VGA ..............................13, 14
Video Out............................76
Vivid.....................................58
Vymazávanie záberov ........41
Vypnutý vynútený blesk ....28
Výstražné indikátory
a upozornenia ............122
W
Wide Zoom Display ...........76
Index
White Balance.....................56
133
Poznámky k licencii
Fotoaparát je vybavený softvérom „C
Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento softvér
poskytujeme na základe licenčných
dohôd, ktoré sa uzatvárajú s vlastníkmi
autorských práv. Na základe požiadaviek
vlastníkov autorských práv na tento
softvér sme povinní informovať vás
o nasledovnom. Prečítajte si prosím
nasledujúce oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
V tomto priečinku nájdete licencie (v
anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“
a „zlib“ softvéru.
Softvér, ktorý sa využíva na GNU
GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na
ktorý sa vzťahuje licencia GNU General
Public License (ďalej ako „GPL“) alebo
licencia GNU Lesser General Public
License (ďalej ako „LGPL“).
Upovedomí vás to o tom, že máte právo
pristupovať, upravovať a prerozdeliť
zdrojový kód pre tieto softvérové
programy v súlade s podmienkami, ktoré
stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej
stránke. Môžete ho prevziať na
nasledujúcej adrese URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme radi, ak nás nebudete
kontaktovať pokiaľ ide o obsah
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
V tomto priečinku nájdete licencie (v
anglickom jazyku) „GPL“ a „LGPL“
softvéru.
Na prezeranie súboru PDF je potrebný
program Adobe Reader. Ak nie je
nainštalovaný vo vašom počítači, môžete
ho prevziať z webovej stránky Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
134
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising