Sony | DSC-T900 | Sony DSC-T900 Návod na použitie

4-130-971-31(1)
Digitalt stillkamera
Digitalt stillbilledkamera
DSC-T900
NO
Bruksanvisning ···························································
NODK
Betjeningsvejledning ··········································
© 2009 Sony Corporation
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Forsiktig
For kunder i Europa
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserte representanten
for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For all service eller
garantisaker vennligs henvis til adressen som er
oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
[ Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke,
forårsake brann eller til og med kjemiske
brannskader. Ivareta følgende forholdsregler:
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag
eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller
ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la
metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over
60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil
som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade
batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende
type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som
beskrevet i instruksene.
[ NB!
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte
typen. Bruk av andre batterityper kan medføre
brann eller helseskader.
Ikke utsett batteriene for urimelig stor varme som
solskinn, brann eller lignende.
2NO
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
NO
3NO
Innhold
Om bruk av kameraet ............................................................................... 6
Komme i gang
...................................................................... 8
Kontrollere medfølgende tilbehør .............................................................. 8
Identifisere deler ........................................................................................ 9
Lade batteriet........................................................................................... 11
Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (selges separat) .................... 13
Stille klokken ............................................................................................ 15
Ta/vise bilder
....................................................................... 16
Ta bilder................................................................................................... 16
Vise bilder ................................................................................................ 17
Bruke opptaksfunksjoner
........................................................ 18
Vise færrest mulig indikatorer (Enkelt opptak)......................................... 18
Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk (Smilutløser)............................. 19
Registrere opptaksforhold automatisk (Scenegjenkjenning)................... 20
Ta nærbilder (Makro/nærfokus) ............................................................... 22
Bruke selvutløseren ................................................................................. 22
Velge en blitsmodus ................................................................................ 23
Endre skjermbildet................................................................................... 24
Fokusere på et konkret punkt i rammen .................................................. 25
Fokusere på ansiktet til motivet (Ansiktsregistrering) .............................. 25
Velge bildestørrelse som passer til bruken ............................................. 26
Bruk en opptaksmodus som passer til scenen (Scenevalg) ................... 28
Ta opp film ............................................................................................... 29
Bruke visningsfunksjonene
................................................... 31
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom) ................................................ 31
Vise bilder i fullskjermmodus (Vid zoom)................................................. 31
Rotere et bilde som står vertikalt (Midlertidig rotert visning) ................... 32
Vise stillbilder med musikk (Lysbildevisning) .......................................... 32
Søke etter et bilde (Bildeindeks).............................................................. 33
Velge skjermformat (Visningsmodus) ...................................................... 33
4NO
Slette bilder
...................................................................................... 35
Slette det bildet som vises i øyeblikket ................................................... 35
Slette flere bilder ..................................................................................... 35
Slette alle bilder (Format) ........................................................................ 36
Koble til andre enheter
.............................................................. 37
Vise bilder på en TV-skjerm .................................................................... 37
Skrive ut stillbilder ................................................................................... 38
Bruke kameraet med en datamaskin ...................................................... 40
Endre kamerainnstillinger
....................................................... 44
Endre kameralyden ................................................................................. 44
Bruke HOME-skjermbildet....................................................................... 44
Bruke MENU-elementene........................................................................ 47
Bruke funksjoner i programopptaksmodus ............................................. 49
Annet
.................................................................................................... 50
Liste over ikoner som vises på skjermen ................................................ 50
Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for Cyber-shot")..................... 52
Feilsøking ................................................................................................ 53
Forholdsregler ......................................................................................... 56
Spesifikasjoner ........................................................................................ 57
5NO
x Om bruk av kameraet
Internminne og "Memory Stick
Duo"-backup
Om LCD-skjermen
Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller
"Memory Stick Duo" mens tilgangslampen
lyser. Da kan nemlig data i internminnet eller
"Memory Stick Duo" bli ødelagt. Pass på å ta
en sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine.
ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99% av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte
og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) vises på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Hvis det kommer vanndråper eller andre
væsker på LCD-skjermen og gjør den våt,
må du omgående tørke av den med en myk
klut. Hvis væske blir liggende på overflaten
av LCD-skjermen, kan det redusere
kvaliteten og forårsake feil.
Om administrasjonsfiler
Når du setter inn en "Memory Stick Duo" uten
en administrasjonfil i kameraet og slår det på,
vil en del av "Memory Stick Duo"-kapasiteten
brukes til automatisk å opprette en
administrasjonsfil. Det kan vare en liten stund
før du kan utføre den neste
arbeidsoperasjonen.
Om opptak/avspilling
• Før du begynner å gjøre opptak, bør du gjøre
•
•
•
•
•
•
•
•
6NO
et prøveopptak for å forvisse deg om at
kameraet virker som det skal.
Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig
eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 56)
før du begynner å bruke dette kameraet.
Unngå at kameraet kommer i kontakt med
vann. Hvis det kommer vann inn i kameraet,
kan det slutte å virke som det skal. I enkelte
tilfeller vil kameraet ikke kunne repareres.
Ikke rett kameraet mot solen eller andre
sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å
slutte å virke som det skal.
Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. I så
fall vil kameraet kanskje ikke ta opp eller
spille av bilder på riktig måte.
Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet,
må denne fjernes før du bruker kameraet
(side 56).
Ikke rist eller slå på kameraet. Dette kan
medføre funksjonsfeil, og du vil kanskje ikke
kunne ta bilder. I tillegg kan opptaksmediene
bli ubrukelige, eller bildedata kan bli
ødelagt.
Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som
vil gi dårligere blitsstyrke.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av
Bruk ekte Sony-tilbehør
Hvis du bruker tilbehør som er fremstilt av
andre selskaper enn Sony, kan det føre til at
kameraet ikke virker som det skal.
• Bruk av andre produsenters kamerahus med
magneter kan føre til problemer med
strømtilførselen.
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet ditt kan bli varmt som
følge av kontinuerlig bruk, men det er ikke en
funksjonsfeil.
Om vern mot overoppheting
Hvis kameraet eller batteriet har feil
temperatur, vil du kanskje ikke kunne spille
inn film, eller strømmen kan bli slått av
automatisk for å beskytte kameraet.
En melding vises på LCD-skjermen før
kameraet slås av, eller før du ikke lenger kan
spille inn film.
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet samsvarer med den
universelle standarden DCF (Design rule for
Camera File system), som ble etablert av
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne
spille av bilder som er tatt opp eller redigert
med annet utstyr, eller at annet utstyr vil
kunne spille av bilder som er tatt med
kameraet.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan
stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Ingen erstatning for ødelagt
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke gi erstatning for opptaksfeil, tap
av eller skade på innspilt innhold som følge av
funksjonsfeil i kameraet eller opptaksmediene
e.l.
7NO
Komme i gang
Kontrollere medfølgende tilbehør
• Batterilader BC-CSD (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-programvare
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cybershot"
• Bruksanvisning
(denne instruksjonsboken) (1)
• Nettledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
x Bruke håndleddsremmen
Komme i gang
Kameraet leveres med en håndleddsrem.
Fest remmen og stikk hånden din gjennom
løkken for å hindre at kameraet faller ned og
blir ødelagt.
Krok
• Oppladbart batteri NP-BD1 (1)/
batterietui (1)
• Pekepenn (1)
x Bruke pekepennen
Pekepennen brukes til å velge knapper og
funksjoner på pekeskjermen. Den festes til
håndleddsremmen.
• USB-kabel (1)
Merk
• AV-kabel (1)
• Ikke bær kameraet etter pekepennen.
Kameraet kan falle av.
• Dokkingstasjon (1)
• Håndleddsrem (1)
8NO
Identifisere deler
Kamera
A Lukkerknapp
B Høyttaler
C Zoomespak (W/T)
D Mikrofon
I Linsedeksel
J LCD-skjerm/Pekeskjerm
K -knappen (avspilling)
L Modusbryter
M Krok for håndleddsrem/Grep
N Batteriutkaster
O Spor for innsetting av batteri
P Skruehull for stativ
Komme i gang
E ON/OFF (strømbryter)
F Blits
G Selvutløserlampe/smilutløserlampe/
AF-lys
H Linse
• Bruk et stativ med en skrue som er kortere
Bunn
enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste
kameraet skikkelig, og kameraet kan ta
skade.
Q Multikontakt
R Batterideksel/"Memory Stick Duo"deksel
S Tilgangslampe
T "Memory Stick Duo"-spor
9NO
Dokkingstasjon
x Bruk av vekselstrømadapter
AC-LS5K (selges separat)
v-merke
Komme i gang
1 Til DC INkontakten
2 Til en
stikkontakt
Sett kameraet i dokkingstasjonen i
følgende tilfeller:
• Når du vil koble til en USB-kabel til en
datamaskin
• Når du vil koble til en AV-kabel til en TV
• Når du vil opprette en PictBridge-tilkobling
til en skriver
A Kontakt for kameratilkobling
B DC IN-kontakt
C USB-kontakt
D HDMI-kontakt
E A/V OUT (STEREO)-kontakt
10NO
• Tilkobling av kameraet til
vekselstrømadapteren AC-LS5K (selges
separat) vil ikke føre til at batteriet lades.
Bruk en batterilader til å lade batteriet.
Lade batteriet
batteriet inn i
1 Sett
batteriladeren.
•
Du kan lade batteriet selv om det er
delvis oppladet.
batteriladeren
2 Koble
til stikkontakten.
For kunder i USA og Canada
Støpsel
Hvis du fortsetter å lade batteriet
i ca. én time etter at CHARGElampen er slukket, vil det vare
noe lenger (full ladning).
Komme i gang
Batteri
CHARGE-lampe
Tent: Lading pågår
Av: Lading fullført (normal
ladetid)
CHARGE-lampe
For kunder i andre land eller regioner enn
USA og Canada
Nettledning
CHARGE-lampe
ladesyklusen er avsluttet, må du koble
3 Når
batteriladeren fra stikkontakten.
11NO
x Ladetid
Tid til fullading
Normal ladetid
Ca. 220 min.
Ca. 160 min.
Merknader
• Tabellen over viser den tiden som trengs for å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på
25°C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
• Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge
Komme i gang
den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må
du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteriet fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier og batteriladeren.
x Batteritiden og antall bilder du kan ta opp/vise
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ta stillbilder
Ca. 100
Ca. 200
Vise stillbilder
Ca. 210
Ca. 4200
Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Merk
• Batteritiden og antallet stillbilder kan variere med kamerainnstillingene.
zBruke kameraet i utlandet
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5K (selges
separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
Ikke bruk en elektronisk transformator. Dette kan forårsake feil.
12NO
Sette inn batteriet/en "Memory Stick
Duo" (selges separat)
1 Åpne dekselet.
Komme i gang
inn "Memory Stick Duo"
2 Sett
(selges separat).
Hold "Memory Stick Duo" slik at
kontaktene vender mot objektivet, og sett
den inn til den glir på plass med et klikk.
3 Sett inn batteriet.
Kontroller at batteriet peker i riktig retning,
og sett det inn, til batteriutkasteren er låst.
Batteriutkaster
4 Lukk dekselet.
•
Hvis du lukker dekselet uten at batteriet er
satt riktig inn, kan kameraet bli ødelagt.
13NO
x "Memory Stick" du kan
bruke
x Når "Memory Stick Duo"
ikke er satt inn
"Memory Stick Duo"
Bildene lagres i kameraets interne minne
(ca. 11 MB).
For å kopiere bilder fra internminnet til
en "Memory Stick Duo" må du sette inn
"Memory Stick Duo" i kameraet, peke på
og velge [Kopier] i
[Minneverktøy] i
(Administrer
minne).
Komme i gang
Du kan også bruke en "Memory Stick PRO
Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo"
med kameraet.
Nærmere informasjon om antallet bilder som
kan tas og hvor lenge du kan gjøre opptak,
finner du på sidene 27, 30. Andre typer
"Memory Stick" eller minnekort er ikke
kompatible med kameraet.
x Ta ut batteriet
Batteriutkaster
"Memory Stick"
Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med
kameraet.
Skyv batteriutkasteren til
side. Pass på at du ikke
mister batteriet.
x Ta ut "Memory Stick Duo"
Tilgangslampe
Pass på at tilgangslampen
ikke lyser, og skyv så inn
"Memory Stick Duo" én gang.
x Kontrollere den
gjenværende
batteriladningen
Det vises en batterinivåindikator øverst
til venstre på LCD-skjermen.
Høy
Lav
Merk
• "Memory Stick Duo"/batteriet må aldri tas ut
mens tilgangslampen lyser. Dette kan skade
dataene i "Memory Stick Duo"/internminnet.
Merknader
• Det tar omtrent ett minutt før riktig
batterinivå vises.
• Under visse forhold kan det hende
batterinivåindikatoren ikke er riktig.
• Hvis NP-FD1-batteriet (selges separat)
brukes, vises minuttdisplayet også etter
batterinivåindikatoren.
• Batterikapasiteten reduseres med tiden og
med gjentatt bruk. Når driftstiden per
oppladning synker markant, må batteriet
skiftes ut. Kjøp et nytt batteri.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke
bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av
automatisk (auto-AV-funksjon).
14NO
Stille klokken
1 Senk linsedekselet.
ON/OFF (strømbryter)
Kameraet slår seg på.
• Du kan også slå på kameraet ved å
trykke på strømbryter ON/OFF.
• Det kan ta en liten stund før kameraet
er slått helt på og kan brukes.
på det ønskede
2 Pek
visningsformatet, og pek
deretter på
Komme i gang
Linsedeksel
.
på hvert enkelt
3 Pek
element, og pek deretter
på v/V for å stille inn den
numeriske verdien av
elementet.
•
Midnatt vises som 12:00 AM, og
klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
4 Pek på [OK].
Merk
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
x Stille inn dato og klokkeslett igjen
Pek på
t
(Innst.) t [Klokkeinnstillinger] (side 46).
15NO
Ta/vise bilder
Ta bilder
deg om at
1 Forviss
modusbryteren er stilt inn
på
(stillbilde), og senk
linsedekselet.
•
For å ta opp film må du sette
modusvelgeren på
(film) (side 29).
Modusbryter
Ta/vise bilder
Linsedeksel
kameraet støtt,
2 Hold
som vist.
•
Zoomespak (W/T)
Skyv zoomespaken (W/T) til Tsiden for å zoome.
Skyv den til W-siden for å gå
tilbake.
lukkerknappen
3 Trykk
halvveis ned for å
Lukkerknapp
SteadyShot
-merke
fokusere.
vises for å indikere at
SteadyShot virker. Når bildet er i
fokus, høres en pipetone, og
indikatoren z tennes. Den
korteste opptaksavstanden er ca.
8 cm (W), 50 cm (T) (fra linsen).
lukkerknappen
4 Trykk
helt ned.
Bildet tas.
16NO
AE/AF-lås
Vise bilder
på -knappen
1 Trykk
(avspilling).
Det siste bildet som er tatt, vises.
• Hvis bilder på "Memory Stick Duo", som
er tatt med andre kameraer, ikke kan
spilles av på dette kameraet, kan du vise
bildene i [Mappevisning] (side 33).
x Velge forrige/neste bilde
Pek på
(Neste)/
skjermen.
(Forrige) på
Ta/vise bilder
-knappen (avspilling)
x Slette et bilde
Pek på
(Slett), og pek så på [OK].
x Gå tilbake til å ta bilder
Trykk lukkerknappen halvveis ned.
x Slå av kameraet
Lukk linsedekselet.
• Du kan også slå av kameraet ved å trykke på strømbryter ON/OFF.
17NO
Bruke opptaksfunksjoner
Vise færrest mulig indikatorer
(Enkelt opptak)
Denne modusen reduserer minsteantallet innstillinger og forstørrer teksten, så den blir
lettere å lese.
1 Still inn modusbryteren på
(REC-modus) t
2 Pek på
(Enkelt opptak) t
.
Action
Selvutl.
(stillbilde).
Endre
(Selvutl.) t Velg
(Selvutløser av) eller
Bildestørr.
t Velg [Stor] eller [Liten] i [Bildestørr.]
Blits
t Velg [Auto] eller [Av] i [Blits]
x Gå tilbake til vanlig visning
Pek på
18NO
(REC-modus) t
(Intelligent autojustering) t
.
(Selvutløser 10 sek.)
Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk
(Smilutløser)
1 Still inn modusbryteren på
2 Pek på (smil).
(stillbilde).
Når smilnivået overskrider punktet
b på indikatoren, tar kameraet bilder
automatisk. Når du peker på
(smil) igjen, slås smilutløseren
av.
• Hvis du trykker på lukkerknappen
mens smilutløseren er aktivert, tar
kameraet bildet og går deretter
tilbake til smilutløsermodus.
Ansiktsregistreringsramme
Bruke opptaksfunksjoner
på at et smil skal
3 Vent
registreres.
Smilfølsomhetsindikator
zTips for å lykkes bedre med smilfangsten
1 Ikke dekk øynene med panneluggen.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran
kameraet og beveg deg minst mulig
opp og ned.
Registreringshyppigheten er høyere
når øynene er smalere enn vanlig.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er
enklere å registrere smilet når tennene
synes.
19NO
Registrere opptaksforhold automatisk
(Scenegjenkjenning)
1 Still inn modusbryteren på
på
(REC-modus) t
2 Pek(Intelligent
autojustering) t
.
(stillbilde).
eller
kameraet mot motivet.
3 Rett
Når kameraet gjenkjenner scenen,
vises (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys
med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys),
(Landskap),
(Makro) eller
(Portrett).
Hvis kameraet ikke gjenkjenner
scenen, vises
på skjermen på
kameraet.
Scenegjenkjenning-ikon
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere, og trykk
4 Trykk
den deretter helt ned for å ta bildet.
20NO
z Velge det bildet du foretrekker, etter at du har tatt to bilder med
ulike innstillinger
Pek på
t
(Scenegjenkjenning) t
(Avansert).
Hvis kameraet gjenkjenner scenen (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(Halvlys
med stativ),
(Motlys),
(Portrett i motlys), men det er vanskelig å oppnå et
klart bilde, tar kameraet automatisk et bilde til med en annen effekt, ved å endre
innstillingene som følger:
Andre bilde
Fotografering i sakte
synkroniseringsmodus
Fotografering med økt følsomhet og reduserte
rystelser
Fotografering i sakte
synkroniseringsmodus, med støtte fra
det ansiktet blitsen blinker på
Fotografering med økt følsomhet, med støtte fra
ansiktet og reduserte rystelser
Fotografering i sakte
synkroniseringsmodus
Fotografering med enda lavere lukkerhastighet,
uten økt følsomhet
Fotografering med blits
Fotografering med justert lysstyrke og kontrast for
bakgrunn (DROplus)
Fotografering med støtte fra det
ansiktet blitsen blinker på
Fotografering med justert lysstyrke og kontrast for
ansikt og bakgrunn (DROplus)
Når kameraet er stilt inn på [Avansert] og gjenkjenner
(Portrett), tar det
automatisk to bilder i rask rekkefølge. Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre
det bildet personen på bildet ikke blunker på.
Bruke opptaksfunksjoner
Første bilde
21NO
Ta nærbilder (Makro/nærfokus)
Du kan ta ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster.
på
(Makro) t
1 Pek
ønsket modus t
.
(Auto): Kameraet justerer
automatisk fokus fra motiver på lang
avstand til motiver på kort avstand.
Vanligvis må du stille inn kameraet på
denne modusen.
(Makro på): Kameraet justerer
fokus slik at nære motiver prioriteres.
Still inn Makro på ved opptak av nære motiver.
(Nærfokus aktivert): Bruk denne modusen til å gjøre opptak på enda kortere
avstand enn makroopptak.
Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm
Merknader
• Du kan ikke velge
(Makro på) når kameraet er i modusen Intelligent autojustering.
• Makromodus er låst på
(Auto) når kameraet er i Filmmodus eller smilutløsermodus.
Bruke selvutløseren
Pek på
(Selvutl.) t
1 ønsket
modus t
.
(Selvutløser av): Uten bruk av
selvutløser.
(Selvutløser 10 sek.): Opptak
begynner etter en forsinkelse på
10 sekunder. Bruk denne innstillingen
hvis du selv vil være med på bildet.
For å avbryte må du peke på
.
(Selvutløser 2 sek.): Opptak begynner etter en forsinkelse på to sekunder.
Dette er for å unngå uskarphet fordi kameraet ikke ble holdt støtt da lukkerknappen
ble trykket.
på lukkerknappen.
2 Trykk
Selvutløserlampen blinker og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
22NO
Velge en blitsmodus
på
(Blits) t
1 Pek
ønsket modus t
.
(Autoblits): Blinker når lyset
er utilstrekkelig, eller i motlys
(Blits på): Blitsen kommer alltid
på.
(Sakte synkroniser. (blits
på)): Blitsen kommer alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av
blitsen skal vises klart.
(Blits av): Blitsen virker ikke.
Merknader
Bruke opptaksfunksjoner
(Blits på) eller
(Sakte synkroniser. (blits på)) er ikke tilgjengelige når kameraet er i modusen
Intelligent autojustering.
• Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i serie- eller eksponeringsgruppemodus.
•
23NO
Endre skjermbildet
på
1 Pek
modus t
t ønsket
.
(Normal): Viser knapper og
ikoner
(Enkel): Viser kun knapper
(Kun bilde): Skjuler knapper og
ikoner
Merk
•
forsvinner fra skjermen hvis [Kun bilde]-avspilling er valgt. For å vise knappene må du
peke på midten av skjermen. [Normal]-visningen vises forbigående.
zHistogram- og lysstyrkeinnstillinger
Du kan få tilgang til følgende innstillinger ved å peke på
.
Histogram: Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde
når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre.
Lysstyrke: Dette stiller inn lysstyrken til bakgrunnslyset ([Normal]/[Lyst]). Når du viser bilder
i sterkt lys utendørs, må du stille om til [Lyst]. Under slike forhold kan imidlertid
batteristrømmen reduseres fortere.
24NO
Fokusere på et konkret punkt i rammen
Bare pek på det punktet i rammen du vil fokusere på, for å endre fokus.
kameraet mot motivet,
1 Rett
og pek på det punktet i
fokusrammen du vil
fokusere på.
Du kan endre fokuspunktet så
mange ganger du vil, før du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
• Hvis du vil at kameraet skal velge et
fokuspunkt automatisk, må du peke
på
.
•
: Ansikt registrert.
: Intet ansikt registrert.
Kameraet registrerer ansiktet til motivet og fokuserer på det. Du kan velge hvilken av
personene i motivet som skal prioriteres når du fokuserer.
på
t
1 Pek
(Ansiktsregistrering) t det
ønskede elementet t
Bruke opptaksfunksjoner
Fokusere på ansiktet til motivet
(Ansiktsregistrering)
.
(Ved berøring): Registrerer
ansiktet når du peker på et område på
skjermen hvor det er et ansikt.
(Auto): Velger det ansiktet
kameraet automatisk skal fokusere på.
(Barneprioritet): Registrerer og fotograferer med prioritet på et barns ansikt.
(Voksenprioritet): Registrerer og fotograferer med prioritet på en voksens
ansikt.
25NO
Velge bildestørrelse som passer til bruken
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir
i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas. Velg den
bildestørrelsen som passer med den måten du vil vise bildene dine på.
(Bildestørr.) t
1 ønskettstørrelse
t
.
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
(4000×3000)
For utskrifter med format på opptil
A3+
(3264×2448)
For utskrifter med format på opptil
A3
(2592×1944)
For utskrifter med format på opptil
A4
(2048×1536)
For utskrifter med format på opptil
L/L2
(640×480)
For e-postvedlegg
(4000×2672)
Bildeforhold 3:2, som for
fotoutskrifter og postkort
(4000×2248)
For visning på en TV med høy
oppløsning.
LCD-skjerm
Bildene vises med bildeforhold 4:3
eller 3:2.
(1920×1080)
Bilder vil fylle hele skjermen.
Merk
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
26NO
x Antall stillbilder som kan tas opp
(Enheter: Bilder)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
11 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Merknader
vises i den faktiske bildestørrelsen.
Bruke opptaksfunksjoner
• Antallet stillbilder kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene.
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når et bilde som er tatt med et annet kamera spilles av på dette kameraet, vil bildet kanskje ikke
27NO
Bruk en opptaksmodus som passer til
scenen (Scenevalg)
1 Still inn modusbryteren på
/ / / / / : Pek
2 Velge
på
(REC-modus) t
ønsket modus t
(stillbilde).
.
Velge / / / / : Pek på
(REC-modus) t
(Scenevalg) t ønsket
modus t
.
(Høy følsomhet): Tar
bilder uten blits, selv i svakt
lys.
(Gourmet): Fotograferer
matretter i appetittvekkende
farger.
(Strand): Fotograferer
scener ved sjøen med enda
tydeligere gjengivelse av
blåskjæret i vannet.
(Mykt snapshot): Tar
bilder med en mykere
atmosfære for portretter av
folk, blomsteropptak osv.
(Snø): Fotograferer
snøscener enda tydeligere i
hvitt.
(Landskap): Tar bilder
med fokus på et motiv langt
unna.
(Fyrverkeri):
Fotograferer fyrverkeri i all
sin prakt.
(Halvlysportrett): Tar
skarpe bilder av folk på
mørke steder, uten at den
nattlige atmosfæren går
tapt.
(Under vann): Tar
bilder under vann i naturlige
farger med kamerahus
(f.eks. undervannspakke).
(Halvlys): Fotograferer
nattscener uten at den
nattlige atmosfæren går
tapt.
(Høyhast.-lukker):
Brukes til å fotografere motiv
i bevegelse på godt
opplyste steder.
Merk
28
NO
• Blitsen virker ikke i alle modi.
Ta opp film
deg om at
1 Forviss
modusbryteren er stilt inn på
(film), og senk
linsedekselet.
Modusbryter
Linsedeksel
x Vise film
Trykk på knappen
velge en film å vise.
Knapp
(avspilling) og pek på knappene
(Neste) /
(Forrige) for å
Action
Bruke opptaksfunksjoner
2 Trykk lukkerknappen helt ned for å begynne opptaket.
3 Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å stoppe opptaket.
Volumkontroll
B
Avspilling
x
Stopp
M/m
Fort forover/fort bakover
x Bildestørrelse
Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten. Jo større datamengde som brukes per sekund
(gjennomsnittlig overføringshastighet), jo jevnere blir det avspilte bildet.
Filmbildestørrelse
Gjennomsnittlig
overføringshastighet
Retningslinjer for bruk
1280×720 (fin)
9 Mbps
Ta opp film med høyeste kvalitet for visning på
High Definition TV.
1280×720 (standard)
6 Mbps
Ta opp film med standardkvalitet for visning på
High Definition TV.
VGA
3 Mbps
Fotografer med en bildestørrelse som egner seg
for opplasting til web.
29NO
x Maksimum opptakstid
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale
tiden for alle filmfiler. Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet Internminne
Størrelse
Ca.
11 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720
(fin)
–
0:03:00
0:06:30
0:13:30
0:27:40
0:54:40
1:50:40
3:45:10
1280×720
(standard)
–
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:08:40
0:18:20
0:37:40
1:16:50
2:31:50
5:06:50 10:24:00
VGA
0:00:10
Merknader
• Opptakstiden kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene.
• Den kontinuerlige opptakstiden varierer med opptaksforholdene (temperaturen osv.). Tallene i
ovenstående tabell gjelder når [Lysstyrke] i
(skjermvisningen) er stilt inn på [Normal].
• Film med en størrelse som er stilt inn på [1280×720] kan bare tas opp på en "Memory Stick PRO
Duo".
30NO
Bruke visningsfunksjonene
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom)
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et bilde,
og pek deretter på det bildet
du vil forstørre.
Bildet forstørres til den dobbelte
størrelsen, med det området du pekte på
i sentrum. Når
er stilt inn på
[Kun bilde], må du peke på midten av
skjermen, og deretter på det området du
vil forstørre.
zoomeforstørrelsen og
2 Juster
plasseringen.
Viser det viste området av hele bildet
Vise bilder i fullskjermmodus (Vid zoom)
Bruke visningsfunksjonene
Zoomeforstørrelsen øker hver gang du
peker på skjermen.
/ / / : Justerer posisjonen.
: Endrer zoomeforstørrelsen.
: Slår / / / på/av.
: Avbryter avspillingszoomen.
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise
stillbildet, og pek deretter på
.
•
Pek på
igjen for å avslutte vid
zoomevisning.
31NO
Rotere et bilde som står vertikalt (Midlertidig
rotert visning)
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise
stillbildet, velg bilder som
står vertikalt, og pek
deretter på .
•
Pek på
igjen for å avslutte
visningen.
Vise stillbilder med musikk (Lysbildevisning)
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et
stillbilde, og pek deretter på
(Lysbildevisning).
på [Start].
2 Pek
Lysbildevisningen starter.
•
For å avslutte lysbildevisningen må du peke på skjermen og deretter på [Avslutt].
zVelge bakgrunnsmusikk
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet, og spille dem av under
lysbildevisningen. For å kunne overføre musikkfiler må du installere "Music Transfer"programvaren (inkludert) på datamaskinen din (side 41), og deretter følge trinnene nedenfor.
1 Pek på
t
(Lysbildevisning) t [Musikkverktøy] t [Last ned musikk].
2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din.
3 Start og bruk "Music Transfer".
Nærmere informasjon om "Music Transfer", se hjelpen til "Music Transfer".
32NO
Søke etter et bilde (Bildeindeks)
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et
bilde, og pek deretter på
(bildeindeks).
•
Hvis du peker på
, kan du stille
inn antallet bilder som skal vises på
indeksskjermen til 12 eller 20 bilder.
på / for å bla.
2 Pek
Gå tilbake til enkeltbildeskjermen
•
ved å peke på miniatyrbildet.
Lar deg velge visningsformat for visning av flere bilder når du bruker "Memory Stick
Duo".
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et
Bruke visningsfunksjonene
Velge skjermformat (Visningsmodus)
bilde, og pek deretter på
(bildeindeks) t
(Visningsmodus) t
ønsket modus.
(Datovisning): Viser bilder sortert
etter dato.
(Hendelsesvisning): Analyserer datoene, bildene og hyppigheten, og
organiserer bildene automatisk i grupper og viser dem.
(Favoritter): Viser bilder registrert som Favoritter.
(Mappevisning): Viser og organiserer bilder i mapper.
33NO
x Enkelt finne de bildene som skal vises
Når innstillingen er datovisning/hendelsesvisning/mappevisning:
Når du bruker en "Memory Stick Duo", pek på
(Datoliste),
(Hendelsesliste) eller
(Velg mappe) for enkelt å finne de ønskede bildene.
Datoliste: Viser en
liste over bilder som ble
tatt på den valgte datoen.
Hendelsesliste: Viser
en liste over bilder som er
registrert under den
valgte hendelsen.
Velg mappe: Pek på
[OK] for å vise en liste
over bilder i den valgte
mappen.
Når innstilt på Favoritter: Du kan vise bildene som er registrert under Favoritter i
seks grupper.
Favoritter: Viser en liste over bilder som er registrert
under det valgte Favoritter-nummeret.
Merk
• Når du ikke kan spille av bilder som er tatt med et annet kamera, kan du vise bildene i
[Mappevisning].
34NO
Slette bilder
Slette det bildet som vises i øyeblikket
1 Pek på
(Slett) t [OK] (side 17).
Slette flere bilder
på
1 Pek(Slett).
(bildeindeks) t
de bildene som skal
2 Velg
slettes.
Slette bilder
1 Pek på / for å bla om, og pek
deretter på de bildene du vil slette.
-merket legges til på de valgte
bildene.
2 Gjenta trinn 1.
t [OK].
3 Pek på
Ved hjelp av
/ kan du veksle
mellom enkeltbilde- og indeksbildevisning når du velger bilder.
x Slette i dato-, hendelses- eller mappeenheter
t (Slett) t
(Alle bilder i datoområdet),
(Alt i denne mappen) t
t [OK].
(Alle i hendelsen) eller
• Bildene vises i [Mappevisning] når du bruker det interne minnet.
35NO
Slette alle bilder (Format)
Du kan slette alle data lagret på "Memory Stick Duo" eller i internminnet. Hvis det er
satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data lagret på "Memory Stick Duo" bli slettet.
Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data i internminnet bli slettet.
1
Pek på
t
(Administrer minne) t
[Minneverktøy] t
t
[Format] t
.
2
Pek på [OK].
Merk
• Formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.
36NO
Koble til andre enheter
Vise bilder på en TV-skjerm
1
2
Sett kameraet i dokkingstasjonen (inkludert).
Koble sammen dokkingstasjonen og TV-en med AV-kabelen
(inkludert).
Til A/V OUT (STEREO)kontakten
Til audio/videoinngangskontakter
AV-kabel (inkludert)
Merk
• [Video ut]-innstillingen er satt til [NTSC]-modus i fabrikken, for at du skal få oppleve optimal
filmkvalitet. Hvis bildene ikke vises på TV-en din, eller vises, men flimrer, bruker du kanskje en
kun-PAL-TV. Forsøk å endre innstillingen av [Video ut] til [PAL] (side 46).
Du kan vise bilder som er tatt opp med kameraet, ved å koble kameraet til en HD-TV (High
Definition TV) med HDMI-kabelen (selges separat) eller adapterkabelen for HD-utgangen
(selges separat).
Når du bruker HDMI-kabelen:
• Velg
t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger 2] for å velge [Auto] eller [1080i] for
[HDMI-oppløsning].
• Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.
Koble til andre enheter
zVise bilder på en HD-TV (High Definition-TV)
Når du bruker adapterkabelen for HD-utgangen:
t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger 2] for å velge [HD(1080i)] for
[COMPONENT].
• Bruk en Type2c-kompatibel adapterkabel for HD-utgang.
• Velg
37NO
Skrive ut stillbilder
Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du skrive ut bilder på følgende måte:
1
2
Sett kameraet i dokkingstasjonen (inkludert).
3
Slå på skriveren og trykk på
4
Pek på
t (Utskrift)
t det ønskede elementet
t
.
Koble sammen dokkingstasjonen og skriveren med USBkabelen (inkludert).
(avspillingsknappen).
Etter at forbindelsen er opprettet, vises indikatoren
.
(Dette bildet): Skriv ut det
bildet som vises i øyeblikket.
(Flere bilder): Pek på /
for å vise bildet, og pek deretter på
det bildet du vil skrive ut.
5
Pek på det ønskede innstillingselementet, og deretter på
[OK].
Bildet skrives ut.
Merk
• Hvis det ikke opprettes noen forbindelse mellom kameraet og skriveren, må du koble fra USB-
kabelen, peke på
t [PictBridge] t
t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t
og starte prosedyren på nytt fra trinn 2.
t [USB-tilk.] t
zSkrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning
eller et kopisenter. Kopier bildene til en "Memory Stick Duo", og ta så "Memory Stick Duo"
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
t [Kopier]
Kopiere: Pek på
t
(Administrer minne) t [Minneverktøy] t
t
t [OK].
Nærmere informasjon får du av fotoforretningen eller kopisenteret ditt.
38NO
zDatostemple bilder
Dette kameraet er ikke utstyrt med en funksjon for datostempling av bilder. Årsaken til dette er
at vi vil forhindre at datoen skal kunne dupliseres under utskrift.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter:
Du kan be om at bilder blir skrevet ut med datostempel. Nærmere informasjon får du hos
fotoforretningen eller kopisenteret ditt.
Utskrift hjemme:
Koble til en PictBridge-kompatibel skriver og trykk på
(avspillingsknappen), og still deretter
inn
t [Utskrift] t [Dato] på [Dato] eller [Dag og tid].
Datostemple bilder ved hjelp av PMB:
Med "PMB"-programvaren installert på en PC (side 41) kan du "stemple" datoen på et bilde. Du
bør imidlertid være oppmerksom på at når et bilde med datostempel skrives ut, kan datoen vises
dobbelt opp, avhengig av utskriftsinnstillingene. Nærmere informasjon om "PMB", se "PMB
Guide" (side 43).
Koble til andre enheter
39NO
Bruke kameraet med en datamaskin
x Bruke "PMB (Picture Motion Browser)"
Ved å utnytte programvaren "PMB" som er inkludert på en CD-ROM (inkludert), kan du
glede deg over bildene som aldri før.
I tillegg til de funksjonene som er listet opp nedenfor, er det enda flere funksjoner som
vil være til glede for deg. Du finner mer informasjon på "PMB Guide" (side 43).
Importer til
datamaskin
Kalender
Medietjeneste
Vise bilder i en
kalender.
Laste opp bildet til
medietjenesten.
Skriv ut
CD/DVD
Skrive ut bilder med
datostempler.
Oppretter en dataplate
med en CD-brenner eller
DVD-brenner.
Eksporter til
kamera
Eksportere bilder til en
"Memory Stick Duo" og vise
dem.
Merk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
40NO
x Trinn 1: Installere "PMB" (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert) med følgende prosedyre. Når du installerer
"PMB", installeres også "Music Transfer".
• Logg deg på som administrator.
1
Kontroller datamaskinmiljøet ditt.
Anbefalt miljø for bruk av "PMB" og "Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 800 MHz eller raskere (For
avspilling/redigering av High Definition-film: Intel Pentium 4 2,8 GHz eller
raskere/Intel Pentium D 2,8 GHz eller raskere/ Intel Core Duo 1,66 GHz eller
raskere/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller raskere)
Minne: 512 MB eller mer (For avspilling/redigering av High Definition-film:
1 GB eller mer)
Harddisk (Nødvendig diskplass for installering): ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768 punkter eller mer
Videominne: 32 MB eller mer (Anbefalt: 64 MB eller mer)
*1 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
2
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
Klikk på [Install] (Installer).
4
5
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
Koble til andre enheter
3
Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
41NO
x Trinn 2: Importere bilder til datamaskinen din med "PMB"
1
Sett inn et fulladet batteri i kameraet, og sett så kameraet i
dokkingstasjonen (inkludert).
2
3
Trykk på
-knappen (avspilling).
Koble kameraet til datamaskinen din.
"Kobler til…" vises på skjermen på kameraet.
1 Til en USB-kontakt
2 Til en USBkontakt
USB-kabel
•
4
42NO
vises på skjermen under kommunikasjonsøkten. Ikke bruk datamaskinen mens
indikatoren vises. Når indikatoren forandres til
, kan du begynne å bruke
datamaskinen igjen.
Klikk på [Import]-knappen.
Du finner mer informasjon på "PMB Guide".
x Trinn 3: Vise "PMB Guide"
1
Dobbeltklikk på
(PMB Guide)ikonet på skrivebordet.
•
For å åpne "PMB Guide" fra startmenyen:
Klikk på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility]
(Sonys bildeverktøy) t [Help] (Hjelp) t
[PMB Guide].
Merknader
• Ikke koble USB-kabelen fra kameraet mens kameraet brukes, eller mens "Tilgang…" vises på
skjermen til kameraet. Dette kan ødelegge dataene.
• Når du bruker et batteri med lite strøm igjen, vil du kanskje ikke kunne overføre data, eller dataene
kan bli ødelagt. Det anbefales å bruke vekselstrømadapteren (selges separat) og dokkingstasjonen
(inkludert).
x Bruke kameraet med en Macintosh-datamaskin
Du kan kopiere bilder til Macintosh-datamaskinen din. "PMB" er imidlertid ikke
kompatibel. Når bilder eksporteres til "Memory Stick Duo", må du vise dem i
[Mappevisning].
Du kan installere "Music Transfer" på Macintosh-datamaskinen din.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales for en datamaskin som skal kobles til
kameraet.
Anbefalt miljø for bruk av "Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.3 til v10.5)
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer anbefales)
Harddisk (Nødvendig diskplass for installering): ca. 50 MB
Koble til andre enheter
Anbefalt miljø for import av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
43NO
Endre kamerainnstillinger
Endre kameralyden
Du kan stille inn den lyden du hører når du bruker kameraet.
på
t
(Innst.)
1 Pek
t [Hovedinnstillinger] t
t [Pip] t
t
ønsket modus t
.
Lukker: Lyden av lukkeren høres når
du trykker på lukkerknappen.
Høy/Lav: Et pip/lukkerlyden høres
når du bruker pekeskjermen/trykker
på lukkerknappen. Hvis du vil
redusere volumet, må du velge [Lav].
Av: Pipe-/lukkerlyden er slått av.
Bruke HOME-skjermbildet
I skjermbildet HOME er operasjonene som kan utføres med kameraet praktisk organisert
i større kategorier du kan velge mellom, f.eks. opptak, visning og utskrift av bilder.
Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.
x
44NO
Opptak
Element
Beskrivelse
Opptak
Tar opp stillbilder eller film.
x
Vise bilder
Element
Beskrivelse
Datovisning*
Viser bilder sortert etter dato.
Hendelsesvisning*
Analyserer datoene, bildene og hyppigheten, og organiserer bildene
automatisk i grupper og viser dem.
Favoritter*
Viser bilder registrert som Favoritter.
Mappevisning
Viser og organiserer bilder i mapper.
* Disse elementene vises kun når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
x
Lysbildevisning
Element
Beskrivelse
Lysbildevisning
Spiller av bilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk.
Musikkverktøy
Last ned musikk:
Formater musikk:
x
Utskrift
Element
Beskrivelse
Utskrift
Skriver ut stillbilder.
x
Endrer musikken til lysbildevisningen.
Sletter all musikk til lysbildevisninger.
Administrer minne
Element
Beskrivelse
Minneverktøy - "Memory
Stick"-verktøy
Format:
Ny REC-mappe:
Endre REC-mappe:
Slette REC-mappe:
Kopier:
Minneverktøy - Internt
minneverktøy
Format:
Filnummer:
Formaterer internminnet.
Brukes til å velge hvordan bildene skal
tildeles filnumre.
Endre kamerainnstillinger
Filnummer:
Formaterer en "Memory Stick Duo".
Oppretter en ny mappe på en "Memory Stick
Duo".
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
Brukes til å slette en mappe i en "Memory
Stick Duo".
Kopierer alle bilder i internminnet til en
"Memory Stick Duo".
Brukes til å velge hvordan bildene skal
tildeles filnumre.
45NO
x
Innst.
Element
Beskrivelse
Hovedinnstillinger Hovedinnstillinger 1
Pip:
Funksj.veiv.:
Initialiser:
Kalibrering:
Hus:
Demomodus:
Hovedinnstillinger Hovedinnstillinger 2
HDMI-oppløsning:
KTRL for HDMI:
COMPONENT:
Video ut:
TV-TYPE:
USB-tilk.:
Opptaksinnstillinger Opptaksinnstillinger 1
AF-lys:
Rutenettlinje:
Digital zoom:
Opptaksinnstillinger Opptaksinnstillinger 2
Auto-orient.:
Autovisning:
46NO
Brukes til å velge den pipetonen du hører når
du bruker kameraet.
Viser funksjonsveiviseren.
Tilbakestiller kameraet til
standardinnstillingene.
Korrigerer feiltilpasning av
responsposisjonene til knappene på
pekeskjermen.
Brukes til å endre knappeoperasjonene når
kameraet er i huset (undervannspakke).
Demonstrerer smilutløseren og
scenegjenkjenningsfunksjonen.
Stiller inn den oppløsningen som skal sendes
til TV-en når kameraet er koblet til en High
Definition TV.
Setter deg i stand til å bruke kameraet med
fjernkontrollen til TV-en når kameraet er
koblet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel
TV.
Stiller inn videosignalet i samsvar med en
tilkoblet TV-terminal.
Stiller inn modusen i samsvar med det
videoutgangssystemet som skal kobles til.
Still inn på bildeforholdet til den TV-en som
skal kobles til.
Stiller inn den modusen som skal brukes ved
tilkobling av kameraet til en datamaskin eller
en skriver.
Blinker med fyllblitsen ved fokusering i svakt
lys.
Viser linjer som gjør det lettere å enkelt
plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
Velger zoomemetode for zooming som går
utover optisk zoom.
Gjenkjenner orienteringsendring og lagrer
bildet med riktig orientering.
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder
etter at det er tatt.
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
Language Setting
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og
meldinger.
Bruke MENU-elementene
Viser tilgjengelige funksjoner for enkel innstilling når kameraet er i opptaks- eller
avspillingsmodus. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
For å tilbakestille kameraet til standardinnstillingene, må du peke på
t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger 1] t [Initialiser].
x MENU i opptaksmodus
Element
Beskrivelse
Bildestørr.
Stiller inn bildestørrelsen.
(
/
/
/
/
/
(
1280×720 (fin)/
/
/
)
1280×720 (standard)/
VGA)
REC-modus
Velger kontinuerlig opptaksmetode.
EV
Justerer eksponeringen manuelt.
ISO
Stiller inn ISO-følsomheten.
(ISO AUTO/ISO80 til ISO3200)
Hvitbalanse
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene.
(
Normal/
Serie/BRK±0,3EV/BRK±0,7EV/BRK±1,0EV)
(–2,0EV til +2,0EV)
(
Overskyet/
Fluorescerende lys 1,
Fluorescerende lys 3/n Hvitglødende/
Hvitbalanse under vann
Justerer fargene ved opptak under vann.
Fokus
Skifter fokuseringsmetode.
Målemodus
Stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å gi riktig
eksponering.
Scenegjenkjenning
Oppdager automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet.
(
(
(
(
Smilfølsomhet
Auto/
Multi-AF/
Multi/
Auto/
Under vann 1,
Under vann 2)
)
Senter)
Endre kamerainnstillinger
Auto/
Dagslys/
Fluorescerende lys 2,
Blits)
Avansert)
Stiller inn følsomhetsnivået for smilregistrering.
(
Stort smil/
Normalt smil/
Svakt smil)
47NO
Element
Beskrivelse
Ansiktsregistrering
Velger det motivet som skal prioriteres for justering av fokus ved bruk av
ansiktsregistrering.
(
Ved berøring/
Auto/
Voksenprioritet)
Barneprioritet/
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Lukkede øyne-reduksjon
Stiller inn funksjonen Lukkede øyne-reduksjon.
Rødøyered.
Stilles inn for å redusere problemet med røde øyne.
(
(
(
/
Standard/
Auto/
Auto/
)
Av)
På/
Av)
DRO
Optimaliserer lysstyrken og kontrasten.
Fargemodus
Endrer livligheten i bildet eller legger til spesialeffekter.
SteadyShot
Velger bildestabiliseringsmodus.
Opptaksinnstillinger
Velger opptaksinnstillingene.
(
(
(
Av/
DRO standard/
Normal/
Livlig/
Opptak/
DRO plus)
Bruntone/
Fortsett/
S/HV)
Av)
x MENU i visningsmodus
Element
(Datoliste)
Beskrivelse
Velger avspillingsdatolisten.
(Hendelsesliste)
Velger den hendelsesgruppen som skal spilles av.
(Velg mappe)
Velger mappe for bildevisning.
(Visningsmodus)
Veksler visningsmodus.
(
(Filtrer etter ansikt)
(Legge til/fjerne
Favoritter)
(Retusjere)
48
NO
(Div. størrelser for
endring)
Favoritter/
Av/
Alle mennesker/
Barn/
Babyer/
Smil)
Spiller av bilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk.
Legger til bilder i Favoritter, eller fjerner bilder fra Favoritter.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Legg til alle i datoområdet*/
Fjern alle i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus.
Retusjerer stillbilder.
(
(Male)
Hendelsesvisning/
Spiller av bilder som er filtrert etter visse kriterier.
(
(Lysbildevisning)
Datovisning/
Mappevisning)
Trimme/
Rødøyekorreksjon/
Uskarp maskering/
Mykt fokus/
Delvis farge/
Fiskeøyeobjektiv/
Kryssfilter/
Uskarp stråleeffekt/
Retro/
Smil)
Tegner på et stillbilde og lagrer resultatet som et nytt bilde.
Endrer bildestørrelsen i samsvar med bruken.
(
HDTV/
Blogg / E-postvedlegg)
Element
(Slett)
Beskrivelse
Sletter bilder.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Alle bilder i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus.
(Beskytt)
Forhindrer utilsiktet sletting.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Still inn alle i datoområdet*/
Fjern alle i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus.
Legger til et utskriftsbestillingsmerke til det bildet du vil skrive ut, i en
"Memory Stick Duo".
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Still inn alle i datoområdet*/
Fjern alle i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus.
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Alle bilder i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt Visningsmodus.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Voluminnstillinger)
Justerer volumet.
Bruke funksjoner i programopptaksmodus
Du kan endre fokus, målemodus, ISO, og EV-innstillinger når [REC-modus] er stilt inn
på
(Program Auto).
(Fokus)
Beskrivelse
Skifter fokuseringsmetode.
(
Multi-AF/
Senter-AF/
)
(Målemodus)
Måler måleområdet.
(
Multi/
Senter/
(ISO)
Stiller inn ISO-følsomheten.
(ISO AUTO/ISO80 til ISO3200)
(EV)
Justerer eksponeringen.
(–2,0EV til +2,0EV)
Punkt-AF/0,5m/1,0m/3,0m/7,0m/
Endre kamerainnstillinger
Element
Punkt)
49NO
Annet
Liste over ikoner som vises på skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan velge skjerminnstillingene ved å peke på
-indikatoren nederst til høyre på
skjermen (side 24).
Når du tar stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
Scenegjenkjenning
Ikon for scenegjenkjenning
Smilfølsomhetsindikator
• Ikonene er begrenset i modusen
(Enkelt opptak).
Når du tar opp film
Zooming
Visningsmodus
Filtrer etter ansikt
PMB-eksport
Favoritter
Beskytt
Merke for utskriftsbestilling
(DPOF-merke)
Avspillingszoom
Ved avspilling
B
Indikator
Betydning
Bildestørrelse
SteadyShot
REC-mappe
96
50NO
Antall bilder som kan tas
Indikator
Betydning
Indikator
Betydning
8/8
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
VOL.
Volum
C:32:00
Egendiagnose-display
100 min
Tilgjengelig opptakstid
Histogram
•
vises når histogram-
Opptaks-/avspillingsmedia
("Memory Stick Duo",
internminne)
PictBridge kobler til
displayet deaktiveres.
D
PictBridge kobler til
Indikator
Betydning
Skifte mappe
Avspillingsmappe
35° 37' 32" N
139° 44' 31" E
Visning av breddegrader og
lengdegrader
DRO
z
AE/AF-lås
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
Hvitbalanse
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Opptaksmodus
ISO400
ISO-tall
Ansiktsregistrering
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Målemodus
Målemodus
Fokus
Blits
Vibrasjonsvarsel
Hvitbalanse
Pekeindikator for AF
Fargemodus
Makro/nærfokus
Rødøyereduksjon
Blitsnivå
Blits lader
C
Indikator
Betydning
AF-avstandssøkerramme
Selvutløser
Ta opp en film/Sett en film i
standby
0:12
Opptakstid (m:s)
N
Avspilling
Avspillingsindikator
0:00:12
Teller
101-0012
Mappefilnummer
2009 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Annet
Trådkors for punktmåling
Blitsmodus
REC
Standby
AF-lys
Hus
Administrasjonsfil full
Advarsel om
temperaturøkning
51NO
Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for
Cyber-shot")
"Brukerhåndbok for Cyber-shot", som følger med på CD-ROM-en (inkludert), beskriver
i detalj hvordan kameraet skal brukes. Slå opp i den for å få grundige instruksjoner om
kameraets mange funksjoner.
• Du trenger Adobe Reader for å kunne lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot". Hvis dette ikke er
installert på datamaskinen din, kan du laste det ned fra webområdet: http://www.adobe.com/
x For Windows-brukere
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2
Klikk på "Cyber-shot Handbook".
3
Start "Brukerhåndbok for Cyber-shot" fra snarveisikonet på
skrivebordet.
"Videregående veiledning for Cyber-shot",
som inneholder informasjon om tilbehør for
kameraet, installeres samtidig.
x For Macintosh-brukere
52NO
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2
Velg mappen [Handbook] og kopier "Handbook.pdf" fra
mappen [NO] til datamaskinen din.
3
Etter at kopieringen er fullført, må du dobbeltklikke på
"Handbook.pdf".
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor, og slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
(PDF).
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, må du slå opp i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.
3 Initialiser innstillingene (side 46).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Ved reparasjon av kameraer med internminne eller musikkfilfunksjon inkludert, kan det
hende data i kameraet vil bli sjekket i den grad det er nødvendig for å verifisere og rette
feilsymptomene. Sony vil ikke kopiere eller lagre noen av disse dataene.
Batteri og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn, til batteriutkasteren er låst (side 13).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte (side 13).
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri (side 11).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
• Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte
Annet
Strømmen slås plutselig av.
kameraet. I så fall vises en melding på LCD-skjermen før kameraet slås av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriet går tomt. Slå på kameraet igjen (side 14).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
53NO
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Batteriet vil tømmes raskt og den faktisk gjenværende strømmen på batteriet vil være lavere
enn det indikatoren viser, i følgende tilfeller:
– Når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
– Hvis du bruker blitsen eller zoomen ofte.
– Hvis du slår kameraet på og av igjen mange ganger.
– Når [Lysstyrke] i
(skjermvisning) er stilt inn på [Lyst].
• Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende
batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på
indikatoren.
• Batteriet er utladet. Sett inn det ladede batteriet (side 11).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Kan ikke lade batteriet mens det sitter i kameraet.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk batteriladeren
(inkludert) til å lade batteriet.
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
• Ta ut og sett inn igjen batteriet, og forviss deg om at det er satt inn på riktig måte.
• Temperaturen kan gjøre det vanskelig å lade batteriet. Forsøk å lade batteriet igjen innenfor
riktig temperaturområde (10°C til 30°C).
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 27, 30). Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slette unødvendige bilder (side 35).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Still inn modusbryteren på riktig modus.
• Film med en størrelse som er stilt inn på [1280×720] kan bare tas opp på en "Memory Stick
PRO Duo". Når du bruker andre opptaksmedier enn "Memory Stick PRO Duo", må du stille
inn filmbildestørrelsen på [VGA].
• Kameraet er i smilutløser-demonstrasjonsmodus. Still inn [Demomodus] på [Av].
Hvite, svarte, røde, fiolette eller andre vertikale streker vises, eller hele
skjermbildet virker rødlig når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Dette fenomenet får det til å se ut som om motivet "henger igjen". Dette er ikke feil.
54NO
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspillingsknappen) (side 17).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har
vært behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
• Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er lagret på "Memory Stick Duo" og
som er tatt med andre kameraer. Spill av slike bilder i mappevisning (side 33).
• Dette skjer når du kopierer bilder fra datamaskinen din til "Memory Stick Duo" uten å bruke
"PMB". Spill av slike bilder i mappevisning (side 33).
Annet
55NO
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
•
•
•
•
I en bil som er parkert i solen kan
kamerahuset bli deformert, noe som kan føre
til at kameraet slutter å virke som det skal.
Dette kan også skje på liknende steder.
I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal.
På et sted som er utsatt for vuggende
bevegelser
I nærheten av sterke magnetfelt
På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller
støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til
å slutte å virke som det skal, og i enkelte
tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke
kan repareres.
Om transportering
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med
kameraet i baklommen på bukser eller skjørt,
da dette kan føre til skader på kameraet.
Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (selges separat) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut
som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre
skade på overflaten eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av de
ovennevnte stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt
med gummi eller vinyl.
56NO
Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0°C og 40°C.
Fotografering på svært kalde eller varme
steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Merk at om du
forsøker å fotografere med kondens i linsen,
vil du ikke få klare bilder.
Om det interne, oppladbare
reservebatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og
klokken og andre innstillinger, uansett om
strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig
når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid
bare bruker kameraet i korte perioder, vil det
gradvis bli utladet, og hvis du ikke bruker det i
det hele tatt i løpet av en måned, vil det bli helt
utladet. I så fall må du passe på å lade opp
dette oppladbare batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er
ladet, vil du fortsatt kunne bruke kameraet,
men dato og klokkeslett vil ikke bli angitt.
Lademetode for det interne, oppladbare
reservebatteriet
Sett inn det ladede batteriet i kameraet, og la så
kameraet ligge i 24 timer eller mer med
strømmen slått av.
Spesifikasjoner
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (selges separat), 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømadapter (selges
separat), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak): 1,2 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 97,9 × 57,8 × 16,3 mm (B/H/D, bortsett fra
fremspring)
Vekt (inklusive NP-BD1-batteri og "Memory
Stick Duo"): Ca. 147 g
Mikrofon: Stereo
Høyttaler: Monolyd
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
Bildeenhet: 7,79 mm (1/2,3 type) farge-CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall: Ca. 12,4
megapiksler
Kameraets effektive pikselantall: Ca. 12,1
megapiksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 4× zoomobjektiv
f = 6,18 – 24,7 mm (35 – 140 mm (35 mm
filmekvivalent))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Når du tar opp film (16:9): 38 – 152 mm
Når du tar opp film (4:3): 46 – 184 mm
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (11 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, strålende, blits
Hvitbalanse under vann: Auto, Undervanns 1,2
Opptaksintervall for seriemodus:
Ca. 0,57 sekunder
Opptakssystem:
Stillbilder: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.
2.21, MPF Baseline)-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Film: MPEG-4 Visual
Opptaksmedier: Internminne (ca. 11 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks) innstilt på Auto):
ca. 0,08 til 4,5 m (W)/
ca. 0,5 til 3,2 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
[LCD-skjerm]
LCD-panel: Vid (16:9), 8,8 cm (3,5 type) TFT
drive
Totalt antall punkter: 921 600 (1920 × 480)
punkter
Strømbehov: AC 100 V til 240 V,
50/60 Hz, 2,2 W
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,33 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 75 g
Dokkingstasjon
[Inngangskontakter]
A/V OUT (STEREO) kontakt (Stereo):
Minikontakt
-kontakt (USB): Mini-B-kontakt
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0
Hi-Speed-kompatibel)
HDMI-kontakt
DC IN-kontakt
Kamerakontakt
Oppladbart batteri NP-BD1
Brukt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: DC 4,2 V
Merkespenning: DC 3,6 V
Maksimal ladestrøm: 1,24 A
Maksimal ladespenning: DC 4,2 V
Kapasitet:
Normal: 2,4 Wh (680 mAh)
Minimum: 2,3 Wh (620 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Annet
Multikontakt:
Multikontakt Type2c (AV-ut (SD/HDkomponent)/HDMI/USB/DC-inn)
Videoutgang
Lydutgang (STEREO)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
BC-CSD batterilader
57NO
Varemerker
• Følgende merker er varemerker for Sony
Corporation.
, "Cyber-shot", "Memory
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
,
"BRAVIA", "PhotoTV HD", "Info
LITHIUM"
HDMI, HDMI-logoen og High Definition
Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI Licensing
LLC.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Adobe og Reader er enten varemerker eller
registrerte varemerker for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som
brukes i denne håndboken som regel
varemerker eller registrerte varemerker for
sine respektive utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes imidlertid ikke i
alle tilfeller i denne håndboken.
Stick",
•
•
•
•
•
•
58NO
Annet
59NO
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
FORSIGTIG
Til kunder i Europa
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
[ Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og forårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød
eller belastning såsom at hamre på det, tabe det
eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande
komme i kontakt med batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer over
60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er
parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende
Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp at en ægte
Sony batterioplader eller en enhed, som kan
oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af samme
type eller en tilsvarende type, som anbefales af
Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
Udskift kun batteriet med den angivne type. I
modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys,
åben ild eller lignende.
2DK
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
DK
3DK
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 6
Kom i gang
............................................................................... 8
Kontrol af det medfølgende tilbehør .......................................................... 8
Identifikation af kameraets dele................................................................. 9
Opladning af batteriet.............................................................................. 11
Indsættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (sælges separat) .......... 13
Indstilling af uret ...................................................................................... 15
Optagelse/visning af billeder
............................ 16
Optagelse af billeder ............................................................................... 16
Visning af billeder .................................................................................... 17
Brug af optagefunktioner
........................................................ 18
Minimal visning af indikatorer (Nem optagelse) ...................................... 18
Automatisk registrering og optagelse af smil (Smiludløser) .................... 19
Automatisk registrering af optageforholdene (Scenegenkendelse)........ 20
Optagelse af nærbilleder (Makro/Fotografering tæt på) ......................... 22
Brug af selvudløser.................................................................................. 23
Valg af en blitztilstand.............................................................................. 23
Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 24
Fokusering på et særligt punkt på billedet .............................................. 25
Fokusering på motivets ansigt (Registrering af ansigter)........................ 25
Valg af billedformat i henhold til brug...................................................... 26
Brug af den optagetilstand der svarer til scenen (Valg af motiv) ............ 28
Optagelse af film...................................................................................... 29
Brug af visningsfunktioner
.................................................... 31
Visning af et forstørret billede (Afspilningszoom) .................................... 31
Visning af billeder på hele skærmen (Bredfm. zoom) ............................. 31
Rotation af et billede i lodret position (Midlertidigt roteret visning) ......... 32
Visning af stillbilleder med musik (Diasshow) ......................................... 32
Søgning efter et billede (Billedindeks)..................................................... 33
Valg af visningsformat (Visningstilstand)................................................. 33
4DK
Sletning af billeder
....................................................................... 35
Sletning af det viste billede ..................................................................... 35
Sletning af flere billeder........................................................................... 35
Sletning af alle billeder (Format) ............................................................. 36
Tilslutning til andet udstyr
...................................................... 37
Visning af billeder på et tv....................................................................... 37
Udskrivning af stillbilleder ....................................................................... 38
Brug af kameraet med en computer ....................................................... 40
Ændring af kameraindstillingerne ...................................... 44
Ændring af funktionslyde ........................................................................ 44
Anvendelse af skærmbilledet HOME ...................................................... 44
Brug af MENU-punkterne ........................................................................ 47
Brug af funktioner i Auto programmeret-tilstand ..................................... 49
Andet
.................................................................................................... 50
Liste over ikoner der vises på skærmen ................................................. 50
Lær mere om kameraet ("Cyber-shot Håndbog").................................... 52
Fejlfinding ................................................................................................ 53
Forsigtig................................................................................................... 56
Specifikationer......................................................................................... 57
5DK
x Bemærkninger om brug af kameraet
Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick
Duo"
Du skal ikke slukke kameraet, fjerne batteriet
eller "Memory Stick Duo", mens
aktivitetslampen er tændt. Ellers kan det
medføre, at dataene i den interne hukommelse
eller "Memory Stick Duo" kan blive ødelagt.
Sørg for at oprette en sikkerhedskopi for at
beskytte dine data.
Om styrefiler
Når du indsætter en "Memory Stick Duo" uden
en styrefil og tænder for kameraet, anvendes
en del af kapaciteten på "Memory Stick Duo"
til automatisk at oprette en styrefil. Det kan
tage noget tid, før du kan udføre næste
betjening.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at
snavs på blitzens overflade giver
misfarvning eller sætter sig fast på blitzens
overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys.
Bemærkninger angående LCDskærmen
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af
alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte og/eller lyse prikker (hvide,
røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen.
Disse prikker er et resultat af den normale
produktionsproces, og påvirker ikke
optagelsen.
• Hvis der sprøjter vanddråber eller andre
væsker på LCD-skærmen, og den bliver våd,
skal du straks tørre skærmen af med en blød
klud. Lader du væske forblive på LCDskærmens overflade, kan det skade kvaliteten
og forårsage funktionsfejl.
• Inden du begynder at optage, skal du
•
•
•
•
•
•
•
6DK
foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at
kameraet fungerer korrekt.
Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 56), før du
betjener kameraet.
Undgå at udsætte kameraet for vand. Hvis
der trænger vand ind i kameraet, kan det
medføre funktionsfejl. I visse tilfælde kan
kameraet ikke repareres.
Ret ikke kameraet mod solen eller andet
kraftigt lys. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af steder,
hvor der genereres stærke radiobølger eller
udsendes stråling. Ellers kan det medføre at
kameraet ikke kan optage eller afspille
billeder korrekt.
Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
Hvis der opstår fugtdannelse, skal den
fjernes, før kameraet bruges (side 56).
Du må ikke ryste kameraet eller slå på det.
Det kan medføre en funktionsfejl, og du vil
muligvis ikke kunne optage billeder.
Endvidere kan optagemediet blive ustabilt,
eller billeddataene kan blive ødelagt.
Brug venligst originalt tilbehør fra
Sony
Hvis du bruger tilbehør, der er fremstillet af
andre firmaer end Sony, kan det muligvis
forårsage problemer med kameraet.
• Brug af kameratasker med magneter fra
andre producenter, kan forårsage problemer
med strømforsyningen.
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan blive varmt under
fortsat brug, men det er ikke en funktionsfejl.
Om beskyttelse mod
overophedning
Afhængigt af kameraets og batteriets
temperatur, er du muligvis ikke i stand til at
optage film, eller strømmen slår muligvis
automatisk fra for at beskytte kameraet.
Der vises en meddelelse på LCD-skærmen,
inden strømmen slås fra, eller du ikke længere
kan optage film.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den universelle
standard DCF (Design rule for Camera File
system), der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony garanterer ikke, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr vil
kunne afspille billeder, der er optaget med
dette kamera.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Ingen kompensation for ødelagt
indhold eller optagefejl
Sony kan ikke kompensere for manglende
evne til at optage eller tab af optaget indhold
pga. funktionsfejl på kameraet eller
optagemediet osv.
7DK
Kom i gang
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSD (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-software
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning)
(1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
x Brug af håndledsremmen
Kom i gang
Kameraet leveres med en håndledsrem.
Monter remmen og stik hånden igennem
løkken for at forhindre, at kameraet bliver
beskadiget, hvis det tabes.
Krog
• Genopladeligt batteri NP-BD1 (1)/
Batterietui (1)
x Brug af malepennen
• Malepen (1)
Malepennen bruges til betjening på
berøringspanelet. Den sidder fast i
håndledsremmen.
• USB-kabel (1)
Bemærk
• AV-kabel (1)
• Multiudgangsstander (1)
• Håndledsrem (1)
8DK
• Du bør ikke transportere kameraet ved at
holde i malepennen. Kameraet kan falde af.
Identifikation af kameraets dele
Kamera
A Udløserknap
B Højttaler
C Zoomknap (W/T)
D Mikrofon
I Objektivdæksel
J LCD-skærm/Berøringspanel
K
(Afspil)-knap
L Tilstandsvælger
M Krog til håndledsrem/Greb
N Batteriudløser-mekanisme
O Åbning til batteriindsættelse
P Stik til kamerastativ
Kom i gang
E ON/OFF (Strøm)-knap
F Blitz
G Selvudløserlampe/Lampe til
smiludløser/AF-lampe
H Objektiv
• Anvend et stativ med en skrue, der er mindre
Bund
end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre
kameraet ordentligt, og der kan opstå skade
på kameraet.
Q Flerfunktionsstik
R Dæksel til batteri/"Memory Stick
Duo"
S Aktivitetslampe
T Åbning til "Memory Stick Duo"
9DK
Multiudgangsstander
x Brug af lysnetadapteren ACLS5K (sælges separat)
v-mærke
Kom i gang
1 Til DC INstikket
2 Til en
stikkontakt
Tilslut kameraet vha.
multiudgangsstanderen i følgende
tilfælde.
• Ved tilslutning af et USB-kabel til en
computer
• Ved tilslutning af et AV-kabel til et tv
• Ved PictBridge-tilslutning til en printer
A Terminal til kamerastik
B DC IN-stik
C USB-stik
D HDMI-stik
E A/V OUT (STEREO)-stik
10DK
• Batteriet oplades ikke, selvom kameraet
sluttes til lysnetadapteren AC-LS5K (sælges
separat). Anvend en batterioplader til
opladning af batteriet.
Opladning af batteriet
batteriet i
1 Indsæt
batteriopladeren.
•
Du kan foretage opladning af batteriet,
selvom det er delvist opladet.
2 Tilslut
batteriopladeren til en
stikkontakt i væggen.
For kunder i USA og Canada
Stik
Kom i gang
Batteri
Hvis du fortsætter med at oplade
batteriet i cirka en time efter at
CHARGE-lampen slukker,
holder opladningen en lille
smule længere (fuld opladning).
CHARGE-indikator
Tændt: Oplader
Slukket: Opladning afsluttet
(normal opladning)
CHARGE-indikator
For kunder i andre lande/regioner end USA
og Canada
Netledning
CHARGE-indikator
opladningen er afsluttet, skal du frakoble
3 Når
batteriopladeren.
11DK
x Opladningstid
Fuld opladningstid
Normal opladningstid
Ca. 220 min.
Ca. 160 min.
Bemærkninger
• I tabellen ovenfor vises den tid, der behøves for at oplade et fuldstændigt opbrugt batteri ved en
Kom i gang
•
•
•
•
temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og
omstændighederne.
Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer
under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af
kontakten.
Når opladningen er afsluttet, skal netledningen afbrydes fra stikkontakten i væggen, og batteriet
skal fjernes fra batteriopladeren.
Designet til brug med kompatible Sony-batterier og batteriopladeren.
x Batteritid og antal af billeder du kan optage/vise
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
Optagelse af stillbilleder
Ca. 100
Ca. 200
Visning af stillbilleder
Ca. 210
Ca. 4200
Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Bemærk
• Batteriets levetid og antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af
kameraindstillingerne.
zBrug af kameraet i udlandet
Du kan anvende kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K lysnetadapteren (sælges
separat) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V AC,
50/60 Hz.
Du skal ikke bruge en elektronisk transformer (rejseomformer). Det kan forårsage en
funktionsfejl.
12DK
Indsættelse af batteriet/en "Memory
Stick Duo" (sælges separat)
1 Åbn dækslet.
Kom i gang
"Memory Stick Duo"
2 Indsæt
(sælges separat).
Indsæt "Memory Stick Duo" med
terminalsiden mod objektivet indtil den
klikker på plads.
3 Indsæt batteriet.
Kontroller retningen på batteriet og indsæt
det indtil batteriudløser-mekanismen låses.
Batteriudløsermekanisme
4 Luk dækslet.
•
Det kan beskadige kameraet, hvis dækslet
lukkes, uden at batteriet er sat korrekt i.
13DK
x Anvendelig "Memory Stick"
"Memory Stick Duo"
Kom i gang
Du kan også bruge en "Memory Stick PRO
Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo"
med dette kamera.
For yderligere oplysninger om antallet af
billeder/tid, der kan optages, se side 27, 30.
Andre typer "Memory Stick" eller
hukommelseskort er ikke kompatible med
kameraet.
x Når der ikke er indsat en
"Memory Stick Duo"
Billederne gemmes i kameraets interne
hukommelse (cirka 11 MB).
For at kopiere billeder fra den interne
hukommelse til en "Memory Stick Duo"
skal du indsætte "Memory Stick Duo" i
kameraet, trykke på
og vælge
[Kopier] i [Hukomm.værktøj] under
(Hukommelsesadmin.).
x Sådan fjernes batteriet
"Memory Stick"
Du kan ikke bruge en "Memory Stick" med
dette kamera.
Batteriudløsermekanisme
Skub batteriudløsermekanismen. Pas på ikke at
tabe batteriet.
x Sådan fjernes "Memory
Stick Duo"
Aktivitetslampe
Sørg for, at aktivitetslampen
ikke lyser, og tryk så "Memory
Stick Duo" ind én gang.
x Kontrol af den resterende
batteriopladning
Der vises en indikator for resterende
opladning oppe til venstre på LCDskærmen.
Høj
Lav
Bemærk
• Fjern aldrig "Memory Stick Duo"/batteri
mens aktivitetslampen er tændt. Dette kan
muligvis beskadige data i "Memory Stick
Duo"/den interne hukommelse.
Bemærkninger
• Det tager cirka et minut, før den korrekte
indikator for resterende opladning vises.
• Indikatoren for resterende opladning er
muligvis ikke korrekt under visse forhold.
• Hvis NP-FD1-batteriet (sælges separat)
anvendes, vises minutdisplayet også efter
indikatoren for resterende opladning.
• Batterikapaciteten aftager med tiden og med
gentaget brug. Når driftstiden pr. opladning
forringes betydeligt, er det nødvendigt at
udskifte batteriet. Anskaf et nyt batteri.
• Hvis kameraet forbliver tændt, og du ikke
udfører betjeninger på kameraet i cirka tre
minutter, slukker kameraet automatisk
(automatisk strømbesparende funktion).
14DK
Indstilling af uret
objektivdækslet
1 Tryk
nedad.
ON/OFF (Strøm)-knap
Objektivdæksel
på det ønskede
2 Tryk
datoformat og tryk
derefter på
Kom i gang
Kameraet tændes.
• Du kan også tænde for kameraet ved at
trykke på ON/OFF (Strøm)-knappen.
• Det kan tage tid, før kameraet tændes,
og betjening er mulig.
.
på hvert enkelt
3 Tryk
punkt og tryk derefter på
v/V for at indstille den
numeriske værdi.
•
Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
4 Tryk på [OK].
Bemærk
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på
CD-ROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
x Indstilling af datoen og klokkeslættet igen
Tryk på
t
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur] (side 46).
15DK
Optagelse/visning af billeder
Optagelse af billeder
for, at
1 Sørg
tilstandsvælgeren er
indstillet til
(Stillbillede)
og tryk objektivdækslet
nedad.
•
For at optage film skal du indstille
tilstandsvælgeren til
(Film)
(side 29).
Tilstandsvælger
Objektivdæksel
Optagelse/visning af billeder
kameraet stille
2 Hold
som vist på
Zoomknap (W/T)
illustrationen.
•
Skub zoomknappen (W/T) over
mod T-siden for at zoome.
Skub den mod W-siden for at
vende tilbage.
udløserknappen
3 Tryk
halvvejs ned for at
Udløserknap
Symbol for
SteadyShot
fokusere.
vises for at angive, at
SteadyShot er aktiveret. Når
billedet er fokuseret, lyder der et
bip, og z-indikatoren lyser. Den
korteste optageafstand er cirka
8 cm (W), 50 cm (T) (fra
objektivet).
udløserknappen
4 Tryk
helt ned.
Billedet optages.
16DK
AE/AF-lås
Visning af billeder
1 Tryk på
(Afspil)-knappen.
Det sidst optagede billede vises.
• Når billeder på "Memory Stick Duo", der
er optaget med andre kameraer, ikke kan
afspilles på dette kamera, kan du vise
billederne i [Mappevisning] (side 33).
x Valg af næste/forrige billede
Tryk på
(næste)/
skærmen.
(forrige) på
x Sletning af et billede
Tryk på
[OK].
(Slet) og derefter tryk på
Optagelse/visning af billeder
(Afspil)-knap
x Vend tilbage til optagelse af billeder
Tryk udløserknappen halvvejs ned.
x Slukning af kameraet
Luk objektivdækslet.
• Du kan også slukke for kameraet ved at trykke på ON/OFF (Strøm)-knappen.
17DK
Brug af optagefunktioner
Minimal visning af indikatorer (Nem
optagelse)
Denne tilstand reducerer det minimale antal indstillinger og forøger tekststørrelsen, så
den er nemmere at se.
1 Indstil tilstandsvælgeren til
på
(Opt.funkt.) t
2 Tryk (Nem
optagelse) t
(stillbillede).
.
Handling
Sådan foretages ændringer
Selvudløser
(Selvudløser) t Vælg
10sek)
(Selvudløser fra) eller
Billedformat
t Vælg [Stort] eller [Lille] i [Billedformat]
Blitz
t Vælg [Auto] eller [Fra] i [Blitz]
x Sådan vender du tilbage til normal visning
Tryk på
18DK
(Opt.funkt.) t
(Intelligent autojustering) t
.
(Selvudløser
Automatisk registrering og optagelse af smil
(Smiludløser)
1 Indstil tilstandsvælgeren til
2 Tryk på (smil).
(stillbillede).
Når smileniveauet overstiger bpunktet på indikatoren, optager
kameraet automatisk billeder. Når du
trykker på
(smil) igen, afsluttes
Smiludløser.
• Hvis du trykker på udløserknappen
under brug af Smiludløser, optager
kameraet billedet og vender
derefter tilbage til
Smiludløsertilstanden.
Registrering af ansigter-ramme
Brug af optagefunktioner
mens der registreres
3 Vent
et smil.
Indikator for følsomhed for smilregistrering
zTips til bedre optagelser af smil
1 Undlad at dække øjnene med
pandehåret.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod
kameraet og hold det så vandret som
muligt. Registreringsprocenten er
højere, når øjnene knibes sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund.
Smilet registreres nemmere, hvis man
kan se tænderne.
19DK
Automatisk registrering af optageforholdene
(Scenegenkendelse)
1 Indstil tilstandsvælgeren til
på
(Opt.funkt.) t
2 Tryk(Intelligent
autojustering) t
.
(stillbillede).
eller
kameraet mod motivet.
3 Ret
Når kameraet genkender scenen,
vises (Tusmørke),
(Tusmørke
portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt),
(Landskab),
(Makro) eller
(Portræt).
Når kameraet ikke genkender
scenen, vises
på kameraets
skærm.
Ikon for Scenegenkendelse
udløserknappen halvvejs ned for at fokusere og tryk
4 Tryk
derefter udløserknappen helt ned for at optage billedet.
20DK
z
Sådan vælger du det billede, du foretrækker, efter optagelse af
to billeder med forskellige indstillinger
Tryk på
t
(Scenegenkendelse) t
(Avanceret).
Når kameraet genkender scenen (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med stativ),
(Modlys),
(Modlysportræt), som gør det svært at
tage et klart billede, tager kameraet automatisk ét billede mere med en anden effekt
ved at ændre indstillingerne som følger.
Andet billede
Optag i Langsom synkro
Optager med forøget følsomhed og reducering af
rystelser
Optag i Langsom synkro med det
ansigt som blitzen lyser på som guide
Optager med forøget følsomhed, med ansigtet som
guide og reducering af rystelser
Optag i Langsom synkro
Optager med endnu langsommere lukkerhastighed
uden at forøge følsomheden
Optager med blitz
Optager med justeret baggrundslysstyrke og
kontrast (DROplus)
Optager med det ansigt som blitzen
lyser på som guide
Optager med justeret ansigts- og
baggrundslysstyrke og kontrast (DROplus)
Når kameraet er indstillet til [Avanceret], optager det automatisk to billeder
fortløbende, når det genkender
(Portræt). Kameraet vælger, viser og gemmer
automatisk det billede, hvor øjnene ikke blinker.
Brug af optagefunktioner
Første billede
21DK
Optagelse af nærbilleder (Makro/
Fotografering tæt på)
Du kan optage smukke nærbilleder af små motiver som fx insekter og blomster.
på
(Makro) t
1 Tryk
ønsket tilstand t
.
(Auto): Kameraet justerer
automatisk fokus fra fjerne motiver til
nærbilleder.
Kameraet bør normalt sættes til denne
tilstand.
(Makro til): Kameraet justerer
fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres.
Slå Makro til ved optagelse af motiver på nært hold.
(Fokusering tæt på aktiveret): Anvend denne tilstand til at optage på
endnu tættere afstande end med Makrooptagelse.
Låst til W-siden: Cirka 1 til 20 cm
Bemærkninger
• Du kan ikke vælge
(Makro til), når kameraet er i tilstanden Intelligent autojustering.
• Makrotilstanden er fastsat til
(Auto), når kameraet er i Filmtilstand eller Smiludløser-
tilstand.
22DK
Brug af selvudløser
på
(Selvudløser)
1 Tryk
t ønsket tilstand t
.
(Selvudløser fra): Uden brug
af selvudløser.
(Selvudløser 10sek):
Optagelse starter efter en forsinkelse
på 10 sekunder. Brug denne
indstilling hvis du selv ønsker at
optræde på billedet. For at annullere, tryk på
.
(Selvudløser 2sek): Optagelse starter efter en forsinkelse på 2 sekunder.
Dette er til at forhindre slør på grund af bevægelse, når udløserknappen trykkes
ned.
Valg af en blitztilstand
på
(Blitz) t
1 Tryk
ønsket tilstand t
.
Brug af optagefunktioner
på udløserknappen.
2 Tryk
Selvudløserlampen blinker, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
(Automatisk blitz): Udløses,
når der ikke er tilstrækkeligt med lys
eller modlys
(Blitz til): Blitzen udløses altid.
(Langsom synkro (Blitz til)):
Blitzen udløses altid.
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af
baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
(Blitz fra): Blitzen udløses ikke.
Bemærkninger
(Blitz til) eller
(Langsom synkro (Blitz til)) er ikke til rådighed, når kameraet er i Intelligent
autojustering-tilstand.
• Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse eller niveauoptagelse.
•
23DK
Ændring af skærmdisplayet
på
1 Tryk
tilstand t
t ønsket
.
(Normal): Viser knapper og
ikoner
(Enkel): Viser kun knapper
(Kun billede): Skjuler knapper
og ikoner
Bemærk
•
forsvinder fra skærmen, hvis du vælger [Kun billede]-afspilning. Tryk midt på skærmen for
at vise knapperne. [Normal]-displayet vender midlertidigt tilbage.
zHistogram- og lysstyrkeindstillinger
Den følgende indstilling kan du finde ved at trykke på
.
Histogram: Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer
et lyst billede, når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
Lysstyrke: Dette indstiller lysstyrken på baggrundsbelysningen ([Normal]/[Lys]). Når du ser
billeder under lyse udendørs forhold, skal du indstille den til [Lys]. Men batteriets styrke aftager
muligvis hurtigere under sådanne forhold.
24DK
Fokusering på et særligt punkt på billedet
Du behøver blot at trykke på punktet på billedet for at ændre fokuspositionen.
kameraet mod motivet
1 Ret
og tryk derefter på det punkt
på billedet, du ønsker at
fokusere på.
Du kan ændre fokuspunktet, lige så
mange gange du ønsker, inden du
trykker udløserknappen halvvejs
ned.
• Hvis du vil have kameraet til at
vælge fokuspunktet automatisk, skal
du trykke på
.
•
: Der er registreret et ansigt.
: Der er ikke registreret noget ansigt.
Kameraet registrerer motivets ansigt og fokuserer på det. Du kan vælge hvilket motiv,
der skal prioriteres ved fokuseringen.
Brug af optagefunktioner
Fokusering på motivets ansigt (Registrering
af ansigter)
på
t
1 Tryk
(Registrering af ansigter) t
ønsket punkt t
.
(Ved berøring): Registrerer
ansigtet, når der trykkes på et område
med et ansigt på skærmen.
(Auto): Vælger det ansigt, som
kameraet automatisk skal fokusere på.
(Prioriter børn): Registrerer og optager med prioritet på ansigtet af et barn.
(Prioriter voksne): Registrerer og optager med prioritet på ansigtet af en
voksen.
25DK
Valg af billedformat i henhold til brug
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et
stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages. Vælg det
billedformat der svarer til den måde, du ønsker at se dine billeder på.
t
(Billedformat)
1 t ønsket
format t
.
Billedformat
Retningslinjer for brug
(4000×3000)
Til udskrifter op til A3+ format
(3264×2448)
Til udskrifter op til A3 format
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4 format
(2048×1536)
Til udskrifter op til L/L2 format
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
(4000×2672)
Bredde-højde-forholdet 3:2 svarer til
almindelige fotos og postkort
(4000×2248)
Til visning på et højopløsnings-tv.
LCD-skærm
Billeder vises i bredde-højdeforholdet 4:3 eller 3:2.
(1920×1080)
Billederne fylder hele skærmen ud.
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, kan begge kanter muligvis
blive skåret væk.
26
DK
x Antal stillbilleder der kan optages
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
Intern
hukommelse
Ca.
11 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
• Antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Når der afspilles et billede på dette kamera, der er optaget med et andet kamera, vises billedet
muligvis ikke i det rigtige billedformat.
Brug af optagefunktioner
Bemærkninger
27DK
Brug af den optagetilstand der svarer til
scenen (Valg af motiv)
1 Indstil tilstandsvælgeren til
at vælge / / / / /
2 For: Tryk
på
(Opt.funkt.)
t ønsket tilstand t
(stillbillede).
.
For at vælge / / / / :
Tryk på
(Opt.funkt.) t
(Valg af motiv) t
ønsket tilstand t
.
(Høj følsomhed):
Optager billeder uden blitz
selv ved lav belysning.
(Gourmet): Optager
madopstillinger i
indbydende farver.
(Strand): Optager
sekvenser af strand- eller
søbredder, hvor det blå
vand gengives mere
levende.
(Blødt snap): Optager
billeder med en blødere
atmosfære til portrætter af
personer, blomster osv.
(Landskab): Optager
med fokus på et fjernt motiv.
(Tusmørke portræt):
Optager skarpe billeder af
personer i mørke omgivelser
uden at miste den natlige
atmosfære.
(Tusmørke): Optager
nattesekvenser uden at
miste den natlige
atmosfære.
Bemærk
28DK
• Blitzen udløses ikke i visse tilstande.
(Sne): Optager hvide
snesekvenser mere klart.
(Fyrværkeri): Optager
fyrværkeri i al dets pragt.
(Under vandet):
Optager billeder under vand
i naturlige farver ved brug af
et undervandshus (fx
undervandspakken).
(Højhastigheds-lukker):
Optager motiver i
bevægelse i lyse
omgivelser.
Optagelse af film
for, at tilstandsvælgeren
1 Sørg
er indstillet til
(Film) og tryk
objektivdækslet nedad.
Tilstandsvælger
Objektivdæksel
x Visning af film
Tryk på
(Afspil)-knappen og tryk derefter på
at vælge den film du ønsker at se.
Knap
(næste) /
(forrige)-knapperne for
Handling
Brug af optagefunktioner
2 Tryk udløserknappen helt ned for at starte med at optage.
3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Lydstyrkekontrol
B
Afspilning
x
Stop
M/m
Hurtigt fremad/hurtigt tilbage
x Billedformat
Jo større billedformat, desto højere er billedkvaliteten. Jo større mængde data der
anvendes pr. sekund (gennemsnitlig bithastighed), desto mere jævnt bliver det afspillede
billede.
Billedstørrelse for film
Gennemsnitlig
bithastighed
Retningslinjer for brug
1280×720(Fin)
9 Mbps
Optag film i højeste kvalitet til visning på High
Definition TV.
1280×720(Standard)
6 Mbps
Optag film i standard kvalitet til visning på High
Definition TV.
VGA
3 Mbps
Optag i et billedformat egnet til
internetoverførsel.
29DK
x Maksimal optagetid
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er totaltider for alle
filmfiler. Kontinuerlig optagelse kan foretages i cirka 29 minutter.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet Intern
hukommelse
Størrelse
Ca.
11 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720
(Fin)
–
0:03:00
0:06:30
0:13:30
0:27:40
0:54:40
1:50:40
3:45:10
1280×720
(Standard)
–
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:08:40
0:18:20
0:37:40
1:16:50
2:31:50
5:06:50 10:24:00
VGA
0:00:10
Bemærkninger
• Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
• Den kontinuerlige optagetid varierer i henhold til optageforholdene (temperatur osv.). I tabellen
ovenfor vises tallene for, når [Lysstyrke] for
(skærmbilledet) er indstillet til [Normal].
• Du kan kun optage film med et billedformat på [1280×720] på en "Memory Stick PRO Duo".
30DK
Brug af visningsfunktioner
Visning af et forstørret billede
(Afspilningszoom)
på
(Afspil)-knappen
1 Tryk
for at vise et billede, tryk
derefter på det område du
ønsker at forstørre.
Billedet forstørres op til dobbelt
størrelse, centreret omkring det område
du trykkede på. Når
er indstillet
til [Kun billede], skal du trykke på
midten af skærmen, og derefter trykke
på det område du ønsker at forstørre op.
zoomgraden og
2 Juster
positionen.
Viser det viste område af hele billedet
Visning af billeder på hele skærmen (Bredfm.
zoom)
Brug af visningsfunktioner
Zoomgraden stiger, hver gang du
trykker på skærmen.
/ / / : Justerer positionen.
: Ændrer zoomskalaen.
: Slår / / / til/fra.
: Annullerer afspilningszoom.
på
(Afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist stillbilledet, tryk
derefter på
•
.
Tryk igen på
for at afslutte
zoom i bredformat.
31DK
Rotation af et billede i lodret position
(Midlertidigt roteret visning)
på
(Afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist stillbilledet,
vælg derefter billederne i
lodret position og tryk på
•
.
Tryk på
igen for at afslutte
visningen.
Visning af stillbilleder med musik (Diasshow)
på
(Afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist et stillbillede,
tryk derefter på
(Diasshow).
på [Start].
2 Tryk
Diasshowet begynder.
•
Du kan stoppe diasshowet ved først at trykke på skærmen og derefter trykke på
[Afslut].
zValg af baggrundsmusik
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD'er eller MP3-filer til kameraet og afspille den
under et diasshow. For at kunne overføre musikfiler skal du installere "Music Transfer"softwaren (medfølger) på din computer (side 41) og derefter følge trinene nedenfor.
1 Tryk på
t
(Diasshow) t [Musikværktøj] t [Hent musik].
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer.
3 Start og anvend "Music Transfer".
For yderligere oplysninger angående "Music Transfer", se hjælp til "Music Transfer".
32DK
Søgning efter et billede (Billedindeks)
på
(Afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist et billede, tryk
derefter på
(Billedindeks).
•
Hvis du trykker på
, kan du
indstille antallet af billeder på
indeksskærmen til 12 eller 20
billeder.
på
2 Tryk
siderne.
•
/
for at vende
Tryk på miniaturebilledet for at
vende tilbage til skærmbilledet med
enkeltbilleder.
Giver dig mulighed for at vælge visningsformatet for visning af flere billeder, når du
anvender "Memory Stick Duo".
på
(Afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist et billede, tryk
Brug af visningsfunktioner
Valg af visningsformat (Visningstilstand)
derefter på (Billedindeks)
t
(Visningstilstand)
t ønsket tilstand.
(Datovisning): Viser billeder efter
dato.
(Vis. af Begivenh.): Analyserer datoernes optagelser og hyppigheden,
inddeler automatisk billederne i grupper og viser dem.
(Favoritter): Viser billeder der er registreret som Favoritter.
(Mappevisning): Viser og inddeler billeder ved hjælp af mapper.
33DK
x Nem lokalisering af de billeder der skal vises
Når kameraet er indstillet til Datovisning/Visning af begivenheder/
Mappevisning:
Når du bruger en "Memory Stick Duo", skal du trykke på
(Datoliste),
(Liste over
begivenheder) eller
(Vælg mappe) for nemt at finde de ønskede billeder.
Datoliste: Viser en
liste med de billeder, der
er taget på en udvalgt
dato.
Liste over
begivenheder: Viser en
liste med de billeder, der
er registreret til en udvalgt
begivenhed.
Vælg mappe: Tryk på
[OK] for at vise en liste
med billeder, som er
indeholdt i den valgte
mappe.
Når kameraet er indstillet til Favoritter: Du kan få vist de billeder, der er
registreret til Favoritter, inddelt i seks grupper.
Favoritter: Viser en liste med de billeder, der er
registreret til det udvalgte Favoritter-nummer.
Bemærk
• Når du ikke kan afspille billeder, der er optaget med andre kameraer, kan du se billederne i
[Mappevisning].
34DK
Sletning af billeder
Sletning af det viste billede
1 Tryk på
(Slet) t [OK] (side 17).
Sletning af flere billeder
på
1 Tryk
(Slet).
(Billedindeks) t
de billeder der skal
2 Vælg
slettes.
/
, når
Sletning af billeder
1 Tryk på / for at skifte side, tryk
derefter på de billeder du ønsker at
slette.
-mærket tilføjes til de udvalgte
billeder.
2 Gentag trin 1.
t [OK].
3 Tryk på
Du kan skifte mellem skærmen for enkeltbilled- og indekstilstand vha.
du vælger billeder.
x Sletning i henhold til dato, begivenhed eller mappe
t (Slet) t
(Alle billeder i datointerval),
(Alle i denne mappe) t
t [OK].
(Alle i Begivenh.) eller
• Billederne vises i [Mappevisning], når du anvender den interne hukommelse.
35DK
Sletning af alle billeder (Format)
Du kan slette alle data, der er gemt på "Memory Stick Duo" eller i den interne
hukommelse. Hvis der indsat en "Memory Stick Duo", slettes alle data på "Memory
Stick Duo". Hvis der ikke er indsat nogen "Memory Stick Duo", slettes alle de data, der
er gemt på den interne hukommelse.
1
Tryk på
t
(Hukommelsesadmin.) t
[Hukomm.værktøj] t
t [Format] t
.
2
Tryk på [OK].
Bemærk
• Ved formatering slettes alle data permanent, inklusive beskyttede billeder.
36DK
Tilslutning til andet udstyr
Visning af billeder på et tv
1
2
Placer kameraet på multiudgangsstanderen (medfølger).
Tilslut multiudgangsstanderen til tv'et med AV-kablet
(medfølger).
Til A/V OUT (STEREO)-stikket
Til lyd-/videoindgangsstik
AV-kabel (medfølger)
Bemærk
• [Video ud]-indstillingen er fra fabrikken sat til [NTSC]-tilstand, for at du kan få den bedst mulige
filmkvalitet. Hvis der ikke vises nogen billeder på tv’et, eller hvis de ryster, anvender du muligvis
et tv, der kun kan vise PAL. Prøv at skifte [Video ud]-indstillingen til [PAL] (side 46).
Du kan vise billeder, der er optaget på kameraet, ved at tilslutte kameraet til et HD (High
Definition) TV med HDMI-kablet (sælges separat) eller adapterkablet til HD-output (sælges
separat).
Når HDMI-kablet anvendes:
• Vælg
t
(Indstillinger) t [Primære indstillinger 2] for at vælge [Auto] eller
[1080i] for [HDMI-opløsning].
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
Tilslutning til andet udstyr
zVisning af billeder på et HD (High Definition) TV
Når adapterkablet til HD-output anvendes:
t
(Indstillinger) t [Primære indstillinger 2] for at vælge [HD(1080i)] for
[COMPONENT].
• Brug et Type2c-kompatibelt adapterkabel til HD-output.
• Vælg
37DK
Udskrivning af stillbilleder
Hvis du har en PictBridge-kompatibel printer, kan du udskrive billeder ved hjælp af
følgende procedure.
1
2
Placer kameraet på multiudgangsstanderen (medfølger).
3
Tænd printeren og tryk på
4
Tryk på
t
(Udskriv) t ønsket punkt
t
.
Tilslut multiudgangsstanderen til printeren med USB-kablet
(medfølger).
Når forbindelsen er oprettet, vises
(Afspil)-knappen.
-indikatoren.
(Dette bil.): Udskriv det aktuelt
viste billede.
(Flere billeder): Tryk på /
for at vise billedet og tryk
derefter på det billede du ønsker at
udskrive.
5
Tryk på det ønskede indstillingspunkt, derefter på [OK].
Billedet udskrives.
Bemærk
• Hvis der ikke oprettes forbindelse mellem kameraet og printeren, skal du afbryde USB-kablet,
trykke på
t
t [PictBridge] t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t
og starte forfra fra trin 2 i proceduren.
t [USB-tilslut] t
zUdskrivning i en fotoforretning
Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til en "Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick Duo"
med til fotoforretningen.
Sådan foretages kopiering: Tryk på
t
(Hukommelsesadmin.) t
t [Kopier] t
t [OK].
[Hukomm.værktøj] t
Forhør dig i din fotoforretning angående yderligere oplysninger.
38DK
zSådan sættes datoer på billeder
Dette kamera indeholder ikke nogen funktion til indsætning af datoen på et billede. Årsagen til
dette er for at forhindre, at datoen duplikeres under udskrivning.
Udskrivning i en fotoforretning:
Du kan bede om at få billeder udskrevet med en dato sat på. Forhør dig i en fotoforretning
angående yderligere oplysninger.
Udskrivning i hjemmet:
Tilslut kameraet til en PictBridge-kompatibel printer og tryk på
(Afspil)-knappen, og indstil
derefter
t [Udskriv] t [Dato] til [Dato] eller [Dato&tid].
Indsætning af datoer på billeder med PMB:
Med den medfølgende "PMB"-software installeret på en pc (side 41) kan du indsætte datoen
direkte på et billede. Men bemærk, at når billeder med indsatte datoer skrives ud, duplikeres
datoen eventuelt afhængigt af udskriftsindstillingerne. Se "PMB Guide" angående yderligere
oplysninger om "PMB" (side 43).
Tilslutning til andet udstyr
39DK
Brug af kameraet med en computer
x Brug af "PMB (Picture Motion Browser)"
Du kan få endnu mere glæde af dine optagede billeder ved at gøre brug af softwaren, og
"PMB" er indeholdt på en CD-ROM (medfølger).
Der er flere funktioner, du kan anvende til at få glæde af dine billeder med, end dem der
er opremset nedenfor. Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger (side 43).
Importer til
computer
Kalender
Medietjeneste
Visning af billeder på
en kalender.
Overførsel af billedet til
medietjenesten.
Udskrivning
CD/DVD
Udskrivning af
datostemplede
billeder.
Oprettelse af en datadisk
ved hjælp af en CD- eller
DVD-brænder.
Eksporter til
kamera
Eksport af billeder til en
"Memory Stick Duo" og visning
af dem.
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
40DK
x Trin 1: Installering af "PMB" (medfølger)
Udfør nedenstående procedure for at installere softwaren (medfølger). Når du installerer
"PMB", installeres "Music Transfer" også.
• Log på som Administrator.
1
Kontroller dit computermiljø.
Anbefalet miljø til brug af "PMB" og "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere (til afspilning/redigering af film i
høj opløsning: Intel Pentium 4 2,8 GHz eller hurtigere/ Intel Pentium D 2,8 GHz
eller hurtigere/ Intel Core Duo 1,66 GHz eller hurtigere/ Intel Core 2 Duo
1,20 GHz eller hurtigere)
Hukommelse: 512 MB eller mere (til afspilning /redigering af film i høj
opløsning: 1 GB eller mere)
Harddisk (Nødvendig diskplads til installationen): Cirka 500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller mere
Videohukommelse: 32 MB eller mere (Anbefalet: 64 MB eller mere)
*1 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) er ikke understøttet.
2
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
Installationsmenuen vises.
Klik på [Install] (Installer).
4
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
installationen.
5
Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
Skærmbilledet "Choose Setup Language"
(Vælg installationssprog) vises.
Tilslutning til andet udstyr
3
41DK
x Trin 2: Import af billeder til din computer vha. "PMB"
1
Indsæt et fuldt opladet batteri i kameraet og tilslut derefter
kameraet til multiudgangsstanderen (medfølger).
2
3
Tryk på
(Afspil)-knappen.
Tilslut kameraet til computeren.
"Opretter forbindelse…" vises på kameraets skærm.
1 Til et USB-jackstik
2 Til et USBjackstik
USB-kabel
•
4
42DK
vises på skærmen under kommunikationen. Betjen ikke computeren mens indikatoren
vises. Når indikatoren skifter til
, kan du begynde at bruge computeren igen.
Klik på [Import] (Importer)-knappen.
Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
x Trin 3: Visning af "PMB Guide"
1
Dobbeltklik på
(PMB Guide)ikonet på skrivebordet.
•
For at starte "PMB Guide" fra startmenuen:
Klik på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility]
(Sony Picture-hjælpesoftware)t [Help]
(Hjælp) t [PMB Guide].
Bemærkninger
• Frakobl ikke USB-kablet fra kameraet, mens kameraet arbejder, eller mens der står "Adgang…" på
kameraets skærm. Det kan muligvis ødelægge dataene.
• Når du anvender et batteri med en lille resterende opladning, er du muligvis ikke i stand til at
overføre dataene, eller dataene kan muligvis blive ødelagt. Det anbefales, at du bruger
lysnetadapteren (sælges separat) og multiudgangsstanderen (medfølger).
x Brug af kameraet med din Macintosh computer
Du kan kopiere billeder til Macintosh-computeren. Men "PMB" er ikke kompatibel. Når
du har eksporteret billeder til "Memory Stick Duo", kan du se dem i [Mappevisning].
Du kan installere "Music Transfer" på din Macintosh-computer.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer, der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø for anvendelse af "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS X (v10.3 til v10.5)
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB eller mere anbefales)
Harddisk (Nødvendig diskplads til installationen): Cirka 50 MB
Tilslutning til andet udstyr
Anbefalet miljø for import af billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-jackstik: Medfølger som standard
43DK
Ændring af kameraindstillingerne
Ændring af funktionslyde
Du kan indstille den lyd, der afgives, når du anvender kameraet.
på
t
1 Tryk
(Indstillinger) t [Primære
indstill.] t
t [Bip] t
t ønsket tilstand t
.
Lukker: Slår lukkerlyden til, når du
trykker på udløserknappen.
Høj/Lav: Slår bip/lukkerlyden til, når
du betjener berøringspanelet/trykker
på udløserknappen. Hvis du ønsker at
skrue ned for lydstyrken, skal du vælge [Lav].
Fra: Slår bip/lukkerlyden fra.
Anvendelse af skærmbilledet HOME
På skærmbilledet HOME er betjeningerne af kameraet af hensyn til brugervenlighed
inddelt i brede valgbare kategorier, som fx optagelse, visning eller udskrivning af
billeder.
Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises på skærmen.
x
44DK
Optagelse
Menupunkt
Beskrivelse
Optagelse
Optager stillbilleder eller film.
x
Vis billeder
Menupunkt
Beskrivelse
Datovisning*
Viser billeder efter dato.
Vis. af Begivenh.*
Analyserer datoernes optagelser og hyppigheden, inddeler automatisk
billederne i grupper og viser dem.
Favoritter*
Viser billeder der er registreret som Favoritter.
Mappevisning
Viser og inddeler billeder ved hjælp af mapper.
* Disse punkter vises kun, når "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet.
x
Diasshow
Menupunkt
Beskrivelse
Diasshow
Afspiller billeder i rækkefølge sammen med effekter og musik.
Musikværktøj
Hent musik:
Format musik:
x
Udskriv
Menupunkt
Beskrivelse
Udskriv
Udskriver stillbilleder.
x
Ændrer diasshowets musik.
Sletter al diasshowmusik.
Hukommelsesadmin.
Menupunkt
Beskrivelse
Hukomm.værktøj "Memory Stick"-værktøj
Format:
Opret lagr.mappe:
Skift lagringsmappe:
Slet lagringsmappe:
Kopier:
Hukomm.værktøj - Internt
huk.værktøj
Format:
Filnummer:
Formaterer den interne hukommelse.
Vælger den metode der anvendes til tildeling
af filnumre til billeder.
Ændring af kameraindstillingerne
Filnummer:
Formaterer en "Memory Stick Duo".
Opretter en ny mappe på en "Memory Stick
Duo".
Ændrer den mappe der anvendes til lagring af
billeder.
Sletter en mappe i en "Memory Stick Duo".
Kopierer alle billeder i den interne
hukommelse til en "Memory Stick Duo".
Vælger den metode der anvendes til tildeling
af filnumre til billeder.
45DK
x
Indstillinger
Menupunkt
Beskrivelse
Primære indstill. - Primære
indstillinger 1
Bip:
Funkt.guide:
Initialiser:
Kalibrering:
Undervandshus:
Demotilstand:
Primære indstill. - Primære
indstillinger 2
HDMI-opløsning:
KONTROL TIL HDMI:
COMPONENT:
Video ud:
Tv-type:
USB-tilslut:
Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe:
Gitterlinje:
Digital zoom:
Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse 2
Autoretning:
Autom. visn.:
46DK
Vælger den bip-lyd, der afgives når du
anvender kameraet.
Viser funktionsguiden.
Stiller kameraet tilbage til dets
standardindstillinger.
Korrigerer justeringsfejl for knappernes
reaktionspositioner på berøringspanelet.
Ændrer knapbetjeningerne når kameraet er
placeret i undervandshuset
(undervandspakken).
Demonstrerer funktionerne Smiludløser og
Scenegenkendelse.
Indstiller opløsningen til at udsendes til et tv,
når kameraet er sluttet til et High Definition
TV.
Gør dig i stand til at betjene kameraet med
fjernbetjeningen til tv'et, når kameraet er
sluttet til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv.
Indstiller videosignalet i henhold til en
tilsluttet tv-terminal.
Indstiller tilstanden i henhold til det
videoudgangssystem, der tilsluttes.
Indstiller bredde-højde-forholdet for det tv,
der tilsluttes.
Indstiller den tilstand der anvendes ved
tilslutning af kameraet til en computer eller
en printer.
Udsender udfyldningslys ved fokusering
under forhold med lav belysning.
Viser linjer for nemt at kunne indstille et
motiv i vandret eller lodret position.
Vælger zoommetoden for zoomning udover
optisk zoom.
Genkender orienteringsændringer og gemmer
billedet i den rigtige retning.
Viser billedet på skærmen i cirka to sekunder
efter optagelse af et stillbillede.
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Language Setting
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og
meddelelser.
Brug af MENU-punkterne
Viser de funktioner der er til rådighed for nem indstilling, når kameraet er i optage- eller
afspilningstilstand. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen.
For at nulstille kameraet til dets standardindstillinger skal du trykke på
t
(Indstillinger) t [Primære indstillinger 1] t [Initialiser].
x MENU i optagetilstand
Menupunkt
Beskrivelse
Billedformat
Indstiller billedformatet.
Opt.funkt.
(
/
/
/
/
/
(
1280×720(Fin)/
/
/
)
1280×720(Standard)/
VGA)
Vælger den kontinuerlige optagemetode.
(
Normal/
BRK±1,0EV)
Serieoptagelse/BRK±0,3EV/BRK±0,7EV/
EV
Justerer manuelt eksponeringen.
ISO
Valg af ISO-følsomheden.
(ISO AUTO/ISO80 til ISO3200)
Hvidbalance
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold.
(–2,0EV til +2,0EV)
(
Skyet/
Fluorescerende lys 1,
Fluorescerende lys 3/n Skinnende/
Hvidbalance under vandet
Justerer farverne ved optagelse under vand.
Fokus
Ændrer fokuseringsmetoden.
Lysmålermetode
Indstiller på hvilken del af motivet eksponeringen skal bestemmes.
Scenegenkendelse
Registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet.
Følsomhed for smilregist.
Indstiller følsomhedsniveauet for smilregistrering.
(
(
(
(
(
Auto/
Multi-AF/
Multi/
Auto/
Stort smil/
Under vandet 1,
Under vandet 2)
)
Center)
Avanceret)
Normalt smil/
Ændring af kameraindstillingerne
Auto/
Dagslys/
Fluorescerende lys 2,
Blitz)
Lille smil)
47DK
Menupunkt
Beskrivelse
Registrering af ansigter
Vælger det prioriterede motiv som fokus justeres efter, når du anvender
ansigtsregistrering.
Blitzniveau
Justerer mængden af blitzlys.
Reduktion af lukkede øjne
Indstiller Reduktion af lukkede øjne-funktionen.
Rødøjereduktion
Indstilles for at reducere problemet med røde øjne.
DRO
Optimerer lysstyrken og kontrasten.
Farvetilstand
Ændrer graden af billedets skarphed eller tilføjer specialeffekter.
SteadyShot
Vælger anti-slørfunktionen.
Optagelsesindstil.
Vælger optageindstillingerne.
(
(
(
(
(
(
(
Ved berøring/
/
Auto/
Standard/
Auto/
Auto/
Fra/
Prioriter børn/
Prioriter voksne)
)
Fra)
Til/
Fra)
DRO standard/
Normal/
Levende/
Fotografer/
DRO plus)
Sepia/
Fortsat/
S-H)
Fra)
x MENU i visningstilstand
Menupunkt
(Datoliste)
(Liste over
begivenheder)
(Vælg mappe)
(Visningstilstand)
Beskrivelse
Vælger den datoliste, der skal afspilles.
Vælger den begivenhedsgruppe, der skal afspilles.
Vælger mappen til visning af billeder.
Skifter visningstilstandene.
(
(Filtrer efter ansigter)
Datovisning/
Mappevisning)
Vis. af Begivenh./
Favoritter/
Afspiller billeder, der er filtreret for at møde visse betingelser.
(
Fra/
Alle mennesker/
Børn/
Småbørn/
(Diasshow)
Afspiller billeder i rækkefølge sammen med effekter og musik.
(Tilføj/fjern Favoritter)
Tilføjer billeder til Favoritter, eller fjerner billeder fra Favoritter.
Smil)
(
Dette bil./
Flere billeder/
Tilføj alle i datointerval*/
Fjern alle i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
(Retouchering)
Retoucherer stillbilleder.
(
Beskær/
Rødøjekorrektion/
Uskarp maskering/
Blød
fokusering/
Delvis farve/
Fiskeøjeobjektiv/
Tværfilter/
Sløring af omkreds/
Retro/
Smil)
(Male)
Maler på et stillbillede og gemmer det som et nyt billede.
(Tilpasning af flere)
Ændrer billedformatet i henhold til brug.
(
48DK
HDTV/
Blog / e-mail)
Menupunkt
(Slet)
Beskrivelse
Sletter billeder.
(
Dette bil./
Flere billeder/
Alle billeder i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
(Beskyt)
Forhindrer utilsigtet sletning.
(
Dette bil./
Flere billeder/
Angiv alle i datointerval*/
Fjern alle i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke til det billede, du ønsker at udskrive
på en "Memory Stick Duo".
(
Dette bil./
Flere billeder/
Angiv alle i datointerval*/
Fjern alle i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
(Udskriv)
(Roter)
(Indstillinger for
lydstyrke)
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(
Dette bil./
Flere billeder/
Alle billeder i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
Roterer et stillbillede.
Justerer lydstyrken.
Brug af funktioner i Auto programmerettilstand
Du kan ændre fokus, lysmålermetode, ISO og EV-indstillinger, når [Opt.funkt.] er
indstillet til
(Auto programmeret).
(Fokus)
Beskrivelse
Ændrer fokuseringsmetoden.
(
Multi-AF/
Center-AF/
)
(Lysmålermetode)
Måler lysmålerområdet.
(
Multi/
Center/
(ISO)
Valg af ISO-følsomheden.
(ISO AUTO/ISO80 til ISO3200)
(EV)
Justerer eksponeringen.
(–2,0EV til +2,0EV)
Spot)
Spot - AF/0,5m/1,0m/3,0m/7,0m/
Ændring af kameraindstillingerne
Menupunkt
49DK
Andet
Liste over ikoner der vises på skærmen
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan vælge visningsindstillingerne ved at trykke på
nede i bunden til højre på
skærmen (side 24).
Ved optagelse af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau
Scenegenkendelse
Ikon for Scenegenkendelse
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
• Ikonerne er begrænsede i tilstanden
(Nem optagelse).
Ved optagelse af film
Zoomskalering
Visningstilstand
Filtrer efter ansigter
PMB-eksport
Favoritter
Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Afspilningszoom
Ved afspilning
B
Skærm
Beskrivelse
Billedformat
SteadyShot
Optagemappe
50DK
Skærm
Beskrivelse
Skærm
Beskrivelse
96
Antal billeder, der kan
optages
VOL.
Lydstyrke
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
8/8
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
100 min
Optagetid
Optage-/Afspilningsmedie
("Memory Stick Duo",
intern hukommelse)
Histogram
•
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
D
Skærm
Beskrivelse
PictBridge-tilslutning
35° 37' 32" N
139° 44' 31" E
Visning af breddegrad og
længdegrad
Ændring af mappe
z
AE/AF-lås
PictBridge-tilslutning
Afspilningsmappe
DRO
Hvidbalance
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Målemetode
Optageindstilling
Registrering af ansigter
Blitz
Målemetode
Hvidbalance
Fokus
Makro/Fokusering tæt på
Advarsel om vibration
Blitzindstilling
AF-tryk indikator
Farvetilstand
Rødøjereduktion
Blitzniveau
OPT
Standby
Optagelse af en film/Film
på standby
0:12
Optagetid (m:s)
N
Afspilning
Blitzen oplades
Skærm
Afspilningslinje
0:00:12
Tæller
Beskrivelse
101-0012
Mappe- og filnummer
Ramme for AFområdesøger
2009 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
C
Andet
Kryds til punktmåling
Selvudløser
AF-lampe
Undervandshus
Styrefilen er fuld
Advarsel om
temperaturforøgelse
51DK
Lær mere om kameraet ("Cyber-shot
Håndbog")
"Cyber-shot Håndbog" der beskriver i detaljer, hvordan du skal anvende kameraet, er
indeholdt på CD-ROM'en (medfølger). Slå op i håndbogen for detaljerede forklaringer
om kameraets mange funktioner.
• Du behøver Adobe Reader for at læse "Cyber-shot Håndbog". Hvis det ikke er installeret på din
computer, kan du downloade det fra webstedet: http://www.adobe.com/
x For Windows-brugere
1
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2
Klik "Cyber-shot Handbook".
3
Start "Cyber-shot Håndbog" fra genvejen på skrivebordet.
"Cyber-shot - Vejledning til næste trin", der
indeholder oplysninger om tilbehør,
installeres på samme tid.
x For Macintosh-brugere
52DK
1
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2
Vælg mappen [Handbook], og kopier "Handbook.pdf", som
er gemt i mappen [DK], til computeren.
3
Dobbeltklik på "Handbook.pdf", når kopieringen er udført.
Fejlfinding
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne nedenfor, og se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, kan du finde flere
oplysninger i "Cyber-shot Håndbog".
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for
kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 46).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved reparation af kameraer med intern hukommelse eller indeholdende
musikfilsfunktion, kontrolleres data i kameraet muligvis for det allermest nødvendige
for at bekræfte og udbedre funktionsfejl. Sony vil ikke kopiere eller gemme nogen af
disse data.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil batteriudløser-
mekanismen låses (side 13).
Kameraet kan ikke tændes.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme
op.
Strømmen slukkes pludseligt.
Andet
• Indsæt batteriet korrekt (side 13).
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri (side 11).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur, kan strømmen muligvis automatisk slås fra
for at beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden
strømmen slås fra.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd kameraet igen (side 14).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
53DK
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
• Batteriets opladning bruges hurtigt op, og den resterende batteriopladning vil være lavere end
indikatoren viser i følgende tilfælde:
– Når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.
– Når du ofte anvender blitz og zoom.
– Når du gentagne gange tænder og slukker for kameraet.
– Når [Lysstyrke] for
(skærmbilledet) er indstillet til [Lys].
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at
rette angivelsen.
• Batteriet er afladet. Indsæt det opladede batteri (side 11).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades, mens det er inde i kameraet.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. vekselstrømsadapter (sælges separat). Anvend
batteriopladeren (medfølger) til at oplade batteriet.
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
• Tag batteriet ud og sæt det i igen samt sørg for, at det er ordentligt sat i.
• Temperaturen er muligvis ikke passende for opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for
det passende temperaturområde (10°C til 30°C).
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo"
(side 27, 30). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 35).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Indstil tilstandsvælgeren på den rigtige tilstand.
• Du kan kun optage film med et billedformat på [1280×720] på en "Memory Stick PRO Duo".
Når du optager på andre optagemedier end en "Memory Stick PRO Duo", skal du indstille
filmformatet til [VGA].
• Kameraet er i Smiludløserens demonstrationstilstand. Indstil [Demotilstand] til [Fra].
Der ses hvide, sorte, røde, lilla eller andre lodrette striber, eller hele
skærmbilledet fremstår rødligt, når du optager et meget lyst billede.
• Dette fænomen kaldes for "smear" (udtværing). Dette er ikke en funktionsfejl.
54DK
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på
(Afspil)-knappen (side 17).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder,
som blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer og
gemt på "Memory Stick Duo". Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 33).
• Dette er fordi, du kopierer billeder fra din computer til "Memory Stick Duo" uden at bruge
"PMB". Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 33).
Andet
55DK
Forsigtig
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, kolde eller fugtige steder
•
•
•
•
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
Tæt på stærke magnetiske kilder
I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv
ind i kameraet. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet, og i nogle tilfælde
kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
Om transport
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med
kameraet i baglommen, da dette kan medføre
funktionsfejl eller beskadige kameraet.
Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (sælges separat) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud,
der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. For at du
undgår at beskadige overfladebehandlingen
eller kabinettet:
– Du må ikke udsætte kameraet for kemiske
produkter som fx fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller
insektgift.
– Du må ikke røre ved kameraet med
ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
56DK
Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt
kolde eller varme omgivelser, som overstiger
dette interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller
uden på kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil
fugten er fordampet. Bemærk, at hvis du
forsøger at optage, mens der er fugt inde i
objektivet, vil du ikke være i stand til at optage
klare billeder.
Om det interne genopladelige
backupbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt
andre indstillinger, uanset om der er tændt
eller slukket for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger kameraet.
Hvis du kun bruger kameraet i korte perioder,
aflades det imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring en måned,
bliver det fuldstændigt afladet. I denne
situation skal du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er
opladet, kan du stadig anvende kameraet, men
så vil datoen og klokkeslættet ikke blive
angivet.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige backupbatteri
Indsæt et opladet batteri i kameraet, og lad
kameraet stå i 24 timer eller længere i slukket
tilstand.
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Genopladeligt batteri NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (sælges separat), 3,6 V
AC-LS5K-lysnetadapter (sælges separat),
4,2 V
Strømforbrug (under fotografering): 1,2 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 97,9 × 57,8 × 16,3 mm (B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt (inklusive NP-BD1-batteri og "Memory
Stick Duo"): Ca. 147 g
Mikrofon: Stereo
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Billedenhed: 7,79 mm (1/2,3-type) farve-CCD,
primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 12,4 megapixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 12,1 megapixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 4×
zoomobjektiv
f = 6,18 – 24,7 mm (35 – 140 mm (svarende
til 35 mm film))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Ved optagelse af film (16:9): 38 – 152 mm
Ved optagelse af film (4:3): 46 – 184 mm
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (11 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, skarpt lys, blitz
Hvidbalance under vandet: Auto, Under vandet
1,2
Optageinterval for Serieoptagelse-tilstand:
cirka 0,57 sekunder
Optagesystem:
Stillbilleder: JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.21, MPF Baseline)-kompatibel, DPOFkompatibel
Film: MPEG-4 Visual
Optagemedie: Intern hukommelse (ca. 11 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzinterval (ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks) indstillet til Auto):
Ca. 0,08 til 4,5 m (W)/
ca. 0,5 til 3,2 m (T)
[Input- og outputstik]
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Udgangsspænding: Jævnstrøm 4,2 V, 0,33 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Multiudgangsstander
[Indgangsstik]
A/V OUT (STEREO)-stik (Stereo): Ministik
(USB)-stik: Mini-B-stik
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0
Hi-Speed-kompatibel)
HDMI-stik
DC IN-stik
Kamerastik
Andet
Flerfunktionsstik:
Multistik Type2c (AV-ud (SD/HDkomponent)/HDMI/USB/DC-ind)
Videoudgang
Lydudgang (STEREO)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
BC-CSD batterioplader
[LCD-skærm]
LCD-panel: Bred (16:9), 8,8 cm (3,5 type) TFTdrev
Antal punkter i alt: 921 600 (1920 × 480) punkter
57DK
Genopladeligt batteri NP-BD1
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 3,6 V
Maksimal ladestrømstyrke: 1,24 A
Maksimal ladespænding: Jævnstrøm 4,2 V
Kapacitet:
typisk: 2,4 Wh (680 mAh)
minimum: 2,3 Wh (620 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
58DK
Varemærker
• Følgende mærker er varemærker tilhørende
•
•
•
•
•
•
Sony Corporation.
, "Cyber-shot", "Memory
Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
,
"BRAVIA", "PhotoTV HD", "Info
LITHIUM"
HDMI, HDMI-logoet og High Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Adobe og Reader er enten varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Andet
59DK
60DK
Andet
61DK
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising