Sony | DSC-T500 | Sony DSC-T500 Návod na použitie

VKLIKNITE!
Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií na
snímanie
Digitálny fotoaparát
Príručka k zariadeniu Cybershot
DSC-T500
Pred zapnutím zariadenia si dôkladne
prečítajte túto príručku a „Návod na
používanie“ a „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
a uschovajte ich pre budúce použitie.
Používanie funkcií na
prezeranie
Osobné
prispôsobenie
nastavení
Prezeranie záberov
v TV prijímači
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Index
© 2008 Sony Corporation
3-700-728-82(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ (nie je súčasťou dodávky)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátom môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“:
S fotoaparátom
nemôžete používať
pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Nie je možné použiť iné pamäťové
karty.
Bližšie informácie o karte „Memory
Stick Duo“ nájdete na str. 133.
Pri použití pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ v zariadení
kompatibilnom s kartami
„Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra
pamäťových kariet Memory Stick Duo
(nie je súčasťou dodávky).
Adaptér
pamäťových kariet
Memory Stick Duo
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu a
uschovajte ho na chladné a suché miesto.
Tým uchováte funkcie akumulátora.
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 135.
2
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený
objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje
ostrý obraz vysokej kvality
s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v rámci systému zaistenia
kvality s osvedčením od spoločnosti Carl
Zeiss v súlade s kvalitatívnymi
štandardami spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Poznámky k LCD displeju
a objektívu
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu
LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu
a spôsobiť nefunkčnosť.
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
Informácie o používaní fotoaparátu
Poznámka k prehrávaniu
videozáznamov na iných
zariadeniach
Tento fotoaparát využíva na nahrávanie
videozáznamov hlavný profil kompresie
MPEG-4 AVC/H.264. Videozáznamy nahrané
týmto fotoaparátom preto nie je možné
prehrávať na zariadeniach, ktoré nepodporujú
kompresiu MPEG-4 AVC/H.264.
Zábery použité v tejto príručke
Zábery použité v tejto príručke ako príklady
záberov sú reprodukcie. Nejde o skutočné
zábery nasnímané týmto fotoaparátom.
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov ......... 8
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 8
Expozícia – Úprava intenzity svetla ...................................................................... 10
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia............................................................ 11
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“...................................... 12
Flash (Blesk) – O používaní blesku ...................................................................... 14
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 15
Indikátory na displeji ............................................................................... 17
Práca s dotykovým panelom .................................................................. 21
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 22
Používanie vnútornej pamäte ................................................................. 24
Základné funkcie
Snímanie statických záberov .................................................................. 25
Snímanie videozáznamov ....................................................................... 29
Prezeranie záberov ................................................................................. 31
Vymazávanie záberov ............................................................................. 35
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu ....................... 36
Položky ponuky ...................................................................................... 39
Používanie funkcií na snímanie
Zmena režimu snímania.......................................................................... 41
Snímanie záberov podľa režimu scény................................................... 43
Snímanie záberov (režim Program Auto) ................................................ 45
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
Metering Mode: Výber režimu merania
ISO: Výber svetelnej citlivosti
EV: Úprava intenzity svetla
4
Obsah
Ponuka pre snímanie...............................................................................51
REC Mode: Nastavenie režimu snímania záberov v rýchlom slede
EV: Úprava intenzity svetla
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
Metering Mode: Výber režimu merania
White Balance: Úprava farebných tónov
Color Mode: Zmena živosti záberu alebo pridanie špeciálnych efektov
Flash Level: Nastavenie intenzity blesku
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie potlačenia efektu červených očí
Face Detection: Rozpoznanie tváre objektu
SteadyShot: Výber režimu funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu
Setup: Výber nastavení snímania
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka pre prezeranie ............................................................................59
(Retouch): Retušovanie statických záberov
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti záberu podľa použitia
(Wide Zoom Display): Zobrazovanie statických záberov v režime 16:9
(Slideshow): Postupné prehrávanie záberov spolu s efektmi a hudbou
(Delete): Vymazávanie záberov
(Protect): Ochrana proti nechcenému vymazaniu
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Pootočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
(Volume Settings): Nastavenie hlasitosti
5
Obsah
Osobné prispôsobenie nastavení
Osobné prispôsobenie funkcie Manage Memory a nastavení ............... 71
Manage Memory .............................................................................. 72
Memory Tool — Memory Stick Tool ................................................ 72
Format
Change REC.Folder
Create REC.Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool............................................. 75
Format
Settings ............................................................................................ 76
Main Settings — Main Settings 1..................................................... 76
Beep
Continuous Play
Calibration
Function Guide
Initialize
Main Settings — Main Settings 2..................................................... 78
USB Connect
Video Out
CTRL FOR HDMI
TV TYPE
Shooting Settings — Shooting Settings 1 ....................................... 80
AF Illuminator
AF Mode
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings — Shooting Settings 2........................................ 82
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings .................................................................................. 83
Language Setting ............................................................................. 84
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberov v TV prijímači........................................................... 85
6
Obsah
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows ..........91
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky) ...............................................94
Informácie o aplikácii „Picture Motion Browser“ (je súčasťou
dodávky)..................................................................................................96
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“ ................................................................................................... 97
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion
Browser“ ...............................................................................................101
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači pomocou fotoaparátu
ich skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ ..................104
Použitie aplikácie „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky) ..................106
Práca s počítačom Macintosh ..............................................................107
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ..................................110
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov .......................................................111
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s
PictBridge..............................................................................................112
Tlač vo fotozberni..................................................................................115
Riešenie problémov
Riešenie problémov ..............................................................................117
Výstražné indikátory a upozornenia ......................................................128
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájania .......................132
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ .............................133
Informácie o akumulátore .....................................................................135
Informácie o nabíjačke ..........................................................................136
Index
Index .....................................................................................................137
7
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších záberov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
(Blesk)
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, ako používať
rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napríklad obrazovka HOME (str. 36) a
ponuky (str. 38).
Zaostrenie
Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Nestláčajte spúšť hneď
úplne nadoraz.
Zatlačte a pridržte
spúšť do polovice.
Indikátor aretácie
AE/AF
bliká , svieti/pípa
Až potom zatlačte
spúšť úplne
nadoraz.
Keď je zaostrenie náročné t [Focus] (str. 45)
Ak je záber rozmazaný aj po zaostrení, môže to byť kvôli otrasom fotoaparátu pri
snímaní. t Pozrite si časť „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ nižšie.
8
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Počas snímania záberu sa fotoaparát náhodne pohol. Nazývame to „Chvenie
fotoaparátu“. Ak sa však počas snímania záberu pohol snímaný objekt, nazývame to
„Rozmazanie objektu“.
Chvenie fotoaparátu
Príčina
Vaše ruky alebo telo sa chveje, keď držíte
fotoaparát a stlačíte spúšť a celý obraz je
rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo
umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.
• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po
stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich
bokoch.
Rozmazanie objektu
Príčina
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený
stabilne, objekt sa počas expozície pohne,
takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri
výbere scény.
• Zvoľte si vyššiu hodnotu citlivosti ISO na
zvýšenie rýchlosti uzávierky a stlačte spúšť
predtým, než sa objekt pohne.
Poznámky
• Funkcia ochrany pred rozmazaním je štandardne pri výrobe aktivovaná, takže chvenie
fotoaparátu sa automaticky obmedzuje. To však nie je účinné pri rozmazaní objektu.
• Okrem toho sa chvenie fotoaparátu a rozmazanie objektu vyskytuje často pri slabom osvetlení
alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako napr. pri podmienkach, ktoré sa vyskytujú v režimoch
(Twilight) alebo
(Twilight Portrait). V tom prípade vezmite pri snímaní do úvahy vyššie
spomínané tipy.
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnuť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri uvolnení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (odporúčaný index
expozície)
= Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavý záber
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Úprava hodnoty EV:
Expozíciu určenú fotoaparátom môžete
zmeniť (str. 50).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavší záber
10
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty
expozície (str. 48).
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Úprava citlivosti ISO (odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery
sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Ďalšie informácie o úprave citlivosti ISO nájdete na str. 49.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí
rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na zábere ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Balance] (str. 53).
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a
zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci na
displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore počítača
sa líši.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 10M
3648 pixelov × 2736 pixelov = 9 980 928 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Počet
pixelov
Výber veľkosti záberu pre použitie (str. 13, 27, 30)
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu ale malá
veľkosť súboru)
12
Príklad: Tlač až do
formátu A3+
Príklad: Vhodné
pripojiť do
odosielaných
e-mailov
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť záberu
Použitie
10M
(3648×2736)
Pre tlač až do formátu A3+
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
Snímanie vo formáte 3:2
5M
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
3M
(2048×1536)
Pre tlač až do formátu
10×15 cm alebo 13×18 cm
VGA
(640×480)
Snímanie pri malej veľkosti
záberu pre e-mailové
prílohy
16:9
(7M)*2
(3648×2056)
Pre prezeranie na HDTV
prijímačoch a tlač až do
formátu A4
16:9
(2M)*2
(1920×1080)
Pre prezeranie na HDTV
prijímačoch
.
Počet záberov
Tlač
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
*1) Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2 ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
*2) Zábery vyplnia celú plochu displeja. Počas tlače môžu byť obidva okraje záberu orezané (str. 125).
Veľkosť videozáznamu
1280×720(Fine)
Priemerná bitová
rýchlosť za sekundu
Použitie
9 Mb/s
Snímanie videozáznamu najvyššej
kvality pre zobrazenie na HDTV
prijímači
6 Mb/s
Snímanie videozáznamu štandardnej
kvality pre zobrazenie na HDTV
prijímači
3 Mb/s
Snímanie záberu s veľkosťou
vhodnou na odovzdanie na WEB
1280×720(Standard)
VGA
• Videozáznamy snímané týmto fotoaparátom sa nahrávajú v kompresii MPEG-4 AVC/H.264,
približne 30 snímok/s, progresívne, formát AAC, mp4.
• Čím väčšia je veľkosť záberu a priemerná bitová rýchlosť, tým vyššia je kvalita záberu.
• Keď pre videozáznamy zvolíte veľkosť záberu
, výsledkom bude záber telefoto.
13
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Flash
(Blesk)
O používaní blesku
Pri používaní blesku môžu byť oči objektu snímania červené, alebo sa na tomto mieste
môžu zjaviť biele bodky neurčitého tvaru. Tieto javy môžete obmedziť vykonaním
nasledujúcich krokov.
„Efekt červených očí“
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Akým spôsobom je možné obmedziť „Efekt červených očí“?
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [On] (str. 56).
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity)*pri výbere scény (str. 43). (Blesk sa vypne automaticky.)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] v ponuke
prezerania (str. 59) alebo pomocou dodaného softvéru „Picture Motion Browser“.
„Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení
bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice (prach, peľ
atď.) vo vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity)* pri výbere scény. (Blesk sa vypne automaticky.)
* Aj keď ste zvolili pri výbere scény režim
(High Sensitivity), rýchlosť uzávierky môže byť nižšia
pri slabom osvetlení alebo na tmavom mieste. V takom prípade použite statív alebo držte ruky po
stlačení spúšte pevne pri svojich bokoch.
14
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní si pozrite na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
Fotoaparát
Spodná časť
A Spúšť (26)
B Páčka transfokácie (W/T) (27, 30)
C Stereofónny mikrofón
D Tlačidlo
(Prehrávanie) (31)
E Tlačidlo POWER/kontrolka
POWER
A LCD displej/Dotykový panel (21, 22)
F Flash (Blesk) (28)
B Prepínač režimu (25, 29)
G Objektív
C Háčik pre popruh na zápästie/
rukovať
H Kontrolka samospúšte (27, 30)/AF
iluminátor (80)
I Kryt objektívu
D Reproduktor
E Priestor pre vloženie akumulátora
F Multikonektor
G Kontrolka prístupu
H Slot pre pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
I Páčka uvoľnenia akumulátora
J Kryt priestoru pre akumulátor/
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
K Otvor pre statív
• Použite statív so skrutkou kratšou než
5,5 mm. Inak fotoaparát nebude možné
bezpečne upevniť a fotoaparát by sa
mohol poškodiť.
15
Popis jednotlivých častí
Viacvýstupový stojan
E Konektor DC IN
Pri použití sieťového adaptéra ACLS5K (nie je súčasťou dodávky)
Značka v
1 Do
konektora DC
IN
Po umiestnení fotoaparátu do
viacvýstupového stojana sa stojan
používa v nasledujúcich situáciách:
• Pri prepojení fotoaparátu a počítača
pomocou kábla USB.
• Pri pripojení do audio / video
vstupných konektorov TV prijímača.
• Pri pripojení k tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge.
A Terminál konektora fotoaparátu
B Konektor HDMI OUT (86)
C Konektor A/V OUT (STEREO) (85)
D Konektor USB (97, 112)
16
2 Do elektrickej
zásuvky
• Akumulátor nie je možné nabiť
pripojením fotoaparátu k sieťovému
adaptéru AC-LS5K. Na nabitie
akumulátora použite nabíjačku (je
súčasťou dodávky).
Indikátory na displeji
Dotknutím sa [DISP] v pravej dolnej
časti displeja zmeníte obrazovku výberu
zobrazenia displeja (str. 22).
Podrobnosti o ovládaní si pozrite na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor (128)
Pri snímaní statických záberov
Nabíjanie blesku
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (128)
Stupnica transfokácie
(27, 30, 81)
B
Zobrazenie
Význam
SteadyShot (58)
• Zobrazí sa po stlačení
spúšte do polovice
v preddefinovaných
nastaveniach.
Pri snímaní videozáznamu
Záznamové médiá
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Priečinok pre ukladanie
záznamov (72)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
96
Indikátor počtu voľných
záberov
00:25:05
Zostávajúci čas záznamu
(h:m:s)
AF iluminátor (80)
17
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
• Pri indikácii vibrácií sa
vám nemusí podariť
nasnímať ostré zábery
kvôli nedostatočnému
osvetleniu. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa objaví
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu,
použiť blesk pre získanie
lepších svetelných
podmienok alebo použiť
statív či iné upevňovacie
prostriedky fotoaparátu
(str. 9).
0/3
Intenzita blesku (56)
Face Detection (57)
• Keď sa rýchlosť uzávierky
spomalí pod určitú
hodnotu pri
nedostatočných
svetelných podmienkach,
na zníženie šumu na
záberoch sa automaticky
aktivuje funkcia pomalej
uzávierky NR (Noise
Reduction – Redukcia
šumu).
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO (49)
+2.0EV
Hodnota expozície (50)
Macro/Zaostrenie na
krátku vzdialenosť
(28, 30)
Focus (45)
Dotykový indikátor AF
(26)
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display Setup]
nastavená na [Image
Only].
Samospúšť (27, 30)
Vyváženie bielej farby
(53)
Režim blesku (28)
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display Setup]
nastavená na [Image
Only].
Color mode (Režim
farieb) (55)
Zobrazenie
Význam
Zameriavací rámček AF
zóny (45)
18
Aretácia AE/AF (26)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Metering Mode (48)
C
Počítadlo statických
záberov (30)
Tlačidlo Photo (30)
z
Red-eye reduction
(Potlačenie červených
očí) (56)
Režim záznamu (51)
Význam
Histogram (23)
Upozornenie na vibrácie
Standby
REC
Pohotovostný stav pre
videozáznam/Nahrávanie
videozáznamu
0:12
Čas záznamu (m:s)
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor (128)
Veľkosť záberu (13)
Značka poradia tlače
(DPOF) (115)
Ochrana proti zmazaniu
(67)
C:32:00
Pri prehrávaní videozáznamov
Samodiagnostické
zobrazenie (128)
Transfokácia počas
prehrávania (32)
B
Zobrazenie
Význam
Reprodukčné médium
(„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Priečinok pre
prehrávanie (69)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
8/8
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
Pripojenie k PictBridge
(114)
• Nevyberajte fotoaparát
z viacvýstupového stojana
alebo neodpájajte kábel
USB, keď je na displeji
zobrazená táto ikona.
Zmena priečinku (69)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
Pripojenie k PictBridge
(112)
VOL.
Hlasitosť (70)
19
Indikátory na displeji
C
Zobrazenie
Význam
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO (49)
+2.0EV
Hodnota expozície (50)
Režim merania (48)
Flash (Blesk)
Vyváženie bielej farby
(53)
N
Prehrávanie (31)
Lišta prehrávania
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo priečinka – súboru
(69)
2008 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
na prehrávanom zábere
Histogram (23)
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
20
Práca s dotykovým panelom
LCD displej zobrazuje aj tlačidlá na ovládanie fotoaparátu (dotykový panel).
Dotykový panel
1 Zapnite fotoaparát.
Počas snímania: Posuňte kryt objektívu nadol.
Počas prehrávania: Stlačte
(Prehrávanie).
2 Dotknite sa jemne prstom tlačidiel na displeji.
Informácie o tlačidlách dotykového panela
• Ak nie je položka, ktorú chcete nastaviť zobrazená na displeji, dotknutím sa v/V/b/B
zmeňte stránku.
• Dotykom na [BACK] alebo [×] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
• Dotykom na [OK] prejdete na nasledujúcu obrazovku.
• Dotknutie sa tlačidla [?] zobrazí pomôcku o príslušnej dotykovej položke. Ak chcete
skryť tohto sprievodcu, dotknite sa opäť tlačidla [?].
• Ak chcete pracovať s dotykovým panelom, jemne sa ho dotknite prstom.
• Nestláčajte LCD displej väčšou silou, než je potrebné.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na
chvíľu zmiznú. Tlačidlá a ikony sa zobrazia znova, keď zdvihnete prst z displeja.
21
Zmena zobrazenia na displeji
Ak chcete prejsť k zobrazeniu s
výberom zobrazenia, dotknite sa tlačidla
[DISP] na displeji.
• Všetky nastavenia okrem [LCD Brightness]
je potrebné vykonať zvlášť pre snímanie a
prehrávanie.
• V indexovom režime je možné nastaviť počet
zobrazovaných záberov (str. 32).
Simple
Zobrazujú sa len tlačidlá dotykového
panela.
Image Only
DISP
• Ak sa dotknete
počas prehrávania
v režime [Normal] alebo [Simple],
zobrazenie sa dočasne prepne na [Image
Only]. Ak chcete, aby sa tlačidlá
dotykového panela znovu zobrazili,
dotknite sa stredu displeja.
[Display Setup]
Umožňuje nastaviť, či sa na displeji majú
alebo nemajú zobrazovať tlačidlá a
ikony.
Normal
Tlačidlá a ikony dotykového panela
sa zobrazujú.
• Ak sa počas režimu [Image Only]
dočasne dotknete stredu displeja,
zobrazenie sa prepne na [Normal].
Dotykom na
sa vrátite na
zobrazenie v režime [Image Only].
• Pri snímaní alebo prehrávaní vo formáte
s pomerom strán 16:9 je užitočné
nastavenie [Image Only], pretože vyplní
celú plochu displeja.
22
Zmena zobrazenia na displeji
[Display Histogram]
Umožňuje nastaviť, či sa na displeji má
alebo nemá zobrazovať histogram.
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom
počas snímania a prehrávania sa môže
vyskytnúť:
– Keď blysne blesk.
– Keď je rýchlosť uzávierky nízka alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
[LCD Brightness]
Umožňuje nastaviť jas podsvietenia.
A
Dark (Tmavší)
B
Bright (Svetlejší)
• Ak prezeráte zábery pri dobrom vonkajšom
osvetlení, obnovte nastavenie na [Bright], ak
je hodnota [LCD Brightness] nastavená na
[Normal].
Avšak pri svetlejšom podsvietení displeja sa
rýchlejšie vyminie kapacita akumulátora.
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci jas záberu. Zobrazenie grafu
indikuje svetlý záber, ak je naklonený
doprava a tmavý záber, ak je naklonený
doľava.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa tiež objaví pri prehrávaní
samostatného záberu, ale nebudete môcť
upraviť expozíciu.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
Pri snímaní
– Pri zobrazení ponuky.
– Pri nahrávaní videozáznamu
Počas prehrávania
– Pri zobrazení ponuky.
– V indexovom režime
– Pri používaní transfokácie počas
prehrávania.
– Pri otáčaní statických záberov.
– Počas prehrávania videozáznamov
23
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 4 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
Ak je vložená pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Práve sa prehrávajú zábery, ktoré sú
uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ je možné vykonať
niekoľko funkcií.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta a
potom vykonajte postup, ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 74).
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 97 až 103 bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
vloženej vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Po pripojení fotoaparátu k počítaču pomocou kábla USB môžete kopírovať údaje uložené vo
vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však kopírovať dáta z počítača do vnútornej pamäte.
24
Základné funkcie
Snímanie statických záberov
V tejto časti je uvedený postup snímania statických záberov s použitím základných
funkcií.
Spúšť
Páčka transfokácie (W/T)
Prepínač režimu
Statický záber
A Image Size (str. 27)
Základné funkcie
Dotykový panel
B Self-Timer (str. 27)
C Režim snímania (str. 41)
D Režim blesku (str. 28)
E Macro/Zaostrenie na krátku vzdialenosť
(str. 28)
1 Nastavte prepínač režimu do polohy
(statický záber).
2 Otvorte kryt objektívu.
3 Držte fotoaparát pevne zovretý a ruky majte pri bokoch.
Umiestnite snímaný
objekt do stredového
rámčeka alebo sa
dotknite bodu
zaostrenia.
25
Snímanie statických záberov
z Ak chcete zvoliť bod, na ktorý chcete zaostriť, dotknite sa displeja.
Po dotknutí sa objektu na dotykovom paneli sa zobrazí
rámček a po stlačení spúšte do polovice sa rámček presunie
do ohniska. Ak sa v rámčeku nachádza tvár, okrem ohniska
sa automaticky optimalizujú jas a tón farieb.
• V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí
, ak sa na
dotknutom mieste rozpozná tvár. Ak sa na dotknutom
mieste rozpozná iný objekt ako ľudská tvár, zobrazí sa .
Ak chcete túto funkciu zrušiť, dotknite sa
.
• Túto funkciu nie je možné použiť v režime
(Close
focus enabled) alebo počas digitálnej transfokácie.
• Túto funkciu môžete použiť, keď je režim snímania pre
statický záber nastavený na režimy
(Auto
Adjustment),
(Program Auto) alebo
(Soft Snap).
• Ak sa dotknete bodu mimo prípustného rozsahu
zaostrenia, zobrazí sa prípustný rozsah.
4 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
1Pre optimálne zaostrenie zatlačte a pridržte spúšť v polovici.
Indikátor z (Aretácia AE/AF) (zelený) bliká, zaznie pípnutie, indikátor prestane blikať
a zostane svietiť.
Indikátor aretácie AE/AF
2Zatlačte spúšť nadoraz.
26
Snímanie statických záberov
Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre
zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 50 cm (W), 80 cm (T) (od objektívu). Ak snímate
objekt z kratšej vzdialenosti, než je najkratšia snímacia vzdialenosť, snímajte v režime snímania
zblízka (Macro) alebo v režime zaostrenia na krátku vzdialenosť.
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Pozmeňte kompozíciu záberu a znovu zaostrite.
Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
Objekt sa rýchlo pohybuje.
Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
W/T Používanie transfokácie
Základné funkcie
–
–
–
–
–
–
Posuňte páčku transfokácie (W/T) na stranu T, ak chcete obraz priblížiť a posuňte ho
na stranu W, ak ho chcete opäť oddialiť.
• Ak transfokácia prekročí 5× zväčšenie, fotoaparát začne používať funkciu digitálnej transfokácie.
Bližšie informácie o nastavení transfokácie [Digital Zoom] a kvalite záberov nájdete na str. 81.
Zmena veľkosti záberu
Dotknite sa tlačidla nastavenia veľkosti záberu na displeji. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
Bližšie informácie o veľkosti záberov nájdete na str. 12.
Používanie samospúšte (Self-Timer)
Dotknite sa tlačidla nastavenia samospúšte na displeji. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
: Samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť
nespustí.
Kontrolka samospúšte
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
• Použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením, čím zabránite rozmazaniu záberu. Spúšť sa
uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte, čím sa redukuje otras fotoaparátu pri stlačení tlačidla
spúšte.
27
Snímanie statických záberov
Blesk (Výber režimu blesku pre statické zábery)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu blesku na displeji. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
: Automatický blesk
Rozbliká sa pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle (preddefinované nastavenie)
: Zapnutý vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapnutý vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky, takže
sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
: Vypnutý vynútený blesk
• Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
• Kým sa nabíja blesk, na obrazovke je zobrazený symbol
.
Zapnutie režimu Macro/Close focus enabled (Snímanie blízkych
objektov)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu Macro/Close focus na displeji. Dotknite sa
požadovanej položky a potom sa dotknite [BACK].
: Režim Macro vypnutý
: Režim Macro zapnutý
Strana W: Cca. 8 cm alebo ďalej
Strana T: Cca. 80 cm alebo ďalej
: Close focus enabled
Aretované na stranu W: Približne 1 až 20 cm
Tento režim použite na snímanie z ešte kratších vzdialeností než pri snímaní v režime Macro.
• Pri snímaní záberov v režimoch Macro alebo Close focus sa zníži rýchlosť funkcie Auto Focus
(automatické zaostrenie).
Macro
• Odporúča sa nastaviť transfokáciu celkom na stranu W.
Zaostrenie na krátku vzdialenosť
• Optická transfokácia je zamknutá na strane W a nie je možné ju použiť.
• Zábery nie je možné snímať v režimoch Burst alebo Bracket (str. 51).
• Pri snímaní záberov v režime Close focus nie je možné použiť funkciu rozpoznania tváre.
• Tento režim sa zruší, ak vypnete zariadenie alebo prepnete zariadenie do iného režimu.
28
Snímanie videozáznamov
V tejto časti je uvedený postup snímania videozáznamov s použitím základných funkcií.
Spúšť
Páčka transfokácie (W/T)
Prepínač režimu
Videozáznam
A Image Size (str. 30)
Základné funkcie
Dotykový panel
B Self-Timer (str. 30)
C Režim snímania (str. 41)
D Macro (str. 30)
1 Nastavte prepínač režimu do polohy
(videozáznam).
2 Otvorte kryt objektívu.
3 Stlačte tlačidlo spúšte.
Spustí sa nahrávanie.
• Počas nahrávania sa na displeji zobrazí [REC].
Zastavenie nahrávania videozáznamu
Stlačte znova tlačidlo spúšte.
29
Snímanie videozáznamov
z Snímanie statických záberov počas nahrávania videozáznamov
Pri nahrávaní videozáznamov môžete dotykom na
(tlačidlo Photo) snímať statické zábery
len vtedy, keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou
dodávky).
Počítadlo statických záberov
Tlačidlo Photo
• Počas snímania jedného videozáznamu môžete nasnímať až tri statické zábery.
• Pri snímaní v režime [1280×720] sa pre statické zábery používa veľkosť záznamu
(približ. 0,9 MB) a pri snímaní v režime [VGA] sa používa
.
W/T Používanie transfokácie
Posuňte páčku transfokácie (W/T) na stranu T, ak chcete obraz priblížiť a posuňte ho
na stranu W, ak ho chcete opäť oddialiť.
• Počas snímania videozáznamu fotoaparát približuje obraz pomaly.
Zmena veľkosti záberu
Dotknite sa tlačidla nastavenia veľkosti záberu na displeji. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
Bližšie informácie o veľkosti záberov nájdete na str. 12.
Používanie samospúšte (Self-Timer)
Dotknite sa tlačidla nastavenia samospúšte na displeji. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
: Samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy
Macro (Snímanie blízkych objektov)
Dotknite sa tlačidla nastavenia Macro na displeji. Dotknite sa požadovanej položky a
potom sa dotknite [BACK].
: Režim Macro vypnutý
: Režim Macro zapnutý
Strana W: Cca. 8 cm alebo ďalej
Strana T: Cca. 80 cm alebo ďalej
• Odporúča sa nastaviť transfokáciu celkom na stranu W.
30
Prezeranie záberov
Dotykový panel
Statický záber
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Videozáznam
1 Stlačte tlačidlo
N/x
Základné funkcie
Páčka transfokácie
(W/T)
(Prehrávanie).
• Ak stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) pri vypnutom fotoaparáte, fotoaparát sa zapne a
nastaví sa na režim prehrávania. Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte opäť tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Zvoľte záber dotykom tlačidiel
(predchádzajúci)/
(nasledujúci).
Ak chcete prehrať videozáznam, dotknite sa N.
Rýchly posun vpred/rýchly posun vzad: M/m
Ovládanie hlasitosti:Dotknite sa
počas prehrávania videozáznamu a potom
nastavte hlasitosť pomocou / .
Zobrazenie ovládania hlasitosti ukončíte dotknutím sa [Exit].
Stop: Dotknite sa položky x.
• Dotykom na N môžete spustiť súvislé prehrávanie, keď je [Continuous Play] nastavené na
[On]. Keď je [Continuous Play] nastavené na [Off], N sa používa ako tlačidlo na prehrávanie
videozáznamu.
Tlačidlo Prehrávanie videozáznamu/[Continuous Play]
(str. 33)
Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť na obrazovke
HOME,
(Settings) t [
Main Settings 1] t
[Continuous Play] (str. 76).
• Keď je položka [Display Setup] nastavená na [Image Only], dotykom na pravú/ľavú stranu
displeja počas prehrávania statického záberu prejdete na nasledujúci/predchádzajúci záber a
dotykom na stred displeja prejdete na zobrazenie v režime [Normal]. Dotykom na
sa
vrátite na zobrazenie v režime [Image Only].
• Nie je možné prehrať videozáznamy nasnímané iným fotoaparátom.
31
Prezeranie záberov
Prezeranie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Dotknite sa statického záberu, kým je zobrazený, aby ste zväčšili príslušnú oblasť.
v/V/b/B: Upravuje polohu.
: Zmení rozsah transfokácie.
: Zapína/vypína v/V/b/B.
BACK: Zruší transfokáciu počas prehrávania.
Ukáže zobrazovanú oblasť celého záberu
V tomto prípade sa zväčší stred.
• Uloženie zväčšených záberov si pozrite v časti [Trimming] (str. 59).
• Pri prehrávaní v režime [Image Only] dotykom na stred displeja nastavte zobrazenie [Normal] a
potom sa znova dotknite displeja (str. 22).
Záber tiež môžete zväčšiť posunutím páčky transfokácie (W/T) na stranu T. Ak sa
chcete vrátiť, posuňte páčku na stranu W.
Prezeranie indexovej obrazovky (Image Index)
Dotknutím sa
Dotknutím sa
/
(Index) zobrazíte indexovú obrazovku.
zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu.
(Index)
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, dotknite sa miniatúry záberu
na indexovej obrazovke.
• Ak sa dotknete [DISP] v indexovom režime, môžete nastaviť počet záberov zobrazených na
indexovej obrazovke na 6 alebo 20 záberov.
• V režime samostatného záberu môžete zobraziť indexovú obrazovku posunutím páčky
transfokácie (W/T) na stranu W.
32
Prezeranie záberov
Prehrávanie prezentácie
Dotknite sa položky
(Slideshow).
Ak chcete ukončiť prezentáciu, dotknite sa panela a potom sa dotknite [Exit].
Ak chcete zmeniť nastavenia prezentácie, pozrite si str. 62.
Nastavenie hlasitosti hudby
Ak chcete vyvolať zobrazenie ovládania hlasitosti, dotknite sa panela, potom upravte
hlasitosť pomocou / . Zobrazenie ovládania hlasitosti ukončíte dotknutím sa [×].
• Pred začatím prehrávania môžete nastaviť hlasitosť s použitím
Základné funkcie
Prezentácia
(Volume Settings) v [MENU].
Prezeranie súborov s použitím súvislého prehrávania
Fotoaparát umožňuje súvislé prehrávanie nasnímaných súborov. Táto funkcia je
užitočná, keď chcete prehrať spolu viacero súborov videozáznamov.
Videozáznam0001
1 Dotykom na
Videozáznam0002 Statický záber0003 Videozáznam0004
/
zobrazte súbor, od ktorého sa má začať súvislé prehrávanie.
33
Prezeranie záberov
2 Dotknite sa položky N.
Spustí sa súvislé prehrávanie.
Dotykom na M spustíte rýchly posun vpred, dotykom na m spustíte rýchly posun vzad.
Dotykom na x zastavíte prehrávanie. Dotykom na N spustíte súvislé prehrávanie znova.
Zobrazenie nasledujúceho súboru počas súvislého prehrávania
Dotykom na > prejdete na začiatok nasledujúceho súboru.
Zobrazenie predchádzajúceho súboru počas súvislého prehrávania
Dotykom na . sa vrátite na začiatok práve prehrávaného súboru. Keď sa .
dotknete dvakrát, sekvencia záberov sa vráti na začiatok predchádzajúceho súboru.
34
Vymazávanie záberov
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Základné funkcie
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať, potom sa dotknite
(Delete).
3 Dotknite sa položky [OK].
Pri vymazávaní záberov z indexovej obrazovky
1 Dotknite sa
(Delete) počas zobrazenia v indexovom režime.
2 Dotknite sa záberu, ktorý chcete vymazať.
V označovacom poli záberu je zaškrtnutá značka
.
Značka
Ak chcete značky odstrániť, dotknite sa znova
• Dotknutím sa
.
na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu.
3 Dotknite sa položky
a potom položky [OK].
• Ak chcete vymazať všetky zábery, pozrite si str. 65.
35
Získanie poznatkov o rôznych funkciách
– HOME/Menu
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou k všetkým funkciám fotoaparátu a je ju možné vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
1 Dotykom na tlačidlo [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
Položka
Kategória
HOME
2 Dotknite sa kategórie, ktorú chcete nastaviť.
3 Dotknite sa položky v kategórii, ktorú chcete nastaviť.
Function Guide
• Ak sa zobrazuje sprievodca funkciami, potvrďte nastavenie dotykom na [OK].
• Obrazovku HOME nie je možné zobraziť v nasledujúcich situáciách:
– Počas výstupu na TV prijímač
– Keď je vytvorené pripojenie PictBridge.
– Keď je vytvorené pripojenie USB.
• Fotoaparát nastavíte do režimu snímania stlačením spúšte do polovice.
• Dotykom na [×] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
36
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu
Položky ponuky HOME
Dotknutím sa [HOME] sa zobrazia nasledujúce položky.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách sa zobrazujú v sprievodcovi v dolnej časti
displeja.
Kategórie
Položky
Shooting (str. 41)
View Images
Single Image (str. 31)
Image Index (str. 32)
Slideshow (str. 62)
Printing, Other
Print (str. 112)
Music Tool (str. 106)
Download Music
Manage Memory
Settings
Základné funkcie
Shooting*
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool (str. 72)
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool (str. 75)
Format
Main Settings
Main Settings 1 (str. 76)
Beep
Continuous Play
Calibration
Main Settings 2 (str. 78)
USB Connect
Video Out
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str. 80)
AF Illuminator
AF Mode
Shooting Settings 2 (str. 82)
Auto Orientation
Function Guide
Initialize
CTRL FOR HDMI
TV TYPE
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Clock Settings (str. 83)
Language Setting (str. 84)
* Použije sa režim snímania zvolený pomocou prepínača režimu (str. 41).
37
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu
Práca s položkami ponuky MENU
1 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
Sprievodca
Tohto sprievodcu
môžete zapnúť
alebo vypnúť
dotykom na [?].
[?]
MENU
• V závislosti od zvoleného režimu sa zobrazia rozličné položky.
2 Dotknite sa požadovanej položky ponuky.
• Ak je požadovaná položka ukrytá, opakovane sa dotýkajte v/V, kým sa táto položka neobjaví
na displeji.
3 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia.
4 Ponuku vypnete dotknutím sa [BACK].
38
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a režimu snímania.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
(
Režim statického záberu
: k dispozícii)
Režim videozáznamu
Zvolený režim
*1
REC Mode
—
—
— *2
EV
Focus
—
—
Metering Mode
—
—
White Balance
—
Color Mode
—
—
*
Flash Level
—
—
— *2
— *2
—
1
—
—
—
Red Eye
Reduction
*
1
—
—
Face Detection
*1
—
—
SteadyShot
Základné funkcie
Ponuka pre snímanie (str. 51)
—
Setup
*1 Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu Scene Selection (str. 44).
*2 Tieto položky sa objavia v dolnej časti displeja v režime [Program Auto] (str. 45).
39
Položky ponuky
Ponuka pre prezeranie (str. 59)
(Retouch)
(Wide Zoom Display)
(Delete)
(Multi-Purpose Resize)
(Slideshow)
(Protect)
(Print)
(Rotate)
(Volume Settings)
40
(Select Folder)
Používanie funkcií na snímanie
Zmena režimu snímania
Režim snímania je možné prepnúť.
Pre statické zábery sú k dispozícii tri režimy snímania: Auto Adjustment, Program
Auto, Scene Selection. Pre videozáznamy sú k dispozícii dva režimy nahrávania: Auto
Adjustment a High Sensitivity. Preddefinované nastavenie je Auto Adjustment.
Ak chcete zmeniť režim snímania na iný režim ako Auto Adjustment, pozrite sa na
nižšie opísaný postup.
1 Zvoľte režim snímania pomocou prepínača režimu.
Statický záber
Videozáznam
Prepínač
režimu
3 Dotknite sa požadovaného režimu.
4 Dotykom na [BACK] vypnite obrazovku
nastavenia.
Používanie funkcií na snímanie
2 Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu
snímania.
Režim statického záberu
: Auto Adjustment
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.
: Scene Selection
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény
(str. 43).
: Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť
uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou
ponuky. (Bližšie informácie o dostupných funkciách nájdete na str. 39.) Tlačidlá
nastavení pre zaostrenie, režim merania, ISO a EV sa objavia v dolnej časti
displeja (str. 45).
41
Zmena režimu snímania
Režim videozáznamu
: Auto Adjustment
Umožňuje ľahké snímanie videozáznamov s automaticky upravenými
nastaveniami.
: High Sensitivity
Umožňuje snímanie videozáznamov s nastaveniami prispôsobenými pre tmavé
prostredie.
42
Snímanie záberov podľa režimu scény
Režimy pre statické zábery (Scene Selection)
Nasledujúce režimy sú prednastavené tak, aby vyhovovali daným podmienkam scény.
High Sensitivity
Umožňuje snímať zábery bez
blesku aj pri nedostatočných
svetelných podmienkach
a znižuje mieru rozmazania
obrazu.
Soft Snap
Snow
Umožňuje nasnímanie jasných
záberov bez skreslenia farieb v
zasnežených scénach alebo
iných miestach, kde prevláda
biela farba.
Fireworks*
Umožňuje nasnímať ohňostroj
v jeho plnej kráse.
Landscape
Zaostruje sa len na vzdialené
objekty, aby sa nasnímala
krajinka a pod.
Twilight Portrait*
Umožňuje snímanie ostrých
záberov osôb s nočnou scénou v
pozadí bez ovplyvnenia
atmosféry.
Hi-Speed Shutter
Umožňuje zachytiť rýchlo sa
pohybujúce objekty vo
vonkajšom prostredí alebo na
iných jasných miestach.
• Rýchlosť uzávierky sa zvýši,
takže zábery z tmavých miest
budú tmavšie.
Používanie funkcií na snímanie
Umožňuje snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou pre
portréty a kvetiny atď.
Beach
Umožňuje jasne nasnímať
modrú farbu vody pri snímaní
scén pri mori alebo jazere.
Twilight*
Umožňuje snímanie nočných
scén na diaľku so zachovaním
temnej atmosféry pozadia.
* Ak snímate zábery pomocou režimov
(Twilight Portrait),
(Twilight) alebo
(Fireworks),
rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby sa
predišlo rozmazávaniu.
43
Snímanie záberov podľa režimu scény
Režimy pre videozáznamy
High Sensitivity
Umožňuje snímanie
videozáznamov s prirodzenou
atmosférou aj na tmavých
miestach.
Funkcie, ktoré môžete použiť v Scene Selection
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od zvoleného režimu Scene Selection
nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
(
Macro/
Zaostrenie
na krátku
vzdialenosť
Flash
(Blesk)
/—
: je možné vybrať požadované nastavenie)
Face
Detection
Burst/
Bracket
—
—
/—
—/—
—
*
Red Eye
Reduction
—
—
/—
—
—
—
—
/—
/
—
/—
/
—
—/—
—
/
—
*[Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
44
White
Balance
—
/
—/—
/—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Snímanie záberov (režim Program Auto)
Tlačidlá nastavení zaostrenia, režimu merania, ISO a EV sa objavia len vtedy, keď je
režim snímania nastavený na
(Program Auto).
A Focus (str. 45)
B Metering Mode (str. 48)
C ISO (str. 49)
D EV (str. 50)
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
(Multi AF)
Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche
zameriavaceho rámčeka.
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
Zameriavací rámček AF zóny
(len pre statický záber)
(Center AF)
Používanie funkcií na snímanie
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia.
Automaticky zaostrí na objekt v prostriedku
zameriavacieho rámčeka.
• Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete
vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček AF zóny
45
Snímanie záberov (režim Program Auto)
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý objekt alebo úzku
oblasť.
• Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete
vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu. Držte fotoaparát
stabilne, aby sa neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček AF zóny
1.0 m
3.0 m
7.0 m
Zaostrí na objekt použitím predtým nastavenej
vzdialenosti k objektu. (Prednastavené zaostrenie)
• V režime automatického zaostrenia je obtiažne správne
zaostriť na objekt, ktorý sa nachádza za sieťou alebo za
sklom. V takýchto prípadoch je výhodné použiť funkciu
prednastaveného zaostrenia.
(nekonečno)
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Bez ohľadu na nastavený režim fotoaparát zaostrí na oblasť, ktorej sa dotknete na displeji (str. 26).
• Pri použití funkcií [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je zameriavací rámček AF zóny vypnutý
a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede
displeja.
• Spôsob zaostrenia môžete zmeniť len vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na [When
touched].
• Pri snímaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [Multi AF], [1.0 m], [3.0 m], [7.0 m] alebo
[ ].
• Nastavenie prednastavenej vzdialenosti zaostrenia je do určitej miery nepresné a táto nepresnosť
sa zvyšuje pri nastavení transfokácie na stranu T alebo pri naklonení objektívu smerom nahor
alebo nadol.
46
Snímanie záberov (režim Program Auto)
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (či na okraji displeja), alebo keď používate funkcie [Center AF] či [Spot AF].
V takých prípadoch postupujte nasledovne:
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor aretácie AE/AF
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až nadoraz, môžete tento proces zaostrenia vykonať
ľubovoľný počet krát.
2 Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu a zatlačte spúšť nadoraz.
Používanie funkcií na snímanie
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavaceho rámčeka AF zóny a zatlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).
47
Snímanie záberov (režim Program Auto)
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (meranie s viacerými modelmi).
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu snímaného objektu na tomto mieste
(stredovo vážené meranie).
(Spot)
(len pre statický záber)
Odmeria iba jednu časť daného objektu (bodové
meranie).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
• Bližšie informácie o expozícii nájdete na str. 10.
• Pri bodovom alebo stredovo váženom meraní sa pri zaostrení na meraciu pozíciu odporúča
nastaviť [Focus] na [Center AF] (str. 45).
• Režim merania môžete zvoliť len vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na [When
touched].
• Keď dotykom na displej zvolíte bod, na ktorý chcete zaostriť, režim merania je nastavený pevne na
[Multi] (str. 26).
48
Snímanie záberov (režim Program Auto)
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Nastaví citlivosť ISO.
Nízka citlivosť ISO
(Auto)
Vysoká citlivosť ISO
• Bližšie informácie o citlivosti ISO nájdete na str. 11.
• Ak je nastavený režim Burst alebo Exposure Bracket, môžete zvoliť len [ISO AUTO], [ISO 80] až
[ISO 800].
• Pri snímaní v jasných svetelných podmienkach fotoaparát automaticky zvýši tóny, čím sa zabráni
bledému vzhľadu záberov. (Okrem prípadu, keď je položka [ISO] nastavená na [ISO 80])
Používanie funkcií na snímanie
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí
alebo snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť
zvýšením citlivosti ISO (vyberte vyššiu hodnotu). Pri
vyššej hodnote citlivosti ISO sa však na zábere objavuje
väčší šum. Vyberte hodnotu citlivosti ISO podľa
podmienok snímania.
49
Snímanie záberov (režim Program Auto)
EV: Úprava intenzity svetla
Ručne upravuje expozíciu.
Smerom k –
Smerom k +
–2.0EV
Smerom k –: Stmaví záber.
0EV
Fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k +: Zosvetlí záber.
• Bližšie informácie o expozícii nájdete na str. 10.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV.
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
50
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Na obrázku nižšie sú znázornené dostupné polohy prepínača režimu. Bližšie informácie
o práci s ponukou menu nájdete na str. 38.
Nie je k dispozícii
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Je k dispozícii
.
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe
alebo nie.
(Normal)
Nesníma nepretržite.
(Burst)
Po stlačení a podržaní spúšte sa zaznamená 100 záberov
za sebou.
• Blesk je nastavený na
BRK±0.3EV
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
(Vypnutý vynútený blesk).
Používanie funkcií na snímanie
REC Mode: Nastavenie režimu snímania záberov
v rýchlom slede
Zaznamená sériu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície (Exposure Bracket).
Čím vyššia je hodnota kroku funkcie bracket, tým vyšší je
posun hodnoty expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť o správnej hodnote expozície,
snímajte v režime Exposure Bracket, ktorý nasníma viac
záberov s rozdielnou hodnotou expozície. Záber
s najlepšou expozíciou môžete vybrať potom.
• Keď je režim snímania pre statický záber nastavený na
(Auto Adjustment), režim Exposure Bracket nie je
k dispozícii.
• Blesk je nastavený na
(Vypnutý vynútený blesk).
51
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Informácie o Burst
• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Interval snímania je približne 0,74 sekúnd. Interval snímania sa predlžuje v závislosti od
nastavenia veľkosti záberu.
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• Snímanie záberov v režime Burst nemusí byť možné v závislosti od režimu Scene Selection
(str. 44).
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa
použijú aj pre nasledujúce zábery.
Informácie o Exposure Bracket
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa použijú aj
pre nasledujúce zábery.
• Keď je expozícia nastavená manuálne (str. 50), posunie sa na základe nastaveného jasu.
• Interval snímania je rovnaký ako pri režime Burst, spomaľuje sa však v závislosti od podmienok
snímania.
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, nemusí byť možné nasnímať dobrý záber pomocou
zvolenej hodnoty kroku funkcie bracket.
• V závislosti od režimu Scene Selection nemusí byť možné nasnímať zábery v režime Exposure
Bracket (str. 44).
EV: Úprava intenzity svetla
Manuálne upravuje expozíciu. Táto ponuka je rovnaká ako ponuka, ktorá sa zobrazí po
dotyku na tlačidlo nastavenia EV v režime
(Program Auto). Pozrite str. 50.
Focus: Zmena spôsobu zaostrenia
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia. Táto ponuka je rovnaká ako ponuka, ktorá sa
zobrazí po dotyku na tlačidlo nastavenia zaostrenia v režime
(Program Auto).
Pozrite str. 45.
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície. Táto ponuka je rovnaká ako ponuka, ktorá sa zobrazí po dotyku na tlačidlo
nastavenia režimu merania v režime
(Program Auto). Pozrite str. 48.
52
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
White Balance: Úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite,
keď má záber neprirodzené farby.
(Auto)
Upravuje automaticky vyváženie bielej farby.
Upraví nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom
počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach,
neónových tabuliach, ohňostrojoch, atď.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo
zatienenom mieste.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
Žiarivkové osvetlenie 1: Upravuje nastavenie pre biele
osvetlenie pri žiarivke.
Žiarivkové osvetlenie 2: Upravuje nastavenie pre
prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
Žiarivkové osvetlenie 3: Upravuje nastavenie pre denné
biele osvetlenie pri žiarivke.
Používanie funkcií na snímanie
(Daylight)
53
Ponuka pre snímanie
n (Incandescent)
(Flash)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Upravujte nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri
jasnom osvetlení, ako napríklad vo fotoateliéri.
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
• Túto položku nie je možné vybrať pri snímaní
videozáznamov.
• Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby nájdete na str. 11.
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo
[Fluorescent Light 3].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na [Auto].
• V závislosti od režimu Scene Selection nie sú niektoré možnosti k dispozícii (str. 44).
54
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Color Mode: Zmena živosti záberu alebo pridanie
špeciálnych efektov
Môžete zmeniť jas záberu a pridať k nemu efekty.
Záber sa nastaví na štandardnú farbu.
(Vivid)
Záber sa nastaví na efekt rozžiarených a hlbokých farieb.
(Natural)
Záber sa nastaví na efekt nevtieravých farieb.
(Sepia)
Záber sa nastaví na efekt sépiovej farby.
(B & W)
Záber sa nastaví na čierno-biely.
Používanie funkcií na snímanie
(Normal)
• Pri snímaní videozáznamov v režime Auto Adjustment je možné zvoliť len efekty [Normal],
[Sepia] alebo [B & W].
55
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Flash Level: Nastavenie intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Smerom k –: Zoslabí intenzitu blesku.
(Normal)
(+)
Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
• Bližšie informácie o zmene režimu blesku nájdete na str. 28.
• Efekty sa niekedy neobjavia, keď je snímaný objekt príliš tmavý alebo príliš svetlý.
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie potlačenia
efektu červených očí
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo
viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených očí
pri použití blesku.
(Auto)
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených
očí.
(On)
Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá to
zvyčajne jednu sekundu po stlačení spúšte. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt nepohyboval.
• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok ako vzdialenosti objektu alebo od toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku. V takomto prípade môžete červené oči opraviť po nasnímaní s použitím
(Retouch) v ponuke prezerania (str. 59).
• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje ani
vtedy, keď zvolíte [Auto].
• Toto nastavenie nie je k dispozícii v závislosti od režimu Scene Selection (str. 44).
56
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Face Detection: Rozpoznanie tváre objektu
Umožňuje zvoliť, či sa má funkcia rozpoznania tváre používať nepretržite alebo pri
dotyku na dotykový panel.
Rozpoznanie tváre vášho objektu upraví taktiež zaostrenie, blesk, expozíciu, vyváženie
bielej farby a predblysnutie na potlačenie efektu červených očí.
(Continuous)
Rozpozná tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky
zaostriť.
Značka rozpoznania tváre
Rámček priority tváre
• Dotykom na tvár zmeníte rámček rozpoznania tváre na
rámček priority tváre.
Ak nie je oblasť objektu, ktorej sa dotknete tvár, do ohniska
sa prenesie časť v blízkosti oblasti dotyku.
(When touched)
Dotknite sa displeja, a ak bola rozpoznaná tvár,
vykonajte identický postup ako pri [Continuous].
• Ak je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre
– Nie je možné používať AF iluminátor.
– Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
• V režime
(Soft Snap) je preddefinované nastavenie [Continuous].
• Fotoaparát je schopný rozpoznať až 8 tvárí objektu. V režime
(Soft Snap) je však schopný
rozpoznať najviac 4 tváre predmetu.
• Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný a nastaví
zaostrenie podľa priority.
• Rámček, na ktorý je nastavené ohnisko sa zobrazí zelenou farbou po stlačení spúšte do polovice.
Aj keď sa rámček nezobrazí zelenou farbou, ak je vzdialenosť objektu, na ktorú je nastavené
ohnisko a ďalších objektov identická, ohnisko sa nastaví pre všetky objekty.
• Keď je režim snímania pre statický záber iný ako režimy
(Auto Adjustment),
(Program
Auto) a
(Soft Snap), funkcia rozpoznania tváre je vždy vypnutá.
• Tváre sa nemusia rozpoznať správne v týchto podmienkach:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
Používanie funkcií na snímanie
Rámček rozpoznania tváre
57
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
SteadyShot: Výber režimu funkcie pre potlačenie
rozmazaného obrazu
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu pri
polovičnom zatlačení tlačidla spúšte.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného
obrazu. Môžete stabilizovať zábery, aj keď približujete
vzdialené objekty.
• Spotreba kapacity akumulátora je vyššia než v režime
[Shooting].
(Off)
Nepoužíva režim funkcie pre potlačenie rozmazaného
obrazu.
• Ak snímate statické zábery v režime
(Auto Adjustment), funkcia [SteadyShot] je nastavená
na [Shooting].
• Pri videozáznamoch môžete nastaviť len [Continuous] alebo [Off].
Preddefinované nastavenie je [Continuous].
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete
– Keď je rýchlosť uzávierky pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií
Setup: Výber nastavení snímania
Vyberie nastavenia pre funkciu snímania. V tejto ponuke sa zobrazujú rovnaké položky
ako v ponuke [
Shooting Settings] v
(Settings) na obrazovke HOME. Pozrite
str. 37, 80.
58
Používanie funkcií na prezeranie
Ponuka pre prezeranie
Táto časť vysvetľuje položky, ktoré sú dostupné v ponuke menu po dotknutí sa [MENU]
v režime prehrávania. Bližšie informácie o práci s ponukou menu nájdete na str. 38.
(Retouch): Retušovanie statických záberov
Pridá efekty alebo vykoná korekcie zaznamenaného záberu a zaznamená ho ako nový
súbor. Pôvodný záber sa uchová.
Retušovanie statických záberov
1 Počas zobrazenia v režime samostatného záberu zvoľte zábery, ktoré chcete retušovať.
2 Dotknite sa položky [MENU].
3 Dotknite sa položky
(Retouch), potom sa dotknite požadovaného režimu.
4 Retušujte zábery podľa pokynov pre jednotlivé režimy retušovania, ktoré sú uvedené
nižšie.
(Trimming)
Zaznamená zväčšený/zmenšený reprodukovaný záber.
1 Dotknite sa záberu alebo posuňte páčku transfokácie (W/
T) na priblíženie k oblasti výrezu.
2 Nastavte bod pomocou v/V/b/B, potom sa dotknite
.
3 Zvoľte pomocou b/B veľkosť záberu, ktorá sa má
zaznamenať a potom sa dotknite
.
4 Dotknite sa položky [OK].
Používanie funkcií na prezeranie
• Ak sa dotknete položky [OK] v zobrazení Retušovanie, umožní vám to preveriť efekty, ktoré sú
aktuálne nastavené (s výnimkou
(Trimming) a
(Red Eye Correction)).
• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od
záberu.
(Red Eye Correction)
Napraví efekt červených očí, ktorý spôsobuje snímanie s
bleskom.
Po ukončení opravy efektu červených očí sa dotknite [OK].
• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu
efektu červených očí.
59
Ponuka pre prezeranie
(Partial Color)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Ohraničuje zvolený bod jednou farbou na zvýraznenie
objektu.
1 Dotknite sa stredového bodu požadovaného záberu, aby
ste vykonali retušovanie, potom sa dotknite
.
2 Pomocou b/B upravte požadované rozpätie, ktoré sa má
retušovať, potom sa dotknite
.
3 Dotknite sa položky [OK].
60
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti záberu podľa použitia
Môžete zmeniť pomer strán alebo veľkosť nasnímaných záberov a potom ich uložiť ako
nové súbory.
Je možné previesť zábery na pomer strán 16:9 pre prezeranie vo vysokom rozlíšení a na
veľkosť VGA na použitie v blogoch alebo v prílohe správy elektronickej pošty.
HDTV (
)
Blog/E-mail (
Zmení formát z 4:3/3:2 na 16:9 a uloží záber vo veľkosti 2M.
)
Zmení formát z 16:9/3:2 na 4:3 a uloží záber vo veľkosti
VGA.
2 Dotknite sa [MENU] a potom sa dotknite
(Multi-Purpose Resize).
3 Dotknite sa požadovanej veľkosti záberu (
(HDTV) alebo
4 Vymedzte oblasť, ktorú chcete orezať a potom sa dotknite
(Blog/E-mail)).
.
5 Dotknite sa položky [Save].
• Bližšie informácie o veľkosti záberov nájdete na str. 12.
• Zmena veľkosti nie je možná v prípade videozáznamu.
• Nemôžete zmeniť veľkosť záberu z formátu VGA na formát
(HDTV).
• Zväčšením a zmenou veľkosti záberu pomocou funkcie [Multi-Purpose Resize] sa môže znížiť
kvalita záberu.
Používanie funkcií na prezeranie
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zmeniť.
61
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
(Wide Zoom Display): Zobrazovanie statických
záberov v režime 16:9
Statické zábery s pomerom strán 4:3 a 3:2 sa počas prehrávania zobrazia s pomerom
strán 16:9. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť záberu mierne zrezané.
Ak sa dotknete stredu dotykového panela, prejdete do výstupného zobrazenia wide
zoom.
• Ak vypnete zariadenie alebo ho prepnete do režimu snímania, toto nastavenie sa zruší.
• V režime Wide Zoom je možné prehrávať len zábery s pomerom strán 4:3 a 3:2. Pri
videozáznamoch, záberoch s pomerom strán 16:9 a záberoch typu portrét nie je možné vykonať
transfokáciu.
(Slideshow): Postupné prehrávanie záberov spolu s efektmi a hudbou
Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo
Nastavenia prezentácie môžete zmeniť.
1 Dotknite sa položky [MENU] t
(Slideshow) v režime prehrávania.
(Slideshow) t
(Slideshow).
2 Dotknite sa požadovanej položky ponuky.
3 Dotknite sa požadovaného nastavenia, potom sa dotknite [Start].
Môžete nastaviť nasledujúce položky.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Playback Range
Ak nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky), toto
nastavenie je nastavené pevne na [Folder].
Folder
Prehrá všetky zábery vo zvolenom priečinku.
All
Prehrá podľa poradia všetky zábery.
Playback Image
62
Movies/Still Images
Prehrá podľa poradia videozáznamy a statické zábery.
Movies Only
Prehrá podľa poradia len videozáznamy.
Still Images Only
Prehrá podľa poradia len statické zábery.
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Effects
Simple
Jednoduchá prezentácia vhodná pre široký rozsah scén.
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru
filmovej scény.
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény
s pohybom.
Normal
Základná prezentácia prepínajúca zábery vo vopred
nastavenom intervale.
• Keď sú nastavené efekty [Simple], [Nostalgic], [Stylish] alebo [Active], pri videozáznamoch sa
zobrazia začiatočné časti videozáznamov.
• Hudba sa neprehráva (je nastavená na [Off]) počas prezentácie záberov v režime [Normal]. Bude
počuť zvuk súborov videozáznamov.
Preddefinovaná hudba sa líši v závislosti od zvoleného efektu.
Hudbu v pozadí a kombináciu efektov je možné zmeniť. Môžete si tiež vybrať z viacerých
možností hudobného pozadia (BGM).
Off
Nepoužíva BGM.
Music1
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Simple].
Music2
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic].
Music3
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Stylish].
Music4
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Active].
Používanie funkcií na prezeranie
Music
• Ak zvolíte možnosť [Music1] – [Music4], fotoaparát neprehráva zvuk súborov videozáznamov.
63
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Interval
3 sec
5 sec
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii
[Normal].
10 sec
30 sec
1 min
Auto
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú
položku [Effects].
Toto nastavenie je pevne stanovené na [Auto], ak sa
nezvolí možnosť [Normal] ako [Effects].
• Počas prehrávania videozáznamu je nastavenie [Interval] neplatné.
Repeat
On
Nepretržite prehráva zábery.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
z Pridanie/zmena hudobných súborov
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3 súborov do
fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Hudbu môžete presunúť pomocou príkazu
[ Music Tool] v
(Printing, Other) na obrazovke HOME a softvéru „Music Transfer“(je
súčasťou dodávky), ktorý je inštalovaný vo vašom počítači. Bližšie informácie nájdete na str. 106 a
108.
• Do fotoaparátu môžete nahrať až štyri hudobné skladby. (Tieto štyri preddefinované skladby
(Music1 – Music4) je možné nahradiť skladbami, ktoré ste presunuli).
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru pre prehrávanie hudby na fotoaparáte je približne
5 minút.
• Ak nemôžete prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným okolnostiam,
vykonajte príkaz [Format Music] (str. 106) a preneste hudobný súbor ešte raz.
64
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
(Delete): Vymazávanie záberov
Umožňuje zvoliť a vymazať zábery v režime samostatného záberu alebo v indexovom
režime.
(This Image)
Vymaže záber, ktorý je v danom momente zvolený.
• Táto položka sa zobrazuje len v režime samostatného záberu.
(Multiple Images)
Vyberie a vymaže skupinu záberov.
(All In This Folder)
Vymaže všetky zábery vo zvolenom priečinku.
Vymazanie záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať.
2 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
3 Zobrazte
(Delete) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
(This Image).
5 Dotknite sa položky [OK].
Používanie funkcií na prezeranie
4 Dotknite sa položky
65
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
Výber a vymazanie skupiny záberov
1 Dotknite sa [MENU] v režime samostatného záberu alebo v indexovom režime.
2 Zobrazte
(Delete) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa položky
(Multiple Images).
V režime samostatného záberu:
4 Pomocou
/
zobrazte záber, ktorý chcete vymazať a potom sa dotknite stredu tohto
záberu.
K zvolenému záberu sa pridá značka .
5 Dotykom na
/ zobrazte ďalší záber, ktorý chcete vymazať a potom sa dotknite stredu
tohto záberu.
Ak chcete vymazanie zrušiť, dotknite sa záberu znova, čím sa značka zruší.
6 Dotknite sa položky
t [OK].
V indexovom režime:
4 Dotknite sa miniatúry záberu, ktorý chcete vymazať.
K zvolenému záberu sa pridá značka .
Značka
5 Ak chcete vymazať ďalšie zábery, zopakujte krok 4.
6 Dotknite sa položky
• Dotknutím sa
t [OK].
na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu.
Vymazanie všetkých záberov v priečinku
1 Dotknite sa [MENU] v indexovom režime.
2 Zobrazte
(Delete) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa položky
(All In This Folder).
4 Dotknite sa položky [OK].
66
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
(Protect): Ochrana proti nechcenému vymazaniu
Chráni zábery pred nechceným vymazaním.
Na chránenom zábere sa zobrazí indikátor
(This Image)
(Protect).
Chráni/zruší ochranu záberu, ktorý je v danom momente
zvolený.
• Táto položka sa zobrazuje len v režime samostatného záberu.
(Multiple Images)
Vyberie a chráni/zruší ochranu skupiny záberov.
(Select All in This
Folder)
Chráni všetky zábery vo zvolenom priečinku.
(Clear All in This
Folder)
Zruší ochranu všetkých záberov vo zvolenom priečinku.
• Táto položka sa zobrazuje len v indexovom režime.
• Táto položka sa zobrazuje len v indexovom režime.
Spôsob aplikovania ochrany záberu
Používanie funkcií na prezeranie
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
3 Zobrazte
(Protect) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
4 Dotknite sa položky
(This Image).
Výber a ochrana skupiny záberov
1 Dotknite sa [MENU] v režime samostatného záberu alebo v indexovom režime.
2 Zobrazte
(Protect) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa položky
(Multiple Images).
V režime samostatného záberu:
4 Pomocou / zobrazte záber, pre ktorý sa má zapnúť ochrana a potom sa dotknite
stredu tohto záberu.
K zvolenému záberu sa pridá značka .
5 Ak chcete zobraziť ostatné zábery, na ktoré chcete aplikovať ochranu, dotknite sa
a potom sa dotknite stredu daného záberu.
6 Dotknite sa položky
/
t [OK].
67
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
V indexovom režime:
4 Dotknite sa miniatúry záberu, na ktorý chcete aplikovať ochranu.
K zvolenému záberu sa pridá značka
.
5 Ak chcete chrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 4.
6 Dotknite sa položky
• Dotknutím sa
t [OK].
na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu.
Výber všetkých záberov v priečinku
1 Dotknite sa [MENU] v indexovom režime.
2 Zobrazte
(Protect) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa položky
(Select All in This Folder).
4 Dotknite sa položky [OK].
• Ochranu všetkých záberov nie je možné zapnúť, keď existuje viac než 100 súborov.
• Formátovaním sa odstránia všetky údaje vrátane chránených záberov a tieto zábery už nebude
možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže chvíľu trvať.
Zrušenie ochrany
Dotknite sa záberu, pre ktorý chcete zrušiť ochranu podľa rovnakého postupu ako v
časti „Výber a ochrana skupiny záberov“.
Indikátor
(Protect) zmizne.
• Ochranu všetkých záberov vo zvolenom priečinku je možné odstrániť dotykom na
in This Folder).
: Pridanie značky poradia tlače
Umožňuje pridať značku poradia tlače (
Pozrite str. 115.
) k záberu, ktorý chcete vytlačiť.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Vytlačí zaznamenané zábery.
Pozrite str. 112.
68
(Clear All
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
(Rotate): Pootočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
3 Zobrazte
(Rotate) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
4 Dotknutím sa položky [
] otočte záber.
5 Dotknite sa položky [OK].
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávať.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou v/V.
Používanie funkcií na prezeranie
• Nie je možné otáčať chránené zábery ani videozáznamy.
• Môže sa stať, že zábery nasnímané iným fotoaparátom nebude možné otočiť.
• Pri zobrazení záberu na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
2 Dotknite sa položky [OK].
Zrušenie výberu priečinka
Dotknite sa [Exit] alebo [BACK] v kroku 2.
z Informácie o priečinkoch
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (str. 72).
• Zmena priečinka pre ukladanie záberov t [Change REC.Folder] (str. 73).
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku je zobrazený prvý alebo posledný záber, objavia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
69
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 38
(Volume Settings): Nastavenie hlasitosti
Slúži na nastavenie hlasitosti pre prezentáciu a prehrávanie videozáznamov.
Nastavte hlasitosť dotykom na
/
.
• Hlasitosť môžete nastaviť počas prehrávania videozáznamu alebo prezentácie (str. 31, 33).
70
Osobné prispôsobenie nastavení
Osobné prispôsobenie funkcie
Manage Memory a nastavení
Pomocou
(Manage Memory) alebo
zmeniť preddefinované nastavenia.
(Settings) na obrazovke HOME môžete
1 Dotykom na tlačidlo [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
HOME
2 Dotknite sa
(Manage Memory) alebo
(Settings).
4 Dotknite sa položky nastavenia, ktorú chcete zmeniť a potom sa dotknite
požadovanej hodnoty nastavenia.
Keď zvolíte
nastavenia.
(Settings), dotykom na v/V na pravej strane displeja zobrazíte ostatné položky
Osobné prispôsobenie nastavení
3 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia.
5 Dotknite sa položky [OK].
Zrušenie zmeny nastavení uskutočníte nasledovne
Dotknite sa [Cancel], ak je táto možnosť na displeji k dispozícii.
Ak ide o iný prípad, dotknite sa [BACK] alebo [×].
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
71
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Memory Tool — Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné začať okamžite používať.
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vrátane
chránených záberov.
1 Dotknite sa položky [Format].
Zobrazí sa správa „All data on Memory Stick will be erased“.
2 Dotknite sa položky [OK].
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
Create REC.Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
1 Dotknite sa položky [Create REC.Folder].
Zobrazí sa správa „Creating REC. folder“.
2 Dotknite sa položky [OK].
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre
ukladanie záberov.
72
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Zrušenie vytvárania priečinka
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, priečinok „101“ je nastavený ako cieľový priečinok pre ukladanie
záberov.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999“.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný priečinok alebo
nezvolíte iný záznamový priečinok.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie nájdete v časti „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov“
(str. 100).
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Dotknite sa položky [Change REC.Folder].
Objaví sa obrazovka pre výber priečinka.
Zrušenie vykonávania zmeny cieľového priečinka
Dotknite sa [Exit] alebo [BACK] v kroku 2.
• Priečinok „100“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Osobné prispôsobenie nastavení
2 Dotknite sa položky [OK].
73
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta.
2 Dotknite sa položky [Copy].
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be copied“.
3 Dotknite sa položky [OK].
Spustí sa kopírovanie.
Zrušenie kopírovania
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 3.
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a
vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor úplne
vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra niektorých
súborov.
• Nie je možné zvoliť zábery na kopírovanie.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom naformátujte vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]) (str. 75).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú
všetky údaje. Nie je možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
• Značky
(Poradie tlače) na záberoch sa neskopírujú.
74
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Memory Tool — Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta „Memory
Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie natrvalo vymaže všetky údaje vo vnútornej pamäti vrátane
chránených záberov.
1 Dotknite sa položky [Format].
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be erased“.
2 Dotknite sa položky [OK].
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
Osobné prispôsobenie nastavení
75
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Main Settings — Main Settings 1
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zapne zvuk pípnutie/spúšte, keď používate dotykový
panel/stlačíte tlačidlo spúšte.
Off
Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Function Guide
Pri práci s fotoaparátom sa zobrazuje sprievodca funkciami.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Nezobrazí sprievodcu funkciami.
• Počas prehrávania sa sprievodca zobrazuje aj vtedy, keď je táto položka nastavená na [Off].
Pomocou uvedeného nastavenia je možné zapnúť a vypnúť
zobrazenie tejto príručky.
• Pomocou uvedeného nastavenia sa nedá zapnúť alebo vypnúť zobrazenie príručky, ktorá sa
zobrazí dotykom na ikonu [?]. Ak chcete vypnúť túto príručku, znova sa dotknite tlačidla [?]
(str. 21).
Continuous Play
Umožňuje zvoliť, či sa majú postupne prehrávať v režime samostatného záberu všetky
videozáznamy alebo statické zábery.
Bližšie informácie nájdete na str. 33.
76
On
Zobrazuje tlačidlo súvislého prehrávania.
Off
Nezobrazuje tlačidlo súvislého prehrávania.
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Initialize
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia. Zábery uložené vo
vnútornej pamäti sa uchovajú, aj keď vykonáte túto funkciu.
1 Dotknite sa položky [Initialize].
Zobrazí sa správa „Reset to default settings“.
2 Dotknite sa položky [OK].
Nastavenia sa prepíšu na preddefinované hodnoty.
Zrušenie inicializácie
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
• Dávajte pozor, aby sa počas inicializácie nevyplo napájanie fotoaparátu.
Calibration
Značka × sa posúva na displeji.
Ak sa nedotknete správneho miesta, kalibrácia sa nevykoná. Znovu sa dotknite
značky ×.
Osobné prispôsobenie nastavení
Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri dotyku nereagujú
na miestach, ktorých sa dotýkate.
Dotknite sa značky „ד zobrazenej na displeji rohom pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ alebo podobným predmetom.
Ak chcete zastaviť prebiehajúcu kalibráciu, dotknite sa položky [Cancel]. Nastavenia
vykonané do tohto bodu sa nepoužijú.
77
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Main Settings — Main Settings 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla USB.
PictBridge
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej s PictBridge
(str. 112).
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass
Storage) medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným
USB zariadením (str. 97).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikačný
kanál s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou
s PictBridge (str. 97 a 112).
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni
kompatibilnej s PictBridge s použitím nastavenia [Auto],
zvoľte [PictBridge].
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo USB
zariadeniu s použitím nastavenia [Auto], zvoľte [Mass
Storage].
CTRL FOR HDMI
Toto nastavenie umožňuje ovládať fotoaparát diaľkovým ovládačom (TV prijímača),
keď je pripojený k TV prijímaču „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (nie je
súčasťou dodávky). Bližšie informácie o funckii „BRAVIA“ Sync nájdete na str. 89.
On
Umožňuje použitie diaľkového ovládača.
Off
Neumožňuje použitie diaľkového ovládača.
• Prehrávanie môžete ovládať diaľkovým ovládačom televízora, keď fotoaparát pripojíte pomocou
kábla HDMI k televízoru, ktorý je kompatibilný s funkciou „BRAVIA“ Sync a bol uvedený na
trh v roku 2008 alebo neskôr.
78
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. TV systémy kódovania farieb sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
Ak si chcete zábery prezerať na obrazovke TV prijímača, skontrolujte TV systém
kódovania farieb v krajine alebo regióne použitia (str. 90).
NTSC
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr.
Európa).
TV TYPE
Nastavte na pomer strán TV prijímača, ktorý pripojíte na prehrávanie.
16:9
Túto položku zvoľte na prezeranie záberov na TV
prijímači so širokouhlou obrazovkou.
Záber 16:9
Túto položku zvoľte na prezeranie záberov na TV
prijímači s pomerom strán 4:3.
Záber 16:9
Záber 4:3
Osobné prispôsobenie nastavení
4:3
Záber 4:3
79
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Shooting Settings — Shooting Settings 1
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
Auto
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
• Ak AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného objektu
alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné.
• Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo
dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
– Je nastavené prednastavené zaostrenie (str. 46).
– V režime Scene Selection je zvolený režim (Twilight), režim
(Landscape), režim
(Fireworks) alebo režim (Hi-Speed Shutter).
• Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou
čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov
nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
Grid Line
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
On
Zobrazí mriežku.
Off
Nezobrazí mriežku.
• Mriežka sa nezaznamená.
80
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrenia.
Single
Automaticky upraví zaostrenie pri stlačení a podržaní
tlačidla spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor
Automaticky upraví zaostrenie pred stlačením a
podržaním tlačidla spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity akumulátora je vyššia než v režime
[Single].
• Nastavenie režimu AF je neplatné, keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre.
Digital Zoom
Zvolí režim digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 5×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa
záber neskreslí, podľa veľkosti záberu. Táto funkcia nie je
k dispozícii, keď je veľkosť záberu nastavená na [10M],
[3:2(8M)] alebo [16:9(7M)].
• Celkový rozsah inteligentnej transfokácie je uvedený v
nasledujúcej tabuľke.
Precision
(Presná digitálna
transfokácia)
(
)
Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom
transfokácie vo výške približne 10×, vrátane optickej
transfokácie 5×. Pri prekročení rozsahu optickej
transfokácie sa však znižuje kvalita záberu.
Off
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
Osobné prispôsobenie nastavení
Smart
(Inteligentná
transfokácia)
(
)
Veľkosť záberu a celkový rozsah transfokácie s použitím inteligentnej transfokácie
(vrátane optickej transfokácie 5×)
Veľkosť
Celkový rozsah
transfokácie
5M
Prib. 7,0×
3M
Prib. 8,9×
VGA
Prib. 28×
16:9(2M)
Prib. 9,5×
81
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Shooting Settings — Shooting Settings 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Auto Orientation
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Nepoužíva funckiu Auto Orientation.
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne. Ak
záber nie je zaznamenaný v správnej orientácii, môžete ho otočiť vykonaním postupu na str. 69.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný záber na displeji na približne dve sekundy ihneď po nasnímaní
statického záberu.
On
Používa funkciu automatického zobrazovania.
Off
Nepoužíva funkciu automatického zobrazovania.
• Ak stlačíte spúšť do polovice, zobrazenie zaznamenaného záberu zmizne a bude možné ihneď
snímať ďalší záber.
82
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Na obrazovke HOME zvoľte [
Clock Settings] z
(Settings).
2 Dotknite sa položky [Clock Settings].
3 Dotknite sa požadovaného formátu pre zobrazenie dátumu a potom sa dotknite
Zobrazí sa obrazovka pre nastavenia hodín.
.
4 Dotknite sa každej položky, potom nastavte jej číselnú hodnotu dotknutím sa v/V.
5 Dotknite sa položky [OK].
Zrušenie nastavenia hodín
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 5.
Osobné prispôsobenie nastavení
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
83
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 71
Language Setting
Language Setting
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
84
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberov v TV prijímači
Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču si môžete zábery prezerať na TV prijímači.
Pripojenie sa líši podľa typu TV prijímača, ku ktorému je fotoaparát pripojený.
Pozrite si „TV TYPE“ (str. 79).
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k TV prijímaču
pomocou dodaného kábla AV
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
1 Prepojte konektor A/V OUT na viacvýstupovom stojane (je súčasťou
dodávky) so vstupnými konektormi audio/video na TV prijímači pomocou
kábla AV (je súčasťou dodávky) a potom umiestnite fotoaparát do
viacvýstupového stojana.
VIDEO AUDIO
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Do vstupných
konektorov
audio/video
Kábel AV (je súčasťou dodávky)
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
3 Stlačením tlačidla
Prezeranie záberov v TV prijímači
2 Do konektora
A/V OUT
(STEREO)
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
Dotykom na
/
na LCD displeji fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
• Podrobnosti o ovládaní fotoaparátu si pozrite na str. 88.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 79).
85
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HD TV prijímaču
Keď používate HD TV prijímač (vysoké rozlíšenie) s konektorom HDMI, môžete si
zábery nasnímané fotoaparátom po jeho pripojení k TV prijímaču pomocou kábla
HDMI (nie je súčasťou dodávky) prezerať vo vysokej obrazovej kvalite*.
* Zábery zaznamenané vo veľkosti záberu [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.
• Funkcia [Multi-Purpose Resize] umožňuje previesť pomer strán na 16:9 pre prezeranie vo
vysokom rozlíšení (str. 61).
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
1 Pripojte viacvýstupový stojan (je súčasťou dodávky) k HD TV prijímaču
(vysoké rozlíšenie) a potom umiestnite fotoaparát do viacvýstupového
stojana.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Do konektora HDMI
2 Do konektora HDMI OUT
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
Dotykom na
/
na LCD displeji fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
• Podrobnosti o ovládaní fotoaparátu si pozrite na str. 88.
86
Prezeranie záberov v TV prijímači
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 79).
• Výstup na TV prijímač nie je možný počas nahrávania videozáznamu.
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Nepripájajte výstupný terminál zariadenia k výstupnému terminálu viacvýstupového stojana.
Nezaistí sa tým výstup záberov a zvukov. Môže to tiež spôsobiť poruchu.
Informácie o „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Pripojenie zariadení Sony kompatibilných s funkciou PhotoTV HD pomocou kábla
HDMI (nie je súčasťou dodávky) otvára úplne nový svet fotografií, ktoré si môžete
vychutnať v úžasnej kvalite Full HD.
Funkcia PhotoTV HD poskytuje vysoko detailné a fotografické zobrazenie jemných
textúr a farieb.
• Keď je fotoaparát pripojený k TV prijímaču Sony podporujúcemu režim VIDEO-A,
TV prijímač sa automaticky nastaví na obrazovú kvalitu, ktorá je najvhodnejšia pre
statické zábery. Podrobné informácie si pozrite v návode na obsluhu podporovaných
TV prijímačov.
Prezeranie záberov v TV prijímači
87
Prezeranie záberov v TV prijímači
Ovládanie fotoaparátu počas výstupu na TV prijímač
Keď je fotoaparát pripojený k TV prijímaču pomocou káblov AV alebo kábla HDMI,
počet ovládateľných položiek je obmedzený.
Operácie môžete ovládať dotykom na tlačidlá, ktoré sú zobrazené na LCD displeji
fotoaparátu.
• Ak používate TV prijímač, ktorý podporuje funkciu „BRAVIA“ Sync, položky 6
a 7 môžete ovládať s použitím diaľkového ovládača dodaného s TV prijímačom.
1 Image Index
2 Slideshow
3 Delete
4 Nastavenie zobrazenia
5 BACK
88
6 Ovládacie tlačidlá
7 MENU
8 Tlačidlá ovládania videozáznamu
(rýchly posun vzad/prehrávanie/rýchly
posun vpred/zastaviť)
Prezeranie záberov v TV prijímači
Ovládanie položiek MENU
V ponuke je možné vykonať podrobné nastavenia pre nasledujúce funkcie.
• Slideshow
• Playback Zoom
• Delete
• Rotate
• Single Image
• Image Index(6-up)
• Image Index(20-up)
1 Dotknite sa [MENU] na LCD displeji.
Položky ponuky sa zobrazia na obrazovke TV prijímača.
2 Dotknite sa b/B/V/v (ovládacie tlačidlá) na LCD displeji fotoaparátu a zvoľte
požadované nastavenie.
3 Dotknite sa z (stredné tlačidlo).
Používanie softvéru „BRAVIA“ Sync
Pri pripojení k TV prijímaču podporujúcemu funkciu „BRAVIA“ Sync* pomocou
kábla HDMI môžete ovládať funkcie prehrávania fotoaparátu diaľkovým ovládačom
TV prijímača.
* Prehrávanie môžete ovládať diaľkovým ovládačom TV prijímača, keď fotoaparát pripojíte
pomocou kábla HDMI k TV prijímaču, ktorý je kompatibilný s funkciou „BRAVIA“ Sync a bol
uvedený na trh v roku 2008 alebo neskôr. Bližšie informácie nájdete v návode na použitie
dodanom s TV prijímačom.
• Diaľkovým ovládačom je možné vykonať nasledujúce operácie.
– Pomocou tlačidiel vľavo/vpravo na diaľkovom ovládači TV prijímača môžete prepínať zábery.
– Pri zapnutí napájania fotoaparátu sa automaticky zapne napájanie TV prijímača. Video vstup
TV prijímača sa tiež automaticky prepne tak, aby sa pripojil k fotoaparátu.
– Keď skončíte s prezeraním záberov a vypnete napájanie TV prijímača, napájanie fotoaparátu sa
automaticky vypne.
– Po stlačení tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládači TV prijímača sa zobrazí obrazovka
s ponukou, v ktorej je možné vykonať rôzne súvisiace operácie.
Prezeranie záberov v TV prijímači
1 Prepojte konektor HDMI OUT na viacvýstupovom stojane s konektorom HDMI na TV
prijímači pomocou kábla HDMI.
2 Umiestnite fotoaparát do viacvýstupového stojana.
3 Zapnite fotoaparát.
4 Fotoaparát ovládajte diaľkovým ovládačom TV prijímača.
Ak fotoaparát pri ovládaní s diaľkovým ovládačom TV prijímača nefunguje želaným spôsobom,
napríklad pri pripojení cez rozhranie HDMI k TV prijímaču od iného výrobcu, nastavte položku
[CTRL FOR HDMI] v
(Settings) na obrazovke HOME na [Off] (str. 78).
89
Prezeranie záberov v TV prijímači
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV prijímači
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke TV prijímača, potrebujete TV prijímač
s konektorom pre video vstup a kábel AV. Systém kódovania farieb na TV prijímači sa
musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom fotoaparáte. V
nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb na TV prijímačoch v
príslušnej krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, U.S.A.,
Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
90
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom Macintosh nájdete
v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (str. 107).
Ilustrácie zobrazení, ktoré sa používajú v tejto časti
vychádzajú z anglickej verzie.
Najskôr nainštalujte softvér (je súčasťou dodávky) (str. 94)
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Kopírovanie záberov do počítača (str. 97)
• Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie
„Picture Motion Browser“.
• Práca so zábermi v aplikáciách „Picture Motion Browser“ a
Práca s počítačom
„Music Transfer“ obsahuje nasledujúce:
– Prezeranie záberov uložených na vašom počítači
– Úpravu záberov
– Online zobrazovanie miest zhotovenia statických záberov
na mapách
– Vytvorenie disku so zábermi (podmienkou je CD alebo
DVD zapisovacia mechanika)
– Tlač alebo ukladanie statických záberov s pridaným
dátumom
– Pridanie a zmenu hudobných súborov na prezentáciu
záberov (pomocou aplikácie „Music Transfer“)
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté
otázky nájdete na webovej lokalite služieb zákazníkom
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
91
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa
odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP3/Windows Vista SP1*
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie aplikácie „Picture
Motion Browser“ a „Music
Transfer“
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP3/Windows Vista SP1*
Procesor počítača: Intel Pentium III
800 MHz alebo výkonnejší
(Pri prehrávaní a upravovaní
videozáznamov s vysokým rozlíšením
HD: Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo
výkonnejší,
Intel Pentium D 2,8 GHz alebo
výkonnejší,
Intel Core Duo 1,66 GHz alebo
výkonnejší,
Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo
výkonnejší)
Pamäť: 512 MB a viac
(Pri prehrávaní a upravovaní
videozáznamov s vysokým rozlíšením
HD: 1 GB a viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu
je približne 400 MB
92
Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768
bodov alebo viac
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú
podporované.
Informácie o prehrávaní súborov
videozáznamov (MPEG-4 AVC/
H.264)
Na prehrávanie a úpravu súborov
videozáznamov (MPEG-4 AVC/H.264)
nahraných fotoaparátom musíte do počítača
nainštalovať softvér kompatibilný
s kompresiou MPEG-4 AVC/H.264 alebo
aplikáciu „Picture Motion Browser“.
• Aj v počítačovom prostredí, v ktorom sú
operácie zaručené, niekedy nie je možné
zábery prehrávať plynule kvôli vynechaným
snímkam. Na samotný prenesený záber to
však nemá žiadny vplyv.
• Pri použití prenosného počítača ho
používajte so zapojeným sieťovým
adaptérom. Bežné operácie niekedy nie sú
možné kvôli funkcii úspory energie počítača.
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Počítačové prostredie musí spĺňať aj
prevádzkové podmienky operačného
systému.
• Operácie nie sú zaručené v niektorých
počítačových prostrediach. Na operácie
môže mať nepriaznivý vplyv napríklad
softvér, ktorý je spustený na pozadí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
niektoré z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné –
závisí to od typu USB zariadení, ktoré
používate.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný).
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
• Pri USB prepojení s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (preddefinované
nastavenie), [Mass Storage] a [PictBridge]. V
tejto časti sú príkladom režimy [Auto] a
[Mass Storage]. Bližšie informácie o
[PictBridge] nájdete na strane 78.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Práca s počítačom
93
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete
nainštalovať podľa nasledujúceho
postupu.
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, začiarknite
prepínač vedľa možnosti [I accept
the terms of the license
agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy)
a kliknite na tlačidlo [Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na ikonu [Computer] (Počítač)
(v systéme Windows XP/2000 na ikonu
[My Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Môže sa zobraziť obrazovka
automatického prehrávania. Zvoľte
možnosť „Run Install.exe.“ a pokračujte
v inštalácii podľa pokynov zobrazených
na obrazovke.
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
94
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od toho, aký máte systém v
počítači.
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)
Po nainštalovaní softvéru sa na
pracovnej ploche vytvoria ikony
odkazov na „Picture Motion
Browser“, „PMB Guide“, „Music
Transfer“.
Aplikáciu „Picture
Motion Browser“ spustíte
dvojitým kliknutím na jej
ikonu.
Aplikáciu „PMB Guide“
spustíte dvojitým
kliknutím na jej ikonu.
Aplikáciu „Music
Transfer“ spustíte
dvojitým kliknutím na jej
ikonu.
Práca s počítačom
95
Informácie o aplikácii „Picture Motion
Browser“ (je súčasťou dodávky)
Pomocou softvéru môžete lepšie ako
kedykoľvek predtým využívať statické
zábery a videozáznamy z fotoaparátu.
Táto časť obsahuje zhrnutie o aplikácii
„Picture Motion Browser“.
Prehľad o aplikácii „Picture
Motion Browser“
Pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“:
• Môžete importovať zábery nasnímané
fotoaparátom a zobraziť ich na počítači.
• Môžete organizovať zábery na počítači do
kalendára a zobraziť ich podľa dátumu
snímania.
• Môžete kopírovať zábery uložené v počítači
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
aby ste si ich mohli prezrieť na fotoaparáte.
• Môžete retušovať (úprava efektu červených
očí atď.), vytlačiť a odosielať statické zábery
ako prílohy e-mailov, môžete zmeniť dátum
snímania a vykonať ďalšie operácie.
• Môžete upravovať videozáznamy.
• Môžete vytlačiť alebo uložiť statické zábery s
dátumom.
• Pomocou zapisovacej CD alebo DVD
mechaniky môžete vytvoriť dátový disk.
• Môžete odovzdať záber na web.
Podrobné informácie nájdete v aplikácii
„PMB Guide“.
Spustenie aplikácie „PMB
Guide“
Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na
ikonu
(PMB Guide).
Prístup k aplikácii „PMB Guide“ získate
z ponuky Štart, kliknite na [Start] (Štart)
t [All Programs] (Všetky programy) (v
systéme Windows 2000 [Programs]
(Programy)) t [Sony Picture Utility]
t [Help] t [PMB Guide].
96
Spustenie a ukončenie
aplikácie „Picture Motion
Browser“
Spustenie aplikácie „Picture
Motion Browser“
Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na
ikonu
(Picture Motion Browser).
Alebo z ponuky Štart: Kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) (v systéme Windows
2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] t [PMB – Picture
Motion Browser].
• Pri prvom spustení aplikácie „Picture
Motion Browser“ sa na obrazovke zjaví
správa informačného nástroja so žiadosťou o
potvrdenie. Zvoľte [Start]. Táto funkcia vás
informuje o novinkách, ako napríklad
aktualizáciách softvéru. Toto nastavenie
môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie aplikácie „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Kopírovanie záberov do počítača pomocou
aplikácie „Picture Motion Browser“
Príprava fotoaparátu a
počítača
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Vložte do fotoaparátu dostatočne
nabitý akumulátor alebo pripojte
viacvýstupový stojan do sieťovej
zásuvky pomocou sieťového
adaptéra (nie je súčasťou
dodávky).
• Keď kopírujete zábery do počítača a
fotoaparát je napájaný s takmer vybitým
akumulátorom, kopírovanie sa môže
prerušiť alebo sa obrazové súbory môžu
poškodiť, ak sa akumulátor predčasne
vybije.
3 Umiestnite fotoaparát do
viacvýstupového stojana.
2 Do konektora
USB
1 Do konektora USB
Kábel USB
„Connecting…“ sa objaví na displeji
fotoaparátu.
tlačidlo
(Prehrávanie) na
fotoaparáte.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Indikátory prístupu*
Práca s počítačom
4 Zapnite počítač a potom stlačte
Keď sa USB prepojenie realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
97
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
* Počas komunikačného prenosu sa na
obrazovke zobrazí
.
Prerušte prácu na počítači, pokiaľ je
indikátor zobrazený. V práci na počítači
môžete pokračovať, keď sa indikátor zmení
na
.
2 Importujte zábery.
Importovanie záberov môžete spustiť
kliknutím na tlačidlo [Import]
(Importovať).
• Ak sa „Mass Storage“ neobjaví, nastavte
[USB Connect] na [Mass Storage] (str. 78).
Kopírovanie záberov do
počítača
1 Pripoje fotoaparát k počítaču
podľa popisu v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“.
Po nadviazaní USB prepojenia sa
zjaví automaticky zobrazenie
[Import Media Files] (Importovanie
mediálnych súborov) aplikácie
„Picture Motion Browser“.
• Ak použijete slot pamäťovej karty
Memory Stick, najskôr si pozrite str. 101.
• Ak sa zobrazí sprievodca automatického
prehrávania, zatvorte ho.
98
Podľa preddefinovaného nastavenia
sa zábery importujú do priečinka,
ktorý sa pomenuje podľa dátumu
importovania a vytvorí sa v priečinku
„Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP/2000 „My Pictures“
(Moje obrázky)).
• Bližšie informácie o aplikácii „Picture
Motion Browser“ nájdete v aplikácii „PMB
Guide“.
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
Zobrazenie záberov na
monitore počítača
Po dokončení importovania sa spustí
aplikácia „Picture Motion Browser“.
Zobrazia sa miniatúry importovaných
záberov.
Zrušenie USB prepojenia
Vykonajte postup od kroku 1 až po 4
uvedený nižšie predtým než:
• Odpojíte kábel USB.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na
paneli úloh.
Windows Vista
• Priečinok „Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP/2000 „My Pictures“ (Moje
obrázky)) je nastavený ako predvolený v
položke „Viewed folders“ (Zobrazované
priečinky).
Zorganizujte zábery na počítači do
kalendára a zobrazte ich podľa dátumu
snímania.
Bližšie informácie nájdete v aplikácii
„PMB Guide“.
Kliknite dvakrát sem
Windows XP/Windows 2000
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop] (Zastaviť).
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používateľov operačného systému
Windows Vista/XP nie je krok 4
potrebný.
Práca s počítačom
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
Príklad: Obrazovka so zobrazením
mesiaca
99
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a názvy
súborov
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ alebo vo
vnútornej pamäti zoskupené do
priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows Vista
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
100
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom.
Ak ste nevytvorili nové priečinky,
nájdete tam tieto priečinky:
– „Memory Stick Duo“: 101MSDCF
– Vnútorná pamäť: 101_SONY
C Priečinok obsahujúci súbory
videozáznamov nasnímaných
fotoaparátom.
Ak ste nevytvorili nové priečinky,
nájdete tam tieto priečinky:
– „Memory Stick Duo“: len 101ANV01
– Vnútorná pamäť: 101ANV01
• Do priečinkov „100MSDCF“
alebo „100ANV01“ nie je možné nahrať
žiadne súbory. Zábery v týchto priečinkoch
slúžia len na prezeranie.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MISC“.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom:
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov
720p: MAH0ssss.MP4
VGA: MAQ0ssss.MP4
– Indexové obrazové súbory, ktoré sa
zaznamenajú pri snímaní videozáznamov
720p: MAH0ssss.THM
VGA: MAQ0ssss.THM
Políčka ssss reprezentujú akékoľvek
číslo z intervalu 0001 až 9999. Numerické
časti názvu súboru videozáznamu
nasnímaného v režime videozáznamu a
príslušného indexového obrazového súboru
sú totožné.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
str. 69 a 72.
Kopírovanie záberov do počítača bez
aplikácie „Picture Motion Browser“
Zábery môžete skopírovať do počítača
bez aplikácie „Picture Motion Browser“
nasledovne.
Počítač so slotom pre pamäťovú
kartu Memory Stick:
Vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
Kopírovanie záberov do
počítača
– Windows Vista/XP
V tejto časti je opísaný príklad
kopírovania záberov do priečinka
„Documents“ (Dokumenty) (v systéme
Windows XP: „My Documents“ (Moje
dokumenty)).
• Aj keď používate systém Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me, môžete zábery
kopírovať po vložení pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do slotu pre pamäťovú
kartu Memory Stick v počítači.
• Ak sa pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ nerozpozná, prejdite na str. 123.
1 Pripravte si fotoaparát a počítač.
V prípade počítača bez slotu pre
pamäťovú kartu Memory Stick:
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
Nadviažte USB prepojenie a vykonajte
kroky na skopírovanie záberov.
pomocou kábla USB.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“ na str. 97.
• Ak je aplikácia „Picture Motion
Browser“ už nainštalovaná, v aplikácii
„Picture Motion Browser“ sa spustí
obrazovka [Import Media Files]
(Importovanie mediálnych súborov),
ktorú však ukončite zvolením tlačidla
[Cancel] (Zrušiť).
Práca s počítačom
• Uvedené zobrazenia displeja v tejto časti sú
príklady pre kopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
• Fotoaparát nie je kompatibilný s verziami
operačného systému Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me.
Na skopírovanie záberov z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do počítača použite
komerčne dostupné čítacie/zapisovacie
zariadenie pre pamäťové karty Memory
Stick.
Ak chcete skopírovať zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najskôr skopírujte
zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ a potom do počítača.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 97.
101
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion Browser“
3 Keď sa na pracovnej ploche
automaticky zobrazí obrazovka
sprievodcu, kliknite na možnosť
[Open folder to view files] (Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory) (v
systéme Windows XP: [Open
folder to view files] (Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory) t
[OK]).
5 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov, ktoré
chcete skopírovať. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na názov
súboru záberov a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Copy]
(Kopírovať).
1
2
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie záberov
nájdete na str. 100.
• Ak sa nezobrazí sprievodca automaticky,
postupujte podľa postupu v časti: t „Pre
Windows 2000“.
4 Dvakrát kliknite na ikonu [DCIM].
• Pri kopírovaní videozáznamov dvakrát
kliknite na [MP_ROOT].
102
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion Browser“
6 Kliknite na priečinok [Documents]
(Dokumenty) (v systéme Windows
XP: [My Documents] (Moje
dokumenty)). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„Documents“ a z miestnej ponuky
vyberte príkaz [Paste] (Prilepiť).
1
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka [Documents]
(Dokumenty) (v systéme Windows
XP: [My Documents] (Moje
dokumenty)).
Práca s počítačom
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru a potom súbor skopírujte.
Ak však zmeníte názov súboru (str. 104),
tento záber už nebude možné prehrať na
fotoaparáte.
Pre Windows 2000
Dvakrát kliknite na ikonu [My
Computer] t [Removable Disk] po
pripojení fotoaparátu k počítaču. Potom
vykonajte postup od kroku 4.
103
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači pomocou fotoaparátu
ich skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“, môžete si tento súbor znovu
prezrieť na fotoaparáte, ak ho
skopírujete z počítača na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Súbory záberov môžete ľahko skopírovať
pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“. Podrobnosti o použití aplikácie si
pozrite v aplikácii „PMB Guide“.
• Ak sa názov súboru zvolený fotoaparátom
nezmenil, preskočte krok 1.
• V závislosti od veľkosti záberu je možné, že
niektoré zábery nebude možné prehrať.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie
záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané
iným fotoaparátom.
• Pokiaľ ešte nemáte na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ žiadne priečinky,
najskôr vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 72) a obrazové súbory
skopírujte až potom.
104
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename] (Premenovať).
Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“.
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Názvy súborov videozáznamov sa uložia
ako „MAH0ssss.MP4“ (1280×720)
alebo „MAQ0ssss.MP4“ (VGA).
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte odlišné
číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MP4 pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači pomocou fotoaparátu ich
skopírovaním na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
2 Skopírujte obrazový súbor do
priečinka na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“
v nasledujúcom poradí:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na ikonu
[Removable Disk] (Vymeniteľný
disk) alebo ikonu
[SonyMemoryStick] v okne
[Computer] (Počítač) (v systéme
Windows XP [My Computer] (Tento
počítač)).
3Kliknite pravým tlačidlom myši na
priečinok [sssMSDCF] (pre
statický záber) v priečinku [DCIM]
alebo na priečinok [sssANV01]
(pre videozáznam) v priečinku
[MP_ROOT] a kliknite na možnosť
[Paste] (Prilepiť).
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999.
Práca s počítačom
105
Použitie aplikácie „Music Transfer“ (je
súčasťou dodávky)
Pomocou aplikácie „Music Transfer“ na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete zmeniť hudobné súbory
prednastavené výrobcom na vami
požadované hudobné súbory. Ak sa
rozhodnete, môžete tieto súbory aj
vymazať alebo pridať.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Obnovenie preddefinovaných
Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music
Transfer“
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou aplikácie „Music
Transfer“ sú uvedené nižšie:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku
počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo
fotoaparáte
1 Dotykom na tlačidlo [HOME]
zobrazte obrazovku HOME.
2 Dotknite sa položky
(Printing,
Other) a potom položky [ Music
Tool].
3 Dotknite sa položky [Download
Music].
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
4 Vytvorte USB prepojenie medzi
fotoaparátom a počítačom.
5 Spustite aplikáciu „Music
Transfer“.
106
nastavení hudby vo fotoaparáte:
1 Vykonajte príkaz [Format Music] v
kroku 3.
2 Vykonajte príkaz [Restore defaults]
(Obnoviť prednastavené hodnoty) v
aplikácii „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa obnovia na
predvolené a položka [Music] v ponuke
[Slideshow] sa nastaví na hodnotu [Off].
• Hudobné súbory môžete obnoviť na
predvolené použitím príkazu [Initialize]
(str. 77), avšak v tomto prípade sa obnovia aj
ostatné nastavenia.
• Bližšie informácie o používaní aplikácie
„Music Transfer“ nájdete v online pomoci v
aplikácii „Music Transfer“.
Práca s počítačom Macintosh
Zábery môžete skopírovať na do
počítača Macintosh.
• Aplikácia „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilná s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa
odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie aplikácie „Music
Transfer“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.3
až v10.5)
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu
je približne 250 MB
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
niektoré z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné –
závisí to od typu USB zariadení, ktoré
používate.
Kopírovanie a prezeranie
záberov na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 97.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla USB.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“ na str. 97.
Práca s počítačom
• V počítači musí byť predinštalovaná
aplikácia Quick Time 7.4.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný).
• Pri USB prepojení s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (preddefinované
nastavenie), [Mass Storage] a [PictBridge]. V
tejto časti sú príkladom režimy [Auto] a
[Mass Storage]. Bližšie informácie o
[PictBridge] nájdete na str. 78.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
107
Práca s počítačom Macintosh
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok,
v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na str. 100.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Zrušenie USB prepojenia
Chyťte a pretiahnite myšou ikonu
mechaniky alebo ikonu pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“ predtým, než
vykonáte nižšie uvedené kroky alebo
odpojte fotoaparát od počítača.
• Odpojíte kábel USB.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
108
Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music
Transfer“
Hudobné súbory, ktoré sú
prednastavené výrobcom môžete zmeniť
na požadované hudobné súbory. Ak sa
rozhodnete, môžete tieto súbory aj
vymazať alebo pridať.
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou aplikácie „Music
Transfer“ sú uvedené nižšie:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku
počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo
fotoaparáte
Inštalácia aplikácie „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
Správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie/zmena hudobných
súborov
Pozrite „Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music Transfer““ na
str. 106.
Práca s počítačom Macintosh
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete
na webovej lokalite služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
109
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“
Počas inštalácie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ sa nainštaluje aj
príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
vás bližšie oboznámi so spôsobmi
používania fotoaparátu a doplnkového
príslušenstva.
Prezeranie v systéme
Windows
Dvakrát kliknite na ikonu
(Stepup Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť príručku „Step-up
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) (v systéme Windows
2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
Prezeranie na počítači
Macintosh
1 Skopírujte priečinok
[stepupguide] v priečinku
[stepupguide] do vášho počítača.
2 Zvoľte [stepupguide], [language]
a potom priečinok [SK] uložený
na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) a skopírujte všetky
súbory v priečinku [SK] do
priečinka [img] v priečinku
[stepupguide], ktorý ste
skopírovali do počítača v kroku 1.
(Prepíšte súbory v priečinku [img]
súbormi z priečinka [SK].)
110
3 Po skončení kopírovania
dekomprimujte priečinok
dvojitým kliknutím na
„stepupguide.hqx“ v priečinku
[stepupguide], potom dvakrát
kliknite na vytvorený súbor
„stepupguide“.
• Ak neprebehla inštalácia nástroja na
dekomprimáciu súboru HQX,
nainštalujte program Stuffit Expander.
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Ak tlačíte zábery nasnímané v režime [16:9],
obidva okraje môžu byť orezané. Pred tlačou
si nezabudnite prečítať informácie (str. 125).
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(str. 112)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s
tlačiarňou.
Tlač s použitím počítača
Zábery môžete použitím dodávaného softvéru „Picture
Motion Browser“ skopírovať do počítača a potom ich
vytlačiť.
K záberu môžete pridať dátum a vytlačiť ho.
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete priniesť do fotozberne. Zábery,
ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť značkou
(Poradie tlače).
Tlač statických záberov
Tlač vo fotozberni (str. 115)
111
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne
kompatibilnej s PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete po jeho pripojení
priamo k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge vytlačiť aj bez
počítača.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak
indikátor na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
3 Dotknite sa položky [USB
Connect] v ponuke
[Main Settings 2].
4 Dotknite sa položky [PictBridge].
Režim USB je nastavený.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Pripravte fotoaparát na pripojenie
k tlačiarni pomocou rozhrania USB. Keď
je [USB Connect] nastavené na [Auto],
fotoaparát niektoré tlačiarne po
pripojení rozpozná automaticky. V
takomto prípade preskočte krok 1.
• Odporúča sa použiť akumulátor nabitý na
plnú kapacitu, aby sa fotoaparát náhodou
nevypol počas tlače.
1 Dotykom na tlačidlo [HOME]
2 Do konektora
USB
zobrazte obrazovku HOME.
2 Dotknite sa
[
(Settings) a potom
Main Settings].
Kábel USB
1 Do konektora USB
112
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
2 Zapnite tlačiareň a potom stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
Po nadviazaní spojenia sa
objaví indikátor
.
Ak si zvolíte [Multiple Images]
Môžete vytlačiť skupinu zvolených
záberov.
1 Dotknite sa záberu, ktorý chcete
vytlačiť.
Na vybranom zábere sa zobrazí
.
značka
2 Dotknite sa položky
.
3 Dotknite sa položky [OK].
Ak si zvolíte [All In This Folder]
Fotoaparát je nastavený na režim
prehrávania.
Dotknite sa [OK] a potom prejdite na
krok 4.
Krok 4: Tlač
Krok 3: Vyberte zábery,
ktoré chcete vytlačiť
1 Dotknite sa požadovanej položky
nastavenia, aby ste vykonali
nastavenie tlače.
1 Dotknutím sa položky [MENU]
zobrazte ponuku.
2 Dotykom na položku v/V
zobrazte položku
(Print) a
dotknite sa položky
(Print).
Umožňuje určiť počet kópií
zvoleného záberu, ktoré sa majú
vytlačiť.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
Ak si zvolíte [This Image]
[Layout]
Zvolený záber môžete vytlačiť. Prejdite
na krok 4.
Umožňuje usporiadať požadovaný
počet záberov, ktoré chcete vytlačiť
vedľa seba na jednom hárku.
Tlač statických záberov
3 Dotknite sa požadovanej položky.
[Quantity]
[Size]
Umožňuje zvoliť veľkosť tlačového
hárku.
113
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
[Date]
Umožňuje zvoliť možnosť
[Day&Time] alebo [Date], ktoré
slúžia na vloženie dátumu a času na
zábery.
• Keď zvolíte [Date], vloží sa dátum
v poradí, aké si vyberiete (str. 83). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
2 Dotknite sa položky [OK].
Záber sa vytlačí.
• Neodpájajte kábel USB, pokým sa na
displeji zobrazuje indikátor
(Pripája sa PictBridge).
Indikátor
PictBridge)
(Pripája sa
Krok 5: Ukončenie tlače
Uistite sa, že sa zobrazenie vrátilo na
krok 2 a odpojte kábel USB od
fotoaparátu.
114
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
s uloženými obrazovými súbormi
môžete priniesť do fotozberne. Pokiaľ
budú fotozberne prijímať zákazky na
tlač záberov označených DPOF, môžete
na vaše zábery dávať značky
(Poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
Označenie vybraného
záberu
Tlačidlo
(Prehrávanie)
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú
potom odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia umožňujúca vám pridať značku
(Poradie tlače) na zábery uložené
na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značku
(Poradie tlače) môžete pridať
maximálne k 999 záberom.
Zábery na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ priamo do
fotozberne
(Prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
3 Dotknutím sa položky [MENU]
zobrazte ponuku.
4 Dotknite sa [DPOF] a potom sa
dotknite
(This Image).
K záberu sa pridá značka
(Poradie tlače).
Tlač statických záberov
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
požadované zábery skopírujte na iné
médium, napríklad disk CD-R, a prineste ho
do fotozberne.
• Ak nesiete do fotozberne pamäťovú kartu,
nezabudnite si so sebou zobrať aj adaptér
kariet Memory Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zálohujte) na disk.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Ak si chcete nechať vytlačiť zábery
s vloženým dátumom, poraďte sa s obsluhou
fotozberne.
1 Stlačte tlačidlo
Odstránenie značky
Zvoľte záber, z ktorého chcete značku
odstrániť a potom zopakujte kroky 3 a 4.
115
Tlač vo fotozberni
Zrušenie výberu
Výber a označenie záberov
Dotknite sa [Exit] alebo [BACK] v
kroku 5.
1 Dotknite sa [MENU] pri zobrazení
záberov v režime samostatného
záberu alebo v indexovom
režime.
(Multiple Images).
3 Dotknite sa záberu, aby ste ho
1 Dotknite sa položky [MENU]
označili značkou.
K zvolenému záberu sa pridá značka
Dotknite sa záberov, z ktorých chcete
odstrániť značky.
Pridanie/odstránenie
značiek DPOF ku skupine
záberov/zo skupiny
záberov súčasne
2 Dotknite sa [DPOF] a potom sa
dotknite
Odstránenie značky
.
počas zobrazenia záberov v
indexovom režime.
Samostatný záber
2 Dotknite sa [DPOF] a potom sa
dotknite [Select All in This Folder]
alebo [Clear All in This Folder].
Indexové zobrazenie
3 Dotknite sa položky [OK].
Zrušenie výberu
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
[Exit] alebo [BACK] v kroku 3.
4 Dotknite sa položky
.
5 Dotknite sa položky [OK].
Na displeji sa zjaví značka
• Dotknutím sa
na indexovej
obrazovke sa vrátite do režimu
samostatného záberu.
116
.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 118 až 127.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 128.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 77).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Odovzdaním fotoaparátu do opravy súhlasíte s tým, že obsah vnútornej pamäte a
hudobné súbory sa môžu skontrolovať.
Kliknutím na niektorú z nasledujúcich položiek preskočíte na stránku s popisom
príznaku a príčiny chyby alebo na zodpovedajúci postup s popisom odstránenia chyby.
Akumulátor a napájanie
118
125
Snímanie statických záberov a
videozáznamov
119
Tlač
125
Prezeranie záberov
122
Tlačiareň kompatibilná s
PictBridge
126
Vymazanie
123
Dotykový panel
127
Osobné počítače
123
Iné
127
Riešenie problémov
Vnútorná pamäť
Pamäťová karta „Memory Stick
Duo“
124
117
Riešenie problémov
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, aby ste stlačili páčku vysunutia akumulátora.
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 135). Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 135). Vymeňte akumulátor za nový.
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 135). Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor nie je možné nabíjať, keď je vo vnútri fotoaparátu.
• Akumulátor nie je možné nabiť s použitím viacvýstupového stojana (je súčasťou
dodávky) alebo sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Na nabíjanie
akumulátora použite nabíjačku.
118
Riešenie problémov
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 35).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Nastavte prepínač režimu.
• Veľkosť záberu je nastavená na [1280×720(Fine)] alebo [1280×720(Standard)] a je
vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“ pri nahrávaní videozáznamov.
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na [VGA].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Bod začiatku/bod konca nahraného videozáznamu sa nezhoduje s bodom,
kedy bolo stlačené tlačidlo spúšte.
• Pri použití fotoaparátu môže dôjsť k miernemu časovému rozdielu medzi stlačením
tlačidla spúšte a skutočným spustením/zastavením nahrávania. Toto nie je chybná
funkcia.
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
prepnite do režimu snímania (str. 31).
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje správne, keď sa na displeji
zobrazí
.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní
nočných scén.
• Snímajte po stlačení spúšte do polovice; nestláčajte ju naraz nadoraz.
Snímanie trvá príliš dlho.
Riešenie problémov
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (str. 18). Toto nie je chybná funkcia.
119
Riešenie problémov
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime
(Režim Macro zapnutý). Objektív sa musí
od objektu nachádzať ďalej, než je najkratšia vzdialenosť snímania (približne 8 cm (W)
alebo 80 cm (T) od objektívu). Alebo nastavte fotoaparát do režimu
(Close focus
enabled) a snímajte cca. 1 – 20 cm od vzdialenosti strany W (str. 28, 30).
• Pri snímaní statických záberov sa pri výbere scény zvolia režimy
(Twilight) alebo
(Landscape) alebo
(Fireworks).
• Je zvolená funkcia prednastaveného zaostrenia. Zvoľte režim automatického
zaostrenia (str. 46).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na str. 47.
Funkcia transfokácie nefunguje.
• V režime
(Close focus enabled) nie je možné použiť optickú transfokáciu.
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť pri snímaní videozáznamov.
• Inteligentnú transfokáciu nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 81).
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na
(Vypnutý vynútený blesk) (str. 28).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– Je režim [REC Mode] nastavený na [Burst] alebo Exposure Bracket (str. 51).
– Pri výbere scény sa zvolia režimy
(High Sensitivity) alebo (Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 44).
– Snímate videozáznamy.
• V režime
(Close focus enabled) alebo pri nastavení režimu Scene Selection na
(Landscape),
(Beach), (Snow) alebo
(Hi-Speed Shutter) nastavte blesk na
(Vynútený blesk zapnutý) (str. 28).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku.
Nejedná sa o poruchu (str. 14).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Close focus enabled) nefunguje.
• Pri výbere scény sa zvolia režimy
(Landscape) alebo
(Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 44).
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
• Pri snímaní sa nezobrazí dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery (str. 125). Zábery môžete
vytlačiť alebo uložiť s dátumom pomocou aplikácie „Picture Motion Browser“ (str. 96).
120
Riešenie problémov
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky
blikajú.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 50).
Displej je príliš tmavý alebo príliš svetlý.
• Upravte jas podsvietenia LCD displeja (str. 23).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (str. 48) alebo upravte expozíciu (str. 50).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (str. 50).
Farby záberu nie sú správne.
• Nastavte [Color Mode] na [Normal] (str. 55).
Pri snímaní veľmi jasného objektu sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové
alebo iné pásy. Nejde o poruchu.
Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.
Oči objektu sú červené.
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 56).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Retušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (str. 59).
• Toto nie je chybná funkcia. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 2).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ sú plné. Vymažte
nepotrebné zábery (str. 35).
• Akumulátor je takmer vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
Riešenie problémov
Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
121
Riešenie problémov
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 31).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru (str. 104).
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (str. 99).
• Nasnímané videozáznamy nie je možné prehrať s použitím iného fotoaparátu.
Zábery sa prehrávajú jeden po druhom.
• [Continuous Play] je nastavené na [On]. Nastavte [Continuous Play] na [Off] (str. 76).
Dátum a čas sa nezobrazia.
• [Display Setup] je nastavené na [Simple] alebo [Image Only]. Dotknite sa [DISP], aby
ste nastavili položku [Display Setup] na [Normal] (str. 22).
Po spustení prehrávania je záber zobrazený nekvalitne.
• Táto situácia môže nastať dôsledkom spracovávania záberu. Toto nie je chybná funkcia.
Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.
• [Auto Orientation] je nastavené na [On] (str. 82).
Tlačidlá a ikony sa už nezobrazujú.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na
chvíľu zmiznú. Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
• [Display Setup] je nastavené na [Image Only]. Dotykom na [DISP] nastavte [Display
Setup] na [Normal] alebo [Simple]. Počas prehrávania zobrazte tlačidlo [DISP]
dotykom na stred LCD displeja a potom nastavte [Display Setup] na [Normal] alebo
[Simple] (str. 22).
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“
(str. 106).
• Uistite sa, že nastavenia hlasitosti a prezentácie sú správne (str. 33, 62).
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TV prijímači
(str. 79).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 85, 86).
• Odpojte kábel USB, ak je pripojený k fotoaparátu (str. 99).
122
Riešenie problémov
Vymazanie
Nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 67).
Osobné počítače
Nezistená kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 92 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 107.
Počítač vybavený slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Presvedčte sa, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty Memory
Stick podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov
a majitelia čítacieho/zapisovacieho zariadenia pre pamäťové karty Memory Stick, ktoré
boli vyrobené inou spoločnosťou než Sony, by mali kontaktovať príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte
fotoaparát k počítaču (str. 97 a 107). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový
adaptér (nie je súčasťou dodávky) (str. 97).
• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 78).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (str. 97).
• Odpojte kábel USB z počítača a z viacvýstupového stojana a potom ho znovu pevne
pripojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Pripojte viacvýstupový stojan priamo k počítaču bez použitia USB rozbočovača alebo
iného zariadenia (str. 97).
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou USB pripojenia (str. 97).
• Používajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém (str. 98 a 107).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorú ste naformátovali
na počítači, nie je zaručená možnosť neskôr skopírovať zábery do počítača. Snímajte s
použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte
(str. 72).
Riešenie problémov
Nie je možné kopírovať zábery.
123
Riešenie problémov
Po nadviazaní USB prepojenia sa aplikácia „Picture Motion Browser“ nespustí
automaticky.
• Realizujte USB prepojenie až po zapnutí počítača (str. 97).
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
• Ak používate aplikáciu „Picture Motion Browser“, pozrite do aplikácie „PMB Guide“
(str. 96).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Neviete pracovať s aplikáciou „Picture Motion Browser“.
• Pozrite si aplikáciu „PMB Guide“ (str. 96).
Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich
prehrávajte z pevného disku (str. 97).
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na obsluhu tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné prezerať vo fotoaparáte.
• Nakopírujte ich do priečinka rozpoznávaného fotoaparátom, napríklad „101MSDCF“
(statické zábery) alebo „101ANV01“ (videozáznamy) (str. 100).
• Vykonajte správne postupy (str. 104).
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta a
obrazové súbory. Dáta, ktoré ste vymazali formátovaním nie je možné obnoviť.
124
Riešenie problémov
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Skopírujte ich na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou.
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
Tlač
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná s PictBridge“ spoločne s nasledujúcimi
položkami.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte
záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu sa môže orezať.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez
okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie
alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu
záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „Picture Motion Browser“
(str. 96).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
Riešenie problémov
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokáže rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo
softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili
dátum.
125
Riešenie problémov
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa
poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 78).
• Odpojte a znovu zapojte kábel USB. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová správa, nazrite
do návodu dodanom s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla USB.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode dodanom s tlačiarňou.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia kompletne vytlačiť. Odpojte a
znovu zapojte kábel USB. Ak stále nie je možné tlačiť obrazové súbory, odpojte kábel
USB, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu pripojte kábel USB.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané iným ako týmto fotoaparátom alebo zábery upravené na počítači sa
nemusia vytlačiť.
Tlač je zrušená.
• Uistite sa, že ste odpojili kábel USB skôr, než zmizla značka
(Pripája sa
PictBridge).
V indexovom režime nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahuje údaje o zázname, dátum preto nie je možné vložiť. Nastavte [Date]
na [Off] a znovu vytlačte záber (str. 113).
Nie je možné zvoliť veľkosť formátu tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
126
Riešenie problémov
Nie je možné vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Keď použijete papier s inou veľkosťou po tom, ako ste pripojili tlačiareň k fotoaparátu,
odpojte a znovu pripojte kábel USB.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 113) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Dotykový panel
Tlačidlá dotykového panela nie je možné správne alebo vôbec použiť.
• Vykonajte príkaz [Calibration] (str. 77).
Iné
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
• V prípade výmeny záznamového média nie je možné pomocou fotoaparátu
inicializovať číslovanie súborov. Ak chcete inicializovať číslovanie súborov,
naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ alebo vnútornú pamäť (str. 72, 75)
a potom inicializujte nastavenia (str. 77). Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ alebo vo vnútornej pamäti sa však vymažú a všetky nastavenia vrátane dátumu
sa inicializujú.
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
pred ďalším použitím.
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Toto nie je chybná funkcia.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 83).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a
fotoaparát s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 83).
Riešenie problémov
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
127
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické
zobrazenie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, pracuje funkcia vlastnej
diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve
číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť
v závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani
viacnásobným vykonaním nasledujúcich
opravných postupov, fotoaparát
pravdepodobne vyžaduje opravu.
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na
najbližší autorizovaný servis Sony.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát
(str. 77) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
C:32:ss
• Vyskytol sa problém s hardvérom
fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite
napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať
údaje na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. Skúste znovu zapnúť
a vypnúť fotoaparát alebo
niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Nastala chyba naformátovania
vnútornej pamäte alebo bola vložená
nenaformátovaná pamäťová karta
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
vnútornú pamäť alebo pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ (str. 72,
75).
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nie je možné s
fotoaparátom použiť alebo sú údaje
poškodené. Vložte novú pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
128
• Akumulátor je takmer vybitý.
Okamžite nabite akumulátor.
V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a stavu
akumulátora môže indikátor blikať,
aj keď je zostatková kapacita
akumulátora ešte približne 5 až
10 minút.
For use with compatible battery only
• Vložený akumulátor nie je typ
akumulátora NP-BD1 (je súčasťou
dodávky)/NP-FD1 (nie je súčasťou
dodávky).
System error
• Vypnite a opäť zapnite zariadenie.
Internal memory error
• Vypnite a opäť zapnite zariadenie.
Výstražné indikátory a upozornenia
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nie je možné použiť vo
fotoaparáte (str. 133).
• Pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ je poškodená.
• Kontakty pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nie je možné použiť vo
fotoaparáte (str. 133).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s riadeným prístupom.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
• Znovu naformátujte médiá (str. 72,
75).
Memory Stick locked
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s prepínačom ochrany
proti zápisu a tento prepínač je
nastavený do zamknutej polohy
LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej zaznamenávanie.
• Fotoaparát nemôže zaznamenať
alebo vymazať zábery na tejto
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
No images
• Vo vnútornej pamäti neboli
zaznamenané žiadne zábery, ktoré je
možné prehrať.
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ neboli zaznamenané žiadne
zábery, ktoré je možné prehrať.
• Zvolený priečinok neobsahuje súbor,
ktorý je možné prehrať v prezentácii.
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ už
existuje (napríklad: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte iný priečinok
alebo vytvorte nový (str. 72, 73).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“ už existuje. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba. Spoločnosť Sony nezaručuje
prehrávanie záberov vo fotoaparáte,
ak boli súbory spracované v počítači
alebo zaznamenané iným
fotoaparátom.
• Vymažte nepotrebné zábery alebo
súbory (str. 35).
Read only folder
• Zvolili ste priečinok, ktorý na
fotoaparáte nie je možné nastaviť
ako záznamový priečinok. Zvoľte iný
priečinok (str. 73).
Riešenie problémov
No memory space on internal
memory
No memory space on Memory Stick
Read only memory
129
Výstražné indikátory a upozornenia
File protected
• Zrušte ochranu (str. 67).
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
nie je možné na fotoaparáte
prehrávať.
1280×720 is not available
• Videozáznamy veľkosti
[1280×720(Fine)]
a [1280×720(Standard)] je možné
nahrať len s použitím pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na veľkosť [VGA].
Invalid operation
• Zvolili ste funkciu, ktorá nie je k
dispozícii pre videozáznamy.
• Dotkli ste sa panelu pri používaní
funkcie digitálnej transfokácie
alebo v režime snímania blízkych
objektov. Pri používaní týchto
režimov nie je možné zaostriť
dotykom na displej.
• Pokúšate sa zmeniť veľkosť záberu
vo veľkosti VGA na veľkosť
(HDTV) pomocou funkcie Multi
Resizing.
No red-eye detected
• V závislosti od záberu nemusí byť
možné záber retušovať.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
fotoaparát triasť. Použite blesk,
zapnite funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby sa
zaistila pevná pozícia fotoaparátu.
130
Zoom disabled
• Funkcia [Digital Zoom] je nastavená
na [Off], keď snímate v režime
(Close focus enabled). Alebo sa
pokúšate použiť funkciu [Smart]
v [Digital Zoom], keď je veľkosť
záberu nastavená na [10M],
[3:2(8M)] alebo [16:9(7M)] (str. 81).
Maximum number of images already
selected
• Pri použití [Multiple Images] je
možné zvoliť až 100 súborov.
môžete pridať
maximálne k 999 súborom.
Zrušte výber.
• Značky
Low battery power
• Pri kopírovaní záberu, ktorý bol
zaznamenaný vo vnútornej pamäti
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použite akumulátor nabitý na
plnú kapacitu.
Výstražné indikátory a upozornenia
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Operation cannot be executed in
unsupported files
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie
a úpravy nie je možné vykonať na
obrazových súboroch, ktoré boli
spracované s použitím počítača alebo
zaznamenané s použitím iného
fotoaparátu.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte kábel USB.
Processing...
• Tlačiareň ruší aktuálnu úlohu.
Nemôžete tlačiť, kým sa úloha
neskončí. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v
závislosti od typu tlačiarne.
Error Playing Music
• Vymažte hudobný súbor alebo ho
nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music] a
potom prevezmite nové hudobné
súbory.
• Vykonajte príkaz [Format Music].
Riešenie problémov
Error Formatting Music
131
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí
— zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo regióne, kde je
napätie v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia).
V opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
132
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tabuľke nižšie sú uvedené
typy pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“, ktoré je možné vo fotoaparáte
použiť. Nie je však možné zaručiť
správne fungovanie všetkých operácií
pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
Iné
*1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
*2 Pamäťové karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“ a
„Memory Stick PRO Duo“ sú vybavené
funkciami MagicGate. MagicGate je
technológia ochrany autorských práv
pracujúca na základe šifrovacej
(kryptovacej) technológie. Fotoaparát
neumožňuje vykonávať snímanie/
prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie
MagicGate.
*3 Je možné nahrávať videozáznamy
s veľkosťou záberu [1280×720(Fine)] alebo
[1280×720(Standard)].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový
paralelný dátový prenos. Vykonáva
identický 4-bitový paralelný dátový prenos
ako pamäťová karta Memory Stick PRO
Duo.
• Toto zariadenie je kompatibilné s
pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ sa používa ako skratka pre
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick
Duo“ naformátovaných pomocou počítača
nie je zaručené, že budú s fotoaparátom
fungovať.
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ a použitého vybavenia.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nevyberajte.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ alebo vypnete fotoaparát
počas načítavania alebo zapisovania
údajov
– Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v blízkosti elektrostatických
polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na pamäťové karty „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet Memory Stick Duo
nelepte žiadne nálepky.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ počas
premiestňovania alebo skladovania
vkladajte do dodáného puzdra.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými
predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nenechajte spadnúť, neohýnajte ju ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
nesmie navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu pre pamäťové karty „Memory
Stick Duo“ nevkladajte iný predmet ako
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Takéto konanie by mohlo spôsobiť poruchu.
133
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– Na extrémne horúcich miestach ako je
interiér automobilu zaparkovaného na
priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu
Poznámky k používaniu adaptéra
pamäťových kariet Memory Stick
Duo (nie je súčasťou dodávky)
• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ so zariadením kompatibilným s
„Memory Stick“, vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ do adaptéra
pamäťových kariet Memory Stick Duo. Keď
vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
adaptéra pamäťových kariet Memory Stick
Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéra pamäťových kariet
Memory Stick Duo sa presvedčte, že
pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
vložená správnym smerom a že je celá
zasunutá. Nesprávne zasunutie karty môže
spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri požívaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ vloženej do adaptéra pamäťových
kariet Memory Stick Duo so zariadením
kompatibilným s pamäťovými kartami
„Memory Stick“ dbajte na to, aby ste
adaptér vložili správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie.
• Nevkladajte adaptér pamäťových kariet
Memory Stick Duo do zariadenia
kompatibilného s pamäťovými kartami
„Memory Stick“ bez vloženej pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by dôjsť
k poruche zariadenia.
134
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ (nie je súčasťou
dodávky)
Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný s
pamäťovými kartami „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou až do 16 GB.
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (nie je súčasťou dodávky)
• Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou
kartou „Memory Stick Micro“, vložte
pamäťovou kartu „Memory Stick Micro“ do
adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte
pamäťovou kartu „Memory Stick Micro“ do
zariadenia bez adaptéra pamäťových kariet
„M2“ rovnakej veľkosti ako Duo, možno
nebudete môcť kartu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
Informácie o akumulátore
Informácie o nabíjaní akumulátora
Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo
tohto rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť
úplne.
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa
znižujú s nízkou okolitou teplotou. To
znamená, že na chladných miestach je
prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo
najdlhšiu výdrž akumulátora odporúčame
nasledovné:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie
k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne predtým, ako začnete
snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie
pri častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na
dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je
predpokladaný čas snímania. Pred
skutočným snímaním vykonajte skúšobné
snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne
horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Informácie o životnosti
akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná.
Kapacita akumulátora sa časom a
opakovaným používaním znižuje. Ak sa čas
použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazne skráti, je pravdepodobne potrebné
akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého
jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích
podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• Akumulátor NP-BD1 (je súčasťou dodávky)
je možné využiť len v modeloch Cyber-shot,
ktoré sú kompatibilné s modelom D. Nie je
možné využiť ho v modeloch Cyber-shot,
ktoré sú kompatibilné s typom akumulátora
T a inými typmi akumulátorov.
• Pri použití akumulátora NP-FD1 (nie je
súčasťou dodávky) sa za indikátorom
stavu akumulátora zobrazujú aj minúty
(
60 Min).
Uskladnenie akumulátora
Iné
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne
vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom
mieste. Na zachovanie funkcie akumulátora
ho počas skladovania minimálne raz ročne
úplne nabite a potom úplne vybite vo
fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prehrávania prezentácie
(str. 62), pokým sa nevypne napájanie.
• Na prenášanie a skladovanie akumulátora
vždy používajte dodané puzdro na
akumulátor, zabránite tým prípadnému
znečisteniu či skratovaniu vodivých
kontaktov.
135
Informácie o nabíjačke
Informácie o nabíjačke
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou
dodávky) je možné nabíjať výlučne typy
akumulátorov D, T, R a E (a žiadne iné
typy). Iné akumulátory alebo batérie by
mohli vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť,
ak sa ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým
nebezpečenstvu zranenia elektrickým
prúdom a popálenia.
• S týmto fotoaparátom je kompatibilný
akumulátor typu D. Akumulátor, ktorý sa
dodáva so zariadením je typ NP-BD1
(typ D).
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky.
Ak ponecháte nabitý akumulátor
v nabíjačke, životnosť akumulátorových
článkov sa môže skrátiť.
• Keď začne blikať kontrolka CHARGE,
vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho
naspäť do nabíjačky tak, aby bolo počuť
cvaknutie. Ak kontrolka CHARGE začne
znovu blikať, môže to znamenať chybu
akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili
iný ako špecifikovaný typ akumulátora.
Skontrolujte, či je akumulátor
špecifikovaného typu. Ak je akumulátor
špecifikovaného typu, vyberte akumulátor a
nahraďte ho novým alebo iným a
skontrolujte, či nabíjačka funguje správne.
Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať
chyba v akumulátore.
136
Index
Index
A
D
G
AF Illuminator....................80
Date ................................... 114
Grid Line .............................80
AF Mode .............................81
Daylight............................... 53
Akumulátor.......................135
Dátum ................................. 83
H
Aretácia AF ........................47
Delete ............................ 35, 65
High Sensitivity ......42, 43, 44
Auto Orientation................82
Format.................... 72, 75
Hi-Speed Shutter................43
Auto Review .......................82
Digital Zoom ...................... 81
Histogram............................23
Automatické
zaostrenie .................8, 45
DISP .................................... 22
Displej
Image Index ........................32
Zmena zobrazenia ...... 22
Image Size ...............12, 27, 30
Dotykový panel.................. 21
Incandescent .......................54
Download Music .............. 106
Indexová obrazovka...........32
DPOF .......................... 68, 115
Indikátor.............................. 17
B
B & W ..................................55
Beach ...................................43
Beep .....................................76
Blesk (Vyváženie bielej
farby) ............................54
Bodové meranie .................48
I
Indikátor ...................... 17
E
Indikátor aretácie
AE/AF....................26, 47
Initialize...............................77
BRK .....................................51
Elektronický
transformátor ............ 132
Burst.....................................51
EV........................................ 50
Inteligentná transfokácia...81
Exposure Bracket .............. 51
Internal Memory Tool .......75
Expozícia............................. 10
ISO ...........................10, 11, 49
Center AF ...........................45
F
J
Change REC.Folder ..........73
Face Detection ................... 57
JPG.....................................100
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov ........... 100
Farba ................................... 11
Fireworks ............................ 43
K
Cieľový priečinok pre
ukladanie súborov.... 100
Flash Level.......................... 56
Kábel AV ............................85
Fluorescent Light 1, 2, 3 .... 53
Kábel HDMI.......................86
Clock Settings .....................83
Focus ......................... 8, 27, 45
Kábel USB ..................97, 112
Clona....................................10
Format........................... 72, 75
Konector USB ....................97
Close focus enabled............28
Format Music ................... 106
Cloudy..................................53
Function Guide .................. 76
Kopírovanie záberov do
počítača ................97, 101
Color Mode .........................55
Funkcia NR pomalej
uzávierky...................... 18
C
Inštalovať.............................94
Calibration ..........................77
Copy .....................................74
Create REC.Folder ............72
CTRL FOR HDMI ............78
Kvalita záberu.....................12
L
Landscape ...........................43
Index
Continuous Play ...........33, 76
Language Setting................84
LCD displej .........................22
137
Index
M
P
Preexponovanie..................10
Macro.............................28, 30
PAL ..................................... 79
Main Settings 1 ...................76
Partial Color....................... 60
Presná digitálna
transfokácia ................. 81
Main Settings 2 ...................78
PictBridge ................... 78, 112
Manage Memory ................72
Picture Motion Browser ... 96
Mass Storage.......................78
Pixel..................................... 12
„Memory Stick Duo“.......133
Počítač................................. 91
Memory Stick Tool ............72
Kopírovanie
záberov ................ 97, 107
Meranie s viacerými
modelmi .......................48
Metering Mode...................48
Monitor................................81
Priama tlač ........................ 112
Priečinok
Vytvorenie ................... 72
Výber............................ 69
Zmena .......................... 73
Macintosh.................. 107
Printing, Other ................... 37
Odporúčané
prostredie............. 92, 107
Pripojenie
Počítač .......................... 97
Tlačiareň ....................112
Multi AF..............................45
Prezeranie záberov
uložených v počítači
pomocou fotoaparátu
.................................... 104
Prípona .............................. 104
Multikonektor .................... 15
Softvér ......................... 94
Program Auto..................... 41
Multi-Purpose Resize ........61
Windows ...................... 91
Protect ................................. 67
Music Tool ........................106
Počítač Macintosh............ 107
Music Transfer (Prenos
hudby) ................106, 108
Odporúčané
prostredie................... 107
MP4....................................100
MPEG-4 AVC/H.264 ....3, 92
N
Nabíjačka akumulátora ...136
Natural.................................55
Názov súboru....................100
NTSC ...................................79
O
Obrazovka HOME ............36
Obrazovka ponuky.............38
Obrazovka samostatného
záberu ...........................31
Operačný systém ........92, 107
Optická
transfokácia .....27, 30, 81
138
Prezeranie záberov ............ 31
TV prijímač............85, 86
R
REC Mode.................... 41, 51
Počítač s operačným
systémom Windows.... 91
Red Eye Correction...........59
Odporúčané
prostredie..................... 92
Retouch ............................... 59
Podexponovanie ................ 10
Ponuka
Položky ........................ 39
Prezeranie.................... 59
Snímanie...................... 51
Ponuka pre prezeranie...... 59
Ponuka pre snímanie......... 51
Popis jednotlivých častí..... 15
Používanie fotoaparátu v
zahraničí .................... 132
Prednastavené
zaostrenie .................... 46
Red Eye Reduction ...........56
Režim blesku ......................28
Režim videozáznamu.........42
Riešenie problémov ......... 117
Rotate ..................................69
Rozmazanie .......................... 9
Rýchlosť uzávierky.............10
Rýchly posun vpred/rýchly
posun vzad ................... 31
Index
S
Ú
Samodiagnostické
zobrazenie ..................128
Úprava hodnoty EV .......... 50
Samospúšť......................27, 30
V
Scene Selection ...................43
VGA .................................... 13
Select Folder .......................69
Sepia.....................................55
Viacvýstupový
stojan........ 16, 85, 97, 112
Settings ..........................37, 76
Video Out ........................... 79
Setup ....................................58
Vivid .................................... 55
Shooting Settings 1 .............80
Vnútorná pamäť................. 24
Shooting Settings 2 .............82
Volume Settings ..... 31, 33, 70
Single....................................81
Vymazávanie záberov ....... 35
Slideshow.............................62
Vypnutý vynútený blesk ... 28
Slow Synchro.......................28
Výstražné indikátory a
upozornenia............... 128
Snímanie
Statický záber ..............25
Videozáznam ...............29
Snow.....................................43
Soft Snap .............................43
Softvér....................94, 96, 106
Spot AF ...............................46
W
White Balance .................... 53
Wide Zoom Display .......... 62
Z
SteadyShot ..........................58
Zameriavací krížik pre
bodové meranie .......... 48
Stredovo vážené
meranie.........................48
Zameriavací rámček AF
zóny .............................. 45
T
Tlač...............................68, 111
Tlač vo fotozberni ............115
Zapnutý vynútený blesk.... 28
Zatlačenie do polovice ........ 8
Značka poradia
tlače ...................... 68, 115
Transfokácia..................27, 30
Transfokácia počas
prehrávania ..................32
Trimming .............................59
TV prijímač .........................85
TV TYPE ............................79
Twilight Portrait .................43
Index
Twilight................................43
U
USB Connect ......................78
139
Poznámky k licencii
TENTO PRODUKT JE
KONCESOVANÝ „AVC PATENT
PORTFOLIO LICENCE“ PRE
OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM
NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE
S AVC ŠTANDARDOM („AVC
VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIA AVC VIDEA
KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM ZARADENÝM V
PERSONÁLNEJ A NEKOMERČNEJ
OBLASTI A/ALEBO BOLO
ZÍSKANÉ OD OPRÁVNENÉHO
POSKYTOVATEĽA AVC VIDEA.
ŽIADNA INÁ LICENCIA NIE JE
ZAHRNUTÁ ANI BY NEMALA
PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE
ZÍSKAŤ OD MPEG LA, L.L.C. VIĎ
<HTTP://MPEGLA.COM>
Fotoaparát je vybavený softvérom „C
Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento softvér
poskytujeme na základe licenčných
dohôd, ktoré sa uzatvárajú s vlastníkmi
autorských práv. Na základe požiadaviek
vlastníkov autorských práv na tento
softvér sme povinní informovať vás
o nasledovnom. Prečítajte si prosím
nasledujúce oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
V tomto priečinku nájdete licencie (v
anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“
a „zlib“ softvéru.
Na prezeranie súboru PDF je potrebný
program Adobe Reader. Ak nie je
nainštalovaný vo vašom počítači, môžete
ho prevziať z webovej stránky Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
140
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising