Sony | DSC-S950 | Sony DSC-S950 Návod na použitie

VKLIKNITE!
Obsah
Základné funkcie
Používanie ponuky
Digitálny fotoaparát
Príručka k zariadeniu
Cyber-shot
DSC-S950/S980
Skôr než začnete používať toto zariadenie,
pozorne si prečítajte túto príručku spolu s
„Návod na používanie“ a s príručkou
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“ a odložte ich
pre prípad budúcej potreby.
Používanie
obrazovky Setup
Prezeranie záberov
na obrazovke
televízora
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2009 Sony Corporation
4-121-440-81(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Poznámky k typu použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ (predávajú sa osobitne)
Karta „Memory Stick Duo“
• Ak viete, že batériu nebudete dlhší čas
používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne
vybiť, vybitú batériu potom vyberte z
fotoaparátu a uschovajte ju na chladnom a
suchom mieste. Takýmto spôsobom
zachováte funkčnosť batérie.
Vo fotoaparáte môžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na strane 104.
Informácie o displeji LCD a
objektíve
Karta „Memory Stick“
Vo fotoaparáte nemôžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
Iné pamäťové karty sa nemôžu
používať.
• Podrobné informácie o karte „Memory Stick
Duo“ nájdete na strane s. 102.
Používanie kariet „Memory Stick
Duo“ v zariadeniach
kompatibilných s kartou „Memory
Stick“
Kartu „Memory Stick Duo“ môžete
použiť po vložení adaptéra karty
„Memory Stick Duo“ (predáva sa
osobitne).
Adaptér karty „Memory Stick Duo“
Poznámky týkajúce sa batérií
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
batériu (dodáva sa).
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
2
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Na
displeji LCD sa však môžu objaviť nepatrné
čierne alebo jasné bodky (bielej, červenej,
modrej alebo zelenej farby). Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu
a neovplyvňujú nasnímaný obraz.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
• Tento fotoaparát umožňuje veľké
priblíženie. Vyhnite sa nárazom alebo
vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív.
Obrázky použité v tejto príručke
Obrázky použité v tejto príručke ako príklady
sú reprodukcie. Nie sú to skutočné fotografie
nasnímané týmto fotoaparátom.
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ..........................................................2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov........6
Focus – Úspešné zaostrenie na objekt ................................................................. 6
Expozícia – Úprava intenzity svetla........................................................................ 8
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia ............................................................. 9
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ..................................... 10
Flash – Informácie o používaní blesku ................................................................. 11
Popis jednotlivých častí........................................................................... 12
Indikátory na displeji ............................................................................... 14
Zmena zobrazenia na displeji.................................................................. 18
Používanie vnútornej pamäte.................................................................. 19
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu ..................................................................20
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment) ............................................21
Snímanie statického záberu (režim výberu scény) ..................................26
Snímanie statických záberov (režim vysokej citlivosti) ............................29
Prezeranie záberov ..................................................................................30
Odstránenie záberov ...............................................................................32
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky....................................................................34
Položky ponuky.......................................................................................35
Ponuka pre snímanie...............................................................................36
Scene Selection: Výber výberu scény
Image Size: Výber veľkosti záberu
Flash: Nastavenie blesku
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
Face Detection: Detekcia tváre objektu
REC Mode: Výber režimu nepretržitého snímania
EV: Úprava intenzity svetla
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Metering Mode: Výber režimu merania
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
White Balance: Úprava farebných tónov
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie redukcie efektu červených očí
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
(Setup): Zmena položiek v ponuke Setup
3
Obsah
Ponuka na prezeranie ............................................................................. 48
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti snímky podľa používania
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
(Setup): Zmena položiek v ponuke Setup
Používanie obrazovky Setup
Používanie položiek v ponuke Setup ...................................................... 55
Main Settings — Main Settings 1 ........................................................... 56
Beep
Function Guide
Initialize
Main Settings — Main Settings 2 ........................................................... 57
USB Connect
Video Out
Shooting Settings ................................................................................... 58
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Memory Tool — Memory Stick Tool ....................................................... 60
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool ................................................... 63
Format
Clock Settings......................................................................................... 64
Language Setting.................................................................................... 65
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke televízora ........................................... 66
4
Obsah
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows...........68
Inštalácia softvéru (dodáva sa)................................................................70
Informácie o programe „PMB (Picture Motion Browser)“ (dodáva sa)....71
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „PMB“...............72
Kopírovanie záberov do počítača bez programu „PMB“ ........................ 76
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ ......78
Práca s počítačom Macintosh ................................................................79
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ..................................................81
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov .........................................................82
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge................................................................................................83
Tlač vo fotozberni ...................................................................................86
Riešenie problémov
Riešenie problémov.................................................................................88
Výstražné správy .....................................................................................98
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájania....................... 101
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ ............................. 102
Informácie o batérii ............................................................................... 104
Informácie o nabíjačke batérií ............................................................... 105
Register
Register ................................................................................................. 106
5
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Focus
Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
Táto kapitola popisuje základné funkcie,
aby ste mohli s fotoaparátom pracovať.
Dozviete sa, akým spôsobom používať
rôzne funkcie fotoaparátu, ako je napr.
prepínač režimu (s. 20) a ponuky (s. 34).
Focus
Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Spúšť úplne ihneď
nestláčajte.
Spúšť stlačte
do polovice.
Indikátor
uzamknutia AE/AF
bliká , svieti/pípa
Potom zatlačte
spúšť až na doraz.
Keď je zaostrovanie zložité t [Focus] (s. 42)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Prečítajte si časť „Ako predísť rozmazaniu záberov“
na nasledujúcej strane.
6
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Ako predísť rozmazaniu záberov
Pri zhotovovaní záberu sa fotoaparát neúmyselne pohol. Toto sa nazýva „otras
fotoaparátu“. Ak sa však pri zhotovovaní záberu pohne objekt, ide o „rozmazanie
objektu“.
Otras fotoaparátu
Príčina
Pri držaní fotoaparátu a stlačení tlačidla
spúšte sa vám triasli ruky alebo celé telo a
celá obrazovka je rozmazaná.
Čo môžete robiť na zmiernenie
rozmazania
• Použite statív alebo fotoaparát postavte na
rovný povrch a držte ho pevne.
• Na zabránenie rozmazaniu trasením
fotoaparátu použite samospúšť s 2sekundovým oneskorením a po stlačení
spúšte držte fotoaparát pevne rukami.
Rozmazanie objektu
Príčina
Hoci fotoaparát držíte pevne, objekt sa počas
expozície pohne a po stlačení tlačidla spúšte
objekt vyzerá rozmazaný.
Čo môžete robiť na zmiernenie
rozmazania
• Pomocou prepínača režimu vyberte
možnosť
(High Sensitivity).
• Vyberte vyššiu citlivosť ISO, čím sa zvýši
rýchlosť uzávierky a tlačidlo spúšte stlačte
skôr, ako sa objekt pohne.
Poznámky
• Ak je funkcia anti-blur nastavená na [Auto], môžete znížiť otrasy fotoaparátu automaticky.
Táto funkcia však neúčinkuje na rozmazanie objektu.
• Otrasy fotoaparátu a rozmazanie objektu sa okrem toho často vyskytujú pri slabom osvetlení
alebo v podmienkach s pomalými rýchlosťami uzávierky, ku ktorým dochádza napr. v režime
(Twilight) alebo
(Twilight Portrait). V takom prípade majte pri snímaní na pamäti
uvedené tipy.
7
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (odporúčaný expozičný
index) = Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom (s. 39).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť tú časť snímaného
objektu, podľa ktorej sa bude určovať
expozícia (s. 41).
Úprava citlivosti ISO (odporúčaný expozičný index)
Citlivosť ISO je stupeň citlivosti nahrávacieho média, ktoré zahŕňa obrazový snímač,
ktorý prijíma svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v
závislosti od citlivosti ISO.
Nastavenie citlivosti ISO, pozri s. 40.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka aj v tmavých prostrediach a zároveň sa zvýši
rýchlosť uzávierky a zníži sa rozmazanie.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi
Počasie/
osvetlenie
Denné svetlo
Zamračené
Fluorescent
Žiarovka
Charakteristika
svetla
Biele
(štandardné)
Modrasté
Sfarbené do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie vyváženia bielej farby [White
Balance] (s. 44).
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Popis pixelov a veľkosť záberu
1 Veľkosť obrazu: 12M (iba DSC-S980)
4000 pixelov × 3000 pixelov = 12 000 000 pixelov
4000
3648
3000
2736
Počet pixelov
2 Veľkosť záberu: 10M (iba DSC-S950)
3648 pixelov × 2736 pixelov = 9 980 928 pixlov
3 Veľkosť záberu: VGA (e-mail)
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Výber veľkosti záberu (s. 25)
Pixel
Veľký počet
pixelov (vynikajúca
kvalita záberu a
veľká veľkosť
súboru)
Malý počet pixelov
(nižšia kvalita
záberu, ale malá
veľkosť súboru)
10
Príklad: tlač do max.
formátu A3+
Príklad: pripojená
snímka odosielaná
e-mailom
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Flash
Informácie o používaní blesku
Pri používaní blesku sa oči objektu môžu javiť ako červené alebo sa na zábere môžu
zobraziť neostré biele kruhové škvrny. Tieto efekty je možné zmierniť nasledujúcimi
krokmi.
„Efekt červených očí“
Zrenice sa v tmavom prostredí rozširujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev na zadnej
strane oka (sietnice), čím vzniká efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ako je možné zmierniť „efekt červených očí“?
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (s. 46).
• Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť
(High Sensitivity)* (s. 29). (Blesk sa automaticky
vypne.)
• Ak sa oči objektu nasnímajú ako červené, opravte obrázok pomocou funkcie [Retouch] v ponuke
na prezeranie (s. 50) alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.
„Biele kruhové škvrny“
Tento jav je spôsobený čiastočkami (prach, peľ a pod.), ktoré sa vznášajú vo vzduchu v
blízkosti objektívu. Ak ich blesk fotoaparátu zvýrazní, zobrazia sa ako biele kruhové
škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Čiastočky (prach, peľ
a pod.) vo vzduchu
Ako je možné zmierniť „biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť
(High Sensitivity)*. (Blesk sa automaticky
vypne.)
* Aj v prípade, že je v režime výberu scény vybraná možnosť
(High Sensitivity), môže byť v
prípade podmienok so slabým osvetlením alebo na tmavom mieste čas uzávierky dlhší. V takom
prípade použite statív alebo po stlačení spúšte držte fotoaparát pevne rukami.
11
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
1
1
5
6
2
7
5
6
7
8
2
3
3
4
9
q;
4
8
qa
Spodná časť
A Spúšť (21)
qs
B Blesk (23)
qd
C Mikrofón
D Objektív
E Tlačidlo ON/OFF (napájanie)
qf
F Indikátor ON/OFF (napájanie)
G Reproduktor
qh
H Indikátor samospúšte (24)
qg
A Snímanie: Tlačidlo priblíženia (W/T)
(22)
Prezeranie: Tlačidlo
(priblíženie
pri prehrávaní)/tlačidlo
(register)
(30, 31)
B Displej LCD (18)
C Tlačidlo MENU (34)
D Tlačidlo
12
(Prehrávanie) (30)
Popis jednotlivých častí
E Napájací konektor
Využíva sa pri použití sieťového
adaptéra AC-LS5K (predáva sa
osobitne)
Značka v (zadná strana)
L Lôžko pre statív
• Používajte statív so skrutkou kratšou ako
5,5 mm. V opačnom prípade nebude
možné fotoaparát bezpečne pripevniť a
môže dôjsť k jeho poškodeniu.
M Kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
N Slot pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“
O Otvor pre vloženie batérie
P Indikátor prístupu
1 Do konektora DC IN
2 Do sieťovej zásuvky
• Batériu nemožno nabíjať pripojením
fotoaparátu k sieťovému adaptéru ACLS5K. Na nabíjanie batérií použite
nabíjačku batérií (dodáva sa).
F Kryt konektora
G Konektor
(strana)
(USB) · A/V OUT
H Prepínač režimu (20)
I Oko na popruh
J Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z (34)
Vypnutá ponuka: DISP/ / / (18,
23-24)
K Snímanie: Tlačidlo
(veľkosť
záberu) (25)
Prehrávanie: Tlačidlo
(odstrániť)
(32)
13
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) na
ovládacom paneli sa obrazovka zmení
(s. 18).
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Pri snímaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (98)
Veľkosť záberu (25)
•
/
sa zobrazuje
iba pri modeli DSC-S980.
•
sa zobrazuje iba pre
DSC-S950.
Výber scény (26)
Prepínač režimu (20)
Vyváženie bielej farby
(44)
Zhlukový režim (39)
• Indikátory sú v režime Easy Shooting
obmedzené.
Režim merania (41)
Pri snímaní videozáznamov
SteadyShot (37)
Detekcia tváre (38)
Upozornenie na vibrácie
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však
nastaviť funkciu
stabilizovaného záberu na
možnosť [Auto], použiť
blesk pre lepšie
osvetlenie alebo statív či
iné zariadenie na
stabilizovanie fotoaparátu
(s. 7).
Stupnica približovania
(22, 58)
Režim farieb (47)
14
Indikátory na displeji
B
D
Zobrazenie
Význam
z
Uzamknutie AE/AF (21)
Zobrazenie
Význam
Časovač (24)
REC
Standby
Nahrávanie videa/
pohotovostný režim
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (41)
ISO400
ISO číslo (40)
125
Rýchlosť uzávierky
Zameriavací rámček zóny
AF (42)
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (39)
0:12
Čas záznamu
(minúty : sekundy)
Histogram (18)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF (42)
1.0 m
Prednastavená ohnisková
vzdialenosť (42)
Macro (23)
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok na ukladanie
záznamov (60)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
12
Počet obrázkov, ktoré je
možné zaznamenať
Záznamové médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
00:00:15
Nahrávací čas
(hod : min : sek.)
Odstránenie efektu
červených očí (46)
Režim blesku (23)
Nabíjanie blesku
15
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (98)
Veľkosť záberu (25)
•
/
sa zobrazuje
iba pri modeli DSC-S980.
•
sa zobrazuje iba pre
DSC-S950.
PictBridge – pripájanie
(84)
Pri prehrávaní videozáznamov
Ochrana (52)
Značka poradia tlače
(DPOF) (86)
Stupnica približovania
(30)
VOL.
Hlasitosť (30)
PictBridge – pripájanie
(85)
• Kým svieti indikátor,
neodpájajte multikábel
USB.
B
Zobrazenie
Význam
N
Prehrávanie (30)
Panel prehrávania
00:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo súboru priečinka
(54)
2009 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami na
prehrávanie záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
V HLASITOSŤ Nastavenie hlasitosti
Histogram (18)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
16
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
Priečinok prehrávania
(54)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
8/8 12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Prehrávacie médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Zmena priečinka (54)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Režim merania (41)
Flash
Vyváženie bielej farby
(44)
ISO400
ISO číslo (40)
+2.0EV
Hodnota expozície (39)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
17
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v DISP
(zobrazenie
displeja)
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) na
ovládacom paneli sa obrazovka zmení
takto:
Indikátory zapnuté
Indikátory zapnuté*
• Ak si prezeráte záber na jasnom vonkajšom
svetle, nastavte jas podsvietenia displeja
LCD na vyššiu hodnotu. Môže sa tak však
rýchlejšie spotrebovať batéria.
• V nasledujúcich situáciách sa histogram
nezobrazí:
Pri snímaní
– keď je zobrazená ponuka.
– pri snímaní videozáznamov.
Počas prehrávania
– keď je zobrazená ponuka.
– v zobrazení registra.
– keď pri prehrávaní používate funkciu
približovania.
– pri otáčaní statických záberov.
– počas prehrávania videozáznamov.
• Medzi histogramom zobrazeným počas
snímania a počas prehrávania môže byť
veľký rozdiel:
– keď bliká blesk.
– keď je rýchlosť uzávierky pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pri záberoch
nasnímaných iným fotoaparátom.
z Nastavenie hodnoty EV (hodnota
expozície) pomocou zobrazeného
histogramu
Histogram zapnutý*
Počas
prehrávania sa
zobrazuje
informácia o
zábere.
Zobrazenie
histogramu
Indikátory vypnuté*
* Zvýšenie jasu podsvietenia displeja LCD
A
B
Tmavší
Svetlejší
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci úroveň jasu záberu.
Opakovaným stláčaním tlačidla v
(DISP) na ovládacom paneli zobrazte na
displeji histogram. Zobrazený graf
označuje svetlú časť záberu v časti
skosenej doprava a tmavú časť záberu v
časti skosenej doľava.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa zobrazí aj pri prehrávaní
samostatného záberu, nie je však možné
nastaviť expozíciu.
18
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 12 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete nahrávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
Keď je vložená karta „Memory Stick
Duo“
[Snímanie]: zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, Nastavenie, atď.]: So zábermi uloženými na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použiť viacero funkcií.
B
B
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
Vnútorná
pamäť
[Snímanie]: zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: prehrávajú sa zábery uložené vo
vnútornej pamäti.
[Ponuka, Nastavenie atď.]: So zábermi uloženými vo
vnútornej pamäti je možné použiť viacero funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou a potom
postupujte podľa návodu pri funkcii [Copy] (s. 61).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte kroky uvedené na stránkach 72, 73 alebo 76, 77 bez vloženej karty „Memory
Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Prepojením fotoaparátu a počítača pomocou multikábla USB je možné kopírovať údaje uložené
vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné kopírovať údaje z počítača do vnútornej
pamäte.
19
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
:
Režim Auto Adjustment
Umožňuje snímať s automaticky upravenými nastaveniami. t s. 21
:
Režim Easy Shooting
Umožňuje snímať zábery s použitím minima potrebných funkcií a
jednoducho viditeľnými indikátormi. t s. 22
:
Režim Program Auto*
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony).
:
Movie Mode
Umožňuje nahrávať videozáznamy. t s. 21
SCN:
Režim Scene Selection
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od záberu.
Keď je prepínač režimov nastavený na možnosť SCN v ponuke je možné
vybrať z možností
,
,
, ,
alebo . t s. 26
:
Režim High Sensitivity
Umožňuje snímať statické zábery s vyššou citlivosťou ISO. t s. 29
* Rôzne nastavenia môžete vybrať aj v ponuke. (Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách
nájdete t s. 35)
20
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Tlačidlo Macro
Tlačidlo DISP
Tlačidlo
blesku
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo priblíženia
(W/T)
Prepínač režimu
Tlačidlo
(veľkosť záberu)
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statických záberov (režim Auto Adjustment): vyberte položku
Pri snímaní videozáznamov: vyberte položku
.
Základné funkcie
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Spúšť
.
2 Držte fotoaparát tak, aby ste si lakte opierali o telo, čím budete fotoaparát
držať pevnejšie.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1Zaostrite stlačením spúšte do polovice a jej podržaním.
Indikátor uzamknutia z (AE/AF lock) bliká na zeleno, fotoaparát zapípa a indikátor
prestane blikať, ale ostane svietiť.
Indikátor uzamknutia AE/AF
2Zatlačte spúšť až na doraz.
21
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Pri snímaní videozáznamov:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť
• Najmenšia vzdialenosť snímania je približne 5 cm (W)/50 cm (T) (merané od prednej časti
objektívu).
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne
pomaly blikať a nebude pípať. Zameriavací rámček zóny AF sa prestane zobrazovať. Znovu
vyberte záber a zaostrite.
V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité:
–
–
–
–
–
–
Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok.
Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.
Objekt sa sleduje cez sklo.
Objekt sa rýchlo pohybuje.
V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy.
Objekt je v protisvetle alebo sa v zábere vyskytuje blikajúce svetlo.
Snímanie v režime jednoduchého snímania
Nastavte prepínač režimu na
.
Text sa zväčší a indikátory budú čitateľnejšie.
Fotoaparát sníma zábery s optimálnymi nastaveniami, t. j. jediné nastavenia, ktoré
možno zmeniť, sú veľkosť záberu (Large/Small) (s. 36), Flash (Auto/Off) (s. 36) a
samospúšť (10 s/Off) (s. 24).
W/T Približovanie
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na oddialenie tlačidlo W.
• Keď pomer priblíženia prekročí hodnotu 4×, fotoaparát použije funkciu digitálneho priblíženia.
Viac informácií o nastaveniach funkcie [Digital Zoom] a o kvalite záberu nájdete na s. 58.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
22
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Blesk (Výber režimu blesku pri snímaní statického záberu)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný režim.
Základné funkcie
(Žiadny indikátor): automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo podsvietení (predvolené nastavenie).
: Zapojený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: Odpojený blesk
• Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla.
• Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor
.
Macro (snímanie blízkych objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiadny indikátor): automaticky
Fotoaparát nastaví zaostrenie automaticky od vzdialených predmetov až po režim snímania
blízkych predmetov.
Prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Macro
Fotoaparát upraví zaostrenie s prioritou na blízke predmety.
Keď snímate blízke predmety, zapnite režim makra.
• Pri snímaní záberov v režime Macro sa funkcia automatického zaostrenia vypne.
• Odporúča sa nastavenie priblíženia na stranu W.
23
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Používanie samočinného časovača
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiadny indikátor): samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
Po stlačení spúšte zabliká indikátor samospúšte a počas používania samospúšte počuť
pípanie.
Indikátor
samospúšte
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo V (
).
• Použitím samospúšte s 2-sekundovým oneskorením môžete predísť rozmazaniu obrazu. Spúšť sa
stlačí 2 sekundy po stlačení tlačila spúšte, čím sa znížia otrasy fotoaparátu spôsobené stlačením
tlačidla spúšte.
• V režime jednoduchého snímania môžete vybrať iba hodnoty
(10 s) alebo
(Off).
24
Snímanie záberov (režim Auto Adjustment)
Zmena veľkosti statického záberu
Stlačte tlačidlo
(veľkosť záberu) a pomocou tlačidiel b/B vyberte požadovanú
veľkosť.
Viac informácií o veľkosti záberu sa dozviete na s. 10.
Predvolené nastavenie je označené symbolom .
Pre statické zábery
Bežné použitie
12M (4000×3000)
(iba DSC-S980)
For prints up to A3+(13×19")
3:2 (11M)*1
(4000×2672)
(iba DSC-S980)
Shoot in 3:2 aspect ratio
10M (3648×2736)
(iba DSC-S950)
For prints up to A3+(13×19")
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
(iba DSC-S950)
Shoot in 3:2 aspect ratio
8M (3264×2448)
(iba DSC-S980)
For prints up to A3(11×17")
5M (2592×1944)
For prints up to A4(8×10")
3M (2048×1536)
For prints up to 10×15 cm
(4×6") or 13×18 cm(5×7")
VGA (640×480)
Shoot at small image size
for e-mail attachments
16:9 (9M)*2
(4000×2248)
(iba DSC-S980)
For viewing on HDTVs and
printing up to A4(8×10")
16:9 (7M)*2
(3648×2056)
(iba DSC-S950)
For viewing on HDTVs and
printing up to A4(8×10")
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
For viewing on HDTVs
Počet záberov
Tlač
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
Základné funkcie
Veľkosť záberu
*1)
Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc ap.
*2)
Pri tlači sa môžu orezať obidva okraje záberu (s. 95).
Pre videozáznam
Veľkosť záberu v režime záznamu videa je 320 × 240.
25
Snímanie statického záberu (režim výberu
scény)
Spúšť
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť
.
2 Stlačte tlačidlo MENU a vyberte si možnosť
/
/
možností v/V/b/B na ovládacom tlačidle (s. 36).
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
• Viac informácií o režimoch nájdete na nasledujúcej strane.
Zrušenie výberu režimu
Prepínač režimu nastavte na iný režim, ako je režim
26
.
/ /
/
pomocou
Snímanie statického záberu (režim výberu scény)
Režimy výberu scény
Nasledujúce režimy sú vopred nastavené tak, aby sa zhodovali s podmienkami daného
prostredia.
Soft Snap
Landscape
Zaostrí len na vzdialené
objekty pri snímaní krajiny atď.
Twilight Portrait*
Umožňuje fotografovať ostré
zábery ľudí na pozadí nočnej
scény bez narušenia atmosféry.
Beach
Pri snímaní záberov pri mori
alebo jazere sa modrá farba
vody zaznamená veľmi čisto.
Základné funkcie
Vďaka možnosti snímania
pokožky v jasnejších a
teplejších farebných tónoch
dosiahnete ešte krajšie zábery.
A čo viac, efekt mäkkého
zaostrenia vytvorí jemnú
atmosféru portrétov, snímok
kvetov atď.
Twilight*
Umožňuje snímanie záberov
nočných scén na veľkú
vzdialenosť bez toho, aby sa
stratila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Snow
Pri snímaní scén
odohrávajúcich sa na snehu
alebo na iných miestach s
bielym pozadím použite tento
režim, aby ste zabránili
vyblednutiu farieb a
zaznamenali jasné snímky.
* Pri fotografovaní záberov v režime
(Twilight Portrait) alebo
(Twilight) sa rýchlosť
uzávierky spomalí a často sa vyskytne rozmazanie záberov, preto sa odporúča použiť statív.
27
Snímanie statického záberu (režim výberu scény)
Funkcie, ktoré môžete použiť pri výbere scény
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré
funkcie nedostupné.
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Macro
Flash
—
/
Face Detection
Burst
Red Eye
Reduction
—
—
—
—
—
/
/
28
—
—
Snímanie statických záberov (režim
vysokej citlivosti)
Spúšť
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť
.
2 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Základné funkcie
Prepínač režimu
Režim vysokej citlivosti
Umožňuje snímanie záberov bez blesku aj v nedostatočne osvetlených podmienkach.
Znižuje rozmazanie.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk).
Zrušenie režimu vysokej citlivosti
Prepínač režimu nastavte na iný režim, ako je režim
.
29
Prezeranie záberov
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo
(Register)
Tlačidlo
(Priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie
tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
Tlačidlo
(odstrániť)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
(Prehrávanie).
• Ak stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) na vypnutom fotoaparáte, zariadenie sa automaticky
zapne a nastaví sa na režim prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, znova stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Stlačením tlačidla z
prehrávanie zastavíte.)
Stlačením tlačidla B môžete záznam rýchlo prehrávať dopredu, stlačením tlačidla b
môžete rýchlo prehrávať dozadu. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
tlačidlo z.)
Stlačením tlačidla V sa zobrazí obrazovka ovládania hlasitosti, potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo
(T). Ak chcete posunúť
priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo W.
Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte časť.
Ak chcete zrušiť priblíženie pri prehrávaní, stlačte tlačidlo z.
Zobrazí zobrazenú oblasť celej snímky.
V tomto prípade sa zväčšil stred.
• Uloženie zväčšených záberov: pozri časť [Trimming] (s. 50).
30
Prezeranie záberov
Zobrazenie obrazovky registra
Stlačením tlačidla
(Register) pri zobrazenom statickom obrázku zobrazte
obrazovku registra.
Pomocou tlačidla v/V/b/B vyberte obrázok.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
(Register) sa počet záberov na obrazovke registra
zvýši.
• Keď používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, pomocou tlačidiel v/V si
môžete vybrať požadovaný dátum alebo priečinok; najskôr však musíte vybrať panel
pomocou tlačidla b.
Základné funkcie
• Pri každom stlačení tlačidla
Položka
31
Odstránenie záberov
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo
(Register)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie
tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
Tlačidlo
(odstrániť)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
(Prehrávanie).
2 Pri zobrazení jedného záberu alebo v režime zobrazenia indexu stlačte
tlačidlo
(Odstrániť).
3 Vyberte požadovaný režim odstránenia pomocou tlačidiel b/B spomedzi
možností [This Image], [Multiple Images] a [All In This Folder] a stlačte
tlačidlo z.
32
Odstránenie záberov
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Môžete odstrániť zvolený záber.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [Multiple Images]
Naraz môžete vybrať a odstrániť viac záberov.
1 Vyberte obrázok, ktorý chcete odstrániť a stlačte tlačidlo z.
V políčku na obrázku sa zobrazí značka
.
Zobrazenie registra
Základné funkcie
Jeden záber
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky snímky z určitého priečinka, na obrazovke indexu vyberte
položku [Multiple Images] (Viaceré zábery), pomocou tlačidla b vyberte požadovaný
panel a začiarknite ( ) začiarkavacie políčko.
Ak ste vybrali možnosť [All In This Folder]
Môžete odstrániť všetky zábery z vybratého priečinka.
Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
33
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Vyberte požadovanú položku ponuky pomocou tlačidiel v/V na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel b/B.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Vyberte položku v režime prehrávania a stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnete ponuku.
34
Položky ponuky
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Dostupné položky ponuky sa menia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a polohy prepínača režimu v režime snímania. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky.
( : dostupné)
Poloha prepínača režimu:
Ponuka na snímanie (s. 36)
Scene Selection
—
Image Size
Flash
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
REC Mode
—
EV
—
—
*
—
—
—
ISO
—
—
—
—
Metering Mode
—
—
—
—
Focus
—
—
—
—
White Balance
—
—
Flash Level
—
—
Red Eye Reduction
Color Mode
(Setup)
—
Používanie ponuky
Face Detection
—
*
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
* Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu výberu scény (s. 28).
Ponuka na prezeranie (s. 48)
(Slideshow)
(Multi-Purpose Resize)
(Rotate)
(Setup)
(Retouch)
(Protect)
(Print)
(Select Folder)
35
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Funkcie, ktoré pri snímacom režime používajú tlačidlo MENU, sú popísané nižšie.
Podrobné informácie o používaní ponuky, pozri s. 34.
Režim, ktorý je možné vybrať, sa zobrazí bielou farbou.
Nedostupné
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Režimy vybraté na obrazovke
ponuky, keď je prepínač režimu
nastavený do polohy
.
Scene Selection: Výber výberu scény
Výber výberu scény v ponuke.
Môžete snímať zábery s vopred nastavenými režimami, ktoré sa zhodujú s rôznymi
podmienkami záberu s. 26.
Image Size: Výber veľkosti záberu
Slúži na výber veľkosti snímky pre režim jednoduchého snímania.
Large
Slúži na snímanie záberov s veľkosťou [12M] (iba DSC-S980) alebo
[10M] (iba DSC-S950).
Small
Slúži na snímanie záberov s veľkosťou [3M].
Flash: Nastavenie blesku
Slúži na výber nastavenia blesku v režime jednoduchého snímania.
36
Auto
Blesk sa spustí vtedy, keď nie je k dispozícii dostatok
svetla alebo ak existuje protisvetlo.
Off
Blesk sa nepoužije.
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
SteadyShot: Výber režimu stabilizovaného záberu
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
(Auto)
V prípade, že hrozí, že za daných fotografických
podmienok dôjde k rozmazaniu záberov, automaticky sa
aktivuje funkcia stabilizovaného záberu.
Môžete stabilizovať aj tie zábery, ktoré sú priblížené na
veľkú vzdialenosť.
(Off)
Nepoužíva režim stabilizovaného záberu.
Používanie ponuky
• V režime Easy Shooting je funkcia [SteadyShot] nastavená na [Off].
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete.
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií.
• Na spracovanie obrázku je potrebný čas.
• Pri fotografovaní s bleskom funkcia anti-blur nefunguje.
37
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Face Detection: Detekcia tváre objektu
Určuje, či sa má používať funkcia detekcie tváre alebo nie.
Detekcia tváre objektu automaticky upraví nastavenie zaostrenia, blesku, expozície,
vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
(Off)
(Auto)
Nepoužije funkciu detekcie tváre.
Fotoaparát automaticky vyberie tvár, na ktorú sa má
zaostriť.
Značka detekcie tváre
Rámček detekcie tváre
(oranžový)
Rámček detekcie tváre (biely)
• Funkcia detekcie tváre nefunguje, keď používate digitálne priblíženie.
• Keď je režim výberu scény nastavený na hodnotu
(Soft Snap), funkcia detekcie tváre sa
aktivuje.
• Aj napriek tomu, že po výbere režimu jednoduchého snímania je funkcia [Face Detection] pevne
nastavená na hodnotu [Auto], nezobrazia sa žiadne rámčeky detekcie tváre.
• Funkcia môže zaznamenať až 8 tvárí objektov. Keď je v režime výberu scény vybratá funkcia
(Soft Snap), detegovať možno iba tváre 4 osôb.
• Ak fotoaparát rozpozná viac objektov, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný, a nastaví zaostrenie
podľa priority. Farba rámčeka detekcie tváre hlavnej postavy sa zmení na oranžovú.
• Rámček nastavenia zaostrenia sa po stlačení spúšte do polovice zobrazí nazeleno.
• V nasledujúcich prípadoch sa nemusia dať správne detegovať tváre:
– v príliš tmavom alebo jasnom prostredí,
– tváre sú čiastočne zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, pokrývkami hlavy ap.,
– osoby nehľadia do fotoaparátu.
38
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
REC Mode: Výber režimu nepretržitého snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať nepretržite alebo nie.
(Normal)
Nesníma nepretržite.
(Burst)
Keď držíte spúšť stlačenú, fotoaparát zaznamená až 100
snímok za sebou.
(odpojený blesk).
Pri nastavení na hodnotu Burst
• Pri snímaní použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne päť záberov.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre
nasledujúce zábery.
Používanie ponuky
• Blesk je nastavený do polohy
EV: Úprava intenzity svetla
Expozíciu nastavte ručne.
Smerom k značke –
Smerom k značke +
–2.0EV
Smerom k značke –: záber stmavne.
0EV
Fotoaparát automaticky nastaví hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k značke +: záber sa vyjasní.
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete na s. 8.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV.
• Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk,
nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutočnosti použiť.
39
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Výber citlivosti ISO.
Nízka citlivosť ISO
(Auto)
Vysoká citlivosť ISO
Zvýšením citlivosti ISO (výberom väčšieho čísla) je
možné znížiť rozmazanie obrazu na tmavých miestach
alebo v prípade pohyblivých objektov. Pri vyššej hodnote
citlivosti ISO sa však na zábere zobrazuje väčší šum
Vyberte číslo citlivosti ISO podľa podmienok snímania.
• Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO, pozri s. 8.
• Počas nastavenia na funkciu Burst môžete vybrať len možnosti [ISO AUTO], [ISO 100] až [ISO
400].
40
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí tú časť, podľa ktorej sa nastaví expozícia.
(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (Multi-pattern metering (Viacoblastné
meranie)).
(Center)
Zameria sa na stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu v strede umiestneného objektu (Centerweighted metering (Stredové meranie)).
Zameria iba jednu časť daného objektu (Spot metering
(Bodové meranie)).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
Používanie ponuky
(Spot)
(len pre statické zábery)
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete na s. 8.
• Pri bodovom alebo stredovom meraní sa pre zaostrenie na meraciu pozíciu odporúča nastavenie
funkcie [Focus] na hodnotu [Center AF] (s. 42).
• Režim merania možno vybrať iba vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu
[Off].
41
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Ak je správne zaostrenie v režime automatického
zaostrovania zložité, použite ponuku.
(Multi AF)
Automatické zaostrenie na objekt vo všetkých zónach
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je vhodný, ak sa snímaný objekt nenachádza v
strede rámčeka.
Zameriavací rámček zóny AF
(len pre statické zábery)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
(Center AF)
Automatické zaostrenie na objekt nachádzajúci sa v
strede zameriavacieho rámčeka.
• Súčasným použitím funkcie zamknutia AF môžete zhotoviť
záber požadovaným spôsobom.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(neobmedzená
vzdialenosť)
Automatické rýchle zaostrenie na oblasť okolo predtým
nastavenej vzdialenosti (Prednastavenie ohniska).
• V režime prednastaveného zaostrenia zaostrí na objekt v
hľadáčiku v ľubovoľnej vzdialenosti.
• Tento režim je užitočný vtedy, keď sa opakovane sníma
objekt na rovnakú vzdialenosť.
• Tento režim je vhodné použiť vtedy, keď je ťažké správne
zaostriť pomocou automatického zaostrenia, napríklad v
prípade snímania objektu cez sieťku alebo okno.
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Ak používate funkciu digitálneho priblíženia, zameriavací rámček zóny AF je vypnutý a zobrazuje
sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.
• Metódu zaostrenia možno zmeniť iba vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na
hodnotu [Off].
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Multi AF].
• Prednastavená vzdialenosť pre zaostrenie obsahuje chyby. Táto chyba sa zvýši, ak nastavíte
priblíženie smerom k T alebo ak sú šošovky naklonené hore alebo dole.
42
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
z Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia
Ak snímate objekt, ktorý sa nachádza na okraji rámčeka (alebo obrazovky) alebo ak používate
režim [Center AF], fotoaparát nemusí na objekt zaostriť.
V takýchto prípadoch postupujte nasledovne:
1 Zmeňte kompozíciu záberu tak, aby bol objekt v strede zameriavacieho rámčeka AF a
stlačením spúšte do polovice na objekt zaostrite (uzamknutie AF).
Indikátor uzamknutia AE/AF
Ak nestlačíte spúšť až na doraz, môžete tento postup zopakovať toľkokrát, koľko
potrebujete.
Používanie ponuky
Zameriavací rámček zóny AF
2 Ak indikátor uzamknutia AE/AF prestane blikať a ostane zapnutý, vráťte sa na záber s
úplnou kompozíciou a úplne stlačte tlačidlo uzávierky.
43
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
White Balance: Úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite v
prípade neprirodzených farieb na záberoch.
(Auto)
44
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
(Daylight)
Upravuje nastavenie podľa okolitých podmienok pri
jasnej oblohe, západe slnka, nočných scénach, v
prítomnosti neónových svetiel alebo ohňostroja.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zahmlenej oblohe alebo na
tienistých miestach.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
[Fluorescent Light 1]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie bielou žiarivkou.
[Fluorescent Light 2]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie prirodzenou bielou žiarivkou.
[Fluorescent Light 3]: Upravuje nastavenie pre
osvetlenie bielou žiarivkou s farebnou teplotou denného
svetla.
Ponuka pre snímanie
n (Incandescent)
(Flash)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Upravuje nastavenie pre miesta pod žiarovkami alebo
pre veľmi osvetlené miesta, ako napríklad vo
fotografickom štúdiu.
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
• Túto položku nemožno vybrať keď snímate videozáznamy
alebo je pomocou voliča režimov vybraný režim
(High
Sensitivity).
Používanie ponuky
• Ak chcete podrobnejšie informácie o vyvážení bielej farby, pozrite s. 9.
• Pri osvetlení blikajúcou žiarivkou môže funkcia vyváženia bielej farby fungovať nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo [Fluorescent
Light 3].
• Keď snímate pomocou blesku v inom režime než [Flash], režim [White Balance] je nastavený na
hodnotu [Auto].
Flash Level: Úprava intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
zníži úroveň intenzity blesku.
(Normal)
(+)
zvýši úroveň intenzity blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite s. 23.
• Ak je objekt príliš svetlý alebo príliš tmavý, táto úprava pravdepodobne nebude účinkovať.
45
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie redukcie efektu červených očí
Pred snímaním blesk blysne dvakrát alebo
viackrát, aby sa znížil jav červených očí, ktorý
vzniká pri použití blesku.
(Auto)
Keď je aktivovaná funkcia detekcie tváre, blesk sa spustí
automaticky a obmedzí výskyt fenoménu červených očí.
(On)
Blesk vždy zabliká, aby sa znížil efekt červených očí.
(Off)
Nepoužíva sa funkcia odstránenia efektu červených očí.
• Ak chcete predísť rozmazaniu záberov, držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte. Zvyčajne
to trvá sekundu po stlačení spúšte. Taktiež dbajte na to, aby sa objekt počas tohto času nehýbal.
• Odstránenie efektu červených očí nemusí priniesť želaný výsledok. Závisí to od individuálnych
rozdielov a podmienok, ako sú napríklad vzdialenosť snímaného objektu, alebo ak sa objekt pri
predbežnom záblesku nepozeral na fotoaparát. V takom prípade môžete po snímaní opraviť efekt
červených očí použitím funkcie [Retouch] v ponuke na prezeranie (s. 50).
• Ak nepoužívate funkciu detekcie tváre, blesk sa nespustí, t. j. funkcia redukcie efektu červených
očí nebude fungovať ani po zvolení možnosti [Auto].
46
Ponuka pre snímanie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
Je možné upraviť jas záberu a pridať špeciálne efekty.
Nastaví farbu záberu na štandardnú.
(Sepia)
Nastaví farbu záberu dohneda.
(B & W)
Nastaví farbu snímky na čiernobielu.
Používanie ponuky
(Normal)
(Setup): Zmena položiek v ponuke Setup
Pozrite s. 55.
47
Ponuka na
prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v určitom poradí (prezentácia).
Image
Toto nastavenie je nakonfigurované na hodnotu [Folder] vtedy, keď nie je zasunutá
pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne).
All
Slúži na prehrávanie všetkých statických snímok v
poradí.
Folder
Prehrávanie záberov vo vybratom priečinku.
Effects
Simple
Základná prezentácia prepínajúca zábery v
predurčených intervaloch
• Interval prehrávania možno upraviť. Takto si budete môcť
vychutnať snímky požadovaným spôsobom.
Basic
Základná prezentácia vhodná pre širokú škálu scén
Other Settings
Interval
1 sec
3 sec
Nastavenie intervalu zobrazenia záberov v režime
prezentácie [Simple].
5 sec
10 sec
Auto
Interval je nastavený tak, aby sa hodil k prezentácii
[Basic].
Repeat
48
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
Start
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Exit
Zrušenie prezentácie.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosti [Image], [Effects],
[Interval] a [Repeat].
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [Start] a potom stlačte tlačidlo z.
Prezentácia sa spustí.
Ukončenie prezentácie
Stlačte tlačidlo z.
• Prezentáciu nemôžete pozastaviť.
Používanie ponuky
49
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
(Retouch): Retušovanie statických záberov
Pridá efekty alebo vykoná úpravy v zaznamenanom zábere a uloží ho ako nový súbor.
Originálny záber sa zachová.
Retušovanie statických záberov
1 Počas zobrazenia jednej snímky vyberte snímku, ktorú chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Retouch], a potom po
výbere požadovaného režimu stlačením tlačidiel b/B stlačte tlačidlo z.
4 Vykonajte retušovanie záberov podľa pokynov pre každý režim retušovania.
(Trimming)
Obrázok sa priblíži a časť obrázka je orezaná.
1 Stlačením tlačidla W/T priblížite rozsah orezania.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte tlačidlo
MENU.
3 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku [Image Size], a
potom stlačte tlačidlo z.
Vyberte veľkosť snímky, ktorá sa má zaznamenať (tlačidlá
v/V) a znova stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Veľkosť záberu, ktorý možno orezať, sa môže líšiť podľa záberu.
• Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršiť.
(Red Eye Correction)
Odstraňuje efekt červených očí pri snímaní s bleskom.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom
stlačte tlačidlo z.
• Je možné, že nebudete môcť opraviť efekt červených očí, čo
závisí od obrázku.
50
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti snímky podľa používania
Môžete zmeniť pomer strán a veľkosť snímaných záberov, a potom ich zaznamenať ako
nové súbory.
Snímky možno skonvertovať na pomer strán 16:9 s cieľom zobrazenia s vysokým
rozlíšením, alebo do režimu VGA (umiestnenie snímok na blog alebo ich pripojenie
ako prílohy e-mailových správ).
Slúži na zmenu pomeru strán z 4:3/3:2 na 16:9 a veľkosť
uložených snímok bude 2M.
(Blog/E-mail)
Slúži na zmenu pomeru strán zo 16:9/3:2 na 4:3 a veľkosť
uložených snímok bude VGA.
Používanie ponuky
(HDTV)
1 Počas zobrazenia jednej snímky vyberte snímku, ktorú chcete retušovať.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte položku [Multi-Purpose Resize], a
po výbere požadovanej veľkosti snímky pomocou tlačidla b/B stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla W/T priblížite oblasť, ktorú chcete upraviť.
5 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Podrobné informácie o veľkosti snímky nájdete na s. 25.
• Veľkosť videozáznamov nemožno zmenšiť.
• Snímky sa nedajú zmenšiť z VGA na [HDTV].
• Zväčšenie snímky a viacnásobné zmeny veľkosti môžu viesť ku zhoršeniu kvality snímky.
51
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním. Na chránenom zábere sa zobrazí indikátor
(Chrániť).
(This Image)
Ochráni alebo odomkne aktuálne vybratý záber.
• Táto položka sa zobrazuje iba v režime jednej snímky.
(Multiple Images)
Zobrazia sa a ochránia alebo odomknú viaceré zábery.
Ochrana záberu
1 Počas zobrazenia záberov v režime jednej snímky vyberte snímky, ktoré chcete chrániť.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Protect], potom pomocou
tlačidiel b/B zvoľte možnosť [This Image] a stlačte tlačidlo z.
Výber a ochrana záberov
1 Počas zobrazenia snímok v režime jednej snímky alebo v režime indexu stlačte tlačidlo
MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Protect] a tlačidlami b/B zvoľte položku
[Multiple Images]. Potom stlačte tlačidlo z.
V režime zobrazenia samostatného záberu:
3 Tlačidlami b/B vyberte záber, ktorý chcete ochrániť, a stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá ikona
.
4 Ak chcete zobraziť ďalšie zábery, ktoré chcete ochrániť, stlačte tlačidlo b/B a potom
tlačidlo z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
V režime registra:
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B označte záber, ktorý chcete ochrániť a potom stlačte tlačidlo
z.
K vybranému záberu sa pripojí značka
.
4 Ak chcete ochrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 3.
Ak chcete vybrať všetky snímky k určenému dátumu/z určitého priečinka/zo skupiny
obľúbených položiek, pomocou tlačidla b vyberte celý panel, a potom stlačte tlačidlo z.
52
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Pri formátovaní sa odstránia všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane chránených
záberov. Tieto zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
Zrušenie ochrany
Vyberte záber, ktorého ochranu chcete zrušiť, a odomknite ho rovnakým spôsobom,
aký je uvedený v časti „Výber a ochrana záberov“.
Indikátor
(Chrániť) zmizne.
: Pridanie značky poradia tlače
).
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Tlač záberov nasnímaných s dátumom.
Pozrite s. 83.
Používanie ponuky
K záberu, ktorý chcete vytlačiť, sa pridá značka poradia tlače (
Pozrite s. 86.
(Rotate): Otočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Rotate] a potom stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [
] a pomocou tlačidla b/B záber otočte.
5 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Videozáznamy a chránené zábery sa nedajú pootočiť.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača sa nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
53
Ponuka na prezeranie
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 34
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Slúži na výber priečinka obsahujúceho snímku, ktorú chcete prehrať.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie výberu priečinka
V kroku 2 vyberte možnosť [Exit] a potom stlačte tlačidlo z.
z Informácie o priečinkoch
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (s. 60)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC.Folder] (s. 61)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov.
(Setup): Zmena položiek v ponuke Setup
Pozrite s. 55.
54
Používanie obrazovky Setup
Používanie položiek v ponuke Setup
Pomocou obrazovky Setup môžete zmeniť predvolené nastavenia.
Tlačidlá v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie tlačidlo
1 Ak chcete zobraziť obrazovku ponuky, stlačte tlačidlo MENU.
2 Po stlačení tlačidla V na ovládacom tlačidle prejdite na obrazovku
3 Stlačením tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte položku, ktorú
chcete nastaviť.
4 Stlačením tlačidla z zadáte
nastavenie.
Používanie obrazovky Setup
(Setup) a potom stlačte tlačidlo z.
Ak chcete vypnúť obrazovku
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
Ak sa chcete vrátiť do ponuky z obrazovky
(Setup), na ovládacom tlačidle
opakovane stlačte tlačidlo b.
• Stlačením spúšte do polovice zatvorte obrazovku
(Setup) a vráťte sa do režimu snímania.
Zrušenie nastavení
(Setup)
Vyberte možnosť [Cancel] (ak sa zobrazí) a potom stlačte tlačidlo z na ovládacom
tlačidle. Ak sa nezobrazí, znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
55
Main Settings
— Main Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Po stlačení ovládacieho tlačidla alebo spúšte zaznie
zapípanie alebo zvuk spúšte.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Initialize
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty. Ak vykonáte túto funkciu, zábery
uložené vo vnútornej pamäti sa zachovajú.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Initialize] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Reset to default settings“.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie inicializácie
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Počas inicializácie nevypínajte fotoaparát.
56
Main Settings
— Main Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
.
USB Connect
Slúži na výber režimu USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou multikábla USB.
PictBridge
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (s. 83). Keď pripojíte fotoaparát
k počítaču, automaticky sa spustí sprievodca
kopírovaním a do počítača sa skopírujú zábery z
aktuálneho priečinka vo fotoaparáte. (s operačným
systémom Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Slúži na vytvorenie prepojenia hromadného ukladania
medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným zariadením
USB (s. 72).
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Systémy farebnej televízie sa líšia v závislosti od krajiny alebo
regiónu.
Ak chcete prezerať obrázky na obrazovke televízora, skontrolujte systém farieb
televízora podľa krajiny alebo oblasti, kde ho používate (s. 67).
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
Európa).
Používanie obrazovky Setup
Video Out
57
Shooting Settings
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete jednoducho nastaviť vodorovnú alebo zvislú pozíciu objektu.
On
Zobrazí čiary mriežky.
Off
Mriežky sa nezobrazia.
• Čiary mriežky sa nezaznamenajú.
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (až 4×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 4×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart
(inteligentné priblíženie)
( )
Podľa veľkosti záberu digitálne zväčší záber do takej
miery, aby nebol skreslený.
Táto funkcia nie je dostupná, keď je veľkosť záberu
nastavená na hodnotu [12M] (DSC-S980), [10M] (DSCS950), [16:9 (9M)] (DSC-S980), [16:9 (7M)] (DSC-S950)
alebo [3:2].
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
58
Precision
(presné digitálne
priblíženie)
( )
Slúži na zväčšenie veľkosti snímok pomocou maximálnej
stupnice priblíženia 8× vrátane 4-násobného optického
priblíženia. Pamätajte, že kvalita snímky sa zhorší vtedy,
keď sa presiahne stupnica optického priblíženia.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Shooting Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
Veľkosť snímky a maximálna stupnica priblíženia pri použití inteligentného priblíženia
(vrátane optického priblíženia 4×)
Veľkosť
Maximálna stupnica priblíženia
DSC-S950
DSC-S980
8M
—
Pribl. 4,9×
5M
Pribl. 5,6×
Pribl. 6,2×
3M
Pribl. 7,1×
Pribl. 7,8×
VGA
Pribl. 22×
Pribl. 25 ×
16:9 (2M)
Pribl. 7,6×
Pribl. 8,3×
• Digitálne približovanie nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
Auto Review
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
• Ak stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude možné ihneď zaznamenať ďalší
záber.
• Automatický náhľad fotografie nie je možné použiť počas snímania v zhlukovom režime.
Používanie obrazovky Setup
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
59
Memory Tool
— Memory Stick Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
Táto položka sa zobrazí len vtedy, keď je vložená pamäťová karta „Memory Stick
Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamäťové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začať okamžite
používať.
• Nezabudnite, že formátovaním sa nenávratne odstránia všetky údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ vrátane chránených záznamov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on Memory Stick will be erased“ (Všetky dáta na pamäťovej
karte budú vymazané).
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Create REC.Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Create REC.Folder] a
potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
„101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
60
Memory Tool — Memory Stick Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
• Zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete iný
priečinok na ukladanie záznamov.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 9 999 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozrite „Cieľové priečinky na ukladanie záberov a názvy
súborov“ (s. 74).
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Change REC.Folder] a
potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Copy
Používanie obrazovky Setup
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou voľného miesta.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Copy] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be copied“ (Všetky údaje v internej
pamäti budú skopírované).
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
V kroku 3 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
• Použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie už
majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp.
môže sa poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov.
• Nie je možné vybrať jednotlivé zábery na kopírovanie.
61
Memory Tool — Memory Stick Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom naformátujte vnútornú pamäť (príkaz [Format] v nástroji [Internal Memory Tool]) (s. 63).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok a skopírujú sa doň všetky
údaje. Nie je možné vybrať konkrétny priečinok a skopírovať doň zábery.
• Značky
(Poradie tlače) na záberoch sa neskopírujú.
62
Memory Tool
— Internal Memory Tool
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovaním sa nenávratne odstránia všetky údaje vo vnútornej pamäti, a to aj
vrátane chránených záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be erased“ (Všetky dáta na
pamäťovej karte budú vymazané).
2 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Používanie obrazovky Setup
63
Clock Settings
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Na obrazovke
(Setup) vyberte položku [Clock Settings].
2 Na ovládacom tlačidle stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu, a potom stlačte tlačidlo z.
4 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
5 Vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
• Polnoc sa označuje ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
Zrušenie nastavenia času
V kroku 5 vyberte položku [Cancel], a potom stlačte tlačidlo z.
64
Language Setting
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 s. 55
Language Setting
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
Používanie obrazovky Setup
65
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Po pripojení fotoaparátu k televízoru môžete zábery prezerať na televíznej obrazovke.
Pripojenie je rôzne v závislosti od typu televízora, ku ktorému je pripojený fotoaparát.
Prezeranie obrázkov po pripojení fotoaparátu k televízoru
pomocou dodaného multikábla A/V
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru pomocou multikábla A/V (dodáva sa).
1 Do vstupných konektorov pre
zvuk a video
VIDEO
Žltý
AUDIO
Čierny
Ovládacie tlačidlo
Multikábel A/V
Tlačidlo
(Prehrávanie)
2 Do konektora
A/V OUT
(USB) ·
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový konektor (čierny) multikábla A/V pripojte do
konektora pre ľavý kanál zvuku.
2 Zapnite televízor a nastavte vstup.
• Ďalšie informácie nájdete v dodanom návode na používanie televízora.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme vášho televízora (s. 57).
66
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Informácie o systémoch farieb televízora
Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s vstupným
konektorom pre video a multikábel A/V. Systém kódovania farieb v televízore sa musí
zhodovať so systémom kódovania farieb v digitálnom fotoaparáte. Porovnajte
nasledujúci zoznam systémov farieb televízora so systémom používaným v krajine
alebo regióne, v ktorom používate fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
a ďalšie.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
67
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Podrobné informácie o práci s počítačom Macintosh
nájdete v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (s. 79).
Zobrazenia displeja použité v tejto časti sa vzťahujú na
anglickú verziu.
Najskôr nainštalujte softvér (dodáva sa) (s. 70)
• Inštalácia softvéru do počítača:
– „PMB“
Kopírovanie záberov do počítača (s. 72)
• Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu
„PMB“.
• Práca so zábermi pomocou programu „PMB“:
– Prezeranie záberov uložených v počítači
– Úpravu záberov
– Zobrazenie miest nasnímania fotografií na mapách online
– Vytvorenie disku s nasnímanými zábermi (vyžaduje
zapisovaciu jednotku na disky CD alebo DVD)
– Tlač a ukladanie statických záberov s dátumom
Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na
najčastejšie kladené otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
68
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalované): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4/
Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programu „PMB“
OS (predinštalované): Microsoft
Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
Pevný disk: Miesto na disku vyžadované
na inštaláciu je približne 500 MB
Displej: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768
bodov alebo viac
• Počítač musí spĺňať aj prevádzkové
požiadavky operačného systému.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné dva režimy: [Mass Storage]
(predvolené nastavenie) a [PictBridge]. Táto
časť popisuje ako príklad režim [Mass
Storage]. Podrobné informácie o režime
[PictBridge] nájdete na s. 57.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Práca s počítačom
Procesor/pamäť: Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší, 256 MB pamäte RAM
alebo viac (odporúča sa: Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší a 512 MB
pamäte RAM alebo viac)
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
Pamäť grafickej karty: 32 MB alebo viac
(Odporúča sa: 64 MB alebo viac)
*1)
*2)
64-bitové edície nie sú podporované.
Edícia Starter nie je podporovaná.
69
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledovného postupu:
• Prihláste sa ako člen skupiny
Administrators.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (dodáva sa) do jednotky CDROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa táto obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na položku [Computer] (v OS
Windows XP je to položka [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Môže sa zobraziť obrazovka
automatického prehrávania. Vyberte
súbor „Run Install.exe.“ a pokračujte v
inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
2 Kliknite na položku [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“.
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, vyberte
prepínač vedľa možnosti [I accept
the terms of the license
agreement] a kliknite na tlačidlo
[Next].
70
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
Po inštalácii softvéru sa na pracovnej
ploche vytvoria ikony klávesových
skratiek programov „PMB“ a „PMB
Guide“.
• Dvojitým kliknutím
spustite program „PMB“.
• Dvojitým kliknutím
spustite program „PMB
Guide“.
Informácie o programe „PMB (Picture
Motion Browser)“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovať so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
V tejto časti sa nachádza prehľad
programu „PMB“.
Prehľad programu „PMB“
S programom „PMB“ môžete:
• Importovať zábery z fotoaparátu a zobraziť
ich na monitore počítača.
• Môžete usporiadať a zobraziť zábery na
monitore počítača podľa dátumu ich
vyhotovenia.
• Obrazové súbory uložené v počítači si
môžete zobraziť po ich skopírovaní na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Retušovať (napr. Red Eye Correction a
pod.) vytlačiť a odoslať statické zábery ako
prílohy elektronickej pošty, zmeniť dátum
vyhotovenia záberu a iné.
• Statické zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
vloženým dátumom.
• Pomocou napaľovacej jednotky CD alebo
DVD môžete vytvoriť dátový disk.
• Odovzdať snímky na web.
• Podrobné informácie nájdete v príručke
„PMB Guide“.
Spustenie programu „PMB“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB) na
pracovnej ploche.
Alebo v ponuke Štart: kliknite na
položku [Start] t [All Programs] t
[Sony Picture Utility] t [PMB].
• Pri prvom spustení programu „PMB“ sa na
obrazovke objaví hlásenie s potvrdením
nástroja Informácie. Vyberte možnosť
[Start]. Táto funkcia vás upozorní na
novinky, napríklad na aktualizácie softvéru.
Toto nastavenie môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie programu „PMB“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Práca s počítačom
Informácie nájdete v časti „PMB Guide“
• Dvakrát kliknite na ikonu „PMB
Guide“ na pracovnej ploche.
• V ponuke Štart kliknite na položku
[Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
Spustenie a ukončenie
programu „PMB“
71
Kopírovanie záberov do počítača
pomocou programu „PMB“
Príprava fotoaparátu a
počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
1 Do konektora
(USB) · A/V OUT
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabité batérie alebo pripojte
fotoaparát k sieťovej zásuvke
pomocou sieťového adaptéra
(predáva sa osobitne).
• Ak kopírujete obrazové súbory do
počítača a vložené batérie už majú nízku
kapacitu, môže sa stať, že ak sa batérie
príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky
súbory, resp. sa môžu poškodiť údaje.
Multikábel USB
2 Do konektora
USB
3 Zapnite počítač, a potom stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
Na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí
hlásenie „Connecting...“.
Indikátory
prístupu*
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Keď sa pripojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikácie sa na displeji zobrazuje
ikona
.
Nepracujte s počítačom, kým sa zobrazuje
indikátor. Keď sa zobrazí indikátor
,
môžete opäť začať pracovať s počítačom.
• Ak sa hlásenie „Connecting...“ nezobrazí,
nastavte položku [USB Connect] na
hodnotu [Mass Storage] (s. 57).
72
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „PMB“
Kopírovanie záberov do
počítača
1 Pripojte fotoaparát k počítaču
podľa postupu v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“.
• Podrobnejšie informácie o programe
„PMB“ v časti „PMB Guide“.
Prezeranie záberov na
monitore počítača
Po dokončení importovania sa spustí
program „PMB“. Zobrazia za miniatúry
importovaných záberov.
Po vytvorení pripojenia USB sa
automaticky zobrazí obrazovka [Import
Media Files] programu „PMB“.
• Priečinok „Pictures“ (v OS Windows XP
priečinok „My Pictures“) je nastavený ako
predvolený priečinok v časti „Viewed
folders“.
Usporiadanie záberov v počítači podľa
dátumu ich vyhotovenia pre zobrazenie
na monitore.
Podrobné informácie nájdete v časti
„PMB Guide“.
2 Importujte zábery.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
spustite importovanie záberov.
Práca s počítačom
• Ak používate otvor na pamäťovú
„Memory Stick“, informácie nájdete na
s. 76.
• Ak sa zobrazí sprievodca automatickým
prehrávaním, zavrite ho.
Príklad: zobrazenie mesiacov
Štandardne sa zábery importujú do
priečinka vytvoreného v časti
„Pictures“ (v OS Windows XP ide o
časť „My Pictures“) a nazvaného
podľa dátumu importovania.
73
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „PMB“
Zrušenie pripojenia USB
Postup popísaný v krokoch 1 až 4
nižšie je potrebné vykonať v prípade, že:
• Odpojíte multikábel USB.
• Vyberiete kartu „Memory Stick Duo“.
• Vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte.
• Vypínate fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na
paneli úloh.
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti
zoskupené do priečinkov.
Príklad: zobrazenie priečinkov v
operačnom systéme Windows Vista
Windows Vista
Dvakrát kliknite sem
Windows XP/Windows 2000
Dvakrát kliknite sem
2 Kliknite na položky
(USB Mass
Storage Device) t [Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
• Používatelia operačných systémov
Windows Vista/XP nemusia vykonať
krok 4.
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom.
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
– Karta „Memory Stick Duo“ : iba
„101MSDCF“
– Vnútorná pamäť: iba „101_SONY“
• Do priečinka „100MSDCF“ nie je možné
zaznamenať žiadne zábery. Zábery v tomto
priečinku sú k dispozícii len na prezeranie.
• Do priečinka „MISC“ nie je možné
zaznamenať/prehrať žiadne zábery.
74
Kopírovanie záberov do počítača pomocou programu „PMB“
• Súbory sa pomenúvajú nasledovne:
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.AVI
– Obrazové súbory indexu, ktoré sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
Znaky ssss predstavujú akékoľvek číslo
od 0001 do 9999. Číselné časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a jeho príslušného
indexového obrazového súboru sú rovnaké.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
s. 54 a 60.
Práca s počítačom
75
Kopírovanie záberov do počítača bez
programu „PMB“
Zábery je možné kopírovať do počítača
aj bez programu „PMB“, a to
nasledovne:
Počítač s otvorom pre pamäťovú
kartu „Memory Stick“
Vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do
adaptéra kariet „Memory Stick Duo“.
Vložte adaptér kariet „Memory Stick
Duo“ do počítača a skopírujte zábery.
• I keď používate systém Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, môžete kopírovať
zábery vložením pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do otvoru na pamäťovú kartu
„Memory Stick“ na počítači.
• V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, prečítajte si
informácie na s. 93.
Počítač bez otvoru pre pamäťovú
kartu „Memory Stick“
Vytvorte USB pripojenie a postupujte
podľa krokov na kopírovanie záberov.
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
• Tento fotoaparát nie je kompatibilný s
verziami Windows 95/98/98 SecondEdition/
NT/Me operačného systému Windows.
Ak používate počítač bez otvoru na
pamäťovú kartu „Memory Stick“, na
kopírovanie záberov z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do počítača použite
komerčne dostupné čítacie alebo
zapisovacie zariadenie na pamäťové karty
„Memory Stick“.
• Aby ste skopírovali zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najprv skopírujte zábery
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom ich skopírujte do počítača.
76
Kopírovanie záberov do
počítača
– systémy Windows Vista/XP
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „Documents“
(Systém Windows XP: „My
Documents“).
1 Pripravte fotoaparát a počítač.
Použite postup popísaný v časti
„Príprava fotoaparátu a počítača“ na
strane 72.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou multikábla USB.
Použite postup popísaný v časti
„Pripojenie fotoaparátu k počítaču“
na strane 72.
• Ak už je nainštalovaný program „PMB“,
spustí sa dialógovej okno [Import Media
Files] programu „PMB“, avšak kliknutím
na tlačidlo [Cancel] ho ukončite.
Kopírovanie záberov do počítača bez programu „PMB“
3 Keď sa na pracovnej ploche
automaticky zobrazí obrazovka
sprievodcu, kliknite na položku
[Open folder to view files] (OS
Windows XP: [Open folder to view
files] t [OK]).
• Ďalšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie obrazových
súborov nájdete s. 74.
6 Kliknite na priečinok [Documents]
(OS Windows XP: [My
Documents]). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na ikonu
priečinka „Documents“ a v
kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Paste].
1
• Ak sa obrazovka sprievodcu nezobrazí
automaticky, postupujte podľa návodu:
t „Pre systém Windows 2000“.
4 Dvakrát kliknite na súbor [DCIM].
obsahujúci obrazové súbory,
ktoré chcete skopírovať. Potom
kliknite pravým tlačidlom myši na
názov obrazového súboru a v
kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Copy].
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka [Documents] (OS
Windows XP: [My Documents]).
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Keď prepíšete existujúcu snímku
novou snímkou, údaje pôvodného
súboru sa odstránia. Ak chcete
skopírovať obrazový súbor do počítača
bez prepísania, zmeňte názov súboru, a
potom ho skopírujte. Pamätajte však, že
ak zmeníte názov súboru (s. 78), je
možné, že tento záber už nebudete môcť
prehrať na fotoaparáte.
Práca s počítačom
5 Dvakrát kliknite na priečinok
2
Pre systém Windows 2000
1
Po pripojení fotoaparátu k počítaču
dvakrát kliknite na položky [My
Computer] t [Removable Disk].
Potom pokračujte od kroku č. 4.
2
77
Prezeranie obrazových súborov uložených v
počítači pomocou fotoaparátu skopírovaním
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Táto časť popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick Duo“, môžete
si tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Ak sa nezmenil názov súboru priradený
fotoaparátom, krok 1 môžete vynechať.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie
obrazových súborov pomocou fotoaparátu v
prípade, že súbory boli spracované v počítači
alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Ak na karte „Memory Stick Duo“ nie je k
dispozícii žiaden priečinok, najprv vytvorte
nový priečinok pomocou fotoaparátu (s. 60),
a potom skopírujte obrazové súbory.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename]. Zmeňte
názov súboru na „DSC0ssss“.
Namiesto znakov ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
78
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
AVI pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy].
2 Dvakrát kliknite na položku
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v časti [Computer] (OS
Windows XP: [My Computer]).
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v priečinku
[DCIM], potom kliknite na položku
[Paste].
• Znaky sss predstavujú akékoľvek
číslo od 100 do 999.
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
• Program „PMB“ nie je kompatibilný s
počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS 9.1/
9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: poskytovaný štandardne
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite postup popísaný v časti
„Príprava fotoaparátu a počítača“ na
strane 72.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou multikábla USB.
Použite postup popísaný v časti
„Pripojenie fotoaparátu k počítaču“
na strane 72.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobné informácie o mieste ukladania
obrazových súborov a o názvoch súborov
nájdete s. 74.
Práca s počítačom
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné dva režimy: [Mass Storage]
(predvolené nastavenie) a [PictBridge]. Táto
časť popisuje ako príklad režim [Mass
Storage]. Podrobné informácie o režime
[PictBridge] nájdete na s. 57.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
79
Práca s počítačom Macintosh
Zrušenie pripojenia USB
Predtým, ako vykonáte dole uvedené
kroky alebo odpojíte fotoaparát od
počítača, presuňte ikonu jednotky alebo
ikonu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ na ikonu „Trash“.
• Odpojenie multikábla USB.
• Vyberanie karty „Memory Stick Duo“.
• Vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte.
• Vypínate fotoaparát.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
80
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
Pri inštalácii príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“, sa nainštaluje aj
príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
ďalej obsahuje informácie o spôsobe
používania fotoaparátu a o voliteľnom
príslušenstve.
Zobrazenie v systéme
Windows
Dvakrát kliknite na ikonu
(Stepup Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť program „Step-up
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
položku [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000, [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Step-up
Guide].
3 Po dokončení kopírovania dvakrát
kliknite na položku
„stepupguide.hqx“ v priečinku
[stepupguide] a rozbaľte ho,
potom dvakrát kliknite na
vygenerovaný súbor
„stepupguide“.
• Ak nemáte nainštalovaný nástroj na
dekomprimáciu súborov vo formáte
HQX, nainštalujte si program Stuffit
Expander.
Zobrazenie v systéme
Macintosh
1 Do počítača skopírujte priečinok
2 Vyberte priečinky [stepupguide],
[language], a potom priečinok
[SK] uložený na disku CD-ROM
(dodáva sa) a skopírujte všetky
súbory v priečinku [SK] do
priečinka [img] uloženého v
priečinku [stepupguide], ktorý bol
skopírovaný do počítača v
kroku 1. (Prepíšte súbory v
priečinku [img] súbormi v
priečinku [SK].)
Práca s počítačom
[stepupguide] v priečinku
[stepupguide].
81
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Pri tlači fotografií nasnímaných v režime
[16:9] sa môžu orezať okraje, preto je
potrebné fotografie pred tlačou skontrolovať
(s. 95).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge (s. 83)
Tlač záberov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory Stick“
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Podrobné informácie nájdete v dodanom návode na použitie
tlačiarne.
Tlač použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím dodávaného
softvéru „PMB“ a potom ich vytlačiť.
Môžete vytlačiť zábery s vloženým dátumom (s. 71).
Tlač vo fotozberni (s. 86)
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou
(Poradie tlače).
82
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez
počítača pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
Krok 1: príprava
fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou multikábla USB.
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
• Odporúča sa použiť úplne nabitú batériu,
aby sa fotoaparát náhodou nevypol počas
tlače.
1 Ak chcete zobraziť obrazovku
ponuky, stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidla V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť
(Setup) a potom
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
4 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [PictBridge] a potom
stlačte tlačidlo z.
Režim USB je nastavený.
Tlač statických záberov
položku [Main Settings 2] a
položku [USB Connect], a potom
stlačte tlačidlo z.
83
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
Krok 2: pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
3 Stlačte tlačidlo MENU, pomocou
tlačidiel v/V na ovládacom
tlačidle vyberte položku [Print], a
potom stlačte tlačidlo z.
1 Do
konektora
(USB) ·
A/V OUT
Multikábel
USB
2 Do konektora
USB
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí obrazový súbor a ponuka tlače.
Krok 3: výber záberov,
ktoré chcete vytlačit’
2 Zapnite tlačiareň. Stlačením
tlačidla
(Prehrávanie) zapnite
fotoaparát.
Po pripojení sa zobrazí
indikátor
.
Pomocou tlačidiel v/V vyberte
možnosť [This Image] alebo
[Multiple Images] a potom stlačte
tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Môžete vytlačiť zvolený záber.
Pokračujte krokom 4.
Ak ste vybrali možnosť [Multiple
Images]
Môžete vytlačiť viacero vybraných
záberov.
1 Označte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
Na vybranom obrázku sa zobrazí
ikona
.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazíte
ponuku.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť
[OK] a potom stlačte tlačidlo z.
84
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
• Ak chcete vytlačiť všetky snímky z určitého
priečinka, na obrazovke registra vyberte
položku [Multiple Images] (Viaceré zábery),
pomocou tlačidla b vyberte požadovaný
panel a označte začiarkavacie políčko
.
značkou
Krok 4: tlač
1 Vyberte nastavenia tlače
2 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Kým na obrazovke svieti indikátor
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), neodpájajte multikábel
USB.
pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Indikátor
[Quantity]
Vyberte počet kópií určenej snímky,
ktorú chcete vytlačiť.
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
Krok 5: dokončenie tlače
Overte, či sa obrazovka vrátila naspäť na
krok 2 a odpojte multikábel USB z
fotoaparátu.
[Layout]
Slúži na výber počtu záberov, ktoré
chcete vytlačiť vedľa seba na hárku.
[Size]
Vyberte veľkosť tlačového hárka.
Vyberte možnosť [Day&Time] alebo
[Date] na vloženie dátumu a času na
fotografie.
• Ak vyberiete možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký nastavíte
(s. 64). Je možné, že niektoré tlačiarne
neponúkajú túto funkciu.
Tlač statických záberov
[Date]
85
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávať značky
(Poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ a kartu
„Memory Stick Duo“ potom odneste do
fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format –
formát poradia tlače digitálnych
fotografií) je funkcia, ktorá umožňuje
(Poradie tlače) na
pridať značku
zábery na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značkou
(Poradie tlače) môžete
označiť až 999 snímok.
Keď vezmete zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ do
fotozberne
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
dokážu spracovať.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér kariet
„Memory Stick Duo“.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Vkladanie dátumov na zábery konzultujte s
pracovníkom fotozberne.
86
Označenie vybratého
záberu
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie)
(Prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
3 Stlačením tlačidla MENU
zobrazíte ponuku.
4 Pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
[This Image] a stlačte z.
K záberom sa pripojí značka A
(Poradie tlače).
DPOF
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku, a opakujte kroky 3 a 4.
Tlač vo fotozberni
Výber a označenie záberov
5 Pomocou tlačidla v vyberte
možnosť [OK] a potom stlačte
tlačidlo z.
1 Počas zobrazenia snímok v
režime jednej snímky alebo v
režime indexu stlačte tlačidlo
MENU.
Na obrazovke sa objaví značka
.
Jeden záber
2 Pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť [DPOF], potom
pomocou tlačidiel b/B zvoľte
možnosť [Multiple Images] a
stlačte tlačidlo z.
Zobrazenie registra
3 Pomocou ovládacieho tlačidla
zvoľte obrázok, ktorý chcete
označiť a stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu sa pridá značka
Jeden záber
.
Zrušenie výberu
V kroku 5 vyberte možnosť [Exit] a
potom stlačte tlačidlo z.
Odstránenie značky
Zobrazenie registra
Označenie všetkých snímok v
priečinku
4 Stlačte tlačidlo MENU.
Ak chcete označiť všetky snímky z
určitého priečinka, na obrazovke registra
vyberte položku [Multiple Images]
(Viaceré zábery), pomocou tlačidla
b vyberte požadovaný panel a označte
začiarkavacie políčko značkou .
Tlač statických záberov
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značky, a v kroku 3 stlačte
tlačidlo z.
87
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 89 až 97.
2 Vyberte batériu, počkajte približne jednu minútu a potom ju znova
vložte a zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (s. 56).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Majte na pamäti, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým, že
servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
88
Batéria a napájanie
89
Karta „Memory Stick Duo“
94
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
90
Vnútorná pamäť
95
Prezeranie záberov
92
Tlač
95
Odstraňovanie a upravovanie
záberov
93
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
96
Osobné počítače
93
Iné
97
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Batéria sa nedá vložiť.
• Batérie správne vložíte tak, že špičkou batérií pritlačíte páčku na vysunutie batérií.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (s. 104). Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčaný typ batérie.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
• Batéria je na konci životnosti (s. 104). Vymeňte ju za novú.
• V závislosti od teploty zariadenia alebo batérie sa môže z dôvodu ochrany fotoaparátu
fotoaparát automaticky vypnúť. V takom prípade sa pred vypnutím na obrazovke
zobrazí správa.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou
zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že
batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (s. 104). Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne). Na
nabíjanie batérií použite nabíjačku batérií.
• Vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho správne naspäť do nabíjačky.
• Teplota môže byť mimo odporúčanej prevádzkovej teploty. Batériu nabíjajte pri
odporúčanej teplote okolia medzi 10°C až 30°C. (iba BC-CSKA)
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozri stranu 105.
Riešenie problémov
Počas nabíjania batérie indikátor CHARGE bliká.
89
Riešenie problémov
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné znímať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick
Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (s. 32).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
.
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Ak chcete zmeniť režim snímania,
stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (s. 30).
Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje.
• Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje, ak sa na displeji zobrazí indikátor
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
.
kompozícií.
• Pri snímaní stlačte spúšť do polovice, nezatlačte ju náhle na doraz.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Dbajte, aby ste počas snímania objektív umiestnili ďalej od
objektu, než je najkratšia povolená vzdialenosť snímania, približne 5 cm (W)/50 cm (T)
(od prednej časti objektívu) (s. 22).
• Pri snímaní statických obrázkov sa ako režim výberu scény zvolí režim
(Twilight)
alebo
(Landscape).
• Je vybraná funkcia predvoľby zaostrenia. Vyberte režim automatického zaostrovania
(s. 42).
• Informácie nájdete v časti „Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia“ na
strane 43.
Funkcia približovania nefunguje.
• V závislosti od veľkosti snímky sa funkcia inteligentného priblíženia nemusí dať použiť
(s. 58).
• Digitálne približovanie nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
• Počas snímania videozáznamov nie je možné meniť pomer zväčšenia.
90
Riešenie problémov
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk) (s. 23).
• Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– [REC Mode] – táto funkcia je nastavená na hodnotu [Burst] (s. 39).
– V režime výberu scény je volič režimov nastavený na možnosť
(High Sensitivity)
(s. 29) alebo
(Twilight) (s. 28).
– Pri snímaní videozáznamov.
• Ak je v režime výberu scény vybratý režim
(Snow), blesk nastavte na možnosť
(Landscape),
(Beach) alebo
(Zapojený blesk) (s. 23).
Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú nejasné škvrny.
• Čiastočky (prach, peľ a pod.) vo vzduchu odrážajú svetlo blesku a zobrazujú sa na
zábere. Nie je to porucha (s. 11).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• V režime výberu scény je vybratý režim
(Twilight) alebo
(Landscape) (s. 28).
Snímanie v režime makro sa nedá zrušiť.
• K dispozícii nie je žiadna funkcia na zrušenie makra. V režime
(Automatický) je
možné snímať pomocou teleobjektívu aj v podmienkach snímania v režime makro.
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Na zábery nie je možné vložiť dátum.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery (s. 95).
Pomocou programu „PMB“ môžete tlačiť a ukladať obrázky s dátumom (s. 71).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Nastavte jas podsvietenia displeja LCD (s. 18).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
Riešenie problémov
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (s. 39).
režim merania (s. 41) alebo nastavte expozíciu (s. 39).
91
Riešenie problémov
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (s. 39).
Farby záberu nie sú správne.
• Položku [Color Mode] nastavte na hodnotu [Normal] (s. 47).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Prejavil sa efekt škvrny a v obraze sa objavujú biele, čierne, červené, purpurové alebo
iné šmuhy. Nie je to porucha.
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe.
• Položku [Red Eye Reduction] nastavte na hodnotu [On] (s. 46).
• Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití
blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Vyretušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (s. 50).
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nenahrajú (s. 2).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 32).
• Batéria je takmer vybitá. Vložte nabitú batériu.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (s. 30).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 78).
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie obrazových súborov pomocou fotoaparátu v
prípade, že súbory boli spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB (s. 74).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Indikátory na displeji sú vypnuté. Zobrazte indikátory na displeji stlačením tlačidla v
(DISP) na ovládacom tlačidle (s. 18).
92
Riešenie problémov
Po spustení prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
• Môže to byť spôsobené spracovaním obrazu. Nie je to porucha.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb v televízore (s. 57).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (s. 66).
Odstraňovanie a upravovanie záberov
Nedá sa odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (s. 52).
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkosť videozáznamov nemožno zmenšiť.
Osobné počítače
Kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom nie je známa.
• Prečítajte si informácie v časti „Odporúčané počítačové prostredie“ na strane 69 pre
operačný systém Windows a s. 79 pre Macintosh.
Počítač s otvorom na kartu „Memory Stick“ nerozpoznal pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie „Memory Stick“
podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a
čítacích alebo zapisovacích zariadení „Memory Stick“ vyrobených inými výrobcami
než spoločnosťou Sony sa musia obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (s. 72 a 79). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je batéria takmer vybitá, vložte nabitú batériu alebo použite sieťový adaptér
(predáva sa osobitne).
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [Mass Storage] (s. 57).
• Použite multikábel USB (dodáva sa) (s. 72).
• Odpojte multikábel USB z počítača aj z fotoaparátu a znova ho pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a
Riešenie problémov
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (s. 72).
93
Riešenie problémov
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (s. 72).
• Pri kopírovaní postupujte podľa odporúčaní pre váš operačný systém (s. 69 a 79).
• Ak snímate zábery s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery skopírovať do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (s. 60).
Po vytvorení pripojenia USB sa program „PMB“ nespustí automaticky.
• Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 72).
Nie je možné prehrávať zábery v počítači.
• Ak používate program „PMB“, ďalšie informácie nájdete v príručke „PMB Guide“,
(s. 71).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk počítača a potom ich
prehrávajte z pevného disku (s. 72).
Nedá sa vytlačiť záber.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad
„101MSDCF“ (s. 74).
• Postupujte správnym spôsobom (s. 78).
Karta „Memory Stick Duo“
Karta „Memory Stick Duo“ sa nedá vybrať.
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť.
94
Riešenie problémov
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skopírujte záber na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou voľného miesta.
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia je nedostupná.
Tlač
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge“ a nasledujúce
položky.
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť každý okraj orezaný. Najmä pri tlači záberu s
veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa bočný okraj záberu môže orezať.
• Ak pri tlači záberov používate vašu tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
• Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Zábery s vloženým dátumom môžete vytlačiť pomocou programu „PMB“ (s. 71).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Keďže však
Riešenie problémov
zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania,
zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér dokážu
rozpoznať informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif
získate od výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
• Ak na zhotovenie fotografií využívate fotozberňu, požiadajte ich o vloženie dátumov
na zábery.
95
Riešenie problémov
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Položku [USB Connect] nastavte na hodnotu [PictBridge] (s. 57).
• Odpojte a znova zapojte multikábel USB. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybové hlásenie,
prečítajte si návod na používanie dodávaný s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou multikábla USB.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte a znova
zapojte multikábel USB. Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte kábel USB,
tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu pripojte kábel USB.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dať vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Multikábel USB ste odpojili skôr, ako zmizol indikátor
(Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge).
V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahujú údaj o dátume záznamu, takže ho nie je možné vložiť do výtlačku.
Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte (s. 85).
Nedá sa vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom
formáte.
96
Riešenie problémov
Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte.
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier rozdielnej veľkosti, odpojte a
znovu pripojte multikábel USB.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (s. 85) alebo v tlačiarni.
Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
• Ak vymeníte nahrávacie médium, nie je možné pomocou fotoaparátu inicializovať čísla
súborov. Ak chcete vynulovať čísla súborov, naformátujte kartu „Memory Stick Duo“
(s. 60, 63) alebo vnútornú pamäť a potom vynulujte nastavenie (s. 56). Odstránia sa
však všetky údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ resp. vo vnútornej pamäti
a všetky nastavenia, vrátane dátumu, sa inicializujú.
S vysunutým objektívom fotoaparát nefunguje.
• Na objektív, ktorý sa prestal pohybovať, nevyvíjajte tlak.
• Vložte nabité batérie a fotoaparát znova zapnite.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batéria je vybitá. Vymeňte ich za nabité batérie.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 64).
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 64).
Riešenie problémov
• Nie je to porucha.
97
Výstražné správy
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
nabite batériu. V závislosti od
podmienok používania alebo typu
batérie môže indikátor blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
5 až 10 minút zostávajúceho času
batérie.
For use with compatible battery only
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (s. 102).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s riadeným prístupom.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
• Znovu naformátujte médiá (s. 60,
63).
• Vložená batéria nie je batéria typu
NP-BK1.
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Camera overheating
Allow it to cool
• Fotoaparát sa prehrieval.
Napájania sa automaticky vypne.
Nechajte fotoaparát na chladnom
mieste, kým sa jeho teplota nezníži.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (s. 102).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
98
Memory Stick locked
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu prepnutou do polohy
LOCK. Nastavte plôšku do polohy
umožňujúcej záznam.
No memory space on internal
memory
No memory space on Memory Stick
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (s. 32).
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
No images
• Do vnútornej pamäte sa
nezaznamenali žiadne zábery, ktoré
je možné prehrať.
• Na karte „Memory Stick Duo“ nie sú
zaznamenané žiadne zábery, ktoré je
možné prehrať.
Výstražné správy
• Vybratý priečinok neobsahuje súbor,
ktorý by bolo možné prehrať vo
forme prezentácie.
(Výstražné upozornenie na
vibrácie)
• Otrasy fotoaparátu môžu byť
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými
tromi číslicami už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje
(príklad: 123MSDCF a 123ABCDE).
Vyberte iný priečinok alebo vytvorte
nový (s. 60, 61).
Cannot create more folders
spôsobené nedostatočným
osvetlením. Použite blesk, zapnite
funkciu stabilizovaného záberu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby
sa zabezpečila pevná pozícia
fotoaparátu.
Macro is invalid
• S aktuálnymi nastaveniami nie je
režim makra dostupný (s. 28).
• Priečinok s názvom začínajúcim
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje.
V tomto prípade už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba. Spoločnosť Sony nezaručuje
prehrávanie obrazových súborov
pomocou fotoaparátu v prípade, že
súbory boli spracované v počítači
alebo zaznamenané iným
fotoaparátom.
Read only folder
• Vybrali ste priečinok, ktorý vo
fotoaparáte nemožno nastaviť ako
priečinok na ukladanie záberov.
Vyberte iný priečinok (s. 61).
• Zrušte ochranu (s. 52).
Image size over limit
• S aktuálnymi nastaveniami nie je
blesk dostupný (s. 28).
Maximum number of images already
selected
• V časti [Multiple Images] môžete
vybrať až 100 obrazových súborov.
• Keď vyberáte všetky obrazové
súbory z priečinka, maximálny počet
súborov je 999.
• Do skupiny obľúbených položiek
možno pridať max. 999 obrazových
(Poradie
súborov a značkou
tlače) možno označiť maximálne 999
súborov. Zrušte výber.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
• Skontrolujte tlačiareň.
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
fotoaparát nedokáže prehrať.
Printer error
Riešenie problémov
File protected
Flash settings cannot be changed
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť, nie je poškodený.
99
Výstražné správy
• Pravdepodobne sa ešte nedokončil
prenos údajov do tlačiarne.
Neodpájajte multikábel USB.
Processing...
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
úlohu. Kým sa úloha nezruší,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
• Ak vyberiete všetky obrazové súbory
z priečinka, spracovanie môže chvíľu
trvať.
Operation cannot be executed for
movie files
• Vybrali ste funkciu, ktorá nie je
dostupná pre videozáznamy.
Operation cannot be executed in
unsupported files
• Spracovanie a ďalšie funkcie
fotoaparátu sa nedajú vykonať v
obrazových súboroch, ktoré boli
spracované pomocou počítača a v
súboroch, ktoré boli zhotovené iným
fotoaparátom.
Operation cannot be executed when
using a PictBridge connection
• Niektoré funkcie sú obmedzené
počas pripojenia fotoaparátu k
tlačiarni kompatibilnej s režimom
PictBridge.
Unable to detect face for retouch
• V závislosti od snímky sa snímka
nemusí dať retušovať.
Turn the power off and on again
• Zlyhanie objektívu.
100
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí —
Zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku na batérie (dodáva sa) a sieťový adaptér AC-LS5K (predáva sa
osobitne) môžete použiť vo všetkých krajinách a regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až 240 V, s frekvenciou 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
Iné
101
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používať typy kariet „Memory
Stick Duo“ uvedené nižšie. Nie je však
možné zaručiť správne fungovanie
všetkých kariet „Memory Stick Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3
*1) Pamäťové
karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“ a
„Memory Stick PRO Duo“ disponujú
funkciami MagicGate. MagicGate je
technológia chránená autorským právom,
ktorá používa technológiu šifrovania.
Fotoaparát nedokáže snímať a prehrávať
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2) Fotoaparát nie je kompatibilný s
vysokorýchlostným prenosom údajov
pomocou paralelného rozhrania.
*3)
Fotoaparát nie je kompatibilný s 8-bitovým
paralelným prenosom údajov. Podporuje
4-bitový paralelný prenos údajov
ekvivalentný pamäťovej karte „Memory
Stick PRO Duo“.
• Tento produkt je kompatibilný s
pamäťovými kartami „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skratka pre „Memory Stick
Micro“.
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
102
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
— alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevný disk počítača.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet „Memory Stick Duo“
nelepte žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ kartu vkladajte
do priloženého puzdra.
• Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Do otvoru na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nevkladajte žiadne iné predmety
okrem pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“. V opačnom prípade to môže spôsobiť
poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
Poznámky o používaní adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“ (predáva sa osobitne)
• Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použiť so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“, kartu „Memory
Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet
„Memory Stick Duo“. Ak vložíte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartou „Memory Stick“
bez adaptéra kariet „Memory Stick Duo“,
môže sa stať, že kartu nebude možné zo
zariadenia vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet „Memory Stick Duo“ sa
uistite, či je karta „Memory Stick Duo“
otočená správnym smerom, a potom ju úplne
vložte. Nesprávnym vložením ju môžete
poškodiť.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet „Memory Stick
Duo“ so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“ skontrolujte, či je
adaptér kariet „Memory Stick Duo“ otočený
správnym smerom. Nesprávnym použitím
môžete príslušenstvo poškodiť.
• Nevkladajte adaptér kariet „Memory Stick
Duo“ do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“.
Mohlo by sa poškodiť zariadenie.
Poznámky o používaní adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick
PRO Duo“ (predáva sa osobitne)
Vo fotoaparáte môžete použiť karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 16 GB.
Poznámky o používaní adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick
Micro“ (predáva sa osobitne)
Iné
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v tomto fotoaparáte, vložte
kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra
kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Ak vložíte
kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu
bez adaptéra kariet „M2“ s veľkosťou Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
103
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
• Odporúčame nabíjať batériu pri teplote
okolia od 10 °C do 30 °C. Mimo uvedeného
rozsahu nebude možné batériu dostatočne
nabiť. Batéria sa pri teplotách mimo tohto
rozsahu nemusí úplne nabiť.
• Indikátor CHARGE môže blikať v
nasledujúcich situáciách. (iba BC-CSKA)
– Ak je teplota batérie príliš nízka.
Vyberte batériu a uložte ju na teplé
miesto.
– Ak je teplota batérie príliš vysoká.
Vyberte batériu a uložte ju na chladné
miesto.
Ak chcete získať podrobné informácie, pozri
stranu 105.
Efektívne používanie batérie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie
klesá. V chladnom prostredí sa preto čas
používania batérie skracuje. Na predĺženie
času používania batérie odporúčame
vykonať nasledovné opatrenie:
– Uložte batériu do vrecka čo najbližšie k
telu, aby sa zohriala. Do fotoaparátu ju
vložte až tesne pred snímaním.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak používate často
blesk alebo funkciu približovania.
• Odporúčame, aby ste mali k dispozícii
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času
snímania. Pred samotným snímaním je
vhodné nasnímať niekoľko skúšobných
záberov.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám,
napr. nenechávajte ju v aute zaparkovanom
na priamom slnku.
Skladovanie batérie
• Pred skladovaním batériu úplne vyberte a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete uchovať funkčnosť batérie, počas
skladovania batériu aspoň raz ročne úplne
nabite a potom ju vo fotoaparáte úplne
vybite.
• Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prezentácie (s. 48)
dovtedy, kým sa nevypne napájanie.
104
• Aby sa udržali konektory batérie v čistote a
zabránilo sa skratu, počas prenášania alebo
skladovania batérie ju vložte do plastového
vrecka, a pod., aby bola izolovaná od
kovových predmetov a pod.
Životnosť batérie
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa postupom času a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazné, je pravdepodobne čas batériu
vymeniť za novú.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa každá z batérií
používa.
Informácie o nabíjačke batérií
Informácie o nabíjačke batérií
• V nabíjačke batérií dodanej s fotoaparátom
nenabíjajte iné batérie než NP-BK. Ak sa
pokúsite nabíjať iné batérie, než tie, ktoré sú
určené, môžu tiecť, prehrievať sa alebo
explodovať, čím sa vystavujete riziku
smrteľného úrazu elektrickým prúdom alebo
vzniku popálenín.
• Nabitú batériu vyberte z nabíjačky. Ak
nevyberiete nabitú batériu z nabíjačky, jej
životnosť sa môže znížiť.
• Indikátor CHARGE na dodanej nabíjačke
batérií bliká nasledovným spôsobom:
– Rýchle blikanie: indikátor sa rozsvecuje v
intervaloch po 0,15 sekundy.
– Pomalé blikanie: indikátor sa rozsvecuje v
intervaloch po 1,5 sekundy. (iba BC-CSKA)
• Keď kontrolka CHARGE bliká rýchlo,
vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho
správne späť do nabíjačky tak.
Opätovné rýchle blikanie indikátora
CHARGE môže znamenať poškodenie
batérie alebo vloženie nesprávneho typu
batérie. Skontrolujte, či ste použili uvedený
typ batérie.
Ak ste použili uvedený typ batérie, vyberte
batériu z nabíjačky, nahraďte ju novou alebo
inou batériou a overte, či nabíjačka batérií
funguje správne. Ak nabíjačka funguje
správne, mohla nastať chyba v batériách.
• Keď indikátor CHARGE bliká pomaly,
znamená to, že nabíjačka dočasne
pozastavila nabíjanie a je v pohotovostnom
režime. Keď je teplota mimo odporúčanej
prevádzkovej teploty, nabíjačka prestane
nabíjať a automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
Keď sa teplota vráti do príslušného rozsahu,
nabíjačka obnoví nabíjanie a indikátor
CHARGE sa znovu rozsvieti. Odporúčame
nabíjať batériu pri teplote okolia od 10 °C do
30 °C. Mimo uvedeného rozsahu nebude
možné batériu dostatočne nabiť. (iba BCCSKA)
Iné
105
Register
Register
A
Displej LCD ....................... 18
AF, uzamknutie............21, 43
DPOF............................ 53, 86
Auto Review.......................59
Držanie fotoaparátu .......... 21
Automatické zaostrovanie
...................................6, 42
E
AVI ......................................75
EV ....................................... 39
K
B
EV, nastavenie hodnoty
................................ 18, 39
Konektor USB·A/V OUT
....................................... 13
B&W....................................47
Expozícia .............................. 8
Kopírovanie záberov do
počítača ........................ 72
F
Kvalita záberu ....................10
Batéria ...............................104
Beach, režim .......................27
Beep.....................................56
Bodové meranie .................41
Burst ....................................39
Center AF ...........................42
Cieľový priečinok na
ukladanie súborov.......74
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a
názvy súborov..............74
J
JPG ......................................75
Face Detection................... 38
Farba ..................................... 9
Flash (Fotografovanie) ..... 11
Flash (vyváženie bielej
farby) ........................... 45
C
ISO................................... 8, 40
L
Landscape, režim ............... 27
Language Setting................ 65
Flash Level ......................... 45
M
Fluorescent Light 1, 2, 3.... 44
Macro................................... 23
Focus ......................... 6, 22, 42
Main Settings 1 ................... 56
Folder
Main Settings 2 ................... 57
Výber ........................... 54
Mass Storage....................... 57
Vytvorenie................... 60
Pamäťová karta „Memory
Stick Duo“ ................. 102
Clock Settings .....................64
Zmena.......................... 61
Clona......................................8
Format........................... 60, 63
Cloudy .................................44
Function Guide .................. 56
Memory Stick Tool ............ 60
Menu....................................34
Položky.........................35
Color Mode.........................47
Copy.....................................61
Shooting ....................... 36
Grid Line ............................ 58
D
Metering Mode................... 41
Date .....................................64
H
Multi AF.............................. 42
Daylight...............................44
High Sensitivity, režim ...... 29
Multikábel A/V ..................66
Delete ..................................32
Histogram ........................... 18
Multikábel USB ........... 72, 84
Multi-Purpose Resize ........ 51
Format....................60, 63
Digital Zoom ......................58
I
DirectX................................70
Incandescent....................... 45
N
DISP ....................................18
Indikátor ............................. 14
Nabíjačka batérií .............. 105
Displej
Indikátor uzamknutia
AE/AF ................... 21, 43
Nainštalovať........................ 70
Podsvietenia displeja
LCD..............................18
Initialize .............................. 56
NTSC ................................... 57
Zmena zobrazenia ......18
Internal Memory Tool ...... 63
Indikátor ......................14
106
Prezeranie ....................48
G
Inteligentné priblíženie..... 58
Názov súboru......................74
Register
O
Obrazovka registra.............31
Odpojený blesk...................23
Optické priblíženie.......22, 58
OS...................................69, 79
P
Presné digitálne priblíženie
...................................... 58
Videozáznam ...............21
Priama tlač .......................... 83
Shooting Settings................58
Priblíženie ........................... 22
Sieťový adaptér ...................13
Priblíženie pri prehrávaní
...................................... 30
Slideshow.............................48
Pridržanie spúšte.................. 6
Print ............................... 53, 82
PC .........................................68
Pripojenie
PictBridge ......................57, 83
Počítač.......................... 72
Pixel......................................10
Televízor ...................... 66
PMB .....................................71
Tlačiareň ...................... 84
Podexponovanie ...................8
Prípona ................................ 78
Počítač..................................68
Protect ................................. 52
Macintosh.....................79
Odporúčané prostredie
.................................69, 79
Prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu...................78
Statický záber ..............21
Prezeranie záberov ............ 30
PAL......................................57
Kopírovanie záberov
.................................72, 79
Shooting
Snow, režim.........................27
Soft Snap, režim..................27
Softvér ...........................70, 71
SteadyShot ..........................37
Stredové meranie ...............41
T
Televízor..............................66
Tlač vo fotozberni ..............86
R
Trimming.............................50
Rýchle prehrávanie dozadu/
dopredu........................ 30
Twilight, režim ....................27
Rýchlosť uzávierky .............. 8
Režim automatického
nastavenia .................... 21
Twilight Portrait, režim .....27
U
USB Connect ......................57
Režim Easy Shooting ........ 22
Režim Flash .................. 23, 36
V
Windows.......................68
Režim Program Auto ........ 20
Výstražné správy ................98
Počítač Macintosh ..............79
REC Mode.......................... 39
Veľkosť záberu..............10, 25
Odporúčané prostredie
.......................................79
Red Eye Correction........... 50
VGA ....................................25
Red Eye Reduction ........... 46
Viacoblastné meranie ........41
Počítač so systémom
Windows.......................68
Retouch............................... 50
Video Out............................57
Odporúčané prostredie
.......................................69
Riešenie problémov........... 88
Vnútorná pamäť .................19
Rotate.................................. 53
Vynútený blesk ...................23
Rozmazanie .......................... 7
Vytvorte REC. Folder .......60
Ponuka pre snímanie..........36
S
W
Popis jednotlivých častí......12
Samočinný časovač ............ 24
White Balance ....................44
Používanie fotoaparátu v
zahraničí .....................101
Scene Selection ............ 26, 36
Prednastavenie ohniska .....42
Sepia .................................... 47
Preexponovanie ....................8
Setup........................ 47, 54, 55
Pomalá synchronizácia.......23
Ponuka na prezeranie ........48
Select Folder....................... 54
Z
Register
Softvér ..........................70
Zameriavací krížik pre
bodové meranie...........41
Prehrávanie .........................30
Zameriavací rámček zóny
AF .................................43
Prepínač režimu ..................20
Zmeňte REC. Folder .........61
107
Register
Značka poradia tlače
.................................53, 86
108
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising