Sony | DSC-WX1 | Sony DSC-WX1 WX1 Kompaktný digitálny fotoaparát Návod na použitie

Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Príručka k zariadeniu Cyber-shot
DSC-WX1
© 2009 Sony Corporation
4-150-181-81(1)
SK
Ako používať túto príručku
Obsah
Kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu môžete preskočiť na príslušnú stranu.
Je to praktický spôsob vyhľadania funkcie, ktorú si chcete pozrieť.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie informácií podľa
operácie.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Vyhľadávanie informácií v zozname
položiek MENU/Nastavenia.
Značky a symboly použité v tejto príručke
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Vyhľadávanie informácií podľa
kľúčového slova.
Vyhľadávanie
operácie
Obsah
Vyhľadávanie informácií podľa
funkcie.
Index
V tejto príručke je postupnosť operácií
znázornená šípkami (t). Obsluhu
fotoaparátu vykonávajte v uvedenom
poradí. Znázornené značky zodpovedajú
značkám, ktoré sa zobrazujú
v predvolenom nastavení fotoaparátu.
Značka
označuje predvolené
nastavenie.
Označuje upozornenia a obmedzenia,
ktoré sa týkajú správnej obsluhy
fotoaparátu.
z Označuje užitočné informácie.
2SK
„Memory Stick“.
Nie je možné použiť iné pamäťové
karty.
• Bližšie informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ nájdete na str. 133.
Adaptér
pamäťových kariet
„Memory Stick
Duo“
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu a
uschovajte ho na chladnom a suchom mieste.
Tým uchováte funkcie akumulátora.
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 135.
Čierne, biele, červené, modré
alebo zelené body
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Nejde o
poruchu.
• Chráňte pohyblivý objektív pred nárazmi a
netlačte naň silou.
Index
Pri použití pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom
s pamäťovými kartami „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne).
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé čierne
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
„Memory Stick“:
S fotoaparátom
nemôžete používať
pamäťovú kartu
Poznámky k LCD displeju a objektívu
Vyhľadávanie
operácie
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet „Memory Stick“
(predáva sa osobitne)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátom môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Obsah
Informácie o používaní
fotoaparátu
Informácie týkajúce sa kondenzácie
vlhkosti
• Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných alebo
vonkajších častiach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť,
vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu,
kým sa vlhkosť odparí. Ak by ste používali
fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri
objektívu, nedokážete nasnímať ostré
zábery.
Zábery použité v tejto príručke
Zábery použité v tejto príručke ako príklady
záberov sú reprodukcie. Nejde o skutočné
zábery nasnímané týmto fotoaparátom.
3SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Ako používať túto príručku···································· 2
Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3
Vyhľadávanie operácie·········································· 7
Vyhľadávanie MENU/Nastavenia ························ 10
Popis jednotlivých častí ······································ 15
Zoznam ikôn zobrazených na displeji ················· 16
Používanie prepínača režimu ······························ 19
Zmena DISP
(Nastavenia zobrazenia displeja)························· 20
Používanie vnútornej pamäte······························ 22
Snímanie
Index
Intelligent Auto Adjustment································· 23
Easy Shooting ····················································· 24
Program Auto······················································ 26
Sweep Panorama················································ 27
Anti Motion Blur ·················································· 29
Hand-held Twilight ·············································· 30
Scene Selection ·················································· 31
Movie Mode ························································ 33
Transfokácia························································ 34
Flash···································································· 35
Smile Shutter (Snímanie úsmevu) ······················· 36
Self-Timer···························································· 37
Snímanie záberov v slede/Snímanie s posunom
expozície ····························································· 38
4SK
MENU (Snímanie)
MENU (Prezeranie)
Položky MENU (Prezeranie) ································ 12
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Položky MENU (Snímanie) ·································· 10
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie statických záberov ···························· 40
Transfokácia počas prehrávania ························· 41
Index záberov······················································ 42
Delete ·································································· 43
Prezeranie videozáznamov ································· 44
Obsah
Prezeranie
Index
Nastavenia
Položky nastavení ··············································· 13
TV prijímač
Prezeranie záberov na TV prijímači··················· 106
Počítač
Používanie s vaším počítačom·························· 109
Používanie softvéru··········································· 111
Pripojenie fotoaparátu k počítaču·························114
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky
– Cyber-shot“···················································· 116
5SK
Obsah
Tlač
Tlač statických záberov ···································· 117
Riešenie problémov
Cieľové priečinky pre ukladanie
záberov a názvy súborov ·································· 132
„Memory Stick Duo“ ········································· 133
Akumulátor························································ 135
Nabíjačka akumulátora ····································· 136
Inteligentný Pantilter ········································· 137
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Iné
Vyhľadávanie
operácie
Riešenie problémov ·········································· 119
Výstražné indikátory a upozornenia ·················· 127
Index
Index
Index ································································· 138
6SK
Vyhľadávanie operácie
Soft Snap ······························································· 31
Twilight Portrait ···················································· 31
Smile Shutter (Snímanie úsmevu)··················· 36
Scene Recognition ·············································· 61
Face Detection ····················································· 64
Anti Blink ································································ 67
Red Eye Reduction ············································· 68
Snímanie
panoramatických
záberov
Sweep Panorama ················································ 27
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Snímanie portrétov
Vyhľadávanie
operácie
Intelligent Auto Adjustment ······························ 23
Scene Selection ··················································· 31
Scene Recognition ·············································· 61
Obsah
Ponechať nastavenia
na fotoaparát
Index
Pet ············································································ 31
Snímanie najkrajších
záberov vášho miláčika
Snímanie pohyblivých
objektov
Movie Mode ·························································· 33
Burst ·································································· 38, 50
Snímanie bez
rozmazania
Anti Motion Blur ··················································· 29
Hand-held Twilight ·············································· 30
High Sensitivity ···················································· 31
Samospúšť s 2-sekundovým
oneskorením ························································· 37
ISO ··········································································· 53
SteadyShot···························································· 69
Snímanie
s protisvetlom
Vynútený blesk ····················································· 35
Scene Recognition ·············································· 61
DRO ········································································· 66
7SK
Nastavenie expozície
Histogram ······························································ 21
EV ············································································· 52
Zmena miesta
zaostrenia
Focus ······································································ 57
Face Detection ····················································· 64
Delete ································································ 43, 78
Format ···································································· 98
Zobrazenie
zväčšených záberov
Transfokácia počas prehrávania····················· 41
Trimming ································································ 77
Úprava záberov
Retouch ·································································· 77
Index
Vymazanie záberov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zmena veľkosti záberu Image Size ····························································· 47
Vyhľadávanie
operácie
Anti Motion Blur ··················································· 29
High Sensitivity ···················································· 31
Slow Synchro ······················································· 35
ISO ··········································································· 53
Obsah
Snímanie na tmavých
miestach
Slideshow ······························································ 71
Prehrávanie série
záberov podľa poradia
Snímanie a prezeranie
s ľahko viditeľnými
indikátormi
Easy Shooting ······················································ 24
Tlač záberov
s dátumom
Použitie aplikácie „PMB (Picture Motion
Browser)“ ···························································· 111
Zmena nastavení
dátumu a času
Area Setting ························································ 104
Date & Time Setting ·········································· 105
Inicializácia nastavení
Initialize ··································································· 92
8SK
Print ······································································· 117
Prezeranie na TV
prijímačoch
Prezeranie záberov na TV prijímači·············· 106
Vyhľadávanie
operácie
Informácie o voliteľnom „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ··························· 116
príslušenstve
„Inteligentný Pantilter“ ····································· 137
Obsah
Tlač záberov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
9SK
Vyhľadávanie MENU/Nastavenia
Obsah
Položky MENU (Snímanie)
Jednotlivé funkcie snímania môžete zvoliť jednoducho pomocou tlačidla MENU.
Ovládacie tlačidlo
2 Zvoľte požadovanú položku ponuky pomocou
v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
3 Stlačením tlačidla MENU vypnite obrazovku
ponuky.
V nižšie uvedenej tabuľke, indikuje dostupnú funkciu. Ikony pod položkami [
a [ ] označujú dostupné režimy.
]
Prepínač režimu
Položky ponuky
Scene Selection
—
—
—
—
—
—
Movie shooting mode
—
—
—
—
—
—
Shooting Direction
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Flash
—
—
EV
—
—
—
—
Index
—
Image Size
Burst
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Tlačidlo MENU
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku
ponuky.
—
ISO
—
—
White Balance
—
—
Underwater White
Balance
—
—
Focus
—
—
Metering Mode
—
—
Bracket Settings
—
—
Scene Recognition
—
Smile Detection
Sensitivity
—
Face Detection
—
DRO
—
Anti Blink
—
Red Eye Reduction
SteadyShot
(Settings)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10SK
Pokračovanie r
Poznámka
Obsah
• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
11SK
Položky MENU (Prezeranie)
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) prepnite na
Ovládacie tlačidlo
3 Zvoľte požadovanú položku ponuky pomocou
v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
4 Stlačte z v strede ovládacieho tlačidla.
View Mode
Položky ponuky
indikuje dostupnú funkciu.
„Memory Stick Duo“
Date View
Folder View
Vnútorná pamäť
Folder View
(Slideshow)
(View Mode)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
V nižšie uvedenej tabuľke,
Tlačidlo MENU
Vyhľadávanie
operácie
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku
ponuky.
Obsah
Jednotlivé funkcie prezerania môžete zvoliť jednoducho pomocou tlačidla MENU.
—
(Display Burst Group)
—
—
(Retouch)
Index
(Delete)
(Protect)
DPOF
—
(Print)
(Rotate)
(Select Folder)
—
—
(Settings)
Poznámky
• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
• Keď je prepínač režimu nastavený na
(Easy Shooting) a stlačíte MENU, zobrazí sa
obrazovka vymazania. Môžete zvoliť možnosť [Delete Single Image] alebo možnosť [Delete All
Images].
12SK
Položky nastavení
(Settings).
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte obrazovku
ponuky.
Ovládacie tlačidlo
3 Zvoľte požadovanú kategóriu pomocou v/V,
stlačením B zvoľte jednotlivé položky a potom
stlačte z.
Tlačidlo MENU
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
4 Zvoľte požadované nastavenie a potom stlačte z.
Kategórie
Shooting Settings
Vyhľadávanie
operácie
2 Zvoľte položku
(Settings) pomocou V na
ovládacom tlačidle a potom stlačením z v strede
ovládacieho tlačidla zobrazte obrazovku
nastavení.
Obsah
Nastavenia môžete zmeniť na obrazovke
Položky
AF Illuminator
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Blink Alert
Index
Main Settings
Beep
Language Setting
Function Guide
Demo Mode
Initialize
COMPONENT
Video Out
USB Connect
Download Music
Format Music
"Memory Stick" Tool
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Delete REC.Folder
Copy
File Number
Internal Memory Tool
Format
File Number
Clock Settings
Area Setting
Date & Time Setting
13SK
Pokračovanie r
Poznámky
Obsah
• Položka [Shooting Settings] sa zobrazí len vtedy, keď boli nastavenia zadané z režimu snímania.
• Položka ["Memory Stick" Tool] sa zobrazí len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená pamäťová
karta „Memory Stick Duo“ a položka [Internal Memory Tool] sa zobrazí len vtedy, keď nie je
vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
14SK
Popis jednotlivých častí
B Tlačidlo (Snímanie záberov v slede/
Snímanie s posunom expozície) (38)
Obsah
A Spúšť
C Flash (Blesk)
E Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
F Reproduktor
G Kontrolka samospúšte/Kontrolka
režimu snímania úsmevu/AF
iluminátor
Vyhľadávanie
operácie
D Mikrofón
H Objektív
J Snímanie: Tlačidlo W/T (transfokácia)
(34)
Prezeranie: Tlačidlo (Transfokácia
počas prehrávania)/
Tlačidlo
(Index) (41, 42)
K Prepínač režimu (19)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
I LCD displej
L Háčik pre remienok na zápästie*
(Prehrávanie) (40)
N Tlačidlo
(Zmazať) (43)
O Tlačidlo MENU (10)
Index
M Tlačidlo
P Ovládacie tlačidlo
Zapnuté menu: v/V/b/B/z
Vypnuté menu: DISP/ / /
Q Otvor pre statív
R Kryt priestoru pre akumulátor/
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
S Multikonektor
T Slot pre pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
U Kontrolka prístupu
V Páčka uvoľnenia akumulátora
W Priestor pre vloženie akumulátora
* Použitie remienka na zápästie
Poškodeniu spôsobenému pádom fotoaparátu
zabránite pripojením remienka a pretiahnutím
ruky cez slučku.
Háčik
15SK
Obsah
Zoznam ikôn zobrazených na
displeji
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie displeja môžete zmeniť použitím DISP ( Nastavenia zobrazenia displeja ) na
ovládacom tlačidle.
Zobrazenie Význam
Zostatkový stav akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor
Vyhľadávanie
operácie
A
Pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Ikony sú obmedzené v režime
Shooting).
(Easy
Výber scény
Pri snímaní videozáznamu
100Min
Index
Standby
Prepínač režimu (Inteligentné
automatické nastavenie,
Automatický program,
Snímanie panorámy,
Redukcia rozmazania
z pohybu, Súmrak v rukách,
Videozáznam)
Ikona rozpoznania scény
Pri prehrávaní
Režim snímania
videozáznamu
Vyváženie bielej farby
Režim merania
SteadyShot
Upozornenie na vibrácie
Scene Recognition
(Rozpoznanie scény)
DRO
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu
16SK
Pokračovanie r
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Pripojenie k PictBridge
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, vnútorná pamäť)
Ochrana
Zmena priečinku
Poradie tlače (DPOF)
AF iluminátor
Režim merania
Zobraz sekvenčnú skupinu
Režim blesku
Hlavný záber sekvenčnej
skupiny
Nabíjanie blesku
Vyváženie bielej farby
Vyhľadávanie
operácie
Red-eye reduction (Redukcia
efektu červených očí)
Transfokácia počas
prehrávania
Obsah
Stupnica transfokácie
B
z
Aretácia AE/AF
ISO400
Číslo ISO
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
ISO 400
Databázový súbor je plný
D
Zobrazenie Význam
Samospúšť
C:32:00
0:12
Čas záznamu (m:s)
101-0012
Číslo priečinka-súboru
2009 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas na
prehrávanom zábere
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami pre
prehrávanie záberu
bB BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
C
Zobrazenie Význam
Priečinok pre ukladanie
záznamov
Upozornenie na prehrievanie
Rozpoznanie tváre
Snímanie záberov v slede/
Snímanie s posunom
expozície
Databázový súbor je plný
Bracket Settings
Zameriavací rámček AF zóny
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
+2.0EV
Hodnota expozície
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Pripojenie k PictBridge
Priečinok pre prehrávanie
N
96
Počet voľných záberov
12/12
Číslo záberu/Počet záberov
uložených vo zvolenom
priečinku
100Min
Index
Nahrávanie videozáznamu/
Pohotovostný stav pre
videozáznam
Samodiagnostické zobrazenie
Cieľ
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
REC
Standby
Číslo ISO
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zobrazenie Význam
Prehrávanie
Lišta prehrávania
35° 37’ 32” N Zobrazenie zemepisnej šírky
139° 44’ 31” E a dĺžky
Zostávajúci čas záznamu
17SK
Pokračovanie r
Zobrazenie Význam
Obsah
Histogram
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
Hlasitosť
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
18SK
Používanie prepínača režimu
Prepínač režimu
Obsah
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Vyhľadávanie
operácie
(Easy Shooting)
(Program Auto)
Umožňuje snímanie s automaticky upravenými nastaveniami
(str. 23).
Umožňuje snímanie a prezeranie statických záberov s ľahko
viditeľnými indikátormi (str. 24).
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony) (str. 26). Pomocou
ponuky môžete vykonať rôzne nastavenia.
Umožňuje nasnímať panoramatický záber po zostavení záberov
(str. 27).
(Anti Motion Blur)
Umožňuje snímanie s redukciou rozmazania a bez použitia
blesku, pre kompozíciu sekvenčných záberov snímaných
vysokou rýchlosťou (str. 29).
(Hand-held Twilight)
(Scene Selection)
(Movie Mode)
Umožňuje snímanie s redukciou rozmazania v slabo osvetlených
scénach bez statívu, pre kompozíciu sekvenčných záberov
snímaných vysokou rýchlosťou (str. 30).
Index
(Sweep Panorama)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Intelligent Auto
Adjustment)
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa
aktuálnej scény (str. 31).
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom (str. 33).
19SK
Obsah
Zmena DISP (Nastavenia
zobrazenia displeja)
1 Stlačte DISP (Nastavenia zobrazenia displeja) na ovládacom tlačidle.
2 Zvoľte požadovaný režim pomocou ovládacieho tlačidla.
(Bright +
Histogram)
Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazuje sa
graf jasu záberu.
Počas prehrávania sa zobrazujú aj
informácie o záberoch.
Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa
informácie.
(Normal)
Nastaví sa štandardný jas displeja
a zobrazujú sa informácie.
Index
(Bright)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa
len zábery.
Vyhľadávanie
operácie
(Bright +
Image Only)
Poznámka
• Ak si prezeráte zábery pri ostrom slnečnom svetle, nastavte vyšší jas displeja. Pri nastavení
vyššieho jasu sa však rýchlejšie vybíja akumulátor.
20SK
Histogram
Obsah
Histogram (stĺpcový diagram) je graf zobrazujúci jas záberu. Zobrazenie grafu indikuje
svetlý záber, ak je naklonený doprava a tmavý záber, ak je naklonený doľava.
A Počet pixelov
B Jas
A
Bright (Svetlý)
1 Stlačte DISP (Nastavenia zobrazenia displeja) na ovládacom tlačidle,
potom vyberte [Bright + Histogram].
Index
• Histogram sa tiež objaví pri prehrávaní samostatného záberu, ale nebudete môcť upraviť
expozíciu.
• Tento histogram sa nezobrazí, keď:
– Zaznamenávate videozáznam
– Prehrávate videozáznam
– Prezeráte zábery s vertikálnou orientáciou
– Otáčate statické zábery
– Snímate použitím Sweep Panorama
– Prezeráte zábery nasnímané pomocou Sweep Panorama
– Prezeráte hlavné zábery
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom počas snímania a prehrávania sa môže vyskytnúť:
– Keď blysne blesk.
– Keď je rýchlosť uzávierky nízka alebo vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery nasnímané inými fotoaparátmi.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
B
Dark (Tmavý)
21SK
Používanie vnútornej pamäte
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
[Záznam]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Index
Informácie o obrazových údajoch uložených vo
vnútornej pamäti
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
B
Vyhľadávanie
operácie
Keď je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
[Záznam]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Zábery uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ sa prehrávajú.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ je možné vykonať niekoľko
funkcií.
Obsah
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 11 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 114 až 115 bez pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ vloženej
vo fotoaparáte.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta a potom
vykonajte postup, ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 102).
Poznámky
• Súbory záberov na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ nie je možné prenášať do vnútornej
pamäte.
• Po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom pomocou kábla pre viacúčelový
konektor môžete preniesť údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však
prenášať údaje z počítača do vnútornej pamäte.
22SK
Intelligent Auto Adjustment
1 Nastavte prepínač režimu na
(Intelligent Auto Adjustment).
Obsah
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.
2 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
• Režim blesku je nastavený na [Auto] alebo [Off].
zInformácie o funkcii Scene Recognition (Rozpoznanie
scény)
Ikona rozpoznania scény (Sprievodca)
Index
Fotoaparát rozpozná (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a
tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Landscape), (Macro) alebo
(Portrait), a po rozpoznaní scény zobrazí príslušnú ikonu s návestím na obrazovke
LCD.
Bližšie informácie nájdete na str. 61.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Funkcia Scene Recognition (Rozpoznanie scény) pracuje v režime inteligentného
automatického nastavenia. S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky
rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
zPostup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je
možné dobre zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 5 cm (W), 50 cm (T) (od objektívu).
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie
zaostrenia (str. 57).
Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
– Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
– Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
– Objekt sa rýchlo pohybuje.
– Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
– Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
23SK
Easy Shooting
Obsah
Umožňuje vám snímať statické zábery s minimom požadovaných funkcií.
Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné.
1 Nastavte prepínač režimu na
(Easy Shooting).
2 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.
zFunkcie dostupné v režime Easy Shooting
MENU t [Image Size] t z na ovládacom tlačidle t
požadovaný režim t z
Zvoľte veľkosti [Large] alebo [Small].
Self-Timer:
na ovládacom tlačidle t požadovaný režim
Zvoľte režimy [10sec] alebo [Off].
Flash:
na ovládacom tlačidle t požadovaný režim
Zvoľte režimy [Auto] alebo [Off].
Smile Shutter
(Snímanie úsmevu):
na ovládacom tlačidle
Index
MENU t [Flash] t z na ovládacom tlačidle t
požadovaný režim t z
Zvoľte režimy [Auto] alebo [Off].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Image Size:
zInformácie o funkcii Scene Recognition (Rozpoznanie
scény)
Funkcia Scene Recognition (Rozpoznanie scény) pracuje v režime Easy Shooting
(Jednoduché snímanie). S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky
rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber.
Ikona rozpoznania scény
Fotoaparát rozpoznáva scény (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using
a tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Landscape), (Macro) alebo
(Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí na LCD displeji ikonu.
Bližšie informácie nájdete na str. 61.
24SK
Pokračovanie r
zInformácie o režime Easy Viewing (Jednoduché
Keď stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) s prepínačom režimu nastaveným na
(Easy Shooting), text obrazovky prehrávania bude väčší a ľahšie viditeľný.
Okrem toho budú obmedzené funkcie, ktoré je možné použiť.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Režim prezerania je nastavený na [Folder View]. Ak nastavíte prepínač režimu na iný režim
ako
(Easy Shooting) a potom začnete prehrávať zábery, zábery sa zobrazia
v predvolenom režime prezerania.
Vyhľadávanie
operácie
(Zmazať) Môžete vymazať práve zobrazený záber.
Zvoľte [OK] t z.
Tlačidlo MENU
Môžete vymazať práve zobrazený záber pomocou [Delete
Single Image] a vymazať všetky zábery v priečinku pomocou
[Delete All Images].
Tlačidlo
Obsah
prezeranie)
Index
25SK
Program Auto
1 Nastavte prepínač režimu na
Obsah
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj
hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
(Program Auto).
2 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
26SK
Sweep Panorama
Obsah
Umožňuje vytvorenie panoramatických záberov.
1 Nastavte prepínač režimu na
Panorama).
(Sweep
Táto časť nebude prevzatá
3 Panorámujte fotoaparátom až na koniec
riadiac sa pokynmi na LCD displeji.
Poznámky
Index
• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví
šedá plocha. V takom prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie, aby ste zachytili celý
panoramatický záber.
• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne
zachytená.
• V podmienkach slabšieho osvetlenia panoramatické zábery môžu byť rozmazané.
• V blikajúcom osvetlení ako so žiarivkami, jas alebo farba zloženého záberu nebudú vždy
rovnaké.
• Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol sú extrémne odlišné čo do jasu, farby
a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol a snímajte
znovu.
• Panoramatické snímanie nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:
– Objekty sa pohybujú
– Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu
– Záber s opakujúcim sa vzorom ako dlaždice, záber s malým kontrastom napr. obloha, piesočná
pláž alebo trávnik.
– Záber s konštantnými zmenami, napr. vlny alebo vodopád
• Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:
– Ak pohybujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly
– Dochádza k väčším otrasom fotoaparátu
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Vodiaca
lišta
Vyhľadávanie
operácie
2 Držte fotoaparát tak, aby ste jasne videli na LCD
displej, potom stlačte spúšť nadoraz.
zZmena smeru snímania alebo veľkosti panoramatického
záberu
Shooting Direction: MENU t [Shooting Direction] t vyberte [Right], [Left],
[Up] a [Down] t z
Image Size:
MENU t [Image Size] t vyberte [Standard] alebo [Wide]
tz
27SK
Pokračovanie r
zTipy pre snímanie panoramatického záberu
Obsah
Horizontálny smer
zPrehrávanie rolovaním panoramatických záberov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Panorámujte tak, aby fotoaparát opisoval oblúk konštantnou rýchlosťou.
• Panorámujte fotoaparát rovnakým smerom ako indikuje LCD displej.
• Predurčite scénu a stlačte spúšť len do polovice, aby sa zafixovali expozícia a vyváženie
bielej farby.
• Nastavte kompozíciu rámčeka tak, aby sa jej najpestrejšia scenéria dostala do stredu záberu.
Vyhľadávanie
operácie
Vertikálny smer
Čo najmenší
polomer
Cez panoramatické zábery môžete rolovať počas zobrazovania panoramatických
záberov po stlačení z na ovládacom tlačidle.
Popis
z (na ovládacom
tlačidle)
Prehráva rolovaním cez zábery/
Zastaví
b/B/v/V (na
ovládacom tlačidle)
Roluje cez zábery
Tlačidlo W
(Transfokácia)
Zobrazí celý záber
Index
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého panoramatického
záberu
Funkčné tlačidlo
• Panoramatické zábery sa prehrávajú s dodaným softvérom „PMB“ (str. 111).
28SK
Anti Motion Blur
1 Nastavte prepínač režimu na
Obsah
Vhodný pre interiérové zábery snímané bez blesku s cieľom zníženia rozmazania
objektov.
(Anti Motion Blur).
2 Naplno stlačte spúšť.
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Zvuk uzávierky zaznie 6 krát a záber sa uloží.
• Znižovanie rozmazania sa nedá použiť v týchto situáciách:
– Záber s veľkým rozsahom pohybov
– Hlavný objekt v zábere je veľmi blízko k fotoaparátu
– Záber s malým kontrastom ako obloha, piesočná pláž alebo trávnik
– Záber s konštantnými zmenami, napr. vlny alebo vodopád
• Snímanie úsmevu nie je možné použiť.
• Pri použití blikajúceho sveteleného zdroja, ako sú žiarivky, sa môže vyskytnúť pridružený šum.
V týchto prípadoch nastavte výber scény na
(High Sensitivity).
Vyhľadávanie
operácie
Zosníma sa séria záberov a ich spracovaním sa dosiahne záber s menším rozmazaním
objektov a zníženie šumu.
Index
29SK
Hand-held Twilight
1 Nastavte prepínač režimu na
Obsah
Aj keď nočné scény majú tendenciu k rozmazávaniu dôsledkom otrasov fotoaparátu,
tento režim umožňuje snímať nočné scény s menším šumom a rozmazaním záberu aj bez
použitia statívu.
(Hand-held Twilight).
Zosníma sa séria záberov a ich spracovaním sa dosiahne zníženie otrasov fotoaparátu
a menší šum.
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Zvuk uzávierky zaznie 6 krát a záber sa uloží.
• Znižovanie rozmazania je menej efektívne v týchto situáciách:
– Záber s veľkým rozsahom pohybov
– Hlavný objekt v zábere je veľmi blízko k fotoaparátu
– Záber s malým kontrastom ako obloha, piesočná pláž alebo trávnik
– Záber s konštantnými zmenami, napr. vlny alebo vodopád
• Snímanie úsmevu nie je možné použiť.
• Pri použití blikajúceho sveteleného zdroja, ako sú žiarivky, sa môže vyskytnúť pridružený šum.
V týchto prípadoch nastavte výber scény na
(High Sensitivity).
Vyhľadávanie
operácie
2 Naplno stlačte spúšť.
Index
30SK
Scene Selection
1 Nastavte prepínač režimu na
(Scene Selection).
Obsah
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.
2 Zvoľte požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle.
Vyhľadávanie
operácie
Ak chcete prepnúť na inú scénu, stlačte tlačidlo MENU.
(High Sensitivity) Umožňuje snímať zábery bez blesku
aj pri nedostatočných svetelných
podmienkach a znižuje mieru
rozmazania obrazu.
Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou
atmosférou pre portréty a kvetiny atď.
(Landscape)
Umožňuje jednoduché snímanie vzdialených scén
prostredníctvom zaostrenia do vzdialenosti.
Nasníma modrú oblohu a flóru v živých farbách.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Soft Snap)
(Twilight Portrait) Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou
scénou v pozadí bez ovplyvnenia atmosféry.
(Gourmet)
(Pet)
(Beach)
(Snow)
(Fireworks)
Index
(Twilight)
Umožňuje snímanie nočných scén na diaľku so
zachovaním temnej atmosféry pozadia.
Fotoaparát sa prepne na režim Macro, ktorý
umožňuje snímať naaranžované jedlá v lahodných
a jasných farbách.
Umožňuje snímanie záberov vášho miláčika pri
najlepších nastaveniach.
Umožňuje jasne nasnímať modrú farbu vody pri
snímaní scén pri mori alebo jazere.
Umožňuje nasnímanie jasných záberov bez
skreslenia farieb v zasnežených scénach alebo iných
miestach, kde prevláda biela farba.
Umožňuje nasnímať ohňostroj v jeho plnej kráse.
31SK
Pokračovanie r
(Underwater)
Obsah
Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených
farbách s použitím krytu (nepremokavý obal
a pod.).
Poznámka
Funkcie, ktoré môžete použiť v Scene Selection
Flash
Face
Detection/
Smile
Shutter
Snímanie
záberov
v slede/
Snímanie
s posunom
expozície
—
*2
White
Balance
*1
Red Eye
Reduction
Anti
Blink
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
—
—
—
—
Index
—
—
SteadyShot
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). indikuje dostupnú funkciu. Ikony pod položkou
[Flash] označujú dostupné režimy blesku.
V závislosti od zvoleného režimu Scene Selection nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
Vyhľadávanie
operácie
• Ak snímate zábery pomocou režimov
(Twilight Portrait), (Twilight) alebo
(Fireworks),
rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby
sa predišlo rozmazávaniu.
—
*1 [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
*2 [Off] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].
*3 Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance].
32SK
Movie Mode
1 Nastavte prepínač režimu na
(Movie Mode).
Obsah
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom.
2 Zatlačte spúšť nadoraz.
Vyhľadávanie
operácie
3 Opakovaným stlačením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie
videozáznamu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
33SK
Transfokácia
1 Stlačte tlačidlo W/T (Transfokácia).
Obsah
Môžete zväčšiť záber počas snímania. Funkcia optickej transfokácie fotoaparátu dokáže
zväčšiť zábery až 5×.
Tlačidlo T
• Keď rozsah transfokácie prekročí hodnotu 5×, pozrite str. 85.
Tlačidlo W
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
Stlačením tlačidla T transfokáciu zväčšíte a stlačením
tlačidla W transfokáciu zmenšíte.
• Pri snímaní v režime Sweep Panorama je transfokácia zafixovaná k strane W.
• Počas snímania videozáznamu sa môže zaznamenať zvuk ovládania objektívu.
Index
34SK
Flash
(Flash) na ovládacom tlačidle.
2 Zvoľte požadovaný režim pomocou ovládacieho tlačidla.
(Auto)
(Slow
Synchro)
(Off)
Blesk sa aktivuje vždy.
Blesk sa aktivuje vždy.
Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa
jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Blesk sa neaktivuje.
•
•
•
•
Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol
.
Blesk nie je možné použiť počas snímania záberov v slede alebo snímaní s posunom expozície.
Možnosti [On] a [Slow Synchro] nie sú dostupné, keď je fotoaparát v režime inteligentného
automatického nastavenia.
• V režime Easy Shooting môžete zvoliť len možnosti [Auto] alebo [Off].
• V režimoch Anti Motion Blur, Hand-held Twilight alebo Sweep Panorama je blesk nastavený na
[Off].
„Biele kruhové škvrny“
Index
zKeď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
(On)
Blesk sa automaticky aktivuje na tmavých miestach alebo pri
výskyte protisvetla.
Obsah
1 Stlačte
Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení
bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice (prach, peľ atď.) vo
vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény. (Automaticky sa zvolí možnosť [Off].)
35SK
Smile Shutter (Snímanie úsmevu)
Obsah
Ak fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa uvoľní automaticky.
1 Stlačte
(Úsmev) na ovládacom tlačidle.
2 Počkajte na rozpoznanie úsmevu.
3 Snímanie ukončíte opakovaným stlačením
(Úsmev).
Poznámky
• Snímanie pomocou režimu Smile Shutter (Snímanie úsmevu) sa ukončí automaticky po zaplnení
kapacity pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
• Ak boli zvolené režimy Anti Motion Blur, Hand-held Twilight, Sweep Panorama alebo režim
videozáznamu, nie je možné použiť funkciu Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
Index
zRady pre lepšie zachytenie úsmevov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Rámček rozpoznania
tváre
Indikátor citlivosti rozpoznania
úsmevu
Vyhľadávanie
operácie
Keď úroveň úsmevu prekročí bod b na indikátore,
fotoaparát zaznamená zábery automaticky.
Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas režimu Smile Shutter
(Snímanie úsmevu), fotoaparát nasníma záber a potom sa
vráti do režimu Smile Shutter.
Nezakrývajte si oči ofinou.
Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami,
slnečnými okuliarmi atď.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát
a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči
majte zúžené.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev
sa ľahšie detekuje, ak sa ukážu zuby.
1
• Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje.
• Pomocou funkcie [Face Detection] môžete zvoliť alebo zaregistrovať prioritný objekt pre
rozpoznanie tváre. Po zaregistrovaní zvolenej tváre do pamäte fotoaparátu sa bude funkcia
Smile Detection (Rozpoznanie úsmevu) vykonávať len pre túto tvár. Ak chcete vykonať
rozpoznanie úsmevu pre inú tvár, zmeňte prioritnú tvár pomocou z na ovládacom tlačidle
(str. 64).
• Ak sa úsmev nerozpozná, nastavte [Smile Detection Sensitivity] v ponuke nastavenia.
36SK
Self-Timer
(Self-Timer) na ovládacom tlačidle.
2 Zvoľte požadovaný režim pomocou ovládacieho tlačidla.
(Off)
Obsah
1 Stlačte
Samospúšť sa nepoužíva.
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie
pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Opakovaným stlačením režim zrušíte.
(2sec)
Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd.
Vyhľadávanie
operácie
(10sec)
Poznámky
zObmedzenie rozmazania pomocou 2-sekundovej
samospúšte
Použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením, čím zabránite rozmazaniu záberu.
Spúšť sa uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte, čím sa redukuje otras
fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• V režime Easy Shooting môžete zvoliť len [10sec] alebo [Off].
• Samospúšť nie je funkčná počas snímania v režime Sweep Panorama.
Index
37SK
Obsah
Snímanie záberov v slede/
Snímanie s posunom expozície
Môžete si vybrať normálny režim (samostatný záber), režim snímania záberov v slede
alebo režim snímania s posunom expozície. Môžete si tiež vybrať režim pomocou tlačidla
MENU (str. 50).
(Sekvencia/Skupina).
2 Vyberte si režim snímania pomocou tlačidla
(Sekvencia/Skupina).
Režim snímania si môžete vybrať aj pomocou ovládacieho tlačidla.
Nasníma samostatný záber.
(High)
Postupne nasníma až 10 záberov za sekundu.
(Mid)
Postupne nasníma až 5 záberov za sekundu.
(Low)
Postupne nasníma až 2 záberov za sekundu.
(Bracket)
Nasníma sériu 3 záberov s automaticky posunutými
expozičnými hodnotami. Podrobnosti o nastavení skupiny si
pozrite na str. 60.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Off)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačte tlačidlo
Poznámky
Index
• Režim snímania s posunom expozície nie je dostupný v režimoch
inteligentného automatického nastavenia, jednoduchého snímania,
režime videozáznamu, režimoch Hand-held Twilight, Anti Motion
Blur, Sweep Panorama alebo Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
• Blesk je nastavený na [Off].
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a
tieto nastavenia sa použijú aj pre nasledujúce zábery.
• Keď je expozícia nastavená manuálne, posunie sa na základe
nastaveného jasu.
• Záznamový interval sa predlžuje podľa podmienok snímania.
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, nemusí byť možné
nasnímať dobrý záber pomocou zvolenej hodnoty kroku funkcie
bracket.
• Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu
[VGA].
Snímanie záberov v slede
Po zatlačení spúšte postupne nasníma až 10 záberov.
1 Stlačte tlačidlo
(Sekvencia/Skupina).
2 Vyberte [High], [Mid] alebo [Low].
3 Stlačte spúšť.
38SK
Pokračovanie r
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
zInformácie o zaznamenávaní záberov nasnímaných v
Obsah
• Snímanie záberov v slede nie je dostupné pri jednoduchom snímaní, pri režimoch Sweep
Panorama, Anti Motion Blur, Hand-held Twilight, pri režime videozáznamu alebo pri režime
Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
• Blesk je nastavený na [Off].
• Pri snímaní záberov v slede s využitím samospúšte sa nasníma séria najviac 5 záberov.
• V podmienkach s pomalou rýchlosťou uzávierky sa sekvencia snímok/s môže znížiť.
• Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA].
• Pri nízkej úrovni nabitia akumulátora, alebo keď sú vnútorná pamäť alebo pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ zaplnené, snímanie záberov v slede sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa
použijú aj pre nasledujúce zábery.
slede
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Po nasnímaní série záberov sa tieto zobrazia v rámčekoch na LCD displeji. Keď sú
všetky zábery v rámčekoch, záznam sa ukončí.
Záznam môžete ukončiť výberom [OK] pomocou z na ovládacom tlačidle.
Po ukončení sa zaznamenajú zábery v procese spracovania a záber zobrazený v
indexe.
Index
39SK
Prezeranie statických záberov
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
2 Zvoľte záber pomocou ovládacieho tlačidla.
Obsah
1 Stlačením tlačidla
Poznámka
zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
„Playback only registered images“: Zábery je možné prehrávať vo zvolenom
Režime prezerania. Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať
prehrávať.
„Playback all images with folder view“: Režim prezerania sa prepne do režimu
Folder View a všetky zábery sú prehrávané.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ obsahujúcu zábery
nasnímané týmto a tiež iným fotoaparátom, zobrazí sa obrazovka výberu spôsobu
prehrávania.
Vyhľadávanie
operácie
• Keď je prepínač režimu nastavený na
(Easy Shooting), zábery sa prehrávajú v režime Folder
View a dostupné funkcie sú obmedzené. Ak chcete používať všetky funkcie prezerania, nastavte
prepínač režimu na iný režim ako
.
Index
40SK
Transfokácia počas prehrávania
Obsah
Táto funkcia slúži na prehrávanie zväčšeného záberu.
1 Stlačte tlačidlo
(Transfokácia počas prehrávania)
počas prehrávania statického záberu.
2 Nastavte polohu pomocou ovládacieho tlačidla.
3 Zmeňte rozsah priblíženia pomocou tlačidla W/T
(Transfokácia).
zUloženie zväčšených záberov
Zväčšené zábery môžete uložiť pomocou funkcie orezania.
Stlačte MENU t [Retouch] t [Trimming].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Stlačením tlačidla (T) priblíženie zobrazenia zväčšíte
a stlačením tlačidla W priblíženie zobrazenia zmenšíte.
Stlačením tlačidla z zrušíte transfokáciu počas prehrávania.
Ukáže zobrazovanú
oblasť celého záberu
Vyhľadávanie
operácie
Záber sa zväčší na dvojnásobok predchádzajúcej veľkosti,
v strede záberu.
Index
41SK
Index záberov
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
2 Stlačením tlačidla
(Index) zobrazte indexovú obrazovku záberov.
3 Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, zvoľte pomocou
ovládacieho tlačidla záber a potom stlačte z.
Poznámka
zZobrazenie záberov z požadovaného dátumu/priečinku
Ovládacím tlačidlom vyberte lištu na ľavej strane, potom
pomocou v/V vyberte požadovaný dátum/priečinok.
Index
zPrezeranie záberov s Kalendárom
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Zábery nie je možné prezerať v indexovom režime, keď je prepínač režimu nastavený na
(Easy Shooting).
Vyhľadávanie
operácie
Ak tlačidlo stlačíte znova, zobrazí sa indexová obrazovka s ešte viac zábermi. Ak
stlačíte tlačidlo ešte raz, môžete prezerať zábery s Kalendárom.
Obsah
Táto funkcia slúži na zobrazenie viacerých záberov súčasne.
Stlačením tlačidla
(Index) môžete prezerať zábery s Kalendárom počas
zobrazenia zoznamu v Date View.
• Zvoľte pomocou / mesiac, ktorý chcete zobraziť.
• Ak chcete ukončiť zobrazenie s Kalendárom, pomocou
ovládacieho tlačidla zvoľte
a potom stlačte z.
42SK
Delete
1 Stlačením tlačidla
2 Tlačidlo
Obsah
Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery. Zábery môžete vymazať aj pomocou
tlačidla MENU (str. 78).
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
This Image
Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Multiple Images
Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.
Po kroku 2 postupujte nasledovne.
2MENU t [OK] t z
Vymaže naraz všetky zábery z vybraného priečinku,
rozsahu dátumov alebo sekvenčnej skupiny.
Stlačte [OK] t z po kroku 2.
All but this image
Vymaže zábery sekvenčnej skupiny iné ako vybraný
záber v režime Zobrazenia sekvenčnej skupiny.
Exit
Zrušenie vymazania.
Index
All in This Folder
All in Date Range
All In This Group
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1Zvoľte záber a potom stlačte z.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už
nebude možné vymazať žiadne ďalšie zábery. Ak
chcete značku
odstrániť, znova zvoľte záber so
značkou .
Vyhľadávanie
operácie
(Vymazať) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Poznámky
• Keď je prepínač režimu nastavený na
(Easy Shooting), môžete vymazať len práve zobrazený
záber.
• Ak sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť, režim prezerania je nastavený na [Folder
View].
zPri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým
režimom a režimom samostatného záberu
Ak sa chcete vrátiť do režimu samostatného záberu, stlačte
v indexovom režime tlačidlo (T) na tlačidle W/T
(Transfokácia). Ak sa chcete vrátiť do indexového režimu,
stlačte v režime samostatného záberu tlačidlo
(Index)
(W).
• Môžete tiež prepínať medzi indexovým režimom a režimom
samostatného záberu v [Protect] alebo [DPOF].
43SK
Prezeranie videozáznamov
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
2 Zvoľte videozáznam pomocou ovládacieho tlačidla.
Obsah
1 Stlačením tlačidla
3 Stlačte z.
Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
z
Pauza
B
Rýchly posun vpred
b
Rýchly posun vzad
V
Zobrazí sa obrazovka ovládania hlasitosti. Nastavte
hlasitosť pomocou v/V.
Poznámka
• Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.
zInformácie o obrazovke na prezeranie videozáznamu
,
alebo
sa objaví na obrazovke na prezeranie
videozáznamu.
Zobrazená ikona sa môže líšiť v závislosti od veľkosti záberu a jeho kvality.
Index
Pomocou b/B na ovládacom tlačidle zvoľte záber, ktorý chcete zobraziť, potom
stlačte z.
Objaví sa lišta prehrávania, teraz môžete skontrolovať polohu prehrávania
videozáznamu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Funkcia prehrávania
Vyhľadávanie
operácie
Ovládacie tlačidlo
Lišta prehrávania
44SK
Movie shooting mode
1 Nastavte prepínač režimu na
(Auto)
(Underwater)
(Movie Mode).
(Movie shooting mode) t požadovaný režim
Nastavenia sa upravia automaticky.
Snímanie pod vodou v prirodzených farbách pri použití
vodotesného krytu (nepremokavý obal a pod.).
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
Obsah
Umožňuje snímanie videozáznamov s prednastavenými nastaveniami podľa príslušnej
scény.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
45SK
Shooting Direction
1 Nastavte prepínač režimu na
2 MENU t
[Sweep Panorama].
Obsah
Nastavte si smer panorámovania fotoaparátom pred snímaním panoramatických záberov.
(Shooting Direction) t požadovaný smer
Panorámujte zľava doprava.
(Left)
Panorámujte sprava doľava.
(Up)
Panorámujte zdola nahor.
(Down)
Panorámujte zhora nadol.
Vyhľadávanie
operácie
(Right)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
46SK
Image Size
(Image Size) t požadovaná veľkosť
Pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu
Použitie
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
(2048×1536)
Pre tlač až do formátu L/2L
(640×480)
Pre e-mailové prílohy
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
Index
Pre tlač až do formátu A3+
Tlač
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(3648×2736)
Počet
záberov
Vyhľadávanie
operácie
1 MENU t
Obsah
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení
záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je
možné zaznamenať.
(3648×2432)
Formát 3:2 ako pri vytlačených
fotografiách a pohľadniciach
Menej
Jemná
(3648×2056)
Pre prezeranie na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie)
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
(1920×1080)
Poznámka
• Ak tlačíte zábery nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje môžu byť odrezané.
47SK
V režime Easy Shooting (Jednoduché snímanie)
Nasníma zábery vo veľkosti [10M].
Small
Nasníma zábery vo veľkosti [3M].
Obsah
Large
Pri snímaní panoramatických záberov
(Vertikálne: 3424×1920)
(Horizontálne: 4912×1080)
Snímanie širokých záberov.
(Wide)
Pri snímaní videozáznamu
Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je jeho kvalita. Čím je množstvo dát použitých za
sekundu vyššie (priemerná bitová rýchlosť), tým plynulejší je prehrávaný záber.
Videozáznamy snímané týmto fotoaparátom sa nahrávajú v kompresii MPEG-4,
približne 30 snímok/s, progresívne, formát AAC, mp4.
Veľkosť videozáznamu
Použitie
1280×720(Fine)
9 Mb/s
Snímanie videozáznamu najvyššej
kvality pre zobrazenie na HDTV
prijímači
1280×720(Standard)
6 Mb/s
Snímanie videozáznamu štandardnej
kvality pre zobrazenie na HDTV
prijímači
VGA
3 Mb/s
Snímanie záberu s veľkosťou
vhodnou na odovzdanie na WEB
Index
Priemerná
bitová rýchlosť
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Vertikálne: 4912×1920)
(Horizontálne: 7152×1080)
Vyhľadávanie
operácie
Snímanie záberov štandardnej veľkosti.
(Standard)
Poznámky
• Keď pre videozáznamy zvolíte veľkosť záberu [VGA], výsledkom bude záber telefoto.
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [1280×720] je možné zaznamenávať len na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“. Pri použití iného záznamového média ako pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ nastavte veľkosť záberu pre videozáznamy na [VGA].
48SK
Pokračovanie r
zInformácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Veľkosť záberu: 10M
3648 pixelov × 2736 pixelov = 9 980 928 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
1
Pixely
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita záberu, ale malá veľkosť súboru)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pixel
Vyhľadávanie
operácie
Definície pixelov a veľkosti záberu
Obsah
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a
zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci
na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore
počítača sa líši.
Index
49SK
Burst
1 MENU t
(Burst) t požadovaný režim
Nasníma samostatný záber.
(High)
Postupne nasníma až 10 záberov za sekundu.
(Mid)
Postupne nasníma až 5 záberov za sekundu.
(Low)
Postupne nasníma až 2 záberov za sekundu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nasníma sériu 3 záberov s automaticky posunutými
expozičnými hodnotami. Podrobnosti o nastavení skupiny si
pozrite na str. 60.
Vyhľadávanie
operácie
(Off)
(Bracket)
Obsah
Môžete si vybrať normálny režim (samostatný záber), režim snímania záberov v slede
alebo režim snímania s posunom expozície. Režim si môžete tiež vybrať pomocou tlačidla
(Sekvencia/Skupina) (str. 38).
Index
50SK
Flash
1 Nastavte prepínač režimu na
Obsah
V režime Easy Shooting (Jednoduché snímanie) môžete zvoliť nastavenie blesku aj
prostredníctvom tlačidla MENU.
(Easy Shooting).
3 Zvoľte požadovaný režim t z.
Auto
Blesk sa automaticky aktivuje na tmavých miestach alebo pri
výskyte protisvetla.
Off
Blesk sa nepoužíva.
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t [Flash] t z na ovládacom tlačidle
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
51SK
EV
1 MENU t
Obsah
Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0
EV.
(EV) t požadované nastavenie EV
• Nastavenie EV nie je možné upraviť v režime Easy Shooting (Jednoduché snímanie).
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
zNastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov
Nižšie nastavenie EV –
Správna expozícia
Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla
Tmavší záber
Index
Vyššie nastavenie EV +
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla
Belavý záber
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
52SK
ISO
1 Nastavte prepínač režimu na (Program Auto) alebo
Selection) t
(Underwater).
(ISO) t požadovaný režim
Citlivosť ISO sa nastaví automaticky.
(Auto)
/
/
/
/
/
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri
snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením
citlivosti ISO (vyberte vyššiu hodnotu).
• Keď je režim snímania nastavený na Burst (Snímanie záberov v slede), Exposure Bracket
(Snímanie s posunom expozície), alebo keď je položka [DRO] nastavená na [DRO plus], nie je
možné zvoliť žiadne iné nastavenia citlivosti ISO okrem [ISO AUTO] a [ISO 160] až [ISO 800].
zÚprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
(Scene
Obsah
Upravuje svetelnú citlivosť.
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká,
zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Index
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa
obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
53SK
White Balance
1 MENU t
(White Balance) t požadovaný režim
Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby
vyzerali prirodzene.
(Daylight)
Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom
počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových
tabuliach, ohňostrojoch, atď.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom
mieste.
[Fluorescent White Balance 1]: Upravuje nastavenie pre biele
osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent White Balance 2]: Upravuje nastavenie pre
prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent White Balance 3]: Upravuje nastavenie pre
denné biele osvetlenie pri žiarivke.
n
(Incandescent)
Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom
osvetlení, ako napríklad, vo fotoateliéri.
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
(One Push)
Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného
zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva
východiskovou bielou farbou. Používajte tento režim, keď sa v
[Auto] alebo v iných režimoch nedá farba poriadne nastaviť.
Index
(Flash)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Fluorescent
White Balance 1)
(Fluorescent
White Balance 2)
(Fluorescent
White Balance 3)
Vyhľadávanie
operácie
(Auto)
(One Push
Set)
Obsah
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď
má záber neprirodzené farby.
Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime
[One Push].
Poznámky
• [White Balance] nie je možné nastaviť v režime inteligentného automatického nastavenia alebo
v režime Easy Shooting (Jednoduché snímanie).
• [Flash] sa nedá nastaviť v [White Balance] v režimoch Sweep Panorama, Hand-held Twilight,
Anti Motion Blur alebo v režime videozáznamu, alebo keď je Výber scény nastavený na režim
(High Sensitivity).
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White
Balance 2] alebo [Fluorescent White Balance 3].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na
[Auto].
• Ak je blesk nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej farby sa dá nastaviť len na
[Auto], [Flash], [One Push] alebo [One Push Set].
• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.
54SK
1 Zosnímajte biely objekt, ako kúsok papiera, tak, aby vyplnil obrazovku
v rovnakých svetelných podmienkach v akých bude snímaný objekt.
Obsah
Zachytenie východiskovej bielej farby v režime
[One Push Set]
2 MENU t [White Balance] t [One Push Set] t z na ovládacom tlačidle
Poznámky
zÚčinky svetelných podmienok
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne
pomocou funkcie vyváženia bielej farby.
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
Index
Počasie/osvetlenie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Ak počas snímania bliká indikátor
, nastavenie vyváženia bielej farby buď nebolo nastavené
alebo sa nedá nastaviť. Použite automatické vyváženie bielej farby.
• Netraste ani nepôsobte silou na fotoaparát počas [One Push Set].
• Ak je režim blesku nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej farby je nastavené
na podmienky s vyžarovaním blesku.
• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú
uložené oddelene.
Vyhľadávanie
operácie
3 Obrazovka na okamh stmavne a po nastavení a uložení vyváženia bielej
farby do pamäte sa opäť zobrazí obrazovka pre záznam.
55SK
Underwater White Balance
1 MENU t
Obsah
Táto funkcia slúži na úpravu farebného tónu, keď je fotoaparát nastavený na režim
(Underwater) alebo režim
(Underwater) pre videozáznamy.
(Underwater White Balance) t požadovaný režim
(Underwater
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná modrá farba.
(Underwater
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná zelená farba.
(One Push)
Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného
zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva
východiskovou bielou farbou. Používajte tento režim, keď sa v
[Auto] alebo v iných režimoch nedá farba poriadne nastaviť.
1)
2)
(One Push
Set)
Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režim
[One Push] (str. 55).
Poznámky
Index
• V závislosti od farby vody nemusí funkcia Underwater White Balance pracovať správne ani
vtedy, keď zvolíte [Underwater 1] alebo [Underwater 2].
• Ak je blesk nastavený na [On], vyváženie bielej farby vo vode sa dá nastaviť len na [Auto], [One
Push] alebo [One Push Set].
• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.
• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú
uložené oddelene.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Farebné tóny pod vodou sa automaticky nastavia tak, aby
vyzerali prirodzene.
Vyhľadávanie
operácie
(Auto)
56SK
Focus
2 MENU t
(Program Auto) alebo
(Movie Mode).
(Focus) t požadovaný režim
(Multi AF)
Zameriavací rámček
• Keď je aktívna funkcia Face Detection
AF zóny
(Rozpoznanie tváre), AF (Automatické
(len pre statický záber)
zaostrenie) pracuje s prioritou na tváre.
• Keď je režim Scene Selection (Výber scény) nastavený na režim
(Underwater), činnosť zaostrenia je prispôsobená snímaniu
pod vodou. Keď sa pri stlačení tlačidla spúšte do polovice dosiahne
zaostrenie, zobrazí sa veľký rámček v zelenej farbe.
(Center AF)
Index
Automaticky zaostrí na objekt
v prostriedku zameriavacieho rámčeka.
Použitím spoločne s funkciou
uzamknutia AF môžete vytvoriť
požadovanú kompozíciu záberu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Automaticky zaostrí na objekt po celej
ploche zameriavacieho rámčeka.
Keď v režime snímania statického
záberu stlačíte tlačidlo spúšte do
polovice, okolo oblasti, na ktorú je
zaostrené, sa zobrazí zelený rámček.
Vyhľadávanie
operácie
1 Nastavte prepínač režimu na
Obsah
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia
zaostrenia.
Zameriavací rámček
AF zóny
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý
objekt alebo úzku oblasť. Použitím
spoločne s funkciou uzamknutia AF
môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu
záberu. Držte fotoaparát stabilne, aby sa
neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček
AF zóny
Poznámky
• Pri použití funkcií [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je zameriavací rámček AF zóny
vypnutý a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty
v strede displeja.
• Keď je režim zaostrenia nastavený na iný ako [Multi AF], nie je možné použiť funkciu Face
Detection (Rozpoznanie tváre).
• Režim zaostrenia je pevne nastavený na [Multi AF] v režimoch jednoduchého snímania, Anti
Motion Blur, Hand-held Twilight, v režime videozáznamu alebo v režime Smile Shutter
(Snímanie úsmevu).
57SK
Pokračovanie r
zZaostrenie na objekty v blízkosti okraja displeja
2Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF
a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu a zatlačte spúšť nadoraz.
• Pokiaľ spúšť nezatlačíte nadoraz, môžete tento
postup zaostrovania vykonať ľubovoľný počet krát.
Vyhľadávanie
operácie
Zameriavací
rámček AF
zóny
Indikátor
aretácie AE/
AF
1Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa
snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavacieho rámčeka AF zóny a stlačte
spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).
Obsah
Ak je objekt nezaostrený, postupujte nasledovne:
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
58SK
Metering Mode
1 Nastavte prepínač režimu na
(Movie Mode).
(Metering Mode) t požadovaný režim
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria
zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu
(meranie s viacerými modelmi).
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe
jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené
meranie).
(Spot)
Odmeria iba jednu časť daného
objektu (bodové meranie). Túto
funkciu je vhodné použiť, keď je za
snímaným objektom svetlé pozadie,
alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Multi)
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
(Program Auto) alebo
Obsah
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
Zameria sa na objekt
• V režime videozáznamu nie je možné zvoliť možnosť [Spot].
• Ak režim merania nastavíte na inú položku ako [Multi], nedá sa použiť funkcia rozpoznania
tváre.
• Režim merania je pevne nastavený na [Multi] v režimoch jednoduchého snímania alebo snímania
úsmevu.
Index
Poznámky
59SK
Bracket Settings
Obsah
Spôsob snímania s posunom expozície môžete nastaviť tlačidlom
(Sekvencia/Skupina).
V režime snímania s posunom expozície môžete zaznamenať sériu 3 záberov so
zmenenými nastaveniami. Potom si môžete vybrať najvhodnejší záber.
1 MENU t [Bracket Settings] t požadovaný režim
(EXP±0.7)
(EXP±1.0)
Uloží záznamy série 3 záberov so zmenami expozície v
nasledujúcom poradí: jasný, štandardný a tmavý.
Čím vyššia je hodnota kroku funkcie bracket, tým vyšší je
posun hodnoty expozície.
Vyhľadávanie
operácie
(EXP±0.3)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
60SK
Scene Recognition
Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy scén.
Keď fotoaparát vymedzí optimálnu scénu, zobrazí
príslušnú ikonu a sprievodcu.
(Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight
using a tripod),
(Backlight),
(Backlight
Portrait),
(Landscape),
(Macro),
(Portrait)
2 MENU t
(Auto)
(Advanced)
(Intelligent Auto Adjustment).
(Scene Recognition) t požadovaný režim
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia a nasníma záber.
• Keď snímate dva zábery za sebou, značka + na ikone
sa zmení
na zelenú.
• Po nasnímaní dvoch záberov sa tieto zobrazia jeden vedľa druhého
okamžite po nasnímaní.
• Keď je zobrazená funkcia [Anti Blink], automaticky sa nasnímajú
2 zábery a zvolí sa záber, na ktorom sú oči otvorené. Podrobnosti o
funkcii Anti Blink si pozrite v časti „Čo je to funkcia Anti Blink?“.
Index
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia. Ak fotoaparát rozpozná scény (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky
zmení nastavenie a nasníma ďalší záber.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Nastavte prepínač režimu na
Vyhľadávanie
operácie
Príklad záberu s aktivovaným
režimom
(Backlight).
Ikona rozpoznania scény (Sprievodca)
Obsah
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber. Ak je
detekovaný pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa redukovalo rozmazanie
predmetu (Detekcia pohybu).
Poznámky
• Režim Scene Recognition (Rozpoznanie scény) nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
• Keď je režim snímania nastavený na Burst (Snímanie záberov v slede), alebo keď je aktivovaná
funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu), režim Scene Recognition (Rozpoznanie scény) je
nastavený pevne na [Auto].
• Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off].
• Scény
(Twilight using a tripod) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj napriek
upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie.
• Rozpoznanie scény ako
(Twilight using a tripod) môže niekedy spôsobiť pomalú rýchlosť
uzávierky. Počas snímania nepohybujte fotoaparátom.
• Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.
61SK
Pokračovanie r
zZábery snímané s [Advanced]
Snímanie v režime Slow Synchro
(Pomalá synchronizácia)
Snímanie so zvýšenou citlivosťou
a obmedzenými otrasmi
Snímanie v režime Slow Synchro
(Pomalá synchronizácia), pričom tvár
osvetlená bleskom slúži ako
smerodajná
Snímanie so zvýšenou citlivosťou
a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži
ako smerodajná
Snímanie v režime Slow Synchro
(Pomalá synchronizácia)
Snímanie s ešte pomalšou rýchlosťou
uzávierky bez zvýšenia citlivosti
Snímanie s bleskom
Snímanie s upraveným jasom a kontrastom
pozadia (DRO plus)
Snímanie s použitím tváre osvetlenej
bleskom ako smerodajnej
Snímanie s upraveným jasom a kontrastom
tváre a pozadia (DRO plus)
* Keď je blesk nastavený na [Auto].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Druhý záber
Vyhľadávanie
operácie
Prvý záber*
Obsah
V [Advanced], keď fotoaparát rozpozná scénu, ktorú je ťažké nasnímať
( (Twilight), (Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod), (Backlight)
a (Backlight Portrait)), zmení nastavenia nasledujúcim spôsobom. a nasníma dva
zábery s rôznymi vlastnosťami, a tak vám umožní vybrať si ten, ktorý sa vám páči.
zČo je to funkcia Anti Blink?
Index
Po nastavení na [Advanced], fotoaparát automaticky nasníma dva zábery jeden za
druhým*, keď rozpozná
(Portrait). Fotoaparát si automaticky vyberie, zobrazí
a zaznamená ten záber, v ktorom nedošlo ku žmurknutiu očí. Ak sú oči zatvorené na
oboch záberoch, zobrazí sa hlásenie „Blinked eye detected“.
* okrem prípadu, keď blysne blesk alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky
62SK
Smile Detection Sensitivity
1 MENU t
Obsah
Slúži na nastavenie citlivosti funkcie Smile Shutter (Snímanie úsmevu) pre rozpoznávanie
úsmevov.
(Smile Detection Sensitivity) t požadovaný režim
(Normal
Smile)
(Slight Smile)
Rozpozná veľký úsmev.
Rozpozná normálny úsmev.
Rozpozná aj mierny úsmev.
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• [Smile Detection Sensitivity] sa nedá nastaviť v režimoch jednoduchého snímania, Sweep
Panorama, Anti Motion Blur, Hand-held Twilight alebo v režime videozáznamu.
Vyhľadávanie
operácie
(Big Smile)
Index
63SK
Face Detection
Obsah
Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
Rámček rozpoznania tváre (oranžový)
Rámček rozpoznania tváre (biely)
1 MENU t
(Auto)
Funkcia rozpoznania tváre sa nepoužíva.
Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky
zaostriť.
(Child
Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult
Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej osoby.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Off)
(Face Detection) t požadovaný režim
Vyhľadávanie
operácie
Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný a
nastaví zaostrenie podľa priority. Rámček rozpoznania tváre pre hlavný objekt sa
zmení na oranžový. Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa pri stlačení spúšte
do polovice zmení na zelený.
Poznámky
Index
• [Face Detection] sa nedá vybrať v režimoch jednoduchého snímania, Sweep Panorama alebo
v režime videozáznamu.
• Funkciu [Face Detection] môžete zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na [Multi
AF], alebo keď je režim merania nastavený na [Multi].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov.
• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.
• Počas snímania v režime Smile Shutter (Snímanie úsmevu) je funkcia [Face Detection]
automaticky nastavená na [Auto] aj vtedy, keď je nastavená na [Off].
64SK
Pokračovanie r
zZaregistrovanie prioritnej tváre (Pamäť zvolenej tváre)
1Stlačte z na ovládacom tlačidle počas použitia funkcie Face Detection
(Rozpoznanie tváre). Ako prioritná tvár sa zaregistruje tvár úplne naľavo
a rámček sa zmení z
na oranžový rámček ( ).
3Ak chcete registráciu tváre zrušiť (Vyp.), posuňte oranžový rámček na tvár úplne
napravo a potom znova stlačte z.
Index
• Keď vyberiete z fotoaparátu akumulátor, registrácia tváre sa vynuluje.
• Keď zaregistrovaná tvár zmizne z LCD displeja, fotoaparát sa vráti k nastaveniu zvolenému
funkciou [Face Detection]. Keď sa zaregistrovaná tvár znova objaví na LCD displeji,
fotoaparát zaostrí na zaregistrovanú tvár.
• Zaregistrovanú tvár nemusí byť možné rozpoznať správne v závislosti od okolitého svetla,
účesu objektu a pod. V takomto prípade zaregistrujte tvár znova v podmienkach, v akých sa
bude snímať záber.
• Keď sa používa funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu) a je zaregistrovaný rámček
rozpoznania tváre, funkcia Smile Detection (Rozpoznanie úsmevu) sa vykoná len na
zaregistrovanej tvári.
• Prioritnú tvár nie je možné zaregistrovať v režime Easy Shooting (Jednoduché snímanie).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2Každým stlačením z sa prioritná tvár posunie o jednu tvár doprava. Opakovane
stláčajte z, kým oranžový rámček ( ) nebude na tvári, ktorú chcete
zaregistrovať.
Vyhľadávanie
operácie
Rámček priority tváre vypnutý
Obsah
Normálne fotoaparát zvolí tvár pre zaostrenie automaticky podľa nastavenia [Face
Detection], môžete však zvoliť a zaregistrovať tvár, ktorej sa má priradiť priorita.
65SK
DRO
2 MENU t
(Program Auto).
(DRO) t požadovaný režim
(Off)
(DRO
standard)
Jas a kontrast záberov sa upravujú automaticky.
Jas a kontrast záberov sa upravujú automaticky na silné.
Poznámky
• V závislosti od podmienok snímania nemusí byť možné dosiahnuť efekty úpravy.
• Keď je nastavená možnosť [DRO plus], pre hodnotu ISO je možné nastaviť len [ISO AUTO]
alebo hodnoty od [ISO 160] do [ISO 800].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(DRO plus)
Neupravuje.
Vyhľadávanie
operácie
1 Nastavte prepínač režimu na
Obsah
Fotoaparát analyzuje snímanú scénu a prostredníctvom automatickej úpravy jasu a
kontrastu zvýši kvalitu záberu.
DRO je skratka pre funkciu „Dynamic Range Optimizer“ (dynamický optimalizátor
rozsahu), ktorá automaticky optimalizuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami
záberu.
Index
66SK
Anti Blink
1 Nastavte prepínač režimu na
3 MENU t
(Scene Selection).
(Soft Snap).
(Anti Blink) t požadovaný režim
Keď je funkcia Face Detection (Rozpoznanie tváre) aktívna,
funkcia Anti Blink pracuje tak, aby sa zaznamenali zábery
s objektom s otvorenými očami.
(Off)
Nepoužíva funckiu Anti Blink (Zabránenie žmurknutiu).
Poznámky
Index
• Funkcia Anti Blink (Zabránenie žmurknutiu) nefunguje v nasledujúcich prípadoch.
– Pri použití blesku
– Počas snímania záberov v slede alebo snímania s posunom expozície
– Keď nefunguje funkcia Face Detection (Rozpoznanie tváre)
– Keď je aktivovaná funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu)
• V závislosti od situácie funkcia Anti Blink (Zabránenie žmurknutiu) niekedy nefunguje.
• Keď je funkcia Anti Blink nastavená na [Auto] a zaznamenajú sa len zábery so zatvorenými
očami objektu, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“. Snímanie zopakujte
podľa potreby.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
2 Zvoľte
Obsah
Keď je počas snímania záberu režim Scene Selection (Výber scény) nastavený na režim
(Soft Snap), fotoaparát automaticky nasníma dva zábery za sebou. Fotoaparát
automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli.
67SK
Red Eye Reduction
1 MENU t
Obsah
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených
očí pri použití blesku.
(Red Eye Reduction) t požadovaný režim
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených očí.
(On)
Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• [Red Eye Reduction] sa nedá vybrať v režimoch jednoduchého snímania, Anti Motion Blur,
Hand-held Twilight, Sweep Panorama, v režime videozáznamu alebo snímania úsmevu.
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá to
zvyčajne jednu sekundu po stlačení spúšte. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt nepohyboval.
• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok, ako vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku.
• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje
ani vtedy, keď zvolíte [Auto].
Vyhľadávanie
operácie
(Auto)
zČo spôsobuje efekt červených očí?
Fotoaparát
Index
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Oko
Sietnica
Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk sa automaticky nastaví na
[Off].)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red
Eye Correction] v ponuke pre prezeranie alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.
68SK
SteadyShot
Obsah
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
1 MENU t
(SteadyShot) t požadovaný režim
Aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Môžete stabilizovať zábery, aj keď približujete vzdialené
objekty.
(Off)
Nepoužíva režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Vyhľadávanie
operácie
(Shooting)
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• V režime inteligentného automatického nastavenia, režime Easy Shooting (Jednoduché
snímanie) alebo pri nastavení režimu Scene Selection (Výber scény) na režim (Gourmet) je
funkcia [SteadyShot] nastavená pevne na [Shooting].
• [SteadyShot] je pevne nastavený na [Continuous] v panoramatickom snímaní, alebo sa aktivuje
funkcia snímania úsmevu.
• Pri videozáznamoch môžete nastaviť len [Continuous] alebo [Off]. Pre videozáznamy je
predvolené nastavenie [Continuous].
• V režime [Continuous] sa akumulátor vybíja rýchlejšie ako v režime [Shooting].
Index
69SK
Pokračovanie r
zČo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Index
Rozmazanie objektu
Aj keď je fotoaparát stabilný, počas
expozície sa objekt pohybuje a pri stlačení
tlačidla spúšte sa preto nasníma rozmazaný.
Otrasy fotoaparátu sa redukujú automaticky
pomocou funkcie potlačenia rozmazaného
obrazu. Funkcia však neredukuje účinne
rozmazanie objektu.
• Vyberte režim Anti Motion Blur alebo
(High Sensitivity) vo výbere scény.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo
umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.
• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich
bokoch.
• Snímajte v režime Hand-held Twilight.
Vyhľadávanie
operácie
Chvenie fotoaparátu
Vaše ruky alebo telo sa chvejú, keď držíte
fotoaparát a stlačíte spúšť a celý obraz je
rozmazaný.
Obsah
Počas snímania záberu sa fotoaparát náhodne pohol. Nazývame to „Chvenie
fotoaparátu“. Ak sa však počas snímania záberu pohol snímaný objekt, nazývame to
„Rozmazanie objektu“. Okrem toho sa chvenie fotoaparátu a rozmazanie objektu
vyskytujú často pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako
napríklad, pri podmienkach, ktoré sa vyskytujú v režimoch
(Twilight Portrait)
alebo (Twilight). V takomto prípade zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce
tipy.
• Zvoľte si vyššiu citlivosť ISO, aby sa zvýšila rýchlosť uzávierky a stlačte spúšť pred tým, ako
sa predmet začne pohybovať.
70SK
Slideshow
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(Continuous Playback)
(Slideshow with music)
Prehráva postupne všetky zábery.
Prehráva nehybné zábery spolu s efektmi a hudbou.
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
(Slideshow) t požadovaná prezentácia t z na
ovládacom tlačidle
Obsah
Zábery sa postupne automaticky prehrávajú.
Continuous Playback
2 MENU t
(Slideshow) t [Continuous Playback] t z
Funkcia prehrávania
z
Pauza
v
Uloží nastavenia displeja.
V
Zobrazí sa obrazovka ovládania hlasitosti. Nastavte
hlasitosť pomocou v/V.
b
Posunie záber vzad
B
Posunie záber vpred
Index
Ovládacie tlačidlo
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Vyberte ovládacím tlačítkom požadovaný snímok k prehratiu.
Poznámka
• Ak [Display Burst Group] je [Display Main Image Only], zobrazí sa len hlavný záber.
zPrezeranie panoramatických záberov počas plynulého
prehrávania
Celý panoramatický záber sa zobrazí na 3 sekundy.
Cez panoramatické zábery môžete rolovať stlačením z.
Počas rolovania opäť stlačte z, obrazovka sa vráti k celému panoramatickému
záberu.
71SK
Slideshow with music
(Slideshow) t [Slideshow with music] t z na ovládacom
Obsah
1 MENU t
tlačidle
Zobrazí obrazovku s nastavením.
2 Zvoľte požadované nastavenie.
4 Stlačením z ukončite prezentáciu.
Poznámky
• Nemôžete prehrávať videozáznamy alebo panoramatické zábery.
• Všetky nastavenia okrem [Image] ostanú uložené dovtedy, kým ich znova nezmeníte.
All
Prehrá sa prezentácia všetkých statických záberov podľa
poradia.
This date
Prehráva prezentáciu statických záberov s aktuálne vybraným
rozsahom dátumov, ak režim prezerania je
(Date View).
Folder
Prehráva prezentáciu statických záberov z aktuálne vybraného
priečinku, ak režim prezerania je
(Folder View).
Index
Poznámky
• Keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť, toto nastavenie je stanovené pevne na
[Folder].
• Ak [Display Burst Group] je [Display Main Image Only], zobrazí sa len hlavný záber.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Image
Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť.
Vyhľadávanie
operácie
3 [Start] t z
Effects
Slúži na výber rýchlosti prehrávania a atmosféry prezentácií.
Simple
Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa statické zábery
prepínajú v prednastavenom intervale.
Interval prehrávania môžete upraviť v položke [Interval] a
dôkladne si tak vychutnať svoje zábery.
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény.
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s pohybom.
72SK
Pokračovanie r
Poznámky
Nepoužíva BGM.
Music1
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple].
Music2
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic].
Music3
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish].
Music4
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Active].
1 sec
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii [Simple].
Index
Interval
Slúži na nastavenie prepínania obrazoviek. Toto nastavenie je pevne stanovené na
[Auto], ak sa nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Mute
Vyhľadávanie
operácie
Music
Slúži na určenie hudby, ktorá sa má prehrávať počas prezentácií. Môžete zvoliť viac než
jednu skladbu hudobného pozadia. Stlačením V na ovládacom tlačidle zobrazte
obrazovku ovládania hlasitosti, potom stlačením v/V nastavte hlasitosť.
Obsah
• V [Nostalgic], [Stylish] a [Active], ak sú v skupine viac ako 3 zábery a [Display Burst Group] je
nastavený na [Display Main Image Only], prehrajú sa 3 zábery spolu s hlavným záberom.
• Ak je [Display Burst Group] nastavený na [Display Main Image Only], zoskupené sekvenčné
zábery sa zobrazia takto:
– Ak sú Vlastnosti nastavené na [Simple], zobrazí sa len hlavný záber.
– Ak sú Vlastnosti nastavené na možnosť inú ako [Simple] a v skupine sú menej ako dva zábery,
zobrazí sa len hlavný záber.
– Ak sú Vlastnosti nastavené na možnosť inú ako [Simple], zobrazí sa hlavný záber ako aj zábery
pred ním a po ňom.
3 sec
5 sec
10 sec
Auto
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú položku
[Effects].
Repeat
Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácií.
On
Nepretržite prehráva zábery.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
73SK
Pokračovanie r
zVýber hudby v pozadí
Vyhľadávanie
operácie
• Do fotoaparátu môžete nahrať až štyri hudobné skladby (4 prednastavené skladby (Music1 –
Music4) môžete nahradiť prenesenými skladbami).
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru, ktorý dokáže fotoaparát prehrať je cca.
5 minút.
• Ak nie je možné prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným
okolnostiam, vykonajte príkaz [Format Music] (str. 97) a preneste hudobný súbor ešte raz.
Obsah
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3
súborov do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Na prenos hudby je
potrebné do počítača nainštalovať softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky).
Bližšie informácie nájdete na str. 111 a 113.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
74SK
View Mode
1 Stlačením tlačidla
(View Mode) t požadovaný režim t z na ovládacom
(Date View)
Zobrazí zábery podľa dátumu.
(Folder View)
Zábery sú zobrazené, organizované podľa priečinkov.
Keď je záznamový priečinok už vytvorený, zvoľte v ponuke
položku [Select Folder] a potom zvoľte priečinok, ktorý chcete
prezerať.
• Pri použití vnútornej pamäte je režim prezerania nastavený na [Folder View].
• Keď na fotoaparáte nie je možné prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi, tieto zábery si
môžete prezrieť v [Folder View].
• Prezeranie udalostí nie je k dispozícii v tomto fotoaparáte.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
tlačidle
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
Obsah
Umožňuje zvoliť formát zobrazenia pre prezeranie skupiny záberov.
Zobrazenie Kalendára
(View Mode) t
2 Opakovane stláčajte tlačidlo
Zvoľte pomocou
/
(Date View) t z na ovládacom
(Index), až kým sa zobrazí Kalendár.
Index
1 MENU t
tlačidle
mesiac, ktorý chcete zobraziť.
zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ obsahujúcu zábery
nasnímané týmto a tiež iným fotoaparátom, zobrazí sa obrazovka výberu spôsobu
prehrávania.
„Playback only registered images“: Zábery je možné prehrávať vo zvolenom
režime prezerania. V tomto prípade sa nemusia prehrať niektoré zábery nasnímané
inými fotoaparátmi.
„Playback all images with folder view“: Fotoaparát sa prepne do prezerania
priečinkov a prehráva všetky zábery.
75SK
Display Burst Group
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
• Ak sa počas režimu snímania záberov v slede používa rozpoznanie
tváre, fotoaparát si vyberie a zobrazí optimálny záber ako výsledný
záber. Ak sa rozpoznanie tváre nepoužíva, ako hlavný záber sa
zobrazí prvý záber sekvenčnej skupiny.
Prehráva všetky sekvenčné zábery po jednom.
Poznámka
• Ak [View Mode] je nastavený na [Folder View], toto nastavenie bude stanovené na [Display All].
zZobrazenie sekvenčných záberov vedľa seba
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
(Display All)
Zoskupí sekvenčné zábery a potom prehráva len hlavný záber.
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
(Display Burst Group) t požadované nastavenie t z na
ovládacom tlačidle
(Display Main
Image Only)
Obsah
Môžete si vybrať, či sa počas prehrávania budú zobrazovať len sekvenčné zábery
v skupinách alebo všetky zábery.
V režime [Display Main Image Only] je možné zobraziť zábery sekvenčnej skupiny
vedľa seba.
Index
Zobrazte sekvenčné zábery.
Stlačte z na ovládacom tlačidle.
Sekvenčné skupiny sa zobrazujú vedľa seba v spodnej časti LCD
displeja.
3 Vyberte zábery pomocou b/B.
Pomocou V zobrazte alebo skryte index a stlačením z sa vráťte
k jednoduchému prehrávaniu.
1
2
76SK
Retouch
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(Retouch) t požadovaný režim t z na ovládacom
3 Vykonajte retušovanie podľa postupu určeného pre daný režim.
(Trimming)
Zaznamená zväčšený/zmenšený
reprodukovaný záber.
(Red Eye
Correction)
Zvoľte [OK] pomocou
ovládacieho tlačidla t z.
• V závislosti od záberu nemusí
byť vždy možné vykonať opravu
efektu červených očí.
1
(Unsharp
masking)
Index
Napraví efekt červených očí,
ktorý spôsobuje snímanie s
bleskom.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Stlačením tlačidla (T)
priblížte a stlačením W zmenšite
priblíženie zobrazenia.
2 Nastavte bod priblíženia pomocou ovládacieho tlačidla.
3 MENU t zvoľte veľkosť záberu, ktorý sa má uložiť t z
4 [OK] t z
• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od záberu.
1
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
tlačidle
Obsah
Pridá efekty alebo vykoná korekcie zaznamenaného záberu a zaznamená ho ako nový
súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
Umožňuje zaostriť záber vo
zvolenej oblasti.
Zvoľte pomocou ovládacieho
tlačidla na požadovanom zábere
oblasť (rámček), ktorá sa má
retušovať t MENU.
2 [OK] t z
• V závislosti od záberu sa nemusí
vykonať dostatočná korekcia a
kvalita záberu sa môže znížiť.
1
Poznámka
• Nasledujúce typy záberov nemôžete retušovať.
– Videozáznam
– Panoramatické zábery
– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine
77SK
Delete
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(Delete) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
3 [OK] t z
(This Image)
(Multiple
Images)
Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.
Po kroku 2 postupujte nasledovne.
2MENU t [OK] t z
Vymaže naraz všetky zábery z vybraného priečinku, rozsahu
dátumov alebo sekvenčnej skupiny.
(All but this
image)
Vymaže zábery sekvenčnej skupiny iné ako vybraný záber
v režime zobrazenia sekvenčnej skupiny.
Index
(All in This
Folder)
(All in Date
Range)
(All In This
Group)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1Zvoľte záber a potom stlačte z.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné vymazať žiadne ďalšie zábery. Výberom záberu so
značkou
odstránite značku .
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
Obsah
Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery. Zábery tiež môžete vymazať pomocou
tlačidla (Zmazať) (str. 43).
Poznámka
• Keď je prepínač režimu nastavený na
(Easy Shooting), môžete zvoliť možnosť [Delete Single
Image] alebo možnosť [Delete All Images].
78SK
Protect
1 Stlačením tlačidla
(This Image)
(Multiple
Images)
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(Protect) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Zapne sa ochrana záberu, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Umožňuje zvoliť a zapnúť ochranu skupiny záberov.
Po kroku 2 postupujte nasledovne.
2MENU t [OK] t z
zZrušenie ochrany
Index
Zvoľte záber, pre ktorý chcete zrušiť ochranu a odomknite ho stlačením z na
ovládacom tlačidle podľa rovnakého postupu ako pri zapnutí ochrany.
Indikátor
zmizne a ochrana je vypnutá.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1Zvoľte záber a potom stlačte z.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné zapnúť ochranu žiadnych ďalších záberov. Výberom
záberu so značkou
odstránite značku .
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
Obsah
Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
79SK
DPOF
2 MENU t
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
(This Image)
(Multiple
Images)
Objedná sa tlač záberu, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Umožňuje zvoliť a objednať tlač skupiny záberov.
Po kroku 2 postupujte nasledovne.
2MENU t [OK] t z
Poznámky
(Poradie tlače) nie je možné pridať k videozáznamom alebo záberom vo vnútornej
(Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.
zZrušenie značky DPOF
Index
• Značku
pamäti.
• Značku
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1Zvoľte záber a potom stlačte z.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery. Výberom záberu so
značkou
odstránite značku .
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format — formát poradia digitálnej tlače) je funkcia
umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, ktoré chcete neskôr
vytlačiť.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka
(Poradie tlače).
Vyberte si záber, pre ktorý chcete vymazať registráciu DPOF, potom stlačte z na
ovládacom tlačidle rovnako, ako keď robíte
značku.
Značka
zmizne a registrácia DPOF je zrušená.
80SK
Rotate
2 MENU t
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(Rotate) t z na ovládacom tlačidle
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
Obsah
Pootočí statický záber. Túto funkciu použite na zobrazenie záberu s horizontálnou
orientáciou vo vertikálnej orientácii.
3 Otočte záber pomocou [ / ] t b/B.
Poznámky
• Nasledujúce typy záberov nemôžete otáčať.
– Videozáznam
– Chránené statické zábery
– Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine
• Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť.
• Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
4 [OK] t z
Index
81SK
Select Folder
1 Stlačením tlačidla
3 MENU t
(Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Folder View) t z na ovládacom
(Select Folder) t z
4 Zvoľte priečinok pomocou b/B.
5 [OK] t z
zPrezeranie záberov z viacerých priečinkov
Index
Keď sú vytvorené viaceré priečinky, na prvom a poslednom zábere v priečinku sa
zobrazia nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
tlačidle
Obsah
Táto funkcia umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, keď sú na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorené viaceré priečinky.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Folder View] už nastavené.
82SK
AF Illuminator
2 MENU t
(Settings) t
(Shooting Settings) t [AF Illuminator] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Poznámky
Index
• Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo
dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
– Snímanie v panoramatickom režime
– Vo výbere scény sú zvolené režimy
(Landscape), (Twilight),
(Pet) alebo
(Fireworks).
• Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou
čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov
nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
1 Nastavte fotoaparát na režim snímania.
Obsah
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
83SK
Grid Line
1 Nastavte fotoaparát na režim snímania.
On
Zobrazí mriežku. Mriežka sa nezaznamená.
Off
Nezobrazí mriežku.
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
(Settings) t
(Shooting Settings) t [Grid Line] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
84SK
Digital Zoom
Obsah
Vyberie režim digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 5×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
1 Nastavte fotoaparát na režim snímania.
Smart (
Precision (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom
transfokácie približne 10×, vrátane optickej transfokácie 5×.
Kvalita záberov sa však zhoršuje po presiahnutí rozsahu
optickej transfokácie (Presná digitálna transfokácia).
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
Poznámky
Celkový rozsah transfokácie pri použití
inteligentnej transfokácie (vrátane optickej
transfokácie 5×)
Index
• Funkcia digitálnej transfokácie nefunguje v režimoch panoramatického snímania, videozáznamu,
alebo ak je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.
• Inteligentná transfokácia nie je dostupná, keď je veľkosť záberu nastavená na [10M], [3:2(8M)]
alebo [16:9(7M)].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Off
Digitálne zväčší záber v rámci rozpätia, v ktorom sa záber
neskreslí, podľa veľkosti záberu (Inteligentná transfokácia).
)
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
(Settings) t
(Shooting Settings) t [Digital Zoom] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Podporovaný pomer transfokácie sa líši v závislosti od veľkosti záberu.
Veľkosť
Celkový rozsah
transfokácie
5M
Približne 7,0×
3M
Približne 8,9×
VGA
Približne 28×
16:9(2M)
Približne 9,5×
85SK
Auto Orientation
Obsah
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
1 Nastavte fotoaparát na režim snímania.
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Nepoužíva funckiu Auto Orientation.
Poznámky
zOtočenie záberov po zázname
Pri nesprávnej orientácii záberu môžete záber zobraziť v polohe portrét pomocou
funkcie [Rotate] na obrazovke ponuky.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne.
• Automatickú orientáciu nemôžete používať, ak bol pri výbere scény alebo v režime
videozáznamu zvolený režim
(Underwater).
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
(Settings) t
(Shooting Settings) t [Auto Orientation]
t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Index
86SK
Blink Alert
Obsah
Ak sa pri aktivovanej funkcii Face Detection (Rozpoznanie tváre) zaznamená záber,
v ktorom má objekt zatvorené oči, zobrazí sa hlásenie „Blinked eye detected“.
1 MENU t
(Settings) t
(Shooting Settings) t [Blink Alert] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Zobrazí správu „Blinked eye detected“.
Off
Nezobrazí správu.
Vyhľadávanie
operácie
Auto
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
87SK
Beep
1 MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [Beep] t požadovaný
režim t z na ovládacom tlačidle
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
High
Low
Pri stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte zaznie pípnutie/zvuk
spúšte.
Ak chcete znížiť hlasitosť, zvoľte [Low].
Off
Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
Shutter
Obsah
Táto funkcia slúži na zvolenie alebo vypnutie zvuku vydávaného pri použití fotoaparátu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
88SK
Language Setting
1 MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [Language Setting] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
89SK
Function Guide
Obsah
Umožňuje zvoliť, či sa pri používaní fotoaparátu má alebo nemá zobrazovať sprievodca
funkciami.
1 MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [Function Guide] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Nezobrazí sprievodcu funkciami.
Vyhľadávanie
operácie
On
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
90SK
Demo Mode
Demo Mode1
Predvádza režim rozpoznania scény.
Demo Mode2
Ak sa po dobu 15 sekúnd nevykonáva žiadna činnosť,
automaticky sa spustí predvádzanie snímania úsmevu.
Off
Nevykonáva ukážku.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
• Stlačením spúšte počas ukážky snímania úsmevu sa spustí spúšť, ale žiadny záber sa
nezaznamená.
Vyhľadávanie
operácie
1 MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [Demo Mode] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Táto funkcia umožňuje nastaviť, či sa má používať ukážka režimov Smile Shutter
(Snímanie úsmevu) a Scene Recognition (Rozpoznanie scény).
Ak zobrazenie ukážky nie je potrebné, nastavte funkciu na [Off].
Index
91SK
Initialize
1 MENU t
(Settings) t
z na ovládacom tlačidle
Obsah
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.
Zábery sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.
(Main Settings) t [Initialize] t [OK] t
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
• Nevypínajte fotoaparát pri jeho inicializácii.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
92SK
COMPONENT
HD(1080i)
Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV
prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.
SD
Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV
prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom HD(1080i).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámka
• Pri snímaní videozáznamov s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábel s
adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) sa snímaný záber nezobrazuje na strane TV
prijímača.
Vyhľadávanie
operácie
1 MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [COMPONENT] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Táto funkcia slúži na výber typu výstupu videosignálu spomedzi SD a HD (1080i) pri
pripojení fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD
(predáva sa osobitne) podľa typu pripojeného TV prijímača. Použite kábel s adaptérom
pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type1a.
Index
93SK
Video Out
NTSC
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr. pre
Európu, Čínu).
Vyhľadávanie
operácie
1 MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [Video Out] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. TV systémy kódovania farieb sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
Ak si chcete zábery prezerať na obrazovke TV prijímača, skontrolujte TV systém
kódovania farieb v krajine alebo regióne použitia (str. 108).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
94SK
USB Connect
Obsah
Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
1 MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [USB Connect] t
požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
PictBridge
Fotoaparát sa pripojí k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
PTP/MTP
Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický
sprievodca (AutoPlay Wizard) a statické zábery
v záznamovom priečinku na fotoaparáte sa importujú do
počítača. (pri Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage)
medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.
Poznámky
Index
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge s použitím nastavenia
[Auto], zvoľte [PictBridge].
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo USB zariadeniu s použitím nastavenia
[Auto], zvoľte [Mass Storage].
• Pri nastavení položky [USB Connect] na možnosť [PTP/MTP] nie je možné exportovať do
počítača videozáznamy. Ak chcete exportovať do počítača videozáznamy, nastavte položku [USB
Connect] na možnosť [Auto] alebo [Mass Storage].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so štandardom
PictBridge.
Vyhľadávanie
operácie
Auto
95SK
Download Music
1 MENU t
(Settings) t
z na ovládacom tlačidle
Obsah
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete
zmeniť skladby hudobného pozadia.
(Main Settings) t [Download Music] t
2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom a potom
spustite softvér „Music Transfer“.
3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte hudobné súbory.
Vyhľadávanie
operácie
Zobrazí sa správa „Change slideshow music Connect to PC“.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
96SK
Format Music
(Main Settings) t [Format Music] t [OK]
zObnovenie hudby prednastavenej vo výrobe vo
fotoaparáte
1Vykonajte [Download Music] a prepojte fotoaparát s počítačom pomocou USB
pripojenia.
2Spustite softvér „Music Transfer“ a potom obnovte predvolenú hudbu.
• Podrobnosti o používaní aplikácie „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music
Transfer“.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete obnoviť hudobné súbory na prednastavené.
Vyhľadávanie
operácie
1 MENU t
(Settings) t
t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Táto funkcia umožňuje vymazať všetky súbory hudobného pozadia uložené vo
fotoaparáte. Táto funkcia je užitočná napríklad vtedy, keď sú súbory hudobného pozadia
poškodené a nie je ich možné prehrávať.
Index
97SK
Format
Poznámka
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov.
Vyhľadávanie
operácie
1 MENU t
(Settings) t
("Memory Stick" Tool) alebo
(Internal
Memory Tool) t [Format] t [OK] t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Slúži na naformátovanie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte.
Pamäťové karty „Memory Stick Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné
začať okamžite používať.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
98SK
Create REC.Folder
Poznámky
zInformácie o priečinkoch
Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový úložný priečinok (str. 100)
a zvoliť priečinok pre prezeranie záberov (str. 82).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá sa používala s iným
zariadením a začnete snímať zábery, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
Vyhľadávanie
operácie
1 MENU t
(Settings) t
("Memory Stick" Tool) t [Create
REC.Folder] t [OK] t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Táto funkcia vytvorí priečinok pre zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“.
Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný
priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok.
Index
99SK
Change REC.Folder
1 MENU t
(Settings) t
REC.Folder]
Obsah
Táto funkcia umožňuje zmeniť priečinok na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, ktorý
sa aktuálne používa na zaznamenávanie záberov.
("Memory Stick" Tool) t [Change
3 [OK] t z
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Nasledujúci priečinok nie je možné zvoliť ako záznamový priečinok.
– Priečinok „100“
– Priečinok s číslom, ktorý má len názov „sssMSDCF“ alebo názov „sssMNV01“.
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Vyhľadávanie
operácie
2 Zvoľte priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
Index
100SK
Delete REC.Folder
1 MENU t
(Settings) t
REC.Folder]
Obsah
Táto funkcia vymaže priečinok určený na zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“.
("Memory Stick" Tool) t [Delete
3 [OK] t z
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Keď pomocou funkcie [Delete REC.Folder] vymažete priečinok nastavený ako záznamový, ako
ďalší záznamový priečinok sa zvolí priečinok s najväčším číslom.
• Vymazať môžete len prázdne priečinky. Ak priečinok obsahuje zábery alebo súbory, ktoré nie je
možné prehrať pomocou fotoaparátu, pred vymazaním priečinka musíte najprv vymazať tieto
zábery a súbory.
Vyhľadávanie
operácie
2 Zvoľte priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
Index
101SK
Copy
1 Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
s dostatočnou voľnou kapacitou.
("Memory Stick" Tool) t [Copy] t [OK]
Poznámky
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a
vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor
úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra
niektorých súborov.
• Zábery nie je možné kopírovať jednotlivo.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom naformátujte vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú
všetky údaje. Nie je možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
Vyhľadávanie
operácie
2 MENU t
(Settings) t
t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Index
102SK
File Number
1 MENU t
(Settings) t
("Memory Stick" Tool) alebo
(Internal
Memory Tool) t [File Number] t požadovaný režim t z na
ovládacom tlačidle
Reset
Súbory sa začnú číslovať od 0001 zakaždým, keď sa zmení
priečinok. (Ak záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor,
priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Súborom sa priraďujú čísla po poradí aj v prípade zmeny
záznamového priečinka alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“. (Ak vymenená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
obsahuje súbor s vyšším číslom, ako bolo posledné priradené
číslo, priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené
číslo.)
Vyhľadávanie
operácie
Series
Obsah
Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom.
Index
103SK
Area Setting
1 MENU t
(Settings) t
(Clock Settings) t [Area Setting] t
požadované nastavenie t z na ovládacom tlačidle
Fotoaparát používate vo svojej oblasti.
Keď sa aktuálne nastavená oblasť líši od vašej domácej oblasti,
musíte vykonať nastavenie funkcie Area Setting (Nastavenie
oblasti).
Destination
Fotoaparát používate nastavený na čas vášho cieľového
miesta.
Nastavte cieľové miesto.
Nastavenie často navštevovaného cieľového miesta vám umožňuje jednoducho
upraviť čas pri návšteve tohto cieľového miesta.
Index
Ikona letného času
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
zZmena funkcie Area Setting (Nastavenie oblasti)
Vyhľadávanie
operácie
Home
Obsah
Táto funkcia slúži na nastavenie miestneho času zvolenej oblasti.
1Zvoľte oblasť pre položku [Destination] a potom stlačte z na ovládacom tlačidle.
2Zvoľte oblasť pomocou b/B na ovládacom tlačidle a zvoľte letný čas pomocou
v/V.
104SK
Date & Time Setting
1 MENU t
(Settings) t
(Clock Settings) t [Date & Time Setting]
t požadované nastavenie t z na ovládacom tlačidle
Date & Time Format
Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu a času.
Daylight Savings
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť letný čas.
Date & Time
Slúži na nastavenie dátumu a času.
Vyhľadávanie
operácie
2 [OK] t z na ovládacom tlačidle
Obsah
Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.
Poznámka
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť
s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Index
105SK
Obsah
Prezeranie záberov na TV
prijímači
Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču si môžete zábery prezerať na TV prijímači.
Pripojenie sa líši podľa typu TV prijímača, ku ktorému je fotoaparát pripojený.
Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k TV
prijímaču pomocou dodaného kábla pre
viacúčelový konektor
1 Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Do vstupných konektorov
audio/video
Index
2 Do multikonektora
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
2 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový
konektor (je súčasťou dodávky).
Kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky)
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
4 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Zvoľte požadovaný
záber pomocou ovládacieho tlačidla.
Poznámky
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 94).
• Keď je fotoaparát pripojený k TV prijímaču, počas snímania videozáznamu sa snímaný záber
nebude zobrazovať na TV prijímači.
• Počas výstupu na TV prijímač je neplatný režim jednoduchého prezerania.
106SK
Zábery nasnímané fotoaparátom si môžete prezerať pripojením fotoaparátu k HDTV
prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne). Použite
kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type1a.
2 Pripojte fotoaparát k HDTV prijímaču prostredníctvom kábla s adaptérom
pre výstup HD (predáva sa osobitne).
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Zelený/modrý/červený
Biely/červený
Index
kábel s adaptérom pre výstup
HD (predáva sa osobitne)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Do vstupných konektorov audio/video
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Vyhľadávanie
operácie
1 Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.
Obsah
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu
k HDTV prijímaču
2 Do multikonektora
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
4 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Zvoľte požadovaný
záber pomocou ovládacieho tlačidla.
Poznámky
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] (str. 93).
• Zábery zaznamenané vo veľkosti záberu [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.
• Pri snímaní videozáznamov s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla s
adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) sa snímaný záber nezobrazuje na strane TV
prijímača.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 94).
• Počas výstupu na TV prijímač je neplatný režim jednoduchého prezerania.
107SK
Pokračovanie r
z„PhotoTV HD“
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV
prijímači
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko,
Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam atd.
Index
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA,
Venezuela atď.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke TV prijímača, potrebujete TV prijímač
s konektorom pre video vstup a kábel pre viacúčelový konektor. Systém kódovania farieb
na TV prijímači sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom
fotoaparáte. V nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb na TV
prijímačoch v príslušnej krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácie
• Funkcia PhotoTV HD poskytuje vysoko detailné a fotografické zobrazenie jemných textúr a
farieb.
• Nastavenia je potrebné vykonať aj na TV prijímači. Podrobnosti nájdete v návode na
použitie TV prijímača.
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Pripojenie zariadení Sony kompatibilných s funkciou PhotoTV HD pomocou kábla s
adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) otvára úplne nový svet fotografií,
ktoré si môžete vychutnať v úžasnej kvalite Full HD.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irán, Irak, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
108SK
Používanie s vaším počítačom
Obsah
„PMB“ a iné aplikácie sú obsahom CD-ROM (je súčasťou dodávky), aby umožnili
všestrannejšie využitie záberov nasnímaných vaším fotoaparátom Cyber-shot.
Doporučené prostredie počítača (Windows)
Na využívanie
„PMB“ a „Music
Transfer“ a na
importovanie
záberov
Iné
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
Microsoft Windows XP*1 Procesor počítača: Intel Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší (na
SP3/Windows Vista*2
SP2
prehrávanie/úpravu HD
videozáznamov (s vysokým
rozlíšením): Intel Pentium 4 2,8 GHz
alebo rýchlejší/Intel Pentium D
2,8 GHz alebo rýchlejší/Intel Core
Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší/Intel
Core 2 Duo 1,20 GHz alebo rýchlejší)
Pamäť: 512 MB alebo viac (na
prehrávanie/úpravu HD
videozáznamov (s vysokým
rozlíšením): 1 GB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre
inštaláciu je približne 500 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky:
1 024 × 768 bodov alebo viac
Vyhľadávanie
operácie
OS (predinštalovaný)
*1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 alebo novšia verzia sa vyžadujú k vytváraniu
diskov.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
Doporučené prostredie počítača (Macintosh)
Na využívanie
„Music Transfer“
a na kopírovanie
záberov
OS (predinštalovaný)
Iné
Mac OS X (v10.3 až
v10.5)
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča
sa 128 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre
inštaláciu je približne 50 MB
109SK
Pokračovanie r
Poznámky
Obsah
Vyhľadávanie
operácie
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré z
pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné — závisí to od typu USB
zariadení, ktoré používate.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilný).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
110SK
Používanie softvéru
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (Počítač) (v systéme
Windows XP na ikonu [My Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Ak sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay), zvoľte možnosť „Run Install.exe“
a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadávanie
operácie
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky
CD-ROM.
Obsah
Inštalácia „PMB (Picture Motion Browser)“
a „Music Transfer“ (Windows)
2 Kliknite na tlačidlo [Inštalovať].
3 Zvoľte si požadovaný jazyk, potom pokračujte na nasledujúcu
obrazovku.
Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“ (Licenčná zmluva).
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na prepínač ( t ) a potom kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Výber jazyka inštalácie).
5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu.
6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Index
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na
obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od toho, aký máte systém v počítači.
7 Spustite program.
„PMB“ spustíte tak, že kliknete na
(PMB) na počítači.
Podrobnejšie údaje k tejto obsluhe nájdete kliknutím na
(PMB Guide).
K spusteniu „PMB“ z ponuky Štart, zvoľte [Start] (Štart) t [All programs] (Všetky
programy) t [Sony Picture Utility] (Obslužné programy Sony).
Poznámky
• Prihláste sa ako správca.
• Pred spustením „Music Transfer“, vykonajte MENU t
(Settings) t [Main Settings] t
[Download Music] a prepojte fotoaparát s počítačom.
• Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zjaví správa informačného nástroja so
žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte [Start] (Štart).
111SK
Pokračovanie r
zÚvod k „PMB“
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
„Music Transfer“ vám umožňuje nahradiť hudobné súbory od výrobcu fotoaparátu
vašimi obľúbenými zvukovými záznamami, mazať a pridávať ďalšie hudobné súbory.
Môžete tiež obnoviť hudobné skladby od výrobcu fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácie
zÚvod k „Music Transfer“
Obsah
• „PMB“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom k zobrazeniu na
počítači. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom a kliknite na
[Import] (Importovať).
• Zábery z počítača je možné exportovať na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, a potom
zobrazovať vo fotoaparáte. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším
počítačom, kliknite na
v hornej časti obrazovky a kliknite na [Export] (Exportovať).
• Zábery si môžete uložiť a vytlačiť s dátumom.
• Zábery uložené na počítači si môžete zobraziť v zobrazení kalendára podľa dátumu.
• Môžete opravovať statické zábery (Redukcia červených očí atď.) a zmeniť dátum a čas
snímania.
• Môžete vytvárať disky na zapisovacích jednotkách CD alebo DVD.
• Zábery môžete odovzdať pre mediálne účely. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením
k internetu.)
• Podrobnejšie informácie nájdete v
(PMB Guide).
Nasledujúce typy skladieb je možné importovať pomocou „Music Transfer“.
Index
• Súbory MP3 uložené na hard disku vášho počítača
• Hudobné skladby na CD disku
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte
Podrobnejšie informácie nájdete v „Music Transfer“.
112SK
Inštalácia „Music Transfer“ (Macintosh)
2 Dvakrát kliknite na ikonu
Obsah
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do jednotky CD-ROM.
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac].
Poznámky
zÚvod k „Music Transfer“
„Music Transfer“ vám umožňuje nahradiť hudobné súbory od výrobcu fotoaparátu
vašimi obľúbenými zvukovými záznamami, mazať a pridávať ďalšie hudobné súbory.
Môžete tiež obnoviť hudobné skladby od výrobcu fotoaparátu.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
• Detaily ohľadom používania „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi v „Music Transfer“.
• Pred spustením „Music Transfer“, vykonajte MENU t
(Settings) t [Main Settings] t
[Download Music] a pripojte fotoaparát k počítaču.
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“ zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako Správca.
Vyhľadávanie
operácie
Spustí sa inštalácia softvéru.
Nasledujúce typy skladieb je možné importovať pomocou „Music Transfer“.
Podrobnejšie informácie nájdete v „Music Transfer“.
Index
• Súbory MP3 uložené na hard disku vášho počítača
• Hudobné skladby na CD disku
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte
113SK
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
(Prehrávanie).
3 Pripojte fotoaparát k počítaču.
• Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program používaný na
rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Vyhľadávanie
operácie
• Použite kábel USB/AV/DC IN kompatibilný so štandardom Type1a (predáva sa osobitne).
2 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo
Obsah
1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu, alebo pripojte
fotoaparát k sieťovej zásuvke pomocou sieťového adaptéra AC-LS5K/
AC-LS5 (predáva sa osobitne) a kábla USB/AV/DC IN pre viacúčelový
konektor (predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
1 Do konektora USB na počítači
2 Do multikonektora
Importovanie záberov do počítača (Windows)
Index
Kábel pre viacúčelový konektor
„PMB“ umožňuje pohodlné importovanie záberov.
Detaily o funkciách „PMB“ si pozrite v „PMB Guide“.
Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“
Keď sa po vytvorení USB prepojenia medzi fotoaparátom a počítačom objaví AutoPlay
Wizard (pomocník aut. prehrávania), kliknite na [Open folder to view files] (Otvorte
priečinok k prezeraniu súborov) t [OK] t [DCIM] t skopírujte požadované súbory
do počítača.
114SK
Importovanie záberov do počítača (Macintosh)
Obsah
1 Najskôr prepojte fotoaparát s vaším počítačom Macintosh. Dvakrát
kliknite na novo rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t [DCIM] t
priečinok obsahujúci zábery, ktoré chcete importovať.
2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.
• Podrobné informácie o mieste uloženia záberov a názvoch súborov si pozrite na str. 132.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor
v priečinku obsahujúcom skopírované súbory.
Zobrazí sa záber.
Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než:
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej
pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli
úloh.
Windows Vista
Windows XP
Index
2 Kliknite na položku (USB Mass Storage
Device) (Úložné zariadenie USB) t [Stop]
(Zastaviť).
3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Zrušenie pripojenia USB
Vyhľadávanie
operácie
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.
Ikona odpojenia
Poznámka
• V prípade použitia počítača Macintosh vopred myšou pretiahnite ikonu „Memory Stick Duo“
alebo ikonu diskovej mechaniky do ikony „Trash“ (Kôš), fotoaparát je odpojený od počítača.
115SK
Obsah
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky
– Cyber-shot“
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ obsahuje ďalšie informácie o používaní
fotoaparátu a o voliteľnom príslušenstve.
Ak nainštalujete „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, nainštaluje sa aj „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“.
1 Dvakrát kliknite na ikonu
(Ďalšie kroky) na pracovnej ploche.
Prezeranie na počítači Macintosh
1 Skopírujte priečinok [stepupguide] v priečinku [stepupguide] do vášho
počítača.
Index
2 Zvoľte [stepupguide], [language] a potom priečinok [SK] uložený na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky) a skopírujte všetky súbory v priečinku
[SK] do priečinka [img] v priečinku [stepupguide], ktorý ste skopírovali do
počítača v kroku 1. (Prepíšte súbory v priečinku [img] súbormi z priečinka
[SK].)
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Ak chcete spustiť príručku „Ďalšie kroky“ z ponuky Štart, kliknite na tlačidlo [Start]
(Štart) t [All Programs] (Všetky programy) t [Sony Picture Utility] t [Ďalšie
kroky].
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie v systéme Windows
3 Po skončení kopírovania dekomprimujte priečinok dvojitým kliknutím na
„stepupguide.hqx“ v priečinku [stepupguide], potom dvakrát kliknite na
vytvorený súbor „stepupguide“.
Poznámka
• Ak v počítači nie je nainštalovaný nástroj na dekomprimovanie súboru HQX, nainštalujte
aplikáciu Stuffit Expander.
116SK
Tlač statických záberov
Zábery nasnímané pomocou tohto fotoaparátu môžete po jeho pripojení priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge vytlačiť aj bez počítača.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne
kompatibilnej s PictBridge
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
• Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9] môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.
• V závislosti od tlačiarne nemusí byť možné tlačiť panoramatické zábery.
Obsah
Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery.
• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory Stick“
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.
• Tlač s použitím počítača
Do počítača môžete importovať zábery použitím dodaného softvéru „PMB“ a zábery
môžete vytlačiť.
K záberu môžete pridať dátum a vytlačiť ho. Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“.
• Tlač vo fotozberni (str. 118)
Technológia „PictBridge“ je založená na štandarde CIPA. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
Index
1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.
2 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
1 Do konektora USB
na tlačiarni
2 Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový konektor
3 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po vytvorení pripojenia sa na displeji zobrazí indikátor .
Ak
indikátor na displeji fotoaparátu bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenú tlačiareň.
117SK
Pokračovanie r
4 MENU t
(Print) t požadovaný režim t z na ovládacom tlačidle
Vytlačí sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Multiple Images
Môžete vybrať a vytlačiť viaceré zábery.
Po kroku 4 vykonajte nasledovné.
2MENU t [OK] t z
5 Požadovaná položka t [Start] t z
Quantity
Umožňuje určiť počet kópií zvoleného záberu, ktoré sa majú
vytlačiť.
Layout
Umožňuje usporiadať požadovaný počet záberov, ktoré chcete
vytlačiť vedľa seba na jednom hárku.
Size
Umožňuje zvoliť veľkosť tlačového hárku.
Date
Umožňuje zvoliť možnosť [Date] alebo [Day&Time], ktoré
slúžia na vloženie dátumu a času na zábery.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• V závislosti od zvoleného počtu záberov sa môže stať, že sa
požadovaný počet záberov nezmestí na jeden hárok.
Vyhľadávanie
operácie
1Zvoľte záber a potom stlačte z.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery.
Obsah
This Image
• Keď zvolíte [Date], dátum sa vloží v poradí, aké ste zvolili použitím
[Date & Time Setting] na fotoaparáte. Táto funkcia nemusí byť
dostupná v závislosti od použitej tlačiarne.
Index
Poznámky
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Ak fotoaparát nebolo možné pripojiť k tlačiarni, nastavte [USB Connect] v (Main Settings) na
[PictBridge].
• Neodpájajte kábel pre viacúčelový konektor, kým je na displeji zobrazený indikátor
(Pripojenie k PictBridge).
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými obrazovými súbormi môžete priniesť
do fotozberne. Pokiaľ fotozberňa podporuje tlač fotografií v súlade s DPOF, použitím
režimu prehrávania vopred priraďte značky
(Poradie tlače) na zábery. Nebudete ich
musieť opätovne vyberať pri tlači vo fotozberni.
Poznámky
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu.
Skopírujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (str. 102) a tú potom odneste do
fotozberne.
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ podporujú.
• Ak vaša fotozberňa neprijíma pamäťové karty „Memory Stick Duo“, skopírujte zábery, ktoré
chcete tlačiť na iné médium, ako napríklad disk CD-R, a to odneste do fotozberne.
• Na tento účel možno budete potrebovať adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
Adaptér (predáva sa osobitne). Poraďte sa vo vašej fotozberni.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy skopírujte (zálohujte) na disk.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Ak chcete zakomponovať dátumy do záberov, poraďte sa s vašou fotozberňou.
118SK
Riešenie problémov
Obsah
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 119 až 126.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 127.
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný
servis Sony.
Index
Pri oprave fotoaparátov s vnútornou pamäťou alebo funkciou hudobných súborov sa
môžu skontrolovať údaje vo fotoaparáte za účelom overenia a nápravy príznakov
poruchy. Spoločnosť Sony nebude žiadne z týchto údajov kopírovať ani ukladať.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
3 Inicializujte nastavenia (str. 92).
Vyhľadávanie
operácie
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu,
potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite
napájanie.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, že stlačíte páčku vysunutia akumulátora.
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty
fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na LCD
displeji hlásenie.
• Ak so zapnutým fotoaparátom nepracujete po dobu asi dvoch minút, fotoaparát sa
automaticky vypne, aby sa zabránilo vybitiu akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
119SK
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Akumulátor sa nemôže nabíjať pomocou AC-LS5K/AC-LS5 AC Adaptora (predáva sa
osobitne). Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
Index
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 43).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [1280×720] je možné zaznamenávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Pri použití iného záznamového média ako
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ nastavte veľkosť záberu pre videozáznamy na
[VGA].
• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 91).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Vyberte a znova vložte akumulátor a uistite sa, že je vložený správne.
• Teplota môže byť nevhodná pre nabíjanie. Pokúste sa nabiť akumulátor znova pri správnej
teplote nabíjania (10°C až 30°C).
• Podrobnosti nájdete na str. 136.
Vyhľadávanie
operácie
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
Obsah
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom
prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 135). Vymeňte akumulátor za nový.
Funkcia Smile Shutter nefunguje.
• Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber.
• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 91).
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje, keď sa na displeji zobrazí
.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
scén.
• Snímajte po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Keď sa rýchlosť uzávierky spomalí pod určitú hodnotu pri nedostatočných svetelných
podmienkach, na zníženie šumu na záberoch sa automaticky aktivuje funkcia pomalej
uzávierky NR (Noise Reduction — Redukcia šumu). V takýchto podmienkach trvá snímanie
dlho.
• Používa sa funkcia Anti Blink (Zabránenie žmurknutiu). Nastavte funkciu [Anti Blink] na
[Off] (str. 67).
120SK
Záber sa nedá zaostriť.
Obsah
• Objekt je príliš blízko. Pri snímaní umiestnite objektív od objektu ďalej, než je najkratšia
vzdialenosť snímania (približne 5 cm (W)/50 cm (T) od objektívu).
• Pri snímaní statických záberov sú v položke Scene Selection (Výber scény) zvolené režimy
(Twilight),
(Landscape) alebo (Fireworks).
Funkcia transfokácie nefunguje.
Nie je možné zvoliť funkciu Face Detection (Rozpoznanie tváre).
Blesk nefunguje.
Index
• Blesk nie je možné používať, keď:
– Sú zvolené režimy snímania záberov v slede alebo snímania s posunom expozície (str. 38).
– Pri výbere scény sú zvolené režimy
(High Sensitivity), (Twilight) alebo (Fireworks).
– Snímate v režimoch Sweep Panorama, Anti Motion Blur, Hand-held Twilight alebo v režime
videozáznamu.
• Keď je režim Scene Selection (Výber scény) nastavený na režimy
(Landscape),
(Gourmet),
(Pet),
(Beach), (Snow) alebo
(Underwater), nastavte blesk na
(On) (str. 35).
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Funkciu Face Detection (Rozpoznanie tváre) je možné zvoliť len vtedy, keď je režim
zaostrenia nastavený na [Multi AF] a režim merania nastavený na [Multi].
Vyhľadávanie
operácie
• Počas panoramatického snímania sa nedá použiť optická transfokácia.
• Inteligentnú transfokáciu nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 85).
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť v týchto prípadoch:
– Snímate videozáznamy.
– Používa sa funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o
poruchu.
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• Fotoaparát automaticky nastaví zaostrenie. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte do polovice. Pri
snímaní blizkych objektov nastavenie zaostrenia trvá nejaký čas.
• V režime Scene Selection (Výber scény) sú zvolené režimy (Landscape), (Twilight)
alebo (Fireworks).
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
• Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo
uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 111).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky
blikajú.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 52).
121SK
Farby záberu nie sú správne.
Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
Obsah
• Upravte vyváženie bielej farby (str. 54).
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja, aby sa
zvýšila zreteľnosť. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 68).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Retušujte záber s použitím funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke pre
prezeranie (str. 77) alebo ho upravte pomocou aplikácie „PMB“.
• Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu.
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ sú plné. Vymažte nepotrebné
zábery (str. 43).
• Kapacita akumulátora je nízka. Vložte nabitý akumulátor.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
Vyhľadávanie
operácie
Oči objektu sú červené.
Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
Index
• Nastavte [Burst/Bracket] na [Normal] (str. 38).
• [Scene Recognition] je nastavené na [Advanced] (str. 61).
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 115).
• Niektoré zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané inými
fotoaparátmi nemusí byť možné prehrať. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View
(str. 75).
• Toto je spôsobené kopírovaním záberov z vášho počítača na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ bez použitia aplikácie „PMB“. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View
(str. 75).
Dátum a čas sa nezobrazia.
• Zobrazenie displeja je nastavené tak, aby zobrazovalo len zábery. Informácie zobrazíte
stlačením tlačidla DISP (Nastavenia zobrazenia displeja) (str. 20).
Po spustení prehrávania je záber zobrazený nekvalitne.
• Táto situácia môže nastať dôsledkom spracovávania záberu. Nejde o poruchu.
Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.
• [Auto Orientation] je nastavené na [On] (str. 86).
122SK
Nie je možné zobraziť zábery v indexovom režime.
(Easy Shooting). Ak chcete prehrávať zábery, nastavte
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
Vymazanie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného videosignálu
z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TV prijímači (str. 94).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 106).
• Ak je USB konektor kábla pre viacúčelový konektor pripojený k inému zariadeniu, odpojte
ho (str. 115).
• Pri snímaní videozáznamov s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču sa snímaný záber
nezobrazuje na TV prijímači.
Vyhľadávanie
operácie
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“ (str. 111, 113).
• Uistite sa, že nastavenia hlasitosti a prezentácie sú správne (str. 71).
• Prezentácia sa prehráva s [Continuous Playback]. Vyberte [Slideshow with music]
a prehrávajte.
Obsah
• Prepínač režimu je nastavený na
prepínač režimu na iné režimy.
Nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 79).
Index
Počítače
Počítač vybavený slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty „Memory Stick“
podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a majitelia
čítacieho/zapisovacieho zariadenia pre pamäťové karty „Memory Stick“, ktoré boli vyrobené
inou spoločnosťou než Sony, by mali kontaktovať príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 114, 115). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový adaptér
(predáva sa osobitne).
• Nastavte [USB Connect] na [Auto] alebo [Mass Storage] (str. 95).
• Použite kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky).
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor od počítača i od fotoaparátu a opäť ho pevne zapojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného
zariadenia.
Nie je možné importovať zábery.
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 114).
123SK
Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky.
Obsah
• Pri snímaní záberov s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou počítačom
nemusí byť možné zábery importovať do počítača. Snímajte s použitím pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (str. 98).
• Vykonajte pripojenia USB až po zapnutí počítača.
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené
šumom.
Po exportovaní záberov do počítača ich už nie je možné prezerať na fotoaparáte.
„Memory Stick Duo“
Index
• Exportujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát rozpoznáva, napríklad „101MSDCF“ (str. 132).
• Pri použití iného softvéru než „PMB“ nemusia byť informácie aktualizované správne, takže
zábery sa môžu sfarbiť do modra alebo sa nezobrazia správne iným spôsobom. Nejde o
poruchu.
• Ak sa zobrazia modré zábery, prezerajte ich v režime Folder View alebo ich pomocou
fotoaparátu vymažte.
• Prezeranie udalostí nie je k dispozícii v tomto fotoaparáte.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“. Videozáznam naimportujte na pevný disk vášho počítača, potom ho prehrajte
z pevného disku (str. 111).
Vyhľadávanie
operácie
• Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Guide“ (str. 111).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ správnym smerom.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta a
obrazové súbory. Dáta, ktoré ste vymazali formátovaním nie je možné obnoviť.
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Kopírujte na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou.
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo
z počítača do vnútornej pamäte.
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
124SK
Tlač
Obsah
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná s PictBridge“ spoločne s nasledujúcimi
položkami.
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na použitie tlačiarne.
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 111).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili dátum.
Index
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý
bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov.
Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber
vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Vyhľadávanie
operácie
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so štandardom
PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa poraďte s výrobcom
tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 95).
• Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová
správa, nazrite do návodu dodanom s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla pre viacúčelový
konektor.
• Zapnite tlačiareň. Podrobnosti si pozrite v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia kompletne vytlačiť. Odpojte a znovu
zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak stále nie je možné tlačiť zábery, odpojte kábel pre
viacúčelový konektor, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu pripojte kábel pre
viacúčelový konektor.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané inými fotoaparátmi alebo zábery upravené počítačom sa nemusia dať
vytlačiť.
• V závislosti od použitej tlačiarne sa panoramatické zábery nemusia vytlačiť alebo sa vytlačia
orezané.
125SK
Tlač je zrušená.
V indexovom režime nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahuje údaje o zázname, dátum preto nie je možné vložiť. Nastavte [Date] na [Off]
a znovu vytlačte záber (str. 117).
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier s iným formátom, odpojte kábel pre
viacúčelový konektor a potom ho znovu pripojte.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie buď na
fotoaparáte (str. 117) alebo na tlačiarni.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný formát.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nie je možné vytlačiť záber so zvoleným formátom.
Vyhľadávanie
operácie
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte výrobcu
tlačiarne.
Obsah
• Overte si, že ste odpojili kábel pre viacúčelový konektor skôr, než zmizla značka
(Pripojenie k PictBridge).
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače. Dokončenie
procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Index
Iné
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred
ďalším použitím.
Fotoaparát sa vypne, pričom časť objektívu ostane vysunutá.
• Akumulátor je vybitý. Vymeňte ho za nabitý akumulátor a potom znovu zapnite fotoaparát.
• Nepokúšajte sa násilím manipulovať s objektívom, ktorý sa prestal hýbať.
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nejde o poruchu.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 105).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát s
vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
Dátum alebo čas sú nesprávne.
• Funkcia Area Setting (Nastavenie oblasti) je nastavená na iné miesto ako miesto, na ktorom
sa práve nachádzate. Zmeňte nastavenie pomocou MENU t [Settings] t [Clock Settings]
t [Area Setting].
126SK
Obsah
Výstražné indikátory
a upozornenia
Samodiagnostické zobrazenie
• Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie.
C:13:ss
Index
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať údaje na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Skúste
znovu zapnúť a vypnúť fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Nastala chyba naformátovania vnútornej pamäte alebo bola vložená nenaformátovaná
pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 98).
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú
údaje poškodené. Vložte novú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
C:32:ss
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, pracuje funkcia vlastnej diagnostiky
fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu
vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných
postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu.
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na najbližší autorizovaný servis Sony.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 92) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Kapacita akumulátora je nízka. Okamžite nabite akumulátor. V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a typu akumulátora môže indikátor blikať, aj keď je zostatková kapacita
akumulátora ešte približne 5 až 10 minút.
For use with compatible battery only
• Vložený akumulátor nie je typ NP-BG1 (je súčasťou dodávky)/NP-FG1 (predáva sa osobitne).
System error
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
127SK
• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo nemusí byť možné
zaznamenávať videozáznamy. Nechajte fotoaparát na chladnom mieste, kým teplota neklesne.
Obsah
Camera overheating
Allow it to cool
Internal memory error
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 133).
• Kontakty pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sú znečistené.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je poškodená.
Vyhľadávanie
operácie
Reinsert the "Memory Stick"
"Memory Stick" type error
This "Memory Stick" may not record or play
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 133).
Error formatting internal memory
Error formatting "Memory Stick"
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 133).
• Znovu naformátujte médium (str. 98).
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej
zaznamenávanie.
Index
"Memory Stick" locked
Read only memory
• Fotoaparát nemôže zaznamenať alebo vymazať zábery na tejto pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“.
No images
• Vo vnútornej pamäti neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
• V tomto priečinku pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ neboli zaznamenané žiadne zábery,
ktoré je možné prehrať.
• Ak v tomto fotoaparáte nemôžete prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi,
prezerajte zábery v režime Folder View (str. 75).
No still images
• Vybratý priečinok alebo dátum neobsahujú súbor, ktorý je možné prehrávať cez prezentáciu.
File found which was not recognized
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci súbor, ktorý nie je možné prehrať na
fotoaparáte. Vymažte tento súbor pomocou počítača a potom vymažte priečinok.
128SK
Folder error
Obsah
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ už existuje (napríklad: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte iný priečinok alebo
vytvorte nový (str. 99, 100).
Cannot create more folders
Empty folder contents
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci jeden alebo viac súborov. Vymažte všetky
súbory a potom vymažte priečinok.
Vyhľadávanie
operácie
• Priečinok s názvom začínajúcim na „999“ už existuje na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“. Ak je toto váš prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.
Folder protected
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.
Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok, ktorý bol pomocou počítača alebo iného zariadenia určený
len na čítanie.
Read only folder
Index
• Zvolili ste priečinok, ktorý na fotoaparáte nie je možné nastaviť ako záznamový priečinok.
Zvoľte iný priečinok (str. 100).
File protected
• Zrušte ochranu (str. 79).
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú nie je možné na fotoaparáte prehrávať.
Unable to detect face for retouch
• V závislosti od záberu nemusí byť možné záber retušovať.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže fotoaparát triasť. Použite blesk, zapnite funkciu pre
potlačenie rozmazaného obrazu alebo pripevnite fotoaparát na statív, aby sa zaistila pevná
pozícia fotoaparátu.
1280×720 (Fine) is not available
1280×720 (Standard) is not available
• Pre zaznamenávanie videozáznamov s veľkosťou záberu [1280×720] je kompatibilná len
pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“. Použite pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ alebo nastavte veľkosť záberu pre videozáznamy na [VGA].
Turn the power off and on again
• Porucha objektívu.
129SK
Maximum number of images already selected
Obsah
• Pri použití [Multiple Images] je možné zvoliť až 100 súborov.
• Značky
(Poradie tlače) môžete pridávať až do 999 súborov. Zrušte výber.
• Pravdepodobne ešte nebol dokončený prenos dát do tlačiarne. Neodpájajte kábel pre
viacúčelový konektor.
• Tlačiareň ruší aktuálnu úlohu. Nemôžete tlačiť, kým sa úloha neskončí. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Error Playing Music
Error Formatting Music
• Vykonajte príkaz [Format Music].
Operation cannot be executed in unsupported files
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Vymažte hudobný súbor alebo ho nahraďte iným nepoškodeným hudobným súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music] a potom prevezmite nové hudobné súbory.
Vyhľadávanie
operácie
Processing…
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie a úpravy nie je možné vykonať na obrazových súboroch,
ktoré boli spracované počítačom alebo zaznamenané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát obnoví údaje o dátume a iné údaje v prípadoch, keď sa zábery vymažú na počítači
atď.
Index
Recovering Image Database File…
• Počet záberov prekračuje objem dát, pre ktorý fotoaparát dokáže spravovať dátumy
v databázovom súbore. Vymažte zábery z Date View (Zobrazenie dátumov).
No internal memory space remaining
Delete images?
• Vnútorná pamäť je plná. Ak chcete zaznamenávať do vnútornej pamäte, zvoľte možnosť [Yes]
a vymažte nepotrebné zábery.
Image Database File error
Cannot recover
• Naimportujte všetky zábery do počítača pomocou „PMB“ a naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ alebo vnútornú pamäť (str. 98).
Keď nie je možné importovať všetky zábery do počítača pomocou aplikácie „PMB“,
importujte všetky zábery do počítača bez použitia aplikácie „PMB“ (str. 114).
Ak chcete zábery znova zobraziť pomocou fotoaparátu, exportujte importované zábery do
fotoaparátu pomocou aplikácie „PMB“.
Recording function unavailable due to high internal temperature
• Teplota fotoaparátu stúpla. Zaznamenávanie záberov nebude možné, kým teplota neklesne.
130SK
Recording has stopped due to increased camera temperature
Obsah
• Zaznamenávanie sa zastavilo z dôvodu zvýšenia teploty počas zaznamenávania
videozáznamu. Počkajte, kým teplota neklesne.
• Keď zaznamenávate videozáznamy dlhý čas, teplota fotoaparátu stúpne. V takomto prípade
zastavte zaznamenávanie videozáznamov.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
131SK
Obrazové súbory nasnímané fotoaparátom sú na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo vo
vnútornej pamäti zoskupené do priečinkov.
Obsah
Cieľové priečinky pre ukladanie
záberov a názvy súborov
Príklad: prezeranie obsahu priečinkov
v systéme Windows Vista
Vyhľadávanie
operácie
APriečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie vytvárania
priečinkov.
BPriečinok obsahujúci súbory statických záberov
nasnímaných fotoaparátom.
CPriečinok obsahujúci súbory videozáznamov
nasnímaných fotoaparátom.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• Do priečinkov „100MSDCF“ alebo „100MNV01“ nie je možné zaznamenať žiadne zábery.
Zábery v týchto priečinkoch slúžia len na prezeranie.
• Do priečinka „MISC“ nie je možné zaznamenať ani z neho prehrať žiadne zábery.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy nasledujúcim spôsobom:
– Súbory statických záberov: DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Indexové obrazové súbory, ktoré sa zaznamenajú pri snímaní videozáznamov
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
Políčka ssss reprezentujú akékoľvek číslo z intervalu 0001 až 9999. Numerické časti názvu
súboru videozáznamu nasnímaného v režime videozáznamu a príslušného indexového obrazového
súboru sú totožné.
Index
Poznámky
132SK
„Memory Stick Duo“
Snímanie/Prehrávanie
a*1
Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Vyhľadávanie
operácie
Typ pamäťovej karty „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate)
Obsah
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je kompaktné a prenosné IC záznamové médium.
V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, ktoré je
možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých
operácií pamäťových kariet „Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
*1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania.
*2 Pamäťové karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ sú vybavené MagicGate funkciami. MagicGate je technológia ochrany autorských práv
pracujúca na základe šifrovacej (kryptovacej) technológie. Fotoaparát neumožňuje vykonávať
snímanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.
*3 Je možné nahrávať videozáznamy s veľkosťou záberu [1280×720].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný dátový prenos. Vykonáva identický 4-bitový
paralelný dátový prenos ako pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“.
Poznámky
Pokračovanie r
Index
• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ sa
používa ako skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick Duo“ naformátovaných pomocou počítača nie je
zaručené, že budú s fotoaparátom fungovať.
• Rýchlosť načítavania či zapisovania údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ a použitého vybavenia.
• Počas načítavania alebo zapisovania údajov pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte príliš na pero.
• Na pamäťové karty „Memory Stick Duo“ ani na adaptér pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“ nelepte žiadne nálepky.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ počas premiestňovania alebo skladovania vkladajte do
dodaného puzdra.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte spadnúť, neohýnajte ju ani ju nevystavujte
nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ nesmie navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu pre pamäťové karty „Memory Stick Duo“ nevkladajte iný predmet ako pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Takéto konanie by mohlo spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu
133SK
Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný s pamäťovými kartami „Memory Stick PRO Duo“
s kapacitou až do 16 GB.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ (predáva sa osobitne)
Vyhľadávanie
operácie
• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom
s pamäťovými kartami „Memory Stick“, vložte túto pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do
adaptéra pamäťových kariet „Memory Stick Duo“. Keď vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do zariadenia kompatibilného s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ do adaptéra pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“ sa presvedčte, že pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je vložená správnym smerom
a že je celá zasunutá. Nesprávne zasunutie karty môže spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ vloženej do adaptéra pamäťových kariet
„Memory Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s pamäťovými kartami „Memory Stick“ dbajte
na to, aby ste vložili adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť zariadenie.
• Nevkladajte adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ do zariadenia kompatibilného
s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Mohlo by dôjsť k poruche zariadenia.
Obsah
Informácie o používaní adaptéra pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“ (predáva sa osobitne)
Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (predáva sa osobitne)
Index
• Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Micro“ do adaptéra pamäťových kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra pamäťových kariet „M2“
s veľkosťou Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
134SK
Akumulátor
Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo tohto
rozsahu sa akumulátor nemusí účinne nabiť.
Obsah
Informácie o nabíjaní akumulátora
Efektívne používanie akumulátora
Index
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
Na zachovanie funkcie akumulátora ho počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite
a potom úplne vybite vo fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie, pokým sa
nevypne napájanie.
• Na prenášanie a skladovanie akumulátora vždy používajte dodané puzdro na akumulátor.
Zabránite tým prípadnému znečisteniu či skratovaniu vodivých kontaktov.
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Uskladnenie akumulátora
Vyhľadávanie
operácie
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. To znamená, že na
chladných miestach je prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo najdlhšiu výdrž akumulátora
odporúčame nasledujúce:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne pred tým, ako začnete snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie pri častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný
čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne horúcich miestach, napríklad, v aute alebo na priamom
slnku.
Informácie o životnosti akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním
znižuje. Ak sa čas použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazne skráti, je pravdepodobne
potrebné akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• NP-BG1 (je súčasťou dodávky) sa môže použiť len pre modely Cyber-shot kompatibilné s typom
G.
• Ak používate akumulátor NP-FG1 (predáva sa osobitne), za indikátorom stavu akumulátora sa
zobrazujú aj minúty (
60 Min).
135SK
Nabíjačka akumulátora
Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
• V nabíjačke (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať len akumulátory typu NP-BG alebo NP-FG
(a žiadne iné). Iné akumulátory alebo batérie by mohli vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, ak sa
ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým nebezpečenstvu zranenia elektrickým prúdom
a popálenia.
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,
životnosť akumulátorových článkov sa môže skrátiť.
• Kontrolka CHARGE na dodanej nabíjačke bliká nasledujúcimi spôsobmi:
– Rýchle blikanie: Kontrolka sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 0,15 sekundy.
– Pomalé blikanie: Kontrolka sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 1,5 sekundy.
• Keď kontrolka CHARGE bliká rýchlo, vyberte nabíjaný akumulátor a potom ten istý
akumulátor znova bezpečne vložte do nabíjačky. Ak kontrolka CHARGE začne znova rýchlo
blikať, môže to znamenať chybu akumulátora alebo vloženie iného ako špecifikovaného typu
akumulátora. Skontrolujte, či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak je akumulátor
špecifikovaného typu, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte, či
nabíjačka funguje správne. Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v akumulátore.
• Pomalé blikanie kontrolky CHARGE znamená, že nabíjačka dočasne zastavila nabíjanie a je
v pohotovostnom stave. Nabíjačka zastaví nabíjanie a automaticky vstúpi do pohotovostného
stavu vtedy, keď je teplota mimo odporúčaného rozsahu prevádzkovej teploty. Keď sa teplota
vráti späť do vhodného rozsahu, nabíjačka bude pokračovať v nabíjaní a kontrolka CHARGE sa
znova rozsvieti. Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C.
Index
136SK
Inteligentný Pantilter
Obsah
Inteligentný Pantilter (predáva sa osobitne) vám umožňuje automaticky snímať zábery
tak, že fotoaparát sám nájde a určí tváre objektov.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s inteligentným
pantilterom.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
137SK
Index
EV...........................................................................................52
AF Illuminator ................................................................83
Expozícia ............................................................................52
Akumulátor.....................................................................135
Anti Blink ..........................................................................67
Area Setting ....................................................................104
Auto Orientation ...........................................................86
F
Face Detection ................................................................64
File Number ....................................................................103
Fireworks ............................................................................31
Flash ................................................................................35, 51
Focus .....................................................................................57
Beach ....................................................................................31
Format ..................................................................................98
Beep.......................................................................................88
Format Music ...................................................................97
Blink Alert .........................................................................87
Function Guide ...............................................................90
Bodové meranie .............................................................59
Bracket.................................................................................38
Bracket Settings..............................................................60
Burst ................................................................................38, 50
C
CD-ROM .........................................................................109
Change REC.Folder ..................................................100
Clock Settings ................................................................105
COMPONENT ...............................................................93
Continuous Playback ...................................................71
Copy ....................................................................................102
Create REC.Folder ......................................................99
D
Date & Time Setting..................................................105
Dátum.................................................................................118
Delete .............................................................................43, 78
Delete REC.Folder ....................................................101
Demo Mode ......................................................................91
Digital Zoom ....................................................................85
DISP ......................................................................................20
Display Burst Group ...................................................76
Displej ..................................................................................20
Download Music ............................................................96
DPOF ...................................................................................80
DRO ......................................................................................66
E
Easy Shooting ..................................................................24
Gourmet ..............................................................................31
Grid Line ............................................................................84
H
Hand-held Twilight ......................................................30
HD(1080i) ..........................................................................93
High Sensitivity...............................................................31
Histogram...........................................................................21
Index
Center AF ..........................................................................57
G
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
B
Vyhľadávanie
operácie
Anti Motion Blur ...........................................................29
Obsah
A
I
Image Size ..........................................................................47
Index záberov ..................................................................42
Initialize...............................................................................92
Inštalovať ..........................................................................111
Inteligentná transfokácia ..........................................85
Inteligentný Pantilter ................................................137
Intelligent Auto Adjustment ..................................23
ISO .........................................................................................53
J
Jednoduché prezeranie ..............................................25
K
Kalendár .............................................................................75
L
Landscape ..........................................................................31
Language Setting ...........................................................89
138SK
M
Pripojenie
Počítač .........................................................................114
„Memory Stick Duo“ ................................................133
Tlačiareň ....................................................................117
MENU .................................................................................10
TV prijímač ..............................................................106
Meranie s viacerými modelmi ................................59
Program Auto ..................................................................26
Metering Mode ...............................................................59
Protect ..................................................................................79
Movie Mode................................................................33, 44
PTP.........................................................................................95
MTP .......................................................................................95
Multi AF .............................................................................57
Multikonektor ...............................................106, 114, 117
Music Transfer ......................................................111, 113
R
Red Eye Correction .....................................................77
Red Eye Reduction ......................................................68
Retouch ...............................................................................77
Riešenie problémov ...................................................119
N
Vyhľadávanie
operácie
Movie shooting mode ..................................................45
Obsah
Mass Storage ....................................................................95
Rotate ...................................................................................81
NTSC ....................................................................................94
S
Samodiagnostické zobrazenie ..............................127
O
Scene Recognition ........................................................61
Obrazovka ponuky .......................................................10
Scene Selection ...............................................................31
Operačný systém (OS) .............................................109
SD ...........................................................................................93
Optická transfokácia..............................................34, 85
Select Folder .....................................................................82
Ovládacie tlačidlo ..........................................................15
Self-Timer ..........................................................................37
Shooting Direction........................................................46
PAL .......................................................................................94
Slideshow ............................................................................71
Pamäť vybraných tvárí ................................................65
Slideshow with music...................................................72
Pet ...........................................................................................31
Slow Synchro ....................................................................35
PictBridge...................................................................95, 117
Smile Detection Sensitivity ......................................63
Pixel .......................................................................................49
Smile Shutter (Snímanie úsmevu) .......................36
PMB.....................................................................................111
Snímanie
Počítač ................................................................................109
Statický záber ...........................................................23
Importovanie záberov ...............................114, 115
Videozáznam ............................................................33
Počítač Macintosh .......................................................109
Snow ......................................................................................31
Počítač s operačným systémom Windows .....109
Soft Snap.............................................................................31
Popis jednotlivých častí ..............................................15
Softvér ................................................................................111
Prehrávanie .......................................................................40
Spot AF ...............................................................................57
Prepínač režimu ..............................................................19
SteadyShot .........................................................................69
Presná digitálna transfokácia ..................................85
Stredovo vážené meranie ..........................................59
Priečinok
Sweep Panorama............................................................27
Vymazanie ................................................................101
Vytvorenie ..................................................................99
Index
Settings.................................................................................13
P
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Nabíjačka akumulátora ............................................136
T
Výber .............................................................................82
Transfokácia .....................................................................34
Zmena .........................................................................100
Transfokácia počas prehrávania ...........................41
Print ...............................................................................80, 117
Trimming ............................................................................77
TV prijímač .....................................................................106
Twilight ................................................................................31
139SK
Twilight Portrait .............................................................31
Underwater .......................................................................32
Underwater White Balance .....................................56
Obsah
U
Unsharp masking ...........................................................77
USB Connect ...................................................................95
VGA......................................................................................47
Video Out ..........................................................................94
View Mode ........................................................................75
Vnútorná pamäť .............................................................22
Vyhľadávanie
operácie
V
Výstražné indikátory a upozornenia ................127
White Balance .................................................................54
Z
Zameriavací rámček AF zóny ................................57
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
W
Zmena zobrazenia .........................................................20
Značka poradia tlače ...........................................80, 118
Index
140SK
Poznámky k licencii
Vyhľadávanie MENU/
Nastavenia
Index
LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI JU NIE JE MOŽNÉ PREDPOKLADAŤ NA
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA
PROPAGAČNÉHO, VNÚTORNÉHO A KOMERČNÉHO POUŽITIA A
LICENCOVANIA JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC.
VIĎ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Vyhľadávanie
operácie
TENTO VÝROBOK JE REGISTROVANÝ PODĽA MPEG-4 VISUAL LICENCIE
Z PORTFOLIA PATENTOV PRE SPOTREBITEĽOV K OSOBNÉMU
A NEKOMERČNÉMU POUŽITIU NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V ZHODE SO ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
A/ALEBO
(ii)DEKÓDOVANIE VIDEA VO FORMÁTE MPEG-4, KTORÉ BOLO
KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ A
NEKOMERČNÚ ČINNOSŤ A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ LICENCIU SPOLOČNOSTI MPEG LA NA
POSKYTOVANIE VIDEA VO FORMÁTE MPEG-4.
Obsah
Vo fotoaparáte sú k dispozícii softvéry „C Library“, „Expat“ a „zlib“. Tieto softvéry
poskytujeme na základe licenčných dohôd, ktoré sa uzatvárajú s vlastníkmi autorských
práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto softvéry sme povinní
informovať vás o nasledujúcom. Prečítajte si prosím nasledujúce oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“,
„pcre“ a „libjpeg“ softvérov.
Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahujú GNU GPL/LGPL
Vo fotoaparáte sa nachádzajú softvéry, na ktoré sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako
„LGPL“).
Upovedomí vás to o tom, že máte právo pristupovať, upravovať a prerozdeliť zdrojový
kód pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej stránke. Môžete ho prevziať na nasledujúcej adrese
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme radi, ak nás nebudete kontaktovať, pokiaľ ide o obsah zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie softvérov „GPL“ a „LGPL“ (v anglickom jazyku).
Na prezeranie súboru PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak nie je nainštalovaný
vo vašom počítači, môžete ho prevziať z webovej stránky Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Informácie o licencii na softvér „Music Transfer“ obsiahnutý
na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
141SK
Download PDF

advertising