Sony | NWZ-A845 | Sony NWZ-A845 Návod na použitie

Obsah
Ponuka
Home
Register
Kliknite! Môžete priamo preskočiť
 Prenos hudby
 Prenos videí/fotografií/podcastov
 Riešenie problémov
Prevádzková príručka
NWZ-A844 / A845 / A846 / A847
©2009 Sony Corporation
4-165-069-32(1)
Poznámka
 V závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste prehrávač zakúpili, nemusia byť niektoré
modely k dispozícii.
Obsah
Prehliadanie dokumentu Prevádzková príručka
Ponuka
Home
Prechod na obsah
Požadované informácie vyhľadajte v zozname tém tohto návodu.
Prechod na zoznam položiek ponuky Home
Požadované informácie vyhľadajte v zozname možností v ponuke prehrávača.
Prechod na register
Požadované informácie vyhľadajte v zozname kľúčových slov uvedených v tomto návode.
 Rada
Kliknutím na číslo strany v obsahu alebo v registri môžete prejsť na vyznačenú stranu.
Kliknutím na odkaz na stranu na každej strane môžete prejsť na vyznačenú stranu
(napr.  s. 6).
Ak
chcete vyhľadať referenčnú stranu podľa kľúčového slova, zadajte kľúčové slovo do

textového poľa na vyhľadanie textu v okne programu Adobe Reader.
Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od verzie programu Adobe Reader.
Zmena zobrazenia strany
Pomocou tlačidiel v okne programu Adobe Reader môžete vybrať spôsob
zobrazovania strán.
Textové pole na vyhľadanie textu
Priebežne
Strany za zobrazujú priebežne za
sebou, pričom šírka strany sa
prispôsobí do okna. Pri rolovaní sa
predchádzajúce alebo nasledujúce
strany priebežne posúvajú smerom
nahor alebo nadol.
Jedna strana
Strany sa zobrazujú po jednej,
pričom veľkosť strany sa prispôsobí
do okna. Pri rolovaní sa zobrazenie
zmení na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu stranu.
Register
Používanie tlačidiel v dokumente Prevádzková príručka
Kliknutím na tlačidlá umiestnené v pravej hornej časti tohto návodu môžete
prejsť na „Obsah“, „Informácie o ponuke Home“ alebo „Register“.
Základné ovládanie a obrazovky
Príprava prehrávača
Nabíjanie batérie....................................19
Výber jazyka zobrazenia........................21
Nastavenie dátumu a času......................22
Prenos hudby
Výber spôsobu prenosu hudby...............23
 Prenos hudby pomocou programu
Windows Media Player 11....................25
Import hudby z CD diskov............................25
Prenos hudby...................................................27
 Prenos hudby pomocou programu
Content Transfer..................................29
 Prenos hudby pomocou programu
Prieskumník systému Windows...........31
Prenos videí/fotografií/podcastov
Výber spôsobu prenosu videí/fotografií/
podcastov..............................................33
 Prenos videí/fotografií/podcastov
pomocou programu Content
Transfer................................................34
 Prenos videí/fotografií/podcastov
pomocou programu Prieskumník
systému Windows.................................36
Prehrávanie hudby [Music]......................39
Obrazovka prehrávania hudby......................40
Obrazovka so zoznamom hudby..................41
Vyhľadávanie skladieb............................42
Výber albumu prostredníctvom prehliadania
obrázkov obalov albumov
(Rolovanie albumami). .......................................43
Prehrávanie hudby na televízore............45
Výstup obrazovky prehrávania hudby a
výstup zvuku to televízora
[TV Output(Music)]...........................................45
Prepnutie TV normy
[NTSC/PAL settings]..........................................46
Vymazávanie skladieb............................47
Používanie ponuky možností hudby......48
Zobrazenie obrazovky s podrobnými
informáciami [Detailed Information]...............49
Zmena nastavení hudby.........................50
Nastavenie režimu prehrávania
[Play Mode]. .....................................................50
Nastavenie rozsahu prehrávania
[Playback Range]. ..............................................51
Nastavenie kvality zvuku
[Equalizer]........................................................51
Prispôsobenie priestorového zvuku
[VPT(Surround)]...............................................53
Počúvanie s funkciou DSEE (Zvýraznenie
zvuku) [DSEE(Sound Enhance)]. ......................54
Počúvanie so zapnutou funkciou čistého
stereofónneho zvuku [Clear Stereo]...............54
Nastavenie úrovne hlasitosti
[Dynamic Normalizer]. ......................................55
Výber formátu zobrazovania albumov
[Album Display Format].....................................55
Používanie funkcie výuky jazyka
Používanie funkcie výuky jazyka...........56
Aktivovanie funkcie výuky jazyka................56
Pomalý posun dozadu [Quick Replay]. ............57
Opakované prehrávanie zvoleného úseku
(Opakované prehrávanie A-B). ............................57
Upravenie rýchlosti prehrávania (DPC)........58
Pokračovanie 
Register
Dodávaný softvér............................................18
Kompatibilný softvér......................................18
Prehrávanie hudby
Ponuka
Home
Súčasti a ovládacie prvky.........................6
Zapnutie a vypnutie prehrávača...............9
Informácie o ponuke Home...................10
Používanie ponuky Home......................13
Používanie ponuky možností.................16
Informácie o softvéri..............................18
Obsah
Obsah
Sledovanie videí
Obrazovka prehrávania videa........................60
Obrazovka so zoznamom videí.....................61
Vyhľadávanie videí.................................62
Prehrávanie videí na televízore..............64
Vymazávanie videí..................................66
Vymazanie práve prehrávaného videa.........66
Vymazanie videí výberom zo zoznamu.......66
Používanie ponuky možností videa.......67
Zmena nastavení videa...........................68
Nastavenie funkcie zväčšenia
[Zoom Settings].................................................68
Prehrávanie len zvukového záznamu z videa
[On-Hold Display].............................................71
Usporiadanie zoznamu videí
[Order of Video List]..........................................71
Vychutnajte si podcasty
Prehrávanie podcastov [Podcasts]............72
Čo je podcast?.................................................72
Prehrávanie podcastu.....................................72
Obrazovka prehrávania podcastov...............73
Obrazovka so zoznamom epizód..................75
Obrazovka so zoznamom podcastov............76
Používanie ponuky možností
FM rádia...............................................91
Zmena nastavení FM rádia.....................92
Nastavenie príjmu [Scan Sensitivity].................92
Nastavenie monofónneho/stereofónneho
režimu [Mono/Auto]. ......................................92
Používanie funkcie potlačenia hluku
Informácie o funkcii potlačenia
hluku.....................................................93
Prehrávanie pomocou funkcie potlačenia
hluku [Noise Canceling]............................95
Počúvanie externých zvukových zdrojov
[External Input Mode]. ...............................96
Zníženie úrovne okolitého hluku bez
prehrávania hudby [Quiet Mode]............98
Zmena nastavení funkcie potlačenia
hluku.....................................................99
Výber prostredia pri nastavení funkcie
potlačenia hluku
[Select NC Environment]....................................99
Nastavenie úrovne potlačenia hluku
[Set Noise Cancel Level]................................... 100
Odstránenie podcastov..........................77
Odstránenie práve prehrávanej epizódy......77
Odstránenie epizódy zo zoznamu epizód....77
Odstránenie podcastu....................................77
Odstránenie všetkých podcastov..................78
Používanie ponuky možností
podcastov..............................................79
Prezeranie fotografií
Prezeranie fotografií [Photos]..................81
Obrazovka zobrazenia fotografie..................82
Obrazovka so zoznamom fotografií.............83
Vymazávanie fotografií..........................84
Používanie ponuky možností
fotografie..............................................85
Zmena nastavení fotografie...................86
Nastavenie formátu zobrazenia zoznamu
fotografií [Photo List Format]...........................86
Všeobecné nastavenia
Zmena všeobecných nastavení.............101
Zobrazenie informácií o prehrávači
[Unit Information].......................................... 101
Obmedzenie hlasitosti
[AVLS (Volume Limit)].................................... 102
Vypnutie pípania [Beep Settings]................... 102
Nastavenie času, po ktorom sa vypne
obrazovka [Screen Off Timer]....................... 103
Nastavenie jasu obrazovky [Brightness]....... 104
Nastavenie tapety [Wallpaper Settings]........... 105
Nastavenie aktuálneho času
[Set Date-Time].............................................. 106
Nastavenie formátu dátumu
[Date Display Format]. .................................... 107
Nastavenie formátu času
[Time Display Format]..................................... 107
Pokračovanie 
Register
Výstup videosignálu do televízora
[TV Output(Video)]...........................................64
Výber pomeru strán televízora
[TV Output Size]. ..............................................65
Prepnutie TV normy
[NTSC/PAL settings]..........................................65
Obrazovka FM Radio.....................................88
Automatické nastavenie predvolieb
vysielacích staníc [Auto Preset]......................89
Manuálne nastavenie predvolieb
rozhlasových staníc [Save to Preset]...............90
Vymazanie predvolených vysielacích
staníc..............................................................90
Ponuka
Home
Prehliadanie scén (Rolovanie scénami)..............62
Počúvanie FM rádia [FM Radio]...............87
Obsah
Prehrávanie videa [Videos]. .....................59
Počúvanie FM rádia
Obsah
Ponuka
Home
Obmedzenie miery nabitia batérie
[Battery Care]................................................. 108
Obnovenie pôvodných nastavení
[Reset All Settings].......................................... 108
Formátovanie pamäte [Format].................... 109
Používanie režimu pripojenia cez rozhranie
USB [USB Connection Mode]......................... 109
Výber jazyka zobrazenia
[Language Settings]......................................... 110
Užitočné fakty
Čo je formát zvuku?..................................... 112
Čo je formát videa?...................................... 113
Čo je formát fotografie?.............................. 113
Ukladanie údajov.................................114
Aktualizácia firmvéru prehrávača.......115
Riešenie problémov
Riešenie problémov..............................116
Hlásenia................................................129
Ďalšie informácie
Upozornenia.........................................131
Informácie o licenciách a ochranných
známkach...........................................140
Špecifikácie...........................................158
Register.................................................165
Register
Informácie o výdrži batérie..................111
Čo je formát a bitová rýchlosť?............112
Základné ovládanie a obrazovky
Základné ovládanie a obrazovky
Obsah
Súčasti a ovládacie prvky
Ponuka
Home
Register
 Tlačidlo BACK/HOME
Stlačením tohto tlačidla prejdete o
jednu úroveň nahor v zobrazenom
zozname alebo sa vrátite do
predchádzajúcej ponuky.
Stlačením a podržaním tlačidla
BACK/HOME môžete zobraziť
ponuku Home ( s. 10).
 5-smerové tlačidlo*1
Slúži na spustenie prehrávania a
umožňuje navigáciu v ponukách
prehrávača na obrazovke ( s. 13, 16).
 Konektor pre slúchadlá
Zasuňte konektor slúchadiel, až kým
nezacvakne na miesto. Ak sú
slúchadlá pripojené nesprávne, zvuk
zo slúchadiel nemusí znieť správne.
Informácie o funkcii potlačenia hluku
Funkcia potlačenia hluku je
dostupná len pri použití dodaných
slúchadiel.
Dodané slúchadlá je možné používať
len s týmito modelmi a nie je možné
ich používať s inými zariadeniami.
 Konektor WM-PORT
Slúži na pripojenie dodávaného USB
kábla alebo voliteľného periférneho
zariadenia. Prostredníctvom
dodaného výstupného video/audio
kábla ( s. 45, 64) môžete prehrávač
pripojiť k televízoru.
 Displej
Pozri  s. 40, 60, 73, 82, 88.
 Tlačidlo VOL +*1/–
Nastavuje hlasitosť.
 Tlačidlo OPTION/PWR OFF
Stlačením aktivujete zobrazenie
ponuky možností ( s. 16, 48, 67,
79, 85, 91).
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo
OPTION/PWR OFF, obrazovka sa
vypne a prehrávač prejde do
pohotovostného režimu ( s. 9).
Pokračovanie 
Základné ovládanie a obrazovky
Obsah
 Prepínač HOLD
Prehrávač môžete chrániť pred
neželaným stláčaním tlačidiel pri
prenášaní prepínačom HOLD.
Posunutím prepínača HOLD v smere
šípky  sa zablokujú všetky
ovládacie tlačidlá. Ak posuniete
prepínač HOLD do opačnej polohy,
funkcia HOLD sa vypne.
Ponuka
Home
Register
 Otvor na remienok
Slúži na upevnenie remienka
(predáva sa samostatne).
 Tlačidlo RESET
Keď stlačíte tlačidlo RESET malým
špendlíkom atď., obnovia sa pôvodné
nastavenia prehrávača ( s. 116).
Na tlačidle sú hmatové body, ktoré slúžia
ako pomôcka pri jeho používaní.
*1
Pokračovanie 
Základné ovládanie a obrazovky
Malé
S
(Oranžová)
Veľké
M
(Zelená)
L
(Bledomodrá)
Odpojenie ušnej klapky
Držte slúchadlo, zatočte ušnou klapkou a vytiahnite ju.
 Rada
Ak klapka kĺže a nie je možné ju odpojiť, uchopte ju mäkkou suchou handričkou.
Pripevnenie ušnej klapky
Klapku zatočte a zatlačte jej vnútorné časti do slúchadla tak, aby vyčnievajúca
časť slúchadlá bola klapkou úplne zakrytá.
Register
Farebné časti
Ponuka
Home
Veľkosti ušných klapiek (farba vnútri klapiek)
Obsah
Pripojenie ušných klapiek
Ak vám ušné klapky nezapadajú správne do uší, účinok funkcie potlačenia
hluku nebude optimálny. Aby ste minimalizovali rušenie hlukom a mohli si
vychutnať lepšiu kvalitu zvuku, zmeňte veľkosť klapiek do uší alebo upravte ich
pozíciu tak, aby vám pohodlne a priliehavo zapadli do uší.
Ušné klapky veľkosti M sú k slúchadlám pripevnené pri zakúpení. Ak máte
pocit, že ušné klapky veľkosti M vám nepasujú do uší, vymeňte ich za dodané
klapky veľkosti S alebo L. Veľkosť ušných klapiek zistíte podľa farby vnútri
klapiek. Keď meníte ušné klapky, pri pripevňovaní ich otočte tak, aby pevne
sedeli na slúchadlách, čím predídete tomu, aby sa od slúchadiel odpojili a
zostali vám v ušiach.
Základné ovládanie a obrazovky
Obsah
Zapnutie a vypnutie prehrávača
Prepínač HOLD
 Rada
Ak sa v hornej časti obrazovky zobrazí hlásenie
opačného smeru šípky  zrušte funkciu HOLD.
, posunutím prepínača HOLD do
Vypnutie prehrávača
Stlačte a podržte tlačidlo OPTION/PWR OFF. Zobrazí sa hlásenie [POWER
OFF] a potom prehrávač prejde do pohotovostného režimu a displej sa vypne.
 Rada
Pred začatím používania prehrávača na ňom nastavte dátum a čas ( s. 22, 106).
Ak počas pozastavenia nevykonáte počas 10 minút na prehrávači žiadny úkon,
prehrávač automaticky prejde do pohotovostného režimu a displej sa vypne. Keď je
prehrávač v pohotovostnom režime, stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete displej.
je prehrávač v pohotovostnom režime a približne deň na ňom nevykonáte žiadny
Keď

úkon, prehrávač sa automaticky úplne vypne.
Poznámka
Prehrávač nie je možné ovládať, keď je pripojený k počítaču. Pred ovládaním prehrávača
odpojte kábel USB.
Po pripojení prehrávača k počítaču prostredníctvom kábla USB sa vymažú informácie
týkajúce sa obnovenia prehrávania naposledy prehrávanej skladby, videa, fotografie a
podobne. Požadovaný obsah znova zvoľte v zobrazení zoznamu.
Prehrávač spotrebúva aj v pohotovostnom režime veľmi malé množstvo energie batérie.
Preto sa prehrávač môže v závislosti od zostávajúceho nabitia batérie náhle úplne
vypnúť.
Register
Zapnutie prehrávača
Prehrávač zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Ponuka
Home
Tlačidlo OPTION/PWR OFF
10
Základné ovládanie a obrazovky
Oblasť s informáciami
[Go to video playback screen]
[Photos]
[Music]
[Settings]
Register
[FM Radio]
Ponuka
Home
Položky ponuky Home sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Bližšie informácie o
zoznamoch položiek jednotlivých ponúk si pozrite na  s. 11.
Bližšie informácie o jednotlivých položkách ponuky si pozrite na príslušnej
referenčnej strane.
Obsah
Informácie o ponuke Home
[Noise Canceling]
[Videos]
[Go to song playback screen]
[Podcasts]
[Go to video
playback screen]
Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania videa.
[FM Radio]
Slúži na príjem vysielania FM rádia ( s. 87).
[Noise Canceling] Slúži na redukciu neželaného ruchu okolia
prostredníctvom technológie aktívneho riadenia hluku
( s. 93). Funkciu potlačenia hluku aktivujete alebo
deaktivujete zvolením tejto ikony.
Slúži na zobrazenie fotografií prenesených do prehrávača
[Photos]
( s. 81).
Slúži na prehrávanie skladieb prenesených do prehrávača
[Music]
( s. 39).
Slúži na zobrazenie videí prenesených do prehrávača
[Videos]
( s. 59).
[Settings]
Slúži na nastavenie prehrávača a jeho aplikácií ( s. 101).
[Podcasts]
Slúži na prehrávanie epizód podcastu prenesených do
prehrávača ( s. 72).
[Go to song
playback screen]
Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby.
Pokračovanie 
11
Základné ovládanie a obrazovky
[FM Radio]................................ 87
[Noise Canceling: On/Off]........95
[NC Modes]...........................96, 98
[Music]..................................... 39
[Videos]................................... 59
[Settings]
[Music Settings]
[Play Mode]............................ 50
[Playback Range].................... 51
[Equalizer].............................. 51
[VPT(Surround)]................... 53
[DSEE(Sound Enhance)]...... 54
[Clear Stereo].......................... 54
[Dynamic Normalizer].......... 55
[Album Display Format]....... 55
[Language Learning Mode]..... 56
[DPC (Speed Control)]......... 58
[TV Output(Music)].............. 45
[NTSC/PAL settings]............. 46
[Video Settings]
[Zoom Settings]..................... 68
[On-Hold Display]................. 71
[Order of Video List]............. 71
[TV Output(Video)].............. 64
[NTSC/PAL settings]............. 65
[TV Output Size].................... 65
[Podcasts]................................. 72
[Go to song playback screen]..... 40
Pokračovanie 
Register
[Photos].................................. 81
Ponuka
Home
[Noise Canceling]
[Photo Settings]
[Photo List Format]............... 86
[FM Radio Settings]
[Scan Sensitivity].................... 92
[Mono/Auto].......................... 92
[NC Settings]
[Set Noise Cancel Level]..... 100
[Select NC Environment]...... 99
[Common Settings]
[Unit Information]............... 101
[AVLS (Volume Limit)]....... 102
[Beep Settings]...................... 102
[Screen Off Timer]............... 103
[Brightness]........................... 104
[Wallpaper Settings]............ 105
[Clock Settings]............106, 107
[Battery Care]....................... 108
[Reset/Format].............108, 109
[USB Connection Mode].... 109
[Language Settings]............21, 110
Obsah
[Go to video playback screen].... 60
12
Základné ovládanie a obrazovky
Popis
, , , ,
,  atď.
Stav prehrávania ( s. 40, 60, 82)
Indikátor funkcie potlačenia hluku ( s. 95)

Indikátor TV výstupu ( s. 45)
Zostávajúca energia batérie ( s. 19)
Register
Indikátor funkcie HOLD ( s. 7)
Ponuka
Home
Ikony
Obsah
Informácie o oblasti s informáciami
V oblasti s informáciami sa zobrazujú ikony znázornené v tabuľke uvedenej
nižšie. Tieto ikony sa líšia v závislosti od stavu prehrávania, nastavenia alebo
obrazovky.
Bližšie informácie o ikonách si pozrite na jednotlivých referenčných stranách.
13
Základné ovládanie a obrazovky
Ponuka
Home
Ponuka Home je počiatočný bod každej aplikácie, napríklad vyhľadávania
skladieb, zmeny nastavení atď.
Ponuku Home môžete zobraziť stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME
na prehrávači.
Obsah
Používanie ponuky Home
Register
Tlačidlo BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
V ponuke Home môžete vybrať požadovanú položku na obrazovke pomocou
5-smerového tlačidla.
Tlačidlo ///: slúži na výber položky.
Tlačidlo : slúži na potvrdenie položky.
Pokračovanie 
14
Základné ovládanie a obrazovky
Príklad: V ponuke Home vyberte položku [Music]  [Album] 
požadovaný album  požadovanú skladbu.
Ponuka
Home
Vlastné úkony pre vyššie uvedený príklad sa nachádzajú nižšie.
Obsah
V tomto návode sú prevádzkové pokyny na použitie z ponuky Home opisované
nižšie uvedeným spôsobom.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME.
Register
Zobrazí sa ponuka Home.
Tlačidlo BACK/HOME
 Stlačením tlačidla /// vyberte
položku [Music] a potom stlačením
tlačidla  potvrďte výber.
Zobrazí sa obrazovka [Music].
 Stlačením tlačidla /// vyberte
položku [Album] a potom stlačením
tlačidla  potvrďte výber.
Zobrazí sa zoznam albumov.
Pokračovanie 
15
Základné ovládanie a obrazovky
Obsah
 Stlačením tlačidla /// vyberte
Ponuka
Home
album a potom stlačením tlačidla 
potvrďte výber.
Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý
album.
 Stlačením tlačidla /// vyberte
skladbu a potom stlačením tlačidla 
potvrďte výber.
Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a
spustí sa prehrávanie.
Návrat do ponuky Home počas činnosti
Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku počas činnosti
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Register
16
Základné ovládanie a obrazovky
Ponuka
Home
Položky ponuky možností sa líšia v závislosti od funkcie a umožňujú zmeniť
nastavenia jednotlivých aplikácií.
Ponuku možností môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF.
Ďalším stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF zrušíte zobrazenie ponuky
možností.
Obsah
Používanie ponuky možností
Register
Tlačidlo OPTION/
PWR OFF
5-smerové tlačidlo
V ponuke možností môžete vybrať požadovanú položku na obrazovke
pomocou 5-smerového tlačidla.
Tlačidlá /: zvoľte ponuku spomedzi ponuky
možností, ponuky (Vyhľadávanie) a ponuky
[To Playback Screen].*1
Tlačidlá /: slúži na voľbu položky ponuky. Tlačidlo : slúži na potvrdenie položky.
V závislosti od zobrazenia sa ponuka
(vyhľadávanie)
[To Playback Screen] nezobrazí.
alebo ikona
*1
Nižšie je ako príklad uvedený postup pre nastavenie možnosti [Play Mode] na
režim [Shuffle].
 Na obrazovke prehrávania hudby
stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
Zobrazí sa ponuka možností.
Tlačidlo OPTION/PWR OFF
Pokračovanie 
17
Základné ovládanie a obrazovky
Obsah
 Stlačením tlačidla /// vyberte
položku [Play Mode] a potom stlačením
tlačidla  potvrďte výber.
Ponuka
Home
 Stlačením tlačidla /// vyberte
položku [Shuffle] a potom stlačením
tlačidla  potvrďte výber.
Režim prehrávania sa zmení na režim
[Shuffle].
Položky ponuky možností sa líšia v závislosti od obrazovky, na ktorej stlačíte
tlačidlo OPTION/PWR OFF.
Bližšie informácie si pozrite na nasledujúcich stranách.
„Používanie ponuky možností hudby“ ( s. 48)
„Používanie ponuky možností videa“ ( s. 67)
„Používanie ponuky možností podcastov“ ( s. 79)
„Používanie ponuky možností fotografie“ ( s. 85)
„Používanie ponuky možností FM rádia“ ( s. 91)
Register
18
Základné ovládanie a obrazovky
Niektoré súbory WMV nie je možné prehrávať po prenesení pomocou programu Content
Transfer. Ak ich prenesiete znova pomocou programu Windows Media Player 11, môže sa stať, že
ich bude možné prehrať.
*1
 Rada
Súbory ATRAC spravované programom SonicStage je možné preniesť do prehrávača po
ich skonvertovaní na formát súboru MP3.
WALKMAN Guide
K dispozícii máte dokument Prevádzková príručka (tento súbor PDF) a
užitočný zoznam odkazov.
Kompatibilný softvér
Windows Media Player 11
Program Windows Media Player dokáže importovať zvukové údaje z diskov
CD a preniesť ich do prehrávača.
Podporované súbory na prenos: hudba (MP3, WMA), video (WMV),
fotografia (JPEG)
Bližšie informácie o používaní si pozrite v položke Pomocník softvéru alebo
navštívte nasledujúcu webovú stránku.
http://support.microsoft.com/
Register
Content Transfer
Program Content Transfer dokáže prenášať hudbu, videá alebo fotografie z
počítača do prehrávača jednoduchým presunutím myšou. Na presun dát do
programu Content Transfer môžete použiť program Prieskumník systému
Windows alebo iTunes atď. Program Content Transfer tiež umožňuje
konvertovať súbor videa z formátu nepodporovaného prehrávačom na formát,
ktorý je v prehrávači možné prehrávať. Bližšie informácie o používaní si pozrite
v položke Pomocník softvéru.
Podporované súbory na prenos: hudba (MP3, WMA, AAC, WAV), fotografia
(JPEG), video (MPEG-4 jednoduchý profil, AVC (H.264/AVC) základný profil,
WMV*1)
Ponuka
Home
Dodávaný softvér
Obsah
Informácie o softvéri
19
Príprava prehrávača
Príprava prehrávača
Ponuka
Home
Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému
počítaču.
Na pripojenie prehrávača k počítaču použite dodaný kábel USB.
Keď indikátor zostávajúcej energie batérie v pravej hornej časti displeja ukazuje
, nabíjanie je dokončené (doba nabíjania je približne 3 hodiny).
stav:
Obsah
Nabíjanie batérie
Register
Keď prehrávač používate po prvý raz alebo ak ste ho dlhú dobu nepoužívali,
na indikátore zostávajúcej energie batérie na
nabite ho úplne (na stav
displeji).
Informácie o režime [Battery Care]
V režime [Battery Care] prehrávač prestane nabíjať batériu krátko predtým, než
je úplne nabitá. Keď nepotrebujete veľmi dlhú výdrž prehrávača, nastavením
funkcie [Battery Care] na možnosť [On] môžete zvýšiť počet možných cyklov
nabitia a vybitia batérie, čo má vplyv na životnosť batérie, t. j. predĺžiť životnosť
batérie.
Informácie o tom, ako nastaviť režim [Battery Care], nájdete v časti
„Obmedzenie miery nabitia batérie [Battery Care]“ ( s. 108).
Informácie o indikátore batérie
Indikátor batérie v oblasti s informáciami ukazuje stav nabitia batérie.
S postupným vybíjaním batérie miznú čiarky na ikone. Ak sa zobrazí hlásenie
[LOW BATTERY. Please Charge.], prehrávač nie je možné používať. V takomto
prípade nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču. Informácie o výdrži
batérie si pozrite na  s. 162.
 Rada
Keď sa nabíja batéria, po uplynutí času nastaveného vo funkcii [Screen Off Timer]
( s. 103) sa displej vypne. Ak chcete zobraziť stav nabíjania alebo iné indikácie,
stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujte displej.
Pokračovanie 
20
Príprava prehrávača
Poznámka
Obsah
Ponuka
Home
Register
Ak nabíjate prehrávač po dlhšom čase nepoužívania, počítač nemusí rozpoznať
prehrávač alebo sa na displeji nemusí nič zobraziť. Nabíjajte prehrávač asi 5 minút, a
potom začne pracovať normálne.
Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 ºC až 35 ºC. Ak sa pokúsite nabiť batériu pri teplote
okolia mimo uvedeného rozsahu, môže sa zobraziť ikona
a nabíjanie nebude možné
uskutočniť.
Batériu je možné opakovane nabiť približne 500-krát, potom sa však opotrebuje. Toto
číslo sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača.
Indikátor batérie na displeji ukazuje len približnú hodnotu. Napríklad jedna čierna
čiarka na indikátore nebude vždy znamenať, že batéria je nabitá do jednej štvrtiny.
Počas prístupu počítača k prehrávaču sa na displeji zobrazuje hlásenie [Do not
disconnect.]. Kým sa zobrazuje hlásenie [Do not disconnect.], neodpájajte dodaný kábel
USB. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prenášaných údajov alebo
prehrávača.
Počas pripojenia prehrávača k počítaču sú ovládacie tlačidlá prehrávača nefunkčné.
Ak neplánujete používať prehrávač dlhšie ako pol roka, nabite batériu počas tohto
obdobia aspoň raz, aby sa zachovala jej výkonnosť.
Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť správnu činnosť prehrávača.
Nezaručujeme nabitie batérie pomocou po domácky zostaveného alebo upraveného
počítača.
Batéria prehrávača sa nenabíja, ak sa počas pripojenia prehrávača pomocou kábla USB
počítač prepne do úsporného režimu, napríklad do režimu spánku alebo režimu
dlhodobého spánku. Prehrávač namiesto toho naďalej využíva energiu z batérie, ktorá sa
tým vybíja.
Nenechávajte prehrávač dlhšiu dobu pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je
pripojený k zdroju striedavého prúdu, pretože prehrávač môže vybiť batériu počítača.
Počas pripojenia prehrávača k počítaču nezapínajte, nereštartujte, nezapínajte z režimu
spánku ani nevypínajte počítač. Tieto operácie môžu spôsobiť poruchu prehrávača. Pred
vykonávaním týchto operácií odpojte prehrávač od počítača.
Počas nabíjania sa v prehrávači môže akumulovať teplo. Neznamená to poruchu.
Po pripojení prehrávača k počítaču prostredníctvom kábla USB sa vymažú informácie
týkajúce sa obnovenia prehrávania naposledy prehrávanej skladby, videa, fotografie a
podobne. Požadovaný obsah znova zvoľte v zobrazení zoznamu.
21
Príprava prehrávača
Obsah
Výber jazyka zobrazenia
K dispozícii je viacero jazykov pre ponuky a hlásenia.
Ponuka
Home
[Settings]
5-smerové tlačidlo
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Language
Settings]  požadované nastavenie jazyka.
Jazyk
Hlásenia a ponuky sa zobrazujú v jazyku
[Deutsch]
nemčina
[English]
angličtina
[Español]
španielčina
[Français]
francúzština
[Italiano]
taliančina
[Português]
portugalčina
[Русский]
ruština
[
]*1
japončina
[
]
kórejčina
[
]
zjednodušená čínština
[
]
tradičná čínština
Japonský jazyk zobrazenia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu vydania prehrávača.
*1
Register
Tlačidlo BACK/HOME
22
Príprava prehrávača
Niektoré aplikácie prehrávača nepracujú správne, kým nie je nastavený dátum a
čas. Pred začatím používania prehrávača nastavte aktuálny dátum a čas.
Obsah
Nastavenie dátumu a času
Ponuka
Home
[Settings]
5-smerové tlačidlo
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Common
Settings]  [Clock Settings]  [Set Date-Time].
 Stlačením tlačidla / vyberte rok a potom stlačením tlačidla /
zmeňte hodnotu.
 Rovnakým postupom ako v kroku  upravte nastavenia pre
mesiac, dátum, hodiny a minúty, a stlačením tlačidla  potvrďte
nastavenie.
 Rada
Ako formát dátumu môžete vybrať [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] a [DD/MM/
YYYY]. Okrem toho môžete vybrať aj formát času, a to formát [12-hour] alebo [24hour]. Bližšie informácie si pozrite v časti „Nastavenie formátu dátumu [Date Display
Format]“ ( s. 107) alebo v časti „Nastavenie formátu času [Time Display Format]“
( s. 107).
Poznámka
V prípade vybitia batérie, napríklad ak sa prehrávač dlhú dobu nepoužíval, sa môžu
nastavenia pre dátum a čas stratiť a namiesto aktuálneho dátumu a času sa zobrazí
symbol „-“.
Hodiny sa môžu predbehnúť alebo oneskoriť až o 60 sekúnd za mesiac. V takomto
prípade nastavte hodiny znova.
Register
Tlačidlo BACK/HOME
23
Prenos hudby
Prenos hudby
 Prenos hudby z CD diskov pomocou programu Windows Media
Player 11 ( s. 25)
 Prenos hudby z programu iTunes atď. pomocou programu Content
Transfer ( s. 29)
Ak máte už spravovanú hudbu prostredníctvom programu iTunes atď.,
môžete ju preniesť do prehrávača pomocou programu Content Transfer.
 Prenos hudby presunutím myšou pomocou programu Prieskumník
systému Windows ( s. 31)
Pomocou programu Prieskumník systému Windows na počítači môžete
priamo preniesť hudbu z počítača prostredníctvom presunutia myšou.
Register
Pomocou programu Windows Media Player 11 môžete importovať hudbu
z CD diskov atď. do počítača a následne ich preniesť do prehrávača.
Ponuka
Home
Môžete naimportovať hudbu z audio CD diskov alebo z Internetu atď. Ak
chcete importovať hudbu do počítača, použite vhodný softvér.
Hudbu môžete do prehrávača prenášať nasledujúcimi troma spôsobmi.
Obsah
Výber spôsobu prenosu hudby
24
Prenos hudby
 Rada
Register
Počas prenosu údajov medzi prehrávačom a počítačom sa na displeji zobrazuje hlásenie
[Do not disconnect.]. Kým sa zobrazuje hlásenie [Do not disconnect.], neodpájajte kábel
USB. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prenášaných údajov alebo údajov
uložených v prehrávači.
prehrávač dlhšiu dobu pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je
Nenechávajte

pripojený k zdroju striedavého prúdu, pretože prehrávač môže vybiť batériu počítača.
Ak počas pripojenia prehrávača k počítaču zapnete alebo reštartujete počítač, môže to
spôsobiť poruchu prehrávača. V takomto prípade stlačením tlačidla RESET na
prehrávači obnovte jeho pôvodné nastavenia ( s. 116). Pred zapnutím alebo
reštartovaním počítača odpojte prehrávač od počítača.
Ponuka
Home
Poznámka
Obsah
Podrobné informácie o postupoch importovania hudobných súborov si pozrite v
položke Pomocník príslušného softvéru.
informácie o podporovaných formátoch súborov si pozrite v časti „Podporovaný
Bližšie

formát súborov“ ( s. 158).
Prehrávač nepoužíva softvér SonicStage (softvér SonicStage, vyvinutý spoločnosťou
Sony, spravuje hudobné súbory v počítači alebo prenáša hudbu do iných typov
prehrávačov). Pri tomto prehrávači môžete hudbu prenášať tromi vyššie uvedenými
spôsobmi a nemusíte používať program SonicStage. Súbory ATRAC spravované
programom SonicStage je možné preniesť do prehrávača po konverzii do súborového
formátu MP3.
25
Prenos hudby
Obsah
 Prenos hudby pomocou programu
Windows Media Player 11
 Rada
Import hudby z CD diskov
Program Windows Media Player 11 môžete použiť na kopírovanie
(konvertovanie) hudby z diskov CD. Skladby z CD diskov kopírujte a
konvertujte do počítača podľa týchto pokynov.
 Vložte zvukový CD disk.
 Spustite program Windows Media Player 11 a kliknite na kartu
[Kopírovať a konvertovať] v hornej časti okna.
Keď je počítač pripojený na internet, program Windows Media Player 11
získa informácie o CD disku (názov disku, názov skladby alebo meno
interpreta atď.) a zobrazí ich v okne.
Pokračovanie 
Register
Bližšie informácie o používaní a podpore programu Windows Media Player nájdete v
informačnej časti pre program Windows Media Player na internetovej stránke:
http://support.microsoft.com/
Ponuka
Home
Pomocou programu Windows Media Player 11 môžete importovať skladby z
CD diskov atď. do počítača a následne ich preniesť do prehrávača.
26
Prenos hudby
Program Windows Media Player 11 začne importovať CD disk.
Importované skladby sú označené ako [Skopírované a skonvertované do
knižnice]. Počkajte, kým sa naimportujú všetky skladby.
Poznámka
Importované skladby sú obmedzené iba na súkromné použitie. Používanie skladby nad
rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie držiteľov autorských práv.
Register
Importované skladby sa ukladajú do priečinka [Hudba] (Windows XP) alebo do
priečinka [Hudba] (Windows Vista) v počítači. Nájdete ich kliknutím na kartu
[Knižnica] v okne programu Windows Media Player 11.
Program Windows Media Player 11 získava informácie o CD disku z databázy na
internete. V závislosti od konkrétneho disku CD sa môže stať, že informácie o tomto
disku nemusia byt v databáze k dispozícii. Ak informácie o vašom disku CD chýbajú,
môžete ich pridať po importovaní. Informácie o pridávaní a upravovaní informácií o CD
diskoch si pozrite v položke Pomocník programu Windows Media Player 11.
Ak nechcete importovať niektorú skladbu, zrušte začiarknutie políčka vľavo od názvu
skladby.
Ponuka
Home
 Rada
Obsah
 Kliknite na položku [Spustiť kopírovanie a konvertovanie].
27
Prenos hudby
Program Windows Media Player 11 môžete použiť na prenos hudby z počítača
do prehrávača.
Obsah
Prenos hudby
Ponuka
Home
Register
Poznámka
Ak sa program Content Transfer spustí automaticky po pripojení prehrávača k počítaču
prostredníctvom dodaného kábla USB, program Content Transfer zatvorte alebo
ignorujte, pretože program Content Transfer nie je potrebné použiť. Bližšie informácie o
nastavení automatického spustenia programu Content Transfer si pozrite v položke
Pomocník programu Content Transfer.
 Spustite program Windows Media Player 11 a potom pripojte
prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Konektor kábla USB zasuňte do prehrávača tak, aby značka
nahor.
Zobrazí sa okno [Nastavenie zariadenia].
smerovala
 Kliknite na položku [Zrušiť].
Ak sa zobrazí okno automatického prehrávania, zatvorte ho kliknutím na
tlačidlo [Zrušiť] alebo na ikonu Zavrieť.
Ak namiesto tlačidla [Dokončiť] kliknete na tlačidlo [Zrušiť], všetky
údaje o knižnici programu Windows Media Player sa automaticky
skopírujú do prehrávača. Ak je veľkosť údajov o knižnici väčšia ako
dostupný úložný priestor prehrávača, kopírovanie sa nespustí.
Okno [Nastavenie zariadenia] môžete otvoriť kedykoľvek. Ak ho chcete
otvoriť, kliknite pravým tlačidlom myši na položku [WALKMAN] na
ľavej strane okna programu Windows Media Player a potom kliknite na
položku [Nastaviť synchronizáciu].
Pokračovanie 
28
Prenos hudby
Media Player 11.
Obsah
 Kliknite na kartu [Synchronizovať] v okne programu Windows
 Presuňte myšou požadované skladby do zoznamu na
 Kliknutím na položku [Spustiť synchronizáciu] spustite
Register
synchronizáciu.
Po dokončení synchronizácie sa v zozname na synchronizáciu zobrazí
hlásenie potvrdzujúce, že môžete prehrávač odpojiť. Po dokončení zavrite
program Windows Media Player 11 a odpojte prehrávač od počítača.
Ponuka
Home
synchronizáciu na pravej strane okna.
Skladby sa pridajú do zoznamu na synchronizáciu.
29
Prenos hudby
 Prenos hudby pomocou programu Content
Transfer
Obsah
Ak máte už spravovanú hudbu prostredníctvom programu iTunes atď., môžete
ju preniesť do prehrávača pomocou programu Content Transfer. Na presunutie
hudobných súborov myšou do programu Content Transfer môžete použiť
program iTunes atď.
Ponuka
Home
Register
Poznámka
Program Content Transfer nie je možné použiť na obsah programu Windows Media
Player.
s ochranou proti kopírovaniu nie je možné preniesť.
Obsah

Content Transfer podporuje prenos údajov z programu iTunes 8.1 do
Program

prehrávača. Bližšie informácie týkajúce sa obmedzení pri prenose skladieb z programu
iTunes nájdete na webovej stránke zákazníckej podpory ( s. 139).
 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Konektor kábla USB zasuňte do prehrávača tak, aby značka
smerovala
nahor.
Program Content Transfer sa automaticky spustí.
Podrobnosti o nastavení automatického spúšťania a všeobecnej
prevádzke programu Content Transfer nájdete v časti Pomocník
programu Content Transfer.
spustenie programu môžete kliknúť aj na položku [Všetky programy]
Na

v ponuke [Štart] a potom na položku [Content Transfer] - [Content
Transfer].
 Spustite program iTunes atď.
Pokračovanie 
30
Prenos hudby
presuňte súbory myšou do programu Content Transfer.
Program Content Transfer rozpozná typ údajov podľa prípony a pošle ich
do príslušného priečinka v prehrávači.
Content Transfer
Ponuka
Home
iTunes atď.
Obsah
 Vyberte požadované skladby v programe iTunes atď. a potom
Register
31
Prenos hudby
Obsah
 Prenos hudby pomocou programu
Prieskumník systému Windows
Ponuka
Home
Pomocou programu Prieskumník systému Windows v počítači môžete priamo
preniesť údaje prostredníctvom presunutia myšou.
Register
 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Konektor kábla USB zasuňte do prehrávača tak, aby značka
nahor.
smerovala
 Kliknite na [Štart] – [Tento počítač] alebo [Počítač] – [WALKMAN] –
[Storage Media] a potom zvoľte priečinok [MUSIC].
Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
Pokračovanie 
32
Prenos hudby
do jedného z jeho podpriečinkov.
Hudobné súbory alebo priečinky
v počítači
Ponuka
Home
Priečinok [MUSIC] v prehrávači
Obsah
 Presuňte myšou súbory alebo priečinky do priečinka [MUSIC] alebo
Register
Prístup k súborom a priečinokom, ktoré sa nachádzajú za 8. úrovňou, nie
je zaručený.
1. úroveň
7. úroveň
8. úroveň
9. úroveň
Poznámka
Neodpájajte kábel USB, kým sa na displeji prehrávača zobrazuje hlásenie [Do not
disconnect.]. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prenášaných údajov alebo
údajov uložených v prehrávači. Ak sa prehrávač odpojí počas prenosu súborov, v
prehrávači môžu zostať nepotrebné súbory. V takomto prípade preneste použiteľné
súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač ( s. 109).
Nemeňte
názvy nasledujúcich priečinkov ani ich nevymazávajte: [MUSIC], [MP_

ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] a [PODCASTS].
Nemeňte názvy priečinkov alebo súborov priamo pod priečinkami [MP_ROOT] alebo
[MPE_ROOT], v opačnom prípade sa nezobrazia v prehrávači.
súbory sa z dôvodu ochrany proti kopírovaniu nemusia v prehrávači prehrávať.
Niektoré

sa
program
Content Transfer spustí automaticky po pripojení prehrávača k počítaču
Ak

prostredníctvom dodaného kábla USB, program Content Transfer zatvorte alebo
ignorujte, pretože program Content Transfer nie je potrebné použiť. Bližšie informácie o
nastavení automatického spustenia programu Content Transfer si pozrite v položke
Pomocník programu Content Transfer.
33
Prenos videí/fotografií/podcastov
Prenos videí/fotografií/podcastov
Transfer ( s. 34)
Pomocou programu Content Transfer môžete preniesť videá/fotografie/
podcasty z počítača do prehrávača.
 Prenos videí/fotografií/podcastov prostredníctvom presunutia
myšou pomocou programu Prieskumník systému Windows ( s. 36)
Pomocou programu Prieskumník systému Windows v počítači môžete
priamo preniesť videá/fotografie/podcasty z počítača prostredníctvom
presunutia myšou.
 Prenos videí/fotografií pomocou programu Windows Media Player 11
Videá/fotografie spravované programom Windows Media Player 11 môžete
priamo preniesť do prehrávača pomocou programu Windows Media Player 11.
Bližšie informácie o používaní a podpore programu Windows Media
Player nájdete v informačnej časti pre program Windows Media Player na
internetovej stránke:
http://support.microsoft.com/
 Rada
Podrobné informácie o postupoch importovania videí/fotografií/podcastov si pozrite v
položke Pomocník príslušného softvéru.
Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov si pozrite v časti „Podporovaný
formát súborov“ ( s. 158).
Poznámka
Komerčne predávané DVD a Blu-ray disky sú chránené autorskými právami a nie je
možné ich preniesť do prehrávača.
Register
 Prenos videí/fotografií/podcastov pomocou programu Content
Ponuka
Home
Pred prenosom videí/fotografií/podcastov do prehrávača je potrebné ich
naimportovať do počítača. Môžete naimportovať videá z nahraných videí alebo
z Internetu atď. alebo fotografie z digitálneho fotoaparátu atď. a naimportovať
epizódy podcastu z Internetu.
Na importovanie videí/fotografií/podcastov do počítača použite vhodný softvér.
Videá/fotografie/podcasty môžete do prehrávača prenášať nasledujúcimi troma
spôsobmi.
Obsah
Výber spôsobu prenosu videí/fotografií/
podcastov
34
Prenos videí/fotografií/podcastov
 Prenos videí/fotografií/podcastov
pomocou programu Content Transfer
Obsah
Pomocou programu Content Transfer môžete preniesť videá/fotografie/
podcasty z počítača do prehrávača. Môžete prenášať videá/fotografie/podcasty
presunutím požadovaných súborov myšou z Prieskumníka systému Windows
do programu Content Transfer.
Ponuka
Home
Register
Poznámka
Počas zobrazenia hlásenia [Do not disconnect.] na prehrávači neodpájajte kábel USB,
inak môže dôjsť k poškodeniu práve prenášaných údajov.
s ochranou proti kopírovaniu nie je možné preniesť.
Obsah

 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Konektor kábla USB zasuňte do prehrávača tak, aby značka
smerovala
nahor.
Program Content Transfer sa automaticky spustí.
Podrobnosti o nastavení automatického spúšťania a všeobecnej
prevádzke programu Content Transfer nájdete v časti Pomocník
programu Content Transfer.
spustenie programu môžete kliknúť aj na položku [Všetky programy]
Na

v ponuke [Štart] a potom na položku [Content Transfer] - [Content
Transfer].
Pokračovanie 
35
Prenos videí/fotografií/podcastov
Súbory alebo priečinky videí/fotografií/
podcastov v počítači
Ponuka
Home
Prieskumník systému Windows a potom presuňte súbory myšou do
programu Content Transfer.
Program Content Transfer rozpozná typ údajov podľa prípony a pošle ich
do príslušného priečinka v prehrávači.
Obsah
 Vyberte požadované videá/fotografie/podcasty v programe
Content Transfer
Register
36
Prenos videí/fotografií/podcastov
Ponuka
Home
Pomocou programu Prieskumník systému Windows na počítači môžete
priamo preniesť údaje prostredníctvom presunutia myšou.
Obsah
 Prenos videí/fotografií/podcastov
pomocou programu Prieskumník systému
Windows
Register
 Rada
Niektoré súbory WMV je možné prehrávať len po ich prenesení pomocou programu
Windows Media Player 11.
 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Konektor kábla USB zasuňte do prehrávača tak, aby značka
nahor.
smerovala
 Kliknite na [Štart] – [Tento počítač] alebo [Počítač] – [WALKMAN] –
[Storage Media], a potom zvoľte priečinok [VIDEO], [PICTURE],
[PICTURES], [DCIM] alebo [PODCASTS].
Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
Pokračovanie 
37
Prenos videí/fotografií/podcastov
Video: priečinok [VIDEO] v prehrávači
Fotografie: priečinok [PICTURE], [PICTURES] alebo
[DCIM] v prehrávači
Podcasty: priečinok [PODCASTS] v prehrávači
Poznámka
Neodpájajte kábel USB, kým sa na displeji prehrávača zobrazuje hlásenie [Do not
disconnect.]. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prenášaných údajov alebo
údajov uložených v prehrávači. Ak sa prehrávač odpojí počas prenosu súborov, v
prehrávači môžu zostať nepotrebné súbory. V takomto prípade preneste použiteľné
súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač ( s. 109).
Nemeňte
názvy nasledujúcich priečinkov ani ich nevymazávajte: [MUSIC], [MP_

ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] a [PODCASTS].
Nemeňte názvy priečinkov alebo súborov, ktoré sa nachádzajú priamo v priečinku
[MP_ROOT] alebo [MPE_ROOT]. V opačnom prípade sa tieto priečinky a súbory na
prehrávači nezobrazia.
Pokračovanie 
Register
Súbory alebo priečinky videí/fotografií/
podcastov vo vašom počítači
Ponuka
Home
[PICTURE], [PICTURES], [DCIM] alebo [PODCASTS], alebo do
jedného z jeho podpriečinkov.
Súbory alebo priečinky videí: presuňte myšou do priečinka [VIDEO]
alebo do jedného z jeho podpriečinkov.
Súbory alebo priečinky fotografií: presuňte myšou do priečinka
[PICTURE], [PICTURES] alebo [DCIM], alebo do jedného z ich
podpriečinkov.
Priečinky podcastov a súbory epizód: priečinky podcastov presuňte
myšou do priečinka [PODCASTS] a súbory epizód do priečinkov
podcastov.
Obsah
 Presuňte myšou súbory alebo priečinky do priečinka [VIDEO],
38
Prenos videí/fotografií/podcastov
Fotografie
Podcasty
1. úroveň
7. úroveň
7. úroveň
8. úroveň
8. úroveň
9. úroveň
9. úroveň
1. úroveň
2. úroveň
3. úroveň
Niektoré súbory sa z dôvodu ochrany proti kopírovaniu nemusia v prehrávači prehrávať.
Ak sa program Content Transfer spustí automaticky po pripojení prehrávača k počítaču
prostredníctvom dodaného kábla USB, program Content Transfer zatvorte alebo
ignorujte, pretože program Content Transfer nie je potrebné použiť. Bližšie informácie o
nastavení automatického spustenia programu Content Transfer si pozrite v položke
Pomocník programu Content Transfer.
Register
1. úroveň
Ponuka
Home
Videá
Obsah
Presuňte myšou súbory alebo priečinky do správneho priečinka tak, ako je to
znázornené na nasledujúcich obrázkoch.
Prehrávač umožňuje prehrávať videá v podpriečinkoch 1. až 8. úrovne v priečinku
[VIDEO], a umožňuje zobraziť fotografie v podpriečinkoch prvej až 8. úrovne v
priečinku [PICTURE], [PICTURES] a [DCIM]. Prehrávač umožňuje prehrávať epizódy
podcastu v podpriečinkoch druhej úrovne v priečinku [PODCASTS].
39
Prehrávanie hudby
Prehrávanie hudby
Ak chcete prehrávať hudbu, výberom položky
zobrazte obrazovku [Music].
[Music] v ponuke Home
Obsah
Prehrávanie hudby [Music]
Ponuka
Home
Tlačidlo BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
 V ponuke Home vyberte položku
[Music].
Zobrazí sa ponuka hudby.
Výberom požadovanej metódy vyhľadávania môžete zobraziť obrazovku
so zoznamom skladieb a vyhľadávať skladby. Bližšie informácie si pozrite
v odseku „Metóda vyhľadávania“ časti „Vyhľadávanie skladieb“
( s. 43).
 Vyberte požadovanú metódu
vyhľadávania  požadovanú skladbu.
Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a
spustí sa prehrávanie skladieb.
Vyberajte položky, kým sa nezobrazí
zoznam skladieb.
informácie o používaní obrazovky
Bližšie

prehrávania hudby si pozrite v časti
„Obrazovka prehrávania hudby“
( s. 40).
Register
[Music]
40
Prehrávanie hudby
Oblasť s informáciami
Ponuka
Home
Názov skladby
Meno interpreta
Názov albumu
Indikátor priebehu*1
Indikátory funkcií: Play Mode ( s. 50), Playback Range ( s. 51), Equalizer ( s. 51),
VPT (Surround) ( s. 53), A-B repeat ( s. 57)
Počas prehrávania skladieb s variabilnou bitovou rýchlosťou (VBR) sa môže stať, že indikátor
uplynutého času a indikátor priebehu budú kolísať a nebudú ukazovať presné hodnoty.
*1
Operácie na obrazovke prehrávania hudby
Operácia (indikátor na obrazovke)
Postup
Prehrávanie ()/pozastavenie
()*1
Stlačte tlačidlo .
Rýchly posun dopredu ()/
rýchly posun dozadu ()
Stlačte a podržte tlačidlo /.
Stlačte tlačidlo /.
Presun na začiatok
predchádzajúcej (alebo aktuálnej)
skladby ()/presun na začiatok
nasledujúcej skladby ()
Stlačte tlačidlo /.
Návrat do obrazovky so zoznamom Stlačte tlačidlo BACK/HOME
Ak počas pozastavenia nevykonáte nejaký čas na prehrávači žiadny úkon, prehrávač automaticky
prejde do pohotovostného režimu.
*2
Obaly albumov môžete prehliadať, len ak je položka [Language Learning Mode] nastavená na
možnosť [Off] ( s. 56).
*1
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
(Vyhľadávanie)
Popis
Zobrazí sa ponuka vyhľadávania. Výberom požadovanej metódy
vyhľadávania môžete zobraziť obrazovku so zoznamom a
vyhľadávať skladby. Bližšie informácie si pozrite v časti
„Vyhľadávanie skladieb“ ( s. 42).
(Ponuka Možností) Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke
možností hudby si pozrite v časti „Používanie ponuky možností
hudby“ ( s. 48).
Register
Číslo aktuálnej skladby/Celkový počet skladieb, ktoré sa majú prehrať
Uplynulý čas/Celkový čas*1
Výber albumu prostredníctvom
prehliadania obalov albumov*2
Obsah
Obrazovka prehrávania hudby
41
Prehrávanie hudby
Obsah
Obrazovka so zoznamom hudby
Príklady obrazoviek so zoznamom hudby:
Register
Ponuka
Home
V časti so zoznamom sa
zobrazujú iniciály skladby,
albumu atď.
Register
Obrazovka so zoznamom skladieb
Obrazovka so zoznamom albumov
 Rada
Môžete zmeniť formát zobrazenia zoznamu albumov tak, aby sa zobrazovali len obrázky
obalov albumov ( s. 55).
Operácie na obrazovke so zoznamom hudby
Operácia
Postup
Potvrdenie položky v zozname
Stlačte tlačidlo .
Posun kurzora nahor alebo nadol
Stlačte tlačidlo /.
Stlačením a podržaním tlačidla / môžete
vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie.
Posun kurzora doľava/doprava,
keď je zobrazený register
Stlačte tlačidlo /.
Stlačte tlačidlo /.
Zobrazenie predchádzajúcej/
nasledujúcej obrazovky zoznamu,
keď nie je zobrazený register
Posun kurzora doľava/doprava,
keď sa zobrazujú len obrázky
obalov albumov
Stlačte tlačidlo /.
Návrat do obrazovky so
zoznamom o úroveň vyššie
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
(Vyhľadávanie)*1
(Ponuka
Možností)*1
Popis
Zobrazí sa ponuka vyhľadávania. Výberom požadovanej metódy
vyhľadávania môžete zobraziť obrazovku so zoznamom a
vyhľadávať skladby. Bližšie informácie si pozrite v časti
„Vyhľadávanie skladieb“ ( s. 42).
Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke možností
hudby si pozrite v časti „Používanie ponuky možností hudby“ ( s. 48).
[To Playback Screen] Návrat do zobrazenia obrazovky prehrávania hudby.
V závislosti od konkrétneho zobrazenia sa môže stať, že sa tieto ikony nezobrazia.
*1
42
Prehrávanie hudby
Ponuka
Home
Keď na obrazovke prehrávania hudby alebo na obrazovke so zoznamom
vyberiete ikonu (Vyhľadávanie), zobrazí sa ponuka vyhľadávania. V ponuke
vyhľadávania môžete vybrať požadovanú metódu vyhľadávania a potom
vyhľadať v zozname hudby požadovanú skladbu.
Obsah
Vyhľadávanie skladieb
Register
Tlačidlo OPTION/
PWR OFF
5-smerové tlačidlo
(Vyhľadávanie)
 Na obrazovke prehrávania hudby alebo na obrazovke so
zoznamom stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
 Zvoľte ikonu
(Vyhľadávanie)  požadovanú metódu
vyhľadávania  požadovanú skladbu.
Vyberajte položky nasledujúcim spôsobom, kým sa nezobrazí zoznam
skladieb.
Pokračovanie 
43
Prehrávanie hudby
Metóda vyhľadávania
[All Songs]
Vyberte skladbu zo zoznamu všetkých skladieb.
[Album]
Vyberte album  skladbu.
[Artist]
Vyberte interpreta  album  skladbu.
[Genre]
Vyberte žáner  interpreta  album  skladbu.
*1
Vyberte rok vydania  interpreta  skladbu.
[Playlists]
Vyberte zoznam skladieb  skladbu.
*2
[Folder]
Register
[Release Year]
Ponuka
Home
Popis
Obsah
Metóda
Vyberte priečinok  skladbu.
Slovo „The“ na začiatku mena interpreta sa pri usporadúvaní zoznamu vynecháva.
Zoznamy skladieb sa vytvárajú pomocou programu Windows Media Player 11. Informácie o
vytváraní zoznamov skladieb si pozrite v položke Pomocník programu Windows Media Player 11.
Na prehrávači sa nezobrazujú obrázky obalov albumov zaregistrované k zoznamu skladieb.
*1
*2
 Rada
Zoznamy [All Songs], [Album], [Artist] a [Genre] sú usporiadané v abecednom poradí.
Zoznam [Release Year] je usporiadaný v obrátenom chronologickom poradí. V zozname
[Folder] sa najprv zobrazujú priečinky v poradí podľa názvu a potom sa zobrazujú
súbory v poradí podľa názvu. V tomto prípade sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
Výber albumu prostredníctvom prehliadania obrázkov obalov albumov
(Rolovanie albumami)
Na obrazovke prehrávania hudby môžete tlačidlami / rolovať v obrázkoch
obalov smerom nahor alebo nadol a zvoliť tak požadovaný album.
Poznámka
Keď je položka [Language Learning Mode] nastavená na možnosť [On], nebude možné
použiť funkciu rolovania albumami ( s. 56).
 V ponuke Home vyberte
[Music]  a výberom požadovanej
položky zobrazte obrazovku prehrávania.
 Stlačte tlačidlo / na obrazovke prehrávania hudby.
Zobrazí sa obrazovka pre rolovanie albumami.
Pokračovanie 
44
Prehrávanie hudby
Obrázky obalov albumov sú usporiadané podľa názvu v abecednom
poradí.
Obsah
 Tlačidlami / sa posúvajte po obaloch albumov.
Ponuka
Home
Obrázok obalu
Register
 Vyberte obrázok obalu požadovaného albumu a potom stlačte
tlačidlo .
Znova sa zobrazí obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie
zvoleného albumu.
Zrušenie prehliadania
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
 Rada
Obrázok obalu albumu sa zobrazí len vtedy, keď sú k dispozícii informácie o obrázku
obalu albumu. Obrázok obalu albumu môžete nastaviť pomocou programu Windows
Media Player 11 alebo iného softvéru umožňujúceho prenos súborov na nastavenie
obrázkov obalu albumu. Bližšie informácie o používaní nájdete v položke Pomocník
softvéru alebo získate od jeho výrobcu. Obrázok obalu albumu sa nemusí zobraziť v
závislosti od formátu súboru s obrázkom obalu albumu.
Poznámka
Obrázok obalu albumu sa zobrazí, len ak súbor so skladbou obsahuje informácie o
obrázku obalu.
Obrázok obalu sa v závislosti od formátu nemusí zobraziť.
45
Prehrávanie hudby
Prehrávač môžete pripojiť k televízoru a zobraziť na ňom obrazovku hudby a
prehrávať zvuk. Môžete zobraziť obrázky albumov atď. na väčšej obrazovke.
Ponuka
Home
Výstup obrazovky prehrávania hudby a výstup zvuku to televízora
Obsah
Prehrávanie hudby na televízore
[TV Output(Music)]
(WMC-NWV10) prepojte prehrávač a televízor.
Bližšie informácie nájdete v návode pre výstupný video/audio kábel.
Môže sa stať, že v závislosti od krajiny/regiónu nebude výstupný video/
audio kábel (WMC-NWV10) dostupný.
Výstupný video/audio kábel (WMC-NWV10) (voliteľný)
 V ponuke Home vyberte položku
 [TV Output(Music)]  [On].
[Settings]  [Music Settings]
Typ nastavenia
Typ
Popis
[On]
Výstup obrazovky hudby do televízora pripojeného k
prehrávaču.
[Off]
Zobrazenie obrazovky hudby na displeji prehrávača.
(Predvolené nastavenie)
Pokračovanie 
Register
 Prostredníctvom voliteľného výstupného video/audio kábla
46
Prehrávanie hudby
Poznámka
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
 [NTSC/PAL settings]  zodpovedajúce nastavenie pre televízor.
Typ
Popis
[NTSC]
Výstup videosignálu v TV norme NTSC.
[PAL]
Výstup videosignálu v TV norme PAL.
Register
Môžete zvoliť TV normu, v ktorej bude vysielaný signál z prehrávača. V
prípade potreby zvoľte TV normu, ktorá vyhovuje TV prijímaču, ku ktorému
chcete prehrávač pripojiť.
Ponuka
Home
Prepnutie TV normy [NTSC/PAL settings]
Obsah
Ak počas výstupu signálu do televízora pripojíte prehrávač k počítaču, výstup do
televízora sa ukončí, pretože USB pripojenie má prednosť pred výstupom do televízora.
V prípade niektorých televízorov sa môže stať, že ak budete dlhší čas zobrazovať statický
obraz, dôjde k tzv. „vypáleniu“ obrazu na obrazovke. Prečítajte si návod na obsluhu
televízora a ak na ňom môže dôjsť k „vypáleniu“ obrazu na obrazovke, nezobrazujte na
ňom dlhší čas rovnaký obraz.
Nastavenie [TV Output Size] ( s. 65) má vplyv na výstup obrazu, nemá však vplyv na
výstup obrazovky hudby.
Pomer strán obrazovky prehrávača a televízora sa odlišuje. Preto sa môže stať, že
obrazovka hudby môže byť na televízore mierne roztiahnutá na výšku.
V závislosti od konkrétnej skladby sa môže stať, že v porovnaní s televíznym vysielaním
môže byť hlasitosť prehrávania skladby nízka. V takom prípade zvýšte hlasitosť na
televízore. Keď budete znova chcieť pozerať televízne vysielanie, nezabudnite znížiť
hlasitosť.
47
Prehrávanie hudby
Poznámka
Ponuka
Home
Na vymazanie skladieb z prehrávača použite softvér, ktorý ste použili na prenos
skladieb, alebo program Prieskumník systému Windows.
Bližšie informácie o používaní softvéru si pozrite v položke Pomocník softvéru.
Obsah
Vymazávanie skladieb
Samotný prehrávač nedokáže vymazať skladby bez pripojenia k počítaču.
Register
48
Prehrávanie hudby
Možnosti
[Album Display Format]
Popis/referenčná strana
Slúži na výber formátu zobrazenia zoznamu albumov
( s. 55).
Možnosti zobrazené na obrazovke prehrávania hudby
Možnosti
Popis/referenčná strana
[Play Mode]
Slúži na nastavenie režimu prehrávania ( s. 50).
[Playback Range]
Slúži na nastavenie rozsahu prehrávania ( s. 51).
[Language Learning Mode]
Umožňuje použitie funkcie [Quick Replay] a funkcie
opakovaného prehrávania A-B ( s. 56).
Slúži na nastavenie rýchlosti prehrávania skladieb
( s. 58).
Slúži na prispôsobenie kvality zvuku ( s. 51).
Slúži na prispôsobenie nastavení funkcie
[VPT(Surround)] ( s. 53).
[DPC (Speed Control)]
[Equalizer]
[VPT(Surround)]
[Add to Wishlist/Remove from Slúži na pridanie skladby do zoznamu prianí a jej
Wishlist]
zakúpenie v službe pre príslušný softvér./Slúži na
odstránenie skladby zo zoznamu prianí.
[Detailed Information]
Slúži na zobrazenie podrobných informácií o skladbe,
napríklad času prehrávania, formátu zvuku, bitovej
rýchlosti a názvu súboru ( s. 49).
Register
Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom hudby
Ponuka
Home
Ponuku možností hudby môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF na obrazovke so zoznamom hudby alebo na obrazovke prehrávania
hudby. Bližšie informácie o používaní ponuky možností si pozrite na  s. 16.
Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z
ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si
pozrite na referenčnej strane.
Obsah
Používanie ponuky možností hudby
49
Prehrávanie hudby
 Na obrazovke prehrávania hudby vyvolajte stlačením tlačidla
Obsah
Zobrazenie obrazovky s podrobnými informáciami [Detailed Information]
OPTION/PWR OFF ponuku možností.
 Vyberte položku [Detailed Information].
Ponuka
Home
Obrazovka s podrobnými informáciami
Register
Názov skladby
Meno interpreta
Názov albumu
Žáner
Rok vydania
Trvanie skladby
Kodek
Počas prehrávania skladieb chránených autorským právom sa zobrazuje hlásenie [Secured].
Bitová rýchlosť
Počas prehrávania skladieb s variabilnou bitovou rýchlosťou sa zobrazuje hlásenie [VBR].
Názov súboru
50
Prehrávanie hudby
Ak chcete zmeniť nastavenia hudby, vyberte v ponuke Home položku
[Settings] a potom vyberte položku [Music Settings].
Obsah
Zmena nastavení hudby
Ponuka
Home
[Settings]
5-smerové tlačidlo
Nastavenie režimu prehrávania [Play Mode]
Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane prehrávania v náhodnom
poradí a opakovaného prehrávania vybraných skladieb.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
[Play
Mode]
požadovaný
typ
režimu
prehrávania.


Typ (ikona)
Popis
[Normal] (žiadna
ikona)
Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrajú v poradí zoznamu
skladieb. (Predvolené nastavenie)
[Repeat] (
Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrajú v poradí zoznamu
skladieb a prehrávanie sa potom opakuje.
[Shuffle] (
)
Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrajú v náhodnom poradí.
)
Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrajú v náhodnom poradí
a prehrávanie sa potom opakuje.
[Shuffle&Repeat]
)
(
[Repeat 1 Song] (
)
Opakovane sa bude prehrávať aktuálna skladba alebo skladba
vybraná v zozname skladieb.
Poznámka
Skladby, ktoré sa prehrajú, sa odlišujú v závislosti od nastavenia položky [Playback
Range] ( s. 51).
Register
Tlačidlo BACK/HOME
51
Prehrávanie hudby
Obsah
Nastavenie rozsahu prehrávania [Playback Range]
Môžete nastaviť rozsah prehrávania skladieb.
 V ponuke Home vyberte položku
Popis
[All Range] (žiadna
ikona)
Prehrajú sa všetky skladby vo všetkých zoznamoch zvolenej
metódy vyhľadávania.
Napríklad ak spustíte prehrávanie zo zobrazenia zoznamu
albumov, prehrajú sa všetky albumy v prehrávači.
[Selected Range] (
) Prehrajú sa len skladby v zoznamoch, z ktorých spustíte
prehrávanie. (Predvolené nastavenie)
Napríklad ak spustíte prehrávanie zo zobrazenia zoznamu
albumov, prehrajú sa len skladby v danom albume.
Nastavenie kvality zvuku [Equalizer]
Kvalitu zvuku môžete nastaviť na základe hudobného žánru atď.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
 [Equalizer]  požadovaný typ ekvalizéra.
Typ (ikona)
Popis
[None] (žiadna ikona)
Nastavenie kvality zvuku nie je aktivované. (Predvolené
nastavenie)*1
[Heavy] (
Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie
výrazného zvuku.
)
[Pop] (
)
Zvýrazňuje stredné frekvenčné rozsahy zvuku, čo je ideálne pre
vokály.
[Jazz] (
)
Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie
živšieho zvuku.
[Unique] (
Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy, aby bolo možné
ľahko počuť aj jemné zvuky.
)
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Používateľom prispôsobiteľné nastavenie zvuku, pre ktoré
môžete upraviť individuálne každý frekvenčný rozsah. Bližšie
informácie si pozrite na  s. 52.
Predvolené nastavenie prehrávačov predávaných v oblasti Latinskej Ameriky je [Custom 1] a
funkcia CLEAR BASS je nastavená na hodnotu +3.
*1
Poznámka
Ak sa zdá, že vaše osobné nastavenia uložené ako [Custom 1] a [Custom 2] poskytujú
inú úroveň hlasitosti než ostatné nastavenia, môže byť potrebné upraviť hlasitosť
manuálne.
[Equalizer] sa nepoužije pri prehrávaní videa, rozhlasového FM vysielania,
Nastavenie

video podcastov ani zvukových záznamov z externého vstupu.
Pokračovanie 
Register
Typ (ikona)
Ponuka
Home
[Settings]  [Music Settings]
 [Playback Range]  požadovaný typ rozsahu prehrávania.
52
Prehrávanie hudby
Obsah
Prispôsobenie kvality zvuku
Môžete prednastaviť hodnotu CLEAR BASS (basy) a 5-pásmový ekvalizér ako
[Custom 1] alebo [Custom 2].
 V ponuke Home vyberte položku
 Stlačením tlačidla / vyberte nastavenie hodnoty CLEAR BASS
Poznámka
Nastavenie [Equalizer] sa nepoužije pri prehrávaní videa, rozhlasového FM vysielania,
video podcastov ani zvukových záznamov z externého vstupu.
Register
alebo frekvenčného rozsahu, stlačením tlačidla / upravte
úroveň nastavenia a potom stlačením tlačidla  potvrďte
nastavenie.
Znova sa zobrazí obrazovka [Music Settings].
Hodnotu CLEAR BASS môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 4 úrovní zvuku
a 5 frekvenčných rozsahov môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 7 úrovní
zvuku.
Po úprave úrovne nastavenia nezabudnite stlačením tlačidla  potvrdiť
nastavenie. Ak stlačíte tlačidlo BACK/HOME skôr než potvrdíte
nastavenie, nastavenie sa zruší.
Ponuka
Home
[Settings]  [Music Settings]
[Equalizer]
[Custom
1]
alebo
[Custom
2].


53
Prehrávanie hudby
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
 [VPT(Surround)]  požadované nastavenie funkcie VPT
Typ (ikona)
Popis
[None] (žiadna ikona)
Nastavenie [VPT(Surround)] sa neaktivuje. (Predvolené
nastavenie)
[Studio] (
Zvuk sa približuje zvuku v nahrávacom štúdiu.
[Live] (
)
Zvuk sa približuje zvuku v koncertnej sieni.
)
[Club] (
Zvuk sa približuje zvuku v klube.
)
[Arena] (
)
Zvuk sa približuje zvuku v divadle.
[Matrix] (
)
Reprodukuje sa dodatočný priestorový efekt, čím sa dosiahne
prirodzený, no napriek tomu výrazne obohatený zvuk.
[Karaoke] (
)
Potlačením vokálov a pridaním priestorového efektu k hudbe sa
dosiahne zvukové pole pripomínajúce zvuk na javisku.
„VPT“ je skratka názvu Virtual Phone Technology. Ide o proprietárnu technológiu spracovania
zvuku vyvinutú spoločnosťou Sony.
*1
Poznámka
Nastavenie [VPT(Surround)] sa nepoužije pri prehrávaní videa, rozhlasového FM
vysielania, video podcastov ani zvukových záznamov z externého vstupu.
Register
(Surround).
Ponuka
Home
Prostredníctvom funkcie VPT*1 (Surround) môžete prispôsobiť priestorový
zvuk a zvýšiť kvalitu reprodukovaného zvuku. Výsledný účinok sa približuje
realistickému zvukovému zážitku v tomto poradí: [Studio]  [Live]  [Club] 
[Arena] (najvyšší účinok funkcie).
Obsah
Prispôsobenie priestorového zvuku [VPT(Surround)]
54
Prehrávanie hudby
Keď aktivujete funkciu [DSEE(Sound Enhance)]*1, budete môcť počúvať bohatý
a prirodzený zvuk takmer totožný s pôvodným zvukom.
[Settings]  [Music Settings]
 [DSEE(Sound Enhance)]  požadovaný typ nastavenia funkcie
DSEE (Sound Enhance).
Popis
[On]
Aktivuje sa funkcia [DSEE(Sound Enhance)]*1 a prehrá sa
prirodzene zvýraznený zvuk, ktorý sa približuje pôvodnému
zvuku.
[Off]
Funkcia [DSEE(Sound Enhance)] sa vypne a bude sa prehrávať
normálny zvuk. (Predvolené nastavenie)
„DSEE“ je skratka názvu Digital Sound Enhancement Engine. Ide o technológiu vyvinutú
spoločnosťou Sony, ktorá slúži na zvýšenie kvality zvuku komprimovaných audiozáznamov tým,
že sa obnovia vysoké frekvencie orezané pri komprimácii.
*1
Poznámka
Nastavenie [DSEE(Sound Enhance)] sa nepoužije pri prehrávaní videa, rozhlasového
FM vysielania, video podcastov ani zvukových záznamov z externého vstupu.
Funkcia [DSEE(Sound Enhance)] nie je účinná v prípade skladieb v nekomprimovanom
formáte alebo skladieb s vysokou bitovou rýchlosťou, z ktorých neboli orezané výšky.
V prípade skladieb s veľmi nízkou bitovou rýchlosťou nebude funkcia [DSEE(Sound
Enhance)] účinná.
Počúvanie so zapnutou funkciou čistého stereofónneho zvuku [Clear Stereo]
Funkcia [Clear Stereo] umožňuje individuálne digitálne spracovanie zvuku
ľavého a pravého kanála.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
[Clear
Stereo]
požadovaný
typ
funkcie
čistého stereofónneho


zvuku.
Typ
Popis
[On]
Funkcia [Clear Stereo] sa aktivuje, keď používate dodané
slúchadlá.
[Off]
Funkcia [Clear Stereo] sa vypne a bude sa prehrávať normálny
zvuk. (Predvolené nastavenie)
Poznámka
Nastavenie [Clear Stereo] sa nepoužije pri prehrávaní videa, rozhlasového FM vysielania,
video podcastov ani zvukových záznamov z externého vstupu.
Funkcia [Clear Stereo] je navrhnutá na dosiahnutie maximálneho efektu s dodanými
slúchadlami. S inými slúchadlami efekt [Clear Stereo] nemusí byť možné dosiahnuť. Ak
používate iné slúchadlá, nastavte funkciu [Clear Stereo] na možnosť [Off].
Register
Typ
Ponuka
Home
 V ponuke Home vyberte položku
Obsah
Počúvanie s funkciou DSEE (Zvýraznenie zvuku) [DSEE(Sound Enhance)]
55
Prehrávanie hudby
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
 [Dynamic Normalizer]  požadovaný typ dynamického
Typ
Popis
[On]
Minimalizuje sa rozdiel v úrovni hlasitosti medzi skladbami.
[Off]
Skladby sa prehrajú s ich pôvodnou prenesenou úrovňou
hlasitosti. (Predvolené nastavenie)
Poznámka
Nastavenie [Dynamic Normalizer] sa nepoužije pri prehrávaní videa, rozhlasového FM
vysielania, video podcastov ani zvukových záznamov z externého vstupu.
Výber formátu zobrazovania albumov [Album Display Format]
Môžete si vybrať formát zobrazovania albumov.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
[Album
Display
Format]
požadovaný
formát zobrazovania


albumov.
Typ
[Title & Cover Art] (Predvolené
nastavenie)
[Cover Art Only]
Obrazovka
 Rada
Ak pre album nie je k dispozícii obrázok obalu, obrázok sa nezobrazí. Obrázok obalu
môžete nastaviť prostredníctvom programu Windows Media Player 11. Bližšie informácie
o používaní si pozrite v položke Pomocník programu Windows Media Player 11. Majte
na pamäti, že prehrávač nezobrazuje obrázky obalov priložené k zoznamom skladieb.
Register
normalizéra.
Ponuka
Home
Môžete znížiť rozdiely úrovne hlasitosti medzi skladbami. Keď počúvate
skladby albumu v režime náhodného prehrávania s týmto nastavením, úroveň
hlasitosti jednotlivých skladieb sa upravuje tak, aby sa minimalizovali rozdiely
spôsobené rôznymi úrovňami hlasitosti pri ich nahrávaní.
Obsah
Nastavenie úrovne hlasitosti [Dynamic Normalizer]
56
Používanie funkcie výuky jazyka
Používanie funkcie výuky jazyka
 Rada
Aktivovanie funkcie výuky jazyka
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
 [Language Learning Mode]  [On].
Typ
Popis
[On]
Aktivuje funkciu [Language Learning Mode] a umožní vám
použiť funkciu [Quick Replay] a funkciu opakovaného
prehrávania A-B.
[Off]
Deaktivuje funkciu [Language Learning Mode]. (Predvolené
nastavenie)
Poznámka
Keď je funkcia [Language Learning Mode] nastavená na možnosť [On], tlačidlá /
budú slúžiť na obsluhu funkcie výuky jazyka a nebude možné ich použiť na rolovanie v
zobrazení albumov ( s. 43).
Obrazovka prehrávania hudby s aktivovanou funkciu výuky jazyka
Zobrazenie dostupných ovládacích prvkov
Úsek A-B
Bod A Bod B
Register
Rýchlosť prehrávania môžete upraviť bez ohľadu na to, či je funkcia [Language Learning
Mode] nastavená na možnosť [On] alebo [Off] ( s. 58).
Keď
je funkcia [Language Learning Mode] nastavená na možnosť [On], môžete tiež

použiť funkciu [Quick Replay] a funkciu opakovaného prehrávania A-B na obrazovke
prehrávania audio podcastov ( s. 73). Nastavenie [DPC (Speed Control)] má tiež
vplyv na rýchlosť prehrávania audio podcastov.
Ponuka
Home
Keď funkciu [Language Learning Mode] nastavíte na možnosť [On], môžete
používať funkciu [Quick Replay] a funkciu opakovaného prehrávania A-B. V
tejto časti je tiež opísaná funkcia riadenia rýchlosti prehrávania.
Obsah
Používanie funkcie výuky jazyka
57
Používanie funkcie výuky jazyka
Môžete sa posunúť približne o 3 sekundy dozadu a znova si vypočuť
požadovanú časť zvukového záznamu.
.
Ponuka
Home
 Počas prehrávania na obrazovke prehrávania hudby stlačte tlačidlo
Obsah
Pomalý posun dozadu [Quick Replay]
 Rada
Opakované prehrávanie zvoleného úseku (Opakované prehrávanie A-B)
Môžete opakované prehrávať zvolený úsek zvukového záznamu.
 Stlačením tlačidla  nastavte začiatočný bod pre funkciu
opakovaného prehrávania A-B.
Zobrazí sa indikátor bodu A (začiatočný bod pre funkciu opakovaného
prehrávania A-B). Úsek od bodu A do konca skladby sa prehrá opakovane.
 Stlačením tlačidla  nastavte koncový bod pre funkciu
opakovaného prehrávania A-B.
Zobrazí sa indikátor bodu B (koncový bod pre funkciu opakovaného
prehrávania A-B). Opakovane sa prehrá úsek od bodu A po bod B.
Poznámka
Medzi bodmi A a B ponechajte viac než 1-sekundový interval. Ak stlačíte tlačidlo  v
úseku do 1 sekundy od bodu A, nebude možné nastaviť bod B.
Operácie funkcie opakovaného prehrávania A-B
Počas funkcie opakovaného prehrávania A-B môžete pozastaviť prehrávanie,
obnoviť prehrávanie, použiť rýchly posun dopredu, rýchly posun dozadu a
funkciu [Quick Replay] tak, ako zvyčajne ( s. 40). Okrem toho môžete
uskutočniť nasledujúce operácie.
Operácia
Postup
Návrat na bod A
Stlačte tlačidlo .
Prechod na bod B a ukončenie
funkcie opakovaného prehrávania
A-B
Stlačte tlačidlo .
Ukončenie funkcie opakovaného
prehrávania A-B
Stlačte tlačidlo .
Register
Keď je nastavený bod A (začiatočný bod pre funkciu opakovaného prehrávania A-B) a v
úseku do 3 sekúnd od bodu A stlačíte tlačidlo , prehrávanie sa vráti k bodu A.
58
Používanie funkcie výuky jazyka
 Rada
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Music Settings]
 [DPC (Speed Control)]  požadovaný typ nastavenia.
Typ
Popis
[x0.5]
Prehrávanie polovičnou rýchlosťou.
[x0.75]
Prehrávanie pri 0,75-násobku normálnej rýchlosti.
[x0.9]
Prehrávanie pri 0,9-násobku normálnej rýchlosti.
[Off]
Prehrávanie normálnou rýchlosťou. (Predvolené nastavenie)
[x1.1]
Prehrávanie pri 1,1-násobku normálnej rýchlosti.
[x1.25]
Prehrávanie pri 1,25-násobku normálnej rýchlosti.
[x1.5]
Prehrávanie pri 1,5-násobku normálnej rýchlosti.
[x1.75]
Prehrávanie pri 1,75-násobku normálnej rýchlosti.
[x2.0]
Prehrávanie dvojnásobnou rýchlosťou.
Register
Rýchlosť prehrávania môžete upraviť bez ohľadu na nastavenie funkcie [Language
Learning Mode].
Nastavenie [DPC (Speed Control)] má tiež vplyv na rýchlosť prehrávania audio
podcastov ( s. 73).
Ponuka
Home
Použitím funkcie DPC (Digital Pitch Control) môžete upraviť rýchlosť
prehrávania v rozmedzí jednej polovice a dvojnásobku rýchlosti normálneho
prehrávania. Vďaka digitálnemu spracovaniu sa zvuk prehráva v prirodzenej
tónine (je zachovaná výška tónu).
Obsah
Upravenie rýchlosti prehrávania (DPC)
59
Sledovanie videí
Sledovanie videí
Ak chcete prehrávať video, výberom položky
zobrazte obrazovku [Videos].
[Videos] v ponuke Home
Obsah
Prehrávanie videa [Videos]
Ponuka
Home
Tlačidlo BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
 V ponuke Home vyberte položku
[Videos].
Zobrazí sa obrazovka [Videos].
Výberom požadovanej metódy vyhľadávania môžete zobraziť obrazovku
so zoznamom videí a vyhľadávať videá. Bližšie informácie si pozrite v
odseku „Metóda vyhľadávania“ časti „Vyhľadávanie videí“ ( s. 62).
 Vyberte požadovanú položku  požadované video.
Zobrazí sa obrazovka prehrávania videa a spustí sa prehrávanie videa.
Vyberajte položky, kým sa nezobrazí zoznam videí.
Bližšie informácie o používaní obrazovky prehrávania videa si pozrite v
časti „Obrazovka prehrávania videa“ ( s. 60).
 Rada
Keď je položka [On-Hold Display] nastavená na možnosť [No] a chcete si počas
prehrávania videa vychutnať len zvuk, môžete použitím prepínača HOLD vypnúť displej.
Môžete tak znížiť spotrebu energie a predĺžiť výdrž batérie.
Zoznam videí môžete usporiadať podľa dátumu presunu alebo názvu videa ( s. 71).
Môžete nastaviť súbory JPEG, aby sa zobrazovali ako miniatúry pre súbory videí. Keď
zobrazíte zoznam videí, môžete vidieť miniatúry (malé obrázky v zozname)
videosúborov uložených v prehrávači. Miniatúry vytvorte prostredníctvom počítača.
Dodržiavajte pritom nasledujúce pravidlá:
 Súbor obrázka miniatúry musí byť vo formáte JPEG.
 Rozmery obrázka musia byť 160 bodov horizontálne × 120 bodov vertikálne.
 Názov súboru musí byť rovnaký ako názov súboru videa a musí mať príponu „.jpg“.
 Miniatúra a súbor video sa musia nachádzať v rovnakom priečinku v prehrávači.
Maximálne rozlíšenie videa, ktoré je možné prehrať na prehrávači, je 720 × 480. Bližšie
špecifikácie si pozrite v časti „Špecifikácie“ ( s. 158).
Register
[Videos]
60
Sledovanie videí
Oblasť s informáciami
Obsah
Obrazovka prehrávania videa
Celkový čas
Operácia (indikátor na obrazovke)
Postup
Prehrávanie ()/pozastavenie ()
Stlačte tlačidlo .
Rýchly posun dopredu ()/rýchly
posun dozadu ()
Stlačte a podržte tlačidlo /.*2
*1
Rýchly posun dopredu ()/rýchly Počas pozastavenia stlačte a podržte tlačidlo /.
posun dozadu () počas
pozastavenia*3
Prechod na predchádzajúcu scénu*4
Stlačte tlačidlo  (predchádzajúca)/
alebo kapitolu ()/prechod na
 (nasledujúca).
nasledujúcu scénu alebo kapitolu ()
Pomalý posun dopredu/pomalý
posun dozadu
Počas pozastavenia stlačte tlačidlo /.
Návrat do obrazovky so zoznamom
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Ak počas pozastavenia nevykonáte nejaký čas na prehrávači žiadny úkon, prehrávač automaticky
prejde do pohotovostného režimu.
*2
Rýchlosť posunu dopredu sa opakovaným stláčaním tlačidla  mení v troch úrovniach
(×10),
(×30),
(×100)). Opakovaným stláčaním tlačidla  sa v 3 úrovniach
(
(×10),
(×30),
(×100)). Uvoľnením tlačidla
mení aj rýchlosť posunu dozadu (
/ ukončíte operáciu a obnovíte normálne prehrávanie.
*3
Rýchlosť rýchleho posunu dopredu a dozadu počas pozastavenia sa líši v závislosti od dĺžky videa.
*4
Ak video obsahuje len jednu kapitolu, pozícia prehrávania sa posúva v 5-minútových intervaloch.
*1
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
(Vyhľadávanie)
Popis
Zobrazí sa ponuka vyhľadávania. Výberom požadovanej metódy
vyhľadávania môžete zobraziť obrazovku so zoznamom a vyhľadávať
videá. Bližšie informácie si pozrite v časti „Vyhľadávanie videí“ ( s. 62).
(Ponuka Možností) Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke možností
videa si pozrite v časti „Používanie ponuky možností videa“ ( s. 67).
[Scene Scroll]
Zobrazí sa obrazovka pre rolovanie scénami. Rolovaním v
miniatúrach*1 na obrazovke môžete prehliadať scény alebo
kapitoly a zvoliť tak požadovanú scénu. Bližšie informácie si
pozrite v časti „Prehliadanie scén (Rolovanie scénami)“ ( s. 62).
Miniatúra je zmenšený obrázok scény vo videu.
*1
Register
Operácie na obrazovke prehrávania videa
Keď sa na prehrávači prehráva video na šírku, tlačidlá / a / majú
navzájom vymenenú funkciu. Keď je videosignál z prehrávača vysielaný do
televízora ( s. 64), 5-smerové tlačidlo funguje v normálnej orientácii
obrazovky na výšku.
Ponuka
Home
Indikátor priebehu
Uplynulý čas
61
Sledovanie videí
Na nasledujúcom obrázku je uvedený príklad obrazovky so zoznamom videí.
Ikona nového videa
Ponuka
Home
Ikona práve prehrávaného videa
Obsah
Obrazovka so zoznamom videí
Register
Ikony videí
Nasledujúce ikony sa zobrazujú v políčku s videami.
Ikona
Popis
(Ikona nového
videa)
Znamená, že video ešte nikdy nebolo prehrané.
(Ikona práve
prehrávaného videa)
Znamená, že dané video sa práve prehráva.
Operácie na obrazovke so zoznamom videí
Operácia
Postup
Výber položky
Stlačte tlačidlo .
Posun kurzora nahor alebo nadol
Stlačte tlačidlo /.
Stlačením a podržaním tlačidla / môžete
vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie.
Zobrazenie predchádzajúcej/
nasledujúcej obrazovky zoznamu
Stlačte tlačidlo /.
Návrat do obrazovky so zoznamom Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
o úroveň vyššie
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
(Vyhľadávanie)*1
(Ponuka
Možností)*1
Popis
Zobrazí sa ponuka vyhľadávania. Výberom požadovanej metódy
vyhľadávania môžete zobraziť obrazovku so zoznamom a
vyhľadávať videá. Bližšie informácie si pozrite v časti
„Vyhľadávanie videí“ ( s. 62).
Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke
možností videa si pozrite v časti „Používanie ponuky možností
videa“ ( s. 67).
[To Playback Screen] Návrat do zobrazenia obrazovky prehrávania videa.
V závislosti od konkrétneho zobrazenia sa môže stať, že sa tieto ikony nezobrazia.
*1
62
Sledovanie videí
Ponuka
Home
Keď na obrazovke prehrávania videa alebo na obrazovke so zoznamom
vyberiete ikonu (Vyhľadávanie), zobrazí sa ponuka vyhľadávania. V ponuke
vyhľadávania môžete vybrať požadovanú metódu vyhľadávania a potom
vyhľadať v zozname videí požadované video.
Obsah
Vyhľadávanie videí
Register
Tlačidlo OPTION/
PWR OFF
5-smerové tlačidlo
(Vyhľadávanie)
 Na obrazovke prehrávania videa alebo na obrazovke so zoznamom
stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
 Zvoľte ikonu
(Vyhľadávanie)  požadovanú metódu
vyhľadávania  požadované video.
Zobrazí sa obrazovka prehrávania videa a spustí sa prehrávanie videa.
Vyberajte položky nasledujúcim spôsobom, kým sa nezobrazí zoznam
videí.
Metóda vyhľadávania
Metóda
Popis
[All Videos]
Vyberte video zo zoznamu videí.
[VIDEO]
Vyberte priečinok  video.
Prehliadanie scén (Rolovanie scénami)
Môžete zobraziť miniatúry*1 a vybrať tak scénu alebo kapitolu, ktorú chcete
prehrať.
Miniatúra je zmenšený obrázok scény vo videu.
*1
Pokračovanie 
63
Sledovanie videí
 Vyberte položku
[Scene Scroll].
Zobrazí sa obrazovka pre rolovanie scénami.
Ponuka
Home
 Tlačidlami / sa posúvate po obrázkoch.
Obsah
 Na obrazovke prehrávania videa stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
Nastavenie intervalu zobrazenia scény
 Vyberte požadovaný obrázok a potom stlačením tlačidla 
potvrďte nastavenie.
Znova sa zobrazí obrazovka prehrávania videa a prehrávanie sa spustí od
začiatku vybratej scény.
 Rada
Miniatúry používajte len ako vodidlo (pretože miniatúra nemusí presne zodpovedať
nastavenému intervalu).
Zrušenie prehliadania
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Register
Môžete nastaviť interval časti scény, ktorá sa zobrazí ako miniatúra.
Interval môžete nastaviť na [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [2 Min] alebo
[5 Min]. Tlačidlami / vyberte požadovaný interval.
64
Sledovanie videí
Prehrávač môžete pripojiť k televízoru a prehrávať na ňom obraz a zvuk.
Môžete sledovať videá na väčšej obrazovke.
Ponuka
Home
Výstup videosignálu do televízora [TV Output(Video)]
Obsah
Prehrávanie videí na televízore
Poznámka
 Prostredníctvom voliteľného výstupného video/audio kábla
(WMC-NWV10) pripojte prehrávač k televízoru.
Bližšie informácie nájdete v návode pre výstupný video/audio kábel.
Môže sa stať, že v závislosti od krajiny/regiónu nebude výstupný video/
audio kábel (WMC-NWV10) dostupný.
Výstupný video/audio kábel (WMC-NWV10) (voliteľný)
 V ponuke Home vyberte položku
 [TV Output(Video)]  [On].
[Settings]  [Video Settings]
Typ nastavenia
Typ
Popis
[On]
Výstup videosignálu do televízora pripojeného k prehrávaču.
[Off]
Zobrazenie videa na displeji prehrávača. (Predvolené nastavenie)
Poznámka
Môže sa stať, že vonkajšie okraje obrazu nebudú na obrazovke televízora viditeľné.
Na obrazovke televízora sa zobrazuje len video. Informácie ako napr. hlásenia
prehrávača a podobne sa zobrazujú na displeji prehrávača.
Video podcasty nie je možné zobraziť na televízore.
Pri výstupe videosignálu do televízora používajte 5-smerové tlačidlo v normálnej
orientácii obrazovky na výšku ( s. 60).
Pri
výstupe videosignálu do televízora nie je možné vyvolať ponuku možností. Ak chcete

použiť ponuku možností, najskôr zastavte prehrávanie videa a stlačením tlačidla BACK/
HOME sa vráťte do obrazovky so zoznamom.
Keď je položka [TV Output(Video)] nastavená na možnosť [On], môže sa stať, že videá
chránené autorskými právami nebude možné prehrať. Ak ich budete chcieť prehrať na
displeji prehrávača, túto položku nastavte na možnosť [Off].
V závislosti od konkrétneho videa sa môže stať, že v porovnaní s televíznym vysielaním
môže byť hlasitosť prehrávania videa nízka. V takom prípade zvýšte hlasitosť na televízore.
Keď budete znova chcieť pozerať televízne vysielanie, nezabudnite znížiť hlasitosť.
Register
Položku [TV Output Size] nastavte podľa televízora ešte pred výstupom videosignálu do
televízora ( s. 65).
65
Sledovanie videí
Vyberte pomer [16:9] alebo [4:3] podľa televízora, ku ktorému chcete prehrávač
pripojiť.
[Settings]  [Video Settings]
 [TV Output Size]  zodpovedajúce nastavenie pre televízor.
Popis
[16:9]
Slúži na upravenie veľkosti obrazu pre širokouhlú obrazovku
(16:9).
[4:3]
Slúži na upravenie veľkosti obrazu pre bežnú obrazovku (4:3).
(Predvolené nastavenie)
Prepnutie TV normy [NTSC/PAL settings]
Môžete zvoliť TV normu, v ktorej bude vysielaný signál z prehrávača. V
prípade potreby zvoľte TV normu, ktorá vyhovuje TV prijímaču, ku ktorému
chcete prehrávač pripojiť.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Video Settings]
 [NTSC/PAL settings]  požadovaný typ nastavenia.
Typ
Popis
[NTSC]
Výstup videosignálu v TV norme NTSC.
[PAL]
Výstup videosignálu v TV norme PAL.
Register
Typ
Ponuka
Home
 V ponuke Home vyberte položku
Obsah
Výber pomeru strán televízora [TV Output Size]
66
Sledovanie videí
Videá môžete z prehrávača vymazať.
Ponuka
Home
Vymazanie práve prehrávaného videa
Obsah
Vymazávanie videí
 Na obrazovke prehrávania videa vyvolajte stlačením tlačidla
 Vyberte položku [Delete Video]  [Yes].
Video sa vymaže.
Vymazanie videí výberom zo zoznamu
 Na obrazovke so zoznamom videí vyvolajte stlačením tlačidla
OPTION/PWR OFF ponuku možností.
 Zvoľte položku [Delete Video]  video, ktoré chcete vymazať 
[Yes].
Video sa vymaže.
 Rada
Keď je zvolené video, ktoré chcete vymazať, môžete stlačením tlačidla BACK/HOME
zrušiť voľbu vymazania videa a vrátiť sa k predchádzajúcej obrazovke so zoznamom.
Register
OPTION/PWR OFF ponuku možností.
67
Sledovanie videí
Možnosti
[Order of Video List]
[TV Output]
Popis/referenčná strana
Slúži na zoradenie zoznamu videí podľa dátumu alebo
názvu ( s. 71).
Slúži na výstup videosignálu do televízora ( s. 64).
[TV Output Size]
Slúži na nastavenie TV normy ( s. 65).
Slúži na nastavenie veľkosti obrazu pre televízor
( s. 65).
[Delete Video]
Slúži na vymazanie videí ( s. 66).
[NTSC/PAL settings]
Možnosti zobrazené na obrazovke prehrávania videa
Možnosti
Popis/referenčná strana
[Zoom Settings]
Slúži na nastavenie funkcie zväčšenia ( s. 68).
[Brightness]
Slúži na nastavenie jasu obrazovky ( s. 104).
[On-Hold Display]
Slúži na vypnutie obrazovky s videom, kým je prehrávač
zablokovaný (HOLD) ( s. 71).
[Detailed Information]
Slúži na zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad
veľkosť súboru, rozlíšenie, formát kompresie videa
a zvuku, názov súboru atď.
[Delete Video]
Slúži na vymazanie videí z prehrávača ( s. 66).
Register
Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom videí
Ponuka
Home
Ponuku možností videa môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF
na obrazovke so zoznamom videí alebo na obrazovke prehrávania videa. Bližšie
informácie o používaní ponuky možností si pozrite na  s. 16.
Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z
ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si
pozrite na referenčnej strane.
Obsah
Používanie ponuky možností videa
68
Sledovanie videí
Ak chcete zmeniť nastavenia videa, vyberte v ponuke Home položku
[Settings] a potom vyberte položku [Video Settings].
Obsah
Zmena nastavení videa
Ponuka
Home
[Settings]
5-smerové tlačidlo
Nastavenie funkcie zväčšenia [Zoom Settings]
Aktuálne prehrávané video môžete zväčšiť. Keď je videosignál vysielaný do
televízora, zväčší sa na základe nastavenia položky [TV Output Size]
( s. 64, 65).
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Video Settings]
 [Zoom Settings]  požadovaný typ nastavenia priblíženia.
Pokračovanie 
Register
Tlačidlo BACK/HOME
69
Sledovanie videí
[Auto]
Veľkosť obrazu videa sa prispôsobí oblasti zobrazenia pri zachovaní
pôvodného pomeru strán (predvolené nastavenie).
Keď prehrávate videozáznam s pomerom strán 16:9 (širokouhlý) na
televízore s pomerom strán 4:3, v hornej a dolnej časti obrazovky sa
zobrazia čierne pásy. Keď prehrávate videozáznam s pomerom strán
4:3 na širokouhlom televízore, v ľavej a pravej časti obrazovky sa
zobrazia čierne pásy.
Register
Prehrávač
Ponuka
Home
Popis
Obsah
Typ
Zdroj 16:9
Zdroj 4:3
Televízor s pomerom strán 4:3
Zdroj 16:9
Zdroj 4:3
Širokouhlý televízor
Zdroj 16:9
Zdroj 4:3
Pokračovanie 
70
Sledovanie videí
[Full]
Veľkosť obrazu videa sa prispôsobí dostupnej oblasti zobrazenia pri
zachovaní pomeru strán.
Keď prehrávate videozáznam s pomerom strán 16:9 (širokouhlý) na
televízore s pomerom strán 4:3, pravá a ľavá časť obrazu bude
orezaná, aby obraz vyplnil obrazovku. Keď prehrávate videozáznam s
pomerom strán 4:3 na širokouhlom televízore, horná a dolná časť
obrazu bude orezaná, aby obraz vyplnil obrazovku.
Register
Prehrávač
Zdroj 16:9
Zdroj 4:3
Televízor s pomerom strán 4:3
Zdroj 16:9
Zdroj 4:3
Širokouhlý televízor
Zdroj 16:9
Zdroj 4:3
Bodkovaný rámček predstavuje pôvodnú veľkosť obrazu videa.
[Off]
Ponuka
Home
Popis
Obsah
Typ
Veľkosť obrazu videa je nezmenená a video sa zobrazuje v pôvodnom
rozlíšení. Ak je rozlíšenie videa príliš veľké, ľavá, pravá, horná a
spodná strana obrazovky bude orezaná. Ak je rozlíšenie videa príliš
malé, v pravej, ľavej, hornej a dolnej časti obrazovky sa zobrazia
čierne pásy.
71
Sledovanie videí
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Video Settings]
 [On-Hold Display]  požadovaný typ nastavenia funkcie On-
Typ
Popis
[Yes]
Keď je prehrávač zablokovaný, všetky tlačidlá sú
deaktivované, video sa však normálne prehráva.
(Predvolené nastavenie)
[No]
Keď je prehrávač zablokovaný, tlačidlá sú deaktivované a
displej sa vypne, zvuk z aktuálne prehrávaného
videozáznamu sa však prehráva ďalej.
Usporiadanie zoznamu videí [Order of Video List]
Slúži na zoradenie zoznamu videí podľa dátumu alebo názvu.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Video Settings]
[Order
of
Video
List]
požadovaný
typ poradia zoznamu videí.


Typ
Popis
[Date/Time (Oldest)]
Slúži na usporiadanie zoznamu videí podľa dátumu
prenosu/nahrania vo vzostupnom poradí.
[Date/Time (Newest)]
Slúži na usporiadanie zoznamu videí podľa dátumu
prenosu/nahrania v zostupnom poradí. (Predvolené
nastavenie)
[Title (A>Z)]
Slúži na usporiadanie zoznamu videí podľa názvu vo
vzostupnom poradí.
[Title (Z>A)]
Slúži na usporiadanie zoznamu videí podľa názvu v
zostupnom poradí.
Register
Hold Display.
Ponuka
Home
Môžete nastaviť, aby sa obrazovka videa vypla, keď je prehrávač zablokovaný, a
vychutnať si tak len zvukový záznam z videa.
Nastavením tejto položky na [No] šetríte energiu batérie a dosiahnute tak jej
dlhšiu výdrž.
Obsah
Prehrávanie len zvukového záznamu z videa [On-Hold Display]
72
Vychutnajte si podcasty
Vychutnajte si podcasty
Ak chcete prehrávať podcasty, výberom položky
zobrazte obrazovku [Podcast List].
[Podcasts] v ponuke Home
Obsah
Prehrávanie podcastov [Podcasts]
Ponuka
Home
5-smerové tlačidlo
Register
Tlačidlo BACK/HOME
[Podcasts]
Čo je podcast?
„Podcast“ je skupina audio a video súborov zverejnených na Internete. Súbory,
nazývané epizódy, si môžete automaticky stiahnuť do počítača prostredníctvom
informačných kanálov RSS a potom ich prehrávať. Prostredníctvom
informačných kanálov RSS publikujú podcasty mnohé spravodajské stránky,
firmy alebo jednotlivci. Na odber podcastov sa môžete zaregistrovať
prostredníctvom počítača. Po pridaní najnovších epizód do podcastu si ich
môžete stiahnuť do počítača. Po stiahnutí ich môžete preniesť do prehrávača
prostredníctvom programu Prieskumník systému Windows alebo
prostredníctvom programu Content Transfer a potom ich prehrávať na
prehrávači.
Prehrávanie podcastu
 V ponuke Home vyberte položku
podcast  požadovanú epizódu.
[Podcasts]  požadovaný
Zobrazí sa obrazovka prehrávania podcastov.
Poznámka
Epizódy podcastu nie je možné prehrávať súvislo za sebou.
 Rada
Keď je funkcia [Language Learning Mode] nastavená na možnosť [On], môžete použiť
funkciu [Quick Replay] a funkciu opakovaného prehrávania A-B na obrazovke
prehrávania audio podcastov ( s. 56). Nastavenie [DPC (Speed Control)] má tiež
vplyv na rýchlosť prehrávania audio podcastov ( s. 58).
73
Vychutnajte si podcasty
Obsah
Obrazovka prehrávania podcastov
Obrazovka prehrávania zvuku
Oblasť s informáciami
Ponuka
Home
Názov epizódy
Meno interpreta
Názov podcastu
Register
Uplynulý čas
Celkový čas
Indikátor priebehu
Operácie na obrazovke prehrávania zvuku
Operácia (indikátor na obrazovke)
Postup
Prehrávanie ()/pozastavenie
()*1
Stlačte tlačidlo .
Rýchly posun dopredu ()/rýchly Stlačte a podržte tlačidlo /.
posun dozadu ()
Vyhľadanie začiatku epizódy*2
Stlačte tlačidlo /.
Návrat do obrazovky so zoznamom Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Ak počas pozastavenia nevykonáte nejaký čas na prehrávači žiadny úkon, prehrávač automaticky
prejde do pohotovostného režimu.
*2
Obe tlačidlá / vyhľadajú začiatok epizódy. Keď chcete prehrať nasledujúcu epizódu, stlačením
tlačidla BACK/HOME vyvolajte zoznam epizód a vyberte požadovanú epizódu.
*1
Pokračovanie 
74
Vychutnajte si podcasty
Obrazovka prehrávania videa
Obsah
Oblasť s informáciami
Celkový čas
Operácia (indikátor na obrazovke)
Postup
Prehrávanie ()/pozastavenie ()
Stlačte tlačidlo .
Rýchly posun dopredu ()/rýchly
posun dozadu ()*2*3
Stlačte a podržte tlačidlo /.*4
Rýchly posun dopredu ()/rýchly
posun dozadu () počas
pozastavenia*5
Počas pozastavenia stlačte a podržte tlačidlo /.
*1
Stlačte tlačidlo  (predchádzajúca)/
Prechod na predchádzajúcu scénu*6
()/prechod na nasledujúcu scénu  (nasledujúca).
()
Pomalý posun dozadu/pomalý posun Počas pozastavenia stlačte tlačidlo /.
dopredu
Návrat do obrazovky so zoznamom
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Ak počas pozastavenia nevykonáte nejaký čas na prehrávači žiadny úkon, prehrávač automaticky
prejde do pohotovostného režimu.
*2
Ak sa prostredníctvom rýchleho posunu dopredu posuniete až na koniec epizódy, prehrávanie sa
pozastaví. Ak sa prostredníctvom rýchleho posunu dozadu počas prehrávania posuniete na začiatok
epizódy, prehrávanie sa automaticky znovu spustí. Ak sa prostredníctvom rýchleho posunu dozadu
počas pozastavenia posuniete na začiatok epizódy, prehrávanie zostane pozastavené.
*3
V závislosti od epizódy sa môže stať, že tieto tlačidlá nebudú fungovať tak, ako je to uvedené vyššie.
*4
Rýchlosť posunu dopredu sa opakovaným stláčaním tlačidla  mení v troch úrovniach
(×10),
(×30),
(×100)). Opakovaným stláčaním tlačidla  sa v 3 úrovniach
(
(×10),
(×30),
(×100)). Uvoľnením tlačidla
mení aj rýchlosť posunu dozadu (
/ ukončíte operáciu a obnovíte normálne prehrávanie.
*5
Rýchlosť rýchleho posunu dopredu a dozadu počas pozastavenia sa líši v závislosti od dĺžky videa.
*6
Ak video obsahuje len jednu kapitolu, pozícia prehrávania sa posúva v 5-minútových intervaloch.
*1
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
Popis
(Ponuka Možností) Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke
možností podcastov si pozrite v časti „Používanie ponuky
možností podcastov“ ( s. 79).
[Scene Scroll]*1
Zobrazí sa obrazovka pre rolovanie scénami. Rolovaním v
miniatúrach*2 na obrazovke môžete prehliadať scény alebo
kapitoly a zvoliť tak požadovanú scénu. Bližšie informácie si
pozrite v časti „Prehliadanie scén (Rolovanie scénami)“ ( s. 62).
Ikona rolovania scénami sa zobrazuje len na obrazovke prehrávania videa.
Miniatúra je zmenšený obrázok scény vo videu.
*1
*2
Register
Operácie na obrazovke prehrávania videa
Keď sa na prehrávači prehráva video na šírku, tlačidlá / a / majú
navzájom vymenenú funkciu.
Ponuka
Home
Indikátor priebehu
Uplynulý čas
75
Vychutnajte si podcasty
Epizódy sú na obrazovke so zoznamom epizód zoradené podľa názvu.
Ponuka
Home
Názov podcastu
Ikona práve prehrávaného videa
Ikona zvuku
Obsah
Obrazovka so zoznamom epizód
Ikona nového videa
Register
Ikona videa
Ikony epizód
Nasledujúce ikony sa zobrazujú v políčku s epizódami.
Ikona
Popis
(Ikona zvuku)
Zobrazuje, že ide o zvukovú epizódu.
(Ikona videa)
Zobrazuje, že ide o videoepizódu.
(Ikona nového
videa)
Znamená, že epizóda ešte nikdy nebola prehraná.
(Ikona práve
prehrávaného videa)
Znamená, že daná epizóda sa práve prehráva.
Operácie na obrazovke so zoznamom epizód
Operácia (indikátor na obrazovke)
Postup
Výber položky
Stlačte tlačidlo .
Posun kurzora nahor alebo nadol
Stlačte tlačidlo /.
Stlačením a podržaním tlačidla / môžete
vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie.
Zobrazenie predchádzajúcej/
nasledujúcej obrazovky zoznamu
Stlačte tlačidlo /.
Návrat do obrazovky [Podcast List]
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
Popis
(Ponuka Možností) Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke
možností podcastov si pozrite v časti „Používanie ponuky
možností podcastov“ ( s. 79).
[To Playback
Screen]
Návrat do zobrazenia obrazovky prehrávania podcastov.
76
Vychutnajte si podcasty
Podcasty sú na obrazovke [Podcast List] zoradené podľa názvu.
Obsah
Obrazovka so zoznamom podcastov
Ponuka
Home
Register
Operácie na obrazovke [Podcast List]
Operácia (indikátor na obrazovke)
Postup
Výber položky
Stlačte tlačidlo .
Posun kurzora nahor alebo nadol
Stlačte tlačidlo /.
Stlačením a podržaním tlačidla / môžete
vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie.
Zobrazenie predchádzajúcej/
nasledujúcej obrazovky zoznamu
Stlačte tlačidlo /.
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
Popis
(Ponuka Možností) Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke
možností podcastov si pozrite v časti „Používanie ponuky
možností podcastov“ ( s. 79).
[To Playback
Screen]
Návrat do zobrazenia obrazovky prehrávania podcastov.
77
Vychutnajte si podcasty
Môžete odstrániť epizódu, podcast alebo všetky prenesené podcasty.
Ponuka
Home
Odstránenie práve prehrávanej epizódy
Obsah
Odstránenie podcastov
 Na obrazovke prehrávania epizódy, ktorú chcete odstrániť,
 Vyberte položku [Delete This Episode]  [Yes].
Odstránenie epizódy zo zoznamu epizód
 Na obrazovke so zoznamom epizód vyvolajte stlačením tlačidla
OPTION/PWR OFF ponuku možností.
 Zvoľte položku [Delete Episode]  epizódu, ktorú chcete odstrániť
 [Yes].
Odstránenie podcastu
Vykonaním nasledujúcich činností sa odstránia všetky epizódy podcastu a
samotný podcast.
 Na obrazovke [Podcast List] vyvolajte stlačením tlačidla OPTION/
PWR OFF ponuku možností.
 Zvoľte položku [Delete Podcast]  podcast, ktorý chcete odstrániť
 [Yes].
alebo
 V zozname epizód podcastu, ktorý chcete odstrániť, vyvolajte
stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF ponuku možností.
 Vyberte položku [Delete This Podcast]  [Yes].
Register
vyvolajte stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF ponuku možností.
78
Vychutnajte si podcasty
Vykonaním tejto operácie odstránite všetky epizódy a podcasty.
Obsah
Odstránenie všetkých podcastov
 Na obrazovke [Podcast List] vyvolajte stlačením tlačidla OPTION/
 Vyberte položku [Delete All Podcasts]  [Yes].
Ponuka
Home
PWR OFF ponuku možností.
Register
79
Vychutnajte si podcasty
Register
Možnosti zobrazené na obrazovke prehrávania podcastov
Možnosti
Popis/referenčná strana
[Language Learning
Mode] (len zvuk)
Umožňuje použitie funkcie [Quick Replay] a funkcie
opakovaného prehrávania A-B ( s. 56).
[DPC (Speed Control)] Slúži na nastavenie rýchlosti prehrávania skladieb ( s. 58).
(len zvuk)
[Equalizer] (len zvuk)
[VPT(Surround)] (len
zvuk)
Slúži na prispôsobenie kvality zvuku ( s. 51).
Slúži na prispôsobenie nastavení funkcie [VPT(Surround)]
( s. 53).
[Zoom Settings] (len
obraz)
Slúži na nastavenie funkcie zväčšenia ( s. 68).
[Brightness] (len
obraz)
Slúži na nastavenie jasu obrazovky ( s. 104).
[On-Hold Display] (len Slúži na vypnutie obrazovky s videom, kým je prehrávač
obraz)
zablokovaný (HOLD) ( s. 71).
[Detailed Information] Slúži na zobrazenie podrobných informácií o epizóde.
[Delete This Episode]
Ponuka
Home
Ponuku možností podcastov môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF na obrazovke prehrávania podcastov alebo na obrazovke so zoznamom.
Bližšie informácie o používaní ponuky možností si pozrite na  s. 16.
Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z
ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si
pozrite na referenčnej strane.
Obsah
Používanie ponuky možností podcastov
Slúži na vymazanie epizódy ( s. 77).
Pokračovanie 
80
Vychutnajte si podcasty
Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom epizód
[Delete Episode]
Slúži na zobrazenie obrazovky odstránenia epizódy, kde môžete
vybrať epizódu, ktorá sa má odstrániť ( s. 77).
[Delete This Podcast]
Slúži na odstránenie podcastu ( s. 77).
Možnosti zobrazené na obrazovke [Podcast List]
Popis/referenčná strana
[Delete Podcast]
Slúži na zobrazenie obrazovky [Delete Podcast], kde môžete
vybrať podcast, ktorý chcete odstrániť ( s. 77).
[Delete All Podcasts]
Slúži na odstránenie všetkých podcastov a epizód ( s. 78).
Register
Možnosti
Ponuka
Home
Popis/referenčná strana
Obsah
Možnosti
81
Prezeranie fotografií
Prezeranie fotografií
Ak chcete zobraziť fotografie, výberom položky
zobrazte obrazovku [Photos].
[Photos] v ponuke Home
Obsah
Prezeranie fotografií [Photos]
Ponuka
Home
Tlačidlo BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
 V ponuke Home vyberte položku
[Photos]  požadovaný priečinok 
požadovanú fotografiu.
Zobrazí sa obrazovka zobrazenia fotografie.
Stlačením tlačidla / môžete zobraziť
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
fotografiu.
Bližšie informácie o používaní obrazovky
zobrazenia fotografie si pozrite v časti
„Obrazovka zobrazenia fotografie“
( s. 82).
 Rada
Prehrávanie skladieb pokračuje aj počas vyhľadávania fotografií v zoznamoch priečinkov
s fotografiami alebo počas zobrazenia obrazovky zobrazenia fotografie.
Fotografie prenesené do prehrávača môžete usporiadať podľa priečinka. Vyberte
prehrávač (zobrazuje sa ako [WALKMAN]) pomocou programu Prieskumník systému
Windows a presuňte myšou nový priečinok hneď pod priečinok [DCIM], [PICTURE]
alebo [PICTURES]. Bližšie informácie o hierarchii údajov si pozrite na  s. 33.
Súbory fotografií sa zobrazujú v abecednom poradí. Súbory uložené pod priečinkom
[PICTURE], [PICTURES] a [DCIM] sa zobrazujú v priečinku [PICTURE],
[PICTURES] alebo [DCIM].
Poznámka
Ak je fotografia príliš veľká alebo ak je súbor fotografie poškodený, zobrazí sa ikona
a fotografiu nie je možné zobraziť.
Register
[Photos]
82
Prezeranie fotografií
Keď na obrazovke zobrazíte fotografiu, na niekoľko sekúnd sa zobrazia
informácie ako napr. názov súboru a podobne.
Obsah
Obrazovka zobrazenia fotografie
Oblasť s informáciami
Ponuka
Home
Operácia (indikátor na obrazovke)
Postup
Zobrazenie predchádzajúcej/
nasledujúcej fotografie
Stlačte tlačidlo  (predchádzajúca)/
 (nasledujúca).
Zobrazovanie predchádzajúcich/
nasledujúcich fotografií v súvislom
slede za sebou
Stlačte a podržte tlačidlo  (predchádzajúca)/
 (nasledujúca).
Návrat do obrazovky so zoznamom
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
(Vyhľadávanie)
Popis
Zobrazí sa ponuka vyhľadávania. Výberom požadovanej metódy
vyhľadávania môžete zobraziť obrazovku so zoznamom a
vyhľadávať fotografie.
(Ponuka Možností) Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke
možností grafie si pozrite v časti „Používanie ponuky možností
fotografie“ ( s. 85).
Register
Operácie na obrazovke zobrazenia fotografie
83
Prezeranie fotografií
Obsah
Obrazovka so zoznamom fotografií
Príklady obrazoviek so zoznamom fotografií:
Ponuka
Home
Ikona práve
prehliadanej
fotografie
Register
[Thumbnail Only]
[Thumbnail + Title]
Ikony fotografií
Nasledujúca ikona sa zobrazuje v políčku s fotografiami.
Ikona
Popis
Znamená, že daná fotografia sa práve prehliada.
(Ikona práve
prehliadanej fotografie)
Operácie na obrazovke so zoznamom fotografií
Operácia (indikátor na obrazovke)
Postup
Výber položky
Stlačte tlačidlo .
Posun kurzora nahor alebo nadol
Stlačte tlačidlo /.
Stlačením a podržaním tlačidla / môžete
vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie.
Zobrazenie predchádzajúcej/
nasledujúcej obrazovky zoznamu
([Thumbnail + Title])
Stlačte tlačidlo /.
Posun kurzora doprava alebo doľava
([Thumbnail Only])
Stlačte tlačidlo /.
Návrat do obrazovky so zoznamom o
úroveň vyššie
Stlačte tlačidlo BACK/HOME.
Ikony, ktoré sa zobrazia pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
(Vyhľadávanie)*1
(Ponuka
Možností)*1
Popis
Zobrazí sa ponuka vyhľadávania. Výberom požadovanej metódy
vyhľadávania môžete zobraziť obrazovku so zoznamom a
vyhľadávať fotografie.
Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke
možností grafie si pozrite v časti „Používanie ponuky možností
fotografie“ ( s. 85).
[To Playback Screen] Návrat do obrazovky zobrazenia fotografie.
V závislosti od konkrétneho zobrazenia sa môže stať, že sa tieto ikony nezobrazia.
*1
84
Prezeranie fotografií
Poznámka
Ponuka
Home
Na vymazanie fotografií z prehrávača použite softvér, ktorý ste použili na
prenos fotografií, alebo program Prieskumník systému Windows.
Bližšie informácie o používaní softvéru si pozrite v položke Pomocník softvéru.
Obsah
Vymazávanie fotografií
Samotný prehrávač nedokáže vymazať fotografie bez pripojenia k počítaču.
Register
85
Prezeranie fotografií
Možnosti
[Photo List Display Frmt.]
Popis/referenčná strana
Slúži na nastavenie formátu zobrazenia zoznamu fotografií
( s. 86).
Možnosti zobrazené na obrazovke zobrazenia fotografie
Možnosti
Popis/referenčná strana
[Brightness]
Slúži na nastavenie jasu obrazovky ( s. 104).
[Detailed Information]
Slúži na zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad
veľkosť súboru, rozlíšenie, názov súboru atď.
Slúži na na nastavenie práve zobrazenej fotografie ako
pozadia (tapeta) ( s. 105).
[Set as Wallpaper]
Register
Možnosť zobrazená na obrazovke s priečinkami s fotografiami alebo obrazovke so
zoznamom fotografií
Ponuka
Home
Ponuku možností fotografie môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF v zozname priečinkov s fotografiami, v zozname fotografií alebo na
obrazovke zobrazenia fotografie. Bližšie informácie o používaní ponuky
možností si pozrite na  s. 16.
Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z
ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si
pozrite na referenčnej strane.
Obsah
Používanie ponuky možností fotografie
86
Prezeranie fotografií
Ak chcete zmeniť nastavenia fotografie, vyberte v ponuke Home položku
[Settings] a potom vyberte položku [Photo Settings].
Obsah
Zmena nastavení fotografie
Ponuka
Home
[Settings]
5-smerové tlačidlo
Nastavenie formátu zobrazenia zoznamu fotografií [Photo List Format]
Prehrávač podporuje 2 formáty zobrazenia. Formát zobrazenia zoznamu
fotografií môžete nastaviť ako [Thumbnail + Title]*1 alebo [Thumbnail Only].
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Photo Settings]
 [Photo List Format]  požadovaný formát zobrazovania
zoznamu fotografií.
Typ
Popis
[Thumbnail + Title]
V zozname fotografií sa zobrazí názov fotografie s
obrázkom miniatúry.
[Thumbnail Only]
V zozname fotografií sa zobrazia len miniatúry.
(Predvolené nastavenie)
Miniatúra je zmenšený obrázok fotografie.
*1
Poznámka
V závislosti od formátu súboru sa môže stať, že sa miniatúry nezobrazia.
Register
Tlačidlo BACK/HOME
87
Počúvanie FM rádia
Počúvanie FM rádia
Ak chcete počúvať FM rádio, výberom položky
zobrazte obrazovku [FM Radio].
[FM Radio] v ponuke Home
Obsah
Počúvanie FM rádia [FM Radio]
Ponuka
Home
Tlačidlo BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Poznámka
Kábel slúchadiel slúži ako anténa a preto ho čo najviac roztiahnite.
 V ponuke Home vyberte položku
Zobrazí sa obrazovka [FM Radio].
[FM Radio].
 Stlačením tlačidla / zvoľte požadovanú frekvenciu alebo
stlačením tlačidla / zvoľte požadovanú predvoľbu.
Prehrávač bude prijímať vysielanie FM rádia na zvolenej frekvencii alebo
pod požadovaným číslom predvoľby.
Bližšie informácie o používaní obrazovky FM rádia si pozrite v časti
„Obrazovka FM Radio“ ( s. 88).
Poznámka
Číslo predvoľby nie je možné vybrať, ak nie sú uložené žiadne predvolené stanice.
Nastavte predvoľby dostupných staníc pomocou [Auto Preset] ( s. 89) alebo ich uložte
manuálne ( s. 90).
Register
[FM Radio]
88
Počúvanie FM rádia
Obsah
Obrazovka FM Radio
Ponuka
Home
Frekvencia
Register
Číslo predvoľby
Poznámka
Vzhľad obrazovky sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste prehrávač
kúpili.
Operácie na obrazovke [FM Radio]
Operácia
Postup
Výber predchádzajúcej/nasledujúcej frekvencie Stlačte tlačidlo /.
Výber predchádzajúcej/nasledujúcej dostupnej Stlačte a podržte tlačidlo /.
stanice*1
Výber predchádzajúceho/nasledujúceho čísla
predvoľby*2
Stlačte tlačidlo /.
Ak je citlivosť príliš vysoká, zmeňte nastavenie [Scan Sensitivity] ( s. 92) na [Low].
Číslo predvoľby nie je možné vybrať, ak nie sú zadané žiadne predvolené stanice. Nastavte
predvoľby dostupných staníc pomocou funkcie [Auto Preset] ( s. 89).
*1
*2
Ikona, ktorá sa zobrazí pri stlačení tlačidla OPTION/PWR OFF
Ikona
Popis
(Ponuka Možností) Zobrazí sa ponuka možností. Bližšie informácie o ponuke
možností FM rádia si pozrite v časti „Používanie ponuky
možností FM rádia“ ( s. 91).
89
Počúvanie FM rádia
 Na obrazovke [FM Radio] stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
Ponuka
Home
Výberom položky [Auto Preset] môžete automaticky nastaviť predvoľby
dostupných vysielacích staníc vo vašej oblasti (až 30 staníc). Pri prvom použití
FM rádia alebo pri prechode do novej oblasti odporúčame nastaviť predvoľby
dostupných vysielacích staníc výberom položky [Auto Preset].
Obsah
Automatické nastavenie predvolieb vysielacích staníc [Auto Preset]
Zobrazí sa ponuka možností.
Nastavia sa predvoľby dostupných vysielacích staníc v poradí podľa
frekvencie (od najnižšej po najvyššiu).
Po dokončení nastavenia predvolieb sa zobrazí hlásenie [Auto Preset
completed.] a prehrávač začne prijímať prvú predvolenú stanicu.
Ak chcete automatické nastavenie predvolieb zrušiť, vyberte možnosť
[No].
 Rada
Ak z dôvodu vysokej citlivosti prehrávač prijíma veľké množstvo neželaných vysielacích
staníc, zmeňte nastavenie [Scan Sensitivity] ( s. 92) na možnosť [Low].
Poznámka
Vykonaním operácie [Auto Preset] sa vymažú predtým predvolené vysielacie stanice.
Register
 Vyberte položku [Auto Preset]  [Yes].
90
Počúvanie FM rádia
Vysielacie stanice, ktoré nie je možné vyhľadať pomocou funkcie [Auto Preset],
môžete nastaviť ako predvolené manuálne ( s. 89).
 Stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF vyvolajte ponuku možností.
Frekvencia, ktorú ste vybrali v kroku , sa nastaví ako predvoľba a pod
frekvenciu sa zobrazí priradené číslo predvoľby.
 Rada
Predvoliť môžete maximálne 30 staníc.
Poznámka
Čísla predvolieb sa ukladajú v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.
Vymazanie predvolených vysielacích staníc
 Na obrazovke [FM Radio] vyberte číslo predvoľby, ktorú chcete
vymazať.
 Stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF vyvolajte ponuku možností.
 Vyberte položku [Delete from Preset].
Predvolená vysielacia stanica sa vymaže.
Register
 Vyberte položku [Save to Preset].
Ponuka
Home
 Na obrazovke [FM Radio] vyberte požadovanú frekvenciu.
Obsah
Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových staníc [Save to Preset]
91
Počúvanie FM rádia
[Save to Preset]
[Delete from Preset]
[Auto Preset]
[Scan Sensitivity]
[Mono/Auto]
Popis/referenčná strana
Slúži na nastavenie aktuálne naladenej vysielacej
stanice ako predvoľby ( s. 90).
Slúži na vymazanie vysielacej stanice z predvolených
staníc ( s. 90).
Slúži na automatické nastavenie predvolieb vysielacích
staníc ( s. 89).
Umožňuje nastaviť citlivosť rozhlasového príjmu
( s. 92).
Slúži na prepínanie medzi monofónnym a
stereofónnym režimom ( s. 92).
Register
Možnosti
Ponuka
Home
Ponuku možností FM rádia môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF na obrazovke [FM Radio]. Bližšie informácie o používaní ponuky
možností si pozrite na  s. 16.
Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z
ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si
pozrite na referenčnej strane.
Obsah
Používanie ponuky možností FM rádia
92
Počúvanie FM rádia
Ak chcete zmeniť nastavenia FM rádia, vyberte v ponuke Home položku
[Settings] a potom vyberte položku [FM Radio Settings].
Obsah
Zmena nastavení FM rádia
Ponuka
Home
[Settings]
5-smerové tlačidlo
Nastavenie príjmu [Scan Sensitivity]
Pri výbere staníc pomocou funkcie [Auto Preset] ( s. 89) alebo tlačidlom
/ môže FM prijímač v dôsledku vysokej citlivosti prijímať neželené
vysielacie stanice. V takomto prípade nastavte príjem na možnosť [Low].
Predvolené nastavenie je [High].
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [FM Radio
Settings]  [Scan Sensitivity]  [Low].
Ak chcete nastaviť citlivosť príjmu späť na predvolenú hodnotu, vyberte
možnosť [High].
Nastavenie monofónneho/stereofónneho režimu [Mono/Auto]
Ak je počas FM príjmu počuť šum, nastavte prijímač na monofónny režim
[Mono]. Ak ho nastavíte na režim [Auto], monofónny alebo stereofónny príjem
sa bude vyberať automaticky v závislosti od podmienok príjmu. Predvolené
nastavenie je [Auto].
 V ponuke Home vyberte možnosť
Settings]  [Mono/Auto]  [Mono].
[Settings]  [FM Radio
Ak sa chcete vrátiť k automatickému nastaveniu, vyberte možnosť
[Auto].
Register
Tlačidlo BACK/HOME
93
Používanie funkcie potlačenia hluku
Používanie funkcie potlačenia hluku
Mikrofón zabudovaný v slúchadlách
sníma okolitý hluk. Potom sa v
obvode pre potlačenie hluku
analyzuje vlnová krivka hluku.
Prehrávač generuje vlnovú krivku s
opačnou fázou, než má okolitý hluk,
čím sa okolitý hluk stlmí.
3 Zložená vlnová krivka. Dve
vlnové krivky sa navzájom
zrušia.
Pôvodná vlnová krivka a vlnová
krivka s opačnou fázou sa
skombinujú, čím sa navzájom zrušia
a úroveň okolitého hluku sa zníži.
Poznámka
Ak sa dodané slúchadlá nepoužívajú správne, účinok potlačenia hluku sa môže znížiť.
Na optimálne využitie tejto funkcie použite správnu veľkosť ušných klapiek pre vaše uši a
vložte si slúchadlá pohodlne do uší.
Keď používate slúchadlá, môže byť počuť zvuk pripomínajúci trenie. Nejde o poruchu.
Funkcia potlačenia hluku umožňuje najmä tlmenie okolitého hluku v nízkofrekvenčných
pásmach a má malý účinok na okolitý hluk vo vysokofrekvenčných pásmach, ako napr.
hlasy rozprávajúcich sa ľudí a zvonenie telefónu. Na niektoré zvuky nemá žiadny účinok.
Nezakrývajte mikrofón slúchadiel rukami a podobne, pretože inak funkcia potlačenia
hluku nemusí fungovať.
Mikrofón
Pokračovanie 
Register
1 Vlnová krivka okolitého hluku 2 Vlnová krivka s opačnou
(pôvodný zvuk).
fázou, než má hluk.
Ponuka
Home
Mikrofón zabudovaný v slúchadlách sníma okolitý hluk. Prehrávač generuje
zvukovú vlnu s opačnou fázou, než má okolitý hluk, čím sa okolitý hluk tlmí.
Pomocou funkcie potlačenia hluku je možné tlmiť neželaný okolitý hluk najmä
v lietadle, vlaku, autobuse atď., čo umožní prehrávanie hudby s nízkou
hlasitosťou.
Obsah
Informácie o funkcii potlačenia hluku
94
Používanie funkcie potlačenia hluku
Obsah
Ponuka
Home
Register
Pri zapnutej funkcii potlačenia hluku môžete počuť mierny šum. Ide o prevádzkový šum
funkcie potlačenia hluku, ktorý neznamená poruchu.
V tichom prostredí alebo v závislosti od hluku sa vám môže zdať, že funkcia potlačenia
hluku nefunguje, alebo že šum je hlasnejší, prípadne sa môže zdať, že niektoré rušivé
zvuky nie sú potlačené tak účinne ako iné. V takom prípade vypnite funkciu potlačenia
hluku.
Šum môžu ovplyvňovať mobilné telefóny. V takom prípade používajte prehrávač v
dostatočnej vzdialenosti od mobilných telefónov.
Pred pripájaním alebo odpájaním slúchadiel z konektora pre slúchadlá prehrávača si
zložte slúchadlá z uší. Ak pripojíte alebo odpojíte slúchadlá od prehrávača počas
prehrávania alebo počas zapnutej funkcie potlačenia hluku, môže sa generovať šum.
Neznamená to poruchu.
Pri zapínaní alebo vypínaní funkcie potlačenia hluku sa bude generovať zvuk prepínania.
Tento zvuk generuje prepínač obvodu potlačenia hluku a neznamená poruchu.
95
Používanie funkcie potlačenia hluku
[Noise Canceling]
Ponuka
Home
Mikrofón zabudovaný v slúchadlách sníma okolitý hluk a prehrávač generuje
zvukovú vlnu s opačnou fázou, než má okolitý hluk, čím sa okolitý hluk tlmí.
Obsah
Prehrávanie pomocou funkcie potlačenia hluku
Zobrazenie ikony
Tlačidlo BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Poznámka
Ak použijete iné než dodané slúchadlá, funkcia potlačenia hluku nebude fungovať, a to
ani v prípade, že bude položka [Noise Canceling: On/Off] nastavená na možnosť [On].
 V ponuke Home vyberte položku
Canceling: On/Off]  [On].
[Noise Canceling]  [Noise
V oblasti s informáciami sa zobrazí ikona
Predvolené nastavenie je [On].
.
 Rada
. Ak
Keď je zapnutá funkcia potlačenia hluku, na obrazovke sa zobrazuje indikátor
použijete iné než dodané slúchadlá, funkcia potlačenia hluku nebude fungovať, a to ani v
prípade, že bude položka [Noise Canceling: On/Off] nastavená na možnosť [On]. V
.
takom prípade sa v oblasti s informáciami zobrazí ikona
Účinok funkcie potlačenia hluku môžete upraviť. Bližšie informácie si pozrite na
 s. 100.
Register
[Noise Canceling]
96
Používanie funkcie potlačenia hluku
Obsah
Počúvanie externých zvukových zdrojov
[External Input Mode]
Používanie s externými zvukovými zariadeniami
Register
Do konektora pre
slúchadlá
Dodaný vstupný audio kábel
Používanie s multimediálnymi systémami v lietadle
Dodaný adaptér
Dodaný vstupný audio kábel
Do multimediálnych systémov v lietadle
[Noise Canceling]
Tlačidlo BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
 Dodané slúchadlá pripojte k prehrávaču a v ponuke Home vyberte
položku
Ponuka
Home
Funkciu potlačenia hluku môžete zapnúť pri počúvaní zvuku z externých
zvukových zdrojov, ako napríklad zvukových zariadení v lietadlách.
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/Off]  [On].
 Prepojte zdrojové zvukové zariadenie a prehrávač prostredníctvom
dodaného vstupného audio kábla.
 V ponuke Home vyberte položku
[Noise Canceling]  [NC
Modes].
Zdrojové zvukové zariadenie môžete počúvať pri zníženej úrovni okolitého
hluku.
Pokračovanie 
97
Používanie funkcie potlačenia hluku
 Rada
Medzi režimami [External Input Mode] a [Quiet Mode] ( s. 98) môžete prepínať
tlačidlom .
odpojíte dodaný vstupný audio kábel, funkcia potlačenia hluku prejde automaticky
Ak

do režimu [Quiet Mode] ( s. 98).
Obsah
Poznámka
Ponuka
Home
Register
Niektoré multimediálne systémy v lietadle sa nemusia dať pripojiť k prehrávaču.
Pri pripájaní zvukového zariadenia zapojte dodaný vstupný audio kábel do konektora
pre slúchadlá na zariadení. Nezapájajte ho do konektora LINE OUT.
98
Používanie funkcie potlačenia hluku
Obsah
Zníženie úrovne okolitého hluku bez
prehrávania hudby [Quiet Mode]
Ponuka
Home
Funkcia potlačenia hluku umožňuje dosiahnuť pokojné a tiché posluchové
prostredie.
[Noise Canceling]
5-smerové tlačidlo
 Dodané slúchadlá pripojte k prehrávaču a v ponuke Home vyberte
položku
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/Off]  [On].
 V ponuke Home vyberte položku
Modes].
[Noise Canceling]  [NC
 Rada
Ak prehrávač prijíma vstupný audio signál prostredníctvom dodaného vstupného audio
kábla pripojeného k portu WM-PORT, prehrávač prejde do režimu [External Input
Mode] ( s. 96). Medzi režimami [External Input Mode] a [Quiet Mode] môžete
prepínať tlačidlom . Taktiež, ak v režime [External Input Mode] odpojíte dodaný
vstupný audio kábel, funkcia potlačenia hluku prejde automaticky do režimu [Quiet
Mode].
Poznámka
Funkcia potlačenia hluku umožňuje najmä tlmenie okolitého hluku v nízkofrekvenčných
pásmach a má malý účinok na okolitý hluk vo vysokofrekvenčných pásmach, ako napr.
hlasy rozprávajúcich sa ľudí a zvonenie telefónu. Na niektoré zvuky nemá žiadny účinok.
Register
Tlačidlo BACK/HOME
99
Používanie funkcie potlačenia hluku
Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie potlačenia hluku, v ponuke Home vyberte
[Settings] a potom vyberte položku [NC Settings].
položku
Obsah
Zmena nastavení funkcie potlačenia hluku
Ponuka
Home
[Settings]
5-smerové tlačidlo
Výber prostredia pri nastavení funkcie potlačenia hluku [Select NC
Environment]
Môžete vybrať digitálny filter, ktorý je najvhodnejší na zníženie úrovne
okolitého hluku na danom mieste.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [NC Settings] 
[Select NC Environment]  požadovaný typ nastavenia.
Typ
Popis
[Bus/Train]
Najúčinnejší pri znižovaní úrovne hluku v autobuse alebo vlaku.
[Airplane]
Najúčinnejší pri znižovaní úrovne hluku v lietadle.
[Office]
Najúčinnejší pri znižovaní úrovne hluku v kancelárii.
 Rada
Filter môžete vybrať tiež na obrazovke [NC Modes], a to zvolením položky [Select NC
Environment] v ponuke možností.
Poznámka
Táto funkcia je účinná len vtedy, ak je položka [Noise Canceling: On/Off] nastavená na
možnosť [On].
Register
Tlačidlo BACK/HOME
100
Používanie funkcie potlačenia hluku
[Set Noise Cancel Level].
[Settings]  [NC Settings] 
 Tlačidlami / upravte úroveň funkcie potlačenia hluku a potom
stlačením tlačidla  potvrďte nastavenie.
Nastavenie je možné upraviť v 31 pozíciách. V strednej pozícii posuvníka
sa dosiahne maximálny efekt. Posunutím posuvníka doľava alebo
doprava môžete upraviť na požadovanú hodnotu.
 Rada
Nastavenie môžete upraviť tiež na obrazovke [NC Modes], a to zvolením položky [Set
Noise Cancel Level] v ponuke možností.
Poznámka
Táto funkcia je účinná len vtedy, ak je položka [Noise Canceling: On/Off] nastavená na
možnosť [On].
účinok pri bežnej úrovni hluku sa dosiahne pri predvolenom nastavení
Maximálny

(stredná pozícia posuvníka). Účinok funkcie potlačenia hluku sa nemusí zlepšiť
nastavením citlivosti mikrofónu na maximum.
Register
 V ponuke Home vyberte položku
Ponuka
Home
Prehrávač je navrhnutý na dosiahnutie maximálneho účinku funkcie
potlačenia hluku ( s. 93). Tento efekt však môžete zlepšiť v závislosti od
tvaru uší alebo prostredia, v ktorom sa používa prehrávač, a to zvýšením (alebo
znížením) citlivosti mikrofónu v slúchadlách. Citlivosť mikrofónu môžete
upraviť nastavením úrovne funkcie potlačenia hluku. Ak je účinok potlačenia
hluku nedostatočný, nastavenie funkcie upravte.
Obsah
Nastavenie úrovne potlačenia hluku [Set Noise Cancel Level]
101
Všeobecné nastavenia
Všeobecné nastavenia
Ak chcete zmeniť všeobecné nastavenia prehrávača, vyberte v ponuke Home
[Settings] a potom vyberte položku [Common Settings].
položku
Obsah
Zmena všeobecných nastavení
Ponuka
Home
[Settings]
5-smerové tlačidlo
Zobrazenie informácií o prehrávači [Unit Information]
Zobrazia sa informácie ako názov modelu, verzia firmvéru atď.
 V ponuke Home vyberte položku
Settings]  [Unit Information].
[Settings]  [Common
Položka
Popis
[Model:]
Zobrazí sa názov modelu prehrávača.
[Firmware:]
Zobrazia sa informácie o verzii firmvéru prehrávača.
[Free/Total Memory
Space:]
Zobrazí sa disponibilné voľné miesto/celková kapacita
prehrávača.
[Total Songs:]
Zobrazí sa celkový počet skladieb (vrátane audio podcastov)
uložených v prehrávači.
[Total Videos:]
Zobrazí sa celkový počet videí (vrátane video podcastov)
uložených v prehrávači.
[Total Photos:]
Zobrazí sa celkový počet fotografií uložených v prehrávači.
[WM-PORT:]
Zobrazia sa informácie o verzii pre konektor WM-PORT.
Register
Tlačidlo BACK/HOME
102
Všeobecné nastavenia
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Common
Settings]  [AVLS (Volume Limit)]  požadovaný typ nastavenia.
Popis
[On]
Hlasitosť sa udržuje na strednej úrovni.
[Off]
Zvuk sa prehráva s pôvodnou hlasitosťou. (Predvolené
nastavenie)
Vypnutie pípania [Beep Settings]
Môžete zapnúť alebo vypnúť prevádzkové zvuky prehrávača.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Common
Settings]  [Beep Settings]  požadovaný typ nastavenia.
Typ
Popis
[On]
Pípanie je zapnuté. (Predvolené nastavenie)
[Off]
Pípanie je vypnuté.
Register
Typ
Ponuka
Home
Nastavením funkcie [AVLS (Volume Limit)] (systém automatického
obmedzenia hlasitosti) môžete obmedziť maximálnu hlasitosť a zabrániť tak
problémom so sluchom alebo rozptyľovaniu pozornosti. S funkciou [AVLS
(Volume Limit)] môžete počúvať hudbu pri pohodlnej úrovni hlasitosti.
Obsah
Obmedzenie hlasitosti [AVLS (Volume Limit)]
103
Všeobecné nastavenia
Táto funkcia umožňuje vypnúť displej, keď na prehrávači po určitý čas
nevykonáte žiadny úkon. Môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa
obrazovka vypne.
[Settings]  [Common
Settings]  [Screen Off Timer]  požadovaný typ nastavenia.
Popis
[After 15 Sec]
Obrazovka sa vypne, ak na prehrávači 15 sekúnd
nevykonáte žiadny úkon.
[After 30 Sec]
Obrazovka sa vypne, ak na prehrávači 30 sekúnd
nevykonáte žiadny úkon. (Predvolené nastavenie)
[After 1 Min]
Obrazovka sa vypne, ak na prehrávači 1 minútu
nevykonáte žiadny úkon.
[After 3 Min]
Obrazovka sa vypne, ak na prehrávači 3 minúty
nevykonáte žiadny úkon.
[After 5 Min]
Obrazovka sa vypne, ak na prehrávači 5 minút
nevykonáte žiadny úkon.
[After 30 Min]
Obrazovka sa vypne, ak na prehrávači 30 minút
nevykonáte žiadny úkon.
Poznámka
V nasledujúcich prípadoch sa obrazovka nevypne.
Pri prehrávaní videa s nastavením položky [TV Output(Video)] na možnosť [Off].
Pri prehrávaní video podcastu.
Pri vyhľadávaní dostupnej stanice FM rádia a pri použití funkcie [Auto Preset] FM
rádia.
Pri prenose údajov cez USB pripojenie.
Pri odstraňovaní videa, epizódy podcastu atď.
Register
Typ
Ponuka
Home
 V ponuke Home vyberte položku
Obsah
Nastavenie času, po ktorom sa vypne obrazovka [Screen Off Timer]
104
Všeobecné nastavenia
Jas obrazovky môžete nastaviť na jednu z 5 úrovní.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Common
 Tlačidlami / vyberte požadované nastavenie a potom stlačením
Poznámka
Po vybratí požadovanej hodnoty nastavenia nezabudnite stlačením tlačidla  potvrdiť
výber. Ak stlačíte tlačidlo BACK/HOME skôr než potvrdíte nastavenie, nastavenie sa
zruší.
 Rada
Ak nastavíte jas obrazovky na nižšiu úroveň, batéria vydrží dlhšie ( s. 111).
Keď je prehrávač pripojený prostredníctvom kábla USB, jas displeja sa dá nastaviť na
nižšiu úroveň bez ohľadu na nastavenie.
Register
tlačidla  potvrďte výber.
Jas obrazovky môžete nastaviť na jednu z 5 úrovní. Čím je číslo väčšie, tým
je obrazovka jasnejšia. Predvolené nastavenie je [3].
Ponuka
Home
Settings]  [Brightness].
Obsah
Nastavenie jasu obrazovky [Brightness]
105
Všeobecné nastavenia
Pre obrazovku môžete nastaviť tapetu.
Obsah
Nastavenie tapety [Wallpaper Settings]
 V ponuke Home vyberte položku
Popis
[No Wallpaper]
Zobrazí sa predvolená tapeta.
[User’s Wallpaper]
Zobrazí sa fotografia, ktorú nastavíte ako tapetu.
(Prečítajte si nasledujúce pokyny.)
[User’s W.p.(dark)]
Zobrazí sa fotografia, ktorú nastavíte ako tapetu.
(Prečítajte si nasledujúce pokyny.)
Toto nastavenie zníži jas fotografie, aby ste mohli
jednoducho rozoznať položky ponuky alebo ikony.
Nastavenie požadovanej fotografie ako tapety
Skôr, než vyberiete možnosť [User’s Wallpaper] alebo [User’s W.p.(dark)] pre
nastavenie fotografie ako tapety, musíte určiť fotografiu v prehrávači, ktorú
chcete použiť ako tapetu.
 V ponuke Home vyberte položku
[Photos]  požadovanú
metódu vyhľadávania  požadovanú fotografiu.
 Stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF vyvolajte ponuku možností.
 Vyberte položku [Set as Wallpaper].
Register
Typ
Ponuka
Home
[Settings]  [Common
Settings]  [Wallpaper Settings]  požadovaný typ tapety.
106
Všeobecné nastavenia
Môžete nastaviť dátum a čas.
Obsah
Nastavenie aktuálneho času [Set Date-Time]
 V ponuke Home vyberte položku
 Stlačením tlačidla / vyberte rok a potom stlačením tlačidla /
Ponuka
Home
[Settings]  [Common
Settings]  [Clock Settings]  [Set Date-Time].
zmeňte hodnotu.
mesiac, dátum, hodiny a minúty a stlačením tlačidla  potvrďte
nastavenie.
 Rada
Ako formát dátumu môžete vybrať [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY], alebo [DD/
MM/YYYY]. Okrem toho môžete vybrať aj formát času, a to formát [12-hour] alebo
[24-hour]. Bližšie informácie si pozrite v časti „Nastavenie formátu dátumu [Date
Display Format]“ ( s. 107) alebo v časti „Nastavenie formátu času [Time Display
Format]“ ( s. 107).
Poznámka
V prípade vybitia batérie, napríklad ak sa prehrávač dlhú dobu nepoužíval, sa môžu
nastavenia pre dátum a čas stratiť a namiesto aktuálneho dátumu a času sa zobrazí
symbol „-“.
Hodiny sa môžu predbehnúť alebo oneskoriť až o 60 sekúnd za mesiac. V takomto
prípade nastavte hodiny znova.
Register
 Rovnakým postupom ako v kroku  upravte nastavenia pre
107
Všeobecné nastavenia
Formát zobrazenia aktuálneho dátumu ( s. 106) môžete nastaviť ako [YYYY/
MM/DD], [MM/DD/YYYY] alebo [DD/MM/YYYY].
[Settings]  [Common
Settings]  [Clock Settings]  [Date Display Format]  požadovaný
typ formátu.
Popis
[YYYY/MM/DD]
Dátum sa zobrazuje vo formáte rok/mesiac/deň.
[MM/DD/YYYY]
Dátum sa zobrazuje vo formáte mesiac/deň/rok.
[DD/MM/YYYY]
Dátum sa zobrazuje vo formáte deň/mesiac/rok.
Nastavenie formátu času [Time Display Format]
Ako formát zobrazenia aktuálneho času ( s. 106) môžete vybrať formát
[12-hour] alebo [24-hour].
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Common
Settings]  [Clock Settings]  [Time Display Format] 
požadovaný typ formátu.
Typ
Popis
[12-hour]
Aktuálny čas sa zobrazí v 12-hodinovom formáte.
[24-hour]
Aktuálny čas sa zobrazí v 24-hodinovom formáte.
Register
Typ
Ponuka
Home
 V ponuke Home vyberte položku
Obsah
Nastavenie formátu dátumu [Date Display Format]
108
Všeobecné nastavenia
Keď je zvolený režim [Battery Care], prehrávač prestane nabíjať batériu, keď je
nabitá na 90 %. Tento režim môžete použiť na zníženie opotrebenia batérie
spôsobovaného nabíjaním a vybíjaním batérie, čím predĺžite životnosť batérie.
[Settings]  [Common
Settings]  [Battery Care]  požadovaný typ nastavenia.
Popis
[On]
Použije sa režim [Battery Care].
[Off]
Použije sa režim normálneho nabíjania batérie. (Predvolené
nastavenie)
Poznámka
Keď je položka [Battery Care] nastavená na možnosť [On], maximálna miera nabitia
batérie je 90 %. V dôsledku toho sa výdrž batérie medzi jednotlivými nabitiami skráti
približne o 10 %.
Obnovenie pôvodných nastavení [Reset All Settings]
Môžete obnoviť predvolené nastavenia prehrávača. Obnovením nastavení
prehrávača sa nevymažú údaje ako hudba, videá a fotografie.
Poznámka
Ak zvolíte túto funkciu počas prehrávania, pred uskutočnením procesu obnovenia
nastavení prehrávač pozastaví prehrávanie.
Predvolené nastavenie funkcie [Equalizer] prehrávačov predávaných v oblasti Latinskej
Ameriky sa líši od nastavenia z výroby.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Common
Settings]  [Reset/Format]  [Reset All Settings]  [Yes].
Zobrazí sa hlásenie [Restored factory settings.].
Ak chcete túto operáciu zrušiť, na obrazovke s výzvou na potvrdenie
vyberte možnosť [No].
Register
Typ
Ponuka
Home
 V ponuke Home vyberte položku
Obsah
Obmedzenie miery nabitia batérie [Battery Care]
109
Všeobecné nastavenia
Zabudovanú pamäť typu flash prehrávača môžete naformátovať.
Obsah
Formátovanie pamäte [Format]
Poznámka
[Settings]  [Common
Settings]  [Reset/Format]  [Format].
Zobrazí sa hlásenie [All data including songs will be deleted. Proceed?].
 Vyberte položku [Yes].
Zobrazí sa hlásenie [All data will be deleted. Proceed?].
Ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť [No].
 Vyberte položku [Yes].
Po dokončení inicializácie sa zobrazí hlásenie [Memory formatted.].
Ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť [No].
Používanie režimu pripojenia cez rozhranie USB [USB Connection Mode]
Keď prehrávač pripájate k počítaču prostredníctvom kábla USB, môže sa stať,
že niektoré počítače nenadviažu USB pripojenie k prehrávaču, a na prehrávači
sa nezobrazí hlásenie [Connecting].
V takom prípade môžete pred pripojením zobraziť obrazovku pohotovostného
režimu USB pripojenia, čím sa zvýši pravdepodobnosť úspešného USB
pripojenia.
 V ponuke Home vyberte položku
[Settings]  [Common
Settings]  [USB Connection Mode].
Zobrazí sa hlásenie [Use when USB connection cannot be established. Use
this mode?].
 Vyberte položku [Yes].
Prehrávač prejde do pohotovostného režimu USB pripojenia a zobrazí sa
obrazovka pohotovostného režimu USB pripojenia. Po pripojení k
počítaču prostredníctvom kábla USB sa zobrazí hlásenie [Connecting].
Register
 V ponuke Home vyberte položku
Ponuka
Home
Naformátovaním pamäte sa vymažú všetky údaje (skladby, videá, fotografie atď. vrátane
ukážkových údajov nainštalovaných výrobcom, inštalátora dodaného softvéru a
dokumentu Prevádzková príručka). Nezabudnite pred formátovaním skontrolovať údaje
uložené v pamäti a exportovať všetky dôležité údaje na pevný disk počítača.
pamäť typu flash prehrávača neinicializujte (neformátujte) pomocou
Zabudovanú

programu Prieskumník systému Windows. Ak ste vykonali formátovanie pomocou
programu Prieskumník systému Windows, formátovanie zopakujte pomocou
prehrávača.
110
Všeobecné nastavenia
K dispozícii je viacero jazykov pre ponuky a hlásenia.
Obsah
Výber jazyka zobrazenia [Language Settings]
 V ponuke Home vyberte položku
Hlásenia a ponuky sa zobrazujú v jazyku
[Deutsch]
nemčina
[English]
angličtina
[Español]
španielčina
[Français]
francúzština
[Italiano]
taliančina
[Português]
portugalčina
[Русский]
ruština
[
[
*1
]
japončina
]
kórejčina
[
]
zjednodušená čínština
[
]
tradičná čínština
Japonský jazyk zobrazenia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu vydania prehrávača.
*1
Register
Jazyk
Ponuka
Home
[Settings]  [Language
Settings]  požadované nastavenie jazyka.
111
Užitočné fakty
Užitočné fakty
Nastavenia pre dlhšiu výdrž batérie
Energiu batérie môžete ušetriť tak, že zmeníte predvolené nastavenia na
„nastavenie pre dlhšiu výdrž batérie“. Bližšie informácie o nastavení pre dlhšiu
výdrž batérie si pozrite v časti „Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)“ ( s. 162).
Nastavenie
Predvolené
nastavenie
Základné nastavenie
pre meranie výdrže
batérie (nastavenie pre
dlhšiu výdrž batérie)
Potlačenie hluku
[Noise Canceling: On/Off]
( s. 95)
[On]
[Off]
Všeobecné
nastavenia
[Screen Off Timer] ( s. 103) [After 30 Sec]
[Brightness] ( s. 104)
[3]
[3]
[Battery Care] ( s. 108)
[Off]
[Off]
[None]*1
[None]
[VPT(Surround)] ( s. 53)
[None]
[None]
[DSEE(Sound Enhance)]
( s. 54)
[Off]
[Off]
[Clear Stereo] ( s. 54)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( s. 55)
[Off]
[Off]
[DPC (Speed Control)]
( s. 58)
[Off]
[Off]
[TV Output(Music)] ( s. 45) [Off]
[Off]
[TV Output(Video)] ( s. 64) [Off]
[Off]
Nastavenia hudby [Equalizer] ( s. 51)
Nastavenia videa
[After 30 Sec]
Predvolené nastavenie prehrávačov predávaných v oblasti Latinskej Ameriky je [Custom 1] a
funkcia CLEAR BASS je nastavená na hodnotu +3.
*1
Upravte formát údajov a bitovú rýchlosť
Čas prehrávania sa bude líšiť, pretože na nabitie batérie môže mať vplyv formát
a bitová rýchlosť prehrávaných skladieb, videí alebo fotografií.
Podrobnosti o čase nabíjania a čase použitia si pozrite na  s. 161, 162.
Register
Vypínajte prehrávač manuálne
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF, prehrávač prejde do
pohotovostného režimu a obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie.
Navyše ak je pohotovostný režim zapnutý dlhšie ako približne 1 deň, prehrávač
sa automaticky úplne vypne.
Ponuka
Home
Úpravou nastavení a vhodným používaním napájania môžete šetriť energiu
batérie a používať prehrávač dlhší čas medzi jednotlivými nabitiami.
Dlhšiu výdrž batérie zaistíte dodržiavaním nasledujúcich rád.
Obsah
Informácie o výdrži batérie
112
Užitočné fakty
Obsah
Čo je formát a bitová rýchlosť?
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je bežne používaná technológia kompresie
zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International
Organization for Standardization).
Technológia MP3 dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/10
veľkosti štandardných súborov na CD diskoch.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je bežne používaná technológia
kompresie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Formát
WMA poskytuje rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak s menšou
veľkosťou súborov.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je bežne používaná technológia
kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO
(International Organization for Standardization). Formát AAC poskytuje
rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak s menšou veľkosťou súborov.
Linear PCM: Linear PCM je formát nahrávania zvuku bez digitálnej
kompresie. Nahrávaním s týmto formátom môžete dosiahnuť rovnakú kvalitu
ako pri hudbe na CD diskoch.
Čo je ochrana autorských práv?
Niektoré hudobné súbory alebo súbory videa atď., ktoré si kúpite na lokalite
ponúkajúcej preberanie hudby atď., môžu využívať kontrolné technológie ako
napríklad šifrovanie, ktoré obmedzujú používanie a kopírovanie materiálu v
súlade so zákonmi o autorských právach.
Čo je bitová rýchlosť?
Bitová rýchlosť označuje množstvo údajov použitých na uloženie každej
sekundy zvuku, ktoré je vyjadrené v kb/s (kilobity za sekundu), napríklad 64
kb/s. Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu
zvuku, ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku.
Pokračovanie 
Register
Formát zvuku označuje metódu používanú na importovanie zvukových údajov
z internetu alebo zvukových diskov CD do počítača a ich následné uloženie vo
forme zvukových súborov.
Bežné formáty zahŕňajú MP3, WMA atď.
Ponuka
Home
Čo je formát zvuku?
113
Užitočné fakty
Vzťah medzi bitovou rýchlosťou, kvalitou zvuku a veľkosťou pamäte?
Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku,
ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku a do prehrávača
preto môžete uložiť menej skladieb.
Nižšia bitová rýchlosť umožňuje uložiť viac skladieb, ale s nižšou kvalitou zvuku.
Obsah
Poznámka
Ponuka
Home
Čo je formát videa?
Formát videa označuje metódu používanú pri importovaní videí a zvukových
údajov do počítača a ich ukladanie vo forme súborov videa.
Bežné formáty zahŕňajú MPEG-4, AVC atď.
MPEG-4: MPEG-4 označuje formát Moving Picture Experts Group phase 4,
ktorý vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International
Organization for Standardization). Tento kompresný formát je určený pre
video a zvuk.
AVC: AVC označuje formát Advanced Video Coding, ktorý vyvinula pracovná
skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for
Standardization). Umožňuje živšiu reprodukciu obrazu pri nižšej bitovej
rýchlosti. Súbory AVC zahŕňajú štyri profily, pričom jedným z nich je „základný
profil AVC“. Formát AVC je založený na štandarde MPEG-4 AVC organizácie
ISO (International Organization for Standardization) a keďže formát AVC je
štandardizovaný ako kódovanie MPEG-4 Advanced Video Coding, časť 10,
zvykne sa bežne označovať ako MPEG-4 AVC/H.264 alebo H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) je formát kompresie videa, ktorú
vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Bol vytvorený na základe formátu
MPEG-4, dosahuje vysokú mieru kompresie a podporuje ochranu proti
kopírovaniu prostredníctvom technológie DRM.
Čo je formát fotografie?
Formát fotografie označuje metódu používanú pri importovaní obrázkov do
počítača a ich ukladanie vo forme súborov s obrázkami. Jedným z bežne
používaných formátov je napríklad JPEG.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) je bežne používaný formát
kompresie obrázkov, ktorý vyvinula skupina JPEG. Formát JPEG dokáže
komprimovať súbor obrázka na 1/10 až 1/100 veľkosti pôvodných súborov obrázkov.
 Rada
Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov a bitových rýchlostiach si
pozrite na  s. 158.
Register
Ak importujete skladbu z CD disku do počítača s nízkou bitovou rýchlosťou, kvalitu
zvuku skladby už potom nie je možné zlepšiť výberom vysokej bitovej rýchlosti pri
prenose skladby z počítača do prehrávača.
114
Užitočné fakty
Počas používania programu Prieskumník systému Windows nepoužívajte na prácu so
zabudovanou pamäťou typu flash prehrávača dodaný softvér.
Počas prenosu údajov neodpájajte dodaný kábel USB, keď sa zobrazuje hlásenie [Do not
disconnect.]. Údaje by sa mohli poškodiť.
Neformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou programu Prieskumník systému
Windows. Ak chcete naformátovať zabudovanú pamäť typu flash, naformátujte ju v
prehrávači ( s. 109).
Nepremenovávajte priečinky [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO],
[DCIM], [PICTURE], [PICTURES] a [PODCASTS]. Taktiež nepremenovávajte súbory a
priečinky v nich uložené. V opačnom prípade sa tieto priečinky a súbory na prehrávači
nezobrazia.
Register
Poznámka
Ponuka
Home
Počítačové údaje môžete uložiť do zabudovanej pamäte typu flash prehrávača
tak, že ich prenesiete z počítača pomocou programu Prieskumník systému
Windows alebo iného softvéru umožňujúceho prenos súborov. Ak je prehrávač
pripojený k počítaču, zabudovaná pamäť typu flash sa zobrazí v programe
Prieskumník systému Windows ako [WALKMAN].
Obsah
Ukladanie údajov
115
Užitočné fakty
 Stiahnite z webovej stránky aktualizačný program do počítača.
program.
 Vykonajte aktualizáciu firmvéru prehrávača podľa pokynov na
obrazovke.
Aktualizácia firmvéru je dokončená.
 Rada
Informácie o verzii firmvéru prehrávača sa dajú zobraziť po zvolení položky
[Settings]  [Common Settings]  [Unit Information] v ponuke Home ( s. 101).
Register
 Pripojte prehrávač k počítaču a potom spustite aktualizačný
Ponuka
Home
Firmvér prehrávača môžete aktualizovať. Inštaláciou najnovšieho firmvéru
prehrávača môžete do prehrávača pridať nové funkcie. Podrobné informácie o
najnovšom firmvéri a postupe jeho inštalácie nájdete na webovej stránke
zákazníckej podpory ( s. 139).
Obsah
Aktualizácia firmvéru prehrávača
116
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak prehrávač nefunguje, ako by mal, skúste vyriešiť problém podľa
nasledujúcich krokov.
problémov a vyskúšajte niektorý z uvedených nápravných postupov.
Ponuka
Home
1 Vyhľadajte príznaky problému v nasledujúcich tabuľkách na riešenie
Obsah
Riešenie problémov
2 Pripojte prehrávač k počítaču, aby sa nabila batéria.
3 Stlačte tlačidlo RESET malým špendlíkom atď.
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania prehrávača, uložené údaje a
nastavenia prehrávača sa môžu stratiť.
4 Skontrolujte informácie o danom probléme v položkách Pomocník
jednotlivých softvérov.
5 Vyhľadajte informácie o danom probléme na jednej z webových
stránok zákazníckej podpory ( s. 139).
6 Ak sa problém nevyrieši vykonaním vyššie uvedených krokov, poraďte
sa s najbližším predajcom spoločnosti Sony.
Register
Niektoré problémy sa môžu vyriešiť nabitím batérie.
117
Riešenie problémov
V prehrávači nie je možné vymazať skladby alebo fotografie.
 V prehrávači nie je možné vymazávať skladby alebo fotografie.
 Vymažte ich pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos údajov, alebo
pomocou programu Prieskumník systému Windows.
Pokračovanie 
Register
Údaje nie je možné prehrať.
 Batéria je vybitá.
 Batériu úplne nabite ( s. 19).
 Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET obnovte
predvolené nastavenia prehrávača ( s. 116).
 Položka [TV Output(Video)] je nastavená na možnosť [On].
 Nastavte možnosť [Off] ( s. 64).
 Po prenesení prostredníctvom presunutia myšou v programe Prieskumník systému
Windows úroveň hierarchie údajov nezodpovedá prehrávaču.
 Umiestnite údaje prostredníctvom presunutia myšou na správne miesto
( s. 31, 36).
 Prenesené súbory nemajú formát, ktorý je možné prehrať.
 Informácie o formátoch, ktoré je možné prehrávať si pozrite v odseku
„Podporovaný formát súborov“ v časti „Špecifikácie“ ( s. 158). Niektoré
skladby sa nemusia dať prehrať v závislosti od určitých parametrov súboru.
 Zvukové súbory MP4 umiestňujete prostredníctvom presunutia myšou do
priečinka pre video.
 Umiestnite ich prostredníctvom presunutia myšou do priečinka [MUSIC].
 Doba obmedzenia prehrávania skladby uplynula z dôvodu podmienok
predplatného atď.
 Skladby s uplynulou dobou obmedzenia prehrávania nie je možné prehrávať.
Aktualizujte ich pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos.
Ponuka
Home
Prehrávač neprehráva žiadny zvuk.
 Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.
 Zvýšte hlasitosť ( s. 6).
 Konektor slúchadiel nie je správne pripojený.
 Ak sú slúchadlá pripojené nesprávne, zvuk zo slúchadiel nemusí znieť správne.
Zasuňte konektor slúchadiel, až kým nezacvakne na miesto ( s. 6).
 Konektor slúchadiel je znečistený.
 Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou, suchou handričkou.
Obsah
Činnosť
118
Riešenie problémov
Tvorí sa šum.
 Funkcia potlačenia hluku je aktivovaná v tichom prostredí.
 Šum je viac počuť v tichom prostredí, prípadne v závislosti od konkrétneho
zdroja šumu alebo hluku. Deaktivujte funkciu potlačenia hluku ( s. 95).
Navyše, dodané slúchadlá sú navrhnuté pre veľmi vysokú citlivosť, aby sa
maximalizoval účinok funkcie potlačenia hluku v hlučnom prostredí, napr. keď
používate prehrávač vonku alebo vo vlaku. Preto sa môže stať, že budete počuť
tzv. „biely šum“ v tichom prostredí aj napriek tomu, že deaktivujete funkciu
potlačenia hluku.
prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, napríklad
V
blízkosti

mobilný telefón.
 Pri používaní takýchto zariadení, napríklad mobilných telefónov, ich udržiavajte
ďalej od prehrávača.
údaje importované z diskov CD atď. sú poškodené.
Hudobné

údaje a potom ich importujte a preneste znova. Pri importovaní údajov
Vymažte

do počítača zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu
údajov.
súbory nemajú formát, ktorý je možné prehrať. Bližšie informácie si
Prenesené

pozrite v odseku „Podporovaný formát súborov“ časti „Špecifikácie“ ( s. 158).
 Niektoré skladby sa nemusia dať prehrať v závislosti od určitých parametrov
súboru.
Pokračovanie 
Register
Skladby sa prehrávajú iba v rámci obmedzeného rozsahu prehrávania, ako
napríklad v rámci jedného albumu.
 Položka [Playback Range] ( s. 51) je nastavená na možnosť [Selected Range].
 Zmeňte nastavenie rozsahu prehrávania.
Ponuka
Home
Pri výbere položky [All Songs] alebo [Album] sa zobrazia všetky skladby, avšak pri
výbere položky [Folder] sa niektoré skladby nezobrazia.
 Zvukové súbory nie sú umiestnené v priečinkoch pod priečinkom [MUSIC].
 Umiestnite ich prostredníctvom presunutia myšou do priečinka [MUSIC].
Obsah
Prenesené údaje sa nezobrazujú v svojom zozname.
 Môže sa stať, že prehrávač nerozpozná videá a fotografie v nepodporovanom
formáte a nezobrazia sa v zozname ( s. 158).
 Ak premenujete súbor videa, ktorý je prenesený z počítača do prehrávača alebo ho
presuniete do iného priečinka, môže sa stať, že prehrávač ho nerozpozná a súbor sa
nezobrazí v zozname videí.
 Údaje boli prostredníctvom presunutia myšou umiestnené na nesprávne miesto.
 Umiestnite údaje prostredníctvom presunutia myšou na správne miesto
( s. 31, 36).
 Zabudovaná pamäť typu flash prehrávača bola naformátovaná pomocou programu
Prieskumník systému Windows.
 Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash v prehrávači ( s. 109).
 Dodaný kábel USB bol odpojený od prehrávača počas prenosu údajov.
 Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte zabudovanú pamäť
typu flash v prehrávači ( s. 109).
119
Riešenie problémov
Prehrávanie sa nezastaví.
 Pri tomto prehrávači nie je žiadny rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Keď
stlačíte tlačidlo , zobrazí sa indikátor  a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.
Hlasitosť je nedostatočná.
 Je zapnutá funkcia [AVLS (Volume Limit)].
 Vypnite funkciu [AVLS (Volume Limit)] ( s. 102).
Pokračovanie 
Register
Prehrávač nefunguje. (Nereaguje na stlačenie tlačidiel.)
 Prepínač HOLD je nastavený do polohy HOLD.
 Posuňte prepínač HOLD do opačnej polohy ( s. 7).
 Prehrávač obsahuje skondenzovanú vlhkosť.
 Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač nevyschne.
Zostávajúca
energia batérie je nízka alebo nedostatočná.

 Nabite batériu pripojením prehrávača k spustenému počítaču ( s. 19).
 Ak po nabití batérie nenastane žiadna zmena, stlačením tlačidla RESET obnovte
predvolené nastavenia prehrávača ( s. 116).
Prehrávač
nie je možné ovládať, keď sa zobrazuje hlásenie [Connecting] alebo

[Connected USB (MTP)].
 Odpojte pripojenie USB a potom začnite pracovať s prehrávačom.
Ponuka
Home
Nastavenie [VPT(Surround)] alebo funkcia [Clear Stereo] nie sú účinné.
 Pri výstupe do externých reproduktorov prostredníctvom voliteľného držiaku sa
môže stať, že nastavenia [VPT(Surround)] a funkcia [Clear Stereo] nebudú účinné,
pretože prehrávač je určený len pre kompatibilné slúchadlá. Neznamená to
poruchu.
Obsah
Funkcia potlačenia hluku nie je účinná.
 Funkcia potlačenia hluku je deaktivovaná.
 Nastavte položku [Noise Canceling: On/Off] na možnosť [On] ( s. 95).
 Používate iné než dodané slúchadlá.
 Použite dodané slúchadlá.
 Dodané slúchadlá nepoužívate správne.
 Vymeňte ušné klapky za klapky inej veľkosti, prípadne upravte ich pozíciu tak,
aby vám pohodlne a priliehavo zapadli do uší ( s. 8). Keď meníte ušné klapky
za klapky inej veľkosti, pri inštalácii ich otočte tak, aby pevne sedeli na
slúchadlách, čím predídete tomu, aby sa od slúchadiel odpojili a zostali vám v
ušiach.
 Citlivosť mikrofónu nie je správne nastavená.
 Prehrávač je z výroby nastavený tak, aby sa maximalizoval účinok funkcie
potlačenia hluku. Aby ste však dosiahli väčší účinok, môžete zvýšiť alebo znížiť
citlivosť mikrofónu zabudovaného v dodaných slúchadlách. Upravte nastavenie
funkcie potlačenia hluku ( s. 100).
 Prehrávač je používaný v tichom prostredí.
 Funkcia potlačenia hluku nemusí byť účinná v tichom prostredí, prípadne v
závislosti od typu hluku alebo šumu.
 Vybratý digitálny filter nie je vhodný na zníženie úrovne okolitého hluku na danom
mieste.
 Nastavte položku [Select NC Environment] na najvhodnejšie nastavenie pre dané
miesto ( s. 99).
120
Riešenie problémov
Napájanie prehrávača sa vyplo a potom znova zaplo.
 V prípade poruchy sa prehrávač automaticky vypne a potom znova zapne.
Prehrávač nefunguje správne.
 Počítač bol spustený alebo reštartovaný, keď bol k nemu pripojený prehrávač.
 Obnovte predvolené nastavenia prehrávača stlačením tlačidla RESET na
prehrávači. Pred spustením alebo reštartovaním počítača odpojte prehrávač.
Register
Nezobrazujú sa miniatúry (ako napr. obrázky obalov).
 Skladby s formátom súborov podporovaným prehrávačom neobsahujú informácie o
obrázku obalu albumu.
Miniatúry sa zobrazujú iba pri skladbách, ktoré obsahujú informácie o obrázku
obalu albumu a ktoré majú formát súboru podporovaný prehrávačom.
 Vykonajte prenos znova pomocou programu Windows Media Player 11 alebo
iného softvéru umožňujúceho prenos súborov.
miniatúry sa nezhoduje s príslušným videom alebo video nie je umiestnené
Názov

na správnom mieste.
 Umiestnite súbor JPEG s rovnakým názvom ako video do priečinka v priečinku
[VIDEO].
fotografie neobsahujú miniatúry, ktoré vyhovujú formátu súborov Exif,
Ak

miniatúry nie je možné zobraziť.
Ponuka
Home
Prehrávanie sa zrazu zastavilo.
 Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
 Nabite batériu pripojením prehrávača k spustenému počítaču ( s. 19).
 Prehrávate súbory skladieb alebo videa, ktoré nie je možné prehrávať.
 Prehrajte iné súbory skladieb alebo videa.
Obsah
Z pravého kanála slúchadiel neznie žiadny zvuk.
Prípadne zvuk pravého kanála je počuť z oboch strán slúchadiel.
 Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý.
 Ak slúchadlá nie sú pripojené správne, zvuk nebude znieť správne. Zasuňte
konektor slúchadiel do zásuvky tak, aby zacvakol ( s. 6).
121
Riešenie problémov
Namiesto názvu sa zobrazí symbol „“.
 Názov obsahuje znaky, ktoré nie je možné zobraziť na prehrávači.
Obsah
Displej
Namiesto názvu albumu, mena interpreta atď. sa zobrazí text [Unknown].
 Údaje neobsahujú informácie ako názov albumu, meno interpreta atď.
Ponuka
Home
Zobrazujú sa nezrozumiteľné znaky.
 Je vybratý nesprávny jazyk.
 Vyberte správny jazyk v položke [Language Settings] ( s. 21, 110) a potom
znova preneste údaje do prehrávača.
Register
Obrazovka stmavne počas zobrazenia fotografie.
 Počas intervalu nastaveného v položke [Screen Off Timer] ( s. 103) ste
nevykonali na prehrávači žiadny úkon.
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Obrazovka sa vypne.
 Počas intervalu nastaveného v položke [Screen Off Timer] ( s. 103) ste
nevykonali na prehrávači žiadny úkon.
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 Položka [On-Hold Display] je nastavená na možnosť [No].
 Nastavte položku [On-Hold Display] na možnosť [Yes] ( s. 71).
V oblasti s informáciami na obrazovke prehrávania hudby bliká indikátor  (TV
výstup).
 Výstupný video/audio kábel nie je pripojený.
 Kábel pripojte správne.
122
Riešenie problémov
Prehrávač sa automaticky vypol.
 Prehrávač sa automaticky vypína, aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe batérie.
 Zapnite prehrávač stlačením ľubovoľného tlačidla.
Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.
 Ak je batéria pri začatí nabíjania takmer úplne nabitá, na dosiahnutie úplného
nabitia stačí krátky čas.
Register
Prehrávač nedokáže nabiť batériu.
 Kábel USB nie je správne pripojený do konektora USB na počítači.
 Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
 Použite dodaný kábel USB.
 Batéria sa nabíja pri teplote okolia mimo rozsahu 5 °C až 35 °C. Keď sa zobrazí
ikona
, nebude možné nabíjať batériu.
 Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C.
 Počítač nie je zapnutý.
 Zapnite počítač.
 Počítač prešiel do stavu spánku alebo dlhodobého spánku.
 Preberte počítač zo stavu spánku alebo dlhodobého spánku.
 Používa sa rozbočovač USB.
 Pripojenie prehrávača cez rozbočovač USB nemusí fungovať. Pripojte prehrávač
k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
 Operačný systém nainštalovaný v počítači nie je podporovaný prehrávačom.
 Keď budete chcieť nabiť prehrávač, pripojte ho k počítaču s operačným
systémom, ktorý je prehrávačom podporovaný.
 Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených opatrení, stlačte tlačidlo
RESET na prehrávači, odpojte prehrávač od počítača a znova ho pripojte
prostredníctvom dodaného kábla USB.
Ponuka
Home
Batéria vydrží krátko.
 Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C.
 Výdrž batérie sa skracuje v dôsledku vlastností batérie. Neznamená to poruchu.
 Čas nabíjania batérie nie je dostatočný.
.
 Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor
 Úpravou nastavení alebo vhodným používaním napájania môžete šetriť energiu
batérie a používať prehrávač dlhší čas ( s. 111).
 Prehrávač ste dlhší čas nepoužívali.
 Účinnosť batérie sa zlepší jej opakovaným nabitím a vybitím.
 Ak sa výdrž batérie skráti na polovicu oproti bežnému času, aj keď je batéria úplne
nabitá, mali by ste ju vymeniť.
 Poraďte sa s najbližším predajcom spoločnosti Sony.
Obsah
Napájanie
123
Riešenie problémov
Pri pripojení k počítaču pomocou dodaného kábla USB sa nezobrazí hlásenie
[Connecting] alebo [Connected USB (MTP)]. (Počítač nerozpozná prehrávač.)
 Kábel USB nie je správne pripojený do konektora USB na počítači.
 Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
 Použite dodaný kábel USB.
 Používa sa rozbočovač USB.
 Pripojenie prehrávača cez rozbočovač USB nemusí fungovať. Pripojte prehrávač
priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
USB na počítači môže mať problém.
Konektor

 Pripojte prehrávač do iného konektora USB na počítači.
 Pri prvom použití prehrávača, alebo ak je energia batérie nedostatočná, prehrávaču
môže po pripojení k počítaču trvať až približne 30 sekúnd, kým zobrazí hlásenie.
Neznamená to poruchu.
 Je možné, že prebieha autentifikácia softvéru. Tento proces môže trvať dlhší čas.
Počkajte chvíľu.
 Inštalácia softvéru zlyhala.
 Preinštalujte softvér pomocou inštalačného programu. Importované údaje
zostanú nedotknuté.
prehrávač nastavíte do pohotovostného režimu USB pripojenia pred
Keď

pripojením k počítaču, zvýši sa pravdepodobnosť úspešného spojenia medzi
prehrávačom a počítačom.
 Zvoľte možnosť [Yes] pre položku [USB Connection Mode] ( s. 109).
Prehrávač prejde do pohotovostného režimu USB pripojenia a zobrazí sa
obrazovka pohotovostného režimu USB pripojenia.
Pokračovanie 
Register
Indikátor priebehu v okne inštalátora neindikuje žiadny priebeh. Prípadne sa
indikátor prístupu na pevný disk niekoľko minút nerozsvieti.
 Počkajte, kým sa inštalácie nedokončí, pretože prebieha správne. Inštalácia môže
trvať 30 alebo viac minút, v závislosti od počítača.
Ponuka
Home
Nie je možné nainštalovať softvér.
 V počítači je nainštalovaný operačný systém, ktorý nie je prehrávačom
podporovaný.
 Skontrolujte, aký operačný systém je v počítači nainštalovaný ( s. 164).
 V operačnom systéme Windows je spustený iný softvér.
 Ak je spustený iný softvér, môže prekážať pri inštalácii. Dbajte na to, aby ste
zastavili činnosť bezpečnostného softvéru, pretože môže výrazne zaťažovať
počítač.
 Na pevnom disku sa nenachádza dostatok voľného priestoru.
 Zistite, aké je potrebné voľné miesto na inštaláciu aplikácie a vymažte nepotrebné
súbory.
 Váš používateľský účet nemá administrátorské oprávnenia alebo nie ste do počítača
prihlásení ako administrátor.
 Aby ste mohli inštalovať softvér, musíte sa prihlásiť z účtu, ktorý má
administrátorské oprávnenia alebo sa prihlásiť ako administrátor.
 Dialógové okno s hlásením je zakryté oknom inštalačného programu.
 Stláčajte klávesy [Alt] a [Tab], kým sa nezobrazí dialógové okno s hlásením.
Potom postupujte podľa pokynov v hlásení.
Obsah
Pripojenie k počítaču
124
Riešenie problémov
Register
Pokračovanie 
Ponuka
Home
Údaje nie je možné preniesť z počítača do prehrávača.
 Prenos sa môže zastaviť z dôvodu rušenia, ako je napríklad statická elektrina atď.
Toto zastavenie sa uskutočňuje za účelom ochrany údajov.
 Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.
 Pri prenose súborov prostredníctvom presunutia myšou v počítači, v ktorom nie je
nainštalovaný program Windows Media Player 11, môže byť obmedzené množstvo
súborov (AAC, súbory videa atď.), ktoré je možné preniesť prostredníctvom
presunutia myšou.
 Nainštalujte program Windows Media Player 11 z preberacej lokality Windows
Media Player a potom súbory znova preneste prostredníctvom presunutia
myšou. Pred nainštalovaním programu Windows Media Player 11 do počítača sa
uistite, že váš softvér alebo služby zodpovedajú programu Windows Media Player
11. Bližšie informácie o používaní a podpore programu Windows Media Player
nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
http://support.microsoft.com/
 Kábel USB nie je správne pripojený do konektora USB na počítači.
 Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
 V zabudovanej pamäti typu flash nie je dostatok voľného miesta.
 Vymazaním nepotrebných údajov zväčšite voľný priestor.
 Skladby s obmedzenou dobou prehrávania alebo počtom prehraní nemusí byť
možné preniesť z dôvodu obmedzení nastaveným vlastníkmi autorských práv.
Obráťte sa na distribútora, ktorý vám poskytne bližšie informácie o nastaveniach
jednotlivých zvukových súborov.
 V prehrávači sa nachádzajú neštandardné údaje.
 Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte zabudovanú pamäť
typu flash v prehrávači ( s. 109).
 Je možné, že na prenos údajov do prehrávača používate nepodporovaný softvér.
 Nainštalujte podporovaný softvér a potom ho použite na prenos údajov.
Obsah
 Počítač používa iný softvér ako ten, ktorý sa používa na prenos.
 Odpojte kábel USB, počkajte niekoľko minút a potom kábel znova pripojte. Ak
problém pretrváva, odpojte kábel USB, reštartujte počítač a potom znova pripojte
kábel USB.
 Hlásenie [Connecting] alebo [Connected USB (MTP)] sa nemusí na prehrávači
zobraziť v závislosti od softvérového prostredia spusteného v počítači.
 Spustite program Windows Media Player alebo program Prieskumník systému
Windows.
 Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených opatrení, stlačte tlačidlo
RESET na prehrávači, odpojte prehrávač od počítača a znova ho pripojte
prostredníctvom dodaného kábla USB.
125
Riešenie problémov
Skladbu v prehrávači nie je možné vrátiť do počítača.
 Pravdepodobne sa pokúšate vrátiť skladbu do počítača, ktorý nebol použitý na
prenos skladby do prehrávača.
 Ak skladbu z počítača prenesiete do prehrávača prostredníctvom softvéru,
nebude možné ju vrátiť z prehrávača do iného počítača. Skladbu vráťte do
počítača, ktorý ste použili na jej prenos do prehrávača. Ak skladbu nie je možné
vrátiť do počítača a chcete ju vymazať, na jej výber a vymazanie použite softvér.
možné,
že z počítača, ktorý ste použili na prenos skladby do prehrávača, ste danú
Je

skladbu vymazali.
 Ak vymažete skladbu z počítača, ktorý ste použili na prenos skladby do
prehrávača, nebude možné vrátiť skladbu do počítača.
Prehrávač je počas pripojenia k počítaču nestabilný.
 Používa sa rozbočovač USB alebo predlžovací kábel USB.
 Pripojenie prehrávača cez rozbočovač alebo predlžovací kábel USB nemusí
fungovať. Pripojte prehrávač priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Nie je možné premenovať alebo vymazať priečinky.
 Priečinky [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [DCIM],
[PICTURE], [PICTURES] a [PODCASTS] nie je možné vymazať ani premenovať.
Register
Do prehrávača je možné preniesť iba malé množstvo údajov.
 V zabudovanej pamäti typu flash nie je dostatok voľného miesta.
 Vymazaním nepotrebných údajov zväčšite voľný priestor.
 V prehrávači sú uložené údaje, ktoré nie je možné na prehrávači prehrať.
 Ak sú v prehrávači uložené iné údaje ako skladby, videá alebo fotografie, môžete
preniesť menej údajov. Údaje, ktoré nie je možné prehrávať na prehrávači,
preneste späť do počítača, aby sa zväčšilo voľné miesto.
Ponuka
Home
Prenos trvá príliš dlho.
 Prenášate veľký súbor.
 Prenos veľkého súboru môže trvať dlhšie.
Obsah
 Údaje môžu byť poškodené.
 Vymažte údaje, ktoré nie je možné preniesť z počítača, a potom ich znova
importujte do počítača. Pri importovaní údajov do počítača alebo pri prenose
údajov do prehrávača zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo
poškodeniu údajov.
 Je možné, že sa pokúšate preniesť súbor vo formáte, ktorý nie je možné prehrať.
 Informácie podporovaných formátoch súborov si pozrite v odseku „Podporovaný
formát súborov“ v časti „Špecifikácie“ ( s. 158). V závislosti od parametrov
súboru sa môže stať, že ho nebude možné preniesť.
 Bol prekročený limit súborov a priečinkov, ktoré je možné preniesť. Informácie o
maximálnom počte skladieb, videí, fotografií, epizód podcastu a podcastov, ktoré je
možné preniesť do prehrávača, si pozrite v odseku „Podporovaný formát súborov“ v
časti „Špecifikácie“ ( s. 158).
 Vymažte nepotrebné údaje.
 Pokúšate sa preniesť súbory .m4a, .mp4, .3gp alebo .m4v do počítača, v ktorom je už
nainštalovaný program Windows Media Player 10.
 Nainštalujte program Windows Media Player 11 z preberacej lokality Windows
Media Player.
 Ak prenesiete údaje pomocou vhodného softvéru na prenos a prenos sa nevykoná,
obráťte sa na výrobcu.
126
Riešenie problémov
FM vysielania sú ovplyvňované rušením.
 V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, napríklad
mobilný telefón.
 Pri používaní takýchto zariadení, napríklad mobilných telefónov, ich udržiavajte
ďalej od prehrávača.
FM vysielanie nepočuť.
 Slúchadlá nie sú pripojené.
 Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Keď je do konektora WM-PORT pripojené
voliteľné periférne zariadenie a slúchadlá sa nedajú pripojiť, príjem rozhlasového
vysielania v pásme FM nie je dostupný.
Register
Príjem je slabý a kvalita zvuku je nedostatočná.
 Rádiový signál je slabý.
 Počúvajte FM vysielanie pri okne, pretože signál môže byť v budovách alebo
vozidlách slabý.
 Kábel slúchadiel nie je úplne roztiahnutý.
 Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Kábel slúchadiel čo najviac roztiahnite.
 Nastavením monofónneho príjmu môžete zníšiť šum.
 Nastavte položku [Mono/Auto] na možnosť [Mono] ( s. 92).
Ponuka
Home
FM vysielanie je zle počuteľné.
 Prijímaná stanica nie je dobre naladená.
 Nalaďte stanicu manuálne pomocou tlačidiel / ( s. 88).
Obsah
FM rádio
127
Riešenie problémov
TV výstup
Obraz videa na televíznej obrazovke je neštandardný (napr. sa zobrazujú čierne
pásy, ktoré vyzerajú nepotrebné, prípadne je obraz neprirodzene roztiahnutý).
 Nastavenie položky [Zoom Settings] na prehrávači je nesprávne.
 Zmeňte nastavenie položky [Zoom Settings] na prehrávači ( s. 68).
 Nastavenie položky [TV Output Size] na prehrávači nezodpovedá pripojenému
televízoru.
 Zmeňte nastavenie položky [TV Output Size] na prehrávači tak, aby vyhovovalo
obrazovke pripojeného televízora ( s. 65).
 Nastavenie širokouhlého režimu na televízore je nesprávne.
 Zmeňte nastavenie širokouhlého režimu na televízore.
Iné
Prehrávač pri používaní nepípa.
 Položka [Beep Settings] je nastavená na možnosť [Off].
 Nastavte položku [Beep Settings] na možnosť [On] ( s. 102).
 Prehrávač nepípa, keď je pripojený k voliteľnému držiaku alebo inému zariadeniu.
Prehrávač sa zahrieva.
 Prehrávač sa môže zahriať pri nabíjaní batérie alebo tesne po nabíjaní. Prehrávač sa
môže zahriať aj pri prenose veľkého množstva údajov. Toto správanie je normálne
a neznamená problém. Prehrávač na chvíľku odložte a nechajte ho vychladnúť.
Pokračovanie 
Register
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje obrazovka hudby alebo video.
 Zvoľte nastavenie položky [NTSC/PAL settings] podľa televízora, ku ktorému chcete
prehrávač pripojiť ( s. 46, 65).
 Položka [TV Output(Music)] alebo [TV Output(Video)] nie je nastavená na
možnosť [On].
 Nastavte položku [TV Output(Music)] ( s. 45) alebo [TV Output(Video)]
( s. 64) na možnosť [On].
 Na prepojenie prehrávača a televízora ste nepoužili voliteľný výstupný video/audio
kábel (WMC-NWV10).
 Na prepojenie prehrávača a televízora použite voliteľný výstupný video/audio
kábel (WMC-NWV10). Bližšie informácie nájdete v návode pre výstupný video/
audio kábel.
 Televízor nie je nastavený na zobrazovanie obrazového signálu privádzaného cez
výstupný video/audio kábel.
 Na televízore zvoľte správny vstup, aby sa zobrazoval obrazový signál privádzaný
cez výstupný video/audio kábel.
Ponuka
Home
Nie je možné prehrať epizódu.
 Prehrávač nepodporuje formát súboru epizódy.
 Prečítajte si, ktoré formáty súborov je možné na prehrávači prehrávať ( s. 158).
Obsah
Podcasty
128
Riešenie problémov
Dátum a čas boli vynulované.
 Ak necháte prehrávač určitý čas s vybitou batériou, dátum a čas sa môžu vynulovať.
Neznamená to poruchu. Nabíjajte batériu dovtedy, kým sa na obrazovke nezobrazí
( s. 19), a potom znova nastavte dátum a čas ( s. 22, 106).
indikátor
Obsah
Pri pripájaní alebo odpájaní slúchadiel je počuť šum.
 Slúchadlá si pri pripájaní alebo odpájaní zložte z uší. Ak slúchadlá pripojíte alebo
odpojíte počas prehrávania skladby alebo počas používania funkcie potlačenia
hluku, zo slúchadiel môže byť počuť šum. Neznamená to poruchu.
Ponuka
Home
Register
129
Riešenie problémov
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Obsah
Hlásenia
[Cannot play; file format is not supported.]
 Pokúšate sa prehrať súbor, ktorý nie je možné prehrať na prehrávači.
 Nemôžete prehrať skladbu s nepodporovaným formátom súboru ( s. 158).
Ponuka
Home
[Cannot play; license has expired.]
 Doba, počas ktorej bolo možné skladbu prehrávať, uplynula.
 Aktualizujte licenčné informácie skladieb pomocou softvéru, ktorý ste použili na
prenos.
Register
[Delete failed.]
 Pokúšate sa vymazať video, prehrávač ho však nedokáže vymazať.
 Vymažte video pomocou programu Content Transfer alebo pomocou programu
Prieskumník systému Windows.
[Do not disconnect.]
 Prehrávač je pripojený k počítaču alebo inému externému zariadeniu na prenos
údajov.
 Toto nie je chybové hlásenie. Neodpájajte kábel USB, kým sa nedokončí prenos.
[Firmware update failed.]
 Aktualizáciu firmvéru sa nepodarilo dokončiť.
 Skúste aktualizovať firmvér znova podľa pokynov zobrazených na počítači.
[LOW BATTERY. Please Charge.]
 Batéria prehrávača je takmer vybitá.
 Nabite batériu ( s. 19).
[Noise Canceling unavailable. Unable to execute.]
 Položka [NC Modes] je nedostupná, pretože prostredie, v ktorom prehrávač
používate nevyhovuje požiadavkám pre túto funkciu.
 Položku [Noise Canceling: On/Off] nastavte na možnosť [On] ( s. 95) a
použite dodané slúchadlá.
Pokračovanie 
130
Riešenie problémov
Ponuka
Home
[Unable to set photo as wallpaper.]
 Vybratú fotografiu nie je možné nastaviť ako tapetu.
 Skontrolujte, či súbor fotografie nie je poškodení alebo nie je príliš veľký.
Obsah
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 Dostupná kapacita prehrávača je nedostatočná.
 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB a potom vymažte
všetky nepotrebné údaje z prehrávača pomocou softvéru, ktorý ste použili na
prenos, alebo pomocou programu Prieskumník systému Windows.
Register
131
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Obsah
Upozornenia
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli
byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá
Pokračovanie 
Register
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na Európsku
úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
Ponuka
Home
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
132
Ďalšie informácie
Register
Pokračovanie 
Ponuka
Home
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude
správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste
na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo
batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Obsah
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
133
Ďalšie informácie
Ponuka
Home
Register
Pokračovanie 
Obsah
Bezpečnosť
Neskratujte kontakty prehrávača inými kovovými predmetmi.
Nedotýkajte sa nabíjateľnej batérie holými rukami, ak z nej vyteká kvapalina.
V prípade vytečenia batérie sa obráťte na najbližšieho predajcu spoločnosti
Sony, pretože kvapalina z batérie môže zostať v prehrávači. Ak sa vám
kvapalina odstane do očí, nedrhnite si ich, pretože by to mohlo zapríčiniť
oslepnutie. Oči si opláchnite čistou vodou a navštívte lekára.
Ak sa vám kvapalina dostane na telo alebo oblečenie, okamžite ju zmyte. Ak
to neurobíte, môžete si spôsobiť popáleniny alebo zranenie. V prípade
popálenia alebo zranenia kvapalinou z batérie navštívte lekára.
Na prehrávač nevylievajte vodu a nevkladajte do neho žiadne cudzie
predmety. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ak k tomu dôjde, okamžite vypnite prehrávač, odpojte kábel USB od
prehrávača a obráťte sa na najbližšieho predajcu spoločnosti Sony alebo
servisné centrum spoločnosti Sony.
nevhadzujte do ohňa.
Prehrávač

Prehrávač nerozoberajte a neupravujte. Mohlo by to zapríčiniť úraz
elektrickým prúdom. Ohľadom výmeny nabíjateľných batérií, vnútorných
kontrol alebo opravy sa obráťte na najbližšieho predajcu spoločnosti Sony
alebo servisné centrum spoločnosti Sony.
134
Ďalšie informácie
Prehrávač nevystavujte vode. Prehrávač nie je vodotesný. Dodržujte nižšie
uvedené upozornenia.
 Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do umývadla alebo inej nádoby naplnenej
vodou.
 Nepoužívajte prehrávač na vlhkých miestach alebo v zlom počasí, napríklad keď prší
alebo sneží.
 Prehrávač chráňte pred vlhkosťou.
Ak sa dotknete prehrávača mokrými rukami alebo ho umiestnite do mokrého kusu
odevu, prehrávač sa môže navlhčiť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.
Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor slúchadiel.
Ťahaním za kábel slúchadiel môžete spôsobiť poškodenie kábla.
Pokračovanie 
Register
 Keď je prehrávač vložený do tašky s obtočeným káblom slúchadiel, nevystavujte túto
tašku silným nárazom.
Ponuka
Home
 Nesadajte si s prehrávačom uloženým v zadnom vrecku.
Obsah
Inštalácia
Na prehrávač neukladajte žiadne ťažké predmety a nevystavujte ho silným
nárazom. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie.
nikdy nepoužívajte na miestach, kde by mohol byť vystavený
Prehrávač

extrémnemu svetlu, teplote, vlhkosti alebo otrasom. Prehrávač môže stratiť
farbu a zdeformovať sa alebo poškodiť.
Prehrávač nikdy nenechávajte vystavený vysokej teplote, napríklad vo vozidle
zaparkovanom na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
Prehrávač nenechávajte na nadmerne prašnom mieste.
Prehrávač nenechávajte na nestabilnom povrchu alebo v šikmej polohe.
Ak prehrávač spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, vypnite
prehrávač a presuňte ho ďalej od rádia alebo televízora.
Pri používaní prehrávača dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia, aby ste
zabránili zdeformovaniu skrinky prehrávača alebo jeho poruche.
135
Ďalšie informácie
Bezpečnosť na cestách
Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, kedy nesmie dôjsť k obmedzeniu sluchu.
Prevencia pred poškodením sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred
nepretržitým, hlasitým a dlhodobým prehrávaním. Ak vám začne zvoniť v
ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať prehrávač.
Nezvyšujte hlasitosť náhle na vysokú úroveň, najmä pri používaní slúchadiel.
Hlasitosť zvyšujte postupne, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.
Ohľaduplnosť voči ostatným
Hlasitosť udržujte na strednej úrovni. To vám umožní počuť zvuky okolo vás
a brať tak ohľad na ľudí vo vašom okolí.
Výstraha
Ak používate prehrávač a začne sa blýskať, okamžite si zložte slúchadlá.
Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia na dodané slúchadlá, prestaňte ich
okamžite používať a obráťte sa na lekára.
Pokračovanie 
Register
Slúchadlá
Ponuka
Home
Zahrievanie
Pri dlhodobejšom používaní počas nabíjania môže v prehrávači vznikať teplo.
Obsah
Informácie o statickej elektrine
Pri mimoriadne suchom vzduchu môžete v ušiach pocítiť jemné zvonenie.
Spôsobuje ho statická elektrina nahromadená v tele a nejde o poruchu
prehrávača.
Tento jav môžete minimalizovať nosením oblečenia vyrobeného z prírodných
materiálov.
136
Ďalšie informácie
Informácie o displeji
Povrch displeja prehrávača je vyrobený zo skla.
Pri manipulácii s prehrávačom dávajte pozor, aby vám nespadol a aby ste ho
nevystavili otrasu alebo nárazu. V opačnom prípade by sa displej mohol rozbiť.
Ak sa sklo rozbije alebo praskne, prestaňte prehrávač používať a nedotýkajte sa
rozbitej časti, inak by ste sa mohli poraniť.
Povrch displeja je potiahnutý fóliou, ktorá ho chráni pred rozbitím. Túto fóliu z
displeja neodstraňujte.
Informácie o technológii OLED (Organic Light Emitting Diode)
Príliš dlhým zobrazovaním statického obrazu alebo opakovaným zobrazením
rovnakého obrazu môžete zapríčiniť trvalé „vypálenie“ obrazu na displeji. Z
dôvodu ochrany displeja nezobrazujte obraz, ktorý by mohol ľahko zapríčiniť
„vypálenie“ obrazu na displeji a pri používaní prehrávača dodržiavajte pokyny.
Informácie o „vypálení“ obrazu na displeji
Vo všeobecnosti sa môže obraz na OLED displejoch „vypáliť“ v dôsledku
charakteristík materiálov použitých na dosiahnutie obrazu s vysokým
rozlíšením. Ak budete dlhší čas zobrazovať statický obraz na rovnakej pozícii
na displeji alebo ak budete opakovane zobrazovať rovnaký obraz, tento obraz sa
„vypáli“ na displeji a bude sa na ňom už natrvalo zobrazovať.
Obraz, ktorý môže ľahko zapríčiniť „vypálenie“ obrazu na displeji
Širokouhlé obrazové záznamy s čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti
(obrazové záznamy vo formáte Letterbox)
záznamy s pomerom strán 4:3
Obrazové

Fotografie a statické zábery, ktoré sa dlho zobrazujú na displeji
Pokračovanie 
Register
Informácie o OLED (Organic Light Emitting Diode) displeji
Na povrch OLED displeja nepôsobte veľkou silou. Mohli by ste tým zapríčiniť
poruchu fungovania OLED displeja.
Ponuka
Home
Upozornenia týkajúce sa displeja
Obsah
Používanie
Pri používaní remienka (predáva sa samostatne) dávajte pozor, aby sa
nezachytil o predmety okolo vás. Okrem toho nehojdajte prehrávačom
zavesenom na remienku, aby ste ním neudreli iné osoby.
V lietadle prehrávač používajte v súlade s letovými pokynmi a nepoužívajte
ho počas vzlietania a pristávania lietadla.
Nezabúdajte,
že v niektorých prípadoch, napríklad pri rýchlom prenesení

prehrávača z prostredia s nízkou teplotou do prostredia s vysokou teplotou
alebo pri použití v miestnosti, kde sa práve zaplo kúrenie, môže dočasne
vznikať kondenzácia. Kondenzácia vytvára jav, pri ktorom sa vlhkosť zo
vzduchu zachytáva na povrchoch, napríklad kovových paneloch atď., a potom
sa mení na kvapalinu.
Ak sa v prehrávači vytvorí kondenzácia, nechajte ho vypnutý, kým sa
kondenzácia nestratí. Ak budete používať prehrávač s kondenzáciou, môže to
spôsobiť poruchu.
137
Ďalšie informácie
Register
Pokračovanie 
Ponuka
Home
Čistenie
Skrinku prehrávača čistite jemnou handričkou, napríklad čistiacou
handričkou na okuliare.
Ak je skrinka prehrávača veľmi znečistená, očistite ju jemnou handričkou
navlhčenou vodou alebo miernym roztokom čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne druhy brúsneho materiálu, čistiaci prášok ani
rozpúšťadlá ako lieh alebo benzén, pretože by mohli poškodiť povrch skrinky.
Dávajte pozor, aby do prehrávača cez otvor pri konektore nevnikla voda.
Pravidelne čistite konektor slúchadiel.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom prehrávača sa
poraďte s najbližším predajcom spoločnosti Sony.
Obsah
Predchádzanie „vypáleniu“ obrazu na displeji
Obraz zobrazujte na celej obrazovke.
Položku [Zoom Settings] nastavte na možnosť [Auto] alebo [Full] ( s. 68).
138
Ďalšie informácie
Upozornenie pre používateľov
Nahraná skladba je obmedzená len na súkromné použitie. Používanie skladby
nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie držiteľov autorských práv.
Sony nezodpovedá za neúplné nahranie, prevzatie alebo
Spoločnosť

poškodenie údajov spôsobené problémami s prehrávačom alebo počítačom.
V
 závislosti od typov textu a znakov sa text zobrazovaný na prehrávači
nemusí zobraziť správne na inom zariadení. Možné príčiny:
 Kapacita pripojeného prehrávača.
 Prehrávač nefunguje správne.
 Informácie o obsahu sú napísané v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré prehrávač
nepodporuje.
Pokračovanie 
Register
Pri vysvetleniach v tejto príručke sa predpokladá, že poznáte základy
ovládania systému Windows.
Podrobné informácie o používaní počítača a operačného systému si pozrite v
príslušných príručkách.
Ponuka
Home
 Nezaručujeme, že v dodávanom softvéri bude možné správne zobraziť všetky jazyky.
 Znaky vytvorené používateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
Obsah
Softvér
Zákony o autorských právach zakazujú rozmnožovanie softvéru,
sprievodného návodu a ich častí a prenajímanie softvéru bez súhlasu držiteľa
autorských práv.
Spoločnosť SONY v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek finančné
škody alebo stratu ziskov vrátane nárokov tretích strán, ktoré vyplývajú z
použitia softvéru dodaného s týmto prehrávačom.
poskytnutý s týmto prehrávačom nie je možné používať s iným
Softvér

zariadením ako tým, pre ktoré je určený.
že z dôvodu neustáleho úsilia o zvyšovanie kvality sa môžu
Upozorňujeme,

špecifikácie softvéru zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
sa nevzťahuje na používanie prehrávača s iným ako poskytnutým
Záruka

softvérom.
zobraziť príslušné jazyky v dodávanom softvéri závisí od
Schopnosť

nainštalovaného operačného systému v počítači. Ak chcete dosiahnuť lepšie
výsledky, zaistite, aby bol nainštalovaný operačný systém kompatibilný s
požadovaným jazykom, ktorý chcete zobraziť.
139
Ďalšie informácie
V niektorých krajinách alebo regiónoch nie sú niektoré ukážkové údaje nainštalované.
Obsah
Informácie o ukážkových údajoch*1
V prehrávači sú predinštalované ukážkové údaje.
Ak tieto ukážkové údaje vymažete, nebude ich možné obnoviť a neposkytneme
vám žiadne náhradné údaje.
*1
Webové stránky podpory pre zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v súvislosti s týmto produktom
alebo potrebujete informácie o položkách kompatibilných s týmto produktom,
navštívte nasledujúce webové stránky.
Pre zákazníkov v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pre zákazníkov v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pre zákazníkov v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Register
 Kapacita pripojeného prehrávača.
 Prehrávač správne nefunguje.
 Informácie o obsahu sú napísané v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré prehrávač
nepodporuje.
Ponuka
Home
Nahraná skladba je obmedzená len na súkromné použitie. Používanie
skladby nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie držiteľov
autorských práv.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné nahranie, prevzatie alebo
poškodenie údajov spôsobené problémami s prehrávačom alebo
počítačom.
V
 závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazený na prehrávači nemusí
zobraziť správne na inom zariadení. Možné príčiny:
140
Ďalšie informácie

je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
Pokračovanie 
Register
Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a iných krajinách.
Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v
Spojených štátoch a iných krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencované
spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.
IBM a PC/AT sú registrované ochranné známky spoločnosti International
Business Machines Corporation.
Apple, Macintosh a iTunes sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.,
registrované v USA a iných krajinách.
Pentium je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti Intel Corporation.
Tento softvér je čiastočne založený na práci skupiny Independent JPEG
Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Ponuka
Home
ATRAC je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
Obsah
Informácie o licenciách a ochranných známkach
141
Ďalšie informácie
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentácia ©2009 Sony Corporation
Register
Poskytovatelia obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv pre softvér Windows
Media obsiahnutý v tomto zariadení („WM-DRM“) za účelom ochrany integrity obsahu
(„Zabezpečený obsah“) na zabezpečenie duševného vlastníctva vrátane autorských práv
pred zneužitím.
Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na prehrávanie Zabezpečeného obsahu
(„Softvér WM-DRM“). Ak bolo zabezpečenie Softvéru WM-DRM v tomto zariadení
ohrozené, môžu vlastníci Zabezpečeného obsahu („Vlastníci zabezpečeného obsahu“)
požadovať, aby spoločnosť Microsoft odvolala práva na získavanie nových licencií na
kopírovanie, zobrazenie a prehrávanie Zabezpečeného obsahu prostredníctvom Softvéru
WM-DRM. Odvolanie nemení schopnosť Softvéru WM-DRM prehrávať nechránený
obsah. Zoznam odvolaného Softvéru WM-DRM sa odosiela do vášho zariadenia pri
každom preberaní licencie na Zabezpečený obsah z internetu alebo počítača. Spoločnosť
Microsoft môže v zastúpení Vlastníkov zabezpečeného obsahu spolu s touto licenciou
prevziať do vášho zariadenia aj zoznamy odvolaní.
Ponuka
Home
Tento výrobok je chránený určitými právami na duševné vlastníctvo spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku sú
zakázané bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej dcérskej spoločnosti
Microsoft.
Obsah
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú
obchodnými značkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich
príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.
142
Ďalšie informácie
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Information on ncurses
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be
used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization.
Information on netkit-ftp
Copyright (c) 1985, 1989 Regents of the University of California.
All rights reserved.
Pokračovanie 
Register
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
Ponuka
Home
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
Obsah
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
143
Ďalšie informácie
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “AS IS” AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
Pokračovanie 
Register
Information on strace
Copyright (c) 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
Copyright (c) 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
Copyright (c) 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
Copyright (c) 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>
Copyright (c) 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
Copyright (c) 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>
All rights reserved.
Ponuka
Home
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS”
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Obsah
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California,
Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
144
Ďalšie informácie
Zoznam balíčkov
busybox
dosfstools
mdadm
sysvinit
udev
u-boot
linux-kernel
procps
e2fsprogs
alsa-lib
alsa-utils
gcc
glibc
lrzsz
coreutils
net-tools
nfs-utils
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.
Pokračovanie 
Register
Súčasťou tohto výrobku je softvér, na používanie ktorého je poskytované povolenie priamo
alebo nepriamo spoločnosťou Sony Corporation (ďalej len Sony) prostredníctvom tretej
strany. Prečítajte si tieto dôležité informácie týkajúce sa softvéru.
Informácie o softvéri pod licenciou GNU GPL/LGPL
Súčasťou tohto výrobku je softvér (prečítajte si nasledujúcu časť „Zoznam balíčkov“), na
ktorý sa vzťahuje nasledujúca licencia GNU General Public License (ďalej len GPL) alebo
GNU Lesser General Public License (ďalej len LGPL). Používatelia majú právo získať,
modifikovať a redistribuovať zdrojový kód softvéru v súlade s priloženou licenciou GPL/
LGPL.
Spoločnosť Sony poskytuje tieto zdrojové kódy na nasledujúcej webovej stránke. Ak chcete
získať zdrojové kódy, navštívte, prosím, nasledujúcu webovú stránku.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosíme, nežiadajte nás o zdrojové kódy priamo.
Ponuka
Home
Dôležité informácie týkajúce sa softvéru
Obsah
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
145
Ďalšie informácie
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or
can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do these things.
Obsah
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Ponuka
Home
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify
the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no
warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed
on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use
specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free
programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits
more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
Pokračovanie 
Register
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after
making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
146
Ďalšie informácie
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay
close attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that
uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter
must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains
a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be
distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this
License”). Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs (which use some of those functions and
data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been
distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications
to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not
restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work
based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it).
Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish
on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all
the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a
copy of this License along with the Library.
Pokračovanie 
Register
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does
ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
Ponuka
Home
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to
use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole
GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Obsah
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
147
Ďalšie informácie
a) The modified work must itself be a software library.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied
by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event
an application does not supply such function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library
(or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of
this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that
refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License,
version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary
GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary
GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made
from that copy.
Pokračovanie 
Register
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
Ponuka
Home
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a
work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
Obsah
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
148
Ďalšie informácie
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to
work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the
Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore
falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that
is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a
“work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6
states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true
is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of
the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall
under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and
distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it
and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this
License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to
the copy of this License. Also, you must do one of these things:
Pokračovanie 
Register
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to
copy the source along with the object code.
Ponuka
Home
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided
that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange.
Obsah
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program
that is not a library.
149
Ďalšie informácie
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any
data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a
special exception, the materials to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable
that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a
single library together with other library facilities not covered by this License, and
distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work
based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and
provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of
the same work.
Pokračovanie 
Register
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
Ponuka
Home
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the
user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long
as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made
with.
Obsah
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the
Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code
and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
150
Ďalšie informácie
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
Pokračovanie 
Register
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link
with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
Ponuka
Home
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
Obsah
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
151
Ďalšie informácie
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of
the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is
found.
Pokračovanie 
Register
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
Ponuka
Home
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version
number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number,
you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
Obsah
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
152
Ďalšie informácie
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob’ (a library for
tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
Pokračovanie 
Register
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more
details.
Ponuka
Home
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
Obsah
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
153
Ďalšie informácie
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in
effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public
License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on
the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that
is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as
“you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and
the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a
work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
Pokračovanie 
Register
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the
original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors’
reputations.
Ponuka
Home
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Obsah
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.
154
Ďalšie informácie
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special
Pokračovanie 
Register
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Ponuka
Home
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print
or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that
there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
Obsah
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part
contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.
155
Ďalšie informácie
exception, the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
Obsah
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
Ponuka
Home
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
Register
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or
modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both
it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
Pokračovanie 
156
Ďalšie informácie
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the
two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Pokračovanie 
Register
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Ponuka
Home
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
Obsah
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
157
Ďalšie informácie
END OF TERMS AND CONDITIONS
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of
the General Public License. Of course, the commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to
permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use
the GNU Library General Public License instead of this License.
Register
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Ponuka
Home
<one line to give the program’s name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
Obsah
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
158
Ďalšie informácie
Obsah
Špecifikácie
Podporovaný formát súborov
Zvukové formáty
(kodek)
Formát mediálneho súboru: formát súboru MP3 (MPEG-1
Layer3)
Prípona súboru: .mp3
Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Vzorkovacia frekvencia*2: 32; 44,1; 48 kHz
WMA
Formát mediálneho súboru: formát súboru ASF
Prípona súboru: .wma
Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Vzorkovacia frekvencia*2: 44,1 kHz
* Kompatibilné so softvérom WM-DRM 10
AAC-LC*3
Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4
Prípona súboru: .mp4, .m4a, .3gp
Bitová rýchlosť: 16 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))*4
Vzorkovacia frekvencia*2: 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1;
48 kHz
Linear PCM
Formát mediálneho súboru: formát súboru Wave-Riff
Prípona súboru: .wav
Bitová rýchlosť: 1 411 kb/s
Vzorkovacia frekvencia*2: 44,1 kHz
Video (vrátane podcastov*1)
Formáty videa
(kodek)
Rýchlosť snímok: maximálne 30 snímok za sekundu
Rozlíšenie: maximálne 720 × 480*5
AVC
Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4, „Memory Stick“
(H.264/AVC) video formát
Prípona súboru: .mp4, .m4v
Profil: základný profil
Úroveň: 1,2; 1,3; 2; 2,1; 2,2; 3
Bitová rýchlosť: maximálne 10 Mb/s
Zvukové formáty
(kodek)
MPEG-4
Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4, „Memory Stick“
video formát
Prípona súboru: .mp4, .m4v
Profil: jednoduchý profil
Bitová rýchlosť: maximálne 6 Mb/s
Windows
Media Video
9*6
Formát mediálneho súboru: formát súboru ASF
Prípona súboru: .wmv
Profil: hlavný profil VC1, jednoduchý profil
Bitová rýchlosť: maximálne 6 Mb/s
AAC-LC
(pre AVC,
MPEG-4)
Počet kanálov: maximálne 2 kanály
Vzorkovacia frekvencia*2: 24; 32; 44,1; 48 kHz
Bitová rýchlosť: maximálne 288 kb/s na kanál
WMA
(pre Windows
Media Video
9)
Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Vzorkovacia frekvencia*2: 44,1 kHz
* Kompatibilné so softvérom WM-DRM 10
Veľkosť súboru
maximálne 2 GB
Počet súborov
maximálne 2 000
Pokračovanie 
Register
MP3
Ponuka
Home
Hudba (vrátane podcastov*1)
159
Ďalšie informácie
Fotografia*7
JPEG
maximálne 20 000
*3
*4
Maximálny počet podcastov, ktoré je možné nahrať, je 10 000.
Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kodérom.
Nie je možné prehrávať súbory AAC-LC chránené autorským právom.
V závislosti od vzorkovacej frekvencie sú zahrnuté neštandardné bitové rýchlosti alebo nezaručené
bitové rýchlosti.
*5
Tieto hodnoty udávajú maximálne rozlíšenie pre video, ktoré je možné prehrávať, a neoznačujú
rozlíšenie displeja na prehrávači. Rozlíšenie displeja je 400 × 240.
*6
Niektoré súbory WMV je možné prehrávať len po ich prenesení pomocou programu Windows Media
Player 11.
*7
Niektoré súbory s fotografiami nie je možné prehrať v závislosti od ich formátov súboru.
*1
Ponuka
Home
Počet súborov
Formát mediálneho súboru: kompatibilný s formátom súborov
DCF 2.0/Exif 2.21
Prípona súboru: .jpg
Profil: základný profil
Počet bodov: maximálne 4 096 × 4 096 bodov (16 000 000 bodov)
Obsah
Formát fotografií
(kodek)
*2
Približné časy sú založené na prípade, že prenášate a nahrávate iba 4-minútové skladby
(bez videí a fotografií) vo formáte MP3. Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné
formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3.
NWZ-A844
NWZ-A845
Bitová rýchlosť
Skladby
Čas
Skladby
Čas
48 kb/s
4 950
330 hod. 00 min.
10 000
666 hod. 40 min.
64 kb/s
3 650
243 hod. 20 min.
7 450
496 hod. 40 min.
128 kb/s
1 800
120 hod. 00 min.
3 700
246 hod. 40 min.
256 kb/s
925
61 hod. 40 min.
1 850
123 hod. 20 min.
320 kb/s
740
49 hod. 20 min.
1 500
100 hod. 00 min.
NWZ-A846
NWZ-A847
Bitová rýchlosť
Skladby
Čas
Skladby
Čas
48 kb/s
20 000
1 333 hod. 20 min.
41 000
2 733 hod. 20 min.
64 kb/s
15 000
1 000 hod. 00 min.
30 500
2 033 hod. 20 min.
128 kb/s
7 500
500 hod. 00 min.
15 000
1 000 hod. 00 min.
256 kb/s
3 750
250 hod. 00 min.
7 650
510 hod. 00 min.
320 kb/s
3 000
200 hod. 00 min.
6 150
410 hod. 00 min.
Pokračovanie 
Register
Maximálny počet skladieb a čas, ktoré je možné nahrať (približné hodnoty)
160
Ďalšie informácie
Maximálny nahrávací čas videí (približné hodnoty)
Formát videa: 384 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
Formát videa: 768 kb/s
NWZ-A845
NWZ-A846
NWZ-A847
Čas
Čas
Čas
Čas
29 hod. 20 min.
59 hod. 40 min.
120 hod. 20 min.
244 hod. 00 min.
16 hod. 40 min.
34 hod. 00 min.
68 hod. 40 min.
139 hod. 20 min.
Register
Formát zvuku: 128 kb/s
NWZ-A844
Ponuka
Home
Bitová rýchlosť
Obsah
Približné nahrávacie časy predstavujú odhadované hodnoty pre prípad, keď sa prenášajú
iba videá. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača.
Maximálny počet fotografií, ktoré je možné preniesť (približná hodnota)
Maximálne 20 000
Počet fotografií, ktoré je možné preniesť, môže byť menší v závislosti od veľkostí súborov.
Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa)*1
NWZ-A844: 8 GB (približne 6,99 GB = 7 513 243 648 bajtov)
NWZ-A845: 16 GB (približne 14,1 GB = 15 224 668 160 bajtov)
NWZ-A846: 32 GB (približne 28,5 GB = 30 699 978 752 bajtov)
NWZ-A847: 64 GB (približne 58,0 GB = 62 290 034 688 bajtov)
Dostupná úložná kapacita prehrávača sa môže líšiť.
Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov.
*1
Digitálny zosilňovač
Digitálny zosilňovač „S-Master“
Výstup (slúchadlá)
Frekvenčná charakteristika
20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní dátového súboru, meranie jedného signálu)
Funkcia potlačenia hluku
Funkcia digitálnej potlačenia hluku
Nastavenie vonkajšieho prostredia: autobus/vlak/lietadlo/kancelária
Režimy potlačenia hluku: normálny režim/tichý režim/režim externého vstupu
Miera celkovej úrovne potlačenia hluku (Total Noise Suppression Ratio)*1
Približne 17 dB*2
Pri použití štandardu merania spoločnosti Sony.
Ekvevalentné približne 98,0% redukcie energie zvuku v porovnaní so situáciou bez použitia
slúchadiel. ([Select NC Environment]: [Airplane])
*1
*2
FM rádio
Frekvenčné pásmo FM
87,5 až 108,0 MHz
Medzifrekvencia (FM)
128 kHz
Pokračovanie 
161
Ďalšie informácie
Anténa
Obsah
Ako anténa slúži kábel slúchadiel
Rozhranie
Ponuka
Home
Slúchadlá: stereofónny minikonektor
WM-PORT (univerzálny pripájací konektor): 22 kolíkov
Vysokorýchlostné USB (kompatibilné s USB 2.0)
Prevádzková teplota
Register
5 °C až 35 °C
Napájací zdroj
Zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria
Napájanie cez USB (z počítača cez dodaný kábel USB)
Čas nabíjania
Nabíjanie cez USB
Približne 3 hodiny (úplné nabitie), približne 1,5 hodiny (približne 80 %)
Pokračovanie 
162
Ďalšie informácie
Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)
približne 29 hodín
Prehrávanie formátu WMA 128 kb/s
približne 29 hodín
Prehrávanie formátu AAC-LC 128 kb/s
približne 29 hodín
Prehrávanie formátu Linear PCM 1 411 kb/s
približne 31 hodín
Register
Prehrávanie formátu MP3 128 kb/s
Video
Prehrávanie formátu MPEG-4 384 kb/s
približne 9 hodín
Prehrávanie formátu AVC 384 kb/s (základný približne 8 hodín
profil)
Prehrávanie formátu WMV 384 kb/s
približne 8 hodín
Pri prijímaní FM vysielania
približne 14 hodín
Potlačenie hluku
Nastavenie
Predvolené nastavenie
Základné nastavenie pre
meranie výdrže batérie
(nastavenie pre dlhšiu
výdrž batérie)
[Noise Canceling: On/Off]*1
( s. 95)
[On]
[Off]
[After 30 Sec]
[After 30 Sec]
[Brightness]*2 ( s. 104)
[3]
[3]
[Battery Care]*3 ( s. 108)
[Off]
[Off]
[Equalizer]*4 ( s. 51)
[None]*8
[None]
Všeobecné nastavenia [Screen Off Timer]
( s. 103)
Nastavenia hudby
[VPT(Surround)] ( s. 53) [None]
[DSEE(Sound Enhance)]*4
[Off]
( s. 54)
*4
Nastavenia videa
Ponuka
Home
Hudba
Obsah
Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení. Nižšie uvedené odhadované
údaje o časoch použitia batérie sú založené na podmienkach typického používania s
nastaveniami uvedenými v stĺpčeku „Základné nastavenie pre meranie výdrže batérie
(nastavenie pre dlhšiu výdrž batérie)“ v nasledujúcej tabuľke. Malé množstvo energie
batérie sa spotrebúva aj vtedy, keď je prehrávač dlhší čas vypnutý. Výdrž batérie sa môže
líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok používania a teploty okolia.
[None]
[Off]
[Clear Stereo]*4 ( s. 54)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]*4
( s. 55)
[DPC (Speed Control)]*5
( s. 58)
[Off]
[Off]
[Off]
[Off]
[TV Output(Music)]*6
( s. 45)
[Off]
[Off]
[TV Output(Video)]*7
( s. 64)
[Off]
[Off]
Nastavenie [On] skráti výdrž batérie približne o 25 % v porovnaní s nastavením [Off].
Nastavenie [5] skráti výdrž batérie približne o 30 % v porovnaní s nastavením [3].
*3
Nastavenie [On] skráti výdrž batérie približne o 10 % v porovnaní s nastavením [Off].
*1
*2
Pokračovanie 
163
Ďalšie informácie
Ak nastavíte položku [Equalizer] na inú možnosť než [None], položku [VPT(Surround)] na inú
možnosť než [None], položku [DSEE(Sound Enhance)] na možnosť [On], položku [Clear Stereo] na
možnosť [On] a položku [Dynamic Normalizer] na možnosť [On], životnosť batérie bude o 40 %
kratšia ako v prípade, keď všetky uvedené položky nastavíte na možnosť [None] alebo [Off].
*5
Nastavenie [x2.0] skráti výdrž batérie približne o 65 % v porovnaní s nastavením [Off].
*6
Keď zvolíte nastavenie [On] a budete zobrazenie z prehrávača zobrazovať na televízore, skráti sa výdrž
batérie približne o 40 % v porovnaní s nastavením [Off].
*7
Keď zvolíte nastavenie [On] a budete zobrazenie z prehrávača zobrazovať na televízore, skráti sa výdrž
batérie približne o 50 % v porovnaní s nastavením [Off].
*8
Predvolené nastavenie prehrávačov predávaných v oblasti Latinskej Amerike je [Custom 1].
Nastavenie [Custom 1] skráti výdrž batérie pri prehrávaní približne o 20 % v porovnaní s nastavením
[None].
*4
Obsah
Ponuka
Home
Register
Displej
2,8-palcový farebný displej OLED (Organic Light Emitting Diode),
WQVGA (400 × 240 pixlov), 262 144 farieb
Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)
46,8 × 104,9 × 7,2 mm
Rozmery (š/v/h)
47,4 × 104,9 × 7,7 mm
Hmotnosť
Približne 62 g
Dodané položky
Slúchadlá (1)
Ušné klapky (veľkosť S, L) (1)
Kábel USB (1)
Prípojka (1)
Používa sa pri pripájaní prehrávača k voliteľnému držiaku atď.
audio kábel (1)
Vstupný

pre
použitie v lietadle (jedno-/dvojkolíková koncovka) (1)
Adaptér

Start
Guide
(1)
Quick

(1)
Softvér

Softvér je uložený na zabudovanej pamäti typu flash v prehrávači a obsahuje nasledujúce
položky. Bližšie informácie o inštalácii si pozrite v časti „Quick Start Guide“.
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
 Prevádzková príručka atď.
Pokračovanie 
164
Ďalšie informácie
Systémové požiadavky
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Register
Nie sú podporované nasledujúce prostredia:
– Po domácky zostavené počítače alebo operačné systémy
– Prostredie, ktoré je inováciou pôvodného operačného systému nainštalovaného
výrobcom
– Prostredie s viacerými operačnými systémami
– Prostredie s viacerými monitormi
– Macintosh
Ponuka
Home
Nezaručujeme funkčnosť prehrávača so všetkými počítačmi, ani keď spĺňajú vyššie
uvedené systémové požiadavky.
Obsah
Počítač
IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným jedným z nasledujúcich
operačných systémov Windows*1:
Windows XP Home Edition (balík Service Pack 2 alebo novší) / Windows XP
Professional (balík Service Pack 2 alebo novší) / Windows Vista Home Basic (balík
Service Pack 1 alebo novší) / Windows Vista Home Premium (balík Service Pack 1 alebo
novší) / Windows Vista Business (balík Service Pack 1 alebo novší) / Windows Vista
Ultimate (balík Service Pack 1 alebo novší) / Windows 7 Home Basic / Windows 7
Home Premium / Windows 7 Professional / Windows 7 Ultimate
Podporovaná 64-bitová verzia operačného systému Windows Vista a Windows 7.
Nie sú podporované iné ako vyššie uvedené operačné systémy.
*1
Okrem verzií operačných systémov, ktoré nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.
Procesor: Pentium III 450 MHz alebo výkonnejší v prípade operačného systému
Windows XP, Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší v prípade operačného systému
Windows Vista, Pentium III 1 GHz alebo výkonnejší v prípade operačného systému
Windows 7
Pamäť RAM: 256 MB alebo viac v prípade operačného systému Windows XP, 512 MB
alebo viac v prípade operačného systému Windows Vista, 1 GB alebo viac v prípade 32bitovej verzie operačného systému Windows 7, 2 GB alebo viac v prípade 64-bitovej
verzie operačného systému Windows 7
Pevný disk: 400 MB alebo viac voľného miesta
Displej:
– Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 bodov (alebo väčšie) (odporúčané rozlíšenie 1 024 ×
768 alebo väčšie)
– Kvalita farieb: 8 bitov alebo vyššia (odporúčaná kvalita farieb 16 bitov)
Jednotka CD-ROM (podporujúca funkcie prehrávania CD diskov s digitálnou hudbou s
použitím WDM)
Zvuková karta
Konektor USB (odporúča sa vysokorýchlostné USB)
Sú vyžadované programy Internet Explorer 7 alebo novší a Windows Media Player 11
alebo novší.
Na použitie služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo návštevu webovej
stránky je potrebné širokopásmové pripojenie na internet.
165
Ďalšie informácie
B
Batéria ......................................19, 111
[Battery Care] ............................... 108
[Beep Settings] . ............................ 102
Bitová rýchlosť .............................. 112
[Brightness] ................................... 104
D
[Date Display Format] ................. 107
Dátum a čas . ................................... 22
[Delete All Podcasts] . .................... 78
[Delete Episode] ............................. 77
[Delete Podcast] ............................. 77
[Delete This Episode] .................... 77
[Delete This Podcast] . ................... 77
[Detailed Information] .................. 49
Dierka na remienok ......................... 7
Dobitie ............................................. 19
Dodané položky . .......................... 163
[DPC (Speed Control)] . ................ 58
[DSEE(Sound Enhance)] . ............. 54
[Dynamic Normalizer] .................. 55
E
Epizóda ............................................ 72
[Equalizer] . ..................................... 51
[External Input Mode] . ................. 96
F
Firmvér .......................................... 115
FM Rádio . ..................................... 126
[FM Radio] . .............................. 10, 87
[Folder] ............................................ 43
[Format] . ....................................... 109
Formát fotografie . ................113, 159
Formát videa .........................113, 158
Formát zvuku ........................112, 158
G
[Genre] ............................................ 43
Pokračovanie 
Register
A
AAC . .............................................. 112
AAC-LC . ....................................... 158
Adobe Reader ................................... 2
Aktualizácia . ................................. 115
[Album] ........................................... 43
[Album Display Format] ............... 55
[All Range] ...................................... 51
[All Songs] . ..................................... 43
[Arena] . ........................................... 53
[Artist] ............................................. 43
[Auto Preset] ................................... 89
AVC ........................................113, 158
[AVLS (Volume Limit)] ............... 102
C
[Clear Stereo] .................................. 54
[Clock Settings] ......................22, 106
[Club] ............................................... 53
Content Transfer ............................ 18
[Custom 1] ...................................... 51
[Custom 2] ...................................... 51
Ponuka
Home
Symboly
(Repeat) ..................................... 50
(Shuffle) .................................. 50
(Shuffle&Repeat) . ............ 50
(Repeat 1 Song) ....................... 50
(Heavy) .................................... 51
(Pop) . ....................................... 51
(Jazz) ........................................ 51
(Unique) ................................. 51
(Custom 1) .............................. 51
(Custom 2) .............................. 51
(Studio) ..................................... 53
(Live) . ....................................... 53
(Club) ....................................... 53
(Arena) ..................................... 53
(Matrix) .................................... 53
(Karaoke) . ................................ 53
(Selected Range) . ..................... 51
[16:9] ................................................ 65
[4:3] .................................................. 65
Obsah
Register
166
Ďalšie informácie
K
Kábel USB . .................................. 6, 27
Kapacita ......................................... 160
[Karaoke] ......................................... 53
Kvalita zvuku . ................................. 51
L
[Language Learning Mode] .......... 56
[Language Settings] . ..............21, 110
Linear PCM . .........................112, 158
[Live] ................................................ 53
M
[Matrix] ........................................... 53
Menu volieb . .... 16, 48, 67, 79, 85, 91
[Model:] ......................................... 101
[Mono/Auto] . ................................. 92
MP3 ........................................112, 158
MPEG-4 . ...............................113, 158
[Music] . ..................................... 10, 39
O
Obálka . ............................................ 43
Obnoviť prehrávač . ...................... 116
Obrazovka (displej) . ................ 6, 121
Obrazovka prehrávania .....40, 60, 73
[On-Hold Display] ......................... 71
Opakovanie A-B ............................. 57
[Order of Video List] ..................... 71
P
[PAL] .......................................... 46, 65
[Photo List Display Frmt.] ............ 85
[Photo List Format] . ...................... 86
[Photos] ..................................... 10, 81
[Play Mode] . ................................... 50
[Playback Range] . .......................... 51
[Playlists] ......................................... 43
Počítač . .......................................... 164
Podcast . ...................................72, 127
[Podcasts] ........................................ 72
[Pop] . ............................................... 51
Posun albumu ................................. 43
Prenos údajov ........................... 23, 33
Prepínač HOLD . .............................. 7
Prieskumník ......................31, 36, 114
Prieskumník Windows ....31, 36, 114
Príloha . .......................................... 163
Pokračovanie 
Register
J
Jack konektor slúchadiel .................. 6
[Jazz] ................................................ 51
JPEG .......................................113, 159
Ponuka
Home
I
Informácie ..................................... 101
Informačná oblasť .......................... 12
Inicializovať (formát) ................... 109
Interval . ........................................... 63
N
Nabíjanie . ........................................ 19
Náhľad (foto) . ................................. 86
Náhľad (obal) .................................. 43
Náhľad (video) ................................ 62
Napájanie . .............. 6, 9, 19, 111, 122
Nastavenie času . .....................22, 106
[NC Modes] .............................. 96, 98
[Noise Canceling] . ......................... 95
[NTSC] ...................................... 46, 65
[NTSC/PAL settings] ............... 46, 65
Obsah
H
[Heavy] ............................................ 51
Hlasitosť . ........................................... 6
Hlavné menu . ........................... 10, 13
167
Ďalšie informácie
Eliminácia šumu ................................99
FM Rádio ............................................92
Fotka . ..................................................86
Music ...................................................50
Video ...................................................68
Všeobecné ........................................101
[Shuffle] ........................................... 50
[Shuffle&Repeat] ............................ 50
Slúchadlá ....................................... 6, 8
Slúchadlá do uší ................................ 8
Softvér .............................................. 18
Správy . ........................................... 129
[Studio] ............................................ 53
T
[Time Display Format] ................ 107
Tlačidlo BACK/HOME .................. 6
Tlačidlo OPTION/PWR OFF . ....... 6
Tlačidlo RESET ................................ 7
Tlačidlo s 5 funkciami ............... 6, 13
Tlačidlo VOL+/– ............................. 6
[To Playback Screen] ..................... 16
[Total Photos:] .............................. 101
[Total Songs:] ................................ 101
[Total Videos:] .............................. 101
[TV Output(Music)] ...................... 45
[TV Output(Video)] ...................... 64
[TV Output Size] . .......................... 65
Fotku ...................................................84
Podcast ................................................77
Skladbu ...............................................47
Video ...................................................66
W
[Wallpaper Settings] . ................... 105
Windows Media Player . ................ 18
WM-PORT . ...................................... 6
WMA ...............................18, 112, 158
WMV ...............................18, 113, 158
Z
Zapnutie a vypnutie ......................... 9
Zobrazenie . .........................6, 10, 121
[Zoom Settings] . ............................ 68
Zoznam epizód ............................... 75
Zoznam podcastov ......................... 76
Zvyšná výdrž batérie ...................... 19
Register
S
[Scan Sensitivity] ............................ 92
[Scene Scroll] .................................. 62
[Screen Off Timer] ....................... 103
[Selected Range] ............................. 51
[Select NC Environment] . ............ 99
[Set Date-Time] ......................22, 106
[Set Noise Cancel Level] . ............ 100
[Settings] ......................................... 10
V
[Videos] ..................................... 10, 59
[VPT(Surround)] ........................... 53
Vyhľadávať skladby ........................ 42
Vymazať
Ponuka
Home
R
Rádio ................................................ 87
[Release Year] . ................................ 43
[Repeat] ........................................... 50
[Repeat 1 Song] . ............................. 50
[Reset All Settings] . ..................... 108
Riešenie problémov . .................... 116
RSS ................................................... 72
Rýchle prehrávanie ......................... 57
U
Údaje .............................................. 114
Uložiť údaje v počítači ................. 114
[Unique] .......................................... 51
[Unit Information] ....................... 101
Obsah
Q
[Quiet Mode] .................................. 98
Download PDF

advertising