Sony | DSC-W200 | Sony DSC-W200 Návod na použitie

VKliknite na tlačidlo!
Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií
snímania
Digitálny fotoaparát
Používanie funkcií na
prezeranie
Príručka k zariadeniu
Cyber-shot
Prispôsobenie
nastavení
DSC-W200
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku, „Návod na
používanie“ a „Ďalšie kroky - Cyber-shot“ a
odložte si ich ako prípadný zdroj informácií v
budúcnosti.
Prezeranie záberov
na obrazovke
televízora
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2007 Sony Corporation
3-208-401-82(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných pamäťových
kariet „Memory Stick“
(nedodávajú sa)
Tento fotoaparát používa pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ ako vymeniteľné
záznamové médium. Existujú dva typy
pamäťových kariet „Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: vo fotoaparáte
môžete používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“: vo fotoaparáte
nemôžete používať pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
Iné pamäťové karty sa nemôžu
používať.
• Podrobné informácie o karte „Memory Stick
Duo“ nájdete na strane 120.
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodávajú sa).
Adaptér kariet Memory Stick Duo
Poznámky týkajúce sa batérií
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
batériu (dodáva sa).
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
2
• Ak viete, že batériu nebudete dlhší čas používať,
nechajte ju vo fotoaparáte úplne vybiť, vybitú
batériu potom vyberte z fotoaparátu a
uschovajte ju na chladnom a suchom mieste.
Takýmto spôsobom zachováte funkčnosť batérie.
• Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na strane 122.
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát sa dodáva s objektívom
Carl Zeiss, ktorý dokáže snímať ostrý
obraz s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený v
zhode so systémom hodnotenia kvality
overeným spoločnosťou Carl Zeiss podľa
noriem kvality spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Informácie o displeji LCD a
objektíve
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu sa
dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Môžu sa
však objaviť nepatrné čierne alebo jasné bodky
(bielej, červenej, modrej alebo zelenej farby),
ktoré sa nepretržite objavujú v hľadáčiku a na
displeji LCD. Tieto bodky sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to porucha.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na pohyblivý objektív.
Obrázky použité v tejto príručke
Fotografie použité v tejto príručke ako príklady
obrázkov sú reprodukcie. Nie sú to skutočné
fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ..........................................................2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov........7
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 7
Expozícia – Úprava intenzity svetla........................................................................ 9
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia ........................................................... 10
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ..................................... 11
Flash – Informácie o používaní blesku ................................................................. 13
Popis jednotlivých častí........................................................................... 14
Indikátory na displeji ............................................................................... 16
Zmena zobrazenia na displeji..................................................................20
Používanie vnútornej pamäte..................................................................22
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu ..................................................................23
Jednoduché snímanie záberov (režim snímania s automatickým
nastavením) .............................................................................................24
Snímanie statického záberu (výber scény)..............................................28
Snímanie s ručným nastavením expozície ..............................................31
Prezeranie záberov ..................................................................................33
Odstránenie záberov ...............................................................................35
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka..............................................................37
Položky ponuky.......................................................................................40
Používanie funkcií snímania
Ponuka pre snímanie...............................................................................41
Scene Selection: Voľba výberu scény
Image Size: Výber veľkosti záberu
Face Detection: Detekcia tváre objektu
REC Mode: Výber režimu nepretržitého snímania
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
ISO: Výber svetelnej citlivosti
EV: Úprava intenzity svetla
Metering Mode: Výber režimu merania
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
White Bal: Úprava farebných tónov
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Red Eye Reduction: Odstránenie efektu červených očí
Contrast: Úprava kontrastu
3
Obsah
Sharpness: Úprava ostrosti
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
SETUP: Výber nastavení snímania
Používanie funkcií na prezeranie
Prehrávanie záberov z obrazovky HOME ..................................... 53
(Single Image): Prehrávanie jedného záberu
(Index Display): Prehrávanie zoznamu záberov
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
Ponuka na prezeranie ....................................................................... 56
(Delete): Odstránenie záberov
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov po snímaní
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa pamäte) a
položky Settings (nastavenia) .......................................................... 62
Manage Memory ......................................................................... 64
Memory Tool — Memory Stick Tool ................................................. 64
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool ............................................. 67
Format
Settings .......................................................................................... 68
Main settings — Main Settings 1 ..................................................... 68
Beep
Function Guide
Initialize
Main settings — Main Settings 2 ..................................................... 69
USB Connect
COMPONENT
4
Video Out
Obsah
Shooting Settings — Shooting Settings 1 ........................................71
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
Shooting Settings — Shooting Settings 2 ........................................ 74
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings...................................................................................75
Language Setting.............................................................................. 76
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke televízora ...........................................77
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows...........80
Inštalácia softvéru (dodáva sa)................................................................82
Kopírovanie záberov do počítača............................................................83
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“) ................89
Používanie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa) .................90
Používanie programu „Music Transfer“ (dodáva sa)................................96
Práca s počítačom Macintosh ................................................................97
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov .........................................................99
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge..............................................................................................100
Tlač vo fotozberni ................................................................................. 103
Riešenie problémov
Riešenie problémov............................................................................... 105
Výstražné indikátory a správy ............................................................... 116
5
Obsah
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí - Zdroje napájania .........................119
Informácie o karte „Memory Stick“ ...................................................... 120
Informácie o batérii ............................................................................... 122
Informácie o nabíjačke batérií............................................................... 123
Register
Register................................................................................................. 124
6
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
Táto kapitola popisuje
základné funkcie fotoaparátu.
Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie
fotoaparátu, ako je napr.
prepínač režimu (strana 23),
obrazovka HOME (strana 37),
ponuky (strana 39) a pod.
Zaostrenie Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do polovice.
Rýchlo zatlačte
spúšť až na doraz.
Indikátor
Spúšť stlačte do uzamknutia AE/AF
polovice.
bliká ,svieti/pípa
Potom zatlačte
spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber, na ktorý sa nedá dobre zaostriť t [Focus] (strana 47)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Pozri časť „Ako predísť rozmazaniu záberov“
(nasledujúca časť).
7
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Ako predísť rozmazaniu záberov
Rozmazaný záber môže vzniknúť nechceným pohybom fotoaparátu pri jeho snímaní.
V takomto prípade je rozmazanie spôsobené „otrasmi fotoaparátu“. Ak sa však
počas snímania záberu pohyboval samotný objekt, ide o „rozmazanie spôsobené
objektom“.
Otrasy fotoaparátu
Príčina
Ak sa vám pri držaní fotoaparátu v okamihu
stlačenia spúšte trasú ruky, alebo sa chvejete
celí, bude rozmazaný celý záber.
Ako predísť vzniku rozmazaných záberov
• Fotoaparát stabilizujte jeho umiestnením na
statív alebo položením na plochý, stabilný
povrch.
• Použite samospúšť s dvojsekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát tak, že
ruku, ktorou stláčate spúšť, budete držať
pevne pri tele.
Rozmazanie spôsobené objektom
Príčina
Ak sa snímaný objekt v okamihu stlačenia
spúšte pohybuje, bude na snímke vyzerať
rozmazaný aj napriek tomu, že bol fotoaparát
dostatočne stabilizovaný.
Ako predísť vzniku rozmazaných záberov
• V režime výberu scény zvoľte
(režim
High Sensitivity) alebo
(režim Extra
High Sensitivity).
• Zvolením vyššej citlivosti ISO nastavte vyššiu
rýchlosť uzávierky a stlačte spúšť skôr, ako sa
objekt pohne.
Poznámky
• Funkcia stabilizovaného záberu je v predvolených nastaveniach nastavená ako zapnutá, takže
negatívne následky otrasov fotoaparátu budú automaticky odstránené. Rozmazaniu
spôsobenému objektom však predísť nedokáže.
• Okrem toho k rozmazaniu záberu spôsobeného otrasmi fotoaparátu alebo pohybom objektu
dochádza tiež pri nedostatočnom osvetlení alebo nastavení nízkej rýchlosti uzávierky,
napríklad v režimoch Twilight alebo Twilight Portrait. V takom prípade majte pri snímaní na
pamäti vyššie uvedené rady.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (Odporúčaný index
expozície)
= Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Manuálne nastavenie expozície:
Tento režim umožňuje manuálne
nastaviť rýchlosť uzávierky a hodnotu
clony (strana 31)
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom
(strany 21, 45).
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť tú časť snímaného
objektu, podľa ktorej sa bude určovať
expozícia (strana 46).
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je stupeň citlivosti nahrávacieho média, ktoré zahŕňa obrazový snímač,
ktorý prijíma svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v
závislosti od citlivosti ISO.
Nastavenie citlivosti ISO, pozri stranu 45.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi.
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandardné)
Modrasté
Sfarbené do zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie vyváženia bielej farby [White
Bal] (strana 49).
10
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Popis pixelov a veľkosť záberu
1 Veľkosť záberu: 12M
4000 pixelov × 3000 pixelov = 12 000 000 pixelov
2 Veľkos záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Počet pixelov
Výber veľkosti záberu (strana 12)
Pixel
Veľký počet
pixelov (vynikajúca
kvalita záberu a
veľká veľkosť
súboru)
Malý počet pixelov
(nižšia kvalita
záberu, ale malá
veľkosť súboru)
Príklad: tlač až do
formátu A3+
Príklad: vhodné na
pripojenie k
odosielaným
e-mailom
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Veľkosť záberu
Použitie
Počet záberov
12M
(4000×3000)
For prints up to A3+ (13×19")
3:21)
(4000×2672)
Shoot in 3:2 aspect ratio
8M
(3264×2448)
For prints up to A3 (11×17")
5M (2592×1944)
For prints up to A4 (8.5×11")
3M (2048×1536)
For prints up to 10×15 cm
(4×6") or 13×18 cm (5×7")
VGA (640 ×480)
Shoot at a small image size for
e-mail attachment
2)
16:9 (1920×1080)
Tlač
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
Shoot in HDTV aspect ratio
1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc atď.
2) Pri tlači sa môžu orezať oba okraje záberu (strana 113).
Veľkosť videozáberu
Snímka/s.
Bežné použitie
640(Fine) (640×480)
pribl. 30
Shoot high quality movie for display on
TV
640(Standard)
(640×480)
pribl. 17
Shoot standard quality movie for display
on TV
320 (320×240)
pribl. 8
Shoot at a small size for email
attachment
• Čím väčšia veľkosť záberu, tým vyššia kvalita.
• Čím viac snímok za sekundu sa prehráva, tým je prehrávanie plynulejšie.
12
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Flash
Informácie o používaní blesku
Pri používaní blesku sa oči snímaného objektu môžu zobraziť v červenej farbe,
prípadne sa môžu v zábere zobraziť biele okrúhle body pripomínajúce chumáčiky.
Tieto javy môžete redukovať vykonaním nasledujúcich krokov.
„Efekt červených očí“
Tento jav je zapríčinený odrazom svetla blesku od krvných ciev sietnice očí objektu,
pretože zreničky sú v tmavom prostredí roztiahnuté.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ako je možné redukovať „efekt červených očí“?
• Nastavte funkciu [Red Eye Reduction] na hodnotu [On] (strana 50).
• V režime výberu scény zvoľte
(režim High Sensitivity)* alebo
(režim Extra High
Sensitivity)* (strana 29). (Blesk sa automaticky vypne.)
• Ak sa oči aj napriek tomu zobrazujú v červenej farbe, upravte snímku pomocou funkcie [Retouch]
v ponuke na prezeranie (strana 56) alebo pomocou dodaného softvéru „Picture Motion Browser“.
„Biele okrúhle body“
Tieto body sú spôsobené drobnými čiastočkami prachu, peľu atď. vo vzduchu, ktoré, ak
sa nachádzajú v blízkosti objektívu, môžu byť pôsobením blesku zvýraznené.
Fotoaparát
Objekt
Drobné čiastočky
prachu, peľu a
pod. vo vzduchu
Ako je možné redukovať „biele okrúhle body“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• V režime výberu scény zvoľte
(režim High Sensitivity)* alebo
Sensitivity)*. (Blesk sa automaticky vypne.)
(režim Extra High
* Aj v prípade, že ste v režime výberu scény zvolili
(režim High Sensitivity) alebo
(režim
Extra High Sensitivity) rýchlosť uzávierky môže byť pri snímaní pri nedostatočnom osvetlení
alebo na tmavom mieste nižšia. V takomto prípade použite statív alebo stabilizujte fotoaparát tak,
že ruku, ktorou stláčate spúšť, budete držať pevne pri tele.
13
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
2
3
4
5
6
7
A Tlačidlo POWER/Indikátor
POWER
B Spúšť (24)
C Mikrofón
D Blesk (26)
E Iluminátor AF (71)/Indikátor
samospúšte (26)
A Indikátor uzamknutia AE/AF/
Indikátor samospúšte (zelený) (26)
F Okienko hľadáčika
B Indikátor nabíjania blesku/Indikátor
záznamu (oranžový)
G Objektív
C Hľadáčik
D Displej LCD (20)
E Tlačidlo
(prehrávanie) (33)
F Tlačidlo MENU (39)
G Pri snímaní: tlačidlo priblíženia
(W/T) (25)
Pri prehrávaní: tlačidlo /
(priblíženie pri prehrávaní)/tlačidlo
(register) (33, 34)
H Háčik pre remienok
I Kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
J Prepínač režimu (23)
14
Popis jednotlivých častí
K Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z (39)
Vypnutá ponuka: DISP/ / /
(20, 26)
Keď je prepínač režimu nastavený do
polohy M: Rýchlosť uzávierky/clona
(31)
L Tlačidlo HOME (37)
M Otvor na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
N Otvor na vloženie batérie
O Indikátor prístupu
P Ovládač vysúvania batérie
Q Multikonektor (spodná časť)
Používa sa v nasledujúcich situáciách:
• pri vytváraní pripojenia USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
• pri vytváraní pripojenia do vstupných
konektorov pre zvuk a video na
televízore,
• pri vytváraní pripojenia k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge.
R Reproduktor (spodná časť)
S Lôžko pre statív (spodná časť)
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát k statívu. Dlhšia skrutka
môže poškodiť fotoaparát.
15
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) sa
obrazovka zmení (strana 20).
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Zobrazenie
Význam
Režim záznamu (43)
Režim merania (46)
Detekcia tváre (42)
Pri snímaní statických záberov
SteadyShot (52)
Upozornenie na vibrácie
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu stabilizovaného
záberu, použiť blesk pre
lepšie osvetlenie alebo
statív či iné zariadenie na
stabilizovanie fotoaparátu
(strana 8).
RETURN
Pri snímaní videozáznamov
1.3
Stupnica približovania
(25, 72)
Režim farieb (44)
Kontrast (51)
Ostrosť (51)
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
E
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (116)
Veľkosť záberu (41)
Prepínač režimu/MENU
(výber scény) (28)
P M
Prepínač režimu (23)
Vyváženie bielej farby
(49)
16
Indikátory na displeji
B
Zobrazenie
C
Význam
Režim manuálneho
nastavenia expozície (31)
z RETURN
z SET
Sprievodca funkciami
ručnej expozície (31)
1.0m
Zaostrenie na vopred
nastavenú vzdialenosť
(47)
z
Uzamknutie AE/AF (24)
Standby
REC
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
ISO400
ISO číslo (45)
Zobrazenie
Záznamové médium
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (45)
00:00:12
Čas záznamu
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF (47)
Priečinok na ukladanie
záznamov (64)
101
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
96
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
00:00:00
Zostávajúci dostupný čas
záznamu
ON
Iluminátor AF (71)
Odstránenie efektu
červených očí (50)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
• Keď sa v zlých svetelných
podmienkach zníži
rýchlosť uzávierky pod
určitú úroveň,
automaticky sa aktivuje
funkcia NR (redukcia
šumu) pomalej uzávierky,
ktorá zníži šum na zábere.
Význam
SL
Režim blesku (26)
Nabíjanie blesku
Predsádka (73)
D
Zobrazenie
Význam
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky (116)
Časovač (26)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (46)
Zameriavací rámček zóny
AF (47)
Macro (26)
Histogram (20)
17
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Veľkosť záberu (41)
Ochrana (59)
VOL.
Hlasitosť (33)
Značka poradia tlače
(DPOF) (103)
Pri prehrávaní videozáznamov
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(101)
1.3
Stupnica približovania
(33)
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(102)
• Kým svieti indikátor,
kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
B
Zobrazenie
Význam
N
Prehrávanie (33)
Panel prehrávania
00:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo súboru priečinka
(61)
2007 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami na
prehrávanie záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Úprava hlasitosti
Histogram (20)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
18
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
Prehrávacie médium
101
Priečinok prehrávania
(61)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
8/8 12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Zmena priečinka (61)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Režim merania (46)
Blesk
Vyváženie bielej farby
(49)
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky (116)
ISO400
ISO číslo (45)
+2.0EV
Hodnota expozície (45)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
19
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v (DISP)
(tlačidlo zobrazenia
displeja)
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) sa
obrazovka zmení nasledujúcim
spôsobom.
Vyšší jas podsvietenia displeja LCD
Zapnutý histogram
Indikátory vypnuté
Displej LCD vypnutý
Indikátory zapnuté
20
Počas
prehrávania sa
zobrazuje
informácia o
zábere.
Zobrazenie
histogramu
(strana 21)
• Ak si zábery prezeráte vo vonkajšom
prostredí v jasnom svetle, zvýštejas
podsvietenia displeja LCD.
Môže sa tak však rýchlejšie spotrebovať
batéria.
• Zobrazí sa histogram na t Indikátory
vypnuté t Pri pripojení k televízoru
indikátory zapnuté (strana 77).
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
počas snímania
– keď je zobrazená ponuka,
– pri snímaní videozáznamov,
počas prehrávania,
– keď je zobrazená ponuka,
– v režime registra,
– keď pri prehrávaní používate funkciu
približovania,
– pri otáčaní statických záberov,
– počas prehrávania videozáznamov.
• Počas prehrávania záberov nemožno vypnúť
displej LCD.
• Medzi histogramom zobrazeným počas
snímania a počas prehrávania môže byť
veľký rozdiel:
– keď bliká blesk,
– keď je rýchlosť uzávierky pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pri záberoch
nasnímaných iným fotoaparátom.
• Keď vypnete displej LCD, nefunguje
digitálne priblíženie. Keď vyberiete položku
(režim blesku)/
(samospúšť)/
(macro), záber sa zobrazí približne na dve
sekundy.
Zmena zobrazenia na displeji
z Nastavenie hodnoty EV (hodnota
expozície) pomocou zobrazeného
histogramu
A
B
Tmavší Svetlejší
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci úroveň jasu záberu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
v (DISP) zobrazte na displeji histogram.
Zobrazený graf označuje svetlú časť
záberu v časti skosenej doprava a tmavú
časť záberu v časti skosenej doľava.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa zobrazí aj pri prehrávaní
samostatného záberu, nie je však možné
nastaviť expozíciu.
21
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 31 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete nahrávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)] nie je možné nahrávať do
vnútornej pamäte.
Po vložení pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, nastavenia, atď.]: So zábermi uloženými na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použiť niekoľko funkcií.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Ponuka, nastavenia, atď.]: So zábermi uloženými vo
vnútornej pamäti je možné použiť niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 64 MB alebo viac a potom
postupujte podľa návodu pri funkcii [Copy] (strana 66).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte postup uvedený na stranách 83 až 86 bez vloženej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Prepojením fotoaparátu a počítača pomocou kábla pre viacúčelový terminál je možné kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné kopírovať údaje z počítača do
vnútornej pamäte.
22
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Základné funkcie
:
Režim automatického nastavenia
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými
nastaveniami. t strana 24
P :
Režim automatického programovania*
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony).
M:
Režim Manual Exposure Shooting*
Umožňuje snímanie s manuálnym nastavením expozície (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony). t strana 31
:
Režim nahrávania videozáznamu
Umožňuje snímanie videozáznamov so zvukom. t strana 24
/
/
/ /
/SCN (
): Režim výberu scény
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od
záberu. t strana 28
* Rôzne nastavenia môžete vybrať aj v ponuke. (Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách
nájdete na strane t strana 40)
23
Jednoduché snímanie záberov (režim
snímania s automatickým nastavením)
Prepínač režimu
Spúšť
Hľadáčik
Tlačidlo Macro
Tlačidlo DISP
Tlačidlo blesku
Tlačidlo priblíženia
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo HOME
Ovládacie tlačidlo
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statickým záberov (režim snímania s automatickým nastavením):
Zvoľte
.
Pri snímaní videozáznamov: Zvoľte
.
2 Fotoaparát držte pevne zovretý v rukách a ramená držte pri tele.
Snímaný objekt nastavte
do stredu zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1Zaostrite stlačením spúšte do polovice a jej podržaním.
Indikátor z uzamknutia (AE/AF lock) bliká na zeleno, fotoaparát zapípa a indikátor
prestane blikať, ale ostane svietiť.
24
Jednoduché snímanie záberov (režim snímania s automatickým
nastavením)
2Zatlačte spúšť až na doraz.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť
Základné funkcie
Pri snímaní videozáznamov:
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 50 cm. Ak sa snímaný predmet nachádza bližšie, než
je najkratšia vzdialenosť snímania, použite režim snímania blízkych objektov (Macro) (strana 26).
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne
pomaly blikať a nebude pípať. Zameriavací rámček zóny AF sa prestane zobrazovať. Znovu
vyberte záber a zaostrite.
Objektmi, ktoré je ťažké zaostriť, môžu byť objekty:
–
–
–
–
–
–
–
vzdialené od fotoaparátu alebo objekty v tme,
s nekvalitným kontrastom medzi snímaným objektom a pozadím,
snímané cez sklo,
rýchlo sa pohybujúce,
s odrazeným svetlom alebo s lesklým povrchom,
blikajúce,
podsvietené.
W/T Používanie funkcie priblíženia
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na oddialenie tlačidlo W.
• Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 3×, fotoaparát použije funkciu digitálneho priblíženia.
Viac informácií o nastaveniach funkcie [Digital Zoom] a o kvalite záberu nájdete na strane 72.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
25
Jednoduché snímanie záberov (režim snímania s automatickým
nastavením)
Blesk (Výber režimu blesku pri snímaní statického záberu)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný režim.
(Žiadny indikátor): Automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo podsvietení (predvolené nastavenie).
: zapojený blesk
SL : Pomalá synchronizácia (zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: odpojený blesk
• Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla.
• Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor
.
Macro (snímanie blízkych objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiadny indikátor): Vypnutá funkcia Macro
: Zapnutá funkcia Macro (W strana: pribl. 5 cm alebo ďalej, T strana: pribl. 34 cm alebo ďalej)
Macro
• Odporúča sa nastavenie priblíženia na stranu W.
• Rozsah zaostrenia sa zúži a objekt nebude pri zaostrení viditeľný celý.
• Pri snímaní záberov v režime Macro sa funkcia automatického zaostrenia vypne.
Používanie samočinného časovača
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiadny indikátor): Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
Stlačte spúšť, zabliká indikátor samospúšte a počas jeho používania počuť pípanie.
26
Jednoduché snímanie záberov (režim snímania s automatickým
nastavením)
Indikátor
samospúšte
Základné funkcie
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo V ( ).
• Na zabránenie rozmazaniu trasením fotoaparátu pri stláčaní spúšte použite samospúšť
s dvojsekundovým oneskorením.
27
Snímanie statického záberu (výber scény)
Tlačidlo MENU
Spúšť
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimu
Voľba pomocou prepínača režimu
1 Vyberte požadovaný režim výberu scény (
/
/
/ /
) pomocou
prepínača režimu.
2 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Voľba pomocou ponuky na displeji
1 Vyberte SCN pomocou prepínača režimu.
2 Stlačte tlačidlo MENU a vyberte možnosť
/
/
b/B ovládacieho tlačidla (strana 39).
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
• Viac informácií o režime nájdete na nasledujúcej strane.
Zrušenie výberu režimu
Prepínač režimu nastavte na iný režim, ako je výber scény.
28
/
pomocou tlačidiel
Snímanie statického záberu (výber scény)
Režimy výberu scény
Nasledujúce režimy sa zhodujú s podmienkami aktuálneho prostredia.
Režimy volené pomocou prepínača
režimu
High Sensitivity
Extra High Sensitivity
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj v nedostatočne
osvetlených podmienkach.
Veľkosť záberu je nastavená na
hodnotu [3M].
Beach
Soft Snap
Umožňuje snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou. Je
vhodný pre portréty ľudí, kvetín
atď.
Twilight Portrait*
Vhodný na snímanie portrétov
na tmavých miestach.
Umožňuje snímanie ostrých
záberov ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Pri snímaní záberov pri mori
alebo jazere sa modrá farba
vody zaznamená veľmi čisto.
Základné funkcie
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj v nedostatočne
osvetlených podmienkach.
Znižuje rozmazanie.
Režimy volené pomocou ponuky na
displeji
Snow
Pri snímaní scén odohrávajúcich
sa na snehu alebo na iných
miestach s bielym pozadím
použite tento režim, aby ste
zabránili vyblednutiu farieb a
zaznamenali jasné snímky.
Fireworks*
Umožňuje nasnímať žiarivé
zábery ohňostroja.
Twilight*
Umožňuje snímanie záberov
nočných scén na veľkú
vzdialenosť bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Landscape
Zaostrí len na vzdialené
objekty pri snímaní krajiny atď.
* Ak snímate zábery v režime
(Twilight Portrait) alebo (Twilight) alebo
(Fireworks)
rýchlosť uzávierky je nižšia. Na zníženie rozmazania vám odporúčame používať statív.
29
Snímanie statického záberu (výber scény)
Funkcie, ktoré môžete použiť pri výbere scény
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré
funkcie nedostupné.
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Macro
Flash
Face
Detection
Burst/
Bracket
—
—
EV
White Bal
*
Red Eye
SteadyShot
Reduction
—
—
SL **
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
/
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
* [Flash] nemožno vybrať
** Keď nie je funkcia [Conversion Lens] nastavená na možnosť [Off], je blesk nastavený na možnosť
(odpojený blesk).
30
Snímanie s ručným nastavením expozície
Spúšť
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Prepínač režimu
1 Vyberte režim M pomocou prepínača režimu stlačte tlačidlo z na
ovládacom tlačidle.
• Ponuka [SET] za zmení na [RETURN] v ľavom dolnom rohu obrazovky a fotoaparát je
nastavený do režimu manuálneho nastavenia expozície.
Základné funkcie
Ovládacie tlačidlo
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte ručne expozíciu.
b/B: Clona (hodnota F)
v/V: Rýchlosť uzávierky
Hodnota clony
RETURN
Rýchlosť uzávierky
• Zvoľte hodnotu clony z nižšie uvedených možností.
– Ak je priblíženie nastavené do krajnej polohy W, budete môcť clonu nastaviť v rozsahu F2,8,
F5,6 alebo F8,0.
– Ak je priblíženie nastavené do krajnej polohy T, budete môcť clonu nastaviť v rozsahu F5,5,
F11 alebo F16.
• Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť v rozsahu 30 až 1/1 000 sekundy.
Rozdiel medzi nastavením a správnou expozíciou vyhodnotenou fotoaparátom sa zobrazí na
displeji vo forme hodnoty EV (strana 45). Hodnota 0EV predstavuje hodnotu vyhodnotenú
fotoaparátom za najvhodnejšiu.
3 Snímanie pomocou spúšte.
31
Snímanie s ručným nastavením expozície
• Blesk je nastavený do polohy (Flash On) alebo
(Flash Off).
• Rýchlosť uzávierky v trvaní jednej sekundy alebo viac sa zobrazuje so symbolom [”], napr. [1”].
• Ak nastavíte nižšiu rýchlosť uzávierky, odporúčame vám použiť statív. Predídete tým negatívnym
dopadom prípadných otrasov.
• Ak nastavíte rýchlosť pod 1/3 sekundy, automaticky sa aktivuje funkcia NR pomalej uzávierky,
ktorá zníži šum na zábere a na obrazovke sa zobrazí [NR].
• Pri snímaní s nastavenou nižšou rýchlosťou uzávierky spracovanie obrazových dát istý čas trvá.
32
Prezeranie záberov
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo
(priblíženie
pri prehrávaní)/
(register)
Tlačidlo
(prehrávanie)
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlo MENU
Tlačidlo HOME
• Ak stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) na vypnutom fotoaparáte, zariadenie sa automaticky
zapne v režime prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte znovu tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Stlačením tlačidla z
prehrávanie zastavíte.)
Stlačením tlačidla B budete rýchlo prehrávať dopredu, stlačením tlačidla b budete
rýchlo prehrávať dozadu. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
Stlačením tlačidla V sa zobrazí obrazovka ovládania hlasitosti , potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
• Videozáznamy s veľkosťou [320] sa zobrazujú menšie.
/
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo .
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo
Natavte polohu pomocou tlačidiel v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
• Uloženie zväčšených záberov: [Trimming] (strana 58)
.
33
Prezeranie záberov
Zobrazenie obrazovky registra
Ak chcete zobraziť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
Ak používate kartu „Memory Stick Duo“ a ak existuje viac priečinkov, pomocou
tlačidla b vyberte panel na výber priečinkov, potom pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovaný priečinok.
• Obrazovku registra je tiež možné otvoriť výberom položky [
Index Display] z
(View Images) na obrazovke HOME.
• Pri každom stlačení tlačidla
(Register) sa počet záberov na obrazovke registra
zmení.
34
Odstránenie záberov
Tlačidlo
(register)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo MENU
2 Pri zobrazení jedného obrázku alebo v režime zobrazenie registra stlačte
MENU.
3 Pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte možnosť
[Delete].
4 Vyberte požadovaný režim odstránenia pomocou tlačidiel b alebo B z
možnosti [This Image], [Multiple Images] a [All In This Folder] a stlačte
tlačidlo z.
35
Odstránenie záberov
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Odstráni sa vybratý záber.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [Multiple Images]
Vyberie sa niekoľko súborov súčasne a odstránia sa.
1 Vyberte zábery, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo z.
V začiarkávacom políčku záberu sa zobrazí ikona začiarknutia
Jeden záber
.
Zobrazenie registra
2 Stlačte MENU.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [All In This Folder]
Odstránia sa všetky zábery vo vybratom priečinku.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Po zvolení [Multiple Images] na obrazovke s registrom môžete zvolením panelu na
výber priečinkov pomocou tlačidla b a priradením značky
všetky obrázky v danom priečinku.
36
priečinku vymazať
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je základná obrazovka, ktorá sa používa na prístup k rôznym
funkciám. Prístup na obrazovku HOME je možný bez ohľadu na zvolený režim
snímania alebo prezerania.
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
1 Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie obrazovky HOME.
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Stránku HOME nemôžete zobraziť, keď je vytvorené pripojenie PictBridge alebo
USB.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania stlačením tlačidla spúšte do polovice.
37
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Položky obrazovky HOME
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Podrobné informácie o
položkách sa zobrazujú na obrazovke prostredníctvom sprievodcu.
Kategória
Položky
Shooting*
Shooting (strana 23)
View Images
Single Image (strana 53)
Index Display (strana 53)
Slide Show (strana 53)
Printing, Other
Print (strana 100)
Music Tool (strana 96)
Download Music
Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool (strana 64)
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (strana 67)
Format
Settings
Main settings
Main Settings 1 (strana 68)
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2 (strana 69)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (strana 71)
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (strana 74)
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings (strana 75)
Language Setting (strana 76)
*Použije sa režim snímaný zvolený pomocou prepínača režimu.
38
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Face Detection
Off
Face defection off
Základné funkcie
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Function Guide
Natavením funkcie [Function
Guide] na hodnotu [Off] vypnete
sprievodcu funkciami
(strana 68).
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Vyberte požadovanú položku ponuky pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel b/B.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky v režime prehrávania stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
39
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastaveného režimu fotoaparátu.
Ponuka pre snímanie je dostupná len v režime snímania a ponuka na prezeranie len v
režime prehrávania.
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenej pozície prepínača režimu.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
( : dostupné)
Poloha prepínača režimu:
P
M
—
—
*
—
—
*
—
*
—
Scene
Ponuka pre snímanie (strana 41)
Scene Selection
—
Image Size
—
*
Face Detection
REC Mode
Color Mode
—
ISO
—
—
—
—
—
EV
Metering Mode
—
—
Focus
—
—
White Bal
—
*
Flash Level
—
—
—
*
—
Red Eye Reduction
Contrast
—
—
—
Sharpness
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
*Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu výberu scény (strana 30).
Ponuka na prezeranie (strana 56)
(Delete)
(Slide Show)
(Retouch)
(Protect)
(Rotate)
(Select Folder)
(Print)
40
Používanie funkcií snímania
Ponuka pre snímanie
Funkcie, ktoré pri snímacom režime používajú tlačidlo MENU, sú popísané nižšie. Viac
informácií o tom, ako používať ponuku, nájdete pozri stranu 39.
Nemôžete použiť režim, ktorý je zobrazený v šedej farbe.
Nedostupné
Dostupné
Režimy volené pomocou ponuky na displeji,
keď je prepínač režimu v polohe SCN
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Zvolí režim výberu scény v ponuke.
Môžete snímať zábery s dopredu nastavenými nastaveniami, aby vyhovovali
podmienkam aktuálneho prostredia (strana 28).
Image Size: Výber veľkosti záberu
Používanie funkcií snímania
Scene Selection: Voľba výberu scény
Pre statické zábery
Vyberie veľkosť záberu pre snímanie statických záberov.
Ďalšie informácie nájdete na s. 11 a 12.
• Veľkosť záberu je nastavená na hodnotu [3M], keď je zvolený režim [Extra High Sensitivity].
Pre videozáznam
(Fine)
(Standard)
Vyberie veľkosť záberu pre videozáznam. Ak chcete
získať podrobné informácie, pozri stranu 12.
41
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
Face Detection: Detekcia tváre objektu
Vyberie, či sa použije funkcia Face Detection (Detekcia tváre).
(On)
Detekcia tváre objektu upraví aj zaostrenie, záblesk,
expozíciu, vyváženie bielej farby a predbežný záblesk pre
redukciu červených očí.
Značka detekcie tváre
Rámček detekcie tváre
(Off)
Nepoužije funkciu detekcie tváre.
• Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [On], nefunguje digitálne
priblíženie.
• Dostupná iba pre funkciu [Soft Snap], predvolené nastavenie je [On].
• Funkcia môže zaznamenať až 8 tvárí objektov. Ak snímate zábery v režime Soft Snap
(Mäkký záber), počet tvárí, ktoré môže fotoaparát zaznamenať, je obmedzený na 2.
• Ak fotoaparát rozpozná viac objektov, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný, a nastaví
zaostrenie podľa priority.
• Rámček nastavenia zaostrenia sa po stlačení spúšte do polovice zobrazí nazeleno. Aj
keď sa rámček nezobrazí nazeleno, ak vzdialenosť objektu, na ktorý sa nastavuje
zaostrenie, a iného objektu sú rovnaké, zaostrenie sa nastaví na všetky objekty.
• Funkcia detekcie tváre môže v niektorých podmienkach aj zlyhať.
42
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
REC Mode: Výber režimu nepretržitého snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať nepretržite alebo nie.
(Normal)
(Burst)
Nesníma nepretržite.
Keď držíte spúšť stlačenú, fotoaparát zaznamenáva až
100 snímok za sebou.
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
(odpojený blesk).
Zaznamená skupinu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície (Exposure Bracket).
O čo väčšia je hodnota kroku posunu, o to väčší je aj
posun v hodnote expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá hodnota expozície je
správna, snímajte v režime Exposure Bracket a posúvajte
ju. Neskôr môžete vybrať záber s najlepšou expozíciou.
Používanie funkcií snímania
• Blesk je nastavený do polohy
• Ak je prepínač režimu nastavený na možnosť
, režim
Exposure Bracket nie je dostupný.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk).
Pri nastavení na hodnotu Burst
• Pri snímaní použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne päť záberov.
• Keď je prepínač režimu nastavený pri snímaní na M, nemôžete vybrať rýchlosť uzávierky s
nastavením na 1/3 sekundy alebo pomalšie.
• Interval snímania je približne 0,5 sekundy . Snímací interval sa predĺži v závislosti od nastavenej
veľkosti záberu.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
Režim Exposure Bracket
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Keď je prepínač režimu nastavený pri snímaní na M, nemôžete vybrať rýchlosť uzávierky s
nastavením na 1/3 sekundy alebo pomalšie.
• Ak je expozícia nastavená ručne (strana 45), posunie sa v závislosti od nastaveného jasu.
• Interval snímania je približne 0,5 sekundy .
• Ak je snímaný objekt príliš jasný alebo tmavý, je možné, že ho nebudete môcť dobre nasnímať s
vybratou hodnotou kroku posunu.
43
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
Je možné upraviť jas záberu a pridať špeciálne efekty.
(Normal)
(Vivid)
Nastaví farbu záberu na sýtu a jasnú.
(Natural)
Nastaví nenápadnú farbu záberu.
(Sepia)
Nastaví farbu záberu dohneda.
(B & W)
Nastaví farbu záberu na monochromatickú (čiernobielu).
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Normal], [Sepia] alebo [B & W].
44
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Nízka citlivosť ISO
Vysoká citlivosť ISO
Vyberie svetelnú citlivosť s jednotkami ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
• Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO, pozri stranu 10.
• Pri vyššej hodnote citlivosti ISO sa na zábere zobrazuje väčší šum.
• Citlivosť [ISO] je nastavená na hodnotu [Auto] v režime výberu scény . Pri nastavení na funkciu
[Extra High Sensitivity], citlivosť sa zvyšuje až na maximálnu hodnotu 6 400.
• Počas nastavenia na funkcie Burst alebo Exposure Bracket môžete vybrať len možnosti [ISO
AUTO], [ISO 100] až [ISO 400].
• Pri snímaní v jasnejších svetelných podmienkach fotoaparát automaticky zvýši reprodukciu tónov,
vďaka čomu zabráni zbeleniu záberu (s výnimkou nastavenia citlivosti [ISO] na hodnotu [ISO
100]).
Používanie funkcií snímania
Nastaví vyššiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach alebo pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
EV: Úprava intenzity svetla
Expozíciu nastavte ručne.
Smerom k
značke –
Smerom k
značke +
–2.0EV
Smerom k značke –: záber stmavne.
0EV
Fotoaparát automaticky nastaví hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k značke +: záber zosvetlí.
45
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete pozri stranu 9.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3 EV.
• Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk,
nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutočnosti aplikovať.
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí tú časť, podľa ktorej sa nastaví expozícia.
(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (Multi-pattern metering (Viacoblastné
meranie)).
(Center)
Zameria sa na stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu v strede umiestneného objektu (Centerweighted metering (Stredové meranie)).
(Spot)
(len pre statické zábery)
Zameria iba jednu časť daného objektu (Spot metering
(Bodové meranie)).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre bodové
meranie
Zameria sa na objekt
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete pozri stranu 9.
• Pri bodovom alebo stredovom meraní sa pre zaostrenie na meraciu pozíciu odporúča nastavenie
funkcie [Focus] na hodnotu [Center AF] (strana 47).
46
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Ak je správne zaostrenie v režime automatického
zaostrovania zložité, použite ponuku.
(Multi AF)
Automatické zaostrenie na objekt vo všetkých zónach
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je vhodný, ak sa snímaný objekt nenachádza v
strede rámčeka.
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
(Center AF)
(len pre statické zábery)
Automatické zaostrenie na objekt nachádzajúci sa v
strede zameriavacieho rámčeka.
• V kombinácii s funkciou uzamknutia AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu.
Používanie funkcií snímania
Zameriavací rámček zóny AF
(len pre statické zábery)
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
(Spot AF)
(len pre statické zábery)
Automatické zaostrenie na veľmi malý objekt alebo úzku
časť záberu.
• V kombinácii s funkciou uzamknutia AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu. Držte fotoaparát pevne,
aby sa navzájom vyrovnal objekt a zameriavací rámček
zóny AF.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
47
Ponuka pre snímanie
0.5 m
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
Pri zaostrení na objekt sa použije predtým nastavená
vzdialenosť objektu. (Vopred nastavené zaostrenie)
1.0 m
• V režime automatického zaostrovania je zložité správne
zaostriť na objekt, ktorý sa nachádza za mrežou alebo za
sklom. V podobných prípadoch je vhodnejšie použiť
funkciu [Focus].
3.0 m
7.0 m
(neobmedzená
vzdialenosť)
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Informácie o nastavení vzdialenosti pri funkcii „Vopred nastavené zaostrenie“ sú približné. Pri
posúvaní objektívu nahor alebo nadol odchýlka rastie.
• Ak používate funkciu digitálneho zaostrenia alebo iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je
vypnutý a nový zameriavací rámček zóny AF sa zobrazuje bodkovanou čiarou. V takom prípade je
priorita pohybu AF zameraná na objekty nachádzajúce sa okolo stredu rámčeka.
z Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia
Ak snímate záber, v ktorom sa snímaný objekt nachádza v rohu rámčeka (alebo displeja), alebo ak
je vybratá možnosť [Center AF] alebo [Spot AF], fotoaparát pravdepodobne nezaostrí na objekt v
rohu rámčeka.
P
96
V podobných prípadoch postupujte nasledovne.
1 Zmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa objekt nachádzal v strede zameriavacieho
rámčeka zóny AF a stlačením spúšte do polovice zaostrite na objekt (uzamknutie AF).
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor uzamknutia AE/AF
Ak nestlačíte spúšť až na doraz, môžete tento postup zopakovať toľkokrát, koľko
potrebujete.
2 Ak indikátor uzamknutia AE/AF prestane blikať a ostane zapnutý, vráťte sa na záber s
potrebnou kompozíciou a úplne stlačte tlačidlo uzávierky.
48
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
White Bal: Úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii,
napríklad ak sa farby na zábere zobrazujú nesprávne.
(Auto)
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
Upravuje nastavenie podľa okolitých podmienok pri
jasnej oblohe, západe slnka, nočných scénach, v
prítomnosti neónových svetiel alebo ohňostroja.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zahmlenej oblohe alebo na
tienistých miestach.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
Fluorescent Light 1: Upravuje nastavenie pre osvetlenie
bielou žiarivkou.
Fluorescent Light 2: Upravuje nastavenie pre osvetlenie
prirodzenou bielou žiarivkou.
Fluorescent Light 3: Upravuje nastavenie pre osvetlenie
žiarivkou s farebnou teplotou denného svetla.
n (Incandescent)
Používanie funkcií snímania
(Daylight)
Upravuje nastavenie pre miesta pod žiarovkami alebo
pre veľmi osvetlené miesta, ako napríklad vo
fotografickom štúdiu.
49
Ponuka pre snímanie
(Flash)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
• Túto položku nie je možné vybrať pri snímaní
videozáznamov.
• Ak chcete podrobnejšie informácie o vyvážení bielej farby, pozrite strana 10.
• Pri osvetlení blikajúcou žiarivkou môže funkcia vyváženia bielej farby fungovať nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo [Fluorescent
Light 3].
• S výnimkou snímania záberov v režimoch [Flash], je pri zasvietení blesku funkcia [White Bal]
nastavená na hodnotu [Auto].
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Smerom k značke –: zníži úroveň intenzity blesku.
(Normal)
(+)
Smerom k značke +: zvýši úroveň intenzity blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite strana 26.
Red Eye Reduction: Odstránenie efektu červených očí
Pred snímaním blesk blysne dvakrát alebo
viackrát, aby sa znížil jav červených očí, ktorý
vzniká pri použití blesku.
(Auto)
V prípade potreby odstraňuje efekt červených očí, no len
pri používaní funkcie detekcie tváre.
(On)
Blesk vždy zabliká, aby sa znížil efekt červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu odstránenia efektu červených očí.
• Keďže do kliknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nenasnímali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
50
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
• Odstránenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predbežný záblesk a pod. V
takom prípade môžete po snímaní opraviť efekt červených očí použitím funkcie [Retouch] v
ponuke na prezeranie (strana 58).
• Ak nepoužívate funkciu detekcie tváre, funkcia redukcie efektu červených očí nebude fungovať
ani po zvolení možnosti [Auto].
Contrast: Úprava kontrastu
Nastaví kontrast obrazu.
(–)
Smerom k značke –: zníži kontrast.
(+)
Smerom k značke +: zlepšuje kontrast.
(DRO)
Upravuje kontrast obrazu automaticky.
• Ak používate blesk a položka [Metering Mode] je
nastavená na možnosť [Center] alebo [Spot], kontrast sa
neupraví automaticky.
Sharpness: Úprava ostrosti
Používanie funkcií snímania
(Normal)
Nastaví ostrosť obrazu.
(–)
Smerom k značke –: Zjemní obraz.
(Normal)
(+)
Smerom k značke +: Zostrí obraz.
51
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu stabilizovaného záberu pri polovičnom
stlačení spúšte.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu stabilizovaného záberu. Môžete
stabilizovať aj tie zábery, ktoré sú priblížené na veľkú
vzdialenosť.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Shooting].
(Off)
Nepoužíva režim stabilizovaného záberu.
• V režime automatického nastavenia bude možnosť [SteadyShot] nastavená na režim [Shooting].
• Pre videozáznamy sú možnosti obmedzené na režim [Continuous] a [Off].
Fotoaparát je automaticky nastavený na režim [Continuous].
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete.
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií.
SETUP: Výber nastavení snímania
Výber nastavení pre funkciu snímania. Položky, ktoré sa zobrazia v tejto ponuke, sú
rovnaké ako tie na obrazovke HOME v režime [
Shooting Settings]. Pozrite
strana 38.
52
Používanie funkcií na prezeranie
Prehrávanie záberov z obrazovky
HOME
Spôsob prehrávania záberov si možno zvoliť.
Tlačidlo HOME
1 Stlačte HOME.
2 Vyberte možnosť
(View Images) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný režim prezerania.
(Single Image): Prehrávanie jedného záberu
(Index Display): Prehrávanie zoznamu záberov
Zobrazí sa zoznam záberov vo vybratom priečinku. Rovnakú funkciu spustíte stlačením
tlačidla
(Register) (strana 34).
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
1 Na obrazovke HOME zvoľte [
Slide Show].
Používanie funkcií na prezeranie
Zobrazí sa posledný nasnímaný záber. Rovnakú funkciu spustíte stlačením tlačidla
(Prehrávanie) (strana 33).
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Start] a potom stlačením tlačidla z spustite
prehrávanie.
Pozastavenie prehliadky záberov
stlačte tlačidlo z na ovládacom tlačidle.
Ak ju chcete opätovne spustiť, pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Continue] a
potom stlačte tlačidlo z.
• Prehliadka bude pokračovať záberom, ktorý bol pozastavený, ale hudba sa spustí znovu od
začiatku.
53
Prehrávanie záberov z obrazovky HOME
Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho záberu
Keď je prehliadka pozastavená, stlačte tlačidlá b/B.
Nastavenie hlasitosti hudby
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V, potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
Ukončenie prehliadky záberov
Keď je prezentácia pozastavená, pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Exit] a
potom stlačte tlačidlo z.
Zmena nastavenia
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Image
Pri používaní karty „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa)
Folder
Prehrávanie všetkých záberov vo vybratom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov v poradí na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Effects
Simple
Jednoduchá prezentácia vhodná pre širokú škálu scén.
Nostalgic
Náladová prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény.
Stylish
Štýlová prezentácia v stredne rýchlom tempe.
Active
Prezentácia v rýchlom tempe vhodná pre živé scény.
Normal
Základná prezentácia prepínajúca zábery v
predurčených intervaloch.
• Ak je nastavená niektorá z možností [Simple], [Nostalgic], [Stylish] alebo [Active], zobrazia sa len
statické zábery.
• Počas prezentácie v režime [Normal] sa hudba neprehráva (nastavenie [Off]). Zvuk videozáznamu
bude počuť.
54
Prehrávanie záberov z obrazovky HOME
Music
Predvolené nastavenie hudby závisí od vybratých efektov.
Music 1
Predvolené nastavenie prezentácie v režime [Simple].
Music 2
Predvolené nastavenie prezentácie v režime [Nostalgic].
Music 3
Predvolené nastavenie prezentácie v režime [Stylish].
Music 4
Predvolené nastavenie pre režim [Active].
Off
Nastavenie pre režim [Normal]. Hudba sa neprehráva.
Interval
3 sec
5 sec
Nastavenie intervalu zobrazenia záberov v režime
prezentácie [Normal].
10 sec
1 min
Auto
Interval je nastavený tak, aby sa hodil k zvolenej položke
[Effects].
Interval je nastavený na hodnotu [Auto], ak je v položke
[Effects] nastavená možnosť [Normal].
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Používanie funkcií na prezeranie
30 sec
z Pridanie alebo zmena hudobných súborov
Môžete preniesť požadované hudobné súbory z disku CD alebo súbory vo formáte MP3 do
fotoaparátu a prehrávať ich počas prezentácie. Hudobné súbory môžete prenášať pomocou nástroja
[
Music Tool] v ponuke
(Printing, Other) na obrazovke HOME a pomocou softvéru „Music
Transfer“ (dodáva sa), nainštalovaného v počítači. Ďalšie informácie nájdete na s. 96 a 98.
• Do fotoaparátu môžete zaznamenať maximálne 4 hudobné súbory (štyri vopred nastavené
hudobné súbory (Music 1 – 4) možno nahradiť prenesenými).
• Maximálna dížka prehrávania každého z hudobných súborov je 3 minúty.
• Ak nemôžete prehrať hudobný súbor z dôvodu, že je poškodený alebo inak nefunkčný, spustite
[Format Music] (strana 96) a hudbu preneste ešte raz.
55
Ponuka na
prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
Táto časť vysvetľuje položky, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla MENU v režime
prehrávania. Viac informácií o tom, ako používať ponuku, nájdete pozri stranu 39.
(Delete): Odstránenie záberov
Zobrazia sa zábery na obrazovke s jedným záberom alebo na obrazovke registra a
odstránia sa. pozri stranu 35
(This Image)
Odstráni sa aktuálne vybratý záber.
(Multiple Images)
Zobrazia sa a odstránia viaceré zábery.
(All In This Folder)
Odstránia sa všetky zábery vo vybratom priečinku.
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo [
Pozrite strana 53.
Slide Show] na obrazovke HOME.
(Retouch): Retušovanie statických záberov po snímaní
Orezaný záber sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor, pričom
pôvodný súbor zostane zachovaný.
Retušovanie statických záberov
1 Na obrazovke s jedným záberom alebo na obrazovke registra zvoľte snímku, ktorú chcete
retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Vyberte funkciu [Retouch] pomocou tlačidiel v/V a vyberte požadovaný režim pomocou
tlačidiel z. Potom stlačte tlačidlo b/B.
4 Podľa nižšie uvedených pokynov retušujte zábery.
• Pri pripojení k televízoru s vysokým rozlíšením sa snímky retušovať nedajú.
56
Ponuka na prezeranie
(Soft Focus)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
Spôsobí rozmazanie okolia vybratého bodu na signalizáciu objektu.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod záberu,
ktorý chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte funkciu [Level] pomocou tlačidiel v/V a stlačte
tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V zvoľte úroveň retušovania, a
potom opäť stlačte tlačidlo z.
3 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Partial Color)
Čiernobielo obkolesí vybratý bod na signalizáciu objektu.
(Fisheye Lens)
Okolo vybratého bodu aplikuje efekt rybieho oka.
Používanie funkcií na prezeranie
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod záberu,
ktorý chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovaný rozsah retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stredový bod záberu,
ktorý chcete retušovať, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte funkciu [Level] pomocou tlačidiel v/V a stlačte
tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V zvoľte úroveň retušovania, a
potom opäť stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
57
Ponuka na prezeranie
(Cross Filter)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
Svetelným zdrojom pridáva záblesk.
1 Vyberte funkciu [Level] pomocou tlačidiel v/V a stlačte
tlačidlo z.
Pomocou tlačidiel v/V zvoľte úroveň retušovania, a
potom opäť stlačte tlačidlo z.
2 Tlačidlom W/T nastavte požadovanú dĺžku retušovania.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Trimming)
Slúži na záznam priblíženého prehrávaného záberu.
1 Stlačením tlačidla W/T priblížte ukazovateľ rozsahu
orezania.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte tlačidlo
MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Image Size] a
potom stlačte tlačidlo z.
Pomocou tlačidla v alebo V vyberte vel’kosť záberu na
snímanie, potom znova stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
(Red Eye Correction)
Odstraňuje efekt červených očí pri snímaní s bleskom.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Je možné, že nebudete môcť opraviť efekt červených očí, čo
závisí od obrázku.
Ak ste vybrali možnosť [Trimming]
• Veľkosť záberu, ktorý možno orezať, sa môže líšiť podľa záberu.
• Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršiť.
58
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním.
(This Image)
Ochráni alebo odomkne aktuálne vybratý záber.
(Multiple Images)
Zobrazia sa a ochránia alebo odomknú viaceré zábery.
Ochrana záberu
1 Pri zobrazení jedného obrázku alebo v režime zobrazenie registra zvoľte obrázky, ktoré
chcete ochrániť.
2 Stlačte MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Protect] a tlačidlami b/B zvoľte položku [This
Image]. Potom stlačte tlačidlo z.
Záber je chránený a zobrazí sa na ňom ikona
(Protect).
1 Pri zobrazení jedného obrázku alebo v režime zobrazenie registra stlačte MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Protect] a tlačidlami b/B zvoľte položku
[Multiple Images]. Potom stlačte tlačidlo z.
V režime zobrazenia samostatného záberu:
3 Pomocou tlačidiel na ovládacom tlačidle b/B vyberte záber, ktorý chcete chrániť. Potom
stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu je pripojená ikona .
Používanie funkcií na prezeranie
Výber a ochrana záberov
4 Ak chcete zobraziť ďalšie zábery, ktoré chcete ochrániť, stlačte tlačidlo b/B a potom
tlačidlo z.
5 Stlačte MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V režime registra:
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte záber, ktorý chcete chrániť, a
stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu je pripojená ikona .
4 Ak chcete ochrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 3.
5 Ak chcete zvoliť všetky obrázky v priečinku, pomocou tlačidla b vyberte panel na výber
priečinkov a stlačte tlačidlo z.
K zvolenému priečinku sa priradí
.
59
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
6 Stlačte MENU.
7 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Na vybratých záberoch sa zobrazí indikátor
(Protect).
Zrušenie ochrany
Vyberte záber, ktorého ochranu chcete zrušiť, a odomknite ho rovnakým spôsobom,
ako ste postupovali pri ochrane.
Indikátor
(Protect) zmizne.
• Pri formátovaní sa odstránia všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane
chránených záberov. Tieto zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
: Pridanie značky poradia tlače
Pridá značku
(poradie tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačiť.
Pozrite strana 103.
(This Image)
Slúži na pripojenie tlačových značiek DPOF na vybratý
záber, resp. ich odstránenie.
(Multiple Images)
Zobrazí záber a pripojí tlačové značky DPOF k záberom
alebo ich zo záberov odstráni.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Pozrite strana 100.
Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo [
Print] na obrazovke HOME.
(Rotate): Otočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Rotate] a potom stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [
] a pomocou tlačidla b/B záber otočte.
5 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Videozáznamy a chránené zábery sa nedajú pootočiť.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí.
60
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 39
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača sa nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, ak používate fotoaparát s
pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V kroku 2 vyberte možnosť [Exit] a potom stlačte tlačidlo z.
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (strana 64)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (strana 65)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
Používanie funkcií na prezeranie
Zrušenie výberu priečinka
61
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage
Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)
Predvolené nastavenia môžete zmeniť pomocou funkcie
(Settings) na obrazovke HOME.
(Manage Memory) alebo
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie obrazovky HOME.
2 Vyberte možnosť
(Manage Memory) alebo
b/B na ovládacom tlačidle.
(Settings) pomocou tlačidiel
3 Vyberte požadovanú položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
4 Stlačte B a vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel v/V a potom
stlačte tlačidlo z.
62
Prispôsobenie funkcie Manage Memory (správa pamäte) a položky
Settings (nastavenia)
5 Vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
Zrušenie zmeny nastavenia
Vyberte položku [Cancel], ak je to jedna z položiek nastavenia, potom stlačte tlačidlo
z.
Ak nebudete môcť, na ovládacom tlačidle stlačte b.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania stlačením tlačidla spúšte do polovice.
Prispôsobenie nastavení
63
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Memory Tool — Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamäťové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začať okamžite
používať.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“
vrátane chránených záznamov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa hlásenie „All data in Memory Stick will be erased“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Create REC. Folder]
a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
„101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
64
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
• Zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete iný
priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozrite si časť „Cieľové priečinky na ukladanie záberov a
názvy súborov“ (strana 86).
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Change REC.
Folder] a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Prispôsobenie nastavení
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
65
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 64 MB alebo viac.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Copy] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa hlásenie „All data in internal memory will be copied“.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
V kroku 3 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie už
majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp.
môže sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov.
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom vykonajte príkaz [Format] v nástroji [Internal Memory Tool] (strana 67).
• Ak kopírujete údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, skopírujú sa
všetky údaje. Nie je možné vybrať určitý priečinok na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ ako
cieľ pre údaje, ktoré sa budú kopírovať.
• Značka
(poradie tlače) sa neprenáša ani pri kopírovaní údajov.
66
Manage Memory
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Memory Tool — Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje z pamäťovej karty vrátane
chránených záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa hlásenie „All data in internal memory will be erased“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Prispôsobenie nastavení
67
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Main settings — Main Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Pípanie alebo zvuk stlačenia spúšte zaznie po stlačení
ovládacieho tlačidla alebo spúšte.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Initialize
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty. Ak vykonáte túto funkciu, zábery
uložené vo vnútornej pamäti sa zachovajú.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte možnosť [Initialize] a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa hlásenie „Initialize all settings“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie obnovenia
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Dozrite na to, aby počas vynulovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
68
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Main settings — Main Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Vyberá režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový terminál.
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (strana 100). Keď pripojíte
fotoaparát k počítaču, automaticky sa spustí sprievodca
kopírovaním a do počítača sa skopírujú zábery z
aktuálneho priečinka vo fotoaparáte. (s operačným
systémom Windows XP, Mac OS X)
Mass Storage
Vytvorí sa prepojenie Mass Storage medzi fotoaparátom
a počítačom alebo iným zariadením USB (strana 84).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so
štandardom PictBridge (s. 84 a 100).
• Ak pri nastavení [Auto] nie je možné prepojiť fotoaparát s
tlačiarňou kompatibilnou so štandardom PictBridge,
zmeňte nastavenie na [PictBridge].
• Ak pri nastavení [Auto] nie je možné prepojiť fotoaparát s
počítačom alebo iným zariadením USB, zmeňte nastavenie
na [Mass Storage].
COMPONENT
Prispôsobenie nastavení
PictBridge
Zmení typ výstupného videosignálu z nastavenia SD a HD(1080i) v závislosti od
pripojeného televízora pozrite strana 77.
HD(1080i)
Vyberie túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru s vysokým rozlíšením spracúvajúcemu signál
1080i.
SD
Vyberie túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru, ktorý nie sú kompatibilný so signálom
HD(1080i).
69
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Rozličné krajiny a regióny používajú rozličné systémy
kódovania farieb v televízore. Ak chcete zobraziť zábery na televíznej obrazovke,
pomocou informácií na strane 79 skontrolujte systém kódovania farieb v televízore
krajiny alebo regiónu, v ktorej sa fotoaparát používa.
70
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
Európa).
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Shooting Settings — Shooting Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa zobrazí indikátor ON .
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
Prispôsobenie nastavení
• Ak sa použitím iluminátora AF objekt dostatočne nenasvieti z dôvodu značnej vzdialenosti
snímaného objektu, alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa
vzdialenosť približne do 2,8 m (priblíženie: W) / 2,2 m (priblíženie T).)
• Zaostrovanie prebieha, kým iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Iluminátor AF nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– Keď je nastavená funkcia ručného zaostrenia (strana 47).
– Keď je v režime výberu scény vybratý (režim Twilight) alebo
(režim Landscape) alebo
(režim Fireworks).
– Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [On].
– Keď nie je funkcia [Conversion Lens] nastavená na hodnotu [Off].
• Ak používate funkciu Iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je vypnutý a nový zameriavací
rámček zóny AF je zobrazený bodkovanou čiarou. Funkcia AF sa zameriava najmä na objekty
nachádzajúce sa v strede rámčeka.
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora
AF.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete jednoducho nastaviť vodorovnú alebo zvislú pozíciu objektu.
On
Zobrazí čiary mriežky.
Off
Nezobrazí čiaru mriežky.
• Čiary mriežky sa nezaznamenajú.
71
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
AF Mode
Vyberie režim automatického zaostrovania.
Single
Automaticky upravuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní
spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri snímaní
statických objektov.
Monitor
Automaticky upravuje zaostrenie pred zatlačením a
pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Single].
• Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na možnosť [On], režim AF je vypnutý.
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (až 3×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 3×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart
(inteligentné priblíženie)
(
)
Podľa veľkosti záberu digitálne zväčší záber do takej
miery, aby nebol skreslený. Táto funkcia nie je dostupná,
keď je veľkosť záberu nastavená na hodnotu [12M] alebo
[3:2].
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
Precision
(presné digitálne
priblíženie)
(
)
Zväčší všetky veľkosti záberov max. 6×, ale zníži sa ich
kvalita.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Veľkosť záberu a maximálna stupnica priblíženia použitím funkcie inteligentného priblíženia
Veľkosť
72
Maximálna stupnica priblíženia
8M
pribl. 3,7×
5M
pribl. 4,6×
3M
pribl. 5,9×
VGA
pribl. 18×
16:9
pribl. 6,2×
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
• Keď je v režime výberu scény vybratý
(režim Extra High Sensitivity), funkcia Inteligentné
priblíženie nefunguje.
• Keď je funkcia [Face Detection] (Detekcia tváre) nastavená na možnosť [On] (Zapnutá), nemožno
používať digitálne priblíženie.
• Keď vypnete displej LCD, nemôžete použiť digitálne priblíženie.
Conversion Lens
Umožňuje nastaviť správne zaostrenie, keď je pripojený konverzný objektív (nedodáva
sa). Nasaďte medzikrúžok na tienidlo (nedodáva sa) a potom pripojte konverzný
objektív.
Tele (
Wide (
Off
)
Je pripojený teleskopický konverzný objektív.
)
Je pripojený širokouhlý konverzný objektív.
Konverzný objektív nie je pripojený.
Prispôsobenie nastavení
• Keď nie je funkcia nastavená na možnosť [Off], je blesk nastavený na možnosť
(odpojený
blesk).
• Skontrolujte snímaný záber na displeji LCD z dôvodu zakrytia v okne hľadáčika.
• Disponibilný rozsah priblíženia je obmedzený.
• Disponibilný rozsah zaostrenia je obmedzený.
• Podrobnejšie informácie nájdete v dodanom návode na použitie konverzného objektívu.
73
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Shooting Settings — Shooting Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Auto Orientation
Ak je fotoaparát pri snímaní portrétu otočený, zmena pozície sa zaznamená a záber sa
zobrazí na výšku.
On
Záber nasníma v správnej orientácii.
Off
Funkcia Auto Orientation (automatická orientácia) je
vypnutá.
• V závislosti na uhle fotoaparátu pri snímaní sa nemusí otočenie obrázku zaznamenať správne. Keď
nie je orientácia záberu nastavená správne, záber môžete otočiť pomocou postupu uvedeného na
strane 60.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
• Ak v tomto časovom intervale stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude
možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
74
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Na domovskej obrazovke vyberte z ponuky
(Settings) položku [
Clock Settings].
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte tlačidlo z.
3 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V kroku 4 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Prispôsobenie nastavení
Zrušenie nastavenia času
75
Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 62
Language Setting
Language Setting
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
76
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Zábery môžete prezerať na obrazovke televízora, ak pripojíte fotoaparát k televízoru.
Pripojenie je rôzne v závislosti od typu televízora, ku ktorému je pripojený fotoaparát.
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k TV prijímaču
pomocou dodávaného kábla alebo viacúčelového terminálu
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
1 Do vstupných konektorov pre zvuk a video
VIDEO AUDIO
Žltý/Biely/Červený
Žltý
Čierna
Tlačidlo
(Prehrávanie)
2 Do multikonektora
• Fotoaparát umiestnite s obrazovkou otočenou smerom nahor.
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový konektor (čierny) kábla pre viacúčelový terminál
pripojte do konektora pre ľavý kanál zvuku na televízore.
2 Zapnite televízor a prepínač vstupného signálu TV/video prepnite do polohy
„video“.
• Podrobnejšie informácie nájdete v dodanom návode na použitie televízora.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Ovládacie tlačidlo
Kábel pre viacúčelový
terminál (dodáva sa)
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak,
aby vyhovoval norme vášho televízora (strana 70).
77
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k televízoru s
vysokým rozlíšením
Zábery nasnímané fotoaparátom si môžete prezerať pripojením fotoaparátu k
televízoru s vysokým rozlíšením (HD) pomocou komponentného kábla (nedodáva sa).
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
1 Do vstupných konektorov pre zvuk a
video
COMPONENT
VIDEO IN
Zelený/Modrý/
Červený
Komponentný
videokábel
(nedodávajú sa)
AUDIO
Biely/Červený
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
2 Do multikonektora
• Fotoaparát umiestnite s obrazovkou otočenou smerom nahor.
• Video konektory (Zelený/Modrý/Červený) komponentného videokábla (nedodáva sa) majú
rovnaké farebné označenie ako príslušné konektory na TV prijímači.
2 Zapnite televízor a prepínač vstupného signálu TV/video prepnite do polohy
„video“.
• Podrobnejšie informácie nájdete v dodanom návode na použitie televízora.
78
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Na obrazovke HOME vyberte položku
(Settings) a v položke [Main Settings 2] nastavte
položku [COMPONENT] na možnosť [HD(1080i)] (strana 69).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak,
aby vyhovoval norme vášho televízora (strana 70).
• Výstupy videozáznamov si nemôžete zobraziť vo formáte signálu HD.
Informácie o systémoch farieb televízora
Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s káblom pre
viacúčelový terminál a vstupným konektorom pre video. Systém kódovania farieb v
televízore sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb v digitálnom fotoaparáte.
Porovnajte nasledujúci zoznam systémov farieb televízora so systémom používaným v
krajine alebo regióne, v ktorom používate fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
a ďalšie.
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Systém PAL
79
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Podrobné informácie o práci s počítačom Macintosh
nájdete v časti „Práca s počítačom Macintosh“
(strana 97).
Táto časť popisuje obsah obrazovky v anglickej verzii.
• V systéme Windows Vista sa môžu niektoré názvy a operácie
líšiť od popísaných nižšie.
Najskôr nainštalujte softvér (dodáva sa) (strana 82)
Kopírovanie záberov do počítača (strana 83)
• Prezeranie záberov na monitore počítača
Práca so zábermi použitím programov „Picture Motion
Browser“ a „Music Transfer“ (s. 90 a 96)
• Prezeranie záberov uložených v počítači
• Prezeranie fotografií usporiadaných podľa dátumu
• Úprava záberov
• Zobrazenie miest na mapách online, kde boli nasnímané
fotografie (Ak to chcete urobiť, váš počítač musí byť
pripojený k internetu.)
• Vytvorí disk s nasnímanými zábermi (vyžaduje zapisujúcu
jednotku pre disky CD alebo DVD)
• Tlač a ukladanie statických záberov s dátumom.
• Pridanie a zmena hudobných súborov použitím programu
„Music Transfer“.
80
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
Operačný systém (predinštalovaný):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP* alebo Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
Prípojka USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programov „Picture
Motion Browser“ a „Music
Transfer“
Operačný systém (predinštalovaný):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP* alebo Windows Vista*
Zvuková karta: 16-bitová stereofónna
zvuková karta s reproduktormi
Softvér: DirectX 9.0c alebo novší
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na
inštaláciu – 200 MB alebo viac
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné tri režimy: [Auto]
(predvolené nastavenie), [Mass Storage] a
[PictBridge]. V tejto časti sa ako príklady
uvádzajú režimy [Auto] a [Mass Storage].
Podrobné informácie o funkcii [PictBridge],
nájdete na strane 69.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
Procesor/pamäť: Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší, 128 MB operačnej
pamäte RAM alebo viac (Odporúča sa:
Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší a
256 MB operačnej pamäte RAM alebo
viac)
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
Obrazovka: Rozlíšenie obrazovky: 1024 ×
768 bodov alebo viac
Farby: režim High Color (16-bitové
farby) alebo vyšší
* 64-bitové vydania a Starter (Edition) nie sú
podporované.
• Tento softvér je kompatibilný s technológiou
DirectX. Môže sa vyžadovať inštalácia
programu „DirectX“.
81
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledovného postupu:
• Ak používate systém Windows 2000,
nepripájajte fotoaparát k počítaču pred
inštaláciou.
• Prihláste sa ako Administrátor.
• Po inštalácii softvéru (dodáva sa) sa
automaticky nainštaluje ovládač USB.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (dodáva sa) do jednotky CDROM.
Zobrazí sa obrazovka s ponukou
inštalácie.
4 Zvoľte [Region] a [Country/Area]
a potom kliknite na tlačidlo
[Next].
Keď sa objaví obrazovka [Welcome
to the InstallShield Wizard for
SonyPicture Utility],
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“. Pozorne si prečítajte
zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, vyberte prepínač
vedľa možnosti [I accept the terms of
the license agreement] a kliknite na
tlačidlo [Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka AutoPlay. Vyberte
položku „Run Install.exe“ a postupujte v
inštalácii podľa inštrukcií, ktoré sa
zobrazujú na displeji.
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka [Location
Settings].
82
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
Po inštalácii softvéru sa na pracovnej
ploche vytvorí ikona s odkazom na
webovú lokalitu registrácie zákazníkov.
Po registrácii na webovej lokalite
môžete získať spoľahlivú a užitočnú
technickú podporu.
http://www.sony.net/registration/di
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje ako príklad postup pri
práci s počítačom so systémom
Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Počítač s otvorom pre pamäťovú
kartu Memory Stick
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
Z fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
• I keď používate systém Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me, môžete kopírovať
zábery vložením pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do otvoru na pamäťovú kartu
Memory Stick na počítači.
• V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, ďalšie informácie
nájdete na strane 110.
Počítač bez otvoru pre pamäťovú
kartu Memory Stick
Vykonajte zapojenie cez rozhranie USB
a skopírujte zábery podľa krokov 1 až 4
na stranách 83 až 87.
nabité batérie alebo pripojte
fotoaparát k sieťovej zásuvke
pomocou sieťového adaptéra
(nedodávajú sa) a kábla USB, A/V,
DC IN pre viacúčelový terminál
(nedodávajú sa).
• Ak kopírujete obrazové súbory do
počítača a vložené batérie už majú nízku
kapacitu, môže sa stať, že ak sa batérie
príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky
súbory, resp. sa môžu poškodiť údaje.
3 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie),
potom zapnite počítač.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Práca s počítačom
• Ak používate systém Windows 2000,
nainštalujte softvér (dodáva sa) ešte pred
spustením procesu. Ak používate systém
Windows XP, inštalácia nie je potrebná.
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
• Tento fotoaparát nie je kompatibilný s
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me
operačného systému Windows. Ak používate
počítač bez otvoru na pamäťovú kartu
Memory Stick, použite komerčne dostupné
čítacie alebo zapisovacie zariadenie pre
pamäťové karty Memory Stick, aby ste
skopírovali zábery z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do počítača.
• Ak chcete kopírovať zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najprv skopírujte zábery
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
až potom do počítača.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
83
Kopírovanie záberov do počítača
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k počítaču
• Ak sa hlásenie „Connecting to Mass
Storage...“ nezobrazí, nastavte položku [USB
Connect] na možnosť [Mass Storage]
(strana 69).
• Po inštalácii softvéru (dodáva sa) sa môže
zobraziť obrazovka [Import Images]
(strana 91). V takom prípade môžete priamo
importovať zábery použitím programu
„Picture Motion Browser“.
Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača
2 Do
multikonektora
1 Do konektora USB
Kábel pre
viacúčelový terminál
• Ak používate systém Windows 2000,
postupujte podľa návodu v časti „Krok 3-B:
Kopírovanie záberov do počítača“ na strane
86.
• Ak používate systém Windows XP/Vista a
nezobrazí sa automaticky obrazovka so
sprievodcom, postupujte podľa návodu v
časti „Krok 3-B: Kopírovanie záberov do
počítača“ na strane 86.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
• V systéme Windows XP/Vista sa na
pracovnej ploche zobrazí sprievodca
funkciou AutoPlay.
Na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
hlásenie „Connecting to Mass Storage...“.
Indikátory
prístupu*
Keď sa pripojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikácie sa na displeji zobrazuje
ikona
.
Nepracujte s počítačom, kým sa zobrazuje
indikátor. Keď sa zobrazí indikátor
,
môžete opäť začať pracovať s počítačom.
84
1 Po vytvorení pripojenia USB v
kroku 2 kliknite na možnosť
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], keď sa na ploche
automaticky zobrazí obrazovka
so sprievodcom.
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“.
Kopírovanie záberov do počítača
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, zábery sa objavia
vo vnútornej pamäti.
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
5 Kliknutím začiarknite prepínač
vedľa možnosti [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] a kliknite na tlačidlo
[Next].
3 Kliknite na začiarkávacie políčko
neželaných záberov a zrušte
začiarknutie, aby sa tieto zábery
neskopírovali, a potom kliknite na
tlačidlo [Next].
1
2
1
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“.
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“.
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo [Next].
Zatvorí sa obrazovka so
sprievodcom.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní
ďalších záberov, odpojte kábel pre
viacúčelový terminál (strana 87).
Potom postupujte podľa návodu v časti
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
počítaču“ na strane 84.
Práca s počítačom
4 Zadajte názov kopírovaných
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
1
2
Spustí sa kopírovanie záberov. Po
dokončení sa zobrazí obrazovka
„Other Options“.
85
Kopírovanie záberov do počítača
Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača
• V systéme Windows XP postupujte podľa
návodu v časti „Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača“ na strane 84.
3 Dvakrát kliknite na priečinok [My
Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a v kontextovej
ponuke vyberte príkaz [Paste].
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
1 Dvakrát kliknite na položky [My
Computer] t [Removable Disk] t
[DCIM].
1
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
• Ak sa nezobrazí ikona „Removable
Disk“, ďalšie informácie nájdete
strana 111.
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci obrazové súbory,
ktoré chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov obrazového súboru
a v kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Copy].
1
2
• Ďalšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie obrazových
súborov nájdete na strane 88.
86
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci obrazový súbor
prepíšete novým, pôvodný súbor sa
vymaže. Ak chcete skopírovať obrazový
súbor do počítača bez prepísania
druhého, zmeňte názov súboru na iný
názov a potom súbor skopírujte.
Nezabudnite, že ak zmeníte názov
súboru (strana 89), je možné, že tento
záber už nebudete môcť prehrať na
fotoaparáte.
Kopírovanie záberov do počítača
Krok 4: Prezeranie záberov
na monitore počítača
Táto časť popisuje postup na prezeranie
skopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“.
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [My
Documents].
2
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• odpájate kábel pre viacúčelový terminál,
• vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“,
• vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte,
• vypínate fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh.
na paneli
Dvakrát kliknite sem.
2 Kliknite na možnosti
(Zariadenie
USB Mass Storage) t [Stop].
1
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na-pracovnej ploche
dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents].
obrazový súbor.
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
Práca s počítačom
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Záber sa zobrazí.
87
Kopírovanie záberov do počítača
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows XP
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
– „Memory Stick Duo“; len „101MSDCF“
– Interná pamäť; len „101_SONY“
• Žiadne zábery nie je možné nahrať do
priečinka „100MSDCF“. Zábery v týchto
priečinkoch sú k dispozícii len na prezeranie.
• Žiadne zábery nie je možné nahrať ani
prehrať do priečinka „MISC“.
88
• Obrazové súbory sú pomenované
nasledovne. Hodnota ssss reprezentuje
akékoľvek číslo od 0001 do 9999. Numerické
časti názvu súboru videozáznamu
nasnímaného v režime videozáznamu a
príslušného obrazového súboru registra sú
totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Obrazové súbory registra, ktoré sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
s. 61 a 64.
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“)
Táto časť popisuje ako príklad postup pri
práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza na
karte „Memory Stick Duo“, môžete si
tento súbor znovu prezrieť na fotoaparáte,
ak ho skopírujete z počítača na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Ak sa nezmenil názov súboru priradený
fotoaparátom, krok 1 môžete vynechať.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo
fotoaparáte iného typu ako je váš prístroj,
prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
• Ak nemáte k dispozícii žiaden priečinok,
najprv vytvorte nový priečinok pomocou
fotoaparátu (strana 64) a potom skopírujte
obrazový súbor.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy].
2Dvakrát kliknite na možnosť
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v okne [My
Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Položky sss reprezentujú
akékoľvek číslo od 100 do 999.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename]. Zmeňte
názov súboru na „DSC0ssss“.
Práca s počítačom
Do polí ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
89
Používanie programu „Picture Motion
Browser“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovať so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
Táto časť sumarizuje program „Picture
Motion Browser“ a poskytuje základné
inštrukcie.
Prehľad programu „Picture
Motion Browser“
S programom „Picture Motion Browser“
môžete:
• importovať zábery z fotoaparátu a zobraziť
ich na monitore počítača,
• usporiadať a zobraziť zábery na monitore
podľa dátumu ich vyhotovenia,
• Retušovať (napr. Red Eye Correction a pod.)
vytlačiť a odoslať statické zábery ako prílohy
elektronickej pošty, zmeniť dátum
vyhotovenia záberu a iné.
• Statické zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
dátumom.
• Môžete vytvoriť údajový disk CD pomocou
napaľovacej jednotky CD alebo DVD.
• Podrobnejšie informácie o programe
„Picture Motion Browser“ pozrite položku
Help (Nápoveda).
Položku Help otvoríte kliknutím na
ponuku [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000 [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help]
t [Picture Motion Browser].
Spustenie a ukončenie
programu „Picture Motion
Browser“
Spustenie programu „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Start: Kliknite na
tlačidlo [Start] t [All Programs]
(v systéme Windows 2000 [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
• Pri prvom spustení programu „Picture
Motion Browser“ sa na obrazovke objaví
hlásenie s potvrdením nástroja Informácie.
Kliknite na tlačidlo [Start]. Táto funkcia vás
upozorní na novinky, napríklad na
aktualizácie softvéru. Toto nastavenie
môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie programu „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
rohu obrazovky.
v pravom hornom
Základné inštrukcie
Nasledujúcim postupom môžete
importovať a zobraziť zábery z fotoaparátu.
Importovanie záberov
1 Uistite sa, že je spustený nástroj
„Media Check Tool“*.
Vyhľadajte ikonu
(Media Check
Tool) na paneli s úlohami.
* „Media Check Tool“ je program, ktorý
automaticky rozpozná a importuje
zábery, ak je vložená karta „Memory
Stick“, alebo ak je pripojený fotoaparát.
• Ak ste nenašli ikonu
: Kliknite na
tlačidlo [Start] t [All Programs]
(v systéme Windows 2000 [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Tools] t
[Media Check Tool].
90
Používanie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Po automatickom rozoznaní
fotoaparátu sa zobrazí obrazovka
[Import Images].
• Ak používate otvor na pamäťovú kartu
Memory Stick, najprv si prečítajte
informácie strana 83.
• Ak sa v systéme Windows XP zobrazí
okno sprievodcu funkciou AutoPlay,
zatvorte ho.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
spustite importovanie záberov.
Štandardne sú zábery importované
do priečinka vytvoreného v priečinku
„My Pictures“ a nazvaného podľa
dátumu importu.
• Pokyny na zmenu priečinka „Folder to
be imported“ nájdete strana 94.
1 Prezeranie importovaných
záberov
Po dokončení importovania sa spustí
program „Picture Motion Browser“.
Zobrazia za miniatúry
importovaných záberov.
• Priečinok „My Pictures“ je nastavený
ako predvolený priečinok v položke
„Viewed folders“.
• Dvakrát kliknite na miniatúru a
zobrazíte záber.
2 Prezeranie záberov v priečinku
„Viewed folders“ zoradených
podľa dátumu ich vyhotovenia
1Kliknite na kartu [Calendar].
Roky vyhotovenia záberov sa
zoradia do zoznamu.
2Kliknite na rok.
Zobrazia sa zábery vyhotovené v
danom roku, zoradené podľa dátumu
vyhotovenia.
3Kliknutím na požadovaný mesiac
zobrazíte zábery podľa mesiaca.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom mesiaci.
4Kliknutím na požadovaný čas
zobrazíte zábery podľa času.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom dni zoradené
podľa hodiny.
Práca s počítačom
3 Importujte zábery.
Prezeranie záberov
91
Používanie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Zobrazenie zoznamu rokov
1
2
3 Zobrazenie jednotlivých záberov
Dvojitým kliknutím v zobrazení
zoznamu hodín na miniatúru
zobrazíte záber v samostatnom okne.
3
Zobrazenie zoznamu mesiacov
4
• Kliknutím na tlačidlo
na paneli s
nástrojmi môžete upraviť zobrazené
zábery.
Zobrazenie zoznamu hodín
Zobrazenie záberov v režime celej
obrazovky
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte
prezentáciu aktuálnych záberov v
režime celej obrazovky.
• Ak chcete zoradiť zábery vyhotovené v
určitom roku či mesiaci, kliknite na dané
časové vymedzenie v ľavej časti
obrazovky.
92
• Kliknutím na tlačidlo
v dolnej časti
obrazovky prehráte alebo pozastavíte
prezentáciu.
• Prezentáciu zastavíte kliknutím na
tlačidlo
v dolnej časti obrazovky.
Používanie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Vytvorenie údajového disku
Zábery je možné uložiť ako dátový disk
na CD alebo DVD.
• Je potrebná napaľovacia jednotka CD
alebo DVD.
• Na tvorbu údajových diskov môžete
použiť nasledujúce typy diskov:
Kliknite na kartu [folders], potom
kliknite pravým tlačidlo myši na
požadovanú ikonu priečinka a vyberte
[Create Data Disc]. Je možné vybrať
všetky zábery v priečinku.
Používanie funkcie Map
View na prezeranie
statických záberov na
mape
– CD–R/RW (12 cm)
– DVD±R/RW (12 cm)
– DVD±R DL (12 cm)
1 Vyberte zábery, ktoré chcete
uložiť na disk.
• Ak chcete vybrať zábery nasledujúce za
sebou, kliknite na prvý záber, potom
stlačte a podržte kláves „Shift“ a kliknite
na posledný záber.
• Ak chcete vybrať dva alebo viac záberov,
ktoré nenasledujú po sebe, stlačte a
podržte kláves „Ctrl“ a kliknite na
jednotlivé zábery.
2 Kliknite na tlačidlo
Výber všetkých záberov v
priečinku
na paneli s
nástrojmi.
Zobrazí sa obrazovka [Create Data Disc].
Ak statické zábery obsahujú informácie
o polohe, zábery si môžete pomocou
funkcie Map View pozrieť na mapách.
• Aby ste mohli používa funkciu Map
View, počítač musí byť pripojený k
internetu.
1 Vyberte miniatúru označenú
ikonou
.
2 Kliknite na ikonu
.
Zobrazí sa hlavné okno funkcie Map
View.
Práca s počítačom
3 Kliknite na tlačidlo [Start].
4 Pri tvorbe údajového disku
postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
• Ak chcete pridať požadované zábery,
presuňte ich myšou na obrazovke
[Create Data Disc].
• Mapy a satelitné snímky podporuje
služba s mapami Google Maps.
• Použitím funkcie Map View môžete
informáciu o polohe pripojiť k
statickým záberom aj neskôr.
Podrobné informácie o funkcii Map
View nájdete v príslušnom
Pomocníkovi.
93
Používanie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Ďalšie funkcie
Príprava záberov uložených v
počítači na prezeranie
Zábery môžete prezerať, ak bude
priečinok obsahujúci zábery označený
ako jeden z priečinkov „Viewed folders“.
1 Kliknite na položku
na hlavnej
obrazovke alebo vyberte možnosť
[Register Folders to View] v
ponuke [File].
Zmena priečinka „Folder to be
imported“
Ak chcete zmeniť priečinok „Folder to
be imported“, otvorte obrazovku
„Import Settings“.
1 V ponuke [File] vyberte možnosť
[Import Settings] t [Location for
Imported Images].
Zobrazí sa obrazovka „Location for
Imported Images“.
Zobrazí sa okno nastavenia pre registráciu
priečinka „Viewed folders“.
2 Zvoľte priečinok „Folder to be
imported“.
• Z priečinkov registrovaných ako
„Viewed folders“ vyberte priečinok
„Folder to be imported“.
2 Určite priečinok so zábermi, ktoré
chcete importovať, a zaregistrujte
daný priečinok ako jeden z
priečinkov „Viewed folders“.
3 Kliknite na tlačidlo [OK].
Informácie o záberoch sa zaregistrujú do
databázy.
• Zaregistrujú sa takisto zábery zo
všetkých podpriečinkov priečinka
„Viewed folders“.
94
Aktualizácia informácií o
registrácii záberu
Aktualizáciu informácií o zábere získate
výberom položky [Update Database] z
ponuky [Tools].
• Aktualizácia databázy môže chvíľu
trvať.
• Ak premenujete súbory alebo
priečinky v priečinku „Viewed folders“,
pomocou tohto softvéru nemôžu byť
zobrazené. V tomto prípade
aktualizujte databázu.
Ukladanie záberov s dátumom
1 Dvakrát kliknite na záber a záber sa
zobrazí.
2 V rozbaľovacej ponuke kliknite na
a vyberte možnosť [Insert Date].
3 Zvoľte požadovanú farbu a polohu a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Používanie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
4 Vykonané zmeny uložíte kliknutím
na ikonu
.
Tlač záberov s dátumom
1 Vyberte statický záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Na paneli s nástrojmi kliknite na
ikonu
.
3 Kliknite na začiarkávacie políčko
možnosti [Print date taken] v
možnostiach tlače.
4 Kliknite na tlačidlo [Print].
Odinštalovanie programu
„Picture Motion Browser“
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [Control
Panel] (v systéme Windows 2000:
[Start] t [Settings] t [Control
Panel]), potom dvakrát kliknite na
príkaz [Add/Remove Programs].
2 Vyberte možnosť [Sony Picture Utility],
potom kliknite na príkaz [Remove] (v
systéme Windows 2000 [Change/
Remove]) a odinštalujte program.
Práca s počítačom
95
Používanie programu „Music Transfer“
(dodáva sa)
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory pomocou
programu „Music Transfer“ na disku
CD-ROM (dodáva sa). Tieto súbory
môžete takisto kedykoľvek odstrániť
alebo pridať.
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
• súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača,
• hudobné súbory na diskoch CD,
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte.
1 Stlačte tlačidlo HOME na
zobrazenie obrazovky HOME.
2 Zvoľte
(Printing, Other)
pomocou tlačidla
b/B na ovládacom tlačidle,
vyberte možnosť [
Music Tool]
tlačidlami v/V, potom stlačte
tlačidlo z.
3 Zvoľte [Download Music]
pomocou tlačidla
v/V/b/B, potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
4 Vytvorte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
96
5 Spustite „Music Transfer“.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Ak chcete obnoviť hudobné súbory vo
fotoaparáte vopred nastavené
výrobcom:
1 V kroku 3 vykonajte funkciu [Format
Music].
2 Spustite možnosť [Restore defaults] v
programe „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa zmenia na
vopred nastavené hudobné súbory a
položka [Music] v ponuke [Slide Show] sa
nastaví do polohy [Off].
• Pomocou tlačidla [Initialize] (strana 68)
môžete obnoviť hudobné súbory na vopred
nastavené súbory, ale budú tak obnovené
takisto ďalšie nastavenia.
• Podrobnosti o použití programu „Music
Transfer“ nájdete v pomocníkovi online
programu „Music Transfer“.
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
Operačný systém (predinštalovaný):
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až
v10.4)
Prípojka USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programu „Music
Transfer“
Operačný systém (predinštalovaný):
Mac OS X (v10.3 až v10.4)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac série G3/G4/
G5, Mac mini
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac)
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite postup popísaný v časti
„Krok 1: Príprava fotoaparátu a
počítača“ na strane 83.
2 Pripojte kábel pre viacúčelový
terminál.
Použite postup popísaný v časti
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
počítaču“ na strane 84.
Práca s počítačom
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na
inštaláciu – približne 250 MB
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné tri režimy: [Auto]
(predvolené nastavenie), [Mass Storage] a
[PictBridge]. V tejto časti sa ako príklady
uvádzajú režimy [Auto] a [Mass Storage].
Podrobné informácie o funkcii [PictBridge],
nájdete strana 69.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovať.
97
Práca s počítačom Macintosh
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobné informácie o mieste ukladania
obrazových súborov a o názvoch súborov
nájdete na strane 88.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• odpájate kábel pre viacúčelový terminál,
• vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“,
• vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte,
• vypínate fotoaparát.
Premiestnite ikonu jednotky alebo
ikonu pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do priečinka „Trash“
(Kôš).
Fotoaparát sa odpojí od počítača.
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory. Tieto
súbory môžete takisto kedykoľvek
odstrániť alebo pridať.
98
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
• súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača,
• hudobné súbory na diskoch CD,
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte.
Inštalácia programu „Music
Transfer“.
• Pred inštaláciou programu „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
správca systému.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do jednotky
CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na položku
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku
[MAC].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie alebo zmena hudobných
súborov
Pozrite „Pridanie a zmena hudobných
súborov použitím programu „Music
Transfer““ na strane 96.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Pri tlači fotografií nasnímaných v režime
[16:9] sa môžu orezať okraje, preto je
potrebné fotografie pred tlačou skontrolovať
(strana 113).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(strana 100)
Tlač záberov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Podrobné informácie nájdete v dodanom návode na použitie
tlačiarne.
Tlač použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“ a potom ich vytlačiť.
Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho (strana 95).
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou
(poradie tlače).
Tlač statických záberov
Tlač vo fotozberni (strana 103)
99
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez
počítača pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový
terminál. V prípade pripojenia
fotoaparátu k tlačiarni, ktorá je
rozpoznaná po nastavení funkcie [USB
Connect] na hodnotu [Auto], nie je krok
1 potrebný.
Tlačidlo
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
HOME
• Odporúča sa použiť úplne nabitú batériu,
aby sa fotoaparát náhodou nevypol počas
tlače.
1 Stlačte tlačidlo HOME na
zobrazenie obrazovky HOME.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte
možnosť
(Settings) a
tlačidlami v/V zvoľte položku
[
Main settings]. Potom stlačte
tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
vyberte možnosť [Main Settings
2], potom zvoľte [USB Connect]
a potom stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [PictBridge] a potom
stlačte tlačidlo z.
Režim USB je nastavený.
100
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Krok 3: Výber záberov,
ktorý chcete vytlačiť
Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [This Image] alebo
[Multiple Images] a potom stlačte
tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [This
Image]
2 Do
multikonektora
Môžete vytlačiť zvolený záber.
Pokračujte krokom 4.
Ak ste vybrali možnosť
[Multiple Images]
Môžete vytlačiť viacero vybraných
záberov.
1 Do
konektora
USB
Kábel pre viacúčelový
terminál
1Tlačidlami b/B zvoľte záber, ktorý
chcete vytlačiť a stlačte tlačidlo z.
Na vybratom zábere sa zobrazí
značka
.
2Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3Ovládacím tlačidlom vyberte
možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
2 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) a
zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Krok 4: Tlač
1 Pomocou ovládacieho tlačidla
vyberte nastavenie tlače.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí obrazový súbor a ponuka tlače.
Tlač statických záberov
Po pripojení sa zobrazí
indikátor
.
• Po zvolení [Multiple Images] na
obrazovke s registrom môžete zvolením
panelu na výber priečinkov pomocou
tlačidla b a priradením značky
priečinku vytlačiť všetky obrázky v
danom priečinku.
101
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
[Quantity]
Ak je položka [Layout] nastavená na
možnosť [1-up/Borderless] alebo [1up/Border]:
Indikátor
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia.
Ak nie je položka [Layout] nastavená
na možnosť [1-up/Borderless] alebo
[1-up/Border]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť ako zobrazenie
registra. Ak ste v kroku 1 vybrali
možnosť [This Image], vyberte počet
tých istých záberov, ktoré chcete
vytlačiť vedľa seba na hárku v
zobrazení registra.
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
[Layout]
Slúži na výber počtu záberov, ktoré
chcete vytlačiť vedľa seba na hárku.
[Size]
Vyberte veľkosť tlačového hárka.
[Date]
Vyberte možnosť [Day & Time]
alebo [Date] na vloženie dátumu a
času na fotografie.
•Ak vyberiete možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký nastavíte
(strana 75). Je možné, že niektoré
tlačiarne neponúkajú túto funkciu.
2 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Kým na obrazovke svieti indikátor
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
102
Tlač ďalších záberov
Vyberte možnosť [Multiple Images],
potom zopakujte postup od kroku 3.
Krok 5: Dokončenie tlače
Uistite sa, že sa obrazovka vrátila do
stavu ako v kroku 2 a odpojte kábel pre
viacúčelový terminál.
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávať značky
(poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
Označenie vybratého
záberu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, kartu „Memory
Stick Duo“ potom odneste do fotozberne.
(Prehrávanie)
Ovládacie
tlačidlo
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format formát poradia tlače digitálnych
fotografií) je funkcia, ktorá umožňuje
(poradie tlače) na
pridať značku
zábery na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format) alebo je kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
Keď vezmete zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ do
fotozberne
(prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
3 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
4 Pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
[This Image] a stlačte z.
K záberu sa pripojí značka
poradia tlače.
Tlač statických záberov
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
dokážu spracovať.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
vašej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér kariet Memory
Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Vkladanie dátumov na zábery konzultujte s
pracovníkom fotozberne.
1 Stlačte tlačidlo
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku, a v kroku 3 stlačte
tlačidlo z.
103
Tlač vo fotozberni
Výber a označenie záberov
1 Pri zobrazení obrázkov v režime
jedného obrázku alebo v
zobrazení registra stlačte MENU.
5 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Na obrazovke sa objaví značka
Jeden záber
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [DPOF] a tlačidlami b/B
zvoľte položku [Multiple Images].
Potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazenie registra
3 Pomocou ovládacieho tlačidla
zvoľte obrázok, ktorý chcete
označiť a stlačte tlačidlo z.
K vybranému záberu je pripojená značka
.
Jeden záber
Zrušenie výberu
Ak chcete zrušiť výber, v kroku 5
vyberte možnosť [Exit] a potom stlačte
tlačidlo z.
Odstránenie značky
Zobrazenie registra
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značky, a v kroku 3 stlačte
tlačidlo z.
Označenie všetkých záberov v
priečinku
4 Stlačte MENU.
104
V režime zobrazenia registra v kroku 3
premiestnite pomocou tlačidla b panel
na výber priečinku a stlačte tlačidlo z.
K vybranému priečinku a všetkým
záberom v ňom je pripojená značka .
.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 106 až 115.
Ak sa na obrazovke zobrazí podobný kód ako „C/E:ss:ss“, postupujte
podľa návodu na strane 116.
2 Vyberte batérie a približne po jednej minúte ich znovu vložte a
zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (strana 68).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobných
súborov.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s
informáciami o symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
Batéria a napájanie
106
113
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
106
Vnútorná pamäť
113
Prezeranie záberov
109
Tlač
113
Odstraňovanie a upravovanie
záberov
110
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
114
Osobné počítače
110
Iné
115
Picture Motion Browser
112
Riešenie problémov
„Memory Stick Duo“
105
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Batériu nemožno vložiť do fotoaparátu.
• Batérie správne vložíte tak, že špičkou batérií pritlačíte páčku na vysunutie batérií.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu, bude chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (strana 122). Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčaný typ batérie.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
• Batéria je na konci životnosti (strana 122). Vymeňte ju za novú.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazená zostávajúca kapacita batérie sa líši od aktuálnej kapacity. Správne
zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (strana 122). Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodávajú sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Displej sa nezapne ani po zapnutí napájania.
• Zapnite displej (strana 20).
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick
Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (strana 35).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam
(strana 120).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
106
Riešenie problémov
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Nahrávanie videa sa zastaví počas snímania.
• Nahrávanie videozáznamu sa automaticky zastaví, keď veľkosť súboru s
videozáznamom dosiahne približne 2 GB.
Objekt sa nezobrazuje na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Ak chcete zmeniť režim snímania,
stlačte tlačidlo
(strana 33).
Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje.
• Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje, ak sa na displeji zobrazí indikátor
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
.
kompozícií.
• Pri snímaní stlačte spúšť do polovice, nezatlačte ju náhle na doraz.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (strana 17). Nie je to porucha.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania
(Macro). Pri snímaní dbajte na
to, aby bol objektív od snímaného objektu vzdialený ďalej ako na najkratšiu možnú
vzdialenosť, t. j. približne 5 cm (W)/34 cm (T), (strana 26).
• Keď je pri snímaní statických záberov v režime výberu scény vybratý
(režim
Twilight) alebo
(režim Landscape) alebo
(režim Fireworks).
• Je vybratá funkcia vopred nastaveného zaostrenia. Vyberte režim automatického
zaostrovania (strana 47).
• Informácie nájdete v časti „Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia“ na
strane 48.
• Funkciu Inteligentné priblíženie nemôžete použiť v prípade, že:
– je v režime výberu scény vybratý
(režim Extra High Sensitivity),
– veľkosť záberu je nastavená na [12M], [3:2].
• Digitálne približovanie nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
• Skontrolujte, či je správne nastavená položka [Conversion Lens].
• Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na možnosť [On], digitálne priblíženie nie je
Riešenie problémov
Funkcia približovania nefunguje.
možné použiť.
107
Riešenie problémov
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk) (strana 26).
• Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– [REC Mode] je nastavená na hodnotu [Burst] v režime Exposure Bracket (strana 43).
– Keď je v režime výberu scény vybratý
(režim High Sensitivity) alebo (režim
Twilight) alebo
(režim Extra High Sensitivity) alebo
(režim Fireworks)
(strana 30).
– Pri snímaní videozáznamov.
• Keď je prepínač režimu nastavený v polohe (zapojený blesk), keď je prepínač režimu
nastavený na M alebo v režime výberu scény ste zvolili
(režim Landscape),
(režim Beach) alebo (režim Snow) (strana 26) .
Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú biele okrúhle body
pripomínajúce chumáčiky.
• Je to spôsobené odrazom svetla blesku od drobných čiastočiek prachu, peľu a pod. vo
vzduchu. Nie je to porucha (strana 13).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• Keď je v režime výberu scény vybratý
alebo
(režim Twilight) alebo
(režim Landscape)
(režim Fireworks) (strana 30).
Dátum a čas sa nezobrazuje na displeji LCD.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Do záberov nie je možné vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery (strana 114). V
programe „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo uložiť statické zábery s
vloženým dátumom (strana 95).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (strana 45).
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Nastavte jas podsvietenia displeja LCD (strana 20).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
režim merania (strana 46) alebo nastavte expozíciu (strana 45).
• Zapnite displej (strana 20).
108
Riešenie problémov
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (strana 45).
Farby záberu nie sú správne.
• Položku [Color Mode] nastavte na hodnotu [Normal] (strana 44).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Prejavil sa smear efekt a v obraze sa objavujú biele, čierne, červené, purpurové alebo
iné šmuhy. Nie je to porucha.
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe.
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (strana 50).
• Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití
blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Vyretušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (strana 58).
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nenahrajú (strana 2).
Záber videný cez hľadáčik sa nezhoduje so skutočnou nasnímateľnou zónou.
• Jav paralaxa sa vyskytuje, keď je objekt príliš blízko. V tomto prípade nasnímateľnú
zónu uvidíte na displeji LCD.
• Pri použití digitálneho priblíženia obrázky nie je možné vidieť v hľadáčiku tak, ako sa
nasnímajú.
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
nepotrebné zábery (strana 35).
• Batéria je takmer vybitá. Vložte nabitú batériu.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
Riešenie problémov
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (strana 33).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (strana 89).
109
Riešenie problémov
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB (strana 87).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Tlačidlo v (DISP) je vypnuté (strana 20).
Po spustení prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
• Záber sa ihneď po spustení prehrávania môže zobraziť nejasne z dôvodu spracovávania
obrazových dát. Nie je to porucha.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb v televízore (strana 70).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 77).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový terminál pripojený k inému zariadeniu,
odpojte ho (strana 87).
Odstraňovanie a upravovanie záberov
Vo fotoaparáte sa nedá odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (strana 59).
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu prepnutou
do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam (strana 120).
Omylom ste odstránili záber.
• Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Odporúčame vám chrániť svoje zábery (strana 59)
alebo použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
nastavenou do polohy LOCK (strana 120), aby ste predišli náhodnému odstráneniu.
Osobné počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v časti „Odporúčané počítačové prostredie“ na strane 81 pre operačný
systém Windows a na strane 97 pre Macintosh.
Počítač s otvorom na kartu „Memory Stick“ nerozpoznal pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie Memory Stick podporujú
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích alebo
zapisovacích zariadení Memory Stick vyrobených inými výrobcami než spoločnosťou Sony sa
musia obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k
počítaču (s. 84 a 97). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
110
Riešenie problémov
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je batéria takmer vybitá, vložte nabitú batériu alebo použite sieťový adaptér (nedodávajú
sa) (strana 83).
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [Mass Storage] (strana 69).
• Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa) (strana 84).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál od počítača aj od fotoaparátu a potom ho znova
pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (strana 84).
• Softvér (dodáva sa) nie je nainštalovaný. Nainštalujte softvér (strana 82).
• Počítač správne nerozpozná zariadenie, pretože ste pripojili fotoaparát prostredníctvom
kábla pre viacúčelový terminál k počítaču skôr, než ste nainštalovali softvér (dodáva sa).
Odstráňte chybne rozpoznané zariadenie z počítača a potom nainštalujte ovládač USB
(pozrite ďalší krok).
Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa na obrazovke počítača nezobrazuje
ikona jednotky „Removable disk“.
• Znovu nainštalujte ovládač USB podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer] a v ponuke kliknite na
položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“.
2 Kliknite na položky [Hardware] t [Device Manager].
Zobrazí sa dialógové okno „Device Manager“.
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na položku [ Sony DSC] a potom kliknite na
možnosti [Uninstall] t [OK].
Zariadenie sa odstráni.
4 Nainštalujte softvér (strana 82).
Je nainštalovaný aj ovládač USB.
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (strana 84).
• Pri kopírovaní postupujte podľa odporúčaní pre váš operačný systém (s. 84 a 97).
• Ak snímate zábery s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
Po vytvorení pripojenia USB sa program „Picture Motion Browser“ nespúšťa
automaticky.
• Spustite nástroj „Media Check Tool“ (strana 90).
• Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (strana 84).
Záznam sa nedá prehrať v počítači.
Riešenie problémov
počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery skopírovať do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (strana 64).
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, ďalšie informácie nájdete v položke
Help (nápoveda).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
111
Riešenie problémov
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk počítača a potom ich
prehrávajte z pevného disku (strana 83).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad
„101MSDCF“ (strana 88).
• Dodržte správne postupy (strana 89).
Picture Motion Browser
Pri použití programu „Picture Motion Browser“ sa zábery nezobrazujú správne.
• Uistite sa, že priečinok so zábermi je registrovaný v položke „Viewed folders“. Ak sa
zábery nezobrazia, aj keď je priečinok registrovaný v položke „Viewed folders“,
aktualizujte databázu (strana 94).
Nie je možné nájsť zábery importované pomocou programu „Picture Motion
Browser“.
• Pozrite do priečinka „My Pictures“.
• Ak ste zmenili predvolené nastavenia, prečítajte si časť „Zmena priečinka „Folder to
be imported““ na strane 94 a skontrolujte, ktorý priečinok sa používa na importovanie.
Chcete zmeniť položku „Folder to be imported“.
• Ak chcete zmeniť položku „Folder to be imported“, otvorte okno „Import Settings“. Pri
použití programu „Picture Motion Browser“ môžete na registráciu do položky
„Viewed folders“ určiť iný priečinok (strana 94).
Dátum všetkých importovaných záberov sa zobrazuje inak ako dátum v
kalendári.
• Dátum vo fotoaparáte nie je nastavený správne. Správne nastavte dátum a čas
(strana 75).
Na obrazovke sa objavila ikona
.
• Nasnímané údaje sú v dôsledku zmeny alebo vymazania názvu záberu alebo priečinka
zastarané. Z ponuky [Tools] vyberte možnosť [Update Database] a vykonajte ju.
112
Riešenie problémov
„Memory Stick Duo“
Nedá sa vložiť pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Nedá sa naformátovať pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam
(strana 120).
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť. Ak chcete zabrániť
nechcenému odstráneniu záberov z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
odporúčame prepnúť plôšku na ochranu proti zápisu do polohy LOCK (strana 120).
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať uložené údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa
64 MB a viac).
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo v počítači nie je možné
kopírovať do vnútornej pamäte.
Tlač
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný ľavý, pravý, horný a dolný okraj záberu.
Najmä pri tlači záberu s veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa bočný okraj záberu
môže orezať.
• Ak pri tlači záberov používate vlastnú tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
Riešenie problémov
Informácie o nasledujúcich položkách nájdete tiež v časti „Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge“ (nasledujúca časť).
113
Riešenie problémov
• Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• V programe „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť statické zábery s vloženým
dátumom (strana 95).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Keďže však
zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania,
zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér dokážu
rozpoznať informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif
získate od výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
• Pri tlači záberov vo fotozberni môžete požiadať o tlač s dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [PictBridge] (strana 69).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, prečítajte si návod na používanie dodávaný s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou kábla pre
viacúčelový terminál.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte kábel pre
viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte
kábel pre viacúčelový terminál, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu
pripojte daný kábel.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dať vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Potvrďte, že ste kábel pre viacúčelový terminál odpojili skôr, ako zmizol indikátor
(pripájanie pomocou štandardu PictBridge).
V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne.
114
Riešenie problémov
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume záznamu, nie je možné vytlačiť s vloženým
dátumom. Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte
(strana 101).
Nedá sa vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom
formáte.
Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte.
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znovu ho zapojte pri každej zmene formátu
papiera po pripojení tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (strana 101) alebo v tlačiarni.
Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
S vysunutým objektívom fotoaparát nefunguje.
• Na objektív, ktorý sa prestal pohybovať, nevyvíjajte tlak.
• Vložte nabité batérie a fotoaparát znovu zapnite.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batéria je vybitá. Vymeňte ich za nabité batérie.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 75).
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znovu dátum a čas (strana 75).
Riešenie problémov
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
115
Výstražné indikátory a správy
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, váš fotoaparát má displej s
funkciou vlastnej diagnostiky. Posledné
dve číslice (indikované ako ss) sa budú
líšiť v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, je
možné, že fotoaparát vyžaduje opravu.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:32:ss
• Vo fotoaparáte sa vyskytol problém s
hardvérom. Vypnite napájanie a
znovu ho zapnite.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať alebo
zapisovať údaje na kartu „Memory
Stick Duo“. Skúste fotoaparát
vypnúť a znova zapnúť alebo
niekoľkokrát vybrať a znova vložiť
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vo vnútornej pamäti nastala chyba
pri formátovaní alebo ste vložili
nenaformátovanú pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
vnútornú pamäť alebo pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ (s. 64,
67).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát alebo sú
údaje na nej poškodené. Vložte novú
kartu „Memory Stick Duo“.
E:61:ss
E:62:ss
116
E:91:ss
• Vo fotoaparáte nastala porucha.
Obnovte nastavenia (strana 68) a
potom znovu zapnite fotoaparát.
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
E
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
nabite batériu. V závislosti od
podmienok používania alebo typu
batérie môže indikátor blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
5 až 10 minút zostávajúceho času
batérie.
For use with compatible battery only
• Vložená batéria nie je typ NP-BG1.
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (strana 120).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
Výstražné indikátory a správy
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (strana 120).
• Vybratý priečinok neobsahuje súbor,
ktorý by bolo možné prehrať vo
forme prezentácie s hudobným
sprievodom.
Folder error
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate kartu „Memory Stick“ s
riadeným prístupom.
Memory Stick formatting error
Internal memory formatting error
• Znovu naformátujte médium
(s. 64 a 67).
Memory Stick locked
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu prepnutou do polohy
LOCK. Nastavte plôšku do polohy
umožňujúcej záznam (strana 120).
No memory space in internal
memory
No memory space on Memory Stick
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (strana 35).
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Priečinok s rovnakými počiatočnými
tromi číslicami už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje
(príklad: 123MSDCF a 123ABCDE).
Vyberte iné priečinky alebo vytvorte
nový priečinok (s. 64, 65).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje.
V tomto prípade už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba.
Read only folder
• Vybrali ste priečinok, ktorý vo
fotoaparáte nemožno nastaviť ako
priečinok na ukladanie záberov.
Vyberte iný priečinok (strana 65).
File protect
• Zrušte ochranu (strana 59).
Image size over
váš fotoaparát nedokáže prehrať.
• Do vnútornej pamäte sa
nezaznamenali žiadne zábery, ktoré
je možné prehrať.
• V tomto priečinku sa nezaznamenali
žiadne zábery, ktoré je možné
prehrať.
Invalid operation
• Pokúšate sa prehrávať súbor, ktorý
nie je kompatibilný s fotoaparátom.
• Vybrali ste funkciu, ktorá nie je
Riešenie problémov
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
No Images
dostupná pre videozáznamy.
117
Výstražné indikátory a správy
(Výstražné upozornenie na
vibrácie)
• Otrasy fotoaparátu môžu byť
spôsobené nedostatočným
osvetlením. Použite blesk, zapnite
funkciu stabilizovaného záberu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby sa
zabezpečila pevná pozícia
fotoaparátu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou 640(Fine)
je možné nahrávať len na pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu, než je
hodnota [640(Fine)].
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos údajov do
tlačiarne. Neodpájajte kábel pre
viacúčelový terminál.
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
úlohu. Kým sa úloha nezruší,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
Music Error
Macro is invalid
• Pri týchto nastaveniach režim Macro
nie je dostupný (s. 26, 30).
Flash settings cannot be changed
• Odstráňte daný hudobný súbor alebo
ho nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Použite funkciu [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory.
• Pri týchto nastaveniach blesk nie je
dostupný (s. 26, 30).
Format Music Error
• Použite funkciu [Format Music].
Maximum images selected
• Môžete vybrať až 100 snímok. Zrušte
začiarknutie políčka.
No enough battery
Invalid operation
HD (1080i) output in progress...
• Pokúšate sa prehrávať videozáznamy.
• Pokúšate sa použiť funkciu
[Retouch].
• Pri kopírovaní záberu uloženého v
internej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ použite úplne
nabitú batériu.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
118
TV output in progress...
• Fotoaparát prehráva obrázky v
režime prezentácie.
No red-eye detected
• Je možné, že nebudete môcť opraviť
efekt červených očí, čo závisí od
obrázku.
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí Zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku na batérie (dodáva sa) a sieťový adaptér AC-LS5K (nedodávajú
sa) môžete použiť vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
Iné
119
Informácie o karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používať typy kariet „Memory
Stick“ uvedené nižšie. Nie je však možné
zaručiť správne fungovanie všetkých
kariet „Memory Stick“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez technológie
MagicGate)
—
Memory Stick
(s technológiou
MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez technológie
MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s technológiou
MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Poznámky o používaní
pamäťových kariet
„Memory Stick Duo“
(nedodávajú sa)
• Ak predmetom s tenkým hrotom posuniete
plôšku na ochranu proti zápisu do polohy
LOCK, nahrávanie, úprava a odstraňovanie
záberov nebude možné.
Kontakt
Plôška na ochranu
proti zápisu
Poznámková oblasť
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ obsahujú funkcie technológie
MagicGate. MagicGate je technológia
ochrany autorských práv používajúca
šifrovaciu technológiu. Fotoaparát
nedokáže snímať a prehrávať údaje
vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov
pomocou paralelného rozhrania.
*3
Je možné nahrávať videozáznamy s
veľkosťou 640(Fine).
• Tento produkt je kompatibilný s
pamäťovými kartami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratkou pre „Memory
Stick Micro“.
120
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
Niektoré pamäťové karty „Memory
Stick Duo“ nemajú plôšku na ochranu
proti zápisu. Umiestnenie a tvar takejto
plôšky na pamäťových kartách
„Memory Stick Duo“ sa líši v závislosti
od typu karty „Memory Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet Memory Stick Duo
nelepte žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ vkladajte kartu
do puzdra.
Informácie o karte „Memory Stick“
• Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
Poznámky o používaní adaptéra
kariet Memory Stick Duo
(nedodáva sa)
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
PRO Duo“ (nedodávajú sa)
Vo fotoaparáte môžete použiť karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 8 GB.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
Micro“ (nedodávajú sa)
• Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ používať s týmto fotoaparátom,
vložte kartu „Memory Stick Micro“ do
adaptéra kariet „M2“ veľkosti Duo. Ak
vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do
fotoaparátu bez adaptéra kariet „M2“
veľkosti Duo, je možné, že nebudete môcť
kartu vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
Iné
• Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použiť so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“, kartu „Memory
Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa uistite,
či je karta „Memory Stick Duo“ otočená
správnym smerom, a potom ju úplne vložte.
Nesprávnym vložením ju môžete poškodiť.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo so zariadením kompatibilným s kartami
„Memory Stick“ sa uistite, či je adaptér
kariet Memory Stick Duo otočený správnym
smerom. Nesprávnym použitím môžete
príslušenstvo poškodiť.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by sa poškodiť zariadenie.
121
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
Životnosť batérie
Odporúčame nabíjať batériu pri teplote okolia
od 10 °C do 30 °C. Mimo uvedeného rozsahu
nebude možné batériu dostatočne nabiť.
Mimo uvedeného rozsahu nebude možné
batériu dostatočne nabiť.
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa s postupujúcim časom a úmerne
frekvencii používania postupne znižuje. Ak
sa prevádzkový čas batérie podstatne skráti,
pravdepodobne sa končí životnosť batérie.
Kúpte novú batériu.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa každá z batérií
používa.
Efektívne používanie batérie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie
klesá. V chladnom prostredí sa preto čas
používania batérie skracuje. Na predĺženie
času používania batérie odporúčame
vykonať nasledovné opatrenie:
– Uložte batériu do vrecka čo najbližšie k
telu, aby sa zohriala. Do fotoaparátu ju
vložte až tesne pred snímaním.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak používate často
blesk alebo funkciu približovania.
• Odporúčame, aby ste mali k dispozícii
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času
snímania. Pred samotným snímaním je
vhodné nasnímať niekoľko skúšobných
záberov.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám,
napr. nenechávajte ju v aute zaparkovanom
na priamom slnku.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, úplne ju
nabite a vybite vo fotoaparáte raz do roka
ešte predtým, ako ju uložíte na suché a
chladné miesto. Ak chcete zachovať úplnú
funkčnosť batérie, zopakujte nabitie a
vybitie raz do roka.
• Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prezentácie záberov
(strana 53), až kým sa nevypne napájanie.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora,
skratu atď., používajte pri prenose a
uskladňovaní batérie dodané puzdro na
batériu.
122
Informácie o nabíjačke batérií
Informácie o nabíjačke batérií
• V nabíjačke dodanej k vášmu fotoaparátu
nenabíjajte iný typ batérií ako batérie typu
NP-BG. Ak sa pokúsite nabíjať iné batérie,
než tie, ktoré sú určené, môžu tiecť,
prehrievať sa alebo explodovať, čím sa
vystavujete riziku smrteľného úrazu
elektrickým prúdom alebo vzniku
popálenín.
• Nabitú batériu vyberte z nabíjačky. Ak
nevyberiete nabitú batériu z nabíjačky, jej
životnosť sa môže znížiť.
• Blikanie indikátora CHARGE môže
znamenať poškodenie batérie alebo vloženie
nesprávneho typu batérie. Skontrolujte, či
ste použili uvedený povolený typ batérie. Ak
ste použili uvedený povolený typ batérie,
vyberte batériu z nabíjačky, nahraďte ju
novou alebo inou batériou a overte, či
nabíjačka batérií funguje správne. Ak
nabíjačka funguje správne, mohla nastať
chyba v batériách.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončiť. Vyčistite nabíjačku
použitím suchej handričky atď.
Iné
123
Register
Register
A
Delete.................................. 56
G
AF Illuminator ...................71
Format ................... 64, 67
AF Mode .............................72
Digital Zoom...................... 72
AF, uzamknutie...................48
DirectX ............................... 81
H
Auto Orientation................ 74
DISP.................................... 20
High Sensitivity, režim ....... 29
Auto Review ....................... 74
Displej
Histogram...................... 20, 21
Automatické zaostrovanie
.........................................7
B
Indikátor...................... 16
Hlasitosť .............................. 33
Podsvietenia displeja
LCD ............................. 20
HOME................................. 37
Zmena zobrazenia...... 20
I
B & W..................................44
Displej LCD ....................... 20
Batéria ...............................122
Download Music................ 96
Beach, režim .......................29
DPOF.......................... 60, 103
Beep.....................................68
Držanie fotoaparátu .......... 24
Blesk (White Bal)...............50
DRO.................................... 51
Bodové meranie .................46
Burst.....................................43
C
Center AF ...........................47
Change REC. Folder..........65
Cieľový priečinok na
ukladanie súborov.......88
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a
názvy súborov..............88
Grid Line.............................71
Image Size ...........................41
inštalácia.............................. 82
Incandescent ....................... 49
Index Display......................53
Indikátor ............................. 16
E
Indikátor uzamknutia
AE/AF.................... 24, 48
EV ....................................... 45
Informácie...........................13
EV, nastavenie hodnoty
................................ 21, 45
Initialize............................... 68
Exposure Bracket .............. 43
Expozícia .............................. 9
F
Face Detection ................... 42
Farba.................................... 10
Inteligentné priblíženie ..... 72
Internal Memory Tool ....... 67
ISO............................. 9, 10, 45
J
JPG ......................................88
Clock Settings .....................75
Fisheye Lens....................... 57
Clona......................................9
Flash Level ......................... 50
Cloudy .................................49
Flash, (Snímanie)............... 13
Kábel pre viacúčelový
terminál...........77, 84, 101
Color Mode.........................44
COMPONENT ..................69
Fluorescent Light 1, 2, 3
...................................... 49
Kopírovanie záberov do
Počítača ........................ 83
Contrast ...............................51
Folder .................................. 61
Conversion Lens.................73
Výber ........................... 61
L
Copy.....................................66
vytvorenie.................... 64
Landscape, režim................ 29
Create REC. Folder ...........64
zmena........................... 65
Language Setting................ 76
Cross Filter..........................58
Format........................... 64, 67
D
Date .......................75, 94, 102
Daylight ...............................49
K
Format Music ..................... 96
M
Function Guide .................. 68
Macro................................... 26
Funkcia NR pomalej
uzávierky ......................17
Main Settings 1 ................... 68
Main Settings 2 ................... 69
Manage Memory ................ 64
124
Register
Mass Storage .......................69
„Memory Stick Duo“ .......120
kopírovanie záberov
................................ 83, 97
Memory Stick Tool .............64
Macintosh .................... 97
Metering Mode ...................46
odporúčané prostredie
................................ 81, 97
Monitor................................72
MPG.....................................88
Multi AF ..............................47
Multikonektor....... 77, 84, 101
Music....................................55
prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu .................. 89
R
Rýchlosť uzávierky ...............9
Režim automatického
nastavenia ....................24
Režim automatického
programovania.............23
Režim blesku.......................26
Softvér.......................... 82
Režim Extra High Sensitivity
.......................................29
Windows ...................... 80
Režim Fireworks.................29
Počítač Macintosh .............. 97
Režim Manual Exposure ...31
odporúčané prostredie
...................................... 97
REC Mode ..........................43
Počítač so systémom
Windows ...................... 80
Red Eye Reduction............50
Názov súboru ......................88
odporúčané prostredie
...................................... 81
Riešenie problémov .........105
NTSC ...................................70
Pomalá synchronizácia ...... 26
Music Tool ...........................96
Music Transfer ..............96, 98
N
Nabíjačka batérií ..............123
Natural .................................44
Ponuka
Red Eye Correction ...........58
Retouch ...............................56
Rotate ..................................60
Rozmazanie...........................8
O
Položky......................... 40
Obrazovka registra .............34
Prezeranie.................... 56
Odpojený blesk...................26
Snímanie ...................... 41
Odstránenie záberov ..........35
Ponuka na prezeranie ........ 56
Optické priblíženie .......25, 72
Popis jednotlivých častí ..... 14
OS...................................81, 97
Používanie fotoaparátu v
zahraničí..................... 119
P
Preexponovanie.................... 9
SETUP.................................52
P.Quality...............................11
Prepínač režimu ................. 23
Sharpness.............................51
PAL ......................................70
Presné digitálne priblíženie
...................................... 72
Shooting Settings 1 .............71
Prezeranie záberov ............ 33
Single ...................................72
Priama tlač ........................ 100
Single Image........................53
Priblíženie ........................... 25
Slide Show .....................53, 56
Pixel......................................11
Priblíženie pri prehrávaní
...................................... 33
Snímanie ..............................41
Plôška na ochranu proti
zápisu ..........................120
Pridržanie spúšte .................. 7
Partial Color ........................57
PC .........................................80
PictBridge ................... 69, 100
Picture Motion Browser.....90
Podsvietenia displeja LCD
.......................................20
Počítač..................................80
Pripojenie
počítač.......................... 84
Televízor....................... 77
Tlačiareň ....................101
Prípona ................................ 89
Samočinný časovač.............26
Scene Selection ...................41
Select Folder .......................61
Sepia.....................................44
Settings ................................68
Shooting Settings 2 .............74
statický záber ...............24
Videozáznamy .......24, 25
Snow, režim .........................29
Register
Podexponovanie ...................9
S
Soft Focus ............................57
Soft Snap, režim..................29
Softvér .....................82, 90, 96
softvér ..................................90
Protect ................................. 59
125
Register
Spot AF ...............................47
SteadyShot ..........................52
Stredové meranie ...............46
T
Televízor ..............................77
Tlač ................................60, 99
Tlač vo fotozberni ............103
Trimming .............................58
Twilight Portrait, režim ......29
Twilight, režim.....................29
U
USB Connect......................69
V
Výber scény.........................28
Výstražné indikátory a
správy ......................... 116
Veľkosť záberu ....................11
VGA.....................................12
Viacoblastné meranie ........46
Video Out............................70
Vivid.....................................44
Vnútorná pamäť .................22
Vopred nastavené
zaostrenie .....................48
W
White Bal ............................49
Z
Zameriavací krížik pre
bodové meranie...........46
Zameriavací rámček zóny
AF .................................47
Zaostrenie ..................7, 25, 47
Zapojený blesk ...................26
Značka poradia tlače .......103
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky................. 116
126
Zobrazenie mapy ............... 93
Poznámky týkajúce sa licencie
Súčasťou fotoaparátu je softvér „C
Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento
softvér poskytujeme na základne
licenčných zmlúv s vlastníkmi
autorských práv. Na základe požiadavky
vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás
informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce
informácie.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete tam licencie (v angličtine) k
softvéru „C Library“, „Expat“ a „zlib“.
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Súčasťou tohto fotoaparátu je softvér, na
ktorý sa vzťahuje Všeobecná
zverejňovacia licencia GNU (General
Public License - GPL) alebo Knižná
všeobecná zverejňovacia licencia
(Lesser General Public License LGPL).
Tieto informácie poukazujú na to, že
máte právo na prístup, na úpravy a
právo na ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov týchto softvérových programov, a
to na základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak
ich chcete prevziať, navštívte
nasledujúce adresy URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Boli by sme radi, ak by ste nás
nekontaktovali v súvislosti s obsahom
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v angličtine) na
softvér s licenciou „GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF
je potrebný softvér Adobe Reader. Ak
ho nemáte nainštalovaný v počítači,
môžete ho prevziať z webovej stránky
spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
127
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising