Sony | NWZ-A815 | Sony NWZ-A815 Návod na použitie

3-270-643-11 (2)
Návod na jednoduché nastavenie
NWZ-A815 / A816 / A818
Riešenie problémov
NWZ-A815 / A816 / A818
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3-270-644-11 (1)
Pokúste sa vyriešiť problém podľa nižšie uvedeného postupu.
1 V uvedenej tabuľke vyhľadajte
problém a pokúste sa ho vyriešiť
podľa postupu uvádzaného pri
príčine problému.
Viac podrobností o ovládaní zariadenia nájdete
v Návode na použitie “Operation Guide
(súbor PDF)”.
2 Stlačte RESET pomocou vhodného špicatého
predmetu atď.
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas ovládania prehrávača, uložené údaje
a nastavenia prehrávača sa môžu vymazať.
3 Pripojte prehrávač k PC a nabite ho.
Po nabití akumulátora prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.
4 Pozri informácie na niektorej z podporných
web-stránok.
Spotrebitelia v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe navštívte: http://support.sony-europe.com/DNA
5 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní
uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.
- Riešenie problémov
Prevádzka
Čísla v zátvorkách odkazujú na strany v “Návode na použitie (súbor PDF)”.
Problém
Príčina/Riešenie
Nepočuť žiadny zvuk.
 Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
 Zvýšte hlasitosť ( str. 10).
 Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
 Pripojte slúchadlá správne ( str. 9).
 Konektor slúchadiel je znečistený.
 Konektor vyčistite jemnou suchou handričkou.
 V prehrávači nie sú uložené žiadne skladby alebo video súbory.
 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste skladby alebo video
súbory z PC.
Súbory sa
neprehrávajú.
 Akumulátor je vybitý.
 Nabite akumulátor ( str. 83).
 Ak prehrávač nereaguje aj keď ste akumulátor nabili, pomocou tlačidla RESET
resetujte prehrávač ( str. 93).
 V prehrávači nie sú uložené žiadne súbory.
 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste súbory z PC.
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 118).
 Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie
MP3 Conversion Tool.
 V závislosti od formátu nie je možné niektoré skladby alebo video súbory
prehrať ( str. 118).
 V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobraziť
( str. 118).
 Do video priečinka ste preniesli MP4 súbory potiahnutím myšou.
 Potiahnutím myšou ich preneste do priečinka “MUSIC”.
 Z dôvodu niektorých predplatených služieb atď. vypršalo časové obmedzenie
na prehrávanie skladby.
 Skladbu s uplynutou limitovanou periódou prehrávania nie je možné
prehrávať. Pomocou prenosového softvéru si obnovte si prístup na jej
prehrávanie.
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 86).
- Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Prenesené súbory
sa nezobrazujú
v príslušnom
zozname.
 Presiahol sa maximálny počet súborov, ktoré je možné zobraziť. Maximálny
počet video súborov je 1 000 a obrazových súborov je 10 000. Maximálny počet
priečinkov na ukladanie obrázkov v zozname priečinkov pre obrázky je 1 000.
 Vymažte nepotrebné súbory.
 Súbory boli presunutím prenesené do nesprávneho priečinka.
 Presunutím preneste súbory do správneho priečinka ( str. 86).
 Dostupná kapacita je nepostačujúca.
 Uvoľnite kapacitu pamäte prehrávača tým, že vymažete nepotrebné súbory.
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 86).
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 118).
 Súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie
MP3 Conversion Tool.
Keď je nastavené
 Audio súbory sa nenachádzajú v podpriečinkoch priečinka “MUSIC”.
zobrazenie “All Songs”
 Potiahnutím myšou ich preneste do podpriečinkov v priečinku “MUSIC”.
alebo “Album”,
zobrazia sa všetky
skladby, ale pri
nastavení zobrazenia
“Folder” sa niektoré
skladby nezobrazia.
Skladby sa prehrávajú  “Playback Range” ( str. 34) je nastavené “Selected Range”.
len v obmedzenom
 Zmeňte nastavenie rozsahu prehrávania.
rozsahu, napríklad
len v jednom albume.
Nie je možné vymazať  Skladby, video súbory a obrazové súbory nie je možné vymazať pomocou
súbory v prehrávači.
prehrávača.
 Vymažte ich pomocou softvéru, s ktorým ste vykonali prenos alebo pomocou
aplikácie Windows Explorer.
- Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Je počuť šum.
 V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály
(napr. mobilný telefón).
 Ak používate zariadenia vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón),
nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.
 Audio súbory importované z CD disku atď. sú poškodené.
 Vymažte tieto súbory a potom ich opäť importujte a preneste. Pri importe
audio súborov do PC ukončite všetky aplikácie. Predídete tým poškodeniu
súborov.
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 118).
 Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie
MP3 Conversion Tool.
 V závislosti od niektorých technických parametrov nie je možné niektoré
skladby prehrať.
Nastavenie
“VPT(Surround)”
alebo funkcia
“Clear Stereo” nie je
efektívna.
 Pri reprodukcii zvuku cez externé reproduktory na voliteľnej dokovacej kolíske
nemusia byť nastavenie “VPT(Surround)” a funkcia “Clear Stereo” efektívne,
pretože prehrávač je dizajnovaný len pre kompatibilné slúchadlá.
Nejde o poruchu.
Nie je vidieť obraz,
ale počuť zvuk.
 Súbor je formátu .3gp. (Pri formáte .3gp je podporovaná len audio zložka.)
 Video súbor sa nenachádza vo video priečinku.
 Potiahnutím myšou preneste video súbory do video podpriečinka.
Ovládacie prvky sú
nefunkčné.
 Prepínač HOLD je v polohe HOLD.
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere ( str. 10).
 V prehrávači kondenzovala vlhkosť.
 Prehrávač niekoľko hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
 Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 83).
 Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET
resetujte prehrávač ( str. 93).
 Počas zobrazeného hlásenia “Connecting” nie je možné ovládať prehrávač.
 Odpojte USB kábel a až potom prehrávač ovládajte.
- Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Prehrávanie
sa nezastaví.
 Pri tomto prehrávači nie je rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte
tlačidlo , zobrazí sa  a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.
Prehrávač nefunguje.
 Kapacita akumulátora je nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 83).
 Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET
resetujte prehrávač ( str. 93).
Prenesené dátové
súbory nie je možné
nájsť.
 Vstavanú pamäť Flash prehrávača ste naformátovali v softvéri Windows Explorer.
 Naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača ( str. 79).
 Počas prenosu súborov došlo k odpojeniu dodávaného USB kábla od prehrávača.
 Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash
pomocou prehrávača ( str. 79).
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 86).
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 118).
 Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3
Conversion Tool.
 V závislosti od formátu nie je možné niektoré skladby alebo video súbory
prehrať ( str. 118).
 V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobraziť
( str. 118).
Hlasitosť má nízku
úroveň.
 Je aktivovaná funkcia “AVLS (Volume Limit)”.
 Deaktivujte funkciu “AVLS (Volume Limit)” ( str. 67).
Pravý kanál
 Slúchadlá nie sú správne pripojené.
v slúchadlách
 Ak slúchadlá nepripojíte správne, nemusí sa v nich zvuk reprodukovať
nereprodukuje žiadny
správne. Zapojte vstupný konektor slúchadiel do konektora prehrávača tak,
zvuk. Prípadne je
aby zacvakol ( str. 9).
pravý kanál
reprodukovaný
z obidvoch kanálov.
- Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Prehrávanie
sa svojvoľne vypína.
 Kapacita akumulátora je nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 83).
 Prehrávate skladby alebo video súbory, ktoré nie sú podporované.
 Prehrajte inú skladbu alebo video súbory.
Nezobrazujú
sa miniatúry.
 Skladby neobsahujú údaje o sprievodnom obrázku. Miniatúra sa zobrazí len
vtedy, keď skladby obsahujú príslušnú informáciu o sprievodnom obrázku.
 Miniatúra nie je pomenovaná rovnako ako video súbor a video súbor sa
nenachádza v správnom priečinku.
 Umiestnite JPEG súbor s rovnakým názvom ako príslušný video súbor
do priečinka “VIDEO”.
 Sprievodný obrázok sa nemusí zobraziť v závislosti od formátu súboru miniatúry
alebo formátu sprievodného obrázka.
Nezobrazuje
sa sprievodný
obrázok.
 Súbory neobsahujú údaje o sprievodnom obrázku.
 Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď súbory obsahujú údaje
o sprievodnom obrázku.
Nastavte sprievodný obrázok pomocou dodávaného softvéru Windows Media
Player 11 alebo podobného prenosového softvéru podporujúceho vytváranie
sprievodných obrázkov. Podrobnosti o funkciách nájdete v súbore Help
pre softvér alebo vám ich poskytne priamo výrobca.
 V závislosti od formátu obrázka sa niektoré sprievodné obrázky nemusia
zobraziť.
Prehrávač nie je
možné naformátovať.
 Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom pripojenia k PC ( str. 83).
Prehrávač
sa svojvoľne vypol
a následne hneď
zapol.
 Ak sa vyskytne porucha, prehrávač sa sám vypne a potom automaticky opäť
zapne.
- Riešenie problémov
Displej
Problém
Príčina/Riešenie
V názve sa zobrazí
“”.
 V názve sa nachádzajú znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť.
 Titul premenujte v PC a použite pritom znaky, ktoré zariadenie dokáže
zobraziť.
Namiesto mena
interpreta alebo
názvu albumu sa
zobrazí “Unknown”.
 Súbory neobsahujú údaje o albume alebo mene interpreta atď.
Zobrazujú sa
nezrozumiteľné
znaky.
 Je nastavený nesprávny jazyk.
 V ponuke “Language Settings” ( str. 81) nastavte správny jazyk a potom
preneste súbory do prehrávača ešte raz.
Pri zobrazovaní
obrázkov displej
stmavne.
 Počas časového úseku nastaveného v ponuke “Screensaver Timing” ( str. 70)
sa nevykonala žiadna operácia.
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Displej sa vypne.
 Prehrávač bol v režime pozastavenia a viac ako 30 sekúnd nebola vykonaná
žiadna operácia.
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 Nebola vykonaná žiadna operácia počas času, ktorý ste nastavili v ponuke
“Screensaver Timing” a zároveň je položka “Screensaver” nastavená na “Blank”
( str. 69).
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 Nastavte položku “Screensaver” na iné nastavenie ako “Blank”.
 Položka “On-Hold Display” je nastavená na “No”.
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere ( str. 10).
 Nastavte položku “On-Hold Display” na “Yes” ( str. 55). Aj keď je funkcia
HOLD aktivovaná, môžete prehrávať video súbory.
Zobrazí sa hlásenie.
 Pozri kapitolu “Hlásenia” ( str. 105).
- Riešenie problémov
Napájanie
Problém
Príčina/Riešenie
Výdrž batérií je
krátka.
 Prevádzková teplota je nižšia než 5°C.
 Kapacita akumulátora sa pri nižšej teplote znižuje. Nejde o poruchu.
 Akumulátor sa nabíjal krátko.
.
 Akumulátor nabíjajte, kým sa nezobrazí
 Ak správne nastavíte riadenie napájania, môžete ušetriť kapacitu akumulátora
a prehrávač tak budete môcť používať dlhšie ( str. 84).
 Dlhší čas ste prehrávač nepoužívali.
 Účinnosť akumulátora sa zvyšuje pravidelným nabíjaním a vybíjaním
akumulátora.
 Keď po úplnom nabití akumulátora klesne jeho užitočná výdrž na polovicu
bežnej výdrže, akumulátor by mal byť vymenený za nový.
 Kontaktujte vášho predajcu Sony.
 Prehráva sa obsah chránený autorskými právami.
 Pri prehrávaní obsahov, ktoré sú chránené autorskými právami môže byť
výdrž batérie kratšia.
Akumulátor
prehrávač sa
nenabíja.
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 Používajte len dodávaný USB kábel.
 Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5 až 35°C.
 Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 až 35°C.
 Váš PC nie je zapnutý.
 Zapnite PC.
 PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
 Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC.
Prehrávač
sa automaticky
vypne.
 Aby sa zabezpečila dlhšia výdrž akumulátora, prehrávač sa automaticky vypína.
 Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.
Nabíjanie sa dokončí
veľmi rýchlo.
 Ak nabíjate takmer nabitý akumulátor, maximálne nabitie bude trvať krátky čas.
- Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Aplikácia MP3
sa nespustila.
 Zmenili ste systémové podmienky, napr. aktualizáciou OS Windows atď.
Po pripojení k PC
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
pomocou dodávaného
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
USB kábla sa
 Používajte len dodávaný USB kábel.
nezobrazí
 Používate USB rozbočovač.
“Connecting”.
 Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte
prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
 V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos.
 Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva,
odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel.
 V závislosti od softvéru, ktorý je spustený v PC, sa v prehrávači nemusí zobraziť
hlásenie “Connecting”.
 Spustite softvér Windows Media Player alebo aplikáciu Windows Explorer.
PC po pripojení
nesprístupnil
prehrávač.
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 Používate USB rozbočovač.
 Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte
prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
 USB port na vašom PC pravdepodobne nefunguje. Prehrávač pripojte k inému
USB portu na vašom PC.
- Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Do prehrávača nie je
možné preniesť
súbory z PC.
 Prenos sa mohol prerušiť z dôvodu výskytu šumu, ktorý vznikol zo statickej
elektriny atď. Došlo k tomu z dôvodu ochrany dát.
 Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
 Ak v PC, ktorý nemá nainštalovaný softvér Windows Media Player 11 prenášate
súbory presúvaním myšou, niektoré súbory sa nemusia dať preniesť (AAC, video
súbory atď.).
 Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte Windows Media Player 11
a potom opäť skúste preniesť súbory presunutím myšou. Pred inštaláciou
dodávaného softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte,
či softvér alebo podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11.
Podrobnosti o funkciách a podpore softvéru Windows Media Player nájdete
na nasledovnej web-stránke: http://support.microsoft.com/
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.
 Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvýšte tak voľné miesto.
 Skladby s limitovanou periódou prehrávania alebo počtom prehrávaní sa
z dôvodu ochrany pred kopírovaním nemusia dať prenášať. Podrobnosti
o nastaveniach pre jednotlivé audio súbory vám poskytne ich distribútor.
 V prehrávači sú uložené neštandardné súbory.
 Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash
pomocou prehrávača ( str. 79).
 Súbory môžu byť poškodené.
 Vymažte súbory, ktoré nie je možné preniesť z vášho PC a potom ich
importujte ešte raz. Pri importe audio údajov do PC ukončite všetky aplikácie.
Predídete tým poškodeniu údajov.
 Bol prekročený limit na prenos súborov a priečinkov.
 Vymažte nepotrebné súbory.
 Pokúšate sa preniesť súbory formátu .m4a, .mp4, .3gp alebo .m4v z PC,
na ktorom je už nainštalovaný softvér Windows Media Player 10.
 Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte softvér Windows Media Player 11.
 Súbory boli prenesené pomocou vhodného prenosového softvéru, ale prenos
nebol vykonaný podľa inštrukcií od výrobcu.
- Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Do prehrávača je
možné preniesť len
malý počet súborov.
 V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.
 Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvýšte tak voľné miesto.
 Súbory uložené v prehrávači nie sú prehrávateľné.
 Ak sú v prehrávači uložené iné dáta ako skladby, video a obrazové súbory,
do prehrávača sa bude dať preniesť menej súborov. Súbory , ktoré prehrávač
nedokáže prehrať preneste naspäť do PC, čím sa zvýši voľná kapacita pamäte
prehrávača.
Po pripojení
prehrávača k PC je
jeho prevádzka
nespoľahlivá.
 Používate USB rozbočovač alebo predlžovací USB kábel.
 Fungovanie pri použití USB rozbočovača alebo predlžovacieho kábla nie je
zaručené. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Nie je možné vymazať  Priečinky “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”
alebo premenovať
a “DCIM” nie je možné vymazať ani premenovať.
priečinky.
Ostatné
Problém
Príčina/Riešenie
Počas ovládania
prehrávača
nezaznieva zvukový
signál.
 Položka “Beep Settings” je nastavená na “Beep OFF”.
 Nastavte položku “Beep Settings” na “Beep ON” ( str. 68).
 Keď je prehrávač pripojený k dokovacej kolíske alebo inému zariadeniu, zvukový
signál nezaznieva.
Prehrávač sa zahrieva.  Prehrávač sa môže počas nabíjania akumulátora zahrievať a krátko po nabití
môže byť horúci. Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého objemu dát.
Je to bežný jav. Nejde o poruchu. Určitý čas ponechajte prehrávač mimo
prevádzky, aby vychladol.
Zobrazenie sa zapne
 Položka “New Song Pop Up” je nastavená na “On”.
vždy pri zmene skladby.
 Nastavte položku “New Song Pop Up” na “Off ” ( str. 30).
Dátum a čas sa
resetovali.
 Ak prehrávač s vybitým akumulátorom dlhšiu dobu nenabijete, nastavenie dátumu
a času sa môže resetovať. Nejde o poruchu. Nabíjajte akumulátor dovtedy, kým sa
a opäť nastavte dátum a čas ( str. 83).
na displeji nezobrazí
- Riešenie problémov
Inicializovanie (formátovanie) prehrávača
Vstavanú pamäť Flash formátujte vždy len prostredníctvom Menu
prehrávača podľa nasledovného postupu. (Pred formátovaním skontrolujte
obsah pamäte, pretože po naformátovaní budú všetky súbory z pamäte
vymazané.)
1 V režime pozastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME,
kým sa nezobrazí Menu Home.
2 Postupne v poradí zvoľte
(Settings - Nastavenia) –
“Common Settings” – “Format” – “Yes” – “Yes”.
Stláčaním tlačidla / zvoľte požadovanú položku a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Po zvolení “Yes” a potvrdení sa zobrazí “FORMATTING...”
a formátovanie sa začne. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie
“Memory formatted”.
- Riešenie problémov
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti
zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať
predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. __________________________
Serial No. __________________________
O návode
Obsluha prehrávača je opísaná v tomto “Návode na jednoduché nastavenie” alebo v “Návode
na použitie (Operation Guide (PDF súbor))”.
 Návod na jednoduché nastavenie: Sú v ňom opísané základné funkcie prehrávača,
ako je import, prenos a prehrávanie audio, video a obrazových (fotografie) súborov.
 Návod na použitie: Sú v ňom opísané všetky funkcie prehrávača a uvedené sú v ňom
tiež informácie o riešení problémov.
 Riešenie problémov: Popis príznakov, príčin a spôsobov odstránenia problémov
pri používaní prehrávača.
 Bezpečnostné upozornenia: Informácie o dôležitých bezpečnostných upozorneniach.
Obsah
Úvod .............................................................................4
Začíname ......................................................................6
Dodávané príslušenstvo .................................................................................................... 6
Pred pripojením prehrávača............................................................................................ 7
Nabíjanie akumulátora........................................................................................................ 7
Zapnutie/vypnutie prehrávača...................................................................................... 8
Výber jazyka pre zobrazenie............................................................................................ 9
Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru .... 10
Získavanie súborov .................................................. 12
Prenos súborov ......................................................... 13
Prehrávanie hudby ................................................... 20
Prehrávanie video/obrazových súborov ................ 22
Časti a ovládacie prvky ............................................ 24
Menu Home ............................................................... 26
3
Úvod
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením zariadenia NWZ-A815/A816/A818*.
Pred používaním prehrávača importuje hudobné, video a obrazové súbory do vášho PC
a následne ich preneste do prehrávača.
Po prenose súborov do prehrávača vám už nič nebráni si ich vychutnávať kdekoľvek bude chcieť.
* V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely dostupné.
Začíname
Získavanie súborov
( str. 6)
( str. 12)
Prenos súborov
( str. 13)
Prehrávanie
súborov
Skladby
( str. 20)
Video/obrazové súbory
( str. 22)
4
Ukážkové súbory*
V prehrávači sú predinštalované ukážkové súbory. Ak ich chcete vymazať, použite aplikáciu
Windows Explorer. Ak ukážkové súbory vymažete, nie je ich možné obnoviť a ani si
vyžiadať ich náhradu.
* V niektorých krajinách/oblastiach nie sú niektoré ukážkové súbory inštalované.
5
Začíname
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte dodávané príslušenstvo
v balení.
 Slúchadlá (1)
 Predlžovací kábel pre slúchadlá (1)
 Násadky do uší (veľkosť S, L) (1)
 USB kábel*1 (1)
 Držiak (1)
Použite na pripojenie prehrávača
k voliteľnej kolíske atď.
 CD-ROM disk*2 *3 (1)
 Aplikácia na konvertovanie súborov
MP3 (MP3 Conversion Tool)
 Windows Media Player 11
 Návod na použitie (súbor PDF)
 Návod na jednoduché nastavenie
(tento návod) (1)
*1 Nepoužívajte iný než dodávaný alebo
odporúčaný USB kábel.
*2 Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte
prehrávať v audio CD prehrávači.
6
*3 V závislosti od krajiny alebo regiónu
zakúpenia prehrávača sa môže dodávaný
softvér líšiť.
Ako správne pripevniť násadky do uší
Ak násadky nie sú správne nasadené,
nemusíte počuť nízke tóny. Pre lepšiu
kvalitu zvuku zmeňte násadky na
slúchadlách alebo násadky nastavte tak, aby
ste ich mali pohodlne upevnené v ušiach.
Od výroby sú založené násadky veľkosti M.
Ak vám násadky nepasujú do uší, vyskúšajte
niektoré z dodávaných veľkostí S alebo L.
Pri výmene násadiek ich nasaďte na
slúchadlá správne, aby sa predišlo
prípadnému uvoľneniu násadiek do vašich
uší.
Pred pripojením prehrávača
Pred pripojením prehrávača k vášmu PC skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows
XP (Service Pack 2 alebo novší) alebo Windows Vista a softvér Windows Media Player
verzie 10 alebo 11.
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor prehrávača sa nabíja počas jeho
pripojenia k zapnutému PC. Pri zasúvaní konektora
USB kábla do prehrávača ho zasúvajte označením
nahor.
Ak sa indikátor stavu akumulátora zobrazí ako
,
nabíjanie je dokončené. Pri prvom používaní
prehrávača, alebo ak ste prehrávač dlhší čas
nepoužívali, akumulátor maximálne nabite, kým sa
na displeji nezobrazí
. Nabíjanie úplne vybitého
akumulátora trvá cca 3 hodiny.
Do 
Poznámka
 Prehrávač nenechávajte dlhší čas pripojený k notebookom napájaným z akumulátora. Prehrávač
môže vybíjať akumulátor notebooka.
Pokračovanie 
7
Začíname (pokračovanie)
Zapnutie/vypnutie prehrávača
Zapnutie prehrávača
Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.
Vypnutie prehrávača
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF ( str. 25), prehrávač sa prepne
do pohotovostného režimu a displej sa za účelom úspory akumulátora vypne. Ak stlačíte
akékoľvek tlačidlo v pohotovostnom režime, zobrazí sa zobrazenie “Now Playing” atď.
a prehrávač je pripravený na prevádzku.
Ak však pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač sa automaticky vypne. Ak stlačíte
akékoľvek tlačidlo, keď je prehrávač vypnutý, najskôr sa zobrazí úvodné zobrazenie a až
potom sa zobrazí zobrazenie “Now Playing”.
8
Výber jazyka pre zobrazenie
Pred používaním prehrávača nastavte jazyk Menu. Inak sa na displeji môžu zobrazovať
nezrozumiteľné znaky.
5-smerové tlačidlo
Nastavenia
Tlačidlo BACK/HOME
1
2
3
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte
tlačidla  voľbu potvrďte.
(Settings - Nastavenia) a stlačením
Stláčaním tlačidla /// zvoľte “Language Settings” a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte jazyk a stlačením tlačidla  voľbu
potvrďte.
Pokračovanie 
9
Začíname (pokračovanie)
Inštalácia PDF súboru Návod na použitie
(Operation Guide) a softvéru
Podľa nižšie uvedených krokov môžete z dodávaného CD-ROM disku nainštalovať
Návod na použitie (Operation Guide (súbor PDF)) a softvér.
1
2
3
4
Zapnite PC a počkajte na spustenie OS Windows.
Prihláste sa ako “Administrator” (správca).
Pri inštalácii musíte byť v PC prihlásený ako správca.
Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou. Postupujte podľa zobrazovaných
pokynov. Čítajte pozorne.
Keď sa na obrazovke zobrazí inštalačné Menu, v ľavej časti okna kliknite
na inštalačnú položku a potom v pravej spodnej časti okna kliknite
na tlačidlo [Install].
Vykonajte zobrazované pokyny.
Keď chcete inštalovať Návod na použitie (súbor PDF), zvoľte
10
Operation Guide.
Zobrazenie Návodu na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF))
Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche PC zobrazí ikona
zobrazíte tak, že kliknete na ikonu
.
. Návod na použitie
Poznámka
 Na prehliadanie elektronického Návodu na použitie, musí byť vo vašom PC nainštalovaná
verzia softvéru Adobe Acrobat Reader 5.0 alebo novšia. Softvér Adobe Reader je možné
stiahnuť z internetu zadarmo.
11
Získavanie súborov
Ak chcete preniesť súbory do vášho prehrávača, musíte najskôr do vášho PC importovať
dáta ako audio, video a obrazové súbory z internetu alebo audio skladby z CD diskov,
fotografie z digitálneho fotoaparátu a video záznamy z videokamery. Na import audio
údajov z CD diskov potrebujete špeciálny softvér.
12
Prenos súborov
Súbory môžete do prehrávača preniesť potiahnutím myšou pomocou aplikácie Windows
Explorer vo vašom PC.
Do 
USB kábel
(dodávaný)
Pokračovanie 
13
Prenos súborov (pokračovanie)
 Rady
 Skladby je tiež možné preniesť do prehrávača pomocou softvéru Windows Media
Player. Podrobnosti o používaní alebo podpore softvéru Windows Media Player
nájdete na nasledujúcej web-stránke:
http://support.microsoft.com/
 Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player
10 môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou
presúvania potiahnutím myšou. Tento problém prenosu potiahnutím myšou
odstránite tak, že nainštalujete softvér Windows Media Player 11 (podrobnosti
pozri v časti “Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide)
a softvéru”) z dodávaného CD-ROM disku. Pred inštaláciou softvéru
Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte, či softvér alebo podpora
korešponduje s verziou Windows Media Player 11.
1
2
14
Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením
nahor.
Zvoľte prehrávač vo Windows Explorer a myšou presuňte súbory.
Tento prehrávač sa v aplikácii Windows Explorer zobrazuje ako [WALKMAN].
Prehrávanie súborov má určité hierarchické pravidlá. Súbory preneste správne podľa
nasledujúcich inštrukcií.
V závislosti od prostredia v PC sa súborová hierarchia môže líšiť.
Skladby
(V aplikácii Windows Explorer)
Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “MUSIC”.
Súbory nachádzajúce za 8. úrovňou nebudú rozpoznané.
OñîõäyŸ°
OñîõäyŸ¶
OñîõäyŸ·
OñîõäyŸ¸
1.
7.
8.
9.
(V prehrávači)
Priečinky sú najskôr zoradené podľa názvov a potom sa podľa názvov
zobrazia súbory. V tomto prípade sa nerozlišuje medzi veľkými a malými
písmenami.
Pokračovanie 
15
Prenos súborov (pokračovanie)
Video súbory
(V aplikácii Windows Explorer)
Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “VIDEO”.
Na 1. úrovni priečinka “VIDEO” bude rozpoznaný súbor aj
priečinok. Súbory a priečinky nachádzajúce za 2. úrovňou nebudú
rozpoznané. Avšak súbory nachádzajúce na 2. úrovni budú
rozpoznané.
1.
ÏñèädèíîêŸÁŸ
2.
3.
* Priečinok “MP_ROOT” sa využíva len vtedy,
keď sa prehrávač pripája prostredníctvom
špeciálneho softvéru alebo zariadenia. Keď
súbory prenášate potiahnutím myšou, použite
priečinok “VIDEO”.
(V prehrávači)
Video súbory sa budú zobrazovať podľa poradia ako boli prenesené
potiahnutím. (Najnovšie údaje budú navrchu.)
 Rada
 JPEG súbory je možné zobraziť ako miniatúry video súborov tak, že
JPEG súbory umiestnite do príslušných video priečinkov. Po zobrazení
zoznamu video súborov sa zobrazia miniatúry video súborov (malé
obrázky zobrazované v Menu) nahraných v prehrávači.
Ak chcete zobraziť miniatúru pre video súbor, vytvorte JPEG súbor
(160 × 120 bodov, prípona: .jpg), pomenujte ho rovnakým názvom ako príslušný video súbor
a potom ho uložte do rovnakého video priečinka.
16
Obrazové súbory
(V aplikácii Windows Explorer)
Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “PICTURE”
alebo “DCIM”.
Na 1. úrovni v priečinku “PICTURE” bude rozpoznaný súbor aj
priečinok. Priečinok “DCIM” rozpozná iba priečinok. V oboch
priečinkoch “DCIM” a “PICTURE” sú na 2. úrovni rozpoznané
len súbory. Súbory a priečinky nachádzajúce za 2. úrovňou nebudú
rozpoznané.
1.
Ïñèädèíîê
Ïñèädèíîê
2.
3.
* Hierarchia priečinka “PICTURES”
je rovnaká ako priečinka
“PICTURE”.
(V prehrávači)
Priečinky nachádzajúce sa v priečinkoch “PICTURE” a “DCIM”
sa zobrazujú v abecednom poradí. Súbory uložené na 1. úrovni priečinka
“PICTURE” sa nachádzajú v priečinku <PICTURE>.
Pokračovanie 
17
Prenos súborov (pokračovanie)
Poznámky
 Keď je na prehrávači zobrazené hlásenie “Do not disconnect”, neodpájajte USB kábel, pretože sa
môžu poškodiť prenášané súbory.
 Priečinky “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE” a “DCIM” nie je
možné premenovať ani vymazať.
 Súbory a priečinky nachádzajúce sa priamo v priečinku “MP_ROOT” nepremenovávajte. Inak
sa nebudú v prehrávači zobrazovať.
 Rady
 Súbory ATRAC musia byť konvertované pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.
(Audio súbory zakúpené prostredníctvom hudobných internetových služieb nie je možné
konvertovať.)
Ak chcete použiť aplikáciu MP3 Conversion Tool, vložte do vášho PC dodávaný CD-ROM disk
, a potom v spodnej časti kliknite na [Start].
a v ľavej časti inštalačného Menu zvoľte ikonu
Pri konverzii ATRAC súborov na MP3 súbory sa pôvodné ATRAC súbory nevymažú. Všetky
súbory ATRAC môžete vymazať prostredníctvom ponuky Option.
 Pomocou ďalšieho softvéru na prenos a vytváranie Playlistov alebo dodávaného softvéru
Windows Media Player 11 môžete vytvoriť Playlisty. Podrobnosti o funkciách nájdete v súbore
Help pre softvér alebo priamo od výrobcu.
 Pomocou ďalšieho softvéru na prenos a vytváranie sprievodných obrázkov alebo dodávaného
softvéru Windows Media Player 11 môžete vytvoriť sprievodný obrázok. Podrobnosti
o funkciách nájdete v súbore Help pre softvér alebo priamo od výrobcu.
18
Podporované formáty súborov
Hudobné súbory
Formát súboru
MP3 (MPEG-1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff
Kodek
MP3
Prípona súboru: .mp3
WMA
Prípona súboru: .wma (kompatibilné s modelom WM-DRM10)
AAC-LC*1
Prípona súboru: .mp4, .m4a, .3gp
Linear PCM
Prípona súboru: .wav
Video súbory
Formát súboru
MP4, video formát “Memory Stick”
Kodek
Video
AVC
(H.264/AVC)
Prípona súboru: .mp4, .m4v
MPEG-4
Prípona súboru: .mp4, .m4v
Audio
AAC-LC
Obrazové súbory*2
Formát súboru
Kompatibilita so súborovým formátom DCF 2.0/Exif 2.21
Kodek
JPEG
Prípona súboru: .jpg
*1 Súbory AAC-LC s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.
*2 V závislosti od formátov súborov nie je možné niektoré obrazové súbory prehrávať.
19
Prehrávanie hudby
Po prenesení audio súborov do prehrávača, budú tieto súbory uložené v knižnici
“Music Library”. Skladbu môžete vyhľadávať podľa názvu albumu, interpreta a žánra,
a potom ju prehrať. Táto časť popisuje spôsob vyhľadania skladby podľa názvu albumu a jej
následné prehratie.
Music Library
5-smerové tlačidlo
Tlačidlo BACK/HOME
1
2
Po odpojení USB kábla prepájajúceho prehrávač a PC držte zatlačené
tlačidlo BACK/HOME dovtedy, kým sa nezobrazí Menu Home.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte (Music Library)
a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zobrazenie zoznamu.
3
Stláčaním tlačidla /// zvoľte “Album” a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zoznam albumov.
4
Stláčaním tlačidla /// zvoľte album a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zoznam skladieb pre zvolený album.
20
Zobrazenie zoznamu
5
Stláčaním tlačidla /// zvoľte skladbu a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa hlásenie “Now Playing”. Spustí sa prehrávanie zvolenej
skladby a prehrávanie potom pokračuje ďalšími skladbami v poradí.
Stlačením / prepnete na začiatok predošlej, nasledovnej alebo
práve prehrávanej skladby. Zatlačením a pridržaním /
vykonáte zrýchlený posuv vzad alebo vpred. Stlačením tlačidla
 pri zobrazení “Now Playing” pozastavíte prehrávanie.
Zobrazenie Now Playing
 Rady
 Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď skladby obsahujú príslušnú informáciu
o sprievodnom obrázku ( str. 18).
 Počas zobrazenia “Now Playing” stlačením  zobrazíte kurzor a v položkách ho posúvate
nahor/nadol stláčaním /. Ak kurzorom zvolíte žáner, názov albumu alebo iné
charakteristické vlastnosti, stlačením  zobrazíte zoznam skladieb z práve prehrávaného
albumu alebo zoznam interpretov zodpovedajúcich žánru práve prehrávanej skladby.
 Ak sa napríklad ako názov albumu zobrazí “Unknown”, album alebo skladbu môžete vyhľadávať
podľa priečinka. V kroku 3 zvoľte “Folder” a pokračujte v ovládaní.
 Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Playing Music”
(Prehrávanie hudby) alebo “Setting the Music” (Nastavenie hudby) v Návode na použitie
(Operation Guide) (súbor PDF).
 Opakované alebo náhodné prehrávanie skladieb.
 Nastavenie kvality zvuku.
 Zmenu formátu zobrazenia zoznamu albumov.
 Ak chcete skladby z prehrávača vymazať, použite na to softvér, ktorým ste skladby preniesli
alebo aplikáciu Windows Explorer.
21
Prehrávanie video/obrazových súborov
Video súbory prenesené pomocou aplikácie Windows Explorer sa ukladajú do knižnice
“Video Library” a obrazové súbory do knižnice “Photo Library”. Video alebo obrazové
súbory môžete prehrať ich zvolením z príslušného zoznamu.
22
Video Library
5-smerové tlačidlo
Photo Library
Tlačidlo BACK/HOME
1
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte (Video Library) alebo
(Photo Library) a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zoznam video súborov alebo zoznam priečinkov s obrazovými súbormi.
3
Stláčaním tlačidla /// zvoľte video súbor alebo priečinok
s obrazovými súbormi a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Ak chcete zobraziť obrázok, zvoľte obrazový súbor zo zoznamu
obrazových súborov a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Zvolený video alebo obrazový súbor sa prehrá.
 Rady
 Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Playing Videos”
(Prehrávanie video súborov) alebo “Playing Photos” (Prehrávanie obrazových súborov)
v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
 Zmenu orientácie prehrávania video alebo obrazového súboru.
 Zmenu formátu video súboru alebo zobrazenia zoznamu obrazových súborov.
 Prezentáciu Slideshow.
 Ak chcete video a obrazové súbory z prehrávača vymazať, použite na to softvér, ktorým ste
súbory preniesli alebo aplikáciu Windows Explorer.
 Ak chcete video súbory zobraziť ako miniatúry, umiestnite JPEG súbory s rovnakým názvom
do príslušných video priečinkov.
Poznámka
 V závislosti od formátu súboru sa miniatúry nemusia zobraziť.
23
Časti a ovládacie prvky
Predná
časť
Zadná časť
 5-smerové tlačidlo
Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla  potvrdíte položku po
jej zvolení stláčaním ///. 5-smerové
tlačidlo vykonáva rôzne funkcie podľa
aktuálnych zobrazení. Podrobnosti pozri
v časti “Player Controls and Their Screens”
(Ovládacie prvky a ich zobrazenia)
v Návode na použitie ((Operation Guide)
(súbor PDF)).
24
Tlačidlo  (prehrávanie/
pozastavenie/potvrdenie)*1
Tlačidlá /
Tlačidlá /
 Tlačidlo BACK/HOME*2
Stlačením zobrazíte vyššiu úroveň, alebo
obnovíte zobrazenie predchádzajúcej ponuky
Menu. Zatlačením a pridržaním tlačidla
BACK/HOME zobrazíte Menu Home.
 Konektor WM-PORT
Konektor používajte na pripojenie
dodávaného USB kábla alebo voliteľných
periférnych zariadení (napr. podporované
príslušenstvo pre WM-PORT).
 Konektor pre slúchadlá
a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF,
displej sa vypne a prehrávač sa prepne
do pohotovostného režimu. Ak
pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač
sa automaticky vypne ( str. 8).
 Tlačidlo VOL +*1/–
Pripojenie slúchadiel alebo predlžovacieho
kábla pre slúchadlá. Konektor zasuňte úplne
tak, aby zacvakol. Ak slúchadlá nepripojíte
správne, môže sa v nich reprodukovať
skreslený zvuk.
Nastavenie hlasitosti.
Používanie predlžovacieho kábla
pre slúchadlá
 Otvor pre upevnenie popruhu
 Tlačidlo RESET
Prehrávač resetujte stlačením tlačidla
RESET pomocou vhodného špicatého
predmetu atď.
Slúži na pripevnenie popruhu (nedodávaný).
 Prepínač HOLD
Predlžovací kábel pre slúchadlá
Slúchadlá
 Displej
V závislostí od funkcií sa zobrazenia môžu
odlišovať. Viac podrobností nájdete
v Návode na použitie (súbor PDF).
 Tlačidlo OPTION/PWR OFF*2
Zobrazí sa ponuka Option. Ak zatlačíte
Pomocou prepínača HOLD môžete
ovládacie prvky prehrávača zablokovať proti
náhodnému stlačeniu. Po posunutí
prepínača HOLD v smere šípky sa všetky
ovládacie prvky zablokujú. Po posunutí
prepínača HOLD do opačného smeru sa
funkcia HOLD deaktivuje.
*1 Na tlačidle sa nachádzajú orientačné
hmatové body. Slúžia na uľahčenie
ovládania tohto prehrávača.
*2 Funkcie označené
na prehrávači sa
aktivujú, ak zatlačíte a pridržíte príslušné
tlačidlo.
25
Menu Home
Menu Home sa zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla BACK/HOME.
Menu Home je úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní
skladieb, zmenách nastavení atď.
Intelligent Shuffle (Inteligentné
náhodné prehrávanie)
Initial Search (Vyhľadávanie
podľa prvého písmena)
Clock Display
(Zobrazenie hodín)
Photo Library
(Knižnica fotografií)
Music Library
(Hudobná knižnica)
Video Library
(Knižnica video súborov)
Settings (Nastavenia)
26
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
Vyhľadávanie skladieb, albumov alebo interpretov podľa
prvého písmena v názve.
Zobrazenie aktuálneho času.
Prehrávanie obrazových súborov v prehrávači ( str. 22).
Prehrávanie audio súborov v prehrávači ( str. 20).
Prehrávanie video súborov v prehrávači ( str. 22).
Nastavenie funkcií a prehrávača.
Playlists (Playlisty)
Prehrávanie skladieb z Playlistov.
Now Playing
(Práve prehrávané)
Zobrazenie hlásenia “Now Playing”.
Podrobnosti o používaní, nastaveniach funkcií prehrávača, riešeniach technických
problémov atď. sú uvedené v Návode na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF)).
Podrobnejšie informácie o pokročilejších funkciách sú tiež uvedené v Návode na použitie
((Operation Guide) (súbor PDF)).
Používanie ovládacích prvkov prehrávača
Na ovládanie prehrávača používajte 5-smerové tlačidlo.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte požadovanú položku v Menu a stlačením tlačidla 
voľbu potvrďte. Predchádzajúce zobrazenie obnovíte stlačením tlačidla BACK/HOME.
Ak tlačidlo  zatlačíte a pridržíte, obnoví sa zobrazenie Menu Home.
Napríklad, ak chcete prehrať skladu prostredníctvom výberu ikony (Music Library)
v Menu Home, budete musieť prejsť cez nasledovné zobrazenia Menu.
Menu Home
Zvoľte (Music Library) a stlačte
tlačidlo .

Music Library
Zvoľte “Album” a stlačte
tlačidlo .


Zoznam albumov
Zvoľte požadovaný album
a stlačte tlačidlo .


Zoznam skladieb


Zvoľte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo .
Prehrávanie sa spustí.
Zobrazenie Now Playing

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME.
27
zariadenia zobraziť správne. Je to spôsobené:
 Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
 Prehrávač nepracuje štandardne.
 Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo
znakmi, ktoré tento prehrávač nepodporuje.
Informácia pre spotrebiteľov v krajinách
s platnými Smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení
EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek
servisných služieb alebo záručných záležitostí
pozri adresy poskytnuté v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
Upozornenie pre užívateľov
 Zaznamenané skladby je možné používať len
pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je
podmienená súhlasom vlastníkov autorských
práv skladieb.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť
záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie dát,
zapríčinených problémami so zariadením alebo
PC.
 Možnosť zobrazovania jazykov v dodávanom
softvéri závisí od nainštalovaného OS
v PC. Skontrolujte, či je nainštalovaný OS
kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete
softvér používať.
 Nezaručujeme správne zobrazovanie
všetkých jazykov v dodávanom softvéri.
 Znaky vytvorené užívateľom a niektoré
špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
 V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji
28
Autorské práva
 ATRAC je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN”
sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista
a Windows Media sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.







a
sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player
sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA
a/alebo ostatných krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti
International Business Machines Corporation.
Macintosh je obchodná značka spoločnosti
Apple Inc.
Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
Softvér čiastočne čerpá z pracovných výsledkov
nezávislej skupiny Independent JPEG Group.
 Všetky ochranné známky a obchodné značky
sú obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto
návode nie sú označenia TM a ® vždy uvádzané.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie v tomto produkte
sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft
zakázané.
Vlastníci obsahov súborov používajú na ochranu
svojho duševného vlastníctva v tomto zariadení
(“WM-DRM”) technológiu správy digitálnych
práv softvéru Windows Media. Zabraňuje sa tým
neoprávanému kopírovaniu týchto obsahov.
Tento prehrávač používa na prehrávanie
chráneného obsahu WM-DRM softvér
(“WM-DRM Software”). Ak je bezpečnosť
softvéru WM-DRM v zariadení porušená, tak
vlastníci chráneného obsahu (“Secure Content
Owners”) môžu od spoločnosti Microsoft
požadovať odvolanie príslušných práv softvéru
WM-DRM. Spoločnosť Microsoft následne
poskytne nové licencie pre kopírovanie,
zobrazovanie a/alebo prehrávanie chráneného
obsahu. Odvolanie nemení schopnosť softvéru
WM-DRM prehrávať nechránené obsahy.
Zoznam odvolaného softvéru WM-DRM je
vždy poslaný do vášho zariadenia pri stiahnutí
licencie pre chránený obsah z internetu alebo PC.
Spoločnosť Microsoft môže v záujme vlastníkov
chránených obsahov spolu s licenciou poslať do
zariadenia odvolávacie zoznamy.
Program © 2007 Sony Corporation
Dokumentácia © 2007 Sony Corporation
29
Získanie najnovších informácií
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, navštívte nasledovné
web-stránky.
Spotrebitelia v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Systémové požiadavky
 PC:
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami
(OS) Windows*.
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP professional (Service Pack 2
alebo novší)/Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Media
Center Edition 2004 (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Media Center Edition 2005
(Service Pack 2 alebo novší)/ Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/
Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
64-bitová verzia OS nie je podporovaná.
Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.
* Iné verzie OS nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.
 CPU: Pentium III 1,0 GHz alebo výkonnejší.
 RAM: 128 MB alebo viac (Pre Windows Vista, 512 MB alebo viac)
 Pevný disk: 380 MB alebo viac voľného miesta.
 Monitor: Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo viac) (Odporúča sa 1024 × 768 alebo
vyššie), Farby: 8 bit alebo viac (odporúča sa 16 bit)
 CD-ROM mechanika: Podpora prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM.
Na tvorbu originálnych CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
 Zvuková karta
 USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB port)
 Internet Explorer 6.0 alebo novšia verzia, Windows Media Player 10 alebo 11 (odporúča sa
Windows Media Player 11. Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media
Player 10 môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania
potiahnutím myšou.).
 Je potrebné mať nainštalovaný softvér Adobe Flash Player 8 alebo novšiu verziu.
 Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo na prehliadanie
web-stránok je potrebné pripojenie na internet.
 Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky
systémové požiadavky.
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:
PC alebo OS vlastnej výroby/OS vzniknutý aktualizáciou originálneho OS/Multi-boot prostredie/
Multi-monitor prostredie/Macintosh
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF