Sony | DSC-T110D | Sony DSC-T110D Návod na použitie

Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Príručka k zariadeniu Cyber-shot
DSC-T110/T110D
© 2011 Sony Corporation
4-269-982-81(1)
SK
Ako používať túto príručku
Obsah
Kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu môžete preskočiť na príslušnú stranu.
Je to praktický spôsob vyhľadania funkcie, ktorú si chcete pozrieť.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie informácií podľa
operácie.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Vyhľadávanie informácií v zozname
položiek MENU/Nastavenia.
Značky a symboly použité v tejto príručke
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Vyhľadávanie informácií podľa
kľúčového slova.
Vyhľadávanie
operácie
Obsah
Vyhľadávanie informácií podľa
funkcie.
Index
V tejto príručke je postupnosť operácií
znázornená šípkami (t). Dotýkajte sa
položiek na displeji v uvedenom poradí.
Znázornené značky zodpovedajú
značkám, ktoré sa zobrazujú
v predvolenom nastavení fotoaparátu.
Značka
označuje predvolené
nastavenie.
Označuje upozornenia a obmedzenia,
ktoré sa týkajú správnej obsluhy
fotoaparátu.
z Označuje užitočné informácie.
2SK
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu
a uschovajte ho na chladnom a suchom
mieste. Tým uchováte funkcie akumulátora.
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 155.
Index
Ak používate „Memory Stick Duo“ so
slotom pre pamäťovú kartu „Memory
Stick“ štandardnej veľkosti
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne).
• V tomto návode sú popísané jednotlivé
funkcie zariadení kompatibilných/
nekompatibilných s funkciou TransferJet.
Ak chcete zistiť, či váš fotoaparát podporuje
funkciu TransferJet, skontrolujte, či sa na
jeho spodnej časti nachádza nasledujúca
značka.
Zariadenie kompatibilné s TransferJet:
(TransferJet)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný
s pamäťovými kartami „Memory Stick Duo“
s kapacitou až do 32 GB a SD kartou až do
64 GB.
• Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby
ste použili nasledujúce pamäťové karty:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo“ (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo“)
– Pamäťovú SD kartu, pamäťovú SDHC
kartu alebo pamäťovú SDXC kartu (triedy
4 alebo rýchlejšiu)
• Bližšie informácie o „Memory Stick Duo“
nájdete na str. 153.
Vstavané funkcie tohto fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácie
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet (predáva sa
osobitne)
S týmto fotoaparátom sú kompatibilné
nasledujúce pamäťové karty: „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PROHG Duo“, „Memory Stick Duo“,
pamäťová SD karta, pamäťová SDHC
karta a pamäťová SDXC karta.
Pamäťová karta typu MultiMediaCard sa
nedá použiť.
V tomto návode sa výraz „Memory Stick
Duo“ používa na označenie „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PROHG Duo“ a „Memory Stick Duo“, pričom
výraz „SD karta“ sa používa na označenie
pamäťovej SD karty, pamäťovej SDHC
karty a pamäťovej SDXC karty.
Obsah
Informácie o používaní
fotoaparátu
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený objektívom
Carl Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz
vysokej kvality s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený
v rámci systému zaistenia kvality
s osvedčením od spoločnosti Carl Zeiss
v súlade s kvalitatívnymi štandardami
spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku.
Adaptér pamäťových
kariet „Memory Stick
Duo“
3SK
Pokračovanie r
Poznámky k LCD displeju a objektívu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu
LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu
a spôsobiť nefunkčnosť.
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Nejde o
poruchu.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
Vyhľadávanie
operácie
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené body
Obsah
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé čierne
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
Informácie týkajúce sa kondenzácie
vlhkosti
• Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných alebo
vonkajších častiach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť,
vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu,
kým sa vlhkosť odparí. Ak by ste používali
fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri
objektívu, nedokážete nasnímať ostré
zábery.
Zábery použité v tejto príručke
Zábery použité v tejto príručke ako
príklady záberov sú reprodukcie. Nejde o
skutočné zábery nasnímané týmto
fotoaparátom.
4SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Ako používať túto príručku···································· 2
Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3
Vyhľadávanie operácie·········································· 8
Vyhľadávanie MENU/Nastavenia ························ 11
Názvy jednotlivých častí······································ 16
Zoznam ikon zobrazených na displeji ················· 17
Používanie dotykového panela ··························· 19
Prispôsobenie položiek MENU ··························· 21
Používanie vnútornej pamäte······························ 22
In-Camera Guide················································· 23
Snímanie
Index
REC Mode··························································· 25
Intelligent Auto ···················································· 26
Sweep Panorama················································ 27
Movie Mode ························································ 29
Program Auto······················································ 30
Scene Selection ·················································· 31
Underwater Sweep Panorama
(len model DSC-T110)········································· 34
Zoom··································································· 35
Prezeranie
Prezeranie statických záberov ···························· 36
Playback Zoom ··················································· 37
Wide Zoom·························································· 38
Dočasne otočené zobrazenie ····························· 39
Prezeranie videozáznamov ································· 40
5SK
Obsah
MENU (Snímanie)
Položky MENU (Snímanie) ·································· 11
Položky MENU (Prezeranie) ································ 13
Nastavenia
TV prijímač
Index
Prezeranie záberu na SD TV prijímači
(štandardné rozlíšenie) ······································ 128
Prezeranie záberu na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie) ············································· 129
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Položky nastavení ··············································· 14
Vyhľadávanie
operácie
MENU (Prezeranie)
Počítač
Používanie s vaším počítačom·························· 131
Používanie softvéru··········································· 132
Pripojenie fotoaparátu k počítaču·························134
Nahrávanie záberov pre mediálne účely ··········· 136
Tlač
Tlač statických záberov ···································· 138
Riešenie problémov
Riešenie problémov ·········································· 139
Výstražné indikátory a upozornenia ·················· 147
6SK
Index ································································· 161
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Vyhľadávanie
operácie
Používanie fotoaparátu v zahraničí ··················· 152
Pamäťová karta················································· 153
Akumulátor························································ 155
Nabíjačka akumulátora ····································· 156
Norma TransferJet ············································ 157
Počet statických záberov a čas záznamu pre
videozáznamy ··················································· 158
Preventívne opatrenia ······································· 160
Obsah
Iné
Index
7SK
Vyhľadávanie operácie
Snímanie portrétov
Soft Skin································································· 31
Soft Snap ······························································· 31
Twilight Portrait ···················································· 31
Smile Shutter ························································ 43
Scene Recognition ·············································· 64
Face Detection ····················································· 67
Anti Blink ································································ 70
Red Eye Reduction ··········································· 100
Panoramatické
snímanie
Sweep Panorama ················································ 27
Snímanie v blízkosti
objektov
Macro ······································································ 55
Close Focus ·························································· 55
Snímanie pohyblivých
objektov
Movie Mode ·························································· 29
Hi-Speed Shutter················································· 32
Burst Settings ······················································· 54
Snímanie bez
rozmazania
High Sensitivity ···················································· 31
Hi-Speed Shutter················································· 32
Samospúšť s 2-sekundovým
oneskorením ························································· 47
ISO ··········································································· 57
Index
Movie Mode ·························································· 29
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Snímanie
videozáznamov
Vyhľadávanie
operácie
Intelligent Auto ····················································· 26
Scene Selection ··················································· 31
Scene Recognition ·············································· 64
Obsah
Ponechať nastavenia
na fotoaparát
8SK
Snímanie na tmavých
miestach
High Sensitivity ···················································· 31
Slow Synchro ······················································· 45
ISO ··········································································· 57
Zmena miesta
zaostrenia
Focus ······································································ 61
Face Detection ····················································· 67
Vymazanie záberov
Delete ······································································ 79
Format ·································································· 120
Zobrazenie
zväčšených záberov
Playback Zoom ···················································· 37
Trimming (Resize) ················································ 84
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zmena veľkosti záberu Image Size/Panorama Image Size ················· 51
Vyhľadávanie
operácie
Vynútený blesk ····················································· 45
Scene Recognition ·············································· 64
DRO ········································································· 69
Obsah
Snímanie
s protisvetlom
Index
Zobrazenie záberov na Wide Zoom ···························································· 38
celej ploche displeja
Dočasne otočené zobrazenie ·························· 39
Image Size/Panorama Image Size ················· 51
Úprava záberov
Paint ········································································ 83
Retouch ·································································· 84
Slideshow ······························································ 76
Prehrávanie série
záberov podľa poradia
Tlač záberov
s dátumom
„PMB (Picture Motion Browser)“ ·················· 132
Zmena nastavení
dátumu a času
Area Setting ························································ 126
Date & Time Setting ·········································· 127
Inicializácia nastavení
Initialize ································································· 107
9SK
Tlač statických záberov ··································· 138
Prezeranie na TV
prijímačoch
Prezeranie záberu na SD TV prijímači
(štandardné rozlíšenie) ····································· 128
Prezeranie záberu na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie) ············································· 129
Vyhľadávanie
operácie
Tlač záberov
Obsah
Zobrazenie sprievodcu In-Camera Guide ················································· 72
In-Camera Guide
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
10SK
Vyhľadávanie MENU/Nastavenia
Obsah
Položky MENU (Snímanie)
Rôzne funkcie snímania si môžete ľahko vybrať cez
.
2 Dotykom na tlačidlo
MENU.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
zobrazte obrazovku
Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod
nezobrazujú na obrazovke MENU.
sa
V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje
nastavenia, ktoré nie je možné meniť. V závislosti od režimu snímania môže byť
nastavenie zafixované alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete na stránke každej položky.
Ikony pod položkami
a
označujú dostupné režimy.
Index
REC Mode
Položky ponuky
Easy Mode
Movie shooting scene (len
model DSC-T110)
—
—
—
—
—
—
—
Smile Shutter
—
—
—
Flash
—
—
—
Self-Timer
—
Shooting Direction
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný
režim.
—
—
—
—
—
Image Size/Panorama Image
Size
Burst Settings
—
—
—
Macro
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
White Balance
—
Underwater White Balance
(len model DSC-T110)
—
Focus
—
Metering Mode
—
Scene Recognition
Soft Skin Effect
Face Detection
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pokračovanie r
11SK
REC Mode
DRO
—
—
—
Anti Blink
—
—
—
—
—
—
—
Display Settings
—
In-Camera Guide
—
• [Underwater Sweep Panorama] je zobrazené, iba ak je [Housing] nastavený na [On] (len model
DSC-T110).
• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
• Štyri položky ponuky zobrazené pod
sú pre každý režim iné.
•
(Underwater) v režime výberu scény je k dispozícii len pre model DSC-T110.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
Obsah
Položky ponuky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
12SK
Položky MENU (Prezeranie)
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Rôzne funkcie prezerania si môžete ľahko vybrať z
.
(Prehrávanie) prepnite na
zobrazte obrazovku
Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod
nezobrazujú na obrazovke MENU.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotykom na tlačidlo
MENU.
sa
3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný režim.
View Mode
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta
Date View
Položky ponuky
Folder view
(Movie)
Folder View
—
—
—
(Easy Mode)
(Calendar)
Index
Folder view
(Still)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje
nastavenia, ktoré nie je možné meniť.
(Image Index)
(Slideshow)
—
(Delete)
(Send by TransferJet)
—
(Paint)
—
(Retouch)
—
(View Mode)
—
—
(Protect)
DPOF
—
(Rotate)
—
—
(Volume Settings)
(Display Settings)
(Exposure data)
(Number of images in index)
(Select Folder)
—
—
In-Camera Guide
Poznámky
• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
• Štyri položky ponuky zobrazené pod
sú pre každý režim iné.
13SK
Položky nastavení
1 Dotykom na tlačidlo
MENU.
Obsah
Nastavenia môžete zmeniť na obrazovke
(Settings).
zobrazte obrazovku
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa
(Settings) t požadovaná
kategória t požadovaná položka t
požadované nastavenie.
Shooting Settings
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Kategórie
Položky
AF Illuminator
Grid Line
Disp. Resolution
Digital Zoom
Auto Orientation
Scene Recog. Guide
Index
Red Eye Reduction
Blink Alert
Main Settings
Beep
LCD Brightness
Language Setting
Display color
Demo Mode
Initialize
COMPONENT
Video Out
Housing (len model DSC-T110)
USB Connect
LUN Settings
Download Music
Empty Music
Power Save
TransferJet
Eye-Fi*
Calibration
14SK
Pokračovanie r
Kategórie
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Obsah
Memory Card Tool
Položky
Delete REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
File Number
Clock Settings
Area Setting
Date & Time Setting
* [Eye-Fi] sa zobrazí len vtedy, keď je karta Eye-Fi (komerčne dostupná) vložená do fotoaparátu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Položka [Shooting Settings] sa zobrazí len vtedy, keď boli nastavenia zadané z režimu snímania.
• Položka [Memory Card Tool] sa zobrazí len vtedy, keď je pamäťová karta vložená do
fotoaparátu, kým položka [Internal Memory Tool] sa zobrazí len vtedy, keď pamäťová karta nie
je vložená.
Vyhľadávanie
operácie
File Number
Index
15SK
Názvy jednotlivých častí
B Spúšť
Obsah
A Ovládač zoomu (W/T) (35, 37)
C Mikrofón
E Blesk
F Kontrolka samospúšte/Kontrolka
funkcie snímania úsmevu/
AF iluminátor
G Objektív
Vyhľadávanie
operácie
D Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)/
Kontrolka napájania
H Kryt objektívu
J Reproduktor
K Tlačidlo
(Prehrávanie) (36)
L Háčik pre remienok na zápästie*
M Priestor pre vloženie akumulátora
N Otvor pre statív
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
I LCD displej/Dotykový panel
O Kryt priestoru pre akumulátor/
pamäťovú kartu
Q Páčka uvoľnenia akumulátora
R Slot pre pamäťovú kartu
Index
P Multikonektor (Type3a)
S Kontrolka prístupu
T Značka
(TransferJet™) (81, 116)
* Použitie remienka na zápästie
Pripevnite remienok a prevlečte ruku cez jeho
slučku, aby ste zabránili pádu fotoaparátu.
Háčik
Krycí panel
* Použitie kresliaceho pera
Kresliace pero sa používa pri obsluhe
pomocou dotykového panelu. Pripája sa
k remienku na zápästie. Nenoste fotoaparát
držaním za kresliace pero. Fotoaparát by
mohol vypadnúť.
16SK
Obsah
Zoznam ikon zobrazených na
displeji
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu. Podľa režimu
snímania sa môžu polohy zobrazených ikon líšiť.
1
Zobrazenie Význam
Ikona rozpoznania scény
DRO
Cieľ
Rozpoznanie scény
Upozornenie na vibrácie
Pri snímaní videozáznamov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Vyváženie bielej farby
•
(Underwater White
Balance) sa zobrazí len v
modeli DSC-T110.
Vyhľadávanie
operácie
Pri snímaní statických záberov
Snímaná scéna videozáznamu
(len model DSC-T110)
Zoom počas prehrávania
Index
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta, vnútorná
pamäť)
Zobrazenie režimu Eye-Fi
8/8
Pri prehrávaní
Číslo záberu/Počet záberov
zaznamenaných v rámci
rozsahu dátumov, zvoleného
priečinka
Veľkosť záberu/Veľkosť
panoramatického záberu
Nastavenia funkcie
TransferJet
Databázový súbor plný/
Chybové hlásenie
databázového súboru
Priečinok pre ukladanie
záznamov
Priečinok pre prehrávanie
Zmena priečinku
Ochrana
Značka poradia tlače (DPOF)
Pokračovanie r
17SK
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Zameriavací rámček AF zóny
2
Zobrazenie Význam
Obsah
Zabránenie žmurknutiu
Zostatkový stav akumulátora
AF iluminátor
ISO400
Číslo ISO
Priečinok pre ukladanie
záznamov
+2.0EV
Hodnota expozície
125
Rýchlosť uzávierky
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta, vnútorná
pamäť)
F3.5
Hodnota clony
4
Zobrazenie Význam
Zaostrenie
Redukcia efektu červených očí
Stupnica zoomu
z
Režim merania
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Blesk
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
3
Zaostrenie na krátku
vzdialenosť
Zobrazenie Význam
C:32:00
Index
Vyváženie bielej farby
•
(Underwater White
Balance) sa zobrazí len v
modeli DSC-T110.
Aretácia AE/AF
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zobrazenie režimu Eye-Fi
Vyhľadávanie
operácie
Zameriavací krížik pre bodové
meranie
Upozornenie na takmer vybitý
akumulátor
Nastavenia sekvenčného
snímania
Režim blesku
Samodiagnostické zobrazenie
Režim merania
Nabíjanie blesku
Upozornenie na zvýšenie
teploty
REC
Standby
Snímanie videozáznamov/
Pohotovostný režim
Samospúšť
0:12
Čas záznamu (m:s)
96
Počet voľných záberov
N
Prehrávanie
100 Min
Zostávajúci čas záznamu
Lišta prehrávania
Rozpoznanie tváre
0:00:12
Počítadlo
Efekt mäkšieho podania pleti
101-0012
Číslo priečinka-súboru
Databázový súbor plný/
Chybové hlásenie
databázového súboru
2010 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas na
prehrávanom zábere
Veľkosť záberu/Veľkosť
panoramatického záberu
18SK
Používanie dotykového panela
Tlačidlo
/
/
Obsah
Fotoaparát vám umožňuje vykonávať operácie a nastavenia dotykom na tlačidlá alebo
ťahaním prsta po LCD displeji.
Činnosť
/
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Poznámky
• Ak chcete pracovať s dotykovým panelom, jemne sa ho dotknite prstom alebo dodaným
kresliacim perom. Silným tlačením alebo používaním iného špicatého predmetu ako dodaného
kresliaceho pera môže dôjsť k poškodeniu dotykového panelu.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú.
Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
Po dotknutí sa objektu na dotykovom paneli sa zobrazí rámček a po stlačení spúšte do
polovice sa rámček presunie do ohniska. Ak sa v rámčeku nachádza tvár, okrem ohniska
sa automaticky optimalizujú jas a tón farieb.
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Činnosť
Dotknite sa objektu
Nastaví zaostrenie.
Index
Nastavenie zaostrenia dotykom na displej
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zobrazí sa popis funkcií pre jednotlivé
nastavenia na obrazovkách výberu pre
MENU (snímanie), režim snímania
REC alebo režim výberu scény.
Dotknite sa
t položky, ktorých
popis chcete zobraziť.
Vyhľadávanie
operácie
Zobrazí skryté položky. Položky, ktoré
chcete nastaviť sa zobrazia na displeji.
Zruší funkciu.
Poznámky
• Táto funkcia sa nedá použiť pri súčasnom použití digitálneho zoomu, pri snímaní v režime
zaostrovania na krátku vzdialenosť alebo v režime jednoduchého snímania.
• Táto funkcia sa nedá použiť pri voľbe režimov
(Landscape), (Twilight), (Fireworks)
alebo
(Underwater) (len model DSC-T110) v rámci výberu scény.
19SK
Dotykom ľavej strany LCD displeja
a potiahnutím prsta doprava sa zobrazí
obrazovka MENU a potiahnutím prsta
sprava doľava sa obrazovka MENU
zatvorí.
Zobrazia sa/
zmiznú tlačidlá
funkcií
Dotykom ľavej strany LCD displeja
a potiahnutím prsta doľava sa zobrazenie
tlačidiel funkcií zruší a potiahnutím prsta
zľava doprava sa zobrazenie tlačidiel funkcií
vyvolá.
Zobrazí
nasledujúci/
predchádzajúci
záber
Počas prehliadania poťahujte prstom po
LCD displeji doprava alebo doľava. Ak
chcete súvisle meniť zábery, poťahujte prst
doprava alebo doľava a neustále stláčajte
príslušnú stranu displeja.
Zobrazí sa
indexová
obrazovka
záberov
Potiahnite prst po LCD displeji nahor.
Zobrazí
nasledujúcu/
predchádzajúcu
stránku
v indexovom
režime
Potiahnite prst po LCD displeji nadol
alebo nahor.
Index
Zobrazí/ukryje
obrazovku
MENU
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Spôsob ovládania
Vyhľadávanie
operácie
Činnosť
Obsah
Obsluha fotoaparátu pohybom prsta po LCD
displeji
20SK
Prispôsobenie položiek MENU
2
Vyhľadávanie
operácie
1 Dotykom na tlačidlo
MENU.
Obsah
Počas snímania/prehrávania sa tieto štyri položky MENU objavia pod
na LCD
displeji. Tieto štyri tlačidlá si môžete prispôsobiť požadovaným položkám MENU
a usporiadaniu, aby ste ľahko vyhľadali často používané tlačidlá.
Tieto tlačidlá je možné prispôsobiť a nastavenia uchovať pre každý z režimov záznamu
počas snímania, pre vnútornú pamäť a pamäťovú kartu počas prehrávania.
zobrazte obrazovku
(Customize) t [OK]
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Vyberte ikonu MENU a ťahajte ju do požadovanej
polohy na ľavej strane LCD displeja.
Ikona v MENU sa v oblasti prispôsobovania nahradí.
Oblasť prispôsobovania
Index
4 Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
Poznámka
• V režime Easy (Jednoduché snímanie) nie je možné prispôsobiť ikonu MENU.
z Výhody prispôsobovania
Môžete nielen vymieňať ikony MENU, ale môžete tiež vymieňať ikony MENU vo
vnútri oblasti prispôsobovania a znížiť počet ikon MENU.
Vymieňanie ikon MENU vo vnútri oblasti
prispôsobovania
Dotykom na ikonu MENU vo vnútri oblasti
prispôsobovania ju presuňte do požadovanej polohy.
Zníženie počtu ikon v oblasti prispôsobovania
Dotykom na ikonu MENU vo vnútri oblasti
prispôsobovania ju presuňte do oblasti napravo.
21SK
Používanie vnútornej pamäte
B
B
Vnútorná
pamäť
• Videozáznamy sa nedajú uložiť do vnútornej pamäte, keď je
veľkosť záberu videozáznamu [1280×720(Fine)] alebo
[1280×720(Standard)].
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené vo
vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Index
Informácie o obrazových údajoch uložených vo
vnútornej pamäti
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
Vyhľadávanie
operácie
Keď je vložená pamäťová karta
[Nahrávanie]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu.
[Prehrávanie]: Zábery uložené na pamäťovej karte sa
prehrávajú.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej karty
je možné vykonať niekoľko funkcií.
Obsah
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 23 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta,
môžete zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
Odporúčame vám, aby ste si skopírovali (zálohovali) dáta jedným z nasledujúcich
spôsobov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 134 bez pamäťovej karty vloženej vo fotoaparáte.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu
Pripravte si pamäťovú kartu s dostatkom voľného miesta a potom vykonajte postup,
ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 124).
Poznámky
• Nie je možné importovať obrazové údaje z pamäťovej karty do vnútornej pamäte.
• Po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom pomocou kábla môžete
importovať údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však exportovať údaje
z počítača do vnútornej pamäte.
22SK
In-Camera Guide
(In-Camera Guide).
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa
.
2 Vyberte spôsob vyhľadávania.
Postup je vysvetlený v Shoot/playback guide (Sprievodca snímaním/prehrávaním).
3 Vyberte požadovaný režim.
Zobrazia sa funkcie, ktoré sú k dispozícii vo vybranom
režime.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Stlačte
Vyhľadávanie
operácie
Zobrazí sa sprievodca ovládaním, aby ste mohli fotoaparát
ovládať podľa pokynov na obrazovke.
Obsah
Tento fotoaparát obsahuje sprievodcu internými funkciami. Ten umožňuje vyhľadávať
funkcie fotoaparátu podľa vašich požiadaviek.
Po prečítaní sprievodcu môžete použiť vybranú funkciu.
Index
4 Vyberte požadovanú funkciu.
Zobrazí sa sprievodca ovládaním pre vybranú funkciu.
5 Pomocou tlačidiel
/
môžete prepínať
zobrazenie medzi zhrnutím, ovládaním a
podrobnosťami.
• V závislosti od vybranej funkcie sa sprievodca ovládaním a
podrobnosti sa nemusia zobraziť.
• Ak vyberiete možnosť [Use this function], fotoaparát prepne na
vybraný režim automaticky.
6 Ak chcete zavrieť sprievodcu In-Camera Guide, stlačte
.
Spôsob vyhľadávania
Popis
Shoot/playback guide
Vyhľadávanie rôznych funkcií ovládania v režime snímania/
zobrazenia.
Icon guide
Vyhľadávanie funkcie a významu zobrazených ikon.
Troubleshooting
Vyhľadávanie bežných problémov a ich riešenie.
Objective guide
Vyhľadávanie funkcie podľa vašich požiadaviek.
Keyword
Vyhľadávanie funkcie podľa kľúčových slov.
History
Zobrazenie posledných 10 položiek zobrazených v sprievodcovi
In-Camera Guide.
Pokračovanie r
23SK
Poznámky
(In-Camera Guide) nie je k dispozícii v nasledovných situáciách:
– V režime Easy Mode
– Keď je [Housing] nastavené na [On] (len model DSC-T110)
• [Use this function] nemusí byť v závislosti od vybraných funkcií k dispozícii.
Obsah
•
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
24SK
REC Mode
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t požadovaný režim
(Intelligent Auto)
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky
upravenými nastaveniami.
Umožňuje nasnímať panoramatický záber po zostavení záberov.
(Movie Mode)
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.
(Program Auto)
(Scene Selection)
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa
aktuálnej scény.
Umožňuje snímanie panoramatických záberov pod vodou.
[Underwater Sweep Panorama] je dostupné vtedy, keď je
položka [Housing] nastavená na [On].
Index
(Underwater Sweep
Panorama) (len model
DSC-T110)
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia
môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Sweep Panorama)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Môžete si vybrať režim snímania podľa podmienok a cieľa.
25SK
Intelligent Auto
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Intelligent Auto)
3 Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.
Poznámka
• [Flash] je nastavené na [Auto] alebo [Off].
zInformácie o funkcii rozpoznania scény
Ikona rozpoznania scény a sprievodca
Index
Tento fotoaparát rozpozná (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a
tripod), (Backlight), (Backlight Portrait),
(Landscape), (Macro),
(Close Focus) alebo
(Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí príslušnú ikonu
a sprievodcu na displeji.
Bližšie informácie nájdete na str. 64.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Funkcia rozpoznania scény pracuje v režime Intelligent Auto. S použitím tejto
funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať
záber.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.
zPostup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je
možné dobre zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 8 cm (1 cm v režime Intelligent Auto alebo
v režime jednoduchého snímania) (W), 50 cm (T) (od objektívu). Pri snímaní objektu
z kratšej vzdialenosti, než je vzdialenosť snímania, použite režim Close focus.
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie
zaostrenia (str. 61).
• Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
– Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
– Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
– Objekt sa rýchlo pohybuje.
– Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
– Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
26SK
Sweep Panorama
Obsah
Umožňuje vytvorenie panoramatického záberu zo zložených záberov.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
(REC Mode) t
(Sweep Panorama)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý
chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte.
Táto časť nebude prevzatá
Index
4 Panorámujte fotoaparátom až na koniec
sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD
displeji.
Vodiaca
lišta
Poznámky
• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví
sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie a zaznamenajte celý
panoramatický záber.
• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne
zachytená.
• Za slabých svetelných podmienok môžu byť panoramatické zábery rozmazané, alebo snímanie
nemusí byť úspešné.
• Pri blikajúcom osvetlení, ako napríklad pri žiarivkách, jas alebo farba zloženého záberu nebudú
vždy rovnaké.
• Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do
jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/
AF a snímajte znovu.
• Režim snímania panoramatických záberov nie je vhodný v nasledujúcich situáciách:
– Objekty sa pohybujú
– Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu
– Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik
– Zábery s konštantnými zmenami, ako sú napríklad vlny alebo vodopády
• Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:
– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.
– Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.
27SK
Pokračovanie r
zZmena smeru snímania alebo veľkosti záberu
(Shooting Direction) t [Right], [Left], [Up] alebo
[Down]
Panorama Image Size:
(Image Size) t [Standard] alebo [Wide]
Shooting Direction:
Panoramatický záber snímajte tak, aby fotoaparát opisoval oblúk konštantnou
rýchlosťou smerom indikovaným na LCD displeji. Objekty v kľude sú vhodnejšie pre
panoramatické zábery ako pohybujúce sa objekty.
Vertikálny smer
Vyhľadávanie
operácie
zTipy pre snímanie panoramatického záberu
Obsah
panoramatického záberu
Horizontálny smer
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Čo najmenší polomer
Index
• Najskôr stlačte spúšť len do polovice, aby sa zafixovali zaostrenie, expozícia a vyváženie
bielej farby. Potom úplne stlačte tlačidlo spúšte a pomaly pohybujte fotoaparátom
v horizontálnom alebo vertikálnom smere.
• Ak je nejaká časť s veľkou rôznorodosťou tvarov alebo scenérie sústredená pozdĺž okraja
displeja, kompozícia záberu môže zlyhať. V takomto prípade nastavte kompozíciu záberu
tak, aby sa daná časť nachádzala v strede záberu a potom záber nasnímajte znovu.
zRolovanie cez zobrazené panoramatické zábery
Rolujte cez panoramatické zábery dotykom na
počas zobrazenia
panoramatických záberov. Dotykom na LCD displej počas prehrávania zobrazte
tlačidlá funkcií.
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého panoramatického záberu
Tlačidlo funkcie/
Spôsob ovládania
Činnosť
Dotknite sa
LCD displeja
Prechádzanie nasnímanými
zábermi/pozastavenie prechádzania
nasnímanými zábermi
alebo
Dotknite sa
/ /
/
alebo ťahajte
nahor/nadol/vpravo/
vľavo
Roluje cez zábery
• Panoramatické zábery je možné prehrávať aj pomocou dodaného programu „PMB“
(str. 132).
• Panoramatické zábery zaznamenané iným fotoaparátom sa nemusia pri prehrávaní rolovať
správne.
28SK
Movie Mode
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Movie Mode)
3 Stlačte tlačidlo spúšte.
4 Ak chcete snímanie zastaviť, znova stlačte
tlačidlo spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
29SK
Program Auto
Obsah
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj
hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
3 Stlačte tlačidlo spúšte.
(Program Auto)
Vyhľadávanie
operácie
2
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
30SK
Scene Selection
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
požadovaný režim
(Scene Selection) t
Umožňuje snímanie tvárí s mäkším podaním pleti.
(Soft Snap)
Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou
atmosférou pre portréty a kvetiny, atď.
(Landscape)
Umožňuje jednoduché snímanie vzdialených scén
prostredníctvom zaostrenia do vzdialenosti.
Nasníma sa čistá obloha, stromy a kvetiny v živých
farbách.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Soft Skin)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.
(Twilight Portrait) Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou
(Twilight)
Index
scénou v pozadí bez ovplyvnenia atmosféry.
Umožňuje snímanie nočných scén na diaľku so
zachovaním temnej atmosféry pozadia.
(High Sensitivity) Umožňuje snímať zábery bez blesku
aj pri nedostatočných svetelných
podmienkach a znižuje mieru
rozmazania obrazu.
(Gourmet)
(Pet)
(Beach)
Fotoaparát zvolí režim Macro, ktorý umožňuje
snímať naaranžované jedlá v lahodných a jasných
farbách.
Umožňuje snímanie záberov vášho miláčika pri
najlepších nastaveniach.
Umožňuje snímať zábery so správnymi nastaveniami
pre scény pobrežia mora alebo jazera.
31SK
Pokračovanie r
(Snow)
Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených
farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého
obalu Marine Pack).
(Hi-Speed Shutter) Umožňuje zachytiť rýchlo sa pohybujúce objekty vo
Poznámka
• Ak snímate zábery pomocou režimov
(Twilight Portrait), (Twilight) alebo
(Fireworks),
rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby
sa predišlo rozmazávaniu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
vonkajšom prostredí alebo na iných jasných
miestach.
• Rýchlosť uzávierky sa zvýši, takže zábery
z tmavých miest budú tmavšie.
Vyhľadávanie
operácie
(Underwater)
(len model
DSC-T110)
Umožňuje nasnímať ohňostroj v jeho plnej kráse.
Obsah
(Fireworks)
Umožňuje nasnímanie jasných záberov bez
skreslenia farieb v zasnežených scénach alebo iných
miestach, kde prevláda biela farba.
Index
32SK
Funkcie, ktoré môžete použiť vo výbere scény
Flash
—
—
—
—
—
—
Self-Timer
Smile Shutter
—
Burst Settings
Close Focus
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
White Balance
—
—
—
—
—
Focus
—
—
—
—
—
—
—
Metering Mode
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
Soft Skin
Effect
*3
Face Detection
*4
Anti Blink
*1
*2
*3
*4
*5
*4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
*2
—
—
Index
—
—
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
—
Vyhľadávanie
operácie
*5
Obsah
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, –
indikuje nastavenia, ktoré nie je možné zmeniť.
Pre „Flash“ a „Self-Timer“ príslušné ikony indikujú dostupné režimy. V závislosti od
zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
[Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance].
Možnosť [Off] nie je pre [Soft Skin Effect] dostupná.
[When touched] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].
(Underwater) je k dispozícii len pre model DSC-T110.
33SK
Obsah
Underwater Sweep Panorama
(len model DSC-T110)
Ak je fotoaparát uložený v puzdre (napríklad nepremokavého obalu Marine Pack),
nasníma viaceré zábery počas oblúkovitého pohybu fotoaparátu, čím umožní vytvorenie
panoramatického záberu zo zložených záberov.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
t
(Settings) t
t [Housing] t [On]
(Main Settings)
3 Vložte fotoaparát do puzdra.
(REC Mode) t
(Underwater Sweep Panorama)
5 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý
chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
4
Táto časť nebude prevzatá
Index
6 Panorámujte fotoaparátom až na koniec
sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD
displeji.
Vodiaca
lišta
Poznámky
• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví
sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie a zaznamenajte celý
panoramatický záber.
• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne
zachytená.
• Za slabých svetelných podmienok môžu byť panoramatické zábery rozmazané, alebo snímanie
nemusí byť úspešné.
• Pri blikajúcom osvetlení nebudú jas alebo farba zloženého záberu vždy rovnaké.
• Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do
jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/
AF a snímajte znovu.
• Režim snímania panoramatických záberov pod vodou nie je vhodný v nasledujúcich situáciách:
– Keď sú objekty príliš blízko k fotoaparátu
– Zábery s malým kontrastom
– Zábery s nepretržitou zmenou
• Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:
– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.
– Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.
34SK
Zoom
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Môžete zväčšiť záber počas snímania. Funkcia optického zoomu fotoaparátu dokáže
zväčšiť zábery až 4×.
Poloha T
Pohybom ovládača zoomu (W/T) do polohy T zoom
zväčšíte a pohybom do polohy W zoom zmenšíte.
• Keď rozsah zoomu prekročí hodnotu 4×, pozrite str. 97.
Poloha W
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2 Posuňte ovládač zoomu (W/T).
• Počas snímania videozáznamu fotoaparát približuje obraz pomaly.
• V režime snímania panoramatických záberov a v režime snímania panoramatických záberov pod
vodou (len model DSC-T110) sa zoom zaistí v polohe W.
Index
35SK
Prezeranie statických záberov
Obsah
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) prepnite na
2 Vyberte záber pomocou
/
.
Počas prehliadania je možné vykonať nasledujúce úkony posunutím prsta po LCD
displeji.
Spôsob ovládania
Zobrazí nasledujúci/
predchádzajúci záber
Ťahajte vpravo alebo vľavo
Plynule zmení záber
(nasledujúci/predchádzajúci
záber)
Pokračujte v tlačení a ťahajte
vpravo alebo vľavo
Počas prehrávania zobrazí
indexovú obrazovku
záberov
Ťahajte nahor
Index
zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Činnosť
Vyhľadávanie
operácie
zTipy pre ovládanie ťahaním
Tento fotoaparát vytvára databázový súbor záberov na pamäťovej karte pre
zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Ak fotoaparát rozpozná zábery, ktoré nie sú
zaregistrované v databázovom súbore záberov na pamäťovej karte, zobrazí sa
obrazovka pre registráciu s hlásením „Files found which were not recognized Import
files“. Ak chcete prezrieť nezaregistrované zábery, zaregistrujte ich voľbou [OK].
• Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa použije
akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa nezaregistrujú všetky dáta, alebo sa
môžu dáta poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora.
36SK
Playback Zoom
Obsah
Táto funkcia slúži na prehrávanie zväčšeného záberu.
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
prepnite na režim prehrávania.
Záber sa zväčší na dvojnásobok predchádzajúcej
veľkosti s dotknutou oblasťou v strede. Záber tiež
môžete zväčšiť posunutím ovládača zoomu (W/T)
do polohy T.
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého záberu
3 Nastavte rozsah zoomu a polohu.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa oblasti, ktorú chcete zväčšiť.
Každým dotykom na displej sa záber ďalej zväčšuje.
Činnosť
Ťahajte nahor/nadol/vpravo/
vľavo
Zmení polohu zoomu.
/
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Zmení rozsah zoomu.
Zruší zoom počas prehrávania.
zUloženie zväčšených záberov
t [Retouch] t
Index
Zväčšeny záber môžete uložiť pomocou funkcie orezania (
[Trimming (Resize)]).
37SK
Wide Zoom
(Wide Zoom).
3 Širokouhlé priblíženie zrušíte opätovným
dotykom
(Wide Zoom).
Poznámka
• Širokouhlé priblíženie nie je k dispozícii pre nasledujúce obrazové súbory:
– Videozáznamy
– Panoramatické zábery
– Zábery s pomerom 16:9
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2 Dotknite sa položky
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
V režime samostatného záberu sa statické zábery nasnímané pri pomere strán 4:3
prehrávajú po celej ploche LCD displeja. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť
záberu mierne zrezané.
Index
38SK
Dočasne otočené zobrazenie
(Prehrávanie) prepnite na
3 Ak chcete zrušiť zobrazenie, znova sa dotknite
(Dočasne otočené zobrazenie).
Poznámky
Index
• Dočasne otočené zobrazenie nie je k dispozícii pre tieto zábery:
– Videozáznamy
– Panoramatické zábery
– Zábery s horizontálnou orientáciou
• Dotykom na / sa zruší dočasne otočené zobrazenie.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2 Zvoľte záber orientovaný na výšku t dotknite
sa
(Dočasne otočené zobrazenie).
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia sa používa v režime samostatného záberu na dočasné otočenie a zväčšenie
záberu na displeji.
39SK
Prezeranie videozáznamov
(Prehrávanie) prepnite na
2 Videozáznam vyberte pomocou
3 Dotknite sa
Obsah
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
/
.
na LCD displeji.
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa dotknete LCD displeja počas prehrávania, zobrazia
sa tlačidlá funkcií.
Činnosť
.
Preskočí na začiatok videozáznamu
m
Rýchly posun vzad
Dotknite sa u alebo LCD
displeja
Normálne prehrávanie/Pauza
M
Rýchly posun vpred
Ovládanie hlasitosti
Nastavte hlasitosť pomocou
alebo
.
Poznámka
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlačidlo/Spôsob ovládania
• Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.
Dotykom
t
(View Mode) t
(Folder view (Movie)) si budete môcť
prezrieť len miniatúrne náhľady videozáznamov na indexovej obrazovke.
Index
zZobrazenie len videozáznamov na indexovej obrazovke
• Po prehraní súboru videozáznamu do konca fotoaparát automaticky spustí prehrávanie
nasledujúceho súboru videozáznamu.
40SK
Easy Mode
Obsah
Umožňuje vám snímať statické zábery s minimom požadovaných funkcií.
Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Easy Mode) t [OK]
Poznámky
• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.
• Režim prehrávania sa tiež zmení na [Easy Mode].
Smile Shutter: Dotknite sa (Úsmev).
Image Size:
t [Image Size] t Vyberte [Large]
alebo [Small]
Flash:
t [Flash] t Vyberte [Auto] alebo [Off]
Self-Timer:
t [Self-Timer] t Vyberte [Off]
alebo [On]
Exit Easy Mode:
t [Exit Easy Mode] t [OK]
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania
Vyhľadávanie
operácie
2
Index
zInformácie o funkcii rozpoznania scény
Rozpoznanie scény pracuje v režime jednoduchého snímania. S použitím tejto
funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať
záber.
Ikona rozpoznania scény
• Fotoaparát rozpoznáva scény (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a
tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Landscape),
(Macro),
(Close
Focus) alebo
(Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí ikonu na LCD displeji.
Bližšie informácie nájdete na str. 64.
41SK
Obsah
Movie shooting scene (len model
DSC-T110)
Umožňuje snímanie s prednastavenými hodnotami podľa scény, ak je fotoaparát v režime
videozáznamu.
2
3
(REC Mode) t
(Movie Mode)
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
(Auto)
Nastavenia sa upravia automaticky.
(Underwater) Umožňuje snímanie videozáznamu pod vodou v prirodzených
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Movie shooting scene) t požadovaný
režim
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého obalu Marine
Pack).
Index
42SK
Smile Shutter
Obsah
Ak fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa uvoľní automaticky.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Smile Shutter).
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa položky
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
3 Počkajte na rozpoznanie úsmevu.
4 Snímanie úsmevu ukončite opätovným dotykom
na
(Smile Shutter).
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu
Rámček rozpoznania tváre
Poznámky
Index
• Snímanie s použitím snímania úsmevu sa automaticky ukončí, keď sú pamäťová karta alebo
vnútorná pamäť plné.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálny zoom.
• Funkcia [Smile Shutter] nie je dostupná v týchto situáciách:
– V režime snímania panoramatických záberov
– V režime snímania panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110)
– V režime videozáznamu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Keď úroveň úsmevu prekročí bod V na indikátore,
fotoaparát zaznamená zábery automaticky.
Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas režimu snímania
úsmevu, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do
režimu snímania úsmevu.
zNastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu
V režime snímania úsmevu sa zobrazuje tlačidlo, ktorým sa nastavuje citlivosť
rozpoznania úsmevu.
: Rozpozná veľký úsmev.
: Rozpozná normálny úsmev.
: Rozpozná aj mierny úsmev.
• V režime jednoduchého snímania je citlivosť rozpoznania úsmevu pevne nastavená na
[Normal Smile].
• Ak je [Display Settings] nastavená na [Off], nebude sa zobrazovať citlivosť rozpoznania
úsmevu.
43SK
Pokračovanie r
zRady pre lepšie zachytenie úsmevov
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje.
• Pomocou [Face Detection] je možné zvoliť uprednostnenie tváre pri rozpoznaní úsmevu. Ak
zvolíte prioritnú tvár, rozpoznanie úsmevu sa bude vykonávať len pre danú tvár. Ak chcete
vykonať rozpoznanie úsmevu pre inú tvár, dotknite sa tejto tváre (str. 68).
• Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať úsmev, nastavte citlivosť rozpoznania úsmevu na [Slight
Smile].
Obsah
Nezakrývajte si oči ofinou.
Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami,
slnečnými okuliarmi, atď.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát
a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči
majte zúžené.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev
sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete zuby.
1
Index
44SK
Flash
2
(Flash) t požadovaný režim
(Auto)
(On)
(Slow
Synchro)
Blesk sa aktivuje vždy.
Blesk sa aktivuje vždy.
Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa
jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Blesk sa neaktivuje.
Poznámky
Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol
.
Počas snímania záberov v slede nemôžete používať blesk.
[On] alebo [Slow Synchro] nie sú dostupné, ak je fotoaparát v režime Intelligent Auto.
V režime snímania panoramatických záberov a v režime snímania panoramatických záberov pod
vodou (len model DSC-T110) je položka [Flash] nastavená na [Off].
Index
zKeď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Off)
Bliká počas snímania pri slabom osvetlení alebo
v podmienkach s protisvetlom.
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
•
•
•
•
•
Obsah
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
„Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ, atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po
zvýraznení bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice (prach, peľ, atď.)
vo vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere scény. ([Flash] je nastavené na [Off].)
45SK
Flash
.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Easy Mode) t [OK]
3
t [Flash] t požadovaný režim
Bliká počas snímania pri slabom osvetlení alebo
v podmienkach s protisvetlom.
Off
Blesk sa neaktivuje.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
V režime jednoduchého snímania si vyberte nastavenie blesku z
Index
46SK
Self-Timer
Obsah
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
(Self-Timer) t požadovaný režim
(Off)
Samospúšť sa nepoužíva.
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie
pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
(2sec)
Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd.
(Self-portrait
One Person)
(Self-portrait
Two People)
Nastaví samospúšť na samospúšť autoportrétu.
Keď fotoaparát rozpozná určitý počet tvárí, ozve sa pípnutie
a spúšť sa uvedie do činnosti o 2 sekundy neskôr.
Poznámky
Index
• [Self-portrait One Person] ani [Self-portrait Two People] nie sú v režime Movie (Videozáznam)
dostupné.
• Samospúšť nie je dostupná v režime snímania panoramatických záberov a v režime snímania
panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(10sec)
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
z Automatické snímanie so samospúšťou autoportrétu
Namierte objektív na seba, aby sa vaša tvár odrážala na LCD displeji. Fotoaparát
rozpozná objekty a potom sa spustí spúšť. Fotoaparát určí optimálnu kompozíciu
a zabráni, aby tváre boli vynechané z LCD displeja. Po pípnutí nehýbte
fotoaparátom.
• Pri tomto úkone môžete tiež snímať zábery stlačením tlačidla
spúšte.
47SK
Pokračovanie r
z Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Vyhľadávanie
operácie
• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po
stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich
bokoch.
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo
umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.
Obsah
Ak sa vaše ruky alebo telo pohnú, keď držíte fotoaparát a stláčate spúšť, vyskytne sa
„chvenie fotoaparátu“. Chvenie fotoaparátu sa často objavuje pri slabom osvetlení
alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako napríklad, pri podmienkach, ktoré sa
vyskytujú v režimoch
(Twilight Portrait) alebo (Twilight). V takomto prípade
zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce tipy.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
48SK
Self-Timer
vyberte nastavenie samospúšte.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Easy Mode) t [OK]
3
t [Self-Timer] t požadovaný režim
Samospúšť sa nepoužíva.
On
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie
pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Off
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
V režime jednoduchého snímania si z
Index
49SK
Shooting Direction
2
(Shooting Direction) t požadovaný smer
Panorámujte zľava doprava.
(Left)
Panorámujte sprava doľava.
(Up)
Panorámujte zdola nahor.
(Down)
Panorámujte zhora nadol.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Right)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Nastavte smer, v ktorom sa bude fotoaparát pohybovať pri snímaní v režime snímania
panoramatických záberov a pri snímaní v režime snímania panoramatických záberov pod
vodou (len model DSC-T110).
Index
50SK
Image Size/Panorama Image Size
2
t
veľkosť
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Image Size) t požadovaná
(4608×3456)
Použitie
LCD displej
Pre tlač až do formátu A3+
(3648×2736)
Pre tlač až do formátu L/2L/A4
(640×480)
Pre e-mailové prílohy
(4608×2592)
Pre prezeranie na HDTV prijímači
a tlač až do formátu A3
(1920×1080)
Pre prezeranie na HDTV prijímači
Zábery sa zobrazujú
v pomere strán 4:3.
Index
(2592×1944)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu
Obsah
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení
záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je
možné zaznamenať.
Zábery vyplnia celý
displej.
Poznámka
• Pri tlači statických záberov nasnímaných s pomerom strán 16:9 alebo panoramatických záberov
môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.
V režime jednoduchého snímania
Large
Nasníma zábery vo veľkosti [16M].
Small
Nasníma zábery vo veľkosti [5M].
51SK
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
4912 × 1080 (horizontálne).
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
3424 × 1920 (vertikálne).
(Wide)
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
7152 × 1080 (horizontálne).
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
4912 × 1920 (vertikálne).
Čím väčšia je veľkosť záberu pre videozáznam, tým vyššia je jeho kvalita. Čím je
množstvo dát použitých za sekundu vyššie (priemerná bitová rýchlosť), tým plynulejší je
prehrávaný záber.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa uložia vo formáte MPEG-4, približne
30 snímok za sekundu, s progresívnym riadkovaním, AAC, vo formáte mp4.
(Image Size) t požadovaný režim
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa
Veľkosť záberu pre
videozáznam
.
Priemerná bitová
rýchlosť
Použitie
1280×720(Fine)
9 Mb/s
Sníma s najvyššou kvalitou
videozáznamu pre zobrazenie na
HDTV prijímači.
1280×720(Standard)
6 Mb/s
Sníma so štandardnou kvalitou
videozáznamu pre zobrazenie na
HDTV prijímači.
VGA
3 Mb/s
Sníma vo veľkosti záberu vhodnej pre
odovzdanie na WEB.
Index
1
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pri snímaní videozáznamov
Vyhľadávanie
operácie
(Standard)
Obsah
Pri snímaní v režimoch snímania
panoramatických záberov/snímania
panoramatických záberov pod vodou (len model
DSC-T110)
Poznámka
• Keď zvolíte veľkosť záberu [VGA], vytvorí sa záber telefoto.
52SK
Pokračovanie r
zInformácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Veľkosť záberu: 16M
4608 pixelov × 3456 pixelov = 15 925 248 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
1
Pixely
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita záberu, ale malá veľkosť súboru)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pixel
Vyhľadávanie
operácie
Definície pixelov a veľkosti záberu
Obsah
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte
a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci
na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore
počítača sa líši.
Index
53SK
Burst Settings
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Burst Settings) t požadovaný
režim
(Single)
(Burst)
Nasníma sa jeden záber.
Po stlačení a podržaní stlačeného tlačidla spúšte sa postupne
nasníma až do 100 záberov.
Index
• Režim sekvenčného snímania nie je dostupný v režime
jednoduchého snímania, v režime snímania panoramatických
záberov, v režime snímania videozáznamov ani v režime snímania
úsmevu.
• Blesk je nastavený na [Off].
• Pri snímaní pomocou samospúšte je možné nasnímať len jeden
záber.
• Interval snímania sa predlžuje v závislosti od nastavenia veľkosti
záberu.
• Ak je akumulátor málo nabitý, alebo keď sú vnútorná pamäť alebo
pamäťová karta plné, snímanie záberov v slede (burst) sa zastaví.
• [Focus], [White Balance] a [EV] sa nastavia pri prvom zábere
a tieto nastavenia sa použijú aj pre nasledujúce zábery.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Obsah
Môžete si zvoliť režim snímania jedného záberu alebo režim sekvenčného snímania.
54SK
Macro
Obsah
Toto nastavenie slúži na snímanie nádherných blízkych záberov malých objektov,
napríklad, hmyzu alebo kvetov.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Macro) t požadovaný režim
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
(Auto)
Používajte tento režim pre snímanie na blízke vzdialenosti.
Uzamknutý do polohy W: Približne 1 cm až 20 cm
Poznámky
Index
• [Macro] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:
– V režime snímania panoramatických záberov
– V režime snímania panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110)
– V režime videozáznamu
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– V režime jednoduchého snímania
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
• Pri používaní režimu Close focus je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.
– Nie je možné používať funkcie rozpoznania scény alebo rozpoznania tváre.
– Tento režim je zrušený, ak vypnete elektrické napájanie alebo prepnete režim snímania do
iného režimu.
– V tomto režime je možné použiť len nastavenia režimu blesku [On] alebo [Off].
– Rýchlosť zaostrenia sa spomalí.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Close
Focus)
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených
objektov na blízke objekty.
Vyhľadávanie
operácie
2
55SK
EV
Obsah
Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(EV)
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
3 Dotykom na
[OK].
/
upravte expozíciu t
Poznámka
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Expozíciu môžete tiež upraviť dotykom na z na lište
upravenia a ťahaním doprava alebo doľava.
Vyhľadávanie
operácie
2
zNastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov
Index
Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla
Belavý záber
Nižšie nastavenie EV –
Správna expozícia
Vyššie nastavenie EV +
Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla
Tmavší záber
56SK
ISO
Obsah
Nastavuje svetelnú citlivosť, ak je fotoaparát v režime automatického programu, alebo ak
výber scény je nastavený na
(Underwater) (len model DSC-T110).
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(ISO) t požadované číslo
Nastaví citlivosť ISO automaticky.
(Auto)
/
/
/
/
/
/
Poznámka
• Citlivosť ISO je možné zvoliť len v rámci možností [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 800], keď je
režim snímania nastavený na sekvenčné snímanie, alebo keď je položka [DRO] nastavená na
[DRO plus].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri
snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením
citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).
Vyhľadávanie
operácie
t
2
zÚprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Index
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká,
zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa
obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
z Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený stabilne, objekt sa počas expozície pohne,
takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný. Otrasy fotoaparátu sa redukujú
automaticky, avšak funkcia neredukuje účinne rozmazanie objektu. Rozmazanie
objektu sa vyskytuje často pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky.
V takomto prípade zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce tipy.
• Zvoľte vyššiu citlivosť ISO, aby sa mohla zvýšiť
rýchlosť uzávierky (skrátiť expozičný čas).
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere
scény.
57SK
White Balance
Obsah
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď
má záber neprirodzené farby.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
Vyhľadávanie
operácie
2
(White Balance)
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
3 Dotknite sa požadovaného režimu t [OK]
Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby
vyzerali prirodzene.
Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom
počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových
tabuliach, ohňostrojoch, atď.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom
mieste.
(Fluorescent
White Balance 1)
(Fluorescent
White Balance 2)
(Fluorescent
White Balance 3)
[Fluorescent White Balance 1]: Upravuje nastavenie pre biele
osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent White Balance 2]: Upravuje nastavenie pre
prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent White Balance 3]: Upravuje nastavenie pre
denné biele osvetlenie pri žiarivke.
n
(Incandescent)
Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom
osvetlení, ako napríklad, vo fotoateliéri.
(Flash)
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
(One Push)
Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného
zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva
východiskovou bielou farbou. Tento režim použite v prípade,
že nastavenie [Auto] ani iné nastavenia neposkytujú verné
farby.
(One Push
Set)
Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime
[One Push].
Index
(Daylight)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Auto)
58SK
Pokračovanie r
Poznámky
2
t
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Nasnímajte biely objekt, ako kúsok papiera tak, aby vyplnil displej
v rovnakých svetelných podmienkach v akých bude snímaný objekt.
Vyhľadávanie
operácie
Zachytenie východiskovej bielej farby v režime
[One Push Set]
Obsah
• [White Balance] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:
– V režime Intelligent Auto
– V režime snímania panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110)
– V režime jednoduchého snímania
• [Flash] v [White Balance] nie je dostupný v týchto situáciách:
– V režime snímania panoramatických záberov
– V režime videozáznamu
– Ak je výber scény nastavený na režim
(High Sensitivity)
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White
Balance 2] alebo [Fluorescent White Balance 3].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na [Auto].
• Keď je položka [Flash] nastavená na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa dá nastaviť
len na [Auto], [Flash], [One Push] alebo [One Push Set].
• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.
(White Balance) t [One Push Set] t [Capture]
Poznámky
Index
Displej na okamih sčernie a po nastavení a uložení vyváženia bielej farby do pamäte sa
opäť zobrazí obrazovka pre záznam.
• Ak počas snímania bliká indikátor
, nastavenie vyváženia bielej farby buď nebolo nastavené
alebo sa nedá nastaviť. Použite automatické vyváženie bielej farby.
• Netraste ani nepôsobte silou na fotoaparát, keď prebieha [One Push Set].
• Keď je blesk [Flash] nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa nastaví na stav
s vyžarovaním blesku.
• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] (len
model DSC-T110) sú uložené oddelene.
zÚčinky svetelných podmienok
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne
pomocou funkcie vyváženia bielej farby.
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do zelena
Sčervenanie
59SK
Obsah
Underwater White Balance (len
model DSC-T110)
Nastaví sa farebný tón, keď je fotoaparát nastavený na režim
(Underwater) pri výbere
scény, na režim
(Underwater) pri [Movie shooting scene] alebo na režim
(Underwater Sweep Panorama).
t
2
(Underwater White Balance)
Farebné tóny sa automaticky upravia pre podmienky pod
vodou tak, aby farby vyzerali prirodzene.
(Underwater
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná modrá farba.
(Underwater
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná zelená farba.
(One Push)
Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného
zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva
východiskovou bielou farbou. Tento režim použite v prípade,
že nastavenie [Auto] ani iné nastavenia neposkytujú verné
farby.
(One Push
Set)
Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime
[One Push] (str. 59).
1)
2)
Index
(Auto)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Požadovaný režim t [OK]
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Poznámky
• V závislosti od farby vody nemusí funkcia Underwater White Balance pracovať správne ani
vtedy, keď zvolíte [Underwater 1] alebo [Underwater 2].
• Keď je blesk [Flash] nastavený na [On], vyváženie bielej pod vodou je možné nastaviť len na
[Auto], [One Push] alebo [One Push Set].
• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.
• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú
uložené oddelene.
60SK
Focus
2
t
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Focus) t požadovaný režim
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
(Multi AF)
Index
Automaticky zaostrí na objekt
v prostriedku zameriavacieho rámčeka.
Použitím spoločne s funkciou
uzamknutia AF môžete vytvoriť
požadovanú kompozíciu záberu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Automaticky zaostrí na objekt po celej
ploche zameriavacieho rámčeka.
Keď v režime snímania statického záberu
stlačíte spúšť len do polovice, zobrazí sa
okolo zaostrenej oblasti zelený rámček.
• Keď je aktívna funkcia rozpoznania tváre,
Zameriavací rámček
AF (Automatické zaostrenie) pracuje
AF zóny
s prioritou na tváre.
• Keď je režim výber scény nastavený na scénu
(Underwater)
(len model DSC-T110), činnosť zaostrenia sa upraví pre snímanie
pod vodou. Keď sa pri stlačení tlačidla spúšte do polovice dosiahne
zaostrenie, zobrazí sa veľký rámček v zelenej farbe.
(Center AF)
Obsah
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia
zaostrenia.
Zameriavací rámček
AF zóny
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý
objekt alebo úzku oblasť. Použitím
spoločne s funkciou uzamknutia AF
môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu
záberu. Držte fotoaparát stabilne, aby sa
neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček
AF zóny
61SK
Pokračovanie r
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Dotykom na displej sa zobrazí rámček a stlačením
tlačidla spúšte do polovice sa rámček dostane do
ohniska.
Toto zaostrovanie sa zruší dotykom .
Vyhľadávanie
operácie
zRýchly výber prioritného objektu
Obsah
• Pri použití funkcií [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je nastavenie zameriavacieho rámčeka
AF zóny vypnuté a zameriavací rámček AF zóny sa namiesto toho zobrazuje ako bodkovaná
čiara. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.
• Ak nastavíte režim zaostrenia na iný režim ako [Multi AF], funkcia [Face Detection] sa nastaví
pevne na možnosť [When touched].
• [Focus] je nastavené na [Multi AF] v týchto situáciách:
– V režime Intelligent Auto
– V režime videozáznamu
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– V režime jednoduchého snímania
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
– Ak nastavíte zaostrenie dotykom na LCD displej
Index
62SK
Metering Mode
Obsah
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Metering Mode) t požadovaný
režim
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria
zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu
(meranie s viacerými modelmi).
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe
jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené
meranie).
(Spot)
Odmeria iba jednu časť daného
objektu (bodové meranie). Túto
funkciu je vhodné použiť, keď je za
snímaným objektom svetlé pozadie,
alebo keď je medzi objektom
a pozadím veľký kontrast.
Zameria sa na objekt
Index
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Multi)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Poznámky
• V režime videozáznamu nie je možné zvoliť možnosť [Spot].
• Ak nastavíte režim merania na inú možnosť ako [Multi], funkcia [Face Detection] je pevne
nastavená na [When touched].
• [Metering Mode] je nastavené na [Multi] v týchto situáciách:
– V režime Intelligent Auto
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– V režime jednoduchého snímania
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
63SK
Scene Recognition
Príklad záberu
s aktivovaným režimom
(Backlight).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
3
(REC Mode) t
Vyhľadávanie
operácie
Ikona rozpoznania scény a sprievodca
Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy scén.
Keď fotoaparát určí optimálnu scénu, zobrazí
príslušnú ikonu a sprievodcu.
(Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight
using a tripod),
(Backlight),
(Backlight
Portrait),
(Landscape),
(Macro),
(Close Focus),
(Portrait)
Obsah
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber.
Ak sa rozpozná pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa znížilo rozmazanie
objektu (Detekcia pohybu).
(Intelligent Auto)
t
(Scene Recognition) t
požadovaný režim
Index
(Auto)
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia a nasníma záber.
(Advanced)
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia. Ak fotoaparát rozpozná scény (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky
zmení nastavenia a nasníma ďalší záber.
• Keď snímate dva zábery za sebou, značka + na ikone
sa zmení
na zelenú.
• Pri snímaní dvoch záberov sa tieto zobrazia jeden vedľa druhého
okamžite po nasnímaní.
• Keď je zobrazená funkcia [Anti Blink], automaticky sa nasnímajú
2 zábery a automaticky sa zvolí záber, na ktorom sú oči otvorené.
Podrobnosti o funkcii Anti Blink si pozrite v časti „Čo je to funkcia
Anti Blink?“.
64SK
Pokračovanie r
Poznámky
V režime [Advanced] pri rozpoznaní scén (Twilight), (Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), ktoré majú
sklon k rozmazávaniu, fotoaparát nasníma dva zábery za sebou, pričom nastavenia sa
líšia nasledujúcim spôsobom.
Z dvoch nasnímaných záberov si môžete vybrať požadovaný záber.
Druhý záber
Sníma v režime pomalej synchronizácie Snímanie so zvýšenou citlivosťou
a obmedzenými otrasmi
Sníma v režime pomalej
synchronizácie, pričom tvár osvetlená
bleskom slúži ako smerodajná
Index
Prvý záber*
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
toho, ktorý sa vám páči (režim Advanced)
Vyhľadávanie
operácie
zSnímanie dvoch záberov s rôznymi nastaveniami a voľba
Obsah
• Funkcia rozpoznania scény nepracuje, ak snímate zábery pomocou digitálneho zoomu.
• [Scene Recognition] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:
– V režime jednoduchého snímania
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
– Pri snímaní záberov v slede
•
(Portrait),
(Twilight Portrait) alebo
(Backlight Portrait) fotoaparát nerozpozná
v prípade, že je položka [Face Detection] nastavená na [When touched].
• Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off].
•
(Twilight using a tripod) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj napriek
upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie.
(Twilight using a tripod) môže niekedy spôsobiť pomalú rýchlosť
• Rozpoznanie scény ako
uzávierky. Počas snímania nepohybujte fotoaparátom.
• Ikona rozpoznania scény sa objaví bez ohľadu na [Display Settings].
• Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.
Snímanie so zvýšenou citlivosťou
a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži
ako smerodajná
Sníma v režime pomalej synchronizácie Snímanie s ešte pomalšou rýchlosťou
uzávierky bez zvýšenia citlivosti
Snímanie s bleskom
Sníma s upraveným jasom a kontrastom
pozadia (DRO plus)
Snímanie s použitím tváre osvetlenej
bleskom ako smerodajnej
Sníma s upraveným jasom a kontrastom tváre
a pozadia (DRO plus)
* Keď je položka [Flash] nastavená na [Auto].
zČo je to funkcia Anti Blink?
Pri nastavení na režim [Advanced] fotoaparát v prípade rozpoznania scény
(Portrait) automaticky nasníma dva zábery za sebou*. Fotoaparát automaticky
zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli. Ak sú oči
zatvorené na oboch záberoch, zobrazí sa hlásenie „Blinked eye detected“.
* okrem prípadu, keď blysne blesk alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky
65SK
Soft Skin Effect
Obsah
Keď sa aktivuje funkcia rozpoznania tvárí, nastaví sa možnosť použitia efektu mäkšieho
podania pleti, ako aj úroveň efektu.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Soft Skin Effect) t požadovaný
režim
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
Efekt mäkšieho podania pleti sa nepoužije.
(Low)
Pridá sa jemný efekt mäkšieho podania pleti.
(Mid)
Pridá sa mierny efekt mäkšieho podania pleti.
(High)
Pridá sa silný efekt mäkšieho podania pleti.
Poznámky
• [Off] nie je dostupná, keď je výber scény nastavený na režim
(Soft Skin).
• Účinok funkcie [Soft Skin Effect] nemusí byť viditeľný, a to v závislosti od objektu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Off)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Index
66SK
Face Detection
Rámček rozpoznania tváre (biely)
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Face Detection) t požadovaný
režim
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
(When
touched)
(Auto)
Rozpozná tvár, keď sa na displeji dotknete oblasti s tvárou.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
t
2
Vyhľadávanie
operácie
Rámček rozpoznania tváre (oranžový)
Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný
a nastaví zaostrenie podľa priority. Farba rámčeka rozpoznania tvárí pre hlavný
objekt sa zmení na oranžovú
. Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa
pri stlačení spúšte do polovice zmení na zelený.
Obsah
Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky
zaostriť.
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult
Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej
osoby.
Index
(Child
Priority)
Poznámky
• [Face Detection] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:
– V režime snímania panoramatických záberov
– V režime snímania panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110)
– V režime videozáznamu
– V režime jednoduchého snímania
• [When touched] nie je dostupná, ak je [Self-Timer] nastavená na [Self-portrait One Person] alebo
[Self-portrait Two People].
• Funkciu [Face Detection] môžete zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na [Multi
AF], alebo keď je režim merania nastavený na [Multi].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálneho zoomu.
• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov.
• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.
• Počas snímania v režime snímania úsmevu je funkcia [Face Detection] automaticky nastavená na
[Auto] aj vtedy, keď je nastavená na [When touched].
67SK
Pokračovanie r
zVoľba uprednostnenia tváre
3Dotykom na
zrušte registráciu tváre.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Môže sa stať, že sa zvolená tvár nebude dať rozpoznať správne, a to v závislosti od okolitého
jasu, účesu snímanej osoby, atď.
• Ak sa funkcia snímania úsmevu použije pri zvolenom rámčeku rozpoznania tváre,
rozpoznanie úsmevu sa vykoná len pre zvolenú tvár.
• V režime jednoduchého snímania, alebo keď je položka [Self-Timer] nastavená na [Selfportrait One Person] alebo [Self-portrait Two People], uprednostnenie tváre nie je možné
zvoliť.
Vyhľadávanie
operácie
2Po každom dotyku inej tváre sa pre danú tvár nastaví
uprednostnenie.
Obsah
Bežne fotoaparát automaticky zvolí tvár, na ktorú sa má zaostriť podľa nastavenia
funkcie [Face Detection], môžete si však zvoliť tvár, ktorú bude fotoaparát
uprednostňovať.
1Počas funkcie rozpoznania tváre sa dotknite tváre, pre
ktorú chcete nastaviť uprednostnenie.
Pre tvár, ktorej ste sa dotkli, sa nastaví uprednostnenie,
pričom sa farba príslušného rámčeka zmení na oranžovú
.
Index
68SK
DRO
2
3
(REC Mode) t
t
(Program Auto)
(DRO) t požadovaný režim
(DRO
standard)
(DRO plus)
Nenastaví.
Jas a kontrast záberov nastaví automaticky.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Off)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Fotoaparát analyzuje snímanú scénu a automaticky koriguje jas a kontrast s cieľom
zdokonaliť kvalitu záberu.
Skratka DRO znamená „Dynamic Range Optimizer“, čo je funkcia, ktorá automaticky
optimalizuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami záberu.
Jas a kontrast záberov nastaví automaticky a účinne.
• V závislosti od podmienok pri snímaní sa môže stať, že nebude možné dosiahnuť účinky korekcie.
• Pri nastavení [DRO plus] je možné pre hodnotu ISO nastaviť len hodnotu [ISO AUTO] alebo
hodnoty od [ISO 80] do [ISO 800].
Index
Poznámky
69SK
Anti Blink
2
3
(REC Mode) t
(Soft Skin) alebo
t
(Scene Selection) t
(Soft Snap)
(Anti Blink) t požadovaný režim
Keď je funkcia rozpoznania tváre aktívna, funkcia zabránenia
žmurknutiu pracuje tak, aby sa zaznamenali zábery
s objektom s otvorenými očami.
(Off)
Nepoužíva funckiu zabránenia žmurknutiu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Keď je počas snímania záberu režim výberu scény nastavený na režim
(Soft Skin)
alebo
(Soft Snap), fotoaparát automaticky nasníma dva zábery za sebou. Fotoaparát
automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli.
Poznámky
Index
• Funkcia zabránenia žmurknutiu nefunguje v nasledujúcich prípadoch.
– Pri použití blesku
– Pri snímaní záberov v slede
– Keď nefunguje funkcia rozpoznania tváre
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
• V závislosti od situácie funkcia zabránenia žmurknutiu niekedy nefunguje.
• Keď je funkcia zabránenia žmurknutiu nastavená na [Auto] a zaznamenajú sa len zábery so
zatvorenými očami objektu, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“.
Snímanie zopakujte podľa potreby.
70SK
Display Settings
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Display Settings) t požadovaný
režim
Zobrazí tlačidlá funkcií.
(Off)
Nezobrazí tlačidlá funkcií.
nastavené na [Off]
Index
zZobrazenie tlačidiel funkcií, keď [Display Settings] je
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(On)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Obsah
Nastaví, či je v režime snímania potrebné zobraziť tlačidlá funkcií na LCD displeji.
Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahaním
doprava zobrazte tlačidlá funkcií.
71SK
In-Camera Guide
(In-Camera Guide).
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa
.
Popis
Shoot/playback guide
Vyhľadávanie rôznych funkcií ovládania v režime snímania/
zobrazenia.
Icon guide
Vyhľadávanie funkcie a významu zobrazených ikon.
Troubleshooting
Vyhľadávanie bežných problémov a ich riešenie.
Objective guide
Vyhľadávanie funkcie podľa vašich požiadaviek.
Keyword
Vyhľadávanie funkcie podľa kľúčových slov.
History
Zobrazenie posledných 10 položiek zobrazených v
sprievodcovi In-Camera Guide.
Index
Spôsob vyhľadávania
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2 V sprievodcovi In-Camera Guide si vyberte spôsob vyhľadávania.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačte
Obsah
Tento fotoaparát obsahuje sprievodcu internými funkciami. Ten umožňuje vyhľadávať
funkcie fotoaparátu podľa vašich požiadaviek.
Po prečítaní sprievodcu môžete použiť vybranú funkciu.
72SK
Easy Mode
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Prehrávanie) prepnite na
(Easy Mode) t [OK]
Poznámky
• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.
• Režim snímania sa tiež zmení na [Easy Mode].
(Prezeranie)
(Delete) : Vymaže aktuálne zobrazený záber.
(Zoom) : Zväčší zobrazený záber.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Pri prezeraní statických záberov v režime jednoduchého snímania je text na obrazovke
prehrávania zväčšený, indikátory sú ľahšie viditeľné a je možné použiť menej funkcií.
• Polohu zoomu zmeníte ťahaním nahor, nadol, vpravo
alebo vľavo, alebo dotykom na / / / . Dotykom na
/ zmeňte mieru priblíženia.
Index
:
Aktuálne zobrazený záber vymažete dotykom na
[Delete Single Image].
Všetky zábery v tomto rozsahu dátumov alebo
priečinku vymažete dotykom na [Delete All Images].
režim jednoduchého snímania ukončíte dotykom na
[Exit Easy Mode].
• Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, [View Mode] je nastavené na [Date View].
73SK
Calendar
2
t
(Prehrávanie) prepnite na
(View Mode) t
3 Dotknite sa položky
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia vyberie dátum, ktorý sa prehrá na kalendári v prípade použitia režimu Date
View.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Date View] už nastavené.
(Date View)
(Calendar).
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
4 Vyberte si mesiac ktorý chcete zobraziť
pomocou
/ , potom sa dotknite
požadovaného dátumu.
Stránku zmeňte ťahaním miniatúr záberov zvoleného
dátumu nahor alebo nadol. Dotykom na záber sa vrátite
na obrazovku samostatného záberu pre tento záber.
Zábery pre zvolený dátum
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
Index
Poznámka
zZobrazenie kalendára potiahnutím prsta po LCD displeji
Počas prehliadania záberov v režime zobrazenia
dátumov je možné zobraziť kalendár aj dotykom hornej
časti LCD displeja a potiahnutím nadol.
74SK
Image Index
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Image Index).
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
3 Stránku zmeňte dotykom na displej a ťahaním
nahor alebo nadol.
Dotykom na záber na indexovej obrazovke sa vrátite na
obrazovku samostatného záberu pre tento záber.
V režime samostatného záberu je možné zmeniť počet miniatúrnych náhľadov
záberov dotykom na
t [Number of images in index] t [12-up] alebo [28-up].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zZmena počtu záberov v indexovom zobrazení
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa položky
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Táto funkcia slúži na zobrazenie viacerých záberov súčasne.
Index
75SK
Slideshow
Obsah
Zábery sa postupne automaticky prehrávajú.
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Slideshow) t požadovaný režim
Postupne sa prehrajú všetky zábery od zobrazeného až po
úplne posledný záber.
(Slideshow with
music)
Postupne prehráva statické zábery spolu s efektmi a hudbou.
Poznámka
• Funkcia [Slideshow] nie je dostupná pri nastavení položky [View Mode] na [Folder view
(Movie)].
Continuous Playback
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Continuous
Playback)
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
1 Výberom záberu spustite prehrávanie.
t
(Slideshow) t [Continuous Playback]
3 Dotykom na LCD displej ukončite plynulé prehrávanie a potom sa
dotknite [Exit Continuous Playback].
• Dotykom
alebo
Index
2
na LCD displeji nastavíte hlasitosť videozáznamu.
zPrezeranie panoramatických záberov počas plynulého
prehrávania
Celý panoramatický záber sa zobrazí na 3 sekundy.
Cez panoramatické zábery môžete rolovať dotykom na
.
76SK
Slideshow with music
t
(Slideshow) t [Slideshow with music].
2 Dotknite sa požadovaného režimu t [Start].
Obsah
1 Dotknite sa položky
3 Ak chcete ukončiť prezentáciu, dotknite sa displeja a potom zvoľte [Exit
Slideshow].
• Funkcia [Slideshow with music] nie je dostupná pre panoramatické zábery.
Image
Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť. Keď sa na záznam záberov
používa vnútorná pamäť, toto nastavenie je stanovené pevne na [Folder].
Prehráva prezentáciu všetkých záberov podľa poradia.
This Date
Prehráva prezentáciu záberov s aktuálne vybraným rozsahom
dátumov, ak je režim prezerania nastavený na
(Date
View).
Folder
Prehráva prezentáciu záberov z aktuálne vybraného priečinku
v režime Folder View.
Simple
Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa zábery prepínajú
v prednastavenom intervale.
Interval prehrávania môžete upraviť v položke [Interval]
a dôkladne si tak vychutnať svoje zábery.
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény.
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s pohybom.
Index
Effects
Slúži na výber rýchlosti prehrávania a atmosféry prezentácií. Pokiaľ je doba
prehrávania videozáznamu dlhá, zoberie sa z neho záber, ktorý sa zobrazí.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
All
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
77SK
Pokračovanie r
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple].
Music2
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic].
Music3
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish].
Music4
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu [Active].
Mute
Nepoužíva BGM.
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
Music1
Obsah
Music
Slúži na určenie hudby, ktorá sa má prehrávať počas prezentácií. Môžete zvoliť viac než
jednu skladbu hudobného pozadia. Dotykom na
si vypočujte jednotlivú BGM
(hudbu v pozadí). Dotykom alebo nastavíte hlasitosť hudby v pozadí (BGM).
• Videozáznamy sú prehrávané bez zvuku.
1 sec
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii [Simple].
3 sec
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Interval
Slúži na nastavenie intervalu prepínania obrazoviek. Toto nastavenie je pevne
stanovené na [Auto], ak sa nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects].
5 sec
10 sec
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú položku
[Effects].
Index
Auto
Poznámka
• Pre prehrávanie videozáznamu sú nastavenia intervalu neplatné.
Repeat
Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácií.
On
Nepretržite prehráva zábery.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
zVýber hudby v pozadí
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD alebo MP3
súborov do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Na prenos hudby je
potrebné do počítača nainštalovať softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky).
Bližšie informácie nájdete na str. 132 a 133.
• Do fotoaparátu je možné nahrať maximálne štyri skladby. (4 predvolené skladby (Music1 –
Music4) sa dajú nahradiť tými, ktoré ste preniesli.)
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru pre prehrávanie hudby na fotoaparáte je
približne 5 minút.
• Ak nie je možné prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným
okolnostiam, vykonajte príkaz [Empty Music] (str. 114) a preneste hudobný súbor ešte raz.
78SK
Delete
Obsah
Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery.
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Delete) t požadovaný režim
(This Image)
Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
(Multiple Images)
Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.
Po kroku 2 postupujte nasledovne.
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
(All Images on This
Date)
(All in This Folder)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1Dotknite sa záberu, ktorý chcete vymazať.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už
nebude možné vymazať žiadne ďalšie zábery.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste
odstránili značku .
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Vymaže naraz všetky zábery z vybraného rozsahu
dátumov alebo v danom priečinku.
Po kroku 2 sa dotknite [OK].
Index
Poznámka
• Keď sa vnútorná pamäť použije na snímanie záberov, režim zobrazenia sa nastaví na zobrazenie
priečinkov, pričom sa statické zábery a videozáznamy zobrazia v rovnakom priečinku.
V režime jednoduchého snímania
Delete Single Image
Vymaže aktuálne zobrazený záber.
Delete All Images
Vymaže naraz všetky zábery z vybraného rozsahu
dátumov alebo v danom priečinku.
79SK
Pokračovanie r
zPri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým
• Prepínať medzi indexovým režimom a režimom
samostatného záberu môžete aj v [Protect], [Send by
TransferJet] alebo [DPOF].
Vyhľadávanie
operácie
Keď zvolíte
(Multiple Images), môžete prepínať
obrazovku samostatného záberu a indexovú
obrazovku dotykom
/ .
Dotykom
na indexovej obrazovke sa vrátite na
obrazovku samostatného záberu a dotykom
na
obrazovke samostatného záberu sa vrátite na indexovú
obrazovku.
Obsah
režimom a režimom samostatného záberu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
80SK
Send by TransferJet
t
(Send by TransferJet) t
požadovaný režim
3 Preneste zábery tesným priložením značiek
(TransferJet) na fotoaparáte a druhom zariadení.
Keď sa nadviaže spojenie, ozve sa potvrdzujúci tón.
Odosiela práve zobrazený záber v režime
samostatného záberu.
(Multiple Images)
Môžete vybrať a odoslať viac záberov.
Po kroku 2 vykonajte nasledovné.
1Vyberte si záber na odoslanie a dotknite sa ho.
Opakujte vyššie uvedené kroky, až kým už nie sú
žiadne zábery na odoslanie.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste
odstránili značku .
Index
(This Image)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2
Vyhľadávanie
operácie
1 Vložte Memory Stick s TransferJet do fotoaparátu
a stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Obsah
TransferJet je bezdrôtová prenosová technológia na krátku vzdialenosť, ktorá umožňuje
prenášanie dát nastavením dvoch produktov, ktoré chcete, aby medzi sebou
komunikovali.
Ak chcete zistiť, či je váš fotoaparát vybavený funkciou TransferJet, skontrolujte značku
(TransferJet) v spodnej časti fotoaparátu.
Používanie Memory Stick s TransferJet (predáva sa osobitne) umožňuje prenos záberov
medzi zariadeniami kompatibilnými s TransferJet.
Viac informácií o TransferJet nájdete v návode na obsluhu dodanom s Memory Stick
s TransferJet.
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
Poznámky
• Prenášať je možné iba statické zábery.
• Naraz je možné preniesť až 10 záberov.
t
(Settings) t
(Main Settings)
• Najskôr nastavte [TransferJet] na [On] voľbou
(str. 116).
• Počas cestovania v lietadle nastavte [TransferJet] na [Off] voľbou
t
(Settings) t
(Main Settings) (str. 116). Navyše, vždy dodržiavajte všetky predpisy týkajúce sa miesta, kde
sa fotoaparát používa.
• Spojenie sa preruší, ak prenos nie je možný v priebehu približne 30 sekúnd. Ak sa to stane, zvoľte
[Yes] a opäť nastavte fotoaparát a druhé zariadenie k sebe značkami
(TransferJet).
• Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátov s TransferJet sa v niektorých krajinách
a regiónoch nepredávajú kvôli miestnym právnym predpisom a nariadeniam.
• V krajinách a regiónoch iných, ako kde ste fotoaparát zakúpili, nastavte funkciu [TransferJet] na
[Off]. V závislosti od krajiny alebo regiónu sa môžu na používanie funkcie TransferJet vzťahovať
miestne obmedzenia týkajúce sa vysielania elektromagnetických vĺn.
81SK
Prijímanie záberov pomocou TransferJet
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
2 Ak chcete prijímať zábery, nastavte fotoaparát a zariadenie, ktoré
odosiela zábery značkami
(TransferJet) blízko k sebe.
Obsah
1 Stlačením tlačidla
Keď sa nadviaže spojenie, ozve sa potvrdzujúci tón.
• Odosielať alebo prijímať je možné iba zábery, ktoré je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Ak sa počas ukladania objaví chyba obrazového databázového súboru, otvorí sa obrazovka
Recover Image Database File.
• Prehrajte zábery, ktoré nie je možné zaregistrovať do obrazového databázového súboru
pomocou [Folder view (Still)].
Značky
(TransferJet) na fotoaparáte a druhom zariadení nastavte blízko k sebe.
• Prenosová rýchlosť a rozsah sa môžu meniť v závislosti od uhla, pod
ktorým sú značky
(TransferJet) nastavené proti sebe.
• Je možné, že bude potrebné zmeniť polohu/uhol fotoaparátu, aby sa
nadviazala komunikácia.
• Odosielanie a prijímanie dát je ľahšie, ak sú značky
(TransferJet) na oboch fotoaparátoch paralelne voči sebe, ako je
to znázornené na obrázku.
Index
z Používanie osobitne predávaných zariadení
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
z Tipy pre úspešné odosielanie a prijímanie údajov
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
kompatibilných s TransferJet
Používanie osobitne predávaných zariadení kompatibilných s TransferJet vám
umožní prenos záberov do počítača a svoju zábavu môžete rozšíriť o prenos údajov.
Viac informácií nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším zariadením
kompatibilným s TransferJet.
• Venujte pozornosť uvedeným bodom pre používanie zariadení kompatibilných
s TransferJet.
– Pred používaním nastavte fotoaparát do režimu prehrávania.
– Ak sa záber nezobrazí, zvoľte
t
(Settings) t
(Main Settings) a potom
nastavte [LUN Settings] na [Single].
– Keď je fotoaparát pripojený, nie je možné do neho ani údaje zapisovať, ani z neho údaje
mazať.
– Neodpájajte počas importovania záberov do „PMB“.
82SK
Paint
Obsah
Namaľuje alebo pridá pečiatky na statický záber a uloží ho ako nový súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
(Prehrávanie) prepnite na
(Paint)
Pri používaní vnútornej pamäte sa dotknite
ľavej strane LCD displeja.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
t
2
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Paint) na
3 Kreslite na záber pomocou kresliaceho pera (je
súčasťou dodávky).
4 Dotknite sa tlačidla
uloženého záberu.
/
t zvoľte veľkosť
Index
Tlačidlo
1
Uloženie
Uloží záber vo formátoch VGA alebo 5M do
vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu.
2
Pero
Nakreslenie znakov alebo grafiky.
3
Guma
Vykonávanie opráv.
4
Pečiatka
Pridanie pečiatky na záber.
Hrúbka/Pečiatky
Výber hrúbky pera alebo gumy alebo výber
pečiatky.
6
Farba
Výber farby.
7
Koniec
Ukončenie režimu kreslenia.
8
Rámček
Pridanie rámčeka.
Zvoľte požadovaný rámček pomocou
5
/
Činnosť
/
9
Návrat
Vrátenie poslednej akcie späť.
0
Vymazať všetko
Vymazanie všetkého kreslenia.
/ .
Poznámka
• Na panoramatické zábery a videozáznamy nie je možné maľovať ani pridávať textové pečiatky.
83SK
Retouch
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Prehrávanie) prepnite na
(Retouch) t požadovaný režim
3 Vykonajte retušovanie podľa postupu určeného
pre daný režim.
(Trimming
(Resize))
Zaznamená zväčšený/zmenšený
reprodukovaný záber.
(Red Eye
Correction)
Napraví efekt červených očí,
ktorý spôsobuje snímanie
s bleskom.
(Unsharp
masking)
Index
Po ukončení opravy efektu
červených očí sa dotknite [OK].
• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu efektu
červených očí.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Dotknite sa / t nastavte bod
pomocou v/V/b/B t
t
zvoľte veľkosť záberu pre uloženie
pomocou / t
t [OK]
• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od záberu.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Vyretušuje zaznamenaný záber a zaznamená ho ako nový súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
Umožňuje zaostriť záber vo
zvolenom rámčeku.
Dotknite sa oblasti (rámčeka)
požadovaného záberu, ktorá sa má
retušovať t
t [OK]
• V závislosti od záberu sa nemusí
vykonať dostatočná korekcia
a kvalita záberu sa môže znížiť.
Poznámka
• Panoramatické zábery a videozáznamy sa nedajú retušovať.
84SK
View Mode
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(View Mode) t požadovaný
režim
(Date View)
Zábery sa zobrazia podľa dátumu.
Zobrazia sa statické zábery.
(Folder view
(Movie))
Zobrazí videozáznamy.
Poznámka
• Keď sa vnútorná pamäť použije na snímanie záberov, režim zobrazenia sa nastaví na zobrazenie
priečinkov, pričom sa statické zábery a videozáznamy zobrazia v rovnakom priečinku.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Folder view
(Still))
Vyhľadávanie
operácie
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Umožňuje vybrať si formát zobrazenia k prezeraniu záberov.
zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Index
Tento fotoaparát vytvára databázový súbor záberov na pamäťovej karte pre
zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Ak fotoaparát rozpozná zábery, ktoré nie sú
zaregistrované v databázovom súbore záberov na pamäťovej karte, zobrazí sa
obrazovka pre registráciu s hlásením „Files found which were not recognized Import
files“.
Ak chcete prezrieť nezaregistrované zábery, zaregistrujte ich voľbou [OK].
• Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa na registráciu
záberov použije akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa neprenesú všetky
dáta, alebo sa môžu dáta poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora.
85SK
Protect
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Prehrávanie) prepnite na
(Protect) t požadovaný režim
(This Image)
Umožňuje zvoliť a zapnúť ochranu skupiny záberov.
Po kroku 2 vykonajte nasledovné.
1Vyberte si záber, ktorý má byť chránený a dotknite sa ho.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné zapnúť ochranu žiadnych ďalších záberov.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste odstránili
značku .
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
(Set All on This
Date)
(Remove All on
This Date)
Index
(Set All in This
Folder)
Zapne ochranu pre všetky zábery v rozsahu dátumov alebo
v priečinku.
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Multiple
Images)
Zapne sa ochrana záberu, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
Odomkne všetky zábery v rozsahu dátumov alebo v priečinku.
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
(Remove All in
This Folder)
Poznámka
• Pri použití vnútornej pamäte sa pre statické zábery a videozáznamy zobrazené v rovnakom
priečinku používa Folder View.
86SK
DPOF
2
t
(Prehrávanie) prepnite na
t požadovaný režim
(This Image)
Umožňuje zvoliť a objednať tlač skupiny záberov.
Po kroku 2 vykonajte nasledovné.
1Vyberte záber, ktorý sa má vytlačiť, potom sa ho dotknite.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste odstránili
značku .
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Multiple
Images)
Objedná sa tlač záberu, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format –formát poradia digitálnej tlače) je funkcia
umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte, ktoré chcete neskôr vytlačiť.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka
(Poradie tlače).
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
(Set All in This
Folder)
(Remove All on
This Date)
(Remove All in
This Folder)
Nastaví poradie tlače všetkých záberov v rozsahu dátumov
alebo v priečinku.
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Index
(Set All on This
Date)
Zruší poradie tlače všetkých záberov v rozsahu dátumov alebo
v priečinku.
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Poznámky
• Značku
(Poradie tlače) nie je možné pridať k videozáznamom alebo k záberom vo
vnútornej pamäti.
• Značku
(Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.
87SK
Rotate
t
2
/
(Rotate)
t [OK]
Poznámky
• Videozáznamy a statické zábery chránené proti vymazaniu sa nedajú otáčať.
• Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť.
• Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Pootočí statický záber. Túto funkciu použite na zobrazenie záberu s horizontálnou
orientáciou vo vertikálnej orientácii.
Index
88SK
Volume Settings
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Volume Settings)
3 Hlasitosť nastavte dotykom
alebo
t
Hlasitosť môžete nastaviť aj dotykom z na lište
nastavenia hlasitosti a potiahnutím doprava alebo doľava.
alebo prezentácie
Prehrávanie
videozáznamu:
Prezentácia:
Index
Dotykom LCD displeja vyvolajte zobrazenie tlačidiel funkcií,
potom dotykom tlačidiel a potom
alebo
nastavte
hlasitosť.
Dotykom displeja vyvolajte zobrazenie obrazovky ovládania
hlasitosti a potom hlasitosť nastavte dotykom
alebo .
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zNastavenie hlasitosti počas prehrávania videozáznamu
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Slúži na nastavenie hlasitosti pre prezentáciu a prehrávanie videozáznamov.
89SK
Display Settings
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Display Settings) t požadovaný
režim
Zobrazí tlačidlá funkcií.
(Off)
Nezobrazí tlačidlá funkcií.
nastavené na [Off]
Index
zZobrazenie tlačidiel funkcií, keď [Display Settings] je
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(On)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Nastavuje, či sa budú tlačidlá funkcií zobrazovať na LCD displeji v režime prezerania.
Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahaním
doprava zobrazte tlačidlá funkcií.
90SK
Exposure data
Obsah
Týmto sa nastavuje to, či sa budú alebo nebudú zobrazovať údaje o expozícii aktuálne
zobrazeného súboru.
Exposure data
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Exposure data) t požadovaný
(On)
Zobrazia sa údaje o expozícii na LCD displeji.
(Off)
Nezobrazia sa údaje o expozícii.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
režim
Index
91SK
Number of images in index
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Number of images in index) t
požadovaný režim
(12-up)
Zobrazí 12 a viac záberov.
(28-up)
Zobrazí 28 a viac záberov.
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Nastavuje počet záberov zobrazených na indexovej obrazovke.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
92SK
Select Folder
(Prehrávanie) prepnite na
2
t
(View Mode) t [Folder view (Still)]
alebo [Folder view (Movie)]
3
t
pomocou
(Select Folder) t zvoľte priečinok
/ t [OK]
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
zPrezeranie záberov z viacerých priečinkov
Index
Keď sú vytvorené viaceré priečinky a je zobrazený prvý alebo posledný záber
v priečinku, objavia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, keď sú na
pamäťovej karte vytvorené viaceré priečinky.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Folder View] už nastavené.
93SK
AF Illuminator
2
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [AF Illuminator] t požadovaný
režim
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Poznámky
Index
• Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo
dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich situáciách:
– V režime snímania panoramatických záberov
– V režime snímania panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110)
– Keď sa v režime výberu scény zvolia režimy
(Landscape), (Twilight),
(Pet),
(Fireworks) alebo (Hi-Speed Shutter).
– Keď je položka [Housing] nastavená na [On] (len model DSC-T110).
– Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People].
• Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou
čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov
nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
94SK
Grid Line
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Grid Line] t požadovaný režim
On
Zobrazí mriežku. Mriežka sa nezaznamená.
Off
Nezobrazí mriežku.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
95SK
Disp. Resolution
Obsah
Nastaví sa úroveň rozlíšenia záberu na LCD displeji. Ak zvolíte možnosť [High], spotreba
elektrickej energie sa oproti štandardnému režimu zvýši.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Disp. Resolution] t požadovaný
režim
Záber sa na LCD displeji bude zobrazovať v štandardnom
rozlíšení.
High
Záber sa na LCD displeji bude zobrazovať vo
vysokokvalitnom rozlíšení.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Standard
Vyhľadávanie
operácie
2
Index
96SK
Digital Zoom
2
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Digital Zoom] t požadovaný režim
Smart (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom zoomu
približne 8×, vrátane optického zoomu 4×. Kvalita záberu sa
však zhoršuje po presiahnutí rozsahu optického zoomu.
(Presný digitálny zoom)
Nepoužíva digitálny zoom.
Poznámky
Index
• Funkcia digitálneho zoomu nepracuje v uvedených situáciách:
– V režime snímania panoramatických záberov
– V režime snímania panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110)
– V režime videozáznamu
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
• Inteligentný zoom nie je dostupný, keď je veľkosť záberu nastavená na [16M] alebo [16:9(12M)].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálneho zoomu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Precision (
Off
Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa záber
neskreslí, podľa veľkosti záberu. (Inteligentný zoom)
)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Zvolí režim digitálneho zoomu. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optického zoomu (až
4×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu inteligentného alebo
presného digitálneho zoomu.
Celkový rozsah zoomu pri použití inteligentného
zoomu (vrátane optického zoomu 4×)
Podporovaný pomer zoomu sa líši v závislosti od veľkosti záberu.
Veľkosť
Celkový rozsah zoomu
10M
Približne 5,1×
5M
Približne 7,1×
VGA
Približne 28×
16:9(2M)
Približne 9,6×
97SK
Auto Orientation
Obsah
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Auto Orientation] t požadovaný
režim
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Nepoužíva funkciu Auto Orientation.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne.
• Funkcia [Auto Orientation] sa nedá použiť, keď je v rámci výberu scény zvolený režim
(Underwater) (len model DSC-T110) alebo pri snímaní videozáznamov.
Vyhľadávanie
operácie
2
zOtočenie záberov po zázname
Index
Pri nesprávnej orientácii záberu môžete záber zobraziť v polohe portrét pomocou
funkcie [Rotate] na obrazovke MENU.
98SK
Scene Recog. Guide
Obsah
Môžete si vybrať, či sa bude alebo nebude zobrazovať sprievodca pri ikone rozpoznania
scény, ak bolo aktivované rozpoznanie scény.
Sprievodca rozpoznaním scény
2
On
Zobrazí sprievodcu rozpoznaním scény.
Off
Nezobrazí sprievodcu rozpoznaním scény.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Scene Recog. Guide] t
požadovaný režim
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Index
99SK
Red Eye Reduction
Obsah
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených
očí pri použití blesku.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Red Eye Reduction] t
požadovaný režim
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených očí.
On
Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
Poznámky
Index
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá
zvyčajne jednu sekundu, kým sa spúšť uvoľní. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt
nepohyboval.
• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok, ako vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku.
• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje
ani vtedy, keď zvolíte [Auto].
• Funkcia [Red Eye Reduction] sa nastaví na [Off] pri voľbe režimu
(High Sensitivity) v rámci
výberu scény, alebo pri aktivácii funkcie snímania úsmevu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
2
zČo spôsobuje efekt červených očí?
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk je automaticky prepnutý na
[Off].)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red
Eye Correction] v ponuke pre prezeranie alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.
100SK
Blink Alert
Obsah
Ak je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, pričom sa zaznamenal záber, na ktorom má
snímaná osoba zavreté oči, zobrazí sa správa „Blinked eye detected“.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Blink Alert] t požadovaný režim
Auto
Zobrazí správu „Blinked eye detected“.
Off
Nezobrazí správu.
Vyhľadávanie
operácie
2
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
101SK
Beep
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Beep] t požadovaný režim
High
Low
Zapne zvuk pípnutia/spúšte, keď používate dotykový panel/
stlačíte tlačidlo spúšte.
Ak chcete znížiť hlasitosť pípania, zvoľte [Low].
Off
Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
Shutter
Obsah
Táto funkcia slúži na zmenu nastavení zvuku vydávaného pri používaní fotoaparátu.
Index
102SK
LCD Brightness
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [LCD Brightness] t požadovaný režim
Nastaví LCD displej na normálny jas.
Bright
Nastaví LCD displej na vysoký jas.
• Táto funkcia je užitočná pri prezeraní záberov pri jasnom
vonkajšom svetle.
• V režime [Bright] sa akumulátor môže rýchlejšie vybíjať.
• Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu, LCD displej stmavne.
• Ak sa pri snímaní videozáznamov zvýši teplota fotoaparátu, položka [LCD Brightness] sa nastaví
na [Normal].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
Normal
Obsah
Slúži na nastavenie jasu LCD displeja.
Index
103SK
Language Setting
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Language Setting] t požadovaný režim
Obsah
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
104SK
Display color
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Display color] t požadovaný režim
White
Pink
Nastavia sa farby pozadia LCD displeja.
Vyhľadávanie
operácie
Black
Obsah
Nastavia sa farby zobrazenia displeja.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
105SK
Demo Mode
1
Obsah
Môžete si zvoliť ukážku funkcií snímania alebo funkcie snímania úsmevu. Ak zobrazenie
ukážky nie je potrebné, nastavte funkciu na [Off].
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Demo Mode] t požadovaný režim t [OK]
Demo Mode2
Ak sa po dobu 15 sekúnd nevykonáva žiadna činnosť,
automaticky sa spustí ukážka snímania úsmevu.
Off
Nevykonáva ukážku.
Poznámky
• Stlačením tlačidla spúšte počas ukážky režimu snímania úsmevu sa spustí spúšť, ale žiadny záber
sa nezaznamená.
• Ak sa počas ukážky zvýši počet uložených záberov vo vnútornej pamäti, fotoaparát môže
automaticky tieto zábery vymazať.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Vykoná sa ukážka funkcií snímania.
Vyhľadávanie
operácie
Demo Mode1
Index
106SK
Initialize
1
t
(Settings) t
t [Initialize] t [OK]
Obsah
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.
Zábery sa zachovajú aj po spustení funkcie [Initialize].
(Main Settings)
• Nevypínajte fotoaparát pri jeho inicializácii.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
107SK
COMPONENT
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [COMPONENT] t požadovaný režim
Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV
prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.
SD
Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV
prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom HD(1080i).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
HD(1080i)
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Umožňuje zvoliť výstup videosignálu typu SD alebo HD (1080i) podľa typu TV prijímača
pripojeného k fotoaparátu pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa
osobitne).
Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type3a (predáva
sa osobitne).
Index
108SK
Video Out
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Video Out] t požadovaný režim
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr. pre
Európu, Čínu).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
NTSC
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. TV systémy kódovania farieb sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
Ak si chcete zábery prezerať na obrazovke TV prijímača, skontrolujte TV systém
kódovania farieb v krajine alebo regióne použitia (str. 152).
Index
109SK
Housing (len model DSC-T110)
1
Obsah
Po vložení fotoaparátu do vodotesného obalu (napríklad nepremokavého obalu Marine
Pack) sa zobrazia určené tlačidlá funkcií. Pozrite si aj návod na použitie dodaný s obalom.
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Housing] t požadovaný režim
Mení funkcie tlačidiel.
Off
Nemení žiadne funkcie.
• Predmety nie je možné zaostriť dotykom na displej.
• Niektoré funkcie sú obmedzené a polohy ikon na LCD displeji sa menia.
• Keď je položka [Housing] nastavená na [On], položka [View Mode] sa nastaví na [Date View].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
On
Index
110SK
USB Connect
1
Obsah
Po pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k USB zariadeniu pomocou USB kábla sa
nastaví príslušný režim.
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [USB Connect] t požadovaný režim
PTP/MTP
Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický
sprievodca (AutoPlay Wizard) a statické zábery
v záznamovom priečinku na fotoaparáte sa importujú do
počítača (so systémom Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Poznámka
• Pri zvolení možnosti [PTP/MTP] nie je možné importovať videozáznamy. Ak chcete importovať
videozáznamy do počítača, zvoľte [Mass Storage].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage)
medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.
Vyhľadávanie
operácie
Mass Storage
Index
111SK
LUN Settings
1
Sú zobrazené zábery uložené aj na pamäťovej karte, aj vo
vnútornej pamäti. Toto nastavenie zvoľte pri pripojení
fotoaparátu k počítaču.
Single
Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, zobrazia sa
zábery uložené na pamäťovej karte. Keď nie je vložená,
zobrazia sa zábery uložené vo vnútornej pamäti. Zvoľte toto
nastavenie v prípadoch, keď sa nezobrazia zábery z pamäťovej
karty a z vnútornej pamäte, keď je fotoaparát pripojený
k inému zariadeniu ako ku počítaču.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Multi
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [LUN Settings] t požadovaný režim
Obsah
Slúži na nastavenie spôsobu zobrazenia pre záznamové médiá zobrazené na monitore
počítača alebo inom monitore pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo
audiovizuálnemu zariadeniu pomocou pripojenia USB.
Poznámka
Index
• Nastavte [LUN Settings] na [Multi], ak nahrávate zábery pre mediálne účely pomocou „PMB
Portable“.
112SK
Download Music
1
t
(Settings) t
t [Download Music]
Obsah
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete
zmeniť skladby hudobného pozadia.
(Main Settings)
2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom
a počítačom a potom spustite softvér „Music
Transfer“.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte hudobné
súbory.
Vyhľadávanie
operácie
Zobrazí sa hlásenie „Change slideshow music Connect to
PC“.
Index
113SK
Empty Music
1
(Main Settings)
zObnovenie hudby prednastavenej vo výrobe na
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete obnoviť hudobné súbory na prednastavené.
1Vykonajte [Download Music], potom vykonajte prepojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
2Spustite softvér „Music Transfer“ a potom obnovte predvolenú hudbu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
fotoaparáte
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
t [Empty Music] t [OK]
Obsah
Táto funkcia umožňuje vymazať všetky súbory hudobného pozadia uložené vo
fotoaparáte. Táto funkcia je užitočná napríklad vtedy, keď sú súbory hudobného pozadia
poškodené a nie je ich možné prehrávať.
• Podrobnosti o používaní aplikácie „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music
Transfer“.
Index
114SK
Power Save
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Power Save] t požadovaný režim
Preventívne šetrí energiu akumulátora.
Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, napájanie sa vypne
automaticky. V režime snímania LCD displej automaticky
stmavne pred vypnutím napájania.
Standard
Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, napájanie sa vypne
automaticky. V režime snímania LCD displej automaticky
stmavne pred vypnutím napájania.
Časový interval pred vypnutím napájania je dlhší ako pri
nastavení na [Stamina].
Off
Funkcia automatického vypnutia napájania sa nepoužije.
Index
Poznámka
• Fotoaparát sa nevypne automaticky v nasledujúcich situáciách:
– Počas prezentácie
– Pri prehrávaní videozáznamov
– Pri zapojení Eye-Fi
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Stamina
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Nastaví dobu, pokým LCD displej stmavne a dobu, po ktorej uplynutí sa fotoaparát
vypne. Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu, keď je napájaný
z akumulátora, displej stmavne a fotoaparát sa neskôr automaticky vypne, aby sa
zabránilo opotrebovaniu akumulátora (Funkcia automatického vypnutia).
115SK
TransferJet
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [TransferJet] t požadovaný režim
Komunikuje prostredníctvom TransferJet.
Off
Nekomunikuje prostredníctvom TransferJet.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
On
Vyhľadávanie
operácie
Viac informácií o TransferJet nájdete v návode na použitie dodanom s Memory Stick
s TransferJet.
Obsah
Môžete zvoliť nastavenia komunikácie TransferJet. TransferJet je bezdrôtová prenosová
technológia na krátku vzdialenosť, ktorá umožňuje prenášanie dát nastavením dvoch
produktov, ktoré chcete, aby medzi sebou komunikovali. Ak chcete zistiť, či je váš
fotoaparát vybavený funkciou TransferJet, skontrolujte značku
(TransferJet)
v spodnej časti fotoaparátu.
Používanie Memory Stick s TransferJet (predáva sa osobitne) umožňuje prenos záberov
medzi zariadeniami kompatibilnými s TransferJet.
Poznámky
Index
• V režime jednoduchého snímania je [TransferJet] stále nastavený na [Off].
• Počas cestovania v lietadle nastavte [TransferJet] na [Off]. Navyše, vždy dodržiavajte všetky
predpisy týkajúce sa miesta, kde sa fotoaparát používa.
• Spojenie sa preruší, ak prenos nie je možný v priebehu približne 30 sekúnd. Ak sa to stane, zvoľte
[Yes] a opäť nastavte fotoaparát a druhé zariadenie dvomi značkami
(TransferJet) k sebe.
• Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátov s TransferJet sa v niektorých krajinách
a regiónoch nepredávajú kvôli miestnym právnym predpisom a nariadeniam.
• V krajinách a regiónoch iných, ako kde ste fotoaparát zakúpili, nastavte funkciu [TransferJet] na
[Off]. V závislosti od krajiny alebo regiónu sa môžu na používanie funkcie TransferJet vzťahovať
miestne obmedzenia týkajúce sa vysielania elektromagnetických vĺn.
zČo je TransferJet?
TransferJet umožňuje zdielať zábery posielaním a prijímaním
obrazových údajov. Vložte Memory Stick s TransferJet do
vášho fotoaparátu a zarovnajte dve značky
(TransferJet)
fotoaparátu a druhého zariadenia, ktoré podporuje túto
funkciu.
Viac informácií o prenose záberov nájdete na str. 81.
116SK
Eye-Fi
1
Používa sa funkcia odosielania dát.
Ikona zobrazenia režimu Eye-Fi na LCD displeji sa bude
meniť v závislosti od režimu komunikácie karty Eye-Fi.
Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime. Na odoslanie
nie je žiadny záber.
Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime odosielania
dát.
Karta Eye-Fi je v režime pripájania.
Karta Eye-Fi odosiela zábery.
Vyskytla sa chyba.
Off
Nepoužíva sa funkcia odosielania dát.
Index
Poznámky
• V decembra 2010 sa karty Eye-Fi predávali v USA, Kanade, Japonsku a niektorých krajinách
Európskej únie.
• Viac informácií o kartách Eye-Fi získate priamo od výrobcu alebo predajcu kariet Eye-Fi.
• Používanie kariet Eye-Fi je povolené len v krajinách a regiónoch, v ktorých sa zakúpili. Kvôli
miestnym obmedzeniam môžete byť v tejto súvislosti braní na zodpovednosť.
• Karta Eye-Fi má funkciu bezdrôtovej lokálnej siete LAN. Kartu Eye-Fi nevkladajte do
fotoaparátu tam, kde je činnosť bezdrôtovej lokálnej siete zakázaná, ako napríklad na palube
lietadla. Ak je karta Eye-Fi vo fotoaparáte vložená, položku [Eye-Fi] nastavte na [Off]. Ak je
funkcia odosielania dát karty Eye-Fi nastavená na [Off], na LCD displeji sa zobrazí
.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
On
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Eye-Fi] t požadovaný režim
Obsah
Nastaví sa možnosť použitia funkcie odosielania dát karty Eye-Fi (bežne dostupná), keď
sa karta Eye-Fi použije s týmto fotoaparátom. [Eye-Fi] sa zobrazí len po vložení karty
Eye-Fi do fotoaparátu.
Prenos obrazových dát pomocou karty Eye-Fi
1 Vykonajte nastavenia miesta pripojenia bezdrôtovej siete LAN alebo
nastavenia smeru prenosu karty Eye-Fi.
Podrobnosti nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.
2 Po dokončení nastavení vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a nasnímajte
zábery.
Nasnímané zábery sa automaticky prenesú prostredníctvom bezdrôtovej lokálnej siete
LAN do počítača, atď.
117SK
Pokračovanie r
Poznámky
Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Pri prvom použití novej karty Eye-Fi najskôr skopírujte inštalačný súbor PC aplikácie zapísaný
na karte Eye-Fi a potom naformátujte kartu.
• Pred použitím karty Eye-Fi aktualizujte firmvér karty Eye-Fi na najnovšiu verziu. Podrobnosti o
aktualizáciách verzie nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.
• Pri odosielaní obrazových dát nie je funkcia [Power Save] dostupná.
• Ak sa zobrazí (chybová) ikona
, kartu Eye-Fi vysuňte a znovu vložte do fotoaparátu, alebo
vypnite a znovu zapnite fotoaparát. Ak sa (chybová) ikona
aj naďalej zobrazuje, je možné, že
karta Eye-Fi je poškodená. Podrobnosti získate od spoločnosti Eye-Fi, Inc.
• Komunikácia bezdrôtovej lokálnej siete LAN môže byť prerušovaná inými komunikačnými
zariadeniami. Ak je príjem dát nedostatočný, presuňte fotoaparát bližšie k miestu pripojenia.
• Podrobnosti o obsahu, ktorý je možné odosielať, nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom
s kartou Eye-Fi.
• Niektoré karty Eye-Fi majú „Endless Memory Mode“. Tento výrobok nepodporuje „Endless
Memory Mode“. Uistite sa, že karty Eye-Fi, ktoré vkladáte do tohto výrobku, majú režim
„Endless Memory Mode“ vypnutý. Podrobnosti o nastavení režimu „Endless Memory Mode“
nájdete uvedené v návode na používanie dodanom spolu s kartou Eye-Fi.
Index
118SK
Calibration
1
t
(Settings) t
t [Calibration]
Obsah
Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri dotyku nereagujú na
miestach, ktorých sa dotýkate.
(Main Settings)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Ak sa dotknete [Cancel] s cieľom zastaviť proces kalibrácie, žiadne nastavenia vykonané do času
dotyku sa neuplatnia.
• Ak sa nedotknete správneho miesta, kalibrácia sa nevykoná. Dotknite sa znova stredu značky ×.
Vyhľadávanie
operácie
2 Pomocou kresliaceho pera sa dotknite stredu
značky × zobrazenej na displeji v uvedenom
poradí.
Index
119SK
Format
t
(Settings) t
(Memory Card
Tool) alebo
(Internal Memory Tool) t
[Format] t [OK]
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Slúži na naformátovanie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte. Pre stabilné
fungovanie pamäťovej karty odporúčame použiť tento fotoaparát k prvému
naformátovaniu každej pamäťovej karty, ktorú sa chystáte používať s týmto
fotoaparátom. Uvedomte si, že formátovaním sa zmažú všetky údaje zaznamenané na
pamäťovej karte. Tieto údaje nie je možné obnoviť. Nezabudnite si všetky dôležité údaje
zálohovať v počítači alebo na inom pamäťovom médiu.
Index
120SK
Create REC.Folder
1
Poznámky
zInformácie o priečinkoch
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením a začnete
snímať zábery, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Memory Card
Tool) t [Create REC.Folder] t [OK]
Obsah
Vytvorí priečinok pre zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte.
Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný
priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok.
Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok pre ukladanie
záberov (str. 122) a zvoliť priečinok pre prezeranie záberov (str. 93).
Index
121SK
Change REC.Folder
1
Obsah
Umožňuje zmeniť priečinok na pamäťovej karte, ktorý sa aktuálne používa na
zaznamenávanie záberov.
t
(Settings) t
(Memory Card
Tool) t [Change REC.Folder]
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Ako záznamový nie je možné zvoliť nasledujúci priečinok.
– Priečinok „100“
– Priečinok s číslom, ktorý má len názov „sssMSDCF“ alebo „sssMNV01“
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2 Pomocou / vyberte priečinok, do ktorého
chcete ukladať zábery t [OK].
Index
122SK
Delete REC.Folder
1
t
(Settings) t
Tool) t [Delete REC.Folder]
(Memory Card
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Keď pomocou funkcie [Delete REC.Folder] vymažete priečinok nastavený ako záznamový, ako
ďalší záznamový priečinok sa zvolí priečinok s najväčším číslom.
• Vymazať môžete len prázdne priečinky. Ak priečinok obsahuje zábery alebo dokonca súbory,
ktoré nie je možné prehrať prostredníctvom fotoaparátu, pred vymazaním priečinka musíte
najskôr vymazať tieto zábery a súbory v počítači.
Vyhľadávanie
operácie
2 Pomocou / vyberte priečinok, ktorý chcete
vymazať t [OK].
Obsah
Vymaže priečinok určený na zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte.
Index
123SK
Copy
1 Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu
s dostatočnou voľnou kapacitou.
t
(Settings) t
Tool) t [Copy] t [OK]
(Memory Card
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory
a vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor
úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra
niektorých súborov.
• Zábery nie je možné kopírovať jednotlivo.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu a potom naformátujte
vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]).
• Na pamäťovej karte sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú všetky údaje. Nie je
možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu.
Index
124SK
File Number
1
Súborom sa priraďujú čísla po poradí aj v prípade zmeny
záznamového priečinka alebo pamäťovej karty. (Ak
vymenená pamäťová karta obsahuje súbor s vyšším číslom,
ako bolo posledné priradené číslo, priradí sa číslo o jedno
vyššie ako najväčšie priradené číslo.)
Reset
Súbory sa začnú číslovať od 0001 zakaždým, keď sa zmení
priečinok. (Ak záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor,
priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Series
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Memory Card
Tool) alebo
(Internal Memory Tool) t [File
Number] t požadovaný režim
Obsah
Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom.
Index
125SK
Area Setting
1
t
(Settings) t
(Clock Settings)
t [Area Setting] t požadovaný režim
Destination
Fotoaparát používate nastavený na čas vášho cieľového
miesta.
Nastavte cieľové miesto.
zZmena funkcie nastavenia oblasti
Nastavenie často navštevovaného cieľového miesta vám umožňuje jednoducho
upraviť čas pri návšteve tohto cieľového miesta.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Fotoaparát používate vo svojej oblasti.
Keď sa aktuálne nastavená oblasť líši od vašej domácej oblasti,
musíte vykonať nastavenie funkcie nastavenia oblasti.
Vyhľadávanie
operácie
Home
Obsah
Táto funkcia slúži na nastavenie miestneho času zvolenej oblasti.
Index
Ikona letného času
1Dotknite sa oblasti „Destination“.
2Zvoľte oblasť pomocou
/ .
3Dotknite sa ikony letného času a zvoľte letný čas zapnutý (On)/vypnutý (Off).
4Dotknite sa položky [OK].
126SK
Date & Time Setting
1
t
(Settings) t
(Clock Settings)
t [Date & Time Setting] t požadovaný režim
Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu a času.
Daylight Savings
Môžete si zvoliť letný čas [On]/[Off].
Date & Time
Slúži na nastavenie dátumu a času.
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť
s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
Date & Time Format
Obsah
Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.
Index
127SK
Obsah
Prezeranie záberu na SD TV
prijímači (štandardné rozlíšenie)
Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte v štandardnej kvalite obrazu po
pripojení fotoaparátu k SD TV prijímaču (štandardné rozlíšenie). Pozrite si aj návod na
použitie dodaný s TV prijímačom.
2 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre univerzálny
konektor (je súčasťou dodávky).
Tlačidlo
Vyhľadávanie
operácie
1 Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.
(Prehrávanie)
2 Do vstupných
konektorov audio/
video
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Do multikonektora
Kábel pre univerzálny konektor (je súčasťou dodávky)
Index
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
4 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na
zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
/
Poznámky
• Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony.
• Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode].
• Ak snímate videozáznamy a fotoaparát je prepojený s TV prijímačom, nasnímaný záber sa na TV
prijímači nezobrazí.
128SK
Obsah
Prezeranie záberu na HD TV
prijímači (vysoké rozlíšenie)
1 Vypnite fotoaparát aj HD TV prijímač.
2 Fotoaparát pripojte k TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre
výstup HD (predáva sa osobitne).
Tlačidlo
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
COMPONENT
VIDEO IN
Vyhľadávanie
operácie
Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte vo vysokej kvalite obrazu po
pripojení fotoaparátu k HD TV prijímaču (s vysokým rozlíšením) pomocou kábla
s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne). Použite kábel s adaptérom pre výstup
HD kompatibilný so štandardom Type3a. Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV
prijímačom.
(Prehrávanie)
AUDIO
2 Do
multikonektora
Kábel s adaptérom pre
výstup HD (predáva sa
osobitne)
Biely/červený
1 Do vstupných konektorov
audio/video
Konverzný
adaptér*
Index
Zelený/modrý/
červený
* Konverzný adaptér sa dodáva spolu s káblom s adaptérom pre výstup HD kompatibilným so
štandardom Type3a (predáva sa osobitne).
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
4 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na
zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
/
Poznámky
• Pred použitím tejto funkcie výberom
t
(Settings) t (Main Settings) zvoľte
[HD(1080i)] pre [COMPONENT].
• Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony.
• Zábery nasnímané s veľkosťou záberu [VGA] sa nedajú prehliadať v HD formáte.
• Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode].
• Pri snímaní videozáznamov s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla
s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) sa snímaný záber nezobrazuje na strane TV
prijímača.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 109).
129SK
Pokračovanie r
z„PhotoTV HD“
Vyhľadávanie
operácie
• Funkcia „PhotoTV HD“ poskytuje vysokodetailné a fotografické zobrazenie jemných textúr
a farieb.
• Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača.
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Po pripojení TV prijímača značky Sony kompatibilného s „PhotoTV HD“ pomocou
kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) je možné pohodlne prezerať
úplne nový svet fotografií v úchvatnej Full HD kvalite.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
130SK
Používanie s vaším počítačom
Obsah
„PMB“ a iné aplikácie sú obsiahnuté na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), aby
umožnili všestrannejšie využitie záberov nasnímaných vaším fotoaparátom Cyber-shot.
Doporučené počítačové prostredie (Windows)
Iné
Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo
rýchlejší (na prehrávanie/úpravu HD videozáznamov
(s vysokým rozlíšením): Intel Core Duo 1,66 GHz
alebo rýchlejší/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo
rýchlejší)
Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu
HD videozáznamov (s vysokým rozlíšením): 1 GB
alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je
približne 500 MB
Zobrazenie: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov
alebo viac
*1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
Index
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
OS (predinštalovaný)
Vyhľadávanie
operácie
Uvedené počítačové prostredie je odporúčané pre použitie dodávaných softvérov
„PMB“, „Music Transfer“ a „PMB Portable“ alebo pre importovanie záberov cez USB
pripojenie.
Doporučené počítačové prostredie (Macintosh)
Uvedené počítačové prostredie je odporúčané pre použitie dodávaných softvérov „Music
Transfer“ a „PMB Portable“ alebo pre importovanie záberov cez USB pripojenie.
OS (predinštalovaný)
USB pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X* (v10.4
až v10.6)
* Model s procesorom Intel processor
Poznámky
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré
z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné — závisí to od typu USB
zariadení, ktoré používate.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.
131SK
Používanie softvéru
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme Windows XP na
ikonu [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Ak sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay), zvoľte možnosť „Run Install.exe“
a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadávanie
operácie
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky
CD-ROM.
Obsah
Inštalácia „PMB (Picture Motion Browser)“
a „Music Transfer“ (Windows)
2 Kliknite na [Install].
3 Zvoľte si požadovaný jazyk, potom pokračujte na nasledujúcu
obrazovku.
Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“ (Licenčná zmluva).
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na prepínač ( t ) a potom kliknite na tlačidlo [Next].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Výber jazyka inštalácie).
5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Index
• Pravdepodobne bude potrebné reštartovať počítač. Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od toho, aký máte systém v počítači.
• Pre nainštalovanie je nutné pripojiť fotoaparát ku počítaču v priebehu procesu (str. 134).
6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
7 Spustite program.
• „PMB“ spustíte tak, že kliknete na
(PMB) na pracovnej ploche.
Podrobný popis spôsobu ovládania nájdete uvedený na nasledujúcej stránke podpory PMB
(len v angličtine):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
alebo kliknite na
(PMB Help).
• K spusteniu „PMB“ z ponuky Štart, zvoľte [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Ak už „PMB“ bol vo vašom počítači nainštalovaný a ak znovu nainštalujte „PMB“ pomocou
dodaného CD-ROM disku, môžete spustiť všetky aplikácie z „PMB Launcher“. K spusteniu
„PMB Launcher“ kliknite dvakrát na
(PMB Launcher) na pracovnej ploche.
Poznámky
• Prihláste sa ako správca.
• Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zjaví správa informačného nástroja so
žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte [Start].
• Ak už „PMB“ je vo vašom počítači nainštalovaný, pričom číslo verzie „PMB“ je nižšie ako číslo
verzie dodaného CD-ROM disku, znovu nainštalujte „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku.
• Ak je číslo verzie vyššie ako číslo verzie dodaného CD-ROM disku, nie je potrebné znovu
inštalovať „PMB“. Po pripojení fotoaparátu k počítaču prostredníctvom USB kábla sa dostupná
funkcia „PMB“ aktivuje.
• Ak už „PMB“ je vo vašom počítači nainštalovaný, pričom číslo verzie daného „PMB“ je nižšie
ako 5.0, niektoré funkcie sa po inštalácii „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku môžu stať
nedostupnými. Rovnako môžete spustiť „PMB“ alebo iný rôzny softvér z „PMB Launcher“,
ktorý sa nainštaloval súčasne. K spusteniu „PMB Launcher“ kliknite dvakrát na
(PMB
Launcher) na pracovnej ploche.
132SK
Inštalácia „Music Transfer“ (Macintosh)
2 Dvakrát kliknite na ikonu
Obsah
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do jednotky CD-ROM.
(SONYPMB).
3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac].
Poznámky
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“ zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako správca.
Index
• „PMB“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom k zobrazeniu na
počítači. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom a kliknite na
[Import].
• Zábery z počítača je možné exportovať na pamäťovú kartu a potom zobrazovať vo
fotoaparáte. Vytvorte USB prepojenie medzi fotoaparátom a vaším počítačom, kliknite na
[Export] t [Easy Export (PC Sync)] v ponuke [Manipulate] a kliknite na [Export].
• Zábery si môžete uložiť a vytlačiť s dátumom.
• Zábery uložené na počítači si môžete zobraziť v zobrazení kalendára podľa dátumu.
• Môžete opravovať statické zábery (Redukcia červených očí, atď.) a zmeniť dátum a čas
snímania.
• Zábery môžete odovzdať pre mediálne účely. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením
k internetu.)
• Podrobnejšie informácie nájdete v
(PMB Help).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zÚvod k „PMB“
Vyhľadávanie
operácie
Spustí sa inštalácia softvéru.
zÚvod k „Music Transfer“
„Music Transfer“ vám umožňuje nahradiť hudobné súbory od výrobcu fotoaparátu
vašimi obľúbenými zvukovými záznamami, mazať a pridávať ďalšie hudobné súbory.
Hudobné skladby od výrobcu fotoaparátu môžete opätovne obnoviť vo fotoaparáte.
• Nasledujúce typy skladieb je možné importovať pomocou „Music Transfer“.
– Súbory MP3 uložené na pevnom disku vášho počítača
– Hudobné skladby na CD disku
– Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte
• Pred spustením „Music Transfer“ vykonajte
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Download Music] a pripojte fotoaparát k počítaču.
Podrobnejšie informácie nájdete v „Music Transfer“.
133SK
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
(Prehrávanie).
3 Pripojte fotoaparát k počítaču.
• Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program používaný na
rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Vyhľadávanie
operácie
• Použite Type3a kompatibilný USB/AV/DC IN kábel (predáva sa osobitne).
2 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo
Obsah
1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor alebo fotoaparát
pripojte k zásuvke sieťového napájania pomocou sieťového adpatéra
AC-LS5K/AC-LS5 (predáva sa osobitne) a USB/AV/DC IN kábla pre
univerzálny konektor (predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Do konektora USB
počítača
2 Do
multikonektora
Index
Kábel pre univerzálny konektor (je súčasťou dodávky)
Importovanie záberov do počítača (Windows)
„PMB“ umožňuje pohodlné importovanie záberov.
Detaily o funkciách „PMB“ si pozrite v „PMB Help“.
Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“
Keď sa po vytvorení USB prepojenia medzi fotoaparátom a počítačom objaví AutoPlay
Wizard (pomocník aut. prehrávania), kliknite na [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] t skopírujte požadované zábery do počítača.
134SK
Importovanie záberov do počítača (Macintosh)
Obsah
1 Najskôr prepojte fotoaparát s vaším počítačom Macintosh. Dvakrát
kliknite na novú rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t priečinok, kde
sú uložené zábery, ktoré chcete importovať.
2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor
v priečinku obsahujúcom skopírované súbory.
Zobrazí sa záber.
Zrušenie pripojenia USB
•
•
•
•
Odpojíte kábel USB.
Vyberiete pamäťovú kartu.
Vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte.
Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli
úloh.
(USB Mass Storage Device) t
3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Windows XP
Index
2 Kliknite na
[Stop].
Windows Vista
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než:
Vyhľadávanie
operácie
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.
Ikona odpojenia
Poznámka
• V prípade použitia počítača Macintosh vopred myšou pretiahnite ikonu pamäťovej karty alebo
ikonu diskovej mechaniky do ikony „Trash“ (Kôš) a fotoaparát je odpojený od počítača.
135SK
Obsah
Nahrávanie záberov pre mediálne
účely
Vo fotoaparáte je zabudovaná aplikácia „PMB Portable“.
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonať nasledujúce činnosti:
Podrobnosti o aplikácii „PMB Portable“ si pozrite v pomocníkovi „PMB Portable“.
Spustenie „PMB Portable“ (Windows)
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay
Wizard).
Kliknutím na tlačidlo [×] zavrite automatického sprievodcu (AutoPlay Wizard) pre
všetky nepotrebné jednotky.
2 Kliknite na „PMB Portable“.
(Pre Windows XP kliknite na [PMB Portable] t [OK].)
Index
• Ak sa požadovaný sprievodca AutoPlay Wizard neobjaví, kliknite na [Computer] (pre
Windows XP [My Computer]) t [PMBPORTABLE], potom dvakrát kliknite na
[PMBP_Win.exe].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pri prvom použití aplikácie „PMB Portable“ si musíte vybrať jazyk. Výber vykonajte
podľa postupu uvedeného nižšie. Pokiaľ už ste raz zvolili jazyk, nie sú kroky 3 až 5 nutné
pri ďalšom použití „PMB Portable“.
Vyhľadávanie
operácie
• Môžete ľahko odovzdať zábery na blog alebo pre iné mediálne účely.
• Môžete odovzdať zábery z počítača pripojeného na internet aj vtedy, keď ste mimo domova alebo
kancelárie.
• Môžete si ľahko zaregistrovať často používané mediálne služby (napríklad, blogy).
• Ak sa [PMB Portable] nezobrazí v sprievodcovi AutoPlay Wizard, kliknite na [Computer] t
[PMBPORTABLE] a potom dvakrát kliknite na [PMBP_Win.exe].
Zobrazí sa obrazovka Language Selection (Výber jazyka).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo [OK].
Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu).
4 Vyberte príslušný [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo
[OK].
Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).
5 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na tlačidlo [I Agree].
Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.
136SK
Spustenie „PMB Portable“ (Macintosh)
Keď pripojíte fotoaparát k vášmu počítaču, na pracovnej ploche počítača sa zobrazí
[PMBPORTABLE]. Kliknite na [×] pri nepotrebných jednotkách.
Obsah
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
2 Kliknite na [PMBP_Mac] v priečinku [PMBPORTABLE].
Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu).
Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na tlačidlo [I Agree].
Vyhľadávanie
operácie
3 Vyberte príslušný [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo
[OK].
Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.
• V položke [Main Settings] nastavte položku [LUN Settings] na možnosť [Multi].
• Pri použití aplikácie „PMB Portable“ sa vždy pripojte na sieť.
• Pri odovzdávaní záberov cez internet môže v použitom počítači, v závislosti od poskytovateľa
služby, ostať uložená vyrovnávacia pamäť. Toto platí aj vtedy, keď sa na tento účel použije
fotoaparát.
• Ak sa v „PMB Portable“ vyskytne chyba alebo omylom vymažete „PMB Portable“, môžete
„PMB Portable“ opraviť prebratím inštalačnej aplikácie PMB Portable z webovej stránky.
Aplikácia „PMB Portable“ umožňuje preberanie adries URL z viacerých webových
stránok zo servera spravovaného spoločnosťou Sony („server Sony“).
Na používanie aplikácie „PMB Portable“ za účelom výhod vyplývajúcich zo služby
odovzdávania záberov alebo ďalších služieb („služby“) poskytovaných týmito a inými
stránkami musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami.
Index
Poznámky k „PMB Portable“
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Niektoré webové stránky vyžadujú na použitie ich služieb registráciu a/alebo poplatky. Pri
používaní takýchto služieb musíte dodržiavať pravidlá a podmienky stanovené príslušnými
webovými stránkami.
• Služby môžu byť ukončené alebo zmenené podľa uváženia operátorov webových stránok.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne problémy vzniknuté medzi používateľmi a tretími
stranami alebo akékoľvek problémy spôsobené používateľom, ktoré sa týkajú využívania služieb
vrátane ukončenia alebo zmien takýchto služieb.
• Server Sony vás presmeruje na webovú stránku, aby ste si ju mohli prezrieť. Prístup na webovú
stránku niekedy nie je možný z dôvodu údržby servera alebo iných dôvodov.
• V prípade, že by sa činnosť servera spoločnosti Sony mala ukončiť, budete o tomto ukončení
vopred upovedomení na webovej stránke spoločnosti Sony, atď.
• Adresy URL, na ktoré ste presmerovaní serverom Sony a ďalšie informácie sa môžu
zaznamenávať za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti Sony. V takýchto
prípadoch sa však nezaznamenávajú žiadne osobné údaje.
137SK
Tlač statických záberov
Pamäťovú kartu so zábermi nasnímanými týmto fotoaparátom môžete priniesť do
fotozberne. Pokiaľ fotozberňa podporuje tlač fotografií v súlade s DPOF, môžete vopred
v ponuke prezerania priradiť značku
(Poradie tlače) na zábery. Nebudete ich musieť
opätovne vyberať pri tlači vo fotozberni.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlač vo fotozberni
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
• Pri tlači záberov nasnímaných v režime 16:9 môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.
• V závislosti od tlačiarne nemusí byť možné tlačiť panoramatické zábery.
Obsah
Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery.
• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.
• Tlač s použitím počítača
Do počítača môžete importovať zábery použitím dodaného softvéru „PMB“ a zábery
môžete vytlačiť. Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho.
Podrobnosti nájdete v „PMB Help“.
• Tlač vo fotozberni
Poznámky
Index
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu.
Skopírujte zábery na pamäťovú kartu (str. 124) a tú potom odneste do fotozberne.
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet podporujú.
• Možno budete potrebovať adaptér pamäťových kariet (predáva sa osobitne). Poraďte sa vo vašej
fotozberni.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy skopírujte (zálohujte) na disk.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Ak chcete zakomponovať dátumy do záberov, poraďte sa s vašou fotozberňou.
138SK
Riešenie problémov
Obsah
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 139 až 146.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 147.
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný
servis Sony.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Inicializujte nastavenia (str. 107).
Vyhľadávanie
operácie
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu,
potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite
napájanie.
Majte prosím na pamäti, že odoslaním fotoaparátu do opravy dávate súhlas k overeniu
obsahu vnútornej pamäte a hudobných súborov.
Index
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Uistite sa, že je akumulátor otočený správne a zasúvajte ho dovnútra, kým sa neuzamkne
páčka uvoľnenia akumulátora.
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Konektory akumulátora sú znečistené. Jemne utrite akúkoľvek nečistotu pomocou jemnej
handričky.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty
fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na LCD
displeji hlásenie.
• Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu a [Power Save] je nastavené na
[Standard] alebo [Stamina], fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zabránilo opotrebovaniu
akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
139SK
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne). Na
nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora.
Index
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Skontrolujte, či je akumulátor typu NP-BN1.
• Ak použijete akumulátor, ktorý sa dlhý čas nepoužíval, kontrolka CHARGE bude blikať
s menšou frekvenciou.
• Kontrolka CHARGE (na dodanej nabíjačke akumulátora) môže blikať dvoma spôsobmi, a to
rýchle blikanie (približne v 0,15-sekundových intervaloch) a pomalé blikanie (približne v 1,5sekundových intervaloch). Ak kontrolka bliká rýchlo, vyberte nabíjaný akumulátor a potom
vložte ten istý akumulátor späť do nabíjačky tak, aby sa ozvalo cvaknutie. Ak kontrolka znovu
bliká rýchlo, môže to naznačovať problém s akumulátorom.
Ak kontrolka bliká pomaly, nabíjačka sa nachádza v pohotovostnom režime, pričom sa
nabíjanie dočasne zastavilo. Nabíjanie sa dočasne zastaví a zmení sa na režim standby, keď je
teplota mimo rozsahu vhodného pre nabíjanie. Nabíjanie sa opäť spustí a kontrolka
CHARGE sa rozsvieti, keď sa teplota vráti do rozsahu vhodného pre nabíjanie.
Akumulátor sa odporúča nabíjať v rámci správneho rozsahu teplôt nabíjania od 10°C do 30°C.
• Bližšie informácie nájdete na str. 156.
Vyhľadávanie
operácie
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
Obsah
• Je to spôsobené používaním fotoaparátu v extrémne horúcom alebo studenom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa nesprávna
indikácia odstráni. V závislosti od podmienok užívania môže byť zobrazený stav nesprávny.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 155). Vymeňte akumulátor za nový.
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Ak sa zábery zaznamenávajú do vnútornej pamäte a nie je možné zábery zaznamenávať na
pamäťovú kartu, aj keď je pamäťová karta vložená do fotoaparátu, uistite sa, že je pamäťová
karta úplne vložená.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte. Ak je plná,
vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 79).
– Vymeňte pamäťovú kartu.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby ste použili nasledujúce pamäťové karty:
– „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“
– Pamäťovú SD kartu, pamäťovú SDHC kartu alebo pamäťovú SDXC kartu (triedy 4 alebo
rýchlejšiu)
• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 106).
Funkcia Smile Shutter nefunguje.
• Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber.
• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 106).
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných scén.
• Snímajte po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
140SK
Snímanie trvá príliš dlho.
Obsah
• Keď rýchlosť uzávierky klesne pod určitú hodnotu, napríklad pri snímaní záberov v tmavom
prostredí, fotoaparát automaticky obmedzí šum na záberoch. Táto funkcia sa nazýva redukcia
šumu pomalej uzávierky a pri jej použití trvá snímanie dlhšie.
Záber sa nedá zaostriť.
• V režime snímania panoramatických záberov a v režime snímania panoramatických záberov
pod vodou (len model DSC-T110) nie je možné použiť zoom.
• Inteligentný zoom nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 97).
• Digitálny zoom sa nedá použiť v režime snímania videozáznamov ani pri aktivácii funkcie
snímania úsmevu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Funkcia zoomu nefunguje.
Vyhľadávanie
operácie
• Objekt je príliš blízko. Pri snímaní dodržiavajte nasledujúce minimálne vzdialenosti objektívu
od snímaného objektu:
– V režime Intelligent Auto a v režime jednoduchého snímania: Približne 1 cm (poloha
širokouhlého snímania W)/ 50 cm (poloha teleskopického snímania T) od objektívu.
– V ostatných režimoch snímania: Približne 8 cm (poloha širokouhlého snímania W)/ 50 cm
(poloha teleskopického snímania T) od objektívu. Alebo nastavte režim zaostrenia na
krátku vzdialenosť a snímajte zo vzdialenosti asi 1 cm až 20 cm v polohe širokouhlého
snímania W.
• V režime výberu scény sú zvolené režimy
(Landscape) alebo (Twilight) alebo
(Fireworks) pri snímaní statických záberov.
Nie je možné zvoliť funkciu rozpoznania tváre.
Index
• Funkciu rozpoznania tváre je možné zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na
[Multi AF] a režim merania je nastavený na [Multi].
• Ak je aktivovaný režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, nemôžete zvoliť rozpoznanie tváre.
Blesk nefunguje.
• Blesk nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:
– Pri snímaní sekvenčných záberov
– Keď je v rámci výberu scény zvolený režim (Twilight), režim
(High Sensitivity) alebo
režim (Fireworks).
– V režime snímania panoramatických záberov
– V režime snímania panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110)
– V režime videozáznamu
• Nastavte blesk na [On] (str. 45) v režime zaostrenia na krátku vzdialenosť, alebo ak výber
scény je nastavený na režimy
(Landscape), (Gourmet),
(Pet),
(Beach), (Snow),
(Underwater) (len model DSC-T110) alebo (Hi-Speed Shutter).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o
poruchu.
141SK
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Focus On) nepracuje.
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
• Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia. V režime
[Auto] môžete snímať aj vzdialený objekt.
Vyhľadávanie
operácie
Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov.
Obsah
• Pri výbere scény sa zvolia režimy
(Landscape), (Twilight) alebo (Fireworks).
• Ak je zvolený režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, vzdialenosť snímania je približne 1 cm
až 20 cm.
• [Macro] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:
– V režime snímania panoramatických záberov
– V režime snímania panoramatických záberov pod vodou (len model DSC-T110)
– V režime videozáznamu
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.
– V režime jednoduchého snímania
– Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two
People].
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo
uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 132).
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 56).
Index
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky
blikajú.
Farby záberu nie sú správne.
• Upravte [White Balance] (str. 58).
Vo svetlých častiach záberu objektu sa objavujú biele alebo fialové pruhy, alebo
celý snímaný záber nadobudne červenkastý nádych.
• Tento jav sa nazýva „smearing“ (rozmazanie). Nejde o poruchu. Rozmazanie sa na statických
záberoch nezaznamená, zaznamená sa však na záberoch nasnímaných v režime
panoramatického snímania alebo na videozáznamoch vo forme pruhov alebo nevyvážených
farieb. („Svetlé časti“ sú časti osvetlené slnkom alebo elektrickým svetlom, ktoré sú oveľa
svetlejšie ako okolité časti.)
Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša zvýšiť zreteľnosť displeja dočasným
zvýšením jasu záberu. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.
Oči objektu sú červené.
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 100).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Retušujte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke pre
prezeranie alebo ho upravte pomocou softvéru „PMB“.
142SK
Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
Obsah
• Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu.
• Snímanie záberov v slede nie je možné, keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta sú plné. Vymažte nepotrebné zábery (str. 79).
• Stav akumulátora je nízky. Vložte nabitý akumulátor.
• Nastavte [Burst Settings] na [Off] (str. 54).
• [Scene Recognition] je nastavená na [Advanced] (str. 64).
Prezeranie záberov
• Uistite sa, že je pamäťová karta úplne vložená do fotoaparátu.
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 135).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nie je možné prehrávať zábery.
Vyhľadávanie
operácie
Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
Dátum a čas sa nezobrazia.
• [Display Settings] je nastavená na [Off].
Index
Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.
• [Auto Orientation] je nastavená na [On] (str. 98).
Tlačidlá a ikony sa už nezobrazujú.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu
zmiznú. Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
• [Display Settings] je v ponuke snímania alebo prezerania nastavené na [Off]. Dotknite sa
ľavej strany LCD displeja a ťahajte doprava.
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“ (str. 132, 133).
• Potvrďte správnosť nastavení hlasitosti a prezentácie (str. 77, 89).
• Prezentácia sa prehráva s [Continuous Playback]. Vyberte [Slideshow with music]
a prehrávajte.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb (str. 152).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 128, 129).
• Ak je USB kábel pripojený ku konektoru USB, odpojte tento kábel (str. 135).
143SK
Vymazanie
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 86).
Obsah
Nie je možné vymazať záber.
Počítače
Počítač nerozpozná fotoaparát.
Index
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový adaptér
(predáva sa osobitne).
• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 111).
• K prepojeniu počítača a fotoaparátu používajte USB kábel.
• Odpojte USB kábel od počítača aj od fotoaparátu a opäť pevne pripojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného
zariadenia.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty „Memory Stick“
podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích/
zapisovacích zariadení pre pamäťové karty „Memory Stick“ od iných výrobcov ako Sony by sa
mali obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 134). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Vyhľadávanie
operácie
Počítač so slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“
Nie je možné importovať zábery.
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 134).
• Pokiaľ snímate zábery na pamäťovú kartu naformátovanú počítačom, nemusí sa vám podariť
importovať zábery do počítača. Snímajte zábery na pamäťovú kartu naformátovanú
fotoaparátom (str. 120).
Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky.
• Vykonajte pripojenie USB až po zapnutí počítača.
Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB Portable“ nespustí.
• Nastavte [LUN Settings] na [Multi].
• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage].
• Pripojte počítač k sieti.
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
• Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Help“ (str. 132).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty. Použite „PMB“
a videozáznam importujte do svojho počítača a potom videozáznam prehrajte (str. 132).
144SK
Po exportovaní záberov do počítača ich už nie je možné prezerať na fotoaparáte.
Obsah
• Na prehrávanie záberov uložených v počítači na fotoaparáte použite „PMB“.
• Zaregistrujte záber do obrazového databázového súboru a prehrajte ho v [Date View]
(str. 85).
• Prezeranie udalostí nie je v tomto fotoaparáte k dispozícii.
Pamäťová karta
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Všetky dáta na pamäťovej karte boli formátovaním zmazané. Údaje, ktoré ste vymazali
formátovaním, nie je možné obnoviť.
• Overte, že je pamäťová karta bezpečne vložená čo možno najhlbšie.
Vnútorná pamäť
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Dáta sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte, hoci ste vložili pamäťovú kartu.
Vyhľadávanie
operácie
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta. Vyberte ju.
• Pamäťová karta je plná. Skopírujte na pamäťovú kartu s dostatočnou kapacitou.
Index
Nie je možné skopírovať dáta uložené vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu.
Nie je možné skopírovať dáta z pamäťovej karty alebo počítača do vnútornej
pamäte.
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
Tlač
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na použitie tlačiarne.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý
bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov.
Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber
vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
145SK
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
Tlačidlá dotykového panela nie je možné správne alebo vôbec použiť.
• Vykonajte [Calibration] (str. 119).
• [Housing] je nastavená na [On] (len model DSC-T110) (str. 110).
• Vykonajte [Calibration] (str. 119).
Iné
Objektív je zahmlený.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Kresliace pero reaguje na nesprávnych miestach.
Vyhľadávanie
operácie
Dotykový panel
Obsah
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 132).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili dátum.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred
ďalším použitím.
• Nejde o poruchu.
Index
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 127).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát
s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
Dátum alebo čas sú nesprávne.
• Funkcia nastavenia oblasti je nastavená na iné miesto ako miesto, na ktorom sa práve
nachádzate. Zmeňte nastavenie pomocou
t
(Settings) t (Clock Settings) t
[Area Setting].
146SK
Obsah
Výstražné indikátory
a upozornenia
Samodiagnostické zobrazenie
• Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať údaje na pamäťovú kartu. Skúste znovu zapnúť a vypnúť
fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu.
• Nastala chyba naformátovania vnútornej pamäte alebo bola vložená nenaformátovaná
pamäťová karta. Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu (str. 120).
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú údaje poškodené.
Vložte novú pamäťovú kartu.
Index
E:61:ss
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
C:32:ss
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, pracuje funkcia vlastnej diagnostiky
fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu
vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných
postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu. Obráťte sa na predajcu Sony
alebo na najbližší autorizovaný servis Sony.
E:62:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 107) a potom znovu
zapnite fotoaparát.
E:94:ss
• Zapisovanie alebo mazanie dát nefunguje správne. Oprava je nutná. Obráťte sa na predajcu
Sony alebo na najbližší autorizovaný servis Sony. Buďte pripravení poskytnúť všetky čísla
v kóde chyby začínajúce od E.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Stav akumulátora je nízky. Okamžite nabite akumulátor. V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a typu akumulátora môže indikátor blikať, aj keď je zostatková kapacita
akumulátora ešte približne 5 až 10 minút.
For use with compatible battery only
• Vložený akumulátor nie je typ NP-BN1 (je súčasťou dodávky).
147SK
System error
Camera overheating
Allow it to cool
Obsah
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo nemusí byť možné
zaznamenávať videozáznamy. Nechajte fotoaparát na chladnom mieste, kým teplota neklesne.
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
Reinsert the memory card
Memory card type error
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).
This memory card may not record or play
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).
• Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.
• Pamäťová karta je poškodená.
Vyhľadávanie
operácie
Internal memory error
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).
• Znovu naformátujte médium (str. 120).
Index
Error formatting internal memory
Error formatting memory card
Buffer overflow
• Ak používate pamäťovú kartu, na ktorej sa opakovane zaznamenávali a vymazávali dáta,
alebo ktorá bola naformátovaná v inom fotoaparáte, rýchlosť zápisu dát môže byť príliš
pomalá. Najskôr si zálohujte akékoľvek dáta na karte v počítači a potom kartu pred použitím
znovu naformátujte (str. 120).
• Rýchlosť zápisu pamäťovej karty, ktorú používate, nie je pre snímanie videozáznamov
postačujúca. Použite „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)
alebo pamäťovú SD kartu (triedy 4 alebo rýchlejšiu).
Memory card locked
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu a tento prepínač je nastavený
do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej zaznamenávanie.
Read only memory card
• Fotoaparát nemôže zaznamenať alebo vymazať zábery na tejto pamäťovej karte.
Writing to the memory card was not completed correctly
Recover data
• Vložte znovu pamäťovú kartu a postupujte podľa inštrukcií na displeji.
148SK
No images
No still images
Obsah
• Vo vnútornej pamäti neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
• Na pamäťovú kartu neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
• Vybratý priečinok alebo dátum neobsahujú súbor, ktorý je možné prehrávať cez prezentáciu.
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci súbor, ktorý nie je možné prehrať na
fotoaparáte. Vymažte tento súbor na počítači a potom vymažte priečinok.
Folder error
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na „999“ už existuje na pamäťovej karte. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.
Empty folder contents
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) na pamäťovej karte už existuje
(napríklad: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte iný priečinok alebo vytvorte nový (str. 121,
122).
Vyhľadávanie
operácie
File found which was not recognized
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci jeden alebo viac súborov. Vymažte všetky
súbory a potom vymažte priečinok.
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok, ktorý bol pomocou počítača určený len na čítanie.
Index
Folder protected
Cannot display file
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.
Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
Read only folder
• Zvolili ste priečinok, ktorý na fotoaparáte nie je možné nastaviť ako záznamový priečinok.
Zvoľte iný priečinok (str. 122).
File protected
• Zrušte ochranu (str. 86).
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú nie je možné na fotoaparáte prehrávať.
Unable to detect face for retouch
• V závislosti od záberu nemusí byť možné záber retušovať.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže fotoaparát triasť. Použite blesk alebo pripevnite
fotoaparát na statív, aby sa zaistila pevná pozícia fotoaparátu.
149SK
• Na snímanie videozáznamov sa odporúča, aby ste použili „Memory Stick PRO Duo“
(Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ alebo pamäťovú SD kartu (triedy 4 alebo
rýchlejšiu).
• Pri použití [TransferJet] je možné zvoliť až do 10 súborov.
• Pri použití [Multiple Images] je možné zvoliť až do 100 súborov.
• Pri použití [All Images on This Date] alebo [All in This Folder] je možné pre DPOF (Poradie
tlače) alebo ochranu zvoliť až do 999 súborov.
• Značky
(Poradie tlače) môžete pridávať až do 999 súborov.
Vyhľadávanie
operácie
Maximum number of
images already selected
Obsah
1280×720 (Fine) is not supported with this memory card
1280×720 (Standard) is not supported with this memory card
Error Playing Music
Error Formatting Music
• Vykonajte príkaz [Empty Music].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Vymažte hudobný súbor alebo ho nahraďte normálnym hudobným súborom.
• Vykonajte príkaz [Empty Music] a potom prevezmite nový hudobný súbor.
Operation cannot be executed
in unsupported files
Index
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie a úpravy nie je možné vykonať na obrazových súboroch,
ktoré boli spracované počítačom alebo zaznamenané inými fotoaparátmi.
Preparing Image Database File Please wait
• Fotoaparát obnoví údaje o dátume a iné údaje v prípadoch, keď sa zábery vymažú na počítači,
atď.
• Po naformátovaní pamäťovej karty sa vytvorí potrebný obrazový databázový súbor.
• Počet záberov prekračuje objem dát, pre ktorý fotoaparát dokáže spravovať dátumy
v databázovom súbore. Ak chcete zaregistrovať dodatočné zábery v obrazovom databázovom
súbore, vymažte zábery v [Date View].
• Nie je možné zaznamenávať do obrazového databázového súboru fotoaparátu alebo
prehrávať pomocou [Date View]. Použite „PMB“ a zazálohujte všetky zábery do počítača.
Použite ho na obnovenie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte.
Image Database File error Cannot recover
• Importujte všetky zábery do počítača pomocou „PMB“ a naformátujte pamäťovú kartu alebo
vnútornú pamäť (str. 120).
Ak chcete zábery znova zobraziť pomocou fotoaparátu, exportujte importované zábery do
fotoaparátu pomocou aplikácie „PMB“.
150SK
• Teplota fotoaparátu stúpla. Zaznamenávanie záberov nebude možné, kým teplota neklesne.
Recording has stopped due to
increased camera temperature
• Keď zaznamenávate videozáznamy dlhý čas, teplota fotoaparátu stúpne. V takomto prípade
zastavte zaznamenávanie videozáznamov.
Vyhľadávanie
operácie
• Zaznamenávanie sa zastavilo z dôvodu zvýšenia teploty počas zaznamenávania
videozáznamu. Počkajte, kým teplota neklesne.
Obsah
Recording function unavailable
due to high internal temperature
Connection failed
Some files were not sent
Some files were not received
• Buď bola komunikácia prerušená v priebehu prenášania záberu, alebo bol prenos prerušený
kvôli naplneniu pamäte zariadenia. Overte dostupnú kapacitu pamäte a preneste údaje
pomocou TransferJet ešte raz.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Overte prijímací port TransferJet a správne preneste údaje (str. 16).
Index
151SK
Obsah
Používanie fotoaparátu
v zahraničí
Môžete použiť nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5
(predáva sa osobitne) vo všetkých krajinách alebo regiónoch, kde je sieťové napätie
v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
• Transformátor elektrického napätia nie je potrebný a jeho použitie môže spôsobiť funkčnú
poruchu zariadenia.
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke TV prijímača, potrebujete TV prijímač
s konektorom pre video vstup a kábel pre viacúčelový konektor. Systém kódovania farieb
na TV prijímači sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom
fotoaparáte. V nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb na TV
prijímačoch v príslušnej krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
PAL systém
Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko,
Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam, atď.
Index
NTSC systém
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA,
Venezuela, atď.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV
prijímači
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
PAL-M systém
Brazília
PAL-N systém
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
SECAM systém
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina, atď.
152SK
Pamäťová karta
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
• Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná v počítači bude fungovať v tomto fotoaparáte.
• Rýchlosť načítavania či zapisovania dát závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého
zariadenia.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete pamäťovú kartu alebo vypnete fotoaparát počas načítavania alebo zapisovania
údajov
– Keď sa pamäťová karta používa na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo
elektrického šumu
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Nenalepujte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťových kariet.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nevystavujte nárazom, neohýbajte ju a dbajte na to, aby vám nespadla.
• Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťová karta nesmie navlhnúť.
• Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu pre pamäťové karty vložte pamäťovú kartu, ktorá zodpovedá jeho rozmerom.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte za nasledujúcich podmienok:
– Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu
Obsah
Typy pamäťových kariet, ktoré je možné používať s týmto fotoaparátom sú „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, pamäťová SD
karta, SDHC pamäťová karta a SDXC pamäťová karta.
Pamäťová karta typu MultiMediaCard sa nedá použiť.
Poznámka týkajúca sa používania adaptéra pamäťových kariet
(predáva sa osobitne)
• Pri vkladaní pamäťovej karty do adaptéra pamäťových kariet dbajte na to, aby ste pamäťovú
kartu vkladali so správnou orientáciou a potom ju úplne vsuňte do adaptéra. Nesprávny spôsob
vloženia môže zapríčiniť poruchu.
153SK
„Memory Stick“
Typ pamäťovej karty „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate)
Obsah
V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, ktoré je
možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých
operácií pamäťových kariet „Memory Stick Duo“.
Snímanie/Prehrávanie
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (predáva sa osobitne)
Index
• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ sa
používa ako skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“.
• Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Micro“ do adaptéra pamäťových kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra pamäťových kariet „M2“
s veľkosťou Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
*1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania.
*2 „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe šifrovacej (kódovacej) technológie. Fotoaparát
neumožňuje vykonávať nahrávanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.
*3 Videozáznamy s veľkosťou záberu [1280×720] je možné nahrávať.
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný dátový prenos. Vykonáva identický 4-bitový
paralelný dátový prenos ako pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“.
Vyhľadávanie
operácie
Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
154SK
Akumulátor
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo tohto
rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť úplne.
Obsah
Informácie o nabíjaní akumulátora
Efektívne používanie akumulátora
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. To znamená, že na
chladných miestach je prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo najdlhšiu výdrž akumulátora
odporúčame nasledujúce:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne pred tým, ako začnete snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie pri častom používaní blesku alebo zoomu.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný
čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne horúcich miestach, napríklad, v aute alebo na priamom
slnku.
• Ak sa znečistia konektory akumulátora, fotoaparát sa nemusí zapnúť, akumulátor sa nemusí
nabíjať alebo sa môžu vyskytnúť ďalšie príznaky. V takýchto prípadoch jemne utrite akúkoľvek
nečistotu pomocou jemnej handričky.
Uskladnenie akumulátora
Index
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
Na zachovanie funkcie akumulátora ho počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite
a potom úplne vybite vo fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie (str. 76),
pokým sa nevypne napájanie.
• Aby sa udržali konektory akumulátora v čistote a zabránilo sa skratu, počas prenášania alebo
skladovania akumulátora ho vložte do plastového vrecka, atď., aby bol izolovaný od kovových
predmetov, atď.
Informácie o životnosti akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním
znižuje. Ak sa čas použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazne skráti, je pravdepodobne
potrebné akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• Akumulátor NP-BN1 (je súčasťou dodávky) sa môže použiť len pre modely Cyber-shot
kompatibilné s typom N.
155SK
Nabíjačka akumulátora
Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať výlučne typy akumulátorov
NP-BN1 (a žiadne iné typy). Akumulátory iných typov by mohli vytiecť, prehriať sa alebo
vybuchnúť, ak sa ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým nebezpečenstvu zranenia elektrickým
prúdom a popálenia.
• Kontrolka CHARGE na dodávanej nabíjačke akumulátora bliká dvoma spôsobmi.
Rýchle blikanie: Kontrolka opakovane svieti a zhasína v približne 0,15-sekundových intervaloch.
Pomalé blikanie: Kontrolka opakovane svieti a zhasína v približne 1,5-sekundových intervaloch.
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,
životnosť akumulátorových článkov sa môže skrátiť.
• Keď bliká kontrolka CHARGE, vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho naspäť do nabíjačky
tak, aby bolo počuť cvaknutie. Ak kontrolka CHARGE znovu bliká, môže to znamenať chybu
akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili iný ako špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte,
či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak je akumulátor špecifikovaného typu, vyberte
akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne. Ak
nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v akumulátore.
• Ak kontrolka CHARGE bliká pomaly, nabíjačka je v režime standby a nabíjanie bolo dočasne
zastavené. Nabíjanie sa dočasne zastaví a zmení sa na režim standby, keď je teplota mimo rozsahu
vhodného pre nabíjanie. Nabíjanie sa opäť spustí a kontrolka CHARGE sa rozsvieti, keď sa
teplota vráti do rozsahu vhodného pre nabíjanie. Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C.
Index
156SK
Norma TransferJet
Obsah
Komunikácie TransferJet sú v súlade s nižšie uvedenou normou.
Norma TransferJet:
Je v súlade s PCL Špec. Rev. 1.0
• Použite vyššie uvedený „SCSI“ komunikačný protokol, keď sa pripájate k zariadeniu
kompatibilnému s TransferJet (predáva sa osobitne). Alebo použite komunikačný protokol
„OBEX“ pre zdielanie dát medzi fotoaparátmi.
Vyhľadávanie
operácie
Názov triedy protokolu (druh komunikácie):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
157SK
Obsah
Počet statických záberov a čas
záznamu pre videozáznamy
Počet statických záberov a maximálny čas nahrávania sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok snímania a pamäťovej karty.
(Jednotky: Zábery)
Kapacita
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
3
265
530
1050
2100
4250
10M
5
395
790
1600
3200
6400
5M
7
570
1100
2300
4650
9300
145
11500
23000
46500
94000
188000
16:9(12M)
4
325
650
1300
2600
5200
16:9(2M)
23
1800
3600
7300
14500
29000
VGA
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie vyšší než 99 999, objaví sa indikátor „>99999“.
• Ak sa na tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí
zobraziť v skutočnej veľkosti.
Index
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pribl. 23 MB
Veľkosť
Vyhľadávanie
operácie
Statické zábery
Videozáznamy
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy pre
všetky súbory videozáznamov. Jednorázové nepretržité snímanie je možné v trvaní
približne 29 minút alebo maximálne do 2 GB dát.
(h (hodiny), m (minúty), s (sekundy))
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom
Pribl. 23 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1280×720(Fine)
—
0 h 25 m
(0 h 20 m)
0 h 55 m
(0 h 40 m)
1 h 50 m
(1 h 20 m)
3 h 40 m
(2 h 45 m)
7 h 25 m
(5 h 30 m)
1280×720 (Standard)
—
0 h 40 m
(0 h 25 m)
1 h 20 m
(0 h 55 m)
2 h 40 m
(1 h 50 m)
5 h 25 m
(3 h 40 m)
10 h 50 m
(7 h 25 m)
0 m 52 s
(0 m 39 s)
1 h 20 m
(1 h 0 m)
2 h 40 m
(2 h 0 m)
5 h 25 m
(4 h 0 m)
10 h 50 m
(8 h 5 m)
21 h 45 m
(16 h 20 m)
VGA
Číslo v ( ) je minimálny čas záznamu.
158SK
Pokračovanie r
Poznámky
Obsah
• Fotoaparát používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatické prispôsobenie kvality
záberu tak, aby vyhovovala zaznamenávanej scéne. Táto technológia spôsobuje výkyvy v čase
záznamu média.
• Videozáznamy, ktoré obsahujú rýchlo sa pohybujúce zábery sa zaznamenávajú pri vyššej
prenosovej rýchlosti vyžadujúcej väčšiu kapacitu pamäte, čo skracuje celkový čas záznamu.
Čas záznamu sa môže líšiť v závislosti od podmienok záznamu, objektu a veľkosti záberu.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
159SK
Preventívne opatrenia
Poznámka k noseniu
Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty utierajte z povrchu LCD displeja použitím čistiacej
súpravy na LCD displeje (predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto, keď máte fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc alebo
sukne. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácie
• Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo vozidle zaparkovanom na slnku, fotoaparát sa môže
zdeformovať a môže dôjsť k poruche.
• Na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
• Na miestach vystavených otrasom
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal piesok ani prach. Môže to poškodiť fotoaparát.
Poškodenie niekedy nie je možné opraviť.
Obsah
Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve otlačky prstov alebo prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
Index
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred poškodením:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu, liehu,
jednorázovým handričkám, odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom alebo insekticídom.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených chemikálií.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Informácie o prevádzkových teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do 40°C. Nedoporučuje sa snímanie v extrémne
studenom alebo horúcom prostredí, ktoré presahuje tento rozsah.
Informácie o vnútornom nabíjateľnom záložnom akumulátore
Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenia času a dátumu
a ďalšie nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však používate
fotoaparát len počas krátkej doby, akumulátor sa postupne vybije. Ak fotoaparát vôbec
nepoužívate po dobu približne 1 mesiaca, akumulátor sa úplne vybije. Preto zaistite, aby bol tento
nabíjateľný akumulátor nabitý pred použitím fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď nabíjateľný akumulátor nie je nabitý. Nebudú sa však
indikovať dátum a čas.
Postup pri nabíjaní vnútorného nabíjateľného záložného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac vypnutý.
160SK
Index
E
AF Illuminator ................................................................94
Easy Mode
Prezeranie ...................................................................73
Anti Blink ..........................................................................70
Snímanie ......................................................................41
Area Setting ....................................................................126
Empty Music ..................................................................114
Auto Orientation ...........................................................98
EV...........................................................................................56
Autoportrét .......................................................................47
Exposure data ..................................................................91
Expozícia ............................................................................56
B
Eye-Fi .................................................................................117
Beach ....................................................................................31
F
Blink Alert .......................................................................101
Face Detection ................................................................67
Bodové meranie .............................................................63
File Number ....................................................................125
Burst Settings ...................................................................54
Fireworks ............................................................................32
Flash ................................................................................45, 46
C
Focus .....................................................................................61
Calendar ..............................................................................74
Format ................................................................................120
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Beep.....................................................................................102
Vyhľadávanie
operácie
Akumulátor.....................................................................155
Obsah
A
Calibration .......................................................................119
G
Change REC.Folder ..................................................122
Gourmet ..............................................................................31
Clock Settings ................................................................127
Grid Line ............................................................................95
Close Focus .......................................................................55
COMPONENT .............................................................108
H
Copy ....................................................................................124
HD(1080i) ........................................................................108
Create REC.Folder ....................................................121
High Sensitivity...............................................................31
Customize...........................................................................21
Hi-Speed Shutter ...........................................................32
Index
Center AF ..........................................................................61
Housing .............................................................................110
D
Date & Time Setting..................................................127
I
Delete ...................................................................................79
Image Index ......................................................................75
Delete REC.Folder ....................................................123
Image Size ..........................................................................51
Demo Mode ....................................................................106
In-Camera Guide .....................................................23, 72
Digital Zoom ....................................................................97
Initialize.............................................................................107
Disp. Resolution.............................................................96
Inteligentný zoom..........................................................97
Display color ..................................................................105
Intelligent Auto ..............................................................26
Display Settings
ISO .........................................................................................57
Prezeranie ...................................................................90
Snímanie ......................................................................71
L
Dočasne otočené zobrazenie ..................................39
Landscape ..........................................................................31
Dotykový panel ..............................................................19
Language Setting .........................................................104
Download Music ..........................................................113
LCD Brightness ............................................................103
DPOF ...................................................................................87
LUN Settings..................................................................112
DRO ......................................................................................69
161SK
Používanie fotoaparátu v zahraničí ...................152
Macro ....................................................................................55
Power Save ......................................................................115
Mass Storage ..................................................................111
Prehrávanie
Meranie s viacerými modelmi ................................63
Statické zábery .........................................................36
Metering Mode ...............................................................63
Videozáznamy ..........................................................40
Movie Mode
Prezeranie ...................................................................40
Obsah
M
Presný digitálny zoom .................................................97
Priečinok
Vymazanie ................................................................123
Movie shooting scene ..................................................42
Vytvorenie ................................................................121
MTP .....................................................................................111
Výber .............................................................................93
Multi AF .............................................................................61
Zmena .........................................................................122
Multikonektor ...............................................128, 129, 134
Print ................................................................................87, 138
Music Transfer ..............................................................132
Pripojenie
Vyhľadávanie
operácie
Snímanie ......................................................................29
Počítač .........................................................................134
TV prijímač ..............................................................128
Nabíjačka akumulátora ............................................156
Program Auto ..................................................................30
Názvy jednotlivých častí ............................................16
Protect ..................................................................................86
Norma TransferJet......................................................157
PTP.......................................................................................111
NTSC ..................................................................................109
Number of images in index ......................................92
R
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
N
REC Mode ........................................................................25
Red Eye Correction .....................................................84
Obrazovka MENU .................................................11, 13
Red Eye Reduction ....................................................100
Operačný systém (OS) .............................................131
Retouch ...............................................................................84
Optický zoom .............................................................35, 97
Riešenie problémov ...................................................139
Index
O
Rotate ...................................................................................88
P
Paint.......................................................................................83
S
PAL .....................................................................................109
Samodiagnostické zobrazenie ..............................147
Pamäťová karta .........................................................3, 153
Scene Recog. Guide .....................................................99
Panorama Image Size ..................................................51
Scene Recognition ........................................................64
Panoráma ...........................................................................27
Scene Selection ...............................................................31
Pet ...........................................................................................31
SD .........................................................................................108
Pixel .......................................................................................53
Select Folder .....................................................................93
Playback Zoom ...............................................................37
Self-Timer .....................................................................47, 49
PMB.....................................................................................132
Send by TransferJet .....................................................81
PMB Portable ................................................................136
Settings.................................................................................14
Počet statických záberov .........................................158
Shooting Direction........................................................50
Počítač ................................................................................131
Slideshow ............................................................................76
Importovanie záberov ...............................134, 135
Slow Synchro ....................................................................45
Odporúčané prostredie .....................................131
Smile Shutter ....................................................................43
Počítač Macintosh ................................................131
Snímanie
Počítač s operačným systémom
Windows ....................................................................131
Statické zábery .........................................................26
Počítač Macintosh .......................................................131
Snow ......................................................................................32
Počítač s operačným systémom Windows .....131
Soft Skin ..............................................................................31
Videozáznamy ..........................................................29
162SK
Soft Skin Effect ...............................................................66
Soft Snap.............................................................................31
Spot AF ...............................................................................61
Stredovo vážené meranie ..........................................63
Obsah
Softvér ................................................................................132
Sweep Panorama............................................................27
TransferJet.......................................................................116
Trimming (Resize) ........................................................84
TV prijímač .............................................................128, 129
Twilight ................................................................................31
Twilight Portrait .............................................................31
Underwater .......................................................................32
Underwater Sweep Panorama ...............................34
Underwater White Balance .....................................60
Unsharp masking ...........................................................84
USB Connect .................................................................111
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
U
Vyhľadávanie
operácie
T
USB konektor................................................................134
VGA......................................................................................51
Video Out ........................................................................109
Index
V
View Mode ........................................................................85
Vnútorná pamäť .............................................................22
Volume Settings .............................................................89
Výstražné indikátory a upozornenia ................147
W
White Balance .................................................................58
Wide Zoom .......................................................................38
Z
Zameriavací rámček AF zóny ................................61
Značka poradia tlače .................................................138
Zoom.....................................................................................35
163SK
Poznámky k licencii
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ NA ZÁKLADE LICENCIE PORTFÓLIA
PATENTOV VIZUÁLNEHO FORMÁTU MPEG-4 PRE OSOBNÉ
A NEKOMERČNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽOM NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU PRE VIZUÁLNY FORMÁT
MPEG-4 („VIDEO VO FORMÁTE MPEG-4“)
A/ALEBO
(ii)DEKÓDOVANIE VIDEA VO FORMÁTE MPEG-4, KTORÉ BOLO
KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ
A NEKOMERČNÚ ČINNOSŤ A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ LICENCIU SPOLOČNOSTI MPEG LA NA
POSKYTOVANIE VIDEA VO FORMÁTE MPEG-4.
LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI JU NIE JE MOŽNÉ APLIKOVAŤ NA
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE
INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA PROPAGAČNÉHO, VNÚTORNÉHO
A KOMERČNÉHO POUŽITIA A LICENCOVANIA JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC.
VIĎ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Obsah
Fotoaparát je vybavený softvérmi „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“
a „libjpeg“. Tieto softvéry poskytujeme na základe licenčných dohôd, ktoré sa uzatvárajú
s vlastníkmi autorských práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto
softvéry sme povinní informovať vás o nasledujúcom. Prečítajte si prosím nasledujúce
oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“,
„pcre“ a „libjpeg“ softvérov.
Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahujú GNU GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako
„LGPL“).
Informuje vás o tom, že máte právo pristupovať, upravovať a prerozdeľovať zdrojový kód
pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej stránke. Môžete ho prevziať na nasledujúcej adrese
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme radi, ak nás nebudete kontaktovať, pokiaľ ide o obsah zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „GPL“ a „LGPL“ softvéru.
Na prezeranie súboru PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak nie je nainštalovaný
vo vašom počítači, môžete ho prevziať z webovej stránky Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Informácie o licencii pre softvér „Music Transfer“ na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
164SK
Download PDF