Sony | DSC-TX9 | Sony DSC-TX9 TX9 Kompaktný digitálny fotoaparát Návod na použitie

Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Príručka k zariadeniu Cyber-shot
DSC-TX9/TX9C
© 2010 Sony Corporation
4-193-204-82(1)
SK
Ako používať túto príručku
Obsah
Kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu môžete preskočiť na príslušnú stranu.
Je to praktický spôsob vyhľadania funkcie, ktorú si chcete pozrieť.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie informácií podľa
operácie.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Vyhľadávanie informácií v zozname
položiek MENU/Nastavenia.
Značky a symboly použité v tejto príručke
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Vyhľadávanie informácií podľa
kľúčového slova.
Vyhľadávanie
operácie
Obsah
Vyhľadávanie informácií podľa
funkcie.
Index
V tejto príručke je postupnosť operácií
znázornená šípkami (t). Dotýkajte sa
položiek na displeji v uvedenom poradí.
Znázornené značky zodpovedajú
značkám, ktoré sa zobrazujú
v predvolenom nastavení fotoaparátu.
Značka
označuje predvolené
nastavenie.
Označuje upozornenia a obmedzenia,
ktoré sa týkajú správnej obsluhy
fotoaparátu.
z Označuje užitočné informácie.
2SK
Index
Ak používate „Memory Stick Duo“ so
slotom pre pamäťovú kartu „Memory
Stick“ štandardnej veľkosti
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne).
• Táto príručka popisuje všetky funkcie
zariadení kompatibilných/nekompatibilných
s funkciou TransferJet, zariadení
kompatibilných s 1080 60i a s 1080 50i.
Ak chcete overiť, či váš fotoaparát
podporuje funkciu TransferJet a či je
kompatibilný s 1080 60i alebo s 1080 50i,
prezrite nasledujúce značky v spodnej časti
fotoaparátu.
Zariadenie kompatibilné s TransferJet:
(TransferJet)
Zariadenie kompatibilné s 1080 60i: 60i
Zariadenie kompatibilné s 1080 50i: 50i
• Dlhodobé prezeranie 3D záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom na 3D
kompatibilných monitoroch sa neodporúča.
• Ak si budete prezerať 3D zábery nasnímané
týmto fotoaparátom na 3D kompatibilných
monitoroch, môžu vás postihnúť ťažkosti vo
forme preťaženia očí, únavy alebo
nevoľnosti. Aby ste predišli týmto
príznakom, odporúčame vám, aby ste počas
prezerania robili pravidelné prestávky.
Dĺžku a počet prestávok si však musíte určiť
sami, keďže závisia od individuálnych
potrieb. Ak pocítite akékoľvek ťažkosti,
prerušte prezeranie 3D záberov dovtedy,
kým sa nebudete cítiť lepšie a v prípade
potreby sa poraďte so svojím lekárom.
Pozrite si aj návod na obsluhu dodaný so
zariadením alebo softvérom, ktoré ste
pripojili alebo používate s týmto
fotoaparátom. Vezmite do úvahy, že zrak
dieťaťa je ešte stále vo fáze vývoja (obzvlášť
u detí mladších ako 6 rokov). Skôr ako
dovolíte svojim deťom sledovať 3D zábery,
poraďte sa s pediatrom alebo očným
lekárom a uistite sa, že pri prezeraní
takýchto záberov dodržia vyššie uvedené
opatrenia.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný
s pamäťovými kartami „Memory Stick Duo“
s kapacitou až do 32 GB a SD kartou až do
64 GB.
• Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby
ste použili nasledujúce pamäťové karty:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo“ (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo“)
– Pamäťovú SD kartu, pamäťovú SDHC
kartu alebo pamäťovú SDXC kartu (triedy
4 alebo rýchlejšiu)
• Bližšie informácie o „Memory Stick Duo“
nájdete na str. 177.
Vstavané funkcie tohto fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácie
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet (predáva sa
osobitne)
S týmto fotoaparátom sú kompatibilné
nasledujúce pamäťové karty: „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PROHG Duo“, „Memory Stick Duo“,
pamäťová SD karta, pamäťová SDHC
karta a pamäťová SDXC karta.
Pamäťová karta typu MultiMediaCard sa
nedá použiť.
V tomto návode sa výraz „Memory Stick
Duo“ používa na označenie „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PROHG Duo“ a „Memory Stick Duo“, pričom
výraz „SD karta“ sa používa na označenie
pamäťovej SD karty, pamäťovej SDHC
karty a pamäťovej SDXC karty.
Obsah
Informácie o používaní
fotoaparátu
Adaptér pamäťových
kariet „Memory Stick
Duo“
3SK
Pokračovanie r
Informácie o akumulátore
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené body
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu
LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu
a spôsobiť nefunkčnosť.
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
Zábery použité v tejto príručke
Zábery použité v tejto príručke ako
príklady záberov sú reprodukcie. Nejde o
skutočné zábery nasnímané týmto
fotoaparátom.
Poznámka k prehrávaniu
videozáznamov na iných zariadeniach
Tento fotoaparát používa MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile pre nahrávanie
formátu AVCHD.
Videozáznamy zaznamenané vo formáte
AVCHD týmto fotoaparátom nie je
možné prehrávať na nasledujúcich
zariadeniach.
Index
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé čierne
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
• Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných alebo
vonkajších častiach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť,
vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu,
kým sa vlhkosť odparí. Ak by ste používali
fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri
objektívu, nedokážete nasnímať ostré
zábery.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky k LCD displeju a objektívu
Informácie týkajúce sa kondenzácie
vlhkosti
Vyhľadávanie
operácie
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený objektívom
Carl Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz
vysokej kvality s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený
v rámci systému zaistenia kvality
s osvedčením od spoločnosti Carl Zeiss
v súlade s kvalitatívnymi štandardami
spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku.
Obsah
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu
a uschovajte ho na chladnom a suchom
mieste. Tým uchováte funkcie akumulátora.
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 179.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Nejde o
poruchu.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
– Ostatné zariadenia kompatibilné s formátom
AVCHD, ktoré nepodporujú High Profile
– Zariadenia nekompatibilné s formátom
AVCHD
Tento fotoaparát tiež používa MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile pre nahrávanie
formátu MP4.
Z tohto dôvodu nie je možné
videozáznamy zaznamenané týmto
fotoaparátom vo formáte MP4 prehrávať
na iných zariadeniach ako tých, ktoré
podporujú MPEG-4 AVC/H.264.
4SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Ako používať túto príručku···································· 2
Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3
Vyhľadávanie operácie·········································· 9
Vyhľadávanie MENU/Nastavenia ························ 12
Názvy jednotlivých častí······································ 17
Zoznam ikon zobrazených na displeji ················· 19
Používanie dotykového panela ··························· 21
Prispôsobenie položiek MENU ··························· 23
Používanie vnútornej pamäte······························ 24
Snímanie
Index
Nastavenie zaostrenia dotykom na displej ········· 25
Používanie tlačidla režimu Statický záber/
Videozáznam······················································· 26
REC Mode··························································· 27
Intelligent Auto Adjustment································· 28
Superior Auto Adjustment··································· 29
Inteligentné panoramatické snímanie ················· 31
Movie Mode ························································ 33
Program Auto······················································ 34
Background Defocus ·········································· 35
Scene Selection ·················································· 36
Underwater iSweep Panorama ··························· 39
Zoom··································································· 40
5SK
3D zábery
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3D funkcie ··························································· 48
3D Shooting ························································ 50
Stereoskopické prezeranie záberov nasnímaných
v režime viacuhlového snímania ··························· 52
Prezeranie záberov na 3D TV prijímači ··············· 53
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie statických záberov ···························· 41
Playback Zoom ··················································· 42
Wide Zoom·························································· 43
Dočasne otočené zobrazenie ····························· 44
Prehliadanie sekvenčných záberov····················· 45
Prezeranie videozáznamov ································· 47
Obsah
Prezeranie
Index
MENU (Snímanie)
Položky MENU (Snímanie) ·································· 12
MENU (Prezeranie)
Položky MENU (Prezeranie) ································ 14
Nastavenia
Položky nastavení ··············································· 15
6SK
Používanie s vaším počítačom·························· 152
Používanie softvéru··········································· 153
Pripojenie fotoaparátu k počítaču·························155
Nahrávanie záberov pre mediálne účely ··········· 157
Vytváranie disku s videozáznamom·················· 159
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Počítač
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie záberu na SD TV prijímači
(štandardné rozlíšenie) ······································ 146
Prezeranie záberu na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie) ············································· 147
Prezeranie záberov na TV prijímači
kompatibilnom so systémom „BRAVIA“
Sync ·································································· 150
Obsah
TV prijímač
Index
Tlač
Tlač statických záberov ···································· 162
Riešenie problémov
Riešenie problémov ·········································· 163
Výstražné indikátory a upozornenia ·················· 171
7SK
Index ································································· 186
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Vyhľadávanie
operácie
Používanie fotoaparátu v zahraničí ··················· 176
Pamäťová karta················································· 177
Akumulátor························································ 179
Nabíjačka akumulátora ····································· 180
Inteligentný pantilter·········································· 181
Formát AVCHD ················································· 182
Norma TransferJet ············································ 183
Počet statických záberov a čas záznamu pre
videozáznamy ··················································· 184
Preventívne opatrenia ······································· 185
Obsah
Iné
Index
8SK
Vyhľadávanie operácie
Snímanie 3D záberov
3D Sweep Panorama ········································· 50
Sweep Multi Angle ·············································· 50
Snímanie portrétov
Background Defocus ········································· 35
Soft Skin································································· 36
Soft Snap ······························································· 36
Twilight Portrait ···················································· 36
Smile Shutter ························································ 57
Scene Recognition ·············································· 80
Face Detection ····················································· 83
Anti Blink ································································ 85
Red Eye Reduction ··········································· 117
Panoramatické
snímanie
Inteligentné panoramatické snímanie ··········· 31
Snímanie v blízkosti
objektov
Macro ······································································ 71
Close Focus ·························································· 71
Snímanie pohyblivých
objektov
Tracking focus ······················································ 25
Movie Mode ·························································· 33
Hi-Speed Shutter················································· 37
Burst Settings ······················································· 70
Index
Movie Mode ·························································· 33
Movie button ························································· 59
Movie format ······················································· 111
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Snímanie
videozáznamov
Vyhľadávanie
operácie
Intelligent Auto Adjustment ······························ 28
Superior Auto Adjustment ································ 29
Scene Selection ··················································· 36
Scene Recognition ·············································· 80
Obsah
Ponechať nastavenia
na fotoaparát
9SK
Snímanie na tmavých
miestach
High Sensitivity ···················································· 36
Anti Motion Blur ··················································· 36
Slow Synchro ······················································· 60
ISO ··········································································· 73
Zmena miesta
zaostrenia
Nastavenie zaostrenia dotykom na
displej ······································································ 25
Tracking focus ······················································ 25
Focus ······································································ 77
Face Detection ····················································· 83
Index
Backlight Correction HDR ································ 36
Vynútený blesk ····················································· 60
Scene Recognition ·············································· 80
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Snímanie
s protisvetlom
Vyhľadávanie
operácie
High Sensitivity ···················································· 36
Anti Motion Blur ··················································· 36
Hand-held Twilight ·············································· 36
Hi-Speed Shutter················································· 37
Samospúšť s 2-sekundovým
oneskorením ························································· 62
ISO ··········································································· 73
Obsah
Snímanie bez
rozmazania
Image Size/Panorama Image Size/
Zmena nastavenia
veľkosti/kvality záberu Quality ····································································· 67
Vymazanie záberov
Delete ······································································ 93
Format ·································································· 138
Zobrazenie
zväčšených záberov
Playback Zoom ···················································· 42
Trimming (Resize) ················································ 99
Zobrazenie záberov na Wide Zoom ···························································· 43
celej ploche displeja
Dočasne otočené zobrazenie ·························· 44
Image Size/Panorama Image Size/
Quality ····································································· 67
10SK
Úprava záberov
Slideshow ······························································ 90
Prehrávanie série
záberov podľa poradia
nasnímaných v režime viacuhlového
snímania ······················································ 52
Zmena nastavení
dátumu a času
Area Setting ························································ 144
Date & Time Setting ·········································· 145
Inicializácia nastavení
Initialize ································································· 124
Tlač záberov
Tlač statických záberov ··································· 162
Prezeranie na TV
prijímačoch
Prezeranie záberov na 3D TV prijímači ········· 53
Prezeranie záberu na SD TV prijímači
(štandardné rozlíšenie) ····································· 146
Prezeranie záberu na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie) ············································· 147
Vytvorenie disku
s videozáznamom vo
formáte AVCHD
Vytváranie disku s videozáznamom ············ 159
Index
„PMB (Picture Motion Browser)“ ·················· 153
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlač záberov
s dátumom
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie 3D záberov Stereoskopické prezeranie záberov
Obsah
Paint ········································································ 97
Retouch ·································································· 99
Informácie o voliteľnom Inteligentný pantilter ········································· 181
príslušenstve
11SK
Vyhľadávanie MENU/Nastavenia
Obsah
Položky MENU (Snímanie)
Rôzne funkcie snímania si môžete ľahko vybrať cez
.
2 Dotykom na tlačidlo
MENU.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
zobrazte obrazovku
Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod
nezobrazujú na obrazovke MENU.
sa
V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje
nastavenia, ktoré nie je možné meniť. V závislosti od režimu snímania môže byť
nastavenie zafixované alebo obmedzené. Podrobnosti nájdete na stránke každej položky.
Ikony pod položkami
,
a
označujú dostupné režimy.
Index
REC Mode
Položky
ponuky
Easy Mode
Movie shooting
scene
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný
režim.
—
—
Smile Shutter
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Movie button
—
Flash
—
Self-Timer
—
Shooting Direction
—
—
Defocus Effect
—
—
Burst Settings
Macro
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Image Size/
Panorama Image
Size/Quality
EV
ISO
—
—
White Balance
—
—
—
—
12SK
Pokračovanie r
REC Mode
Underwater White
Balance
—
—
Focus
—
—
Metering Mode
—
—
Soft Skin Effect
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Face Detection
Anti Blink
—
—
—
—
—
Display Settings
•
•
•
•
[Underwater iSweep Panorama] je zobrazené, iba ak je [Housing] nastavený na [On].
[Quality] je zobrazené, iba ak je [Movie format] nastavený na [AVCHD].
Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
Štyri položky ponuky zobrazené pod
sú pre každý režim iné.
—
—
—
—
—
—
—
—
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
—
Vyhľadávanie
operácie
Scene Recognition
—
Obsah
Položky
ponuky
Index
13SK
Položky MENU (Prezeranie)
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Rôzne funkcie prezerania si môžete ľahko vybrať z
.
(Prehrávanie) prepnite na
zobrazte obrazovku
Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod
nezobrazujú na obrazovke MENU.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotykom na tlačidlo
MENU.
sa
3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný režim.
View Mode
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta
Date View
Folder
view (MP4)
AVCHD
view
Folder
View
—
—
—
—
—
—
(Send by TransferJet)
—
—
(Paint)
—
—
(Retouch)
—
—
(3D Viewing)
—
—
(Easy Mode)
(Calendar)
Index
Folder
view (Still)
Položky ponuky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje
nastavenia, ktoré nie je možné meniť.
(Image Index)
(Slideshow)
(Delete)
(View Mode)
—
—
(Display Burst Group)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Protect)
DPOF
(Rotate)
(Volume Settings)
(Display Settings)
(Exposure data)
(Number of images in index)
(Select Folder)
—
—
—
Poznámky
• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
• Štyri položky ponuky zobrazené pod
sú pre každý režim iné.
14SK
Položky nastavení
1 Dotykom na tlačidlo
MENU.
Obsah
Nastavenia môžete zmeniť na obrazovke
(Settings).
zobrazte obrazovku
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa
(Settings) t požadovaná
kategória t požadovaná položka t
požadované nastavenie.
Shooting Settings
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Kategórie
Položky
Movie format
AF Illuminator
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Scene Recog. Guide
Index
Red Eye Reduction
Blink Alert
Main Settings
Beep
LCD Brightness
Language Setting
Display color
Demo Mode
Initialize
HDMI Resolution
CTRL FOR HDMI
COMPONENT
Housing
USB Connect
LUN Settings
Download Music
Format Music
Power Save
TransferJet
Eye-Fi*
Calibration
15SK
Pokračovanie r
Kategórie
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Obsah
Memory Card Tool
Položky
Delete REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
File Number
Clock Settings
Area Setting
Date & Time Setting
* [Eye-Fi] sa zobrazí len vtedy, keď je karta Eye-Fi (komerčne dostupná) vložená do fotoaparátu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Položka [Shooting Settings] sa zobrazí len vtedy, keď boli nastavenia zadané z režimu snímania.
• Položka [Memory Card Tool] sa zobrazí len vtedy, keď je pamäťová karta vložená do
fotoaparátu, kým položka [Internal Memory Tool] sa zobrazí len vtedy, keď pamäťová karta nie
je vložená.
Vyhľadávanie
operácie
File Number
Index
16SK
Názvy jednotlivých častí
Obsah
Fotoaparát
A Spúšť
B Mikrofón
C Kryt objektívu
D Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
F Blesk
G Kontrolka samospúšte/Kontrolka
režimu snímania úsmevu/AF
iluminátor
H Objektív
Vyhľadávanie
operácie
E Kontrolka napájania
I LCD displej/Dotykový panel
(Prehrávanie) (41)
K Kontrolka režimu
(Statický záber)
L Kontrolka režimu
(Videozáznam)
M Ovládač zoomu (W/T) (40, 42)
N Tlačidlo režimu
(Statický záber)/
(Videozáznam)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
J Tlačidlo
O Háčik pre remienok na zápästie*
P Páčka uvoľnenia akumulátora
R Otvor pre statív
Index
Q Priestor pre vloženie akumulátora
S Multikonektor
T Kryt priestoru pre akumulátor/
pamäťovú kartu
U Kontrolka prístupu
V Slot pre pamäťovú kartu
W Značka
(TransferJet™) (95, 134)
* Použitie remienka na zápästie
Pripevnite remienok a prevlečte ruku cez jeho
slučku, aby ste zabránili pádu fotoaparátu.
Háčik
Krycí panel
* Použitie kresliaceho pera
Kresliace pero sa používa pri obsluhe
pomocou dotykového panelu. Pripája sa
k remienku na zápästie. Nenoste fotoaparát
držaním za kresliace pero. Fotoaparát by
mohol vypadnúť.
17SK
Pokračovanie r
Viacvýstupový stojan
Použitie sieťového adaptéra AC-LS5
(predáva sa osobitne)
Obsah
Značka v
2 Do sieťovej zásuvky
– Pripojenie USB kábla k počítaču
– Pripojenie AV alebo HDMI kábla k TV
prijímaču
A Terminál konektora fotoaparátu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Fotoaparát upevnite do viacvýstupového
stojana v nasledujúcich prípadoch:
• Po pripojení fotoaparátu k sieťovému
adaptéru AC-LS5 (predáva sa osobitne) sa
nebude nabíjať akumulátor. Na nabíjanie
akumulátora použite nabíjačku.
Vyhľadávanie
operácie
1 Do konektora DC IN
B Konektor DC IN
C Konektor USB
E Konektor A/V OUT (STEREO)
Index
D Konektor HDMI
18SK
Obsah
Zoznam ikon zobrazených na
displeji
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu. Podľa režimu
snímania sa môžu polohy zobrazených ikon líšiť.
1
Zobrazenie Význam
Ikona rozpoznania scény
Vyváženie bielej farby
Rozpoznanie scény
Ikona prekrytia pre režim
Superior Auto Adjustment
(Nadradené automatické
nastavenie)
Pri snímaní videozáznamov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Cieľ
Vyhľadávanie
operácie
Pri snímaní statických záberov
Upozornenie na vibrácie
Snímaná scéna videozáznamu
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta, vnútorná
pamäť)
Index
Zoom počas prehrávania
Zobrazenie režimu Eye-Fi
8/8
Pri prehrávaní
Číslo záberu/Počet záberov
zaznamenaných v rámci
rozsahu dátumov, zvoleného
priečinka
Veľkosť záberu/Veľkosť
panoramatického záberu/
Kvalita
Nastavenia funkcie
TransferJet
Zábery nasnímané v slede
Hlavný záber sekvenčnej
skupiny
Databázový súbor plný/
Chybové hlásenie
databázového súboru
Priečinok pre prehrávanie
19SK
Pokračovanie r
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
3D zábery
Ochrana
Obsah
Veľkosť záberu/Veľkosť
panoramatického záberu/
Kvalita
Zmena priečinku
Značka poradia tlače (DPOF)
Zabránenie žmurknutiu
Zobrazenie Význam
Zostatkový stav akumulátora
Upozornenie na takmer vybitý
akumulátor
Zameriavací krížik pre bodové
meranie
AF iluminátor
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta, vnútorná
pamäť)
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Zobrazenie režimu Eye-Fi
4
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Priečinok pre ukladanie
záznamov
Vyhľadávanie
operácie
Zameriavací rámček AF zóny
2
Zobrazenie Význam
Stupnica zoomu
Redukcia efektu červených očí
z
Blesk
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Vyváženie bielej farby
3
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
Zobrazenie Význam
C:32:00
Aretácia AE/AF
Zaostrenie na krátku
vzdialenosť
Nastavenia sekvenčného
snímania
Režim blesku
Samodiagnostické zobrazenie
Nabíjanie blesku
Upozornenie na zvýšenie
teploty
Index
Režim merania
Zaostrenie
Režim merania
Samospúšť
REC
Standby
Snímanie videozáznamov/
Pohotovostný režim
96
Počet voľných záberov
0:12
Čas záznamu (m:s)
100 Min
Zostávajúci čas záznamu
N
Prehrávanie
Rozpoznanie tváre
Lišta prehrávania
Efekt rozostrenia pozadia
0:00:12
Počítadlo
Efekt mäkšieho podania pleti
101-0012
Číslo priečinka-súboru
Databázový súbor plný/
Chybové hlásenie
databázového súboru
2010 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas na
prehrávanom zábere
20SK
Používanie dotykového panela
Obsah
Fotoaparát vám umožňuje vykonávať operácie a nastavenia dotykom na tlačidlá alebo
ťahaním prsta po LCD displeji.
Obsluha fotoaparátu dotykom LCD displeja
/
/
Činnosť
/
Zobrazí skryté položky. Položky, ktoré
chcete nastaviť sa zobrazia na displeji.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Poznámky
Index
• Ak chcete pracovať s dotykovým panelom, jemne sa ho dotknite prstom alebo dodaným
kresliacim perom. Silným tlačením alebo používaním iného špicatého predmetu ako dodaného
kresliaceho pera môže dôjsť k poškodeniu dotykového panelu.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú.
Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zobrazí sa popis funkcií pre jednotlivé
nastavenia na obrazovkách voľby pre
MENU (snímanie), režim snímania
REC, režim výberu scény alebo režim
3D snímania.
Dotknite sa
t položky, ktorých
popis chcete zobraziť.
Vyhľadávanie
operácie
Tlačidlo
21SK
Dotykom ľavej strany LCD displeja
a potiahnutím prsta doprava sa zobrazí
obrazovka MENU a potiahnutím prsta
sprava doľava sa obrazovka MENU
zatvorí.
Zobrazia sa/
zmiznú tlačidlá
funkcií
Dotykom ľavej strany LCD displeja
a potiahnutím prsta doľava sa zobrazenie
tlačidiel funkcií zruší a potiahnutím prsta
zľava doprava sa zobrazenie tlačidiel funkcií
vyvolá.
Zobrazí
nasledujúci/
predchádzajúci
záber
Počas prehliadania poťahujte prstom po
LCD displeji doprava alebo doľava. Ak
chcete súvisle meniť zábery, poťahujte prst
doprava alebo doľava a neustále stláčajte
príslušnú stranu displeja.
Zobrazí sa
indexová
obrazovka
záberov
Potiahnite prst po LCD displeji nahor.
Zobrazí
nasledujúcu/
predchádzajúcu
stránku
v indexovom
režime
Potiahnite prst po LCD displeji nadol
alebo nahor.
Index
Zobrazí/ukryje
obrazovku
MENU
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Spôsob ovládania
Vyhľadávanie
operácie
Činnosť
Obsah
Obsluha fotoaparátu pohybom prsta po LCD
displeji
22SK
Prispôsobenie položiek MENU
2
Vyhľadávanie
operácie
1 Dotykom na tlačidlo
MENU.
Obsah
Počas snímania/prehrávania sa tieto štyri položky MENU objavia pod
na LCD
displeji. Tieto štyri tlačidlá si môžete prispôsobiť požadovaným položkám MENU
a usporiadaniu, aby ste ľahko vyhľadali často používané tlačidlá.
Tieto tlačidlá je možné prispôsobiť a nastavenia uchovať pre každý z režimov záznamu
počas snímania, pre vnútornú pamäť a pamäťovú kartu počas prehrávania.
zobrazte obrazovku
(Customize) t [OK]
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Vyberte ikonu MENU a ťahajte ju do požadovanej
polohy na ľavej strane LCD displeja.
Ikona v MENU sa v oblasti prispôsobovania nahradí.
Oblasť prispôsobovania
Index
4 Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
Poznámka
• V režime Easy (Jednoduché snímanie) nie je možné prispôsobiť ikonu MENU.
z Výhody prispôsobovania
Môžete nielen vymieňať ikony MENU, ale môžete tiež vymieňať ikony MENU vo
vnútri oblasti prispôsobovania a znížiť počet ikon MENU.
Vymieňanie ikon MENU vo vnútri oblasti
prispôsobovania
Dotykom na ikonu MENU vo vnútri oblasti
prispôsobovania ju presuňte do požadovanej polohy.
Zníženie počtu ikon v oblasti prispôsobovania
Dotykom na ikonu MENU vo vnútri oblasti
prispôsobovania ju presuňte do oblasti napravo.
23SK
Používanie vnútornej pamäte
B
B
Vnútorná
pamäť
• Snímanie a ukladanie videozáznamov s nasledujúcou kvalitou
alebo veľkosťou záberu do vnútornej pamäte nie je možné:
– [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ]
– [MP4 12M], [MP4 6M]
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené vo
vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Index
Informácie o obrazových údajoch uložených vo
vnútornej pamäti
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
Vyhľadávanie
operácie
Keď je vložená pamäťová karta
[Nahrávanie]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu.
[Prehrávanie]: Zábery uložené na pamäťovej karte sa
prehrávajú.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej karty
je možné vykonať niekoľko funkcií.
Obsah
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 32 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta,
môžete zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
Odporúčame vám, aby ste si skopírovali (zálohovali) dáta jedným z nasledujúcich
spôsobov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 155 bez pamäťovej karty vloženej vo fotoaparáte.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu
Pripravte si pamäťovú kartu s dostatkom voľného miesta a potom vykonajte postup,
ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 142).
Poznámky
• Nie je možné importovať obrazové údaje z pamäťovej karty do vnútornej pamäte.
• Po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom pomocou kábla môžete
importovať údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však exportovať údaje
z počítača do vnútornej pamäte.
24SK
Obsah
Nastavenie zaostrenia dotykom
na displej
Dotykom oblasti, ktorá sa má zaostriť na dotykovom paneli sa zobrazí rámček, ktorý sa
po stlačení spúšte do polovice zaostrí.
Fotoaparát sleduje objekt a automaticky nastavuje zaostrenie dovtedy, kým nestlačíte
tlačidlo spúšte do polovice, dokonca aj keď sa objekt pohybuje (Tracking focus).
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaaretuje poloha objektu, zaostrenie a expozícia.
Činnosť
Dotknite sa displeja
Nastaví zaostrenie.
Zruší funkciu.
Poznámky
Index
• Zaostrovanie sledovaného objektu nie je dostupné v nasledujúcich situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime videozáznamu
– V režime jednoduchého snímania
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– Keď sa v režime výberu scény zvolia
(Landscape), (Twilight), (Fireworks) alebo
(Underwater)
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
– Keď používate [Digital Zoom]
– V režime zaostrenia na krátku vzdialenosť
• Zaostrovanie sledovaného objektu sa nemusí aktivovať v nasledujúcich situáciách:
– Objekt sa pohybuje príliš rýchlo.
– Objekt je príliš malý alebo príliš veľký.
– Objekt má rovnakú farbu ako pozadie.
– V podmienkach slabého osvetlenia.
– V podmienkach premenlivého jasu.
• Zaostrovanie sledovaného objektu sa automaticky zruší, keď sa objekt vytratí zo záberu, alebo
zlyhá jeho sledovanie.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Vyhľadávanie
operácie
Dotknutie sa objektu na displeji
25SK
Obsah
Používanie tlačidla režimu
Statický záber/Videozáznam
Môžete si vybrať režim snímania podľa režimu, v ktorom chcete snímať.
Tlačidlo režimu
/
(statické
Umožňuje snímanie statických záberov.
Prepne sa do režimu snímania statických záberov
nastaveného pomocou
(REC Mode) (str. 27).
(Videozáznam)
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.
Prepne sa do scény snímania videozáznamu nastavenej
t [Movie shooting scene] (str. 56).
pomocou
Index
(Statický záber)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Stlačením tlačidla režimu
/
prepnite režim snímania do
zábery) alebo
(videozáznamy).
Vyhľadávanie
operácie
Spúšť
26SK
REC Mode
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t požadovaný režim
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky
upravenými nastaveniami.
(Superior Auto
Adjustment)
Umožňuje snímanie statických záberov vo vyššej kvalite ako
v režime inteligentného automatického nastavenia.
(iSweep Panorama)
Umožňuje nasnímať panoramatický záber po zostavení záberov.
(Movie Mode)
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.
(Program Auto)
Umožňuje snímanie záberu s rozostrením pozadia a
zvýraznením snímaného objektu.
(Scene Selection)
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa
aktuálnej scény.
(3D Shooting)
Umožňuje snímanie 3D záberov pomocou zloženia jednotlivých
záberov.
(Underwater iSweep
Panorama)
Index
(Background
Defocus)
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia
môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Intelligent Auto
Adjustment)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Môžete si vybrať režim snímania podľa podmienok a cieľa.
Umožňuje snímanie panoramatických záberov pod vodou.
[Underwater iSweep Panorama] je dostupné vtedy, keď je
položka [Housing] nastavená na [On].
27SK
Intelligent Auto Adjustment
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
Adjustment)
(Intelligent Auto
3 Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.
Poznámka
• [Flash] je nastavené na [Auto] alebo [Off].
Funkcia rozpoznania scény pracuje v režime inteligentného automatického
nastavenia. S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať
podmienky snímania a nasnímať záber.
Ikona rozpoznania scény a sprievodca
Index
Tento fotoaparát rozpozná (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a
tripod), (Backlight), (Backlight Portrait),
(Landscape), (Macro),
(Close Focus) alebo
(Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí príslušnú ikonu
a sprievodcu na displeji.
Bližšie informácie nájdete na str. 80.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zInformácie o funkcii rozpoznania scény
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.
zPostup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je
možné dobre zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 8 cm (1 cm pri inteligentnom automatickom
nastavení alebo v režime jednoduchého snímania) (W), 50 cm (T) (od objektívu). Pri
snímaní objektu z kratšej vzdialenosti, než je vzdialenosť snímania, použite režim Close
focus.
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie
zaostrenia (str. 77).
• Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
– Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
– Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
– Objekt sa rýchlo pohybuje.
– Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
– Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
28SK
Superior Auto Adjustment
Obsah
Kombináciou funkcie rozpoznania scény a technológie vysokokvalitného záberu
fotoaparát automaticky nasníma zábery s optimálnymi nastaveniami.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
Adjustment)
Vyhľadávanie
operácie
2
(Superior Auto
3 Stlačte tlačidlo spúšte.
Poznámky
Index
• [Flash] je pevne nastavené na [Auto] alebo [Off]. Pri slabých svetelných podmienkach, ako sú
napríklad nočné scény, nastavením [Flash] na [Off] dosiahnete optimálny efekt prekrytých
záberov.
• Efekt zníženej miery rozmazania objektu a zníženej úrovne šumu má menší účinok
v nasledujúcich situáciách:
– Objekty sa pohybujú
– Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu
– Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik
– Zábery s konštantnými zmenami, ako sú napríklad vlny alebo vodopády
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Fotoaparát podľa potreby vykoná sekvenčné snímanie
a prekryje viaceré zábery. Prekrytím záberov fotoaparát
zaznamená záber s menšou mierou rozmazania objektu
a nižšou úrovňou šumu.
29SK
Pokračovanie r
zAký je rozdiel medzi režimom nadradeného
Backlight Correction HDR
Twilight
Twilight Portrait
Predchádza sa preexponovaniu
a podexponovaniu.
Backlight
Backlight Portrait
Snímanie s prekrývaním
Znižuje sa úroveň šumu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Twilight using a
tripod
Vyhľadávanie
operácie
V režime [Superior Auto Adjustment] fotoaparát vykonáva sekvenčné snímanie na
základe rozpoznanej scény.
Po nasnímaní fotoaparát vytvorí zložený záber zo sekvenčných záberov s cieľom
získať vysokokvalitný záber. Záznam záberov však môže trvať dlhšie ako v režime
inteligentného automatického nastavenia.
Obsah
automatického nastavenia a režimom inteligentného
automatického nastavenia?
Landscape
Index
Macro
Close Focus
Nasnímanie záberu
Portrait
Fotoaparát zvolí optimálny režim prekrytia na základe rozpoznanej scény.
• S funkciou Backlight Correction HDR (korekcia protisvetla HDR) alebo v režime snímania
s prekrývaním sa na LCD displeji zobrazí
(ikona prekrytia).
30SK
Obsah
Inteligentné panoramatické
snímanie
Umožňuje vytvorenie panoramatického záberu zo zložených záberov. Fotoaparát tiež
automaticky rozpoznáva tváre ľudí alebo pohybujúce sa objekty.
Vyhľadávanie
operácie
2
(REC Mode) t
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(iSweep Panorama)
3 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý
chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte.
4 Panorámujte fotoaparátom až na koniec
sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD
displeji.
Index
Táto časť nebude prevzatá
Vodiaca
lišta
Poznámky
• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví
sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie a zaznamenajte celý
panoramatický záber.
• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne
zachytená.
• Za slabých svetelných podmienok môžu byť panoramatické zábery rozmazané, alebo snímanie
nemusí byť úspešné.
• Pri blikajúcom osvetlení, ako napríklad pri žiarivkách, jas alebo farba zloženého záberu nebudú
vždy rovnaké.
• Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do
jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/
AF a snímajte znovu.
• Inteligentné panoramatické snímanie nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:
– Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu
– Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik
– Zábery s konštantnými zmenami, ako sú napríklad vlny alebo vodopády
• Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:
– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.
– Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.
31SK
Pokračovanie r
zZmena smeru snímania alebo veľkosti záberu
(Shooting Direction) t [Right], [Left], [Up] alebo
[Down]
Panorama Image Size:
(Image Size) t [Standard] alebo [Wide]
Shooting Direction:
Panoramatický záber snímajte tak, aby fotoaparát opisoval oblúk konštantnou
rýchlosťou smerom indikovaným na LCD displeji. Objekty v kľude sú vhodnejšie pre
panoramatické zábery ako pohybujúce sa objekty.
Vertikálny smer
Vyhľadávanie
operácie
zTipy pre snímanie panoramatického záberu
Obsah
panoramatického záberu
Horizontálny smer
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Čo najmenší polomer
Index
• Najskôr stlačte spúšť len do polovice, aby sa zafixovali zaostrenie, expozícia a vyváženie
bielej farby. Potom úplne stlačte tlačidlo spúšte a pomaly pohybujte fotoaparátom
v horizontálnom alebo vertikálnom smere.
• Ak je nejaká časť s veľkou rôznorodosťou tvarov alebo scenérie sústredená pozdĺž okraja
displeja, kompozícia záberu môže zlyhať. V takomto prípade nastavte kompozíciu záberu
tak, aby sa daná časť nachádzala v strede záberu a potom záber nasnímajte znovu.
zRolovanie cez zobrazené panoramatické zábery
Rolujte cez panoramatické zábery dotykom na
počas zobrazenia
panoramatických záberov. Dotykom na LCD displej počas prehrávania zobrazte
tlačidlá funkcií.
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého panoramatického záberu
Tlačidlo funkcie/
Spôsob ovládania
Činnosť
Dotknite sa
LCD displeja
Prechádzanie nasnímanými
zábermi/pozastavenie prechádzania
nasnímanými zábermi
alebo
Dotknite sa
/ /
/
alebo ťahajte
nahor/nadol/vpravo/
vľavo
Roluje cez zábery
• Panoramatické zábery je možné prehrávať aj pomocou dodaného programu „PMB“
(str. 153).
• Panoramatické zábery zaznamenané iným fotoaparátom sa nemusia pri prehrávaní rolovať
správne.
32SK
Movie Mode
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Movie Mode)
3 Stlačte tlačidlo spúšte.
4 Ak chcete snímanie zastaviť, znova stlačte
tlačidlo spúšte.
zZmena formátu videozáznamu, kvality záberu alebo
Movie format:
Quality
(AVCHD):
Image Size
(MP4):
t
(Settings) t
(Shooting Settings) t [Movie format]
t [AVCHD] alebo [MP4]
(Quality) t [AVC HD 17M FH] alebo [AVC HD 9M HQ]
(Image Size) t [MP4 12M], [MP4 6M] alebo [MP4 3M]
Ak je režim snímania nastavený na čokoľvek iné okrem
(Easy Mode), snímanie
videozáznamu môžete spustiť jednoducho dotykom na tlačidlo videozáznamu.
Ak chcete ukončiť snímanie videozáznamu, znova sa
Tlačidlo videozáznamu
dotknite tlačidla videozáznamu.
Položky menu a nastavení použité pre snímanie sú tie,
ktoré sa aktivovali po nastavení [REC Mode] na [Movie
Mode].
Index
zRýchle nasnímanie videozáznamu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
veľkosti záberu
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov.
33SK
Program Auto
Obsah
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj
hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
3 Stlačte tlačidlo spúšte.
(Program Auto)
Vyhľadávanie
operácie
2
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
34SK
Background Defocus
Obsah
Fotoaparát zaostrí len na objekt, pričom nechá pozadie rozostrené tak, aby sa snímaný
objekt zvýraznil.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Background Defocus)
3 Stlačte tlačidlo spúšte.
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
• Pri snímaní držte fotoaparát pevne, aby sa znížila miera chvenia fotoaparátu.
• Pozadie sa nemusí dať rozostriť v nasledujúcich situáciách:
– Scéna je príliš svetlá alebo príliš tmavá.
– Objekt sa pohybuje.
– Objekt je príliš vzdialený od fotoaparátu. (Prekročila sa odporúčaná vzdialenosť snímania.)
– Objekt je príliš blízko k pozadiu.
• Efekt rozostrenia pozadia nemusí fungovať účinne v nasledujúcich situáciách:
– Objekty sú príliš malé.
– Objekt má rovnakú farbu ako pozadie.
– Fotoaparát ste posunuli po nastavení aretácie automatického zaostrovania/automatickej
expozície (AE/AF).
• Ak sa vám nepodarilo v dostatočnej miere dosiahnuť efekt rozostrenia, skúste vykonať
nasledujúce kroky:
– Posuňte ovládač zoomu (W/T) do polohy T (teleskopický záber)
– Približujte sa k objektu dovtedy, kým sa nedostane do odporúčanej vzdialenosti snímania.
– Oddeľte objekt a pozadie.
– Dotknite sa oblasti, ktorá sa má zaostriť.
Vyhľadávanie
operácie
2
zTipy pre rozostrenie pozadia
• Snímajte z odporúčanej vzdialenosti snímania vyznačenej na LCD displeji.
• Pred snímaním dotykom na
t [Defocus Effect] t [High], [Mid] alebo
[Low] zmeňte intenzitu efektu rozostrenia pozadia.
35SK
Scene Selection
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
požadovaný režim
(Scene Selection) t
Umožňuje snímanie tvárí s mäkším podaním pleti.
(Soft Snap)
Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou
atmosférou pre portréty a kvetiny, atď.
(Anti Motion
Umožňuje snímanie vo vnútornom prostredí bez
použitia blesku tak, aby sa znížila miera rozmazania
objektu.
Blur)
(Landscape)
Umožňuje jednoduché snímanie vzdialených scén
prostredníctvom zaostrenia do vzdialenosti.
Nasníma sa čistá obloha, stromy a kvetiny v živých
farbách.
Index
(Backlight
Correction HDR)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Soft Skin)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.
Umožňuje nasnímať dva zábery s rôznou expozíciou
s cieľom vytvoriť jeden záber s väčším rozsahom
gradácie. Fotoaparát skombinuje tmavé časti záberu
nasnímaného s nastavením svetlej expozície a svetlé
časti záberu nasnímaného s nastavením tmavej
expozície.
(Twilight Portrait) Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou
scénou v pozadí bez ovplyvnenia atmosféry.
(Twilight)
(Hand-held
Twilight)
Umožňuje snímanie nočných scén na diaľku so
zachovaním temnej atmosféry pozadia.
Umožňuje snímať nočné scény s menšou úrovňou
šumu bez použitia statívu.
(High Sensitivity) Umožňuje snímať zábery bez blesku
aj pri nedostatočných svetelných
podmienkach a znižuje mieru
rozmazania obrazu.
36SK
Pokračovanie r
(Gourmet)
(Snow)
(Underwater)
Umožňuje nasnímanie jasných záberov bez
skreslenia farieb v zasnežených scénach alebo iných
miestach, kde prevláda biela farba.
Umožňuje nasnímať ohňostroj v jeho plnej kráse.
Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených
farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého
obalu Marine Pack).
vonkajšom prostredí alebo na iných jasných
miestach.
• Rýchlosť uzávierky sa zvýši, takže zábery
z tmavých miest budú tmavšie.
Index
(Hi-Speed Shutter) Umožňuje zachytiť rýchlo sa pohybujúce objekty vo
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Fireworks)
Umožňuje snímať zábery so správnymi nastaveniami
pre scény pobrežia mora alebo jazera.
Vyhľadávanie
operácie
(Beach)
Umožňuje snímanie záberov vášho miláčika pri
najlepších nastaveniach.
Obsah
(Pet)
Fotoaparát zvolí režim Macro, ktorý umožňuje
snímať naaranžované jedlá v lahodných a jasných
farbách.
Poznámka
• Ak snímate zábery pomocou režimov
(Twilight Portrait), (Twilight) alebo
(Fireworks),
rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby
sa predišlo rozmazávaniu.
37SK
Funkcie, ktoré môžete použiť vo výbere scény
—
—
—
—
—
Vyhľadávanie
operácie
Flash
—
Self-Timer
—
Burst Settings
—
Close Focus
—
—
—
—
—
EV
—
—
White Balance
—
—
Focus
—
—
Metering Mode
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
Face Detection
*4
—
—
—
*1 —
—
*4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*2 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
Index
Soft Skin
Effect
*1
*2
*3
*4
—
—
—
ISO
Anti Blink
—
—
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Smile Shutter
Obsah
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, –
indikuje nastavenia, ktoré nie je možné zmeniť.
Pre „Flash“ a „Self-Timer“ príslušné ikony indikujú dostupné režimy. V závislosti od
zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
[Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance].
Možnosť [Off] nie je pre [Soft Skin Effect] dostupná.
[When touched] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].
38SK
Underwater iSweep Panorama
2
t
(Settings) t
t [Housing] t [On]
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Main Settings)
3 Vložte fotoaparát do puzdra.
4
(Underwater iSweep Panorama)
5 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý
chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte.
Táto časť nebude prevzatá
Vodiaca
lišta
Index
6 Panorámujte fotoaparátom až na koniec
sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD
displeji.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(REC Mode) t
Obsah
Ak je fotoaparát uložený v puzdre (napríklad nepremokavého obalu Marine Pack),
nasníma viaceré zábery počas oblúkovitého pohybu fotoaparátu, čím umožní vytvorenie
panoramatického záberu zo zložených záberov. Fotoaparát tiež automaticky rozpoznáva
tváre ľudí alebo pohybujúce sa objekty.
Poznámky
• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví
sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie a zaznamenajte celý
panoramatický záber.
• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne
zachytená.
• Za slabých svetelných podmienok môžu byť panoramatické zábery rozmazané, alebo snímanie
nemusí byť úspešné.
• Pri blikajúcom osvetlení nebudú jas alebo farba zloženého záberu vždy rovnaké.
• Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do
jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/
AF a snímajte znovu.
• Inteligentné panoramatické snímanie pod vodou nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:
– Keď sú objekty príliš blízko k fotoaparátu
– Zábery s malým kontrastom
– Zábery s nepretržitou zmenou
• Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:
– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.
– Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.
39SK
Zoom
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Môžete zväčšiť záber počas snímania. Funkcia optického zoomu fotoaparátu dokáže
zväčšiť zábery až 4×.
Poloha T
Pohybom ovládača zoomu (W/T) do polohy T zoom
zväčšíte a pohybom do polohy W zoom zmenšíte.
• Keď rozsah zoomu prekročí hodnotu 4×, pozrite str. 114.
Poloha W
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Index
• Počas snímania videozáznamu fotoaparát približuje obraz pomaly.
• Zoom sa zaaretuje v polohe W (širokouhlý záber) v nasledujúcich situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
Vyhľadávanie
operácie
2 Posuňte ovládač zoomu (W/T).
40SK
Prezeranie statických záberov
Obsah
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) prepnite na
2 Vyberte záber pomocou
/
.
Počas prehliadania je možné vykonať nasledujúce úkony posunutím prsta po LCD
displeji.
Spôsob ovládania
Zobrazí nasledujúci/
predchádzajúci záber
Ťahajte vpravo alebo vľavo
Plynule zmení záber
(nasledujúci/predchádzajúci
záber)
Pokračujte v tlačení a ťahajte
vpravo alebo vľavo
Počas prehrávania zobrazí
indexovú obrazovku
záberov
Ťahajte nahor
Index
zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Činnosť
Vyhľadávanie
operácie
zTipy pre ovládanie ťahaním
Tento fotoaparát vytvára databázový súbor záberov na pamäťovej karte pre
zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Ak fotoaparát rozpozná zábery, ktoré nie sú
zaregistrované v databázovom súbore záberov na pamäťovej karte, zobrazí sa
obrazovka pre registráciu s hlásením „Files found which were not recognized Import
files“. Ak chcete prezrieť nezaregistrované zábery, zaregistrujte ich voľbou [OK].
• Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa použije
akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa nezaregistrujú všetky dáta, alebo sa
môžu dáta poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora.
41SK
Playback Zoom
Obsah
Táto funkcia slúži na prehrávanie zväčšeného záberu.
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
prepnite na režim prehrávania.
Záber sa zväčší na dvojnásobok predchádzajúcej
veľkosti s dotknutou oblasťou v strede. Záber tiež
môžete zväčšiť posunutím ovládača zoomu (W/T)
do polohy T.
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého záberu
3 Nastavte rozsah zoomu a polohu.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa oblasti, ktorú chcete zväčšiť.
Každým dotykom na displej sa záber ďalej zväčšuje.
Činnosť
Ťahajte nahor/nadol/vpravo/
vľavo
Zmení polohu zoomu.
/
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Zmení rozsah zoomu.
Zruší zoom počas prehrávania.
zUloženie zväčšených záberov
t [Retouch] t
Index
Zväčšeny záber môžete uložiť pomocou funkcie orezania (
[Trimming (Resize)]).
42SK
Wide Zoom
(Wide Zoom).
3 Širokouhlé priblíženie zrušíte opätovným
dotykom
(Wide Zoom).
Poznámka
Index
• Širokouhlé priblíženie nie je k dispozícii pre nasledujúce obrazové súbory:
– Videozáznamy
– Panoramatické zábery
– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine
– Zábery s pomerom 16:9
– 3D zábery
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2 Dotknite sa položky
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
V režime samostatného záberu sa statické zábery nasnímané pri pomere strán 4:3
prehrávajú po celej ploche LCD displeja. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť
záberu mierne zrezané.
43SK
Dočasne otočené zobrazenie
(Prehrávanie) prepnite na
3 Ak chcete zrušiť zobrazenie, znova sa dotknite
(Dočasne otočené zobrazenie).
Poznámky
Index
• Dočasne otočené zobrazenie nie je k dispozícii pre tieto zábery:
– Videozáznamy
– Panoramatické zábery
– Zábery s horizontálnou orientáciou
• Dotykom na / sa zruší dočasne otočené zobrazenie.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2 Zvoľte záber orientovaný na výšku t dotknite
sa
(Dočasne otočené zobrazenie).
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia sa používa v režime samostatného záberu na dočasné otočenie a zväčšenie
záberu na displeji.
44SK
Obsah
Prehliadanie sekvenčných
záberov
Zobrazia sa sekvenčné zábery.
1 Stlačením tlačidla
(Prehliadanie) prepnite na režim prehliadania.
/
Vyhľadávanie
operácie
2 Sekvenčné zábery zvoľte pomocou
.
Činnosť
Dotknite sa položky
Zoskupí sekvenčné zábery, potom prehráva len hlavné
zábery.
Zobrazenie sa prepína medzi zobrazením samostatného
záberu a zobrazením náhľadu záberu vždy, keď sa dotknete
displeja.
Dotknite sa položky
Sekvenčné zábery si môžete prezrieť ako videozáznam
naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava.
Index
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Dotknite sa požadovaného tlačidla prehliadania
podľa režimu prehliadania.
Poznámka
• Sekvenčné zábery si môžete prezrieť ako videozáznam len po nastavení [View Mode] na [Date
View] a [Display Burst Group] na [Display Main Image Only].
45SK
Pokračovanie r
zZobrazenie záberov sekvenčnej skupiny vedľa seba
Obsah
Ak sa dotknete
, zobrazí sa len hlavný záber. Nasledujúcim postupom môžete
zobraziť zoradenie záberov.
Hlavný záber
Zobrazenie náhľadu
Zobrazenie samostatného
záberu
Vyhľadávanie
operácie
Záber zobrazený vyššie
1Zobrazte hlavný záber v režime prehliadania a potom sa dotknite
Zábery sú zobrazené v indexe.
/
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2Dotykom
.
zobrazíte jednotlivé zábery v sekvenčnej skupine.
• Záber, ktorý chcete zobraziť môžete zvoliť aj dotykom miniatúrneho náhľadu záberu
v spodnej časti LCD displeja.
3Zobrazenie sa prepína medzi zobrazením samostatného záberu a zobrazením
náhľadu záberu vždy, keď sa dotknete displeja.
4Dotykom na
zrušte zobrazenie.
zPrezeranie sekvenčných záberov ako videozáznam
Ak chcete prezerať sekvenčné zábery nepretržite ako videozáznam, dotknite sa
a potom nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava tak, ako je to znázornené.
,
Index
naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava
Nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava
so stredom fotoaparátu ako osou.
46SK
Prezeranie videozáznamov
(Prehrávanie) prepnite na
2 Videozáznam vyberte pomocou
3 Dotknite sa
Obsah
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
/
.
na LCD displeji.
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Činnosť
Ovládanie hlasitosti
Nastavte hlasitosť pomocou
alebo
m
Rýchly posun vzad
Dotknite sa u alebo LCD
displeja
Normálne prehrávanie/Pauza
M
Rýchly posun vpred
y
Pomalé prehrávanie
.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
.
Preskočí na začiatok videozáznamu
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa dotknete LCD displeja počas prehrávania, zobrazia
sa tlačidlá funkcií.
Poznámka
• Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.
Index
zZobrazenie len videozáznamov na indexovej obrazovke
Na indexovej obrazovke si môžete prezrieť len miniatúrne náhľady videozáznamov
dotykom na
t
(View Mode) t
(Folder view (MP4)) alebo
(AVCHD view).
(Folder view (MP4))
Na indexovej obrazovke sa zobrazia miniatúrne náhľady
videozáznamov vo formáte MP4.
(AVCHD view)
Na indexovej obrazovke sa zobrazia miniatúrne náhľady
videozáznamov vo formáte AVCHD.
• Po prehraní súboru videozáznamu do konca fotoaparát automaticky spustí prehrávanie
nasledujúceho súboru videozáznamu.
47SK
3D funkcie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zábery nasnímané v režime
[Sweep Multi Angle]
Index
Prehliadanie
záberov
prostredníctvom
fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácie
Snímanie
Ak chcete nasnímať 3D zábery,
pomaly pohybujte fotoaparátom tak,
ako je to znázornené.
Zábery nasnímané v režime
[3D Sweep Panorama]
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilný s 3D funkciami. 3D funkcie nainštalované v tomto
fotoaparáte sú [3D Sweep Panorama] a [Sweep Multi Angle]. 3D zábery nasnímané
v režime [3D Sweep Panorama] sa dajú prehliadať len prostredníctvom 3D TV prijímača,
pričom zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] sa dajú prehliadať
prostredníctvom tohto fotoaparátu aj 3D TV prijímača.
V tejto časti je popísaný rozdiel medzi režimom [3D Sweep Panorama] a režimom
[Sweep Multi Angle].
Viac podrobností nájdete na nasledujúcich stranách:
– 3D Shooting (str. 50)
– Stereoskopické prezeranie záberov nasnímaných v režime viacuhlového snímania
(str. 52)
– Prezeranie záberov na 3D TV prijímači (str. 53)
Nasnímané zábery sa zobrazia ako
normálne statické zábery. 3D zábery sa
nedajú prezrieť.
Stereoskopické zábery nasnímané v
režime [Sweep Multi Angle] si môžete
prezrieť naklonením fotoaparátu doprava
alebo doľava.
Bližšie informácie nájdete na str. 52.
Prehliadanie
záberov na 3D
TV prijímači
3D zábery nasnímané s veľkosťou záberu
(Standard) a
(Wide) sa dajú
prehliadať a prechádzať na 3D TV prijímači.
Bližšie informácie nájdete na str. 53.
Bližšie informácie nájdete na str. 53.
48SK
Pokračovanie r
zNázov súboru 3D záberu
Použitie
DSC0ffff.JPG
DSC0ffff.MPO
Na prehliadanie 3D záberov na
3D TV prijímači
Sweep Multi Angle
DSC0aaaa.JPG
DSC0aaaa.MPO
Na prehliadanie 3D záberov na
3D TV prijímači
DSC0ssss.JPG
DSC0ssss.MPO
Na prehliadanie 3D záberov
prostredníctvom fotoaparátu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Ak nasnímate 3D zábery v režime [Sweep Multi Angle], do počítača sa uložia nasledujúce
súbory.
– Súbory vo formáte JPEG a MPO (pre prehliadanie prostredníctvom fotoaparátu)
– Súbory vo formáte JPEG a MPO (pre prehliadanie na 3D TV prijímači)
• Ak vymažete súbor vo formáte JPEG alebo súbor vo formáte MPO, ktorý obsahuje 3D
záber, daný 3D záber sa nemusí zobraziť správne.
Vyhľadávanie
operácie
Názov súboru v počítači
3D Sweep Panorama
Obsah
3D záber sa skladá zo súborov vo formáte JPEG a MPO.
Ak importujete zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] a v režime [Sweep
Multi Angle] do počítača, obrazové dáta sa v počítači uložia nasledovne.
Index
49SK
3D Shooting
Obsah
Počas pohybu fotoaparátu sa nasnímajú viaceré zábery, ktoré sa potom zložia do 3D
záberu.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Vyhľadávanie
operácie
2
(REC Mode) t
(3D Shooting) t
(3D Sweep Panorama) alebo
(Sweep
Multi Angle)
3 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý
chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte.
(Shooting
Táto časť nebude prevzatá
4 Panorámujte fotoaparátom až na koniec
sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD
displeji.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pre
(3D Sweep Panorama) dotykom na
Direction) zmeňte smer snímania.
Vodiaca
lišta
Nasníma sa záber, ktorý je možné prehrať na 3D TV prijímači.
(Sweep Multi
Angle)
Nasníma sa záber, ktorý sa dá prehrať ako stereoskopický
záber naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava a záber,
ktorý sa dá prehrať na 3D TV prijímači.
Index
(3D Sweep
Panorama)
Poznámky
• V režime [Sweep Multi Angle] je možné zvoliť len rozmer panoramatického záberu [16:9(2M)].
• 3D snímanie nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:
– Keď je snímaný objekt veľký
– Pohybujúce sa objekty
– Keď je hlavný objekt príliš blízko fotoaparátu
– Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik
• 3D zábery pozostávajú zo súboru JPEG a súboru MPO. Ak sa ktorýkoľvek z týchto súborov
vymaže z vášho počítača, fotoaparát nemusí fungovať správne.
• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví
sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie, aby sa zaznamenal celý 3D
záber.
• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne
zachytená.
• Pri slabom osvetlení môžu byť zábery rozmazané.
• Je možné, že pri blikajúcom osvetlení, ako sú napríklad žiarivkové svetlá, nebude 3D snímanie
úspešné.
• Ak sú jas, farby alebo zaostrenie celkového zorného uhla 3D záberu a zorného uhla pri
zaaretovanej automatickej expozícii/automatickom zaostrovaní (AE/AF) značne rozdielne,
snímanie nebude úspešné. Ak sa to stane, zmeňte miesto zaaretovania automatickej expozície/
automatického zaostrovania (AE/AF) a skúste znova.
50SK
Pokračovanie r
zTipy pre snímanie 3D záberu
zRozsah snímania v režime viacuhlového snímania
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Určte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby sa zaaretovali zaostrenie, expozícia a vyváženie
bielej. Potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadoraz a pomaly pohybujte fotoaparátom
v horizontálnom smere.
Vyhľadávanie
operácie
Panoramatický záber snímajte tak, aby fotoaparát
opisoval oblúk konštantnou rýchlosťou smerom
indikovaným na LCD displeji.
Pre 3D zábery sú najvhodnejšie objekty v kľude.
Obsah
• 3D snímanie sa môže zrušiť v nasledujúcich situáciách:
– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly.
– Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu.
Index
Záber
Posuňte fotoaparát približne 45 stupňov doľava a doprava od objektu, na ktorý
chcete zaostriť.
51SK
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) prepnite na
2 Zvoľte záber nasnímaný v režime
Multi Angle) pomocou
/ .
.
4 Nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava.
5 Dotykom LCD displeja sa ukončí prehliadanie.
Poznámka
• 3D zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] sa nedajú prehliadať v 3D prostredníctvom
fotoaparátu.
Ak si chcete prezrieť zábery nasnímané v režime
[Sweep Multi Angle] stereoskopicky, nakloňte
fotoaparát doprava alebo doľava tak, ako je to
znázornené.
Index
zNaklonenie fotoaparátu doprava alebo doľava
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Dotknite sa položky
(Sweep
Vyhľadávanie
operácie
Stereoskopické zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] si môžete prezrieť
naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava.
Obsah
Stereoskopické prezeranie
záberov nasnímaných v režime
viacuhlového snímania
52SK
Obsah
Prezeranie záberov na 3D TV
prijímači
3D zábery uložené vo fotoaparáte v 3D formáte si môžete prezrieť po pripojení
fotoaparátu k 3D TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).
Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlačidlo
Vyhľadávanie
operácie
1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky).
(Prehrávanie)
Konektor HDMI
1 Do konektora HDMI
Viacvýstupový stojan
2 Do konektora HDMI
Index
Kábel HDMI
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
4 Stlačením tlačidla
5 Stlačením
/
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
zvoľte zábery nasnímané v režime
6 Dotknite sa položky
(3D Shooting)
(3D Viewing).
7 Dotknite sa položky [OK].
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV
prijímači.
8 Dotykom na
/
na LCD displeji fotoaparátu
zvoľte požadovaný režim.
53SK
Pokračovanie r
Scroll Playback
Nepretržite sa zobrazujú len 3D zábery.
Dotykom / zobrazte nasledujúci/
predchádzajúci záber.
Exit 3D Viewing
Ukončí sa 3D zobrazovanie.
Poznámky
Index
• Ak si zvolíte režim
(3D Viewing), zobrazovať sa budú len 3D zábery.
• Pri zobrazení záberu nasnímaného v režime [3D Sweep Panorama] s položkou [Shooting
Direction] nastavenou na [Up] alebo [Down] sa záber zobrazí na obrazovke TV prijímača
horizontálne.
• Dotknite sa
t
(Settings) t (Main Settings) a zvoľte [Auto] alebo [1080i] pre
[HDMI Resolution].
• Pípnutie je nastavené pevne na [Shutter].
• Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Pri pripojení
fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa neprodukujú žiadny obraz ani
zvuk. Takéto pripojenie tiež môže spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného
zariadenia.
• Táto funkcia nemusí pri niektorých TV prijímačoch pracovať správne. Napríklad,
prostredníctvom TV prijímača nemusí byť možné zobrazenie videozáznamu, výstup v 3D režime
alebo prehrávanie zvuku.
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Keď pripájate fotoaparát k TV prijímaču, použite kábel HDMI, ktorý je možné pripojiť
k minikonektoru na strane fotoaparátu a ku konektoru TV prijímača.
• Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času,
ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Continuous
Playback
Vyhľadávanie
operácie
• Pri prehliadaní 3D záberov nasnímaných
pri veľkosti záberu [16:9] nie je funkcia
[Scroll Playback] dostupná.
Obsah
Zobrazia sa posúvajúce sa zábery
nasnímané v režime 3D
panoramatického snímania. Dotykom
u zobrazte/pozastavte posúvajúce sa
zábery a dotykom / určte smer
posunu.
54SK
Easy Mode
Obsah
Umožňuje vám snímať statické zábery s minimom požadovaných funkcií.
Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
3
t
/
na
(Statický
(Easy Mode) t [OK]
Poznámky
zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania
Index
Smile Shutter: Dotknite sa (Úsmev).
Image Size:
t [Image Size] t Vyberte [Large]
alebo [Small]
Flash:
t [Flash] t Vyberte [Auto] alebo [Off]
Self-Timer:
t [Self-Timer] t Vyberte [Off]
alebo [On]
Exit Easy Mode:
t [Exit Easy Mode] t [OK]
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.
• Režim prehrávania sa tiež zmení na [Easy Mode].
Vyhľadávanie
operácie
2 Nastavte tlačidlo režimu
záber).
zInformácie o funkcii rozpoznania scény
Rozpoznanie scény pracuje v režime jednoduchého snímania. S použitím tejto
funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať
záber.
Ikona rozpoznania scény
• Fotoaparát rozpoznáva scény (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a
tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Landscape),
(Macro),
(Close
Focus) alebo
(Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí ikonu na LCD displeji.
Bližšie informácie nájdete na str. 80.
55SK
Movie shooting scene
Obsah
Umožňuje snímanie s prednastavenými hodnotami podľa scény, ak je fotoaparát v režime
videozáznamu.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
3
(REC Mode) t
(Movie Mode)
t
(Movie shooting scene) t
požadovaný režim
4 Stlačte tlačidlo spúšte.
(Auto)
Nastavenia sa upravia automaticky.
(Underwater) Umožňuje snímanie videozáznamu pod vodou v prirodzených
farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého obalu Marine
Pack).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
5 Zaznamenávanie videozáznamu ukončite opätovným stlačením tlačidla
spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
2
Index
56SK
Smile Shutter
Obsah
Ak fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa uvoľní automaticky.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Smile Shutter)
Vyhľadávanie
operácie
2
3 Počkajte na rozpoznanie úsmevu.
4 Snímanie úsmevu ukončite dotykom na
t
(Smile Shutter).
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu
Rámček rozpoznania tváre
Poznámky
Index
• Snímanie s použitím snímania úsmevu sa automaticky ukončí, keď sú pamäťová karta alebo
vnútorná pamäť plné.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálny zoom.
• Funkcia [Smile Shutter] nie je dostupná v týchto situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime nadradeného automatického snímania
– V režime rozostreného pozadia
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime videozáznamu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Keď úroveň úsmevu prekročí bod V na indikátore,
fotoaparát zaznamená zábery automaticky.
Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas režimu snímania
úsmevu, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do
režimu snímania úsmevu.
zNastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu
V režime snímania úsmevu sa zobrazuje tlačidlo, ktorým sa nastavuje citlivosť
rozpoznania úsmevu.
: Rozpozná veľký úsmev.
: Rozpozná normálny úsmev.
: Rozpozná aj mierny úsmev.
• V režime jednoduchého snímania je citlivosť rozpoznania úsmevu pevne nastavená na
[Normal Smile].
• Ak je [Display Settings] nastavená na [Off], nebude sa zobrazovať citlivosť rozpoznania
úsmevu.
57SK
Pokračovanie r
zRady pre lepšie zachytenie úsmevov
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje.
• Môžete si vybrať alebo zaregistrovať vybraný objekt pre rozpoznanie tváre pomocou [Face
Detection]. Po zaregistrovaní zvolenej tváre do pamäte fotoaparátu sa bude funkcia
rozpoznania úsmevu vykonávať len pre túto tvár. Ak chcete vykonať rozpoznanie úsmevu
pre inú tvár, dotknite sa tejto tváre (str. 83).
• Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať úsmev, nastavte citlivosť rozpoznania úsmevu na [Slight
Smile].
Obsah
Nezakrývajte si oči ofinou.
Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami,
slnečnými okuliarmi, atď.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát
a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči
majte zúžené.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev
sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete zuby.
1
Index
58SK
Movie button
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
.
3 Dotykom na
ukončite nahrávanie
videozáznamu.
Ukončiť snímanie videozáznamu môžete aj stlačením tlačidla spúšte.
Poznámka
zZmena formátu videozáznamu, kvality záberu alebo
veľkosti záberu
Movie format:
Index
Quality
(AVCHD):
Image Size
(MP4):
t
(Settings) t
(Shooting Settings) t [Movie
format] t [AVCHD] alebo [MP4]
(REC Mode) t
(Movie Mode) t
(Quality) t [AVC
HD 17M FH] alebo [AVC HD 9M HQ]
(REC Mode) t
(Movie Mode) t
(Image Size) t
[MP4 12M], [MP4 6M] alebo [MP4 3M]
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Tlačidlo videozáznamu nie je dostupné v týchto situáciách:
– Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter]
– V režime jednoduchého snímania
– Pri použití funkcie [Self-Timer]
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa položky
Obsah
Môžete rýchlo spustiť snímanie videozáznamov zo všetkých režimov nahrávania.
59SK
Flash
2
Obsah
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Flash) t požadovaný režim
(Auto)
(On)
(Slow
Synchro)
Blesk sa aktivuje vždy.
Blesk sa aktivuje vždy.
Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa
jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Blesk sa neaktivuje.
Poznámky
•
•
•
•
Index
Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol
.
Počas snímania záberov v slede nemôžete používať blesk.
[On] alebo [Slow Synchro] nie sú dostupné, ak je fotoaparát v režime inteligentného
automatického nastavenia alebo v režime nadradeného automatického nastavenia.
• [Flash] je nastavené na [Off] v týchto situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime rozostreného pozadia
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Off)
Bliká počas snímania pri slabom osvetlení alebo
v podmienkach s protisvetlom.
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
zKeď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia
„Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ, atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po
zvýraznení bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice (prach, peľ, atď.)
vo vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte režimy
(Anti Motion Blur) alebo (High Sensitivity) pri voľbe scény. ([Flash] je
nastavené na [Off].)
60SK
Flash
.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Easy Mode) t [OK]
3
t [Flash] t požadovaný režim
Bliká počas snímania pri slabom osvetlení alebo
v podmienkach s protisvetlom.
Off
Blesk sa neaktivuje.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
V režime jednoduchého snímania si vyberte nastavenie blesku z
Index
61SK
Self-Timer
Obsah
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
(Self-Timer) t požadovaný režim
(Off)
Samospúšť sa nepoužíva.
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie
pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
(2sec)
Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd.
(Self-portrait
One Person)
(Self-portrait
Two People)
Nastaví samospúšť na samospúšť autoportrétu.
Keď fotoaparát rozpozná určitý počet tvárí, ozve sa pípnutie
a spúšť sa uvedie do činnosti o 2 sekundy neskôr.
Poznámky
Index
• [Self-portrait One Person] ani [Self-portrait Two People] nie sú v režime Movie (Videozáznam)
dostupné.
• Samospúšť nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(10sec)
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
z Automatické snímanie so samospúšťou autoportrétu
Namierte objektív na seba, aby sa vaša tvár odrážala na LCD displeji. Fotoaparát
rozpozná objekty a potom sa spustí spúšť. Fotoaparát určí optimálnu kompozíciu
a zabráni, aby tváre boli vynechané z LCD displeja. Po pípnutí nehýbte
fotoaparátom.
• Pri tomto úkone môžete tiež snímať zábery stlačením tlačidla
spúšte.
62SK
Pokračovanie r
z Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Vyhľadávanie
operácie
• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po
stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich
bokoch.
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo
umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.
Obsah
Ak sa vaše ruky alebo telo pohnú, keď držíte fotoaparát a stláčate spúšť, vyskytne sa
„chvenie fotoaparátu“. Chvenie fotoaparátu sa často objavuje pri slabom osvetlení
alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako napríklad, pri podmienkach, ktoré sa
vyskytujú v režimoch
(Twilight Portrait) alebo (Twilight). V takomto prípade
zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce tipy.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
63SK
Self-Timer
vyberte nastavenie samospúšte.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Easy Mode) t [OK]
3
t [Self-Timer] t požadovaný režim
Samospúšť sa nepoužíva.
On
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie
pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Off
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
V režime jednoduchého snímania si z
Index
64SK
Shooting Direction
2
(Shooting Direction) t požadovaný smer
Panorámujte zľava doprava.
(Left)
Panorámujte sprava doľava.
(Up)
Panorámujte zdola nahor.
(Down)
Panorámujte zhora nadol.
• Možnosti [Up] a [Down] sa nedajú zvoliť, keď ste zvolili [16:9] v režime [3D Sweep Panorama].
• V režime [Sweep Multi Angle] je možné zvoliť len smer doprava.
Index
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Right)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Určte smer, v ktorom sa bude fotoaparát pohybovať horizontálne pri snímaní v režimoch
inteligentného panoramatického snímania, 3D panoramatického snímania alebo
inteligentného panoramatického snímania pod vodou.
65SK
Defocus Effect
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Background Defocus)
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
t
3
(Defocus Effect) t požadovaný
režim
(Low)
(High)
Pridá sa mierny efekt rozostrenia pozadia.
Pridá sa priemerný efekt rozostrenia pozadia.
Pridá sa silný efekt rozostrenia pozadia.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Mid)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Nastaví sa úroveň efektu rozostrenia pozadia pri snímaní v režime rozostrenia pozadia.
Index
66SK
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
t (Image Size),
(Panorama Image
Size) alebo
(Quality) t požadovaná veľkosť
Pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu
Použitie
Pre tlač až do formátu A3+
(3264×2448)
Pre tlač až do formátu A3
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu L/2L/A4
(640×480)
Pre e-mailové prílohy
(4000×2248)
Pre prezeranie na HDTV prijímači
a tlač až do formátu A4
(1920×1080)
Pre prezeranie na HDTV prijímači
Index
(4000×3000)
LCD displej
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
Vyhľadávanie
operácie
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení
záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je
možné zaznamenať.
Obsah
Image Size/Panorama Image
Size/Quality
Zábery sa zobrazujú
v pomere strán 4:3.
Zábery vyplnia celý
displej.
Poznámka
• Pri tlači statických záberov nasnímaných s pomerom strán 16:9 alebo panoramatických záberov
môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.
V režime jednoduchého snímania
Large
Nasníma zábery vo veľkosti [12M].
Small
Nasníma zábery vo veľkosti [5M].
67SK
(Standard)
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
4912 × 1080 (horizontálne).
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
3424 × 1920 (vertikálne).
(Wide)
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
7152 × 1080 (horizontálne).
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
4912 × 1920 (vertikálne).
Pri snímaní videozáznamu
Formát zaznamenávania videozáznamov (AVCHD)
Index
Čím väčšia je veľkosť záberu pre videozáznam, tým vyššia je jeho kvalita. Čím je
množstvo dát použitých za sekundu vyššie (priemerná bitová rýchlosť), tým plynulejší je
prehrávaný záber.
Zvoľte formát zaznamenávania videozáznamov dotykom na
t
(Settings) t
(Shooting Settings) t [Movie format] v režime snímania (str. 111).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Snímanie sa vykoná s rozlíšením
1920 × 1080 (horizontálne).
[16:9] je dostupné len pre 3D snímanie.
Vyhľadávanie
operácie
(16:9)
Obsah
Pri snímaní v režimoch inteligentného
panoramatického snímania/inteligentného
panoramatického snímania pod vodou/3D snímania
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenávajú vo formáte AVCHD,
pri približne 60 polsnímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo
50 polsnímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime
prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte
AVCHD.
Kvalita videozáznamu
Priemerná bitová
rýchlosť
Popis
AVC HD 17M FH
17 Mb/s
Sníma pri maximálnej kvalite
záberov veľkosti 1920×1080
AVC HD 9M HQ
9 Mb/s
Sníma pri vysokej kvalite záberov
veľkosti 1440×1080
68SK
Pokračovanie r
Formát zaznamenávania videozáznamov (MP4)
Veľkosť záberu pre
videozáznam
Popis
MP4 12M
12 Mb/s
Sníma pri veľkosti 1440×1080
MP4 6M
6 Mb/s
Sníma pri veľkosti 1280×720
MP4 3M
3 Mb/s
Sníma pri veľkosti VGA
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
Priemerná bitová
rýchlosť
Obsah
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sú zaznamenané vo formáte MPEG-4 pri
približne 30 rámčekoch/sek (zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo pri približne
25 rámčekoch/sek (zariadenia kompatibilné s 1080 50i), v progresívnom režime, so
zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4.
• Keď zvolíte veľkosť záberu [MP4 3M], vytvorí sa záber telefoto.
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte
a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci
na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore
počítača sa líši.
Veľkosť záberu: 12M
4000 pixelov × 3000 pixelov = 12 000 000 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
1
Pixely
Pixel
Index
Definície pixelov a veľkosti záberu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zInformácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita záberu, ale malá veľkosť súboru)
69SK
Burst Settings
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Burst Settings) t požadovaný režim
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
Zaznamená samostatný záber.
(High)
Postupne nasníma až 10 záberov za sekundu.
(Mid)
Postupne nasníma až 5 záberov za sekundu.
(Low)
Postupne nasníma až 2 zábery za sekundu.
Poznámky
Index
• [Burst Settings] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime nadradeného automatického nastavenia
– V režime rozostreného pozadia
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime videozáznamu
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– V režime jednoduchého snímania
• [Flash] je nastavené na [Off].
• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz nasníma maximálne 10 záberov.
• Interval snímania sa predlžuje v závislosti od nastavenia veľkosti záberu.
• [Focus], [White Balance] a [EV] sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa použijú aj pre
nasledujúce zábery.
• Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA].
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplnia vnútorná pamäť či pamäťová karta , režim
snímania záberov v slede sa zastaví.
• V podmienkach s pomalou rýchlosťou uzávierky sa sekvencia záberov za sekundu môže znížiť.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Off)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Po zatlačení spúšte fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii.
zInformácie o zaznamenávaní záberov nasnímaných
v slede
Po nasnímaní série záberov sa tieto zobrazia v rámčekoch na LCD displeji. Po
umiestnení všetkých záberov do rámčekov je záznam ukončený.
Záznam môžete ukončiť dotykom na [Cancel recording] t [OK].
Po ukončení sa zaznamenajú zábery v procese spracovania a záber zobrazený
v indexe.
70SK
Macro
Obsah
Toto nastavenie slúži na snímanie nádherných blízkych záberov malých objektov,
napríklad, hmyzu alebo kvetov.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Macro) t požadovaný režim
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
(Auto)
Používajte tento režim pre snímanie na blízke vzdialenosti.
Uzamknutý do polohy W: Približne 1 cm až 20 cm
Poznámky
Index
• [Macro] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime nadradeného automatického nastavenia
– V režime rozostreného pozadia
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime videozáznamu
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– V režime jednoduchého snímania
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
• Pri používaní režimu Close focus je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.
– Nie je možné používať funkcie rozpoznania scény alebo rozpoznania tváre.
– Tento režim je zrušený, ak vypnete elektrické napájanie alebo prepnete režim snímania do
iného režimu.
– V tomto režime je možné použiť len nastavenia režimu blesku [On] alebo [Off].
– Rýchlosť zaostrenia sa spomalí.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Close
Focus)
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených
objektov na blízke objekty.
Vyhľadávanie
operácie
2
71SK
EV
Obsah
Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(EV)
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
3 Dotykom na
[OK].
/
upravte expozíciu t
Poznámka
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Expozíciu môžete tiež upraviť dotykom na z na lište
upravenia a ťahaním doprava alebo doľava.
Vyhľadávanie
operácie
2
zNastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov
Index
Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla
Belavý záber
Nižšie nastavenie EV –
Správna expozícia
Vyššie nastavenie EV +
Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla
Tmavší záber
72SK
ISO
Obsah
Nastavuje svetelnú citlivosť, ak je fotoaparát v režime automatického programu, alebo ak
výber scény je nastavený na
(Underwater).
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(ISO) t požadované číslo
Nastaví citlivosť ISO automaticky.
(Auto)
/
/
/
/
/
Poznámka
• Môžete si vybrať len z [ISO AUTO], [ISO 125] až [ISO 800], ak je režim snímania nastavený na
režim snímania záberov v slede.
zÚprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa
obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Index
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká,
zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri
snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením
citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
z Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený stabilne, objekt sa počas expozície pohne,
takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný. Otrasy fotoaparátu sa redukujú
automaticky, avšak funkcia neredukuje účinne rozmazanie objektu. Rozmazanie
objektu sa vyskytuje často pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky.
V takomto prípade zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce tipy.
• Zvoľte vyššiu citlivosť ISO, aby sa mohla zvýšiť
rýchlosť uzávierky (skrátiť expozičný čas).
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere
scény.
73SK
White Balance
Obsah
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď
má záber neprirodzené farby.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
Vyhľadávanie
operácie
2
(White Balance)
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
3 Dotknite sa požadovaného režimu t [OK]
Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby
vyzerali prirodzene.
Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom
počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových
tabuliach, ohňostrojoch, atď.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom
mieste.
(Fluorescent
White Balance 1)
(Fluorescent
White Balance 2)
(Fluorescent
White Balance 3)
[Fluorescent White Balance 1]: Upravuje nastavenie pre biele
osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent White Balance 2]: Upravuje nastavenie pre
prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent White Balance 3]: Upravuje nastavenie pre
denné biele osvetlenie pri žiarivke.
n
(Incandescent)
Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom
osvetlení, ako napríklad, vo fotoateliéri.
(Flash)
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
(One Push)
Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného
zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva
východiskovou bielou farbou. Tento režim použite v prípade,
že nastavenie [Auto] ani iné nastavenia neposkytujú verné
farby.
(One Push
Set)
Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime
[One Push].
Index
(Daylight)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Auto)
74SK
Pokračovanie r
Poznámky
t
(White Balance) t [One Push Set] t [Capture]
Displej na okamih sčernie a po nastavení a uložení vyváženia bielej farby do pamäte sa
opäť zobrazí obrazovka pre záznam.
Index
2
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Nasnímajte biely objekt, ako kúsok papiera tak, aby vyplnil displej
v rovnakých svetelných podmienkach v akých bude snímaný objekt.
Vyhľadávanie
operácie
Zachytenie východiskovej bielej farby v režime
[One Push Set]
Obsah
• [White Balance] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:
– V režime inteligentného automatického nastavenia
– V režime nadradeného automatického nastavenia
– V režime rozostreného pozadia
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime jednoduchého snímania
• [Flash] v [White Balance] nie je dostupný v týchto situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime videozáznamu
– Ak je výber scény nastavený na režimy
(Anti Motion Blur),
(Hand-held Twilight),
(High Sensitivity)
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White
Balance 2] alebo [Fluorescent White Balance 3].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na [Auto].
• Keď je položka [Flash] nastavená na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa dá nastaviť
len na [Auto], [Flash], [One Push] alebo [One Push Set].
• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.
Poznámky
• Ak počas snímania bliká indikátor
, nastavenie vyváženia bielej farby buď nebolo nastavené
alebo sa nedá nastaviť. Použite automatické vyváženie bielej farby.
• Netraste ani nepôsobte silou na fotoaparát, keď prebieha [One Push Set].
• Keď je blesk [Flash] nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej sa nastaví na stav
s vyžarovaním blesku.
• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú
uložené oddelene.
zÚčinky svetelných podmienok
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne
pomocou funkcie vyváženia bielej farby.
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do zelena
Sčervenanie
75SK
Underwater White Balance
t
2
(Underwater White Balance)
3 Požadovaný režim t [OK]
(Underwater
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná modrá farba.
(Underwater
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná zelená farba.
(One Push)
Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného
zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva
východiskovou bielou farbou. Tento režim použite v prípade,
že nastavenie [Auto] ani iné nastavenia neposkytujú verné
farby.
(One Push
Set)
Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime
[One Push] (str. 75).
1)
2)
Index
Farebné tóny sa automaticky upravia pre podmienky pod
vodou tak, aby farby vyzerali prirodzene.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Nastaví sa farebný tón, keď je fotoaparát nastavený na režim
(Underwater) pri výbere
scény, na režim
(Underwater) pri [Movie shooting scene] alebo na režim
(Underwater iSweep Panorama).
Poznámky
• V závislosti od farby vody nemusí funkcia Underwater White Balance pracovať správne ani
vtedy, keď zvolíte [Underwater 1] alebo [Underwater 2].
• Keď je blesk [Flash] nastavený na [On], vyváženie bielej pod vodou je možné nastaviť len na
[Auto], [One Push] alebo [One Push Set].
• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.
• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú
uložené oddelene.
76SK
Focus
2
t
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Focus) t požadovaný režim
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
(Multi AF)
Index
Automaticky zaostrí na objekt
v prostriedku zameriavacieho rámčeka.
Použitím spoločne s funkciou
uzamknutia AF môžete vytvoriť
požadovanú kompozíciu záberu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Automaticky zaostrí na objekt po celej
ploche zameriavacieho rámčeka.
Keď v režime snímania statického záberu
stlačíte spúšť len do polovice, zobrazí sa
okolo zaostrenej oblasti zelený rámček.
• Keď je aktívna funkcia rozpoznania tváre,
Zameriavací rámček
AF (Automatické zaostrenie) pracuje
AF zóny
s prioritou na tváre.
• Keď je režim výber scény nastavený na scénu
(Underwater),
činnosť zaostrenia sa upraví pre snímanie pod vodou. Keď sa pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice dosiahne zaostrenie, zobrazí sa
veľký rámček v zelenej farbe.
(Center AF)
Obsah
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia
zaostrenia.
Zameriavací rámček
AF zóny
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý
objekt alebo úzku oblasť. Použitím
spoločne s funkciou uzamknutia AF
môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu
záberu. Držte fotoaparát stabilne, aby sa
neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček
AF zóny
77SK
Pokračovanie r
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Dotykom na displej sa zobrazí rámček a stlačením
tlačidla spúšte do polovice sa rámček dostane do
ohniska.
Toto zaostrovanie sa zruší dotykom .
Vyhľadávanie
operácie
zRýchly výber prioritného objektu
Obsah
• Pri použití funkcií [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je nastavenie zameriavacieho rámčeka
AF zóny vypnuté a zameriavací rámček AF zóny sa namiesto toho zobrazuje ako bodkovaná
čiara. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.
• Ak nastavíte režim zaostrenia na iný režim ako [Multi AF], funkcia [Face Detection] sa nastaví
pevne na možnosť [When touched].
• [Focus] je nastavené na [Multi AF] v týchto situáciách:
– V režime inteligentného automatického nastavenia
– V režime nadradeného automatického nastavenia
– V režime rozostreného pozadia
– V režime videozáznamu
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– V režime jednoduchého snímania
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
– Ak nastavíte zaostrenie dotykom na LCD displej
• Ak sa aktivuje zaostrovanie sledovaného objektu, fotoaparát bude prednostne zaostrovať na
objekt, ktorý sa má sledovať.
Index
78SK
Metering Mode
Obsah
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Metering Mode) t požadovaný
režim
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria
zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu
(meranie s viacerými modelmi).
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe
jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené
meranie).
(Spot)
Odmeria iba jednu časť daného
objektu (bodové meranie). Túto
funkciu je vhodné použiť, keď je za
snímaným objektom svetlé pozadie,
alebo keď je medzi objektom
a pozadím veľký kontrast.
Zameria sa na objekt
Index
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Multi)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Poznámky
• V režime videozáznamu nie je možné zvoliť možnosť [Spot].
• Ak nastavíte režim merania na inú možnosť ako [Multi], funkcia [Face Detection] je pevne
nastavená na [When touched].
• [Metering Mode] je nastavené na [Multi] v týchto situáciách:
– V režime inteligentného automatického nastavenia
– V režime nadradeného automatického nastavenia
– V režime rozostreného pozadia
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– V režime jednoduchého snímania
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
79SK
Scene Recognition
Príklad záberu
s aktivovaným režimom
(Backlight).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
(REC Mode) t
Adjustment)
3
t
(Scene Recognition) t
požadovaný režim
Vyhľadávanie
operácie
Ikona rozpoznania scény a sprievodca
Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy scén.
Keď fotoaparát určí optimálnu scénu, zobrazí
príslušnú ikonu a sprievodcu.
(Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight
using a tripod),
(Backlight),
(Backlight
Portrait),
(Landscape),
(Macro),
(Close Focus),
(Portrait)
Obsah
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber.
Ak sa rozpozná pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa znížilo rozmazanie
objektu (Detekcia pohybu).
(Intelligent Auto
Index
(Auto)
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia a nasníma záber.
(Advanced)
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia. Ak fotoaparát rozpozná scény (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky
zmení nastavenia a nasníma ďalší záber.
• Keď snímate dva zábery za sebou, značka + na ikone
sa zmení
na zelenú.
• Pri snímaní dvoch záberov sa tieto zobrazia jeden vedľa druhého
okamžite po nasnímaní.
• Keď je zobrazená funkcia [Anti Blink], automaticky sa nasnímajú
2 zábery a automaticky sa zvolí záber, na ktorom sú oči otvorené.
Podrobnosti o funkcii Anti Blink si pozrite v časti „Čo je to funkcia
Anti Blink?“.
80SK
Pokračovanie r
Poznámky
Prvý záber*
Index
V režime [Advanced] pri rozpoznaní scén (Twilight), (Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), ktoré majú
sklon k rozmazávaniu, fotoaparát nasníma dva zábery za sebou, pričom nastavenia sa
líšia nasledujúcim spôsobom.
Z dvoch nasnímaných záberov si môžete vybrať požadovaný záber.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
toho, ktorý sa vám páči (režim Advanced)
Vyhľadávanie
operácie
zSnímanie dvoch záberov s rôznymi nastaveniami a voľba
Obsah
• Funkcia rozpoznania scény nepracuje, ak snímate zábery pomocou digitálneho zoomu.
• [Scene Recognition] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:
– V režime nadradeného automatického nastavenia
– V režime jednoduchého snímania
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
– Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]
– Pri snímaní záberov v slede
•
(Portrait),
(Twilight Portrait) alebo
(Backlight Portrait) sa nerozpoznajú
v nasledujúcich situáciách:
– V režime zaostrenia sledovaného objektu
– Keď je [Face Detection] nastavená na [When touched]
• Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off].
•
(Twilight using a tripod) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj napriek
upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie.
(Twilight using a tripod) môže niekedy spôsobiť pomalú rýchlosť
• Rozpoznanie scény ako
uzávierky. Počas snímania nepohybujte fotoaparátom.
• Ikona rozpoznania scény sa objaví bez ohľadu na [Display Settings].
• Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.
Druhý záber
Sníma v režime pomalej synchronizácie Snímanie so zvýšenou citlivosťou
a obmedzenými otrasmi
Sníma v režime pomalej
synchronizácie, pričom tvár osvetlená
bleskom slúži ako smerodajná
Snímanie so zvýšenou citlivosťou
a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži
ako smerodajná
Sníma v režime pomalej synchronizácie Snímanie s ešte pomalšou rýchlosťou
uzávierky bez zvýšenia citlivosti
Snímanie s bleskom
Sníma s upraveným jasom a kontrastom
pozadia
Snímanie s použitím tváre osvetlenej
bleskom ako smerodajnej
Sníma s upraveným jasom a kontrastom tváre
a pozadia
* Keď je položka [Flash] nastavená na [Auto].
zČo je to funkcia Anti Blink?
Pri nastavení na režim [Advanced] fotoaparát v prípade rozpoznania scény
(Portrait) automaticky nasníma dva zábery za sebou*. Fotoaparát automaticky
zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli. Ak sú oči
zatvorené na oboch záberoch, zobrazí sa hlásenie „Blinked eye detected“.
* okrem prípadu, keď blysne blesk alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky
81SK
Soft Skin Effect
Obsah
Keď sa aktivuje funkcia rozpoznania tvárí, nastaví sa možnosť použitia efektu mäkšieho
podania pleti, ako aj úroveň efektu.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Soft Skin Effect) t požadovaný
režim
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
Efekt mäkšieho podania pleti sa nepoužije.
(Low)
Pridá sa jemný efekt mäkšieho podania pleti.
(Mid)
Pridá sa mierny efekt mäkšieho podania pleti.
(High)
Pridá sa silný efekt mäkšieho podania pleti.
Poznámky
• [Off] nie je dostupná, keď je výber scény nastavený na režim
(Soft Skin).
• Účinok funkcie [Soft Skin Effect] nemusí byť viditeľný, a to v závislosti od objektu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Off)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Index
82SK
Face Detection
Rámček rozpoznania tváre (biely)
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Face Detection) t požadovaný
režim
V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje
pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja.
(When
touched)
(Auto)
Rozpozná tvár, keď sa na displeji dotknete oblasti s tvárou.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
t
2
Vyhľadávanie
operácie
Rámček rozpoznania tváre (oranžový)
Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný
a nastaví zaostrenie podľa priority. Farba rámčeka rozpoznania tvárí pre hlavný
objekt sa zmení na oranžovú
. Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa
pri stlačení spúšte do polovice zmení na zelený.
Obsah
Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky
zaostriť.
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult
Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej
osoby.
Index
(Child
Priority)
Poznámky
• [Face Detection] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime videozáznamu
– V režime jednoduchého snímania
• [When touched] nie je dostupná, ak je [Self-Timer] nastavená na [Self-portrait One Person] alebo
[Self-portrait Two People].
• Funkciu [Face Detection] môžete zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na [Multi
AF], alebo keď je režim merania nastavený na [Multi].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálneho zoomu.
• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov.
• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.
• Počas snímania v režime snímania úsmevu je funkcia [Face Detection] automaticky nastavená na
[Auto] aj vtedy, keď je nastavená na [When touched].
83SK
Pokračovanie r
zZaregistrovanie prioritnej tváre (Pamäť zvolenej tváre)
3Dotykom na
zrušte registráciu tváre.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Po každom dotyku inej tváre sa táto zaregistruje ako prioritná tvár.
• Ak odpojíte akumulátor od fotoaparátu alebo necháte na niekoľko dní vypnuté napájanie,
registrácia tvárí sa resetuje.
• Ak sa aktivuje zaostrovanie sledovaného objektu, nastavenia registrácie tvárí sa resetujú.
• Keď zaregistrovaná tvár zmizne z LCD displeja, fotoaparát sa vráti k nastaveniu zvolenému
funkciou [Face Detection]. Keď sa zaregistrovaná tvár znova objaví na LCD displeji,
fotoaparát zaostrí na zaregistrovanú tvár.
• Zaregistrovanú tvár nemusí byť možné rozpoznať správne v závislosti od okolitého jasu,
účesu objektu, a pod.
• Keď sa používa funkcia snímania úsmevu a je zaregistrovaný rámček rozpoznania tváre,
funkcia rozpoznania úsmevu sa vykoná len na zaregistrovanej tvári.
• V režime jednoduchého snímania, alebo ak je [Self-Timer] nastavená na [Self-portrait One
Person] alebo [Self-portrait Two People], nie je možné zaregistrovať prioritnú tvár.
Vyhľadávanie
operácie
2Po každom dotyku inej tváre sa táto zaregistruje ako
prioritná tvár.
Obsah
Normálne fotoaparát zvolí tvár pre zaostrenie automaticky podľa nastavenia [Face
Detection], môžete však zvoliť a zaregistrovať tvár, ktorej sa má priradiť priorita.
1Dotknite sa tváre, ktorú chcete zaregistrovať ako
prioritnú pre rozpoznanie tváre.
Vybraná tvár je zaregistrovaná ako prioritná a farba
rámčeka sa zmení na oranžovú
.
Index
84SK
Anti Blink
2
3
(REC Mode) t
(Soft Skin) alebo
t
(Scene Selection) t
(Soft Snap)
(Anti Blink) t požadovaný režim
Keď je funkcia rozpoznania tváre aktívna, funkcia zabránenia
žmurknutiu pracuje tak, aby sa zaznamenali zábery
s objektom s otvorenými očami.
(Off)
Nepoužíva funckiu zabránenia žmurknutiu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Keď je počas snímania záberu režim výberu scény nastavený na režim
(Soft Skin)
alebo
(Soft Snap), fotoaparát automaticky nasníma dva zábery za sebou. Fotoaparát
automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli.
Poznámky
Index
• Funkcia zabránenia žmurknutiu nefunguje v nasledujúcich prípadoch.
– Pri použití blesku
– Pri snímaní záberov v slede
– Keď nefunguje funkcia rozpoznania tváre
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu
• V závislosti od situácie funkcia zabránenia žmurknutiu niekedy nefunguje.
• Keď je funkcia zabránenia žmurknutiu nastavená na [Auto] a zaznamenajú sa len zábery so
zatvorenými očami objektu, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“.
Snímanie zopakujte podľa potreby.
85SK
Display Settings
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Display Settings) t požadovaný
režim
Zobrazí tlačidlá funkcií.
(Off)
Nezobrazí tlačidlá funkcií.
nastavené na [Off]
Index
zZobrazenie tlačidiel funkcií, keď [Display Settings] je
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(On)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Obsah
Nastaví, či je v režime snímania potrebné zobraziť tlačidlá funkcií na LCD displeji.
Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahaním
doprava zobrazte tlačidlá funkcií.
86SK
Easy Mode
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Prehrávanie) prepnite na
(Easy Mode) t [OK]
Poznámky
• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.
• Režim snímania sa tiež zmení na [Easy Mode].
(Prezeranie)
(Delete) : Vymaže aktuálne zobrazený záber.
(Zoom) : Zväčší zobrazený záber.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Pri prezeraní statických záberov v režime jednoduchého snímania je text na obrazovke
prehrávania zväčšený, indikátory sú ľahšie viditeľné a je možné použiť menej funkcií.
• Polohu zoomu zmeníte ťahaním nahor, nadol, vpravo
alebo vľavo, alebo dotykom na / / / . Dotykom na
/ zmeňte mieru priblíženia.
Index
:
Aktuálne zobrazený záber vymažete dotykom na
[Delete Single Image].
Všetky zábery v tomto rozsahu dátumov alebo
priečinku vymažete dotykom na [Delete All Images].
režim jednoduchého snímania ukončíte dotykom na
[Exit Easy Mode].
• Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, [View Mode] je nastavené na [Date View].
87SK
Calendar
2
t
(Prehrávanie) prepnite na
(View Mode) t
3 Dotknite sa položky
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia vyberie dátum, ktorý sa prehrá na kalendári v prípade použitia režimu Date
View.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Date View] už nastavené.
(Date View)
(Calendar).
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
4 Vyberte si mesiac ktorý chcete zobraziť
pomocou
/ , potom sa dotknite
požadovaného dátumu.
Stránku zmeňte ťahaním miniatúr záberov zvoleného
dátumu nahor alebo nadol. Dotykom na záber sa vrátite
na obrazovku samostatného záberu pre tento záber.
Zábery pre zvolený dátum
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
Index
Poznámka
zZobrazenie kalendára potiahnutím prsta po LCD displeji
Počas prehliadania záberov v režime zobrazenia
dátumov je možné zobraziť kalendár aj dotykom hornej
časti LCD displeja a potiahnutím nadol.
88SK
Image Index
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Image Index).
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
3 Stránku zmeňte dotykom na displej a ťahaním
nahor alebo nadol.
Dotykom na záber na indexovej obrazovke sa vrátite na
obrazovku samostatného záberu pre tento záber.
V režime samostatného záberu je možné zmeniť počet miniatúrnych náhľadov
záberov dotykom na
t [Number of images in index] t [12-up] alebo [28-up].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zZmena počtu záberov v indexovom zobrazení
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa položky
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Táto funkcia slúži na zobrazenie viacerých záberov súčasne.
Index
89SK
Slideshow
Obsah
Zábery sa postupne automaticky prehrávajú.
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) prepnite na
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
Postupne sa prehrajú všetky zábery od zobrazeného až po
úplne posledný záber.
(Slideshow with
music)
Postupne prehráva statické zábery spolu s efektmi a hudbou.
Poznámka
• [Slideshow] nie je dostupná, ak je [View Mode] nastavená na [Folder view (MP4)] alebo
[AVCHD view].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Continuous
Playback)
Vyhľadávanie
operácie
(Slideshow) t požadovaný
2 Dotknite sa
režim.
Continuous Playback
2 Dotknite sa položky
(Slideshow) t [Continuous Playback].
Index
1 Výberom záberu spustite prehrávanie.
3 Dotykom na LCD displej ukončite plynulé prehrávanie a potom sa
dotknite [Exit Continuous Playback].
• Dotykom
alebo
na LCD displeji nastavíte hlasitosť videozáznamu.
Poznámka
• Ak [Display Burst Group] je nastavené na [Display Main Image Only], zobrazí sa len hlavný
záber.
zPrezeranie panoramatických záberov počas plynulého
prehrávania
Celý panoramatický záber sa zobrazí na 3 sekundy.
Cez panoramatické zábery môžete rolovať dotykom na
.
90SK
Slideshow with music
(Slideshow) t [Slideshow with music].
2 Dotknite sa požadovaného režimu t [Start].
Obsah
1 Dotknite sa položky
3 Ak chcete ukončiť prezentáciu, dotknite sa displeja a potom zvoľte [Exit
Slideshow].
• [Slideshow with music] nie je dostupné pre tieto zábery alebo v týchto situáciách:
– Panoramatické zábery
– 3D zábery nasnímané v [Standard] alebo [Wide]
All
Prehráva prezentáciu všetkých záberov podľa poradia.
This Date
Prehráva prezentáciu záberov s aktuálne vybraným rozsahom
dátumov, ak je režim prezerania nastavený na
(Date
View).
Folder
Prehráva prezentáciu záberov z aktuálne vybraného priečinku
v režime Folder View.
Simple
Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa zábery prepínajú
v prednastavenom intervale.
Interval prehrávania môžete upraviť v položke [Interval]
a dôkladne si tak vychutnať svoje zábery.
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény.
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s pohybom.
Index
Effects
Slúži na výber rýchlosti prehrávania a atmosféry prezentácií. Pokiaľ je doba
prehrávania videozáznamu dlhá, zoberie sa z neho záber, ktorý sa zobrazí.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Image
Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť. Keď sa na záznam záberov
používa vnútorná pamäť, toto nastavenie je stanovené pevne na [Folder].
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
Poznámka
• Keď je [Display Burst Group] nastavený na [Display Main Image Only], sekvenčné zábery sa
zobrazia nasledujúcim spôsobom.
– Keď je [Effects] nastavené na [Simple], zobrazí sa len hlavný záber.
– Keď je [Effects] nastavené na inú možnosť ako [Simple] a v sekvencii záberov nie sú viac ako
dva zábery, zobrazí sa len hlavný záber.
– Keď je [Effects] nastavené na inú možnosť ako [Simple] a v sekvencii záberov sú viac ako tri
zábery, zobrazia sa tri zábery obsahujúce aj hlavný záber.
91SK
Pokračovanie r
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple].
Music2
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic].
Music3
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish].
Music4
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu [Active].
Mute
Nepoužíva BGM.
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
Music1
Obsah
Music
Slúži na určenie hudby, ktorá sa má prehrávať počas prezentácií. Môžete zvoliť viac než
jednu skladbu hudobného pozadia. Dotykom na
si vypočujte jednotlivú BGM
(hudbu v pozadí). Dotykom alebo nastavíte hlasitosť hudby v pozadí (BGM).
• Videozáznamy sú prehrávané bez zvuku.
1 sec
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii [Simple].
3 sec
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Interval
Slúži na nastavenie intervalu prepínania obrazoviek. Toto nastavenie je pevne
stanovené na [Auto], ak sa nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects].
5 sec
10 sec
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú položku
[Effects].
Index
Auto
Poznámka
• Pre prehrávanie videozáznamu sú nastavenia intervalu neplatné.
Repeat
Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácií.
On
Nepretržite prehráva zábery.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
zVýber hudby v pozadí
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD alebo MP3
súborov do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Na prenos hudby je
potrebné do počítača nainštalovať softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky).
Bližšie informácie nájdete na str. 153 a 154.
• Do fotoaparátu je možné nahrať maximálne štyri skladby. (4 predvolené skladby (Music1 –
Music4) sa dajú nahradiť tými, ktoré ste preniesli.)
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru pre prehrávanie hudby na fotoaparáte je
približne 5 minút.
• Ak nie je možné prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným
okolnostiam, vykonajte príkaz [Format Music] (str. 132) a preneste hudobný súbor ešte raz.
92SK
Delete
Obsah
Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery.
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Delete) t požadovaný režim
(All but This Image)
Vymaže naraz všetky zábery z vybranej sekvenčnej
skupiny.
Po kroku 2 sa dotknite [OK].
(This Image)
Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
(Multiple Images)
Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.
Po kroku 2 postupujte nasledovne.
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
(All Images on This
Date)
(All in This Folder)
(All AVCHD files)
Index
1Dotknite sa záberu, ktorý chcete vymazať.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už
nebude možné vymazať žiadne ďalšie zábery.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste
odstránili značku .
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(All Imgs in This Burst
Group)
Vymaže zábery sekvenčnej skupiny iné ako vybraný
záber v režime zobrazenia sekvenčnej skupiny.
Po kroku 2 sa dotknite [OK].
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Vymažú sa naraz všetky zábery zo zvoleného rozsahu
dátumov alebo z daného priečinka, alebo všetky
AVCHD videozáznamy.
Po kroku 2 sa dotknite [OK].
Poznámka
• Keď sa vnútorná pamäť použije na snímanie záberov, režim zobrazenia sa nastaví na zobrazenie
priečinkov, pričom sa statické zábery a videozáznamy zobrazia v rovnakom priečinku.
V režime jednoduchého snímania
Delete Single Image
Vymaže aktuálne zobrazený záber.
Delete All Images
Vymaže naraz všetky zábery z vybraného rozsahu
dátumov alebo v danom priečinku.
93SK
Pokračovanie r
zPri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým
• Prepínať medzi indexovým režimom a režimom
samostatného záberu môžete aj v [Protect], [Send by
TransferJet] alebo [DPOF].
Vyhľadávanie
operácie
Keď zvolíte
(Multiple Images), môžete prepínať
obrazovku samostatného záberu a indexovú
obrazovku dotykom
/ .
Dotykom
na indexovej obrazovke sa vrátite na
obrazovku samostatného záberu a dotykom
na
obrazovke samostatného záberu sa vrátite na indexovú
obrazovku.
Obsah
režimom a režimom samostatného záberu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
94SK
Send by TransferJet
(Send by TransferJet) t požadovaný režim
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
3 Preneste zábery tesným priložením značiek
fotoaparáte a druhom zariadení.
(TransferJet) na
Keď sa nadviaže spojenie, ozve sa potvrdzujúci tón.
Odosiela práve zobrazený záber v režime
samostatného záberu.
(Multiple Images)
Môžete vybrať a odoslať viac záberov.
Po kroku 2 vykonajte nasledovné.
1Vyberte si záber na odoslanie a dotknite sa ho.
Opakujte vyššie uvedené kroky, až kým už nie sú
žiadne zábery na odoslanie.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste
odstránili značku .
Index
(This Image)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2
Vyhľadávanie
operácie
1 Vložte Memory Stick s TransferJet do fotoaparátu
a stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Obsah
TransferJet je bezdrôtová prenosová technológia na krátku vzdialenosť, ktorá umožňuje
prenášanie dát nastavením dvoch produktov, ktoré chcete, aby medzi sebou
komunikovali.
Ak chcete zistiť, či je váš fotoaparát vybavený funkciou TransferJet, skontrolujte značku
(TransferJet) v spodnej časti fotoaparátu.
Používanie Memory Stick s TransferJet (predáva sa osobitne) umožňuje prenos záberov
medzi zariadeniami kompatibilnými s TransferJet.
Viac informácií o TransferJet nájdete v návode na obsluhu dodanom s Memory Stick
s TransferJet.
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
Poznámky
• Prenášať je možné iba statické zábery.
• Naraz je možné preniesť až 10 záberov. Avšak pri 3D záberoch sa prenášajú súbor MPO aj súbor
JPEG. V závislosti od cieľového zariadenia je možné prijať až do 20 záberov.
t
(Settings) t
(Main Settings)
• Najskôr nastavte [TransferJet] na [On] voľbou
(str. 134).
t
(Settings) t
• Počas cestovania v lietadle nastavte [TransferJet] na [Off] voľbou
(Main Settings) (str. 134). Navyše, vždy dodržiavajte všetky predpisy týkajúce sa miesta, kde
sa fotoaparát používa.
• Spojenie sa preruší, ak prenos nie je možný v priebehu približne 30 sekúnd. Ak sa to stane, zvoľte
[Yes] a opäť nastavte fotoaparát a druhé zariadenie k sebe značkami
(TransferJet).
• Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátov s TransferJet sa v niektorých krajinách
a regiónoch nepredávajú kvôli miestnym právnym predpisom a nariadeniam.
• V krajinách a regiónoch iných, ako kde ste fotoaparát zakúpili, nastavte funkciu [TransferJet] na
[Off]. V závislosti od krajiny alebo regiónu sa môžu na používanie funkcie TransferJet vzťahovať
miestne obmedzenia týkajúce sa vysielania elektromagnetických vĺn.
95SK
Prijímanie záberov pomocou TransferJet
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
2 Ak chcete prijímať zábery, nastavte fotoaparát a zariadenie, ktoré
odosiela zábery značkami
(TransferJet) blízko k sebe.
Obsah
1 Stlačením tlačidla
Keď sa nadviaže spojenie, ozve sa potvrdzujúci tón.
• Odosielať alebo prijímať je možné iba zábery, ktoré je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Tento fotoaparát dokáže prijímať len súbory vo formáte JPEG a MPO.
• Ak sa počas ukladania objaví chyba obrazového databázového súboru, otvorí sa obrazovka
Recover Image Database File.
• Prehrajte zábery, ktoré nie je možné zaregistrovať do obrazového databázového súboru
pomocou [Folder view (Still)].
Značky
(TransferJet) na fotoaparáte a druhom zariadení nastavte blízko k sebe.
Index
• Prenosová rýchlosť a rozsah sa môžu meniť v závislosti od uhla, pod
ktorým sú značky
(TransferJet) nastavené proti sebe.
• Je možné, že bude potrebné zmeniť polohu/uhol fotoaparátu, aby sa
nadviazala komunikácia.
• Odosielanie a prijímanie dát je ľahšie, ak sú značky
(TransferJet) na oboch fotoaparátoch paralelne voči sebe, ako je
to znázornené na obrázku.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
z Tipy pre úspešné odosielanie a prijímanie údajov
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
z Používanie osobitne predávaných zariadení
kompatibilných s TransferJet
Používanie osobitne predávaných zariadení kompatibilných s TransferJet vám
umožní prenos záberov do počítača a svoju zábavu môžete rozšíriť o prenos údajov.
Viac informácií nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším zariadením
kompatibilným s TransferJet.
• Venujte pozornosť uvedeným bodom pre používanie zariadení kompatibilných
s TransferJet.
– Pred používaním nastavte fotoaparát do režimu prehrávania.
– Ak sa záber nezobrazí, zvoľte
t
(Settings) t
(Main Settings) a potom
nastavte [LUN Settings] na [Single].
– Keď je fotoaparát pripojený, nie je možné do neho ani údaje zapisovať, ani z neho údaje
mazať.
– Neodpájajte počas importovania záberov do „PMB“.
96SK
Paint
Obsah
Namaľuje alebo pridá pečiatky na statický záber a uloží ho ako nový súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
(Prehrávanie) prepnite na
(Paint)
Pri používaní vnútornej pamäte sa dotknite
ľavej strane LCD displeja.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
t
2
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Paint) na
3 Kreslite na záber pomocou kresliaceho pera (je
súčasťou dodávky).
4 Dotknite sa tlačidla
uloženého záberu.
/
t zvoľte veľkosť
Index
Tlačidlo
1
Uloženie
Uloží záber vo formátoch VGA alebo 5M do
vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu.
2
Pero
Nakreslenie znakov alebo grafiky.
3
Guma
Vykonávanie opráv.
4
Pečiatka
Pridanie pečiatky na záber.
Hrúbka/Pečiatky
Výber hrúbky pera alebo gumy alebo výber
pečiatky.
6
Farba
Výber farby.
7
Koniec
Ukončenie režimu kreslenia.
8
Rámček
Pridanie rámčeka.
Zvoľte požadovaný rámček pomocou
5
/
Činnosť
/
9
Návrat
Vrátenie poslednej akcie späť.
0
Vymazať všetko
Vymazanie všetkého kreslenia.
/ .
97SK
Pokračovanie r
Poznámka
Obsah
• Maľovanie ani pridávanie pečiatok nie je možné pri nasledujúcich záberoch:
– Panoramatické zábery
– 3D zábery
– Videozáznamy
– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
98SK
Retouch
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Prehrávanie) prepnite na
(Retouch) t požadovaný režim
3 Vykonajte retušovanie podľa postupu určeného
pre daný režim.
(Trimming
(Resize))
Zaznamená zväčšený/zmenšený
reprodukovaný záber.
(Red Eye
Correction)
Napraví efekt červených očí,
ktorý spôsobuje snímanie
s bleskom.
(Unsharp
masking)
Index
Po ukončení opravy efektu
červených očí sa dotknite [OK].
• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu efektu
červených očí.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Dotknite sa / t nastavte bod
pomocou v/V/b/B t
t
zvoľte veľkosť záberu pre uloženie
pomocou / t
t [OK]
• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od záberu.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Vyretušuje zaznamenaný záber a zaznamená ho ako nový súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
Umožňuje zaostriť záber vo
zvolenom rámčeku.
Dotknite sa oblasti (rámčeka)
požadovaného záberu, ktorá sa má
retušovať t
t [OK]
• V závislosti od záberu sa nemusí
vykonať dostatočná korekcia
a kvalita záberu sa môže znížiť.
Poznámka
• Retušovanie nasledujúcich záberov nie je možné:
– Panoramatické zábery
– 3D zábery
– Videozáznamy
– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine
99SK
3D Viewing
2
t
(Prehrávanie) prepnite na
(3D Viewing) t [OK]
zJednoduché nastavenie režimu prezerania 3D
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Fotoaparát môžete nastaviť na režim prezerania 3D
dotykom
v pravej hornej časti LCD displeja.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Zvoľte [3D Viewing], ak chcete prehrávať zábery nasnímané v 3D režime na 3D TV
prijímači. Fotoaparát pripojte k 3D TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa
osobitne) (str. 53).
Index
100SK
View Mode
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(View Mode) t požadovaný
režim
(Date View)
Zábery sa zobrazia podľa dátumu.
Zobrazia sa statické zábery.
(Folder view
(MP4))
Zobrazia sa videozáznamy vo formáte MP4.
(AVCHD view)
Zobrazia sa videozáznamy vo formáte AVCHD.
Poznámka
• Keď sa vnútorná pamäť použije na snímanie záberov, režim zobrazenia sa nastaví na zobrazenie
priečinkov, pričom sa statické zábery a videozáznamy zobrazia v rovnakom priečinku.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Folder view
(Still))
Vyhľadávanie
operácie
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Umožňuje vybrať si formát zobrazenia k prezeraniu záberov.
zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Index
Tento fotoaparát vytvára databázový súbor záberov na pamäťovej karte pre
zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Ak fotoaparát rozpozná zábery, ktoré nie sú
zaregistrované v databázovom súbore záberov na pamäťovej karte, zobrazí sa
obrazovka pre registráciu s hlásením „Files found which were not recognized Import
files“.
Ak chcete prezrieť nezaregistrované zábery, zaregistrujte ich voľbou [OK].
• Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa na registráciu
záberov použije akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa neprenesú všetky
dáta, alebo sa môžu dáta poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora.
101SK
Display Burst Group
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
3
t
(Prehrávanie) prepnite na
(View Mode) t
(Date View)
t
(Display Burst Group) t
požadovaný režim
(Display Main
Image Only)
Zoskupí sekvenčné zábery, potom prehráva len hlavné
zábery.
(Display All)
Prehráva všetky sekvenčné zábery po jednom.
zZobrazenie sekvenčných záberov
Spôsob ovládania
Činnosť
Dotknite sa
položky
Sekvenčné zábery sa zobrazia ako
videozáznam naklonením fotoaparátu
doprava alebo doľava.
Dotknite sa
položky
Sekvenčné zábery sa zobrazia vo
forme miniatúrnych náhľadov.
Zobrazenie sa prepína medzi
zobrazením samostatného záberu
a zobrazením náhľadu záberu vždy,
keď sa dotknete displeja.
Index
Keď je položka [Display Burst Group] nastavená na [Display Main Image Only],
zobrazí sa len hlavný záber zo skupiny sekvenčných záberov.
Ak fotoaparát zobrazí hlavný záber, ostatné zábery je možné zobraziť nasledujúcimi
spôsobmi.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Ak sa počas režimu snímania záberov v slede používa
rozpoznanie tváre, fotoaparát si vyberie a zobrazí optimálny
záber ako hlavný záber. Ak sa rozpoznanie tváre nepoužíva,
ako hlavný záber sa zobrazí prvý záber sekvenčnej skupiny.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Môžete si vybrať, či sa počas prehrávania budú zobrazovať len sekvenčné zábery
v skupinách alebo všetky zábery.
102SK
Protect
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) prepnite na
(Protect) t požadovaný režim
(This Image)
Umožňuje zvoliť a zapnúť ochranu skupiny záberov.
Po kroku 2 vykonajte nasledovné.
1Vyberte si záber, ktorý má byť chránený a dotknite sa ho.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné zapnúť ochranu žiadnych ďalších záberov.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste odstránili
značku .
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
(Set All on This
Date)
Index
(Set All in This
Folder)
Chránia sa všetky zábery v danom rozsahu dátumov alebo
v priečinku, alebo všetky AVCHD videozáznamy.
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Multiple
Images)
Zapne sa ochrana záberu, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Obsah
Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
(Set All AVCHD
files)
(Remove All on
This Date)
(Remove All in
This Folder)
Zruší sa ochrana všetkých záberov v danom rozsahu dátumov
alebo v priečinku, alebo všetkých AVCHD videozáznamov.
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
(Remove All
AVCHD files)
Poznámky
• Pri použití vnútornej pamäte sa pre statické zábery a videozáznamy zobrazené v rovnakom
priečinku používa Folder View.
• Keď je položka [Display Burst Group] nastavená na [Display Main Image Only], chránený bude
len hlavný záber zo skupiny sekvenčných záberov. Ak chcete chrániť všetky zábery, najskôr
nastavte položku [Display Burst Group] na [Display All] a potom nastavte ochranu.
103SK
DPOF
2
t
(Prehrávanie) prepnite na
t požadovaný režim
(This Image)
Umožňuje zvoliť a objednať tlač skupiny záberov.
Po kroku 2 vykonajte nasledovné.
1Vyberte záber, ktorý sa má vytlačiť, potom sa ho dotknite.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste odstránili
značku .
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Multiple
Images)
Objedná sa tlač záberu, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format –formát poradia digitálnej tlače) je funkcia
umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte, ktoré chcete neskôr vytlačiť.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka
(Poradie tlače).
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
(Set All in This
Folder)
(Remove All on
This Date)
(Remove All in
This Folder)
Nastaví poradie tlače všetkých záberov v rozsahu dátumov
alebo v priečinku.
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Index
(Set All on This
Date)
Zruší poradie tlače všetkých záberov v rozsahu dátumov alebo
v priečinku.
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Poznámky
• Značka
(Poradie tlače) sa nedá priradiť k nasledujúcim záberom:
– Videozáznamy
– Zábery vo vnútornej pamäti
• Značku
(Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.
104SK
Rotate
t
2
/
(Rotate)
t [OK]
Poznámky
Index
• Otočenie nasledujúcich záberov nie je možné:
– 3D zábery
– Videozáznamy
– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine
– Chránené statické zábery
• Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť.
• Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Pootočí statický záber. Túto funkciu použite na zobrazenie záberu s horizontálnou
orientáciou vo vertikálnej orientácii.
105SK
Volume Settings
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Volume Settings)
3 Hlasitosť nastavte dotykom
alebo
t
Hlasitosť môžete nastaviť aj dotykom z na lište
nastavenia hlasitosti a potiahnutím doprava alebo doľava.
alebo prezentácie
Prehrávanie
videozáznamu:
Prezentácia:
Index
Dotykom LCD displeja vyvolajte zobrazenie tlačidiel funkcií,
potom dotykom tlačidiel a potom
alebo
nastavte
hlasitosť.
Dotykom displeja vyvolajte zobrazenie obrazovky ovládania
hlasitosti a potom hlasitosť nastavte dotykom
alebo .
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zNastavenie hlasitosti počas prehrávania videozáznamu
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Slúži na nastavenie hlasitosti pre prezentáciu a prehrávanie videozáznamov.
106SK
Display Settings
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Display Settings) t požadovaný
režim
Zobrazí tlačidlá funkcií.
(Off)
Nezobrazí tlačidlá funkcií.
nastavené na [Off]
Index
zZobrazenie tlačidiel funkcií, keď [Display Settings] je
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(On)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Nastavuje, či sa budú tlačidlá funkcií zobrazovať na LCD displeji v režime prezerania.
Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahaním
doprava zobrazte tlačidlá funkcií.
107SK
Exposure data
Obsah
Týmto sa nastavuje to, či sa budú alebo nebudú zobrazovať údaje o expozícii aktuálne
zobrazeného súboru.
Exposure data
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Exposure data) t požadovaný
(On)
Zobrazia sa údaje o expozícii na LCD displeji.
(Off)
Nezobrazia sa údaje o expozícii.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
režim
Index
108SK
Number of images in index
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Number of images in index) t
požadovaný režim
(12-up)
Zobrazí 12 a viac záberov.
(28-up)
Zobrazí 28 a viac záberov.
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Nastavuje počet záberov zobrazených na indexovej obrazovke.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
109SK
Select Folder
(Prehrávanie) prepnite na
2
t
(View Mode) t [Folder view (Still)]
alebo [Folder view (MP4)]
3
t
pomocou
(Select Folder) t zvoľte priečinok
/ t [OK]
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
zPrezeranie záberov z viacerých priečinkov
Index
Keď sú vytvorené viaceré priečinky a je zobrazený prvý alebo posledný záber
v priečinku, objavia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, keď sú na
pamäťovej karte vytvorené viaceré priečinky.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Folder View] už nastavené.
110SK
Movie format
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Movie format] t požadovaný
režim
Spôsob záznamu sa nastaví na AVCHD, ktorý je vhodný na
prezeranie plynulých obrazových záznamov na TV prijímači
s vysokým rozlíšením.
Zaznamenajú sa AVCHD videozáznamy.
MP4
Spôsob záznamu sa nastaví na MP4, ktorý je vhodný na prenos
na internetové stránky a na prílohy v e-mailoch.
Zaznamenajú sa MP4 (AVC) videozáznamy.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
AVCHD
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Môžete si zvoliť, aký spôsob záznamu bude použitý pre zaznamenávanie videozáznamov.
Index
111SK
AF Illuminator
2
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [AF Illuminator] t požadovaný
režim
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Poznámky
Index
• Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo
dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– Keď sa v režime výberu scény zvolia režimy
(Landscape), (Twilight),
(Pet),
(Fireworks) alebo (Hi-Speed Shutter).
– Keď je položka [Housing] nastavená na [On].
– Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People].
• Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou
čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov
nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
112SK
Grid Line
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Grid Line] t požadovaný režim
On
Zobrazí mriežku. Mriežka sa nezaznamená.
Off
Nezobrazí mriežku.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
113SK
Digital Zoom
2
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Digital Zoom] t požadovaný režim
Smart (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom zoomu
približne 8×, vrátane optického zoomu 4×. Kvalita záberu sa
však zhoršuje po presiahnutí rozsahu optického zoomu.
(Presný digitálny zoom)
Nepoužíva digitálny zoom.
Poznámky
Index
• Funkcia digitálneho zoomu nepracuje v uvedených situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime nadradeného automatického nastavenia
– V režime rozostreného pozadia
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime videozáznamu
– Keď sa v režime výberu scény zvolí režim
(Backlight Correction HDR).
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.
– Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People].
• Inteligentný zoom nie je dostupný, keď je veľkosť záberu nastavená na [12M] alebo [16:9(9M)].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálneho zoomu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Precision (
Off
Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa záber
neskreslí, podľa veľkosti záberu. (Inteligentný zoom)
)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Zvolí režim digitálneho zoomu. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optického zoomu (až
4×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu inteligentného alebo
presného digitálneho zoomu.
Celkový rozsah zoomu pri použití inteligentného
zoomu (vrátane optického zoomu 4×)
Podporovaný pomer zoomu sa líši v závislosti od veľkosti záberu.
Veľkosť
Celkový rozsah zoomu
8M
Približne 4,9×
5M
Približne 6,2×
VGA
Približne 25×
16:9(2M)
Približne 8,3×
114SK
Auto Orientation
Obsah
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Auto Orientation] t požadovaný
režim
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Nepoužíva funkciu Auto Orientation.
Pri nesprávnej orientácii záberu môžete záber zobraziť v polohe portrét pomocou
funkcie [Rotate] na obrazovke MENU.
Index
zOtočenie záberov po zázname
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne.
• Funkciu [Auto Orientation] nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:
– V režime snímania 3D
– V režime videozáznamu
– Keď sa v režime výberu scény zvolí režim
(Underwater).
Vyhľadávanie
operácie
2
115SK
Scene Recog. Guide
Obsah
Môžete si vybrať, či sa bude alebo nebude zobrazovať sprievodca pri ikone rozpoznania
scény, ak bolo aktivované rozpoznanie scény.
Sprievodca rozpoznaním scény
2
On
Zobrazí sprievodcu rozpoznaním scény.
Off
Nezobrazí sprievodcu rozpoznaním scény.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Scene Recog. Guide] t
požadovaný režim
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Index
116SK
Red Eye Reduction
Obsah
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených
očí pri použití blesku.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Red Eye Reduction] t
požadovaný režim
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených očí.
On
Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
Poznámky
Index
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá
zvyčajne jednu sekundu, kým sa spúšť uvoľní. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt
nepohyboval.
• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok, ako vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku.
• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje
ani vtedy, keď zvolíte [Auto].
• [Red Eye Reduction] je nastavené na [Off] v týchto situáciách:
– V režime rozostreného pozadia
– V režime snímania 3D
– Keď sa v režime výberu scény zvolia režimy
(Anti Motion Blur),
(Hand-held Twilight)
alebo
(High Sensitivity).
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
2
zČo spôsobuje efekt červených očí?
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk je automaticky prepnutý na
[Off].)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red
Eye Correction] v ponuke pre prezeranie alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.
117SK
Blink Alert
Obsah
Ak je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, pričom sa zaznamenal záber, na ktorom má
snímaná osoba zavreté oči, zobrazí sa správa „Blinked eye detected“.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Blink Alert] t požadovaný režim
Auto
Zobrazí správu „Blinked eye detected“.
Off
Nezobrazí správu.
Vyhľadávanie
operácie
2
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
118SK
Beep
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Beep] t požadovaný režim
High
Low
Zapne zvuk pípnutia/spúšte, keď používate dotykový panel/
stlačíte tlačidlo spúšte.
Ak chcete znížiť hlasitosť pípania, zvoľte [Low].
Off
Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
Shutter
Obsah
Táto funkcia slúži na zmenu nastavení zvuku vydávaného pri používaní fotoaparátu.
Index
119SK
LCD Brightness
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [LCD Brightness] t požadovaný režim
Nastaví LCD displej na normálny jas.
Bright
Nastaví LCD displej na vysoký jas.
• Táto funkcia je užitočná pri prezeraní záberov pri jasnom
vonkajšom svetle.
• V režime [Bright] sa akumulátor môže rýchlejšie vybíjať.
• Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu, LCD displej stmavne.
• V režime videozáznamu je [LCD Brightness] nastavená na [Normal].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
Normal
Obsah
Slúži na nastavenie jasu LCD displeja.
Index
120SK
Language Setting
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Language Setting] t požadovaný režim
Obsah
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
121SK
Display color
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Display color] t požadovaný režim
White
Pink
Nastavia sa farby pozadia LCD displeja.
Vyhľadávanie
operácie
Black
Obsah
Nastavia sa farby zobrazenia displeja.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
122SK
Demo Mode
1
Vykoná sa ukážka funkcií snímania.
Demo Mode2
Ak sa po dobu 15 sekúnd nevykonáva žiadna činnosť,
automaticky sa spustí ukážka snímania úsmevu.
Demo Mode3
Ak sa pred uplynutím nastaveného času nevykoná žiadny
úkon, kým je fotoaparát pripojený k HD TV prijímaču,
automaticky sa spustí ukážka prehrávania AVCHD
videozáznamu.
Off
Nevykonáva ukážku.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Demo Mode1
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Demo Mode] t požadovaný režim t [OK]
Obsah
Môžete nastaviť možnosť použitia ukážky režimu snímania úsmevu alebo prehrávania
AVCHD videozáznamu. Ak zobrazenie ukážky nie je potrebné, nastavte funkciu na
[Off].
Poznámky
Index
• Stlačením tlačidla spúšte počas ukážky režimu snímania úsmevu sa spustí spúšť, ale žiadny záber
sa nezaznamená.
• Ak sa počas ukážky zvýši počet uložených záberov vo vnútornej pamäti, fotoaparát môže
automaticky tieto zábery vymazať.
123SK
Initialize
1
t
(Settings) t
t [Initialize] t [OK]
Obsah
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.
Zábery sa zachovajú aj po spustení funkcie [Initialize].
(Main Settings)
• Nevypínajte fotoaparát pri jeho inicializácii.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
124SK
HDMI Resolution
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [HDMI Resolution] t požadovaný režim
Fotoaparát automaticky rozpozná HD TV prijímač a nastaví
výstupné rozlíšenie.
1080i
Produkuje signály v obrazovej kvalite HD (1080i).
480p/576p
Produkuje signály v obrazovej kvalite SD (480p/576p).
• Ak je fotoaparát kompatibilný s 1080 60i, signály na výstupe
používajú 480p. Ak je fotoaparát kompatibilný s 1080 50i, signály
na výstupe používajú 576p.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Táto funkcia nastavuje rozlíšenie výstupu na TV prijímač z terminálu HDMI v prípade,
že si prezeráte zábery pripojením viacvýstupového stojanu fotoaparátu (je súčasťou
dodávky) k terminálu HDMI HD TV prijímača s použitím kábla HDMI (predáva sa
osobitne).
Poznámka
Index
• Ak nie je možné zobraziť obrazovku správne s nastavením [Auto], zvoľte nastavenie [1080i] alebo
[480p/576p] v závislosti od pripájaného TV prijímača.
125SK
CTRL FOR HDMI
1
On
Obsluha pomocou diaľkového ovládača je zapnutá.
Off
Obsluha pomocou diaľkového ovládača je vypnutá.
• Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením
fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [CTRL FOR HDMI] t požadovaný režim
Obsah
Toto nastavenie umožňuje ovládať fotoaparát diaľkovým ovládačom (TV prijímača), keď
je pripojený k TV prijímaču „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa
osobitne). Bližšie informácie o „BRAVIA“ Sync nájdete na str.150.
Index
126SK
COMPONENT
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [COMPONENT] t požadovaný režim
Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV
prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.
SD
Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV
prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom HD(1080i).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
HD(1080i)
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Umožňuje zvoliť výstup videosignálu typu SD alebo HD (1080i) podľa typu TV prijímača
pripojeného k fotoaparátu pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa
osobitne).
Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c (predáva
sa osobitne).
Index
127SK
Housing
1
Obsah
Po vložení fotoaparátu do vodotesného obalu (napríklad nepremokavého obalu Marine
Pack) sa zobrazia určené tlačidlá funkcií. Pozrite si aj návod na použitie dodaný s obalom.
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Housing] t požadovaný režim
Mení funkcie tlačidiel.
Off
Nemení žiadne funkcie.
• Predmety nie je možné zaostriť dotykom na displej.
• Niektoré funkcie sú obmedzené a polohy ikon na LCD displeji sa menia.
• Keď je položka [Housing] nastavená na [On], položka [View Mode] sa nastaví na [Date View].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
On
Index
128SK
USB Connect
1
Obsah
Po pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k USB zariadeniu pomocou USB kábla sa
nastaví príslušný režim.
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [USB Connect] t požadovaný režim
PTP/MTP
Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický
sprievodca (AutoPlay Wizard) a statické zábery
v záznamovom priečinku na fotoaparáte sa importujú do
počítača (so systémom Windows 7/Vista/XP, Mac OS X).
Poznámka
• Pri zvolení možnosti [PTP/MTP] nie je možné importovať videozáznamy. Ak chcete importovať
videozáznamy do počítača, zvoľte [Mass Storage].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage)
medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.
Vyhľadávanie
operácie
Mass Storage
Index
129SK
LUN Settings
1
Sú zobrazené zábery uložené aj na pamäťovej karte, aj vo
vnútornej pamäti. Toto nastavenie zvoľte pri pripojení
fotoaparátu k počítaču.
Single
Keď je pamäťová karta vložená vo fotoaparáte, zobrazia sa
zábery uložené na pamäťovej karte. Keď nie je vložená,
zobrazia sa zábery uložené vo vnútornej pamäti. Zvoľte toto
nastavenie v prípadoch, keď sa nezobrazia zábery z pamäťovej
karty a z vnútornej pamäte, keď je fotoaparát pripojený
k inému zariadeniu ako ku počítaču.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Multi
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [LUN Settings] t požadovaný režim
Obsah
Slúži na nastavenie spôsobu zobrazenia pre záznamové médiá zobrazené na monitore
počítača alebo inom monitore pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo
audiovizuálnemu zariadeniu pomocou pripojenia USB.
Poznámka
Index
• Nastavte [LUN Settings] na [Multi], ak nahrávate zábery pre mediálne účely pomocou „PMB
Portable“.
130SK
Download Music
1
t
(Settings) t
t [Download Music]
Obsah
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete
zmeniť skladby hudobného pozadia.
(Main Settings)
2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom
a počítačom a potom spustite softvér „Music
Transfer“.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte hudobné
súbory.
Vyhľadávanie
operácie
Zobrazí sa hlásenie „Change slideshow music Connect to
PC“.
Index
131SK
Format Music
1
(Main Settings)
zObnovenie hudby prednastavenej vo výrobe na
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete obnoviť hudobné súbory na prednastavené.
1Vykonajte [Download Music], potom vykonajte prepojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
2Spustite softvér „Music Transfer“ a potom obnovte predvolenú hudbu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
fotoaparáte
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
t [Format Music] t [OK]
Obsah
Táto funkcia umožňuje vymazať všetky súbory hudobného pozadia uložené vo
fotoaparáte. Táto funkcia je užitočná napríklad vtedy, keď sú súbory hudobného pozadia
poškodené a nie je ich možné prehrávať.
• Podrobnosti o používaní aplikácie „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music
Transfer“.
Index
132SK
Power Save
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Power Save] t požadovaný režim
Preventívne šetrí energiu akumulátora.
Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, napájanie sa vypne
automaticky. V režime snímania LCD displej automaticky
stmavne pred vypnutím napájania.
Standard
Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, napájanie sa vypne
automaticky. V režime snímania LCD displej automaticky
stmavne pred vypnutím napájania.
Časový interval pred vypnutím napájania je dlhší ako pri
nastavení na [Stamina].
Off
Funkcia automatického vypnutia napájania sa nepoužije.
Index
Poznámka
• Fotoaparát sa nevypne automaticky v nasledujúcich situáciách:
– Počas prezentácie
– Pri prezeraní záberov nasnímaných v režime [Sweep Multi Angle] naklonením fotoaparátu
– Pri prezeraní sekvenčných záberov naklonením fotoaparátu
– Pri prehrávaní videozáznamov
– Pri prenose signálov na výstup prostredníctvom systému HDMI
– Pri zapojení Eye-Fi
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Stamina
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Nastaví dobu, pokým LCD displej stmavne a dobu, po ktorej uplynutí sa fotoaparát
vypne. Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu, keď je napájaný
z akumulátora, displej stmavne a fotoaparát sa neskôr automaticky vypne, aby sa
zabránilo opotrebovaniu akumulátora (Funkcia automatického vypnutia).
133SK
TransferJet
1
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [TransferJet] t požadovaný režim
Komunikuje prostredníctvom TransferJet.
Off
Nekomunikuje prostredníctvom TransferJet.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
On
Vyhľadávanie
operácie
Viac informácií o TransferJet nájdete v návode na použitie dodanom s Memory Stick
s TransferJet.
Obsah
Môžete zvoliť nastavenia komunikácie TransferJet. TransferJet je bezdrôtová prenosová
technológia na krátku vzdialenosť, ktorá umožňuje prenášanie dát nastavením dvoch
produktov, ktoré chcete, aby medzi sebou komunikovali. Ak chcete zistiť, či je váš
fotoaparát vybavený funkciou TransferJet, skontrolujte značku
(TransferJet)
v spodnej časti fotoaparátu.
Používanie Memory Stick s TransferJet (predáva sa osobitne) umožňuje prenos záberov
medzi zariadeniami kompatibilnými s TransferJet.
Poznámky
Index
• V režime jednoduchého snímania je [TransferJet] stále nastavený na [Off].
• Počas cestovania v lietadle nastavte [TransferJet] na [Off]. Navyše, vždy dodržiavajte všetky
predpisy týkajúce sa miesta, kde sa fotoaparát používa.
• Spojenie sa preruší, ak prenos nie je možný v priebehu približne 30 sekúnd. Ak sa to stane, zvoľte
[Yes] a opäť nastavte fotoaparát a druhé zariadenie dvomi značkami
(TransferJet) k sebe.
• Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátov s TransferJet sa v niektorých krajinách
a regiónoch nepredávajú kvôli miestnym právnym predpisom a nariadeniam.
• V krajinách a regiónoch iných, ako kde ste fotoaparát zakúpili, nastavte funkciu [TransferJet] na
[Off]. V závislosti od krajiny alebo regiónu sa môžu na používanie funkcie TransferJet vzťahovať
miestne obmedzenia týkajúce sa vysielania elektromagnetických vĺn.
zČo je TransferJet?
TransferJet umožňuje zdielať zábery posielaním a prijímaním
obrazových údajov. Vložte Memory Stick s TransferJet do
vášho fotoaparátu a zarovnajte dve značky
(TransferJet)
fotoaparátu a druhého zariadenia, ktoré podporuje túto
funkciu.
Viac informácií o prenose záberov nájdete na str. 95.
134SK
Eye-Fi
1
Používa sa funkcia odosielania dát.
Ikona zobrazenia režimu Eye-Fi na LCD displeji sa bude
meniť v závislosti od režimu komunikácie karty Eye-Fi.
Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime. Na odoslanie
nie je žiadny záber.
Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime odosielania
dát.
Karta Eye-Fi je v režime pripájania.
Karta Eye-Fi odosiela zábery.
Vyskytla sa chyba.
Off
Nepoužíva sa funkcia odosielania dát.
Index
Poznámky
• V marci 2010 sa karty Eye-Fi predávali v USA, Kanade, Japonsku a niektorých krajinách
Európskej únie.
• Viac informácií o kartách Eye-Fi získate priamo od výrobcu alebo predajcu kariet Eye-Fi.
• Používanie kariet Eye-Fi je povolené len v krajinách a regiónoch, v ktorých sa zakúpili. Kvôli
miestnym obmedzeniam môžete byť v tejto súvislosti braní na zodpovednosť.
• Karta Eye-Fi má funkciu bezdrôtovej lokálnej siete LAN. Kartu Eye-Fi nevkladajte do
fotoaparátu tam, kde je činnosť bezdrôtovej lokálnej siete zakázaná, ako napríklad na palube
lietadla. Ak je karta Eye-Fi vo fotoaparáte vložená, položku [Eye-Fi] nastavte na [Off]. Ak je
funkcia odosielania dát karty Eye-Fi nastavená na [Off], na LCD displeji sa zobrazí
.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
On
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Eye-Fi] t požadovaný režim
Obsah
Nastaví sa možnosť použitia funkcie odosielania dát karty Eye-Fi (bežne dostupná), keď
sa karta Eye-Fi použije s týmto fotoaparátom. [Eye-Fi] sa zobrazí len po vložení karty
Eye-Fi do fotoaparátu.
Prenos obrazových dát pomocou karty Eye-Fi
1 Vykonajte nastavenia miesta pripojenia bezdrôtovej siete LAN alebo
nastavenia smeru prenosu karty Eye-Fi.
Podrobnosti nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.
2 Po dokončení nastavení vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a nasnímajte
zábery.
Nasnímané zábery sa automaticky prenesú prostredníctvom bezdrôtovej lokálnej siete
LAN do počítača, atď.
135SK
Pokračovanie r
Poznámky
Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Pri prvom použití novej karty Eye-Fi najskôr skopírujte inštalačný súbor PC aplikácie zapísaný
na karte Eye-Fi a potom naformátujte kartu.
• Pred použitím karty Eye-Fi aktualizujte firmvér karty Eye-Fi na najnovšiu verziu. Podrobnosti o
aktualizáciách verzie nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.
• Pri odosielaní obrazových dát nie je funkcia [Power Save] dostupná.
• Ak sa zobrazí (chybová) ikona
, kartu Eye-Fi vysuňte a znovu vložte do fotoaparátu, alebo
vypnite a znovu zapnite fotoaparát. Ak sa (chybová) ikona
aj naďalej zobrazuje, je možné, že
karta Eye-Fi je poškodená. Podrobnosti získate od spoločnosti Eye-Fi, Inc.
• Komunikácia bezdrôtovej lokálnej siete LAN môže byť prerušovaná inými komunikačnými
zariadeniami. Ak je príjem dát nedostatočný, presuňte fotoaparát bližšie k miestu pripojenia.
• Podrobnosti o obsahu, ktorý je možné odosielať, nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom
s kartou Eye-Fi.
• Niektoré karty Eye-Fi majú „Endless Memory Mode“. Tento výrobok nepodporuje „Endless
Memory Mode“. Uistite sa, že karty Eye-Fi, ktoré vkladáte do tohto výrobku, majú režim
„Endless Memory Mode“ vypnutý. Podrobnosti o nastavení režimu „Endless Memory Mode“
nájdete uvedené v návode na používanie dodanom spolu s kartou Eye-Fi.
Index
136SK
Calibration
1
t
(Settings) t
t [Calibration]
Obsah
Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri dotyku nereagujú na
miestach, ktorých sa dotýkate.
(Main Settings)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Ak sa dotknete [Cancel] s cieľom zastaviť proces kalibrácie, žiadne nastavenia vykonané do času
dotyku sa neuplatnia.
• Ak sa nedotknete správneho miesta, kalibrácia sa nevykoná. Dotknite sa znova stredu značky ×.
Vyhľadávanie
operácie
2 Pomocou kresliaceho pera sa dotknite stredu
značky × zobrazenej na displeji v uvedenom
poradí.
Index
137SK
Format
t
(Settings) t
(Memory Card
Tool) alebo
(Internal Memory Tool) t
[Format] t [OK]
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Slúži na naformátovanie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte. Pre stabilné
fungovanie pamäťovej karty odporúčame použiť tento fotoaparát k prvému
naformátovaniu každej pamäťovej karty, ktorú sa chystáte používať s týmto
fotoaparátom. Uvedomte si, že formátovaním sa zmažú všetky údaje zaznamenané na
pamäťovej karte. Tieto údaje nie je možné obnoviť. Nezabudnite si všetky dôležité údaje
zálohovať v počítači alebo na inom pamäťovom médiu.
Index
138SK
Create REC.Folder
1
Poznámky
zInformácie o priečinkoch
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením a začnete
snímať zábery, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Memory Card
Tool) t [Create REC.Folder] t [OK]
Obsah
Vytvorí priečinok pre zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte.
Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný
priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok.
Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok pre ukladanie
záberov (str. 140) a zvoliť priečinok pre prezeranie záberov (str. 110).
Index
139SK
Change REC.Folder
1
Obsah
Umožňuje zmeniť priečinok na pamäťovej karte, ktorý sa aktuálne používa na
zaznamenávanie záberov.
t
(Settings) t
(Memory Card
Tool) t [Change REC.Folder]
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Ako záznamový nie je možné zvoliť nasledujúci priečinok.
– Priečinok „100“
– Priečinok s číslom, ktorý má len názov „sssMSDCF“ alebo „sssANV01“
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2 Pomocou / vyberte priečinok, do ktorého
chcete ukladať zábery t [OK].
Index
140SK
Delete REC.Folder
1
t
(Settings) t
Tool) t [Delete REC.Folder]
(Memory Card
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Keď pomocou funkcie [Delete REC.Folder] vymažete priečinok nastavený ako záznamový, ako
ďalší záznamový priečinok sa zvolí priečinok s najväčším číslom.
• Vymazať môžete len prázdne priečinky. Ak priečinok obsahuje zábery alebo dokonca súbory,
ktoré nie je možné prehrať prostredníctvom fotoaparátu, pred vymazaním priečinka musíte
najskôr vymazať tieto zábery a súbory v počítači.
Vyhľadávanie
operácie
2 Pomocou / vyberte priečinok, ktorý chcete
vymazať t [OK].
Obsah
Vymaže priečinok určený na zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte.
Index
141SK
Copy
1 Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu
s dostatočnou voľnou kapacitou.
t
(Settings) t
Tool) t [Copy] t [OK]
(Memory Card
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory
a vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor
úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra
niektorých súborov.
• Zábery nie je možné kopírovať jednotlivo.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu a potom naformátujte
vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]).
• Na pamäťovej karte sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú všetky údaje. Nie je
možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu.
Index
142SK
File Number
1
Súborom sa priraďujú čísla po poradí aj v prípade zmeny
záznamového priečinka alebo pamäťovej karty. (Ak
vymenená pamäťová karta obsahuje súbor s vyšším číslom,
ako bolo posledné priradené číslo, priradí sa číslo o jedno
vyššie ako najväčšie priradené číslo.)
Reset
Súbory sa začnú číslovať od 0001 zakaždým, keď sa zmení
priečinok. (Ak záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor,
priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Series
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Memory Card
Tool) alebo
(Internal Memory Tool) t [File
Number] t požadovaný režim
Obsah
Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom.
Index
143SK
Area Setting
1
t
(Settings) t
(Clock Settings)
t [Area Setting] t požadovaný režim
Destination
Fotoaparát používate nastavený na čas vášho cieľového
miesta.
Nastavte cieľové miesto.
zZmena funkcie nastavenia oblasti
Nastavenie často navštevovaného cieľového miesta vám umožňuje jednoducho
upraviť čas pri návšteve tohto cieľového miesta.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Fotoaparát používate vo svojej oblasti.
Keď sa aktuálne nastavená oblasť líši od vašej domácej oblasti,
musíte vykonať nastavenie funkcie nastavenia oblasti.
Vyhľadávanie
operácie
Home
Obsah
Táto funkcia slúži na nastavenie miestneho času zvolenej oblasti.
Index
Ikona letného času
1Dotknite sa oblasti „Destination“.
2Zvoľte oblasť pomocou
/ .
3Dotknite sa ikony letného času a zvoľte letný čas zapnutý (On)/vypnutý (Off).
4Dotknite sa položky [OK].
144SK
Date & Time Setting
1
t
(Settings) t
(Clock Settings)
t [Date & Time Setting] t požadovaný režim
Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu a času.
Daylight Savings
Môžete si zvoliť letný čas [On]/[Off].
Date & Time
Slúži na nastavenie dátumu a času.
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť
s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
Date & Time Format
Obsah
Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.
Index
145SK
Obsah
Prezeranie záberu na SD TV
prijímači (štandardné rozlíšenie)
Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte v štandardnej kvalite obrazu po
pripojení fotoaparátu k SD TV prijímaču (štandardné rozlíšenie). Pozrite si aj návod na
použitie dodaný s TV prijímačom.
2 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky).
3 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla AV (je
súčasťou dodávky).
Tlačidlo
Vyhľadávanie
operácie
1 Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.
(Prehrávanie)
Viacvýstupový stojan
Index
2 Do konektora A/V OUT
(STEREO)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Do vstupných
konektorov audio/video
AV kábel
4 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
5 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na
zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
/
Poznámky
• Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony.
• Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode].
146SK
1 Vypnite fotoaparát aj HD TV prijímač.
2 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa
osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne).
z„PhotoTV HD“
• Funkcia „PhotoTV HD“ poskytuje veľmi detailné, fotografické zobrazenie jemných textúr
a farieb.
• Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču Sony kompatibilnému s režimom Video
A pomocou kábla HDMI sa TV prijímač automaticky nastaví na kvalitu obrazu, ktorá je
vhodná pre statické zábery. Keď je TV prijímač nastavený na Video, je kvalita obrazu
nastavená na kvalitu vhodnú pre videozáznamy.
• Pri prehrávaní AVCHD videozáznamov sa odporúča nastaviť položku [View Mode] na
[AVCHD view].
• Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača.
Index
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Pripojenie TV prijímača Sony kompatibilného s funkciou „PhotoTV HD“ pomocou
kábla HDMI (predáva sa osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD
(predáva sa osobitne) otvára úplne nový svet fotografií, ktoré si môžete vychutnať
v úžasnej kvalite Full HD.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
• Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony.
• Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode].
• Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.
Vyhľadávanie
operácie
Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte vo vysokej kvalite obrazu po
pripojení fotoaparátu k HD TV prijímaču (vysoké rozlíšenie) pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne) alebo kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne).
Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c. Pozrite si
aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
Obsah
Prezeranie záberu na HD TV
prijímači (vysoké rozlíšenie)
147SK
Obsah
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HD
TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa
osobitne)
Pripojte fotoaparát do konektora HDMI HD TV prijímača pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne).
2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne).
Tlačidlo
Vyhľadávanie
operácie
1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky).
(Prehrávanie)
1 Do konektora HDMI
Viacvýstupový stojan
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Konektor HDMI
2 Do konektora HDMI
Index
Kábel HDMI
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
4 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na
zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
/
Poznámky
• Dotknite sa
t
(Settings) t (Main Settings) a zvoľte [Auto] alebo [1080i] pre
[HDMI Resolution].
• Pípnutie je nastavené pevne na [Shutter].
• Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Pri pripojení
fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa neprodukujú žiadny obraz ani
zvuk. Takéto pripojenie tiež môže spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného
zariadenia.
• Táto funkcia nemusí pracovať správne s niektorými HD TV prijímačmi. Na HD TV prijímači,
napríklad, nemusí byť možné zobraziť video alebo prehrávať zvuk.
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času,
ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou HDMI kábla
(predáva sa osobitne).
148SK
Obsah
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu k HD
TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre
výstup HD (predáva sa osobitne)
Pripojte fotoaparát k HD TV prijímaču (High Definition – vysoké rozlíšenie) pomocou
kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne).
Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c.
Vyhľadávanie
operácie
1 Fotoaparát pripojte k TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre
výstup HD (predáva sa osobitne).
Tlačidlo
Zelený/modrý/červený
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Do vstupných konektorov audio/video
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
(Prehrávanie)
Biely/červený
Index
Kábel s adaptérom pre
výstup HD
2 Do multikonektora
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
3 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na
LCD displeji fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
/
na
Poznámka
• Pred použitím tejto funkcie výberom
[HD(1080i)] pre [COMPONENT].
t
(Settings) t
(Main Settings) zvoľte
149SK
Obsah
Prezeranie záberov na TV
prijímači kompatibilnom so
systémom „BRAVIA“ Sync
1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky).
2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlačidlo
Vyhľadávanie
operácie
Pri použití TV prijímača podporujúceho funkciu „BRAVIA“ Sync (kompatibilnú so
SYNC MENU) môžete po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI
(predáva sa osobitne) ovládať funkcie prehrávania fotoaparátu pomocou diaľkového
ovládača dodaného s TV prijímačom.
(Prehrávanie)
Konektor HDMI
1 Do konektora HDMI
Index
Viacvýstupový stojan
2 Do konektora HDMI
Kábel HDMI
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
4 Zapnite fotoaparát stlačením tlačidla
t
5
(Settings) t
(Prehrávanie) na fotoaparáte.
(Main Settings) t [CTRL FOR HDMI] t
[On]
6 Zvoľte požadovaný režim stlačením tlačidla SYNC MENU na diaľkovom
ovládači TV prijímača.
Menu
Funkcia
Slideshow with music
Automatické prehrávanie záberov so zvukovými efektmi alebo
hudobným pozadím v nepretržitej slučke.
Single Image
Prehrávanie jedného samostatného záberu.
Image Index
Zobrazenie viacerých záberov súčasne.
3D Viewing
Zobrazia sa 3D zábery zaznamenané v režime snímania 3D.
Delete
Vymazanie zaznamenaných záberov.
Playback Zoom
Prehráva zväčšené zábery.
Wide Zoom
Pri zobrazení samostatného záberu prehráva statické zábery
s pomerom strán 4:3 v pomere strán 16:9. V takom prípade
môžu byť vrchná a spodná časť záberu mierne zrezané.
Pokračovanie r
150SK
Funkcia
Rotate
Pootočí statický záber.
View Mode
Výber formátu zobrazenia pre prezeranie viacerých záberov.
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
• Počas pripojenia fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI sú použiteľné funkcie
obmedzené.
• Keď sa počas obsluhovania diaľkového ovládača dotknete LCD displeja fotoaparátu, činnosť
diaľkového ovládača sa dočasne preruší.
• Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením
fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync. Podrobnosti si
pozrite v návode na použitie TV prijímača.
• Ak sa fotoaparát správa nežiadúcim spôsobom, kým ho ovládate diaľkovým ovládačom TV
prijímača, ako keď je pripojený cez HDMI k TV prijímaču iného výrobcu, dotknite sa
t
(Settings) t (Main Settings) t [CTRL FOR HDMI] t [Off].
Obsah
Menu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
151SK
Používanie s vaším počítačom
Obsah
„PMB“ a iné aplikácie sú obsiahnuté na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), aby
umožnili všestrannejšie využitie záberov nasnímaných vaším fotoaparátom Cyber-shot.
Doporučené počítačové prostredie (Windows)
Iné
Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo
rýchlejší (na prehrávanie/úpravu HD videozáznamov
(s vysokým rozlíšením): Intel Core Duo 1,66 GHz
alebo rýchlejší/ Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo
rýchlejší)
Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu
HD videozáznamov (s vysokým rozlíšením): 1 GB
alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je
približne 500 MB
Zobrazenie: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov
alebo viac
*1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
Index
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
OS (predinštalovaný)
Vyhľadávanie
operácie
Uvedené počítačové prostredie je odporúčané pre použitie dodávaných softvérov
„PMB“, „Music Transfer“ a „PMB Portable“ alebo pre importovanie záberov cez USB
pripojenie.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 alebo novšia verzia sa vyžadujú k vytváraniu
diskov.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
Doporučené počítačové prostredie (Macintosh)
Uvedené počítačové prostredie je odporúčané pre použitie dodávaných softvérov „Music
Transfer“ a „PMB Portable“ alebo pre importovanie záberov cez USB pripojenie.
OS (predinštalovaný)
USB pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 až
v10.6)
Poznámky
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré
z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné — závisí to od typu USB
zariadení, ktoré používate.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilný).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.
152SK
Používanie softvéru
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme Windows XP na
ikonu [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Ak sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay), zvoľte možnosť „Run Install.exe“
a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadávanie
operácie
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky
CD-ROM.
Obsah
Inštalácia „PMB (Picture Motion Browser)“
a „Music Transfer“ (Windows)
2 Kliknite na [Install].
3 Zvoľte si požadovaný jazyk, potom pokračujte na nasledujúcu
obrazovku.
Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“ (Licenčná zmluva).
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na prepínač ( t ) a potom kliknite na tlačidlo [Next].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Výber jazyka inštalácie).
5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu.
Index
• Pre nainštalovanie je nutné pripojiť fotoaparát ku počítaču v priebehu procesu (str. 155).
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na
obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od toho, aký máte systém v počítači.
6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
7 Spustite program.
• „PMB“ spustíte tak, že kliknete na
(PMB) na pracovnej ploche.
Podrobný popis spôsobu ovládania nájdete uvedený na nasledujúcej stránke podpory PMB
(len v angličtine):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
alebo kliknite na
(PMB Help).
• K spusteniu „PMB“ z ponuky Štart, zvoľte [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Ak už „PMB“ bol vo vašom počítači nainštalovaný a ak znovu nainštalujte „PMB“ pomocou
dodaného CD-ROM disku, môžete spustiť všetky aplikácie z „PMB Launcher“. K spusteniu
„PMB Launcher“ kliknite dvakrát na
(PMB Launcher) na pracovnej ploche.
Poznámky
• Prihláste sa ako správca.
• Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zjaví správa informačného nástroja so
žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte [Start].
• Ak už „PMB“ je vo vašom počítači nainštalovaný, pričom číslo verzie „PMB“ je nižšie ako číslo
verzie dodaného CD-ROM disku, znovu nainštalujte „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku.
• Ak je číslo verzie vyššie ako číslo verzie dodaného CD-ROM disku, nie je potrebné znovu
inštalovať „PMB“. Po pripojení fotoaparátu k počítaču prostredníctvom USB kábla sa dostupná
funkcia „PMB“ aktivuje.
• Ak už „PMB“ je vo vašom počítači nainštalovaný, pričom číslo verzie daného „PMB“ je nižšie
ako 5.0, niektoré funkcie sa po inštalácii „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku môžu stať
nedostupnými. Rovnako môžete spustiť „PMB“ alebo iný rôzny softvér z „PMB Launcher“,
ktorý sa nainštaloval súčasne. K spusteniu „PMB Launcher“ kliknite dvakrát na
(PMB
Launcher) na pracovnej ploche.
153SK
Inštalácia „Music Transfer“ (Macintosh)
2 Dvakrát kliknite na ikonu
Obsah
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do jednotky CD-ROM.
(SONYPMB).
3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac].
Poznámky
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“ zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako správca.
Index
• „PMB“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom k zobrazeniu na
počítači. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom a kliknite na
[Import].
• Zábery z počítača je možné exportovať na pamäťovú kartu a potom zobrazovať vo
fotoaparáte. Vytvorte USB prepojenie medzi fotoaparátom a vaším počítačom, kliknite na
[Export] t [Easy Export (PC Sync)] v ponuke [Manipulate] a kliknite na [Export].
• Zábery si môžete uložiť a vytlačiť s dátumom.
• Zábery uložené na počítači si môžete zobraziť v zobrazení kalendára podľa dátumu.
• Môžete opravovať statické zábery (Redukcia červených očí, atď.) a zmeniť dátum a čas
snímania.
• Môžete vytvárať disky na zapisovacích jednotkách CD alebo DVD.
• Blu-ray disky, AVCHD disky a DVD-Video disky je možné vytvárať z AVCHD
videozáznamov prenesených do počítač. (Pri vytváraní Blu-ray disku alebo DVD-Video
disku prvý raz je potrebné prostredie, ktoré poskytuje pripojenie k internetu.)
• Zábery môžete odovzdať pre mediálne účely. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením
k internetu.)
• Podrobnejšie informácie nájdete v
(PMB Help).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zÚvod k „PMB“
Vyhľadávanie
operácie
Spustí sa inštalácia softvéru.
zÚvod k „Music Transfer“
„Music Transfer“ vám umožňuje nahradiť hudobné súbory od výrobcu fotoaparátu
vašimi obľúbenými zvukovými záznamami, mazať a pridávať ďalšie hudobné súbory.
Hudobné skladby od výrobcu fotoaparátu môžete opätovne obnoviť vo fotoaparáte.
• Nasledujúce typy skladieb je možné importovať pomocou „Music Transfer“.
– Súbory MP3 uložené na pevnom disku vášho počítača
– Hudobné skladby na CD disku
– Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte
• Pred spustením „Music Transfer“ vykonajte
t
(Settings) t
(Main Settings)
t [Download Music] a pripojte fotoaparát k počítaču.
Podrobnejšie informácie nájdete v „Music Transfer“.
154SK
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
(Prehrávanie).
3 Pripojte fotoaparát k počítaču.
• Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program používaný na
rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Vyhľadávanie
operácie
2 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo
Obsah
1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu alebo pripojte
sieťový adaptér AC-LS5 (predáva sa osobitne) k viacvýstupovému
stojanu (je súčasťou dodávky) a sieťovej zásuvke a umiestnite fotoaparát
do viacvýstupového stojanu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Do konektora USB počítača
Viacvýstupový
stojan
Kábel USB
Index
2 Do USB konektora
Importovanie záberov do počítača (Windows)
„PMB“ umožňuje pohodlné importovanie záberov.
Detaily o funkciách „PMB“ si pozrite v „PMB Help“.
Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“
Keď sa po vytvorení USB prepojenia medzi fotoaparátom a počítačom objaví AutoPlay
Wizard (pomocník aut. prehrávania), kliknite na [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte požadované zábery do počítača.
Poznámky
• Použite „PMB“ na úkony, ako je prenos AVCHD videozáznamov do počítača.
• Ak vykonávate nejaké úkony so súborom AVCHD videozáznamu alebo s priečinkom vo
fotoaparáte z počítača pri fotoaparáte pripojenom k počítaču, môže dôjsť k poškodeniu alebo
znemožneniu prehrávania obrazového súboru. Nemažte ani nekopírujte AVCHD videozáznamy
na pamäťovej karte fotoaparátu z počítača. Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledok
takýchto činností.
• Fotoaparát vytvára 3D zábery kombináciou súboru JPEG so súborom MPO. Ak v počítači
vymažete ktorýkoľvek z týchto súborov, zobrazenie 3D záberov nebude možné.
155SK
Importovanie záberov do počítača (Macintosh)
Obsah
1 Najskôr prepojte fotoaparát s vaším počítačom Macintosh. Dvakrát
kliknite na novú rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t priečinok, kde
sú uložené zábery, ktoré chcete importovať.
2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor
v priečinku obsahujúcom skopírované súbory.
Zobrazí sa záber.
Zrušenie pripojenia USB
•
•
•
•
Odpojíte kábel USB.
Vyberiete pamäťovú kartu.
Vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte.
Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli
úloh.
(USB Mass Storage Device) t
3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Windows XP
Index
2 Kliknite na
[Stop].
Windows Vista
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než:
Vyhľadávanie
operácie
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.
Ikona odpojenia
Poznámky
• V prípade použitia počítača Macintosh vopred myšou pretiahnite ikonu pamäťovej karty alebo
ikonu diskovej mechaniky do ikony „Trash“ (Kôš) a fotoaparát je odpojený od počítača.
• Pri vykonávaní úkonov, ako je napríklad prenos AVCHD videozáznamov, použite softvér
„iMovie“ dodávaný spolu s počítačmi Macintosh.
156SK
Obsah
Nahrávanie záberov pre mediálne
účely
Vo fotoaparáte je zabudovaná aplikácia „PMB Portable“.
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonať nasledujúce činnosti:
Podrobnosti o aplikácii „PMB Portable“ si pozrite v pomocníkovi „PMB Portable“.
Spustenie „PMB Portable“ (Windows)
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay
Wizard).
Kliknutím na tlačidlo [×] zavrite automatického sprievodcu (AutoPlay Wizard) pre
všetky nepotrebné jednotky.
2 Kliknite na „PMB Portable“.
(Pre Windows XP kliknite na [PMB Portable] t [OK].)
Index
• Ak sa požadovaný sprievodca AutoPlay Wizard neobjaví, kliknite na [Computer] (pre
Windows XP [My Computer]) t [PMBPORTABLE], potom dvakrát kliknite na
[PMBP_Win.exe].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pri prvom použití aplikácie „PMB Portable“ si musíte vybrať jazyk. Výber vykonajte
podľa postupu uvedeného nižšie. Pokiaľ už ste raz zvolili jazyk, nie sú kroky 3 až 5 nutné
pri ďalšom použití „PMB Portable“.
Vyhľadávanie
operácie
• Môžete ľahko odovzdať zábery na blog alebo pre iné mediálne účely.
• Môžete odovzdať zábery z počítača pripojeného na internet aj vtedy, keď ste mimo domova alebo
kancelárie.
• Môžete si ľahko zaregistrovať často používané mediálne služby (napríklad, blogy).
• Ak sa [PMB Portable] nezobrazí v sprievodcovi AutoPlay Wizard, kliknite na [Computer] t
[PMBPORTABLE] a potom dvakrát kliknite na [PMBP_Win.exe].
Zobrazí sa obrazovka Language Selection (Výber jazyka).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo [OK].
Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu).
4 Vyberte príslušný [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo
[OK].
Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).
5 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na tlačidlo [I Agree].
Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.
157SK
Spustenie „PMB Portable“ (Macintosh)
Keď pripojíte fotoaparát k vášmu počítaču, na pracovnej ploche počítača sa zobrazí
[PMBPORTABLE]. Kliknite na [×] pri nepotrebných jednotkách.
Obsah
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
2 Kliknite na [PMBP_Mac] v priečinku [PMBPORTABLE].
Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu).
Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na tlačidlo [I Agree].
Vyhľadávanie
operácie
3 Vyberte príslušný [Region] a [Country/Area] a potom kliknite na tlačidlo
[OK].
Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.
•
•
•
•
„PMB Portable“ nie je podporované pre AVCHD videozáznamy.
V položke [Main Settings] nastavte položku [LUN Settings] na možnosť [Multi].
Pri použití aplikácie „PMB Portable“ sa vždy pripojte na sieť.
Pri odovzdávaní záberov cez internet môže v použitom počítači, v závislosti od poskytovateľa
služby, ostať uložená vyrovnávacia pamäť. Toto platí aj vtedy, keď sa na tento účel použije
fotoaparát.
• Ak sa v „PMB Portable“ vyskytne chyba alebo omylom vymažete „PMB Portable“, môžete
„PMB Portable“ opraviť prebratím inštalačnej aplikácie PMB Portable z webovej stránky.
Index
Poznámky k „PMB Portable“
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Aplikácia „PMB Portable“ umožňuje preberanie adries URL z viacerých webových
stránok zo servera spravovaného spoločnosťou Sony („server Sony“).
Na používanie aplikácie „PMB Portable“ za účelom výhod vyplývajúcich zo služby
odovzdávania záberov alebo ďalších služieb („služby“) poskytovaných týmito a inými
stránkami musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami.
• Niektoré webové stránky vyžadujú na použitie ich služieb registráciu a/alebo poplatky. Pri
používaní takýchto služieb musíte dodržiavať pravidlá a podmienky stanovené príslušnými
webovými stránkami.
• Služby môžu byť ukončené alebo zmenené podľa uváženia operátorov webových stránok.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne problémy vzniknuté medzi používateľmi a tretími
stranami alebo akékoľvek problémy spôsobené používateľom, ktoré sa týkajú využívania služieb
vrátane ukončenia alebo zmien takýchto služieb.
• Server Sony vás presmeruje na webovú stránku, aby ste si ju mohli prezrieť. Prístup na webovú
stránku niekedy nie je možný z dôvodu údržby servera alebo iných dôvodov.
• V prípade, že by sa činnosť servera spoločnosti Sony mala ukončiť, budete o tomto ukončení
vopred upovedomení na webovej stránke spoločnosti Sony, atď.
• Adresy URL, na ktoré ste presmerovaní serverom Sony a ďalšie informácie sa môžu
zaznamenávať za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti Sony. V takýchto
prípadoch sa však nezaznamenávajú žiadne osobné údaje.
158SK
Obsah
Vytváranie disku
s videozáznamom
Z AVCHD videozáznamov zaznamenaných týmto fotoaparátom môžete vytvoriť disk.
Zvoľte spôsob, ktorý je vhodný pre váš prehrávač diskov.
Viac informácií o spôsobe vytvárania disku pomocou „PMB“ nájdete v „PMB Help“.
Spôsob prenosu videozáznamov do počítača nájdete uvedený na strane 155.
Spôsob vytvorenia
Prehrávače diskov Blu-ray
(Prehrávač diskov Blu-ray,
PlayStation®3, atď.)
Importovanie videozáznamov do
počítača pomocou „PMB“
a vytvorenie Blu-ray disku
Prehrávače formátu AVCHD
(Prehrávač diskov Blu-ray
značky Sony, PlayStation®3,
atď.)
Importovanie videozáznamov do
počítača pomocou „PMB“
a vytvorenie disku s formátom
AVCHD
Typ disku
Bežné DVD prehrávače
(DVD prehrávač, počítač,
ktorý prehráva DVD, atď.)
Index
Vytvorenie disku s formátom
AVCHD s použitím DVD
zapisovacej/nahrávacej mechaniky
inej ako DVDirect Express
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Prehrávač
Vyhľadávanie
operácie
Zvoľte spôsob vytvárania disku
s videozáznamom
Importovanie videozáznamov do
počítača pomocou „PMB“
a vytvorenie disku s obrazovou
kvalitou štandardného rozlíšenia
(STD)
Poznámky
• Ak vytvárate disk pomocou zariadenia Sony DVDirect (DVD zapisovacej mechaniky), na
prenos dát použite slot pre pamäťové karty na DVD zapisovacej mechanike alebo pripojte DVD
zapisovaciu mechaniku prostredníctvom USB pripojenia.
• Ak používate zariadenie Sony DVDirect (DVD zapisovaciu mechaniku), skontrolujte, či je
firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu.
159SK
Pokračovanie r
zVlastnosti každého typu disku
Uvedené 12 cm disky je možné použiť s „PMB“. Informácie o diskoch Blu-ray
nájdete na str. 161.
Typ disku
Vlastnosti
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL
Nie je možné prepisovať.
DVD-RW/ DVD+RW
Je možné prepisovať a opätovne použiť.
Index
• Zabezpečte, aby sa v PlayStation®3 vždy používala najnovšia verzia systémového softvéru
PlayStation®3 .
• V niektorých krajinách/regiónoch nemusí byť PlayStation®3 dostupné.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zTypy diskov, ktoré je možné použiť s „PMB“
Vyhľadávanie
operácie
Videozáznamy s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) môžete
zaznamenávať na DVD médiá, ako DVD-R disky a vytvorí sa disk s obrazovou
kvalitou vysokého rozlíšenia (HD).
• Disk s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) môžete prehrávať na
prehrávačoch formátu AVCHD, ako napr. prehrávač diskov Blu-ray značky
Sony a PlayStation®3. Takýto disk sa na bežných DVD prehrávačoch nedá
prehrávať.
Videozáznamy s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD) konvertované
z videozáznamov s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) je možné
zaznamenávať na DVD médiá, ako DVD-R disky, a vytvorí sa disk s obrazovou
kvalitou štandardného rozlíšenia (STD).
Obsah
Používanie Blu-ray disku umožňuje zaznamenávanie videozáznamov s obrazovou
kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) a s dlhším trvaním ako DVD disky.
Vytvorenie AVCHD diskov
AVCHD disk s kvalitou obrazu HD je možné vytvoriť z AVCHD videozáznamov
importovaných do počítača pomocou dodaného softvéru „PMB“.
1 Zapnite počítač a vložte nepoužitý disk do DVD mechaniky.
2 Spustite „PMB“.
3 Zvoľte AVCHD videozáznam, ktorý sa má zapísať na disk.
4 Kliknite na
Discs (HD)].
(Create Discs) a potom zvoľte [Create AVCHD Format
5 Vytvorte disk podľa inštrukcií uvedených na displeji.
Poznámky
• Uistite sa, že „PMB“ už je nainštalovaný (str. 153).
• Statické zábery a MP4 videozáznamy nie je možné zaznamenať na AVCHD disk.
• Vytvorenie disku môže trvať nejaký čas.
160SK
Pokračovanie r
zPrehrávanie AVCHD disku prostredníctvom počítača
Obsah
AVCHD disky sa dajú prehrávať prostredníctvom počítača pomocou „Player for
AVCHD“ nainštalovaného spolu s „PMB“. Softvér spustite kliknutím na [Start] t
[All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
Detailný popis funkcií nájdete v Pomocníkovi pre „Player for AVCHD“.
• V závislosti od počítačového prostredia nemusí byť možné zábery plynulo prehrávať.
Vytvorenie diskov s obrazovou kvalitou
štandardného rozlíšenia (STD)
1 Zapnite počítač a vložte nepoužitý disk do DVD mechaniky.
Index
DVD disky s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD) môžete vytvárať
pomocou dodaného softvéru „PMB“ a voľbou AVCHD videozáznamu importovaného
do počítača.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Blu-ray disky môžete vytvárať z AVCHD videozáznamov importovaných do počítača.
Daný počítač musí byť schopný vytvárať Blu-ray disky. Môžete použiť BD-R (nie
prepisovateľné) alebo BD-RE (prepisovateľné) disky. Nie je možné robiť násobné
záznamy.
Ak chcete vytvárať Blu-ray disky, nainštalujte na inštalačnej obrazovke „PMB“ [BD addon software]. Pri inštalácii musí byť váš počítač pripojený k internetu.
Detailný popis funkcií nájdete v „PMB Help“.
Vyhľadávanie
operácie
Vytvorenie Blu-ray diskov
• Ak sa automaticky spustí iný softvér ako „PMB“, zavrite ho.
2 Spustite „PMB“.
3 Zvoľte AVCHD videozáznam, ktorý sa má zapísať na disk.
4 Kliknite na
(Create Discs) a potom zvoľte [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
5 Vytvorte disk podľa inštrukcií uvedených na displeji.
Poznámky
• Uistite sa, že „PMB“ bol nainštalovaný s predstihom (str. 153).
• Disky sa nedajú vytvoriť pre MP4 videozáznamy.
• Vytvorenie disku môže nejaký čas trvať kvôli konverzii AVCHD videozáznamu do obrazovej
kvality štandardného rozlíšenia (STD).
• Pri vytváraní DVD-Video disku prvý raz musí byť počítač pripojený k internetu.
161SK
Tlač statických záberov
Pamäťovú kartu so zábermi nasnímanými týmto fotoaparátom môžete priniesť do
fotozberne. Pokiaľ fotozberňa podporuje tlač fotografií v súlade s DPOF, môžete vopred
v ponuke prezerania priradiť značku
(Poradie tlače) na zábery. Nebudete ich musieť
opätovne vyberať pri tlači vo fotozberni.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlač vo fotozberni
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
• Pri tlači záberov nasnímaných v režime 16:9 môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.
• V závislosti od tlačiarne nemusí byť možné tlačiť panoramatické zábery.
Obsah
Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery.
• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.
• Tlač s použitím počítača
Do počítača môžete importovať zábery použitím dodaného softvéru „PMB“ a zábery
môžete vytlačiť. Do záberu môžete vložiť dátum a vytlačiť ho.
Podrobnosti nájdete v „PMB Help“.
• Tlač vo fotozberni
Poznámky
Index
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu.
Skopírujte zábery na pamäťovú kartu (str. 142) a tú potom odneste do fotozberne.
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet podporujú.
• Možno budete potrebovať adaptér pamäťových kariet (predáva sa osobitne). Poraďte sa vo vašej
fotozberni.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy skopírujte (zálohujte) na disk.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Ak chcete zakomponovať dátumy do záberov, poraďte sa s vašou fotozberňou.
162SK
Riešenie problémov
Obsah
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 163 až 170.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 171.
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný
servis Sony.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Inicializujte nastavenia (str. 124).
Vyhľadávanie
operácie
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu,
potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite
napájanie.
Majte prosím na pamäti, že odoslaním fotoaparátu do opravy dávate súhlas k overeniu
obsahu vnútornej pamäte a hudobných súborov.
Index
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Uistite sa, že je akumulátor otočený správne a zasúvajte ho dovnútra, kým sa neuzamkne
páčka uvoľnenia akumulátora.
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Konektory akumulátora sú znečistené. Jemne utrite akúkoľvek nečistotu pomocou jemnej
handričky.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty
fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na LCD
displeji hlásenie.
• Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po určitú dobu a [Power Save] je nastavené na
[Standard] alebo [Stamina], fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zabránilo opotrebovaniu
akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
163SK
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne). Na
nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora.
Index
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Skontrolujte, či je akumulátor typu NP-BN1.
• Ak použijete akumulátor, ktorý sa dlhý čas nepoužíval, kontrolka CHARGE bude blikať
s menšou frekvenciou.
• Kontrolka CHARGE (na dodanej nabíjačke akumulátora) môže blikať dvoma spôsobmi, a to
rýchle blikanie (približne v 0,15-sekundových intervaloch) a pomalé blikanie (približne v 1,5sekundových intervaloch). Ak kontrolka bliká rýchlo, vyberte nabíjaný akumulátor a potom
vložte ten istý akumulátor späť do nabíjačky tak, aby sa ozvalo cvaknutie. Ak kontrolka znovu
bliká rýchlo, môže to naznačovať problém s akumulátorom.
Ak kontrolka bliká pomaly, nabíjačka sa nachádza v pohotovostnom režime, pričom sa
nabíjanie dočasne zastavilo. Nabíjanie sa dočasne zastaví a zmení sa na režim standby, keď je
teplota mimo rozsahu vhodného pre nabíjanie. Nabíjanie sa opäť spustí a kontrolka
CHARGE sa rozsvieti, keď sa teplota vráti do rozsahu vhodného pre nabíjanie.
Akumulátor sa odporúča nabíjať v rámci správneho rozsahu teplôt nabíjania od 10°C do 30°C.
• Bližšie informácie nájdete na str. 180.
Vyhľadávanie
operácie
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
Obsah
• Je to spôsobené používaním fotoaparátu v extrémne horúcom alebo studenom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa nesprávna
indikácia odstráni. V závislosti od podmienok užívania môže byť zobrazený stav nesprávny.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 179). Vymeňte akumulátor za nový.
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Ak sa zábery zaznamenávajú do vnútornej pamäte a nie je možné zábery zaznamenávať na
pamäťovú kartu, aj keď je pamäťová karta vložená do fotoaparátu, uistite sa, že je pamäťová
karta úplne vložená.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte. Ak je plná,
vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 93).
– Vymeňte pamäťovú kartu.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Prepnite tlačidlo režimu
(Statický záber)/ (Videozáznam).
• Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby ste použili nasledujúce pamäťové karty:
– „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“
– Pamäťovú SD kartu, pamäťovú SDHC kartu alebo pamäťovú SDXC kartu (triedy 4 alebo
rýchlejšiu)
• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 123).
Funkcia Smile Shutter nefunguje.
• Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber.
• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 123).
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných scén.
• Snímajte po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
164SK
Snímanie trvá príliš dlho.
Obsah
• Keď rýchlosť uzávierky klesne pod určitú hodnotu, napríklad pri snímaní záberov v tmavom
prostredí, fotoaparát automaticky obmedzí šum na záberoch. Táto funkcia sa nazýva redukcia
šumu pomalej uzávierky a pri jej použití trvá snímanie dlhšie.
Záber sa nedá zaostriť.
Index
• Zoom nie je možné používať v nasledujúcich situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
• Inteligentný zoom nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 114).
• Digitálny zoom nie je možné použiť v týchto prípadoch:
– V režime nadradeného automatického nastavenia
– V režime rozostrenia pozadia
– V režime videozáznamu
– Keď sa v režime výberu scény zvolí režim
(Backlight Correction HDR).
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Funkcia zoomu nefunguje.
Vyhľadávanie
operácie
• Objekt je príliš blízko. Pri snímaní dodržiavajte nasledujúce minimálne vzdialenosti objektívu
od snímaného objektu:
– V režime inteligentného automatického nastavenia, v režime nadradeného automatického
nastavenia a v režime jednoduchého snímania: Približne 1 cm (poloha širokouhlého
snímania W)/ 50 cm (poloha teleskopického snímania T) od objektívu.
– V ostatných režimoch snímania: Približne 8 cm (poloha širokouhlého snímania W)/ 50 cm
(poloha teleskopického snímania T) od objektívu. Alebo nastavte režim zaostrenia na
krátku vzdialenosť a snímajte zo vzdialenosti asi 1 cm až 20 cm v polohe širokouhlého
snímania W.
• V režime výberu scény sú zvolené režimy
(Landscape) alebo (Twilight) alebo
(Fireworks) pri snímaní statických záberov.
Nie je možné zvoliť funkciu rozpoznania tváre.
• Funkciu rozpoznania tváre je možné zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na
[Multi AF] a režim merania je nastavený na [Multi].
• Ak je aktivovaný režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, nemôžete zvoliť rozpoznanie tváre.
Blesk nefunguje.
• Blesk nie je možné použiť v nasledujúcich situáciách:
– V režime rozostrenia pozadia
– Pri snímaní sekvenčných záberov
– Keď sa v rámci výberu scény zvolia režim
(Anti Motion Blur), režim (Twilight), režim
(Hand-held Twilight), režim
(High Sensitivity) alebo režim (Fireworks).
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime videozáznamu
• Nastavte blesk na [On] (str. 60) v režime zaostrenia na krátku vzdialenosť, alebo ak výber
scény je nastavený na režimy
(Landscape), (Gourmet),
(Pet),
(Beach), (Snow),
(Underwater) alebo (Hi-Speed Shutter).
165SK
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Focus On) nepracuje.
• Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia. V režime
[Auto] môžete snímať aj vzdialený objekt.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov.
Vyhľadávanie
operácie
• Pri výbere scény sa zvolia režimy
(Landscape), (Twilight) alebo (Fireworks).
• Ak je zvolený režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, vzdialenosť snímania je približne 1 cm
až 20 cm.
• [Macro] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách:
– V režime inteligentného panoramatického snímania
– V režime snímania 3D
– V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou
– V režime videozáznamu
– Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.
– V režime jednoduchého snímania
– Keď [Self-Timer] je nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two
People].
Obsah
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o
poruchu.
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
• Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo
uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 153).
Index
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky
blikajú.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 72).
Farby záberu nie sú správne.
• Upravte [White Balance] (str. 74).
Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša zvýšiť zreteľnosť displeja dočasným
zvýšením jasu záberu. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.
Oči objektu sú červené.
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 117).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Retušujte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke pre
prezeranie alebo ho upravte pomocou softvéru „PMB“.
Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu.
166SK
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
Obsah
• Snímanie záberov v slede nie je možné, keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta sú plné. Vymažte nepotrebné zábery (str. 93).
• Stav akumulátora je nízky. Vložte nabitý akumulátor.
Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
Stereoskopické zábery sa prostredníctvom fotoaparátu nedajú prehliadať.
Dátum a čas sa nezobrazia.
Index
• Stereoskopické zábery sa dajú prehliadať prostredníctvom tohto fotoaparátu len vtedy, keď
bol záber zaznamenaný v režime [Sweep Multi Angle].
• 3D zábery pozostávajú zo súboru JPEG a súboru MPO. Ak sa ktorýkoľvek z týchto súborov
vymaže na počítači, fotoaparát nemusí fungovať správne.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Uistite sa, že je pamäťová karta úplne vložená do fotoaparátu.
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 156).
• Na prehrávanie záberov uložených v počítači na fotoaparáte použite „PMB“.
Vyhľadávanie
operácie
• Nastavte [Burst Settings] na [Off] (str. 70).
• [Scene Recognition] je nastavená na [Advanced] (str. 80).
• [Display Settings] je nastavená na [Off].
Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.
• [Auto Orientation] je nastavená na [On] (str. 115).
Tlačidlá a ikony sa už nezobrazujú.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu
zmiznú. Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
• [Display Settings] je v ponuke snímania alebo prezerania nastavené na [Off]. Dotknite sa
ľavej strany LCD displeja a ťahajte doprava.
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“ (str. 153, 154).
• Potvrďte správnosť nastavení hlasitosti a prezentácie (str. 91, 106).
• Prezentácia sa prehráva s [Continuous Playback]. Vyberte [Slideshow with music]
a prehrávajte.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb (str. 176).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 146, 147).
• Ak je USB kábel pripojený ku konektoru USB, odpojte tento kábel (str. 156).
167SK
• Skontrolujte, či je TV prijímač nastavený na zobrazovanie 3D záberov.
Obsah
3D zábery sa na obrazovke TV prijímača nezobrazujú aj napriek tomu, že
fotoaparát je v režime [3D Viewing].
Vymazanie
Nie je možné vymazať záber.
Počítače
Počítač so slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“
Počítač nerozpozná fotoaparát.
Index
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový adaptér
(predáva sa osobitne).
• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 129).
• K prepojeniu počítača a fotoaparátu používajte USB kábel.
• Odpojte USB kábel od počítača aj od fotoaparátu a opäť pevne pripojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného
zariadenia.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty „Memory Stick“
podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích/
zapisovacích zariadení pre pamäťové karty „Memory Stick“ od iných výrobcov ako Sony by sa
mali obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 155). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Vyhľadávanie
operácie
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 103).
Nie je možné importovať zábery.
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 155).
• Pokiaľ snímate zábery na pamäťovú kartu naformátovanú počítačom, nemusí sa vám podariť
importovať zábery do počítača. Snímajte zábery na pamäťovú kartu naformátovanú
fotoaparátom (str. 138).
Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky.
• Vykonajte pripojenie USB až po zapnutí počítača.
Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB Portable“ nespustí.
• Nastavte [LUN Settings] na [Multi].
• Nastavte [USB Connect] na [Mass Storage].
• Pripojte počítač k sieti.
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
• Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Help“ (str. 153).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
168SK
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty. Použite „PMB“
a videozáznam importujte do svojho počítača a potom videozáznam prehrajte (str. 153).
Obsah
Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené
šumom.
Po exportovaní záberov do počítača ich už nie je možné prezerať na fotoaparáte.
Pamäťová karta
Vyhľadávanie
operácie
• Na prehrávanie záberov uložených v počítači na fotoaparáte použite „PMB“.
• Zaregistrujte záber do obrazového databázového súboru a prehrajte ho v [Date View]
(str. 101).
• Prezeranie udalostí nie je v tomto fotoaparáte k dispozícii.
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu.
• Všetky dáta na pamäťovej karte boli formátovaním zmazané. Údaje, ktoré ste vymazali
formátovaním, nie je možné obnoviť.
Dáta sa zaznamenávajú do vnútornej pamäte, hoci ste vložili pamäťovú kartu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Vložte ju správnym smerom.
• Overte, že je pamäťová karta bezpečne vložená čo možno najhlbšie.
Index
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta. Vyberte ju.
Nie je možné skopírovať dáta uložené vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je plná. Skopírujte na pamäťovú kartu s dostatočnou kapacitou.
Nie je možné skopírovať dáta z pamäťovej karty alebo počítača do vnútornej
pamäte.
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
Tlač
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na použitie tlačiarne.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý
bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov.
Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber
vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
169SK
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
• 3D zábery zobrazené na displeji fotoaparátu sú súbory MPO, avšak zábery, ktoré sa tlačia, sú
súbory JPEG, takže v niektorých prípadoch nie sú zábery, ktoré sa majú vytlačiť rovnaké ako
tie, čo sa zobrazujú na LCD displeji.
Tlačidlá dotykového panela nie je možné správne alebo vôbec použiť.
• Vykonajte [Calibration] (str. 137).
• [Housing] je nastavená na [On] (str. 128).
Kresliace pero reaguje na nesprávnych miestach.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Dotykový panel
Vyhľadávanie
operácie
Nie je možné vytlačiť 3D zábery tak, ako sa zobrazujú na LCD displeji
fotoaparátu.
Obsah
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 153).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili dátum.
• Vykonajte [Calibration] (str. 137).
Objektív je zahmlený.
Index
Iné
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred
ďalším použitím.
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nejde o poruchu.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 145).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát
s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
Dátum alebo čas sú nesprávne.
• Funkcia nastavenia oblasti je nastavená na iné miesto ako miesto, na ktorom sa práve
nachádzate. Zmeňte nastavenie pomocou
t
(Settings) t (Clock Settings) t
[Area Setting].
170SK
Obsah
Výstražné indikátory
a upozornenia
Samodiagnostické zobrazenie
• Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať údaje na pamäťovú kartu. Skúste znovu zapnúť a vypnúť
fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu.
• Nastala chyba naformátovania vnútornej pamäte alebo bola vložená nenaformátovaná
pamäťová karta. Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu (str. 138).
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú údaje poškodené.
Vložte novú pamäťovú kartu.
Index
E:61:ss
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
C:32:ss
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, pracuje funkcia vlastnej diagnostiky
fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu
vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných
postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu. Obráťte sa na predajcu Sony
alebo na najbližší autorizovaný servis Sony.
E:62:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 124) a potom znovu
zapnite fotoaparát.
E:94:ss
• Zapisovanie alebo mazanie dát nefunguje správne. Oprava je nutná. Obráťte sa na predajcu
Sony alebo na najbližší autorizovaný servis Sony. Buďte pripravení poskytnúť všetky čísla
v kóde chyby začínajúce od E.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Stav akumulátora je nízky. Okamžite nabite akumulátor. V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a typu akumulátora môže indikátor blikať, aj keď je zostatková kapacita
akumulátora ešte približne 5 až 10 minút.
For use with compatible battery only
• Vložený akumulátor nie je typ NP-BN1 (je súčasťou dodávky).
171SK
System error
Camera overheating
Allow it to cool
Obsah
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo nemusí byť možné
zaznamenávať videozáznamy. Nechajte fotoaparát na chladnom mieste, kým teplota neklesne.
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
Reinsert the memory card
Memory card type error
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).
This memory card may not record or play
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).
• Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.
• Pamäťová karta je poškodená.
Vyhľadávanie
operácie
Internal memory error
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 3).
• Znovu naformátujte médium (str. 138).
Index
Error formatting internal memory
Error formatting memory card
Buffer overflow
• Ak používate pamäťovú kartu, na ktorej sa opakovane zaznamenávali a vymazávali dáta,
alebo ktorá bola naformátovaná v inom fotoaparáte, rýchlosť zápisu dát môže byť príliš
pomalá. Najskôr si zálohujte akékoľvek dáta na karte v počítači a potom kartu pred použitím
znovu naformátujte (str. 138).
• Rýchlosť zápisu pamäťovej karty, ktorú používate, nie je pre snímanie videozáznamov
postačujúca. Použite „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)
alebo pamäťovú SD kartu (triedy 4 alebo rýchlejšiu).
Memory card locked
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu a tento prepínač je nastavený
do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej zaznamenávanie.
Read only memory card
• Fotoaparát nemôže zaznamenať alebo vymazať zábery na tejto pamäťovej karte.
Writing to the memory card was not completed correctly
Recover data
• Vložte znovu pamäťovú kartu a postupujte podľa inštrukcií na displeji.
172SK
No images
No still images
Obsah
• Vo vnútornej pamäti neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
• Na pamäťovú kartu neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
• K dispozícii nie sú žiadne 3D zábery, ktoré by bolo možné prehliadať v režime [3D Viewing].
• Vybratý priečinok alebo dátum neobsahujú súbor, ktorý je možné prehrávať cez prezentáciu.
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci súbor, ktorý nie je možné prehrať na
fotoaparáte. Vymažte tento súbor na počítači a potom vymažte priečinok.
Folder error
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na „999“ už existuje na pamäťovej karte. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) na pamäťovej karte už existuje
(napríklad: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte iný priečinok alebo vytvorte nový (str. 139,
140).
Vyhľadávanie
operácie
File found which was not recognized
Empty folder contents
Folder protected
Index
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci jeden alebo viac súborov. Vymažte všetky
súbory a potom vymažte priečinok.
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok, ktorý bol pomocou počítača určený len na čítanie.
Cannot display file
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.
Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
Read only folder
• Zvolili ste priečinok, ktorý na fotoaparáte nie je možné nastaviť ako záznamový priečinok.
Zvoľte iný priečinok (str. 140).
File protected
• Zrušte ochranu (str. 103).
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú nie je možné na fotoaparáte prehrávať.
Unable to detect face for retouch
• V závislosti od záberu nemusí byť možné záber retušovať.
173SK
(Výstražný indikátor pre otrasy)
MP4 12M is not supported with this memory card
MP4 6M is not supported with this memory card
Recording is unavailable in this movie format
• Nastavte [Movie format] na [MP4] (str. 111).
• Pri použití [TransferJet] je možné zvoliť až do 10 súborov.
• Pri použití [Multiple Images] je možné zvoliť až do 100 súborov.
• Pri použití [All Images on This Date] alebo [All in This Folder] je možné pre DPOF (Poradie
tlače) alebo ochranu zvoliť až do 999 súborov.
• Značky
(Poradie tlače) môžete pridávať až do 999 súborov.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Maximum number of
images already selected
Vyhľadávanie
operácie
• Na snímanie videozáznamov sa odporúča, aby ste použili „Memory Stick PRO Duo“
(Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“ alebo pamäťovú SD kartu (triedy 4 alebo
rýchlejšiu).
Obsah
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže fotoaparát triasť. Použite blesk alebo pripevnite
fotoaparát na statív, aby sa zaistila pevná pozícia fotoaparátu.
Error Playing Music
Error Formatting Music
Index
• Vymažte hudobný súbor alebo ho nahraďte normálnym hudobným súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music] a potom prevezmite nový hudobný súbor.
• Vykonajte príkaz [Format Music].
Operation cannot be executed
in unsupported files
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie a úpravy nie je možné vykonať na obrazových súboroch,
ktoré boli spracované počítačom alebo zaznamenané inými fotoaparátmi.
Preparing Image Database File Please wait
• Fotoaparát obnoví údaje o dátume a iné údaje v prípadoch, keď sa zábery vymažú na počítači,
atď.
• Po naformátovaní pamäťovej karty sa vytvorí potrebný obrazový databázový súbor.
• Počet záberov prekračuje objem dát, pre ktorý fotoaparát dokáže spravovať dátumy
v databázovom súbore. Ak chcete zaregistrovať dodatočné zábery v obrazovom databázovom
súbore, vymažte zábery v [Date View].
Inconsistencies found in Image Database File. Recover data
• AVCHD videozáznamy nie je možné zaznamenávať ani prehrávať, pretože obrazový
databázový súbor je poškodený. Postupujte podľa inštrukcií na displeji a obnovte obrazový
databázový súbor.
174SK
Obsah
• Nie je možné zaznamenávať do obrazového databázového súboru fotoaparátu alebo
prehrávať pomocou [Date View]. Použite „PMB“ a zazálohujte všetky zábery do počítača.
Použite ho na obnovenie pamäťovej karty alebo vnútornej pamäte.
Image Database File error Cannot recover
Recording function unavailable
due to high internal temperature
• Teplota fotoaparátu stúpla. Zaznamenávanie záberov nebude možné, kým teplota neklesne.
• Zaznamenávanie sa zastavilo z dôvodu zvýšenia teploty počas zaznamenávania
videozáznamu. Počkajte, kým teplota neklesne.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Recording has stopped due to
increased camera temperature
Vyhľadávanie
operácie
• Importujte všetky zábery do počítača pomocou „PMB“ a naformátujte pamäťovú kartu alebo
vnútornú pamäť (str. 138).
Ak chcete zábery znova zobraziť pomocou fotoaparátu, exportujte importované zábery do
fotoaparátu pomocou aplikácie „PMB“.
• Keď zaznamenávate videozáznamy dlhý čas, teplota fotoaparátu stúpne. V takomto prípade
zastavte zaznamenávanie videozáznamov.
• Overte prijímací port TransferJet a správne preneste údaje (str. 17).
Index
Connection failed
Some files were not sent
Some files were not received
• Buď bola komunikácia prerušená v priebehu prenášania záberu, alebo bol prenos prerušený
kvôli naplneniu pamäte zariadenia. Overte dostupnú kapacitu pamäte a preneste údaje
pomocou TransferJet ešte raz.
175SK
Obsah
Používanie fotoaparátu
v zahraničí
Môžete použiť nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5
(predáva sa osobitne) vo všetkých krajinách alebo regiónoch, kde je sieťové napätie
v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). V opačnom prípade môže
dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
Ak chcete prezerať videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom na TV prijímači,
fotoaparát a TV prijímač musia používať rovnaký systém kódovania farieb. Skontrolujte
TV normu určenú pre krajinu alebo región, v ktorom sa fotoaparát používa.
NTSC systém (1080 60i)
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA,
Venezuela, atď.
Index
PAL systém (1080 50i)
Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko,
Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam, atď.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV
prijímači
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
PAL-M systém (1080 50i)
Brazília
PAL-N systém (1080 50i)
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
SECAM systém (1080 50i)
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina, atď.
176SK
Pamäťová karta
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
• Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná v počítači bude fungovať v tomto fotoaparáte.
• Rýchlosť načítavania či zapisovania dát závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého
zariadenia.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete pamäťovú kartu alebo vypnete fotoaparát počas načítavania alebo zapisovania
údajov
– Keď sa pamäťová karta používa na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo
elektrického šumu
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Nenalepujte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťových kariet.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty.
• Pamäťovú kartu nevystavujte nárazom, neohýbajte ju a dbajte na to, aby vám nespadla.
• Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťová karta nesmie navlhnúť.
• Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu pre pamäťové karty vložte pamäťovú kartu, ktorá zodpovedá jeho rozmerom.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte za nasledujúcich podmienok:
– Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu
Obsah
Typy pamäťových kariet, ktoré je možné používať s týmto fotoaparátom sú „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, pamäťová SD
karta, SDHC pamäťová karta a SDXC pamäťová karta.
Pamäťová karta typu MultiMediaCard sa nedá použiť.
Poznámka týkajúca sa používania adaptéra pamäťových kariet
(predáva sa osobitne)
• Pri vkladaní pamäťovej karty do adaptéra pamäťových kariet dbajte na to, aby ste pamäťovú
kartu vkladali so správnou orientáciou a potom ju úplne vsuňte do adaptéra. Nesprávny spôsob
vloženia môže zapríčiniť poruchu.
177SK
„Memory Stick“
Typ pamäťovej karty „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate)
Obsah
V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, ktoré je
možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých
operácií pamäťových kariet „Memory Stick Duo“.
Snímanie/Prehrávanie
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
*1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania.
*2 „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory
Stick PRO-HG Duo“ sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe šifrovacej (kódovacej) technológie. Fotoaparát
neumožňuje vykonávať nahrávanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.
*3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] alebo [MP4 6M] videozáznamy nie je
možné zaznamenávať do vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu Memory Stick inú ako
„Memory Stick PRO Duo“.
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný dátový prenos. Vykonáva identický 4-bitový
paralelný dátový prenos ako pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“.
Vyhľadávanie
operácie
Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (predáva sa osobitne)
Index
• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ sa
používa ako skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“.
• Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Micro“ do adaptéra pamäťových kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra pamäťových kariet „M2“
s veľkosťou Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
178SK
Akumulátor
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo tohto
rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť úplne.
Obsah
Informácie o nabíjaní akumulátora
Efektívne používanie akumulátora
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. To znamená, že na
chladných miestach je prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo najdlhšiu výdrž akumulátora
odporúčame nasledujúce:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne pred tým, ako začnete snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie pri častom používaní blesku alebo zoomu.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný
čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne horúcich miestach, napríklad, v aute alebo na priamom
slnku.
• Ak sa znečistia konektory akumulátora, fotoaparát sa nemusí zapnúť, akumulátor sa nemusí
nabíjať alebo sa môžu vyskytnúť ďalšie príznaky. V takýchto prípadoch jemne utrite akúkoľvek
nečistotu pomocou jemnej handričky.
Uskladnenie akumulátora
Index
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
Na zachovanie funkcie akumulátora ho počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite
a potom úplne vybite vo fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie (str. 90),
pokým sa nevypne napájanie.
• Aby sa udržali konektory akumulátora v čistote a zabránilo sa skratu, počas prenášania alebo
skladovania akumulátora ho vložte do plastového vrecka, atď., aby bol izolovaný od kovových
predmetov, atď.
Informácie o životnosti akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním
znižuje. Ak sa čas použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazne skráti, je pravdepodobne
potrebné akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• Akumulátor NP-BN1 (je súčasťou dodávky) sa môže použiť len pre modely Cyber-shot
kompatibilné s typom N.
179SK
Nabíjačka akumulátora
Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať výlučne typy akumulátorov
NP-BN1 (a žiadne iné typy). Akumulátory iných typov by mohli vytiecť, prehriať sa alebo
vybuchnúť, ak sa ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým nebezpečenstvu zranenia elektrickým
prúdom a popálenia.
• Kontrolka CHARGE na dodávanej nabíjačke akumulátora bliká dvoma spôsobmi.
Rýchle blikanie: Kontrolka opakovane svieti a zhasína v približne 0,15-sekundových intervaloch.
Pomalé blikanie: Kontrolka opakovane svieti a zhasína v približne 1,5-sekundových intervaloch.
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,
životnosť akumulátorových článkov sa môže skrátiť.
• Keď bliká kontrolka CHARGE, vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho naspäť do nabíjačky
tak, aby bolo počuť cvaknutie. Ak kontrolka CHARGE znovu bliká, môže to znamenať chybu
akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili iný ako špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte,
či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak je akumulátor špecifikovaného typu, vyberte
akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne. Ak
nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v akumulátore.
• Ak kontrolka CHARGE bliká pomaly, nabíjačka je v režime standby a nabíjanie bolo dočasne
zastavené. Nabíjanie sa dočasne zastaví a zmení sa na režim standby, keď je teplota mimo rozsahu
vhodného pre nabíjanie. Nabíjanie sa opäť spustí a kontrolka CHARGE sa rozsvieti, keď sa
teplota vráti do rozsahu vhodného pre nabíjanie. Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C.
Index
180SK
Inteligentný pantilter
Obsah
Inteligentný pantilter (predáva sa osobitne) vám umožňuje snímať zábery tak, že necháte
na fotoaparát, aby rozpoznal ľudské tváre.
Detailnejšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s inteligentným
pantilterom.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
181SK
Formát AVCHD
Váš fotoaparát vykonáva záznam vo formáte AVCHD s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia
(HD) uvedenou nižšie.
1080 60i-kompatibilné zariadenie
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
1080 50i-kompatibilné zariadenie
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Audiosignál:
Dolby Digital 2k
Záznamové médium: Pamäťová karta
*1
*2
Index
*3
Špecifikácia 1080i
Špecifikácia vysokého rozlíšenia, ktorá využíva 1 080 efektívnych skenovacích liniek a striedavý
systém.
Špecifikácia 720p
Špecifikácia vysokého rozlíšenia, ktorá využíva 720 efektívnych skenovacích liniek a progresívny
systém.
Dáta zaznamenané vo formáte AVCHD odlišnom od vyššie uvedeného nie je možné prehrávať
vo vašom fotoaparáte.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Videosignál*3:
Vyhľadávanie
operácie
Zaznamenávanie a prehrávanie vo fotoaparáte
Obsah
Formát AVCHD bol vyvinutý pre HD digitálne videokamery pre záznam HD (High-Definition)
signálu formátu 1080i*1 alebo 720p*2 s použitím vysokoefektívnej kompresnej kódovacej
technológie. Formát MPEG-4 AVC/H.264 je prispôsobený pre kompresiu obrazových dát a Dolby
Digital alebo systém Linear PCM sa používajú na kompresiu zvukových dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresiu obrazových záznamov s efektivitou vyššou ako
bežný formát kompresie obrazových záznamov. Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje, aby
videosignál v kvalite high definition (vysoké rozlíšenie) zachytený digitálnou videokamerou bol
zaznamenaný na 8 cm DVD disky, pevný disk, flash pamäť, pamäťovú kartu, atď.
182SK
Norma TransferJet
Obsah
Komunikácie TransferJet sú v súlade s nižšie uvedenou normou.
Norma TransferJet:
Je v súlade s PCL Špec. Rev. 1.0
• Použite vyššie uvedený „SCSI“ komunikačný protokol, keď sa pripájate k zariadeniu
kompatibilnému s TransferJet (predáva sa osobitne). Alebo použite komunikačný protokol
„OBEX“ pre zdielanie dát medzi fotoaparátmi.
Vyhľadávanie
operácie
Názov triedy protokolu (druh komunikácie):
SCSI Block Device Target
OBEX Push Server
OBEX Push Client
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
183SK
Obsah
Počet statických záberov a čas
záznamu pre videozáznamy
Počet statických záberov a maximálny čas nahrávania sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok snímania a pamäťovej karty.
(Jednotky: Zábery)
Kapacita
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
12M
6
344
690
1397
2846
5625
8M
8
482
967
1959
3990
7884
5M
10
582
1168
2366
4819
9524
VGA
207
11760
23600
47810
97350
192380
16:9(9M)
6
382
766
1552
3160
6246
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15210
30060
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie vyšší než 99 999, objaví sa indikátor „>99999“.
• Ak sa na tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí
zobraziť v skutočnej veľkosti.
Index
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pribl. 32 MB
Veľkosť
Vyhľadávanie
operácie
Statické zábery
Videozáznamy
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy pre
všetky súbory videozáznamov. Nepretržité snímanie je možné približne 29 minút bez
prerušenia. Maximálna veľkosť súboru videozáznamu vo formáte MP4 je približne 2 GB.
(Jednotky: hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita
Kvalita/
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta naformátovaná týmto fotoaparátom
Pribl. 32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
AVC HD 17M FH
—
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
AVC HD 9M HQ
—
0:28:00
0:57:00
1:56:20
3:57:50
7:50:40
MP4 12M
—
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 6M
—
0:40:40
1:21:50
2:45:50
5:37:50
11:07:50
MP4 3M
0:01:10
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Poznámka
• Záznamový čas videozáznamov sa môže meniť v závislosti od podmienok pri snímaní
(teplota, atď.).
184SK
Preventívne opatrenia
Poznámka k noseniu
Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty utierajte z povrchu LCD displeja použitím čistiacej
súpravy na LCD displeje (predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto, keď máte fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc alebo
sukne. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácie
• Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo vozidle zaparkovanom na slnku, fotoaparát sa môže
zdeformovať a môže dôjsť k poruche.
• Na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
• Na miestach vystavených otrasom
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal piesok ani prach. Môže to poškodiť fotoaparát.
Poškodenie niekedy nie je možné opraviť.
Obsah
Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve otlačky prstov alebo prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
Index
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred poškodením:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu, liehu,
jednorázovým handričkám, odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom alebo insekticídom.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených chemikálií.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.
Informácie o prevádzkových teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do 40°C. Nedoporučuje sa snímanie v extrémne
studenom alebo horúcom prostredí, ktoré presahuje tento rozsah.
Informácie o vnútornom nabíjateľnom záložnom akumulátore
Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenia času a dátumu
a ďalšie nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však používate
fotoaparát len počas krátkej doby, akumulátor sa postupne vybije. Ak fotoaparát vôbec
nepoužívate po dobu približne 1 mesiaca, akumulátor sa úplne vybije. Preto zaistite, aby bol tento
nabíjateľný akumulátor nabitý pred použitím fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď nabíjateľný akumulátor nie je nabitý. Nebudú sa však
indikovať dátum a čas.
Postup pri nabíjaní vnútorného nabíjateľného záložného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac vypnutý.
185SK
Index
3D funkcie..........................................................................48
Digital Zoom ..................................................................114
3D Shooting ......................................................................50
Display Burst Group .................................................102
3D Sweep Panorama ...................................................50
Display color ..................................................................122
3D Viewing......................................................................100
Display Settings
Prezeranie .................................................................107
A
Snímanie ......................................................................86
A/V OUT (STEREO) konektor ........................146
Dočasne otočené zobrazenie ..................................44
AF Illuminator ..............................................................112
Dotykový panel ..............................................................21
Akumulátor.....................................................................179
Download Music ..........................................................131
Anti Blink ..........................................................................85
DPOF .................................................................................104
Area Setting ....................................................................144
Auto Orientation .........................................................115
E
Easy Mode
Prezeranie ...................................................................87
Autoportrét .......................................................................62
Snímanie ......................................................................55
Background Defocus ...................................................35
Exposure data ................................................................108
Backlight Correction HDR .....................................36
Expozícia ............................................................................72
Beach ....................................................................................37
Eye-Fi .................................................................................135
Beep.....................................................................................119
Blink Alert .......................................................................118
F
Bodové meranie .............................................................79
Face Detection ................................................................83
Burst Settings ...................................................................70
File Number ....................................................................143
Index
B
EV...........................................................................................72
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Anti Motion Blur ...........................................................36
Vyhľadávanie
operácie
Demo Mode ....................................................................123
Obsah
Čísla
Fireworks ............................................................................37
C
Flash ................................................................................60, 61
Calendar ..............................................................................88
Focus .....................................................................................77
Calibration .......................................................................137
Format ................................................................................138
Center AF ..........................................................................77
Format Music .................................................................132
Change REC.Folder ..................................................140
Formát AVCHD ..........................................................182
Clock Settings ................................................................145
Close Focus .......................................................................71
G
COMPONENT .............................................................127
Gourmet ..............................................................................37
Copy ....................................................................................142
Grid Line ..........................................................................113
Create REC.Folder ....................................................139
CTRL FOR HDMI ....................................................126
Customize...........................................................................23
H
Hand-held Twilight ......................................................36
HD(1080i) ........................................................................127
D
HDMI Resolution .......................................................125
Date & Time Setting..................................................145
High Sensitivity...............................................................36
Defocus Effect .................................................................66
Hi-Speed Shutter ...........................................................37
Delete ...................................................................................93
Housing .............................................................................128
Delete REC.Folder ....................................................141
186SK
Image Index ......................................................................89
Paint.......................................................................................97
Image Size ..........................................................................67
Pamäť vybranej tváre...................................................84
Initialize.............................................................................124
Pamäťová karta .........................................................3, 177
Inteligentné panoramatické snímanie ...............31
Panorama Image Size ..................................................67
Inteligentný pantilter .................................................181
Panoráma ...........................................................................31
Inteligentný zoom........................................................114
Pet ...........................................................................................37
Intelligent Auto Adjustment ..................................28
Pixel .......................................................................................69
ISO .........................................................................................73
Playback Zoom ...............................................................42
PMB.....................................................................................153
PMB Portable ................................................................157
Landscape ..........................................................................36
Počet statických záberov .........................................184
Language Setting .........................................................121
Počítač ................................................................................152
LCD Brightness ............................................................120
Importovanie záberov ...............................155, 156
LUN Settings..................................................................130
Odporúčané prostredie .....................................152
Počítač Macintosh ................................................152
M
Počítač s operačným systémom
Windows ....................................................................152
Mass Storage ..................................................................129
Počítač Macintosh .......................................................152
Meranie s viacerými modelmi ................................79
Počítač s operačným systémom Windows .....152
Metering Mode ...............................................................79
Používanie fotoaparátu v zahraničí ...................176
Movie button ....................................................................59
Power Save ......................................................................133
Movie format..................................................................111
Prehliadanie sekvenčných záberov .....................45
Movie Mode
Prehrávanie
Prezeranie ...................................................................47
3D zábery ....................................................................52
Snímanie ......................................................................33
Statické zábery .........................................................41
Movie shooting scene ..................................................56
Videozáznamy ..........................................................47
MTP .....................................................................................129
Presný digitálny zoom ...............................................114
Multi AF .............................................................................77
Priečinok
Multikonektor ...............................................................149
Vymazanie ................................................................141
Music Transfer ..............................................................153
Vytvorenie ................................................................139
Index
Macro ....................................................................................71
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
L
Vyhľadávanie
operácie
P
Obsah
I
Výber ...........................................................................110
N
Zmena .........................................................................140
Nabíjačka akumulátora ............................................180
Print .............................................................................104, 162
Názvy jednotlivých častí ............................................17
Pripojenie
Norma TransferJet......................................................183
Počítač .........................................................................155
Number of images in index ....................................109
TV prijímač ..............................................................146
Program Auto ..................................................................34
O
Protect ................................................................................103
Obrazovka MENU .................................................12, 14
PTP.......................................................................................129
Operačný systém (OS) .............................................152
Optická transfokácia..................................................114
Q
Optický zoom ...........................................................40, 114
Quality .................................................................................67
187SK
Underwater .......................................................................37
Red Eye Correction .....................................................99
Underwater iSweep Panorama ..............................39
Red Eye Reduction ....................................................117
Underwater White Balance .....................................76
Retouch ...............................................................................99
Unsharp masking ...........................................................99
Riešenie problémov ...................................................163
USB Connect .................................................................129
Rotate .................................................................................105
USB konektor................................................................155
S
V
Samodiagnostické zobrazenie ..............................171
VGA......................................................................................67
Scene Recog. Guide ...................................................116
View Mode ......................................................................101
Scene Recognition ........................................................80
Vnútorná pamäť .............................................................24
Scene Selection ...............................................................36
Volume Settings ...........................................................106
SD .........................................................................................127
Vytvorenie disku ..........................................................159
Select Folder ...................................................................110
Výstražné indikátory a upozornenia ................171
Self-Timer ....................................................................62, 64
Send by TransferJet .....................................................95
W
Settings.................................................................................15
White Balance .................................................................74
Shooting Direction........................................................65
Wide Zoom .......................................................................43
Slideshow ............................................................................90
Z
Smile Shutter ....................................................................57
Zameriavací rámček AF zóny ................................77
Snímanie
Značka poradia tlače .................................................162
3D zábery ....................................................................50
Statické zábery .........................................................28
Zoom.....................................................................................40
Index
Slow Synchro ....................................................................60
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
REC Mode ........................................................................27
Vyhľadávanie
operácie
U
Obsah
R
Videozáznamy ..........................................................33
Snow ......................................................................................37
Soft Skin ..............................................................................36
Soft Skin Effect ...............................................................82
Soft Snap.............................................................................36
Softvér ................................................................................153
Spot AF ...............................................................................77
Stredovo vážené meranie ..........................................79
Superior Auto Adjustment ......................................29
Sweep Multi Angle .......................................................50
T
Tlačidlo režimu Statický záber/
Videozáznam ............................................................26
Tracking focus .................................................................25
TransferJet.......................................................................134
Trimming (Resize) ........................................................99
TV prijímač .......................................................53, 146, 147
Twilight ................................................................................36
Twilight Portrait .............................................................36
188SK
Poznámky k licencii
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
TENTO VÝROBOK JE REGISTROVANÝ PODĽA AVC LICENCIE
Z PORTFÓLIA PATENTOV PRE SPOTREBITEĽOV K OSOBNÉMU
A NEKOMERČNÉMU POUŽITIU NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA VO FORMÁTE AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ A NEKOMERČNÚ ČINNOSŤ
A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ
LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA.
LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI JU NIE JE MOŽNÉ APLIKOVAŤ NA
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Obsah
Vo fotoaparáte sú k dispozícii softvéry „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“
a „libjpeg“. Tieto softvéry poskytujeme na základe licenčných dohôd, ktoré sa uzatvárajú
s vlastníkmi autorských práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto
softvéry sme povinní informovať vás o nasledujúcom. Prečítajte si prosím nasledujúce
oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“,
„pcre“ a „libjpeg“ softvérov.
Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahujú GNU GPL/LGPL
Index
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako
„LGPL“).
Informuje vás o tom, že máte právo pristupovať, upravovať a prerozdeľovať zdrojový kód
pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej stránke. Môžete ho prevziať na nasledujúcej adrese
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme radi, ak nás nebudete kontaktovať, pokiaľ ide o obsah zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „GPL“ a „LGPL“ softvéru.
Na prezeranie súboru PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak nie je nainštalovaný
vo vašom počítači, môžete ho prevziať z webovej stránky Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Informácie o licencii pre softvér „Music Transfer“ na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
189SK
Download PDF

advertising