Sony | NWZ-A828 | Sony NWZ-A828 Návod na použitie

3-289-810-11 (1)
Návod na jednoduché nastavenie
NWZ-A826 / A828 / A829
Riešenie problémov
NWZ-A826 / A828 / A829
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3-289-812-11 (1)
Pokúste sa vyriešiť problém podľa nižšie uvedeného postupu.
1 V uvedenej tabuľke vyhľadajte problém a pokúste sa ho
vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri príčine problému.
Viac podrobností o ovládaní zariadenia nájdete v “Návode na použitie”
Operation Guide (súbor PDF).
2 Pripojte prehrávač k PC a nabite jeho akumulátor.
Po nabití akumulátora prehrávača sa môžu niektoré
problémy odstrániť.
3 Stlačte RESET pomocou vhodného
špicatého predmetu atď.
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas ovládania prehrávača,
uložené údaje a nastavenia prehrávača sa môžu vymazať.
4 Pozri informácie o problémoch
5
v Pomocníkovi (Help) pre každý softvér.
Pozri informácie na niektorej z podporných web-stránok.
Spotrebitelia v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe navštívte: http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebitelia v Latinskej Amerike navštívte: http://www.sony-latin.com/index.crp
Spotrebitelia v ostatných krajinách navštívte: http://www.sony-asia.com/support
Spotrebitelia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní
uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.
- Riešenie problémov -
Prevádzka
Čísla v zátvorkách odkazujú na strany v “Návode na použitie” (súbor PDF).
Problém
Príčina/Riešenie
Nepočuť žiadny zvuk.
 Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
 Zvýšte hlasitosť ( str. 10).
 Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
 Pripojte slúchadlá správne ( str. 10).
 Konektor slúchadiel je znečistený.
 Konektor vyčistite jemnou suchou handričkou.
 V prehrávači nie sú uložené žiadne skladby alebo video súbory.
 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste skladby alebo video
súbory z PC.
 Je aktivovaná Bluetooth funkcia.
 Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia, nebude zvuk reprodukovaný
slúchadlami prehrávača. Deaktivujte Bluetooth funkciu ( str. 94).
Súbory sa
neprehrávajú.
 Akumulátor je vybitý.
 Nabite akumulátor ( str. 114).
 Ak prehrávač nereaguje, aj keď ste akumulátor nabili, pomocou tlačidla
RESET resetujte prehrávač ( str. 124).
 V prehrávači nie sú uložené žiadne súbory.
 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste súbory z PC.
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 154).
 Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie
MP3 Conversion Tool.
 V závislosti od formátu nie je možné niektoré skladby alebo video súbory prehrať
( str. 154).
 V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobraziť
( str. 154).
 Do video priečinka ste preniesli MP4 súbory potiahnutím myšou.
 Potiahnutím myšou ich preneste do priečinka “MUSIC”.
 Z dôvodu niektorých predplatených služieb atď. uplynulo časové obmedzenie
na prehrávanie skladby.
 Skladbu s uplynutou limitovanou periódou prehrávania nie je možné
prehrávať. Pomocou prenosového softvéru si obnovte jej prehrávanie.
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 116).
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Prenesené súbory sa
nezobrazujú
v príslušnom
zozname.
 Presiahol sa maximálny počet súborov, ktoré je možné zobraziť. Maximálny počet
video súborov je 1 000 a obrazových súborov je 10 000. Maximálny počet priečinkov
na ukladanie obrázkov v zozname priečinkov pre obrázky je 1 000.
 Vymažte nepotrebné súbory.
 Súbory boli presunutím prenesené do nesprávneho priečinka.
 Presunutím preneste súbory do správneho priečinka ( str. 116).
 Dostupná kapacita je nepostačujúca.
 Uvoľnite kapacitu pamäte prehrávača tým, že vymažete nepotrebné súbory.
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 116).
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 154).
 Súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion
Tool.
Keď je nastavené
 Audio súbory sa nenachádzajú v podpriečinkoch priečinka “MUSIC”.
zobrazenie “All Songs”
 Potiahnutím myšou ich preneste do podpriečinkov v priečinku “MUSIC”.
alebo “Album”,
zobrazia sa všetky
skladby, ale pri
nastavení zobrazenia
“Folder” sa niektoré
skladby nezobrazia.
Skladby sa prehrávajú
len v obmedzenom
rozsahu, napríklad
len v jednom albume.
 “Playback Range” ( str. 39) je nastavené na “Selected Range”.
 Zmeňte nastavenie rozsahu prehrávania.
Nie je možné vymazať  Skladby a obrazové súbory nie je možné vymazať pomocou prehrávača.
súbory v prehrávači.
 Vymažte ich pomocou softvéru, s ktorým ste vykonali prenos alebo pomocou
aplikácie Windows Explorer.
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Je počuť šum.
 V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály
(napr. mobilný telefón).
 Ak používate zariadenia vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón),
nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.
 Audio súbory importované z CD disku atď. sú poškodené.
 Vymažte tieto súbory a potom ich opäť importujte a preneste. Pri importe
audio súborov do PC ukončite všetky aplikácie. Predídete tým poškodeniu
súborov.
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 154).
 Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3
Conversion Tool.
 V závislosti od niektorých technických parametrov nie je možné niektoré
skladby prehrať.
 Bluetooth prepojenie je nestabilné.
 Pri určitých podmienkach sa pri komunikácii môže vyskytnúť šum.
Premiestnite zariadenia a reštartujte komunikáciu.
Nastavenie
“VPT(Surround)” alebo
funkcia “Clear Stereo”
nie je efektívna.
 Pri reprodukcii zvuku cez externé reproduktory na voliteľnej dokovacej kolíske
nemusia byť nastavenie “VPT(Surround)” a funkcia “Clear Stereo” efektívne,
pretože prehrávač je určený len pre kompatibilné slúchadlá. Nejde o poruchu.
 Ak ste v ponuke “Sound Effect Preset” neaplikovali zvukový efekt, nebude efekt
“VPT(Surround)” počas Bluetooth komunikácie fungovať ( str. 92).
Nie je vidieť obraz, ale  Súbor je vo formáte .3gp. (Pri formáte .3gp je podporovaná len audio zložka.)
počuť zvuk.
 Video súbor sa nenachádza vo video priečinku.
 Potiahnutím myšou preneste video súbory do video priečinka.
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Ovládacie prvky sú
nefunkčné.
 Prepínač HOLD je v polohe HOLD.
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere ( str. 11).
 V prehrávači kondenzovala vlhkosť.
 Prehrávač niekoľko hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
 Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 114).
 Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET
resetujte prehrávač ( str. 124).
 Počas zobrazeného hlásenia “Connecting” nie je možné ovládať prehrávač.
 Odpojte USB kábel a až potom prehrávač ovládajte.
Prehrávanie sa
nezastaví.
 Pri tomto prehrávači nie je rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte
tlačidlo , zobrazí sa  a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.
Prehrávač nefunguje.
 Kapacita akumulátora je nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 114).
 Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET
resetujte prehrávač ( str. 124).
Prenesené dátové
súbory nie je možné
nájsť.
 Vstavanú pamäť Flash prehrávača ste naformátovali v softvéri Windows Explorer.
 Naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača ( str. 110).
 Počas prenosu súborov došlo k odpojeniu dodávaného USB kábla od prehrávača.
 Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash
pomocou prehrávača ( str. 110).
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 116).
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 154).
 Audio súbory ATRAC skonvertujte pomocou dodávanej aplikácie MP3
Conversion Tool.
 V závislosti od formátu nie je možné niektoré skladby alebo video súbory
prehrať ( str. 154).
 V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobraziť
( str. 154).
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Hlasitosť má nízku
úroveň.
 Je aktivovaná funkcia “AVLS (Volume Limit)”.
 Deaktivujte funkciu “AVLS (Volume Limit)” ( str. 99).
Pravý kanál
 Slúchadlá nie sú správne pripojené.
v slúchadlách
 Ak slúchadlá nepripojíte správne, nemusí sa v nich zvuk reprodukovať
nereprodukuje žiadny
správne. Zapojte vstupný konektor slúchadiel do konektora prehrávača tak,
zvuk. Prípadne je
aby zacvakol ( str. 10).
pravý kanál
reprodukovaný
z obidvoch kanálov.
Prehrávanie sa
svojvoľne vypína.
 Kapacita akumulátora je nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 114).
 Prehrávate skladby alebo video súbory, ktoré nie sú podporované.
 Prehrajte inú skladbu alebo video súbory.
Nezobrazujú sa
miniatúry.
 Skladby nemajú informáciu o sprievodnom obrázku, ktorého formát je podporovaný
prehrávačom. Miniatúry sa zobrazujú len vtedy, keď skladby majú informáciu
o sprievodnom obrázku, ktorého formát je podporovaný prehrávačom.
 Pomocou softvéru Windows Media Player alebo iného vhodného softvéru
vykonajte prenos ešte raz.
 Miniatúra nie je pomenovaná rovnako ako video súbor, alebo sa video súbor
nenachádza v správnom priečinku.
 Umiestnite JPEG súbor s rovnakým názvom ako príslušný video súbor do
priečinka “VIDEO”.
 Ak obrazové súbory nemajú miniatúry, ktoré sú kompatibilné s formátom Exif,
tak miniatúry nie je možné zobraziť.
 Pomocou dodávaného softvéru Media Manager pre WALKMAN preneste
obrazové súbory ešte raz.
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Nezobrazuje sa
sprievodný obrázok.
 Súbory neobsahujú údaje o sprievodnom obrázku.
 Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď súbory obsahujú údaje
o sprievodnom obrázku.
Nastavte sprievodný obrázok pomocou dodávaného softvéru
Windows Media Player 11 alebo podobného prenosového softvéru
podporujúceho vytváranie sprievodných obrázkov. Podrobnosti o funkciách
nájdete v Pomocníkovi softvéru (Help).
 V závislosti od formátu obrázka sa niektoré sprievodné obrázky nemusia
zobraziť.
Prehrávač nie je
možné naformátovať.
 Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača
so zapnutým PC ( str. 114).
Prehrávač sa svojvoľne  Ak sa vyskytne porucha, prehrávač sa sám vypne a potom automaticky
vypol a následne hneď
opäť zapne.
zapol.
Prehrávač nefunguje
správne.
 PC bol spustený alebo reštartovaný keď bol k nemu pripojený prehrávač.
 Prehrávač resetujte stlačením tlačidla RESET na prehrávači. Pri spúšťaní
a reštartovaní PC odpojte prehrávač od PC.
Počas ovládania
 Položka “Beep Settings” je vypnutá.
prehrávača nezaznieva
 Nastavte položku “Beep Settings” na “On” ( str. 100).
zvukový signál.
 Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia, zvukový signál nezaznieva.
- Riešenie problémov -
Displej
Problém
Príčina/Riešenie
V názve sa zobrazí
“”.
 V názve sa nachádzajú znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť.
 Pomocou softvéru, s ktorým ste vykonali prenos alebo pomocou aplikácie
Windows Explorer zmeňte názov a použite vhodné znaky.
Namiesto mena
interpreta alebo názvu
albumu sa zobrazí
“Unknown”.
 Súbory neobsahujú údaje o názve albume alebo mene interpreta atď.
Zobrazujú sa
nezrozumiteľné
znaky.
 Je nastavený nesprávny jazyk.
 V ponuke “Language Settings” ( str. 112) nastavte správny jazyk a potom
preneste súbory do prehrávača ešte raz.
Pri zobrazovaní
obrázkov displej
stmavne.
 Počas časového úseku nastaveného v ponuke “Screensaver Timing” ( str. 102)
sa nevykonala žiadna operácia.
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Displej sa vypne.
 Prehrávač bol v režime pozastavenia a viac ako 3 minúty nebola vykonaná
žiadna operácia.
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 Nebola vykonaná žiadna operácia počas času, ktorý ste nastavili v ponuke
“Screensaver Timing” a zároveň je položka “Screensaver” nastavená na “Blank”
( str. 102).
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 Nastavte položku “Screensaver” na iné nastavenie ako “Blank”.
 Položka “On-Hold Display” je nastavená na “No”.
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere ( str. 11).
 Nastavte položku “On-Hold Display” na “Yes” ( str. 61). Aj keď je funkcia
HOLD aktivovaná, môžete prehrávať video súbory.
Zobrazí sa hlásenie.
 Pozri kapitolu “Hlásenia” ( str. 139).
- Riešenie problémov -
Napájanie
Čísla v zátvorkách odkazujú na strany v “Návode na použitie” (súbor PDF).
Problém
Príčina/Riešenie
Výdrž akumulátora je
krátka.
 Prevádzková teplota je nižšia než 5°C.
 Kapacita akumulátora sa pri nižšej teplote znižuje. Nejde o poruchu.
 Akumulátor sa nabíjal krátko.
.
 Akumulátor nabíjajte, kým sa nezobrazí
 Ak správne nastavíte riadenie napájania, môžete ušetriť kapacitu akumulátora
a prehrávač tak budete môcť používať dlhšie ( str. 115).
 Dlhší čas ste prehrávač nepoužívali.
 Účinnosť akumulátora sa zvyšuje pravidelným nabíjaním a vybíjaním akumulátora.
 Keď po úplnom nabití akumulátora klesne jeho užitočná výdrž na polovicu
bežnej výdrže, akumulátor by mal byť vymenený za nový.
 Kontaktujte vášho predajcu Sony.
 Prehráva sa obsah chránený autorskými právami.
 Pri prehrávaní obsahov, ktoré sú chránené autorskými právami môže byť
výdrž akumulátora kratšia.
 Je aktivovaná Bluetooth funkcia.
 Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia, kapacita akumulátora sa znižuje, aj keď
prehrávač neovládate. Ak Bluetooth funkciu nepoužívate, tak ju vypnite.
 Okolitými Bluetooth alebo bezdrôtovými LAN zariadeniami sa generujú rádiové vlny.
 Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia, rádiové vlny generované týmito
zariadeniami môžu skrátiť výdrž akumulátora.
Akumulátor
prehrávača sa
nenabíja.
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 Používajte len dodávaný USB kábel.
 Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5 až 35°C.
 Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 až 35°C.
 Váš PC nie je zapnutý.
 Zapnite PC.
 PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
 Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC.
Prehrávač sa
automaticky vypne.
 Aby sa zabezpečila dlhšia výdrž akumulátora, prehrávač sa automaticky vypína.
 Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.
Nabíjanie sa dokončí
veľmi rýchlo.
 Ak nabíjate takmer nabitý akumulátor, maximálne nabitie bude trvať krátky čas.
- Riešenie problémov -
Prepojenie s PC
Prehrávač vyžaduje nasledovné minimálne systémové požiadavky.
Systémové požiadavky
 PC
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami
(OS) Windows*: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Professional
(Service Pack 2 alebo novší)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows
Vista Business/Windows Vista Ultimate
64-bitová verzia OS nie je podporovaná.
Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.
* Iné verzie OS nie sú spoločnosťou Microsoft podporované.
 CPU: Pentium 4 1,0 GHz alebo výkonnejší
 RAM: 512 MB alebo viac
 Pevný disk: 380 MB alebo viac voľného miesta.
 Monitor:
– Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo vyššie) (odporúča sa 1024 × 768 alebo vyššie)
– Farby: 8 bit alebo viac (odporúča sa 16 bit)
 CD-ROM mechanika (podpora schopnosti prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM)
Na tvorbu originálnych CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
 Zvuková karta
 USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB port)
 Microsoft .NET Framework 2.0 alebo 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 alebo 7.0, Windows
Media Player 10 alebo 11 (Odporúča sa Windows Media Player 11. Niektoré PC, ktoré už majú
nainštalovaný softvér Windows Media Player 10 môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video
súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou.).
 Je potrebné mať nainštalovaný softvér Adobe Flash Player 8 alebo novšiu verziu.
 Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo na prehliadanie web-stránok
je potrebné pripojenie na internet.
Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky
systémové požiadavky.
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:
– PC alebo OS nie je štandardný
– Upgrade OS aktualizovaný zo štandardne inštalovaného OS
– Multi-boot OS
– Multimonitorové OS
– Macintosh
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Nespustila sa
aplikácia MP3
Conversion Tool
alebo Media Manager
pre WALKMAN.
 Zmenili ste systémové podmienky, napr. aktualizáciou OS Windows atď.
Po pripojení k PC
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
pomocou dodávaného
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
USB kábla sa
 Používajte len dodávaný USB kábel.
nezobrazí
 Používate USB rozbočovač.
“Connecting”.
 Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte
prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
 V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos.
 Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva,
odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel .
 V závislosti od softvéru, ktorý je spustený v PC, sa v prehrávači nemusí zobraziť
hlásenie “Connecting”.
 Spustite softvér Windows Media Player alebo aplikáciu Windows Explorer.
PC po pripojení
nesprístupnil
prehrávač.
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 Používate USB rozbočovač.
 Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte
prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
 USB port na vašom PC pravdepodobne nefunguje. Prehrávač pripojte k inému
USB portu na vašom PC.
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Do prehrávača nie je
možné preniesť
súbory z PC.
 Prenos sa mohol prerušiť z dôvodu výskytu šumu, ktorý vznikol zo statickej
elektriny atď. Došlo k tomu z dôvodu ochrany dát.
 Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
 Ak v PC, ktorý nemá nainštalovaný softvér Windows Media Player 11 prenášate
súbory presúvaním myšou, niektoré súbory sa nemusia dať preniesť (AAC,
video súbory atď.).
 Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte Windows Media Player 11 a potom
opäť skúste preniesť súbory presunutím myšou. Pred inštaláciou dodávaného
softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte, či softvér alebo
podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11. Podrobnosti
o funkciách a podpore softvéru Windows Media Player nájdete na nasledovnej
web-stránke:
http://support.microsoft.com/
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.
 Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvýšte tak voľné miesto.
 Skladby s limitovanou periódou prehrávania alebo počtom prehrávaní sa
z dôvodu ochrany pred kopírovaním nemusia dať prenášať. Podrobnosti
o nastaveniach pre jednotlivé audio súbory vám poskytne ich distribútor.
 V prehrávači sú uložené neštandardné súbory.
 Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash
pomocou prehrávača ( str. 110).
 Súbory môžu byť poškodené.
 Vymažte súbory, ktoré nie je možné preniesť z vášho PC a potom ich
importujte ešte raz. Pri importe audio súborov do PC ukončite všetky
aplikácie. Predídete tým poškodeniu súborov.
 Bol prekročený limit na prenos súborov a priečinkov.
 Vymažte nepotrebné súbory.
 Pokúšate sa preniesť súbory formátu .m4a, .mp4, .3gp alebo .m4v z PC, na
ktorom je už nainštalovaný softvér Windows Media Player 10.
 Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte softvér Windows Media Player 11.
 Súbory boli prenesené pomocou vhodného prenosového softvéru, ale prenos
nebol vykonaný podľa inštrukcií od výrobcu.
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Do prehrávača je
možné preniesť len
malý počet súborov.
 V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.
 Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvýšte tak voľné miesto.
 Súbory uložené v prehrávači nie sú prehrávateľné.
 Ak sú v prehrávači uložené iné dáta ako skladby, video a obrazové súbory,
do prehrávača sa bude dať preniesť menej súborov. Súbory, ktoré prehrávač
nedokáže prehrať preneste naspäť do PC, čím sa zvýši voľná kapacita pamäte
prehrávača.
Po pripojení
prehrávača k PC je
jeho prevádzka
nespoľahlivá.
 Používate USB rozbočovač alebo predlžovací USB kábel.
 Fungovanie pri použití USB rozbočovača alebo predlžovacieho kábla nie je
zaručené. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Nie je možné vymazať  Priečinky “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES” a “PICTURE” nie je
alebo premenovať
možné vymazať ani premenovať.
priečinky.
Bluetooth komunikácia
Problém
Príčina/Riešenie
Nie je možné vykonať
párovanie.
 Prehrávač a zariadenie sú umiestnené príliš ďaleko od seba, aby bola možná
Bluetooth komunikácia.
 Párovanie vykonajte vo vzdialenosti umožňujúcej komunikáciu ( str. 96).
 Bluetooth zariadenie nepodporuje profily podporované prehrávačom.
 Ak sa podporované profily nezhodujú, prehrávač a zariadenie sa nespárujú.
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Bluetooth
komunikácia sa
nespustí.
 Pomocou tlačidla BLUETOOTH sa pokúšate vykonať prepojenie s Bluetooth
zariadením, ktorému nie je priradené označenie “Quick Connection”.
 V ponuke “Quick Connection” priraďte požadovanému zariadeniu označenie
“Quick Connection” ( str. 88).
 Bluetooth zariadenie nie je zapnuté.
 Zapnite zariadenie a nastavte ho pre Bluetooth komunikáciu.
 Bluetooth prepojenie sa ukončilo.
 Vykonajte Bluetooth prepojenie ( str. 81).
 Párovanie zlyhalo alebo sa nedokončilo.
 Prehrávač nekomunikuje so zariadeniami, s ktorými nie je spárovaný.
Prehrávač a zariadenie spárujte ( str. 78).
 Prehrávač alebo Bluetooth zariadenie sa prepli do pohotovostného režimu.
 Zrušte pohotovostný režim.
 Kapacita akumulátora je nízka alebo takmer žiadna.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 114).
 Informácie o párovaní v prehrávači alebo Bluetooth zariadení boli vymazané
formátovaním, resetovaním nastavení atď.
 Prehrávač a zariadenie opäť spárujte.
Nie je počuť zvuk
z komunikujúceho
zariadenia.
 Na Bluetooth zariadení je vypnutý zvuk.
 Zmeňte nastavenie a obnovte audio funkciu.
 Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
 Hlasitosť niektorých zariadení nie je možné nastaviť bezdrôtovo.
Na zariadení alebo prehrávači zvýšte hlasitosť manuálne.
 Prehrávač alebo Bluetooth zariadenie nie sú zapnuté.
 Zapnite ich a nastavte pre Bluetooth komunikáciu.
 Bluetooth zariadenie nemusí podporovať profil A2DP.
 Skontrolujte či zariadenie podporuje profil A2DP ( str. 75).
 Nebolo spustené prehrávanie skladby alebo video súboru.
 Spustite prehrávanie skladby alebo video súboru ( str. 21, 52).
 Bluetooth zariadenie nie je zapnuté.
 Zapnite zariadenie a nastavte ho pre Bluetooth komunikáciu.
 Bluetooth prepojenie sa ukončilo.
 Vykonajte Bluetooth prepojenie ( str. 81).
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Nie je možné nastaviť
hlasitosť.
 Prepínač HOLD je v polohe HOLD.
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere ( str. 11).
 Hlasitosť niektorých zariadení nie je možné nastaviť bezdrôtovo.
Na zariadení alebo prehrávači zvýšte hlasitosť manuálne.
Zvuk je skreslený
alebo prerušovaný.
 V blízkosti prehrávača alebo zariadenia sa nachádza bezdrôtové LAN zariadenie,
bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra, ktoré využívajú frekvenciu 2,4 GHz.
 Bluetooth komunikáciu uskutočňujte mimo elektronických zariadení.
 Komunikácia je rušená objektmi ako napríklad kovové predmety, stena alebo ľudia.
 Pre zabezpečenie správnej komunikácie odstráňte objekty, alebo premiestnite
zariadenia.
 Ak ste v ponuke “Sound Effect Preset” neaplikovali zvukový efekt, nebude efekt
“VPT(Surround)” počas Bluetooth komunikácie fungovať ( str. 92).
Zvuk často prerušuje.
 V blízkosti prehrávača alebo zariadenia sa nachádza bezdrôtové LAN zariadenie,
bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra, ktoré využívajú frekvenciu 2,4 GHz.
 Bluetooth komunikáciu uskutočňujte mimo elektronických zariadení.
 Komunikácia je rušená objektmi ako napríklad kovové predmety, stena alebo ľudia.
 Pre zabezpečenie správnej komunikácie odstráňte objekty, alebo premiestnite
zariadenia.
 Nastavenie prenosovej rýchlosti nie je pre dané prostredie správne.
 Stabilita komunikácie je podmienená nastavením prenosovej rýchlosti
a prostredím, v ktorom ju uskutočňujete. Ak je komunikácia nestabilná, tak
pre jej správnu činnosť nastavte v ponuke “Sound Quality Mode” prenosovú
rýchlosť ( str. 91).
Je počuť šum.
 Bluetooth prepojenie je nestabilné.
 Pri určitých podmienkach sa pri komunikácii môže vyskytnúť šum.
Premiestnite zariadenia a reštartujte komunikáciu ( str. 86).
 V závislosti od stavu prepojenia môžete počuť šum v slúchadlách len z jedného
kanála.
 Ukončite Bluetooth prepojenie a znova ho vytvorte.
Zvuk z video súborov
je oneskorený
 Keď prehrávate zvuk video súborov prostredníctvom niektorých Bluetooth
zariadení, zvuk môže mierne zaostávať za obrazom.
- Riešenie problémov -
Ostatné
Problém
Príčina/Riešenie
Počas ovládania
prehrávača
nezaznieva zvukový
signál.
 Položka “Beep Settings” je nastavená na “Off ”.
 Nastavte položku “Beep Settings” na “On” ( str. 100).
 Keď je prehrávač pripojený k dokovacej kolíske alebo inému zariadeniu, zvukový
signál nezaznieva.
 Keď je aktivovaná Bluetooth funkcia zvukový signál nezaznieva.
Prehrávač sa zahrieva.  Prehrávač sa môže počas nabíjania akumulátora zahrievať a krátko po nabití môže
byť horúci. Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého objemu dát. Je to
bežný jav. Nejde o poruchu. Určitý čas ponechajte prehrávač mimo prevádzky, aby
vychladol.
Zobrazenie sa zapne
vždy pri zmene
skladby.
 Položka “New Song Pop Up” je nastavená na “On”.
 Nastavte položku “New Song Pop Up” na “Off ” ( str. 33).
Dátum a čas sa
resetovali.
 Ak prehrávač s vybitým akumulátorom dlhší čas nenabijete, nastavenie dátumu
a času sa môže resetovať. Nejde o poruchu. Nabíjajte akumulátor dovtedy, kým sa
a opäť nastavte dátum a čas ( str. 104).
na displeji nezobrazí
- Riešenie problémov -
Inicializovanie (formátovanie) prehrávača
Vstavanú pamäť Flash formátujte vždy len prostredníctvom Menu prehrávača
podľa nasledovného postupu. (Pred formátovaním skontrolujte obsah
pamäte, pretože po naformátovaní budú všetky súbory z pamäte vymazané.)
1 V režime pozastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME,
kým sa nezobrazí Menu Home.
2 Postupne v poradí zvoľte
(Settings - Nastavenia)
– “Common Settings” – “Format” – “Yes” – “Yes”.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte požadovanú položku a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Po zvolení “Yes” a potvrdení sa zobrazí “Formatting...” a formátovanie
sa začne. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie
“Memory formatted”.
- Riešenie problémov -
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti
zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať
predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. __________________________
Serial No. __________________________
O návode
Obsluha prehrávača je opísaná v tomto “Návode na jednoduché” nastavenie alebo
v “Návode na použitie (Operation Guide (PDF súbor))”.
 Návod na jednoduché nastavenie: Sú v ňom opísané základné funkcie prehrávača, ako je
import, prenos a prehrávanie audio, video a obrazových (fotografie) súborov. Ďalej sú
v ňom opísané základné operácie pre Bluetooth komunikáciu prostredníctvom prehrávača.
 Návod na použitie: Sú v ňom opísané všetky funkcie prehrávača a uvedené sú v ňom
tiež informácie o riešení problémov.
 Riešenie problémov: Popis príznakov, príčin a spôsobov odstránenia problémov
pri používaní prehrávača.
 Bezpečnostné upozornenia: Informácie o dôležitých bezpečnostných upozorneniach.
Získanie najnovších informácií
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať
informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.
Zákazníci v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Európe navštívte: http://support.sony-europe.com/DNA
Zákazníci v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp
Zákazníci v ostatných krajinách navštívte: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Obsah
Úvod .............................................................................4
Dodávané príslušenstvo .............................................6
Časti a ovládacie prvky ...............................................8
Menu Home ............................................................... 10
Začíname ................................................................... 12
Pred pripojením prehrávača......................................................................................... 12
Nabíjanie akumulátora..................................................................................................... 12
Zapnutie/vypnutie prehrávača................................................................................... 13
Výber jazyka pre zobrazenie......................................................................................... 14
Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru ...15
Získavanie súborov .................................................. 19
Prenos súborov ......................................................... 20
Prehrávanie hudby ................................................... 26
Prehrávanie video/obrazových súborov ................ 28
Prehrávanie hudby prostredníctvom
Bluetooth komunikácie......................................... 30
Základná charakteristika Bluetooth technológie ............................................ 30
Párovanie .................................................................................................................................. 32
Vytvorenie prepojenia a prehrávanie hudby ..................................................... 33
Bezpečnostné upozornenia ....................................................................................................... 34
3
Úvod
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením zariadenia NWZ-A826/A828/A829*1.
Pred používaním prehrávača importuje hudobné, video a obrazové súbory do vášho PC
a následne ich preneste do prehrávača.
Po prenose súborov do prehrávača vám už nič nebráni si ich vychutnávať kdekoľvek bude chcieť.
Skladby a zvuk video súborov tiež môžete prehrávať prostredníctvom Bluetooth komunikácie.
*1 V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely dostupné.
Prehrávanie skladieb, video súborov a fotografií
Začíname
( str. 12)
Získavanie
súborov
( str. 19)
Prenos súborov
( str. 20)
Prehrávanie
súborov
Skladby
( str. 26)
Video/obrazové súbory ( str. 28)
Ukážkové súbory*1
V prehrávači sú predinštalované ukážkové súbory. Ak ukážkové súbory vymažete, nie je ich
možné obnoviť a ani si vyžiadať ich náhradu.
4
*1 V niektorých krajinách/oblastiach nie sú niektoré ukážkové súbory inštalované.
Prehrávanie obsahov prostredníctvom Bluetooth funkcie
Môžete prehrávať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom Bluetooth zariadení
pomocou prenosu údajov z prehrávača. Pomocou základných operácií môžete prehrávač
bezdrôtovo ovládať z pripojeného Bluetooth zariadenia.
Párovanie
( str. 32)
Vytvorenie
Bluetooth
prepojenia
( str. 33)
Prehrávanie hudby
( str. 33)
5
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte dodávané príslušenstvo
v balení.
 Slúchadlá (1)
 USB kábel (1)
 Násadky do uší pre slúchadlá
(veľkosť S, L) (1)
 Držiak (1)
Použite na pripojenie prehrávača
k voliteľnej kolíske atď.
 CD-ROM disk*1*2 (1)
 Aplikácia na konvertovanie súborov
MP3 (MP3 Conversion Tool)
 Media Manager pre WALKMAN
 Windows Media Player 11
 Návod na použitie (súbor PDF)
 Návod na jednoduché nastavenie
(tento návod) (1)
*1 Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte
prehrávať v audio CD prehrávači.
*2 V závislosti od krajiny alebo regiónu
zakúpenia prehrávača sa môže dodávaný
softvér líšiť.
 Podpera (1)
6
Ako správne pripevniť
násadky do uší
Používanie podpery
Ak násadky nie sú správne nasadené,
nemusíte počuť nízke tóny. Pre lepšiu
kvalitu zvuku zmeňte násadky na
slúchadlách alebo násadky nastavte tak,
aby ste ich mali pohodlne upevnené
v ušiach. Od výroby sú založené násadky
veľkosti M. Ak tieto násadky nepasujú do
vašich uší, vyskúšajte jednu z dodávaných
veľkostí S alebo L. Pri výmene násadiek ich
správne nasaďte otáčaním na slúchadlá, aby
sa predišlo prípadnému uvoľneniu
násadiek do vašich uší.
L
Pomocou dodávanej podpery môžete
prehrávač postaviť horizontálne.
Poznámka
 Keď je prehrávač postavený pomocou
podpery, buďte pri jeho manipulácii opatrný.
 Prehrávač postavte horizontálne tak, ako
je to ukázané na obrázku. Nestavajte ho
vertikálne.
L
7
Časti a ovládacie prvky
Predná časť
 Tlačidlo BACK/HOME*1
 5-smerové tlačidlo
Stlačením zobrazíte vyššiu úroveň, alebo
obnovíte zobrazenie predchádzajúcej
ponuky Menu. Zatlačením a pridržaním
tlačidla BACK/HOME zobrazíte Menu
Home ( str. 10)
Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla  potvrdíte položku po
jej zvolení stláčaním ///.
 Konektor pre slúchadlá
Slúži na pripojenie slúchadiel. Konektor
zasuňte úplne tak, aby zacvakol.
 Konektor WM-PORT
Tento konektor použite na pripojenie
dodávaného USB kábla alebo voliteľného
periférneho zariadenia.
Tlačidlo  (prehrávanie/pozastavenie/
potvrdenie) *2
Tlačidlá /
Tlačidlá /
 Displej
 Bluetooth anténa
 Bluetooth indikátor
Indikácia stavu Bluetooth funkcie.
 Tlačidlo VOL +*2/–
8
Zadná časť
 Tlačidlo BLUETOOTH
 Otvor pre upevnenie popruhu
Stlačte a pridržte pre zapnutie alebo
vypnutie Bluetooth funkcie a pre vytvorenie
alebo ukončenie Bluetooth prepojenia.
Slúži na upevnenie popruhu (nedodávaný).
Dodávaná podpera a popruh môžu byť
upevnené súčasne ( str. 7).
 Prepínač HOLD
 Tlačidlo RESET
Po posunutí prepínača HOLD v smere šípky
 sa všetky ovládacie prvky zablokujú.
Prehrávač resetujte stlačením tlačidla RESET
pomocou vhodného špicatého predmetu atď.
 Tlačidlo OPTION/PWR OFF*1
Zobrazí sa ponuka Option. Ak zatlačíte
a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF,
displej sa vypne a prehrávač sa prepne do
pohotovostného režimu. Ak pohotovostný
režim trvá cca deň, prehrávač sa
automaticky vypne ( str. 13).
 Otvor pre doplnkové
príslušenstvo (typ I)
Použite na upevnenie dodávanej podpery
alebo voliteľného príslušenstva.
*1 Funkcie označené
na prehrávači sa
aktivujú, ak zatlačíte a pridržíte príslušné tlačidlo.
*2 Na tlačidle sa nachádzajú orientačné hmatové
body. Slúžia na uľahčenie ovládania prehrávača.
9
Menu Home
Menu Home sa zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla BACK/HOME.
Menu Home je úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní
skladieb, zmenách nastavení atď.
Intelligent Shuffle (Inteligentné
náhodné prehrávanie)
Initial Search (Vyhľadávanie
podľa prvého písmena)
Bluetooth
Photo Library
(Knižnica fotografií)
Music Library
(Hudobná knižnica)
Video Library
(Knižnica video súborov)
Settings (Nastavenia)
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
Vyhľadávanie skladieb, albumov alebo interpretov podľa
prvého písmena v názve.
Vykonanie párovania a Bluetooth prepojenia ( str. 30).
Zobrazenie obrazových súborov v prehrávači ( str. 28).
Prehrávanie audio súborov v prehrávači ( str. 26).
Prehrávanie video súborov v prehrávači ( str. 28).
Nastavenie funkcií a prehrávača.
Playlists (Playlisty)
Prehrávanie skladieb z Playlistov.
Now Playing
(Práve prehrávané)
Zobrazenie hlásenia “Now Playing”.
Podrobnosti o používaní, nastaveniach funkcií prehrávača, riešeniach technických
problémov atď. sú uvedené v Návode na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF)).
Podrobnejšie informácie o pokročilejších funkciách sú tiež uvedené v Návode na použitie
((Operation Guide) (súbor PDF)).
10
Používanie ovládacích prvkov prehrávača
Na ovládanie prehrávača používajte 5-smerové tlačidlo.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte požadovanú položku v Menu a stlačením tlačidla 
voľbu potvrďte. Predchádzajúce zobrazenie obnovíte stlačením tlačidla BACK/HOME.
Ak tlačidlo BACK/HOME zatlačíte a pridržíte, obnoví sa zobrazenie Menu Home.
Napríklad, ak chcete prehrať skladu prostredníctvom výberu ikony (Music Library)
v Menu Home, budete musieť prejsť cez nasledovné zobrazenia Menu.
Menu Home
Zvoľte (Music Library) a stlačte
tlačidlo .

Music Library
Zvoľte “Album” a stlačte
tlačidlo .


Zoznam albumov
Zvoľte požadovaný album
a stlačte tlačidlo .


Zoznam skladieb


Zvoľte požadovanú skladbu
a stlačte tlačidlo .
Prehrávanie sa spustí.
Zobrazenie Now Playing

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME.
11
Začíname
Pred pripojením prehrávača
Pred pripojením prehrávača k vášmu PC skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows XP
(Service Pack 2 alebo novší) alebo Windows Vista a softvér Windows Media Player verzie 10
alebo 11.
Nabíjanie akumulátora
Pripojte prehrávač k zapnutému PC a nechajte
ho pripojený, kým sa nezobrazí indikátor nabitého
akumulátora
. Nabíjanie úplne vybitého
akumulátora trvá cca 3 hodiny.
Poznámka
 Prehrávač nenechávajte dlhší čas pripojený
k notebookom napájaným z akumulátora.
Prehrávač môže vybíjať akumulátor notebooka.
12
Do 
Zapnutie/vypnutie prehrávača
Zapnutie prehrávača
Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.
Vypnutie prehrávača
Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF ( str. 9), prehrávač sa prepne
do pohotovostného režimu a displej sa za účelom úspory akumulátora vypne. Ak stlačíte
akékoľvek tlačidlo v pohotovostnom režime, zobrazí sa zobrazenie “Now Playing” atď.
a prehrávač je pripravený na prevádzku.
Ak však pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač sa automaticky vypne. Ak stlačíte
akékoľvek tlačidlo, keď je prehrávač vypnutý, najskôr sa zobrazí úvodné zobrazenie a až
potom sa zobrazí zobrazenie “Now Playing”.
 Rada
 Odporúčame nastaviť aktuálny čas pred používaním prehrávača. Aktuálny čas môžete nastaviť
cez Menu Home. Postupne zvoľte “Settings” - “Common Settings”- “Set Date-Time” a nastavte
aktuálny dátum a čas.
13
Začíname (pokračovanie)
Výber jazyka pre zobrazenie
Pred používaním prehrávača nastavte jazyk Menu. Inak sa na displeji môžu zobrazovať
nezrozumiteľné znaky.
Tlačidlo BACK/HOME
Nastavenia
5-smerové tlačidlo
1
2
3
4
14
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte
tlačidla  voľbu potvrďte.
(Settings - Nastavenia) a stlačením
Stláčaním tlačidla /// zvoľte “Language Settings” a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte jazyk a stlačením tlačidla  voľbu
potvrďte.
Inštalácia PDF súboru Návod na použitie
(Operation Guide) a softvéru
Podľa nižšie uvedených krokov môžete z dodávaného CD-ROM disku nainštalovať
Návod na použitie (Operation Guide (súbor PDF)) a softvér.
1
2
3
4
Zapnite PC a počkajte na spustenie OS Windows.
Prihláste sa ako “Administrator” (správca).
Pri inštalácii musíte byť v PC prihlásený ako správca.
Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou. Postupujte podľa zobrazovaných
pokynov. Čítajte pozorne.
Keď sa na obrazovke zobrazí inštalačné Menu, v ľavej časti okna
kliknite na inštalačnú položku a potom v pravej spodnej časti okna
kliknite na tlačidlo [Install].
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
Keď chcete inštalovať Návod na použitie (súbor PDF), zvoľte [
Operation Guide].
Pokračovanie 
15
Začíname (pokračovanie)
Zobrazenie Návodu na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF))
Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche PC zobrazí ikona
zobrazíte tak, že kliknete na ikonu
.
. Návod na použitie
Poznámka
 Na prehliadanie elektronického Návodu na použitie, musí byť vo vašom PC nainštalovaná
verzia softvéru Adobe Acrobat Reader 5.0 alebo novšia. Softvér Adobe Reader je možné
stiahnuť z internetu zadarmo.
16
Dodávaný softvér
Windows Media Player 11
Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbor (MP3, WMA), obrazový súbor (JPEG)
Pomocou softvéru Windows Media Player môžete importovať audio dáta z CD disku a preniesť
ich do prehrávača. Ak používate audio súbory WMA chránené autorskými právami, použite tento
softvér.
Podrobnosti o funkciách nájdete v Pomocníkovi softvéru (Help) alebo navštívte
nasledujúcu web-stránku.
http://www.support.microsoft.com/
 Rada
 Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10, môžu
obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania
potiahnutím myšou. Ak z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte softvér
Windows Media Player 11, tento problém vyriešite, keď prenos súborov vykonáte
pomocou presúvania potiahnutím myšou ešte raz. Pred inštaláciou softvéru
Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte, či softvér alebo podpora korešponduje
s verziou Windows Media Player 11.
Pokračovanie 
17
Začíname (pokračovanie)
Media Manager pre WALKMAN
Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbory (MP3, WMA/AAC*1, WAV), obrazové
súbory (JPEG), video súbory (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile),
RSS Feed (audio, video)
Pomocou softvéru Media Manager pre WALKMAN môžete preniesť hudobné, obrazové alebo
video súbory z PC do prehrávača a importovať audio údaje z CD disku. Softvér Media Manager
pre WALKMAN tiež podporuje funkciu RSS Feed a prenáša audio alebo video súbory, ktoré boli
stiahnuté z RSS kanálov.
Podrobnosti o ovládaní softvéru sú uvedené v súbore Help (Pomocník).
Audio súbory (AAC) alebo video súbory je možné preniesť presúvaním potiahnutím myšou
pomocou aplikácie Windows Explorer a tiež softvéru Media Manager pre WALKMAN.
*1 DRM súbory nie sú kompatibilné.
Aplikácia na konvertovanie súborov MP3 (MP3 Conversion Tool)
Súbory ATRAC musia byť konvertované pomocou dodávanej aplikácie MP3 Conversion Tool.
(Audio súbory zakúpené prostredníctvom hudobných internetových služieb nie je možné
konvertovať.)
Pri konverzii ATRAC súborov na MP3 súbory sa pôvodné ATRAC súbory nevymažú. Súbory
ATRAC môžete vymazať prostredníctvom konfigurácie nastavení.
18
Získavanie súborov
Ak chcete preniesť súbory do vášho prehrávača, musíte najskôr do vášho PC importovať
dáta ako audio, video a obrazové súbory z internetu alebo audio skladby z CD diskov,
fotografie z digitálneho fotoaparátu a video záznamy z videokamery. Na import audio
údajov z CD diskov potrebujete špeciálny softvér.
19
Prenos súborov
Súbory môžete do prehrávača preniesť potiahnutím myšou pomocou aplikácie Windows
Explorer vo vašom PC.
Súbory môže tiež preniesť pomocou dodávaného softvéru ( str. 17).
Do 
USB kábel
(dodávaný)
20
1
2
Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením
nahor.
V aplikácii Windows Explorer zvoľte prehrávač a myšou presuňte súbory.
Tento prehrávač sa v aplikácii Windows Explorer zobrazuje ako [WALKMAN].
Poznámky
 Keď je na prehrávači zobrazené hlásenie “Do not disconnect”, neodpájajte
USB kábel, pretože sa môžu poškodiť prenášané súbory.
 Ak je k PC pripojený prehrávač a PC spustíte alebo reštartujete, prehrávač
nemusí fungovať správne. V takomto prípade prehrávač resetujte
stlačením tlačidla RESET.
Pokračovanie 
21
Prenos súborov (pokračovanie)
Prehrávanie súborov má určité hierarchické pravidlá. Súbory preneste správne podľa
nasledujúcich inštrukcií.
V závislosti od prostredia v PC sa súborová hierarchia môže líšiť.
Skladby
(V aplikácii Windows Explorer)
Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “MUSIC”.
Súbory nachádzajúce sa za 8. úrovňou (Level 8) nebudú rozpoznané.
1.
7.
8.
9.
(V prehrávači)
Priečinky sú najskôr zoradené podľa názvov a potom sa podľa názvov
zobrazia súbory. V tomto prípade sa nerozlišuje medzi veľkými a malými
písmenami.
22
Video súbory
(V aplikácii Windows Explorer)
Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “VIDEO”.
Na 1. úrovni priečinka “VIDEO” bude rozpoznaný súbor aj priečinok. Súbory
nachádzajúce sa na 2. úrovni budú rozpoznané. Priečinky nachádzajúce sa za
1. úrovňou a súbory nachádzajúce sa za 2. úrovňou však nebudú rozpoznané.
1.
2.
3.
(V prehrávači)
Video súbory sa budú zobrazovať podľa poradia ako boli prenesené
potiahnutím. (Najnovšie údaje budú navrchu.)
 Rada
 JPEG súbory je možné zobraziť ako miniatúry video súborov tak,
že JPEG súbory umiestnite do príslušných video priečinkov. Po zobrazení
zoznamu video súborov sa zobrazia miniatúry video súborov
(malé obrázky zobrazované v Menu) nahraných v prehrávači.
Ak chcete zobraziť miniatúru pre video súbor, vytvorte JPEG súbor
(160 × 120 bodov, prípona: .jpg), pomenujte ho rovnakým názvom ako
príslušný video súbor a potom ho uložte do rovnakého video priečinka.
Pokračovanie 
23
Prenos súborov (pokračovanie)
Obrazové súbory
(V aplikácii Windows Explorer)
Myšou presuňte súbory alebo priečinky do priečinka “PICTURE”.
Na 1. úrovni v priečinku “PICTURE” bude rozpoznaný súbor aj
priečinok. V priečinku “PICTURE” sú na 2. úrovni rozpoznané
len súbory. Súbory a priečinky nachádzajúce sa za 2. úrovňou
nebudú rozpoznané.
1.
2.
3.
1
(V prehrávači)
* Hierarchia priečinka “PICTURES”
je rovnaká ako hierarchia
priečinka “PICTURE”.
Priečinky nachádzajúce sa v priečinku “PICTURE” sa zobrazujú
v abecednom poradí. Súbory uložené na 1. úrovni priečinka “PICTURE”
sa nachádzajú v priečinku <PICTURE>.
24
Podporované formáty súborov
Audio súbory
Formát súboru
MP3 (MPEG-1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff
Kodek
MP3
Prípona súboru: .mp3
WMA
Prípona súboru: .wma (kompatibilné s modelom WM-DRM10)
AAC-LC*1
Prípona súboru: .mp4, .m4a, .3gp
Linear PCM
Prípona súboru: .wav
Video súbory
Formát súboru
Formát MP4, “Memory Stick” video formát
Kodek
Video
Audio
AVC
(H.264/AVC)
Prípona súboru: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
MPEG-4
Prípona súboru: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
AAC-LC
Obrazové súbory*2
1
*
Formát súboru
Kompatibilita so súborovým formátom DCF 2.0/Exif 2.21
Kodek
JPEG
Prípona súboru: .jpg
Súbory AAC-LC s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.
*2 V závislosti od formátov súborov nie je možné niektoré obrazové súbory prehrávať.
25
Prehrávanie hudby
Po prenesení audio súborov do prehrávača budú tieto súbory uložené v knižnici
“Music Library”. Skladbu môžete vyhľadávať podľa názvu albumu, interpreta a žánra,
a potom ju prehrať. Táto časť popisuje spôsob vyhľadania skladby podľa názvu albumu a jej
následné prehratie.
Music Library
(Hudobná knižnica)
Tlačidlo BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
1
2
Po odpojení USB kábla prepájajúceho prehrávač a PC držte zatlačené
tlačidlo BACK/HOME dovtedy, kým sa nezobrazí Menu Home.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte (Music Library)
a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa okno “Music Library”.
3
Stláčaním tlačidla /// zvoľte “Album” a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zoznam albumov.
Zobrazenie zoznamu
26
4
Stláčaním tlačidla /// zvoľte album a stlačením tlačidla
 voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zoznam skladieb pre zvolený album.
5
Stláčaním tlačidla /// zvoľte skladbu a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa hlásenie “Now Playing”. Spustí sa prehrávanie zvolenej
skladby a prehrávanie potom pokračuje ďalšími skladbami v poradí.
Stlačením / prepnete na začiatok predošlej, nasledovnej alebo
práve prehrávanej skladby. Zatlačením a pridržaním / vykonáte
zrýchlený posuv vzad alebo vpred. Stlačením tlačidla  pri
zobrazení “Now Playing” pozastavíte prehrávanie.
Zobrazenie Now Playing
 Rady
 Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď skladby obsahujú príslušnú informáciu
o sprievodnom obrázku.
 Ak sa napríklad ako názov albumu zobrazí “Unknown”, album alebo skladbu môžete vyhľadávať
podľa priečinka. V kroku 3 zvoľte “Folder” a pokračujte v ovládaní.
 Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti “Prehrávanie hudby”
(Playing Music) alebo “Nastavenie hudby” (Setting the Music) v Návode na použitie (Operation
Guide) (súbor PDF).
 Opakované alebo náhodné prehrávanie skladieb.
 Nastavenie kvality zvuku.
 Zmenu formátu zobrazenia zoznamu albumov.
 Ak chcete skladby z prehrávača vymazať, použite na to softvér, ktorým ste skladby preniesli
alebo aplikáciu Windows Explorer.
27
Prehrávanie video/obrazových súborov
Po prenesení dát do prehrávača sa video súbory ukladajú do knižnice “Video Library”
a obrazové súbory do knižnice “Photo Library”. Video alebo obrazové súbory môžete
prehrať ich zvolením z príslušného zoznamu.
28
Video Library
(Knižnica video súborov)
Tlačidlo BACK/HOME
Photo Library
(Knižnica fotografií)
5-smerové tlačidlo
1
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte (Video Library) alebo
(Photo Library) a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zoznam video súborov alebo zoznam priečinkov s obrazovými súbormi.
3
Stláčaním tlačidla /// zvoľte priečinok s video alebo obrazovými
súbormi a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte. Ak chcete zobraziť
obrázok, zvoľte obrazový súbor zo zoznamu obrazových súborov
a stlačením tlačidla  voľbu potvrďte.
Zvolená položka sa začne prehrávať, alebo sa zobrazí.
 Rady
 Prehrávač umožňuje nasledovné operácie. Podrobnosti pozri v časti
“Prehrávanie video súborov” (Playing Videos) alebo “Prehrávanie obrazových súborov”
(Playing Photos) v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
 Zmenu orientácie prehrávania video alebo obrazového súboru.
 Zmenu formátu video súboru alebo zobrazenia zoznamu obrazových súborov.
 Prezentáciu Slideshow.
 Ak chcete video alebo obrazové súbory z prehrávača vymazať, použite na to softvér, ktorým
ste dáta preniesli alebo aplikáciu Windows Explorer. Video súbory je možné tiež vymazať cez
ponuku Option prehrávača.
 Ak chcete video súbory zobraziť ako miniatúry, umiestnite JPEG súbory s rovnakým názvom
do príslušných video priečinkov.
Poznámka
 V závislosti od formátu súboru sa miniatúry nemusia zobraziť.
29
Prehrávanie hudby prostredníctvom Bluetooth komunikácie
Základná charakteristika Bluetooth technológie
Možnosti prehrávača s Bluetooth funkciou
Prehrávač disponuje bezdrôtovou Bluetooth technológiou. Prehrávač tak môže bezdrôtovo
komunikovať s Bluetooth zariadeniami*1 (napr. slúchadlá, autorádia, reproduktory,
kompaktné stereo systémy). Môžete prehrávať skladby alebo zvuk video súborov
prostredníctvom Bluetooth zariadení pomocou prenosu údajov z prehrávača. Prehrávač
však nemôžete použiť na príjem skladieb alebo zvuku video súborov z Bluetooth zariadení.
Tento prehrávač podporuje profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Pomocou základných operácií môžete prehrávač bezdrôtovo ovládať z pripojeného
Bluetooth zariadenia*2, napríklad z Bluetooth slúchadiel.
*1 Zariadenia musia podporovať profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*2 Zariadenia musia podporovať profil AVRCP.
 Rady
 Prehrávač dokáže prenášať informácie o skladbách, ako napríklad názov skladby atď.,
do Bluetooth zariadenia, ktoré podporuje profil AVRCP Ver.1.3. Niektoré zariadenia tiež môžu
prijímať aj ďalšie informácie ako napríklad stav akumulátora alebo nastavenie prehrávača.
Informácie, ktoré môžu byť Bluetooth zariadením prijímané, sa však líšia v závislosti
od zariadení.
 Pomocou tlačidla VOL +/- na prehrávači môžete bezdrôtovo ovládať hlasitosť (VOL +/–)
niektorých zariadení.
30
Pre prehrávač sú dostupné nasledovné Bluetooth funkcie:
 Zo zoznamu spárovaných zariadení si môžete zvoliť Bluetooth zariadenie, ktoré
má komunikovať s prehrávačom.
 Môžete si určiť najpoužívanejšie Bluetooth zariadenie a označiť ho ako
“Quick Connection”.
 Môžete si zvoliť, či chcete alebo nechcete aplikovať zvukové efekty (“Equalizer”,
“VPT(Surround)”, “DSEE(Sound Enhancer)”, “Dynamic Normalizer”).
Poznámky
 Prostredníctvom Bluetooth prepojenia nedokáže prehrávač komunikovať s mobilnými
telefónmi.
 Prostredníctvom Bluetooth prepojenia nedokáže prehrávač prenášať dáta.
Kompatibilné zariadenia s Bluetooth funkciami prehrávača
Ak chcete získať informácie o zariadeniach, ktoré komunikujú s prehrávačom
prostredníctvom Bluetooth funkcie, navštívte web-stránky uvedené v časti
“Získanie najnovších informácií” ( str. 2).
Príprava Bluetooth komunikácie
Pred tým, ako budete prehrávať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom Bluetooth
zariadenia, musia byť prehrávač a zariadenie spárované a musí byť vytvorené Bluetooth
prepojenie ( str. 5). Podrobnosti pozri v časti “Príprava Bluetooth komunikácie”
(Preparing for Bluetooth communication) alebo “Vytvorenie Bluetooth prepojenia”
(Establishing Bluetooth Connection) v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
Pokračovanie 
31
Prehrávanie hudby prostredníctvom Bluetooth komunikácie
(Pokračovanie)
Párovanie
Bluetooth zariadenia musia byť najskôr navzájom “spárované”.
1
2
3
Prehrávač a Bluetooth zariadenie umiestnite najďalej 1 meter od seba.
Zapnite zariadenie a nastavte ho pre párovanie.
Podrobnosti o nastavovaní pozri v návode na použitie Bluetooth zariadenia
dodávanom so zariadením.
Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
Postupne zvoľte
(Bluetooth) - “Pairing”, pomocou tlačidla ///
zvoľte položku a stlačením tlačidla  ju potvrďte.
Zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení dostupných pre párovanie.
4
Pomocou tlačidla /// zvoľte zo zoznamu zariadenie a výber
potvrďte stlačením tlačidla .
Párovanie sa spustí.
Ak sa zobrazí okno pre zadanie kódu, tak zadajte kód.*1
Stláčaním tlačidla / zvoľte požadované číslo, stláčaním tlačidla /
posuňte kurzor a pre potvrdenie stlačte tlačidlo .
Bluetooth prepojenie sa vytvorí automaticky po dokončení párovania. Môžete
prehrávať skladby alebo zvuk video súborov prostredníctvom Bluetooth zariadení.
*1 Kód pre všetky produkty spoločnosti Sony je “0000”.
32
Vytvorenie prepojenia a prehrávanie hudby
Pomocou tlačidla BLUETOOTH (Quick Connection) môžete vytvoriť
Bluetooth prepojenie. Po vytvorení prepojenia môžete prehrávať skladby alebo zvuk video
súborov prostredníctvom Bluetooth zariadení.
1
2
3
Bluetooth zariadenie nastavte a pripravte na Bluetooth prepojenie.
Podrobnosti o nastavovaní pozri v návode na použitie Bluetooth zariadenia
dodávanom so zariadením.
Zatlačte a pridržte tlačidlo BLUETOOTH.
Vytvorí sa Bluetooth prepojenie.
Na prehrávači spustite prehrávanie skladieb alebo video súborov.
 Rada
 Štandardne sa prvému spárovanému zariadeniu určí označenie “Quick Connection”.
Pomocou ponuky Menu Home môžete zmeniť toto nastavenie pre prepojenie. Postupne zvoľte
“Settings” – “Bluetooth Settings” – “Quick Connection” a zmeňte zariadenie.
Poznámka
 Ak je prehrávač prepojený s Bluetooth zariadením, nie je možné počúvať skladby alebo
zvuk video súborov prostredníctvom bežných slúchadiel alebo príslušenstva pripojeného ku
konektoru WM-PORT.
Ukončenie Bluetooth prepojenia
Zatlačte a pridržte tlačidlo BLUETOOTH.
33
Bezpečnostné upozornenia
Digitálny prehrávač s Bluetooth funkciami
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
závesmi atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Batérie/akumulátor (nainštalované batérie alebo
akumulátor) nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu
ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu
alebo podobne.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a slúchadlách
do uší pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť
trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.
Informácia pre spotrebiteľov v krajinách
s platnými smernicami EU
Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že toto zariadenie
je v súlade s požiadavkami a podmienkami smernice
1999/5/EC.
Viac podrobností získate na nasledovnej URL adrese
http://www.compliance.sony.de/
34
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom
akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných
záležitostí pozri adresy poskytnuté v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
Nórsko: Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu
20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard
v Nórsku.
Spotreba menovitého prúdu 500 mA
Upozornenie pre užívateľov
 Zaznamenané skladby je možné používať len pre
osobné použitie. Verejná a iná produkcia je podmienená
súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť
záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie súborov,
zapríčinených problémami so zariadením alebo PC.
 Možnosť zobrazovania jazykov v dodávanom softvéri
závisí od nainštalovaného OS v PC. Skontrolujte, či je
nainštalovaný OS kompatibilný s jazykom, v ktorom
chcete softvér používať.
 Nezaručujeme správne zobrazovanie všetkých
jazykov v dodávanom softvéri.
 Znaky vytvorené užívateľom a niektoré špeciálne
znaky sa nemusia zobraziť.
 V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji
zariadenia zobraziť správne. Je to spôsobené:
 Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
 Prehrávač nepracuje štandardne.
 Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo
znakmi, ktoré tento prehrávač nepodporuje.
Autorské práva
 ATRAC je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows
Media sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo
ostatných krajinách.






a
sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player
sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA
a/alebo ostatných krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti
International Business Machines Corporation.
Macintosh je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
QuickTime a logo QuickTime sú ochranné známky
alebo obchodné značky spoločnosti Apple Inc. a sú
používané na základe licencie.
 Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
 Softvér čiastočne čerpá z pracovných výsledkov
nezávislej skupiny Independent JPEG Group.
 Výraz a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth
SIG, Inc. a všetky takéto označenia používa spoločnosť
Sony Corporation za základe licencie. Všetky ostatné
obchodné značky a obchodné názvy sú obchodnými
značkami a názvami príslušných vlastníkov.
 Všetky ostatné názvy produktov a systémov
spomenuté v tomto návode sú všeobecne
obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto
návode nie sú označenia TM a ® vždy uvádzané.
Tento produkt je chránený konkrétnymi duševnými
vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto
technológie v tomto produkte sú bez licencie
spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu
spoločnosti Microsoft zakázané.
Vlastníci obsahov súborov Windows Media pre ochranu
ich obsahu, bezpečné šírenie a používanie autorsky
chránených diel využívajú v tomto zariadení technológiu
správy oprávnení digitálnych súborov (“WM-DRM”).
Zabraňuje sa tým neoprávanému kopírovaniu týchto
chránených obsahov. Toto zariadenie používa na
prehrávanie chráneného obsahu WM-DRM softvér
(“WM-DRM Software”). Ak by bola bezpečnosť softvéru
WM-DRM v zariadení narušená, tak vlastníci chráneného
obsahu (“Secure Content Owners”) môžu od spoločnosti
Microsoft požadovať revokáciu príslušných práv
softvéru WM-DRM na nadobudnutie nových licencií
pre kopírovanie, zobrazovanie a/alebo prehrávanie
chráneného obsahu. Revokácia nemení schopnosť softvéru
WM-DRM naďalej prehrávať nechránené obsahy. Zoznam
revokovaného softvéru WM-DRM je vždy poslaný
do vášho zariadenia pri stiahnutí licencie pre chránený
obsah z internetu alebo z PC. Spoločnosť Microsoft môže
v záujme vlastníkov chránených obsahov spolu s licenciou
poslať do zariadenia tiež revokačné zoznamy.
Program © 2008 Sony Corporation
Dokumentácia © 2008 Sony Corporation
35
Systémové požiadavky
 PC:
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými
systémami (OS) Windows*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Professional
(Service Pack 2 alebo novší)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/
Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
64-bitová verzia OS nie je podporovaná.
Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.
* Iné verzie OS nie sú spoločnosťou Microsoft podporované.
 CPU: Pentium 4 1,0 GHz alebo výkonnejší
 RAM: 512 MB alebo viac
 Pevný disk: 380 MB alebo viac voľného miesta.
 Monitor: Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo vyššie) (odporúča sa 1024 × 768
alebo vyššie), Farby: 8 bit alebo viac (odporúča sa 16 bit)
 CD-ROM mechanika (podpora schopnosti prehrávania digitálnych audio CD diskov
pomocou WDM). Na tvorbu originálnych CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
 Zvuková karta
 USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB port)
 Microsoft .NET Framework 2.0 alebo 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 alebo 7.0,
Windows Media Player 10 alebo 11 (Odporúča sa Windows Media Player 11. Niektoré
PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10 môžu obmedzovať
prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou.).
 Je potrebné mať nainštalovaný softvér Adobe Flash Player 8 alebo novšiu verziu.
 Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo na prehliadanie
web-stránok je potrebné pripojenie na internet.
 Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať
všetky systémové požiadavky.
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS: PC alebo OS vlastnej výroby/OS
vzniknutý aktualizáciou originálneho OS/Multi-boot prostredie/Multi-monitor prostredie/
Macintosh
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising