Sony | NW-A806 | Sony NW-A806 Návod na použitie

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
NW-A805 / A806 / A808
Slovensky
Dôležité informácie o softvéri
S týmto produktom sa ako príslušenstvo dodáva softvér, ktorého používanie je priamo alebo
nepriamo povolené spoločnosťou Sony Corporation (ďalej Sony) prostredníctvom externých
spoločností. Pozorne si tieto dôležité informácie o softvéri prečítajte.
Informácie o softvéri týkajúce sa GNU GPL/LGPL
S týmto produktom sa ako príslušenstvo dodáva softvér (pozri “Obsah balíka”), ktorý je
subjektom nasledovných ustanovení GNU General Public License (Všeobecná licencia) (ďalej
GPL) alebo GNU Lesser General Public License (Užšia všeobecná licencia) (ďalej LGPL).
Užívateľovi sa udeľuje právo obdržať, modifikovať a redistribuovať zdrojový kód softvéru v súlade
s ustanoveniami GPL/LGPL.
Ďalšie informácie a plné znenie GPL a LGPL získate na nasledovnej web-stránke.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony poskytuje tieto zdrojové kódy na nasledovnej web-stránke. Zdrojové kódy
získate na nasledovnej web-stránke.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Nevyžadujte priamo obsah zdrojových kódov.
Obsah balíka”
busybox
glibc
ncurses
dosfstools
lrzsz
procps
e2fsprogs
gcc
linux-kernel mtd-utils
sysvinit
u-boot
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3-100-430-11(2)
Slovensky
Upozornenie pre spotrebiteľov
Otázky? Podpora? Navštívte naše podporné web-stránky na adrese:
http://support.sony-europe.com/DNA
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3-196-243-21(1)
O návode
Návod na použitie prehrávača je uvedený v tomto “Prehľade pre rýchle uvedenie do
prevádzky”, “Návode na použitie” (súbor PDF) a v Pomocníkovi SonicStage a Image
Converter (súčasť jednotlivých softvérov).
 Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky: Sú v ňom opísané základné funkcie
prehrávača, ako je import, prenos a prehrávanie audio, video a obrazových
(fotografie) súborov.
 Návod na použitie: Sú v ňom opísané všetky funkcie prehrávača a uvedené sú v ňom
tiež informácie o riešení problémov.
 Pomocník (Help) SonicStage: Popisuje spôsob používania softvéru SonicStage za
účelom prehrávania audio súborov.
 Pomocník (Help) softvéru Image Converter: Popisuje spôsob používania softvéru
Image Converter za účelom prehrávania video a obrazových súborov.
Ako sa dozvedieť o ďalších funkciách prehrávača
 Pozri Návod na použitie (Operation Guide) (súbor PDF). Zobrazenie návodu na
použitie;
 Po dokončení inštalácie nasledovným postupom  str. 9, kliknite na [Start] –
[All Programs] – [SonicStage] – [NW-A800 Series Operation Guide].
 Vo vašom PC musí byť nainštalovaná verzia softvéru Adobe Acrobat Reader 5.0
alebo novšia.
Softvér Adobe Reader je možné stiahnuť z internetu zadarmo.
Obsah
Úvod ............................................................................ 6
Začíname ..................................................................... 7
Dodávané príslušenstvo .................................................................................................... 7
Nabíjanie akumulátora........................................................................................................ 8
Zapnutie/vypnutie prehrávača...................................................................................... 8
Inštalácia softvéru .................................................................................................................. 9
Používanie aplikácie WALKMAN Launcher............. 11
Import hudby ............................................................ 12
Prenos hudby ............................................................ 14
Prehrávanie hudby ................................................... 16
Prenos video/obrazových súborov ......................... 18
Prehrávanie video/obrazových súborov ................ 22
Časti a ovládacie prvky ............................................ 24
Menu Home ............................................................... 26
Často kladené otázky ............................................... 28
3
Informácia pre spotrebiteľov v krajinách
s platnými Smernicami EU
V zmysle Smernice EU týkajúcej sa bezpečnosti
produktov, EMC a R&TTE je výrobcom tohto
produktu spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Autorizovaným
predstaviteľom je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy
poskytnuté v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Upozornenie pre užívateľov
 Zaznamenané skladby je možné používať len
pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je
podmienená súhlasom vlastníkov autorských
práv skladieb.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť
záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie
dát, zapríčinených problémami so zariadením
alebo PC.
 Možnosť zobrazovania jazykov v dodávanom
softvéri závisí od nainštalovaného OS
v PC. Skontrolujte, či je nainštalovaný OS
kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete
softvér používať.
 Nezaručujeme správne zobrazovanie
všetkých jazykov v dodávanom softvéri.
 Znaky vytvorené užívateľom a niektoré
špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
 V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji
zariadenia zobraziť správne. Je to spôsobené:
 Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
 Prehrávač nepracuje štandardne.
 Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo
znakmi, ktoré toto zariadenie nepodporuje.
Statická elektrina ľudského tela
V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že prehrávač
nebude fungovať z dôvodu silného náboja statickej
elektriny v ľudskom tele. Ak k tomu dôjde, na pol
minúty až minútu odložte prehrávač. Prehrávač by
mal potom opäť fungovať normálne.
4
Ukážky súborov
V prehrávači sú predinštalované ukážky audio,
video a obrazových súborov.
Ak chcete odstrániť ukážky audio súborov,
použite softvér SonicStage a ukážky video alebo
obrazových súborov, použite softvér Image
Converter alebo Windows Explorer.
Odstránené ukážky súborov nie je možné obnoviť.
Neposkytujeme náhradné súbory.
Autorské práva
 SonicStage a logo SonicStage sú obchodné
značky alebo ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
 OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus,
ATRAC Advanced Lossless (bezstratový
ATRAC) a ich logá sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista
a Windows Media sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
je obchodná značka spoločnosti

Sony Corporation.
 Adobe a Adobe Reader sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a/alebo ostatných
krajinách.
 Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
 IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti
International Business Machines Corporation.
 Macintosh je obchodná značka spoločnosti
Apple Inc.
 QuickTime je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Apple Inc. v USA a/alebo
ostatných krajinách.
 Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
 Softvér čiastočne čerpá z pracovných výsledkov
nezávislej skupiny Independent JPEG Group.
 Všetky ochranné známky a obchodné značky
sú obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto
návode nie sú označenia TM a ® vždy uvádzané.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie v tomto produkte
sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft
zakázané.
Program © 2007 Sony Corporation
Documentation ©2007 Sony Corporation
5
Úvod
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením zariadenia NW-A805/A806/A808.
Pred používaním prehrávača importujte audio, video a obrazové súbory do vášho PC
pomocou dodávaného softvéru (SonicStage, Image Converter) a následne ich preneste
do prehrávača.
Po prenose súborov do prehrávača vám už nič nebráni si ich vychutnávať kdekoľvek bude
chcieť.
Z dodávaného CD-ROM disku musíte do vášho PC nainštalovať potrebný softvér.
Začíname
( str. 7)
Import súborov
Skladby
( str. 12)
Prenos súborov
Skladby
Video/obrazové súbory
( str. 14)
( str. 18)
Prehrávanie
súborov
Skladby
Video/obrazové súbory
6
( str. 16)
( str. 22)
Začíname
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte, či ste dostali nasledovné
príslušenstvo:
 Slúchadlá (1)
 Predlžovací kábel pre slúchadlá (1)
 Násadky do uší (veľkosť S, L) (1)
 USB kábel*1 (1)
 Držiak (1)
Použite na pripojenie prehrávača
k voliteľnej kolíske atď.
*3 Prehrávač používajte s dodávaným softvérom
Image Converter (ver. 3.0 alebo novšia).
Softvér je v tomto návode označovaný ako
“Image Converter”.
Ako správne pripevniť násadky do uší
Ak násadky nepasujú do vašich uší, nemusí
byť kvalitne počuť nízke tóny. Na to aby ste
si mohli vychutnať lepšiu kvalitu zvuku
nastavte násadky tak, aby správne pasovali
do vašich uší alebo ich zatlačte do uší tak,
aby vám pohodlne sadli do uší. Od výroby
sú založené násadky veľkosti M. Ak tieto
násadky nepasujú do vašich uší, vyskúšajte
jednu z dodávaných veľkostí S alebo L.
 CD-ROM disk*2 (1)
 Softvér SonicStage
 Softvér Image Converter*3
 Návod na použitie (súbor PDF)
 Prehľad pre rýchle uvedenie do
prevádzky (tento návod) (1)
*1 Nepoužívajte iný než dodávaný alebo
odporúčaný USB kábel.
*2 Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte
prehrávať v audio CD prehrávači.
7
Začíname (pokračovanie)
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor prehrávača sa nabíja počas jeho
pripojenia k zapnutému PC alebo voliteľnému
AC adaptéru.
Ak indikátor stavu akumulátora na displeji
zobrazuje
, nabíjanie je dokončené. Pri prvom
používaní prehrávača, alebo ak ste prehrávač dlhší
čas nepoužívali, akumulátor maximálne nabite,
kým sa na displeji nezobrazuje
. Nabíjanie
úplne vybitého akumulátora trvá cca 3 hodiny.
Do 
Zapnutie/vypnutie prehrávača
Zapnutie prehrávača
Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.
Vypnutie prehrávača
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF ( str. 25), prehrávač sa prepne
do pohotovostného režimu a displej sa za účelom úspory akumulátora vypne. Ak stlačíte
akékoľvek tlačidlo v pohotovostnom režime, zobrazí sa zobrazenie Now Playing a prehrávač
je pripravený na prevádzku. Ak však pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač
sa automaticky vypne. Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo, keď je prehrávač vypnutý, najskôr
sa zobrazí úvodné zobrazenie a až potom sa zobrazí zobrazenie Now Playing.
8
Inštalácia softvéru
Na prehrávanie audio súborov používajte softvér SonicStage. Na prehrávanie video
a obrazových súborov používajte softvér Image Converter.
Softvér a Návod na použitie (súbor PDF) pre prehrávač nainštalujte podľa nasledovných
pokynov.
Ak softvér SonicStage bol už nainštalovaný, dôjde k jeho preinštalovaniu. Všetky funkcie
a súbory z predchádzajúcej inštalácie sa uchovajú. Odporúčame dáta zálohovať pomocou
softvéru SonicStage.
Ak je už nainštalovaný softvér Image Converter 2 alebo Image Converter 2 Plus, prípadne
ak chcete preinštalovať Image Converter 3, najskôr pôvodné verzie odinštalujte, až potom
nainštalujte najnovšiu verziu z dodávaného CD-ROM disku. Prehrávač používajte len
so softvérom Image Converter 3 alebo novšou verziou.
1
2
Zapnite PC a počkajte na spustenie OS Windows.
Prihláste sa ako “Administrator” (správca).
Ukončite prácu so všetkými softvérovými aplikáciami.
Uistite sa, že ste deaktivovali všetky antivírusové systémy, ktoré môžu zaťažovať CPU.
Pokračovanie 
9
Začíname (pokračovanie)
3
4
Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou a zobrazí sa hlavné Menu.
Nainštalujte softvér a Návod na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
Kliknite na [Install Software] v Main Menu a zvoľte softvér, ktorý chcete inštalovať.
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Čítajte pozorne.
Inštalácia môže trvať 20 až 30 minút, závisí to od vášho PC. Ak je to potrebné,
po inštalácii reštartujte PC.
Inštalácia Návodu na použitie (Operation Guide) (súbor PDF)
Kliknite na [Install Hardware Operation Guide (PDF)] a postupujte podľa
zobrazovaných pokynov.
Ak je inštalácia neúspešná, navštívte nasledovné web-stránky:
Spotrebitelia v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebitelia v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Spotrebitelia v ostatných krajinách: http://www.css.ap.sony.com
Spotrebitelia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Ak sa problém nepodarilo neodstrániť:
Kontaktujte vášho predajcu Sony.
10
Používanie aplikácie WALKMAN Launcher
Po nainštalovaní softvéru z dodávaného CD-ROM disku do PC sa vždy po pripojení
prehrávača k PC aktivuje WALKMAN Launcher. Príslušnú aplikáciu môžete spustiť
pomocou aplikácie WALKMAN Launcher. Navyše môžete vždy pri pripojení na Internet
zobraziť web-stránku so službou sťahovania video súborov.



*
 Spustí sa SonicStage. Kliknite sem, ak chcete importovať audio súbory do PC
( str. 12), alebo prenášať audio súbory do prehrávača ( str. 14).
 Spustí sa Image Converter. Kliknite sem, ak chcete prenášať obrazové súbory
do prehrávača ( str. 18).
 Spustí sa Image Converter. Kliknite sem, ak chcete prenášať video súbory
do prehrávača ( str. 18).
* Zobrazí sa web-stránka so službou sťahovania video súborov. Podrobnosti o postupe
sú uvedené v zobrazovaných pokynoch.
* V závislosti od danej krajiny nemusí byť toto tlačidlo a funkcia funkčné.
11
Import hudby
Pomocou softvéru SonicStage importujte do vášho PC audio súbory.
V tejto kapitole sú opísané metódy importu skladieb z CD disku.
3
4
12
Podrobnosti pozri v Pomocníkovi SonicStage
1
Dvakrát kliknite na ikonu
na pracovnej ploche, čím spustíte
WALKMAN Launcher a kliknite na [Music].
Spustí sa SonicStage. Pri prvom spustení SonicStage sa zobrazí úvodné nastavovacie
okno. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
SonicStage tiež môžete spustiť priamo z Menu [Start].
2
Do CD-ROM mechanicky vášho PC vložte audio CD disk, z ktorého chcete
importovať skladby.
Ak máte pripojenie na Internet, môžete získať tiež informácie o CD disku
(názov skladby alebo meno interpreta atď.).
3
Kurzorom myši prejdite v hornej časti obrazovky na tlačidlo
[Music Source] a kliknite na [Import a CD].
Zobrazí sa okno importu a zoznam skladieb na CD disku.
4
V pravej časti okna kliknite na tlačidlo
.
Spustí sa import audio súborov.
 Rada
 Softvér SonicStage tiež ponúka nasledovné funkcie.
 Import audio súborov stiahnutých z internetu a audio súborov uložených vo vašom PC
(napr. súbory formátu MP3, WMA*, ATRAC alebo AAC*).
* Audio súbory formátu WMA/AAC chránené proti nedovolenému kopírovaniu nie je možné
v tomto prehrávači prehrať.
 Import len zvolených audio súborov z CD disku.
 Zmenu formátov a prenosovej rýchlosti audio súborov.
Poznámka
 Keď používate SonicStage (nahrávanie CD diskov, import audio súborov alebo prenos súborov
do prehrávača) a PC sa prepne do pohotovostného režimu/režimu spánku/dlhodobého spánku,
súbory sa môžu stratiť a SonicStage sa nemusí správne obnoviť.
13
Prenos hudby
Pripojte prehrávač k PC a preneste audio súbory do prehrávača.
Na prenášanie skladieb (audio súborov) do prehrávača používajte výhradne softvér
SonicStage. Audio súbory prenesené do prehrávača pomocou Windows Explorer nie je
možné prehrávačom prehrávať.
4
3
5
Do 
USB kábel
(dodávaný)
14
Podrobnosti pozri v Pomocníkovi SonicStage
1
2
3
4
5
Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením
prepojenia sa spustí WALKMAN Launcher.
nahor. Po vykonaní
Kliknite na [Music].
Spustí sa SonicStage. SonicStage tiež môžete spustiť priamo z Menu [Start].
Kurzorom myši prejdite na [Transfer] a zo zoznamu cieľových umiestnení
zvoľte [ATRAC Audio Device].
Zvoľte audio súbor(y) alebo album(y), ktorý(é) chcete preniesť.
Kliknutím na
spustite prenos.
Po prenose sa prenesené skladby alebo albumy zobrazia na pravej strane okna.
.
Prenos zastavíte kliknutím na
Poznámky
 Počas prenosu súborov neodpájajte USB kábel.
 Prehrávač nenechávajte dlhší čas pripojený k notebookom napájaným z akumulátora. Prehrávač
môže vybíjať akumulátor notebooku.
 Rady
 Ak v SonicStage zaregistrujete obal, po prenesení audio súboru do prehrávača môžete takýto
obal v prehrávači zobraziť. Podrobnosti o registrovaní obalu pozri v pomocníkovi SonicStage
Help.
 Môžete tiež vytvoriť a preniesť Playlisty, ktoré obsahujú vaše obľúbené skladby. V režime
zobrazenia softvéru SonicStage zvoľte Playlist, ktorý chcete preniesť.
15
Prehrávanie hudby
Skladby prenesené zo SonicStage sa v prehrávači ukladajú do knižnice Music Library.
Skladby môžete vyhľadávať podľa názvov albumov, interpretov a žánra a potom ich prehrať.
Táto časť popisuje spôsob vyhľadania skladby podľa názvu albumu a jej následné prehranie.
5-smerové tlačidlo
Music Library
(Hudobná knižnica)
1
2
Tlačidlo BACK/
HOME
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte (Music Library)
a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.
3
Stláčaním tlačidla /// zvoľte “Album” a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zoznam albumov.
Ak stlačíte tlačidlo /, kurzor sa posunie doľava alebo doprava
v indexovom zobrazení v hornej časti zobrazenia.
16
Zobrazenie zoznamu
4
Stláčaním tlačidla /// zvoľte album a stlačením tlačidla  voľbu
potvrďte.
Zobrazí sa zoznam skladieb pre zvolený album.
Po stláčaní / roluje zoznam položiek nahor/nadol - po jednej stránke.
5
Stláčaním tlačidla /// zvoľte skladbu a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zobrazenie Now Playing. Spustí sa prehrávanie zvolenej
skladby a prehrávanie potom pokračuje ďalšími skladbami.
Stlačením / prepnete na začiatok predošlej, nasledovnej alebo
práve prehrávanej skladby. Zatlačením a pridržaním /
vykonáte zrýchlený posuv vpred/vzad. Stlačením tlačidla 
v zobrazení Now Playing pozastavíte prehrávanie.
 Rady
Zobrazenie Now Playing
 Stlačením  zobrazíte kurzor a v položkách ho posúvate nahor/nadol
stláčaním /. Ak kurzorom zvolíte žáner, názov albumu alebo iné charakteristické vlastnosti,
stlačením  zobrazíte zoznam skladieb z práve prehrávaného albumu alebo zoznam
interpretov zodpovedajúcich žánru práve prehrávanej skladby.
 Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Playing Music”
(Prehrávanie hudby) alebo “Setting the Music” (Nastavenie hudby) v Návode na použitie
(Operation Guide) (súbor PDF).
 Opakované alebo náhodné prehrávanie skladieb.
 Zoskupenie obľúbených skladieb pomocou záložky (Bookmark) a ich prehrávanie.
 Nastavenie kvality zvuku.
 Zmenu formátu zobrazenia zoznamu albumov.
 Ak chcete z prehrávača odstrániť skladby, odstráňte ich v softvéri SonicStage.
17
Prenos video/obrazových súborov
Do PC môžete pomocou dodávaného softvéru Image Converter importovať video súbory
nasnímané kamkordérom alebo stiahnuté z Internetu (prípadne obrazové súbory
nasnímané digitálnym fotoaparátom) a následne ich preniesť do prehrávača.
3
5
6
6
USB kábel
(dodávaný)
 Rada
 Video a obrazové súbory môžete tiež preniesť do prehrávača pomocou Windows Explorer ( str. 20).
Poznámky
 Počas prenosu súborov neodpájajte USB kábel.
 Podrobnosti o prehrávateľných súboroch v prehrávači pozri ( str. 21).
18
Podrobnosti pozri v pomocníkovi Image Converter Help
1
2
Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením
prepojenia sa spustí WALKMAN Launcher.
nahor. Po vykonaní
V okne WALKMAN Launcher kliknite na [Video], ak chcete prenášať video
súbory a na [Photo], ak chcete prenášať obrazové súbory.
Image Converter sa spustí s priradenými funkciami, podľa vášho výberu.
Image Converter tiež môžete spustiť priamo z Menu [Start].
3
4
V ľavej časti zobrazenia kliknite na [Add to the List].
Zobrazí sa okno ‘Add to the List’.
Zvoľte video alebo obrazový súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu
‘To be Transferred’ a kliknite na [Open].
Zvolené video alebo obrazové súbory sa pridajú do zoznamu ‘To be Transferred’.
Video a obrazový súbor je možné pridať jeho presunutím myšou z ľavej strany
monitora do zoznamu.
5
6
Zvoľte typové označenie prehrávača (NW-xxx) zo zoznamu ‘Transfer to’
v pravej vrchnej časti okna.
Zvoľte video alebo obrazové súbory zo zoznamu ‘To be Transferred’
spustite prenos.
v ľavej časti okna a kliknutím na
Zobrazí sa okno pre prenos. Ak súbor nie je v prehrávateľnom formáte vyžadovanom
prehrávačom, súbor sa pri prenose automaticky skonvertuje.
Prenesené video alebo obrazové súbory sa pridajú do zoznamu ‘Transfer to’ v pravej
časti okna a odstránia sa zo zoznamu ‘To be Transferred’ v ľavej časti okna.
19
Prenos video/obrazových súborov (pokračovanie)
Prenos video/obrazových súborov pomocou Windows Explorer
Prehrávať je možné aj súbory prenesené myšou pomocou Windows Explorer.
1
2
Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením
nahor.
Zvoľte prehrávač vo Windows Explorer a myšou presuňte súbory.
Tento prehrávač sa vo Windows Explorer zobrazuje ako “WALKMAN” alebo
“Removable Disk” (vymeniteľná jednotka).
Video súbory
Myšou presuňte súbory do priečinka “VIDEO”.
V priečinku “VIDEO” tiež môžete vytvárať priečinky.
Nezobrazia sa však v zozname video súborov. Navyše
sa priečinky v 2. úrovni nesprístupnia.
Obrazové súbory
Najskôr vytvorte priečinok v priečinku “DCIM” a potom
do priečinka myšou presuňte súbory.
Sprístupnia sa len súbory v priečinku z 2. úrovne. Nesprístupnia
sa žiadne súbory priamo z priečinka “DCIM”.
Ak nie sú obrazové súbory kompatibilné s DCF 2.0 (alebo je
názov priečinka/súboru dlhý atď.), daná akcia (zobrazenie
obrázka alebo prezentácia Slideshow) môže trvať dlhšie.
Poznámky
20
 Ak formátujete vstavanú pamäť Flash prehrávača ( str. 29), priečinky “VIDEO” a “DCIM”
sa odstránia. Po formátovaní vytvorte priečinky pomocou Windows Explorer.
 Priečinky nazvite “VIDEO”, “DCIM” (všetky písmená veľké).
Prehrávateľné formáty súborov
Prehrávateľné formáty súborov v prehrávači sú nasledovné.
Poznámky
 Prehrávanie nižšie uvedených formátov súborov nie je zaručené.
 Nie je možné prehrávať súbory prenesené do prehrávača pomocou Windows Explorer, preneste
ich pomocou dodávaného softvéru Image Converter.
Video súbory
Formát súboru
Formát MP4, “Memory Stick” video formát
Prípona súboru
.mp4, .m4v
Kodek
Obraz
MPEG-4
Profil: Simple Profile
Dátový tok: Max. 2 500 kb/s
AVC
(H.264/AVC)
Profil: Baseline Profile
Level: 1.2, 1.3
Dátový tok: Max. 768 kb/s
Rýchlosť snímkovania: Max. 30 snímok/sek.
Rozlíšenie: Max. QVGA (320 × 240)
Zvuk
Veľkosť súboru
Max. 2 GB
Počet súborov
Max. 1 000
AAC-LC
Počet kanálov: Max. 2 kanály
Vzorkovacia frekvencia: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Dátový tok: Max. 288 kb/s na 1 kanál
Obrazové súbory
Formát súboru
Kompatibilita so súborovým formátom DCF 2.0/Exif 2.21
Prípona súboru
.jpg
Kodek
JPEG (Baseline)
Počet pixelov: Max. 4 000 × 4 000 pixelov (16 000 000 pixelov)
Počet súborov
Max. 10 000
21
Prehrávanie video/obrazových súborov
Video súbory prenesené pomocou softvéru Image Converter alebo Windows Explorer
sa ukladajú do knižnice Video Library a obrazové súbory do knižnice Photo Library.
Video alebo obrazové súbory môžete prehrať ich zvolením z príslušného zoznamu.
5-smerové tlačidlo
Video Library
Photo Library
22
Tlačidlo BACK/
HOME
1
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte (Video Library) alebo
Library) a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
(Photo
Zobrazí sa zoznam video súborov alebo zoznam priečinkov s obrazovými súbormi.
3
Stláčaním tlačidla /// zvoľte priečinok s video alebo obrazovými
súbormi a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte. Ak chcete zobraziť
obrázok, zvoľte obrazový súbor zo zoznamu obrazových súborov
a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Zvolený video alebo obrazový súbor sa prehrá.
 Rady
 Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Playing Videos”
(Prehrávanie video súborov) alebo “Playing Photos” (Prehrávanie obrazových súborov)
v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
 Zmenu orientácie prehrávania video alebo obrazového súboru.
 Zmenu formátu zobrazenia zoznamu video alebo obrazových súborov.
 Prezentáciu Slideshow.
 Ak chcete odstrániť video alebo obrazové súbory z prehrávača, odstráňte ich pomocou softvéru
Image Converter alebo Windows Explorer.
Poznámka
 V závislosti od formátu súboru sa miniatúry nemusia zobraziť.
23
Časti a ovládacie prvky
Predná časť
Zadná časť
 5-smerové tlačidlo
Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla  potvrdíte položku
po jej zvolení stláčaním ///.
5-smerové tlačidlo vykonáva rôzne funkcie
podľa aktuálnych zobrazení. Podrobnosti
pozri v časti “Using the Player Controls”
(Používanie ovládacích prvkov na
prehrávači) v Návode na použitie
(Operation Guide) (súbor PDF).
24
Tlačidlo  (prehrávanie/
pozastavenie/potvrdenie)*1
Tlačidlá /
Tlačidlá /
 Tlačidlo BACK/HOME*2
Stlačením zobrazíte vyššiu úroveň, alebo
obnovíte zobrazenie predchádzajúcej ponuky
Menu. Zatlačením a pridržaním tlačidla
BACK/HOME zobrazíte Menu Home.
 Konektor WM-PORT
Konektor používajte na pripojenie
dodávaného USB kábla alebo voliteľných
periférnych zariadení (napr. podporované
príslušenstvo pre WM-PORT).
 Konektor pre slúchadlá
Pripojenie slúchadiel alebo predlžovacieho
kábla pre slúchadlá. Konektor zasuňte úplne
tak, aby zacvakol. Ak slúchadlá nie sú
pripojené správne, zvuk v slúchadlách sa
nemusí reprodukovať správne.
Používanie predlžovacieho kábla
pre slúchadlá
Predlžovací kábel
pre slúchadlá
Slúchadlá
 Tlačidlo OPTION/PWR OFF*2
Zobrazí sa ponuka Option. Ak zatlačíte
a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF,
displej sa vypne a prehrávač sa prepne
do pohotovostného režimu.
Ak pohotovostný režim trvá cca deň,
prehrávač sa automaticky úplne vypne
( str. 8).
 Tlačidlo VOL +*1/–
Nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo RESET
Prehrávač resetujte stlačením tlačidla
RESET pomocou vhodného špicatého
predmetu ( str. 29).
 Otvor pre upevnenie popruhu
Slúži na pripevnenie popruhu (nedodávaný).
 Prepínač HOLD
Pomocou prepínača HOLD môžete
ovládacie prvky prehrávača zablokovať proti
náhodnému stlačeniu. Po posunutí
prepínača HOLD v smere šípky sa všetky
ovládacie prvky zablokujú. Po posunutí
prepínača HOLD do opačného smeru sa
funkcia HOLD deaktivuje.
*1 Na tlačidle sa nachádzajú orientačné
hmatové body. Slúžia na uľahčenie
ovládania tohto prehrávača.
*2 Funkcie označené
na prehrávači sa
aktivujú, ak zatlačíte a pridržíte príslušné
tlačidlo.
25
Menu Home
Menu Home sa zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla BACK/HOME.
Menu Home je úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní
skladieb a zmenách nastavení.
Intelligent Shuffle
(Inteligentné náhodné prehrávanie)
Initial Search
(Vyhľadávanie podľa prvého písmena)
Clock Display (Zobrazenie hodín)
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
Vyhľadávanie skladieb alebo albumov atď. podľa
prvého písmena v názve.
Zobrazenie aktuálneho času.
Prehrávanie obrazových súborov v prehrávači
( str. 22).
Prehrávanie audio súborov v prehrávači
Music Library (Hudobná knižnica)
( str. 16).
video súborov v prehrávači
Video Library (Knižnica video súborov) Prehrávanie
( str. 22).
Výber funkcií pre nastavenie zvuku, obrazu alebo
Settings (Nastavenia)
samotného prehrávača.
Photo Library (Knižnica fotografií)
Playlists (Playlisty)
Prehrávanie skladieb z Playlistov.
Now Playing (Práve prehrávané)
Zobrazenie zobrazenia Now Playing.
Podrobnosti o ďalších funkciách prehrávača a riešeniach technických problémov pozri
v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF). Podrobnejšie informácie
o pokročilejších operáciách pozri v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
26
Používanie ovládacích prvkov prehrávača
Na ovládanie prehrávača používajte 5-smerové tlačidlo.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte požadovanú položku v Menu a stlačením tlačidla 
voľbu potvrďte. Predchádzajúce zobrazenie obnovíte stlačením tlačidla BACK/HOME.
Ak tlačidlo  zatlačíte a pridržíte, obnoví sa zobrazenie Menu Home.
Nasledovný prehľad popisuje spôsob prepínania zobrazení, keď sa začne vyhľadávanie
skladby z Menu Home zvolením “Music Library” - “Album”.
Menu Home
Zvoľte (Music Library) a stlačte
tlačidlo .

Music Library
Zvoľte “Album” a stlačte
tlačidlo .


Zoznam albumov
Zvoľte požadovaný album
a stlačte tlačidlo .


Zoznam skladieb


Zvoľte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo .
Prehrávanie sa spustí.
Zobrazenie Now Playing

 Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
 Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME.
27
Často kladené otázky
Otázka Ktorý OS je vhodný na používanie s prehrávačom
Odpoveď: IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi
predinštalovanými operačnými systémami Windows.
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 alebo novší)/Windows XP Home
Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP professional (Service Pack 2
alebo novší)/Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 alebo novší)/
Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 alebo novší)/Windows
XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 alebo novší)/ Windows Vista
Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/
Windows Vista Ultimate
64-bitová verzia OS nie je podporovaná.
Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.
Otázka Počas inštalácie sa na monitore zobrazí chybové hlásenie.
Odpoveď: Overte, či je OS ( zadná strana ) vo vašom PC kompatibilný
s prehrávačom.
Otázka Po vložení dodávaného CD-ROM disku do PC sa inštalácia
nespustí.
Odpoveď: V závislosti od nastavenia vášho PC sa po vložení CD-ROM disku
nemusí spustiť sprievodca inštalácie automaticky.
V takomto prípade v okne Windows Explorer pravým tlačidlom myši kliknite
na mechaniku a dvakrát kliknite na súbor SetupSS.exe.
Zobrazí sa hlavné Menu inštalácie.
Otázka PC nesprístupnil prehrávač.
Odpoveď:
28
Pripojte prehrávač k inému USB konektoru.
Otázka Niektoré funkcie softvéru sú obmedzené.
Odpoveď:
(správca).
Pri používaní softvéru sa musíte prihlásiť ako “Administrator”
Otázka Prehrávač nefunguje správne.
Odpoveď: Pozri časť “Troubleshooting”
(Riešenie problémov) v “Návode na použitie
Tlačidlo
(Operation Guide) (súbor PDF)”.
RESET
Odpoveď: Prehrávač resetujte stlačením
tlačidla RESET pomocou vhodného špicatého predmetu.
Všetky uložené dáta (vrátane ukážok) a nastavenia sa po stlačení tlačidla RESET
počas akejkoľvek operácie môžu odstrániť.
Otázka Inicializovanie (formátovanie) prehrávača
Odpoveď: Vstavanú pamäť Fash formátujte vždy len prostredníctvom Menu
prehrávača podľa nasledovného postupu. (Pred formátovaním skontrolujte
obsah pamäte, pretože po naformátovaní sa všetky dáta z pamäte odstránia.)
1 V režime zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa
nezobrazí Menu Home.
2 Postupne zvoľte (Settings - Nastavenia) – “Common Settings” –
“Format” – “Yes” – “Yes”.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte požadovanú položku a stlačením tlačidla 
voľbu potvrďte. Počas formátovania sa zobrazuje animácia. Po naformátovaní sa
zobrazí hlásenie “Memory formatted”.
Poznámka
 Vstavanú pamäť Flash prehrávača neformátujte pomocou Windows Explorer.
29
Bezpečnostné upozornenia
Pri používaní zariadenia dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia, aby nedošlo k deformácii zariadenia
alebo jeho poruche.
 Prehrávač nevystavujte pôsobeniu vody. Prehrávač nie je vodotesný. Dbajte na nasledovné
upozornenia.
 Dávajte pozor, aby prehrávač nespadol do žiadnej nádoby
naplnenej vodou.
 Prehrávač nepoužívajte na vlhkých miestach, ani v zlom počasí
(dážď, sneh).
 Prehrávač nesmie zmoknúť.
Ak sa prehrávača dotýkate mokrými rukami, alebo ho položíte
na mokrú podložku alebo odev, môže prehrávač navlhnúť a môže
sa poškodiť.
 Nesadajte si, ak máte zariadenie v zadnom vrecku.
 Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor. Pri ťahaní za kábel môžete poškodiť kábel
slúchadiel.
Ďalšie bezpečnostné upozornenia pozri v “Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF)”.
Prečítajte ho spolu s týmto prehľadom.
30
Získanie najnovších informácií
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, navštívte nasledovné
web-stránky.
Spotrebitelia v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Spotrebitelia v ostatných krajinách: http://www.css.ap.sony.com
Zákazníci, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
31
Minimálne systémové požiadavky (pre prehrávač)
 PC:
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami (OS)
Windows.
Windows 2000 Professional (Service Pack 4 alebo novší)/Windows XP Home Edition (Service Pack 2
alebo novší)/Windows XP professional (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Media Center Edition
(Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 alebo novší)/
Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 alebo novší)/ Windows Vista Home Basic/
Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
64-bitová verzia OS nie je podporovaná.
Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.
 CPU: Pentium III 733 MHz alebo výkonnejší (Pre OS Windows Vista, Pentium III 800 MHz alebo
výkonnejší)
 RAM: 128 MB alebo viac (Pre Windows XP, 256 MB alebo viac; pre Windows Vista, 512 MB alebo viac)
 Pevný disk: 240 MB alebo viac voľného miesta (odporúča sa 1,5 GB alebo viac). V závislosti od verzie OS
môže byť potrebné väčšie voľné miesto. Ďalšie miesto je potrebné na ukladanie audio, video a obrazových dát.
 Monitor: Minimálne rozlíšenie 800 × 600 pixelov (odporúča sa 1024 × 768 alebo viac), režim High Color
(16 bit) (alebo viac) (softvér SonicStage a Image Converter nemusí pracovať správne pri nastavení farieb
na alebo pod 256 farieb.)
 CD-ROM mechanika: Podpora prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM.
Na tvorbu originálnych CD diskov alebo zálohových audio CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
 Zvuková karta
 USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB port)
 Musí byť nainštalovaný Internet Explorer 6.0 alebo novšia verzia a DirectX ver. 9.0b alebo novšia verzia.
 Pre používanie databázy CD diskov (CDDB), služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo pre
obnovenie zálohovaných dát softvérom SonicStage je potrebné pripojenie k Internetu.
 Pre konverziu video súborov formátu Windows Media je nutné mať nainštalovaný najnovší softvér
Windows Media Player.
 Pre konverziu video súborov formátu QuickTime alebo M4V je nutné mať nainštalovaný najnovší softvér
QuickTime.
 Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky
systémové požiadavky.
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:
PC alebo OS vlastnej výroby/OS vzniknutý aktualizáciou originálneho OS/Multi-boot prostredie/
Multi-monitor prostredie/Macintosh
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Zaobchádzanie s odpadom z elektrických a elektronických
zariadení (Vzťahuje sa na Európsku úniu a ostatné európske
krajiny s legislatívou upravujúcou problematiku separovaného
zberu odpadu).
Tento symbol na produkte alebo na jeho obalovom materiále upozorňuje,
že produkt nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Produkt odovzdajte do zberného strediska prevádzajúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, alebo
sa u predajcu produktu, príslušných miestnych organizácií, stredísk
prevádzajúcich likvidáciu tohto druhu odpadu informujte o spôsobe
jeho likvidácie. Zabezpečením správnej likvidácie v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem zabránite negatívnym vplyvom na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva. Zároveň tak prispejete k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu
kvality životného prostredia. Recyklácia materiálov značne pomáha pri ochrane
a zachovaní prírodných zdrojov. Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických
a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem.
Download PDF

advertising