Sony | DSC-TX1 | Sony DSC-TX1 TX1 Kompaktný digitálny fotoaparát Návod na použitie

Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
Príručka k zariadeniu Cyber-shot
DSC-TX1
© 2009 Sony Corporation
4-148-678-81(1)
SK
Ako používať túto príručku
Obsah
Kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu môžete preskočiť na príslušnú stranu.
Je to praktický spôsob vyhľadania funkcie, ktorú si chcete pozrieť.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie informácií podľa
operácie.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Vyhľadávanie informácií v zozname
položiek MENU/Nastavenia.
Značky a symboly použité v tejto príručke
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
Vyhľadávanie informácií podľa
kľúčového slova.
Vyhľadávanie
operácie
Obsah
Vyhľadávanie informácií podľa
funkcie.
Index
V tejto príručke je postupnosť operácií
znázornená šípkami (t). Dotýkajte sa
položiek na displeji v uvedenom poradí.
Znázornené značky zodpovedajú
značkám, ktoré sa zobrazujú
v predvolenom nastavení fotoaparátu.
Značka
označuje predvolené
nastavenie.
Označuje upozornenia a obmedzenia,
ktoré sa týkajú správnej obsluhy
fotoaparátu.
z Označuje užitočné informácie.
2SK
Nie je možné použiť iné pamäťové
karty.
• Bližšie informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ nájdete na str. 145.
Adaptér pamäťových
kariet „Memory Stick
Duo“
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu a
uschovajte ho na chladnom a suchom mieste.
Tým uchováte funkcie akumulátora.
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 147.
Poznámky k LCD displeju a objektívu
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé čierne
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
Čierne, biele, červené,
modré alebo zelené body
Index
Pri použití pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom
s kartami „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne).
Tento fotoaparát je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz vysokej
kvality s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený v
rámci systému zaistenia kvality s osvedčením
od spoločnosti Carl Zeiss v súlade s
kvalitatívnymi štandardami spoločnosti Carl
Zeiss v Nemecku.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
„Memory Stick“: S
fotoaparátom nemôžete
používať pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
Objektív Carl Zeiss
Vyhľadávanie
operácie
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet „Memory Stick“
(predáva sa osobitne)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátom môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Obsah
Informácie o používaní
fotoaparátu
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Az LCD-képernyőn hagyott
folyadékok árthatnak a készülék
minőségének, és meghibásodást okozhatnak.
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Nejde o
poruchu.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
3SK
Pokračovanie r
Informácie týkajúce sa kondenzácie
vlhkosti
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Zábery použité v tejto príručke ako príklady
záberov sú reprodukcie. Nejde o skutočné
zábery nasnímané týmto fotoaparátom.
Vyhľadávanie
operácie
Zábery použité v tejto príručke
Obsah
• Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných alebo
vonkajších častiach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť,
vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu,
kým sa vlhkosť odparí. Ak by ste používali
fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri
objektívu, nedokážete nasnímať ostré
zábery.
Index
4SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Snímanie
Vyhľadávanie
operácie
Ako používať túto príručku···································· 2
Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3
Vyhľadávanie operácie·········································· 8
Vyhľadávanie MENU/Nastavenia ························ 11
Názvy jednotlivých častí······································ 16
Zoznam ikôn zobrazených na displeji ················· 17
Použivanie dotykového panela ··························· 19
Používanie vnútornej pamäte······························ 21
Index
REC Mode··························································· 22
Intelligent Auto Adjustment································· 23
Sweep Panorama················································ 24
Movie Mode ························································ 26
Program Auto······················································ 27
Anti Motion Blur ·················································· 28
Hand-held Twilight ·············································· 29
Scene Selection ·················································· 30
Transfokácia························································ 32
Prezeranie
Prezeranie statických záberov ···························· 33
Playback Zoom ··················································· 35
Wide Zoom (Široké priblíženie) ··························· 36
Dočasne otočené zobrazenie ····························· 37
Prezeranie videozáznamov ································· 38
5SK
Obsah
MENU (Snímanie)
Položky MENU (Snímanie) ·································· 11
Položky MENU (Prezeranie) ································ 13
Nastavenia
TV prijímač
Zobrazenie záberu na SDTV prijímači··············· 117
Zobrazenie záberu na HDTV prijímači··············· 118
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Položky nastavení ··············································· 14
Vyhľadávanie
operácie
MENU (Prezeranie)
Index
Počítač
Používanie s váším počítačom·························· 120
Používanie softvéru··········································· 121
Pripojenie fotoaparátu k počítaču·························124
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“······················································· 126
Tlač
Tlač statických záberov ···································· 127
Riešenie problémov
Riešenie problémov ·········································· 130
Výstražné indikátory a upozornenia ·················· 139
6SK
Index
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index ································································· 150
Vyhľadávanie
operácie
Cieľové priečinky pre ukladanie
záberov a názvy súborov ·································· 144
„Memory Stick Duo“ ········································· 145
Akumulátor························································ 147
Nabíjačka akumulátora ····································· 148
Inteligentný Pantilter ········································· 149
Obsah
Iné
Index
7SK
Vyhľadávanie operácie
Soft Snap ······························································· 30
Twilight Portrait ···················································· 30
Smile Shutter ························································ 41
Scene Recognition ·············································· 61
Face Detection ····················································· 63
Anti Blink ································································ 66
Red Eye Reduction ············································· 67
Panoramatické
snímanie
Sweep Panorama ················································ 24
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Snímanie portrétov
Vyhľadávanie
operácie
Intelligent Auto Adjustment ······························ 23
Scene Selection ··················································· 30
Scene Recognition ·············································· 61
Obsah
Ponechať nastavenia
na fotoaparát
Index
Pet ············································································ 30
Snímanie najkrajších
záberov vášho miláčika
Snímanie v blízkosti
objektov
Macro ······································································ 52
Close Focus On ··················································· 52
Snímanie pohyblivých
objektov
Hi-Speed Shutter················································· 31
Movie Mode ·························································· 26
Burst ········································································ 47
Snímanie bez
rozmazania
High Sensitivity ···················································· 30
Hi-Speed Shutter················································· 31
Anti Motion Blur ··················································· 28
Hand-held Twilight ·············································· 29
Samospúšť s 2-sekundovým
oneskorením ························································· 45
ISO ··········································································· 54
SteadyShot···························································· 68
8SK
High Sensitivity ···················································· 30
Anti Motion Blur ··················································· 28
Slow Synchro ······················································· 43
ISO ··········································································· 54
Nastavenie expozície
EV ············································································· 53
Zmena miesta
zaostrenia
Použivanie dotykového panela ······················· 19
Focus ······································································ 58
Face Detection ····················································· 63
Zmena veľkosti záberu Image Size ····························································· 49
Delete ······································································ 77
Format ·································································· 109
Zobrazenie
zväčšených záberov
Playback Zoom ···················································· 35
Trimming ································································ 80
Index
Vymazanie záberov
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Snímanie na tmavých
miestach
Vyhľadávanie
operácie
Vynútený blesk ····················································· 43
Scene Recognition ·············································· 61
DRO ········································································· 65
Obsah
Snímanie
s protisvetlom
Zobrazenie záberov na Wide Zoom (široké priblíženie) ························ 36
celej ploche displeja
Dočasne otočené zobrazenie ·························· 37
Image Size ····························································· 49
Úprava záberov
Retouch ·································································· 80
Paint ········································································ 79
Slideshow ······························································ 74
Prehrávanie série
záberov podľa poradia
Easy Mode······················································· 39, 71
Používanie s dobre
viditeľnými indikátormi
9SK
Area Setting ························································ 115
Date & Time Setting ·········································· 116
Inicializácia nastavení
Initialize ································································· 101
Tlač záberov
Print ······································································· 127
Prezeranie na TV
prijímačoch
Zobrazenie záberu na SDTV prijímači ········· 117
Zobrazenie záberu na HDTV prijímači········· 118
Informácie o voliteľnom „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ··························· 126
príslušenstve
Inteligentný Pantilter ········································· 149
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Zmena nastavení
dátumu a času
Vyhľadávanie
operácie
„PMB (Picture Motion Browser)“ ·················· 121
Obsah
Tlač záberov
s dátumom
Index
10SK
Vyhľadávanie MENU/Nastavenia
Obsah
Položky MENU (Snímanie)
Rôzne funkcie snímania si môžete ľahko vybrať cez
.
2 Dotykom na tlačidlo
MENU.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
zobrazte obrazovku
Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod
nezobrazujú na MENU obrazovke.
sa
V nižšie uvedenej tabuľke indikuje dostupnú funkciu. Ikony pod položkami
označujú dostupné režimy.
a
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný
režim.
REC Mode
Index
Položky
ponuky
Easy Mode
Movie shooting
mode
—
—
—
—
—
—
Smile Shutter
—
—
—
—
Flash
—
—
—
—
Self-Timer
—
Burst
—
—
—
—
—
—
Shooting
Direction
—
—
—
—
—
Image Size
Macro
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
White Balance
—
Underwater White
Balance
—
Focus
—
Metering Mode
—
Scene Recognition
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Pokračovanie r
11SK
REC Mode
Face Detection
—
—
—
—
—
Anti Blink
—
—
—
—
—
Red Eye
Reduction
SteadyShot
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Shooting Display
Settings
• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
• Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod
sa líšia podľa režimu záznamu.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
—
Vyhľadávanie
operácie
DRO
Obsah
Položky
ponuky
Index
12SK
Položky MENU (Prezeranie)
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Rôzne funkcie prezerania si môžete ľahko vybrať z
.
(Prehrávanie) prepnite na
zobrazte obrazovku
Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod
nezobrazujú na MENU obrazovke.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotykom na tlačidlo
MENU.
sa
3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný
režim.
indikuje dostupnú funkciu.
View Mode
Položky ponuky
„Memory Stick Duo“
Date View
Vnútorná pamäť
Folder View
Folder View
—
—
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
V nižšie uvedenej tabuľke
(Easy Mode)
(Image Index)
(Slideshow)
Index
(Calendar)
(Delete)
(Paint)
(Retouch)
(Display Burst Group)
—
(View Mode)
—
—
(Protect)
DPOF
—
(Print)
(Rotate)
(Volume Settings)
(Playback Display Settings)
(Exposure data)
(Image index settings)
(Select Folder)
—
—
Poznámka
• Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
13SK
Položky nastavení
1 Dotykom na tlačidlo
MENU.
Obsah
Nastavenia môžete zmeniť na obrazovke
(Settings).
zobrazte obrazovku
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa
(Settings) t požadovanej
kategórie t požadovanej položky t
požadovaného nastavenia.
Shooting Settings
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Kategórie
Položky
AF Illuminator
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Scene Recog. Guide
Blink Alert
Index
Main Settings
Beep
LCD Brightness
Language Setting
Demo Mode
Initialize
COMPONENT
Video Out
Housing
USB Connect
Download Music
Format Music
Calibration
"Memory Stick" Tool
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Delete REC.Folder
Copy
File Number
Internal Memory Tool
Format
File Number
Clock Settings
Area Setting
Date & Time Setting
14SK
Pokračovanie r
Poznámky
Obsah
• Položka [Shooting Settings] sa zobrazí len vtedy, keď boli nastavenia zadané z režimu snímania.
• Položka ["Memory Stick" Tool] sa zobrazí len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená pamäťová
karta „Memory Stick Duo“ a položka [Internal Memory Tool] sa zobrazí len vtedy, keď nie je
vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
15SK
Názvy jednotlivých častí
B Spúšť
Obsah
A Páčka transfokácie (W/T) (32, 35)
C Mikrofón
D Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
F Kontrolka samospúšte/Kontrolka
režimu snímania úsmevu/AF
iluminátor
G Objektív
H Kryt objektívu
J Tlačidlo
(Prehrávanie) (33)
K Háčik pre remienok na zápästie*/
uchytávacia časť
L Reproduktor
M Kryt priestoru pre akumulátor/
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
I LCD displej/dotykový panel
Vyhľadávanie
operácie
E Flash (Blesk)
N Otvor pre statív
O Páčka uvoľnenia akumulátora
Q Slot pre pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
Index
P Kontrolka prístupu
R Priestor pre vloženie akumulátora
S Multikonektor
* Použitie remienka na zápästie
Spodná časť
Remienok na zápästie je pripojený
k fotoaparátu už vo výrobe.
Prevlečte si ruku cez jeho slučku, aby ste
zabránili pádu a poškodeniu fotoaparátu.
* Použitie kresliaceho pera
Kresliace pero sa používa pri obsluhe
pomocou dotykového panelu. Pripája sa k
remienku na zápästie. Nenoste fotoaparát
držaním za kresliace pero. Fotoaparát by
mohol vypadnúť.
16SK
Obsah
Zoznam ikôn zobrazených na
displeji
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu. Podľa režimu
snímania sa môžu polohy zobrazených ikon líšiť.
1
Zobrazenie Význam
Ikona rozpoznania scény
Vyváženie bielej farby
SteadyShot
Cieľ
Scene Recognition
(Rozpoznanie scény)
Upozornenie na vibrácie
Pri snímaní videozáznamu
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
DRO
Vyhľadávanie
operácie
Pri snímaní statických záberov
Režim snímania
videozáznamu
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, vnútorná pamäť)
8/8
Index
Transfokácia počas
prehrávania
Číslo záberu/Počet záberov
uložených vo zvolenom
priečinku
Pripojenie k PictBridge
Priečinok pre prehrávanie
Zábery nasnímané v slede
Pri prehrávaní
Ochrana
Značka poradia tlače
(DPOF)
Zmena priečinku
Databázový súbor je plný
Hlavný záber sekvenčnej
skupiny
2
Zobrazenie Význam
Zostatkový stav akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor
17SK
Pokračovanie r
Zobrazenie Význam
Zobrazenie Význam
Zaostrenie
Priečinok pre ukladanie
záznamov
N
Zostávajúci čas záznamu
35° 37' 32" N
139° 44' 31" E
Zobrazenie zemepisnej šírky
a dĺžky
0:00:12
Počítadlo
z
Aretácia AE/AF
Stupnica transfokácie
Režim merania
Lišta prehrávania
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Flash (Blesk)
Vyváženie bielej farby
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
Zobrazenie Význam
Close focus (Zaostrenie na
krátku vzdialenosť)
Režim snímania v slede
C:32:00
Samodiagnostické zobrazenie
Režim blesku
Upozornenie na zvýšenie
teploty
Nabíjanie blesku
REC
Standby
Nahrávanie videozáznamu/
Pohotovostný stav pre
videozáznam
Rozpoznanie tváre
0:12
Čas záznamu (m:s)
Zameriavací rámček AF zóny
101-0012
Číslo priečinka-súboru
2009 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas na
prehrávanom zábere
Databázový súbor je plný
96
Režim merania
Počet voľných záberov
Index
Samospúšť
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
3
Prehrávanie
Vyhľadávanie
operácie
100 Min
Red-eye reduction (Redukcia
efektu červených očí)
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, vnútorná pamäť)
Obsah
AF iluminátor
4
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Veľkosť záberu
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
18SK
Použivanie dotykového panela
v/V/b/B
Obsah
Fotoaparát Vám umožňuje vykonávať operácie a nastavenia dotykom na tlačidlá alebo
ťahaním prsta po LCD displeji.
Zobrazí skryté položky. Položky, ktoré
chcete nastaviť sa zobrazia na displeji.
Popisuje funkcie snímania, keď je
zobrazená ponuka snímania.
Poznámky
Ovládanie ťahaním po LCD displeji
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Ak chcete pracovať s dotykovým panelom, jemne sa ho dotknite prstom alebo dodaným
kresliacim perom. Silným tlačením alebo používaním iného špicatého predmetu ako dodaného
kresliaceho pera môže dôjsť k poškodeniu dotykového panelu.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú.
Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
Vyhľadávanie
operácie
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Index
Zobrazí/ukryje obrazovku MENU
Počas
snímania/
prehrávania
Počas
prehrávania
Nastaviteľnosť
Spôsob ovládania
Zobrazí obrazovku MENU
Dotknite sa ľavej strany LCD displeja
a ťahajte vpravo
Ukryje obrazovku MENU
Dotknite sa pravej strany LCD displeja
a ťahajte vľavo
Ukryje ovládacie tlačidlá
Dotknite sa ľavej strany LCD displeja
a ťahajte vľavo
Zobrazí tlačidlá funkcií
Dotknite sa ľavej strany obrazovky
LCD a ťahajte vpravo
Zobrazí nasledujúci/predchádzajúci
záber
Ťahajte vpravo alebo vľavo
Plynule zmení záber (nasledujúci/
predchádzajúci záber)
Pokračujte v tlačení a ťahajte vpravo
alebo vľavo
Počas prehrávania zobrazí obrazovku
s indexom záberov
Ťahajte nahor
Zobrazí nasledujúcu/predchádzajúcu
stránku v indexovom režime
Ťahajte nadol alebo nahor
Počas prehrávania v režime zobrazení
dátumov zobrazuje kalendár
Ťahajte nadol
19SK
Nastavenie zaostrenia dotykom na displej
Činnosť
Dotknite sa objektu
Nastaví zaostrenie.
Zruší funkciu.
Poznámky
Prispôsobenie požadovaných položiek v MENU
1 Dotykom na tlačidlo
MENU.
2
zobrazte obrazovku
Index
Počas snímania/prehrávania sa tieto štyri položky MENU objavia na ľavej strane LCD
displeja. Tieto štyri tlačidlá si môžete prispôsobiť požadovaným položkám MENU a
usporiadaniu, aby ste ľahko vyhľadali často používané tlačidlá.
Tieto tlačidlá je možné prispôsobiť a nastaviť pre každý z režimov záznamu počas
snímania, pre vnútornú pamäť a „Memory Stick Duo“ počas prehrávania.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Ak používate Digital Zoom (digitálnu transfokáciu), snímanie so zaostrením na krátku
vzdialenosť alebo Easy Mode (Jednoduchý režim), nemôžete používať túto funkciu.
• Túto funkciu nie je možné použiť, keď sú v ponuke Scene Selection (Výber scény) zvolené režimy
(Landscape), (Twilight), (Gourmet), (Fireworks) alebo
(Underwater).
Vyhľadávanie
operácie
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Obsah
Po dotknutí sa objektu na dotykovom paneli sa zobrazí rámček a po stlačení spúšte do
polovice sa rámček presunie do ohniska. Ak sa v rámčeku nachádza tvár, okrem ohniska
sa automaticky optimalizujú jas a tón farieb.
(Customize) t [OK]
3 Vyberte položku MENU a ťahajte ju do
požadovanej polohy na ľavej strane LCD displeja.
4 Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
Poznámka
• Túto funkciu nie je možné použiť, ak [Housing] je nastavené na [On] alebo v režime Easy Mode
(pohodlného snímania).
20SK
Používanie vnútornej pamäte
B
Vnútorná
pamäť
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Index
Informácie o obrazových údajoch uložených vo
vnútornej pamäti
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
B
Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené vo
vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Vyhľadávanie
operácie
Keď je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Zábery uložené na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ sa prehrávajú.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ je možné vykonať niekoľko funkcií.
Obsah
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 11 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Postupujte podľa pokynov na str. 124 bez pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ vloženej
vo fotoaparáte.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta a potom
vykonajte postup, ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 113).
Poznámky
• Obrazové údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ nie je možné importovať do vnútornej
pamäte.
• Po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom pomocou kábla môžete
importovať údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však exportovať údaje z
počítača do vnútornej pamäte.
21SK
REC Mode
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t požadovaný
(Intelligent Auto
Adjustment)
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky
upravenými nastaveniami.
Umožňuje zosnímať panoramatický záber po zložení záberov.
(Movie Mode)
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom.
(Program Auto)
(Anti Motion Blur)
(Hand-held Twilight)
Umožňuje snímanie s redukciou rozmazania a bez použitia
blesku, pre kompozíciu sekvenčných záberov snímaných
vysokou rýchlosťou.
Umožňuje snímanie s redukciou rozmazania v slabo osvetlených
scénach bez statívu, pre kompozíciu sekvenčných záberov
snímaných vysokou rýchlosťou.
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa
aktuálnej scény.
Index
(Scene Selection)
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia
môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Sweep Panorama)
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa
režim
Obsah
Môžete si vybrať režim snímania podľa podmienok a cieľa.
22SK
Intelligent Auto Adjustment
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
Adjustment)
(Intelligent Auto
3 Zatlačte spúšť nadoraz.
Poznámka
• Režim blesku je nastavený na [Auto] alebo [Off].
scény)
Funkcia Scene Recognition (Rozpoznanie scény) pracuje v režime inteligentného
automatického nastavenia. S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky
rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
zInformácie o funkcii Scene Recognition (Rozpoznanie
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.
Ikona rozpoznania scény (Sprievodca)
Index
• Tento fotoaparát rozpozná (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight), (Backlight Portrait),
(Landscape), (Macro),
(Close Focus) alebo
(Portrait) a po zobrazení scény zobrazí príslušnú ikonu a sprievodcu na displeji.
Bližšie informácie nájdete na str. 61.
zPostup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je
možné dobre zaostriť
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 8 cm (1 cm pri inteligentnom automatickom
nastavení alebo v režime jednoduchého snímania) (W), 50 cm (T) (od objektívu). Pri
snímaní objektu z kratšej vzdialenosti než je vzdialenosť snímania použite režim Close focus.
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie
zaostrenia (str. 58).
• Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
– Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
– Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
– Objekt sa rýchlo pohybuje.
– Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
– Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
23SK
Sweep Panorama
Obsah
Umožňuje vytváranie panoramatických záberov zo zložených záberov.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Sweep Panorama)
Vyhľadávanie
operácie
2
3 Držte fotoaparát tak, aby ste jasne videli na LCD
displej, potom stlačte spúsť až nadoraz.
4 Panorámujte fotoaparátom až na koniec
sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD
displeji.
Vodiaca
lišta
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Táto časť nebude prevzatá
Poznámky
Index
• Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví
šedá plocha. V takom prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie, aby ste zachytili celý
panoramatický záber.
• Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne
zachytená.
• V podmienkach slabšieho osvetlenia môžu byť panoramatické zábery rozmazané.
• V blikajúcom osvetlení ako so žiarivkami, jas alebo farba zloženého záberu nebudú vždy
rovnaké.
• Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol sú extrémne odlišné čo do jasu, farby
a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol a snímajte
znovu.
• Panoramatické snímanie nie je vhodné v nasledujúcich situáciách:
– Objekty sa pohybujú
– Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu
– Záber s opakujúcim sa vzorom ako dlaždice, záber s malým kontrastom napr. obloha, piesočná
pláž alebo trávnik
– Záber s konštantnými zmenami, napr. vlny alebo vodopád
• Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách:
– Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly
– Dochádza k väčším otrasom fotoaparátu
24SK
Pokračovanie r
zZmena smeru snímania alebo veľkosti panoramatického
Shooting Direction:
Image Size:
(Shooting Direction) t [Right], [Left], [Up] alebo
[Down]
(Image Size) t [Standard] alebo [Wide]
.
zTipy pre snímanie panoramatického záberu
Vertikálny smer
Horizontálny smer
Vyhľadávanie
operácie
• Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazujú tlačidlá, dotknite sa
Obsah
záberu
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Čo najmenší polomer
Index
• Panorámujte tak, aby fotoaparát opisoval oblúk konštantnou rýchlosťou.
• Panorámujte fotoaparát rovnakým smerom ako indikuje LCD displej.
• Predurčite scénu a stlačte spúšť len do polovice, aby sa zafixovali expozícia a vyváženie
bielej farby.
• Nastavte kompozíciu rámčeka tak, aby sa jej najpestrejšia scenéria dostala do stredu záberu.
zRolovanie cez zobrazené panoramatické zábery
Rolujte cez panoramatické zábery dotykom na
počas zobrazenia
panoramatických záberov. Dotykom na LCD displej počas prehrávania zobrazte
tlačidlá funkcií.
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého panoramatického
záberu
Tlačidlo funkcie/
Spôsob ovládania
Nastaviteľnosť
Dotknite sa
LCD displeja
Prehrávanie rolovaním cez zábery/
pauza
alebo
/ / /
Ťahajte nahor/nadol/
vpravo/vľavo
Rolovanie cez zábery.
• Panoramatické zábery je možné prehrávať aj pomocou dodaného programu „PMB“
(str. 121).
25SK
Movie Mode
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Movie Mode)
3 Zatlačte spúšť nadoraz.
4 Ak chcete snímanie zastaviť, znova stlačte
tlačidlo spúšte nadoraz.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
26SK
Program Auto
Obsah
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj
hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Program Auto)
3 Zatlačte spúšť nadoraz.
Vyhľadávanie
operácie
2
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
27SK
Anti Motion Blur
Obsah
Vhodný pre interiérové zábery snímané bez blesku s cieľom zníženia rozmazania
objektov.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Anti Motion Blur)
3 Zatlačte spúšť nadoraz.
Nasníma sa séria záberov a aplikovaním spracovania
záberu sa zníži rozmazanie objektu i šum.
Poznámky
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Uzávierka pípne 6 krát, ale zaznamená sa len jeden záber.
• Šum sa efektívne nezredukuje v týchto prípadoch:
– Záber s veľkým rozsahom pohybov
– Záber s hlavným objektom je veľmi blízko k fotoaparátu
– Záber s malým kontrastom ako obloha, piesočná pláž alebo trávnik
– Záber s konštantnými zmenami, napr. vlny alebo vodopád
• Snímanie úsmevu nie je možné použiť.
• Pri použití blikajúceho sveteleného zdroja, ako sú žiarivky, sa môže vyskytnúť pridružený šum.
V týchto prípadoch nastavte Výber scény na
(High Sensitivity).
Vyhľadávanie
operácie
2
Index
28SK
Hand-held Twilight
Obsah
Aj keď nočné scény majú tendenciu k rozostreniu pre otrasy fotoaparátu, tento režim
vám umožní snímať nočné scény s menším šumom aj bez statívu.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Hand-held Twilight)
3 Zatlačte spúšť nadoraz.
Nasníma sa séria záberov a aplikovaním spracovania
záberu sa zníži rozmazanie objektu i šum.
Poznámky
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Uzávierka pípne 6 krát, ale zaznamená sa len jeden záber.
• Šum sa efektívne nezredukuje v týchto prípadoch:
– Záber s veľkým rozsahom pohybov
– Záber s hlavným objektom je veľmi blízko k fotoaparátu
– Záber s malým kontrastom ako obloha, piesočná pláž alebo trávnik
– Záber s konštantnými zmenami, napr. vlny alebo vodopád
• Snímanie úsmevu nie je možné použiť.
• Pri použití blikajúceho sveteleného zdroja, ako sú žiarivky, sa môže vyskytnúť pridružený šum.
V týchto prípadoch nastavte výber scény na
(High Sensitivity).
Vyhľadávanie
operácie
2
Index
29SK
Scene Selection
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
požadovaný režim
(Scene Selection) t
Vyhľadávanie
operácie
2
(High Sensitivity) Umožňuje snímať zábery bez blesku
aj pri nedostatočných svetelných
podmienkach a znižuje mieru
rozmazania obrazu.
Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou
atmosférou pre portréty a kvetiny atď.
(Landscape)
Umožňuje jednoduché snímanie vzdialených scén
prostredníctvom zaostrenia do vzdialenosti.
Nasníma sa čistá obloha, stromy a kvetiny v živých
farbách.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Soft Snap)
Obsah
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.
(Twilight Portrait) Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou
(Twilight)
(Gourmet)
(Pet)
(Beach)
(Snow)
Index
scénou v pozadí bez ovplyvnenia atmosféry.
Umožňuje snímanie nočných scén na diaľku so
zachovaním temnej atmosféry pozadia.
Fotoaparát zvolí režim Macro, ktorý umožňuje
snímať naaranžované jedlá v lahodných a jasných
farbách.
Umožňuje snímanie záberov vášho miláčika pri
najlepších nastaveniach.
Umožňuje jasne nasnímať modrú farbu vody pri
snímaní scén pri mori alebo jazere.
Umožňuje nasnímanie jasných záberov bez
skreslenia farieb v zasnežených scénach alebo iných
miestach, kde prevláda biela farba.
30SK
Pokračovanie r
(Fireworks)
Umožňuje nasnímať ohňostroj v jeho plnej kráse.
Obsah
(Underwater)
Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených
farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého
obalu).
Vyhľadávanie
operácie
(Hi-Speed Shutter) Umožňuje zachytiť rýchlo sa pohybujúce objekty vo
vonkajšom prostredí alebo na iných jasných
miestach.
• Rýchlosť uzávierky sa zvýši, takže zábery z
tmavých miest budú tmavšie.
Poznámka
Funkcie, ktoré môžete použiť v Scene Selection
Close
Focus
Flash
Face
Detection/
Smile
Shutter
—
—
—
—
*2
White
Balance
*1
Red Eye
Reduction
Anti
Blink
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Steady
Shot
—
—
—
—
Burst
Index
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). indikuje dostupnú funkciu.
Ikony znázornené v stĺpčeku „Flash“ označujú dostupné režimy.
V závislosti od zvoleného režimu Scene Selection nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Ak snímate zábery pomocou režimov
(Twilight Portrait), (Twilight) alebo
(Fireworks),
rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby
sa predišlo rozmazávaniu.
—
—
*
3
—
—
—
—
—
—
—
*1 [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
*2 [When touched] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].
*3 Namiesto [Underwater White Balance] môžete použiť [White Balance].
31SK
Transfokácia
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Môžete zväčšiť záber počas snímania. Funkcia optickej transfokácie fotoaparátu dokáže
zväčšiť zábery až 4×.
Strana T
Pohybom páčky transfokácie (W/T) na stranu T
transfokáciu zväčšíte a pohybom na stranu W transfokáciu
zmenšíte.
• Keď rozsah transfokácie prekročí hodnotu 4×, pozrite str. 93.
Strana W
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2 Posuňte páčku transfokácie (W/T).
• Počas snímania videozáznamu fotoaparát približuje obraz pomaly.
• Pri snímaní v panoramatickom režime je transfokácia trvalo na strane W.
Index
32SK
Prezeranie statických záberov
Obsah
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) prepnite na
2 Vyberte záber pomocou
/
.
Vyhľadávanie
operácie
zTipy pre ovládanie ťahaním
Spôsob ovládania
Zobrazí obrazovku MENU
Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahajte
vpravo
Ukryje obrazovku MENU
Dotknite sa pravej strany LCD displeja a ťahajte
vľavo
Ukryje tlačidlá funkcií
Dotknite sa ľavej strany LCD displeja a ťahajte
vľavo
Zobrazí tlačidlá funkcií
Dotknite sa ľavej strany obrazovky LCD a ťahajte
vpravo
Zobrazí nasledujúci/predchádzajúci
záber
Ťahajte vpravo alebo vľavo
Plynule zmení záber (nasledujúci/
predchádzajúci záber)
Pokračujte v tlačení a ťahajte vpravo alebo vľavo
Počas prehrávania zobrazí obrazovku
s indexom záberov
Ťahajte nahor
Zobrazí nasledujúcu/predchádzajúcu
stránku v indexovom režime
Ťahajte nadol alebo nahor
Počas prehrávania v režime zobrazení
dátumov zobrazuje kalendár
Ťahajte nadol
Index
Nastaviteľnosť
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Zobrazí/ukryje obrazovku MENU
33SK
Pokračovanie r
zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Vyhľadávanie
operácie
„Playback only registered Zábery sa prehrávajú vo vybranom View Mode
images”:
(režime prezerania). Niektoré zábery nasnímané
inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.
„Playback all images with Režim prezerania sa prepne na režim prezerania
folder view”:
priečinkov a prehrajú sa všetky zábery.
Obsah
Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ obsahujúcu zábery
nasnímané týmto a tiež iným fotoaparátom, zobrazí sa obrazovka výberu spôsobu
prehrávania.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
34SK
Playback Zoom
Obsah
Táto funkcia slúži na prehrávanie zväčšeného záberu.
1 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie)
prepnite na režim prehrávania.
Záber sa zväčší na dvojnásobok predchádzajúcej
veľkosti s dotknutou oblasťou v strede. Záber tiež
môžete zväčšiť posunutím páčky transfokácie (W/T)
na stranu T.
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého záberu
3 Nastavte rozsah transfokácie a polohu.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa oblasti, ktorú chcete zväčšiť.
Každým dotykom na displej sa záber ďalej zväčšuje.
Činnosť
Ťahajte nahor/nadol/vpravo/
vľavo
Zmena polohu transfokácie.
/
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Zmení rozsah transfokácie.
Zruší transfokáciu počas prehrávania.
zUloženie zväčšených záberov
t [Retouch] t
Index
Zväčšené zábery môžete uložiť pomocou funkcie orezania (
[Trimming]).
35SK
Wide Zoom (Široké priblíženie)
(Široké priblíženie).
3 Wide Zoom (Široké priblíženie) zrušíte
opakovaným dotykom na
(Široké
priblíženie).
Poznámka
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
2 Dotknite sa
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
V režime samostatného záberu sa statické zábery nasnímané pri pomere strán 4:3 alebo
3:2 prehrávajú po celej ploche LCD displeja. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť
záberu mierne zrezané.
• Wide Zoom (Široké priblíženie) nie je k dispozícii pre videozáznamy, panoramatické zábery,
zábery zobrazené v sekvenčných skupinách a zábery s pomerom 16:9.
Index
36SK
Dočasne otočené zobrazenie
(Prehrávanie) prepnite na
3 Ak chcete zrušiť zobrazenie, znova stlačte
(Dočasne otočené zobrazenie).
Poznámky
• Dočasne otočeé zobrazenie nie je k dispozícii pre videozáznamy, panoramatické zábery a zábery
s horizontálnou orientáciou.
• Stlačením / sa zruší dočasne otočené zobrazenie.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
2 Vyberte si záber s vertikálnou orientáciou t
dotknite sa
(Dočasne otočené zobrazenie).
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia sa používa v režime samostatného záberu na dočasné otočenie a zväčšenie
záberu na displeji.
Index
37SK
Prezeranie videozáznamov
(Prehrávanie) prepnite na
2 Videozáznam vyberte pomocou
3 Dotknite sa
Obsah
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
/
.
na LCD displeji.
Dostupné funkcie
.
Skok na začiatok videozáznamu
m
Rýchly posun vzad
Dotknite sa u alebo LCD
displeja
Normálne prehrávanie/Pauza
M
Rýchly posun vpred
Ovládanie hlasitosti
Nastavte hlasitosť pomocou
/ .
Poznámka
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Tlačidlo/Spôsob ovládania
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa dotknete LCD displeja počas prehrávania, zobrazia
sa tlačidlá funkcií.
• Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.
Index
38SK
Easy Mode
Obsah
Umožňuje vám snímať statické zábery s minimom požadovaných funkcií.
Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Easy Mode) t [OK]
Poznámky
• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.
• Režim prehrávania sa tiež zmení na [Easy Mode].
snímanie)
Index
Smile Shutter: Dotknite sa (Úsmev).
Image Size:
t [Image Size] t Zvoľte [Large]
alebo [Small]
Flash:
t [Flash] t Zvoľte [Auto] alebo [Off]
Self-Timer:
t [Self-Timer] t Zvoľte [On] alebo
[Off]
Exit Easy Mode:
t [Exit Easy Mode] t [OK]
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
zFunkcie dostupné v režime Easy Mode (Jednoduché
Vyhľadávanie
operácie
2
zInformácie o funkcii Scene Recognition (Rozpoznanie
scény)
Rozpoznanie scény pracuje v režime Easy Mode (Jednoduché snímanie). S použitím
tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať podmienky snímania
a nasnímať záber.
Ikona rozpoznania scény
• Fotoaparát rozpoznáva scény (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a
tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Landscape),
(Macro),
(Close
Focus) alebo
(Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí na LCD displeji ikonu.
Bližšie informácie nájdete na str. 61.
39SK
Movie shooting mode
Obsah
Umožňuje snímanie s prednastavenými hodnotami podľa scény, ak je fotoaparát v Movie
Mode (Videozáznam).
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
3
(REC Mode) t
(Movie Mode)
(Movie shooting mode) t požadovaný
režim
(Auto)
Nastavenia sa upravia automaticky.
(Underwater) Umožňuje snímanie videozáznamu pod vodou v prirodzených
farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého obalu).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
Vyhľadávanie
operácie
2
Index
40SK
Smile Shutter
Obsah
Ak fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa uvoľní automaticky.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Úsmev).
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa
Ak sa na ľavej strane LCD nezobrazia tlačidlá, dotknite
sa
.
3 Počkajte na rozpoznanie úsmevu.
4 Snímanie úsmevu ukončíte opakovaným
dotykom na
(Úsmev).
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu
Rámček rozpoznania tváre
Poznámky
Index
• Snímanie pomocou režimu Smile Shutter (Snímanie úsmevu) sa ukončí automaticky po zaplnení
kapacity pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
• Pri zvolených režimoch Sweep Panorama (Panoramatické snímanie), Movie Mode (video), Anti
Motion Blur (Zníženie rozmazania z pohybu) alebo Hand-held Twilight (Súmrak v rukách)
nemôžete používať funkciu Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Keď úroveň úsmevu prekročí bod V na indikátore,
fotoaparát zaznamená zábery automaticky.
Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas režimu Smile Shutter
(Snímanie úsmevu), fotoaparát nasníma záber a potom sa
vráti do režimu Smile Shutter.
zNastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu
V režime Smile Shutter (Snímanie úsmevu) sa zobrazuje tlačidlo, ktorým sa
nastavuje citlivosť rozpoznania úsmevu.
(Big Smile): Rozpozná veľký úsmev.
(Normal Smile): Rozpozná normálny úsmev.
(Slight Smile): Rozpozná aj mierny úsmev.
• V režime Easy Mode (Jednoduché snímanie) je citlivosť rozpoznania úsmevu pevne
nastavená na [Normal Smile].
• Ak je [Shooting Display Settings] nastavená na [Off], nebude sa zobrazovať citlivosť
rozpoznania úsmevu.
41SK
Pokračovanie r
zRady pre lepšie zachytenie úsmevov
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje.
• Môžete si vybrať alebo zaregistrovať vybraný objekt pre rozpoznanie tváre pomocou [Face
Detection]. Po zaregistrovaní zvolenej tváre do pamäte fotoaparátu sa bude funkcia Smile
Detection (Rozpoznanie úsmevu) vykonávať len pre túto tvár. Ak chcete vykonať
rozpoznanie úsmevu pre inú tvár, dotknite sa tejto tváre (str. 63).
• Ak fotoaparát nerozpozná úsmev, nastavte Smile Detection Sensitivity (citlivosť
rozpoznania úsmevu).
Obsah
Nezakrývajte si oči ofinou.
Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami,
slnečnými okuliarmi atď.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát
a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči
majte zúžené.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev
sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete zuby.
1
Index
42SK
Flash
2
Obsah
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Flash) t požadovaný režim
(Auto)
(On)
(Slow
Synchro)
Blesk sa aktivuje vždy.
Blesk sa aktivuje vždy.
Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa
jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Blesk sa neaktivuje.
Poznámky
•
•
•
•
zKeď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia
Index
Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol
.
Počas snímania záberov v slede nemôžete používať blesk.
[On] alebo [Slow Synchro] sú nedostupné, ak je fotoaparát v režime Intelligent Auto Adjustment
(Inteligentné automatické nastavenie).
• V režimoch Sweep Panorama (Panoramatické snímanie), Anti Motion Blur (Zníženie
rozmazania z pohybu) alebo Hand-held Twilight (Súmrak v rukách) je blesk nastavený na [Off].
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Off)
Bliká pri snímaní v slabom svetle alebo v podmienkach
s protisvetlom.
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
„Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení
bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice (prach, peľ atď.)
vo vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk je nastavený na [Off].)
43SK
Flash
.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Easy Mode) t [OK]
3
t [Flash] t požadovaný režim
Bliká pri snímaní v slabom svetle alebo v podmienkach
s protisvetlom.
Off
Blesk sa neaktivuje.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
V Easy Mode (Jednoduché snímanie) si vyberte nastavenie blesku z
Index
44SK
Self-Timer
2
Obsah
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Self-Timer) t požadovaný režim
(Off)
Samospúšť sa nepoužíva
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie
pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
(2sec)
Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd
Poznámka
• Samospúšť je nefunkčná počas panoramatického snímania.
zObmedzenie rozmazania pomocou 2-sekundovej
samospúšte
Index
Použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením, čím zabránite rozmazaniu záberu.
Spúšť sa uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte, čím sa redukuje otras
fotoaparátu pri stlačení tlačidla spúšte.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(10sec)
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
45SK
Self-Timer
vyberte nastavenie samospúšte.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Easy Mode) t [OK]
3
t [Self-Timer] t požadovaný režim
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie
pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti
.
Off
Samospúšť sa nepoužíva
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
On
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
V režime jednoduchého snímania si z
Index
46SK
Burst
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Burst) t požadovaný režim
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
Zaznamená samostatný záber.
(High)
Nasníma až 10 sekvenčných záberov.
(Mid)
Nasníma až 5 sekvenčných záberov.
(Low)
Nasníma až 2 sekvenčných záberov.
Poznámky
Index
• Režim snímania s posunom expozície nie je dostupný pre režimy Sweep Panorama
(Panoramatické snímanie), Movie Mode (Videozáznam), Anti Motion Blur (Zníženie
rozmazania z pohybu), Hand-held Twilight (Súmrak v rukách), Smile Shutter (Snímanie úsmevu)
alebo Easy Mode (Jednoduché snímanie).
• Blesk je nastavený na [Off].
• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• V podmienkach s pomalou rýchlosťou uzávierky sa sekvencia snímok/s môže znížiť.
• Interval snímania sa predlžuje v závislosti od nastavenia veľkosti záberu.
• Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA].
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplnia vnútorná pamäť či pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, režim Burst (Snímanie záberov v slede) sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa
použijú aj pre nasledujúce zábery.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Off)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Po zatlačení spúšte fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii.
zInformácie o zaznamenávaní záberov nasnímaných v
slede
Po nasnímaní série záberov sa tieto zobrazia v rámčekoch na LCD displeji. Po
umiestnení všetkých záberov do rámčekov je záznam ukončený.
Záznam môžete ukončiť dotykom na [Cancel recording] t [OK].
Po ukončení sa zaznamenajú zábery v procese spracovania a záber zobrazený v
indexe.
47SK
Shooting Direction
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
3
(REC Mode) t
(Sweep Panorama)
(Shooting Direction) t požadovaný smer
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
(Right)
Panorámujte z ľava doprava.
(Left)
Panorámujte sprava doľava.
Panorámujte zdola nahor.
(Down)
Panorámujte zhora nadol.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Up)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Nastavte si smer panorámovania fotoaparátom pri snímaní panoramatických záberov.
Index
48SK
Image Size
2
t
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Image Size) t požadovaný režim
Použitie
Pre tlač až do formátu A3+
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
(2048×1536)
Pre tlač až do formátu L/2L
(640×480)
Pre e-mailové prílohy
(3648×2432)
Formát 3:2 ako pri vytlačených
fotografiách a pohľadniciach
(3648×2056)
Pre prezeranie na HDTV
prijímačoch a tlač až do formátu A4
(1920×1080)
Pre prezeranie na HDTV prijímači
(vysoké rozlíšenie)
Zábery sa zobrazujú vo
formátoch 4:3 alebo 3:2.
Index
(3648×2736)
LCD displej
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu
Obsah
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení
záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je
možné zaznamenať.
Zábery vyplnia celý
displej.
Poznámka
• Ak tlačíte zábery nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje môžu byť odrezané.
49SK
V režime Easy (Jednoduché snímanie)
Nasníma zábery vo veľkosti [10M].
Small
Nasníma zábery vo veľkosti [3M].
Obsah
Large
1
(Veľkosť záberu) t požadovaný režim
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa
.
Nasníma zábery štandardnej veľkosti.
(Standard)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Vertikálne: 3424×1920)
(Horizontálne: 4912×1080)
Nasníma široké zábery.
(Wide)
(Vertikálne: 4912×1920)
(Horizontálne: 7152×1080)
Pri snímaní videozáznamu
Index
Čím je väčšia veľkosť záberu pre videozáznam, tým je vyššia jeho kvalita. Čím je
množstvo dát použitých za sekundu vyššie (priemerná bitová rýchlosť), tým plynulejší je
prehrávaný záber.
Videozáznamy snímané týmto fotoaparátom sa zaznamenávajú v kompresii MPEG-4,
približne 30 snímok/s, progresívne, vo formáte AAC, mp4.
1
Vyhľadávanie
operácie
Pri snímaní panoramatických záberov
(Veľkosť záberu) t požadovaný režim
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa
Veľkosť záberu pre
videozáznam
.
Priemerná bitová
rýchlosť
Použitie
9 Mb/s
Sníma s najvyššou kvalitou
videozáznamu pre zobrazenie na
HDTV prijímači.
1280×720 (Standard) 6 Mb/s
Sníma so štandardnou kvalitou
videozáznamu pre zobrazenie na
HDTV prijímači.
1280×720 (Fine)
VGA
3 Mb/s
Sníma vo veľkosti záberu vhodnej pre
odovzdanie na WEB.
Poznámky
• Keď pre videozáznamy zvolíte veľkosť záberu [VGA], vytvorí sa záber telefoto.
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [1280×720] je možné zaznamenávať len na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“. Pri použití iného záznamového média ako pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ nastavte veľkosť záberu pre videozáznamy na [VGA].
50SK
Pokračovanie r
zInformácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Veľkosť záberu: 10M
3648 pixelov × 2736 pixelov = 9 980 928 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
1
Pixely
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita záberu, ale malá veľkosť súboru)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Pixel
Vyhľadávanie
operácie
Definície pixelov a veľkosti záberu
Obsah
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a
zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci
na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore
počítača sa líši.
Index
51SK
Macro
Obsah
Toto nastavenie slúži na snímanie nádherných blízkych záberov malých objektov,
napríklad, hmyzu alebo kvetov.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Auto)
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených
objektov na blízke objekty.
Používajte tento režim pre snímanie na blízke vzdialenosti.
Uzamknutý ku strane W: Približne 1 až 20 cm
Poznámky
Index
• V režimoch Sweep Panorama (Panoramatické snímanie), Movie Mode (Videozáznam), Anti
Motion Blur (Zníženie rozmazania z pohybu), Hand-held Twilight (Súmrak v rukách), Smile
Shutter (Snímanie úsmevu) alebo Easy Mode (Jednoduché snímanie), je režim Makro pevne
nastavený na [Auto].
• Pri používaní režimu Close focus je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.
– Nie je možné používať funkcie Scene Recognition (Rozpoznanie scény) alebo Face Detection
(Rozpoznanie tváre).
– Tento režim je zrušený, ak vypnete elektrické napájanie alebo prepnete režim snímania do
iného režimu.
– V tomto režime je možné použiť len nastavenia režimu blesku [On] alebo [Off].
– Rýchlosť zaostrenia sa spomalí.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Close
Focus On)
(Macro) t požadovaný režim
Vyhľadávanie
operácie
2
52SK
EV
Obsah
Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0
EV.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
3 Dotknite sa
(EV)
/
upravte expozíciu t [OK].
Expozíciu môžete tiež upraviť dotykom na z na lište
upravenia a ťahaním doprava alebo doľava.
• V režime jednoduchého snímania nie je dostupná funkcia [EV].
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2
zNastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov
Index
Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla
Belavý záber
Nižšie nastavenie EV –
Správna expozícia
Vyššie nastavenie EV +
Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla
Tmavší záber
53SK
ISO
Obsah
Nastavuje svetelnú citlivosť, ak je fotoaparát v režime Program Auto (Automatické
nastavenie), alebo ak Scene Selection (Výber scény) je nastavený na
(Underwater).
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(ISO) t požadované číslo
Nastaví citlivosť ISO automaticky.
(Auto)
/
/
/
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri
snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením
citlivosti ISO (vyberte vyššiu hodnotu).
Poznámka
• Môžete si vybrať len z [ISO AUTO], [ISO 125] až [ISO 800], ak je režim snímania nastavený na
režim snímania v slede, alebo ak [DRO] je nastavené na [DRO plus].
zÚprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa
obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Index
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká,
zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
/
/
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
54SK
White Balance
Obsah
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď
má záber neprirodzené farby.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
Vyhľadávanie
operácie
2
(White Balance)
3 Dotknite sa požadovaného režimu t [OK]
Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby
vyzerali prirodzene.
Upravuje nastavenia pre vonkajšie podmienky pri peknom
počasí, pri večerných pohľadoch, nočných scénach, neónových
tabuliach, ohňostrojoch, atď.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe alebo zatienenom
mieste.
(Fluorescent
White Balance 1)
(Fluorescent
White Balance 2)
(Fluorescent
White Balance 3)
[Fluorescent White Balance 1]: Upravuje nastavenie pre biele
osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent White Balance 2]: Upravuje nastavenie pre
prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent White Balance 3]: Upravuje nastavenie pre
denné biele osvetlenie pri žiarivke.
Index
(Daylight)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Auto)
n (Incandescent) Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou alebo pri jasnom
osvetlení, ako napríklad, vo fotoateliéri.
(Flash)
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
(One Push)
Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného
zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva
východiskovou bielou farbou. Používajte tento režim, keď sa v
[Auto] alebo v iných režimoch nedá farba poriadne nastaviť.
(One Push
Set)
Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime
[One Push].
55SK
Pokračovanie r
Poznámky
2
t
(White Balance) t [One Push Set] t [Capture]
Poznámky
• Ak počas snímania bliká indikátor
, nastavenie vyváženia bielej farby buď nebolo nastavené
alebo sa nedá nastaviť. Použite automatické vyváženie bielej farby.
• Netraste ani nepôsobte silou na fotoaparát počas [One Push Set].
• Ak je režim blesku nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej farby je nastavené
na podmienky s vyžarovaním blesku.
• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú
uložené oddelene.
Index
3 Obrazovka na okamih stmavne a po nastavení a uložení vyváženia bielej
farby do pamäte sa opäť zobrazí obrazovka pre záznam.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
1 Zosnímajte biely objekt, ako kúsok papiera, tak, aby vyplnil obrazovku
v rovnakých svetelných podmienkach v akých bude snímaný objekt.
Vyhľadávanie
operácie
Zachytenie východiskovej bielej farby v režime
[One Push Set]
Obsah
• [White Balance] nie je možné zvoliť v režime inteligentného automatického nastavenia alebo
v režime Easy (Jednoduché snímanie).
• V režimoch Sweep Panorama (Panoramatické snímanie), Movie Mode (Videozáznam), Anti
Motion Blur (Zníženie rozmazania z pohybu), Hand-held Twilight (Súmrak v rukách), alebo ak
je Scene Selection (Výber scény) nastavený na režim
(High Sensitivity), nemôžete upraviť
[Flash] v [White Balance].
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent White Balance 1], [Fluorescent White
Balance 2] alebo [Fluorescent White Balance 3].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na
[Auto].
• Ak je blesk nastavený na [On] alebo [Slow Synchro], vyváženie bielej farby sa dá nastaviť len na
[Auto], [Flash], [One Push] alebo [One Push Set].
• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.
zÚčinky svetelných podmienok
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Farebné tóny sa nastavujú automaticky, ale môžete ich nastaviť aj manuálne
pomocou funkcie vyváženia bielej farby.
Počasie/osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
56SK
Underwater White Balance
Obsah
Táto funkcia slúži na úpravu farebného tónu, keď je fotoaparát nastavený v režime Scene
Selection (Výber scény) na scénu
(Underwater) alebo v režime videozáznamu na
scénu
(Underwater).
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania.
t
(Underwater White Balance) t
požadovaný režim t [OK]
Farebné tóny sa automaticky upravia pre podmienky pod
vodou tak, aby farby vyzerali prirodzene.
(Underwater 1) Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná modrá farba.
(Underwater 2) Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná zelená farba.
Nastaví vyváženie bielej farby v závislosti od svetelného
zdroja. Biela farba uložená v režime [One Push Set] sa stáva
východiskovou bielou farbou. Používajte tento režim, keď sa v
[Auto] alebo v iných režimoch nedá farba poriadne
nastaviť.
(One Push
Set)
Uloží východiskovú bielu farbu, ktorá bude použitá v režime
[One Push] (str. 56).
Index
(One Push)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
2
Poznámky
• V závislosti od farby vody nemusí funkcia Underwater White Balance pracovať správne ani
vtedy, keď zvolíte [Underwater 1] alebo [Underwater 2].
• Ak je blesk nastavený na [On], vyváženie bielej farby pod vodou je možné nastaviť len na [Auto],
[One Push] alebo [One Push Set].
• [One Push Set] sa nedá vybrať počas nabíjania blesku.
• Informácie o bielej farbe získané použitím [White Balance] a [Underwater White Balance] sú
uložené oddelene.
57SK
Focus
2
t
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Focus) t požadovaný režim
(Multi AF)
Index
Automaticky zaostrí na objekt v
prostriedku zameriavacieho rámčeka.
Použitím spoločne s funkciou
uzamknutia AF môžete vytvoriť
požadovanú kompozíciu záberu.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Automaticky zaostrí na objekt po celej
ploche zameriavacieho rámčeka. Keď
v režime snímania statického záberu
stlačíte spúšť len do polovice, zobrazí sa
okolo zaostrenej oblasti zelený rámček.
• Keď je aktívna funkcia Face Detection
Zameriavací rámček
(Rozpoznanie tváre), AF (Automatické
AF zóny
zaostrenie) pracuje s prioritou na tváre.
(len pre statický
záber)
• Keď je režim Scene Selection (Výber scény)
nastavený na scénu
(Underwater),
činnosť zaostrenia sa upraví pre snímanie pod vodou. Keď sa pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice dosiahne zaostrenie, zobrazí sa
veľký rámček v zelenej farbe.
(Center AF)
Obsah
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia
zaostrenia.
Zameriavací rámček
AF zóny
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý
objekt alebo úzku oblasť. Použitím
spoločne s funkciou uzamknutia AF
môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu
záberu. Držte fotoaparát stabilne, aby sa
neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček
AF zóny
Poznámky
• Pri použití funkcie [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je nastavenie zameriavacieho rámčeka
AF zóny vypnuté a zameriavací rámček AF zóny sa namiesto toho zobrazuje ako bodkovaná
čiara. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.
• Ak nastavíte režim zaostrenia na iný režim ako [Multi AF], funkcia [Face Detection] sa nastaví
pevne na možnosť [When touched].
• Zaostrenie je nastavené na [Multi AF] pri snímaní videozáznamu alebo v režimoch Anti Motion
Blur, (Zníženie rozmazania z pohybu), Hand-held Twilight (Súmrak v rukách), Smile Shutter
(Snímanie úsmevu) alebo Easy Mode (Jednoduché snímane).
58SK
Pokračovanie r
zRýchly výber prioritného objektu
Obsah
Dotykom na displej sa zobrazí rámček a stlačením
tlačidla spúšte do polovice sa rámček dostane do
ohniska.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
59SK
Metering Mode
Obsah
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Metering Mode) t požadovaný
režim
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria
zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu
(meranie s viacerými modelmi).
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe
jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené
meranie).
(Spot)
Odmeria iba jednu časť daného
objektu (bodové meranie). Túto
funkciu je vhodné použiť, keď je za
snímaným objektom svetlé pozadie,
alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameria sa na objekt
Index
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Multi)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Poznámky
• V režime videozáznamu nie je možné zvoliť možnosť [Spot].
• Režim merania je nastavený na [Multi], ak sa dotknete displeja, aby ste vybrali bod pre
zaostrenie a pri snímaní v režimoch Smile Shutter (Snímanie úsmevu) alebo Easy Mode
(Jednoduché snímanie).
• Ak nastavíte režim merania na inú možnosť ako [Multi], funkcia [Face Detection] je pevne
nastavená na [When touched].
60SK
Scene Recognition
Príklad záberu
s aktivovaným
režimom
(Backlight).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
(REC Mode) t
Adjustment)
3
t
(Scene Recognition) t
požadovaný režim
Vyhľadávanie
operácie
Ikona rozpoznania scény (Sprievodca)
Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy
scén. Keď fotoaparát určí optimálnu scénu,
zobrazí príslušnú ikonu a sprievodcu.
(Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Landscape),
(Macro),
(Close Focus),
(Portrait)
Obsah
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber.
Ak je detekovaný pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa znížilo rozmazanie
objektu pohybujúceho sa objektu (Detekcia pohybu).
(Intelligent Auto
Index
(Auto)
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia a nasníma záber.
(Advanced)
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia. Ak fotoaparát rozpozná scény (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky
zmení nastavenia a nasníma ďalší záber.
• Keď snímate dva zábery za sebou, značka + na ikone
sa zmení
na zelenú.
• Pri snímaní dvoch záberov sa tieto zobrazia jeden vedľa druhého
okamžite po nasnímaní.
• Keď je zobrazená funkcia [Anti Blink], automaticky sa nasnímajú
2 zábery a automaticky sa zvolí záber, na ktorom sú oči otvorené.
Podrobnosti o funkcii Anti Blink si pozrite v časti „Čo je to funkcia
Anti Blink?“.
61SK
Pokračovanie r
Poznámky
Druhý záber
Snímanie v režime Slow Synchro
(Pomalá synchronizácia)
Snímanie so zvýšenou citlivosťou
a obmedzenými otrasmi
Snímanie v režime Slow Synchro
(Pomalá synchronizácia), pričom tvár
osvetlená bleskom slúži ako
smerodajná
Snímanie so zvýšenou citlivosťou
a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži
ako smerodajná
Snímanie v režime Slow Synchro
(Pomalá synchronizácia)
Snímanie s ešte pomalšou rýchlosťou
uzávierky bez zvýšenia citlivosti
Snímanie s bleskom
Snímanie s upraveným jasom a kontrastom
pozadia (DRO plus)
Snímanie s použitím tváre osvetlenej
bleskom ako smerodajnej
Snímanie s upraveným jasom a kontrastom
tváre a pozadia (DRO plus)
Index
Prvý záber*
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
V režime [Advanced] pri rozpoznaní scén (Twilight), (Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), ktoré majú
sklon k rozmazávaniu, fotoaparát nasníma dva zábery za sebou, pričom nastavenia sa
líšia nasledujúcim spôsobom.
Z dvoch nasnímaných záberov si môžete vybrať požadovaný záber.
Vyhľadávanie
operácie
zZábery, ktoré je možné snímať s režimom [Advanced]
Obsah
• Funkcia rozpoznania scény nepracuje, ak snímate zábery pomocou digitálnej transfokácie.
• Ak je režim snímania nastavený na snímanie záberov v slede, alebo ak je aktivovaná funkcia
snímania úsmevu, rozpoznanie scény je pevne nastavené na [Auto].
• Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off].
• Scény
(Twilight using a tripod) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj napriek
upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie.
(Twilight using a tripod) môže niekedy spôsobiť pomalú rýchlosť
• Rozpoznanie scény ako
uzávierky. Počas snímania nepohybujte fotoaparátom.
• Ikona rozpoznania scény sa objaví bez ohľadu na [Shooting Display Settings].
• Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.
* Keď je blesk nastavený na [Auto].
zČo je to funkcia Anti Blink?
Pri nastavení na režim [Advanced] fotoaparát v prípade rozpoznania scény
(Portrait) automaticky nasníma dva zábery za sebou*. Fotoaparát automaticky
zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli. Ak sú oči
zatvorené na oboch záberoch, zobrazí sa hlásenie „Blinked eye detected“.
* okrem prípadu, keď blysne blesk alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky
62SK
Face Detection
Obsah
Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
Rámček rozpoznania tváre (oranžový)
Rámček rozpoznania tváre (biely)
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Face Detection) t požadovaný
režim
(When touched)
Rozpozná tvár, keď sa na displeji dotknete oblasti s tvárou.
Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky
zaostriť.
(Child Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej
osoby.
Poznámky
Index
(Auto)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
t
2
Vyhľadávanie
operácie
Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný
a nastaví zaostrenie podľa priority. Rámček rozpoznania tváre pre hlavný objekt
sa zmení na oranžový. Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa pri stlačení
spúšte do polovice zmení na zelený.
• [Face Detection] nie je dostupná v režimoch Sweep Panorama (Panoramatické snímanie), Movie
(Videozáznam) alebo Easy (Jednoduché snímanie).
• Funkciu [Face Detection] môžete zvoliť len vtedy, keď je režim zaostrenia nastavený na [Multi
AF], alebo keď je režim merania nastavený na [Multi].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov.
• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.
• Počas snímania v režime Smile Shutter (Snímanie úsmevu) je funkcia [Face Detection]
automaticky nastavená na [Auto] aj vtedy, keď je nastavená na [When touched].
63SK
Pokračovanie r
zZaregistrovanie prioritnej tváre (Pamäť zvolenej tváre)
3Dotykom na
zrušte registráciu tváre.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Keď vyberiete z fotoaparátu akumulátor, registrácia tváre sa vynuluje.
• Keď zaregistrovaná tvár zmizne z LCD displeja, fotoaparát sa vráti k nastaveniu zvolenému
funkciou [Face Detection]. Keď sa zaregistrovaná tvár znova objaví na LCD displeji,
fotoaparát zaostrí na zaregistrovanú tvár.
• Zaregistrovanú tvár nemusí byť možné rozpoznať správne v závislosti od okolitého svetla,
účesu objektu a pod. V takomto prípade zaregistrujte tvár znova v podmienkach, v akých sa
bude snímať záber.
• Keď sa používa funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu) a je zaregistrovaný rámček
rozpoznania tváre, funkcia Smile Detection (Rozpoznanie úsmevu) sa vykoná len na
zaregistrovanej tvári.
• V Easy Mode (Jednoduché snímanie) nie je možné zaregistrovať prioritu tváre.
Vyhľadávanie
operácie
2Po každom dotyku inej tváre sa táto zaregistruje ako
prioritná tvár.
Obsah
Normálne fotoaparát zvolí tvár pre zaostrenie automaticky podľa nastavenia [Face
Detection], môžete však zvoliť a zaregistrovať tvár, ktorej sa má priradiť priorita.
1Dotknite sa tváre, ktorú chcete zaregistrovať ako
prioritnú pre Face Detection (Rozpoznanie tváre).
Vybraná tvár je zaregistrovaná ako prioritná a farba
rámčeka sa zmení na oranžovú
.
Index
64SK
DRO
2
3
(REC Mode) t
t
(Program Auto)
(DRO) t požadovaný režim
(DRO
standard)
(DRO plus)
Neupravuje.
Jas a kontrast záberov sa upravujú automaticky.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Off)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Fotoaparát analyzuje snímanú scénu a prostredníctvom automatickej úpravy jasu a
kontrastu zvýši kvalitu záberu.
DRO znamená „Optimalizátor dynamického rozsahu“, čo je funkcia, ktorá automaticky
optimalizuje rozdiely medzi svetlými a tmavými časťami záberu.
Jas a kontrast záberov sa upravujú automaticky na silné.
• V závislosti od podmienok snímania nemusí byť možné dosiahnuť efekty úpravy.
• Keď je nastavená možnosť [DRO plus], pre hodnotu ISO je možné nastaviť len [ISO AUTO]
alebo hodnoty od [ISO 125] do [ISO 800].
Index
Poznámky
65SK
Anti Blink
2
3
(REC Mode) t
(Soft Snap)
t
(Scene Selection) t
(Anti Blink) t požadovaný režim
Keď je funkcia Face Detection (Rozpoznanie tváre) aktívna,
funkcia Anti Blink pracuje tak, aby sa zaznamenali zábery
s objektom s otvorenými očami.
(Off)
Nepoužíva funckiu Anti Blink (Zabránenie žmurknutiu).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Keď je počas snímania záberu režim Scene Selection (Výber scény) nastavený na režim
(Soft Snap), fotoaparát automaticky nasníma dva zábery za sebou. Fotoaparát
automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli.
Poznámky
Index
• Funkcia Anti Blink (Zabránenie žmurknutiu) nefunguje v nasledujúcich prípadoch.
– Pri použití blesku
– Pri snímaní záberov v slede
– Keď nefunguje funkcia Face Detection (Rozpoznanie tváre)
– Keď je aktivovaná funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu)
• V závislosti od situácie funkcia Anti Blink (Zabránenie žmurknutiu) niekedy nefunguje.
• Keď je funkcia Anti Blink nastavená na [Auto] a zaznamenajú sa len zábery so zatvorenými
očami objektu, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“. Snímanie zopakujte
podľa potreby.
66SK
Red Eye Reduction
Obsah
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených
očí pri použití blesku.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Red Eye Reduction) t
požadovaný režim
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených očí.
(On)
Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
Poznámky
Index
• V režimoch Sweep Panorama (Panoramatické snímanie), Movie Mode (Videozáznam), Anti
Motion Blur (Zníženie rozmazania z pohybu), Hand-held Twilight (Súmrak v rukách), Smile
Shutter (Snímanie úsmevu) alebo Easy Mode (Jednoduché snímanie) si nemôžete zvoliť [Red
Eye Reduction].
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá to
zvyčajne jednu sekundu po stlačení spúšte. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt nepohyboval.
• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok, ako vzdialenosti objektu, alebo od toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku.
• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje
ani vtedy, keď zvolíte [Auto].
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
2
zČo spôsobuje efekt červených očí?
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk je automaticky prepnutý na
[Off].)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red
Eye Correction] v ponuke pre prezeranie alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.
67SK
SteadyShot
Obsah
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(SteadyShot) t požadovaný
režim
Aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Môžete stabilizovať zábery, aj keď približujete vzdialené
objekty.
(Off)
Nepoužíva režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Poznámky
Index
• V režime Intelligent Auto Adjustment (Inteligentné automatické nastavenie) sú režimy Easy
(Jednoduché snímanie) alebo Scene Selection (Výber scény) nastavené na režim (Gourmet),
režim [SteadyShot] je nastavený na [Shooting].
• [SteadyShot] je nastavený na [Continuous] v režime Sweep Panorama (Panoramatické
snímanie), alebo je aktivovaná funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
• Pri videozáznamoch môžete nastaviť len [Continuous] alebo [Off]. Pre videozáznamy je
predvolené nastavenie [Continuous].
• V režime [Continuous] sa akumulátor vybíja rýchlejšie ako v režime [Shooting].
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Shooting)
Vyhľadávanie
operácie
t
2
68SK
Pokračovanie r
zČo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Index
Rozmazanie objektu
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený
stabilne, objekt sa počas expozície pohne,
takže vyzerá byť po stlačení spúšte
rozmazaný. Otrasy fotoaparátu sa redukujú
automaticky pomocou funkcie potlačenia
rozmazaného obrazu. Funkcia však
neredukuje účinne rozmazanie objektu.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu alebo
umiestnením fotoaparátu na rovný povrch.
• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po stlačení spúšte držaním rúk pevne pri svojich
bokoch.
• Používajte režim [Hand-held Twilight].
Vyhľadávanie
operácie
Chvenie fotoaparátu
Vaše ruky alebo telo sa chvejú, keď držíte
fotoaparát a stlačíte spúšť a celý obraz je
rozmazaný.
Obsah
Počas snímania záberu sa fotoaparát náhodne pohol. Nazývame to „Chvenie
fotoaparátu“. Ak sa však počas snímania záberu pohol snímaný objekt, nazývame to
„Rozmazanie objektu“. Okrem toho sa chvenie fotoaparátu a rozmazanie objektu
vyskytujú často pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky, ako
napríklad, pri podmienkach, ktoré sa vyskytujú v režimoch
(Twilight Portrait)
alebo (Twilight). V takomto prípade zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce
tipy.
• V Scene Selection (Výber scény) snímajte s Anti Motion Blur (Zníženie rozmazania
z pohybu) alebo v režime
(High Sensitivity).
• Zvoľte si vyššiu hodnotu citlivosti ISO na zvýšenie rýchlosti uzávierky a stlačte spúšť pred
tým, než sa objekt pohne.
69SK
Shooting Display Settings
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
(Shooting Display Settings) t
požadovaný režim
Zobrazí tlačidlá funkcií.
(Off)
Nezobrazí tlačidlá funkcií.
Settings] je nastavené na [Off]
Index
zK zobrazeniu ovládacích tlačidiel, keď [Shooting Display
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(On)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Nastaví, či je v režime snímania potrebné zobraziť tlačidlá funkcií na LCD displeji.
Dotknite sa ľavej strany obrazovky LCD a ťahajte
vpravo.
70SK
Easy Mode
2
t
(Prehrávanie) prepnite na
(Easy Mode) t [OK]
Poznámky
zFunkcie dostupné v režime Easy (Prezeranie)
Index
(Delete) : Vymaže aktuálne zobrazený záber.
(Transfokácia) : Zväčší zobrazený záber.
• Polohu transfokácie zmeníte ťahaním nahor, nadol,
vpravo alebo vľavo, alebo sa dotknite / / / .
Dotykom na / zmeňte mieru priblíženia.
: Aktuálne zobrazený záber vymažete dotykom
na [Delete Single Image].
: Všetky zábery v tomto priečinku vymažete
dotykom na [Delete All Images].
: Režim Easy (Jednoduché snímanie) ukončíte
dotykom na [Exit Easy Mode].
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.
• Režim snímania sa tiež zmení na [Easy Mode].
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Pri prezeraní statických záberov v režime Easy (Jednoduché snímanie) je text na
obrazovke prehrávania zväčšený, indikátory sú ľahšie viditeľné a je možné použiť menej
funkcií.
71SK
Calendar
2
t
(Prehrávanie) prepnite na
(View Mode) t
3 Dotknite sa položky
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto fiunkcia vyberie dátum, ktorý sa prehrá na kalendári v prípade použitia režimu Date
View.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Date View] už nastavené.
(Date View)
(Calendar).
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
4 Vyberte si mesiac ktorý chcete zobraziť
pomocou
/ , potom sa dotknite
požadovaného dátumu.
Stránku zmeňte ťahaním miniatúr záberov zvoleného
dátumu nahor alebo nadol. Dotykom na záber sa vrátite
na obrazovku samostatného záberu pre tento záber.
Zábery pre zvolený dátum
Index
Poznámka
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
72SK
Image Index
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Image Index).
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
3 Stránku zmeníte dotykom displeja a ťahaním
nahor alebo nadol.
Dotykom na záber na indexovej obrazovke sa vrátite na
obrazovku samostatného záberu pre tento záber.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa položky
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Táto funkcia slúži na zobrazenie viacerých záberov súčasne.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
73SK
Slideshow
Obsah
Zábery sa postupne automaticky prehrávajú.
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Slideshow) t požadovaný
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
(Continuous Playback)
(Slideshow with music)
Prehráva postupne všetky zábery.
Continuous Playback
1 Výberom záberu spustite prehrávanie.
2 Dotknite sa položky
(Slideshow) t [Continuous Playback].
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Postupne prehráva statické zábery spolu s efektmi
a hudbou.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotknite sa
režim.
(Prehrávanie) prepnite na
3 Dotykom na LCD displej ukončite plynulé prehrávanie a potom sa
dotknite [Exit Continuous Playback].
/
na LCD displeji.
zPrezeranie panoramatických snímkov počas plynulého
Index
• Hlasitosť videozáznamu nastavte dotykom na
prehrávania
Celý panoramatický záber sa zobrazí na 3 sekundy.
Cez panoramatické zábery môžete rolovať dotykom na
.
Poznámka
• Ak [Display Burst Group] je nastavené na [Display Main Image Only], zobrazí sa len hlavný
záber.
74SK
Slideshow with music
(Slideshow) t [Slideshow with music].
2 Dotknite sa požadovaného režimu t [Start].
Obsah
1 Dotknite sa položky
3 Dotykom na displej ukončite prezentáciu, potom sa dotknite [Exit
Slideshow].
• [Slideshow with music] nie je k dispozícii pre panoramatické zábery a videozáznamy.
Image
Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť. Keď sa na záznam záberov
používa vnútorná pamäť, toto nastavenie je stanovené pevne na [Folder].
Prehrá sa prezentácia všetkých statických záberov podľa
poradia.
This Date
Prehráva prezentáciu statických záberov s aktuálne vybraným
rozsahom dátumov, ak je režim prezerania nastavený na
(Date View).
Folder
Prehráva prezentáciu statických záberov z aktuálne vybraného
priečinku, ak je režim prezerania nastavený na
(Folder
View).
Simple
Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa statické zábery
prepínajú v prednastavenom intervale.
Interval prehrávania môžete upraviť v položke [Interval] a
dôkladne si tak vychutnať svoje zábery.
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény.
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s pohybom.
Index
Effects
Slúži na výber rýchlosti prehrávania a atmosféry prezentácií.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
All
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
Poznámka
• Keď je [Display Burst Group] nastavený na [Display Main Image Only], sekvenčné zábery sa
zobrazia nasledujúcim spôsobom.
– Keď sú [Effects] nastavené na [Simple], zobrazí sa len hlavný záber.
– Keď sú [Effects] nastavené na inú možnosť ako [Simple] a v sekvencii záberov nie sú viac ako
dva zábery, zobrazí sa len hlavný záber.
– Keď sú [Effects] nastavené na inú možnosť ako [Simple] a v sekvencii záberov sú viac ako tri
zábery, zobrazia sa tri zábery obsahujúce aj hlavný záber.
75SK
Pokračovanie r
Nepoužíva BGM.
Music1
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple].
Music2
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic].
Music3
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish].
Music4
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Active].
1 sec
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii [Simple].
3 sec
5 sec
10 sec
Auto
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Interval
Slúži na nastavenie prepínania obrazoviek. Toto nastavenie je pevne stanovené na
[Auto], ak sa nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects].
Vyhľadávanie
operácie
Mute
Obsah
Music
Slúži na určenie hudby, ktorá sa má prehrávať počas prezentácií. Môžete zvoliť viac než
jednu skladbu hudobného pozadia. Dotykom na
si vypočujte jednotlivú BGM
(hudbu v pozadí). Nastavte hlasitosť BGM (hudby v pozadí) dotykom na / spodnej
časti LCD displeja.
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú položku
[Effects].
On
Nepretržite prehráva zábery.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Index
Repeat
Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácií.
zVýber hudby v pozadí
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD alebo MP3
súborov do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Na prenos hudby je
potrebné do počítača nainštalovať softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky).
Bližšie informácie nájdete na str. 121 a 122.
• Do fotoaparátu môžete nahrať až štyri hudobné skladby (4 prednastavené skladby (Music1 –
Music4) môžete nahradiť prenesenými skladbami).
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru, ktorý dokáže fotoaparát prehrať je cca.
5 minút.
• Ak nie je možné prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným
okolnostiam, vykonajte príkaz [Format Music] (str. 107) a preneste hudobný súbor ešte raz.
76SK
Delete
Obsah
Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery.
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Delete) t požadovaný režim
Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá,
dotknite sa
.
(This Image)
Vymaže sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
(Multiple Images)
Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov.
Po kroku 2 postupujte nasledovne.
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
(All in This Folder)
(All in Date Range)
(All but this image)
Vymaže naraz všetky zábery z vybraného priečinku,
rozsahu dátumov alebo sekvenčnej skupiny.
Po kroku 2 sa dotknite [OK].
Vymaže zábery sekvenčnej skupiny iné ako vybraný
záber v režime zobrazenia sekvenčnej skupiny.
Po kroku 2 sa dotknite [OK].
Index
(All In This Group)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
1Dotknite sa záberu, ktorý chcete vymazať.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už
nebude možné vymazať žiadne ďalšie zábery.
Dotknite sa záberu so značkou
znovu, aby ste
odstránili značku .
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Poznámka
• Ak sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť, režim prezerania je nastavený na [Folder
View].
V režime Easy (Jednoduché snímanie)
Delete Single Image
Vymaže aktuálne zobrazený záber.
Delete All Images
Vymaže všetky zábery v tomto priečinku.
77SK
Pokračovanie r
zPri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým
Dotknite sa
pre návrat k jednému snímku na
obrazovke, alebo
na obrazovke s jedným snímkom
pre návrat k indexovej obrazovke.
Vyhľadávanie
operácie
• Môžete tiež prepínať medzi indexovým režimom a režimom
samostatného záberu v [Protect], [DPOF] alebo [Print].
Obsah
režimom a režimom samostatného záberu
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
78SK
Paint
Obsah
Namaľuje alebo pridá pečiatky na statický záber a nahrá ho ako nový súbor.
(Prehrávanie) prepnite na
Pri používaní vnútornej pamäte sa dotknite
ľavej strane LCD displeja.
(Paint) na
(Paint)
3 Kreslite na záber pomocou kresliaceho pera (je súčasťou dodávky).
4 Dotknite sa tlačidla
/
1
/
Index
Tlačidlo
t zvoľte veľkosť uloženého záberu
Činnosť
Uloženie
Uloženie záberu vo formáte VGA alebo 3M
do vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
2
Pero
Nakreslenie znakov alebo grafiky.
3
Guma
Vykonávanie opráv.
4
Pečiatka
Pridanie pečiatky na záber.
5
Hrúbka/Pečiatky
Výber hrúbky pera alebo gumy alebo výber
pečiatky.
6
Farba
Výber farby.
7
Koniec
Ukončenie režimu kreslenia.
8
Rámček
Pridanie rámčeka.
Zvoľte požadovaný rámček pomocou
9
Návrat
Vrátenie poslednej akcie späť.
0
Vymazať všetko
Vymazanie všetkého kreslenia.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
t
2
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
/ .
Poznámka
• Maľovať a pridávať pečiatky nemôžete na panoramatické zábery, zábery v sekvenčných
skupinách a na videozáznamy.
79SK
Retouch
2
t
(Prehrávanie) prepnite na
(Retouch) t požadovaný režim
3 Vykonajte retušovanie podľa postupu určeného
pre daný režim.
(Trimming)
Dotknite sa / t nastavte bod
pomocou v/V/b/B t
t
zvoľte veľkosť záberu pre uloženie
pomocou / t
t [OK]
• Kvalita orezaných záberov môže byť nižšia.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné orezať sa líši v závislosti od záberu.
(Red Eye
Correction)
Napraví efekt červených očí,
ktorý spôsobuje snímanie s
bleskom.
(Unsharp
masking)
Index
Po ukončení opravy efektu
červených očí sa dotknite [OK].
• V závislosti od záberu nemusí byť vždy možné vykonať opravu efektu
červených očí.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Zaznamená zväčšený/zmenšený
reprodukovaný záber.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Pridá efekty alebo vykoná korekcie zaznamenaného záberu a zaznamená ho ako nový
súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
Umožňuje zaostriť záber vo
zvolenej oblasti.
Dotknite sa oblasti (rámčeka)
požadovaného záberu, ktorá sa má
retušovať t
t [OK]
• V závislosti od záberu sa nemusí
vykonať dostatočná korekcia a
kvalita záberu sa môže znížiť.
Poznámka
• Nemôžete retušovať panoramatické zábery, zábery v sekvenčných skupinách a videozáznamy.
80SK
Display Burst Group
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Prehrávanie) prepnite na
t
(Display Burst Group) t
požadovaný režim
(Display Main
Image Only)
Zoskupí sekvenčné zábery, potom prehráva len hlavné
zábery.
(Display All)
Prehráva všetky sekvenčné zábery jeden za druhým.
Poznámka
• Keď je režim prezerania nastavený na [Folder View], [Display Burst Group] je pevne nastavené
na [Display All].
V režime [Display Main Image Only], zábery sekvenčnej skupiny je možné zobraziť
vedľa seba.
1Zobrazte hlavný záber v režime prehrávania.
Index
zZobrazenie záberov sekvenčnej skupiny vedľa seba
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Ak sa počas sekvenčného režimu používa rozpoznanie tváre,
fotoaparát si vyberie a zobrazí optimálny záber ako hlavný
záber. Ak sa rozpoznanie tváre nepoužíva, ako hlavný záber sa
zobrazí prvý záber sekvenčnej skupiny.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Môžete si vybrať či sa počas prehrávania budú zobrazovať len sekvenčné zábery
v skupinách alebo všetky zábery.
2Dotknite sa záberu.
Zábery tejto sekvenčnej skupiny sú zobrazené vedľa
seba v spodnej časti LCD displeja.
3Dotykom na / zobrazte požadovaný záber.
Záber môžete zobraziť aj dotknutím sa miniatúry tohto
záberu v spodnej časti LCD displeja. Zobrazenie
miniatúr záberov v spodnej časti LCD displeja je
možné zapnúť/vypnúť dotykom displeja.
81SK
View Mode
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(View Mode) t požadovaný
režim
(Date View)
Zobrazí zábery podľa dátumu.
(Folder View)
Zobrazí zábery organizované podľa priečinkov.
Vyhľadávanie
operácie
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Umožňuje vybrať si formát zobrazenia k prezeraniu záberov.
Poznámky
zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ obsahujúcu zábery
nasnímané týmto a tiež iným fotoaparátom, zobrazí sa obrazovka výberu spôsobu
prehrávania.
Playback all images with
folder view:
Zábery sa prehrávajú vo vybranom View Mode (režim
prezerania). Niektoré zábery nasnímané inými
fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.
Režim prezerania (View Mode) sa prepne na režim
zobrazenia priečinkov (Folder View) a všetky zábery
sa prehrávajú.
Index
Playback only registered
images:
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Pri použití vnútornej pamäte je režim prezerania nastavený na [Folder View].
• Prezeranie udalostí nie je v tomto fotoaparáte k dispozícii.
82SK
Protect
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Prehrávanie) prepnite na
(Protect) t požadovaný režim
(This Image)
Umožňuje zvoliť a zapnúť ochranu skupiny záberov.
Po kroku 2 vykonajte nasl.
1Vyberte si záber, ktorý má byť chránený a dotknite sa ho.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné zapnúť ochranu žiadnych ďalších záberov. Dotknite
sa záberu so značkou
znovu, aby ste odstránili značku .
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
(Set All in This
Folder)
(Set All in Date
Range)
(Remove All in
Date Range)
Ochráni/odomkne všetky zábery v priečinku, ak View Mode
(režim prezerania) je [Folder View].
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Ochráni/odomkne všetky zábery v rozsahu dátumov, ak View
Mode (režim prezerania) je [Date View].
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Index
(Remove All in
This Folder)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Multiple
Images)
Zapne sa ochrana záberu, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
Poznámka
• Pri použití vnútornej pamäte je režim prezerania nastavený na [Folder View].
83SK
DPOF
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
t požadovaný režim
(This Image)
Umožňuje zvoliť a objednať tlač skupiny záberov.
Po kroku 2 vykonajte nasl.
1Vyberte záber, ktorý sa má vytlačiť, potom sa ho dotknite.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už nebude
možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery. Dotknite sa záberu so
značkou
znovu, aby ste odstránili značku .
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(Multiple
Images)
Objedná sa tlač záberu, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format –formát poradia digitálnej tlače) je funkcia
umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, ktoré chcete neskôr
vytlačiť.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka
(Poradie tlače).
2Dotknite sa položky [OK] t [OK]
(Remove All in
This Folder)
(Set All in Date
Range)
(Remove All in
Date Range)
Nastaví/Zruší objednávku tlače všetkých záberov v priečinku,
ak View Mode (režim prezerania) je [Folder View].
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Index
(Set All in This
Folder)
Nastaví/Zruší objednávku tlače všetkých záberov v rozsahu
dátumov, ak View Mode (režim prezerania) je [Date View].
Dotknite sa [OK] po kroku 2.
Poznámky
• Značku
pamäti.
• Značku
(Poradie tlače) nie je možné pridať k videozáznamom alebo záberom vo vnútornej
(Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.
84SK
Rotate
t
2
/
(Rotate)
t [OK]
Poznámky
• Nemôžete otáčať videozáznamy, zábery v sekvenčných skupinách a chránené statické zábery.
• Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť.
• Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
3
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Pootočí statický záber. Túto funkciu použite na zobrazenie záberu s horizontálnou
orientáciou vo vertikálnej orientácii.
Index
85SK
Volume Settings
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Volume Settings)
3 Nastavte hlasitosť dotykom na
/
t
Hlasitosť môžete nastaviť aj dotykom na z na lište
nastavenia hlasitosti a ťahaním vpravo alebo vľavo.
alebo prezentácie
Prehrávanie
videozáznamu:
Prezentácia:
Index
Dotykom na LCD displej zobrazte tlačidlá funkcií, potom sa dotknite
tlačidiel a / pre nastavenie hlasitosti. Obrazovku ovládania
hlasitosti ukončíte dotknutím sa
.
Dotykom na displej zobrazte obrazovku ovládania hlasitosti a potom
nastavte hlasitosť dotykom na tlačidlá / .
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
zNastavenie hlasitosti počas prehrávania videozáznamu
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Slúži na nastavenie hlasitosti pre prezentáciu a prehrávanie videozáznamov.
86SK
Playback Display Settings
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Playback Display Settings) t
požadovaný režim
Zobrazí tlačidlá funkcií.
(Off)
Nezobrazí tlačidlá funkcií.
Settings] je nastavené na [Off]
Dotknite sa ľavej strany obrazovky LCD a ťahajte
vpravo.
Index
zK zobrazeniu ovládacích tlačidiel, keď [Playback Display
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
(On)
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Nastavuje, či sa budú tlačidlá funkcií zobrazovať na LCD displeji v režime prezerania.
87SK
Exposure data
Obsah
Nastavuje, či sa budú alebo nebudú zobrazovať údaje o snímaní aktuálne zobrazeného
súboru.
Exposure data
t
2
(Prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Exposure data) t požadovaný
(On)
Zobrazí údaje o snímaní na LCD displeji.
(Off)
Nezobrazí údaje o snímaní na LCD displeji.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
režim
Index
88SK
Image index settings
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Image index settings) t
požadovaný režim
(12-up)
Zobrazí 12 a viac záberov.
(28-up)
Zobrazí 28 a viac záberov.
Vyhľadávanie
operácie
2
(Prehrávanie) prepnite na
Obsah
Nastavuje počet záberov zobrazených na indexovej obrazovke.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
89SK
Select Folder
2
t
3
t
pomocou
(Prehrávanie) prepnite na
(View Mode) t
(Folder View)
(Select Folder) t zvoľte priečinok
/ t [OK]
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia umožňuje zvoliť priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrať, keď sú na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorené viaceré priečinky.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Folder View] už nastavené.
Poznámka
zPrezeranie záberov z viacerých priečinkov
Keď sú vytvorené viaceré priečinky a je zobrazený prvý alebo posledný záber v
priečinku, objavia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
Index
90SK
AF Illuminator
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [AF Illuminator] t požadovaný
režim
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Poznámky
Index
• Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo
dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
– Snímanie v panoramatickom režime
– Pri výbere scény sú zvolené režimy
(Landscape), (Twilight),
(Pet), (Fireworks)
alebo (Hi-Speed Shutter).
– [Housing] je nastavené na [On].
• Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou
čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov
nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Auto
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie v
nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení a
pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
91SK
Grid Line
1
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Grid Line] t požadovaný režim
Zobrazí mriežku. Mriežka sa nezaznamená.
Off
Nezobrazí mriežku.
Vyhľadávanie
operácie
On
Obsah
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
92SK
Digital Zoom
1
Smart (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom
transfokácie približne 8×, vrátane optickej transfokácie 4×.
Kvalita záberu sa však zhoršuje po presiahnutí rozsahu
optickej transfokácie. (Presná digitálna transfokácia)
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
Poznámky
Index
• Funckia digitálnej transfokácie nepracuje v režimoch panoramatického snímania, videozáznamu,
alebo ak je aktivovaná funckia snímania úsmevu.
• Inteligentná transfokácia nie je dostupná, keď je veľkosť záberu nastavená na [10M], [3:2(8M)]
alebo [16:9(7M)].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Precision (
Off
Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa záber
neskreslí, podľa veľkosti záberu. (Inteligentná transfokácia)
)
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Digital Zoom] t požadovaný režim
Obsah
Zvolí režim digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 4×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
Celkový rozsah transfokácie pri použití
inteligentnej transfokácie (vrátane optickej
transfokácie 4×)
Podporovaný pomer transfokácie sa líši v závislosti od veľkosti záberu.
Veľkosť
Celkový rozsah
transfokácie
5M
Približne 5,6×
3M
Približne 7,1×
VGA
Približne 22×
16:9(2M)
Približne 7,6×
93SK
Auto Orientation
1
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Nepoužíva funckiu Auto Orientation.
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne.
• Funkciu [Auto Orientation] nie je možné použiť, keď je v režime Scene Selection (Výber scény)
zvolená scéna
(Underwater) alebo pri snímaní videozáznamov.
• Funkcia Auto Orientation niekedy nefunguje pri použití sieťového adaptéra (predáva sa
osobitne) a kábla USB/AV/DC IN pre viacúčelový konektor (predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Auto Orientation] t požadovaný
režim
Obsah
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
zOtočenie záberov po zázname
Index
Pri nesprávnej orientácii záberu môžete záber zobraziť v polohe portrét pomocou
funkcie [Rotate] na obrazovke MENU.
94SK
Scene Recog. Guide
Obsah
Môžete si vybrať, či sa bude alebo nebude zobrazovať sprievodca pri ikone Scene
Recognition (Rozpoznanie scény), ak bolo aktivované rozpoznanie scény.
Sprievodca rozpoznaním scény
On
Zobrazí sprievodcu rozpoznaním scény.
Off
Nezobrazí sprievodcu rozpoznaním scény.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Scene Recog. Guide] t
požadovaný režim
Vyhľadávanie
operácie
1
Index
95SK
Blink Alert
1
Obsah
Ak je aktivované rozpoznanie tváre a zaznamenal sa záber, na ktorom má objekt zavreté
oči, na LCD displeji sa zobrazí správa „Blinked eye detected“.
t
(Settings) t
(Shooting
Settings) t [Blink Alert] t požadovaný režim
Zobrazí správu „Blinked eye detected“.
Off
Nezobrazí správu.
Vyhľadávanie
operácie
Auto
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
96SK
Beep
1
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[Beep] t požadovaný režim
High
Low
Zapne zvuk pípnutia/spúšte, keď používate dotykový panel/
stlačíte tlačidlo spúšte.
Ak chcete znížiť hlasitosť, zvoľte [Low].
Off
Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
Shutter
Obsah
Táto funkcia slúži na zvolenie alebo vypnutie zvuku vydávaného pri použití fotoaparátu.
Index
97SK
LCD Brightness
1
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[LCD Brightness] t požadovaný režim
Nastaví LCD displej na normálny jas.
Bright
Nastaví LCD displej na vysoký jas.
• Táto funkcia je užitočná pri prezeraní záberov pri jasnom
Vyhľadávanie
operácie
Normal
Obsah
Slúži na nastavenie jasu LCD displeja.
vonkajšom svetle.
• V režime [Bright] sa akumulátor môže rýchlejšie vybíjať.
• Ak je fotoaparát zapnutý a nepracuje sa s ním po dobu asi jednej minúty, obrazovka LCD
stmavne.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
Index
98SK
Language Setting
1
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[Language Setting] t požadovaný režim
Obsah
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
99SK
Demo Mode
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[Demo Mode] t požadovaný režim
2
(REC Mode) t
Adjustment)
(Intelligent Auto
Vykoná ukážku režimu rozpoznania scény.
Demo Mode2
Ak sa po dobu 15 sekúnd nevykonáva žiadna činnosť,
automaticky sa spustí ukážka snímania úsmevu.
Off
Nevykonáva úvodnú ukážku.
• Stlačením tlačidla spúšte počas ukážky režimu snímania úsmevu sa spustí spúšť, ale žiadny záber
sa nezaznamená.
Index
Poznámka
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Demo Mode1
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Táto funkcia umožňuje nastaviť, či sa má používať ukážka režimov Scene Recognition
(Rozpoznanie scény) a Smile Shutter (Snímanie úsmevu). Ak zobrazenie ukážky nie je
potrebné, nastavte funkciu na [Off].
100SK
Initialize
1
t
(Settings) t
[Initialize] t [OK]
Obsah
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.
Zábery sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.
(Main Settings) t
• Nevypínajte fotoaparát pri jeho inicializácii.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
101SK
COMPONENT
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[COMPONENT] t požadovaný režim
Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV
prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.
SD
Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV
prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom HD(1080i).
Poznámka
• Pri snímaní videozáznamov s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla s
adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) sa snímaný záber nezobrazuje na strane TV
prijímača.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
HD(1080i)
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Umožňuje zvoliť výstup videosignálu typu SD alebo HD (1080i) podľa typu TV prijímača
pripojeného k fotoaparátu pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa
osobitne).
Používajte kábel s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) kompatibilný so
štandardom Type1a.
Index
102SK
Video Out
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[Video Out] t požadovaný režim
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr. pre
Európu, Čínu).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
NTSC
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. TV systémy kódovania farieb sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
Ak si chcete zábery prezerať na obrazovke TV prijímača, skontrolujte TV systém
kódovania farieb v krajine alebo regióne použitia (str. 119).
Index
103SK
Housing
1
Obsah
Zobrazí špecifikované tlačidlá funkcií, ak je fotoaparát inštalovaný v obale (Marine
Pack). Pozrite si aj návod na použitie dodaný s obalom.
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[Housing] t požadovaný režim
Mení funkcie tlačidiel.
Off
Nemení žiadne funkcie.
• Predmety nie je možné zaostriť dotykom na displej.
• Niektoré funkcie sú obmedzené a polohy ikon na LCD displeji sa menia.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
On
Index
104SK
USB Connect
1
Obsah
Nastavuje režim, keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[USB Connect] t požadovaný režim
PictBridge
Fotoaparát sa pripojí k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
PTP/MTP
Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický
sprievodca (AutoPlay Wizard) a statické zábery
v záznamovom priečinku na fotoaparáte sa importujú do
počítača. (pri Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage)
medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge s použitím nastavenia
[Auto], zvoľte [PictBridge].
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo USB zariadeniu s použitím nastavenia
[Auto], zvoľte [Mass Storage].
• Pri zvolení možnosti [PTP/MTP] nie je možné importovať videozáznamy. Ak chcete importovať
videozáznamy do počítača, zvoľte možnosti [Auto] alebo [Mass Storage].
Index
Poznámky
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so štandardom
PictBridge.
Vyhľadávanie
operácie
Auto
105SK
Download Music
1
t
(Settings) t
[Download Music]
Obsah
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete
zmeniť skladby hudobného pozadia.
(Main Settings) t
2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom
a počítačom a potom spustite softvér „Music
Transfer“.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
3 Podľa pokynov na obrazovke zmeňte hudobné
súbory.
Vyhľadávanie
operácie
Zobrazí sa hlásenie „Change slideshow music: Connect to
PC“.
Index
106SK
Format Music
1
(Main Settings) t
zObnovenie hudby prednastavenej vo výrobe na
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
môžete obnoviť hudobné súbory na prednastavené.
1Vykonajte [Download Music], potom vykonajte prepojenie USB medzi
fotoaparátom a počítačom.
2Spustite softvér „Music Transfer“ a potom obnovte predvolenú hudbu.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
fotoaparáte
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
[Format Music] t [OK]
Obsah
Táto funkcia umožňuje vymazať všetky súbory hudobného pozadia uložené vo
fotoaparáte. Táto funkcia je užitočná napríklad vtedy, keď sú súbory hudobného pozadia
poškodené a nie je ich možné prehrávať.
• Podrobnosti o používaní aplikácie „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music
Transfer“.
Index
107SK
Calibration
1
t
(Settings) t
[Calibration]
Obsah
Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri dotyku nereagujú na
miestach, ktorých sa dotýkate.
(Main Settings) t
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
• Ak chcete zastaviť prebiehajúcu kalibráciu, dotknite sa položky [Cancel]. Nastavenia vykonané
do tohto bodu sa nepoužijú.
• Ak sa nedotknete správneho miesta, kalibrácia sa nevykoná. Dotknite sa znova stredu značky ×.
Vyhľadávanie
operácie
2 Pomocou kresliaceho pera sa dotknite stredu
značky × zobrazenej na displeji v uvedenom
poradí.
Index
108SK
Format
1
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
("Memory Stick"
Tool) alebo
(Internal Memory Tool) t
[Format] t [OK]
Obsah
Slúži na naformátovanie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte.
Pamäťové karty „Memory Stick Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné
začať okamžite používať.
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
109SK
Create REC.Folder
t
(Settings) t
("Memory Stick"
Tool) t [Create REC.Folder] t [OK]
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
Táto funkcia vytvorí priečinok na zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“.
Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný
priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok.
Poznámky
zInformácie o priečinkoch
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá sa používala s iným
zariadením a začnete snímať zábery, automaticky sa vytvorí nový priečinok.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok pre ukladanie záberov
(str. 111) a zvoliť priečinok pre prezeranie záberov (str. 90).
Index
110SK
Change REC.Folder
1
Obsah
Táto funkcia umožňuje zmeniť priečinok na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, ktorý
sa aktuálne používa na zaznamenávanie záberov.
t
(Settings) t
("Memory Stick"
Tool) t [Change REC.Folder]
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Ako záznamový nie je možné zvoliť nasledujúci priečinok.
– Priečinok „100“
– Priečinok s číslom, ktorý má len názov „sssMSDCF“ alebo „sssMNV01“.
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2 Vyberte si priečinok, do ktorého chcete
zaznamenávať t [OK].
Index
111SK
Delete REC.Folder
1
Obsah
Táto funkcia umožňuje vymazať priečinok na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“,
ktorý sa aktuálne používa na zaznamenávanie záberov.
t
(Settings) t
("Memory Stick"
Tool) t [Delete REC.Folder]
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť.
• Keď pomocou funkcie [Delete REC.Folder] vymažete priečinok nastavený ako záznamový, ako
ďalší záznamový priečinok sa zvolí priečinok s najväčším číslom.
• Vymazať môžete len prázdne priečinky. Ak priečinok obsahuje zábery alebo súbory, ktoré nie je
možné prehrať pomocou fotoaparátu, pred vymazaním priečinka musíte najprv vymazať tieto
zábery a súbory.
Vyhľadávanie
operácie
2 Vyberte si priečinok, ktorý chcete vymazať t
[OK].
Index
112SK
Copy
1 Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s dostatočnou voľnou kapacitou.
t
(Settings) t
Tool) t [Copy] t [OK]
("Memory Stick"
Poznámky
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory a
vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor
úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra
niektorých súborov.
• Zábery nie je možné kopírovať jednotlivo.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a
potom naformátujte vnútornú pamäť ([Format] v [Internal Memory Tool]).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú
všetky údaje. Nie je možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Index
113SK
File Number
1
Súborom sa priraďujú čísla po poradí aj v prípade zmeny
záznamového priečinka alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“. (Ak vymenená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
obsahuje súbor s vyšším číslom, ako bolo posledné priradené
číslo, priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené
číslo.)
Reset
Súbory sa začnú číslovať od 0001 zakaždým, keď sa zmení
priečinok. (Ak záznamový priečinok obsahuje nejaký súbor,
priradí sa číslo o jedno vyššie ako najväčšie priradené číslo.)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Series
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t
("Memory Stick"
Tool) alebo
(Internal Memory Tool) t [File
Number] t požadovaný režim
Obsah
Táto funkcia slúži na určenie metódy priraďovania čísel súborov k záberom.
Index
114SK
Area Setting
1
t
(Settings) t
(Clock Settings)
t [Area Setting] t požadovaný režim
Destination
Fotoaparát používate nastavený na čas vášho cieľového
miesta.
Nastavte cieľové miesto.
zZmena funkcie Area Setting (Nastavenie oblasti)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Fotoaparát používate vo svojej oblasti.
Keď sa aktuálne nastavená oblasť líši od vašej domácej oblasti,
musíte vykonať nastavenie funkcie Area Setting (Nastavenie
oblasti).
Vyhľadávanie
operácie
Home
Obsah
Táto funkcia slúži na nastavenie miestneho času zvolenej oblasti.
Nastavenie často navštevovaného cieľového miesta vám umožňuje jednoducho
upraviť čas pri návšteve tohto cieľového miesta.
Index
Ikona letného času (údaje o
svetelných podmienkach)
1Dotknite sa položky „Destination“, potom pomocou
sa [OK].
2Dotknite sa ikony letného
/
zvoľte oblasť a dotknite
času a zvoľte letný čas zapnutý (On)/vypnutý (Off).
115SK
Date & Time Setting
1
t
(Settings) t
(Clock Settings)
t [Date & Time Setting] t požadovaný režim
Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu a času.
Daylight Savings
Môžete si zvoliť letný čas [On]/[Off].
Date & Time
Slúži na nastavenie dátumu a času.
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
Date & Time Format
Obsah
Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.
Index
116SK
Obsah
Zobrazenie záberu na SDTV
prijímači
Zábery zaznamenané fotoaparátom môžete zobraziť v štandardnej kvalite obrazu
pripojením fotoaparátu k SDTV prijímaču (Standard Definition – štandardné rozlíšenie).
Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
2 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový
konektor (je súčasťou dodávky).
Tlačidlo
(Prehrávanie)
2 Do vstupných konektorov
audio/video
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
1 Do multikonektora
Vyhľadávanie
operácie
1 Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.
Kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky)
4 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na
zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
/
Index
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
Poznámky
• Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony.
• Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode].
• Ak snímate videozáznamy a fotoaparát je prepojený s TV prijímačom, nasnímaný záber sa na TV
prijímači nezobrazí.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 103).
117SK
Obsah
Zobrazenie záberu na HDTV
prijímači
1 Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.
2 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču pomocou kábla s adaptérom pre
výstup HD (predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Tlačidlo
Kábel s adaptérom pre
výstup HD (predáva sa
osobitne)
(Prehrávanie)
Biely/červený
Index
Zelený/modrý/
červený
Vyhľadávanie
operácie
Zábery zaznamenané fotoaparátom môžete zobraziť vo vysokej kvalite obrazu
pripojením fotoaparátu k HDTV prijímaču (High Definition - vysoké rozlíšenie)
pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne). Použite kábel s
adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type1a.
Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
1 Do vstupných konektorov
audio/video
2 Do multikonektora
3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
4 Stlačením tlačidla
(Prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom na
zobrazené na LCD displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.
/
Poznámky
• Pred použitím tejto funkcie výberom
t
(Settings) t (Main Settings) zvoľte
[HD(1080i)] pre [COMPONENT].
• Pri prehrávaní samostatného záberu sa na TV prijímači nezobrazujú žiadne ikony.
• Zábery zaznamenané vo veľkosti záberu [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.
• Počas výstupu na TV prijímač nemôžete prehrávať zábery v [Easy Mode].
• Pri snímaní videozáznamov s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla s
adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) sa snímaný záber nezobrazuje na strane TV
prijímača.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 103).
118SK
Pokračovanie r
z„PhotoTV HD“
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV
prijímači
Norma NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA,
Venezuela atď.
Index
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko,
Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam atď.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke TV prijímača, potrebujete TV prijímač s
konektorom pre video vstup a kábel pre viacúčelový konektor. Systém kódovania farieb
na TV prijímači sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom
fotoaparáte. V nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb na TV
prijímačoch v príslušnej krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácie
• Funkcia „PhotoTV HD“ poskytuje vysoko detailné a fotografické zobrazenie jemných
textúr a farieb.
• Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača.
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Po pripojení TV prijímača Sony kompatibilného s „PhotoTV HD“ cez pomocou
kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne) sa môžete tešiť z celkom
nového sveta fotografií, pohodlne sledovaného v úchvatnej kvalite Full HD.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irán, Irak, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
119SK
Používanie s váším počítačom
Obsah
„PMB“ a iné aplikácie sú obsahom CD-ROM (je súčasťou dodávky), aby umožnili
všestrannejšie využitie záberov nasnímaných vaším fotoaparátom Cyber-shot.
Doporučené počítačové prostredie (Windows)
Na využívanie
„PMB“ a „Music
Transfer“ a na
importovanie
záberov
Iné
1
Microsoft Windows XP*
SP3/Windows Vista*2
SP2
Index
*1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Procesor počítača: Intel Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší (na
prehrávanie/úpravu HD
videozáznamov (s vysokým
rozlíšením): Intel Pentium 4 2,8 GHz
alebo rýchlejší/Intel Pentium D
2,8 GHz alebo rýchlejší/Intel Core
Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší/Intel
Core 2 Duo 1,20 GHz alebo rýchlejší)
Pamäť: 512 MB alebo viac (na
prehrávanie/úpravu HD
videozáznamov (s vysokým
rozlíšením): 1 GB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre
inštaláciu je približne 500 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky:
1 024 × 768 bodov alebo viac
Vyhľadávanie
operácie
OS (predinštalovaný)
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 alebo novšia verzia sa vyžadujú k vytváraniu
diskov.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
Doporučené počítačové prostredie (Macintosh)
Na využívanie
„Music Transfer“
a na kopírovanie
záberov
OS (predinštalovaný)
Iné
Mac OS X (v10.3 až
v10.5)
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča
sa 128 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre
inštaláciu je približne 50 MB
Poznámky
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré z
pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné – závisí to od typu USB
zariadení, ktoré používate.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilný).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.
120SK
Používanie softvéru
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (Počítač) (v systéme
Windows XP na ikonu [My Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Ak sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay), zvoľte možnosť „Run Install.exe“
a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadávanie
operácie
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky
CD-ROM.
Obsah
Inštalácia „PMB (Picture Motion Browser)“
a „Music Transfer“ (Windows)
2 Kliknite na tlačidlo [Inštalovať].
3 Zvoľte si požadovaný jazyk, potom pokračujte na nasledujúcu
obrazovku.
Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“ (Licenčná zmluva).
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na prepínač ( t ) a potom kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Výber jazyka inštalácie).
5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu.
6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Index
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na
obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od toho, aký máte systém v počítači.
7 Spustite program.
„PMB“ spustíte tak, že kliknete na
(PMB) na pracovnej ploche. Podrobnejšie
údaje k tejto obsluhe nájdete kliknutím na
(PMB Guide). K spusteniu „PMB“
z ponuky Štart, zvoľte [Start] (Štart) t [All programs] (Všetky programy) t [Sony
Picture Utility] (Obslužné programy Sony).
Poznámky
• Prihláste sa ako správca.
• Pred spustením „Music Transfer“, vykonajte
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[Download Music] a prepojte fotoaparát s počítačom.
• Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zjaví správa informačného nástroja so
žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte [Start] (Štart).
121SK
Pokračovanie r
zÚvod k „PMB“
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
zÚvod k „Music Transfer“
Obsah
• „PMB“ vám umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom k zobrazeniu
na počítači. Vykonajte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom
a kliknite na [Import] (Importovať).
• Zábery z počítača je možné exportovať na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
a potom zobrazovať vo fotoaparáte. Vykonajte prepojenie USB medzi
fotoaparátom a vaším počítačom, kliknite na v hornej časti obrazovky a kliknite
na [Export] (Exportovať).
• Zábery si môžete uložiť a vytlačiť s dátumom.
• Zábery uložené na počítači si môžete zobraziť v zobrazení kalendára podľa
dátumu.
• Môžete opravovať statické zábery (Redukcia červených očí atď.) a zmeniť dátum
a čas snímania.
• Môžete vytvárať disky na zapisovacích jednotkách CD alebo DVD.
• Môžete odosielať zábery s využitím sieťových služieb. (Vyžaduje sa prostredie
s pripojením k internetu.)
• Podrobnejšie informácie nájdete v
(PMB Guide).
„Music Transfer“ vám umožňuje nahradiť hudobné súbory od výrobcu fotoaparátu
vašimi obľúbenými zvukovými záznamami, mazať a pridávať ďalšie hudobné súbory.
Môžete tiež hudobné skladby od výrobcu fotoaparátu.
• Súbory MP3 uložené na pevnom disku vášho počítača
• Hudobné skladby na CD disku
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte
Index
Nasledujúce typy skladieb je možné importovať pomocou „Music Transfer“.
Podrobnejšie informácie nájdete v „Music Transfer“.
Inštalácia „Music Transfer“ (Macintosh)
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do jednotky CD-ROM.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Poznámky
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
• Detaily ohľadom používania „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi v „Music Transfer“.
• Pred spustením „Music Transfer“, vykonajte
t
(Settings) t
(Main Settings) t
[Download Music] a pripojte fotoaparát k počítaču.
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“ zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako Správca.
122SK
Pokračovanie r
zÚvod k „Music Transfer“
Obsah
„Music Transfer“ vám umožňuje nahradiť hudobné súbory od výrobcu fotoaparátu
vašimi obľúbenými zvukovými záznamami, mazať a pridávať ďalšie hudobné súbory.
Môžete tiež obnoviť od výrobcu fotoaparátu.
Nasledujúce typy skladieb je možné importovať pomocou „Music Transfer“.
Podrobnejšie informácie nájdete v „Music Transfer“.
Vyhľadávanie
operácie
• Súbory MP3 uložené na pevnom disku vášho počítača
• Hudobné skladby na CD disku
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
123SK
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
(Prehrávanie).
3 Pripojte fotoaparát k počítaču.
• Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program používaný na
rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Vyhľadávanie
operácie
• Použite kábel USB/AV/DC IN kompatibilný so štandardom Type1a (predáva sa osobitne).
2 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo
Obsah
1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu, alebo pripojte
fotoaparát k sieťovej zásuvke cez AC-LS5K/AC-LS5 sieťový adaptér
(predáva sa osobitne) a kábel USB/AV/DC IN pre viacúčelový konektor
(predáva sa osobitne).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
1 Do konektora USB na počítači
Kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky)
Index
2 Do multikonektora
Importovanie záberov do počítača (Windows)
„PMB“ umožňuje pohodlné importovanie záberov.
Detaily o funkciách „PMB“ si pozrite v „PMB Guide“.
Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“
Keď sa po vytvorení USB prepojenia medzi fotoaparátom a počítačom objaví AutoPlay
Wizard (pomocník aut. prehrávania), na [Open folder to view files] (Otvorte priečinok
k prezeraniu súborov) t [OK] t [DCIM] t skopírujte požadované súbory do počítača.
124SK
Importovanie záberov do počítača (Macintosh)
Obsah
1 Najskôr prepojte fotoaparát s vaším počítačom Macintosh. Dvakrát
kliknite na novú rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t [DCIM] t
priečinok, kde sú uložené zábery, ktoré chcete importovať.
2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.
• Podrobnejšie informácie o uložení záberov a názvoch súborov nájdete na str. 144.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor
v priečinku obsahujúcom skopírované súbory.
Zobrazí sa záber.
Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než:
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej
pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli
úloh.
Windows Vista
Windows XP
Index
2 Kliknite na položku (USB Mass Storage
Device) (Úložné zariadenie USB) t [Stop]
(Zastaviť).
3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku,
potom kliknite na tlačidlo [OK].
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Zrušenie pripojenia USB
Vyhľadávanie
operácie
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.
Ikona odpojenia
Poznámka
• V prípade použitia počítača Macintosh vopred myšou pretiahnite ikonu „Memory Stick Duo“
alebo ikonu diskovej mechaniky do ikony „Trash“ (Kôš), fotoaparát je odpojený od počítača.
125SK
Obsah
Prezeranie príručky „Ďalšie kroky
– Cyber-shot“
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ obsahuje ďalšie informácie o používaní
fotoaparátu a o voliteľnom príslušenstve.
Ak nainštalujete „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, nainštaluje sa aj „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“.
1 Dvakrát kliknite na ikonu
(Ďalšie kroky) na pracovnej ploche.
Prezeranie na počítači Macintosh
1 Skopírujte priečinok [stepupguide] v priečinku [stepupguide] do vášho
počítača.
Index
2 Zvoľte [stepupguide] t [language] a potom priečinok [SK] uložený na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) a skopírujte všetky súbory v
priečinku [SK] do priečinka [img] v priečinku [stepupguide], ktorý ste
skopírovali do počítača v kroku 1. (Prepíšte súbory v priečinku [img]
súbormi z priečinka [SK].)
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Pre prístup k „Ďalšie kroky“ z ponuky Start, kliknite na [Start] (Štart) t [All Programs]
(Všetky programy) t [Sony Picture Utility] (Pomôcka Sony Picture) t [Ďalšie kroky].
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie v systéme Windows
3 Po skončení kopírovania dekomprimujte priečinok dvojitým kliknutím na
„stepupguide.hqx“ v priečinku [stepupguide], potom dvakrát kliknite na
vytvorený súbor „stepupguide“.
Poznámka
• Ak v počítači nie je nainštalovaný nástroj na dekomprimovanie súboru HQX, nainštalujte
aplikáciu Stuffit Expander.
126SK
Tlač statických záberov
Zábery nasnímané pomocou tohto fotoaparátu môžete po jeho pripojení priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge vytlačiť aj bez počítača.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne
kompatibilnej s PictBridge
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
• Pri tlači záberov nasnímaných v režime 16:9 môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.
• V závislosti od tlačiarne nemusí byť možné tlačiť panoramatické zábery.
Obsah
Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery.
• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
• Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou „Memory Stick“
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.
• Tlač s použitím počítača
Do počítača môžete importovať zábery použitím dodaného softvéru „PMB“ a zábery
môžete vytlačiť.
K záberu môžete pridať dátum a vytlačiť ho. Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“.
• Tlač vo fotozberni (str. 129)
Technológia „PictBridge“ je založená na štandarde CIPA. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
Index
1 Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.
2 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
1 Do konektora USB
na tlačiarni
2 Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky)
3 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po vytvorení pripojenia sa na displeji zobrazí indikátor .
Ak
indikátor na displeji fotoaparátu bliká (upozornenie na chybu), skontrolujte
pripojenú tlačiareň.
127SK
Pokračovanie r
4
t
(Print) t požadovaný režim
Vytlačí sa záber, ktorý je práve zobrazený v režime
samostatného záberu.
Multiple Images
Môžete vybrať a vytlačiť viaceré zábery.
Po kroku 4 vykonajte nasledovné.
2Dotknite sa položky [OK] t [OK].
All in This Folder
All in Date Range
Naraz vytlačí všetky zábery vo vybranom priečinku
a rozsahu dátumov.
Dotknite sa [OK] po kroku 4.
Quantity
Umožňuje určiť počet kópií zvoleného záberu, ktoré sa
majú vytlačiť.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov sa môže stať, že sa
požadovaný počet záberov nezmestí na jeden hárok.
Umožňuje usporiadať požadovaný počet záberov,
ktoré chcete vytlačiť vedľa seba na jednom hárku.
Size
Umožňuje zvoliť veľkosť tlačového hárku.
Date
Umožňuje zvoliť možnosť [Date] alebo [Day&Time],
ktoré slúžia na vloženie dátumu a času na zábery.
• Keď zvolíte [Date], dátum sa vloží v poradí, aké ste zvolili
použitím [Date & Time Setting] na fotoaparáte. Táto
funkcia nemusí byť dostupná v závislosti od použitej
tlačiarne.
Index
Layout
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
5 Požadovaná položka nastavenia t [Start].
Vyhľadávanie
operácie
1Dotknite sa záberu ktorý má byť vytlačený.
Opakujte kroky uvedené vyššie dovtedy, pokým už
nebude možné vytlačiť žiadne ďalšie zábery.
Dotknite sa záberu so značkou znovu, aby ste
odstránili značku .
Obsah
This Image
Poznámky
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Ak fotoaparát nebolo možné pripojiť k tlačiarni, nastavte [USB Connect] v [Main Settings] na
[PictBridge].
• Neodpájajte kábel pre viacúčelový konektor, pokiaľ je indikátor
(PictBridge Connecting)
zobrazený na displeji.
128SK
Tlač vo fotozberni
Obsah
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými obrazovými súbormi môžete priniesť
do fotozberne. Pokiaľ fotozberňa podporuje tlač fotografií s súlade s DPOF, použitím
režimu prehrávania v ponuke MENU vopred priraďte značky
( Poradie tlače) na
zábery. Nebudete ich musieť opätovne vyberať pri tlači vo fotozberni.
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu.
Skopírujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (str. 113) a tú potom odneste do
fotozberne.
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ podporujú.
• Ak vaša fotozberňa neprijíma pamäťové karty „Memory Stick Duo“, skopírujte zábery, ktoré
chcete tlačiť na iné médium, ako napríklad disk CD-R, a to odneste do fotozberne.
• Na tento účel možno budete potrebovať adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne). Poraďte sa vo vašej fotozberni.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy skopírujte (zálohujte) na disk.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Ak chcete zakomponovať dátumy do záberov, poraďte sa s vašou fotozberňou.
Index
129SK
Riešenie problémov
Obsah
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 130 až 138.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 139.
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný
servis Sony.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Index
Pri oprave fotoaparátov s vnútornou pamäťou alebo funkciou hudobných súborov sa
môžu skontrolovať údaje vo fotoaparáte za účelom overenia a nápravy príznakov
poruchy. Spoločnosť Sony nebude žiadne z týchto údajov kopírovať ani ukladať.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
3 Inicializujte nastavenia (str. 101).
Vyhľadávanie
operácie
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu,
potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite
napájanie.
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Uistite sa, že je akumulátor otočený správne a zasúvajte ho dovnútra, kým sa neuzamkne
páčka uvoľnenia akumulátora.
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty
fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na LCD
displeji hlásenie.
• Ak so zapnutým fotoaparátom nepracujete po dobu asi dvoch minút, fotoaparát sa
automaticky vypne, aby sa zabránilo vybitiu akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
130SK
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Akumulátor sa nemôže nabíjať pomocou AC-LS5K/AC-LS5 AC Adaptora (predáva sa
osobitne). Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
Index
• Skontrolujte, či je vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
dostatok voľného miesta. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 77).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [1280×720] je možné zaznamenávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Pri použití iného záznamového média ako
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ nastavte veľkosť záberu pre videozáznamy na
[VGA].
• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 100).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Vyberte a znova vložte akumulátor a uistite sa, že je vložený správne.
• Teplota môže byť nevhodná pre nabíjanie. Pokúste sa nabiť akumulátor znova pri správnej
teplote nabíjania (10°C až 30°C).
• Bližšie informácie nájdete na str. 147.
Vyhľadávanie
operácie
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
Obsah
• Je to spôsobené používaním fotoaparátu v extrémne horúcom alebo studenom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 147). Vymeňte akumulátor za nový.
Funkcia Smile Shutter nefunguje.
• Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber.
• Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 100).
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje, keď sa na displeji zobrazí
.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
scén.
• Snímajte po stlačení tlačidla spúšte do polovice.
Snímanie trvá príliš dlho.
• Keď rýchlosť uzávierky klesne pod určitú hodnotu, napríklad pri snímaní záberov v tmavom
prostredí, fotoaparát automaticky obmedzí šum na záberoch. Táto funkcia sa nazýva redukcia
šumu pomalej uzávierky a pri jej použití trvá snímanie dlhšie.
• Používa sa funkcia Anti Blink (Zabránenie žmurknutiu). Keď je funkcia [Anti Blink]
nastavená na [Auto], nastavte ju na [Off] (str. 66).
131SK
Záber sa nedá zaostriť.
Nie je možné zvoliť funkciu Face Detection (Rozpoznanie tváre).
• Funkciu Face Detection (Rozpoznanie tváre) je možné zvoliť len vtedy, keď je režim
zaostrenia nastavený na [Multi AF] alebo režim merania nastavený na [Multi].
• Ak je aktivovaný režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, nemôžete zvoliť Face Detection
(Rozpoznanie tváre).
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Pri panoramatickom snímaní alebo v režime zaostrenia na krátku vzdialenosť nemôžete
používať optickú transfokáciu.
• Inteligentnú transfokáciu nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 93).
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť v týchto prípadoch:
– Snímate videozáznamy.
– Používa sa funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
Vyhľadávanie
operácie
Funkcia transfokácie nefunguje.
Obsah
• Objekt je príliš blízko. Pri snímaní sa uistite, že umiestnenie objektívu od objektu presahuje
najkratšiu vzdialenosť snímania (približne 1 cm (W)/50 cm (T) od objektívu pri inteligentnom
automatickom nastavení a v režime Easy (Jednoduché snímanie), alebo asi 8 cm (W)/50 cm
(T) od objektívu v ostatných režimoch záznamu). Alebo nastavte režim Close focus
(Zaostrenie na krátku vzdialenosť) a snímajte asi 1 až 20 cm od vzdialenosti definovanej
šírkou záberu (strana W).
• Pri snímaní statických záberov sa pri výbere scény zvolia režimy
(Landscape) alebo
(Twilight) alebo (Fireworks).
Blesk nefunguje.
Index
• Blesk nie je možné používať, keď:
– Snímate sekvenčné zábery (str. 47).
– Pri výbere scény sa zvolia režimy
(High Sensitivity) alebo (Twilight) alebo
(Fireworks).
– Snímate v režimoch panoramatického snímania, videozáznamu, zníženia rozmazania
z pohybu alebo v režime súmrak v rukách.
• Nastavte blesk na [On] (str. 43) v režime zaostrenia na blízku vzdialenosť, alebo ak výber
scény je nastavený na režimy
(Landscape), (Gourmet),
(Pet),
(Beach), (Snow),
(Underwater) alebo (Hi-Speed Shutter).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o
poruchu.
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Focus On) nepracuje.
• Pri výbere scény sa zvolia režimy
(Landscape) alebo (Twilight) alebo (Fireworks).
• Ak je zvolený režim zaostrenia na krátku vzdialenosť, vzdialenosť snímania je približne 1 až
20 cm.
• Režim Macro je nastavený na [Auto] pri snímaní v režimoch Sweep Panorama
(Panoramatické snímanie), Movies (Videozáznam), Anti Motion Blur (Zníženie rozmazania
z pohybu), Hand-held Twilight (Súmrak v rukách), Easy Mode (Jednoduché snímanie), alebo
ak je aktivovaná funkcia Smile Shutter (Snímanie úsmevu).
Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov.
• Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia. V režime
[Auto] môžete snímať aj vzdialený objekt.
132SK
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
Obsah
• Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo
uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 121).
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 53).
Farby záberu nie sú správne.
• Upravte [White Balance] (str. 55).
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja, aby sa
zvýšila zreteľnosť. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.
Oči objektu sú červené.
Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
Index
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 67).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Retušujte záber pomocou funkcie [Retouch] t [Red Eye Correction] v ponuke pre režim
prehrávania alebo ho upravte pomocou softvéru „PMB“.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
Vyhľadávanie
operácie
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky
blikajú.
• Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu.
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Snímanie záberov v slede nie je možné, keď je aktivovaná funkcia Smile Shutter (Snímanie
úsmevu).
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ sú plné. Vymažte nepotrebné
zábery (str. 77).
• Kapacita akumulátora je nízka. Vložte nabitý akumulátor.
Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
• Nastavte [Burst] na [Off] (str. 47).
• [Scene Recognition] je nastavené na [Advanced] (str. 61).
133SK
Prezeranie záberov
Vyhľadávanie
operácie
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 125).
• Niektoré zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané inými
fotoaparátmi nemusí byť možné prehrať. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View
(str. 82).
• Toto je spôsobené kopírovaním záberov z vášho počítača na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ bez použitia aplikácie „PMB“. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View
(str. 82).
Obsah
Nie je možné prehrávať zábery.
Dátum a čas sa nezobrazia.
Po spustení prehrávania je záber zobrazený nekvalitne.
• Táto situácia môže nastať dôsledkom spracovávania záberu. Nejde o poruchu.
Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• [Playback Display Settings] je nastavené na [Off].
• [Auto Orientation] je nastavené na [On] (str. 94).
Tlačidlá a ikony sa už nezobrazujú.
Index
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu
zmiznú. Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
• [Shooting Display Settings] a [Playback Display Settings] sú nastavené na [Off]. Dotknite sa
ľavej strany obrazovky LCD a ťahajte do prava (str. 70, 87).
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“ (str. 121, 122).
• Potvrďte správnosť nastavení hlasitosti a prezentácie (str. 75, 86).
• Prezentácia sa prehráva s [Continuous Playback]. Vyberte [Slideshow with music]
a prehrávajte.
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného videosignálu z
fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TV prijímači (str. 103).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 117, 118).
• Ak je kábel pre viacúčelový konektor pripojený ku konektoru USB, odpojte tento kábel
(str. 125).
• Ak je počas snímania videozáznamu fotoaparát prepojený s TV prijímačom, nasnímaný záber
sa nezobrazí na TV prijímači.
Vymazanie
Nie je možné vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 83).
134SK
Počítače
Počítač nerozpozná fotoaparát.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový adaptér
(predáva sa osobitne).
• Nastavte [USB Connect] na [Auto] alebo [Mass Storage] (str. 105).
• K prepojeniu počítača a fotoaparátu používajte kábel pre viacúčelový konektor.
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor od počítača aj od fotoaparátu, a opäť pevne pripojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a
myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného
zariadenia.
Vyhľadávanie
operácie
• Skontrolujte, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty „Memory Stick“
podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítacích/
zapisovacích zariadení pre pamäťové karty „Memory Stick“ od iných výrobcov ako Sony by sa
mali obrátiť na príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k
počítaču (str. 124, 125). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Obsah
Počítač so slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Nie je možné importovať zábery.
Index
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia cez USB (str. 124).
• Pri snímaní záberov s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou počítačom
nemusí byť možné zábery importovať do počítača. Snímajte s použitím pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (str. 109).
Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky.
• Realizujte pripojenia USB až po zapnutí počítača.
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
• Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Guide“ (str. 121).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“. Videozáznam naimportujte na pevný disk vášho počítača, potom ho prehrajte
z pevného disku (str. 124).
Po exportovaní záberov do počítača ich už nie je možné prezerať na fotoaparáte.
• Exportujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát rozpoznáva, napríklad „101MSDCF“ (str. 144).
• Pri použití iného softvéru než je „PMB“, nemusia byť informácie aktualizované správne, takže
zábery sa môžu sfarbiť do modra alebo sa nezobrazia správne iným spôsobom. Nejde o
poruchu.
• Ak sa zobrazia modré zábery, prezerajte ich v režime Folder View alebo ich pomocou
fotoaparátu vymažte.
• Prezeranie udalostí nie je k dispozícii v tomto fotoaparáte.
135SK
„Memory Stick Duo“
• Vložte ju správnym smerom.
Obsah
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vnútorná pamäť
Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Kopírujte na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou.
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäte.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie
operácie
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta a
obrazové súbory. Dáta, ktoré ste vymazali formátovaním nie je možné obnoviť.
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
Index
Tlač
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná s PictBridge“ spoločne s nasledujúcimi
položkami.
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na použitie tlačiarne.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý
bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov.
Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber
vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 121).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili dátum.
136SK
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné tlačiť zábery.
• Kábel pre viacúčelový konektor bol odpojený pred vypnutím indikátora
Connecting).
(PictBridge
Index
Tlač je zrušená.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Skontrolujte, či fotoaparát a tlačiareň sú správne prepojené pomocou kábla pre viacúčelový
konektor.
• Zapnite tlačiareň. Podrobnosti si pozrite v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia kompletne vytlačiť. Odpojte kábel
pre viacúčelový konektor a znovu ho pripojte. Ak stále nemôžete tlačiť vaše zábery, ešte raz
odpojte kábel pre viacúčelový konektor, vypnite tlačiareň a znovu ju zapnite, potom opäť
pripojte kábel.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané inými fotoaparátmi alebo zábery upravené počítačom sa nemusia dať
vytlačiť.
• V závislosti od použitej tlačiarne sa panoramatické zábery nemusia dať vytlačiť, alebo dôjde
k odrezaniu časti panoramatického záberu.
Vyhľadávanie
operácie
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so štandardom
PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa poraďte s výrobcom
tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 105).
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor a znovu ho pripojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybová správa, nazrite do návodu dodanom s tlačiarňou.
Obsah
Nie je možné nadviazať spojenie.
V indexovom režime nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte výrobcu
tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahuje údaje o zázname, dátum preto nie je možné vložiť. Nastavte [Date] na [Off]
a znovu vytlačte záber (str. 127).
Nie je možné vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Ak vymieňate papier v tlačiarni za papier s iným formátom po pripojení tlačiarne k
fotoaparátu, odpojte kábel pre viacúčelový konektor pripojený k tlačiarni a potom znovu
pripojte tlačiareň.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie buď na
fotoaparáte (str. 127) alebo na tlačiarni.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný formát.
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače. Dokončenie
procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
137SK
Dotykový panel
• Vykonajte [Calibration] (str. 108).
• [Housing] je nastavené na [On] (str. 104).
Obsah
Tlačidlá dotykového panela nie je možné správne alebo vôbec použiť.
Kresliace pero reaguje na nesprávnych miestach.
Iné
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred
ďalším použitím.
• Nejde o poruchu.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 116).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát s
vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
• Funkcia Area Setting (Nastavenie oblasti) je nastavená na iné miesto ako miesto, na ktorom
sa práve nachádzate. Zmeňte nastavenie pomocou
t
(Settings) t (Clock
Settings) t [Area Setting].
Index
Dátum alebo čas sú nesprávne.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
Vyhľadávanie
operácie
• Vykonajte [Calibration] (str. 108).
138SK
Obsah
Výstražné indikátory a
upozornenia
Samodiagnostické zobrazenie
• Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie.
C:13:ss
Index
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať údaje na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Skúste
znovu zapnúť a vypnúť fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Nastala chyba naformátovania vnútornej pamäte alebo bola vložená nenaformátovaná
pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 109).
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú
údaje poškodené. Vložte novú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
C:32:ss
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, pracuje funkcia vlastnej diagnostiky
fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu
vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných
postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu.
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na najbližší autorizovaný servis Sony.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 101) a potom znovu
zapnite fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Kapacita akumulátora je nízka. Okamžite nabite akumulátor. V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a typu akumulátora môže indikátor blikať, aj keď je zostatková kapacita
akumulátora ešte približne 5 až 10 minút.
For use with compatible battery only
• Vložený akumulátor nie je typ NP-BD1 (je súčasťou dodávky)/NP-FD1 (predáva sa osobitne).
System error
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
139SK
• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo nemusí byť možné
zaznamenávať videozáznamy. Nechajte fotoaparát na chladnom mieste, kým teplota neklesne.
Obsah
Camera overheating
Allow it to cool
Internal memory error
• Vypnite a opäť zapnite napájanie.
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 145).
• Kontakty pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sú znečistené.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je poškodená.
Vyhľadávanie
operácie
Reinsert the "Memory Stick"
"Memory Stick" type error
This "Memory Stick" may not record or play
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 145).
Error formatting internal memory
Error formatting "Memory Stick"
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 145).
• Znovu naformátujte médium (str. 109).
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej
zaznamenávanie.
Index
"Memory Stick" locked
Read only "Memory Stick"
• Fotoaparát nemôže zaznamenať alebo vymazať zábery na tejto pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“.
No images
• Vo vnútornej pamäti neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné
prehrať.
• Ak v tomto fotoaparáte nemôžete prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi,
prezerajte zábery v režime Folder View (str. 82).
No still images
• Vybratý priečinok alebo dátum neobsahujú súbor, ktorý je možné prehrávať cez prezentáciu.
File found which was not recognized
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci súbor, ktorý nie je možné prehrať na
fotoaparáte. Vymažte tento súbor na počítači a potom vymažte priečinok.
140SK
Folder error
Obsah
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ už existuje (napríklad: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte iný priečinok alebo
vytvorte nový (str. 110, 111).
Cannot create more folders
Empty folder contents
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok obsahujúci jeden alebo viac súborov. Vymažte všetky
súbory a potom vymažte priečinok.
Vyhľadávanie
operácie
• Priečinok s názvom začínajúcim na „999“ už existuje na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“. Ak je toto váš prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.
Folder protected
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.
Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
• Pokúsili ste sa vymazať priečinok, ktorý bol pomocou počítača určený len na čítanie.
Read only folder
File protected
Index
• Zvolili ste priečinok, ktorý na fotoaparáte nie je možné nastaviť ako záznamový priečinok.
Zvoľte iný priečinok (str. 111).
• Zrušte ochranu (str. 83).
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú nie je možné na fotoaparáte prehrávať.
Unable to detect face for retouch
• V závislosti od záberu nemusí byť možné záber retušovať.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže fotoaparát triasť. Použite blesk, zapnite funkciu pre
potlačenie rozmazaného obrazu alebo pripevnite fotoaparát na statív, aby sa zaistila pevná
pozícia fotoaparátu.
1280×720 (Fine) is not available
1280×720 (Standard) is not available
• Pre zaznamenávanie videozáznamov s veľkosťou záberu [1280×720] je kompatibilná len
pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“. Použite pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ alebo nastavte veľkosť záberu pre videozáznamy na [VGA].
141SK
• Pri použití [Multiple Images] je možné zvoliť až 100 súborov.
• Až 999 súborov je možné vybrať pri použití [All in Date Range] alebo [All in This Folder] pre
DPOF (Poradie tlače), ochranu alebo tlač.
• Značky
(Poradie tlače) môžete pridávať až do 999 súborov. Zrušte výber.
Processing…
• Tlačiareň ruší aktuálnu úlohu. Nemôžete tlačiť, kým sa úloha neskončí. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
• Vymažte hudobný súbor alebo ho nahraďte normálnym hudobným súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music] a potom prevezmite nové hudobné súbory.
Error Formatting Music
• Vykonajte príkaz [Format Music].
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie a úpravy nie je možné vykonať na obrazových súboroch,
ktoré boli spracované počítačom alebo zaznamenané inými fotoaparátmi.
Index
Operation cannot be executed
in unsupported files
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Error Playing Music
Vyhľadávanie
operácie
• Pravdepodobne ešte nebol dokončený prenos dát do tlačiarne. Neodpájajte kábel pre
viacúčelový konektor.
Obsah
Maximum number of
images already selected
Recovering Image Database File…
• Fotoaparát obnoví údaje o dátume a iné údaje v prípadoch, keď sa zábery vymažú na počítači
atď.
• Počet záberov prekračuje objem dát, pre ktorý fotoaparát dokáže spravovať dátumy v
databázovom súbore. Vymažte zábery z Date View (Zobrazenie dátumov).
Image Database File error
Cannot recover
• Naimportujte všetky zábery do počítača pomocou „PMB“ a naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ alebo vnútornú pamäť (str. 109).
Keď nie je možné importovať všetky zábery do počítača pomocou aplikácie „PMB“,
importujte všetky zábery do počítača bez použitia aplikácie „PMB“ (str. 124).
Ak chcete zábery znova zobraziť pomocou fotoaparátu, exportujte importované zábery do
fotoaparátu pomocou aplikácie „PMB“.
Recording function unavailable
due to high internal temperature
• Teplota fotoaparátu stúpla. Zaznamenávanie záberov nebude možné, kým teplota neklesne.
142SK
• Zaznamenávanie sa zastavilo z dôvodu zvýšenia teploty počas zaznamenávania
videozáznamu. Počkajte, kým teplota neklesne.
Vyhľadávanie
operácie
• Keď zaznamenávate videozáznamy dlhý čas, teplota fotoaparátu stúpne. V takomto prípade
zastavte zaznamenávanie videozáznamov.
Obsah
Recording has stopped due to
increased camera temperature
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
143SK
Obrazové súbory nasnímané fotoaparátom sú na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo vo
vnútornej pamäti zoskupené do priečinkov.
Obsah
Cieľové priečinky pre ukladanie
záberov a názvy súborov
Príklad: Prezeranie priečinkov v systéme
Windows Vista
Vyhľadávanie
operácie
APriečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie vytvárania
priečinkov.
BPriečinok obsahujúci súbory statických záberov
nasnímaných fotoaparátom.
CPriečinok obsahujúci súbory videozáznamov
nasnímaných fotoaparátom.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
Poznámky
• Do priečinkov „100MSDCF“ alebo „100MNV01“ nie je možné zaznamenať žiadne zábery.
Zábery v týchto priečinkoch slúžia len na prezeranie.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do priečinku „MISC“.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy nasledujúcim spôsobom:
– Súbory statických záberov: DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov
1280×720: M4H0ssss.MP4
VGA: M4V0ssss.MP4
– Indexové obrazové súbory, ktoré sa zaznamenajú pri snímaní videozáznamov
1280×720: M4H0ssss.THM
VGA: M4V0ssss.THM
Políčka ssss reprezentujú akékoľvek číslo z intervalu 0001 až 9999. Numerické časti názvu
súboru videozáznamu nasnímaného v režime videozáznamu a príslušného indexového
obrazového súboru sú totožné.
144SK
„Memory Stick Duo“
Snímanie/Prehrávanie
a*1
Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Vyhľadávanie
operácie
Typ pamäťovej karty „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate)
Obsah
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je kompaktné a prenosné IC záznamové médium.
V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, ktoré je
možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých
operácií pamäťových kariet „Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
*1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania.
*2 Pamäťové karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia ochrany autorských práv
pracujúca na základe šifrovacej (kryptovacej) technológie. Fotoaparát neumožňuje vykonávať
snímanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.
*3 Je možné nahrávať videozáznamy s veľkosťou záberu [1280×720].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný dátový prenos. Vykonáva identický 4-bitový
paralelný dátový prenos ako pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“.
Poznámky
Pokračovanie r
Index
• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ sa
používa ako skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick Duo“ naformátovaných pomocou počítača nie je
zaručené, že budú s fotoaparátom fungovať.
• Rýchlosť načítavania či zapisovania údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ a použitého vybavenia.
• Počas načítavania alebo zapisovania údajov pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte príliš na pero.
• Na pamäťové karty „Memory Stick Duo“ ani na adaptér pamäťových kariet „Memory Stick
Duo“ nelepte žiadne nálepky.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ počas premiestňovania alebo skladovania vkladajte do
dodaného puzdra.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte spadnúť, neohýnajte ju ani ju nevystavujte
nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ nesmie navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu pre pamäťové karty „Memory Stick Duo“ nevkladajte iný predmet ako pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Takéto konanie by mohlo spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu
145SK
• Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný s pamäťovými kartami „Memory Stick PRO Duo“
s kapacitou až do 16 GB.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ (predáva sa osobitne)
Vyhľadávanie
operácie
• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s
pamäťovými kartami „Memory Stick“, vložte túto pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do
adaptéra pamäťových kariet „Memory Stick Duo“. Keď vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do zariadenia kompatibilného s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez adaptéra
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ do adaptéra pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“ sa presvedčte, že pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je vložená správnym smerom
a že je celá zasunutá. Nesprávne zasunutie karty môže spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ vloženej do adaptéra pamäťových kariet
„Memory Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s pamäťovými kartami „Memory Stick“ dbajte
na to, aby ste vložili adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť zariadenie.
• Nevkladajte adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ do zariadenia kompatibilného
s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Mohlo by dôjsť k poruche zariadenia.
Obsah
Informácie o používaní adaptéra pamäťových kariet „Memory
Stick Duo“ (predáva sa osobitne)
Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (predáva sa osobitne)
Index
• Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Micro“ do adaptéra pamäťových kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte
pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra pamäťových kariet „M2“ s
veľkosťou Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
146SK
Akumulátor
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo tohto
rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť úplne.
Obsah
Informácie o nabíjaní akumulátora
Efektívne používanie akumulátora
Index
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
Na zachovanie funkcie akumulátora ho počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite a
potom úplne vybite vo fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie (strana 74) až
do vypnutia napájania.
• Na prenášanie a skladovanie akumulátora vždy používajte dodané puzdro na akumulátor.
Zabránite tým prípadnému znečisteniu či skratovaniu vodivých kontaktov.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Uskladnenie akumulátora
Vyhľadávanie
operácie
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. To znamená, že na
chladných miestach je prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo najdlhšiu výdrž akumulátora
odporúčame nasledujúce:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne pred tým, ako začnete snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie pri častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný
čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne horúcich miestach, napríklad, v aute alebo na priamom
slnku.
Informácie o životnosti akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním
znižuje. Ak sa čas použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazne skráti, je pravdepodobne
potrebné akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• Akumulátor NP-BD1 (je súčasťou dodávky) sa môže použiť len pre modely Cyber-shot
kompatibilné s typom D. Nie je možné využiť ho v modeloch Cyber-shot, ktoré sú kompatibilné s
typom akumulátora T a inými typmi akumulátorov.
• Ak používate akumulátor NP-FD1 (predáva sa osobitne), za indikátorom stavu akumulátora sa
zobrazujú aj minúty (
60 Min).
147SK
Nabíjačka akumulátora
Obsah
Vyhľadávanie
operácie
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať výlučne typy akumulátorov D,
T, R a E (a žiadne iné typy). Akumulátory iných typov by mohli vytiecť, prehriať sa alebo
vybuchnúť, ak sa ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým nebezpečenstvu zranenia elektrickým
prúdom a popálenia.
• S týmto fotoaparátom je kompatibilný akumulátor typu D. Akumulátor, ktorý sa dodáva so
zariadením je typ NP-BD1 (typ D).
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,
životnosť akumulátorových článkov sa môže skrátiť.
• Keď bliká kontrolka CHARGE, vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho naspäť do nabíjačky
tak, aby bolo počuť cvaknutie. Ak kontrolka CHARGE znovu bliká, môže to znamenať chybu
akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili iný ako špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte,
či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak je akumulátor špecifikovaného typu, vyberte
akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne. Ak
nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v akumulátore.
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
148SK
Inteligentný Pantilter
Obsah
Inteligentný Pantilter (predáva sa osobitne) vám umožňuje snímať zábery tak, že
ponecháte na fotoaparát aby detekoval ľudské tváre.
Detailnejšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s inteligentným
pantilterom.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
149SK
Index
E
AF Illuminator ................................................................91
Easy Mode
Snímanie ......................................................................39
Anti Motion Blur ...........................................................28
EV...........................................................................................53
Area Setting ....................................................................115
Exposure data ..................................................................88
Auto Orientation ...........................................................94
Expozícia ............................................................................53
B
F
Beach ....................................................................................30
Face Detection ................................................................63
Beep.......................................................................................97
File Number ....................................................................114
Blink Alert .........................................................................96
Fireworks ............................................................................31
Bodové meranie .............................................................60
Flash ................................................................................43, 44
Burst ......................................................................................47
Focus .....................................................................................58
Format ................................................................................109
C
Format Music .................................................................107
Calendar ..............................................................................72
G
Center AF ..........................................................................58
Gourmet ..............................................................................30
Change REC.Folder ..................................................111
Grid Line ............................................................................92
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a
názvy súborov .........................................................144
H
Clock Settings ................................................................116
Hand-held Twilight ......................................................29
Close Focus On ...............................................................52
HD(1080i) ........................................................................102
COMPONENT .............................................................102
High Sensitivity...............................................................30
Copy ....................................................................................113
Hi-Speed Shutter ...........................................................31
Create REC.Folder ....................................................110
Housing .............................................................................104
D
I
Date & Time Setting..................................................116
Image Index ......................................................................73
Dátum.................................................................................128
Image index settings.....................................................89
Delete ...................................................................................77
Image Size ..........................................................................49
Delete REC.Folder ....................................................112
Initialize.............................................................................101
Demo Mode ....................................................................100
Inteligentná transfokácia ..........................................93
Digital Zoom ....................................................................93
Inteligentný Pantilter ................................................149
Display Burst Group ...................................................81
Intelligent Auto Adjustment ..................................23
dočasne otočené zobrazenie ....................................37
ISO .........................................................................................54
Index
Calibration .......................................................................108
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Prezeranie ...................................................................71
Anti Blink ..........................................................................66
Vyhľadávanie
operácie
Akumulátor.....................................................................147
Obsah
A
Dotykový panel ..............................................................19
Download Music ..........................................................106
L
DPOF ...................................................................................84
Landscape ..........................................................................30
DRO ......................................................................................65
Language Setting ...........................................................99
LCD Brightness ..............................................................98
150SK
M
Prehrávanie
Statické zábery .........................................................33
Mass Storage ..................................................................105
Videozáznam ............................................................38
„Memory Stick Duo“ ................................................145
Presná digitálna transfokácia ..................................93
Meranie s viacerými modelmi ................................60
Priečinok
Metering Mode ...............................................................60
Vymazanie ................................................................112
Movie Mode
Vytvorenie ................................................................110
Výber .............................................................................90
Snímanie ......................................................................26
Zmena .........................................................................111
Movie shooting mode ..................................................40
Print ...............................................................................84, 127
MTP .....................................................................................105
Pripojenie
Multi AF .............................................................................58
Počítač .........................................................................124
Multikonektor ................................................117, 124, 127
Tlačiareň ....................................................................127
TV prijímač ..............................................................117
Prípona...............................................................................144
N
Program Auto ..................................................................27
Nabíjačka akumulátora ............................................148
Protect ..................................................................................83
Názvy jednotlivých častí ............................................16
PTP.......................................................................................105
NTSC ..................................................................................103
R
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Music Transfer ..............................................................121
Názvy súborov ...............................................................144
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie ...................................................................38
Obsah
Macro ....................................................................................52
REC Mode ........................................................................22
Red Eye Correction .....................................................80
Obrazovka MENU .................................................11, 13
Red Eye Reduction ......................................................67
Operačný systém (OS) .............................................120
Retouch ...............................................................................80
Optická transfokácia..............................................32, 93
Riešenie problémov ...................................................130
Index
O
Rotate ...................................................................................85
P
Paint.......................................................................................79
S
PAL .....................................................................................103
Samodiagnostické zobrazenie ..............................139
Pamäť vybraných tvárí ................................................64
Scene Recog. Guide .....................................................95
Pet ...........................................................................................30
Scene Recognition ........................................................61
PictBridge.................................................................105, 127
Scene Selection ...............................................................30
Pixel .......................................................................................51
SD .........................................................................................102
Playback Display Settings.........................................87
Select Folder .....................................................................90
Playback Zoom ...............................................................35
Self-Timer ....................................................................45, 46
PMB.....................................................................................121
Settings.................................................................................14
Počítač ................................................................................120
Shooting Direction........................................................48
Importovanie záberov ...............................124, 125
Shooting Display Settings .........................................70
Odporúčané prostredie .....................................120
Slideshow ............................................................................74
Počítač Macintosh ................................................120
Slow Synchro ....................................................................43
Počítač s operačným systémom
Windows ....................................................................120
Smile Shutter ....................................................................41
Počítač Macintosh .......................................................120
Statické zábery .........................................................23
Počítač s operačným systémom Windows .....120
Videozáznamy ..........................................................26
Snímanie
Snow ......................................................................................30
Soft Snap.............................................................................30
151SK
Softvér ................................................................................121
Spot AF ...............................................................................58
Stredovo vážené meranie ..........................................60
Sweep Panorama............................................................24
Obsah
SteadyShot .........................................................................68
T
Trimming ............................................................................80
TV prijímač .....................................................................117
Twilight ................................................................................30
Twilight Portrait .............................................................30
Vyhľadávanie
operácie
Transfokácia .....................................................................32
U
Underwater White Balance .....................................57
Unsharp masking ...........................................................80
USB Connect .................................................................105
V
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Underwater .......................................................................31
VGA......................................................................................49
Video Out ........................................................................103
Vnútorná pamäť .............................................................21
Volume Settings .............................................................86
Index
View Mode ........................................................................82
Výstražné indikátory a upozornenia ................139
W
White Balance .................................................................55
Wide Zoom (Široké priblíženie) ..........................36
Z
Zameriavací rámček AF zóny ................................58
Značka poradia tlače .................................................129
152SK
Poznámky k licencii
Vyhľadávanie
MENU/Nastavenia
Index
Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahujú GNU GPL/LGPL
Vyhľadávanie
operácie
TENTO VÝROBOK JE REGISTROVANÝ PODĽA MPEG-4 VISUAL LICENCIE Z
PORTFOLIA PATENTOV PRE SPOTREBITEĽOV K OSOBNÉMU A
NEKOMERČNÉMU POUŽITIU NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V ZHODE SO ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
A/ALEBO
(ii)DEKÓDOVANIE VIDEA VO FORMÁTE MPEG-4, KTORÉ BOLO
KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ A
NEKOMERČNÚ ČINNOSŤ A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ LICENCIU SPOLOČNOSTI MPEG LA NA
POSKYTOVANIE VIDEA VO FORMÁTE MPEG-4.
LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI JU NIE JE MOŽNÉ PREDPOKLADAŤ NA
AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE
INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA PROPAGAČNÉHO, VNÚTORNÉHO A
KOMERČNÉHO POUŽITIA A LICENCOVANIA JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD
SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC. VIĎ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Obsah
Vo fotoaparáte sú k dispozícii softvéry „C Library“, „Expat“ a „zlib“. Tieto softvéry
poskytujeme na základe licenčných dohôd, ktoré sa uzatvárajú s vlastníkmi autorských
práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto softvéry sme povinní
informovať vás o nasledujúcom. Prečítajte si prosím nasledujúce oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“,
„pcre“ a „libjpeg“ softvérov.
Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako
„LGPL“).
Upovedomí vás to o tom, že máte právo pristupovať, upravovať a prerozdeliť zdrojový
kód pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej stránke. Môžete ho prevziať na nasledujúcej adrese
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme radi, ak nás nebudete kontaktovať, pokiaľ ide o obsah zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie „GPL“ a „LGPL“ softvérov (v anglickom jazyku).
Na prezeranie súboru PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak nie je nainštalovaný
vo vašom počítači, môžete ho prevziať z webovej stránky Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Informácie o licencii pre softvér „Music Transfer“ na disku CDROM (je súčasťou dodávky)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
153SK
Download PDF

advertising