Sony | DSC-T300 | Sony DSC-T300 Návod na použitie

VKLIKNITE!
Obsah
Základné funkcie
Používanie funkcií na
snímanie
Digitálny fotoaparát
Príručka k zariadeniu Cybershot
DSC-T300
Pred zapnutím zariadenia si dôkladne
prečítajte túto príručku a „Návod na
používanie“ a „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
a uschovajte ich pre budúce použitie.
Používanie funkcií na
prezeranie
Osobné
prispôsobenie
nastavení
Prezeranie záberov
v TV prijímači
Práca s počítačom
Tlač statických
záberov
Riešenie problémov
Iné
Index
© 2008 Sony Corporation
3-288-699-83(1)
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ (nie je súčasťou dodávky)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátom môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
„Memory Stick“:
S fotoaparátom
nemôžete
používať
pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Nie je možné použiť iné pamäťové
karty.
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick
Duo“ nájdete na str. 147.
Pri použití pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ v zariadení
kompatibilnom s kartami
„Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra na
pamäťové karty Memory Stick Duo (nie
je súčasťou dodávky).
Adaptér kariet
Memory Stick Duo
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu a
uschovajte ho na chladné a suché miesto.
Tým uchováte funkcie akumulátora.
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 149.
2
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený
objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje
ostrý obraz vysokej kvality s
vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v rámci systému zaistenia
kvality s osvedčením od spoločnosti Carl
Zeiss v súlade s kvalitatívnymi
štandardami spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Poznámky k LCD displeju
a objektívu
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené
bodky
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu
LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu
a spôsobiť nefunkčnosť.
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
Informácie o používaní fotoaparátu
Zábery použité v tejto príručke
Zábery použité v tejto príručke ako príklady
záberov sú reprodukcie. Nejde o skutočné
zábery nasnímané týmto fotoaparátom.
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 2
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov ......... 9
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt ........................................................... 9
Expozícia – Úprava intenzity svetla ...................................................................... 11
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia............................................................ 12
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“...................................... 13
Flash (Blesk) – O používaní blesku ...................................................................... 15
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 16
Indikátory na displeji ............................................................................... 17
Práca s dotykovým panelom .................................................................. 22
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 23
Používanie vnútornej pamäte ................................................................. 25
Základné funkcie
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia)............................. 26
Prezeranie záberov ................................................................................. 31
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie ............................. 33
Vymazávanie záberov ............................................................................. 38
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu ....................... 39
Položky ponuky ...................................................................................... 42
Používanie funkcií na snímanie
Zmena režimu snímania.......................................................................... 44
Snímanie záberov pomocou Scene Selection ........................................ 45
Snímanie záberov (režim Program Auto) ................................................ 49
Focus: Zmena spôsobu zaostrovania
Metering Mode: Výber režimu merania
ISO: Výber svetelnej citlivosti
EV: Úprava intenzity svetla
4
Obsah
Ponuka pre snímanie...............................................................................55
Image Size: Výber veľkosti záberu
Flash: Nastavenie blesku
Face Detection: Rozpoznanie tváre objektu
Smile Detection: Nastavenie funkcie rozpoznania úsmevu
Smile Detection Sensitivity: Nastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu
REC Mode: Nastavenie režimu snímania záberov v rýchlom slede
Scene Recognition: Fotoaparát určí scénu, ktorá sa má nasnímať a zaznamená
záber
EV: Úprava intenzity svetla
Metering Mode: Výber režimu merania
Focus: Zmena spôsobu zaostrovania
White Balance: Úprava farebných tónov
Underwater White Balance: Nastavenie farebných tónov v režime Underwater
Flash Level: Nastavenie intenzity blesku
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie potlačenia efektu červených očí
DRO: Optimalizácia jasu a kontrastu
Color Mode: Zmena živosti záberu alebo pridanie špeciálnych efektov
SteadyShot: Výber režimu funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu
Shooting Settings: Výber nastavení snímania
Používanie funkcií na prezeranie
Výber režimu prezerania..........................................................................67
(Date View): Zobrazenie podľa dátumu
(Folder View): Zobrazenie podľa priečinka
(Favorites): Zobrazenie záberov zaregistrovaných ako obľúbené
5
Obsah
Ponuka pre prezeranie............................................................................ 69
(Date List): Výber dátumu prehrávania pri použití režimu Date View
(Filter by Faces): Prehrávanie záberov filtrovaných podľa určitých podmienok
(Add / Remove Favorites): Pridanie/odstránenie obľúbených
(View Mode): Prepínanie režimov prezerania
(Wide Zoom Display): Zobrazovanie statických záberov v režime 16:9
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
(Retouch): Retušovanie statických záberov
(Paint): Maľovanie na statické zábery
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti záberu podľa použitia
(Delete): Vymazávanie záberov
(Protect): Ochrana proti nechcenému vymazaniu
: Pridanie značky poradia tlače
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
(Rotate): Pootočenie statického záberu
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
(Volume Settings): Nastavenie hlasitosti
Kreslenie alebo umiestnenie pečiatok na statické zábery (Paint)........... 83
Osobné prispôsobenie nastavení
Osobné prispôsobenie funkcie Manage Memory a nastavení ............... 85
Manage Memory .............................................................................. 86
Memory Tool — Memory Stick Tool ................................................ 86
Format
Change REC.Folder
Create REC.Folder
Copy
Memory Tool — Internal Memory Tool............................................. 89
Format
Settings ............................................................................................ 90
Main Settings — Main Settings 1..................................................... 90
Beep
Initialize
Housing
Function Guide
Calibration
Smile demo mode
Main Settings — Main Settings 2..................................................... 93
USB Connect
Video Out
6
COMPONENT
TV TYPE
Obsah
Shooting Settings — Shooting Settings 1........................................95
AF Illuminator
AF Mode
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings — Shooting Settings 2 ........................................97
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings ..................................................................................98
Language Setting..............................................................................99
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberov v TV prijímači .........................................................100
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows ........105
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky) .............................................107
Informácie o aplikácii „Picture Motion Browser“ (je súčasťou
dodávky) .................................................................................... 109
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“ ................................................................................................. 110
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion
Browser“ ........................................................................................... 114
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači pomocou fotoaparátu
ich skopírovaním na „Memory Stick Duo“ ............................................117
Použitie aplikácie „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky) ..................118
Práca s počítačom Macintosh ..............................................................119
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ..................................122
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov .......................................................123
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge ...124
Tlač vo fotozberni..................................................................................127
7
Obsah
Riešenie problémov
Riešenie problémov .............................................................................. 130
Výstražné indikátory a upozornenia...................................................... 142
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájania ....................... 146
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ ............................. 147
Informácie o akumulátore ..................................................................... 149
Informácie o nabíjačke.......................................................................... 150
Informácie o Cyber-shot Station .......................................................... 151
Index
Index ..................................................................................................... 153
8
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších záberov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Flash
(Blesk)
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, ako používať
rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napríklad obrazovka HOME (str. 39) a
ponuky (str. 41).
Zaostrenie
Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú do
polovice.
Nestláčajte spúšť hneď
úplne nadoraz.
Zatlačte a pridržte
spúšť do polovice.
Indikátor aretácie
AE/AF
bliká , svieti/pípa
Až potom zatlačte
spúšť úplne
nadoraz.
Keď je zaostrenie náročné t [Focus] (str. 49)
Ak je záber rozmazaný aj po zaostrení, môže to byť kvôli otrasom fotoaparátu pri
snímaní. t Pozrite si časť „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ nižšie.
9
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Počas snímania záberu sa fotoaparát náhodne pohol. Nazývame to „Chvenie
fotoaparátu“. Ak sa však počas snímania záberu pohol snímaný objekt, nazývame to
„rozmazanie objektu“.
Chvenie fotoaparátu
Príčina
Vaše ruky alebo telo sa chveje, keď držíte
fotoaparát a stlačíte spúšť a celý obraz je
rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo
umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.
• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po
stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich
bokoch.
Rozmazanie objektu
Príčina
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený
stabilne, objekt sa počas expozície pohne,
takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri
výbere scény.
• Zvoľte si vyššiu hodnotu citlivosti ISO na
zvýšenie rýchlosti uzávierky a stlačte spúšť
predtým, než sa objekt pohne.
Poznámky
• Funkcia ochrany pred rozmazaním je štandardne pri výrobe aktivovaná, takže chvenie
fotoaparátu sa automaticky obmedzuje. To však nie je účinné pri rozmazaní objektu.
• Okrem toho sa chvenie fotoaparátu a rozmazanie objektu vyskytuje často pri slabom osvetlení
alebo pomalou rýchlosťou uzávierky, ako napr. podmienky, ktoré sa vyskytujú v režime
(Twilight) alebo
(Twilight Portrait). V tom prípade vezmite pri snímaní do úvahy vyššie
spomínané tipy.
10
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnuť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri uvolnení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Citlivosť ISO (odporúčaný index
expozície)
= Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavý záber
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť použitím nižšie uvedených
funkcií.
Úprava hodnoty EV:
Expozíciu určenú fotoaparátom môžete
zmeniť (str. 54).
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavší záber
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty
expozície (str. 52).
11
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Úprava citlivosti ISO (odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery
sa môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO.
Ďalšie informácie o úprave citlivosti ISO nájdete na str. 53.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa
obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavý.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na zábere je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Balance] (str. 61).
12
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Kvalita
Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a
zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci na
displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore počítača
sa líši.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 10M
3648 pixelov × 2736 pixelov = 9 980 928 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Počet
pixelov
Výber veľkosti záberu pre použitie (str. 26)
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu ale menší
súbor)
Príklad: Tlač až do
formátu A3+
Príklad: Vhodné
pripojiť do
odosielaných
e-mailov
13
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť záberu
Použitie
10M
(3648×2736)
Pre tlač až do formátu A3+
(13×19")
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
Snímanie vo formáte 3:2
5M
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
(8×10")
3M
(2048×1536)
Pre tlač až do formátu
10×15 cm (4×6") alebo
13×18 cm (5×7")
VGA
(640×480)
Snímanie pri malej veľkosti
záberu pre e-mailové
prílohy
16:9 (7M)*2
(3648×2056)
Pre prezeranie na
televízoroch HDTV a tlač
až do formátu A4 (8×10")
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Pre prezeranie na
televízoroch HDTV
.
Počet záberov
Tlač
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
*1) Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2 ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
*2) Zábery vyplnia celú plochu displeja. Počas tlače môžu byť obidva okraje záberu orezané
(str. 139).
Veľkosť videozáznamu
Snímky za
sekundu
Použitie
640(Fine)
(640×480)
Prib. 30
Snímanie vysokokvalitného
videozáznamu pre zobrazenie na
televízore
640(Standard)
(640×480)
Prib. 17
Snímanie videozáznamu štandardnej
kvality pre zobrazenie na televízore
Prib. 8
Snímanie pri malej veľkosti záberu
pre e-mailové prílohy
320 (320×240)
• Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je jeho kvalita.
• Čím vyšší je počet snímok za sekundu, tým plynulejší je prehrávaný záber.
14
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších záberov
Flash
(Blesk)
O používaní blesku
Pri používaní blesku môžu byť oči objektu snímania červené, alebo sa na tomto mieste
môžu zjaviť biele bodky neurčitého tvaru. Tieto javy môžete obmedziť vykonaním
nasledovných krokov.
„Efekt červených očí“
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Akým spôsobom je možné obmedziť „Efekt červených očí“?
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [On] (str. 63).
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity)* pri výbere scény (str. 45). (Blesk sa vypne automaticky.)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] v ponuke
prezerania (str. 72) alebo pomocou dodaného softvéru „Picture Motion Browser“.
„Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení
bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice (prach,
peľ atď.) vo
vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity)* pri výbere scény. (Blesk sa vypne automaticky.)
* Aj keď ste zvolili pri výbere scény režim
(High Sensitivity), rýchlosť uzávierky môže byť nižšia
pri slabom osvetlení alebo na tmavom mieste. V takom prípade použite statív alebo držte ruky po
stlačení spúšte pevne pri svojich bokoch.
15
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní si pozrite na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
Spodná časť
A Páčka transfokácie (W/T) (29)
B Spúšť (27)
C Mikrofón
D Tlačidlo
(Prehrávanie) (31)
E Tlačidlo POWER/kontrolka
POWER
A LCD displej/Dotykový panel (22, 23)
F Flash (Blesk) (30)
B Háčik pre popruh na zápästie/
rukovať
G Objektív
C Reproduktor
H Kontrolka samospúšte (29)/
Kontrolka režimu snímania úsmevu
(47)/AF iluminátor (95)
D Priestor pre vloženie akumulátora
I Kryt objektívu
E Multikonektor
Používa sa v nasledujúcich situáciách:
• Nadviazanie USB spojenia medzi
fotoaparátom a počítačom.
• Nadviazanie spojenia s TV prijímačom
pomocou audio/video konektorov.
• Nadviazanie spojenia s tlačiarňou
kompatibilnou s PictBridge.
F Kontrolka prístupu
G Slot pre kartu „Memory Stick Duo“
H Páčka uvoľnenia akumulátora
I Kryt priestoru pre akumulátor/kartu
„Memory Stick Duo“
J Otvor pre statív
• Použite statív so skrutkou kratšou než
5,5 mm. Inak fotoaparát nebude možné
bezpečne upevniť a fotoaparát by sa
mohol poškodiť.
16
Indikátory na displeji
Dotknutím sa [DISP] v pravej dolnej
časti displeja zmeníte obrazovku výberu
zobrazenia displeja (str. 23).
Podrobnosti o ovládaní si pozrite na
stranách, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
Zobrazenie
Význam
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu/
počet záberov (47)
Pri snímaní statických záberov
Stupnica transfokácie
(29, 96)
B
Zobrazenie
Význam
SteadyShot (65)
• Zobrazí sa po stlačení
spúšte do polovice
v štandardných
nastaveniach.
• V režime
(Easy Shooting) sú
indikátory obmedzené.
Priečinok pre ukladanie
záznamov (86)
Pri snímaní videozáznamu
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
96
Indikátor počtu voľných
záberov
00:25:05
Zostávajúci čas záznamu
(h:m:s)
Záznamové médiá
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
AF iluminátor (95)
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor (142)
17
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Upozornenie na vibrácie
• Pri indikácii vibrácií sa
vám nemusí podariť
nasnímať ostré zábery
kvôli nedostatočnému
osvetleniu. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa objaví
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však zapnúť
funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu,
použiť blesk pre získanie
lepších svetelných
podmienok alebo použiť
statív či iné upevňovacie
prostriedky fotoaparátu
(str. 10).
C
Zobrazenie
Význam
Zameriavací rámček AF
zóny (49)
Samospúšť (29)
Databáza plná (145)
DRO (64)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (142)
Histogram (24)
Scene Recognition (59)
D
Potlačenie červených očí
(63)
Intenzita blesku (63)
Zobrazenie
Význam
z
Aretácia AE/AF (27)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Nabíjanie blesku
Režim záznamu (58)
• Keď sa rýchlosť uzávierky
spomalí pod určitú
hodnotu pri
nedostatočných
svetelných podmienkach,
na zníženie šumu na
záberoch sa automaticky
aktivuje funkcia pomalej
uzávierky NR (Noise
Reduction – Redukcia
šumu).
Face Detection (56)/
Smile Detection (57)
Metering Mode (52)
Focus (49)
Dotykový indikátor AF
(27)
Housing (91)
Vyváženie bielej farby
(61, 62)
Color mode (Režim
farieb) (64)
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO (53)
+2.0EV
Hodnota expozície (54)
Macro/Zaostrenie na
krátku vzdialenosť (30)
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display Setup]
nastavená na [Image
Only].
18
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Režim blesku (30)
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display Setup]
nastavená na [Image
Only].
Standby
REC
Pohotovostný stav pre
videozáznam/Nahrávanie
videozáznamu
0:12
Čas záznamu (m:s)
19
Indikátory na displeji
Pri prehrávaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor (142)
Veľkosť záberu (14)
Pripojenie k PictBridge
(124)
Režim prezerania (67)
Pri prehrávaní videozáznamov
Filter by Faces (69)
Favorites (70)
Ochrana proti zmazaniu
(79)
Značka poradia tlače
(DPOF) (127)
Transfokácia počas
prehrávania (32)
B
Zobrazenie
Význam
Priečinok pre
prehrávanie (82)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
8/8
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
Reprodukčné médium
(„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Pripojenie k PictBridge
(126)
• Neodpájajte kábel pre
viacúčelový konektor,
kým je zobrazená ikona.
20
Indikátory na displeji
Zobrazenie
Význam
Zmena priečinku (82)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
VOL.
Hlasitosť (82)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (142)
C
Zobrazenie
Význam
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO (53)
+2.0EV
Hodnota expozície (54)
Režim merania (52)
Flash (Blesk)
Vyváženie bielej farby
(61, 62)
N
Prehrávanie (31)
Lišta prehrávania
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo priečinka – súboru
(82)
2008 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
na prehrávanom zábere
Histogram (24)
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
21
Práca s dotykovým panelom
LCD displej zobrazuje aj tlačidlá na ovládanie fotoaparátu (dotykový panel).
Dotykový panel
1 Zapnite fotoaparát.
Počas snímania: Posuňte kryt objektívu nadol.
Počas prehrávania: Stlačte
(Prehrávanie).
2 Tlačidiel na displeji sa dotýkajte jemne prstom.
Informácie o tlačidlách dotykového panela
• Ak nie je položka, ktorú chcete nastaviť zobrazená na displeji, dotknutím sa v/V/b/B
zmeňte stránku.
• Dotykom na [BACK] alebo [×] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
• Dotykom na [OK] prejdete na nasledujúcu obrazovku.
• Ak chcete pracovať s dotykovým panelom, jemne sa ho dotknite prstom alebo
dodaným kresliacim perom.
• Nedotýkajte sa dotykového panela žiadnym iným ostrejším predmetom okrem
dodaného kresliaceho pera.
• Nestláčajte LCD displej väčšou silou, než je potrebné.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na
chvíľu zmiznú. Tlačidlá a ikony sa zobrazia znova, keď zdvihnete prst z displeja.
22
Zmena zobrazenia na displeji
Ak chcete prejsť k zobrazeniu s
výberom zobrazenia, dotknite sa tlačidla
[DISP] na displeji.
• Všetky nastavenia okrem [LCD Brightness]
je potrebné vykonať zvlášť pre snímanie a
prehrávanie.
• V indexovom režime je možné nastaviť počet
zobrazovaných záberov (str. 32).
DISP
[Display Setup]
Umožňuje nastaviť, či sa na displeji majú
alebo nemajú zobrazovať tlačidlá a
ikony.
Normal
Tlačidlá a ikony dotykového panela
sa zobrazujú.
Simple
Zobrazujú sa len tlačidlá dotykového
panela.
Image Only
• Ak sa dotknete
počas prehrávania
v režime [Normal] alebo [Simple],
zobrazenie sa dočasne prepne na [Image
Only]. Ak chcete, aby sa tlačidlá
dotykového panela zobrazili znova,
dotknite sa stredu displeja.
Ak sa počas režimu [Image Only]
dotknete stredu displeja, zobrazenie sa
dočasne prepne na [Normal]. Dotykom
na
sa vrátite na zobrazenie v
režime [Image Only].
• Pri snímaní alebo prehrávaní vo formáte
s pomerom strán 16:9 je užitočné
nastavenie [Image Only], pretože vyplní
celú plochu displeja.
23
Zmena zobrazenia na displeji
[Display Histogram]
Umožňuje nastaviť, či sa na displeji má
alebo nemá zobrazovať histogram.
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom
počas snímania a prehrávania sa môže
vyskytnúť:
– Keď blysne blesk.
– Keď je rýchlosť uzávierky nízka alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
[LCD Brightness]
Nastavuje jas podsvietenia.
• Ak prezeráte zábery pri dobrom vonkajšom
osvetlení, obnovte nastavenie na [Bright], ak
je hodnota [LCD Brightness] nastavená na
[Normal].
Avšak pri svetlejšom podsvietení displeja sa
rýchlejšie vyminie kapacita akumulátora.
A
B
Dark (Tmavší)
Bright (Svetlejší)
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci jas záberu. Zobrazenie grafu
indikuje svetlý záber, ak je naklonený
doprava a tmavý záber, ak je naklonený
doľava.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa tiež objaví pri prehrávaní
samostatného záberu, ale nebudete môcť
upraviť expozíciu.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
Pri snímaní
– Pri zobrazení ponuky.
– Pri nahrávaní videozáznamu
Počas prehrávania
– Pri zobrazení ponuky.
– V indexovom režime
– Pri používaní transfokácie počas
prehrávania.
– Pri otáčaní statických záberov.
– Počas prehrávania videozáznamov
– Pri zobrazení zoznamu Favorites List.
– Pri zobrazení zoznamu Date List.
24
Používanie vnútornej pamäte
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 15 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na [640(Fine)] nie je možné zaznamenávať do
vnútornej pamäte.
Ak je vložená pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Práve sa prehrávajú zábery, ktoré sú
uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ je možné vykonať
niekoľko funkcií.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta a
potom vykonajte postup, ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 87).
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 110 až 116 bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ vo fotoaparáte.
• Obrazové údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné skopírovať do vnútornej
pamäte.
• Po pripojení fotoaparátu k počítaču pomocou kábla pre viacúčelový konektor môžete kopírovať
údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však kopírovať dáta z počítača do
vnútornej pamäte.
25
Základné funkcie
Snímanie záberov (režim
automatického nastavenia)
V tejto časti sa nachádza postup snímania záberov pomocou základných funkcií.
Spúšť
Páčka transfokácie (W/T)
Dotykový panel
A Image Size (str. 29)
B Self-Timer (str. 29)
C Režim snímania (str. 44)
D Režim blesku (str. 30)
E Macro/Zaostrenie na krátku vzdialenosť
(str. 30)
1 Otvorte kryt objektívu.
2 Držte fotoaparát pevne zovretý a ruky majte pri bokoch.
Umiestnite snímaný
objekt do stredového
rámčeka alebo sa
dotknite bodu
zaostrenia.
26
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Základné funkcie
z Ak chcete zvoliť bod, na ktorý chcete zaostriť, dotknite sa displeja.
Po dotknutí sa objektu na dotykovom paneli sa zobrazí
rámček a po stlačení spúšte do polovice sa rámček presunie
do ohniska. Ak sa v rámčeku nachádza tvár, okrem ohniska
sa automaticky optimalizuje jas a tón farieb.
• V pravom hornom rohu displeja sa zobrazí
, ak sa na
dotknutom mieste rozpozná tvár. Ak sa na dotknutom
mieste rozpozná iný objekt ako ľudská tvár, zobrazí sa .
Ak chcete túto funkciu zrušiť, dotknite sa
.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri použití digitálnej
transfokácie a pri snímaní v režime
(Close focus
enabled) alebo
(Easy Shooting).
• Túto funkciu nie je možné použiť, keď je v ponuke Scene
Selection zvolený režim
(Landscape),
(Twilight),
(Fireworks),
(Underwater) alebo (Hi-Speed
Shutter).
• Ak sa dotknete bodu mimo prípustného rozsahu
zaostrenia, zobrazí sa prípustný rozsah.
3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
1Pre optimálne zaostrenie zatlačte a pridržte spúšť v polovici.
Indikátor z (Aretácia AE/AF) (zelený) začne blikať, zaznie pípnutie, indikátor prestane
blikať a zostane svietiť.
Indikátor aretácie AE/AF
2Zatlačte spúšť nadoraz.
27
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Snímanie videozáznamov
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu snímania a potom sa dotknite
(str. 44).
(Movie Mode)
Tlačidlo nastavenia režimu snímania
Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre
zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 8 cm (W), 80 cm (T) (od objektívu). Pri snímaní
objektu z kratšej vzdialenosti než vzdialenosť snímania použite režim Close focus.
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Pozmeňte kompozíciu záberu a znovu zaostrite.
Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
–
–
–
–
–
–
Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
Objekt sa rýchlo pohybuje.
Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
Používanie režimu Easy Shooting (Jednoduché snímanie)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu snímania a potom zvoľte
(Easy Shooting)
t [OK].
Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné.
Fotoaparát sníma zábery s optimálnymi nastaveniami, a preto môžete zmeniť len tieto
nastavenia: Image Size (Large/Small) (str. 55), Flash (Auto/Off) (str. 55) a Self-Timer
(10 sec/Off) (str. 29).
28
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
W/T Používanie transfokácie
Posuňte ovládač transfokácie (W/T) na stranu T, ak chcete obraz priblížiť a posuňte ho
na stranu W, ak ho chcete opäť oddialiť.
• Ak transfokácia prekročí 5× zväčšenie, fotoaparát začne používať funkciu digitálnej transfokácie.
Bližšie informácie o nastavení transfokácie [Digital Zoom] a kvalite záberov nájdete na str. 96.
• Počas snímania videozáznamu fotoaparát približuje obraz pomaly.
Zmena veľkosti záberu
Používanie samospúšte (Self-Timer)
Dotknite sa tlačidla nastavenia samospúšte na displeji. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [OK].
: Samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy
Základné funkcie
Dotknite sa tlačidla nastavenia veľkosti záberu na displeji. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [OK].
Bližšie informácie o veľkosti záberov nájdete na str. 13.
Po stlačení tlačidla spúšte sa rozbliká kontrolka samospúšte a začne znieť pípanie, až
kým sa spúšť nespustí.
Kontrolka samospúšte
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
• Použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením, čím zabránite rozmazaniu záberu. Spúšť sa
uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte, čím sa redukuje otras fotoaparátu pri stlačení tlačidla
spúšte.
• V režime
(Easy Shooting) môžete zvoliť len
(10 s) alebo
(Off).
29
Snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Blesk (Výber režimu blesku pre statické zábery)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu blesku na displeji. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [OK].
: Automatický blesk
Rozbliká sa pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle (preddefinované nastavenie)
: Zapnutý vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapnutý vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky, takže
sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
: Vypnutý vynútený blesk
• Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
• Kým sa nabíja blesk, na obrazovke je zobrazený symbol
.
Zapnutie režimu Macro/Close focus (Snímanie blízkych objektov)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu Macro/Close focus na displeji. Dotknite sa
požadovanej položky a potom sa dotknite [OK].
: Auto
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke objekty. Pri
bežných podmienkach prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Macro On
Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty.
Pri snímaní blízkych objektov nastavte Macro (Snímanie blízkych objektov) na On (Zap.).
: Close focus enabled
Aretované na stranu W: Približne 1 až 20 cm
Tento režim použite na snímanie z ešte kratších vzdialeností než pri snímaní v režime Macro.
• Pri snímaní záberov v režimoch Macro alebo Close focus sa zníži rýchlosť funkcie Auto Focus
(automatické zaostrenie).
Macro
• Odporúča sa nastaviť transfokáciu celkom na stranu W.
Zaostrenie na krátku vzdialenosť
• Optická transfokácia je zamknutá na strane W a nie je možné ju použiť.
• Zábery nie je možné snímať v režimoch Burst alebo Bracket (str. 58).
• Pri snímaní záberov v režime Close focus nie je možné použiť funkciu rozpoznania tváre.
• Tento režim sa zruší, ak vypnete zariadenie alebo prepnete zariadenie do iného režimu.
30
Prezeranie záberov
Dotykový panel
Statický záber
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Videozáznam
1 Stlačte tlačidlo
B/x
(Prehrávanie).
Základné funkcie
Páčka transfokácie
(W/T)
• Ak stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) pri vypnutom fotoaparáte, fotoaparát sa zapne a nastaví
sa na režim prehrávania. Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte opäť tlačidlo
(prehrávanie).
2 Zvoľte záber dotykom tlačidiel
(predchádzajúci)/
(nasledujúci).
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, dotknite sa B.
Rýchly posun vpred/posun vzad: m/M (Dotykom na B sa vrátite k normálnemu
prehrávaniu.)
Ovládanie hlasitosti: Dotknite sa
počas prehrávania videozáznamu a potom
nastavte hlasitosť pomocou / .
Zobrazenie ovládania hlasitosti ukončíte dotknutím sa [Exit].
Stop: Dotknite sa položky x.
• Videozáznamy veľkosti [320] sa zobrazia v menšej veľkosti.
• Keď je položka [Display Setup] nastavená na [Image Only], dotykom na pravú/ľavú stranu
displeja počas prehrávania statického záberu prejdete na nasledujúci/predchádzajúci záber a
dotykom na stred displeja prejdete na zobrazenie v režime [Normal]. Dotykom na
sa
vrátite na zobrazenie v režime [Image Only].
• Niektoré zábery nasnímané starším modelom fotoaparátu Sony nemusí byť možné prehrať. Ak
chcete tieto zábery prehrať, dotknite sa [HOME] a potom zvoľte [
Folder View] z
(View
Images).
31
Prezeranie záberov
Prezeranie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Dotknite sa statického záberu, kým je zobrazený, aby ste zväčšili príslušnú oblasť.
v/V/b/B: Upravuje polohu.
: Mení rozsah transfokácie.
: Zapína/vypína v/V/b/B.
BACK: Zruší transfokáciu počas prehrávania.
Ukáže zobrazovanú oblasť celého záberu
V tomto prípade sa zväčší stred.
• Uloženie zväčšených záberov si pozrite v časti [Trimming] (str. 73).
• Pri prehrávaní v režime [Image Only] dotykom na stred displeja nastavte zobrazenie [Normal] a
potom sa znova dotknite displeja (str. 23).
Záber tiež môžete zväčšiť posunutím páčky transfokácie (W/T) na stranu T. Ak sa
chcete vrátiť, posuňte páčku na stranu W (str. 29).
Prezeranie záberov na indexovej obrazovke
Dotknutím sa
(Index) zobrazíte indexovú obrazovku.
Dotknutím sa / zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu.
Ak chcete zvoliť prehrávaný záber podľa dátumu, dotknite sa
(Date List) a zo
zoznamu Date List môžete zvoliť dátum obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať. (Pri
použití pamäťovej karty „Memory Stick Duo“)
(Index)
Date List
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, dotknite sa miniatúry záberu
na indexovej obrazovke.
• Pri preddefinovaných nastaveniach je zobrazenie nastavené na Date View (pri použití pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“) alebo Folder View (pri použití vnútornej pamäte). Režim prezerania
môžete zmeniť (str. 67).
• Ak sa dotknete [DISP] v indexovom režime, môžete nastaviť počet záberov zobrazených na
indexovej obrazovke na 12 alebo 20 záberov.
32
Prezeranie statických záberov vo forme
prezentácie
Zábery sa automaticky prehrávajú postupne spolu s efektmi a hudbou.
1 Dotknite sa položky
(Slideshow).
Základné funkcie
Prezentácia
2 Prehrávanie spustíte dotknutím sa [Start].
• Nie je možné prehrávať videozáznamy.
• Všetky nastavenia okrem [Image] a [Filter by Faces] sa uložia dovtedy, kým ich znova nezmeníte.
• Funkciu [Filter by Faces] niekedy nie je možné použiť so zábermi nasnímanými starším modelom
fotoaparátu Sony.
Ukončenie prezentácie
Dotknite sa panela a potom sa dotknite [Exit].
Nastavenie hlasitosti hudby
Ak chcete vyvolať zobrazenie ovládania hlasitosti, dotknite sa panela, potom upravte
hlasitosť pomocou / . Zobrazenie ovládania hlasitosti ukončíte dotknutím sa [×].
• Pred začatím prehrávania môžete nastaviť hlasitosť s použitím
(Volume Settings) v [MENU].
33
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie
Ak chcete zmeniť nastavenia
Na obrazovke nastavenia zobrazenej v kroku 2 sa dotknite položky, ktorú chcete
zmeniť.
Môžete nastaviť nasledovné položky.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Image
Ak nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky), toto
nastavenie je nastavené pevne na [Folder].
All
Prehrá všetky statické zábery podľa poradia.
Folder
Prehrá statické zábery vo zvolenom priečinku, vo
zvolenom rozsahu dátumu alebo v zozname Favorites.
[Folder] a [This date] je možné zvoliť len pri použití
príslušného režimu prezerania.
This date
Favorites 1 – 6
Filter by Faces
Ak nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky), toto
nastavenie je nastavené pevne na [Off].
Off
All people
Children
Infants
Smiles
34
Umožňuje filtrovať zobrazené zábery na základe
zvolenej podmienky. Niekedy sa zábery zobrazia chybne
alebo sú skryté. Ak chcete zrušiť filtrovanie, zvoľte [Off].
• Filtrovanie niekedy nie je možné vykonať so zábermi
nasnímanými starším modelom fotoaparátu Sony.
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie
Effects
Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa statické zábery
prepínajú v prednastavenom intervale.
Interval prehrávania je možné nastaviť. S týmto efektom
si môžete zábery dôkladne vychutnať.
Basic
Základná prezentácia vhodná pre širokú škálu scén.
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru
filmovej scény.
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s
pohybom.
Face 1:Basic
Prezentácia so strednou rýchlosťou, ktorá je
najvhodnejšia na prehrávanie záberov obsahujúcich
tváre. Tváre v statických záberoch sa priblížia a spoločne
sa zobrazí viacero záberov.
Face 2:Nostalgic
Pomalá, melancholická prezentácia, ktorá je
najvhodnejšia na prehrávanie záberov obsahujúcich
tváre. Tváre v statických záberoch sa priblížia a spoločne
sa zobrazí viacero záberov.
Face 3:Stylish
Živá prezentácia s vysokou rýchlosťou, ktorá je
najvhodnejšia na prehrávanie záberov obsahujúcich
tváre. Tváre v statických záberoch sa priblížia a spoločne
sa zobrazí viacero záberov.
Základné funkcie
Simple
35
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie
Music
Preddefinovaná hudba sa líši v závislosti od zvoleného efektu.
Hudbu v pozadí a kombináciu efektov je možné zmeniť. Môžete si tiež vybrať z viacerých
možností hudobného pozadia (BGM).
Off
BGM sa nepoužíva.
Music1
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Simple].
Music2
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Basic].
Music3
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic].
Music4
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Stylish].
Music5
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Active].
Music6
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Face 1:Basic].
Music7
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Face 2:Nostalgic].
Music8
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Face 3:Stylish].
Interval
Toto nastavenie je pevne stanovené na [Auto], ak sa nezvolí možnosť [Simple] ako
[Effects].
1 sec
3 sec
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii
[Simple].
5 sec
10 sec
Auto
36
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre položku
[Effects].
Prezeranie statických záberov vo forme prezentácie
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Základné funkcie
z Pridanie/zmena hudobných súborov
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3 súborov do
fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Hudbu môžete presunúť pomocou príkazu
[ Music Tool] v
(Slideshow) na obrazovke HOME a softvéru „Music Transfer“ (je súčasťou
dodávky), ktorý je inštalovaný vo vašom počítači. Bližšie informácie nájdete na str. 118 a 120.
• Do fotoaparátu môžete nahrať až osem hudobných skladieb (osem prednastavených skladieb
(Music 1–8) môžete nahradiť prenesenými skladbami).
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru, ktorý dokáže fotoaparát prehrať je cca. 5 minút.
• Ak nemôžete prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným okolnostiam,
vykonajte príkaz [Format Music] (str. 118) a preneste hudobný súbor ešte raz.
37
Vymazávanie záberov
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať, potom sa dotknite
(Delete).
3 Dotknite sa položky [OK].
Pri vymazávaní záberov z indexovej obrazovky
1 Dotknite sa
(Delete) počas zobrazenia v indexovom režime.
2 Dotknite sa záberu, ktorý chcete vymazať.
V označovacom poli záberu je zaškrtnutá značka
.
značka
Ak chcete značky odstrániť, dotknite sa znova
• Dotknutím sa
na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu.
3 Dotknite sa položky
a potom položky [OK].
• Ak chcete vymazať všetky zábery, pozrite si str. 78.
38
.
Získanie poznatkov o rôznych funkciách –
HOME/Menu
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou k všetkým funkciám fotoaparátu a je ju možné vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
1 Dotykom na tlačidlo [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
Kategória
HOME
Základné funkcie
Položka
2 Dotknite sa kategórie, ktorú chcete nastaviť.
3 Dotknite sa položky v kategórii, ktorú chcete nastaviť.
Function Guide
• Ak sa zobrazuje sprievodca funkciami, potvrďte nastavenie dotykom na [OK].
• Ak sa nadviaže spojenie PictBridge alebo spojenie USB, nebudete môcť vyvolať zobrazenie
obrazovky HOME.
• Fotoaparát nastavíte do režimu snímania stlačením spúšte do polovice.
• Dotykom na [×] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
39
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu
Položky ponuky HOME
Dotknutím sa [HOME] sa zjavia nasledovné položky.
Na displeji sa objavia len dostupné položky.
Podrobnosti o jednotlivých položkách sa zobrazujú v sprievodcovi v dolnej časti
displeja.
Kategórie
Položky
Shooting*
Shooting (str. 44)
View Images
Date View (str. 67)
Folder View (str. 67)
Favorites (str. 68)
Slideshow
Slideshow (str. 33)
Music Tool (str. 118)
Download Music
Print
Manage Memory
Settings
Format Music
Print (str. 81)
Memory Tool
Memory Stick Tool (str. 86)
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (str. 89)
Format
Main Settings
Main Settings 1 (str. 90)
Beep
Initialize
Housing
Main Settings 2 (str. 93)
USB Connect
Video Out
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str. 95)
AF Illuminator
AF Mode
Shooting Settings 2 (str. 97)
Auto Orientation
Clock Settings (str. 98)
Language Setting (str. 99)
* Použije sa režim snímania zvolený pomocou [REC Mode].
40
Function Guide
Calibration
Smile demo mode
COMPONENT
TV TYPE
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu
Práca s položkami ponuky MENU
1 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
Základné funkcie
MENU
Function Guide
Ak chcete tohto
sprievodcu vypnúť,
nastavte [Function
Guide] na [Off].
Počas prehrávania sa
sprievodca zobrazuje
aj vtedy, keď je táto
položka nastavená
na [Off] (str. 90).
• V závislosti od zvoleného režimu sa zobrazia rozličné položky.
2 Dotknite sa požadovanej položky ponuky.
• Ak je požadovaná položka ukrytá, opakovane sa dotýkajte v/V, kým sa táto položka neobjaví
na displeji.
3 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia.
4 Ponuku vypnete dotknutím sa [OK].
41
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenia režimu (snímanie/prezeranie) a
podľa režimu snímania.
Na displeji sa objavia len dostupné položky.
(
: k dispozícii)
Zvolený režim:
Ponuka pre snímanie (str. 55)
Image Size
—
—
—
*1
Flash
—
—
—
*1
Face Detection
—
—
*2
—
—
Smile Detection
—
—
*2
—
—
Smile Detection
Sensitivity
—
—
*2
—
—
*2
—
—
—
—
—
REC Mode
Scene
Recognition
—
—*3
EV
—
Metering Mode
—
—*3
—
—
Focus
—
—*3
—
—
White Balance
—
Underwater
White Balance
—
Flash Level
—
Red Eye
Reduction
DRO
—
*2
—
*2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
—
Color Mode
—
—
SteadyShot
—
Shooting
Settings
—
—
—
*1 Položky, ktoré je možné zvoliť, sú v porovnaní s inými režimami obmedzené (str. 28).
*2 Funkcia je obmedzená v závislosti od zvoleného režimu Scene Selection (str. 46).
*3 Toto nastavenie môžete zmeniť aj v [Program Auto] (str. 49).
42
Položky ponuky
Ponuka pre prezeranie (str. 69)
(Date List)
(Add / Remove Favorites)
(Wide Zoom Display)
(Retouch)
(Multi-Purpose Resize)
(Filter by Faces)
(View Mode)
(Slideshow)
(Paint)
(Delete)
(Print)
(Rotate)
(Select Folder)
(Volume Settings)
Základné funkcie
(Protect)
43
Používanie funkcií na snímanie
Zmena režimu snímania
Režim snímania je možné prepnúť.
Režimy snímania:
Pre statické zábery sú k dispozícii štyri režimy snímania: Auto Adjustment,
Program Auto, Scene Selection, Easy Shooting; a jeden záznamový režim pre
videozáznamy.
Prednastavená hodnota je Auto Adjustment.
Ak chcete zmeniť režim snímania na iný režim ako Auto Adjustment, pozrite sa na
nižšie opísaný postup.
1 Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu snímania.
2 Dotknite sa požadovaného režimu.
3 Dotykom na [OK] vypnite obrazovku nastavenia.
: Auto Adjustment
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.
: Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky
ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
(Bližšie informácie o dostupných funkciách nájdete na str. 42.) Tlačidlá nastavení
pre zaostrenie, režim merania, ISO a EV sa zobrazia v dolnej časti displeja (str. 49).
: Scene Selection
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény
(str. 45).
: Easy Shooting
Umožňuje snímanie statických záberov s použitím minimálneho množstva
nevyhnutných funkcií a dobre viditeľnými indikátormi (str. 28).
: Movie Mode
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom.
44
Snímanie záberov pomocou Scene
Selection
Režimy Scene Selection
Nasledujúce režimy sú prednastavené tak, aby vyhovovali daným podmienkam scény.
High Sensitivity
Umožňuje snímať zábery bez
blesku aj pri nedostatočných
svetelných podmienkach
a znižuje mieru rozmazania
obrazu.
Twilight*
Umožňuje snímanie nočných
scén na diaľku so zachovaním
temnej atmosféry pozadia.
Beach
Umožňuje jasne nasnímať
modrú farbu vody pri snímaní
scén pri mori alebo jazere.
Smile Shutter
Soft Snap
Umožňuje snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou pre
portréty a kvetiny atď.
Snow
Umožňuje nasnímanie jasných
záberov bez skreslenia farieb v
zasnežených scénach alebo
iných miestach, kde prevláda
biela farba.
Fireworks*
Umožňuje nasnímať ohňostroj
v jeho plnej kráse.
Landscape
Zaostruje sa len na vzdialené
objekty, aby sa nasnímala
krajinka a pod.
Twilight Portrait*
Umožňuje snímanie ostrých
záberov osôb s nočnou scénou v
pozadí bez ovplyvnenia
atmosféry.
Používanie funkcií na snímanie
Ak rozpozná fotoaparát úsmev,
uzávierka sa uvoľní
automaticky. Bližšie informácie
nájdete na str. 47.
Underwater
Umožňuje snímanie pod vodou
v prirodzených farbách s
použitím obalu.
Hi-Speed Shutter
Umožňuje zachytiť rýchlo sa
pohybujúce objekty vo
vonkajšom prostredí alebo na
iných jasných miestach.
• Rýchlosť uzávierky sa zvýši,
takže zábery zo zatemnených
miest budú tmavšie.
* Ak snímate pomocou režimov
(Twilight Portrait),
(Twilight) alebo
(Fireworks),
rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby sa
predišlo rozmazávaniu.
45
Snímanie záberov pomocou Scene Selection
Funkcie, ktoré môžete použiť v Scene Selection
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). V závislosti od zvoleného režimu Scene Selection
nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
(
Macro/
Zaostrenie
na krátku
vzdialenosť
Flash
(Blesk)
Face
Detection
/—
—
/
—
/—
—
—/—
—
/—
/
/—
/
—/—
1)
—
*2
/—
—/—
Burst/
Bracket
—
/—
: je možné vybrať požadované nastavenie)
—
EV
White
Balance
*1
—
Smile
Detection/
Smile
Detection
Sensitivity
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
—
/—
/
—
—
—
*3
—
—
—
—
—
* [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
*2) [When touched] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].
*3) Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance].
46
Red Eye
Reduction
—
—
—
—
—
—
Snímanie záberov pomocou Scene Selection
Snímanie v režime Smile Shutter (Režim snímania úsmevu)
Ak rozpozná fotoaparát úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky.
1 Nastavte režim Scene Selection na režim
(Smile Shutter).
2 Namierte fotoaparát na objekt a stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.
3 Stlačte spúšť nadoraz.
Režim Smile Shutter sa prepne do pohotovostného stavu.
Značka rozpoznania úsmevu/počet záberov
Rámček rozpoznania úsmevu (oranžový)
Vždy, keď úroveň úsmevu dosiahne nastavenú hodnotu Smile Detection Sensitivity
(udávanú ukazovateľom b), fotoaparát automaticky aktivuje spúšť a zaznamená
maximálne šesť záberov. Po zaznamenaní záberu sa rozsvieti kontrolka režimu
rozpoznania úsmevu (str. 16).
4 Stlačením tlačidla spúšte znova úplne nadoraz ukončite režim Smile Shutter.
• Snímanie s použitím režimu Smile Shutter sa ukončí automaticky po zaplnení kapacity pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte alebo po zaznamenaní šiestich záberov.
• Pomocou [Smile Detection] môžete zvoliť objekt, ktorý má prioritu pre rozpoznanie úsmevu
(str. 57).
• Ak sa nerozpozná úsmev, nastavte [Smile Detection Sensitivity] (str. 57).
• Fotoaparát môže nasnímať záber automaticky, keď sa usmeje akákoľvek osoba zobrazená v
rámčeku rozpoznania úsmevu (oranžový) po stlačení spúšte úplne nadoraz.
• Ak sa po stlačení spúšte nadoraz zmenila vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom, je možné,
že záber nebude v ohnisku. Ak sa zmení jas okolia, je možné, že nedosiahnete vhodnú expozíciu.
• Úsmev sa nemusí rozpoznať správne v týchto podmienkach:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
• Pri režime Smile Shutter v pohotovostnom stave nie je možné zmeniť pomer transfokácie.
Používanie funkcií na snímanie
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
Udáva aktuálnu úroveň úsmevu.
47
Snímanie záberov pomocou Scene Selection
z Rady pre lepšie zachytenie úsmevov
A Nezakrývajte si oči ofinou.
B Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát a buďte pokiaľ je to možné v rovnakej
výške. Miera detekcie je vyššia v prípade prižmúrených očí.
C Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete
zuby.
48
Snímanie záberov (režim Program Auto)
Tlačidlá nastavení zaostrenia, režimu merania, ISO a EV sa zobrazia len vtedy, keď je
režim snímania nastavený na
(Program Auto).
A Focus (str. 49)
B Metering Mode (str. 52)
C ISO (str. 53)
D EV (str. 54)
Focus: Zmena spôsobu zaostrovania
(Multi AF)
Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche
zameriavaceho rámčeka.
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
Zameriavací rámček AF zóny
(len pre statický záber)
(Center AF)
Používanie funkcií na snímanie
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrovania.
Automaticky zaostrí na objekt v prostriedku
zameriavacieho rámčeka.
• Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete
vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček AF zóny
49
Snímanie záberov (režim Program Auto)
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý objekt alebo úzku
oblasť.
• Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete
vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu. Držte fotoaparát
stabilne, aby sa neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček AF zóny
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nekonečno)
Automaticky rýchlo zaostrí na oblasť okolo predtým
nastavenej vzdialenosti (Poloautomatické zaostrenie).
• Zaostrí na objekt vo všetkých zónach zameriavacieho
rámčeka v režime poloautomatického zaostrenia.
• Tento režim je vhodný pri opakovanom snímaní objektu na
rovnakú vzdialenosť.
• Funkciu „Semi manual“ (poloautomatické zaostrenie)
použite vtedy, keď je zaostrenie pomocou automatického
zaostrenia náročné, napríklad pri snímaní objektu cez sieť
alebo okno.
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Bez ohľadu na nastavený režim fotoaparát zaostrí na oblasť, ktorej sa dotknete na displeji (str. 27).
• Pri použití funkcií [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je zameriavací rámček AF zóny vypnutý
a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede
displeja.
• Spôsob zaostrenia môžete zmeniť len vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na [When
touched].
• Pri nahrávaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [Multi AF] alebo [ ].
• Nastavenie vzdialenosti poloautomatického zaostrenia je do určitej miery nepresné, a táto
nepresnosť sa zvyšuje pri nastavení transfokácie na stranu T alebo pri naklonení objektívu smerom
nahor alebo nadol.
50
Snímanie záberov (režim Program Auto)
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (či na okraji displeja), alebo keď používate funkcie [Center AF] či [Spot AF].
V takých prípadoch postupujte nasledovne:
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor aretácie AE/AF
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až nadoraz, môžete tento proces zaostrovania
vykonať ľubovoľný počet krát.
2 Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu a zatlačte spúšť nadoraz.
Používanie funkcií na snímanie
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavaceho rámčeka AF zóny a zatlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).
51
Snímanie záberov (režim Program Auto)
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
(Multi)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu (meranie s viacerými modelmi).
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu snímaného objektu na tomto mieste
(stredovo vážené meranie).
(Spot)
(len pre statický záber)
Odmeria iba jednu časť daného objektu (bodové
meranie).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre bodové
meranie
Zameria sa na objekt
• Bližšie informácie o expozícii nájdete na str. 11.
• Pri bodovom alebo stredovo váženom meraní sa pri zaostrení na meraciu pozíciu odporúča
nastaviť [Focus] na [Center AF] (str. 49).
• Režim merania môžete zvoliť len vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na [When
touched].
• Keď dotykom na displej zvolíte bod, na ktorý chcete zaostriť, režim merania je nastavený pevne na
[Multi] (str. 27).
52
Snímanie záberov (režim Program Auto)
ISO: Výber svetelnej citlivosti
Nastaví citlivosť ISO.
Nízka citlivosť ISO
(Auto)
Vysoká citlivosť ISO
• Bližšie informácie o citlivosti ISO nájdete na str. 12.
• Ak je nastavený režim Burst alebo Exposure Bracket, môžete zvoliť len [ISO AUTO], [ISO 80] až
[ISO 400].
• Pri snímaní v jasných svetelných podmienkach fotoaparát automaticky zvýši tóny, čím sa zabráni
bledému vzhľadu záberov. (Okrem prípadu, keď je položka [ISO] nastavená na [ISO 80]).
Používanie funkcií na snímanie
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí
alebo snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť
zvýšením citlivosti ISO (vyberte vyššiu hodnotu). Pri
vyššej hodnote citlivosti ISO sa však na zábere objavuje
väčší šum. Vyberte hodnotu citlivosti ISO podľa
podmienok snímania.
53
Snímanie záberov (režim Program Auto)
EV: Úprava intenzity svetla
Ručne upravuje expozíciu.
Smerom k –
Smerom k +
–2.0EV
Smerom k –: Stmaví záber.
0EV
Fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
+2.0EV
Smerom k +: Zosvetlí záber.
• Bližšie informácie o expozícii nájdete na str. 11.
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV.
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
54
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Dostupné režimy sú zobrazené nižšie. Bližšie informácie o práci s ponukou menu
nájdete na str. 41.
Môžete si zvoliť režim, ktorý sa zobrazí bielou farbou.
Je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Režim snímania (Auto Adjustment/Program Auto/
Scene Selection/Easy Shooting/Movie Mode)
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Umožňuje zvoliť veľkosť statického záberu pre režim Easy Shooting (Jednoduché
snímanie).
Large
Zábery sa budú snímať vo veľkosti [10M].
Small
Zábery sa budú snímať vo veľkosti [3M].
Flash: Nastavenie blesku
Používanie funkcií na snímanie
Image Size: Výber veľkosti záberu
Umožňuje zvoliť nastavenie blesku v režime Easy Shooting (Jednoduché snímanie).
Auto
Blesk blysne pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle.
Off
Blesk sa nepoužíva.
55
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Face Detection: Rozpoznanie tváre objektu
Umožňuje zvoliť, či sa má alebo nemá používať funkcia rozpoznania tváre. Keď sa
funkcia používa, umožňuje tiež zvoliť objekt, ktorý má mať prioritu pre úpravu
zaostrenia.
Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
(When touched)
(Auto)
Rozpozná tvár, keď sa na displeji dotknete oblasti s
tvárou.
Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát
automaticky zaostriť.
Značka rozpoznania tváre
Rámček rozpoznania tváre
(oranžový)
Rámček rozpoznania tváre
(biely)
(Child Priority)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu sa vykoná s prioritou
na tvár dieťaťa.
(Adult Priority)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu sa vykoná s prioritou
na tvár dospelej osoby.
• Dotykom na tvár zadáte danej tvári prioritu bez ohľadu na nastavenie priority.
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
• V režime
(Soft Snap) je funkcia rozpoznania tváre aktivovaná.
• Keď je režim Scene Selection nastavený na režim
(Soft Snap), preddefinované nastavenie
funkcie rozpoznania tváre je [Auto].
• Aj keď je funkcia rozpoznania tváre nastavená pevne na [Auto], keď je zvolený režim
(Easy
Shooting), nezobrazujú sa žiadne rámčeky rozpoznania tváre.
• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov. Keď je však v režime Scene Selection zvolený
režim
(Soft Snap), rozpoznajú sa maximálne 4 tváre objektov.
• Ak fotoaparát rozpozná viac objektov, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný a nastaví zaostrenie podľa
priority. Rámček rozpoznania tváre pre hlavný objekt sa zmení na oranžový.
• Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa pri stlačení spúšte do polovice zmení na zelený.
• Tváre sa nemusia rozpoznať správne v týchto podmienkach:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.
56
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Smile Detection: Nastavenie funkcie rozpoznania
úsmevu
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre funkciu Smile Shutter. Podrobnosti o funkcii
Smile Shutter nájdete na str. 47.
(Auto)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu usmiatych tvárí sa
vykoná automaticky.
(Child Priority)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu sa vykoná s prioritou
na tvár dieťaťa.
(Adult Priority)
Rozpoznanie a vytvorenie záberu sa vykoná s prioritou
na tvár dospelej osoby.
Smile Detection Sensitivity: Nastavenie citlivosti
rozpoznania úsmevu
Táto funkcia umožňuje nastaviť úroveň rozpoznania úsmevu, keď je v režime Scene
Selection zvolený režim
(Smile Shutter). Podrobnosti o funkcii Smile Shutter
nájdete na str. 47.
(Low)
Rozpozná sa veľký úsmev.
(Medium)
Rozpozná sa normálny úsmev.
(High)
Rozpozná sa aj mierny úsmev.
Používanie funkcií na snímanie
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Dotykom na tvár zadáte danej tvári prioritu bez ohľadu na nastavenie priority.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
57
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
REC Mode: Nastavenie režimu snímania záberov
v rýchlom slede
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe
alebo nie.
(Normal)
Nesníma nepretržite.
(Burst)
Po stlačení a podržaní spúšte sa zaznamená 100 záberov
za sebou.
• Blesk je nastavený na
BRK±0.3EV
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
(Vypnutý vynútený blesk).
Zaznamená sériu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície (Exposure Bracket).
Čím vyššia je hodnota kroku funkcie bracket, tým vyšší je
posun hodnoty expozície.
• Ak sa neviete rozhodnúť o správnej hodnote expozície,
snímajte v režime Exposure Bracket, ktorý nasníma viac
záberov s rozdielnou hodnotou expozície. Záber
s najlepšou expozíciou môžete vybrať potom.
• Keď je režim snímania nastavený na
(Auto
Adjustment), režim Exposure Bracket nie je k dispozícii.
• Blesk je nastavený na
(Vypnutý vynútený blesk).
Informácie o Burst
• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Interval snímania je približne 0,64 sekundy. Interval snímania sa predlžuje v závislosti od
nastavenia veľkosti záberu.
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• V závislosti od režimu Scene Selection nemusí byť snímanie záberov v režime Burst vždy k
dispozícii (str. 46).
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pre prvý záber a tieto nastavenia sa
použijú aj pre nasledujúce zábery.
58
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Informácie o Exposure Bracket
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Keď je expozícia nastavená manuálne (str. 54), posunie sa na základe nastaveného jasu.
• Interval snímania je rovnaký ako pri režime Burst, spomaľuje sa však v závislosti od podmienok
snímania.
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, nemusí byť možné nasnímať dobrý záber pomocou
zvolenej hodnoty kroku.
• V závislosti od režimu Scene Selection nemusí byť možné nasnímať zábery v režime Exposure
Bracket (str. 46).
Scene Recognition: Fotoaparát určí scénu, ktorá sa
má nasnímať a zaznamená záber
(Off)
Funkcia rozpoznania scény sa nepoužíva.
(Auto)
Fotoaparát rozpozná podmienky ako protisvetlo alebo
nočnú scénu a zaznamená záber s použitím optimálnych
nastavení.
Ak fotoaparát scénu nerozpozná, zaznamená záber tak,
ako keby bola funkcia rozpoznania scény nastavená na
[Off].
Značka aktuálneho nastavenia
Značka rozpoznania scény
(Advanced)
Používanie funkcií na snímanie
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania ako protisvetlo alebo nočnú
scénu a zaznamená záber.
Fotoaparát zaznamená jeden záber bez použitia funkcie
rozpoznania scény a druhý záber s použitím funkcie
rozpoznania scény. (Celkovo dva zábery)
Vedľa značky rozpoznania scény sa zobrazí značka .
Ak fotoaparát scénu nerozpozná, zaznamená len jeden
záber.
V tomto prípade sa záber nasníma tak, ako keby bola
funkcia rozpoznania scény nastavená na [Off].
59
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Informácie o rozpoznaných scénach
Rozpoznávajú sa nasledujúce scény. Fotoaparát určí optimálnu scénu a zobrazí
jednotlivé značky.
Keď počas zobrazenia značky zatlačíte tlačidlo spúšte do polovice, farba značky sa
zmení na zelenú a rozpoznanie scény sa potvrdí.
Súmrak
Portrét za súmraku
Súmrak s použitím statívu
Protisvetlo
Portrét za protisvetla
• Rozpoznanie scény nefunguje v nasledujúcich prípadoch.
– Pri snímaní so zapnutým režimom Close focus
– Pri snímaní záberov v slede
– Pri použití digitálnej transfokácie
• Blesk je nastavený na
(Flash Auto) alebo
(Vypnutý vynútený blesk).
• Ak je funkcia rozpoznania tváre nastavená na [When touched] a funkcia rozpoznania scény je
pred dotykom na displej nastavená na čokoľvek iné ako [Off], preddefinované nastavenie pre
funkciu rozpoznania tváre sa nastaví na [Auto].
• Scény
(Súmrak s použitím statívu) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj
napriek upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie.
(Súmrak s použitím statívu) má niekedy za následok pomalú rýchlosť
• Rozpoznanie scény ako
uzávierky. Zaistite, aby bol fotoaparát počas snímania stabilný.
• Značka aktuálneho nastavenia a značka rozpoznania scény sa zobrazujú bez ohľadu na nastavenia
zobrazenia displeja (str. 23).
• V závislosti od situácie sa tieto scény niekedy nemusia rozpoznať.
EV: Úprava intenzity svetla
Ručne upravuje expozíciu. Táto ponuka je rovnaká ako ponuka, ktorá sa zobrazí po
dotyku na tlačidlo nastavenia EV v režime
(Program Auto). Pozrite str. 54.
Metering Mode: Výber režimu merania
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície. Táto ponuka je rovnaká ako ponuka, ktorá sa zobrazí po dotyku na tlačidlo
nastavenia režimu merania v režime
(Program Auto). Pozrite str. 52.
60
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Focus: Zmena spôsobu zaostrovania
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrovania. Táto ponuka je rovnaká ako ponuka, ktorá sa
zobrazí po dotyku na tlačidlo nastavenia zaostrenia v režime
(Program Auto).
Pozrite str. 49.
White Balance: Úprava farebných tónov
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite,
keď má záber neprirodzené farby.
Upravuje automaticky vyváženie bielej farby.
(Daylight)
Upraví nastavenia pre vonkajšie podmienky, ak je pekné
počasie, pri večerných pohľadoch, nočných scénach,
neónových tabuliach, ohňostrojoch, atď.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo
zatienenom mieste.
(Fluorescent Light 1)/
(Fluorescent Light 2)/
(Fluorescent Light 3)
Žiarivkové osvetlenie 1: Upravuje nastavenie pre biele
osvetlenie pri žiarivke.
Žiarivkové osvetlenie 2: Upravuje nastavenie pre
prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
Žiarivkové osvetlenie 3: Upravuje nastavenie pre denné
biele osvetlenie pri žiarivke.
Používanie funkcií na snímanie
(Auto)
61
Ponuka pre snímanie
n (Incandescent)
(Flash)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Upravujte nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri
jasnom osvetlení, ako napríklad vo fotoateliéri.
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
• Túto položku nie je možné vybrať pri nahrávaní
videozáznamov.
• Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby nájdete na str. 12.
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosť [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo
[Fluorescent Light 3].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na [Auto].
• V závislosti od režimu Scene Selection nie sú niektoré možnosti k dispozícii (str. 46).
• Keď v ponuke Scene Selection zvolíte [Underwater], môžete namiesto [White Balance] použiť
[Underwater White Balance].
Underwater White Balance: Nastavenie farebných
tónov v režime Underwater
Umožňuje nastaviť farebný tón v režime
(Auto)
(Underwater) (str. 45).
Fotoaparát automaticky nastaví farebné tóny pod vodou
tak, aby vyzerali prirodzene.
(Underwater 1)
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná modrá farba.
(Underwater 2)
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná zelená farba.
(Flash)
Nastavenie sa prispôsobí na použitie blesku pod vodou.
• V závislosti od farby vody nemusí funkcia Underwater White Balance pracovať správne ani vtedy,
keď zvolíte [Underwater 1] alebo [Underwater 2].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [Underwater White Balance]
nastavená na [Auto].
62
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Flash Level: Nastavenie intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Smerom k –: Zoslabí intenzitu blesku.
(Normal)
(+)
Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
• Bližšie informácie o zmene režimu blesku nájdete na str. 30.
• Efekty sa niekedy neobjavia, keď je snímaný objekt príliš tmavý alebo príliš svetlý.
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo
viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených očí
pri použití blesku.
(Auto)
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených
očí.
(On)
Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
Používanie funkcií na snímanie
Red Eye Reduction: Nastavenie funkcie potlačenia
efektu červených očí
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Po stlačení
tlačidla spúšte snímanie zvyčajne trvá jednu sekundu. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt
nepohyboval.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok ako vzdialenosti objektu alebo toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku. V takomto prípade môžete červené oči opraviť po nasnímaní s použitím
(Retouch) v ponuke prezerania (str. 73).
• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nie je aktívna ani v
prípade, že zvolíte [Auto].
• Toto nastavenie nie je k dispozícii v závislosti od režimu Scene Selection (str. 46).
63
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
DRO: Optimalizácia jasu a kontrastu
Fotoaparát analyzuje snímanú scénu a prostredníctvom automatickej úpravy jasu a
kontrastu zvýši kvalitu záberu.
(Off)
(DRO standard)
(DRO plus)
Jas a kontrast sa neupravuje.
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast celej scény.
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast záberov
podľa jednotlivých oblastí.
• DRO je skratka pre funkciu „Dynamic Range Optimizer“ (dynamický optimalizátor rozsahu),
ktorá automaticky optimalizuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami záberu.
• V závislosti od podmienok snímania nemusí byť možné dosiahnuť efekty úpravy.
• Pri nastavení [DRO plus] je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.
– Na spracovanie záberu je potrebný určitý čas.
– Pre hodnotu ISO je možné zvoliť len [AUTO] alebo hodnoty od [80] do [400].
– Keď je zvolený režim Burst alebo Bracket, [DRO plus] sa zruší a nastaví sa [DRO standard].
Color Mode: Zmena živosti záberu alebo pridanie
špeciálnych efektov
Môžete zmeniť jas záberu a pridať k nemu efekty.
64
(Normal)
Záber sa nastaví na štandardnú farbu.
(Vivid)
Záber sa nastaví na efekt rozžiarených a hlbokých
farieb.
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
(Sepia)
Záber sa nastaví na efekt sépiovej farby.
(B & W)
Záber sa nastaví na čierno-biely.
SteadyShot: Výber režimu funkcie pre potlačenie
rozmazaného obrazu
Vyberie režim funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu.
(Shooting)
Aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu pri
polovičnom zatlačení tlačidla spúšte.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného
obrazu. Môžete stabilizovať zábery, aj keď približujete
vzdialené objekty.
Používanie funkcií na snímanie
• Pri nahrávaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [Normal], [Sepia] alebo [B & W].
• Spotreba kapacity akumulátora je vyššia než v režime
[Shooting].
(Off)
Nepoužíva režim funkcie pre potlačenie rozmazaného
obrazu.
• V režime
(Auto Adjustment) alebo
(Easy Shooting) je funkcia [SteadyShot] nastavená
na [Shooting].
• Pri videozáznamoch môžete nastaviť len [Continuous] alebo [Off].
Prednastavená hodnota je [Continuous].
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete
– Keď je rýchlosť uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií
65
Ponuka pre snímanie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Shooting Settings: Výber nastavení snímania
Vyberie nastavenia pre funkciu snímania. V tejto ponuke sa zobrazujú rovnaké položky
ako v ponuke [
Shooting Settings] v
(Settings) na obrazovke HOME. Pozrite
str. 40, 95.
66
Používanie funkcií na prezeranie
Výber režimu prezerania
Pri použití fotoaparátu s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“, môžete na
obrazovke HOME zvoliť spôsob prehrávania záberov (Režim prezerania).
Pri použití vnútornej pamäte sa zábery zobrazujú len v režime Folder View.
1 Dotykom na tlačidlo [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
2 Dotknite sa položky
(View Images).
3 Dotknite sa požadovaného režimu prezerania.
V indexovom režime môžete režim prezerania zvoliť aj pomocou tlačidla na pravej
strane displeja.
(Date View): Zobrazenie podľa dátumu
Zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa roztriedia podľa dátumu a
v kalendári sa zobrazia miniatúry záberov.
Prednastavená hodnota je [Date View].
Používanie funkcií na prezeranie
Tlačidlo režimu prezerania
(Folder View): Zobrazenie podľa priečinka
Zobrazia sa zábery pre každý priečinok vytvorený s použitím funkcie [Create
REC.Folder] nástroja [Memory Tool]. Ak nebol vytvorený nový priečinok, všetky
zábery sú umiestnené v priečinku „101MSDCF“.
Podrobnosti o priečinkoch nájdete na str. 82, 86.
67
Výber režimu prezerania
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
(Favorites): Zobrazenie záberov zaregistrovaných ako obľúbené
Táto funkcia zobrazí zábery, ktoré sú zaregistrované ako obľúbené (str. 70).
Počet záberov, ktoré sú
zaregistrované ako obľúbené
Zobrazenie záberov, ktoré
majú najaktuálnejší dátum
1 Dotknite sa skupiny obľúbených záberov, ktorú chcete prehrať.
Zvolené obľúbené zábery sa zobrazia v zozname.
2 Ak chcete prehrať samostatný záber, dotknite sa ho.
68
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Táto časť vysvetľuje položky, ktoré sú dostupné v ponuke menu po dotknutí sa [MENU]
v režime prehrávania. Bližšie informácie o práci s ponukou menu nájdete na str. 41.
Môžete zvoliť režim prehrávania, ktorý je zobrazený bielou farbou.
Je k dispozícii Nie je k dispozícii
View Mode (Date View/Folder View/Favorites)
Vnútorná pamäť
(Date List): Výber dátumu prehrávania pri použití
režimu Date View
Táto funkcia umožňuje zvoliť dátum, ktorý sa má prehrať pri použití režimu Date View.
2 Dotknite sa dátumu, ktorý chcete zobraziť.
(Filter by Faces): Prehrávanie záberov filtrovaných
podľa určitých podmienok
Používanie funkcií na prezeranie
1 Dotknite sa položky [MENU] a potom položky [Date List].
Zobrazí sa zoznam dátumov (kalendár).
Táto funkcia vykoná filtrovanie záberov a zobrazí ich.
(Off)
(All people)
(Children)
Zábery sa nefiltrujú.
Zábery sa filtrujú podľa zadaných podmienok a potom sa
zobrazia.
(Infants)
(Smiles)
• Niekedy sa zábery zobrazia chybne alebo sú skryté.
• Filtrovanie niekedy nie je možné vykonať so zábermi nasnímanými starším modelom fotoaparátu
Sony.
69
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
(Add / Remove Favorites): Pridanie/odstránenie
obľúbených
Zvoľte obľúbený záber a pridajte/odstráňte ho zo skupiny ako obľúbený.
(This Image)
Pridanie alebo odstránenie záberu, ktorý ste zvolili ako
obľúbený.
• Táto položka sa zobrazuje len v režime samostatného záberu.
(Multiple Images)
Výber viacerých záberov a ich pridanie alebo odstránenie
ako obľúbených.
(Add All in Date
Range)
Všetky zábery vo zvolenom rozsahu dátumu sa pridajú ako
obľúbené.
• Táto položka sa zobrazuje len počas zobrazenia zoznamu v
režime Date View.
(Remove All in Date
Range)
Odstránia sa všetky zábery vo zvolenom rozsahu dátumu
alebo skupine obľúbených.
(Remove All in
Favorites)
• Zobrazená položka sa líši v závislosti od zvoleného režimu
prezerania.
• Táto položka sa zobrazuje len v indexovom režime.
Pridanie záberu medzi obľúbené
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pridať medzi obľúbené.
2 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
3 Zobrazte
(Add / Remove Favorites) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
4 Dotknite sa položky
(This Image).
5 Dotknite sa skupiny obľúbených záberov, do ktorej chcete záber pridať.
6 Dotknite sa položky [OK].
70
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Výber a pridanie viacerých záberov medzi obľúbené
1 Dotknite sa [MENU] v režime zobrazenia samostatného záberu alebo v indexovom
režime.
2 Zobrazte
(Add / Remove Favorites) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa položky
(Multiple Images).
4 Dotknite sa skupiny obľúbených záberov, do ktorej chcete záber pridať.
V režime samostatného záberu:
5 Pomocou /
zobrazte záber, ktorý sa má pridať a potom sa dotknite stredu tohto
záberu.
K zvolenému záberu sa pripojí
.
6 Dotykom na
tohto záberu.
/
zobrazte ďalší záber, ktorý sa má pridať a potom sa dotknite stredu
7 Dotknite sa položky
t
[OK].
5 Dotknite sa miniatúry záberu, ktorý sa má pridať.
K zvolenému záberu sa pripojí
.
6 Ak chcete pridať ďalšie zábery, zopakujte krok 5.
7 Dotknite sa položky
• Dotknutím sa
t
[OK].
na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu.
Výber všetkých záberov v rozsahu dátumu
1 Dotknite sa [MENU] v indexovom režime.
2 Zobrazte
(Add / Remove Favorites) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa položky
(Add All in Date Range).
4 Dotknite sa skupiny obľúbených záberov, do ktorej chcete pridať zábery.
Používanie funkcií na prezeranie
V indexovom režime:
5 Dotknite sa položky [OK].
Odstránenie z obľúbených
Dotknite sa záberu, ktorý chcete odstrániť z obľúbených, podľa rovnakého postupu ako
v časti „Výber a pridanie viacerých záberov medzi obľúbené“.
Značka
zmizne.
• Dotykom na
(Remove All in Date Range) alebo
(Remove All in Favorites)
sa odstránia všetky zábery vo zvolenom rozsahu dátumu alebo skupine obľúbených
záberov.
(View Mode): Prepínanie režimov prezerania
Táto položka slúži na výber režimu prezerania. Má rovnakú funkciu ako položka
(View Images) na obrazovke HOME.
Pozrite str. 67.
71
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
(Wide Zoom Display): Zobrazovanie statických
záberov v režime 16:9
Statické zábery s pomerom strán 4:3 a 3:2 sa počas prehrávania zobrazia s pomerom
strán 16:9. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť záberu mierne zrezané.
Ak sa dotknete stredu dotykového panela, prejdete do výstupného zobrazenia wide
zoom.
• Ak vypnete zariadenie alebo ho prepnete do režimu snímania, toto nastavenie sa zruší.
• V režime Wide Zoom je možné prehrávať len zábery s pomerom strán 4:3 a 3:2. Pri video
záznamoch, záberoch s pomerom strán 16:9 a záberoch typu portrét nie je možné vykonať
transfokáciu.
(Slideshow): Prehrávanie série záberov
Táto položka má rovnakú funkciu ako tlačidlo
Pozrite str. 33.
(Slideshow) v režime prehrávania.
(Retouch): Retušovanie statických záberov
Pridá efekty alebo vykoná korekcie zaznamenaného záberu a zaznamená ho ako nový
súbor. Pôvodný záber sa uchová.
Retušovanie statických záberov
1 Počas zobrazenia v režime samostatného záberu zvoľte zábery, ktoré chcete retušovať.
2 Dotknite sa položky [MENU].
3 Dotknite sa položky
(Retouch), potom sa dotknite požadovaného režimu.
4 Retušujte zábery podľa pokynov pre jednotlivé režimy retušovania, ktoré sú uvedené
nižšie.
• Ak sa dotknete položky [OK] v zobrazení Retušovanie, umožní vám to preveriť efekty, ktoré sú
aktuálne nastavené (s výnimkou
(Trimming) a
(Red Eye Correction)).
• Ak je fotoaparát pripojený k TV prijímaču, nie je možné vykonať retušovanie záberov.
72
Ponuka pre prezeranie
(Trimming)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Zaznamená zväčšený/zmenšený reprodukovaný záber.
1 Dotknite sa záberu alebo posuňte páčku transfokácie (W/
T) na priblíženie k oblasti výrezu.
2 Nastavte bod pomocou v/V/b/B, potom sa dotknite
.
3 Zvoľte pomocou b/B veľkosť záberu, ktorá sa má
zaznamenať a potom sa dotknite
.
4 Dotknite sa položky [OK].
• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od
záberu.
Napraví efekt červených očí, ktorý spôsobuje snímanie s
bleskom.
Po ukončení opravy efektu červených očí sa dotknite [OK].
• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu
efektu červených očí.
(Unsharp masking)
Umožňuje zaostriť záber vo zvolenej oblasti.
Používanie funkcií na prezeranie
(Red Eye Correction)
1 Na požadovanom zábere sa dotknite oblasti (rámca),
ktorá sa má retušovať a potom sa dotknite
.
2 Dotknite sa položky [OK].
• V závislosti od záberu sa nemusí vykonať dostatočná korekcia a
kvalita záberu sa môže znížiť.
73
Ponuka pre prezeranie
(Soft Focus)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Rozmaže okolie zvoleného bodu na zvýraznenie objektu.
1 Dotknite sa stredového bodu požadovaného záberu, aby
ste vykonali retušovanie, potom sa dotknite
.
2 Upravte požadované rozpätie, aby ste vykonali
retušovanie pomocou b/B, potom sa dotknite
.
3 Zvoľte úroveň retušovania pomocou b/B, potom sa
dotknite
.
4 Dotknite sa položky [OK].
(Partial Color)
Ohraničuje zvolený bod jednou farbou na zvýraznenie
objektu.
1 Dotknite sa stredového bodu požadovaného záberu, aby
ste vykonali retušovanie, potom sa dotknite
.
2 Upravte požadované rozpätie, aby ste vykonali
retušovanie pomocou b/B, potom sa dotknite
.
3 Dotknite sa položky [OK].
(Fisheye Lens)
Aplikuje okolo zvoleného bodu efekt fish-eye.
1 Dotknite sa stredového bodu požadovaného záberu, aby
ste vykonali retušovanie, potom sa dotknite
.
2 Zvoľte úroveň retušovania pomocou b/B, potom sa
dotknite
.
3 Dotknite sa položky [OK].
74
Ponuka pre prezeranie
(Cross Filter)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Pridá efekty starburst na osvetlenie zdrojov.
1 Upravte požadovanú dĺžku na vykonanie retušovania
pomocou b/B, potom sa dotknite
.
2 Zvoľte úroveň retušovania pomocou b/B, potom sa
dotknite
.
3 Dotknite sa položky [OK].
(Radial Blur)
Stanovuje stredový bod na vyjadrenie pohybu v statickom
zábere.
(Retro)
Zjemní záber rozmazaním zaostrenia a obmedzením
okolitého svetla tak, aby záber vyzeral ako nasnímaný
starým fotoaparátom.
Používanie funkcií na prezeranie
1 Dotknite sa stredového bodu požadovaného záberu, aby
ste vykonali retušovanie, potom sa dotknite
.
2 Upravte požadované rozpätie, aby ste vykonali
retušovanie pomocou b/B, potom sa dotknite
.
3 Dotknite sa položky [OK].
1 Upravte požadované rozpätie, aby ste vykonali
retušovanie pomocou b/B, potom sa dotknite
.
2 Zvoľte úroveň retušovania pomocou b/B, potom sa
dotknite
.
3 Dotknite sa položky [OK].
75
Ponuka pre prezeranie
(Happy Faces)
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Táto funkcia pridá na tvár osoby úsmev.
1 Zvoľte úroveň retušovania pomocou b/B, potom sa
dotknite
.
2 Dotknite sa položky [OK].
• Retušovanie nemusí byť možné v závislosti od záberu.
(Paint): Maľovanie na statické zábery
Táto funkcia umožňuje nakresliť na statické zábery znaky alebo grafiku a uložiť ich ako
nový súbor.
Pozrite str. 83.
76
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
(Multi-Purpose Resize): Zmena veľkosti záberu podľa
použitia
Môžete zmeniť pomer strán alebo veľkosť nasnímaných záberov a potom ich uložiť ako
nové súbory.
Je možné previesť zábery na pomer strán 16:9 pre prezeranie vo vysokom rozlíšení a na
veľkosť VGA na použitie v blogoch alebo v prílohe správy elektronickej pošty.
HDTV (
)
Blog/E-mail (
Zmení formát z 4:3/3:2 na 16:9 a uloží záber vo veľkosti 2M.
)
Zmení formát z 16:9/3:2 na 4:3 a uloží záber vo veľkosti
VGA.
2 Dotknite sa [MENU] a potom sa dotknite
(Multi-Purpose Resize).
3 Dotknite sa požadovanej veľkosti záberu pomocou (
(Blog/E-mail)).
4 Vymedzte oblasť, ktorú chcete orezať, potom sa dotknite
(HDTV) alebo
.
5 Dotknite sa položky [OK].
Používanie funkcií na prezeranie
1 Zobrazí záber, ktorý chcete zmeniť.
• Bližšie informácie o veľkosti záberov nájdete na str. 13.
• Zmena veľkosti nie je možná v prípade videozáznamu.
• Nemôžete zmeniť veľkosť záberu z formátu VGA na formát
(HDTV).
• Zväčšením záberu a viacnásobnou zmenou veľkosti sa môže znížiť kvalita záberu.
77
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
(Delete): Vymazávanie záberov
Umožňuje zvoliť a vymazať zábery v režime samostatného záberu alebo v indexovom
režime.
(This Image)
Vymaže záber, ktorý je v danom momente zvolený.
• Táto položka sa zobrazuje len v režime samostatného záberu.
(Multiple Images)
Vyberie a vymaže skupinu záberov.
(All Images in Date
Range)
Vymažú sa všetky zábery vo zvolenom rozsahu dátumu
alebo priečinku.
• Zobrazená položka sa líši v závislosti od zvoleného režimu
prezerania.
(All In This Folder)
Vymazanie záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať.
2 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
3 Zobrazte
(Delete) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
4 Dotknite sa položky
(This Image).
5 Dotknite sa položky [OK].
Výber a vymazanie viacerých záberov
1 Dotknite sa [MENU] v režime zobrazenia samostatného záberu alebo v indexovom
režime.
2 Zobrazte
(Delete) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa položky
(Multiple Images).
V režime samostatného záberu:
4 Pomocou
/
zobrazte záber, ktorý chcete vymazať a potom sa dotknite stredu tohto
záberu.
K zvolenému záberu sa pripojí .
5 Dotykom na
/ zobrazte ďalší záber, ktorý chcete vymazať a potom sa dotknite stredu
tohto záberu.
Ak chcete odstránenie zrušiť, dotknite sa záberu znova, čím sa značka zruší.
6 Dotknite sa položky
78
t [OK].
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
V indexovom režime:
4 Dotknite sa miniatúry záberu, ktorý chcete vymazať.
K zvolenému záberu sa pripojí .
5 Ak chcete vymazať ďalšie zábery, zopakujte krok 4.
6 Dotknite sa položky
• Dotknutím sa
t [OK].
na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu.
Vymazanie všetkých záberov v rozsahu dátumu alebo priečinku
2 Zobrazte
(Delete) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa
(All Images in Date Range) alebo
(All In This Folder).
4 Dotknite sa položky [OK].
(Protect): Ochrana proti nechcenému vymazaniu
Chráni zábery pred nechceným vymazaním.
Na chránenom zábere sa zobrazí indikátor
(This Image)
(Protect).
Chráni/zruší ochranu záberu, ktorý je v danom momente
zvolený.
Používanie funkcií na prezeranie
1 Dotknite sa [MENU] v režime zobrazenia samostatného záberu alebo v indexovom
režime.
• Táto položka sa zobrazuje len v režime samostatného záberu.
(Multiple Images)
Vyberie a chráni/zruší ochranu skupiny záberov.
(Set All in Date
Range)
Zapne sa ochrana všetkých záberov vo zvolenom rozsahu
dátumu, priečinku alebo skupine obľúbených.
(Select All in This
Folder)
• Zobrazená položka sa líši v závislosti od zvoleného režimu
prezerania.
• Táto položka sa zobrazuje len v indexovom režime.
(Set All in this group)
(Remove All in Date
Range)
Zruší sa ochrana všetkých záberov vo zvolenom rozsahu
dátumu, priečinku alebo skupine obľúbených.
(Clear All in This
Folder)
• Zobrazená položka sa líši v závislosti od zvoleného režimu
prezerania.
• Táto položka sa zobrazuje len v indexovom režime.
(Remove All in
Favorites)
79
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
Spôsob aplikovania ochrany záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
3 Zobrazte
(Protect) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
4 Dotknite sa položky
(This Image).
Výber a zapnutie ochrany viacerých záberov
1 Dotknite sa [MENU] v režime zobrazenia samostatného záberu alebo v indexovom
režime.
2 Zobrazte
(Protect) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa položky
(Multiple Images).
V režime samostatného záberu:
4 Pomocou / zobrazte záber, pre ktorý sa má zapnúť ochrana a potom sa dotknite
stredu tohto záberu.
K zvolenému záberu sa pripojí .
5 Ak chcete zobraziť ostatné zábery, na ktoré chcete aplikovať ochranu, dotknite sa
a potom sa dotknite stredu daného záberu.
6 Dotknite sa položky
t [OK].
V indexovom režime:
4 Dotknite sa miniatúry záberu, na ktorý chcete aplikovať ochranu.
K zvolenému záberu sa pripojí
.
5 Ak chcete chrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 4.
6 Dotknite sa položky
• Dotknutím sa
t [OK].
na indexovej obrazovke sa vrátite na obrazovku samostatného záberu.
Výber všetkých záberov v rozsahu dátumu, priečinku alebo skupine
obľúbených
1 Dotknite sa [MENU] v indexovom režime.
2 Zobrazte
(Protect) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
3 Dotknite sa
(Set All in Date Range),
(Set All in this group).
80
(Select All in This Folder) alebo
/
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
4 Dotknite sa položky [OK].
• Ochranu všetkých záberov nie je možné zapnúť, keď existuje viac než 999 súborov.
• Formátovaním sa odstránia všetky údaje vrátane chránených záberov a tieto zábery už nebude
možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže chvíľu trvať.
Zrušenie ochrany
Dotknite sa záberu, pre ktorý chcete zrušiť ochranu, podľa rovnakého postupu ako v
časti „Výber a zapnutie ochrany viacerých záberov“.
Indikátor
(Protect) zmizne.
• Ochranu pre všetky zábery vo zvolenom rozsahu dátumu, priečinku alebo skupine obľúbených je
možné zrušiť dotykom na
(Remove All in Date Range),
(Clear All in This Folder)
alebo
(Remove All in Favorites).
: Pridanie značky poradia tlače
) k záberu, ktorý chcete vytlačiť.
(Print): Tlač záberov použitím tlačiarne
Tlač zaznamenaných záberov.
Pozrite str. 124.
(Rotate): Pootočenie statického záberu
Pootočí statický záber.
Používanie funkcií na prezeranie
Umožňuje pridať značku poradia tlače (
Pozrite str. 127.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
3 Zobrazte
(Rotate) dotknutím sa v/V, potom sa ho dotknite.
4 Dotknutím sa položky [
] otočte záber.
5 Dotknite sa položky [OK].
• Nie je možné otáčať chránené zábery ani videozáznamy.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotočí.
• Pri zobrazení záberu na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
81
Ponuka pre prezeranie
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 41
(Select Folder): Výber priečinka na prezeranie záberov
Umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávať.
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou v/V.
2 Dotknite sa položky [OK].
Zrušenie výberu priečinka
Dotknite sa [Exit] alebo [BACK] v kroku 2.
z Informácie o priečinkoch
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC.Folder] (str. 86).
• Zmena priečinka pre ukladanie záberov t [Change REC.Folder] (str. 87).
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku je zobrazený prvý alebo posledný záber, ukážu sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
(Volume Settings): Nastavenie hlasitosti
Slúži na nastavenie hlasitosti pre prezentáciu a prehrávanie videozáznamov.
Nastavte hlasitosť dotykom na
/
.
• Hlasitosť môžete nastaviť počas prehrávania videozáznamu alebo prezentácie (str. 31, 33).
82
Kreslenie alebo umiestnenie pečiatok na
statické zábery (Paint)
Na statické zábery môžete kresliť alebo umiestniť pečiatky a uložiť ich ako nový súbor.
Na túto operáciu použite kresliace pero (je súčasťou dodávky).
• Nie je možné kresliť ani umiestniť pečiatky na videozáznamy.
• Pri prezeraní zaznamenaných záberov na TV prijímači sa nedá kresliť na zábery.
Zobrazenie maľby
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
(Paint).
A Tlačidlo
B Tlačidlo
/
(uložiť)
(pero)
C Tlačidlo
(guma)
D Tlačidlo
(pečiatka)
E Tlačidlo výberu hrúbky/pečiatok
F Tlačidlo výberu farby
G Tlačidlo
(koniec)
H Tlačidlo
(rámček)
I Tlačidlo
(obnoviť)
J Tlačidlo
(vymazať všetko)
Používanie funkcií na prezeranie
2 Dotknite sa položky [MENU] t
Kreslenie znakov alebo grafiky
1 Dotknite sa položky
.
2 Dotknite sa tlačidla výberu hrúbky, potom sa dotknite požadovanej hrúbky a potom
položky [OK].
3 Dotknite sa tlačidla výberu farby, požadovanej farby a potom sa dotknite [OK].
4 Nakreslite znaky alebo grafiku.
83
Kreslenie alebo umiestnenie pečiatok na statické zábery (Paint)
Pečiatkovanie
1 Dotknite sa položky
.
2 Dotknite sa tlačidla výberu pečiatky, potom sa dotknite požadovanej pečiatky a potom
položky [OK].
3 Vložte pečiatku do záberu.
Pridanie rámčeku
1 Dotknite sa položky
.
2 Zvoľte požadovaný rámček pomocou b/B, potom sa dotknite [OK].
Korekcie
Dotknite sa
a potom pomocou kresliaceho pera krúživými pohybmi vymažte
nechcenú časť. V opačnom prípade dotknutím sa položky
obnovte predchádzajúci
stav. (Ak sa dotknete položky
znova, vráti sa do naposledy nastaveného stavu).
• Hrúbku gumy môžete vybrať rovnakým spôsobom ako v prípade pera, a to použitím tlačidla
výberu hrúbky. Zvolená hrúbka sa aplikuje na čiaru aj na gumu.
Vymazanie všetkých kresieb
1 Dotknite sa položky
.
2 Dotknite sa položky [OK].
Všetky kresby zmiznú zo záberu.
Operáciu zrušíte dotknutím sa položky [Cancel].
Uloženie kresby
1 Dotknite sa položky
/ .
2 Zvoľte z [VGA] alebo [3M] veľkosť záberu, ktorá sa má uložiť a potom sa dotknite [OK].
Záber s kresbou sa zaznamená do záznamového priečinka ako nový súbor.
Operáciu zrušíte dotknutím sa položky [Cancel].
Ukončenie režimu kreslenia
1 Dotknite sa položky
.
2 Dotknite sa položky [OK].
Operáciu zrušíte dotknutím sa položky [Cancel].
84
Osobné prispôsobenie nastavení
Osobné prispôsobenie funkcie
Manage Memory a nastavení
Pomocou
(Manage Memory) alebo
zmeniť preddefinované nastavenia.
(Settings) na obrazovke HOME môžete
1 Dotykom na tlačidlo [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
HOME
2 Dotknite sa
(Manage Memory) alebo
(Settings).
4 Dotknite sa položky nastavenia, ktorú chcete zmeniť a potom sa dotknite
požadovanej hodnoty nastavenia.
Keď zvolíte
nastavenia.
(Settings), dotykom na v/V na pravej strane displeja zobrazíte ostatné položky
Osobné prispôsobenie nastavení
3 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia.
5 Dotknite sa položky [OK].
Zrušenie zmeny nastavení uskutočníte nasledovne
Dotknite sa [Cancel], ak je táto možnosť na obrazovke k dispozícii.
Ak ide o iný prípad, dotknite sa [BACK] alebo [×].
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
85
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Memory Tool — Memory Stick Tool
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné začať okamžite používať.
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, vrátane
chránených záberov.
1 Dotknite sa položky [Format].
Zobrazí sa správa „All data on Memory Stick will be erased“.
2 Dotknite sa položky [OK].
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
Create REC.Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
1 Dotknite sa položky [Create REC.Folder].
Zobrazí sa správa „Creating REC.folder“.
2 Dotknite sa položky [OK].
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie, než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre
ukladanie záberov.
86
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Zrušenie vytvárania priečinka
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby je ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov nastavený
priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Zábery sa zaznamenávajú do novo vytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný priečinok alebo
nezvolíte iný záznamový priečinok.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie nájdete v časti „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov“
(str. 113).
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
1 Dotknite sa položky [Change REC.Folder].
Objaví sa obrazovka pre výber priečinka.
Zrušenie vykonávania zmeny cieľového priečinka
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Osobné prispôsobenie nastavení
2 Dotknite sa položky [OK].
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta.
2 Dotknite sa položky [Copy].
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be copied“.
3 Dotknite sa položky [OK].
Spustí sa kopírovanie.
87
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Zrušenie kopírovania
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 3.
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a
vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor úplne
vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra niektorých
súborov.
• Nie je možné zvoliť zábery na kopírovanie.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom naformátujte vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]) (str. 89).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú
všetky údaje. Nie je možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
• Značky
(Poradie tlače) na záberoch sa neskopírujú.
88
Manage Memory
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Memory Tool — Internal Memory Tool
Táto položka sa nezobrazí, ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta „Memory
Stick Duo“.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie natrvalo vymaže všetky údaje vo vnútornej pamäti vrátane
chránených záberov.
1 Dotknite sa položky [Format].
Zobrazí sa správa „All data on internal memory will be erased“.
2 Dotknite sa položky [OK].
Spustí sa formátovanie.
Zrušenie formátovania
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
Osobné prispôsobenie nastavení
89
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Main Settings — Main Settings 1
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zapne zvuk spúšte/pípnutie, keď používate dotykový
panel/stlačíte tlačidlo spúšte.
Off
Vypne pípanie/zvuk spúšte.
Function Guide
Pri práci s fotoaparátom sa zobrazuje sprievodca funkciami.
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Nezobrazí sprievodcu funkciami.
• Počas prehrávania sa sprievodca zobrazuje aj vtedy, keď je táto položka nastavená na [Off].
Initialize
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia. Zábery uložené vo
vnútornej pamäti sa uchovajú, aj keď vykonáte túto funkciu.
1 Dotknite sa položky [Initialize].
Zobrazí sa správa „Reset to default settings“.
2 Dotknite sa položky [OK].
Nastavenia sa prepíšu na preddefinované hodnoty.
Zrušenie inicializácie
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 2.
• Dávajte pozor, aby sa počas inicializácie nevyplo napájanie fotoaparátu.
90
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Calibration
Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri stlačení nereagujú
na miestach, ktorých sa dotýkate.
Pomocou kresliaceho pera sa dotknite značky × zobrazenej na displeji.
Ak chcete zastaviť prebiehajúcu kalibráciu, dotknite sa položky [Cancel]. Nastavenia
vykonané do tohto bodu sa nepoužijú.
Značka × sa posúva na displeji.
Ak sa nedotknete správneho miesta, kalibrácia sa nevykoná. Dotknite sa značky ×
znova.
Housing
On (
Off
)
Mení funkcie tlačidiel.
Nemení žiadne funkcie.
Tlačidlá fungujú pri nastavení možnosti [On] nasledovne.
– Predmety nie je možné preniesť do ohniska dotykom na displeji.
– Zobrazenie displeja je vždy [Normal].
– Činnosť niektorých funkcií je obmedzená. (Ikony sa nezobrazujú.)
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s obalom.
Osobné prispôsobenie nastavení
Slúži na zmenu funkcie niektorých tlačidiel na ovládanie fotoaparátu, keď je fotoaparát
vložený do obalu (vodotesného krytu).
91
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Smile demo mode
Môžete si pozrieť ukážku režimu Smile Shutter.
On
Spustí sa ukážka použitia režimu Smile Shutter.
Off
Ukážka sa nespustí.
1 Nastavte režim Scene Selection na režim
(Smile Shutter) (str. 45).
2 Namierte fotoaparát na objekt a stlačte tlačidlo spúšte úplne nadoraz.
Spustí sa ukážka.
• Ak fotoaparát nebudete používať približne 15 sekúnd, ukážka sa spustí automaticky aj v prípade,
keď nestlačíte tlačidlo spúšte.
• Ukážku môžete po jej spustení dočasne opustiť stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz.
• Aj keď fotoaparát pri rozpoznaní tváre aktivuje spúšť, nezaznamená sa žiadny záber.
• Ak chcete nasnímať skutočný záber v režime Smile Shutter, túto položku vždy nastavte na [Off].
92
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Main Settings — Main Settings 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
USB Connect
Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikačný
kanál s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou
s PictBridge (str. 110 a 124).
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni
kompatibilnej s PictBridge s použitím nastavenia [Auto],
zvoľte [PictBridge].
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo
zariadeniu USB s použitím nastavenia [Auto], zvoľte [Mass
Storage].
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej s PictBridge
(str. 124).
PTP/MTP
Ak pripojíte fotoaparát k počítaču, sprievodca
kopírovaním sa automaticky spustí a zábery zo
záznamového priečinka vo fotoaparáte sa odkopírujú do
počítača. (pri Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass
Storage) medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným
USB zariadením (str. 110).
COMPONENT
Zvolí typ výstupného videosignálu spomedzi SD a HD(1080i) podľa typu pripojeného
TV prijímača (str. 100).
HD(1080i)
Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV
prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.
SD
Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV
prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom
HD(1080i).
Osobné prispôsobenie nastavení
PictBridge
93
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. TV systémy kódovania farieb sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
Ak si chcete zábery prezerať na obrazovke TV prijímača, skontrolujte TV systém
kódovania farieb v krajine alebo regióne použitia (str. 103).
NTSC
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr.
Európa).
TV TYPE
Nastavte na pomer strán TV prijímača, ktorý pripojíte na prehrávanie.
16:9
Túto položku zvoľte na prezeranie záberov na TV
prijímači so širokouhlou obrazovkou.
Záber 16:9
4:3
Túto položku zvoľte na prezeranie záberov na TV
prijímači s pomerom strán 4:3.
Záber 16:9
94
Záber 4:3
Záber 4:3
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Shooting Settings — Shooting Settings 1
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
AF Illuminator
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
Auto
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Grid Line
Osobné prispôsobenie nastavení
• Ak funkcia AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného
objektu, alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúčaná vzdialenosť je
až do približne 2,5 m (transfokácia: W)/až do približne 2,0 m (transfokácia: T))
• Zaostrovanie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či
svetlo dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
– Je nastavené poloautomatické zaostrenie (str. 50).
– V režime Scene Selection je zvolený režim (Twilight),
(Landscape),
(Fireworks) alebo
(Hi-Speed Shutter).
– [Housing] je nastavené na [On].
• Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou
čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov
nachádzajúcich sa blízko stredového rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
On
Zobrazí mriežku.
Off
Nezobrazí mriežku.
• Mriežka sa nezaznamená.
95
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
Single
Automaticky upraví zaostrenie pri stlačení a podržaní
tlačidla spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor
Automaticky upraví zaostrenie pred stlačením a podržaním
tlačidla spúšte do polovice. Čas potrebný na zaostrenie sa v
tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity akumulátora je vyššia než v režime [Single].
• Nastavenie režimu AF je neplatné, keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre.
• Pri použití poloautomatického zaostrenia sa automaticky zvolí [Single].
Digital Zoom
Vyberie režim digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 5×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
Smart
(Inteligentná
transfokácia)
(
)
Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa záber
neskreslí podľa veľkosti záberu. Táto funkcia nie je k
dispozícii, keď je veľkosť záberu nastavená na [10M],
[3:2(8M)] alebo [16:9(7M)].
• Celkový rozsah transfokácie Smart je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
Precision
(Presná digitálna
transfokácia)
(
)
Všetky veľkosti záberov sa zväčšia celkovým rozsahom
transfokácie vo výške približne 10×, vrátane optickej
transfokácie 5×. Pri prekročení rozsahu optickej
transfokácie sa však znižuje kvalita záberu.
Off
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
Veľkosť záberu a celkový rozsah transfokácie s použitím transfokácie Smart (vrátane
optickej transfokácie 5×)
Veľkosť
Celkový rozsah
transfokácie
5M
Prib. 7,0×
3M
Prib. 8,9×
VGA
Prib. 28×
16:9(2M)
Prib. 9,5×
• Keď je v režime Scene Selection zvolený režim
transfokáciu.
96
(Smile Shutter), nie je možné použíť digitálnu
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Shooting Settings — Shooting Settings 2
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Auto Orientation
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Funkcia Auto Orientation sa nepoužíva.
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne. Ak
záber nie je zaznamenaný v správnej orientácii, môžete ho otočiť vykonaním postupu na str. 81.
Auto Review
On
Používa funkciu automatického zobrazovania.
Off
Nepoužíva funkciu automatického zobrazovania.
• Ak stlačíte spúšť do polovice, zobrazenie zaznamenaného záberu zmizne a bude možné ihneď
snímať ďalší záber.
Osobné prispôsobenie nastavení
Zobrazí nasnímaný záber na displeji na približne dve sekundy ihneď po nasnímaní
statického záberu.
97
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
1 Na obrazovke HOME zvoľte [
Clock Settings] z
(Settings).
2 Dotknite sa položky [Clock Settings].
3 Dotknite sa požadovaného formátu pre zobrazenie dátumu a potom
Zobrazí sa obrazovka pre nastavenia hodín.
.
4 Dotknite sa každej položky, potom nastavte jej číselnú hodnotu dotknutím sa v/V.
5 Dotknite sa položky [OK].
Zrušenie nastavenia hodín
Dotknite sa [Cancel] alebo [BACK] v kroku 5.
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
98
Settings
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 85
Language Setting
Language Setting
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
Osobné prispôsobenie nastavení
99
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberov v TV prijímači
Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču si môžete zábery prezerať na TV prijímači.
Pripojenie sa líši podľa typu TV prijímača, ku ktorému je fotoaparát pripojený.
Pozrite si „TV TYPE“ (str. 94).
• Ikony a iné indikátory sa nezobrazujú na obrazovke TV prijímača.
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k TV prijímaču
pomocou dodaného kábla pre viacúčelový konektor
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
1 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový
konektor (je súčasťou dodávky).
VIDEO AUDIO
Žltý
1 Do vstupných konektorov
audio/video
Čierny
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Kábel pre viacúčelový
konektor (je súčasťou
dodávky)
2 Do multikonektora
• Ak má váš TV prijímač vstupné konektory pre stereofonický signál, zapojte (čierny) audio
konektor kábla pre viacúčelový konektor do konektora pre ľavý kanál zvuku.
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
100
Prezeranie záberov v TV prijímači
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
Ak chcete vybrať požadovaný záber, dotknite sa položky
/
.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 94).
Prezeranie záberov v TV prijímači
101
Prezeranie záberov v TV prijímači
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HDTV prijímaču
Zábery nasnímané fotoaparátom si môžete prezerať pripojením fotoaparátu k TV
prijímaču s vysokým rozlíšením (HD)* pomocou káblového adaptéra pre výstup HD
(nie je súčasťou dodávky).
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
* Zábery zaznamenané vo veľkosti záberu [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.
• Pri [Wide Zoom Display] je možné zobraziť statické obrazy s pomerom strán 4:3 alebo 3:2 pri
pomere strán 16:9 (str. 72).
• Funkcia [Multi-Purpose Resize] umožňuje previesť pomer strán na 16:9 pre prezeranie vo
vysokom rozlíšení (str. 77).
1 Pripojte fotoaparát k HDTV prijímaču prostredníctvom káblového adaptéra
pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky).
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
1 Do vstupných konektorov
audio/video
Tlačidlo
Zelený/modrý/
červený
(Prehrávanie)
Biely/červený
Káblový adaptér pre
výstup HD (nie je
súčasťou dodávky)
2 Do multikonektora
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
• Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
102
Prezeranie záberov v TV prijímači
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
Ak chcete vybrať požadovaný záber, dotknite sa položky
/
.
• Nastavte položku [COMPONENT] na [HD(1080i)] v ponuke [Main Settings 2] výberom položky
(Settings) na obrazovke HOME (str. 93).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstupný videosignál tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 94).
• Nie je možné prezerať videozáznamy s výstupom signálu vo formáte [HD(1080i)]. Pri prezeraní
videozáznamov nastavte [COMPONENT] na [SD] (str. 93).
Informácie o „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Pripojenie zariadení Sony kompatibilných s funkciou PhotoTV HD s použitím
káblového adaptéra pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky) otvára úplne nový svet
fotografií v úžasnej kvalite Full HD.
Funkcia PhotoTV HD poskytuje vysoko detailné a fotografické zobrazenie jemných
textúr a farieb.
• Nastavenia je potrebné vykonať aj na TV prijímači. Podrobnosti nájdete v návode na
použitie k TV prijímaču.
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV prijímači
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, U.S.A.,
Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia atď.
Prezeranie záberov v TV prijímači
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke TV prijímača, potrebujete TV prijímač
s konektorom pre vstup videa a kábel pre viacúčelový konektor. Systém kódovania
farieb na TV prijímač sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom
fotoaparáte. V nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb TV prijímačov
v príslušnej krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
103
Prezeranie záberov v TV prijímači
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
104
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom Macintosh nájdete
v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (str. 119).
Ilustrácie zobrazení, ktoré sa používajú v tejto časti
vychádzajú z anglickej verzie.
Najprv nainštalujte softvér (je súčasťou dodávky) (str. 107)
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Kopírovanie záberov do počítača (str. 110)
• Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie
„Picture Motion Browser“.
• Práca so zábermi v aplikáciách „Picture Motion Browser“ a
Práca s počítačom
„Music Transfer“ obsahuje nasledujúce:
– Prezeranie záberov uložených na vašom počítači
– Úpravu záberov
– Online zobrazovanie miest zhotovenia statických záberov
na mapách
– Vytvorenie disku so zábermi (podmienkou je CD alebo
DVD zapisovacia mechanika)
– Tlač alebo ukladanie statických záberov s pridaným
dátumom
– Pridanie a zmenu hudobných súborov na prezentáciu
záberov (pomocou aplikácie „Music Transfer“).
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté
otázky nájdete na webovej lokalite služieb zákazníkom
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
105
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa
odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie aplikácie „Picture
Motion Browser“ a „Music
Transfer“
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows Vista*
Procesor počítača: Intel Pentium III
500 MHz alebo rýchlejší (odporúčaný:
Intel Pentium III 800 MHz alebo
rýchlejší)
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúčaná:
512 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu
je približne 400 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky:
1 024 × 768 bodov alebo viac
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú
podporované.
106
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Počítačové prostredie musí spĺňať aj
prevádzkové podmienky operačného
systému.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
niektoré z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné –
závisí to od typu USB zariadení, ktoré
používate.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný).
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču sú k
dispozícii štyri režimy pre pripojenie USB:
režimy [Auto] (preddefinované nastavenie),
[Mass Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP].
V tejto časti sú príkladom režimy [Auto] a
[Mass Storage]. Podrobnosti o režimoch
[PictBridge] a [PTP/MTP] nájdete na str. 93.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete
nainštalovať podľa nasledujúceho
postupu.
• Prihláste sa ako správca.
1 Zapnite počítač a vložte disk CDROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami
licenčnej zmluvy, začiarknite
prepínač vedľa možnosti [I accept
the terms of the license
agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy)
a kliknite na tlačidlo [Next].
5 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na ikonu [Computer] (Počítač)
(v systéme Windows XP/2000 na ikonu
[My Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Môže sa zobraziť obrazovka
automatického prehrávania. Zvoľte
možnosť „Run Install.exe.“ a pokračujte
v inštalácii podľa pokynov zobrazených
na obrazovke.
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
6 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Práca s počítačom
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v
závislosti od toho, aký máte systém v
počítači.
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
107
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky)
Po nainštalovaní softvéru sa na
pracovnej ploche vytvoria ikony
odkazov na „Picture Motion
Browser“, „PMB Guide“, „Music
Transfer“.
Aplikáciu „Picture
Motion Browser“ spustíte
dvojitým kliknutím na jej
ikonu.
Aplikáciu „PMB Guide“
spustíte dvojitým
kliknutím na jej ikonu.
Aplikáciu „Music
Transfer“ spustíte
dvojitým kliknutím na jej
ikonu.
108
Informácie o aplikácii „Picture Motion
Browser“ (je súčasťou dodávky)
Pomocou softvéru môžete lepšie ako
kedykoľvek predtým využívať statické
zábery a videozáznamy z fotoaparátu.
Táto časť obsahuje zhrnutie o aplikácii
„Picture Motion Browser“.
Prehľad o aplikácii „Picture
Motion Browser“
Pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“:
Spustenie príručky „PMB
Guide“
Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na
ikonu
(PMB Guide).
Ak chcete spustiť príručku „PMB
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) (v systéme Windows
2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] (Pomôcka Sony Picture)
t [Help] (Pomocník) t [PMB Guide].
Spustenie aplikácie „Picture
Motion Browser“
Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na
ikonu
(Picture Motion Browser).
Alebo z ponuky Start: Kliknite na
tlačidlo [Start] t [All Programs] (v
systéme Windows 2000, [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [PMB –Picture
Motion Browser].
• Pri prvom spustení aplikácie „Picture
Motion Browser“ sa na obrazovke zjaví
správa informačného nástroja so žiadosťou o
potvrdenie. Zvoľte [Start]. Táto funkcia vás
informuje o novinkách, ako napríklad
aktualizáciách softvéru. Toto nastavenie
môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie aplikácie „Picture
Motion Browser“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Práca s počítačom
• Môžete importovať zábery nasnímané
fotoaparátom a zobraziť ich na počítači.
• Môžete organizovať zábery na počítači do
kalendára a zobraziť ich podľa dátumu
snímania.
• Môžete kopírovať zábery uložené v počítači
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
aby ste si ich mohli prezrieť na fotoaparáte.
• Môžete retušovať (úprava efektu červených
očí atď.), vytlačiť a odosielať statické zábery
ako prílohy e-mailov, môžete zmeniť dátum
snímania a vykonať ďalšie operácie.
• Môžete vytlačiť alebo uložiť statické zábery s
dátumom.
• Pomocou zapisovacej CD alebo DVD
mechaniky môžete vytvoriť dátový disk.
• Môžete odovzdať záber na web.
• Podrobnosti nájdete v príručke „PMB
Guide“.
Spustenie a ukončenie
aplikácie „Picture Motion
Browser“
109
Kopírovanie záberov do počítača pomocou
aplikácie „Picture Motion Browser“
Príprava fotoaparátu a
počítača
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Do
multikonektora
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne
nabitý akumulátor alebo pripojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky
pomocou sieťového adaptéra AC
(nie je súčasťou dodávky) a
pripojte kábel USB/AV/DC IN pre
viacúčelový konektor (nie je
súčasťou dodávky).
• Keď kopírujete zábery do počítača a
fotoaparát je napájaný so skoro vybitým
akumulátorom, kopírovanie sa môže
prerušiť alebo sa obrazové súbory môžu
poškodiť, ak sa akumulátor predčasne
vybije.
1 Do konektora
USB
Kábel pre
viacúčelový
konektor
„Connecting…“ sa objaví na displeji
fotoaparátu.
3 Zapnite počítač a potom stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Indikátory prístupu*
Keď sa USB prepojenie realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikačného prenosu sa na
obrazovke zobrazí
.
Prerušte prácu na počítači, pokiaľ je
indikátor zobrazený. V práci na počítači
môžete pokračovať, keď sa indikátor zmení
na
.
• Ak sa „Mass Storage“ neobjaví, nastavte
[USB Connect] na [Mass Storage] (str. 93).
110
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
Kopírovanie záberov do
počítača
1 Pripojte fotoaparát k počítaču
2 Importujte zábery.
Importovanie záberov môžete spustiť
kliknutím na tlačidlo [Import]
(Importovať).
podľa popisu v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“.
Po nadviazaní USB prepojenia sa
zjaví automaticky zobrazenie
[Import Media Files] aplikácie
„Picture Motion Browser“.
Podľa preddefinovaného nastavenia
sa zábery importujú do priečinka,
ktorý sa pomenuje podľa dátumu
importovania a vytvorí sa v priečinku
„Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP/2000 „My Pictures“
(Moje obrázky)).
• Podrobnosti o aplikácii „Picture Motion
Browser“ nájdete v príručke „PMB Guide“.
Práca s počítačom
• Ak použijete slot pamäťovej karty
Memory Stick, najskôr si pozrite str. 114.
• Ak sa zobrazí sprievodca automatického
prehrávania, zatvorte ho.
111
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
Zobrazenie záberov na
monitore počítača
Po dokončení importovania sa spustí
aplikácia „Picture Motion Browser“.
Zobrazia sa miniatúry importovaných
záberov.
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte postup od kroku 1 až po 4
uvedený nižšie predtým než:
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na
paneli úloh.
Windows Vista
• Priečinok „Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP/2000 „My Pictures“ (Moje
obrázky)) je nastavený ako predvolený v
položke „Viewed folders“ (Zobrazované
priečinky).
Zorganizujte zábery na počítači do
kalendára a zobrazte ich podľa dátumu
snímania.
Podrobnosti si pozrite v príručke „PMB
Guide“.
Kliknite dvakrát sem
Windows XP/Windows 2000
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používateľov operačného systému
Windows Vista/XP nie je krok 4
potrebný.
Príklad: Obrazovka so zobrazením
mesiaca
112
Kopírovanie záberov do počítača pomocou aplikácie „Picture Motion
Browser“
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a názvy
súborov
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti
zoskupené do priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows Vista
Práca s počítačom
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
• Nemôžete snímať zábery do priečinku
„100MSDCF“. Zábery v tomto priečinku
slúžia iba na prezeranie.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MISC“.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom:
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory, ktoré sa
zaznamenajú pri snímaní videozáznamov:
MOV0ssss.THM
Políčka ssss reprezentujú akékoľvek
číslo z intervalu 0001 až 9999. Numerické
časti názvu súboru videozáznamu
nasnímaného v režime videozáznamu a
príslušného indexového obrazového súboru
sú totožné.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
str. 82 a 86.
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom.
Ak ste nevytvorili nové priečinky,
nájdete tam tieto priečinky:
– „Memory Stick Duo“: len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť: len „101_SONY“
113
Kopírovanie záberov do počítača bez
aplikácie „Picture Motion Browser“
Zábery môžete skopírovať do počítača
bez aplikácie „Picture Motion Browser“
nasledovne.
Počítač so slotom na pamäťovú
kartu Memory Stick:
Vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
V tejto časti je opísaný príklad
kopírovania záberov do priečinka
„Documents“ (Dokumenty) (v systéme
Windows XP: „My Documents“ (Moje
dokumenty)).
• Aj keď používate systém Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me, môžete zábery
kopírovať po vložení pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ do Memory Stick slotu
v počítači.
• Ak sa pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ nerozpozná, prejdite na str. 137.
1 Pripravte si fotoaparát a počítač.
V prípade počítača bez slotu pre
pamäťovú kartu Memory Stick:
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
Nadviažte USB prepojenie a vykonajte
kroky na skopírovanie záberov.
• Uvedené zobrazenia displeja v tejto časti sú
príklady pre kopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
• Fotoaparát nie je kompatibilný s verziami
operačného systému Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me.
Ak v počítači nemáte Memory Stick slot,
použite komerčne dostupné čítacie/
zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty
Memory Stick na skopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ do
počítača.
Ak chcete skopírovať zábery z vnútornej
pamäte do počítača, najprv skopírujte zábery
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom do počítača.
114
Kopírovanie záberov do
počítača
– Windows Vista/XP
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 110.
prostredníctvom kábla pre
viacúčelový konektor.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“ na str. 110.
• Ak je aplikácia „Picture Motion
Browser“ už nainštalovaná, v aplikácii
„Picture Motion Browser“ sa spustí
obrazovka [Import Media Files]
(Importovanie mediálnych súborov),
ktorú však ukončite zvolením tlačidla
[Cancel] (Zrušiť).
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion Browser“
3 Keď sa na pracovnej ploche
automaticky zobrazí obrazovka
sprievodcu, kliknite na možnosť
[Open folder to view files] (Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory) (v
systéme Windows XP: [Open
folder to view files] (Otvoriť
priečinok a zobraziť súbory) t
[OK]).
5 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov, ktoré
chcete skopírovať. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši na názov
súboru záberov a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Copy].
1
2
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie záberov
nájdete na str. 113.
• Ak sa nezobrazí sprievodca automaticky,
postupujte podľa postupu v časti: t „Pre
Windows 2000“.
Práca s počítačom
4 Dvakrát kliknite na ikonu [DCIM].
115
Kopírovanie záberov do počítača bez aplikácie „Picture Motion Browser“
6 Kliknite na priečinok [Documents]
(Dokumenty) (v systéme Windows
XP: [My Documents] (Moje
dokumenty)). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„Documents“ a z miestnej ponuky
vyberte príkaz [Paste].
1
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka [Documents]
(Dokumenty) (v systéme Windows
XP: [My Documents] (Moje
dokumenty)).
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru a potom súbor skopírujte.
Ak však zmeníte názov súboru (str. 117),
tento záber už nebude možné prehrať na
fotoaparáte.
Pre Windows 2000
Dvakrát kliknite na ikonu [My
Computer] t [Removable Disk] po
pripojení fotoaparátu k počítaču. Potom
vykonajte postup od kroku 4.
116
Prezeranie záberov, ktoré ste uložili na počítači pomocou
fotoaparátu ich skopírovaním na „Memory Stick Duo“
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Keď sa súbor záberu po skopírovaní do
počítača už nenachádza na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“, môžete si
tento záber znova prezrieť na
fotoaparáte tak, že súbor záberu
exportujete (skopírujete) do fotaparátu
pomocou softvéru „Picture Motion
Browser“.
• V závislosti od veľkosti záberu niektoré
zábery nemusí byť možné prehrať.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie
záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané
iným fotoaparátom.
1 Pripojte fotoaparát k počítaču a
spustite aplikáciu „Picture Motion
Browser“ (str. 109, 110).
2 V hlavnom okne zvoľte statické
zábery, ktoré sa majú exportovať.
3 V ponuke [Manipulate]
4 Potom postupujte podľa pokynov
na obrazovke a exportujte súbory
záberov na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Zábery skopírované podľa nasledujúceho
postupu nie je možné prehrávať s použitím
režimu Date View, použiť pri nich funkciu
Filter by Faces (Filtrovať podľa tvárí) a nie je
ich možné zaregistrovať ako obľúbené. Tieto
zábery prehrávajte na fotoaparáte s použitím
režimu Folder View (str. 67).
• Ak sa názov súboru nastavený fotoaparátom
nezmenil, preskočte kroky 1 a 2.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename] (Premenovať).
2 Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“.
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca potvrdenie
prepísania, zadajte odlišné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa môže
zobraziť aj prípona súboru. Touto príponou
je JPG pre statické zábery a MPG pre
videozáznamy. Príponu súboru nemeňte.
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
4 Dvakrát kliknite na ikonu [Removable
Disk] (Vymeniteľný disk) alebo ikonu
[SonyMemoryStick] v okne [Computer]
(Počítač) (v systéme Windows XP/2000
[My Computer] (Tento počítač)).
5 Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v priečinku
[DCIM] a kliknite na príkaz [Paste].
• Políčka sss reprezentujú akékoľvek
číslo z intervalu 100 až 999.
• Pokiaľ ešte nemáte na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ žiadne priečinky,
najskôr vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 86) a obrazové súbory
skopírujte až potom.
Práca s počítačom
(Spracovať) zvoľte možnosť
[Open with External Program]
(Otvoriť pomocou externého
programu) t [Image Export Tool]
(Nástroj na exportovanie
záberov).
Exportovanie záberov do
fotoaparátu bez použitia aplikácie
„Picture Motion Browser“
• Podrobnosti o aplikácii „Picture Motion
Browser“ si pozrite v príručke „PMB
Guide“.
117
Použitie aplikácie „Music Transfer“ (je
súčasťou dodávky)
Pomocou aplikácie „Music Transfer“ na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete zmeniť hudobné súbory
prednastavené výrobcom na vami
požadované hudobné súbory. Ak sa
rozhodnete, môžete tieto súbory aj
vymazať alebo pridať.
6 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a pridajte alebo
zmeňte hudobné súbory.
• Obnovenie preddefinovaných
Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music
Transfer“
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou aplikácie „Music
Transfer“, sú uvedené nižšie:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku
počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo
fotoaparáte
1 Dotykom na tlačidlo [HOME]
zobrazte obrazovku HOME.
2 Dotknite sa položky
[
(Slideshow) a potom položky
Music Tool].
3 Dotknite sa položky [Download
Music].
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
4 Vytvorte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
5 Spustite „Music Transfer“.
118
nastavení hudby vo fotoaparáte:
1 Vykonajte príkaz [Format Music] v
kroku 3.
2 Vykonajte príkaz [Restore defaults]
(Obnoviť prednastavené hodnoty) v
aplikácii „Music Transfer“.
Všetky hudobné súbory sa obnovia na
predvolené a položka [Music] v ponuke
[Slideshow] sa nastaví na hodnotu [Off].
• Hudobné súbory môžete obnoviť na
predvolené použitím príkazu [Initialize]
(str. 90), avšak v tomto prípade sa obnovia aj
ostatné nastavenia.
• Bližšie informácie o používaní „Music
Transfer“ nájdete v online pomoci v aplikácii
„Music Transfer“.
Práca s počítačom Macintosh
Zábery môžete skopírovať na počítač
Macintosh.
• Aplikácia „Picture Motion Browser“ nie je
kompatibilná s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa
odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie aplikácie „Music
Transfer“
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný).
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču sú k
dispozícii štyri režimy pre pripojenie USB:
režimy [Auto] (preddefinované nastavenie),
[Mass Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP].
V tejto časti sú príkladom režimy [Auto] a
[Mass Storage]. Podrobnosti o režimoch
[PictBridge] a [PTP/MTP] nájdete na str. 93.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Kopírovanie a prezeranie
záberov na počítači
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.3 v10.5)
Procesor počítača: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5,
Mac mini
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac)
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
niektoré z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné –
závisí to od typu USB zariadení, ktoré
používate.
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 110.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
prostredníctvom kábla pre
viacúčelový konektor.
Vykonajte rovnaký postup, aký je
popísaný v časti „Pripojenie
fotoaparátu k počítaču“ na str. 110.
Práca s počítačom
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu
je približne 250 MB
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
119
Práca s počítačom Macintosh
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok,
v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na str. 113.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Zrušenie pripojenia USB
Chyťte a pretiahnite myšou ikonu
mechaniky alebo ikonu pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“ predtým, než
vykonáte nižšie uvedené kroky alebo
odpojte fotoaparát od počítača.
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
120
Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music
Transfer“
Hudobné súbory, ktoré sú
prednastavené výrobcom môžete zmeniť
na požadované hudobné súbory. Ak sa
rozhodnete, môžete tieto súbory aj
vymazať alebo pridať.
Hudobné formáty, ktoré môžete
prenášať pomocou aplikácie „Music
Transfer“, sú uvedené nižšie:
• MP3 súbory uložené na pevnom disku
počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo
fotoaparáte
Inštalácia aplikácie „Music
Transfer“
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“
zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako
Správca.
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk
CD-ROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor
[MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Pridanie/zmena hudobných
súborov
Pozrite „Pridávanie/zmena hudby
použitím aplikácie „Music Transfer““ na
str. 118.
Práca s počítačom Macintosh
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete
na webovej lokalite služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
121
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“
Počas inštalácie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ sa nainštaluje aj
príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
vás bližšie oboznámi so spôsobmi
používania fotoaparátu a doplnkového
príslušenstva.
Prezeranie v systéme
Windows
Dvakrát kliknite na ikonu
(Stepup Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť príručku „Step-up
Guide“ z ponuky Štart, kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) (v systéme Windows
2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
Prezeranie na počítači
Macintosh
1 Skopírujte priečinok
[stepupguide] v priečinku
[stepupguide] do vášho počítača.
2 Zvoľte [stepupguide], [language]
a potom priečinok [SK] uložený
na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) a skopírujte všetky
súbory v priečinku [SK] do
priečinka [img] v priečinku
[stepupguide], ktorý ste
skopírovali do počítača v kroku 1.
(Prepíšte súbory v priečinku [img]
súbormi z priečinka [SK].)
122
3 Po skončení kopírovania
dekomprimujte priečinok
dvojitým kliknutím na
„stepupguide.hqx“ v priečinku
[stepupguide], potom dvakrát
kliknite na vytvorený súbor
„stepupguide“.
• Ak neprebehla inštalácia nástroja na
dekomprimáciu súboru HQX,
nainštalujte program Stuffit Expander.
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Ak tlačíte zábery nasnímané v režime [16:9],
obidva okraje môžu byť orezané. Pred tlačou
si nezabudnite prečítať informácie (str. 139).
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(str. 124)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač s použitím počítača
Zábery môžete použitím dodávaného softvéru „Picture
Motion Browser“ skopírovať do počítača a potom ich
vytlačiť.
K záberu môžete pridať dátum a vytlačiť ho.
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete priniesť do fotozberne. Zábery,
ktoré chcete vytlačiť prednostne, môžete označiť značkou
(Poradie tlače).
Tlač statických záberov
Tlač vo fotozberni (str. 127)
123
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne
kompatibilnej s PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete po jeho pripojení
priamo k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge vytlačiť aj bez
počítača.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak
indikátor na displeji fotoaparátu
bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenie tlačiarne.
4 Dotknite sa položky [PictBridge].
Režim USB je nastavený.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový
konektor. Keď je [USB Connect]
nastavené na [Auto], fotoaparát
niektoré tlačiarne po pripojení rozpozná
automaticky. V takomto prípade
preskočte krok 1.
• Odporúča sa použiť akumulátor nabitý na
plnú kapacitu, aby sa fotoaparát náhodou
nevypol počas tlače.
1 Dotykom na tlačidlo [HOME]
zobrazte obrazovku HOME.
2 Dotknite sa
[
(Settings) a potom
Main Settings].
3 Dotknite sa položky [USB
Connect] v ponuke [Main Settings
2].
124
2 Do
multikonektora
1 Do
konektora
USB
Kábel pre
viacúčelový konektor
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
2 Zapnite tlačiareň a potom stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
Po naviazaní spojenia sa objaví
indikátor
.
Ak si zvolíte [Multiple Images]
Môžete vytlačiť skupinu zvolených
záberov.
1 Dotknite sa záberu, ktorý chcete
vytlačiť.
Na vybranom obraze sa zobrazí značka
.
2 Dotknite sa položky
.
3 Dotknite sa položky [OK].
Fotoaparát je nastavený na režim
prehrávania.
Krok 3: Vyberte zábery,
ktoré chcete vytlačiť
1 Dotknutím sa položky [MENU]
Keď zvolíte [All In This Folder], [All
Images in Date Range] a [All In
Favorites]
Dotknite sa [OK] a potom prejdite na
krok 4.
Krok 4: Tlač
1 Dotknite sa požadovanej položky
nastavenia, aby ste vykonali
nastavenie tlače.
zobrazte ponuku.
2 Dotykom na položku v/V
zobrazte položku
(Print) a
dotknite sa položky
(Print).
[Quantity]
Ak si zvolíte [This Image]
Zvolený záber môžete vytlačiť. Prejdite
na krok 4.
Umožňuje určiť počet kópií
zvoleného záberu, ktoré sa majú
vytlačiť.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
[Layout]
Vyberte požadovaný počet záberov
usporiadaných vedľa seba na jednom
hárku, ktoré chcete vytlačiť.
Tlač statických záberov
3 Dotknite sa požadovanej položky.
125
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
[Size]
Umožňuje zvoliť veľkosť tlačového
hárku.
[Date]
Umožňuje zvoliť možnosť [Day &
Time] alebo [Date], ktoré slúžia na
vloženie dátumu a času na zábery.
• Keď zvolíte [Date], vloží sa dátum
v poradí, aké si vyberiete (str. 98). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
2 Dotknite sa položky [OK].
Záber sa vytlačí.
• Neodpájajte kábel pre viacúčelový
konektor, kým je na obrazovke
zobrazený indikátor
(Pripojenie
k PictBridge).
Indikátor
PictBridge)
(Pripojenie k
Krok 5: Ukončenie tlače
Ubezpečte sa, že sa zobrazenie vrátilo
do fázy 2 a odpojte kábel pre
viacúčelový konektor od fotoaparátu.
126
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
s uloženými obrazovými súbormi
môžete priniesť do fotozberne. Pokiaľ
budú fotozberne prijímať zákazky na
tlač záberov označených DPOF, môžete
na vaše zábery dávať značky
(Poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú
potom odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia umožňujúca vám pridať značku
(Poradie tlače) na zábery uložené
na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
Zábery na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ priamo do
fotozberne
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje
z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
požadované zábery skopírujte na iné
médium, napríklad disk CD-R, a prineste ho
do fotozberne.
• Ak nesiete do fotozberne pamäťovú kartu,
nezabudnite si so sebou zobrať aj adaptér
kariet Memory Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zálohujte) na disk vášho
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Ak si chcete nechať vytlačiť zábery
s vloženým dátumom, poraďte sa s obsluhou
fotozberne.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(Poradie tlače) s použitím tlačiarne,
ktorá pracuje so štandardom DPOF (Digital
Print Order Format) alebo je kompatibilná
s technológiou PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značku
(Poradie tlače) môžete pridať
maximálne k 999 záberom.
Tlač statických záberov
127
Tlač vo fotozberni
Označenie vybraného
záberu
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Výber a označenie záberov
1 Dotknite sa [MENU] pri zobrazení
záberov v režime prezerania
samostatného záberu alebo
v indexovom režime.
2 Dotknite sa [DPOF] a potom sa
dotknite
(Multiple Images).
3 Dotknite sa záberu, aby ste ho
1 Stlačte tlačidlo
označili značkou.
(Prehrávanie).
2 Zobrazte záber, ktorý chcete
K zvolenému záberu sa pridá značka
.
Samostatný záber
vytlačiť.
3 Dotknutím sa položky [MENU]
zobrazte ponuku.
Indexové zobrazenie
4 Dotknite sa [DPOF] a potom sa
dotknite
(This Image).
K záberu sa pridá značka
(Poradie tlače).
4 Dotknite sa položky
.
5 Dotknite sa položky [OK].
Na obrazovke sa zjaví značka
Odstránenie značky
Zvoľte záber, z ktorého chcete značku
odstrániť a potom zopakujte kroky 3 a 4.
128
• Dotknutím sa
na indexovej
obrazovke sa vrátite do režimu
samostatného záberu.
.
Tlač vo fotozberni
Zrušenie výberu
Dotknite sa [Exit] alebo [BACK]
v kroku 5.
Odstránenie značky
Dotknite sa záberov, z ktorých chcete
odstrániť značku.
Pridanie/odstránenie
značiek DPOF k viacerým
záberom/z viacerých
záberov súčasne
1 Dotknite sa položky [MENU]
počas zobrazenia záberov
v indexovom režime.
2 Dotknite sa [DPOF] a potom sa
dotknite požadovanej položky
z [Select All in This Folder]/[Clear
All in This Folder], [Set All in Date
Range]/[Remove All in Date
Range], [Set All in this group]/
[Remove All in Favorites].
• Zobrazená položka sa líši v závislosti od
zvoleného režimu prezerania.
Zrušenie výberu
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa
v kroku 3 tlačidla [Exit] alebo [BACK].
Tlač statických záberov
3 Dotknite sa položky [OK].
129
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 131 až 141.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, prejdite na str. 142.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znova vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 90).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Odovzdaním fotoaparátu do opravy súhlasíte s tým, že obsah vnútornej pamäte a
hudobné súbory sa môžu skontrolovať.
Kliknutím na niektorú z nasledujúcich položiek preskočíte na stránku s popisom
príznaku a príčiny chyby alebo na zodpovedajúci postup s popisom odstránenia chyby.
130
Akumulátor a napájanie
131
Vnútorná pamäť
138
Snímanie statických záberov
a videozáznamov
132
Tlač
139
Prezeranie záberov
135
Tlačiareň kompatibilná
s PictBridge
139
Vymazanie
136
Dotykový panel
141
Osobné počítače
136
Iné
141
„Memory Stick Duo“
138
Riešenie problémov
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, aby ste stlačili páčku vysunutia akumulátora.
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 149). Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 149). Vymeňte akumulátor za nový.
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 149). Vymeňte akumulátor za nový.
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou AC adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Na
nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
Riešenie problémov
131
Riešenie problémov
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Zmažte nepotrebné obrazové súbory (str. 38).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Keď snímate statický záber, nastavte iný režim snímania ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte režim snímania na možnosť
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Funkcia Smile Shutter nefunguje.
• Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber.
• Stlačte spúšť nadoraz (str. 47).
• [Smile demo mode] je nastavené na [On]. Nastavte [Smile demo mode] na [Off]
(str. 92).
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
prepnite fotoaparát na režim snímania (str. 31).
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nie je účinná.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje správne, ak sa na obrazovke
zobrazí
.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní
nočných záberov.
• Snímajte po stlačení spúšte do polovice; nestláčajte ju nadol naraz.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (str. 18). Toto nie je chybná funkcia.
• [DRO] je nastavené na [DRO plus] (str. 64). Toto nie je chybná funkcia.
132
Riešenie problémov
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Pri snímaní umiestnite objektív od objektu ďalej, než je
najkratšia vzdialenosť snímania (približne 8 cm (W) alebo 80 cm (T) od objektívu).
Alebo nastavte fotoaparát do režimu
(Close focus enabled) a snímajte
cca. 1 – 20 cm od vzdialenosti strany W (str. 30).
• Pri snímaní statických záberov sa pri výbere scény zvolí režim
(Twilight) alebo
(Landscape) alebo
(Fireworks).
• Je zvolená funkcia poloautomatického zaostrenia. Zvoľte režim automatického
zaostrenia (str. 50).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na str. 51.
Funkcia transfokácie nefunguje.
• V režime
(Close focus enabled) nie je možné použiť optickú transfokáciu.
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť pri snímaní videozáznamov.
• Transfokáciu Smart nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 96).
• Pri režime Smile Shutter v pohotovostnom stave nie je možné zmeniť pomer
transfokácie.
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na
(Vypnutý vynútený blesk) (str. 30).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– Je režim [REC Mode] nastavený na [Burst] alebo Exposure Bracket (str. 58).
– Pri výbere scény sa zvolí režim
(High Sensitivity) alebo (Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 46).
– Snímate videozáznamy.
• V režime
(Close focus enabled) alebo pri nastavení režimu Scene Selection na
(Landscape),
(Beach),
(Snow),
(Underwater) alebo
(Hi-Speed
Shutter) nastavte blesk na (Zapnutý vynútený blesk) (str. 30).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa blesk odrazil. Nejedná sa o
poruchu (str. 15).
• Pri výbere scény sa zvolí režim
(Landscape) alebo (Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 46).
• Ak je pri výbere scény zvolený režim
(Smile Shutter), režim snímania
(Close
focus enabled) je deaktivovaný.
• Keď je zvolený režim
(Close focus enabled), vzdialenosť snímania je približne 1 až
20 cm.
Riešenie problémov
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Close focus enabled) nefunguje.
133
Riešenie problémov
Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov.
• Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia.
V režime
objektov.
(Auto) je možné snímanie s teleobjektívom aj v stave snímania blízkych
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
• Pri snímaní sa nezobrazí dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery (str. 139). Zábery môžete
vytlačiť alebo uložiť s dátumom pomocou aplikácie „Picture Motion Browser“
(str. 109).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 54).
Displej je príliš tmavý alebo svetlý.
• Upravte jas podsvietenia LCD displeja (str. 24).
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (str. 52) alebo upravte expozíciu (str. 54).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (str. 54).
Farby záberu nie sú správne.
• Nastavte [Color Mode] na [Normal] (str. 64).
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové
alebo iné pásy. Nejde o poruchu.
Na zábere sa pri prezeraní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.
134
Riešenie problémov
Oči objektu sú červené.
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 63).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Vykonajte korekciu záberu pomocou funkcie [Red Eye Correction] (str. 73).
Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je chybná funkcia. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 2).
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ sú plné. Zmažte
nepotrebné obrazové súbory (str. 38).
• Akumulátor je takmer vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
• [REC Mode] je nastavené na [Burst]. Prípadne položka [Scene Recognition] je
nastavená na [Advanced] (str. 58, 59).
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 31).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru (str. 117).
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (str. 112).
• Prehrávanie je nemožné, ak je funkcia Smile Shutter v pohotovostnom režime.
Ukončite pohotovostný režim stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz.
• Niektoré zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané
Dátum a čas sa nezobrazia.
• [Display Setup] je nastavené na [Simple] alebo [Image Only]. Dotknite sa [DISP], aby
ste nastavili položku [Display Setup] na [Normal] (str. 23).
Po spustení prehrávania je záber zobrazený nekvalitne.
Riešenie problémov
starším modelom fotoaparátu Sony nemusí byť možné prehrať. Takéto zábery
prehrávajte v režime Folder View (str. 67).
• K tomuto problému dochádza, keď sa zábery z počítača skopírujú na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ bez použitia aplikácie „Picture Motion Browser“ (str. 117).
Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View (str. 67).
• Táto situácia môže nastať kvôli spracovávaniu záberu. Toto nie je chybná funkcia.
135
Riešenie problémov
Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.
• [Auto Orientation] je nastavené na [On] (str. 97).
Tlačidlá a ikony sa už nezobrazujú.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na
chvíľu zmiznú. Tlačidlá a ikony sa zobrazia znova, keď zdvihnete prst z displeja.
• [Display Setup] je nastavené na [Image Only]. Dotykom na [DISP] nastavte [Display
Setup] na [Normal] alebo [Simple] (str. 23).
Počas prezentácie nehrá hudba.
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“
(str. 118).
• Uistite sa, že nastavenia hlasitosti a prezentácie sú správne (str. 33).
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TV prijímači
(str. 94).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 100).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový konektor pripojený k inému zariadeniu,
odpojte ho (str. 112).
• Pokúšate sa prehrávať videozáznamy počas výstupu HD(1080i). Videozáznamy nie je
možné prehrávať v obrazovej kvalite vysokého rozlíšenia. Nastavte [COMPONENT]
na [SD] (str. 93).
Vymazanie
Nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 79).
Osobné počítače
Nezistená kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 106 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 119.
136
Riešenie problémov
Počítač vybavený slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Presvedčte sa, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty Memory
Stick podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov
a majitelia čítacieho/zapisovacieho zariadenia pre pamäťové karty Memory Stick, ktoré
boli vyrobené inou spoločnosťou než Sony, by mali kontaktovať príslušných výrobcov.
• Ak karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 110 a 119). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový
adaptér AC (nie je súčasťou dodávky) (str. 110).
• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 93).
• Použite kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky) (str. 110).
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor od počítača i od fotoaparátu a opäť ho pevne
zapojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného
zariadenia (str. 110).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 110).
• Používajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém (str. 111 a 119).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorú ste naformátovali
na počítači, nie je zaručená možnosť neskôr skopírovať zábery do počítača. Snímajte
s použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte
(str. 86).
Po nadviazaní USB pripojenia sa aplikácia „Picture Motion Browser“ nespustí
automaticky.
• Realizujte USB pripojenie až po zapnutí počítača (str. 110).
• Ak používate aplikáciu „Picture Motion Browser“, pozrite si príručku „PMB Guide“
(str. 109).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Neviete pracovať s aplikáciou „Picture Motion Browser“.
Riešenie problémov
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
• Pozrite si príručku „PMB Guide“ (str. 109).
137
Riešenie problémov
Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich
prehrávajte z pevného disku (str. 110).
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na obsluhu tlačiarne.
Zábery skopírované do počítača nie je možné prezerať vo fotoaparáte.
• Nakopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát rozpoznal, napríklad „101MSDCF“
(str. 113).
• Vykonajte správne postupy (str. 117).
• Zábery, ktoré boli skopírované bez použitia aplikácie „Picture Motion Browser“ sa
nezobrazujú v režime Date View. Tieto zábery si prezrite s použitím režimu Folder
View.
„Memory Stick Duo“
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta
a obrazové súbory. Dáta, ktoré ste vymazali formátovaním nie je možné obnoviť.
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Skopírujte ich na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou.
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo
z počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
138
Riešenie problémov
Tlač
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná s PictBridge“ spoločne s nasledujúcimi
položkami.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte
záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu sa môže orezať.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez
okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie
alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu
záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „Picture Motion Browser“
(str. 109).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokáže rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili
dátum.
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa
poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 93).
• Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybová správa, nazrite do návodu od tlačiarne.
Riešenie problémov
139
Riešenie problémov
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla pre
viacúčelový konektor.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode dodanom s tlačiarňou.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia kompletne vytlačiť. Odpojte
a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak stále nie je možné tlačiť obrazové
súbory, odpojte kábel pre viacúčelový konektor, tlačiareň vypnite a znovu zapnite
a potom znovu pripojte kábel pre viacúčelový konektor.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané iným ako týmto fotoaparátom a zábery upravené na počítači sa
nemusia vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Overte si, že ste odpojili kábel pre viacúčelový konektor skôr, než zmizla značka
(Pripojenie k PictBridge).
V indexovom režime nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahuje údaje o zázname, dátum preto nie je možné vložiť. Nastavte [Date]
na [Off] a znovu vytlačte záber (str. 125).
Nie je možné zvoliť formát tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
Nie je možné vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier s iným formátom, odpojte
kábel pre viacúčelový konektor a potom ho znova pripojte.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 125) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
140
Riešenie problémov
Dotykový panel
Tlačidlá dotykového panela nie je možné správne alebo vôbec použiť.
• Vykonajte príkaz [Calibration] (str. 91).
• [Housing] je nastavené na [On] (str. 91).
Kresliace pero reaguje na nesprávnych miestach.
• Vykonajte príkaz [Calibration] (str. 91).
Iné
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
• V prípade výmeny záznamového média nie je možné pomocou fotoaparátu
inicializovať číslovanie súborov. Ak chcete inicializovať číslovanie súborov,
naformátujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ alebo vnútornú pamäť (str. 86, 89)
a potom inicializujte nastavenia (str. 90). Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ alebo vo vnútornej pamäti sa však vymažú a všetky nastavenia vrátane dátumu
sa inicializujú.
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
pred ďalším použitím.
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Toto nie je chybná funkcia.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 98).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a
fotoaparát s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
Riešenie problémov
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 98).
141
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické
zobrazenie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, pracuje funkcia vlastnej
diagnostiky fotoaparátu. Posledné dve
číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť
v závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani
viacnásobným vykonaním nasledujúcich
opravných postupov, fotoaparát
pravdepodobne vyžaduje opravu.
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na
najbližší autorizovaný servis Sony.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát
(str. 90) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
C:32:ss
• Vyskytol sa problém s hardvérom
fotoaparátu. Vypnite a zapnite
napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať
údaje na kartu „Memory Stick Duo“.
Skúste znovu zapnúť a vypnúť
fotoaparát alebo niekoľkokrát
vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Nastala chyba naformátovania
vnútornej pamäte alebo bola vložená
nenaformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Naformátujte vnútornú
pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 86, 89).
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ nie je možné
s fotoaparátom použiť alebo sú údaje
poškodené. Vložte novú kartu
„Memory Stick Duo“.
142
• Akumulátor je takmer vybitý.
Okamžite nabite akumulátor.
V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a stavu
akumulátora môže indikátor blikať,
aj keď je zostatková kapacita
akumulátora ešte približne 5 až
10 minút.
For use with compatible battery only
• Vložený akumulátor nie je typ
akumulátora NP-BD1 (je súčasťou
dodávky)/NP-FD1 (nie je súčasťou
dodávky).
System error
• Vypnite a opäť zapnite zariadenie.
Internal memory error
• Vypnite a opäť zapnite zariadenie.
Výstražné indikátory a upozornenia
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(str. 147).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo fotoaparáte
(str. 147).
Read only memory
• Fotoaparát nemôže zaznamenať
alebo vymazať zábery na tejto karte
„Memory Stick Duo“.
No images
• Vo vnútornej pamäti neboli
zaznamenané žiadne zábery, ktoré je
možné prehrať.
• Na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ neboli zaznamenané žiadne
zábery, ktoré je možné prehrať.
• Zvolený priečinok neobsahuje súbor,
ktorý je možné prehrať v prezentácii.
Folder error
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Používate pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s riadeným prístupom.
Error formatting Memory Stick
Error formatting internal memory
• Znovu naformátujte médiá (str. 86,
89).
Memory Stick locked
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s prepínačom ochrany proti
zápisu a tento prepínač je nastavený
do zamknutej polohy LOCK.
Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej zaznamenávanie.
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ už
existuje (napríklad: 123MSDCF
a 123ABCDE). Vyberte iný
priečinok alebo vytvorte nový
(str. 86, 87).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“ už existuje. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba. Spoločnosť Sony nezaručuje
prehrávanie záberov vo fotoaparáte,
ak boli súbory spracované v počítači
alebo zaznamenané iným
fotoaparátom.
• Vymažte nepotrebné zábery alebo
súbory (str. 38).
Read only folder
• Zvolili ste priečinok, ktorý na
fotoaparáte nie je možné nastaviť
ako záznamový priečinok. Zvoľte iný
priečinok (str. 87).
Riešenie problémov
No memory space on internal
memory
No memory space on Memory Stick
• Priečinok s totožným názvom (prvé
143
Výstražné indikátory a upozornenia
File protected
• Zrušte ochranu (str. 79).
Flash settings cannot be changed
• Pri aktuálnych nastaveniach nie je
blesk k dispozícii (str. 46).
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú
nie je možné na fotoaparáte
prehrávať.
Invalid operation
• Dotkli ste sa panela pri použití
digitálnej transfokácie alebo pri
zapnutom režime Close focus. Pri
používaní týchto režimov nie je
možné zaostriť dotykom na displej.
Unable to detect face for retouch
• V závislosti od záberu nemusí byť
možné záber retušovať.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
fotoaparát triasť. Použite blesk,
zapnite funkciu pre potlačenie
rozmazaného obrazu alebo
pripevnite fotoaparát na statív, aby sa
zaistila pevná pozícia fotoaparátu.
Zoom disabled
• Funkcia [Digital Zoom] je nastavená
na [Off], keď snímate v režime
(Close focus enabled). Alebo sa
pokúšate použiť funkciu [Smart]
v [Digital Zoom], keď je veľkosť
záberu nastavená na [10M],
[3:2(8M)] alebo [16:9(7M)] (str. 96).
Maximum number of
images already selected
• Pri použití [Multiple Images] je
možné zvoliť až 100 súborov.
• Pri použití [All Images in Date
Range], [All In This Folder] alebo
[All In Favorites] je možné zvoliť až
999 súborov.
• Ako obľúbené je možné
zaregistrovať až 999 súborov
a značky
alebo
môžete
pridať až k 999 súborom.
Zrušte výber.
Low battery power
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou
[640(Fine)] je možné ukladať len na
pamäťové karty „Memory Stick PRO
Duo“. Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
nastavte veľkosť záberu na inú
hodnotu než [640(Fine)].
Macro is invalid
• Pri aktuálnych nastaveniach nie je
snímanie blízkych objektov
k dispozícii (str. 46).
144
• Pri kopírovaní záberu, ktorý bol
zaznamenaný vo vnútornej pamäti
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ použite akumulátor nabitý na
plnú kapacitu.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Výstražné indikátory a upozornenia
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačiť nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
konektor.
Processing...
Operation cannot be executed
for movie files
• Zvolili ste funkciu, ktorá nie je
k dispozícii pre videozáznamy.
Operation cannot be executed
in unsupported files
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie
a úpravy nie je možné vykonať na
obrazových súboroch, ktoré boli
spracované s použitím počítača alebo
zaznamenané s použitím iného
fotoaparátu.
• Tlačiareň ruší aktuálnu úlohu.
Nemôžete tlačiť, kým sa úloha
neskončí. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať
v závislosti od typu tlačiarne.
Error Playing Music
Operation cannot be executed
when using a PictBridge connection
• Niektoré funkcie sú obmedzené, keď
je fotoaparát pripojený k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• Vymažte hudobný súbor alebo ho
nahraďte normálnym hudobným
súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music]
a potom prevezmite nové hudobné
súbory.
Recover data
Recovering data
• Fotoaparát obnoví údaje o dátume
a iné údaje v prípadoch, keď sa
zábery vymažú na počítači atď.
Error Formatting Music
• Vykonajte príkaz [Format Music].
• Počet záberov prekračuje limit, pre
Operation cannot be executed
during HD(1080i) output
ktorý fotoaparát dokáže spravovať
dátumy. Vymažte zábery zo
zobrazenia Date View.
• Niektoré funkcie sú obmedzené, keď
Operation cannot be executed
during TV output
• Počas pripojenia fotoaparátu k TV
prijímaču sú niektoré funkcie
obmedzené.
Riešenie problémov
je fotoaparát pripojený k TV
prijímaču s vysokým rozlíšením.
145
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí —
zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo regióne, kde je
napätie v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia).
V opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
146
Informácie o pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tabuľke nižšie sú uvedené
typy kariet „Memory Stick Duo“, ktoré
je možné vo fotoaparáte použiť. Nie je
však možné zaručiť správne fungovanie
všetkých operácií kariet „Memory Stick
Duo“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
*1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
*2 Pamäťové karty „Memory Stick Duo“,
„MagicGate Memory Stick Duo“
a „Memory Stick PRO Duo“ sú vybavené
funkciami MagicGate. MagicGate je
technológia ochrany autorských práv
pracujúca na základe šifrovacej
(kryptovacej) technológie. Fotoaparát
neumožňuje vykonávať snímanie/
prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie
MagicGate.
*3 Je možné nahrávať videozáznamy
s veľkosťou záberu [640(Fine)].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový
paralelný dátový prenos. Vykonáva
identický 4-bitový paralelný dátový prenos
ako Memory Stick PRO Duo.
Iné
• Toto zariadenie je kompatibilné
s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“
(„M2“). „M2“ sa používa ako skratka pre
„Memory Stick Micro“.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick
Duo“ naformátovaných pomocou počítača
nie je zaručené, že budú s fotoaparátom
fungovať.
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie „Memory Stick Duo“
a použitého vybavenia.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate kartu „Memory Stick Duo“
v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na karty „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér kariet Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky.
• Kartu „Memory Stick Duo“ počas
premiestňovania alebo skladovania
vkladajte do dodávaného puzdra.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými
predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nenechajte spadnúť, neohýnajte ju ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu „Memory Stick Duo“ nevkladajte
iný predmet ako pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. Takéto konanie by mohlo
spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– Na extrémne horúcich miestach ako je
interiér automobilu zaparkovaného na
priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach
s látkami vytvárajúcimi koróziu
147
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
Poznámky k používaniu adaptéra
na pamäťové karty Memory Stick
Duo (nie je súčasťou dodávky)
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (nie je súčasťou dodávky)
• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom
s „Memory Stick“, vložte túto kartu
„Memory Stick Duo“ do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Keď vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick Duo
sa presvedčte, že karta „Memory Stick Duo“
je vložená správnym smerom a že je celá
zasunutá. Nesprávne zasunutie karty môže
spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ vloženej do adaptéra na
pamäťové karty Memory Stick Duo
v zariadení kompatibilnom s pamäťovými
kartami „Memory Stick“ dbajte na to, aby
ste adaptér vložili správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného
s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by dôjsť k poruche zariadenia.
• Ak chcete fotoaparát použiť s kartou
„Memory Stick Micro“, vložte túto kartu
„Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“
s veľkosťou Duo. Keď vložíte kartu
„Memory Stick Micro“ do zariadenia bez
adaptéra kariet „M2“ rovnakej veľkosti ako
Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ (nie je súčasťou
dodávky)
Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný
s kartami „Memory Stick PRO Duo“
s kapacitou až do 16 GB.
148
Informácie o akumulátore
Informácie o nabíjaní akumulátora
Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo
tohto rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť
úplne.
Efektívne používanie akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa
znižujú s nízkou okolitou teplotou. To
znamená, že na chladných miestach je
prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo
najdlhšiu výdrž akumulátora odporúčame
nasledovné:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie
k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne predtým, ako začnete
snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie
pri častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na
dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je
predpokladaný čas snímania. Pred
skutočným snímaním vykonajte skúšobné
snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne
horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Informácie o životnosti
akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná.
Kapacita akumulátora sa časom
a opakovaným používaním znižuje. Ak sa
čas použitia medzi jednotlivými nabitiami
výrazne skráti, je pravdepodobne potrebné
akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého
jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích
podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• Akumulátor NP-BD1 (je súčasťou dodávky)
je možné využiť len v modeloch Cyber-shot,
ktoré sú kompatibilné s modelom D. Nie je
možné využiť ho v modeloch Cyber-shot,
ktoré sú kompatibilné s typom akumulátora
T a inými typmi akumulátorov.
• Pri použití akumulátora NP-FD1 (nie je
súčasťou dodávky) sa za indikátorom stavu
akumulátora zobrazujú aj minúty
(
60 Min).
Uskladnenie akumulátora
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne
vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom
mieste. Na zachovanie funkcie akumulátora
ho počas skladovania minimálne raz ročne
úplne nabite a potom úplne vybite vo
fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát
ponecháte v režime prehrávania prezentácie
(str. 33), pokým sa nevypne napájanie.
• Na prenášanie a skladovanie akumulátora
vždy používajte dodaný obal na akumulátor,
zabránite tým prípadnému znečisteniu či
skratovaniu vodivých kontaktov.
Iné
149
Informácie o nabíjačke
Informácie o nabíjačke
• V nabíjačke akumulátorov (je súčasťou
dodávky) je možné nabíjať výlučne typ
akumulátora D, T, R a E (a žiadne iné typy).
Iné akumulátory alebo batérie by mohli
vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, ak sa
ich pokúsite nabiť, a vystavujete sa tým
nebezpečiu zranenia elektrickým prúdom
a popálenia.
• S týmto fotoaparátom je kompatibilný
akumulátor typu D. Akumulátor, ktorý sa
dodáva so zariadením je typ NP-BD1 (typ
D).
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky.
Ak ponecháte nabitý akumulátor
v nabíjačke, životnosť akumulátorových
článkov sa môže skrátiť.
• Keď začne blikať kontrolka CHARGE,
vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho
naspäť do nabíjačky tak, aby bolo počuť
cvaknutie. Ak kontrolka CHARGE začne
blikať znova, môže to znamenať chybu
akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili
iný ako špecifikovaný typ akumulátora.
Skontrolujte, či je akumulátor
špecifikovaného typu. Ak je akumulátor
špecifikovaného typu, vyberte akumulátor
a nahraďte ho novým alebo iným
a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne.
Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať
chyba v akumulátore.
150
Informácie o Cyber-shot Station
Informácie o Cyber-shot Station
Fotoaparát je kompatibilný s Cyber-shot Station CSS-HD2 (nie je súčasťou dodávky).
Cyber-shot Station (nie je súčasťou dodávky) vám umožňuje rýchlejšie nabíjanie ako dodaná
nabíjačka akumulátora a vyznačuje sa jednoduchým pripojením k TV prijímaču.
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodávanom s Cyber-shot Station.
Iné
151
Informácie o Cyber-shot Station
Ovládanie Cyber-shot Station pomocou diaľkového ovládača
Ak používate s týmto fotoaparátom diaľkový ovládač dodávaný so zariadením CSS-HD2, môžete
vykonávať nasledujúce úkony.
• Podrobnejšie informácie o tlačidlách, ktoré nie sú v tejto časti opísané nájdete v návode na
obsluhu dodanom s Cyber-shot Station.
1 Tlačidlo prezentácie: Zobrazí obrazovku s nastaveniami prezentácie (str. 33). Aj keď sa
obrazovka po stlačení tlačidla
na fotoaparáte odlišuje, položky nastavenia sa nemenia.
2 Tlačidlo MENU: Toto tlačidlo je neplatné.
3 Tlačidlo b/B: Zobrazí predchádzajúci/nasledujúci záber (v režime samostatného záberu)/
presúva kurzor (v indexovom režime).
Tlačidlo : Prepne na režim samostatného záberu (v indexovom režime).
4 Tlačidlo v: Zmení zobrazenie displeja (v režime samostatného záberu)/presúva kurzor
(v indexovom režime).
5 Tlačidlo HOME: Toto tlačidlo je neplatné.
6 Tlačidlo V: Presúva kurzor (v indexovom režime).
152
Index
Index
A
D
Formátovanie................86, 89
Add / Remove Favorites ...70
Date ..................................... 98
Function Guide...................90
AF illuminátor ....................95
Date List ............................. 69
AF Mode .............................96
Date View ........................... 67
Funkcia NR pomalej
uzávierky ......................18
Akumulátor.......................149
Daylight............................... 61
Aretácia AF ........................51
Delete ............................ 38, 78
Auto Adjustment ...............26
Formátovanie ........ 86, 89
Auto Orientation................97
Digital Zoom ...................... 96
H
Auto Review .......................97
DirectX ............................. 107
Happy Faces........................76
Automatické
zaostrenie .................9, 49
DISP .................................... 23
HD(1080i) ...........................93
Displej
High Sensitivity ..................45
Beach ...................................45
Beep .....................................90
Blesk (vyváženie bielej
farby) ............................62
Bodové meranie .................52
BRK .....................................58
Burst.....................................58
C
Calibration ..........................91
Center AF ...........................49
Grid Line .............................95
Indikátor ...................... 17
Hi-Speed Shutter................45
Zmena zobrazenia ...... 23
Histogram............................24
Dotykový panel.................. 22
Housing ...............................91
B
B & W ..................................65
G
Download Music .............. 118
DPOF .......................... 81, 127
I
DRO .................................... 64
Image Size ...............13, 29, 55
E
Incandescent .......................62
Indexová obrazovka...........32
Easy Shooting............... 28, 44
Indikátor.............................. 17
Elektronický
transformátor ............ 146
Indikátor aretácie
AE/AF....................27, 51
EV........................................ 54
Initialize...............................90
Exposure Bracket .............. 58
Inštalovať...........................107
Expozícia............................. 11
Inteligentná
transfokácia .................96
Change REC.Folder ..........87
F
Internal Memory Tool .......89
Face Detection ................... 56
ISO ...........................11, 12, 53
Cieľový priečinok pre
ukladanie súborov.....113
Farba ................................... 12
Favorites ............................. 68
J
Clock Settings .....................98
Filter by Faces .................... 69
JPG.....................................113
Clona....................................11
Fireworks ............................ 45
Close focus enabled............30
Fisheye Lens ....................... 74
K
Cloudy..................................61
Flash Level.......................... 63
Color Mode .........................64
Focus ......................... 9, 28, 49
Kábel pre viacúčelový
konektor.....100, 110, 124
COMPONENT...................93
Folder View ........................ 67
Copy .....................................87
Format Music ................... 118
Create REC.Folder ............86
Cross Filter ..........................75
Kopírovanie záberov do
počítača ..............110, 114
Index
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov
a názvy súborov .........113
Kresliace pero.....................83
Kvalita záberu.....................13
153
Index
L
P
Prezeranie záberov ............ 31
Landscape ...........................45
Paint .............................. 76, 83
Priama tlač ........................ 124
Language Setting................99
PAL ..................................... 94
Priečinok
LCD displej.........................23
Partial Color........................74
Vytvorenie ................... 86
PictBridge ................... 93, 124
Výber............................ 82
Macro...................................30
Picture Motion
Browser ..................... 109
Print ....................... 40, 81, 123
Main Settings 1 ...................90
Pixel..................................... 13
Pripojenie
Main Settings 2 ...................93
Počítač............................... 105
Počítač ........................ 110
Manage Memory ................86
Kopírovanie
záberov .............. 110, 119
Tlačiareň ....................124
Macintosh.................. 119
Prípona .............................. 117
Odporúčané
prostredie........... 106, 119
Program Auto..................... 44
M
Mass Storage.......................93
„Memory Stick Duo“....... 147
Memory Stick Tool ............86
Meranie s viacerými
modelmi .......................52
TV prijímač........100, 102
Protect ................................. 79
Monitor................................96
Prezeranie záberov
uložených v počítači
pomocou fotoaparátu
.....................................117
R
Movie Mode........................44
Softvér ....................... 107
Radial Blur.......................... 75
MPG ..................................113
Windows .................... 105
REC Mode.......................... 58
MTP .....................................93
Počítač Macintosh............ 119
Red Eye Correction...........73
Multi AF..............................49
Odporúčané
prostredie................... 119
Red Eye Reduction ...........63
Počítač s operačným
systémom
Windows.................... 105
Retro....................................75
Metering Mode...................52
Multikonektor
...............16, 100, 110, 124
Multi-Purpose Resize ........77
Music Tool ........................118
Music Transfer.......... 118, 120
Odporúčané
prostredie................... 106
Podexponovanie ................ 11
N
Nabíjačka
akumulátora...............150
154
Zmena .......................... 87
PTP ......................................93
Retouch ............................... 72
Režim blesku ................30, 55
Riešenie problémov .........130
Rotate ..................................81
Rozmazanie ........................ 10
Poloautomatické
zaostrenie .................... 50
Rýchlosť uzávierky.............11
Ponuka
Rýchly posun vpred/posun
vzad............................... 31
Názov súboru....................113
Položky ........................ 42
NTSC ...................................94
Prezeranie.................... 69
S
Snímanie...................... 55
Samodiagnostické
zobrazenie.................. 142
O
Ponuka pre prezeranie...... 69
Obrazovka HOME ............39
Ponuka pre snímanie......... 55
Obrazovka ponuky.............41
Popis jednotlivých častí..... 16
Obrazovka samostatného
záberu ...........................31
Používanie fotoaparátu
v zahraničí ................. 146
Operačný systém ...... 106, 119
Preexponovanie ................. 11
SD ........................................ 93
Optická transfokácia....29, 96
Presná digitálna
transfokácia................. 96
Select Folder ....................... 82
Scene Recognition
(Rozpoznanie
scény) ...........................59
Scene Selection................... 45
Self-Timer (Samospúšť) ....29
Index
Sepia.....................................65
U
Settings ..........................40, 90
Underwater......................... 45
Shooting Settings ................66
Shooting Settings 1 .............95
Underwater White
Balance ........................ 62
Shooting Settings 2 .............97
Unsharp masking ............... 73
Single....................................96
USB Connect...................... 93
Slideshow.................33, 40, 72
Slow Synchro.......................30
Ú
Smile demo mode ...............92
Úprava hodnoty EV .......... 54
Smile Detection ..................57
Smile Detection
Sensitivity .....................57
V
VGA .................................... 14
Smile Shutter.......................47
Video Out ........................... 94
Snímanie
View Mode ................... 67, 71
Statický záber ..............26
Vivid .................................... 64
Videozáznam ...............28
Vnútorná pamäť................. 25
Snow.....................................45
Volume Settings ..... 31, 33, 82
Soft Focus ............................74
Vymazávanie záberov ....... 38
Soft Snap .............................45
Vypnutý vynútený
blesk ............................. 30
Softvér................107, 109, 118
Spot AF ...............................50
SteadyShot ..........................65
Stredovo vážené
meranie.........................52
Výstražné indikátory
a upozornenia............ 142
W
White Balance .................... 61
T
Tlač vo fotozberni ............127
Wide Zoom Display .......... 72
Transfokácia..................29, 32
Z
Transfokácia počas
prehrávania ..................32
Zameriavací krížik pre
bodové meranie .......... 52
Trimming .............................73
Zameriavací rámček AF
zóny .............................. 49
TV prijímač ...................... 100
Zapnutý vynútený
blesk ............................. 30
Twilight................................45
Zatlačenie do polovice ........ 9
Twilight Portrait .................45
Značka poradia
tlače ...................... 81, 128
Index
TV TYPE ............................94
Ž
Žiarivkové osvetlenie 1, 2, 3
...................................... 61
155
Poznámky k licencii
Fotoaparát je vybavený softvérom „C
Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento softvér
poskytujeme na základe licenčných
dohôd, ktoré sa uzatvárajú s vlastníkmi
autorských práv. Na základe požiadaviek
vlastníkov autorských práv na tento
softvér sme povinní informovať vás
o nasledovnom. Prečítajte si prosím
nasledujúce oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
V tomto priečinku nájdete licencie (v
anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“
a „zlib“ softvéru.
Softvér, ktorý sa využíva na GNU
GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na
ktorý sa vzťahuje licencia GNU General
Public License (ďalej ako „GPL“) alebo
licencia GNU Lesser General Public
License (ďalej ako „LGPL“).
Upovedomí vás to o tom, že máte právo
pristupovať, upravovať a prerozdeliť
zdrojový kód pre tieto softvérové
programy v súlade s podmienkami, ktoré
stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej
stránke. Môžete ho prevziať na
nasledujúcej adrese URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme radi, ak nás nebudete
kontaktovať pokiaľ ide o obsah
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v
priečinku „License“ na disku CD-ROM.
V tomto priečinku nájdete licencie
softvéru „GPL“ a „LGPL“ (v anglickom
jazyku).
Na prezeranie súboru PDF je potrebný
program Adobe Reader. Ak nie je
nainštalovaný vo vašom počítači, môžete
ho prevziať z webovej stránky Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
156
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
Download PDF

advertising