Sony DSC-T100 Návod na použitie

Add to My manuals
125 Pages

advertisement

Sony DSC-T100  Návod na použitie | Manualzz
VKliknite na tlačidlo!
Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií
snímania
Digitálny fotoaparát
Používanie funkcií na
prezeranie
Príručka k zariadeniu
Cyber-shot
Prispôsobenie
nastavení
DSC-T100
Skôr, ako začnete zariadenie používať, si pozorne
prečítajte túto príručku, príručku „Návod na
používanie“ a „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ a
odložte si ich ako prípadný zdroj informácií v
budúcnosti.
Prezeranie záberov v
televízore
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Register
© 2007 Sony Corporation
2-319-288-82(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných pamäťových
kariet „Memory Stick“
(nedodávajú sa)
Tento fotoaparát používa pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ ako
vymeniteľné záznamové médium.
Existujú dva typy pamäťových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: vo
fotoaparáte môžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
„Memory Stick“: vo fotoaparáte
nemôžete používať pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,
ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je
úplne nabitá.
• Ak viete, že batériu nebudete dlhší čas
používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne
vybiť, vybitú batériu potom vyberte z
fotoaparátu a uschovajte ju na chladnom a
suchom mieste. Takýmto spôsobom
zachováte funkčnosť batérie.
• Podrobné informácie o vhodných batériách
nájdete na strane 119 .
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát sa dodáva s objektívom
Carl Zeiss, ktorý dokáže snímať ostrý
obraz s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v zhode so systémom
hodnotenia kvality overeným
spoločnosťou Carl Zeiss podľa noriem
kvality spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Informácie o displeji LCD a
objektíve
Iné pamäťové karty sa nemôžu
používať.
• Podrobné informácie o karte „Memory Stick
Duo“ nájdete na strane 117 .
Používanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými s
kartou „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa).
Adaptér kariet Memory Stick Duo
Poznámky týkajúce sa batérií
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
batériu (dodáva sa).
2
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú v
hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu a
nijakým spôsobom neovplyvňujú nasnímaný
obraz.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
Informácie o používaní fotoaparátu
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikať závoje. Nie je to
porucha.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
Obrázky použité v tejto príručke
Fotografie použité v tejto príručke ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nie sú to
skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ....... 8
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 8
Expozícia – Úprava intenzity svetla ........................................................................ 9
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia............................................................ 10
Kvalita – Informácie o kvalite záberu a veľkosti záberu .......................................... 11
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 13
Indikátory na displeji ............................................................................... 15
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 19
Používanie vnútornej pamäte ................................................................. 21
Základné funkcie
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia) ........ 22
Prezeranie záberov ................................................................................. 26
Odstránenie záberov............................................................................... 28
Rôzne funkcie – HOME/Menu ................................................................ 30
Položky ponuky ...................................................................................... 33
Používanie funkcií snímania
Prepínanie režimu snímania ............................................................ 34
Snímanie záberov použitím režimu Scene Selection ................ 35
Ponuka pre snímanie ........................................................................ 37
Scene Selection: používanie režimu Scene Selection
Image Size: výber veľkosti záberu
Face Detection: detekcia tváre objektu
REC Mode: výber režimu nepretržitého snímania
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie špeciálnych efektov
ISO: výber svetelnej citlivosti
EV: úprava intenzity svetla
Metering Mode: výber režimu merania
Focus: zmena spôsobu zaostrovania
White Bal: úprava farebných tónov
Flash Level: úprava intenzity blesku
Red Eye Reduction: odstránenie efektu červených očí
SteadyShot: výber režimu stabilizovaného záberu
SETUP: výber nastavení snímania
4
Obsah
Používanie funkcií na prezeranie
Prehrávanie záberov z domovskej obrazovky ..............................49
(Single Image): Prehrávanie jedného záberu
(Index Display): Prehrávanie zoznamu záberov
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
Ponuka na prezeranie ........................................................................52
(Delete): Odstránenie záberov
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov po snímaní
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
DPOF: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Otočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage Memory a položky Settings ........58
Manage Memory ..........................................................................60
Memory Tool – Memory Stick Tool ....................................................60
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy
Memory Tool – Internal Memory Tool ................................................63
Format
Settings ...........................................................................................64
Main Settings – Main Settings 1 .......................................................64
Beep
Function Guide
Initialize
Main Settings – Main Settings 2 .......................................................65
USB Connect
COMPONENT
Video Out
Shooting Settings – Shooting Settings 1 ..........................................67
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Shooting Settings – Shooting Settings 2 ..........................................69
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings.....................................................................................70
5
Obsah
Language Setting .............................................................................. 71
Prezeranie záberov v televízore
Prezeranie záberov v televízore .............................................................. 72
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows .......... 75
Inštalácia softvéru (dodáva sa) ............................................................... 77
Kopírovanie záberov do počítača ........................................................... 78
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“)................ 84
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa) ..................... 85
Použitie programu „Music Transfer“ (dodáva sa) .................................... 91
Práca s počítačom Macintosh ................................................................ 92
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov ......................................................... 94
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge ............................................................................................... 95
Tlač vo fotozberni ................................................................................... 98
Riešenie problémov
Riešenie problémov .............................................................................. 100
Výstražné indikátory a správy ................................................................112
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí - Zdroje napájania .........................116
Informácie o karte „Memory Stick“ .......................................................117
Informácie o batérii ................................................................................119
Informácie o nabíjačke batérií............................................................... 120
6
Obsah
Register
Register ................................................................................................. 121
7
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu,
napríklad domovskú obrazovku (s. 30),
ponuky (s. 32) atď.
Zaostrenie
Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Rýchlo zatlačte
spúšť až na doraz.
Indikátor
Spúšť stlačte do uzamknutia AE/AF
polovice.
bliká , svieti/pípa
Potom zatlačte
spúšť až na doraz.
Ak snímate statický záber, na ktorý sa nedá dobre zaostriť t [Focus] (s. 43)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Pozrite časť „Ako predísť rozmazaniu záberov“
(nasledujúca časť).
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Ako predísť rozmazaniu záberov
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Lepšiu stabilizáciu dosiahnete, ak sa
opriete o strom alebo budovu vo vašej blízkosti. Účinné môže byť aj použitie
samospúšte s dvojsekundovým oneskorením alebo statívu. Ak snímate pri
nedostatočnom osvetlení, používajte blesk.
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (Odporúčaný index
expozície) = citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Nastavenie hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorú
určil fotoaparát (s. 41).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť tú časť snímaného
objektu, podľa ktorej sa bude určovať
expozícia (s. 42).
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Úprava citlivosti ISO (odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je hodnotenie rýchlosti záznamových médií, ktorých súčasťou je receptor
obrazu zachycujúci svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v
závislosti od citlivosti ISO.
Informácie o nastavení citlivosti ISO nájdete na strane 41.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi
Počasie/
osvetlenie
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Charakteristika
svetla
Biele
(štandardné)
Modrasté
Sfarbené do
zelena
Červenkasté
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie vyváženia bielej farby [White
Bal] (s. 45).
10
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Kvalita
Informácie o kvalite záberu a veľkosti záberu
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixly.
Ak záber obsahuje veľký počet pixlov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixlov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Popis pixlov a veľkosť záberu
1 Veľkosť záberu: 8M
3264 pixlov × 2448 pixlov = 7 990 272 pixlov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixlov × 480 pixlov = 307 200 pixlov
Počet pixelov
Výber veľkosti záberu
Pixel
Veľký počet pixlov
(vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Príklad: tlač až do
formátu A3
Malý počet pixlov
(nižšia kvalita
záberu, ale malá
veľkosť súboru)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť záberu
Použitie
8M (3264×2448)
For prints up to A3(11×17")
3:21)
Shoot in 3:2 aspect ratio
(3264×2176)
.
5M (2592×1944)
For prints up to A4(8.5×11")
3M (2048×1536)
For prints up to 10×15 cm (4×6")
or 13×18 cm(5×7")
VGA (640×480)
Shoot at a small image size for email attachment
16:9
2) (1920×1080)
Príklad: vhodné na
pripojenie k
odosielaným emailom
Počet záberov
Tlač
Menej
Vysoká kvalita
Viac
Nízka kvalita
Shoot in HDTV aspect ratio
1) Zábery sa snímajú v pomere strán 3:2, ktorý je rovnaký ako v prípade fotografického tlačového
papiera alebo pohľadníc atď.
2) Pri tlači sa môžu orezať oba okraje záberu (s. 109).
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Veľkosť videozáberu
Snímka/s.
Bežné použitie
640(Fine) (640×480)
pribl. 30
Shoot high quality movie for display on
TV
640(Standard)
(640×480)
pribl. 17
Shoot standard quality movie for display
on TV
320 (320×240)
pribl. 8
Shoot at a small size for email
attachment
• Čím väčšia veľkosť záberu, tým vyššia kvalita.
• Čím viac snímok za sekundu sa prehráva, tým je prehrávanie plynulejšie.
12
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
A Spúšť (22)
B Mikrofón
C Blesk (23)
D Iluminátor AF (67)/Indikátor
samospúšte (25)
A Tlačidlo POWER
B Indikátor POWER
E Objektív
C Tlačidlo
F Kryt objektívu
D Displej LCD (19)
(Prehrávanie) (26)
E Snímanie: tlačidlo priblíženia (W/T)
(23)
Prezeranie: tlačidlo
(Priblíženie
pri prehrávaní)/tlačidlo
(Register) (26)
F Háčik pre remienok na zápästie
G Kryt batérie a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
H Tlačidlo MENU (32)
I Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z (32)
Vypnutá ponuka: DISP/ / / (19,
23-25)
J Tlačidlo HOME (30)
K Indikátor prístupu
L Otvor na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
M Otvor na vloženie batérie
N Ovládač vysúvania batérie
13
Popis jednotlivých častí
O Multikonektor (spodná časť)
Používa sa v nasledujúcich situáciách:
• pri vytváraní pripojenia USB medzi
fotoaparátom a počítačom,
• pri vytváraní pripojenia do vstupných
konektorov pre zvuk a video na
televízore,
• pri vytváraní pripojenia k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge.
P Reproduktor
Q Lôžko pre statív (spodná časť)
• Skrutka na statíve nesmie byť dlhšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát k statívu. Dlhšia skrutka
môže poškodiť fotoaparát.
14
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) sa
obrazovka zmení (s. 19).
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (112)
E
Pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu (37)
Režim snímania
(Scene Selection) (34)
Režim snímania
(Program) (34)
Vyváženie bielej farby
(45)
Pri snímaní videozáznamov
WB
Režim záznamu (39)
Režim merania (42)
Detekcia tváre (38)
SteadyShot (47)
Upozornenie na vibrácie
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu stabilizovaného
záberu, použiť blesk pre
lepšie osvetlenie alebo
statív či iné zariadenie na
stabilizovanie fotoaparátu
(s. 9).
Samospúšť (25)
1.3
Stupnica približovania
(23, 68)
Režim farieb (40)
15
Indikátory na displeji
B
Zobrazenie
Význam
1.0m
Zaostrenie na vopred
nastavenú vzdialenosť
z
Uzamknutie AE/AF (22)
Zobrazenie
Význam
Standby
REC
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky (112)
ISO400
Číslo ISO (41)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (42)
(43)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
• Keď sa v zlých svetelných
podmienkach zníži
rýchlosť uzávierky pod
určitú úroveň,
automaticky sa aktivuje
funkcia NR (redukcia
šumu) pomalej uzávierky,
ktorá zníži šum na zábere.
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície (41)
00:00:12
Čas záznamu
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF (43)
Macro/blízke zaostrenie
(24)
C
Zobrazenie
Význam
Záznamové médium
101
Priečinok na ukladanie
záznamov (60)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
96
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
00:00:00
Zostávajúci dostupný čas
záznamu
ON
Iluminátor AF (67)
Odstránenie efektu
červených očí (47)
16
Význam
Zobrazenie
SL
Režim blesku (23)
Nabíjanie blesku
D
Zameriavací rámček zóny
AF (43)
Histogram (19)
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Veľkosť záberu (37)
-
Ochrana (55)
VOL.
Hlasitosť (26)
DPOF
Značka poradia tlače
(DPOF) (98)
Pri prehrávaní videozáznamov
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(96)
1.3
Stupnica približovania
(26)
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
(97)
• Kým svieti indikátor,
kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
B
Zobrazenie
Význam
N
Prehrávanie (26)
Panel prehrávania
00:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo súboru priečinka
(57)
2007 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Pomocník na prehrávanie
záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
VOLUME
Úprava hlasitosti
Histogram (19)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
17
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
Prehrávacie médium
Priečinok prehrávania
101
(57)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
8/8 12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Zmena priečinka (57)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Režim merania (42)
Blesku
Vyváženie bielej farby
(45)
WB
18
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky (112)
ISO400
Číslo ISO (41)
+2.0EV
Hodnota expozície (41)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Zmena zobrazenia na displeji
Tlačidlo v
(DISP) (tlačidlo
zobrazenia
displeja)
Pri každom stlačení tlačidla v (DISP) sa
obrazovka zmení nasledujúcim
spôsobom.
Vyšší jas podsvietenia displeja LCD
Zapnutý histogram
Indikátory vypnuté
Počas
prehrávania sa
zobrazuje
informácia o
zábere.
Zobrazenie
histogramu
• Ak si zábery prezeráte vo vonkajšom
prostredí v jasnom svetle, zvýšte jas
podsvietenia displeja LCD.
Môže sa tak však rýchlejšie spotrebovať
batéria.
• Keď je fotoaparát pripojený k televízoru,
displej sa prepne zo zapnutého histogramu
do režimu vypnutých indikátorov a potom
do režimu zapnutých indikátorov.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
Počas snímania
– Keď je zobrazená ponuka,
– Pri snímaní videozáznamov.
Počas prehrávania
– Keď je zobrazená ponuka,
– V režime registra
– Keď pri prehrávaní používate funkciu
približovania,
– Pri otáčaní statických záberov,
– Počas prehrávania videozáznamov.
• Medzi histogramom zobrazeným počas
snímania a počas prehrávania môže byť
veľký rozdiel:
– Keď bliká blesk,
– Keď je rýchlosť uzávierky pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pri záberoch
nasnímaných iným fotoaparátom.
z Nastavenie hodnoty EV (hodnota
expozície) pomocou zobrazeného
histogramu
A
B
Tmavší
Indikátory zapnuté
Jasnejší
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci úroveň jasu záberu.
Opakovaným stláčaním tlačidla v
(DISP) zobrazte na displeji histogram.
Zobrazený graf označuje svetlú časť
záberu v časti skosenej doprava a tmavú
časť záberu v časti skosenej doľava.
A Počet pixlov
B Jas
19
Zmena zobrazenia na displeji
• Histogram sa zobrazí aj pri prehrávaní
samostatného záberu, nie je však možné
nastaviť expozíciu.
20
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 31 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete nahrávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)] nie je možné nahrávať do
vnútornej pamäte.
Keď je vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, Nastavenia atď.]: So zábermi uloženými na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použiť niekoľko funkcií.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Ponuka, Nastavenia atď.]: So zábermi vo vnútornej
pamäti je možné použiť niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 64 MB alebo viac a potom
postupujte podľa návodu pri funkcii [Copy] (s. 61).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte postup uvedený na stranách 78 až 81 bez vloženej pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Prepojením fotoaparátu a počítača pomocou kábla pre viacúčelový terminál je možné kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nie je však možné kopírovať údaje z počítača do
vnútornej pamäte.
21
Základné funkcie
Jednoduché snímanie záberov (režim
automatického nastavenia)
Tlačidlo Macro
Tlačidlo DISP
Tlačidlo blesku
Spúšť
Tlačidlo priblíženia
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo HOME
Ovládacie tlačidlo
1 Posuňte kryt objektívu smerom nadol.
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
1Zaostrite stlačením spúšte do polovice a jej podržaním.
Indikátor uzamknutia AE/AF z zabliká na zeleno, ozve sa zapípanie, indikátor prestane
blikať a zostane svietiť.
2Zatlačte spúšť až na doraz.
Zaznie zvuk uzávierky.
Indikátor uzamknutia AE/AF
22
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Snímanie videozáznamov
Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku
Movie Mode] (s. 30).
(Shooting), potom vyberte položku [
Ak snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké zaostriť
Objektmi, ktoré je ťažké zaostriť, môžu byť objekty:
–
–
–
–
–
–
–
vzdialené od fotoaparátu alebo objekty v tme,
s nekvalitným kontrastom medzi snímaným objektom a pozadím,
snímané cez sklo,
rýchlo sa pohybujúce,
s odrazeným svetlom alebo s lesklým povrchom,
blikajúce,
podsvietené.
Základné funkcie
• Najmenšia vzdialenosť snímania je približne 50 cm (W) a 80 cm (T). Ak sa snímaný predmet
nachádza bližšie, než je najkratšia vzdialenosť snímania, použite režim snímania blízkych objektov
(Macro) alebo režim blízkeho zaostrenia (s. 24).
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF začne
pomaly blikať a nebude pípať. Zameriavací rámček zóny AF sa prestane zobrazovať. Znovu
vyberte záber a zaostrite.
/ Používanie funkcie priblíženia
Ak chcete objekt priblížiť, stlačte tlačidlo
, ak ho chcete oddialiť, stlačte tlačidlo
.
• Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 5×, fotoaparát použije funkciu digitálneho priblíženia.
Viac informácií o nastaveniach funkcie [Digital Zoom] a o kvalite záberu nájdete na strane 68.
Blesk (Výber režimu blesku pri snímaní statického záberu)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný režim.
(Žiaden indikátor): Automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo podsvietení (predvolené nastavenie)
: Zapojený blesk
SL : Pomalá synchronizácia (zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: Odpojený blesk
• Blesk dvakrát zabliká. Prvýkrát preto, lebo nastavuje množstvo svetla.
• Počas nabíjania blesku sa zobrazí indikátor
.
23
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Macro/Blízke zaostrenie (snímanie blízkych objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
(Žiaden indikátor): Vypnutá funkcia Macro
: Macro On (strana W: pribl. 8 cm alebo viac, strana T: pribl. 80 cm alebo viac)
:Close focus enabled (zamknuté na strane W: pribl. 1 až 20 cm)
Macro
• Odporúča sa nastavenie priblíženia na stranu W.
• Rozsah zaostrenia sa zúži a objekt nebude pri zaostrení viditeľný celý.
• Funkcia automatického zaostrenia sa vypne.
Blízke zaostrenie
• V tomto režime môžete snímať aj na vzdialenosť bližšiu, ako pri snímaní v režime
(Macro).
• Optické priblíženie je zamknuté na strane W a nedá sa použiť.
• V režime Burst alebo v režime Bracket (s. 39) nie je možné snímať zábery.
• Ak snímate zábery v režime blízkeho zaostrenia, nie je možné použiť funkciu Face Detection.
• Po stlačení tlačidla približovania sa obraz zväčší pomocou digitálneho priblíženia.
24
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
Stlačte spúšť, zabliká indikátor samospúšte a počas jeho používania bude počuť
pípanie.
Indikátor
samospúšte
Ak chcete príkaz zrušiť, znovu stlačte tlačidlo V
Základné funkcie
(Žiaden indikátor): Samospúšť vypnutý
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
.
• Na zabránenie rozmazaniu trasením fotoaparátu pri stláčaní spúšte použite samospúšť s
dvojsekundovým oneskorením.
25
Prezeranie záberov
Tlačidlo
(Register)/Tlačidlo
(Priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo
(Priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo
Ovládacie tlačidlo
(Prehrávanie).
Ak stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) na vypnutom fotoaparáte, zariadenie sa automaticky
zapne v režime prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte znovu tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Opätovným stlačením tlačidla z
prehrávanie zastavíte.)
Stlačením tlačidla b/B môžete prehrávať dopredu alebo rýchlo prehrávať dozadu.
(Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
Stlačením tlačidla V sa zobrazí obrazovka ovládania hlasitosti, potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
• Videozáznamy s veľkosťou [320] sa zobrazujú menšie.
/ Zobrazenie zväčšeného záberu (priblíženie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo .
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo
Nastavenie časti: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
• Uloženie zväčšených záberov: [Trimming] (s. 54).
26
.
Prezeranie záberov
Zobrazenie obrazovky registra
Ak chcete zobraziť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
Ak sú na vloženej pamäťovej karte Memory Stick Duo viaceré priečinky, pomocou
tlačidla b vyberte panel na výber priečinka a potom pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovaný priečinok.
domovskej obrazovke.
• Pri každom stlačení tlačidla
zmení.
Index Display] na
(Register) sa počet záberov na obrazovke registra
Základné funkcie
• Obrazovku registra je taktiež možné otvoriť vybratím položky [
27
Odstránenie záberov
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Pri zobrazovaní v režime samostatného záberu alebo registra, stlačte
tlačidlo MENU.
3 Vyberte možnosť [
Delete] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle.
4 Pomocou tlačidiel b/B vyberte spôsob odstránenia spomedzi možností
[This Image], [Multiple Images] a [All In This Folder]. Potom stlačte tlačidlo
z.
Ak ste vybrali možnosť [This Image]
Odstráni sa aktuálne vybratý záber.
Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
28
Odstránenie záberov
Ak ste vybrali možnosť [Multiple Images]
Vyberie sa niekoľko súborov súčasne a odstránia sa.
1 Vyberte zábery, ktoré chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo z.
Znak začiarknutia
sa zobrazí v začiarkavacom políčku záberu.
3 Pomocou tlačidla v vyberte možnosť [OK] a potom stlačte tlačidlo z.
Ak ste vybrali možnosť [All In This Folder]
Odstránia sa všetky zábery vo vybratom priečinku.
Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Základné funkcie
2 Stlačte tlačidlo MENU.
• Keď je zobrazená obrazovka registra, môžete odstrániť všetky zábery v priečinku
výberom položky [Multiple Images] a presunutím zvýraznenia na panel priečinka
pomocou tlačidla b. Potom začiarknite políčko priečinka.
29
Rôzne funkcie – HOME/Menu
Používanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka je základná obrazovka, ktorá sa používa na prístup k rôznym
funkciám. Prístup na domovskú obrazovku je možný bez ohľadu na spustený režim
snímania alebo prezerania.
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME a zobrazí sa domovská obrazovka.
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Domovskú obrazovku nie je možné zobraziť pri pripojení pomocou štandardu
PictBridge alebo pri pripojení USB.
• Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte spúšť do polovice.
30
Rôzne funkcie – HOME/Menu
Položky domovskej obrazovky
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Podrobné informácie o
položkách sa zobrazujú na obrazovke prostredníctvom sprievodcu.
Položky
Shooting
Auto Adjustment (s. 34)
Scene Selection (s. 34)
Program Auto (s. 34)
Movie Mode (s. 34)
View Images
Single Image (s. 49)
Index Display (s. 49)
Slide Show (s. 49)
Printing, Other
Print
Music Tool (s. 91)
Download Music
Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool (s. 60)
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool (s. 63)
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1 (s. 64)
Beep
Initialize
Main Settings 2 (s. 65)
USB Connect
Video Out
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (s. 67)
AF Illuminator
AF Mode
Shooting Settings 2 (s. 69)
Auto Orientation
Základné funkcie
Kategória
Format Music
Function Guide
COMPONENT
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Clock Settings (s. 70)
Language Setting (s. 71)
31
Rôzne funkcie – HOME/Menu
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Function guide
Nastavením funkcie [Function Guide] na možnosť [Off] sa
sprievodca funkciami vypne (s. 64).
• Táto ponuka sa dá zobraziť, len keď je fotoaparát v režime snímania alebo prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sú k dispozícii rôzne položky.
2 Vyberte požadovanú položku ponuky pomocou tlačidiel v/V na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel b/B.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Po vybratí položky stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnite ponuku.
32
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastaveného režimu fotoaparátu.
Ponuka pre snímanie je dostupná len v režime snímania a ponuka na prezeranie len v
režime prehrávania.
Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke prehrávania sú dostupné rôzne položky v
závislosti od vybratého režimu snímania (napríklad Auto Adjustment, Scene Selection,
Program Auto, Movie Mode).
( : dostupné)
Vybratý režim:
Scene
Selection
Program
Auto
Movie
Mode
—
—
—
—
Ponuka pre snímanie (s. 37)
Scene Selection
—
Image Size
Face Detection
*
REC Mode
*
Color Mode
—
—
ISO
—
—
Metering Mode
—
—
Focus
—
—
Základné funkcie
Auto
Adjustment
—
—
EV
White Bal
—
*
Flash Level
—
—
—
*
—
Red Eye Reduction
SteadyShot
—
SETUP
*Funkcia je obmedzená v závislosti od vybratého režimu Scene Selection (s. 36).
Ponuka na prezeranie (s. 52)
(Delete)
(Retouch)
DPOF
(Rotate)
(Slide Show)
(Protect)
(Print)
(Select Folder)
33
Používanie funkcií snímania
Prepínanie režimu snímania
Režim snímania môžete prepnúť na domovskej obrazovke.
Režimy snímania:
Pre snímanie statických záberov máte k dispozícii tri režimy snímania: Auto
Adjustment, Scene Selection, Program Auto a jeden pre snímanie videozáznamov.
Predvolené nastavenie je režim Auto Adjustment.
Keď chcete prepnúť na iný režim ako Auto Adjustment, postupujte podľa pokynov
nižšie.
1Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie domovskej
obrazovky.
2Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte
možnosť
(Shooting).
3Vyberte požadovaný režim pomocou tlačidiel v/V a
potom stlačte tlačidlo z.
: režim Auto Adjustment
Umožňuje snímanie záberov s automaticky upravovaným nastavením.
: režim Scene Selection
Umožňuje snímanie s predvolenými nastaveniami v závislosti od podmienok scény
(s. 35).
: Režim Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosťou uzávierky,
ako aj hodnotou clony). Rôzne nastavenia môžete vybrať aj v ponuke. (Podrobnejšie
informácie o dostupných funkciách nájdete na strane 33.)
: Movie Mode
Umožňuje snímanie videozáznamov so zvukom.
Tlačidlo HOME
34
Ovládacie tlačidlo
Snímanie záberov použitím režimu Scene
Selection
Režimy Scene Selection
Nasledujúce režimy sa zhodujú s podmienkami aktuálneho prostredia.
High Sensitivity
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj v nedostatočne
osvetlených podmienkach.
Znižuje rozmazanie.
Landscape
Zaostrí len na vzdialené
objekty pri snímaní krajiny atď.
Hi-Speed Shutter
Soft Snap
Beach
Twilight Portrait*
Vhodný na snímanie portrétov
na tmavých miestach.
Umožňuje snímanie ostrých
záberov ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Twilight*
Umožňuje snímanie záberov
nočných scén na veľkú
vzdialenosť bez toho, aby sa
zmenila tmavá atmosféra
okolitého prostredia.
Pri snímaní záberov pri mori
alebo jazere sa modrá farba
vody zaznamená veľmi čisto.
Snow
Pri snímaní scén
odohrávajúcich sa na snehu
alebo na iných miestach s
bielym pozadím použite tento
režim, aby ste zabránili
vyblednutiu farieb a
zaznamenali jasné snímky.
Používanie funkcií snímania
Umožňuje snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou. Je
vhodný pre portréty ľudí, kvetín
atď.
Umožňuje snímať pohybujúce
sa objekty vo vonkajších
podmienkach alebo na iných
jasne osvetlených miestach.
• Rýchlosť uzávierky sa zvýši,
preto snímky nasnímané na
tmavých miestach budú
tmavšie.
Fireworks*
Umožňuje snímať ohňostroj v
celej jeho kráse.
* Ak snímate zábery v režime [Twilight Portrait], [Twilight] alebo [Fireworks], rýchlosť uzávierky je
nižšia. Na zníženie rozmazania vám odporúčame používať statív.
35
Snímanie záberov použitím režimu Scene Selection
Funkcie, ktoré sa nedajú používať v kombinácii s režimom Scene Selection
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od režimu Scene Selection sú niektoré
funkcie nedostupné.
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Macro/
Close
Focus
Flash
/—
—/—
/—
SL
Face
Detection
Burst/
Bracket
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
/—
White
Bal
Red Eye
Reduction
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—/—
* [Flash] nie je možné vybrať.
36
EV
—
—
—
—
—
SteadyShot
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Funkcie, ktoré pri režime snímania používajú tlačidlo MENU, sú popísané nižšie.
Podrobné informácie o používaní ponuky nájdete na strane 32.
Dostupné režimy sú zobrazené takto.
Nemôžete použiť režim, ktorý je zobrazený v šedej farbe.
Dostupné
Režim snímania (Auto Adjustment/
Scene Selection/Program Auto)
Movie Mode
.
Scene Selection: používanie režimu Scene Selection
Vyberte režim snímania statických záberov.
Umožňuje snímať s predvolenými nastaveniami v závislosti od podmienok scény (Scene
Selection) (s. 35).
Image Size: výber veľkosti záberu
Používanie funkcií snímania
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Nedostupné
Pre statické zábery
Vyberie veľkosť záberu pre snímanie statických záberov.
Podrobné informácie nájdete na strane 11.
Pre videozáznam
(Fine)
(Standard)
Vyberie veľkosť záberu pre videozáznam. Podrobné
informácie nájdete na strane 11.
37
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Face Detection: detekcia tváre objektu
Vyberie, či sa použije funkcia detekcia tváre.
(On)
Detekcia tváre objektu upraví aj zaostrenie, záblesk,
expozíciu, vyváženie bielej farby a predbežný záblesk pre
redukciu červených očí.
Označenie funkcie Face
Detection
Zameriavací rámček zóny AF
(Off)
Nepoužije funkciu Face Detection.
• Ak je funkcia [Face Detection] nastavená na možnosť [On], nemôžete použiť digitálne
priblíženie.
• Dostupné len pre režim [Soft Snap] po nastavení režimu Scene Selection. V tomto
prípade je funkcia Face Detection nastavená automaticky na možnosť [On].
• Funkcia dokáže zaznamenať až 8 tvárí objektov. Ak snímate zábery v režime [Soft
Snap], počet tvárí, ktoré môže fotoaparát zaznamenať, je obmedzený na dve.
• Ak fotoaparát pri snímaní zistí viac ako jednu tvár, automaticky sa zaostrí na tvár
jednej z hlavných osôb.
• Keď zaostríte zatlačením spúšte do polovice a jej podržaním, farba rámčeka okolo
zaostreného objektu sa zmení na zelenú. Ak sa rámček nezafarbí na zeleno,
fotoaparát zaostril aj na objekt, ktorý je v rovnakej vzdialenosti ako hlavný objekt.
• Funkcia Face Detection môže v niektorých podmienkach aj zlyhať.
38
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
REC Mode: výber režimu nepretržitého snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať nepretržite alebo nie.
(Normal)
(Burst)
Nesníma nepretržite.
Keď držíte spúšť stlačenú, fotoaparát zaznamenáva až
100 snímok za sebou.
• Blesk je nastavený do polohy
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
Zaznamená skupinu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície (Exposure Bracket).
O čo väčšia je hodnota kroku posunu, o to väčší je aj
posun v hodnote expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá hodnota expozície je
správna, snímajte v režime Exposure Bracket a posúvajte
ju. Neskôr môžete vybrať záber s najlepšou expozíciou.
• V režime Exposure Bracket nemôžete snímať, keď je režim
(Shooting) nastavený na možnosť [
Auto
Adjustment].
• Blesk je nastavený do polohy
(Odpojený blesk).
Používanie funkcií snímania
BRK ±0.3EV
(Odpojený blesk).
Režim Burst
• Pri snímaní použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne päť záberov.
• Interval snímania je približne 0,46 sekundy. Interval snímania je dlhší v závislosti od nastavenej
veľkosti záberu.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• V závislosti od režimu Scene Selection sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Burst (s. 36).
Režim Exposure Bracket
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Ak je expozícia nastavená ručne (s. 41), posunie sa v závislosti od nastaveného jasu.
• Interval snímania je približne 0,46 sekundy.
• Ak je snímaný objekt príliš jasný alebo tmavý, je možné, že ho nebudete môcť dobre nasnímať s
vybratou hodnotou kroku posunu.
• V závislosti od režimu Scene Selection sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Exposure Bracket (s. 36).
39
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Color Mode: Zmena sýtosti záberu a pridávanie
špeciálnych efektov
Je možné upraviť jas záberu a pridať špeciálne efekty.
(Normal)
(Vivid)
Nastaví farbu záberu na sýtu a jasnú.
(Natural)
Nastaví nenápadnú farbu záberu.
(Sepia)
Nastaví farbu záberu dohneda.
(B & W)
Nastaví farbu záberu na monochromatickú (čiernobielu).
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrať len možnosti [Normal], [B & W] alebo [Sepia].
40
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
ISO: výber svetelnej citlivosti
Nízka citlivosť ISO
Vysoká citlivosť ISO
Vyberie svetelnú citlivosť s jednotkami ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
• Ak chcete podrobnejšie informácie o citlivosti ISO, pozrite na strane 10.
• Pri vyššej hodnote citlivosti ISO sa na zábere zobrazuje väčší šum.
• Citlivosť [ISO] je v režime Scene Selection nastavená na možnosť [ISO AUTO].
• Počas nastavenia na funkcie Burst alebo Exposure Bracket môžete vybrať len možnosti [ISO
AUTO], [ISO 80] až [ISO 400].
• Pri snímaní v jasnejších svetelných podmienkach fotoaparát automaticky zvýši reprodukciu tónov,
vďaka čomu zabráni zbeleniu záberu (s výnimkou nastavenia citlivosti [ISO] na hodnotu [ISO 80]).
Používanie funkcií snímania
Nastaví vyššiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach alebo pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
EV: úprava intenzity svetla
Expozíciu nastavte ručne.
Smerom k
značke –
Smerom k
značke +
-2.0EV
Smerom k značke –: záber stmavne.
0EV
Fotoaparát automaticky nastaví hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k značke +: zosvetlí záber.
• Podrobné informácie o expozícii nájdete na s. 9.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3 EV.
• Ak je objekt snímaný v extrémne svetlých alebo tmavých podmienkach, alebo ak používate blesk,
nastavená hodnota expozície sa nemusí v skutočnosti aplikovať.
41
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Metering Mode: výber režimu merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí tú časť, podľa ktorej sa nastaví expozícia.
(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (viacoblastné meranie).
(Center)
Zameria sa na stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu v strede umiestneného objektu (stredové
meranie).
(Spot)
(len pre statické zábery)
Zameria iba jednu časť daného objektu (bodové
meranie).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom protisvetlo, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
• Podrobné informácie o expozícii nájdete na s. 9.
• Pri bodovom alebo stredovom meraní sa pre zaostrenie na meraciu pozíciu odporúča nastavenie
funkcie [Focus] na hodnotu [Center AF] (s. 43).
42
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Focus: zmena spôsobu zaostrovania
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Ak je správne zaostrenie v režime automatického
zaostrovania zložité, použite ponuku.
(Multi AF)
Automatické zaostrenie na objekt vo všetkých zónach
zameriavacieho rámčeka.
• Tento režim je vhodný, ak sa snímaný objekt nenachádza v
strede rámčeka.
Zameriavací rámček zóny AF
(len pre statické zábery)
(Center AF)
(len pre statické zábery)
Automatické zaostrenie na objekt nachádzajúci sa v
strede zameriavacieho rámčeka.
• V kombinácii s funkciou uzamknutia AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček zóny AF
Používanie funkcií snímania
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
(Spot AF)
(len pre statické zábery)
Automatické zaostrenie na veľmi malý objekt alebo úzku
časť záberu.
• V kombinácii s funkciou uzamknutia AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu. Držte fotoaparát pevne,
aby sa navzájom vyrovnal objekt a zameriavací rámček
zóny AF.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(neobmedzená
vzdialenosť)
Pri zaostrení na objekt sa použije predtým nastavená
vzdialenosť objektu (vopred nastavené zaostrenie).
• V režime automatického zaostrovania je zložité správne
zaostriť na objekt, ktorý sa nachádza za mrežou alebo za
sklom. V podobných prípadoch je vhodnejšie použiť
funkciu [Focus].
43
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Informácie o nastavení vzdialenosti pri funkcii [Focus preset] sú približné. Pri posúvaní objektívu
nahor alebo nadol odchýlka rastie.
• Ak používate funkciu digitálneho zaostrenia alebo iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je
vypnutý a nový zameriavací rámček zóny AF sa zobrazuje bodkovanou čiarou. V takom prípade je
priorita pohybu AF zameraná na objekty nachádzajúce sa okolo stredu rámčeka.
z Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia
Ak snímate záber, v ktorom sa snímaný objekt nachádza v rohu rámčeka (alebo displeja), alebo ak
je vybratá možnosť [Center AF] alebo [Spot AF], fotoaparát pravdepodobne nezaostrí na objekt v
rohu rámčeka.
V podobných prípadoch postupujte nasledovne.
1 Zmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa objekt nachádzal v strede zameriavacieho
rámčeka zóny AF a stlačením spúšte do polovice zaostrite na objekt (uzamknutie AF).
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor uzamknutia AE/AF
Ak nestlačíte spúšť až na doraz, môžete tento postup zopakovať toľkokrát, koľko
potrebujete.
2 Ak indikátor uzamknutia AE/AF prestane blikať a ostane zapnutý, vráťte sa na záber s
potrebnou kompozíciou a úplne stlačte tlačidlo uzávierky.
44
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
White Bal: úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii,
napríklad ak sa farby na zábere zobrazujú nesprávne.
(Auto)
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri za pekného
dňa, v noci, snímanie neónových nápisov, nočných
pohľadov, ohňostroja a pod.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zahmlenej oblohe alebo na
tienistých miestach.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
Fluorescent Light 1: Upravuje nastavenie pre osvetlenie
bielou žiarivkou.
Fluorescent Light 2: Upravuje nastavenie pre osvetlenie
prirodzenou bielou žiarivkou.
Fluorescent Light 3: Upravuje nastavenie pre osvetlenie
bielou žiarivkou za dňa.
n (Incandescent)
Používanie funkcií snímania
(Daylight)
Upravuje nastavenie pre miesta pod žiarovkami alebo
pre veľmi osvetlené miesta, napríklad vo fotografickom
štúdiu.
45
Ponuka pre snímanie
WB (Flash)
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
• Túto položku nie je možné vybrať pri snímaní
videozáznamov.
• Podrobné informácie o vyvážení bielej farby nájdete na strane 10.
• Pri osvetlení blikajúcou žiarivkou môže funkcia vyváženia bielej farby fungovať nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo [Fluorescent
Light 3].
• S výnimkou snímania záberov v režimoch [Flash], režim [White Bal] je pri zasvietení blesku
nastavený na hodnotu [Auto].
• V závislosti od režimu Scene Selection sú niektoré možnosti nedostupné (s. 36).
Flash Level: úprava intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Smerom k značke –: zníži úroveň intenzity blesku.
(Normal)
(+)
Smerom k značke +: zosilní úroveň intenzity blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite s. 23.
46
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Red Eye Reduction: odstránenie efektu červených očí
Pred snímaním blesk zabliká dva alebo
viackrát, aby sa znížil efekt červených očí
spôsobený bleskom.
Ak je funkcia [Face Detection] nastavená na možnosť
[On], blesk zabliká automaticky, aby sa znížil efekt
červených očí.
(On)
Blesk vždy zabliká, aby sa znížil efekt červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu Red Eye Reduction.
• Keďže do kliknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nenasnímali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Odstránenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predbežný záblesk a pod. V
takom prípade môžete po snímaní opraviť efekt červených očí použitím funkcie [Retouch] v
ponuke na prezeranie (s. 52).
• Táto možnosť nie je dostupná v závislosti od nastavenia režimu Scene Selection (s. 36).
• Ak nastavíte funkciu [Face Detection] na hodnotu [Off], funkcia redukcie efektu červených očí
nebude fungovať, ani keď vyberiete možnosť [Auto].
Používanie funkcií snímania
(Auto)
SteadyShot: výber režimu stabilizovaného záberu
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu stabilizovaného záberu pri polovičnom
stlačení spúšte.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu stabilizovaného záberu. Môžete
stabilizovať aj tie zábery, ktoré sú priblížené na veľkú
vzdialenosť.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Shooting].
(Off)
Nepoužíva režim stabilizovaného záberu.
• Pri výbere režimu [
Auto Adjustment] je funkcia [SteadyShot] nastavená na hodnotu
[Shooting].
• Pre videozáznamy sú možnosti obmedzené na režim [Continuous] a [Off]. Fotoaparát je
automaticky nastavený na režim [Continuous].
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií
47
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
SETUP: výber nastavení snímania
Vyberte nastavení pre funkciu snímania. Položky, ktoré sa zobrazia v tejto ponuke, sú
rovnaké ako tie na domovskej obrazovke v režime
(Shooting Settings). Pozrite
s. 31.
48
Používanie funkcií na prezeranie
Prehrávanie záberov z domovskej
obrazovky
Zábery môžete prehrávať prostredníctvom domovskej obrazovky.
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME.
2 Vyberte možnosť
(View Images) pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovaný režim prezerania.
(Single Image): Prehrávanie jedného záberu
(Prehrávanie) (s. 26).
(Index Display): Prehrávanie zoznamu záberov
Rovnakú funkciu spustíte stlačením tlačidla
(Register) (s. 27).
Zobrazí sa zoznam záberov vo vybratom priečinku.
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
1 Vyberte možnosť [
Slide Show].
Používanie funkcií na prezeranie
Zobrazí sa posledný nasnímaný záber.
Rovnakú funkciu spustíte stlačením tlačidla
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Start], potom stlačte tlačidlo z, čím sa spustí
prehrávanie.
Pozastavenie prehliadky záberov
Stlačte tlačidlo z na ovládacom tlačidle.
Ak ju chcete opätovne spustiť, pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Continue],
potom stlačte tlačidlo z.
• Prehliadka bude pokračovať záberom, ktorý bol pozastavený, ale hudba sa spustí znovu od
začiatku.
Zobrazenie predchádzajúceho/nasledujúceho záberu
Keď je prehliadka pozastavená, stlačte tlačidlá b/B.
49
Prehrávanie záberov z domovskej obrazovky
Nastavenie hlasitosti hudby
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V, potom pomocou
tlačidiel b/B upravte hlasitosť.
Ukončenie prehliadky záberov
Keď je prehliadka pozastavená, pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [Exit], potom
stlačte tlačidlo z.
Zmena nastavenia
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Image
Len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa).
Folder
Prehrávanie všetkých záberov vo vybratom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov v poradí na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Effects
Simple
Jednoduchá prezentácia vhodná pre širokú škálu scén.
Nostalgic
Náladová prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény.
Stylish
Štýlová prezentácia v stredne rýchlom tempe.
Active
Prezentácia v rýchlom tempe vhodná pre živé scény.
Normal
Základná prezentácia prepínajúca zábery v
predurčených intervaloch.
• Ak sú vybraté efekty [Simple], [Nostalgic], [Stylish] alebo [Active], zobrazia sa len statické zábery.
• Počas prezentácie v režime [Normal] sa hudba neprehráva (nastavenie [Off]). Zvuk videozáznamu
bude počuť.
Music
Predvolené nastavenie hudby závisí od vybratých efektov.
50
Music1
Predvolené nastavenie pre režim [Simple].
Music2
Predvolené nastavenie pre režim [Nostalgic].
Music3
Predvolené nastavenie pre režim [Stylish].
Music4
Predvolené nastavenie pre režim [Active].
Off
Nastavenie pre režim [Normal]. Hudba sa neprehráva.
Prehrávanie záberov z domovskej obrazovky
Interval
3 sec
5 sec
Nastavenie intervalu zobrazenia záberov v režime
prezentácie [Normal].
10 sec
30 sec
1 min
Auto
Interval je nastavený tak, aby zodpovedal vybratej
položke časti [Effects].
Interval je nastavený na hodnotu [Auto], ak je v položke
[Effects] nastavená možnosť [Normal].
Repeat
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
z Pridanie alebo zmena hudobných súborov
Požadované hudobné súbory z diskov CD alebo súbory vo formáte MP3 môžete preniesť do
fotoaparátu a prehrávať ich počas prezentácie. Hudobné súbory môžete prenášať pomocou nástroja
[
Music Tool] v ponuke
(Printing, Other) na domovskej obrazovke a pomocou softvéru
„Music Transfer“ (dodáva sa) nainštalovanom v počítači. Ďalšie informácie nájdete na s. 91 a 93.
• Do fotoaparátu môžete zaznamenať maximálne 4 hudobné súbory. Štyri vopred nastavené
hudobné súbory (Music1-Music4) je možné nahradiť prenesenými súbormi.
• Maximálna dĺžka prehrávania každého z hudobných súborov je 180 sekúnd.
• Ak pre poškodenie alebo zlé fungovanie nemôžete hudobné súbory prehrať, použite funkciu
[Format Music] (s. 91) a preneste hudbu znovu.
Používanie funkcií na prezeranie
On
51
Ponuka na
prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Táto časť vysvetľuje položky ponuky, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla MENU v
režime prehrávania. Ďalšie informácie o používaní ponuky nájdete na strane 32.
(Delete): Odstránenie záberov
Zobrazia sa zábery na obrazovke s jedným záberom alebo na obrazovke registra a
odstránia sa. Pozrite na strane 28.
(This Image)
Odstráni sa aktuálne vybratý záber.
(Multiple Images)
Vyberie sa viacero záberov a odstránia sa.
(All In This Folder)
Odstránia sa všetky zábery vo vybratom priečinku.
(Slide Show): Prehrávanie série záberov
Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo
obrazovke.
Pozrite na strane 49.
(Slide Show) na domovskej
(Retouch): Retušovanie statických záberov po snímaní
Umožňuje vykonať úpravy na statickom zábere alebo použiť špeciálne efekty.
Uchová sa aj pôvodný záber.
(Soft Focus)
Spôsobí rozmazanie okolia vybratého bodu
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stred obrázka na
retušovanie a stlačte tlačidlo MENU.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Level] a stlačte
tlačidlo z. Pomocou tlačidiel v/V upravte úroveň
retušovania a znova stlačte tlačidlo z.
3 Upravte rozpätie retušovania pomocou tlačidla W/T.
4 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
52
Ponuka na prezeranie
(Partial Color)
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Okolie vybratého bodu zafarbí na čiernobielo
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stred obrázka na
retušovanie a stlačte tlačidlo MENU.
2 Upravte rozpätie retušovania pomocou tlačidla W/T.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
(Fisheye Lens)
Okolo vybratého bodu aplikuje efekt rybieho oka
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Level] a stlačte
tlačidlo z. Pomocou tlačidiel v/V upravte úroveň
retušovania a znova stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
(Cross Filter)
Pridáva záblesk k svetlým bodom na zábere
Používanie funkcií na prezeranie
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte stred obrázka na
retušovanie a stlačte tlačidlo MENU.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Level] a stlačte
tlačidlo z. Pomocou tlačidiel v/V upravte úroveň
retušovania a znova stlačte tlačidlo z.
2 Upravte dĺžku retušovania pomocou tlačidla W/T.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
53
Ponuka na prezeranie
(Trimming)
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
Orezaním záberov odstraňuje neželané časti
1 Ak chcete priblížiť oblasť orezania, stlačte tlačidlo W/T.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte bod a stlačte
tlačidlo MENU.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku [Image Size], a
potom stlačte tlačidlo z.
Vyberte veľkosť, v akej chcete záber uložiť, a stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
(Red Eye Correction)
Odstraňuje efekt červených očí spôsobený bleskom
Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť [OK] a stlačte
tlačidlo z.
• V závislosti od záberu sa efekt cervených ocí možno nebude dať
odstrániť.
Ak vyberiete možnosť [Trimming]
• Veľkosť obrázka, ktorú môžete orezať, závisí od záberu.
• Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršiť.
54
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
(Protect): Ochrana pred náhodným vymazaním
Chráni zábery pred náhodným vymazaním.
(This Image)
Ochráni alebo odomkne aktuálne vybratý záber.
(Multiple Images)
Zobrazia sa a ochránia alebo odomknú viaceré zábery.
Ochrana záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete chrániť, alebo vyberte zábery na obrazovke registra.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte možnosť
(Protect) a pomocou tlačidiel b/B vyberte
položku [This Image]. Potom stlačte tlačidlo z.
Záber je chránený a zobrazí sa na ňom indikátor - (Protect).
-
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku
(Protect) a pomocou tlačidiel b/B vyberte
položku [Multiple Images]. Potom stlačte tlačidlo z.
V režime zobrazenia samostatného záberu:
3 Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle vyberte záber, ktorý chcete chrániť. Potom
stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu je pripojená ikona .
Používanie funkcií na prezeranie
Výber a ochrana záberov
4 Stlačením tlačidiel b/B zobrazte ďalšie zábery, ktoré chcete chrániť, a stlačte tlačidlo z.
5 Stlačte tlačidlo MENU.
6 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
V režime registra:
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte záber, ktorý chcete chrániť, a
stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu je pripojená ikona .
4 Pomocou tlačidla b sa premiestnite na panel na výber priečinkov a pomocou tlačidiel v/V
vyberte priečinok so zábermi, ktoré chcete chrániť. Ak chcete vybrať ďalšie zábery,
zopakujte krok 3.
5 Ak chcete vybrať všetky zábery v priečinku, v kroku 4 stlačte tlačidlo z.
K vybratému priečinku je pripojená ikona .
6 Stlačte tlačidlo MENU.
55
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
7 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Na vybratých záberoch sa zobrazí indikátor - (Protect).
Zrušenie ochrany
Vyberte záber, ktorého ochranu chcete zrušiť, a odomknite ho rovnakým spôsobom,
ako ste postupovali pri ochrane.
Indikátor - (Protect) sa prestane zobrazovať.
• Pri formátovaní sa odstránia všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane
chránených záberov. Tieto zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvať dlhší čas.
DPOF: Pridanie značky poradia tlače
Pridá značku DPOF (poradie tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačiť (s. 98).
(This Image)
Pripája tlačové značky DPOF k vybratému záberu alebo ich
z neho odstraňuje.
(Multiple Images)
Zobrazí záber a pripojí tlačové značky DPOF k záberom
alebo ich zo záberov odstráni.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Pozrite s. 95.
Fungovanie ponuky sa zhoduje s postupom pri výbere položky z domovskej obrazovky.
(Rotate): Otočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom paneli vyberte možnosť
(Rotate), potom stlačte
tlačidlo z.
] a potom otočte záber pomocou tlačidiel b/B.
4 Vyberte možnosť [
5 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Videozáznamy a chránené zábery sa nedajú pootočiť.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným fotoaparátom neotočí.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača nemusia
akceptovať informácie o otočení záberu.
56
Ponuka na prezeranie
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 32
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, ak používate fotoaparát s
pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie výberu priečinka
V kroku 2 vyberte možnosť [Exit] a potom stlačte tlačidlo z.
Používanie funkcií na prezeranie
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete upraviť alebo môžete vytvoriť nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (s. 60)
• Úprava priečinka na ukladanie záberov t [Change REC.Folder] (s. 61)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: presun do predchádzajúceho priečinka.
: presun do nasledujúceho priečinka.
: presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov.
57
Prispôsobenie nastavení
Prispôsobenie funkcie Manage
Memory a položky Settings
Predvolené nastavenie môžete zmeniť pomocou možností
(Settings) na domovskej obrazovke.
(Manage Memory) alebo
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME a zobrazí sa domovská obrazovka.
2 Vyberte možnosť
(Manage Memory) alebo
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
(Settings) pomocou
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidla B presuňte zvýraznenie do časti na výber položiek,
pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo z.
58
Prispôsobenie funkcie Manage
Memory a položky Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
5 Vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
Zrušenie zmeny nastavenia
Vyberte položku [Cancel], ak je to jedna z položiek nastavenia, a potom stlačte tlačidlo
z.
Ak nie, stlačte tlačidlo b.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
• Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte spúšť do polovice.
Prispôsobenie nastavení
59
Manage Memory
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Memory Tool – Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamäťové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začať okamžite
používať.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“
vrátane chránených záznamov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data on Memory Stick will be erased“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Create REC.Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Create REC.Folder]
a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom na
ukladanie záberov.
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
„101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
60
Manage Memory
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
• Snímané zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete
iný priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získať podrobné informácie, pozri časť „Cieľové priečinky na ukladanie záberov a názvy
súborov“ (s. 83).
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Change REC.Folder]
a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
Zrušenie zmeny priečinka na ukladanie záberov
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné vybrať ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Copy
Prispôsobenie nastavení
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnosť [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 64 MB alebo viac.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Copy] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be copied“ (Všetky údaje vo
vnútornej pamäti budú skopírované.).
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
V kroku 3 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Použite úplne nabitú batériu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a vložené batérie už
majú nízku kapacitu, môže sa stať, že batérie sa úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp.
sa môže poškodiť údajová štruktúra niektorých súborov.
61
Manage Memory
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom použite príkaz [Format] v nástroji [
Internal Memory Tool] (s. 63).
• Pri kopírovaní údajov z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ sa skopírujú
všetky údaje. Nie je možné vybrať konkrétny priečinok na karte „Memory Stick Duo“, do ktorého
chcete údaje kopírovať.
• Značka DPOF (poradie tlače) sa neprenáša ani pri kopírovaní údajov.
62
Manage Memory
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Memory Tool – Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje z pamäťovej karty vrátane
chránených záberov.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Format] a potom
stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be erased“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Zrušenie formátovania
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
Prispôsobenie nastavení
63
Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Main Settings – Main Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Pípanie alebo zvuk stlačenia spúšte zaznie po stlačení
ovládacieho tlačidla alebo spúšte.
Off
Vypnutie pípania alebo zvuku spúšte.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú popisy funkcií.
On
Zobrazí sa sprievodca funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Initialize
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty. Zábery uložené vo vnútornej pamäti sa
zachovajú.
1 Vyberte možnosť [Initialize] pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Initialize all settings“.
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
Zrušenie obnovenia
V kroku 2 vyberte možnosť [Cancel] a potom stlačte tlačidlo z.
• Dozrite na to, aby počas vynulovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
64
Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Main Settings – Main Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Vyberie režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový terminál.
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (s. 95). Alebo sa po pripojení
fotoaparátu k počítaču automaticky spustí sprievodca
kopírovaním a zábery nachádzajúce sa v priečinku na
ukladanie záberov vo fotoaparáte sa skopírujú do
počítača (kompatibilného s počítačom, v ktorom je
nainštalovaný systém Windows XP alebo Mac OS X).
Mass Storage
Vytvorí sa prepojenie Mass Storage medzi fotoaparátom
a počítačom alebo iným zariadením USB (s. 79).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so
štandardom PictBridge (s. 79 a 95).
• Ak sa fotoaparát nedá pripojiť k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge, zmeňte nastavenie z režimu [Auto]
na možnosť [PictBridge].
• Ak sa fotoaparát nedá pripojiť k počítaču ani inému
zariadeniu USB, zmeňte nastavenie z režimu [Auto] na
možnosť [Mass Storage].
Prispôsobenie nastavení
PictBridge
COMPONENT
Vyberie typ výstupu video signálu spomedzi možností SD a HD(1080i) v závislosti od
pripojeného televízora. Pozrite s. 73.
HD(1080i)
Vyberie túto položku pri pripájaní fotoaparátu k
televízoru s vysokým rozlíšením spracúvajúcemu signál
1080i.
SD
Túto možnosť vyberte, ak chcete zariadenie pripojiť k
televízoru, ktorý nie je kompatibilný so signálom
HD(1080i).
65
Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Rozličné krajiny a regióny používajú rozličné systémy
kódovania farieb v televízore. Ak chcete zobraziť zábery na televíznej obrazovke,
pomocou informácií s. 74 skontrolujte systém kódovania farieb v televízore krajiny
alebo regiónu, v ktorej sa fotoaparát používa.
66
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC (napr.
pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL (napr.
pre Európu).
Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Shooting Settings – Shooting Settings 1
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa zobrazí indikátor ON .
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
Prispôsobenie nastavení
• Ak sa použitím iluminátora AF objekt dostatočne nenasvieti z dôvodu značnej vzdialenosti
snímaného objektu, alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa
približná maximálna vzdialenosť 2,7 m (priblíženie: W)/2,0 m (priblíženie: T).
• Zaostrovanie prebieha, kým iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Keď je nastavená funkcia ručného zaostrenia (s. 43), iluminátor AF nefunguje.
• Ak používate funkciu Iluminátor AF, zameriavací rámček zóny AF je vypnutý a nový zameriavací
rámček zóny AF je zobrazený bodkovanou čiarou. V tomto prípade funkcia automatického
zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty, ktoré sa nachádzajú blízko stredu rámčeka.
• Iluminátor AF nie je funkčný, ak je v režime Scene Selection vybratý režim [Twilight],
[Landscape], [Hi-Speed Shutter] alebo [Fireworks].
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora
AF.
• Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na možnosť [On], iluminátor AF nefunguje.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete jednoducho nastaviť vodorovnú alebo zvislú pozíciu objektu.
On
Zobrazí čiary mriežky.
Off
Nezobrazí čiary mriežky.
• Mriežka sa na nasnímanom zábere nezobrazí.
67
Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
AF Mode
Vyberie režim automatického zaostrovania.
Single
Automaticky upravuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní
spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri snímaní
statických objektov.
Monitor
Automaticky upravuje zaostrenie pred zatlačením a
pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Single].
• Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [On], režim [AF Mode] nefunguje.
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (až 5×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 5×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart (Inteligentné
priblíženie) (
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je dostupná, ak je veľkosť záberu nastavená
na hodnotu [8M] alebo [3:2].
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
Precision (Presné
priblíženie) (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov max. 10×, ale zníži sa ich
kvalita.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Veľkosť záberu a maximálna stupnica priblíženia použitím funkcie inteligentného priblíženia
Veľkosť
Maximálna stupnica priblíženia
5M
pribl. 6,3×
3M
pribl. 8,0×
VGA
pribl. 25×
16:9
pribl. 8,5×
• Ak je funkcia [Face Detection] nastavená na možnosť [On], nemôžete použiť digitálne priblíženie.
68
Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Shooting Settings – Shooting Settings 2
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Auto Orientation
Keď fotoaparát otočíte na nasnímanie záberu na výšku, zariadenie zaznamená zmenu
polohy a zobrazí záber v polohe na výšku.
On
Záber nasníma v správnej orientácii.
Off
Funkcia Auto Orientation je vypnutá.
• V závislosti od snímacieho uhla zariadenia môže byť záber nasnímaný s nesprávnou orientáciou. V
takom prípade môžete záber otočiť, bližšie informácie nájdete na strane 56.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
Použije funkciu Auto Review.
Off
Nepoužíva funkciu Auto Review.
• Ak v tomto časovom intervale stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude
možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
Prispôsobenie nastavení
On
69
Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Stlačte tlačidlo HOME a v ponuke
možnosť [ Clock Settings].
(Settings) na domovskej obrazovke vyberte
2 Vyberte formát zobrazenia dátumu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
3 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
Zrušenie nastavenia času
Vyberte možnosť [Cancel] a stlačte tlačidlo z.
70
Settings
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 58
Language Setting
Language Setting
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a
správy.
Prispôsobenie nastavení
71
Prezeranie záberov v televízore
Prezeranie záberov v televízore
Zábery môžete prezerať na obrazovke televízora, ak pripojíte fotoaparát k televízoru.
Pripojenie je rôzne v závislosti od typu televízora, ku ktorému je pripojený fotoaparát.
Prezeranie záberov na obrazovke televízora pripojením
fotoaparátu k televízoru pomocou dodaného kábla
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
1 Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
VIDEO
Žltý
AUDIO
Čierny
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Ovládacie tlačidlo
Kábel pre viacúčelový
terminál (dodáva sa)
2 Do multikonektora
• Fotoaparát umiestnite s obrazovkou otočenou smerom nahor.
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový konektor (čierny) kábla pre viacúčelový terminál
pripojte do konektora pre ľavý kanál zvuku na televízore.
2 Zapnite televízor a prepínač vstupného signálu TV/video prepnite do polohy
„video“.
• Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.
3 Stlačením tlačidla
zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak,
aby vyhovoval norme vášho televízora (s. 66).
72
Prezeranie záberov v televízore
Zobrazenie záberov pripojením fotoaparátu k televízoru HD
Nasnímané zábery môžete zobraziť pripojením fotoaparátu k televízoru HD (vysoké
rozlíšenie) pomocou komponentného kábla (nedodáva sa).
Pred pripojením fotoaparátu k televízoru vypnite fotoaparát aj televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
1 Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
COMPONENT
AUDIO
VIDEO IN
Biely/Červený
Zelený/Modrý/Červený
Ovládacie tlačidlo
Komponentný kábel
(nedodáva sa)
Tlačidlo HOME
2 Do multikonektora
• Fotoaparát umiestnite s obrazovkou otočenou smerom nahor.
• Kábel pre konektory pre video (zelený/modrý/červený) je rovnakej farby ako jednotlivé
konektory.
2 Zapnite televízor a prepínač vstupného signálu TV/video prepnite do polohy
Prezeranie záberov v televízore
Tlačidlo
(Prehrávanie)
„video“.
• Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora.
73
Prezeranie záberov v televízore
3 Stlačením tlačidla
zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Na domovskej obrazovke vyberte položku
(Settings) a v položke [
Main Settings 2]
nastavte položku [COMPONENT] na možnosť [HD(1080i)] (s. 65).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme vášho televízora (s. 66).
• Nemôžete pozerať výstup videozáznamov vo formáte signálu HD.
Informácie o systémoch kódovania farieb v televízore
Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s káblom pre
viacúčelový terminál a vstupným konektorom pre video. Systém kódovania farieb v
televízore sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb v digitálnom fotoaparáte. V
nasledujúcom zozname skontrolujte systém kódovania farieb v televízore krajiny alebo
regiónu, v ktorom sa fotoaparát používa.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
a ďalšie
Systém PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Kuvajt,
Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie
74
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Podrobné informácie o práci s počítačom Macintosh
nájdete v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (s. 92).
Táto časť popisuje obsah obrazovky v anglickej verzii.
• V systéme Windows Vista sa môžu niektoré názvy a operácie
líšiť od popísaných nižšie.
Najskôr nainštalujte softvér (dodáva sa) (s. 77)
Kopírovanie záberov do počítača (s. 78)
• Prezeranie záberov na monitore počítača
• Prezeranie záberov uložených v počítači
• Prezeranie fotografií usporiadaných podľa dátumu
• Úprava záberov
• Pridávanie a vymieňanie hudobných súborov použitím
programu „Music Transfer“
• Zobrazí umiestnenie statických záberov na mape (vyžaduje
Práca s počítačom
Práca so zábermi použitím programov „Picture Motion Browser“ a „Music
Transfer“ (s. 85 a 91)
sa pripojenie na Internet)
• Vytvorí disk s nasnímanými zábermi (vyžaduje zapisujúcu
jednotku pre disky CD alebo DVD)
• Vloží dátum do snímok a uloží ich alebo vytlačí
75
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* alebo Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému uvedeného vyššie.
Konektor USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programov „Picture
Motion Browser“ a „Music
Transfer“
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP*
Zvuková karta: 16-bitová stereofónna
zvuková karta s reproduktormi
Procesor/pamäť: Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM
alebo viac (odporúča sa: Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší a 256 MB
pamäte RAM alebo viac)
Softvér: DirectX 9.0c alebo novší
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na
inštaláciu – 200 MB alebo viac
Displej: Rozlíšenie obrazovky: minimálne
rozlíšenie 1 024 × 768 bodov alebo viac
Farby: režim High Color (16-bitové
farby) alebo vyšší
* 64-bitové vydania a Starter (Edition) nie sú
podporované.
• Tento softvér je kompatibilný s technológiou
DirectX. Môže sa vyžadovať inštalácia
programu DirectX.
76
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné tri režimy: [Auto]
(predvolené nastavenie), [Mass Storage] a
[PictBridge]. V tejto časti sa ako príklady
uvádzajú režimy [Auto] a [Mass Storage].
Podrobné informácie o režime [PictBridge]
nájdete na strane 65.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony
http://www.sony.net/
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledovného postupu:
• Ak používate systém Windows 2000,
nepripájajte fotoaparát k počítaču pred
inštaláciou.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste
ako správca.
• Po inštalácii dodaného softvéru sa
automaticky nainštaluje ovládač USB.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (dodáva sa) do jednotky CDROM.
Zobrazí sa obrazovka s ponukou
inštalácie.
4 Vyberte položky [Region]
(Región) a [Country/Area] (Krajina
alebo oblasť) a potom kliknite na
tlačidlo [Next] (Ďalej).
Keď sa zobrazí obrazovka [Welcome
to the Install Shield Wizard for Sony
Picture Utility], kliknite na tlačidlo
[Next] (Ďalej).
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva
softvéru).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami zmluvy,
kliknutím začiarknite prepínač vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím s
podmienkami licenčnej zmluvy) a
kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Program DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od systémového prostredia
počítača.
6 Po dokončení inštalácie vyberte
2 Kliknite na tlačidlo [Install]
disk CD-ROM.
(Inštalovať).
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
Zobrazí sa obrazovka [Location
Settings] (Nastavenia umiestnenia).
Práca s počítačom
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) (Tento
počítač) t
(SONYPICTUTIL).
• V systéme Windows Vista sa môže
zobraziť obrazovka AutoPlay. Vyberte
položku „Run Install.exe.“ a postupujte v
inštalácii podľa inštrukcií, ktoré sa
zobrazujú na displeji.
Po inštalácii softvéru sa na pracovnej
ploche vytvorí ikona s odkazom na
webovú lokalitu registrácie zákazníkov.
Po registrácii na webovej lokalite
môžete získať spoľahlivú a užitočnú
technickú podporu.
http://www.sony.net/registration/di
77
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje ako príklad postup pri
práci s počítačom so systémom
Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Počítač s otvorom pre pamäťovú
kartu Memory Stick
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
Z fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
• Aj pri používaní systému Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me môžete kopírovať
zábery vložením pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do otvoru určeného na pamäťovú
kartu v počítači.
• V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, ďalšie informácie
nájdete na strane 105.
Počítač bez otvoru pre pamäťovú
kartu Memory Stick
Skopírujte zábery podľa krokov 1 až 4 na
s. 78 až 82.
• Ak používate systém Windows 2000,
nainštalujte softvér (dodáva sa) ešte pred
spustením procesu. Ak používate systém
Windows XP, inštalácia nie je potrebná.
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
V systéme Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me:
Fotoaparát nie je kompatibilný s touto
verziou operačného systému Windows.
Ak používate počítač bez otvoru na
pamäťovú kartu, používajte na
kopírovanie záberov z karty „Memory
Stick Duo“ komerčne dostupné čítacie
alebo zapisovacie zariadenie pre
pamäťovú kartu Memory Stick.
Ak chcete kopírovať zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najprv skopírujte
zábery na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ a až potom do počítača.
78
Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabité batérie alebo pripojte
fotoaparát k sieťovej zásuvke
pomocou sieťového adaptéra
(nedodáva sa) a kábla USB, A/V,
DC IN pre viacúčelový terminál
(nedodáva sa).
• Ak kopírujete obrazové súbory do
počítača a vložené batérie už majú nízku
kapacitu, môže sa stať, že ak sa batérie
príliš skoro vybijú, neskopírujú sa všetky
súbory, resp. sa môžu poškodiť údaje.
3 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie),
potom zapnite počítač.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Kopírovanie záberov do počítača
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k počítaču
Pripojte fotoaparát k počítaču.
2 Do multikonektora
1 Do konektora
USB
* Počas komunikácie sa na displeji zobrazuje
ikona
.
Nepracujte s počítačom, kým sa zobrazuje
indikátor. Keď sa zobrazí indikátor
,
môžete opäť začať pracovať s počítačom.
• Ak sa správa „Connecting to Mass
Storage...“ nezobrazí, nastavte položku
[USB Connect] na možnosť [Mass Storage]
(s. 65).
• Po inštalácii softvéru (dodáva sa) sa môže
zobraziť obrazovka [Import Images]
(Importovať zábery) (s. 85). V takom
prípade môžete priamo importovať zábery
použitím programu „Picture Motion
Browser“.
Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača
• V systéme Windows 2000 postupuje podľa
pokynov v časti „Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača“ na strane 81.
• Ak používate systém Windows XP/Vista a
obrazovka so sprievodcom sa nezobrazí
automaticky, postupujte podľa pokynov v
časti „Krok 3-B: Kopírovanie záberov do
počítača“ na strane 81.
Kábel pre
viacúčelový
terminál
Na displeji fotoaparátu sa zobrazí správa
„Connecting to Mass Storage...“.
Indikátory
prístupu*
Po prvom pripojení USB počítač
automaticky spustí program, ktorý slúži
na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku
počkajte.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“
(Moje dokumenty).
1 Keď sa po vytvorení pripojenia
USB v kroku 2 na pracovnej
ploche automaticky zobrazí
obrazovka so sprievodcom,
kliknite na položky [Copy pictures
to a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopírovať snímky do
priečinka na tomto počítači
pomocou Sprievodcu skenermi a
fotoaparátmi od spoločnosti
Microsoft) t [OK].
Práca s počítačom
• V systéme Windows XP/Vista sa na
pracovnej ploche zobrazí sprievodca
funkciou AutoPlay.
79
Kopírovanie záberov do počítača
4 Zadajte názov kopírovaných
1
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo [Next]
(Ďalej).
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca pre
skener a fotoaparát).
2 Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, zobrazia sa zábery
vo vnútornej pamäti.
3 Kliknite na začiarkavacie políčko
neželaných záberov a zrušte
začiarknutie, aby sa tieto zábery
neskopírovali, a potom kliknite na
tlačidlo [Next] (Ďalej).
2
Spustí sa kopírovanie záberov. Po
dokončení sa zobrazí obrazovka
„Other Options“ (Ďalšie možnosti).
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka My Documents
(Moje dokumenty).
5 Kliknutím začiarknite prepínač
vedľa možnosti [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] (Nevykonať nič. Práca s
obrázkami je ukončená.), potom
kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
1
1
2
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“ (Názov a
umiestnenie obrázkov).
80
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“
(Ukončenie sprievodcu skenerom a
fotoaparátom).
Kopírovanie záberov do počítača
6 Kliknite na položku [Finish]
(Dokončiť).
Zatvorí sa obrazovka so
sprievodcom.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní
ďalších záberov, odpojte kábel pre
viacúčelový terminál (s. 82). Potom
postupujte podľa návodu v časti „Krok 2:
Pripojenie fotoaparátu k počítaču“ na
strane 79.
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci obrazové súbory,
ktoré chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov obrazového súboru
a v kontextovej ponuke vyberte
príkaz [Copy] (Kopírovať).
1
Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača
• V systém Windows XP, postupuje podľa
vysvetlenia v časti „Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača“ na strane 79.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“
(Moje dokumenty).
1 Dvakrát kliknite na položku [My
• Ďalšie informácie o cieľových
priečinkoch na ukladanie obrazových
súborov nájdete na strane 83.
3 Dvakrát kliknite na priečinok [My
Documents] (Moje dokumenty).
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na okno „My Documents“
(Moje dokumenty) a v kontextovej
ponuke vyberte príkaz [Paste]
(Prilepiť).
1
Práca s počítačom
Computer] (Tento počítač) t
[Removable Disk] (Vymeniteľný
disk) t [DCIM].
2
2
• Ak sa nezobrazí ikona „Removable
Disk“ (Vymeniteľný disk), ďalšie
informácie nájdete na strane 106.
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“ (Moje
dokumenty).
81
Kopírovanie záberov do počítača
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci obrazový súbor
prepíšete novým, pôvodný súbor sa
vymaže. Ak chcete skopírovať obrazový
súbor do počítača bez prepísania
druhého, zmeňte názov súboru na iný
názov a potom súbor skopírujte.
Nezabudnite, že ak zmeníte názov
súboru (s. 84), je možné, že tento záber
už nebudete môcť prehrať na
fotoaparáte.
Krok 4: Prezeranie záberov
na monitore počítača
Táto časť popisuje postup pri prezeraní
záberov skopírovaných do priečinka
„My Documents“ (Moje dokumenty).
1 Kliknite na položky [Start] (Štart)
t [My Documents] (Moje
dokumenty).
2
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• odpojíte kábel pre viacúčelový terminál,
• vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“,
• vložíte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte,
• vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh.
na paneli
Dvakrát kliknite sem.
1
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“ (Moje dokumenty).
• Ak nepoužívate systém Windows XP,
dvakrát-kliknite na položku [My
Documents] (Moje dokumenty) na
pracovnej ploche.
82
2 Kliknite na položky
(USB Mass
Storage Device) t [Stop].
3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
• Krok 4 nie je v systém Windows XP
potrebný.
Kopírovanie záberov do počítača
Cieľové priečinky na
ukladanie záberov a názvy
súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows XP
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
– „Memory Stick Duo“; iba „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť; iba „101_SONY“
• Žiadne zábery nie je možné nahrať do
priečinka „100MSDCF“. Zábery v týchto
priečinkoch sú k dispozícii len na prezeranie.
• Žiadne zábery nie je možné nahrať ani
prehrať v priečinku „MISC“.
Práca s počítačom
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
• K obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss
predstavuje akékoľvek číslo od 0001 do
9999. Numerické časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a príslušného obrazového
súboru registra sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Obrazové súbory registra sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na s.
57 a 60.
83
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“)
Táto časť popisuje ako príklad postup pri
práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick Duo“, môžete si
tento súbor znovu prezrieť vo
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Ak sa nezmenil názov súboru priradený
fotoaparátom, krok 1 môžete vynechať.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo
fotoaparáte iného typu ako je váš prístroj,
prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
• Ak nemáte k dispozícii žiaden priečinok,
najprv vytvorte nový priečinok pomocou
fotoaparátu (s. 60) a potom skopírujte
obrazový súbor.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename] (Premenovať).
Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“.
Do polí ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
84
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na položku
[Removable Disk] (Vymeniteľný
disk) alebo [Sony MemoryStick]
(Pamäťová karta Sony) v priečinku
[My Computer] (Tento počítač).
3Pravým tlačidlom myši kliknite v
priečinku [DCIM] na priečinok
[sssMSDCF], potom kliknite na
položku [Paste] (Prilepiť).
• Položky sss reprezentujú
akékoľvek číslo od 100 do 999.
Použitie programu „Picture Motion
Browser“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovať so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
Táto časť sumarizuje program „Picture
Motion Browser“ a poskytuje základné
inštrukcie.
Prehľad programu „Picture
Motion Browser“
Pomocou programu „Picture Motion
Browser“ môžete:
• Importovať zábery z fotoaparátu a zobraziť
ich na monitore počítača,
• Usporiadať a zobraziť zábery na monitore
podľa dátumu ich vyhotovenia,
• Retušovať (korekcia javu červených očí,
atď.), tlačiť a posielať statické zábery ako
prílohy e-mailových správ a meniť dátum
nasnímania.
• Statické zábery je možné vytlačiť alebo
uložiť s vloženým dátumom.
• Môžete vytvoriť údajový disk CD pomocou
napaľovacej jednotky CD alebo DVD.
• Podrobné informácie o programe „Picture
Motion Browser“ nájdete v Pomocníkovi.
Spustenie programu „Picture
Motion Browser“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Picture
Motion Browser) na pracovnej ploche.
Alebo v ponuke Štart: Kliknite na
položky [Start] (Štart) t [All
Programs] (Všetky programy) (v
systéme Windows 2000 [Programs]
(Programy)) t [Sony Picture Utility]
t [Picture Motion Browser].
• Po prvom spustení programu „Picture
Motion Browser“ sa zobrazí potvrdzovacia
správa informačného nástroja.
Vyberte možnosť [Start] (Štart). Táto
funkcia vás upozorní na novinky, napríklad
na aktualizácie softvéru. Toto nastavenie
môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie programu „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Základné inštrukcie
Nasledujúcim postupom môžete
importovať a zobraziť zábery z
fotoaparátu.
Importovanie záberov
1 Uistite sa, že je spustený nástroj
Práca s počítačom
Pomocníka otvoríte kliknutím na
položky [Start] (Štart) t [All
Programs] (Všetky programy) (v
systéme Windows 2000 [Programs]
(Programy)) t [Sony Picture Utility]
t [Help] (Pomocník) t [Picture
Motion Browser].
Spustenie a ukončenie
programu „Picture Motion
Browser“
„Media Check Tool“*.
Vyhľadajte ikonu
(Media Check
Tool) na paneli s úlohami.
* Media Check Tool je program, ktorý
automaticky rozpozná a importuje
zábery, ak je vložená karta „Memory
Stick“, alebo ak je pripojený fotoaparát.
• Ak nenájdete ikonu
: Kliknite na
položky [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) (v systéme Windows
85
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] t [Tools] (Nástroje) t
[Media Check Tool].
Pictures“ (Obrázky) a nazvaného
podľa dátumu importu.
• Pokyny na zmenu priečinka „Folder to
be imported“ nájdete na strane 89.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla pre viacúčelový
terminál.
Po automatickom rozoznaní
fotoaparátu sa zobrazí obrazovka
[Import Images] (Importovať
zábery).
• Ak používate otvor na pamäťovú kartu
Memory Stick, ďalšie informácie nájdete
na strane 78.
• Ak sa v systéme Windows XP zobrazí
okno sprievodcu funkciou Auto Play,
zatvorte ho.
3 Importujte zábery.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
(Importovať) spustite importovanie
záberov.
Prezeranie záberov
1 Prezeranie importovaných
záberov.
Po dokončení importovania sa spustí
program „Picture Motion Browser“.
Zobrazia za miniatúry
importovaných záberov.
• Priečinok „My Pictures“ (Obrázky) je
nastavený ako predvolený priečinok v
položke „Viewed folders“ (Zobrazené
priečinky).
• Dvakrát kliknite na miniatúru a
zobrazíte záber.
2 Prezeranie záberov v priečinku
„Viewed folders“ zoradených
podľa dátumu ich vyhotovenia
1Kliknite na kartu [Calendar].
Roky vyhotovenia záberov sa
zoradia do zoznamu.
2Kliknite na rok.
Zobrazia sa zábery vyhotovené v
danom roku, zoradené podľa dátumu
vyhotovenia.
V predvolenom nastavení sú zábery
importované do priečinka
vytvoreného v priečinku „My
86
3Kliknutím na požadovaný mesiac
zobrazíte zábery podľa mesiaca.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom mesiaci.
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
4Kliknutím na požadovaný čas
zobrazíte zábery podľa času.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom dni zoradené
podľa hodiny.
Zobrazenie zoznamu rokov
3 Zobrazenie jednotlivých záberov
Dvojitým kliknutím v zobrazení
zoznamu hodín na miniatúru
zobrazíte záber v samostatnom okne.
1
2
3
Zobrazenie zoznamu mesiacov
• Kliknutím na tlačidlo
na paneli s
nástrojmi môžete upraviť zobrazené
zábery.
4
Zobrazenie záberov v režime celej
obrazovky
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte
prezentáciu aktuálnych záberov v
režime celej obrazovky.
Zobrazenie zoznamu hodín
Práca s počítačom
• Ak chcete zoradiť zábery vyhotovené v
určitom roku či mesiaci, kliknite na dané
časové vymedzenie v ľavej časti
obrazovky.
• Kliknutím na tlačidlo
v dolnej časti
obrazovky prehráte alebo pozastavíte
prezentáciu.
• Prezentáciu zastavíte kliknutím na
tlačidlo
v dolnej časti obrazovky.
87
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Vytvorenie údajového disku
Zábery môžete uložiť na disk CD alebo
DVD ako údajový disk.
• Vyžaduje sa napaľovacia jednotka CD
alebo DVD.
• Na tvorbu údajových diskov môžete
použiť nasledujúce typy diskov:
–
–
–
–
CD-R/RW (12 cm)
DVD±R/RW (12 cm)
DVD+R DL (12 cm)
DVD-R DL (12 cm)
1 Vyberte zábery, ktoré chcete
uložiť na disk.
• Ak chcete vybrať dva alebo viac
susediacich záberov, kliknite na prvý
záber, stlačte a podržte kláves „Shift“ a
kliknite na ďalšie zábery.
• Ak chcete vybrať dva alebo viac záberov,
ktoré spolu nesusedia, stlačte a podržte
kláves „Ctrl“ a kliknite na ďalšie zábery.
2 Kliknite na tlačidlo
Výber všetkých záberov v
priečinku
Kliknite na kartu [folders] (priečinky),
potom kliknite pravým tlačidlom myši
na ikonu požadovaného priečinka a
vyberte možnosť [Create Data Disc]
(Vytvoriť údajový disk). Môžete vybrať
všetky obrázky v jednom
priečinku.
Používanie funkcie Map
View na prezeranie
statických záberov na
mape
Funkcia Map View umožňuje zobraziť
zaznamenané umiestnenie statického
záberu s informáciou o polohe
vyhotovenia snímky.
• Používanie funkcie Map View vyžaduje
pripojenie počítača na Internet.
1 Vyberte miniatúru označenú
na paneli s
ikonou
.
nástrojmi.
Zobrazí sa obrazovka [Create Data
Disc] (Vytvoriť údajový disk).
3 Kliknite na položku [Start] (Štart).
2 Kliknite na ikonu
.
Zobrazí sa hlavné okno funkcie Map
View.
4 Pri tvorbe údajového disku
postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
• Ak chcete pridať požadované zábery,
presuňte ich na obrazovku [Create Data
Disc] (Vytvoriť údajový disk).
88
• Mapy a satelitné snímky podporuje
služba s mapami Google Maps.
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
• Použitím funkcie Map View môžete
informáciu o polohe pripojiť k
statickým záberom aj neskôr. Podrobné
informácie o funkcii Map View nájdete
v príslušnom Pomocníkovi.
3 Kliknite na tlačidlo [OK].
Ďalšie funkcie
• Zaregistrujú sa taktiež zábery zo
Príprava záberov uložených v
počítači na prezeranie
Informácie o záberoch sa zaregistrujú do
databázy.
všetkých podpriečinkov priečinka
„Viewed folders“ (Zobrazené
priečinky).
Zábery môžete prezerať, ak bude
priečinok obsahujúci zábery označený
ako jeden z priečinkov „Viewed folders“.
Zmena priečinka „Folder to be
imported“
1 Na hlavnej obrazovke kliknite na
Ak chcete zmeniť priečinok „Folder to
be imported“, otvorte obrazovku
„Import Settings“.
ikonu
alebo v ponuke [File]
(Súbor) vyberte možnosť
[Register Folders to View]
(Zaregistrovať priečinky určené
na zobrazenie).
Zobrazí sa okno nastavenia pre registráciu
priečinka „Viewed folders“.
1 V ponuke [File] (Súbor) vyberte
položku [Import Settings]
(Nastavenia importu) t
[Location for Imported Images]
(Umiestnenie importovaných
záberov).
Zobrazí sa obrazovka „Location for
Imported Images“ (Umiestnenie
importovaných záberov).
chcete importovať, a zaregistrujte
daný priečinok ako jeden z
priečinkov „Viewed folders“
(Zobrazené priečinky).
2 Vyberte možnost’ „Folder to be
imported“ (Priečinok určený na
importovanie).
Práca s počítačom
2 Určite priečinok so zábermi, ktoré
• Položku „Folder to be imported“
(Priečinok určený na importovanie)
môžete určiť z priečinkov
registrovaných ako „Viewed folders“
(Zobrazené priečinky).
89
Použitie programu „Picture Motion Browser“ (dodáva sa)
Aktualizácia informácií o
registrácii záberu
Informácie o zábere môžete
aktualizovať výberom položky [Update
Database] (Aktualizovať databázu) v
ponuke [Tools] (Nástroje).
• Aktualizácia databázy môže chvíľu
trvať.
• Ak premenujete obrazové súbory
alebo priečinky v priečinku „Viewed
folders“ (Zobrazené priečinky),
pomocou tohto softvéru nemôžu byt’
zobrazené. V tomto prípade
aktualizujte databázu.
Ukladanie záberov s vloženým
dátumom
1 Dvakrát kliknite na záber a záber sa
zobrazí.
2 Kliknite na ikonu
a v rozbaľovacej
ponuke vyberte možnosť [Insert Date]
(Vložiť dátum).
3 Vyberte požadovanú farbu a polohu a
potom kliknite na tlačidlo [OK].
4 Vykonané zmeny uložíte kliknutím na
ikonu
.
Tlač záberov s vloženým dátumom
1 Vyberte statický záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu
.
3 V časti Možnosti tlače začiarknite
políčko [Print date taken] (Tlačiť dátum
vyhotovenia záberu).
4 Kliknite na tlačidlo [Print] (Tlačiť).
90
Odinštalovanie programu
Picture Motion Browser
1 Kliknite na položky [Start] (Štart) t
[Control Panel] (Ovládací panel) (v
systéme Windows 2000 [Start] (Štart)
t [Settings] (Nastavenia) t [Control
Panel] (Ovládací panel)), potom
dvakrát kliknite na položku [Add/
Remove Programs] (Pridať alebo
odstrániť programy).
2 Vyberte položku [Sony Picture Utility],
potom kliknite na tlačidlo [Remove]
(Odstrániť) (v systéme Windows 2000
[Change/Remove] (Zmeniť alebo
odstrániť)) a vykonajte odinštalovanie.
Použitie programu „Music Transfer“
(dodáva sa)
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory pomocou
programu „Music Transfer“ na disku
CD-ROM (dodáva sa). Tieto súbory
môžete takisto kedykoľvek odstrániť
alebo pridať.
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
Pomocou programu Music Transfer je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
• súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača,
• hudobné súbory na diskoch CD,
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte.
1 Stlačením tlačidla HOME
zobrazte domovskú obrazovku.
2 Vyberte možnosť
3 Vyberte možnosť [Download
Transfer“.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Ak chcete obnoviť hudobné súbory vo
fotoaparáte vopred nastavené
výrobcom:
1 V kroku 3 vyberte položku [Format
Music].
2 Spustite možnosť [Restore defaults] v
programe „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa zmenia na
vopred nastavené hudobné súbory a
položka [Music] v ponuke [Slide Show] sa
nastaví do polohy [Off].
3 Vyberte vhodný hudobný súbor na
prezentáciu položiek (s. 49).
Pomocou tlačidla [Initialize] (s. 64)
môžete obnoviť hudobné súbory na
vopred nastavené súbory, obnovia sa
však aj ďalšie nastavenia.
• Podrobné informácie o programe „Music
Transfer“ nájdete v pomocníkovi online
programu „Music Transfer“.
Práca s počítačom
(Printing,
Other) pomocou tlačidiel b/B na
ovládacom tlačidle, potom
vyberte tlačidlom v/V možnosť
[ Music Tool] a stlačte tlačidlo
z.
5 Spustite program „Music
Music] pomocou tlačidiel v/V/b/
B a potom stlačte tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
4 Vytvorte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
91
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilný s počítačmi od spoločnosti
Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Mac OS 9.1/
9.2/ Mac OS X (verzia 10.1 až 10.4)
Konektor USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programu „Music
Transfer“
OS (nainštalovaný vopred): Mac OS X
(verzia 10.3 až 10.4)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac série G3/G4/
G5, Mac mini
Pamäť: aspoň 64 MB (odporúča sa aspoň
128 MB)
Pevný disk: Potrebné miesto na disku na
inštaláciu – približne 250 MB
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania
USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed
USB (kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
umožňuje rýchlejší prenos
92
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri pripájaní k počítaču sú pre pripojenie
USB dostupné tri režimy: [Auto]
(predvolené nastavenie), [Mass Storage] a
[PictBridge]. V tejto časti sa ako príklady
uvádzajú režimy [Auto] a [Mass Storage].
Podrobné informácie o režime [PictBridge]
nájdete na strane 65.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite postup popísaný v časti
„Krok 1: Príprava fotoaparátu a
počítača“ na strane 78.
2 Pripojte kábel pre viacúčelový
terminál.
Použite postup popísaný v časti
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
počítaču“ na strane 79.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novozobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobné informácie o mieste ukladania
obrazových súborov a o názvoch súborov
nájdete na strane 83.
Práca s počítačom Macintosh
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Inštalácia programu „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou programu „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
správca systému.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do jednotky CDROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• odpojíte kábel pre viacúčelový terminál,
• vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“,
• vložíte do fotoaparátu pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte,
• vypnete fotoaparát.
Premiestnite ikonu jednotky alebo
ikonu pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do priečinka „Trash“
(Kôš).
Fotoaparát sa odpojí od počítača.
Hudobné súbory vopred nastavené
výrobcom môžete zmeniť na
požadované hudobné súbory. Tieto
súbory môžete takisto kedykoľvek
odstrániť alebo pridať.
Pomocou programu „Music Transfer“ je
možné prenášať nasledujúce hudobné
formáty:
Pridanie alebo zmena hudobných
súborov
Pozrite časť „Pridanie a zmena
hudobných súborov použitím programu
„Music Transfer““ na strane 91.
Technická podpora
Ďalšie informácie o tomto produkte a
odpovede na najčastejšie kladené
otázky môžete nájsť na webovej
lokalite technickej podpory
spoločnosti Sony
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
Pridanie a zmena
hudobných súborov
použitím programu „Music
Transfer“
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku
[MAC].
Spustí sa inštalácia softvéru.
• súbory MP3 uložené na pevnom disku
počítača,
• hudobné súbory na diskoch CD,
• vopred nastavené hudobné súbory na tomto
fotoaparáte.
93
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Pri tlači fotografií nasnímaných v režime
[16:9] sa môžu orezať okraje, preto je
potrebné fotografie pred tlačou skontrolovať
(s. 109).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge (s. 95)
Tlač záberov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory Stick“
Zábery môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač použitím počítača
Zábery môžete skopírovať do počítača použitím dodávaného
softvéru „Picture Motion Browser“ a potom ich vytlačiť.
Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho (s. 90).
Tlač vo fotozberni (s. 98)
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť
značkou DPOF (poradie tlače).
94
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete vytlačiť aj bez
počítača pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association – Asociácia pre
snímacie a zobrazovacie produkty)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový
terminál. V prípade pripojenia
fotoaparátu k tlačiarni, ktorá je
rozpoznaná po nastavení funkcie [USB
Connect] na hodnotu [Auto], nie je krok
1 potrebný.
Tlačidlo
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo
HOME
• Odporúča sa použiť úplne nabitú batériu,
aby sa fotoaparát náhodou nevypol počas
tlače.
1 Stlačte tlačidlo HOME na
zobrazenie domovskej obrazovky.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
vyberte položku [
Main
Settings 2], potom vyberte
položku [USB Connect], a stlačte
tlačidlo z.
Tlač statických záberov
položku
(Nastavenia), potom
pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [
Main Settings] a
stlačte tlačidlo z.
95
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
4 Vyberte možnosť [PictBridge]
pomocou tlačidiel v/V a potom
stlačte tlačidlo z.
Režim USB je nastavený.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí obrazový súbor a ponuka tlače.
Krok 3: Výber záberu na
tlač
Pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [This Image] alebo [Multiple
Images] a stlačte tlačidlo z.
Ak vyberiete možnosť [This Image]
Vytlačí sa práve vybratý záber. Prejdite na
krok 4.
Ak vyberiete možnosť [Multiple
Images]
2 Do
multikonektora
1 Do
konektora
USB
Kábel pre
viacúčelový terminál
Zobrazia a vytlačia sa viaceré zábery.
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte
záber, ktorý chcete vytlačiť, a potom
stlačte tlačidlo z.
Na vybratom zábere sa zobrazí značka
.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou
tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
• Keď je zobrazená obrazovka registra,
môžete vytlačiť všetky zábery v priečinku
výberom položky [Multiple Images] a
presunutím zvýraznenia na panel
priečinka pomocou tlačidla b. Potom
začiarknite políčko priečinka.
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po pripojení sa zobrazí
indikátor
.
96
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge
Krok 4: Tlač
1 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
vyberte nastavenia tlače.
• Ak vyberiete možnosť [Date], dátum sa
vloží v zadanom formáte (s. 70). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
2 Vyberte možnosť [OK] tlačidlom
v, potom stlačte tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
[Quantity]
• Kým na displeji svieti indikátor
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
Ak je funkcia [Layout] nastavená na
možnosť [1-up/Borderless] alebo [1up/Border]:
Indikátor
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia.
Ak funkcia [Layout] nie je nastavená
na možnosť [1-up/Borderless] alebo
[1-up/Border]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť ako zobrazenie
registra. Ak ste v kroku 1 vybrali
možnosť [This Image], vyberte počet
tých istých záberov, ktoré chcete
vytlačiť vedľa seba na hárku v
zobrazení registra.
[Layout]
Zadajte počet záberov určených pre
tlač na hárok papiera.
[Size]
Vyberte veľkosť tlačového hárka.
[Date]
Vyberte položku [Day&Time] alebo
[Date] podľa toho, či chcete do
záberov vložiť dátum a čas.
Vyberte možnosť [Multiple Images],
potom zopakujte postup od kroku 3.
Krok 5: Zastavenie tlačovej
úlohy
Keď sa obrazovka zmení na rovnakú ako
v kroku 2, odpojte kábel pre viacúčelový
terminál od fotoaparátu.
Tlač statických záberov
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
Tlač ďalších záberov
97
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s
uloženými obrazovými súbormi môžete
vziať do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímať zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávať značky
DPOF (poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
Označenie vybratého
záberu
Tlačidlo
MENU
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, kartu „Memory
Stick Duo“ potom odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format –
formát poradia tlače digitálnych
fotografií) je funkcia, ktorá umožňuje
pridať značku DPOF (poradie tlače) na
zábery na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
DPOF (poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format) alebo je kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
Keď vezmete zábery na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ do
fotozberne
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
dokážu spracovať.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
vašej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziať aj adaptér kariet Memory
Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Vkladanie dátumov na zábery konzultujte s
pracovníkom fotozberne.
98
Ovládacie
tlačidlo
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Vyberte možnosť [DPOF]
pomocou tlačidiel v/V, vyberte
možnosť [This Image] a stlačte
tlačidlo z.
K záberu sa pripojí značka DPOF
(poradie tlače).
DPOF
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku, a v kroku 3 stlačte
tlačidlo z.
Tlač vo fotozberni
Výber a označenie záberov
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
5 Vyberte možnosť [OK] pomocou
tlačidla v a potom stlačte tlačidlo
z.
ponuku.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte
položku [DPOF] a [Multiple
Images], potom stlačte tlačidlo
z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B
vyberte záber, ktorý chcete
označiť, potom stlačte tlačidlo z.
K vybratému záberu je pripojená značka
.
Zrušenie výberu
Ak chcete zrušiť výber, v kroku 5
vyberte možnosť [Exit] a stlačte tlačidlo
z.
Odstránenie značky
Vyberte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značky, a v kroku 3 stlačte
tlačidlo z.
Označenie všetkých záberov v
priečinku
Tlač statických záberov
4 Stlačte tlačidlo MENU.
V kroku 3 premiestnite pomocou
tlačidla b rámček na panel priečinku a
stlačte tlačidlo z.
K vybratému priečinku a k všetkým
záberom priečinka je pripojená značka
.
99
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Ďalšie informácie nájdete na s. 101 až 111.
Ak sa na displeji zobrazí podobný kód ako „C/E:ss:ss“, pozrite na stranu
112.
2 Vyberte batérie a približne po jednej minúte ich znovu vložte a
zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (s. 64).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobných
súborov.
Kliknite na jednu z nasledujúcich položiek a prejdite na stránku s informáciami o
symptóme, príčine a vhodnom nápravnom riešení.
Batéria a napájanie
100
101
„Memory Stick Duo“
108
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
101
Vnútorná pamäť
108
Prezeranie záberov
104
Tlač
109
Odstraňovanie a upravovanie
záberov
105
Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
109
Osobné počítače
105
Iné
111
Picture Motion Browser
107
Riešenie problémov
Batéria a napájanie
Batériu nemožno vložiť do fotoaparátu.
• Pri vkladaní batérie je potrebné zatlačiť ostrým koncom batérie na ovládač vysúvania
batérie tak, aby sa posunul smerom k spodnej časti fotoaparátu.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po nainštalovaní batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým zariadenie začne
pracovať.
• Vložte batériu správne.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (s. 119). Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčaný typ batérie.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.
• Batéria je na konci životnosti (s. 119). Vymeňte ju za novú.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazená zostávajúca kapacita batérie sa líši od aktuálnej kapacity. Správne
zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu.
• Batéria je na konci životnosti (s. 119). Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
Duo“. Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (s. 28).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam (s. 117).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statické zábery, vyberte pomocou domovskej obrazovky iný režim
snímania ako [
Movie Mode].
Riešenie problémov
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick
101
Riešenie problémov
• Keď snímate videozáznamy, vyberte pomocou domovskej obrazovky režim [
Movie
Mode].
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Nahrávanie videa sa zastaví počas snímania.
• Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, keď veľkosť súboru s videom dosiahne 2 GB.
Predmet nie je vidieť na displeji
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
zmeníte režim záznamu.
Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje.
• Funkcia stabilizovaného záberu nefunguje, ak sa na displeji zobrazí indikátor
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
.
kompozícií.
• Pri snímaní stlačte spúšť do polovice, nezatlačte ju náhle na doraz.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (s. 16). Nie je to porucha.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania
(Macro). Pri snímaní dbajte na
to, aby bol objektív od snímaného objektu vzdialený ďalej ako na najkratšiu možnú
vzdialenosť, t. j. približne 8 cm (W)/80 cm (T). Taktiež môžete nastaviť funkciu
(Blízke zaostrenie) a zaostriť zo vzdialenosti približne 1 cm až 20 cm od objektu (s. 24).
• Pri snímaní statických záberov je nastavená funkcia
(Blízke zaostrenie) alebo je v
režime Scene Selection vybratý režim [Twilight], [Landscape] alebo [Fireworks].
• Je vybratá funkcia vopred nastaveného zaostrenia. Vyberte režim automatického
zaostrovania (s. 43).
• Informácie nájdete v časti „Ak sa objekt nachádza mimo rozsahu zaostrenia“ na
strane 44.
Funkcia priblížovania nefunguje.
• Ak je aktivovaná funkcia
(Blízke zaostrenie), funkcia optického priblíženia nie je
dostupná.
• Funkciu inteligentného priblíženia nemožno použiť, ak je veľkosť obrázka nastavená na
hodnotu [8M] alebo [3:2].
• Digitálne približovanie nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
• Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [On], funkcia digitálneho
priblíženia sa nedá používať.
102
Riešenie problémov
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený do polohy
(Odpojený blesk) (s. 23).
• Blesk nemožno používať v nasledujúcich podmienkach:
– funkcia [REC Mode] je nastavená na hodnotu [Burst] alebo Exposure Bracket
(s. 39).
– V režime Scene Selection je vybratý režim [High Sensitivity], [Twilight] alebo
[Fireworks] (s. 36).
– Pri snímaní videozáznamov.
• Keď je v režime Scene Selection nastavená funkcia
(Close Focus) alebo je vybratý
režim [Landscape], [Hi-Speed Shutter], [Beach] alebo [Snow], nastavte blesk na
možnosť
(vynútené zapnutie blesku) (s. 23).
Na záberoch snímaných s použitím blesku sa zobrazujú nejasné škvrny.
• Je to spôsobené odrazom svetla blesku od prachu vo vzduchu. Nie je to porucha.
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Blízke zaostrenie) nefunguje.
• V režime [Scene Selection] je vybratý režim [Twilight], [Landscape] alebo [Fireworks]
(s. 36).
Dátum a čas sa nezobrazuje na displeji LCD.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Do záberov nie je možné vložiť dátumy
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov.
• Pomocou softvéru Picture Motion Browser môžete do záberov vložiť dátum a uložiť
alebo vytlačiť ich (s. 90).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (s. 41).
Displej je príliš tmavý alebo príliš jasný.
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
režim merania (s. 42) alebo nastavte expozíciu (s. 41).
Záber je príliš jasný.
Riešenie problémov
• Nastavte jas podsvietenia displeja LCD (s. 19).
• Upravte nastavenie expozície (s. 41).
103
Riešenie problémov
Farby záberu nie sú správne.
• Režim [Color Mode] nastavte na možnosť [Normal] (s. 40).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Pri práci sa vyskytuje efekt rozmazania a na zábere sa zobrazujú biele, čierne, červené
alebo purpurové pruhy. Nie je to porucha.
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči snímaného objektu sa zobrazujú v červenej farbe.
• Nastavte funkciu [Red Eye Reduction] v ponuke snímania do polohy [On] (s. 47).
• Nasnímajte objekt z kratšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenosť pri použití
blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Vyretušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (s. 54).
Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nenahrajú (s. 2).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 28).
• Batéria je takmer vybitá. Vložte nabitú batériu.
• V režime blízkeho zaostrenia nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (s. 26).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (s. 84).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (s. 82).
Dátum a čas sa nezobrazuje.
• Tlačidlo v (DISP) je vypnuté (s. 19).
104
Riešenie problémov
Po spustení prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
• Záber sa ihneď po spustení prehrávania môže zobraziť nejasne z dôvodu spracovávania
obrazových dát. Nie je to porucha.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb v televízore (s. 66).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (s. 72).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový terminál pripojený k inému zariadeniu,
odpojte ho.
Odstraňovanie a upravovanie záberov
Vo fotoaparáte sa nedá odstrániť záber.
• Zrušte ochranu (s. 56).
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam (s. 117).
Omylom ste odstránili záber.
• Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Odporúčame vám chrániť svoje zábery
(s. 55) alebo použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti
zápisu nastavenou do polohy LOCK (s. 117), aby ste predišli náhodnému odstráneniu.
Osobné počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v časti „Odporúčané počítačové prostredie“ na strane 76 pre
systém Windows a na strane 92 pre systém Macintosh.
Počítač s otvorom na kartu „Memory Stick“ nerozpoznal pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie alebo zapisovacie zariadenie Memory Stick podporujú
Riešenie problémov
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích alebo
zapisovacích zariadení Memory Stick vyrobených inými výrobcami než spoločnosťou
Sony sa musia obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (s. 79 a 92). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
105
Riešenie problémov
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je batéria takmer vybitá, vložte nabitú batériu alebo použite sieťový adaptér
(nedodáva sa).
• V nastavení [
Main Settings 2] nastavte funkciu [USB Connect] na hodnotu [Mass
Storage] (s. 65).
• Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa) (s. 79).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál od počítača aj od fotoaparátu a potom ho
znova pevne pripojte.
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a
myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (s. 79).
• Softvér (dodáva sa) nie je nainštalovaný. Nainštalujte softvér (s. 77).
• Počítač správne nerozpozná zariadenie, pretože ste pripojili fotoaparát
prostredníctvom kábla pre viacúčelový terminál k počítaču skôr, než ste nainštalovali
softvér (dodáva sa). Odstráňte chybne rozpoznané zariadenie z počítača a potom
nainštalujte ovládač USB (pozrite ďalší krok).
Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa na obrazovke počítača nezobrazuje
ikona jednotky „Removable Disk“ (Vymeniteľný disk).
• Znovu nainštalujte ovládač USB podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer] (Tento počítač) a v ponuke
kliknite na položku [Properties] (Vlastnosti).
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“ (Vlastnosti systému).
2 Kliknite na položky [Hardware] (Hardvér) t [Device Manager] (Správca zariadení).
Zobrazí sa dialógové okno Device Manager (Správca zariadení).
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na položku [ Sony DSC], potom kliknite na
položky [Uninstall] (Odinštalovať) t [OK].
Zariadenie sa odstráni.
4 Nainštalujte softvér (s. 77).
Je nainštalovaný aj ovládač USB.
Nie je možné kopírovať zábery.
• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (s. 79).
• Pri kopírovaní postupujte podľa odporúčaní pre váš operačný systém (s. 79 a 92).
• Ak snímate zábery s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
počítači, je možné, že sa nebudú dať zábery skopírovať do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (s. 60).
106
Riešenie problémov
Po vytvorení pripojenia USB sa program „Picture Motion Browser“ nespúšťa
automaticky.
• Spustite nástroj „Media Check Tool“ (s. 85).
• Pripojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 79).
Záznam sa nedá prehrať v počítači.
• Ak používate program „Picture Motion Browser“, ďalšie informácie nájdete v
Pomocníkovi.
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk počítača a potom ich
prehrávajte z pevného disku (s. 78).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznať, napríklad
„101MSDCF“ (s. 83).
• Postupujte správnym spôsobom (s. 84).
Picture Motion Browser
Zábery sa v programe „Picture Motion Browser“ nezobrazujú správne.
• Uistite sa, že priečinok so zábermi je registrovaný v položke „Viewed folders“. Ak sa
zábery nezobrazia, aj keď je priečinok registrovaný v položke „Viewed folders“
(Zobrazené priečinky), aktualizujte databázu (s. 90).
• Pozrite sa do priečinka „My Pictures“ (Obrázky).
• Ak ste zmenili predvolené nastavenia, prečítajte si časť „Zmena priečinka „Folder to
be imported““ na strane 89 a skontrolujte, ktorý priečinok sa používa na importovanie.
Riešenie problémov
Nie je možné nájst’ importované zábery prostredníctvom programu „Picture
Motion Browser“.
107
Riešenie problémov
Chcete zmeniť položku „Folder to be imported“ (Priečinok určený na
importovanie).
• Ak chcete zmeniť položku „Folder to be imported“ (Priečinok určený na
importovanie), otvorte okno „Import Settings“ (Nastavenia importu). Po použití
programu „Picture Motion Browser“ môžete na registráciu do položky „Viewed
folders“ (Zobrazené priečinky) určiť iný priečinok (s. 89).
Dátum importovaných záberov sa zobrazuje ináč ako dátum v kalendári.
• Vo fotoaparáte nie je správne nastavený dátum. Nastavte dátum a čas správne (s. 70).
Zobrazuje sa ikona
.
• Zmenili ste názov súboru alebo priečinka alebo ste ich odstránili, čím sa stala
informácia o registrácii záberu zbytočnou. Informáciu o registrácii záberu môžete
aktualizovať výberom položky [Update Database] (Aktualizovať databázu) v ponuke
[Tools] (Nástroje).
„Memory Stick Duo“
Nedá sa vložiť pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Nedá sa naformátovať pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam (s. 117).
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnoviť. Ak chcete zabrániť
nechcenému odstráneniu záberov z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
odporúčame prepnúť plôšku na ochranu proti zápisu do polohy LOCK (s. 117).
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrať ani zaznamenať zábery použitím vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte kartu.
Nie je možné kopírovať uložené údaje z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa
64 MB a viac).
108
Riešenie problémov
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo v počítači nie je možné
kopírovať do vnútornej pamäte.
Tlač
Informácie o nasledujúcich položkách nájdete tiež v časti Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge (nasledujúca časť).
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný ľavý, pravý, horný a dolný okraj záberu.
Najmä pri tlači záberu s veľkosťou nastavenou na hodnotu [16:9] sa môže orezať okraj
záberu.
• Ak pri tlači záberov používate vlastnú tlačiareň, skúste zrušiť orezávanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
• Ak si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
Nie je možné vytlačiť zábery s vloženým dátumom.
• V programe „Picture Motion Browser“ môžete vytlačiť aj zábery s vloženým dátumom
(s. 90).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Keďže však
zábery nasnímané týmto fotoaparátom obsahujú informácie o dátume nahrávania,
zábery s vloženým dátumom sa dajú vytlačiť, ak tlačiareň alebo softvér dokážu
rozpoznať informácie vo formáte Exif. Informácie o kompatibilite s formátom Exif
získate od výrobcu tlačiarne alebo softvéru.
• Pri tlači záberov vo fotozberni môžete požiadať o tlač s vloženým dátumom.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
Riešenie problémov
štandardom PictBridge. Obráťte sa na výrobcu a zistite, či je vaša tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• V nastavení [
Main Settings 2] nastavte funkciu [USB Connect] na hodnotu
[PictBridge] (s. 65).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, prečítajte si návod na používanie dodávaný s tlačiarňou.
109
Riešenie problémov
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k tlačiarni pomocou kábla pre
viacúčelový terminál.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodávanom s
tlačiarňou.
• Ak počas tlače vyberiete možnosť [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte kábel pre
viacúčelový terminál a znova ho zapojte. Ak stále nie je možné tlačiť obrázky, odpojte
kábel pre viacúčelový terminál, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu
pripojte daný kábel.
• Nie je možné tlačiť videozáznamy.
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dať vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Overte, či ste kábel pre viacúčelový terminál odpojili skôr, ako zmizol indikátor
(PictBridge).
V zobrazení registra nie je možné vložiť dátum ani tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne je alebo nie je možné vložiť dátum v režime registra. Obráťte
sa na výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume záznamu, nie je možné vytlačiť s vloženým
dátumom. Položku [Date] nastavte na možnosť [Off] a záber znovu vytlačte (s. 97).
Nedá sa vybrať formát tlače.
• Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň umožňuje tlač v požadovanom
formáte.
Nedá sa vytlačiť záber v požadovanom formáte.
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znovu ho zapojte pri každej zmene formátu
papiera po pripojení tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače vo fotoaparáte sa líši od nastavenia v tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (s. 97) alebo v tlačiarni.
Po zrušení tlače nemožno s fotoaparátom pracovať.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces rušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
110
Riešenie problémov
Iné
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu.
Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín.
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 70).
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte znovu dátum a čas (s. 70).
Riešenie problémov
111
Výstražné indikátory a správy
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, váš fotoaparát má displej s
funkciou vlastnej diagnostiky. Posledné
dve číslice (indikované ako ss) sa budú
líšiť v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, je
možné, že fotoaparát vyžaduje opravu.
Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:32:ss
• Vo fotoaparáte sa vyskytol problém s
hardvérom. Vypnite napájanie a
znovu ho zapnite.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať alebo
zapisovať údaje na kartu „Memory
Stick Duo“. Skúste fotoaparát
vypnúť a znova zapnúť alebo
niekoľkokrát vybrať a znova vložiť
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vo vnútornej pamäti nastala chyba
pri formátovaní alebo ste vložili
nenaformátovanú pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
vnútornú pamäť alebo pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ (s. 63,
60).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát alebo sú
na nej poškodené údaje. Vložte novú
kartu „Memory Stick Duo“.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Vo fotoaparáte nastala porucha.
Obnovte nastavenia (s. 64) a potom
znovu zapnite fotoaparát.
Správy
Ak sa zobrazia nasledujúce správy,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
E
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
nabite batériu. V závislosti od
podmienok používania alebo typu
batérie môže indikátor blikať aj v
takom prípade, ak je ešte k dispozícii
5 až 10 minút zostávajúceho času
batérie.
For use with compatible battery only
• Vložená batéria nie je typu NP-BG1
(dodáva sa).
System error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Internal memory error
• Vypnite napájanie a znovu ho
zapnite.
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (s. 117).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
112
Výstražné indikátory a správy
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (s. 117).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate pamäťovú kartu „Memory
• Vybratý priečinok neobsahuje súbor,
ktorý by bolo možné prehrať vo
forme Slide Show s hudobným
sprievodom.
Folder error
• Priečinok s rovnakými počiatočnými
tromi číslicami už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje
(príklad: 123MSDCF a 123ABCDE).
Vyberte iné priečinky alebo vytvorte
nový priečinok (s. 60, 61).
Stick Duo“ s riadením prístupu.
Cannot create more folders
Memory Stick formatting error
Internal memory formatting error
• Znovu naformátujte médium (s. 63 a
60).
• Priečinok s názvom začínajúcim
číslicami „999“ už na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ existuje.
V tomto prípade už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
Memory Stick locked
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s plôškou na ochranu
proti zápisu prepnutou do polohy
LOCK. Nastavte plôšku do polohy
umožňujúcej záznam (s. 117).
No memory space in internal
memory
No memory space on Memory Stick
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba.
Read only folder
• Vybrali ste priečinok, ktorý nemôže
byť nastavený ako priečinok
nahrávania pre zariadenie. Vyberte
iný priečinok.
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (s. 28).
File protect
• Zrušte ochranu (s. 56).
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
No images
Image size over
• Prehrávate záber veľkosti, ktorú váš
fotoaparát nedokáže prehrať.
Invalid operation
• Do vnútornej pamäte fotoaparátu sa
• Pokúšate sa prehrávať súbor, ktorý
nezaznamenali žiadne zábery.
• Do priečinku sa nezaznamenali
žiadne zábery.
• Vybrali ste funkciu, ktorá nie je
nie je kompatibilný s fotoaparátom.
Riešenie problémov
odstraňovať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
dostupná pre videozáznamy.
113
Výstražné indikátory a správy
(Výstražné upozornenie na
vibrácie)
• Otrasy fotoaparátu môžu byť
spôsobené nedostatočným
osvetlením. Použite blesk, zapnite
funkciu stabilizovaného záberu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby sa
zabezpečila pevná pozícia
fotoaparátu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou 640(Fine)
je možné nahrávať len na pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu, než je
hodnota [640(Fine)].
Macro is invalid
No enough battery
• Pri kopírovaní snímok z vnútornej
pamäte fotoaparátu na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“
skontrolujte, či máte dostatočne
nabitú batériu.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť, nie je poškodený.
• Vybrali ste nastavenie, ktoré nie je
dostupné pre snímanie v režime
Macro (s. 24, 36).
Flash settings cannot be changed
• Vybrali ste nastavenie, ktoré nie je
dostupné pre snímanie s bleskom
(s. 36).
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos údajov do
tlačiarne. Neodpájajte kábel pre
viacúčelový terminál.
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
Zoom disabled
• Ak snímate v režime blízkeho
zaostrenia, funkcia [Digital Zoom] je
nastavená do polohy [Off].
Alebo sa pokúšate použiť funkciu
[Smart] v režime [Digital Zoom], keď
je veľkosť snímok nastavená na
hodnotu [8M] alebo [3:2] (s. 68).
Maximum images selected
• Môžete vybrať až 100 snímok. Zrušte
úlohu. Kým sa úloha nezruší,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
Music Error
• Odstráňte daný hudobný súbor alebo
ho nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Spustite možnosť [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory (s. 91).
začiarknutie políčka.
Format Music Error
• Použite funkciu [Format Music]
(s. 91).
114
Výstražné indikátory a správy
Invalid operation
HD(1080i) output in progress...
• Pokúšate sa prehrávať videozáznamy.
• Pokúšate sa použiť funkciu
[Retouch].
TV output in progress…
• Prehrávate zábery v prehliadke
záberov.
No red-eye detected
• V závislosti od záberu sa efekt
červených očí možno nebude dať
odstrániť.
Riešenie problémov
115
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí Zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku na batérie (dodáva sa) a sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva
sa) môžete použiť vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavé napätie 100 V až 240 V, 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
116
Informácie o karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používať typy kariet „Memory
Stick“ uvedené nižšie. Nie je však možné
zaručiť správne fungovanie všetkých
kariet „Memory Stick“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez technológie
MagicGate)
—
Memory Stick
(s technológiou
MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez technológie
MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s technológiou
MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
*2
*3
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ je skrátený názov pamäťovej
karty „Memory Stick Micro“.
Poznámky o používaní karty
„Memory Stick Duo“ (nedodáva
sa)
• Ak predmetom s tenkým hrotom posuniete
plôšku na ochranu proti zápisu do polohy
LOCK, nahrávanie, úprava a odstraňovanie
záberov nebude možné.
Kontakt
Plôška na
ochranu proti
zápisu
Poznámková oblasť
Niektoré pamäťové karty „Memory
Stick Duo“ nemajú plôšku na ochranu
proti zápisu. Umiestnenie a tvar takejto
plôšky na pamäťových kartách
„Memory Stick Duo“ sa líši v závislosti
od typu karty „Memory Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet Memory Stick Duo
nelepte žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ vkladajte kartu
do puzdra.
Iné
Pamäťové karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“ a
„Memory Stick PRO Duo“ sú vybavené
funkciami technológie MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv používajúca šifrovaciu
technológiu. Fotoaparát nedokáže snímať a
prehrávať údaje vyžadujúce funkciu
MagicGate.
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov
pomocou paralelného rozhrania.
Je možné nahrávať videozáznamy s
veľkosťou 640(Fine).
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
117
Informácie o karte „Memory Stick“
• Kontaktu pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
Poznámky o používaní adaptéra
kariet Memory Stick Duo
(nedodáva sa)
• Ak chcete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použiť so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“, kartu „Memory
Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa uistite,
či je karta „Memory Stick Duo“ otočená
správnym smerom, a potom ju úplne vložte.
Nesprávnym vložením ju môžete poškodiť.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo so zariadením kompatibilným s kartami
„Memory Stick“ sa uistite, či je adaptér
kariet Memory Stick Duo otočený správnym
smerom. Nesprávnym použitím môžete
príslušenstvo poškodiť.
118
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by sa poškodiť zariadenie.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
PRO Duo“ (nedodáva sa)
Vo fotoaparáte môžete použiť karty
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
až 8 GB.
Poznámky o používaní
pamäťových kariet „Memory Stick
Micro“ (nedodáva sa)
• Ak chcete s fotoaparátom používať kartu
„Memory Stick Micro“, vložte kartu
„Memory Stick Micro“ do adaptéra karty
„Memory Stick Micro“ veľkosti „M2“. Ak
kartu „Memory Stick Micro“ vložíte do
fotoaparátu bez adaptéra „Memory Stick
Micro“ veľkosti „M2“, možno ju nebudete
môcť vybrať.
• Kartu „Memory Stick Micro“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
Životnosť batérie
Odporúčame nabíjať batériu pri teplote okolia
od 10 °C do 30 °C. Mimo uvedeného rozsahu
nebude možné batériu dostatočne nabiť.
• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa s postupujúcim časom a úmerne
frekvencii používania postupne znižuje. Ak
sa prevádzkový čas batérie podstatne skráti,
pravdepodobne sa končí životnosť batérie.
Kúpte novú batériu.
• Životnosť batérie závisí od spôsobu
uskladnenia, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa každá z batérií
používa.
Efektívne používanie batérie
• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie
klesá. V chladnom prostredí sa preto čas
používania batérie skracuje. Na predĺženie
času používania batérie odporúčame
vykonať nasledovné opatrenie:
– Uložte batériu do vrecka čo najbližšie k
telu, aby sa zohriala. Do fotoaparátu ju
vložte až tesne pred snímaním.
• Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate
blesk alebo funkciu približovania.
• Odporúčame, aby ste mali k dispozícii
náhradné batérie na dvojnásobok alebo
trojnásobok predpokladaného času
snímania. Pred samotným snímaním je
vhodné nasnímať niekoľko skúšobných
záberov.
• Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s
vodou. Batéria nie je odolná voči vode.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám,
nenechávajte ju napríklad v aute
zaparkovanom na priamom slnku.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, úplne ju
nabite a vybite vo fotoaparáte raz do roka
ešte predtým, ako ju uložíte na suché a
chladné miesto. Ak chcete zachovať úplnú
funkčnosť batérie, zopakujte nabitie a
vybitie raz do roka.
• Batériu úplne vybijete tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prezentácie záberov
(s. 49), až kým sa nevypne napájanie.
• Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora,
skratu atď., používajte pri prenose a
uskladňovaní batérie dodané puzdro na
batériu.
Iné
119
Informácie o nabíjačke batérií
Informácie o nabíjačke batérií
• V nabíjačke dodané k fotoaparátu
nenabíjajte žiadne iné batérie okrem batérií
typu NP-BG (dodáva sa). Batérie iné ako
uvedený povolený typ môžu tiecť, prehrievať
sa alebo explodovať, ak sa ich pokúsite
nabíjať, pričom sa vystavujete popáleninám a
riziku úrazu spôsobenému elektrickým
prúdom.
• Nabitú batériu vyberte z nabíjačky. Ak
nevyberiete nabitú batériu z nabíjačky, jej
životnosť sa môže znížiť.
• Blikanie indikátora CHARGE môže
znamenať poškodenie batérie alebo vloženie
nesprávneho typu batérie. Skontrolujte, či
ste použili uvedený povolený typ batérie. Ak
ste použili uvedený povolený typ batérie,
vyberte batériu z nabíjačky, nahraďte ju
novou alebo inou batériou a overte, či
nabíjačka batérií funguje správne. Ak
nabíjačka funguje správne, mohla nastať
chyba v batériách.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončiť. Vyčistite nabíjačku
použitím suchej handričky atď.
120
Register
Register
A
DirectX ............................... 76
AF Illuminator....................67
DISP .................................... 19
obrazovka.....................30
AF Mode .............................68
Displej
Položky .........................31
HOME
AF, indikátor uzamknutia
.......................................44
Indikátor ...................... 15
LCD Backlight............ 19
I
Auto Orientation................69
Zmena zobrazenia ...... 19
inštalácia ..............................77
Auto Review .......................69
displej LCD ........................ 19
Incandescent .......................45
automatický blesk...............23
DPOF ............................ 56, 98
Index Display......................49
automatické zaostrovanie
.........................................8
Držanie fotoaparátu ...... 9, 22
Indikátor..............................15
E
Indikátor uzamknutia
AE/AF..........................44
EV, nastavenie hodnoty.... 41
Initialize...............................64
Expozícia......................... 9, 19
inteligentné priblíženie ......68
B
B & W ..................................40
batéria ................................119
Internal Memory Tool .......63
Beach, režim........................35
F
Beep .....................................64
Face Detection ................... 38
blízke zaostrenie .................24
Farba ................................... 10
J
bodové meranie ..................42
Fireworks, režim ................ 35
JPG.......................................83
Burst.....................................39
Fisheye Lens ....................... 53
C
Flash (Vyváženie bielej
farby)............................ 46
Center AF ...........................43
Flash Level.......................... 46
Change REC. Folder .........61
Fluorescent ......................... 45
cieľové priečinky na
ukladanie súborov.......83
Folder
ISO .............................9, 10, 41
K
Kábel pre viacúčelový
terminál ............72, 79, 96
kopírovanie záberov do
počítača ........................78
výber............................. 57
cieľové priečinky na
ukladanie záberov a
názvy súborov ..............83
L
vytvorenie .................... 60
Landscape, režim................35
zmena ........................... 61
Language Setting................71
Clock Settings .....................70
Format........................... 60, 63
Clona......................................9
Function Guide .................. 64
M
Cloudy..................................45
Funkcia NR pomalej
uzávierky...................... 16
Macro...................................24
G
Main Settings 2 ...................65
Color Mode, režim .............40
COMPONENT...................65
Create REC. Folder ...........60
Grid Line ............................ 67
Cross Filter ..........................53
H
D
High Sensitivity, režim ...... 35
Dátum ..................90, 103, 109
Daylight ...............................45
Digital Zoom.......................68
Hi-Speed Shutter, režim.... 35
Histogram ........................... 19
hlasitosť ............................... 26
Manage Memory
Internal Memory Tool
.......................................63
Memory Stick Tool......60
Register
Copy .....................................61
Main Settings 1 ...................64
Map View ............................88
Mass Storage .......................65
„Memory Stick Duo“....... 117
Memory Stick Tool ............60
121
Register
Metering Mode...................42
MPG ....................................83
prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu.................. 84
Multi AF..............................43
softvér .......................... 77
Multikonektor .................... 14
Windows ...................... 75
Multipoint AF.....................43
počítač Macintosh.............. 92
Music....................................50
odporúčané prostredie
...................................... 92
Monitor................................68
Music Tool ..........................91
Music Transfer..............91, 93
počítač so systémom
Windows...................... 75
N
Nabíjačka batérií ..............120
Natural.................................40
názov súboru.......................83
odporúčané prostredie
...................................... 76
obrazovka registra..............27
odpojený blesk....................23
odstrániť
REC Mode, režim .............. 39
Red Eye Correction...........54
Red Eye Reduction ...........47
Retouch ............................... 52
Riešenie problémov .........100
Rotate ..................................56
Rozmazanie .......................... 9
S
samospúšť............................ 25
Ponuka
Položky ........................ 33
Scene Selection, režim
................................. 35, 37
Prezeranie.................... 52
Sepia ....................................40
snímanie....................... 37
Settings
Ponuka na prezeranie ....... 52
Main Settings 1............ 64
Ponuka pre snímanie......... 37
Main Settings 2............ 65
Popis jednotlivých častí..... 13
Shooting Settings 1 ..... 67
Preexponovanie ................... 9
Shooting Settings 2 ..... 69
optické priblíženie........23, 68
presné digitálne priblíženie
...................................... 68
SETUP ................................ 48
OS ..................................76, 92
Priama tlač.......................... 95
Shooting Settings 2.............69
priblíženie ........................... 23
Single ................................... 68
P.Quality .............................11
priblíženie pri prehrávaní
...................................... 26
Single Image ....................... 49
PAL......................................66
Pridržanie spúšte.................. 8
Partial Color .......................53
Printing, Other ................... 31
PC.........................................75
Pripojenie
Format ....................60, 63
P
PictBridge......................65, 95
počítač.......................... 79
Picture Motion Browser ....85
Televízor ...................... 72
Pixel .....................................11
Tlačiareň...................... 96
Plôška na ochranu proti
zápisu.......................... 117
prípona................................ 84
Protect................................. 55
Podexponovanie ...................9
počítač..................................75
R
kopírovanie záberov
.................................78, 92
rýchle prehrávanie dozadu/
dopredu ....................... 26
Macintosh.....................92
Rýchlosť uzávierky .............. 9
odporúčané prostredie
.................................76, 92
122
režim blesku........................ 23
pomalá synchronizácia ...... 23
NTSC ...................................66
O
režim automatického
nastavenia ....................22
Shooting Settings 1.............67
Slide show .....................49, 52
Snow, režim.........................35
Soft Focus............................ 52
Soft Snap, režim ................. 35
softvér .......................77, 85, 91
Spot AF ............................... 43
SteadyShot .......................... 47
Stredové meranie ............... 42
T
Televízor .............................72
Tlač ................................56, 94
Tlač vo fotozberni .............. 98
Trimming.............................54
Register
Twilight Portrait, režim .....35
Twilight, režim ....................35
U
Údajový disk .......................88
USB Connect ......................65
V
Výstražné indikátory a
správy..........................112
Veľkosť záberu ....................11
VGA ....................................11
Viacoblastné meranie ........42
Video Out............................66
View Images........................31
Vivid.....................................40
Vnútorná pamäť .................21
vopred nastavené
zaostrenie .....................43
Vyváženie bielej farby .......45
W
White Bal.............................45
Z
zameriavací krížik pre
bodové meranie...........42
Zameriavací rámček zóny
AF .................................43
Zaostrenie .......................8, 43
zapojený blesk.....................23
Značka poradia tlače..........98
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky .................112
Register
123
Register
Poznámky týkajúce sa licencie
Vo fotoaparáte je poskytnutý softvér „C
Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento
softvér poskytujeme na základne
licenčných zmlúv s vlastníkmi
autorských práv. Na základe požiadavky
vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás
informovať o nasledujúcich
skutočnostiach. Prečítajte si nasledujúce
informácie.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Získate licencie (v angličtine) na softvér
„C Library“, „Expat“ a „zlib“.
Informácie o použitom softvéri
GNU GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na
ktorý sa vzťahuje licencia GNU General
Public License (ďalej ako „GPL“) alebo
licencia GNU Lesser General Public
License (ďalej ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že
máte právo na prístup, na úpravy a
právo na ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov týchto softvérových programov, a
to na základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak
ich chcete prevziať, navštívte
nasledujúce adresy URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Boli by sme radi, ak by ste nás
nekontaktovali v súvislosti s obsahom
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v
priečinku License na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v angličtine) na
softvér s licenciou „GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF
je potrebný softvér Adobe Reader. Ak
ho nemáte nainštalovaný v počítači,
môžete ho prevziať z webovej stránky
spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
124
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement