Sony | DSC-S800 | Sony DSC-S800 Návod na použitie

VKliknite na tlačidlo!
Obsah
Základné funkcie
Používanie ponuky
Digitálny fotoaparát
Príručka k zariadeniu
Cyber-shot
DSC-S800
Skôr, ako zariadenie začnete používať,
prečítajte si pozorne túto príručku, „Návod na
používanie“ a „Ďalšie kroky - Cyber-shot“ a
odložte si ich ako prípadný zdroj informácií v
budúcnosti.
Používanie
obrazovky Setup
Prezeranie záberov
na obrazovke
televízora
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2007 Sony Corporation
3-198-861-82(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných pamäťových
kariet „Memory Stick“
(nedodávajú sa)
Tento fotoaparát používa pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ ako
vymeniteľné záznamové médium.
Existujú dva typy pamäťových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: vo
fotoaparáte môžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
„Memory Stick“: vo fotoaparáte
nemôžete používať pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
Iné pamäťové karty sa nemôžu
používať.
• Informácie o karte „Memory Stick Duo“
nájdete na strane 99.
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa).
Adaptér kariet Memory Stick Duo
Informácie o batérii typu NiMH
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
obidve batérie typu NiMH (dodávajú sa).
2
• Batérie je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie sú úplne vybité. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérií, aj keď nie sú
úplne nabité.
• Ak viete, že batériu nebudete dlhší čas
používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne
vybitú. Vybitú batériu potom vyberte z
fotoaparátu a uschovajte ju na chladnom a
suchom mieste. Takýmto spôsobom
zachováte funkčnosť batérie (s. 101).
• Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na strane 101.
Informácie o displeji LCD a
objektíve
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby), ktoré sa nepretržite objavujú
v hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto bodky
sú výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú
nasnímaný obraz.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
• Tento fotoaparát umožňuje veľké
priblíženie. Vyhnite sa nárazom alebo
vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív.
Obrázky použité v tejto príručke
Fotografie použité v tejto príručke ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nie sú to
skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ..........................................................2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov........6
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 6
Expozícia – Úprava intenzity svetla........................................................................ 7
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia ............................................................. 8
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ....................................... 9
Popis jednotlivých častí........................................................................... 10
Indikátory na displeji ............................................................................... 12
Zmena zobrazenia na displeji.................................................................. 16
Používanie vnútornej pamäte.................................................................. 17
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu .................................................................. 18
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)......... 19
Snímanie statického záberu (výber scény)..............................................25
Prezeranie a odstraňovanie záberov .......................................................28
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky .............................................................30
Položky ponuky ...................................................................................31
Ponuka pre snímanie...............................................................................32
COLOR (Color Mode): Zmena intenzity snímky alebo pridanie špeciálnych
efektov
(Metering Mode): Výber režimu merania
WB (White Bal): Úprava farebných tónov
ISO: Výber svetelnej citlivosti
(P.Quality): Výber kvality statického záberu
Mode (REC Mode): Výber režimu nepretržitého snímania
(Flash Level): Úprava intenzity blesku
(Sharpness): Úprava ostrosti obrazu
(Setup): Úprava položiek v ponuke Setup
3
Obsah
Ponuka na prezeranie ............................................................................. 39
(Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
- (Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
DPOF: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Slide): Prehrávanie série záberov
(Resize): Zmena veľkosti nasnímaného záberu
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Setup): Úprava položiek v ponuke Setup
Trimming: Snímanie zväčšeného záberu
Používanie obrazovky Setup
Používanie položiek v ponuke Setup............................................. 46
Camera .............................................................................................. 47
Digital Zoom
Function Guide
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
Internal Memory Tool......................................................................... 50
Format
Memory Stick Tool ............................................................................ 51
Format
Create REC. Folder
1
Setup 1............................................................................................... 54
LCD Backlight
Beep
2
Change REC. Folder
Copy
Language
Initialize
Setup 2............................................................................................... 55
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke televízora ........................................... 57
4
Obsah
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows...........59
Inštalácia softvéru (dodáva sa)................................................................61
Kopírovanie záberov do počítača............................................................62
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“) ................69
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa) ......................70
Práca s počítačom Macintosh ................................................................ 76
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov .........................................................78
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge................................................................................................79
Tlač vo fotozberni ...................................................................................83
Riešenie problémov
Riešenie problémov.................................................................................85
Výstražné správy .....................................................................................96
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Rôzne zdroje napájania ..............98
Informácie o karte „Memory Stick“.........................................................99
Informácie o batériách .......................................................................... 101
Informácie o nabíjačke batérií ............................................................... 103
Register
Register ................................................................................................. 104
5
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zao-strenie Expo-zícia Farba
Kvalita
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (s. 18), ponuky
(s. 30), atď.
Zaostrenie
Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Rýchlo zatlačte
spúšť až na doraz.
Indikátor
Spúšť stlačte do uzamknutia AE/AF
polovice.
bliká , svieti/pípa.
Potom zatlačte
spúšť až na doraz.
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Pozri časť „Ako predísť rozmazaniu záberov“
(nasledujúca časť).
Ako predísť rozmazaniu záberov
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Lepšiu stabilizáciu dosiahnete, ak sa
opriete o strom alebo budovu vo vašej blízkosti. Účinné môže byť aj použitie
samospúšte s dvojsekundovým oneskorením alebo statívu. Ak snímate pri
nedostatočnom osvetlení, používajte blesk.
6
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo.
Clona = veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo.
Citlivosť ISO (Odporúčaný index
expozície) = citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na správnu
hodnotu. Môžete ju však ručne upraviť
použitím nižšie uvedených funkcií.
Správna expozícia
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom (s. 23).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť tú časť snímaného
objektu, podľa ktorej sa bude určovať
expozícia (s. 33).
Úprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je meranie, ktoré odhaduje množstvo dopadajúceho svetla na snímacie
zariadenie obrazu. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v
závislosti od citlivosti ISO.
Ak chcete upraviť citlivosť ISO, prečítajte si informácie na strane 35.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
7
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi
Počasie/
osvetlenie
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Charakteristika
svetla
Biele
(štandardné)
Modrasté
Nazelenalé
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie vyváženia bielej farby [White
Bal] (s. 34).
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Popis pixelov a veľkosť záberu
1 Veľkosť záberu: 8M
3264 pixelov × 2448 pixelov = 7 990 272 pixelov
3264
640
2448
480
Počet pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA (e-mail)
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Výber veľkosti záberu (s. 24)
Pixel
Veľký počet
pixelov (vynikajúca
kvalita záberu a
veľká veľkosť
súboru)
Malý počet pixelov
(nižšia kvalita
záberu, ale malá
veľkosť súboru)
Príklad: Tlač a do
formátu A3
Príklad: Vhodné na
pripojenie k
odosielaným emailom
Výber kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (s. 36)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete vybrať pomer kompresie. Ak vyberiete
vysoký pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnosť detailov, ale zmenší sa veľkosť
jeho súboru.
9
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
6
1
7
1
2
5
6
2
8
3
7
9
4
3
0
8
5
4
qa
A Spúšť (19)
C Mikrofón
D Objektív
E Tlačidlo POWER
F Indikátor POWER
qd
A Tlačidlo
(prehrávanie) (28)
B Displej LCD (16)
C Tlačidlo MENU (30)
• Podržte stlačené tlačidlo MENU, kým sa
nezobrazí obrazovka
(Setup).
G Blesk (21)
H Indikátor samospúšte (22)/
iluminátor AF (48)
qf
qs
B Prepínač režimu (19)
D Tlačidlo DISP (16)
• Na výber jasu podsvietenia displeja LCD
podržte tlačidlo DISP dlhšie.
E Indikátor prístupu
F Snímanie: tlačidlo priblíženia (W/T)
(20)
Prezeranie: Tlačidlo /
(priblíženie pri prehrávaní)/tlačidlo
(register) (28, 29)
G
(USB) · A/V OUT terminál
(strana)
H Háčik pre remienok na zápästie
I Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z (30)
Vypnutá ponuka: / / / (21-23)
J Tlačidlo
(veľkosť záberu/
odstránenie) (24, 28)
K Reproduktor
10
Popis jednotlivých častí
L Lôžko pre statív (spodná časť)
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. So skrutkami dlhšími ako
5,5 mm nebude možné bezpečne
pripevniť fotoaparát k statívu. Dlhšia
skrutka môže poškodiť fotoaparát.
M Kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
N Kryt konektora pre kábel sieťového
adaptéra
Pri použití sieťového adaptéra
AC-LS5K (nedodáva sa)
1
2
3
5
4
• Pri zatváraní krytu netlačte na kábel.
• Batérie typu NiMH nemôžete nabíjať
pomocou sieťového adaptéra AC-LS5K.
Na nabíjanie batérií použite nabíjačku
batérií typu NiMH.
11
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
A
Pri snímaní statických záberov
z
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Uzamknutie AE/AF (19)
Režim záznamu (19, 37)
Vyváženie bielej farby
(34)
WB
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
STBY
REC
Prepínač režimu (výber
scény) (25)
Prepínač režimu
(automatické
programovanie) (18)
Pri snímaní videozáznamov
Prepínač režimu
Režim blesku (21)
SL
Nabíjanie blesku
Stupnica približovania
(20, 47)
1.3
Odstránenie efektu
červených očí (48)
Ostrosť (38)
Iluminátor AF (48)
ON
Režim merania (33)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Režim farieb (32)
B
Zobrazenie
Význam
Macro (21)
Image Brightness(EV)
EV
Stupnica nastavenia
hodnoty expozície (23)
• V závislosti od nastavenia
prepínača režimu sa
zmení zobrazenie
(zobrazené vľavo).
V Darker
v Brighter
12
Sprievodca hodnotami
expozície (23)
Indikátory na displeji
C
E
Zobrazenie
8M
3:2
5M
3M
2M
VGA
Význam
Zobrazenie
Význam
Veľkosť záberu (24)
125
Rýchlosť uzávierky
F2.8
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (23)
16:9
FINE STD
101
Kvalita záberu (36)
Priečinok na ukladanie
záznamov (51)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Ponuka (30)
(nie je
zobrazená na
obrazovke na
predchádzajú
cej strane)
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte
Zostávajúca kapacita
pamäťovej karty
„Memory Stick“
00:00:00
[00:28:25]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas záznamu]
400
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
Časovač (22)
Číslo ISO (35)
D
Zobrazenie
Význam
Upozornenie na vibrácie
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však použiť
blesk pre lepšie
osvetlenie alebo statív či
iné zariadenie na
stabilizovanie fotoaparátu
(s. 6).
E
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (96)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (33)
Zameriavací rámček zóny
AF
13
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Režim záznamu (19)
8M
3:2
5M
3M
2M
VGA
Veľkosť záberu (24)
16:9
Režim prehrávania
Ochrana (40)
-
Značka poradia tlače
(DPOF) (83)
Pri prehrávaní videozáznamov
Zmena priečinka (39)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
1.3
Stupnica približovania
(28)
N
Prehrávanie (28)
Hlasitosť (28)
B
Zobrazenie
Význam
101-0012
Číslo súboru priečinka
(39)
Panel prehrávania
14
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
E
Význam
Zobrazenie
Význam
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
2007 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
(80)
101
Priečinok na ukladanie
záznamov (51)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
101
DPOF
BACK/
NEXT
VOLUME
Ponuka (30)
Výber záberov
Úprava hlasitosti
Priečinok prehrávania
(39)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte
Zostávajúca kapacita
pamäťovej karty
„Memory Stick“
8/8 12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
00:00:12
Počítadlo
D
Zobrazenie
Význam
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(81)
• Kým svieti indikátor,
multikábel USB
neodpájajte.
+2.0EV
Hodnota expozície (23)
Číslo ISO (35)
Režim merania (33)
Blesk
WB
Vyváženie bielej farby
(34)
500
Rýchlosť uzávierky
F2.8
Hodnota clony
15
Zmena zobrazenia na displeji
• Dlhším stlačením tlačidla DISP zvýšite
intenzitu podsvietenia LCD.
Tlačidlo DISP
(prepínanie
zobrazenia displeja)
Po každom stlačení tlačidla DISP sa
indikátory na displeji zmenia v
nasledujúcom poradí.
Indikátory vypnuté
Indikátory zapnuté
16
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 54 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete nahrávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
Po vložení pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka , Nastavenie atď.]: So zábermi uloženými na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použiť niekoľko funkcií.
B
B
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
Vnútorná
pamäť
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Ponuka , Nastavenie atď.]: So zábermi uloženými vo
vnútornej pamäti je možné použiť niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 64 MB alebo viac a potom
vykonajte postup popísaný pri funkcii [Copy] (s. 53).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte postup uvedený na stranách 62 až 65 bez vloženej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Prepojením fotoaparátu a počítača pomocou multikábla USB je možné kopírovať údaje uložené
vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné kopírovať údaje z počítača do vnútornej
pamäte.
17
Základné funkcie
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Pomocná značka
Nastavte na požadovaný režim.
Prepínač režimu
Ovládacie tlačidlo
: Pri snímaní
videozáznamov
strane 19
t
na
Režimy snímania statických
záberov
:
Režim Auto Adjustment
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t na strane 19
:
Režim automatického programovania
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež vybrať v
ponuke.
(Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách nájdete t na strane 31)
: Režim výberu scény
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od záberu. t na
strane 25
Informácie o sprievodcovi funkciami
Po stlačení ovládacieho tlačidla sa na krátky čas zobrazia popisy funkcií (s. 48).
18
Jednoduché snímanie záberov (režim
automatického nastavenia)
Tlačidlá v/V/b/B
Spúšť
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo priblíženia
Základné funkcie
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(veľkosť záberu)
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim.
Statický záber (režim automatického nastavenia): Vyberte
Videozáznam: Vyberte
.
.
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Snímaný objekt nastavte
do stredu zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Statický záber:
1Zaostrite stlačením spúšte do polovice a jej podržaním.
Indikátor z (uzamknutie AE/AF) zabliká (zeleno), zaznie pípnutie, indikátor prestane blikať
a zostane rozsvietený.
19
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
2Zatlačte spúšť až na doraz.
Zaznie zvuk uzávierky.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Videozáznam:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 50 cm. Ak sa snímaný predmet nachádza bližšie, než
je najkratšia vzdialenosť snímania, použite režim snímania blízkych objektov (Macro) (s. 21).
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne
pomaly blikať a nebude pípať. Znovu vyberte záber a zaostrite.
Objektmi, ktoré je ťažké zaostriť, môžu byť objekty:
–
–
–
–
–
–
–
vzdialené od fotoaparátu alebo objekty v tme,
s nekvalitným kontrastom medzi snímaným objektom a pozadím,
snímané cez sklo,
rýchlo sa pohybujúce,
s odrazeným svetlom alebo s lesklým povrchom,
blikajúce,
podsvietené.
Používanie funkcie priblíženia
Stlačte tlačidlo priblíženia.
• Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 6×, fotoaparát použije funkciu digitálneho priblíženia.
Viac informácií o nastaveniach funkcie [Digital Zoom] a o kvalite záberu nájdete na strane 47.
• Počas snímania videa nie je možné meniť pomer zväčšenia.
20
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Blesk (Výber režimu blesku pri snímaní statického záberu)
Opakovaným stláčaním tlačidla v ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný režim.
Základné funkcie
(Žiadny indikátor): Flash Auto
Bliká pri nedostatočnom osvetlení (predvolené nastavenie)
: Zapojený blesk
SL : Slow Synchro (Zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: Odpojený blesk
• Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla.
• Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor
.
Macro (snímanie blízkych objektov)
Stlačte tlačidlo B ( ) na ovládacom tlačidle.
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo B.
(Žiadny indikátor): Macro Off
: Macro On (strana W: pribl. 2 cm alebo viac, strana T: pribl. 70 cm alebo viac)
Macro
• Odporúča sa nastavenie priblíženia na stranu W.
• Rozsah zaostrenia sa zúži a objekt nebude pri zaostrení viditeľný celý.
• Funkcia automatického zaostrenia sa vypne.
21
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Používanie samočinného časovača
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiadny indikátor): Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
Stlačte spúšť, zabliká indikátor samospúšte a počas jeho používania počuť pípanie.
Indikátor samospúšte
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo V.
• Aby ste predišli rozmazaniu snímky spôsobenému trasením fotoaparátu pri stlačení spúšte,
používajte samospúšť s 2-sekundovým oneskorením.
22
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
EV (ručné nastavenie expozície)
Stlačte tlačidlo b ( ) na ovládacom tlačidle a potom stlačením tlačidla v (jasnejšia)/
V (tmavšia) vykonajte potrebné nastavenie.
Ak chcete vypnúť zobrazenú stupnicu, znovu stlačte tlačidlo b.
Smerom k značke +
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete na strane 7.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3 EV.
• Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk,
nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutočnosti aplikovať.
Základné funkcie
Smerom k značke –
23
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Zmena veľkosti statického záberu
Stlačte tlačidlo
(veľkosť záberu) a pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovanú
veľkosť.
Viac informácií o veľkosti záberu sa dozviete na strane 9.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Veľkosť záberu
Použitie
8M (3264×2448)
Až do formátu výtlačku A3/
11×17" (Up to A3/11×17"print)
3:21) (3264×2176)
Zhoda s pomerom strán obrazu 3:2
(Match 3:2 Aspect Ratio)
5M (2592×1944)
Až do formátu výtlačku A4/8×10"
(Up to A4/8×10"print)
3M (2048×1536)
Až do formátu výtlačku 13×18 cm/
5×7" (Up to 13×18cm/5×7"print)
2M (1632×1224)
Až do formátu výtlačku 10×15 cm/
4×6" (Up to 10×15cm/4×6"print)
VGA (640×480)
Pre e-mail (For E-mail)
16:92) (1920×1080)
Zobrazenie 16:9 HDTV3) (Display
On 16:9 HDTV)
Počet záberov
Tlač
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc atď.
2) Pri tlači sa môžu orezať oba okraje záberu (s. 93).
3) Použitím otvoru na pamäťovú kartu Memory Stick alebo pripojenia USB dosiahnete vyššiu
kvalitu obrázkov.
24
Snímanie statického záberu
(výber scény)
Spúšť
Prepínač režimu
,
,
,
,
,
,
).
Základné funkcie
1 Vyberte požadovaný režim výberu scény (
• Viac informácií o režimoch nájdete na nasledujúcej strane.
2 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Zrušenie výberu režimu
Prepínač režimu nastavte na iný režim, ako je výber scény (s. 18).
25
Snímanie statického záberu (výber scény)
Režimy výberu scény
Nasledujúce režimy sa zhodujú s podmienkami aktuálneho prostredia.
High Sensitivity
Znížením rozmazania
umožňuje snímať zábery bez
blesku aj v nedostatočne
osvetlených podmienkach.
Twilight*
Umožňuje snímanie záberov
nočných scén na veľkú
vzdialenosť bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Landscape
Zaostrí len na vzdialené
objekty pri snímaní krajiny atď.
Soft Snap
Vďaka možnosti snímania
pokožky v jasnejších a
teplejších farebných tónoch
dosiahnete prekrásne zábery. A
čo viac, efekt mäkkého
zaostrenia zjemní atmosféru
portrétov, snímok kvetov atď.
Twilight Portrait*
Vhodný na snímanie portrétov
na tmavých miestach.
Umožňuje snímanie ostrých
záberov ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
* Rýchlosť uzávierky sa spomalí, preto sa odporúča použiť statív.
26
Beach
Pri snímaní záberov pri mori
alebo jazere sa modrá farba
vody zaznamená veľmi čisto.
Snow
Pri snímaní scén
odohrávajúcich sa na snehu
alebo na iných miestach s
bielym pozadím použite tento
režim, aby ste zabránili
vyblednutiu farieb a
zaznamenali jasné snímky.
Snímanie statického záberu (výber scény)
Funkcie, ktoré sa nedajú použiť spolu s výberom scény
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré
funkcie nedostupné. Po stlačení tlačidla na výber funkcií, ktoré sa nedajú použiť s
režimom výberu scény, sa ozve pípanie.
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Macro
Blesk
Vyváženie
bielej farby
Burst
Flash Level
SL
—
—
Auto/ WB
—
—
/
—
Základné funkcie
—
/
/
27
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo
(register)/
(priblíženie pri prehrávaní)
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo
(prehrávanie)
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(odstrániť)
1 Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Pokiaľ stlačíte tlačidlo
(prehrávanie), keď je fotoaparát vypnutý, fotoaparát sa zapne v
režime prehrávania. Ak stlačíte tlačidlo znovu, fotoaparát sa prepne do režimu nahrávania.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Opätovným stlačením tlačidla z
prehrávanie zastavíte.)
Stlačením tlačidla B budete rýchlo prehrávať dopredu, stlačením tlačidla b budete
rýchlo prehrávať dozadu. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo
z.)
Stlačením v/V upravíte hlasitosť.
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť a stlačte tlačidlo
(odstrániť).
2 Vyberte možnosť [Delete] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie odstránenia
Vyberte možnosť [Exit] a stlačte tlačidlo z.
Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo .
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo
Nastavenie časti: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
• Uloženie zväčšených záberov: [Trimming] (s. 45)
28
.
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Zobrazenie obrazovky registra
Stlačte tlačidlo
(register) a vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B. Ak chcete
zobraziť ďalšiu (predchádzajúcu) obrazovku registra, stlačte tlačidlo b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
1 Počas zobrazenia obrazovky registra stlačte tlačidlo
(odstrániť) a vyberte funkciu
[Select] pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle. Potom stlačte tlačidlo z.
2 Záber, ktorý chcete odstrániť vyberte pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačením
tlačidla z zobrazte ikonu
(odstrániť) na vybratom zábere.
Vybratý záber označený zeleným rámčekom
Základné funkcie
Odstránenie záberov v režime registra
Zrušenie výberu
Vyberte záber, ktorý ste predtým označili indikátorom odstránenia a
stlačte tlačidlo z, ktorým odstránite indikátor
zo záberu.
3 Stlačte tlačidlo
(odstrániť).
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky zábery v priečinku, v kroku 1 namiesto možnosti [Select] vyberte
možnosť [All In This Folder] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
29
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo
(prehrávanie)
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Nahrávanie: Zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Prehrávanie: Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
V závislosti od nastavenia prepínača režimu a režimu nahrávania a prehrávania sú dostupné
rôzne položky.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte požadovanú položku ponuky
pomocou tlačidiel b/B na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí,
opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto
položka nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky v režime prehrávania stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel v/V.
Vybraté nastavenie sa zväčší a nastaví.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
Ponuku môžete vypnúť aj stlačením spúšte do polovice.
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa zobrazí značka v/V, ktorá
označuje miesto, kde sa položky ponuky zvyčajne nachádzajú. Ak chcete zobraziť nezobrazenú
položku, vyberte značku pomocou ovládacieho tlačidla.
• Položky, ktoré nie sú k dispozícii, sa nedajú nastaviť.
30
Položky ponuky
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
Ponuka pre snímanie (s. 32)
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od zvolenej pozície a nastavenia
prepínača režimu. Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
( : dostupné)
Pozícia prepínača režimu:
COLOR (Color Mode)
Scene
—
(Metering Mode)
—
—
WB (White Bal)
—
ISO
—
—
—
Mode (REC Mode)
—
(Flash Level)
—
*
—
(Sharpness)
—
—
—
(Setup)
Používanie ponuky
(P.Quality)
—
Ponuka na prezeranie (s. 39)
(Folder)
DPOF
(Slide)
(Rotate)
Trimming**
- (Protect)
(Print)
(Resize)
(Setup)
* Funkcia je obmedzená v závislosti od režimu výberu scény (s. 27).
**Dostupná len počas približovania pri prehrávaní.
Táto príručka „Príručka Cyber-shot“ zobrazuje dostupné nastavenia prepínača režimu
nasledujúcim spôsobom.
nedostupné
dostupné
31
Ponuka pre snímanie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
.
COLOR (Color Mode): Zmena intenzity
snímky alebo pridanie špeciálnych
efektov
Je možné upraviť jas záberu a pridať špeciálne efekty.
B&W (B & W)
Nastaví farbu záberu na monochromatickú (čiernobielu).
Sepia (SEPIA)
Nastaví farbu záberu dohneda.
Natural (NATURAL)
Nastaví nenápadnú farbu záberu.
Rich (RICH)
Nastaví jasnú farbu záberu.
Normal
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Normal], [B&W] alebo [Sepia].
32
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
(Metering Mode): Výber režimu
merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí časť objektu určenú na meranie pre určenie
expozície.
Spot (bodové meranie)
( )
Zameria iba jednu časť daného objektu.
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Multi (viacoblastné
meranie)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu.
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete na strane 7.
Používanie ponuky
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt.
33
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
WB (White Bal): Úprava farebných
tónov
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii,
napríklad, ak sa farby na zábere zobrazujú nesprávne.
Flash ( WB )
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
• Túto položku nie je možné vybrať pri snímaní
videozáznamov.
Incandescent (n)
Upravuje nastavenie pre svetelné podmienky, ako napr.
pod žiarovkou alebo pri ostrom svetle, ako napr. vo
fotografickom štúdiu.
Fluorescent (
Upravuje nastavenie pre osvetlenie žiarivkou.
Cloudy (
34
)
)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu alebo tmavú
oblasť.
Ponuka pre snímanie
Daylight (
Auto
)
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
Upravuje nastavenie pre fotenie v slnečnom exteriéri,
fotenie večerných kompozícií, v noci, ohňostroja alebo
východu slnka, prípadne snímanie tesne pred a po západe
slnka.
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Nízka hodnota
Používanie ponuky
• Podrobnejšie informácie o vyvážení bielej farby nájdete na strane 8.
• Pri osvetlení blikajúcej žiarivky môže funkcia vyváženia bielej farby fungovať nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnosť [Fluorescent] ( ).
• S výnimkou snímania záberov v režimoch [Flash] ( WB ), je pri zasvietení blesku funkcia [WB]
nastavená na hodnotu [Auto].
• V závislosti od režimu výberu scény sú niektoré funkcie nedostupné (s. 27).
Vysoká hodnota
Vyberie svetelnú citlivosť s jednotkami ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
1250
800
400
Nastaví vyššiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach alebo pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
200
80
Auto
• Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO nájdete na strane 7.
• Pri vyššej hodnote citlivosti ISO sa na zábere zobrazuje väčší šum.
• [ISO] je nastavená na hodnotu [Auto] v režime výberu scény.
35
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
(P.Quality): Výber kvality statického
záberu
Nastavuje kvalitu statických záberov.
Fine (FINE)
Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
• Ak je prepínač režimu nastavený na
kvalita statického záberu [Fine].
Standard (STD)
36
(automatický), je
Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká
kompresia).
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
Mode (REC Mode): Výber režimu
nepretržitého snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať nepretržite alebo nie.
Burst (
)
Po stlačení spúšte zaznamená tri snímky idúce za sebou.
• Po zmiznutí hlásenia „Recording“ môžete nasnímať ďalší
záber.
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk).
Nesníma nepretržite.
Informácie o funkcii [Burst]
• Interval snímania je približne 2 sekundy.
• Keď je batéria takmer vybitá, alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, nemôžete snímať nepretržite.
• V závislosti od režimu výberu scény (s. 27) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Burst.
Používanie ponuky
Normal
37
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
(Flash Level): Úprava intenzity
blesku
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Smerom k značke +: Zosilní úroveň intenzity blesku.
Normal
– ( –)
Smerom k značke –: Zníži úroveň intenzity blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, prečítajte si informácie na strane 21.
(Sharpness): Úprava ostrosti
obrazu
Smerom k značke –
Smerom k značke +
Nastaví ostrosť obrazu.
+(
)
Smerom k značke +: Zostrí obraz.
Normal
–(
)
Smerom k značke –: Zjemní obraz.
(Setup): Úprava položiek v ponuke
Setup
Pozri stranu 46.
38
Ponuka na prezeranie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
.
(Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávať, ak používate fotoaparát s
pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší výber.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (s. 51)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (s. 52)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov.
Používanie ponuky
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
39
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
- (Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním.
Protect (-)
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Exit
Zruší funkciu ochrany záberov.
Ochrana záberov v režime samostatného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
Záber je chránený a zobrazí sa na ňom ikona - (ochrana).
-
4 Ak chcete ochrániť ostatné zábery, vyberte požadovaný záber pomocou tlačidiel b/B a
potom stlačte tlačidlo z.
Ochrana záberov v zobrazení registra
1 Pomocou tlačidla
(register) zobrazte register.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [Select] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
5 Označte záber, ktorý chcete ochrániť, pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
z.
Na vybratom zábere sa zobrazí zelený indikátor -.
- (zelený)
6 Ak chcete ochrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
8 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Farba indikátora - sa zmení na bielu. Vybraté zábery budú chránené.
40
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
• Ak chcete ochrániť všetky zábery v priečinku, vyberte možnosť [All In This Folder] v kroku 4 a
stlačte tlačidlo z. Vyberte možnosť [On] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie ochrany
V režime zobrazenia samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4 v časti „Ochrana záberov v režime samostatného
záberu“.
V režime registra
1 V kroku 5 časti „Ochrana záberov v zobrazení registra“ vyberte záber, v ktorom chcete
zrušiť ochranu proti vymazaniu.
2 Stlačením tlačidla z zmeňte farbu indikátora - na sivú.
4 Stlačte tlačidlo MENU, vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte
tlačidlo z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priečinku
Vyberte možnosť [All In This Folder] v kroku 4 časti „Ochrana záberov v zobrazení
registra“ a stlačte tlačidlo z. Vyberte možnosť [Off] pomocou tlačidla B a potom
stlačte tlačidlo z.
Používanie ponuky
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte v prípade všetkých záberov, v ktorých chcete zrušiť
ochranu.
• Nezabudnite, že pri formátovaní vnútornej pamäte alebo karty „Memory Stick Duo“ sa odstránia
všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane chránených záberov. Tieto zábery už nie je
možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
DPOF: Pridanie značky poradia tlače
Pridá značku
(poradie tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačiť (s. 83).
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Pozri stranu 79.
41
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
(Slide): Prehrávanie série záberov
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v určitom poradí (prezentácia).
Interval
3 sec
Nastavenie intervalu prezerania prezentácie.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Image
Folder
Prehrávanie všetkých záberov vo vybratom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov v poradí na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Start
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zrušenie prezentácie.
1 Vyberte možnosti [Interval], [Repeat] a [Image] pomocou tlačidiel v/V/b/B na
ovládacom tlačidle.
2 Vyberte možnosť [Start] pomocou tlačidiel V/B a potom stlačte tlačidlo z.
Prezentácia sa spustí.
Ak chcete ukončiť prezentáciu, pomocou tlačidla z prezentáciu pozastavte. Vyberte funkciu
[Exit] pomocou tlačidla V a potom stlačte tlačidlo z.
• Počas pozastavenia prezentácie môžete zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci záber pomocou
tlačidiel b/B.
• Čas intervalu je len približný, môže sa líšiť v závislosti od veľkosti záberu a pod.
42
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
(Resize): Zmena veľkosti nasnímaného záberu
Väčšia veľkosť
Menšia veľkosť
Veľkosť záberu môžete zmeniť (zmena veľkosti) a upravený záber môžete uložiť ako
nový súbor. Záber v pôvodnej veľkosti zostane zachovaný.
8M
Podrobné informácie o nastavení veľkosti záberu nájdete
na strane 24.
3M
2M
VGA
Cancel
Zruší zmenu veľkosti.
Používanie ponuky
5M
1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
] (Resize) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
4 Vyberte požadovanú veľkosť záberu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
•
•
•
•
•
Informácie o veľkosti záberu nájdete na strane 9.
Veľkosť videozáznamov nie je možné meniť.
Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
Veľkosť záberu nemôžete zmeniť na pomer 3:2 alebo 16:9.
Ak vyberiete pomer 3:2 alebo 16:9, v hornej a dolnej časti obrázka sa zobrazia čierne pruhy.
43
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
(Rotate): Otočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
Pootočí záber. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
OK
Určí smer pootočenia. Postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
Cancel
Zruší pootočenie.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [
b/B.
] (Rotate) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
] pomocou tlačidla v a potom pootočte záber pomocou tlačidiel
5 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete otáčať chránené zábery alebo videozáznamy.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača sa nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
(Setup): Úprava položiek v ponuke Setup
Pozri stranu 46.
44
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 30
Trimming: Snímanie zväčšeného záberu
Nahrá zväčšený záber (s. 28) ako nový súbor.
Trimming
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Return
Zruší orezanie.
2 Vyberte [Trimming] pomocou B na ovládacom tlačidle a stlačte z.
3 Vyberte veľkosť záberu pomocou tlačidiel v/V a stlačte z.
Záber sa uloží a znovu sa zobrazí pôvodný záber.
• Orezaný záber sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor, pričom pôvodný súbor
zostane zachovaný.
• Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršiť.
• Nie je možné strihať záber s pomerom strán 3:2 alebo 16:9.
Používanie ponuky
1 Stlačením tlačidla MENU počas procesu zväčšenia pri prehrávaní zobrazíte ponuku.
45
Používanie obrazovky Setup
Používanie položiek v ponuke Setup
Pomocou obrazovky Setup môžete zmeniť predvolené nastavenia.
Prepínač režimu
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Po stlačení tlačidla B na ovládacom tlačidle prejdite na obrazovku
(Setup)
a potom znovu stlačte tlačidlo B.
3 Stlačením tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte položku, ktorú
chcete nastaviť.
Rámček vybratej položky sa zvýrazní žltou farbou.
4 Stlačením tlačidla z otvoríte možnosti
nastavenia.
Ak chcete vypnúť obrazovku
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
Ak sa chcete vrátiť do ponuky z obrazovky
(Setup), na ovládacom tlačidle
opakovane stlačte tlačidlo b.
• Stlačením spúšte do polovice zatvorte obrazovku
(Setup) a vráťte sa do režimu snímania.
Ak sa ponuka nezobrazí
Podržte stlačené tlačidlo MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
Zrušenie nastavení
(Setup).
(Setup)
Vyberte možnosť [Cancel] (ak sa zobrazí) a potom stlačte tlačidlo z na ovládacom
tlačidle. Ak sa nezobrazí, znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
46
Camera
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (až 6×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 6×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart
(inteligentné priblíženie)
(
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je dostupná, keď je veľkosť záberu nastavená
na hodnotu [8M] alebo [3:2].
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
Precision
(presné digitálne
priblíženie) (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov max. 12×, ale zníži sa ich
kvalita.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Veľkosť
Maximálna stupnica priblíženia
5M
pribl. 7,6×
3M
pribl. 9,6×
2M
pribl. 12×
VGA
pribl. 30×
16:9
pribl. 10×
Používanie obrazovky Setup
Veľkosť záberu a maximálna stupnica priblíženia použitím funkcie inteligentného
priblíženia
• Keď stlačíte tlačidlo priblíženia, zobrazí sa nasledujúci indikátor so stupnicou priblíženia.
Strana W tejto čiary predstavuje oblasť optického
priblíženia a strana T oblasť digitálneho priblíženia.
Indikátor so stupnicou priblíženia
• Maximálna stupnica priblíženia v režime inteligentného či presného priblíženia zahŕňa stupnicu
optického priblíženia.
• Pri používaní funkcie digitálneho priblíženia sa nezobrazí zameriavací rámček zóny AF.
• Pri používaní funkcie inteligentného priblíženia dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
47
Camera
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
On
Zobrazí sa sprievodca funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Red Eye Reduction
Odstraňuje efekt červených očí pri snímaní s
bleskom. Spôsob vkladania vyberte pred
snímaním.
On (
)
Odstraňuje efekt červených očí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne.
Off
Nepoužíva funkciu odstránenia efektu červených očí.
• Keďže do kliknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nenasnímali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Odstránenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predbežný záblesk a pod.
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach. Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím
fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní spúšte do polovice, kým sa
proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto operácie sa zobrazí indikátor ON .
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
• Ak sa použitím iluminátora AF objekt dostatočne nenasvieti z dôvodu značnej vzdialenosti
snímaného objektu, alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa
vzdialenosť približne do 2,5 m (priblíženie: W)/1,5 m (priblíženie: T).)
• Zaostrovanie prebieha, kým iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Pri používaní funkcie iluminátora AF sa nezobrazí zameriavací rámček zóny AF.
• Iluminátor AF nie je funkčný, ak je v režime
(Twilight) alebo
(režim Landscape) je vybratý
v režime výberu scény.
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora
AF.
48
Camera
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
• Ak v tomto časovom intervale stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude
možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
Používanie obrazovky Setup
49
Internal Memory Tool
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje z pamäťovej karty vrátane
chránených záberov.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
50
Memory Stick Tool
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamäťové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začať okamžite
používať.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“
vrátane chránených záznamov.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „All data in Memory Stick will be erased Ready?“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
Používanie obrazovky Setup
Create REC. Folder
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
Zrušenie vytvárania priečinka
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
„101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Snímané zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete
iný priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
51
Memory Stick Tool
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozri časť „Cieľové priečinky na ukladanie záberov a názvy
súborov“ (s. 67).
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
52
Memory Stick Tool
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 64 MB alebo viac.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 2 alebo 3 a potom stlačte tlačidlo z.
• Vložte plne nabité batérie typu NiMH alebo použite sieťový adaptér (nedodáva sa). Ak sa
pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie u majú nízku kapacitu, môže sa stať, že
batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa poškodiť údajová štruktúra
niektorých súborov.
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom použite príkaz [Format] v nástroji
(Internal Memory Tool) (s. 50).
• Ak kopírujete údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, skopírujú sa
všetky údaje. Nie je možné vybrať určitý priečinok na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ ako
cieľ pre údaje, ktoré sa budú kopírovať.
• Značka
(poradie tlače) sa neprenáša ani pri kopírovaní údajov.
Používanie obrazovky Setup
Zrušenie kopírovania
53
1
Setup 1
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
LCD Backlight
Umožňuje zvoliť intenzitu podsvietenia LCD, keď používate fotoaparát napájaný
batériami.
Bright
Zosvetlí podsvietenie displeja
Normal
• Nastavenie zmeníte stlačením a podržaním tlačidla DISP.
• Výberom položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita batérií.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Pípanie alebo zvuk stlačenia spúšte zaznie po stlačení
ovládacieho tlačidla alebo spúšte.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Language
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
Initialize
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty.
Zábery uložené vo vnútornej pamäti sa zachovajú.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Zobrazí sa správa „Initialize all settings Ready?“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie vynulovania
Vyberte možnosť [Cancel] v kroku 1 alebo 2 a potom stlačte tlačidlo z.
• Dozrite na to, aby počas vynulovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
54
2
Setup 2
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
Series
Postupne priraďuje za sebou idúce čísla k súborom, aj
keď ste medzitým vymenili pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ alebo zmenili cieľový priečinok. (Ak sa na
vymenenej karte „Memory Stick Duo“ nachádza súbor s
vyšším číslom, než bolo posledné priradené číslo, k
ďalšiemu súboru sa priradí číslo o jedno vyššie než je číslo
na vymenenej pamäťovej karte.)
Reset
Začne číslovať súbory od čísla 0001 pri každej zmene
priečinka. (Ak cieľový priečinok obsahuje nejaký súbor,
priradí sa k novému súboru číslo o jedno vyššie než je
posledné číslo súboru.)
Pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge pomocou multikábla USB prepína režim USB.
PictBridge
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (s. 79).
PTP
Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k počítaču, skopírujú
sa do počítača zábery z aktuálneho priečinka vo
fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP a
Mac OS X.)
Mass Storage
Vytvorí sa prepojenie Mass Storage medzi fotoaparátom
a počítačom alebo iným zariadením USB (s. 63).
Používanie obrazovky Setup
USB Connect
55
Setup 2
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 46
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Rozličné krajiny a regióny používajú rozličné systémy
kódovania farieb v televízore. Ak chcete zobraziť zábery na televíznej obrazovke,
pomocou informácií na strane 58 skontrolujte systém kódovania farieb v televízore
krajiny alebo regiónu, v ktorej sa fotoaparát používa.
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
Európa).
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
1 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
2 Vyberte formát zobrazenia dátumu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
3 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie nastavení času
Vyberte možnosť [Cancel] a stlačte tlačidlo z.
56
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Zábery môžete prezerať na obrazovke
televízora, ak pripojíte fotoaparát k
televízoru.
Pred pripojením fotoaparátu k
televízoru vypnite fotoaparát aj
televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
2 Zapnite televízor a prepínač
vstupného signálu TV/video
prepnite do polohy „video“.
• Podrobnejšie informácie nájdete v
návode na použitie televízora.
3 Stlačením tlačidla
(prehrávanie) zapnite fotoaparát.
1 Do vstupných
konektorov pre
zvuk a video
Tlačidlo
(prehrávanie)
Multikábel A/V
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový
konektor (čierny) multikábla A/V pripojte
do konektora pre ľavý kanál zvuku.
Ovládacie tlačidlo
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí
môže byť potrebné prepnúť výstupný
videosignál tak, aby vyhovoval norme
vášho televízora (s. 56).
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
2 Do
(USB) ·
A/V OUT
terminál
57
Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Informácie o systémoch farieb
televízora
Na prezeranie záberov na televíznej
obrazovke potrebujete televízor s
vstupným konektorom pre video a
multikáblom A/V. Systém kódovania
farieb v televízore sa musí zhodovať so
systémom kódovania farieb v digitálnom
fotoaparáte. Porovnajte nasledujúci
zoznam systémov farieb televízora so
systémom používaným v krajine alebo
regióne, v ktorom používate fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor,
Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela a ďalšie.
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak,
Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.
58
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Podrobné informácie o práci s počítačom Macintosh
nájdete v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (s. 76).
Táto časť popisuje obsah obrazovky v anglickej verzii.
• V systéme Windows Vista sa môžu niektoré názvy a
operácie líšiť od tých, ktoré sú uvedené nižšie.
Najskôr nainštalujte softvér (dodáva sa) (s. 61)
Kopírovanie záberov do počítača (s. 62)
• Prezeranie záberov na monitore počítača
• Prezeranie záberov uložených v počítači
• Prezeranie fotografií usporiadaných podľa dátumu
• Úprava záberov
Práca s počítačom
Prezeranie záberov pomocou programu „Picture Motion Browser“ (s. 70)
• On-line zobrazenie miest na mape, kde boli nasnímané
fotografie. (Ak to chcete urobiť, pocítač musí byť pripojený k
internetu.)
• Vytvorenie nového dátového disku (je potrebná napaľovacia
jednotka CD alebo DVD).
• Tlač alebo uloženie statických záberov s vloženým
dátumom.
59
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* alebo Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie na
používanie programu „Picture
Motion Browser“
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* alebo Windows Vista*
Zvuková karta: 16-bitová stereofónna
zvuková karta s reproduktormi
Procesor/pamäť: Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM
alebo viac (odporúča sa: Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší a 256 MB
pamäte RAM alebo viac)
Softvér: DirectX 9.0c alebo novší
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na
inštaláciu – 200 MB alebo viac
Displej: Rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768
bodov alebo viac Farby: hodnota High
Color (16-bitová farba) alebo vyššia
* 64-bitové edície a Spúšťač (Edícia) nie sú
podporované.
• Tento softvér je kompatibilný s
technológiou DirectX. Môže sa vyžadovať
inštalácia programu „DirectX“.
60
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné dva režimy: [Mass Storage]
(predvolené nastavenie) a [PTP]. Táto časť
popisuje ako príklad [Mass Storage].
Podrobné informácie o režime [PTP]
nájdete na strane 55.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledovného postupu:
• Ak používate systém Windows 2000,
nepripájajte fotoaparát k počítaču pred
inštaláciou.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste
ako správca systému.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (dodáva sa) do jednotky CDROM.
Zobrazí sa obrazovka s ponukou
inštalácie.
4 Zvoľte [Region] a [Country/Area]
a potom kliknite na tlačidlo
[Next].
Keď sa objaví obrazovka [Welcome
to the InstallShield Wizard for Sony
Picture Utility] kliknite na tlačidlo
[Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“.
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, vyberte prepínač vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] a kliknite na
tlačidlo [Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka [Location
Settings].
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
Práca s počítačom
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka s funkciou AutoPlay.
Vyberte súbor „Run Install.exe“ a
postupujte s inštaláciou podľa pokynov
na obrazovke.
Po inštalácii softvéru sa na pracovnej
ploche vytvorí ikona s odkazom na
webovú lokalitu registrácie zákazníkov.
Po registrácii na webovej lokalite
môžete získať spoľahlivú a užitočnú
technickú podporu.
http://www.sony.net/registration/di
61
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje ako príklad postup pri
práci s počítačom so systémom Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
Počítač s otvorom pre pamäťovú
kartu Memory Stick
Z fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
• I keď používate systém Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, môžete kopírovať
zábery vložením pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do otvoru na pamäťovú kartu
Memory Stick na počítači.
• V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, ďalšie informácie
nájdete na strane 90.
Počítač bez otvoru pre pamäťovú
kartu Memory Stick
Skopírujte zábery podľa krokov 1 až 4
na s. 62 až 66.
• Ak používate systém Windows 2000,
nainštalujte softvér (dodáva sa) ešte pred
spustením procesu. Ak používate systém
Windows XP, inštalácia nie je potrebná.
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
Ak používate systém Windows 95/
98/98 SecondEdition/NT/Me:
Tento fotoaparát nie je kompatibilný
s týmito verziami operačného systému
Windows. Ak používate počítač bez
otvoru na pamäťovú kartu Memory
Stick, použite komerčne dostupné
čítacie alebo zapisovacie zariadenie na
pamäťové karty, aby ste skopírovali
zábery z pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do počítača.
Aby ste skopírovali zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najprv skopírujte
zábery na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ a potom ich skopírujte do
počítača.
62
Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabité batérie typu NiMH alebo
zapojte fotoaparát do elektrickej
siete pomocou sieťového
adaptéra (nedodáva sa).
• Ak kopírujete obrazové súbory do
počítača a vložené batérie už majú nízku
kapacitu, môže sa stať, že ak sa batérie
príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky
súbory, resp. sa môžu poškodiť údaje.
3 Pomocou tlačidla
(prehrávanie) zapnite fotoaparát a
počítač.
Tlačidlo
(prehrávanie)
Kopírovanie záberov do počítača
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k počítaču
• V systéme Windows XP/Vista sa na
pracovnej ploche zobrazí sprievodca
funkciou AutoPlay.
„USB Mode Mass Storage“ sa zobrazí
na obrazovke fotoaparátu.
1 Do
(USB) ·
A/V OUT
terminál
Indikátory
prístupu*
Keď sa pripojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Multikábel USB
2 Do konektora USB
* Počas komunikácie je farba indikátorov
prístupu červená. Nepracujte s počítačom,
kým sa farba indikátorov nezmení na bielu.
• Ak sa možnosť „USB Mode Mass Storage“
nezobrazí, nastavte položku [USB Connect]
na možnosť [Mass Storage] (s. 55).
• Po inštalácii softvéru (dodáva sa) sa môže
zobraziť obrazovka [Import Images] (s. 71).
V takom prípade môžete priamo importovať
zábery použitím programu „Picture Motion
Browser“.
• Ak používate systém Windows 2000,
postupujte podľa návodu v časti „Krok 3-B:
Kopírovanie záberov do počítača“ na strane
65.
• Ak používate systém Windows XP/Vista a
nezobrazí sa automaticky obrazovka so
sprievodcom, postupujte podľa návodu v
časti „Krok 3-B: Kopírovanie záberov do
počítača“ na strane 65.
Práca s počítačom
Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
63
Kopírovanie záberov do počítača
1 Po vytvorení pripojenia USB v
kroku 2 kliknite na možnosť
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], keď sa na ploche
automaticky zobrazí obrazovka
so sprievodcom.
1
3 Kliknite na začiarkavacie políčko
neželaných záberov a zrušte
začiarknutie, aby sa tieto zábery
neskopírovali, a potom kliknite na
tlačidlo [Next].
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“.
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“.
4 Zadajte názov kopírovaných
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo [Next].
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, zábery sa objavia
vo vnútornej pamäti.
1
2
Spustí sa kopírovanie záberov. Po
dokončení sa zobrazí obrazovka
„Other Options“.
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
64
Kopírovanie záberov do počítača
5 Kliknutím začiarknite prepínač
vedľa možnosti [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] a kliknite na tlačidlo
[Next].
1 Dvakrát kliknite na položky [My
Computer] t [Removable Disk]
t [DCIM].
1
2
Zobrazí sa hlásenie „Completing the
Scanner and Camera Wizard“.
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci obrazové súbory,
ktoré chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov obrazového súboru
a v kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Copy].
Zatvorí sa obrazovka so
sprievodcom.
Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača
1
2
• Ďalšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie obrazových
súborov nájdete (s. 67).
Práca s počítačom
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní
ďalších záberov, odpojte multikábel USB
(s. 67). Potom postupujte podľa návodu v
časti „Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
počítaču“ na strane 63.
• V systéme Windows XP/Vista postupujte
podľa návodu v časti „Krok 3-A:
Kopírovanie záberov do počítača“ na strane
63.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
65
Kopírovanie záberov do počítača
3 Dvakrát kliknite na priečinok [My
Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a v kontextovej
ponuke vyberte príkaz [Paste].
Krok 4: Prezeranie záberov
na monitore počítača
Táto časť popisuje postup na prezeranie
skopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“.
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [My
Documents].
1
2
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci obrazový súbor
prepíšete novým, pôvodný súbor sa
vymaže. Ak chcete skopírovať obrazový
súbor do počítača bez prepísania
druhého, zmeňte názov súboru na iný
názov a potom súbor skopírujte.
Nezabudnite, že ak zmeníte názov
súboru (s. 69), je možné, že tento záber
už nebudete môcť prehrať na
fotoaparáte.
1
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na-pracovnej ploche
dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents].
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
66
Kopírovanie záberov do počítača
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• Odpojenie multikábla USB
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh.
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priečinkov.
Príklad: Prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows XP
na paneli
Dvakrát kliknite sem
2 Kliknite na možnosti
(Veľkokapacitné USB zariadenie) t
[Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
Práca s počítačom
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
– „Memory Stick Duo“; len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť; len „101_SONY“
• Žiadne zábery nie je možné nahrať do
priečinka „100MSDCF“. Zábery v týchto
priečinkoch sú k dispozícii len na prezeranie.
• Žiadne zábery nie je možné nahrať ani
prehrať do priečinka „MISC“.
67
Kopírovanie záberov do počítača
• K obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss
predstavuje akékoľvek číslo od 0001 do 9999.
Numerické časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a príslušného obrazového
súboru registra sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.AVI
– Obrazové súbory registra sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
s. 39 a 51.
68
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“)
Táto časť popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick Duo“, môžete
si tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Ak sa nezmenil názov súboru priradený
fotoaparátom, krok 1 môžete vynechať.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo
fotoaparáte iného typu ako je váš prístroj,
prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie
je zaručené.
• Ak nemáte k dispozícii žiaden priečinok,
najprv vytvorte nový priečinok pomocou
fotoaparátu (s. 51) a potom skopírujte
obrazový súbor.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
AVI pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy].
2Dvakrát kliknite na možnosť
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v okne [My
Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Položky sss reprezentujú
akékoľvek číslo od 100 do 999.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
Do polí ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
Práca s počítačom
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename]. Zmeňte
názov súboru na „DSC0ssss“.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
69
Použitie programu „Picture Motion
Browser“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovať so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
Táto časť sumarizuje program „Picture
Motion Browser“ a poskytuje základné
inštrukcie.
Prehľad programu „Picture
Motion Browser“
Pomocou programu „Picture Motion
Browser“ môžete:
• importovať zábery z fotoaparátu a zobraziť
ich na monitore počítača,
• usporiadať a zobraziť zábery na monitore
podľa dátumu ich vyhotovenia,
• retušovať, vytlačiť a odoslať statické zábery
ako prílohy elektronickej pošty, zmeniť
dátum vyhotovenia záberu, atď.
• Statické zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
vloženým dátumom.
• Pomocou napaľovacej jednotky CD alebo
DVD môžete vytvoriť dátový disk.
• Podrobnejšie informácie o programe
„Picture Motion Browser“ nájdete v položke
Help.
Položku Help otvoríte kliknutím na
ponuku [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000 [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t
[Picture Motion Browser].
Spustenie a ukončenie
programu „Picture Motion
Browser“
Spustenie programu „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Alebo v ponuke Štart: Kliknite na
tlačidlo [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000 [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Picture
Motion Browser].
70
• Keď po prvýkrát spúšťate program „Picture
Motion Browser“, objaví sa na obrazovke
hlásenie s potvrdením funkcie informačného
nástroja. Zvoľte [Start]. Táto funkcia
informuje o správach, ako napr.
aktualizáciách softvéru. Nastavenie môžete
zmeniť neskôr.
Ukončenie programu „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Základné inštrukcie
Nasledujúcim postupom môžete
importovať a zobraziť zábery z
fotoaparátu.
Importovanie záberov
1 Uistite sa, že je spustený nástroj
„Media Check Tool“*.
Vyhľadajte ikonu
(Media Check
Tool) na paneli s úlohami.
* „Media Check Tool“ je program, ktorý
automaticky rozpozná a importuje
zábery, ak je vložená karta „Memory
Stick“, alebo ak je pripojený fotoaparát.
• Ak nenájdete ikonu
: Kliknite na
tlačidlo [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000 [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Tools] t
[Media Check Tool].
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou multikábla USB.
Po automatickom rozoznaní
fotoaparátu sa zobrazí obrazovka
[Import Images].
• Ak používate otvor na pamäťovú kartu
Memory Stick, ďalšie informácie
nájdetena strane 62.
• Ak sa v systéme Windows XP/Vista
zobrazí okno sprievodcu funkciou Auto
Play, zatvorte ho.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
spustite importovanie záberov.
1 Prezeranie importovaných
záberov.
Po dokončení importu sa spustí
program „Picture Motion Browser“.
Zobrazia za miniatúry
importovaných záberov.
• Priečinok „My pictures“ je nastavený
ako predvolený priečinok v položke
„Viewed folders“.
• Dvakrát kliknite na miniatúru a
zobrazíte záber.
2 Prezeranie záberov v priečinku
„Viewed folders“ zoradených
podľa dátumu ich vyhotovenia.
1Kliknite na kartu [Calendar].
Roky vyhotovenia záberov sa
zoradia do zoznamu.
2Kliknite na rok.
Zobrazia sa zábery vyhotovené v
danom roku, zoradené podľa dátumu
vyhotovenia.
Štandardne sú zábery importované
do priečinka vytvoreného v priečinku
„My pictures“ a nazvaného podľa
dátumu importu.
• Pokyny na zmenu priečinka „Folder to
be imported“ nájdete na strane 74.
Práca s počítačom
3 Importujte zábery.
Prezeranie záberov
3Kliknutím na požadovaný mesiac
zobrazíte zábery podľa mesiaca.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom mesiaci.
4Kliknutím na požadovaný čas
zobrazíte zábery podľa času.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom dni zoradené
podľa hodiny.
71
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Zobrazenie zoznamu rokov
1
2
3 Zobrazenie jednotlivých záberov.
Dvojitým kliknutím v zobrazení
zoznamu hodín na miniatúru
zobrazíte záber v samostatnom okne.
3
Zobrazenie zoznamu mesiacov
4
• Kliknutím na tlačidlo
na paneli s
nástrojmi môžete upraviť zobrazené
zábery.
Zobrazenie zoznamu hodín
Zobrazenie záberov v režime celej
obrazovky
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte
prezentáciu aktuálnych záberov v
režime celej obrazovky.
• Ak chcete zoradiť zábery vyhotovené v
určitom roku či mesiaci, kliknite na dané
časové vymedzenie v ľavej časti
obrazovky.
72
• Kliknutím na tlačidlo
v dolnej časti
obrazovky prehráte alebo pozastavíte
prezentáciu.
• Prezentáciu zastavíte kliknutím na
tlačidlo
v dolnej časti obrazovky.
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Vytvorenie dátového disku
Zábery je možné uložiť ako dátový disk
na CD alebo DVD.
• Je potrebná napaľovacia jednotka CD
alebo DVD.
• Nasledujúce typy diskov je možné
použiť na vytvorenie dátového disku.
–CD–R/RW (12 cm)
–DVD±R/RW (12 cm)
–DVD±R DL (12 cm)
1 Vyberte zábery, ktoré chcete
uložiť na disk.
• Ak chcete vybrať zábery idúce za sebou,
kliknite na prvý záber a následne, zatiaľ
čo kliknete na posledný záber, stlačte a
podržte kláves „Shift“.
• Ak chcete vybrať dva alebo viac záberov,
ktoré nenasledujú za sebou, počas
klikania na zábery stlačte a podržte
kláves „Ctrl“.
2 Kliknite na tlačidlo
Výber všetkých záberov v priečinku
Kliknite na kartu [folders], potom
kliknite pravým tlačidlo myši na
požadovanú ikonu priečinka a vyberte
[Create Data Disc]. Je možné vybrať
všetky zábery v priečinku.
Použitie funkcie Zobrazenie
na mape pre zobrazenie
statických záberov na mape
Ak obsahujú vaše zábery informáciu o
polohe, môžete si cez internet prezrieť
zábery na mapách pomocou funkcie
Zobrazenie na mape.
• Aby ste mohli používať funkciu
Zobrazenie na mape, musí byť počítač
pripojený k Internetu.
1 Vyberte miniatúru označenú
2 Kliknite na
na paneli
.
Zobrazí sa hlavné okno funkcie
Zobrazenie na mape.
Práca s počítačom
nástrojov.
Zobrazí sa obrazovka [Create Data Disc].
3 Kliknite na tlačidlo [Start].
4 Postupujte podľa pokynov na
displeji, aby ste vytvorili dátový
disk.
• Ak chcete pridať požadované zábery,
presuňte ich myšou na obrazovke
[Create Data Disc].
.
• Mapy a satelitné snímky podporuje
služba s mapami Google Maps.
73
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
• Pomocou funkcie Zobrazenie na mape
môžete neskôr pridať k fotografiám
údaje o polohe. Podrobnosti nájdete v
Pomocníkovi funkcie Zobrazenie na
mape.
Ďalšie funkcie
Príprava záberov uložených v
počítači na prezeranie
Zábery môžete prezerať, ak bude
priečinok obsahujúci zábery označený
ako jeden z priečinkov „Viewed
folders“.
1 Kliknite na položku
na hlavnej
obrazovke alebo vyberte možnosť
[Register Folders to View] v
ponuke [File].
Zobrazí sa okno nastavenia pre registráciu
priečinka „Viewed folders“.
• Zaregistrujú sa takisto zábery zo
všetkých podpriečinkov priečinka
„Viewed folders“.
Zmena priečinka „Folder to be
imported“
Ak chcete zmeniť priečinok „Folder to
be imported“, otvorte obrazovku
„Import Settings“.
1 V ponuke [File] vyberte možnosť
[Import Settings] t [Location for
Imported Images].
Zobrazí sa obrazovka „Location for
Imported Images“.
2 Vyberte možnosť „Folder to be
imported“.
• Zvoľte možnosť „Folder to be imported“
z priečinkov registrovaných ako
„Viewed folders“.
Aktualizácia informácií o
registrácii záberu
2 Určite priečinok so zábermi, ktoré
chcete importovať, a zaregistrujte
daný priečinok ako jeden z
priečinkov „Viewed folders“.
3 Kliknite na tlačidlo [OK].
Informácie o záberoch sa zaregistrujú do
databázy.
74
Aktualizáciu informácií o zábere získate
výberom položky [Update Database] z
ponuky [Tools].
• Aktualizácia databázy môže chvíľu
trvať.
• Ak premenujete súbory alebo
priečinky v priečinku „Viewed folders“,
pomocou tohto softvéru nemôžu byť
zobrazené. V tomto prípade
aktualizujte databázu.
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Uloženie záberov s vloženým
dátumom
1 Ak chcete zobraziť obrázok, dvakrát
naňho kliknite.
2 Kliknite na
a vyberte možnosť
[Insert Date] z rozbaľovacieho
zoznamu.
3 Zvoľte požadovanú farbu a polohu a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknutím na
výber uložíte.
Tlač záberov s vloženým dátumom
1 Vyberte statický záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Na paneli nástrojov kliknite na
.
3 Kliknite na začiarkávacie políčko
možnosti [Print date taken] v
možnostiach tlače.
4 Kliknite na tlačidlo [Print].
Odinštalovanie programu
„Picture Motion Browser“
2 Vyberte možnosť [Sony Picture Utility],
potom kliknite na príkaz [Remove] (v
systéme Windows 2000 [Change/
Remove]) a odinštalujte program.
Práca s počítačom
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [Control
Panel] (v systéme Windows 2000:
[Start] t [Settings] t [Control
Panel]), potom dvakrát kliknite na
príkaz [Add/Remove Programs].
75
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Mac OS 9.1/
9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.4)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné dva režimy: [Mass Storage]
(predvolené nastavenie) a [PTP]. Táto časť
popisuje ako príklad [Mass Storage].
Podrobné informácie o režime [PTP]
nájdete na strane 55.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
76
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite postup popísaný v časti
„Krok 1: Príprava fotoaparátu a
počítača“ na strane 62.
2 Zapojte multikábel USB.
Použite postup popísaný v časti
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
počítaču“ na strane 63.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novozobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobné informácie o mieste ukladania
obrazových súborov a o názvoch súborov
nájdete na strane 67.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača .
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Práca s počítačom Macintosh
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• Odpojenie multikábla USB
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
Premiestnite ikonu jednotky alebo
ikonu pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do priečinka „Trash“.
Fotoaparát sa odpojí od počítača.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
77
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Pri tlači fotografií nasnímaných v režime
[16:9] sa môžu orezať okraje, preto je
potrebné fotografie pred tlačou skontrolovať
(s. 93).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(s. 79)
Tlač záberov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory
Stick“
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“ a potom ich vytlačiť.
Môžete tlačiť zábery s vloženým dátumom (s. 75).
Tlač vo fotozberni (s. 83)
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou
(poradie tlače).
78
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez
počítača pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
Krok 1: Príprava fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou multikábla USB.
Tlačidlo registra
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
V režime zobrazenia
samostatného záberu
Na jeden tlačový hárok môžete vytlačiť
jednu fotografiu.
• Odporúča sa použiť úplne nabité batérie
typu NiMH alebo sieťový adaptér (nedodáva
sa), aby sa fotoaparát náhodou nevypol
počas tlače.
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
V režime registra
Na jeden tlačový hárok môžete vytlačiť
niekoľko zmenšených fotografií. Môžete
vytlačiť skupinu tých istých fotografií
(1) alebo rozdielnych fotografií (2).
1
2
2 Stlačením tlačidla B na
ovládacom tlačidle vyberte
možnosť
(Setup).
3 Vyberte možnosť [
] (Setup2)
pomocou tlačidla V, potom
vyberte možnosť [USB Connect]
pomocou tlačidiel v/V/B.
2
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače registra.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačiť v
zobrazení registra, sa líši v závislosti od typu
tlačiarne.
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká asi päť sekúnd (upozornenie na chybu),
skontrolujte pripojenie tlačiarne.
pomocou tlačidiel B/v a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlač statických záberov
4 Vyberte možnosť [PictBridge]
Režim USB je nastavený.
79
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
2 Do
(USB) · A/V
OUT terminál
Krok 3: Tlač
Po dokončení kroku 2 sa zobrazí ponuka
tlače bez ohľadu na nastavenú pozíciu na
prepínači režimu.
1 Vyberte požadovanú metódu
tlače pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
[All In This Folder]
Vytlačia sa všetky zábery z priečinka.
[DPOF image]
Multikábel USB
1 Do konektora
USB
Vytlačia sa všetky zábery označené
značkou
(poradie tlače) (s. 83)
bez ohľadu na práve zobrazený záber.
[Select]
Zobrazia sa zábery a vytlačia sa
všetky vybraté zábery.
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po pripojení sa zobrazí
indikátor
.
1Pomocou tlačidiel b/B vyberte záber,
ktorý chcete vytlačiť, a potom stlačte
tlačidlo z.
Na vybratom zábere sa zobrazí
značka .
• Ak chcete vybrať ďalšie zábery,
zopakujte tento postup.
2Vyberte funkciu [Print] pomocou
tlačidla V a potom stlačte tlačidlo z.
[This image]
Vytlačí sa zobrazený záber.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí obrazový súbor a ponuka tlače.
80
• Ak vyberiete možnosť [This image] a
položku [Index] nastavíte na možnosť
[On] v kroku 2, môžete vytlačiť skupinu
tých istých záberov ako zobrazenie
registra.
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
2 Vyberte nastavenia tlače
pomocou tlačidiel v/V/b/B.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou
tlačidiel V/B a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Kým na obrazovke svieti indikátor
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), multikábel USB
neodpájajte.
[Index]
Vyberte možnosť [On] pre tlač vo
forme zobrazenia registra.
Indikátor
[Size]
Vyberte veľkosť tlačového hárka.
[Date]
Vyberte možnosť [Day&Time] alebo
[Date] na vloženie dátumu a času na
fotografie.
• Ak vyberiete možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký nastavíte
(s. 56). Je možné, že niektoré tlačiarne
neponúkajú túto funkciu.
[Quantity]
Keď je funkcia [Index] nastavená na
možnosť [Off]:
Keď je funkcia [Index] nastavená na
možnosť [On]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť ako zobrazenie
registra. Ak ste v kroku 1 vybrali
možnosť [This image], vyberte počet
tých istých záberov, ktoré chcete
vytlačiť vedľa seba na hárku v
zobrazení registra.
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
Po vykonaní kroku 3 vyberte možnosť
[Select] a požadovaný záber pomocou
tlačidiel v/V a potom vykonajte postup
od kroku 1.
Tlač záberov na obrazovke
registra
Postupujte podľa krokov z časti „Krok 1:
Príprava fotoaparátu“ (s. 79) a „Krok 2:
Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni“ (s. 80),
potom postupujte nasledujúcim
spôsobom.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí ponuka tlače. Výberom
možnosti [Cancel] vypnite ponuku tlače
a pokračujte nasledujúcim spôsobom.
1 Stlačte tlačidlo
(Index).
Zobrazí sa obrazovka registra.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
Tlač statických záberov
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia.
Tlač ďalších záberov
3 Vyberte možnosť [ ] (Print) pomocou
tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
81
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
4 Vyberte požadovanú metódu tlače
pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
[Select]
Zobrazia sa zábery a vytlačia sa všetky
vybraté zábery.
Označte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačením tlačidla z zobrazte značku
. (Tento postup zopakujte aj pri
výbere ďalších záberov.) Potom stlačte
tlačidlo MENU.
[DPOF image]
Vytlačia sa všetky zábery označené
značkou
(poradie tlače) bez
ohľadu na práve zobrazený záber.
[All In This Folder]
Vytlačia sa všetky zábery z priečinka.
5 Vykonajte kroky 2 a 3 z časti „Krok 3:
Tlač“ (s. 80).
82
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávať značky
(poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, kartu „Memory
Stick Duo“ potom odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format –
formát poradia tlače digitálnych
fotografií) je funkcia, ktorá umožňuje
(poradie tlače) na
pridať značku
zábery na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format) alebo je kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
Pridanie značky v režime
samostatného záberu
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Vyberte možnosť DPOF pomocou
tlačidiel b/B a potom stlačte
tlačidlo z.
Na zábere sa zobrazí značka
(poradie tlače).
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
dokážu spracovať.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
vašej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér kariet Memory
Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Vkladanie dátumov na zábery konzultujte s
pracovníkom fotozberne.
4 Ak chcete označiť ďalšie zábery,
vyberte požadovaný záber
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
Tlač statických záberov
Keď vezmete zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ do
fotozberne
Odstránenie značky v režime
samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4.
83
Tlač vo fotozberni
Pridanie značky v režime
registra
1 Zobrazte obrazovku registra
(s. 29).
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Vyberte možnosť DPOF pomocou
tlačidiel b/B a potom stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [Select]
pomocou tlačidiel v/V a potom
stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete pridať značku
v
priečinku [All In This Folder].
5 Záber, ktorý chcete označiť,
vyberte pomocou v/V/b/B a
potom stlačte tlačidlo z.
Na vybratom zábere sa zobrazí
zelená značka
.
(zelený)
6 Ďalšie zábery označíte
opakovaním kroku 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
84
8 Vyberte možnosť [OK] pomocou
tlačidla B a potom stlačte tlačidlo
z.
Farba značky
sa zmení na bielu.
Ak chcete operáciu zrušiť, vyberte
možnosť [Cancel] v kroku 4 alebo
vyberte možnosť [Exit] v kroku 8 a
potom stlačte tlačidlo z.
Odstránenie značky v režime
registra
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku z kroku 5, a potom
stlačte tlačidlo z.
Odstránenie všetkých značiek v
priečinku
V kroku 4 vyberte možnosť [All In This
Folder] a potom stlačte tlačidlo z.
Vyberte možnosť [Off] a stlačte tlačidlo
z.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 86 až 95.
2 Vyberte batérie, počkajte asi minútu, potom batérie znovu vložte a
nakoniec zapnite fotoaparát.
3 Obnovte nastavenia (s. 54).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s
tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
86
„Memory Stick Duo“
92
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
87
Vnútorná pamäť
92
Prezeranie záberov
89
Tlač
93
Odstraňovanie a upravovanie
záberov
89
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
93
Osobné počítače
90
Iné
94
Picture Motion Browser
91
Riešenie problémov
Batérie a napájanie
85
Riešenie problémov
Batérie a napájanie
Indikátor stavu batérií nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná
kapacita batérií, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento jav za vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie typu NiMH.
• Keď používate batérie typu NiMH a póly batérií alebo svorky na kryte batérie sú
znečistené, batérie sa nemôžu dostatočne nabiť. Vyčistite ich použitím vatovej tyčinky,
a pod. (s. 101).
• Keď používate batérie typu NiMH, zobrazený zostávajúci čas sa líši od aktuálneho
času, čo je zapríčinené pamäťovým efektom (s. 101) atď. Správne zobrazenie času
dosiahnete tak, že batérie úplne vybijete a potom úplne nabijete.
Batérie sa vybíjajú príliš rýchlo.
• Keď používate batérie typu NiMH, dostatočne ich nabite.
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí.
Pri otvorení krytu batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sa
napájanie fotoaparátu automaticky vypne.
• Nie je to porucha. Skôr, ako otvoríte kryt batérie alebo pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ vypnite fotoaparát.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Vložte batérie správne.
• Správne pripojte sieťový adaptér (nedodáva sa).
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie typu NiMH.
Napájanie sa svojvoľne vypína .
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie typu NiMH.
86
Riešenie problémov
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick
Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (s. 28).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam (s. 99).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do polohy
, ,
, ,
,
,
,
,
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Ak chcete zmeniť režim snímania,
stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (s. 28).
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania
(Macro). Pri snímaní dbajte na
to, aby bol objektív od snímaného objektu vzdialený ďalej ako na najkratšiu možnú
vzdialenosť, t. j. približne 2 cm (W)/70 cm (T) (s. 21).
• Pri snímaní statických obrázkov sa ako režim výberu scény zvolí režim
(Súmrak)
alebo
(Krajina).
Funkcia približovania nefunguje.
• Funkciu inteligentného priblíženia nemožno použiť, keď je veľkosť záberu nastavená
na hodnotu [8M] alebo [3:2].
• Digitálne približovanie nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
• Pri snímaní videozáznamov nemožno meniť stupnicu priblíženia.
Blesk nefunguje.
(s. 26).
– Pri snímaní videozáznamov.
• Ak je v režime výberu scény vybratý režim
(Krajina),
blesk nastavte na možnosť (Zapojený blesk) (s. 21).
(Súmrak)
(Pláž) alebo
(Sneh),
Riešenie problémov
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk) (s. 21).
• Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– [Mode] (REC Mode) je nastavený na hodnotu [Burst] (s. 37).
– V režime výberu scény je vybratý režim
(Vysoká citlivosť) alebo
Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú nejasné škvrny.
• Je to spôsobené odrazom svetla blesku od prachu vo vzduchu. Nie je to porucha.
87
Riešenie problémov
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• V režime výberu scény je vybratý režim
(Súmrak) alebo
(Krajina) (s. 27).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Na zábery nie je možné vložiť dátum.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery (s. 94). Pomocou
programu „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo ukladať zábery s vloženým
dátumom (s. 75).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (s. 23).
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
• Nastavte jas podsvietenia displeja LCD (s. 16, 54).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
režim merania (s. 33) alebo upravte expozíciu (s. 23).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (s. 23).
Farby záberu nie sú správne.
• Funkciu [COLOR] (Color Mode) nastavte na možnosť [Normal] (s. 32).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Je to bežný jav. Nie je to porucha.
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe.
• Nastavte funkciu [Red Eye Reduction] v ponuke
(Setup) na hodnotu [On] (s. 48).
• Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití
blesku.
88
Riešenie problémov
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto body sa nenahrajú (s. 2).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 28).
• Batéria je takmer vybitá. Vložte nabité batérie typu NiMH.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (s. 28).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 69).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB (s. 67).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Tlačidlo DISP je vypnuté (s. 16).
Po spustení prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
• Záber sa ihneď po spustení prehrávania môže zobraziť nejasne z dôvodu spracovávania
obrazových dát. Nie je to porucha.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb v televízore (s. 56).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (s. 57).
Vo fotoaparáte sa nedá odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (s. 41).
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam (s. 99).
Omylom ste odstránili záber.
Riešenie problémov
Odstraňovanie a upravovanie záberov
• Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Odporúčame vám chrániť svoje zábery
(s. 40) alebo použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti
zápisu nastavenou do polohy LOCK (s. 99), aby ste predišli náhodnému odstráneniu.
89
Riešenie problémov
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkosť v prípade videozáznamu nie je možné meniť.
Osobné počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v časti „Odporúčané počítačové prostredie“ na strane 60 pre
operačný systém Windows a na strane 76 pre Macintosh.
Počítač s otvorom na kartu „Memory Stick“ nerozpoznal pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie Memory Stick podporujú
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích alebo
zapisovacích zariadení Memory Stick vyrobených inými výrobcami než spoločnosťou
Sony sa musia obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte
fotoaparát k počítaču (s. 63 a 76). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Keď je batéria takmer vybitá, vložte nové, nabité batérie typu NiMH alebo pripojte
sieťový adaptér (nedodáva sa).
• Nastavte položku [USB Connect] na možnosť [Mass Storage] v ponuke
(Setup)
(s. 55).
• Použite multikábel USB (dodáva sa) (s. 63).
• Odpojte multikábel USB z počítača aj z fotoaparátu a znova ho pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (s. 63).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (s. 63).
• Pri kopírovaní postupujte podľa odporúčaní pre váš operačný systém (s. 63 a 76).
• Ak snímate zábery s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery skopírovať do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (s. 51).
Po vytvorení pripojenia USB sa program „Picture Motion Browser“ nespúšťa
automaticky.
• Spustite nástroj „Media Check Tool“ (s. 70).
• Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 63).
90
Riešenie problémov
Záznam sa nedá prehrať v počítači.
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, ďalšie informácie nájdete v položke
Help.
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk počítača a potom ich
prehrávajte z pevného disku (s. 62).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad
„101MSDCF“ (s. 67).
• Postupujte správnym spôsobom (s. 69).
Picture Motion Browser
Pri použití programu „Picture Motion Browser“ sa zábery nezobrazujú správne.
• Uistite sa, že priečinok so zábermi je registrovaný v položke „Viewed folders“. Ak sa
zábery nezobrazia, aj keď je priečinok registrovaný v položke „Viewed folders“,
aktualizujte databázu (s. 74).
Nemôžete nájsť zábery importované prostredníctvom programu „Picture
Motion Browser“.
• Pozrite do priečinka „My Pictures“.
• Ak ste zmenili predvolené nastavenia, prečítajte si časť „Zmena priečinka „Folder to
be imported““ na strane 74 a skontrolujte, ktorý priečinok sa používa na importovanie.
• Otvorte obrazovku „Import Settings“ a zmeňte položku „Folder to be imported“. Po
použití programu „Picture Motion Browser“ môžete na registráciu do položky
„Viewed folders“ určiť iný priečinok (s. 74).
Všetky importované zábery sú zobrazené v kalendári s dátumom 1. januára.
• Vo fotoaparáte nebol nastavený dátum. Nastavte dátum vo fotoaparáte (s. 56).
Riešenie problémov
Chcete zmeniť položku „Folder to be imported“.
91
Riešenie problémov
Objaví sa značka
.
• Ak ste premenovali alebo odstránili súbory alebo priečinky so zábermi pomocou iného
programu, registračné údaje záberu sa neaktualizovali. Aktualizáciu registračných
údajov o zábere získate výberom položky [Update Database] z ponuky [Tools].
„Memory Stick Duo“
Nedá sa vložiť pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Nedá sa naformátovať pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam (s. 99).
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť. Ak chcete zabrániť
nechcenému odstráneniu záberov z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
odporúčame prepnúť plôšku na ochranu proti zápisu do polohy LOCK (s. 99).
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať uložené údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa
64 MB a viac).
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo v počítači nie je možné
kopírovať do vnútornej pamäte.
92
Riešenie problémov
Tlač
Informácie o nasledujúcich položkách nájdete tiež v časti „Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge“ (nasledujúca časť).
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný ľavý, pravý, horný a dolný okraj záberu.
Najmä pri tlači záberu s veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa okraj záberu môže
orezať.
• Ak pri tlači záberov používate vlastnú tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
• Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Pomocou programu „Picture Motion Browser.“ môžete tlačiť zábery s vloženým
dátumom (s. 75).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Keďže však
zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania,
zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér rozpoznajú
informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif získate od
výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
• Pri tlači záberov vo fotozberni môžete požiadať o tlač s vloženým dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou multikábla USB.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou.
Riešenie problémov
štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB Connect] na možnosť [PictBridge] v ponuke
(Setup)
(s. 55).
• Odpojte a znova zapojte multikábel USB. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybové hlásenie,
prečítajte si návod na používanie dodávaný s tlačiarňou.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte a znova
zapojte multikábel USB. Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte kábel, tlačiareň
vypnite a znovu zapnite a potom znovu pripojte multikábel USB.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
93
Riešenie problémov
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dať vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Multikábel USB ste odpojili skôr, ako zmizol indikátor
(pripájanie pomocou
štandardu PictBridge).
V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume záznamu, nie je možné vytlačiť s vloženým
dátumom. Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte (s. 81).
Nedá sa vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom
formáte.
Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte.
• Odpojte multikábel USB a znovu ho zapojte pri každej zmene formátu papiera po
pripojení tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (s. 81) alebo v tlačiarni.
Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
S vysunutým objektívom fotoaparát nefunguje.
• Na objektív, ktorý sa prestal pohybovať, nevyvíjajte tlak.
• Vložte nabité batérie typu NiMH a znova zapnite fotoaparát.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
94
Riešenie problémov
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie typu NiMH alebo použite sieťový adaptér
(nedodáva sa).
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 56).
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 56).
Riešenie problémov
95
Výstražné správy
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
E
Memory Stick locked
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu prepnutou do polohy
LOCK. Nastavte plôšku do polohy
umožňujúcej záznam (s. 99).
• Batéria je takmer vybitá. Ihneď
nabite batérie typu NiMH. V
závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu batérií môže
indikátor blikať, aj keď kapacita
batérií ešte vystačí približne na 5 až
10 minút.
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Reinsert the Memory Stick
No memory space in internal
memory No memory space in
Memory Stick
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (s. 28).
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
No file
• Do vnútornej pamäte sa
nezaznamenali žiadne zábery, ktoré
je možné prehrať.
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (s. 99).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick
Duo“ sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (s. 99).
Format error
• Znovu naformátujte médium (s. 50 a
51).
No file in this folder
• V tomto priečinku sa nezaznamenali
žiadne zábery, ktoré je možné
prehrať.
• Nepostupovali ste správne pri
kopírovaní záberov z počítača (s. 69).
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými
tromi číslicami už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje
(príklad: 123MSDCF a 123ABCDE).
Vyberte iné priečinky alebo vytvorte
nový priečinok (s. 51, 52).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje.
V tomto prípade už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
96
Výstražné správy
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže zaznamenávať
zábery do vybratého priečinka.
Vyberte iný priečinok (s. 52).
Connect to PictBridge device
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery pred
vytvorením prepojenia s tlačiarňou.
Pripojte tlačiareň kompatibilnú so
štandardom PictBridge.
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba.
File protect
• Zrušte ochranu (s. 41).
Image size over
• Prehrávate záber veľkosti, ktorú
No printable image
• Pokúsili ste sa použiť funkciu [DPOF
image] a neoznačili ste záber či
zábery značkou DPOF (poradie
tlače).
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [All In
This Folder], a pritom ste vybrali
priečinok, do ktorého je možné
ukladať iba videozáznamy. Tlač v
prípade videozáznamu nie je možná.
nedokáže prehrať váš fotoaparát.
Invalid operation
• Pokúšate sa prehrávať súbor, ktorý
nie je kompatibilný s fotoaparátom.
(Výstražné upozornenie na
vibrácie)
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
• Otrasy fotoaparátu môžu byť
spôsobené nedostatočným
osvetlením. Použite blesk alebo
namontujte fotoaparát na statív, čím
ich zaistíte.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť, nie je poškodený.
Enable printer to connect
• [USB Connect] je nastavená na
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos údajov do
tlačiarne. Neodpájajte multikábel
USB.
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
úlohu. Kým sa úloha nezruší,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
Riešenie problémov
možnosť [PictBridge], avšak
fotoaparát je pripojený k zariadeniu,
ktoré nie je kompatibilné so
štandardom PictBridge. Skontrolujte
zariadenie.
• Spojenie nie je nadviazané. Odpojte
a znova zapojte multikábel USB. Ak
sa na tlačiarni zobrazí chybové
hlásenie, prečítajte si návod na
používanie dodávaný s tlačiarňou.
97
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí —
Rôzne zdroje napájania
Fotoaparát a sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva sa) môžete použiť vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavé napätie
100 V až 240 V, 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). V
opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
98
Informácie o karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používať typy kariet „Memory
Stick“ uvedené nižšie. Nie je však možné
zaručiť správne fungovanie všetkých
kariet „Memory Stick“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez technológie
MagicGate)
—
Memory Stick
(s technológiou
MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez technológie
MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s technológiou
MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1
Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ obsahujú funkcie technológie
MagicGate. MagicGate je technológia
ochrany autorských práv používajúca
šifrovaciu technológiu. Fotoaparát
nedokáže snímať a prehrávať údaje
vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov
pomocou paralelného rozhrania.
Poznámky o používaní karty
„Memory Stick Duo“ (nedodáva
sa)
• Ak predmetom s tenkým hrotom posuniete
plôšku na ochranu proti zápisu do polohy
LOCK, nahrávanie, úprava a odstraňovanie
záberov nebude možné.
Kontakt
Plôška na
ochranu proti
zápisu
Poznámková oblasť
Niektoré pamäťové karty „Memory
Stick Duo“ nemajú plôšku na ochranu
proti zápisu. Pozícia a tvar plôšky na
ochranu proti zápisu sa môžu líšiť v
závislosti od použitej karty „Memory
Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet Memory Stick Duo
nelepte žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ vkladajte kartu
do puzdra.
• Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
Iné
• Tento produkt je kompatibilný s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“ („M2“).
„M2“ je skratkou pre „Memory Stick Micro“.
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
99
Informácie o karte „Memory Stick“
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
Poznámky o používaní adaptéra
kariet Memory Stick Duo
(nedodáva sa)
• Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použiť so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“, kartu „Memory
Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa uistite,
či je karta „Memory Stick Duo“ otočená
správnym smerom, a potom ju úplne vložte.
Nesprávnym vložením ju môžete poškodiť.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo so zariadením kompatibilným s kartami
„Memory Stick“ sa uistite, či je adaptér
kariet Memory Stick Duo otočený správnym
smerom. Nesprávnym použitím môžete
príslušenstvo poškodiť.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by sa poškodiť zariadenie.
100
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
PRO Duo“ (nedodáva sa)
Vo fotoaparáte môžete použiť karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 8 GB.
Poznámky o používaní pamäťovej
karty „Memory Stick Micro“
(nedodáva sa)
• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“, potrebujete adaptér M2
dvojitej veľkosti. Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Micro“, do tohto adaptéra a
následne vložte adaptér do otvoru pre
pamäťové karty „Memory Stick Duo“. Ak
vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Micro“ do tohto fotoaparátu bez použitia
adaptéra M2 dvojitej veľkosti, možno
nebudete môcť kartu vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
Informácie o batériách
Možnosť použitia batérií vo
fotoaparáte
Typ batérie
A
B
C
Batérie typu NiMH
HR 15/51:HR6
(veľkosť AA)*1*2
a
a
a
Alkalické batérie
LR6 (veľkosť AA)
—
—
—
Batéria ZR6
(veľkosť AA) Oxyniklová primárna
batéria
—
—
—
Batérie typu
Lithium
—
—
—
Mangánové batérie
—
—
—
Batérie typu Ni-Cd
—
—
—
A: dodávajú sa
B: podporované
C: nabíjateľné batérie
*1
Súprava batérií NH-AA-2DB atď.
batérií si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné odporúčania pre
každý typ batérií.
*2 Pred použitím
V prípade nepodporovaných batérií nie
je zaručený výkon pri poklese napätia
alebo iných problémoch spôsobených
prirodzeným charakterom batérie.
Informácie o batériách typu NiMH
Efektívne používanie batérií typu
NiMH
• Batérie sa vybíjajú, aj keď sa práve
nepoužívajú. Odporúčame nabiť batérie
tesne predtým, ako ich začnete používať.
• Výkon batérie sa znižuje v prostrediach s
nízkou teplotou a v takýchto podmienkach
sa skracuje aj životnosť batérie. Ak chcete
batérie používať dlhšie, odporúčame
uchovávať ich v pôvodnom puzdre a nosiť vo
vrecku blízko tela, aby sa stále zahrievali.
Tieto batérie potom vložte tesne pred
snímaním.
• Ak sú póly batérií a kontakty na kryte
batérie znečistené, životnosť batérie sa môže
podstatne znížiť. Príležitostne očistite suchou
handričkou a pod. a udržujte kontakty čisté.
• Ak budete používať blesk a funkciu
približovania nadmerne, batérie sa vybijú
rýchlejšie.
• V zálohe majte náhradné batérie na
dvojnásobne až trojnásobne dlhší čas, než je
predpokladaný čas snímania.
Iné
• Neodliepajte ochranné fólie z batérií, ani ich
nepoškodzujte. Nikdy nepoužívajte batérie, z
ktorých boli čiastočne alebo úplne stiahnuté
ochranné fólie alebo ktoré boli nejakým
spôsobom poškodené. Takéto poškodenia
môžu zapríčiniť vytečenie, výbuch alebo
prehriatie batérie, či spôsobiť popálenia
alebo iné zranenia osôb. Takéto batérie
môžu zapríčiniť poruchu nabíjačky.
• Batérie typu NiMH nenoste ani neskladujte
s kovovými predmetmi. V opačnom prípade
by kovové predmety mohli skratovať póly +
a – a mohlo by dôjsť k prehriatiu alebo
vzniku požiaru.
• Ak sú póly batérií typu NiMH znečistené,
batérie sa nemusia poriadne nabiť. Očistite
ich použitím suchej handričky atď.
• Niklovo-kovohydridové batérie sa nemusia
úplne nabiť ihneď po zakúpení alebo v
prípade, ak neboli dlhší čas používané. Toto
je normálna vlastnosť týchto batérií, a nie je
to chybná funkcia. Ak sa to stane, použitím
fotoaparátu opakovane batérie úplne vybite
a potom ich zase úplne nabite.
• Tým by sa mal tento problém odstrániť. Ak
nabijete batérie typu NiMH predtým, než
ich úplne vybijete, môže sa objaviť výstražný
indikátor vybitých batérií skôr, ako by ste
očakávali. Tento jav sa nazýva „pamäťový
efekt“.* Ak sa vyskytne tento problém,
pomôže iba niekoľkonásobné úplné vybitie a
nabitie batérií.
* „Pamäťový efekt“ - situácia, keď je
dočasne znížená kapacita batérie.
• Ak chcete batérie úplne vybiť, prepnite
fotoaparát do režimu prehrávania
prezentácie (s. 42) a nechajte ho v tomto
režime, kým sa batérie úplne nevybijú.
• Nepoužívajte zároveň nové aj použité
batérie.
• Batérie nesmú prísť do styku s vodou.
Batéria nie je vodotesná.
101
Informácie o batériách
Životnosť batérií typu NiMH
• Životnosť batérie je obmedzená. Životnosť
batérií je obmedzená. Kapacita sa
používaním a časom postupne znižuje. Ak sa
vám zdá, že prevádzkový čas batérie sa
podozrivo znížil, pravdepodobnou príčinou
je skracujúca sa životnosť batériových
článkov.
• Životnosť batérie sa líši v závislosti od
spôsobu skladovania batérie, prevádzkových
podmienok a prostredia, ktoré je pre každú
batériu iné.
102
Informácie o nabíjačke batérií
Informácie o nabíjačke batérií
• V nabíjačke fotoaparátu nenabíjajte žiadne
iné batérie okrem batérií typu NiMH od
spoločnosti Sony. Nabíjanie iných než
uvedených batérií (napr. mangánových,
alkalických, primárnych lítiových batérií
alebo batérií typu NiCd) môže spôsobiť ich
vytečenie, prehriatie alebo výbuch, a tým aj
požiar alebo zranenia.
• Nabitú batériu vyberte z nabíjačky. Ak ich
budete aj naďalej nabíjať, existuje
nebezpečenstvo ich vytečenia, nadmerného
prehriatia, výbuchu alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Ak budete v nabíjačke nabíjať
vysokokapacitnú batériu, ktorá sa líši od
dodanej batérie, nie je zaručené úplné
nabitie takejto batérie na určenú vysokú
kapacitu.
• Ak bliká indikátor CHARGE, môže to
znamenať chybu batérie alebo skutočnosť, že
ste vložili batérie iného typu, ako je typ
určený pre túto nabíjačku. Skontrolujte, či sú
vložené batérie určeného typu. Ak sú to
batérie určeného typu, vyberte všetky
batérie a nahraďte ich novými alebo inými a
skontrolujte, či nabíjačka funguje správne.
Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať
chyba v batériách.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončiť. Vyčistite nabíjačku
použitím suchej handričky a pod.
Iné
103
Register
Register
A
Displej
AF Illuminator ...................48
Indikátor...................... 12
AF, uzamknutie................... 19
Podsvietení LCD ........ 16
JPG ......................................68
K
Auto Review .......................49
Zmena zobrazenia...... 16
Automatické zaostrovanie...6
Displej LCD ....................... 16
AVI.......................................68
DPOF.................................. 83
Kopírovanie záberov do
počítača ........................ 62
Držanie fotoaparátu ...... 6, 19
Kvalita záberu ................9, 36
B&W....................................32
E
L
Batéria ...............................101
EV ....................................... 23
Landscape, režim................ 26
Beach, režim .......................26
EV, nastavenie hodnoty..... 23
Language .............................54
Beep.....................................54
Expozícia .............................. 7
LCD Backlight ................... 54
F
M
Farba...................................... 8
Macro................................... 21
C
File Number ....................... 55
Mass Storage....................... 55
Camera ................................47
Fine...................................... 36
„Memory Stick Duo“.........99
CD-ROM ............................61
Flash .................................... 34
Memory Stick Tool.............51
Change REC. Folder..........52
Flash Level ......................... 38
Metering Mode................... 33
Cieľový priečinok na
ukladanie súborov.......67
Fluorescent ......................... 34
Mode....................................37
Folder .................................. 39
Multikábel A/V ..................57
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a
názvy súborov..............67
vytvorenie.................... 51
Multikábel USB ........... 63, 80
B
Bodové meranie .................33
Burst.....................................37
Clock Set .............................56
Clona......................................7
Cloudy .................................34
Color Mode.........................32
Copy.....................................53
Create REC. Folder ...........51
zmena........................... 52
Format........................... 50, 51
N
Function Guide .................. 48
Nabíjačka batérií .............. 103
Natural................................. 32
H
Názov súboru......................67
High Sensitivity, režim....... 26
NTSC ................................... 56
Hlasitosť.............................. 28
O
I
Obrazovka registra.............29
Inštalácia............................. 61
Odpojený blesk ..................21
Incandescent....................... 34
Odstrániť .............................28
Indikátor ............................. 12
Optické priblíženie.......20, 47
OS .................................. 60, 76
Format ....................50, 51
Indikátor uzamknutia
AE/AF ......................... 19
Digital Zoom ......................47
Initialize .............................. 54
P
DirectX................................60
Inteligentné priblíženie ..... 47
P.Quality .............................. 36
Internal Memory Tool ....... 50
PAL ......................................56
ISO ................................... 7, 35
PC......................................... 59
D
Dátum..................................56
Daylight ...............................35
Delete
104
J
Register
Priblíženie pri prehrávaní
...................................... 28
Sieťový adaptér ...................11
Picture Motion Browser.....70
Pixel........................................9
Pridržanie spúšte .................. 6
Statický záber ..............19
Plôška na ochranu proti
zápisu ............................99
Pripojenie
PictBridge ......................55, 79
Snímanie
Videozáznam ...............19
Počítač.......................... 63
Snow, režim .........................26
Podexponovanie ...................7
Televízor....................... 57
Soft Snap, režim..................26
Počítač..................................59
Tlačiareň ...................... 80
Softvér ...........................61, 70
kopírovanie záberov
.................................62, 76
Prípona ................................ 69
Standard ..............................36
Macintosh.....................76
PTP ...................................... 55
odporúčané prostredie
.................................60, 76
prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu...................69
softvér ...........................61
Windows.......................59
Protect ................................. 40
T
Televízor ..............................57
R
Tlač.......................................78
Rýchle prehrávanie dozadu/
dopredu........................ 28
Režim registra..............79
Režim zobrazenia
samostatného záberu
.......................................79
Rýchlosť uzávierky............... 7
Režim automatického
nastavenia .................... 19
Režim automatického
programovania ............ 18
Tlač v režime registra .........79
Režim blesku ...................... 21
Tlač v zobrazení
samostatného záberu
.......................................79
Počítač so systémom
Windows.......................59
REC Mode.......................... 37
Tlač vo fotozberni ..............83
Red Eye Reduction ........... 48
Trimming .............................45
odporúčané prostredie
.......................................60
Resize .................................. 43
Twilight Portrait, režim ......26
Rich...................................... 32
Twilight, režim.....................26
Pomalá synchronizácia.......21
Riešenie problémov ........... 85
Pomer kompresie..................9
Rotate.................................. 44
U
Ponuka .................................30
Rozmazanie .......................... 6
USB · A/V OUT terminál
.......................................10
Prezeranie ....................39
S
USB Connect ......................55
Snímanie.......................32
Samočinný časovač. ........... 22
Ponuka na prezeranie.........39
Sepia .................................... 32
Ponuka pre snímanie ..........32
Setup........................ 38, 44, 46
Popis jednotlivých častí......10
Camera......................... 47
Preexponovanie ....................7
Prehliadka záberov.............42
Internal Memory Tool
...................................... 50
Prehrávanie .........................28
Memory Stick Tool ..... 51
Viacoblastné meranie.........33
Presné digitálne priblíženie
.......................................47
Setup 1 ......................... 54
Video Out............................56
Setup 2 ......................... 55
Vnútorná pamäť .................17
Pri snímaní videozáznamov
.......................................18
Setup 1................................. 54
Vyváženie bielej farby .......34
Počítač Macintosh...............76
odporúčané prostredie
.......................................76
Položky .........................31
Priblíženie............................20
Výber scény.........................25
Výstražné správy ................96
Veľkosť záberu ................9, 24
VGA.....................................24
Register
Priama tlač...........................79
V
Setup 2................................. 55
Sharpness ............................ 38
105
Register
W
WB .......................................34
Z
Zameriavací krížik pre
bodové meranie...........33
Zameriavací rámček zóny
AF .................................19
Zaostrenie .............................6
Zapojený blesk ...................21
Značka poradia tlače .........83
Zobrazenie na mape ..........73
106
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising